4. Verificarl 5.

Aplicatii

experimentale pentru determinarea Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 compozltiei betonului

13

5.1. Aplicalia 5.2. Aplicatia 5.3. Aplicatia

15 21 27

STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI

6. Anexe pentru determinarea

compozitie! betonului

33

Anexe Programul de calcul "Cornpozitia betonului" 61

I Generalitati

Bibliografie

......................................................

················.···

99

Stabilirea

compozidei unui beton presupune

parcurgerea componente

a doua etape: cea a si cea a deterrninarii unui dozaj minim cerintele legate de lntarit,

Llbilirii din punct de vedere calitativ a materialelor
1" oportiitor .I"

acestora.

Ea trebuie

astfel rezolvata

tncat In condltiite

ciment (care este cel mai costisitor), amestecului acestuia proaspat,

sa se asigure In totalitate ;;i alte proprietati prevazute realiza

p. oprietatile

rezistenta

ale betonului prin proiect. integral

durabilitatea

;;i eventual

alte cerinte speciale nu se poate

Stabilirea nresupunand, ciment obtinute

cornpozitiel

betonului

analitic,

ea

dupa determinarea

prin calcul a unor pararnetrii experimentale pentru

(cantitatille atestarea obtinute carora

de apa,

~i agregat, ;;i eventual Factorii

AlC, etc.), verificari efectuarea care

rezultatelor prin calcul. se stabileste

unor corectii asupra rezultatelor trebuie cunoscuti ;;i pe baza

minimi

cornpozitia

betonului

sunt: (definita pe baza rezistentei caracteristice fb * cub ;

• clasa (fb*cilindru)

betonului

la compresiune

determinata

pe cuburi

cu latura

de 150 mm sau pe

cilindrii cu diametrul carel valoare definite

de 150 mm ~i lungimea maximum

de 300 mm, la varsta de 28 zile si sub a 5 % din rezultate. Clasele de beton

se pot situa statistic

In acest mod sunt : C 5/4, C 10/8,C 15/12, C 20/16, C 25/20, C 30/25, C

35/·, C 37/30, C 40/·, C 45/35, C 50/40, C 55/45, C 60/55, C 70/60, C85/70);
• conditiile de mediu (uscat, umed, umed cu lnghet. marin sl chimic agresiv);

L,

5

- conditiile (clasele) de expunere (constructii ferite de intemperii ~i umiditi'iti, expuse la lnghet In stare saturata sau nesaturatii cu apa, expuse presiunii apei, expuse agresivitatii marine sau chimice etc.); - conditiile de executare (normale, lucrari efectuate pe timp friguros, lucrari masive, structuri realizate cu cofraje glisante etc.); - tehnologia de transport sl punere In lucrare (autoagitator, bena, pompare etc.); - tipul, forma ~i dimensiunile elementului de beton; . - distanta minima dintre armaturi; - grosimea stratului de acoperire cu beton a arrnaturii; _ gradul de impermeabilitate cerut (P101
J

2.2. Dozajul minim de ciment Din anexa 3., In functia de tipuli:letonului (simplu, armat sau precomprimat) ~i de clasa de expunere (anexa 2.) rezulta dozajul minim de ciment.

2.3. Agregatele a) Tipul - pot proveni din starmarea rationale a rocilor (de rau, de balastiera) sau din concasarea acestora; b) dimensiunea maxima - se stabileste In functie de :

p'O 8

l

p'O 12'

P 420

I

P 820

'

P 1220

-

reprezentand presiunea maxima a apei, masurata In bari, la care adancirnea limita de patrunders a apeiin beton este de 100 mm respectiv 200 mm); - gradul de gelivitate cerut (G50, G100, G150 - reprezentand nurnarul de cicluri de lnghet-dezghe( succesive, pe care epruvetele de beton la poate suporta,

_ tipul elementului de beton (stalp, grinda, diafraqrna, placa, recipient, monolitizare etc.), astfel: d""", s 1/4 din dimensiunea minima a elementului; dma• s 1/3 din grosimea placii: dma• s 1/6 din grosimea peretilor recipien\ilor ~i/sau din dimensiunea minima a monolitizarilor;

tara ca reducerea

rezistentei la compresiune sa fie mai mare de 25%);

- umiditatea aqreqatelor.

- distanta dintre armaturi: dmax s distanta minima dintre armaturi - 5 mm. ' In cazuri curente dlstanta minima dintre arrnaturi este de: 25 mm la grinzi; 2.1. Consistenta 50 mm la stfllpi; 75 mm la placi :;;idiafragme. Daca prin proiect nu sunt date prevederi speciale, consistenta se stabile~te In functie de tipul elementului de beton (fundatii, stalpi, grinzi, diafragme, recipienfi, monolitizari etc.), mijlocul de transport (basculantii, transportor cu banda, dma. s 1,Jl(grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii. _ grosirnea stratul~i de acoperire cu beton a armaturli;

2_Stabilirea calitativ3 a materialelor componente

autoagitator etc.) si tehnologia de punere In lucrare (turnare cu bena, pompare etc.). In anexa 1. sunt prezentate clasele de ccnsistenta.

6

7

grosimea stratului de acoperire cu beton se poate lua 10 mm pentru placi. sunt date valorile raportului Ale maxime pentru gradul II de «moqenitate al betonului. Agregatele se presupun perfect uscate. 7 ~i 8 sunt prezentate sortimentele de ciment. c) Granuloziatatea . .i minime) se aleg din anexa 5. 20.40 sau 71 mm. dar protejate prin torcretare sau printr-un alt strat de protectie echivalent . In final. Determinarea cantitatii componentilor 2. de tipul betonului (simplu. Tn anexa 3. In conformitate cu anexele 10. standardelor nationale (S..2.) cu cimenturile STAS. armat sau precomprimat) sl de clasa de '''punere.situate In I 5. iar in anexa 9. Limitele zonelor de granulozitate (maxime :. este data echivalenta aproximativa a cimenturilor produse conform Determinarea cantltatilor cornponentilor se face pentru 1 m" de beton.7. Aceasta conditie nu se aplica pentru clasa 1 de expunere. Tipul de ciment se stabileste in functie de conditiile de expunere sl de mediu. gradul de impermeabilitate se stabileste in functie de tipul betonului ~i clasa de expunere (daca nu se precizeaza prin proiect).(Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii este data In STAS-ul 1010710-90 b) Dozajul minim . dimensiunea maxima a agregatului se stabtleste stabilind simultan In anexa 3. 2. din anexa 4. Pentru elementele care fac parte categoria I . In functie de dimensiunea maxima a agregatului ~i de zona de granulozitate.4.. oncasaj se vor face corectiile corespunzatoare. 8 9 . Tn cazul altor grade de omogenitate ~i al agregatelor de .cunoscand consistenta (clasa de tasare) ~i dozajul de ciment.vezi punctuI2. spatii inchise sau in contact cu exteriorul. Raportul apa-ciment maxim capitol 6. S 1/3 din diametrul conductei de transport a betonului si de regula maximum 31 mm.. gradul de gelivitate se stabileste in functie de tipul betonului sl clasa de expunere (daca nu se precizeaza prin proiect). 15 mm pentru peref sl 25 mm pentru grinzi ~i stalpi In cazul betoanelor monolitizate ~i respectiv 10 mm pentru placi ~i pereti sl 20 mm pentru grinzi sl stalpi In cazul elementelor prefabricate). 26.). 31.R. urmand ca in final sa se faca corectiile ln functie de umiditatea efectiva a acestora. Gradul de gelivitate toate conditiile prezentate mai sus ~i aleqand una din valorile standardizate: 7.transportul sl punerea In lucrare a betonului: In functie de tipul betonului (simplu. rezulta zona de granulozitate recornandata. Gradul de Impermeabllitate (ln cazul transportului prin pompare dma. armat sau precomprimat) si de clasa betonului.In anexele 6. de masivitatea elementului. In anexa 3. 3. 16. 11 sl 12. Cimentul a) Tipul .1.

In %.si. In kg/dm Pc = densitatea cimentului. aplicand relatia: C = A1c suplimantara de apa proven ita din umiditatea [kg/m3] I'iA = ~ Agi x . se determina pentru valoarea si gradul de (NC). aditivilor Cantitatile corectate de agregat. In cazul utilizarii de aer.3. = volumul de aer inclus.p) aplicand relatia. Corectarea cantititii de api se com para cu valoarea dintre cele doua valorea maxima minima.I'iA (11m3) [kg/m3] 3.3.3.7. se stabileste conform anexei 13. pe sorturi. de trecere prin sita "i". 3.taolleste 0 valoare de granulozitate sort de agregat. si dintre cele doua se ia valoarea = cantitatea = umiditatea de agragat din sortul "i'. H 100 (11m3) Aceasta determinatii cantitate se com para cu valoarea minima a dozajului minima. Cimentul (Kg/m3) In functie de umiditatea efectiva a agrgatului. .0 kg/dm3. si de clasa betonului cu un coeficient si de consistenta (C) stabilit In pentru fiecare Intre limita maxima dimensiunea maxima .2.6. (A) se determina urmeaza sa fie a In functie de limitele zonelor .5. In care: p = Pag(lOOO - f -A' . Api (11m3) I'.2. betonului. acestora: se calculeaza cantitatea Cantitatea de ciment se evalueaza. Ag = cantitatea totala de agregat. ".1. In functie de clasa betonului. raportului apa-cirnent pi = procentul valoare se corecteaza agregatele de concasaj (daca este cazul) ~i la punctul 2. Aceasta funcfie de cantitate.. sortului "i". a raportului NC. 3. Pag= desitatea aparenta a agregatului (conform anexei 13). Raportul api-ciment In care: Din anexa omogenitate Aceasta al pi-pi Agi = Ag x -100 clasa cimentului (kg/m3) 14. In kg. Inpirtirea agrgatului total (Aglpe sorturi) Din anexa In functie corectata agregatului: 13. egal cu circa 20 dm3/m3. Corectarea cantltatilor de agregat pe sorturi 3 .1 minima (aceasta reprezentand Apoi se calculeaza cantitatea procentul de treceri In rnasa prin sita respectiva). Cantitatea de agregate Ag In stare uscata se evalueaza. de ciment In care: Agi ui la punctul 2. alese (conform cuprinsa punctului 2. pentru fiecare sort: A' = A x C [11m3] de agregat 3. si Pi-'= procentul de trecere prin sita "i-1 ".4. determinata 3. cantitatea orientativa de apa de amestecare sa.c). A' = A' . In kg. Agregate (Kg/m3) n = nurnarul total de sorturi. se stabilesc astfel: antrenori 10 11 . egala cu circa 3.

Verificari experimentale In care: Agi ui = cantitatea = umiditatea de agregat efectiva pentru sortul "i'. in %: Pentru stabilirea co recta a cantitatilor experimentale.>i mentinand cantitatile de apa .0 compozitla de baza conform punctelor 4. I Se recalcuteaza cantitatea de ciment: C = Ale Ag A [kg/m3] . dar minimum experimentale. 4.. cantitatile de apa .ccmpozitia . Ph + Ph 2 _A .d.>i agregat conform ~i 12 13 . in care: AgO = cantitatea n corectata de sorturi. conform cu reqlernentari specifice agrenmentari avand dozajul de ciment sporit cu 10%. = densitatea = densitatea aparenta determinata aparenta determinata experimental. componentilor. rca 3. de agregat pentu sortul "i". dar minimum minim) 25 . 25 kg/m3. Utilizarea aditivilor e) Se prepara cate 3 amestecuri de beton de minimum 30 I.>i 4. fata de cel al compozitiei de baza . este absolut necesar sa a agregatului r.\1 -.e determina densitatea aparenta p.avand dozajul de cimeni redus .!E. fiecare. in kg.9. cu cantitatile pentru ciment ~i (A) cu relatia: "ilt~gat stabilite 3 ~j cu 0 cantitate de apa de amestecare conform ""'"rminata (kg/m3) . 3..C Densitatea aparenta a betonului Ph In Ps pb' care: = A'+C+Ag' .8. asttel tncat sa se obtina consistenta donta (stabilita punctului ).10.': = nurnarul .' '. Cantitatea total a corectata de agregat unele verificari prezentate in continuare: . 101 '. Densitatea aparenta a betonului d) Se recalculeaza se calculeaza cu relatia: cantitatea de agregate: = .>i kg/m3 (dar avand mentinand grija ca dozajul ales sa fie cel putin egal cu dozajul compozitiei de baza.a. prin calcul (punctul 3.c.).AOgi = Agi x (1 +._) 100 (kg/m3) . . pentru fiecare 3.e prspara Cantitatea totala corsctata de agregat se determina AgO = ~Agi' (I un amestec conform de beton de minimum punctului 30 I. in kg.0 cornpozme cu 10%. din urmatoarste compozitii: Utilizarea sa fie de determinari aord aditivilor se va face pe baza instructiunilor sau de folosire tehnice care trebuie bazate pe .>i agregat compozitiel de baza.9. de sort "i".

minimum 4 epruvete cubice. indicata In anexa 15. experimental: . = 100mm.ofraje din panouri 5. aplicand minima a elementului: de acoperire = 200 stratului cu beton a armaturii: D in care: c= I. agregatelor: 6. mm .7 mm) : UN = 2%. pastrarea si mcercarea se vor executa conform prevederilor din STAS 1275-88. 1. de pietri~ ( 7 . Diafragma a cimentului. rezistenta rezistenta elementului.iutoaqltatorul mario de transport ~i punere In lucrare a betonului: Transport cu egala cu rezistnta la 28 zile. g) Incercarile compozitle): se efectueaza la varsta de 7 si 28 zile (cate 6 epruvete pentru fiecare A lJate initiale. cate 12 epruvete epruvetelor pentru fiecare Confectionarea. In interiorul b unei cladiri de locuit. Conditii ~i tehnologii de executare: Conditii de executare normale. c = 10 mm. Clasa de expunere ~i conditiile Inchis. Conditll . Mediu uscat moderat. 7. 4. 25xclasa cimentului . 14 15 . R~r ' efectiva a cimentului (determinata experimental). compozitie. ~i beton pompat. h) Rezultatele .I) I Jistanta minima dintre barele de armatura: 3.71 mm): up = 1%. rezultand . utilizand \ i) Se adopta cornpczitia pentru care valoarea rezistentei corectate este eel putln r.se calculeaza .f) Din fiecare amestec se confectioneaza compozltie.Pentru sorturile . element sau de mediu: Reef= rezistenta fb' = rezistenta d" constructie situat In spatiu ferit de actiunea directa a intemperiilor efectiva a betonului la 28 zile deterrninata Illliditatii. Clasa betonului: 2.se corecteaza efectiva obtinute la varsta de 28 zile se vor analiza astfel: medie a celor 4 epruvete medie pentru fiecare relatia: pentru fiecare compozitre: In functie de fel'lslenta 1. Caracteristicile " Ilpul elementului: I» I Jimensiunea • i (. Gradul de omogenitate : II.rosimea C 15/J?.• Aplicatii pentru determinarea compozitiei betonului. 1\ I Aplicatia Nr.Pentru sorturile de nisip (0 . Umiditatea .

rezulta la nr. fiind \ a) Tipul: Avand in vedere clasa de beton (C 15/12) se vor folosi aqreqata provenind din sfarmarea naturala a roeilor ~i anume agregate silicioase de balastiera cu densitatea aparenta pag = 2. sortul 0.. Din anexa 2. Agregatele... 16 17 .0. se stablteste f'lIIctie de ciment minim de 300 kg/dm3.16 mm : 80 . zona de tasare de 100 t20 . Din anexa 3. tehnologia de punere in lucrare (pompare) si lipul belonului (armat). b) Dimensiunea maxima: Se stabileste in functie de tipul elementului din beton ce urmeaza a fi executat (diafragma). Se recornanda cimentul de tip" A .100% : se alege 97%..3 mm: 40 . 3 clasa de consistenta T3/T4 (cu mm). 0 c) Granulozitatea: Din anexa 4. Toate aceste conditii trebuind sa fie respectate simultan. stabil!t in functie de lipul belonului (allll<1l) ~i 3.. Raportul NC maxim. Conslstenta betonului. tehnologia de transport ~i punere in lucrare a betonului ~i grosimea stratului de acoperire cu beton a arrnaturil (c = 10mm): dmax ~11l. ferit de actiunea directa a intemperiilor sau uniditatii) sl condltllle de mediu (mediu uscat moderat) rezulta ca tipul cimentului se va stabili din anexa 10. in functie de tipul elementului de beton (diafagmc'l).15% : se alege 12%. rezulta urrnatoarele limite ale zonelor de granulozilate (inferioare ~i superioare): sortul 0 . sortul 3 . sortul16 -31mm : 95 . Se alege dmax de dozajul s = 31mm.i de conditia de expunere.5. dmax = 31mm. .2 .). 4.5mm = 100 . zona de granulozitate (I) in Cunoscand Din anexa 1.391254 B. in functie de conditia de mediu (mediu uscal moder. x b dmax~D pompare = 50mm . 0 clasa de expunere 1. tntrucat clasa de expunere este mediu uscat. 5.70% : se alege 63%. rezulta drnax \ tmrn. crt. rezulta clasa de expunere (1.3. rmjlocul de transport (autoagitator).). dimensiunea minima a elemenlului (b 200mm).. In functie de tipul betonului (beton armat) ~i clasa de expunere (1. Conform punctului 2.65.u) :.50% : se alege 43%. Din anexa 3 IIc'Lulta un dozaj minim de eiment de 300 kg/m3.a.. sortul 1 .2mm : 10 .. sortul7 ..uanulozltate I ~i dimensiunea maxima a agregatelor 31mm. distanta minima dintre arrnaturi (D = conditionat de tipul ~i masivitatea elementului (C 15/12). Stabilirea calitativa a materialelor componente.1mm : 30 . 2..5 = 95mm.32.7kg/dm 3 (vazi anexa 13.a..7 mm: 60 . Dozajul minim de ciment..90% : se alege 83%.a. In functie de conditiile de expunere (element de constructie situat in spatia 1nchis.. 1/4 x 200 = = 0. Cimentul.imea stratului de acoperire nu conditioneaza dimensiunea maxima a 'qregatului. 1. . din anexa 5.) rezulta raportul NC maxim = 100mm).40% : se alege 33%.

kg/dm3 (anexa 13. coeficientul de '"'_ = volum =3 = 2. Cantitatea pentru fiecare sort de agregat se stablleste in functie de limitele . Cantitatea de apa. rezulta: A' = A x c = 200 ~1 = 200 11m3 sortul 0 . 33 .5). Se adopta C = 308 kg/m3.70. 3 a anexai 14.. de aer inclus.20) = 1829 kq/rn" 11%).2 mm.12 100 sortul1 . C' = 4.a.3mm. p Cantitatea orientativa de apa de amestecare (A) se determina In tunctia de clasa betonului (C 15/12) ~i de consistenta (T3/T4). • 'P = j=1 Agi x. In functie de clasa betonului (C 15/12) si clasa cimentului sortul 7 .si: = _L x (220+384+183+366) = 23 ' 111m3 ~ 100 100 Cantitatea suplirnentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de pletrls este: ~ 6. egal cu 2%. Unde: pag pC 1.). (vezi observatia nr. 1~20 x 1829 2. = 220 kg/m3 x 1829 = 384 kg/m3 . Determinarea cantitatii componentilor.p) = 2. Cornparand aceasta valoare eu raportul AlC maxim admis In anexa 3.A' .3~8 . pentru un grad II de omogenitate. Cantitatea de eiment . ~ ~ = 1·1Agi x . . sortul16 . Raportul AlC. Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalusaza aplieind relatia: Ag = pag x (1000 .16mm.200 .). Cantitatea de agregate.C. i'"parlirea agregatului total pe sorturi. Din anexa 14. 431~g3 x 1829 sortul 3 -7mm.2. rezulta valoarea raportului AlC = 0.65 punctul B.) si anume: corectie c = 1.0.13. ' = 183 kg/m3. 1 831~. alegem In final valoarea AlC maxim armat ~i c!asa de expunere 1. = 0. Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip 3.31mm.65 (beton f> Corectarea cantitatii de apa. '. sortul 0. 63 ~043x 1829 = 366 kg/m3 .).e.). este: .~~ .L = 200 = 308 kg/m3 > dozajul minim de eiment de 300 kg/rn' (vezi Ale 0. 9~~~3 x 1829 = 256 kg/m3.3 x 1829 = 366 kg/m3 .7 x (1000 .7 kg/dm3 (anexa 13.)." -lor de granulozitate alese (conform punetului 3.1mm. (/%). rezulta: A = 200 11m3 Intrucat dimensiunea maxima a agregatelor este 31mm. Din anexa 2. (32.> .2 .J!j_ = _1_ x (366 + 256) = 6 '211m3 ~ 100 100 Cantitatea totala de apa suplimentara: 18 19 T'.

5 %. element de 3 3 sortul 0 .5 %.Pentru sorturile de nisip ( 0 . 4. j\ A· = A' .3 = 170.2. 220 x (1+ 1~0) kg/m ( .. b) Dimensiunea minima a elementului: b ~--'-. a) Tipul elementului: Stalp de estacada. constructie expus la Inqhet in stare saturate cu apa.2 = 29. A·ag = _ Pentru sorturile de pletns ( 7 . = 1806 kg/m 3 i~' I. 3 UN = 2. 5. sortul1 .. Conditll de transport l.5.7 11m3 7.7 kg/m 3 21 20 . astfel: 1. 8. / /1 I 9.1 + 6.3 11m 3 Cantitatea corectata de apa: A.. sortul16 .1mm. preturnat In tipar de lemn.7+308+1806 = 2284. Conditii sl tehnologii de executare: Element prefabricat din beton armat.2 .. Umiditatea agregatelor: .7 mm): sortul 0. A = t. 6. "Glasa de expunere si condifiile de mediu: Mediu umed sever. 366 x (1+ __L) kg/m 100 3 . A = 200.29. c) Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii: c = 35 mm. 366 x (1+ 1~0) kg/m . A·gi = Agi x (1+_E__ kg/m ) 100 3 d) Distanta minima dintre barele de armatura: 0 3.t. Cantitatea totala corectata de agregat..3mm. 384 x (1+ 1~0) kg/m . Date initiale.2 mm. Clasa betonului: C 30/25. 183 x (1+ 1~0) kg/m ..' \.2 \(\ 'r = 500 mm. 3 sortul7 .31mm: 256 x (1+ 1~0) kg/m 3 .71 mm): up = 1. Ap = 23. Aplicatia Nr. ~ + t. 2. A·gi = 225+392+187+373+370+259 7.li punere In lucrare a betonului: Transport cu autoaqltatorul si turnarea betonului cu bena. Ph = A + C + Ag = 170. executat pe timp friguros.0. Caracteristicile elementului. Densitatea aparenta a betonului. 2. sortul3 -7mm. t. Gradul de omogenitate : III. = 50mm. Corectarea cantitatilor de agregat pe sorturi.16mm. Cantitafile corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate anterior cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort.

' minim maxima kg/dm3. rezulta dmax ~ " . Consistenta betonului."'1.•nortul AlC maxim.:.0. " '.80% : se alege 73%. ca tipul cu apa) ~i conditiile din anexa armat de mediu (mediu 11. se stablleste de 350 zona de granulozitate Cunoscand din anexa (I) in de ii -~. stabilit In functie de tipul betonului (.5 mm.7 Din anexa conditia 2..1.b.1mm : 20 . 1.100% : se alege 97%.30% : se alege 23%.. mijlocul de . dmax dmax drnax s 1/4 x b '" 1/4 x 500 '" 125mm .20 mm : 70 . Agregatele.01. 1 I lin anexa 3. Dozajul minim de ciment.3 sortul 3 . crt. zona • . 22 23 .tI. Stabilirea calitativ3 a materialelQr componente.mulozitatea: dozajul de Din anexa ciment 4. armaturi (vazi anexa 13.5 '" 45mm . '" 50 . sortul 0.01. 50 . d./ulta dozaj minim de ciment de 350 kg/m3.) se recomanda a fi executat minima dintre dimensiunea (D '" 50mm).n/ulta (beton armat) ~i clasa de expunere s D . tehnologia in lucrare (ben a) ~i tipul hetonului sortul rezulta la nr. a .· . 1.15% : se alege 12%. (vezi observatia I din anexa 10."V"f) J si de un sortul 7 .11" III functie de conditiile saturata de expunere (element de constructie umed sever) de tipul expus la inghet. 2.7kg/dm3 Se stabileste (stalp).B. in functie rezulta de conditia 0 clasa 35 . Din anexa f(.3 x c= raportul AlC maxim= 0. de mediu (mediu umed :.)... 40mm. \('i 1. ge dmax '" 40mm. 2 clasa de consistenta T3 (cu 0 tasare de 70 1 LOlllm).. sortul 20 -40mm : 95 .. in functie de tipul elementului de punere de beton (Stalp).1I'''"'"lului I" """!flui se va stabili condltionat minima ~i masivitatea sfarmarea naturala (stalp din beton (C 30/25). clasa de expunere ( (2. .2 . fiind rezulta / a) Tipul: Avand provenind balastiera din in vedere clasa de beton (C 30/25) a rocilor ~i anume se vor folosi aqreqate agregate silicioase de IIIl""I!flui ..HiHl"".50. "\ (C. .).60% : se alege 53%.. ~i avand de 500 mm) ~i clasa ca elementul se cu densitatea aparenta maxima: ag '" 2.. rezulta Din anexa transport (armat). de expunere 2. I ~i dimensiunea a agregatelor (inferioare 5.iid" limite ale zonelor de granulozitate ~i superioare): (autoagitator). Conform cu dimensiunea 11. sortul 1 .5mm s 1.umat) si 3. in functie de tipul betonului I. in functie de tipul elernentului din (b '" ~i anexei in vedere ~ I( /. 1. stratului minima a elemenlului """"lui 500mm)._ / b) Dimensiunea beton ce urrneaza dlstanta t • ••• IIn'<lZa in conditii de timp friguros de tip I .. of .5 R..b .3 x 35 '" 45.iceste conditii trebuind sa fie respectate simultan.. tehnologia de transport punere in lucrare a betonului (c= 35mm): sl grosimea de acoperire cu beton a armaturii 1i.32.2mm mm: mm: : 10 .45% : se alege 38%. de expunere. 1 .

ortul 0 .40mm. 38 .c. rezulta: A = 200 11m3 maxima a agregatelor 190 11m3 este 40mm. (A) se determina In tunctie de !'''1'.20mm. Cornparand valoare cu 971.3mm'..95 = .p) = 2.b. .3.ortuI3 -7mm. Se adopta C = 422 kg/m3. alegem I.ortuI1 . ' '. 3 a anexai 14.).ortul 02. (anexa 13.~ punctul B.1 a anexei raportului aceasta NC 53I.0. raportul NC maxim In final valoarea admis In anexa 2.20) = 1754 kq/rn" 2L.~. . x 1754 = 421 kg/m3.. = 12. Raportul NC.3 = 263 = 351 kg/m 3 kg/m3 . 100 x (351 + 421) =11.50 - :.45 (beton armat ~i clasa de expunere 2.mtitatea pentru fiecare sort de agregat punctului se stablleste In functle de limitele Intrucat corectie c dimensiunea de granulozitate alese (conform 3. de apa. 100 tmrn: 23 -12x '100 R x 1754 1754 2. cooticrcntul de .). orectarea cantitatii 3. NC maxim = 0. ' . Determinarea 1.23 x 1754 100 x 1754 x 1754 = 241<g/m3.) si anume: = 0. ~:~ + Din anexa (32.7 kg/dm3 (anexa 13.~!.2 - =.3 11m 3 4..0/0).g3 de apa.g8 731. rezulta: A' = A x c = 200 x 0. In functie de clasa betonului rezulta (C 30/25) valoarea ~i clasa cimentului = 0. I '.A' .6 11m 3 190 .45 (vezi 14. (vezi observatia nr.05 pentru 14.11 [uea agregatului total pe sorturi. " I' volum de aer inclus. '.ortuI7 sortul20 c un grad III de omogenitate. 25 . 0.si. egal cu 2%.).~~ = 422 kg/m 3 > dozajul minim de ciment de 350 ktl/m' (vezi fj.). .n.~Agi x lUOiO "i Ag = pag x (1000 .2. este: suplimentara din umiditatea sorturilor de pietrls Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalueaza aplic1nd relatia: I1Ap = .95. . . Cantitatea de ciment . c = 0. Cantitatea cantitiitii componentilor.).. ·. x (211 +193+263+263) 100 100 de apa provenita = 23. = 193 kg/m = 263 kg/m3 3 ~) 1\ • ' .5).). "\I = 2. Cantitatea este: suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip C' = A~~' = ~.u. Cantitatea clasa betonului orientativa de apa de amestecare (T3).~ . observatia nr.c. = ~ Agi x j. ! lilde: 3 kg/dm3 .t ." I. Cantitatea . Cantitatea de agregate.7 x (1000 - 4.). (C 30/25) ~i de consistenta Din anexa 13.2 mm.

1 kg/m3 26 27 . i\ -----_ i~C" Cantitatea corectata de apa: A'=A'A= 190-34. minima a elementului: hp = 120 mm. ~ I ( sortul20 .7 mm): = 2 %. 4.. = 1738 kg/m3 9. 100 ' 263 x (1+ = 270 kg/m3. 6.Pentru sorturile de pietris ( 7 . Clasa betonului: C 20/155. I .i punere In lucrare a betonului: Transport cu .3 + 11. r A'gi = 216+198+270+270+356+428 7. Gradul de omogenitate : I. Pb = A' + C + Ag = 155. -\ Cantltatile corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate anterior cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort. ~o~) 351 x (1+ 110~)= 356 kg/m3. 193x(1+ ~o~)=198kg/m3. .9= 155.: .. Clasa de expunere . 3. Corectarea cantltatilor de agregat pe sorturi...J i k~ . Ll //' I 8.6 = 34.71 mm): up = 1 %. I urnensiunea . sortul1 .roslrnea stratului de acoperire cu beton a armaturii: c = 20 mm.40mm. nstanta minima dintre barele de arrnatura: D = 75 mm.1 11m3 1\ LJateinitiale./ Cantitatea totala de apa suplirnentara: 11A = 11~ + 11Ap = 23. 1..pul elementului: Placa din beton armat. 5. UN .I I I .i tehnologii de executare: Condltil de executare normale....9 11m3 "I Aplicatia Nr. 263 x (1+ 12) = 270 kg/m3. Conditii .iutoaqltatorul . '. astfel: . " 100 ' sortuIO. A'ag = . sortul7 . Cantitatea totala corectata de agregat.Pentru sorturile de nisip ( 0 . Umiditatea agregatelor: . 421 x (1+ 110~)= 428 kg/m3.0 2 rnm: 211 x (1+ 12) = 216 kg/m3 . «ofraje modulate din lemn.i 2. sortul3 -7mm..i conditiile de mediu: Mediu chimic agresiv cu A"gi = Agi x (1+~) kg/m3 100 "'II esivitate carbonica intensa. 3..2-1mm.1+422+1738 = 2315.I( . Conditli de transport .utilizand sortul 0 .. Densitatea aparenta a betonului.3mm'.<\. Caracteristicile elementului.i tumarea betonului cu bena. 7. .20mm.

Din anexa ciment 4. s 1.. 60 .. tehnologia In lucrare (bena) si tipul betonul de granulozitate \>isuperioare): rezulta la nr. 2 clasa de consistenta T3 (cu 0 tasare de 70 ± 20mm).). In functie granulozitate urmatoarele II ~i dimensiunea limite ale zonelor a agregatelor (inferioare 5. sortul 1 . rezulta (autoagitator). sortul 0. se stabileste de 400 zona kg/dm3.5 . rezulta un dozaj minim de ciment de 400 kg/m3..10 % : se alege 7 %.2 . mm.. Se recornanda de tip I .3 mm: mm: 40 . Din anexa 3. b) Dimensiunea beton ce urmeaza Se stablleste (placa). Dozajul minim de ciment. c) Granulozitatea: Iunctie de tipul elementului de punere de beton (placa). ~-e '" drnax s 1/3 x hp = 1/3 x 120 -5 = 40 mm. Raportul AlC maxim..c. !I111l.32. Toate aceste Se alege dmax conditii trebuind sa fie respectate simultan.30% : se alege 23%./ B. 120 mm).20 mm : 95 . In functie de conditiile agresivitate carbonica intensa) de expunere (element de constructe expus chimic agresiv) la ~i conditiile de mediu (mediu 12.c . Din anexa conditia 2.50% : se alege 43%.3 xc = 1. 1. de granulozitate Cunoscand din anexa (II) In de 1.1mm : 20 . dmax ~ D .100% : se alege 97%.) rezulta raportul AlC maxim (beton armat) sl clasa de expunere punere In lucrare a betonului (c = 20 mm): ~i grosimea stratului cu beton a armat = 0. armaturi a fi executat minima dintre dimensiunea (D minima a elementului CJ.). Stabilirea calitativa a materialelor componente.7 de expunere (agresivitate 0 clasa. fiind conditlonat (intensa) rezulta a) Tipul: provenind balastiera din Avand In vedere clasa de beton a rocilor (C 20/16) se vor folosi agreg-a agregate silicioase ca tipul cimentului chimice (carbonica). Consistenta betonului. tehnologia de acoperire de transport Din anexa 3. (mediu rszulta chimic agresiv) ~i sortul 3 . In functle de tipul betonului (5.0. ·1 Cimentul. se va stabili din anexa gradul de agresivitate cimentul de natura agresivita\ii (placa din starmarsa naturala ag ~i anume ~i tipul elementului cu densitatea aparenta maxima: = 2. mijlocul de dozajul minim maxima zona Din anexa transport (armat).5mm drnax = 75 = 70 = 26 mm . In functie de conditla carbonica de mediu intensa). ~I 71 -I J .3 x 20 28 29 . 2. rezulta dmax ~ 26 = 20 de mm. + de tipul betonului (armat) ~i clasa de expunere '(" 3.de expune sortul 7 .45. crt. sortul 0 .70% : se alege 63%. Agregatele. In functle de tipul elementului d (hp heton armat).7kg/dm3 (vazi anexa 13.c. 20mm.2mm : 5 . stabilit In funct (5. 5. distanta = 75 rnm).

05 = 194.60 + 0.23 x 1733 = 347 kg/m3 .). ' .20) = 1733 kg/m3 Unde: pag = 2.0.. Corecta rea cantitatii de apa.20mm'.). egal cu 2%. alegem In final valoarea AlC maxim = 0.1mm.3 . 97. 2. Cantitatea de ciment .05 = 0. C' = 4.5). este: AA p =:E Agi x.~ = fAgi x i-i .J!. = 194. (2%).'. 2~0~7 x 1733 = 278 kq/rn".2 . (32.45 punctul B. sortul 7 . pentru un grad I de omogenitate..63 x 1733 = 590 kg/m3 6. 100 ' Din anexa 14. In functie de clasa betonului (C 20/16) 63 -43 100 100 x 1733 = 347 kg/m3.65 (vezi observatia nr. Se adopta C = 432 kg/m3.05 . Cornparand aceasta valoare cu raportul AlC maxim admis In anexa 3. Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip 3.~ .A' . Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalueaza apliclnd relatia: A. 3 a anexai 14.).C.7 x (1000 .2.A.2 mm. Raportul AlC. = _L 100 100 x (122+278+347+347) = 21 911m3 ' Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de pietris (1%). 1. sortul 1 .' ~i clasa cimentului sortul3 -Zrnrn: 43 .3 11m3 Cantitatea pentru fiecare sort de agregat se stabilests In functie de limitele zonelor de granulozitate alese (conform punctului 3.j_ = 1010 (590) =5.p) = 2. I~O x 1733 = 122 kq/rn": -sortul 0.3mm.si. coeficientul de Cantitatea orientativa de apa de amestecare (A) se determinA 1n functie de clasa betonului (C 20/16) ~i de conslstanta (T3). Ag =p ag x (1000 . este: .194.65 (beton armat ~i clasa de expunere S. rezulta: = 185x 1.i anume: A' =Axc sortul 0 .).7 kg/dm3 (anexa 13.. Cantitatea de apa. p = volum de aer inclus.).4~2 . rezulta valoarea raportului AlC = 0. ~) lrnpartirea agregatului total pe sorturi.) . pc = 3 kg/dm3 (anexa 13. (vezi observatia nr.1 a anexei 14. maxima a agregatelor este 20mm. Detenninarea cantititii componentilor.c.9 11m3 x 100 30 31 .. rezulta: A = 185 11m3 Intrucat dimensiunea corectie c = 1.3 = 432 kg/m3 > dozajul minim de ciment de 400 kg/m3 (vezi Ale 0. Din anexa 13. Cantitatea de agregate.c.).

3 .5 kg/m S Betoane preparate eu aditivi autoagitator.5 11m 3 BEIONlJLUI de obtinere) A' = A' . Ph = A' + C + Ag = 166.27. elemente masive..a. Cantitatea totala corectata de agregat. kg/m3. . recipienti.1mm.I':.9 + 5. Cantitatea totata de apa suplirnentara: Anexe pentru determinarea compozitiei betonulul. bena. 3 . A'ag =~ ·"i A'gi = 125+284+354+354+596 = 1713 kg/m 3 4 Elemente sau monolitizari eu de autoagitator. Corectarea cantitatilor de agregat pe sorturi. Iipul de elemente sau beton Mijloc de transport Consistenta Notare (c1asa) Iasare (mm) cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort.3mm. 6 Betoane preparate eu aditivi T5 180±30 superplastefianti. I':.20mm. Cantitatea corectata de apa: CONSISIENIA 166. sortul 0. 2 Idem sau fundatii din b.9 = 27. kg/m3.8 = (Cerinte ~i modalitati 7. T4lr5 150J30 superplastefianti.~ + I':. Densitatea aparenta clemente eu sectiuni reduse. 278 x (1+ I~O) 347 x (1+ I~O) T2 30110 = 284 = 354 = 596 transportoare. compactare. -7mm.A = I':. T31T4 100±20 8. placi. sortul 0 . \ A'gi = Agi x (1 + /~o) kq/rn" I Fundatii din beton simplu sau slab annat. 32 33 . T4 120±20 9. banda bena. pereti autoagitator. autoagitator. basculanta.8 11m3 ANEXA 1.Ap = 21. A = 194. T3 70120 347 x (1+ I~O) = 354 kg/m 590 x (1 + 1 sortul 7 . armaturi sau dificultati a betonului. 3 Idem realizate eu beton pompat.ll. sortul1 sortul3 .2 . Cantitatile anterior corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate Nr. monolitiziiri.2 mm. bo) kg/m 3 strueturali. grinzi.stalpi. bena. bena. autoagitator. bena.5+432+1713 = 3 2311.0. 122 x (1+ I~O) = 125 kg/m3. Crt. astfel: _.

3 m deasupra nivelului miirii. de variatie de inghet etc. cle. platformc). hale cu !nivelului apei de marc (pc ~Iementului inaltime a leu utilaje sau aparatura jprocese calde etc.). Clasa de expunere Exemple de constructii 2 a ~onstruc\ii ~pa\ii sau elemente ferite de constructii de actiunca cu exccptia respectiv situate dircctii in a ronstruclii condens sau sau elemente alternanta de constructii frecventa expuse la ~i de umiditate o 1 MEDIU USCAT MODREA T inchise. (ex: tuncle de congclare. Constructii expuse inghet-dezghetului sulfatica). [exterioare. inchideri elemente perimetrale de constructii "cope~te).. !construe\ii supuse presiuuii apei pc una din fete . sau clemente de constructii interioare sau sarii . diguri. MEDIUUMED 1 b SEVER !constTUctii sau clemente 2 de constructii expuse la ughet in stare salutata anale deschise.ntempcriilor sau umiditatii unor scurte constructii cu lPerioade in timpul executiei.o 2 CIdASE DE EXPUNERE A CONSTRUCTIILOR DE MEDIU iN ('ONUU'llU. !nseaciune generata ncar" umiditatea de procese depaseste tehnologice 90% (ex: hale sau se produc It'rccvent degaj ari de abur). +5 de la nivelul miirii. b SEVER Constructii ~ermanent ~i clemente expuse MEDIU MARIN FARA. si bucatariile industriale cu DE xterioare cxpuse la inghet-dezghct si actiunea interior ale elcmentclor . cu umiditati interioare a I agresivitate slaba lBetonul aflat permanent tBetonul de deasupre sub apa miirii.nclusiv ccle din grupurile sanitare ~l AGENTI pentru dezghct drumuri. iNGHETDEZGHET zonei de variatie a 0 la temperaturi mai mari de 30°C (incaperi care degaja caldura. depozite contact apelor de apei de mare. respectiv intre otcle +3 .). permanent reatice constructii apelor.) lara clemente situate in zonele a nivclului (ex: fundatii de rara posibilitate Constructii de stropire. considcrata espcctiv: u sau constructii lara neincalzite leea. ~ 3~ 35 . dar lara posibilitate pereti de contur inchise care nu se incalzcsc ellnditii lPe timp de iarna. in b CU iNGHETDEZGHET 1 agresivitate slabii ronstTUctii expuse indirect agresivitatii cu apa (ex: wa agresivitate fundatii sub nivclul marine deschise. nchideri perimetrale 3 MEDIU UMED iNGHET Constructli ~i incalzite structurale iama (ex: Ictcle spre din c1iidirilc civile. scari estacade. dale pentru !apartamentelor de locuit si din halele <75%). 2 m. 2 agresivitate intensa lBetonul din zona variatiei nivelului ca fiind de de constructii sau expuse in perioada (ex: expuse la ME DIU UMED MODERA T nesaturata umiditatii de iamii. cu api (ex: cheiuri.. tmpermeabilitate pentru beton. 2 a ~onstructii nghet in sau elemente stare de eca. adiere.). stalpi pentru estacade. de constructii DEZGHETARE 4 nchise.

1O PSIO P410 P410 pglO P810 PSIO PI210 PI210 PSIO P410 PI210 Pl210 P410 P410 PSIO PI210 PI210 PSI~ Pl210 P12"o P810 Pl210 PI210 * beton annat PSIO pglO P810 • beton precomprirnat - P410 PSIO PSIO 36 37 .45 0. 4 MEDlU MARIN mm CERINTE DE ASIGURARk: CONDITJII.50 0.sivitatc foarte * beton 2 ~ozaj kg/m'). Mediu chimic lMediu chimic I). se pot intalni in practica singurc sau in celelalte clase de expunere. de ciment min.55 0.40 0.45 0. • beton simplu beton annat • beton precomprimat 32.60 -1~~ 0. Nr.50 0. intcnsii I A/C max c ell a).4S 0. 4 5 6 da 4 5 6 da 4 5 6 da 4 4 5 6 da max.55 0. a gr.50 0.50 0.65 0.50 0.c..b.55 0.3lmm max.50 0. • • _. a gr."d IlIkllll"'.55 0.40 annat precomprimat O.55 0. ell t Raport agll"lvilatc slaba (S).40 0. Crt de IlIl(h"11II putcrnu stare ~i 5 MEDlU CHIMIC AGRESIV b ~l'Ill'IlIl de procesu Parametrul eompozitiei (Caracteristica Clasa de expunere conform anexei 2. a lMediu chimic ..55 0.d).50 0.45 0."lo.50 0.55 0.40 .<t 350 ~ 350 3 Contmut indus de aer f-- (%).55 0..50 0.lTA. a gr.II a~n:"vitale foarte 0 betonului) la 2 Ib 3 2a 4 2b 5 3 6 4al 7 4a2 8 4b1 9 4b2 10 5a 5b 5c 13 5d 14 ~Iabii (FS). 150 300 300 350 250 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 400 400 350 400 400 350 400 450 350 35~ 350 350 350 350 400 400 400 450 450 450 o Observatie: Clasele de expunerc combinatie CII 5 (a.50 ..7mm - - - - 5 6 da • - 4 iAgregate reztstente 1a iogbet 5 Grad de inIpermeabilitate. min. IIlll'IllIlIIl" trccventa ""'1< 1111111.ntensii (FI).65 0.16mm max.50 * beton chimic ell -- 0.2.JUJ. • beton simplu P410 P410 P410 pg. precum ~ saturatii. 0.E A DlJRA.TII BETONUUJI iN DE EXPUNERE A MEDIULUI CU INGHETDEZGHET . ~i ~i salinitat] prin strOIIlIl'~1 umiditiitii ~osibilitiitii ~ondclIs ehnologic. min.iI.Il·"vilate • beton simplu ~~V(..55 0.50 0.55 0.50 11 12 0.45 0.60 0. 0.45 d Mcdiu ag.50 0.0 1 b 2 2 agresivitatc intensii onstructu ixpuse 'II""" I" nivclul ANEXA 3.

..: pentru agregate 0 .--_- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III II 12 13 14 ANI<:XA 4.I~(J (11 "to UI~(J GI50 (. T5 300..1 total pentru treceri panii la 3 mm inclusiv.. T4ff5.40 mm . 12. Aceasta prevedere se aplica in cazul agregatelor 0 . se va asigura incadrarea ""8 I de granulozitate. de beton nu prezmta tendinta de segregare ~i Limitele zonelor de granulozitate Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul pentru agregate 0 pentru agregate 0 pentru agregate 0 sunt prevazute 16 nun . Definirea granulozitatii agregatnlui de segregare total se va face prin incercari preliminare consistentei ~i ur marmdu-se evitarea tendintei ~i de separare a apei si obtinerea ..\() - ZONE DE GRANULOZITATE \~\i \ * beton precomprimat Observatii: (fI"IO I.11 o -<.:450 II I (II)' I ~450 III II (III). juotcctia in clasa 5d. 71 nun. I) -. .I. pentru agregate 0 pentru agregate preparate 0 7 mm.. 16. 31. 7. cu granulozitate discontinue. lnsci betonului.. In cazul betoanelor expuse 1. in anexa 5.40 nun.\:. 20. La prepararea betoanelor expuse in clasele 5c. II 1 l.lui 3.I". proiectantul poate prcvcdc betonului ( ... 38 39 .. 20 nun .. .. 0 .lasa de tasare Zone de granulozitate recomandata pentru dozajul de prin peliculizare cu materiale si tehnologii specifice agrcmcnlalc ciment (Kg/mc) ~300 T2 T3 si T3ff4 14.- '" Se adopta en preciidere dacii amestecul la punerea in opera.. 31 nun. a nu se constatii dificultati - . 6 Grad de gelivitate beton simplu beton annat G50 Gloo Gl50 GIOO Gl50 GI50 GIOO 0150 Gl50 (. 0 .. 5d se vor utiliza cimcnturllc rczistente in medii agrcsive conform anexei 2. In cazul betoanelor en agregate agregatnlui daca lipseste in -".

0/0 PENTRU 0. Limita 0. min.16 mm Zona Limita 0. min.Rt~{iATt: 0. min. min. - 40 30 ) LlMIJELE ZOm:LOR DE GR~NULOZIJATE PENTRU LlMIJELE ZONEJ. III max.. min.31 mm i ~ ~ \ ! A(. min. 15 10 10 5 5 1 I I I III max.O L.1 .2 % treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 30 30 20 20 10 15 ~ 3 50 40 40 30 30 20 7 70 60 60 50 50 40 16 90 80 80 70 70 60 31 100 95 100 95 100 95 10 105 5 1 1 II max.. 3 65 55 55 45 45 35 7 85 75 75 65 65 55 16 100 95 100 95 100 95 Zona Limita 0.. L. 12 3 III max.OR DE GRANJJLOZITATE PENIRU AGREGATE 0. II max.. min.. max. min.2 0/0 treceri in masa prin sita sau cumul 1 45 35 35 25 25 15 \ I max. min.2 % treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 30 30 20 20 10 3 (9) 60 50 50 40 7 (10) 80 70 70 60 60 50 20 100 95 100 95 100 95 treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 25 I max. min.L1MIJELE ZONEIIOR DE GRANULOZIJATE AGREGAIE LlMlTELE ZONELOR DE GRANULQZITATE PENTRU AGREGATE 0::t7 mm \.20 mm Zona Limita 0..2 max. 15 10 10 5 5 1 3 70 54 7 100 95 II max.

calcar dolomitic.. . uucnturi compozite (cu adaos) . . prin caldura redusa de bidratare. .LIMJIELE ZONELOR DE GRANJJItOZIIAIE AGREGATE 0. SR 150n.conform speciale. II max. I 'unenturi cu adaos de calcar. la care nu se impun cerinte ..'JI-XA 8. uncnturi Portland lara adaos. .. .. in ANEXA similarc cu cimcnturilc III max. caractcrizate prin rezistcnte initialc ~i . conform ANEXEI Limita 0. 15 10 10 'i 'i IMENTURI CONFORM STANDARDELOR NATIONALE S.!"turile. 15 5 I" in normele europene ENV 197.2 % treceri in masil prin sitil sau cumul SORTIMENTE 40 100 95 100 95 100 95 . min. conform L1MIIELE ZONEU)R DE GRANULOZIIATE Q". • . Zona Limita 0.P. 'imenturi cu adaos pentrn drnmuri (inclusiv varianta aditivat). I I I DE ClMENIURI 1 30 25 25 15 3 (5) 45 35 35 25 25 15 7 (10) 60 50 50 40 40 30 20 80 70 70 60 60 50 CAR ACTERIZARE i max. sunt prezentate 7. . unenturi rezistente conform SR 3011..71 mm PENTRU 1 ' AGREGAIE Tipurile uzuale de ciment care se produc dupa noile standarde 9. min.. '-2 . min. . rcprczinta cimenturile pentru lucrari «u-nlc. uncnturi bidrotebnice. la sulfati. conform SR 388. practic pot fi 1 / luvalate cu cimenturile produse dupa STAS. scorie bazalticii sau tuf. . respectiv 'a/ute tipurile de ciment ce se pot teoretic produce. respectiv tipurile de ciment din aceasta categorie sunt prezentate in 8 I Se disting urmatoarele grupe de cimenturi: Ilmenturi lara adaos tip BS 12-78.R. ((MENTURI CONFORM STANDARDELOR PR(WESIONALE S. % treceri in masil prin sit! sau cumul .40 mm PEN'I'Rll ANEXA 6. caracterizate SR 301 J. 1 18 6 3 32 13 7 45 22 16 61 38 25 70 50 31 77 57 40 84 68 71 100 95 Sorturile. 'imenturi aditivate (cu sau lara adaos) . SR. min.grupate astfel: .2 max.

5 alb .2 La stabilirea domeniului liinga rezultatclc de utilizare pentru aceste cimenturi de laborator) se vor lua in considerare din prczcntul cod. speciale fabricate la cererc. * Cimenturi colorate conform Aceste cimenturi pot fi folosite la rcalizarca de betoane (microbetoane) decorative pe SR 1500 6 .5. J.) --I .5R.-20 furnal. ClMENTURI AGREMENT ATE.5. 52. [aluuuu: In. Pc piata cimcnturilor europeana pot aparc si altc tipuri de cimcnturi. 32. (pe I Ciment Portland PORTLAND - (F'ARA ADAOS) 32.52.42. .dupa 7.calcar SR 1500 21 ~ 35 zgura granulata de fumal 32.42.5R trass baza de studii elaborate de un laborator national sau regional de specialitate. 3.R.. CIMENT 3. CIMENTURI IIA-M Ciment Portland compozit II A-S Ciment Portland cu zgurii II A-V Ciment Portland cu cenu~ii II A-P Ciment Portland cu puzzolana IIA-L naturalii COMPOZITE (CU ADAOS) puzzolana. a c:><. ! I 1 Ciment Portland cu calcar calcar II B-M Ciment Portland compozit arnestcs de zgura.cenusa. 42.5R 52. cenusa de termocentrala 32. studiilor ~iinccrcjirilor si prevederile SR388 - 32.5 52. S.calcar zgura granulata de * Ciment amestcc de zgura. puzzolana.42.5R.5.cenusa.conform S.5It 4. fie cimcnturi Tip 5 Acestea trcbuie agrement ate conform legislatiei cimenturile agrement ate se mcntioneaza cuprinse in ghidurik spccifice.5.5R trass 32.r -~ ANEXA 3.~ I.42. 42.5. I1PURI norma DE qMENT NAITO rs:~IjE Adaos % CONFORM Tip Sort STANDARDEIOR j SR :sS Clase de Rezistente 6 ENv 197. CIMENT ALB ~I CIMENTURI COLORATE.5. Dintre 1 2 3 4 cimentul DSP 52.P.5R. 1055.5 II B-S Ciment Portland cu zgura II B-P Ciment Portland cu puzzolana naturalii IIB-L Ciment Portland cu calcar calcar ['5 .5R.

5 zgura + 40 0. 52. STAS 4240-86 max. 32.5. 52. 32.5. puzzo lana naturala 32.5.5.5.Aditivat . 32. 52.5R.5. 'I CIMENTURI SRI SR II1A-S SR II1A-P SR IIIB-S SRiIlIA Ciment cu zgura Cimcnt eu zgura Ciment eu puzzo lana Ciment lara adaos Ciment eu zgura REZISTENTE - LA SULFATI - Ps Ciment Portland cu adaos de scene SP 2: 1994 scorie bazalticii tuf conf. 42.5R.5 32.5. 25 32. I romanian NSF Hz-A 36 ~65 Ciment hidrotehnic aditivat SP 6: 1995 zgura + romantan. NSF 35-40 0.5R. 1. 15 32.Clasii echivalenta .3-0.5R.4-0.5... 42.Rezistenta iniliala mare .5 5 CIMENTURI III HIIIA-S IlIIIB-S HIII/A Cimcnt eu zgura SR 3011 Ciment fara adaos HIDROTEHNICE 6" 20 21: 35 36. 1. TIPURI DE ClMENT CONFORM STANDARDELOR PROFESIONAI j E SP Tip ( 'iment (simbel) 0 1 Ciment Portland cu adaos de calc ar IV A Cimcnt puzzolanic SR 1500 II ~ 35 puzzolana si ccnusa 32.7 .5" 42..5 52.4 42. 42.5 42.5 . 20 32.5R Sortul de Ciment Standard Profesional SP 2 Adaos sau/st Aditiv Clase de Rezistenta VA Ciment compo zit SR 1500 18" 30 zgura granulatii de furnal 32.5 32.5R ANEXA 8. 52.5 42.40 32. 42.fiind cea.5 US 12-78 Ciment Portland I-A Ciment Portland aditivat SP 3: 1995 SP 5: 1995 - 0. 42.5R.5.5R.5.5R. 42.5R.5 32.EGENDA: A. 52.5. I CD CD-A Ciment pentru drumuri cu adaos Cimenturi dmmuri pentru cu adaos SP 7: 1995 zgurii max. I I zgura granulatii de furnal 6" 20 6720 SR 3011 21: 35 zgura granulatii de furnal Pt Ciment Portland cu adaos de tuf max.5.5 52. R. 42.5R.3-0.5R.5R. 42. *.conditia de rezistenta din standarduJ SP3:1995. 20 32. SP 8: 1995 omantan NSF aditivat I. 52.5R + puzzo lana + cenusa Tip 3 calcar % 4 max. 65 zgura granulatii de furnal Pc 32.1 IlIA 2 Cimcnt de furnal 3 SR 1500 4 36765 5 zgura granulatii de Iurnal 6 32.4 42.previizutAill BS 12-78.5 Ped Ciment Portland u adaos de calcar dolomitic SP I: 1994 calcar dolomitic max.

CU qMENIURILE " d. IIA .S 32. (Ps 1'1)32.5(1). 10. numai in sensu I in care C 55/45 C 60/50 C 70/60 C 80/70 de inalta rezistenta armat (precomprimat 152.5 3011 SR35 SRA35 3011 C 351 C 37/30 C401 C 45/35 C 50/40 8 Observatii: 1) Echivalenta cimenturile din punct de vedere al rezistentelor.5.5 H II / AS 32.5 SR II / AS32.32.5.5A i 1-32.lemente san constructii 2 C 5/4 3 4 (IllA.5A-R DSP 52. " I 1 l.R.42.B.5 liB . Tip S. IVA. C 20/16 5 6 ~-"- IIA .5R.5 HI32.32.5. 49 1.5 m execntate in afara C 10/8 simplu VA) 32. I52.5.5. BS 12-78(2).5. 1.5 armat !<precomprimat I 42. C25/~ C 30125 armat BS 12-78 1-42. IVA.5(1).5 se produc en realizarea de c1asii conform 2) in sens invers.42. (Pc Pcd)32.5R.ANEXA ANI':XA 9. 5 (lilA. 7 SR 132.8 .5 132.I Cimenturi produse conform S. 1-32.52.S 32. II B . . lIB .32.5 II A .5 - UA . SIAS 4 0 1 2 3 4 1 en grosimi mai mici de 1.5(2). conditiei este acoperitoare S. 2 Echivalent aproximativ cu ciment STAS Tip 3 clementelor \ crt. STABILIRtiA TIPULUI DE ClMENT PENTRU UJCl~ARl DE ECHJvALENIA APROXIMAIIVA A CJMENTlJRILOR STAS PRomISE UJ. annat IIA .5/52. VA)32.42. dacii cimenturile atunci echivalenta se produc en rezistente in cazul cimentulni corespunziitoare este descoperitoare M 30 ~ifoqatii (la limitii) pentru cimenturile de" mares " 35.5 3011 1500 388 M30 Pa35 P40 P 50 (P45) H35 Hz 35 3011 1500 388 perioadei de limp friguros.5A1 52.ilsau caracteristicile CONFORM S. 1-42.5. 132.5R I 52.5.'[ON SI RETON ARMAT AyAND CONDlTII NORM ALE DE EXPLOATARt. C 15/12 lIB . Clasa betonului Tipul de beton Cimenturi Cimenturi utilizabile recomandate Nr. ITA 32.S. " marcii " ST AS.32.. Conditiile de executie .5.R.5 142.S. OSP 52..5A.R.

C50/40 armat I-42. .5R BS 12-78. II IIIBS 32.5 II I-32. avand grosimea egala sau mai mare de I.S 32.5R.5-A C 37/30:. II A-S32. C SO/40 .5 H IlIA-S 52.5m. H 1-32.5.5.5 m pe timp friguros.5. I-42.5.S.0 2 1 2 < C 15/12 C 15/12 3 simplu 4 H III/A . C 60/50 C 70/60 armat KI'recomprimat H 1.5.5 50 51 .5/42. Condltiile de executie ~i/sau caracteristicile elemcntelor CIasa betonului Tipul de bcton Cimenturi rccomandate Cimenturi utilizabile C 25/20 C 30/25 C 35/C 37/30 C 40/C 45/35 --) II A-S 32.5A.5/32. IIA-32. (I) Utilizarea cimenturilor de tip II B. C 20/16: C 35/ C 40/35 : C50/40 armat armat < C 20/16 simplu II IlIA-S-32. C 55/45 ~C85/70 armat II 1-52.5 R I-32. I-32. C 20/16 armat HIllA . 1S2.32. II.SR. sc recomanda utilizarea cimenturilor cu intiirire foarte rapidi (R).5R.5/52. Pentru executarea elementelor cu grosimi mai mici de 1.5(1). II I-32. 2 Elemente sau constructii masive avand grosimea egala sau mai mare de 1. 1-52.32. 132.5.32. (2) Utilizarea estc conditionata de utilizarea la prepararea betonului ~i a unui aditiv reducator de api (plastifiant sau superplastefiant).5(2).5. ANEXA 11.5. I-S2. H II. I42. 2 3 simpiu 4 5 armat precomprimat HI .5m. < C 20116 IIA.5/ H 1-52.PUSE LA INGHET IN STARE SATJJRATA CU APA.5. BS 12-78. Crt. 35% adaos) la elementele din beton armat se va face numai cu avizul unui institut de specialitate.52.S.:k ~ j C 85170 Observatii: 1. H 1-32.5/42.SR. Nr.S 32. STAB!LlREA TlPJJUJI BEION DE ClMENT PENTRU LUCRAR! DE 51 BETON ARMAT E~.5.5 142.5/32.5.42. Hz52. I .S/42.5/52. DSP 52.SRA.5.42.S/32.S 32.5m.5.S II I-42.5 5 1I1l1B-S.S/52.5 H IIIA-S32.5/32.SR. armat HI . II A . II B . H IIIB-S (care au un continut de max. IIA-S 42.SR. HIIIA-S 42. C 55/45 : C85170 annat I52. I A .5.S. 0 I 1 Elemente sau constructii cu grosimi mai mici de 1. ~42.S 32. Elemente sau constructii masive.5/32.5A.S H 1-42./ \ C 20/16 ~C 3S/ armat 1-32.5.SR('1 BS 12-78.

SRI. SRIIIIA. / 2 Agrcsivitatc carbonica I 32. slaba II III A H II/B-S II IIIA-S IIA-S IIA-S. 52 53 . BS 12-78. SR lIIA-S.5. II II/A-S." ~.. Agresivitate bazica foarte intensa slaba HI IIA-S II IIIA-S. II I. HI. H IIIA-S. slaba IIA II A-S as 12-78. H IlIA-S. SR IIIA-S bcton simplu 5 1 32. HI. IV A. I 32. SI~.~-~~ II 1 Agresivitate magneziana 2 slaba / 3 II IIIIA H IlIB-S 4 II IIIA-S 5 IIA-S 6 IIA-S. II I. II IIIA-S. SR I. HI.5.- Icr I"!. BS 12-78.~~. II B. BS 12-78. II A. II I. II IIIA-S. HlA-S. H IIIIA. IS~·UIB~I. H IIIA-S. I . II I. H IIJA-S. HI. ANJ<:XA 12. VA. II A-S ~I. Nr. I 32. It II/B-S.5. II II A-S H IlIA-S ~ \ slaba.5. ~mU~SIl:E Agresivitatea sarurilor de intensa sau foarte intensa SR II1B-S SR III/A SR II1A-S lIA-S HIlI A-S II A-S. HI. BS 12-78. slab a IIA II A-S BS 12-78. SRIlIA-S. III A. SR L 0 1 de 2 3 1 Agrcsivitate dczalcalinizare intensa SR IIIA-S SR I If II1A-S HI. SRI.''''''V . intensa sau foarte intensa foarte slaba. I 32. SRI. 3 Agresivitate sulfatica intensa sau foartc intansa (toate cazurile) SR II/B-S.5.IBE~ IIl!ULlIl DE ~IME~I 1!E~nUJ l.un.u lIS ~U. SRI. SR I. Natura Gradul dc Cimcnturi rccomandatc bcton simplu bcton armat 4 Cimcnturi utilizabilc amoniu -. beton armat 6 132.llrI16.t. SR I.5.BI DE BEIDIS SI BEIQIS ~BM. HI.tsI~~I ~ll ~£t. H IIIA-S.'''''l'' intensa sau SR IIIB-S SR III/A H IIIA-S III IIIA-S SR IIIA-S.

Valorile din tabel sunt valabile pentru gradul II de omogenitate..pentru gradul II.~~ 0.0 Calcaroasa Ceramica Bazaltica Ciment I.3 .C 25/20 > C 30/25 Observatii: 220 230 200 0.71 mm. • reduccre I0-20'}.28 • reducere 5% fn cazul agrcgatclor 0.35 0..40 0.5 52. cele propuse in tabel diminuate cu 0. CANTITATEA CIasa betonului C5/4 ORJENTATIVA OF: APA 111<' AMI<'STH'ARE 1 1 1 YALORTLE MAXTME ALE RAPORIIlLUI iNCERCART PRELIMINARE Ate PENIRU Apa 'in (11m3). E25~0 C 30/25 C 35/ C 37/30 C401 ) .70 0. • spor 10% in cazul agregatelor 0 16 mm. . Acestea sc vor corecta pnn reducerc sau sporirc dupa cum urmeaza: * reducere IO'}.60 ( Valorilc privind cantitatca de apa de amestecare previizute in tabel sunt valabile in cazul utihzarii agregatelor de balastiera 0 .pentru gradul I. .7 2.47 0. • spor 5% in cazul agregatclor 0 20 m: C 45/35 C 50/40 C 55/45 C 60/50 C 70/60 C SO/65 Observatii: ol<'NSITAH'A '"" .in cazul agregatclor 0.. • spor 20% in cazul agregatclor 0 7 mrn...45 0. de omogenitate. In cazul aeceleriirii intariri betonului prin tratare termica. ANEXA 14. YOLUMUL DE AER INCLIIS iN CAZUL UnLlZARII ANTRF:NORT DE AF:R Dimensuinea maxima a agregatelor Aerinclus % ADlTIYILOR 3.40 mm. valorile raportului NC se va adopta astfel: .75 0.:":" 0. de omogenitate. tinand seama de redueerea rezistentelor finale.05 (corespunziitoare grad.40 0.38 0.---o.ANI':XA 13.9 3. APARF:NTA Densitatea aparenta ( Kg/dm") Tipul Materialului Silicioasii (agregate de balastiera ) 2. valorile din tabel sc rnaresc cu 10%. pentru consistenta T2 160 170 185 T3 170 185'" '_' T3/T4 '1'4 - (GRADUL II DE OMOGENITATE) 200 215 CIasa betonului 32. • spor 10% fn cazul Iolosiri pietrci spart~.7 2.50 0..5 C lOIS C 15/12 C 20/16_.. scad cu 0. cele previizute in tabel. valorile eresc cu 0. Clasa cirnentului 42.45 0.40 0. III) 54 55 . iar pentru gradul III.05.35 0.35 0... .7 2.50 0.2.5 C lO/8.30 0. 2. Pentru gradul I.33 0.45 0.5 40 4 70 3 4..50 0..31 mm...05. in cazul folosirii de aditivi. in functie de conditiile de expunere sau exploatare valorile NC nu trebuie sa depaseasca pe cele rezultate din ANEXA 2. (mm) 10 7 16 6 20 5 31 4.. in cazul utiliziirii agregatelor de concasaj.

. UMU~lt.I1I. bcronului (durabilitat.5 67. 1 I 8 Granulozitatea total agregatului "" dozajul de ciment. elcmentului (masivitate). i --·-··-~-·-----------l tate a. Parametrii compozittei . -:ute '*caracieristicik .5 81 in tabelul 4 5 Dozaj minim de ciment Lucrabilitatea 2 Tipul de aditiv '* caracteristicile conditiilc I ! de transport si puncre In lucrare.Its !:Az. I j Clasa betonului C 10/8 C 15/12 C 20/16 C 25/20 C ~W125 j fb preliminar cub 18 23.:j_'l\ra1 I omoger i la prcpa r:t n:)1 -.I.5 37. Parametrii comnozjtiei belgDJJ.N 15.icntului (sectiunc armarc).IMIl'SAB~ (GRAD II DE OMOGENITATE) .5 38. ~ . I. D._.lasa)..5 19 23 cilindru 41 45 50 54. PF. Pcntru gradul I. . SE S!:AUt4.5 clc . GBAllllljUl I B~5l!~!:IIl:: GBAIlIll. (N/mml) D.5 3 4 <.. . C 35/C 37/30 .C 37/30 C 40/3 4 5 6 (consistenta) marimea granulei maximc a agregatclor. I Tipul de ciment "" clasa betonului..u1 fA LA COMPRESJlJNF. -I I II.- I ~AUlAB.5 56. '* grad de impermeabilitate ccrut.zliIE TN TARlff.ANEXA JU:ZISII<. elementului. adoptata.E~ ~ ~~In.s MINIMA PEN 'IU ir1!:~R!:~RI l!B1~I. de 29 33. (N/mml) (Cilindru) 2.A VALORIT.i~ I.£REYA.LII III Il~ !JM!JG~riIIAI~ Clasa betonului '* forma ~i dimcnsiunile ft< desimca armaturilor: ~i transport.A 2R zrr. Nr .R.B~~l!~~IIl:: ~~ AIlAlU.5 62.~ ~ Factorul pe baza caruia se stabileste: Crt. 7 Cantitatea de apa de amestecare '* conditii de preparare '* lucrahilitatea (Cub) C 10/8 :. conditiilc de scrviciu si expuncrc.. grad ~tonului.5 29 36 42 47 48 Clasa betonului C 40/C 45/35 C 50/40 C 55/45 C 6()/50 C 70/60 C 85/70 fb preliminar cub 51. tipul de aditiv folosit.5 101 la valorile prevazute cilindru 14. + C 55/45 1* consistenta adoptata. respectiv III de omogenitatc * conditii fI' conditiile de scviciu si eXpU11Cf': / mai sus.5 68 73 84. elementului: i I . -r I 1* caracteristicilc 3 RaportulAiC clasa bctonului..5 58.NTRlJ '* forma ~i dimcnsiunile 1to GRADlJL II DE6 Granula maxima a agregatelor desimea armaturilor. ~' .'SIIA'rt.C 20/16 C 25/20:. C 60/50 ~ C 85/70 1* tehnologia 56 57 .m.1.. sc scade san se adauga valoarea t1. de punere in lucrare. conditii de seviciu ~i expuncrc: de transport ~i punerc in lucrarc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful