4. Verificarl 5.

Aplicatii

experimentale pentru determinarea Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 compozltiei betonului

13

5.1. Aplicalia 5.2. Aplicatia 5.3. Aplicatia

15 21 27

STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI

6. Anexe pentru determinarea

compozitie! betonului

33

Anexe Programul de calcul "Cornpozitia betonului" 61

I Generalitati

Bibliografie

......................................................

················.···

99

Stabilirea

compozidei unui beton presupune

parcurgerea componente

a doua etape: cea a si cea a deterrninarii unui dozaj minim cerintele legate de lntarit,

Llbilirii din punct de vedere calitativ a materialelor
1" oportiitor .I"

acestora.

Ea trebuie

astfel rezolvata

tncat In condltiite

ciment (care este cel mai costisitor), amestecului acestuia proaspat,

sa se asigure In totalitate ;;i alte proprietati prevazute realiza

p. oprietatile

rezistenta

ale betonului prin proiect. integral

durabilitatea

;;i eventual

alte cerinte speciale nu se poate

Stabilirea nresupunand, ciment obtinute

cornpozitiel

betonului

analitic,

ea

dupa determinarea

prin calcul a unor pararnetrii experimentale pentru

(cantitatille atestarea obtinute carora

de apa,

~i agregat, ;;i eventual Factorii

AlC, etc.), verificari efectuarea care

rezultatelor prin calcul. se stabileste

unor corectii asupra rezultatelor trebuie cunoscuti ;;i pe baza

minimi

cornpozitia

betonului

sunt: (definita pe baza rezistentei caracteristice fb * cub ;

• clasa (fb*cilindru)

betonului

la compresiune

determinata

pe cuburi

cu latura

de 150 mm sau pe

cilindrii cu diametrul carel valoare definite

de 150 mm ~i lungimea maximum

de 300 mm, la varsta de 28 zile si sub a 5 % din rezultate. Clasele de beton

se pot situa statistic

In acest mod sunt : C 5/4, C 10/8,C 15/12, C 20/16, C 25/20, C 30/25, C

35/·, C 37/30, C 40/·, C 45/35, C 50/40, C 55/45, C 60/55, C 70/60, C85/70);
• conditiile de mediu (uscat, umed, umed cu lnghet. marin sl chimic agresiv);

L,

5

- conditiile (clasele) de expunere (constructii ferite de intemperii ~i umiditi'iti, expuse la lnghet In stare saturata sau nesaturatii cu apa, expuse presiunii apei, expuse agresivitatii marine sau chimice etc.); - conditiile de executare (normale, lucrari efectuate pe timp friguros, lucrari masive, structuri realizate cu cofraje glisante etc.); - tehnologia de transport sl punere In lucrare (autoagitator, bena, pompare etc.); - tipul, forma ~i dimensiunile elementului de beton; . - distanta minima dintre armaturi; - grosimea stratului de acoperire cu beton a arrnaturii; _ gradul de impermeabilitate cerut (P101
J

2.2. Dozajul minim de ciment Din anexa 3., In functia de tipuli:letonului (simplu, armat sau precomprimat) ~i de clasa de expunere (anexa 2.) rezulta dozajul minim de ciment.

2.3. Agregatele a) Tipul - pot proveni din starmarea rationale a rocilor (de rau, de balastiera) sau din concasarea acestora; b) dimensiunea maxima - se stabileste In functie de :

p'O 8

l

p'O 12'

P 420

I

P 820

'

P 1220

-

reprezentand presiunea maxima a apei, masurata In bari, la care adancirnea limita de patrunders a apeiin beton este de 100 mm respectiv 200 mm); - gradul de gelivitate cerut (G50, G100, G150 - reprezentand nurnarul de cicluri de lnghet-dezghe( succesive, pe care epruvetele de beton la poate suporta,

_ tipul elementului de beton (stalp, grinda, diafraqrna, placa, recipient, monolitizare etc.), astfel: d""", s 1/4 din dimensiunea minima a elementului; dma• s 1/3 din grosimea placii: dma• s 1/6 din grosimea peretilor recipien\ilor ~i/sau din dimensiunea minima a monolitizarilor;

tara ca reducerea

rezistentei la compresiune sa fie mai mare de 25%);

- umiditatea aqreqatelor.

- distanta dintre armaturi: dmax s distanta minima dintre armaturi - 5 mm. ' In cazuri curente dlstanta minima dintre arrnaturi este de: 25 mm la grinzi; 2.1. Consistenta 50 mm la stfllpi; 75 mm la placi :;;idiafragme. Daca prin proiect nu sunt date prevederi speciale, consistenta se stabile~te In functie de tipul elementului de beton (fundatii, stalpi, grinzi, diafragme, recipienfi, monolitizari etc.), mijlocul de transport (basculantii, transportor cu banda, dma. s 1,Jl(grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii. _ grosirnea stratul~i de acoperire cu beton a armaturli;

2_Stabilirea calitativ3 a materialelor componente

autoagitator etc.) si tehnologia de punere In lucrare (turnare cu bena, pompare etc.). In anexa 1. sunt prezentate clasele de ccnsistenta.

6

7

standardelor nationale (S.. 3. . 31. 2.vezi punctuI2. Aceasta conditie nu se aplica pentru clasa 1 de expunere. dimensiunea maxima a agregatului se stabtleste stabilind simultan In anexa 3. gradul de gelivitate se stabileste in functie de tipul betonului sl clasa de expunere (daca nu se precizeaza prin proiect). 16. 11 sl 12. armat sau precomprimat) sl de clasa de '''punere. armat sau precomprimat) si de clasa betonului. din anexa 4. Limitele zonelor de granulozitate (maxime :.40 sau 71 mm. urmand ca in final sa se faca corectiile ln functie de umiditatea efectiva a acestora. Tipul de ciment se stabileste in functie de conditiile de expunere sl de mediu. oncasaj se vor face corectiile corespunzatoare. 8 9 .cunoscand consistenta (clasa de tasare) ~i dozajul de ciment. Gradul de gelivitate toate conditiile prezentate mai sus ~i aleqand una din valorile standardizate: 7.2. Determinarea cantitatii componentilor 2.(Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii este data In STAS-ul 1010710-90 b) Dozajul minim .transportul sl punerea In lucrare a betonului: In functie de tipul betonului (simplu.In anexele 6. Raportul apa-ciment maxim capitol 6. In conformitate cu anexele 10. Pentru elementele care fac parte categoria I .grosimea stratului de acoperire cu beton se poate lua 10 mm pentru placi. sunt date valorile raportului Ale maxime pentru gradul II de «moqenitate al betonului. Tn cazul altor grade de omogenitate ~i al agregatelor de .4. S 1/3 din diametrul conductei de transport a betonului si de regula maximum 31 mm.. 15 mm pentru peref sl 25 mm pentru grinzi ~i stalpi In cazul betoanelor monolitizate ~i respectiv 10 mm pentru placi ~i pereti sl 20 mm pentru grinzi sl stalpi In cazul elementelor prefabricate). de tipul betonului (simplu. de masivitatea elementului.).situate In I 5. Cimentul a) Tipul . Agregatele se presupun perfect uscate. In anexa 3. In functie de dimensiunea maxima a agregatului ~i de zona de granulozitate. 7 ~i 8 sunt prezentate sortimentele de ciment. 20. Tn anexa 3. rezulta zona de granulozitate recornandata. dar protejate prin torcretare sau printr-un alt strat de protectie echivalent ..7. Gradul de Impermeabllitate (ln cazul transportului prin pompare dma. 26.R. spatii inchise sau in contact cu exteriorul.1.) cu cimenturile STAS. c) Granuloziatatea . In final. este data echivalenta aproximativa a cimenturilor produse conform Determinarea cantltatilor cornponentilor se face pentru 1 m" de beton.i minime) se aleg din anexa 5. iar in anexa 9. gradul de impermeabilitate se stabileste in functie de tipul betonului ~i clasa de expunere (daca nu se precizeaza prin proiect).

1 minima (aceasta reprezentand Apoi se calculeaza cantitatea procentul de treceri In rnasa prin sita respectiva). cantitatea orientativa de apa de amestecare sa. a raportului NC. 3.taolleste 0 valoare de granulozitate sort de agregat.2. Cimentul (Kg/m3) In functie de umiditatea efectiva a agrgatului. Cantitatea de agregate Ag In stare uscata se evalueaza.. Aceasta funcfie de cantitate. Ag = cantitatea totala de agregat.si.c). sortului "i". si de clasa betonului cu un coeficient si de consistenta (C) stabilit In pentru fiecare Intre limita maxima dimensiunea maxima . In cazul utilizarii de aer. egala cu circa 3. se determina pentru valoarea si gradul de (NC).3. In functie de clasa betonului.4. (A) se determina urmeaza sa fie a In functie de limitele zonelor . de ciment In care: Agi ui la punctul 2. A' = A' . Inpirtirea agrgatului total (Aglpe sorturi) Din anexa In functie corectata agregatului: 13. acestora: se calculeaza cantitatea Cantitatea de ciment se evalueaza. Api (11m3) I'.0 kg/dm3.7. Raportul api-ciment In care: Din anexa omogenitate Aceasta al pi-pi Agi = Ag x -100 clasa cimentului (kg/m3) 14. aditivilor Cantitatile corectate de agregat. In care: p = Pag(lOOO - f -A' .1. H 100 (11m3) Aceasta determinatii cantitate se com para cu valoarea minima a dozajului minima. Corectarea cantltatilor de agregat pe sorturi 3 . si Pi-'= procentul de trecere prin sita "i-1 ".6. Agregate (Kg/m3) n = nurnarul total de sorturi. Pag= desitatea aparenta a agregatului (conform anexei 13). se stabilesc astfel: antrenori 10 11 .3. raportului apa-cirnent pi = procentul valoare se corecteaza agregatele de concasaj (daca este cazul) ~i la punctul 2.p) aplicand relatia. Corectarea cantititii de api se com para cu valoarea dintre cele doua valorea maxima minima. de trecere prin sita "i".3. In %. ". pentru fiecare sort: A' = A x C [11m3] de agregat 3. In kg.2. . se stabileste conform anexei 13. betonului. aplicand relatia: C = A1c suplimantara de apa proven ita din umiditatea [kg/m3] I'iA = ~ Agi x . alese (conform cuprinsa punctului 2. pe sorturi. determinata 3. egal cu circa 20 dm3/m3.I'iA (11m3) [kg/m3] 3.5. = volumul de aer inclus. 3. In kg. In kg/dm Pc = densitatea cimentului. si dintre cele doua se ia valoarea = cantitatea = umiditatea de agragat din sortul "i'.

ccmpozitia . Verificari experimentale In care: Agi ui = cantitatea = umiditatea de agregat efectiva pentru sortul "i'. 3. cu cantitatile pentru ciment ~i (A) cu relatia: "ilt~gat stabilite 3 ~j cu 0 cantitate de apa de amestecare conform ""'"rminata (kg/m3) .>i 4. .8. in care: AgO = cantitatea n corectata de sorturi.!E.e determina densitatea aparenta p. din urmatoarste compozitii: Utilizarea sa fie de determinari aord aditivilor se va face pe baza instructiunilor sau de folosire tehnice care trebuie bazate pe .10. Utilizarea aditivilor e) Se prepara cate 3 amestecuri de beton de minimum 30 I.).>i agregat conform ~i 12 13 . in kg.' '. rca 3.0 compozitla de baza conform punctelor 4.a. componentilor.\1 -.>i kg/m3 (dar avand mentinand grija ca dozajul ales sa fie cel putin egal cu dozajul compozitiei de baza.9.e prspara Cantitatea totala corsctata de agregat se determina AgO = ~Agi' (I un amestec conform de beton de minimum punctului 30 I.>i agregat compozitiel de baza. in %: Pentru stabilirea co recta a cantitatilor experimentale. conform cu reqlernentari specifice agrenmentari avand dozajul de ciment sporit cu 10%.>i mentinand cantitatile de apa .. prin calcul (punctul 3.C Densitatea aparenta a betonului Ph In Ps pb' care: = A'+C+Ag' . 25 kg/m3. pentru fiecare 3. 4. asttel tncat sa se obtina consistenta donta (stabilita punctului ).avand dozajul de cimeni redus . Densitatea aparenta a betonului d) Se recalculeaza se calculeaza cu relatia: cantitatea de agregate: = .9. fata de cel al compozitiei de baza .c. de agregat pentu sortul "i". I Se recalcuteaza cantitatea de ciment: C = Ale Ag A [kg/m3] . in kg. de sort "i". este absolut necesar sa a agregatului r.': = nurnarul . cantitatile de apa . fiecare._) 100 (kg/m3) . dar minimum experimentale. = densitatea = densitatea aparenta determinata aparenta determinata experimental.. dar minimum minim) 25 .d.AOgi = Agi x (1 +.0 cornpozme cu 10%. Cantitatea total a corectata de agregat unele verificari prezentate in continuare: . Ph + Ph 2 _A . 101 '.

= 100mm. aplicand minima a elementului: de acoperire = 200 stratului cu beton a armaturii: D in care: c= I.se corecteaza efectiva obtinute la varsta de 28 zile se vor analiza astfel: medie a celor 4 epruvete medie pentru fiecare relatia: pentru fiecare compozitre: In functie de fel'lslenta 1. mm .I) I Jistanta minima dintre barele de armatura: 3. element sau de mediu: Reef= rezistenta fb' = rezistenta d" constructie situat In spatiu ferit de actiunea directa a intemperiilor efectiva a betonului la 28 zile deterrninata Illliditatii.7 mm) : UN = 2%. Gradul de omogenitate : II. Mediu uscat moderat. 1.• Aplicatii pentru determinarea compozitiei betonului. indicata In anexa 15. Caracteristicile " Ilpul elementului: I» I Jimensiunea • i (.rosimea C 15/J?. Clasa de expunere ~i conditiile Inchis. c = 10 mm. minimum 4 epruvete cubice. 4. ~i beton pompat. Diafragma a cimentului. agregatelor: 6. experimental: . h) Rezultatele . 7. pastrarea si mcercarea se vor executa conform prevederilor din STAS 1275-88. Conditll .se calculeaza . R~r ' efectiva a cimentului (determinata experimental). de pietri~ ( 7 .71 mm): up = 1%. rezultand .ofraje din panouri 5. 14 15 . In interiorul b unei cladiri de locuit. rezistenta rezistenta elementului.iutoaqltatorul mario de transport ~i punere In lucrare a betonului: Transport cu egala cu rezistnta la 28 zile. Conditii ~i tehnologii de executare: Conditii de executare normale. cate 12 epruvete epruvetelor pentru fiecare Confectionarea. 1\ I Aplicatia Nr. 25xclasa cimentului .f) Din fiecare amestec se confectioneaza compozltie. Umiditatea . utilizand \ i) Se adopta cornpczitia pentru care valoarea rezistentei corectate este eel putln r.Pentru sorturile de nisip (0 . Clasa betonului: 2. compozitie.Pentru sorturile . g) Incercarile compozitle): se efectueaza la varsta de 7 si 28 zile (cate 6 epruvete pentru fiecare A lJate initiale.

dmax = 31mm. tehnologia de punere in lucrare (pompare) si lipul belonului (armat). in functie de tipul elementului de beton (diafagmc'l). Din anexa 2. 0 clasa de expunere 1. rezulta drnax \ tmrn.a. ferit de actiunea directa a intemperiilor sau uniditatii) sl condltllle de mediu (mediu uscat moderat) rezulta ca tipul cimentului se va stabili din anexa 10.a. tehnologia de transport ~i punere in lucrare a betonului ~i grosimea stratului de acoperire cu beton a arrnaturil (c = 10mm): dmax ~11l.. Cimentul. b) Dimensiunea maxima: Se stabileste in functie de tipul elementului din beton ce urmeaza a fi executat (diafragma)..100% : se alege 97%. Se recornanda cimentul de tip" A . . sortul 1 .u) :. Toate aceste conditii trebuind sa fie respectate simultan.0.1mm : 30 ..5.... zona de tasare de 100 t20 . rezulta urrnatoarele limite ale zonelor de granulozilate (inferioare ~i superioare): sortul 0 . 1/4 x 200 = = 0. Conform punctului 2. 0 c) Granulozitatea: Din anexa 4.. 5.imea stratului de acoperire nu conditioneaza dimensiunea maxima a 'qregatului. x b dmax~D pompare = 50mm . 2. Dozajul minim de ciment. in functie de conditia de mediu (mediu uscal moder. In functie de tipul betonului (beton armat) ~i clasa de expunere (1.. dimensiunea minima a elemenlului (b 200mm).40% : se alege 33%. . zona de granulozitate (I) in Cunoscand Din anexa 1. Raportul NC maxim.uanulozltate I ~i dimensiunea maxima a agregatelor 31mm.70% : se alege 63%.391254 B.5 = 95mm..2 .65. distanta minima dintre arrnaturi (D = conditionat de tipul ~i masivitatea elementului (C 15/12).. Din anexa 3. sortul 0. tntrucat clasa de expunere este mediu uscat. rezulta la nr.32. stabil!t in functie de lipul belonului (allll<1l) ~i 3.16 mm : 80 .7 mm: 60 . sortul7 . Se alege dmax de dozajul s = 31mm. din anexa 5.5mm = 100 .).) rezulta raportul NC maxim = 100mm). Conslstenta betonului.. 16 17 .a.i de conditia de expunere. In functie de conditiile de expunere (element de constructie situat in spatia 1nchis.15% : se alege 12%. 4. sortul 3 . rezulta clasa de expunere (1. sortul16 -31mm : 95 . 3 clasa de consistenta T3/T4 (cu mm). 1.3 mm: 40 .90% : se alege 83%. crt. se stablteste f'lIIctie de ciment minim de 300 kg/dm3.). rmjlocul de transport (autoagitator).7kg/dm 3 (vazi anexa 13. Din anexa 3 IIc'Lulta un dozaj minim de eiment de 300 kg/m3.50% : se alege 43%.. Stabilirea calitativa a materialelor componente.. Agregatele. fiind \ a) Tipul: Avand in vedere clasa de beton (C 15/12) se vor folosi aqreqata provenind din sfarmarea naturala a roeilor ~i anume agregate silicioase de balastiera cu densitatea aparenta pag = 2.2mm : 10 .3.

). 1 831~. = 220 kg/m3 x 1829 = 384 kg/m3 .16mm.3~8 .).12 100 sortul1 .2 mm." -lor de granulozitate alese (conform punetului 3.C.3mm. rezulta: A' = A x c = 200 ~1 = 200 11m3 sortul 0 . egal cu 2%. Din anexa 2. (vezi observatia nr.20) = 1829 kq/rn" 11%). 63 ~043x 1829 = 366 kg/m3 .3 x 1829 = 366 kg/m3 .31mm. 3 a anexai 14. coeficientul de '"'_ = volum =3 = 2. Cantitatea de agregate. Unde: pag pC 1.> . Cantitatea pentru fiecare sort de agregat se stablleste in functie de limitele . (32.70. rezulta: A = 200 11m3 Intrucat dimensiunea maxima a agregatelor este 31mm. Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalusaza aplieind relatia: Ag = pag x (1000 .200 .). Cornparand aceasta valoare eu raportul AlC maxim admis In anexa 3. alegem In final valoarea AlC maxim armat ~i c!asa de expunere 1.. ~ ~ = 1·1Agi x .2.0. 9~~~3 x 1829 = 256 kg/m3. Cantitatea de apa. In functie de clasa betonului (C 15/12) si clasa cimentului sortul 7 .65 punctul B.e. • 'P = j=1 Agi x.a. Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip 3. p Cantitatea orientativa de apa de amestecare (A) se determina In tunctia de clasa betonului (C 15/12) ~i de consistenta (T3/T4). Determinarea cantitatii componentilor.7 x (1000 .si: = _L x (220+384+183+366) = 23 ' 111m3 ~ 100 100 Cantitatea suplirnentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de pletrls este: ~ 6.).) si anume: corectie c = 1. (/%).A' . Cantitatea de eiment . este: .p) = 2. i'"parlirea agregatului total pe sorturi. '. 1~20 x 1829 2. 33 .L = 200 = 308 kg/m3 > dozajul minim de eiment de 300 kg/rn' (vezi Ale 0.J!j_ = _1_ x (366 + 256) = 6 '211m3 ~ 100 100 Cantitatea totala de apa suplimentara: 18 19 T'.7 kg/dm3 (anexa 13.1mm. Raportul AlC. kg/dm3 (anexa 13. pentru un grad II de omogenitate.13.5).2 . 431~g3 x 1829 sortul 3 -7mm.). Din anexa 14.65 (beton f> Corectarea cantitatii de apa. ' = 183 kg/m3. sortul16 . C' = 4. de aer inclus.~~ . rezulta valoarea raportului AlC = 0. . = 0. Se adopta C = 308 kg/m3. sortul 0.

2 mm.3 11m 3 Cantitatea corectata de apa: A.1 + 6.31mm: 256 x (1+ 1~0) kg/m 3 .2 = 29. = 1806 kg/m 3 i~' I. 2. 5.71 mm): up = 1. 6.1mm. 183 x (1+ 1~0) kg/m . Ap = 23.li punere In lucrare a betonului: Transport cu autoaqltatorul si turnarea betonului cu bena. Aplicatia Nr. 384 x (1+ 1~0) kg/m . Umiditatea agregatelor: . Cantitatea totala corectata de agregat.. 2.. ~ + t. A = 200. 3 sortul7 .0. = 50mm. preturnat In tipar de lemn.7+308+1806 = 2284. Corectarea cantitatilor de agregat pe sorturi. executat pe timp friguros. 3 UN = 2.5 %. A = t. 366 x (1+ 1~0) kg/m . Conditii sl tehnologii de executare: Element prefabricat din beton armat. Ph = A + C + Ag = 170.. t. Caracteristicile elementului.7 11m3 7.7 kg/m 3 21 20 .29. Conditll de transport l. 8.. 366 x (1+ __L) kg/m 100 3 .16mm. sortul1 . A·gi = 225+392+187+373+370+259 7. / /1 I 9.7 mm): sortul 0. j\ A· = A' . c) Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii: c = 35 mm.2 .2 \(\ 'r = 500 mm. Cantitafile corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate anterior cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort.5. "Glasa de expunere si condifiile de mediu: Mediu umed sever. Date initiale. A·gi = Agi x (1+_E__ kg/m ) 100 3 d) Distanta minima dintre barele de armatura: 0 3. a) Tipul elementului: Stalp de estacada. Clasa betonului: C 30/25. element de 3 3 sortul 0 . constructie expus la Inqhet in stare saturate cu apa. astfel: 1. A·ag = _ Pentru sorturile de pletns ( 7 . sortul3 -7mm. sortul16 ..' \..2.3mm.3 = 170. b) Dimensiunea minima a elementului: b ~--'-.Pentru sorturile de nisip ( 0 .5 %. Densitatea aparenta a betonului. 4. 220 x (1+ 1~0) kg/m ( .t. Gradul de omogenitate : III.

tI. clasa de expunere ( (2. '" 50 .HiHl"". 22 23 .. rezulta dmax ~ " .3 sortul 3 . de expunere 2. 2 clasa de consistenta T3 (cu 0 tasare de 70 1 LOlllm). fiind rezulta / a) Tipul: Avand provenind balastiera din in vedere clasa de beton (C 30/25) a rocilor ~i anume se vor folosi aqreqate agregate silicioase de IIIl""I!flui . in functie de tipul elementului de punere de beton (Stalp).:. in functie de tipul betonului I. 1. of .B. sortul 0.1I'''"'"lului I" """!flui se va stabili condltionat minima ~i masivitatea sfarmarea naturala (stalp din beton (C 30/25). armaturi (vazi anexa 13.3 x 35 '" 45. ._ / b) Dimensiunea beton ce urrneaza dlstanta t • ••• IIn'<lZa in conditii de timp friguros de tip I .7kg/dm3 Se stabileste (stalp). I ~i dimensiunea a agregatelor (inferioare 5.11" III functie de conditiile saturata de expunere (element de constructie umed sever) de tipul expus la inghet. tehnologia de transport punere in lucrare a betonului (c= 35mm): sl grosimea de acoperire cu beton a armaturii 1i. (vezi observatia I din anexa 10.. de mediu (mediu umed :.20 mm : 70 .100% : se alege 97%./ulta dozaj minim de ciment de 350 kg/m3.n/ulta (beton armat) ~i clasa de expunere s D . stabilit In functie de tipul betonului (. se stablleste de 350 zona de granulozitate Cunoscand din anexa (I) in de ii -~. " '. zona • .2mm mm: mm: : 10 . 40mm.umat) si 3.b .. mijlocul de . sortul 20 -40mm : 95 .•nortul AlC maxim.mulozitatea: dozajul de Din anexa ciment 4.5 mm. 1.5mm s 1.2 .. 50 .30% : se alege 23%..7 Din anexa conditia 2.80% : se alege 73%. Din anexa f(.5 '" 45mm . 1 I lin anexa 3.60% : se alege 53%. stratului minima a elemenlului """"lui 500mm)..0.. tehnologia in lucrare (ben a) ~i tipul hetonului sortul rezulta la nr.b. ca tipul cu apa) ~i conditiile din anexa armat de mediu (mediu 11.). a . in functie rezulta de conditia 0 clasa 35 .iceste conditii trebuind sa fie respectate simultan.50. Conform cu dimensiunea 11. de expunere.01..· . Dozajul minim de ciment. 1.32.. ge dmax '" 40mm. crt. sortul 1 .15% : se alege 12%. dmax dmax drnax s 1/4 x b '" 1/4 x 500 '" 125mm .."'1.). Stabilirea calitativ3 a materialelQr componente. Agregatele.) se recomanda a fi executat minima dintre dimensiunea (D '" 50mm).' minim maxima kg/dm3. rezulta Din anexa transport (armat). ~i avand de 500 mm) ~i clasa ca elementul se cu densitatea aparenta maxima: ag '" 2. in functie de tipul elernentului din (b '" ~i anexei in vedere ~ I( /. d. 2. Consistenta betonului.01.iid" limite ale zonelor de granulozitate ~i superioare): (autoagitator). "\ (C.5 R.. 1 .1mm : 20 ."V"f) J si de un sortul 7 .45% : se alege 38%. \('i 1.3 x c= raportul AlC maxim= 0..1. .

3mm'. I '. ·.~. ' '." I. Cantitatea de ciment .p) = 2.50 - :..) si anume: = 0. rezulta: A' = A x c = 200 x 0. egal cu 2%.n. rezulta: A = 200 11m3 maxima a agregatelor 190 11m3 este 40mm. ' .2 - =.).7 kg/dm3 (anexa 13.~ punctul B.1 a anexei raportului aceasta NC 53I.b. .u. Cantitatea .g3 de apa.3 11m 3 4. 3 a anexai 14. NC maxim = 0. (A) se determina In tunctie de !'''1'. 100 tmrn: 23 -12x '100 R x 1754 1754 2. Cantitatea de agregate.3 = 263 = 351 kg/m 3 kg/m3 . c = 0. 100 x (351 + 421) =11.45 (beton armat ~i clasa de expunere 2.c.mtitatea pentru fiecare sort de agregat punctului se stablleste In functle de limitele Intrucat corectie c dimensiunea de granulozitate alese (conform 3.). "\I = 2.. observatia nr.ortuI7 sortul20 c un grad III de omogenitate.95.5).si. = 193 kg/m = 263 kg/m3 3 ~) 1\ • ' . '.A' . ~:~ + Din anexa (32. x 1754 = 421 kg/m3.2 mm. Determinarea 1..40mm. de apa.3.~Agi x lUOiO "i Ag = pag x (1000 .45 (vezi 14. " I' volum de aer inclus.ortul 02.). (anexa 13. (C 30/25) ~i de consistenta Din anexa 13. este: suplimentara din umiditatea sorturilor de pietrls Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalueaza aplic1nd relatia: I1Ap = . Cantitatea este: suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip C' = A~~' = ~. ! lilde: 3 kg/dm3 . Cornparand valoare cu 971.6 11m 3 190 . x (211 +193+263+263) 100 100 de apa provenita = 23.~!.0..7 x (1000 - 4. .11 [uea agregatului total pe sorturi. In functie de clasa betonului rezulta (C 30/25) valoarea ~i clasa cimentului = 0.0/0). (vezi observatia nr. cooticrcntul de .).2.). .g8 731. = ~ Agi x j. . alegem I.~~ = 422 kg/m 3 > dozajul minim de ciment de 350 ktl/m' (vezi fj.ortul 0 . 25 .t .05 pentru 14. 38 .~ . . orectarea cantitatii 3. = 12. Cantitatea cantitiitii componentilor.ortuI3 -7mm.). Raportul NC.20) = 1754 kq/rn" 2L.23 x 1754 100 x 1754 x 1754 = 241<g/m3. Cantitatea clasa betonului orientativa de apa de amestecare (T3). raportul NC maxim In final valoarea admis In anexa 2. 0.).20mm.ortuI1 .c.95 = . Se adopta C = 422 kg/m3.

6 = 34.20mm. Cantitatea totala corectata de agregat. .3 + 11.. .Pentru sorturile de nisip ( 0 .0 2 rnm: 211 x (1+ 12) = 216 kg/m3 .1 kg/m3 26 27 . Corectarea cantltatilor de agregat pe sorturi. astfel: . 5.. sortul7 .i conditiile de mediu: Mediu chimic agresiv cu A"gi = Agi x (1+~) kg/m3 100 "'II esivitate carbonica intensa. 7.. 3. nstanta minima dintre barele de arrnatura: D = 75 mm..i 2.71 mm): up = 1 %. sortul1 . Densitatea aparenta a betonului.7 mm): = 2 %..Pentru sorturile de pietris ( 7 .9 11m3 "I Aplicatia Nr. ~o~) 351 x (1+ 110~)= 356 kg/m3. Conditli de transport . Caracteristicile elementului.2-1mm. 193x(1+ ~o~)=198kg/m3. -\ Cantltatile corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate anterior cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort. 263 x (1+ 12) = 270 kg/m3...1+422+1738 = 2315. " 100 ' sortuIO.I I I . Clasa betonului: C 20/155.40mm.: . 1.1 11m3 1\ LJateinitiale. 3..i tehnologii de executare: Condltil de executare normale. A'ag = .i tumarea betonului cu bena.i punere In lucrare a betonului: Transport cu . Conditii .utilizand sortul 0 .3mm'. 100 ' 263 x (1+ = 270 kg/m3.pul elementului: Placa din beton armat. Pb = A' + C + Ag = 155.I( . '. sortul3 -7mm.. minima a elementului: hp = 120 mm.9= 155. «ofraje modulate din lemn. 6. I urnensiunea .. UN ..J i k~ .roslrnea stratului de acoperire cu beton a armaturii: c = 20 mm./ Cantitatea totala de apa suplirnentara: 11A = 11~ + 11Ap = 23. i\ -----_ i~C" Cantitatea corectata de apa: A'=A'A= 190-34. 421 x (1+ 110~)= 428 kg/m3.iutoaqltatorul . = 1738 kg/m3 9. Gradul de omogenitate : I. ~ I ( sortul20 . I . Ll //' I 8. Umiditatea agregatelor: . Clasa de expunere . r A'gi = 216+198+270+270+356+428 7.<\. 4.

. In functie de conditiile agresivitate carbonica intensa) de expunere (element de constructe expus chimic agresiv) la ~i conditiile de mediu (mediu 12. rezulta dmax ~ 26 = 20 de mm. dmax ~ D .3 mm: mm: 40 . Consistenta betonului. ~I 71 -I J . 2.100% : se alege 97%. In functle de tipul elementului d (hp heton armat). mijlocul de dozajul minim maxima zona Din anexa transport (armat)..30% : se alege 23%.10 % : se alege 7 %. Raportul AlC maxim..50% : se alege 43%. c) Granulozitatea: Iunctie de tipul elementului de punere de beton (placa). armaturi a fi executat minima dintre dimensiunea (D minima a elementului CJ. rezulta (autoagitator). Din anexa ciment 4. 20mm. crt. mm. sortul 0. se stabileste de 400 zona kg/dm3. !I111l.70% : se alege 63%.1mm : 20 . sortul 0 . Se recornanda de tip I .. distanta = 75 rnm).) rezulta raportul AlC maxim (beton armat) sl clasa de expunere punere In lucrare a betonului (c = 20 mm): ~i grosimea stratului cu beton a armat = 0.). 120 mm). Stabilirea calitativa a materialelor componente. 2 clasa de consistenta T3 (cu 0 tasare de 70 ± 20mm). 60 . Din anexa 3.c.32. b) Dimensiunea beton ce urmeaza Se stablleste (placa).2mm : 5 .20 mm : 95 . + de tipul betonului (armat) ~i clasa de expunere '(" 3. Din anexa conditia 2. tehnologia de acoperire de transport Din anexa 3. sortul 1 . ·1 Cimentul. ~-e '" drnax s 1/3 x hp = 1/3 x 120 -5 = 40 mm.0. Agregatele. In functie granulozitate urmatoarele II ~i dimensiunea limite ale zonelor a agregatelor (inferioare 5.c . fiind conditlonat (intensa) rezulta a) Tipul: provenind balastiera din Avand In vedere clasa de beton a rocilor (C 20/16) se vor folosi agreg-a agregate silicioase ca tipul cimentului chimice (carbonica). 5.45.5mm drnax = 75 = 70 = 26 mm .c. se va stabili din anexa gradul de agresivitate cimentul de natura agresivita\ii (placa din starmarsa naturala ag ~i anume ~i tipul elementului cu densitatea aparenta maxima: = 2. Toate aceste Se alege dmax conditii trebuind sa fie respectate simultan. (mediu rszulta chimic agresiv) ~i sortul 3 . In functle de tipul betonului (5.2 .3 x 20 28 29 .3 xc = 1./ B. rezulta un dozaj minim de ciment de 400 kg/m3. tehnologia In lucrare (bena) si tipul betonul de granulozitate \>isuperioare): rezulta la nr. s 1.5 . stabilit In funct (5. 1. In functie de conditla carbonica de mediu intensa).7 de expunere (agresivitate 0 clasa.). de granulozitate Cunoscand din anexa (II) In de 1. Dozajul minim de ciment.7kg/dm3 (vazi anexa 13.de expune sortul 7 ..

60 + 0.). sortul 1 .65 (vezi observatia nr.2 mm.2 ..65 (beton armat ~i clasa de expunere S.1 a anexei 14.7 x (1000 .c. In functie de clasa betonului (C 20/16) 63 -43 100 100 x 1733 = 347 kg/m3.c.45 punctul B.1mm.C.i anume: A' =Axc sortul 0 .20) = 1733 kg/m3 Unde: pag = 2.. C' = 4.0.3mm. este: . Raportul AlC. rezulta valoarea raportului AlC = 0.7 kg/dm3 (anexa 13. 2~0~7 x 1733 = 278 kq/rn". alegem In final valoarea AlC maxim = 0. 2. este: AA p =:E Agi x. ~) lrnpartirea agregatului total pe sorturi. Detenninarea cantititii componentilor. 1.j_ = 1010 (590) =5. pc = 3 kg/dm3 (anexa 13. (2%).. egal cu 2%. Ag =p ag x (1000 . sortul 7 . Cornparand aceasta valoare cu raportul AlC maxim admis In anexa 3. = _L 100 100 x (122+278+347+347) = 21 911m3 ' Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de pietris (1%).A' .).). ' .3 11m3 Cantitatea pentru fiecare sort de agregat se stabilests In functie de limitele zonelor de granulozitate alese (conform punctului 3.p) = 2. 97. (vezi observatia nr. (32..05 = 0. Corecta rea cantitatii de apa. Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalueaza apliclnd relatia: A.3 = 432 kg/m3 > dozajul minim de ciment de 400 kg/m3 (vezi Ale 0.05 . 100 ' Din anexa 14. Cantitatea de apa.si.194.). Cantitatea de agregate.20mm'. maxima a agregatelor este 20mm. rezulta: = 185x 1.'.05 = 194.). I~O x 1733 = 122 kq/rn": -sortul 0.23 x 1733 = 347 kg/m3 . coeficientul de Cantitatea orientativa de apa de amestecare (A) se determinA 1n functie de clasa betonului (C 20/16) ~i de conslstanta (T3). 3 a anexai 14.~ = fAgi x i-i .63 x 1733 = 590 kg/m3 6.~ .2. = 194.).5). Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip 3. pentru un grad I de omogenitate.4~2 .' ~i clasa cimentului sortul3 -Zrnrn: 43 . Se adopta C = 432 kg/m3.J!.A.) . Din anexa 13.3 . rezulta: A = 185 11m3 Intrucat dimensiunea corectie c = 1. Cantitatea de ciment . p = volum de aer inclus.9 11m3 x 100 30 31 .

3mm. Cantitatile anterior corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate Nr. Crt.Ap = 21.2 .3 . A = 194. sortul1 sortul3 .stalpi. I':. A'ag =~ ·"i A'gi = 125+284+354+354+596 = 1713 kg/m 3 4 Elemente sau monolitizari eu de autoagitator. .1mm. Cantitatea corectata de apa: CONSISIENIA 166. Ph = A' + C + Ag = 166.5 kg/m S Betoane preparate eu aditivi autoagitator.8 11m3 ANEXA 1. \ A'gi = Agi x (1 + /~o) kq/rn" I Fundatii din beton simplu sau slab annat. -7mm. Cantitatea totata de apa suplirnentara: Anexe pentru determinarea compozitiei betonulul. pereti autoagitator.5 11m 3 BEIONlJLUI de obtinere) A' = A' . grinzi. monolitiziiri. 32 33 . bena. T3 70120 347 x (1+ I~O) = 354 kg/m 590 x (1 + 1 sortul 7 .9 + 5.A = I':. bena. compactare.8 = (Cerinte ~i modalitati 7. autoagitator. placi.a.0. bena. bena. banda bena. 2 Idem sau fundatii din b. 6 Betoane preparate eu aditivi T5 180±30 superplastefianti. 3 Idem realizate eu beton pompat. recipienti.ll. Densitatea aparenta clemente eu sectiuni reduse. T4lr5 150J30 superplastefianti. kg/m3.9 = 27. kg/m3. Corectarea cantitatilor de agregat pe sorturi.2 mm. armaturi sau dificultati a betonului. bo) kg/m 3 strueturali.. Cantitatea totala corectata de agregat.5+432+1713 = 3 2311.~ + I':. T31T4 100±20 8. 122 x (1+ I~O) = 125 kg/m3. elemente masive.20mm. 278 x (1+ I~O) 347 x (1+ I~O) T2 30110 = 284 = 354 = 596 transportoare.I':. Iipul de elemente sau beton Mijloc de transport Consistenta Notare (c1asa) Iasare (mm) cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort. sortul 0 . sortul 0.27. astfel: _. basculanta. 3 . autoagitator. T4 120±20 9.

ntempcriilor sau umiditatii unor scurte constructii cu lPerioade in timpul executiei. scari estacade. platformc). [exterioare. diguri. adiere. nchideri perimetrale 3 MEDIU UMED iNGHET Constructli ~i incalzite structurale iama (ex: Ictcle spre din c1iidirilc civile. cle. dale pentru !apartamentelor de locuit si din halele <75%). Constructii expuse inghet-dezghetului sulfatica). !construe\ii supuse presiuuii apei pc una din fete .).). de constructii DEZGHETARE 4 nchise.. hale cu !nivelului apei de marc (pc ~Iementului inaltime a leu utilaje sau aparatura jprocese calde etc.). considcrata espcctiv: u sau constructii lara neincalzite leea. permanent reatice constructii apelor.o 2 CIdASE DE EXPUNERE A CONSTRUCTIILOR DE MEDIU iN ('ONUU'llU.) lara clemente situate in zonele a nivclului (ex: fundatii de rara posibilitate Constructii de stropire. dar lara posibilitate pereti de contur inchise care nu se incalzcsc ellnditii lPe timp de iarna. !nseaciune generata ncar" umiditatea de procese depaseste tehnologice 90% (ex: hale sau se produc It'rccvent degaj ari de abur).nclusiv ccle din grupurile sanitare ~l AGENTI pentru dezghct drumuri. 2 a ~onstructii nghet in sau elemente stare de eca. cu api (ex: cheiuri. 3 m deasupra nivelului miirii. inchideri elemente perimetrale de constructii "cope~te). 2 agresivitate intensa lBetonul din zona variatiei nivelului ca fiind de de constructii sau expuse in perioada (ex: expuse la ME DIU UMED MODERA T nesaturata umiditatii de iamii. cu umiditati interioare a I agresivitate slaba lBetonul aflat permanent tBetonul de deasupre sub apa miirii. in b CU iNGHETDEZGHET 1 agresivitate slabii ronstTUctii expuse indirect agresivitatii cu apa (ex: wa agresivitate fundatii sub nivclul marine deschise. si bucatariile industriale cu DE xterioare cxpuse la inghet-dezghct si actiunea interior ale elcmentclor .. tmpermeabilitate pentru beton. MEDIUUMED 1 b SEVER !constTUctii sau clemente 2 de constructii expuse la ughet in stare salutata anale deschise. iNGHETDEZGHET zonei de variatie a 0 la temperaturi mai mari de 30°C (incaperi care degaja caldura. ~ 3~ 35 . de variatie de inghet etc. b SEVER Constructii ~ermanent ~i clemente expuse MEDIU MARIN FARA. depozite contact apelor de apei de mare. stalpi pentru estacade. respectiv intre otcle +3 . sau clemente de constructii interioare sau sarii . 2 m. (ex: tuncle de congclare. +5 de la nivelul miirii. Clasa de expunere Exemple de constructii 2 a ~onstruc\ii ~pa\ii sau elemente ferite de constructii de actiunca cu exccptia respectiv situate dircctii in a ronstruclii condens sau sau elemente alternanta de constructii frecventa expuse la ~i de umiditate o 1 MEDIU USCAT MODREA T inchise.

se pot intalni in practica singurc sau in celelalte clase de expunere.50 * beton chimic ell -- 0. 0.55 0.55 0. precum ~ saturatii. ~i ~i salinitat] prin strOIIlIl'~1 umiditiitii ~osibilitiitii ~ondclIs ehnologic.40 . • • _.45 0.55 0.<t 350 ~ 350 3 Contmut indus de aer f-- (%).50 0. 4 MEDlU MARIN mm CERINTE DE ASIGURARk: CONDITJII.55 0. a gr. intcnsii I A/C max c ell a).50 0..50 11 12 0..65 0.50 0.50 0.E A DlJRA."lo.50 0.55 0. 4 5 6 da 4 5 6 da 4 5 6 da 4 4 5 6 da max. Mediu chimic lMediu chimic I).50 0.45 0.50 0..45 0.II a~n:"vitale foarte 0 betonului) la 2 Ib 3 2a 4 2b 5 3 6 4al 7 4a2 8 4b1 9 4b2 10 5a 5b 5c 13 5d 14 ~Iabii (FS).b. 0.16mm max.0 1 b 2 2 agresivitatc intensii onstructu ixpuse 'II""" I" nivclul ANEXA 3. a gr.45 d Mcdiu ag. ell t Raport agll"lvilatc slaba (S). • beton simplu P410 P410 P410 pg.iI. Crt de IlIl(h"11II putcrnu stare ~i 5 MEDlU CHIMIC AGRESIV b ~l'Ill'IlIl de procesu Parametrul eompozitiei (Caracteristica Clasa de expunere conform anexei 2.40 0.4S 0.JUJ. Nr.55 0. de ciment min..55 0.Il·"vilate • beton simplu ~~V(.50 0.55 0.60 -1~~ 0.40 annat precomprimat O.ntensii (FI).lTA."d IlIkllll"'.55 0.c.50 0. a gr. 150 300 300 350 250 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 400 400 350 400 400 350 400 450 350 35~ 350 350 350 350 400 400 400 450 450 450 o Observatie: Clasele de expunerc combinatie CII 5 (a. IIlll'IllIlIIl" trccventa ""'1< 1111111.45 0.2.50 0.65 0.3lmm max.TII BETONUUJI iN DE EXPUNERE A MEDIULUI CU INGHETDEZGHET . a lMediu chimic .1O PSIO P410 P410 pglO P810 PSIO PI210 PI210 PSIO P410 PI210 Pl210 P410 P410 PSIO PI210 PI210 PSI~ Pl210 P12"o P810 Pl210 PI210 * beton annat PSIO pglO P810 • beton precomprirnat - P410 PSIO PSIO 36 37 . min.d).50 0. • beton simplu beton annat • beton precomprimat 32..7mm - - - - 5 6 da • - 4 iAgregate reztstente 1a iogbet 5 Grad de inIpermeabilitate.40 0. min.50 .sivitatc foarte * beton 2 ~ozaj kg/m').60 0.55 0.

71 nun. in anexa 5. 0 . T4ff5.lasa de tasare Zone de granulozitate recomandata pentru dozajul de prin peliculizare cu materiale si tehnologii specifice agrcmcnlalc ciment (Kg/mc) ~300 T2 T3 si T3ff4 14...- '" Se adopta en preciidere dacii amestecul la punerea in opera. 0 .1 total pentru treceri panii la 3 mm inclusiv.--_- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III II 12 13 14 ANI<:XA 4. 7.... lnsci betonului.. Aceasta prevedere se aplica in cazul agregatelor 0 . 31. proiectantul poate prcvcdc betonului ( . 12. . T5 300. La prepararea betoanelor expuse in clasele 5c.. 20 nun .I~(J (11 "to UI~(J GI50 (.11 o -<. Definirea granulozitatii agregatnlui de segregare total se va face prin incercari preliminare consistentei ~i ur marmdu-se evitarea tendintei ~i de separare a apei si obtinerea .I. . pentru agregate 0 pentru agregate preparate 0 7 mm. In cazul betoanelor en agregate agregatnlui daca lipseste in -". I) -.\() - ZONE DE GRANULOZITATE \~\i \ * beton precomprimat Observatii: (fI"IO I. .I". 5d se vor utiliza cimcnturllc rczistente in medii agrcsive conform anexei 2.. 38 39 . 31 nun. juotcctia in clasa 5d..... cu granulozitate discontinue. 20.:450 II I (II)' I ~450 III II (III).\:. II 1 l. 16. 6 Grad de gelivitate beton simplu beton annat G50 Gloo Gl50 GIOO Gl50 GI50 GIOO 0150 Gl50 (. a nu se constatii dificultati - .lui 3. In cazul betoanelor expuse 1.. de beton nu prezmta tendinta de segregare ~i Limitele zonelor de granulozitate Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul pentru agregate 0 pentru agregate 0 pentru agregate 0 sunt prevazute 16 nun . se va asigura incadrarea ""8 I de granulozitate.40 nun.40 mm .: pentru agregate 0 .

min.2 % treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 30 30 20 20 10 15 ~ 3 50 40 40 30 30 20 7 70 60 60 50 50 40 16 90 80 80 70 70 60 31 100 95 100 95 100 95 10 105 5 1 1 II max..20 mm Zona Limita 0.16 mm Zona Limita 0.. Limita 0. min. II max. min. min. min. min. min.. min.2 0/0 treceri in masa prin sita sau cumul 1 45 35 35 25 25 15 \ I max.... max.2 % treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 30 30 20 20 10 3 (9) 60 50 50 40 7 (10) 80 70 70 60 60 50 20 100 95 100 95 100 95 treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 25 I max.Rt~{iATt: 0. 15 10 10 5 5 1 I I I III max. - 40 30 ) LlMIJELE ZOm:LOR DE GR~NULOZIJATE PENTRU LlMIJELE ZONEJ. min. 15 10 10 5 5 1 3 70 54 7 100 95 II max. 12 3 III max.1 .2 max.O L. L.OR DE GRANJJLOZITATE PENIRU AGREGATE 0. III max. min. 0/0 PENTRU 0.L1MIJELE ZONEIIOR DE GRANULOZIJATE AGREGAIE LlMlTELE ZONELOR DE GRANULQZITATE PENTRU AGREGATE 0::t7 mm \. 3 65 55 55 45 45 35 7 85 75 75 65 65 55 16 100 95 100 95 100 95 Zona Limita 0.31 mm i ~ ~ \ ! A(.

rcprczinta cimenturile pentru lucrari «u-nlc. 15 5 I" in normele europene ENV 197. uncnturi Portland lara adaos.conform speciale. min. respectiv tipurile de ciment din aceasta categorie sunt prezentate in 8 I Se disting urmatoarele grupe de cimenturi: Ilmenturi lara adaos tip BS 12-78. unenturi rezistente conform SR 3011. uucnturi compozite (cu adaos) . uncnturi bidrotebnice.LIMJIELE ZONELOR DE GRANJJItOZIIAIE AGREGATE 0. .'JI-XA 8. 15 10 10 'i 'i IMENTURI CONFORM STANDARDELOR NATIONALE S. calcar dolomitic. conform SR 388...71 mm PENTRU 1 ' AGREGAIE Tipurile uzuale de ciment care se produc dupa noile standarde 9. respectiv 'a/ute tipurile de ciment ce se pot teoretic produce. . .!"turile. SR 150n. 1 18 6 3 32 13 7 45 22 16 61 38 25 70 50 31 77 57 40 84 68 71 100 95 Sorturile.P. 'imenturi cu adaos pentrn drnmuri (inclusiv varianta aditivat). ((MENTURI CONFORM STANDARDELOR PR(WESIONALE S. '-2 .. practic pot fi 1 / luvalate cu cimenturile produse dupa STAS. .R. sunt prezentate 7. II max. . prin caldura redusa de bidratare. min. .grupate astfel: . caracterizate SR 301 J. min. conform L1MIIELE ZONEU)R DE GRANULOZIIATE Q". in ANEXA similarc cu cimcnturilc III max.. min.40 mm PEN'I'Rll ANEXA 6. la care nu se impun cerinte . I 'unenturi cu adaos de calcar.. caractcrizate prin rezistcnte initialc ~i . % treceri in masil prin sit! sau cumul . I I I DE ClMENIURI 1 30 25 25 15 3 (5) 45 35 35 25 25 15 7 (10) 60 50 50 40 40 30 20 80 70 70 60 60 50 CAR ACTERIZARE i max. conform ANEXEI Limita 0. . Zona Limita 0. la sulfati. SR.2 max. • . ..2 % treceri in masil prin sitil sau cumul SORTIMENTE 40 100 95 100 95 100 95 . 'imenturi aditivate (cu sau lara adaos) . scorie bazalticii sau tuf.

ClMENTURI AGREMENT ATE.5R.calcar SR 1500 21 ~ 35 zgura granulata de fumal 32.5R 52. I1PURI norma DE qMENT NAITO rs:~IjE Adaos % CONFORM Tip Sort STANDARDEIOR j SR :sS Clase de Rezistente 6 ENv 197. Pc piata cimcnturilor europeana pot aparc si altc tipuri de cimcnturi.42.2 La stabilirea domeniului liinga rezultatclc de utilizare pentru aceste cimenturi de laborator) se vor lua in considerare din prczcntul cod. * Cimenturi colorate conform Aceste cimenturi pot fi folosite la rcalizarca de betoane (microbetoane) decorative pe SR 1500 6 .cenusa.conform S. (pe I Ciment Portland PORTLAND - (F'ARA ADAOS) 32.5R.42. 32. studiilor ~iinccrcjirilor si prevederile SR388 - 32. cenusa de termocentrala 32. 52.5. 42.cenusa.. 42.r -~ ANEXA 3.42.5.5 alb .-20 furnal. [aluuuu: In. S. puzzolana. CIMENT 3. CIMENTURI IIA-M Ciment Portland compozit II A-S Ciment Portland cu zgurii II A-V Ciment Portland cu cenu~ii II A-P Ciment Portland cu puzzolana IIA-L naturalii COMPOZITE (CU ADAOS) puzzolana.~ I.R.5.5R. . 3.5It 4.52.dupa 7. Dintre 1 2 3 4 cimentul DSP 52.5.5R. fie cimcnturi Tip 5 Acestea trcbuie agrement ate conform legislatiei cimenturile agrement ate se mcntioneaza cuprinse in ghidurik spccifice. J. speciale fabricate la cererc.5. CIMENT ALB ~I CIMENTURI COLORATE.calcar zgura granulata de * Ciment amestcc de zgura.5 52. 1055.5R trass 32.5 II B-S Ciment Portland cu zgura II B-P Ciment Portland cu puzzolana naturalii IIB-L Ciment Portland cu calcar calcar ['5 .42.5R trass baza de studii elaborate de un laborator national sau regional de specialitate.P. a c:><. ! I 1 Ciment Portland cu calcar calcar II B-M Ciment Portland compozit arnestcs de zgura.5.) --I .

5R + puzzo lana + cenusa Tip 3 calcar % 4 max. I CD CD-A Ciment pentru drumuri cu adaos Cimenturi dmmuri pentru cu adaos SP 7: 1995 zgurii max.5 5 CIMENTURI III HIIIA-S IlIIIB-S HIII/A Cimcnt eu zgura SR 3011 Ciment fara adaos HIDROTEHNICE 6" 20 21: 35 36.5. *. 1.5.5.5R. R.5 42.4-0. puzzo lana naturala 32.5R.5R.5R ANEXA 8.5 32. 52. 42.5 zgura + 40 0.5 .5.3-0. 15 32...5. 42.7 . I I zgura granulatii de furnal 6" 20 6720 SR 3011 21: 35 zgura granulatii de furnal Pt Ciment Portland cu adaos de tuf max. 52.5.1 IlIA 2 Cimcnt de furnal 3 SR 1500 4 36765 5 zgura granulatii de Iurnal 6 32.5R.fiind cea. 52. NSF 35-40 0. 42.5 42. 32.5R. 20 32. 65 zgura granulatii de furnal Pc 32.5. TIPURI DE ClMENT CONFORM STANDARDELOR PROFESIONAI j E SP Tip ( 'iment (simbel) 0 1 Ciment Portland cu adaos de calc ar IV A Cimcnt puzzolanic SR 1500 II ~ 35 puzzolana si ccnusa 32.5 Ped Ciment Portland u adaos de calcar dolomitic SP I: 1994 calcar dolomitic max. 20 32. 42.5 52.3-0. SP 8: 1995 omantan NSF aditivat I.Rezistenta iniliala mare .5 32.previizutAill BS 12-78. 32. 52.5 US 12-78 Ciment Portland I-A Ciment Portland aditivat SP 3: 1995 SP 5: 1995 - 0.4 42.5" 42.5.Aditivat .4 42. I romanian NSF Hz-A 36 ~65 Ciment hidrotehnic aditivat SP 6: 1995 zgura + romantan.5. 'I CIMENTURI SRI SR II1A-S SR II1A-P SR IIIB-S SRiIlIA Ciment cu zgura Cimcnt eu zgura Ciment eu puzzo lana Ciment lara adaos Ciment eu zgura REZISTENTE - LA SULFATI - Ps Ciment Portland cu adaos de scene SP 2: 1994 scorie bazalticii tuf conf. 42.40 32.Clasii echivalenta .5.conditia de rezistenta din standarduJ SP3:1995.5R.5R.EGENDA: A. 32.5R Sortul de Ciment Standard Profesional SP 2 Adaos sau/st Aditiv Clase de Rezistenta VA Ciment compo zit SR 1500 18" 30 zgura granulatii de furnal 32.5 52.5R. STAS 4240-86 max.5R. 52. 42.5R. 42. 25 32. 52.5 32.. 1.5.5.5R. 42.

R. dacii cimenturile atunci echivalenta se produc en rezistente in cazul cimentulni corespunziitoare este descoperitoare M 30 ~ifoqatii (la limitii) pentru cimenturile de" mares " 35. SIAS 4 0 1 2 3 4 1 en grosimi mai mici de 1.5/52. " marcii " ST AS. 49 1.5A. (Pc Pcd)32. 132. IIA . 1-42.42. " I 1 l.ilsau caracteristicile CONFORM S.5 3011 SR35 SRA35 3011 C 351 C 37/30 C401 C 45/35 C 50/40 8 Observatii: 1) Echivalenta cimenturile din punct de vedere al rezistentelor. 10.5 142.5.5 liB . . IVA.S 32.5R I 52. C25/~ C 30125 armat BS 12-78 1-42. lIB .5A i 1-32.5.S.5. STABILIRtiA TIPULUI DE ClMENT PENTRU UJCl~ARl DE ECHJvALENIA APROXIMAIIVA A CJMENTlJRILOR STAS PRomISE UJ.R. CU qMENIURILE " d.42.5 m execntate in afara C 10/8 simplu VA) 32.ANEXA ANI':XA 9.32. 1.I Cimenturi produse conform S. IVA.5. annat IIA . 7 SR 132.B. conditiei este acoperitoare S.42.5(1). OSP 52.5 II A .R.S 32. Tip S.32.5.32.5.5(2).5.lemente san constructii 2 C 5/4 3 4 (IllA.5 - UA .5 se produc en realizarea de c1asii conform 2) in sens invers.32. (Ps 1'1)32.5R. C 15/12 lIB . Conditiile de executie .5R. BS 12-78(2).5 132. 2 Echivalent aproximativ cu ciment STAS Tip 3 clementelor \ crt.5 HI32. ITA 32.. numai in sensu I in care C 55/45 C 60/50 C 70/60 C 80/70 de inalta rezistenta armat (precomprimat 152.5 SR II / AS32. Clasa betonului Tipul de beton Cimenturi Cimenturi utilizabile recomandate Nr.5 H II / AS 32.5(1).'[ON SI RETON ARMAT AyAND CONDlTII NORM ALE DE EXPLOATARt. 5 (lilA.5.5. C 20/16 5 6 ~-"- IIA . VA)32.5A-R DSP 52. 1-32.52.8 .5 armat !<precomprimat I 42.5A1 52.. I52.5 3011 1500 388 M30 Pa35 P40 P 50 (P45) H35 Hz 35 3011 1500 388 perioadei de limp friguros.S. II B .

5. Condltiile de executie ~i/sau caracteristicile elemcntelor CIasa betonului Tipul de bcton Cimenturi rccomandate Cimenturi utilizabile C 25/20 C 30/25 C 35/C 37/30 C 40/C 45/35 --) II A-S 32.5/ H 1-52.5 5 1I1l1B-S. II.S/52. 1-52.5/32.S.5/32.5 50 51 .:k ~ j C 85170 Observatii: 1. II A-S32. Elemente sau constructii masive. IIA-32.5 142.5. 2 3 simpiu 4 5 armat precomprimat HI .5/52. 132. II B . (I) Utilizarea cimenturilor de tip II B. 0 I 1 Elemente sau constructii cu grosimi mai mici de 1.5m.5R. C 55/45 ~C85/70 armat II 1-52. H IIIB-S (care au un continut de max. STAB!LlREA TlPJJUJI BEION DE ClMENT PENTRU LUCRAR! DE 51 BETON ARMAT E~.S II I-42.S 32. ANEXA 11. II I-32.5 H IIIA-S32. (2) Utilizarea estc conditionata de utilizarea la prepararea betonului ~i a unui aditiv reducator de api (plastifiant sau superplastefiant).5.5. I-S2. BS 12-78.PUSE LA INGHET IN STARE SATJJRATA CU APA. 1S2. Nr. I . II IIIBS 32.32.5. 2 Elemente sau constructii masive avand grosimea egala sau mai mare de 1. I-32.5R BS 12-78. IIA-S 42.52.5m. H 1-32. H 1-32. . I42. I A .5. ~42.5/32.S.42.5m./ \ C 20/16 ~C 3S/ armat 1-32.SR.5 H IlIA-S 52.SRA.S H 1-42.S 32.5. DSP 52.S 32.S 32.SR.5/32.S/32. HIIIA-S 42. C50/40 armat I-42.32.5.32. sc recomanda utilizarea cimenturilor cu intiirire foarte rapidi (R).5.SR('1 BS 12-78.5R.5 R I-32. C 20/16 armat HIllA . C 60/50 C 70/60 armat KI'recomprimat H 1.SR. armat HI .S/42.5/42.5.5.42.5(2).5 II I-32. C 20/16: C 35/ C 40/35 : C50/40 armat armat < C 20/16 simplu II IlIA-S-32.SR.5 m pe timp friguros. < C 20116 IIA.5-A C 37/30:.5A. II A .0 2 1 2 < C 15/12 C 15/12 3 simplu 4 H III/A .5/42.5(1).S.5/52.5.5. I-42. H II. avand grosimea egala sau mai mare de I. C SO/40 . C 55/45 : C85170 annat I52. Pentru executarea elementelor cu grosimi mai mici de 1.5. Crt. Hz52.5. 35% adaos) la elementele din beton armat se va face numai cu avizul unui institut de specialitate.5A.

H IlIA-S. intensa sau foarte intensa foarte slaba.'''''l'' intensa sau SR IIIB-S SR III/A H IIIA-S III IIIA-S SR IIIA-S. HlA-S. SR lIIA-S. SR I. HI. H IIIA-S. SRI. ~mU~SIl:E Agresivitatea sarurilor de intensa sau foarte intensa SR II1B-S SR III/A SR II1A-S lIA-S HIlI A-S II A-S.llrI16. BS 12-78.5. SR I. II II/A-S. II I. slab a IIA II A-S BS 12-78. Agresivitate bazica foarte intensa slaba HI IIA-S II IIIA-S.tsI~~I ~ll ~£t. H IIIA-S. I 32. II I. Natura Gradul dc Cimcnturi rccomandatc bcton simplu bcton armat 4 Cimcnturi utilizabilc amoniu -.5." ~. Nr.. SRI. SR I. II I.~~. II II A-S H IlIA-S ~ \ slaba.5. SRIIIIA. It II/B-S.- Icr I"!. H IIIA-S.BI DE BEIDIS SI BEIQIS ~BM. II IIIA-S. HI.un. II IIIA-S.IBE~ IIl!ULlIl DE ~IME~I 1!E~nUJ l. II B. 52 53 . H IIJA-S. HI. I . BS 12-78. II A-S ~I.5. slaba II III A H II/B-S II IIIA-S IIA-S IIA-S. HI. SRIlIA-S. 3 Agresivitate sulfatica intensa sau foartc intansa (toate cazurile) SR II/B-S. II A. / 2 Agrcsivitatc carbonica I 32. beton armat 6 132. SR L 0 1 de 2 3 1 Agrcsivitate dczalcalinizare intensa SR IIIA-S SR I If II1A-S HI. HI. III A. slaba IIA II A-S as 12-78. IS~·UIB~I.''''''V . HI.t. ANJ<:XA 12. BS 12-78.u lIS ~U.~-~~ II 1 Agresivitate magneziana 2 slaba / 3 II IIIIA H IlIB-S 4 II IIIA-S 5 IIA-S 6 IIA-S. I 32. IV A.5. BS 12-78. SR IIIA-S bcton simplu 5 1 32. SI~. SRI. VA. SRI. I 32.5. II I. H IIIIA.

C 25/20 > C 30/25 Observatii: 220 230 200 0.40 0.75 0. valorile din tabel sc rnaresc cu 10%. in cazul folosirii de aditivi. .pentru gradul I.40 mm. . E25~0 C 30/25 C 35/ C 37/30 C401 ) .35 0. • reduccre I0-20'}.70 0. pentru consistenta T2 160 170 185 T3 170 185'" '_' T3/T4 '1'4 - (GRADUL II DE OMOGENITATE) 200 215 CIasa betonului 32. • spor 10% in cazul agregatelor 0 16 mm.7 2.05 (corespunziitoare grad. . III) 54 55 . • spor 20% in cazul agregatclor 0 7 mrn.71 mm.. de omogenitate..ANI':XA 13.0 Calcaroasa Ceramica Bazaltica Ciment I. cele propuse in tabel diminuate cu 0.7 2. Clasa cirnentului 42. (mm) 10 7 16 6 20 5 31 4.28 • reducere 5% fn cazul agrcgatclor 0.5 52. cele previizute in tabel.. iar pentru gradul III. CANTITATEA CIasa betonului C5/4 ORJENTATIVA OF: APA 111<' AMI<'STH'ARE 1 1 1 YALORTLE MAXTME ALE RAPORIIlLUI iNCERCART PRELIMINARE Ate PENIRU Apa 'in (11m3). • spor 10% fn cazul Iolosiri pietrci spart~. • spor 5% in cazul agregatclor 0 20 m: C 45/35 C 50/40 C 55/45 C 60/50 C 70/60 C SO/65 Observatii: ol<'NSITAH'A '"" . in cazul utiliziirii agregatelor de concasaj. in functie de conditiile de expunere sau exploatare valorile NC nu trebuie sa depaseasca pe cele rezultate din ANEXA 2. Valorile din tabel sunt valabile pentru gradul II de omogenitate.35 0.5 C lO/8.50 0.40 0.:":" 0. de omogenitate.2. In cazul aeceleriirii intariri betonului prin tratare termica.40 0.35 0.30 0.50 0..50 0. 2.5 40 4 70 3 4..05.7 2. Pentru gradul I.45 0.. APARF:NTA Densitatea aparenta ( Kg/dm") Tipul Materialului Silicioasii (agregate de balastiera ) 2. scad cu 0..---o. ANEXA 14.45 0.60 ( Valorilc privind cantitatca de apa de amestecare previizute in tabel sunt valabile in cazul utihzarii agregatelor de balastiera 0 .~~ 0.5 C lOIS C 15/12 C 20/16_..3 ..05.pentru gradul II.33 0. YOLUMUL DE AER INCLIIS iN CAZUL UnLlZARII ANTRF:NORT DE AF:R Dimensuinea maxima a agregatelor Aerinclus % ADlTIYILOR 3.9 3..47 0..31 mm. valorile eresc cu 0... valorile raportului NC se va adopta astfel: .in cazul agregatclor 0.45 0. tinand seama de redueerea rezistentelor finale.38 0.. Acestea sc vor corecta pnn reducerc sau sporirc dupa cum urmeaza: * reducere IO'}.

UMU~lt. 7 Cantitatea de apa de amestecare '* conditii de preparare '* lucrahilitatea (Cub) C 10/8 :.R.N 15.m. respectiv III de omogenitatc * conditii fI' conditiile de scviciu si eXpU11Cf': / mai sus.5 81 in tabelul 4 5 Dozaj minim de ciment Lucrabilitatea 2 Tipul de aditiv '* caracteristicile conditiilc I ! de transport si puncre In lucrare.5 68 73 84. sc scade san se adauga valoarea t1. I j Clasa betonului C 10/8 C 15/12 C 20/16 C 25/20 C ~W125 j fb preliminar cub 18 23. GBAllllljUl I B~5l!~!:IIl:: GBAIlIll. tipul de aditiv folosit.5 clc .I.A 2R zrr. .C 37/30 C 40/3 4 5 6 (consistenta) marimea granulei maximc a agregatclor. ~' .. ~ .. -r I 1* caracteristicilc 3 RaportulAiC clasa bctonului. grad ~tonului.IMIl'SAB~ (GRAD II DE OMOGENITATE) . (N/mml) D. 1 I 8 Granulozitatea total agregatului "" dozajul de ciment.5 29 36 42 47 48 Clasa betonului C 40/C 45/35 C 50/40 C 55/45 C 6()/50 C 70/60 C 85/70 fb preliminar cub 51. Pcntru gradul I.C 20/16 C 25/20:.._. adoptata.NTRlJ '* forma ~i dimcnsiunile 1to GRADlJL II DE6 Granula maxima a agregatelor desimea armaturilor.5 38. Parametrii comnozjtiei belgDJJ. .5 3 4 <.A VALORIT. Parametrii compozittei .u1 fA LA COMPRESJlJNF. Nr .Its !:Az. I. -:ute '*caracieristicik .ANEXA JU:ZISII<. C 60/50 ~ C 85/70 1* tehnologia 56 57 .1.lasa). I Tipul de ciment "" clasa betonului.5 62. SE S!:AUt4.:j_'l\ra1 I omoger i la prcpa r:t n:)1 -.E~ ~ ~~In. i --·-··-~-·-----------l tate a.LII III Il~ !JM!JG~riIIAI~ Clasa betonului '* forma ~i dimcnsiunile ft< desimca armaturilor: ~i transport. conditii de seviciu ~i expuncrc: de transport ~i punerc in lucrarc.. + C 55/45 1* consistenta adoptata.5 101 la valorile prevazute cilindru 14. bcronului (durabilitat.. de punere in lucrare. elementului: i I .B~~l!~~IIl:: ~~ AIlAlU.I1I. elementului.. D.- I ~AUlAB. PF.5 56. '* grad de impermeabilitate ccrut.5 58.s MINIMA PEN 'IU ir1!:~R!:~RI l!B1~I.i~ I. -I I II. C 35/C 37/30 .£REYA. (N/mml) (Cilindru) 2.. conditiilc de scrviciu si expuncrc.zliIE TN TARlff. de 29 33.'SIIA'rt.5 19 23 cilindru 41 45 50 54.~ ~ Factorul pe baza caruia se stabileste: Crt.5 67.5 37.icntului (sectiunc armarc). elcmentului (masivitate).