4. Verificarl 5.

Aplicatii

experimentale pentru determinarea Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 compozltiei betonului

13

5.1. Aplicalia 5.2. Aplicatia 5.3. Aplicatia

15 21 27

STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI

6. Anexe pentru determinarea

compozitie! betonului

33

Anexe Programul de calcul "Cornpozitia betonului" 61

I Generalitati

Bibliografie

......................................................

················.···

99

Stabilirea

compozidei unui beton presupune

parcurgerea componente

a doua etape: cea a si cea a deterrninarii unui dozaj minim cerintele legate de lntarit,

Llbilirii din punct de vedere calitativ a materialelor
1" oportiitor .I"

acestora.

Ea trebuie

astfel rezolvata

tncat In condltiite

ciment (care este cel mai costisitor), amestecului acestuia proaspat,

sa se asigure In totalitate ;;i alte proprietati prevazute realiza

p. oprietatile

rezistenta

ale betonului prin proiect. integral

durabilitatea

;;i eventual

alte cerinte speciale nu se poate

Stabilirea nresupunand, ciment obtinute

cornpozitiel

betonului

analitic,

ea

dupa determinarea

prin calcul a unor pararnetrii experimentale pentru

(cantitatille atestarea obtinute carora

de apa,

~i agregat, ;;i eventual Factorii

AlC, etc.), verificari efectuarea care

rezultatelor prin calcul. se stabileste

unor corectii asupra rezultatelor trebuie cunoscuti ;;i pe baza

minimi

cornpozitia

betonului

sunt: (definita pe baza rezistentei caracteristice fb * cub ;

• clasa (fb*cilindru)

betonului

la compresiune

determinata

pe cuburi

cu latura

de 150 mm sau pe

cilindrii cu diametrul carel valoare definite

de 150 mm ~i lungimea maximum

de 300 mm, la varsta de 28 zile si sub a 5 % din rezultate. Clasele de beton

se pot situa statistic

In acest mod sunt : C 5/4, C 10/8,C 15/12, C 20/16, C 25/20, C 30/25, C

35/·, C 37/30, C 40/·, C 45/35, C 50/40, C 55/45, C 60/55, C 70/60, C85/70);
• conditiile de mediu (uscat, umed, umed cu lnghet. marin sl chimic agresiv);

L,

5

- conditiile (clasele) de expunere (constructii ferite de intemperii ~i umiditi'iti, expuse la lnghet In stare saturata sau nesaturatii cu apa, expuse presiunii apei, expuse agresivitatii marine sau chimice etc.); - conditiile de executare (normale, lucrari efectuate pe timp friguros, lucrari masive, structuri realizate cu cofraje glisante etc.); - tehnologia de transport sl punere In lucrare (autoagitator, bena, pompare etc.); - tipul, forma ~i dimensiunile elementului de beton; . - distanta minima dintre armaturi; - grosimea stratului de acoperire cu beton a arrnaturii; _ gradul de impermeabilitate cerut (P101
J

2.2. Dozajul minim de ciment Din anexa 3., In functia de tipuli:letonului (simplu, armat sau precomprimat) ~i de clasa de expunere (anexa 2.) rezulta dozajul minim de ciment.

2.3. Agregatele a) Tipul - pot proveni din starmarea rationale a rocilor (de rau, de balastiera) sau din concasarea acestora; b) dimensiunea maxima - se stabileste In functie de :

p'O 8

l

p'O 12'

P 420

I

P 820

'

P 1220

-

reprezentand presiunea maxima a apei, masurata In bari, la care adancirnea limita de patrunders a apeiin beton este de 100 mm respectiv 200 mm); - gradul de gelivitate cerut (G50, G100, G150 - reprezentand nurnarul de cicluri de lnghet-dezghe( succesive, pe care epruvetele de beton la poate suporta,

_ tipul elementului de beton (stalp, grinda, diafraqrna, placa, recipient, monolitizare etc.), astfel: d""", s 1/4 din dimensiunea minima a elementului; dma• s 1/3 din grosimea placii: dma• s 1/6 din grosimea peretilor recipien\ilor ~i/sau din dimensiunea minima a monolitizarilor;

tara ca reducerea

rezistentei la compresiune sa fie mai mare de 25%);

- umiditatea aqreqatelor.

- distanta dintre armaturi: dmax s distanta minima dintre armaturi - 5 mm. ' In cazuri curente dlstanta minima dintre arrnaturi este de: 25 mm la grinzi; 2.1. Consistenta 50 mm la stfllpi; 75 mm la placi :;;idiafragme. Daca prin proiect nu sunt date prevederi speciale, consistenta se stabile~te In functie de tipul elementului de beton (fundatii, stalpi, grinzi, diafragme, recipienfi, monolitizari etc.), mijlocul de transport (basculantii, transportor cu banda, dma. s 1,Jl(grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii. _ grosirnea stratul~i de acoperire cu beton a armaturli;

2_Stabilirea calitativ3 a materialelor componente

autoagitator etc.) si tehnologia de punere In lucrare (turnare cu bena, pompare etc.). In anexa 1. sunt prezentate clasele de ccnsistenta.

6

7

grosimea stratului de acoperire cu beton se poate lua 10 mm pentru placi. este data echivalenta aproximativa a cimenturilor produse conform Determinarea cantltatilor cornponentilor se face pentru 1 m" de beton. S 1/3 din diametrul conductei de transport a betonului si de regula maximum 31 mm. sunt date valorile raportului Ale maxime pentru gradul II de «moqenitate al betonului. Determinarea cantitatii componentilor 2. 8 9 . 20. In anexa 3. oncasaj se vor face corectiile corespunzatoare.) cu cimenturile STAS. 2.(Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii este data In STAS-ul 1010710-90 b) Dozajul minim .. Tn anexa 3. de masivitatea elementului. . iar in anexa 9. In final. urmand ca in final sa se faca corectiile ln functie de umiditatea efectiva a acestora.R. In conformitate cu anexele 10.i minime) se aleg din anexa 5. c) Granuloziatatea . Tipul de ciment se stabileste in functie de conditiile de expunere sl de mediu. 11 sl 12. armat sau precomprimat) si de clasa betonului.In anexele 6. armat sau precomprimat) sl de clasa de '''punere. gradul de gelivitate se stabileste in functie de tipul betonului sl clasa de expunere (daca nu se precizeaza prin proiect).1. de tipul betonului (simplu.). 3. 31. Limitele zonelor de granulozitate (maxime :.7.2. rezulta zona de granulozitate recornandata. din anexa 4.transportul sl punerea In lucrare a betonului: In functie de tipul betonului (simplu. Aceasta conditie nu se aplica pentru clasa 1 de expunere. standardelor nationale (S. Gradul de Impermeabllitate (ln cazul transportului prin pompare dma.vezi punctuI2.. Agregatele se presupun perfect uscate. In functie de dimensiunea maxima a agregatului ~i de zona de granulozitate.40 sau 71 mm. Gradul de gelivitate toate conditiile prezentate mai sus ~i aleqand una din valorile standardizate: 7. 16.. dimensiunea maxima a agregatului se stabtleste stabilind simultan In anexa 3. Cimentul a) Tipul . Raportul apa-ciment maxim capitol 6. 15 mm pentru peref sl 25 mm pentru grinzi ~i stalpi In cazul betoanelor monolitizate ~i respectiv 10 mm pentru placi ~i pereti sl 20 mm pentru grinzi sl stalpi In cazul elementelor prefabricate). Pentru elementele care fac parte categoria I .4. 7 ~i 8 sunt prezentate sortimentele de ciment. 26. gradul de impermeabilitate se stabileste in functie de tipul betonului ~i clasa de expunere (daca nu se precizeaza prin proiect). Tn cazul altor grade de omogenitate ~i al agregatelor de . dar protejate prin torcretare sau printr-un alt strat de protectie echivalent .cunoscand consistenta (clasa de tasare) ~i dozajul de ciment. spatii inchise sau in contact cu exteriorul.situate In I 5.

aditivilor Cantitatile corectate de agregat. In kg/dm Pc = densitatea cimentului. H 100 (11m3) Aceasta determinatii cantitate se com para cu valoarea minima a dozajului minima.si. a raportului NC. pe sorturi. Cimentul (Kg/m3) In functie de umiditatea efectiva a agrgatului. Corectarea cantititii de api se com para cu valoarea dintre cele doua valorea maxima minima.7.5. Ag = cantitatea totala de agregat. egala cu circa 3.1 minima (aceasta reprezentand Apoi se calculeaza cantitatea procentul de treceri In rnasa prin sita respectiva). si Pi-'= procentul de trecere prin sita "i-1 ". Cantitatea de agregate Ag In stare uscata se evalueaza. se stabileste conform anexei 13. betonului.I'iA (11m3) [kg/m3] 3.c). de ciment In care: Agi ui la punctul 2. In kg. Agregate (Kg/m3) n = nurnarul total de sorturi. 3. acestora: se calculeaza cantitatea Cantitatea de ciment se evalueaza. Aceasta funcfie de cantitate. raportului apa-cirnent pi = procentul valoare se corecteaza agregatele de concasaj (daca este cazul) ~i la punctul 2. In cazul utilizarii de aer.. aplicand relatia: C = A1c suplimantara de apa proven ita din umiditatea [kg/m3] I'iA = ~ Agi x . se stabilesc astfel: antrenori 10 11 . . determinata 3.3. Api (11m3) I'. = volumul de aer inclus.taolleste 0 valoare de granulozitate sort de agregat. pentru fiecare sort: A' = A x C [11m3] de agregat 3. In %. 3. si de clasa betonului cu un coeficient si de consistenta (C) stabilit In pentru fiecare Intre limita maxima dimensiunea maxima .0 kg/dm3. In functie de clasa betonului.6. In kg. se determina pentru valoarea si gradul de (NC). si dintre cele doua se ia valoarea = cantitatea = umiditatea de agragat din sortul "i'. cantitatea orientativa de apa de amestecare sa.1. Pag= desitatea aparenta a agregatului (conform anexei 13). In care: p = Pag(lOOO - f -A' . Corectarea cantltatilor de agregat pe sorturi 3 . alese (conform cuprinsa punctului 2. egal cu circa 20 dm3/m3. Inpirtirea agrgatului total (Aglpe sorturi) Din anexa In functie corectata agregatului: 13.3. Raportul api-ciment In care: Din anexa omogenitate Aceasta al pi-pi Agi = Ag x -100 clasa cimentului (kg/m3) 14.3.2.2. de trecere prin sita "i". sortului "i". ". A' = A' .4.p) aplicand relatia. (A) se determina urmeaza sa fie a In functie de limitele zonelor .

cu cantitatile pentru ciment ~i (A) cu relatia: "ilt~gat stabilite 3 ~j cu 0 cantitate de apa de amestecare conform ""'"rminata (kg/m3) .AOgi = Agi x (1 +. I Se recalcuteaza cantitatea de ciment: C = Ale Ag A [kg/m3] . din urmatoarste compozitii: Utilizarea sa fie de determinari aord aditivilor se va face pe baza instructiunilor sau de folosire tehnice care trebuie bazate pe .>i 4. Utilizarea aditivilor e) Se prepara cate 3 amestecuri de beton de minimum 30 I. dar minimum minim) 25 .d. Cantitatea total a corectata de agregat unele verificari prezentate in continuare: . de sort "i". in kg. conform cu reqlernentari specifice agrenmentari avand dozajul de ciment sporit cu 10%.e determina densitatea aparenta p. Verificari experimentale In care: Agi ui = cantitatea = umiditatea de agregat efectiva pentru sortul "i'. 3. pentru fiecare 3. = densitatea = densitatea aparenta determinata aparenta determinata experimental. fiecare. .9.>i mentinand cantitatile de apa .9.ccmpozitia . in kg.). in %: Pentru stabilirea co recta a cantitatilor experimentale. asttel tncat sa se obtina consistenta donta (stabilita punctului ). este absolut necesar sa a agregatului r.' '.!E.\1 -.8. componentilor.. 25 kg/m3..>i agregat conform ~i 12 13 . 101 '.>i kg/m3 (dar avand mentinand grija ca dozajul ales sa fie cel putin egal cu dozajul compozitiei de baza.>i agregat compozitiel de baza.a.C Densitatea aparenta a betonului Ph In Ps pb' care: = A'+C+Ag' .c.0 cornpozme cu 10%.': = nurnarul . Ph + Ph 2 _A . rca 3. in care: AgO = cantitatea n corectata de sorturi. prin calcul (punctul 3.avand dozajul de cimeni redus ._) 100 (kg/m3) .10. cantitatile de apa .0 compozitla de baza conform punctelor 4.e prspara Cantitatea totala corsctata de agregat se determina AgO = ~Agi' (I un amestec conform de beton de minimum punctului 30 I. Densitatea aparenta a betonului d) Se recalculeaza se calculeaza cu relatia: cantitatea de agregate: = . fata de cel al compozitiei de baza . dar minimum experimentale. de agregat pentu sortul "i". 4.

Conditii ~i tehnologii de executare: Conditii de executare normale. 1. de pietri~ ( 7 . Mediu uscat moderat.f) Din fiecare amestec se confectioneaza compozltie. compozitie.ofraje din panouri 5.se calculeaza . indicata In anexa 15.se corecteaza efectiva obtinute la varsta de 28 zile se vor analiza astfel: medie a celor 4 epruvete medie pentru fiecare relatia: pentru fiecare compozitre: In functie de fel'lslenta 1. = 100mm.I) I Jistanta minima dintre barele de armatura: 3. 1\ I Aplicatia Nr.• Aplicatii pentru determinarea compozitiei betonului. 4. minimum 4 epruvete cubice. Umiditatea . Caracteristicile " Ilpul elementului: I» I Jimensiunea • i (. Conditll . experimental: .rosimea C 15/J?. agregatelor: 6.Pentru sorturile . ~i beton pompat. Clasa betonului: 2. h) Rezultatele . Gradul de omogenitate : II. aplicand minima a elementului: de acoperire = 200 stratului cu beton a armaturii: D in care: c= I. Diafragma a cimentului. rezistenta rezistenta elementului. g) Incercarile compozitle): se efectueaza la varsta de 7 si 28 zile (cate 6 epruvete pentru fiecare A lJate initiale. element sau de mediu: Reef= rezistenta fb' = rezistenta d" constructie situat In spatiu ferit de actiunea directa a intemperiilor efectiva a betonului la 28 zile deterrninata Illliditatii. R~r ' efectiva a cimentului (determinata experimental).7 mm) : UN = 2%.Pentru sorturile de nisip (0 . rezultand . mm . cate 12 epruvete epruvetelor pentru fiecare Confectionarea.71 mm): up = 1%. 25xclasa cimentului . Clasa de expunere ~i conditiile Inchis. pastrarea si mcercarea se vor executa conform prevederilor din STAS 1275-88. c = 10 mm. In interiorul b unei cladiri de locuit. utilizand \ i) Se adopta cornpczitia pentru care valoarea rezistentei corectate este eel putln r.iutoaqltatorul mario de transport ~i punere In lucrare a betonului: Transport cu egala cu rezistnta la 28 zile. 7. 14 15 .

391254 B. Agregatele. rmjlocul de transport (autoagitator)... fiind \ a) Tipul: Avand in vedere clasa de beton (C 15/12) se vor folosi aqreqata provenind din sfarmarea naturala a roeilor ~i anume agregate silicioase de balastiera cu densitatea aparenta pag = 2. sortul 1 . distanta minima dintre arrnaturi (D = conditionat de tipul ~i masivitatea elementului (C 15/12).40% : se alege 33%.1mm : 30 . In functie de tipul betonului (beton armat) ~i clasa de expunere (1. dmax = 31mm.100% : se alege 97%.2 . rezulta clasa de expunere (1. Conform punctului 2.70% : se alege 63%. 0 c) Granulozitatea: Din anexa 4.. in functie de tipul elementului de beton (diafagmc'l).imea stratului de acoperire nu conditioneaza dimensiunea maxima a 'qregatului.u) :.5.3 mm: 40 . zona de tasare de 100 t20 . Stabilirea calitativa a materialelor componente.90% : se alege 83%. sortul7 . 1. In functie de conditiile de expunere (element de constructie situat in spatia 1nchis. rezulta la nr.. Se alege dmax de dozajul s = 31mm. b) Dimensiunea maxima: Se stabileste in functie de tipul elementului din beton ce urmeaza a fi executat (diafragma).uanulozltate I ~i dimensiunea maxima a agregatelor 31mm. tehnologia de transport ~i punere in lucrare a betonului ~i grosimea stratului de acoperire cu beton a arrnaturil (c = 10mm): dmax ~11l..a. Conslstenta betonului.65. din anexa 5.2mm : 10 ..50% : se alege 43%.3. Toate aceste conditii trebuind sa fie respectate simultan. ferit de actiunea directa a intemperiilor sau uniditatii) sl condltllle de mediu (mediu uscat moderat) rezulta ca tipul cimentului se va stabili din anexa 10. sortul16 -31mm : 95 . crt. .5 = 95mm...). 4.) rezulta raportul NC maxim = 100mm). Cimentul. Raportul NC maxim.). . tntrucat clasa de expunere este mediu uscat.i de conditia de expunere. 5. in functie de conditia de mediu (mediu uscal moder.. rezulta drnax \ tmrn.5mm = 100 . Din anexa 3 IIc'Lulta un dozaj minim de eiment de 300 kg/m3. se stablteste f'lIIctie de ciment minim de 300 kg/dm3. Dozajul minim de ciment.. 0 clasa de expunere 1. dimensiunea minima a elemenlului (b 200mm)..a. sortul 0.a. 2. rezulta urrnatoarele limite ale zonelor de granulozilate (inferioare ~i superioare): sortul 0 . Din anexa 2..15% : se alege 12%. 3 clasa de consistenta T3/T4 (cu mm). 16 17 . zona de granulozitate (I) in Cunoscand Din anexa 1. Se recornanda cimentul de tip" A .0.32. tehnologia de punere in lucrare (pompare) si lipul belonului (armat). 1/4 x 200 = = 0. stabil!t in functie de lipul belonului (allll<1l) ~i 3.16 mm : 80 . sortul 3 . x b dmax~D pompare = 50mm . Din anexa 3..7kg/dm 3 (vazi anexa 13.7 mm: 60 .

p) = 2. p Cantitatea orientativa de apa de amestecare (A) se determina In tunctia de clasa betonului (C 15/12) ~i de consistenta (T3/T4). coeficientul de '"'_ = volum =3 = 2. Din anexa 2. Cantitatea de apa.." -lor de granulozitate alese (conform punetului 3. 33 .2 mm.7 kg/dm3 (anexa 13. rezulta: A = 200 11m3 Intrucat dimensiunea maxima a agregatelor este 31mm.2 . Cantitatea de agregate.A' . este: . ~ ~ = 1·1Agi x .a. sortul 0.31mm. ' = 183 kg/m3. rezulta: A' = A x c = 200 ~1 = 200 11m3 sortul 0 . 1 831~. pentru un grad II de omogenitate. • 'P = j=1 Agi x.L = 200 = 308 kg/m3 > dozajul minim de eiment de 300 kg/rn' (vezi Ale 0. Din anexa 14. Cantitatea de eiment .12 100 sortul1 . sortul16 . 431~g3 x 1829 sortul 3 -7mm. de aer inclus.> . Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalusaza aplieind relatia: Ag = pag x (1000 .1mm.3 x 1829 = 366 kg/m3 . 1~20 x 1829 2. 63 ~043x 1829 = 366 kg/m3 . i'"parlirea agregatului total pe sorturi. (32. (/%). alegem In final valoarea AlC maxim armat ~i c!asa de expunere 1.0. egal cu 2%.). Cantitatea pentru fiecare sort de agregat se stablleste in functie de limitele . C' = 4.J!j_ = _1_ x (366 + 256) = 6 '211m3 ~ 100 100 Cantitatea totala de apa suplimentara: 18 19 T'.2.3~8 .65 punctul B.65 (beton f> Corectarea cantitatii de apa. = 0. (vezi observatia nr.5). Raportul AlC. Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip 3. Unde: pag pC 1.) si anume: corectie c = 1.20) = 1829 kq/rn" 11%).).).C. In functie de clasa betonului (C 15/12) si clasa cimentului sortul 7 . 9~~~3 x 1829 = 256 kg/m3. kg/dm3 (anexa 13.7 x (1000 . . rezulta valoarea raportului AlC = 0.70.3mm.16mm.200 . Se adopta C = 308 kg/m3.e.si: = _L x (220+384+183+366) = 23 ' 111m3 ~ 100 100 Cantitatea suplirnentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de pletrls este: ~ 6.).~~ . '.). 3 a anexai 14. Determinarea cantitatii componentilor.13. = 220 kg/m3 x 1829 = 384 kg/m3 . Cornparand aceasta valoare eu raportul AlC maxim admis In anexa 3.

Ph = A + C + Ag = 170. Cantitatea totala corectata de agregat. Date initiale. 366 x (1+ __L) kg/m 100 3 . sortul16 . Aplicatia Nr.li punere In lucrare a betonului: Transport cu autoaqltatorul si turnarea betonului cu bena. a) Tipul elementului: Stalp de estacada.. ~ + t.2 \(\ 'r = 500 mm. element de 3 3 sortul 0 .2 .7+308+1806 = 2284.1 + 6.5. 6.5 %.3 = 170.2. "Glasa de expunere si condifiile de mediu: Mediu umed sever..Pentru sorturile de nisip ( 0 . Conditll de transport l.71 mm): up = 1. Clasa betonului: C 30/25. A = 200. Densitatea aparenta a betonului. 2. constructie expus la Inqhet in stare saturate cu apa. A·ag = _ Pentru sorturile de pletns ( 7 . 2.3mm.31mm: 256 x (1+ 1~0) kg/m 3 . 3 sortul7 .t. Ap = 23. 5. 220 x (1+ 1~0) kg/m ( ... j\ A· = A' . b) Dimensiunea minima a elementului: b ~--'-. sortul1 .7 mm): sortul 0. preturnat In tipar de lemn.2 mm. / /1 I 9. t. astfel: 1.5 %. Conditii sl tehnologii de executare: Element prefabricat din beton armat. 183 x (1+ 1~0) kg/m .0.2 = 29.7 11m3 7. 4. A = t. A·gi = Agi x (1+_E__ kg/m ) 100 3 d) Distanta minima dintre barele de armatura: 0 3..16mm. Caracteristicile elementului. Corectarea cantitatilor de agregat pe sorturi. 366 x (1+ 1~0) kg/m .29. = 1806 kg/m 3 i~' I.7 kg/m 3 21 20 . 3 UN = 2. A·gi = 225+392+187+373+370+259 7. 8. Cantitafile corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate anterior cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort. = 50mm.3 11m 3 Cantitatea corectata de apa: A.' \. 384 x (1+ 1~0) kg/m . executat pe timp friguros. c) Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii: c = 35 mm. Gradul de omogenitate : III. sortul3 -7mm.1mm. Umiditatea agregatelor: ..

20 mm : 70 ..b .60% : se alege 53%.1I'''"'"lului I" """!flui se va stabili condltionat minima ~i masivitatea sfarmarea naturala (stalp din beton (C 30/25).. "\ (C.).. Consistenta betonului.0. se stablleste de 350 zona de granulozitate Cunoscand din anexa (I) in de ii -~.01.7 Din anexa conditia 2. in functie de tipul elernentului din (b '" ~i anexei in vedere ~ I( /. sortul 20 -40mm : 95 . (vezi observatia I din anexa 10. 1. a .100% : se alege 97%."V"f) J si de un sortul 7 . 1 . dmax dmax drnax s 1/4 x b '" 1/4 x 500 '" 125mm . sortul 0. crt.1. zona • .. sortul 1 . rezulta dmax ~ " .5 R.01. d. in functie de tipul betonului I. in functie rezulta de conditia 0 clasa 35 ._ / b) Dimensiunea beton ce urrneaza dlstanta t • ••• IIn'<lZa in conditii de timp friguros de tip I .32.n/ulta (beton armat) ~i clasa de expunere s D ..3 x 35 '" 45. ge dmax '" 40mm. fiind rezulta / a) Tipul: Avand provenind balastiera din in vedere clasa de beton (C 30/25) a rocilor ~i anume se vor folosi aqreqate agregate silicioase de IIIl""I!flui .· . ca tipul cu apa) ~i conditiile din anexa armat de mediu (mediu 11.) se recomanda a fi executat minima dintre dimensiunea (D '" 50mm).. stabilit In functie de tipul betonului (.45% : se alege 38%.3 x c= raportul AlC maxim= 0.tI. mijlocul de . 1 I lin anexa 3.3 sortul 3 . 50 . stratului minima a elemenlului """"lui 500mm). 2.11" III functie de conditiile saturata de expunere (element de constructie umed sever) de tipul expus la inghet.50. Din anexa f(./ulta dozaj minim de ciment de 350 kg/m3.5mm s 1.. 22 23 . 40mm.7kg/dm3 Se stabileste (stalp).1mm : 20 . Agregatele. Dozajul minim de ciment.B.. armaturi (vazi anexa 13.5 mm.:.. tehnologia de transport punere in lucrare a betonului (c= 35mm): sl grosimea de acoperire cu beton a armaturii 1i. Stabilirea calitativ3 a materialelQr componente..).2mm mm: mm: : 10 . '" 50 .iceste conditii trebuind sa fie respectate simultan.mulozitatea: dozajul de Din anexa ciment 4.iid" limite ale zonelor de granulozitate ~i superioare): (autoagitator). " '. of .. de expunere.30% : se alege 23%. 1.b.5 '" 45mm .80% : se alege 73%. 2 clasa de consistenta T3 (cu 0 tasare de 70 1 LOlllm). \('i 1. 1. Conform cu dimensiunea 11..' minim maxima kg/dm3. in functie de tipul elementului de punere de beton (Stalp). rezulta Din anexa transport (armat).•nortul AlC maxim.umat) si 3. de mediu (mediu umed :.2 .15% : se alege 12%. tehnologia in lucrare (ben a) ~i tipul hetonului sortul rezulta la nr. de expunere 2. ~i avand de 500 mm) ~i clasa ca elementul se cu densitatea aparenta maxima: ag '" 2.HiHl"". I ~i dimensiunea a agregatelor (inferioare 5. ."'1. clasa de expunere ( (2. .

p) = 2.~ .c. rezulta: A = 200 11m3 maxima a agregatelor 190 11m3 este 40mm.ortuI3 -7mm. ~:~ + Din anexa (32.45 (vezi 14. 100 x (351 + 421) =11.95 = .95.)." I.t . rezulta: A' = A x c = 200 x 0. Cornparand valoare cu 971.~Agi x lUOiO "i Ag = pag x (1000 .) si anume: = 0.6 11m 3 190 .. orectarea cantitatii 3.c.2 - =. Cantitatea de ciment .2.3mm'. Cantitatea este: suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip C' = A~~' = ~.~~ = 422 kg/m 3 > dozajul minim de ciment de 350 ktl/m' (vezi fj..ortuI1 . 100 tmrn: 23 -12x '100 R x 1754 1754 2. ' . x (211 +193+263+263) 100 100 de apa provenita = 23.A' .3 = 263 = 351 kg/m 3 kg/m3 . alegem I.).1 a anexei raportului aceasta NC 53I. '.b. "\I = 2. (A) se determina In tunctie de !'''1'.mtitatea pentru fiecare sort de agregat punctului se stablleste In functle de limitele Intrucat corectie c dimensiunea de granulozitate alese (conform 3. 3 a anexai 14.n.5).05 pentru 14.).g3 de apa. (anexa 13.~ punctul B. Cantitatea de agregate. ! lilde: 3 kg/dm3 . 38 .ortul 0 .20mm.). .2 mm. (C 30/25) ~i de consistenta Din anexa 13. I '. = 12.0.3 11m 3 4..ortul 02.ortuI7 sortul20 c un grad III de omogenitate.40mm. cooticrcntul de . 25 . Raportul NC. .45 (beton armat ~i clasa de expunere 2. 0.7 kg/dm3 (anexa 13. = 193 kg/m = 263 kg/m3 3 ~) 1\ • ' . = ~ Agi x j.). ' '. c = 0. x 1754 = 421 kg/m3. este: suplimentara din umiditatea sorturilor de pietrls Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalueaza aplic1nd relatia: I1Ap = .).u.. In functie de clasa betonului rezulta (C 30/25) valoarea ~i clasa cimentului = 0. de apa.).23 x 1754 100 x 1754 x 1754 = 241<g/m3. egal cu 2%. ·. Se adopta C = 422 kg/m3. observatia nr.20) = 1754 kq/rn" 2L.50 - :.0/0). NC maxim = 0. raportul NC maxim In final valoarea admis In anexa 2. . Determinarea 1. Cantitatea cantitiitii componentilor. . (vezi observatia nr. " I' volum de aer inclus. Cantitatea clasa betonului orientativa de apa de amestecare (T3).g8 731.11 [uea agregatului total pe sorturi.7 x (1000 - 4.~.3. .si. Cantitatea .~!.

5.pul elementului: Placa din beton armat. Conditii . -\ Cantltatile corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate anterior cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort.3 + 11.9= 155. Clasa de expunere . Densitatea aparenta a betonului. 7. . Ll //' I 8.i tumarea betonului cu bena..3mm'. 4. Clasa betonului: C 20/155.Pentru sorturile de pietris ( 7 . 3.I I I .Pentru sorturile de nisip ( 0 .40mm.utilizand sortul 0 ./ Cantitatea totala de apa suplirnentara: 11A = 11~ + 11Ap = 23. Umiditatea agregatelor: . sortul3 -7mm.iutoaqltatorul . 3.6 = 34.71 mm): up = 1 %. i\ -----_ i~C" Cantitatea corectata de apa: A'=A'A= 190-34. sortul1 .: ...i conditiile de mediu: Mediu chimic agresiv cu A"gi = Agi x (1+~) kg/m3 100 "'II esivitate carbonica intensa. I urnensiunea .i punere In lucrare a betonului: Transport cu .. A'ag = . astfel: .roslrnea stratului de acoperire cu beton a armaturii: c = 20 mm.. Gradul de omogenitate : I. 193x(1+ ~o~)=198kg/m3.i 2. Caracteristicile elementului..1+422+1738 = 2315. sortul7 . Corectarea cantltatilor de agregat pe sorturi. minima a elementului: hp = 120 mm. Pb = A' + C + Ag = 155.J i k~ . ~o~) 351 x (1+ 110~)= 356 kg/m3.1 11m3 1\ LJateinitiale.20mm. 263 x (1+ 12) = 270 kg/m3. '. I .1 kg/m3 26 27 .. Cantitatea totala corectata de agregat.. ~ I ( sortul20 ..I( .9 11m3 "I Aplicatia Nr. " 100 ' sortuIO. Conditli de transport . 1. «ofraje modulate din lemn... nstanta minima dintre barele de arrnatura: D = 75 mm. 100 ' 263 x (1+ = 270 kg/m3. . UN . = 1738 kg/m3 9.<\. r A'gi = 216+198+270+270+356+428 7.7 mm): = 2 %.i tehnologii de executare: Condltil de executare normale.0 2 rnm: 211 x (1+ 12) = 216 kg/m3 .2-1mm. 6. 421 x (1+ 110~)= 428 kg/m3.

c) Granulozitatea: Iunctie de tipul elementului de punere de beton (placa).de expune sortul 7 . sortul 0 . tehnologia In lucrare (bena) si tipul betonul de granulozitate \>isuperioare): rezulta la nr. ~I 71 -I J . 20mm. tehnologia de acoperire de transport Din anexa 3. ·1 Cimentul. Dozajul minim de ciment. In functle de tipul elementului d (hp heton armat). In functle de tipul betonului (5. stabilit In funct (5. 5. ~-e '" drnax s 1/3 x hp = 1/3 x 120 -5 = 40 mm. de granulozitate Cunoscand din anexa (II) In de 1. distanta = 75 rnm). rezulta (autoagitator). Raportul AlC maxim. + de tipul betonului (armat) ~i clasa de expunere '(" 3. rezulta un dozaj minim de ciment de 400 kg/m3. Stabilirea calitativa a materialelor componente. In functie de conditiile agresivitate carbonica intensa) de expunere (element de constructe expus chimic agresiv) la ~i conditiile de mediu (mediu 12.10 % : se alege 7 %. sortul 1 .5mm drnax = 75 = 70 = 26 mm . crt. In functie de conditla carbonica de mediu intensa). In functie granulozitate urmatoarele II ~i dimensiunea limite ale zonelor a agregatelor (inferioare 5.30% : se alege 23%.1mm : 20 . (mediu rszulta chimic agresiv) ~i sortul 3 . 60 .70% : se alege 63%. Se recornanda de tip I . Consistenta betonului.) rezulta raportul AlC maxim (beton armat) sl clasa de expunere punere In lucrare a betonului (c = 20 mm): ~i grosimea stratului cu beton a armat = 0.20 mm : 95 . 2 clasa de consistenta T3 (cu 0 tasare de 70 ± 20mm). se va stabili din anexa gradul de agresivitate cimentul de natura agresivita\ii (placa din starmarsa naturala ag ~i anume ~i tipul elementului cu densitatea aparenta maxima: = 2. !I111l.50% : se alege 43%.100% : se alege 97%. Din anexa conditia 2. dmax ~ D .0.). 1. mm. Agregatele..).. Toate aceste Se alege dmax conditii trebuind sa fie respectate simultan.45.32.3 mm: mm: 40 . armaturi a fi executat minima dintre dimensiunea (D minima a elementului CJ. fiind conditlonat (intensa) rezulta a) Tipul: provenind balastiera din Avand In vedere clasa de beton a rocilor (C 20/16) se vor folosi agreg-a agregate silicioase ca tipul cimentului chimice (carbonica).2 . b) Dimensiunea beton ce urmeaza Se stablleste (placa).5 .3 xc = 1.7 de expunere (agresivitate 0 clasa. se stabileste de 400 zona kg/dm3./ B. mijlocul de dozajul minim maxima zona Din anexa transport (armat).c ..2mm : 5 . rezulta dmax ~ 26 = 20 de mm. 120 mm).3 x 20 28 29 .. 2. s 1.c. Din anexa ciment 4. sortul 0. Din anexa 3.7kg/dm3 (vazi anexa 13..c.

i anume: A' =Axc sortul 0 .20) = 1733 kg/m3 Unde: pag = 2. 2~0~7 x 1733 = 278 kq/rn"..j_ = 1010 (590) =5.60 + 0. I~O x 1733 = 122 kq/rn": -sortul 0.45 punctul B.05 = 194. 2.3 .).c.). 100 ' Din anexa 14. coeficientul de Cantitatea orientativa de apa de amestecare (A) se determinA 1n functie de clasa betonului (C 20/16) ~i de conslstanta (T3).5).' ~i clasa cimentului sortul3 -Zrnrn: 43 .). este: AA p =:E Agi x.2 mm.7 kg/dm3 (anexa 13.~ = fAgi x i-i . Cantitatea de ciment ..3mm. rezulta valoarea raportului AlC = 0.65 (beton armat ~i clasa de expunere S. pc = 3 kg/dm3 (anexa 13. rezulta: = 185x 1. 3 a anexai 14. egal cu 2%.. sortul 7 . Cantitatea de apa. p = volum de aer inclus.1mm. Din anexa 13.23 x 1733 = 347 kg/m3 . Corecta rea cantitatii de apa.). 97.2 .si. ~) lrnpartirea agregatului total pe sorturi. (vezi observatia nr.4~2 . C' = 4.7 x (1000 .9 11m3 x 100 30 31 . In functie de clasa betonului (C 20/16) 63 -43 100 100 x 1733 = 347 kg/m3. = 194.65 (vezi observatia nr. Ag =p ag x (1000 .05 . rezulta: A = 185 11m3 Intrucat dimensiunea corectie c = 1.c. este: . (2%). ' ..p) = 2.A. 1.20mm'.1 a anexei 14.63 x 1733 = 590 kg/m3 6.0.J!. Detenninarea cantititii componentilor. maxima a agregatelor este 20mm.05 = 0. = _L 100 100 x (122+278+347+347) = 21 911m3 ' Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de pietris (1%). Cantitatea totala de agregate In stare uscata se evalueaza apliclnd relatia: A.). Se adopta C = 432 kg/m3.~ .'. alegem In final valoarea AlC maxim = 0. Raportul AlC.).C. sortul 1 . Cantitatea de agregate.3 11m3 Cantitatea pentru fiecare sort de agregat se stabilests In functie de limitele zonelor de granulozitate alese (conform punctului 3.) . pentru un grad I de omogenitate. Cornparand aceasta valoare cu raportul AlC maxim admis In anexa 3. Cantitatea suplimentara de apa proven ita din umiditatea sorturilor de nisip 3.A' .2.194. (32.3 = 432 kg/m3 > dozajul minim de ciment de 400 kg/m3 (vezi Ale 0.

32 33 .3 . A = 194. Cantitatile anterior corectate de agregat se stabilesc rnajorand cantitatile calculate Nr.stalpi. banda bena.5 11m 3 BEIONlJLUI de obtinere) A' = A' . bena.~ + I':. elemente masive. Cantitatea totata de apa suplirnentara: Anexe pentru determinarea compozitiei betonulul. compactare. sortul 0 . \ A'gi = Agi x (1 + /~o) kq/rn" I Fundatii din beton simplu sau slab annat. T4 120±20 9. monolitiziiri.ll. grinzi. bo) kg/m 3 strueturali.0. 3 ..3mm.1mm. T4lr5 150J30 superplastefianti.9 = 27. 2 Idem sau fundatii din b.27. Crt.8 = (Cerinte ~i modalitati 7. 6 Betoane preparate eu aditivi T5 180±30 superplastefianti. Iipul de elemente sau beton Mijloc de transport Consistenta Notare (c1asa) Iasare (mm) cu procentul rezultat din umiditatea relativa a fiecarui sort. sortul1 sortul3 . 122 x (1+ I~O) = 125 kg/m3. recipienti. sortul 0. Corectarea cantitatilor de agregat pe sorturi.2 . bena. A'ag =~ ·"i A'gi = 125+284+354+354+596 = 1713 kg/m 3 4 Elemente sau monolitizari eu de autoagitator. .Ap = 21. armaturi sau dificultati a betonului. T31T4 100±20 8.5+432+1713 = 3 2311. Cantitatea corectata de apa: CONSISIENIA 166. bena. Densitatea aparenta clemente eu sectiuni reduse.5 kg/m S Betoane preparate eu aditivi autoagitator. T3 70120 347 x (1+ I~O) = 354 kg/m 590 x (1 + 1 sortul 7 .A = I':. autoagitator. I':. 3 Idem realizate eu beton pompat. kg/m3. -7mm. basculanta.I':. 278 x (1+ I~O) 347 x (1+ I~O) T2 30110 = 284 = 354 = 596 transportoare. astfel: _. placi. Ph = A' + C + Ag = 166.8 11m3 ANEXA 1.2 mm.20mm.a. autoagitator. pereti autoagitator.9 + 5. Cantitatea totala corectata de agregat. bena. kg/m3.

nchideri perimetrale 3 MEDIU UMED iNGHET Constructli ~i incalzite structurale iama (ex: Ictcle spre din c1iidirilc civile. 2 m.o 2 CIdASE DE EXPUNERE A CONSTRUCTIILOR DE MEDIU iN ('ONUU'llU. inchideri elemente perimetrale de constructii "cope~te).. de constructii DEZGHETARE 4 nchise. cu api (ex: cheiuri. considcrata espcctiv: u sau constructii lara neincalzite leea. in b CU iNGHETDEZGHET 1 agresivitate slabii ronstTUctii expuse indirect agresivitatii cu apa (ex: wa agresivitate fundatii sub nivclul marine deschise. iNGHETDEZGHET zonei de variatie a 0 la temperaturi mai mari de 30°C (incaperi care degaja caldura. [exterioare. dar lara posibilitate pereti de contur inchise care nu se incalzcsc ellnditii lPe timp de iarna. dale pentru !apartamentelor de locuit si din halele <75%). !nseaciune generata ncar" umiditatea de procese depaseste tehnologice 90% (ex: hale sau se produc It'rccvent degaj ari de abur). Clasa de expunere Exemple de constructii 2 a ~onstruc\ii ~pa\ii sau elemente ferite de constructii de actiunca cu exccptia respectiv situate dircctii in a ronstruclii condens sau sau elemente alternanta de constructii frecventa expuse la ~i de umiditate o 1 MEDIU USCAT MODREA T inchise.). respectiv intre otcle +3 . diguri. si bucatariile industriale cu DE xterioare cxpuse la inghet-dezghct si actiunea interior ale elcmentclor . platformc). cu umiditati interioare a I agresivitate slaba lBetonul aflat permanent tBetonul de deasupre sub apa miirii. scari estacade. 3 m deasupra nivelului miirii. !construe\ii supuse presiuuii apei pc una din fete . tmpermeabilitate pentru beton. cle. stalpi pentru estacade. MEDIUUMED 1 b SEVER !constTUctii sau clemente 2 de constructii expuse la ughet in stare salutata anale deschise. ~ 3~ 35 .). (ex: tuncle de congclare. b SEVER Constructii ~ermanent ~i clemente expuse MEDIU MARIN FARA. permanent reatice constructii apelor.) lara clemente situate in zonele a nivclului (ex: fundatii de rara posibilitate Constructii de stropire. 2 agresivitate intensa lBetonul din zona variatiei nivelului ca fiind de de constructii sau expuse in perioada (ex: expuse la ME DIU UMED MODERA T nesaturata umiditatii de iamii. de variatie de inghet etc. adiere. depozite contact apelor de apei de mare. +5 de la nivelul miirii.. Constructii expuse inghet-dezghetului sulfatica). 2 a ~onstructii nghet in sau elemente stare de eca. hale cu !nivelului apei de marc (pc ~Iementului inaltime a leu utilaje sau aparatura jprocese calde etc.). sau clemente de constructii interioare sau sarii .nclusiv ccle din grupurile sanitare ~l AGENTI pentru dezghct drumuri.ntempcriilor sau umiditatii unor scurte constructii cu lPerioade in timpul executiei.

b.50 0.50 0.7mm - - - - 5 6 da • - 4 iAgregate reztstente 1a iogbet 5 Grad de inIpermeabilitate..0 1 b 2 2 agresivitatc intensii onstructu ixpuse 'II""" I" nivclul ANEXA 3.c. Crt de IlIl(h"11II putcrnu stare ~i 5 MEDlU CHIMIC AGRESIV b ~l'Ill'IlIl de procesu Parametrul eompozitiei (Caracteristica Clasa de expunere conform anexei 2. a lMediu chimic .45 0. • beton simplu P410 P410 P410 pg.55 0. se pot intalni in practica singurc sau in celelalte clase de expunere.iI. a gr. ~i ~i salinitat] prin strOIIlIl'~1 umiditiitii ~osibilitiitii ~ondclIs ehnologic.55 0.60 0.4S 0.45 0.40 annat precomprimat O.65 0.50 * beton chimic ell -- 0.. a gr. intcnsii I A/C max c ell a). 4 5 6 da 4 5 6 da 4 5 6 da 4 4 5 6 da max."d IlIkllll"'.55 0.60 -1~~ 0.50 0.ntensii (FI).TII BETONUUJI iN DE EXPUNERE A MEDIULUI CU INGHETDEZGHET .2. min.40 0. Nr.55 0.1O PSIO P410 P410 pglO P810 PSIO PI210 PI210 PSIO P410 PI210 Pl210 P410 P410 PSIO PI210 PI210 PSI~ Pl210 P12"o P810 Pl210 PI210 * beton annat PSIO pglO P810 • beton precomprirnat - P410 PSIO PSIO 36 37 .55 0.55 0.50 0. 0. 150 300 300 350 250 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 400 400 350 400 400 350 400 450 350 35~ 350 350 350 350 400 400 400 450 450 450 o Observatie: Clasele de expunerc combinatie CII 5 (a. IIlll'IllIlIIl" trccventa ""'1< 1111111. • beton simplu beton annat • beton precomprimat 32.lTA..45 d Mcdiu ag. Mediu chimic lMediu chimic I).40 . ell t Raport agll"lvilatc slaba (S).40 0.55 0..50 11 12 0.II a~n:"vitale foarte 0 betonului) la 2 Ib 3 2a 4 2b 5 3 6 4al 7 4a2 8 4b1 9 4b2 10 5a 5b 5c 13 5d 14 ~Iabii (FS).d)..E A DlJRA.Il·"vilate • beton simplu ~~V(.50 0.<t 350 ~ 350 3 Contmut indus de aer f-- (%).50 0.55 0. 0. de ciment min.65 0.45 0.50 0. • • _.sivitatc foarte * beton 2 ~ozaj kg/m').16mm max.50 0."lo. min.3lmm max.50 0.50 0.JUJ.50 0. a gr.50 .55 0.45 0. precum ~ saturatii. 4 MEDlU MARIN mm CERINTE DE ASIGURARk: CONDITJII.55 0.

0 .. 38 39 ... 31. a nu se constatii dificultati - . pentru agregate 0 pentru agregate preparate 0 7 mm. 20 nun . I) -. Definirea granulozitatii agregatnlui de segregare total se va face prin incercari preliminare consistentei ~i ur marmdu-se evitarea tendintei ~i de separare a apei si obtinerea . In cazul betoanelor expuse 1. in anexa 5.--_- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III II 12 13 14 ANI<:XA 4. se va asigura incadrarea ""8 I de granulozitate. 71 nun.I".. 12..\:. T4ff5..lasa de tasare Zone de granulozitate recomandata pentru dozajul de prin peliculizare cu materiale si tehnologii specifice agrcmcnlalc ciment (Kg/mc) ~300 T2 T3 si T3ff4 14.: pentru agregate 0 . Aceasta prevedere se aplica in cazul agregatelor 0 . ... 16. 5d se vor utiliza cimcnturllc rczistente in medii agrcsive conform anexei 2. proiectantul poate prcvcdc betonului ( .1 total pentru treceri panii la 3 mm inclusiv.. 6 Grad de gelivitate beton simplu beton annat G50 Gloo Gl50 GIOO Gl50 GI50 GIOO 0150 Gl50 (.. juotcctia in clasa 5d. 7. 31 nun..11 o -<. .:450 II I (II)' I ~450 III II (III). T5 300. 0 . 20.40 mm .I~(J (11 "to UI~(J GI50 (. .lui 3. La prepararea betoanelor expuse in clasele 5c.\() - ZONE DE GRANULOZITATE \~\i \ * beton precomprimat Observatii: (fI"IO I.I. lnsci betonului. II 1 l.40 nun. In cazul betoanelor en agregate agregatnlui daca lipseste in -"..- '" Se adopta en preciidere dacii amestecul la punerea in opera. cu granulozitate discontinue. de beton nu prezmta tendinta de segregare ~i Limitele zonelor de granulozitate Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul pentru agregate 0 pentru agregate 0 pentru agregate 0 sunt prevazute 16 nun ..

20 mm Zona Limita 0.2 % treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 30 30 20 20 10 15 ~ 3 50 40 40 30 30 20 7 70 60 60 50 50 40 16 90 80 80 70 70 60 31 100 95 100 95 100 95 10 105 5 1 1 II max. max.16 mm Zona Limita 0.O L. 12 3 III max.. min.2 max.Rt~{iATt: 0. 15 10 10 5 5 1 3 70 54 7 100 95 II max. min.2 % treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 30 30 20 20 10 3 (9) 60 50 50 40 7 (10) 80 70 70 60 60 50 20 100 95 100 95 100 95 treceri in mas a prin sita sau cumul 1 40 25 I max. min.31 mm i ~ ~ \ ! A(.OR DE GRANJJLOZITATE PENIRU AGREGATE 0.. min. min. Limita 0.L1MIJELE ZONEIIOR DE GRANULOZIJATE AGREGAIE LlMlTELE ZONELOR DE GRANULQZITATE PENTRU AGREGATE 0::t7 mm \. III max.. L. min. min. 15 10 10 5 5 1 I I I III max. 0/0 PENTRU 0.. min.2 0/0 treceri in masa prin sita sau cumul 1 45 35 35 25 25 15 \ I max.. 3 65 55 55 45 45 35 7 85 75 75 65 65 55 16 100 95 100 95 100 95 Zona Limita 0.. II max.1 . min. min. - 40 30 ) LlMIJELE ZOm:LOR DE GR~NULOZIJATE PENTRU LlMIJELE ZONEJ.

conform speciale.71 mm PENTRU 1 ' AGREGAIE Tipurile uzuale de ciment care se produc dupa noile standarde 9. practic pot fi 1 / luvalate cu cimenturile produse dupa STAS. rcprczinta cimenturile pentru lucrari «u-nlc. . conform ANEXEI Limita 0.P.40 mm PEN'I'Rll ANEXA 6. ((MENTURI CONFORM STANDARDELOR PR(WESIONALE S.grupate astfel: . la sulfati. calcar dolomitic. uncnturi bidrotebnice.2 max. 15 5 I" in normele europene ENV 197. . SR. respectiv tipurile de ciment din aceasta categorie sunt prezentate in 8 I Se disting urmatoarele grupe de cimenturi: Ilmenturi lara adaos tip BS 12-78. 15 10 10 'i 'i IMENTURI CONFORM STANDARDELOR NATIONALE S. • . respectiv 'a/ute tipurile de ciment ce se pot teoretic produce.. in ANEXA similarc cu cimcnturilc III max. .LIMJIELE ZONELOR DE GRANJJItOZIIAIE AGREGATE 0. min. '-2 .. II max.. min. Zona Limita 0. scorie bazalticii sau tuf. conform SR 388. min. . 'imenturi aditivate (cu sau lara adaos) . prin caldura redusa de bidratare. sunt prezentate 7. . . min. I 'unenturi cu adaos de calcar. caractcrizate prin rezistcnte initialc ~i . I I I DE ClMENIURI 1 30 25 25 15 3 (5) 45 35 35 25 25 15 7 (10) 60 50 50 40 40 30 20 80 70 70 60 60 50 CAR ACTERIZARE i max. . uncnturi Portland lara adaos. unenturi rezistente conform SR 3011. . 1 18 6 3 32 13 7 45 22 16 61 38 25 70 50 31 77 57 40 84 68 71 100 95 Sorturile.'JI-XA 8.R. conform L1MIIELE ZONEU)R DE GRANULOZIIATE Q". la care nu se impun cerinte .. caracterizate SR 301 J.2 % treceri in masil prin sitil sau cumul SORTIMENTE 40 100 95 100 95 100 95 . uucnturi compozite (cu adaos) ..!"turile. 'imenturi cu adaos pentrn drnmuri (inclusiv varianta aditivat). % treceri in masil prin sit! sau cumul . SR 150n..

5R trass baza de studii elaborate de un laborator national sau regional de specialitate. Dintre 1 2 3 4 cimentul DSP 52.42. 52.5R.conform S. CIMENT 3.5R.5. [aluuuu: In. S.~ I.r -~ ANEXA 3. 42.calcar SR 1500 21 ~ 35 zgura granulata de fumal 32. CIMENTURI IIA-M Ciment Portland compozit II A-S Ciment Portland cu zgurii II A-V Ciment Portland cu cenu~ii II A-P Ciment Portland cu puzzolana IIA-L naturalii COMPOZITE (CU ADAOS) puzzolana.5 II B-S Ciment Portland cu zgura II B-P Ciment Portland cu puzzolana naturalii IIB-L Ciment Portland cu calcar calcar ['5 .P. ! I 1 Ciment Portland cu calcar calcar II B-M Ciment Portland compozit arnestcs de zgura.5 52.cenusa.5.-20 furnal. studiilor ~iinccrcjirilor si prevederile SR388 - 32.5It 4.dupa 7. (pe I Ciment Portland PORTLAND - (F'ARA ADAOS) 32. 42. I1PURI norma DE qMENT NAITO rs:~IjE Adaos % CONFORM Tip Sort STANDARDEIOR j SR :sS Clase de Rezistente 6 ENv 197.5R. . 32.5. a c:><.5. 3. * Cimenturi colorate conform Aceste cimenturi pot fi folosite la rcalizarca de betoane (microbetoane) decorative pe SR 1500 6 .2 La stabilirea domeniului liinga rezultatclc de utilizare pentru aceste cimenturi de laborator) se vor lua in considerare din prczcntul cod.5.5.R.) --I . J. cenusa de termocentrala 32.52.calcar zgura granulata de * Ciment amestcc de zgura.5 alb .42. ClMENTURI AGREMENT ATE.cenusa. puzzolana. fie cimcnturi Tip 5 Acestea trcbuie agrement ate conform legislatiei cimenturile agrement ate se mcntioneaza cuprinse in ghidurik spccifice. Pc piata cimcnturilor europeana pot aparc si altc tipuri de cimcnturi.5R.42.42.5R trass 32. CIMENT ALB ~I CIMENTURI COLORATE. 1055..5R 52. speciale fabricate la cererc.

3-0.5R. 52.fiind cea. R.5R.5. I romanian NSF Hz-A 36 ~65 Ciment hidrotehnic aditivat SP 6: 1995 zgura + romantan. 65 zgura granulatii de furnal Pc 32. 42.5R ANEXA 8.5 Ped Ciment Portland u adaos de calcar dolomitic SP I: 1994 calcar dolomitic max.EGENDA: A.5.5.5R.40 32. *. 42. 32.. 15 32.5. 52.4 42.previizutAill BS 12-78. 20 32. 1. SP 8: 1995 omantan NSF aditivat I.5 . 42.5 52. I I zgura granulatii de furnal 6" 20 6720 SR 3011 21: 35 zgura granulatii de furnal Pt Ciment Portland cu adaos de tuf max.5R.. NSF 35-40 0.5R Sortul de Ciment Standard Profesional SP 2 Adaos sau/st Aditiv Clase de Rezistenta VA Ciment compo zit SR 1500 18" 30 zgura granulatii de furnal 32. STAS 4240-86 max. 52.5 32.5.5 32.5. I CD CD-A Ciment pentru drumuri cu adaos Cimenturi dmmuri pentru cu adaos SP 7: 1995 zgurii max.5.5R + puzzo lana + cenusa Tip 3 calcar % 4 max.5R. 42.5.Aditivat .5. 42. 52.5R.5R.5R.conditia de rezistenta din standarduJ SP3:1995.Clasii echivalenta . 1.5R.5 42.5 32. 52.4-0.5" 42.7 . 52. TIPURI DE ClMENT CONFORM STANDARDELOR PROFESIONAI j E SP Tip ( 'iment (simbel) 0 1 Ciment Portland cu adaos de calc ar IV A Cimcnt puzzolanic SR 1500 II ~ 35 puzzolana si ccnusa 32. 32.5 52.5R. 42. 42.Rezistenta iniliala mare . puzzo lana naturala 32.1 IlIA 2 Cimcnt de furnal 3 SR 1500 4 36765 5 zgura granulatii de Iurnal 6 32.3-0. 'I CIMENTURI SRI SR II1A-S SR II1A-P SR IIIB-S SRiIlIA Ciment cu zgura Cimcnt eu zgura Ciment eu puzzo lana Ciment lara adaos Ciment eu zgura REZISTENTE - LA SULFATI - Ps Ciment Portland cu adaos de scene SP 2: 1994 scorie bazalticii tuf conf.5.5 zgura + 40 0.5 42. 20 32.5R..5 US 12-78 Ciment Portland I-A Ciment Portland aditivat SP 3: 1995 SP 5: 1995 - 0.5 5 CIMENTURI III HIIIA-S IlIIIB-S HIII/A Cimcnt eu zgura SR 3011 Ciment fara adaos HIDROTEHNICE 6" 20 21: 35 36. 25 32. 42.5.4 42. 32.5.

(Ps 1'1)32.5A-R DSP 52.5 H II / AS 32. C 15/12 lIB .5.5/52. ITA 32.S 32.R. conditiei este acoperitoare S. " I 1 l. CU qMENIURILE " d. 5 (lilA. 132.5.. 2 Echivalent aproximativ cu ciment STAS Tip 3 clementelor \ crt.52. STABILIRtiA TIPULUI DE ClMENT PENTRU UJCl~ARl DE ECHJvALENIA APROXIMAIIVA A CJMENTlJRILOR STAS PRomISE UJ.5R.5 liB .5A i 1-32.5 3011 1500 388 M30 Pa35 P40 P 50 (P45) H35 Hz 35 3011 1500 388 perioadei de limp friguros.5A1 52. IVA. dacii cimenturile atunci echivalenta se produc en rezistente in cazul cimentulni corespunziitoare este descoperitoare M 30 ~ifoqatii (la limitii) pentru cimenturile de" mares " 35.5.42. 49 1.32.5(2).32. 7 SR 132. BS 12-78(2).R.5.5.5 m execntate in afara C 10/8 simplu VA) 32. II B .'[ON SI RETON ARMAT AyAND CONDlTII NORM ALE DE EXPLOATARt. 1-42.5.B.lemente san constructii 2 C 5/4 3 4 (IllA. IIA .5 HI32.8 .S.5 132.5.32. " marcii " ST AS. OSP 52.5 armat !<precomprimat I 42.5(1). 1. .42.5 - UA . I52.5 SR II / AS32. 10. C25/~ C 30125 armat BS 12-78 1-42.5A.5R I 52.42.I Cimenturi produse conform S.5(1).32.S. numai in sensu I in care C 55/45 C 60/50 C 70/60 C 80/70 de inalta rezistenta armat (precomprimat 152.S 32. (Pc Pcd)32. Clasa betonului Tipul de beton Cimenturi Cimenturi utilizabile recomandate Nr.5 142. SIAS 4 0 1 2 3 4 1 en grosimi mai mici de 1.5. Tip S. annat IIA .5 se produc en realizarea de c1asii conform 2) in sens invers..ilsau caracteristicile CONFORM S. 1-32.R. VA)32.5 II A .5. IVA. lIB . Conditiile de executie .ANEXA ANI':XA 9.5 3011 SR35 SRA35 3011 C 351 C 37/30 C401 C 45/35 C 50/40 8 Observatii: 1) Echivalenta cimenturile din punct de vedere al rezistentelor.5R. C 20/16 5 6 ~-"- IIA .

Hz52.5/32.S/52.S 32.5m. sc recomanda utilizarea cimenturilor cu intiirire foarte rapidi (R). C50/40 armat I-42.5. IIA-32.5.S. 2 3 simpiu 4 5 armat precomprimat HI . I42.:k ~ j C 85170 Observatii: 1.5/32.5/32. H IIIB-S (care au un continut de max. ANEXA 11.32.5. 1-52.5/42. ~42.PUSE LA INGHET IN STARE SATJJRATA CU APA.5.5/52.5m. (2) Utilizarea estc conditionata de utilizarea la prepararea betonului ~i a unui aditiv reducator de api (plastifiant sau superplastefiant).5.5. Elemente sau constructii masive. I-42.5/52.S H 1-42. I-32. Crt.52.5/42.5 H IIIA-S32. C SO/40 .S/42. 2 Elemente sau constructii masive avand grosimea egala sau mai mare de 1. 35% adaos) la elementele din beton armat se va face numai cu avizul unui institut de specialitate.5 50 51 .SR. C 20/16 armat HIllA .5 5 1I1l1B-S. BS 12-78./ \ C 20/16 ~C 3S/ armat 1-32.5-A C 37/30:. IIA-S 42. avand grosimea egala sau mai mare de I.5R. C 55/45 : C85170 annat I52.SR.5 R I-32.5/32. Condltiile de executie ~i/sau caracteristicile elemcntelor CIasa betonului Tipul de bcton Cimenturi rccomandate Cimenturi utilizabile C 25/20 C 30/25 C 35/C 37/30 C 40/C 45/35 --) II A-S 32.S 32.SR. (I) Utilizarea cimenturilor de tip II B.S II I-42.5 H IlIA-S 52.0 2 1 2 < C 15/12 C 15/12 3 simplu 4 H III/A . STAB!LlREA TlPJJUJI BEION DE ClMENT PENTRU LUCRAR! DE 51 BETON ARMAT E~.5R BS 12-78. H II.SR('1 BS 12-78. II A-S32.5A. I-S2.5. 0 I 1 Elemente sau constructii cu grosimi mai mici de 1.S/32.5. armat HI . C 20/16: C 35/ C 40/35 : C50/40 armat armat < C 20/16 simplu II IlIA-S-32. H 1-32.5. 1S2. I A .5 m pe timp friguros.S. I .5/ H 1-52.5(2).5. C 55/45 ~C85/70 armat II 1-52. II A .5. Nr. .5.5. II B .5.32. H 1-32.42.S.5A. HIIIA-S 42.S 32.5 142. Pentru executarea elementelor cu grosimi mai mici de 1.SR. C 60/50 C 70/60 armat KI'recomprimat H 1.5R.5.5(1). II IIIBS 32. DSP 52.42. < C 20116 IIA.32. 132.5m.SRA.5 II I-32.S 32. II. II I-32.

IS~·UIB~I. I 32.IBE~ IIl!ULlIl DE ~IME~I 1!E~nUJ l. SRI.t. Agresivitate bazica foarte intensa slaba HI IIA-S II IIIA-S.un. It II/B-S.5.tsI~~I ~ll ~£t. slaba IIA II A-S as 12-78.5. H IlIA-S.. Nr. HI. II I. SR lIIA-S.- Icr I"!. HI. Natura Gradul dc Cimcnturi rccomandatc bcton simplu bcton armat 4 Cimcnturi utilizabilc amoniu -.'''''l'' intensa sau SR IIIB-S SR III/A H IIIA-S III IIIA-S SR IIIA-S.5.~-~~ II 1 Agresivitate magneziana 2 slaba / 3 II IIIIA H IlIB-S 4 II IIIA-S 5 IIA-S 6 IIA-S. I 32. VA. ANJ<:XA 12. BS 12-78. H IIJA-S. II I. 3 Agresivitate sulfatica intensa sau foartc intansa (toate cazurile) SR II/B-S. SI~.llrI16. II B. ~mU~SIl:E Agresivitatea sarurilor de intensa sau foarte intensa SR II1B-S SR III/A SR II1A-S lIA-S HIlI A-S II A-S. HI. II II A-S H IlIA-S ~ \ slaba.BI DE BEIDIS SI BEIQIS ~BM. SRIIIIA.5. SRI. BS 12-78. intensa sau foarte intensa foarte slaba. SR I. SR IIIA-S bcton simplu 5 1 32. H IIIIA. beton armat 6 132. SRI.''''''V . BS 12-78. slab a IIA II A-S BS 12-78. HlA-S. II II/A-S. I 32.5. SR L 0 1 de 2 3 1 Agrcsivitate dczalcalinizare intensa SR IIIA-S SR I If II1A-S HI. III A. SRIlIA-S. II IIIA-S. II A-S ~I.5. HI. IV A. H IIIA-S. H IIIA-S. SRI. HI. BS 12-78. II I.~~. I . / 2 Agrcsivitatc carbonica I 32. 52 53 . H IIIA-S. II A. slaba II III A H II/B-S II IIIA-S IIA-S IIA-S. SR I.u lIS ~U. SR I. II I. II IIIA-S. HI." ~.

5 40 4 70 3 4. YOLUMUL DE AER INCLIIS iN CAZUL UnLlZARII ANTRF:NORT DE AF:R Dimensuinea maxima a agregatelor Aerinclus % ADlTIYILOR 3. de omogenitate.0 Calcaroasa Ceramica Bazaltica Ciment I. In cazul aeceleriirii intariri betonului prin tratare termica.45 0..50 0.7 2.35 0. Clasa cirnentului 42.in cazul agregatclor 0. APARF:NTA Densitatea aparenta ( Kg/dm") Tipul Materialului Silicioasii (agregate de balastiera ) 2..31 mm.05..40 0.5 C lO/8.05 (corespunziitoare grad. pentru consistenta T2 160 170 185 T3 170 185'" '_' T3/T4 '1'4 - (GRADUL II DE OMOGENITATE) 200 215 CIasa betonului 32.30 0.40 0..35 0.5 C lOIS C 15/12 C 20/16_.35 0.71 mm.5 52..---o. . .50 0. de omogenitate.. Acestea sc vor corecta pnn reducerc sau sporirc dupa cum urmeaza: * reducere IO'}.47 0.~~ 0.7 2.. valorile din tabel sc rnaresc cu 10%. scad cu 0.70 0. cele propuse in tabel diminuate cu 0. tinand seama de redueerea rezistentelor finale..pentru gradul I. Pentru gradul I.7 2. • spor 20% in cazul agregatclor 0 7 mrn.ANI':XA 13. valorile raportului NC se va adopta astfel: . 2.. valorile eresc cu 0..2. in cazul folosirii de aditivi.40 mm.C 25/20 > C 30/25 Observatii: 220 230 200 0..28 • reducere 5% fn cazul agrcgatclor 0.9 3. E25~0 C 30/25 C 35/ C 37/30 C401 ) .pentru gradul II. iar pentru gradul III.. cele previizute in tabel. . • spor 10% fn cazul Iolosiri pietrci spart~. • spor 10% in cazul agregatelor 0 16 mm.75 0.50 0.45 0.38 0.. in cazul utiliziirii agregatelor de concasaj.33 0.45 0. ANEXA 14.05.60 ( Valorilc privind cantitatca de apa de amestecare previizute in tabel sunt valabile in cazul utihzarii agregatelor de balastiera 0 .. • spor 5% in cazul agregatclor 0 20 m: C 45/35 C 50/40 C 55/45 C 60/50 C 70/60 C SO/65 Observatii: ol<'NSITAH'A '"" . • reduccre I0-20'}.3 . CANTITATEA CIasa betonului C5/4 ORJENTATIVA OF: APA 111<' AMI<'STH'ARE 1 1 1 YALORTLE MAXTME ALE RAPORIIlLUI iNCERCART PRELIMINARE Ate PENIRU Apa 'in (11m3). (mm) 10 7 16 6 20 5 31 4.:":" 0. in functie de conditiile de expunere sau exploatare valorile NC nu trebuie sa depaseasca pe cele rezultate din ANEXA 2.40 0. Valorile din tabel sunt valabile pentru gradul II de omogenitate. III) 54 55 .

bcronului (durabilitat. + C 55/45 1* consistenta adoptata. PF.:j_'l\ra1 I omoger i la prcpa r:t n:)1 -. UMU~lt..N 15.5 58. -r I 1* caracteristicilc 3 RaportulAiC clasa bctonului. grad ~tonului.5 38.I.5 101 la valorile prevazute cilindru 14.. 1 I 8 Granulozitatea total agregatului "" dozajul de ciment. D.. de punere in lucrare.A 2R zrr. GBAllllljUl I B~5l!~!:IIl:: GBAIlIll.1.B~~l!~~IIl:: ~~ AIlAlU.£REYA.R.NTRlJ '* forma ~i dimcnsiunile 1to GRADlJL II DE6 Granula maxima a agregatelor desimea armaturilor.~ ~ Factorul pe baza caruia se stabileste: Crt..5 62.5 29 36 42 47 48 Clasa betonului C 40/C 45/35 C 50/40 C 55/45 C 6()/50 C 70/60 C 85/70 fb preliminar cub 51.m. 7 Cantitatea de apa de amestecare '* conditii de preparare '* lucrahilitatea (Cub) C 10/8 :. SE S!:AUt4.5 81 in tabelul 4 5 Dozaj minim de ciment Lucrabilitatea 2 Tipul de aditiv '* caracteristicile conditiilc I ! de transport si puncre In lucrare. de 29 33. i --·-··-~-·-----------l tate a. I Tipul de ciment "" clasa betonului.5 37.. sc scade san se adauga valoarea t1.zliIE TN TARlff. ~ .A VALORIT. adoptata. .5 56.LII III Il~ !JM!JG~riIIAI~ Clasa betonului '* forma ~i dimcnsiunile ft< desimca armaturilor: ~i transport.IMIl'SAB~ (GRAD II DE OMOGENITATE) .E~ ~ ~~In.C 20/16 C 25/20:. '* grad de impermeabilitate ccrut. I.s MINIMA PEN 'IU ir1!:~R!:~RI l!B1~I. -I I II. Nr . (N/mml) (Cilindru) 2. elcmentului (masivitate).'SIIA'rt.5 67..lasa). -:ute '*caracieristicik . Pcntru gradul I. Parametrii comnozjtiei belgDJJ. tipul de aditiv folosit.I1I.- I ~AUlAB.ANEXA JU:ZISII<.5 3 4 <. elementului: i I . I j Clasa betonului C 10/8 C 15/12 C 20/16 C 25/20 C ~W125 j fb preliminar cub 18 23.Its !:Az.icntului (sectiunc armarc).u1 fA LA COMPRESJlJNF. respectiv III de omogenitatc * conditii fI' conditiile de scviciu si eXpU11Cf': / mai sus.5 19 23 cilindru 41 45 50 54. ~' . . conditii de seviciu ~i expuncrc: de transport ~i punerc in lucrarc. C 35/C 37/30 .5 68 73 84._.5 clc . elementului.i~ I. Parametrii compozittei .. C 60/50 ~ C 85/70 1* tehnologia 56 57 .C 37/30 C 40/3 4 5 6 (consistenta) marimea granulei maximc a agregatclor. conditiilc de scrviciu si expuncrc. (N/mml) D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful