P. 1
Biblioteca

Biblioteca

|Views: 44|Likes:
Published by Molnár Gyula

More info:

Published by: Molnár Gyula on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2012

pdf

text

original

B I BLI O T ECA

Misiune.Scop. Obiective
Biblioteca Universitdtii de esteparteintegrantd "Dundrea Jos"din Galati a participiprincolectiile serviciile sistemului national invetemant de superior $i 9i precumgi la activitatea de formare9i educatie, sale la procesul instruire, de Ea cercetare universitate. estesubordonatA din UniversitAtii de "Dundrea Jos . gi Bibliotecacolectioneaze, otganizeaze valorificafonduri de cAti, publicatii publicatii romanesti strAine domeniile seriale alte din specifice; de 9i $i gratuit colectiile studentilor, accesul la sale asemenea asigure cadrelor didactice <( de Universitetii Dunerea Jos >, este deschisa, insi, 9i altor $i cercetetorilor asigurand accesul nediscriminatoriu categorii utilizatori, de la informatii. face integrat bibliotecilor Romania. Biblioteca parte sistemul din al din in acest scop coopereaze bibliotecile cu centraleuniversitare bibliotecile Si institutiilor inveFmant superiofpentru asigurarea de maximeieficientein precum in colectiilor publicatii, completarea, organizarea utilizafea de 9i $i participd realizarea documenta16, activitatea bibliografica de informare la $i partajat a bibliotecii virtuale romanegti. catalogului national Biblioteca intretine 9i gi dezvoltA cu institulii, biblioteci, unititi de relatiide cooperare organisme, informare documentare, taraSisfainatate. din principald care se confrunti Biblioteca Problema cu Universitdtti, in prezent, necesitatea a elabora strategie dezvoltare se asigure o de este de care mentinerea aspecte unor tradilionale, ln acela$i dar timpse permitd crearea unei In organizatii receptive schimbare. concluzie la scopunTeBrbriofeciisunt: . Asigurarea colectii materiale referinta de de adecvate unei suslinerii programelor lnvAtamant de cercetare; gi de . Crearea mentinerea facilitati unor corespunz5toare de bibliotece; oferite Si . Asigurarea accesului colecliile la biblioteciigi serviciile de referinte la sale destinate cadrelor didactice, cercetetorilor, studentilor altof sau la alteservicii 9i de categorii utilizatori; . Dezvoltarea de schemei personal sistemelor de oorespunzAtoarelucru 9i pentru depozitarea conservarea selectarea, analiza, aranjafea, colecliilor, $i ca Si pentru utilizatoriloracestea; la accesul . Asigurarea fizic conditiilor corespunzAtoare punct vedere propice din de gi conservirii grUa cerceterii, ca materialelor in aflate bibliotecij; studiuluisi . Asigurafea folosirii responsabileresurselor fondurilor a financiare ale 9i printr-o indiferent proveniente, de administrare eficienti!i o dotare bibliotecii, pentru un al a adecvate personal s5 garanteze nivelcorespunzdtoracestora cu 9i putea asigura indeplinirea obiectivelor stabiliie. Pentru realizarea aceatot scopui, obiectivul Bibliotecii este sA a selecteze, calificecorespunzator sd asigurecontinuadisponibilitate sa $i pentrustructurarea personalului specialitate, de necesar colectiei, diseminarea informatiilorprestarea serviciilor. 9i Avandin vedefecaracterul specialal Bibliotecii slstemlntrodescf,is de (schimb de masa- princa4ile imprumutateii de informatieprin continuu in multitudinea servicii altor oferite) existi o preocupare continua stabilirea unei dar organizationale se rdspundd care cerintelor ce strategii gi a uneinoischeme (trecerea la o societate in in de informationala se manifestA prezent societate cdtre Societate Cunoasterii). o a

Atribu!ii,activitifi gi competente
Biblioteca urmatoarele are atribuliiti competente; participela activitatea gtiintifica de didacticS, cultural-educativa,cercetare de 9i perfecfionare din universitate, asigurand informareadocumentarea utilizatorilor; relatii biblioteci, institutii, cu organizatii personalitdti ale - intreline$i dezvolte Si gi vietii gtiintifice culturaledin tard 9i strdinetate, scopul intensificerii in circulatiei informatiilor $i documentelor; . acordi sprtinmetodologic cererebibliotecilor invitemantpreuniversitar la de Biblioteca in din Galati. universitetii, acordcu metodologia perfectionare de a personalului bibliotecile lnvilAment, perfectionarea din de asigurA calificarea, personalului, participarea prin personalului specialitate de la 9i reciclarea precum la stagii gi cursurile organizate lvlinisterul de Educatiei Cercetirii, de Si pregAtire de perfectionarestrainetate; in sau . organizeazi gi pe consfatuiri, de schimburi experiente, sesiuni simpozioane qi informare participA manifest6rile temede biblioteconomie documentarS, la pe de specialitate organizate plan nalional internalional, colaboreaze cu Si profesionale bibliotecilof invdt5mantdinalteretele; ale din organizatiile Si . incheieintelegeri, conventii, contracte organisme organizatii cu interne Si 9i pentru internationale activititi specifice. Pentru indeplinirea atributiilor, biblioteca desfd$oare urmetoarele activitetii . achizilioneazi publicatii altedocumente tareii str5inate; din Si lucririlecadrelor didactice cercetitorilor, tezelede doctorat - coleclioneaza ii sustinute cadrul in universitetii: schimburide publicalii9i altedocumente institulii, cu organizatii - realizeazi 9i personalite! vietiigtiintifice culturale tari 9i streinitate; ale din Si tuturor categoriilor de - organizeazapestrarea,folosireaSi prelucrarea proprii; documente colectiile din perimate punct vedere sau documentele din de fizic - verificagi eliminaperiodic gtiintific, prevederilor Tn vigoarei conform legale pentruconsultarea cdtretoatecategoriile necesare de de - asiguri conditiile gi utilizatod a documentelor, in sililede lecturd prin imprumut domiciliu; la imprumut interbibliotecar gi international documente; intern de - efectueaza prinbazele date,elaborarea editarea utilizatorilor de de - asigureinformarea 9i procesului ln de instrumente informare, functie cerintele de instructiv-educativ din 9i de cercetare universitate; pe colaboreazi lucreri la bibliograficede informare documentard editate plan $i local, national international; 9i privind participe informatizarea activitdtilor bibliotece, din la actiuni - lntreprinde gi retele sisteme informatizate tari ii streindtate. din

Spafiidestinatebibliotecii
Nr.clddiri: 4 (cu propriu celputinun bibliotecar Nr.biblioteci filiale spatiu angajat): 3 Si Nr.sec,tii Tmprumut de :4 Nr.selide lecturi: 6 totalA: 471,53 mp - suprafa!5 (total): locuri nr.locuri 246 Nr.deDozite:7 - suprafatd totale: 1127,13 mp nr.metri rafruri: de 6263ml - nr.metri rafturi 533ml - accesliber la rafl de : Suprafala destinatd (Salidelecturd, totala spatiilor bibliotecii sectii imprumut, de depozite carte9i birouri) de 1792mp dinhecare: de este Central1054 mp; - Sediul de EconomiceUmaniste475mp; - Filiala $tiinte Si Facultdtii Medicine150mp; - Biblioteca de Bibliotecii Breila 113mp. - Filiala din -

Golectiilebibliotecii
gi Biblioteca detine colectiile publicatii in sale rorr'anegti striine,in format gtiintelor (matematici, tiperit electronic, domeniile: sau din exacte fizici,chimie, (informatica, biologieetc.), gtiinteloringinere$ti electronice, electfotehnice, mecanic5, metalurgie, construclii nave,industrie de chimicd, constructii civile, pisciculturd), industrie hidrotehnicd, alimentara, sociale umaniste itiintelor Si jurnalism, (lingvistice, literature romana str5ind, drept, economie, sociologie, 9i gi filosofie, istorie, religie teologie). Componenta colectiilor pe tipui de docunente : (conform Numdr de volume total registrelor inventar): de 461673 volume Numdr titluri : 68900 cA4i titluri (tiUuri): titluri, care: Numdr reviste de 2622 din 1924 - romane$ti: titluri 698 - stf5ine: titluri Numar CD-ROlvl-uri: volume 352 - 296titluri : Numer STAS-uri35728 titluri/volume Numdr brevete inventii 15000 de : titluri/volume pe Num5r baze date de abonate, accesibile INTERNET: 3 Stiintifice - SpringerLink Interactive - Knovel Library Journals - Oxford gtiintifice acces gratuit INTERNET: pe Numer baze date de cu 2

- scoPUs

Village - Engineering Numdrcataloage bibliobcetI de Cataloage traditionale: 8 (deu c r u functioneazd): uc r 4' v g Er c q q v r n ! \ u e cendu l u u e l s d z d / . r 1999 rrJr {

Repertoriul bibliotecii .tnstumente de infolmare a ulilizatoritor : (format bibliografic electronic) .Site-ul .ro .lib.uqal.Buletin publicatiilor periodice Repertoriul streine tezelor doctorat de .Ghidul bibliotecii www.

2006: An '1997 Volumeintratein cursulanului 13551 6366 Totalvolume 445149 1998 1999 451919 459119 468078 475759 446474 451783 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 7200 8919 7681 9770 6657 9767 8163 9213 446004 452460 461673 Numarde volumeexist€ntein colectiilebibliotecii 480000 475000 470000 465000 460000 455000 450000 445000 440000 435000 E 430000 425000 19971998'1 200020012002200320c.Statistici perioada Intreri documente colecliile de in biblioteciiin 1997.4' 999 200520c€ ancalendaristic Numar volume de intrate cursul in anulul 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 19971998'1999 200020012002 200320042005 2006 an calendaristic .

11 29575.97 26076.volume 2304 2057 2690 3373 1500 1220 701 Valoare lei 28937.96 45309.0'1 4426.48 25241.Statistici achizitiicedi din buqetsi venituriproprii: Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nr.31 60442.98 38495.1a 33289.buget sivenituri proprii 70000 60000 50000 40000 30000 2AnO 1m00 0 E E 2co1 mO2 2gB 2W an calendaristic Statistica achizitii certidin qranturi sisDonsoriziri: A nul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nr.64 31833.24 37394.92 Achizitie cani din granturi 80000 600co E 400m 200co 0 2m1 2cn2 2003 an calendarislic .03 58832.volume 423 2026 2314 20 654 1449 525 Valoarelei 6676.59 Achizitiecarti .08 25187.

51 8739.54 10058.95 2002 2003 2004 2005 2006 1208 1123 1217 2762 482 Donatiicarti 80000 60000 -Eoooo 2m00 0 20@ 2901 2W 2003 an cal€ndaridic 2m4 2005 2006 in StatisticA achizitiipublicatiiperiodice format tiperit: Anul Nr.titluri 2002 230 235 2003 245 2004 2005 157 2006 98 Nr.Statistica donatiicerti : Anul 2000 200'l Nr.54 13243.volume 500 700 760 Valoare lei 86750 127644 175624 '152189 52853 1027 561 Achizitie revisieromanesti straine si 200000 '150000 E i 100000 50000 0 2003 20u 200s an calenda slic .Volume 156S 1589 Valoare lei 27810.16 52578.53 8555.

57 5290.97 0 5316.00 achizitie STAS-uri 6m0 5000 4000 3000 2000 '1000 0 Achizitii baze de date online : 2006: .volume 500 626 0 205 Valoarelei 2050.95 lei 2OO7 i Springerl-ink " Library o Knovel Interactive OxfordJoumals " Y aloare'. lei . Springerl-ink o ProQuest Science Joumals o ABI GlobalInform o HistoryStudy Center o LiteratureOnline Engiaeers 21 titlud reviste o ASME . 70799.00 2925.Statistica achizitiiSTAS-uri: Anul 2002 2003 2004 2005 2006 Nr.American Socief OfMechanical online Valoare: 112707.22 .

nalional international documente Schimbul de Si Num5roarteneri schimbin anul 2006: de .75 254 Expedieri de alocumenteln caalrul schifibului Tolalvolume Carti Valoarelei Vol.94 22671.62 27477.65 13348. 477 Valoarelei 3816 9453 6484.67 17729.5 Volume Valoarelei 0 20 3816 452 441 621 9725 6774.2 5925.04 70 59 162 879.51 de parteneri .24 1846.tO 846. 5 eoo 400 N 0 2AJ4 .14 4026.5 0 272 822 772 617 I docunEnb inlrab si exliediale in cadrul schin{cului interbibliotecar 1600 1400 12gJ y 10oo €00 .94 22324.54 3669.29 2507.25 3337.44 6049.8 5861.din strdinetate 68 de Darteneridin 25 de teri lntefi de clocumente in cadrul schimbului Totaldocumente Reviste Volume Valoare Volume 385 930 907 1083 Valoarc din care I""" 301 247 Volume Valoare T TezeDoctorat l ei 2003 2004 2005 2006 739 1247 1329 1514 9436.15 231 17040.din tare .54 1127.

studenti masterat postuniversitar ii .cititori externi utilizatori temporari Numir de utilizatori inscrigiin bazele dateale bibliotecii perioada de in 2003.UtilizatoriiBibliotecii Categorii utilizatori: de studenti la .cadre cadre medicale . 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Anul 2003 2004 2005 2006 Numdr utilizatori 5378 7221 8744 9915 utilizatorilor anul 2005: in Structura utilizaiorilor Galati2006 Bu Cateoorie Numar 9056 359 Studenti Cadre didactice l\4asteranzi Doctoranzi Externi Salariati 250 120 163 52 tr90% Utilizatori temporarl TOTAL 23 99't 5 10 .doctoranzi didactice .2006: StudiucomDarativDrivind utilizatoriiBU Galat.salariati .

din Stiinte 4085 143 Distributia utilizatorilor Facultati oe 81. de Economice Adminstrali€ s I Facu tatea Sliinte ll l drn r L a c J ra tei C aL]Llr€re. de 272 96 1988 Facultatea Stiinte de Economice Administrative si Inqineresti) Facultatea Cahul(Litere.pe Distribufia utilizatorilor facult4i: Facultatea Facultatea Mecanicd de lvlaterialelor Facultatea Metalurqie Stiinta de si Facultatea Nave de Facultatea Stiinta Inqineria de Alimentelor si Facultatea Medicind de Numarcititoli 1002 300 444 929 91 501 118 Facultatea Inginerie de Electrbe Electfonicd Si 9i Facultatea Stiinta de calculatoarclor Facultatea Educ€tie de Fizicd Facultatea Stiinte de de Facultatea Drept Teoloqie) Facultatea Litere(lstorie.Filozofie. B5% a2A % de o Facullalea lMecanica de siSlilntaMalerjalelor r Facultaiea lMelalurgle lngineriaAlimenlelor trFacullaleadeSlinlasi de r Facultatea Medicina E s calculaloaelor de sFacultalea Inginerieeclrlca Suinla Fizca r Facult8lea Educale de de E Facultalea Stinte Filozofie leologe) de a Facultalea Ltere{lslorie.S l i rl e1gi l eesl i \ 11 ../a tr loot \w"".

Oct. t\.liaimprumutudlor Anul 2003 2004 2005 2006 Total lmprumuturi 7243 9378 12502 11003 I E Frecventa cititorilorSi numirul de documente consultate silile de lecturd la 2006 Frecventa cititori din care : ci4i 6711 8410 ce4i cafti romanesti streine 4953 4032 5855 1524 din care Reviste Materiale STAS |an.hr. anul20OG d DE 12 .volurneconsultate & volune tr cititori 8000 6000 4000 2000 0 lan. Apr. llbi lunie lulie Aug. 3340 1972 523 5146 3399 527 4385 2877 527 3805 2547 403 270 3685 330 124 500 3505 4501 3142 500 5348 500 4537 234 852 672 462 80 0 0 262 79 150 0 0 186 253 0 0 375 280 3364 6392 4319 5685 3781 5013 3319 39114 61447 53741 45583 135 8158 2174 123 2168 Frecventaciftori . regiminformatizat. Feb Mar. Sep.Circula!ia documentelor Statistice imprumuturi documente. Mv. Feb. Dec. Mai 3916 3179 5123 6005 4736 7379 '1052 704 1100 528 580 212 100 370 referinti 153 250 283 2t5 4574 4839 7450 7793 6310 7019 5210 6491 6'13 203 120 341 366 378 312 291 292 205 350 lunie lulie Oct. in Vari. Dec.

buletine.6 servere anume: 9i tim Central Bibliotecii al Serverul: . documentatii . Comoutere43 dincare: : Servere: .manuale. Serverul: . biblioteconomie.Biblioteca Facultdtii Medicina de Procesor: dualXEON linux Sistem oDerare: de pentru statii(posibil 5 10) Servicii oferite: Terminal server Server fisere de pentru public comune . server fisiere server ca de Servicii oferite: acces CD-ROM-urile WEB Serverul: lw-fseu. documentatii . de documentatii) WEB Server pefsonalului aplicatii lucru de destinate . aplicatie Remro) pentru public Server fisere fisiere de comune pentru de aplicatii. periodice. documentatii.17statiide lucru Dentru utilizatori : . DHCP Serverur. ghiduri regulamente. legislatie.fisiere pentru de aplicatii.ofere acces site-ul la Server bibliotecii gdzduie$te (aplicatia aplicalii conexe activitetii bibliotecii Personalia.Sediul Central Bibliotecii al PIV Procesoi: dualXEON Sistem operare: de linux Servicii oferite: SeNer fisiere fisiere de comune lucrualebibliotecii de (casari.Sediul fw Central Bibliotecii al Pll Procesor: linux sistem operare: de Servicii oferite: Firewall DNS. 9i pfezentari) (scripturi necesare administrarii retelei configurare .fisiere statii lucru.Sediul Procesoi: dualXEON Sisfem operare: de linux '10) pentru statii posibil Servicii oferitet Terminal server 4 existente( maxim WEB.) bibliotecii Chitantier.14 statii lucru acces Internet la catalogul Si (OPAC) electronic Bibliotecii al 13 .. inventare. Serverul: alan. tipizate.20statiide cu la de .INFORMATIZAREA BIBLIOTECII Dotarea tehnici de calcul: cu 1.jbox Sediul Central Bibliotecii al Procesor: Pll linux Sistem operare: de gi la stocate.fisiere rezerva Statiide lucru:.fisiefe rezerva serverul:linus. statistica.37 staliide lucrudincare: pentru personalul lucru bibliotecii . contracte.Filiala $tiinleEconomice lJmaniste de $i linux sistem operare: de Firewall Servicii oferite: DHCP DNS.gazduieste (aplicatia ..

4 imprimante birou 3!ggA!!CIg. .9966cititori Aplicatii software dedicate: '1.esteun instrument managementgestiunii de al evalua stocurile mitcArile cadruluneigestiuni.1 multifunctional de .estedestinate gestionerii Gestiune standarde stasurilor biblioteca din l4 . WebOPAC . de cunoasterea stocurilor atat pe fiecaregestiune.6 statii acces catalogut cu la etectronic Bibtiotecii at (OPAC) 2. ImporuExport) It r. Filiala gtiinte EconomiceUmaniste Biblioteca Facultatiide Medicina) . la raportdri financiarefunctie optiuni.294titluri documente electronice articole .24084 . -1 scanner 4. Copiatoare:3 copiatoare functii imprimante retea) (cu de de 5. in de (sfas) .ltodure: Catalogare Evidente. Aplicalie GESTPRO putand . Cititoare barcoduri: 8 cititoare barcoduri de de Nr.35728 -uri de .icenfe: 20 dincare: 13licente bibliotecaf Si 7 licente utilizator 2. Generator Rapoarte.106026 .6696brevete inventii volume bibliotecd de . precum$i modificarea. 9i inregistreri bazele dateale Bibliotecii perioada in de in 1999.761titluri STAS .Soft integratd€ bibliotecA: TINLIB versiunea 400 + . de Administrare (Worldpac) OPAC. datelorreferitoare incasdrl.relele calulatoare: relele de (Sediul 3 Central Bibtiotecii al de . lmprimante: 6 imprimante dintre care: 1 imorimantd retea de . cantitativ 9i valoric cat situaliapletilorpe clienti/furnizori.. pe tipuride documente.Aplicalii software destinate lucruluiinbibliotece: Evidenld chitanliere (receipts-new) Aplicatia"Evident5 chitantiere" este destinategestionirii taxelor ia bibliotecaUniversitdtji. Comunicatii .2006: titluri ci4i . Circulatie.1117 titluri reviste . permite evidentd in Aplicatia o 9i pe clarAa mi$cdrilor materiale furnizori/clienti. Aplicatiapermite gtergerea introducerea.. posibilitateaa repartiza cu de automat sumele factur 3.

ofere informatii despre activitatea didactic.ro ) Actualizare pret documente (actualvet) . destinata este efectuanl inventarului stocului reviste biblioteca de la precum generarii Universitatii. gtergereadareror modificarea.cu studii de bibliofeconomie z cu medii:8. 9i Aplicatia introducerea.ulterior de incheierji permite inventarului.. Aplicatia nu folosegte bazade date. .l de 1 . 9i . denominat prin etc. la gigenerarea liste. un soft este generarea paginilor care permite web personaleale cadrelor didactice. din conform legislatiei vigoare. . datelor precum cautari referitoare lmprumuturi. la nr.Aplicatia imprumuturi" este destjnatdgestionariisimplificate imprumuturilor a efectuatela biblioteca permite universitdtii.lib. inventar.. a 9i Formulare electronice pentru referinle pin emait (pe site-ul bibliotecii www.uoal.universitalii. de Aplicatiaeste disponibjta utilizatoritor pe bibliotecii. gtergerea modificarea. site-ul bibliotecii www. inventar.Evidentd Evidente imprumuturi (imprumut) . dincare total ai 24 : cu superioare: dincare: 14. Aplicatiapermite introducerea.inginer sistem: .cu studii de biblioteconomie (cursuri posfliceale) : .precum gi datelor la raportariin functie optiuni. gtiintificd acestora. la permissau nr. o valodle necesare calculului conlinute program. de lnventatreviste(invrey) Aplicatia "lnventar reviste. Aplicalia introducerea.. returnare.Aplicatiarealizeaz| aclualizarca prelului pentru oricedocument bibliotec.lib. Baza de date asociata de aplicatiei numeste se "reviste" contine datereferitoare reviste: la tiflul.bibliotecaristudii (cursuri postuniversitare): .. date dati etc.numar. precum referitoare stasuri. dupa nr.stergerea referitoare reviste. 5.. nr.uoal.modificarea.distruse sau valorii documentelor deteriorate cdtre cititoriibibliotecii. fiind in Personalul Bibliotecii Numer de angaja(i bibliotecii: ..analist programator: 1 - l) ..pretde pret (calculat program).ISSN. care: din .bibliotecaristudii . imprumut.'imprumut" contine Bazade date asociate aplicatiei numegte se date 9i referitoare imprumuturi: permis. de $i rapoarte efectuarii cautari.rosectiunea la Seryicr'i. in fiind necesarapentru recuperarea pierdute. inventar. Aplicaliisoftwaredestinate utilizatorilor Aplicatia"Personalia"poatefi accesatide pe site-ulbibliotecii. $i volum.

seriale. documentae I post ( Tolal8 posturibibliotecari) . bazede date . post -1 clasif icare. Sili de ledure ( l3 posturibibliotecari) TOTAL: 24 de posturi BIBLIOTECA: SEFSERVICIU studii superioare lunge de duratd.studiisuperioare lungdduratd SCHIMB INiERBI BLIOTECAR.Schimb siimprumut interbibliotecar. Catalogaro.3 posturi 2. reviste. 3.BIBLIOTECA ORGANIGRAMA SENATUL UNIVERSITATII DE "DUNAREA JOS" BTBLTOTECA sEFSERV|CtU BIROU PRELUCRARE DOCUMENTE CALCUL OFICIU SALA MULTIMEDIA BIROURELATII CU PUBLICUL 1.3 posturi 4. Achizilie.nginer sistem de analistproglamator (2 posturi) L Secliideimprumut 2. studiide 1 post bibliotecarinformerii : specialitate in bibliologie ii itiinta BIROU PRELUCRARE DOCUMENTE: de unul bibliotecari distribuite conform schemei maijos. documente electronice 16 . evidentic54i. din 8 posturi pentru birouprelucrarestudii posturi avearesponsabiliEti superioare de va $ef gtiinta (studii specialitate in bibliologie informerii): de lunge durate $i de 2 posturi bibliotecar. indexare coordonata . Informare bibliografici.IMPRIJM'JT INTERBIBLIOTECAR:CAfi.

din de unul posturi avea pentru birou publiculstudii va responsabiliteti Sef felatii cu superioare lunge de durate.2 sau lungd durati ( SEDIUL SALi DELECTURA + sALi REFER.I post bibliotecar. reviste I post bibliotecar studii superioarecatalogare. documente electronice I post bibliotecar studii superioare lunge de duratd catalogare. catalogare retrospectvA INFORMARE BIBLIOGRAFICA.studiisuperioare lungedurate de ACHIZITIE. studii superioare scudi. indexare coordonatd: documente cd4i.1 postbibliotecar studii sau de sau durate + + MTJLTIMEDIA SALADE LECTURA SECTIE 1MPRIJMTJT DE (BIBLIOTECA FACULTATII MEDICINA): DE bibliotecar studii medii superioare scurtd lunge sau de sau . medii superioare scurta lunga . control autoritate bazede date I postbibliotecarstudii superioafe lunga de durata catalogare. studii superioare scurte de .2 lungidurata (FILIALA SECI'EDEI'I'PRUMUT S. SALi DELECTURI4 (SEDIUL CENTRAL): medii. clasificare. EVIDENTA: rcviste. baze de date 1 post bibliotecar.sau de . electronice.studiisuperioare lungddurate de reviste. cdrti. studii superioare scurtd de sau . clasificare.IE I CENTRAL): posturibibliotecar studii 2 medii.U): posturibibliotecar studii medii. studii specialitate de in bibliologie infomariii 9igtiinta SECI'EDEIMPRUMUT CENTRAL): 1SEDIUL posturi bibliotecarstudii medii. studii superioare scurtd de sau lungd durata . indexare coordonata documente. studii superioare scurte de sau .A..E. clasificare.2 posturibibliotecar studii lunga durate (FILIALA SAL/4 LECTURA REFER"VIE DE S' STIINTE ECONOMICE SI UMANISTE): medii. indexare coordonatd: tezede doctorat.2 posturibibliotecar studii lungd durata + SALADE LECTURA SECTIE 1MPRUMUT DE ffITIALA BRA\ILA)'.2 posturi durata 17 . referinte traditionale referinte e-mail 9i 1 post bibliotecar studii superioare lunge de duratd BIROU RELATII PUBLICUL: CU '13 posturi bibliotecari distribuite conform schemei maijos. DOCUMENTAREalcetuire :instrumente prin bibliografice.

Schimb intern internalional de 9i 7. . de donatiici4i . in PROCEDURI LUCRU DE '1.tilor utilizatorilor ti anume: qi a planurilortemelor cercetare gtiintifice cadrul de din facultdtilor: . lmprumutinternsi internalional publicalii de 8.tia documentelor.analist superioare lunga de durate de soecialitate infofmaticd).achizilie. analiza intermediarilor: ofertelor t8 . o intocmirea cereriide ofertd cdtreintermediarii cafte de streind vederea in stabilirii maibunpret a celor celui $i maiavantajoase condilii livrare. bazede date. documentare privind nr. Evidente ca4i 3. Achiziliepublicatiiperiodice. b&!!aree. Oficiulde informatizare. Dublice 1792124. lichidarea. Achizitiecdrtistr5ine a Lansarea procedurii achizilieln bazareferatelot de de primitede Ia facul6fi/catedre: achizilie a prospectarea pietii.2OO4 angajarea. a lnformareasectorului achizi. Seclii lmprumut de 10.+ OFICIUL CALCUL SALAMULTIMEDIA: DE 2 posturi. clasilicare indexare coordonati 9i publicalii 6.-a!. donaliice4i 2. de . Achizilie.dintre care: 1 post. bibliografiilor pentru facultative obligatorii fiecare disciplind. 9i a sugestiilor dinseciorul venite relatii publicul bibiiotecii. evidenta9i raportarea angajamentelor bugetare9i legale in conformitateOrdinul cu Ministrului finantelor nr. din a Achizitiapropriu-zise . a dezideratelor cadrelor didactice.inginer sistem studii de superioare lungd de dura6(studii de sDecialitateinformatice) in programatorstudii (studii 1 post.se aplice Dispozitia 721111.a!ize-sis9!cc!.c a lnformareacelor din sectorul achizilie al bibliotecii asupra cerinlelor ti necesite.Selide lecturd I 1. cu al dinpartea utilizatorilof. a Analiza informaliilor 9i selec. publicatiilor periodice 4.tieasupraofeftelor editorialedin cataloageletradilionale ti onJine ale editurilor.2002 1. platacheltuielilor bugetul ordonantarea din Universitelii de ii 'Dun5rea Jos" gi oragnizarea. lnformare bibliografice. Proceduri lucru.'lO. Evidenta 5. multimedia SalS 9. a lnformarea facul& br Si catedrelordin cadrul universiteli pdn semnalarea n6u6litor editoriale domeniulrespe6tiv. Catalogare.12.

intocmirea notelor prospectarepietii. Achizilie carteromaneasca: a prospectarea piefii: (e-mail.a lntocmirea studiului piata(analiza de pretului/publicatie la cursul valutar zileirespective) al stabilirea intermediarilor ca$tigdtori. in fax) pretului/publicatie. Si a intocmirea propunerii angajareunei de a cheltuieliSi angajamentului bugetar. intocmirea (utilizand noteide receptie softul GestPro) semnarea $i acesteia cdtrecomisia receotie. de a propunerii angajare uneicheltuieli a Tntocmirea de a $i angajamentului bugetar. de de a transmiterea documentelor menlionate serviciul catre contabilitate: a redactarea scrisorilor multumire de cAtre donatori: a semnarea expedierea corespondentei. a intocmirea justificative privind procedura notei de achizilie.ucrsreeie!. vederea stabilirii existentului. lor po$te.fax. cu referatul comanda. .Evidentici4i de . a consultarea editurilor telefonic. identificarea neregulilol.i semnarea acesteia cete comisiade receptie: de a vizarea cAte controlul financiar-Dreventiv a facfurii: de a transmiterea facturiicete serviciul financiar vedetea ln efectuAi ple i. obtinerea aproberii lor de cetre conducerea institutiei.expedierea . .persoana de in carea solicitatachizilia. a redactarea comenzilor ferme. Proceduri lucru. ii 2. valoarea achizitiei/cod CPV. Si a lntocmirea corespondenlei cete furnizorln vederea semnaldii nereguiIor depistate. Eyice4a_se4e: a arhivareadocumentelorde intrare (evidenla orimare): a in formetraditionaldprininscrierea Registrul in de MiscareaFondului: a 19 . lor conducerca prin a Receptionarea inregistrarea documentelor intermediul si aplicatiilor specificede contabilitate semnalarea intr6rii si @: a receplionarea publicaliilor (confruntarea coletului factura. a intocmirea ordonantdrii platdconform de facturii. expedierea . .e!!iler-Ce-934i proceselor a lntocmirea verbale predare-pfimire serviciul de cetre contabilitate. speld. valoarea achizitiei/cod CPV. a intocmirea justificative privind procedura notei de achizi!ie. . I platdconfomfactuii: a intocmirea odonanFriide a intocmirea (utilizAnd receptie noteide softulGestPro). a redactarea comenzilor ferme. Pre!.oblinerea aproberii de cAtre lot irctituliei.fax. pogtd. . intocmirea initiinqri cAtrefacultatea/catedra.

a in forme ebctronicd sistemul Tn integrat bibliotece prin de completarea campurilor (nr.de donalie(evidenta secundard): a listarea barcodurilor nr.. fiec6rei impreuni cu datete identificare de (locapariqie. datafacturii. . . de cetre a editareati lipirea pe cotor a etichetelorcu cheterizarea pentru publicaliile destinate accesului liber la raft.) exemplar. editura. r Drelucrarea datelor rezultate vederea in finalizdrii procesului verbal predare-primire gestiuni. Si nr. . preyex. de a evidentatraditionalA: . r anserarea coperta pagina titlua coteide pe gi de format. . realizarea operaliunilofimport sistemul de din integrat generarea de bibliotecAutilizand softul pentru TG rapoartelor.). inscriefea registrul in inventar autorului tiflului a Si publicatii. .tiei : a numerul inventar pretul taiecu diagonale culoare de se de 9i rosie: 20 . pe fiecerei de pagina controlgi pagina de ultima tipdritd. utilizand TinLlB. contact). realizarea operaliunilorexport sistemul de din integrat pe de bibliotece princdutarea datelor intrate fiecare programul stoc. a inventartereapublica.completare corectare 9i (coteduble. din sene de lecturd: a predarea efectivda publicaliilor cdtre gestionari. gtampilarea publicatii pagina titlu. generafea automata numerelor inventar cazul a de ln titlurilor maimulte in exemplafe.nr. din pierdere proDus€ scedere): si Dentru a radiereaacestor publicalii din registrul inventar in bazaactului aprobatde conducerea institu. provenienla publicatiilor).tiilorintratein bibliotecdpe fiecare stoc facturd/proces verba.Inventar cdrtilof atagarea cu pe al 9i pagina titlu. . localizare. intrare RMF. de a evidentaelectronicd: . filiala. date r evidenla retrospective . aparitie. cota pret/ex. completarea pentru figierelor autoritate de edituri (adrese. . a editareaprocesetorverbalede predare-primirecdtre sectiile de imprumut 9i sdlile de lecturd: . . bibliotecd inventar. inserarea unicat modului repartizafe pe a de a dubletelor.dateintrare. evidenta iesirilordin biblioteci (publicatiirezultate casare. lipirea documentele pe destinate imprumutului a fisei termen restituire. inserarea numdrului inventar de deasupra Stampilei. nereguli neuniformitatea scrierii inventarelor etc. completarea blocului inventar sistemul din integrat de (nr. specifice crt. in localizarea). an cota.

tabelului/procesului a . specializarilorcursurilor existente cadrul in facultdtilor ii universit5tii .tia titlurilor in vederearealizdrii abonamentelot anuale: a Supunerea analize spre catedrelor specialitate cadrul de din facultetilor universitetii. nr.valoarea totald volumelor a casate. a initierea lansarea 9i procedurii a intocmirea caietului sarciniin de vederea lansddi gitermene livrare. lichidarea. cercetetori): . studenti. baze de date privindangajarea. a Achizitiaoropriu.secompleteaze numdrul curent RMF din iesife corespunzator eliminat.2002 cu finantelor nr. .zisi: procedurii. analiza selectia: si a lnformareacelor din sectorul achizilie al bibliotecii asupra nevoilor informationaleale utilizatorilor Si anume: . titluri): online anumite la 2l .i onJine ale editurilor.10. .achizilie publicalii periodice. a Analiza informatiilor gi selec. 3.data publicatiilor. a temelor cercetare cadrul de din catedrelor soecialitate de ale universitdtii. . lnformareasectorului achizilie asupraofertelor editorialedin cataloagele traditjonale. a statisticaanualdptivind capitolul Recapitularedin Registrulde Migcarea Fondului. . . .Dunerea Jos"9i evidentagi raportarea angajamentelor bugetaregi legale in oragnizarea.crt. ie$irii o .nr. punerea dispozi_tie la semnalarea nouta!lor sau a de sau furnizorilor): cataloageloredituri a cataloagelor publicatiilor periodice urmeazd fi a Stabilirea ce a titlurilor primite la facultili pe abonate bazareferatelor achizitie de de gi apfobate cdtreconducerea de universitdtii. inscrierea capitolulletiri din Registrul Migcarea la de a Fondului a pozi.nr. sugestiilor dinsectorul relatii publicul bibliotecii.tieicorespunzdtoare actului/tabeluluilprocesul verbal intocmit de gestionarul care ui ProPune casareaPubIi calii Ior: a . stocul a la rubrica (mentiuni) specificd observatii se numdrul data 9i actului scoatere publicatiei de a respective evidentele din (procesul bibliotecii verbal).Sidata verbal..2004 gi cheltuielilor bugetul din Universitdlii de ordonantareaplata . a titlurilor urmeaze fi ce a pe in abonamentelor anulurmdtor achizitionate cadrul (transmiterea cutitlurile abonamentele listelor din curente. (lista conditii de acces deachizitii de titlud.12. doctoranzi.totalde volume casate: a . Proceduri de lucru . a lnformarea faculfililor Si catedrelordin cadrul universi6lii prin semnalarea noutdrilor edibrtale din domeniul respectiv. publice 1792/24. venite cu al dinpartea utilizatorilor: a nevoilor informationale diferitelor ale categorii utilizatori de (cadre didactice. conformitate ordinulMinistrului a lnformarea.se aplicd Dispozitia 721111.RMFlegire.nr.

datafacturii. transm itereainf ormatiiIor i prin email cadrelor didactice). de .tiIe ful l-text onli ne. gtampilarea publicatii pagina titlu pe fiecarei de ii pagind ultima tiperitd .de pagini. furnizot)in Figele eviden. pe a notarea numirde numer Deriodiculuimasufa a intririi lui in bibliotecS. Exemplare. S nr. a arhivarea documentelor intrare(evidenta de Drimari): . recuperarea valorici exemolarelor a carenu au fostexpediate).tA de preliminar4 ziaresau Figele evidenqpreliminare de rcviste. .. a inventarierea publicaliilorintratein biblioteca fiecarestoc pe facture/proces verbalde primire(evidenta secundar.evidenla publicaliilor periodice a Evidentaperiodice o eviden!a preliminari (titlu. primirea deschiderea ofertelor. furnizoruluiln asupra scris netransmiterii exemDlare unor din cadrul abonamentelor. nr. a inseratea gtampilei numerului inventar de deasupra (seacorda singur pentru un numdr inventar de toate numerele alcdtuiesc volum bibliotece): care un de a evidentaelectronicd: . de a a in formdelectronicd sistemul in integrat bibliotece-pdn de (nr.de inventar serialelor cu al 9i pe atasarea pagina titlu. de . intocmirea dosarului achizitie: a de a publicarea anuntului participare de la licitatie: a intocmirea comisiei evaluare. a Urmdrirea deruldrii contractuluiin anuntarea timp. a lnformarea utilizatorilor ( lista de titlu pe site-ul web al bibliotecii cu Ii nkuri cdtrep ubli ca.procedurii achizilie a alegerea (cerere ofertd de de sau negociere o singurd cu surse)l a alegerea ofertantilor. Si a linalizareprocedurii 9i administrarea contractului a Alegerea ofertantuluigi atribuirea contractului functie in de conditiile stabilite caietul sarcini. in de nr.dati intrare. completarea campurilor specifice crt.): a listarea barcodurilornr. evidenta trcditiona6: a Tnscrierea in registrul inventarvolumuluide de a bibliotecd reviste/ziare functie nr. de a derulareprocedurii a transmiterea invitalie participare. Proceduri de lucru . . in de a Realizarea gi semnarea publice contractuluide achizitie pentfu publicatii periodice abonamente la strdine sau romane$ti. a notarea elementelor identificareperiodicelor de a periodicitate. provenienta publicatiilor). de aparitii. in forme traditionalainscrierea lunare/trimestriald/semestriale/anualA a abonamentelor in Registrul Mi$careFondului.

prin luna/trimestrul/semestrul/anul a numdrului ziare. Analizadocumentelor provenite la compartimentul de achizilie9i evidenle ce4i9i periodice. care. prin fisierelof autoritate.Detinute. lui insd. de 5.).autor . realizarea operatiunilor export sistemul de din integrat pe fiecare de bibliotecd princautarea datelor intrate programul stoc. jntegrat operatiunilorde dinsistemul import ' realizarea pentru generarea de bibliotecd . utilizand TinLlB. consultarea de in o introducerea documentului bazelede date.Catalogare materiale AV (audiovideo). pretul.se realizeaze conformnormelorstandard internationale (lnternational ISBD Standard Bibliographic Description): . unalt o stabilireaautorilorlucrdrii. publicatiei (carte. respectiv de prin reviste altepublicatii sau contractate abonament.ISSN). prin paginii titlu. de citre a predareaelectivd a publicaliilor cetre gestionari.catalogarea.cu eventualele legSturi aferente. filiala. introducerea gi titlului. dupe ISBN. localizare. de bibliotece de inventar. material audio-video).a vedetei uniformede autor. o studiul documentului al altorizvoare informatie vederea sau de in stabilirii tuturorelementelor descrierii bibliogfaficet instalarea CDRoM-urilor pentru a putea accesa documentulelectronic. DVD-RO|\4. indexarea coordonati documentelor a Cataloqarea documentelor . efectuarea ceuteri altor (de relevante ex. formatul acestora). folosindoptiunile caracteristice fiecerui de document: tip Cdutafe/Editare ci(i. tezede doctorat. o stabilirea tipului serial. suntcerintele care minime sistempentru de vizualizarc audilie. a editareaproceselorverbalede predare-primirecetre secliile de imprumut gi sdlile de lectura: . completarea campurilor macheteicorespunzitoare tipului de document. analiza de ceutarea Tn titlului bazele dateproprii ln altebazede datebibliografice de Si pentru disponibile online evitarea unorerori. a editarea proceselor predare-primire verbalede cetreServiciul primirea financiar-contabilitate carese constata in . microfise etc. Proceduri lucru. clasificarea. modulul catalogare. date Si/sau . titlului o stabilirea documentului.pentrua preveni dubla inregistrare aceluiagi sausuprapunerea cu un titluidentic. prelucrarea datelor rezultate vederea in finalizarii procesului verbal predare-primire gestiuni. titluri Ceutare/Editare titluri sedale. nr. Introducerea programul bibliotecd folosind descrierii bibliografice de TINLIB 400.utilizand softulTG rapoartelor . yizualizarca (ce tipului informatie de continut tip de figiere. stabilirea introducerea vedetelor autor(i). caracletizeaze document. o stabilirea tipului suport(hertie. a completarea pentru figierelor autoritate de fufnizor. vederea in completerii acestor in inregistrare. de edito(i). a titlu. de CD-ROM.a completarea blocului inventar sistemul de din integrat (nr.

gi o salvarea inregistrerii verificarea modului locului careapare in $i aceasta afigate. de . Intrarea gestiune documentelor schimbinterbibliotecar prin in a de publicatii realizeaze trimiterea primirea publicatii cetre prin se de de $i parteneri schimb. cuvintelor cheieadaugate titlului. retroconversie. serial-AV. Clasificdrii Zecimale Universale) tezaurelor.Schimb de de publicalii . pe de procesului schimb presupune a Desfagurarea parcurgerea de mai multoretaoe. de aparitie). a in tip documentelor vechidin colectiile mai bibliotecii in .. bazede reciprocitate. de folosind CZU. Cercetarea introducerii. . a vedeace indicide clasilicare s-aualocatacestora. Completarea. etc. $i cataloqare retrosDectivi periodice cataloagelor fise avandin vedere pe Verficarea actualizarea a 9i modificerile decurg Extentions Corrections UDC.eventual Extentions and Corrections. de elaborate Cutter. Cautarea documente-titluvedete subiect altor cu de similare apropiate sau pfoprie in altebaze date.se rcalizeaze ajutorul cu sistemutui (Sistemul C. Schimb intern international publicalii de 9i . titlu etc. publicare.Stabilirea vedetei/vedetelof subiect. . . Proceduri lucru. a subiectuluicare este tratat preponderent. care din and to Introducerea inregistrerilor bibliografice pe fige in baza de date. timp. este dac5 cazul.baza pe indicelui sauconstruit.la acest de catalog.colectiv. . Completarea document cheterizerii bazaindicelui clasificare pe pe gi a de a tabelelof autori/titluri. a temelor tratate baza chiara documentului considerat. Stabilirea indicelui clasificare. de . . verificarea corectitudinii titluluigi a celorlalte date introduse. a datelor (nume editoriale editurd. a colatiunii. ln revenire corectare. Construirea unui indicecompuscare se reflecteadecvat conlinutul documentului. de pentru se renunta. utilsaajungd documentul din de al filiala. va aveain vedere salade lecture careestecel mai gi Se in punctul vedere utilizatorului. Salvarea inregistrerii verificarea datelor introduse. menlionarea responsabilite{lor. interngi internalional 6. coteide format.. cu verificarea etc.).U.subiectului a pe documentului.ISBN-utui. titlului a uniform.Z. Stabilirea continutului. fi$ierelor autoritate de respective. 24 . prefetei. si Clasificarea indexarea documentelor. trimiterea scrisori publicatiile pot fi oferite cadrul de cu care in schimbului partenerilorschimb interbibliotecar. ales a vedetelor de subiect. cazde eroare.Catalogareaclasificarea 9i regim informatizat. eventual bibliografiei a a subiectul tratat 9i a ne face o idee cat mai clari despre acesta. a realizarea eventualelor (cartelegdtufi serial. postfetei. pentru delimita cuprinsului. li Folosirea acest in gi a sens indicelui edilie limba CZU in engleze a tezaurelor. carte-Av.divizionarei. eventualelor de a relatiiintre diverse domenii ale cunoasterii(dacA este cazul). ln baza date pentru de sau de disponibile online. termenilor tezaurdupe regulile construire de a tezaurelor. a Si . loc an a ISSN-ului.

se completeazd partenerului schimbrespectiv. trece o -dupaprimirea de de se la completarea programul in TinLlB. publicatii.alocd registrul inventar se in de un num5runic pentrufiecarecartein parte. pdstreaza copiea Procesul se o Verbal semnatd contabilitate.l V . registrul intrare da nr. se '17 pagina de control biblioteciiultima pagina publicatiei). Inventar(Rl) numArul unic alocat se trecepe publicalie( pdma pagina. in celdlalt exemplar insotit procesul de verbal esteldsatla contabilitate. confirmd la fiecare primirea prin posta de se traditionalii saue-matl. pagina de control biblioteciiultima 17 a Si paginaa publicatiei). trimit in de se la ce4ile departamentul catalogare o se completeazd registrul intrare de specific sectorului schimb de publicalii.Nota de la Receptie(NlR) realizatdcu ajutorulprogramului cestPro in 2 exemplare. de se primirea publicatiilor confirme procesul verbalde 9i/sause semneaze predare-primire se returneaze partenerului schimb. Localizare. o se trece evidenta la individuald. fiind de lotului '1 fespectiv.in 2 exemplare. completeaze se un ProcesVerbal. toatedatele inventariere lotului cu de a respectiv. sunt: CD-uri. in funclie dimensiunea se alocdo cotede format de cd4ii $i uni c i (1. NIR-ului datde numerul RMFalocat nr. Stampileaze publicatia( primapaginS. Procesului de va Verbal.Si se completeazd cu datele ce4ii respective cempurilespecificedin Registrulde pentrumonografii. pA(ii de evidenFpentru a fiecarecartedin lot( se completeaza urmdtoarele campuri: RMF. procesrealizat in TinLlBpe bazaceruiase face tot predarea-prjmirea gi de publicatii sectorul intre schimb publicatii de relatii publicul cu r\ .prin pogte. de 9i primite cadul Tipurile publicalii de in schimbului cA(i.primirea listecu publicaliile de oferite spreschimb partenerul de respectiv. NIR-uleste apoi semnatde comisia receptie.pretul numiruluide documente publicatiei. microfi$e. specificend: num6r de valoarea numerele de 9i inventar. sursa exemplar. a a se 9i lipegte eticheta barcod cu conlinand numdrul inventar de unic alocat. tine evidenta fisa de se primite. din nr.V ) ll o dupdinregistrarea acestmoda lotului ceti prelucrat. teze a Evidenta publicatiilor primite cadrul in schimbului interbibliotecar: gi Pentru_ monografii(ce(i tezede doctorat): o ln Registrul Migcare Fondurilor (R[/]F). de lotului cA(i de la sectorul catalogare.. Filiala. Numar Inventar. realizeaze de a se evidenta globali. de doctorat. gi se tine evidenla corespondentei partenerii evidenta publicatiilor cu expediate cetrepartener schimb: de a Primirea publicaliilor cadrul in schimbului: publicatiile La diverse intervale timpse primesc de expediate partenerii de de schimb insolite o listesau un proces de verbal predare-primire.reviste. pret) Cotaexemplar. ex de rdmene bibliotecd. l l l . o -setrecela realizarea raportului: Proces verbal predare-primire de a publicatiilor. care se adauge. tipul adresa de expedtere. alegereapublicatiilor considerate necesare trimiterea unui respuns $i parteneruluischimb de I primjre publicatii. lor. Clasa unitate.

ISSN 1584-0409 9i Fascicula Nlatematicd. Clasa unitate. . cuprinde unui de care Si pentru intefbibliotecar publicatii schimbul de fiecare revistd parte. depozit legal. a a . a Si o inregistrareaTinLlB. unui de pretul ce va determina lucrerii respective. . Informatice. . procesul acreditare locanua fascicole acreditate CNCSIS. ISSN1454-9832 Fi XVll:Medicine. realizarea Deviz Calcul. ts s N '1221-4558 Fascicula Tehnologiiin V: Constructia Magini. Invederea realizdriiin conditii procesului schimb necesare bune a de este "Dunerea Jos"Galati: uneievidente Analelor a Universititii de linerea . Numer pre!) Inventar. Mecanici TeoreticS. 1224-5615 ISSN XV:Educatie Fascicula Fizicd Management in Sport. Automaticd. international. 122'1-4612 Fascicula Constructii Xl: Navale. include fascicole: ce 18 FasciculaEconomie Informatica l: AplicatS. la de al tot 9i consumul materiale aicise intocmeste notapentru de necesare tiperirir. . o . Si pentru notacareestedat6la contabilitate. Cazane Turbine. 122'1-4647 Xlll: ISSN ii Fascicula Inginerie XIV: lvlecanice. 9i o titlurile intrate colectia noi in bibliotecii sunttrimise sectorul in de catalogare. Vlll: ISSN1221-4590 Fascicula N4etalurgie lX: l/]aterialelor.ISSN1221-4620 giTehnologia Fascicula Utilajul Xll: Sudarii. modulul in la evidenti: noile numere intrate in precum datele evidenti(se bibliotecd periodicul din respectiv de 9i completeazS urmetoarele campuri: RMF. sunt de de are fiindnecesare completarea formular aplicatie. . ISSN1221-4639 Fascicula Limba Literatura. de in cadrul schimbuluiinterbibliotecar publicatiise expediaze de "Dunarea Jos' revistaStiinlificaa universitilii: Analele Universitalii de Galati. < o intocmirea Procesului verbalde predare-primirepublica. Evidenla analelor . ISSN1583-512X Fascicula lstorie. lll: Electronicd. .ISSN1583-7181 XIX: . Nr. ISSN1221-4531 Fascicula Electrotehnica. anale). se aducemanuscrisul pentru tiparire cAtre de redactorul saude citre Sef fascicolei secretarul respective. ISSN 1221-454X gi Fascicula Frigotehnie. .ziare): o inregistrarea traditionald documentelor evidenla a in contabile a bibliotecii: numArde Tnregistrare RMF (Registrul in Nli$cefll Fondurilor)alocarea numdr unui unicde inventar Rl (Registrul in $i Inventar) publicaliilor. Localizare. ISSN Fascicula Tribologie.tiilor a predarea publicaliilor cdtregestionarul la sectiade imprumut de 9i saude la selile lecturi. in gtiinlificeale universititii . 1453-0821 Fascicula Pescuit Vll.. intocme$te se Notade ComandA multiplicare se tr:mite departamentul multiplicare universitAtii. stabileSte se numdrul exemplare vor de ce pentru autori. de ISSN 1221-4566 Fascicula Tehnologia Vl: Produselor Alimentare. Asredllqrg3-eXgsls Pentru periodice(reviste. . ll: Fizicd. 1221-4574 ISSN giAcvaculturd.sursaexemplar. Filiala. clasificareindexaredocumentelor. lV: Motoare afdere cu interne. schimb intern 9i fi tiparite(exemplare pentr. o . . (bianual) Fascicula ISSN1583-2074 (bianuah Fascicula XVlll:Filosofie. . (btanua4 ISSN1453-083X 9i gtiinta Fascicula Mecanicd X: ISSN Aolicate. . 26 . delinute. o gtampilarea barcodarea cheterizafea acestora. . bibliotece. .

a . intocmegte expediere fiecare in se un borderou expediere. publicatiilorln cadrul schimbului: Expedierea Schimb intern: a se intocmeste lista de expedieri functiede Dartenerii in fascicolelor vor fi expediate. byblos direct sau cetrebiblioteca undea fostregesit discutii formularului imprumutinterbibliotecar de cAhe biblioteca transmiterea furnlzoare beneficiarului la sosirea documentului anuntarea perioada precizatide cetrebiblioteca pentru figei semnarea de imprumut furnizoare imprumutul intern: . de a . compleazd de se se pentrupo9ta. . in se un de etern. . a . .pentruplicuri: pun publicatiile plicuri se in insotite de de se formularul expediere. . 5286 din 26 iulie 2004 privind aprobarea pentruimprumutul interbibliotecar emis de Ministerul Regulamentului Educatiei Cerceterii. de Realizare statistici: International Publicatii(Biblioteca de Nationale a Statistica Schimbului Romaniei). bani din facturile. Proceduri lucru . de Activitatea bibliotecii.pentrufiecarecoletin buletinul expeditie de parte. trecadresele. .se aplici Ordinul nr.imprumutulinterbibliotecar interna!ional . . . exemplarele repartizeazd. completezd ce se formularul de pentru partener parte. a . (lnstitutul Editurilor National Statisuce). 9i . . undese tfec ihitantele. . completarea formular imprumut Tn biblioteci documentului solicitat cataloagele alealtor online din cautarea prin listei cererii utilizatorului bibliotecile intermediul de c6tre transmiterea documentul. . . a . . se dupd cum a fost stabilit anteftor. de eventualii rema$i expediere. trec adresele.pentru colete: se ambaleazepublicatiile insotite de formularul expediefe. .. intocmeste borderou expediere.expedierea facenumai plicuri. Statisticaspecificd national9i de 7. . care se solicite $i pogtale coletelor cumpererii timbre sau de baniinecesari expedierii se ridice banii la casierie de pentru posta seintocme9te delegatie o coletelor9i se solicitao masindpentrupogti in vedereaexpedierii Dlicurilor un Cheltuieli Materiale. Dupa tipirire. preluareacereriiutilizatorului unui de interbibliotecar. .se intocmegte Decont borderourile expediere. se ln Pentru schimbul plicuri: Expediere colete 9i in intocmirea unui referatde necesitate oportunitate. Schimbextern: a se completeze formularulde expedierepentru fiecare partener parte.

. Proceduri de lucru . autori. .Sala multimedia.Formularul insotegte publicatia imprumut la restituire. . data. Anual se realizeazestatistica imprumutului intern 9i extern de publicalii. se realizeaza contracost. . remediaze deficienta sau ofere alternative si/sau informeaze/instruiegte cititorul a ofer5 solutii complementare pentru evitafeain viitor a aparitiei deficientei O ofera referinte . se prame$te cererea imprumut de interbibliotecar formularul gi C B . urmdtoarele campud: Numerul cererii. editie.loc de publicare. semndtura. se trimite coletpogtal prin publicatia solicitate insoltade formularut B lmDrumutul extern: . urmatoarele mentiuni: . Asiqurarea serviciului training referinte salamultimedia de la si O rdspundela solicitareaunui cititor de la sala multimedia atunci cend existAdeficientein folosirea unor programe sau a tehnicii de calcul a verifice prinaccesde la distanfe localstareastalie'de sau lucru a software-ului Si .Oficiul de informatizare. tiflu. an. B la 9i . . ISBN/lSSN. . in funcliede taxa solicitata biblioteca de furnizoare.pe se realizeazd baza formularelor standardizate: B gi C. se identificd cartea solicitat. adresa bibtiotecij beneficiare. editura. volum. colecliile in bibliotecii . taxelepostaleale transmiterii coletului sunt suportate cdtre utilizatorul de care a solicitat documentul. . 8. soliciti detalii privitoare informatia la cdutate9i ajutd in (interviul referinF) formularea cererii de a ofere referintele$i detaliile tehnice necesareobtinerii informatiei a indrumd spreserviciul specilizat. . cu A. -pentruformularele B gi C se completeaze A. returnarea documentului cAtrebiblioteca furnizoare. cazulunorinformatii in ce depesesc competenta publicului salamultimedia a Asiqurarea accesului la pe O Organizeazeverificd accesul utilizatorilor statiile lucruoe ta de Si Sala multimedia a bibliotecii O oferi informalii despre modul utilizare statiilor lucru de a de pefmisele O verificd cititorilor lasalamultimedia de permisului a vizei O in cazul lipsei sau indrume cifitorul biroul spre de permise eliberare cititori pentru a Asiqurarea serviciului imprimare de cititor Dublicul preia clarifica O si cererea cititorului . Candbiblioteca estefurnizoarea imprumutului . data restituirii.Formularul se pestreazide cdtrebiblioteca A beneficiari poatefi $i prin sauprinposte. adresa bibliotecii furnizoare. Formularul se pestreazd cetrebibljoteca C de furnizoare. transmis fax .

gi conditii O ofereinformatii despre taxe O arhiveazd (dacd documentele estecazul) O scriedispozitia platd indruma de cititorul c6trecasierie !i O verifice chitanta cares-af6cutplataserviciului cu O executd copierea O verificd rezultatul oDefatiei Asiqurarea serviciului scanare de documente O preiaSi clarifice cererea cititorului conditiite tegale(Legea 9i dreptului autor 8/1996) de nr.tdtiintrelinere a bazelor de date utilizate de soft-ul de bibliotecd TINLIB a acceseaze localde la tastaturd serverul ruleaza ce soft-ul TIN LIB a verificd (numdr conexiur' stareade lucrua aplicatiei de curente deschise) a arhiveazebazele de date curente. pentru O ajusteazd documentele (dacd imprimare estecazul) O scriedispozitia plat. Asiqurarea qestionarea si salvarilordesiquranti ale datelor O executazihic proceduri de salvdri de siguran.taxe 9i conditiilegale(Legea dreptuluide nr. Siindrumd de cititorul cdtrecasierie O verificichitanta cares-afdcutplataserviciului cu O executd imprimarea O verifica rezultatul imprimarii Asiqurarea serviciuluide copieredocumente formatelectronicDe ln CD. condiliigraficegi legale (Legea dfeptului autor 8/1996) de nr. procedurd.ROM O preia $i clarificdcerereacititorului conditiiletegate(Legea ii dreptului autor 8/1996) de nr. taxe. procedurS. coDiazdredundant arhivele execut5 m5rirea bazelor date(operatia de cROW 9i gi REORG asupra figierelor bazele date TINLIB) din de ale O lunar copiazdpe CD-ROM salvefile zilnice ale bazelor de date ale TINLIB 29 .8/1996)in cazul autor cfedrii cont unui nou O vefifica chitanta cares-afacutplata cu serviciului O solicite cititorului numerul contsaualegerea numer cont de unui de (incazul unui contnoude copiefe) O introduce numerul contin bazade datea serviciului de folosind aplicatia software dedicatd "Evidenta chitantiere" O creeazi/incarcd contul de copierela copiatorde la tastatura acestuta O face instructajul completpentru utilizarea conditiioptime a in (dacd aparatului esteun contnousaula cererea cititorului) O alimenteaza copiatoruluicu tavile hartie.a a a a O ofera informatii despreprocedure. Siconditii O oferi informatii despre taxe plate indrumii O scriedispozitia de cititorul cdtrecasierie Si O verifica chitanta cares-afdcutDlata cu serviciului O executd scanarea O verificd rezultatul operatiei Asiqurararea serviciuluide copieredocumente O preia$i clarifici cerereade crearenncercare de copierea cont cititorului O oferd informatii despreproceduri.

folosind interfala acestuia potrivite O stocheazA CD-ROlVl-ulraftinoficiul calcul locatia la de la a Administrarea aolicatiilor WEBsi a bazelor dateaferenie de O instaleaze actualizeaze apficaliile seryer9i aplicatiile WEB 5i a instaleazi serverulWEBserverulde bazededate Si a actualizeazd estecazul) (dace aplicafiile server a instaleaza aplicatiile WEBcreate cadrul ln serviciului O verificd aplicaliile serverSi aplicatiile WEB jurnal ale serverului . a figierelor comune ale ulilizatorilor gi a site-ului WEB a Gestionareadocumenteloreletronice pe CD-ROMsi asiqurarea partaiirii acestora reteaua in intraneta universitatii O verifici corectitudinea datelor inscrise in procesulverbal de oredare-orimire a CD-ROM-lui Drimit O se informeaza asupra descrierii bibliografice a continutului folosind (TlNLlB) softulde bibliotece sau comunicand catalogatorul cu responsabil descrierea de bibliografice a documentelor electronice pe potfivitd O copiaze CD-ROM-u| serverul CD-ROlVl-urilocatia de la descrierii. ale furnizorilor prin .tiilorWEB a Creearea dezvoltarea aplicatiilor WEB si O analizeazd clarificd cerintele 9i O proiecteazd interfetele. pune dispozitie intermediul la site-ului WEBal bibliotecrl a documentelor prezentarebazelor date de a de 30 . verificeperiodic figierele WEB !i ale serverului bazede date de .tionerii programelor de salvareautomate 9i cautd solu.O concepe ii/sau instaleazA dupe cerinle programe care se automatizezesalvareaperiodicda hazelor de dategi fitierelor O veifice periodic corectitudinea func. verifice aplicatiileWEB instalateSi propunesolutii de (dacd optimizare estecazul) O fumizeazdstatistici de vizitare a aplica. structurile date$i algoritmii de grafica O realizeazd codul Si O testeaze optimizeaze aplicatia 9i a Gestionarea bazelor dateonline( abonamente) de O comunicdprin smail sau telefonic cu lurnizorul de aervicii a pune la dispozitie datelenecesare accesului onlinedin (in institulie stadiul initial) a informeaza solicita problemelor furnizorului remedierea in 9i informatiei accesarea O gestionezaconturile de administrcrc ale bazelor de dateonline a executa configurarile initiale conturilor administrafe ale de a verificaperiodicsituatiaaccesuluila informatie folosind interfetele administrare bazelor date de ale de O asigurcrea accesuluiutilizatorilor din univetsitatela informatie a asigura suport cadrelor didactice stadiul in initial achizitiei al bazelor date de a asiguraconditiile tehnice realizarii de prezentari.tiide optimizare a salvdtilor de siguranle O face lunar arhivarea9i copiereape CD-ROM bazelor de date a ale bibliotecii.

efectuarea corectiisau actualizari de aplical sausistem operare de a reinstalare aolicatii sistem ooerare sau de a informeaza utilizatorul asupra lucrariiefectuate a instruieste utilizatorul a incidenthardwarel a determina care este hadwate-ul care a generat incidentulpin: a modulde manifestare. momentul frecventa aparitiei defectului Si a modul manifestare (simptome) de (Drocedun a contextul manifestarii incidentului executate. elimina incidentul o examinarea piesei (daca echipamentul este nu in pedoada garantie) de . solicitand detalii feferitoare ia: . momentul frecventa $i deaparitie incidentului a jurnal(daca a examinarea fisierelor exista) a examinarea documentatiei tehnice si/sau a cazurilor similare documentate lnternet in prin.sauscrieun referat in princaresolicita procurarea a solicitarea suportului furnizorului gi scrierea referat care prin echipamentului unui 3l . aplicatii rulate. .publica site-ul pe WEBal bibliotecii legaturile cdtrebazele de dateonline a informeaza e-mail prin cadrele didactice despre modalitatile gi de acces schimbarile aparute a Asiqurarea bunei functionari echipamentelor a decalcul sitehnicii O rezolva incidentele . .cazurilor similare documentate in Internet a comunicare producatorul cu software-ului prin: a eliminaincidentul . verificareadocumentatiei tehnice ii/sau a similare cazurilor documentate lnternet in a inlocuirea piesei defecte/consumate una cu similara dacaexista stoc. detemina natura incidentului(hardwaresau softward si pei odicitaIea apariliei ptinl a comunicare utilizatorul cu echipamentului. modul de manifestare. etc) o examinare echioament la distanta local(la de sau sediu la filiale) sau a daca incidentul necesita timp indelungat un de rezolvare. echipamente pefi ferice conectate.momentul Si frecventa aparitie incidentului de a jurnal(daca a examinarea fisierelor exista) a examinarea documentatiei tehnice gi a . oferautilizatorului echipament un similar de schimb a incidentsoftwarel a determina prin: software-ul care3 generatincidentul a contextul.

de la de puse la dispozitia serviciile cititorului.solicita repararea defectului dacaechipamentul garantie estein gi O Evidenta echipamentelor. subansamblelor a consumabilelor a tine evidenta pe echipamentelor a subansamblelor Si (informat categorii electronic) o tineevidenta fiselortehnice echiDamentelof ale a tine evidenta proceselor verbalede dare ln folosinta a 9i proceselor verbale constataredefectiunilor de a a jurnalizeaza pe fiecare starea consumabilelor echipament in parte format (in electronic) a Asiqurarea securitatiisi confidentialitatii datelor O concepe.catalogul 32 . instruireaSi informarea cititorilor in sectoarele relatii de cu publicul a intervievarea cititorului. intruziunilor sau a si a virusuilot inform atice a instaleaza sistemede operarecare ofera maxlma protectie antivirus a instaleaza (acoloundenu este posibil altfel)aplicatii antivirus a asigura redundantapentru datele de maxima pentru importanta serviciu a verifica periodicsau la aparitiaunor evenimente suspecteexistentaunor intruziuni sistemutoe in securitate a aclualizeaza aplicatia antivirus lista de.verificdgi actualizeaza sistemul de securitateal retelelor serviciului a ia masui ca sistemeleserviciuluisa fie proteiateimpotriva distruqerilor intentionate neintentionate.Sectiide imprumut de a Orientarea. modul inscriere biblioteca. care sunt instrumentele de informare pentru cititor (cataloageletraditionale. Proceduri lucru. a orientarea informarea privind utilizatorului ofganizarea bibliotecii Si (sectii filiale. virusuri $i (oaca cazut) e a izoleaza sistemul restul de retelei a verifica exista daca intruziunisau virusuri jurnal aplicatiilor a examineza fisierele ale a scaneaza sistemul fisiere sotturl de cu specializate a deviruseaza sistemul folosind antivirusul sau reinstaleaza sistemul a veifica peiodic si efectueaza corectii sau actualizari aplicatiilor protectiesausistemelor operare de de a se informeaza DeriodicdespreDosibilitatea existenteiunor bresede securitate aplicatiile in folosite personalul privitot la: O instruieste serviciului protejare a modul de antivirus a politica secu tatea fetelei de a confidentialitatea datelor 9. implementeaza. continutul modulde organizare colectiilor a Fi 9i programul lucru. bibliotecii).

9i ( 21 iulie 2005 privindaprobarea metodologiei recuperare de a pierdute. bibliotecii).a a a a a pagiilaweb a bibliotecii). Proceduri de lucru . electronic. la de pusela dispozitia serviciile cititorului. de privire existenta a informarea utilizatorului cu Ia uneiamenzioentru nerestituirea a publicatiilor la timp imprumutate: a eliberarea unei dispozitii platapentruachitarea de intarzierilor in publicatiilor. fondului in a de publicatii. instruirea9i informarea cititorilorin sectoarele relatii de publicul cu a intervievarea cititorului: a orientarea informarea gi privjnd utilizatorului organizarea bibliotecii gi (sectii filiale. regulamente. modulde inscriere biblioteca. lvlinisterutui Educatiei 9i Si Cercetari 46261 iulie2005). a Primirea gestionarea documentelor. la in a verificari permanente.catalogul paginaweb a bibliotecii). 10. . care sunt instrumentele de informare pentru cititor (cataloageletraditionale. Recuperarea fizica sau valorica a publicatiilor pierdute de cAtre utilizatori ( a Conform Ordinului Ministrului Educatiei Cercetarii 4626din nr. Primirea gestionarea documentelor. la 9i a verificarea cdtre gestionar documentelor primiteconfom de a Prccesului verbalde predare-primie. continutul modulde organizare colectiilor a Si programul lucru. Asezarea raft. regulamente. restituirea a vedficarea chitantelor. modulde utilizare copiatoarelor la salile lectura a de de . a asezarea documentelorraft( dupaformat depozite). m2 publicatiilor domiciliu lmprumulul la a orientarea informarea pentruregasirea utilizatorului informatiei 9i dorite a verificarea permisului utilizatorului. electronic. modulde utilizarecopiatoarelorla salile lectura a de de . 0. a cautarea documentelor solicitate cetreutilizatorl de o efectuarea tranzactiei imprumut regim de in informatizat TLIB in a verificarea corectitudinii tranzactiei imprumut fisa cititorului de in ln TLIB a eliberarea publicatiilorrestituirea gi permisului. documentelor distruseori deteriorate de taxare a $i serviciilor a nerespectarii termenelor restituire publicatiilor de a 9i ) pentrucititoria imprumutate Si a ( Regulamentului serviciilor ( Bibliotecii UnivefsitatiiDunare Jos > . de gi Intocmirea expedierea somatiilorcetreutilizatoripentruintarzierea in restituirea oublicatiilor gianuala situatiei Statistica lunara a imprumuturilor. conform legislatiei vigoare. a descarcarea gi unitatilor imprumutatereturnate cetreutilizator. a intocmirea propuse listelor publicatii pentrucasare limitade de in pierderi gestiune.Sili de lectura a Orientarea.3 % din anuat(conform Legiibibliotecitor republicata 334din 2002 a Ordinului nr. la 9i a verificarea catre gestionara documentelor de primiteconform Procesul verbalde predare-ptimire ui . Asezarea raft.

a vedficarea de imprumut utilizatorului informarea gi fisei a acestuia cu privire publicatiile la imprumutate anterior care ar trebui 9i gi returnate salade lectura eliberarea document (numai la unui nou pentru cadrele didactice).in depozite. actelor a necesare a Regulamentului serviciilor cdtre Si cturcr. Inscrierea cititorilor. a permisuluicasierul la al a verificarea chitantei: a inregistrarea datelor de identificareale cititoruluiin regim automatizat in TLIB. completarea cetrecititora uneiFlse contrcct de cititor. dupa permanente fondului publicatii salilecu acces verificari ale de din liberla faft. de 9i privind modalitatea inscrierela a informarea utilizatorului de biblioteca. gi l\4inisterului Educatiei Cercetatii 46261 iulie2005): N. semestriala anuala publicatiilor sau a a legarea periodice volume exemplarelor publicatiile din Tn a intocmirea propuse pentrucasare limitade listelor publicatii de in 0.9i oferirea spre consultare cadrul de lectura in salii . a completarea buletin cererepentrupublicatia unui de solicitata din salade lectura dindepozitul publicatii sau de aferent acesteia. 2 lmprumutul documentelor regimde salade lectura in a orientarea informarea pentruregasirea utilizatorului informatiei ii dorite(in cataloagele traditionale. transmiterea Si publicatii vederea acestora cetresectorul achizitii de in uneianalize ulterioare nevoilorinformationale cititorilorSi orientarea a ale achizitiei documente de cetre un anumitsector.3 % pierderi gestiune. a rearanjarea rafta documentelor la studiate salade lectura. din anual(conform Legiibibliotecilor republicata 334 din 20029i a Ordinului nr. o cautarea publicatiior solicitate. la de titlurilor carenu suntconsultate redirectionarea acestora cdtreun 9i fondlent publicatii).eliberarea vizareapermiselor cititori. o verificarea cititoruluiTLIB Fisei in a completarea contract Fisei cititor numarul permis semnarea cu de 9i acesteia catrebibliotecarul a verificat de care datelede identitate alecititorului: . in a efectuarea evidentei cititorilor ffrecventa zilnica) a documentelor Si pt pentruanaliza studiate sala.semnarea acesteia cetrecititor de a verificarea ln datelor inscrise Fisacontract cititorpdn confruntarea cu datele identificare cititoruluil de ale eliberarea dispozitii platapentru unei de achitarea taxeide eliberare platitor bibliotecii.(necesar statisticile biblioteca.domeniu al cunoasterii. la asezafe pedomeniiln salile lectura). catalogul in electronic direct sau la raft) a verificarea permisului utilizatorului. de preluarea pentru solicitarilor dinpartea venite utilizatorilof. titluri de Tn documenteinexistente colectiilebibliotecii.asezarea documentelor raft ( dupaformatin depozite. de realizarea gi fiselortopografice aranjarea catalogul in topografic (ordonarea documentelor cotacartii). a inventarierea periodice.

Mioara Voncila Bibliotece $ef Serviciu . .&^o/l Ing.Financiar Universitatii: a Statisticafrecventeicititorilor 9i a tiflurilor consultatein salile de lectura 11. redactarealistelorbibliografice .salalecturaFitiata Stiinte de Economice . a inregistrarea sumei.'c m^*:* 5-. la cerereautiliratorului : 3.trarile se in noi fac la inceputul anului universitar. de o verificarea completarea listelorde autoritate TLIB Dentru 9i in specializarile cadrul din ( universitatiipentru introducerea corecta a datelorin campurile validareLoc de munca sl Secfiedin cu macheta inregistrare de a cititorului TLIB) inregi. oferd informalii de specialitate. si Achitarea taxelor9i etiberarea chitantelor (sector retatii. tistarea cerceterii gi bibliograficepredarea acesteia beneficiarului 4. se documenteazaIn vederea selecliei unor ti uri noi care pot completafondul de pubticatii ale bibliotecii : 5. Si Umaniste. intocmirea dictionar termeni subiecrete pe unui de cercetarii bibliografice .. . cdutarea surselor informare de . redacteazd.a tiplarea gieliberarea permisului cititor. definitivarea sau reluareacerceterii urma ln purtate beneficiarul disculiilor cu cererii .u publicut_ salalectura2 Sediulcentral. impreuna dispozitiile plata chitantierut cu de ta 9i Serviciul Contabilitate al .q k"x^*. contribuie la crearea de noi instrumente de informare a utilizatorului : Prof.BibliotecaFacuttatiide Medicinal a verificarea dispozitiilor plata de a eliberarea gi chitantei incasarea sumei aferente taxei. pentru tipizate cererile cerceteri de bibliografice. efectuarea prooriu_zise cercetSrii . verificarile Deriodic. permis) a tioutui nr.Dr nrffi "1. inregistreaze prelucreazdcererile bibtiografice: Fi . si ' de taxaaferent aplicatia in software dedicata bibliotecii: a a listarea borderourilor sumeleincasate un chitantier cu pe gi predarea acestuia. realizeazA interviul cu beneficiarul cererii de cercetare bibliograficecompletarea formulareror . evidenta flselor cititor. documentare 1. Proceduri de lucru .Informare bibliografici. organizeaze publicd materialele bibliografice. ti 2. datelor cititorului (nume.zilnic. de ordonarea acestora alfabetic pe ani. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->