Compozitia betonului

4. Verificarl 5.

Aplicatii

experimentale pentru determinarea Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 compozltiei betonului

13

5.1. Aplicalia 5.2. Aplicatia 5.3. Aplicatia

15 21 27

STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI

6. Anexe pentru determinarea

compozitie! betonului

33

Anexe Programul de calcul "Cornpozitia betonului" 61

I Generalitati

Bibliografie

......................................................

················.···

99

Stabilirea

compozidei unui beton presupune

parcurgerea componente

a doua etape: cea a si cea a deterrninarii unui dozaj minim cerintele legate de lntarit,

Llbilirii din punct de vedere calitativ a materialelor
1" oportiitor .I"

acestora.

Ea trebuie

astfel rezolvata

tncat In condltiite

ciment (care este cel mai costisitor), amestecului acestuia proaspat,

sa se asigure In totalitate ;;i alte proprietati prevazute realiza

p. oprietatile

rezistenta

ale betonului prin proiect. integral

durabilitatea

;;i eventual

alte cerinte speciale nu se poate

Stabilirea nresupunand, ciment obtinute

cornpozitiel

betonului

analitic,

ea

dupa determinarea

prin calcul a unor pararnetrii experimentale pentru

(cantitatille atestarea obtinute carora

de apa,

~i agregat, ;;i eventual Factorii

AlC, etc.), verificari efectuarea care

rezultatelor prin calcul. se stabileste

unor corectii asupra rezultatelor trebuie cunoscuti ;;i pe baza

minimi

cornpozitia

betonului

sunt: (definita pe baza rezistentei caracteristice fb * cub ;

• clasa (fb*cilindru)

betonului

la compresiune

determinata

pe cuburi

cu latura

de 150 mm sau pe

cilindrii cu diametrul carel valoare definite

de 150 mm ~i lungimea maximum

de 300 mm, la varsta de 28 zile si sub a 5 % din rezultate. Clasele de beton

se pot situa statistic

In acest mod sunt : C 5/4, C 10/8,C 15/12, C 20/16, C 25/20, C 30/25, C

35/·, C 37/30, C 40/·, C 45/35, C 50/40, C 55/45, C 60/55, C 70/60, C85/70);
• conditiile de mediu (uscat, umed, umed cu lnghet. marin sl chimic agresiv);

L,

5

- conditiile (clasele) de expunere (constructii ferite de intemperii ~i umiditi'iti, expuse la lnghet In stare saturata sau nesaturatii cu apa, expuse presiunii apei, expuse agresivitatii marine sau chimice etc.); - conditiile de executare (normale, lucrari efectuate pe timp friguros, lucrari masive, structuri realizate cu cofraje glisante etc.); - tehnologia de transport sl punere In lucrare (autoagitator, bena, pompare etc.); - tipul, forma ~i dimensiunile elementului de beton; . - distanta minima dintre armaturi; - grosimea stratului de acoperire cu beton a arrnaturii; _ gradul de impermeabilitate cerut (P101
J

2.2. Dozajul minim de ciment Din anexa 3., In functia de tipuli:letonului (simplu, armat sau precomprimat) ~i de clasa de expunere (anexa 2.) rezulta dozajul minim de ciment.

2.3. Agregatele a) Tipul - pot proveni din starmarea rationale a rocilor (de rau, de balastiera) sau din concasarea acestora; b) dimensiunea maxima - se stabileste In functie de :

p'O 8

l

p'O 12'

P 420

I

P 820

'

P 1220

-

reprezentand presiunea maxima a apei, masurata In bari, la care adancirnea limita de patrunders a apeiin beton este de 100 mm respectiv 200 mm); - gradul de gelivitate cerut (G50, G100, G150 - reprezentand nurnarul de cicluri de lnghet-dezghe( succesive, pe care epruvetele de beton la poate suporta,

_ tipul elementului de beton (stalp, grinda, diafraqrna, placa, recipient, monolitizare etc.), astfel: d""", s 1/4 din dimensiunea minima a elementului; dma• s 1/3 din grosimea placii: dma• s 1/6 din grosimea peretilor recipien\ilor ~i/sau din dimensiunea minima a monolitizarilor;

tara ca reducerea

rezistentei la compresiune sa fie mai mare de 25%);

- umiditatea aqreqatelor.

- distanta dintre armaturi: dmax s distanta minima dintre armaturi - 5 mm. ' In cazuri curente dlstanta minima dintre arrnaturi este de: 25 mm la grinzi; 2.1. Consistenta 50 mm la stfllpi; 75 mm la placi :;;idiafragme. Daca prin proiect nu sunt date prevederi speciale, consistenta se stabile~te In functie de tipul elementului de beton (fundatii, stalpi, grinzi, diafragme, recipienfi, monolitizari etc.), mijlocul de transport (basculantii, transportor cu banda, dma. s 1,Jl(grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii. _ grosirnea stratul~i de acoperire cu beton a armaturli;

2_Stabilirea calitativ3 a materialelor componente

autoagitator etc.) si tehnologia de punere In lucrare (turnare cu bena, pompare etc.). In anexa 1. sunt prezentate clasele de ccnsistenta.

6

7

dimensiunea maxima a agregatului se stabtleste stabilind simultan In anexa 3. Raportul apa-ciment maxim capitol 6.. iar in anexa 9. Agregatele se presupun perfect uscate. Gradul de gelivitate toate conditiile prezentate mai sus ~i aleqand una din valorile standardizate: 7. Tn cazul altor grade de omogenitate ~i al agregatelor de . oncasaj se vor face corectiile corespunzatoare. de tipul betonului (simplu. Tn anexa 3. 7 ~i 8 sunt prezentate sortimentele de ciment.vezi punctuI2. 8 9 .transportul sl punerea In lucrare a betonului: In functie de tipul betonului (simplu. sunt date valorile raportului Ale maxime pentru gradul II de «moqenitate al betonului.grosimea stratului de acoperire cu beton se poate lua 10 mm pentru placi.situate In I 5.(Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii este data In STAS-ul 1010710-90 b) Dozajul minim . 31.cunoscand consistenta (clasa de tasare) ~i dozajul de ciment. este data echivalenta aproximativa a cimenturilor produse conform Determinarea cantltatilor cornponentilor se face pentru 1 m" de beton.) cu cimenturile STAS. armat sau precomprimat) si de clasa betonului.i minime) se aleg din anexa 5.R. standardelor nationale (S. 26. S 1/3 din diametrul conductei de transport a betonului si de regula maximum 31 mm.1.. din anexa 4. Aceasta conditie nu se aplica pentru clasa 1 de expunere.In anexele 6. 3. de masivitatea elementului. 20. Tipul de ciment se stabileste in functie de conditiile de expunere sl de mediu. Pentru elementele care fac parte categoria I . . dar protejate prin torcretare sau printr-un alt strat de protectie echivalent . 2.40 sau 71 mm. spatii inchise sau in contact cu exteriorul.). armat sau precomprimat) sl de clasa de '''punere. 16. gradul de impermeabilitate se stabileste in functie de tipul betonului ~i clasa de expunere (daca nu se precizeaza prin proiect). 11 sl 12.. In conformitate cu anexele 10.4. In functie de dimensiunea maxima a agregatului ~i de zona de granulozitate. 15 mm pentru peref sl 25 mm pentru grinzi ~i stalpi In cazul betoanelor monolitizate ~i respectiv 10 mm pentru placi ~i pereti sl 20 mm pentru grinzi sl stalpi In cazul elementelor prefabricate). gradul de gelivitate se stabileste in functie de tipul betonului sl clasa de expunere (daca nu se precizeaza prin proiect). Cimentul a) Tipul .2. In anexa 3. Limitele zonelor de granulozitate (maxime :.7. Gradul de Impermeabllitate (ln cazul transportului prin pompare dma. rezulta zona de granulozitate recornandata. In final. c) Granuloziatatea . Determinarea cantitatii componentilor 2. urmand ca in final sa se faca corectiile ln functie de umiditatea efectiva a acestora.

c). (A) se determina urmeaza sa fie a In functie de limitele zonelor . aplicand relatia: C = A1c suplimantara de apa proven ita din umiditatea [kg/m3] I'iA = ~ Agi x . Api (11m3) I'.7.3.p) aplicand relatia.3. Pag= desitatea aparenta a agregatului (conform anexei 13). a raportului NC. de ciment In care: Agi ui la punctul 2. de trecere prin sita "i".I'iA (11m3) [kg/m3] 3. pe sorturi. ". egala cu circa 3.0 kg/dm3.1 minima (aceasta reprezentand Apoi se calculeaza cantitatea procentul de treceri In rnasa prin sita respectiva).5.6. 3. = volumul de aer inclus. egal cu circa 20 dm3/m3.4. Agregate (Kg/m3) n = nurnarul total de sorturi. In care: p = Pag(lOOO - f -A' . se determina pentru valoarea si gradul de (NC). si de clasa betonului cu un coeficient si de consistenta (C) stabilit In pentru fiecare Intre limita maxima dimensiunea maxima . si Pi-'= procentul de trecere prin sita "i-1 ". acestora: se calculeaza cantitatea Cantitatea de ciment se evalueaza. H 100 (11m3) Aceasta determinatii cantitate se com para cu valoarea minima a dozajului minima. raportului apa-cirnent pi = procentul valoare se corecteaza agregatele de concasaj (daca este cazul) ~i la punctul 2.2.si. aditivilor Cantitatile corectate de agregat. Aceasta funcfie de cantitate. In kg/dm Pc = densitatea cimentului. In kg.3.1. betonului. Cimentul (Kg/m3) In functie de umiditatea efectiva a agrgatului. alese (conform cuprinsa punctului 2. In kg. 3. pentru fiecare sort: A' = A x C [11m3] de agregat 3. Inpirtirea agrgatului total (Aglpe sorturi) Din anexa In functie corectata agregatului: 13. In functie de clasa betonului. se stabilesc astfel: antrenori 10 11 . In %. se stabileste conform anexei 13. Corectarea cantititii de api se com para cu valoarea dintre cele doua valorea maxima minima. . cantitatea orientativa de apa de amestecare sa. Ag = cantitatea totala de agregat. si dintre cele doua se ia valoarea = cantitatea = umiditatea de agragat din sortul "i'. sortului "i". A' = A' .2.taolleste 0 valoare de granulozitate sort de agregat. determinata 3. Corectarea cantltatilor de agregat pe sorturi 3 .. Raportul api-ciment In care: Din anexa omogenitate Aceasta al pi-pi Agi = Ag x -100 clasa cimentului (kg/m3) 14. Cantitatea de agregate Ag In stare uscata se evalueaza. In cazul utilizarii de aer.

ccmpozitia . in %: Pentru stabilirea co recta a cantitatilor experimentale. 25 kg/m3.e determina densitatea aparenta p. = densitatea = densitatea aparenta determinata aparenta determinata experimental. fata de cel al compozitiei de baza . in kg.c. pentru fiecare 3. din urmatoarste compozitii: Utilizarea sa fie de determinari aord aditivilor se va face pe baza instructiunilor sau de folosire tehnice care trebuie bazate pe . este absolut necesar sa a agregatului r.d. cantitatile de apa .AOgi = Agi x (1 +. Densitatea aparenta a betonului d) Se recalculeaza se calculeaza cu relatia: cantitatea de agregate: = . I Se recalcuteaza cantitatea de ciment: C = Ale Ag A [kg/m3] . Utilizarea aditivilor e) Se prepara cate 3 amestecuri de beton de minimum 30 I. dar minimum experimentale. 4. de agregat pentu sortul "i"._) 100 (kg/m3) .8. de sort "i".>i mentinand cantitatile de apa .0 cornpozme cu 10%.' '.\1 -. Verificari experimentale In care: Agi ui = cantitatea = umiditatea de agregat efectiva pentru sortul "i'.C Densitatea aparenta a betonului Ph In Ps pb' care: = A'+C+Ag' .>i 4.': = nurnarul . 3.9.9. .>i agregat conform ~i 12 13 . asttel tncat sa se obtina consistenta donta (stabilita punctului ). conform cu reqlernentari specifice agrenmentari avand dozajul de ciment sporit cu 10%.).10.a.. prin calcul (punctul 3. rca 3.>i kg/m3 (dar avand mentinand grija ca dozajul ales sa fie cel putin egal cu dozajul compozitiei de baza.0 compozitla de baza conform punctelor 4. 101 '. Cantitatea total a corectata de agregat unele verificari prezentate in continuare: .. in care: AgO = cantitatea n corectata de sorturi.e prspara Cantitatea totala corsctata de agregat se determina AgO = ~Agi' (I un amestec conform de beton de minimum punctului 30 I. in kg. dar minimum minim) 25 . fiecare.!E. componentilor. cu cantitatile pentru ciment ~i (A) cu relatia: "ilt~gat stabilite 3 ~j cu 0 cantitate de apa de amestecare conform ""'"rminata (kg/m3) . Ph + Ph 2 _A .>i agregat compozitiel de baza.avand dozajul de cimeni redus .

Diafragma a cimentului. Clasa de expunere ~i conditiile Inchis. 7.se corecteaza efectiva obtinute la varsta de 28 zile se vor analiza astfel: medie a celor 4 epruvete medie pentru fiecare relatia: pentru fiecare compozitre: In functie de fel'lslenta 1. h) Rezultatele . R~r ' efectiva a cimentului (determinata experimental).se calculeaza . ~i beton pompat. g) Incercarile compozitle): se efectueaza la varsta de 7 si 28 zile (cate 6 epruvete pentru fiecare A lJate initiale. Gradul de omogenitate : II.rosimea C 15/J?. 25xclasa cimentului .• Aplicatii pentru determinarea compozitiei betonului. indicata In anexa 15. rezistenta rezistenta elementului.iutoaqltatorul mario de transport ~i punere In lucrare a betonului: Transport cu egala cu rezistnta la 28 zile. agregatelor: 6. utilizand \ i) Se adopta cornpczitia pentru care valoarea rezistentei corectate este eel putln r. Conditll . 14 15 . experimental: . rezultand . aplicand minima a elementului: de acoperire = 200 stratului cu beton a armaturii: D in care: c= I. element sau de mediu: Reef= rezistenta fb' = rezistenta d" constructie situat In spatiu ferit de actiunea directa a intemperiilor efectiva a betonului la 28 zile deterrninata Illliditatii. Caracteristicile " Ilpul elementului: I» I Jimensiunea • i (. = 100mm. Umiditatea .ofraje din panouri 5. minimum 4 epruvete cubice. pastrarea si mcercarea se vor executa conform prevederilor din STAS 1275-88. de pietri~ ( 7 .I) I Jistanta minima dintre barele de armatura: 3. 1\ I Aplicatia Nr. cate 12 epruvete epruvetelor pentru fiecare Confectionarea.71 mm): up = 1%.Pentru sorturile de nisip (0 . 1. c = 10 mm. Conditii ~i tehnologii de executare: Conditii de executare normale. mm . 4. In interiorul b unei cladiri de locuit.7 mm) : UN = 2%. Mediu uscat moderat. Clasa betonului: 2.Pentru sorturile . compozitie.f) Din fiecare amestec se confectioneaza compozltie.

).5 = 95mm.16 mm : 80 .. Dozajul minim de ciment.a. 1/4 x 200 = = 0..391254 B..1mm : 30 .5mm = 100 .. Se recornanda cimentul de tip" A . . 1..u) :.2mm : 10 . dimensiunea minima a elemenlului (b 200mm).. Se alege dmax de dozajul s = 31mm.7kg/dm 3 (vazi anexa 13. zona de tasare de 100 t20 . Conform punctului 2. Din anexa 3.50% : se alege 43%.5. distanta minima dintre arrnaturi (D = conditionat de tipul ~i masivitatea elementului (C 15/12).40% : se alege 33%. 0 clasa de expunere 1. . 4. 16 17 . 5.) rezulta raportul NC maxim = 100mm).7 mm: 60 . rmjlocul de transport (autoagitator).32. Din anexa 2.. sortul16 -31mm : 95 . sortul 0. Raportul NC maxim.15% : se alege 12%. ferit de actiunea directa a intemperiilor sau uniditatii) sl condltllle de mediu (mediu uscat moderat) rezulta ca tipul cimentului se va stabili din anexa 10. rezulta urrnatoarele limite ale zonelor de granulozilate (inferioare ~i superioare): sortul 0 . in functie de conditia de mediu (mediu uscal moder. Toate aceste conditii trebuind sa fie respectate simultan.). b) Dimensiunea maxima: Se stabileste in functie de tipul elementului din beton ce urmeaza a fi executat (diafragma). tehnologia de punere in lucrare (pompare) si lipul belonului (armat). sortul7 .. 0 c) Granulozitatea: Din anexa 4.a. fiind \ a) Tipul: Avand in vedere clasa de beton (C 15/12) se vor folosi aqreqata provenind din sfarmarea naturala a roeilor ~i anume agregate silicioase de balastiera cu densitatea aparenta pag = 2. rezulta drnax \ tmrn. dmax = 31mm. rezulta clasa de expunere (1. In functie de tipul betonului (beton armat) ~i clasa de expunere (1.i de conditia de expunere. 2.70% : se alege 63%. 3 clasa de consistenta T3/T4 (cu mm).100% : se alege 97%.2 . x b dmax~D pompare = 50mm . Stabilirea calitativa a materialelor componente. Din anexa 3 IIc'Lulta un dozaj minim de eiment de 300 kg/m3. se stablteste f'lIIctie de ciment minim de 300 kg/dm3. Cimentul.90% : se alege 83%. tntrucat clasa de expunere este mediu uscat. in functie de tipul elementului de beton (diafagmc'l). din anexa 5. sortul 3 . rezulta la nr. In functie de conditiile de expunere (element de constructie situat in spatia 1nchis. Conslstenta betonului..3 mm: 40 ..0.... sortul 1 .imea stratului de acoperire nu conditioneaza dimensiunea maxima a 'qregatului.a.65. Agregatele.uanulozltate I ~i dimensiunea maxima a agregatelor 31mm. tehnologia de transport ~i punere in lucrare a betonului ~i grosimea stratului de acoperire cu beton a arrnaturil (c = 10mm): dmax ~11l.3. crt. zona de granulozitate (I) in Cunoscand Din anexa 1. stabil!t in functie de lipul belonului (allll<1l) ~i 3.

egal cu 2%.0.2 . 1 831~. Cantitatea pentru fiecare sort de agregat se stablleste in functie de limitele .).L = 200 = 308 kg/m3 > dozajul minim de eiment de 300 kg/rn' (vezi Ale 0. 1~20 x 1829 2.2 mm.p) = 2. Raportul AlC.a.~~ .).7 kg/dm3 (anexa 13.5). Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip 3. sortul16 . de aer inclus. Cornparand aceasta valoare eu raportul AlC maxim admis In anexa 3.. este: . 33 .). ' = 183 kg/m3.). '.7 x (1000 . = 0. 63 ~043x 1829 = 366 kg/m3 .70.> . kg/dm3 (anexa 13.).16mm. Se adopta C = 308 kg/m3.C.A' .si: = _L x (220+384+183+366) = 23 ' 111m3 ~ 100 100 Cantitatea suplirnentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de pletrls este: ~ 6. (32. Cantitatea de apa. alegem In final valoarea AlC maxim armat ~i c!asa de expunere 1. 3 a anexai 14. Cantitatea de eiment . • 'P = j=1 Agi x.e. Din anexa 14. . rezulta valoarea raportului AlC = 0.65 punctul B. rezulta: A' = A x c = 200 ~1 = 200 11m3 sortul 0 . sortul 0. pentru un grad II de omogenitate. = 220 kg/m3 x 1829 = 384 kg/m3 . p Cantitatea orientativa de apa de amestecare (A) se determina In tunctia de clasa betonului (C 15/12) ~i de consistenta (T3/T4).2." -lor de granulozitate alese (conform punetului 3. 431~g3 x 1829 sortul 3 -7mm. (vezi observatia nr.200 . (/%). rezulta: A = 200 11m3 Intrucat dimensiunea maxima a agregatelor este 31mm. i'"parlirea agregatului total pe sorturi. Cantitatea de agregate.65 (beton f> Corectarea cantitatii de apa.J!j_ = _1_ x (366 + 256) = 6 '211m3 ~ 100 100 Cantitatea totala de apa suplimentara: 18 19 T'.3mm.12 100 sortul1 .3~8 . Din anexa 2.1mm.3 x 1829 = 366 kg/m3 .31mm. C' = 4. ~ ~ = 1·1Agi x .13. 9~~~3 x 1829 = 256 kg/m3. coeficientul de '"'_ = volum =3 = 2.) si anume: corectie c = 1. Determinarea cantitatii componentilor.20) = 1829 kq/rn" 11%). In functie de clasa betonului (C 15/12) si clasa cimentului sortul 7 . Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalusaza aplieind relatia: Ag = pag x (1000 . Unde: pag pC 1.

3mm.' \. 366 x (1+ __L) kg/m 100 3 .1mm.3 11m 3 Cantitatea corectata de apa: A.t. 384 x (1+ 1~0) kg/m .5 %. Umiditatea agregatelor: .31mm: 256 x (1+ 1~0) kg/m 3 . preturnat In tipar de lemn. constructie expus la Inqhet in stare saturate cu apa.. 5. sortul16 . executat pe timp friguros.2. 3 UN = 2. 220 x (1+ 1~0) kg/m ( . Clasa betonului: C 30/25. 2. A = 200. A·ag = _ Pentru sorturile de pletns ( 7 . b) Dimensiunea minima a elementului: b ~--'-. / /1 I 9.. Gradul de omogenitate : III.. element de 3 3 sortul 0 .3 = 170.7 kg/m 3 21 20 .29. Conditll de transport l. = 1806 kg/m 3 i~' I. A·gi = Agi x (1+_E__ kg/m ) 100 3 d) Distanta minima dintre barele de armatura: 0 3. = 50mm.li punere In lucrare a betonului: Transport cu autoaqltatorul si turnarea betonului cu bena. "Glasa de expunere si condifiile de mediu: Mediu umed sever.7+308+1806 = 2284. j\ A· = A' . 3 sortul7 . sortul1 .. sortul3 -7mm. Date initiale. 8.7 11m3 7. ~ + t. A = t.2 .1 + 6. c) Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii: c = 35 mm.2 mm.5.. astfel: 1.0..16mm. 6. Cantitatea totala corectata de agregat.7 mm): sortul 0. t. Caracteristicile elementului.71 mm): up = 1.Pentru sorturile de nisip ( 0 . Corectarea cantitatilor de agregat pe sorturi.5 %. Aplicatia Nr. 2. 183 x (1+ 1~0) kg/m . A·gi = 225+392+187+373+370+259 7. Conditii sl tehnologii de executare: Element prefabricat din beton armat. Cantitafile corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate anterior cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort. Ph = A + C + Ag = 170. a) Tipul elementului: Stalp de estacada. 366 x (1+ 1~0) kg/m .2 = 29. Densitatea aparenta a betonului. 4.2 \(\ 'r = 500 mm. Ap = 23.

sortul 20 -40mm : 95 .5 mm.1.50.umat) si 3. \('i 1. ca tipul cu apa) ~i conditiile din anexa armat de mediu (mediu 11.0.b.5mm s 1.45% : se alege 38%.tI.2 .· ..3 x c= raportul AlC maxim= 0.20 mm : 70 . in functie de tipul elementului de punere de beton (Stalp). sortul 0.. 1 .:.. clasa de expunere ( (2. Conform cu dimensiunea 11. in functie de tipul elernentului din (b '" ~i anexei in vedere ~ I( /."V"f) J si de un sortul 7 . (vezi observatia I din anexa 10.3 sortul 3 ."'1. de expunere 2. d. rezulta Din anexa transport (armat).5 '" 45mm .. se stablleste de 350 zona de granulozitate Cunoscand din anexa (I) in de ii -~. a . " '../ulta dozaj minim de ciment de 350 kg/m3.15% : se alege 12%._ / b) Dimensiunea beton ce urrneaza dlstanta t • ••• IIn'<lZa in conditii de timp friguros de tip I .30% : se alege 23%.1I'''"'"lului I" """!flui se va stabili condltionat minima ~i masivitatea sfarmarea naturala (stalp din beton (C 30/25). .01.2mm mm: mm: : 10 .iid" limite ale zonelor de granulozitate ~i superioare): (autoagitator).80% : se alege 73%.5 R.. sortul 1 . in functie rezulta de conditia 0 clasa 35 . in functie de tipul betonului I.100% : se alege 97%. 2. Dozajul minim de ciment.iceste conditii trebuind sa fie respectate simultan. of .1mm : 20 .).11" III functie de conditiile saturata de expunere (element de constructie umed sever) de tipul expus la inghet. crt. 22 23 . ~i avand de 500 mm) ~i clasa ca elementul se cu densitatea aparenta maxima: ag '" 2. ge dmax '" 40mm.60% : se alege 53%. "\ (C..mulozitatea: dozajul de Din anexa ciment 4. 50 . tehnologia in lucrare (ben a) ~i tipul hetonului sortul rezulta la nr. tehnologia de transport punere in lucrare a betonului (c= 35mm): sl grosimea de acoperire cu beton a armaturii 1i.. stratului minima a elemenlului """"lui 500mm). stabilit In functie de tipul betonului (.3 x 35 '" 45. 1 I lin anexa 3.HiHl"". 1.•nortul AlC maxim.b . 1. Agregatele. mijlocul de .7 Din anexa conditia 2.7kg/dm3 Se stabileste (stalp). I ~i dimensiunea a agregatelor (inferioare 5. Consistenta betonului. rezulta dmax ~ " .. Din anexa f(..n/ulta (beton armat) ~i clasa de expunere s D . . de mediu (mediu umed :. de expunere. Stabilirea calitativ3 a materialelQr componente.' minim maxima kg/dm3. fiind rezulta / a) Tipul: Avand provenind balastiera din in vedere clasa de beton (C 30/25) a rocilor ~i anume se vor folosi aqreqate agregate silicioase de IIIl""I!flui . zona • .01.32.. '" 50 .) se recomanda a fi executat minima dintre dimensiunea (D '" 50mm).B. 40mm..). armaturi (vazi anexa 13. dmax dmax drnax s 1/4 x b '" 1/4 x 500 '" 125mm . 1. 2 clasa de consistenta T3 (cu 0 tasare de 70 1 LOlllm).

(C 30/25) ~i de consistenta Din anexa 13.6 11m 3 190 .ortuI7 sortul20 c un grad III de omogenitate. Determinarea 1. 0. Se adopta C = 422 kg/m3.). de apa. orectarea cantitatii 3. observatia nr.p) = 2." I. Cornparand valoare cu 971. rezulta: A' = A x c = 200 x 0. " I' volum de aer inclus.) si anume: = 0.A' .. . x (211 +193+263+263) 100 100 de apa provenita = 23.g8 731.. .~ punctul B. 100 x (351 + 421) =11. ! lilde: 3 kg/dm3 .~!.si.t . egal cu 2%.u. = ~ Agi x j. I '.ortul 02.ortuI3 -7mm.). "\I = 2.20) = 1754 kq/rn" 2L.~Agi x lUOiO "i Ag = pag x (1000 .). Cantitatea de ciment .40mm. Cantitatea clasa betonului orientativa de apa de amestecare (T3).). este: suplimentara din umiditatea sorturilor de pietrls Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalueaza aplic1nd relatia: I1Ap = . Cantitatea este: suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip C' = A~~' = ~.2. raportul NC maxim In final valoarea admis In anexa 2.3.50 - :.3 = 263 = 351 kg/m 3 kg/m3 . . ' .ortuI1 . alegem I. (anexa 13.45 (vezi 14. In functie de clasa betonului rezulta (C 30/25) valoarea ~i clasa cimentului = 0. 3 a anexai 14. Raportul NC.95 = .). (vezi observatia nr.2 mm. (A) se determina In tunctie de !'''1'. ~:~ + Din anexa (32.95. = 12. c = 0.23 x 1754 100 x 1754 x 1754 = 241<g/m3. cooticrcntul de .0. ·.c. rezulta: A = 200 11m3 maxima a agregatelor 190 11m3 este 40mm.). . 25 .n.11 [uea agregatului total pe sorturi.45 (beton armat ~i clasa de expunere 2..). Cantitatea .3 11m 3 4.2 - =.g3 de apa.20mm.05 pentru 14.0/0). '. 38 . = 193 kg/m = 263 kg/m3 3 ~) 1\ • ' .1 a anexei raportului aceasta NC 53I. .7 x (1000 - 4.b.7 kg/dm3 (anexa 13. NC maxim = 0.~.ortul 0 . Cantitatea de agregate. x 1754 = 421 kg/m3.~~ = 422 kg/m 3 > dozajul minim de ciment de 350 ktl/m' (vezi fj. ' '.c.mtitatea pentru fiecare sort de agregat punctului se stablleste In functle de limitele Intrucat corectie c dimensiunea de granulozitate alese (conform 3.~ .. 100 tmrn: 23 -12x '100 R x 1754 1754 2. Cantitatea cantitiitii componentilor.3mm'.5).

1+422+1738 = 2315. . «ofraje modulate din lemn. 5. Gradul de omogenitate : I.9 11m3 "I Aplicatia Nr. Corectarea cantltatilor de agregat pe sorturi.i punere In lucrare a betonului: Transport cu . I ..: . 6. Pb = A' + C + Ag = 155...1 11m3 1\ LJateinitiale.3mm'. 3. Cantitatea totala corectata de agregat.0 2 rnm: 211 x (1+ 12) = 216 kg/m3 .. A'ag = ... 263 x (1+ 12) = 270 kg/m3.i tumarea betonului cu bena.1 kg/m3 26 27 . . 193x(1+ ~o~)=198kg/m3.. Clasa betonului: C 20/155.Pentru sorturile de nisip ( 0 . 100 ' 263 x (1+ = 270 kg/m3./ Cantitatea totala de apa suplirnentara: 11A = 11~ + 11Ap = 23.iutoaqltatorul . Umiditatea agregatelor: . nstanta minima dintre barele de arrnatura: D = 75 mm. sortul1 ..6 = 34. ~ I ( sortul20 . minima a elementului: hp = 120 mm. 421 x (1+ 110~)= 428 kg/m3. astfel: . r A'gi = 216+198+270+270+356+428 7. ~o~) 351 x (1+ 110~)= 356 kg/m3. sortul3 -7mm. -\ Cantltatile corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate anterior cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort. Densitatea aparenta a betonului.. i\ -----_ i~C" Cantitatea corectata de apa: A'=A'A= 190-34. 7.utilizand sortul 0 . 3.i 2. Ll //' I 8. = 1738 kg/m3 9.20mm. 1.71 mm): up = 1 %.pul elementului: Placa din beton armat. sortul7 . UN ..J i k~ .<\. Clasa de expunere . Conditii . 4.40mm.roslrnea stratului de acoperire cu beton a armaturii: c = 20 mm.i tehnologii de executare: Condltil de executare normale.I( .I I I .. I urnensiunea .3 + 11.7 mm): = 2 %.i conditiile de mediu: Mediu chimic agresiv cu A"gi = Agi x (1+~) kg/m3 100 "'II esivitate carbonica intensa.Pentru sorturile de pietris ( 7 . " 100 ' sortuIO. Conditli de transport . '.9= 155. Caracteristicile elementului.2-1mm.

~-e '" drnax s 1/3 x hp = 1/3 x 120 -5 = 40 mm. dmax ~ D .7 de expunere (agresivitate 0 clasa.50% : se alege 43%. crt.. sortul 0 . 20mm. se va stabili din anexa gradul de agresivitate cimentul de natura agresivita\ii (placa din starmarsa naturala ag ~i anume ~i tipul elementului cu densitatea aparenta maxima: = 2.0.32. rezulta (autoagitator).) rezulta raportul AlC maxim (beton armat) sl clasa de expunere punere In lucrare a betonului (c = 20 mm): ~i grosimea stratului cu beton a armat = 0.20 mm : 95 . Consistenta betonului.de expune sortul 7 . rezulta un dozaj minim de ciment de 400 kg/m3. 60 . Din anexa 3. Raportul AlC maxim. tehnologia de acoperire de transport Din anexa 3.3 xc = 1.. Stabilirea calitativa a materialelor componente..7kg/dm3 (vazi anexa 13.). tehnologia In lucrare (bena) si tipul betonul de granulozitate \>isuperioare): rezulta la nr./ B. fiind conditlonat (intensa) rezulta a) Tipul: provenind balastiera din Avand In vedere clasa de beton a rocilor (C 20/16) se vor folosi agreg-a agregate silicioase ca tipul cimentului chimice (carbonica). In functle de tipul elementului d (hp heton armat). + de tipul betonului (armat) ~i clasa de expunere '(" 3. !I111l.30% : se alege 23%.c. (mediu rszulta chimic agresiv) ~i sortul 3 .3 x 20 28 29 .10 % : se alege 7 %. c) Granulozitatea: Iunctie de tipul elementului de punere de beton (placa).3 mm: mm: 40 . Din anexa ciment 4.5 . 120 mm).5mm drnax = 75 = 70 = 26 mm . rezulta dmax ~ 26 = 20 de mm. s 1. armaturi a fi executat minima dintre dimensiunea (D minima a elementului CJ. mijlocul de dozajul minim maxima zona Din anexa transport (armat).. Se recornanda de tip I . 2. de granulozitate Cunoscand din anexa (II) In de 1. In functie de conditla carbonica de mediu intensa).c..100% : se alege 97%.c .70% : se alege 63%. Dozajul minim de ciment. In functie de conditiile agresivitate carbonica intensa) de expunere (element de constructe expus chimic agresiv) la ~i conditiile de mediu (mediu 12. 5. Din anexa conditia 2. Toate aceste Se alege dmax conditii trebuind sa fie respectate simultan. stabilit In funct (5. ~I 71 -I J . sortul 0.2 . 2 clasa de consistenta T3 (cu 0 tasare de 70 ± 20mm). se stabileste de 400 zona kg/dm3. ·1 Cimentul. mm. sortul 1 . distanta = 75 rnm). In functle de tipul betonului (5. b) Dimensiunea beton ce urmeaza Se stablleste (placa). In functie granulozitate urmatoarele II ~i dimensiunea limite ale zonelor a agregatelor (inferioare 5.).1mm : 20 . 1. Agregatele.2mm : 5 .45.

este: . ' . (32. sortul 1 .60 + 0. este: AA p =:E Agi x.). rezulta: = 185x 1. pentru un grad I de omogenitate. (vezi observatia nr. I~O x 1733 = 122 kq/rn": -sortul 0.2 mm. rezulta: A = 185 11m3 Intrucat dimensiunea corectie c = 1.). ~) lrnpartirea agregatului total pe sorturi.20mm'. 100 ' Din anexa 14. 1.C. egal cu 2%.1 a anexei 14. Ag =p ag x (1000 .194. Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalueaza apliclnd relatia: A. Cantitatea de agregate. rezulta valoarea raportului AlC = 0.si. = 194.0. In functie de clasa betonului (C 20/16) 63 -43 100 100 x 1733 = 347 kg/m3. Se adopta C = 432 kg/m3. Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip 3.65 (beton armat ~i clasa de expunere S. pc = 3 kg/dm3 (anexa 13. Detenninarea cantititii componentilor. coeficientul de Cantitatea orientativa de apa de amestecare (A) se determinA 1n functie de clasa betonului (C 20/16) ~i de conslstanta (T3).3 = 432 kg/m3 > dozajul minim de ciment de 400 kg/m3 (vezi Ale 0. Cantitatea de apa. Cornparand aceasta valoare cu raportul AlC maxim admis In anexa 3. 3 a anexai 14.20) = 1733 kg/m3 Unde: pag = 2.1mm.A' ..). (2%).).c.~ .. C' = 4.' ~i clasa cimentului sortul3 -Zrnrn: 43 .. 2.j_ = 1010 (590) =5.2 .3 11m3 Cantitatea pentru fiecare sort de agregat se stabilests In functie de limitele zonelor de granulozitate alese (conform punctului 3. Din anexa 13.i anume: A' =Axc sortul 0 .7 kg/dm3 (anexa 13.2.05 .'.~ = fAgi x i-i .9 11m3 x 100 30 31 .05 = 194.23 x 1733 = 347 kg/m3 .). p = volum de aer inclus. Cantitatea de ciment .p) = 2. Corecta rea cantitatii de apa. 2~0~7 x 1733 = 278 kq/rn".05 = 0.c.3 .4~2 .. sortul 7 . maxima a agregatelor este 20mm.A.63 x 1733 = 590 kg/m3 6.7 x (1000 . 97. alegem In final valoarea AlC maxim = 0.45 punctul B. = _L 100 100 x (122+278+347+347) = 21 911m3 ' Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de pietris (1%).).3mm. Raportul AlC.5).65 (vezi observatia nr.J!.) .

-7mm. pereti autoagitator. Cantitatea corectata de apa: CONSISIENIA 166. 278 x (1+ I~O) 347 x (1+ I~O) T2 30110 = 284 = 354 = 596 transportoare. Iipul de elemente sau beton Mijloc de transport Consistenta Notare (c1asa) Iasare (mm) cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort. . T31T4 100±20 8.5 11m 3 BEIONlJLUI de obtinere) A' = A' .8 = (Cerinte ~i modalitati 7.20mm.. 3 Idem realizate eu beton pompat. autoagitator. banda bena. Cantitatile anterior corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate Nr. bena. astfel: _.1mm. sortul1 sortul3 . Corectarea cantitatilor de agregat pe sorturi. recipienti.27. armaturi sau dificultati a betonului.a.Ap = 21. Cantitatea totala corectata de agregat. sortul 0 . bo) kg/m 3 strueturali. Ph = A' + C + Ag = 166. kg/m3.~ + I':. grinzi. 3 . 122 x (1+ I~O) = 125 kg/m3.5+432+1713 = 3 2311. 6 Betoane preparate eu aditivi T5 180±30 superplastefianti. placi. kg/m3.8 11m3 ANEXA 1. I':. T4 120±20 9. basculanta.2 mm. \ A'gi = Agi x (1 + /~o) kq/rn" I Fundatii din beton simplu sau slab annat. bena. compactare. 2 Idem sau fundatii din b.A = I':. T4lr5 150J30 superplastefianti. bena.9 + 5.3 .2 .I':. monolitiziiri. bena.9 = 27.3mm.5 kg/m S Betoane preparate eu aditivi autoagitator.ll.0. A'ag =~ ·"i A'gi = 125+284+354+354+596 = 1713 kg/m 3 4 Elemente sau monolitizari eu de autoagitator. A = 194. autoagitator. Cantitatea totata de apa suplirnentara: Anexe pentru determinarea compozitiei betonulul. 32 33 . elemente masive. sortul 0. Densitatea aparenta clemente eu sectiuni reduse. Crt. T3 70120 347 x (1+ I~O) = 354 kg/m 590 x (1 + 1 sortul 7 .stalpi.

[exterioare. si bucatariile industriale cu DE xterioare cxpuse la inghet-dezghct si actiunea interior ale elcmentclor . stalpi pentru estacade.o 2 CIdASE DE EXPUNERE A CONSTRUCTIILOR DE MEDIU iN ('ONUU'llU.. hale cu !nivelului apei de marc (pc ~Iementului inaltime a leu utilaje sau aparatura jprocese calde etc. nchideri perimetrale 3 MEDIU UMED iNGHET Constructli ~i incalzite structurale iama (ex: Ictcle spre din c1iidirilc civile. (ex: tuncle de congclare. 2 m.).) lara clemente situate in zonele a nivclului (ex: fundatii de rara posibilitate Constructii de stropire. inchideri elemente perimetrale de constructii "cope~te). permanent reatice constructii apelor. b SEVER Constructii ~ermanent ~i clemente expuse MEDIU MARIN FARA. diguri. in b CU iNGHETDEZGHET 1 agresivitate slabii ronstTUctii expuse indirect agresivitatii cu apa (ex: wa agresivitate fundatii sub nivclul marine deschise..ntempcriilor sau umiditatii unor scurte constructii cu lPerioade in timpul executiei. considcrata espcctiv: u sau constructii lara neincalzite leea. de variatie de inghet etc. iNGHETDEZGHET zonei de variatie a 0 la temperaturi mai mari de 30°C (incaperi care degaja caldura.). Constructii expuse inghet-dezghetului sulfatica). tmpermeabilitate pentru beton. respectiv intre otcle +3 . cle.). platformc). scari estacade. !construe\ii supuse presiuuii apei pc una din fete . +5 de la nivelul miirii. 2 a ~onstructii nghet in sau elemente stare de eca. depozite contact apelor de apei de mare. !nseaciune generata ncar" umiditatea de procese depaseste tehnologice 90% (ex: hale sau se produc It'rccvent degaj ari de abur). MEDIUUMED 1 b SEVER !constTUctii sau clemente 2 de constructii expuse la ughet in stare salutata anale deschise. ~ 3~ 35 . sau clemente de constructii interioare sau sarii . cu api (ex: cheiuri. dale pentru !apartamentelor de locuit si din halele <75%). dar lara posibilitate pereti de contur inchise care nu se incalzcsc ellnditii lPe timp de iarna. cu umiditati interioare a I agresivitate slaba lBetonul aflat permanent tBetonul de deasupre sub apa miirii. Clasa de expunere Exemple de constructii 2 a ~onstruc\ii ~pa\ii sau elemente ferite de constructii de actiunca cu exccptia respectiv situate dircctii in a ronstruclii condens sau sau elemente alternanta de constructii frecventa expuse la ~i de umiditate o 1 MEDIU USCAT MODREA T inchise.nclusiv ccle din grupurile sanitare ~l AGENTI pentru dezghct drumuri. adiere. 3 m deasupra nivelului miirii. de constructii DEZGHETARE 4 nchise. 2 agresivitate intensa lBetonul din zona variatiei nivelului ca fiind de de constructii sau expuse in perioada (ex: expuse la ME DIU UMED MODERA T nesaturata umiditatii de iamii.

II a~n:"vitale foarte 0 betonului) la 2 Ib 3 2a 4 2b 5 3 6 4al 7 4a2 8 4b1 9 4b2 10 5a 5b 5c 13 5d 14 ~Iabii (FS). 0.50 0. intcnsii I A/C max c ell a)..65 0.4S 0.55 0.7mm - - - - 5 6 da • - 4 iAgregate reztstente 1a iogbet 5 Grad de inIpermeabilitate.45 d Mcdiu ag.50 11 12 0.1O PSIO P410 P410 pglO P810 PSIO PI210 PI210 PSIO P410 PI210 Pl210 P410 P410 PSIO PI210 PI210 PSI~ Pl210 P12"o P810 Pl210 PI210 * beton annat PSIO pglO P810 • beton precomprirnat - P410 PSIO PSIO 36 37 .55 0.50 0. a gr. min.ntensii (FI).TII BETONUUJI iN DE EXPUNERE A MEDIULUI CU INGHETDEZGHET . ~i ~i salinitat] prin strOIIlIl'~1 umiditiitii ~osibilitiitii ~ondclIs ehnologic."lo."d IlIkllll"'. Nr. 0. 150 300 300 350 250 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 400 400 350 400 400 350 400 450 350 35~ 350 350 350 350 400 400 400 450 450 450 o Observatie: Clasele de expunerc combinatie CII 5 (a.50 0.b.50 0.lTA.iI. Mediu chimic lMediu chimic I).65 0.50 0. 4 MEDlU MARIN mm CERINTE DE ASIGURARk: CONDITJII.40 .40 annat precomprimat O. 4 5 6 da 4 5 6 da 4 5 6 da 4 4 5 6 da max.50 * beton chimic ell -- 0.0 1 b 2 2 agresivitatc intensii onstructu ixpuse 'II""" I" nivclul ANEXA 3.50 .45 0. precum ~ saturatii.16mm max.55 0.55 0.55 0.50 0.60 -1~~ 0. a gr.Il·"vilate • beton simplu ~~V(.sivitatc foarte * beton 2 ~ozaj kg/m'). • beton simplu P410 P410 P410 pg.60 0.45 0.50 0. se pot intalni in practica singurc sau in celelalte clase de expunere. • beton simplu beton annat • beton precomprimat 32.40 0.2. min. a lMediu chimic .3lmm max.45 0..50 0.50 0. de ciment min. IIlll'IllIlIIl" trccventa ""'1< 1111111..E A DlJRA.<t 350 ~ 350 3 Contmut indus de aer f-- (%).40 0. Crt de IlIl(h"11II putcrnu stare ~i 5 MEDlU CHIMIC AGRESIV b ~l'Ill'IlIl de procesu Parametrul eompozitiei (Caracteristica Clasa de expunere conform anexei 2. a gr.JUJ..55 0.55 0.d).55 0.55 0.45 0. ell t Raport agll"lvilatc slaba (S).55 0.50 0.50 0. • • _..c.

I".. proiectantul poate prcvcdc betonului ( .\() - ZONE DE GRANULOZITATE \~\i \ * beton precomprimat Observatii: (fI"IO I. de beton nu prezmta tendinta de segregare ~i Limitele zonelor de granulozitate Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul pentru agregate 0 pentru agregate 0 pentru agregate 0 sunt prevazute 16 nun .I~(J (11 "to UI~(J GI50 (... a nu se constatii dificultati - .\:. 38 39 . . 12.1 total pentru treceri panii la 3 mm inclusiv... II 1 l.11 o -<. 0 . T5 300. Aceasta prevedere se aplica in cazul agregatelor 0 . 31.. .lui 3... cu granulozitate discontinue. 6 Grad de gelivitate beton simplu beton annat G50 Gloo Gl50 GIOO Gl50 GI50 GIOO 0150 Gl50 (. juotcctia in clasa 5d.40 mm ..I. in anexa 5. 0 .: pentru agregate 0 ..:450 II I (II)' I ~450 III II (III). 16.. 7. lnsci betonului. 20.- '" Se adopta en preciidere dacii amestecul la punerea in opera. 5d se vor utiliza cimcnturllc rczistente in medii agrcsive conform anexei 2. La prepararea betoanelor expuse in clasele 5c. pentru agregate 0 pentru agregate preparate 0 7 mm. I) -. 31 nun.40 nun. In cazul betoanelor expuse 1. . 71 nun. T4ff5..lasa de tasare Zone de granulozitate recomandata pentru dozajul de prin peliculizare cu materiale si tehnologii specifice agrcmcnlalc ciment (Kg/mc) ~300 T2 T3 si T3ff4 14. Definirea granulozitatii agregatnlui de segregare total se va face prin incercari preliminare consistentei ~i ur marmdu-se evitarea tendintei ~i de separare a apei si obtinerea .. In cazul betoanelor en agregate agregatnlui daca lipseste in -".--_- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III II 12 13 14 ANI<:XA 4. se va asigura incadrarea ""8 I de granulozitate. 20 nun .

16 mm Zona Limita 0. II max...1 . min.2 0/0 treceri in masa prin sita sau cumul 1 45 35 35 25 25 15 \ I max. min. min.. - 40 30 ) LlMIJELE ZOm:LOR DE GR~NULOZIJATE PENTRU LlMIJELE ZONEJ. min. min.Rt~{iATt: 0.2 max. min.OR DE GRANJJLOZITATE PENIRU AGREGATE 0. 15 10 10 5 5 1 I I I III max. 0/0 PENTRU 0.O L. 15 10 10 5 5 1 3 70 54 7 100 95 II max. Limita 0.. min. 12 3 III max. min... III max.31 mm i ~ ~ \ ! A(.2 % treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 30 30 20 20 10 15 ~ 3 50 40 40 30 30 20 7 70 60 60 50 50 40 16 90 80 80 70 70 60 31 100 95 100 95 100 95 10 105 5 1 1 II max. 3 65 55 55 45 45 35 7 85 75 75 65 65 55 16 100 95 100 95 100 95 Zona Limita 0. L.L1MIJELE ZONEIIOR DE GRANULOZIJATE AGREGAIE LlMlTELE ZONELOR DE GRANULQZITATE PENTRU AGREGATE 0::t7 mm \. min.20 mm Zona Limita 0. min. max.2 % treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 30 30 20 20 10 3 (9) 60 50 50 40 7 (10) 80 70 70 60 60 50 20 100 95 100 95 100 95 treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 25 I max.

la care nu se impun cerinte ...40 mm PEN'I'Rll ANEXA 6. • .. . 'imenturi cu adaos pentrn drnmuri (inclusiv varianta aditivat). 15 10 10 'i 'i IMENTURI CONFORM STANDARDELOR NATIONALE S. . uncnturi Portland lara adaos.2 max. conform SR 388. ((MENTURI CONFORM STANDARDELOR PR(WESIONALE S. 'imenturi aditivate (cu sau lara adaos) .P.71 mm PENTRU 1 ' AGREGAIE Tipurile uzuale de ciment care se produc dupa noile standarde 9. SR 150n.conform speciale. rcprczinta cimenturile pentru lucrari «u-nlc. respectiv 'a/ute tipurile de ciment ce se pot teoretic produce. '-2 . practic pot fi 1 / luvalate cu cimenturile produse dupa STAS. conform L1MIIELE ZONEU)R DE GRANULOZIIATE Q". sunt prezentate 7. .!"turile. unenturi rezistente conform SR 3011. caracterizate SR 301 J. min. calcar dolomitic. scorie bazalticii sau tuf. % treceri in masil prin sit! sau cumul . prin caldura redusa de bidratare.'JI-XA 8. 1 18 6 3 32 13 7 45 22 16 61 38 25 70 50 31 77 57 40 84 68 71 100 95 Sorturile. .. 15 5 I" in normele europene ENV 197.2 % treceri in masil prin sitil sau cumul SORTIMENTE 40 100 95 100 95 100 95 . II max.. uncnturi bidrotebnice. . min.LIMJIELE ZONELOR DE GRANJJItOZIIAIE AGREGATE 0. I 'unenturi cu adaos de calcar.R. min. . caractcrizate prin rezistcnte initialc ~i . I I I DE ClMENIURI 1 30 25 25 15 3 (5) 45 35 35 25 25 15 7 (10) 60 50 50 40 40 30 20 80 70 70 60 60 50 CAR ACTERIZARE i max. conform ANEXEI Limita 0. . la sulfati. Zona Limita 0. SR. .grupate astfel: . uucnturi compozite (cu adaos) . in ANEXA similarc cu cimcnturilc III max. respectiv tipurile de ciment din aceasta categorie sunt prezentate in 8 I Se disting urmatoarele grupe de cimenturi: Ilmenturi lara adaos tip BS 12-78.. min.

32. a c:><. CIMENT ALB ~I CIMENTURI COLORATE.5. 42. J.5R.5 52.5R. S.5R trass baza de studii elaborate de un laborator national sau regional de specialitate. 42.~ I. speciale fabricate la cererc.P.5R trass 32. Dintre 1 2 3 4 cimentul DSP 52. 3. puzzolana.42.R.conform S. studiilor ~iinccrcjirilor si prevederile SR388 - 32.-20 furnal. ClMENTURI AGREMENT ATE. I1PURI norma DE qMENT NAITO rs:~IjE Adaos % CONFORM Tip Sort STANDARDEIOR j SR :sS Clase de Rezistente 6 ENv 197.cenusa.5R. 1055.5 alb .5.5R.5It 4.5. CIMENT 3.42. . cenusa de termocentrala 32.42.5.5R 52.) --I .5. (pe I Ciment Portland PORTLAND - (F'ARA ADAOS) 32.52. 52. [aluuuu: In. Pc piata cimcnturilor europeana pot aparc si altc tipuri de cimcnturi.5 II B-S Ciment Portland cu zgura II B-P Ciment Portland cu puzzolana naturalii IIB-L Ciment Portland cu calcar calcar ['5 .2 La stabilirea domeniului liinga rezultatclc de utilizare pentru aceste cimenturi de laborator) se vor lua in considerare din prczcntul cod.dupa 7.r -~ ANEXA 3.42. CIMENTURI IIA-M Ciment Portland compozit II A-S Ciment Portland cu zgurii II A-V Ciment Portland cu cenu~ii II A-P Ciment Portland cu puzzolana IIA-L naturalii COMPOZITE (CU ADAOS) puzzolana.calcar zgura granulata de * Ciment amestcc de zgura. fie cimcnturi Tip 5 Acestea trcbuie agrement ate conform legislatiei cimenturile agrement ate se mcntioneaza cuprinse in ghidurik spccifice.calcar SR 1500 21 ~ 35 zgura granulata de fumal 32.5. ! I 1 Ciment Portland cu calcar calcar II B-M Ciment Portland compozit arnestcs de zgura.cenusa.. * Cimenturi colorate conform Aceste cimenturi pot fi folosite la rcalizarca de betoane (microbetoane) decorative pe SR 1500 6 .

5 5 CIMENTURI III HIIIA-S IlIIIB-S HIII/A Cimcnt eu zgura SR 3011 Ciment fara adaos HIDROTEHNICE 6" 20 21: 35 36. 42.5R.5" 42.5 US 12-78 Ciment Portland I-A Ciment Portland aditivat SP 3: 1995 SP 5: 1995 - 0. 15 32. 42. 42. 20 32.5 32..5R.5 32.5 zgura + 40 0. 52. I I zgura granulatii de furnal 6" 20 6720 SR 3011 21: 35 zgura granulatii de furnal Pt Ciment Portland cu adaos de tuf max.5 Ped Ciment Portland u adaos de calcar dolomitic SP I: 1994 calcar dolomitic max.5. *.5 32.5. 42.5R. 42.conditia de rezistenta din standarduJ SP3:1995.5 42.5.4 42.40 32.5R..5.5.3-0.5R.3-0.5R ANEXA 8.1 IlIA 2 Cimcnt de furnal 3 SR 1500 4 36765 5 zgura granulatii de Iurnal 6 32.7 . SP 8: 1995 omantan NSF aditivat I.5.5R. 1. 25 32.Clasii echivalenta .previizutAill BS 12-78.Aditivat . 42.5 .EGENDA: A. 42..5. 52. 52.Rezistenta iniliala mare .5R.5. 52. I CD CD-A Ciment pentru drumuri cu adaos Cimenturi dmmuri pentru cu adaos SP 7: 1995 zgurii max. STAS 4240-86 max.5. 32. 20 32.5 52.5.5R + puzzo lana + cenusa Tip 3 calcar % 4 max.5.5R.4-0. R. 65 zgura granulatii de furnal Pc 32.5R. 1.5.5R. 42. 32. 'I CIMENTURI SRI SR II1A-S SR II1A-P SR IIIB-S SRiIlIA Ciment cu zgura Cimcnt eu zgura Ciment eu puzzo lana Ciment lara adaos Ciment eu zgura REZISTENTE - LA SULFATI - Ps Ciment Portland cu adaos de scene SP 2: 1994 scorie bazalticii tuf conf. puzzo lana naturala 32.4 42.5 42.5 52.fiind cea. 32. TIPURI DE ClMENT CONFORM STANDARDELOR PROFESIONAI j E SP Tip ( 'iment (simbel) 0 1 Ciment Portland cu adaos de calc ar IV A Cimcnt puzzolanic SR 1500 II ~ 35 puzzolana si ccnusa 32. 52. I romanian NSF Hz-A 36 ~65 Ciment hidrotehnic aditivat SP 6: 1995 zgura + romantan. NSF 35-40 0.5R Sortul de Ciment Standard Profesional SP 2 Adaos sau/st Aditiv Clase de Rezistenta VA Ciment compo zit SR 1500 18" 30 zgura granulatii de furnal 32. 52.5R.

5(1). 1-42.lemente san constructii 2 C 5/4 3 4 (IllA.S 32. I52.5.5 3011 1500 388 M30 Pa35 P40 P 50 (P45) H35 Hz 35 3011 1500 388 perioadei de limp friguros.5 m execntate in afara C 10/8 simplu VA) 32. BS 12-78(2). IIA .S.42.5(1). VA)32.5A.5.5 132.I Cimenturi produse conform S.S.5A1 52.R. dacii cimenturile atunci echivalenta se produc en rezistente in cazul cimentulni corespunziitoare este descoperitoare M 30 ~ifoqatii (la limitii) pentru cimenturile de" mares " 35. 49 1.5R I 52.5(2). " marcii " ST AS.. II B . Conditiile de executie . 132.5. C 20/16 5 6 ~-"- IIA . 2 Echivalent aproximativ cu ciment STAS Tip 3 clementelor \ crt.5 HI32.42. OSP 52.R.S 32.5 - UA .5 II A . STABILIRtiA TIPULUI DE ClMENT PENTRU UJCl~ARl DE ECHJvALENIA APROXIMAIIVA A CJMENTlJRILOR STAS PRomISE UJ. 5 (lilA.5 142. Tip S.5R.5.5 3011 SR35 SRA35 3011 C 351 C 37/30 C401 C 45/35 C 50/40 8 Observatii: 1) Echivalenta cimenturile din punct de vedere al rezistentelor.5.5 liB . SIAS 4 0 1 2 3 4 1 en grosimi mai mici de 1. 1.5.5.R.'[ON SI RETON ARMAT AyAND CONDlTII NORM ALE DE EXPLOATARt. .5 H II / AS 32.52. 7 SR 132. IVA.5 armat !<precomprimat I 42.8 . (Pc Pcd)32.5A i 1-32. annat IIA .ANEXA ANI':XA 9. C 15/12 lIB .5/52.ilsau caracteristicile CONFORM S.32.5 se produc en realizarea de c1asii conform 2) in sens invers. ITA 32. conditiei este acoperitoare S.32. numai in sensu I in care C 55/45 C 60/50 C 70/60 C 80/70 de inalta rezistenta armat (precomprimat 152. 10.5R.32.B. CU qMENIURILE " d.5 SR II / AS32.5. lIB .32. (Ps 1'1)32.5.. Clasa betonului Tipul de beton Cimenturi Cimenturi utilizabile recomandate Nr. " I 1 l.5A-R DSP 52.42. IVA. 1-32. C25/~ C 30125 armat BS 12-78 1-42.

5m.32.5/32.S/52.:k ~ j C 85170 Observatii: 1.SR('1 BS 12-78.S. sc recomanda utilizarea cimenturilor cu intiirire foarte rapidi (R). (I) Utilizarea cimenturilor de tip II B.5. C 20/16 armat HIllA . IIA-32.5 5 1I1l1B-S.5/42.5m.5m. IIA-S 42. H 1-32./ \ C 20/16 ~C 3S/ armat 1-32.5/ H 1-52.5. Condltiile de executie ~i/sau caracteristicile elemcntelor CIasa betonului Tipul de bcton Cimenturi rccomandate Cimenturi utilizabile C 25/20 C 30/25 C 35/C 37/30 C 40/C 45/35 --) II A-S 32. 2 3 simpiu 4 5 armat precomprimat HI .5R.5 142. STAB!LlREA TlPJJUJI BEION DE ClMENT PENTRU LUCRAR! DE 51 BETON ARMAT E~.52. I A .S H 1-42.5 m pe timp friguros.5A. II IIIBS 32. 1-52.5 II I-32. 1S2.5.SR.5 H IlIA-S 52.5(2).5. II B .5R.S/32.5.5. Hz52.5 R I-32. BS 12-78.5 H IIIA-S32.0 2 1 2 < C 15/12 C 15/12 3 simplu 4 H III/A .S 32.5/52.5. I .5. Crt. C 55/45 : C85170 annat I52.5.5R BS 12-78. II I-32. C50/40 armat I-42.SR. C 55/45 ~C85/70 armat II 1-52. C 20/16: C 35/ C 40/35 : C50/40 armat armat < C 20/16 simplu II IlIA-S-32. Elemente sau constructii masive.42. ANEXA 11. H II.5-A C 37/30:. 132. H IIIB-S (care au un continut de max.S 32. I-S2. Pentru executarea elementelor cu grosimi mai mici de 1. II A . ~42. (2) Utilizarea estc conditionata de utilizarea la prepararea betonului ~i a unui aditiv reducator de api (plastifiant sau superplastefiant).5. II.S. DSP 52.5.S II I-42. 2 Elemente sau constructii masive avand grosimea egala sau mai mare de 1.5/32. I-32. .32. < C 20116 IIA.42.5.S/42.S.5.5. armat HI . Nr. avand grosimea egala sau mai mare de I.5A. I-42.SRA. II A-S32.SR.S 32.5.SR. HIIIA-S 42.5/52.5(1).5/32.PUSE LA INGHET IN STARE SATJJRATA CU APA.5/32.32.S 32.5 50 51 . 0 I 1 Elemente sau constructii cu grosimi mai mici de 1. I42. 35% adaos) la elementele din beton armat se va face numai cu avizul unui institut de specialitate. C SO/40 .5/42. H 1-32. C 60/50 C 70/60 armat KI'recomprimat H 1.

Natura Gradul dc Cimcnturi rccomandatc bcton simplu bcton armat 4 Cimcnturi utilizabilc amoniu -. II I. ~mU~SIl:E Agresivitatea sarurilor de intensa sau foarte intensa SR II1B-S SR III/A SR II1A-S lIA-S HIlI A-S II A-S. H IIIA-S. SRI.5. BS 12-78.~-~~ II 1 Agresivitate magneziana 2 slaba / 3 II IIIIA H IlIB-S 4 II IIIA-S 5 IIA-S 6 IIA-S. SRIIIIA. I 32.~~. IV A. beton armat 6 132. H IIJA-S. II IIIA-S. slaba II III A H II/B-S II IIIA-S IIA-S IIA-S.'''''l'' intensa sau SR IIIB-S SR III/A H IIIA-S III IIIA-S SR IIIA-S. Agresivitate bazica foarte intensa slaba HI IIA-S II IIIA-S. SR I. H IlIA-S. III A. HI. H IIIIA. II A-S ~I. I 32. HI.BI DE BEIDIS SI BEIQIS ~BM. HI. II A. I .tsI~~I ~ll ~£t.''''''V . BS 12-78. slaba IIA II A-S as 12-78.5. 52 53 . SRIlIA-S.un.5. Nr. BS 12-78.u lIS ~U. II I. H IIIA-S. SR lIIA-S. SRI. II II/A-S. II IIIA-S. II B.5.- Icr I"!. H IIIA-S. intensa sau foarte intensa foarte slaba. SRI. I 32. IS~·UIB~I. HI. 3 Agresivitate sulfatica intensa sau foartc intansa (toate cazurile) SR II/B-S. SR L 0 1 de 2 3 1 Agrcsivitate dczalcalinizare intensa SR IIIA-S SR I If II1A-S HI. SRI. SI~. HlA-S. It II/B-S.IBE~ IIl!ULlIl DE ~IME~I 1!E~nUJ l." ~. SR I. slab a IIA II A-S BS 12-78.t.llrI16. HI. ANJ<:XA 12. / 2 Agrcsivitatc carbonica I 32. SR I. HI. II II A-S H IlIA-S ~ \ slaba. II I. BS 12-78. II I.5. VA..5. SR IIIA-S bcton simplu 5 1 32.

.. . Valorile din tabel sunt valabile pentru gradul II de omogenitate.2. de omogenitate.7 2. valorile din tabel sc rnaresc cu 10%.:":" 0. Acestea sc vor corecta pnn reducerc sau sporirc dupa cum urmeaza: * reducere IO'}.50 0.. YOLUMUL DE AER INCLIIS iN CAZUL UnLlZARII ANTRF:NORT DE AF:R Dimensuinea maxima a agregatelor Aerinclus % ADlTIYILOR 3.05 (corespunziitoare grad.40 0. 2.35 0.05.5 C lO/8.pentru gradul II... de omogenitate. Pentru gradul I.ANI':XA 13.45 0. • spor 10% in cazul agregatelor 0 16 mm. • spor 20% in cazul agregatclor 0 7 mrn.7 2. CANTITATEA CIasa betonului C5/4 ORJENTATIVA OF: APA 111<' AMI<'STH'ARE 1 1 1 YALORTLE MAXTME ALE RAPORIIlLUI iNCERCART PRELIMINARE Ate PENIRU Apa 'in (11m3).C 25/20 > C 30/25 Observatii: 220 230 200 0. cele propuse in tabel diminuate cu 0.50 0.70 0. • spor 10% fn cazul Iolosiri pietrci spart~..45 0. In cazul aeceleriirii intariri betonului prin tratare termica.7 2..60 ( Valorilc privind cantitatca de apa de amestecare previizute in tabel sunt valabile in cazul utihzarii agregatelor de balastiera 0 .05. . APARF:NTA Densitatea aparenta ( Kg/dm") Tipul Materialului Silicioasii (agregate de balastiera ) 2. ANEXA 14.40 0.38 0.3 .9 3..0 Calcaroasa Ceramica Bazaltica Ciment I. pentru consistenta T2 160 170 185 T3 170 185'" '_' T3/T4 '1'4 - (GRADUL II DE OMOGENITATE) 200 215 CIasa betonului 32. • spor 5% in cazul agregatclor 0 20 m: C 45/35 C 50/40 C 55/45 C 60/50 C 70/60 C SO/65 Observatii: ol<'NSITAH'A '"" .31 mm. E25~0 C 30/25 C 35/ C 37/30 C401 ) .71 mm.50 0.75 0.40 0..---o. Clasa cirnentului 42. .30 0..45 0. in cazul folosirii de aditivi. valorile raportului NC se va adopta astfel: . valorile eresc cu 0.. tinand seama de redueerea rezistentelor finale. • reduccre I0-20'}. in cazul utiliziirii agregatelor de concasaj. scad cu 0. iar pentru gradul III. in functie de conditiile de expunere sau exploatare valorile NC nu trebuie sa depaseasca pe cele rezultate din ANEXA 2.pentru gradul I.~~ 0..47 0. III) 54 55 ..5 52.5 40 4 70 3 4.in cazul agregatclor 0. cele previizute in tabel.28 • reducere 5% fn cazul agrcgatclor 0.33 0.5 C lOIS C 15/12 C 20/16_. (mm) 10 7 16 6 20 5 31 4.40 mm.35 0.35 0..

respectiv III de omogenitatc * conditii fI' conditiile de scviciu si eXpU11Cf': / mai sus.lasa). Parametrii comnozjtiei belgDJJ.. I.C 37/30 C 40/3 4 5 6 (consistenta) marimea granulei maximc a agregatclor.1.5 62.I.5 67.5 56. elementului.5 81 in tabelul 4 5 Dozaj minim de ciment Lucrabilitatea 2 Tipul de aditiv '* caracteristicile conditiilc I ! de transport si puncre In lucrare. -:ute '*caracieristicik .. (N/mml) D. elementului: i I .- I ~AUlAB.NTRlJ '* forma ~i dimcnsiunile 1to GRADlJL II DE6 Granula maxima a agregatelor desimea armaturilor.5 37. de punere in lucrare.ANEXA JU:ZISII<.5 38. grad ~tonului.N 15. SE S!:AUt4..B~~l!~~IIl:: ~~ AIlAlU.5 19 23 cilindru 41 45 50 54. conditii de seviciu ~i expuncrc: de transport ~i punerc in lucrarc.E~ ~ ~~In.A 2R zrr.u1 fA LA COMPRESJlJNF.5 101 la valorile prevazute cilindru 14.5 clc .icntului (sectiunc armarc)._. 7 Cantitatea de apa de amestecare '* conditii de preparare '* lucrahilitatea (Cub) C 10/8 :. + C 55/45 1* consistenta adoptata.R. adoptata. UMU~lt. I Tipul de ciment "" clasa betonului. -I I II. Pcntru gradul I. ~ .IMIl'SAB~ (GRAD II DE OMOGENITATE) . I j Clasa betonului C 10/8 C 15/12 C 20/16 C 25/20 C ~W125 j fb preliminar cub 18 23..C 20/16 C 25/20:.LII III Il~ !JM!JG~riIIAI~ Clasa betonului '* forma ~i dimcnsiunile ft< desimca armaturilor: ~i transport. -r I 1* caracteristicilc 3 RaportulAiC clasa bctonului. de 29 33. PF.5 58.I1I.zliIE TN TARlff.. 1 I 8 Granulozitatea total agregatului "" dozajul de ciment. conditiilc de scrviciu si expuncrc.5 3 4 <. C 60/50 ~ C 85/70 1* tehnologia 56 57 . Parametrii compozittei .A VALORIT. C 35/C 37/30 . bcronului (durabilitat.. elcmentului (masivitate).s MINIMA PEN 'IU ir1!:~R!:~RI l!B1~I. (N/mml) (Cilindru) 2. sc scade san se adauga valoarea t1.~ ~ Factorul pe baza caruia se stabileste: Crt. .Its !:Az. tipul de aditiv folosit.5 29 36 42 47 48 Clasa betonului C 40/C 45/35 C 50/40 C 55/45 C 6()/50 C 70/60 C 85/70 fb preliminar cub 51.m.5 68 73 84. .'SIIA'rt.i~ I. D. ~' ..£REYA. Nr . GBAllllljUl I B~5l!~!:IIl:: GBAIlIll. '* grad de impermeabilitate ccrut. i --·-··-~-·-----------l tate a.:j_'l\ra1 I omoger i la prcpa r:t n:)1 -.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful