B I BLI O T ECA

Misiune.Scop. Obiective
Biblioteca Universitdtii de esteparteintegrantd "Dundrea Jos"din Galati a participiprincolectiile serviciile sistemului national invetemant de superior $i 9i precumgi la activitatea de formare9i educatie, sale la procesul instruire, de Ea cercetare universitate. estesubordonatA din UniversitAtii de "Dundrea Jos . gi Bibliotecacolectioneaze, otganizeaze valorificafonduri de cAti, publicatii publicatii romanesti strAine domeniile seriale alte din specifice; de 9i $i gratuit colectiile studentilor, accesul la sale asemenea asigure cadrelor didactice <( de Universitetii Dunerea Jos >, este deschisa, insi, 9i altor $i cercetetorilor asigurand accesul nediscriminatoriu categorii utilizatori, de la informatii. face integrat bibliotecilor Romania. Biblioteca parte sistemul din al din in acest scop coopereaze bibliotecile cu centraleuniversitare bibliotecile Si institutiilor inveFmant superiofpentru asigurarea de maximeieficientein precum in colectiilor publicatii, completarea, organizarea utilizafea de 9i $i participd realizarea documenta16, activitatea bibliografica de informare la $i partajat a bibliotecii virtuale romanegti. catalogului national Biblioteca intretine 9i gi dezvoltA cu institulii, biblioteci, unititi de relatiide cooperare organisme, informare documentare, taraSisfainatate. din principald care se confrunti Biblioteca Problema cu Universitdtti, in prezent, necesitatea a elabora strategie dezvoltare se asigure o de este de care mentinerea aspecte unor tradilionale, ln acela$i dar timpse permitd crearea unei In organizatii receptive schimbare. concluzie la scopunTeBrbriofeciisunt: . Asigurarea colectii materiale referinta de de adecvate unei suslinerii programelor lnvAtamant de cercetare; gi de . Crearea mentinerea facilitati unor corespunz5toare de bibliotece; oferite Si . Asigurarea accesului colecliile la biblioteciigi serviciile de referinte la sale destinate cadrelor didactice, cercetetorilor, studentilor altof sau la alteservicii 9i de categorii utilizatori; . Dezvoltarea de schemei personal sistemelor de oorespunzAtoarelucru 9i pentru depozitarea conservarea selectarea, analiza, aranjafea, colecliilor, $i ca Si pentru utilizatoriloracestea; la accesul . Asigurarea fizic conditiilor corespunzAtoare punct vedere propice din de gi conservirii grUa cerceterii, ca materialelor in aflate bibliotecij; studiuluisi . Asigurafea folosirii responsabileresurselor fondurilor a financiare ale 9i printr-o indiferent proveniente, de administrare eficienti!i o dotare bibliotecii, pentru un al a adecvate personal s5 garanteze nivelcorespunzdtoracestora cu 9i putea asigura indeplinirea obiectivelor stabiliie. Pentru realizarea aceatot scopui, obiectivul Bibliotecii este sA a selecteze, calificecorespunzator sd asigurecontinuadisponibilitate sa $i pentrustructurarea personalului specialitate, de necesar colectiei, diseminarea informatiilorprestarea serviciilor. 9i Avandin vedefecaracterul specialal Bibliotecii slstemlntrodescf,is de (schimb de masa- princa4ile imprumutateii de informatieprin continuu in multitudinea servicii altor oferite) existi o preocupare continua stabilirea unei dar organizationale se rdspundd care cerintelor ce strategii gi a uneinoischeme (trecerea la o societate in in de informationala se manifestA prezent societate cdtre Societate Cunoasterii). o a

Atribu!ii,activitifi gi competente
Biblioteca urmatoarele are atribuliiti competente; participela activitatea gtiintifica de didacticS, cultural-educativa,cercetare de 9i perfecfionare din universitate, asigurand informareadocumentarea utilizatorilor; relatii biblioteci, institutii, cu organizatii personalitdti ale - intreline$i dezvolte Si gi vietii gtiintifice culturaledin tard 9i strdinetate, scopul intensificerii in circulatiei informatiilor $i documentelor; . acordi sprtinmetodologic cererebibliotecilor invitemantpreuniversitar la de Biblioteca in din Galati. universitetii, acordcu metodologia perfectionare de a personalului bibliotecile lnvilAment, perfectionarea din de asigurA calificarea, personalului, participarea prin personalului specialitate de la 9i reciclarea precum la stagii gi cursurile organizate lvlinisterul de Educatiei Cercetirii, de Si pregAtire de perfectionarestrainetate; in sau . organizeazi gi pe consfatuiri, de schimburi experiente, sesiuni simpozioane qi informare participA manifest6rile temede biblioteconomie documentarS, la pe de specialitate organizate plan nalional internalional, colaboreaze cu Si profesionale bibliotecilof invdt5mantdinalteretele; ale din organizatiile Si . incheieintelegeri, conventii, contracte organisme organizatii cu interne Si 9i pentru internationale activititi specifice. Pentru indeplinirea atributiilor, biblioteca desfd$oare urmetoarele activitetii . achizilioneazi publicatii altedocumente tareii str5inate; din Si lucririlecadrelor didactice cercetitorilor, tezelede doctorat - coleclioneaza ii sustinute cadrul in universitetii: schimburide publicalii9i altedocumente institulii, cu organizatii - realizeazi 9i personalite! vietiigtiintifice culturale tari 9i streinitate; ale din Si tuturor categoriilor de - organizeazapestrarea,folosireaSi prelucrarea proprii; documente colectiile din perimate punct vedere sau documentele din de fizic - verificagi eliminaperiodic gtiintific, prevederilor Tn vigoarei conform legale pentruconsultarea cdtretoatecategoriile necesare de de - asiguri conditiile gi utilizatod a documentelor, in sililede lecturd prin imprumut domiciliu; la imprumut interbibliotecar gi international documente; intern de - efectueaza prinbazele date,elaborarea editarea utilizatorilor de de - asigureinformarea 9i procesului ln de instrumente informare, functie cerintele de instructiv-educativ din 9i de cercetare universitate; pe colaboreazi lucreri la bibliograficede informare documentard editate plan $i local, national international; 9i privind participe informatizarea activitdtilor bibliotece, din la actiuni - lntreprinde gi retele sisteme informatizate tari ii streindtate. din

Spafiidestinatebibliotecii
Nr.clddiri: 4 (cu propriu celputinun bibliotecar Nr.biblioteci filiale spatiu angajat): 3 Si Nr.sec,tii Tmprumut de :4 Nr.selide lecturi: 6 totalA: 471,53 mp - suprafa!5 (total): locuri nr.locuri 246 Nr.deDozite:7 - suprafatd totale: 1127,13 mp nr.metri rafruri: de 6263ml - nr.metri rafturi 533ml - accesliber la rafl de : Suprafala destinatd (Salidelecturd, totala spatiilor bibliotecii sectii imprumut, de depozite carte9i birouri) de 1792mp dinhecare: de este Central1054 mp; - Sediul de EconomiceUmaniste475mp; - Filiala $tiinte Si Facultdtii Medicine150mp; - Biblioteca de Bibliotecii Breila 113mp. - Filiala din -

Golectiilebibliotecii
gi Biblioteca detine colectiile publicatii in sale rorr'anegti striine,in format gtiintelor (matematici, tiperit electronic, domeniile: sau din exacte fizici,chimie, (informatica, biologieetc.), gtiinteloringinere$ti electronice, electfotehnice, mecanic5, metalurgie, construclii nave,industrie de chimicd, constructii civile, pisciculturd), industrie hidrotehnicd, alimentara, sociale umaniste itiintelor Si jurnalism, (lingvistice, literature romana str5ind, drept, economie, sociologie, 9i gi filosofie, istorie, religie teologie). Componenta colectiilor pe tipui de docunente : (conform Numdr de volume total registrelor inventar): de 461673 volume Numdr titluri : 68900 cA4i titluri (tiUuri): titluri, care: Numdr reviste de 2622 din 1924 - romane$ti: titluri 698 - stf5ine: titluri Numar CD-ROlvl-uri: volume 352 - 296titluri : Numer STAS-uri35728 titluri/volume Numdr brevete inventii 15000 de : titluri/volume pe Num5r baze date de abonate, accesibile INTERNET: 3 Stiintifice - SpringerLink Interactive - Knovel Library Journals - Oxford gtiintifice acces gratuit INTERNET: pe Numer baze date de cu 2

- scoPUs

Village - Engineering Numdrcataloage bibliobcetI de Cataloage traditionale: 8 (deu c r u functioneazd): uc r 4' v g Er c q q v r n ! \ u e cendu l u u e l s d z d / . r 1999 rrJr {

Site-ul .lib.tnstumente de infolmare a ulilizatoritor : (format bibliografic electronic) .Buletin publicatiilor periodice Repertoriul streine tezelor doctorat de .ro .Repertoriul bibliotecii .uqal.Ghidul bibliotecii www.

4' 999 200520c€ ancalendaristic Numar volume de intrate cursul in anulul 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 19971998'1999 200020012002 200320042005 2006 an calendaristic .2006: An '1997 Volumeintratein cursulanului 13551 6366 Totalvolume 445149 1998 1999 451919 459119 468078 475759 446474 451783 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 7200 8919 7681 9770 6657 9767 8163 9213 446004 452460 461673 Numarde volumeexist€ntein colectiilebibliotecii 480000 475000 470000 465000 460000 455000 450000 445000 440000 435000 E 430000 425000 19971998'1 200020012002200320c.Statistici perioada Intreri documente colecliile de in biblioteciiin 1997.

48 25241.volume 423 2026 2314 20 654 1449 525 Valoarelei 6676.03 58832.08 25187.98 38495.31 60442.0'1 4426.59 Achizitiecarti .64 31833.volume 2304 2057 2690 3373 1500 1220 701 Valoare lei 28937.24 37394.11 29575.92 Achizitie cani din granturi 80000 600co E 400m 200co 0 2m1 2cn2 2003 an calendarislic .1a 33289.buget sivenituri proprii 70000 60000 50000 40000 30000 2AnO 1m00 0 E E 2co1 mO2 2gB 2W an calendaristic Statistica achizitii certidin qranturi sisDonsoriziri: A nul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nr.Statistici achizitiicedi din buqetsi venituriproprii: Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nr.97 26076.96 45309.

16 52578.95 2002 2003 2004 2005 2006 1208 1123 1217 2762 482 Donatiicarti 80000 60000 -Eoooo 2m00 0 20@ 2901 2W 2003 an cal€ndaridic 2m4 2005 2006 in StatisticA achizitiipublicatiiperiodice format tiperit: Anul Nr.volume 500 700 760 Valoare lei 86750 127644 175624 '152189 52853 1027 561 Achizitie revisieromanesti straine si 200000 '150000 E i 100000 50000 0 2003 20u 200s an calenda slic .54 10058.53 8555.51 8739.titluri 2002 230 235 2003 245 2004 2005 157 2006 98 Nr.Statistica donatiicerti : Anul 2000 200'l Nr.54 13243.Volume 156S 1589 Valoare lei 27810.

95 lei 2OO7 i Springerl-ink " Library o Knovel Interactive OxfordJoumals " Y aloare'. lei .00 2925.00 achizitie STAS-uri 6m0 5000 4000 3000 2000 '1000 0 Achizitii baze de date online : 2006: .97 0 5316.57 5290. 70799.Statistica achizitiiSTAS-uri: Anul 2002 2003 2004 2005 2006 Nr.volume 500 626 0 205 Valoarelei 2050.American Socief OfMechanical online Valoare: 112707. Springerl-ink o ProQuest Science Joumals o ABI GlobalInform o HistoryStudy Center o LiteratureOnline Engiaeers 21 titlud reviste o ASME .22 .

14 4026.din tare .nalional international documente Schimbul de Si Num5roarteneri schimbin anul 2006: de .2 5925.51 de parteneri .5 0 272 822 772 617 I docunEnb inlrab si exliediale in cadrul schin{cului interbibliotecar 1600 1400 12gJ y 10oo €00 .15 231 17040.5 Volume Valoarelei 0 20 3816 452 441 621 9725 6774.04 70 59 162 879.8 5861.44 6049.67 17729.54 1127. 5 eoo 400 N 0 2AJ4 .tO 846.29 2507.24 1846.75 254 Expedieri de alocumenteln caalrul schifibului Tolalvolume Carti Valoarelei Vol. 477 Valoarelei 3816 9453 6484.54 3669.94 22324.25 3337.din strdinetate 68 de Darteneridin 25 de teri lntefi de clocumente in cadrul schimbului Totaldocumente Reviste Volume Valoare Volume 385 930 907 1083 Valoarc din care I""" 301 247 Volume Valoare T TezeDoctorat l ei 2003 2004 2005 2006 739 1247 1329 1514 9436.94 22671.62 27477.65 13348.

2006: StudiucomDarativDrivind utilizatoriiBU Galat.studenti masterat postuniversitar ii .cadre cadre medicale .salariati .doctoranzi didactice .UtilizatoriiBibliotecii Categorii utilizatori: de studenti la .cititori externi utilizatori temporari Numir de utilizatori inscrigiin bazele dateale bibliotecii perioada de in 2003. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Anul 2003 2004 2005 2006 Numdr utilizatori 5378 7221 8744 9915 utilizatorilor anul 2005: in Structura utilizaiorilor Galati2006 Bu Cateoorie Numar 9056 359 Studenti Cadre didactice l\4asteranzi Doctoranzi Externi Salariati 250 120 163 52 tr90% Utilizatori temporarl TOTAL 23 99't 5 10 .

S l i rl e1gi l eesl i \ 11 . B5% a2A % de o Facullalea lMecanica de siSlilntaMalerjalelor r Facultaiea lMelalurgle lngineriaAlimenlelor trFacullaleadeSlinlasi de r Facultatea Medicina E s calculaloaelor de sFacultalea Inginerieeclrlca Suinla Fizca r Facult8lea Educale de de E Facultalea Stinte Filozofie leologe) de a Facultalea Ltere{lslorie. de 272 96 1988 Facultatea Stiinte de Economice Administrative si Inqineresti) Facultatea Cahul(Litere.Filozofie./a tr loot \w"". de Economice Adminstrali€ s I Facu tatea Sliinte ll l drn r L a c J ra tei C aL]Llr€re. din Stiinte 4085 143 Distributia utilizatorilor Facultati oe 81..pe Distribufia utilizatorilor facult4i: Facultatea Facultatea Mecanicd de lvlaterialelor Facultatea Metalurqie Stiinta de si Facultatea Nave de Facultatea Stiinta Inqineria de Alimentelor si Facultatea Medicind de Numarcititoli 1002 300 444 929 91 501 118 Facultatea Inginerie de Electrbe Electfonicd Si 9i Facultatea Stiinta de calculatoarclor Facultatea Educ€tie de Fizicd Facultatea Stiinte de de Facultatea Drept Teoloqie) Facultatea Litere(lstorie.

3340 1972 523 5146 3399 527 4385 2877 527 3805 2547 403 270 3685 330 124 500 3505 4501 3142 500 5348 500 4537 234 852 672 462 80 0 0 262 79 150 0 0 186 253 0 0 375 280 3364 6392 4319 5685 3781 5013 3319 39114 61447 53741 45583 135 8158 2174 123 2168 Frecventaciftori . regiminformatizat. in Vari. t\. Dec. Dec.volurneconsultate & volune tr cititori 8000 6000 4000 2000 0 lan.Oct.hr. Feb. llbi lunie lulie Aug.liaimprumutudlor Anul 2003 2004 2005 2006 Total lmprumuturi 7243 9378 12502 11003 I E Frecventa cititorilorSi numirul de documente consultate silile de lecturd la 2006 Frecventa cititori din care : ci4i 6711 8410 ce4i cafti romanesti streine 4953 4032 5855 1524 din care Reviste Materiale STAS |an. Mai 3916 3179 5123 6005 4736 7379 '1052 704 1100 528 580 212 100 370 referinti 153 250 283 2t5 4574 4839 7450 7793 6310 7019 5210 6491 6'13 203 120 341 366 378 312 291 292 205 350 lunie lulie Oct.Circula!ia documentelor Statistice imprumuturi documente. Mv. Feb Mar. Apr. Sep. anul20OG d DE 12 .

jbox Sediul Central Bibliotecii al Procesor: Pll linux Sistem operare: de gi la stocate. periodice.Biblioteca Facultdtii Medicina de Procesor: dualXEON linux Sistem oDerare: de pentru statii(posibil 5 10) Servicii oferite: Terminal server Server fisere de pentru public comune . ghiduri regulamente. inventare.) bibliotecii Chitantier.manuale. legislatie.Sediul fw Central Bibliotecii al Pll Procesor: linux sistem operare: de Servicii oferite: Firewall DNS. documentatii . Serverul: . 9i pfezentari) (scripturi necesare administrarii retelei configurare . de documentatii) WEB Server pefsonalului aplicatii lucru de destinate . documentatii . tipizate. DHCP Serverur. contracte.gazduieste (aplicatia .fisiere statii lucru. buletine. Serverul: alan.fisiere pentru de aplicatii. Comoutere43 dincare: : Servere: . aplicatie Remro) pentru public Server fisere fisiere de comune pentru de aplicatii.37 staliide lucrudincare: pentru personalul lucru bibliotecii . statistica.17statiide lucru Dentru utilizatori : .INFORMATIZAREA BIBLIOTECII Dotarea tehnici de calcul: cu 1. server fisiere server ca de Servicii oferite: acces CD-ROM-urile WEB Serverul: lw-fseu.Filiala $tiinleEconomice lJmaniste de $i linux sistem operare: de Firewall Servicii oferite: DHCP DNS.20statiide cu la de .fisiere rezerva Statiide lucru:.Sediul Procesoi: dualXEON Sisfem operare: de linux '10) pentru statii posibil Servicii oferitet Terminal server 4 existente( maxim WEB.6 servere anume: 9i tim Central Bibliotecii al Serverul: .14 statii lucru acces Internet la catalogul Si (OPAC) electronic Bibliotecii al 13 . biblioteconomie.Sediul Central Bibliotecii al PIV Procesoi: dualXEON Sistem operare: de linux Servicii oferite: SeNer fisiere fisiere de comune lucrualebibliotecii de (casari.. documentatii.fisiefe rezerva serverul:linus.ofere acces site-ul la Server bibliotecii gdzduie$te (aplicatia aplicalii conexe activitetii bibliotecii Personalia..

9i inregistreri bazele dateale Bibliotecii perioada in de in 1999. WebOPAC . cantitativ 9i valoric cat situaliapletilorpe clienti/furnizori. .294titluri documente electronice articole .24084 .estedestinate gestionerii Gestiune standarde stasurilor biblioteca din l4 . ImporuExport) It r. la raportdri financiarefunctie optiuni. in de (sfas) ..6696brevete inventii volume bibliotecd de .icenfe: 20 dincare: 13licente bibliotecaf Si 7 licente utilizator 2. Aplicatiapermite gtergerea introducerea.relele calulatoare: relele de (Sediul 3 Central Bibtiotecii al de . de cunoasterea stocurilor atat pe fiecaregestiune. permite evidentd in Aplicatia o 9i pe clarAa mi$cdrilor materiale furnizori/clienti.2006: titluri ci4i . lmprimante: 6 imprimante dintre care: 1 imorimantd retea de .1 multifunctional de . Comunicatii . Generator Rapoarte.4 imprimante birou 3!ggA!!CIg. Copiatoare:3 copiatoare functii imprimante retea) (cu de de 5.1117 titluri reviste .6 statii acces catalogut cu la etectronic Bibtiotecii at (OPAC) 2.Soft integratd€ bibliotecA: TINLIB versiunea 400 + . de Administrare (Worldpac) OPAC.761titluri STAS . Circulatie. precum$i modificarea. posibilitateaa repartiza cu de automat sumele factur 3.esteun instrument managementgestiunii de al evalua stocurile mitcArile cadruluneigestiuni..35728 -uri de . Filiala gtiinte EconomiceUmaniste Biblioteca Facultatiide Medicina) . pe tipuride documente. Cititoare barcoduri: 8 cititoare barcoduri de de Nr.ltodure: Catalogare Evidente.9966cititori Aplicatii software dedicate: '1. -1 scanner 4. datelorreferitoare incasdrl.106026 . Aplicalie GESTPRO putand .Aplicalii software destinate lucruluiinbibliotece: Evidenld chitanliere (receipts-new) Aplicatia"Evident5 chitantiere" este destinategestionirii taxelor ia bibliotecaUniversitdtji.

un soft este generarea paginilor care permite web personaleale cadrelor didactice.numar. returnare.rosectiunea la Seryicr'i. Aplicatiapermite introducerea. Aplicatia nu folosegte bazade date. ofere informatii despre activitatea didactic.. de lnventatreviste(invrey) Aplicatia "lnventar reviste.uoal. dincare total ai 24 : cu superioare: dincare: 14. din conform legislatiei vigoare. precum referitoare stasuri. .ulterior de incheierji permite inventarului. destinata este efectuanl inventarului stocului reviste biblioteca de la precum generarii Universitatii. Aplicalia introducerea.. de $i rapoarte efectuarii cautari.precum gi datelor la raportariin functie optiuni. care: din . site-ul bibliotecii www. gtergerea modificarea. in fiind necesarapentru recuperarea pierdute. la nr.modificarea.Aplicatia imprumuturi" este destjnatdgestionariisimplificate imprumuturilor a efectuatela biblioteca permite universitdtii. inventar..'imprumut" contine Bazade date asociate aplicatiei numegte se date 9i referitoare imprumuturi: permis.ISSN. Aplicaliisoftwaredestinate utilizatorilor Aplicatia"Personalia"poatefi accesatide pe site-ulbibliotecii.Evidentd Evidente imprumuturi (imprumut) .uoal.bibliotecaristudii .lib.. la gigenerarea liste.analist programator: 1 - l) . 5. .inginer sistem: . date dati etc. imprumut.pretde pret (calculat program). 9i Aplicatia introducerea.bibliotecaristudii (cursuri postuniversitare): . gtergereadareror modificarea.. datelor precum cautari referitoare lmprumuturi.distruse sau valorii documentelor deteriorate cdtre cititoriibibliotecii..ro ) Actualizare pret documente (actualvet) .stergerea referitoare reviste. la permissau nr. dupa nr. inventar. de Aplicatiaeste disponibjta utilizatoritor pe bibliotecii. $i volum. a 9i Formulare electronice pentru referinle pin emait (pe site-ul bibliotecii www. Baza de date asociata de aplicatiei numeste se "reviste" contine datereferitoare reviste: la tiflul.lib. nr. gtiintificd acestora. inventar. o valodle necesare calculului conlinute program. denominat prin etc. fiind in Personalul Bibliotecii Numer de angaja(i bibliotecii: .cu studii de bibliofeconomie z cu medii:8..Aplicatiarealizeaz| aclualizarca prelului pentru oricedocument bibliotec. 9i .universitalii.l de 1 .cu studii de biblioteconomie (cursuri posfliceale) : .

Achizilie.nginer sistem de analistproglamator (2 posturi) L Secliideimprumut 2. Sili de ledure ( l3 posturibibliotecari) TOTAL: 24 de posturi BIBLIOTECA: SEFSERVICIU studii superioare lunge de duratd. bazede date . evidentic54i. documentae I post ( Tolal8 posturibibliotecari) . documente electronice 16 . 3.Schimb siimprumut interbibliotecar.3 posturi 2. seriale. reviste.IMPRIJM'JT INTERBIBLIOTECAR:CAfi. din 8 posturi pentru birouprelucrarestudii posturi avearesponsabiliEti superioare de va $ef gtiinta (studii specialitate in bibliologie informerii): de lunge durate $i de 2 posturi bibliotecar.3 posturi 4. studiide 1 post bibliotecarinformerii : specialitate in bibliologie ii itiinta BIROU PRELUCRARE DOCUMENTE: de unul bibliotecari distribuite conform schemei maijos. indexare coordonata .BIBLIOTECA ORGANIGRAMA SENATUL UNIVERSITATII DE "DUNAREA JOS" BTBLTOTECA sEFSERV|CtU BIROU PRELUCRARE DOCUMENTE CALCUL OFICIU SALA MULTIMEDIA BIROURELATII CU PUBLICUL 1. Catalogaro. post -1 clasif icare. Informare bibliografici.studiisuperioare lungdduratd SCHIMB INiERBI BLIOTECAR.

2 posturi durata 17 .studiisuperioare lungedurate de ACHIZITIE. studii superioare scurte de . studii superioare scurtd de sau . cdrti. indexare coordonatd: documente cd4i. DOCUMENTAREalcetuire :instrumente prin bibliografice. indexare coordonatd: tezede doctorat. studii superioare scurtd de sau lungd durata . SALi DELECTURI4 (SEDIUL CENTRAL): medii.2 sau lungd durati ( SEDIUL SALi DELECTURA + sALi REFER. baze de date 1 post bibliotecar. reviste I post bibliotecar studii superioarecatalogare. clasificare.2 posturibibliotecar studii lunga durate (FILIALA SAL/4 LECTURA REFER"VIE DE S' STIINTE ECONOMICE SI UMANISTE): medii.IE I CENTRAL): posturibibliotecar studii 2 medii.1 postbibliotecar studii sau de sau durate + + MTJLTIMEDIA SALADE LECTURA SECTIE 1MPRIJMTJT DE (BIBLIOTECA FACULTATII MEDICINA): DE bibliotecar studii medii superioare scurtd lunge sau de sau . studii superioare scudi.. documente electronice I post bibliotecar studii superioare lunge de duratd catalogare.sau de . clasificare. din de unul posturi avea pentru birou publiculstudii va responsabiliteti Sef felatii cu superioare lunge de durate.E. EVIDENTA: rcviste. indexare coordonata documente. catalogare retrospectvA INFORMARE BIBLIOGRAFICA.U): posturibibliotecar studii medii. studii superioare scurte de sau .studiisuperioare lungddurate de reviste. referinte traditionale referinte e-mail 9i 1 post bibliotecar studii superioare lunge de duratd BIROU RELATII PUBLICUL: CU '13 posturi bibliotecari distribuite conform schemei maijos. clasificare. electronice.2 posturibibliotecar studii lungd durata + SALADE LECTURA SECTIE 1MPRUMUT DE ffITIALA BRA\ILA)'. studii specialitate de in bibliologie infomariii 9igtiinta SECI'EDEIMPRUMUT CENTRAL): 1SEDIUL posturi bibliotecarstudii medii. control autoritate bazede date I postbibliotecarstudii superioafe lunga de durata catalogare.A.I post bibliotecar. medii superioare scurta lunga .2 lungidurata (FILIALA SECI'EDEI'I'PRUMUT S.

-a!. Oficiulde informatizare. lichidarea. Achiziliepublicatiiperiodice. clasilicare indexare coordonati 9i publicalii 6.2OO4 angajarea.tia documentelor. Dublice 1792124. de . Proceduri lucru.dintre care: 1 post. lmprumutinternsi internalional publicalii de 8. a lnformareasectorului achizi. a lnformarea facul& br Si catedrelordin cadrul universiteli pdn semnalarea n6u6litor editoriale domeniulrespe6tiv. donaliice4i 2. evidenta9i raportarea angajamentelor bugetare9i legale in conformitateOrdinul cu Ministrului finantelor nr. lnformare bibliografice.2002 1.inginer sistem studii de superioare lungd de dura6(studii de sDecialitateinformatice) in programatorstudii (studii 1 post. de donatiici4i .achizilie. b&!!aree. publicatiilor periodice 4.'lO. analiza intermediarilor: ofertelor t8 .+ OFICIUL CALCUL SALAMULTIMEDIA: DE 2 posturi. documentare privind nr. Seclii lmprumut de 10. multimedia SalS 9. Evidenta 5. a Analiza informaliilor 9i selec.12. Catalogare. a dezideratelor cadrelor didactice. .a!ize-sis9!cc!.Selide lecturd I 1. bazede date.tieasupraofeftelor editorialedin cataloageletradilionale ti onJine ale editurilor. platacheltuielilor bugetul ordonantarea din Universitelii de ii 'Dun5rea Jos" gi oragnizarea. 9i a sugestiilor dinseciorul venite relatii publicul bibiiotecii. in PROCEDURI LUCRU DE '1. din a Achizitiapropriu-zise . bibliografiilor pentru facultative obligatorii fiecare disciplind. Evidente ca4i 3.Schimb intern internalional de 9i 7. Achizilie. Achizitiecdrtistr5ine a Lansarea procedurii achizilieln bazareferatelot de de primitede Ia facul6fi/catedre: achizilie a prospectarea pietii.c a lnformareacelor din sectorul achizilie al bibliotecii asupra cerinlelor ti necesite.se aplice Dispozitia 721111.tilor utilizatorilor ti anume: qi a planurilortemelor cercetare gtiintifice cadrul de din facultdtilor: . o intocmirea cereriide ofertd cdtreintermediarii cafte de streind vederea in stabilirii maibunpret a celor celui $i maiavantajoase condilii livrare. cu al dinpartea utilizatorilof.analist superioare lunga de durate de soecialitate infofmaticd).

fax. a intocmirea justificative privind procedura notei de achizi!ie. . a redactarea comenzilor ferme. speld. I platdconfomfactuii: a intocmirea odonanFriide a intocmirea (utilizAnd receptie noteide softulGestPro).ucrsreeie!. . valoarea achizitiei/cod CPV.e!!iler-Ce-934i proceselor a lntocmirea verbale predare-pfimire serviciul de cetre contabilitate.a lntocmirea studiului piata(analiza de pretului/publicatie la cursul valutar zileirespective) al stabilirea intermediarilor ca$tigdtori.expedierea . . intocmirea initiinqri cAtrefacultatea/catedra. Si a intocmirea propunerii angajareunei de a cheltuieliSi angajamentului bugetar. identificarea neregulilol. Achizilie carteromaneasca: a prospectarea piefii: (e-mail. de de a transmiterea documentelor menlionate serviciul catre contabilitate: a redactarea scrisorilor multumire de cAtre donatori: a semnarea expedierea corespondentei. lor po$te. de a propunerii angajare uneicheltuieli a Tntocmirea de a $i angajamentului bugetar.fax. expedierea . cu referatul comanda. obtinerea aproberii lor de cetre conducerea institutiei. Si a lntocmirea corespondenlei cete furnizorln vederea semnaldii nereguiIor depistate. a consultarea editurilor telefonic.i semnarea acesteia cete comisiade receptie: de a vizarea cAte controlul financiar-Dreventiv a facfurii: de a transmiterea facturiicete serviciul financiar vedetea ln efectuAi ple i. Eyice4a_se4e: a arhivareadocumentelorde intrare (evidenla orimare): a in formetraditionaldprininscrierea Registrul in de MiscareaFondului: a 19 . a intocmirea justificative privind procedura notei de achizilie.persoana de in carea solicitatachizilia.oblinerea aproberii de cAtre lot irctituliei. valoarea achizitiei/cod CPV. a intocmirea ordonantdrii platdconform de facturii. . . Pre!. intocmirea notelor prospectarepietii. intocmirea (utilizand noteide receptie softul GestPro) semnarea $i acesteia cdtrecomisia receotie. ii 2. a redactarea comenzilor ferme. vederea stabilirii existentului. Proceduri lucru.Evidentici4i de . lor conducerca prin a Receptionarea inregistrarea documentelor intermediul si aplicatiilor specificede contabilitate semnalarea intr6rii si @: a receplionarea publicaliilor (confruntarea coletului factura. in fax) pretului/publicatie. pogtd.

nereguli neuniformitatea scrierii inventarelor etc. a editareaprocesetorverbalede predare-primirecdtre sectiile de imprumut 9i sdlile de lecturd: . an cota. filiala.tiei : a numerul inventar pretul taiecu diagonale culoare de se de 9i rosie: 20 . fiec6rei impreuni cu datete identificare de (locapariqie.dateintrare. din sene de lecturd: a predarea efectivda publicaliilor cdtre gestionari. inserarea unicat modului repartizafe pe a de a dubletelor. . inscriefea registrul in inventar autorului tiflului a Si publicatii. din pierdere proDus€ scedere): si Dentru a radiereaacestor publicalii din registrul inventar in bazaactului aprobatde conducerea institu.de donalie(evidenta secundard): a listarea barcodurilor nr. a inventartereapublica. r Drelucrarea datelor rezultate vederea in finalizdrii procesului verbal predare-primire gestiuni. cota pret/ex. . Si nr. . de a evidentatraditionalA: .tiilorintratein bibliotecdpe fiecare stoc facturd/proces verba. provenienla publicatiilor). . pe fiecerei de pagina controlgi pagina de ultima tipdritd. completarea blocului inventar sistemul din integrat de (nr. in localizarea).).a in forme ebctronicd sistemul Tn integrat bibliotece prin de completarea campurilor (nr. . de a evidentaelectronicd: . bibliotecd inventar.nr. datafacturii. gtampilarea publicatii pagina titlu.Inventar cdrtilof atagarea cu pe al 9i pagina titlu. completarea pentru figierelor autoritate de edituri (adrese. localizare.) exemplar. aparitie. evidenta iesirilordin biblioteci (publicatiirezultate casare. . specifice crt. contact). inserarea numdrului inventar de deasupra Stampilei. r anserarea coperta pagina titlua coteide pe gi de format. . intrare RMF.completare corectare 9i (coteduble.. utilizand TinLlB. realizarea operaliunilorexport sistemul de din integrat pe de bibliotece princdutarea datelor intrate fiecare programul stoc. de cetre a editareati lipirea pe cotor a etichetelorcu cheterizarea pentru publicaliile destinate accesului liber la raft. lipirea documentele pe destinate imprumutului a fisei termen restituire. date r evidenla retrospective . editura. realizarea operaliunilofimport sistemul de din integrat generarea de bibliotecAutilizand softul pentru TG rapoartelor. preyex. generafea automata numerelor inventar cazul a de ln titlurilor maimulte in exemplafe. .

venite cu al dinpartea utilizatorilor: a nevoilor informationale diferitelor ale categorii utilizatori de (cadre didactice.nr. analiza selectia: si a lnformareacelor din sectorul achizilie al bibliotecii asupra nevoilor informationaleale utilizatorilor Si anume: . (lista conditii de acces deachizitii de titlud. lnformareasectorului achizilie asupraofertelor editorialedin cataloagele traditjonale. a titlurilor urmeaze fi ce a pe in abonamentelor anulurmdtor achizitionate cadrul (transmiterea cutitlurile abonamentele listelor din curente.tia titlurilor in vederearealizdrii abonamentelot anuale: a Supunerea analize spre catedrelor specialitate cadrul de din facultetilor universitetii. baze de date privindangajarea. lichidarea.crt. 3.2002 cu finantelor nr. Proceduri de lucru .tieicorespunzdtoare actului/tabeluluilprocesul verbal intocmit de gestionarul care ui ProPune casareaPubIi calii Ior: a .data publicatiilor. studenti. a Achizitiaoropriu. stocul a la rubrica (mentiuni) specificd observatii se numdrul data 9i actului scoatere publicatiei de a respective evidentele din (procesul bibliotecii verbal).2004 gi cheltuielilor bugetul din Universitdlii de ordonantareaplata . titluri): online anumite la 2l . a lnformarea faculfililor Si catedrelordin cadrul universi6lii prin semnalarea noutdrilor edibrtale din domeniul respectiv.RMFlegire.Sidata verbal. conformitate ordinulMinistrului a lnformarea. sugestiilor dinsectorul relatii publicul bibliotecii.secompleteaze numdrul curent RMF din iesife corespunzator eliminat. a statisticaanualdptivind capitolul Recapitularedin Registrulde Migcarea Fondului.totalde volume casate: a .zisi: procedurii. .achizilie publicalii periodice. .12.se aplicd Dispozitia 721111. .10. a initierea lansarea 9i procedurii a intocmirea caietului sarciniin de vederea lansddi gitermene livrare.i onJine ale editurilor. . cercetetori): .nr. specializarilorcursurilor existente cadrul in facultdtilor ii universit5tii . ie$irii o . tabelului/procesului a .Dunerea Jos"9i evidentagi raportarea angajamentelor bugetaregi legale in oragnizarea. .. inscrierea capitolulletiri din Registrul Migcarea la de a Fondului a pozi. publice 1792/24. nr. . a Analiza informatiilor gi selec.nr.valoarea totald volumelor a casate. a temelor cercetare cadrul de din catedrelor soecialitate de ale universitdtii. punerea dispozi_tie la semnalarea nouta!lor sau a de sau furnizorilor): cataloageloredituri a cataloagelor publicatiilor periodice urmeazd fi a Stabilirea ce a titlurilor primite la facultili pe abonate bazareferatelor achizitie de de gi apfobate cdtreconducerea de universitdtii. doctoranzi.

Exemplare.evidenla publicaliilor periodice a Evidentaperiodice o eviden!a preliminari (titlu. completarea campurilor specifice crt. primirea deschiderea ofertelor. de a derulareprocedurii a transmiterea invitalie participare.de pagini. Si a linalizareprocedurii 9i administrarea contractului a Alegerea ofertantuluigi atribuirea contractului functie in de conditiile stabilite caietul sarcini. a inseratea gtampilei numerului inventar de deasupra (seacorda singur pentru un numdr inventar de toate numerele alcdtuiesc volum bibliotece): care un de a evidentaelectronicd: . recuperarea valorici exemolarelor a carenu au fostexpediate).tA de preliminar4 ziaresau Figele evidenqpreliminare de rcviste. a lnformarea utilizatorilor ( lista de titlu pe site-ul web al bibliotecii cu Ii nkuri cdtrep ubli ca. nr. provenienta publicatiilor). in de nr. .dati intrare. gtampilarea publicatii pagina titlu pe fiecarei de ii pagind ultima tiperitd . de a a in formdelectronicd sistemul in integrat bibliotece-pdn de (nr. a arhivarea documentelor intrare(evidenta de Drimari): . evidenta trcditiona6: a Tnscrierea in registrul inventarvolumuluide de a bibliotecd reviste/ziare functie nr.tiIe ful l-text onli ne. a Urmdrirea deruldrii contractuluiin anuntarea timp.de inventar serialelor cu al 9i pe atasarea pagina titlu. a inventarierea publicaliilorintratein biblioteca fiecarestoc pe facture/proces verbalde primire(evidenta secundar. transm itereainf ormatiiIor i prin email cadrelor didactice). intocmirea dosarului achizitie: a de a publicarea anuntului participare de la licitatie: a intocmirea comisiei evaluare. de . pe a notarea numirde numer Deriodiculuimasufa a intririi lui in bibliotecS. de . furnizot)in Figele eviden. in de a Realizarea gi semnarea publice contractuluide achizitie pentfu publicatii periodice abonamente la strdine sau romane$ti.. S nr. Proceduri de lucru . in forme traditionalainscrierea lunare/trimestriald/semestriale/anualA a abonamentelor in Registrul Mi$careFondului.): a listarea barcodurilornr.procedurii achizilie a alegerea (cerere ofertd de de sau negociere o singurd cu surse)l a alegerea ofertantilor. de aparitii. datafacturii. furnizoruluiln asupra scris netransmiterii exemDlare unor din cadrul abonamentelor. . a notarea elementelor identificareperiodicelor de a periodicitate.

a titlu. clasificarea.a completarea blocului inventar sistemul de din integrat (nr.cu eventualele legSturi aferente. indexarea coordonati documentelor a Cataloqarea documentelor . respectiv de prin reviste altepublicatii sau contractate abonament. caracletizeaze document.ISSN). vederea in completerii acestor in inregistrare.autor . tezede doctorat. de bibliotece de inventar. realizarea operatiunilor export sistemul de din integrat pe fiecare de bibliotecd princautarea datelor intrate programul stoc. unalt o stabilireaautorilorlucrdrii. date Si/sau .se realizeaze conformnormelorstandard internationale (lnternational ISBD Standard Bibliographic Description): .Catalogare materiale AV (audiovideo). material audio-video). publicatiei (carte. de CD-ROM. completarea campurilor macheteicorespunzitoare tipului de document. prin paginii titlu.pentrua preveni dubla inregistrare aceluiagi sausuprapunerea cu un titluidentic. filiala. de citre a predareaelectivd a publicaliilor cetre gestionari. introducerea gi titlului. yizualizarca (ce tipului informatie de continut tip de figiere. Analizadocumentelor provenite la compartimentul de achizilie9i evidenle ce4i9i periodice.prin luna/trimestrul/semestrul/anul a numdrului ziare. lui insd. modulul catalogare. formatul acestora).catalogarea. efectuarea ceuteri altor (de relevante ex. a completarea pentru figierelor autoritate de fufnizor. a editareaproceselorverbalede predare-primirecetre secliile de imprumut gi sdlile de lectura: . suntcerintele care minime sistempentru de vizualizarc audilie. de 5. Introducerea programul bibliotecd folosind descrierii bibliografice de TINLIB 400. nr.a vedetei uniformede autor. utilizand TinLlB. pretul. microfise etc. jntegrat operatiunilorde dinsistemul import ' realizarea pentru generarea de bibliotecd . dupe ISBN. analiza de ceutarea Tn titlului bazele dateproprii ln altebazede datebibliografice de Si pentru disponibile online evitarea unorerori. prin fisierelof autoritate. Proceduri lucru.Detinute. prelucrarea datelor rezultate vederea in finalizarii procesului verbal predare-primire gestiuni. o stabilirea tipului serial. o stabilirea tipului suport(hertie. localizare. titlului o stabilirea documentului. care. o studiul documentului al altorizvoare informatie vederea sau de in stabilirii tuturorelementelor descrierii bibliogfaficet instalarea CDRoM-urilor pentru a putea accesa documentulelectronic. folosindoptiunile caracteristice fiecerui de document: tip Cdutafe/Editare ci(i. de edito(i). consultarea de in o introducerea documentului bazelede date.utilizand softulTG rapoartelor . DVD-RO|\4. stabilirea introducerea vedetelor autor(i). titluri Ceutare/Editare titluri sedale. a editarea proceselor predare-primire verbalede cetreServiciul primirea financiar-contabilitate carese constata in .).

coteide format. cu verificarea etc. Completarea document cheterizerii bazaindicelui clasificare pe pe gi a de a tabelelof autori/titluri. . interngi internalional 6. de aparitie). cazde eroare. timp. a vedeace indicide clasilicare s-aualocatacestora. care din and to Introducerea inregistrerilor bibliografice pe fige in baza de date. publicare. fi$ierelor autoritate de respective. prefetei. de elaborate Cutter. a Si . eventualelor de a relatiiintre diverse domenii ale cunoasterii(dacA este cazul). bazede reciprocitate. Intrarea gestiune documentelor schimbinterbibliotecar prin in a de publicatii realizeaze trimiterea primirea publicatii cetre prin se de de $i parteneri schimb. a temelor tratate baza chiara documentului considerat.Catalogareaclasificarea 9i regim informatizat. de folosind CZU. Proceduri lucru. .). Clasificdrii Zecimale Universale) tezaurelor. Stabilirea continutului. Cautarea documente-titluvedete subiect altor cu de similare apropiate sau pfoprie in altebaze date. . utilsaajungd documentul din de al filiala. Cercetarea introducerii. Salvarea inregistrerii verificarea datelor introduse. 24 . Completarea. titlului a uniform. verificarea corectitudinii titluluigi a celorlalte date introduse..baza pe indicelui sauconstruit. ales a vedetelor de subiect. $i cataloqare retrosDectivi periodice cataloagelor fise avandin vedere pe Verficarea actualizarea a 9i modificerile decurg Extentions Corrections UDC. trimiterea scrisori publicatiile pot fi oferite cadrul de cu care in schimbului partenerilorschimb interbibliotecar. serial-AV. postfetei. gi o salvarea inregistrerii verificarea modului locului careapare in $i aceasta afigate.colectiv. .Schimb de de publicalii . eventual bibliografiei a a subiectul tratat 9i a ne face o idee cat mai clari despre acesta. carte-Av. pentru delimita cuprinsului. Stabilirea indicelui clasificare. ln revenire corectare.la acest de catalog. Construirea unui indicecompuscare se reflecteadecvat conlinutul documentului. cuvintelor cheieadaugate titlului.divizionarei. a colatiunii.ISBN-utui.eventual Extentions and Corrections. de . pe de procesului schimb presupune a Desfagurarea parcurgerea de mai multoretaoe. a datelor (nume editoriale editurd. termenilor tezaurdupe regulile construire de a tezaurelor. va aveain vedere salade lecture careestecel mai gi Se in punctul vedere utilizatorului. ln baza date pentru de sau de disponibile online. a subiectuluicare este tratat preponderent.Z. loc an a ISSN-ului. Schimb intern international publicalii de 9i . a realizarea eventualelor (cartelegdtufi serial. menlionarea responsabilite{lor. de pentru se renunta.U. retroconversie. li Folosirea acest in gi a sens indicelui edilie limba CZU in engleze a tezaurelor. este dac5 cazul.se rcalizeaze ajutorul cu sistemutui (Sistemul C. de .subiectului a pe documentului. etc. a in tip documentelor vechidin colectiile mai bibliotecii in . si Clasificarea indexarea documentelor. .Stabilirea vedetei/vedetelof subiect.. titlu etc.

o se trece evidenta la individuald. sursa exemplar. trimit in de se la ce4ile departamentul catalogare o se completeazd registrul intrare de specific sectorului schimb de publicalii. microfi$e.alocd registrul inventar se in de un num5runic pentrufiecarecartein parte. toatedatele inventariere lotului cu de a respectiv. pA(ii de evidenFpentru a fiecarecartedin lot( se completeaza urmdtoarele campuri: RMF. Inventar(Rl) numArul unic alocat se trecepe publicalie( pdma pagina. fiind de lotului '1 fespectiv. specificend: num6r de valoarea numerele de 9i inventar.prin pogte.pretul numiruluide documente publicatiei. realizeaze de a se evidenta globali.V ) ll o dupdinregistrarea acestmoda lotului ceti prelucrat. gi se tine evidenla corespondentei partenerii evidenta publicatiilor cu expediate cetrepartener schimb: de a Primirea publicaliilor cadrul in schimbului: publicatiile La diverse intervale timpse primesc de expediate partenerii de de schimb insolite o listesau un proces de verbal predare-primire. publicatii.Nota de la Receptie(NlR) realizatdcu ajutorulprogramului cestPro in 2 exemplare.Si se completeazd cu datele ce4ii respective cempurilespecificedin Registrulde pentrumonografii.primirea listecu publicaliile de oferite spreschimb partenerul de respectiv. sunt: CD-uri. teze a Evidenta publicatiilor primite cadrul in schimbului interbibliotecar: gi Pentru_ monografii(ce(i tezede doctorat): o ln Registrul Migcare Fondurilor (R[/]F). procesrealizat in TinLlBpe bazaceruiase face tot predarea-prjmirea gi de publicatii sectorul intre schimb publicatii de relatii publicul cu r\ . de doctorat. confirmd la fiecare primirea prin posta de se traditionalii saue-matl. NIR-ului datde numerul RMFalocat nr. Procesului de va Verbal.in 2 exemplare. alegereapublicatiilor considerate necesare trimiterea unui respuns $i parteneruluischimb de I primjre publicatii. de se primirea publicatiilor confirme procesul verbalde 9i/sause semneaze predare-primire se returneaze partenerului schimb. de 9i primite cadul Tipurile publicalii de in schimbului cA(i. se '17 pagina de control biblioteciiultima pagina publicatiei). in celdlalt exemplar insotit procesul de verbal esteldsatla contabilitate. care se adauge. Stampileaze publicatia( primapaginS. o -setrecela realizarea raportului: Proces verbal predare-primire de a publicatiilor. NIR-uleste apoi semnatde comisia receptie. a a se 9i lipegte eticheta barcod cu conlinand numdrul inventar de unic alocat. in funclie dimensiunea se alocdo cotede format de cd4ii $i uni c i (1. trece o -dupaprimirea de de se la completarea programul in TinLlB. Localizare. Filiala. lor. l l l . pagina de control biblioteciiultima 17 a Si paginaa publicatiei). registrul intrare da nr. se completeazd partenerului schimbrespectiv. ex de rdmene bibliotecd. pdstreaza copiea Procesul se o Verbal semnatd contabilitate.reviste. tine evidenta fisa de se primite. Clasa unitate. din nr..l V . completeaze se un ProcesVerbal. tipul adresa de expedtere. Numar Inventar. de lotului cA(i de la sectorul catalogare. pret) Cotaexemplar.

. stabileSte se numdrul exemplare vor de ce pentru autori.ISSN1583-7181 XIX: . de ISSN 1221-4566 Fascicula Tehnologia Vl: Produselor Alimentare. ISSN 1221-454X gi Fascicula Frigotehnie. lll: Electronicd. Numer pre!) Inventar.ISSN1221-4620 giTehnologia Fascicula Utilajul Xll: Sudarii. Vlll: ISSN1221-4590 Fascicula N4etalurgie lX: l/]aterialelor. realizarea Deviz Calcul. intocme$te se Notade ComandA multiplicare se tr:mite departamentul multiplicare universitAtii. 1453-0821 Fascicula Pescuit Vll. 9i o titlurile intrate colectia noi in bibliotecii sunttrimise sectorul in de catalogare. 26 . la de al tot 9i consumul materiale aicise intocmeste notapentru de necesare tiperirir. bibliotece. o gtampilarea barcodarea cheterizafea acestora. . . in gtiinlificeale universititii . 122'1-4647 Xlll: ISSN ii Fascicula Inginerie XIV: lvlecanice. clasificareindexaredocumentelor. ts s N '1221-4558 Fascicula Tehnologiiin V: Constructia Magini. . ISSN Fascicula Tribologie. . a Si o inregistrareaTinLlB. Localizare. anale). (bianual) Fascicula ISSN1583-2074 (bianuah Fascicula XVlll:Filosofie. . ISSN 1584-0409 9i Fascicula Nlatematicd. (btanua4 ISSN1453-083X 9i gtiinta Fascicula Mecanicd X: ISSN Aolicate. ISSN1583-512X Fascicula lstorie. depozit legal. Automaticd. cuprinde unui de care Si pentru intefbibliotecar publicatii schimbul de fiecare revistd parte.. Informatice. Filiala. . o . Si pentru notacareestedat6la contabilitate. Asredllqrg3-eXgsls Pentru periodice(reviste. . 1221-4574 ISSN giAcvaculturd. Cazane Turbine. delinute. Evidenla analelor .tiilor a predarea publicaliilor cdtregestionarul la sectiade imprumut de 9i saude la selile lecturi. Clasa unitate. schimb intern 9i fi tiparite(exemplare pentr. o . ll: Fizicd. . de in cadrul schimbuluiinterbibliotecar publicatiise expediaze de "Dunarea Jos' revistaStiinlificaa universitilii: Analele Universitalii de Galati. ISSN1221-4639 Fascicula Limba Literatura. . 122'1-4612 Fascicula Constructii Xl: Navale. . include fascicole: ce 18 FasciculaEconomie Informatica l: AplicatS. procesul acreditare locanua fascicole acreditate CNCSIS. se aducemanuscrisul pentru tiparire cAtre de redactorul saude citre Sef fascicolei secretarul respective.ziare): o inregistrarea traditionald documentelor evidenla a in contabile a bibliotecii: numArde Tnregistrare RMF (Registrul in Nli$cefll Fondurilor)alocarea numdr unui unicde inventar Rl (Registrul in $i Inventar) publicaliilor. a a . . unui de pretul ce va determina lucrerii respective. international. 1224-5615 ISSN XV:Educatie Fascicula Fizicd Management in Sport. . sunt de de are fiindnecesare completarea formular aplicatie. Invederea realizdriiin conditii procesului schimb necesare bune a de este "Dunerea Jos"Galati: uneievidente Analelor a Universititii de linerea . < o intocmirea Procesului verbalde predare-primirepublica. ISSN1221-4531 Fascicula Electrotehnica. lV: Motoare afdere cu interne. ISSN1454-9832 Fi XVll:Medicine. Mecanici TeoreticS. Nr.sursaexemplar. modulul in la evidenti: noile numere intrate in precum datele evidenti(se bibliotecd periodicul din respectiv de 9i completeazS urmetoarele campuri: RMF.

de Activitatea bibliotecii. a . . Statisticaspecificd national9i de 7. intocmeste borderou expediere. . . publicatiilorln cadrul schimbului: Expedierea Schimb intern: a se intocmeste lista de expedieri functiede Dartenerii in fascicolelor vor fi expediate. byblos direct sau cetrebiblioteca undea fostregesit discutii formularului imprumutinterbibliotecar de cAhe biblioteca transmiterea furnlzoare beneficiarului la sosirea documentului anuntarea perioada precizatide cetrebiblioteca pentru figei semnarea de imprumut furnizoare imprumutul intern: . 9i . a . 5286 din 26 iulie 2004 privind aprobarea pentruimprumutul interbibliotecar emis de Ministerul Regulamentului Educatiei Cerceterii. exemplarele repartizeazd. . completezd ce se formularul de pentru partener parte. a .se intocmegte Decont borderourile expediere. .se aplici Ordinul nr. de Realizare statistici: International Publicatii(Biblioteca de Nationale a Statistica Schimbului Romaniei). completarea formular imprumut Tn biblioteci documentului solicitat cataloagele alealtor online din cautarea prin listei cererii utilizatorului bibliotecile intermediul de c6tre transmiterea documentul. .. de eventualii rema$i expediere.pentrufiecarecoletin buletinul expeditie de parte. trec adresele. . . (lnstitutul Editurilor National Statisuce). care se solicite $i pogtale coletelor cumpererii timbre sau de baniinecesari expedierii se ridice banii la casierie de pentru posta seintocme9te delegatie o coletelor9i se solicitao masindpentrupogti in vedereaexpedierii Dlicurilor un Cheltuieli Materiale. Dupa tipirire.imprumutulinterbibliotecar interna!ional . compleazd de se se pentrupo9ta. . . intocmegte expediere fiecare in se un borderou expediere. in se un de etern. se ln Pentru schimbul plicuri: Expediere colete 9i in intocmirea unui referatde necesitate oportunitate. . . a .pentru colete: se ambaleazepublicatiile insotite de formularul expediefe. de a . Proceduri lucru . se dupd cum a fost stabilit anteftor. trecadresele. bani din facturile. .expedierea facenumai plicuri. . .pentruplicuri: pun publicatiile plicuri se in insotite de de se formularul expediere. preluareacereriiutilizatorului unui de interbibliotecar. undese tfec ihitantele. Schimbextern: a se completeze formularulde expedierepentru fiecare partener parte.

se prame$te cererea imprumut de interbibliotecar formularul gi C B . B la 9i .Sala multimedia. . volum. adresa bibliotecii furnizoare.Oficiul de informatizare. editie. editura. an. returnarea documentului cAtrebiblioteca furnizoare. remediaze deficienta sau ofere alternative si/sau informeaze/instruiegte cititorul a ofer5 solutii complementare pentru evitafeain viitor a aparitiei deficientei O ofera referinte .loc de publicare. data. Candbiblioteca estefurnizoarea imprumutului . . se realizeaza contracost. in funcliede taxa solicitata biblioteca de furnizoare.Formularul se pestreazide cdtrebiblioteca A beneficiari poatefi $i prin sauprinposte. colecliile in bibliotecii . autori. adresa bibtiotecij beneficiare. ISBN/lSSN. . . data restituirii. semndtura. . Asiqurarea serviciului training referinte salamultimedia de la si O rdspundela solicitareaunui cititor de la sala multimedia atunci cend existAdeficientein folosirea unor programe sau a tehnicii de calcul a verifice prinaccesde la distanfe localstareastalie'de sau lucru a software-ului Si .Formularul insotegte publicatia imprumut la restituire. Anual se realizeazestatistica imprumutului intern 9i extern de publicalii. Formularul se pestreazd cetrebibljoteca C de furnizoare. urmdtoarele campud: Numerul cererii. cu A. Proceduri de lucru . . se identificd cartea solicitat. soliciti detalii privitoare informatia la cdutate9i ajutd in (interviul referinF) formularea cererii de a ofere referintele$i detaliile tehnice necesareobtinerii informatiei a indrumd spreserviciul specilizat. cazulunorinformatii in ce depesesc competenta publicului salamultimedia a Asiqurarea accesului la pe O Organizeazeverificd accesul utilizatorilor statiile lucruoe ta de Si Sala multimedia a bibliotecii O oferi informalii despre modul utilizare statiilor lucru de a de pefmisele O verificd cititorilor lasalamultimedia de permisului a vizei O in cazul lipsei sau indrume cifitorul biroul spre de permise eliberare cititori pentru a Asiqurarea serviciului imprimare de cititor Dublicul preia clarifica O si cererea cititorului . 8. -pentruformularele B gi C se completeaze A. se trimite coletpogtal prin publicatia solicitate insoltade formularut B lmDrumutul extern: . . transmis fax . tiflu. . taxelepostaleale transmiterii coletului sunt suportate cdtre utilizatorul de care a solicitat documentul. urmatoarele mentiuni: .pe se realizeazd baza formularelor standardizate: B gi C.

gi conditii O ofereinformatii despre taxe O arhiveazd (dacd documentele estecazul) O scriedispozitia platd indruma de cititorul c6trecasierie !i O verifice chitanta cares-af6cutplataserviciului cu O executd copierea O verificd rezultatul oDefatiei Asiqurarea serviciului scanare de documente O preiaSi clarifice cererea cititorului conditiite tegale(Legea 9i dreptului autor 8/1996) de nr.a a a a O ofera informatii despreprocedure. procedurS.ROM O preia $i clarificdcerereacititorului conditiiletegate(Legea ii dreptului autor 8/1996) de nr. taxe.taxe 9i conditiilegale(Legea dreptuluide nr. Asiqurarea qestionarea si salvarilordesiquranti ale datelor O executazihic proceduri de salvdri de siguran.8/1996)in cazul autor cfedrii cont unui nou O vefifica chitanta cares-afacutplata cu serviciului O solicite cititorului numerul contsaualegerea numer cont de unui de (incazul unui contnoude copiefe) O introduce numerul contin bazade datea serviciului de folosind aplicatia software dedicatd "Evidenta chitantiere" O creeazi/incarcd contul de copierela copiatorde la tastatura acestuta O face instructajul completpentru utilizarea conditiioptime a in (dacd aparatului esteun contnousaula cererea cititorului) O alimenteaza copiatoruluicu tavile hartie. Siindrumd de cititorul cdtrecasierie O verificichitanta cares-afdcutplataserviciului cu O executd imprimarea O verifica rezultatul imprimarii Asiqurarea serviciuluide copieredocumente formatelectronicDe ln CD. condiliigraficegi legale (Legea dfeptului autor 8/1996) de nr.tdtiintrelinere a bazelor de date utilizate de soft-ul de bibliotecd TINLIB a acceseaze localde la tastaturd serverul ruleaza ce soft-ul TIN LIB a verificd (numdr conexiur' stareade lucrua aplicatiei de curente deschise) a arhiveazebazele de date curente. coDiazdredundant arhivele execut5 m5rirea bazelor date(operatia de cROW 9i gi REORG asupra figierelor bazele date TINLIB) din de ale O lunar copiazdpe CD-ROM salvefile zilnice ale bazelor de date ale TINLIB 29 . pentru O ajusteazd documentele (dacd imprimare estecazul) O scriedispozitia plat. procedurd. Siconditii O oferi informatii despre taxe plate indrumii O scriedispozitia de cititorul cdtrecasierie Si O verifica chitanta cares-afdcutDlata cu serviciului O executd scanarea O verificd rezultatul operatiei Asiqurararea serviciuluide copieredocumente O preia$i clarifici cerereade crearenncercare de copierea cont cititorului O oferd informatii despreproceduri.

a figierelor comune ale ulilizatorilor gi a site-ului WEB a Gestionareadocumenteloreletronice pe CD-ROMsi asiqurarea partaiirii acestora reteaua in intraneta universitatii O verifici corectitudinea datelor inscrise in procesulverbal de oredare-orimire a CD-ROM-lui Drimit O se informeaza asupra descrierii bibliografice a continutului folosind (TlNLlB) softulde bibliotece sau comunicand catalogatorul cu responsabil descrierea de bibliografice a documentelor electronice pe potfivitd O copiaze CD-ROM-u| serverul CD-ROlVl-urilocatia de la descrierii. pune dispozitie intermediul la site-ului WEBal bibliotecrl a documentelor prezentarebazelor date de a de 30 . folosind interfala acestuia potrivite O stocheazA CD-ROlVl-ulraftinoficiul calcul locatia la de la a Administrarea aolicatiilor WEBsi a bazelor dateaferenie de O instaleaze actualizeaze apficaliile seryer9i aplicatiile WEB 5i a instaleazi serverulWEBserverulde bazededate Si a actualizeazd estecazul) (dace aplicafiile server a instaleaza aplicatiile WEBcreate cadrul ln serviciului O verificd aplicaliile serverSi aplicatiile WEB jurnal ale serverului . structurile date$i algoritmii de grafica O realizeazd codul Si O testeaze optimizeaze aplicatia 9i a Gestionarea bazelor dateonline( abonamente) de O comunicdprin smail sau telefonic cu lurnizorul de aervicii a pune la dispozitie datelenecesare accesului onlinedin (in institulie stadiul initial) a informeaza solicita problemelor furnizorului remedierea in 9i informatiei accesarea O gestionezaconturile de administrcrc ale bazelor de dateonline a executa configurarile initiale conturilor administrafe ale de a verificaperiodicsituatiaaccesuluila informatie folosind interfetele administrare bazelor date de ale de O asigurcrea accesuluiutilizatorilor din univetsitatela informatie a asigura suport cadrelor didactice stadiul in initial achizitiei al bazelor date de a asiguraconditiile tehnice realizarii de prezentari.tiide optimizare a salvdtilor de siguranle O face lunar arhivarea9i copiereape CD-ROM bazelor de date a ale bibliotecii. verificeperiodic figierele WEB !i ale serverului bazede date de .tionerii programelor de salvareautomate 9i cautd solu. verifice aplicatiileWEB instalateSi propunesolutii de (dacd optimizare estecazul) O fumizeazdstatistici de vizitare a aplica.O concepe ii/sau instaleazA dupe cerinle programe care se automatizezesalvareaperiodicda hazelor de dategi fitierelor O veifice periodic corectitudinea func.tiilorWEB a Creearea dezvoltarea aplicatiilor WEB si O analizeazd clarificd cerintele 9i O proiecteazd interfetele. ale furnizorilor prin .

momentul frecventa $i deaparitie incidentului a jurnal(daca a examinarea fisierelor exista) a examinarea documentatiei tehnice si/sau a cazurilor similare documentate lnternet in prin. solicitand detalii feferitoare ia: .sauscrieun referat in princaresolicita procurarea a solicitarea suportului furnizorului gi scrierea referat care prin echipamentului unui 3l . aplicatii rulate. oferautilizatorului echipament un similar de schimb a incidentsoftwarel a determina prin: software-ul care3 generatincidentul a contextul. efectuarea corectiisau actualizari de aplical sausistem operare de a reinstalare aolicatii sistem ooerare sau de a informeaza utilizatorul asupra lucrariiefectuate a instruieste utilizatorul a incidenthardwarel a determina care este hadwate-ul care a generat incidentulpin: a modulde manifestare.cazurilor similare documentate in Internet a comunicare producatorul cu software-ului prin: a eliminaincidentul . verificareadocumentatiei tehnice ii/sau a similare cazurilor documentate lnternet in a inlocuirea piesei defecte/consumate una cu similara dacaexista stoc.momentul Si frecventa aparitie incidentului de a jurnal(daca a examinarea fisierelor exista) a examinarea documentatiei tehnice gi a . echipamente pefi ferice conectate. . .publica site-ul pe WEBal bibliotecii legaturile cdtrebazele de dateonline a informeaza e-mail prin cadrele didactice despre modalitatile gi de acces schimbarile aparute a Asiqurarea bunei functionari echipamentelor a decalcul sitehnicii O rezolva incidentele . momentul frecventa aparitiei defectului Si a modul manifestare (simptome) de (Drocedun a contextul manifestarii incidentului executate. modul de manifestare. etc) o examinare echioament la distanta local(la de sau sediu la filiale) sau a daca incidentul necesita timp indelungat un de rezolvare. detemina natura incidentului(hardwaresau softward si pei odicitaIea apariliei ptinl a comunicare utilizatorul cu echipamentului. elimina incidentul o examinarea piesei (daca echipamentul este nu in pedoada garantie) de .

continutul modulde organizare colectiilor a Fi 9i programul lucru. implementeaza. de la de puse la dispozitia serviciile cititorului.catalogul 32 . bibliotecii). subansamblelor a consumabilelor a tine evidenta pe echipamentelor a subansamblelor Si (informat categorii electronic) o tineevidenta fiselortehnice echiDamentelof ale a tine evidenta proceselor verbalede dare ln folosinta a 9i proceselor verbale constataredefectiunilor de a a jurnalizeaza pe fiecare starea consumabilelor echipament in parte format (in electronic) a Asiqurarea securitatiisi confidentialitatii datelor O concepe. modul inscriere biblioteca.verificdgi actualizeaza sistemul de securitateal retelelor serviciului a ia masui ca sistemeleserviciuluisa fie proteiateimpotriva distruqerilor intentionate neintentionate. care sunt instrumentele de informare pentru cititor (cataloageletraditionale. intruziunilor sau a si a virusuilot inform atice a instaleaza sistemede operarecare ofera maxlma protectie antivirus a instaleaza (acoloundenu este posibil altfel)aplicatii antivirus a asigura redundantapentru datele de maxima pentru importanta serviciu a verifica periodicsau la aparitiaunor evenimente suspecteexistentaunor intruziuni sistemutoe in securitate a aclualizeaza aplicatia antivirus lista de. virusuri $i (oaca cazut) e a izoleaza sistemul restul de retelei a verifica exista daca intruziunisau virusuri jurnal aplicatiilor a examineza fisierele ale a scaneaza sistemul fisiere sotturl de cu specializate a deviruseaza sistemul folosind antivirusul sau reinstaleaza sistemul a veifica peiodic si efectueaza corectii sau actualizari aplicatiilor protectiesausistemelor operare de de a se informeaza DeriodicdespreDosibilitatea existenteiunor bresede securitate aplicatiile in folosite personalul privitot la: O instruieste serviciului protejare a modul de antivirus a politica secu tatea fetelei de a confidentialitatea datelor 9.solicita repararea defectului dacaechipamentul garantie estein gi O Evidenta echipamentelor. a orientarea informarea privind utilizatorului ofganizarea bibliotecii Si (sectii filiale. instruireaSi informarea cititorilor in sectoarele relatii de cu publicul a intervievarea cititorului. Proceduri lucru.Sectiide imprumut de a Orientarea.

la de pusela dispozitia serviciile cititorului. bibliotecii). Asezarea raft. lvlinisterutui Educatiei 9i Si Cercetari 46261 iulie2005). m2 publicatiilor domiciliu lmprumulul la a orientarea informarea pentruregasirea utilizatorului informatiei 9i dorite a verificarea permisului utilizatorului. a intocmirea propuse listelor publicatii pentrucasare limitade de in pierderi gestiune. care sunt instrumentele de informare pentru cititor (cataloageletraditionale. la in a verificari permanente. restituirea a vedficarea chitantelor. a asezarea documentelorraft( dupaformat depozite). 0. fondului in a de publicatii. Proceduri de lucru . regulamente. modulde utilizare copiatoarelor la salile lectura a de de . 10.a a a a a pagiilaweb a bibliotecii). electronic. la 9i a verificarea catre gestionara documentelor de primiteconform Procesul verbalde predare-ptimire ui . a cautarea documentelor solicitate cetreutilizatorl de o efectuarea tranzactiei imprumut regim de in informatizat TLIB in a verificarea corectitudinii tranzactiei imprumut fisa cititorului de in ln TLIB a eliberarea publicatiilorrestituirea gi permisului.3 % din anuat(conform Legiibibliotecitor republicata 334din 2002 a Ordinului nr. .catalogul paginaweb a bibliotecii). electronic. a Primirea gestionarea documentelor. continutul modulde organizare colectiilor a Si programul lucru. Primirea gestionarea documentelor. de gi Intocmirea expedierea somatiilorcetreutilizatoripentruintarzierea in restituirea oublicatiilor gianuala situatiei Statistica lunara a imprumuturilor. conform legislatiei vigoare. Asezarea raft. modulde inscriere biblioteca.Sili de lectura a Orientarea. regulamente. 9i ( 21 iulie 2005 privindaprobarea metodologiei recuperare de a pierdute. modulde utilizarecopiatoarelorla salile lectura a de de . instruirea9i informarea cititorilorin sectoarele relatii de publicul cu a intervievarea cititorului: a orientarea informarea gi privjnd utilizatorului organizarea bibliotecii gi (sectii filiale. a descarcarea gi unitatilor imprumutatereturnate cetreutilizator. de privire existenta a informarea utilizatorului cu Ia uneiamenzioentru nerestituirea a publicatiilor la timp imprumutate: a eliberarea unei dispozitii platapentruachitarea de intarzierilor in publicatiilor. la 9i a verificarea cdtre gestionar documentelor primiteconfom de a Prccesului verbalde predare-primie. Recuperarea fizica sau valorica a publicatiilor pierdute de cAtre utilizatori ( a Conform Ordinului Ministrului Educatiei Cercetarii 4626din nr. documentelor distruseori deteriorate de taxare a $i serviciilor a nerespectarii termenelor restituire publicatiilor de a 9i ) pentrucititoria imprumutate Si a ( Regulamentului serviciilor ( Bibliotecii UnivefsitatiiDunare Jos > .

a completarea buletin cererepentrupublicatia unui de solicitata din salade lectura dindepozitul publicatii sau de aferent acesteia. o verificarea cititoruluiTLIB Fisei in a completarea contract Fisei cititor numarul permis semnarea cu de 9i acesteia catrebibliotecarul a verificat de care datelede identitate alecititorului: . a inventarierea periodice.eliberarea vizareapermiselor cititori. a rearanjarea rafta documentelor la studiate salade lectura.domeniu al cunoasterii. dupa permanente fondului publicatii salilecu acces verificari ale de din liberla faft. la de titlurilor carenu suntconsultate redirectionarea acestora cdtreun 9i fondlent publicatii). din anual(conform Legiibibliotecilor republicata 334 din 20029i a Ordinului nr. de realizarea gi fiselortopografice aranjarea catalogul in topografic (ordonarea documentelor cotacartii). titluri de Tn documenteinexistente colectiilebibliotecii. catalogul in electronic direct sau la raft) a verificarea permisului utilizatorului. semestriala anuala publicatiilor sau a a legarea periodice volume exemplarelor publicatiile din Tn a intocmirea propuse pentrucasare limitade listelor publicatii de in 0. actelor a necesare a Regulamentului serviciilor cdtre Si cturcr. o cautarea publicatiior solicitate. la asezafe pedomeniiln salile lectura). gi l\4inisterului Educatiei Cercetatii 46261 iulie2005): N. transmiterea Si publicatii vederea acestora cetresectorul achizitii de in uneianalize ulterioare nevoilorinformationale cititorilorSi orientarea a ale achizitiei documente de cetre un anumitsector. Inscrierea cititorilor. a vedficarea de imprumut utilizatorului informarea gi fisei a acestuia cu privire publicatiile la imprumutate anterior care ar trebui 9i gi returnate salade lectura eliberarea document (numai la unui nou pentru cadrele didactice). completarea cetrecititora uneiFlse contrcct de cititor.(necesar statisticile biblioteca.3 % pierderi gestiune.9i oferirea spre consultare cadrul de lectura in salii . a permisuluicasierul la al a verificarea chitantei: a inregistrarea datelor de identificareale cititoruluiin regim automatizat in TLIB.semnarea acesteia cetrecititor de a verificarea ln datelor inscrise Fisacontract cititorpdn confruntarea cu datele identificare cititoruluil de ale eliberarea dispozitii platapentru unei de achitarea taxeide eliberare platitor bibliotecii. de 9i privind modalitatea inscrierela a informarea utilizatorului de biblioteca.asezarea documentelor raft ( dupaformatin depozite. 2 lmprumutul documentelor regimde salade lectura in a orientarea informarea pentruregasirea utilizatorului informatiei ii dorite(in cataloagele traditionale. in a efectuarea evidentei cititorilor ffrecventa zilnica) a documentelor Si pt pentruanaliza studiate sala.in depozite. de preluarea pentru solicitarilor dinpartea venite utilizatorilof.

oferd informalii de specialitate.a tiplarea gieliberarea permisului cititor.Mioara Voncila Bibliotece $ef Serviciu . evidenta flselor cititor. documentare 1. de o verificarea completarea listelorde autoritate TLIB Dentru 9i in specializarile cadrul din ( universitatiipentru introducerea corecta a datelorin campurile validareLoc de munca sl Secfiedin cu macheta inregistrare de a cititorului TLIB) inregi. datelor cititorului (nume. definitivarea sau reluareacerceterii urma ln purtate beneficiarul disculiilor cu cererii . de ordonarea acestora alfabetic pe ani.&^o/l Ing.zilnic. si Achitarea taxelor9i etiberarea chitantelor (sector retatii. organizeaze publicd materialele bibliografice. pentru tipizate cererile cerceteri de bibliografice.BibliotecaFacuttatiide Medicinal a verificarea dispozitiilor plata de a eliberarea gi chitantei incasarea sumei aferente taxei. inregistreaze prelucreazdcererile bibtiografice: Fi . impreuna dispozitiile plata chitantierut cu de ta 9i Serviciul Contabilitate al . redacteazd. permis) a tioutui nr. tistarea cerceterii gi bibliograficepredarea acesteia beneficiarului 4.u publicut_ salalectura2 Sediulcentral.Financiar Universitatii: a Statisticafrecventeicititorilor 9i a tiflurilor consultatein salile de lectura 11. ti 2.. . si ' de taxaaferent aplicatia in software dedicata bibliotecii: a a listarea borderourilor sumeleincasate un chitantier cu pe gi predarea acestuia.Dr nrffi "1. cdutarea surselor informare de . Proceduri de lucru .trarile se in noi fac la inceputul anului universitar. realizeazA interviul cu beneficiarul cererii de cercetare bibliograficecompletarea formulareror . se documenteazaIn vederea selecliei unor ti uri noi care pot completafondul de pubticatii ale bibliotecii : 5. redactarealistelorbibliografice . .Informare bibliografici. verificarile Deriodic.salalecturaFitiata Stiinte de Economice . efectuarea prooriu_zise cercetSrii . contribuie la crearea de noi instrumente de informare a utilizatorului : Prof. la cerereautiliratorului : 3.q k"x^*. . a inregistrarea sumei. intocmirea dictionar termeni subiecrete pe unui de cercetarii bibliografice .'c m^*:* 5-. Si Umaniste.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful