4. Verificarl 5.

Aplicatii

experimentale pentru determinarea Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 compozltiei betonului

13

5.1. Aplicalia 5.2. Aplicatia 5.3. Aplicatia

15 21 27

STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI

6. Anexe pentru determinarea

compozitie! betonului

33

Anexe Programul de calcul "Cornpozitia betonului" 61

I Generalitati

Bibliografie

......................................................

················.···

99

Stabilirea

compozidei unui beton presupune

parcurgerea componente

a doua etape: cea a si cea a deterrninarii unui dozaj minim cerintele legate de lntarit,

Llbilirii din punct de vedere calitativ a materialelor
1" oportiitor .I"

acestora.

Ea trebuie

astfel rezolvata

tncat In condltiite

ciment (care este cel mai costisitor), amestecului acestuia proaspat,

sa se asigure In totalitate ;;i alte proprietati prevazute realiza

p. oprietatile

rezistenta

ale betonului prin proiect. integral

durabilitatea

;;i eventual

alte cerinte speciale nu se poate

Stabilirea nresupunand, ciment obtinute

cornpozitiel

betonului

analitic,

ea

dupa determinarea

prin calcul a unor pararnetrii experimentale pentru

(cantitatille atestarea obtinute carora

de apa,

~i agregat, ;;i eventual Factorii

AlC, etc.), verificari efectuarea care

rezultatelor prin calcul. se stabileste

unor corectii asupra rezultatelor trebuie cunoscuti ;;i pe baza

minimi

cornpozitia

betonului

sunt: (definita pe baza rezistentei caracteristice fb * cub ;

• clasa (fb*cilindru)

betonului

la compresiune

determinata

pe cuburi

cu latura

de 150 mm sau pe

cilindrii cu diametrul carel valoare definite

de 150 mm ~i lungimea maximum

de 300 mm, la varsta de 28 zile si sub a 5 % din rezultate. Clasele de beton

se pot situa statistic

In acest mod sunt : C 5/4, C 10/8,C 15/12, C 20/16, C 25/20, C 30/25, C

35/·, C 37/30, C 40/·, C 45/35, C 50/40, C 55/45, C 60/55, C 70/60, C85/70);
• conditiile de mediu (uscat, umed, umed cu lnghet. marin sl chimic agresiv);

L,

5

- conditiile (clasele) de expunere (constructii ferite de intemperii ~i umiditi'iti, expuse la lnghet In stare saturata sau nesaturatii cu apa, expuse presiunii apei, expuse agresivitatii marine sau chimice etc.); - conditiile de executare (normale, lucrari efectuate pe timp friguros, lucrari masive, structuri realizate cu cofraje glisante etc.); - tehnologia de transport sl punere In lucrare (autoagitator, bena, pompare etc.); - tipul, forma ~i dimensiunile elementului de beton; . - distanta minima dintre armaturi; - grosimea stratului de acoperire cu beton a arrnaturii; _ gradul de impermeabilitate cerut (P101
J

2.2. Dozajul minim de ciment Din anexa 3., In functia de tipuli:letonului (simplu, armat sau precomprimat) ~i de clasa de expunere (anexa 2.) rezulta dozajul minim de ciment.

2.3. Agregatele a) Tipul - pot proveni din starmarea rationale a rocilor (de rau, de balastiera) sau din concasarea acestora; b) dimensiunea maxima - se stabileste In functie de :

p'O 8

l

p'O 12'

P 420

I

P 820

'

P 1220

-

reprezentand presiunea maxima a apei, masurata In bari, la care adancirnea limita de patrunders a apeiin beton este de 100 mm respectiv 200 mm); - gradul de gelivitate cerut (G50, G100, G150 - reprezentand nurnarul de cicluri de lnghet-dezghe( succesive, pe care epruvetele de beton la poate suporta,

_ tipul elementului de beton (stalp, grinda, diafraqrna, placa, recipient, monolitizare etc.), astfel: d""", s 1/4 din dimensiunea minima a elementului; dma• s 1/3 din grosimea placii: dma• s 1/6 din grosimea peretilor recipien\ilor ~i/sau din dimensiunea minima a monolitizarilor;

tara ca reducerea

rezistentei la compresiune sa fie mai mare de 25%);

- umiditatea aqreqatelor.

- distanta dintre armaturi: dmax s distanta minima dintre armaturi - 5 mm. ' In cazuri curente dlstanta minima dintre arrnaturi este de: 25 mm la grinzi; 2.1. Consistenta 50 mm la stfllpi; 75 mm la placi :;;idiafragme. Daca prin proiect nu sunt date prevederi speciale, consistenta se stabile~te In functie de tipul elementului de beton (fundatii, stalpi, grinzi, diafragme, recipienfi, monolitizari etc.), mijlocul de transport (basculantii, transportor cu banda, dma. s 1,Jl(grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii. _ grosirnea stratul~i de acoperire cu beton a armaturli;

2_Stabilirea calitativ3 a materialelor componente

autoagitator etc.) si tehnologia de punere In lucrare (turnare cu bena, pompare etc.). In anexa 1. sunt prezentate clasele de ccnsistenta.

6

7

1. S 1/3 din diametrul conductei de transport a betonului si de regula maximum 31 mm. spatii inchise sau in contact cu exteriorul. 20. Aceasta conditie nu se aplica pentru clasa 1 de expunere. 26. Determinarea cantitatii componentilor 2. din anexa 4.situate In I 5. 8 9 . Tipul de ciment se stabileste in functie de conditiile de expunere sl de mediu. Tn anexa 3. armat sau precomprimat) sl de clasa de '''punere. In conformitate cu anexele 10. de masivitatea elementului.In anexele 6.vezi punctuI2.R. Raportul apa-ciment maxim capitol 6. armat sau precomprimat) si de clasa betonului. gradul de gelivitate se stabileste in functie de tipul betonului sl clasa de expunere (daca nu se precizeaza prin proiect). dimensiunea maxima a agregatului se stabtleste stabilind simultan In anexa 3..) cu cimenturile STAS.2. c) Granuloziatatea . Cimentul a) Tipul .4. 7 ~i 8 sunt prezentate sortimentele de ciment.(Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii este data In STAS-ul 1010710-90 b) Dozajul minim . rezulta zona de granulozitate recornandata. oncasaj se vor face corectiile corespunzatoare. iar in anexa 9. Limitele zonelor de granulozitate (maxime :. urmand ca in final sa se faca corectiile ln functie de umiditatea efectiva a acestora. Agregatele se presupun perfect uscate. dar protejate prin torcretare sau printr-un alt strat de protectie echivalent . 11 sl 12. standardelor nationale (S. sunt date valorile raportului Ale maxime pentru gradul II de «moqenitate al betonului. 15 mm pentru peref sl 25 mm pentru grinzi ~i stalpi In cazul betoanelor monolitizate ~i respectiv 10 mm pentru placi ~i pereti sl 20 mm pentru grinzi sl stalpi In cazul elementelor prefabricate).).7.cunoscand consistenta (clasa de tasare) ~i dozajul de ciment. In final. In functie de dimensiunea maxima a agregatului ~i de zona de granulozitate. de tipul betonului (simplu.i minime) se aleg din anexa 5. Pentru elementele care fac parte categoria I . gradul de impermeabilitate se stabileste in functie de tipul betonului ~i clasa de expunere (daca nu se precizeaza prin proiect). 16. 2.transportul sl punerea In lucrare a betonului: In functie de tipul betonului (simplu.. 3. In anexa 3. Tn cazul altor grade de omogenitate ~i al agregatelor de . Gradul de gelivitate toate conditiile prezentate mai sus ~i aleqand una din valorile standardizate: 7.grosimea stratului de acoperire cu beton se poate lua 10 mm pentru placi. este data echivalenta aproximativa a cimenturilor produse conform Determinarea cantltatilor cornponentilor se face pentru 1 m" de beton..40 sau 71 mm. Gradul de Impermeabllitate (ln cazul transportului prin pompare dma. 31. .

1 minima (aceasta reprezentand Apoi se calculeaza cantitatea procentul de treceri In rnasa prin sita respectiva). si de clasa betonului cu un coeficient si de consistenta (C) stabilit In pentru fiecare Intre limita maxima dimensiunea maxima .0 kg/dm3.4.5. egal cu circa 20 dm3/m3. Ag = cantitatea totala de agregat. 3. ".taolleste 0 valoare de granulozitate sort de agregat. (A) se determina urmeaza sa fie a In functie de limitele zonelor . Aceasta funcfie de cantitate.3. 3.3. sortului "i". A' = A' .6. In kg. de trecere prin sita "i". se stabilesc astfel: antrenori 10 11 . In cazul utilizarii de aer. Corectarea cantltatilor de agregat pe sorturi 3 . alese (conform cuprinsa punctului 2. H 100 (11m3) Aceasta determinatii cantitate se com para cu valoarea minima a dozajului minima.I'iA (11m3) [kg/m3] 3. determinata 3. In functie de clasa betonului. . cantitatea orientativa de apa de amestecare sa. pentru fiecare sort: A' = A x C [11m3] de agregat 3. egala cu circa 3. = volumul de aer inclus.c).2. acestora: se calculeaza cantitatea Cantitatea de ciment se evalueaza. aplicand relatia: C = A1c suplimantara de apa proven ita din umiditatea [kg/m3] I'iA = ~ Agi x . Raportul api-ciment In care: Din anexa omogenitate Aceasta al pi-pi Agi = Ag x -100 clasa cimentului (kg/m3) 14. Corectarea cantititii de api se com para cu valoarea dintre cele doua valorea maxima minima. Pag= desitatea aparenta a agregatului (conform anexei 13). si dintre cele doua se ia valoarea = cantitatea = umiditatea de agragat din sortul "i'. Api (11m3) I'. de ciment In care: Agi ui la punctul 2. raportului apa-cirnent pi = procentul valoare se corecteaza agregatele de concasaj (daca este cazul) ~i la punctul 2. In %.p) aplicand relatia. In kg. se stabileste conform anexei 13. se determina pentru valoarea si gradul de (NC). si Pi-'= procentul de trecere prin sita "i-1 ".2. aditivilor Cantitatile corectate de agregat.1. betonului. Cantitatea de agregate Ag In stare uscata se evalueaza..3. In care: p = Pag(lOOO - f -A' . Agregate (Kg/m3) n = nurnarul total de sorturi.7. pe sorturi. Inpirtirea agrgatului total (Aglpe sorturi) Din anexa In functie corectata agregatului: 13. Cimentul (Kg/m3) In functie de umiditatea efectiva a agrgatului.si. In kg/dm Pc = densitatea cimentului. a raportului NC.

de sort "i". dar minimum minim) 25 .8.0 compozitla de baza conform punctelor 4.C Densitatea aparenta a betonului Ph In Ps pb' care: = A'+C+Ag' . Ph + Ph 2 _A .10.9.e determina densitatea aparenta p.0 cornpozme cu 10%._) 100 (kg/m3) . in kg. Verificari experimentale In care: Agi ui = cantitatea = umiditatea de agregat efectiva pentru sortul "i'. 4. dar minimum experimentale. Cantitatea total a corectata de agregat unele verificari prezentate in continuare: . 101 '. in kg. conform cu reqlernentari specifice agrenmentari avand dozajul de ciment sporit cu 10%.c. este absolut necesar sa a agregatului r. din urmatoarste compozitii: Utilizarea sa fie de determinari aord aditivilor se va face pe baza instructiunilor sau de folosire tehnice care trebuie bazate pe . in %: Pentru stabilirea co recta a cantitatilor experimentale. 3. asttel tncat sa se obtina consistenta donta (stabilita punctului ).': = nurnarul .9. I Se recalcuteaza cantitatea de ciment: C = Ale Ag A [kg/m3] .avand dozajul de cimeni redus .>i 4. Densitatea aparenta a betonului d) Se recalculeaza se calculeaza cu relatia: cantitatea de agregate: = ..d. cu cantitatile pentru ciment ~i (A) cu relatia: "ilt~gat stabilite 3 ~j cu 0 cantitate de apa de amestecare conform ""'"rminata (kg/m3) . pentru fiecare 3. Utilizarea aditivilor e) Se prepara cate 3 amestecuri de beton de minimum 30 I.).' '. fata de cel al compozitiei de baza .\1 -. in care: AgO = cantitatea n corectata de sorturi. rca 3.>i agregat compozitiel de baza.a. . componentilor. prin calcul (punctul 3.!E.. cantitatile de apa .>i mentinand cantitatile de apa .e prspara Cantitatea totala corsctata de agregat se determina AgO = ~Agi' (I un amestec conform de beton de minimum punctului 30 I. de agregat pentu sortul "i". = densitatea = densitatea aparenta determinata aparenta determinata experimental. 25 kg/m3.>i kg/m3 (dar avand mentinand grija ca dozajul ales sa fie cel putin egal cu dozajul compozitiei de baza. fiecare.ccmpozitia .>i agregat conform ~i 12 13 .AOgi = Agi x (1 +.

utilizand \ i) Se adopta cornpczitia pentru care valoarea rezistentei corectate este eel putln r.• Aplicatii pentru determinarea compozitiei betonului. Umiditatea . rezultand . 1\ I Aplicatia Nr. 4.rosimea C 15/J?. mm . aplicand minima a elementului: de acoperire = 200 stratului cu beton a armaturii: D in care: c= I.se calculeaza .Pentru sorturile de nisip (0 . pastrarea si mcercarea se vor executa conform prevederilor din STAS 1275-88. 14 15 . Caracteristicile " Ilpul elementului: I» I Jimensiunea • i (. indicata In anexa 15. = 100mm. Gradul de omogenitate : II.se corecteaza efectiva obtinute la varsta de 28 zile se vor analiza astfel: medie a celor 4 epruvete medie pentru fiecare relatia: pentru fiecare compozitre: In functie de fel'lslenta 1. ~i beton pompat. cate 12 epruvete epruvetelor pentru fiecare Confectionarea. compozitie. Clasa betonului: 2.7 mm) : UN = 2%.ofraje din panouri 5. 1. agregatelor: 6. rezistenta rezistenta elementului. g) Incercarile compozitle): se efectueaza la varsta de 7 si 28 zile (cate 6 epruvete pentru fiecare A lJate initiale. In interiorul b unei cladiri de locuit. experimental: . 25xclasa cimentului . minimum 4 epruvete cubice. 7. de pietri~ ( 7 .I) I Jistanta minima dintre barele de armatura: 3. Conditii ~i tehnologii de executare: Conditii de executare normale. Mediu uscat moderat. element sau de mediu: Reef= rezistenta fb' = rezistenta d" constructie situat In spatiu ferit de actiunea directa a intemperiilor efectiva a betonului la 28 zile deterrninata Illliditatii.Pentru sorturile . c = 10 mm.iutoaqltatorul mario de transport ~i punere In lucrare a betonului: Transport cu egala cu rezistnta la 28 zile.f) Din fiecare amestec se confectioneaza compozltie.71 mm): up = 1%. Clasa de expunere ~i conditiile Inchis. Conditll . Diafragma a cimentului. h) Rezultatele . R~r ' efectiva a cimentului (determinata experimental).

Toate aceste conditii trebuind sa fie respectate simultan. Stabilirea calitativa a materialelor componente.. Cimentul. rezulta drnax \ tmrn. stabil!t in functie de lipul belonului (allll<1l) ~i 3. 4. 1. 5. sortul 3 . rezulta la nr. tntrucat clasa de expunere este mediu uscat.7 mm: 60 . fiind \ a) Tipul: Avand in vedere clasa de beton (C 15/12) se vor folosi aqreqata provenind din sfarmarea naturala a roeilor ~i anume agregate silicioase de balastiera cu densitatea aparenta pag = 2. Se alege dmax de dozajul s = 31mm. Din anexa 2. rezulta clasa de expunere (1.1mm : 30 .16 mm : 80 .u) :... rezulta urrnatoarele limite ale zonelor de granulozilate (inferioare ~i superioare): sortul 0 ..391254 B. In functie de tipul betonului (beton armat) ~i clasa de expunere (1.. zona de tasare de 100 t20 .. b) Dimensiunea maxima: Se stabileste in functie de tipul elementului din beton ce urmeaza a fi executat (diafragma).3.a.3 mm: 40 . Conslstenta betonului. 0 clasa de expunere 1.32. 3 clasa de consistenta T3/T4 (cu mm).70% : se alege 63%. Dozajul minim de ciment.2mm : 10 . ferit de actiunea directa a intemperiilor sau uniditatii) sl condltllle de mediu (mediu uscat moderat) rezulta ca tipul cimentului se va stabili din anexa 10. din anexa 5.imea stratului de acoperire nu conditioneaza dimensiunea maxima a 'qregatului. Din anexa 3 IIc'Lulta un dozaj minim de eiment de 300 kg/m3. in functie de tipul elementului de beton (diafagmc'l). sortul 1 ..65. rmjlocul de transport (autoagitator). tehnologia de transport ~i punere in lucrare a betonului ~i grosimea stratului de acoperire cu beton a arrnaturil (c = 10mm): dmax ~11l.2 . 16 17 . dmax = 31mm. 1/4 x 200 = = 0. Agregatele. sortul7 ..100% : se alege 97%. Se recornanda cimentul de tip" A .i de conditia de expunere. crt. sortul16 -31mm : 95 . dimensiunea minima a elemenlului (b 200mm). sortul 0.) rezulta raportul NC maxim = 100mm). tehnologia de punere in lucrare (pompare) si lipul belonului (armat). . 0 c) Granulozitatea: Din anexa 4.. x b dmax~D pompare = 50mm .a.0... In functie de conditiile de expunere (element de constructie situat in spatia 1nchis. in functie de conditia de mediu (mediu uscal moder. Din anexa 3.uanulozltate I ~i dimensiunea maxima a agregatelor 31mm.5mm = 100 . zona de granulozitate (I) in Cunoscand Din anexa 1.).7kg/dm 3 (vazi anexa 13.).90% : se alege 83%.a. Conform punctului 2. se stablteste f'lIIctie de ciment minim de 300 kg/dm3.5.. 2.5 = 95mm. .50% : se alege 43%.. distanta minima dintre arrnaturi (D = conditionat de tipul ~i masivitatea elementului (C 15/12). Raportul NC maxim.40% : se alege 33%.15% : se alege 12%.

= 220 kg/m3 x 1829 = 384 kg/m3 .70. alegem In final valoarea AlC maxim armat ~i c!asa de expunere 1.13.2 .65 (beton f> Corectarea cantitatii de apa. 431~g3 x 1829 sortul 3 -7mm. Cantitatea de agregate.7 kg/dm3 (anexa 13..1mm. 1 831~. 9~~~3 x 1829 = 256 kg/m3.12 100 sortul1 .). i'"parlirea agregatului total pe sorturi. rezulta valoarea raportului AlC = 0. sortul16 . ' = 183 kg/m3. 3 a anexai 14.5). p Cantitatea orientativa de apa de amestecare (A) se determina In tunctia de clasa betonului (C 15/12) ~i de consistenta (T3/T4). egal cu 2%.). (/%). In functie de clasa betonului (C 15/12) si clasa cimentului sortul 7 .si: = _L x (220+384+183+366) = 23 ' 111m3 ~ 100 100 Cantitatea suplirnentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de pletrls este: ~ 6.~~ . kg/dm3 (anexa 13.2 mm. coeficientul de '"'_ = volum =3 = 2. = 0.A' . Cornparand aceasta valoare eu raportul AlC maxim admis In anexa 3. 63 ~043x 1829 = 366 kg/m3 . Cantitatea de eiment ." -lor de granulozitate alese (conform punetului 3.L = 200 = 308 kg/m3 > dozajul minim de eiment de 300 kg/rn' (vezi Ale 0.p) = 2.) si anume: corectie c = 1. '.2. (vezi observatia nr.31mm.16mm.). Din anexa 14. Raportul AlC. pentru un grad II de omogenitate.> .3~8 . 1~20 x 1829 2.).20) = 1829 kq/rn" 11%). sortul 0. .3mm.0.65 punctul B. Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip 3. de aer inclus. ~ ~ = 1·1Agi x . • 'P = j=1 Agi x. Cantitatea de apa.200 . (32.7 x (1000 .). Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalusaza aplieind relatia: Ag = pag x (1000 . Determinarea cantitatii componentilor. Cantitatea pentru fiecare sort de agregat se stablleste in functie de limitele . este: . Unde: pag pC 1. rezulta: A' = A x c = 200 ~1 = 200 11m3 sortul 0 . Se adopta C = 308 kg/m3.e.3 x 1829 = 366 kg/m3 . Din anexa 2.a. 33 .C. rezulta: A = 200 11m3 Intrucat dimensiunea maxima a agregatelor este 31mm. C' = 4.J!j_ = _1_ x (366 + 256) = 6 '211m3 ~ 100 100 Cantitatea totala de apa suplimentara: 18 19 T'.

Date initiale. j\ A· = A' . 2. element de 3 3 sortul 0 . sortul1 . Conditii sl tehnologii de executare: Element prefabricat din beton armat. Ph = A + C + Ag = 170.. Umiditatea agregatelor: .' \. / /1 I 9.5.29. 2.2 mm.Pentru sorturile de nisip ( 0 . preturnat In tipar de lemn. 4.2 = 29. sortul16 . 366 x (1+ __L) kg/m 100 3 . 5. Ap = 23. Densitatea aparenta a betonului. "Glasa de expunere si condifiile de mediu: Mediu umed sever.3 = 170.. sortul3 -7mm.t.1mm. ~ + t. Aplicatia Nr. c) Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii: c = 35 mm. 3 UN = 2. astfel: 1.7 mm): sortul 0.31mm: 256 x (1+ 1~0) kg/m 3 . A = 200. Cantitatea totala corectata de agregat.5 %. Gradul de omogenitate : III. A = t.0.3mm. 6. b) Dimensiunea minima a elementului: b ~--'-..2 \(\ 'r = 500 mm. 8. 384 x (1+ 1~0) kg/m . Caracteristicile elementului. executat pe timp friguros. A·gi = 225+392+187+373+370+259 7.li punere In lucrare a betonului: Transport cu autoaqltatorul si turnarea betonului cu bena.7 kg/m 3 21 20 . = 1806 kg/m 3 i~' I.2. 220 x (1+ 1~0) kg/m ( .2 . 366 x (1+ 1~0) kg/m . 3 sortul7 . A·ag = _ Pentru sorturile de pletns ( 7 . Conditll de transport l. Corectarea cantitatilor de agregat pe sorturi.5 %.7+308+1806 = 2284. 183 x (1+ 1~0) kg/m .16mm. A·gi = Agi x (1+_E__ kg/m ) 100 3 d) Distanta minima dintre barele de armatura: 0 3.7 11m3 7.... Cantitafile corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate anterior cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort. constructie expus la Inqhet in stare saturate cu apa.1 + 6. = 50mm. t. a) Tipul elementului: Stalp de estacada.3 11m 3 Cantitatea corectata de apa: A.71 mm): up = 1. Clasa betonului: C 30/25.

Conform cu dimensiunea 11. armaturi (vazi anexa 13. .01.1.· .3 x c= raportul AlC maxim= 0. stratului minima a elemenlului """"lui 500mm).7kg/dm3 Se stabileste (stalp). de mediu (mediu umed :. sortul 1 .HiHl"".:.. de expunere.45% : se alege 38%. d.' minim maxima kg/dm3.iid" limite ale zonelor de granulozitate ~i superioare): (autoagitator).5 '" 45mm .. "\ (C. ge dmax '" 40mm.). 2.80% : se alege 73%. Din anexa f(.0.1mm : 20 . . Dozajul minim de ciment. 22 23 .5mm s 1.5 R. stabilit In functie de tipul betonului (. of . tehnologia in lucrare (ben a) ~i tipul hetonului sortul rezulta la nr. 1..1I'''"'"lului I" """!flui se va stabili condltionat minima ~i masivitatea sfarmarea naturala (stalp din beton (C 30/25). in functie de tipul elementului de punere de beton (Stalp)..3 sortul 3 ."V"f) J si de un sortul 7 . " '.15% : se alege 12%. dmax dmax drnax s 1/4 x b '" 1/4 x 500 '" 125mm .."'1. 50 . Agregatele. 2 clasa de consistenta T3 (cu 0 tasare de 70 1 LOlllm).b .b._ / b) Dimensiunea beton ce urrneaza dlstanta t • ••• IIn'<lZa in conditii de timp friguros de tip I .. in functie de tipul betonului I.•nortul AlC maxim. 40mm.2mm mm: mm: : 10 .n/ulta (beton armat) ~i clasa de expunere s D .11" III functie de conditiile saturata de expunere (element de constructie umed sever) de tipul expus la inghet. Consistenta betonului. 1.B.2 ..20 mm : 70 . clasa de expunere ( (2. I ~i dimensiunea a agregatelor (inferioare 5.60% : se alege 53%...tI.7 Din anexa conditia 2. in functie rezulta de conditia 0 clasa 35 . '" 50 . in functie de tipul elernentului din (b '" ~i anexei in vedere ~ I( /. crt. sortul 20 -40mm : 95 . Stabilirea calitativ3 a materialelQr componente. zona • .. 1 I lin anexa 3. sortul 0. mijlocul de ..30% : se alege 23%.. ca tipul cu apa) ~i conditiile din anexa armat de mediu (mediu 11.32. rezulta dmax ~ " .umat) si 3.iceste conditii trebuind sa fie respectate simultan. tehnologia de transport punere in lucrare a betonului (c= 35mm): sl grosimea de acoperire cu beton a armaturii 1i.50. de expunere 2.100% : se alege 97%.mulozitatea: dozajul de Din anexa ciment 4. \('i 1.) se recomanda a fi executat minima dintre dimensiunea (D '" 50mm). (vezi observatia I din anexa 10.01. 1 . 1. a . fiind rezulta / a) Tipul: Avand provenind balastiera din in vedere clasa de beton (C 30/25) a rocilor ~i anume se vor folosi aqreqate agregate silicioase de IIIl""I!flui .3 x 35 '" 45.5 mm. ~i avand de 500 mm) ~i clasa ca elementul se cu densitatea aparenta maxima: ag '" 2. se stablleste de 350 zona de granulozitate Cunoscand din anexa (I) in de ii -~.)./ulta dozaj minim de ciment de 350 kg/m3. rezulta Din anexa transport (armat).

45 (beton armat ~i clasa de expunere 2.11 [uea agregatului total pe sorturi.si.mtitatea pentru fiecare sort de agregat punctului se stablleste In functle de limitele Intrucat corectie c dimensiunea de granulozitate alese (conform 3. Cornparand valoare cu 971. Cantitatea de ciment ." I. (anexa 13.23 x 1754 100 x 1754 x 1754 = 241<g/m3.2 mm.).7 kg/dm3 (anexa 13. .). . c = 0. " I' volum de aer inclus.~.20mm.~~ = 422 kg/m 3 > dozajul minim de ciment de 350 ktl/m' (vezi fj.6 11m 3 190 . = 12. 100 tmrn: 23 -12x '100 R x 1754 1754 2. Se adopta C = 422 kg/m3. "\I = 2. .20) = 1754 kq/rn" 2L.95 = ..g8 731. 25 .ortuI3 -7mm. ' '.95.7 x (1000 - 4. de apa.). 100 x (351 + 421) =11.n.A' .c.).1 a anexei raportului aceasta NC 53I.). este: suplimentara din umiditatea sorturilor de pietrls Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalueaza aplic1nd relatia: I1Ap = . NC maxim = 0. In functie de clasa betonului rezulta (C 30/25) valoarea ~i clasa cimentului = 0. ! lilde: 3 kg/dm3 .). Cantitatea clasa betonului orientativa de apa de amestecare (T3).g3 de apa. rezulta: A' = A x c = 200 x 0.3mm'.3 = 263 = 351 kg/m 3 kg/m3 . 0. = ~ Agi x j. = 193 kg/m = 263 kg/m3 3 ~) 1\ • ' .5). x (211 +193+263+263) 100 100 de apa provenita = 23. observatia nr.c.0. 38 . I '. (vezi observatia nr. cooticrcntul de . 3 a anexai 14.t .u.3..p) = 2. .ortuI1 . Cantitatea de agregate.~ . Determinarea 1. rezulta: A = 200 11m3 maxima a agregatelor 190 11m3 este 40mm.45 (vezi 14.b. (C 30/25) ~i de consistenta Din anexa 13..2 - =. ' . x 1754 = 421 kg/m3. Cantitatea . Raportul NC.3 11m 3 4.~ punctul B.05 pentru 14.0/0).40mm.ortuI7 sortul20 c un grad III de omogenitate. Cantitatea este: suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip C' = A~~' = ~. ~:~ + Din anexa (32. (A) se determina In tunctie de !'''1'. '. Cantitatea cantitiitii componentilor.. ·. raportul NC maxim In final valoarea admis In anexa 2.).) si anume: = 0. egal cu 2%.2. alegem I.ortul 02.~!.50 - :.ortul 0 . orectarea cantitatii 3.~Agi x lUOiO "i Ag = pag x (1000 . .

6... I urnensiunea .1+422+1738 = 2315.. .Pentru sorturile de pietris ( 7 . 5. nstanta minima dintre barele de arrnatura: D = 75 mm./ Cantitatea totala de apa suplirnentara: 11A = 11~ + 11Ap = 23. r A'gi = 216+198+270+270+356+428 7. = 1738 kg/m3 9.i tumarea betonului cu bena. 1. 3. UN .7 mm): = 2 %.9= 155. Clasa de expunere .0 2 rnm: 211 x (1+ 12) = 216 kg/m3 . astfel: ... 4.i punere In lucrare a betonului: Transport cu . Corectarea cantltatilor de agregat pe sorturi. Cantitatea totala corectata de agregat. Ll //' I 8. i\ -----_ i~C" Cantitatea corectata de apa: A'=A'A= 190-34.1 11m3 1\ LJateinitiale.2-1mm..1 kg/m3 26 27 .3mm'. ~o~) 351 x (1+ 110~)= 356 kg/m3. «ofraje modulate din lemn. I . sortul7 .utilizand sortul 0 . 100 ' 263 x (1+ = 270 kg/m3.: .. A'ag = . '.I I I .40mm. Conditli de transport . 263 x (1+ 12) = 270 kg/m3. Conditii . ~ I ( sortul20 . -\ Cantltatile corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate anterior cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort.<\. Umiditatea agregatelor: . Pb = A' + C + Ag = 155.roslrnea stratului de acoperire cu beton a armaturii: c = 20 mm.i conditiile de mediu: Mediu chimic agresiv cu A"gi = Agi x (1+~) kg/m3 100 "'II esivitate carbonica intensa..9 11m3 "I Aplicatia Nr.. " 100 ' sortuIO.. 421 x (1+ 110~)= 428 kg/m3. 3. sortul1 .I( .Pentru sorturile de nisip ( 0 .20mm. Gradul de omogenitate : I.i tehnologii de executare: Condltil de executare normale. Caracteristicile elementului. 7. sortul3 -7mm.3 + 11.pul elementului: Placa din beton armat.J i k~ .6 = 34. Densitatea aparenta a betonului.iutoaqltatorul .i 2. 193x(1+ ~o~)=198kg/m3.71 mm): up = 1 %.. Clasa betonului: C 20/155. . minima a elementului: hp = 120 mm.

In functle de tipul elementului d (hp heton armat). sortul 1 . In functie de conditla carbonica de mediu intensa). tehnologia de acoperire de transport Din anexa 3.. ~I 71 -I J .c. s 1. (mediu rszulta chimic agresiv) ~i sortul 3 .5mm drnax = 75 = 70 = 26 mm . Toate aceste Se alege dmax conditii trebuind sa fie respectate simultan. !I111l..c ..0.3 mm: mm: 40 .100% : se alege 97%. armaturi a fi executat minima dintre dimensiunea (D minima a elementului CJ. Stabilirea calitativa a materialelor componente. Raportul AlC maxim. 20mm. de granulozitate Cunoscand din anexa (II) In de 1.).1mm : 20 . b) Dimensiunea beton ce urmeaza Se stablleste (placa). rezulta dmax ~ 26 = 20 de mm. mm. 60 .c.) rezulta raportul AlC maxim (beton armat) sl clasa de expunere punere In lucrare a betonului (c = 20 mm): ~i grosimea stratului cu beton a armat = 0. rezulta (autoagitator). In functle de tipul betonului (5. 1. 2. Din anexa ciment 4. Agregatele.50% : se alege 43%...3 xc = 1.20 mm : 95 . crt. Se recornanda de tip I . ·1 Cimentul. Dozajul minim de ciment.45. mijlocul de dozajul minim maxima zona Din anexa transport (armat).7 de expunere (agresivitate 0 clasa./ B.5 . 2 clasa de consistenta T3 (cu 0 tasare de 70 ± 20mm).2mm : 5 .70% : se alege 63%. 120 mm). fiind conditlonat (intensa) rezulta a) Tipul: provenind balastiera din Avand In vedere clasa de beton a rocilor (C 20/16) se vor folosi agreg-a agregate silicioase ca tipul cimentului chimice (carbonica).30% : se alege 23%. ~-e '" drnax s 1/3 x hp = 1/3 x 120 -5 = 40 mm. se va stabili din anexa gradul de agresivitate cimentul de natura agresivita\ii (placa din starmarsa naturala ag ~i anume ~i tipul elementului cu densitatea aparenta maxima: = 2.2 . In functie de conditiile agresivitate carbonica intensa) de expunere (element de constructe expus chimic agresiv) la ~i conditiile de mediu (mediu 12. tehnologia In lucrare (bena) si tipul betonul de granulozitate \>isuperioare): rezulta la nr. + de tipul betonului (armat) ~i clasa de expunere '(" 3. 5. distanta = 75 rnm). Din anexa 3. Consistenta betonului. sortul 0 .7kg/dm3 (vazi anexa 13. c) Granulozitatea: Iunctie de tipul elementului de punere de beton (placa).3 x 20 28 29 . stabilit In funct (5. Din anexa conditia 2. rezulta un dozaj minim de ciment de 400 kg/m3.de expune sortul 7 . se stabileste de 400 zona kg/dm3. dmax ~ D .32.). In functie granulozitate urmatoarele II ~i dimensiunea limite ale zonelor a agregatelor (inferioare 5. sortul 0.10 % : se alege 7 %.

Cantitatea de apa.). pentru un grad I de omogenitate.~ = fAgi x i-i . Din anexa 13. alegem In final valoarea AlC maxim = 0.3mm. 100 ' Din anexa 14..3 11m3 Cantitatea pentru fiecare sort de agregat se stabilests In functie de limitele zonelor de granulozitate alese (conform punctului 3. I~O x 1733 = 122 kq/rn": -sortul 0.' ~i clasa cimentului sortul3 -Zrnrn: 43 . rezulta: = 185x 1.194.7 x (1000 .i anume: A' =Axc sortul 0 .65 (vezi observatia nr.2 .2 mm.0.~ . (2%).2. Cantitatea de agregate. = _L 100 100 x (122+278+347+347) = 21 911m3 ' Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de pietris (1%).3 = 432 kg/m3 > dozajul minim de ciment de 400 kg/m3 (vezi Ale 0. coeficientul de Cantitatea orientativa de apa de amestecare (A) se determinA 1n functie de clasa betonului (C 20/16) ~i de conslstanta (T3).C. egal cu 2%. pc = 3 kg/dm3 (anexa 13.65 (beton armat ~i clasa de expunere S.3 .p) = 2. 3 a anexai 14.9 11m3 x 100 30 31 . C' = 4.05 = 194. rezulta valoarea raportului AlC = 0.5).A' .1mm. Se adopta C = 432 kg/m3.7 kg/dm3 (anexa 13.20mm'.). 2.60 + 0.23 x 1733 = 347 kg/m3 . maxima a agregatelor este 20mm. rezulta: A = 185 11m3 Intrucat dimensiunea corectie c = 1. Ag =p ag x (1000 .. Cantitatea de ciment . Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalueaza apliclnd relatia: A. = 194.45 punctul B. Detenninarea cantititii componentilor.) . ~) lrnpartirea agregatului total pe sorturi.). Corecta rea cantitatii de apa. 1. Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip 3. 2~0~7 x 1733 = 278 kq/rn"..).si. Cornparand aceasta valoare cu raportul AlC maxim admis In anexa 3.j_ = 1010 (590) =5. sortul 7 .4~2 . ' . este: AA p =:E Agi x. este: .05 = 0.c. sortul 1 .05 . p = volum de aer inclus.A..J!. (vezi observatia nr.20) = 1733 kg/m3 Unde: pag = 2.c. (32. In functie de clasa betonului (C 20/16) 63 -43 100 100 x 1733 = 347 kg/m3.1 a anexei 14.'.63 x 1733 = 590 kg/m3 6. 97.). Raportul AlC.).

sortul 0 . Cantitatea totala corectata de agregat. sortul1 sortul3 .Ap = 21.2 .20mm.I':.27.2 mm. bena. Corectarea cantitatilor de agregat pe sorturi. basculanta. 2 Idem sau fundatii din b. 32 33 . 278 x (1+ I~O) 347 x (1+ I~O) T2 30110 = 284 = 354 = 596 transportoare.5 11m 3 BEIONlJLUI de obtinere) A' = A' . bo) kg/m 3 strueturali. banda bena. monolitiziiri.5+432+1713 = 3 2311. A = 194.ll.~ + I':. Ph = A' + C + Ag = 166. \ A'gi = Agi x (1 + /~o) kq/rn" I Fundatii din beton simplu sau slab annat. kg/m3. 3 . T3 70120 347 x (1+ I~O) = 354 kg/m 590 x (1 + 1 sortul 7 . Cantitatea totata de apa suplirnentara: Anexe pentru determinarea compozitiei betonulul.8 11m3 ANEXA 1. grinzi. bena. kg/m3.3 . I':. Densitatea aparenta clemente eu sectiuni reduse. pereti autoagitator. compactare. elemente masive.A = I':. T4 120±20 9.3mm. 3 Idem realizate eu beton pompat. bena. autoagitator.0.. T31T4 100±20 8. 6 Betoane preparate eu aditivi T5 180±30 superplastefianti. 122 x (1+ I~O) = 125 kg/m3. sortul 0. .a.9 = 27.stalpi. autoagitator.1mm. Crt. -7mm. Cantitatile anterior corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate Nr.8 = (Cerinte ~i modalitati 7. T4lr5 150J30 superplastefianti.5 kg/m S Betoane preparate eu aditivi autoagitator. Iipul de elemente sau beton Mijloc de transport Consistenta Notare (c1asa) Iasare (mm) cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort. placi. astfel: _.9 + 5. Cantitatea corectata de apa: CONSISIENIA 166. bena. recipienti. armaturi sau dificultati a betonului. A'ag =~ ·"i A'gi = 125+284+354+354+596 = 1713 kg/m 3 4 Elemente sau monolitizari eu de autoagitator.

diguri. cu api (ex: cheiuri. 2 agresivitate intensa lBetonul din zona variatiei nivelului ca fiind de de constructii sau expuse in perioada (ex: expuse la ME DIU UMED MODERA T nesaturata umiditatii de iamii. MEDIUUMED 1 b SEVER !constTUctii sau clemente 2 de constructii expuse la ughet in stare salutata anale deschise. scari estacade.. (ex: tuncle de congclare.) lara clemente situate in zonele a nivclului (ex: fundatii de rara posibilitate Constructii de stropire. ~ 3~ 35 .nclusiv ccle din grupurile sanitare ~l AGENTI pentru dezghct drumuri. permanent reatice constructii apelor. !nseaciune generata ncar" umiditatea de procese depaseste tehnologice 90% (ex: hale sau se produc It'rccvent degaj ari de abur). dale pentru !apartamentelor de locuit si din halele <75%). b SEVER Constructii ~ermanent ~i clemente expuse MEDIU MARIN FARA. de variatie de inghet etc. iNGHETDEZGHET zonei de variatie a 0 la temperaturi mai mari de 30°C (incaperi care degaja caldura. adiere. 3 m deasupra nivelului miirii. de constructii DEZGHETARE 4 nchise. tmpermeabilitate pentru beton.). depozite contact apelor de apei de mare. !construe\ii supuse presiuuii apei pc una din fete . hale cu !nivelului apei de marc (pc ~Iementului inaltime a leu utilaje sau aparatura jprocese calde etc. platformc). sau clemente de constructii interioare sau sarii . Constructii expuse inghet-dezghetului sulfatica).. si bucatariile industriale cu DE xterioare cxpuse la inghet-dezghct si actiunea interior ale elcmentclor .).ntempcriilor sau umiditatii unor scurte constructii cu lPerioade in timpul executiei. in b CU iNGHETDEZGHET 1 agresivitate slabii ronstTUctii expuse indirect agresivitatii cu apa (ex: wa agresivitate fundatii sub nivclul marine deschise. +5 de la nivelul miirii. nchideri perimetrale 3 MEDIU UMED iNGHET Constructli ~i incalzite structurale iama (ex: Ictcle spre din c1iidirilc civile. inchideri elemente perimetrale de constructii "cope~te). considcrata espcctiv: u sau constructii lara neincalzite leea.). dar lara posibilitate pereti de contur inchise care nu se incalzcsc ellnditii lPe timp de iarna. cu umiditati interioare a I agresivitate slaba lBetonul aflat permanent tBetonul de deasupre sub apa miirii. Clasa de expunere Exemple de constructii 2 a ~onstruc\ii ~pa\ii sau elemente ferite de constructii de actiunca cu exccptia respectiv situate dircctii in a ronstruclii condens sau sau elemente alternanta de constructii frecventa expuse la ~i de umiditate o 1 MEDIU USCAT MODREA T inchise. cle. respectiv intre otcle +3 . 2 m. stalpi pentru estacade. 2 a ~onstructii nghet in sau elemente stare de eca. [exterioare.o 2 CIdASE DE EXPUNERE A CONSTRUCTIILOR DE MEDIU iN ('ONUU'llU.

65 0.2.Il·"vilate • beton simplu ~~V(.45 0..0 1 b 2 2 agresivitatc intensii onstructu ixpuse 'II""" I" nivclul ANEXA 3.JUJ.40 0."d IlIkllll"'.50 0.sivitatc foarte * beton 2 ~ozaj kg/m'). Mediu chimic lMediu chimic I).c.7mm - - - - 5 6 da • - 4 iAgregate reztstente 1a iogbet 5 Grad de inIpermeabilitate. se pot intalni in practica singurc sau in celelalte clase de expunere.iI.60 -1~~ 0.45 d Mcdiu ag.TII BETONUUJI iN DE EXPUNERE A MEDIULUI CU INGHETDEZGHET . a gr. intcnsii I A/C max c ell a).50 0.55 0."lo. Nr. IIlll'IllIlIIl" trccventa ""'1< 1111111.50 * beton chimic ell -- 0.50 0..1O PSIO P410 P410 pglO P810 PSIO PI210 PI210 PSIO P410 PI210 Pl210 P410 P410 PSIO PI210 PI210 PSI~ Pl210 P12"o P810 Pl210 PI210 * beton annat PSIO pglO P810 • beton precomprirnat - P410 PSIO PSIO 36 37 . 4 5 6 da 4 5 6 da 4 5 6 da 4 4 5 6 da max.55 0.3lmm max. min.50 0. • beton simplu beton annat • beton precomprimat 32.50 .E A DlJRA.lTA.45 0.55 0. a gr.50 0. 4 MEDlU MARIN mm CERINTE DE ASIGURARk: CONDITJII.50 0.40 0.55 0.55 0. Crt de IlIl(h"11II putcrnu stare ~i 5 MEDlU CHIMIC AGRESIV b ~l'Ill'IlIl de procesu Parametrul eompozitiei (Caracteristica Clasa de expunere conform anexei 2. • beton simplu P410 P410 P410 pg. 0.16mm max.50 11 12 0..II a~n:"vitale foarte 0 betonului) la 2 Ib 3 2a 4 2b 5 3 6 4al 7 4a2 8 4b1 9 4b2 10 5a 5b 5c 13 5d 14 ~Iabii (FS). precum ~ saturatii. ~i ~i salinitat] prin strOIIlIl'~1 umiditiitii ~osibilitiitii ~ondclIs ehnologic. a lMediu chimic . 150 300 300 350 250 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 400 400 350 400 400 350 400 450 350 35~ 350 350 350 350 400 400 400 450 450 450 o Observatie: Clasele de expunerc combinatie CII 5 (a. de ciment min.4S 0.50 0. 0.45 0.55 0..50 0.50 0.65 0.60 0. a gr.55 0. min..45 0.d).40 .b.ntensii (FI).50 0.55 0. ell t Raport agll"lvilatc slaba (S).40 annat precomprimat O. • • _.55 0.55 0.<t 350 ~ 350 3 Contmut indus de aer f-- (%).50 0.

\() - ZONE DE GRANULOZITATE \~\i \ * beton precomprimat Observatii: (fI"IO I.lui 3..- '" Se adopta en preciidere dacii amestecul la punerea in opera. 12. T5 300. Definirea granulozitatii agregatnlui de segregare total se va face prin incercari preliminare consistentei ~i ur marmdu-se evitarea tendintei ~i de separare a apei si obtinerea . proiectantul poate prcvcdc betonului ( .. de beton nu prezmta tendinta de segregare ~i Limitele zonelor de granulozitate Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul pentru agregate 0 pentru agregate 0 pentru agregate 0 sunt prevazute 16 nun . in anexa 5.. I) -. 71 nun. se va asigura incadrarea ""8 I de granulozitate. . 16.11 o -<.I. 6 Grad de gelivitate beton simplu beton annat G50 Gloo Gl50 GIOO Gl50 GI50 GIOO 0150 Gl50 (. 20... 38 39 .40 nun.--_- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III II 12 13 14 ANI<:XA 4.:450 II I (II)' I ~450 III II (III). 5d se vor utiliza cimcnturllc rczistente in medii agrcsive conform anexei 2.1 total pentru treceri panii la 3 mm inclusiv.. Aceasta prevedere se aplica in cazul agregatelor 0 ... 20 nun .\:.. In cazul betoanelor expuse 1. In cazul betoanelor en agregate agregatnlui daca lipseste in -". La prepararea betoanelor expuse in clasele 5c. . 0 .... juotcctia in clasa 5d. . a nu se constatii dificultati - .lasa de tasare Zone de granulozitate recomandata pentru dozajul de prin peliculizare cu materiale si tehnologii specifice agrcmcnlalc ciment (Kg/mc) ~300 T2 T3 si T3ff4 14.: pentru agregate 0 .I". lnsci betonului. 7. cu granulozitate discontinue. 31 nun.. T4ff5.I~(J (11 "to UI~(J GI50 (. 31. 0 . II 1 l.40 mm . pentru agregate 0 pentru agregate preparate 0 7 mm.

min... Limita 0. min. min. 15 10 10 5 5 1 3 70 54 7 100 95 II max. min.. max.31 mm i ~ ~ \ ! A(.Rt~{iATt: 0.2 max.2 0/0 treceri in masa prin sita sau cumul 1 45 35 35 25 25 15 \ I max.OR DE GRANJJLOZITATE PENIRU AGREGATE 0. min.16 mm Zona Limita 0.. min. II max.2 % treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 30 30 20 20 10 15 ~ 3 50 40 40 30 30 20 7 70 60 60 50 50 40 16 90 80 80 70 70 60 31 100 95 100 95 100 95 10 105 5 1 1 II max.2 % treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 30 30 20 20 10 3 (9) 60 50 50 40 7 (10) 80 70 70 60 60 50 20 100 95 100 95 100 95 treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 25 I max.O L.1 . min... - 40 30 ) LlMIJELE ZOm:LOR DE GR~NULOZIJATE PENTRU LlMIJELE ZONEJ. min. 3 65 55 55 45 45 35 7 85 75 75 65 65 55 16 100 95 100 95 100 95 Zona Limita 0. 0/0 PENTRU 0. L.L1MIJELE ZONEIIOR DE GRANULOZIJATE AGREGAIE LlMlTELE ZONELOR DE GRANULQZITATE PENTRU AGREGATE 0::t7 mm \.20 mm Zona Limita 0. min. min. III max. 15 10 10 5 5 1 I I I III max. 12 3 III max.

15 10 10 'i 'i IMENTURI CONFORM STANDARDELOR NATIONALE S. . unenturi rezistente conform SR 3011. calcar dolomitic. . 15 5 I" in normele europene ENV 197. uncnturi bidrotebnice.40 mm PEN'I'Rll ANEXA 6. min.71 mm PENTRU 1 ' AGREGAIE Tipurile uzuale de ciment care se produc dupa noile standarde 9. rcprczinta cimenturile pentru lucrari «u-nlc. % treceri in masil prin sit! sau cumul .conform speciale. • . . ((MENTURI CONFORM STANDARDELOR PR(WESIONALE S. uucnturi compozite (cu adaos) . in ANEXA similarc cu cimcnturilc III max. Zona Limita 0. . sunt prezentate 7..P. SR 150n. prin caldura redusa de bidratare.. practic pot fi 1 / luvalate cu cimenturile produse dupa STAS. SR.2 max. la care nu se impun cerinte . min.2 % treceri in masil prin sitil sau cumul SORTIMENTE 40 100 95 100 95 100 95 . la sulfati.R. 1 18 6 3 32 13 7 45 22 16 61 38 25 70 50 31 77 57 40 84 68 71 100 95 Sorturile. . . conform ANEXEI Limita 0. I I I DE ClMENIURI 1 30 25 25 15 3 (5) 45 35 35 25 25 15 7 (10) 60 50 50 40 40 30 20 80 70 70 60 60 50 CAR ACTERIZARE i max.grupate astfel: .. conform SR 388. 'imenturi cu adaos pentrn drnmuri (inclusiv varianta aditivat). min. .LIMJIELE ZONELOR DE GRANJJItOZIIAIE AGREGATE 0. . respectiv tipurile de ciment din aceasta categorie sunt prezentate in 8 I Se disting urmatoarele grupe de cimenturi: Ilmenturi lara adaos tip BS 12-78. uncnturi Portland lara adaos. 'imenturi aditivate (cu sau lara adaos) . respectiv 'a/ute tipurile de ciment ce se pot teoretic produce. scorie bazalticii sau tuf. conform L1MIIELE ZONEU)R DE GRANULOZIIATE Q". caractcrizate prin rezistcnte initialc ~i . '-2 . II max. caracterizate SR 301 J....!"turile. min. I 'unenturi cu adaos de calcar.'JI-XA 8.

CIMENT 3. 42.5. CIMENT ALB ~I CIMENTURI COLORATE.42. 1055..dupa 7. CIMENTURI IIA-M Ciment Portland compozit II A-S Ciment Portland cu zgurii II A-V Ciment Portland cu cenu~ii II A-P Ciment Portland cu puzzolana IIA-L naturalii COMPOZITE (CU ADAOS) puzzolana.conform S. cenusa de termocentrala 32.~ I.42. [aluuuu: In.-20 furnal.cenusa. a c:><.cenusa.P. 3.) --I . studiilor ~iinccrcjirilor si prevederile SR388 - 32.5It 4. puzzolana. Dintre 1 2 3 4 cimentul DSP 52. 52. J.5.5.52. 32. ! I 1 Ciment Portland cu calcar calcar II B-M Ciment Portland compozit arnestcs de zgura.5R trass baza de studii elaborate de un laborator national sau regional de specialitate.5R 52.5R. 42. .5 52. S.2 La stabilirea domeniului liinga rezultatclc de utilizare pentru aceste cimenturi de laborator) se vor lua in considerare din prczcntul cod.5R.42. * Cimenturi colorate conform Aceste cimenturi pot fi folosite la rcalizarca de betoane (microbetoane) decorative pe SR 1500 6 . speciale fabricate la cererc.R. Pc piata cimcnturilor europeana pot aparc si altc tipuri de cimcnturi.calcar SR 1500 21 ~ 35 zgura granulata de fumal 32. ClMENTURI AGREMENT ATE. (pe I Ciment Portland PORTLAND - (F'ARA ADAOS) 32.5R.42. fie cimcnturi Tip 5 Acestea trcbuie agrement ate conform legislatiei cimenturile agrement ate se mcntioneaza cuprinse in ghidurik spccifice.5R trass 32. I1PURI norma DE qMENT NAITO rs:~IjE Adaos % CONFORM Tip Sort STANDARDEIOR j SR :sS Clase de Rezistente 6 ENv 197.5R.5.5.5 alb .calcar zgura granulata de * Ciment amestcc de zgura.5.r -~ ANEXA 3.5 II B-S Ciment Portland cu zgura II B-P Ciment Portland cu puzzolana naturalii IIB-L Ciment Portland cu calcar calcar ['5 .

STAS 4240-86 max.5. 65 zgura granulatii de furnal Pc 32. I CD CD-A Ciment pentru drumuri cu adaos Cimenturi dmmuri pentru cu adaos SP 7: 1995 zgurii max. 42.5.5 42. SP 8: 1995 omantan NSF aditivat I.5 zgura + 40 0. 42. 42.5R.5.Aditivat .5R + puzzo lana + cenusa Tip 3 calcar % 4 max.5R Sortul de Ciment Standard Profesional SP 2 Adaos sau/st Aditiv Clase de Rezistenta VA Ciment compo zit SR 1500 18" 30 zgura granulatii de furnal 32.5.Rezistenta iniliala mare .5. 15 32.40 32. 1.EGENDA: A. 20 32. 1. R.5.previizutAill BS 12-78.5.1 IlIA 2 Cimcnt de furnal 3 SR 1500 4 36765 5 zgura granulatii de Iurnal 6 32.5 US 12-78 Ciment Portland I-A Ciment Portland aditivat SP 3: 1995 SP 5: 1995 - 0. 52.5R.5" 42. 20 32. 25 32. 52.4-0. I romanian NSF Hz-A 36 ~65 Ciment hidrotehnic aditivat SP 6: 1995 zgura + romantan. 32..7 ..5 32.5R.conditia de rezistenta din standarduJ SP3:1995.. 52. 42.5.5 5 CIMENTURI III HIIIA-S IlIIIB-S HIII/A Cimcnt eu zgura SR 3011 Ciment fara adaos HIDROTEHNICE 6" 20 21: 35 36.5.Clasii echivalenta .5R. NSF 35-40 0. 32.5 Ped Ciment Portland u adaos de calcar dolomitic SP I: 1994 calcar dolomitic max. *.5 52.5.4 42. 52. 32.5 32. 'I CIMENTURI SRI SR II1A-S SR II1A-P SR IIIB-S SRiIlIA Ciment cu zgura Cimcnt eu zgura Ciment eu puzzo lana Ciment lara adaos Ciment eu zgura REZISTENTE - LA SULFATI - Ps Ciment Portland cu adaos de scene SP 2: 1994 scorie bazalticii tuf conf.5 42. 42.5R. 52. I I zgura granulatii de furnal 6" 20 6720 SR 3011 21: 35 zgura granulatii de furnal Pt Ciment Portland cu adaos de tuf max.5R.4 42.5 . puzzo lana naturala 32. TIPURI DE ClMENT CONFORM STANDARDELOR PROFESIONAI j E SP Tip ( 'iment (simbel) 0 1 Ciment Portland cu adaos de calc ar IV A Cimcnt puzzolanic SR 1500 II ~ 35 puzzolana si ccnusa 32.5 32.5.fiind cea. 42.3-0. 52.5R. 42.5R ANEXA 8.5R.5 52.5.5R.5R.5R. 42.3-0.

42.S 32.32. SIAS 4 0 1 2 3 4 1 en grosimi mai mici de 1.5(1). 2 Echivalent aproximativ cu ciment STAS Tip 3 clementelor \ crt. Clasa betonului Tipul de beton Cimenturi Cimenturi utilizabile recomandate Nr. 7 SR 132. II B . IVA. C 20/16 5 6 ~-"- IIA . 1-32.S 32.ANEXA ANI':XA 9.5.32.5..5 SR II / AS32.R. 1.5 3011 SR35 SRA35 3011 C 351 C 37/30 C401 C 45/35 C 50/40 8 Observatii: 1) Echivalenta cimenturile din punct de vedere al rezistentelor.5A-R DSP 52. OSP 52.I Cimenturi produse conform S. IVA. (Ps 1'1)32.R. . annat IIA .5 m execntate in afara C 10/8 simplu VA) 32. 10.5A.5.8 . 5 (lilA.5 II A .42.5(2). CU qMENIURILE " d.5.5R.5R.5. Tip S.S. ITA 32.42.lemente san constructii 2 C 5/4 3 4 (IllA.5 - UA . C 15/12 lIB .32.5. dacii cimenturile atunci echivalenta se produc en rezistente in cazul cimentulni corespunziitoare este descoperitoare M 30 ~ifoqatii (la limitii) pentru cimenturile de" mares " 35.. conditiei este acoperitoare S.5 liB .5 H II / AS 32. 49 1. C25/~ C 30125 armat BS 12-78 1-42.32. VA)32.B. " I 1 l.5.5 HI32. numai in sensu I in care C 55/45 C 60/50 C 70/60 C 80/70 de inalta rezistenta armat (precomprimat 152. Conditiile de executie .5 armat !<precomprimat I 42.5R I 52. (Pc Pcd)32.5 se produc en realizarea de c1asii conform 2) in sens invers. BS 12-78(2).5 142.5.ilsau caracteristicile CONFORM S. I52.'[ON SI RETON ARMAT AyAND CONDlTII NORM ALE DE EXPLOATARt. IIA .5.S.5 3011 1500 388 M30 Pa35 P40 P 50 (P45) H35 Hz 35 3011 1500 388 perioadei de limp friguros. lIB .R.5 132. " marcii " ST AS. 132.5/52.5(1).52. STABILIRtiA TIPULUI DE ClMENT PENTRU UJCl~ARl DE ECHJvALENIA APROXIMAIIVA A CJMENTlJRILOR STAS PRomISE UJ.5A i 1-32. 1-42.5A1 52.

2 Elemente sau constructii masive avand grosimea egala sau mai mare de 1. C SO/40 .5. BS 12-78.SRA. (2) Utilizarea estc conditionata de utilizarea la prepararea betonului ~i a unui aditiv reducator de api (plastifiant sau superplastefiant). I-42. Nr. (I) Utilizarea cimenturilor de tip II B.5.SR.S/42.5/ H 1-52. I .S/32. 1S2. H II.5A. ~42.5. Elemente sau constructii masive. IIA-32.SR.5 II I-32.5m. II A . < C 20116 IIA. Pentru executarea elementelor cu grosimi mai mici de 1. HIIIA-S 42.5 142.5 m pe timp friguros.S 32. armat HI .S 32.S 32.5-A C 37/30:. C50/40 armat I-42.5 5 1I1l1B-S.S/52. C 20/16 armat HIllA .5m.5/32.5.5.5/52.S.5.SR.5. IIA-S 42. 0 I 1 Elemente sau constructii cu grosimi mai mici de 1. II IIIBS 32. I-S2. II. Crt. 132.5.5. 35% adaos) la elementele din beton armat se va face numai cu avizul unui institut de specialitate.5 H IlIA-S 52.5R.S. Hz52.32. C 60/50 C 70/60 armat KI'recomprimat H 1.5(2).5. ANEXA 11. STAB!LlREA TlPJJUJI BEION DE ClMENT PENTRU LUCRAR! DE 51 BETON ARMAT E~.:k ~ j C 85170 Observatii: 1. I-32.5.32. 2 3 simpiu 4 5 armat precomprimat HI .52.5A. DSP 52. 1-52.32. C 55/45 : C85170 annat I52. II A-S32.5. H 1-32.5.42.5 50 51 .5(1). avand grosimea egala sau mai mare de I.PUSE LA INGHET IN STARE SATJJRATA CU APA. . I A . I42.42.0 2 1 2 < C 15/12 C 15/12 3 simplu 4 H III/A .5m./ \ C 20/16 ~C 3S/ armat 1-32.5/52. II I-32. Condltiile de executie ~i/sau caracteristicile elemcntelor CIasa betonului Tipul de bcton Cimenturi rccomandate Cimenturi utilizabile C 25/20 C 30/25 C 35/C 37/30 C 40/C 45/35 --) II A-S 32.5/32.S. H IIIB-S (care au un continut de max.SR.S II I-42.5.S 32.5/42.5 H IIIA-S32.SR('1 BS 12-78.5/32.5 R I-32.S H 1-42.5R.5.5/42.5/32. C 55/45 ~C85/70 armat II 1-52. II B .5R BS 12-78. H 1-32. sc recomanda utilizarea cimenturilor cu intiirire foarte rapidi (R). C 20/16: C 35/ C 40/35 : C50/40 armat armat < C 20/16 simplu II IlIA-S-32.

SRI.tsI~~I ~ll ~£t. III A. SR I. VA. HI.t. SR IIIA-S bcton simplu 5 1 32. II B. SRI. II I." ~. ANJ<:XA 12. H IIJA-S. HI. slaba II III A H II/B-S II IIIA-S IIA-S IIA-S. It II/B-S.5.5. 52 53 . intensa sau foarte intensa foarte slaba. H IIIA-S.u lIS ~U. Nr. ~mU~SIl:E Agresivitatea sarurilor de intensa sau foarte intensa SR II1B-S SR III/A SR II1A-S lIA-S HIlI A-S II A-S. HI.llrI16. SRI. SRI. II I. SR I. 3 Agresivitate sulfatica intensa sau foartc intansa (toate cazurile) SR II/B-S. H IIIA-S. HlA-S.5.5. IS~·UIB~I. II A-S ~I. Natura Gradul dc Cimcnturi rccomandatc bcton simplu bcton armat 4 Cimcnturi utilizabilc amoniu -. HI. II II/A-S. II IIIA-S. I . II A.un. IV A. SRIIIIA. / 2 Agrcsivitatc carbonica I 32. slab a IIA II A-S BS 12-78. I 32.''''''V . H IlIA-S.- Icr I"!. Agresivitate bazica foarte intensa slaba HI IIA-S II IIIA-S.IBE~ IIl!ULlIl DE ~IME~I 1!E~nUJ l. H IIIIA. SR I. II II A-S H IlIA-S ~ \ slaba. beton armat 6 132. BS 12-78.~-~~ II 1 Agresivitate magneziana 2 slaba / 3 II IIIIA H IlIB-S 4 II IIIA-S 5 IIA-S 6 IIA-S.5.5.~~. BS 12-78. SRIlIA-S. BS 12-78. II I. BS 12-78. II IIIA-S. slaba IIA II A-S as 12-78. H IIIA-S. SI~. HI.BI DE BEIDIS SI BEIQIS ~BM. II I. I 32. SR lIIA-S. SR L 0 1 de 2 3 1 Agrcsivitate dczalcalinizare intensa SR IIIA-S SR I If II1A-S HI. HI.'''''l'' intensa sau SR IIIB-S SR III/A H IIIA-S III IIIA-S SR IIIA-S.. I 32.

45 0.3 .5 40 4 70 3 4. Clasa cirnentului 42. 2. valorile din tabel sc rnaresc cu 10%. ANEXA 14.35 0.2.05.7 2.45 0. . APARF:NTA Densitatea aparenta ( Kg/dm") Tipul Materialului Silicioasii (agregate de balastiera ) 2. • spor 10% in cazul agregatelor 0 16 mm. CANTITATEA CIasa betonului C5/4 ORJENTATIVA OF: APA 111<' AMI<'STH'ARE 1 1 1 YALORTLE MAXTME ALE RAPORIIlLUI iNCERCART PRELIMINARE Ate PENIRU Apa 'in (11m3).. E25~0 C 30/25 C 35/ C 37/30 C401 ) .. tinand seama de redueerea rezistentelor finale.. pentru consistenta T2 160 170 185 T3 170 185'" '_' T3/T4 '1'4 - (GRADUL II DE OMOGENITATE) 200 215 CIasa betonului 32..:":" 0.70 0.9 3.. • spor 20% in cazul agregatclor 0 7 mrn.47 0.7 2.. iar pentru gradul III. scad cu 0.~~ 0.40 0..C 25/20 > C 30/25 Observatii: 220 230 200 0.33 0.5 C lOIS C 15/12 C 20/16_. cele propuse in tabel diminuate cu 0..7 2. Pentru gradul I.31 mm. Acestea sc vor corecta pnn reducerc sau sporirc dupa cum urmeaza: * reducere IO'}. YOLUMUL DE AER INCLIIS iN CAZUL UnLlZARII ANTRF:NORT DE AF:R Dimensuinea maxima a agregatelor Aerinclus % ADlTIYILOR 3.30 0.ANI':XA 13. • reduccre I0-20'}.---o.40 mm.0 Calcaroasa Ceramica Bazaltica Ciment I.50 0. in cazul utiliziirii agregatelor de concasaj.40 0.. valorile raportului NC se va adopta astfel: . • spor 5% in cazul agregatclor 0 20 m: C 45/35 C 50/40 C 55/45 C 60/50 C 70/60 C SO/65 Observatii: ol<'NSITAH'A '"" .pentru gradul I.50 0.60 ( Valorilc privind cantitatca de apa de amestecare previizute in tabel sunt valabile in cazul utihzarii agregatelor de balastiera 0 ..71 mm.05 (corespunziitoare grad. .50 0. III) 54 55 .5 52.35 0.28 • reducere 5% fn cazul agrcgatclor 0.05. Valorile din tabel sunt valabile pentru gradul II de omogenitate.pentru gradul II. valorile eresc cu 0...45 0. cele previizute in tabel.. • spor 10% fn cazul Iolosiri pietrci spart~. de omogenitate. . in functie de conditiile de expunere sau exploatare valorile NC nu trebuie sa depaseasca pe cele rezultate din ANEXA 2.in cazul agregatclor 0. in cazul folosirii de aditivi. In cazul aeceleriirii intariri betonului prin tratare termica.35 0. (mm) 10 7 16 6 20 5 31 4..5 C lO/8.40 0.38 0. de omogenitate.75 0.

5 clc . C 35/C 37/30 ..m.s MINIMA PEN 'IU ir1!:~R!:~RI l!B1~I.£REYA. GBAllllljUl I B~5l!~!:IIl:: GBAIlIll.5 62. D. elementului: i I . sc scade san se adauga valoarea t1. 1 I 8 Granulozitatea total agregatului "" dozajul de ciment.lasa).R.LII III Il~ !JM!JG~riIIAI~ Clasa betonului '* forma ~i dimcnsiunile ft< desimca armaturilor: ~i transport.u1 fA LA COMPRESJlJNF.E~ ~ ~~In. conditiilc de scrviciu si expuncrc.i~ I.N 15.. ~ . I.5 101 la valorile prevazute cilindru 14. Pcntru gradul I. -:ute '*caracieristicik .5 3 4 <.C 37/30 C 40/3 4 5 6 (consistenta) marimea granulei maximc a agregatclor.icntului (sectiunc armarc). (N/mml) (Cilindru) 2.Its !:Az. adoptata.5 19 23 cilindru 41 45 50 54. de punere in lucrare.5 67.5 56. -r I 1* caracteristicilc 3 RaportulAiC clasa bctonului.. respectiv III de omogenitatc * conditii fI' conditiile de scviciu si eXpU11Cf': / mai sus. bcronului (durabilitat. elementului. elcmentului (masivitate). (N/mml) D. -I I II.zliIE TN TARlff.5 38.I. 7 Cantitatea de apa de amestecare '* conditii de preparare '* lucrahilitatea (Cub) C 10/8 :.- I ~AUlAB. de 29 33.ANEXA JU:ZISII<. PF.C 20/16 C 25/20:.B~~l!~~IIl:: ~~ AIlAlU.5 37. i --·-··-~-·-----------l tate a.. conditii de seviciu ~i expuncrc: de transport ~i punerc in lucrarc. Parametrii comnozjtiei belgDJJ.A 2R zrr.5 58.. Parametrii compozittei .'SIIA'rt. Nr . . + C 55/45 1* consistenta adoptata.5 29 36 42 47 48 Clasa betonului C 40/C 45/35 C 50/40 C 55/45 C 6()/50 C 70/60 C 85/70 fb preliminar cub 51. UMU~lt.I1I.NTRlJ '* forma ~i dimcnsiunile 1to GRADlJL II DE6 Granula maxima a agregatelor desimea armaturilor..A VALORIT._.. . ~' .IMIl'SAB~ (GRAD II DE OMOGENITATE) . tipul de aditiv folosit. I Tipul de ciment "" clasa betonului.5 68 73 84.:j_'l\ra1 I omoger i la prcpa r:t n:)1 -.~ ~ Factorul pe baza caruia se stabileste: Crt. grad ~tonului. '* grad de impermeabilitate ccrut. SE S!:AUt4. C 60/50 ~ C 85/70 1* tehnologia 56 57 .1.5 81 in tabelul 4 5 Dozaj minim de ciment Lucrabilitatea 2 Tipul de aditiv '* caracteristicile conditiilc I ! de transport si puncre In lucrare. I j Clasa betonului C 10/8 C 15/12 C 20/16 C 25/20 C ~W125 j fb preliminar cub 18 23.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful