Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURE TI FACULTATEA DE CHIMIE APLICAT I TIIN A MATERIALELOR

REFERAT Biosenzori pentru monitorizarea mediului la scar global i la nivelul UE

CUPRINS
Abstract ............................................................................................................................................. 3 1. 2. 3. 3.1. Introducere ................................................................................................................................ 4 Scheme de cercetare si finantare pentru Biosenzori ................................................................... 5 Biosenzori .................................................................................................................................. 6 Bazele si clasificarea biosenzorilor .......................................................................................... 6

3.1.1 Traductoare electrochimice ................................................................................................... 6 3.1.2 Traductoare optice ................................................................................................................ 7 3.1.3 Senzori sensibili de masa ....................................................................................................... 7 3.1.4 Senzori termometrici............................................................................................................. 8 3.2. Biosenzori pentru monitorizarea mediului .............................................................................. 8

3.2.1 Biosenzorii de tip enzime ..................................................................................................... 9 3.2.2 Imunosenzori ...................................................................................................................... 10 3.2.3 Biosenzori de tip ADN.......................................................................................................... 10 3.2.4 Biosenzori celulari .............................................................................................................. 11 3.3. 4. Re ele wireless autonome de biosenzori .............................................................................. 11 Viitoare tendinte i concluziile ................................................................................................. 13

BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................................. 14

Biosenzori pentru monitorizarea mediului la scar global la nivelul UE

Abstract
Tehnologia biosenzorilor se bazeaza pe un element specific de recunoa tere biologica n combina ie cu un traductor de procesare a semnalului. nc de la nceputul folosirii biosenzorilor s-a a teptat ca acestia s joace un rol semnificativ n metodele analitice de monitorizare a mediului. Utilizarea datelor biologice pentru a completa analizele chimice, precum i dezvoltarea unor biosenzori i alte abord ri biologice, a crescut constant n ultimii ani. Cu toate acestea, comercializarea tehnologiei biosenzorilor a r mas n urma n mod semnificativ dup cum se reflect printr-o serie de publica ii i activit i de brevetare. Motivul din spatele transferului lent de tehnologie i limitat ar putea fi atribuit considerentului de cost i unele bariere tehnice cheie. n decursul ultimilor 15 ani, un sprijin relevant a fost furnizat de c tre institu iile publice pentru cercetarea biosenzorilor din Statele Unite ale Americii, Japonia i, mai ales, din Europa. n plus, biomonitorizarea este un instrument esen ial pentru monitorizarea rapid i rentabil a mediului. Din acest motiv, tehnologia biosenzorilor a fost considerata ca un instrument-cheie pentru implementarea noilor directive in Uniunea Europena (UE), cum ar fi Directiva Cadru privind Apa (DCA), i alte directive relationate, cum ar fi recenta Directivacadru privind strategiile marine. Chimia analitic s-a schimbat considerabil, condusa de automatizare, miniaturizarea i integrarea unui sistem cu randament ridicat de sarcini multiple. Astfel de cerin e reprezint o mare provocare n tehnologia biosenzorilor unde biosenzorii sunt deseori conceputi pentru a detecta un singur sau cateva substan e int . Pentru a avea succes, biosenzorii trebuie s fie versatiil pentru a suporta biorecunoasterea elementelor interschimbabile i, n plus, miniaturizarea trebuie sa fie realizabila, pentru a permite automatizarea senzorului in paralel cu usurinta de operare, la un cost acceptabil. O investi ie semnificativ n cercetare i dezvoltare este o condi ie prealabil n comercializarea de biosenzori. Progresul n astfel de eforturi este incrementat cu un succes limitat, astfel, intrarea pe pia pentru o noua incercare este foarte dificila daca un produs de ni nu poate fi dezvoltat cu un volum considerabil de pia . Evolu iile tehnologice recente n miniaturizarea aparatelor electronice si a comunicarii wireless au dus la apari ia de Retelelor Senzorilor pentru Mediu (ESN). Acestea vor spori foarte mult monitorizarea mediului natural i, n unele cazuri, vor deschide noi tehnici de a efectua m sur tori sau vor permite implementari de senzori anterior imposibile. Aici vom prezenta principiile, avantajele i limit rile tehnologiei biosenzorilor pentru diagnostice de mediu, cu accent special pe cele pe baz de nanomateriale si tehnologii pentru biosensing la distan dezvoltate cu sprijinul oferit de c tre institu iile publice pentru cercetare din Statele Unite ale Americii, Japonia i Europa.
3

1. Introducere
Din cauza dificult ii de a prevedea efectele colective ale num rului tot mai mare de poluan i n ecosistemele receptoare, este nevoie de metode de screening n monitorizarea mediului. Punerea n aplicare a programelor de siguran necesit o analiz de mediu care cuprinde dou p r i: metode de screening bazata pe analiza de mare de transfer i capabila de monitorizare continu on-line pe site-uri cu costuri reduse, i analiza probelor pozitive cu tehnici analitice de confirmare. Analiza Bioraspuns combin dou procese, recunoa terea biologice ini ierea unui efect biologic, i analize chimice. Componentele biomoleculare sunt folosite ca tinte pentru substan ele active. De i este posibil s se aplice, de exemplu, teste obligatorii care asigur efecte echivalente, informa ii cu privire la contaminan i responsabili sunt accesibile doar prin analiz chimic . Prin urmare, o etap ulterioar este furnizata de analiza chimic a substan elor care sunt legate de biorecunoasterea componentelor i care sunt, prin urmare, bio-eficiente. Biosenzorii sunt de obicei clasificati fie n func ie de elementul transductor (de exemplu: electrochimic, piezoelectric, optic sau termic), fie n conformitate cu principiul de biorecunoastere (enzimatic, recunoa terea imunoafinitatii, senzori ntregi, sau ADN) (a se vedea figura 1).

Principalele avantaje ale biosenzorilor sunt: timpul scurt de analiza , teste cu cost scazut i portabilitatea, m sur tori n timp real i control de la distan . Aceste noi tehnologii au fost aplicate n mod egal analizei cantitative a analitilor int i n m sur tori ecotoxicologice. n prezent, biomonitorizarea este un instrument esen ial pentru punerea n aplicare a directivelor UE, cum ar fi Directiva Cadru privind Apa (DCA), precum i Directiva Cadru privind strategia pentru mediul marin. Cu toate acestea, multe dintre aceste noi tehnologii sunt nc n curs de dezvoltate i se bazeaz pe eforturi combinate din diverse domenii tiin ifice. n Europa, Comisia European (CE) a fost deschiz torul de drumuri pentru dezvoltarea acestor noi tehnologii n analiza de mediu. Sub Programele Cadru 3,4,5 si 6 (PC), un num r mare de proiecte de cercetare finan ate au fost dedicate pentru dezvoltarea de noi instrumente analitice, i mai mult de 300 de proiecte au fost efectuate pe senzori, biosenzori i tehnici biologice.
4

Mai multe revizuiri pe biosenzori, senzori optici pentru diferite domenii de analiz , sau tehnici biologice pentru analiza de mediu au fost publicate n ultimii ani. Aici ne propunem s prezent m principiile, avantajele i limit rile tehnologiei biosenzorilor pentru monitorizarea mediului, i s rezumam progresele ob inute n acest domeniu n conformitate cu sprijinul acordat de institu iile publice.

2. Scheme de cercetare si finantare pentru Biosenzori


Europa, SUA i Japonia au fost lideri n cercetarea i fabricarea biosenzorilor, n special pentru s n tate, produse alimentare i analiza de mediu. Finan area european de cercetare n domeniul de biosenzori pentru monitorizarea mediului ca un anumit subiect a nceput n 1992 i primul atelier de lucru a avut loc la Berlin n 1993. O selec ie de proiecte dezvoltate n ultimii ani n cadrul diferitelor programe-cadru sunt enumerate n tabelul 1.

In timpul primelor programe-cadru UE, finan area a fost dedicat sus inerii proiectelor de cercetare legate de determinarea pesticidelor n ap , n sprijinul Directivei privin apa potabila din cadrul Uniunii Europene (98/83/CE). Mai recent, n Europa sub Programul-Cadru 6 o parte de finan are a fost destinat direct biosenzorilor pentru monitorizarea mediului; cu toate acestea, alte domenii importante legate de dezvoltarea biosensingului de mediu au fost stimulate, cum ar fi nanotehnologia. Cteva exemple de proiecte de cercetare finan ate n aceast perioad sunt BIONANOSWITCH, BIOMED-nano, OPTANANOGEN, TASNANO, DINAMICS i ISAMCO, cele mai multe dintre ele fiind legate de domeniul nanotehnologiei i de progresele tiin ei materialelor. De exemplu, BIONANO-SWITCH este nc n curs de desf urare, iar scopul principal este dezvoltarea unui nanoactuator / sistem biosensor. n Europa, al 7-lea Program Cadru prezint un domeniu tematic pe nano tiin e, nanotehnologii, materiale i noi tehnologii de produc ie. De asemenea, n cadrul Programului Cadru 7, au fost incluse fonduri pentru proiecte de dezvoltare a senzorilor i platforme de biosenzori pentru monitorizarea mediului de la distan . Ultima tendin n Europa este aceea a platformelor de cercetare autonome capabile s func ioneze on-line n mod autonom.

3. Biosenzori
Biosenzorii pot fi definiti ca un dispozitiv integrat al receptorilor-traductor, care sunt capabili s ofere informatii analitice selective cantitative sau semi-analitice folosind un element de recunoa tere biologic. Un biosenzor transform un eveniment biologic ntr-un semnal detectabil prin ac iunea unui traductor i a unui procesor. Automatizarea i miniaturizarea tehnicilor biologice analitice, precum i dezvoltarea de echipamente de m surare de la distan online, pot fi realizate prin tehnologia biosenzorilor. n ultimii ani, un num r tot mai mare de aplicatii de biosenzor au fost dezvoltate pentru analiza de mediu, pentru analize tinta i pentru monitorizarea tuturor efectelor biologice, cum ar fi toxicitatea.

3.1. Bazele si clasificarea biosenzorilor


Biosenzorii pot fi clasificati n func ie de elementele bioreceptoare implicate n recunoa tere i n func ie de elementele fizico-chimice ale transductorului. Principalele clase de bio-receptori aplicati n analiza polu rii organice a mediului sunt: enzimele, anticorpii, ADN-ul i celule ntregi. Pe de alt parte, exist patru grupuri de elemente de baz ale transductorului: electrochimice, optice, senzori de mas sensibili i termici, cei mai mult biosenzori descrisi n literatura de specialitate fiind biosenzorii electrochimici. In continuare se vor discuta principalele clase de biosenzori n func ie de elementul transductor.

3.1.1 Traductoare electrochimice


Senzorii electrochimici m soar schimb rile electrochimice care apar atunci cnd
6

substan ele chimice interac ioneaz cu o suprafata sensibila a electrodului de detectare. Schimb rile electrice se pot baza pe o schimbare n tensiunea m surat ntre electrozi (poten iometric ), o schimbare n curentul m surat la o tensiune aplicat data (ampermetrica), sau o schimbare n capacitatea materialului sensibil la transport (conductometrica ). Astfel de efecte pot fi stimulate electric sau pot rezulta in urma unei interac iuni spontane la starea de curent-zero.Senzori de gaze cu electrolit solid care se disting sunt: voltmetrice, ampermetrice si potentiometrice Principiul de func ionare al biosenzorilor ampermetrici este definit de un poten ial constant aplicat ntre un electrod lucru i un electrod de referin . Poten ialul impus promoveaz o reac ie redox, care produce un curent. Amploarea acestui curent este propor ional cu concentra ia de specii electro active prezente n solu ie. Biosenzorii poten iometrici se bazeaz pe monitorizarea poten ialului la un electrod de lucru, cu privire la un electrod de referin .

