4. Verificarl 5.

Aplicatii

experimentale pentru determinarea Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 compozltiei betonului

13

5.1. Aplicalia 5.2. Aplicatia 5.3. Aplicatia

15 21 27

STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI

6. Anexe pentru determinarea

compozitie! betonului

33

Anexe Programul de calcul "Cornpozitia betonului" 61

I Generalitati

Bibliografie

......................................................

················.···

99

Stabilirea

compozidei unui beton presupune

parcurgerea componente

a doua etape: cea a si cea a deterrninarii unui dozaj minim cerintele legate de lntarit,

Llbilirii din punct de vedere calitativ a materialelor
1" oportiitor .I"

acestora.

Ea trebuie

astfel rezolvata

tncat In condltiite

ciment (care este cel mai costisitor), amestecului acestuia proaspat,

sa se asigure In totalitate ;;i alte proprietati prevazute realiza

p. oprietatile

rezistenta

ale betonului prin proiect. integral

durabilitatea

;;i eventual

alte cerinte speciale nu se poate

Stabilirea nresupunand, ciment obtinute

cornpozitiel

betonului

analitic,

ea

dupa determinarea

prin calcul a unor pararnetrii experimentale pentru

(cantitatille atestarea obtinute carora

de apa,

~i agregat, ;;i eventual Factorii

AlC, etc.), verificari efectuarea care

rezultatelor prin calcul. se stabileste

unor corectii asupra rezultatelor trebuie cunoscuti ;;i pe baza

minimi

cornpozitia

betonului

sunt: (definita pe baza rezistentei caracteristice fb * cub ;

• clasa (fb*cilindru)

betonului

la compresiune

determinata

pe cuburi

cu latura

de 150 mm sau pe

cilindrii cu diametrul carel valoare definite

de 150 mm ~i lungimea maximum

de 300 mm, la varsta de 28 zile si sub a 5 % din rezultate. Clasele de beton

se pot situa statistic

In acest mod sunt : C 5/4, C 10/8,C 15/12, C 20/16, C 25/20, C 30/25, C

35/·, C 37/30, C 40/·, C 45/35, C 50/40, C 55/45, C 60/55, C 70/60, C85/70);
• conditiile de mediu (uscat, umed, umed cu lnghet. marin sl chimic agresiv);

L,

5

- conditiile (clasele) de expunere (constructii ferite de intemperii ~i umiditi'iti, expuse la lnghet In stare saturata sau nesaturatii cu apa, expuse presiunii apei, expuse agresivitatii marine sau chimice etc.); - conditiile de executare (normale, lucrari efectuate pe timp friguros, lucrari masive, structuri realizate cu cofraje glisante etc.); - tehnologia de transport sl punere In lucrare (autoagitator, bena, pompare etc.); - tipul, forma ~i dimensiunile elementului de beton; . - distanta minima dintre armaturi; - grosimea stratului de acoperire cu beton a arrnaturii; _ gradul de impermeabilitate cerut (P101
J

2.2. Dozajul minim de ciment Din anexa 3., In functia de tipuli:letonului (simplu, armat sau precomprimat) ~i de clasa de expunere (anexa 2.) rezulta dozajul minim de ciment.

2.3. Agregatele a) Tipul - pot proveni din starmarea rationale a rocilor (de rau, de balastiera) sau din concasarea acestora; b) dimensiunea maxima - se stabileste In functie de :

p'O 8

l

p'O 12'

P 420

I

P 820

'

P 1220

-

reprezentand presiunea maxima a apei, masurata In bari, la care adancirnea limita de patrunders a apeiin beton este de 100 mm respectiv 200 mm); - gradul de gelivitate cerut (G50, G100, G150 - reprezentand nurnarul de cicluri de lnghet-dezghe( succesive, pe care epruvetele de beton la poate suporta,

_ tipul elementului de beton (stalp, grinda, diafraqrna, placa, recipient, monolitizare etc.), astfel: d""", s 1/4 din dimensiunea minima a elementului; dma• s 1/3 din grosimea placii: dma• s 1/6 din grosimea peretilor recipien\ilor ~i/sau din dimensiunea minima a monolitizarilor;

tara ca reducerea

rezistentei la compresiune sa fie mai mare de 25%);

- umiditatea aqreqatelor.

- distanta dintre armaturi: dmax s distanta minima dintre armaturi - 5 mm. ' In cazuri curente dlstanta minima dintre arrnaturi este de: 25 mm la grinzi; 2.1. Consistenta 50 mm la stfllpi; 75 mm la placi :;;idiafragme. Daca prin proiect nu sunt date prevederi speciale, consistenta se stabile~te In functie de tipul elementului de beton (fundatii, stalpi, grinzi, diafragme, recipienfi, monolitizari etc.), mijlocul de transport (basculantii, transportor cu banda, dma. s 1,Jl(grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii. _ grosirnea stratul~i de acoperire cu beton a armaturli;

2_Stabilirea calitativ3 a materialelor componente

autoagitator etc.) si tehnologia de punere In lucrare (turnare cu bena, pompare etc.). In anexa 1. sunt prezentate clasele de ccnsistenta.

6

7

Tipul de ciment se stabileste in functie de conditiile de expunere sl de mediu.grosimea stratului de acoperire cu beton se poate lua 10 mm pentru placi. spatii inchise sau in contact cu exteriorul.R.In anexele 6.. 2.. 15 mm pentru peref sl 25 mm pentru grinzi ~i stalpi In cazul betoanelor monolitizate ~i respectiv 10 mm pentru placi ~i pereti sl 20 mm pentru grinzi sl stalpi In cazul elementelor prefabricate).4.). In conformitate cu anexele 10.1. de masivitatea elementului. dar protejate prin torcretare sau printr-un alt strat de protectie echivalent . Raportul apa-ciment maxim capitol 6. iar in anexa 9. Agregatele se presupun perfect uscate.2. In functie de dimensiunea maxima a agregatului ~i de zona de granulozitate. dimensiunea maxima a agregatului se stabtleste stabilind simultan In anexa 3.) cu cimenturile STAS. din anexa 4. Cimentul a) Tipul . urmand ca in final sa se faca corectiile ln functie de umiditatea efectiva a acestora.i minime) se aleg din anexa 5. In anexa 3.transportul sl punerea In lucrare a betonului: In functie de tipul betonului (simplu. Aceasta conditie nu se aplica pentru clasa 1 de expunere. sunt date valorile raportului Ale maxime pentru gradul II de «moqenitate al betonului. In final. Tn cazul altor grade de omogenitate ~i al agregatelor de .situate In I 5. Gradul de gelivitate toate conditiile prezentate mai sus ~i aleqand una din valorile standardizate: 7.cunoscand consistenta (clasa de tasare) ~i dozajul de ciment. Tn anexa 3. 3. armat sau precomprimat) si de clasa betonului. Determinarea cantitatii componentilor 2. c) Granuloziatatea . standardelor nationale (S. 26. 8 9 . 16. rezulta zona de granulozitate recornandata. .7.vezi punctuI2. 7 ~i 8 sunt prezentate sortimentele de ciment. Limitele zonelor de granulozitate (maxime :.(Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii este data In STAS-ul 1010710-90 b) Dozajul minim . Gradul de Impermeabllitate (ln cazul transportului prin pompare dma.40 sau 71 mm. 20. S 1/3 din diametrul conductei de transport a betonului si de regula maximum 31 mm. gradul de impermeabilitate se stabileste in functie de tipul betonului ~i clasa de expunere (daca nu se precizeaza prin proiect). armat sau precomprimat) sl de clasa de '''punere. de tipul betonului (simplu. gradul de gelivitate se stabileste in functie de tipul betonului sl clasa de expunere (daca nu se precizeaza prin proiect).. oncasaj se vor face corectiile corespunzatoare. Pentru elementele care fac parte categoria I . 31. 11 sl 12. este data echivalenta aproximativa a cimenturilor produse conform Determinarea cantltatilor cornponentilor se face pentru 1 m" de beton.

1. In kg. Corectarea cantltatilor de agregat pe sorturi 3 . In kg/dm Pc = densitatea cimentului. H 100 (11m3) Aceasta determinatii cantitate se com para cu valoarea minima a dozajului minima. determinata 3.5. acestora: se calculeaza cantitatea Cantitatea de ciment se evalueaza.2. betonului.3. In kg.4. cantitatea orientativa de apa de amestecare sa. Corectarea cantititii de api se com para cu valoarea dintre cele doua valorea maxima minima.si. A' = A' . sortului "i". In care: p = Pag(lOOO - f -A' . pentru fiecare sort: A' = A x C [11m3] de agregat 3. si Pi-'= procentul de trecere prin sita "i-1 ". In %. 3.taolleste 0 valoare de granulozitate sort de agregat. = volumul de aer inclus. se stabilesc astfel: antrenori 10 11 . ". alese (conform cuprinsa punctului 2. 3.3. In cazul utilizarii de aer.2. raportului apa-cirnent pi = procentul valoare se corecteaza agregatele de concasaj (daca este cazul) ~i la punctul 2.p) aplicand relatia. Agregate (Kg/m3) n = nurnarul total de sorturi. pe sorturi.3. (A) se determina urmeaza sa fie a In functie de limitele zonelor . si de clasa betonului cu un coeficient si de consistenta (C) stabilit In pentru fiecare Intre limita maxima dimensiunea maxima .. Pag= desitatea aparenta a agregatului (conform anexei 13). de trecere prin sita "i". Aceasta funcfie de cantitate. Api (11m3) I'.0 kg/dm3.1 minima (aceasta reprezentand Apoi se calculeaza cantitatea procentul de treceri In rnasa prin sita respectiva).7. aditivilor Cantitatile corectate de agregat. si dintre cele doua se ia valoarea = cantitatea = umiditatea de agragat din sortul "i'. In functie de clasa betonului. Cantitatea de agregate Ag In stare uscata se evalueaza. se determina pentru valoarea si gradul de (NC). Cimentul (Kg/m3) In functie de umiditatea efectiva a agrgatului. Inpirtirea agrgatului total (Aglpe sorturi) Din anexa In functie corectata agregatului: 13. Raportul api-ciment In care: Din anexa omogenitate Aceasta al pi-pi Agi = Ag x -100 clasa cimentului (kg/m3) 14. egala cu circa 3. Ag = cantitatea totala de agregat. egal cu circa 20 dm3/m3.c). a raportului NC. se stabileste conform anexei 13. aplicand relatia: C = A1c suplimantara de apa proven ita din umiditatea [kg/m3] I'iA = ~ Agi x .6.I'iA (11m3) [kg/m3] 3. . de ciment In care: Agi ui la punctul 2.

>i agregat conform ~i 12 13 . de sort "i". Verificari experimentale In care: Agi ui = cantitatea = umiditatea de agregat efectiva pentru sortul "i'. componentilor. I Se recalcuteaza cantitatea de ciment: C = Ale Ag A [kg/m3] .8.9.avand dozajul de cimeni redus .>i kg/m3 (dar avand mentinand grija ca dozajul ales sa fie cel putin egal cu dozajul compozitiei de baza.e determina densitatea aparenta p. Cantitatea total a corectata de agregat unele verificari prezentate in continuare: .': = nurnarul .>i agregat compozitiel de baza. rca 3. Utilizarea aditivilor e) Se prepara cate 3 amestecuri de beton de minimum 30 I.). fiecare. pentru fiecare 3.C Densitatea aparenta a betonului Ph In Ps pb' care: = A'+C+Ag' . Ph + Ph 2 _A . 3.c.. este absolut necesar sa a agregatului r.' '.>i 4. 25 kg/m3. in care: AgO = cantitatea n corectata de sorturi.AOgi = Agi x (1 +.ccmpozitia .e prspara Cantitatea totala corsctata de agregat se determina AgO = ~Agi' (I un amestec conform de beton de minimum punctului 30 I. 4. de agregat pentu sortul "i". dar minimum experimentale.\1 -.a. fata de cel al compozitiei de baza . in %: Pentru stabilirea co recta a cantitatilor experimentale. din urmatoarste compozitii: Utilizarea sa fie de determinari aord aditivilor se va face pe baza instructiunilor sau de folosire tehnice care trebuie bazate pe . Densitatea aparenta a betonului d) Se recalculeaza se calculeaza cu relatia: cantitatea de agregate: = . in kg. dar minimum minim) 25 .0 cornpozme cu 10%. cu cantitatile pentru ciment ~i (A) cu relatia: "ilt~gat stabilite 3 ~j cu 0 cantitate de apa de amestecare conform ""'"rminata (kg/m3) .!E.9.10.._) 100 (kg/m3) . conform cu reqlernentari specifice agrenmentari avand dozajul de ciment sporit cu 10%. in kg.0 compozitla de baza conform punctelor 4.>i mentinand cantitatile de apa . asttel tncat sa se obtina consistenta donta (stabilita punctului ). .d. cantitatile de apa . prin calcul (punctul 3. 101 '. = densitatea = densitatea aparenta determinata aparenta determinata experimental.

c = 10 mm.iutoaqltatorul mario de transport ~i punere In lucrare a betonului: Transport cu egala cu rezistnta la 28 zile. g) Incercarile compozitle): se efectueaza la varsta de 7 si 28 zile (cate 6 epruvete pentru fiecare A lJate initiale. experimental: . Caracteristicile " Ilpul elementului: I» I Jimensiunea • i (.71 mm): up = 1%.f) Din fiecare amestec se confectioneaza compozltie. mm .• Aplicatii pentru determinarea compozitiei betonului. ~i beton pompat. Diafragma a cimentului. utilizand \ i) Se adopta cornpczitia pentru care valoarea rezistentei corectate este eel putln r. Conditll . 4.Pentru sorturile . Conditii ~i tehnologii de executare: Conditii de executare normale. de pietri~ ( 7 . Gradul de omogenitate : II. Clasa betonului: 2. compozitie.I) I Jistanta minima dintre barele de armatura: 3. In interiorul b unei cladiri de locuit.rosimea C 15/J?.ofraje din panouri 5.se corecteaza efectiva obtinute la varsta de 28 zile se vor analiza astfel: medie a celor 4 epruvete medie pentru fiecare relatia: pentru fiecare compozitre: In functie de fel'lslenta 1. 25xclasa cimentului . 1. aplicand minima a elementului: de acoperire = 200 stratului cu beton a armaturii: D in care: c= I. h) Rezultatele . Clasa de expunere ~i conditiile Inchis. rezistenta rezistenta elementului. R~r ' efectiva a cimentului (determinata experimental). indicata In anexa 15. Mediu uscat moderat.se calculeaza . pastrarea si mcercarea se vor executa conform prevederilor din STAS 1275-88. element sau de mediu: Reef= rezistenta fb' = rezistenta d" constructie situat In spatiu ferit de actiunea directa a intemperiilor efectiva a betonului la 28 zile deterrninata Illliditatii. 14 15 . cate 12 epruvete epruvetelor pentru fiecare Confectionarea. 7. minimum 4 epruvete cubice.7 mm) : UN = 2%. Umiditatea . rezultand . = 100mm. agregatelor: 6. 1\ I Aplicatia Nr.Pentru sorturile de nisip (0 .

5 = 95mm. Din anexa 3 IIc'Lulta un dozaj minim de eiment de 300 kg/m3. Dozajul minim de ciment. Conslstenta betonului. sortul16 -31mm : 95 .u) :.. crt. 16 17 . stabil!t in functie de lipul belonului (allll<1l) ~i 3. x b dmax~D pompare = 50mm . tehnologia de transport ~i punere in lucrare a betonului ~i grosimea stratului de acoperire cu beton a arrnaturil (c = 10mm): dmax ~11l.. sortul 1 .5mm = 100 .90% : se alege 83%.imea stratului de acoperire nu conditioneaza dimensiunea maxima a 'qregatului. Raportul NC maxim. 4.15% : se alege 12%. rezulta urrnatoarele limite ale zonelor de granulozilate (inferioare ~i superioare): sortul 0 .. zona de granulozitate (I) in Cunoscand Din anexa 1. dmax = 31mm. 0 clasa de expunere 1. dimensiunea minima a elemenlului (b 200mm). b) Dimensiunea maxima: Se stabileste in functie de tipul elementului din beton ce urmeaza a fi executat (diafragma). 5. din anexa 5. 0 c) Granulozitatea: Din anexa 4. in functie de tipul elementului de beton (diafagmc'l). Toate aceste conditii trebuind sa fie respectate simultan. Conform punctului 2.70% : se alege 63%.65. . se stablteste f'lIIctie de ciment minim de 300 kg/dm3.3.i de conditia de expunere. in functie de conditia de mediu (mediu uscal moder. sortul 3 ...a.).). distanta minima dintre arrnaturi (D = conditionat de tipul ~i masivitatea elementului (C 15/12).5. 2. rezulta clasa de expunere (1. rmjlocul de transport (autoagitator).0. Se recornanda cimentul de tip" A . Agregatele.7kg/dm 3 (vazi anexa 13.) rezulta raportul NC maxim = 100mm). fiind \ a) Tipul: Avand in vedere clasa de beton (C 15/12) se vor folosi aqreqata provenind din sfarmarea naturala a roeilor ~i anume agregate silicioase de balastiera cu densitatea aparenta pag = 2.100% : se alege 97%.50% : se alege 43%...uanulozltate I ~i dimensiunea maxima a agregatelor 31mm.16 mm : 80 . 1/4 x 200 = = 0. In functie de tipul betonului (beton armat) ~i clasa de expunere (1. Se alege dmax de dozajul s = 31mm.7 mm: 60 .a. Din anexa 2. sortul7 . rezulta drnax \ tmrn.... Stabilirea calitativa a materialelor componente. ferit de actiunea directa a intemperiilor sau uniditatii) sl condltllle de mediu (mediu uscat moderat) rezulta ca tipul cimentului se va stabili din anexa 10. tehnologia de punere in lucrare (pompare) si lipul belonului (armat). In functie de conditiile de expunere (element de constructie situat in spatia 1nchis. tntrucat clasa de expunere este mediu uscat. zona de tasare de 100 t20 .1mm : 30 ..a.. Din anexa 3. rezulta la nr.32.2 .40% : se alege 33%. 1..2mm : 10 . 3 clasa de consistenta T3/T4 (cu mm). . Cimentul.3 mm: 40 . sortul 0.391254 B.

1mm. ~ ~ = 1·1Agi x .).65 punctul B. sortul 0. 1~20 x 1829 2. Cantitatea de agregate.A' . Cantitatea pentru fiecare sort de agregat se stablleste in functie de limitele .C. Din anexa 14. Cornparand aceasta valoare eu raportul AlC maxim admis In anexa 3.e. alegem In final valoarea AlC maxim armat ~i c!asa de expunere 1.).2 .2.31mm. '. pentru un grad II de omogenitate.7 kg/dm3 (anexa 13. Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip 3.. de aer inclus." -lor de granulozitate alese (conform punetului 3. In functie de clasa betonului (C 15/12) si clasa cimentului sortul 7 . Determinarea cantitatii componentilor.). rezulta valoarea raportului AlC = 0. (32. i'"parlirea agregatului total pe sorturi. 3 a anexai 14.a.3mm.J!j_ = _1_ x (366 + 256) = 6 '211m3 ~ 100 100 Cantitatea totala de apa suplimentara: 18 19 T'. 1 831~.L = 200 = 308 kg/m3 > dozajul minim de eiment de 300 kg/rn' (vezi Ale 0. Se adopta C = 308 kg/m3.3 x 1829 = 366 kg/m3 .3~8 . kg/dm3 (anexa 13.5). = 220 kg/m3 x 1829 = 384 kg/m3 . • 'P = j=1 Agi x. C' = 4.~~ . Din anexa 2.12 100 sortul1 . p Cantitatea orientativa de apa de amestecare (A) se determina In tunctia de clasa betonului (C 15/12) ~i de consistenta (T3/T4). 9~~~3 x 1829 = 256 kg/m3. Raportul AlC. (/%). = 0.).> . ' = 183 kg/m3.65 (beton f> Corectarea cantitatii de apa.7 x (1000 .p) = 2.13. egal cu 2%. 63 ~043x 1829 = 366 kg/m3 . rezulta: A = 200 11m3 Intrucat dimensiunea maxima a agregatelor este 31mm. rezulta: A' = A x c = 200 ~1 = 200 11m3 sortul 0 . Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalusaza aplieind relatia: Ag = pag x (1000 .0. sortul16 .si: = _L x (220+384+183+366) = 23 ' 111m3 ~ 100 100 Cantitatea suplirnentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de pletrls este: ~ 6. Unde: pag pC 1. . Cantitatea de eiment . coeficientul de '"'_ = volum =3 = 2. este: .20) = 1829 kq/rn" 11%).200 . 431~g3 x 1829 sortul 3 -7mm.).70.16mm. 33 .2 mm. (vezi observatia nr. Cantitatea de apa.) si anume: corectie c = 1.

sortul1 . 2. A = t. 8.' \.. 4. Clasa betonului: C 30/25.1mm. A·gi = 225+392+187+373+370+259 7. A = 200.3mm.2 \(\ 'r = 500 mm..5.7 kg/m 3 21 20 .71 mm): up = 1.2.29. Aplicatia Nr.2 .3 11m 3 Cantitatea corectata de apa: A. Conditii sl tehnologii de executare: Element prefabricat din beton armat. b) Dimensiunea minima a elementului: b ~--'-.16mm. Cantitafile corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate anterior cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort. c) Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii: c = 35 mm. constructie expus la Inqhet in stare saturate cu apa. 3 UN = 2. t. 6. 2. 183 x (1+ 1~0) kg/m . Caracteristicile elementului. = 50mm. 3 sortul7 .2 mm.li punere In lucrare a betonului: Transport cu autoaqltatorul si turnarea betonului cu bena.7 mm): sortul 0. = 1806 kg/m 3 i~' I. a) Tipul elementului: Stalp de estacada. j\ A· = A' . astfel: 1.3 = 170. / /1 I 9. A·gi = Agi x (1+_E__ kg/m ) 100 3 d) Distanta minima dintre barele de armatura: 0 3.t.. "Glasa de expunere si condifiile de mediu: Mediu umed sever.7+308+1806 = 2284. executat pe timp friguros.. sortul16 .5 %.31mm: 256 x (1+ 1~0) kg/m 3 . Cantitatea totala corectata de agregat. Corectarea cantitatilor de agregat pe sorturi. Ap = 23. Gradul de omogenitate : III.1 + 6. 220 x (1+ 1~0) kg/m ( .Pentru sorturile de nisip ( 0 .5 %. preturnat In tipar de lemn. Date initiale.. Densitatea aparenta a betonului. Ph = A + C + Ag = 170.0. 366 x (1+ __L) kg/m 100 3 . ~ + t. A·ag = _ Pentru sorturile de pletns ( 7 . 366 x (1+ 1~0) kg/m . Conditll de transport l.2 = 29. 384 x (1+ 1~0) kg/m . 5. sortul3 -7mm.7 11m3 7.. Umiditatea agregatelor: . element de 3 3 sortul 0 .

sortul 20 -40mm : 95 . Agregatele. 2 clasa de consistenta T3 (cu 0 tasare de 70 1 LOlllm). " '. tehnologia de transport punere in lucrare a betonului (c= 35mm): sl grosimea de acoperire cu beton a armaturii 1i. stratului minima a elemenlului """"lui 500mm). 1. Stabilirea calitativ3 a materialelQr componente.7 Din anexa conditia 2.7kg/dm3 Se stabileste (stalp). clasa de expunere ( (2. de mediu (mediu umed :.15% : se alege 12%.5 mm..•nortul AlC maxim.. dmax dmax drnax s 1/4 x b '" 1/4 x 500 '" 125mm . in functie de tipul betonului I.2 .umat) si 3.0. 1 I lin anexa 3.iid" limite ale zonelor de granulozitate ~i superioare): (autoagitator).1.45% : se alege 38%..3 x 35 '" 45.HiHl"".iceste conditii trebuind sa fie respectate simultan.80% : se alege 73%.5mm s 1. stabilit In functie de tipul betonului (."V"f) J si de un sortul 7 .:.n/ulta (beton armat) ~i clasa de expunere s D .._ / b) Dimensiunea beton ce urrneaza dlstanta t • ••• IIn'<lZa in conditii de timp friguros de tip I ..60% : se alege 53%. fiind rezulta / a) Tipul: Avand provenind balastiera din in vedere clasa de beton (C 30/25) a rocilor ~i anume se vor folosi aqreqate agregate silicioase de IIIl""I!flui . de expunere 2.50. Consistenta betonului. zona • . .. \('i 1..5 R.32. crt.B. in functie rezulta de conditia 0 clasa 35 . se stablleste de 350 zona de granulozitate Cunoscand din anexa (I) in de ii -~. d. 50 .).1I'''"'"lului I" """!flui se va stabili condltionat minima ~i masivitatea sfarmarea naturala (stalp din beton (C 30/25).).. sortul 1 . Conform cu dimensiunea 11. 1.100% : se alege 97%.5 '" 45mm . 22 23 .mulozitatea: dozajul de Din anexa ciment 4.tI. . 2..b./ulta dozaj minim de ciment de 350 kg/m3. '" 50 . de expunere. rezulta dmax ~ " .30% : se alege 23%. armaturi (vazi anexa 13. 1 . mijlocul de . of . tehnologia in lucrare (ben a) ~i tipul hetonului sortul rezulta la nr.01.3 x c= raportul AlC maxim= 0. Dozajul minim de ciment.1mm : 20 .11" III functie de conditiile saturata de expunere (element de constructie umed sever) de tipul expus la inghet. ~i avand de 500 mm) ~i clasa ca elementul se cu densitatea aparenta maxima: ag '" 2. ge dmax '" 40mm. a . sortul 0.3 sortul 3 . 1.20 mm : 70 .01.. 40mm.· . Din anexa f(.2mm mm: mm: : 10 . in functie de tipul elementului de punere de beton (Stalp). rezulta Din anexa transport (armat).b ."'1. (vezi observatia I din anexa 10.. ca tipul cu apa) ~i conditiile din anexa armat de mediu (mediu 11.' minim maxima kg/dm3. in functie de tipul elernentului din (b '" ~i anexei in vedere ~ I( /. I ~i dimensiunea a agregatelor (inferioare 5.. "\ (C.) se recomanda a fi executat minima dintre dimensiunea (D '" 50mm).

p) = 2. ' '.c.mtitatea pentru fiecare sort de agregat punctului se stablleste In functle de limitele Intrucat corectie c dimensiunea de granulozitate alese (conform 3.95 = .ortul 02. .6 11m 3 190 .3mm'. .) si anume: = 0. observatia nr.ortuI3 -7mm. (anexa 13. (vezi observatia nr.7 kg/dm3 (anexa 13.. 100 x (351 + 421) =11.ortuI1 . .3 = 263 = 351 kg/m 3 kg/m3 . Cantitatea cantitiitii componentilor.~!. Cantitatea . " I' volum de aer inclus. Determinarea 1.11 [uea agregatului total pe sorturi. c = 0.t .~. egal cu 2%.u. In functie de clasa betonului rezulta (C 30/25) valoarea ~i clasa cimentului = 0.~ . = ~ Agi x j. ~:~ + Din anexa (32. orectarea cantitatii 3. alegem I. . .3. Cantitatea de ciment .ortuI7 sortul20 c un grad III de omogenitate. NC maxim = 0.0. Raportul NC. rezulta: A' = A x c = 200 x 0.7 x (1000 - 4. '.). raportul NC maxim In final valoarea admis In anexa 2. ·.45 (beton armat ~i clasa de expunere 2.2.5).si.45 (vezi 14." I.~ punctul B. este: suplimentara din umiditatea sorturilor de pietrls Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalueaza aplic1nd relatia: I1Ap = .2 mm. I '.~Agi x lUOiO "i Ag = pag x (1000 .c.n.g8 731.0/0).ortul 0 .).A' .3 11m 3 4. x (211 +193+263+263) 100 100 de apa provenita = 23. = 193 kg/m = 263 kg/m3 3 ~) 1\ • ' . ! lilde: 3 kg/dm3 .50 - :.b.95.. "\I = 2.2 - =. x 1754 = 421 kg/m3.). Cantitatea clasa betonului orientativa de apa de amestecare (T3).g3 de apa. (A) se determina In tunctie de !'''1'.).05 pentru 14. cooticrcntul de . (C 30/25) ~i de consistenta Din anexa 13. Cornparand valoare cu 971.40mm. rezulta: A = 200 11m3 maxima a agregatelor 190 11m3 este 40mm.~~ = 422 kg/m 3 > dozajul minim de ciment de 350 ktl/m' (vezi fj. 100 tmrn: 23 -12x '100 R x 1754 1754 2. 38 . 25 . Cantitatea de agregate. = 12.). 0.1 a anexei raportului aceasta NC 53I. 3 a anexai 14.).).20mm. Cantitatea este: suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip C' = A~~' = ~... Se adopta C = 422 kg/m3.23 x 1754 100 x 1754 x 1754 = 241<g/m3. de apa.20) = 1754 kq/rn" 2L. ' .

Densitatea aparenta a betonului. astfel: .0 2 rnm: 211 x (1+ 12) = 216 kg/m3 .i punere In lucrare a betonului: Transport cu .iutoaqltatorul .3mm'.pul elementului: Placa din beton armat. 4..71 mm): up = 1 %. r A'gi = 216+198+270+270+356+428 7. ~ I ( sortul20 ..40mm..i conditiile de mediu: Mediu chimic agresiv cu A"gi = Agi x (1+~) kg/m3 100 "'II esivitate carbonica intensa. UN . 1.Pentru sorturile de nisip ( 0 . Umiditatea agregatelor: . 5.J i k~ . ~o~) 351 x (1+ 110~)= 356 kg/m3.1 kg/m3 26 27 . Clasa de expunere .i tehnologii de executare: Condltil de executare normale. A'ag = . Cantitatea totala corectata de agregat.1+422+1738 = 2315. Conditii .6 = 34.: . «ofraje modulate din lemn. 263 x (1+ 12) = 270 kg/m3. 421 x (1+ 110~)= 428 kg/m3. Ll //' I 8.1 11m3 1\ LJateinitiale. sortul3 -7mm. minima a elementului: hp = 120 mm. 3. I .. Caracteristicile elementului. " 100 ' sortuIO. nstanta minima dintre barele de arrnatura: D = 75 mm. Conditli de transport .. I urnensiunea . 3. -\ Cantltatile corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate anterior cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort.9 11m3 "I Aplicatia Nr. Corectarea cantltatilor de agregat pe sorturi.9= 155./ Cantitatea totala de apa suplirnentara: 11A = 11~ + 11Ap = 23.2-1mm. . Clasa betonului: C 20/155. i\ -----_ i~C" Cantitatea corectata de apa: A'=A'A= 190-34. sortul1 .utilizand sortul 0 .i tumarea betonului cu bena.3 + 11.. 193x(1+ ~o~)=198kg/m3. Pb = A' + C + Ag = 155..7 mm): = 2 %. 100 ' 263 x (1+ = 270 kg/m3.Pentru sorturile de pietris ( 7 .20mm.i 2.I I I .I( . sortul7 .<\. 7. .roslrnea stratului de acoperire cu beton a armaturii: c = 20 mm.. Gradul de omogenitate : I.. = 1738 kg/m3 9. 6. '...

5.3 x 20 28 29 . se va stabili din anexa gradul de agresivitate cimentul de natura agresivita\ii (placa din starmarsa naturala ag ~i anume ~i tipul elementului cu densitatea aparenta maxima: = 2.. b) Dimensiunea beton ce urmeaza Se stablleste (placa). In functie de conditiile agresivitate carbonica intensa) de expunere (element de constructe expus chimic agresiv) la ~i conditiile de mediu (mediu 12.5mm drnax = 75 = 70 = 26 mm . Toate aceste Se alege dmax conditii trebuind sa fie respectate simultan. rezulta un dozaj minim de ciment de 400 kg/m3.45. Consistenta betonului. 1.20 mm : 95 . c) Granulozitatea: Iunctie de tipul elementului de punere de beton (placa).32. s 1.100% : se alege 97%. In functie de conditla carbonica de mediu intensa). Din anexa 3.2 . stabilit In funct (5. Din anexa conditia 2. tehnologia In lucrare (bena) si tipul betonul de granulozitate \>isuperioare): rezulta la nr. distanta = 75 rnm). fiind conditlonat (intensa) rezulta a) Tipul: provenind balastiera din Avand In vedere clasa de beton a rocilor (C 20/16) se vor folosi agreg-a agregate silicioase ca tipul cimentului chimice (carbonica). ~-e '" drnax s 1/3 x hp = 1/3 x 120 -5 = 40 mm. 60 .7 de expunere (agresivitate 0 clasa.. sortul 0 . ~I 71 -I J . de granulozitate Cunoscand din anexa (II) In de 1. sortul 0. tehnologia de acoperire de transport Din anexa 3. !I111l. Din anexa ciment 4.2mm : 5 .).c.de expune sortul 7 . rezulta dmax ~ 26 = 20 de mm.. In functie granulozitate urmatoarele II ~i dimensiunea limite ale zonelor a agregatelor (inferioare 5. crt.70% : se alege 63%.50% : se alege 43%. dmax ~ D .) rezulta raportul AlC maxim (beton armat) sl clasa de expunere punere In lucrare a betonului (c = 20 mm): ~i grosimea stratului cu beton a armat = 0.c. ·1 Cimentul. In functle de tipul betonului (5. se stabileste de 400 zona kg/dm3.0..3 mm: mm: 40 .1mm : 20 .5 . In functle de tipul elementului d (hp heton armat).10 % : se alege 7 %./ B. 120 mm). sortul 1 .3 xc = 1. + de tipul betonului (armat) ~i clasa de expunere '(" 3. mijlocul de dozajul minim maxima zona Din anexa transport (armat). Dozajul minim de ciment. Se recornanda de tip I . 2. 20mm.30% : se alege 23%.7kg/dm3 (vazi anexa 13. Stabilirea calitativa a materialelor componente. Agregatele. mm. armaturi a fi executat minima dintre dimensiunea (D minima a elementului CJ.c . Raportul AlC maxim.).. (mediu rszulta chimic agresiv) ~i sortul 3 . 2 clasa de consistenta T3 (cu 0 tasare de 70 ± 20mm). rezulta (autoagitator).

5).9 11m3 x 100 30 31 .~ .194.. C' = 4. maxima a agregatelor este 20mm.45 punctul B. egal cu 2%. alegem In final valoarea AlC maxim = 0.3 11m3 Cantitatea pentru fiecare sort de agregat se stabilests In functie de limitele zonelor de granulozitate alese (conform punctului 3..63 x 1733 = 590 kg/m3 6. pc = 3 kg/dm3 (anexa 13.2 .1 a anexei 14.05 = 0. rezulta: = 185x 1. sortul 7 .'.4~2 .A.2. pentru un grad I de omogenitate. p = volum de aer inclus. Din anexa 13. Cornparand aceasta valoare cu raportul AlC maxim admis In anexa 3.7 kg/dm3 (anexa 13. Corecta rea cantitatii de apa. Cantitatea de apa. Detenninarea cantititii componentilor.20) = 1733 kg/m3 Unde: pag = 2. ~) lrnpartirea agregatului total pe sorturi. I~O x 1733 = 122 kq/rn": -sortul 0. Se adopta C = 432 kg/m3.0.p) = 2. 2.).7 x (1000 ..3mm. = 194.i anume: A' =Axc sortul 0 . 2~0~7 x 1733 = 278 kq/rn".65 (beton armat ~i clasa de expunere S. Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip 3. rezulta: A = 185 11m3 Intrucat dimensiunea corectie c = 1.60 + 0. 100 ' Din anexa 14. (2%).J!.05 . 97. ' . Cantitatea de agregate.c.).).). 1. Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalueaza apliclnd relatia: A. = _L 100 100 x (122+278+347+347) = 21 911m3 ' Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de pietris (1%).23 x 1733 = 347 kg/m3 .. In functie de clasa betonului (C 20/16) 63 -43 100 100 x 1733 = 347 kg/m3.c.1mm. Ag =p ag x (1000 .3 = 432 kg/m3 > dozajul minim de ciment de 400 kg/m3 (vezi Ale 0.). rezulta valoarea raportului AlC = 0.) . 3 a anexai 14.C. este: AA p =:E Agi x. Cantitatea de ciment . coeficientul de Cantitatea orientativa de apa de amestecare (A) se determinA 1n functie de clasa betonului (C 20/16) ~i de conslstanta (T3).). sortul 1 .si.j_ = 1010 (590) =5.2 mm.A' . este: .' ~i clasa cimentului sortul3 -Zrnrn: 43 .65 (vezi observatia nr. (32. Raportul AlC.20mm'. (vezi observatia nr.05 = 194.~ = fAgi x i-i .3 .

Densitatea aparenta clemente eu sectiuni reduse.5+432+1713 = 3 2311. Crt. basculanta. 2 Idem sau fundatii din b.3mm. recipienti. 32 33 . pereti autoagitator. 278 x (1+ I~O) 347 x (1+ I~O) T2 30110 = 284 = 354 = 596 transportoare. monolitiziiri.8 11m3 ANEXA 1. astfel: _. Cantitatile anterior corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate Nr. 3 Idem realizate eu beton pompat.A = I':.20mm. 122 x (1+ I~O) = 125 kg/m3. T4lr5 150J30 superplastefianti. Cantitatea totata de apa suplirnentara: Anexe pentru determinarea compozitiei betonulul. bena. sortul 0 . -7mm. A'ag =~ ·"i A'gi = 125+284+354+354+596 = 1713 kg/m 3 4 Elemente sau monolitizari eu de autoagitator. autoagitator. elemente masive. T31T4 100±20 8. \ A'gi = Agi x (1 + /~o) kq/rn" I Fundatii din beton simplu sau slab annat. bo) kg/m 3 strueturali. Ph = A' + C + Ag = 166. armaturi sau dificultati a betonului. Corectarea cantitatilor de agregat pe sorturi. grinzi.8 = (Cerinte ~i modalitati 7. Cantitatea totala corectata de agregat. sortul 0. Cantitatea corectata de apa: CONSISIENIA 166. compactare. bena.. . kg/m3.ll.3 . Iipul de elemente sau beton Mijloc de transport Consistenta Notare (c1asa) Iasare (mm) cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort.27.I':.2 . A = 194.0.a.9 + 5. autoagitator. banda bena.9 = 27. sortul1 sortul3 . bena. 3 .1mm.Ap = 21. bena.~ + I':. T3 70120 347 x (1+ I~O) = 354 kg/m 590 x (1 + 1 sortul 7 .2 mm. I':. T4 120±20 9. 6 Betoane preparate eu aditivi T5 180±30 superplastefianti.5 11m 3 BEIONlJLUI de obtinere) A' = A' . placi. kg/m3.stalpi.5 kg/m S Betoane preparate eu aditivi autoagitator.

!nseaciune generata ncar" umiditatea de procese depaseste tehnologice 90% (ex: hale sau se produc It'rccvent degaj ari de abur). hale cu !nivelului apei de marc (pc ~Iementului inaltime a leu utilaje sau aparatura jprocese calde etc. Constructii expuse inghet-dezghetului sulfatica). diguri. dar lara posibilitate pereti de contur inchise care nu se incalzcsc ellnditii lPe timp de iarna. in b CU iNGHETDEZGHET 1 agresivitate slabii ronstTUctii expuse indirect agresivitatii cu apa (ex: wa agresivitate fundatii sub nivclul marine deschise.ntempcriilor sau umiditatii unor scurte constructii cu lPerioade in timpul executiei. [exterioare. considcrata espcctiv: u sau constructii lara neincalzite leea. iNGHETDEZGHET zonei de variatie a 0 la temperaturi mai mari de 30°C (incaperi care degaja caldura. nchideri perimetrale 3 MEDIU UMED iNGHET Constructli ~i incalzite structurale iama (ex: Ictcle spre din c1iidirilc civile.). 2 agresivitate intensa lBetonul din zona variatiei nivelului ca fiind de de constructii sau expuse in perioada (ex: expuse la ME DIU UMED MODERA T nesaturata umiditatii de iamii. 3 m deasupra nivelului miirii. respectiv intre otcle +3 . +5 de la nivelul miirii.). cu api (ex: cheiuri. (ex: tuncle de congclare.o 2 CIdASE DE EXPUNERE A CONSTRUCTIILOR DE MEDIU iN ('ONUU'llU.) lara clemente situate in zonele a nivclului (ex: fundatii de rara posibilitate Constructii de stropire. sau clemente de constructii interioare sau sarii . ~ 3~ 35 . 2 m. si bucatariile industriale cu DE xterioare cxpuse la inghet-dezghct si actiunea interior ale elcmentclor . tmpermeabilitate pentru beton. MEDIUUMED 1 b SEVER !constTUctii sau clemente 2 de constructii expuse la ughet in stare salutata anale deschise. de variatie de inghet etc. b SEVER Constructii ~ermanent ~i clemente expuse MEDIU MARIN FARA. inchideri elemente perimetrale de constructii "cope~te). platformc).). stalpi pentru estacade.nclusiv ccle din grupurile sanitare ~l AGENTI pentru dezghct drumuri. permanent reatice constructii apelor. cu umiditati interioare a I agresivitate slaba lBetonul aflat permanent tBetonul de deasupre sub apa miirii.. depozite contact apelor de apei de mare. adiere. !construe\ii supuse presiuuii apei pc una din fete . de constructii DEZGHETARE 4 nchise.. dale pentru !apartamentelor de locuit si din halele <75%). 2 a ~onstructii nghet in sau elemente stare de eca. scari estacade. cle. Clasa de expunere Exemple de constructii 2 a ~onstruc\ii ~pa\ii sau elemente ferite de constructii de actiunca cu exccptia respectiv situate dircctii in a ronstruclii condens sau sau elemente alternanta de constructii frecventa expuse la ~i de umiditate o 1 MEDIU USCAT MODREA T inchise.

II a~n:"vitale foarte 0 betonului) la 2 Ib 3 2a 4 2b 5 3 6 4al 7 4a2 8 4b1 9 4b2 10 5a 5b 5c 13 5d 14 ~Iabii (FS).55 0.60 -1~~ 0.iI.50 .50 0.50 0.50 0.JUJ. a gr. a gr.d)."d IlIkllll"'.TII BETONUUJI iN DE EXPUNERE A MEDIULUI CU INGHETDEZGHET .55 0. 4 5 6 da 4 5 6 da 4 5 6 da 4 4 5 6 da max.50 0. de ciment min.50 0. 0.55 0.65 0.sivitatc foarte * beton 2 ~ozaj kg/m').45 d Mcdiu ag. ~i ~i salinitat] prin strOIIlIl'~1 umiditiitii ~osibilitiitii ~ondclIs ehnologic.65 0.55 0. Mediu chimic lMediu chimic I). • beton simplu beton annat • beton precomprimat 32.45 0. se pot intalni in practica singurc sau in celelalte clase de expunere.55 0.E A DlJRA.Il·"vilate • beton simplu ~~V(.b.60 0. 150 300 300 350 250 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 400 400 350 400 400 350 400 450 350 35~ 350 350 350 350 400 400 400 450 450 450 o Observatie: Clasele de expunerc combinatie CII 5 (a.3lmm max.55 0.55 0.. min.4S 0.50 0.40 0.40 0.50 0.45 0.16mm max. IIlll'IllIlIIl" trccventa ""'1< 1111111.<t 350 ~ 350 3 Contmut indus de aer f-- (%).0 1 b 2 2 agresivitatc intensii onstructu ixpuse 'II""" I" nivclul ANEXA 3. min. intcnsii I A/C max c ell a).55 0.50 0."lo. a gr. Nr.50 11 12 0. • beton simplu P410 P410 P410 pg. Crt de IlIl(h"11II putcrnu stare ~i 5 MEDlU CHIMIC AGRESIV b ~l'Ill'IlIl de procesu Parametrul eompozitiei (Caracteristica Clasa de expunere conform anexei 2.c.50 0. • • _.45 0. precum ~ saturatii.40 ....ntensii (FI).2.lTA.50 * beton chimic ell -- 0.55 0. 0. ell t Raport agll"lvilatc slaba (S)..1O PSIO P410 P410 pglO P810 PSIO PI210 PI210 PSIO P410 PI210 Pl210 P410 P410 PSIO PI210 PI210 PSI~ Pl210 P12"o P810 Pl210 PI210 * beton annat PSIO pglO P810 • beton precomprirnat - P410 PSIO PSIO 36 37 . 4 MEDlU MARIN mm CERINTE DE ASIGURARk: CONDITJII.40 annat precomprimat O.45 0.7mm - - - - 5 6 da • - 4 iAgregate reztstente 1a iogbet 5 Grad de inIpermeabilitate.50 0. a lMediu chimic .55 0.50 0.

1 total pentru treceri panii la 3 mm inclusiv. de beton nu prezmta tendinta de segregare ~i Limitele zonelor de granulozitate Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul pentru agregate 0 pentru agregate 0 pentru agregate 0 sunt prevazute 16 nun . I) -..\() - ZONE DE GRANULOZITATE \~\i \ * beton precomprimat Observatii: (fI"IO I. se va asigura incadrarea ""8 I de granulozitate. . proiectantul poate prcvcdc betonului ( .. La prepararea betoanelor expuse in clasele 5c.. 31 nun.. lnsci betonului.40 mm . II 1 l. pentru agregate 0 pentru agregate preparate 0 7 mm.lasa de tasare Zone de granulozitate recomandata pentru dozajul de prin peliculizare cu materiale si tehnologii specifice agrcmcnlalc ciment (Kg/mc) ~300 T2 T3 si T3ff4 14.: pentru agregate 0 . 38 39 . 7. 0 .. cu granulozitate discontinue. T4ff5. 6 Grad de gelivitate beton simplu beton annat G50 Gloo Gl50 GIOO Gl50 GI50 GIOO 0150 Gl50 (. Aceasta prevedere se aplica in cazul agregatelor 0 .. In cazul betoanelor en agregate agregatnlui daca lipseste in -". 71 nun. In cazul betoanelor expuse 1. juotcctia in clasa 5d. Definirea granulozitatii agregatnlui de segregare total se va face prin incercari preliminare consistentei ~i ur marmdu-se evitarea tendintei ~i de separare a apei si obtinerea . 20 nun .lui 3.I. 0 .\:. .. T5 300.40 nun. . 12... in anexa 5..I".:450 II I (II)' I ~450 III II (III).I~(J (11 "to UI~(J GI50 (.. 16. 31. a nu se constatii dificultati - . 5d se vor utiliza cimcnturllc rczistente in medii agrcsive conform anexei 2.11 o -<. 20.- '" Se adopta en preciidere dacii amestecul la punerea in opera...--_- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III II 12 13 14 ANI<:XA 4.

2 0/0 treceri in masa prin sita sau cumul 1 45 35 35 25 25 15 \ I max.Rt~{iATt: 0. min. min. min. min. 12 3 III max. min.16 mm Zona Limita 0.2 % treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 30 30 20 20 10 15 ~ 3 50 40 40 30 30 20 7 70 60 60 50 50 40 16 90 80 80 70 70 60 31 100 95 100 95 100 95 10 105 5 1 1 II max.31 mm i ~ ~ \ ! A(..O L.1 . L.L1MIJELE ZONEIIOR DE GRANULOZIJATE AGREGAIE LlMlTELE ZONELOR DE GRANULQZITATE PENTRU AGREGATE 0::t7 mm \.20 mm Zona Limita 0. max. 3 65 55 55 45 45 35 7 85 75 75 65 65 55 16 100 95 100 95 100 95 Zona Limita 0. Limita 0.2 max. 0/0 PENTRU 0. 15 10 10 5 5 1 I I I III max.. - 40 30 ) LlMIJELE ZOm:LOR DE GR~NULOZIJATE PENTRU LlMIJELE ZONEJ. 15 10 10 5 5 1 3 70 54 7 100 95 II max. II max..OR DE GRANJJLOZITATE PENIRU AGREGATE 0...2 % treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 30 30 20 20 10 3 (9) 60 50 50 40 7 (10) 80 70 70 60 60 50 20 100 95 100 95 100 95 treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 25 I max. min. min. min. III max. min. min..

'imenturi aditivate (cu sau lara adaos) . 1 18 6 3 32 13 7 45 22 16 61 38 25 70 50 31 77 57 40 84 68 71 100 95 Sorturile. II max. ((MENTURI CONFORM STANDARDELOR PR(WESIONALE S. . practic pot fi 1 / luvalate cu cimenturile produse dupa STAS. . '-2 .conform speciale. I I I DE ClMENIURI 1 30 25 25 15 3 (5) 45 35 35 25 25 15 7 (10) 60 50 50 40 40 30 20 80 70 70 60 60 50 CAR ACTERIZARE i max. SR 150n.. conform ANEXEI Limita 0. sunt prezentate 7. .71 mm PENTRU 1 ' AGREGAIE Tipurile uzuale de ciment care se produc dupa noile standarde 9.grupate astfel: .. caractcrizate prin rezistcnte initialc ~i . . % treceri in masil prin sit! sau cumul . min. conform L1MIIELE ZONEU)R DE GRANULOZIIATE Q". . . caracterizate SR 301 J.. scorie bazalticii sau tuf. la sulfati. 'imenturi cu adaos pentrn drnmuri (inclusiv varianta aditivat).'JI-XA 8. in ANEXA similarc cu cimcnturilc III max. uncnturi Portland lara adaos. respectiv 'a/ute tipurile de ciment ce se pot teoretic produce. .P.2 % treceri in masil prin sitil sau cumul SORTIMENTE 40 100 95 100 95 100 95 .R. la care nu se impun cerinte . SR. Zona Limita 0. min. 15 5 I" in normele europene ENV 197.40 mm PEN'I'Rll ANEXA 6. 15 10 10 'i 'i IMENTURI CONFORM STANDARDELOR NATIONALE S.. min. . prin caldura redusa de bidratare..2 max. min.LIMJIELE ZONELOR DE GRANJJItOZIIAIE AGREGATE 0. conform SR 388. respectiv tipurile de ciment din aceasta categorie sunt prezentate in 8 I Se disting urmatoarele grupe de cimenturi: Ilmenturi lara adaos tip BS 12-78. • . rcprczinta cimenturile pentru lucrari «u-nlc. I 'unenturi cu adaos de calcar. unenturi rezistente conform SR 3011.. uncnturi bidrotebnice. calcar dolomitic. uucnturi compozite (cu adaos) .!"turile.

.5.5R 52.) --I . 42.5R. * Cimenturi colorate conform Aceste cimenturi pot fi folosite la rcalizarca de betoane (microbetoane) decorative pe SR 1500 6 .5 52. cenusa de termocentrala 32.-20 furnal. [aluuuu: In. J.5. CIMENT 3. (pe I Ciment Portland PORTLAND - (F'ARA ADAOS) 32.R.5. 3.5R.52. I1PURI norma DE qMENT NAITO rs:~IjE Adaos % CONFORM Tip Sort STANDARDEIOR j SR :sS Clase de Rezistente 6 ENv 197.calcar zgura granulata de * Ciment amestcc de zgura.dupa 7.2 La stabilirea domeniului liinga rezultatclc de utilizare pentru aceste cimenturi de laborator) se vor lua in considerare din prczcntul cod. S. Pc piata cimcnturilor europeana pot aparc si altc tipuri de cimcnturi. CIMENTURI IIA-M Ciment Portland compozit II A-S Ciment Portland cu zgurii II A-V Ciment Portland cu cenu~ii II A-P Ciment Portland cu puzzolana IIA-L naturalii COMPOZITE (CU ADAOS) puzzolana.calcar SR 1500 21 ~ 35 zgura granulata de fumal 32.P.5 alb .5.5. ! I 1 Ciment Portland cu calcar calcar II B-M Ciment Portland compozit arnestcs de zgura.5It 4.~ I. . studiilor ~iinccrcjirilor si prevederile SR388 - 32. ClMENTURI AGREMENT ATE.5R.5R trass baza de studii elaborate de un laborator national sau regional de specialitate. fie cimcnturi Tip 5 Acestea trcbuie agrement ate conform legislatiei cimenturile agrement ate se mcntioneaza cuprinse in ghidurik spccifice.5R trass 32. 32. CIMENT ALB ~I CIMENTURI COLORATE.5 II B-S Ciment Portland cu zgura II B-P Ciment Portland cu puzzolana naturalii IIB-L Ciment Portland cu calcar calcar ['5 .5R.5.conform S. 52. Dintre 1 2 3 4 cimentul DSP 52. speciale fabricate la cererc. puzzolana.42.42.cenusa. a c:><.cenusa. 42.42. 1055.r -~ ANEXA 3.42.

1. 42.5.5 52.5R.5.1 IlIA 2 Cimcnt de furnal 3 SR 1500 4 36765 5 zgura granulatii de Iurnal 6 32. 52.fiind cea.5 52.5 US 12-78 Ciment Portland I-A Ciment Portland aditivat SP 3: 1995 SP 5: 1995 - 0.3-0.5. TIPURI DE ClMENT CONFORM STANDARDELOR PROFESIONAI j E SP Tip ( 'iment (simbel) 0 1 Ciment Portland cu adaos de calc ar IV A Cimcnt puzzolanic SR 1500 II ~ 35 puzzolana si ccnusa 32. 20 32.previizutAill BS 12-78. NSF 35-40 0.5R. 'I CIMENTURI SRI SR II1A-S SR II1A-P SR IIIB-S SRiIlIA Ciment cu zgura Cimcnt eu zgura Ciment eu puzzo lana Ciment lara adaos Ciment eu zgura REZISTENTE - LA SULFATI - Ps Ciment Portland cu adaos de scene SP 2: 1994 scorie bazalticii tuf conf.5. R.5 .4-0.5R.5 32. I I zgura granulatii de furnal 6" 20 6720 SR 3011 21: 35 zgura granulatii de furnal Pt Ciment Portland cu adaos de tuf max.5R Sortul de Ciment Standard Profesional SP 2 Adaos sau/st Aditiv Clase de Rezistenta VA Ciment compo zit SR 1500 18" 30 zgura granulatii de furnal 32. 52.5R. 42.5 32..conditia de rezistenta din standarduJ SP3:1995. STAS 4240-86 max.5.40 32..EGENDA: A. 15 32. 32.Rezistenta iniliala mare . 25 32. 52.5.5R. 32.5.5 42. *.5.Clasii echivalenta .5R. SP 8: 1995 omantan NSF aditivat I.5 42.3-0. I CD CD-A Ciment pentru drumuri cu adaos Cimenturi dmmuri pentru cu adaos SP 7: 1995 zgurii max. 65 zgura granulatii de furnal Pc 32. 52.5 Ped Ciment Portland u adaos de calcar dolomitic SP I: 1994 calcar dolomitic max.5. 42.. 42.5.5R + puzzo lana + cenusa Tip 3 calcar % 4 max. 42. 1. I romanian NSF Hz-A 36 ~65 Ciment hidrotehnic aditivat SP 6: 1995 zgura + romantan.5R.4 42. puzzo lana naturala 32. 42. 42. 52.5R.5R ANEXA 8.5.5 zgura + 40 0.5R. 32. 42.Aditivat .5R.5R. 20 32. 52.5 32.5.4 42.7 .5" 42.5 5 CIMENTURI III HIIIA-S IlIIIB-S HIII/A Cimcnt eu zgura SR 3011 Ciment fara adaos HIDROTEHNICE 6" 20 21: 35 36.

2 Echivalent aproximativ cu ciment STAS Tip 3 clementelor \ crt. C 20/16 5 6 ~-"- IIA . numai in sensu I in care C 55/45 C 60/50 C 70/60 C 80/70 de inalta rezistenta armat (precomprimat 152. (Ps 1'1)32. BS 12-78(2).32.5A i 1-32.8 .ANEXA ANI':XA 9.32.5(2). Tip S..ilsau caracteristicile CONFORM S.5 armat !<precomprimat I 42. SIAS 4 0 1 2 3 4 1 en grosimi mai mici de 1.32.5 liB .42. annat IIA .32. VA)32. 1-42. 5 (lilA. (Pc Pcd)32.5 HI32. lIB .5A.5 se produc en realizarea de c1asii conform 2) in sens invers.5.5. 132.5 142. 10.5. II B .R.lemente san constructii 2 C 5/4 3 4 (IllA.R.5(1).'[ON SI RETON ARMAT AyAND CONDlTII NORM ALE DE EXPLOATARt.42.S 32.52. OSP 52. IIA . Clasa betonului Tipul de beton Cimenturi Cimenturi utilizabile recomandate Nr.5A1 52.5 3011 SR35 SRA35 3011 C 351 C 37/30 C401 C 45/35 C 50/40 8 Observatii: 1) Echivalenta cimenturile din punct de vedere al rezistentelor.I Cimenturi produse conform S. C 15/12 lIB . I52.S 32. 49 1. STABILIRtiA TIPULUI DE ClMENT PENTRU UJCl~ARl DE ECHJvALENIA APROXIMAIIVA A CJMENTlJRILOR STAS PRomISE UJ. 1-32.S. ITA 32.S.5. C25/~ C 30125 armat BS 12-78 1-42. " marcii " ST AS.5 132.R.5. .5 H II / AS 32. CU qMENIURILE " d.5 II A .5 - UA .B. Conditiile de executie . conditiei este acoperitoare S.5R.5 m execntate in afara C 10/8 simplu VA) 32. IVA.5/52.5 SR II / AS32.5R. dacii cimenturile atunci echivalenta se produc en rezistente in cazul cimentulni corespunziitoare este descoperitoare M 30 ~ifoqatii (la limitii) pentru cimenturile de" mares " 35.5A-R DSP 52. 1.5.5R I 52.5.. 7 SR 132.5. " I 1 l.5(1). IVA.5 3011 1500 388 M30 Pa35 P40 P 50 (P45) H35 Hz 35 3011 1500 388 perioadei de limp friguros.5.42.

S H 1-42. H 1-32. sc recomanda utilizarea cimenturilor cu intiirire foarte rapidi (R).52. Elemente sau constructii masive.S. IIA-32.5/52.5.5/32.SR.:k ~ j C 85170 Observatii: 1.5A. 2 3 simpiu 4 5 armat precomprimat HI .5/42. Condltiile de executie ~i/sau caracteristicile elemcntelor CIasa betonului Tipul de bcton Cimenturi rccomandate Cimenturi utilizabile C 25/20 C 30/25 C 35/C 37/30 C 40/C 45/35 --) II A-S 32. 2 Elemente sau constructii masive avand grosimea egala sau mai mare de 1. 35% adaos) la elementele din beton armat se va face numai cu avizul unui institut de specialitate. C 60/50 C 70/60 armat KI'recomprimat H 1.S 32.5/32. C 20/16: C 35/ C 40/35 : C50/40 armat armat < C 20/16 simplu II IlIA-S-32. ANEXA 11. 132. II A . 0 I 1 Elemente sau constructii cu grosimi mai mici de 1. (2) Utilizarea estc conditionata de utilizarea la prepararea betonului ~i a unui aditiv reducator de api (plastifiant sau superplastefiant).5.5.5. Pentru executarea elementelor cu grosimi mai mici de 1.5.S II I-42.5. C50/40 armat I-42.5 142. armat HI . I-S2.5 II I-32.5/32. C 55/45 : C85170 annat I52.5m. II B . Hz52.5 H IlIA-S 52.5. Nr.5.5m.5. H II. C 55/45 ~C85/70 armat II 1-52.5 5 1I1l1B-S. BS 12-78.5.5 m pe timp friguros. 1S2.5 R I-32.5m.32. (I) Utilizarea cimenturilor de tip II B.S/32.S 32.5.42.5A. IIA-S 42. HIIIA-S 42. ~42. avand grosimea egala sau mai mare de I. I-32.32. 1-52. II. I . .5-A C 37/30:.S/42.SR.S/52. II I-32.5. I-42. H IIIB-S (care au un continut de max.S.S.SR.5/42. I42. DSP 52.5.5R BS 12-78. < C 20116 IIA. II A-S32.5/ H 1-52.5(2). C SO/40 . Crt.5R.S 32.S 32.5. STAB!LlREA TlPJJUJI BEION DE ClMENT PENTRU LUCRAR! DE 51 BETON ARMAT E~. C 20/16 armat HIllA . I A . II IIIBS 32.5(1).SR('1 BS 12-78.32.5/52.0 2 1 2 < C 15/12 C 15/12 3 simplu 4 H III/A .SRA.SR.42.5 H IIIA-S32./ \ C 20/16 ~C 3S/ armat 1-32.5R.5/32.5 50 51 .5.PUSE LA INGHET IN STARE SATJJRATA CU APA. H 1-32.

52 53 . HI. SRI. ~mU~SIl:E Agresivitatea sarurilor de intensa sau foarte intensa SR II1B-S SR III/A SR II1A-S lIA-S HIlI A-S II A-S. II IIIA-S.un. It II/B-S. SRI. BS 12-78. ANJ<:XA 12. II IIIA-S. / 2 Agrcsivitatc carbonica I 32. VA." ~. slaba II III A H II/B-S II IIIA-S IIA-S IIA-S. SI~. II II A-S H IlIA-S ~ \ slaba. II I.''''''V . BS 12-78. Agresivitate bazica foarte intensa slaba HI IIA-S II IIIA-S. HI.~-~~ II 1 Agresivitate magneziana 2 slaba / 3 II IIIIA H IlIB-S 4 II IIIA-S 5 IIA-S 6 IIA-S. II A-S ~I. I 32. IS~·UIB~I.IBE~ IIl!ULlIl DE ~IME~I 1!E~nUJ l.5. II B.t. slab a IIA II A-S BS 12-78. Natura Gradul dc Cimcnturi rccomandatc bcton simplu bcton armat 4 Cimcnturi utilizabilc amoniu -. SRI.- Icr I"!. HI. HlA-S.'''''l'' intensa sau SR IIIB-S SR III/A H IIIA-S III IIIA-S SR IIIA-S. slaba IIA II A-S as 12-78.~~. H IIIIA. intensa sau foarte intensa foarte slaba. H IIIA-S. III A.5. SR lIIA-S.5. I 32. II I. I .llrI16. HI. IV A. I 32. Nr. SR I. SR L 0 1 de 2 3 1 Agrcsivitate dczalcalinizare intensa SR IIIA-S SR I If II1A-S HI.u lIS ~U. HI.5. H IIJA-S. SR I. BS 12-78.5. SRI. SRIIIIA. II I.BI DE BEIDIS SI BEIQIS ~BM. SR IIIA-S bcton simplu 5 1 32. II II/A-S. SR I. H IlIA-S. beton armat 6 132. BS 12-78.tsI~~I ~ll ~£t. H IIIA-S. II A. SRIlIA-S.5.. 3 Agresivitate sulfatica intensa sau foartc intansa (toate cazurile) SR II/B-S. H IIIA-S. HI. II I.

.---o. Pentru gradul I. in functie de conditiile de expunere sau exploatare valorile NC nu trebuie sa depaseasca pe cele rezultate din ANEXA 2. valorile din tabel sc rnaresc cu 10%. in cazul folosirii de aditivi..71 mm.pentru gradul II. • spor 10% in cazul agregatelor 0 16 mm. .5 52. APARF:NTA Densitatea aparenta ( Kg/dm") Tipul Materialului Silicioasii (agregate de balastiera ) 2.. de omogenitate.05. tinand seama de redueerea rezistentelor finale..31 mm. 2. .5 C lO/8..ANI':XA 13. • spor 5% in cazul agregatclor 0 20 m: C 45/35 C 50/40 C 55/45 C 60/50 C 70/60 C SO/65 Observatii: ol<'NSITAH'A '"" .9 3.0 Calcaroasa Ceramica Bazaltica Ciment I.35 0.47 0. III) 54 55 .5 C lOIS C 15/12 C 20/16_.C 25/20 > C 30/25 Observatii: 220 230 200 0. .75 0.40 0.50 0.... • spor 10% fn cazul Iolosiri pietrci spart~.70 0. valorile eresc cu 0..05 (corespunziitoare grad.~~ 0.40 mm. cele previizute in tabel. In cazul aeceleriirii intariri betonului prin tratare termica.30 0.50 0. iar pentru gradul III. ANEXA 14.3 .:":" 0.35 0.28 • reducere 5% fn cazul agrcgatclor 0.45 0.40 0..pentru gradul I.7 2. valorile raportului NC se va adopta astfel: ..50 0.in cazul agregatclor 0.45 0.. CANTITATEA CIasa betonului C5/4 ORJENTATIVA OF: APA 111<' AMI<'STH'ARE 1 1 1 YALORTLE MAXTME ALE RAPORIIlLUI iNCERCART PRELIMINARE Ate PENIRU Apa 'in (11m3).7 2. Acestea sc vor corecta pnn reducerc sau sporirc dupa cum urmeaza: * reducere IO'}. YOLUMUL DE AER INCLIIS iN CAZUL UnLlZARII ANTRF:NORT DE AF:R Dimensuinea maxima a agregatelor Aerinclus % ADlTIYILOR 3. pentru consistenta T2 160 170 185 T3 170 185'" '_' T3/T4 '1'4 - (GRADUL II DE OMOGENITATE) 200 215 CIasa betonului 32.45 0. in cazul utiliziirii agregatelor de concasaj.38 0.05. • spor 20% in cazul agregatclor 0 7 mrn.. de omogenitate. Clasa cirnentului 42. E25~0 C 30/25 C 35/ C 37/30 C401 ) . • reduccre I0-20'}..35 0.7 2.33 0. Valorile din tabel sunt valabile pentru gradul II de omogenitate. cele propuse in tabel diminuate cu 0.40 0.60 ( Valorilc privind cantitatca de apa de amestecare previizute in tabel sunt valabile in cazul utihzarii agregatelor de balastiera 0 .2. (mm) 10 7 16 6 20 5 31 4.5 40 4 70 3 4. scad cu 0.

5 58.E~ ~ ~~In.. de punere in lucrare.lasa).. ~' . i --·-··-~-·-----------l tate a. -r I 1* caracteristicilc 3 RaportulAiC clasa bctonului.NTRlJ '* forma ~i dimcnsiunile 1to GRADlJL II DE6 Granula maxima a agregatelor desimea armaturilor. ~ . C 35/C 37/30 .C 37/30 C 40/3 4 5 6 (consistenta) marimea granulei maximc a agregatclor.5 37.1.zliIE TN TARlff. respectiv III de omogenitatc * conditii fI' conditiile de scviciu si eXpU11Cf': / mai sus. GBAllllljUl I B~5l!~!:IIl:: GBAIlIll.I. Nr . -:ute '*caracieristicik .LII III Il~ !JM!JG~riIIAI~ Clasa betonului '* forma ~i dimcnsiunile ft< desimca armaturilor: ~i transport. bcronului (durabilitat. . elementului.ANEXA JU:ZISII<.- I ~AUlAB. I j Clasa betonului C 10/8 C 15/12 C 20/16 C 25/20 C ~W125 j fb preliminar cub 18 23. SE S!:AUt4.s MINIMA PEN 'IU ir1!:~R!:~RI l!B1~I. I.B~~l!~~IIl:: ~~ AIlAlU. '* grad de impermeabilitate ccrut. elementului: i I . conditiilc de scrviciu si expuncrc.icntului (sectiunc armarc).A VALORIT. conditii de seviciu ~i expuncrc: de transport ~i punerc in lucrarc.C 20/16 C 25/20:.:j_'l\ra1 I omoger i la prcpa r:t n:)1 -. (N/mml) (Cilindru) 2. 1 I 8 Granulozitatea total agregatului "" dozajul de ciment. tipul de aditiv folosit.5 67.~ ~ Factorul pe baza caruia se stabileste: Crt.i~ I.IMIl'SAB~ (GRAD II DE OMOGENITATE) .5 62.. I Tipul de ciment "" clasa betonului. sc scade san se adauga valoarea t1. 7 Cantitatea de apa de amestecare '* conditii de preparare '* lucrahilitatea (Cub) C 10/8 :. + C 55/45 1* consistenta adoptata. grad ~tonului. -I I II. de 29 33. PF. . C 60/50 ~ C 85/70 1* tehnologia 56 57 .'SIIA'rt..I1I.u1 fA LA COMPRESJlJNF.N 15.5 56.A 2R zrr. Parametrii comnozjtiei belgDJJ.5 3 4 <.5 68 73 84. adoptata.5 clc .5 19 23 cilindru 41 45 50 54... elcmentului (masivitate).Its !:Az. (N/mml) D.5 29 36 42 47 48 Clasa betonului C 40/C 45/35 C 50/40 C 55/45 C 6()/50 C 70/60 C 85/70 fb preliminar cub 51.5 101 la valorile prevazute cilindru 14. Parametrii compozittei . D. Pcntru gradul I.m.R.5 81 in tabelul 4 5 Dozaj minim de ciment Lucrabilitatea 2 Tipul de aditiv '* caracteristicile conditiilc I ! de transport si puncre In lucrare. UMU~lt..£REYA._.5 38.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful