P. 1
Psihologie organizationala II

Psihologie organizationala II

|Views: 404|Likes:
Published by studentpsiho

More info:

Published by: studentpsiho on May 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2013

pdf

text

original

Universitatea Babeş-Bolyai

PSIHOLOGIE ORGANIZAłIONALĂ II

SOFIA CHIRICĂ

I. InformaŃii generale 1.1. Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Nume: Prof.univ.dr. Sofia Chirică Birou: Birou 2 sediul Fac. de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei, str. Republicii 37 VIII. Telefon: 0264-590967 Fax: 0264-590967 E-mail: sofiachirica@psychology.ro ConsultaŃii: Miercuri, 11-13 Date de identificare curs şi contact tutori: Numele cursului – Psihologie OrganizaŃională II Codul cursului – PSY3165 Anul, Semestrul – anul 3, sem. 2 Tipul cursului - Obligatoriu Pagina web a cursului- http://www.psychology.ro Tutori – Asist. univ. drd. Daniela Andrei Asist. univ. drd. Cătălina OŃoiu Drd. Lucia RaŃiu Drd. Florina Spânu organizationalatutor@psychology.ro

1.2. CondiŃionări şi cunoştinŃe prerechizite Parcurgerea cu succes a acestui curs este condiŃionată de achiziŃionarea prealabilă a unor prerechizite în cadrul disciplinelor Psihologie Cognitivă, Psihologie Socială, Psihologia personalităŃii, şi Psihologie OrganizaŃională I. Mai mult, stăpânirea cunoştinŃelor de Psihologie Experimentală se vor dovedi foarte utile pentru aplicarea practică a cunoştinŃelor de psihologie organizaŃională în demersuri investigative şi de cercetare. Ansamblul acestor prerechizite vor facilita accesarea materialului de curs şi înŃelegerea de profunzime a acestuia în vederea promovării examenului final la această disciplină. 1.3. Descrierea cursului Cursul de Psihologie OrganizaŃională II reprezintă unul dintre cursurile obligatorii ale

specializării psihologie nivel licenŃă din cadrul FacultăŃii de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei a UniversităŃii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Această disciplină, alături de cursul Psihologia Muncii şi a Personalului parcurs în acelaşi an academic conturează un modul al psihologiei aplicate în domeniul organizaŃional. În ansamblul său, acest modul pregăteşte specializarea tinerilor absolvenŃi pentru consultanŃă şi intervenŃie în cadrul organizaŃiilor, iar formarea în această ramură aplicată a psihologiei este continuată la nivel masteral prin programul Psihologia Resurselor Umane şi Sănătate OrganizaŃională.

În acest semestru, cursul va continua tematic modulele abordate în semestrul precedent, accentul fiind pus de această dată pe procesele organizaŃionale. Primul proces, cel de conducere, abordat în primul semestru va fi completat cu discutarea şi ilustrarea proceselor de decizie, comunicare organizaŃională, memorie şi învăŃare organizaŃională, finalizând cu o perspectivă integrată asupra culturii organizaŃionale ca mod învăŃat de gândire. Ceea ce vom încerca să subliniem, atât prin natura temelor discutate cât şi prin tipul exerciŃiilor propuse, va fi faptul că, dată fiind natura complexă a organizaŃiilor, aplicarea cunoştinŃelor dobândite va trebui să fie dinamică, interrelaŃionată. Astfel, modul de structurare a cunoştinŃelor teoretice în modulele propuse urmează în primul rând o logică pedagogică, însă achiziŃia de bază pe care o urmărim este dezvoltarea capacităŃii de utiliza aceste cunoştinŃe interrelaŃionate ca grilă utilă de înŃelegere a fenomenelor organizaŃionale şi de intervenŃie asupra acestora. 1.4. Organizarea temelor în cadrul cursului Cursul este format din mai multe teme de învăŃare, organizate în 4 module. În primul modul vom insista asupra abordării deciziei în organizaŃii, înŃelegerea problemelor deciziei în grup şi utilizarea experimentală a schemelor de decizie socială şi aprecierea eficienŃei lor diferenŃiate. Modulul 2 abordează tema comunicării organizaŃionale şi familiarizarea cu noile abordări ale comunicării, definită ca emergenŃă a structurii sociale. Modulul 3 abordează problematica memoriei şi învăŃării organizaŃionale pentru ca modulul final să propună o perspectivă integrată asupra culturii organizaŃionale ca mod învăŃat de gândire. Alegerea acestor problematici de discuŃie este motivată atât susŃinerea lor teoretică şi empirică cât şi de utilitatea lor din perspectiva aplicabilităŃii practice. Pentru atingerea unui nivel de înŃelegere aprofundată şi de operare eficientă cu noŃiunile prezentate se recomandă consultarea resurselor bibliografice recomandate, în paralel cu parcurgerea suportului de curs. Bibliografiei obligatorii prevăzute i se adaugă şi o listă bibliografică recomandată la finalul fiecărui modul. În situaŃia în care nu veŃi reuşi să accesaŃi anumite materialele bibliografice, sunteŃi invitaŃi să contactaŃi tutorii disciplinei. 1.5. Formatul şi tipul activităŃilor implicate de curs Aşa cum am prezentat deja, structura suportului de curs pentru Psihologie OrganizaŃională cuprinde 4 module orientate în jurul principalelor procese organizaŃionale. Pentru a parcurge aceste module, modalitatea principală de muncă este cea individuală, completată cu întâlniri faŃă în faŃă (consultaŃii) facultative, consultaŃii prin intermediul forumului de discuŃii sau întrebări adresate tutorilor. În cadrul celor 2 consultaŃii planificate în decursul semestrului, titularul cursului şi tutorii vă vor oferi sprijin substanŃial pentru înŃelegerea

Modele de diagnoză şi intervenŃie.calculator conectat la internet (pentru a putea accesa bazele de date şi resursele electronice suplimentare dar şi pentru a putea participa la secvenŃele de formare interactivă on-line) . este recomandat ca studenŃii să se prezinte având în prealabil materia parcursă şi să pună în discuŃie noŃiuni sau probleme practice asociate acestora. (2003) InteligenŃa organizaŃiilor. c. S. Cluj-Napoca. având în vedere particularităŃile învăŃământului la distanŃă dar şi reglementările interne ale CFCID al UBB parcurgerea şi promovarea acestei discipline presupune antrenarea studenŃilor în următoarele tipuri de activităŃi: a. atât obligatorii cât şi facultative. 1. lucrări de evaluare – vezi calendarul de la sfârşit. b. consultaŃii – pe parcursul semestrului vor fi organizate două întâlniri de consultaŃii faŃă în faŃă.M. Pe scurt.noŃiunilor parcurse.. D. Andrei. Planificarea activităŃii de studiu individual şi a rezolvării exerciŃiilor propuse se va face în acord cu calendarul disciplinei. (1996) Psihologie organizaŃională. prezenŃa la aceste întâlniri este facultativă. ReferinŃele de bază ale acestui curs sunt reprezentate de volumele: Chirică. 1. Modalitatea de evaluare utilizată pentru acest curs este precizată în secŃiunea aferentă. (2008). forumul de discuŃii – acesta va fi monitorizat de echipa de tutori şi supervizat de titularul disciplinei. & Ciuce.7.imprimantă (pentru tipărirea materialelor suport. Editura ASCR & Cognitrom. C. comunicat şi monitorizat de către echipa responsabilă de acest curs.6. precum şi posibilitatea de a vă clarifica şi depăşi obstacolele întâmpinate în pregătire. Consultarea acestora este esenŃială pentru înŃelegerea noŃiunilor prezentate în curs sau adâncirea cunoaşterii acestora. Rutinele şi managementul gândirii colective. S. Cluj-Napoca. Materiale bibliografice obligatorii Pentru fiecare modul al cursului sunt oferite o serie de referinŃe bibliografice. Activitatea de învăŃare individuală va fi gestionată de către cursanŃi şi va trebui să aibă în vedere parcurgerea cursului şi a materialelor bibliografice obligatorii. a studiilor de caz) . Cluj-Napoca şi Chirică. În completarea acestor lucrări am adăugat la finalul fiecărui modul o listă bibliografică recomandată. a temelor redactate. Chirică.. Presa Universitară Clujeană. Pentru asigurarea unui nivel ridicat al învăŃării în cadrul acestor sesiuni de consultaŃii. precum şi rezolvarea exerciŃiilor proiectate pentru fiecare modul. S. Casa de editură şi consultanŃă Studiul Organizării. Lucrările menŃionate la bibliografia obligatorie se regăsesc şi pot fi împrumutate de la Biblioteca FacultăŃii de Psihologie din cadrul Bibliotecii Centrale „Lucian Blaga”. AplicaŃii practice ale Psihologiei OrganizaŃionale. Materiale şi instrumente necesare pentru curs Optimizarea secvenŃelor de formare reclamă accesul studenŃilor la următoarele resurse: .

la cea de a doua se discută ultimele 2 module şi se realizează o secvenŃă recapitulativă pentru pregătirea examenului final.acces la resursele bibliografice (ex: abonament la Biblioteca Centrală „Lucian Blaga”) . punctajul obŃinut la examen în proporŃie de 60% (6puncte) şi b.Orice material elaborat de către studenŃi pe parcursul activităŃilor va face dovada originalităŃii. nota la sarcinile primite pe parcursul semestrului 40% (4 puncte).50. studenŃii au posibilitatea de solicita titularului şi/sau tutorilor sprijin pentru rezolvarea anumitor teme de gândire sau a exerciŃiilor. în care se studiază disciplina de faŃă. Politica de evaluare şi notare Evaluarea finală se va realiza pe bază unui examen scris desfăşurat în sesiunea de la finele semestrului VI. . Nota finală se compune din: a.8.. obŃinută prin realizarea mediei ponderate între nota de la examen si nota de la sarcini este mai mare de 5). ele sunt destinate soluŃionării. Pentru a valorifica maximal timpul alocat celor două întâlniri. nemediate. Elemente de deontologie academică Se vor avea în vedere următoarele detalii de natură organizatorică: . De asemenea. chiar daca nota finală. Promovarea acestei discipline este condiŃionată de promovarea examenului scris (Cu alte cuvinte. a oricăror nelămuriri de conŃinut sau a celor privind temele de gândire. 1.9.acces la echipamente de fotocopiere 1. iar afişarea pe site a notelor acordate se va realiza la cel mult 2 săptămâni de la data depunerii/primirii lucrării.Orice tentativă de fraudă sau fraudă depistată a sarcinilor va fi sancŃionată prin acordarea notei 0 pentru lucrarea respectivă și prin redactarea unui referat de propunere spre examatriculare. dacă la examenul scris nu se obŃine un punctaj minim de 4. .10. în cadrul celor două întâlniri. studenŃii sunt atenŃionaŃi asupra necesităŃii suplimentării lecturii din suportul de curs cu parcurgerea obligatorie a cel puŃin uneia dintre sursele bibliografice de referinŃă. puncte examenul nu este promovat. Pentru predarea sarcinilor se vor respecta cu stricteŃe cerinŃele formatorilor. 1. sunt programate 2 întâlniri faŃă în faŃă (consultaŃii) cu toŃi studenŃii. Pentru prima întâlnire se recomandă lectura atentă a primelor două module. Orice abatere de la acestea aduce după sine penalizări sau pierderea punctajului corespunzător acelei lucrări. Datele celor două întâlniri sunt precizate în calendarul sintetic al disciplinei. Calendar al cursului Pe parcursul semestrului VI. Evaluarea acestor lucrări se va face imediat după preluare.

ContestaŃiile pot fi adresate în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor iar soluŃionarea lor nu va depăşi 48 de ore de la momentul depunerii. 1.. avem în vedere facilitarea accesului egal al tuturor cursanŃilor la activităŃile didactice şi de evaluare. se recomandă studenŃilor o planificare foarte riguroasa a secvenŃelor de studiu individual. coroborată cu secvenŃe de dialog. StudenŃi cu dizabilităŃi Titularul cursului şi echipa de tutori îşi exprima disponibilitatea. Strategii de studiu recomandate: Date fiind caracteristicile învăŃământului la distanŃă. de a adapta conŃinutul şi metodele de transmitere a informaŃiilor precum şi modalităŃile de evaluare (examen oral. mediate de reŃeaua net.Orice tentativă de fraudă sau fraudă depistată a examenului va fi sancŃionată prin acordarea notei minime sau. Altfel spus. prin examatriculare. Lectura fiecărui modul şi rezolvarea la timp a exerciŃiilor garantează nivele înalte de înŃelegere a conŃinutului tematic şi totodată sporesc şansele promovării acestei discipline. examen online etc) în funcŃie de tipul dizabilităŃii cursantului. cu tutorii şi respectiv titularul de disciplină. .Rezultatele finale vor fi puse la dispoziŃia studenŃilor prin afişaj electronic. . în unele cazuri. 1.12. în limita constrângerilor tehnice şi de timp.11. .

şi. în mare măsură. 1. cu autobusul dacă vremea este rea. Problemele în legătură cu care se iau decizii pot fi proiecte şi acŃiuni personale. autoturismul propriu. DistincŃia între caracterul personal versus organizaŃional al deciziei nu porneşte de la cine este decidentul. posibil.Modulul 1 DECIZIA MANAGERIALĂ Scopul modului: Familiarizarea studentului cu procesul deciziei manageriale Obiectivele modulului : • • • • • Cunoaşterea principalelor teorii şi modele ale deciziei.autobus. Utilizarea experimentală a schemelor de decizie socială şi aprecierea eficienŃei lor diferenŃiate. timp şi atenŃie. Deciziile programate 1. pentru alegerea între "toate" alternativele posibile . zilnic. Problema este bine definită. DistincŃia între caracterul programat versus neprogramat al deciziei a fost propusă de Simon (1960). În funcŃie de obiectul deciziei distingem decizii personale şi decizii organizaŃionale. taxi.prin cântărirea avantajelor şi dezavantajelor fiecărei alternative. ori să aibă ca obiect probleme. politici sau proceduri ale organizaŃiei din care persoanele care decid fac parte. să privească viitorul personal.1. bicicletă. mers pe jos. TIPURI DE DECIZIE Procesul luării deciziei depinde. Aplicarea modelelor în studiul unor cazuri individuale şi de grup. programate şi neprogramate.1. De exemplu.1.1.1. Acest program simplu ne scuteşte să investim. dacă vremea este frumoasă. înŃeleasă de decident şi la fel este aria soluŃiilor posibile. altele . Deciziile personale programate Implică dezvoltarea habitudinilor. Aprecierea aplicabilităŃii modelelor la diferite tipuri de decizie individuale şi organizaŃionale. . 1. decizii programate şi decizii neprogramate. pentru că şi în organizaŃii doar oamenii au această capacitate. O decizie programată reprezintă un răspuns standardizat la o problemă simplă sau de rutină. ÎnŃelegerea problemelor deciziei în grup. a deprinderilor.1. de obiectul ei. natura ei este clară. cei mai mulŃi dintre noi am ajuns la o soluŃie standard a problemei "cum să ajungem la locul de muncă": pe jos.

Deciziile organizaŃionale programate Implică elaborarea unor reguli. individual.1. teoria motivaŃiei de realizare şi teoria motivaŃiei de securitate. adesea. Deciziile luate anterior îi vor fi puŃin folositoare.2. investiŃii majore de capital.2. . Efecte asemănătoare poate avea decizia privind căsătoria. Pe cele mai importante le vom prezenta în acest capitol. 1.2. care îi permite un progres mai rapid în cariera sa.2. suplimentarea fondurilor pentru dezvoltarea resurselor necesare cercetării. proceduri standard de operare. cu grijă.1.1. De asemenea. Temă de reflecŃie nr.1. Majoritatea abordărilor teoretice şi cercetărilor experimentale ale procesului decizional privesc decizia neprogramată. importante. restructurarea organizaŃiei sunt alte exemple de decizii neprogramate. SituaŃiile de decizie programată îmbunătăŃesc coordonarea şi controlul organizaŃiilor. Decidentul trebuie să cântărească. pe termen lung. reglementări. OrganizaŃiile pot. 1. Rolul procedurilor standardizate este de a simplifica şi grăbi procesul luării deciziei.1. alternativele şi consecinŃele lor. ele pot avea consecinŃe asupra comportamentului organizaŃional. 1. Deşi personale. Deciziile personale neprogramate Apar în legătură cu probleme nerepetitive. ca obiect problemele de orientare strategică. Deciziile organizaŃionale neprogramate Acestea au. pentru a facilita contractele de cercetare ale profesorilor.1. aprovizionarea cu materiale. etc. Deciziile privind lansarea unui nou produs. cum sunt alegerea soŃului/soŃiei sau alegerea unei cariere. Un organism de decizie universitar poate fi pus în situaŃia de a alege între creşterea numărului de studenŃi ai universităŃii. cu consecinŃe privind creşterea cheltuielilor legate de expansiunea numărului de norme didactice ori. spre exemplu.2.1. Deciziile neprogramate Apar ca răspuns la problemele vag definite sau noi. Niciuna din alternativele de răspuns nu este cu claritate cea corectă. precum şi structura organizaŃională. ele reduc incertitudinea şi eliberează timpul şi atenŃia necesare rezolvării unor probleme critice. 1 În cazul dvs. pentru a se angaja într-o organizaŃie. avea reguli şi proceduri standardizate privind acordarea plăŃilor suplimentare. mai ales. O persoană poate să-şi părăsească locul de muncă. Teoria utilităŃii expectate.2. ce tip de decizie a fost aceea de a urma această facultate? De ce? Ce tip de decizie ilustrează numărul de studenŃi admişi în anul 1 la specializarea Psihologie a FacultăŃii de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei în 2009? 1. ROLUL DIFERENłELOR INDIVIDUALE ÎN PROCESUL DECIZIEI În domeniul luării deciziei există trei teorii mai importante care oferă un cadru de înŃelegere a diferenŃelor dintre indivizi în preferinŃa pentru risc.

pentru a determina nivelul riscului cu cea mai mare valoare expectată. Motivul pentru care o persoană are aversiune faŃă de risc este ambiguu. insucces. atitudine neutră ori o combinare a tuturor acestor tipuri.1. Nivelul optim de risc este cel care maximizează satisfacŃia expectată: p(1-p). satisfacŃia trebuie apreciată în raport cu probabilitatea succesului. Teoria încearcă. diferenŃa dintre ele reprezentând preferinŃa pentru risc rezultată din reacŃia afectivă (plăcere-neplăcere) faŃă de risc. vor fi ulterior comparate. Cei doi factori din care derivă aversiunea faŃă de risc. Doi factori psihologici au fost discutaŃi în legătură cu preferinŃa pentru risc: (1) valoarea rezultatelor certe şi (2) atitudinea individului faŃă de risc. că persoanele vor prefera să se angajeze în sarcini de dificultate medie.50. neputinŃă. propusă de Atkinson (1957) oamenii întreprind acŃiuni care le maximizează sentimentul realizării. în schimb. Modelul prevede deci. Oamenii încearcă să obŃină rezultatele cele mai valoroase pentru ei (să maximizeze rezultatele). Decizia are consecinŃe emoŃionale: decidentul are sentimente de succes. Ea nu pune în discuŃie originile sale psihologice. . să evite deciziile proaste care i-ar dezamăgi. riscul. Valoarea maximă se obŃine când probabilitatea succesului este 0. 1968. Totuşi. în condiŃii de siguranŃă si. Măsurarea preferinŃei pentru risc este făcută la fel ca în cazul oricărei trăsături a personalităŃii. FuncŃia utilităŃii expectate poate reflecta atât valoarea mai mică a unor câştiguri adiŃionale (la fel ca teoria utilităŃii cardinale) cât şi faptul că unei persoane îi displace. Teoria nu face nici o prezumŃie privind originile sentimentului utilităŃii. Clelland. Teoriile motivaŃionale propun explicaŃii pentru diferenŃele individuale în preferinŃa pentru risc. să verifice inconsecvenŃele şi să prevadă alegerile viitoare. iar acest sentiment creşte cu dificultatea sarcinii. Teoria motivaŃională a comportamentului de risc Oamenii nu rămân indiferenŃi în faŃa luării deciziei.2. SatisfacŃia unui succes este o mărime inversă probabilităŃii acestui succes: (1-p). 1. este puŃin probabil ca oamenii să reuşească în sarcinile deosebit de dificile. de evitarea eşecului. respectiv în condiŃii de risc. utilitatea marginală şi reacŃia afectivă. Kahneman 1990) aceasta evidenŃiază două aspecte: că oamenii pot avea atitudini faŃă de riscul în sine şi că există diferenŃe individuale în preferinŃa pentru risc. faŃă de risc pot fi separaŃi printr-o tehnică de măsurare a valorii individuale a diferitelor rezultate. Mc. eficacitate. să estimeze preferinŃele indivizilor faŃă de rezultate. pur şi simplu. Tverski. Persoanele cu o trebuinŃă ridicată de evitare a eşecului vor alege sarcini care pot minimiza sentimentul eşecului. dezamăgire. Există (conform motivaŃiei de realizare. Cele două funcŃii ale utilităŃii. bucurie şi regret. 1951) persoane motivate. decât de obŃinerea succesului. negativă. De aceea. Cu toate cazurile de neconfirmare a teoriei utilităŃii expectate (Slovic şi Lichtenstein. sau în care vor reuşi jumătate din timp. mai curând. Câtă vreme alegerile individuale sunt consecvente.2. în care probabilitatea succesului este maximă: (p=1) şi sarcinile în care probabilitatea succesului este minimă: (p=0). Slovic. totodată. dar încearcă. poate fi stabilită o funcŃie a utilităŃii care să exprime orice tip de preferinŃă pentru risc: aversiune. Această previziune se referă la persoanele cu trebuinŃa de realizare ridicată sau motivate de obŃinerea succesului. însă. căutare. riscul ca un dat. una pentru condiŃiile de siguranŃă (identică cu funcŃia utilităŃii cardinale) şi una pentru alegerile în condiŃii de incertitudine. Acestea sunt sarcinile extrem de uşoare. Teoria utilităŃii expectate Teoria utilităŃii expectate descrie explicit procedurile de determinare a diferenŃelor individuale în trăirile legate de risc. Conform teoriei motivaŃiei de realizare sau a comportamentului de risc. Teoria utilităŃii expectate consideră.2.1.

4. aceasta reflectându-se într-o atitudine diferită faŃă de risc. Identificarea mecanismului psihologic (atracŃia succesului vs. "teama de eşec"). Conform modelului. în ceea ce priveşte diferenŃele dintre indivizi.Decenii întregi de cercetări au verificat modelul lui Atkinson. aşadar. oamenii iau în calcul consecinŃele emoŃionale ale deciziei lor.2. Teoria celor doi factori ai preferinŃei pentru risc Primul factor în teoria bifactorială propusă de Schneider şi Lopes (1986). mai ales. Când probabilitatea succesului este mică. 1957) valoarea de stimulent a succesului este exprimată în funcŃie de probabilitatea subiectivă a acestuia: (1-Ps). respectiv cele care caută riscul pentru a prevedea preferinŃa faŃă de risc. 1. o variabilă situaŃională. Aversiunea faŃă de risc. tentată să evite eşecul ("are o cotă mai mică la "teama de eşec"). PreferinŃele sunt definite ca funcŃia multiplicativă a trebuinŃei de securitate şi nivelului de aspiraŃie. teama de eşec) aflat la baza procesului decizional este făcută tot după modelul măsurării trăsăturilor de personalitate. alŃii mai motivaŃi de evitarea eşecului. Al doilea factor (trebuinŃa de securitate) este un factor de personalitate. Când probabilitatea succesului este ridicată. Ea se măsoară prin stabilirea aversiunii faŃă de risc sau a evitării riscului într-o serie de alegeri. căutarea riscului sunt însă. ne apare sugestia că. Mecanismul este considerat sursa speranŃelor şi temerilor noastre din fiecare zi.care mediază preferinŃa pentru risc. în schimb. Autorul defineşte. în luarea deciziilor. Pornind de la echivalarea probabilităŃii subiective a succesului cu autoaprecierea într-o situaŃie particulară am propus (Nemeş. sarcina care oferă nivelul optim de risc este aceea care maximizează satisfacŃia expectată p(1-p) care atinge o valoare maximă când probabilitatea de succes este 0. este nivelul de aspiraŃie. decât mecanismul psihologic propus de Atkinson: trebuinŃa de succes (vs. chiar mai îngust. atunci când iau decizii. Teoria poate părea tautologică: ea implică selectarea persoanelor cu aversiune faŃă de risc. Autoaprecierea ca schemă de decizie În modelul comportamentului de risc (Atkinson. ea.2. respectiv. (1987). valoarea de stimulent a succesului/insuccesului prin raportarea la imaginea eului.50. în modelul lui Atkinson. Modelul prevede cantitatea de risc (dificultatea scopului) care duce la cel mai pronunŃat sentiment al realizării. Persoanele care favorizează rezultatul riscant se centrează pe cele mai bune rezultate. Astfel. El depinde de standarde interne (ce constituie un rezultat valoros pentru individ) şi contextul alegerii (distribuŃia şi dimensiunea rezultatelor altor alternative). El este. Deoarece este puŃin probabil ca oamenii să reuşească în sarcinile extrem de dificile. Probabilitatea succesului este. realizarea succesului duce la o mai mare satisfacŃie. cu aceeaşi valoare expectată. probabilitatea subiectivă a succesului/insuccesului echivalând cu autoaprecierea într-o situaŃie particulară. prin scale specifice se stabileşte dacă o persoană este atrasă de succes în mai mare măsură (are o cotă mai mare la "orientare spre succes") decât este. persoanele care preferă lucrurile sigure sunt motivate de nevoia de securitate. unii mai motivaŃi de succes. Ele îşi concentrează atenŃia pe rezultatele cele mai rele care pot să apară în fiecare alternativă. simple etichetări ale unui mecanism bine definit de autor centrarea pe cele mai bune rezultate sau centrarea pe cele mai rele rezultate . Mai importantă. care pot apare în fiecare alternativă. însă. Nivelul de aspiraŃie este dimensiunea rezultatului pe care o persoană se străduieşte să îl obŃină. 1990) un model care extinde satisfacŃia succesului la preferinŃa . Lopes. obŃinerea lui duce la satisfacŃie mică. 1.3. între o opŃiune sigură şi una riscantă.Valoarea de stimulent a insuccesului este egală cu inversul acestei relaŃii: -(1-Ps).

Valoarea unei ipostaze comportamentale Valoarea de Gradul de Disparitatea eu stimulent a recunoaştere în actual . Teoria regretului Teoria utilităŃii cardinale şi teoria prospectării susŃin că. Orice acŃiune personală particulară poate fi percepută ca variabilă sau ipostază a imaginii eului. 1981) în situaŃii particulare de viaŃă. individul . De asemenea. ele au valoare ridicată. în schimb.este o ipostază în care individul se recunoaşte foarte bine .5. dimpotrivă. valoarea de stimulent a acelei ipostaze este maximă dacă. de îndată ce rezultatele unei alegeri sunt cunoscute. Gradul de recunoaştere poate fi exprimat printr-o formulare a relaŃiei dintre o schemă cognitivă generală şi o variabilă a sa. Gradul în care individul se recunoaşte într-o ipostază şi gradul în care imaginea de sine îl satisface sunt cei doi parametri ai valorii de stimulent motivaŃional ai unei ipostaze comportamentale. Teoretic. Modelul sugerează o descriere a preferinŃei pentru acŃiuni sau comportamente particulare ca relaŃia dintre o schemă cognitivă generală şi variabilele sau ipostazele sale. ipostazele percepute ale imaginii de sine au valoare motivaŃională scăzută.eu ideal ipostazei ipostaza comportamentale comportamentală minimă minimă minimă maximă minimă maximă maximă maximă minimă minimă maximă maximă Modelul prevede o valoare maximă a ipostazei pentru care relaŃia între gradul de recunoaştere şi disparitatea eu ideal-eu actual este monoton descrescătoare: Gradul de recunoaştere=1-(Disparitatea eu ideal-eu actual).pentru orice acŃiune sau comportament şi respectiv. Pe scurt. modelul prevede valoarea minimă a ipostazelor comportamentale pentru care relaŃia între gradul de recunoaştere şi disparitate este monoton crescătoare.valoarea ei de stimulent motivaŃional este maximă dacă imaginea de sine este ridicată: disparitatea eu actual-eu ideal este minimă. motivaŃia de realizare la motivaŃia de păstrare a imaginii de sine pozitive.eu actual este minimă). Dacă o ipostază comportamentală este apreciată ca fiind foarte diferită de imaginea eului actual . valoarea de stimulent motivaŃional a acelei ipostaze este minimă dacă imaginea de sine este negativă: disparitatea eu actual-eu ideal este maximă. o ipostază comportamentală este apreciată ca fiind foarte apropiată de imaginea eului actual . Teoria regretului subliniază faptul că. 1 . "se poate completa diferit" (Graumann. 1. individul combină probabilităŃi şi valori ale rezultatelor parŃiale.este o ipostază în care individul se recunoaşte foarte puŃin atunci valoarea ei de stimulent motivaŃional este minimă dacă imaginea de sine este ridicată (disparitatea eu ideal . având ca repere eul actual şi eul ideal. când individul este nemulŃumit de această imagine. este posibil să definim valoarea de stimulent a oricărui comportament (acŃiune) prin raportarea la autoaprecierea acelui comportament. Sommer. Gradul de satisfacŃie rezultat din imaginea de sine poate fi descris prin disparitatea eu actual .2. când individul este mulŃumit de imaginea sa. Autoaprecierea sau imaginea de sine este o schemă cognitivă generală care poate avea numeroase variabile. pentru a ajunge la valoarea generală a unei alternative.eu ideal. având ca finalitate satisfacŃia rezultată din consecvenŃa cognitivă. disparitatea eu actual-eu ideal este maximă. Tabelul 6. Dacă.

compară rezultatul alternativei alese cu rezultatul pe care l-ar fi putut obŃine. fie la un sentiment de bucurie.FuncŃia regretului Aşadar.000-0) DiferenŃe între rezultatele alternativei respinse şi rezultatele alternativei alese Figura 6. ei calculează cât regret sau bucurie vor simŃi. oamenii vor evita regretul prin aversiunea faŃă de risc.1.000) 80. ei le vor lua în calcul. în timp ce rezultatele diferitelor alternative cu diferenŃe mari de valoare pot fi contrastate. În consecinŃă.5.6). alegând (b). dacă cealaltă alternativă s-a dovedit mai bună. In plus. Persoanele care nu se aşteaptă la .2.000 (80. (Figura 6. DiferenŃele între rezultatele alternativei respinse şi rezultatele alternativei alese Determinantul cel mai important al regretului este prezenŃa sau absenŃa feedback-ului privind alternativele respinse. teoria regretului prevede că oamenii vor prefera alternativa (a) pentru că alternativa (b) are o expectanŃă mai mare de regret. 1. Regretul provocat de faptul că alegem alternativa (b) şi pierdem (când am fi putut câştiga 80000 lei alegând "a") este de două ori mai mare decât regretul produs alegând (a) şi văzând că am fi putut câştiga cu 40000 mai mult.2.2. autorii nu oferă o explicaŃie psihologică pentru forma funcŃiei regretului (care exprimă creşteri disproporŃionate pentru pierderile mari). dacă ar fi ales altă alternativă. 1 . dacă altă alternativă s-a dovedit mai rea. 1. Această comparare îl conduce. Să presupunem că putem alege între alternativele: (a) siguranŃa de 100% de a câştiga 80000 lei şi (b) şansa de 67% de a câştiga 120000 lei. rezultatele diferitelor alternative cu valori apropiate pot fi asimilate.5. fie la un sentiment de regret. o dată ce rezultatele vor fi cunoscute. Pentru fiecare alternativă. După cum notează Larrick (1993) ar fi posibil ca forma funcŃiei să se datoreze proceselor perceptive de contrast şi asimilare. probabil. FuncŃia regretului. Loomes şi Sugden (1982) presupun că diferenŃele mai mari între rezultate produc disproporŃionat mai mult regret în comparaŃie cu diferenŃele mai mici. Regret R(2x4) R(4) 40. Modelul nu a fost pe deplin confirmat experimental.000 (120-80. Pentru că oamenii ştiu că vor avea astfel de sentimente după luarea unei decizii. înainte de a lua o decizie. De aceea. Mai exact. cantitatea de feedback pe care o persoană se aşteaptă să o primească afectează încrederea acelei persoane în deciziile sale.

Abordarea procesului deciziei prin fenomenul protecŃiei imaginii de sine probează faptul că schimbarea cantităŃii de feedback aşteptat de subiecŃi. de percepŃie a timpului) au o imagine de sine scăzută. ei încearcă să menŃină o bună imagine de sine. Aceste consecinŃe ale deciziei îi pot face să regrete decizia. Ei au dovedit aversiune faŃă de risc şi s-au ferit să afle rezultatele dezirabile ale alternativelor respinse. cu atât mai mare este potenŃialul ei de regret şi cu atât mai scăzută încrederea în deciziile luate. 1993). Posibilitatea regretului este creată de expectanŃa aflării rezultatelor alternativelor respinse. De aceea .5. SubiecŃii cu stima de sine ridicată nu au făcut alegeri care să minimizeze regretul. 1985) cu orientarea atenŃiei spre rezultatul nesatisfăcător ("lageorientierung"). 1992). De aceea. numai unii dintre ei vor lua decizii care să minimizeze posibilitatea regretului (Joseph. (Pentru o sinteză a rezultatelor privind relaŃia feedback-regret v. Insuccesul poate reduce drastic motivaŃia şi aduce suferinŃă subiecŃilor care. Stiensmeier. 1957) oferă date care susŃin ideea că oamenii îşi protejează imaginea de sine atunci când iau decizii. la ameninŃările imaginii de sine. 1. În sfârşit. cele care aşteaptă feedback privind alternativa aleasă. în măsură diferită. 1968). Persoanele cu stimă de sine scăzută sunt mai vulnerabile la ameninŃarea imaginii de sine pentru că au mai puŃine mijloace de a se apăra de aceste ameninŃări. Rezultatele arată că abilitatea de a menŃine o bună imagine de sine în faŃa regretului este un factor important în determinarea preferinŃei faŃă de risc. 1985) au fost puse în legătură cu apărarea imaginii de sine. Astfel. O decizie dificilă duce la disconfort. (1992) examinează doi factori ai deciziei în condiŃii de risc: (a) cantitatea de feedback expectată de subiecŃi şi (b) stima de sine a subiecŃilor.protecŃia imaginii de sine poate servi ca variabilă unificatoare în teoria psihologică a luării deciziei. et al. .3. pentru că alegerea făcută vine în contradicŃie cu aspectele nedorite ale alternativei alese şi cu aspectele dezirabile ale alternativelor respinse. 1966) sau stabilitatea-instabilitatea cauzelor atribuite (Weiner. în opinia autorilor Kuhl şi Stiensmeier (v. în condiŃiile unei stime de sine scăzute. Mecanismele destinate apărării imaginii de sine au fost conceptualizate diferit. aceşti subiecŃi iau decizii care minimizează posibilitatea regretului. asupra rezultatelor deciziilor lor. cu toate că descrierea obiectivă a alternativelor-probabilităŃi şi valori-rămâne constantă. le afectează preferinŃa faŃă de risc. Joseph et al.2. Când iau o decizie. iar cele care aşteaptă feedback privind alternativele respinse sunt cele mai neîncrezătoare. au încredere intermediară. care servesc învingerii discrepanŃei între rezultate şi aspiraŃii ("Handlungsorientierung") contrastează. Perspectiva mai mare sau mai mică asupra viitorului constituie un alt mecanism de apărare a imaginii de sine (Feather. locul intern-extern al controlului (Rotter. În consecinŃă. Cu cât mai mult feedback aşteaptă o persoană să primească. Pentru că sunt susceptibili. utilizând anumite mecanisme (de orientare în acŃiune sau de decizie.. de atribuire.susŃine Larrick (1993) . ExpectanŃa feedback-ului îi conduce pe subiecŃii cu stima de sine scăzută la alegeri defensive. ProtecŃia imaginii de sine. să ia decizii care să reducă posibilitatea de a regreta. subiecŃii cu stima de sine scăzută vor fi mai motivaŃi decât subiecŃii cu stima de sine ridicată. orientarea atenŃiei asupra alternativelor şi planurilor de acŃiune. trebuinŃa de realizare. Oamenii sunt mai mult sau mai puŃin vulnerabili la sentimentul regretului. ProtecŃia imaginii de sine nu este o variabilă atât de îngustă cum este trebuinŃa de securitate sau chiar. Cercetările desfăşurate în cadrul teoriei disonanŃei cognitive (Festinger. Larrick.nici un feedback sunt cele mai încrezătoare în deciziile lor.

În luarea deciziei în grup. sunt numite sarcini de decizie acelea în care accentul cade pe selecŃia unui răspuns dintr-un set de alternative mutual exclusive. Această schemă le permite să raporteze o decizie la sfârşitul unei dezbateri. oamenii îşi reafirmă competenŃa amintindu-şi o realizare fără legătură cu decizia. AtenŃi la aceste rezerve. interacŃiunea socială este privită ca o schemă de decizie socială (Zajonc et al.Aşadar. anterior oricărei alegeri a răspunsului. dacă ar fi raportate la regula de decizie formală sau recunoscută de grup. descris anterior. Spre exemplu. 1973). InteracŃiunea socială este un proces combinatorial. Oricine poate deveni defensiv. Grupurile organizaŃionale au. O descriere a schemelor de decizie socială trebuie să răspundă la întrebarea "cum ajung persoane cu preferinŃe iniŃiale diferite să ia. 1972. poate oferi răspunsuri întrebărilor ridicate prin descrierea relaŃiei generale între imaginea de sine şi autoaprecierea ipostazelor comportamentale sau cursurilor alternative ale acŃiunii ca relaŃie a schemei generale a autoaprecierii cu oricare dintre variabilele sale.1. Temă de reflecŃie nr. Frecvent. DefiniŃia schemei de decizie socială DistincŃia între rezolvarea problemelor şi luarea deciziei nu este clară pentru cele mai multe din sarcinile de grup. . colectiv. totuşi. Davis.3. imaginea de sine poate fi protejată şi altfel decât prin alegeri defensive. Stima de sine nu este un amortizor de netrecut. care transformă preferinŃele individuale pentru variate alternative de răspuns. oamenii anticipează consecinŃele negative potenŃiale ale deciziei şi acŃionează în modalităŃi care-i protejează de ele. deoarece o anumită procesare a informaŃiei apare în grup. problematică. fixată o dată cu constituirea grupului sau structurată din experienŃă. Operarea unor astfel de scheme duce la rezultate care ar apărea paradoxale. în general. schemele implicite care operează în discuŃiile unui grup sunt altele decât cele prescrise în reglementările formale sau recunoscute de grup. ConsecinŃele pozitive pe care luarea deciziei le poate avea asupra imaginii de sine sunt ignorate de această abordare. asumarea riscului le poate susŃine imaginea de sine. SCHEME DE DECIZIE SOCIALĂ 1. De asemenea. În rezolvarea problemelor în grup.3. În mod curent. Spre exemplu. probabil în fiecare stadiu al rezolvării problemei. informaŃia adusă de fiecare membru este procesată social. 2 Care a fost ultima decizie importantă pe care aŃi luat-o în viaŃa personală? AnalizaŃi Cum aŃi ajuns la această decizie şi ce s-a întâmplat ulterior? 1. o schemă de decizie formală. Separarea celor două tipuri de sarcini este. Perspectiva protecŃiei imaginii de sine asupra procesului deciziei nu descrie cum iau oamenii decizii destinate îmbunătăŃirii imaginii de sine. perspectiva protecŃiei imaginii de sine asupra procesului deciziei nu face specificări privind condiŃiile în care persoanele cu stima de sine ridicată sunt preocupate de regret. presupunem că modelul autoaprecierii ca schemă de decizie. o decizie". Întrebarea care se ridică este în ce punct persoanele cu stima de sine ridicată devin defensive? În sfârşit. Sunt numite rezolvări de probleme sarcinile în care accentul cade pe procesarea informaŃiei în scopul constituirii alternativelor de răspuns.

00 0. 2. Ea este. . logic posibile. .00 1.00 1..00 0.00 0.50 0.00 0. 1973).Scheme de decizie socială Distribu Ńii distincte A1 4 3 2 1 0 A2 0 1 2 3 4 “Adevărul învinge” D1 A1 1..50 0. iar suma lor pentru o anumită alternativă este: ∑ [d k =1 ij ]=1 Aceasta înseamnă că:  d11 d12 .2 . Astfel.50 0.50 0. dij.50 0.00 0.25 0.00 0.. Pn = π × D = (π1 . D2 ProporŃionalitate: probabilitatea ca grupul să aleagă o alternativă Aj este egală cu proporŃia membrilor care susŃin Aj.Procese sociale foarte complexe cum sunt influenŃa.00 A2 0.. considerate în termenii rezultatelor sarcinii. tendinŃele interpersonale şi condiŃiile locale care caracterizează grupul...75 0. Forma generală de reprezentare a schemei de decizie socială este o matrice stohastică m x n în care variabile sunt [dij].00 Majoritate/ Echiprobabilitate D4 A1 A2 1. .00 ProporŃionalitate D2 A1 1. chiar atunci când distribuŃia preferinŃelor interne este cunoscută. 2. un tablou al normei sociale.00 0.00 A2 0..50 0.50 0.. . d n n    Valorile dij ale matricii sociale pot fi privite ca parametri care reflectă tradiŃiile.50 1. operează în grup.00 1..00 Majoritate/ ProporŃionalitate D5 A1 A2 1. π 2 . nu certitudinea. astfel că. deci.50 0. .00 Echiprobabilitate D3 A1 1.00 1.00 0.00 0. iar dacă nu.. π n ) ×  1  M  . normele.50 0.00 0.00 A2 0. n sunt definite de schema deciziilor sociale (Davis.00 0.50 0. etc. . dominanŃa. . într-o problemă cu două alternative: D1 "Adevărul învinge": A1 poate fi singurul răspuns corect la o anumită problemă. există o anumită probabilitate.00 1. ca grupul să aleagă o anumită alternativă. manifestate de grup. echiprobabilitate:. D3 Echiprobabilitate: fiecare poziŃie susŃinută are aceeaşi probabilitate să fie aleasă ca decizie a grupului. Este o combinaŃie între schemele D1 şi D2.00 1.25 0. Grupul alege A1. Tabelul 6.00 1.00 0.25 0.00 1.. D4 Majoritate. sau altfel spus.50 0.   d n 1 d n 2 . d1 n  d d 2 2 . P2 .2 sunt prezentate matricile corespunzătoare pentru cinci scheme de decizie socială ale unui grup de patru membri.. trăsăturile sarcinii. n şi j=1..75 0. putem prevedea doar probabilitatea.00 0.00 0.. coaliŃia.00 1. dacă conŃine cel puŃin un membru care susŃine A1. conformitatea.75 1.00 0.00 În tabelul 6. fiind dată o anumită distribuŃie a preferinŃelor membrilor. d 2 n  21  P . (Această schemă de decizie este cunoscută sub numele de "modelul A Lorge-Solomon"). un "tablou" al interacŃiunilor sociale. care ghidează interacŃiunile orientate spre o decizie. . ca grupul să decidă pentru o alternativă "j": valorile dij pentru toate i=1. Schema de decizie socială este văzută de Davis ca modalitatea în care grupul tratează toate distribuŃiile de preferinŃe.

şi trei scheme de decizie socială: echiprobabilitatea alternativelor. distribuŃiile pentru fiecare caz sunt prezentate în figura 6. Într-un astfel de studiu Davis (1972) a considerat patru distribuŃii individuale care dau.50 Probabilitatea fiecãrei alternative de a fi aleasã P(Aj) 0.H.50 0.00 1. respectiv: (a) o funcŃie înclinată pozitiv. cât şi de schema de decizie a grupului. (b) o funcŃie bimodală . (c) o funcŃie simetrică şi (d) o funcŃie uniformă .aici A1. Davis.00 c) 0.25 0.Efectele schemelor sociale de decizie asupra preferinŃelor iniŃiale ale membrilor (după J.00 1.75 d) 0.25 0 1 2 3 0 1 2 3 Alternativa. pi. schema majorităŃii "ascute" vârful funcŃiei . 1. Efectul schemei sociale de decizie asupra preferinŃelor individuale Deoarece distribuŃia deciziilor grupului este funcŃie atât de distribuŃia iniŃială a preferinŃelor individuale. Pentru numărul de trei alternative şi o dimensiune n = 4 a grupului. regula majorităŃii cu o subschemă a probabilităŃii şi media preferinŃelor individuale. Aj Distribuþie individualã Modelul echiprobabilitãþii Modelul majoritãþii Modelul mediu Figura 6.2.00 a) 0. pot fi studiate variaŃiile la nivelul ambilor factori.25 0.75 0. proporŃionalitate. schema majorităŃii "exagerează" orice neuniformitate din distribuŃia preferinŃelor individuale: distribuŃia preferinŃelor grupului este şi mai "înclinată" în cazul (a). dacă se alege răspunsul corect .75 0.50 0. Astfel. bimodalitatea este accentuată (discuŃia în grup duce la o mai mare polarizare a preferinŃelor) în cazul (b).50 0. în sfârşit. D = ∑dij . dacă nu.D5 Majoritate. 1.7.25 0 1 2 3 0 1 2 3 1.2 .75 b) 0. 1973) Compararea preferinŃelor grupului cu preferinŃele individuale permite observaŃii importante privind natura transformării pe care fiecare schemă socială de decizie o operează asupra preferinŃelor individuale iniŃiale ale membrilor grupului.3.

PercepŃia este un proces creativ implicând atenŃia la foarte puŃin din cea ce ar putea fi perceput şi excluderea a aproape tot ceea ce nu corespunde scopului atenŃiei. comportamentul consumatorului ori al oamenilor de afaceri. dacă asupra preferinŃelor individuale operează schema echiprobabilităŃii. celălalt fiind schema de decizie. AplicaŃiile teoriei regretului sugerează tendinŃa persoanelor de a-şi proteja imaginea de sine. d. 1. lipsindu-i doar unele detalii. în fiecare din cazurile a. în acelaşi timp. continuă Herbert Simon. dar. 1969) sau pe timpul de decizie (Busemeyer şi Townsend. "RaŃionalitatea lor retrospectivă" îi determină să caute să apară competenŃi în sarcinile anterioare şi nu în ele viitoare. O întrebare cu răspunsuri strict psihologice este de ce continuă oamenii să adere la un curs de acŃiune. deducŃiile teoriei clasice nu mai sunt suficiente. c.este o teorie deductivă. PreferinŃele individule iniŃiale reprezintă unul din factorii care determină decizia. 1959). DiferenŃele constau nu doar în omisiuni ale detaliilor. PercepŃia nu este un "filtru" pentru că nu se "filtrează" o parte din întregul (mediu al problemei) care i se prezintă. În teoria clasică omul alege raŃional între alternative fixe şi cunoscute. Fără nici o îndoială. aşadar. există o arie a comportamentului uman pentru care teoria clasică şi prezumŃiile ei de raŃionalitate reprezintă un instrument util de cunoaştere. o creştere/descreştere a probabilităŃii unei alternative este însoŃită de o descreştere/creştere a probabilităŃii altor alternative. Deoarece ΣPj=1. doar în baza speranŃei într-o "răsturnare a situaŃiei". după care discuŃia de grup ar avea. după ce află că acesta este incorect? Modelul deciziei retrospective prevede că este probabil ca oamenii să rămână angajaŃi într-un curs al acŃiunii chiar când acesta este evident incorect. Aproximarea presupune ca lumea subiectivă a decidentului să fie cu necesitate asemănătoare mediului obiectiv. mai ales în modelele axate pe secvenŃialitatea procesului decizional (v. Dar lumea percepută poare fi foarte diferită de lumea "reală". AVERTISMENTELE TEORIILOR DECIZIEI Decizia este fenomenul pentru a cărui înŃelegere nevoia explicaŃiei psihologice a fost conştientizată de abordările altor ştiinŃe. iar consecinŃele asociate alternativelor sunt şi ele determinate de decident. în schimb. ori în "obŃinerea unei victorii dintr-o înfrângere". Teoria economică clasică a pieŃelor cu competiŃie perfectă şi agenŃi raŃionali . ci trebuie văzute. care nu are nevoie de date empirice privind comportamentul agenŃilor economici individuali.notează Herbert Simon . Comportamentul decizional al grupului nu este. Teoriile utilităŃii. precum şi din distorsiuni.în cazul (c). un efect de nivelare sau ameliorare şi nu de accentuare a poziŃiilor extreme. chiar. b. Curba care. Dar. atât perceptive cât şi inferenŃiale (Simon. faŃă de efectul unei scheme sau alteia. în unele de esenŃă. reprezintă media preferinŃelor individuale arată efecte care pot merge în acelaşi sens sau în sens opus. Avem nevoie de o descriere a procesului alegerii care recunoaşte că alternativele nu sunt date. când percepŃia şi cogniŃia intervin între decident şi mediul său obiectiv. Când oamenii simt responsabilitatea consecinŃelor negative şi. chiar. Aceste efecte contrazic simŃul comun. simt nevoia de a demonstra propria competenŃă. 1993) prevăd că probabilitatea percepută a rezultatelor . Raynor. "obiectivă". întotdeauna. Nivelarea neuniformităŃilor preferinŃelor individuale are loc. InformaŃia decidentului nu este nici o "aproximare" a mediului real. ei continuă să consimtă şi chiar îşi intensifică aderenŃa la cursul ales al acŃiunii.4. Atât bimodalitatea (b) cât şi simetria (c) sunt reduse în preferinŃele grupului în raport cu distribuŃia individuală. nici media comportamentelor individuale. din dorinŃa de a-şi justifica deciziile anterioare. Efectul schemei majorităŃii este exagerarea preferinŃelor majorităŃii prin suprimarea preferinŃelor minorităŃii.

negare. etc. În consecinŃă. iar aceste cogniŃii fierbinŃi dau naştere la erori în scanarea alternativelor. modelul "escaladării angajării" are şi o valoare teoretică.5. ConsecvenŃa comportamentului decizional este consecinŃa consecvenŃei cognitive. de nevoia de consecvenŃă. Fenomenul groupthink (Janis. arată Janis şi Mann (1977) gândirea legată de probleme vitale. ConsecvenŃa comportamentului personal este o normă socială importantă a societăŃilor contemporane. bazat pe generalizare. raŃionalitatea prospectivă şi modelarea după norma consecvenŃei sunt factorii cuprinşi de Staw (1981) într-un model explicativ al "escaladării angajării" faŃă de cursul ales al acŃiunii. Astfel de situaŃii . mai multă informaŃie privind alternativele posibile. Pe lângă valoarea practică de însumare a factorilor care afectează eficienŃa deciziei.precizează Janis. rezultate din integrarea în imaginea de sine a ipostazelor comportamentale sau cursurilor de acŃiune percepute. care rezultă din presiunile dezvoltate în grupul închis. 1972. subiectivismele care influenŃează felul în care decidentul îşi organizează gândurile şi experienŃele sale evaluative. 1. El poate fi clasificat alături de teoriile dinamice care accentuează secvenŃialitatea în luarea deciziei. încărcate afectiv duce la cogniŃii "fierbinŃi". Aşa cum am arătat în capitolul 5 consecvenŃa la care ne referim nu reprezintă un principiu al logicii dar. Modelul autoaprecierii ca schemă de decizie atrage atenŃia asupra obŃinerii consecvenŃei. indiferent care interese particulare din grup favorizează acea alternativă. comportamentul. Modelul subliniază că odată ce am acceptat. când sunt profund implicaŃi întrun grup închis. realist. Groupthink . susceptibil fiind de orice subiectivisme (biases): atenŃie selectivă. 1982 . a eficienŃei testării realităŃii şi a eficienŃei judecăŃii morale. Beneficiile asociate rezolvării în grup a problemelor includ o mare varietate a perspectivelor asupra problemei. în care motivaŃia membrilor de a obŃine şi păstra unanimitatea depăşeşte motivaŃia lor de a aprecia. 1981) împiedică realizarea acestor beneficii potenŃiale ale grupului determinând: (a) pasivitatea membrilor săi. coeziv. Janis defineşte groupthink ca un mod de gândire în care se angajează oamenii. Managerii consecvenŃi în ceea ce fac sunt consideraŃi mai buni decât managerii inconsecvenŃi. Baza de pornire a modelului este diferită de a celorlalte teorii dinamice. PROBLEMELE DECIZIEI ÎN GRUP: FENOMENUL GROUPTHINK Presupunerea care stă la baza folosirii grupului în luarea deciziilor este că grupul îmbunătăŃeşte calitatea deciziei. "RaŃionalitatea" prospectivă poate suferi de aceleaşi subiectivisme ca şi raŃionalitatea retrospectivă. reducerea subiectivismelor.se referă la deteriorarea eficienŃei mentale. mai ales public. lucru care afectează percepŃia utilităŃii şi supraevaluarea cursului acŃiunii pentru care au decis iniŃial. La nivel individual. mai curând. şi mai ales purtând responsabilitatea consecinŃelor negative. RaŃionalitatea retrospectivă. raŃionalizare.viitoare şi valoarea percepută a rezultatelor viitoare intensifică angajarea prezentă în cursul acŃiunii. Acestea se structurează într-un aranjament ierarhic. etc. reducerea poziŃiilor extreme. se produc modificări atitudinale care susŃin. ea este fenomenul "supunerii forŃate" ("forced compliance"). managerii vor tinde să se conformeze expectanŃei privind consecvenŃa. o anumită alternativă. cursurile alternative de acŃiune. Procesul decizional de grup este privit ca un proces raŃional în care se selectează alternativa maximizatoare pentru realizarea scopului grupului. Utilitatea expectată poate fi influenŃată. din interior. (b) prematura convergenŃă a membrilor la o decizie a grupului şi (c) escaladarea adeziunii faŃă de alternativa aleasă. în plus. dar nu pe calea raŃională de modelare a comportamentului personal în conformitate cu norma socială. diferite de cogniŃiile "reci" ale rezolvării problemelor de rutină.

disfuncŃiuni manifestate în simptome şi rezultate defectuoase. ca aceea deja aleasă. ♦ procesarea subiectivă a informaŃiei. ♦ iluzia unanimităŃii. ♦ omogenitatea bazelor sociale şi ideologice ale membrilor. ♦ "paznici [autodesemnaŃi] ai gândirii" care feresc grupul de informaŃie contradictorie. ♦ convingerea în moralitatea inerentă grupului. Astfel: ♦ liderul trebuie să încurajeze membrii grupului să îşi exprime îndoielile şi obiecŃiunile. grupului. preferinŃele. Prima categorie conŃine un singur element: coeziunea. este necesar să constatăm toate simptomele şi.induc stres. la fel de corectă moral. temporară. Groupthink este evitarea defensivă la nivelul grupului: "un patern colectiv de evitare defensivă". de la început. neatenŃie selectivă. ♦ raŃionalizarea care reduce importanŃa avertismentelor şi a altui feedback negativ. Pentru a detecta fenomenul. apoi. ♦ absenŃa dorinŃei de a utiliza experŃi pentru a obŃine informaŃii exacte. dacă condiŃiile antecedente şi consecinŃele imediat expectate sunt şi ele prezente. caracterizată prin lipsa căutării vigilente. iar nu să îşi afirme. ♦ lipsa normelor care impun proceduri metodice. la nivel moderat sau ridicat. . ♦ ignorarea informaŃiei privind beneficiile alternativelor respinse. ♦ percepŃia că nu există o alternativă. a membrilor. ♦ ignorarea informaŃiei noi privind riscurile şi limitele alternativei alese. ♦ percepŃia că sarcina este prea dificilă. ♦ percepŃia stereotipă a membrilor grupurilor opuse. caracteristicile groupthink se structurează ca un lanŃ cauzal între condiŃii antecedente. ♦ membrii trebuie încurajaŃi să discute deliberările grupului cu asociaŃii de încredere şi să relateze. CondiŃiile antecedente sunt grupate în trei categorii. ♦ liderul trebuie să adopte o atitudine imparŃială. de asemenea. ♦ absenŃa planurilor concrete de acŃiune. Janis interpretează fenomenul ca un set integrat de caracteristici cu legături deterministe. Ea cuprinde: ♦ ameninŃări externe privind pierderile posibile. Altfel spus. ♦ lipsa tradiŃiilor de imparŃialitate a conducerii. reacŃiile acestora. A treia categorie se referă la contextul situaŃional provocativ şi are în vedere rolul stresului ca factor situaŃional ori intern. provenită din eşecuri recente. şi capitolul 4) ♦ iluzia de invulnerabilitate. ♦ neîncrederea în sine. însoŃit de evitare defensivă. Simptomele grupului disfuncŃional sunt: (v. uitare şi raŃionalizare. ConsecinŃele groupthink care afectează calitatea deciziei includ: ♦ limitarea examinării la doar câteva alternative. ♦ presiune asupra dezidenŃilor. ♦ autocenzură. A doua categorie cuprinde greşeli structurale de organizare: ♦ insularizarea grupului. Janis (1972. ♦ slaba speranŃă că poate fi găsită o soluŃie mai bună decât cea propusă de lider. susŃine autorul. 1989) sugerează metodele prin care grupul poate preveni sau reduce fenomenul groupthink. distorsiunea semnificaŃiilor avertismentelor.

în SUA. conduce la o atribuire a fenomenului unor situaŃii absolut specifice. nu răspunsuri pasive şi neadaptabile la condiŃii antecedente stresante.i g n o ra r e a i n f o r m a Ń i e i c a re m in i m a l i z e a z ă a l t e rn a t i v a a le a s ă . ♦ când examinează alternativele.3 . la dezbaterile comune. câteva eşecuri răsunătoare ale deciziei politice la cel mai înalt nivel. grupul se va divide în subgrupuri care se vor întruni din când în când.Groupthink Problema ridicată cel mai frecvent în studiile care au urmat publicării modelului este dacă fenomenul groupthink trebuie interpretat strict. Natura cazuistică a datelor pe care se întemeiază modelul. ♦ când există un competitor. care întrunesc prezenŃa şi relaŃiile deterministe ale factorilor.s l a b ă s p e ra n Ń ă î n t r. s-o facă mai comprehensivă. ci eforturi active.c o n v in g e re a c ă n u e x i s t ă o a l te r n a t i v ă l a f e l d e m o ra l ă S IM P T O M E . care să provoace părerile membrilor.c e n z o ri a u to d e s e m n a Ńi a i g â n d ir ii . de asemenea.a m e n i n Ń ă ri e x te r n e p r i v i n d p i e r d e ri p o s i b i l e . . Foarte numeroase studii (peste 700) au încercat să testeze validitatea modelului.in s u lar iz a r e a g r u p u lu i .o m o g e n ita te a b a z e lo r so c ia le ş i i d e o lo g i c e a l e m e m b r il o r C O N T E X T S IT U A ł IO N A L P R O V O C A T IV .p r o c e s a r e s u b i e c t iv ă C O N S E C IN ł E Figura 6.l ip s a t r a d iŃ i i l o r d e i m p a r Ń i a li t a te a l e c o n d u c e r i i . O tentativă interesantă în această ultimă direcŃie au Aldag şi Fuller (1993) care propun includerea în model a factorilor care definesc activitatea "politică" orientată spre atingerea unor interese personale ale membrilor sau particulare ale grupurilor sau subgrupurilor. ca şi semnalele de avertizare venite din partea lui.♦ grupul trebuie să invite experŃi externi.c o n v in g e re a î n m o r a l i ta t e a g r u p u l u i .i lu z i a u m a n i t ă Ń i i .l im i t a r e a n u m ă r u l u i a l te r n a t i v e lo r .p r e s i u n i a s u p ra d iz id e n Ńilo r .l ip s a n o r m e l o r c a re i m p u n p ro c e d u r i m e to d ic e . şi anume.au to ce n z u ră .re f u z u l c o n s u lt ă r i i e x p e r Ń il o r .p e rc e p Ńia d ificu ltăŃii s a r c in ii . simptome şi consecinŃe.ste re o tip ii . prezenŃa tuturor elementelor celor trei categorii fiind. să depisteze fenomenul în situaŃii economice ori să extindă teoria. o necesitate. în care alternativa aleasă va fi pusă în chestiune. capitolul 3) cei doi subliniază posibilitatea ca trăsăturile groupthink "să reflecte. ♦ după obŃinerea unui consens preliminar.a b s e n Ń a p l a n u ri l o r c o n c r e t e d e a c Ńi u n e . grupul va planifica o a doua dezbatere.ra Ń i o n a l i z a r e a a v e rtism e n te lo r .i lu z i a i n v u l n e ra b i li t ă Ń i i . Pornind de la înŃelegerea organizaŃiilor ca coaliŃii politice/de interese (v. conştiente de a atinge obiective/rezultate personale". Autorul modelului susŃine această interpretare. ANTEC EDENTE C O E Z IU N E A G RE ŞELI ST R U C TU R A LE D E O R G A N IZ A R E .o s o l u Ń i e m a i b u n ă d e c â t a l i d e r u lu i . ca un lanŃ cauzal între condiŃii antecedente.i g n o ra r e a i n f o r m a Ńie i d e sp re v a lo a re a a l to r a lt e r n a t i v e . grupul trebuie să examineze propunerile alternative ale acestuia.n e î n c r e d e r e a în s i n e a m e m b ri l o r .

dar având căi de a obŃine acordul. AnalizaŃi acest caz prin perspectiva fenomenului Gropthink şi decideŃi dacă acest caz poate reprezenta o ilustrare a fenomenului sau nu. sub formă de mentalităŃi. atribuite fenomenului. sau o completare. În relaŃii cauzale cu fiecare din aceşti factori. 1980) că grupurile fără experienŃa lucrului împreună pot fi mult mai susceptibile de simptomele groupthink. 1986).manifestă mai puŃine simptome de decizie defectuoasă. împreună. aceste rezultate pot sugera o reformulare. Insecuritatea statusurilor. 3 IdentificaŃi în istoria recentă un caz de decizie eronată. 1978).O interpretare mai puŃin strictă sugerează că prezenŃa fenomenului poate fi inferată pe baza identificării unui grupaj incomplet dintre caracteristicile sale. Temă de reflecŃie nr. decât au făcut-o membrii grupurilor coezive. care nu sunt neapărat disfuncŃionale (Nemeth. născută din lipsa normelor care impun proceduri de funcŃionare democratică a grupului. perfect. Leana arată că membrii grupurilor noncoezive s-au angajat într-o mai mare autocenzură a informaŃiei. coeziunea ocupă un loc important între condiŃiile antecedente ale groupthink. o explicaŃie a pasivităŃii membrilor. ca de pildă. Autocenzura şi emergenŃa "paznicilor" autodesemnaŃi ai gândirii grupului apar ca trăsături mai caracteristice pentru groupthink.notează Aldag şi Fuller (1993) . grupurile care cultivă nesiguranŃa statusului şi rolurilor membrilor lor. Primele pot constitui. prematura lor convergenŃă la o decizie a grupului precum şi escaladarea adeziunii faŃă de alternativa aleasă. Contrar modelului lui Janis şi altor cercetări. în mod unic. a omogenizării ideologice a membrilor poate înlocui. singure. sau mai ales. Studiul comportamentului organizaŃional cu origini în nefericita noastră istorie totalitară ar putea contribui semnificativ la identificarea factorilor care caracterizează în mod unic groupthink. Importante pentru stabilirea cauzelor variabilităŃii acestor rezultate ne apar datele relatate de Leana (1985). Nu numai grupurile mulŃumite de ele însele pot dezvolta groupthink dar şi. pentru că membrii lor sunt suficient de siguri de rolurile şi statusurile lor. Acest loc derivă din aserŃiunea principală a autorului că fenomenul groupthink se dezvoltă în grupurile mulŃumite de ele însele. Cercetările în domeniul influenŃei sociale au dovedit de la început (Asch. Considerăm că. pentru a se provoca unul pe altul. convingerea în corectitudinea deciziei şi presiunile pentru consens. Conform modelului lui Janis. insecuritatea poate explica pasivitatea membrilor. din cauza insecurităŃii rolurilor membrilor şi normelor grupurilor. 1977) sau prin sugerarea compatibilităŃii membrilor (Courtright. autorii încercând să identifice care dintre acestea pot fi. coeziunea în relaŃiile deterministe dintre factorii modelului groupthink. a modelului groupthink. de lipsa tradiŃiilor de imparŃialitate a conducerii şi de continuarea. . Aldag şi Fuller (1993) citează cercetări experimentale în care coeziunea ca antecedent al groupthink este definită operaŃional prin cunoaştere reciprocă (Flowers. S-a constatat (Longley şi Pruitt. decât alte trăsături. 1952) că teama de a fi exclus conduce la conformitate ca şi satisfacŃia de a aparŃine grupului. Rezultatele asupra rolului coeziunii nu sunt consecvente. Grupurile care au tradiŃia lucrului împreună .

Utilitatea expectată poate fi influenŃată. lucru care afectează percepŃia utilităŃii şi supraevaluarea cursului acŃiunii pentru care au decis iniŃial. ConsecvenŃa la care ne referim nu reprezintă un principiu al logicii dar. şi mai ales purtând responsabilitatea consecinŃelor negative. ci trebuie văzute. ea este fenomenul "supunerii forŃate" ("forced compliance"). ConsecvenŃa comportamentului personal este o normă socială importantă a societăŃilor contemporane. "RaŃionalitatea lor retrospectivă" îi determină să caute să apară competenŃi în sarcinile anterioare şi nu în cele viitoare. Modelul autoaprecierii ca schemă de decizie atrage atenŃia asupra obŃinerii consecvenŃei. Fără nici o îndoială. în unele de esenŃă. comportamentul consumatorului ori al oamenilor de afaceri. Baza de pornire a modelului este diferită de a celorlalte teorii dinamice. ei continuă să consimtă şi chiar îşi intensifică aderenŃa la cursul ales al acŃiunii. subiectivismele care influenŃează felul în care decidentul îşi organizează gândurile şi experienŃele sale evaluative. 1959). deducŃiile teoriei clasice nu mai sunt suficiente. Acestea se structurează într-un aranjament ierarhic. Teoria economică clasică a pieŃelor cu competiŃie perfectă şi agenŃi raŃionali .arată Herbert Simon este o teorie deductivă. Modelul subliniază că odată ce am acceptat. în acelaşi timp. lipsindu-i doar unele detalii. atât perceptive cât şi inferenŃiale (Simon. ConsecvenŃa comportamentului decizional este consecinŃa consecvenŃei cognitive rezultate din integrarea în imaginea de sine a ipostazelor comportamentale sau cursurilor de acŃiune percepute. există o arie a comportamentului uman pentru care teoria clasică şi prezumŃiile ei de raŃionalitate reprezintă un instrument util de cunoaştere. chiar. Când oamenii simt responsabilitatea consecinŃelor negative şi. susceptibil fiind de orice distorsiuni (biases): atenŃie selectivă. doar în baza speranŃei într-o "răsturnare a situaŃiei". modelul "escaladării angajării" are şi o valoare teoretică. Dar. O întrebare cu răspunsuri strict psihologice este de ce continuă oamenii să adere la un curs de acŃiune. . dar nu pe calea raŃională de modelare a comportamentului personal în conformitate cu norma socială. RaŃionalitatea retrospectivă. mai ales public. în plus. comportamentul. negare. mai curând. din interior. chiar când acesta este evident incorect. PercepŃia este un proces creativ implicând atenŃia la foarte puŃin din cea ce ar putea fi perceput şi excluderea a aproape tot ceea ce nu corespunde scopului atenŃiei. raŃionalitatea prospectivă şi modelarea după norma consecvenŃei sunt factorii cuprinşi de Staw (1981) într-un model explicativ al "escaladării angajării" faŃă de cursul ales al acŃiunii. precum şi din distorsiuni. Pe lângă valoarea practică de însumare a factorilor care afectează eficienŃa deciziei. Aproximarea presupune ca lumea subiectivă a decidentului să fie cu necesitate asemănătoare mediului obiectiv. El poate fi clasificat alături de teoriile dinamice care accentuează secvenŃialitatea în luarea deciziei. o anumită alternativă. mai ales în modelele axate pe secvenŃialitatea procesului decizional sau pe timpul de decizie prevăd că probabilitatea percepută a rezultatelor viitoare şi valoarea percepută a rezultatelor viitoare intensifică angajarea prezentă în cursul acŃiunii. dar. Dar lumea percepută poare fi foarte diferită de lumea "reală". "RaŃionalitatea" prospectivă poate suferi de aceleaşi subiectivisme ca şi raŃionalitatea retrospectivă. "obiectivă". bazat pe generalizare. InformaŃia decidentului nu este nici o "aproximare" a mediului real.Rezumat Decizia este fenomenul pentru a cărui înŃelegere nevoia explicaŃiei psihologice a fost conştientizată de abordările altor ştiinŃe. iar consecinŃele asociate alternativelor sunt şi ele determinate de decident. etc. În consecinŃă. PercepŃia nu este un "filtru" pentru că nu se "filtrează" o parte din întregul (mediu al problemei) care i se prezintă. simt nevoia de a demonstra propria competenŃă. Managerii consecvenŃi în ceea ce fac sunt consideraŃi mai buni decât managerii inconsecvenŃi. În teoria clasică omul alege raŃional între alternative fixe şi cunoscute. Avem nevoie de o descriere a procesului alegerii care recunoaşte că alternativele nu sunt date. AplicaŃiile teoriei regretului sugerează tendinŃa persoanelor de a-şi proteja imaginea de sine. continuă Herbert Simon. raŃionalizare. Teoriile utilităŃii. din dorinŃa de a-şi justifica deciziile anterioare. de nevoia de consecvenŃă. se produc modificări atitudinale care susŃin. ori în "obŃinerea unei victorii dintr-o înfrângere". chiar după ce află că acesta este incorect? Modelul deciziei retrospective prevede că este probabil ca oamenii să rămână angajaŃi într-un curs al acŃiunii. managerii vor tinde să se conformeze expectanŃei privind consecvenŃa. când percepŃia şi cogniŃia intervin între decident şi mediul său obiectiv. care nu are nevoie de date empirice privind comportamentul agenŃilor economici individuali. DiferenŃele constau nu doar în omisiuni ale detaliilor.

R. 3. Larrick.M.. Motivational factors in decision theories: The role of self-protection. . opŃiunea finală.E. etc. Nisbett. Acest exerciŃiu face parte din notarea dvs. Nemeth. 80. (1996) Psihologie organizaŃională. 440-450. acte comportamentale. Modele de diagnoză şi intervenŃie. Group decision and social interaction: a theory of social decision schemes. organizaŃională. Studierea motivaŃiei din perspectiva psihologiei cognitive.03. S. S. Larrick. Nemeş. J. la finalul acestui curs.. Cluj-Napoca. Ioseph. Psychological Review. (Obligatoriu) Facultativ: Davis.. 113. (1992) Protecting the self from the negative consequences of risky decisions.) care duce la alegerea. Steele. 62.ExerciŃiu de evaluare IdentificaŃi câte o situaŃie reală pentru fiecare tip de decizie: individuală. 26-37. 129-142.P. programată şi neprogramată. 2. (1973). R. Psychological Bulletin. Revista de psihologie. C. Differential contributions of majority and minority influence. 23-32. 97-125.P. Psychological Review. în condiŃiile stabilite de echipa responsabilă a acestui curs până la data de 02.J. interacŃiuni verbale. R. (1986). (1993).H. IdentificaŃi modelul sau modelele care descriu cel mai bine fiecare situaŃie. şi va trebui să fie predat individual. R. DescrieŃi în detaliu procesul (gânduri. 36.2010. Casa de editură şi consultanŃă Studiul Organizării. Bibliografie minimală Chirică. 93. C. în scris. (1990).. Journal of Personality and Social Psychology.

care primeşte. etc.1). Simbolurile conŃin informaŃia sau mesajul. Prezentarea modelului ŞtiinŃele sociale au preluat şi aplicat. Figura 5. În acest model. Decodificarea este procesul prin care destinatarul interpretează mesajul receptat: îi asociază o semnificaŃie şi încearcă să descopere intenŃia destinatarului.Modulul 2 COMUNICAREA ORGANIZAłIONALĂ Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu problematica procesului de comunicare organizaŃională Obiectivele modulului: • • • • Cunoaşterea aplicabilităŃii şi limitelor modelului tradiŃional (care defineşte comunicarea ca transmitere de informaŃii) în explicarea comunicării în organizaŃii.1. Conştientizarea aportului mai curând redus al cercetării psihologiei sociale în introducerea tehnologiei informaŃiei ca infrastructură a proceselor de comunicare organizaŃională. credibilitatea informaŃiei. COMUNICAREA CA TRANSMITERE A INFORMAłIEI 2. 1. . Aplicarea altor direcŃii de cercetare psihologică (înŃelegerea mesajului. 1948). decodifică şi răspunde într-un anumit fel (v. definită ca emergenŃă a structurii sociale. modelul comunicării definit de informatică (Shannon şi Weaver.) aprecierea eficienŃei comunicării în organizaŃii. care codifică şi trimite mesaje şi un destinatar. Familiarizarea cu o noile abordări ale comunicării. pe scară largă. un episod de comunicare consistă dintr-o sursă. Codificarea este operaŃia prin care iniŃiatorii comunicării îşi traduc ideile în seturi de simboluri (într-un limbaj).1.1 Introducere 2.1.

Cantitatea de învăŃare creşte. DiferenŃele au la bază. Managerii selectează canalele (mediile) comunicării în funcŃie de natura şi scopul mesajului. poate să scadă datorită supraîncărcării. iar documentele fără adresă specificată nu oferă nici un feedback. totuşi. Când mesajul este clar şi bine definit şi când nivelul de instruire şi înŃelegere sunt apropiate.1 . managerii vor prefera documentele scrise: adrese. feedbackul şi numărul de canale utilizate întrun episod de comunicare. doar prin intermediul vocii. scrisori. izola pe manager de angajaŃii de la nivel mai scăzut. o aprobare sau. În documentele cu adresă specificată feedbackul vine cu întârziere variabilă. bogăŃia comunicării creşte.Modelul comunicării ca transmitere a informaŃiei Calitatea comunicării poate fi măsurată de cantitatea de învăŃare care poate fi dobândită într-un episod de comunicare. expresia facială. tăcerea. iar documentele se limitează la limbajul scris. FuncŃiile feedbackului includ informarea partenerului. memorii. până la un punct. cu bogăŃia comunicării. dar ulterior. chiar. înainte ca dezacordul să fie prea mare. În conversaŃia la telefon indicaŃiile nonverbale provin. Rapoartele scrise nu reuşesc să ofere o descriere suficientă a problemelor cu care oamenii se confruntă. Redusă la forma scrisă. prin telefon. EXPEDITOR Mesaj Semnificaþie intenþionalã Codificare Medium Decodificare DESTINATAR Semnificaþie interpretatã Z G O M O T Semnificaþie interpretatã Decodificare Medium Feedback Figura 7. adrese / scrisori / memorii. ei vor prefera comunicarea faŃă în faŃă. simultan. El poate lua forme diferite: o întrebare care cere suplimentarea informaŃiei. Mai multe canale şi feedbackul imediat le va permite un schimb rapid de informaŃie şi. Comunicarea faŃă în faŃă foloseşte.Feedbackul este pasul care încheie episodul comunicării. Factorii de distorsiune pot interveni în oricare fază a procesului comunicării: în formularea mesajului. Cu cât mesajul este mai dificil şi mai ambiguu. a sentimentelor şi atitudinilor lor faŃă de organizaŃie. corectarea mesajului şi întărirea sau recunoaşterea primirii mesajului de către destinatar. gesturile). în interpretarea lui sau în mediumul comunicării. iar diferenŃele de instruire sau opinii. Codificare Semnificaþie intenþionalã . Factorii care distorsionează claritatea mesajului au fost numiŃi zgomot. comunicarea îl poate. Comunicarea faŃă în faŃă şi telefonul permit feedback imediat. Cantitatea de învăŃare posibilă în comunicarea organizaŃională diferă în comunicarea faŃă în faŃă. mai multe canale (vocea. dintre sursă şi destinatar sunt mai mari. documente fără adresă specifică: buletine. Cu cât feedbackul este mai bogat şi canalele mai multe. pliante. să ajungă la o înŃelegere.

capitolul 5) va reduce comunicarea de jos în sus la raportarea periodică a performanŃei. structura organizaŃiei şi stilul de conducere practicate în organizaŃie. EficienŃa comunicării de sus în jos. obiective ♦ InstrucŃiuni şi argumentări ♦ Politici. pentru organizaŃie sau măsura în care organizaŃia conştientizează adecvarea acŃiunilor (în speŃă a comunicării) manageriale la scopurile stabilite. proceduri. cum putem observa. Rezultatele vor ilustra. Conform acestui scop conŃinutul comunicării de sus în jos cuprinde: ♦ Scopuri. dispute. SpaŃiul acestor direcŃii este desigur social. dacă organizaŃia preferă un "management prin excepŃie" (v. Studiul conŃinutului comunicării de jos în sus permite stabilirea naturii conducerii. DirecŃiile comunicării organizaŃionale.2. pentru a influenŃa subordonaŃii.2. strategii. Ponderea diferiŃilor parteneri ai comunicării managerului superiori. Pentru a înŃelege comunicarea organizaŃională trebuie să pornim de la ideea că în acest context structura organizaŃiei se suprapune comunicării interpersonale. repartizări de sarcini ♦ Standarde şi criterii de apreciere şi corectare a performanŃei ♦ Îndoctrinare. când au experienŃa unor răspunsuri negative. AcurateŃea comunicării de jos în sus (opusă mesajelor "aranjate" după ceea ce cred subalternii că vor să afle şefii lor) reflectă încrederea subalternilor în superiori dar şi aspiraŃiile de promovare ale subalternilor. "managementul impresiei" ♦ InformaŃie financiar / contabilă. De exemplu. diferenŃiată. Comunicarea de jos în sus include: ♦ Probleme sau excepŃii ♦ Rapoarte asupra performanŃei ♦ Plângeri. Ponderea partenerilor poate ilustra şi natura problemelor cu care se confruntă organizaŃia: de implementare. persoane externe . o informaŃie cât mai completă. creării reŃelelor de comunicare şi emergenŃei rolurilor de comunicare specifice. Comunicarea de jos în sus. Când nu îi cunosc suficient. introducere a unui nou produs. mai mult. importanŃa lor. pentru oricare din conŃinuturile particulare. el defineşte diferenŃa de status. orientarea subordonaŃilor. subordonaŃii nu vor risca să îşi . adaptare la noi presiuni ale mediului. ori când Ńin foarte mult să îi impresioneze favorabil. Managerii pot manifesta preferinŃe diferite faŃă de variate forme de comunicare. ConŃinuturile comunicării de sus în jos vizează. exceptând apariŃia unor evenimente neobişnuite. alŃi manageri de acelaşi nivel. la timp. Cei care folosesc. prin stabilirea legăturii între scopurile generale ale organizaŃiei şi obiectivele particulare care le revin.este în acord cu tipul de management. totodată. Suprapunerea structurii are consecinŃe asupra direcŃiei şi conŃinutului comunicării. În studiile consacrate comunicării organizaŃionale se disting trei direcŃii ale mesajelor informaŃionale: de sus în jos. clarificarea căilor de realizare a acestora. Scopul şi conŃinutul comunicării care urcă spre poziŃii superioare diferă de cele ale mesajelor care vin de "sus". modificarea performanŃei sau schimbarea atitudinilor. subordonaŃi.1. în fiecare din scopurile ei poate fi diagnosticată prin măsurarea diferenŃelor dintre sursă şi destinatar. socializarea organizaŃională şi motivarea performanŃei lor. comunicarea de la om la om şi şedinŃele tind să îşi asigure. Comunicarea de sus în jos este folosită de persoanele care ocupă variate poziŃii în ierarhia organizaŃională. de jos în sus şi orizontal.

capitolul 4) sau prevăd. Comunicarea orizontală. depinde frecvent supravieŃuirea unei structuri organizaŃionale. a fost frecvent constatat în organizaŃii. atât în grupul pe care îl reprezintă cât şi în grupul reprezentanŃilor şi. este. asupra luării deciziilor.3. Scopul comunicării orizontale. ridicate. Filtrând mesaje în dublu sens. la o structură matriceală (v. Efectele. mai mult. de sus în jos ca şi de jos în sus. prin el. capitolul 5). Respectul structurii organizaŃiei trebuie "acomodat" nevoii de acŃiune rapidă. Cantitatea şi eficienŃa comunicării orizontale diferă în funcŃie de structura organizaŃională. influenŃei pe care el însuşi o are asupra persoanelor cu funcŃii de decizie. Uneori persoanele cu rol de "legătură" mai mult complică comunicarea interdepartamentală. . ale controlului informaŃional practicat de secretari. De capacitatea "legăturii" de a sesiza corect problemele interdepartamentale. liderul de opinie şi "cosmopolitul". Persoanele care. din aceste cauze. Adeziunea la scopurile organizaŃiei şi coordonarea intereselor se reflectă uşor în reacŃia managerilor departamentali la "intruziunea" persoanelor extradepartamentale în ceea ce consideră a fi domeniul lor. de a le codifica într-un limbaj comun departamentelor implicate. Controlul relaŃiilor interpersonale făcut de secretar reprezintă un control al probabilităŃii alegerii unor alternative decizionale sau cursuri de acŃiune. pe unul sau mai multe canale. formal. accesibilităŃii sau conformităŃii sale. informaŃia. "Legătura" este persoana care îndeplineşte funcŃia de conectare interpersonală a două sau mai multe grupuri sau departamente din interiorul sistemului. stă în calea fluxului informaŃional. Rogers şi Rogers (1976) au identificat patru roluri comunicaŃionale distincte: "portarul". Rolul are o importanŃă strategică pentru organizaŃie. InfluenŃa lui se datorează accesului la o informaŃie refuzată altor membri ai organizaŃiei. în esenŃă. reprezintă obiectivele şi interesele unor grupuri particulare pot influenŃa dramatic eficienŃa comunicării în organizaŃii. care să justifice rolul lor în funcŃionarea organizaŃiei. Comunicarea interdepartamentală. "legătura". în afara liniilor ierarhice de comandă este recunoscută formal de organizaŃiile care îşi adaptează structura tradiŃională. Distorsiunile informaŃionale ale comunicării de jos în sus pot avea originea în percepŃia liderilor de către subalterni. în întreaga organizaŃie. roluri speciale de comunicare interdepartamentală. chiar.dezamăgească superiorii.1. Liderul de opinie are abilitatea de a influenŃa atitudinile şi comportamentele celorlalŃi. Ei pot influenŃa ce anume ajunge la şeful lor şi când. birocratică. progresul în carieră (precum şi alte recompense sau pedepse) cu atât mai problematică poate deveni acurateŃea mesajelor primite de la subalterni. prin natura ei. Roluri speciale de comunicare în organizaŃii Rolurile jucate de diferiŃi membri ai organizaŃiei în ridicarea sau scăderea eficienŃei comunicării reflectă structura organizaŃiei. Fără a aparŃine niciunuia din grupuri "legătura" asigură schimbul necesar de informaŃie între ele. inventând probleme de coordonare. precum şi experienŃa comună legată de funcŃionarea ei. distorsionând. în diferite situaŃii. "Portarul" (gatekeeper) este ocupantul unei funcŃii care. în direcŃia dorită. coordonarea activităŃilor departamentelor şi unităŃilor. protecŃiei unei persoane cu status foarte ridicat sau. Dreptul membrilor de a trece graniŃele departamentale pentru a-şi asigura informaŃia necesară muncii proprii poate fi recunoscut mai mult sau mai puŃin de organizaŃie. stilul de conducere al liderului şi modelul de conducere preferat de organizaŃie (v. pozitive sau negative. aceşti "portari" constituie o sursă de influenŃă a cursului evenimentelor. 2. faŃă de normele grupului din care face parte. Cu cât pot superiorii influenŃa.

Acest lucru depinde în primul rând de structura organizaŃională. poate împiedica detectarea unor semnale sau poate încărca de subiectivisme nepotrivite interpretarea lor. este afiliat unor organisme profesionale. Spre exemplu. IdentificaŃi deŃinătorii rolurilor speciale de comunicare. InformaŃia din comunicarea informală poate fi foarte direct legată de conŃinutul muncii.1. Paternurile comunicării arată cine poate să vorbească (comunice) şi cui poate să-i vorbească într-o organizaŃie. ReŃelele informale sunt uneori folosite pentru "scurgerea" intenŃionată de informaŃie. Adaptarea organizaŃiei la mediu. Temă de reflecŃie nr. capacitatea ei de a detecta nevoia de schimbare depind mult de aceste roluri comunicaŃionale. călătoreşte. datorită funcŃiei ocupate. aşadar. facilita sau obstrucŃiona comunicarea. al sarcinilor sau poate avea un caracter social sau personal. Dar acest rol comunicaŃional poate fi întâlnit şi printre angajaŃii de la baza unei organizaŃii. cel mai frecvent. de an. ori cu furnizorii de materiale. prin exagerarea problemelor de coordonare. El controlează care dintre noile idei pătrunde în organizaŃie. Oricare din cele patru roluri pot. îi pot ridica sau reduce eficienŃa. citeşte publicaŃii de interes pentru organizaŃie. de asemenea. respectiv. Există două tipuri de comunicare în organizaŃii. 2. O reŃea de comunicare reprezintă paternul comunicării interpersonale dintre membrii grupului sau organizaŃiei. care vin în contact cu beneficiarii sau consumatorii produselor sale. un angajat nu poate ajunge la managerul general decât prin intermediul şefului său imediat.4. pentru că este cel care. în situaŃii organizaŃionale? Conceptul reŃele de comunicare oferă răspunsul la această întrebare. dar pot. 1 RaportaŃi-vă la colegii dvs. Persoanele cu status ridicat primesc mai multă informaŃie informală decât persoanele cu status scăzut. ridica rezistenŃa la schimbare a acelora care îl urmează. Rolurile de "legătură" pot integra sau pot obstrucŃiona integrarea părŃilor organizaŃiei. aşa cum îi cunoaşteŃi din interacŃiunile din cadrul şedinŃelor de consultaŃii."Cosmopolitul" este persoana cu un grad ridicat de comunicare cu mediul extern relevant pentru organizaŃie. Tipul de informaŃie pe care o persoană o primeşte depinde atât de rolul său formal (locul în reŃelele formale de comunicare) cât şi de rolul său informal (locul în reŃelele informale). Comunicarea prin reŃele informale ocoleşte canalele oficiale şi ia. etc. ReŃele de comunicare favorizate de structura organizaŃiei Care este impactul structurii organizaŃiei asupra felului în care este transmisă informaŃia. Procedurile de comunicare formală protejează şefii superiori de informaŃia nedorită şi le întăreşte autoritatea. forma interacŃiunii faŃă în faŃă. prin justa percepere ori. Persoana cu funcŃie de "portar" al informaŃiei poate preveni supraîncărcarea. . utilizând canalele formale. Liderii de opinie pot constitui un sprijin important în implementarea deciziilor. Comunicarea prin reŃele formale care este foarte apropiată de structura organizaŃiei.

instrucŃiuni de lucru. În aceste situaŃii liderul poate fi supraîncărcat informaŃional. AcurateŃea comunicării. Comunicarea în cristal este o reŃea care sugerează că toate canalele pot fi folosite. aceste reŃele reducându-i la rolul de recipient informaŃional. Viteza comunicării. la bază. acurateŃe. considerată sub diferiŃi parametri . Patru tipuri de reŃele pot fi diferenŃiate pentru a ilustra această caracteristică.1. În aceste organizaŃii fluxul comunicării vine în jos şi merge în sus urmând liniile de comandă formale. (b) ilustrează faptul că patru subalterni raportează problemele. "cristal".diferă în reŃelele de comunicare. EficienŃa managementului informaŃiei.1.2. reŃelele de comunicare pot fi mai centralizate sau mai descentralizate. mai ales cu feedback. limitându-le participarea şi implicarea afectivă. capitolul 4).4.2 .2 (a) sugerează cinci niveluri din ierarhia organizaŃiei. că oricine poate iniŃia comunicarea şi se poate adresa oricui. satisfacŃia membrilor . Când problemele sunt complexe.2. la atitudini pozitive ale subordonaŃilor. grupul autonom de muncă sau comitetul executiv. Deşi aceste grupuri pot avea un şef. "LanŃul" de comunicare prezentat în figura 7. în locul cel mai înalt se află. în general. comunicarea se desfăşoară mai anevoios. spre exemplu.rapiditate. comunicarea în "lanŃ" sau în "stea" este mai rapidă. Figura 7. când sarcina este relativ simplă. le corectează performanŃa şi îi îndoctrinează.ReŃele de comunicare Comunicarea în lanŃ reprezintă paternul de comunicare cel mai frecvent în organizaŃiile cu structură birocratică "înaltă" (v. iar acesta le comunică fiecăruia obiectivele. ReŃele de comunicare faŃă în faŃă Structura organizaŃională imprimă reŃelelor de comunicare o primă caracteristică. preşedintele. Grupurile în care comunicarea urmează reŃele în . În situaŃii de rezolvare a problemelor. performanŃele şi disputele şefului lor. SatisfacŃia membrilor. Comunicarea în stea sau roată este paternul de comunicare permis de structura "plată" a unui grup sau a unei organizaŃii. Comunicarea în "lanŃ" şi în formă de "stea" nu conduce. paternurile de interacŃiune au un caracter mai difuz în care comunicarea orizontală este posibilă. ReŃele centralizate LanŃ Roată ReŃele descentralizate Cerc Cristal Figura 7. În problemele simple comunicarea în "lanŃ" şi în formă de "stea" asigură cea mai bună calitate a soluŃiilor. Când sarcinile sunt complexe. comunicarea este mai rapidă în celelalte două reŃele: "cerc" şi. Astfel. şeful de birou. exact în aceste două tipuri de reŃea. Comunicarea în cerc este o reŃea de comunicare caracteristică grupului constituit pentru realizarea unei sarcini specificate. dar pentru problemele complexe "cercul" şi "cristalul" sunt reŃele mai eficiente. respectiv.

De faptul că oricine poate iniŃia ceva şi oricine poate suspenda ceea ce consideră inutil. Grupurile de muncă pot fi extinse. a cópiilor unor materiale scrise. .1. Iar acordul. iar nu a computerelor personale diferite. A asigura aceeaşi informaŃie tuturor utilizatorilor poate deveni o sarcină foarte dificilă. EficienŃa lucrului în echipă creşte. reŃelele locale ş.4. Practicienii ştiu însă că deşi. apare o problemă. contactându-i pe cei care ar putea să o facă. membrii departamentului pot contacta imediat departamentul corespunzător naturii problemei: cel de aprovizionare cu materiale. avertismente şi corecturi. de acces la înregistrările făcute de oricare altul. 2 Dacă ne raportăm la organizaŃiile româneşti. intră în categoria tehnologiilor informatice bazate pe computer.a. poşta electronică (e-mail). sau chiar constituie. care credeŃi că este forma modală de comunicare organizaŃională? De ce? 2. Lucrul în echipă este condiŃionat de utilizarea reŃelei şi a aceloraşi softwares. în departamentul de proiectare.. Bazele de date. într-o parte a organizaŃiei. de exemplu. toŃi partenerii pot lucra pe aceeaşi bază de date. EficienŃa lucrului în echipa utilizatorilor depinde de libertatea. oamenii sunt liberi să comunice. Explicarea acordului se sustrage chiar modelului comunicării ca transmitere de informaŃie. Principalul lor beneficiu este conectarea diferitelor părŃi ale organizaŃiei. însă. cum este cazul comitetelor sau grupurilor autonome.2. de către companiile care se confruntă cu cantităŃi mari de date. definiŃia consensuală a problemei nu depinde numai de reŃeaua rapidă de transmitere a mesajelor. astfel. în special.formă de cerc sau cristal. pe care fiecare o are. cărora le prezintă problema şi de la care pot primi imediat sugestii. Lor li se adaugă tehnologiile vizuale de comunicare (facsimilul sau fax-ul) care permit transmiterea. în afara unor suporturi electronice de date şi a procedurilor computerizate de acces şi procesare. de îndată ce o nevoie particulară le justifică. Temă de reflecŃie nr. Când. uriaşele beneficii ale comunicării prin reŃele electronice. producŃie. Într-o organizaŃie structurată printr-o reŃea electronică de comunicare. Nu pot fi minimalizate. de acordul destinatarului acestui mesaj. etc. schimbarea depinde de acceptarea mesajului. afirmă susŃinătorii acestor forme de conumicare. considerabil. conduc la satisfacŃia membrilor faŃă de rolurile îndeplinite în variate episoade ale comunicării. ReŃelele electronice de comunicare Tehnologiile bazate pe computer sunt utilizate pentru a distribui şi colecta informaŃia din diferite părŃi ale organizaŃiei. Spre exemplu. spontan. pe care trebuie să le folosească. reŃelele electronice ar permite ca orice schimbare să se poată comunica apăsând pe buton. pe liniile telefonice. Comunicarea managerială şi practicile de luare a deciziei sunt influenŃate de tehnologiile informatice de comunicare. într-o manieră mai mult sau mai puŃin coordonată.

cu succes.2.1. după încheierea proiectului. canalul de feedback care permite vorbitorului să-şi construiască.2. printr-o iniŃială alocare a sarcinilor după status. deşi fizic absenŃi. sistemele electronice de comunicare pot înlocui comunicarea faŃă în faŃă. comunicarea faŃă în faŃă.1.) citează cercetări care precizează că preferinŃele participanŃilor pentru comunicarea prin sisteme electronice sau. Colaborarea în grupul de muncă intelectuală are unele trăsături specifice. utilă. social. comunicarea. ale participanŃilor. respectiv. în programele de training din organizaŃii. episoadele comunicării implică schimbul de informaŃie controversată. Utilizatorii îl consideră un mecanism valoros de coordonare şi comunicare. înŃeles de ceilalŃi. VideoconferinŃele Sistemele de videoconferinŃă permit transmiterea la distanŃă a sunetelor şi imaginilor. dimpotrivă. să se explice şi să se înŃeleagă unul pe altul. ai grupului.1. ConferinŃele computerizate reprezintă o modalitate de comunicare asemănătoare cu e-mail (prin canalul folosit) precum şi "buletinelor" informative ale comitetelor executive. pe teme în legătură cu care membrii grupului au considerabile cunoştinŃe comune. În stadiile timpurii ale colaborării. vizibil tuturor participanŃilor.2. Fiecare membru se face. comunicarea prin sisteme electronice nu poate substitui. Comunicarea faŃă în faŃă este mai eficientă în crearea cunoştinŃelor mutuale.2.se pretează la o comunicare rapidă şi uşoară (cum este e-mail) a informaŃiilor legate de sarcină. E-mail oferă un canal de comunicare care permite membrilor.4. de fapt. cu siguranŃă. expertiză sau preferinŃă . altfel periferici. într-un dialog cu un flexibil flux ideatic. un discurs corespunzător trebuinŃelor şi capacităŃilor de procesare ale ascultătorului. Aceste sisteme fac posibilă munca împreună a oamenilor aflaŃi la variate distanŃe geografice. Coordonarea unui proiect deja definit . . cit. în care grupul caută consensul în definirea situaŃiei problematice şi. de bază. raportarea progresului şi solicitarea ajutorului. utilizatorilor să converseze la fel de liber ca în comunicarea faŃă în faŃă. precum şi pe aceea a creării sistemelor de mesaje structurate care ridică eficienŃa colaborării. se văd şi se aud unul pe altul. în schimb. să participe mai activ la rezolvarea problemelor. DiferenŃa faŃă de e-mail este că utilizatorii pot citi şi interveni într-un text. Colaborarea prin e-mail în grupurile de muncă intelectuală Orice muncă bazată pe cooperarea interpersonală implică probleme cum sunt planificarea. de iniŃiere a proiectului. E-mail creşte calitatea comunicării pentru că oferă un canal cu o bandă mai largă.spre exemplu. progresiv. Astfel. pentru comunicarea faŃă în faŃă depind de stadiul proiectului la care echipa lucrează. 2. VideoconferinŃa poate fi. Galegher (op. utilizatorii având posibilitatea transmiterii unor imagini grafic . 1990) argumentează că. Ea oferă.figurale. Sistemul nu permite. SecvenŃialitatea rigidă a comunicării poate stânjeni un proces în care participanŃii trebuie să se acomodeze mutual. îşi rezolvă incertitudinea privind gradul de probabilitate al diferitelor rezultate şi cursuri de acŃiune. O compensare în această direcŃie este faptul că membrii grupului pot continua. de asemenea. Studii recente (Galegher. Comunicarea faŃă în faŃă este modalitatea tipică de rezolvare a acestor probleme. astfel că utilizatorii.4. dar se pot simŃi iritaŃi de limitarea comunicării la informaŃia legată de sarcină. în coordonarea grupului de muncă intelectuală. Persoana care vorbeşte la un moment dat nu poate fi la fel de uşor întreruptă prin intervenŃia altora.

metaforic comanda (ex. persoanele care îndeplinesc funcŃia de secretar. ReacŃiile oamenilor pot fi influenŃate de titlurile pe care le-au dobândit cei cu care comunică: senator. înŃelesurile multiple ale unor cuvinte şi imprecizia termenilor creează astfel de probleme semantice. Dacă este lăsat să aştepte prea mult. Un însoŃitor de bord ar spune. Aceste instrucŃiuni i-ar putea face pe unii pasageri să creadă că avionul se va prăbuşi. în grupul cu sarcini complexe. postura corpului. O cale de a afla cât de important este cineva într-o anumită situaŃie este de a vedea cât de mult este lăsat să aştepte pentru a fi primit de o altă persoană. .2. destinatarului. Spre exemplu. intitulată "Limbajul latent". Coafura. acŃiuni. Limbajul specializat. indicii incongruenŃi ai limbajului nonverbal nuanŃează mesajul cuvintelor. doctor în ştiinŃe. împiedicându-i să înŃeleagă mesajul. emoŃiile. Sunt însă situaŃii în care semnificaŃia latentă atribuită de destinatari indicilor nonverbali poate interfera cu sensul cuvintelor. spaŃiul. îmbrăcămintea. explicit. fiecare categorie de specialişti defineşte problemele în limbajul ştiinŃei pe care o reprezintă. astfel: "Zburăm. limbaje speciale. Cuvintele pot evoca. inferăm statusul social sau chiar personalitatea oamenilor. Când intenŃionează să-şi comunice altora ideile. utilizatorii unui "soft" pot atribui înŃelesuri diferite cuvintelor care numesc. Oamenii interpretează semnalele nonverbale căutând congruenŃa acestora cu cuvintele pe care. cu relativă uşurinŃă. AparenŃa fizică. va fi mai confortabil". primim semnale care ne spun cât de importantă este acea persoană. Încăperea separată. SpaŃiul. Timpul. Steers (1991) ilustrează rolul limbajului latent în organizaŃii. Probleme semantice apar şi în legătură cu limbajul neverbal: expresiile feŃei. etc. etc. acum. Timpul. acelaşi cuvânt poate sugera o calitate sau un defect (ex.2. Titlurile. Hall (1959) subliniază impactul "limbajului comportamentului" asupra felului în care îi "vedem" pe alŃii. oamenii aleg simbolurile pe care cred că destinatarii comunicării le înŃeleg. Vă rugăm."delete"). expresii ale feŃei şi ale întregului corp. "agresiv"). jargonul profesional. mărimea mesei de lucru. a felului în care alŃii ne "văd" pe noi şi asupra felului în care interacŃionăm. ÎNłELEGEREA MESAJULUI Comunicarea umană se realizează prin intermediul simbolurilor. probabil nu este o persoană prea importantă. spre exemplu. Această presupunere nu este întotdeauna exactă: destinatarii pot să nu cunoască simbolurile în care ne exprimăm sau să nu le dea acelaşi înŃeles. Intr-o lucrare clasică. în general. printr-o zonă atmosferică turbulentă. AŃi face bine să vă puneŃi centurile de siguranŃă. Când intrăm în spaŃiul de lucru al cuiva. etc. clasifica profesional sau social. aspectul îngrijit al mâinilor pot constitui semnale după care. poate apare când sursa mesajului nu doreşte să-şi comunice. le însoŃesc. care pot fi cuvinte. Indicii nonverbali sunt mult mai ambigui decât cuvintele. metaforele utilizate în softwares. va fi mai puŃin periculos". InconsecvenŃa dintre sensul cuvintelor şi semnificaŃia tonului. In perioada timpurie a aviaŃiei comerciale. emoŃii pe care sursa nu le-a intenŃionat. aparenŃa fizică şi interacŃiunea constituie simboluri purtătoare de mesaje. puneŃi-vă centurile. Feldman şi Arnold (1983) citează exemplul dat de Haney (1973) pentru a ilustra acest fenomen. constituie indicii care ne orientează interpretarea Îmbrăcămintea. De aceea. Un zâmbet. De multe ori. o persoană. gesturile oamenilor. comunicarea poate întimpina dificultăŃi. un gest sau intonaŃia frazei pot însemna lucruri foarte diferite. corect sau greşit. de multe ori. După natura şi stilul hainelor putem. astăzi. un însoŃitor de bord le-a spus pasagerilor: "Zburăm printr-o furtună. etc.

dacă nu ar fi forŃat primele date în convingerea fermă. ca urmare a atitudinilor persoanei constituie cel mai important determinant al interacŃiunii sociale. creează erori de categorizare (v. PROBLEMELE INTERPRETĂRII MESAJULUI 2.3. chiar un mesaj care o contrazice. care să apară nejustificată.InteracŃiunea. după foarte puŃine discuŃii. să verifice opiniile subordonaŃilor. de a completa ceea ce crede că fiecare a exprimat succint şi de a extinde. Folosim termenul de percepŃie pentru a desemna modalităŃile în care oamenii organizează şi interpretează informaŃia pe care o primesc. ForŃarea datelor în convingerile preexistente Când o persoană este foarte convinsă de soliditatea unei idei. părerea într-o problemă. Felul în care oamenii se poartă cu noi produce semnale privind statusul şi intenŃiile lor. Selectivitatea percepŃiei Problemele semantice nu sunt singurele care afectează înŃelegerea în comunicarea umană. La însumarea celor auzite managerul se află în situaŃia de a "umple".) intră în aceeaşi categorie. 2. tendinŃa oamenilor de a-şi confirma presupunerile îi poate conduce la încetarea prematură a verificării acestora. pe baza lor. Stereotipiile TendinŃa de a judeca oamenii pe baza faptului că. Dacă doi din primii trei îi confirmă propria opinie. părerea celor cu care a stat de vorbă. este foarte probabil ca ea să perceapă. Managerii procedează frecvent la o informare sumară înainte de luarea unei decizii. etnie. PercepŃiile celor care primesc mesajul afectează serios procesul comunicării. după opinia celorlalŃi cunoscători ai situaŃiei. Eroarea de eşantionare se poate repeta în legătură cu profunzimea căutării la fiecare individ. managerul poate ajunge la o concluzie. iar expectanŃa lor poate fi constituită de ceea ce tocmai au auzit sau gândesc. cu propriile interpretări.4. aproape tuturor celor implicaŃi.3.3. ceea ce ele percep într-un mesaj. rasă. Orientarea prezentă a atenŃiei. Ei pot cere doar câtorva subordonaŃi să-şi spună.3. deja. după o anumită caracteristică (sex. Primind mesajul: "PrezenŃa pe piaŃă a produsului X a scăzut. un membru al departamentului de cercetare a pieŃei şi dezvoltare a organizaŃiei poate fi convins că aceasta înseamnă o mare nevoie în direcŃia respectivă.3. succint. satisfăcătoare. în ultima vreme". ca argument in favoarea ideii sale. etc. "golurile" de informaŃie. asupra celorlalŃi subalterni. percepŃie şi memorie. va considera investigaŃia. Dacă prima frază pare a-i confirma presupunerea. Concluziile neadecvate Oamenii pot percepe o întreagă structură fără ca aceasta să existe. el îl interpretează ca un argument care îi susŃine ideea. preexistentă în mintea sa. conŃinutul actual al câmpului conştiinŃei influenŃează.1. Pe baza celor două tipuri de generalizări. Managerul poate renunŃa. 2. Ei pot grupa anumite fapte şi apoi pot trage. 2. De notat că. Motivele scăderii le-ar fi putut uşor afla. că lipsa de pe piaŃă a produsului înseamnă nevoia producerii lui masive. 2. iar nu ca o scădere a cererii produsului X. . AcurateŃea cu care angajaŃii receptează instrucŃiunile şefului este influenŃată de atitudinile lor faŃă de el. 1992). nechestionaŃi. prematur.3. 1990. Aşa cum am argumentat în capitolul 5. Ascultătorii aud frecvent ceea ce se aşteaptă să audă. de asemenea. selectivitatea manifestată în atenŃie. şi Radu. Sesizând absenŃa produsului X pe piaŃă. Matei. consideră că poate trece la aflarea opiniei altora. o concluzie nejustificată.2. constant.

Este calea prin care stăpânim imensa diversitate a lumii care ne înconjoară. categoriile se organizează ierarhic şi se "hrănesc" din ele însele. Calitatea de membru al grupului este analogă clasificării supra-(im)puse unei dimensiuni pe care cineva o evaluează . fără a da atenŃie diferenŃelor dintre un membru şi altul. Fiecare linie din cele patru mai scurte avea un A scris deasupra. mintea noastră poate sesiza chiar similarităŃile dintre categorii. la un moment dat este limitat: aproximativ şapte (Miller. In aceste cazuri. concomitent. materialul . etc. "se hazardează ca orice tânăr". anume la dimensiunile din care ea însăşi este constituită. care altfel ne-ar depăşi capacitatea sistemului nostru cognitiv. Etichetele . modalitatea în care asimilăm informaŃia. accentuarea diferenŃelor dintre clase este însoŃită de reducerea diferenŃelor în interiorul claselor. Categoriile sunt indispensabile cunoaşterii umane. O categorie ne dă posibilitatea să fim atenŃi la anumite dimensiuni. Deşi fără un suport consistent de date experimentale. Capacitatea de a observa similaritatea consistă din similarităŃi percepute anterior şi stocate în memorie. Stereotipiile sunt categorii fără valoare epistemică.categoriile subordonate sau dimensiunile realităŃii percepute . Perceperea similarităŃii este o necesitate şi o capacitate a minŃii umane. categoriile logic subordonate sau aspectele situaŃiei concrete).Stereotipiile (numele dat acestor erori) interferează cu acurateŃea percepŃiei mesajelor. Când acest lucru se întâmplă. categoria îl poate asimila sau modifica pentru a-i corespunde. Includerea în categorii are la bază perceperea similarităŃii între diferite obiecte. care subsumează categorii mai puŃin generale care. care au apreciat liniile în absenŃa etichetelor alfabetice. Această tendinŃă asigură consecvenŃa minŃii noastre.cit. intervalul dintre a patra şi a cincea linie (in ordine crescătoare) a fost supraestimat. Astfel. se prevede o accentuare subiectivă a diferenŃelor dintre grupuri şi o minimalizare a diferenŃelor dintre indivizii aceluiaşi grup. o strategie orientată spre alinierea categoriilor sau altfel spus.să apară. Ipoteza reducerii diferenŃelor în interiorul claselor permite autorilor explicarea stereotipiilor şi prejudecătilor. Desigur. Un aspect al stereotipiilor. persoane. Rezultă categorii mai generale. Autorii au numit acest lucru "clasificare supraimpusă" ("superimpose classification"). culoarea pielii. Clasificarea supra-(im)pusă produce o accentuare a diferenŃelor percepute între cele două clase. Ele sunt modalităŃi de disponibilizare a capacităŃii cognitive. Specificul lor poate fi ilustrat printr-un experiment realizat de Tajfel şi Wilkis (1963). o valoare epistemică. etc. este necesar ca separarea în clase distincte să se facă în termenii unui "atribut periferic" (Tajfel şi Wilkis op.). în centrimetri. Categoria are deci. spre asigurarea sensului. în funcŃie de ceea ce ne aşteptăm să spună "indivizi ca el": "gândeşte ca o femeie". aroganŃa. Pentru ca fenomenul accentuării . a opt linii de diferite lungimi. intră în acŃiune. a înŃelegerii.1956). în comparaŃie cu estimările unor subiecŃi de control. situaŃii sau evenimente. Posibilitatea de a fi atenŃi este. nevoia sau tendinŃa de a recunoaşte. iar fiecare dintre cele patru linii mai lungi avea scris un B.poate rezista schimbării. Numărul "lucrurilor" diferite la care un individ poate fi atent. este tendinŃa de a reacŃiona identic la oricare din membri unui grup străin. subliniat de autori. Adică. Fiecare categorie tinde să işi "recunoască" propriile dimensiuni în materialul la care se aplică (de exemplu. Putem cuprinde mai multă informaŃie. Mai mult.fie ea educabilitatea. de a descoperi în realitate acele dimensiuni din care consistă categoria relevantă. la rândul lor subsumează dimensiuni particulare. "este învechit ca oricine de vârsta sa". pentru că o organizăm în categorii. Vom tinde să interpretăm ceea ce spune un individ.reducerii diferenŃelor . autorii au propus încă o ipoteză: stimulii aparŃinând aceleiaşi clase vor fi consideraŃi mai apropiaŃi unul de celălalt. Autorii au cerut subiecŃilor să estimeze lungimea. Dacă materialul nu "cade" exact pe categoria relevantă pentru el.

dimpotrivă. doar. Într-o fază ulterioară a experimentului. O parte din comportamente sugerau clar boala mintală gravă. în schimb. Eiser (1986) a relatat experimente de acelaşi fel. "uşor bolnavi" induce in mintea psihiatrului o distribuŃie de comportamente cu o patologie variată. Etichetările "≥ x". Etichetările "≥ x". Este de presupus că "sursa" comportamentelor nu ar avea acelaşi efect asupra clasificării comportamentelor neutre. dar sugerează prin "ce lungime" diferă între ele. făcute de Manis. de la celălalt. altele aproape sănătoase. Comportamentele cu un nivel patologic intermediar au fost diferit evaluate când "sursele" presupuse au fost doi indivizi. nu două spitale. despart cele două categorii. Comportamentele neutre au fost. identificate ca provenind de la cei doi indivizi (grav bolnav . unele intens patologice.cele mai lungi" linii. sugerau un grad uşor de patologie. diferenŃiere. Ele nu fac nici o sugestie privind lungimea unei linii particulare. "≤ y" sugerează diferenŃe între liniile aceleiaşi categorii: fiecare poate fi mai mare decât x cu mai mult sau mai puŃin."≤ y" pot indica valori sau poziŃii pe care liniile le ocupă pe un continuum. care a dat deja semne de boală. Etichetările A şi B ne permit numai o diferenŃiere a unui grup de linii de celălalt. etichetările sau "atributele periferice" A şi B transformă diferite lungimi particulare sau poziŃiile de pe un continuum în. când credeau că provin de la spitalul cu boli mai uşoare. . să ne imaginăm că am scrie deasupra fiecăreia dintre cele patru linii mai mici eticheta "≥ x" (mai mare sau egal cu x) iar deasupra fiecăreia dintre cele patru linii mai mari am scrie "≤ y" (mai mic sau egal cu y). Paskiewitz şi Catler (nepublicate) care pun în evidenŃă legătura dintre natura periferică a atributului şi fenomenele de asimilare şi contrast. Ele. în diferite momente. El poate. să îşi imagineze că într-un spital sau în celălalt pot exista pacienŃi mai mult sau mai puŃin bolnavi. Toate comportamentele intens patologice au fost identificate ca provenind de la un spital. tolerate sau considerate excepŃii ale categoriei . Astfel. o largă varietate de comportamente. interpretate ca mai puŃin patologice. Nespecialistul nu îşi poate reprezenta o astfel de distribuŃie în cazul celor doi indivizi. respectiv natura conceptuală a atributului şi fenomenul de particularizare. SubiecŃii au apreciat aceste comportamente intermediare ca fiind mai puŃin patologice. două poziŃii sau valori categoriale: "A cele mai scurte" şi "B . iar nu particularizate. Pentru a ne da seama de valoarea lor epistemică redusă. însă. a fost interpretat la fel de patologic ca celelalte comportamente ale sale.A şi B sunt astfel de atribute. nu doar. în timp ce toate comportamentele care indicau o boală uşoară au fost identificate ca provenind dintr-un alt spital.uşor bolnav) ar fi psihiatrii. altele. subiecŃii au accentuat diferenŃele în interiorul clasei când clasa a fost individul. când subiecŃii credeau că acestea proveneau de la persoana mai puŃin bolnavă. In schimb. inclusiv cele noi (receptate pe fondul unei "superimposed classification") nu pot fi decât asimilate sau respinse prin contrast. Li s-a spus subiecŃilor că o parte proveneau de la un spital iar altă parte. În concluzie. Într-unul din experimente subiecŃii au fost solicitaŃi să clasifice eşantioane de comportament (răspunsuri la teste şi scurte texte scrise de mână) după intensitatea bolii mintale evidentă în aceste comportamente. subiecŃilor li s-a cerut să evalueze eşantioane de comportament care indicau un nivel de boală intermediar primelor două. De ce "spitalul" şi "individul" sunt atribute de clasificare cu valoare cognitivă diferită? Să presupunem că evaluatorii comportamentelor neutre sau intermediare. comportamentul neutru sau intermediar al unui individ. când credeau că provin de la spitalul cu boli mai grave şi mai intens patologice. Fiecare din cele două surse "bolnavi grav". adică specialişti care ar şti că pacienŃii grav bolnavi pot manifesta. O consecinŃă importantă a acestei transformări este ca unităŃile particulare de informaŃie. Atât de variată cât varietatea cunoştinŃelor "organizate" în memoria sa de etichetarea "boală mintală".

permisă de atributul conceptual. îi cere doar să-şi corecteze nişte erori strecurate într-un raport. O dată făcută această atribuire. Dar tocmai repetarea neschimbată conduce la uşurinŃa (caracterul automat) al activării lor. La nivelul vicepreşedinŃilor mesajul este înŃeles în proporŃie de 63% (după Steers. ulterior emise. Îndepărtarea atributului periferic de poziŃiile/valorile individuale ale membrilor clasei este însoŃită de polarizări care destramă spaŃiile intermediare. Ele ar putea fundamenta strategiile de "management al semnificaŃiilor" în organizaŃia respectivă. Mânios pe sine pentru greşelile comise. ea are tendinŃa să se completeze. Ele sunt cadre de referinŃa uşor de regăsit în memorie. 1991). i se opune seducŃia brutală sau asimilarea produsă de atributul periferic. de asemenea. Astfel radicalizată. Promptitudinea unui răspuns cognitiv neschimbat poate fi trăita de individ ca o mai mare valoare de adevăr. de asemenea. informaŃia dobândeşte o semnificaŃie univocă. de care informaŃia beneficia din partea contextului în care a fost iniŃial exprimată. Gândirea pas cu pas este înlocuită de saltul dintr-o judecată stereotipă în alta. Fără ele. pe măsura ce se transmite de la o persoană la alta. ea poate funcŃiona ca o trăsătură percepută de subaltern la şeful său. utilă măsurarea cantităŃii şi naturii adăugirilor de informaŃie făcute cu fiecare retransmitere a unui mesaj. Ca elemente mentale. informaŃia tinde. În organizaŃii. însă. 2. pe care nu a avut-o iniŃial (Lewis. Contrar unei mişcări naturale a gândirii care încorporează informaŃia privind calitatea membru-al-grupului (clasei sau categoriei) pentru a evalua poziŃia fiecărui membru între ceilalŃi din interiorul clasei. în transmiterile ulterioare. nuanŃele. ProiecŃia substituie strădania de a decodifica semnificaŃiile intenŃionate de partenerii comunicării noastre. să se simplifice. Ea va afecta interpretările făcute de subaltern mesajelor. Pierderi importante din conŃinutul mesajului se produc deja la primul destinatar al mesajului. Prin studierea a 100 de companii s-a găsit că numai 25% din mesajul intenŃionat al preşedintelui ajunge la muncitorii de la baza organizaŃiei.5. însă. Ele sunt opace la experienŃă. Simplificarea şi radicalizarea În paragraful "Stereotipiile" am analizat simplificarea suferită de mesaj ca urmare a erorilor de categorizare ale destinatarului. 2. În absenŃa acestora. Stereotipiile şi prejudecăŃile nu sunt. cu o intervenŃie promptă dobândită prin repetare neschimbată. Un angajat percepe o atitudine ostilă la şeful său care în realitate. consecvente cu lipsa de echivoc pe care a dobândit-o în faza anterioară de simplificare. în stereotipii şi prejudecăŃi "un lucru" este văzut pur şi simplu ca un "alt membru" al clasei.3.În concluzie. InducŃiei discrete a diferenŃelor intracategoriale. Stereotipiile funcŃionează ca "euristici" care ne fac judecăŃile mai uşoare şi mai simple. alcătuirea categoriilor este o consecinŃă inevitabilă a sistemului cognitiv uman. anumite detalii par de prisos. Pentru îmbunătăŃirea procesului comunicării organizaŃionale ar fi.6. 1980). prin cu totul alte detalii. angajatul îi atribuie şefului ceea ce simte el însuşi. diferenŃele dintre ele fiind accentuate de un spaŃiu fără semnificaŃie. de acesta. ProiecŃia Suntem tentaŃi să umplem golurile de informaŃie nu doar cu primele informaŃii care ne confirmă ideile sau cu prezumŃiile privind tipul de informaŃii pe care o anumita sursă credem că le poate produce. să piardă din detalii. la fel de "naturale". Cunoaşterea se blochează în clase contrastante. stereotipiile nu pot fi decât reiterate. dar şi cu propriile noastre gânduri proiectate asupra sursei. ca ceva corect fără nici o îndoială. Mai întâi se pierd specificările.3. . frecvent.

dimpotrivă. totuşi. Când sursa mesajelor nu poate fi bănuită că argumentează dintr-un interes personal.capitolul 6) poate gândi. Nu pot discerne motivele şi nu interpretează corect reacŃiile emoŃionale ale partenerului. Recunoaşterea mesajului dar păstrarea convingerii contrazise.2. 2. 2. ca informaŃia care contrazice decizia grupului este adevărată. criticile şefului se intensifică. mai curând. Oamenii se apără de informaŃia sau mesajele personal ameninŃătoare. Mai frecvent oamenii înlocuiesc parŃial sau distorsionează informaŃia al cărui impact nu vor să-l simtă în întregime. Pentru a se apăra vor încerca să domine conversaŃia trezind în parteneri acelaşi comportament defensiv.4.4. credibilitatea ei este mai mare. în organizaŃie. Oamenii acordă mai mare credibilitate persoanelor cu status ridicat şi putere formală. Credibilitatea sursei Cea mai mare parte a comunicării în organizaŃii vizează convertirea celorlalŃi la punctul de vedere propriu. . ei nu se pot concentra asupra a ceea ce li se spune.2. Cei care încearcă să-l contrazică riscă.4. dar ea nu este integrată în sistemul de convingeri al individului. Statusul şi puterea. Credibilitatea unui lider ales este cu greu pusă la îndoială de electoratul său. CompetenŃa. NerelevanŃa mesajului pentru interesele personale ale sursei. Compartimentalizarea informaŃiei reŃinute în memorie va genera fenomene de distorsiuni perceptive ulterioare. PuŃini sunt aceia care neagă mesajul în totalitate. Atractivitatea.1. Victima unui fenomen de "groupthink" (v. Este. Persoana care. chiar în probleme fără legătură cu persoana liderului. îşi Ńine promisiunile are credibilitate mai mare. Comunicarea defensivă Când oamenii percep sau anticipează o anumită ameninŃare într-o comunicare. Nici una din percepŃii nu mai poate avea acurateŃe. PERCEPłIA INFORMAłIEI CA ADEVĂRATĂ 2. Negarea şi distorsiunea mesajului. InformaŃia poate fi receptată şi recunoscută ca adevărată. nevoie de personal". Când subordonatul nu tolerează nici criticile minore. Persoanele cu aspect fizic plăcut au un impact mai puternic asupra opiniilor noastre.3. să nu fie aproape niciodată crezuŃi. Păstrarea lor neschimbată alimentează procesul de raŃionalizare.4. Persuasiunea unei persoane cu o competenŃă specială în problema discutată este mai probabilă. Încrederea într-o persoană creşte când aceasta ajunge într-o poziŃie superioară. Încrederea acordată sursei mesajelor depinde de felul în care destinatarul informaŃiei percepe variate aspecte ale personalităŃii acestuia. spre exemplu. O persoană care caută un loc de muncă extrage din mesajul: "Ne pare rău. dar "nu se aplică la situaŃia de la noi". nu avem nevoie de dumneavoastră" înŃelesul: "Nu avem. adevărat că persoanele pe care le găsim asemănătoare nouă înşine ne par mai atrăgătoare. Două categorii de variabile influenŃează dacă informaŃia pe care o comunicăm altora este acceptată ca adevărată: credibilitatea sursei şi probabilitatea convertirii destinatarului. ostilitatea escaladează de ambele părŃi. de obicei. pe moment. Comportamentul anterior. de "subceptie" decât de percepŃie conştientă este însoŃită de refuzul schimbării percepŃiilor şi al comportamentelor anterioare. Păstrarea informaŃiei contradictorii la un nivel.

Petty şi Cacioppo (1985) propun. După o săptămână de la evaluarea atitudinală ei au fost solicitaŃi să participe la un aşa-zis experiment de psiholingvistică. Spre pildă. O persoană poate fi determinată să-şi schimbe opinia. în acest sens. sentimental.". SubiecŃilor li s-a mai spus că se urmăreşte stilul şi fluenŃa verbală manifestate în eseurile lor. dur). Experimental." pedeapsă capitală) în locul cuvintelor... deşi posibil subiectivă. Ruta centrală implică argumentarea. gândirea mai profundă asupra lui va produce o schimbare mai mare. 1986.2. îl oferă încercările de a afla ce gândesc oamenii expuşi la o comunicare persuasivă. interesant. Ruta periferică implică asociaŃii afective şi inferenŃe facile. implică o probabilitate ridicată de elaborare a răspunsului cognitiv. altfel spus. pedeapsa capitală. "Schimbarea în bine" nu oferă nici o informaŃie... bazate pe promisiunea de "schimbare".. O cale de constituire a cadrului de referinŃă. "Modelul probabilităŃii elaborării".4. respectiv. dar puŃină argumentare propriuzisă (probabilitate scăzută de elaborare). 1977). nu este exclus ca dintre toate propagandele ultimei campanii electorale din România. nici în favoarea pedepsei capitale. Persuasiunea şi schimbarea punctului de vedere Cadrul de referinŃă. efectul sloganului "Pentru schimbarea în bine a României"." toate cuvintele din listă sugerau o evaluare negativă a poziŃiei aboliŃioniste (ex." şi-au identificat opinii mai favorabile pedepsei capitale. ş. în care oamenii percep sau judecă lucrurile. Modelul sugerează distincŃia între ceea ce autorii numesc ruta "centrală" şi ruta "periferică" de persuasiune. Verificările modelului au urmărit interacŃiunile între calitatea mesajului şi alte variabile. care includ credibilitatea sursei. spre exemplu. că. încorporând cât mai multe cuvinte dintr-o listă de 15. Calea centrală şi calea periferică de persuasiune. Autorii presupun că schimbarea de atitudine (percepŃie şi comportament) urmând ruta centrală este mai stabilă şi mai rezistentă la contra-argumente decât schimbarea posibilă prin ruta periferică de persuasiune. subiecŃii au folosit mai multe cuvinte din lista de 15. în schimb. între altele. dar se bazează pe cea mai simplă cale de categorizare: bine-rău. "anti. argumentarea este slabă. s-a comparat situaŃia în care subiecŃii au fost induşi să folosească cuvinte congruente cu o atitudine "pro..a. sadic. SubiecŃilor nu li s-a spus să scrie nici împotriva. 1955). o cale simplă de categorizare.. dacă este indusă să gândească problema respectivă în cadrul de referinŃă folosit de sursa informaŃiei (Osgood şi Tannenbaum. cea care a condus la victorie în alegerile legislative şi prezidenŃiale să fi fost. presupunându-se că dacă mesajul conŃine argumente puternice. dar sugerează. ei nu au manifestat nici o schimbare de atitudine. făcută electoratului."." cuvintele sugerau o evaluare negativă a pedepsei capitale (ex.". este de a-i face să-şi structureze punctul de vedere asupra unei probleme. atunci când subiecŃilor li s-au oferit scurte argumente ("pro. Un răspuns la întrebarea cum se schimbă percepŃia sau punctul de vedere al oamenilor într-o problemă...). În situaŃia "anti. De asemenea.. sau. în schimb. pornite de la indicii contextului persuasiv." şi situaŃia în care subiecŃii au fost induşi să folosească cuvinte congruente cu o atitudine "anti. Autorii experimentelor relatează faptul... În situaŃia "pro. gândirea mai profundă asupra mesajului va produce o schimbare mai mică în percepŃia proprie. a evenimentelor şi situaŃiilor incerte. comparativ cu felul în care s-au evaluat subiecŃii din situaŃia experimentală "anti. Eiser şi Ross. După scrierea eseului subiecŃii trebuiau să-şi evalueze propria opinie în problema pedepsei capitale. Acest rezultat experimental sugerează o explicaŃie psihologică succesului unor propagande politice ale căror lozinci sau slogane nu sunt purtătoare de informaŃie. întrun limbaj cu o tendinŃă evaluativă evidentă (Eiser. SubiecŃii din situaŃia experimentală "pro. În prealabil a fost înregistrată atitudinea subiecŃilor în problema respectivă..4. fără argumentări raŃionale. S-au încercat. nerealist. .. dacă in listă figurau cuvinte congruente cu propria atitudine. ci numai să utilizeze cuvintele date. unde li s-a cerut să scrie un eseu pe tema pedepsei capitale.. Dacă..

Problema nerezolvată este cum produc aceste gânduri schimbarea. RepetiŃia mesajelor. Persuasiunea a fost împiedicată. pentru o sinteză a experimentelor Eiser. în esenŃă. citirea) la informaŃie . iar producerea ulterioară a contraargumentelor facilitată. astfel.evită expunerea (ascultarea.. "rutei centrale de persuasiune" din modelul propus de Petty şi Cacioppo (1985). Feldman şi Arnold (1983) compară reacŃia la informaŃia congruentă cu ceea ce destinatarul ştie deja. A demonstra că schimbarea percepŃiei sau a punctului de vedere asupra lucrurilor depinde de gândurile pe care subiecŃii le generează ca răspuns la mesajul persuasiv este departe de a fi un răspuns complet la întrebarea "cum schimbă mesajul persuasiv percepŃia". Persuasiunea a crescut. "influenŃa automată" de care vorbeşte Cialdini (1984). O altă categorie de fenomene importante în procesul comunicării sunt cele care apar când oamenii primesc informaŃie care contrazice altă informaŃie.. pe care destinatarul o deŃine deja. gradul de responsabilitate personală. de exemplu.caută informaŃie adiŃională Când informaŃia este disonantă destinatarul. De asemenea. Astfel de manipulări au constat. Ei evidenŃiază... "prelucrării euristice". ignorându-se conŃinutul comunicărilor (v.de aceea. cap. Temă de reflecŃie nr. iar producerea ulterioară a contraargumentelor a fost inhibată. dacă argumentele conŃinute de mesaj au fost slabe. RĂSPUNSUL LA INFORMAłIA DISONANTĂ În subcapitolul "Comunicarea defensivă" am arătat ce se întâmplă când oamenii primesc informaŃie personal ameninŃătoare. care contrazice cunoştinŃele anterioare ale destinatarului.. cu reacŃia la informaŃia disonantă. 3 AnalizaŃi modul în care sunt transmise deciziile organizaŃionale în cadrul facultăŃii. corespunde "rutei periferice de persuasiune" şi respectiv. iar procesarea euristică se referă la o categorie de procese incluse în "ruta periferică de persuasiune". Într-un model similar.. 2. 1986). IdentificaŃi modalităŃile prin care se asigură percepŃia informaŃiei ca ca fiind adevărată. şi respectiv. patru tipuri de reacŃii opuse: Când informaŃia este congruentă cu convingerile existente. Chaiken (1980) propune distincŃia între procesarea "sistematică" şi procesarea "euristică" a informaŃiei. dacă mesajul conŃinea argumente puternice. de a decide "automat".. Procesarea sistematică corespunde. în distragerea atenŃiei subiecŃilor în timpul prezentării mesajelor. "Modelul răspunsului social"). (1). mesaj cu argumente slabe. implicarea personală. destinatarul. Încercările de răspuns la această nouă întrebare conduc la problematica obŃinerii consecvenŃei cognitive şi comportamentale (v.5. fără o completă prelucrare a informaŃiei relevante. avertizarea anterioară asupra conŃinutului mesajului au fost factori al căror impact asupra gradului de persuasiune a fost urmărit în cele două condiŃii diferite: mesaj conŃinând argumente puternice. cunoştinŃele anterioare.. care se referă la tendinŃa oamenilor de a se baza pe rutine (sau "euristici") când li se cere acordul sau supunerea. (1). manipulări experimentale care să producă probabilitate ridicată versus scăzută a gândirii elaborate.

percepe cu acurateŃe informaŃia (2).. opinii. Rezultatele. în schimb. privind sarcina. 2.. Considerarea. Festinger susŃine că două cogniŃii. extrem de numeroase . tradiŃional. realizat de Festinger şi Carlsmith (1959).(2).acceptă informaŃia ca validă (3).. Festinger şi Carlsmith au explicat relaŃia inversă între mărimea stimulentului şi favorabilitatea evaluărilor. contraatitudinală.respinge validitatea informaŃiei (3). nici aceste consecinŃe asupra comportamentului subiectului. Rezultatul experimentului este interesant. incompatibilităŃii cogniŃiilor subiectului.reŃine ceea ce a auzit (4). în psihologia socială.nu susŃin. sarcina mi-a plăcut într-adevăr". SubiecŃii care au participat.. prin teoria disonanŃei cognitive. nici prezenŃa disonanŃei cognitive.teoria a orientat cercetarea timp de decenii . care părea să aştepte participarea la acelaşi experiment. mai curând decât rezultatele verificării teoriei în viaŃa reală. prezenŃa ei este neconfortabilă şi creează tensiuni.. Plata mai mare a fost o justificare suficientă pentru minciuna privind sarcina. * disonanŃa ca metapercepŃie ("managementul impresiei"). care motivează acŃiunile de reducere a disonanŃei. ca şi în laborator. timp de o oră.uită uşor informaŃia primită (4). nu am minŃit.1. Teoria disonanŃei cognitive Teoria disonanŃei cognitive (Festinger 1957) a generat. Conform acesteia (mai exact legii efectului) orice răspuns urmat de o recompensă va fi întărit. a rezultatelor cercetării fenomenului are. Pentru a rezolva disonanŃa subiecŃii care au primit prea puŃini bani vor spune după experiment: "De fapt. atât de simplu şi ferm. probabil mai multe cercetări decât oricare altă teorie. la diferite activităŃi foarte plictisitoare. Elementele cognitive "Mi-a displăcut sarcina" şi "PuŃinii bani primiŃi nu sunt un motiv suficient să mint" sunt disonante. fie 1 dolar.. ca să spună unui pretins subiect.. fie 20 dolari.distorsionează perceptiv informaŃia Tipurile de reacŃii prezentate. Gradul de favorabilitate al evaluărilor.. SubiecŃii cărora li s-a plătit puŃin (1 dolar) au spus că ei au găsit sarcinile experimentale interesante. atitudini sau idei) sunt disonante dacă. subiecŃii au fost chestionaŃi în privinŃa atitudinii lor adevărate asupra activităŃilor desfăşurate. de orice fel (convingeri. o valoare deosebită pentru studiul procesului comunicării. A doua direcŃie plasează în procesul comunicării efectele atribuite. Previziunile teoriei disonanŃei sunt ilustrate de un experiment. . de Feldman şi Arnold reprezintă previziunile teoriei disonanŃei.5. că sarcina a fost.. au primit apoi. destul de interesantă.. "Nu mi-a plăcut sarcina" şi "Am primit destui bani ca să mint" sunt cogniŃii perfect consonante.. Plata mai mică nu constituie o justificare suficientă pentru minciună. deoarece contrazice previziunile teoriei tradiŃionale a învăŃării. cum vom arăta în continuare. O dată descoperită / activată disonanŃa cognitivă dintre elemente.. EvidenŃierea empirică a condiŃiilor la care se aplică teoria disonanŃei ne-a condus la reformularea teoriei lui Festinger în două direcŃii: * disonanŃa ca efect a structurilor cognitive "izolate" sau "disociate defensiv". devenit clasic. "reversul" uneia decurge din cealaltă. de fapt. pe care subiecŃii le-au făcut la sfârşitul experimentului ar trebui să fie direct proporŃional cu stimulentul oferit pentru afirmaŃia. Prima direcŃie restrânge fenomenul disonanŃei la tipuri particulare de funcŃionare cognitivă. Mai târziu.

3. Când actorul nu poate găsi nici o cauză externă pentru comportamentul său. Rosenberg şi Abelson (1960) au obŃinut rezultate care arată că relaŃiile neechilibrate între elementele cognitive sunt. plăcerea trebuie să fi fost intrinsecă. în realitate. dimpotrivă.5. de ce 1 dolar e o cauză externă insuficientă. Dar rezultatele arată că foarte puŃini indivizi revelă o integrare ridicată a sistemelor lor de convingeri (Katz şi Stotland. în continuare. Bem (1967) susŃine că ceea ce s-a numit disonanŃă este. fie caracterul ei neplăcut. Collins. teoria pare mai adecvată interpretării post-hoc decât previziunii.2. nici nu se expun mai mult materialelor care susŃin alternativa deja aleasă. că oamenii nici nu evită informaŃia care susŃine alternativa respinsă de ei. 2. 1959). fie. cu tot limbajul comportamental folosit.5. în condiŃiile în care balanŃa cogniŃiilor stă în calea maximizării câştigurilor expectate şi minimizării pierderilor expectate. aceasta trebuie să-i fi plăcut prin ea însăşi. atât el cât şi observatorii obiectivi vor atribui comportamentul cauzelor externe. iar nu convingerilor şi sentimentelor actorului. mulŃi oameni par să poată tolera o mare cantitate de inconsecvenŃă logică între comportamentele şi între convingerile lor. O sinteză a datelor făcută de Freedman şi Sears (1965) susŃine ideea. în realitate. adesea. valoare pentru ei. informaŃia disonantă în limitele unei structuri cognitive poate fi perfect consonantă în cadrul unei structuri cognitive diferite. O posibilă paradigmă: gradul de integrare cognitivă O problemă a teoriei disonanŃei este că nu stabileşte clar condiŃiile în care se va manifesta fenomenul în chestiune. Odată ce un prag de tensiune este atins. în timp ce 20 dolari poate constitui o astfel de cauză? Ce vor fi 5 dolari? De aceea. O recompensă mică poate cauza mai multă plăcere pentru o sarcină plictisitoare decât o recompensă mare. Bem nu a postulat nici un mecanism care să stea la baza atribuirii cauzelor externe sau. pentru că individul inferează că deoarece a avut puŃine motive externe să spună că i-a plăcut sarcina. prin care tensiunea neplăcută este "descărcată". acesta trebuie atribuit convingerilor reale ale individului. ConsecinŃele disonanŃei cognitive asupra expunerii la informaŃie şi asupra căutării informaŃiei consistă în evitarea selectivă a informaŃiei care ridică tensiunea prin adâncirea contradicŃiei elementelor cognitive. controlul insuficient al factorilor care afectează rezultatele obŃinute în laborator. contrară previziunilor disonanŃei. AcŃiunile de restabilire a balanŃei cogniŃiilor descarcă tensiunea neplăcută. Vom trata. Ashmore. Spre exemplu. Hornbeck şi Whitney (1970). în sfârşit. Altfel spus. prezenŃa cogniŃiilor neechilibrate sau disonante va duce la acŃiuni de reducere a inconsecvenŃei. interne. O cauză pentru care oamenii nu evită informaŃia disonantă este că această informaŃie are. nereuşind să regăsească rezultatele . Tolerarea disonanŃei Ideea de bază a teoriei disonanŃei este prezenŃa motivaŃiei: o tensiune fiziologică şi psihologică neplăcută şi ubicuă. aceste probleme.2. consecinŃa inferenŃelor individului asupra cauzelor propriului comportament. cogniŃiile şi raporturile dintre ele sunt la fel de prezente ca în teoria disonanŃei.5. preferate "balanŃei". Totuşi. 2. O explicaŃie alternativă Pot fi găsite alte scheme explicative pentru acest gen de rezultate? Modelele alternative pun la îndoială fie prezenŃa disonanŃei cognitive. Când individul emite un comportament care îi apare a avea cauze externe. rezultatele susŃin teoria balanŃei cognitive numai când maximizarea a fost compatibilă cu alegerea structurii cognitive echilibrate. Ne-voia puternică de consecvenŃă presupune dezvoltarea unei ideologii coerente care să integreze elementele cognitive.4.

ca fiind contradictorii.n. personale decât cerinŃelor situaŃiei. Schlenker şi Bonoma consideră că în experimentele de tipul celui realizat de Festingher şi Carlsmith (1959) subiecŃii sunt angajaŃi în controlarea impresiilor pe care experimentatorul şi le face asupra lor. Schelnker şi Bonoma (1971) observă un factor comun condiŃiilor la care se aplică teoria şi explică.5. toate afectează gradul în care individul poate fi "făcut" responsabil pentru acŃiunile sale. în loc să negăm fenomenul disonanŃei. Din toate aceste condiŃii observatorii pot lua şi iau informaŃii asupra predispoziŃiilor actorului. 2. două comportamente sunt . de către observatori. astfel. relevanŃa comportamentului contraatitudinal pentru imaginea de sine. Dacă. Un rezultat psihometric vine în aceeaşi direcŃie: subiecŃii cu cote ridicate la dezirabilitate socială au manifestat disonanŃă mai mare decât cei cu scoruri scăzute la nevoia de aprobare socială. spun: ". Dar cel mai important factor de producere a disonanŃei este expectanŃa fermă a individului că un anumit comportament este nepotrivit unei situaŃii date (Aronson. deci. de fapt. experimentatorul identifică mai multe relaŃii negative stimulent schimbare perceptivă/atitudinală decât "resimte" subiectul. "VoinŃa. deoarece consecvenŃa în timp este perspectiva prin care alŃii îi judecă. pe care subiectul o utilizează. manifestarea publică a comportamentului contraatitudinal. când nu poate să îl atribuie unei cauze externe (unei recompense).5. Cu cât comportamentul este considerat mai nepotrivit. (v. Al doilea aspect: similar lui Bem.) (p. în schimb. sugerăm că subiectul atribuie comportamentul său contraatitudinal presupusei satisfacŃii intrinsece când nici o altă cauză internă acceptabilă nu depistează pentru comportamentul său contraatitudinal. acŃiunile sale pot fi mai curând atribuite cauzelor interne. angajamentul. Ashmore. Atribuirile dispoziŃionale pot fi folosite de observatori ca bază pentru propriul comportament în interacŃiunile ulterioare cu actorul" (subl.experimentului lui Festingher şi Carlsmth (1959). care spune că subiectul atribuie comportamentul său contraatitudinal unei satisfacŃii intrinsece. cu atât mai mare va fi disonanŃa trăită. Comportamentele cu cauze externe sunt nerelevante pentru dezvoltarea unei impresii unice. gradul de implicare al subiectului şi relevanŃa comportamentului contraatitudinal s-au dovedit a fi condiŃii necesare apariŃiei disonanŃei cognitive. În acest fel răspundem sugestiei făcute de Collins. gradul de implicare ale subiecŃilor. Două aspecte trebuie discutate în acest context. cât contează convingerile lui privind impresia pe care o dă observatorului. Hornbeck şi Whitney (1970) de a preciza paradigma experimentală care să producă relaŃia negativă prevăzută de fenomenul disonanŃei. Aşadar. Managementul impresiei ReacŃia cercetătorilor la insuficienta clarificare teoretică a fost încercarea de a determina empiric condiŃiile în care apar efectele disonanŃei. Tedeski.. Nu contează atât felul cum actorul însuşi îşi percepe comportamentul. Ei sunt preocupaŃi să fie consecvenŃi în convingerile lor. capitolul "Modelul răspunsului social"). disonanŃa.. noi nu putem continua investigaŃiile fără o paradigmă experimentală care să producă în mod sigur relaŃia negativă prevăzută de disonanŃă" (între mărimea stimulentului şi schimbarea atitudinii). Tedeski. Primul: când manipularea experimentală nu prevede nivelul superior de integrare a elementelor cognitive disonante. îi restrângem aplicarea la structurile cognitive "izolate" sau "disociate defensiv". nici o contradicŃie nu va apare şi nu se va manifesta nici un comportament de restabilire a consecvenŃei. ceea ce pare disonant experimentatorului poate fi perfect consonant într-o structurare mai largă. Comportamentele orientate spre restabilirea impresiilor de consecvenŃă vor fi emise numai când individul crede că observatorul a perceput două comportamente ca având cauze interne şi. 689). 1968). Gradul perceput de voinŃă sau libertate. de asemenea. Atâta timp cât individul consideră că unul din cele două comportamente contradictorii poate fi perceput de alŃii ca fiind determinat de factori externi.

În consecinŃă. În consecinŃă. indivizii care i-au ajutat pe alŃii vor încerca să controleze impresia că acŃiunea lor a avut cauze interne. ordine. fenomene ca aprehensiunea evaluării. comportamente de restabilire a consecvenŃei cognitive. În sfârşit. coerenŃă. fără a trăi disonanŃa. care la rându-i i-a fost de ajutor. Dacă unul din cele două comportamente este considerat a avea cauze externe. ObservaŃia (afirmă Tedeski et al. nevoia aprobării sociale. experimentatorul. S-a observat că rezultatele care conduc la inferarea disonanŃei cognitive s-au obŃinut mai ales în studiile de laborator şi mai puŃin în viaŃa reală. Bonoma.considerate ca având cauze externe nu se atribuie actorului nimic altceva decât că a reacŃionat la presiuni externe în acelaşi fel în care mulŃi oameni ar fi făcut-o. dar unul dintre ele este favorabil observatorului.693) (subl. 1971. De asemenea. Este puŃin probabil ca ajutorul oferit ca urmare a unor constrângeri externe să fie întâmpinat cu aceeaşi gratitudine.) susŃine ipotezele managementului impresiei. Comportamentele bune nu trebuie justificate la fel cum trebuie justificate cele rele. ambele cu cauze interne. 1966). el nu va prezenta nici un indiciu al disonanŃei. o tactică prin care actorul încearcă să controleze impresiile pe care alŃii le au despre el" (Tedeski. dar crede că cele două persoane nu îşi vor compara impresiile. care este autorizat de instituŃia în care se desfăşoară şi de oamenii de ştiinŃă. Ca atare ei consideră experimentul important şi îl iau în serios. toate pot fi considerate ca demonstrând o preocupare a subiecŃilor asupra felului cum îi va percepe experimentatorul. comportamentul cu cauze interne va apare ca reprezentând atitudinea adevărată a autorului. Aceasta se întâmplă când actorul crede că observatorul va considera că cel puŃin o acŃiune are cauze externe. Dacă o persoană emite două comportamente contradictorii. ne putem aştepta ca cei care au făcut rău să se angajeze în comportamente care să creeze impresia cauzalităŃii externe. teoria managementului impresiei sugerează că există condiŃii în care actorul va percepe două acŃiuni personale ca fiind contradictorii. cele două componente contradictorii şi având cauze interne sunt apropiate în timp şi se prezintă aceleiaşi persoane. norma reciprocităŃii prevede că o persoană trebuie să ajute altă persoană. În schimb. reactanŃa (Brehm. consecvenŃă. actorul poate să nu manifeste nici o încercare de a restabili impresia de consecvenŃă. InconsecvenŃa face ca comportamentul favorabil să apară chiar mai profund inserat în personalitatea actorului. Ei percep cercetătorul ca un observator obiectiv. Schelker.n. . Spre deosebire de teoria disonanŃei. Aşa cum autorii teoriei managementului impresiei apreciază "efectele şi condiŃiile în care [aceste] variate fenomene pot să apară pot fi prevăzute printr-o singură teorie coerentă a influenŃei sociale. În laborator subiecŃii ştiu că participă la un experiment. Astfel. numai când ambele comportamente apar ca având cauze interne şi contradictorii. impresionat mai presus de orice de raŃionalitate. dacă actorul se va manifesta într-un fel faŃă de o persoană şi în alt fel faŃă de alta. p. Observatorul va putea considera că actorul este inconsecvent. Normele sociale care reglează interacŃiunile umane se reflectă în calculul câştigurilor şi pierderilor manifestării consecvente.).

În baza ei organizaŃiile speră că introducerea tehnologiilor informatice vor mări viteza transmiterii şi vor creşte stocarea ideilor.2010. şi va trebui să fie predată individual. ApreciaŃi eficienŃa comunicării organizaŃionale în acel caz. (Obligatoriu) . Casa de editură şi consultanŃă Studiul Organizării. atribuim oamenilor nu mijloacelor tehnice crearea şi manipularea lor. atunci cu cât mai multe semnale diferite putem crea şi păstra cu atât mai multe idei transferăm şi stocăm. S. Rutinele şi managementul gândirii colective. (Obligatoriu) Chirică. Acest exerciŃiu face parte din notarea dvs. Modele de diagnoză şi intervenŃie. în scris. S. Cluj-Napoca. în schimb. Presupunerea că informaŃia există independent de fiinŃa umană susŃine o idee greşită despre posibilităŃile mijloacelor tehnice. Cluj-Napoca. 1990). transfer şi transformare de semnificaŃii. Presa Universitară Clujeană.Rezumat Modelul tradiŃional al comunicării pare insuficient pentru explicarea fenomenelor de comunicare umană. DefiniŃia este foarte apropiată de simŃul comun. ExerciŃiu de evaluare AnalizaŃi modul în care sunt discutate standardele şi criteriile de apreciere şi corectare a performanŃei într-un grup organizaŃional cunoscut. Dacă. Penman şi Sless. Dacă considerăm că semnificaŃiile sunt stocate de cuvinte şi alte semnale. considerăm semnificaŃiile ca un proces al infrastructurii umane. Bibliografie minimală Chirică. (2003) InteligenŃa organizaŃiilor. Comunicarea este considerată un proces de transmitere şi primire a informaŃiei şi mesajelor. Acestea sunt considerate a fi mijloace de stocare. O mai bună înŃelegere a comunicării implică două distincŃii importante: diferenŃa conceptuală între "infrastructura tehnologică" şi "infrastructura umană" şi diferenŃa conceptuală între informaŃie şi comunicare (Shulman. Multe din neajunsurile manifestate în cercetările şi practicile comunicării se datorează nereuşitei în stabilirea diferenŃelor conceptuale între informaŃie şi comunicare.03. în raport cu ceea ce ar putea aştepta de la comunicarea faŃă în faŃă. ÎncercaŃi încadrarea interacŃiunilor verbale într-unul din modelele comunicării studiate. în condiŃiile stabilite de echipa responsabilă a acestui curs până la data de 22. (1996) Psihologie organizaŃională. la finalul acestui curs.

PsychologiaPaedagogia. . Perju-Liiceanu. Revista de psihologie. M. Ciuce. (1992) "Cognition et ethnicité".. 1-2. Matei. Revista de psihologie. 83-91. I. A..M. 37. 5-17. (in press) Chelcea. D. 1. S. 38.Facultativ: Chirică. 211-224. 36. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 3. C. MoŃescu. Radu. (2008). Andrei.. AplicaŃii ale Psihologiei OrganizaŃionale. L. S.. (1992) "Schimbări în opiniile şi atitudinile politice ale populaŃiei din România după decembrie 1989". (1990) "Teorie şi metodă în etnopsihologie".

Modulul 3

MEMORIA ŞI ÎNVĂłAREA ORGANIZAłIONALĂ Scopul modului: Familiarizarea studentului cu procesele memoriei şi învăŃării organizaŃionale Obiectivele modulului:
• • • • • Cunoaşterea abordării cognitive a procesului organizării şi a conceptului de memorie organizaŃională. Aplicarea conceptului în înŃelegerea funcŃionării sistemelor complexe, organizaŃionale. ÎnŃelegerea conceptului de învăŃare organizaŃională. Recunoaşterea tipurilor învăŃării organizaŃionale în situaŃii concrete de rezolvare a problemelor interne şi de adaptare a organizaŃiilor la mediul relevant pentru ele. Familiarizarea cu diagnoza capacităŃii de învăŃare a organizaŃiei.

3.1. UN MODEL COGNITIV AL ORGANIZĂRII
3.1.1. Descrierea modelului
Weick (1979) defineşte organizarea ca un set de reguli, validate consensual şi destinate reducerii echivocului, prin intermediul comportamentelor interdependente inteligibile. DefiniŃia lui Weick conŃine cel puŃin trei componente. (1) Materialul de bază cu care operează organizarea este informaŃia care este ambiguă, incertă, echivocă. Fie că informaŃia este conŃinută în produse materiale, clienŃi recalcitranŃi, sarcini atribuite ori cerinŃe sindicale, în operarea cu ea există multe posibilităŃi şi multe rezultate. Organizarea vizează reducerea posibilităŃilor şi stabilirea unui nivel acceptabil de certitudine. Aşadar, ceea ce declanşează organizarea este informaŃia echivocă. (2) Eforturile de a preciza semnificaŃiile întâmplărilor curente incerte aparŃin mai multor persoane. InterdependenŃele dintre oameni alcătuiesc substanŃa organizaŃiilor; dar aceste interdependenŃe sunt fluide şi schimbătoare. (3) Membrii organizaŃiilor cheltuiesc considerabil timp negociind între ei o versiune acceptabilă a ceea ce se întâmplă. CunoştinŃele (setul de reguli) rezultate din această validare consensuală alcătuiesc "ExperienŃa" sau "Memoria" organizaŃiei. Deoarece întâmplările, acŃiunile curente sunt descifrate prin intermediul acestei "gramatici" memorate, organizaŃiile au un mare rol în crearea realităŃilor, pe care le percep, apoi, ca "fapte" la care trebuie să se adapteze. Originea subiectivă a realităŃilor organizaŃionale şi caracterul, deopotrivă, individual şi social al organizării este captat de Weick într-un model inspirat din procesele selecŃiei naturale. Conform modelului, cele patru elemente ale organizării sunt: schimbarea ecologică, instituirea, selecŃia şi reŃinerea.

În cursul desfăşurării evenimentelor organizaŃionale apar discontinuităŃi şi variaŃii. Aceste schimbări ecologice constituie materialul brut, care atrage atenŃia şi care trebuie interpretat, înŃeles. Instituirea subliniază rolul membrilor organizaŃiei în crearea mediului care, apoi, li se impune. Când apar variaŃii în cursul evenimentelor, actorul trebuie să izoleze aceste schimbări, pentru a le acorda o mai mare atenŃie. De asemenea, chiar acŃiunea actorului poate produce unele schimbări, care să acŃioneze, ulterior, ca oricare constrângeri "de mediu". Instituirea produce materialul care, apoi, va fi sesizat sau ignorat prin procesul de selecŃie. SelecŃia implică aplicarea unor structuri cognitive pe materialul instituit, cu scopul de a-i reduce ambiguitatea, echivocul. Aceste structuri impuse sunt, adesea, reprezentări cauzale, extrase din experienŃa anterioară a individului. Aplicate cursului evenimentelor, ele pot oferi o interpretare rezonabilă a acestuia sau îl pot încurca mai mult. Reprezentările cauzale sugerează ce variabile pot fi decupate în fluxul experienŃei şi cum pot fi ele conectate. RetenŃia se referă la simpla stocare a instituirilor. Figurile 8.1 şi 8.2 prezintă modelul organizării, în care Weick sugerează următoarele relaŃii între cele patru procese: (1) schimbarea ecologică şi instituirea sunt legate într-un "circuit care amplifică deviaŃia"; (2) instituirea se leagă de selecŃie printr-o relaŃie cauzală direct proporŃională; (3) selecŃia are un efect direct proporŃional asupra retenŃiei; (4) retenŃia afectează atât selecŃia cât şi instituirea, în raport direct sau invers proporŃional, după cum individul are încredere (+) sau nu are încredere (-) în experienŃa sa anterioară. Dacă membrii organizaŃiei au încredere completă în experienŃa lor anterioară (circuitul având, după cum vedem în figurile 8.1 şi 8.2, şase semne negative) ori, dimpotrivă, sunt, total neîncrezători în trecutul lor (circuitul având, în acest caz, şase semne negative) întregul sistem cauzal va amplifica deviaŃia, va fi instabil. Numai o atitudine ambivalentă, de încredere şi neîncredere simultană va putea stabiliza sistemul. Deşi modelul: schimbare ecologică - instituire - selecŃie - retenŃie apare ca o secvenŃă liniară, stadiile funcŃionează ca "prelucrări distribuite paralel", în care rezultatele parŃiale dintr-un anumit stadiu afectează celelalte stadii. Considerând stadiile ca procese care se întrepătrund, ne vom putea face o imagine a structurii organizaŃionale, foarte diferită de cea sugerată de organigramele tradiŃionale. Definind organizarea ca "procesele prin care membrii ei înlătură echivocul fluxului experienŃei" şi punând în locul diviziunilor structurale comportamente interdependente, angrenate în circuite cauzale, structura organizaŃiei ar putea fi un moment "îngheŃat" al desfăşurărilor instituire - selecŃie - retenŃie" (Weick, 1979, p. 145). Pare, aşadar, mai justificat să căutăm organizaŃia, fie ea cea mai concretă "societate comercială", mai degrabă în mintea membrilor ei, decât în clădirile ei ori în "organigrama" departamentelor din care este compusă. Weick ilustrează funcŃionarea modelului său prin câteva exemple. În primele două putem observa felul în care procesul de selecŃie şi procesul de retenŃie reduc echivocul informaŃiei. Cel de-al treilea este o bună ilustra-re a procesului de instituire, precum şi a caracterului, deopotrivă, individual şi social al experienŃei organizaŃionale.

Exemplul 1. Să presupunem că un străin rătăceşte printre persoanele unei adunări. ApariŃia sa schimbare ecologică - este observată de cei prezenŃi. Observarea este "instituirea" care delimitează (pune în paranteză) străinul pentru prelucrările ulterioare. Pentru a transforma străinul într-un lucru cunoscut, gazdele activează un număr mic de reguli memorate pentru asamblarea procesului de selecŃie, din interacŃiunile în care intră străinul. Spre exemplu,

"străinul e făcut să se simtă ca acasă". Regulile de interacŃiune fiind puŃine, se angajează multe interacŃiuni separa-te cu străinul. Oricine poate să i se adreseze în cele mai diverse probleme. În urma interacŃiunilor străinul devine o persoană cunoscută a cărei "identitate" este stocată în memoria individuală a celorlalŃi ca cineva care trebuie abordat sau evitat în ocaziile ulterioare "(Fig. 8.1)".

+, Schimbare ecologică + + Instituire Este observat un necunoscut + SelecŃie

+, -

+

RetenŃie Echivoc perceput "Este o persoană atrăgătoare"

Echivoc perceput "Iată o necunoscută" (persoană)

Multe cicluri: MulŃi oameni îi pot vorbi străinului despre diverse lucruri

PuŃine reguli de asamblare "Hai să-l cunoaştem"

PuŃine cicluri

Multe reguli:

"Prezintă-l numai prietenilor valoroşi"

Figura 8.1 - RelaŃii cauzale între procese (Exemplul 1) Exemplul 2. Să ne imaginăm un alt străin plimbându-se printre membrii unei adunări, dar, care, spre deosebire de primul, are o funcŃie cunoscută: străinul este colonel. Ca persoană el este necunoscut căpitanilor şi sergenŃilor prezenŃi la adunare. Dar, el este un stimul mai puŃin echivoc, deoarece cei prezenŃi au cunoştinŃe despre felul în care ajungi colonel şi cum trebuie trataŃi coloneii. CunoştinŃele despre "cum trebuie trataŃi coloneii" înlocuiesc multe din regulile privind felul cum trebuie prelucrată informaŃia despre acest străin particular. Numărul mare de reguli de interacŃiune reduce numărul interacŃiunilor separate. Respectându-le, puŃini dintre cei prezenŃi i se vor adresa într-o manieră familiară. După cum se poate observa în figura 8.2 colonelul "rămâne", în mai mare măsură, o persoană necunoscută faŃă de străinul din exemplul 1, care în momentul apariŃiei nu este inclus în nici o categorie, dar ulterior este clasificat ca o persoană atrăgătoare.
+, Schimbare ecologică _ +

+, Instituire Este observat un colonel + SelecŃie + RetenŃie Echivoc perceput "Mă întreb cum este în realitate" Echivoc perceput "Iată un colonel"

PuŃine cicluri

Multe reguli de interacŃiune "nu te repezi", "atenŃie la ton", etc.

Multe cicluri:

PuŃine reguli: "va trebui să-l observăm în diferite situaŃii"

"numai persoanele cu grad ridicat vorbesc familiar cu colonelul"

"planifică situaŃii în care pot fi făcute observaŃii"

Figura 8.2 - RelaŃii cauzale între procese (Exemplul 2).

Credibilitatea compozitorului are o mare importanŃă în interpretarea muzicii. creşte calitatea rezultatului şi. . credibilitatea iniŃială este confirmată. dar sunt echilibrate de cerinŃele. 5. El poate constata că atunci când credibilitatea scade. iar aceste transformări se pot face în aceeaşi direcŃie sau în direcŃii opuse. care vor fi relaŃionate. prin aceasta. Dacă aceeaşi piesă nouă este dată unei orchestre comparabile. În procesul instituirii muzicienii "sparg" mediul în evenimente discrete. neesenŃial etc. de inovare. chiar dacă aceasta cere un mare efort. toleranŃa erorilor. Orchestra are un anumit stil. pentru a acoperi eventuale erori. "această porŃiune este urâtă" aceste note sunt greu de citit". atât în interpretările solo cât şi în cele ale secŃiunilor. pentru că influenŃează cantitatea şi felul efortului pe care un muzician îl depune pentru a înŃelege o nouă piesă muzicală. etc. dorinŃa de a reconcilia notele deviante precum şi 1 Similar. 2. fie implicit. evaluarea muzicii va fi mai bună iar piesa va fi memorată mai bine. dificil de localizat. Când efortul scade. În procesul instituirii interpretul poate desprinde următoarele şapte variabile: 1. Negoierea interpretării finale a numărului apare fie explicit. nu ceea ce expune profesorul ci ceea ce este (pre)dispus şi capabil să perceapă studentul constituie materialul lui "de învăŃat". efortul interpretării şi atenŃia sa scad. credibilitatea atribuită. 3. CerinŃele de coordonare dintr-o orchestră de jazz sunt substanŃiale. scade aprecierea calităŃii. neinteresant.Exemplul 3. Datorită indiferenŃei sau îndoielilor asupra seriozităŃii ori competenŃei unui compozitor. De exemplu: "aceste şase măsuri sunt imposibile". interpreŃii vor depune mai mult efort în înŃelegerea ei. InterpreŃii nu reacŃionează la un mediu. compoziŃia ei. Observarea acestor schimbări permite inferenŃe privind conexiunea variabilelor. tempoul de pornire pare deosebit de important. propriile "profeŃii" se confirmă. există 3 lideri de secŃiuni în subordinea lui. dorinŃa de a amâna evaluarea. tempoul) trebuind stabilite. pur şi simplu. când o interpretează prima dată. când toleranŃa erorilor creşte scade atenŃia la note. nu există cale de întoarcere. Când una din variabile îşi schimbă valoarea. aşa cum. ei instituie mediul. ci mai degrabă ceea ce fac ei cu această compoziŃie. calitatea sunetului apreciat retrospectiv. apoi sunt membrii fiecărei secŃiuni. muzicienii etichetează fluxul muzicii instituite cu substantive inteligibile şi apoi încearcă să conecteze substantivele într-o manieră raŃională. Este posibil ca interpretul să conecteze cauzal aceste variabile. 4. are o anumită complexitate. O dată ce interpretul sparge fluxul experienŃei într-un set de variabile. Interpretarea iniŃială. Există suficiente surse de echivoc când o piesă nouă este repetată. 6. iar piesa va fi uitată repede. dar este atribuită unui compozitor serios. calitatea muzicii realizate va scădea. 7. la fel de puternice. în cazul muzicii unui compozitor credibil reduce erorile. Mediul căruia membrii orchestrei trebuie să-i facă faŃă nu este. în general. fiecare din ei fiind responsabil de alte 3-5 persoane. efortul depus în interpretare. AtenŃia mai mare la interpretare. interpretarea ei fiind mai mult sau mai puŃin depărtată de convenŃiile respectivului gen de muzică. Există un lider principal. Toate aceste probleme trebuie rezolvate în timpul repetării. materialul interesant. alta sau alte variabile se schimbă şi ele. Erorile primei interpretări vor fi mai puŃine. Muzicienii trebuie să încheie într-un fel numărul. dorinŃa de a reconcilia notele deviante. el poate să facă inferenŃa că unele dintre aceste variabile covariază. Responsabilitatea erorilor. ca şi succesul sunt. O dată ce grupul începe să cânte. precum şi atenŃia acordată notelor. iar nu partitura este situaŃia "externă" pe care interpreŃii încearcă s-o facă inteligibilă1. se poate presupune o relaŃie de cauzalitate. O orchestră de jazz cu 17-20 membrii este considerată de Weick un exemplu perfect de organizaŃie mică. multe din caracteristicile de interpretare (ex. iar când variabilele care se transformă sunt separate în timp. important. adesea. interpreŃii vor face mai multe erori în interpretarea unei piese. atenŃia la note. Muzica este necunoscută. În esenŃă. iar toleranŃa erorilor creşte.

8. "Nu cred că acest lucru este important dar. În figura de mai jos. interpretul poate observa că toate aceste relaŃii pot reduce calitatea percepută a muzicii realizate. Aşa cum am văzut.3 conŃine anumite circuite. a credibilităŃii. de exemplu. dacă scade credibilitatea. în continuare. O proprietate importantă a structurilor suprapuse cursului experienŃei este autovalidarea lor. Acesta este un circuit de feed-back pozitiv. Reprezentările cauzale pot să difere la cei. mai mare. care pot fi inferate de o persoană.dorinŃa de a suspenda evaluarea prematură. dar eu cred că e mai . Fiecare poate desprinde "variabile" diferite precum şi propriile îndoieli privind stabilitatea etichetărilor şi conexiunilor pe care le-a impus experienŃei. se pare că tu crezi contrariul") precum şi conexiunile acestor variabile ("Suntem de acord că tempoul este important. când afirmăm că echivocul este îndepărtat prin cicluri comportamentale interdependente.RelaŃiile cauzale dintre variabilele mediului instituit Actul colectiv crucial. Mai precis. a credibilităŃii. coordonarea va fi problematică până ce sunt realizate între participanŃi anumite acorduri în legătură cu ceea ce tocmai au interpretat şi ceea ce trebuie făcut în legătură cu aceasta. înŃelegem că membrii negociază identificarea variabilelor (ex. Fig. Primul. există încă un echivoc rezidual. membrii încearcă. din organizaŃii. 38 de interpreŃi din orchestră. pornind de la o variabilă. Astfel.3 . ceea ce determină o scădere. după ce am parcurs un anumit traseu. În final. descreşte calitatea muzicii realizate. după repetate expuneri la fluxul experienŃei interpretative. că după ce indivizii îşi impun versiunile personale asupra a ceea ce se întâmplă. constă în încercările membrilor de a negocia acest consens. de la credibilitatea atribuită. reprezentarea cauzală însumează aceste variabile şi conexiuni. să zicem. care poate conduce la o scădere. (+) Efortul interpreŃilor (+) Credibilitatea (+) comportamentului AtenŃia acordată notelor (-) (+) Calitatea muzicii judecată retrospectiv (+) DorinŃa de a corecta unele devianŃe (-) Tolerarea erorilor (-) DorinŃa de a amâna evaluarea (+) (+) Figura 8. putem ajunge în punctul de plecare. DiferenŃele sugerează două lucruri. creşte toleranŃa erorilor. Al doilea. în mod colectiv să realizeze un acord privind care porŃiuni din cursul experienŃei curente vor fi desemnate ca variabile şi care conexiuni dintre variabile sunt rezonabile.

crezi că trebuie să fie mai puŃin alert"). prin aceasta. întotdeauna. defensiv sau agresiv. 3. ÎnŃelegerea noii situaŃii este.1. PrezumŃia noastră . cooperarea ori competitivitatea pe care singure le-au sădit în alŃii.pentru a fi la rândul lor constrânse de ostilitatea. Originea subiectivă a realităŃilor organizaŃionale 3. După ce a fost extras un eşantion.d. dimpotrivă. prin consecinŃele sale şi cum trebuie rezolvat. Astfel. care serveşte drept cadru de referinŃă pentru acŃiune şi percepŃie. Cel care crede că nimeni nu-l place va avea un comportament de neîncredere. în întrunirea special comandată. Procesul ia forma unui "ciclu perceptiv". explorarea ulterioară tinde să confirme presupunerile făcute deja în legătură cu el. ca reguli de decizie şi delegare. Îndepărtarea echivocului experienŃei curente este atât un proces individual cât şi social. Aceste eşantioane pot modifica schema. Neisser (1976) explică relaŃia de interdependenŃă dintre subiect şi obiectul perceput prin noŃiunea de schemă cognitivă. De îndată ce membrii au realizat un acord asupra a ceea ce are consecinŃe importante şi ceea ce nu contează prea mult. Ciclul perceptiv. circumstanŃelor similare. este o organizare abreviată. mişcările şi activităŃile operatorii fac disponibilă mai multă informaŃie. Managerii negociază un consens privind ce anume din situaŃie este important. în mare măsură. precum şi un acord asupra direcŃiei conexiunilor dintre aceste elemente importante experienŃa curentă devine mai inteligibilă. cooperant. iar apoi sunt redescoperite sub forma cunoştinŃelor despre realitate. rezultată din cicluri de acŃiuni interdependente.1. Deşi.m. în viitor. Fiecare identifică anumite variabile şi presupune relaŃii cauzale între ele. individuală. Schemele sunt structuri active.2. nesigure şi diferite. Grupurile pot şi ele să instituie mediul . manifestări la care alŃii vor exprima lipsă de simpatie. întărindu-i presupunerea iniŃială. în repetiŃiile ulterioare. competitiv etc. căutătoare de informaŃie. încă. Cel mai frecvent. Există mai multă suprapunere între reprezentările separate care sunt stocate în minŃile interpreŃilor. structuri perceptive personale.2. Ideile noastre se implantează în realitate. dar managementul unei situaŃii este o variantă comună asupra lucrurilor. păstrate în memorie. . situaŃia devine mai inteligibilă pentru fiecare dintre ei. O schemă. generalizată şi corectabilă a experienŃei.bine să fie mai alert iar tu. când încheie repetiŃia şi există o probabilitate mai mare ca ei să interacŃioneze mai uşor când se vor confrunta cu acea muzică. Confruntarea nu are loc. pentru că structuri cognitive individuale sunt suprapuse evenimentelor curente. care modifică din nou schema ş. de la unul la altul. a tuturor. etichetările şi conexiunile lor pot fi. percepŃia individuală a fiecăruia activează cicluri de acŃiune interdependente. care apoi direcŃionează explorarea şi eşantionarea următoare. * * * BazaŃi pe experienŃele anterioare de confruntare cu o situaŃie nouă. Prin activarea lor repetată membrii organizaŃiei vor stoca reprezentări mai omogene pentru a le impune. în care tocmai sunt angrenaŃi. managerii unui departament impun situaŃiei noi.ostil. susŃine Neisser. din experienŃa lor curentă.1. Ele acceptă informaŃia ajunsă la nivelul organelor de simŃ şi direcŃionează acŃiunea. comportamentul nostru produce la alŃii reacŃiile la care el este adecvat. Schema cognitivă direcŃionează explorarea în care se extrag eşantioane din obiectul percepŃiei.a. PercepŃia evoluează în direcŃia autoîndeplinirii prezumŃiilor.

Problemele discutate în grupul decizional nu sunt independente de membrii grupului. cu alŃi membri din conducerea întreprinderii. ale reprezentanŃilor unor departamente într-un grup decizional pot genera rezultate surprinzătoare. dată fiind complexitatea şi ambiguitatea lumii. Ele sunt cadre de referinŃă. ignoră cea mai mare parte din el. DefiniŃiile personale ale situaŃiei. justifică aplicarea. rezultatul organizării stimulului. influenŃează organizaŃiile. a procedurii. Oamenii impun mediului semnificaŃii care se întorc asupra lor organizându-le activitatea. scheme care structurează modalităŃi de acŃiune asupra mediului. prelucrat cognitiv. Ideea va fi retrospectiv apreciată ca plauzibilă. Un manager deŃine multe cunoştinŃe greşite care au la bază evitarea verificărilor. iar nu lumea materială. 1979. în care chiar obiectul ei este constituit. Aşadar. O verificare evitată lasă întotdeauna o oarecare îndoială privind consecinŃa informaŃiilor astfel păstrate. În organizaŃii aceste activităŃi cognitive sunt dispersate între mai mulŃi oameni. Instituirea accentuează caracterul activ al cunoaşterii. care odată eşantionat. aşadar. 1972. ce par neînsemnate. Schemele care au drept conŃinut natura relaŃiilor umane pot crea fenomene cu consecinŃe importante pentru soarta organizaŃiilor. Actorii tind spre un consens. Reprezentările cauzale pe care membrii unei întreprinderi şi le formează. de asemenea. Spre exemplu. care adesea iau forma autoîndeplinirii presupunerilor. iar interpretarea lui este negociată interpersonal. discută. ci. Instituirile nu rămân la aceeaşi dimensiune. totodată. cu greu. ceea ce vede şi ceea ce face. de rutină. ExperienŃa sa de manager este consecinŃa acestei activităŃi. ConotaŃiile noŃiunii sunt că obiectul (cunoaşterii) este perceput selectiv. RelaŃia de interdependenŃă între percepŃie şi schema cognitivă. natura acestei restricŃii. peste tot în organizaŃii serveşte ca alt mod de a descrie ce este o organizaŃie şi de a prevedea cât de bine va cunoaşte ea lumea pe care o instituie" (Weick. Procedurile standard direcŃionează atenŃia către aspecte restrânse ale obiectului activităŃii. Instituiri iniŃial minore. Rezultatul este surprinzător: o persoană este mai conştientă. "Dispersia diferitelor stadii ale ciclului perceptiv. 156). prin interpretările lor personale. este atent la o parte din el. Fenomenul de groupthink descris de Janis. caracteristici personale.că alŃii sunt ostili ori competitivi schimbă comportamentul iniŃial prietenos ori cooperativ al acestora către ostilitate ori competitivitate. se referă la procesul existent în mintea unui singur om. descrisă de Neisser. ei înşişi. Cauzele evitării verificărilor pot fi dintre cele mai diferite. NoŃiunea de instituire a mediului subliniază această implementare iniŃială a realităŃii. schemele pot fi. Mediul organizaŃional instituit este. dimpotrivă sunt cel puŃin parŃial create de aceştia şi rezolvate în funcŃie de capacităŃile şi interesele lor. pe baza experienŃei lor organizaŃionale sunt exemple de scheme cognitive. ExperienŃa managerului este. Procedurile de operare standardizate sunt. cel puŃin parŃial. p. NoŃiunea de "construcŃie socială a realităŃii" captează acŃiunile de "negociere" a interpretărilor. orice idee care restrânge explorarea şi eşantionarea va ajunge să pară din ce în ce mai plauzibilă prin. Verificarea dă sentimentul de . Schimbarea ecologică şi instituirea subliniază originea subiectivă a realităŃilor organizaŃionale. al semnificaŃiei acŃiunilor lor. Un manager acŃionează fizic în mediul său (întreprinderea). integrate în circuite cauzale care amplifică deviaŃia se pot dezvolta în evenimente cu consecinŃe majore. Eşantioanele desprinse de anumite persoane sunt modificate de schemele altor persoane. în mediul lor individual ceea ce percep şi negociază. Când cineva are o idee şi caută date relevante este foarte probabil să le găsească. infirmate. În general. şi rezultatul a ceea ce el nu face. chiar. activează mai uşor cunoştinŃele bazate pe testări evitate decât cunoştinŃele verificate. reprezintă un bun exemplu. Oamenii pun.

toate. Prin procesul de selecŃie cognitivă organizaŃiile selectează. scopuri. . "catalogată". oamenii pot ajunge la concluzii tot mai ferme despre lucruri pe care nimeni nu le-a verificat direct. numai ignorând sau negând unele dintre ele. echivocul rămâne o componentă pregnantă a existenŃei organizaŃiei. În consecinŃă. Prin aceasta. inversa sau modifica schimbările ecologice. Lucrurile confuze sunt mai degrabă ambigue. echivoce. Aceste inputuri echivoce devin mai inteligibile prin procesul selecŃiei. el este un mediu artificial de selecŃie. aşadar. deoarece se pretează la numeroase clasificări. Când oamenii din organizaŃii selectează acŃiuni şi interpretări. iar ceea ce nu se potriveşte este respins ori interpretat ca greşit. OrganizaŃiile se confruntă adesea cu dileme. activităŃi şi conchide că această evitare este justificată va evita el însuşi toate aceste acte. la rândul lor. Comunicarea. socializarea. nu schimbărilor curente. ei se folosesc de interpretările anterioare care s-au dovedit viabile. Oamenii încearcă să cupleze noile interpretări la ceea ce ştiu dinainte. dorinŃe. Ele sunt greu de clasificat cu precizie. 3. OrganizaŃiile nu pot rezolva semnificaŃiile multiple. funcŃii. Inputurile echivoce au. Un eveniment echivoc are cel puŃin două semnificaŃii. SelecŃia cognitivă explică.spune Weick. Cele două alternative ale dilemei nu pot fi combinate într-un compromis. Este imposibil ca o singură semnificaŃie impusă cursului experienŃei organizaŃionale să epuizeze toate posibilităŃile şi. scopuri. învăŃarea vicariantă care au loc între manageri au drept cnsecinŃă faptul că managerii ştiu mult mai puŃin despre mediul lor decât cred ei de obicei! O persoană care observă pe alŃii evitând anumite proceduri. Acest proces explică de ce noii veniŃi. acest consens este considerat o dovadă că lucrul există într-adevăr. marginalizaŃii ori nonconformiştii sunt surse importante de inovaŃie în organizaŃii. într-o fază iniŃială se disting acŃiuni şi întâmplări. astfel. În selecŃia naturală caracteristicile mediului favorizează reprodu-cerea unor trăsături ale speciei (trăsături care sunt adecvate mediului) şi îndepărtează alte trăsături.1. Încrederea în interpretările anterioare poate anula. În organizaŃii mediul instituit favorizează oameni. semnificaŃii şi interpretări şi indirect ea selectează (promovează) indivizi. Singurul mod în care pot fi controlate este suprimarea sau ignorarea unora dintre ele sau alternarea alegerii unora cu alegerea altora. SelecŃia OrganizaŃiile trebuie să se descurce în multitudinea semnificaŃiilor care pot fi atribuite unei situaŃii. caracterizat ca neordonat. Conform modelului organizării propus de Weick. departamente. Mediul în care există organizaŃiile a fost. SemnificaŃiile multiple nu admit o interpretare de compromis. din procesul luării deciziei. Când toată lumea pare a fi de acord că ceva există sau că ceva este adevărat.situaŃie încheiată. de aceea. El nu permite o clasificare precisă. aceste evitări. naturale. motivele pentru care organizaŃiile manifestă inerŃie şi se schimbă încet. incerte. design-uri. grupuri sau scopuri . în mod direct.3. ForŃele selective în mediul organizaŃional sunt ideile şi interpretările oamenilor. în schimb. AlŃii repetă. uneori. Interpretările rămân distincte. Un lucru perceput (un input pentru gândirea umană) nu este echivoc pentru că este lipsit de semnificaŃie sau pentru că are o semnificaŃie confuză. Mediul poate fi mai bine caracterizat prin natura echivocă a evenimentelor care îl alcătuiesc. consensul. Evitarea verificării duce la fenomene asemănătoare fenomenului Zeigarnik. care sunt. semnificaŃii multiple. AcŃiunile şi interpretările se acomodează mediului instituit. Luarea deciziei constă în selectarea unor interpretări ale evenimentelor şi utilizarea lor în calitate de constrângeri ale acŃiunilor ulterioare. nedeterminat şi haotic. SelecŃia cognitivă face parte. În acest fel mediul instituit poate domina mediul "obiectiv" din organizaŃie.

Natura materialului determină natura proceselor prin care acest material poate fi transformat în rezultat (output) inteligibil. un mesaj către un destinatar. pe care nici sursa originală. inventarea soluŃiilor în locul preluării acestora. în interacŃiune cu alte "obiecte". vor fi instituite în mod repetat. filtrată. Aşadar. proceduri standardizate de operare. destinatarul nu poate decide ce input.Prin parŃiala neîncredere în propriile instituiri. Constrângerile impuse de caracteristicile mediului nu sunt atât de puternice. la radio. Zgomotul introduce în canal mesaje. procesele de "scanare" şi "monitorizare". toate devin criterii de selecŃie. indicii folosiŃi. este dificil de păstrat echivocul instituirilor slab structurate. O modalitate de a clarifica materialul echivoc este de a-l plasa în context. membrii organizaŃiei pot evita să transforme mediul organizaŃional (artificial) de selecŃie într-un mediu (natural) care să perpetueze scopuri. pentru că în ambele procese este implicat un anumit grad de înŃelegere. înŃelegerea umană presupune un grad mai mare de ordine în lumea percepută. tehnologii pe care nimeni nu le înŃelege. îşi pot îmbunătăŃi acurateŃea perceperii mediului sporindu-şi controlul asupra lui. acŃiuni fără scopuri precise. criteriile după care se face selecŃia cognitivă se găsesc mai degrabă în autorii acestor decizii decât în mediul obiectiv. Echivocul indicilor se reduce când aceştia sunt integraŃi în situaŃia globală. probabil. Instituirea ia. din două sau mai multe posibile. Selectarea input-urilor le înlătură echivocul. ei pot opta între diferite structuri organizaŃionale. Efectele zgomotului într-un sistem de comunicare sunt variate. firmele concurente îşi schimbă orientările) şi. acelaşi lucru cu o distorsiune fixă. Când o reprezentare cauzală extrasă din experienŃa anterioară este suprapusă unei grupări de evenimente. Materialul selecŃiei constă din instituiri echivoce şi reprezentări cauzale. de ordine şi claritate prezentă în materialul perceput. la nevoie. în plus. forma unui comportament de încercare şi eroare. Dacă aceste încercări . Zgomotul nu este. încât să determine caracteristici uniforme organizaŃiilor din acel mediu. de exemplu. însă. decât este în . constituind input-uri frecvente ale procesului de selecŃie. a înŃelegerii structurilor şi proceselor organizaŃionale creşte cu cât constrângerile "obiective" (ale pieŃei. Prin natura ei. adesea. DistincŃia instituire-selecŃie este dificilă. improvizarea în locul previziunii. Mediul se schimbă continuu (de exemplu. Altfel spus. spre exemplu) sunt mai reduse. . tehnică. zgomotul apare când. prin comportamente diferite. ImportanŃa acestor criterii de selecŃie care stau la baza interpretării evenimentelor curente. prin îndoiala sistematică asupra acestora. Lucrurile la care sunt ei atenŃi. pe un canal de transmisie. instituirile. dar în acest fel le reduce adaptabilitatea. Instituirile pot produce materiale cu grade diferite de inteligibilitate. cauzele care stau la baza folosirii acestor indici. care poate fi. nici destinatarul nu le pot prevedea. îndoiala etc. ele vor persista. Reducerea echivocului este întotdeauna urmată de consecinŃe. paternurile neatenŃiei lor. Acelaşi input va genera o varietate de rezultate din cauza zgomotului adăugat în timpul transmisiei. însă. organizaŃiile pot supravieŃui. stereotipii. în aceeaşi situaŃie. rutine. Şi organizaŃia şi mediul se pot schimba în acelaşi timp pentru o mai bună cuplare reciprocă. profitarea de oportunităŃi.de exemplu. cultivarea provizoratului. a generat un output dat. cunoscând un anumit input. "Obiectul" echivoc va fi urmărit luând parte la evenimente.permit adaptarea rapidă la condiŃii mereu schimbătoare. plasarea întâmplătoare a personalului. Cei care iau decizii în organizaŃii se situează între mediu şi efectele acestuia asupra organizaŃiei. omul fiind tentat să supraestimeze cantitatea de unitate. clarificarea rezultată va impune constrângeri asupra acŃiunilor ulterioare. Materialul (input) echivoc nu este acelaşi lucru cu "zgomotul" unei comunicări. nu putem prevedea ce output va ajunge la destinatar. În cazul materialului echivoc. Într-un sistem de comunicare în care o sursă trimite.

realitate. . cu rol de selecŃie al interpretărilor particulare. ele însele. Procesul de selecŃie şi instituirile stocate în memorie au aceeaşi funcŃie de selecŃie ca mediul fizic. din instituiri anterioare stocate în memorie sub forma unor etichetări. în perceperea caracterului lor ordonat există un grad de supraestimare. Dacă retenŃia este discreditată. în cea mai mare parte a ei. acestea acomodându-se altor conŃinuturi memorate. instituirile trecute funcŃionează ca un mediu în care interpretările prezente se integrează mai bine sau mai rău. Etichetări şi conexiuni noi vor fi stocate în memorie. diferenŃiat. suficientă diversitate.2. RetenŃia constă. AcŃiunile cele mai "ordonate" au cea mai mare şansă să fie repetate şi cu fiecare repetare. dacă proceduri de acŃiune. va fi urmărită atent şi făcută neechivocă. acele acŃiuni (indivizi ori grupuri) care numite. "SupravieŃuirea"/ promovarea ia această formă numai dacă în procesul selecŃiei cognitive conŃinutul memorat este credibil. dar interpretările din procesul selecŃiei sunt mai ferme. În acest fel. Analogia interpretărilor prezente cu indivizii şi speciile din natură. în realitate echivoce sunt tratate ca având o unică şi certă semnificaŃie. pentru a putea percepe cu acurateŃe varietatea prezentă în schimbările din afara lor. astfel.4. COMPLEXITATEA COGNITIVĂ A ORGANIZAłIILOR Numai varietatea poate regla varietatea. Aşa cum într-un mediu fizic supravieŃuiesc indivizii care corespund cel mai bine acestuia. Oamenii vor înŃelege din ce în ce mai puŃin ceea ce fac. care corespund. să se integreze în cele vechi. atât instituirea cât şi selecŃia generează interpretări plauzibile ale echivocului. Instituirile slab structurate sunt dificil de etichetat şi pot fi distruse când oamenii le consideră ca fiind mai ordonate. atunci oamenii. RetenŃia SelecŃia este intim legată de retenŃie. al interpretării cursului experienŃei . mai variate şi înlătură mai mult echivoc. în organizare "supravieŃuiesc".1. 3. interpretări prezente. retenŃia şi convingerile controlează / influenŃează percepŃia în aceeaşi măsură în care percepŃia controlează convingerile 3. la experienŃa curentă. flexibile. Altfel spus. mai bine sau mai rău unui mediu fizic particular ajută înŃelegerea relaŃiei în care instituiri trecute. Dacă un singur proces este aplicat unor date complicate. improvizate. care sunt conectate. ele însele. interpretări şi semnificaŃii care permit noilor instituiri să corespundă.nu este lipsa ordinii (entropia) ci supraestimarea ordinii şi încrederea prea mare în caracterul ei adaptativ. mai degrabă decât mediul fizic. Procesele organizaŃionale care se aplică materialului perceptiv echivoc trebuie să fie. ocazional. În concluzie. citându-l pe Buckley (1968). Instituirile slab structurate sunt modificate în procesul selecŃiei în direcŃia creşterii structurării. Instituirile anterioare revin. face selecŃie. Când acŃionează ca o constrângere asupra selecŃiei. evenimentele şi acŃiunile care diferă de instituirile anterioare vor beneficia de atenŃie mai mare. În concluzie. schimbările ecologice (independente de organizaŃie) favorizează acŃiunile adaptative.cel puŃin la nivelul percepŃiei. al situaŃiilor organizate anterior. slab structurate. OrganizaŃiile trebuie să conŃină. în procesul de selecŃie şi acŃionează ca surogat al lumii externe. sunt promovate. atunci numai o mică parte din acele date va fi înregistrată. subliniază Weick. problema organizaŃiilor . Majoritatea materialului va rămâne neatins şi necunoscut. corespund cel mai bine conŃinutului. echivoce. explicaŃii. memorate şi actualizate favorizează. mai unificate şi mai integrate decât sunt în realitate. memorat. În timpul selecŃiei cognitive membrii organizaŃiei aleg acele etichete. mediul instituit. În cazul organizaŃiilor.

Aşa cum recunoaştem mai uşor şi mai exact un obiect aflat sub o pânză de mătase. simplă şi procesul ramificat. Aceste proprietăŃi . neadaptare. independenŃa elementelor şi slabe constrângeri interne . Aceste aranjamente pot simplifica mediul. etc. În datele percepute echivocul poate fi suprimat numai după ce a fost înregistrat. Când sesizează o diferenŃă (o schimbare în mediul lor) oamenii se întreabă ce se întâmplă. cunoscută. Varietatea este redusă prin relaŃii interorganizaŃionale.2. dovada că procesul "funcŃionează". Pentru a răspunde la această întrebare ei elaborează un proces destinat stăpânirii schimbării. Lipsa dorinŃei organizaŃiilor de a trata echivocul în manieră echivocă. care să acumuleze mai multă experienŃă. citat anterior. Un proces ramificat sau echivoc conŃine multe elemente independente. însă. Dacă diferenŃa este necunoscută. Circuitele interdependente şi varietatea necesară a proceselor organizaŃionale.2. asigurând o varietate mai mare procesului de selecŃie. ale cărei puncte suferă "constrângeri" reciproce semnificativ mai puternice . Aparenta ineficienŃă este. S-ar părea că asigurarea varietăŃii necesare ar implica o corespondenŃă unu-la-unu între elementele "controlorului" şi elementele "controlatului".1. reŃeta este. Acest proces va înregistra mai mult din varietatea input-urilor echivoce. Ceea ce determină echivocul proceselor organizării şi măsura în care ele conŃin varietatea necesară înregistrării echivocului sunt regulile de asamblare. decât sub una groasă. 3. de postav.înregistrăm cu mai multă acurateŃe o experienŃă echivocă. AcurateŃea mai mare a înregistrării ridică probabilitatea ca grupul să instituie un mediu mai rezonabil. Coordonarea într-un întreg a acestor molecule de observaŃie ar ridica probleme extraordinare. care compun procesul de înregistrare. independent.retenŃie. Pentru organizaŃii această corespondenŃă biunivocă ar însemna câte un individ specializat pentru fiecare aspect al cursului experienŃei şi care să nu fie atent la altceva.Inabilitatea oamenilor din organizaŃii de a tolera prelucrarea echivocă a materialului echivoc poate fi una din cele mai importante cauze ale problemelor lor. duce la eşec. care să poată corespunde varietăŃii din afara ei este conŃinută în ciclurile de interacŃiuni care sunt asamblate în procesele de instituire . monopoluri şi alte acorduri între potenŃialii competitori dintr-un mediu instabil. ModalităŃi de adaptare la diversitate AcurateŃea înregistrării diversităŃii depinde de numărul elementelor independente. Dacă diferenŃa / schimbarea este considerată familiară. ciclurile asamblate în aceste procese sunt mai diverse şi conŃin o varietate mai mare. asamblarea procesului de selecŃie prin puŃine reguli ("Să aflăm cum este persoana necunoscută") creează mai mare independenŃă între ciclurile de interacŃiune cu această persoană. Or. Pentru ca un input echivoc să fie tratat în toată varietatea sa este nevoie tocmai de această înregistrare detaliată. Procesele astfel constituite sunt lejer structurate şi par ineficiente.multe elemente. care sunt constrânse numai extern. izolare de realitate. stufos. imprevizibil. care au puŃine constrângeri interne. atunci reŃeta pentru construirea procesului este specifică şi conŃine puŃine cicluri de interacŃiune. complexităŃii experienŃei. carteluri. Varietatea potenŃială din interiorul organizaŃiei. cu multe cicluri de interacŃiune. păstrându-le pentru înŃelegerea ulterioară. El înregistrează discontinuităŃile. Când sunt folosite puŃine reguli de asamblare. înregistrarea cu acurateŃe presupune corespondenŃa proceselor organizaŃionale cu caracteristicile input-urilor. este reducerea complexităŃii.selecŃie . de obicei. cale permisă doar organizaŃiilor puternice. prin intermediul unui proces constituit din elemente care înregistrează. variate aspecte ale acelei experienŃe. 3. Dar .2.sunt considerate de Heider (1958) proprietăŃile unui bun medium care înregistrează cu acurateŃe lucrurile la care este expus. În exemplul 1. O modalitate mai puŃin teoretică de a face faŃă varietăŃii mediului.

O organizaŃie "complicată" percepe variaŃii într-un mediu amplu. aflată abia în fază de proiect. acurateŃea înregistrării experienŃei depinde de plasarea ei în trecut. atenŃia. ExperienŃa este o înŃelegere retrospectivă. etc. În descrierea a doua evenimentul este tratat în general. Visarea permite să atribuim unui eveniment atât o istorie cât şi o prospectare. de exemplu. ceea ce poate fi instrumental pentru aceste rezultate. Luarea în considerare a procesului prin care selectăm rezultatele propriilor instituiri ne sugerează o definiŃie diferită a deciziei. precum şi ce anume se va schimba ori se va întâmpla cel mai probabil şi. pentru că. cândva. iar evenimentul este precizat. Că aşa stau lucrurile. ori ceea ce poate fi instrumental pentru alte rezultate. Ea sesizează mai mult din mediu pentru că eşantionează paternuri mai complexe. ori să lucreze singur. Procesul de instituire produce rezultate care sunt interpretate prin procesul de selecŃie la fel cum s-ar lua o decizie. îl descriem mai bine dacă îl plasăm în trecut (Bavelas. O "istorie" este un fel de reprezentare cauzală care descrie evenimentele în secvenŃe care pot fi repetate. anume. actele planificate sunt descrise ca deja îndeplinite în viitor. Ne direcŃionăm întotdeauna atenŃia asupra a ceea ce deja a trecut. Visând. Cum pot fi planurile "plasate în trecut"? Când organizaŃiile îşi planifică activităŃile. Imaginarea repetată a rezultatelor unei acŃiuni. ale concurenŃei. în detaliu.simplificarea mediului instituit simplifică şi "instituitorul". organizaŃiile complicate reuşesc o consecvenŃă retrospectivă. întotdeauna. Altă modalitate de a face faŃă diversităŃii este complicarea intenŃionată a actorului care observă sau controlează. Ne putem convinge de acest lucru. Putem afla ce semnificaŃie au fazele anterioare debutului şi în raport cu ce. visarea cu ochii deschişi poate fi o tehnică de a gândi evenimentele viitoare ca îndeplinite. evenimente care abia debutează în ziua următoare şi Ńin un anumit timp. numai când şi. o probează uşurinŃa cu care îşi găsesc misiunea ori orientarea viitoare organizaŃiile complicate. dacă să-şi ia asociaŃi cu acelaşi nivel de competenŃă ori asistenŃi. iar apoi că va avea loc în viitor. care sunt condiŃiile în care raportul între cele două categorii de evenimente se păstrează şi care sunt condiŃiile în care raportul se inversează (ceea ce a fost cel mai probabil să se schimbe este acum lucrul cel mai stabil). că deciziile sunt luate după cum cer situaŃiile. Dar. în raport cu un mediu mai larg. în trecut. însă. la finele căruia succesul este confirmat. instabil. deja. din afară. ale relaŃiilor de colaborare. Un astfel de patern se referă la ceea ce nu trebuie urmărit prea atent. Anume. ale costurilor. are caracter specific. problemele de varietate necesară ridicându-se din nou. În plan individual. reuşind astfel să supravieŃuiască. 1973). ce nu se schimbă iminent. asupra ei. Vom putea constata că în prima descriere detaliile sunt mai explicitate. dacă încercăm să descriem acelaşi eveniment imaginându-l că s-a petrecut. într-un mediu. pentru că în minte îi vor apare probleme ale distribuirii profitului. ExperienŃa personală ne apare ca episoade distincte particulare. întreprinzătorului. au fost ele instrumentale. ale perceperii recompenselor de către asistenŃi. ce nu se va întâmpla. trebuie urmărit atent şi. Dată fiind diversitatea interpretărilor şi acŃiunilor. Când ne gândim la un eveniment. Imaginarea. putem particulariza evenimentele. posibilitatea ca o persoană să definească retrospectiv deciziile pe care le-a luat. ieşim din cursul experienŃei şi ne direcŃionăm. (Extragerea din memorie a unei "istorii" . În sfârşit. convingerea. cel puŃin în domeniul organizaŃional. în sfârşit. Versiunea unică a organizaŃiilor bine structurate poate fi mai degrabă împovărătoare pentru fixarea orientărilor viitoare. în consecinŃă. clarifică ceea ce facem în prezent. Într-o realitate complexă orice idee sau scop îşi poate găsi suport. În acest context comportamentele ne apar interpretate de scop şi nu direcŃionate de scop. o simŃim astfel. a rezultatelor unei firme de consultanŃă după o perioadă de şase luni poate clarifica. descrierea lui fiind mai speculativă. Cei mai mulŃi dintre noi avem.

În organizare. acurateŃea. liberi de presiunile externe este dată de informaŃia venită din trecut. SelecŃia cognitivă pe care managerii o fac interpretărilor posibile pentru mediul în care lucrează este de multe ori dominată de interpretări habituale. când apar schimbări ecologice. ce nu mai poate fi ignorat. reŃinute în memoria organizaŃiei organizează input-uirle prezente. 1969. . EficienŃa lui vine probabil din imperfecŃiunile memoriei. Când nu se bazează pe rutine. Discreditările şi reconsiderările frecvente ale experienŃei proprii par mijloace eficiente pentru a păstra caracterul reversibil al relaŃiei "obiect" important "fond" ignorat. CondiŃiile în care experienŃa memorată constrânge (ori restrânge?) cunoaşterea şi acŃiunea curentă sunt legate de aceste "subiectivisme" ale memoriei organizaŃionale. Dacă fondul (datele ignorate) se extinde pe nesimŃite oamenii vor "vedea"/ înŃelege din ce în ce mai puŃin. Timpul redus de care dispun încurajează evitarea verificărilor şi totala încredere în tradiŃiile organizaŃiei. stenogramele pot avea o puternică influenŃă tactică în organizaŃii. "Fondul" cuprinde datele străine. decât atunci când îl imaginăm în curs de desfăşurare. Dar. sistemul relaŃiilor formale.fond". uşurinŃa cu care poate fi verificată. constituie condiŃii importante. Încrederea sau îndoiala în experienŃa anterioară Pentru ca o organizaŃie să înveŃe ceva. devenind vulnerabili la schimbarea. ei impun instituirilor. nonreflexivă să nu ducă la un mediu plin de necunoscute. Structurările anterioare ale mediului. se întâmplă este modalitatea în care "retenŃia" influenŃează "selecŃia". de experienŃa lor. mai ales. tocmai. Deşi managerii au nevoie de informaŃie "fierbinte". impuse atât mediului. Când oamenii văd în prezent ceea ce au ştiut dinainte. independentă de ei. Pentru ca această selecŃie cognitivă prescurtată. Ei dau răspunsuri prompte la corpuri mici de date. Disponibilitatea se referă la felul în care informaŃia este stocată. o construcŃie de tipul "obiect . Când fondul va deveni "obiect".care se potriveşte celor ce. etc. dacă are erori ori "subiectivisme". alterarea relaŃiilor dintre unităŃile materialului memorat. Procesele verbale. managerii transmit subalternilor sarcina tratării echivocului mai persistent. "obiectivă". informaŃie interpretată. Soarta organizaŃiei este afectată de dimensiunea acestor date "reziduale" (neinterpretate) şi de viteza cu care ele se schimbă. Comprehensibilitatea se referă la măsura în care informarea este temeinică sau incompletă.2. în "obiect". când ocaziile se repetă. 1979). care să se "comporte" ca ceea ce acum este vizibil în mediu. În felul acesta ei ar putea controla etichetarea şi definiŃiile. Când un eveniment este imaginat ca deja încheiat este mai uşor de asemănat cu ceva cunoscut din trecut. ImperfecŃiunile memoriei sunt distorsiunea şi incompletitudinea. încă echivoce. a "fondului". disponibilitatea şi comprehensibilitatea memoriei ei. Fişierele din departamentele unei organizaŃii nu conŃin date inocente.3. proporŃia detaliilor. Distorsiunea înseamnă schimbarea accentelor. oamenii cărora le este accesibilă şi dacă poate fi folosită. imperfecŃiunile care distorsionează input-uirle memoriei sunt instituirile anterioare ale mediului organizaŃional. rezistente la tipizare / clasificare. apărute la momente date. AcurateŃea se referă la proporŃia datelor faptice faŃă de cele speculative. nefamiliare. cât şi răspunsurilor la acest mediu. automate. citat de Weick. cum este completată. ei nu vor găsi nimic în ceea ce ştiau dinainte. EficienŃa creierului uman nu Ńine de calitatea acestuia de a fi un foarte bun computer. riscând să trateze problemele în mod superficial. din care managerii să înlocuiască o prea mică parte de echivoc. organizaŃionale le oferă. conform modelului propus de Weick). Putem chiar spune că funcŃia minŃii este greşeala (de Bono. 3. "ar trebui" ca ei să poată avea permanent în minte categoriile din care fac parte atât unităŃile de informaŃie receptată cât şi răspunsurile date. Măsura în care oamenii pot alege autodeterminat.

mai degrabă decât schimbă vechile "drumuri". localizată. Cunoaşterea formală dintr-o organizaŃie este distribuită între diferiŃi membri. Memoria nu acumulează imagini ori date. Memoria poate extrage o structură fixă dintr-o succesiune de structuri care se suprapun parŃial. Deşi un comitet executiv sau un "staff" discută probleme curente de producŃie şi marketing şi cunoaşte situaŃia financiară a întreprinderii. În consecinŃă. ExperienŃele anterioare şi tradiŃiile pot exista doar în mintea celor care au fost prezenŃi. de departamentul de producŃie. mai sus relaŃia schemă cognitivă . în organizaŃie. mai ales. întregul corp informaŃional. căutare şi regăsire de informaŃie. de la început. în deciziile zilnice. în continuare exemplul perseverării în producerea unui produs de care "top managementul" s-a arătat entuziasmat. destul de puŃină informaŃie ar putea fi folosită în gândirea organizaŃională. Pentru că datele sunt preluate sau prelucrate de datele anterioare. Noua experienŃă este sortată de către datele existente (evenimentele şi vechile relaŃii dintre ele) şi totodată întăreşte sau confirmă aceste date. Totuşi. input-urile prezente influenŃează şi ele paternurile anterioare (v. Datele nu se stochează în memorie în sensul că le putem găsi în aceeaşi formă. Este foarte dificil să se stabilizeze o nouă structură (schemă cognitivă) care este strâns legată de cele vechi. Într-o organizaŃie nici o persoană nu controlează întreaga experienŃă sau memorie. practic. Noile input-uri sunt asimilate. experienŃele anterioare. eroarea de orientare). O dată structura stabilită (scenariul unei acŃiuni de marketing. Preşedintele unei organizaŃii poate informa executivul asupra problemelor curente. la informaŃie se manifestă. cu activităŃi de achiziŃie. foarte diferită de prima. fără ca experienŃa departamentului de producŃie propriu să fie valorificată (v. în locul în care le-am pus. o structură poate duce la altă structură. adoptate după alte criterii. în prezent. Aceste porŃiuni devin relevante pentru întregul temei sau structurii unificatoare. întăresc şi adâncesc . vreodată. aceste date stau la dispoziŃia oricărui membru al comitetului care se interesează de ele.la rândul lor. ca o disponibilitate redusă a informaŃiei. Ele nu au fost scrise sau înregistrate în vreun alt mod. simpla ordine în succesiunea evenimentelor poate duce la mari diferenŃe de "experienŃă" dobândită. în consecinŃă. însă. să deŃină multe cunoştinŃe neverificate direct. Ele pot stabiliza un patern anterior. sentimentul de continuitate şi încredere. Structura memoriei implică toŃi membrii organizaŃiei. ele nu sunt însumate şi discutate de comitet ca bază pentru proiectarea altor produse. . frecvent. Acesta va fi întărit de succesiunea altor paternuri similare. Limitarea experienŃei anterioare disponibile la puŃine persoane. prin simpla adăugare a acestora. stocare. Există funcŃii / posturi care se ocupă. Nimeni nu stăpâneşte. Accesul specializat. RetenŃia cognitivă este minimă. Structura constituită astfel devine mai stabilă decât patern-urile unificate. Tema unificatoare "(re)cunoaşte" porŃiuni din aceste patern-uri ca elementele sale proprii. proiectele tehnice ale produselor şi experienŃele legate de ele sunt cunoscute. De exemplu. face ca incompletitudinea să fie însoŃită de slaba acurateŃe a informaŃiei. de suficientă vreme. rămânând parŃial diferite. Deşi. Materialul reŃinut este astfel supus reorganizării. de pildă) noile structuri urmează. Anumite "drumuri" se întăresc sau se adâncesc mai mult decât altele. Orientările organizaŃiei sub aspectul produselor pot fi. (Nimeni nu neagă posibilitatea învăŃării).percepŃie în viziunea lui Neisser). care să dea celor care iau. Ele pot (re)prezenta o temă care unifică structuri sau teme particulare. care pot în plus. având astfel o modestă constrângere sau influenŃă asupra acŃiunii organizaŃionale. doar. limitată în timp şi nescrisă. deciziile. dar este posibil ca nimeni să nu fi relatat. el nu deŃine cele mai multe detalii ale acestor probleme. deşi şefii direct implicaŃi în supravegherea realizării acestuia au constatat deja. departamental.

Neîncrederea totală în experienŃa anterioară creează o organizaŃie extrem de flexibilă. ameninŃând distrugerea organizaŃiei. Banca îşi creditează "memoria" şi. dar detectând. Banca acŃionează ca şi cum această informaŃie ar fi şi adevărată şi falsă. Aceste cunoştinŃe există în reprezentările cauzale reŃinute în "memoria" sa. schimbări. capacitatea de adaptare este şi ea sacrificată.semnul plus între retenŃie şi instituire. A avea această atitudine înseamnă a pune în chestiune acurateŃea oricărei versiuni personale asupra lumii. încrederea totală în această experienŃă creează o organizaŃie extrem de stabilă.sistemul este. amplificator al deviaŃiei. mai multă greutate decât oricare alta. OrganizaŃia trebuie să manifeste îndoială când lucrurile sunt clare şi să trateze drept clare lucrurile asupra cărora pluteşte îndoiala. cât şi neîncredere în experienŃa reamintită. AcŃionând ca şi cum afirmaŃia ar fi adevărată ea va continua să selecteze din input-urile (de ea) instituie acele ocazii în care există oportunitatea de a da bani cu împrumut. în acelaşi timp.retenŃie fiind legate prin două semne negative. Banca produce. Totuşi. flexibilitatea în tratarea schimbărilor nu este obŃinută prin compromis. ajunge apreciind acel interlocutor sau partener. Credibilitatea nu este garantată. Pentru a fi adaptabilă. respectiv. întâlnite în trecut şi. 8. exprimarea alternativă ori simultană a două tendinŃe opuse are un caracter mai adaptativ decât o exprimare intermediară sau un compromis. selectând interpretări pentru aceste instituiri. ecologice şi răspunde prin instituire la schimbările. ce poate fi imaginată. rămâne doar o versiune a ceea ce se poate întâmpla în situaŃia respectivă.2) . acŃionând ca şi cum interlocutorul ori problema sunt ca oricare altele. în schimbul unui profit. ecologice. necesitatea modificării acŃiunilor pentru a-şi îmbunătăŃi această corespondenŃă. pentru ea.Comportamentul unei persoane vis-a-vis de un interlocutor sau al unei organizaŃii faŃă de un partener este consecvent cu concluzia la care persoana. din nou. Când persoana sau organizaŃia crede: "este sub toate aspectele diferit de tot ce am întâlnit" va utiliza un set de categorii niciodată folosit în trecut. Utilizarea diferenŃiată a conŃinutului memoriei. tot un număr par . se îndoieşte de conŃinutul acesteia.înseamnă că organizaŃia este un sistem care amplifică deviaŃia. simultan. ceva. ci prin păstrarea răspunsurilor opuse. Ea acŃionează ca şi cum .selecŃie . Utilizarea diferenŃiată a conŃinutului memorat permite organizaŃiei ori individului să corespundă mediului particular.1 şi 8. O reprezentare asupra relaŃiilor cauzale dintre evenimentele mediului organizaŃional. RelaŃia directă . fig. Niciuna nu este adaptabilă pe o perioadă de timp mai lungă. o organizaŃie trebuie să-şi disocieze deciziile trecând de la selecŃii sau instituiri bazate pe încredere în conŃinutul memorat la selecŃii sau instituiri pornite de la îndoiala faŃă de acest conŃinut. precum şi între retenŃie şi selecŃie. unice. O bancă ştie ce trebuie să facă pentru a avea profituri şi clienŃi. de asemenea. Dacă aceste definiŃii contradictorii sunt simultan stăpânite. dar o versiune cu. reŃinut în memorie constrânge . Dacă aceasta crede: "este întru totul asemănător altora" instituirile curente vor fi sub controlul direct al instituirilor anterioare. pentru alŃii. Creditarea conŃinutului experienŃei anterioare. adică un număr par (zero) de semne negative (v. Comportamentul eficient are la bază atitudinea în care autorul are atât încredere. Compromisul pare adesea acceptabil tuturor acelora care au interese concurente. Ambele procese depind de materialul regăsit în memorie. Dacă nimic nu este regăsit în memorie. autorul va fi receptiv la caracteristicile generale şi particulare ale interlocutorului ori problemei. Răspunsurile potrivite la un moment dat sunt improprii în altul. O porŃiune a reprezentării sale cauzale spune: "Pentru a face bani trebuie să-i dai cu împrumut. nu să-i stochezi". totodată. Când compromisul înlocuieşte răspunsurile opuse.procesele organizării: instituire . generându-şi activitatea prezentă. care să ghideze instituirea şi selecŃia . organizaŃia.susŃine Weick atât instituirea cât şi selecŃia.

totuşi. prea adesea. critica împiedică performanŃa. posibilitatea unei urgenŃe. ca şi cum critica ridică performanŃa. PrezenŃa conflictului poate indica reŃinerea de către organizaŃie a răspunsurilor şi preferinŃelor diferite. atunci este compromisul optim. pe când compromisul epuizează. parŃial. Flexibilitatea în confruntarea cu schimbările mediului este menŃinută prin păstrarea răspunsurilor opuse. Speer a încercat să debirocratizeze . Pentru a-şi acomoda acŃiunile la acest mediu echivoc (ambele variante posibile) acomodarea însăşi trebuie să fie echivocă. ca o relaŃie liniară. oamenii ştiu că. totuşi. împiedica răspunsurile opuse. Îndoiala este o sursă de noutate. Când pompierii ori salvarea primesc un apel dintr-o zonă cunoscută pentru "false" apeluri. în general. punerea în chestiune a secvenŃelor cauzale liniare promovează adaptarea la situaŃii non-liniare. din cauza criticilor.sau dacă este totuşi. O pildă citată în acest sens în literatura organizaŃională este teoria despre schimbarea organizaŃională a ministrului de război şi armament al lui Hitler. prea mult timp şi pentru că. manifestate în forma lor pură. însă. o reduce. în plus. A utiliza ambivalent conŃinutul reŃinut în memorie înseamnă a acŃiona ca şi cum două posibilităŃi opuse sunt adevărate. Când criticile încep să se intensifice. prin păstrarea răspunsurilor divergente manifestate. De exemplu. dar pentru că reŃin prea multe. fac lucrurile în maniera în care le-au făcut întotdeauna. individul nu se mai poate concentra. de această dată. reală. concentrarea sa este ridicată şi performanŃa creşte. creşterea criticii reduce performanŃa. ambivalent. când aceasta nu poate fi luată din exterior. Albert Speer. . disponibilitatea la acŃiune. pentru că acesta îşi va intensifica efortul. în care încrederea în experienŃa anterioară creşte treptat. Participarea poate. până la limita în care autorul este foarte vulnerabil. convingându-şi clienŃii să facă economii şi să folosească banca drept depozit pentru rezultatele acelor economii. Dacă criticile continuă să crească. dar. AmbivalenŃa nu este un compromis. complexe. individul îşi intensifică efortul. ca şi cum. Dincolo de acest punct. Teoria lui Weick limitează aplicabilitatea deciziei participative. aşadar. În aceste reprezentări. în general. OrganizaŃiile eşuează nu pentru că au uitat ceva foarte important. SoluŃia care permite exprimarea răspunsurilor divergente va fi mai adaptativă decât soluŃia care promovează răspunsurile de compromis. Datorită schimbărilor din mediu. atunci el va acŃiona. ei nu pot ignora. atât de simplă. Un timp critica ridică performanŃa. tocmai.informaŃia este falsă. Îndoiala este necesară şi pentru că experienŃa este întotdeauna limitată. Participarea la luarea deciziilor este considerată în teoria organizaŃională ca un mijloc eficient pentru mai buna lor acceptare. pot avea valoare adaptativă. relaŃiile liniare dintre variabile. În acest fel. RelaŃiile curbiliniare sunt mai greu de înŃeles şi reŃinut. privind relaŃiile cauzale dintre evenimente. parŃial. RelaŃia nu este.susŃine Weick . creşterea criticii duce la creşterea performanŃei celui criticat. ulterior. Îndoiala în experienŃa anterioară este un fenomen mai degrabă rar în organizaŃii. controlat. Decizia disociată astfel poate îngloba întreaga varietate a relaŃiei dintre critică şi performanŃă. Comportamentul băncii este. Aceasta este o relaŃie curbiliniară. tocmai pentru că este convins că cele mai multe probleme cu care ar putea să se confrunte le-a cunoscut deja. interesele contradictorii. dar individul o pune la îndoială. pentru că. să conŃină acŃiuni ambivalente. predomină. îndoiala. care ajută adaptarea. în zadar. efortul nu mai creşte. Dacă relaŃia dintre critică şi performanŃă este reŃinută în reprezentarea cauzală memorată. Îndoiala în experienŃa anterioară. O apreciere unidimensională a situaŃiei ar face ca intervenŃiile ulterioare să fie mai dificile. reŃinută în memorie este o cale de a reintroduce complexitatea în reprezentările oamenilor. şi. Conflictul poate fi. fiecare fiind adaptativ în situaŃii diferite. AcŃiunile ambivalente lasă loc unor acŃiuni ulterioare corespunzătoare. la un moment dat. Există un interval de timp. într-o formă sau alta.

Totuşi. (Argyris şi Schön. care ar putea fi îndeplinită şi în alte modalităŃi.sunt nume date grupurilor de sarcini componente. prin sistemul de instruire. restructurările teoriei organizaŃionale reprezintă învăŃarea organizaŃională. realizarea produse-lor.director. Presiunile venite din partea acŃionarilor. control şi recompensă. o teorie globală a acŃiunii organizaŃiei. deci. El a încercat să simplifice procedurile administrative. schimbările.grupuri cu automanagement. expectanŃe privind rezultatele care leagă normele de strategii. Normele. S-ar părea că îndoiala asupra propriei experienŃe anterioare trebuie practicată conştient şi în secret. Rolurile organizaŃionale . Putea. totuşi. felul în care organizaŃia îndeplineşte activitatea sa complexă se reflectă în anumite strategii de îndeplinire a fiecărei componente a activităŃii complexe (obŃinerea materiilor prime. nu ar exista mari diferenŃe între o organizaŃie şi o colecŃie de indivizi. "Teoria organizaŃională în uz" este ceea ce noii membrii învaŃă în procesul de socializare. pentru promovare şi avansare.a.3. Există organizaŃii în care. de decizie şi acŃiune colectivă şi în anumite asumpŃii. ezitarea sau reevaluarea instituirilor din trecut sunt percepute mai degrabă ca nesiguranŃă decât ca pregătire pentru adaptarea la situaŃii mai complexe. Fără nici o preocupare pentru roluri individuale. băncilor etc. 1978). care sunt delegate membrilor individuali. să elimine lanŃul de comandă şi cerinŃele de înregistrare. strategiilor şi asumpŃiilor sunt. permiŃând stabilirea de acorduri informale. studenŃii unei universităŃi) organizaŃia rămâne aceeaşi. Strategia care a ajutat. În timp ce continuitatea teoriei organizaŃionale alcătuieşte conŃinu-tul socializării membrilor individuali. pe care organizaŃia a decis să le dea membrilor individuali. OrganizaŃia îşi "cunoaşte" teoria organizaŃională prin intermediul membrilor ei individuali. desfacerea etc.3. paternurile de comunicare şi control. operator ş. de reinvestire a profitului. o strategie de descompunere a activităŃii complexe în componente mai simple. Îndoielile.) în anumite norme (de productivitate şi calitate. identifica cele mai mici unităŃi care păstrează o semnificaŃie proprie şi să le încredinŃeze unor subgrupuri ale organizaŃiei . OrganizaŃia putea adopta şi o altă strategie în descompunerea activităŃii ei complexe. O organizaŃie este. aşadar. să aspire la competenŃa în toate aspectele sarcinii încredinŃate grupului. birocraŃia organizaŃiilor. cel mai mult punerea în aplicare a schimbărilor preconizate de Speer a fost de a permite raidurile aeriene inamice să distrugă clădirile cu documentele care păstrau tradiŃiile. membrii grupului sunt determinaŃi . cu toate că membrii individuali nu sunt aceiaşi pentru multă vreme (de exemplu.ministerul şi să creeze structuri organizaŃionale suple. măsurile de automenŃinere: recompense sau pedepse pentru performanŃa individuală. ÎNVĂłAREA ORGANIZAłIONALĂ 3. o strategie pentru îndeplinirea unei sarcini complexe. procedurile. łintele normelor. de folosire a muncii oamenilor. OrganizaŃia ca strategie de realizare a sarcinilor O organizaŃie poate fi definită ca o strategie de realizare a unei activităŃi complexe. împreună. să dea continuu impresia că ştiu ce fac. OrganizaŃiile trebuie..1. strategiile şi asumpŃiile alcătuiesc. OrganizaŃia nu îşi cunoaşte teoria organizaŃională a acŃiunii prin faptul că unul sau altul . care să poată fi asamblate şi dezasamblate rapid. căile de alocare a resurselor pentru diferite scopuri. Teoria organizaŃională a acŃiunii explică identitatea şi continuitatea organizaŃională. Dacă ar fi astfel. Aşadar. prin telefon sau direct. de pildă. 3. pentru selecŃia noilor membri şi instruirea lor. organizaŃia nu acŃionează ori de câte ori unul sau altul din membrii ei acŃionează. . şeful compartimentului de producŃie. "instrumentală" pentru realizarea obiectivelor ei. le determină să arate că ideile lor anterioare sunt exacte şi că ştiu precis ce să facă în viitor.

paternuri de comunicare şi control). Şefii se succed. Cum putem. într-un domeniu sau altul. aceeaşi. Ele sunt puncte de referinŃă ale investigaŃiilor individuale. de pildă. Indivizii sunt în general "programaŃi" cu teorii ale acŃiunii care le permit confruntarea rezultatelor acŃiunilor lor cu expectanŃele pe care şi le formează. Reprezentările sociale (organizaŃionale) au drept conŃinut "teoria organizaŃională în uz" (Argyris şi Schön. explica identitatea sau continuitatea organizaŃională. 1978 .fie el chiar vârful conducerii . cit.1. de la un membru al organizaŃiei la altul. variate diagrame. în imagini private şi reprezentări sociale. se erodează reciproc. individul poate să fie sau să nu fie conştient de incompatibilitatea celor două teorii.3. OrganizaŃia îşi cunoaşte propria teorie a acŃiunii printr-un angrenaj continuu de investiga-Ńii. Aceste imagini private rămân parŃial diferite. fără a se reduce la ele.nişte "entităŃi statice" numite organizaŃii. Teorii implicite şi declarate ale acŃiunii. Anume. la origine "o întreprindere cognitivă" a membrilor organizaŃiei. (ConstrucŃia în care organizaŃia funcŃionează poate avea un rol similar. 1978) poate să fie sau să nu fie compatibilă cu teoria sa declarată.) şi o dublă funcŃie: descrierea paternurilor actuale de activitate şi ghidarea acŃiunii viitoare. ale fluxului muncii ori ale salarizării. din punctul de vedere al acŃiunilor ori comportamentului ei. mai ales. Ea poate oferi o teorie a organizării care să completeze tocmai golul pe care celelalte teorii nu l-au definit. 1978). în mare parte. în baza sistemului de norme şi . Reprezentările comune includ. Teoria implicită a acŃiunii poate fi dedusă din observarea comportamentului în situaŃii reale.ştie mai mult sau mai puŃin în această privinŃă. El poate crede în această teorie şi poate dori s-o comunice altora.2. organigrame ale structurii organizaŃiei. Imagini private şi reprezentări sociale Fiecare membru al organizaŃiei îşi construieşte propria imagine sau reprezentare a strategiilor şi practicilor organizaŃionale. când mărimea organizaŃiei şi complexitatea sistemului de sarcini nu permite membrilor ei să interacŃioneze direct. Obiectul de studiu al psihologiei nu sunt . al căror conŃinut este teoria acŃiunii organizaŃionale.cum remarcă Argyris şi Schön. în fiecare situaŃie. Izvorul direct al practicilor organizaŃionale îl constituie aceste reprezentări.2. faŃă în faŃă? Ca rezultat al interacŃiunii colective apar reprezentări comune sau sociale ale strategiilor şi practicilor organizaŃionale. din care izvorăsc practicile organizaŃionale poartă numele de reprezentări sociale. mai degrabă decât documentele organizaŃiei.3. regulamente procedurale. Ea reflectă încercarea unui individ de a înŃelege acŃiunile sale şi ale altora. chiar când aceştia intră în relaŃii directe. revelând. iar imaginile lor se modifică. pe care individul o foloseşte în planificarea şi desfăşurarea comportamentului său. Acest continuu şi concertat angrenaj de imagini individuale. Acest "loc" pare a fi acela al reprezentărilor sociale organizaŃionale. Mai mult. codificat (fixat) în memoria sa. Psihologia studiază procesul de realizare a unei activităŃi complexe care este.din membrii ei . "locul" de cuplare a individualului cu socialul. 3. planuri şi schiŃe de folosire a spaŃiului. op. Teoria care-i guvernează în realitate acŃiunile (teoria implicită sau "teoria-în-uz" Argyris şi Schön. iar organizaŃia poate rămâne. privind politicile sale. parŃială sau incompletă şi în continuă schimbare. învăŃarea organizaŃională Comportamentul oamenilor poate fi explicat din perspectiva teoriei acŃiunii. CeilalŃi indivizi sunt angajaŃi în investigaŃii personale similare. Reprezentările comune sunt descrieri împărtăşite ale organizaŃiei pe care indivizii le construiesc împreună şi le folosesc pentru a-şi ghida investigaŃia proprie (Argyris şi Schön. guvernate de regulile organizaŃiei. etc. 3. atunci. Este o imagine particulară. Când cineva este întrebat cum ar acŃiona într-o anumită situaŃie răspunsul său prezintă teoria sa declarată a acŃiunii pentru acea situaŃie.

probabil. Prin această practică. ParticipanŃii se antrenează într-un joc al înşelării reciproce în care fiecare ştie că realităŃile au fost ascunse. deşi suficient de mulŃi membri cu putere de decizie din întreprindere ştiu că producerea lui este o greşeală. În plus. când devine clar că decizia originală şi deci toate măsurile care au dus la decizie au fost greşite. să presupunem că există trei niveluri ierarhice de decizie. cu cât se străduiau mai mult să o ascundă. Restructurarea teoriei personale a acŃiunii în urma detectării şi corectării erorilor constituie învăŃarea individuală. sugerând că situaŃia este sub control. ei încearcă să facă acest lucru punându-se. să raporteze situaŃia la nivelul ierarhic superior. OrganizaŃiile tind să creeze lumi comportamentale care inhibă detectarea şi corectarea erorilor în domeniul politicilor şi obiectivelor lor prezente. mai direct.valori pe care-l deŃin în prezent. că politicile şi obiectivele. de asemenea. au amânat raportarea acestei informaŃii mai sus. de pildă. comandate subalternilor. persoanele cu putere de decizie de la primul nivel.. învăŃarea organizaŃională poate fi înŃeleasă ca testarea şi restructurarea teoriilor organizaŃionale ale acŃiunii. Pentru a analiza cum este posibilă persistenŃa într-o greşeală. oricare din aceste valori. dacă regulamentul îi obligă să raporteze mai sus informaŃia primită de la subalterni. în acelaşi timp. punerea la îndoială a deciziei originale violează un set de norme care guvernează comportamentul oamenilor în organizaŃii (Argyris şi Schön. incapabili de a reflecta asupra. au găsit raportul subalterni-lor lor ca insuficient fundamentat. cu detalii care ar putea "încărca" inutil managementul de vârf cu "probleme" ce intră în obligaŃia eşaloanelor inferioare. încât. în acest proces. în luarea decizi-ei iniŃiale. îmbunătăŃirile necesare. care se anunŃă acum un posibil eşec. după un timp. acceptabil. proclamă contrariul: discutarea deschisă a tuturor problemelor organizaŃionale şi implicarea membrilor organizaŃiei în rezolvarea lor. care poate pune în pericol însăşi existenŃa întreprinderii. pe care ele le fac publice şi teorii-în-uz care pot fi inferate din comportamentul lor direct observabil. managementul de vârf nu numai că va continua să-şi manifeste sprijinul pentru continuarea producŃiei conform deciziei iniŃiale. Aproape întotdeauna. dar că nimeni nu va discuta despre acest lucru. la adăpost. op.. şefii primului nivel au hotărât. Membrii unei organizaŃii ştiu. 1978. Pentru că unele din informaŃiile cuprinse în raport îi vizează direct. În baza informaŃiei incomplete primite. în aşa fel. într-adevăr. DificultăŃi şi bariere apar. şi a pune în chestiune. considerând că vor putea aduce. primele care au constatat eroarea. cit." (Argyris şi Schön. în care noile testări ale produsului. în special cele la care Ńine managementul de vârf nu trebuie confruntate deschis. Dacă este astfel. Ei pot fi. fără excepŃie. ei preferă un raport schematic. Pentru a ilustra acest comportament organizaŃional Argyris şi Schön arată că o întreprindere industrială continuă să producă un anumit produs. În etapele iniŃiale ale producŃiei. 11). cel puŃin. teorii declarate. p. Deoarece. să apară ca "măsuri" luate în scopul rezolvării problemelor ivite. şi au comandat efectuarea de noi testări ale produsului. Această normă presupune un comportament care ar fi neloial teoriilor declarate ale managementului şi politicilor organizaŃionale formale care. cu atât era mai evidentă mărimea erorii iniŃiale. În cele mai multe organizaŃii membrii (în special managerii) sunt capabili să detecteze şi să corecteze erorile la nivelul mijloacelor de realizare a obiectivelor şi de punere în aplicare a politicilor organizaŃiei. dar îşi poate chiar .). "Probabil organizaŃiile au. însă. În consecinŃă. ei ar putea găsi raportul prea lung. pe parcurs. necesară detectării şi corectării erorilor a devenit non-discutabilă. ceea ce pare în prezent un eşec să se transforme într-un rezultat. teorii ale acŃiunii care le informează activitatea. Ei au dorit să verifice dacă aceste prezumŃii sumbre se confirmă. însă. implicaŃi. tocmai informaŃia reală. Managerii de la nivel mediu.

designul muncii.. le corectează. * PredispoziŃia organizaŃiilor de a inhiba detectarea şi corectarea erorilor la nivelul politicilor şi obiectivelor lor este cauzată şi menŃinută ("întărită") de comportamentul individual al membrilor lor. Pentru aceasta. 3. Managerii unui departament de marketing observă că vânzările lunare au scăzut sub parametrii expectaŃi. pentru a contracara îndoielile subalternilor. scăderea vânzărilor. Controlorii de calitate detectează un defect într-un produs. Ei caută factori pe care-i pot modifica nivelul salariilor şi alte beneficii. ar fi ca şi cum temperatura "considerată" optimă de către termostat ar fi. Observarea acestei atitudini a managementului de vârf. care va opera modificările necesare pentru corectarea produsului. el va trebui "să ştie" sau "să înveŃe" o strategie de analiză a datelor. politicilor şi obiectivelor de bază ale organizaŃiei.3. un cuvânt de spus în alocarea bugetului diferitelor opŃiuni organizaŃionale. care au. pe care să o poată utiliza în proiectarea unei noi strategii de marketing. ÎnvăŃarea cu circuit sau efect dublu ("double -loop") apare când eroarea este detectată şi corectată în modalităŃi care implică modificarea normelor. Bateson (1972) o învăŃare cu un singur circuit ("single-loop"). ÎnvăŃarea cu un singur circuit sau efect este similară unui termostat care "învaŃă" când este prea cald sau prea rece şi închide sau deschide întrerupătorul. modificată.3. atunci procesul de detectare-corectare a erorilor este. respectiv. "să înveŃe" computerul nu este ce temperatură este necesară fiecărei situaŃii. atâta timp cât obiectivul original nu este pus la îndoială. şi determină pe cei implicaŃi direct în execuŃia produsului. În schimb. trezesc confuzie. Tipuri de învăŃare organizaŃională ÎnvăŃarea organizaŃională implică detectarea şi corectarea erorilor. în special al celor care deŃin roluri importante în sistemul de sarcini al organizaŃiei. ce temperatură ar fi optimă pentru fiecare situaŃie. să nu se mai preocupe de problemă.pentru a creşte stabilitatea forŃei de muncă. În aceste exemple. totuşi. împreună cu ordinul de repetare a testărilor.intensifica entuziasmul. pentru a obŃine rezultate pe care deja le cunosc. plecarea personalului) prin detectarea erorilor care au produs aceste efecte. primite de la managerii de la nivel mediu. ÎnvăŃarea cu feedback simplu denotă această abilitate a . în concepŃia autorilor Argyris şi Schon (1978) şi. În termenii comparaŃiei anterioare. respectiv. care să-l conducă la identificarea temperaturii care "informează" comportamentul de închidere şi deschidere a întrerupătorului. SituaŃiile fiind practic nelimitate. ea însăşi. Termostatul poate realiza această sarcină pentru că poate primi informaŃia (temperatura camerei) şi poate face acŃiunea corectivă. Când fluctuaŃia personalului creşte până la punctul în care realizarea sarcinilor este ameninŃată. apoi.1. care va restabili curba vânzărilor. pentru a menŃine caracteristicile centrale ale teoriei lor organizaŃionale (setul de idei generale asupra realizării activităŃii complexe a organizaŃiei). în urma confruntării unor informaŃii complexe. ÎnvăŃarea cu un singur circuit În multe organizaŃii oamenii sunt capabili să detecteze şi să corecteze erorile din activitatea lor colectivă.3. managerii vor reacŃiona prin investigarea surselor de insatisfacŃie ale muncitorilor. membrii organizaŃiei răspund la schimbările din mediul intern şi extern al organizaŃiei (defectul unui produs.3. termostatul ar trebui să fie un computer care ar "decide". etc. Ei vor căuta o interpretare. pe care. 3. Când erorile detectate şi corectate permit organizaŃiei să-şi urmeze politicile prezente sau să-şi realizeze obiectivele prezente. Ei trimit această informaŃie înapoi (feedback) departamentului de producŃie. Iată câteva exemple. ceea ce poate "să ştie" şi.

temându-se să o facă publică. noi tipuri de marketing. de asemenea. Exemplele anterioare pot ilustra şi unele cauze ale neînvăŃării organizaŃionale. controlorii calităŃii descoperă defectul unui produs. că ea are convingerea că această creştere va fi obŃinută prin inovaŃii tehnologice interne. mai ales. Putem înŃelege învăŃarea organizaŃională ca un produs mediat de investigaŃia colaborativă a membrilor. Dacă această codificare nu apare. Membrii organizaŃiei trebuie să descopere sursele erorii. Dar. de a rămâne stabilă într-un context în schimbare. Prin capacitatea lor de agenŃi ai învăŃării organizaŃionale aceştia restructurează continuu teoria organizaŃională în uz (care poate fi descifrată din modalitatea efectivă de realizare a activităŃii complexe a organizaŃiei). În concluzie. Corectarea erorii ia forma investigaŃiei. pentru ca învăŃarea să se producă. De exemplu. AcŃionând conform acestei convingeri. Dar normele . în scurt timp. deja.) o dau acestui complex ciclu de învăŃare. la nivelul strategiilor şi prezumŃiilor. . invenŃiile şi evaluările trebuie să fie înregistrate în memoria organizaŃională. cu scopul de a corecta eroarea. descoperirile. ştiu.organizaŃiei.rămân neschimbate. "Corectarea erorii" este eticheta prescurtată pe care Argyris şi Schon (op. Ele pot fi codificate în imaginile individuale şi în reprezentările colective ale teoriei organizaŃionale. controlul şi instruirea.cit. Există un singur circuit (informaŃie inversă) care conectează rezultatele detectate ale acŃiunii la strategiile organizaŃionale. ulterior. nivelul vânzărilor. Să presupunem că o companie industrială recunoaşte imperativul creşterii vânzărilor şi câştigurilor realizate în prezent. organizaŃia nu a învăŃat ceea ce unii dintre membrii ei. investigaŃia în echipă.3. Sau. interpretarea erorii presupune investigaŃia. invenŃii şi evaluări. Oricare din momentele prezentate se poate constitui într-o sursă de eşec în învăŃarea organizaŃională 3. Trebuie să producă acele strategii şi trebuie să evalueze şi să generalizeze rezultatele noii acŃiuni. (d) au acŃionat. Ei trebuie să inventeze noi strategii. deci.2. Să presupunem. dar aceştia nu doresc sau nu sunt capabili de o astfel de căutare în echipă. compania constată. Sau încearcă să comunice informaŃia inginerilor departamentului de producŃie. (e) au reglementat schimbările produse în noile reprezentări şi practici pentru a armoniza diferenŃele individuale existente. Deoarece organizaŃiile sunt strategii de descompunere a unei sarcini complexe. dar aceştia nu doresc să-i asculte. etc. dar se decid să păstreze informaŃia pentru ei. ca parte a procesului socializării lor. corectarea erorii presupune. ÎnvăŃarea cu circuit dublu În învăŃarea organizaŃională apar dificultăŃi şi bariere.3. bazate pe noi prezumŃii. că noile tehnologii produse nu se potrivesc cu paternul de operaŃiuni care îi sunt familiare. când decizia originală şi. după care membrii organizaŃiei vor acŃiona ulterior. (f) noii membrii învaŃă aceste caracteristici ale teoriei organizaŃionale a acŃiunii. ei trebuie să atribuie eroarea unor strategii şi prezumŃii cuprinse în teoria lor organizaŃională. după aceste imagini şi reprezentări. învăŃarea organizaŃională apare când: (a) indivizii au detectat un rezultat necorespunzător expectanŃelor derivate din imaginile şi reprezentările incluse în teoria lor organizaŃională. Noua producŃie cere. (b) au făcut o investigaŃie conducând la descoperiri. adică. planificarea şi rezolvarea problemelor care au dus la decizie au fost greşite. De exemplu. ea constată că trebuie să renunŃe la producerea unor materiale intermediare şi să înceapă să producă şi să desfacă produse care nu-i sunt familiare. precizează autorii. introducând noi practici în realizarea sarcinilor. prin colaborarea mai multor indivizi. (c) au inclus aceste rezultate în imaginile şi reprezentările pe care se bazează decizia. la rândul ei.pentru calitatea produsului. management şi reclamă. de cele mai multe ori. un ciclu mai scurt .

cit. . ÎnvăŃarea cu circuit dublu începe cu recunoaşterea acestui conflict. unii manageri vor ajunge partizani ai dezvoltării companiei prin inovaŃiile tehnologice interne. o schimbare în însăşi imaginea afacerii în care sunt angajaŃi. un produs al acŃiunii colective. managerii companiei se vor confrunta cu cerinŃe conflictuale. conflictul poate fi calmat pentru un timp. Membrii organizaŃiei pot răspunde la acest conflict şi altfel. cu cât noua structură va deveni mai eficientă. agenŃii învăŃării organizaŃionale. pot stabili ponderi şi priorităŃi în funcŃie de opinia membrilor şi grupurilor cu putere precumpănitoare. şi a unei noi imagini a afacerilor firmei. prin comportamente diferite de comportamentul de învăŃare. care nu corespunde expectanŃelor agenŃilor acŃiunii. un proces de schimbare constând în creşterea eficienŃei în condiŃiile normelor existente generează un conflict chiar la nivelul normelor de bază ale organizaŃiei. Argyris şi Schon (op. strategii şi asumpŃii vor fi incluse în reprezentările care codifică teoria organizaŃională aplicată în acŃiunea colectivă şi reglementată în documentele organizaŃiei. (Argyris şi Schon. organizaŃia este un mediu de traducere a cerinŃelor incompatibile într-un conflict interpersonal şi intergrupuri". iar nu eficienŃa activităŃii colective în cadrul vechilor norme. învăŃarea cu circuit (feedback şi efect) dublu va consta într-un proces prin care aceste grupuri de manageri se confruntă şi rezolvă conflictul. produse de noua structură creată în organizaŃie. care nu reflectă decât imposibilitatea fiecăreia de a prevala asupra celeilalte. bazată pe rezultatele cercetării interne. prin aceasta.23). În termenii învăŃării. Niciuna din facŃiuni nu iese din confruntările repetate cu o înŃelegere nouă a naturii conflictului. Managementul nu poate rămâne previzibil în acelaşi timp cu inovările tehnologice interne. în timp ce alŃii vor deveni oponenŃii cercetării. Noile norme. vor trebui să renunŃe la ideea creşterii vânzărilor şi profitului. mai mult sau mai puŃin vizibil. care. cu atât rezultatele ei vor intra mai puternic în conflict cu normele existente. în sfârşit.) numesc acest tip de învăŃare. precum şi a strategiilor şi asumpŃiilor asociate acestor norme. în opinia lor. învăŃare cu circuit dublu. Ei pot trata conflictul ca pe o luptă în care trebuie să alegi între diferite cerinŃe. Toate acestea înseamnă. pentru membrii firmei. devenind. Obiectul investigaŃiilor agenŃilor învăŃării va fi restructurarea normelor organizaŃionale. cel puŃin câtă vreme gândesc realizarea ei prin noua tehnologie produsă intern. pe de o parte. ÎnvăŃarea începe cu conştientizarea faptului că. acest rezultat este o eroare. întărită. În aceste cazuri. în continuare. ar trebui. Noua imagine intră în conflict cu norma fundamentală a organizaŃiei. fiecare facŃiune poate încerca să câştige de partea sa membrii şi grupurile mai puternice. Dacă decid să păstreze constant paternul de operaŃiuni. p. Altfel spus. la normele care definesc performanŃa eficientă CerinŃele incompatibile cuprinse în teoria organizaŃională implicită acŃiunii sunt exprimate. iar pe de altă parte. 1978. Într-un episod al acestei învăŃări există două informaŃii inverse (feedback) care conectează eroarea detectată. "În acest sens. prin adeziunea la paternurile de operaŃii familiare şi previzibile. a cauzelor şi consecinŃelor lui. Aşadar. care prevede ca managementul afacerilor companiei să fie previzibil. Dacă apare. la strategiile şi asumpŃiile privind performanŃa eficientă. care ghidează managementul companiei. cele două facŃiuni se pot lupta pentru un compromis. În exemplul anterior. printr-un conflict între membri sau grupuri din organizaŃie. fără a fi însă rezolvat.al producŃiei şi schimbări mai rapide în structura activităŃilor companiei. Dacă se conformează imperativului dezvoltării companiei (pentru a ridica volumul vânzărilor) vor trebui să renunŃe la imperativul previzibilităŃii. Crearea structurii (departamentului sau grupului de proiect) care a produs orientarea spre produse şi operaŃiuni nefamiliare a dus la rezultate neaşteptate.

membrii individuali sunt incapabili să lege erorile organizaŃionale de inconsecvenŃele sau greşelile teoriei organizaŃionale a acŃiunii.3. Aceasta este o învăŃare de ordinul doi: a învăŃa cum să schimbi. De asemenea. îmbunătăŃirea paternului existent al afacerilor. iniŃial diferite. o specificare insuficientă a sarcinilor sau o definire ambiguă a rolurilor creează probleme ocupanŃilor acestor roluri şi îi determină la analize private şi la control unilateral al relaŃiilor cu ceilalŃi. ei stabilesc diferenŃele între cerinŃele pentru un tip de învăŃare sau altul. care conduc la aceste probleme reciproce rămân în afara oricărei investigaŃii. Detectarea şi corectarea erorilor rămâne la nivelul învăŃării cu un singur circuit. în subcapitolele anterioare. Fiecare subgrup învaŃă să se adapteze la problemele pe care i le creează restul mediului organizaŃional. ei au găsit o soluŃie caracteristică învăŃării cu feedback şi efect simplu. Obiectul confruntării se schimbă. 3. forma unor simple ajustări ecologice (v. Sintagma "managementul schimbării" reflectă cel mai bine această conştientizare.3. ale normelor şi cerinŃelor incompatibile. să facă apel la scopurile comune. pentru ceea ce a apărut. la condiŃiile care fac o opŃiune sau alta importantă. ambigue şi vagi. produc aceste strategii. pentru a-şi exploata inovaŃiile tehnologice produse de structurile create în acest scop. Rezolvarea conflictului înseamnă stabilirea de noi priorităŃi şi ponderi ale normelor sau restructurarea fundamentală a normelor. cel mai frecvent. cu preferinŃă spre experimentare sau pentru forme familiare de operare.sau asupra semnificaŃiei acestui conflict pentru eficacitatea teoriei lor organizaŃionale. în timp ce inadecvările teoriei organizaŃionale. (în condiŃiile normelor existente) sau redefinirea eficienŃei (restructurarea normelor). cum să înveŃi. Ei descoperă ce a facilitat şi ce a inhibat învăŃarea. În exemplul anterior. a ideii lor generale privind funcŃionarea companiei. în acest tip de învăŃare. CondiŃii care limitează învăŃarea organizaŃională Când imaginile individuale şi reprezentările colective ale teoriei organizaŃionale sunt incomplete. modelul memoriei organizaŃionale). În felul acesta. Obiectul investigaŃiei este. managementul schimbării înseamnă ca organizaŃia să înveŃe cum să se restructureze. ÎnvăŃarea procesului de învăŃare Pe măsură ce organizaŃiile acumulează experienŃă de învăŃare (în special învăŃare cu dublu circuit) conştientizează că cerinŃele de învăŃare organizaŃională sunt continue. Căutarea condiŃiilor care au facilitat sau inhibat învăŃarea înseamnă căutarea căilor în care lumea comportamentală a organizaŃiei (deschisă sau defensivă. Spre exemplu. membrii organizaŃiei pot calma conflictul acceptând un fel de cercetare şi dezvoltare care vizează. la intervale regulate. evaluează şi generalizează rezultatul întregului proces.3. exclusiv. care ia. Managerii investighează episoade anterioare. Ei vor încerca să fie persuasivi.4.3. dar vor fi percepuŃi ca fiind inconsecvenŃi şi . 3. ce factori i-au determinat să le adopte. setul de situaŃii de învăŃare (schimbare) care alcătuiesc experienŃa organizaŃiei. care sunt consecinŃele lor probabile şi în ce măsură îşi asumă aceste consecinŃe. În această investigaŃie. Abordarea conflictului printr-un comportament tipic învăŃării cu feedback şi efect dublu consistă într-o investigare care surmontează percepŃiile. ca o problemă de învăŃare cu feedback şi efect dublu. Membrii organizaŃiei se întreabă de ce au opiniile pe care le au.) afectează capacitatea ei de învăŃare. la început. de la afirmarea a ceea ce fiecăruia i se pare important. inventează noi strategii de învăŃare. etc. în care organizaŃia a recunoscut şi rezolvat neconcordanŃe între rezultate şi expectanŃe. generalizează caracteristicile care impun creşterea eficienŃei. împreună cu strategiile şi asumpŃiile asociate.

dar organizaŃia rămâne. de recunoaşterea erorilor. conformitate.4. AcŃiunea şi cunoaşterea organizaŃională nu se confundă cu acŃiunea şi cunoaşterea individuală. Un conflict la nivelul scopurilor de bază duce la confruntări din care fiecare parte iese convinsă de faptul că cealaltă este nedemnă de încredere şi neanimată de dorinŃa de a asculta un alt punct de vedere. de realizarea sistemului de sarcini al organizaŃiei. comportamentul membrilor poartă amprenta reprezentărilor (teoriei) personale asupra acŃiunii colective. neasumarea riscului. aceeaşi. CondiŃii de eroare organizaŃională. însă. orice referire la acŃiuni sau rezultate se face în categorii nebazate pe date observabile. Singurul gen de protecŃie existent în organizaŃie este orientat spre dezvoltarea individului şi perfecŃionarea activităŃii grupurilor. Când reprezentările care alcătuiesc teoria organizaŃională conŃin informaŃie validă. Când membrii unei organizaŃii detectează o anomalie în situaŃia organizaŃională. diferenŃele între retorică şi comportament sunt vizibile. Într-un grup sau într-o organizaŃie. Deciziile şi acŃiunile persoanelor sunt organizaŃionale când se fac în numele colectivităŃii. Maximizarea victoriilor şi minimizarea pierderilor este principiul care guvernează strategiile de acŃiune ale fiecărei parŃi. în mare măsură. RelaŃiile interpersonale nondefensive permit frecvente testări publice ale reprezentărilor individuale şi colective care ghidează acŃiunea. însă. Apoi. îşi modifică (precizează. mai mult sau mai puŃin. prin care modalităŃile defensive de rezolvare a problemelor create de alŃii sunt perfecŃionate. Această investigare depinde. de interesele unora în detrimentul altora şi ale organizaŃiei. le perpetuează. opŃiuni libere şi informate este posibil un design al situaŃiilor organizaŃionale şi al cursurilor de acŃiune la care contribuie fiecare participant. în mod nejustificat. uneori chiar şefii ei se schimbă. Sunt multe cazurile în care grupul sau organizaŃia nu se ridică la calitatea membrilor ei. Fiecare membru al colectivităŃii îşi verifică şi.3. chiar dacă o fac în numele grupului. ei trebuie să facă o interpretare a acestei anomalii. DefiniŃiile sunt. vagi şi inadecvate ale acŃiunii colective determină interacŃiuni care le întăresc. ei trebuie să încerce să îndepărteze acele erori. precum şi un control colaborativ al sarcinilor. incongruenŃe sau incompatibilităŃi din teoria lor organizaŃională.1. Caracterul vag sau contradictoriu al criteriilor de evaluare a performanŃei transformă fiecare individ sau grup în gardianul propriei definiŃii şi execuŃii a sarcinilor. Grupul pare să nu poată afla şi corecta ceea ce oricare din membrii săi ştie. în interacŃiunea cu alŃii. îmbogăŃeşte) propria reprezentare asupra lucrurilor. Deşi organizaŃional. persoanele. în virtutea regulilor de decizie şi delegare. generale. adică în conformitate cu regulile colectivităŃii. Reprezentările personale ale acŃiunii colective sunt întotdeauna incomplete. 3. există puŃină testare publică a normelor şi convingerilor care guvernează acŃiunile. Fiecare parte este conştientă că anumite lucruri sunt "de nediscutat" şi convinsă că nimeni nu va face acest lucru. În această interacŃiune interpersonală şi în măsura în care desfăşoară o investigare conştientă de sine organizaŃia îşi cunoaşte teoria implicită acŃiunii colective. Dar fiecare membru al organizaŃiei are propria imagine a acestor reguli şi un comportament "informat" mai curând de această imagine decât de regulile de decizie şi delegare declarate în documentele organizaŃiei. Singura învăŃare posibilă este învăŃarea cu circuit simplu. InteracŃiunea persoanelor şi grupurilor ia forma jocului (politic) în care fiecare caută să învingă prin diplomaŃie. Reprezentările incomplete. cei care decid şi acŃionează. impusă de desfăşurarea curentă a evenimentelor.preocupaŃi de interese proprii sau. lupta pentru putere şi îngrădirea libertăŃii de acŃiune a altora. sunt indivizii. Membrii organizaŃiei. . care îşi apără propria definiŃie a sarcinii şi a modalităŃilor de execuŃie. prin care să o pună în legătură cu eventuale greşeli. În toate aceste cazuri.

în aceste cazuri. sărăcia. a doua categorie cuprinde răspunsuri disfuncŃionale. InteracŃiunea între condiŃiile generatoare de incertitudine şi răspunsul organizaŃional ia. împărtăşită de membrii organizaŃiei. Când criteriile de atribuire a sarcinilor sunt vagi. Or. În acest fel. informaŃia excesivă este selectată. Există două categorii de răspunsuri organizaŃionale la incertitudine. 1978). inconştient. Alteori informaŃia despre o situaŃie organizaŃională poate părea excesiv de bogată.4). iar diviziunea muncii ambiguă este dificil de constatat dacă criteriile sau diviziunea sunt greşite. fie de către alŃii şi reprimarea inconştientă sunt modalităŃi în care cunoştinŃele individuale sunt ascunse. conştiinŃa obscurităŃii informaŃiei trebuie să fie. ÎnvăŃarea ia forma unei investigări comune în care informaŃia vagă este specificată. Pot exista situaŃii în care informaŃia pare prea săracă. fie de către deŃinător. secrete cunoscute. Ei se pot teme să o scoată la iveală. Prima categorie are ca efect schimbări benefice. Trăsăturile informaŃiei care fac imposibilă recunoaşterea erorilor sunt: caracterul ei vag. caracteristici asociate cu incertitudinea. + CondiŃii generatoare de incertitudine Răspuns organizaŃional Figura 8. de asemenea. În organizaŃii informaŃia este distribuită. excesul. propoziŃiile din teoria declarată a acŃiunii colective pot fi formulate atât de global. Membrii organizaŃiei deŃin aspecte parŃiale ale unui eveniment sau proces. propoziŃiile neverificabile sunt precizate. excesul. sărăcia şi caracterul neverificabil sunt. sau doresc fie să protejeze. fie să facă rău organizaŃiei. În sfârşit. informaŃia săracă este îmbogăŃită. fără ca informaŃia să devină accesibilă tuturor. În timp ce răspunsurile din prima categorie transformă incertitudinea în erori corectabile. comună. . ambiguitatea este clarificată. caracterul neverificabil (Argyris şi Schön. încât să fie inaplicabile oricărui caz particular. Membrii organizaŃiei pot avea impresia că există mai multă informaŃie decât pot ei prelucra. refuzate organizaŃiei. Sunt cazuri în care ceea ce oricine din organizaŃie ştie rămâne inaccesibil investigării comune. Anumite lucruri rămân tabu. forma unui ciclu virtuos (Fig. Suprimarea conştientă. Putem adăuga că unii membrii pot deŃine informaŃie organizaŃională pe care o ascund altora.4 . toate.cresc răspunsurile funcŃionale care reduc condiŃiile generatoare de incertitudine). Există un acord tacit că ele nu trebuie discutate public. Pentru ca o investigare comună orientată spre clarificarea. ambiguitatea. anomaliile detectate în situaŃia organizaŃională pot fi legate de inadecvările teoriei organizaŃionale (Argyris şi Schön. 1978). 8. Pentru că ei nu împărtăşesc şi nu asamblează părŃile cunoscute de fiecare. Caracterul vag. fapt ce înseamnă că ei nu au o teorie despre acea situaŃie. învăŃarea organizaŃională. având ca efect învăŃarea organizaŃională.InteracŃiuni în cerc virtuos cu autocontrol (creşte incertitudinea . precizarea şi testarea informaŃiei să fie pornită.Anumite caracteristici ale informaŃiei organizaŃionale fac dificilă ori chiar imposibilă recunoaşterea erorilor. ascunzând-o. o pot reprima. ambiguitatea. informaŃia se poate sustrage verificării. membrii organizaŃiei nu pot avea conştiinŃa comună a obscurităŃii informaŃiei. nimeni nu deŃine o cunoaştere completă a situaŃiei.

IntervenŃia asupra lor echivalează cu o punere în chestiune a designului însuşi al organizaŃiei şi al grupurilor. O parte dintre acestea sunt mai stabile sau mai "obiective". Factori ecologici şi caracteristici personale Toate caracteristicile informaŃiei care împiedică detectarea greşelilor.3. intern sau extern. . pentru că natura lor este ecologică. În raport cu ideile în circulaŃie. un rezultat al învăŃării organizaŃionale. intervenŃia asupra lor este mai dificilă. Excesul. prin suprimare şi tabuurile pot constitui tactici personale de înlocuire a competiŃiei prin lupta pentru putere. sărăcia informaŃiei este în legătură cu lipsa din arsenalul intelectual individul a dimensiunilor conceptuale relevante. alte idei. incongruenŃelor şi incompatibilităŃilor în teoria acŃiunii colective sunt deopotrivă condiŃii care protejează eroarea. Celelalte caracteristici ale informaŃiei sunt. supraîncărcarea informaŃională Ńin de absenŃa unei teorii personale a situaŃiei percepute. iar ignorarea informaŃiei se poate datora mecanismului represiei inconştiente. cel puŃin în mai mare măsură. nici o persoană nu poate deŃine imaginea completă a implicărilor curente ale organizaŃiei. informaŃia rămâne inaccesibilă pentru că ideile respective sunt prea diferite de setul ideilor care compun teoria acŃiunii comune. Ele alcătuiesc condiŃiile de mediu organizaŃional. Memoria procesului de dezvoltare a organizaŃiei este distribuită între membrii diferiŃi. 3. caracterul fragmentat al cunoaşterii organizaŃionale este un atribut "obiectiv" al memoriei organizaŃionale.În sfârşit. Ele sunt caracteristici interne. cu atât este mai probabil ca setul de idei care o alcătuiesc să fie mai restrictiv.5. De asemenea. atribute ale persoanelor. ascunderea informaŃiei. Pe măsură ce organizaŃiile se dezvoltă. au slabă putere de acŃiune. diferite. conştiinŃa acestei fragmentări constituind o achiziŃie. Astfel. personale. un nivel superior de funcŃionalitate. o sustrag investigării. Cu cât un grup sau o organizaŃie are o teorie mai exactă a acŃiunii sale. criteriile vagi de atribuire a sarcinilor şi diviziunea ambiguă a muncii sunt atribute ale structurii organizaŃionale. inserate în istoria ei şi prezente în orientările ei de viitor.

niv e l sc ă zu t d e c o nc eptu aliz are . rep rim a rea e m o Ńiilo r . Grupurile rămân la nivelul adaptării ecologice. ale unui sistem.ne te sta b ilita tea p rop o z iŃiilo r din teo ria o rg an iz aŃio n ală de c la ra tă C ara c te ristic i pe rson a le . de exemplu cresc condiŃiile de eroare .re fu zu l d efe n siv în g en e ralită Ńi.InteracŃiuni în cerc vicios în care părŃile se întăresc reciproc (semnul "+" indică mişcarea în acelaşi sens a părŃilor în interacŃiune. sim p lita te c o g n itiv ă . Atât factorii ecologici cât şi caracteristicile personale prezentate constituie condiŃii de perpetuare a erorii organizaŃionale.ca ra cte rul fra gm e nta t a l m e m o riei o rga n iza Ńie i . ForŃa lor rezidă în natura funcŃionării lor.sup un e re . dacă este un atribut al teoriei acŃiunii colective.de finire priv a tă a sc op u lui. ea poate fi un mijloc defensiv prin care indivizi sau grupuri se feresc de vulnerabilitate. cresc răspunsurile personale disfuncŃionale) constituie un cerc vicios.5 .lip sa u n e i te o rii p erso n ale a su p ra situa Ńie i .m a x im iz are a vic toriilor. În ceea ce priveşte caracteristica de netestabilitate a informaŃiei. De asemenea. condiŃiile de eroare organizaŃionale (Fig. Ele alcătuiesc părŃile. ea poate avea o natură ecologică. prin refugiul în generalităŃi sau în "limbaj de lemn". la rândul lor. care se întăresc reciproc. Câtă vreme condiŃiile rămân. Acesta se înscrie ca parte care întăreşte şi este întărită de partea unui alt cerc vicios: cresc condiŃiile de eroare cresc răspunsurile disfuncŃionale ale grupului. Fiecare grup învaŃă să se adapteze problemelor pe care i le creează restul organizaŃiei (mediul) iar inconsecvenŃele.m a n ife stare p ub lică ra Ńio n ală . incongruenŃele sau greşelile din teoria organizaŃională a acŃiunii sunt protejate de orice investigare.au to pro tec Ńie şi a cŃiu ne u nila tera lă a su pra a lto ra L E Figura 8. m in im a liz are a p ierd e rilo r . declarată în documentele organizaŃiei sau al regulilor formale ale comportamentului organizaŃional.su p rim a rea sau /şi re p rim a re a d efe nsiv ă a in fo rm a Ńie i . VariaŃia în acelaşi sens a părŃilor (cresc factorii ecologici de incertitudine. CondiŃiile favorabile erorilor în teoria organizaŃională provoacă indivizii şi grupurile la comportamente care întăresc aceste condiŃii. indivizii sunt incapabili să funcŃioneze ca agenŃi ai schimbării organizaŃionale. m a n a ge m en t u nila tera l al m ed iu lui .am b igu itate a d iviz iun ii m u n cii . care sporesc. adică normele şi strategiile autoritariste.cresc răspunsurile disfuncŃionale).C O N D IłII D E E R OA E R T IT U D IN E RE IN C F ac to ri e c olo g ic i . 8.4). R Ă RĂS PUNSUR I D IS F U N C łI A ON LE . lim b aj de le m n ON SP UN A SU RI DIS łI FU N C N orm e şi stra tegii d e in te ra cŃiu n e a u to ritaristă : do m ina n Ńă . spre pildă.crite rii v ag i d e a trib u ire a sa rc in ilo r .

validate consensual şi destinate reducerii echivocului. acŃiunile curente sunt descifrate prin intermediul acestei "gramatici" memorate. În termenii comparaŃiei anterioare. CunoştinŃele (setul de reguli) rezultate din această validare consensuală alcătuiesc "ExperienŃa" sau "Memoria" organizaŃiei. În schimb. organizaŃiile au un mare rol în crearea realităŃilor. (2) Eforturile de a preciza semnificaŃiile întâmplărilor curente incerte aparŃin mai multor persoane. InterdependenŃele dintre oameni alcătuiesc substanŃa organizaŃiilor.cum remarcă Argyris şi Schön. ceea ce poate "să ştie" şi. Organizarea vizează reducerea posibilităŃilor şi stabilirea unui nivel acceptabil de certitudine. DefiniŃia conŃine cel puŃin trei componente. selecŃia şi reŃinerea. Fie că informaŃia este conŃinută în produse materiale. Deoarece întâmplările. ÎnvăŃarea cu circuit sau efect dublu ("double -loop") apare când eroarea este detectată şi corectată în modalităŃi care implică modificarea normelor. deopotrivă. Ce tip de învăŃare apare? Rezumat Într-o abordare cognitivă organizarea este definită ca un set de reguli. respectiv. termostatul ar trebui să fie un computer care ar "decide". ce temperatură ar fi optimă pentru fiecare situaŃie. clienŃi recalcitranŃi. el va trebui "să ştie" sau "să înveŃe" o strategie de analiză a datelor. Când erorile detectate şi corectate permit organizaŃiei să-şi urmeze politicile prezente sau să-şi realizeze obiectivele prezente. ÎnvăŃarea cu un singur circuit sau efect este similară unui termostat care "învaŃă" când este prea cald sau prea rece şi închide sau deschide întrerupătorul. al căror conŃinut este teoria acŃiunii organizaŃionale. Acest "loc" pare a fi acela al reprezentărilor sociale organizaŃionale. Obiectul de studiu al psihologiei nu sunt . Ea poate oferi o teorie a organizării care să completeze tocmai golul pe care celelalte teorii nu l-au definit. Termostatul poate realiza această sarcină pentru că poate primi informaŃia (temperatura camerei) şi poate face acŃiunea corectivă. instituirea. respectiv.nişte "entităŃi statice" numite organizaŃii. Anume. dar aceste interdependenŃe sunt fluide şi schimbătoare. reacŃionaŃi la cerinŃele şi stilul acestui curs. apoi. (3) Membrii organizaŃiilor cheltuiesc considerabil timp negociind între ei o versiune acceptabilă a ceea ce se întâmplă.Temă de reflecŃie nr. ar fi ca şi cum temperatura "considerată" optimă de către termostat ar fi. Psihologia studiază procesul de realizare a unei activităŃi complexe care este. prin intermediul comportamentelor interdependente inteligibile. echivocă. în operarea cu ea există multe posibilităŃi şi multe rezultate. care să-l conducă la identificarea temperaturii care "informează" comportamentul de închidere şi deschidere a întrerupătorului. ceea ce declanşează organizarea este informaŃia echivocă. ÎnvăŃarea organizaŃională implică detectarea şi corectarea erorilor. "locul" de cuplare a individualului cu socialul. individual şi social al organizării este captat de Weick într-un model inspirat din procesele selecŃiei naturale. la origine "o întreprindere cognitivă" a membrilor organizaŃiei. ea însăşi. Conform modelului. în urma confruntării unor informaŃii complexe. Aşadar. 1 AnalizaŃi modul în care dvs. politicilor şi obiectivelor de bază ale organizaŃiei. incertă. ca "fapte" la care trebuie să se adapteze. . Pentru aceasta. şi colegii dvs. SituaŃiile fiind practic nelimitate. sarcini atribuite ori cerinŃe sindicale. atunci procesul de detectarecorectare a erorilor este. în concepŃia autorilor Argyris şi Schon (1978) şi. Bateson (1972) o învăŃare cu un singur circuit ("single-loop"). Originea subiectivă a realităŃilor organizaŃionale şi caracterul. (1) Materialul de bază cu care operează organizarea este informaŃia care este ambiguă. pe care le percep. cele patru elemente ale organizării sunt: schimbarea ecologică. 1978 . modificată. "să înveŃe" computerul nu este ce temperatură este necesară fiecărei situaŃii.

ExerciŃii de evaluare 1. (1996) Psihologie organizaŃională. Keading. Aceste exerciŃii fac parte din notarea dvs. Bibliografie minimală Chirică. ApreciaŃi capacitatea de învăŃare a grupului sau organizaŃiei după tipul predominant de învăŃare. Cluj-Napoca. C. (1979/1969). în condiŃiile stabilite de echipa responsabilă a acestui curs până la data de 19. (in press) Neculau.M. S. AplicaŃii ale Psihologiei OrganizaŃionale. Ciuce. (2008). S. (1994) "RezistenŃa la schimbare în câmpul psihosocial românesc". A. Rutinele şi managementul gândirii colective.04. (Obligatoriu) Facultativ: Chirică. (2003) InteligenŃa organizaŃiilor. K. Weick.. în scris. Casa de editură şi consultanŃă Studiul Organizării. 4. Cluj-Napoca.E. Modele de diagnoză şi intervenŃie.2010. şi vor trebui să fie predate individual. 289-294. la finalul acestui curs. IdentificaŃi cazuri de învăŃare pentru fiecare tip de învăŃare organizaŃională. The social psychology of organizing. 40. Presa Universitară Clujeană. . Chirică.. Andrei. MA: Addison-Wesley. Revista de psihologie. S. D.

procesului de luare a deciziei. Într-un studiu relatat de Hofstede. conducerea puternică şi un complex de valori împărtăşite de cei care aparŃin acestor organizaŃii.decât în funcŃie de organizaŃie. Neuijen.1. 1981). Spre exemplu. Familiarizarea cu procesul diagnozei şi schimbării culturii organizaŃiilor. anume. Acest succes a fost atribuit în mare parte politicilor sociale şi practicilor de management cu origine în cultura japoneză (Ouchi. Principalele diferenŃe între organizaŃii au fost legate mai mult de practicile cotidiene. cu date din 20 organizaŃii din Danemarca şi Olanda s-a constatat că valorile angajaŃilor diferă mai mult în funcŃie de caracteristici demografice .naŃionalitate. ÎnŃelegerea culturii organizaŃionale ca mod învăŃat de gândire. Presupunerea de bază este că organizaŃiile diferă între ele. Ohayo şi Sanders (1990). industria japoneză a arătat o rată ridicată de dezvoltare între anii 1950-1980. Cunoaşterea bazelor teoretice ale managementului culturii. 4. Autorii susŃin două motive ale acestui succes.Modulul 4 CULTURA ORGANIZAłIONALĂ CA MOD ÎNVĂłAT DE GÂNDIRE Scopul modului: înŃelegerea importanŃei culturii organizaŃionale în investigarea şi dezvoltarea organizaŃiilor Obiectivele modulului: • • • • Cunoaşterea variaŃiilor transculturale ale structurii organizaŃionale. vârstă şi educaŃie . dar şi în privinŃa unor convingeri şi valori adânc înrădăcinate. Cultura organizaŃională este definită la nivelul organizaŃiilor. Peters şi Waterman (1989) fac analiza mai multor industrii americane care au avut mare succes. aşa cum au fost ele percepute de angajaŃi. nu doar în privinŃa tehnicilor. valorilor legate de muncă şi motivaŃiei muncii. în ciuda depresiunii economice a sfârşitului anilor 1970 şi începutul anilor 1980. comportamentului managerial şi stilurilor de conducere. . Conceptul de cultură organizaŃională se bazează pe observaŃia că organizaŃiile din anumite Ńări obŃin performanŃe mult mai bune decât în alte Ńări. STUDIUL TRANSCULTURAL AL VARIABILELOR ORGANIZAłIONALE Cultura este definită la nivelul populaŃiei care prezintă diferenŃe pe o largă arie de variabile sociale şi psihologice. EsenŃa culturii organizaŃiei pare să se afle mai mult în practicile cotidiene decât în valori împărtăşite.

Efectele tehnologiei sunt atât de puternice încât suprimă efectele subtile ale unor variabile culturale (Miller. sistem educaŃional şi stratificarea socială. reglementările guverna-mentale sau nivelul educativ al forŃei de muncă afectează dimensiunile structurii organizaŃionale: gradul de diferenŃiere prezent în organizaŃie. De asemenea. formalizare redusă a regulilor şi conducere paternalistă. Drenth şi Groenendjik (1984) pun şi ei în discuŃie afirmaŃia că cerinŃele tehnologice (care conduc la convergenŃă) ar fi mai importante decât factorii culturali diferenŃiatori. familiale. Robbins (1987) consideră că structura unei organizaŃii este în mare măsură rezultatul unei bătălii pentru putere.1. obişnuinŃe. ele pot influenŃa mult felul în care organizaŃia funcŃionează. Nu au fost identificate paternuri clare de relaŃie între variabilele culturale şi structura organizaŃională. O clasificare a organizaŃiilor asupra căreia s-a insistat în anii 1970-1980 pune în contrast organizaŃiile din sistemul socialist (marxist) şi cele din sistemul capitalist. puterea luării deciziei aparŃine. Autorii susŃin că deşi variabilele culturale nu influenŃează prea mult felul în care o organizaŃie este structurată.1. Warner.. Au fost găsite. au fost găsite diferenŃe considerabile de salarizare ale angajaŃilor de la nivel ierarhic scăzut faŃă de cei situaŃi la un nivel ierarhic superior. din vestul Europei. gradul de programare a ce şi cum trebuie făcut şi centralizarea deciziei. peste tot. Impactul factorilor culturali asupra structurii organizaŃiilor Lammers şi Hickson (1979) au studiat diferenŃele culturale manifestate în structura organizaŃională. łările cu aproximativ acelaşi nivel de dezvoltare industrială vor prezenta puternice similarităŃi ale organizaŃiilor lor. El este prezent în nord vestul Europei şi nordul Americii. adică prezenŃa regulilor şi procedurilor formale. diferenŃe în privinŃa numărului de niveluri ierarhice şi a oportunităŃilor de promovare în carieră: pe baza experienŃei ori. Ei au identificat trei tipuri de structuri organizaŃionale: "latină".F. două Ńări cu progres tehnologic asemănător. există puŃine prescripŃii culturale.4. cei aflaŃi la putere doresc o structură care să le permită controlul maxim. alături de valori. cu date din Marea Britanie. În FranŃa organizaŃiile au mai multe niveluri ierarhice. în privinŃa centralizării deciziei. ca spre exemplu. Alte studii. Sorge. de afaceri. chiar dacă structural. ''anglo-saxonă" şi "lumea a treia". ca de exemplu. De exemplu. 1980). 1986). pe baza educaŃiei formale. având la bază distincŃia între proprietatea de stat şi proprietatea privată. Tipul latin este mai apropiat de structura birocratică clasică: o structură centralizată şi un mare număr de niveluri ierarhice. Mediul cultural în care funcŃionează organizaŃia este considerat o variabilă contingenŃială care afectează structura organizaŃiei. Într-o comparaŃie a structurii ierarhice a unor perechi de firme din FranŃa şi din fosta R. Dezvoltarea tehnologică are un efect de omogenizare (Ronen. O altă categorie de studii susŃin ipoteza independenŃei variaŃiilor organizaŃionale de cultura în care funcŃionează organizaŃia. Unele aspecte ale mediului.1987). cu privire la formalizare. pot fi mari diferenŃe culturale în influenŃa reală a eşaloanelor inferioare. convingeri. FranŃa şi Germania au relatat variaŃii similare (Maurice. . Rezultatele vin în sensul ideii lui Misuni că trebuie diferenŃiate aspectele generale ale conducerii de aspectele mai specifice. DiferenŃele au fost explicate în termenii variabilelor culturale fundamentale. atitudinile clienŃilor. Variabilele politice sunt incluse în categoria variabilelor culturale. de asemenea. dar măsura în care angajaŃii aderă la reguli diferă în diferite culturi.G. Trăsăturile organizării tradiŃionale se întâlnesc şi în firme mici. În Ńările lumii a treia organizarea tradiŃională este caracterizată prin decizie centralizată. conducerii superioare. Adaptarea la o tehnologie dată va avea aceleaşi rezultate în toate situaŃiile naŃionale. dimpotrivă. care diferă între FranŃa şi Germania.

pm. FuncŃia M a conducerii se referă la încurajarea relaŃiilor interpersonale şi reducerea conflictului ameninŃător pentru integritatea grupului. Tipurile au fost validate în studii realizate prin metoda anchetei şi în cercetări experimentale. a unui stil participativ de conducere. sunt caracteristice societăŃii indiene. El distinge două funcŃii principale ale conducerii: una contribuie la atingerea scopului şi rezolvarea sarcinilor grupului. EficienŃă mai mare au.1. Stiluri de conducere Sinha (1980) şi Misumi (1985) au descris variaŃiile trans-culturale ale stilurilor de conducere ale liderilor. valoarea mică pe dimensiunea respectivă). în India. capitolul 5). Sinha (1980) propune conceptul de "nurturant task-lider".1. iar litera mică. pM. Totuşi. care susŃin posibilitatea utilizării eficiente. rata accidentelor şi fluctuaŃia. în ordine. în acelaşi timp. condiŃiile sociale necesare unui stil pur participativ. Ştie că aceştia preferă relaŃiile personalizate. apreciind-o ca o teorie cu aplicaŃie universală. Din interacŃiunea funcŃiilor P şi M rezultă patru tipuri de bază ale conducerii: PM. Pm. FuncŃia de realizare a sarcinilor este numită performanŃă sau P. îi acceptă autoritatea şi aşteaptă direcŃionare. dar plin de "consideraŃie" în Hong Kong şi Japonia. cealaltă promovează autoconservarea şi întărirea proceselor de grup. SUA şi Japonia (Smith şi Peterson. un şef care vorbeşte colegilor săi despre dificultăŃile personale ale unui subordonat este privit ca lipsit de "consideraŃie" în Marea Britanie şi în SUA. Acest stil de conducere are două componente: orientarea spre sarcină şi orientarea spre subordonaŃi. similar celui descris în literatura americană (Khandwalla. lipsa unei orientări spre echipă.2.1988). De exemplu.orientare spre grup. EficienŃa relativă a tipurilor de conducere a avut ca indici realizările pe termen lung. cât şi diferenŃe. Stilul "nurturant-task" s-ar afla la mijlocul acestui continuum. dominaŃii străine. pm (majuscula indică valoarea mare pe o dimensiune. manifestă grijă şi afecŃiune pentru subordonaŃi. din literatura americană este înlocuită cu distincŃia: realizarea sarcinii . DistincŃia între realizarea sarcinii şi centrarea pe persoane. direcŃionarea cedează în favoarea unei atitudini mai participative. Pentru a descrie comportamentul managerial din India. Hong Kong. VariaŃii trans-culturale în comportamentul managerial 4. folosirea timpului de odihnă (venirea mai târziu la lucru şi prânzuri lungi) ca semn al statusului. pe măsură ce un subordonat are nevoie de mai puŃină ghidare şi direcŃionare. Pm. iar funcŃia de conservare a grupului este numită menŃinere sau M. valori şi atitudini specifice Indiei nu sunt compatibile cu stilul participativ. Rezultatele prezentate de Sinha au fost contrazise de alte cercetări efectuate în India. Autorul consideră că în India nu există. ÎnclinaŃia spre dependenŃă. Misumi consideră teoria sa ca o extensie a teoriilor occidentale clasice. Antecedente istorice. bunăstarea lor şi implicarea în dezvoltarea lor profesională. tipurile: PM. Liderul înŃelege expectanŃele subordonaŃilor săi. aşa cum au fost descrise de şcolile de la Ohio şi Michigan (v. Liderii se orientează spre sarcini şi scopuri dar. Autorul consideră că există un continuum de la autoritarism (pol ce corespunde "orientării spre sarcină" din literatura americană) la participativ (corespunzător "orientării spre persoane"). Rezultatele vin în sensul . Regulile şi reglementările pot fi ignorate pentru a face pe plac unui prieten sau unei rude. pM. Misumi (1985) propune modelul PM al conducerii.1. în prezent.4. nu doar la condiŃiile din Japonia. motivaŃia muncii.2. stilul nu este autoritarist. precum şi satisfacŃia şi criteriile de performanŃă. Studii realizate în Marea Britanie. 1988) au evidenŃiat atât aspecte comune legate de eficienŃa tipurilor de conducere. în organizaŃii din Japonia. Este un stil flexibil în care.

În opinia lui Heller (1985) întrebările generale din chestionare. Cea mai discutată dintre diferenŃele culturale.apreciază Laurent (1983) . Ea a fost considerată. este presupusa superioritate a eficienŃei organizaŃionale japoneze asupra celei americane. Superioritatea a fost atribuită stilului consultativ de luare a deciziei: procesul "ringi". în literatura de management. sistemul de consultare largă şi decizie de jos în sus poate evita situaŃia din sistemul democratic de luare a deciziei. clarifică diferenŃele culturale. Într-un studiu având subiecŃi manageri din diferite Ńări din Europa de Vest. aflaŃi la cursuri de instruire. DiferenŃele între Ńări sunt mai puŃin semnificative decât diferenŃele între situaŃii. cum ar fi cele legate de deciziile cotidiene sunt dependente de cerinŃele situaŃionale mai mult decât de diferenŃele culturale. trecând prin puncte ce arată caracterul mai mult sau mai puŃin participativ al procesului decizional. Sinha. Ei au postulat existenŃa unui continuum al puterii decizionale între decizia unilaterală a şefului şi delegarea întregii puteri subordonaŃilor. scurtarea timpului de implementare a deciziei. . El se ridică gradual pe linia de comandă. în care majoritatea îşi impune voinŃa. 1982. În acest fel sunt utilizate cunoştinŃele şi experienŃa multor angajaŃi. Planul poate fi de mai multe ori schimbat. Totuşi. Sistemul "ringi" corespunde practicii consultării largi ("nemawaski") din Japonia. Muncitorii sunt încurajaŃi să dezvolte propriile lor idei într-un plan. naŃionale. rolul mimicii în comunicarea în situaŃiile de afaceri. participarea la decizie pare mai mare în FranŃa şi Suedia şi mai mică în Israel şi Spania.a). etc. pentru aprobare. Este o procedură de luare a deciziei de jos în sus. care urmăreşte implicarea mai mare a angajaŃilor în succesul planului elaborat şi în misiunea organizaŃiei. atenŃia mai mare a managerilor din India la satisfacŃia angajaŃilor decât la performanŃa lor. iar planul este promovat consensul. Cu toate dezavantajele sale. în funcŃie de situaŃia cu care se confruntă. manifestarea publică a unei atitudini cel puŃin condescendente faŃă de subordonaŃi. Această procedură de luare a deciziei implică planuri făcute la nivele mai joase ale organizaŃiei. nevoia de linii clare de autoritate şi nevoia definirii clare a funcŃiilor angajaŃilor. Rezultatele arată că cei mai mulŃi manageri îşi schimbă mult comportamentul pe acest continuum. Dar planurile elaborate astfel au nevoie de mult timp ca să treacă prin întreaga birocraŃie din care rezultă o mare cantitate de documente.2.la managerii din diferite Ńări europene. SchiŃa unui astfel de plan circulă între departamente.2.1. rolul atitudinii încrezătoare şi ofensive la oamenii de afaceri americani. de asemenea. la chinezi. Procedura are. fără a se lua în seamă opinia minorităŃii. a liderilor din Hong Kong. (Readding. Răspunsurile la întrebări specifice. 1986 ş. "Reprezentările mentale colective" privind organizaŃiile sunt clar diferite .ideii lui Misumi că trebuie diferenŃiate aspectele generale ale conducerii de aspecte mai specifice. autorul găseşte diferenŃe culturale importante privind preocuparea acestora faŃă de puterea managerială. mai curând decât cele specifice. cheia succesului economic în Japonia. 4. Adler. ca efect pozitiv. 1984. Alte diferenŃe culturale semnalate în literatura sunt: tendinŃa japonezilor de a se angaja mai mult decât americanii în activitatea de planificare. DiferenŃe interculturale în procesul luării deciziei Heller si Wilpert (1981) au analizat luarea deciziei manageriale "la vârf" în 129 organizaŃii din SUA şi 5 din Europa de Vest şi Israel.

Au fost diferenŃiate şapte nivele ocupaŃionale. care a inclus date ale unui studiu pilot. Individualismul are ca indici următorii itemi: (1) disponibilitatea timpului pentru viaŃa personală şi de familie (2) libertatea de a avea un mod personal de abordare a muncii (3) oportunităŃi de instruire (cu semn negativ) (4) condiŃii fizice bune pentru muncă (cu semn negativ) În viziunea lui Hofstede. DiferenŃe interculturale în valorile legate de muncă şi în motivele muncii. geografici şi demografici. Au fost folosite peste 116 mii chestionare în 20 de limbi. individualismul înseamnă un cadru social angrenat lejer. dintre care 63. clanul sau alte grupări închise ("in-group") să aibă grijă de ei. Într-o primă fază studiul a inclus 40 de Ńări. individualismcolectivism şi masculinitate-feminitate. într-o societate în care se presupune că indivizii au grijă de ei înşişi şi de cei din familia lor imediată. Valorile. Datele au fost colectate în două etape: 1968 şi 1972.4.3. Hofstede a identificat 4 dimensiuni: distanŃa puterii. recunoscut ca cel mai important a fost făcut de Hofstede (1980. Între demersurile pe care autorul le-a întreprins pentru susŃinerea interpretărilor date celor patru dimensiuni. pentru calitatea vieŃii. în studiu. cu instrumente de colectare. eroism. Este opusă feminităŃii care reprezintă preferinŃa pentru relaŃii sociale. în schimbul unei loialităŃi lipsite de orice îndoială. care îi determină să prefere certitudinea şi să menŃină instituŃii care protejează conformitatea. DefiniŃiile şi indicii dimensiunilor au fost următorii: DistanŃa puterii s-a bazat pe trei itemi: (1) frica angajaŃilor de a fi în dezacord cu managerul (2) perceperea caracterului nondemocratic al luării deciziei (3) preferinŃa pentru luarea consultativă a deciziei DistanŃa puterii a fost definită ca măsura în care membrii unei societăŃii acceptă ca puterea din instituŃii şi organizaŃii să fie distribuite inegal Evitarea incertitudinii cuprinde trei itemi: (1) neîncălcarea regulilor companiei (2) rămânerea în companie (3) starea de nervozitate şi tensiune la locul de muncă În definiŃia dată de Hofstede. Instrumentul de investigare a inclus 160 întrebări.2. Masculinitatea are trei indici: (1) relaŃii bune cu managerul (2) cooperare bună cu alŃii (cu semn negativ) (3) obŃinerea recunoaşterii (cu semn negativ) Masculinitatea este descrisă ca preferinŃa pentru realizare. centrate pe valorile principale. 1983) în reprezentanŃele unei companii multinaŃionale: IBM (numită. care reprezintă preferinŃa pentru un cadru social “strâns" în care indivizii pot aştepta ca rudele. Studiul intercultural. modestie. au fost utilizate în analizele transculturale. evitarea incertitudinii este gradul în care membrii unei societăŃi simt disconfort faŃă de incertitudine şi ambiguitate. Derivarea acestor dimensiuni a urmat unui proces laborios. iniŃial.1. evitarea incertitudinii. atitudine ofensivă şi succes material. Individualismul contrastează cu colectivismul. s-au inclus corelaŃiile cu şapte indicatori economici. preocupare pentru o viaŃă uşoară. la care autorul a mai adăugat 10 Ńări şi trei regiuni. . pe tema valorilor. "Hermes"). bazate pe distincŃiile conceptuale din literatura de specialitate şi pe analize factoriale ale itemilor.

Motive si trebuinŃe.1990). caracteristici specifice Ńărilor din care provin. Rezultatele au indicat că diferenŃele naŃionale au explicat un sfert din totalul varianŃei. Giselli şi Porter (1966) au făcut primul studiu internaŃional asupra motivaŃiei. Astfel. Mc Clelland a găsit corelaŃii între dezvoltarea economică şi frecvenŃa temelor de realizare în produsele literare ale unei culturi. Argentina. Managementul paternalist ar fi mai acceptat în Ńările cu diferenŃe ridicate de putere. Modificând. varietatea. iar autonomia este considerată fără importanŃă. În sfârşit. de a prefera anumite stări de lucruri asupra altora. Spre exemplu. subiecŃii provin dintr-o singură companie. Haire. Dintre teoriile psihologice asupra trebuinŃelor umane. Mai mult asemănători decât diferiŃi. Ierarhia trebuinŃelor. deşi semnificaŃia culturală a acestor diferenŃe nu este clară. din cele 40 de Ńări investigate iniŃial a fost latitudinea geografică. universităŃi. Cel mai puternic predictor al scorurilor de distanŃă a puterii. SubordonaŃii din Ńările cu distanŃă mică a puterii evaluează negativ supravegherea strictă şi preferă modul consultativ de luare a deciziei. Chile. Fără a postula o relaŃie cauzală directă între temperatura mediului şi distanŃa puterii. în Ńările cu climat mai rece. paternurile identificate de Hofstede nu au fost consecvent confirmate (v.. schema lui Maslow ei au investigat următoarele trebuinŃe: de securitate. Variabilele economice. Berry şi Poortinga. şi Ńările nordice şi. Apoi. managerii exprimă. asiatice mai slab dezvoltate. latitudinea) oferă cele mai bune explicaŃii diferenŃelor dintre Ńări.A. El a avansat ideea că motivaŃia de realizare stă la baza aspiraŃiilor de progres ale naŃiunilor. Acest mod de definire este mai curând un nivel individual decât social. Clasificarea Ńărilor rezultată din studiile lui Hofstede rămâne. Anglia. separat. Ei au fost recrutaŃi din asociaŃii de patroni. Japonia. de conceptualizare. Armonia este importantă în Ńările cu individualism scăzut. puŃin. centre de instruire şi companii individuale. a fost găsită o corelaŃie semnificativă între estimările unor criterii economice (venitul pe locuitor şi producŃia de electricitate) şi scorurile la nivelul Ńării rezultate dintr-o analiză a povestirilor din cărŃile pentru copii (v. asiatice mai dezvoltate. care prin îndelungate procese de adaptare.U. SubiecŃii au fost 200 de manageri din 14 Ńări: 9 Ńări din Europa. cea elaborată de Mc Clelland (1961) şi cea aparŃinând lui Maslow (1954) au inspirat cercetările transculturale cele mai importante. Ellis 1988). totuşi. de autonomie şi de autorealizare. estul apropiat. Germania. Hofstede a explicat această relaŃie prin nevoia mai ridicată de tehnologie pentru supravieŃuirea umană. a dus la diferenŃe culturale în structura socială. latine slab dezvoltate. India şi Japonia. iar securitatea este considerată fără importanŃă.DistanŃa puterii a corelat cu conformitatea (ca opusă independenŃei) şi cu autoritarismul ridicat. Mc Clelland afirma că dezvoltarea economică nu poate fi explicată fără referire la variabilele sociale şi psihologice. interesantă. apoi S. Dasen. . tehnologice şi geografice (de ex. Studiul a mai inclus date privind stilurile de conducere şi rolurile manageriale. Segal. autorul vede factorii climaterici la începutul unui lanŃ cauzal. În Ńările cu individualism scăzut este de asemenea agreată conformitatea. având ca bază ierarhia trebuinŃelor realizată de Maslow (1954). Deşi acest lucru are unele avantaje. În Ńările cu individualism ridicat oamenii preferă diferenŃele. Studiile lui Hofstede ridică unele probleme. CoincidenŃa grupelor cu regiunile geografice dă validitate de aspect instrumentelor pe care se bazează. totuşi. Hofstede a găsit o corelaŃie ridicată între individualism şi bogăŃia economică (venituri pe locuitori). eşantioanele nu sunt reprezentative la nivel naŃional. Autorul a alcătuit opt grupe de Ńări: latine dezvoltate. autorul defineşte valoarea ca o tendinŃă larg manifestată în grup. de stimă socială.

A. SemnificaŃia muncii este tema unui studiu relativ recent. etc. în ordine. obligaŃia de a munci întruneşte un scor mai mare. religie şi familie). şi mai mare în Suedia. Studiul confirmă. Suedia a obŃinut scorul cel mai mic. însă) şi nivelului industrializării. łările Europei de Vest. vârstă sau ocupaŃie.A. Missumi. cei din Japonia. fosta Germanie de Vest şi Belgia dreptul la muncă prevalează în raport cu obligaŃia de a munci. Munca a fost a doua ca importanŃă între cele cinci roluri investigate. SubiecŃii au fost întrebaŃi cât de importantă este pentru ei. chiar dacă vor avea suficienŃi bani pentru a trăi în confort tot restul vieŃii. în frunte cu Marea Britanie au cea mai lungă istorie în această privinŃă. Muncitorii instruiŃi şi neangajaŃi au obŃinut scoruri medii la centralitatea muncii. Japonia şi Jugoslavia s-au industrializat mai recent. În Suedia.U.5 ori mai mari decât diferenŃele între grupuri ocupaŃionale. ea a fost urmată de autonomie (oportunitatea de a gândi şi acŃiona independent). Cu excepŃia Belgiei şi S. Autorii consideră similaritatea răspunsurilor subiecŃilor ca o reflectare a culturii industriale uniforme. că vor continua să lucreze.A.U. teoria lui Maslow. Managerii din Ńările în curs de dezvoltare şi Ńările din grupul numit Europa latină au exprimat cel mai scăzut grad de satisfacŃie. Autorii au fost Drenth. SubiecŃii au indicat într-un procent de 86%. S. satisfacerea trebuinŃelor. în privinŃa centralităŃii muncii a fost explicată ca funcŃie de timpul de industrializare.U. Wiplert. Dreptul la muncă are un scor mai mic în S. Autorii consideră interesant echilibrul între cele două variabile: dreptul la muncă şi datoria de a munci. TrebuinŃele cu gradul de activare cel mai ridicat.1987). omogene în privinŃa caracteristicilor demografice sau legate de muncă. cele mai importante trebuinŃe sunt cel mai puŃin satisfăcute. iar fosta Iugoslavie scorul cel mai mare. munca şi cât de importantă este ea în relaŃie cu alte roluri din viaŃă (legate de timpul liber. familia a fost considerată mai importantă ca munca. SubiecŃii care au considerat munca cel mai important lucru din viaŃa lor au fost. În fosta Jugoslavie nu a fost făcut un eşantion naŃional. cea mai mare diferenŃă a apărut în Japonia. Două feluri de eşantioane au fost făcute în fiecare Ńară: un eşantion naŃional (n ≥ 450) şi diferite grupuri vizate special (n = 90). prin muncă. Marea Britanie.. evaluate ca cele mai importante sunt cele mai nesatisfăcute. Heller.conform teoriei lui Maslow . fosta Jugoslavie. Israel. La obligaŃia de a munci. O . Centralitatea muncii a fost definită ca o convingere generală privind valoarea muncii în viaŃa cuiva. În toate Ńările. DiferenŃele între Ńări în privinŃa importanŃei relative a trebuinŃelor au fost destul de mici. Belgia şi Germania.. Belgia.Autorealizarea (realizarea capacităŃilor individuale) a fost considerată trebuinŃa cea mai importantă de către managerii din toate Ńările.. DiferenŃele semnalate privesc. Autorii atribuie diferenŃele unor factori naŃionali (nespecificaŃi.. Estimările au avut la bază doar grupurile eşantionate pe anumite caracteristici. Munca este mai importantă pentru profesionişti şi mai puŃin importantă pentru muncitorii cu angajamente temporare.principalele cauze interne ale comportamentului. iar conceptul principal în acest studiu este "centralitatea muncii".U. DiferenŃele între Ńări au fost de 1. fosta Iugoslavie şi Israel cele două variabile sunt aproximativ echilibrate. contribuŃia la societate. femeile au obŃinut scoruri mai semnificative decât bărbaŃii.A. În S. PoziŃia a doua a fostei Jugoslavii. relatat de Meaning of Working International Research Team (MOW. mai mult. Ele sunt . În Japonia. Gradul cel mai ridicat de satisfacŃie l-au exprimat managerii din Japonia şi Ńările nordice. Pentru cele mai multe Ńări. fosta Germanie de vest. prin acest rezultat. DiferenŃe semnificative între Ńări au fost găsite atât privind drepturile cât şi obligaŃiile derivate din normele sociale. Suedia. Marea Britanie. Autorii consideră preferabil echilibrul între cele două variabile. Autorii disting între dreptul la munca semnificativă şi interesantă şi datoria de aŃi aduce. viaŃa comunităŃii.

PrezenŃa unei alte persoane este necesară. probabil. lucrurile" (Schein. 1990. 4. similară celei utilizate de antropologi. ca modul corect de a percepe. O paradigmă culturală este un set de asumpŃii despre natură şi natura umană.3.87). În Ńările în care oamenii şi-au pierdut obişnuinŃa de a-şi exprima valorile personale. op. care în mod tipic sunt inconştiente. Dar acest proces nu atinge anumite lucruri bine ştiute. 4. în mod continuu. subl. Pentru "ca o valoare să conducă la un comportament. transmise noilor membrii.accentuare a drepturilor cu plată cu scorul scăzut la "centralitatea muncii" (ca în Suedia) poate afecta negativ nivelul activităŃii economice (pe termen lung) al unei naŃiuni.n. etc. gândi şi simŃi în legătură cu acele probleme (Schein.cit. Paradigme culturale sau "concepŃii-despre-lume-şi-viaŃă".este acest "de-la-sine-înŃeles". Ceea ce este cultural . Problemele metodologice s-ar putea rezolva doar ca o consecinŃă a conceptualizărilor adecvate. care include felul cum este învăŃată. de fapt. să o descopere). ele devin inconştiente. idealurile sistemului politic mai curând decât orientarea valorică individuală. p. pe măsură ce anumite procese motivaŃionale şi cognitive sunt repetate şi continuă să funcŃioneze.este necesar să ajungem la asumpŃiile de bază. care se opun anxietăŃii şi confuziei sunt elemente culturale. pe măsură ce învăŃă să îşi rezolve problemele de adaptare externă şi integrare internă. Există. care funcŃionează suficient de bine pentru a fi considerate valide şi. Aceste asumpŃii sunt "răspunsuri învăŃate" cu origine în valori declarate. care nu se schimbă sau se schimbă încet. În concluzie. ea este rezultatul ultim la care s-a ajuns. dominarea noŃiunilor culturii occidentale este evidentă. în ultimă instanŃă. pentru ca. 85. PrezenŃa lor în scalele de evaluare sau în alte instrumente de corectare a datelor ar putea afecta serios anumite rezultate. pe posesorul asumpŃiei inconştiente. gândesc şi sunt membrii unui grup sau ai unei organizaŃii.1. dar care determină. trebuinŃelor şi atitudinilor reflectă. transmisă şi schimbată cultura. "Cultura organizaŃională este paternul asumpŃiilor de bază pe care un grup le inventează. Pentru a înŃelege o cultură .. studiul valorilor. valoarea trebuie să se transforme în asumpŃii de bază despre cum sunt. de aceea. DefiniŃia culturii organizaŃionale Schein (1990 [1984]) propune o perspectivă dinamică de definire a culturii.. care să o împingă în primul plan.3. prin ignorarea valorilor unor culturi diferite. p.). .2. CULTURA ORGANIZAłIONALĂ CA MOD ÎNVĂłAT DE GÂNDIRE 4. AsumpŃiile despre natura relaŃiilor umane şi despre relaŃiile organizaŃiei cu mediul ei sunt integrate de paternul cultural. felul cum percep. (Ele pot fi readuse în conştiinŃă numai printr-un fel de investigaŃie focalizată. să-l ajute. MECANISMELE CREĂRII UNEI CULTURI ORGANIZAłIONALE 4. descoperă sau dezvoltă. prin succes repetat şi prin procesul gradual de considerare a anumitor lucruri ca adevăr lipsit de orice îndoială. despre realitate şi adevăr.spune Schein .1. Cultura organizaŃională este mai mult decât valorile unui grup. prin întrebări. AsumpŃiile sunt inconştiente. şi ca acel comportament să înceapă să rezolve o problemă. în sensul că.susŃine Schein . putem sublinia două aspecte. organizate într-un patern relativ coerent. În studiile privind diferenŃele transculturale. Nevoia unei conceptualizări emice a fost exprimată de mulŃi autori. despre natura activităŃii umane. care asigură stabilitatea grupului sau organizaŃiei. aşa cum rezultă acestea din date organizaŃionale. un fel de învăŃare sau schimbare în optica asupra problemelor organizaŃiei. Cultura organizaŃională se dezvoltă într-o matrice spirituală mai largă. AsumpŃiile care asigură stabilitatea.2.

mineri sau educatoare . Astfel. decât sunt alte grupuri. Dar procesul prin care oamenii învaŃă controlul mediului intern şi extern implică toate aceste elemente cognitive şi emoŃionale. că toată lumea este în birouri şi uşile sunt închise. răspunsurile învăŃate. în situaŃia de evitare a anxietăŃii. Dar. de izolare sau captivitate. este probabil repetat la nesfârşit. FuncŃiile asumpŃiilor Elementele culturale sunt. informal suntem tentaŃi să-i căutăm paternitatea într-o cultură occidentală. grupul încearcă variate răspunsuri până "un lucru merge".Nevoia de coerenŃă şi ordine a fiinŃei umane este cauza acestei integrări. Cu alte cuvinte. întărire sau recompensă. De exemplu. În absenŃa unor reprezentări cognitive comune organismul uman trăieşte o anxietate existenŃială de bază. atât situaŃiile pozitive de rezolvare a problemelor. centrată pe individ şi pe relaŃii competitive. cap. gândurile şi trăirile. Autorul identifică două tipuri de situaŃii de învăŃare: (1) situaŃii pozitive de rezolvare a problemelor. ea va favoriza dezvoltarea setului de asumpŃii organizaŃionale definit ca "teoria Y". într-o altă organizaŃie constatăm liniştea culoarelor. Paradigmele culturii organizaŃionale . studiile sociotehnice de la Tavistock).precizează Schein (op. gândurile şi sentimentele membrilor. În concluzie. în timp ce situaŃiile de rezolvare a problemelor pot infirma. care s-au dovedit suficient de funcŃionale. Cultura organizaŃiei nu controlează total percepŃiile. că nimic nu se face fără aprobarea cuiva. care produc întărire negativă. "Introducere"). la un moment dat. umanitatea. chiar când cauzele suferinŃei originare nu mai acŃionează de mult. firească. Structura socială şi căile de operare ale unor grupuri ocupaŃionale . Dacă. care produc întărire pozitivă sau negativă. Ea poate fi observată în situaŃii extreme. în sine. până când el va înceta să fie eficient. testării. în schimb. pentru a fi considerate valide. Grupul continuă apoi să utilizeze acel răspuns. un climat. o dată ce un răspuns este învăŃat.) sunt versiuni adaptate ale paradigmelor culturale mai largi. În situaŃiile pozitive de rezolvare a problemelor.2. dacă soluŃia încercată evită anxietatea. 4. suntem tentaŃi să inferăm o paradigmă culturală din est. în modelul lui Schein. cu atât ea ne va influenŃa percepŃiile. care la origine ar fi putut fi motivate de nevoia de a evita o situaŃie dureroasă care a provocat anxietate vor fi repetate. InformaŃia că răspunsul nu mai merge este vizibilă şi clară. Cu cât trăim mai mult într-o cultură dată. activitatea. timpul şi spaŃiul acoperă virtual toate funcŃiile umane. AsumpŃiile de bază privind natura. mai curând decât asumpŃiile definite ca "teoria X" (v. relaŃiile sociale. (2) situaŃii de evitare a anxietăŃii. pentru a vedea dacă anxietatea operează încă. adevărul.3. faŃă de anxietatea care ar rezulta din schimbarea modului obişnuit de a face lucrurile (Schein citează.de exemplu. Nevoia de consecvenŃă şi ordine a fiinŃei umane serveşte ca motivator ultim pentru un limbaj comun şi categorii de percepŃie şi gândire comune. elementele culturale bazate pe evitarea anxietăŃii vor fi mult mai stabile decât cele bazate pe rezolvarea pozitivă a problemelor. Cauza rezidă în absenŃa. paternurile de gândire şi simŃire şi comportamentele. în acest sens.le fac mai defensive. în mai mare măsură. Dacă într-o organizaŃie constatăm peisajul unor birouri deschise. dacă paradigma unei culturi conŃine asumpŃia că omul este perfectibil. Cultura este penetrantă şi ubicuă.cit. toate ritualurile. ÎnvăŃarea culturală progresează când tot mai multe răspunsuri ale persoanei sunt afectate cultural. soluŃiile învăŃate la probleme. cu cât cultura este mai veche. în general. conversaŃii şi argumentări intense. a dorinŃei subiectului de a testa situaŃia. când sunt prezenŃi oameni cu ranguri diferite se pot vedea ritualuri de deferenŃă şi obedienŃă şi un aer oficial. cât şi situaŃiile de evitare a anxietăŃii conduc la învăŃarea răspunsurilor sau căilor de soluŃionare. pentru că a evitat cu succes anxietatea. care este intolerabilă. . după cum soluŃia încercată "lucrează" sau nu. răspunsurile legate de evitarea anxietăŃii se sustrag. În contrast. Evitarea anxietăŃii este.

care trebuie să tolereze anxietatea de a renunŃa la răspunsurile stabile. sunt în conflict sau alcătuiesc. dar oferă o anumită securitate grupului. Grupurile. simŃi şi gândi. gazda sau proprietarul ei. Un astfel de grup este definit de Schein ca mai mulŃi oameni care: (1) au fost împreună suficient de mult timp ca să fi avut importante probleme comune. ca întreg. divizionale sau birocratice. putem presupune că grupul a avut suficientă stabilitate şi a acumulat suficientă experienŃă comună ca să fi dezvoltat o cultură.). puternică pentru a-şi crea o identitate. fie respinse. OrganizaŃiile tinere se pot strădui să îşi formeze o cultură unică. Un astfel de stadiu (al "nisipurilor mişcătoare") trebuie să ofere suficientă disconfirmare pentru a motiva schimbarea şi destulă siguranŃă psihologică pentru a permite individului şi grupului să dea atenŃie datelor care disconfirmă. membrii îşi găsesc propriile lor soluŃii. Dacă un grup stabil a avut o lungă. În cele din urmă. Liderii au un rol cheie când grupul se confruntă cu o problemă nouă şi trebuie să-şi dezvolte noi răspunsuri la o situaŃie. dar pe măsură ce grupul îmbătrâneşte şi dobândeşte experienŃe proprii.o puternică şi diferenŃiată cultură. ei nu au suficiente experienŃe comune pentru ca grupul. dacă a reuşit să treacă de multe probleme de supravieŃuire. specifice. care apoi sunt încercate şi.cit. o cultură comună depinde de existenŃa unei experienŃe comune. Aceste categorii de experienŃe sunt definitorii pentru istoria grupului. în liderii timpurii ai organizaŃiilor. IniŃial. procesul soluŃionării constă în susŃinerea anumitor căi de a face lucrurile. Dacă grupul transmite cu convingere elemente ale felului de a percepe. Dacă o corporaŃie consistă din subgrupuri funcŃionale. Dacă un grup nu are ocazia să socializeze noi membri. (3) au primit noi membrii. atunci corporaŃia va conŃine mai multe culturi.3. în funcŃie de cât au fost de eficiente. el nu poate să îşi testeze consensul şi acceptarea unei convingeri. atunci când trece prin ceea ce Kurt Lewin numea "stadiul dezgheŃat" (unfreezing stage). arată Schein (op. Dacă un grup şi-a schimbat constant membrii sau aceştia au fost împreună o scurtă perioadă şi nu s-au confruntat cu probleme dificile. să aibă o cultură definită. variată şi intensă istorie. Creatorii culturii organizaŃionale SoluŃiile culturale au originea în fondatorii. nevoia de a evita anxietatea cognitivă şi socială. O cultură nu se poate dezvolta fără un grup care este creatorul. el va avea. ConŃinutul real al culturii şi gradul în care soluŃiile ei sunt adecvate problemelor ridicate de mediu îi apare lui Schein ca fiind o trăsătură a culturii mai importantă decât forŃa.susŃine Schein .Cauzele acestei stabilizări rezidă în natura mecanismului de reducere a anxietăŃii şi în nevoia de stabilitate a sistemelor umane. perioadele în care felurile habituale de a face lucrurile nu mai funcŃionează pentru că schimbări dramatice în mediu cer răspunsuri noi.3. Dacă acestea coexistă. Schein include transmiterea soluŃiilor la noii membrii în definiŃia culturii. FuncŃiile cruciale ale conducerii sunt de a ghida grupurile şi organizaŃiile în. nu numai că asigură inventarea de noi soluŃii. la vârf. procesul de descoperire de noi soluŃii va interfera cu experienŃele comune. Liderii. Cu toate că membrii grupului pot avea asumpŃii individuale foarte puternice. din considerentul că decizia de a transmite este un test foarte important al faptului că o soluŃie dată este împărtăşită şi percepută ca validă. Tipic. chiar. el are . o cultură lipsită de forŃă. valori sau asumpŃii. 4. corporatiste. organizaŃiile cu o istorie mai lungă pot fi eficiente cu o cultură globală mai scăzută când diverse subculturi le permit să reacŃioneze rapid la schimbările mediului. cu oportunităŃi de rezolvare a problemelor (corporaŃiei) suficiente ca număr şi varietate. Curiozitatea se dezvoltă în imediata vecinătate a familiarului. (2) au avut oportunităŃi de a rezolva aceste probleme şi de a observa efectele soluŃiilor lor. . fie adoptate. EficienŃa soluŃiilor învăŃate de grup poate fi asociată unor culturi diferite. liderii au mare influenŃă. prin definiŃie.

disponibilităŃi economice şi alte resurse. În consecinŃă. Natura soluŃiilor la aceste probleme reflectă înclinaŃiile fondatorilor ca şi ale liderilor actuali. Dacă aceste culturi există separat sau alcătuiesc unitatea în diversitate.4. o companie poate ajunge la soluŃiile: "să găsim un loc propriu pe piaŃă ". putere şi status. experienŃa anterioară a membrilor grupului. Vor exista. Fiecare stadiu de rezolvare a problemelor de supravieŃuire a grupului în mediul extern strategia. Obiectul soluŃiilor învăŃate Definind cultura organizaŃională ca soluŃii învăŃate la problemele cărora grupul trebuie să le facă faŃă. Este posibil să identificăm o cultură managerială.3. Ce legătură există între acestea şi eficienŃa universităŃii? . regulile care stabilesc cine şi cui i se poate adresa. criteriilor de evaluare. în sensul că experienŃa culturală anterioară predispune membrii săi să perceapă mediul într-un anumit fel şi chiar să controleze mediul într-un anumit grad. În tradiŃia ideilor lui Weick (v. în ce condiŃii poate fi iniŃiată o comunicare. chiar. Problemele de integrare internă la care pot fi găsite soluŃii culturale sunt probleme de: limbaj. regulile care guvernează relaŃiile de colegialitate. toate pot conŃine răspunsuri caracteristice istoriei grupului. în general. o cultură de producŃie. AsumpŃiile de bază ale culturii din care provin membrii unui grup determină. soarta. capitolul 8) Schein observă că o parte a mediului grupului este "instituit". de aceeaşi natură. într-o oarecare măsură. de la o definire iniŃială a misiunii: " să învingi toŃi competitorii de pe piaŃă! ". elemente ale mediului (condiŃii naturale. căilor de corectare. sau poate fi rezultatul învăŃării/schimbării în setul de asumpŃii al fiecărei subculturi din organizaŃie. O problemă îşi poate găsi o soluŃie managerială sau de cercetare dezvoltare. scopurile. relaŃiile între sexe. organizaŃiei în mediul său. 1 AnalizaŃi cultura UniversităŃii Babeş-Bolyai identificând elementele definiŃiei propuse de Schein. mijloacelor. în mare măsură. măsurarea performanŃei şi corectarea .cit. "căldura" sau "răceala" relaŃiilor dintre membrii. aceasta se reflectă. recompense şi pedepse şi ideologie. Temă de reflecŃie nr. asumpŃiile originale. cu toate că problemele de integrare internă sunt. totuşi. 4. într-o oarecare măsură. întotdeauna. scopurilor.ridică problema realizării coerenŃei setului de asumpŃii sau a consensului membrilor. formulările esenŃiale ale misiunii. precum şi trăirea evenimentelor actuale. Astfel. precizarea naturii acestor probleme dobândeşte importanŃă pentru înŃelegerea culturii. un factor de introducere a varietăŃii în setul de asumpŃii care alcătuiesc cultura organizaŃiei. o cultură ştiinŃifică şi o cultură sindicală în aceeaşi organizaŃie. Schein (op. schimbări politice) care se sustrag controlului grupului şi care îi determină. definirea grupului.) distinge două categorii de probleme: de adaptare externă şi de integrare interne. Problemele adaptării externe sunt problemele care determină supravieŃuirea grupului. Pe măsură ce organizaŃia îşi dezvoltă experienŃa proprie. cultura în baza căreia ele se soluŃionează poate varia de la o organizaŃie la alta. "să coexistăm cu alte companii" sau. criteriile de alocare a puterii şi statusului. atitudinea faŃă de evenimente inexplicabile.Baza ocupaŃională a membrilor organizaŃiei poate fi. de asemenea. relaŃii interpersonale. în natura soluŃiilor la problemele interne şi de adaptare la mediu pe care organizaŃia le validează. caracterul deschis. ea va începe să modifice. etc. Astfel. mijloacele de realizare. regulile de atribuire a recompenselor şi pedepselor. criteriile în funcŃie de care grupul ştie cine intră şi cine nu face parte din grup. "să fim partenerul ascuns al unei industrii puternice".

documentele publice.3. Schimbările culturii din această perioadă pot fi descrise ca clarificare. în diferite stadii ale dezvoltării organizaŃiei şi natura schimbărilor corespunzătoare fiecărui stadiu. paternurile vizibile şi auzibile de comportament. istoriile care circulă în organizaŃii. Datele sunt uşor de obŃinut la acest nivel. Putem identifica paternuri de comportament caracteristice organizaŃiei. în acest moment. este nevoie de considerarea tuturor surselor de stabilitate. dar greu de interpretat. dacă fiecare generaŃie de noi membrii ar putea introduce noi percepŃii. După aprecierea lui Schein descifrarea mecanismului de penetrare a noilor idei este o problemă empirică: "rămâne să stabilim. diversificate pot conŃine multe grupuri cultural diferite: funcŃionale. ratificării şi reafirmării ei. 4. căi noi de percepere. care vor să menŃină totul din cultura originală. cultura trebuie să fie percepută ca validă. socializat şi. OrganizaŃia poate considera necesară accentuarea diversificării culturii pentru a avea flexibilitate într-un mediu turbulent. paternuri de gândire şi reguli de interacŃiune. pe această bază. centrate pe sarcini. geografice. o largă gamă de modele pot fi urmate de manageri. Schimbarea de esenŃă a culturii are puŃine şanse în acest stadiu.3. de la corecŃia directă. să producă schimbări. considerăm că mecanismul penetrării noilor idei în cultura unei organizaŃii este suficient specificat de modelul "selecŃiei naturale". acceptat într-o poziŃie centrală.3. Pentru o deplasare a analizei la nivelul cauzelor comportamentului. fără a putea înŃelege cauza lor. În ce ne priveşte. ImplicaŃiile diagnostice ale modelului Cultura unei organizaŃii poate fi analizată la diferite nivele. Sau el aduce. OrganizaŃiile mari. însă. Schimbarea unei părŃi a culturii organizaŃiei este. fără înlăturarea unei largi categorii de membrii. Pot constitui obiect al analizei artefactele vizibile: Arhitectura care structurează spaŃiile deŃinute de organizaŃie. Ajutorul acordat managerilor pentru conştientizarea setului de asumpŃii care conduce la o astfel de decizie este considerată esenŃială pentru îmbunătăŃirea deciziilor strategice. În acest scop. articulare şi elaborare. prin care Weick (1979) descrie funcŃionarea memoriei organizaŃiei (v. cultura poate fi controlată şi schimbată. Valorile sunt. Transmiterea culturii Cultura nu ar putea asigura stabilitatea organizaŃiei. Sau organizaŃia poate urmări . care întâmpină rezistenŃă. Modelul prevede condiŃiile în care noul este perceput şi reŃinut (selectat). Managementul şi schimbarea culturii Perspectiva dinamică asupra culturii organizaŃionale subliniază funcŃiile ei diferite. necesară.5. Noul membru poate fi. va începe să aibă influenŃă. Ea poate fi un proces dureros. Pentru a-şi putea îndeplini funcŃia de stabilizare. Tehnicile de schimbare a culturii sunt variate. 4. la seducŃia subtilă. apreciază Schein. din momentul intrării sale în organizaŃie. În al doilea stadiu de dezvoltare a organizaŃiei. rezultate din maturitatea pieŃei şi a produselor sau\şi din stabilitatea internă şi confortul care împiedică inovaŃia. tehnologia. Le aflăm intervievând . stilul de a se îmbrăca al oamenilor. capitolul 8). greu de observat direct. materiale de orientare a angajaŃilor. cultura este sursă de identitate şi forŃă. dacă şi cum se întâmplă acest lucru". Stadiul următor este de maturitate şi declin. gândire şi acŃiune.4. etc. prin introducerea noilor tehnologii. iar după această promovare. mai întâi. empiric.7. Schimbarea poate fi imposibilă.6.în mod impropriu pentru acest stadiu crearea unei culturi puternice. ne orientăm studiul asupra valorilor care îl generează. Procesul de transmitere a culturii grupului (procesul de socializare) oferă oportunitatea testării. Când grupul este în formare şi dezvoltare.

rezultatelor obŃinute personal. însă. transmisă şi schimbată cultura. Persoanele investigate trebuie să fie reprezentative pentru cultura organizaŃiei. ajungem la ceea ce este cultural în determinanŃii comportamentului. prototipurile ei. valoarea acestor categorii asupra comportamentului exteriorizat. Există altele. Conform modelului elaborat de Schein (1990 [1984]) „cultura organizaŃională este paternul asumpŃiilor de bază pe care un grup le inventează. în privinŃa a ceea ce consideră important de transmis acestora. Iar motivele subiacente comportamentului rămân ascunse sau sunt inconştiente (v. dacă rămânem la nivelul comportamentului. care include felul cum este învăŃată. desprinse de acesta din materialul deja studiat. după opinia lui Schein. raŃionalizările comportamentului lor. pe măsură ce învăŃă să îşi rezolve . modurilor de acŃiune. Analiza convingerilor. Numai după ce identificăm consensul la acest nivel. nu rareori. singurul care. Prin inferarea asumpŃiilor de bază ale organizaŃiei putem căuta temele majore din motivările date acŃiunilor asumate. valorilor şi asumpŃiilor creatorilor de cultură şi de cariere. să fie interesate în dezvăluirea asumpŃiilor lor de bază. Următorul nivel.) propune patru căi de a aduna date pentru a descifra paradigma culturală sau viziunea organizaŃiei.consultant. Persoanele pot fi chestionate în privinŃa scopurilor. Intervievarea managerilor şi colegilor mai vârstnici ai noilor membrii. în mod ideal. el subliniază. vizibil cuiva din interior pentru că este alcătuit din lucruri "de-la-sine-înŃelese". de fapt. ne conduce la înŃelegerea culturii unui grup este acela al asumpŃiilor. permite identificarea unor aspecte ale culturii. Analiza răspunsurilor la incidentele critice din istoria organizaŃiei. Cu toate că modelul propus de Schein se centrează pe percepŃii. membru al organizaŃiei . de multe ori. ceea ce ar vrea. Schein (op. Explorarea comună. descoperă sau dezvoltă. AsumpŃiile persoanei intervievate se revelă mai uşor dacă contrastează cu presupunerile cercetătorului. Dar este dificil să explicăm ce se întâmplă în organizaŃii.cit. Cultura se manifestă în comportament. Analiza documentelor ne conduce cu uşurinŃă la observaŃia că ele conŃin numai valorile culturale declarate. Această investigare comună vizează conştientizarea asumpŃiilor de bază (inconştiente) şi a structurărilor lor într-o paradigmă culturală.membrii importanŃi ai organizaŃiei sau analizând documentele ei. şi analiza documentelor pot conduce la identificarea perioadelor importante pentru formarea unei culturi. Paternul particular de asumpŃii care alcătuieşte paradigma culturală a organizaŃiei sau viziunea ei asupra lucrurilor nu este. Rezumat Tema propune o perspectivă dinamică de definire a culturii. să fie motivele acŃiunilor lor. care nu sunt relevate noilor veniŃi. Pentru a înŃelege partea culturală din factorii interni care determină comportamentul membrilor organizaŃiei (parte diferită atât de factorii personali cât şi de cei situaŃionali) trebuie să examinăm paternul percepŃiilor. Ceea ce spun oamenii este motivarea conştientă a comportamentului lor. intern. gândurilor şi trăirilor indivizilor. Analiza procesului şi conŃinutului socializării noilor membrii. capitolul 8). dar şi în privinŃa viziunii asupra rezolvării problemelor de integrare internă şi adaptare externă a organizaŃiei. gânduri şi trăiri. a problemelor observate sau descoperite prin interviu. din prezent şi din trecut. Interviul membrilor importanŃi.

ele devin inconştiente. 5. Dar acest proces nu atinge anumite lucruri bine ştiute. prin succes repetat şi prin procesul gradual de considerare a anumitor lucruri ca adevăr lipsit de orice îndoială. Ceea ce este cultural .este acest "de-la-sine-înŃeles". PrezenŃa unei alte persoane este necesară. să-l ajute. de fapt. Ce credeŃi despre aceste valori declarate? 4. AsumpŃiile sunt inconştiente. PuteŃi înŃelege cauzele lor? 3. pentru ca. transmise noilor membrii. care funcŃionează suficient de bine pentru a fi considerate valide şi. AflaŃi date despre procesul socializării noilor membrii.05. necesar să ajungem la asumpŃiile de bază. prin întrebări. conform modelului amintit.2010. . ea este rezultatul ultim la care s-a ajuns. şi va trebui să fie predat individual. pe măsură ce anumite procese motivaŃionale şi cognitive sunt repetate şi continuă să funcŃioneze. care se opun anxietăŃii şi confuziei sunt elemente culturale. Cultura organizaŃională este mai mult decât valorile unui grup. care nu se schimbă sau se schimbă încet. în sensul că. Pentru a înŃelege o cultură este. lucrurile" (Schein. în scris. în condiŃiile stabilite de echipa responsabilă a acestui curs până la data de 03. Aceste asumpŃii sunt "răspunsuri învăŃate" cu origine în valori declarate. pe posesorul asumpŃiei inconştiente. să o descopere). care să o împingă în primul plan. ExerciŃiu de evaluare ÎncercaŃi o diagnoză a culturii unei organizaŃii plasând analiza la mai multe niveluri diferite: 1. AnalizaŃi un incident critic. gândesc şi sunt membrii unui grup sau ai unei organizaŃii. (Ele pot fi readuse în conştiinŃă numai printr-un fel de investigaŃie focalizată. Acest exerciŃiu face parte din notarea dvs.spune Schein . în ultimă instanŃă. ca modul corect de a percepe. la finalul acestui curs. AnalizaŃi convingerile persoanelor legate de modul de rezolvare al diferitelor probleme ale organizaŃiei. AsumpŃiile care asigură stabilitatea. care în mod tipic sunt inconştiente. valoarea trebuie să se transforme în asumpŃii de bază despre cum sunt. ÎncercaŃi împreună cu acestea conştientizarea asumpŃiilor lor de bază în temele majore care privesc organizaŃia. IntervievaŃi membrii importanŃi ai organizaŃiei şi analizaŃi documente organizaŃionale pentru a afla valorile organizaŃiei. care asigură stabilitatea grupului sau organizaŃiei. Pentru "ca o valoare să conducă la un comportament. un fel de învăŃare sau schimbare în optica asupra problemelor organizaŃiei. DescrieŃi artefactele vizibile: şi încercaŃi interpretarea lor. felul cum percep. gândi şi simŃi în legătură cu acele probleme”. 2. dar care determină. 1990). . şi ca acel comportament să înceapă să rezolve o problemă. similară celei utilizate de antropologi.problemele de adaptare externă şi integrare internă. de aceea. IdentificaŃi paternuri de comportament caracteristice organizaŃiei. în mod continuu. 6. Există.

. Modele de diagnoză şi intervenŃie. G. (1990).. 35. . A.. “Personal versus social values in Romanian students”. (2003) InteligenŃa organizaŃiilor. Sanders. Ohayv. Chirică. "Climat and culture: Interaction and qualitative differences in organizational meanings". (1990).. Revue Roumaine de Psychologie. Administrative Sciences Quarterly. Rutinele şi managementul gândirii colective. Cluj-Napoca. 38. S. A. S. 668–681.. G.Bibliografie minimală Chirică. 25-32. B. “Measuring organizational cultures: A qualitative/quantitative study across twenty cases”.D. Casa de editură şi consultanŃă Studiul Organizării. Cluj-Napoca. Ciuce. 6. (2008). 75. S. (in press) Facultativ: Chirică. C. 1. (1996) Psihologie organizaŃională. D. D. Presa Universitară Clujeană. J. Andrei. Rucai. AplicaŃii ale Psihologiei OrganizaŃionale.M. Liiceanu.. Hofstede. (1994). 286-316. Neuijen.R. Rentsch. Journal of Applied Psychology.

IdentificaŃi modelul sau modelele care descriu cel mai bine fiecare situaŃie. AnalizaŃi un incident critic. ApreciaŃi capacitatea de învăŃare a grupului sau organizaŃiei după tipul predominant de învăŃare. programată şi neprogramată. etc.2010 1 punct 4 03. Ce credeŃi despre aceste valori declarate? 4.2010 1 punct Examen --- --- 6 puncte . IdentificaŃi paternuri de comportament caracteristice organizaŃiei. organizaŃională. Tema nr.04.2010 1 punct 3 19. PuteŃi înŃelege cauzele lor? 3. DescrieŃi artefactele vizibile: şi încercaŃi interpratarea lor. 6. AflaŃi date despre procesul socializării noilor membrii. interacŃiuni verbale. Tema nr.2010 Punctaj 1 1 punct 2 22. opŃiunea finală. Tema nr.03.03. DescrieŃi în detaliu procesul (gânduri. acte comportamentale.) care duce la alegerea. IntervievaŃi membrii importanŃi ai organizaŃiei şi analizaŃi documente organizaŃionale pentru a afla valorile organizaŃiei. ÎncercaŃi încadrarea interacŃiunilor verbale într-unul din modelele comunicării studiate. ApreciaŃi eficienŃa comunicării organizaŃionale în acel caz. 2. 5.05. ÎncercaŃi împreună cu acestea conştientizarea asumpŃiilor lor de bază în temele majore care privesc organizaŃia. 1 IdentificaŃi câte o situaŃie reală pentru fiecare tip de decizie: individuală. Modul Termen de predare 02.Calendarul sintetic al disciplinei ModalităŃi de evaluare Tema nr. AnalizaŃi convingerile persoanelor legate de modul de rezolvare al diferitelor probleme ale organizaŃiei. 3 IdentificaŃi cazuri de învăŃare pentru fiecare tip de învăŃare organizaŃională. 2 AnalizaŃi modul în care sunt discutate standardele şi criteriile de apreciere şi corectare a performanŃei într-un grup organizaŃional cunoscut. 4 ÎncercaŃi o diagnoză a culturii unei organizaŃii plasând analiza la mai multe niveluri diferite: 1.

533 . J. R. 68. A theory of psychological reactance. (1967). leadership and men. Bales. 183-200.F. J. "Attitudes". et. dissent. B. (1985). Organizational learning: a theory of action perspective.. Psychological Review. Carlsmith J.N. Research and applications. F. (1990) "Un studiu intercultural cu ajutorul chestionarului de personalitate Eysenck".. Psychological Bulletin. "Studies of independence and conformity: A minority of one against a unanimous majority". 65. "Ethnic Stereotypes. S. "Self-perception: An alternative interpretation of cogni-tive dissonance phenomena". 36. 1.III. "Effects of group pressure upon the modification and distorsion of judjement". S. E. New York: Harper and Row. Brigham.H. Argyris. "Dissonance theory: Progress and problems". Addison-Wesley. Mass. (1951). (vol 2. S. Journal of Abnormal and Social Psychology.. International dimensions of organizational behavior. New York: Free Press.S. E. Massachusetts.. T. "Social behavior and orientation invertory: a review"... L.. (1967). Glencoe.J. C. (1961 b). Boston. 15-38. In: R. 359-372. (1973).Hall. "Familiarity. Pittsburg: Carnegie Press. Ill. 3. Bavelas. Psychological Review. Orientation Inventary.: Free Press. Social psychology. Blake. (1971). (Whole 416). "Psychological Bulletin. New-York: Academic Press. Parsons.W. utility. Eysenck.B. (1968). S. 695-698. 1. J. Theories of cognitive consistency: A sourcebook.J. Journal of Applied Psychology..B. Englewood Cliffs. L.E. "Effects of temporal context on information". J.) Groups. Fuller. R. Management teams Heinemann. Aldag. 32.552. (1950). R. R. Băban.. Bass. Worcester. Levine.M.G. Psychological Reports. Aronson. Bales. P.M. Blake.: Clark University Press. A.).J. Chicago: Rand McNally. Schön. Comprehension of own and outgroup positions under intergroup competition. and conformity". (1993). Andersen. (1961 a) "Loyalty of representatives to ingroup posi-tions during intergroup competition. (1957) "Motivational determinants of risk-taking behavior". 14.. 24. R. Mouton J. B. Brock .(1981). Reading. (1956). and supportiveness as determinants of information receptivity". B. E. (1992) Cross–cultural psychology.R. (1978). Adorno. Psychological Bulletin. T.). 292-301. Press. Bem. M. Levinson.. Albert. "Performance expectancy as a determinant of actual performance". D. Dasen P.al. F.M. R. Cambridge University Press. Backer.R. 4. (1955). NJ: Prentice . G.. (Eds. Slater. (1952). (1970). Asch. C. 76. Allport . Poortinga Y. Frenkel-Brunswick. Aronson. Mouton J. ANEXE Bibliografia completă a cursului Adler. D. "The effect of participatory and supervisory leadership on group creativity". 113. E.E. Fiedler.W. 64. (1962).F.M. Bass. (1962). Brehm.C. R. (1966). . Murchison (Ed.. Segall. "Role differentiation in small groups" In: T. Berry J. "Social apport.H.R. Palo Alto: Consulting Psychology. "Beyond fiasco: A reappraisal of the groupthink phenomenon and a new model of group decision preocesses".W. Derevenco.. Atkinson. Family socialization and interaction process.. 37-45. 260-292. S. D.. P. In: C... 9. Belbin. J." Sociometry. Asch. 48. Abelson et al.. Bass. R. 5. A. Sociometry. The authoritarion personality. P. 227-236. 178-182. 70. (1935).W. Leadership and performance beyond expectations. Psychological Monographs.J.M. (1968). (1964). In H. E. Revista de Psihologie. S.) Handbook of social psychology.. Sanford.M. MA: Kent. 31. 1955. 74. Allen. M. 177-183. Journal of Personality and Social Psychology. Asch. (1986). N.L. Journal of Conflict Resolution.Guetzkow (Ed. 304-310.W. 138-149.

n. (1992) "Schimbări în opiniile şi atitudinile politice ale populaŃiei din România după decembrie 1989". J. M. XXXVIII. (1969). R. Conger. 1. Cialdini. Harary. J.D. 211-224. P. Hornbeck. J. imediacy and attitude change". British Journal of Social Psychology. Craig (Eds.. 432-459. 33. Pierce.T. Personality. 80. "Principles of automatic influence". dissociation and sensitivity to inconsistency". European Journal of Social Psychology.M. Edwards.H. Chirica-Nemes. S. "Structural balance: a generalization of Heider's theory".. Stroebe. Journal of Personality and Social Psychology. P. A. 38. Collins.. Chicago: Aldine.producing forced compliance paradigm". 12. (1984).. New York: Atherton. R. "Conformity and creative thinking". 752-766. Studia Univ.(1967). J. 79-86. (1962). Conger J. Psychological Review. J.. DeSanctis. 1.. (1992). San Diego. Pelguin. (1992). 7. A. Chaiken. 477-489. 63. MoŃescu. The Personal Preference Schedule.. Heath. Journal of Organizational Behavior. "Charismatic leadership in organiza-tions: perceived behavioral attributes and their measurement". 2. (1972). S. Terrell. 5. 11-23. B. "Corporate Cultures: The rites and rituals of corporate life". Chelcea. Buckley (Ed. E. (1984). Perju-Liiceanu.A.S. 1139-1143. Drenth. XV. Coverdale. "A foundation for the study of group decision support systems". 15. In: I. . (1994). R. Mass: D. "Studies in forced compliance: XIII..). 45.E. 5. In search of a dissonance . "Decision field theory: A dyna-mic-cognitive approach to decision making in an uncertain envirenment". "A laboratory investigation of groupthink". Groenendijk. De Wolff (Eds. S. Wertheimer (Eds. (1990[1982]). W. (1978). B. Eiser. Ross. (1987). Psychological Review. 589-609. F. Courtright.Y. F. Baltimore. "Society as a complex adaptative system". Trainind for developments. G. L. New York: Wiley. "Work and organizational psychology in cross–cultural perspective". R. New York. Kennedy. Eiser.L. C. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Psych-paed. A mosaic of contemporary views. M. CA: AcademicPress. Academy of Mangement Review. Thierry. Belmont. G. Kanungo. In. (1986). Busemeyer. (1980).J. 1.2. A. S. Handbook of work and organizational psychology (vol. N. Eagly..R. Eiser. research and practice. Journal of Cunsulting and Clinical Psychology. 277-293... (Second edition). R.. "Social identity and social change: Recent develop-ements in intergroup relations research".J. Communication Monographs. 637-647. Gallupe. R. Psychological Review. Davis. Cartwright.. 289-290. W. M.) Modern systems research for the behavioral scientist. Management Science. Ashmore. "Conformity and social influence". 693-710. Theory and research. (1968). Deal. (1973).). Crutchfield. Cognitive social psychology. 23.D.E.B.E. N.). "Uneven progress: social psychology and the study of attitudes". J. Revista de psihologie.. XXXVII. Buckley. J. In: H. G. New York: Psychological Corporation. (1986). J. (1993). 1-2 . R. B. Training Partnerships. Chirica. S. (1977) "Partisan language. 39. Kanungo R. 439-452. Journal of Personality and Social Psychology. Drenth. (1970). (1993). Personal selling: Theory.. 229-246. (1977).A. Harper & Row. Psychologia-Pardagogia. 100.. Witney. J. In: W. "Repression. London: Mc Graw-Hill. A. (1987) "Towards a behavioral theory of charismatic leadership in organizational setting". Contemporary approaches to creative thinking. Jacoby. Chelune.R.R. (1956). Newstrom (Eds. "Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion". Burger.J. (1984). Lexington. Cotegorization and Social judgement. R. J. Willems. D. A. "Group decision and social interaction: a theory of social decision schemes".Brown. (1954).). 97-125.A.) The manager'sbookshelf. The mecanism of mind. Babes-Bolyai. Gruber.W. 3. C. J. In: P.W. California: Wadsworth.R. DeBono.. "Disclosure flexibility and social-situational perceptions". Townsend. 63. C. 5.J.H. . Representative Re-search in Social Psychology. T.

Comunication and organizational behavior. Spring. Royce. McGraw-Hill. Ferguson. (1968). Managing individual and group behavior in organizations. Human Relations. D. S. 38-46. M. J.. Psychological Bulletin. Rosenman.(1990).P. E. Escape from freedom. Kelley. CA: Academic Press. H. Glass. (1983). 69. Mitchell.L. D. (1990). Fiedler. New York: Wiley. Heller. F. J. L. Carlsmith. "A theory of social comparison process". Homewood. Warner (Eds. 58. Festinger.L. "Differentiation matching". (1987). Organizational Behavior and Human Performance. 1. . Landy.. 73. "The effects of supervisor behavior on the path-goal relationship". (1979). In: R. 5. (1970). (1974). W.: Erlbaum.M. Fishbein. Foa. Heller. In: L. M. and coronary disease. Festinger . The silent language.L. Feldman. M. Research in organizational behavior (vol. Fiedler. 22. Journal of Psy-chology. T. Mos (Eds.V (1973).J. Friedmann. (1977) Behavior. Journal of Abnormal and Social Psychology. In: L. Porter L. D. C. Galegher. Zacks. 356-388. L. Ghiselli. "Signifiant factors in over-evaluation of own group's product". New Jerey. Sears.).E. (1972). "Schema and interference. (1964). Fromm. Berkowitz (Ed. Harrison. (1971). Stanford. 2. T. Flowers. M. (1957).Evans. (1958). R. Models in cognitive social psyhology". Understanding organisations..O. 203-210. L.S.G.(1993). 1971. 277-298. 16. CA: Stanford University Press. "Some determinants of an individual's esteem for his least prefered coworker". (1959). 107-112. Edmonton. E. Annals of thoretical psychology. Behavioral Science . New York: Academic Press. F. 9) Greenwich. Haney.. "Automatic and effortful processes in me-mory".. 33. M. Journal of Abnormal and Social Psychology. Fiedler.M. In: J. patterns. Journal of Applied Psychology.A. M. New York. Hall. (1954). "When power conflicts trigger team spirit. Hillsdale. F. (1967).W. Freedman.) San Diego.. N. New York: Avon. Festinger. C. L.W. Haire.J.E.F. E. 108. J. B. (1977). E. Hambrick. C. Managing thinking: An international study..E. Bass.J. 173-188. Handy. 76. The psychology of interpersonal relations. 21. Willey. vol. ). Journal of Personality and Social Psychology.. L. Houghton Mifflin Company. Human Relations. Advances in experimental social psychology. R ... "Validation and extention of the contingecy model of leadership effectiveness: A review of empirical findings". Feather.). A theory of cognitive dissonance. F. B.K.C. Wilpert. Heider. N. (1971). Hatch. J. Hater. Sommer. 117-140. Berkowitz (Ed. (1988). (1946). Griffin.H. 128-148.. Chichester: Wiley. Alberta. 130-142. Carroll (Ed.E.. Hillsdale. stress. Penguin Books. Joynt M. 223-228. Managing in different countries. 8. F. Management.R... European Bussiness. In: P..T. Fiedler. "Supervisors 'evaluations and subordinates' perceptions of transformational and transactional leadership". "Some theoretical and practical problems in multinational and cross–cultural research on organizations". Heider. "Managerial discretion: A bridge between polar views of organizational outcomes". Type A behavior and your heart. "A laboratory test of some implications of Janis's groupthink hypothesis". G.M. Oslo: Universitetsforlaget. Journal of Personality and Social Psychology.E. R. New York: Knopf. (1969). 9. "Atitudes and cognitive organization". CT: JAI Press. (1981). K.C. Journal of Experimental Psychology: General. "Intellectual teamwork and information technology: The role of information systems in collaborative intellectual work". New York: Doubleday. "Selective exposure". F. (1941/1956). Advances in Experimental Social Psychology (vol. 695-702. Commings (Eds). (1959). Ill: Irwin.. "A contingency model of leadership effectiveness". Competence and power in managerial decision–making. R. F. 888-895.).C. Hasher. (1965). New York: McGraw-Hill.. "Cognitive consequences of forced compliance". Graumann. l. F. (1966).. (1985).. In: B. "Effects of prior succes and failure on expectations of succes and subsequent performance. Staw. Finkelstein. D. Canada 1984. Arnold H. (1964).) Applied social psyclogy and organizational settings. Lawrence Erlbaum Associates... A theory of leadership effectiveness.

Hill, W.A. (1969). "The LPC leaders: A cognitive twist". 29th Annual Meeting. Academy of Management Procedings, August, 1969, 125-130. Hirst, W., Manier, D. (1994). “Opening vistas for cognitive psychology”. In: L. Martin, K. Nelson, E. Tobach (Eds.) Practical aspects of memory. New York: Cambridge University Press. Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International differences in work-reated values. London: Sage. Hofstede, G. (1983). “Dimensions of national cultures in fifty countries and three regions”. In: J.B. Deregowski, S.Dziurawiec, R.C. Annis (Eds.) Explinations in cross-cultural psychology. Lisse: Swets & Zeitlinger. Hofstede, G., Neuijen, B., Ohayv, D.D., Sanders, G. (1990). “Measuring organizational cultures: A qualitative/quantitative study across twenty cases”. Administrative Sciences Quarterly, 35, 286-316. Hohn, M. (1990) "Diagnosticarea capacităŃii de decizie la conducătorii de autovehicole", Revista de psihologie, 36, 1, 27-36. Hollander, E.P. (1978). Leadership dynamics, New York: The free Press. Hollander, E.P., Willis , R.H. (1967). "Some current issucs in the psychology of conformity and nonconformity", Psychological Bulletin, 68, 1, 62-76. House, R. (1970). "A Path-goal theory of leadership", Administrative Science Quarterly, 16, 321-338. Howell, J.M., Avolio, B.J. (1993). "Transformational leadership, transactional leadership, locus of control, and support for innovation: key predictors of Consolidated-Business-Unit- Performance", Journal of Applied Psychology, 78, 6, 891-902. Ioseph, R., Larrick, R.P., Steele, C.M., Nisbett, R.E. (1992) "Protecting the self from the negative consequences of risky decisions". Journal of Personality and Social Psychology, 62, 26-37. Jackson, J. (1966). " A conceptual and measurement model for norms and roles". Pacific Sociological Review, 9, 35-45. Jackson, J.(1965). "Structural characteristics of norms". In: J.D. Stainer, M. Fishbein (Eds.) Current studies in social psychology. New-York: Holt. Janis, I.L. (1972). Victims of groupthink. Boston, Mass: Houghton Mifflin. Janis, I.L. (1983). "Groupthink". In: H.H. Bllumberg, A.P.Hoare. V. Kent, M.J.F. Davies (Eds). Small groups and social interaction. (vol.2) Chichester: Wiley. Janis, J.L., Mann, L., (1977). Decision making: A ppsychological analysis of conflict, choice, and commitment. New York: Free Press. Jewell, L.N., Reitz, H.J. (1981). Group effectiveness in organizations. Glenview, Ill.: Scott, Foresman. Johnson, J.T., Judd, C.M. (1983). "Over looking the incongruent: categorization biases in the indentification of political statements". Journal of Personality and Social Psychology, 45 , 978-996. Jones, E.E. Aneshansel, J. (1956). "The learning and utilisation of contravaluant material", Journal of Abnormal and Social Psychology , 53, 53-27. Judd, C.M., Harackiewicz, J.M. (1980). "Contrast effects in attitude judgement: An examination of the accentuation hypothesis". Journal of Personality and Social Psychology , 38, 390-398. Judd, C.M., Kulik, J.A. (1980). "Schematic effects of social attitudes on information processing and recall": Journal of Personality and Social Psychology , 38, 569-578. Judd. C.M., Kenny, D.A., Krosnick, J.A. (1983). "Judging the positions of political candidates: Models of assimilation and contrast", Journal of Personality and Social Psychology 44, 952-963. Kahneman, D., Tversky, A. (1979). "Prospect theory: An analysis of decision under risk". Econometrica, 47, 263291. Kanfer , F. H. Bass, B. M., Guyett, I. (1963). "Dyadic speech patterns, orientation and social reinforcement". Journal of Consulting Psychology, 27, 199-205. Katz D., Kahn, R. (1978). The social psychology of organizations, New York,Wiley. Katz, (1960). "The functional approach to the study of attitudes". Public Opinion Quarterly, 24, 163-204. Katz, D., Stotland, E. (1959). "A preliminary statement of a theory of attitude structure and change". In: S. Koch (Ed.). Psychology: A study of science. Vol III. New York: McGraw- Hill. Kelley, H.H. (1973). "The process of causal attribution". American Psychologist, 28, 107-127. Kerr, M. (1943). "An experimental investigation of national stereotypes". Sociological Review, 35, 37-43.

Khandwalla, P.N. (1988). “Organizational effectiveness” In: J.Pandey (Ed.) Psychology in India: the state of the art. (Vol.3) New Delhi: Sage. Koh, W.L., Steers, R. M., Terborg, J. R. (1995). "The effects of transfor-mational leadership on teacher attitudes and student Performance in Singapore". Journal of Organizational behavior, 16, 4, 319-334. Lammers, C.J., Hickson (Eds.) (1979). Organizations alike and unlike: International and institutional studies in the sociology of organizations, London: Routlege and Kegan Paul. Larrick, R.P. (1993). "Motivational factors in decision theories: The role of self-protection". Psychological Bulletin. 113, 3, 440-450. Laurent, A. (1983). “The cultural diversity of Western conceptions of management”. International Studies of Man and Organization, 13, 75-96. Lawrence, P.R., Lorsch, J.W. (1969). Organization and environment: Managing differentiation and integration. Homewood, Ill.: Irwin. Leana, C.R., (1985). "A partial test of Janis' groupthink model: Effects of group cohesiveness and leader behavior on defective decision making", Journal of Management, 11, 5-17. Lewin, K., Lippitt, R., White, R.K. (1939). "Patterns of aggresive behavior in experimentally created social climates". Journal of Social Psychology, 10, 271-299. Lewis, P.V(1980). Organizational communication: The essence of effective management (Second edition). Grid Publishing: Columbus, Ohio. Liiceanu, A., Rucai, A. (1994). “Personal versus social values in Romanian students”. Revue Roumaine de Psychologie, 38, 1, 25-32. Longley, J., Pruitt, D.G., (1980). "Groupthink: A critique of Janis' theory". In L. Wheeler (Ed.) Review of personality and social psychology, Newbury Park, CA: Sage. Loomes, G., Sugden, R. (1982). "Regret theory: An alternative theory of rational choice under uncertainty". Economic Journal, 92, 805-824. Lopes, L.L. (1987). "Between hope and fear: The Psychology of risk". Advances in Experimental Social Psychology, 20, 255-295. Lord, R.G. (1985). "An information processing approach to social perceptions, leadership and behavioral measurement in organi-zations". In: B. M. Staw, L. L. Cummings (Eds). Research in organizational behavior, (vol. 7), Greenwich, CT: JAI Press. Lord, R.G., DeVader, D., Alliger, G. (1986). "A metaanalysis of the relation between personality traits and leadership perceptions: An application of validity generalization procedures". Journal of Applied Psychology, 71, 402-410. Lord, R.G., Maher, K.J. (1990). "Perceptions of leadership and their implications in organizations". In: J. S. Carroll (Ed.) Applied Social psychology and organizational settings, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates. Manis, M. (1960). "The interpretation of opinion statements as a function of recipient attitude". Journal of Abnormal and Social Psychology, 60, 340-344. Manis, M. (1961). "The interpretation of opinion statements as a function of message ambiguity and recipient attitude". Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 76-81. March, J. (1954). " Group norms and the active minority". American sociological review, 19, 733-741 March, J.G., Olsen J.P. (1972). "A garbage can model of organizational choice", Administrative Science Quarterly, 1, 1-25. Maslow, A.H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper. Matei, L. (1992) "Cognition et ethnicité", Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Psychologia-Paedagogia, 37, 1-2, 8391. Maurice, M., Sorge, A., Warner, M. (1980). "Societal differences in organizing manufacturing units: A comparison of France, West Germany and Great Britain". Organization Studies, 1, 59–86. McClelland, D. C. (1951). Personality. New York: William Sloane. McClelland, D.C. (1961) The achieving society. Princeton, NJ.: Van Nostrand Miclea, M. (1994). Psihologie cognitivă, Cluj-Napoca, Casa de editură, Gloria. Middleton D, Edwards D., (1991). "Conversational remembering: social psychological approach" In: D. Middleton, D. Edwards (Eds.) Collective remembering. Sage Publications Ltd.

Miller, G.A. (1956). "The magical number seven; plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information", Psychological Review, 63, 81-97. Miller, G.A. (1987). "Meta–analysis and the culture–free hypothesis". Organization Studies, 8, 309–325. Miller, L.K., Hamblin, R.L. (1963). "Interdependence, differential rewarding, and productivity ". American Sociological Review, 28, 768-777. Mills, J., Aronson, E. (1965). "Opinion change as a function of communicator's attractiveness and desire to influence". Journal of Personality and Social Psychology, 1, 173-177. Misumi, J. (1985). The behavioral science of leadership. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Mitchell, T.R. "Leader comlexity and leadership style". Journal of Perso-nality and Social Psychology 1970, 10, 166-174. MOW (Meaning of Working International Team) (1987). The meaning of working. London : Academic Press. Neculau, A. (1994) "RezistenŃa la schimbare în câmpul psihosocial românesc", Revista de psihologie, 40, 4, 289294. Neisser, U. (1976). Cognitive psychology. New York: Appleton-Century-Crofts. Nemeş, S. (1990). "Studierea motivaŃiei din perspectiva psihologiei cognitive". Revista de psihologie, 36, 129-142. Nemeth, C.J., (1986). "Differential contributions of majority and minority influence", Psychological Review, 93, 23-32. Newcomb, T.M. (1953). "An approach to the study of communicative acts", Psychological Review, 60, 393-404. Nord, W. (1985). "Can organizational culture be managed? A synthesis". In P. Frost, L. More, M. Louis, L. Lundberg, I. Martin (Eds.). Organizational culture, Beverly Hills, CA: Sage Odiorne, G.S. (1981). "Management by objectives". In: S.R. Michael, F. Luthans, G.S. Odiorne, W.W. Burke, S. Hayden, Technniques of organizational change. McGraw-Hill. Osgood, C.E., Tannenbaum, P.H. (1955). "The principle of congruity in the prediction of attitude change", Psychological Review, 62, 42-55. Ouchi, W.G. (1981). Theory Z: How American business can meet Japanese challenge. Reading, MA: Addison– Wesley. Panchant, T.C. (1991). "Transferential leadership. Towards a more com-plex understanding of charisma in organizations" Organization Studies, 12, 4, 507-28. Penman, R. (1988). "Commmunication reconstructed". Journal of Theory in Social Behavior, 18, 301-310. Perju-Liiceanu, A. (1992) "Social stereotypes: Gypsy people between prejudice and stereotype", Revue Roumaine de Psychologie, 36, 1, 3-9. Peters, T.J., Waterman, R.H. (1989). In search of excellence: Lessons from America's best run companies. New York: Harper and Row. Petty, R.E., Cacioppo, J.T. (1985). "The elaboration likelihood model of persuasion". In: L. Berkowitz (Ed.) Advances in experimental social psychology. Vol. 19. New-York: Academic Press. Pfeffer, J. (1977). "The ambiguity of leadership". Academy of Manage-ment Review, 2, 104-112. Phillips, J.S., Lord, R.G. (1981). "Causal attributions and perceptions of leadership". Organizational Behavior and Human Performance, 28, 143-163. Pride, W.M., Huges, R.J., Kapoor, J.R. (1991) Business. Houghton Mifflin Company. Pruitt, D.G. (1971) "Indirect communication and the search for agreement in negociations". Journal of Applied Social Psychology, 1, 205-239. Radu, I. (1990) "Teorie şi metodă în etnopsihologie", Revista de psiholo-gie, 36, 1, 5-17. Ray, M.L. (1968). "Biases in selection of messages designed to induce resistance to persuasion". Journal of Personality and Social Psychology, 13, 38-45. Raynor J.O. (1969). "Future orientation and motivation of immediate activity: an elaboration of theory of achievement motivation", Psychological Review, 1969, 76, 606-610. Readding, S.G., Ng, M. (1982). "The role of 'face' in the organizational perception of Chinese managers. Organizations Studies, 3, 201–219. Rentsch, J.R. (1990). "Climat and culture: Interaction and qualitative differences in organizational meanings". Journal of Applied Psychology. 75, 6, 668–681.

NJ: Prentice– Hall. (1984). S. "An empirical examination of the esteem for least prefered coworker (LPC) construct". I. Kerr. A. S. 127-190. C. Seaman.. Communication in organizations.P. "Putting information technology in its place: Organizational communication and the human infrastructure". Rosch. M. Robbins. H. New York: Wiley. Urbana. Newstrom. Whole No. 53. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.A. Mathematical theory of communi-cation.B. Process consultation. J. (Second Edition). B. Schneider. 68.B. E.) The manager's bookshelf. (1987).(1969). J. D. Journal of Consumer Research.D. (Eds. Journal of Psychology.The nurturant-task leader. D. (1990[1984]). 28. Penman.R. Organization theory: Structure. "Psychology in the context of Third Word developement".H. Shortter. 80. Rosch. Simon. Abelson.. J. B. Rotter. Hoveland. . In: J. (1980).W. "Psychometric properties of the Ohio State Leadership Scales". Schriesheim. (1949). Psychological Monographs. Carroll (Ed. Rosenberg.. Weaver. (1978). Sinha. Lopes. J. Hillsdale. (1989). "Effects of own attitude on polarization of judgment". 273-284. Pierce.L. British Journal of Psychology. 253-283. 356-360. 25.Rice. The opened and closed mind. W.A. (1983). (1978). Psychological Review. Fruchter. J. "The social context of leader subordinate relations: An investigation of the effects of group cohesiveness". Schneider. New Jersey. E.F. Schriesheim. "Choice based on reasons: The case of attraction and compromise effects". New Delhi:Concept Publishing House. (1956). (1965). W.E. Models of man. H. S. The new science of management decision. 195-205. 65. 158-174. Rokeach. Shotter. 11. (1960). 1-16. Journal of Experimental Pschology: Human Perception and Performance. Simonson. (1960). 16. 25. (1976).). 199-211.L. L. R. Hillsdale. Applied social psychology and organizational settings.H. (1966). Addison-Wesley. H. New York: Wiley.S. Sears. (1986)..W.M. Simon. E.). "An analysis of cognitive balancing". "Organizational culture and leadership" In: I. and a general theory". Shiffrin. (1974). R. (1986 b). 81. Cognition and categorization. International Journal of Psychology. L.A.. (1990). M. (1960). 183-194. New York: Harper & Row. 609. "Principles of categorization". The Journal of Abnormal and Social Psychology. Psychological Bulletin. J. Journal of Applied Psychology. 19. Simon.A. "Controlled and automatic human information processing: Perceptual learning.. E. 3. Lloyd (Eds. British Journal of Social Psychology. 98. 263376.. rules and intentionality: theories and accounts". (1957). S. Sless. Rosenberg (Eds. automatic attending. D. Attitude organization and change: An analysis of consistency among attitude components. M. 199-211. (1986 a). Sinha. New Haven. C.B. D. 44. Schein. Sociometry . "Reflections in preferences under risk: Who and when may suggest why". (1980). Comparative and multinational management. "A factorial study of dogmatism and related concepts".. Simon. Rogers. In: C. R. IL: University of Illinois Press. Lawrence Erlbaum Associates. I. Rokeach. "Biased indoctrination and selectivity of exposure to new information".. New York: Harper and Row. (1978). Ronen. 535-548.. "A sense of place: Vico and the social production of social identities".O. American Economic Review.J. R. design and applications. 3.. R. Shannon. H. Journal of Personality and Social Psychology. M. In: E.P. (1986). (1959). "Realism and relativism. Schein. 736-765. Rower. (1977). A mosaic of contemporary views. 84. New York: Basic Books. 12. American Economic Review.). 40. Englewood Cliffs. New York: The Free Press. Shulman. Rogers. "Rationality as process and as product of thought". 1. Cann: Yale University Press. Garvin.J.J. F. "Theories of decision-making in economies and beha-vioral science". D. 17–29. J. "Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement".

119-130. Peterson. Clark. Meyer. Lichtenstein. B.. (1963) "Classification and quantitative judgement". Tajfel. (1971). D. Handbook of leadership: A survey of theory and research.E. 577-587. B. 43. Yukl. (1948). "Causal ascriptions and achievement motivation: a conceptual analysis of effort and re-analysis of locus of control". 627-641. Psychologishe Forschung. 40. Annual Review of Psyhology . 25.. Vroom. B. Stiensmeier.. A. 414-440. New York: Free Press. Psychological Bulletin. London: Academic Press. Weiner. "The Escalation of Commitment to a course of action". H. Inc. Academy of Management Review. Wilpert. 21. (1982). (1974). 8.F. (1985). (1981). 127-141 Zeigarnik. P. Bass. (1990). A. (1985). Cambrige: Cambrige University Press. (1977). M.. Leadership. (1994) "Caracteristici ale activităŃii de conducere în proiectare". Slovic. Journal of Personality and Social Psychology. V. B. R. 6.P. (1990). 9. Annual Review of Psy-chology.M. . Introduction to organizational behevior...: Richard D. 33 . Staw. "Preference reversals: A broder perspective".). V. 1-85.. 5-11. Revista de psihologie. Reading. 204-217. The social psychology of organizing. Smith. Wolosin M. 73. W.J. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. R. R.E. West Orange. 6. H. Tudor. F. Clark (Eds. G.J. Steers.B. In: K. "Das Behalten erledigter und under-ledigter Handlungen". 1.. R. H. (1995). "Group risk-taking under various group decision schemes". Stogdill. Kahneman.M. J. Weick. Journal of Experimental Social Psychology. American Economic Review. 80.N.E. (1972). British Journal of Psychology. J. Englewood Cliffs. 54. Psychological Bulletin. "Long-term forecasting of transfor-mational leadership and its effects among naval officers. 1-39. Yammarino.Slovic. R.A. R. Kavanagh. 4. Wolosin. (1981). M. (1988). Weissenberg. (1983). "The causes of preference reversal". 101114. Mea-sures of leadership. "Social psychology of intergroup relations". (1972).. P. V. A. Journal of Psychology. Heckhausen.L.M. "Begabungskonzept als bedingung von Lage-orientierun". P. NY: Leadership Library of America. 239-248. organizations and culture: An event management model. Yetton P. S. (1988). K. NJ: Prentice-Hall. Ill. Leadership and decision making. American Economic Review. Tverski. "Organizational behavior". 16-30.) (1978). Jago. Zajonc. Yukl.A. P. G. H. Wexley. K..W. Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of intergroup relations." Journal of Abnormal and Social Psychology. Vroom. "The independence of initiating structure and consideration: A review of the evidence". M.. B. XXXII. 1948. Personnel Psychology. Stogdill. 59-90. (Fourth edition). Zeitschrift fur Experimentelle und Angewandte Psychologie. Tuckman.B.M. H.. Tajfel. (1965). (Ed. 74-84. Weiner. (1973). B. S. (1969/1979). Tajfel. Wilkes. Zawadzki. (1927). 1972. 46. Tajfel. "Spontaneous consulthinking". The new leadership: Managing participation in organizations. Harper Collins. "Developmental sequence in small groups".. B. London: Sage. "Limitations in the scapegoat theory of prejudice. Organizational behavior and personnel psychology. 596-605. 35-71. "Toward a behavioral theory of leadership". (1948). (1972). Irwin.M.A. Human groups and social categories: Studies in social psychology. 97. (1991).J. Some preliminary findings".. "Personal factors associated with leadership". 25.. Cook. Organiza-tional behavior and Human Performance. MA: Addison-Wesley. Homewood.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->