3.1.2 Traductoare optice

Traductoarele optice se bazeaz pe diferite tehnologii de fenomene optice, care sunt rezultatul unei interac iuni a unui analit cu partea receptorului. Transduc ia optica poate implica fenomene optice liniare, inclusiv adsorb ie, fluorescen , fosforescen , polarizare, rota ie, interferen a, etc, sau fenomene neliniare, cum ar fi generarea armonicii a doua. Tehnicile reflectometricele se bazeaz pe o lumina alba incidenta care trece la interfa a, dintre indici de refrac ie diferiti, care se vor reflecta n parte. Aceste reflectii se suprapun i vor construi un spectru caracteristic de interferen e. Legarea unui receptor biologic, cum ar fi anticorpii la suprafa a schimb grosimea stratului de comutare, care produce o schimbare n spectrul de reflexie (fig. 2).

3.1.3 Senzori sensibili de masa


M sur tori ale micilor schimb ri n mas este o form de transduc ie care a fost
7

utilizata pentru dezvoltarea biosenzorului. Dispozitivele piezoelectrice i dispozitive acustice de unda de suprafata pot fi grupate n aceast categorie. Vibra iile cristalelor piezoelectrice produc un cmp electric oscilant n care frecven a de rezonan a cristalului depinde de natura sa chimica, de dimensiunea, forma i masa sa. Aceste cristale pot fi f cute s vibreze la o anumit frecven de oscila ie, care este dependent de frecven a electrica. Frecven a de oscila ie este, prin urmare, dependenta de frecven a electrica aplicata cristalului, precum i de masa cristalului. n cazul n care masa cre te, din cauza legarii analitilor, frecven a de oscila ie a modific rilor cristalului si schimbarea pot fi m surate. Ecua ia general a cristalului poate fi rezumata dup cum urmeaz n cazul n care schimbarea de mas (m) este foarte mica n compara ie cu masa total de cristal: f= Cf2 m/A, unde -f este frecven a de vibra ie a cristalului n circuit; -A este zona electrodului; -C este o constant determinat de materialul cristalului i grosime. Cristale piezoelectrice, uneori men ionate ca si microcristale de cuart (QCM), sunt de obicei f cute din cuar i opereaz la frecven e ntre 1 i 10MHz. Aceste dispozitive pot func iona n lichide, cu o limit de determinare de frecven de 0.1Hz; Dispozitive cu unde acustice, realizate din materiale piezoelectrice, sunt cei mai comuni senzori, care se ndoaie atunci cnd este aplicat o tensiune de cristal. Senzori cu unde acustice sunt operati prin aplicarea unei tensiuni oscilante la frecven a de rezonan a cristalului. Limit rile pentru aceast metod implica formatul i cerin ele de calibrare, care sunt consumatoare de timp.

3.1.4 Senzori termometrici


Senzorii termometrici se bazeaz pe m surarea efectelor c ldurii unei reac ii chimice specifice sau a adsorb iei care implic un analit. n acest grup, efectele termice pot fi m surate n diverse moduri, de exemplu, n senzorul catalitic c ldura unei reactii de combustie sau o reac ie enzimatic este m surat prin utilizarea unui termistor. Biosenzorii calorimetrici detecteaza varia ii de c ldur n timpul unei reac ii biologice.

3.2.

Biosenzori pentru monitorizarea mediului

Urm toarele sec iuni discuta biosenzorii dezvoltati i aplicate n monitorizarea mediului, clasificati n func ie de elementul de recunoa tere biologic.

3.2.1 Biosenzorii de tip enzime


Electrozii enzimelor au fost folositi pe scar larg pentru monitorizarea unei game largi de substraturi importante din punct de vedere clinic sau mediu, folosind n special oxido-reductaze(ca tirozinaza, peroxidaz i lactaza), i hidrolaze(colinesteraza). Biosenzorii de tip enzime, pot fi mp r iti n: cei care m soar inhibitori ai unei enzime specifice datorit prezen ei unor grupuri de analiti int , i cei care m soar transformarea catalitic a analitilor tinta de c tre o enzim specific . Majoritatea elementelor transductoare asociate biosenzorilor pe baz de enzime sunt electrochemici, ampermetrici sau poten iometrici. Cteva exemple de aplica ii in mediu ale biosenzorilor electrochimici sunt prezentate n Tabelul 2.

Enzimele utilizate de obicei n biosenzorii amperometrici sunt oxidazele. Principalul avantaj al acestei clase de traductori este costul scazut; sunt, de asemenea, foarte reproductibile i o mare varietate de electrozi de unic folosin sunt adesea disponibili.
9

Instrumentarul este, de asemenea, foarte u or de ob inut i poate fi ieftin i compact, acest lucru permitand posibilitatea executarii de m sur tori la fa a locului. Limit ri pentru m sur torile amperometrice includ interfe ele poten iale n cazul n care compu ii electroactivi sunt prezenti n e antion, deoarece acestea pot genera valori false actuale. Cele mai multe dintre recentele progrese n biosenzori electrochimici s-au bazat pe nanotehnologie. Interesul major n nanomateriale este determinat de propriet ile lor. n special, capacitatea de a adapta dimensiunea i structura i, prin urmare propriet ile nanomaterialelor ofer perspective excelente pentru proiectarea de noi sisteme de detec ie i cre terea performan ei a testului bioanalitic. O provocare extrem de importanta n electrozii ampermetrici de tip enzime este stabilirea unei comunicari electrice satisf c toare ntre site-ul activ al enzimei i suprafa a electrodului. Centrul redox a celor mai multe oxidoreductaze este izolat electric printr-o membrana de proteine. Din cauza acestui invelis, enzima nu poate fi oxidata sau redus la niciun poten ial. n general, este nevoie de co-substraturi sau mediatori pentru a realiza transduc ia eficient a biorecunosterii evenimentului. Nanotuburi de carbon aliniate (CNT), preg tite pentru asamblare, pot ac iona ca fire moleculare pentru a permite comunicarea electrica ntre electrod de baza si proteinele redox.

3.2.2 Imunosenzori
Elementele de recunoa tere sunt interac iunile imunochimice ntre anticorpi i antigene. Acest tip de dispozitiv combina principiile de imunodozare in faza solida, cu elemente de transduc ie fizico-chimice. Deoarece cei mai mici poluan i organici cu greutate molecular mic n mediu au cteva caracteristici distinctive optice sau electrochimice, detectarea legarii stoechiometrice al acestor compu i de anticorpi este de obicei realizata prin utilizarea unor formate competitive obligatorii. Limitarea principal a acestor tehnici este detectarea electrochimica a immunoreactiilor, deoarece este necesar s se folosesca enzime care vor genera compusi activi electrochimic. Imunosenzorii electrochimici au fost utilizati pe scar larg pentru analiza de mediu n configura ii amperometrice, potentiometrice i conductimetrice. Imunosenzorii amperometrici m soara curentul generat de oxidarea sau reducerea substan elor redox la suprafata electrodului, care are loc la un potential electric adecvat.

3.2.3 Biosenzori de tip ADN


Structura ADN-ului este foarte sensibila la influen a poluan ilor din mediu, cum ar fi metalele grele, bifenili policlorura i (PCB) sau compu ii aromatici policiclici (PAH). Aceste substan e sunt caracterizate de o afinitate mare pentru ADN-ului, cauznd mutageneza si carcinogeneza. Deci, este foarte atractiv de a folosi sisteme care contin ADN, de exemplu,
10

biosenzori bazati pe ADN pentru a efectua teste genotoxice, sau de testare rapid a poluan ilor pentru activit ii mutagene i cancerigene Biosenzorii electrochimici pe baza de ADN imobilizat, au o specificitate mare de biomolecule. Aceasta reduce consumul ADN-ului i duce la dezvoltarea unor metode moderne de analiz a efectorilor de ADN. Dezvoltarea biosenzorilor electrici hibrizi pe baza de ADN a atras eforturi considerabile de cercetare. Astfel de aplicatii ale senzorului pe baza de necesit sensibilitate ridicat prin transduc ia amplificata a interac iunii oligonucleotidelor.. Mai multe procese de amplificare pot fi utilizate pentru a mbun t i dramatic sensibilitatea testelor de particule bazate pe bioelectronice.

3.2.4 Biosenzori celulari


Un biosenzor microbian este un dispozitiv analitic care cupleaza microorganismele cu un traductor pentru a permite detectarea rapid , precis i sensibil a analitilor int n domenii diverse cum ar fi medicina, monitorizarea mediului, ap rare, prelucrarea alimentelor i siguran . Anterior biosenzorii microbieni utilizau func iile respiratorii i metabolice ale microorganismelor pentru a detecta o substan care a fost fie un substrat fie inhibitor al acestor procese. Biosenzorii celulari n analizele de mediu au fost aplicati pentru evaluarea efectelor biologice, cum ar fi consumul biochimic de oxigen, toxicitate, genotoxicitate sau estrogenecitate, i, de asemenea, pentru m surarea poluan ilor int sau grupurilor de poluan i. Cu toate acestea, cele mai multe aplica ii s-au concentrat in ansamblu pe efectele biologice. Cele mai multe elemente transductoare n biosenzorii bacterieni sunt electrochimice i optice. Una dintre aplica iile cele mai relevante a fost determinarea consumului biochimic de oxigen. Cei mai multi senzori CBO se bazeaz pe m surarea ratei respira iei bacteriene, n imediata apropiere a unei traductor, de obicei de tip Clark (un senzor amperometric dezvoltat de Clark n 1956 pentru m surarea oxigenului dizolvat). Ni te senzori BOD au fost dezvoltati i comercializati de diver i produc tori n ambele configura ii de tip biofilm si bioreactor. Sistemul de biosenzor CBO prezinta nc o serie de limit ri care reduce num rul cererilor lor: lipsa de standardizare i a legisla iei n majoritatea rilor, cerin ele complicate de ntre inere, i rezisten insuficient pentru diver i compu i toxici. Este posibila eliminarea efectelor toxice ale ionilor de metale grele prin utilizarea unui agent de chelare care complexeaza ionii, de exemplu EDTA sau DDTC.

3.3.

Re ele wireless autonome de biosenzori

O re ea de senzori f r fir este o re ea f r fir constnd din dispozitive autonome spa ial distribuite folosind senzori i / sau biosenzori pentru monitorizarea condi iilor fizice
11

sau de mediu, cum ar fi temperatura, presiunea, salinitatea, mi carea sau poluan ii, n loca ii diferite (Fig. 3).

Aceast abordare ar putea fi ntr-un viitor apropiat unul din principalele progrese realizat pentru monitorizarea continua a mediului, precum i pentru punerea n aplicare a noilor directive UE, n special n medii dificile de monitorizat, cum ar fi zonele de coast i n largul m rii. Astazi, evenimente moleculare i biologice pot fi monitorizate i traduse n semnale digitale prin intermediul biosenzorilor i, acest fapt, deschide o fereastr nou n producerea de dispozitive analitice. Aceast nou abordare ar putea o revolu ie n viitorul monitorizarii mediului. Cu toate acestea, costul de dispozitive de biosensing autonome de ncredere este nc mult prea mare pentru implementari masive. Unele dintre neajunsurile care ar trebui s fie dep ite sunt: complexitatea proceselor de biosensing, nevoia de etalon ri periodice, care ar trebui s fie reduse la minimum, iar nevoia pentru reactivi cat mai stabili biologic, costurile energetice i de produc ie ar trebui s fie, de asemenea, reduse la minimum In ultimii ani au fost facute progrese considerabile n hardware i software pentru construirea de re ele de biosensor wireless. Cu toate acestea, pentru a asigura colectarea eficient a datelor de c tre re elele de biosenzor pentru monitorizarea mediilor de la distan , r mn urm toarele probleme: Reactivitate: capacitatea re elei de a reac iona la mediul s u i s furnizeze numai date relevante pentru utilizatori; Robustete: capacitatea nodurilor de re ea s func ioneze corect n medii dure; Durata de re ea: maximizarea duratei de timp n care re eaua este capabila s furnizeze date nainte ca bateria de noduri sa se epuizeze.
12

Primul pas n re elele de senzori wireless este dezvoltarea de blocuri autonome de tip platforme sensibile. Un nod senzor este cea mai mic component a unei re ele de senzori, care are integrate capacitati de detectare i de comunicare.

4. Viitoare tendinte i concluziile


Tehnologia Biosensor constituie un domeniu de cercetare care se extinde rapid, care a fost transformata n ultimele dou decenii, prin noile descoperiri legate de noi materiale pentru tehnologii, noi mijloace de transduc ia semnalului, i software-ul de calculator capabil de a controla dispozitivele. Cu toate acestea, pentru a mbun t i i pentru a obtine dispozitive mai fiabile, tendin ele n activit ile de cercetare de biosenzori se vor axa pe realizarea unei monitorizari continue, determin ri multi-analit, folosind elemente de transduc ie voluminoase i dispozitive de transductie miniaturizate. Unele sisteme au fost dezvoltate pentru monitorizarea continu i pot furniza m sur tori u or, rapid i la locul prelevarii. Ele pot fi, de asemenea, utilzate pentru cartografierea zonelor contaminate atunci cnd este important s se ob in rezultate rapide n domeniu, cum ar fi dup o deversare accidental sau evenimente de poluare. n plus, platformele autonome cu senzor i tehnologiile wireless sunt foarte promi toare pentru dezvoltarea unor sisteme de avertizare n timp real, dezv luind schimb ri dinamice n variabilele monitorizate n mediul nconjur tor. n ceea ce prive te progresele din domeniul tehnologiilor de detectare, trebuie subliniate progresele nregistrate n transducerea optica care ofer robuste e, versatilitate i facilitatea de miniaturizare. De exemplu, dispozitivele SPR apar ca unele dintre cele mai promi toare tehnologii care urmeaz s fie puse n aplicare n programele de avertisment de mediu. De asemenea, progrese relevante n dispozitive electrochimice au fost realizate recent datorit introducerii de noi materiale nanotechnologice, cum ar fi nanoparticulele i nanotuburile de carbon, care au stat la baza unor noi sisteme cu r spunsuri mbun t ite. Pe de alt parte, progresele in domeniul microelectronicii au permis miniaturizarea sistemelor analitice, care permit reducerea cerin elor energetice, manipularea unui volum redus de probe i, prin urmare, o reducere a consumului de reactiv i generarea de de euri, precum i cre terea e antionului tranzitat. Elemente noi de detectie, care pot mbun t i afinitatea, specificitatea i masa de produc ie a componentelor de recunoa tere molecular pot dicta n cele din urm succesul sau e ecul tehnologiilor de detectare. n cele din urm , ultima limitare care trebuie s fie dep ita prin biosenzori pentru monitorizarea mediului este cea de validare. Aceasta este o problem important pentru integrarea lor n programele de control al poluarii.

13

BIBLIOGRAFIE

14