B I BLI O T ECA

Misiune.Scop. Obiective
Biblioteca Universitdtii de esteparteintegrantd "Dundrea Jos"din Galati a participiprincolectiile serviciile sistemului national invetemant de superior $i 9i precumgi la activitatea de formare9i educatie, sale la procesul instruire, de Ea cercetare universitate. estesubordonatA din UniversitAtii de "Dundrea Jos . gi Bibliotecacolectioneaze, otganizeaze valorificafonduri de cAti, publicatii publicatii romanesti strAine domeniile seriale alte din specifice; de 9i $i gratuit colectiile studentilor, accesul la sale asemenea asigure cadrelor didactice <( de Universitetii Dunerea Jos >, este deschisa, insi, 9i altor $i cercetetorilor asigurand accesul nediscriminatoriu categorii utilizatori, de la informatii. face integrat bibliotecilor Romania. Biblioteca parte sistemul din al din in acest scop coopereaze bibliotecile cu centraleuniversitare bibliotecile Si institutiilor inveFmant superiofpentru asigurarea de maximeieficientein precum in colectiilor publicatii, completarea, organizarea utilizafea de 9i $i participd realizarea documenta16, activitatea bibliografica de informare la $i partajat a bibliotecii virtuale romanegti. catalogului national Biblioteca intretine 9i gi dezvoltA cu institulii, biblioteci, unititi de relatiide cooperare organisme, informare documentare, taraSisfainatate. din principald care se confrunti Biblioteca Problema cu Universitdtti, in prezent, necesitatea a elabora strategie dezvoltare se asigure o de este de care mentinerea aspecte unor tradilionale, ln acela$i dar timpse permitd crearea unei In organizatii receptive schimbare. concluzie la scopunTeBrbriofeciisunt: . Asigurarea colectii materiale referinta de de adecvate unei suslinerii programelor lnvAtamant de cercetare; gi de . Crearea mentinerea facilitati unor corespunz5toare de bibliotece; oferite Si . Asigurarea accesului colecliile la biblioteciigi serviciile de referinte la sale destinate cadrelor didactice, cercetetorilor, studentilor altof sau la alteservicii 9i de categorii utilizatori; . Dezvoltarea de schemei personal sistemelor de oorespunzAtoarelucru 9i pentru depozitarea conservarea selectarea, analiza, aranjafea, colecliilor, $i ca Si pentru utilizatoriloracestea; la accesul . Asigurarea fizic conditiilor corespunzAtoare punct vedere propice din de gi conservirii grUa cerceterii, ca materialelor in aflate bibliotecij; studiuluisi . Asigurafea folosirii responsabileresurselor fondurilor a financiare ale 9i printr-o indiferent proveniente, de administrare eficienti!i o dotare bibliotecii, pentru un al a adecvate personal s5 garanteze nivelcorespunzdtoracestora cu 9i putea asigura indeplinirea obiectivelor stabiliie. Pentru realizarea aceatot scopui, obiectivul Bibliotecii este sA a selecteze, calificecorespunzator sd asigurecontinuadisponibilitate sa $i pentrustructurarea personalului specialitate, de necesar colectiei, diseminarea informatiilorprestarea serviciilor. 9i Avandin vedefecaracterul specialal Bibliotecii slstemlntrodescf,is de (schimb de masa- princa4ile imprumutateii de informatieprin continuu in multitudinea servicii altor oferite) existi o preocupare continua stabilirea unei dar organizationale se rdspundd care cerintelor ce strategii gi a uneinoischeme (trecerea la o societate in in de informationala se manifestA prezent societate cdtre Societate Cunoasterii). o a

Atribu!ii,activitifi gi competente
Biblioteca urmatoarele are atribuliiti competente; participela activitatea gtiintifica de didacticS, cultural-educativa,cercetare de 9i perfecfionare din universitate, asigurand informareadocumentarea utilizatorilor; relatii biblioteci, institutii, cu organizatii personalitdti ale - intreline$i dezvolte Si gi vietii gtiintifice culturaledin tard 9i strdinetate, scopul intensificerii in circulatiei informatiilor $i documentelor; . acordi sprtinmetodologic cererebibliotecilor invitemantpreuniversitar la de Biblioteca in din Galati. universitetii, acordcu metodologia perfectionare de a personalului bibliotecile lnvilAment, perfectionarea din de asigurA calificarea, personalului, participarea prin personalului specialitate de la 9i reciclarea precum la stagii gi cursurile organizate lvlinisterul de Educatiei Cercetirii, de Si pregAtire de perfectionarestrainetate; in sau . organizeazi gi pe consfatuiri, de schimburi experiente, sesiuni simpozioane qi informare participA manifest6rile temede biblioteconomie documentarS, la pe de specialitate organizate plan nalional internalional, colaboreaze cu Si profesionale bibliotecilof invdt5mantdinalteretele; ale din organizatiile Si . incheieintelegeri, conventii, contracte organisme organizatii cu interne Si 9i pentru internationale activititi specifice. Pentru indeplinirea atributiilor, biblioteca desfd$oare urmetoarele activitetii . achizilioneazi publicatii altedocumente tareii str5inate; din Si lucririlecadrelor didactice cercetitorilor, tezelede doctorat - coleclioneaza ii sustinute cadrul in universitetii: schimburide publicalii9i altedocumente institulii, cu organizatii - realizeazi 9i personalite! vietiigtiintifice culturale tari 9i streinitate; ale din Si tuturor categoriilor de - organizeazapestrarea,folosireaSi prelucrarea proprii; documente colectiile din perimate punct vedere sau documentele din de fizic - verificagi eliminaperiodic gtiintific, prevederilor Tn vigoarei conform legale pentruconsultarea cdtretoatecategoriile necesare de de - asiguri conditiile gi utilizatod a documentelor, in sililede lecturd prin imprumut domiciliu; la imprumut interbibliotecar gi international documente; intern de - efectueaza prinbazele date,elaborarea editarea utilizatorilor de de - asigureinformarea 9i procesului ln de instrumente informare, functie cerintele de instructiv-educativ din 9i de cercetare universitate; pe colaboreazi lucreri la bibliograficede informare documentard editate plan $i local, national international; 9i privind participe informatizarea activitdtilor bibliotece, din la actiuni - lntreprinde gi retele sisteme informatizate tari ii streindtate. din

Spafiidestinatebibliotecii
Nr.clddiri: 4 (cu propriu celputinun bibliotecar Nr.biblioteci filiale spatiu angajat): 3 Si Nr.sec,tii Tmprumut de :4 Nr.selide lecturi: 6 totalA: 471,53 mp - suprafa!5 (total): locuri nr.locuri 246 Nr.deDozite:7 - suprafatd totale: 1127,13 mp nr.metri rafruri: de 6263ml - nr.metri rafturi 533ml - accesliber la rafl de : Suprafala destinatd (Salidelecturd, totala spatiilor bibliotecii sectii imprumut, de depozite carte9i birouri) de 1792mp dinhecare: de este Central1054 mp; - Sediul de EconomiceUmaniste475mp; - Filiala $tiinte Si Facultdtii Medicine150mp; - Biblioteca de Bibliotecii Breila 113mp. - Filiala din -

Golectiilebibliotecii
gi Biblioteca detine colectiile publicatii in sale rorr'anegti striine,in format gtiintelor (matematici, tiperit electronic, domeniile: sau din exacte fizici,chimie, (informatica, biologieetc.), gtiinteloringinere$ti electronice, electfotehnice, mecanic5, metalurgie, construclii nave,industrie de chimicd, constructii civile, pisciculturd), industrie hidrotehnicd, alimentara, sociale umaniste itiintelor Si jurnalism, (lingvistice, literature romana str5ind, drept, economie, sociologie, 9i gi filosofie, istorie, religie teologie). Componenta colectiilor pe tipui de docunente : (conform Numdr de volume total registrelor inventar): de 461673 volume Numdr titluri : 68900 cA4i titluri (tiUuri): titluri, care: Numdr reviste de 2622 din 1924 - romane$ti: titluri 698 - stf5ine: titluri Numar CD-ROlvl-uri: volume 352 - 296titluri : Numer STAS-uri35728 titluri/volume Numdr brevete inventii 15000 de : titluri/volume pe Num5r baze date de abonate, accesibile INTERNET: 3 Stiintifice - SpringerLink Interactive - Knovel Library Journals - Oxford gtiintifice acces gratuit INTERNET: pe Numer baze date de cu 2

- scoPUs

Village - Engineering Numdrcataloage bibliobcetI de Cataloage traditionale: 8 (deu c r u functioneazd): uc r 4' v g Er c q q v r n ! \ u e cendu l u u e l s d z d / . r 1999 rrJr {

Ghidul bibliotecii www.lib.tnstumente de infolmare a ulilizatoritor : (format bibliografic electronic) .Site-ul .uqal.ro .Repertoriul bibliotecii .Buletin publicatiilor periodice Repertoriul streine tezelor doctorat de .

Statistici perioada Intreri documente colecliile de in biblioteciiin 1997.2006: An '1997 Volumeintratein cursulanului 13551 6366 Totalvolume 445149 1998 1999 451919 459119 468078 475759 446474 451783 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 7200 8919 7681 9770 6657 9767 8163 9213 446004 452460 461673 Numarde volumeexist€ntein colectiilebibliotecii 480000 475000 470000 465000 460000 455000 450000 445000 440000 435000 E 430000 425000 19971998'1 200020012002200320c.4' 999 200520c€ ancalendaristic Numar volume de intrate cursul in anulul 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 19971998'1999 200020012002 200320042005 2006 an calendaristic .

98 38495.64 31833.1a 33289.31 60442.volume 423 2026 2314 20 654 1449 525 Valoarelei 6676.volume 2304 2057 2690 3373 1500 1220 701 Valoare lei 28937.96 45309.24 37394.92 Achizitie cani din granturi 80000 600co E 400m 200co 0 2m1 2cn2 2003 an calendarislic .03 58832.buget sivenituri proprii 70000 60000 50000 40000 30000 2AnO 1m00 0 E E 2co1 mO2 2gB 2W an calendaristic Statistica achizitii certidin qranturi sisDonsoriziri: A nul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nr.08 25187.0'1 4426.48 25241.97 26076.Statistici achizitiicedi din buqetsi venituriproprii: Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nr.11 29575.59 Achizitiecarti .

51 8739.volume 500 700 760 Valoare lei 86750 127644 175624 '152189 52853 1027 561 Achizitie revisieromanesti straine si 200000 '150000 E i 100000 50000 0 2003 20u 200s an calenda slic .titluri 2002 230 235 2003 245 2004 2005 157 2006 98 Nr.54 13243.53 8555.95 2002 2003 2004 2005 2006 1208 1123 1217 2762 482 Donatiicarti 80000 60000 -Eoooo 2m00 0 20@ 2901 2W 2003 an cal€ndaridic 2m4 2005 2006 in StatisticA achizitiipublicatiiperiodice format tiperit: Anul Nr.54 10058.Statistica donatiicerti : Anul 2000 200'l Nr.Volume 156S 1589 Valoare lei 27810.16 52578.

00 achizitie STAS-uri 6m0 5000 4000 3000 2000 '1000 0 Achizitii baze de date online : 2006: . 70799.00 2925. lei .95 lei 2OO7 i Springerl-ink " Library o Knovel Interactive OxfordJoumals " Y aloare'.97 0 5316. Springerl-ink o ProQuest Science Joumals o ABI GlobalInform o HistoryStudy Center o LiteratureOnline Engiaeers 21 titlud reviste o ASME .Statistica achizitiiSTAS-uri: Anul 2002 2003 2004 2005 2006 Nr.57 5290.volume 500 626 0 205 Valoarelei 2050.22 .American Socief OfMechanical online Valoare: 112707.

94 22324.75 254 Expedieri de alocumenteln caalrul schifibului Tolalvolume Carti Valoarelei Vol.24 1846.tO 846.5 Volume Valoarelei 0 20 3816 452 441 621 9725 6774.nalional international documente Schimbul de Si Num5roarteneri schimbin anul 2006: de .51 de parteneri .62 27477. 5 eoo 400 N 0 2AJ4 .67 17729.14 4026.29 2507.15 231 17040.25 3337.8 5861.5 0 272 822 772 617 I docunEnb inlrab si exliediale in cadrul schin{cului interbibliotecar 1600 1400 12gJ y 10oo €00 .04 70 59 162 879.44 6049.din strdinetate 68 de Darteneridin 25 de teri lntefi de clocumente in cadrul schimbului Totaldocumente Reviste Volume Valoare Volume 385 930 907 1083 Valoarc din care I""" 301 247 Volume Valoare T TezeDoctorat l ei 2003 2004 2005 2006 739 1247 1329 1514 9436. 477 Valoarelei 3816 9453 6484.din tare .65 13348.54 1127.54 3669.94 22671.2 5925.

doctoranzi didactice .studenti masterat postuniversitar ii .UtilizatoriiBibliotecii Categorii utilizatori: de studenti la .salariati .cadre cadre medicale .cititori externi utilizatori temporari Numir de utilizatori inscrigiin bazele dateale bibliotecii perioada de in 2003. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Anul 2003 2004 2005 2006 Numdr utilizatori 5378 7221 8744 9915 utilizatorilor anul 2005: in Structura utilizaiorilor Galati2006 Bu Cateoorie Numar 9056 359 Studenti Cadre didactice l\4asteranzi Doctoranzi Externi Salariati 250 120 163 52 tr90% Utilizatori temporarl TOTAL 23 99't 5 10 .2006: StudiucomDarativDrivind utilizatoriiBU Galat.

.Filozofie. de Economice Adminstrali€ s I Facu tatea Sliinte ll l drn r L a c J ra tei C aL]Llr€re./a tr loot \w"". din Stiinte 4085 143 Distributia utilizatorilor Facultati oe 81. de 272 96 1988 Facultatea Stiinte de Economice Administrative si Inqineresti) Facultatea Cahul(Litere.pe Distribufia utilizatorilor facult4i: Facultatea Facultatea Mecanicd de lvlaterialelor Facultatea Metalurqie Stiinta de si Facultatea Nave de Facultatea Stiinta Inqineria de Alimentelor si Facultatea Medicind de Numarcititoli 1002 300 444 929 91 501 118 Facultatea Inginerie de Electrbe Electfonicd Si 9i Facultatea Stiinta de calculatoarclor Facultatea Educ€tie de Fizicd Facultatea Stiinte de de Facultatea Drept Teoloqie) Facultatea Litere(lstorie. B5% a2A % de o Facullalea lMecanica de siSlilntaMalerjalelor r Facultaiea lMelalurgle lngineriaAlimenlelor trFacullaleadeSlinlasi de r Facultatea Medicina E s calculaloaelor de sFacultalea Inginerieeclrlca Suinla Fizca r Facult8lea Educale de de E Facultalea Stinte Filozofie leologe) de a Facultalea Ltere{lslorie.S l i rl e1gi l eesl i \ 11 .

Circula!ia documentelor Statistice imprumuturi documente. Sep.hr. regiminformatizat. t\. in Vari.liaimprumutudlor Anul 2003 2004 2005 2006 Total lmprumuturi 7243 9378 12502 11003 I E Frecventa cititorilorSi numirul de documente consultate silile de lecturd la 2006 Frecventa cititori din care : ci4i 6711 8410 ce4i cafti romanesti streine 4953 4032 5855 1524 din care Reviste Materiale STAS |an. Mai 3916 3179 5123 6005 4736 7379 '1052 704 1100 528 580 212 100 370 referinti 153 250 283 2t5 4574 4839 7450 7793 6310 7019 5210 6491 6'13 203 120 341 366 378 312 291 292 205 350 lunie lulie Oct. Dec. 3340 1972 523 5146 3399 527 4385 2877 527 3805 2547 403 270 3685 330 124 500 3505 4501 3142 500 5348 500 4537 234 852 672 462 80 0 0 262 79 150 0 0 186 253 0 0 375 280 3364 6392 4319 5685 3781 5013 3319 39114 61447 53741 45583 135 8158 2174 123 2168 Frecventaciftori . Mv.Oct. llbi lunie lulie Aug. Feb. Feb Mar.volurneconsultate & volune tr cititori 8000 6000 4000 2000 0 lan. Apr. anul20OG d DE 12 . Dec.

fisiere statii lucru.6 servere anume: 9i tim Central Bibliotecii al Serverul: .INFORMATIZAREA BIBLIOTECII Dotarea tehnici de calcul: cu 1.Sediul Central Bibliotecii al PIV Procesoi: dualXEON Sistem operare: de linux Servicii oferite: SeNer fisiere fisiere de comune lucrualebibliotecii de (casari.fisiefe rezerva serverul:linus.20statiide cu la de . Comoutere43 dincare: : Servere: .jbox Sediul Central Bibliotecii al Procesor: Pll linux Sistem operare: de gi la stocate.. de documentatii) WEB Server pefsonalului aplicatii lucru de destinate .ofere acces site-ul la Server bibliotecii gdzduie$te (aplicatia aplicalii conexe activitetii bibliotecii Personalia.) bibliotecii Chitantier.fisiere pentru de aplicatii. DHCP Serverur. Serverul: alan. periodice. tipizate.37 staliide lucrudincare: pentru personalul lucru bibliotecii . documentatii.Sediul fw Central Bibliotecii al Pll Procesor: linux sistem operare: de Servicii oferite: Firewall DNS. contracte.gazduieste (aplicatia . inventare.14 statii lucru acces Internet la catalogul Si (OPAC) electronic Bibliotecii al 13 .fisiere rezerva Statiide lucru:. ghiduri regulamente.17statiide lucru Dentru utilizatori : .Biblioteca Facultdtii Medicina de Procesor: dualXEON linux Sistem oDerare: de pentru statii(posibil 5 10) Servicii oferite: Terminal server Server fisere de pentru public comune . documentatii .Sediul Procesoi: dualXEON Sisfem operare: de linux '10) pentru statii posibil Servicii oferitet Terminal server 4 existente( maxim WEB. aplicatie Remro) pentru public Server fisere fisiere de comune pentru de aplicatii.Filiala $tiinleEconomice lJmaniste de $i linux sistem operare: de Firewall Servicii oferite: DHCP DNS. statistica. 9i pfezentari) (scripturi necesare administrarii retelei configurare . buletine. server fisiere server ca de Servicii oferite: acces CD-ROM-urile WEB Serverul: lw-fseu.manuale. biblioteconomie. legislatie. Serverul: .. documentatii .

cantitativ 9i valoric cat situaliapletilorpe clienti/furnizori. Aplicalie GESTPRO putand . Copiatoare:3 copiatoare functii imprimante retea) (cu de de 5.2006: titluri ci4i . WebOPAC . Circulatie.Aplicalii software destinate lucruluiinbibliotece: Evidenld chitanliere (receipts-new) Aplicatia"Evident5 chitantiere" este destinategestionirii taxelor ia bibliotecaUniversitdtji.9966cititori Aplicatii software dedicate: '1.icenfe: 20 dincare: 13licente bibliotecaf Si 7 licente utilizator 2.106026 . pe tipuride documente.294titluri documente electronice articole . la raportdri financiarefunctie optiuni. lmprimante: 6 imprimante dintre care: 1 imorimantd retea de . .6696brevete inventii volume bibliotecd de .6 statii acces catalogut cu la etectronic Bibtiotecii at (OPAC) 2. 9i inregistreri bazele dateale Bibliotecii perioada in de in 1999. de cunoasterea stocurilor atat pe fiecaregestiune. -1 scanner 4. Aplicatiapermite gtergerea introducerea.1117 titluri reviste . permite evidentd in Aplicatia o 9i pe clarAa mi$cdrilor materiale furnizori/clienti. de Administrare (Worldpac) OPAC. Cititoare barcoduri: 8 cititoare barcoduri de de Nr. posibilitateaa repartiza cu de automat sumele factur 3.4 imprimante birou 3!ggA!!CIg.ltodure: Catalogare Evidente.35728 -uri de . Filiala gtiinte EconomiceUmaniste Biblioteca Facultatiide Medicina) .estedestinate gestionerii Gestiune standarde stasurilor biblioteca din l4 ..24084 .relele calulatoare: relele de (Sediul 3 Central Bibtiotecii al de . precum$i modificarea.Soft integratd€ bibliotecA: TINLIB versiunea 400 + .1 multifunctional de .esteun instrument managementgestiunii de al evalua stocurile mitcArile cadruluneigestiuni.761titluri STAS . datelorreferitoare incasdrl.. Comunicatii . in de (sfas) . ImporuExport) It r. Generator Rapoarte.

. care: din .stergerea referitoare reviste.Evidentd Evidente imprumuturi (imprumut) . de lnventatreviste(invrey) Aplicatia "lnventar reviste.. denominat prin etc.Aplicatia imprumuturi" este destjnatdgestionariisimplificate imprumuturilor a efectuatela biblioteca permite universitdtii.'imprumut" contine Bazade date asociate aplicatiei numegte se date 9i referitoare imprumuturi: permis.uoal.analist programator: 1 - l) . la gigenerarea liste. precum referitoare stasuri. gtiintificd acestora.l de 1 .numar.cu studii de bibliofeconomie z cu medii:8.inginer sistem: . .cu studii de biblioteconomie (cursuri posfliceale) : . dupa nr. in fiind necesarapentru recuperarea pierdute.rosectiunea la Seryicr'i. din conform legislatiei vigoare.distruse sau valorii documentelor deteriorate cdtre cititoriibibliotecii. Aplicaliisoftwaredestinate utilizatorilor Aplicatia"Personalia"poatefi accesatide pe site-ulbibliotecii.. 9i Aplicatia introducerea.. 5. a 9i Formulare electronice pentru referinle pin emait (pe site-ul bibliotecii www. site-ul bibliotecii www. Baza de date asociata de aplicatiei numeste se "reviste" contine datereferitoare reviste: la tiflul.. un soft este generarea paginilor care permite web personaleale cadrelor didactice. Aplicatiapermite introducerea.. gtergereadareror modificarea. destinata este efectuanl inventarului stocului reviste biblioteca de la precum generarii Universitatii. de Aplicatiaeste disponibjta utilizatoritor pe bibliotecii.ro ) Actualizare pret documente (actualvet) . nr.pretde pret (calculat program). ofere informatii despre activitatea didactic. la nr.bibliotecaristudii . Aplicalia introducerea. o valodle necesare calculului conlinute program. $i volum.uoal. gtergerea modificarea. datelor precum cautari referitoare lmprumuturi.ulterior de incheierji permite inventarului.lib..modificarea. dincare total ai 24 : cu superioare: dincare: 14. fiind in Personalul Bibliotecii Numer de angaja(i bibliotecii: . .ISSN.Aplicatiarealizeaz| aclualizarca prelului pentru oricedocument bibliotec. returnare. inventar.bibliotecaristudii (cursuri postuniversitare): . inventar.lib. date dati etc. Aplicatia nu folosegte bazade date. inventar.precum gi datelor la raportariin functie optiuni. imprumut. la permissau nr.universitalii. de $i rapoarte efectuarii cautari. 9i .

BIBLIOTECA ORGANIGRAMA SENATUL UNIVERSITATII DE "DUNAREA JOS" BTBLTOTECA sEFSERV|CtU BIROU PRELUCRARE DOCUMENTE CALCUL OFICIU SALA MULTIMEDIA BIROURELATII CU PUBLICUL 1. indexare coordonata . studiide 1 post bibliotecarinformerii : specialitate in bibliologie ii itiinta BIROU PRELUCRARE DOCUMENTE: de unul bibliotecari distribuite conform schemei maijos. din 8 posturi pentru birouprelucrarestudii posturi avearesponsabiliEti superioare de va $ef gtiinta (studii specialitate in bibliologie informerii): de lunge durate $i de 2 posturi bibliotecar.Schimb siimprumut interbibliotecar. bazede date . post -1 clasif icare. seriale.IMPRIJM'JT INTERBIBLIOTECAR:CAfi.3 posturi 4.studiisuperioare lungdduratd SCHIMB INiERBI BLIOTECAR. evidentic54i. 3. documentae I post ( Tolal8 posturibibliotecari) . Achizilie. Informare bibliografici.3 posturi 2. Catalogaro.nginer sistem de analistproglamator (2 posturi) L Secliideimprumut 2. documente electronice 16 . Sili de ledure ( l3 posturibibliotecari) TOTAL: 24 de posturi BIBLIOTECA: SEFSERVICIU studii superioare lunge de duratd. reviste.

documente electronice I post bibliotecar studii superioare lunge de duratd catalogare. indexare coordonatd: tezede doctorat. control autoritate bazede date I postbibliotecarstudii superioafe lunga de durata catalogare. referinte traditionale referinte e-mail 9i 1 post bibliotecar studii superioare lunge de duratd BIROU RELATII PUBLICUL: CU '13 posturi bibliotecari distribuite conform schemei maijos.2 posturibibliotecar studii lunga durate (FILIALA SAL/4 LECTURA REFER"VIE DE S' STIINTE ECONOMICE SI UMANISTE): medii. studii superioare scurte de sau ..2 posturibibliotecar studii lungd durata + SALADE LECTURA SECTIE 1MPRUMUT DE ffITIALA BRA\ILA)'. studii superioare scurtd de sau lungd durata . din de unul posturi avea pentru birou publiculstudii va responsabiliteti Sef felatii cu superioare lunge de durate. catalogare retrospectvA INFORMARE BIBLIOGRAFICA. indexare coordonatd: documente cd4i.sau de .1 postbibliotecar studii sau de sau durate + + MTJLTIMEDIA SALADE LECTURA SECTIE 1MPRIJMTJT DE (BIBLIOTECA FACULTATII MEDICINA): DE bibliotecar studii medii superioare scurtd lunge sau de sau .IE I CENTRAL): posturibibliotecar studii 2 medii. indexare coordonata documente.U): posturibibliotecar studii medii. EVIDENTA: rcviste.A. studii superioare scurtd de sau . baze de date 1 post bibliotecar.studiisuperioare lungddurate de reviste. studii specialitate de in bibliologie infomariii 9igtiinta SECI'EDEIMPRUMUT CENTRAL): 1SEDIUL posturi bibliotecarstudii medii. reviste I post bibliotecar studii superioarecatalogare.2 posturi durata 17 . cdrti. clasificare. medii superioare scurta lunga . studii superioare scurte de .2 lungidurata (FILIALA SECI'EDEI'I'PRUMUT S.2 sau lungd durati ( SEDIUL SALi DELECTURA + sALi REFER.I post bibliotecar.E.studiisuperioare lungedurate de ACHIZITIE. clasificare. DOCUMENTAREalcetuire :instrumente prin bibliografice. SALi DELECTURI4 (SEDIUL CENTRAL): medii. studii superioare scudi. clasificare. electronice.

tieasupraofeftelor editorialedin cataloageletradilionale ti onJine ale editurilor.c a lnformareacelor din sectorul achizilie al bibliotecii asupra cerinlelor ti necesite. donaliice4i 2. Achizitiecdrtistr5ine a Lansarea procedurii achizilieln bazareferatelot de de primitede Ia facul6fi/catedre: achizilie a prospectarea pietii. platacheltuielilor bugetul ordonantarea din Universitelii de ii 'Dun5rea Jos" gi oragnizarea.+ OFICIUL CALCUL SALAMULTIMEDIA: DE 2 posturi.analist superioare lunga de durate de soecialitate infofmaticd). a dezideratelor cadrelor didactice. bazede date.Selide lecturd I 1.tia documentelor. Proceduri lucru. de .Schimb intern internalional de 9i 7. .-a!. Evidente ca4i 3. b&!!aree. lichidarea.a!ize-sis9!cc!. Catalogare.tilor utilizatorilor ti anume: qi a planurilortemelor cercetare gtiintifice cadrul de din facultdtilor: . a lnformarea facul& br Si catedrelordin cadrul universiteli pdn semnalarea n6u6litor editoriale domeniulrespe6tiv. Evidenta 5.'lO. o intocmirea cereriide ofertd cdtreintermediarii cafte de streind vederea in stabilirii maibunpret a celor celui $i maiavantajoase condilii livrare. documentare privind nr.2002 1. bibliografiilor pentru facultative obligatorii fiecare disciplind. a Analiza informaliilor 9i selec. cu al dinpartea utilizatorilof. de donatiici4i . Achiziliepublicatiiperiodice.inginer sistem studii de superioare lungd de dura6(studii de sDecialitateinformatice) in programatorstudii (studii 1 post. analiza intermediarilor: ofertelor t8 . multimedia SalS 9. Seclii lmprumut de 10. in PROCEDURI LUCRU DE '1.achizilie. 9i a sugestiilor dinseciorul venite relatii publicul bibiiotecii. publicatiilor periodice 4. a lnformareasectorului achizi. din a Achizitiapropriu-zise . lmprumutinternsi internalional publicalii de 8.se aplice Dispozitia 721111.12. Dublice 1792124.2OO4 angajarea. Achizilie. lnformare bibliografice. evidenta9i raportarea angajamentelor bugetare9i legale in conformitateOrdinul cu Ministrului finantelor nr.dintre care: 1 post. clasilicare indexare coordonati 9i publicalii 6. Oficiulde informatizare.

Achizilie carteromaneasca: a prospectarea piefii: (e-mail. intocmirea notelor prospectarepietii. a intocmirea ordonantdrii platdconform de facturii. .i semnarea acesteia cete comisiade receptie: de a vizarea cAte controlul financiar-Dreventiv a facfurii: de a transmiterea facturiicete serviciul financiar vedetea ln efectuAi ple i. a redactarea comenzilor ferme. lor conducerca prin a Receptionarea inregistrarea documentelor intermediul si aplicatiilor specificede contabilitate semnalarea intr6rii si @: a receplionarea publicaliilor (confruntarea coletului factura. I platdconfomfactuii: a intocmirea odonanFriide a intocmirea (utilizAnd receptie noteide softulGestPro). Si a intocmirea propunerii angajareunei de a cheltuieliSi angajamentului bugetar. Proceduri lucru. Si a lntocmirea corespondenlei cete furnizorln vederea semnaldii nereguiIor depistate.persoana de in carea solicitatachizilia. de a propunerii angajare uneicheltuieli a Tntocmirea de a $i angajamentului bugetar.expedierea . .fax. Pre!. . cu referatul comanda. .Evidentici4i de . valoarea achizitiei/cod CPV. obtinerea aproberii lor de cetre conducerea institutiei. speld.ucrsreeie!. ii 2. valoarea achizitiei/cod CPV. identificarea neregulilol. a redactarea comenzilor ferme.a lntocmirea studiului piata(analiza de pretului/publicatie la cursul valutar zileirespective) al stabilirea intermediarilor ca$tigdtori. in fax) pretului/publicatie. . Eyice4a_se4e: a arhivareadocumentelorde intrare (evidenla orimare): a in formetraditionaldprininscrierea Registrul in de MiscareaFondului: a 19 . pogtd. a intocmirea justificative privind procedura notei de achizilie. expedierea . intocmirea initiinqri cAtrefacultatea/catedra.e!!iler-Ce-934i proceselor a lntocmirea verbale predare-pfimire serviciul de cetre contabilitate. a intocmirea justificative privind procedura notei de achizi!ie. de de a transmiterea documentelor menlionate serviciul catre contabilitate: a redactarea scrisorilor multumire de cAtre donatori: a semnarea expedierea corespondentei. vederea stabilirii existentului. intocmirea (utilizand noteide receptie softul GestPro) semnarea $i acesteia cdtrecomisia receotie.fax. lor po$te. a consultarea editurilor telefonic.oblinerea aproberii de cAtre lot irctituliei.

de donalie(evidenta secundard): a listarea barcodurilor nr. editura. din pierdere proDus€ scedere): si Dentru a radiereaacestor publicalii din registrul inventar in bazaactului aprobatde conducerea institu. localizare. Si nr. an cota. cota pret/ex. evidenta iesirilordin biblioteci (publicatiirezultate casare. filiala. fiec6rei impreuni cu datete identificare de (locapariqie.tiei : a numerul inventar pretul taiecu diagonale culoare de se de 9i rosie: 20 . aparitie. inserarea unicat modului repartizafe pe a de a dubletelor. . lipirea documentele pe destinate imprumutului a fisei termen restituire. contact).).) exemplar. utilizand TinLlB. a editareaprocesetorverbalede predare-primirecdtre sectiile de imprumut 9i sdlile de lecturd: . r anserarea coperta pagina titlua coteide pe gi de format. preyex.. completarea pentru figierelor autoritate de edituri (adrese. realizarea operaliunilorexport sistemul de din integrat pe de bibliotece princdutarea datelor intrate fiecare programul stoc. a inventartereapublica. .dateintrare. nereguli neuniformitatea scrierii inventarelor etc. specifice crt. . din sene de lecturd: a predarea efectivda publicaliilor cdtre gestionari.a in forme ebctronicd sistemul Tn integrat bibliotece prin de completarea campurilor (nr.completare corectare 9i (coteduble. . pe fiecerei de pagina controlgi pagina de ultima tipdritd. . . r Drelucrarea datelor rezultate vederea in finalizdrii procesului verbal predare-primire gestiuni. gtampilarea publicatii pagina titlu. de cetre a editareati lipirea pe cotor a etichetelorcu cheterizarea pentru publicaliile destinate accesului liber la raft. realizarea operaliunilofimport sistemul de din integrat generarea de bibliotecAutilizand softul pentru TG rapoartelor. . datafacturii. inserarea numdrului inventar de deasupra Stampilei. inscriefea registrul in inventar autorului tiflului a Si publicatii.tiilorintratein bibliotecdpe fiecare stoc facturd/proces verba. de a evidentatraditionalA: . in localizarea). . completarea blocului inventar sistemul din integrat de (nr. date r evidenla retrospective . intrare RMF. bibliotecd inventar. generafea automata numerelor inventar cazul a de ln titlurilor maimulte in exemplafe.Inventar cdrtilof atagarea cu pe al 9i pagina titlu. provenienla publicatiilor).nr. de a evidentaelectronicd: .

. studenti. cercetetori): . stocul a la rubrica (mentiuni) specificd observatii se numdrul data 9i actului scoatere publicatiei de a respective evidentele din (procesul bibliotecii verbal). tabelului/procesului a . inscrierea capitolulletiri din Registrul Migcarea la de a Fondului a pozi. a lnformarea faculfililor Si catedrelordin cadrul universi6lii prin semnalarea noutdrilor edibrtale din domeniul respectiv.crt.Dunerea Jos"9i evidentagi raportarea angajamentelor bugetaregi legale in oragnizarea.12.10.nr. .valoarea totald volumelor a casate.secompleteaze numdrul curent RMF din iesife corespunzator eliminat.Sidata verbal. Proceduri de lucru . . analiza selectia: si a lnformareacelor din sectorul achizilie al bibliotecii asupra nevoilor informationaleale utilizatorilor Si anume: .RMFlegire. venite cu al dinpartea utilizatorilor: a nevoilor informationale diferitelor ale categorii utilizatori de (cadre didactice.se aplicd Dispozitia 721111. a initierea lansarea 9i procedurii a intocmirea caietului sarciniin de vederea lansddi gitermene livrare. 3.nr. nr. baze de date privindangajarea. a statisticaanualdptivind capitolul Recapitularedin Registrulde Migcarea Fondului.i onJine ale editurilor..data publicatiilor. a Analiza informatiilor gi selec. specializarilorcursurilor existente cadrul in facultdtilor ii universit5tii . doctoranzi.nr. . lnformareasectorului achizilie asupraofertelor editorialedin cataloagele traditjonale.tieicorespunzdtoare actului/tabeluluilprocesul verbal intocmit de gestionarul care ui ProPune casareaPubIi calii Ior: a .2004 gi cheltuielilor bugetul din Universitdlii de ordonantareaplata . sugestiilor dinsectorul relatii publicul bibliotecii. . a Achizitiaoropriu. (lista conditii de acces deachizitii de titlud.zisi: procedurii. publice 1792/24.2002 cu finantelor nr.achizilie publicalii periodice. lichidarea. a titlurilor urmeaze fi ce a pe in abonamentelor anulurmdtor achizitionate cadrul (transmiterea cutitlurile abonamentele listelor din curente. conformitate ordinulMinistrului a lnformarea. ie$irii o .tia titlurilor in vederearealizdrii abonamentelot anuale: a Supunerea analize spre catedrelor specialitate cadrul de din facultetilor universitetii.totalde volume casate: a . . a temelor cercetare cadrul de din catedrelor soecialitate de ale universitdtii. titluri): online anumite la 2l . punerea dispozi_tie la semnalarea nouta!lor sau a de sau furnizorilor): cataloageloredituri a cataloagelor publicatiilor periodice urmeazd fi a Stabilirea ce a titlurilor primite la facultili pe abonate bazareferatelor achizitie de de gi apfobate cdtreconducerea de universitdtii.

. nr. in de a Realizarea gi semnarea publice contractuluide achizitie pentfu publicatii periodice abonamente la strdine sau romane$ti. de aparitii. de . completarea campurilor specifice crt. in forme traditionalainscrierea lunare/trimestriald/semestriale/anualA a abonamentelor in Registrul Mi$careFondului. Si a linalizareprocedurii 9i administrarea contractului a Alegerea ofertantuluigi atribuirea contractului functie in de conditiile stabilite caietul sarcini. de . furnizot)in Figele eviden. primirea deschiderea ofertelor. a inventarierea publicaliilorintratein biblioteca fiecarestoc pe facture/proces verbalde primire(evidenta secundar. a arhivarea documentelor intrare(evidenta de Drimari): .tiIe ful l-text onli ne. transm itereainf ormatiiIor i prin email cadrelor didactice).dati intrare. Exemplare. provenienta publicatiilor). in de nr. a inseratea gtampilei numerului inventar de deasupra (seacorda singur pentru un numdr inventar de toate numerele alcdtuiesc volum bibliotece): care un de a evidentaelectronicd: . pe a notarea numirde numer Deriodiculuimasufa a intririi lui in bibliotecS. recuperarea valorici exemolarelor a carenu au fostexpediate).tA de preliminar4 ziaresau Figele evidenqpreliminare de rcviste. evidenta trcditiona6: a Tnscrierea in registrul inventarvolumuluide de a bibliotecd reviste/ziare functie nr. a notarea elementelor identificareperiodicelor de a periodicitate. gtampilarea publicatii pagina titlu pe fiecarei de ii pagind ultima tiperitd . S nr. de a a in formdelectronicd sistemul in integrat bibliotece-pdn de (nr.. furnizoruluiln asupra scris netransmiterii exemDlare unor din cadrul abonamentelor. a lnformarea utilizatorilor ( lista de titlu pe site-ul web al bibliotecii cu Ii nkuri cdtrep ubli ca.): a listarea barcodurilornr.evidenla publicaliilor periodice a Evidentaperiodice o eviden!a preliminari (titlu.de pagini.de inventar serialelor cu al 9i pe atasarea pagina titlu. datafacturii. a Urmdrirea deruldrii contractuluiin anuntarea timp.procedurii achizilie a alegerea (cerere ofertd de de sau negociere o singurd cu surse)l a alegerea ofertantilor. de a derulareprocedurii a transmiterea invitalie participare. Proceduri de lucru . intocmirea dosarului achizitie: a de a publicarea anuntului participare de la licitatie: a intocmirea comisiei evaluare. .

respectiv de prin reviste altepublicatii sau contractate abonament. o studiul documentului al altorizvoare informatie vederea sau de in stabilirii tuturorelementelor descrierii bibliogfaficet instalarea CDRoM-urilor pentru a putea accesa documentulelectronic.Catalogare materiale AV (audiovideo).a completarea blocului inventar sistemul de din integrat (nr. formatul acestora). suntcerintele care minime sistempentru de vizualizarc audilie. jntegrat operatiunilorde dinsistemul import ' realizarea pentru generarea de bibliotecd . vederea in completerii acestor in inregistrare.pentrua preveni dubla inregistrare aceluiagi sausuprapunerea cu un titluidentic. Introducerea programul bibliotecd folosind descrierii bibliografice de TINLIB 400. care.utilizand softulTG rapoartelor . clasificarea. prelucrarea datelor rezultate vederea in finalizarii procesului verbal predare-primire gestiuni.prin luna/trimestrul/semestrul/anul a numdrului ziare. a completarea pentru figierelor autoritate de fufnizor.catalogarea. de 5. publicatiei (carte. prin fisierelof autoritate. yizualizarca (ce tipului informatie de continut tip de figiere. Analizadocumentelor provenite la compartimentul de achizilie9i evidenle ce4i9i periodice. completarea campurilor macheteicorespunzitoare tipului de document. utilizand TinLlB. a editarea proceselor predare-primire verbalede cetreServiciul primirea financiar-contabilitate carese constata in . realizarea operatiunilor export sistemul de din integrat pe fiecare de bibliotecd princautarea datelor intrate programul stoc. nr. prin paginii titlu. de bibliotece de inventar. date Si/sau . indexarea coordonati documentelor a Cataloqarea documentelor . titluri Ceutare/Editare titluri sedale. a editareaproceselorverbalede predare-primirecetre secliile de imprumut gi sdlile de lectura: . consultarea de in o introducerea documentului bazelede date. de edito(i).ISSN). localizare.autor . analiza de ceutarea Tn titlului bazele dateproprii ln altebazede datebibliografice de Si pentru disponibile online evitarea unorerori. titlului o stabilirea documentului.se realizeaze conformnormelorstandard internationale (lnternational ISBD Standard Bibliographic Description): . caracletizeaze document. modulul catalogare. de citre a predareaelectivd a publicaliilor cetre gestionari. microfise etc. o stabilirea tipului suport(hertie. stabilirea introducerea vedetelor autor(i).cu eventualele legSturi aferente. filiala.). pretul. dupe ISBN. tezede doctorat. folosindoptiunile caracteristice fiecerui de document: tip Cdutafe/Editare ci(i. Proceduri lucru. lui insd. o stabilirea tipului serial. a titlu.Detinute. de CD-ROM. introducerea gi titlului. material audio-video). efectuarea ceuteri altor (de relevante ex. DVD-RO|\4.a vedetei uniformede autor. unalt o stabilireaautorilorlucrdrii.

Cercetarea introducerii. prefetei.).eventual Extentions and Corrections. a in tip documentelor vechidin colectiile mai bibliotecii in . postfetei. retroconversie. trimiterea scrisori publicatiile pot fi oferite cadrul de cu care in schimbului partenerilorschimb interbibliotecar. li Folosirea acest in gi a sens indicelui edilie limba CZU in engleze a tezaurelor.divizionarei. si Clasificarea indexarea documentelor. gi o salvarea inregistrerii verificarea modului locului careapare in $i aceasta afigate. Schimb intern international publicalii de 9i . Cautarea documente-titluvedete subiect altor cu de similare apropiate sau pfoprie in altebaze date. este dac5 cazul. eventual bibliografiei a a subiectul tratat 9i a ne face o idee cat mai clari despre acesta. a colatiunii. . de folosind CZU. pe de procesului schimb presupune a Desfagurarea parcurgerea de mai multoretaoe. a temelor tratate baza chiara documentului considerat. .subiectului a pe documentului. care din and to Introducerea inregistrerilor bibliografice pe fige in baza de date. utilsaajungd documentul din de al filiala.ISBN-utui. Salvarea inregistrerii verificarea datelor introduse. $i cataloqare retrosDectivi periodice cataloagelor fise avandin vedere pe Verficarea actualizarea a 9i modificerile decurg Extentions Corrections UDC. verificarea corectitudinii titluluigi a celorlalte date introduse. termenilor tezaurdupe regulile construire de a tezaurelor. a vedeace indicide clasilicare s-aualocatacestora.Schimb de de publicalii . . 24 . titlu etc. etc. ales a vedetelor de subiect. a subiectuluicare este tratat preponderent. publicare. de . Completarea. Clasificdrii Zecimale Universale) tezaurelor.colectiv. Stabilirea continutului. a datelor (nume editoriale editurd. Proceduri lucru. cuvintelor cheieadaugate titlului. coteide format. carte-Av.. . a realizarea eventualelor (cartelegdtufi serial.se rcalizeaze ajutorul cu sistemutui (Sistemul C. . timp.Catalogareaclasificarea 9i regim informatizat. va aveain vedere salade lecture careestecel mai gi Se in punctul vedere utilizatorului. eventualelor de a relatiiintre diverse domenii ale cunoasterii(dacA este cazul).baza pe indicelui sauconstruit. menlionarea responsabilite{lor. de pentru se renunta. pentru delimita cuprinsului. de elaborate Cutter. ln revenire corectare.Stabilirea vedetei/vedetelof subiect. titlului a uniform.la acest de catalog. Construirea unui indicecompuscare se reflecteadecvat conlinutul documentului. Intrarea gestiune documentelor schimbinterbibliotecar prin in a de publicatii realizeaze trimiterea primirea publicatii cetre prin se de de $i parteneri schimb. fi$ierelor autoritate de respective. loc an a ISSN-ului.. cu verificarea etc. ln baza date pentru de sau de disponibile online.Z. Completarea document cheterizerii bazaindicelui clasificare pe pe gi a de a tabelelof autori/titluri. Stabilirea indicelui clasificare. serial-AV. interngi internalional 6.U. cazde eroare. de . a Si . de aparitie). bazede reciprocitate.

Stampileaze publicatia( primapaginS. in celdlalt exemplar insotit procesul de verbal esteldsatla contabilitate. de lotului cA(i de la sectorul catalogare.pretul numiruluide documente publicatiei. pret) Cotaexemplar.reviste.V ) ll o dupdinregistrarea acestmoda lotului ceti prelucrat.l V . de se primirea publicatiilor confirme procesul verbalde 9i/sause semneaze predare-primire se returneaze partenerului schimb.Si se completeazd cu datele ce4ii respective cempurilespecificedin Registrulde pentrumonografii.. trece o -dupaprimirea de de se la completarea programul in TinLlB.Nota de la Receptie(NlR) realizatdcu ajutorulprogramului cestPro in 2 exemplare. lor. registrul intrare da nr. tine evidenta fisa de se primite. pA(ii de evidenFpentru a fiecarecartedin lot( se completeaza urmdtoarele campuri: RMF. sursa exemplar. Inventar(Rl) numArul unic alocat se trecepe publicalie( pdma pagina. specificend: num6r de valoarea numerele de 9i inventar. completeaze se un ProcesVerbal. Localizare.prin pogte. microfi$e. Procesului de va Verbal. confirmd la fiecare primirea prin posta de se traditionalii saue-matl. alegereapublicatiilor considerate necesare trimiterea unui respuns $i parteneruluischimb de I primjre publicatii. din nr. pdstreaza copiea Procesul se o Verbal semnatd contabilitate. de doctorat. realizeaze de a se evidenta globali. teze a Evidenta publicatiilor primite cadrul in schimbului interbibliotecar: gi Pentru_ monografii(ce(i tezede doctorat): o ln Registrul Migcare Fondurilor (R[/]F). ex de rdmene bibliotecd. o -setrecela realizarea raportului: Proces verbal predare-primire de a publicatiilor.alocd registrul inventar se in de un num5runic pentrufiecarecartein parte. Filiala. Clasa unitate. publicatii. de 9i primite cadul Tipurile publicalii de in schimbului cA(i. NIR-ului datde numerul RMFalocat nr. in funclie dimensiunea se alocdo cotede format de cd4ii $i uni c i (1. gi se tine evidenla corespondentei partenerii evidenta publicatiilor cu expediate cetrepartener schimb: de a Primirea publicaliilor cadrul in schimbului: publicatiile La diverse intervale timpse primesc de expediate partenerii de de schimb insolite o listesau un proces de verbal predare-primire. trimit in de se la ce4ile departamentul catalogare o se completeazd registrul intrare de specific sectorului schimb de publicalii. se completeazd partenerului schimbrespectiv. NIR-uleste apoi semnatde comisia receptie. fiind de lotului '1 fespectiv. a a se 9i lipegte eticheta barcod cu conlinand numdrul inventar de unic alocat. l l l . tipul adresa de expedtere.in 2 exemplare. pagina de control biblioteciiultima 17 a Si paginaa publicatiei).primirea listecu publicaliile de oferite spreschimb partenerul de respectiv. sunt: CD-uri. care se adauge. se '17 pagina de control biblioteciiultima pagina publicatiei). procesrealizat in TinLlBpe bazaceruiase face tot predarea-prjmirea gi de publicatii sectorul intre schimb publicatii de relatii publicul cu r\ . toatedatele inventariere lotului cu de a respectiv. Numar Inventar. o se trece evidenta la individuald.

realizarea Deviz Calcul. 122'1-4647 Xlll: ISSN ii Fascicula Inginerie XIV: lvlecanice. ISSN1221-4639 Fascicula Limba Literatura. (btanua4 ISSN1453-083X 9i gtiinta Fascicula Mecanicd X: ISSN Aolicate. lll: Electronicd. international. intocme$te se Notade ComandA multiplicare se tr:mite departamentul multiplicare universitAtii. a a . . Automaticd. Localizare. anale). ISSN Fascicula Tribologie. . bibliotece. ISSN 1584-0409 9i Fascicula Nlatematicd. Numer pre!) Inventar. Cazane Turbine. Evidenla analelor . stabileSte se numdrul exemplare vor de ce pentru autori. unui de pretul ce va determina lucrerii respective. Mecanici TeoreticS. Invederea realizdriiin conditii procesului schimb necesare bune a de este "Dunerea Jos"Galati: uneievidente Analelor a Universititii de linerea . delinute. . ts s N '1221-4558 Fascicula Tehnologiiin V: Constructia Magini. de ISSN 1221-4566 Fascicula Tehnologia Vl: Produselor Alimentare. . a Si o inregistrareaTinLlB.sursaexemplar. include fascicole: ce 18 FasciculaEconomie Informatica l: AplicatS. . Filiala. . 26 . . . clasificareindexaredocumentelor. modulul in la evidenti: noile numere intrate in precum datele evidenti(se bibliotecd periodicul din respectiv de 9i completeazS urmetoarele campuri: RMF. schimb intern 9i fi tiparite(exemplare pentr. o . . de in cadrul schimbuluiinterbibliotecar publicatiise expediaze de "Dunarea Jos' revistaStiinlificaa universitilii: Analele Universitalii de Galati. Informatice. 122'1-4612 Fascicula Constructii Xl: Navale. . Asredllqrg3-eXgsls Pentru periodice(reviste. 1453-0821 Fascicula Pescuit Vll.ziare): o inregistrarea traditionald documentelor evidenla a in contabile a bibliotecii: numArde Tnregistrare RMF (Registrul in Nli$cefll Fondurilor)alocarea numdr unui unicde inventar Rl (Registrul in $i Inventar) publicaliilor. ll: Fizicd. (bianual) Fascicula ISSN1583-2074 (bianuah Fascicula XVlll:Filosofie. in gtiinlificeale universititii . Clasa unitate. se aducemanuscrisul pentru tiparire cAtre de redactorul saude citre Sef fascicolei secretarul respective. depozit legal. la de al tot 9i consumul materiale aicise intocmeste notapentru de necesare tiperirir. cuprinde unui de care Si pentru intefbibliotecar publicatii schimbul de fiecare revistd parte. < o intocmirea Procesului verbalde predare-primirepublica. lV: Motoare afdere cu interne. . o .ISSN1221-4620 giTehnologia Fascicula Utilajul Xll: Sudarii.tiilor a predarea publicaliilor cdtregestionarul la sectiade imprumut de 9i saude la selile lecturi. Si pentru notacareestedat6la contabilitate. procesul acreditare locanua fascicole acreditate CNCSIS. . ISSN1221-4531 Fascicula Electrotehnica. ISSN 1221-454X gi Fascicula Frigotehnie. ISSN1454-9832 Fi XVll:Medicine. 1224-5615 ISSN XV:Educatie Fascicula Fizicd Management in Sport. 1221-4574 ISSN giAcvaculturd. o gtampilarea barcodarea cheterizafea acestora. ISSN1583-512X Fascicula lstorie. Nr.ISSN1583-7181 XIX: . Vlll: ISSN1221-4590 Fascicula N4etalurgie lX: l/]aterialelor. .. sunt de de are fiindnecesare completarea formular aplicatie. 9i o titlurile intrate colectia noi in bibliotecii sunttrimise sectorul in de catalogare.

. bani din facturile. publicatiilorln cadrul schimbului: Expedierea Schimb intern: a se intocmeste lista de expedieri functiede Dartenerii in fascicolelor vor fi expediate. in se un de etern.. . . . . intocmeste borderou expediere. . a . de eventualii rema$i expediere. intocmegte expediere fiecare in se un borderou expediere. . exemplarele repartizeazd. Statisticaspecificd national9i de 7. de Realizare statistici: International Publicatii(Biblioteca de Nationale a Statistica Schimbului Romaniei).pentrufiecarecoletin buletinul expeditie de parte. completarea formular imprumut Tn biblioteci documentului solicitat cataloagele alealtor online din cautarea prin listei cererii utilizatorului bibliotecile intermediul de c6tre transmiterea documentul.pentruplicuri: pun publicatiile plicuri se in insotite de de se formularul expediere. Dupa tipirire. . care se solicite $i pogtale coletelor cumpererii timbre sau de baniinecesari expedierii se ridice banii la casierie de pentru posta seintocme9te delegatie o coletelor9i se solicitao masindpentrupogti in vedereaexpedierii Dlicurilor un Cheltuieli Materiale. preluareacereriiutilizatorului unui de interbibliotecar. de Activitatea bibliotecii.se aplici Ordinul nr. completezd ce se formularul de pentru partener parte. 9i . a . a . a . . . byblos direct sau cetrebiblioteca undea fostregesit discutii formularului imprumutinterbibliotecar de cAhe biblioteca transmiterea furnlzoare beneficiarului la sosirea documentului anuntarea perioada precizatide cetrebiblioteca pentru figei semnarea de imprumut furnizoare imprumutul intern: . 5286 din 26 iulie 2004 privind aprobarea pentruimprumutul interbibliotecar emis de Ministerul Regulamentului Educatiei Cerceterii. .expedierea facenumai plicuri. .imprumutulinterbibliotecar interna!ional . (lnstitutul Editurilor National Statisuce). Schimbextern: a se completeze formularulde expedierepentru fiecare partener parte.se intocmegte Decont borderourile expediere. Proceduri lucru . trec adresele. . .pentru colete: se ambaleazepublicatiile insotite de formularul expediefe. se ln Pentru schimbul plicuri: Expediere colete 9i in intocmirea unui referatde necesitate oportunitate. se dupd cum a fost stabilit anteftor. . trecadresele. undese tfec ihitantele. de a . compleazd de se se pentrupo9ta.

remediaze deficienta sau ofere alternative si/sau informeaze/instruiegte cititorul a ofer5 solutii complementare pentru evitafeain viitor a aparitiei deficientei O ofera referinte .Formularul se pestreazide cdtrebiblioteca A beneficiari poatefi $i prin sauprinposte.loc de publicare. Asiqurarea serviciului training referinte salamultimedia de la si O rdspundela solicitareaunui cititor de la sala multimedia atunci cend existAdeficientein folosirea unor programe sau a tehnicii de calcul a verifice prinaccesde la distanfe localstareastalie'de sau lucru a software-ului Si . editie. data. tiflu. se identificd cartea solicitat. colecliile in bibliotecii . urmatoarele mentiuni: . . returnarea documentului cAtrebiblioteca furnizoare. taxelepostaleale transmiterii coletului sunt suportate cdtre utilizatorul de care a solicitat documentul. urmdtoarele campud: Numerul cererii. adresa bibtiotecij beneficiare. ISBN/lSSN. volum. transmis fax . . -pentruformularele B gi C se completeaze A. .Oficiul de informatizare. . Proceduri de lucru . . se trimite coletpogtal prin publicatia solicitate insoltade formularut B lmDrumutul extern: . in funcliede taxa solicitata biblioteca de furnizoare. . adresa bibliotecii furnizoare. cu A. cazulunorinformatii in ce depesesc competenta publicului salamultimedia a Asiqurarea accesului la pe O Organizeazeverificd accesul utilizatorilor statiile lucruoe ta de Si Sala multimedia a bibliotecii O oferi informalii despre modul utilizare statiilor lucru de a de pefmisele O verificd cititorilor lasalamultimedia de permisului a vizei O in cazul lipsei sau indrume cifitorul biroul spre de permise eliberare cititori pentru a Asiqurarea serviciului imprimare de cititor Dublicul preia clarifica O si cererea cititorului . se prame$te cererea imprumut de interbibliotecar formularul gi C B . . se realizeaza contracost. Anual se realizeazestatistica imprumutului intern 9i extern de publicalii. Formularul se pestreazd cetrebibljoteca C de furnizoare.Formularul insotegte publicatia imprumut la restituire. soliciti detalii privitoare informatia la cdutate9i ajutd in (interviul referinF) formularea cererii de a ofere referintele$i detaliile tehnice necesareobtinerii informatiei a indrumd spreserviciul specilizat. an. . semndtura. Candbiblioteca estefurnizoarea imprumutului . B la 9i . editura. 8. data restituirii.pe se realizeazd baza formularelor standardizate: B gi C. autori.Sala multimedia.

gi conditii O ofereinformatii despre taxe O arhiveazd (dacd documentele estecazul) O scriedispozitia platd indruma de cititorul c6trecasierie !i O verifice chitanta cares-af6cutplataserviciului cu O executd copierea O verificd rezultatul oDefatiei Asiqurarea serviciului scanare de documente O preiaSi clarifice cererea cititorului conditiite tegale(Legea 9i dreptului autor 8/1996) de nr. Asiqurarea qestionarea si salvarilordesiquranti ale datelor O executazihic proceduri de salvdri de siguran. Siconditii O oferi informatii despre taxe plate indrumii O scriedispozitia de cititorul cdtrecasierie Si O verifica chitanta cares-afdcutDlata cu serviciului O executd scanarea O verificd rezultatul operatiei Asiqurararea serviciuluide copieredocumente O preia$i clarifici cerereade crearenncercare de copierea cont cititorului O oferd informatii despreproceduri.ROM O preia $i clarificdcerereacititorului conditiiletegate(Legea ii dreptului autor 8/1996) de nr. taxe.a a a a O ofera informatii despreprocedure.tdtiintrelinere a bazelor de date utilizate de soft-ul de bibliotecd TINLIB a acceseaze localde la tastaturd serverul ruleaza ce soft-ul TIN LIB a verificd (numdr conexiur' stareade lucrua aplicatiei de curente deschise) a arhiveazebazele de date curente. procedurS. Siindrumd de cititorul cdtrecasierie O verificichitanta cares-afdcutplataserviciului cu O executd imprimarea O verifica rezultatul imprimarii Asiqurarea serviciuluide copieredocumente formatelectronicDe ln CD.taxe 9i conditiilegale(Legea dreptuluide nr. coDiazdredundant arhivele execut5 m5rirea bazelor date(operatia de cROW 9i gi REORG asupra figierelor bazele date TINLIB) din de ale O lunar copiazdpe CD-ROM salvefile zilnice ale bazelor de date ale TINLIB 29 .8/1996)in cazul autor cfedrii cont unui nou O vefifica chitanta cares-afacutplata cu serviciului O solicite cititorului numerul contsaualegerea numer cont de unui de (incazul unui contnoude copiefe) O introduce numerul contin bazade datea serviciului de folosind aplicatia software dedicatd "Evidenta chitantiere" O creeazi/incarcd contul de copierela copiatorde la tastatura acestuta O face instructajul completpentru utilizarea conditiioptime a in (dacd aparatului esteun contnousaula cererea cititorului) O alimenteaza copiatoruluicu tavile hartie. procedurd. condiliigraficegi legale (Legea dfeptului autor 8/1996) de nr. pentru O ajusteazd documentele (dacd imprimare estecazul) O scriedispozitia plat.

tiide optimizare a salvdtilor de siguranle O face lunar arhivarea9i copiereape CD-ROM bazelor de date a ale bibliotecii. structurile date$i algoritmii de grafica O realizeazd codul Si O testeaze optimizeaze aplicatia 9i a Gestionarea bazelor dateonline( abonamente) de O comunicdprin smail sau telefonic cu lurnizorul de aervicii a pune la dispozitie datelenecesare accesului onlinedin (in institulie stadiul initial) a informeaza solicita problemelor furnizorului remedierea in 9i informatiei accesarea O gestionezaconturile de administrcrc ale bazelor de dateonline a executa configurarile initiale conturilor administrafe ale de a verificaperiodicsituatiaaccesuluila informatie folosind interfetele administrare bazelor date de ale de O asigurcrea accesuluiutilizatorilor din univetsitatela informatie a asigura suport cadrelor didactice stadiul in initial achizitiei al bazelor date de a asiguraconditiile tehnice realizarii de prezentari. verificeperiodic figierele WEB !i ale serverului bazede date de . ale furnizorilor prin .tiilorWEB a Creearea dezvoltarea aplicatiilor WEB si O analizeazd clarificd cerintele 9i O proiecteazd interfetele. a figierelor comune ale ulilizatorilor gi a site-ului WEB a Gestionareadocumenteloreletronice pe CD-ROMsi asiqurarea partaiirii acestora reteaua in intraneta universitatii O verifici corectitudinea datelor inscrise in procesulverbal de oredare-orimire a CD-ROM-lui Drimit O se informeaza asupra descrierii bibliografice a continutului folosind (TlNLlB) softulde bibliotece sau comunicand catalogatorul cu responsabil descrierea de bibliografice a documentelor electronice pe potfivitd O copiaze CD-ROM-u| serverul CD-ROlVl-urilocatia de la descrierii.O concepe ii/sau instaleazA dupe cerinle programe care se automatizezesalvareaperiodicda hazelor de dategi fitierelor O veifice periodic corectitudinea func.tionerii programelor de salvareautomate 9i cautd solu. pune dispozitie intermediul la site-ului WEBal bibliotecrl a documentelor prezentarebazelor date de a de 30 . folosind interfala acestuia potrivite O stocheazA CD-ROlVl-ulraftinoficiul calcul locatia la de la a Administrarea aolicatiilor WEBsi a bazelor dateaferenie de O instaleaze actualizeaze apficaliile seryer9i aplicatiile WEB 5i a instaleazi serverulWEBserverulde bazededate Si a actualizeazd estecazul) (dace aplicafiile server a instaleaza aplicatiile WEBcreate cadrul ln serviciului O verificd aplicaliile serverSi aplicatiile WEB jurnal ale serverului . verifice aplicatiileWEB instalateSi propunesolutii de (dacd optimizare estecazul) O fumizeazdstatistici de vizitare a aplica.

oferautilizatorului echipament un similar de schimb a incidentsoftwarel a determina prin: software-ul care3 generatincidentul a contextul.sauscrieun referat in princaresolicita procurarea a solicitarea suportului furnizorului gi scrierea referat care prin echipamentului unui 3l . modul de manifestare. etc) o examinare echioament la distanta local(la de sau sediu la filiale) sau a daca incidentul necesita timp indelungat un de rezolvare. detemina natura incidentului(hardwaresau softward si pei odicitaIea apariliei ptinl a comunicare utilizatorul cu echipamentului. momentul frecventa aparitiei defectului Si a modul manifestare (simptome) de (Drocedun a contextul manifestarii incidentului executate. efectuarea corectiisau actualizari de aplical sausistem operare de a reinstalare aolicatii sistem ooerare sau de a informeaza utilizatorul asupra lucrariiefectuate a instruieste utilizatorul a incidenthardwarel a determina care este hadwate-ul care a generat incidentulpin: a modulde manifestare. verificareadocumentatiei tehnice ii/sau a similare cazurilor documentate lnternet in a inlocuirea piesei defecte/consumate una cu similara dacaexista stoc. momentul frecventa $i deaparitie incidentului a jurnal(daca a examinarea fisierelor exista) a examinarea documentatiei tehnice si/sau a cazurilor similare documentate lnternet in prin. . elimina incidentul o examinarea piesei (daca echipamentul este nu in pedoada garantie) de . echipamente pefi ferice conectate.publica site-ul pe WEBal bibliotecii legaturile cdtrebazele de dateonline a informeaza e-mail prin cadrele didactice despre modalitatile gi de acces schimbarile aparute a Asiqurarea bunei functionari echipamentelor a decalcul sitehnicii O rezolva incidentele . . solicitand detalii feferitoare ia: . aplicatii rulate.cazurilor similare documentate in Internet a comunicare producatorul cu software-ului prin: a eliminaincidentul .momentul Si frecventa aparitie incidentului de a jurnal(daca a examinarea fisierelor exista) a examinarea documentatiei tehnice gi a .

care sunt instrumentele de informare pentru cititor (cataloageletraditionale. bibliotecii).verificdgi actualizeaza sistemul de securitateal retelelor serviciului a ia masui ca sistemeleserviciuluisa fie proteiateimpotriva distruqerilor intentionate neintentionate.catalogul 32 . Proceduri lucru. subansamblelor a consumabilelor a tine evidenta pe echipamentelor a subansamblelor Si (informat categorii electronic) o tineevidenta fiselortehnice echiDamentelof ale a tine evidenta proceselor verbalede dare ln folosinta a 9i proceselor verbale constataredefectiunilor de a a jurnalizeaza pe fiecare starea consumabilelor echipament in parte format (in electronic) a Asiqurarea securitatiisi confidentialitatii datelor O concepe. virusuri $i (oaca cazut) e a izoleaza sistemul restul de retelei a verifica exista daca intruziunisau virusuri jurnal aplicatiilor a examineza fisierele ale a scaneaza sistemul fisiere sotturl de cu specializate a deviruseaza sistemul folosind antivirusul sau reinstaleaza sistemul a veifica peiodic si efectueaza corectii sau actualizari aplicatiilor protectiesausistemelor operare de de a se informeaza DeriodicdespreDosibilitatea existenteiunor bresede securitate aplicatiile in folosite personalul privitot la: O instruieste serviciului protejare a modul de antivirus a politica secu tatea fetelei de a confidentialitatea datelor 9. modul inscriere biblioteca. instruireaSi informarea cititorilor in sectoarele relatii de cu publicul a intervievarea cititorului. de la de puse la dispozitia serviciile cititorului.Sectiide imprumut de a Orientarea. implementeaza. intruziunilor sau a si a virusuilot inform atice a instaleaza sistemede operarecare ofera maxlma protectie antivirus a instaleaza (acoloundenu este posibil altfel)aplicatii antivirus a asigura redundantapentru datele de maxima pentru importanta serviciu a verifica periodicsau la aparitiaunor evenimente suspecteexistentaunor intruziuni sistemutoe in securitate a aclualizeaza aplicatia antivirus lista de. continutul modulde organizare colectiilor a Fi 9i programul lucru.solicita repararea defectului dacaechipamentul garantie estein gi O Evidenta echipamentelor. a orientarea informarea privind utilizatorului ofganizarea bibliotecii Si (sectii filiale.

regulamente. a Primirea gestionarea documentelor. 10. a asezarea documentelorraft( dupaformat depozite). electronic. de gi Intocmirea expedierea somatiilorcetreutilizatoripentruintarzierea in restituirea oublicatiilor gianuala situatiei Statistica lunara a imprumuturilor. de privire existenta a informarea utilizatorului cu Ia uneiamenzioentru nerestituirea a publicatiilor la timp imprumutate: a eliberarea unei dispozitii platapentruachitarea de intarzierilor in publicatiilor. a descarcarea gi unitatilor imprumutatereturnate cetreutilizator. documentelor distruseori deteriorate de taxare a $i serviciilor a nerespectarii termenelor restituire publicatiilor de a 9i ) pentrucititoria imprumutate Si a ( Regulamentului serviciilor ( Bibliotecii UnivefsitatiiDunare Jos > . la 9i a verificarea catre gestionara documentelor de primiteconform Procesul verbalde predare-ptimire ui . la de pusela dispozitia serviciile cititorului. Asezarea raft. m2 publicatiilor domiciliu lmprumulul la a orientarea informarea pentruregasirea utilizatorului informatiei 9i dorite a verificarea permisului utilizatorului. electronic. bibliotecii).catalogul paginaweb a bibliotecii). fondului in a de publicatii. modulde utilizare copiatoarelor la salile lectura a de de . conform legislatiei vigoare. care sunt instrumentele de informare pentru cititor (cataloageletraditionale. restituirea a vedficarea chitantelor. Recuperarea fizica sau valorica a publicatiilor pierdute de cAtre utilizatori ( a Conform Ordinului Ministrului Educatiei Cercetarii 4626din nr. lvlinisterutui Educatiei 9i Si Cercetari 46261 iulie2005). regulamente. la 9i a verificarea cdtre gestionar documentelor primiteconfom de a Prccesului verbalde predare-primie. 9i ( 21 iulie 2005 privindaprobarea metodologiei recuperare de a pierdute.Sili de lectura a Orientarea. instruirea9i informarea cititorilorin sectoarele relatii de publicul cu a intervievarea cititorului: a orientarea informarea gi privjnd utilizatorului organizarea bibliotecii gi (sectii filiale. continutul modulde organizare colectiilor a Si programul lucru. Proceduri de lucru .3 % din anuat(conform Legiibibliotecitor republicata 334din 2002 a Ordinului nr. a intocmirea propuse listelor publicatii pentrucasare limitade de in pierderi gestiune. . modulde inscriere biblioteca. 0. a cautarea documentelor solicitate cetreutilizatorl de o efectuarea tranzactiei imprumut regim de in informatizat TLIB in a verificarea corectitudinii tranzactiei imprumut fisa cititorului de in ln TLIB a eliberarea publicatiilorrestituirea gi permisului. Asezarea raft. modulde utilizarecopiatoarelorla salile lectura a de de . la in a verificari permanente. Primirea gestionarea documentelor.a a a a a pagiilaweb a bibliotecii).

a permisuluicasierul la al a verificarea chitantei: a inregistrarea datelor de identificareale cititoruluiin regim automatizat in TLIB.domeniu al cunoasterii. transmiterea Si publicatii vederea acestora cetresectorul achizitii de in uneianalize ulterioare nevoilorinformationale cititorilorSi orientarea a ale achizitiei documente de cetre un anumitsector. a rearanjarea rafta documentelor la studiate salade lectura.3 % pierderi gestiune. dupa permanente fondului publicatii salilecu acces verificari ale de din liberla faft. titluri de Tn documenteinexistente colectiilebibliotecii. in a efectuarea evidentei cititorilor ffrecventa zilnica) a documentelor Si pt pentruanaliza studiate sala.(necesar statisticile biblioteca.9i oferirea spre consultare cadrul de lectura in salii . de 9i privind modalitatea inscrierela a informarea utilizatorului de biblioteca. de preluarea pentru solicitarilor dinpartea venite utilizatorilof. din anual(conform Legiibibliotecilor republicata 334 din 20029i a Ordinului nr. a inventarierea periodice. o cautarea publicatiior solicitate. actelor a necesare a Regulamentului serviciilor cdtre Si cturcr.asezarea documentelor raft ( dupaformatin depozite. 2 lmprumutul documentelor regimde salade lectura in a orientarea informarea pentruregasirea utilizatorului informatiei ii dorite(in cataloagele traditionale.in depozite. de realizarea gi fiselortopografice aranjarea catalogul in topografic (ordonarea documentelor cotacartii).semnarea acesteia cetrecititor de a verificarea ln datelor inscrise Fisacontract cititorpdn confruntarea cu datele identificare cititoruluil de ale eliberarea dispozitii platapentru unei de achitarea taxeide eliberare platitor bibliotecii. Inscrierea cititorilor. a vedficarea de imprumut utilizatorului informarea gi fisei a acestuia cu privire publicatiile la imprumutate anterior care ar trebui 9i gi returnate salade lectura eliberarea document (numai la unui nou pentru cadrele didactice).eliberarea vizareapermiselor cititori. la de titlurilor carenu suntconsultate redirectionarea acestora cdtreun 9i fondlent publicatii). semestriala anuala publicatiilor sau a a legarea periodice volume exemplarelor publicatiile din Tn a intocmirea propuse pentrucasare limitade listelor publicatii de in 0. a completarea buletin cererepentrupublicatia unui de solicitata din salade lectura dindepozitul publicatii sau de aferent acesteia. o verificarea cititoruluiTLIB Fisei in a completarea contract Fisei cititor numarul permis semnarea cu de 9i acesteia catrebibliotecarul a verificat de care datelede identitate alecititorului: . gi l\4inisterului Educatiei Cercetatii 46261 iulie2005): N. completarea cetrecititora uneiFlse contrcct de cititor. catalogul in electronic direct sau la raft) a verificarea permisului utilizatorului. la asezafe pedomeniiln salile lectura).

trarile se in noi fac la inceputul anului universitar.zilnic. .BibliotecaFacuttatiide Medicinal a verificarea dispozitiilor plata de a eliberarea gi chitantei incasarea sumei aferente taxei. Si Umaniste. se documenteazaIn vederea selecliei unor ti uri noi care pot completafondul de pubticatii ale bibliotecii : 5..a tiplarea gieliberarea permisului cititor.u publicut_ salalectura2 Sediulcentral. la cerereautiliratorului : 3. redacteazd. intocmirea dictionar termeni subiecrete pe unui de cercetarii bibliografice . si ' de taxaaferent aplicatia in software dedicata bibliotecii: a a listarea borderourilor sumeleincasate un chitantier cu pe gi predarea acestuia. documentare 1. contribuie la crearea de noi instrumente de informare a utilizatorului : Prof.'c m^*:* 5-. evidenta flselor cititor.q k"x^*.Informare bibliografici. datelor cititorului (nume. inregistreaze prelucreazdcererile bibtiografice: Fi . cdutarea surselor informare de .&^o/l Ing. impreuna dispozitiile plata chitantierut cu de ta 9i Serviciul Contabilitate al . permis) a tioutui nr. realizeazA interviul cu beneficiarul cererii de cercetare bibliograficecompletarea formulareror . redactarealistelorbibliografice . de o verificarea completarea listelorde autoritate TLIB Dentru 9i in specializarile cadrul din ( universitatiipentru introducerea corecta a datelorin campurile validareLoc de munca sl Secfiedin cu macheta inregistrare de a cititorului TLIB) inregi. a inregistrarea sumei. organizeaze publicd materialele bibliografice. tistarea cerceterii gi bibliograficepredarea acesteia beneficiarului 4. Proceduri de lucru . si Achitarea taxelor9i etiberarea chitantelor (sector retatii. definitivarea sau reluareacerceterii urma ln purtate beneficiarul disculiilor cu cererii . efectuarea prooriu_zise cercetSrii .Financiar Universitatii: a Statisticafrecventeicititorilor 9i a tiflurilor consultatein salile de lectura 11.Mioara Voncila Bibliotece $ef Serviciu . verificarile Deriodic. de ordonarea acestora alfabetic pe ani. oferd informalii de specialitate. . ti 2.Dr nrffi "1.salalecturaFitiata Stiinte de Economice . . pentru tipizate cererile cerceteri de bibliografice.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.