P. 1
Compozitia betonului

Compozitia betonului

|Views: 82|Likes:
Published by Alexandru Plesca

More info:

Published by: Alexandru Plesca on Sep 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2012

pdf

text

original

4. Verificarl 5.

Aplicatii

experimentale pentru determinarea Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 compozltiei betonului

13

5.1. Aplicalia 5.2. Aplicatia 5.3. Aplicatia

15 21 27

STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI

6. Anexe pentru determinarea

compozitie! betonului

33

Anexe Programul de calcul "Cornpozitia betonului" 61

I Generalitati

Bibliografie

......................................................

················.···

99

Stabilirea

compozidei unui beton presupune

parcurgerea componente

a doua etape: cea a si cea a deterrninarii unui dozaj minim cerintele legate de lntarit,

Llbilirii din punct de vedere calitativ a materialelor
1" oportiitor .I"

acestora.

Ea trebuie

astfel rezolvata

tncat In condltiite

ciment (care este cel mai costisitor), amestecului acestuia proaspat,

sa se asigure In totalitate ;;i alte proprietati prevazute realiza

p. oprietatile

rezistenta

ale betonului prin proiect. integral

durabilitatea

;;i eventual

alte cerinte speciale nu se poate

Stabilirea nresupunand, ciment obtinute

cornpozitiel

betonului

analitic,

ea

dupa determinarea

prin calcul a unor pararnetrii experimentale pentru

(cantitatille atestarea obtinute carora

de apa,

~i agregat, ;;i eventual Factorii

AlC, etc.), verificari efectuarea care

rezultatelor prin calcul. se stabileste

unor corectii asupra rezultatelor trebuie cunoscuti ;;i pe baza

minimi

cornpozitia

betonului

sunt: (definita pe baza rezistentei caracteristice fb * cub ;

• clasa (fb*cilindru)

betonului

la compresiune

determinata

pe cuburi

cu latura

de 150 mm sau pe

cilindrii cu diametrul carel valoare definite

de 150 mm ~i lungimea maximum

de 300 mm, la varsta de 28 zile si sub a 5 % din rezultate. Clasele de beton

se pot situa statistic

In acest mod sunt : C 5/4, C 10/8,C 15/12, C 20/16, C 25/20, C 30/25, C

35/·, C 37/30, C 40/·, C 45/35, C 50/40, C 55/45, C 60/55, C 70/60, C85/70);
• conditiile de mediu (uscat, umed, umed cu lnghet. marin sl chimic agresiv);

L,

5

- conditiile (clasele) de expunere (constructii ferite de intemperii ~i umiditi'iti, expuse la lnghet In stare saturata sau nesaturatii cu apa, expuse presiunii apei, expuse agresivitatii marine sau chimice etc.); - conditiile de executare (normale, lucrari efectuate pe timp friguros, lucrari masive, structuri realizate cu cofraje glisante etc.); - tehnologia de transport sl punere In lucrare (autoagitator, bena, pompare etc.); - tipul, forma ~i dimensiunile elementului de beton; . - distanta minima dintre armaturi; - grosimea stratului de acoperire cu beton a arrnaturii; _ gradul de impermeabilitate cerut (P101
J

2.2. Dozajul minim de ciment Din anexa 3., In functia de tipuli:letonului (simplu, armat sau precomprimat) ~i de clasa de expunere (anexa 2.) rezulta dozajul minim de ciment.

2.3. Agregatele a) Tipul - pot proveni din starmarea rationale a rocilor (de rau, de balastiera) sau din concasarea acestora; b) dimensiunea maxima - se stabileste In functie de :

p'O 8

l

p'O 12'

P 420

I

P 820

'

P 1220

-

reprezentand presiunea maxima a apei, masurata In bari, la care adancirnea limita de patrunders a apeiin beton este de 100 mm respectiv 200 mm); - gradul de gelivitate cerut (G50, G100, G150 - reprezentand nurnarul de cicluri de lnghet-dezghe( succesive, pe care epruvetele de beton la poate suporta,

_ tipul elementului de beton (stalp, grinda, diafraqrna, placa, recipient, monolitizare etc.), astfel: d""", s 1/4 din dimensiunea minima a elementului; dma• s 1/3 din grosimea placii: dma• s 1/6 din grosimea peretilor recipien\ilor ~i/sau din dimensiunea minima a monolitizarilor;

tara ca reducerea

rezistentei la compresiune sa fie mai mare de 25%);

- umiditatea aqreqatelor.

- distanta dintre armaturi: dmax s distanta minima dintre armaturi - 5 mm. ' In cazuri curente dlstanta minima dintre arrnaturi este de: 25 mm la grinzi; 2.1. Consistenta 50 mm la stfllpi; 75 mm la placi :;;idiafragme. Daca prin proiect nu sunt date prevederi speciale, consistenta se stabile~te In functie de tipul elementului de beton (fundatii, stalpi, grinzi, diafragme, recipienfi, monolitizari etc.), mijlocul de transport (basculantii, transportor cu banda, dma. s 1,Jl(grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii. _ grosirnea stratul~i de acoperire cu beton a armaturli;

2_Stabilirea calitativ3 a materialelor componente

autoagitator etc.) si tehnologia de punere In lucrare (turnare cu bena, pompare etc.). In anexa 1. sunt prezentate clasele de ccnsistenta.

6

7

cunoscand consistenta (clasa de tasare) ~i dozajul de ciment. de tipul betonului (simplu. 31. 2. In conformitate cu anexele 10.R. din anexa 4. gradul de impermeabilitate se stabileste in functie de tipul betonului ~i clasa de expunere (daca nu se precizeaza prin proiect). 16. Pentru elementele care fac parte categoria I . este data echivalenta aproximativa a cimenturilor produse conform Determinarea cantltatilor cornponentilor se face pentru 1 m" de beton.In anexele 6. 20. spatii inchise sau in contact cu exteriorul. dar protejate prin torcretare sau printr-un alt strat de protectie echivalent . Tn anexa 3. Aceasta conditie nu se aplica pentru clasa 1 de expunere. 8 9 . Cimentul a) Tipul . 7 ~i 8 sunt prezentate sortimentele de ciment.. iar in anexa 9.situate In I 5. c) Granuloziatatea . 15 mm pentru peref sl 25 mm pentru grinzi ~i stalpi In cazul betoanelor monolitizate ~i respectiv 10 mm pentru placi ~i pereti sl 20 mm pentru grinzi sl stalpi In cazul elementelor prefabricate). Determinarea cantitatii componentilor 2. gradul de gelivitate se stabileste in functie de tipul betonului sl clasa de expunere (daca nu se precizeaza prin proiect). standardelor nationale (S. Tn cazul altor grade de omogenitate ~i al agregatelor de .2. sunt date valorile raportului Ale maxime pentru gradul II de «moqenitate al betonului. Gradul de gelivitate toate conditiile prezentate mai sus ~i aleqand una din valorile standardizate: 7.).transportul sl punerea In lucrare a betonului: In functie de tipul betonului (simplu. 3. In anexa 3. In functie de dimensiunea maxima a agregatului ~i de zona de granulozitate.vezi punctuI2. 11 sl 12. rezulta zona de granulozitate recornandata. urmand ca in final sa se faca corectiile ln functie de umiditatea efectiva a acestora.. armat sau precomprimat) si de clasa betonului.7. S 1/3 din diametrul conductei de transport a betonului si de regula maximum 31 mm. In final. de masivitatea elementului..(Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii este data In STAS-ul 1010710-90 b) Dozajul minim .1.4. Raportul apa-ciment maxim capitol 6.40 sau 71 mm.i minime) se aleg din anexa 5. oncasaj se vor face corectiile corespunzatoare. Agregatele se presupun perfect uscate. Tipul de ciment se stabileste in functie de conditiile de expunere sl de mediu. armat sau precomprimat) sl de clasa de '''punere. Gradul de Impermeabllitate (ln cazul transportului prin pompare dma.) cu cimenturile STAS. 26. . dimensiunea maxima a agregatului se stabtleste stabilind simultan In anexa 3. Limitele zonelor de granulozitate (maxime :.grosimea stratului de acoperire cu beton se poate lua 10 mm pentru placi.

1 minima (aceasta reprezentand Apoi se calculeaza cantitatea procentul de treceri In rnasa prin sita respectiva). Raportul api-ciment In care: Din anexa omogenitate Aceasta al pi-pi Agi = Ag x -100 clasa cimentului (kg/m3) 14. In %. si dintre cele doua se ia valoarea = cantitatea = umiditatea de agragat din sortul "i'. Inpirtirea agrgatului total (Aglpe sorturi) Din anexa In functie corectata agregatului: 13.4. Ag = cantitatea totala de agregat.p) aplicand relatia. In care: p = Pag(lOOO - f -A' . de trecere prin sita "i". Corectarea cantltatilor de agregat pe sorturi 3 . . 3. se stabileste conform anexei 13. se stabilesc astfel: antrenori 10 11 . H 100 (11m3) Aceasta determinatii cantitate se com para cu valoarea minima a dozajului minima. A' = A' . egal cu circa 20 dm3/m3. a raportului NC. Agregate (Kg/m3) n = nurnarul total de sorturi. alese (conform cuprinsa punctului 2.2. In kg. se determina pentru valoarea si gradul de (NC).taolleste 0 valoare de granulozitate sort de agregat. pentru fiecare sort: A' = A x C [11m3] de agregat 3. Cantitatea de agregate Ag In stare uscata se evalueaza. betonului. aplicand relatia: C = A1c suplimantara de apa proven ita din umiditatea [kg/m3] I'iA = ~ Agi x . Aceasta funcfie de cantitate. si Pi-'= procentul de trecere prin sita "i-1 ".0 kg/dm3. cantitatea orientativa de apa de amestecare sa. egala cu circa 3. = volumul de aer inclus. Pag= desitatea aparenta a agregatului (conform anexei 13).1. In kg. In functie de clasa betonului.6. determinata 3.3.si.I'iA (11m3) [kg/m3] 3. In kg/dm Pc = densitatea cimentului.3.. sortului "i". acestora: se calculeaza cantitatea Cantitatea de ciment se evalueaza.c). de ciment In care: Agi ui la punctul 2. si de clasa betonului cu un coeficient si de consistenta (C) stabilit In pentru fiecare Intre limita maxima dimensiunea maxima . 3.3.2. In cazul utilizarii de aer. Corectarea cantititii de api se com para cu valoarea dintre cele doua valorea maxima minima.5. raportului apa-cirnent pi = procentul valoare se corecteaza agregatele de concasaj (daca este cazul) ~i la punctul 2. (A) se determina urmeaza sa fie a In functie de limitele zonelor . Cimentul (Kg/m3) In functie de umiditatea efectiva a agrgatului. Api (11m3) I'. ".7. aditivilor Cantitatile corectate de agregat. pe sorturi.

0 compozitla de baza conform punctelor 4. in care: AgO = cantitatea n corectata de sorturi.9.>i kg/m3 (dar avand mentinand grija ca dozajul ales sa fie cel putin egal cu dozajul compozitiei de baza. Densitatea aparenta a betonului d) Se recalculeaza se calculeaza cu relatia: cantitatea de agregate: = . conform cu reqlernentari specifice agrenmentari avand dozajul de ciment sporit cu 10%. 101 '. prin calcul (punctul 3. fata de cel al compozitiei de baza .a.>i agregat compozitiel de baza. pentru fiecare 3. fiecare._) 100 (kg/m3) ..d.>i mentinand cantitatile de apa .). Utilizarea aditivilor e) Se prepara cate 3 amestecuri de beton de minimum 30 I.9. = densitatea = densitatea aparenta determinata aparenta determinata experimental.avand dozajul de cimeni redus . Ph + Ph 2 _A .e prspara Cantitatea totala corsctata de agregat se determina AgO = ~Agi' (I un amestec conform de beton de minimum punctului 30 I. 4. este absolut necesar sa a agregatului r.8. asttel tncat sa se obtina consistenta donta (stabilita punctului ).10.AOgi = Agi x (1 +. Cantitatea total a corectata de agregat unele verificari prezentate in continuare: . de sort "i".': = nurnarul . din urmatoarste compozitii: Utilizarea sa fie de determinari aord aditivilor se va face pe baza instructiunilor sau de folosire tehnice care trebuie bazate pe .c.>i 4. dar minimum minim) 25 . Verificari experimentale In care: Agi ui = cantitatea = umiditatea de agregat efectiva pentru sortul "i'. 3.. rca 3.\1 -.>i agregat conform ~i 12 13 .0 cornpozme cu 10%.' '. cantitatile de apa . cu cantitatile pentru ciment ~i (A) cu relatia: "ilt~gat stabilite 3 ~j cu 0 cantitate de apa de amestecare conform ""'"rminata (kg/m3) .C Densitatea aparenta a betonului Ph In Ps pb' care: = A'+C+Ag' . in kg.ccmpozitia . in %: Pentru stabilirea co recta a cantitatilor experimentale. de agregat pentu sortul "i". 25 kg/m3. I Se recalcuteaza cantitatea de ciment: C = Ale Ag A [kg/m3] . componentilor. in kg. .e determina densitatea aparenta p. dar minimum experimentale.!E.

iutoaqltatorul mario de transport ~i punere In lucrare a betonului: Transport cu egala cu rezistnta la 28 zile. aplicand minima a elementului: de acoperire = 200 stratului cu beton a armaturii: D in care: c= I. indicata In anexa 15. mm . 7. Umiditatea . Caracteristicile " Ilpul elementului: I» I Jimensiunea • i (.Pentru sorturile . pastrarea si mcercarea se vor executa conform prevederilor din STAS 1275-88. cate 12 epruvete epruvetelor pentru fiecare Confectionarea.7 mm) : UN = 2%. Conditii ~i tehnologii de executare: Conditii de executare normale. ~i beton pompat. minimum 4 epruvete cubice. agregatelor: 6. 1\ I Aplicatia Nr. experimental: .f) Din fiecare amestec se confectioneaza compozltie.ofraje din panouri 5.I) I Jistanta minima dintre barele de armatura: 3.71 mm): up = 1%. In interiorul b unei cladiri de locuit. c = 10 mm. h) Rezultatele .se corecteaza efectiva obtinute la varsta de 28 zile se vor analiza astfel: medie a celor 4 epruvete medie pentru fiecare relatia: pentru fiecare compozitre: In functie de fel'lslenta 1. g) Incercarile compozitle): se efectueaza la varsta de 7 si 28 zile (cate 6 epruvete pentru fiecare A lJate initiale. 14 15 . compozitie.• Aplicatii pentru determinarea compozitiei betonului. element sau de mediu: Reef= rezistenta fb' = rezistenta d" constructie situat In spatiu ferit de actiunea directa a intemperiilor efectiva a betonului la 28 zile deterrninata Illliditatii. Clasa betonului: 2. 25xclasa cimentului . Clasa de expunere ~i conditiile Inchis. 4. de pietri~ ( 7 . Diafragma a cimentului. rezistenta rezistenta elementului. R~r ' efectiva a cimentului (determinata experimental). Mediu uscat moderat. rezultand . Gradul de omogenitate : II. = 100mm. utilizand \ i) Se adopta cornpczitia pentru care valoarea rezistentei corectate este eel putln r.se calculeaza .rosimea C 15/J?. 1. Conditll .Pentru sorturile de nisip (0 .

dimensiunea minima a elemenlului (b 200mm). 2. ferit de actiunea directa a intemperiilor sau uniditatii) sl condltllle de mediu (mediu uscat moderat) rezulta ca tipul cimentului se va stabili din anexa 10....32. In functie de conditiile de expunere (element de constructie situat in spatia 1nchis.3.a. tntrucat clasa de expunere este mediu uscat. Se alege dmax de dozajul s = 31mm. .uanulozltate I ~i dimensiunea maxima a agregatelor 31mm.2mm : 10 . sortul16 -31mm : 95 ... 5.5.u) :. fiind \ a) Tipul: Avand in vedere clasa de beton (C 15/12) se vor folosi aqreqata provenind din sfarmarea naturala a roeilor ~i anume agregate silicioase de balastiera cu densitatea aparenta pag = 2.imea stratului de acoperire nu conditioneaza dimensiunea maxima a 'qregatului. Din anexa 3. rmjlocul de transport (autoagitator).70% : se alege 63%.7kg/dm 3 (vazi anexa 13. Conform punctului 2.50% : se alege 43%. Toate aceste conditii trebuind sa fie respectate simultan. rezulta drnax \ tmrn. rezulta clasa de expunere (1.i de conditia de expunere.90% : se alege 83%. tehnologia de punere in lucrare (pompare) si lipul belonului (armat). b) Dimensiunea maxima: Se stabileste in functie de tipul elementului din beton ce urmeaza a fi executat (diafragma).16 mm : 80 .a. Conslstenta betonului. stabil!t in functie de lipul belonului (allll<1l) ~i 3. In functie de tipul betonului (beton armat) ~i clasa de expunere (1. rezulta urrnatoarele limite ale zonelor de granulozilate (inferioare ~i superioare): sortul 0 . Se recornanda cimentul de tip" A . x b dmax~D pompare = 50mm . 3 clasa de consistenta T3/T4 (cu mm). sortul7 .5 = 95mm.7 mm: 60 .) rezulta raportul NC maxim = 100mm). crt.100% : se alege 97%.1mm : 30 . 16 17 . in functie de conditia de mediu (mediu uscal moder.3 mm: 40 . Stabilirea calitativa a materialelor componente. 1/4 x 200 = = 0. 4.a... dmax = 31mm. Agregatele. distanta minima dintre arrnaturi (D = conditionat de tipul ~i masivitatea elementului (C 15/12). Cimentul. 0 clasa de expunere 1.2 . Dozajul minim de ciment.)..15% : se alege 12%...5mm = 100 .. sortul 1 .0. 1. ..65. Din anexa 2.. 0 c) Granulozitatea: Din anexa 4.). tehnologia de transport ~i punere in lucrare a betonului ~i grosimea stratului de acoperire cu beton a arrnaturil (c = 10mm): dmax ~11l. din anexa 5.40% : se alege 33%. se stablteste f'lIIctie de ciment minim de 300 kg/dm3. Din anexa 3 IIc'Lulta un dozaj minim de eiment de 300 kg/m3. in functie de tipul elementului de beton (diafagmc'l). zona de granulozitate (I) in Cunoscand Din anexa 1. sortul 0.391254 B. Raportul NC maxim. rezulta la nr. zona de tasare de 100 t20 . sortul 3 .

33 .p) = 2.1mm. Unde: pag pC 1. 431~g3 x 1829 sortul 3 -7mm.2 mm. sortul16 . '. rezulta: A' = A x c = 200 ~1 = 200 11m3 sortul 0 . rezulta valoarea raportului AlC = 0.7 kg/dm3 (anexa 13. este: . = 0.20) = 1829 kq/rn" 11%). kg/dm3 (anexa 13. Determinarea cantitatii componentilor.a. Se adopta C = 308 kg/m3. Cantitatea de agregate.65 punctul B. Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalusaza aplieind relatia: Ag = pag x (1000 .65 (beton f> Corectarea cantitatii de apa. Cantitatea pentru fiecare sort de agregat se stablleste in functie de limitele .C.7 x (1000 . Cantitatea de eiment . C' = 4. sortul 0. egal cu 2%.A' .> . alegem In final valoarea AlC maxim armat ~i c!asa de expunere 1.31mm. Cantitatea de apa. p Cantitatea orientativa de apa de amestecare (A) se determina In tunctia de clasa betonului (C 15/12) ~i de consistenta (T3/T4). (32.). 3 a anexai 14.L = 200 = 308 kg/m3 > dozajul minim de eiment de 300 kg/rn' (vezi Ale 0. Raportul AlC. Din anexa 2. coeficientul de '"'_ = volum =3 = 2.. = 220 kg/m3 x 1829 = 384 kg/m3 . Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip 3. • 'P = j=1 Agi x.~~ . ' = 183 kg/m3.).e.200 .) si anume: corectie c = 1.3 x 1829 = 366 kg/m3 . In functie de clasa betonului (C 15/12) si clasa cimentului sortul 7 .12 100 sortul1 .J!j_ = _1_ x (366 + 256) = 6 '211m3 ~ 100 100 Cantitatea totala de apa suplimentara: 18 19 T'.3mm.). .2 .5)." -lor de granulozitate alese (conform punetului 3.).13. de aer inclus. (/%). pentru un grad II de omogenitate.si: = _L x (220+384+183+366) = 23 ' 111m3 ~ 100 100 Cantitatea suplirnentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de pletrls este: ~ 6. ~ ~ = 1·1Agi x .3~8 .).2. 1 831~. rezulta: A = 200 11m3 Intrucat dimensiunea maxima a agregatelor este 31mm. 63 ~043x 1829 = 366 kg/m3 . (vezi observatia nr. Cornparand aceasta valoare eu raportul AlC maxim admis In anexa 3. Din anexa 14. 1~20 x 1829 2. 9~~~3 x 1829 = 256 kg/m3.0. i'"parlirea agregatului total pe sorturi.16mm.70.

a) Tipul elementului: Stalp de estacada. = 50mm. / /1 I 9. 220 x (1+ 1~0) kg/m ( . 5.2 mm.71 mm): up = 1. 183 x (1+ 1~0) kg/m . Cantitafile corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate anterior cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort.t.1 + 6. 384 x (1+ 1~0) kg/m .2 \(\ 'r = 500 mm.5 %.0.2 = 29. ~ + t. 6. A·ag = _ Pentru sorturile de pletns ( 7 ..31mm: 256 x (1+ 1~0) kg/m 3 . 2.7 11m3 7. Conditll de transport l.7 kg/m 3 21 20 . Conditii sl tehnologii de executare: Element prefabricat din beton armat. 8. astfel: 1.29.. Cantitatea totala corectata de agregat. "Glasa de expunere si condifiile de mediu: Mediu umed sever. 4.2. A = 200.3 = 170. Caracteristicile elementului.5 %. Ap = 23.li punere In lucrare a betonului: Transport cu autoaqltatorul si turnarea betonului cu bena.16mm. 3 UN = 2.2 . sortul3 -7mm. 2.' \. t.5. 3 sortul7 . b) Dimensiunea minima a elementului: b ~--'-. A·gi = Agi x (1+_E__ kg/m ) 100 3 d) Distanta minima dintre barele de armatura: 0 3. Clasa betonului: C 30/25. element de 3 3 sortul 0 .Pentru sorturile de nisip ( 0 . 366 x (1+ __L) kg/m 100 3 . constructie expus la Inqhet in stare saturate cu apa.3 11m 3 Cantitatea corectata de apa: A. sortul1 .. Corectarea cantitatilor de agregat pe sorturi. = 1806 kg/m 3 i~' I. c) Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii: c = 35 mm.7+308+1806 = 2284. A·gi = 225+392+187+373+370+259 7. Umiditatea agregatelor: . Aplicatia Nr. Densitatea aparenta a betonului. A = t. 366 x (1+ 1~0) kg/m . j\ A· = A' . sortul16 .1mm. Date initiale.. Gradul de omogenitate : III.7 mm): sortul 0..3mm. executat pe timp friguros. preturnat In tipar de lemn. Ph = A + C + Ag = 170..

stabilit In functie de tipul betonului (. in functie de tipul elernentului din (b '" ~i anexei in vedere ~ I( /. in functie de tipul betonului I."V"f) J si de un sortul 7 .b. a .1mm : 20 . '" 50 . Dozajul minim de ciment. 1 I lin anexa 3.tI..01. .11" III functie de conditiile saturata de expunere (element de constructie umed sever) de tipul expus la inghet. sortul 0.3 x c= raportul AlC maxim= 0.15% : se alege 12%. I ~i dimensiunea a agregatelor (inferioare 5.. . Din anexa f(. 1. armaturi (vazi anexa 13.60% : se alege 53%.80% : se alege 73%.n/ulta (beton armat) ~i clasa de expunere s D .).3 x 35 '" 45..) se recomanda a fi executat minima dintre dimensiunea (D '" 50mm).30% : se alege 23%.01..•nortul AlC maxim./ulta dozaj minim de ciment de 350 kg/m3.. de expunere.. (vezi observatia I din anexa 10. tehnologia de transport punere in lucrare a betonului (c= 35mm): sl grosimea de acoperire cu beton a armaturii 1i..45% : se alege 38%. stratului minima a elemenlului """"lui 500mm).3 sortul 3 . ca tipul cu apa) ~i conditiile din anexa armat de mediu (mediu 11.1I'''"'"lului I" """!flui se va stabili condltionat minima ~i masivitatea sfarmarea naturala (stalp din beton (C 30/25)..iceste conditii trebuind sa fie respectate simultan. Conform cu dimensiunea 11.· . 2."'1._ / b) Dimensiunea beton ce urrneaza dlstanta t • ••• IIn'<lZa in conditii de timp friguros de tip I . Stabilirea calitativ3 a materialelQr componente.7 Din anexa conditia 2. d. in functie de tipul elementului de punere de beton (Stalp). zona • . Consistenta betonului.5mm s 1. ~i avand de 500 mm) ~i clasa ca elementul se cu densitatea aparenta maxima: ag '" 2.B.2 .5 '" 45mm .0.. " '. se stablleste de 350 zona de granulozitate Cunoscand din anexa (I) in de ii -~.mulozitatea: dozajul de Din anexa ciment 4. rezulta Din anexa transport (armat). 1. de expunere 2.7kg/dm3 Se stabileste (stalp). clasa de expunere ( (2.5 mm. 2 clasa de consistenta T3 (cu 0 tasare de 70 1 LOlllm).).' minim maxima kg/dm3. "\ (C. mijlocul de .umat) si 3. de mediu (mediu umed :. sortul 1 .1. in functie rezulta de conditia 0 clasa 35 . 1 .b .50.100% : se alege 97%. 40mm. fiind rezulta / a) Tipul: Avand provenind balastiera din in vedere clasa de beton (C 30/25) a rocilor ~i anume se vor folosi aqreqate agregate silicioase de IIIl""I!flui .:.20 mm : 70 .32. of . crt. ge dmax '" 40mm. 50 .. dmax dmax drnax s 1/4 x b '" 1/4 x 500 '" 125mm . 1.5 R. \('i 1. 22 23 . rezulta dmax ~ " . sortul 20 -40mm : 95 .. Agregatele.. tehnologia in lucrare (ben a) ~i tipul hetonului sortul rezulta la nr.HiHl"".iid" limite ale zonelor de granulozitate ~i superioare): (autoagitator).2mm mm: mm: : 10 .

ortul 0 .c..11 [uea agregatului total pe sorturi.u. de apa. observatia nr.05 pentru 14..) si anume: = 0. ! lilde: 3 kg/dm3 . (anexa 13.p) = 2.3 = 263 = 351 kg/m 3 kg/m3 .).3 11m 3 4. = ~ Agi x j. Raportul NC. cooticrcntul de .n. 100 x (351 + 421) =11. 3 a anexai 14. = 193 kg/m = 263 kg/m3 3 ~) 1\ • ' .6 11m 3 190 . rezulta: A = 200 11m3 maxima a agregatelor 190 11m3 este 40mm.t . ' . 38 . . = 12. Cantitatea .50 - :. . (A) se determina In tunctie de !'''1'.20mm. Cantitatea cantitiitii componentilor. este: suplimentara din umiditatea sorturilor de pietrls Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalueaza aplic1nd relatia: I1Ap = . Cantitatea de ciment .si. orectarea cantitatii 3. Cantitatea clasa betonului orientativa de apa de amestecare (T3).3mm'. " I' volum de aer inclus. rezulta: A' = A x c = 200 x 0.).2. alegem I.).7 x (1000 - 4.45 (beton armat ~i clasa de expunere 2.mtitatea pentru fiecare sort de agregat punctului se stablleste In functle de limitele Intrucat corectie c dimensiunea de granulozitate alese (conform 3.).~ punctul B. .). c = 0. ~:~ + Din anexa (32. Cantitatea de agregate.95 = .0. x (211 +193+263+263) 100 100 de apa provenita = 23.5).ortuI1 .~Agi x lUOiO "i Ag = pag x (1000 . Determinarea 1.7 kg/dm3 (anexa 13." I. NC maxim = 0.c.g8 731.~!.23 x 1754 100 x 1754 x 1754 = 241<g/m3.20) = 1754 kq/rn" 2L.0/0). egal cu 2%. 25 .3. . "\I = 2.ortuI3 -7mm.g3 de apa.1 a anexei raportului aceasta NC 53I..~ . 100 tmrn: 23 -12x '100 R x 1754 1754 2. (vezi observatia nr.45 (vezi 14. '.95. (C 30/25) ~i de consistenta Din anexa 13. Cantitatea este: suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip C' = A~~' = ~.ortul 02. .~. 0.2 - =. I '. raportul NC maxim In final valoarea admis In anexa 2.~~ = 422 kg/m 3 > dozajul minim de ciment de 350 ktl/m' (vezi fj. Cornparand valoare cu 971.). In functie de clasa betonului rezulta (C 30/25) valoarea ~i clasa cimentului = 0.ortuI7 sortul20 c un grad III de omogenitate. x 1754 = 421 kg/m3.40mm. Se adopta C = 422 kg/m3.. ·.).2 mm.A' .b. ' '.

Pentru sorturile de nisip ( 0 .i conditiile de mediu: Mediu chimic agresiv cu A"gi = Agi x (1+~) kg/m3 100 "'II esivitate carbonica intensa.9= 155.40mm..J i k~ .: ..<\. A'ag = . Gradul de omogenitate : I. 4.i tehnologii de executare: Condltil de executare normale. Umiditatea agregatelor: .7 mm): = 2 %../ Cantitatea totala de apa suplirnentara: 11A = 11~ + 11Ap = 23. 263 x (1+ 12) = 270 kg/m3. 7..... -\ Cantltatile corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate anterior cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort. Pb = A' + C + Ag = 155.2-1mm. r A'gi = 216+198+270+270+356+428 7. minima a elementului: hp = 120 mm. sortul7 . 100 ' 263 x (1+ = 270 kg/m3. Corectarea cantltatilor de agregat pe sorturi.3 + 11. 421 x (1+ 110~)= 428 kg/m3. '. ~ I ( sortul20 . sortul3 -7mm.20mm..i punere In lucrare a betonului: Transport cu . Conditii . Cantitatea totala corectata de agregat. Ll //' I 8. .6 = 34.iutoaqltatorul . 193x(1+ ~o~)=198kg/m3. 3. Caracteristicile elementului.1+422+1738 = 2315.Pentru sorturile de pietris ( 7 .3mm'. nstanta minima dintre barele de arrnatura: D = 75 mm. " 100 ' sortuIO. I . i\ -----_ i~C" Cantitatea corectata de apa: A'=A'A= 190-34. astfel: .. 3. = 1738 kg/m3 9.pul elementului: Placa din beton armat. Conditli de transport .i 2. 1.I( .. Densitatea aparenta a betonului. UN . . Clasa betonului: C 20/155.0 2 rnm: 211 x (1+ 12) = 216 kg/m3 .i tumarea betonului cu bena.roslrnea stratului de acoperire cu beton a armaturii: c = 20 mm. 6. 5.9 11m3 "I Aplicatia Nr.71 mm): up = 1 %.1 kg/m3 26 27 .1 11m3 1\ LJateinitiale. ~o~) 351 x (1+ 110~)= 356 kg/m3..utilizand sortul 0 . I urnensiunea . Clasa de expunere .I I I . sortul1 . «ofraje modulate din lemn.

2 .). ~I 71 -I J .c.c.3 mm: mm: 40 . sortul 0 . distanta = 75 rnm). sortul 1 .). ·1 Cimentul. tehnologia In lucrare (bena) si tipul betonul de granulozitate \>isuperioare): rezulta la nr. rezulta un dozaj minim de ciment de 400 kg/m3. Dozajul minim de ciment. stabilit In funct (5. 120 mm). Se recornanda de tip I .5 ..c .. se stabileste de 400 zona kg/dm3. 1.20 mm : 95 . + de tipul betonului (armat) ~i clasa de expunere '(" 3.) rezulta raportul AlC maxim (beton armat) sl clasa de expunere punere In lucrare a betonului (c = 20 mm): ~i grosimea stratului cu beton a armat = 0. armaturi a fi executat minima dintre dimensiunea (D minima a elementului CJ. Toate aceste Se alege dmax conditii trebuind sa fie respectate simultan. In functle de tipul elementului d (hp heton armat). Raportul AlC maxim. tehnologia de acoperire de transport Din anexa 3.. Din anexa conditia 2. Stabilirea calitativa a materialelor componente. 60 . c) Granulozitatea: Iunctie de tipul elementului de punere de beton (placa).7kg/dm3 (vazi anexa 13. 2 clasa de consistenta T3 (cu 0 tasare de 70 ± 20mm).1mm : 20 . Din anexa ciment 4. fiind conditlonat (intensa) rezulta a) Tipul: provenind balastiera din Avand In vedere clasa de beton a rocilor (C 20/16) se vor folosi agreg-a agregate silicioase ca tipul cimentului chimice (carbonica).. dmax ~ D .32.0. !I111l. Agregatele. (mediu rszulta chimic agresiv) ~i sortul 3 .5mm drnax = 75 = 70 = 26 mm . crt. s 1. b) Dimensiunea beton ce urmeaza Se stablleste (placa).de expune sortul 7 . In functie granulozitate urmatoarele II ~i dimensiunea limite ale zonelor a agregatelor (inferioare 5. Din anexa 3.2mm : 5 . In functie de conditiile agresivitate carbonica intensa) de expunere (element de constructe expus chimic agresiv) la ~i conditiile de mediu (mediu 12.45. se va stabili din anexa gradul de agresivitate cimentul de natura agresivita\ii (placa din starmarsa naturala ag ~i anume ~i tipul elementului cu densitatea aparenta maxima: = 2.30% : se alege 23%. rezulta (autoagitator).100% : se alege 97%. de granulozitate Cunoscand din anexa (II) In de 1.70% : se alege 63%. Consistenta betonului.50% : se alege 43%. mm. In functle de tipul betonului (5.3 xc = 1. 5.10 % : se alege 7 %. rezulta dmax ~ 26 = 20 de mm. sortul 0. 20mm. In functie de conditla carbonica de mediu intensa).3 x 20 28 29 . mijlocul de dozajul minim maxima zona Din anexa transport (armat). 2./ B.7 de expunere (agresivitate 0 clasa.. ~-e '" drnax s 1/3 x hp = 1/3 x 120 -5 = 40 mm.

2~0~7 x 1733 = 278 kq/rn". Raportul AlC. 100 ' Din anexa 14. C' = 4.2. = 194.5).2 .20) = 1733 kg/m3 Unde: pag = 2. In functie de clasa betonului (C 20/16) 63 -43 100 100 x 1733 = 347 kg/m3.7 x (1000 .60 + 0. sortul 1 .) . rezulta: A = 185 11m3 Intrucat dimensiunea corectie c = 1.2 mm. este: AA p =:E Agi x.194. maxima a agregatelor este 20mm..3mm..65 (beton armat ~i clasa de expunere S. coeficientul de Cantitatea orientativa de apa de amestecare (A) se determinA 1n functie de clasa betonului (C 20/16) ~i de conslstanta (T3). Corecta rea cantitatii de apa.J!.~ = fAgi x i-i . ' . sortul 7 . ~) lrnpartirea agregatului total pe sorturi.1mm.A' .c. 1. rezulta: = 185x 1. Cantitatea de apa.7 kg/dm3 (anexa 13. pc = 3 kg/dm3 (anexa 13. egal cu 2%.p) = 2.05 = 194.3 = 432 kg/m3 > dozajul minim de ciment de 400 kg/m3 (vezi Ale 0.C.).). Se adopta C = 432 kg/m3. = _L 100 100 x (122+278+347+347) = 21 911m3 ' Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de pietris (1%). Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip 3. (32..3 . este: .).05 = 0. (vezi observatia nr. Cantitatea de ciment . I~O x 1733 = 122 kq/rn": -sortul 0. pentru un grad I de omogenitate.63 x 1733 = 590 kg/m3 6.3 11m3 Cantitatea pentru fiecare sort de agregat se stabilests In functie de limitele zonelor de granulozitate alese (conform punctului 3.1 a anexei 14. Cornparand aceasta valoare cu raportul AlC maxim admis In anexa 3.). 3 a anexai 14.~ .j_ = 1010 (590) =5. Din anexa 13.0. p = volum de aer inclus.).9 11m3 x 100 30 31 . (2%)..).20mm'.A.23 x 1733 = 347 kg/m3 .65 (vezi observatia nr. Ag =p ag x (1000 . 97.05 . alegem In final valoarea AlC maxim = 0. Cantitatea de agregate. Detenninarea cantititii componentilor.'.c.si.45 punctul B. rezulta valoarea raportului AlC = 0.4~2 .' ~i clasa cimentului sortul3 -Zrnrn: 43 .i anume: A' =Axc sortul 0 . Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalueaza apliclnd relatia: A. 2.

monolitiziiri. basculanta. kg/m3. Cantitatile anterior corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate Nr. kg/m3. astfel: _. Cantitatea totata de apa suplirnentara: Anexe pentru determinarea compozitiei betonulul. grinzi. sortul1 sortul3 . Cantitatea corectata de apa: CONSISIENIA 166.8 = (Cerinte ~i modalitati 7.5 11m 3 BEIONlJLUI de obtinere) A' = A' .27.0. armaturi sau dificultati a betonului. 2 Idem sau fundatii din b.3mm. bena.. 6 Betoane preparate eu aditivi T5 180±30 superplastefianti. Ph = A' + C + Ag = 166. Cantitatea totala corectata de agregat.A = I':.5+432+1713 = 3 2311. \ A'gi = Agi x (1 + /~o) kq/rn" I Fundatii din beton simplu sau slab annat. recipienti.3 . Iipul de elemente sau beton Mijloc de transport Consistenta Notare (c1asa) Iasare (mm) cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort.1mm. bena. sortul 0. pereti autoagitator.stalpi.Ap = 21. A'ag =~ ·"i A'gi = 125+284+354+354+596 = 1713 kg/m 3 4 Elemente sau monolitizari eu de autoagitator. Densitatea aparenta clemente eu sectiuni reduse.9 = 27. -7mm. Crt.9 + 5. T4 120±20 9. 32 33 . banda bena. compactare.a. 3 .ll. bo) kg/m 3 strueturali.2 .2 mm. 278 x (1+ I~O) 347 x (1+ I~O) T2 30110 = 284 = 354 = 596 transportoare. T3 70120 347 x (1+ I~O) = 354 kg/m 590 x (1 + 1 sortul 7 . Corectarea cantitatilor de agregat pe sorturi. I':. T4lr5 150J30 superplastefianti.I':. elemente masive. T31T4 100±20 8. 122 x (1+ I~O) = 125 kg/m3.20mm. bena. placi. A = 194. sortul 0 . autoagitator. 3 Idem realizate eu beton pompat. . bena. autoagitator.5 kg/m S Betoane preparate eu aditivi autoagitator.~ + I':.8 11m3 ANEXA 1.

o 2 CIdASE DE EXPUNERE A CONSTRUCTIILOR DE MEDIU iN ('ONUU'llU. b SEVER Constructii ~ermanent ~i clemente expuse MEDIU MARIN FARA.) lara clemente situate in zonele a nivclului (ex: fundatii de rara posibilitate Constructii de stropire. cu api (ex: cheiuri. stalpi pentru estacade. platformc). depozite contact apelor de apei de mare. MEDIUUMED 1 b SEVER !constTUctii sau clemente 2 de constructii expuse la ughet in stare salutata anale deschise. dar lara posibilitate pereti de contur inchise care nu se incalzcsc ellnditii lPe timp de iarna. dale pentru !apartamentelor de locuit si din halele <75%). nchideri perimetrale 3 MEDIU UMED iNGHET Constructli ~i incalzite structurale iama (ex: Ictcle spre din c1iidirilc civile. 2 m. in b CU iNGHETDEZGHET 1 agresivitate slabii ronstTUctii expuse indirect agresivitatii cu apa (ex: wa agresivitate fundatii sub nivclul marine deschise.).. !construe\ii supuse presiuuii apei pc una din fete .). 2 agresivitate intensa lBetonul din zona variatiei nivelului ca fiind de de constructii sau expuse in perioada (ex: expuse la ME DIU UMED MODERA T nesaturata umiditatii de iamii. scari estacade. inchideri elemente perimetrale de constructii "cope~te). 2 a ~onstructii nghet in sau elemente stare de eca. 3 m deasupra nivelului miirii. de variatie de inghet etc. (ex: tuncle de congclare. Constructii expuse inghet-dezghetului sulfatica). !nseaciune generata ncar" umiditatea de procese depaseste tehnologice 90% (ex: hale sau se produc It'rccvent degaj ari de abur). Clasa de expunere Exemple de constructii 2 a ~onstruc\ii ~pa\ii sau elemente ferite de constructii de actiunca cu exccptia respectiv situate dircctii in a ronstruclii condens sau sau elemente alternanta de constructii frecventa expuse la ~i de umiditate o 1 MEDIU USCAT MODREA T inchise. tmpermeabilitate pentru beton. iNGHETDEZGHET zonei de variatie a 0 la temperaturi mai mari de 30°C (incaperi care degaja caldura. sau clemente de constructii interioare sau sarii . adiere. +5 de la nivelul miirii. si bucatariile industriale cu DE xterioare cxpuse la inghet-dezghct si actiunea interior ale elcmentclor .. diguri. cu umiditati interioare a I agresivitate slaba lBetonul aflat permanent tBetonul de deasupre sub apa miirii.). de constructii DEZGHETARE 4 nchise. respectiv intre otcle +3 . considcrata espcctiv: u sau constructii lara neincalzite leea.nclusiv ccle din grupurile sanitare ~l AGENTI pentru dezghct drumuri. hale cu !nivelului apei de marc (pc ~Iementului inaltime a leu utilaje sau aparatura jprocese calde etc.ntempcriilor sau umiditatii unor scurte constructii cu lPerioade in timpul executiei. permanent reatice constructii apelor. cle. ~ 3~ 35 . [exterioare.

.ntensii (FI).lTA.50 .50 11 12 0.45 0. 0. a lMediu chimic . se pot intalni in practica singurc sau in celelalte clase de expunere.3lmm max.50 0.40 0. • beton simplu P410 P410 P410 pg.50 0.Il·"vilate • beton simplu ~~V(.55 0.45 0. Nr.50 * beton chimic ell -- 0. ~i ~i salinitat] prin strOIIlIl'~1 umiditiitii ~osibilitiitii ~ondclIs ehnologic. 150 300 300 350 250 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 400 400 350 400 400 350 400 450 350 35~ 350 350 350 350 400 400 400 450 450 450 o Observatie: Clasele de expunerc combinatie CII 5 (a.50 0.55 0. IIlll'IllIlIIl" trccventa ""'1< 1111111.50 0. Crt de IlIl(h"11II putcrnu stare ~i 5 MEDlU CHIMIC AGRESIV b ~l'Ill'IlIl de procesu Parametrul eompozitiei (Caracteristica Clasa de expunere conform anexei 2.60 0.0 1 b 2 2 agresivitatc intensii onstructu ixpuse 'II""" I" nivclul ANEXA 3. 4 5 6 da 4 5 6 da 4 5 6 da 4 4 5 6 da max.50 0. a gr.65 0.<t 350 ~ 350 3 Contmut indus de aer f-- (%). 4 MEDlU MARIN mm CERINTE DE ASIGURARk: CONDITJII.c.b..d).50 0.iI..40 0.55 0.TII BETONUUJI iN DE EXPUNERE A MEDIULUI CU INGHETDEZGHET .16mm max. min.60 -1~~ 0. 0.40 .II a~n:"vitale foarte 0 betonului) la 2 Ib 3 2a 4 2b 5 3 6 4al 7 4a2 8 4b1 9 4b2 10 5a 5b 5c 13 5d 14 ~Iabii (FS).50 0.65 0. • • _.45 0.55 0. a gr.55 0.50 0. min.55 0.1O PSIO P410 P410 pglO P810 PSIO PI210 PI210 PSIO P410 PI210 Pl210 P410 P410 PSIO PI210 PI210 PSI~ Pl210 P12"o P810 Pl210 PI210 * beton annat PSIO pglO P810 • beton precomprirnat - P410 PSIO PSIO 36 37 .40 annat precomprimat O.50 0. • beton simplu beton annat • beton precomprimat 32.45 0.55 0.55 0. a gr."lo. intcnsii I A/C max c ell a).50 0.50 0. precum ~ saturatii. ell t Raport agll"lvilatc slaba (S).E A DlJRA.45 d Mcdiu ag..7mm - - - - 5 6 da • - 4 iAgregate reztstente 1a iogbet 5 Grad de inIpermeabilitate. Mediu chimic lMediu chimic I).2.sivitatc foarte * beton 2 ~ozaj kg/m').55 0.JUJ.. de ciment min.4S 0."d IlIkllll"'.55 0.

12. 71 nun. cu granulozitate discontinue. 20.1 total pentru treceri panii la 3 mm inclusiv. 38 39 ..--_- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III II 12 13 14 ANI<:XA 4. Definirea granulozitatii agregatnlui de segregare total se va face prin incercari preliminare consistentei ~i ur marmdu-se evitarea tendintei ~i de separare a apei si obtinerea .. proiectantul poate prcvcdc betonului ( . lnsci betonului. pentru agregate 0 pentru agregate preparate 0 7 mm.. in anexa 5. 31. a nu se constatii dificultati - . In cazul betoanelor en agregate agregatnlui daca lipseste in -"... de beton nu prezmta tendinta de segregare ~i Limitele zonelor de granulozitate Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul pentru agregate 0 pentru agregate 0 pentru agregate 0 sunt prevazute 16 nun . T4ff5.. T5 300. 0 .I"..lui 3.\:.: pentru agregate 0 .40 nun... 0 . I) -. 16. .. .I.lasa de tasare Zone de granulozitate recomandata pentru dozajul de prin peliculizare cu materiale si tehnologii specifice agrcmcnlalc ciment (Kg/mc) ~300 T2 T3 si T3ff4 14. se va asigura incadrarea ""8 I de granulozitate.I~(J (11 "to UI~(J GI50 (. 31 nun.11 o -<..40 mm . 20 nun . 5d se vor utiliza cimcnturllc rczistente in medii agrcsive conform anexei 2. In cazul betoanelor expuse 1. La prepararea betoanelor expuse in clasele 5c.. 7. II 1 l. juotcctia in clasa 5d. Aceasta prevedere se aplica in cazul agregatelor 0 .- '" Se adopta en preciidere dacii amestecul la punerea in opera. 6 Grad de gelivitate beton simplu beton annat G50 Gloo Gl50 GIOO Gl50 GI50 GIOO 0150 Gl50 (.:450 II I (II)' I ~450 III II (III).\() - ZONE DE GRANULOZITATE \~\i \ * beton precomprimat Observatii: (fI"IO I.. .

max.. min. 3 65 55 55 45 45 35 7 85 75 75 65 65 55 16 100 95 100 95 100 95 Zona Limita 0.31 mm i ~ ~ \ ! A(.Rt~{iATt: 0. min..2 % treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 30 30 20 20 10 15 ~ 3 50 40 40 30 30 20 7 70 60 60 50 50 40 16 90 80 80 70 70 60 31 100 95 100 95 100 95 10 105 5 1 1 II max. Limita 0.. - 40 30 ) LlMIJELE ZOm:LOR DE GR~NULOZIJATE PENTRU LlMIJELE ZONEJ. L..20 mm Zona Limita 0. 0/0 PENTRU 0.1 . 12 3 III max.. 15 10 10 5 5 1 3 70 54 7 100 95 II max.2 max.2 0/0 treceri in masa prin sita sau cumul 1 45 35 35 25 25 15 \ I max. min. III max.2 % treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 30 30 20 20 10 3 (9) 60 50 50 40 7 (10) 80 70 70 60 60 50 20 100 95 100 95 100 95 treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 25 I max. min. 15 10 10 5 5 1 I I I III max. min.L1MIJELE ZONEIIOR DE GRANULOZIJATE AGREGAIE LlMlTELE ZONELOR DE GRANULQZITATE PENTRU AGREGATE 0::t7 mm \. min..16 mm Zona Limita 0.OR DE GRANJJLOZITATE PENIRU AGREGATE 0. II max. min. min. min.O L. min.

. . in ANEXA similarc cu cimcnturilc III max.. II max. la sulfati. .'JI-XA 8. uncnturi bidrotebnice. I 'unenturi cu adaos de calcar. % treceri in masil prin sit! sau cumul . 15 10 10 'i 'i IMENTURI CONFORM STANDARDELOR NATIONALE S. unenturi rezistente conform SR 3011. uucnturi compozite (cu adaos) .R. rcprczinta cimenturile pentru lucrari «u-nlc.P. la care nu se impun cerinte . .40 mm PEN'I'Rll ANEXA 6. min..conform speciale. conform SR 388. SR 150n. conform ANEXEI Limita 0. . prin caldura redusa de bidratare. min. ((MENTURI CONFORM STANDARDELOR PR(WESIONALE S. '-2 . caracterizate SR 301 J. min. .LIMJIELE ZONELOR DE GRANJJItOZIIAIE AGREGATE 0. 1 18 6 3 32 13 7 45 22 16 61 38 25 70 50 31 77 57 40 84 68 71 100 95 Sorturile. conform L1MIIELE ZONEU)R DE GRANULOZIIATE Q". 15 5 I" in normele europene ENV 197.!"turile. caractcrizate prin rezistcnte initialc ~i . 'imenturi cu adaos pentrn drnmuri (inclusiv varianta aditivat). respectiv tipurile de ciment din aceasta categorie sunt prezentate in 8 I Se disting urmatoarele grupe de cimenturi: Ilmenturi lara adaos tip BS 12-78. calcar dolomitic.. practic pot fi 1 / luvalate cu cimenturile produse dupa STAS. . respectiv 'a/ute tipurile de ciment ce se pot teoretic produce. scorie bazalticii sau tuf. SR. 'imenturi aditivate (cu sau lara adaos) . Zona Limita 0. uncnturi Portland lara adaos. . sunt prezentate 7.. • . .2 max.2 % treceri in masil prin sitil sau cumul SORTIMENTE 40 100 95 100 95 100 95 . I I I DE ClMENIURI 1 30 25 25 15 3 (5) 45 35 35 25 25 15 7 (10) 60 50 50 40 40 30 20 80 70 70 60 60 50 CAR ACTERIZARE i max..71 mm PENTRU 1 ' AGREGAIE Tipurile uzuale de ciment care se produc dupa noile standarde 9. min.grupate astfel: .

-20 furnal. puzzolana. Dintre 1 2 3 4 cimentul DSP 52. ClMENTURI AGREMENT ATE.42.5R trass baza de studii elaborate de un laborator national sau regional de specialitate.5.5R.5. CIMENT ALB ~I CIMENTURI COLORATE. 42. (pe I Ciment Portland PORTLAND - (F'ARA ADAOS) 32.calcar SR 1500 21 ~ 35 zgura granulata de fumal 32. fie cimcnturi Tip 5 Acestea trcbuie agrement ate conform legislatiei cimenturile agrement ate se mcntioneaza cuprinse in ghidurik spccifice. [aluuuu: In. 52.52.5R.~ I. ! I 1 Ciment Portland cu calcar calcar II B-M Ciment Portland compozit arnestcs de zgura.42. S.5.5. speciale fabricate la cererc.5R trass 32. a c:><.5 52. Pc piata cimcnturilor europeana pot aparc si altc tipuri de cimcnturi.5 II B-S Ciment Portland cu zgura II B-P Ciment Portland cu puzzolana naturalii IIB-L Ciment Portland cu calcar calcar ['5 . 1055.2 La stabilirea domeniului liinga rezultatclc de utilizare pentru aceste cimenturi de laborator) se vor lua in considerare din prczcntul cod.5.42. J.5R.5R 52.dupa 7. cenusa de termocentrala 32.5 alb . 32. 3. CIMENT 3..r -~ ANEXA 3.calcar zgura granulata de * Ciment amestcc de zgura.cenusa.R. I1PURI norma DE qMENT NAITO rs:~IjE Adaos % CONFORM Tip Sort STANDARDEIOR j SR :sS Clase de Rezistente 6 ENv 197. studiilor ~iinccrcjirilor si prevederile SR388 - 32.5.5It 4.cenusa.5R. * Cimenturi colorate conform Aceste cimenturi pot fi folosite la rcalizarca de betoane (microbetoane) decorative pe SR 1500 6 . 42.P.) --I .conform S.42. . CIMENTURI IIA-M Ciment Portland compozit II A-S Ciment Portland cu zgurii II A-V Ciment Portland cu cenu~ii II A-P Ciment Portland cu puzzolana IIA-L naturalii COMPOZITE (CU ADAOS) puzzolana.

25 32.5 32. SP 8: 1995 omantan NSF aditivat I.5 zgura + 40 0.5R. 52.5 .5R. *.5R.5 42. R.5R ANEXA 8. 20 32. 42.4-0.7 .3-0. 32. 1.5.5R. NSF 35-40 0.5 US 12-78 Ciment Portland I-A Ciment Portland aditivat SP 3: 1995 SP 5: 1995 - 0.5.5. 32.5 5 CIMENTURI III HIIIA-S IlIIIB-S HIII/A Cimcnt eu zgura SR 3011 Ciment fara adaos HIDROTEHNICE 6" 20 21: 35 36.1 IlIA 2 Cimcnt de furnal 3 SR 1500 4 36765 5 zgura granulatii de Iurnal 6 32.40 32.5R.fiind cea.5. I CD CD-A Ciment pentru drumuri cu adaos Cimenturi dmmuri pentru cu adaos SP 7: 1995 zgurii max.3-0.5.5 Ped Ciment Portland u adaos de calcar dolomitic SP I: 1994 calcar dolomitic max.5 42. 42.5..5.. 52.5R. 42. 42. 52.previizutAill BS 12-78.5R.5 52..5. STAS 4240-86 max.Rezistenta iniliala mare .5 32.5. puzzo lana naturala 32. 42. 52.5R Sortul de Ciment Standard Profesional SP 2 Adaos sau/st Aditiv Clase de Rezistenta VA Ciment compo zit SR 1500 18" 30 zgura granulatii de furnal 32. 42. I romanian NSF Hz-A 36 ~65 Ciment hidrotehnic aditivat SP 6: 1995 zgura + romantan.5R. 1.5R.5 32. 32. 65 zgura granulatii de furnal Pc 32. I I zgura granulatii de furnal 6" 20 6720 SR 3011 21: 35 zgura granulatii de furnal Pt Ciment Portland cu adaos de tuf max.5R + puzzo lana + cenusa Tip 3 calcar % 4 max. 'I CIMENTURI SRI SR II1A-S SR II1A-P SR IIIB-S SRiIlIA Ciment cu zgura Cimcnt eu zgura Ciment eu puzzo lana Ciment lara adaos Ciment eu zgura REZISTENTE - LA SULFATI - Ps Ciment Portland cu adaos de scene SP 2: 1994 scorie bazalticii tuf conf.5R.Clasii echivalenta .5.5.5 52. 42.Aditivat . 52.conditia de rezistenta din standarduJ SP3:1995. 52.4 42.5.EGENDA: A.5" 42. TIPURI DE ClMENT CONFORM STANDARDELOR PROFESIONAI j E SP Tip ( 'iment (simbel) 0 1 Ciment Portland cu adaos de calc ar IV A Cimcnt puzzolanic SR 1500 II ~ 35 puzzolana si ccnusa 32.4 42. 15 32. 20 32.5R. 42.

lemente san constructii 2 C 5/4 3 4 (IllA.52.R.5 132. II B ..I Cimenturi produse conform S. 1-32. 7 SR 132. .5R. annat IIA .5/52.5A1 52.42. 5 (lilA.R.5. SIAS 4 0 1 2 3 4 1 en grosimi mai mici de 1.5 SR II / AS32. BS 12-78(2). C 20/16 5 6 ~-"- IIA .S.B. 2 Echivalent aproximativ cu ciment STAS Tip 3 clementelor \ crt.5.5A.'[ON SI RETON ARMAT AyAND CONDlTII NORM ALE DE EXPLOATARt. STABILIRtiA TIPULUI DE ClMENT PENTRU UJCl~ARl DE ECHJvALENIA APROXIMAIIVA A CJMENTlJRILOR STAS PRomISE UJ. 1.5.5A i 1-32.5 liB .S 32. " marcii " ST AS.32. IVA.5 armat !<precomprimat I 42.8 . 1-42. (Ps 1'1)32. (Pc Pcd)32.5(2).42. IIA .S 32. numai in sensu I in care C 55/45 C 60/50 C 70/60 C 80/70 de inalta rezistenta armat (precomprimat 152.5 142.5.5 II A . C 15/12 lIB .5. Conditiile de executie .32.ilsau caracteristicile CONFORM S.S.5 3011 1500 388 M30 Pa35 P40 P 50 (P45) H35 Hz 35 3011 1500 388 perioadei de limp friguros.5A-R DSP 52. OSP 52.5.5(1).32.5 H II / AS 32. ITA 32. 49 1.5R I 52.5. conditiei este acoperitoare S.5 se produc en realizarea de c1asii conform 2) in sens invers.42. CU qMENIURILE " d. C25/~ C 30125 armat BS 12-78 1-42.5. dacii cimenturile atunci echivalenta se produc en rezistente in cazul cimentulni corespunziitoare este descoperitoare M 30 ~ifoqatii (la limitii) pentru cimenturile de" mares " 35. Clasa betonului Tipul de beton Cimenturi Cimenturi utilizabile recomandate Nr. 132..5. Tip S. " I 1 l. lIB . VA)32.5R.5(1).32. IVA. I52.ANEXA ANI':XA 9.R. 10.5 m execntate in afara C 10/8 simplu VA) 32.5 HI32.5 - UA .5 3011 SR35 SRA35 3011 C 351 C 37/30 C401 C 45/35 C 50/40 8 Observatii: 1) Echivalenta cimenturile din punct de vedere al rezistentelor.

H 1-32.5/32.5. 1S2.SR. I42. IIA-S 42.5 II I-32. Nr.52. < C 20116 IIA.42. H II. H 1-32.5/42.5.5/32.S/42.5 5 1I1l1B-S.5.5/42.5. 1-52.SR.SRA. 2 3 simpiu 4 5 armat precomprimat HI . .5 50 51 .S/32.5 H IIIA-S32.5 R I-32.PUSE LA INGHET IN STARE SATJJRATA CU APA. 2 Elemente sau constructii masive avand grosimea egala sau mai mare de 1. II.5. C 55/45 : C85170 annat I52.SR.5A.5.SR('1 BS 12-78. II A .5m.S/52. C 55/45 ~C85/70 armat II 1-52.S.5/32. C 20/16 armat HIllA .S 32.SR.S II I-42.5. DSP 52.5.32. I A .5/ H 1-52. STAB!LlREA TlPJJUJI BEION DE ClMENT PENTRU LUCRAR! DE 51 BETON ARMAT E~. Condltiile de executie ~i/sau caracteristicile elemcntelor CIasa betonului Tipul de bcton Cimenturi rccomandate Cimenturi utilizabile C 25/20 C 30/25 C 35/C 37/30 C 40/C 45/35 --) II A-S 32.5(2). C SO/40 .S. I-32.S H 1-42. avand grosimea egala sau mai mare de I.5.S 32. Elemente sau constructii masive. 132. C 20/16: C 35/ C 40/35 : C50/40 armat armat < C 20/16 simplu II IlIA-S-32. C50/40 armat I-42.5m.5. Pentru executarea elementelor cu grosimi mai mici de 1. C 60/50 C 70/60 armat KI'recomprimat H 1.5. Crt. I-S2.5A. armat HI .5-A C 37/30:.5 m pe timp friguros./ \ C 20/16 ~C 3S/ armat 1-32. BS 12-78. ANEXA 11. II B .S. sc recomanda utilizarea cimenturilor cu intiirire foarte rapidi (R).S 32.5. I-42.:k ~ j C 85170 Observatii: 1. (2) Utilizarea estc conditionata de utilizarea la prepararea betonului ~i a unui aditiv reducator de api (plastifiant sau superplastefiant). 0 I 1 Elemente sau constructii cu grosimi mai mici de 1.5m.S 32. Hz52.5R. II I-32.5/52.42.5R BS 12-78. II A-S32.5.5/32.5 H IlIA-S 52.5. (I) Utilizarea cimenturilor de tip II B.32.5/52.0 2 1 2 < C 15/12 C 15/12 3 simplu 4 H III/A . IIA-32. I .5.5 142. II IIIBS 32. 35% adaos) la elementele din beton armat se va face numai cu avizul unui institut de specialitate. H IIIB-S (care au un continut de max.5(1). ~42. HIIIA-S 42.32.5R.

slaba II III A H II/B-S II IIIA-S IIA-S IIA-S.''''''V .5. BS 12-78. H IIIA-S. / 2 Agrcsivitatc carbonica I 32. Nr. SRI. II II/A-S. Agresivitate bazica foarte intensa slaba HI IIA-S II IIIA-S. SR I. SR IIIA-S bcton simplu 5 1 32. II I.t." ~.5.IBE~ IIl!ULlIl DE ~IME~I 1!E~nUJ l. SRIIIIA.un. slaba IIA II A-S as 12-78.5. SR L 0 1 de 2 3 1 Agrcsivitate dczalcalinizare intensa SR IIIA-S SR I If II1A-S HI. IS~·UIB~I. 52 53 . BS 12-78.5. IV A.u lIS ~U. beton armat 6 132.tsI~~I ~ll ~£t. II A-S ~I. II B. II I. HI. II I. BS 12-78. ANJ<:XA 12. II A. II II A-S H IlIA-S ~ \ slaba.~-~~ II 1 Agresivitate magneziana 2 slaba / 3 II IIIIA H IlIB-S 4 II IIIA-S 5 IIA-S 6 IIA-S. SI~. HI. H IIJA-S.- Icr I"!. SRI. I .5. intensa sau foarte intensa foarte slaba. HI. BS 12-78. HI. SRI. SR I.'''''l'' intensa sau SR IIIB-S SR III/A H IIIA-S III IIIA-S SR IIIA-S. slab a IIA II A-S BS 12-78. HI. SR I. II IIIA-S. SRIlIA-S. HlA-S. SR lIIA-S. 3 Agresivitate sulfatica intensa sau foartc intansa (toate cazurile) SR II/B-S. III A. ~mU~SIl:E Agresivitatea sarurilor de intensa sau foarte intensa SR II1B-S SR III/A SR II1A-S lIA-S HIlI A-S II A-S.~~. I 32.5. HI. It II/B-S. H IlIA-S. H IIIA-S. I 32. SRI. II IIIA-S. VA.llrI16.. II I.BI DE BEIDIS SI BEIQIS ~BM. H IIIIA. I 32. Natura Gradul dc Cimcnturi rccomandatc bcton simplu bcton armat 4 Cimcnturi utilizabilc amoniu -. H IIIA-S.

. valorile din tabel sc rnaresc cu 10%.40 mm.28 • reducere 5% fn cazul agrcgatclor 0. • spor 5% in cazul agregatclor 0 20 m: C 45/35 C 50/40 C 55/45 C 60/50 C 70/60 C SO/65 Observatii: ol<'NSITAH'A '"" . de omogenitate... Acestea sc vor corecta pnn reducerc sau sporirc dupa cum urmeaza: * reducere IO'}.5 52.:":" 0. .45 0.35 0. YOLUMUL DE AER INCLIIS iN CAZUL UnLlZARII ANTRF:NORT DE AF:R Dimensuinea maxima a agregatelor Aerinclus % ADlTIYILOR 3.ANI':XA 13.. Clasa cirnentului 42..2.3 . valorile raportului NC se va adopta astfel: .0 Calcaroasa Ceramica Bazaltica Ciment I. • spor 10% fn cazul Iolosiri pietrci spart~. in cazul utiliziirii agregatelor de concasaj..33 0.pentru gradul I.45 0.5 40 4 70 3 4.70 0. III) 54 55 . 2.50 0.35 0.05.38 0. de omogenitate.47 0.7 2.pentru gradul II. in functie de conditiile de expunere sau exploatare valorile NC nu trebuie sa depaseasca pe cele rezultate din ANEXA 2..---o.31 mm. . E25~0 C 30/25 C 35/ C 37/30 C401 ) . pentru consistenta T2 160 170 185 T3 170 185'" '_' T3/T4 '1'4 - (GRADUL II DE OMOGENITATE) 200 215 CIasa betonului 32. Valorile din tabel sunt valabile pentru gradul II de omogenitate.50 0.in cazul agregatclor 0. (mm) 10 7 16 6 20 5 31 4.60 ( Valorilc privind cantitatca de apa de amestecare previizute in tabel sunt valabile in cazul utihzarii agregatelor de balastiera 0 .50 0.. • spor 20% in cazul agregatclor 0 7 mrn. cele propuse in tabel diminuate cu 0. • reduccre I0-20'}.40 0. ANEXA 14..30 0.~~ 0.40 0.7 2. Pentru gradul I.40 0.5 C lOIS C 15/12 C 20/16_.75 0.5 C lO/8. CANTITATEA CIasa betonului C5/4 ORJENTATIVA OF: APA 111<' AMI<'STH'ARE 1 1 1 YALORTLE MAXTME ALE RAPORIIlLUI iNCERCART PRELIMINARE Ate PENIRU Apa 'in (11m3).. APARF:NTA Densitatea aparenta ( Kg/dm") Tipul Materialului Silicioasii (agregate de balastiera ) 2.45 0.05 (corespunziitoare grad. in cazul folosirii de aditivi..C 25/20 > C 30/25 Observatii: 220 230 200 0. In cazul aeceleriirii intariri betonului prin tratare termica. tinand seama de redueerea rezistentelor finale.9 3.7 2. scad cu 0. cele previizute in tabel.. valorile eresc cu 0. • spor 10% in cazul agregatelor 0 16 mm.35 0.. iar pentru gradul III. .71 mm.05..

elcmentului (masivitate)..5 56. .~ ~ Factorul pe baza caruia se stabileste: Crt. 7 Cantitatea de apa de amestecare '* conditii de preparare '* lucrahilitatea (Cub) C 10/8 :.I. respectiv III de omogenitatc * conditii fI' conditiile de scviciu si eXpU11Cf': / mai sus. de 29 33. adoptata.5 29 36 42 47 48 Clasa betonului C 40/C 45/35 C 50/40 C 55/45 C 6()/50 C 70/60 C 85/70 fb preliminar cub 51. GBAllllljUl I B~5l!~!:IIl:: GBAIlIll.i~ I.5 clc ..ANEXA JU:ZISII<. Parametrii compozittei .5 19 23 cilindru 41 45 50 54.B~~l!~~IIl:: ~~ AIlAlU.1.5 37. + C 55/45 1* consistenta adoptata.A 2R zrr. PF..R. 1 I 8 Granulozitatea total agregatului "" dozajul de ciment.5 62. I j Clasa betonului C 10/8 C 15/12 C 20/16 C 25/20 C ~W125 j fb preliminar cub 18 23. C 35/C 37/30 .5 68 73 84. i --·-··-~-·-----------l tate a. (N/mml) D. bcronului (durabilitat.Its !:Az.5 81 in tabelul 4 5 Dozaj minim de ciment Lucrabilitatea 2 Tipul de aditiv '* caracteristicile conditiilc I ! de transport si puncre In lucrare. D.5 38.C 20/16 C 25/20:. UMU~lt.- I ~AUlAB. conditiilc de scrviciu si expuncrc.u1 fA LA COMPRESJlJNF.A VALORIT.. elementului.5 101 la valorile prevazute cilindru 14. C 60/50 ~ C 85/70 1* tehnologia 56 57 . de punere in lucrare.IMIl'SAB~ (GRAD II DE OMOGENITATE) . conditii de seviciu ~i expuncrc: de transport ~i punerc in lucrarc. ~ .zliIE TN TARlff. Parametrii comnozjtiei belgDJJ.s MINIMA PEN 'IU ir1!:~R!:~RI l!B1~I. '* grad de impermeabilitate ccrut.E~ ~ ~~In..I1I.m._.£REYA..5 58. I.lasa). Nr . (N/mml) (Cilindru) 2. sc scade san se adauga valoarea t1. tipul de aditiv folosit.C 37/30 C 40/3 4 5 6 (consistenta) marimea granulei maximc a agregatclor.5 3 4 <.'SIIA'rt.icntului (sectiunc armarc). SE S!:AUt4.5 67. -:ute '*caracieristicik . elementului: i I . I Tipul de ciment "" clasa betonului. -I I II.:j_'l\ra1 I omoger i la prcpa r:t n:)1 -. Pcntru gradul I.NTRlJ '* forma ~i dimcnsiunile 1to GRADlJL II DE6 Granula maxima a agregatelor desimea armaturilor. .LII III Il~ !JM!JG~riIIAI~ Clasa betonului '* forma ~i dimcnsiunile ft< desimca armaturilor: ~i transport.N 15. -r I 1* caracteristicilc 3 RaportulAiC clasa bctonului.. ~' . grad ~tonului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->