B I BLI O T ECA

Misiune.Scop. Obiective
Biblioteca Universitdtii de esteparteintegrantd "Dundrea Jos"din Galati a participiprincolectiile serviciile sistemului national invetemant de superior $i 9i precumgi la activitatea de formare9i educatie, sale la procesul instruire, de Ea cercetare universitate. estesubordonatA din UniversitAtii de "Dundrea Jos . gi Bibliotecacolectioneaze, otganizeaze valorificafonduri de cAti, publicatii publicatii romanesti strAine domeniile seriale alte din specifice; de 9i $i gratuit colectiile studentilor, accesul la sale asemenea asigure cadrelor didactice <( de Universitetii Dunerea Jos >, este deschisa, insi, 9i altor $i cercetetorilor asigurand accesul nediscriminatoriu categorii utilizatori, de la informatii. face integrat bibliotecilor Romania. Biblioteca parte sistemul din al din in acest scop coopereaze bibliotecile cu centraleuniversitare bibliotecile Si institutiilor inveFmant superiofpentru asigurarea de maximeieficientein precum in colectiilor publicatii, completarea, organizarea utilizafea de 9i $i participd realizarea documenta16, activitatea bibliografica de informare la $i partajat a bibliotecii virtuale romanegti. catalogului national Biblioteca intretine 9i gi dezvoltA cu institulii, biblioteci, unititi de relatiide cooperare organisme, informare documentare, taraSisfainatate. din principald care se confrunti Biblioteca Problema cu Universitdtti, in prezent, necesitatea a elabora strategie dezvoltare se asigure o de este de care mentinerea aspecte unor tradilionale, ln acela$i dar timpse permitd crearea unei In organizatii receptive schimbare. concluzie la scopunTeBrbriofeciisunt: . Asigurarea colectii materiale referinta de de adecvate unei suslinerii programelor lnvAtamant de cercetare; gi de . Crearea mentinerea facilitati unor corespunz5toare de bibliotece; oferite Si . Asigurarea accesului colecliile la biblioteciigi serviciile de referinte la sale destinate cadrelor didactice, cercetetorilor, studentilor altof sau la alteservicii 9i de categorii utilizatori; . Dezvoltarea de schemei personal sistemelor de oorespunzAtoarelucru 9i pentru depozitarea conservarea selectarea, analiza, aranjafea, colecliilor, $i ca Si pentru utilizatoriloracestea; la accesul . Asigurarea fizic conditiilor corespunzAtoare punct vedere propice din de gi conservirii grUa cerceterii, ca materialelor in aflate bibliotecij; studiuluisi . Asigurafea folosirii responsabileresurselor fondurilor a financiare ale 9i printr-o indiferent proveniente, de administrare eficienti!i o dotare bibliotecii, pentru un al a adecvate personal s5 garanteze nivelcorespunzdtoracestora cu 9i putea asigura indeplinirea obiectivelor stabiliie. Pentru realizarea aceatot scopui, obiectivul Bibliotecii este sA a selecteze, calificecorespunzator sd asigurecontinuadisponibilitate sa $i pentrustructurarea personalului specialitate, de necesar colectiei, diseminarea informatiilorprestarea serviciilor. 9i Avandin vedefecaracterul specialal Bibliotecii slstemlntrodescf,is de (schimb de masa- princa4ile imprumutateii de informatieprin continuu in multitudinea servicii altor oferite) existi o preocupare continua stabilirea unei dar organizationale se rdspundd care cerintelor ce strategii gi a uneinoischeme (trecerea la o societate in in de informationala se manifestA prezent societate cdtre Societate Cunoasterii). o a

Atribu!ii,activitifi gi competente
Biblioteca urmatoarele are atribuliiti competente; participela activitatea gtiintifica de didacticS, cultural-educativa,cercetare de 9i perfecfionare din universitate, asigurand informareadocumentarea utilizatorilor; relatii biblioteci, institutii, cu organizatii personalitdti ale - intreline$i dezvolte Si gi vietii gtiintifice culturaledin tard 9i strdinetate, scopul intensificerii in circulatiei informatiilor $i documentelor; . acordi sprtinmetodologic cererebibliotecilor invitemantpreuniversitar la de Biblioteca in din Galati. universitetii, acordcu metodologia perfectionare de a personalului bibliotecile lnvilAment, perfectionarea din de asigurA calificarea, personalului, participarea prin personalului specialitate de la 9i reciclarea precum la stagii gi cursurile organizate lvlinisterul de Educatiei Cercetirii, de Si pregAtire de perfectionarestrainetate; in sau . organizeazi gi pe consfatuiri, de schimburi experiente, sesiuni simpozioane qi informare participA manifest6rile temede biblioteconomie documentarS, la pe de specialitate organizate plan nalional internalional, colaboreaze cu Si profesionale bibliotecilof invdt5mantdinalteretele; ale din organizatiile Si . incheieintelegeri, conventii, contracte organisme organizatii cu interne Si 9i pentru internationale activititi specifice. Pentru indeplinirea atributiilor, biblioteca desfd$oare urmetoarele activitetii . achizilioneazi publicatii altedocumente tareii str5inate; din Si lucririlecadrelor didactice cercetitorilor, tezelede doctorat - coleclioneaza ii sustinute cadrul in universitetii: schimburide publicalii9i altedocumente institulii, cu organizatii - realizeazi 9i personalite! vietiigtiintifice culturale tari 9i streinitate; ale din Si tuturor categoriilor de - organizeazapestrarea,folosireaSi prelucrarea proprii; documente colectiile din perimate punct vedere sau documentele din de fizic - verificagi eliminaperiodic gtiintific, prevederilor Tn vigoarei conform legale pentruconsultarea cdtretoatecategoriile necesare de de - asiguri conditiile gi utilizatod a documentelor, in sililede lecturd prin imprumut domiciliu; la imprumut interbibliotecar gi international documente; intern de - efectueaza prinbazele date,elaborarea editarea utilizatorilor de de - asigureinformarea 9i procesului ln de instrumente informare, functie cerintele de instructiv-educativ din 9i de cercetare universitate; pe colaboreazi lucreri la bibliograficede informare documentard editate plan $i local, national international; 9i privind participe informatizarea activitdtilor bibliotece, din la actiuni - lntreprinde gi retele sisteme informatizate tari ii streindtate. din

Spafiidestinatebibliotecii
Nr.clddiri: 4 (cu propriu celputinun bibliotecar Nr.biblioteci filiale spatiu angajat): 3 Si Nr.sec,tii Tmprumut de :4 Nr.selide lecturi: 6 totalA: 471,53 mp - suprafa!5 (total): locuri nr.locuri 246 Nr.deDozite:7 - suprafatd totale: 1127,13 mp nr.metri rafruri: de 6263ml - nr.metri rafturi 533ml - accesliber la rafl de : Suprafala destinatd (Salidelecturd, totala spatiilor bibliotecii sectii imprumut, de depozite carte9i birouri) de 1792mp dinhecare: de este Central1054 mp; - Sediul de EconomiceUmaniste475mp; - Filiala $tiinte Si Facultdtii Medicine150mp; - Biblioteca de Bibliotecii Breila 113mp. - Filiala din -

Golectiilebibliotecii
gi Biblioteca detine colectiile publicatii in sale rorr'anegti striine,in format gtiintelor (matematici, tiperit electronic, domeniile: sau din exacte fizici,chimie, (informatica, biologieetc.), gtiinteloringinere$ti electronice, electfotehnice, mecanic5, metalurgie, construclii nave,industrie de chimicd, constructii civile, pisciculturd), industrie hidrotehnicd, alimentara, sociale umaniste itiintelor Si jurnalism, (lingvistice, literature romana str5ind, drept, economie, sociologie, 9i gi filosofie, istorie, religie teologie). Componenta colectiilor pe tipui de docunente : (conform Numdr de volume total registrelor inventar): de 461673 volume Numdr titluri : 68900 cA4i titluri (tiUuri): titluri, care: Numdr reviste de 2622 din 1924 - romane$ti: titluri 698 - stf5ine: titluri Numar CD-ROlvl-uri: volume 352 - 296titluri : Numer STAS-uri35728 titluri/volume Numdr brevete inventii 15000 de : titluri/volume pe Num5r baze date de abonate, accesibile INTERNET: 3 Stiintifice - SpringerLink Interactive - Knovel Library Journals - Oxford gtiintifice acces gratuit INTERNET: pe Numer baze date de cu 2

- scoPUs

Village - Engineering Numdrcataloage bibliobcetI de Cataloage traditionale: 8 (deu c r u functioneazd): uc r 4' v g Er c q q v r n ! \ u e cendu l u u e l s d z d / . r 1999 rrJr {

Site-ul .Repertoriul bibliotecii .tnstumente de infolmare a ulilizatoritor : (format bibliografic electronic) .lib.uqal.Ghidul bibliotecii www.ro .Buletin publicatiilor periodice Repertoriul streine tezelor doctorat de .

2006: An '1997 Volumeintratein cursulanului 13551 6366 Totalvolume 445149 1998 1999 451919 459119 468078 475759 446474 451783 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 7200 8919 7681 9770 6657 9767 8163 9213 446004 452460 461673 Numarde volumeexist€ntein colectiilebibliotecii 480000 475000 470000 465000 460000 455000 450000 445000 440000 435000 E 430000 425000 19971998'1 200020012002200320c.Statistici perioada Intreri documente colecliile de in biblioteciiin 1997.4' 999 200520c€ ancalendaristic Numar volume de intrate cursul in anulul 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 19971998'1999 200020012002 200320042005 2006 an calendaristic .

buget sivenituri proprii 70000 60000 50000 40000 30000 2AnO 1m00 0 E E 2co1 mO2 2gB 2W an calendaristic Statistica achizitii certidin qranturi sisDonsoriziri: A nul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nr.11 29575.97 26076.0'1 4426.92 Achizitie cani din granturi 80000 600co E 400m 200co 0 2m1 2cn2 2003 an calendarislic .31 60442.volume 423 2026 2314 20 654 1449 525 Valoarelei 6676.24 37394.59 Achizitiecarti .08 25187.1a 33289.03 58832.98 38495.volume 2304 2057 2690 3373 1500 1220 701 Valoare lei 28937.96 45309.48 25241.Statistici achizitiicedi din buqetsi venituriproprii: Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nr.64 31833.

16 52578.volume 500 700 760 Valoare lei 86750 127644 175624 '152189 52853 1027 561 Achizitie revisieromanesti straine si 200000 '150000 E i 100000 50000 0 2003 20u 200s an calenda slic .95 2002 2003 2004 2005 2006 1208 1123 1217 2762 482 Donatiicarti 80000 60000 -Eoooo 2m00 0 20@ 2901 2W 2003 an cal€ndaridic 2m4 2005 2006 in StatisticA achizitiipublicatiiperiodice format tiperit: Anul Nr.54 10058.Volume 156S 1589 Valoare lei 27810.51 8739.Statistica donatiicerti : Anul 2000 200'l Nr.titluri 2002 230 235 2003 245 2004 2005 157 2006 98 Nr.54 13243.53 8555.

American Socief OfMechanical online Valoare: 112707.Statistica achizitiiSTAS-uri: Anul 2002 2003 2004 2005 2006 Nr.97 0 5316. Springerl-ink o ProQuest Science Joumals o ABI GlobalInform o HistoryStudy Center o LiteratureOnline Engiaeers 21 titlud reviste o ASME .volume 500 626 0 205 Valoarelei 2050. lei .00 2925.00 achizitie STAS-uri 6m0 5000 4000 3000 2000 '1000 0 Achizitii baze de date online : 2006: . 70799.57 5290.22 .95 lei 2OO7 i Springerl-ink " Library o Knovel Interactive OxfordJoumals " Y aloare'.

5 0 272 822 772 617 I docunEnb inlrab si exliediale in cadrul schin{cului interbibliotecar 1600 1400 12gJ y 10oo €00 .54 1127.67 17729.24 1846.nalional international documente Schimbul de Si Num5roarteneri schimbin anul 2006: de .5 Volume Valoarelei 0 20 3816 452 441 621 9725 6774.din strdinetate 68 de Darteneridin 25 de teri lntefi de clocumente in cadrul schimbului Totaldocumente Reviste Volume Valoare Volume 385 930 907 1083 Valoarc din care I""" 301 247 Volume Valoare T TezeDoctorat l ei 2003 2004 2005 2006 739 1247 1329 1514 9436.65 13348.54 3669.tO 846.51 de parteneri . 5 eoo 400 N 0 2AJ4 .94 22671.44 6049. 477 Valoarelei 3816 9453 6484.8 5861.04 70 59 162 879.75 254 Expedieri de alocumenteln caalrul schifibului Tolalvolume Carti Valoarelei Vol.25 3337.15 231 17040.2 5925.din tare .94 22324.29 2507.14 4026.62 27477.

UtilizatoriiBibliotecii Categorii utilizatori: de studenti la .cadre cadre medicale . 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Anul 2003 2004 2005 2006 Numdr utilizatori 5378 7221 8744 9915 utilizatorilor anul 2005: in Structura utilizaiorilor Galati2006 Bu Cateoorie Numar 9056 359 Studenti Cadre didactice l\4asteranzi Doctoranzi Externi Salariati 250 120 163 52 tr90% Utilizatori temporarl TOTAL 23 99't 5 10 .salariati .doctoranzi didactice .cititori externi utilizatori temporari Numir de utilizatori inscrigiin bazele dateale bibliotecii perioada de in 2003.2006: StudiucomDarativDrivind utilizatoriiBU Galat.studenti masterat postuniversitar ii .

B5% a2A % de o Facullalea lMecanica de siSlilntaMalerjalelor r Facultaiea lMelalurgle lngineriaAlimenlelor trFacullaleadeSlinlasi de r Facultatea Medicina E s calculaloaelor de sFacultalea Inginerieeclrlca Suinla Fizca r Facult8lea Educale de de E Facultalea Stinte Filozofie leologe) de a Facultalea Ltere{lslorie. din Stiinte 4085 143 Distributia utilizatorilor Facultati oe 81.pe Distribufia utilizatorilor facult4i: Facultatea Facultatea Mecanicd de lvlaterialelor Facultatea Metalurqie Stiinta de si Facultatea Nave de Facultatea Stiinta Inqineria de Alimentelor si Facultatea Medicind de Numarcititoli 1002 300 444 929 91 501 118 Facultatea Inginerie de Electrbe Electfonicd Si 9i Facultatea Stiinta de calculatoarclor Facultatea Educ€tie de Fizicd Facultatea Stiinte de de Facultatea Drept Teoloqie) Facultatea Litere(lstorie.. de 272 96 1988 Facultatea Stiinte de Economice Administrative si Inqineresti) Facultatea Cahul(Litere.S l i rl e1gi l eesl i \ 11 . de Economice Adminstrali€ s I Facu tatea Sliinte ll l drn r L a c J ra tei C aL]Llr€re./a tr loot \w"".Filozofie.

volurneconsultate & volune tr cititori 8000 6000 4000 2000 0 lan. llbi lunie lulie Aug. Mv.hr.Oct. Dec. Mai 3916 3179 5123 6005 4736 7379 '1052 704 1100 528 580 212 100 370 referinti 153 250 283 2t5 4574 4839 7450 7793 6310 7019 5210 6491 6'13 203 120 341 366 378 312 291 292 205 350 lunie lulie Oct. Feb Mar. in Vari. anul20OG d DE 12 .Circula!ia documentelor Statistice imprumuturi documente. Feb. 3340 1972 523 5146 3399 527 4385 2877 527 3805 2547 403 270 3685 330 124 500 3505 4501 3142 500 5348 500 4537 234 852 672 462 80 0 0 262 79 150 0 0 186 253 0 0 375 280 3364 6392 4319 5685 3781 5013 3319 39114 61447 53741 45583 135 8158 2174 123 2168 Frecventaciftori . regiminformatizat.liaimprumutudlor Anul 2003 2004 2005 2006 Total lmprumuturi 7243 9378 12502 11003 I E Frecventa cititorilorSi numirul de documente consultate silile de lecturd la 2006 Frecventa cititori din care : ci4i 6711 8410 ce4i cafti romanesti streine 4953 4032 5855 1524 din care Reviste Materiale STAS |an. Sep. Dec. t\. Apr.

Sediul Procesoi: dualXEON Sisfem operare: de linux '10) pentru statii posibil Servicii oferitet Terminal server 4 existente( maxim WEB.jbox Sediul Central Bibliotecii al Procesor: Pll linux Sistem operare: de gi la stocate..Filiala $tiinleEconomice lJmaniste de $i linux sistem operare: de Firewall Servicii oferite: DHCP DNS.20statiide cu la de . server fisiere server ca de Servicii oferite: acces CD-ROM-urile WEB Serverul: lw-fseu. Serverul: alan.Sediul Central Bibliotecii al PIV Procesoi: dualXEON Sistem operare: de linux Servicii oferite: SeNer fisiere fisiere de comune lucrualebibliotecii de (casari.manuale. documentatii .fisiere pentru de aplicatii..) bibliotecii Chitantier.fisiefe rezerva serverul:linus.Sediul fw Central Bibliotecii al Pll Procesor: linux sistem operare: de Servicii oferite: Firewall DNS. inventare.ofere acces site-ul la Server bibliotecii gdzduie$te (aplicatia aplicalii conexe activitetii bibliotecii Personalia.INFORMATIZAREA BIBLIOTECII Dotarea tehnici de calcul: cu 1. de documentatii) WEB Server pefsonalului aplicatii lucru de destinate .17statiide lucru Dentru utilizatori : .fisiere statii lucru. biblioteconomie. ghiduri regulamente.6 servere anume: 9i tim Central Bibliotecii al Serverul: .fisiere rezerva Statiide lucru:.37 staliide lucrudincare: pentru personalul lucru bibliotecii . 9i pfezentari) (scripturi necesare administrarii retelei configurare .Biblioteca Facultdtii Medicina de Procesor: dualXEON linux Sistem oDerare: de pentru statii(posibil 5 10) Servicii oferite: Terminal server Server fisere de pentru public comune . contracte. documentatii. statistica. documentatii . tipizate. Serverul: .14 statii lucru acces Internet la catalogul Si (OPAC) electronic Bibliotecii al 13 . DHCP Serverur. Comoutere43 dincare: : Servere: . buletine. aplicatie Remro) pentru public Server fisere fisiere de comune pentru de aplicatii. periodice. legislatie.gazduieste (aplicatia .

de cunoasterea stocurilor atat pe fiecaregestiune. ImporuExport) It r. Filiala gtiinte EconomiceUmaniste Biblioteca Facultatiide Medicina) .ltodure: Catalogare Evidente.estedestinate gestionerii Gestiune standarde stasurilor biblioteca din l4 .6696brevete inventii volume bibliotecd de .6 statii acces catalogut cu la etectronic Bibtiotecii at (OPAC) 2.35728 -uri de . cantitativ 9i valoric cat situaliapletilorpe clienti/furnizori. Comunicatii .Soft integratd€ bibliotecA: TINLIB versiunea 400 + .1 multifunctional de . in de (sfas) . . Aplicalie GESTPRO putand ..icenfe: 20 dincare: 13licente bibliotecaf Si 7 licente utilizator 2. la raportdri financiarefunctie optiuni. pe tipuride documente. 9i inregistreri bazele dateale Bibliotecii perioada in de in 1999. Copiatoare:3 copiatoare functii imprimante retea) (cu de de 5. -1 scanner 4.4 imprimante birou 3!ggA!!CIg.761titluri STAS . posibilitateaa repartiza cu de automat sumele factur 3.Aplicalii software destinate lucruluiinbibliotece: Evidenld chitanliere (receipts-new) Aplicatia"Evident5 chitantiere" este destinategestionirii taxelor ia bibliotecaUniversitdtji. Generator Rapoarte. Aplicatiapermite gtergerea introducerea.relele calulatoare: relele de (Sediul 3 Central Bibtiotecii al de .esteun instrument managementgestiunii de al evalua stocurile mitcArile cadruluneigestiuni. Cititoare barcoduri: 8 cititoare barcoduri de de Nr. de Administrare (Worldpac) OPAC..106026 .9966cititori Aplicatii software dedicate: '1. lmprimante: 6 imprimante dintre care: 1 imorimantd retea de .294titluri documente electronice articole . Circulatie.2006: titluri ci4i . permite evidentd in Aplicatia o 9i pe clarAa mi$cdrilor materiale furnizori/clienti. datelorreferitoare incasdrl.1117 titluri reviste .24084 . WebOPAC . precum$i modificarea.

de Aplicatiaeste disponibjta utilizatoritor pe bibliotecii.'imprumut" contine Bazade date asociate aplicatiei numegte se date 9i referitoare imprumuturi: permis. . precum referitoare stasuri. ofere informatii despre activitatea didactic.stergerea referitoare reviste. Aplicatiapermite introducerea. care: din . 9i Aplicatia introducerea. o valodle necesare calculului conlinute program. 9i .numar. Aplicaliisoftwaredestinate utilizatorilor Aplicatia"Personalia"poatefi accesatide pe site-ulbibliotecii. la permissau nr. de $i rapoarte efectuarii cautari.analist programator: 1 - l) . la nr. Aplicalia introducerea.Evidentd Evidente imprumuturi (imprumut) .distruse sau valorii documentelor deteriorate cdtre cititoriibibliotecii.ulterior de incheierji permite inventarului. destinata este efectuanl inventarului stocului reviste biblioteca de la precum generarii Universitatii. din conform legislatiei vigoare.precum gi datelor la raportariin functie optiuni. inventar. $i volum..Aplicatia imprumuturi" este destjnatdgestionariisimplificate imprumuturilor a efectuatela biblioteca permite universitdtii.pretde pret (calculat program).bibliotecaristudii . nr.uoal. Baza de date asociata de aplicatiei numeste se "reviste" contine datereferitoare reviste: la tiflul.. a 9i Formulare electronice pentru referinle pin emait (pe site-ul bibliotecii www.ro ) Actualizare pret documente (actualvet) . un soft este generarea paginilor care permite web personaleale cadrelor didactice. fiind in Personalul Bibliotecii Numer de angaja(i bibliotecii: . . gtiintificd acestora.inginer sistem: .rosectiunea la Seryicr'i. inventar. imprumut.cu studii de biblioteconomie (cursuri posfliceale) : . 5.lib. denominat prin etc. dincare total ai 24 : cu superioare: dincare: 14..universitalii. site-ul bibliotecii www.. de lnventatreviste(invrey) Aplicatia "lnventar reviste.l de 1 .modificarea.. returnare. datelor precum cautari referitoare lmprumuturi.lib.. la gigenerarea liste.uoal.cu studii de bibliofeconomie z cu medii:8. gtergereadareror modificarea.bibliotecaristudii (cursuri postuniversitare): . inventar. Aplicatia nu folosegte bazade date.Aplicatiarealizeaz| aclualizarca prelului pentru oricedocument bibliotec. gtergerea modificarea. dupa nr. in fiind necesarapentru recuperarea pierdute. date dati etc.ISSN..

reviste.3 posturi 4.nginer sistem de analistproglamator (2 posturi) L Secliideimprumut 2. seriale. 3. din 8 posturi pentru birouprelucrarestudii posturi avearesponsabiliEti superioare de va $ef gtiinta (studii specialitate in bibliologie informerii): de lunge durate $i de 2 posturi bibliotecar.BIBLIOTECA ORGANIGRAMA SENATUL UNIVERSITATII DE "DUNAREA JOS" BTBLTOTECA sEFSERV|CtU BIROU PRELUCRARE DOCUMENTE CALCUL OFICIU SALA MULTIMEDIA BIROURELATII CU PUBLICUL 1. bazede date . Informare bibliografici.3 posturi 2. Sili de ledure ( l3 posturibibliotecari) TOTAL: 24 de posturi BIBLIOTECA: SEFSERVICIU studii superioare lunge de duratd. indexare coordonata .IMPRIJM'JT INTERBIBLIOTECAR:CAfi. documentae I post ( Tolal8 posturibibliotecari) . evidentic54i. Achizilie. Catalogaro. documente electronice 16 .Schimb siimprumut interbibliotecar. post -1 clasif icare. studiide 1 post bibliotecarinformerii : specialitate in bibliologie ii itiinta BIROU PRELUCRARE DOCUMENTE: de unul bibliotecari distribuite conform schemei maijos.studiisuperioare lungdduratd SCHIMB INiERBI BLIOTECAR.

documente electronice I post bibliotecar studii superioare lunge de duratd catalogare. indexare coordonatd: tezede doctorat.A.studiisuperioare lungddurate de reviste. medii superioare scurta lunga .2 posturi durata 17 . studii superioare scudi. reviste I post bibliotecar studii superioarecatalogare. indexare coordonata documente.U): posturibibliotecar studii medii. studii superioare scurtd de sau lungd durata .2 posturibibliotecar studii lungd durata + SALADE LECTURA SECTIE 1MPRUMUT DE ffITIALA BRA\ILA)'. control autoritate bazede date I postbibliotecarstudii superioafe lunga de durata catalogare.2 posturibibliotecar studii lunga durate (FILIALA SAL/4 LECTURA REFER"VIE DE S' STIINTE ECONOMICE SI UMANISTE): medii. clasificare.I post bibliotecar. EVIDENTA: rcviste.. SALi DELECTURI4 (SEDIUL CENTRAL): medii. baze de date 1 post bibliotecar.sau de . studii superioare scurte de . studii superioare scurtd de sau . studii specialitate de in bibliologie infomariii 9igtiinta SECI'EDEIMPRUMUT CENTRAL): 1SEDIUL posturi bibliotecarstudii medii.IE I CENTRAL): posturibibliotecar studii 2 medii. studii superioare scurte de sau . cdrti. din de unul posturi avea pentru birou publiculstudii va responsabiliteti Sef felatii cu superioare lunge de durate. clasificare.1 postbibliotecar studii sau de sau durate + + MTJLTIMEDIA SALADE LECTURA SECTIE 1MPRIJMTJT DE (BIBLIOTECA FACULTATII MEDICINA): DE bibliotecar studii medii superioare scurtd lunge sau de sau .2 sau lungd durati ( SEDIUL SALi DELECTURA + sALi REFER. electronice.studiisuperioare lungedurate de ACHIZITIE. referinte traditionale referinte e-mail 9i 1 post bibliotecar studii superioare lunge de duratd BIROU RELATII PUBLICUL: CU '13 posturi bibliotecari distribuite conform schemei maijos. catalogare retrospectvA INFORMARE BIBLIOGRAFICA. clasificare. indexare coordonatd: documente cd4i. DOCUMENTAREalcetuire :instrumente prin bibliografice.E.2 lungidurata (FILIALA SECI'EDEI'I'PRUMUT S.

Achizilie. clasilicare indexare coordonati 9i publicalii 6.a!ize-sis9!cc!. Catalogare. Seclii lmprumut de 10. lichidarea. Oficiulde informatizare. documentare privind nr. .tieasupraofeftelor editorialedin cataloageletradilionale ti onJine ale editurilor. Dublice 1792124. 9i a sugestiilor dinseciorul venite relatii publicul bibiiotecii.12.achizilie. Achizitiecdrtistr5ine a Lansarea procedurii achizilieln bazareferatelot de de primitede Ia facul6fi/catedre: achizilie a prospectarea pietii. a lnformarea facul& br Si catedrelordin cadrul universiteli pdn semnalarea n6u6litor editoriale domeniulrespe6tiv.c a lnformareacelor din sectorul achizilie al bibliotecii asupra cerinlelor ti necesite.-a!.Schimb intern internalional de 9i 7. lnformare bibliografice. din a Achizitiapropriu-zise . analiza intermediarilor: ofertelor t8 . Achiziliepublicatiiperiodice. de . cu al dinpartea utilizatorilof.'lO.2OO4 angajarea.analist superioare lunga de durate de soecialitate infofmaticd). bibliografiilor pentru facultative obligatorii fiecare disciplind. multimedia SalS 9. a Analiza informaliilor 9i selec. Evidente ca4i 3. a lnformareasectorului achizi.dintre care: 1 post. a dezideratelor cadrelor didactice. de donatiici4i . platacheltuielilor bugetul ordonantarea din Universitelii de ii 'Dun5rea Jos" gi oragnizarea. o intocmirea cereriide ofertd cdtreintermediarii cafte de streind vederea in stabilirii maibunpret a celor celui $i maiavantajoase condilii livrare. Proceduri lucru.2002 1. b&!!aree.+ OFICIUL CALCUL SALAMULTIMEDIA: DE 2 posturi.se aplice Dispozitia 721111.tilor utilizatorilor ti anume: qi a planurilortemelor cercetare gtiintifice cadrul de din facultdtilor: . lmprumutinternsi internalional publicalii de 8. donaliice4i 2. in PROCEDURI LUCRU DE '1. Evidenta 5.tia documentelor. bazede date. publicatiilor periodice 4.Selide lecturd I 1.inginer sistem studii de superioare lungd de dura6(studii de sDecialitateinformatice) in programatorstudii (studii 1 post. evidenta9i raportarea angajamentelor bugetare9i legale in conformitateOrdinul cu Ministrului finantelor nr.

vederea stabilirii existentului. cu referatul comanda.expedierea .Evidentici4i de . identificarea neregulilol. . I platdconfomfactuii: a intocmirea odonanFriide a intocmirea (utilizAnd receptie noteide softulGestPro).oblinerea aproberii de cAtre lot irctituliei.e!!iler-Ce-934i proceselor a lntocmirea verbale predare-pfimire serviciul de cetre contabilitate. lor po$te. .ucrsreeie!. intocmirea notelor prospectarepietii. a intocmirea ordonantdrii platdconform de facturii. Si a lntocmirea corespondenlei cete furnizorln vederea semnaldii nereguiIor depistate. .fax. intocmirea (utilizand noteide receptie softul GestPro) semnarea $i acesteia cdtrecomisia receotie. Achizilie carteromaneasca: a prospectarea piefii: (e-mail. intocmirea initiinqri cAtrefacultatea/catedra. Pre!. in fax) pretului/publicatie. a redactarea comenzilor ferme. a intocmirea justificative privind procedura notei de achizilie.a lntocmirea studiului piata(analiza de pretului/publicatie la cursul valutar zileirespective) al stabilirea intermediarilor ca$tigdtori. de de a transmiterea documentelor menlionate serviciul catre contabilitate: a redactarea scrisorilor multumire de cAtre donatori: a semnarea expedierea corespondentei. ii 2. pogtd. . valoarea achizitiei/cod CPV. a consultarea editurilor telefonic. expedierea .i semnarea acesteia cete comisiade receptie: de a vizarea cAte controlul financiar-Dreventiv a facfurii: de a transmiterea facturiicete serviciul financiar vedetea ln efectuAi ple i. a intocmirea justificative privind procedura notei de achizi!ie. Eyice4a_se4e: a arhivareadocumentelorde intrare (evidenla orimare): a in formetraditionaldprininscrierea Registrul in de MiscareaFondului: a 19 . . lor conducerca prin a Receptionarea inregistrarea documentelor intermediul si aplicatiilor specificede contabilitate semnalarea intr6rii si @: a receplionarea publicaliilor (confruntarea coletului factura. speld.fax. a redactarea comenzilor ferme. obtinerea aproberii lor de cetre conducerea institutiei. Si a intocmirea propunerii angajareunei de a cheltuieliSi angajamentului bugetar. de a propunerii angajare uneicheltuieli a Tntocmirea de a $i angajamentului bugetar. valoarea achizitiei/cod CPV. Proceduri lucru.persoana de in carea solicitatachizilia.

utilizand TinLlB. contact).a in forme ebctronicd sistemul Tn integrat bibliotece prin de completarea campurilor (nr. cota pret/ex.dateintrare.completare corectare 9i (coteduble. din pierdere proDus€ scedere): si Dentru a radiereaacestor publicalii din registrul inventar in bazaactului aprobatde conducerea institu. gtampilarea publicatii pagina titlu. a inventartereapublica. preyex.tiilorintratein bibliotecdpe fiecare stoc facturd/proces verba. generafea automata numerelor inventar cazul a de ln titlurilor maimulte in exemplafe. realizarea operaliunilorexport sistemul de din integrat pe de bibliotece princdutarea datelor intrate fiecare programul stoc. intrare RMF. realizarea operaliunilofimport sistemul de din integrat generarea de bibliotecAutilizand softul pentru TG rapoartelor. localizare. pe fiecerei de pagina controlgi pagina de ultima tipdritd. inscriefea registrul in inventar autorului tiflului a Si publicatii. .nr. bibliotecd inventar. . filiala. .Inventar cdrtilof atagarea cu pe al 9i pagina titlu. date r evidenla retrospective . nereguli neuniformitatea scrierii inventarelor etc. a editareaprocesetorverbalede predare-primirecdtre sectiile de imprumut 9i sdlile de lecturd: . completarea pentru figierelor autoritate de edituri (adrese. r anserarea coperta pagina titlua coteide pe gi de format. inserarea unicat modului repartizafe pe a de a dubletelor.) exemplar. de a evidentaelectronicd: . fiec6rei impreuni cu datete identificare de (locapariqie. specifice crt. lipirea documentele pe destinate imprumutului a fisei termen restituire. . . evidenta iesirilordin biblioteci (publicatiirezultate casare. . inserarea numdrului inventar de deasupra Stampilei. . provenienla publicatiilor). Si nr.. completarea blocului inventar sistemul din integrat de (nr. din sene de lecturd: a predarea efectivda publicaliilor cdtre gestionari. editura. . de a evidentatraditionalA: . an cota. datafacturii. aparitie. de cetre a editareati lipirea pe cotor a etichetelorcu cheterizarea pentru publicaliile destinate accesului liber la raft. r Drelucrarea datelor rezultate vederea in finalizdrii procesului verbal predare-primire gestiuni.tiei : a numerul inventar pretul taiecu diagonale culoare de se de 9i rosie: 20 .). in localizarea).de donalie(evidenta secundard): a listarea barcodurilor nr.

.nr.achizilie publicalii periodice. . cercetetori): . publice 1792/24. inscrierea capitolulletiri din Registrul Migcarea la de a Fondului a pozi. stocul a la rubrica (mentiuni) specificd observatii se numdrul data 9i actului scoatere publicatiei de a respective evidentele din (procesul bibliotecii verbal). Proceduri de lucru .crt. .valoarea totald volumelor a casate. a titlurilor urmeaze fi ce a pe in abonamentelor anulurmdtor achizitionate cadrul (transmiterea cutitlurile abonamentele listelor din curente. conformitate ordinulMinistrului a lnformarea.nr. a lnformarea faculfililor Si catedrelordin cadrul universi6lii prin semnalarea noutdrilor edibrtale din domeniul respectiv. venite cu al dinpartea utilizatorilor: a nevoilor informationale diferitelor ale categorii utilizatori de (cadre didactice.2004 gi cheltuielilor bugetul din Universitdlii de ordonantareaplata .secompleteaze numdrul curent RMF din iesife corespunzator eliminat.zisi: procedurii. (lista conditii de acces deachizitii de titlud. sugestiilor dinsectorul relatii publicul bibliotecii.2002 cu finantelor nr.. titluri): online anumite la 2l .tieicorespunzdtoare actului/tabeluluilprocesul verbal intocmit de gestionarul care ui ProPune casareaPubIi calii Ior: a .10. analiza selectia: si a lnformareacelor din sectorul achizilie al bibliotecii asupra nevoilor informationaleale utilizatorilor Si anume: . lichidarea. . . a Analiza informatiilor gi selec. studenti.i onJine ale editurilor. specializarilorcursurilor existente cadrul in facultdtilor ii universit5tii .data publicatiilor. punerea dispozi_tie la semnalarea nouta!lor sau a de sau furnizorilor): cataloageloredituri a cataloagelor publicatiilor periodice urmeazd fi a Stabilirea ce a titlurilor primite la facultili pe abonate bazareferatelor achizitie de de gi apfobate cdtreconducerea de universitdtii.tia titlurilor in vederearealizdrii abonamentelot anuale: a Supunerea analize spre catedrelor specialitate cadrul de din facultetilor universitetii. a initierea lansarea 9i procedurii a intocmirea caietului sarciniin de vederea lansddi gitermene livrare. baze de date privindangajarea.Sidata verbal. tabelului/procesului a .12. nr. doctoranzi. a Achizitiaoropriu. .nr.Dunerea Jos"9i evidentagi raportarea angajamentelor bugetaregi legale in oragnizarea. lnformareasectorului achizilie asupraofertelor editorialedin cataloagele traditjonale.RMFlegire. a statisticaanualdptivind capitolul Recapitularedin Registrulde Migcarea Fondului. 3.totalde volume casate: a . ie$irii o . a temelor cercetare cadrul de din catedrelor soecialitate de ale universitdtii.se aplicd Dispozitia 721111.

