Sunteți pe pagina 1din 7

Refugiu

DESTINUL sau Brâncuşi, Eliade sau Cioran. Indubitabil, ei au


cucerit lumea europeană în urma fructificării unor
INTELECTUALILOR viziuni originare ale fondului românesc spiritual
BASARABENI (vezi geneza mioritică a filozofiei eşecului lui Cioran,
structura arhetipală a teatrului absurdului ionescian,
ÎNTRE REFUGIU ŞI EXIL semantica cosmogonică a Coloanei infinitului
şi a Păsării măiestre a lui Constantin Brâncuşi,
Dr.hab. Ana-Maria PLĂMĂDEALĂ cristalizarea de către Mircea Eliade a noilor exegeze
în teoria mitului universal prin spectrul mitologiei
etnice etc.).
BASARABIA INTELLECTUALS BETWEEN Mândri ori supăraţi de succesul conaţionalilor,
REFUGE AND EXILE românii n-au cutezat să se întrebe: îmbogăţind cu
The article is dedicated to the unsolved problems nuanţe ancestrale româneşti cultura universală,
of the report “refuge-exile”. The phenomenon is aceşti directori de conştiinţă nu au văduvit, în acelaşi
debated in the overall Romanian context, focusing timp, propria cultură, condamnată la înstrăinarea de
upon regional aspects.
Using the multi-disciplinary approach, the
revelaţiile prorocilor săi? Dialogul dintre corifeii
author refers to multiple aspects: historical, expulzaţi şi ţara silită să orbecăiască în haosul
artistic, psychological. However, the psychoanalytic comunist a fost întrerupt pentru decenii. Or, astfel se
perspective becomes axis mundi of exegesis, explică că nu s-a întâmplat conştientizarea destinului
highlighting an exceptional state of mind. The celor plecaţi în spaţiul duplicitar al refugiului-exil.
main categories of the method allowed eluding După ferma mea convingere, invidia şi ranchiuna
the stunning transformations in artistic and civic a împăianjenit ochii celor rămaşi, care nu au fost
consciousness of exile. It suggests the biographies of
Druta, Ungureanu, Loteanu, Doga, Dolgan, Mursa to capabili să înţeleagă că celebrii emigranţi nu au fost
emphasize the devastating consequences of the failure scutiţi nici ei de angoasele stării de exil. Dimpotrivă,
in the cultural process of its best representatives. On „libera alegere” a determinat o şi mai profundă
the other hand, there is discovered the immanence of frământare interioară. Persistenţa mustrărilor de
the identity crisis of the Basarabia migrants within conştiinţă s-a soldat cu instituirea de către Mircea
perverse conditions of oriental exile. Eliade a unui veritabil mit al diasporei româneşti
In conclusion, the author refers to the vital (poate e cazul să inaugurăm un asemenea mit şi al
necessity to include the spectrum “refuge-exile” in
the study of the art, for an in-depth knowledge of the diasporei moldoveneşti de la Moscova anilor 70-
unique complexity of the artistic trends in RSSM. 80).
Mircea Eliade îşi găseşte justificarea în
Despre exilul românesc şi cel basarabean s-a esenţa ontogenetică a emigraţiei care ar fi, după
vorbit în diverse aspecte. Niciodată însă exilul, ca părerea lui, „prelungirea transhumanţei păstorilor
o problemă-cheie a culturii româneşti, în general, şi români” şi, prin urmare, conţine un argument întru
a celei basarabene, în special, nu a devenit obiect autoconsolare, deoarece „ruptura” exista deja în
autonom de studiu. În cazul monştrilor sacri de talia trecut. Cert lucru că drama „rupturii” este trăită de
unui Eugen Ionesco, Mircea Eliade, Constantin el ca o moarte iniţiatică, filozoful religiilor lumii
Brâncuşi, Emil Cioran, fenomenul numit de cele accentuând că „probele iniţierii, printre care cea
mai multe ori „emigraţia” a fost evocat doar prin mai tulburătoare este cea a copacului fără rădăcini –
intermediul unor memorii. Nu cunosc lucrări nostalgie, suferinţele, pericolul pierderii identităţii,
analitice, în care problema enunţată să fi fost abordată găsesc unica raţiune în creaţie”[2]. Astfel, Eliade
global întru evidenţierea repercusiunilor plecării din plăsmuieşte mitul dimensiunii creative a exilului,
Ţară a acestor somităţi din sfera filozofiei şi artei. ignorând latura tragică a imanentei refulări în
Nu s-a dezvăluit nici impactul infiltrării ideatico- subconştient a propriei patrii, culturi, limbi.
estetice a spiritului ancestral românesc în cultura Despărţirea inerentă de sinele fiinţial semnalează
universală, schimbându-i landşaftul. imanenţa metamorfozei dramatice – niciunul dintre
Dan Mihăilescu atestă tranşant că marii emi- celebrii emigranţi români nu au găsit până la urmă
granţi ai culturii române „decenii la rând nu au făcut în acel refugiu decât un exil. Nici Cioran, nici
altceva decât să ţese din ghemul de lână adunat acasă Eliade, nici Ionesco, nici Brâncuşi nu au putut să
în lucrări, bineînţeles mai subtile, mai expresive, mai se elibereze în subconştient de obsedantele teme
dense ori mai impunătoare, amplificând moştenirea identitare, niciodată nu au mai simţit alinarea
livrească şi reflexivă din anii debutului” [1]. Nu s-a solitudinii existenţiale, mult mai pronunţată în
mers mai departe în vederea dezvăluirii dimensiunii străinătate.
româneşti a mesajelor avangardiste ale unui Ionesco Obsesia paradisului pierdut al copilăriei – o stare

nr. 3(18), septembrie 2010 - 105


Akademos

arhetipală a sufletului etnic îngrozit de părăsirea Am insistat să raportez oximoronul „refugiu-


Centrului lumii – întrepătrunde filozofia lui exil” la contextul general românesc. După o
Cioran, melancoliile moldoveneşti îl însoţesc toată meditaţie îndelungată, am descoperit imuabilitatea
viaţa pe raţionalul Mircea Eliade, soldându-se cu inversării ecuaţiei, refugiul transformându-se
efervescenţa operelor sale de romancier (Maitreyi, irecuperabil într-un exil. Este ceva fatal în această
Nunta în cer), singurătatea sihastrică a „întunecatei prefigurare dramatică. Ca şi cum păşeşti în zona
renunţări” devine modus vivendi al lui Constantin grandioasă şi ezoterică a tragediei greceşti, eroii
Brâncuşi, iar refuzul rostului existenţial în teoria căreia întotdeauna cutezau să-şi amăgească destinul
absurdului ionesciană izvorăşte din stratul dionisiac care, irevocabil, îi ajungea din urmă.
al mitologiei româneşti. Toate aceste conştiinţe Am putea presupune că anume dispersarea
excepţionale polemizau cu înverşunare până la categoriilor refugiului şi exilului a condus la
sfârşitul vieţii cu propria patrie. Dar aducându-i o confuzie ideatică de fond. Cei refugiaţi erau
reproşuri dure, blestemând-o, o deplângeau şi-i consideraţi sub aripa ocrotitoare a ţării adoptive,
cereau iertare. Spre sfârşitul vieţii (vezi neapărat fără să fi conştientizat faptul că mai devreme sau
Convorbiri cu Emil Cioran[3], dar şi interviurile lui mai târziu vor îmbrăţişa şi ei condiţia vitregă a
Ionesco, jurnalul lui Mircea Eliade), în profunzimea unor exilaţi. Doar alăturarea acestor stări de spirit
„nu”-urilor celebrilor emigranţi se ascunde tot mai aparent oximorone şi antonimice, ne facilitează
pronunţat sentimentul unei vinovăţii irecuperabile. accederea la esenţa interdependenţei. Răsturnând
Obţinând în lumea civilizaţiei europene mult ordinea tradiţională, vom putea demonstra filiaţia
râvnita libertate, care le-a favorizat împlinirea contrariilor.
în calitatea lor de oameni de cultură, ca persoane Complexitatea şi insuficienţa teoretică,
umane au fost urmăriţi de păcatul renegării filozofică şi psihologică a abordării corelaţiei
propriilor origini. Din acest punct de vedere, cei „refugiu-exil” ne absolvă din start de tentativa
plecaţi benevol prezintă o categorie poate şi mai conturării exhaustive a problemei şi elaborării unor
dramatică, fiind privaţi de justificările elocvente concluzii persuasive. În momentul de faţă este mult
ale celor forţaţi să părăsească vetrele strămoşeşti. mai important să semnalăm fenomenul, evidenţiind
Indubitabil, recunoaşterea mondială le-a adus orizonturi metodologice ce s-ar preta specificului
emigranţilor români nu numai o enormă bucurie joncţiunii interioare a opoziţiilor. Principiile istorico-
şi sentimentul îmbătător al cuceririi lumii, dar şi comparative fiind indispensabile, conştientizăm
acutizarea sentimentului culpabilităţii faţă de ţara ce prioritatea demersului psihanalitic, dat fiind faptul
le-a inoculat forţa zborului imaginaţiei şi creaţiei. că axis mundi a ecuaţiei ţine de categoriile refulării
Repet, nici ei nu au fost scutiţi de omniprezenţa şi sublimării. Considerând că pentru un veritabil
stării de exil cu dezolantele ei incertitudini ale unor creator viaţa prezintă, de fapt, un exil din patria
orfani părăsiţi într-o lume străină şi care trăiesc viaţa artei, nu avem cum să nu conştientizăm că cei ce
altora, prefăcându-se că e a lor proprie. Deoarece, au luat (forţat ori benevol) drumul pribegiei, sunt
cum s-a confesat recent Norman Manea, „Exilul sortiţi la un exil dublu, deci trăiesc stările exemplare
este o experienţă extremă. Nimeni nu a plecat în ale psihanalizei la o cotă maximă.
exil pentru că e foarte fericit acasă… În exil eşti A fost să fie ca anume fosta RSSM să conţină
deposedat de tot. Eşti un anonim, ţi se ia limba, ţi se nişte argumente elocvente în vederea cunoaşterii
iau prietenii, cărţile din bibliotecă, e o dislocare în complexităţii acerbului fenomen. Ponderea coeziunii
necunoscut…”[4]. Or, parafrazându-l pe un alt mare „refugiu-exil” în spaţiul nostru impune necesitatea
exilat, Iosif Brodski, omul exilului este invariabil dezvăluirii legităţilor şi excepţiilor, devierilor
obsedat de trecut, „alergând de-a-ndărătelea, mai şi disociaţiilor unor aspecte istorice, artistice şi
ales cu gândurile şi visele”, acolo unde se simte în psihologice în totalitatea manifestării lor. Fără
„teritoriu sigur” [5]. De aici instaurarea imanentă acest sondaj preventiv nu avem cum să elucidăm
în forul interior al emigranţilor a complexului nu numai specificul evoluţiei artei din ultimele
izgonirii din rai ca a unui dat imuabil, chiar şi în decenii ale secolului XX, ci şi paradoxurile estetice
cazul evadării din iadul în care se prefigurează de şi spirituale ale generaţiilor mai tinere. Or, poate că
cumplitele catastrofe istorice baştina devastată. anume acea marea confuzie de valori, determinată
Totuşi, exilul occidental, spre deosebire de cel de particularităţile unice ale genocidului cultural în
răsăritean, cum vom căuta să demonstrăm în RSSM, le-a şi inoculat postmoderniştilor instinctul
cele ce vor urma, nu-l expune pe intelectual unor evazionist din faţa unor drame existenţiale şi
necruţătoare crize identitare, integrarea într-un nou naufragii sociale.
context etnocultural fiind absolvită de imperativul La sfârşitul anilor 60 - începutul anilor 70,
renunţării la originea etnică. încheind într-un mod dramatic îmbătătoarea epocă

106 - nr. 3(18), septembrie 2010


Refugiu

a „renaşterii etnice”, se înregistrează un exod al adaptându-se unui nou mediu etnic şi cultural; ce
oamenilor de cultură din RSSM, fără precedent în impact a avut această despărţire de plaiul natal
contextul fostei URSS. Cauza este bine cunoscută: asupra identităţii spirituale a artiştilor consacraţi
după înăbuşirea „primăverii din Praga”, favoritul lui când s-a produs mutaţia ontologică în urma căreia
Leonid Brejnev, Ivan Bodiul a obţinut în sfârşit mâna refugiul s-a transformat în exil – toate aceste
liberă de a-şi satisface ranchiuna faţă de duşmanii probleme cultural-psihologice complexe nu au fost
săi de clasă – intelectualii basarabeni. Instaurarea conştientizate ca nişte situaţii-limită atât pentru
instantanee prin revenirea la cenzura atroce a artiştii respinşi de Patria lor, cât şi pentru cultura
dictatului ideologic a condus la schimbarea la faţă a patriei rămasă fără Artişti.
tematicii şi mesajului artei naţionale. În acest context, Or „golurile” şi „rupturile” în evoluţia
pentru cei mai reputaţi oameni de cultură nu exista procesului cultural din RSSM în urma expulzării
nicio altă cale de supravieţuire decât imperativul celor mai talentaţi, deci şi celor mai „vinovaţi”, a
exilului, fie al celui forţat, fie al celui autoimpus, fie facilitat demolarea unor cetăţi spirituale cum ar fi
al celui interior (vezi tipologia lui Dorin Tudorean) literatura, cinematografia, teatrul, în mare parte şi
[5]. Avangardiştii anilor ‘60 (cu excepţia lui Mihai muzica. Fără rebelii care au luat drumul pribegiei
Grecu) Ion Druţă, Emil Loteanu, Ion Ungureanu, era mult mai uşor să-i subjugi pe cei rămaşi, silindu-i
Eugen Doga, Mihai Dolgan, Mihail Kalik nu aveau să accepte misiunea ruşinoasă de a se preface în
alternativă, Moldova anilor ‘70 pentru veritabilii artişti angajaţi de putere, în artişti de curte. Jubilau
artişti devenind o ţară a înfrângerilor. în această atmosferă irespirabilă nu numai cerberii
Desigur, se proliferează din start două tipuri de ideologici, dar şi tagma impostorilor în ale artei,
exilaţi, două categorii distincte care, până la urmă, care au „recuperat” cu râvnă vidul format.
se dovedesc totuşi similare la nivelul destinelor În RSSM bodiulistă animozitatea înverşunată
creatoare. Din prima categorie fac parte cei izgoniţi faţă de intelectuali, în general, şi artişti, în special, nu
din ţară prin metode administrative. Astfel s-a se poate compara cu nicio altă republică ex-sovietică,
procedat cu Ion Ungureanu, demis din postul de prigoana, cum ne demonstrează mărturiile selectate
regizor-şef al teatrului „Luceafărul”, cu Mihai Dol- din arhiva de partid, luând forme dintre cele mai
gan – conducătorul ansamblului „Noroc”, desfiinţat perverse şi perfide. În urma acestor lupte crâncene
în 1970, cu Leonid Mursa, concediat din postul de ale puterii sovietice cu artiştii exponenţiali s-a ajuns
director al studioului „Moldova-film” prin litera de la rezultatele scontate: decapitarea cinematografiei
lege a Hotărârii Biroului CC al PCM. Toţi trei au (în urma emigrării lui Kalik, Loteanu, Derbeniov),
fost învinuiţi de „promovarea tendinţelor burghezo- a teatrului (văduvit de un dramaturg de talia lui
naţionaliste”. De filiaţie română, bineînţeles. Ion Druţă şi de un regizor înzestrat cum este Ion
În cealaltă categorie se înscriu toţi acei care din Ungureanu), a muzicii de estradă (în urma plecării
instinct de conservare au ales evadarea din climatul lui Eugen Doga şi reîntoarcerii în Siberia a lui Mihai
obscur instaurat de Ivan Bodiul la începutul anilor Dolgan, născut acolo de părinţii deportaţi).
‘70. „Opurile” acelei perioade, care nu mai aveau Începe o perioadă halucinantă prin paroxismul
nimic comun nici cu arta, nici cu sufletul uman, paradoxurilor cultural-artistice. Centrul căutărilor
ci satisfăceau fără jenă ambiţiile revanşarde ale artistice în albia demersurilor ancestrale româneşti
guvernanţilor comunişti din RSSM, mărturiile se mută din Chişinău la Moscova, memoria ripostând
de arhivă strigătoare la cer ale vremurilor de uitării. A urmat aproape un deceniu când flacăra
restrişte semnalează fără echivoc imposibilitatea românismului lumina din metropola sovietică prin
supravieţuirii în aceste condiţii a elanului creator. piesele lui Ion Druţă, montate de Ion Ungureanu,
Nu numai Ungureanu, Dolgan şi Mursa, dar şi prin muzica inspirată a lui Eugen Doga la filmele
Doga, Druţă, Loteanu, hărăziţi de talent, nu aveau „ruseşti” ale lui Loteanu, dar şi din Siberii de gheaţă
cum să se înscrie în paleta agroindustrială a acestei se revărsa plânsul chitarelor lui Mihai Dolgan.
perioade devastatoare. Toţi erau sortiţi să se avânte în Astfel, diaspora moldovenească reuşea ceea ce
aventura pribegiei. Îi păştea fatalmente imperativul cei din RSSM nu aveau cum s-o facă – să asigure
exilului răsăritean, drumul fiind jalonat de hotarele continuitatea procesului artistic basarabean.
fostei URSS. Astfel, Moscova, într-adevăr, le-a În acei ani, din Moscova venea o gură de aer
deschis orizonturi artistice incitante, imposibil de proaspăt, o speranţă de supravieţuire, în pofida
închipuit în atmosfera dezoxigenată a Moldovei seismelor istorice, a virtuţilor sufletului etnic. Nu a
epocii de stagnare în cea mai cruntă dintre posibilele putut să dureze însă la nesfârşit existenţa acestor lumi
variante, cea bodiulistă. culturale paralele, a celei adevărate la Moscova şi a
Însă ce s-a întâmplat cu toţi cei care au cutezat celei contrafăcute la Chişinău, emigranţii persistând
(ori au fost forţaţi!) să-şi schimbe destinul creator, în promovarea arhetipurilor spiritualităţii române,

nr. 3(18), septembrie 2010 - 107


Akademos

cei din RSSM fiind supuşi unei mancurtizări violente dacă exilul lor a fost autoimpus, nu după bani şi
şi excelând în fabricarea filmelor propagandiste cu onoruri au plecat, ci din spaima eternă a artistului
un pronunţat iz publicitar. Aceste două universuri nu de a-şi pierde lira. Vom căuta să demolăm această
se întâlneau, nu se întrepătrundeau, ci, mai degrabă, gradare superficială, considerând că şi aceste
în condiţiile cenzurii moldoveneşti, se respingeau personaje se înscriu în categoria martirilor, deoarece
reciproc. Astfel s-a şi produs o înstrăinare dintre au plătit cel mai necruţător tribut dintre cele posibile,
„ai săi” şi dintre deja „străini”, care nu va mai fi devenind străini sie înşişi.
recuperată niciodată. Ion Druţă, datorită excepţionalei sale intuiţii a
Cu timpul însă, în conştiinţa emigranţilor se dezvrăjit, el primul, mitul supravieţuirii sufletului
produce o inevitabilă ruptură de solul natal. Or, spre etnic nealterat în cadrul exilului răsăritean.
deosebire de exilul occidental, unde artistul nu este Presimţirile itinerarului dramatic al propriului
constrâns să se afilieze unei alte ierarhii de valori destin condiţionează o schimbare radicală a
precum şi ideologiei oficiale, exilul răsăritean, mesajului său artistic. O nouă etapă în creaţia
chiar dacă se maschează în hainele refugiului, se druţiană semnalează piesa Doina, unde seninătatea
soldează mai devreme ori mai târziu cu imperativul contemplativă a universului său monologic este
răscumpărării. Cruzimea situaţiei constă în faptul spintecată de instaurarea unui dialog antinomic.
că această întorsătură dramatică a destinului îi paşte Şi dacă compasiunea autorului faţă de oponentul
atât pe cei care au plecat la „liberă alegere” din eroului liric Doina – Tudor Mocanu – este abia
patrie, cât şi pe cei siliţi să părăsească plaiul natal şi perceptibilă, ea se manifestă însă mai pregnant faţă
care, în condiţiile istorice date, nu aveau unde să se de Pavel Rusu şi Mihai Gruia, marcând dedublarea
aciueze în afară de Moscova. conştiinţei scriitorului prin dislocarea din eternitate
Pătrunzându-mă de acest adevăr trist, nu am în istorie. Simplificând lucrurile se poate spune că
cum să urmez sfatul lui Andrei Strâmbeanu şi să nu-i oponenţii sunt, de fapt, fiecare în parte, purtătorii
pun pe toţi emigranţii „într-o oală” [7]. Identitatea unor adevăruri: primii – ai „homo naturalis”, cei de-
tuturora a fost supusă unor încercări insurmontabile, ai doilea – ai oamenilor „sub vremuri”. Faptul că Ion
ceea ce a condus la o dedublare a harului artistic, Druţă se regăseşte mai degrabă în credo-urile unui
la o debusolare a personalităţii creative silite să Pavel Rusu şi Mihai Gruia denotă o desacralizare
oscileze între două tipuri distincte de cultură – cea a propriilor valori, care s-a produs după câţiva
ani ai exilului răsăritean, prefigurând sâmburele
slavă şi cea de filiaţie latină. Pentru Emil Loteanu
său creativ. În Sfânta sfintelor, desolidarizându-se
această „răsădire” a codului artistic într-un sol străin
involuntar de sinele său, Druţă depozitează motivele
s-a răsfrânt cel mai devastator, generând sfâşierea
sale biografice, dar şi starea sa de spirit în virtuţile
eului artistic, dar şi la Ion Druţă a condiţionat, până
lui Mihai Gruia, nu în cele ale lui Călin Ababii.
la urmă, pierderea originalităţii viziunii asupra
Ion Ungureanu mărturiseşte că spectacolul nu
lumii prin spectrul catarsisului mioritic. Alte
prindea viaţă până ce regizorul nu a situat în prim-
pericole îl păşteau pe Ion Ungureanu – o superstiţie
plan, în calitate de erou liric, pe omul de stat Mihai
în vederea intrării de două ori în acelaşi râu, care Gruia. Prin acest act intuitiv Ion Ungureanu a scos
l-a şi motivat să prefere legământul tăcerii în sfera în vileag o complexă stare de spirit a scriitorului
creaţiei teatrale, dezvăluind, de fapt, o necruţătoare Ion Druţă – un ostatic, par excellence, al exilului
exigenţă morală faţă de sine însuşi. Cu părere de răsăritean. Identificarea cu Mihai Gruia s-a
rău, moartea lor artistică nu a fost să fie una pe dovedit copleşitoare. Or, ca şi Mihai, Ion Druţă
plai, aidoma păstorului mioritic, dar şi a lui Călin a părăsit copacul copilăriei – salcia, ca şi Gruia,
Ababii, ci una cauzată de irosirea sinelui interior pe scriitorul este împovărat de consătenii săi de
drumurile vitrege ale pribegiei. misiunea eroului justiţiar, ca şi Gruia, se detaşează
A. Strâmbeanu îi poziţionează pe emigranţii tot mai iremediabil de plaiul natal, fiind ademenit
noştri în două tabere opuse: în cea a martirilor şi de fervoarea culturală şi socială a vieţii marelui
în cea a profitorilor. Susţinând, pe bună dreptate, că megapolis. Avalanşa de examene de conştiinţă la care
„demiterea din fruntea studioului „Moldova-film” a este supus Mihai în urma acţiunilor „trăsnite” ale lui
lui Leonid Mursa a însemnat sfârşitul secolului de Călin semnalează, de fapt, criza artistică şi umană
aur al cinematografiei noastre, precum şi demiterea a autorului, determinată de răsturnarea propriei
lui Ion Ungureanu din fruntea teatrului „Luceafărul” ierarhii de valori. Prin extinderea şi aprofundarea
a însemnat pierderea unei comori naţionale ce nu prezenţei scenice a oponentului lui Călin Ababii –
va mai fi găsită niciodată” [8], Andrei Strâmbeanu Mihai Gruia, regizorul Ion Ungureanu involuntar îl
nu acceptă, în ruptul capului, că şi pierderea unor obligă pe demnitarul de stat dar, tangenţial, şi pe Ion
Loteanu, Doga, Druţă, Dolgan s-a răsfrânt la fel de Druţă să-şi asume responsabilitatea pentru dezastrul
devastator asupra peisajului artistic naţional. Chiar antiuman al regimului comunist.

108 - nr. 3(18), septembrie 2010


Refugiu

Actorul Igor Ledogorov – interpretul lui Mihai soldează inevitabil prin imanenţa optării în favoarea
Gruia, denotă un rafinament psihologic mai rar uneia dintre ele. Iniţial, Druţă depune un efort
întâlnit, descoperind cu disperare în actele de considerabil de a-şi altoi creaţia la confluenţa a
rebeliune ale lui Călin nişte adevăruri uitate şi nişte două universuri etnoculturale. Acest spectru dublu
precepte morale pierdute de el în iureşul carierei se reliefează în povestirea Întoarcerea lui Tolstoi,
politice. Gruia, deşi îl probozeşte pe Călin, înlăuntrul scrisă de Ion Druţă la sfârşitul anilor ‘60. Tolstoi,
său rămâne perplex şi fără replică în faţa curajului în viziunea lui Druţă, apare ca un înţelept blând,
consăteanului de a dezavua caracterul pervers al o personalitate ce şi-a depăşit etapa moralizatoare
mascaradei sovietice, la care mai ieri participa a ultimelor scrieri, accedând în sfera superioară a
şi el. Druţă îi rezervă cu generozitate lui Mihai opţiunilor spirituale. Fără să exagerăm, am putea
Gruia ispăşirea păcatelor. Când moare Călin, Mihai conchide că introducerea în cultura rusească a
demisionează din înaltul post, înţelegând că fără criteriilor spirituale şi a modalităţilor metaforice şi
Călin se pierde justificarea activităţii sale în înaltele simbolice ale desfăşurării subiectului, precum şi a
sfere. Însă dacă eroul său rătăcitor Mihai Gruia prin filozofiei naive a sufletului etnic, produce un efect
acest gest îşi rezervă mântuirea, Ion Druţă în această uimitor. Or, făptura lui Tolstoi, în viziunea druţiană
piesă, îşi ia, de fapt, adio de la faţeta idealistă a harului se relevă în ipostaze nebănuite şi manifestări
său, întruchipată în inspirata cântare a inocenţei nemaiîntâlnite.
unui suflet neimplicat în compromisurile timpului, S-ar putea presupune că Ion Druţă, prin parabola
aceea,care-l motiva pe vremuri să se regăsească în lupului hăituit, regăseşte coordonatele dintre
spaţiul arhetipal şi paradigmatic al eroilor spirituali. destinul geniului rus şi cel al basarabeanului exilat,
Ambiţiosul Druţă nu-şi mai poate însă permite, accentuând condiţia eternă a artistului pribeag. O
aidoma personajelor sale sihastre, existenţa într-o asemenea pătrundere în spaţiul altui suflet etnic
lume ce vine în contrasens cu cea reală, înrolându- prin intuiţiile şi revelaţiile propriei spiritualităţi nu
se cu fervoare în viaţa culturală a metropolei, mai se vor mai repeta însă. În romanul Biserica albă
târziu şi în cea politică din fosta URSS. nu mai există întrepătrundere a două lumi, ci un
Sfânta sfintelor s-a dovedit a fi nu numai o flagrant contrapunct dintre ele. Şi, deşi descrierea
spovedanie a lui Ion Druţă, ci şi una a regizorului satului Sălcuţa şi conturarea făpturii Ecaterinei
Ion Ungureanu şi a compozitorului Eugen Doga. mici este marcată de virtuozitate stilistică, mesajul
Moldova părăsită, întruchipată succesiv de Doina, romanului rămâne eclipsat de ponderea temelor, dar
mătuşa Ruţa, Călin Ababii, rămâne pentru ei o şi a personajelor din spaţiul rusesc. Totuşi, aici mai
icoană, un spaţiu sacru, însă în subconştient ei îşi există o fărâmă de dialog între două lumi şi două
dau deja seama că o privesc cu ochii unui Pavel culturi, o punte de legătură întru înţelegerea unor
Rusu ori Mihai Gruia, adică din exteriorul efemer, virtuţi eterne.
nu din interiorul peren. Excepţionala expresivitate în Mistuirea definitivă a scriitorului în focul
redarea zbuciumului interior al personajelor titulare necruţător al exilului răsăritean se reliefează în
accentuată de Ion Ungureanu până la dimensiunile operele sale, dar şi în atitudinile civice ale ultimelor
unei tragedii, ascunde în subtext drama celor decenii. Am atestat aceste metamorfoze covârşitoare
trei coautori rupţi de baştină. Şi un Ungureanu, în studiul „Ion Druţă: Vicisitudinile destinului
şi un Doga, aidoma lui Druţă, îi extrapolează creator” [9]. Aici aş dori să accentuez mutaţiile
protagonistului spectacolului, spre abolire, unele ontologice ale creaţiei druţiene ce ne deschid un
stări de spirit de esenţă hamletiană. Ei încă nu ştiu orizont mai profund şi mai complex al evaluării
că nu vor mai găsi drumul de întoarcere, cum s-a repercusiunilor întâlnirii a două tipuri de conştiinţă.
întâmplat cu Mihai Gruia, la Şălcuţa copilăriei. Or, Problema discordanţei de fond ţine de
Druţă îşi ispăşeşte (în creaţie) vina faţă de ţara lăsată binecunoscutul eticocentrism al culturii ruse şi
de ei (în realitate) de izbelişte... Sentimentul vinei, esteticocentrismul spiritualizat al celei româneşti,
chiar dacă nu sunt vinovaţi sau se cred nevinovaţi, în varianta basarabeană. Or, Constantin Noica
sălăşluieşte şi în sufletele celorlalţi doi coautori. atenţionează: „Cei care au văzut morala acolo
Cu timpul, Druţă se înstrăinează definitiv (ultimul unde era spiritualitate n-au înţeles nici ce este, nici
popas fiind în 1984 în „Toiagul păstoriei”) de rebelii ce poate fi înlăuntrul lumii româneşti, cel puţin
săi eroi care puneau diagnosticele necruţătoare pe linia prelungită în cultură a orientării noastre
regimului sovietic. Nu-l mai interesează problemele ţărăneşti şi populare” [10]. Indubitabil, Ion Druţă
naţionale, mai târziu nici cele sociale, Druţă după Sadoveanu este cel mare adânc implantat în
îmbrăţişând o formulă cât se poate de vicleană: „de tiparele originare ale dimensiunii mitofolclorice
naţionalitate sunt creştin”. a discursului artistic naţional. Din acest punct de
Existenţa între două culturi şi două istorii se vedere, etapa moldovenească a lui Ion Druţă (dar şi a

nr. 3(18), septembrie 2010 - 109


Akademos

lui Emil Loteanu, Eugen Doga, Ion Ungureanu etc.) sfârtecată de cea moralistă (în special, de factură
se raportează exemplar acestei legităţi ancestrale, religioasă), ultimele piese druţiene semnalând
deoarece ei sunt nativ fascinaţi de soluţia mioritică a anihilarea valenţelor artistice.
restabilirii armoniei, nu de cea a „rupturii” obsedante O altă paradigmă a raportului „refugiu-
în cultura rusă. exil” reprezintă destinul creator al sclipitorului
Fenomenul druţian este plămădit pe acest sol temperament cinematografic care a fost Emil
estetico-spiritual. În celebra dramă Casa mare Loteanu. Regizorul izgonit din Moldova nu de
tratarea inedită a unei probleme morale a produs jure, ci de facto a cutezat să-şi amăgească condiţia
o adevărată revoluţie în dramaturgia sovietică. de exilat, descoperind afinităţile ideatico-estetice
Extrapolând situaţia duplicitară din sfera polemicilor în creaţia tânărului Gorki şi tânărului Cehov
moraliste în cea a virtuţilor spirituale, Ion Druţă a (Cehonte). Aderarea la etapa romantică a acestor
dezvăluit soarta umană în coordonate ontologice somităţi ai culturii ruse le-a permis lui Emil Loteanu
revelatorii. şi lui Eugen Doga, coautorul fidel al discursului
Întru argumentarea ideii noastre – fiind filmic, să îmbrăţişeze speranţa utopică de a trăi o
implementată preponderent în dimensiunea a două tinereţe artistică în albia firească a entităţii
spirituală, nu şi în cea morală, cultura română are ancestrale. Şi dacă în filmul Şatra, dar, mai ales,
o deschidere mai pronunţată spre etern şi cosmic, în Dulcea şi tandra mea fiară se semnalau unele
– îl cităm pe marele filozof rus Mihail Bahtin care inconvenienţe între conţinut şi formă, ele erau
propune o delimitare de esenţă între moral şi spiritual. eclipsate de o rară pasiune în tratarea trăirilor
Astfel, filozoful atestă: „Principiile spirituale personajelor şi o dezlănţuire fascinantă a polifoniei
(libertatea interioară, ponderea umanului, conştiinţă, cinematografice. Or, în aceste filme s-au şi epuizat
dreptate) sunt categorii universale şi imuabile... resursele de fuziune între două culturi.
Spiritualitatea se cristalizează întotdeauna în Când Emil Loteanu a cutezat să cucerească un
interiorul personalităţii, reprezentând principiul şi teritoriu mult mai complex şi enigmatic, aderând la
modalităţile existenţei indispensabile de conţinutul unul dintre cele mai importante mituri ale neamului
„eului”. Moralitatea însă ţine întotdeauna de – mitul geniului, s-a şi produs acea „cădere” care
interese de grup (naţionale, religioase, de clasă, de i-a şi marcat subita degradare. Or, în Ana Pavlova,
breaslă)..., reprezentând un sistem închis de norme greşeala fatală în nerealizarea imposibilităţii tratării
şi reguli, adus din exterior, care limitează libertatea mitului ontic al unei etnii în cadrul altei mentalităţi
opţiunii” [11-subl.n.-A.-M.-P.]. conduce la pierderea desăvârşită a intuiţiei artistice
O idee la fel de sugestivă a aceluiaşi Mihail – calitate forte a personalităţii lui Loteanu. Ignorând
Bahtin consolidează concepţia noastră referitoare in corpore toate enigmele sufletului slavon, regizorul
la simbioza inedită a tipologiei eroului druţian, care se aventurează în spectaculozitatea turistică a
îmbină manifestările unui marginal cu aspiraţiile turneelor genialei balerine.
nobile ale eroului spiritual. Astfel, Bahtin relevă Intervine însă şi un alt motiv al disocierii
următorul paradox: „A reacţiona în concordanţă dezolante. Angajându-se, după părăsirea Moldovei,
cu morala existentă înseamnă a fi bine adaptat în activitatea Asociaţiei Experimentale din cadrul
societăţii. A acţiona în funcţie de criterii spirituale „Mosfilm"-ului, Emil Loteanu îmbrăţişează cu
înseamnă adesea a fi condamnat de societate, a fi ardoare modelul filmului comercial, renegând
într-un permanent pericol de a pierde libertatea, mesajul estetic şi spiritual al filmului de autor.
uneori chiar şi viaţa” [12]. Anume marginalii lui Entuziasmul s-a dovedit a fi de moment şi are o
Ion Druţă – Ruţa, Călin, Simion, Ecaterina mică, explicaţie prin faptul că Emil Loteanu a nimerit
păstorul sunt, cu adevărat, fiinţe libere, împlinindu-se la studioul „Mosfilm”, cel mai important studio al
ca personalităţi. Tudor Mocanu, Pavel Rusu, Mihai filmului sovietic rusesc. A fost silit să caute o nouă
Gruia, urmând morala timpurilor vitrege, vor rămâne formulă pentru a face faţă concurenţei crâncene.
însă pe veci spirite rătăcitoare. Anume răsturnarea Asta cu atât mai mult cu cât Asociaţia experimentală
temerară a valorilor, în urma căreia eroii proclamaţi se baza pe sistemul occidental al autogestiunii.
de sistem se transformă în antieroi, iar antieroii În filmul Ana Pavlova ambiţiile de a rivaliza cu
blamaţi de regim în eroii salvatori ce trec bariera supraproducţiile gen Hollywood au eclipsat aspiraţia
efemerului, încadrându-se în „marele timp” (M. majoră a cunoaşterii sufletului uman.
Bahtin), a însemnat enorm în reabilitarea eternului Pierzând totalmente în această fervoare
omenesc în cel mai inuman sistem politic. Când însă comercială forţa de interiorizare proprie demersului
scriitorul a hotărât definitiv să „coboare din căruţa fiinţial, în următorul său film Luceafărul regizorul
naţiunii” pentru a se încorpora „în ritmul vertiginos nu mai reuşeşte, fiind vlăguit de experienţa filmului
al troikăi ruseşti” [13], dominanta spirituală a fost comercial, să mai renască din propria cenuşă. În

110 - nr. 3(18), septembrie 2010


Refugiu

această peliculă sesizăm cu stupoare că destinul atât cel mai mult caracterul tragic şi, în acelaşi timp,
de cutremurător al lui Mihai Eminescu i-a servit un pervers al acestei relaţii. Or, toţi acei care s-au
prilej de a-şi ostoi obsesia revanşardă faţă de gloata refugiat în capitala URSS au cerut adăpost în
inamică care i-a respins filmul Ana Pavlova[14]. cadrul unui sistem ce a adus pe meleagurile natale
Căzut pradă acestor resentimente, pe Loteanu, înrobirea sovietică. Oare în subconştient nu au simţit
trecut prin prea multe încercări şi decepţii pentru imanenţa concreşterii odioase a martirilor cu călăii?
firea-i exaltată, maximalistă, l-a doborât totuşi Este adevărat, străinii i-au salvat de ai săi. Dar ai săi
„deceniul negru” – anii ‘90, când exilul autoimpus nu au fost oare pervertiţi de directivele venite de la
din patrie s-a suprapus cu exilul forţat din artă. Deşi, aceiaşi străini?
cum a remarcat nu o dată, şi în primul exil nu se P.P.S. Niciodată, scriind studiile mele, nu am
mai scriau poezii, în cel de-al doilea, decepţionat cunoscut un asemenea zbucium interior, o asemenea
de obscuritatea timpului pragmatic, ce devora cu balansare între înţelegere şi incertitudine, sentimentul
voluptate idealurile romantice, el a pierdut unica dezolant că îmi scapă tocmai esenţa unui fenomen,
şansă de supravieţuire şi împăcare cu lumea şi cu prea complicat şi controversat să-l pot dezvălui şi
sine prin catharsisul creaţiei... analiza. În subtextul acestor frământări se ascunde
Repercusiunile grave în sfera creaţiei ale exilului însă întrebarea sacramentală: am sau nu am dreptul
răsăritean se dublează cu cele politice şi psihologice. să-i judec pe aceşti oameni năpăstuiţi, care au
Cei care erau constrânşi să-şi părăsească patria erau avut neşansa să se nască în Basarabia – ţara fatalei
consideraţi pe vremuri nişte disidenţi cu pronunţate neîmpliniri istorice. Într-un moment de maximă
aspiraţii românofile. Infinitele reveniri cu misiuni tensiune am înţeles de ce aş avea acest drept moral:
apostolice ale lui Ion Druţă şi persistentele părinţii mei Vladimir şi Valentina Plămădeală au
reîntoarceri ale lui Emil Loteanu cu idei revoluţionare avut un destin asemănător, refugiindu-se în 1948,
ale renaşterii din scrum a cinematografiei naţionale, în preajma noului val de represalii din RSSM, la
nu mai trezeau entuziasmul scontat din partea Moscova. Aici m-am născut la sfârşitul următorului
intelectualităţii. Şi nu numai din considerente an. În exil.
reacţionare şi conformiste. Nici unul, nici altul
nu au reuşit să-şi păstreze nealterat imaginea Referinţe bibliografice:
unui veritabil erou naţional, amândoi îmbrăţişând 1. Mihăiescu, Dan. Dulcile chingi ale libertăţii //
Idei în dialog, 2008, nr.11, p.7.
doctrina moldovenismului şi cea a unor incurabili
2. Eliade, Mircea. Literatura diasporei. Craiova,
nostalgici ai URSS. Reîntoarcerea fiilor rătăcitori
1996, p. 7-9.
s-a soldat de fiecare dată cu o situaţie psihologică 3. Convorbiri cu Cioran. Bucureşti, 1993, p.35.
cumplită: o nerecunoaştere reciprocă dintre cei 4. Manea, Norman. Pledoaria exilului // Idei în
reveniţi şi cei ce au trăit în aşteptarea lor. De fapt, dialog, 2009, nr. 18, p. 16.
şi cei refugiaţi, şi cei rămaşi în temniţa bodiulistă 5. Citat după: Cimpoi, Mihai. Istoria deschisă a
au întârziat la trenul destinului, culturii basarabene literaturii române din Basarabia, Chişinău, 1996, p. 17-
fiindu-i aduse răni mortale. 18.
Or, nihilismului total al tinerelor generaţii, 6. Idem, p. 21.
obsesiilor vis-a-vis de „terenul viran” al artei din 7. Strâmbeanu, Andrei. Discurs rostit cu ocazia
RSSM, reproşurilor dure faţă de ţinuta morală a conferirii titlului de Doctor Honoris Causa actorului,
predecesorilor li se poate contraargumenta doar regizorului şi omului de cultură Ion Ungureanu//
prin dezvăluirea complexităţii, paradoxurilor şi Literatura şi arta, 2009, 28 mai, nr. 21, p.3.
inconsecvenţelor flagrante ale destinelor artiştilor 8. Idem
răsădiţi în solul searbăd al exilului răsăritean. Şi 9. Plămădeală, Ana-Maria. Ion Druţă: vicisitudinile
destinului creator// Arta 2007, Chişinău, Bussines-Elita.
chiar dacă în acest sol au apărut nişte flori de o
10. Noica, Constantin. Pagini despre sufletul
nemaiîntâlnită frumuseţe, ele au fost imediat strivite
românesc, Bucureşti, 1991, p. 94.
de îngheţurile timpurii. 11. Бахтин, Михаил. Философия поступка.
P.S. Îmi dau perfect seama că am atins doar Севастополь, 2002, р. 11.
vârfurile acelui aisberg cultural, care într-o mare 12. Idem, p.13.
măsură ne-a afectat evoluţia artistică a ultimelor 13. Plămădeală, Ana-Maria. Ion Druţă: vicisitudinile
decenii. Au rămas neacoperite nu numai întrebările destinului creator// Arta 2007, p. 91.
fără răspunsuri, dar şi o serie de răspunsuri fără 14. Vezi argumentarea mai detaliată a acestei idei în
Emil Loteanu – destin de viaţă lungă, Chişinău, Cartea
interogaţii. Din acel morman de iţe încurcate aş
Moldovei, 2008.
evidenţia doar un singur aspect-cheie. În ghemul
basarabean al relaţiei „refugiu-exil” te şochează

nr. 3(18), septembrie 2010 - 111

S-ar putea să vă placă și