P. 1
Compozitia betonului

Compozitia betonului

|Views: 81|Likes:
Published by Alexandru Plesca

More info:

Published by: Alexandru Plesca on Sep 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2012

pdf

text

original

4. Verificarl 5.

Aplicatii

experimentale pentru determinarea Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 compozltiei betonului

13

5.1. Aplicalia 5.2. Aplicatia 5.3. Aplicatia

15 21 27

STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI

6. Anexe pentru determinarea

compozitie! betonului

33

Anexe Programul de calcul "Cornpozitia betonului" 61

I Generalitati

Bibliografie

......................................................

················.···

99

Stabilirea

compozidei unui beton presupune

parcurgerea componente

a doua etape: cea a si cea a deterrninarii unui dozaj minim cerintele legate de lntarit,

Llbilirii din punct de vedere calitativ a materialelor
1" oportiitor .I"

acestora.

Ea trebuie

astfel rezolvata

tncat In condltiite

ciment (care este cel mai costisitor), amestecului acestuia proaspat,

sa se asigure In totalitate ;;i alte proprietati prevazute realiza

p. oprietatile

rezistenta

ale betonului prin proiect. integral

durabilitatea

;;i eventual

alte cerinte speciale nu se poate

Stabilirea nresupunand, ciment obtinute

cornpozitiel

betonului

analitic,

ea

dupa determinarea

prin calcul a unor pararnetrii experimentale pentru

(cantitatille atestarea obtinute carora

de apa,

~i agregat, ;;i eventual Factorii

AlC, etc.), verificari efectuarea care

rezultatelor prin calcul. se stabileste

unor corectii asupra rezultatelor trebuie cunoscuti ;;i pe baza

minimi

cornpozitia

betonului

sunt: (definita pe baza rezistentei caracteristice fb * cub ;

• clasa (fb*cilindru)

betonului

la compresiune

determinata

pe cuburi

cu latura

de 150 mm sau pe

cilindrii cu diametrul carel valoare definite

de 150 mm ~i lungimea maximum

de 300 mm, la varsta de 28 zile si sub a 5 % din rezultate. Clasele de beton

se pot situa statistic

In acest mod sunt : C 5/4, C 10/8,C 15/12, C 20/16, C 25/20, C 30/25, C

35/·, C 37/30, C 40/·, C 45/35, C 50/40, C 55/45, C 60/55, C 70/60, C85/70);
• conditiile de mediu (uscat, umed, umed cu lnghet. marin sl chimic agresiv);

L,

5

- conditiile (clasele) de expunere (constructii ferite de intemperii ~i umiditi'iti, expuse la lnghet In stare saturata sau nesaturatii cu apa, expuse presiunii apei, expuse agresivitatii marine sau chimice etc.); - conditiile de executare (normale, lucrari efectuate pe timp friguros, lucrari masive, structuri realizate cu cofraje glisante etc.); - tehnologia de transport sl punere In lucrare (autoagitator, bena, pompare etc.); - tipul, forma ~i dimensiunile elementului de beton; . - distanta minima dintre armaturi; - grosimea stratului de acoperire cu beton a arrnaturii; _ gradul de impermeabilitate cerut (P101
J

2.2. Dozajul minim de ciment Din anexa 3., In functia de tipuli:letonului (simplu, armat sau precomprimat) ~i de clasa de expunere (anexa 2.) rezulta dozajul minim de ciment.

2.3. Agregatele a) Tipul - pot proveni din starmarea rationale a rocilor (de rau, de balastiera) sau din concasarea acestora; b) dimensiunea maxima - se stabileste In functie de :

p'O 8

l

p'O 12'

P 420

I

P 820

'

P 1220

-

reprezentand presiunea maxima a apei, masurata In bari, la care adancirnea limita de patrunders a apeiin beton este de 100 mm respectiv 200 mm); - gradul de gelivitate cerut (G50, G100, G150 - reprezentand nurnarul de cicluri de lnghet-dezghe( succesive, pe care epruvetele de beton la poate suporta,

_ tipul elementului de beton (stalp, grinda, diafraqrna, placa, recipient, monolitizare etc.), astfel: d""", s 1/4 din dimensiunea minima a elementului; dma• s 1/3 din grosimea placii: dma• s 1/6 din grosimea peretilor recipien\ilor ~i/sau din dimensiunea minima a monolitizarilor;

tara ca reducerea

rezistentei la compresiune sa fie mai mare de 25%);

- umiditatea aqreqatelor.

- distanta dintre armaturi: dmax s distanta minima dintre armaturi - 5 mm. ' In cazuri curente dlstanta minima dintre arrnaturi este de: 25 mm la grinzi; 2.1. Consistenta 50 mm la stfllpi; 75 mm la placi :;;idiafragme. Daca prin proiect nu sunt date prevederi speciale, consistenta se stabile~te In functie de tipul elementului de beton (fundatii, stalpi, grinzi, diafragme, recipienfi, monolitizari etc.), mijlocul de transport (basculantii, transportor cu banda, dma. s 1,Jl(grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii. _ grosirnea stratul~i de acoperire cu beton a armaturli;

2_Stabilirea calitativ3 a materialelor componente

autoagitator etc.) si tehnologia de punere In lucrare (turnare cu bena, pompare etc.). In anexa 1. sunt prezentate clasele de ccnsistenta.

6

7

sunt date valorile raportului Ale maxime pentru gradul II de «moqenitate al betonului. Pentru elementele care fac parte categoria I . urmand ca in final sa se faca corectiile ln functie de umiditatea efectiva a acestora. Gradul de gelivitate toate conditiile prezentate mai sus ~i aleqand una din valorile standardizate: 7.transportul sl punerea In lucrare a betonului: In functie de tipul betonului (simplu. Gradul de Impermeabllitate (ln cazul transportului prin pompare dma. este data echivalenta aproximativa a cimenturilor produse conform Determinarea cantltatilor cornponentilor se face pentru 1 m" de beton. standardelor nationale (S. 11 sl 12. Tn cazul altor grade de omogenitate ~i al agregatelor de .). armat sau precomprimat) si de clasa betonului.R.In anexele 6.40 sau 71 mm.i minime) se aleg din anexa 5. din anexa 4. .2. In conformitate cu anexele 10. dar protejate prin torcretare sau printr-un alt strat de protectie echivalent . de tipul betonului (simplu..cunoscand consistenta (clasa de tasare) ~i dozajul de ciment.1. Raportul apa-ciment maxim capitol 6. de masivitatea elementului. 15 mm pentru peref sl 25 mm pentru grinzi ~i stalpi In cazul betoanelor monolitizate ~i respectiv 10 mm pentru placi ~i pereti sl 20 mm pentru grinzi sl stalpi In cazul elementelor prefabricate). dimensiunea maxima a agregatului se stabtleste stabilind simultan In anexa 3. 8 9 . Determinarea cantitatii componentilor 2. S 1/3 din diametrul conductei de transport a betonului si de regula maximum 31 mm. gradul de gelivitate se stabileste in functie de tipul betonului sl clasa de expunere (daca nu se precizeaza prin proiect). In functie de dimensiunea maxima a agregatului ~i de zona de granulozitate. Tn anexa 3. 31. rezulta zona de granulozitate recornandata. oncasaj se vor face corectiile corespunzatoare. Aceasta conditie nu se aplica pentru clasa 1 de expunere. c) Granuloziatatea .grosimea stratului de acoperire cu beton se poate lua 10 mm pentru placi. 16. 3.. gradul de impermeabilitate se stabileste in functie de tipul betonului ~i clasa de expunere (daca nu se precizeaza prin proiect). spatii inchise sau in contact cu exteriorul. Tipul de ciment se stabileste in functie de conditiile de expunere sl de mediu. 7 ~i 8 sunt prezentate sortimentele de ciment.vezi punctuI2.7.(Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii este data In STAS-ul 1010710-90 b) Dozajul minim . Agregatele se presupun perfect uscate. Cimentul a) Tipul . iar in anexa 9. armat sau precomprimat) sl de clasa de '''punere. In final.) cu cimenturile STAS.4.. 2.situate In I 5. 20. Limitele zonelor de granulozitate (maxime :. In anexa 3. 26.

Api (11m3) I'. alese (conform cuprinsa punctului 2.3. si dintre cele doua se ia valoarea = cantitatea = umiditatea de agragat din sortul "i'. Corectarea cantltatilor de agregat pe sorturi 3 .4.1.taolleste 0 valoare de granulozitate sort de agregat. raportului apa-cirnent pi = procentul valoare se corecteaza agregatele de concasaj (daca este cazul) ~i la punctul 2.2. se determina pentru valoarea si gradul de (NC). de ciment In care: Agi ui la punctul 2.2. Aceasta funcfie de cantitate. se stabilesc astfel: antrenori 10 11 . In kg/dm Pc = densitatea cimentului. sortului "i". cantitatea orientativa de apa de amestecare sa. pentru fiecare sort: A' = A x C [11m3] de agregat 3. Inpirtirea agrgatului total (Aglpe sorturi) Din anexa In functie corectata agregatului: 13. = volumul de aer inclus. ".. 3.p) aplicand relatia. In kg. 3.7. In functie de clasa betonului. Raportul api-ciment In care: Din anexa omogenitate Aceasta al pi-pi Agi = Ag x -100 clasa cimentului (kg/m3) 14. (A) se determina urmeaza sa fie a In functie de limitele zonelor . betonului. In care: p = Pag(lOOO - f -A' . si Pi-'= procentul de trecere prin sita "i-1 ". pe sorturi. aditivilor Cantitatile corectate de agregat. a raportului NC. In cazul utilizarii de aer. acestora: se calculeaza cantitatea Cantitatea de ciment se evalueaza.I'iA (11m3) [kg/m3] 3. .1 minima (aceasta reprezentand Apoi se calculeaza cantitatea procentul de treceri In rnasa prin sita respectiva). Cimentul (Kg/m3) In functie de umiditatea efectiva a agrgatului. determinata 3.si.3. egal cu circa 20 dm3/m3. Cantitatea de agregate Ag In stare uscata se evalueaza. A' = A' . In %. aplicand relatia: C = A1c suplimantara de apa proven ita din umiditatea [kg/m3] I'iA = ~ Agi x . Ag = cantitatea totala de agregat. egala cu circa 3. Pag= desitatea aparenta a agregatului (conform anexei 13). H 100 (11m3) Aceasta determinatii cantitate se com para cu valoarea minima a dozajului minima. si de clasa betonului cu un coeficient si de consistenta (C) stabilit In pentru fiecare Intre limita maxima dimensiunea maxima .6.0 kg/dm3.3.5. de trecere prin sita "i". se stabileste conform anexei 13. Agregate (Kg/m3) n = nurnarul total de sorturi. In kg. Corectarea cantititii de api se com para cu valoarea dintre cele doua valorea maxima minima.c).

asttel tncat sa se obtina consistenta donta (stabilita punctului ). componentilor. Utilizarea aditivilor e) Se prepara cate 3 amestecuri de beton de minimum 30 I. de sort "i". in kg. cu cantitatile pentru ciment ~i (A) cu relatia: "ilt~gat stabilite 3 ~j cu 0 cantitate de apa de amestecare conform ""'"rminata (kg/m3) . Densitatea aparenta a betonului d) Se recalculeaza se calculeaza cu relatia: cantitatea de agregate: = .': = nurnarul . 101 '..e prspara Cantitatea totala corsctata de agregat se determina AgO = ~Agi' (I un amestec conform de beton de minimum punctului 30 I.d.e determina densitatea aparenta p.c. din urmatoarste compozitii: Utilizarea sa fie de determinari aord aditivilor se va face pe baza instructiunilor sau de folosire tehnice care trebuie bazate pe .0 compozitla de baza conform punctelor 4. .>i agregat conform ~i 12 13 . cantitatile de apa . conform cu reqlernentari specifice agrenmentari avand dozajul de ciment sporit cu 10%. Cantitatea total a corectata de agregat unele verificari prezentate in continuare: . 3.!E. fiecare.9. Ph + Ph 2 _A .>i kg/m3 (dar avand mentinand grija ca dozajul ales sa fie cel putin egal cu dozajul compozitiei de baza. in kg.>i 4.9._) 100 (kg/m3) .' '. dar minimum experimentale.>i agregat compozitiel de baza. 25 kg/m3.ccmpozitia .avand dozajul de cimeni redus . de agregat pentu sortul "i". pentru fiecare 3.a. este absolut necesar sa a agregatului r. I Se recalcuteaza cantitatea de ciment: C = Ale Ag A [kg/m3] .C Densitatea aparenta a betonului Ph In Ps pb' care: = A'+C+Ag' .). fata de cel al compozitiei de baza . dar minimum minim) 25 .AOgi = Agi x (1 +. in care: AgO = cantitatea n corectata de sorturi. rca 3. 4. prin calcul (punctul 3.>i mentinand cantitatile de apa .. in %: Pentru stabilirea co recta a cantitatilor experimentale. = densitatea = densitatea aparenta determinata aparenta determinata experimental.10.0 cornpozme cu 10%.\1 -. Verificari experimentale In care: Agi ui = cantitatea = umiditatea de agregat efectiva pentru sortul "i'.8.

1\ I Aplicatia Nr.7 mm) : UN = 2%. Conditll . cate 12 epruvete epruvetelor pentru fiecare Confectionarea.I) I Jistanta minima dintre barele de armatura: 3.Pentru sorturile de nisip (0 . rezistenta rezistenta elementului. g) Incercarile compozitle): se efectueaza la varsta de 7 si 28 zile (cate 6 epruvete pentru fiecare A lJate initiale. h) Rezultatele . minimum 4 epruvete cubice. indicata In anexa 15.• Aplicatii pentru determinarea compozitiei betonului. Conditii ~i tehnologii de executare: Conditii de executare normale. element sau de mediu: Reef= rezistenta fb' = rezistenta d" constructie situat In spatiu ferit de actiunea directa a intemperiilor efectiva a betonului la 28 zile deterrninata Illliditatii. experimental: . Caracteristicile " Ilpul elementului: I» I Jimensiunea • i (.iutoaqltatorul mario de transport ~i punere In lucrare a betonului: Transport cu egala cu rezistnta la 28 zile. 25xclasa cimentului . In interiorul b unei cladiri de locuit. Mediu uscat moderat.ofraje din panouri 5. = 100mm. 7. utilizand \ i) Se adopta cornpczitia pentru care valoarea rezistentei corectate este eel putln r. 14 15 . Umiditatea . aplicand minima a elementului: de acoperire = 200 stratului cu beton a armaturii: D in care: c= I. Clasa de expunere ~i conditiile Inchis.Pentru sorturile .f) Din fiecare amestec se confectioneaza compozltie. mm . R~r ' efectiva a cimentului (determinata experimental). Clasa betonului: 2.rosimea C 15/J?. de pietri~ ( 7 . rezultand .se calculeaza . 1. compozitie.se corecteaza efectiva obtinute la varsta de 28 zile se vor analiza astfel: medie a celor 4 epruvete medie pentru fiecare relatia: pentru fiecare compozitre: In functie de fel'lslenta 1. c = 10 mm.71 mm): up = 1%. Diafragma a cimentului. ~i beton pompat. pastrarea si mcercarea se vor executa conform prevederilor din STAS 1275-88. agregatelor: 6. 4. Gradul de omogenitate : II.

2mm : 10 . sortul 1 . Se recornanda cimentul de tip" A .. sortul7 . Conslstenta betonului. in functie de tipul elementului de beton (diafagmc'l). 16 17 .. 2.. din anexa 5. se stablteste f'lIIctie de ciment minim de 300 kg/dm3. rezulta la nr. Din anexa 3.. ferit de actiunea directa a intemperiilor sau uniditatii) sl condltllle de mediu (mediu uscat moderat) rezulta ca tipul cimentului se va stabili din anexa 10.. 4. Stabilirea calitativa a materialelor componente. . .imea stratului de acoperire nu conditioneaza dimensiunea maxima a 'qregatului. x b dmax~D pompare = 50mm .a.). sortul16 -31mm : 95 .2 . sortul 3 .100% : se alege 97%.. Din anexa 3 IIc'Lulta un dozaj minim de eiment de 300 kg/m3. stabil!t in functie de lipul belonului (allll<1l) ~i 3.3 mm: 40 .. dimensiunea minima a elemenlului (b 200mm).65. fiind \ a) Tipul: Avand in vedere clasa de beton (C 15/12) se vor folosi aqreqata provenind din sfarmarea naturala a roeilor ~i anume agregate silicioase de balastiera cu densitatea aparenta pag = 2. crt. 3 clasa de consistenta T3/T4 (cu mm).50% : se alege 43%. 5. In functie de tipul betonului (beton armat) ~i clasa de expunere (1. rmjlocul de transport (autoagitator). b) Dimensiunea maxima: Se stabileste in functie de tipul elementului din beton ce urmeaza a fi executat (diafragma). Dozajul minim de ciment..u) :. distanta minima dintre arrnaturi (D = conditionat de tipul ~i masivitatea elementului (C 15/12). Conform punctului 2. 0 clasa de expunere 1.) rezulta raportul NC maxim = 100mm). Din anexa 2.391254 B...a. rezulta urrnatoarele limite ale zonelor de granulozilate (inferioare ~i superioare): sortul 0 . zona de granulozitate (I) in Cunoscand Din anexa 1. 1.5mm = 100 . tehnologia de punere in lucrare (pompare) si lipul belonului (armat). rezulta clasa de expunere (1.). in functie de conditia de mediu (mediu uscal moder.90% : se alege 83%..40% : se alege 33%. 1/4 x 200 = = 0.0.32.3. In functie de conditiile de expunere (element de constructie situat in spatia 1nchis.15% : se alege 12%. sortul 0. Se alege dmax de dozajul s = 31mm. zona de tasare de 100 t20 . dmax = 31mm. tehnologia de transport ~i punere in lucrare a betonului ~i grosimea stratului de acoperire cu beton a arrnaturil (c = 10mm): dmax ~11l.1mm : 30 .i de conditia de expunere. 0 c) Granulozitatea: Din anexa 4. Cimentul.16 mm : 80 . Raportul NC maxim..5 = 95mm. Agregatele.70% : se alege 63%.a. rezulta drnax \ tmrn. Toate aceste conditii trebuind sa fie respectate simultan.7kg/dm 3 (vazi anexa 13.uanulozltate I ~i dimensiunea maxima a agregatelor 31mm.5.7 mm: 60 . tntrucat clasa de expunere este mediu uscat..

Se adopta C = 308 kg/m3. 9~~~3 x 1829 = 256 kg/m3. Din anexa 14.7 kg/dm3 (anexa 13. Cantitatea de eiment . rezulta: A' = A x c = 200 ~1 = 200 11m3 sortul 0 .12 100 sortul1 .a.70. (/%). sortul 0.20) = 1829 kq/rn" 11%).2 .> . 1 831~. (32.). Din anexa 2.A' . In functie de clasa betonului (C 15/12) si clasa cimentului sortul 7 .3 x 1829 = 366 kg/m3 . (vezi observatia nr. • 'P = j=1 Agi x.si: = _L x (220+384+183+366) = 23 ' 111m3 ~ 100 100 Cantitatea suplirnentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de pletrls este: ~ 6.13.. C' = 4.200 .C. p Cantitatea orientativa de apa de amestecare (A) se determina In tunctia de clasa betonului (C 15/12) ~i de consistenta (T3/T4).7 x (1000 . Determinarea cantitatii componentilor. Raportul AlC. rezulta valoarea raportului AlC = 0.) si anume: corectie c = 1. coeficientul de '"'_ = volum =3 = 2. Unde: pag pC 1. Cantitatea pentru fiecare sort de agregat se stablleste in functie de limitele .). sortul16 .3mm. 63 ~043x 1829 = 366 kg/m3 .).2. i'"parlirea agregatului total pe sorturi. Cantitatea de agregate.65 (beton f> Corectarea cantitatii de apa.). = 0. 431~g3 x 1829 sortul 3 -7mm. 1~20 x 1829 2." -lor de granulozitate alese (conform punetului 3.L = 200 = 308 kg/m3 > dozajul minim de eiment de 300 kg/rn' (vezi Ale 0. kg/dm3 (anexa 13. = 220 kg/m3 x 1829 = 384 kg/m3 .2 mm. pentru un grad II de omogenitate. 33 . Cantitatea de apa. rezulta: A = 200 11m3 Intrucat dimensiunea maxima a agregatelor este 31mm. 3 a anexai 14.5). este: .p) = 2. Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalusaza aplieind relatia: Ag = pag x (1000 . de aer inclus. ~ ~ = 1·1Agi x .).31mm. Cornparand aceasta valoare eu raportul AlC maxim admis In anexa 3. ' = 183 kg/m3. . egal cu 2%.16mm.~~ .J!j_ = _1_ x (366 + 256) = 6 '211m3 ~ 100 100 Cantitatea totala de apa suplimentara: 18 19 T'. Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip 3.0.3~8 . alegem In final valoarea AlC maxim armat ~i c!asa de expunere 1.65 punctul B.e.1mm. '.

Conditll de transport l. constructie expus la Inqhet in stare saturate cu apa.29. A = t. / /1 I 9. Cantitafile corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate anterior cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort. astfel: 1.5 %. j\ A· = A' . Conditii sl tehnologii de executare: Element prefabricat din beton armat. 183 x (1+ 1~0) kg/m . 384 x (1+ 1~0) kg/m ..1mm.3 11m 3 Cantitatea corectata de apa: A.. 2.2 = 29. 3 sortul7 . 366 x (1+ __L) kg/m 100 3 . Date initiale.t. t.. Umiditatea agregatelor: .16mm.li punere In lucrare a betonului: Transport cu autoaqltatorul si turnarea betonului cu bena. 4. Densitatea aparenta a betonului. 8. 3 UN = 2.7 kg/m 3 21 20 . 2. preturnat In tipar de lemn. c) Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii: c = 35 mm. sortul3 -7mm.71 mm): up = 1. 220 x (1+ 1~0) kg/m ( .2 . Gradul de omogenitate : III. a) Tipul elementului: Stalp de estacada. = 50mm. = 1806 kg/m 3 i~' I.2. 6.0.2 \(\ 'r = 500 mm..3 = 170..1 + 6. Caracteristicile elementului. A·gi = 225+392+187+373+370+259 7. Ap = 23. Aplicatia Nr. A·gi = Agi x (1+_E__ kg/m ) 100 3 d) Distanta minima dintre barele de armatura: 0 3. sortul1 . b) Dimensiunea minima a elementului: b ~--'-.7 11m3 7.3mm.' \. ~ + t. Clasa betonului: C 30/25.Pentru sorturile de nisip ( 0 . Cantitatea totala corectata de agregat.31mm: 256 x (1+ 1~0) kg/m 3 . Corectarea cantitatilor de agregat pe sorturi. executat pe timp friguros. Ph = A + C + Ag = 170. A = 200. "Glasa de expunere si condifiile de mediu: Mediu umed sever. sortul16 .2 mm. element de 3 3 sortul 0 . 5..7 mm): sortul 0.5 %. 366 x (1+ 1~0) kg/m .5.7+308+1806 = 2284. A·ag = _ Pentru sorturile de pletns ( 7 .

. 1..HiHl"".umat) si 3.. 1.1. "\ (C.3 x c= raportul AlC maxim= 0. Din anexa f(.b. ...1I'''"'"lului I" """!flui se va stabili condltionat minima ~i masivitatea sfarmarea naturala (stalp din beton (C 30/25). 40mm. Dozajul minim de ciment. ca tipul cu apa) ~i conditiile din anexa armat de mediu (mediu 11. 1 . de mediu (mediu umed :.) se recomanda a fi executat minima dintre dimensiunea (D '" 50mm).B.b . se stablleste de 350 zona de granulozitate Cunoscand din anexa (I) in de ii -~. \('i 1. rezulta dmax ~ " . in functie rezulta de conditia 0 clasa 35 . in functie de tipul elementului de punere de beton (Stalp).01. 2 clasa de consistenta T3 (cu 0 tasare de 70 1 LOlllm)..1mm : 20 .2 . rezulta Din anexa transport (armat). " '..tI. de expunere 2. Stabilirea calitativ3 a materialelQr componente.iceste conditii trebuind sa fie respectate simultan.7 Din anexa conditia 2.32. (vezi observatia I din anexa 10.0.15% : se alege 12%. tehnologia in lucrare (ben a) ~i tipul hetonului sortul rezulta la nr. fiind rezulta / a) Tipul: Avand provenind balastiera din in vedere clasa de beton (C 30/25) a rocilor ~i anume se vor folosi aqreqate agregate silicioase de IIIl""I!flui .5 mm.5 '" 45mm .30% : se alege 23%.7kg/dm3 Se stabileste (stalp). Conform cu dimensiunea 11. in functie de tipul betonului I..45% : se alege 38%. . sortul 0. sortul 1 .:. a ./ulta dozaj minim de ciment de 350 kg/m3. in functie de tipul elernentului din (b '" ~i anexei in vedere ~ I( /. sortul 20 -40mm : 95 .n/ulta (beton armat) ~i clasa de expunere s D . Consistenta betonului..5 R.01. clasa de expunere ( (2. 1 I lin anexa 3. 50 . ~i avand de 500 mm) ~i clasa ca elementul se cu densitatea aparenta maxima: ag '" 2. 2.11" III functie de conditiile saturata de expunere (element de constructie umed sever) de tipul expus la inghet.5mm s 1.iid" limite ale zonelor de granulozitate ~i superioare): (autoagitator).•nortul AlC maxim. d. of .60% : se alege 53%."V"f) J si de un sortul 7 .3 x 35 '" 45.. tehnologia de transport punere in lucrare a betonului (c= 35mm): sl grosimea de acoperire cu beton a armaturii 1i..' minim maxima kg/dm3.). I ~i dimensiunea a agregatelor (inferioare 5.50. dmax dmax drnax s 1/4 x b '" 1/4 x 500 '" 125mm .3 sortul 3 . crt.80% : se alege 73%..mulozitatea: dozajul de Din anexa ciment 4. armaturi (vazi anexa 13. zona • ._ / b) Dimensiunea beton ce urrneaza dlstanta t • ••• IIn'<lZa in conditii de timp friguros de tip I .· . stabilit In functie de tipul betonului (. 1."'1.100% : se alege 97%. ge dmax '" 40mm. 22 23 . '" 50 . stratului minima a elemenlului """"lui 500mm).20 mm : 70 . Agregatele. de expunere.2mm mm: mm: : 10 . mijlocul de .).

alegem I.45 (beton armat ~i clasa de expunere 2.c.7 kg/dm3 (anexa 13.1 a anexei raportului aceasta NC 53I.2. . observatia nr.p) = 2. Cantitatea de ciment . . = 193 kg/m = 263 kg/m3 3 ~) 1\ • ' .~ punctul B.u. rezulta: A = 200 11m3 maxima a agregatelor 190 11m3 este 40mm.ortuI1 .. egal cu 2%. Raportul NC..). (C 30/25) ~i de consistenta Din anexa 13. ·. x (211 +193+263+263) 100 100 de apa provenita = 23. ! lilde: 3 kg/dm3 .95. rezulta: A' = A x c = 200 x 0. c = 0.23 x 1754 100 x 1754 x 1754 = 241<g/m3.ortuI3 -7mm. ' .3 = 263 = 351 kg/m 3 kg/m3 . raportul NC maxim In final valoarea admis In anexa 2.0/0).7 x (1000 - 4.20) = 1754 kq/rn" 2L. 100 x (351 + 421) =11..) si anume: = 0. ' '.95 = . x 1754 = 421 kg/m3.3mm'.A' .si. . I '. 25 . "\I = 2. Cantitatea de agregate.).20mm. NC maxim = 0.~Agi x lUOiO "i Ag = pag x (1000 . Cantitatea cantitiitii componentilor.11 [uea agregatului total pe sorturi. orectarea cantitatii 3.2 - =. 0." I. .~~ = 422 kg/m 3 > dozajul minim de ciment de 350 ktl/m' (vezi fj. (vezi observatia nr.5).). Cornparand valoare cu 971. cooticrcntul de .3 11m 3 4. " I' volum de aer inclus. 3 a anexai 14. Se adopta C = 422 kg/m3. (anexa 13.). 100 tmrn: 23 -12x '100 R x 1754 1754 2.6 11m 3 190 .~ .c. = ~ Agi x j.3. Cantitatea este: suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip C' = A~~' = ~.~!.). (A) se determina In tunctie de !'''1'. = 12.05 pentru 14. . este: suplimentara din umiditatea sorturilor de pietrls Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalueaza aplic1nd relatia: I1Ap = .ortuI7 sortul20 c un grad III de omogenitate. '.2 mm.b.50 - :. Cantitatea clasa betonului orientativa de apa de amestecare (T3).t .).45 (vezi 14. ~:~ + Din anexa (32.g8 731.. Cantitatea .g3 de apa. de apa.~. 38 . In functie de clasa betonului rezulta (C 30/25) valoarea ~i clasa cimentului = 0.).0.ortul 02.40mm.n. Determinarea 1.ortul 0 .mtitatea pentru fiecare sort de agregat punctului se stablleste In functle de limitele Intrucat corectie c dimensiunea de granulozitate alese (conform 3.

0 2 rnm: 211 x (1+ 12) = 216 kg/m3 .i conditiile de mediu: Mediu chimic agresiv cu A"gi = Agi x (1+~) kg/m3 100 "'II esivitate carbonica intensa..3mm'.. ~o~) 351 x (1+ 110~)= 356 kg/m3. A'ag = ..i tehnologii de executare: Condltil de executare normale. Caracteristicile elementului. Clasa betonului: C 20/155. 3.7 mm): = 2 %. -\ Cantltatile corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate anterior cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort. 421 x (1+ 110~)= 428 kg/m3. 3.: .I( . = 1738 kg/m3 9. I ..Pentru sorturile de nisip ( 0 . Umiditatea agregatelor: .. Ll //' I 8.<\.i 2.3 + 11.40mm. «ofraje modulate din lemn. '.6 = 34. sortul3 -7mm.i tumarea betonului cu bena.I I I . 6. Gradul de omogenitate : I. ~ I ( sortul20 . 1. 5. r A'gi = 216+198+270+270+356+428 7. Corectarea cantltatilor de agregat pe sorturi. UN .pul elementului: Placa din beton armat.9 11m3 "I Aplicatia Nr. minima a elementului: hp = 120 mm.iutoaqltatorul . Conditii .roslrnea stratului de acoperire cu beton a armaturii: c = 20 mm.i punere In lucrare a betonului: Transport cu .. Conditli de transport .Pentru sorturile de pietris ( 7 . 193x(1+ ~o~)=198kg/m3. 4. sortul1 .9= 155... I urnensiunea . nstanta minima dintre barele de arrnatura: D = 75 mm.71 mm): up = 1 %. Cantitatea totala corectata de agregat. " 100 ' sortuIO. 263 x (1+ 12) = 270 kg/m3.1 kg/m3 26 27 .1+422+1738 = 2315.J i k~ .20mm. 100 ' 263 x (1+ = 270 kg/m3. Densitatea aparenta a betonului. 7.1 11m3 1\ LJateinitiale.. astfel: . Clasa de expunere . sortul7 .. Pb = A' + C + Ag = 155./ Cantitatea totala de apa suplirnentara: 11A = 11~ + 11Ap = 23.utilizand sortul 0 .2-1mm.. . . i\ -----_ i~C" Cantitatea corectata de apa: A'=A'A= 190-34.

7 de expunere (agresivitate 0 clasa. Din anexa ciment 4. de granulozitate Cunoscand din anexa (II) In de 1. tehnologia In lucrare (bena) si tipul betonul de granulozitate \>isuperioare): rezulta la nr.1mm : 20 . In functle de tipul betonului (5. ·1 Cimentul.30% : se alege 23%. + de tipul betonului (armat) ~i clasa de expunere '(" 3. 2. b) Dimensiunea beton ce urmeaza Se stablleste (placa).c. Din anexa conditia 2.). tehnologia de acoperire de transport Din anexa 3.. rezulta dmax ~ 26 = 20 de mm.c. rezulta un dozaj minim de ciment de 400 kg/m3. fiind conditlonat (intensa) rezulta a) Tipul: provenind balastiera din Avand In vedere clasa de beton a rocilor (C 20/16) se vor folosi agreg-a agregate silicioase ca tipul cimentului chimice (carbonica). c) Granulozitatea: Iunctie de tipul elementului de punere de beton (placa). s 1.5mm drnax = 75 = 70 = 26 mm .70% : se alege 63%. In functle de tipul elementului d (hp heton armat). 2 clasa de consistenta T3 (cu 0 tasare de 70 ± 20mm)..20 mm : 95 . Dozajul minim de ciment.45. rezulta (autoagitator). sortul 0 . stabilit In funct (5. 1.3 mm: mm: 40 . Consistenta betonului. 20mm. Agregatele.. dmax ~ D . Toate aceste Se alege dmax conditii trebuind sa fie respectate simultan. ~-e '" drnax s 1/3 x hp = 1/3 x 120 -5 = 40 mm.5 . Stabilirea calitativa a materialelor componente. Se recornanda de tip I .7kg/dm3 (vazi anexa 13. armaturi a fi executat minima dintre dimensiunea (D minima a elementului CJ.100% : se alege 97%.0. ~I 71 -I J . (mediu rszulta chimic agresiv) ~i sortul 3 .de expune sortul 7 .2 .50% : se alege 43%.32.3 x 20 28 29 . 60 . Din anexa 3.. In functie granulozitate urmatoarele II ~i dimensiunea limite ale zonelor a agregatelor (inferioare 5. 5. sortul 1 .). se stabileste de 400 zona kg/dm3.) rezulta raportul AlC maxim (beton armat) sl clasa de expunere punere In lucrare a betonului (c = 20 mm): ~i grosimea stratului cu beton a armat = 0.10 % : se alege 7 %.2mm : 5 . mm. In functie de conditla carbonica de mediu intensa). 120 mm). Raportul AlC maxim./ B..3 xc = 1. se va stabili din anexa gradul de agresivitate cimentul de natura agresivita\ii (placa din starmarsa naturala ag ~i anume ~i tipul elementului cu densitatea aparenta maxima: = 2. sortul 0. In functie de conditiile agresivitate carbonica intensa) de expunere (element de constructe expus chimic agresiv) la ~i conditiile de mediu (mediu 12. mijlocul de dozajul minim maxima zona Din anexa transport (armat). distanta = 75 rnm). crt.c . !I111l.

Cantitatea de ciment . Cantitatea de apa.7 x (1000 . C' = 4.. egal cu 2%.'. Cornparand aceasta valoare cu raportul AlC maxim admis In anexa 3. 2~0~7 x 1733 = 278 kq/rn".65 (vezi observatia nr.j_ = 1010 (590) =5. (2%). Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalueaza apliclnd relatia: A.20mm'.9 11m3 x 100 30 31 . Corecta rea cantitatii de apa. coeficientul de Cantitatea orientativa de apa de amestecare (A) se determinA 1n functie de clasa betonului (C 20/16) ~i de conslstanta (T3). (vezi observatia nr.1mm.si.5).J!.).c. Detenninarea cantititii componentilor.23 x 1733 = 347 kg/m3 . este: AA p =:E Agi x. pc = 3 kg/dm3 (anexa 13..05 .' ~i clasa cimentului sortul3 -Zrnrn: 43 .3mm.c.2.). (32..60 + 0.).7 kg/dm3 (anexa 13.C. Raportul AlC. Se adopta C = 432 kg/m3. sortul 7 .194.20) = 1733 kg/m3 Unde: pag = 2. p = volum de aer inclus. = 194.) .45 punctul B. I~O x 1733 = 122 kq/rn": -sortul 0. Cantitatea de agregate.).63 x 1733 = 590 kg/m3 6. = _L 100 100 x (122+278+347+347) = 21 911m3 ' Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de pietris (1%).p) = 2. maxima a agregatelor este 20mm. rezulta valoarea raportului AlC = 0.~ . pentru un grad I de omogenitate.3 = 432 kg/m3 > dozajul minim de ciment de 400 kg/m3 (vezi Ale 0.A.i anume: A' =Axc sortul 0 . rezulta: = 185x 1. alegem In final valoarea AlC maxim = 0.1 a anexei 14. 97. 1. Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip 3. Din anexa 13. Ag =p ag x (1000 . ' . sortul 1 .05 = 0.2 . 3 a anexai 14.3 .65 (beton armat ~i clasa de expunere S..0. In functie de clasa betonului (C 20/16) 63 -43 100 100 x 1733 = 347 kg/m3. 100 ' Din anexa 14.2 mm.3 11m3 Cantitatea pentru fiecare sort de agregat se stabilests In functie de limitele zonelor de granulozitate alese (conform punctului 3.). ~) lrnpartirea agregatului total pe sorturi.05 = 194. 2. rezulta: A = 185 11m3 Intrucat dimensiunea corectie c = 1.A' .4~2 .). este: .~ = fAgi x i-i .

Crt. 278 x (1+ I~O) 347 x (1+ I~O) T2 30110 = 284 = 354 = 596 transportoare.Ap = 21. bena. A'ag =~ ·"i A'gi = 125+284+354+354+596 = 1713 kg/m 3 4 Elemente sau monolitizari eu de autoagitator. monolitiziiri. I':. placi. T31T4 100±20 8. autoagitator.5 kg/m S Betoane preparate eu aditivi autoagitator. basculanta. banda bena. 3 . 6 Betoane preparate eu aditivi T5 180±30 superplastefianti.I':. -7mm.3mm. Cantitatea corectata de apa: CONSISIENIA 166.a. Iipul de elemente sau beton Mijloc de transport Consistenta Notare (c1asa) Iasare (mm) cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort.3 . recipienti. grinzi. bo) kg/m 3 strueturali. . kg/m3. sortul 0.stalpi..8 = (Cerinte ~i modalitati 7.20mm. Cantitatea totata de apa suplirnentara: Anexe pentru determinarea compozitiei betonulul. 32 33 . compactare. armaturi sau dificultati a betonului. sortul 0 . Cantitatile anterior corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate Nr.8 11m3 ANEXA 1. bena.1mm.9 = 27. kg/m3.27. bena.5 11m 3 BEIONlJLUI de obtinere) A' = A' .5+432+1713 = 3 2311. astfel: _. T4 120±20 9. bena.2 mm. 122 x (1+ I~O) = 125 kg/m3. 3 Idem realizate eu beton pompat.~ + I':. sortul1 sortul3 . Ph = A' + C + Ag = 166. A = 194. elemente masive.ll. 2 Idem sau fundatii din b. Densitatea aparenta clemente eu sectiuni reduse. Corectarea cantitatilor de agregat pe sorturi. \ A'gi = Agi x (1 + /~o) kq/rn" I Fundatii din beton simplu sau slab annat. pereti autoagitator.0.9 + 5. T4lr5 150J30 superplastefianti. Cantitatea totala corectata de agregat. autoagitator. T3 70120 347 x (1+ I~O) = 354 kg/m 590 x (1 + 1 sortul 7 .A = I':.2 .

nchideri perimetrale 3 MEDIU UMED iNGHET Constructli ~i incalzite structurale iama (ex: Ictcle spre din c1iidirilc civile. 2 a ~onstructii nghet in sau elemente stare de eca. ~ 3~ 35 . dar lara posibilitate pereti de contur inchise care nu se incalzcsc ellnditii lPe timp de iarna. hale cu !nivelului apei de marc (pc ~Iementului inaltime a leu utilaje sau aparatura jprocese calde etc.ntempcriilor sau umiditatii unor scurte constructii cu lPerioade in timpul executiei. stalpi pentru estacade.) lara clemente situate in zonele a nivclului (ex: fundatii de rara posibilitate Constructii de stropire. iNGHETDEZGHET zonei de variatie a 0 la temperaturi mai mari de 30°C (incaperi care degaja caldura. depozite contact apelor de apei de mare. si bucatariile industriale cu DE xterioare cxpuse la inghet-dezghct si actiunea interior ale elcmentclor . [exterioare. inchideri elemente perimetrale de constructii "cope~te). Clasa de expunere Exemple de constructii 2 a ~onstruc\ii ~pa\ii sau elemente ferite de constructii de actiunca cu exccptia respectiv situate dircctii in a ronstruclii condens sau sau elemente alternanta de constructii frecventa expuse la ~i de umiditate o 1 MEDIU USCAT MODREA T inchise. !nseaciune generata ncar" umiditatea de procese depaseste tehnologice 90% (ex: hale sau se produc It'rccvent degaj ari de abur). tmpermeabilitate pentru beton. in b CU iNGHETDEZGHET 1 agresivitate slabii ronstTUctii expuse indirect agresivitatii cu apa (ex: wa agresivitate fundatii sub nivclul marine deschise. 2 agresivitate intensa lBetonul din zona variatiei nivelului ca fiind de de constructii sau expuse in perioada (ex: expuse la ME DIU UMED MODERA T nesaturata umiditatii de iamii. permanent reatice constructii apelor. Constructii expuse inghet-dezghetului sulfatica). de variatie de inghet etc.. +5 de la nivelul miirii.). sau clemente de constructii interioare sau sarii . cle. MEDIUUMED 1 b SEVER !constTUctii sau clemente 2 de constructii expuse la ughet in stare salutata anale deschise. scari estacade. diguri.). 3 m deasupra nivelului miirii..nclusiv ccle din grupurile sanitare ~l AGENTI pentru dezghct drumuri. dale pentru !apartamentelor de locuit si din halele <75%). b SEVER Constructii ~ermanent ~i clemente expuse MEDIU MARIN FARA. de constructii DEZGHETARE 4 nchise. considcrata espcctiv: u sau constructii lara neincalzite leea. !construe\ii supuse presiuuii apei pc una din fete . 2 m. cu umiditati interioare a I agresivitate slaba lBetonul aflat permanent tBetonul de deasupre sub apa miirii.). platformc). cu api (ex: cheiuri. (ex: tuncle de congclare. respectiv intre otcle +3 .o 2 CIdASE DE EXPUNERE A CONSTRUCTIILOR DE MEDIU iN ('ONUU'llU. adiere.

Nr.50 0.45 0.55 0. min.45 0.55 0.ntensii (FI). 0..2.0 1 b 2 2 agresivitatc intensii onstructu ixpuse 'II""" I" nivclul ANEXA 3..50 0. a gr. a gr.50 0.II a~n:"vitale foarte 0 betonului) la 2 Ib 3 2a 4 2b 5 3 6 4al 7 4a2 8 4b1 9 4b2 10 5a 5b 5c 13 5d 14 ~Iabii (FS).lTA. 4 5 6 da 4 5 6 da 4 5 6 da 4 4 5 6 da max.55 0.60 -1~~ 0.50 * beton chimic ell -- 0.50 0.60 0.40 .7mm - - - - 5 6 da • - 4 iAgregate reztstente 1a iogbet 5 Grad de inIpermeabilitate.<t 350 ~ 350 3 Contmut indus de aer f-- (%).65 0. 150 300 300 350 250 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 400 400 350 400 400 350 400 450 350 35~ 350 350 350 350 400 400 400 450 450 450 o Observatie: Clasele de expunerc combinatie CII 5 (a. Mediu chimic lMediu chimic I).JUJ.55 0.16mm max.55 0.55 0.iI.sivitatc foarte * beton 2 ~ozaj kg/m').55 0.c.50 0. ell t Raport agll"lvilatc slaba (S). 4 MEDlU MARIN mm CERINTE DE ASIGURARk: CONDITJII.50 ."d IlIkllll"'. min. a gr.1O PSIO P410 P410 pglO P810 PSIO PI210 PI210 PSIO P410 PI210 Pl210 P410 P410 PSIO PI210 PI210 PSI~ Pl210 P12"o P810 Pl210 PI210 * beton annat PSIO pglO P810 • beton precomprirnat - P410 PSIO PSIO 36 37 . se pot intalni in practica singurc sau in celelalte clase de expunere. ~i ~i salinitat] prin strOIIlIl'~1 umiditiitii ~osibilitiitii ~ondclIs ehnologic.40 0.50 11 12 0.4S 0.TII BETONUUJI iN DE EXPUNERE A MEDIULUI CU INGHETDEZGHET .55 0. a lMediu chimic .3lmm max.d).50 0. • beton simplu beton annat • beton precomprimat 32. IIlll'IllIlIIl" trccventa ""'1< 1111111.50 0.65 0.45 0. intcnsii I A/C max c ell a).Il·"vilate • beton simplu ~~V(.. 0.50 0.45 d Mcdiu ag.50 0. • • _.40 0.. Crt de IlIl(h"11II putcrnu stare ~i 5 MEDlU CHIMIC AGRESIV b ~l'Ill'IlIl de procesu Parametrul eompozitiei (Caracteristica Clasa de expunere conform anexei 2.50 0.55 0."lo. precum ~ saturatii.E A DlJRA.55 0.b.40 annat precomprimat O.. de ciment min.45 0.50 0. • beton simplu P410 P410 P410 pg.

:450 II I (II)' I ~450 III II (III). 31. se va asigura incadrarea ""8 I de granulozitate. 31 nun.1 total pentru treceri panii la 3 mm inclusiv.11 o -<..\:. . Aceasta prevedere se aplica in cazul agregatelor 0 .I~(J (11 "to UI~(J GI50 (. a nu se constatii dificultati - . 20.- '" Se adopta en preciidere dacii amestecul la punerea in opera..--_- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III II 12 13 14 ANI<:XA 4.: pentru agregate 0 . Definirea granulozitatii agregatnlui de segregare total se va face prin incercari preliminare consistentei ~i ur marmdu-se evitarea tendintei ~i de separare a apei si obtinerea ..40 mm . 0 .. ... . In cazul betoanelor expuse 1.. II 1 l.\() - ZONE DE GRANULOZITATE \~\i \ * beton precomprimat Observatii: (fI"IO I. in anexa 5. 16. 20 nun .I".. 12. 38 39 . T4ff5. proiectantul poate prcvcdc betonului ( . 5d se vor utiliza cimcnturllc rczistente in medii agrcsive conform anexei 2.. La prepararea betoanelor expuse in clasele 5c.. 6 Grad de gelivitate beton simplu beton annat G50 Gloo Gl50 GIOO Gl50 GI50 GIOO 0150 Gl50 (. lnsci betonului.lasa de tasare Zone de granulozitate recomandata pentru dozajul de prin peliculizare cu materiale si tehnologii specifice agrcmcnlalc ciment (Kg/mc) ~300 T2 T3 si T3ff4 14. I) -. In cazul betoanelor en agregate agregatnlui daca lipseste in -"..lui 3.I. cu granulozitate discontinue..40 nun. 0 . de beton nu prezmta tendinta de segregare ~i Limitele zonelor de granulozitate Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul pentru agregate 0 pentru agregate 0 pentru agregate 0 sunt prevazute 16 nun . 7. T5 300. 71 nun.. pentru agregate 0 pentru agregate preparate 0 7 mm. juotcctia in clasa 5d.

16 mm Zona Limita 0.Rt~{iATt: 0. III max. min.2 % treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 30 30 20 20 10 15 ~ 3 50 40 40 30 30 20 7 70 60 60 50 50 40 16 90 80 80 70 70 60 31 100 95 100 95 100 95 10 105 5 1 1 II max. 12 3 III max. min. min...2 max.2 % treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 30 30 20 20 10 3 (9) 60 50 50 40 7 (10) 80 70 70 60 60 50 20 100 95 100 95 100 95 treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 25 I max.OR DE GRANJJLOZITATE PENIRU AGREGATE 0. 15 10 10 5 5 1 I I I III max.L1MIJELE ZONEIIOR DE GRANULOZIJATE AGREGAIE LlMlTELE ZONELOR DE GRANULQZITATE PENTRU AGREGATE 0::t7 mm \. 0/0 PENTRU 0..1 . 15 10 10 5 5 1 3 70 54 7 100 95 II max. min. II max. min. min. 3 65 55 55 45 45 35 7 85 75 75 65 65 55 16 100 95 100 95 100 95 Zona Limita 0. min. - 40 30 ) LlMIJELE ZOm:LOR DE GR~NULOZIJATE PENTRU LlMIJELE ZONEJ.O L. max... Limita 0..2 0/0 treceri in masa prin sita sau cumul 1 45 35 35 25 25 15 \ I max. L. min. min.31 mm i ~ ~ \ ! A(.20 mm Zona Limita 0. min.

min. la care nu se impun cerinte . I 'unenturi cu adaos de calcar. 'imenturi aditivate (cu sau lara adaos) . uncnturi Portland lara adaos.grupate astfel: . min. la sulfati. . 1 18 6 3 32 13 7 45 22 16 61 38 25 70 50 31 77 57 40 84 68 71 100 95 Sorturile. sunt prezentate 7. caractcrizate prin rezistcnte initialc ~i . 'imenturi cu adaos pentrn drnmuri (inclusiv varianta aditivat). rcprczinta cimenturile pentru lucrari «u-nlc. caracterizate SR 301 J. min. .P. respectiv tipurile de ciment din aceasta categorie sunt prezentate in 8 I Se disting urmatoarele grupe de cimenturi: Ilmenturi lara adaos tip BS 12-78.. '-2 . II max. prin caldura redusa de bidratare.2 % treceri in masil prin sitil sau cumul SORTIMENTE 40 100 95 100 95 100 95 . 15 10 10 'i 'i IMENTURI CONFORM STANDARDELOR NATIONALE S. min. . scorie bazalticii sau tuf. uncnturi bidrotebnice. calcar dolomitic. conform ANEXEI Limita 0. . ((MENTURI CONFORM STANDARDELOR PR(WESIONALE S. .conform speciale. SR. . respectiv 'a/ute tipurile de ciment ce se pot teoretic produce.. uucnturi compozite (cu adaos) .. practic pot fi 1 / luvalate cu cimenturile produse dupa STAS. in ANEXA similarc cu cimcnturilc III max. I I I DE ClMENIURI 1 30 25 25 15 3 (5) 45 35 35 25 25 15 7 (10) 60 50 50 40 40 30 20 80 70 70 60 60 50 CAR ACTERIZARE i max.. conform L1MIIELE ZONEU)R DE GRANULOZIIATE Q". . • .. % treceri in masil prin sit! sau cumul .LIMJIELE ZONELOR DE GRANJJItOZIIAIE AGREGATE 0. SR 150n.71 mm PENTRU 1 ' AGREGAIE Tipurile uzuale de ciment care se produc dupa noile standarde 9. unenturi rezistente conform SR 3011.2 max.. conform SR 388.'JI-XA 8.40 mm PEN'I'Rll ANEXA 6.!"turile.R. Zona Limita 0. 15 5 I" in normele europene ENV 197. .

42. speciale fabricate la cererc.5 alb .calcar SR 1500 21 ~ 35 zgura granulata de fumal 32. 3.) --I .5. S.5 II B-S Ciment Portland cu zgura II B-P Ciment Portland cu puzzolana naturalii IIB-L Ciment Portland cu calcar calcar ['5 .42. CIMENT ALB ~I CIMENTURI COLORATE.5R. 42.5.5R trass 32.42.5.cenusa. puzzolana.5R.52.42.dupa 7.-20 furnal.5R.5. 52. cenusa de termocentrala 32. J. (pe I Ciment Portland PORTLAND - (F'ARA ADAOS) 32. 1055. CIMENTURI IIA-M Ciment Portland compozit II A-S Ciment Portland cu zgurii II A-V Ciment Portland cu cenu~ii II A-P Ciment Portland cu puzzolana IIA-L naturalii COMPOZITE (CU ADAOS) puzzolana. CIMENT 3.5R trass baza de studii elaborate de un laborator national sau regional de specialitate.5It 4.cenusa. Pc piata cimcnturilor europeana pot aparc si altc tipuri de cimcnturi.conform S. [aluuuu: In.5R 52. .R.P.5.2 La stabilirea domeniului liinga rezultatclc de utilizare pentru aceste cimenturi de laborator) se vor lua in considerare din prczcntul cod.42. Dintre 1 2 3 4 cimentul DSP 52. I1PURI norma DE qMENT NAITO rs:~IjE Adaos % CONFORM Tip Sort STANDARDEIOR j SR :sS Clase de Rezistente 6 ENv 197.5R. * Cimenturi colorate conform Aceste cimenturi pot fi folosite la rcalizarca de betoane (microbetoane) decorative pe SR 1500 6 . studiilor ~iinccrcjirilor si prevederile SR388 - 32. 32.5.. ! I 1 Ciment Portland cu calcar calcar II B-M Ciment Portland compozit arnestcs de zgura.r -~ ANEXA 3.5 52. ClMENTURI AGREMENT ATE. fie cimcnturi Tip 5 Acestea trcbuie agrement ate conform legislatiei cimenturile agrement ate se mcntioneaza cuprinse in ghidurik spccifice.calcar zgura granulata de * Ciment amestcc de zgura. a c:><.~ I.

5R. STAS 4240-86 max. 1.conditia de rezistenta din standarduJ SP3:1995.4-0. 42.3-0.5 US 12-78 Ciment Portland I-A Ciment Portland aditivat SP 3: 1995 SP 5: 1995 - 0.5 42. 42.1 IlIA 2 Cimcnt de furnal 3 SR 1500 4 36765 5 zgura granulatii de Iurnal 6 32.5.fiind cea.5R.5. *. 52.5R. 15 32.5" 42.4 42.5 42.EGENDA: A. 52.5R Sortul de Ciment Standard Profesional SP 2 Adaos sau/st Aditiv Clase de Rezistenta VA Ciment compo zit SR 1500 18" 30 zgura granulatii de furnal 32. I I zgura granulatii de furnal 6" 20 6720 SR 3011 21: 35 zgura granulatii de furnal Pt Ciment Portland cu adaos de tuf max.5.5 zgura + 40 0.5.5. TIPURI DE ClMENT CONFORM STANDARDELOR PROFESIONAI j E SP Tip ( 'iment (simbel) 0 1 Ciment Portland cu adaos de calc ar IV A Cimcnt puzzolanic SR 1500 II ~ 35 puzzolana si ccnusa 32.5.5R.5R. 42. I CD CD-A Ciment pentru drumuri cu adaos Cimenturi dmmuri pentru cu adaos SP 7: 1995 zgurii max. 42.4 42. 65 zgura granulatii de furnal Pc 32.. 42. 52. 32.5 5 CIMENTURI III HIIIA-S IlIIIB-S HIII/A Cimcnt eu zgura SR 3011 Ciment fara adaos HIDROTEHNICE 6" 20 21: 35 36.40 32.5R + puzzo lana + cenusa Tip 3 calcar % 4 max.5 32.7 . 20 32.5 Ped Ciment Portland u adaos de calcar dolomitic SP I: 1994 calcar dolomitic max.5R. 1. 42.5R.5 32. 25 32. R. 32. 52.5R. 52. 20 32.5 52.5.5 .5.5.5R ANEXA 8.5R.5 52. NSF 35-40 0. 42. 32.. 42. puzzo lana naturala 32.3-0.5R.Aditivat .5.5 32.previizutAill BS 12-78. 52.Clasii echivalenta .Rezistenta iniliala mare .5.5.5R.. I romanian NSF Hz-A 36 ~65 Ciment hidrotehnic aditivat SP 6: 1995 zgura + romantan. 'I CIMENTURI SRI SR II1A-S SR II1A-P SR IIIB-S SRiIlIA Ciment cu zgura Cimcnt eu zgura Ciment eu puzzo lana Ciment lara adaos Ciment eu zgura REZISTENTE - LA SULFATI - Ps Ciment Portland cu adaos de scene SP 2: 1994 scorie bazalticii tuf conf. SP 8: 1995 omantan NSF aditivat I.

R.5A.32. lIB . 2 Echivalent aproximativ cu ciment STAS Tip 3 clementelor \ crt.5.ilsau caracteristicile CONFORM S. IVA.32.5 3011 1500 388 M30 Pa35 P40 P 50 (P45) H35 Hz 35 3011 1500 388 perioadei de limp friguros.5 armat !<precomprimat I 42. CU qMENIURILE " d.5. 1-32.5 m execntate in afara C 10/8 simplu VA) 32.R.5. STABILIRtiA TIPULUI DE ClMENT PENTRU UJCl~ARl DE ECHJvALENIA APROXIMAIIVA A CJMENTlJRILOR STAS PRomISE UJ. 49 1.5 3011 SR35 SRA35 3011 C 351 C 37/30 C401 C 45/35 C 50/40 8 Observatii: 1) Echivalenta cimenturile din punct de vedere al rezistentelor.32.5(1). Clasa betonului Tipul de beton Cimenturi Cimenturi utilizabile recomandate Nr. .S.42. numai in sensu I in care C 55/45 C 60/50 C 70/60 C 80/70 de inalta rezistenta armat (precomprimat 152. dacii cimenturile atunci echivalenta se produc en rezistente in cazul cimentulni corespunziitoare este descoperitoare M 30 ~ifoqatii (la limitii) pentru cimenturile de" mares " 35. " marcii " ST AS..32.I Cimenturi produse conform S.'[ON SI RETON ARMAT AyAND CONDlTII NORM ALE DE EXPLOATARt.5/52. 5 (lilA.5. (Pc Pcd)32. C25/~ C 30125 armat BS 12-78 1-42.5 142.42. 132..5. 1-42.5R. Tip S. I52.5A1 52.42.5A i 1-32. 7 SR 132.5(1).ANEXA ANI':XA 9.5(2).5.S 32. ITA 32.lemente san constructii 2 C 5/4 3 4 (IllA. Conditiile de executie . " I 1 l. C 20/16 5 6 ~-"- IIA .5 - UA .5R I 52. (Ps 1'1)32.R.5.B.5 HI32.5 SR II / AS32.5R. conditiei este acoperitoare S.5 se produc en realizarea de c1asii conform 2) in sens invers.S 32.5. II B . IIA .5 II A . 10.5. 1. VA)32. C 15/12 lIB .S.5A-R DSP 52. BS 12-78(2). IVA.5 H II / AS 32. annat IIA .52. OSP 52.5 liB .8 . SIAS 4 0 1 2 3 4 1 en grosimi mai mici de 1.5 132.

5.5.5R.5. C 60/50 C 70/60 armat KI'recomprimat H 1.S.S 32. C 20/16: C 35/ C 40/35 : C50/40 armat armat < C 20/16 simplu II IlIA-S-32.SR('1 BS 12-78.:k ~ j C 85170 Observatii: 1. 132. C 55/45 ~C85/70 armat II 1-52. 2 3 simpiu 4 5 armat precomprimat HI . < C 20116 IIA. (I) Utilizarea cimenturilor de tip II B.5m. DSP 52. II B .5.42. 35% adaos) la elementele din beton armat se va face numai cu avizul unui institut de specialitate. avand grosimea egala sau mai mare de I.S II I-42. Pentru executarea elementelor cu grosimi mai mici de 1.5.5.5. Elemente sau constructii masive.S H 1-42.S 32. H IIIB-S (care au un continut de max. I-32. 1-52.S.5/32.5/42.5/ H 1-52. H 1-32.42.SR.5 50 51 .5(1).S.5./ \ C 20/16 ~C 3S/ armat 1-32. . ~42.32. C 20/16 armat HIllA .5.5. C50/40 armat I-42. STAB!LlREA TlPJJUJI BEION DE ClMENT PENTRU LUCRAR! DE 51 BETON ARMAT E~.5R.5 H IIIA-S32. H II. IIA-32. II A . Crt.5-A C 37/30:. ANEXA 11.5A. I-42. BS 12-78. C 55/45 : C85170 annat I52. IIA-S 42. Nr. I .5/52.5. armat HI . (2) Utilizarea estc conditionata de utilizarea la prepararea betonului ~i a unui aditiv reducator de api (plastifiant sau superplastefiant).5/42.5 R I-32.5A.5. I-S2. HIIIA-S 42. H 1-32.5m.SR. I A .5/32.SR. I42.S/52.S/32. II.S 32. 2 Elemente sau constructii masive avand grosimea egala sau mai mare de 1.SR. 0 I 1 Elemente sau constructii cu grosimi mai mici de 1.S 32.32. Hz52.5 5 1I1l1B-S.5 m pe timp friguros.5/52. sc recomanda utilizarea cimenturilor cu intiirire foarte rapidi (R).5(2).5/32.5.5 II I-32.S/42.5R BS 12-78.5 H IlIA-S 52.SRA.PUSE LA INGHET IN STARE SATJJRATA CU APA. II I-32. II IIIBS 32.5 142. Condltiile de executie ~i/sau caracteristicile elemcntelor CIasa betonului Tipul de bcton Cimenturi rccomandate Cimenturi utilizabile C 25/20 C 30/25 C 35/C 37/30 C 40/C 45/35 --) II A-S 32. 1S2.5/32. C SO/40 .0 2 1 2 < C 15/12 C 15/12 3 simplu 4 H III/A .5.52.5.32.5m. II A-S32.

3 Agresivitate sulfatica intensa sau foartc intansa (toate cazurile) SR II/B-S. VA. Agresivitate bazica foarte intensa slaba HI IIA-S II IIIA-S.~-~~ II 1 Agresivitate magneziana 2 slaba / 3 II IIIIA H IlIB-S 4 II IIIA-S 5 IIA-S 6 IIA-S. SR I. HI. BS 12-78. BS 12-78. SRI.u lIS ~U. II I. HI. SRIIIIA. II II/A-S. H IIIA-S. H IlIA-S. Nr. II IIIA-S. SRIlIA-S. SRI. I 32. SR I.~~. SR lIIA-S.t. It II/B-S. H IIIA-S. slaba II III A H II/B-S II IIIA-S IIA-S IIA-S. beton armat 6 132. HlA-S. III A. IS~·UIB~I. ANJ<:XA 12. I 32. ~mU~SIl:E Agresivitatea sarurilor de intensa sau foarte intensa SR II1B-S SR III/A SR II1A-S lIA-S HIlI A-S II A-S. HI. BS 12-78.llrI16.5.. Natura Gradul dc Cimcnturi rccomandatc bcton simplu bcton armat 4 Cimcnturi utilizabilc amoniu -. H IIIA-S. SR I. BS 12-78. II B. II A. H IIJA-S. slaba IIA II A-S as 12-78. I . intensa sau foarte intensa foarte slaba." ~. / 2 Agrcsivitatc carbonica I 32. II I.BI DE BEIDIS SI BEIQIS ~BM.un. HI.5.5. HI.- Icr I"!. I 32. SRI. II I. II I. II II A-S H IlIA-S ~ \ slaba. SI~.IBE~ IIl!ULlIl DE ~IME~I 1!E~nUJ l. IV A. SR L 0 1 de 2 3 1 Agrcsivitate dczalcalinizare intensa SR IIIA-S SR I If II1A-S HI.'''''l'' intensa sau SR IIIB-S SR III/A H IIIA-S III IIIA-S SR IIIA-S.5. II A-S ~I.tsI~~I ~ll ~£t. SR IIIA-S bcton simplu 5 1 32. 52 53 . slab a IIA II A-S BS 12-78.5. H IIIIA.''''''V . HI. SRI. II IIIA-S.5.

71 mm. 2... CANTITATEA CIasa betonului C5/4 ORJENTATIVA OF: APA 111<' AMI<'STH'ARE 1 1 1 YALORTLE MAXTME ALE RAPORIIlLUI iNCERCART PRELIMINARE Ate PENIRU Apa 'in (11m3).. valorile din tabel sc rnaresc cu 10%. de omogenitate... cele propuse in tabel diminuate cu 0.2.75 0. Acestea sc vor corecta pnn reducerc sau sporirc dupa cum urmeaza: * reducere IO'}.40 0. In cazul aeceleriirii intariri betonului prin tratare termica.50 0.---o. scad cu 0. III) 54 55 . iar pentru gradul III... • spor 10% fn cazul Iolosiri pietrci spart~.40 0.33 0..5 C lOIS C 15/12 C 20/16_.0 Calcaroasa Ceramica Bazaltica Ciment I. cele previizute in tabel.9 3.. valorile eresc cu 0.50 0. . in cazul folosirii de aditivi..40 0.45 0. • spor 10% in cazul agregatelor 0 16 mm. YOLUMUL DE AER INCLIIS iN CAZUL UnLlZARII ANTRF:NORT DE AF:R Dimensuinea maxima a agregatelor Aerinclus % ADlTIYILOR 3. Clasa cirnentului 42. (mm) 10 7 16 6 20 5 31 4. APARF:NTA Densitatea aparenta ( Kg/dm") Tipul Materialului Silicioasii (agregate de balastiera ) 2.50 0.pentru gradul II. .3 .7 2. . de omogenitate.35 0..38 0.70 0. Pentru gradul I. • spor 5% in cazul agregatclor 0 20 m: C 45/35 C 50/40 C 55/45 C 60/50 C 70/60 C SO/65 Observatii: ol<'NSITAH'A '"" .47 0. E25~0 C 30/25 C 35/ C 37/30 C401 ) ..:":" 0.35 0. valorile raportului NC se va adopta astfel: .31 mm.ANI':XA 13..30 0.. • reduccre I0-20'}.35 0.7 2.45 0.40 mm.C 25/20 > C 30/25 Observatii: 220 230 200 0.5 40 4 70 3 4.60 ( Valorilc privind cantitatca de apa de amestecare previizute in tabel sunt valabile in cazul utihzarii agregatelor de balastiera 0 . • spor 20% in cazul agregatclor 0 7 mrn. pentru consistenta T2 160 170 185 T3 170 185'" '_' T3/T4 '1'4 - (GRADUL II DE OMOGENITATE) 200 215 CIasa betonului 32.5 52.~~ 0.7 2.5 C lO/8. in functie de conditiile de expunere sau exploatare valorile NC nu trebuie sa depaseasca pe cele rezultate din ANEXA 2.05. tinand seama de redueerea rezistentelor finale.45 0. ANEXA 14.05.pentru gradul I. Valorile din tabel sunt valabile pentru gradul II de omogenitate.28 • reducere 5% fn cazul agrcgatclor 0.in cazul agregatclor 0. in cazul utiliziirii agregatelor de concasaj.05 (corespunziitoare grad.

:j_'l\ra1 I omoger i la prcpa r:t n:)1 -.5 38. D.R. bcronului (durabilitat.zliIE TN TARlff.5 37.A VALORIT.E~ ~ ~~In.N 15. elementului. GBAllllljUl I B~5l!~!:IIl:: GBAIlIll. ~ ._. Pcntru gradul I.IMIl'SAB~ (GRAD II DE OMOGENITATE) ..5 68 73 84.- I ~AUlAB. elcmentului (masivitate).C 20/16 C 25/20:. elementului: i I . i --·-··-~-·-----------l tate a. (N/mml) (Cilindru) 2. '* grad de impermeabilitate ccrut.A 2R zrr. -r I 1* caracteristicilc 3 RaportulAiC clasa bctonului.u1 fA LA COMPRESJlJNF.i~ I.5 29 36 42 47 48 Clasa betonului C 40/C 45/35 C 50/40 C 55/45 C 6()/50 C 70/60 C 85/70 fb preliminar cub 51.ANEXA JU:ZISII<. (N/mml) D.I1I.lasa).5 81 in tabelul 4 5 Dozaj minim de ciment Lucrabilitatea 2 Tipul de aditiv '* caracteristicile conditiilc I ! de transport si puncre In lucrare.5 67.. respectiv III de omogenitatc * conditii fI' conditiile de scviciu si eXpU11Cf': / mai sus.NTRlJ '* forma ~i dimcnsiunile 1to GRADlJL II DE6 Granula maxima a agregatelor desimea armaturilor. . -:ute '*caracieristicik . -I I II. Parametrii comnozjtiei belgDJJ. ~' .. de 29 33. adoptata. grad ~tonului.LII III Il~ !JM!JG~riIIAI~ Clasa betonului '* forma ~i dimcnsiunile ft< desimca armaturilor: ~i transport.icntului (sectiunc armarc). . C 60/50 ~ C 85/70 1* tehnologia 56 57 .1. I j Clasa betonului C 10/8 C 15/12 C 20/16 C 25/20 C ~W125 j fb preliminar cub 18 23. de punere in lucrare..5 58. PF.5 3 4 <. C 35/C 37/30 ..~ ~ Factorul pe baza caruia se stabileste: Crt.C 37/30 C 40/3 4 5 6 (consistenta) marimea granulei maximc a agregatclor.5 clc .'SIIA'rt. 7 Cantitatea de apa de amestecare '* conditii de preparare '* lucrahilitatea (Cub) C 10/8 :. I. I Tipul de ciment "" clasa betonului.5 19 23 cilindru 41 45 50 54.Its !:Az.£REYA.B~~l!~~IIl:: ~~ AIlAlU.5 56. tipul de aditiv folosit.5 62. 1 I 8 Granulozitatea total agregatului "" dozajul de ciment.I. + C 55/45 1* consistenta adoptata.5 101 la valorile prevazute cilindru 14.. sc scade san se adauga valoarea t1. conditiilc de scrviciu si expuncrc.s MINIMA PEN 'IU ir1!:~R!:~RI l!B1~I. SE S!:AUt4.. conditii de seviciu ~i expuncrc: de transport ~i punerc in lucrarc.m. Nr . UMU~lt. Parametrii compozittei .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->