datafacturii. provenienta publicatiilor). completarea campurilor specifice crt. a notarea elementelor identificareperiodicelor de a periodicitate. Proceduri de lucru .de inventar serialelor cu al 9i pe atasarea pagina titlu. pe a notarea numirde numer Deriodiculuimasufa a intririi lui in bibliotecS. de a a in formdelectronicd sistemul in integrat bibliotece-pdn de (nr. de . de a derulareprocedurii a transmiterea invitalie participare. intocmirea dosarului achizitie: a de a publicarea anuntului participare de la licitatie: a intocmirea comisiei evaluare.. a inseratea gtampilei numerului inventar de deasupra (seacorda singur pentru un numdr inventar de toate numerele alcdtuiesc volum bibliotece): care un de a evidentaelectronicd: . in de a Realizarea gi semnarea publice contractuluide achizitie pentfu publicatii periodice abonamente la strdine sau romane$ti.de pagini. furnizoruluiln asupra scris netransmiterii exemDlare unor din cadrul abonamentelor. a Urmdrirea deruldrii contractuluiin anuntarea timp. transm itereainf ormatiiIor i prin email cadrelor didactice).procedurii achizilie a alegerea (cerere ofertd de de sau negociere o singurd cu surse)l a alegerea ofertantilor. recuperarea valorici exemolarelor a carenu au fostexpediate). . gtampilarea publicatii pagina titlu pe fiecarei de ii pagind ultima tiperitd . de aparitii. furnizot)in Figele eviden. a lnformarea utilizatorilor ( lista de titlu pe site-ul web al bibliotecii cu Ii nkuri cdtrep ubli ca.dati intrare.): a listarea barcodurilornr. de . S nr.tiIe ful l-text onli ne.tA de preliminar4 ziaresau Figele evidenqpreliminare de rcviste. nr. primirea deschiderea ofertelor. evidenta trcditiona6: a Tnscrierea in registrul inventarvolumuluide de a bibliotecd reviste/ziare functie nr. a inventarierea publicaliilorintratein biblioteca fiecarestoc pe facture/proces verbalde primire(evidenta secundar. a arhivarea documentelor intrare(evidenta de Drimari): . Si a linalizareprocedurii 9i administrarea contractului a Alegerea ofertantuluigi atribuirea contractului functie in de conditiile stabilite caietul sarcini. in forme traditionalainscrierea lunare/trimestriald/semestriale/anualA a abonamentelor in Registrul Mi$careFondului. in de nr. Exemplare. .evidenla publicaliilor periodice a Evidentaperiodice o eviden!a preliminari (titlu.

analiza de ceutarea Tn titlului bazele dateproprii ln altebazede datebibliografice de Si pentru disponibile online evitarea unorerori. date Si/sau . dupe ISBN. a editareaproceselorverbalede predare-primirecetre secliile de imprumut gi sdlile de lectura: . realizarea operatiunilor export sistemul de din integrat pe fiecare de bibliotecd princautarea datelor intrate programul stoc. respectiv de prin reviste altepublicatii sau contractate abonament. o studiul documentului al altorizvoare informatie vederea sau de in stabilirii tuturorelementelor descrierii bibliogfaficet instalarea CDRoM-urilor pentru a putea accesa documentulelectronic. de bibliotece de inventar. caracletizeaze document. suntcerintele care minime sistempentru de vizualizarc audilie. de edito(i). stabilirea introducerea vedetelor autor(i). lui insd. a editarea proceselor predare-primire verbalede cetreServiciul primirea financiar-contabilitate carese constata in . tezede doctorat. de citre a predareaelectivd a publicaliilor cetre gestionari. pretul. filiala.catalogarea. Proceduri lucru.a completarea blocului inventar sistemul de din integrat (nr. utilizand TinLlB.cu eventualele legSturi aferente. unalt o stabilireaautorilorlucrdrii. efectuarea ceuteri altor (de relevante ex. completarea campurilor macheteicorespunzitoare tipului de document.se realizeaze conformnormelorstandard internationale (lnternational ISBD Standard Bibliographic Description): . Analizadocumentelor provenite la compartimentul de achizilie9i evidenle ce4i9i periodice. indexarea coordonati documentelor a Cataloqarea documentelor . titlului o stabilirea documentului. DVD-RO|\4. jntegrat operatiunilorde dinsistemul import ' realizarea pentru generarea de bibliotecd . o stabilirea tipului serial.). consultarea de in o introducerea documentului bazelede date.prin luna/trimestrul/semestrul/anul a numdrului ziare. care. de CD-ROM. nr. Introducerea programul bibliotecd folosind descrierii bibliografice de TINLIB 400. prelucrarea datelor rezultate vederea in finalizarii procesului verbal predare-primire gestiuni. a titlu.utilizand softulTG rapoartelor . microfise etc. modulul catalogare. titluri Ceutare/Editare titluri sedale.a vedetei uniformede autor. localizare.Detinute. material audio-video). yizualizarca (ce tipului informatie de continut tip de figiere. o stabilirea tipului suport(hertie. clasificarea.pentrua preveni dubla inregistrare aceluiagi sausuprapunerea cu un titluidentic.ISSN). prin fisierelof autoritate. prin paginii titlu. folosindoptiunile caracteristice fiecerui de document: tip Cdutafe/Editare ci(i. de 5. vederea in completerii acestor in inregistrare. formatul acestora). publicatiei (carte.autor .Catalogare materiale AV (audiovideo). introducerea gi titlului. a completarea pentru figierelor autoritate de fufnizor.

la acest de catalog.Z. cuvintelor cheieadaugate titlului. titlu etc. care din and to Introducerea inregistrerilor bibliografice pe fige in baza de date. verificarea corectitudinii titluluigi a celorlalte date introduse. carte-Av. bazede reciprocitate. a vedeace indicide clasilicare s-aualocatacestora. de pentru se renunta.Stabilirea vedetei/vedetelof subiect. a colatiunii...se rcalizeaze ajutorul cu sistemutui (Sistemul C. utilsaajungd documentul din de al filiala. timp.divizionarei. interngi internalional 6. a subiectuluicare este tratat preponderent. este dac5 cazul. de folosind CZU.U. ales a vedetelor de subiect. trimiterea scrisori publicatiile pot fi oferite cadrul de cu care in schimbului partenerilorschimb interbibliotecar. publicare.). serial-AV. ln baza date pentru de sau de disponibile online. etc. a in tip documentelor vechidin colectiile mai bibliotecii in . Stabilirea indicelui clasificare. $i cataloqare retrosDectivi periodice cataloagelor fise avandin vedere pe Verficarea actualizarea a 9i modificerile decurg Extentions Corrections UDC. coteide format. 24 . titlului a uniform. loc an a ISSN-ului.baza pe indicelui sauconstruit. Intrarea gestiune documentelor schimbinterbibliotecar prin in a de publicatii realizeaze trimiterea primirea publicatii cetre prin se de de $i parteneri schimb. a temelor tratate baza chiara documentului considerat. Salvarea inregistrerii verificarea datelor introduse.Schimb de de publicalii . termenilor tezaurdupe regulile construire de a tezaurelor. de aparitie). si Clasificarea indexarea documentelor. cazde eroare. . li Folosirea acest in gi a sens indicelui edilie limba CZU in engleze a tezaurelor. a realizarea eventualelor (cartelegdtufi serial. Clasificdrii Zecimale Universale) tezaurelor. Completarea document cheterizerii bazaindicelui clasificare pe pe gi a de a tabelelof autori/titluri. gi o salvarea inregistrerii verificarea modului locului careapare in $i aceasta afigate. va aveain vedere salade lecture careestecel mai gi Se in punctul vedere utilizatorului. Stabilirea continutului. postfetei. . Cautarea documente-titluvedete subiect altor cu de similare apropiate sau pfoprie in altebaze date. pentru delimita cuprinsului. Schimb intern international publicalii de 9i . .eventual Extentions and Corrections. de . menlionarea responsabilite{lor.Catalogareaclasificarea 9i regim informatizat. a Si . pe de procesului schimb presupune a Desfagurarea parcurgerea de mai multoretaoe. .colectiv. de . a datelor (nume editoriale editurd. de elaborate Cutter. Construirea unui indicecompuscare se reflecteadecvat conlinutul documentului.subiectului a pe documentului. ln revenire corectare. Completarea. Proceduri lucru. eventual bibliografiei a a subiectul tratat 9i a ne face o idee cat mai clari despre acesta. cu verificarea etc. Cercetarea introducerii. fi$ierelor autoritate de respective. retroconversie. eventualelor de a relatiiintre diverse domenii ale cunoasterii(dacA este cazul).ISBN-utui. prefetei. .

pdstreaza copiea Procesul se o Verbal semnatd contabilitate. completeaze se un ProcesVerbal. tipul adresa de expedtere. trece o -dupaprimirea de de se la completarea programul in TinLlB. de lotului cA(i de la sectorul catalogare.reviste.Nota de la Receptie(NlR) realizatdcu ajutorulprogramului cestPro in 2 exemplare. alegereapublicatiilor considerate necesare trimiterea unui respuns $i parteneruluischimb de I primjre publicatii.alocd registrul inventar se in de un num5runic pentrufiecarecartein parte.in 2 exemplare. Localizare. NIR-uleste apoi semnatde comisia receptie. toatedatele inventariere lotului cu de a respectiv. lor. Numar Inventar. se '17 pagina de control biblioteciiultima pagina publicatiei). din nr.Si se completeazd cu datele ce4ii respective cempurilespecificedin Registrulde pentrumonografii. tine evidenta fisa de se primite.l V . microfi$e. ex de rdmene bibliotecd. fiind de lotului '1 fespectiv. de doctorat. Clasa unitate. NIR-ului datde numerul RMFalocat nr.prin pogte. pret) Cotaexemplar. pagina de control biblioteciiultima 17 a Si paginaa publicatiei). o se trece evidenta la individuald. gi se tine evidenla corespondentei partenerii evidenta publicatiilor cu expediate cetrepartener schimb: de a Primirea publicaliilor cadrul in schimbului: publicatiile La diverse intervale timpse primesc de expediate partenerii de de schimb insolite o listesau un proces de verbal predare-primire. registrul intrare da nr. care se adauge. pA(ii de evidenFpentru a fiecarecartedin lot( se completeaza urmdtoarele campuri: RMF. Filiala. de 9i primite cadul Tipurile publicalii de in schimbului cA(i. sunt: CD-uri. sursa exemplar. a a se 9i lipegte eticheta barcod cu conlinand numdrul inventar de unic alocat. realizeaze de a se evidenta globali. se completeazd partenerului schimbrespectiv. confirmd la fiecare primirea prin posta de se traditionalii saue-matl.. teze a Evidenta publicatiilor primite cadrul in schimbului interbibliotecar: gi Pentru_ monografii(ce(i tezede doctorat): o ln Registrul Migcare Fondurilor (R[/]F). Stampileaze publicatia( primapaginS. in celdlalt exemplar insotit procesul de verbal esteldsatla contabilitate. specificend: num6r de valoarea numerele de 9i inventar.pretul numiruluide documente publicatiei. publicatii. in funclie dimensiunea se alocdo cotede format de cd4ii $i uni c i (1. de se primirea publicatiilor confirme procesul verbalde 9i/sause semneaze predare-primire se returneaze partenerului schimb. trimit in de se la ce4ile departamentul catalogare o se completeazd registrul intrare de specific sectorului schimb de publicalii.V ) ll o dupdinregistrarea acestmoda lotului ceti prelucrat. l l l . Procesului de va Verbal.primirea listecu publicaliile de oferite spreschimb partenerul de respectiv. procesrealizat in TinLlBpe bazaceruiase face tot predarea-prjmirea gi de publicatii sectorul intre schimb publicatii de relatii publicul cu r\ . o -setrecela realizarea raportului: Proces verbal predare-primire de a publicatiilor. Inventar(Rl) numArul unic alocat se trecepe publicalie( pdma pagina.

Si pentru notacareestedat6la contabilitate. . . intocme$te se Notade ComandA multiplicare se tr:mite departamentul multiplicare universitAtii. lll: Electronicd. ISSN 1584-0409 9i Fascicula Nlatematicd. stabileSte se numdrul exemplare vor de ce pentru autori. Asredllqrg3-eXgsls Pentru periodice(reviste. lV: Motoare afdere cu interne. .ziare): o inregistrarea traditionald documentelor evidenla a in contabile a bibliotecii: numArde Tnregistrare RMF (Registrul in Nli$cefll Fondurilor)alocarea numdr unui unicde inventar Rl (Registrul in $i Inventar) publicaliilor.sursaexemplar. o . international. . Automaticd. ISSN1221-4639 Fascicula Limba Literatura. Filiala. < o intocmirea Procesului verbalde predare-primirepublica. Mecanici TeoreticS.. de in cadrul schimbuluiinterbibliotecar publicatiise expediaze de "Dunarea Jos' revistaStiinlificaa universitilii: Analele Universitalii de Galati. 1221-4574 ISSN giAcvaculturd. (btanua4 ISSN1453-083X 9i gtiinta Fascicula Mecanicd X: ISSN Aolicate. Evidenla analelor . . unui de pretul ce va determina lucrerii respective. de ISSN 1221-4566 Fascicula Tehnologia Vl: Produselor Alimentare. Cazane Turbine. ll: Fizicd. 122'1-4612 Fascicula Constructii Xl: Navale. 1453-0821 Fascicula Pescuit Vll. sunt de de are fiindnecesare completarea formular aplicatie. 26 . Vlll: ISSN1221-4590 Fascicula N4etalurgie lX: l/]aterialelor. a Si o inregistrareaTinLlB. . o gtampilarea barcodarea cheterizafea acestora. . bibliotece.ISSN1221-4620 giTehnologia Fascicula Utilajul Xll: Sudarii. . 122'1-4647 Xlll: ISSN ii Fascicula Inginerie XIV: lvlecanice. Nr. se aducemanuscrisul pentru tiparire cAtre de redactorul saude citre Sef fascicolei secretarul respective. 1224-5615 ISSN XV:Educatie Fascicula Fizicd Management in Sport. ISSN Fascicula Tribologie. .ISSN1583-7181 XIX: . delinute. Invederea realizdriiin conditii procesului schimb necesare bune a de este "Dunerea Jos"Galati: uneievidente Analelor a Universititii de linerea . a a . depozit legal. procesul acreditare locanua fascicole acreditate CNCSIS. Informatice. . Clasa unitate. . modulul in la evidenti: noile numere intrate in precum datele evidenti(se bibliotecd periodicul din respectiv de 9i completeazS urmetoarele campuri: RMF. o . in gtiinlificeale universititii . 9i o titlurile intrate colectia noi in bibliotecii sunttrimise sectorul in de catalogare. Localizare. anale). (bianual) Fascicula ISSN1583-2074 (bianuah Fascicula XVlll:Filosofie. ISSN1454-9832 Fi XVll:Medicine. ISSN1221-4531 Fascicula Electrotehnica. realizarea Deviz Calcul. .tiilor a predarea publicaliilor cdtregestionarul la sectiade imprumut de 9i saude la selile lecturi. . include fascicole: ce 18 FasciculaEconomie Informatica l: AplicatS. ISSN 1221-454X gi Fascicula Frigotehnie. la de al tot 9i consumul materiale aicise intocmeste notapentru de necesare tiperirir. ts s N '1221-4558 Fascicula Tehnologiiin V: Constructia Magini. ISSN1583-512X Fascicula lstorie. schimb intern 9i fi tiparite(exemplare pentr. cuprinde unui de care Si pentru intefbibliotecar publicatii schimbul de fiecare revistd parte. clasificareindexaredocumentelor. Numer pre!) Inventar.

Statisticaspecificd national9i de 7. . a . completezd ce se formularul de pentru partener parte.se intocmegte Decont borderourile expediere. undese tfec ihitantele. intocmeste borderou expediere. se dupd cum a fost stabilit anteftor. . . (lnstitutul Editurilor National Statisuce).. . Dupa tipirire. 9i . intocmegte expediere fiecare in se un borderou expediere. completarea formular imprumut Tn biblioteci documentului solicitat cataloagele alealtor online din cautarea prin listei cererii utilizatorului bibliotecile intermediul de c6tre transmiterea documentul.pentrufiecarecoletin buletinul expeditie de parte. a . in se un de etern. . de a . trec adresele.imprumutulinterbibliotecar interna!ional . trecadresele. .pentruplicuri: pun publicatiile plicuri se in insotite de de se formularul expediere. . compleazd de se se pentrupo9ta.expedierea facenumai plicuri. . se ln Pentru schimbul plicuri: Expediere colete 9i in intocmirea unui referatde necesitate oportunitate. . . de eventualii rema$i expediere.se aplici Ordinul nr. bani din facturile. exemplarele repartizeazd. care se solicite $i pogtale coletelor cumpererii timbre sau de baniinecesari expedierii se ridice banii la casierie de pentru posta seintocme9te delegatie o coletelor9i se solicitao masindpentrupogti in vedereaexpedierii Dlicurilor un Cheltuieli Materiale. a . . a . .pentru colete: se ambaleazepublicatiile insotite de formularul expediefe. 5286 din 26 iulie 2004 privind aprobarea pentruimprumutul interbibliotecar emis de Ministerul Regulamentului Educatiei Cerceterii. Schimbextern: a se completeze formularulde expedierepentru fiecare partener parte. de Activitatea bibliotecii. . Proceduri lucru . . byblos direct sau cetrebiblioteca undea fostregesit discutii formularului imprumutinterbibliotecar de cAhe biblioteca transmiterea furnlzoare beneficiarului la sosirea documentului anuntarea perioada precizatide cetrebiblioteca pentru figei semnarea de imprumut furnizoare imprumutul intern: . publicatiilorln cadrul schimbului: Expedierea Schimb intern: a se intocmeste lista de expedieri functiede Dartenerii in fascicolelor vor fi expediate. . preluareacereriiutilizatorului unui de interbibliotecar. de Realizare statistici: International Publicatii(Biblioteca de Nationale a Statistica Schimbului Romaniei).

volum. soliciti detalii privitoare informatia la cdutate9i ajutd in (interviul referinF) formularea cererii de a ofere referintele$i detaliile tehnice necesareobtinerii informatiei a indrumd spreserviciul specilizat. . autori.pe se realizeazd baza formularelor standardizate: B gi C. transmis fax . an.loc de publicare. se realizeaza contracost. colecliile in bibliotecii . returnarea documentului cAtrebiblioteca furnizoare. in funcliede taxa solicitata biblioteca de furnizoare. cazulunorinformatii in ce depesesc competenta publicului salamultimedia a Asiqurarea accesului la pe O Organizeazeverificd accesul utilizatorilor statiile lucruoe ta de Si Sala multimedia a bibliotecii O oferi informalii despre modul utilizare statiilor lucru de a de pefmisele O verificd cititorilor lasalamultimedia de permisului a vizei O in cazul lipsei sau indrume cifitorul biroul spre de permise eliberare cititori pentru a Asiqurarea serviciului imprimare de cititor Dublicul preia clarifica O si cererea cititorului . Formularul se pestreazd cetrebibljoteca C de furnizoare. urmatoarele mentiuni: . adresa bibliotecii furnizoare. Asiqurarea serviciului training referinte salamultimedia de la si O rdspundela solicitareaunui cititor de la sala multimedia atunci cend existAdeficientein folosirea unor programe sau a tehnicii de calcul a verifice prinaccesde la distanfe localstareastalie'de sau lucru a software-ului Si . . data restituirii. . . Candbiblioteca estefurnizoarea imprumutului . . adresa bibtiotecij beneficiare. remediaze deficienta sau ofere alternative si/sau informeaze/instruiegte cititorul a ofer5 solutii complementare pentru evitafeain viitor a aparitiei deficientei O ofera referinte . tiflu. se trimite coletpogtal prin publicatia solicitate insoltade formularut B lmDrumutul extern: . se identificd cartea solicitat.Sala multimedia.Oficiul de informatizare. ISBN/lSSN. semndtura. cu A. Anual se realizeazestatistica imprumutului intern 9i extern de publicalii. se prame$te cererea imprumut de interbibliotecar formularul gi C B . taxelepostaleale transmiterii coletului sunt suportate cdtre utilizatorul de care a solicitat documentul. data. -pentruformularele B gi C se completeaze A. . Proceduri de lucru . urmdtoarele campud: Numerul cererii. 8. editura. editie. B la 9i .Formularul insotegte publicatia imprumut la restituire.Formularul se pestreazide cdtrebiblioteca A beneficiari poatefi $i prin sauprinposte. . .

Siconditii O oferi informatii despre taxe plate indrumii O scriedispozitia de cititorul cdtrecasierie Si O verifica chitanta cares-afdcutDlata cu serviciului O executd scanarea O verificd rezultatul operatiei Asiqurararea serviciuluide copieredocumente O preia$i clarifici cerereade crearenncercare de copierea cont cititorului O oferd informatii despreproceduri.8/1996)in cazul autor cfedrii cont unui nou O vefifica chitanta cares-afacutplata cu serviciului O solicite cititorului numerul contsaualegerea numer cont de unui de (incazul unui contnoude copiefe) O introduce numerul contin bazade datea serviciului de folosind aplicatia software dedicatd "Evidenta chitantiere" O creeazi/incarcd contul de copierela copiatorde la tastatura acestuta O face instructajul completpentru utilizarea conditiioptime a in (dacd aparatului esteun contnousaula cererea cititorului) O alimenteaza copiatoruluicu tavile hartie. coDiazdredundant arhivele execut5 m5rirea bazelor date(operatia de cROW 9i gi REORG asupra figierelor bazele date TINLIB) din de ale O lunar copiazdpe CD-ROM salvefile zilnice ale bazelor de date ale TINLIB 29 .taxe 9i conditiilegale(Legea dreptuluide nr. procedurS. condiliigraficegi legale (Legea dfeptului autor 8/1996) de nr. pentru O ajusteazd documentele (dacd imprimare estecazul) O scriedispozitia plat.a a a a O ofera informatii despreprocedure.tdtiintrelinere a bazelor de date utilizate de soft-ul de bibliotecd TINLIB a acceseaze localde la tastaturd serverul ruleaza ce soft-ul TIN LIB a verificd (numdr conexiur' stareade lucrua aplicatiei de curente deschise) a arhiveazebazele de date curente. procedurd. Siindrumd de cititorul cdtrecasierie O verificichitanta cares-afdcutplataserviciului cu O executd imprimarea O verifica rezultatul imprimarii Asiqurarea serviciuluide copieredocumente formatelectronicDe ln CD.ROM O preia $i clarificdcerereacititorului conditiiletegate(Legea ii dreptului autor 8/1996) de nr. taxe. Asiqurarea qestionarea si salvarilordesiquranti ale datelor O executazihic proceduri de salvdri de siguran. gi conditii O ofereinformatii despre taxe O arhiveazd (dacd documentele estecazul) O scriedispozitia platd indruma de cititorul c6trecasierie !i O verifice chitanta cares-af6cutplataserviciului cu O executd copierea O verificd rezultatul oDefatiei Asiqurarea serviciului scanare de documente O preiaSi clarifice cererea cititorului conditiite tegale(Legea 9i dreptului autor 8/1996) de nr.

folosind interfala acestuia potrivite O stocheazA CD-ROlVl-ulraftinoficiul calcul locatia la de la a Administrarea aolicatiilor WEBsi a bazelor dateaferenie de O instaleaze actualizeaze apficaliile seryer9i aplicatiile WEB 5i a instaleazi serverulWEBserverulde bazededate Si a actualizeazd estecazul) (dace aplicafiile server a instaleaza aplicatiile WEBcreate cadrul ln serviciului O verificd aplicaliile serverSi aplicatiile WEB jurnal ale serverului .tiide optimizare a salvdtilor de siguranle O face lunar arhivarea9i copiereape CD-ROM bazelor de date a ale bibliotecii. pune dispozitie intermediul la site-ului WEBal bibliotecrl a documentelor prezentarebazelor date de a de 30 . ale furnizorilor prin . a figierelor comune ale ulilizatorilor gi a site-ului WEB a Gestionareadocumenteloreletronice pe CD-ROMsi asiqurarea partaiirii acestora reteaua in intraneta universitatii O verifici corectitudinea datelor inscrise in procesulverbal de oredare-orimire a CD-ROM-lui Drimit O se informeaza asupra descrierii bibliografice a continutului folosind (TlNLlB) softulde bibliotece sau comunicand catalogatorul cu responsabil descrierea de bibliografice a documentelor electronice pe potfivitd O copiaze CD-ROM-u| serverul CD-ROlVl-urilocatia de la descrierii. verificeperiodic figierele WEB !i ale serverului bazede date de . structurile date$i algoritmii de grafica O realizeazd codul Si O testeaze optimizeaze aplicatia 9i a Gestionarea bazelor dateonline( abonamente) de O comunicdprin smail sau telefonic cu lurnizorul de aervicii a pune la dispozitie datelenecesare accesului onlinedin (in institulie stadiul initial) a informeaza solicita problemelor furnizorului remedierea in 9i informatiei accesarea O gestionezaconturile de administrcrc ale bazelor de dateonline a executa configurarile initiale conturilor administrafe ale de a verificaperiodicsituatiaaccesuluila informatie folosind interfetele administrare bazelor date de ale de O asigurcrea accesuluiutilizatorilor din univetsitatela informatie a asigura suport cadrelor didactice stadiul in initial achizitiei al bazelor date de a asiguraconditiile tehnice realizarii de prezentari.O concepe ii/sau instaleazA dupe cerinle programe care se automatizezesalvareaperiodicda hazelor de dategi fitierelor O veifice periodic corectitudinea func. verifice aplicatiileWEB instalateSi propunesolutii de (dacd optimizare estecazul) O fumizeazdstatistici de vizitare a aplica.tionerii programelor de salvareautomate 9i cautd solu.tiilorWEB a Creearea dezvoltarea aplicatiilor WEB si O analizeazd clarificd cerintele 9i O proiecteazd interfetele.

elimina incidentul o examinarea piesei (daca echipamentul este nu in pedoada garantie) de . aplicatii rulate. verificareadocumentatiei tehnice ii/sau a similare cazurilor documentate lnternet in a inlocuirea piesei defecte/consumate una cu similara dacaexista stoc.cazurilor similare documentate in Internet a comunicare producatorul cu software-ului prin: a eliminaincidentul . etc) o examinare echioament la distanta local(la de sau sediu la filiale) sau a daca incidentul necesita timp indelungat un de rezolvare. oferautilizatorului echipament un similar de schimb a incidentsoftwarel a determina prin: software-ul care3 generatincidentul a contextul. momentul frecventa aparitiei defectului Si a modul manifestare (simptome) de (Drocedun a contextul manifestarii incidentului executate.publica site-ul pe WEBal bibliotecii legaturile cdtrebazele de dateonline a informeaza e-mail prin cadrele didactice despre modalitatile gi de acces schimbarile aparute a Asiqurarea bunei functionari echipamentelor a decalcul sitehnicii O rezolva incidentele . solicitand detalii feferitoare ia: . momentul frecventa $i deaparitie incidentului a jurnal(daca a examinarea fisierelor exista) a examinarea documentatiei tehnice si/sau a cazurilor similare documentate lnternet in prin. efectuarea corectiisau actualizari de aplical sausistem operare de a reinstalare aolicatii sistem ooerare sau de a informeaza utilizatorul asupra lucrariiefectuate a instruieste utilizatorul a incidenthardwarel a determina care este hadwate-ul care a generat incidentulpin: a modulde manifestare. modul de manifestare. . echipamente pefi ferice conectate.momentul Si frecventa aparitie incidentului de a jurnal(daca a examinarea fisierelor exista) a examinarea documentatiei tehnice gi a . .sauscrieun referat in princaresolicita procurarea a solicitarea suportului furnizorului gi scrierea referat care prin echipamentului unui 3l . detemina natura incidentului(hardwaresau softward si pei odicitaIea apariliei ptinl a comunicare utilizatorul cu echipamentului.

solicita repararea defectului dacaechipamentul garantie estein gi O Evidenta echipamentelor. intruziunilor sau a si a virusuilot inform atice a instaleaza sistemede operarecare ofera maxlma protectie antivirus a instaleaza (acoloundenu este posibil altfel)aplicatii antivirus a asigura redundantapentru datele de maxima pentru importanta serviciu a verifica periodicsau la aparitiaunor evenimente suspecteexistentaunor intruziuni sistemutoe in securitate a aclualizeaza aplicatia antivirus lista de. implementeaza. care sunt instrumentele de informare pentru cititor (cataloageletraditionale. bibliotecii). subansamblelor a consumabilelor a tine evidenta pe echipamentelor a subansamblelor Si (informat categorii electronic) o tineevidenta fiselortehnice echiDamentelof ale a tine evidenta proceselor verbalede dare ln folosinta a 9i proceselor verbale constataredefectiunilor de a a jurnalizeaza pe fiecare starea consumabilelor echipament in parte format (in electronic) a Asiqurarea securitatiisi confidentialitatii datelor O concepe. virusuri $i (oaca cazut) e a izoleaza sistemul restul de retelei a verifica exista daca intruziunisau virusuri jurnal aplicatiilor a examineza fisierele ale a scaneaza sistemul fisiere sotturl de cu specializate a deviruseaza sistemul folosind antivirusul sau reinstaleaza sistemul a veifica peiodic si efectueaza corectii sau actualizari aplicatiilor protectiesausistemelor operare de de a se informeaza DeriodicdespreDosibilitatea existenteiunor bresede securitate aplicatiile in folosite personalul privitot la: O instruieste serviciului protejare a modul de antivirus a politica secu tatea fetelei de a confidentialitatea datelor 9. continutul modulde organizare colectiilor a Fi 9i programul lucru.verificdgi actualizeaza sistemul de securitateal retelelor serviciului a ia masui ca sistemeleserviciuluisa fie proteiateimpotriva distruqerilor intentionate neintentionate. instruireaSi informarea cititorilor in sectoarele relatii de cu publicul a intervievarea cititorului. Proceduri lucru. de la de puse la dispozitia serviciile cititorului.Sectiide imprumut de a Orientarea. modul inscriere biblioteca. a orientarea informarea privind utilizatorului ofganizarea bibliotecii Si (sectii filiale.catalogul 32 .

modulde utilizarecopiatoarelorla salile lectura a de de . care sunt instrumentele de informare pentru cititor (cataloageletraditionale. 10. a intocmirea propuse listelor publicatii pentrucasare limitade de in pierderi gestiune. a cautarea documentelor solicitate cetreutilizatorl de o efectuarea tranzactiei imprumut regim de in informatizat TLIB in a verificarea corectitudinii tranzactiei imprumut fisa cititorului de in ln TLIB a eliberarea publicatiilorrestituirea gi permisului.a a a a a pagiilaweb a bibliotecii). la in a verificari permanente. electronic. electronic. modulde utilizare copiatoarelor la salile lectura a de de . de gi Intocmirea expedierea somatiilorcetreutilizatoripentruintarzierea in restituirea oublicatiilor gianuala situatiei Statistica lunara a imprumuturilor. instruirea9i informarea cititorilorin sectoarele relatii de publicul cu a intervievarea cititorului: a orientarea informarea gi privjnd utilizatorului organizarea bibliotecii gi (sectii filiale. regulamente. modulde inscriere biblioteca. a asezarea documentelorraft( dupaformat depozite). Primirea gestionarea documentelor.catalogul paginaweb a bibliotecii). documentelor distruseori deteriorate de taxare a $i serviciilor a nerespectarii termenelor restituire publicatiilor de a 9i ) pentrucititoria imprumutate Si a ( Regulamentului serviciilor ( Bibliotecii UnivefsitatiiDunare Jos > . la 9i a verificarea cdtre gestionar documentelor primiteconfom de a Prccesului verbalde predare-primie. a descarcarea gi unitatilor imprumutatereturnate cetreutilizator. conform legislatiei vigoare. . la 9i a verificarea catre gestionara documentelor de primiteconform Procesul verbalde predare-ptimire ui . restituirea a vedficarea chitantelor. Recuperarea fizica sau valorica a publicatiilor pierdute de cAtre utilizatori ( a Conform Ordinului Ministrului Educatiei Cercetarii 4626din nr. Proceduri de lucru . lvlinisterutui Educatiei 9i Si Cercetari 46261 iulie2005). Asezarea raft. fondului in a de publicatii. Asezarea raft. 0. bibliotecii). 9i ( 21 iulie 2005 privindaprobarea metodologiei recuperare de a pierdute. continutul modulde organizare colectiilor a Si programul lucru. a Primirea gestionarea documentelor.Sili de lectura a Orientarea. m2 publicatiilor domiciliu lmprumulul la a orientarea informarea pentruregasirea utilizatorului informatiei 9i dorite a verificarea permisului utilizatorului. la de pusela dispozitia serviciile cititorului. regulamente.3 % din anuat(conform Legiibibliotecitor republicata 334din 2002 a Ordinului nr. de privire existenta a informarea utilizatorului cu Ia uneiamenzioentru nerestituirea a publicatiilor la timp imprumutate: a eliberarea unei dispozitii platapentruachitarea de intarzierilor in publicatiilor.

Inscrierea cititorilor. completarea cetrecititora uneiFlse contrcct de cititor. de 9i privind modalitatea inscrierela a informarea utilizatorului de biblioteca. gi l\4inisterului Educatiei Cercetatii 46261 iulie2005): N.9i oferirea spre consultare cadrul de lectura in salii .3 % pierderi gestiune. din anual(conform Legiibibliotecilor republicata 334 din 20029i a Ordinului nr. de preluarea pentru solicitarilor dinpartea venite utilizatorilof.asezarea documentelor raft ( dupaformatin depozite. de realizarea gi fiselortopografice aranjarea catalogul in topografic (ordonarea documentelor cotacartii). a inventarierea periodice.domeniu al cunoasterii. a rearanjarea rafta documentelor la studiate salade lectura. catalogul in electronic direct sau la raft) a verificarea permisului utilizatorului. 2 lmprumutul documentelor regimde salade lectura in a orientarea informarea pentruregasirea utilizatorului informatiei ii dorite(in cataloagele traditionale. a completarea buletin cererepentrupublicatia unui de solicitata din salade lectura dindepozitul publicatii sau de aferent acesteia. actelor a necesare a Regulamentului serviciilor cdtre Si cturcr.semnarea acesteia cetrecititor de a verificarea ln datelor inscrise Fisacontract cititorpdn confruntarea cu datele identificare cititoruluil de ale eliberarea dispozitii platapentru unei de achitarea taxeide eliberare platitor bibliotecii.(necesar statisticile biblioteca. titluri de Tn documenteinexistente colectiilebibliotecii. la de titlurilor carenu suntconsultate redirectionarea acestora cdtreun 9i fondlent publicatii). dupa permanente fondului publicatii salilecu acces verificari ale de din liberla faft. la asezafe pedomeniiln salile lectura). in a efectuarea evidentei cititorilor ffrecventa zilnica) a documentelor Si pt pentruanaliza studiate sala. semestriala anuala publicatiilor sau a a legarea periodice volume exemplarelor publicatiile din Tn a intocmirea propuse pentrucasare limitade listelor publicatii de in 0. transmiterea Si publicatii vederea acestora cetresectorul achizitii de in uneianalize ulterioare nevoilorinformationale cititorilorSi orientarea a ale achizitiei documente de cetre un anumitsector. o cautarea publicatiior solicitate. a permisuluicasierul la al a verificarea chitantei: a inregistrarea datelor de identificareale cititoruluiin regim automatizat in TLIB.in depozite.eliberarea vizareapermiselor cititori. a vedficarea de imprumut utilizatorului informarea gi fisei a acestuia cu privire publicatiile la imprumutate anterior care ar trebui 9i gi returnate salade lectura eliberarea document (numai la unui nou pentru cadrele didactice). o verificarea cititoruluiTLIB Fisei in a completarea contract Fisei cititor numarul permis semnarea cu de 9i acesteia catrebibliotecarul a verificat de care datelede identitate alecititorului: .

BibliotecaFacuttatiide Medicinal a verificarea dispozitiilor plata de a eliberarea gi chitantei incasarea sumei aferente taxei.&^o/l Ing. cdutarea surselor informare de . Si Umaniste. redacteazd.zilnic.Mioara Voncila Bibliotece $ef Serviciu .'c m^*:* 5-.trarile se in noi fac la inceputul anului universitar. de ordonarea acestora alfabetic pe ani. documentare 1. si Achitarea taxelor9i etiberarea chitantelor (sector retatii.. redactarealistelorbibliografice . se documenteazaIn vederea selecliei unor ti uri noi care pot completafondul de pubticatii ale bibliotecii : 5.q k"x^*. organizeaze publicd materialele bibliografice. tistarea cerceterii gi bibliograficepredarea acesteia beneficiarului 4. ti 2. contribuie la crearea de noi instrumente de informare a utilizatorului : Prof. a inregistrarea sumei. evidenta flselor cititor. de o verificarea completarea listelorde autoritate TLIB Dentru 9i in specializarile cadrul din ( universitatiipentru introducerea corecta a datelorin campurile validareLoc de munca sl Secfiedin cu macheta inregistrare de a cititorului TLIB) inregi.u publicut_ salalectura2 Sediulcentral. .Informare bibliografici. la cerereautiliratorului : 3. datelor cititorului (nume. pentru tipizate cererile cerceteri de bibliografice. realizeazA interviul cu beneficiarul cererii de cercetare bibliograficecompletarea formulareror .Dr nrffi "1. . inregistreaze prelucreazdcererile bibtiografice: Fi . efectuarea prooriu_zise cercetSrii . impreuna dispozitiile plata chitantierut cu de ta 9i Serviciul Contabilitate al . . permis) a tioutui nr. intocmirea dictionar termeni subiecrete pe unui de cercetarii bibliografice . oferd informalii de specialitate. si ' de taxaaferent aplicatia in software dedicata bibliotecii: a a listarea borderourilor sumeleincasate un chitantier cu pe gi predarea acestuia.Financiar Universitatii: a Statisticafrecventeicititorilor 9i a tiflurilor consultatein salile de lectura 11.salalecturaFitiata Stiinte de Economice . definitivarea sau reluareacerceterii urma ln purtate beneficiarul disculiilor cu cererii .a tiplarea gieliberarea permisului cititor. verificarile Deriodic. Proceduri de lucru .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful