P. 1
Biblioteca

Biblioteca

|Views: 45|Likes:
Published by Molnár Gyula

More info:

Published by: Molnár Gyula on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2012

pdf

text

original

B I BLI O T ECA

Misiune.Scop. Obiective
Biblioteca Universitdtii de esteparteintegrantd "Dundrea Jos"din Galati a participiprincolectiile serviciile sistemului national invetemant de superior $i 9i precumgi la activitatea de formare9i educatie, sale la procesul instruire, de Ea cercetare universitate. estesubordonatA din UniversitAtii de "Dundrea Jos . gi Bibliotecacolectioneaze, otganizeaze valorificafonduri de cAti, publicatii publicatii romanesti strAine domeniile seriale alte din specifice; de 9i $i gratuit colectiile studentilor, accesul la sale asemenea asigure cadrelor didactice <( de Universitetii Dunerea Jos >, este deschisa, insi, 9i altor $i cercetetorilor asigurand accesul nediscriminatoriu categorii utilizatori, de la informatii. face integrat bibliotecilor Romania. Biblioteca parte sistemul din al din in acest scop coopereaze bibliotecile cu centraleuniversitare bibliotecile Si institutiilor inveFmant superiofpentru asigurarea de maximeieficientein precum in colectiilor publicatii, completarea, organizarea utilizafea de 9i $i participd realizarea documenta16, activitatea bibliografica de informare la $i partajat a bibliotecii virtuale romanegti. catalogului national Biblioteca intretine 9i gi dezvoltA cu institulii, biblioteci, unititi de relatiide cooperare organisme, informare documentare, taraSisfainatate. din principald care se confrunti Biblioteca Problema cu Universitdtti, in prezent, necesitatea a elabora strategie dezvoltare se asigure o de este de care mentinerea aspecte unor tradilionale, ln acela$i dar timpse permitd crearea unei In organizatii receptive schimbare. concluzie la scopunTeBrbriofeciisunt: . Asigurarea colectii materiale referinta de de adecvate unei suslinerii programelor lnvAtamant de cercetare; gi de . Crearea mentinerea facilitati unor corespunz5toare de bibliotece; oferite Si . Asigurarea accesului colecliile la biblioteciigi serviciile de referinte la sale destinate cadrelor didactice, cercetetorilor, studentilor altof sau la alteservicii 9i de categorii utilizatori; . Dezvoltarea de schemei personal sistemelor de oorespunzAtoarelucru 9i pentru depozitarea conservarea selectarea, analiza, aranjafea, colecliilor, $i ca Si pentru utilizatoriloracestea; la accesul . Asigurarea fizic conditiilor corespunzAtoare punct vedere propice din de gi conservirii grUa cerceterii, ca materialelor in aflate bibliotecij; studiuluisi . Asigurafea folosirii responsabileresurselor fondurilor a financiare ale 9i printr-o indiferent proveniente, de administrare eficienti!i o dotare bibliotecii, pentru un al a adecvate personal s5 garanteze nivelcorespunzdtoracestora cu 9i putea asigura indeplinirea obiectivelor stabiliie. Pentru realizarea aceatot scopui, obiectivul Bibliotecii este sA a selecteze, calificecorespunzator sd asigurecontinuadisponibilitate sa $i pentrustructurarea personalului specialitate, de necesar colectiei, diseminarea informatiilorprestarea serviciilor. 9i Avandin vedefecaracterul specialal Bibliotecii slstemlntrodescf,is de (schimb de masa- princa4ile imprumutateii de informatieprin continuu in multitudinea servicii altor oferite) existi o preocupare continua stabilirea unei dar organizationale se rdspundd care cerintelor ce strategii gi a uneinoischeme (trecerea la o societate in in de informationala se manifestA prezent societate cdtre Societate Cunoasterii). o a

Atribu!ii,activitifi gi competente
Biblioteca urmatoarele are atribuliiti competente; participela activitatea gtiintifica de didacticS, cultural-educativa,cercetare de 9i perfecfionare din universitate, asigurand informareadocumentarea utilizatorilor; relatii biblioteci, institutii, cu organizatii personalitdti ale - intreline$i dezvolte Si gi vietii gtiintifice culturaledin tard 9i strdinetate, scopul intensificerii in circulatiei informatiilor $i documentelor; . acordi sprtinmetodologic cererebibliotecilor invitemantpreuniversitar la de Biblioteca in din Galati. universitetii, acordcu metodologia perfectionare de a personalului bibliotecile lnvilAment, perfectionarea din de asigurA calificarea, personalului, participarea prin personalului specialitate de la 9i reciclarea precum la stagii gi cursurile organizate lvlinisterul de Educatiei Cercetirii, de Si pregAtire de perfectionarestrainetate; in sau . organizeazi gi pe consfatuiri, de schimburi experiente, sesiuni simpozioane qi informare participA manifest6rile temede biblioteconomie documentarS, la pe de specialitate organizate plan nalional internalional, colaboreaze cu Si profesionale bibliotecilof invdt5mantdinalteretele; ale din organizatiile Si . incheieintelegeri, conventii, contracte organisme organizatii cu interne Si 9i pentru internationale activititi specifice. Pentru indeplinirea atributiilor, biblioteca desfd$oare urmetoarele activitetii . achizilioneazi publicatii altedocumente tareii str5inate; din Si lucririlecadrelor didactice cercetitorilor, tezelede doctorat - coleclioneaza ii sustinute cadrul in universitetii: schimburide publicalii9i altedocumente institulii, cu organizatii - realizeazi 9i personalite! vietiigtiintifice culturale tari 9i streinitate; ale din Si tuturor categoriilor de - organizeazapestrarea,folosireaSi prelucrarea proprii; documente colectiile din perimate punct vedere sau documentele din de fizic - verificagi eliminaperiodic gtiintific, prevederilor Tn vigoarei conform legale pentruconsultarea cdtretoatecategoriile necesare de de - asiguri conditiile gi utilizatod a documentelor, in sililede lecturd prin imprumut domiciliu; la imprumut interbibliotecar gi international documente; intern de - efectueaza prinbazele date,elaborarea editarea utilizatorilor de de - asigureinformarea 9i procesului ln de instrumente informare, functie cerintele de instructiv-educativ din 9i de cercetare universitate; pe colaboreazi lucreri la bibliograficede informare documentard editate plan $i local, national international; 9i privind participe informatizarea activitdtilor bibliotece, din la actiuni - lntreprinde gi retele sisteme informatizate tari ii streindtate. din

Spafiidestinatebibliotecii
Nr.clddiri: 4 (cu propriu celputinun bibliotecar Nr.biblioteci filiale spatiu angajat): 3 Si Nr.sec,tii Tmprumut de :4 Nr.selide lecturi: 6 totalA: 471,53 mp - suprafa!5 (total): locuri nr.locuri 246 Nr.deDozite:7 - suprafatd totale: 1127,13 mp nr.metri rafruri: de 6263ml - nr.metri rafturi 533ml - accesliber la rafl de : Suprafala destinatd (Salidelecturd, totala spatiilor bibliotecii sectii imprumut, de depozite carte9i birouri) de 1792mp dinhecare: de este Central1054 mp; - Sediul de EconomiceUmaniste475mp; - Filiala $tiinte Si Facultdtii Medicine150mp; - Biblioteca de Bibliotecii Breila 113mp. - Filiala din -

Golectiilebibliotecii
gi Biblioteca detine colectiile publicatii in sale rorr'anegti striine,in format gtiintelor (matematici, tiperit electronic, domeniile: sau din exacte fizici,chimie, (informatica, biologieetc.), gtiinteloringinere$ti electronice, electfotehnice, mecanic5, metalurgie, construclii nave,industrie de chimicd, constructii civile, pisciculturd), industrie hidrotehnicd, alimentara, sociale umaniste itiintelor Si jurnalism, (lingvistice, literature romana str5ind, drept, economie, sociologie, 9i gi filosofie, istorie, religie teologie). Componenta colectiilor pe tipui de docunente : (conform Numdr de volume total registrelor inventar): de 461673 volume Numdr titluri : 68900 cA4i titluri (tiUuri): titluri, care: Numdr reviste de 2622 din 1924 - romane$ti: titluri 698 - stf5ine: titluri Numar CD-ROlvl-uri: volume 352 - 296titluri : Numer STAS-uri35728 titluri/volume Numdr brevete inventii 15000 de : titluri/volume pe Num5r baze date de abonate, accesibile INTERNET: 3 Stiintifice - SpringerLink Interactive - Knovel Library Journals - Oxford gtiintifice acces gratuit INTERNET: pe Numer baze date de cu 2

- scoPUs

Village - Engineering Numdrcataloage bibliobcetI de Cataloage traditionale: 8 (deu c r u functioneazd): uc r 4' v g Er c q q v r n ! \ u e cendu l u u e l s d z d / . r 1999 rrJr {

tnstumente de infolmare a ulilizatoritor : (format bibliografic electronic) .Repertoriul bibliotecii .uqal.Site-ul .Ghidul bibliotecii www.Buletin publicatiilor periodice Repertoriul streine tezelor doctorat de .lib.ro .

Statistici perioada Intreri documente colecliile de in biblioteciiin 1997.2006: An '1997 Volumeintratein cursulanului 13551 6366 Totalvolume 445149 1998 1999 451919 459119 468078 475759 446474 451783 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 7200 8919 7681 9770 6657 9767 8163 9213 446004 452460 461673 Numarde volumeexist€ntein colectiilebibliotecii 480000 475000 470000 465000 460000 455000 450000 445000 440000 435000 E 430000 425000 19971998'1 200020012002200320c.4' 999 200520c€ ancalendaristic Numar volume de intrate cursul in anulul 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 19971998'1999 200020012002 200320042005 2006 an calendaristic .

64 31833.03 58832.97 26076.24 37394.Statistici achizitiicedi din buqetsi venituriproprii: Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nr.volume 2304 2057 2690 3373 1500 1220 701 Valoare lei 28937.31 60442.volume 423 2026 2314 20 654 1449 525 Valoarelei 6676.0'1 4426.11 29575.98 38495.59 Achizitiecarti .1a 33289.48 25241.92 Achizitie cani din granturi 80000 600co E 400m 200co 0 2m1 2cn2 2003 an calendarislic .96 45309.buget sivenituri proprii 70000 60000 50000 40000 30000 2AnO 1m00 0 E E 2co1 mO2 2gB 2W an calendaristic Statistica achizitii certidin qranturi sisDonsoriziri: A nul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nr.08 25187.

95 2002 2003 2004 2005 2006 1208 1123 1217 2762 482 Donatiicarti 80000 60000 -Eoooo 2m00 0 20@ 2901 2W 2003 an cal€ndaridic 2m4 2005 2006 in StatisticA achizitiipublicatiiperiodice format tiperit: Anul Nr.titluri 2002 230 235 2003 245 2004 2005 157 2006 98 Nr.Volume 156S 1589 Valoare lei 27810.volume 500 700 760 Valoare lei 86750 127644 175624 '152189 52853 1027 561 Achizitie revisieromanesti straine si 200000 '150000 E i 100000 50000 0 2003 20u 200s an calenda slic .54 10058.54 13243.16 52578.51 8739.Statistica donatiicerti : Anul 2000 200'l Nr.53 8555.

Statistica achizitiiSTAS-uri: Anul 2002 2003 2004 2005 2006 Nr. Springerl-ink o ProQuest Science Joumals o ABI GlobalInform o HistoryStudy Center o LiteratureOnline Engiaeers 21 titlud reviste o ASME .57 5290.22 .00 achizitie STAS-uri 6m0 5000 4000 3000 2000 '1000 0 Achizitii baze de date online : 2006: .95 lei 2OO7 i Springerl-ink " Library o Knovel Interactive OxfordJoumals " Y aloare'. 70799.volume 500 626 0 205 Valoarelei 2050.97 0 5316.American Socief OfMechanical online Valoare: 112707.00 2925. lei .

54 3669.tO 846.din tare .29 2507.nalional international documente Schimbul de Si Num5roarteneri schimbin anul 2006: de .65 13348.94 22671.15 231 17040.75 254 Expedieri de alocumenteln caalrul schifibului Tolalvolume Carti Valoarelei Vol.62 27477.51 de parteneri .din strdinetate 68 de Darteneridin 25 de teri lntefi de clocumente in cadrul schimbului Totaldocumente Reviste Volume Valoare Volume 385 930 907 1083 Valoarc din care I""" 301 247 Volume Valoare T TezeDoctorat l ei 2003 2004 2005 2006 739 1247 1329 1514 9436.5 0 272 822 772 617 I docunEnb inlrab si exliediale in cadrul schin{cului interbibliotecar 1600 1400 12gJ y 10oo €00 .5 Volume Valoarelei 0 20 3816 452 441 621 9725 6774.24 1846.54 1127.2 5925.14 4026.04 70 59 162 879. 5 eoo 400 N 0 2AJ4 . 477 Valoarelei 3816 9453 6484.8 5861.67 17729.44 6049.25 3337.94 22324.

2006: StudiucomDarativDrivind utilizatoriiBU Galat.doctoranzi didactice .UtilizatoriiBibliotecii Categorii utilizatori: de studenti la .cititori externi utilizatori temporari Numir de utilizatori inscrigiin bazele dateale bibliotecii perioada de in 2003.studenti masterat postuniversitar ii .cadre cadre medicale .salariati . 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Anul 2003 2004 2005 2006 Numdr utilizatori 5378 7221 8744 9915 utilizatorilor anul 2005: in Structura utilizaiorilor Galati2006 Bu Cateoorie Numar 9056 359 Studenti Cadre didactice l\4asteranzi Doctoranzi Externi Salariati 250 120 163 52 tr90% Utilizatori temporarl TOTAL 23 99't 5 10 .

Filozofie.S l i rl e1gi l eesl i \ 11 . din Stiinte 4085 143 Distributia utilizatorilor Facultati oe 81. de Economice Adminstrali€ s I Facu tatea Sliinte ll l drn r L a c J ra tei C aL]Llr€re./a tr loot \w"".. B5% a2A % de o Facullalea lMecanica de siSlilntaMalerjalelor r Facultaiea lMelalurgle lngineriaAlimenlelor trFacullaleadeSlinlasi de r Facultatea Medicina E s calculaloaelor de sFacultalea Inginerieeclrlca Suinla Fizca r Facult8lea Educale de de E Facultalea Stinte Filozofie leologe) de a Facultalea Ltere{lslorie. de 272 96 1988 Facultatea Stiinte de Economice Administrative si Inqineresti) Facultatea Cahul(Litere.pe Distribufia utilizatorilor facult4i: Facultatea Facultatea Mecanicd de lvlaterialelor Facultatea Metalurqie Stiinta de si Facultatea Nave de Facultatea Stiinta Inqineria de Alimentelor si Facultatea Medicind de Numarcititoli 1002 300 444 929 91 501 118 Facultatea Inginerie de Electrbe Electfonicd Si 9i Facultatea Stiinta de calculatoarclor Facultatea Educ€tie de Fizicd Facultatea Stiinte de de Facultatea Drept Teoloqie) Facultatea Litere(lstorie.

llbi lunie lulie Aug.liaimprumutudlor Anul 2003 2004 2005 2006 Total lmprumuturi 7243 9378 12502 11003 I E Frecventa cititorilorSi numirul de documente consultate silile de lecturd la 2006 Frecventa cititori din care : ci4i 6711 8410 ce4i cafti romanesti streine 4953 4032 5855 1524 din care Reviste Materiale STAS |an. Dec. anul20OG d DE 12 . Dec. regiminformatizat. Feb. Apr. 3340 1972 523 5146 3399 527 4385 2877 527 3805 2547 403 270 3685 330 124 500 3505 4501 3142 500 5348 500 4537 234 852 672 462 80 0 0 262 79 150 0 0 186 253 0 0 375 280 3364 6392 4319 5685 3781 5013 3319 39114 61447 53741 45583 135 8158 2174 123 2168 Frecventaciftori .Circula!ia documentelor Statistice imprumuturi documente. Sep.Oct. Mv. Mai 3916 3179 5123 6005 4736 7379 '1052 704 1100 528 580 212 100 370 referinti 153 250 283 2t5 4574 4839 7450 7793 6310 7019 5210 6491 6'13 203 120 341 366 378 312 291 292 205 350 lunie lulie Oct.hr.volurneconsultate & volune tr cititori 8000 6000 4000 2000 0 lan. Feb Mar. t\. in Vari.

9i pfezentari) (scripturi necesare administrarii retelei configurare . tipizate. statistica.fisiere statii lucru..14 statii lucru acces Internet la catalogul Si (OPAC) electronic Bibliotecii al 13 .jbox Sediul Central Bibliotecii al Procesor: Pll linux Sistem operare: de gi la stocate.gazduieste (aplicatia .Filiala $tiinleEconomice lJmaniste de $i linux sistem operare: de Firewall Servicii oferite: DHCP DNS.Sediul Procesoi: dualXEON Sisfem operare: de linux '10) pentru statii posibil Servicii oferitet Terminal server 4 existente( maxim WEB. Serverul: .fisiere rezerva Statiide lucru:. documentatii . de documentatii) WEB Server pefsonalului aplicatii lucru de destinate .fisiere pentru de aplicatii.manuale. inventare.fisiefe rezerva serverul:linus. buletine.Sediul Central Bibliotecii al PIV Procesoi: dualXEON Sistem operare: de linux Servicii oferite: SeNer fisiere fisiere de comune lucrualebibliotecii de (casari. documentatii . periodice. legislatie. documentatii..) bibliotecii Chitantier.6 servere anume: 9i tim Central Bibliotecii al Serverul: .20statiide cu la de .17statiide lucru Dentru utilizatori : . aplicatie Remro) pentru public Server fisere fisiere de comune pentru de aplicatii.Sediul fw Central Bibliotecii al Pll Procesor: linux sistem operare: de Servicii oferite: Firewall DNS.Biblioteca Facultdtii Medicina de Procesor: dualXEON linux Sistem oDerare: de pentru statii(posibil 5 10) Servicii oferite: Terminal server Server fisere de pentru public comune .INFORMATIZAREA BIBLIOTECII Dotarea tehnici de calcul: cu 1. server fisiere server ca de Servicii oferite: acces CD-ROM-urile WEB Serverul: lw-fseu. Serverul: alan. biblioteconomie. ghiduri regulamente.ofere acces site-ul la Server bibliotecii gdzduie$te (aplicatia aplicalii conexe activitetii bibliotecii Personalia.37 staliide lucrudincare: pentru personalul lucru bibliotecii . Comoutere43 dincare: : Servere: . contracte. DHCP Serverur.

de Administrare (Worldpac) OPAC. -1 scanner 4. Generator Rapoarte.relele calulatoare: relele de (Sediul 3 Central Bibtiotecii al de .1117 titluri reviste . Filiala gtiinte EconomiceUmaniste Biblioteca Facultatiide Medicina) . ImporuExport) It r. WebOPAC .106026 . Copiatoare:3 copiatoare functii imprimante retea) (cu de de 5. Aplicalie GESTPRO putand . permite evidentd in Aplicatia o 9i pe clarAa mi$cdrilor materiale furnizori/clienti.1 multifunctional de . Aplicatiapermite gtergerea introducerea. pe tipuride documente. precum$i modificarea. cantitativ 9i valoric cat situaliapletilorpe clienti/furnizori.Aplicalii software destinate lucruluiinbibliotece: Evidenld chitanliere (receipts-new) Aplicatia"Evident5 chitantiere" este destinategestionirii taxelor ia bibliotecaUniversitdtji.2006: titluri ci4i .761titluri STAS .Soft integratd€ bibliotecA: TINLIB versiunea 400 + .294titluri documente electronice articole . in de (sfas) ..esteun instrument managementgestiunii de al evalua stocurile mitcArile cadruluneigestiuni. posibilitateaa repartiza cu de automat sumele factur 3.ltodure: Catalogare Evidente. de cunoasterea stocurilor atat pe fiecaregestiune. datelorreferitoare incasdrl.24084 .6696brevete inventii volume bibliotecd de .4 imprimante birou 3!ggA!!CIg.35728 -uri de . 9i inregistreri bazele dateale Bibliotecii perioada in de in 1999. la raportdri financiarefunctie optiuni.icenfe: 20 dincare: 13licente bibliotecaf Si 7 licente utilizator 2.6 statii acces catalogut cu la etectronic Bibtiotecii at (OPAC) 2. Cititoare barcoduri: 8 cititoare barcoduri de de Nr.estedestinate gestionerii Gestiune standarde stasurilor biblioteca din l4 . lmprimante: 6 imprimante dintre care: 1 imorimantd retea de . Circulatie. Comunicatii .9966cititori Aplicatii software dedicate: '1.. .

cu studii de biblioteconomie (cursuri posfliceale) : .. Aplicalia introducerea. denominat prin etc.ulterior de incheierji permite inventarului. Aplicatiapermite introducerea. date dati etc. gtergereadareror modificarea.. ofere informatii despre activitatea didactic. fiind in Personalul Bibliotecii Numer de angaja(i bibliotecii: . inventar. care: din . din conform legislatiei vigoare. precum referitoare stasuri. in fiind necesarapentru recuperarea pierdute. gtergerea modificarea.inginer sistem: . .pretde pret (calculat program). de $i rapoarte efectuarii cautari. a 9i Formulare electronice pentru referinle pin emait (pe site-ul bibliotecii www.stergerea referitoare reviste.Aplicatiarealizeaz| aclualizarca prelului pentru oricedocument bibliotec. inventar.precum gi datelor la raportariin functie optiuni.lib.cu studii de bibliofeconomie z cu medii:8. site-ul bibliotecii www. 9i Aplicatia introducerea. gtiintificd acestora. Aplicatia nu folosegte bazade date.Evidentd Evidente imprumuturi (imprumut) . 9i ..'imprumut" contine Bazade date asociate aplicatiei numegte se date 9i referitoare imprumuturi: permis.universitalii.bibliotecaristudii (cursuri postuniversitare): . 5.uoal. .distruse sau valorii documentelor deteriorate cdtre cititoriibibliotecii. returnare. de Aplicatiaeste disponibjta utilizatoritor pe bibliotecii.ro ) Actualizare pret documente (actualvet) .bibliotecaristudii . imprumut. $i volum. Baza de date asociata de aplicatiei numeste se "reviste" contine datereferitoare reviste: la tiflul. la permissau nr...modificarea.. dupa nr.. la gigenerarea liste.uoal.ISSN.rosectiunea la Seryicr'i. o valodle necesare calculului conlinute program.Aplicatia imprumuturi" este destjnatdgestionariisimplificate imprumuturilor a efectuatela biblioteca permite universitdtii. de lnventatreviste(invrey) Aplicatia "lnventar reviste.analist programator: 1 - l) . un soft este generarea paginilor care permite web personaleale cadrelor didactice.numar. la nr. datelor precum cautari referitoare lmprumuturi. inventar. destinata este efectuanl inventarului stocului reviste biblioteca de la precum generarii Universitatii. nr.l de 1 .lib. dincare total ai 24 : cu superioare: dincare: 14. Aplicaliisoftwaredestinate utilizatorilor Aplicatia"Personalia"poatefi accesatide pe site-ulbibliotecii.

documente electronice 16 . post -1 clasif icare. indexare coordonata . bazede date . 3. reviste. din 8 posturi pentru birouprelucrarestudii posturi avearesponsabiliEti superioare de va $ef gtiinta (studii specialitate in bibliologie informerii): de lunge durate $i de 2 posturi bibliotecar. studiide 1 post bibliotecarinformerii : specialitate in bibliologie ii itiinta BIROU PRELUCRARE DOCUMENTE: de unul bibliotecari distribuite conform schemei maijos. documentae I post ( Tolal8 posturibibliotecari) . Achizilie.IMPRIJM'JT INTERBIBLIOTECAR:CAfi. evidentic54i.nginer sistem de analistproglamator (2 posturi) L Secliideimprumut 2.3 posturi 2.studiisuperioare lungdduratd SCHIMB INiERBI BLIOTECAR.BIBLIOTECA ORGANIGRAMA SENATUL UNIVERSITATII DE "DUNAREA JOS" BTBLTOTECA sEFSERV|CtU BIROU PRELUCRARE DOCUMENTE CALCUL OFICIU SALA MULTIMEDIA BIROURELATII CU PUBLICUL 1.Schimb siimprumut interbibliotecar. Informare bibliografici. Catalogaro. Sili de ledure ( l3 posturibibliotecari) TOTAL: 24 de posturi BIBLIOTECA: SEFSERVICIU studii superioare lunge de duratd. seriale.3 posturi 4.

SALi DELECTURI4 (SEDIUL CENTRAL): medii. medii superioare scurta lunga . clasificare. referinte traditionale referinte e-mail 9i 1 post bibliotecar studii superioare lunge de duratd BIROU RELATII PUBLICUL: CU '13 posturi bibliotecari distribuite conform schemei maijos. studii superioare scurte de sau .U): posturibibliotecar studii medii.A. indexare coordonatd: documente cd4i. electronice.2 posturi durata 17 . studii superioare scurte de . EVIDENTA: rcviste.1 postbibliotecar studii sau de sau durate + + MTJLTIMEDIA SALADE LECTURA SECTIE 1MPRIJMTJT DE (BIBLIOTECA FACULTATII MEDICINA): DE bibliotecar studii medii superioare scurtd lunge sau de sau .E. clasificare.sau de .2 posturibibliotecar studii lungd durata + SALADE LECTURA SECTIE 1MPRUMUT DE ffITIALA BRA\ILA)'.2 sau lungd durati ( SEDIUL SALi DELECTURA + sALi REFER. control autoritate bazede date I postbibliotecarstudii superioafe lunga de durata catalogare. clasificare. studii superioare scurtd de sau lungd durata .2 lungidurata (FILIALA SECI'EDEI'I'PRUMUT S.I post bibliotecar.studiisuperioare lungddurate de reviste. indexare coordonatd: tezede doctorat.2 posturibibliotecar studii lunga durate (FILIALA SAL/4 LECTURA REFER"VIE DE S' STIINTE ECONOMICE SI UMANISTE): medii. din de unul posturi avea pentru birou publiculstudii va responsabiliteti Sef felatii cu superioare lunge de durate. studii superioare scudi.IE I CENTRAL): posturibibliotecar studii 2 medii. catalogare retrospectvA INFORMARE BIBLIOGRAFICA. DOCUMENTAREalcetuire :instrumente prin bibliografice. baze de date 1 post bibliotecar. studii specialitate de in bibliologie infomariii 9igtiinta SECI'EDEIMPRUMUT CENTRAL): 1SEDIUL posturi bibliotecarstudii medii. reviste I post bibliotecar studii superioarecatalogare. studii superioare scurtd de sau . documente electronice I post bibliotecar studii superioare lunge de duratd catalogare. indexare coordonata documente.. cdrti.studiisuperioare lungedurate de ACHIZITIE.

inginer sistem studii de superioare lungd de dura6(studii de sDecialitateinformatice) in programatorstudii (studii 1 post.Schimb intern internalional de 9i 7. Achizilie. a lnformarea facul& br Si catedrelordin cadrul universiteli pdn semnalarea n6u6litor editoriale domeniulrespe6tiv. donaliice4i 2. de donatiici4i .tieasupraofeftelor editorialedin cataloageletradilionale ti onJine ale editurilor.achizilie.-a!. cu al dinpartea utilizatorilof.+ OFICIUL CALCUL SALAMULTIMEDIA: DE 2 posturi. clasilicare indexare coordonati 9i publicalii 6. Achiziliepublicatiiperiodice. analiza intermediarilor: ofertelor t8 . multimedia SalS 9. bibliografiilor pentru facultative obligatorii fiecare disciplind. platacheltuielilor bugetul ordonantarea din Universitelii de ii 'Dun5rea Jos" gi oragnizarea. o intocmirea cereriide ofertd cdtreintermediarii cafte de streind vederea in stabilirii maibunpret a celor celui $i maiavantajoase condilii livrare. a lnformareasectorului achizi.tilor utilizatorilor ti anume: qi a planurilortemelor cercetare gtiintifice cadrul de din facultdtilor: . bazede date.se aplice Dispozitia 721111. a dezideratelor cadrelor didactice. Seclii lmprumut de 10. documentare privind nr. Evidenta 5.analist superioare lunga de durate de soecialitate infofmaticd). in PROCEDURI LUCRU DE '1.a!ize-sis9!cc!.'lO. lichidarea. 9i a sugestiilor dinseciorul venite relatii publicul bibiiotecii. Proceduri lucru.2OO4 angajarea. lnformare bibliografice. . de .tia documentelor.dintre care: 1 post.c a lnformareacelor din sectorul achizilie al bibliotecii asupra cerinlelor ti necesite. Dublice 1792124. b&!!aree. Achizitiecdrtistr5ine a Lansarea procedurii achizilieln bazareferatelot de de primitede Ia facul6fi/catedre: achizilie a prospectarea pietii. Catalogare.12. publicatiilor periodice 4. din a Achizitiapropriu-zise . a Analiza informaliilor 9i selec. lmprumutinternsi internalional publicalii de 8.2002 1. Evidente ca4i 3. Oficiulde informatizare. evidenta9i raportarea angajamentelor bugetare9i legale in conformitateOrdinul cu Ministrului finantelor nr.Selide lecturd I 1.

a redactarea comenzilor ferme. in fax) pretului/publicatie. intocmirea (utilizand noteide receptie softul GestPro) semnarea $i acesteia cdtrecomisia receotie.ucrsreeie!. a consultarea editurilor telefonic.i semnarea acesteia cete comisiade receptie: de a vizarea cAte controlul financiar-Dreventiv a facfurii: de a transmiterea facturiicete serviciul financiar vedetea ln efectuAi ple i. a intocmirea justificative privind procedura notei de achizilie. de de a transmiterea documentelor menlionate serviciul catre contabilitate: a redactarea scrisorilor multumire de cAtre donatori: a semnarea expedierea corespondentei. Eyice4a_se4e: a arhivareadocumentelorde intrare (evidenla orimare): a in formetraditionaldprininscrierea Registrul in de MiscareaFondului: a 19 . a redactarea comenzilor ferme. cu referatul comanda. I platdconfomfactuii: a intocmirea odonanFriide a intocmirea (utilizAnd receptie noteide softulGestPro).oblinerea aproberii de cAtre lot irctituliei. Pre!. intocmirea initiinqri cAtrefacultatea/catedra. ii 2. de a propunerii angajare uneicheltuieli a Tntocmirea de a $i angajamentului bugetar. . intocmirea notelor prospectarepietii. Si a lntocmirea corespondenlei cete furnizorln vederea semnaldii nereguiIor depistate. .Evidentici4i de . Achizilie carteromaneasca: a prospectarea piefii: (e-mail. identificarea neregulilol. .a lntocmirea studiului piata(analiza de pretului/publicatie la cursul valutar zileirespective) al stabilirea intermediarilor ca$tigdtori.fax.fax. a intocmirea justificative privind procedura notei de achizi!ie. Si a intocmirea propunerii angajareunei de a cheltuieliSi angajamentului bugetar. expedierea . obtinerea aproberii lor de cetre conducerea institutiei. valoarea achizitiei/cod CPV. speld. Proceduri lucru. lor po$te.e!!iler-Ce-934i proceselor a lntocmirea verbale predare-pfimire serviciul de cetre contabilitate.expedierea . a intocmirea ordonantdrii platdconform de facturii. valoarea achizitiei/cod CPV. vederea stabilirii existentului. . pogtd. lor conducerca prin a Receptionarea inregistrarea documentelor intermediul si aplicatiilor specificede contabilitate semnalarea intr6rii si @: a receplionarea publicaliilor (confruntarea coletului factura.persoana de in carea solicitatachizilia. .

.. inserarea numdrului inventar de deasupra Stampilei. in localizarea). realizarea operaliunilofimport sistemul de din integrat generarea de bibliotecAutilizand softul pentru TG rapoartelor. . cota pret/ex. an cota.tiilorintratein bibliotecdpe fiecare stoc facturd/proces verba.a in forme ebctronicd sistemul Tn integrat bibliotece prin de completarea campurilor (nr. de a evidentaelectronicd: . a editareaprocesetorverbalede predare-primirecdtre sectiile de imprumut 9i sdlile de lecturd: . editura. din pierdere proDus€ scedere): si Dentru a radiereaacestor publicalii din registrul inventar in bazaactului aprobatde conducerea institu. evidenta iesirilordin biblioteci (publicatiirezultate casare. . din sene de lecturd: a predarea efectivda publicaliilor cdtre gestionari.tiei : a numerul inventar pretul taiecu diagonale culoare de se de 9i rosie: 20 . completarea pentru figierelor autoritate de edituri (adrese. provenienla publicatiilor). filiala. inscriefea registrul in inventar autorului tiflului a Si publicatii.) exemplar.dateintrare. . aparitie. utilizand TinLlB. r anserarea coperta pagina titlua coteide pe gi de format. de cetre a editareati lipirea pe cotor a etichetelorcu cheterizarea pentru publicaliile destinate accesului liber la raft. .).de donalie(evidenta secundard): a listarea barcodurilor nr. generafea automata numerelor inventar cazul a de ln titlurilor maimulte in exemplafe. lipirea documentele pe destinate imprumutului a fisei termen restituire. Si nr.Inventar cdrtilof atagarea cu pe al 9i pagina titlu. pe fiecerei de pagina controlgi pagina de ultima tipdritd. inserarea unicat modului repartizafe pe a de a dubletelor. de a evidentatraditionalA: . bibliotecd inventar. date r evidenla retrospective . r Drelucrarea datelor rezultate vederea in finalizdrii procesului verbal predare-primire gestiuni. . a inventartereapublica.completare corectare 9i (coteduble. completarea blocului inventar sistemul din integrat de (nr.nr. . fiec6rei impreuni cu datete identificare de (locapariqie. nereguli neuniformitatea scrierii inventarelor etc. localizare. contact). gtampilarea publicatii pagina titlu. datafacturii. . specifice crt. realizarea operaliunilorexport sistemul de din integrat pe de bibliotece princdutarea datelor intrate fiecare programul stoc. preyex. intrare RMF.

a lnformarea faculfililor Si catedrelordin cadrul universi6lii prin semnalarea noutdrilor edibrtale din domeniul respectiv. . inscrierea capitolulletiri din Registrul Migcarea la de a Fondului a pozi.RMFlegire. publice 1792/24.se aplicd Dispozitia 721111. stocul a la rubrica (mentiuni) specificd observatii se numdrul data 9i actului scoatere publicatiei de a respective evidentele din (procesul bibliotecii verbal).2004 gi cheltuielilor bugetul din Universitdlii de ordonantareaplata . lichidarea. titluri): online anumite la 2l . punerea dispozi_tie la semnalarea nouta!lor sau a de sau furnizorilor): cataloageloredituri a cataloagelor publicatiilor periodice urmeazd fi a Stabilirea ce a titlurilor primite la facultili pe abonate bazareferatelor achizitie de de gi apfobate cdtreconducerea de universitdtii. a initierea lansarea 9i procedurii a intocmirea caietului sarciniin de vederea lansddi gitermene livrare. .Dunerea Jos"9i evidentagi raportarea angajamentelor bugetaregi legale in oragnizarea.12. venite cu al dinpartea utilizatorilor: a nevoilor informationale diferitelor ale categorii utilizatori de (cadre didactice.10.tieicorespunzdtoare actului/tabeluluilprocesul verbal intocmit de gestionarul care ui ProPune casareaPubIi calii Ior: a . analiza selectia: si a lnformareacelor din sectorul achizilie al bibliotecii asupra nevoilor informationaleale utilizatorilor Si anume: . . ie$irii o . doctoranzi. a statisticaanualdptivind capitolul Recapitularedin Registrulde Migcarea Fondului.nr.i onJine ale editurilor.valoarea totald volumelor a casate. lnformareasectorului achizilie asupraofertelor editorialedin cataloagele traditjonale. specializarilorcursurilor existente cadrul in facultdtilor ii universit5tii . .secompleteaze numdrul curent RMF din iesife corespunzator eliminat. (lista conditii de acces deachizitii de titlud. a temelor cercetare cadrul de din catedrelor soecialitate de ale universitdtii.zisi: procedurii. Proceduri de lucru . conformitate ordinulMinistrului a lnformarea.nr.2002 cu finantelor nr.achizilie publicalii periodice.crt. cercetetori): .tia titlurilor in vederearealizdrii abonamentelot anuale: a Supunerea analize spre catedrelor specialitate cadrul de din facultetilor universitetii. nr.nr. .totalde volume casate: a . studenti. tabelului/procesului a .data publicatiilor.. a titlurilor urmeaze fi ce a pe in abonamentelor anulurmdtor achizitionate cadrul (transmiterea cutitlurile abonamentele listelor din curente. a Achizitiaoropriu. . 3. a Analiza informatiilor gi selec.Sidata verbal. baze de date privindangajarea. sugestiilor dinsectorul relatii publicul bibliotecii.

de .): a listarea barcodurilornr. provenienta publicatiilor). primirea deschiderea ofertelor.dati intrare. datafacturii. furnizot)in Figele eviden. in de nr. Exemplare.de inventar serialelor cu al 9i pe atasarea pagina titlu. a lnformarea utilizatorilor ( lista de titlu pe site-ul web al bibliotecii cu Ii nkuri cdtrep ubli ca. transm itereainf ormatiiIor i prin email cadrelor didactice). gtampilarea publicatii pagina titlu pe fiecarei de ii pagind ultima tiperitd .. de aparitii. de a derulareprocedurii a transmiterea invitalie participare. pe a notarea numirde numer Deriodiculuimasufa a intririi lui in bibliotecS. completarea campurilor specifice crt.procedurii achizilie a alegerea (cerere ofertd de de sau negociere o singurd cu surse)l a alegerea ofertantilor. recuperarea valorici exemolarelor a carenu au fostexpediate). a inseratea gtampilei numerului inventar de deasupra (seacorda singur pentru un numdr inventar de toate numerele alcdtuiesc volum bibliotece): care un de a evidentaelectronicd: . Proceduri de lucru . . a arhivarea documentelor intrare(evidenta de Drimari): .tA de preliminar4 ziaresau Figele evidenqpreliminare de rcviste. a inventarierea publicaliilorintratein biblioteca fiecarestoc pe facture/proces verbalde primire(evidenta secundar. de . de a a in formdelectronicd sistemul in integrat bibliotece-pdn de (nr. nr.evidenla publicaliilor periodice a Evidentaperiodice o eviden!a preliminari (titlu. Si a linalizareprocedurii 9i administrarea contractului a Alegerea ofertantuluigi atribuirea contractului functie in de conditiile stabilite caietul sarcini. evidenta trcditiona6: a Tnscrierea in registrul inventarvolumuluide de a bibliotecd reviste/ziare functie nr. a notarea elementelor identificareperiodicelor de a periodicitate.de pagini. S nr. in de a Realizarea gi semnarea publice contractuluide achizitie pentfu publicatii periodice abonamente la strdine sau romane$ti. in forme traditionalainscrierea lunare/trimestriald/semestriale/anualA a abonamentelor in Registrul Mi$careFondului. . a Urmdrirea deruldrii contractuluiin anuntarea timp. intocmirea dosarului achizitie: a de a publicarea anuntului participare de la licitatie: a intocmirea comisiei evaluare. furnizoruluiln asupra scris netransmiterii exemDlare unor din cadrul abonamentelor.tiIe ful l-text onli ne.

de 5.Detinute. de citre a predareaelectivd a publicaliilor cetre gestionari. titluri Ceutare/Editare titluri sedale. nr. de bibliotece de inventar.ISSN). a editareaproceselorverbalede predare-primirecetre secliile de imprumut gi sdlile de lectura: . a completarea pentru figierelor autoritate de fufnizor. DVD-RO|\4. utilizand TinLlB. consultarea de in o introducerea documentului bazelede date. publicatiei (carte. microfise etc. suntcerintele care minime sistempentru de vizualizarc audilie. vederea in completerii acestor in inregistrare. material audio-video). completarea campurilor macheteicorespunzitoare tipului de document. lui insd. o studiul documentului al altorizvoare informatie vederea sau de in stabilirii tuturorelementelor descrierii bibliogfaficet instalarea CDRoM-urilor pentru a putea accesa documentulelectronic. realizarea operatiunilor export sistemul de din integrat pe fiecare de bibliotecd princautarea datelor intrate programul stoc. prelucrarea datelor rezultate vederea in finalizarii procesului verbal predare-primire gestiuni.a vedetei uniformede autor.autor . de edito(i).). Introducerea programul bibliotecd folosind descrierii bibliografice de TINLIB 400. introducerea gi titlului. prin paginii titlu. jntegrat operatiunilorde dinsistemul import ' realizarea pentru generarea de bibliotecd . filiala.cu eventualele legSturi aferente. o stabilirea tipului serial.utilizand softulTG rapoartelor . date Si/sau . clasificarea.a completarea blocului inventar sistemul de din integrat (nr. respectiv de prin reviste altepublicatii sau contractate abonament. Proceduri lucru. o stabilirea tipului suport(hertie.pentrua preveni dubla inregistrare aceluiagi sausuprapunerea cu un titluidentic. folosindoptiunile caracteristice fiecerui de document: tip Cdutafe/Editare ci(i. caracletizeaze document.se realizeaze conformnormelorstandard internationale (lnternational ISBD Standard Bibliographic Description): . stabilirea introducerea vedetelor autor(i). localizare. a editarea proceselor predare-primire verbalede cetreServiciul primirea financiar-contabilitate carese constata in . indexarea coordonati documentelor a Cataloqarea documentelor . dupe ISBN.prin luna/trimestrul/semestrul/anul a numdrului ziare. titlului o stabilirea documentului.catalogarea. yizualizarca (ce tipului informatie de continut tip de figiere. a titlu. efectuarea ceuteri altor (de relevante ex. formatul acestora). Analizadocumentelor provenite la compartimentul de achizilie9i evidenle ce4i9i periodice. tezede doctorat. analiza de ceutarea Tn titlului bazele dateproprii ln altebazede datebibliografice de Si pentru disponibile online evitarea unorerori. care. modulul catalogare.Catalogare materiale AV (audiovideo). de CD-ROM. unalt o stabilireaautorilorlucrdrii. prin fisierelof autoritate. pretul.

interngi internalional 6. a in tip documentelor vechidin colectiile mai bibliotecii in . .. Proceduri lucru. de pentru se renunta. de folosind CZU.se rcalizeaze ajutorul cu sistemutui (Sistemul C. Intrarea gestiune documentelor schimbinterbibliotecar prin in a de publicatii realizeaze trimiterea primirea publicatii cetre prin se de de $i parteneri schimb.eventual Extentions and Corrections. cuvintelor cheieadaugate titlului. . care din and to Introducerea inregistrerilor bibliografice pe fige in baza de date. prefetei. serial-AV. trimiterea scrisori publicatiile pot fi oferite cadrul de cu care in schimbului partenerilorschimb interbibliotecar. etc. Construirea unui indicecompuscare se reflecteadecvat conlinutul documentului. si Clasificarea indexarea documentelor. Stabilirea continutului. timp. eventualelor de a relatiiintre diverse domenii ale cunoasterii(dacA este cazul).colectiv.). pe de procesului schimb presupune a Desfagurarea parcurgerea de mai multoretaoe. Cautarea documente-titluvedete subiect altor cu de similare apropiate sau pfoprie in altebaze date. loc an a ISSN-ului. ln revenire corectare.la acest de catalog. cu verificarea etc. a datelor (nume editoriale editurd. ln baza date pentru de sau de disponibile online.ISBN-utui. menlionarea responsabilite{lor. fi$ierelor autoritate de respective.Catalogareaclasificarea 9i regim informatizat.Schimb de de publicalii . li Folosirea acest in gi a sens indicelui edilie limba CZU in engleze a tezaurelor. retroconversie. Completarea.divizionarei. a vedeace indicide clasilicare s-aualocatacestora. gi o salvarea inregistrerii verificarea modului locului careapare in $i aceasta afigate. de . de elaborate Cutter. Cercetarea introducerii. termenilor tezaurdupe regulile construire de a tezaurelor. . de aparitie). a subiectuluicare este tratat preponderent.baza pe indicelui sauconstruit. va aveain vedere salade lecture careestecel mai gi Se in punctul vedere utilizatorului. de . Schimb intern international publicalii de 9i . este dac5 cazul. a realizarea eventualelor (cartelegdtufi serial. titlu etc. cazde eroare. Stabilirea indicelui clasificare. a temelor tratate baza chiara documentului considerat. ales a vedetelor de subiect. pentru delimita cuprinsului. publicare.subiectului a pe documentului. titlului a uniform. postfetei. 24 . utilsaajungd documentul din de al filiala.U. a Si . Salvarea inregistrerii verificarea datelor introduse. Clasificdrii Zecimale Universale) tezaurelor. coteide format. Completarea document cheterizerii bazaindicelui clasificare pe pe gi a de a tabelelof autori/titluri.Z.. . verificarea corectitudinii titluluigi a celorlalte date introduse. carte-Av. .Stabilirea vedetei/vedetelof subiect. eventual bibliografiei a a subiectul tratat 9i a ne face o idee cat mai clari despre acesta. bazede reciprocitate. a colatiunii. $i cataloqare retrosDectivi periodice cataloagelor fise avandin vedere pe Verficarea actualizarea a 9i modificerile decurg Extentions Corrections UDC.

reviste. specificend: num6r de valoarea numerele de 9i inventar. Filiala. Procesului de va Verbal.l V . publicatii. sunt: CD-uri. microfi$e. o se trece evidenta la individuald. toatedatele inventariere lotului cu de a respectiv. tine evidenta fisa de se primite. confirmd la fiecare primirea prin posta de se traditionalii saue-matl. fiind de lotului '1 fespectiv. ex de rdmene bibliotecd.primirea listecu publicaliile de oferite spreschimb partenerul de respectiv. completeaze se un ProcesVerbal.V ) ll o dupdinregistrarea acestmoda lotului ceti prelucrat. lor. realizeaze de a se evidenta globali. NIR-uleste apoi semnatde comisia receptie. in funclie dimensiunea se alocdo cotede format de cd4ii $i uni c i (1. se '17 pagina de control biblioteciiultima pagina publicatiei). Inventar(Rl) numArul unic alocat se trecepe publicalie( pdma pagina. alegereapublicatiilor considerate necesare trimiterea unui respuns $i parteneruluischimb de I primjre publicatii. l l l . pret) Cotaexemplar. pagina de control biblioteciiultima 17 a Si paginaa publicatiei).Nota de la Receptie(NlR) realizatdcu ajutorulprogramului cestPro in 2 exemplare. de se primirea publicatiilor confirme procesul verbalde 9i/sause semneaze predare-primire se returneaze partenerului schimb. de 9i primite cadul Tipurile publicalii de in schimbului cA(i. se completeazd partenerului schimbrespectiv. sursa exemplar. NIR-ului datde numerul RMFalocat nr.prin pogte. pdstreaza copiea Procesul se o Verbal semnatd contabilitate. Localizare. de lotului cA(i de la sectorul catalogare. trimit in de se la ce4ile departamentul catalogare o se completeazd registrul intrare de specific sectorului schimb de publicalii. Clasa unitate. pA(ii de evidenFpentru a fiecarecartedin lot( se completeaza urmdtoarele campuri: RMF. trece o -dupaprimirea de de se la completarea programul in TinLlB.pretul numiruluide documente publicatiei. in celdlalt exemplar insotit procesul de verbal esteldsatla contabilitate. registrul intrare da nr. de doctorat.in 2 exemplare. o -setrecela realizarea raportului: Proces verbal predare-primire de a publicatiilor. tipul adresa de expedtere. din nr. a a se 9i lipegte eticheta barcod cu conlinand numdrul inventar de unic alocat. Stampileaze publicatia( primapaginS. teze a Evidenta publicatiilor primite cadrul in schimbului interbibliotecar: gi Pentru_ monografii(ce(i tezede doctorat): o ln Registrul Migcare Fondurilor (R[/]F). gi se tine evidenla corespondentei partenerii evidenta publicatiilor cu expediate cetrepartener schimb: de a Primirea publicaliilor cadrul in schimbului: publicatiile La diverse intervale timpse primesc de expediate partenerii de de schimb insolite o listesau un proces de verbal predare-primire.. Numar Inventar.Si se completeazd cu datele ce4ii respective cempurilespecificedin Registrulde pentrumonografii. procesrealizat in TinLlBpe bazaceruiase face tot predarea-prjmirea gi de publicatii sectorul intre schimb publicatii de relatii publicul cu r\ . care se adauge.alocd registrul inventar se in de un num5runic pentrufiecarecartein parte.

ISSN Fascicula Tribologie. 122'1-4612 Fascicula Constructii Xl: Navale. modulul in la evidenti: noile numere intrate in precum datele evidenti(se bibliotecd periodicul din respectiv de 9i completeazS urmetoarele campuri: RMF. 1224-5615 ISSN XV:Educatie Fascicula Fizicd Management in Sport. la de al tot 9i consumul materiale aicise intocmeste notapentru de necesare tiperirir. realizarea Deviz Calcul. cuprinde unui de care Si pentru intefbibliotecar publicatii schimbul de fiecare revistd parte. . schimb intern 9i fi tiparite(exemplare pentr. (btanua4 ISSN1453-083X 9i gtiinta Fascicula Mecanicd X: ISSN Aolicate. Evidenla analelor .ISSN1221-4620 giTehnologia Fascicula Utilajul Xll: Sudarii. 26 . . ISSN1583-512X Fascicula lstorie. clasificareindexaredocumentelor. lll: Electronicd. Localizare. Si pentru notacareestedat6la contabilitate. . in gtiinlificeale universititii . lV: Motoare afdere cu interne. ts s N '1221-4558 Fascicula Tehnologiiin V: Constructia Magini. bibliotece. Informatice. 1221-4574 ISSN giAcvaculturd. anale). ISSN1454-9832 Fi XVll:Medicine. Clasa unitate. de in cadrul schimbuluiinterbibliotecar publicatiise expediaze de "Dunarea Jos' revistaStiinlificaa universitilii: Analele Universitalii de Galati. . Vlll: ISSN1221-4590 Fascicula N4etalurgie lX: l/]aterialelor. . a Si o inregistrareaTinLlB. Asredllqrg3-eXgsls Pentru periodice(reviste. . international. procesul acreditare locanua fascicole acreditate CNCSIS. delinute. Filiala. Numer pre!) Inventar.sursaexemplar.ziare): o inregistrarea traditionald documentelor evidenla a in contabile a bibliotecii: numArde Tnregistrare RMF (Registrul in Nli$cefll Fondurilor)alocarea numdr unui unicde inventar Rl (Registrul in $i Inventar) publicaliilor. de ISSN 1221-4566 Fascicula Tehnologia Vl: Produselor Alimentare. a a . Mecanici TeoreticS. o . intocme$te se Notade ComandA multiplicare se tr:mite departamentul multiplicare universitAtii. Nr. < o intocmirea Procesului verbalde predare-primirepublica. stabileSte se numdrul exemplare vor de ce pentru autori. . ISSN1221-4531 Fascicula Electrotehnica. include fascicole: ce 18 FasciculaEconomie Informatica l: AplicatS. . . Invederea realizdriiin conditii procesului schimb necesare bune a de este "Dunerea Jos"Galati: uneievidente Analelor a Universititii de linerea . . 122'1-4647 Xlll: ISSN ii Fascicula Inginerie XIV: lvlecanice. 9i o titlurile intrate colectia noi in bibliotecii sunttrimise sectorul in de catalogare. unui de pretul ce va determina lucrerii respective. ISSN 1584-0409 9i Fascicula Nlatematicd.ISSN1583-7181 XIX: . . Cazane Turbine. ll: Fizicd. depozit legal. 1453-0821 Fascicula Pescuit Vll. se aducemanuscrisul pentru tiparire cAtre de redactorul saude citre Sef fascicolei secretarul respective. sunt de de are fiindnecesare completarea formular aplicatie.. . o gtampilarea barcodarea cheterizafea acestora. Automaticd. ISSN 1221-454X gi Fascicula Frigotehnie. . (bianual) Fascicula ISSN1583-2074 (bianuah Fascicula XVlll:Filosofie.tiilor a predarea publicaliilor cdtregestionarul la sectiade imprumut de 9i saude la selile lecturi. ISSN1221-4639 Fascicula Limba Literatura. o .

compleazd de se se pentrupo9ta. bani din facturile. . byblos direct sau cetrebiblioteca undea fostregesit discutii formularului imprumutinterbibliotecar de cAhe biblioteca transmiterea furnlzoare beneficiarului la sosirea documentului anuntarea perioada precizatide cetrebiblioteca pentru figei semnarea de imprumut furnizoare imprumutul intern: .pentruplicuri: pun publicatiile plicuri se in insotite de de se formularul expediere. trec adresele. trecadresele. a . . . . de Realizare statistici: International Publicatii(Biblioteca de Nationale a Statistica Schimbului Romaniei). Schimbextern: a se completeze formularulde expedierepentru fiecare partener parte. a . 5286 din 26 iulie 2004 privind aprobarea pentruimprumutul interbibliotecar emis de Ministerul Regulamentului Educatiei Cerceterii.se aplici Ordinul nr. . exemplarele repartizeazd. Dupa tipirire. . Statisticaspecificd national9i de 7. de a . 9i . se ln Pentru schimbul plicuri: Expediere colete 9i in intocmirea unui referatde necesitate oportunitate. preluareacereriiutilizatorului unui de interbibliotecar. . de Activitatea bibliotecii. care se solicite $i pogtale coletelor cumpererii timbre sau de baniinecesari expedierii se ridice banii la casierie de pentru posta seintocme9te delegatie o coletelor9i se solicitao masindpentrupogti in vedereaexpedierii Dlicurilor un Cheltuieli Materiale. a . .imprumutulinterbibliotecar interna!ional . Proceduri lucru . intocmegte expediere fiecare in se un borderou expediere. completezd ce se formularul de pentru partener parte.pentru colete: se ambaleazepublicatiile insotite de formularul expediefe. . . completarea formular imprumut Tn biblioteci documentului solicitat cataloagele alealtor online din cautarea prin listei cererii utilizatorului bibliotecile intermediul de c6tre transmiterea documentul. intocmeste borderou expediere.se intocmegte Decont borderourile expediere.pentrufiecarecoletin buletinul expeditie de parte. publicatiilorln cadrul schimbului: Expedierea Schimb intern: a se intocmeste lista de expedieri functiede Dartenerii in fascicolelor vor fi expediate. se dupd cum a fost stabilit anteftor. a .. . . de eventualii rema$i expediere. undese tfec ihitantele. . . . in se un de etern. (lnstitutul Editurilor National Statisuce).expedierea facenumai plicuri.

transmis fax . Anual se realizeazestatistica imprumutului intern 9i extern de publicalii. cazulunorinformatii in ce depesesc competenta publicului salamultimedia a Asiqurarea accesului la pe O Organizeazeverificd accesul utilizatorilor statiile lucruoe ta de Si Sala multimedia a bibliotecii O oferi informalii despre modul utilizare statiilor lucru de a de pefmisele O verificd cititorilor lasalamultimedia de permisului a vizei O in cazul lipsei sau indrume cifitorul biroul spre de permise eliberare cititori pentru a Asiqurarea serviciului imprimare de cititor Dublicul preia clarifica O si cererea cititorului . editura. . . Formularul se pestreazd cetrebibljoteca C de furnizoare. se realizeaza contracost. Asiqurarea serviciului training referinte salamultimedia de la si O rdspundela solicitareaunui cititor de la sala multimedia atunci cend existAdeficientein folosirea unor programe sau a tehnicii de calcul a verifice prinaccesde la distanfe localstareastalie'de sau lucru a software-ului Si . . autori. semndtura. soliciti detalii privitoare informatia la cdutate9i ajutd in (interviul referinF) formularea cererii de a ofere referintele$i detaliile tehnice necesareobtinerii informatiei a indrumd spreserviciul specilizat. se identificd cartea solicitat. urmdtoarele campud: Numerul cererii. in funcliede taxa solicitata biblioteca de furnizoare. . se prame$te cererea imprumut de interbibliotecar formularul gi C B . adresa bibliotecii furnizoare. . returnarea documentului cAtrebiblioteca furnizoare. 8.pe se realizeazd baza formularelor standardizate: B gi C. taxelepostaleale transmiterii coletului sunt suportate cdtre utilizatorul de care a solicitat documentul. urmatoarele mentiuni: . .Oficiul de informatizare.Formularul se pestreazide cdtrebiblioteca A beneficiari poatefi $i prin sauprinposte. data.Formularul insotegte publicatia imprumut la restituire. an. B la 9i . colecliile in bibliotecii . . ISBN/lSSN. se trimite coletpogtal prin publicatia solicitate insoltade formularut B lmDrumutul extern: . . data restituirii. tiflu. cu A.Sala multimedia.loc de publicare. adresa bibtiotecij beneficiare. -pentruformularele B gi C se completeaze A. editie. remediaze deficienta sau ofere alternative si/sau informeaze/instruiegte cititorul a ofer5 solutii complementare pentru evitafeain viitor a aparitiei deficientei O ofera referinte . Proceduri de lucru . volum. Candbiblioteca estefurnizoarea imprumutului .

Asiqurarea qestionarea si salvarilordesiquranti ale datelor O executazihic proceduri de salvdri de siguran. Siconditii O oferi informatii despre taxe plate indrumii O scriedispozitia de cititorul cdtrecasierie Si O verifica chitanta cares-afdcutDlata cu serviciului O executd scanarea O verificd rezultatul operatiei Asiqurararea serviciuluide copieredocumente O preia$i clarifici cerereade crearenncercare de copierea cont cititorului O oferd informatii despreproceduri. Siindrumd de cititorul cdtrecasierie O verificichitanta cares-afdcutplataserviciului cu O executd imprimarea O verifica rezultatul imprimarii Asiqurarea serviciuluide copieredocumente formatelectronicDe ln CD. taxe.ROM O preia $i clarificdcerereacititorului conditiiletegate(Legea ii dreptului autor 8/1996) de nr.tdtiintrelinere a bazelor de date utilizate de soft-ul de bibliotecd TINLIB a acceseaze localde la tastaturd serverul ruleaza ce soft-ul TIN LIB a verificd (numdr conexiur' stareade lucrua aplicatiei de curente deschise) a arhiveazebazele de date curente. procedurS. condiliigraficegi legale (Legea dfeptului autor 8/1996) de nr.8/1996)in cazul autor cfedrii cont unui nou O vefifica chitanta cares-afacutplata cu serviciului O solicite cititorului numerul contsaualegerea numer cont de unui de (incazul unui contnoude copiefe) O introduce numerul contin bazade datea serviciului de folosind aplicatia software dedicatd "Evidenta chitantiere" O creeazi/incarcd contul de copierela copiatorde la tastatura acestuta O face instructajul completpentru utilizarea conditiioptime a in (dacd aparatului esteun contnousaula cererea cititorului) O alimenteaza copiatoruluicu tavile hartie.a a a a O ofera informatii despreprocedure. coDiazdredundant arhivele execut5 m5rirea bazelor date(operatia de cROW 9i gi REORG asupra figierelor bazele date TINLIB) din de ale O lunar copiazdpe CD-ROM salvefile zilnice ale bazelor de date ale TINLIB 29 . pentru O ajusteazd documentele (dacd imprimare estecazul) O scriedispozitia plat. procedurd. gi conditii O ofereinformatii despre taxe O arhiveazd (dacd documentele estecazul) O scriedispozitia platd indruma de cititorul c6trecasierie !i O verifice chitanta cares-af6cutplataserviciului cu O executd copierea O verificd rezultatul oDefatiei Asiqurarea serviciului scanare de documente O preiaSi clarifice cererea cititorului conditiite tegale(Legea 9i dreptului autor 8/1996) de nr.taxe 9i conditiilegale(Legea dreptuluide nr.

verifice aplicatiileWEB instalateSi propunesolutii de (dacd optimizare estecazul) O fumizeazdstatistici de vizitare a aplica.tiilorWEB a Creearea dezvoltarea aplicatiilor WEB si O analizeazd clarificd cerintele 9i O proiecteazd interfetele.O concepe ii/sau instaleazA dupe cerinle programe care se automatizezesalvareaperiodicda hazelor de dategi fitierelor O veifice periodic corectitudinea func. structurile date$i algoritmii de grafica O realizeazd codul Si O testeaze optimizeaze aplicatia 9i a Gestionarea bazelor dateonline( abonamente) de O comunicdprin smail sau telefonic cu lurnizorul de aervicii a pune la dispozitie datelenecesare accesului onlinedin (in institulie stadiul initial) a informeaza solicita problemelor furnizorului remedierea in 9i informatiei accesarea O gestionezaconturile de administrcrc ale bazelor de dateonline a executa configurarile initiale conturilor administrafe ale de a verificaperiodicsituatiaaccesuluila informatie folosind interfetele administrare bazelor date de ale de O asigurcrea accesuluiutilizatorilor din univetsitatela informatie a asigura suport cadrelor didactice stadiul in initial achizitiei al bazelor date de a asiguraconditiile tehnice realizarii de prezentari.tionerii programelor de salvareautomate 9i cautd solu. verificeperiodic figierele WEB !i ale serverului bazede date de .tiide optimizare a salvdtilor de siguranle O face lunar arhivarea9i copiereape CD-ROM bazelor de date a ale bibliotecii. pune dispozitie intermediul la site-ului WEBal bibliotecrl a documentelor prezentarebazelor date de a de 30 . ale furnizorilor prin . a figierelor comune ale ulilizatorilor gi a site-ului WEB a Gestionareadocumenteloreletronice pe CD-ROMsi asiqurarea partaiirii acestora reteaua in intraneta universitatii O verifici corectitudinea datelor inscrise in procesulverbal de oredare-orimire a CD-ROM-lui Drimit O se informeaza asupra descrierii bibliografice a continutului folosind (TlNLlB) softulde bibliotece sau comunicand catalogatorul cu responsabil descrierea de bibliografice a documentelor electronice pe potfivitd O copiaze CD-ROM-u| serverul CD-ROlVl-urilocatia de la descrierii. folosind interfala acestuia potrivite O stocheazA CD-ROlVl-ulraftinoficiul calcul locatia la de la a Administrarea aolicatiilor WEBsi a bazelor dateaferenie de O instaleaze actualizeaze apficaliile seryer9i aplicatiile WEB 5i a instaleazi serverulWEBserverulde bazededate Si a actualizeazd estecazul) (dace aplicafiile server a instaleaza aplicatiile WEBcreate cadrul ln serviciului O verificd aplicaliile serverSi aplicatiile WEB jurnal ale serverului .

oferautilizatorului echipament un similar de schimb a incidentsoftwarel a determina prin: software-ul care3 generatincidentul a contextul.publica site-ul pe WEBal bibliotecii legaturile cdtrebazele de dateonline a informeaza e-mail prin cadrele didactice despre modalitatile gi de acces schimbarile aparute a Asiqurarea bunei functionari echipamentelor a decalcul sitehnicii O rezolva incidentele . modul de manifestare. momentul frecventa $i deaparitie incidentului a jurnal(daca a examinarea fisierelor exista) a examinarea documentatiei tehnice si/sau a cazurilor similare documentate lnternet in prin. . echipamente pefi ferice conectate. aplicatii rulate. etc) o examinare echioament la distanta local(la de sau sediu la filiale) sau a daca incidentul necesita timp indelungat un de rezolvare. solicitand detalii feferitoare ia: . efectuarea corectiisau actualizari de aplical sausistem operare de a reinstalare aolicatii sistem ooerare sau de a informeaza utilizatorul asupra lucrariiefectuate a instruieste utilizatorul a incidenthardwarel a determina care este hadwate-ul care a generat incidentulpin: a modulde manifestare.momentul Si frecventa aparitie incidentului de a jurnal(daca a examinarea fisierelor exista) a examinarea documentatiei tehnice gi a . . elimina incidentul o examinarea piesei (daca echipamentul este nu in pedoada garantie) de .cazurilor similare documentate in Internet a comunicare producatorul cu software-ului prin: a eliminaincidentul .sauscrieun referat in princaresolicita procurarea a solicitarea suportului furnizorului gi scrierea referat care prin echipamentului unui 3l . detemina natura incidentului(hardwaresau softward si pei odicitaIea apariliei ptinl a comunicare utilizatorul cu echipamentului. momentul frecventa aparitiei defectului Si a modul manifestare (simptome) de (Drocedun a contextul manifestarii incidentului executate. verificareadocumentatiei tehnice ii/sau a similare cazurilor documentate lnternet in a inlocuirea piesei defecte/consumate una cu similara dacaexista stoc.

bibliotecii). intruziunilor sau a si a virusuilot inform atice a instaleaza sistemede operarecare ofera maxlma protectie antivirus a instaleaza (acoloundenu este posibil altfel)aplicatii antivirus a asigura redundantapentru datele de maxima pentru importanta serviciu a verifica periodicsau la aparitiaunor evenimente suspecteexistentaunor intruziuni sistemutoe in securitate a aclualizeaza aplicatia antivirus lista de.Sectiide imprumut de a Orientarea. a orientarea informarea privind utilizatorului ofganizarea bibliotecii Si (sectii filiale. subansamblelor a consumabilelor a tine evidenta pe echipamentelor a subansamblelor Si (informat categorii electronic) o tineevidenta fiselortehnice echiDamentelof ale a tine evidenta proceselor verbalede dare ln folosinta a 9i proceselor verbale constataredefectiunilor de a a jurnalizeaza pe fiecare starea consumabilelor echipament in parte format (in electronic) a Asiqurarea securitatiisi confidentialitatii datelor O concepe. Proceduri lucru. virusuri $i (oaca cazut) e a izoleaza sistemul restul de retelei a verifica exista daca intruziunisau virusuri jurnal aplicatiilor a examineza fisierele ale a scaneaza sistemul fisiere sotturl de cu specializate a deviruseaza sistemul folosind antivirusul sau reinstaleaza sistemul a veifica peiodic si efectueaza corectii sau actualizari aplicatiilor protectiesausistemelor operare de de a se informeaza DeriodicdespreDosibilitatea existenteiunor bresede securitate aplicatiile in folosite personalul privitot la: O instruieste serviciului protejare a modul de antivirus a politica secu tatea fetelei de a confidentialitatea datelor 9. implementeaza.verificdgi actualizeaza sistemul de securitateal retelelor serviciului a ia masui ca sistemeleserviciuluisa fie proteiateimpotriva distruqerilor intentionate neintentionate.catalogul 32 . care sunt instrumentele de informare pentru cititor (cataloageletraditionale.solicita repararea defectului dacaechipamentul garantie estein gi O Evidenta echipamentelor. modul inscriere biblioteca. de la de puse la dispozitia serviciile cititorului. continutul modulde organizare colectiilor a Fi 9i programul lucru. instruireaSi informarea cititorilor in sectoarele relatii de cu publicul a intervievarea cititorului.

instruirea9i informarea cititorilorin sectoarele relatii de publicul cu a intervievarea cititorului: a orientarea informarea gi privjnd utilizatorului organizarea bibliotecii gi (sectii filiale. a cautarea documentelor solicitate cetreutilizatorl de o efectuarea tranzactiei imprumut regim de in informatizat TLIB in a verificarea corectitudinii tranzactiei imprumut fisa cititorului de in ln TLIB a eliberarea publicatiilorrestituirea gi permisului. bibliotecii).catalogul paginaweb a bibliotecii). . Primirea gestionarea documentelor. 10. 0. la 9i a verificarea catre gestionara documentelor de primiteconform Procesul verbalde predare-ptimire ui . la de pusela dispozitia serviciile cititorului. a descarcarea gi unitatilor imprumutatereturnate cetreutilizator. la 9i a verificarea cdtre gestionar documentelor primiteconfom de a Prccesului verbalde predare-primie. lvlinisterutui Educatiei 9i Si Cercetari 46261 iulie2005). regulamente. modulde utilizarecopiatoarelorla salile lectura a de de . continutul modulde organizare colectiilor a Si programul lucru. 9i ( 21 iulie 2005 privindaprobarea metodologiei recuperare de a pierdute.3 % din anuat(conform Legiibibliotecitor republicata 334din 2002 a Ordinului nr. electronic. regulamente.Sili de lectura a Orientarea. de privire existenta a informarea utilizatorului cu Ia uneiamenzioentru nerestituirea a publicatiilor la timp imprumutate: a eliberarea unei dispozitii platapentruachitarea de intarzierilor in publicatiilor. Recuperarea fizica sau valorica a publicatiilor pierdute de cAtre utilizatori ( a Conform Ordinului Ministrului Educatiei Cercetarii 4626din nr. Asezarea raft. documentelor distruseori deteriorate de taxare a $i serviciilor a nerespectarii termenelor restituire publicatiilor de a 9i ) pentrucititoria imprumutate Si a ( Regulamentului serviciilor ( Bibliotecii UnivefsitatiiDunare Jos > . conform legislatiei vigoare. m2 publicatiilor domiciliu lmprumulul la a orientarea informarea pentruregasirea utilizatorului informatiei 9i dorite a verificarea permisului utilizatorului. a intocmirea propuse listelor publicatii pentrucasare limitade de in pierderi gestiune. fondului in a de publicatii. a Primirea gestionarea documentelor. electronic. modulde inscriere biblioteca. modulde utilizare copiatoarelor la salile lectura a de de . la in a verificari permanente. Asezarea raft. care sunt instrumentele de informare pentru cititor (cataloageletraditionale.a a a a a pagiilaweb a bibliotecii). restituirea a vedficarea chitantelor. a asezarea documentelorraft( dupaformat depozite). Proceduri de lucru . de gi Intocmirea expedierea somatiilorcetreutilizatoripentruintarzierea in restituirea oublicatiilor gianuala situatiei Statistica lunara a imprumuturilor.

la de titlurilor carenu suntconsultate redirectionarea acestora cdtreun 9i fondlent publicatii).semnarea acesteia cetrecititor de a verificarea ln datelor inscrise Fisacontract cititorpdn confruntarea cu datele identificare cititoruluil de ale eliberarea dispozitii platapentru unei de achitarea taxeide eliberare platitor bibliotecii. o verificarea cititoruluiTLIB Fisei in a completarea contract Fisei cititor numarul permis semnarea cu de 9i acesteia catrebibliotecarul a verificat de care datelede identitate alecititorului: . de realizarea gi fiselortopografice aranjarea catalogul in topografic (ordonarea documentelor cotacartii). la asezafe pedomeniiln salile lectura).3 % pierderi gestiune.9i oferirea spre consultare cadrul de lectura in salii . actelor a necesare a Regulamentului serviciilor cdtre Si cturcr. 2 lmprumutul documentelor regimde salade lectura in a orientarea informarea pentruregasirea utilizatorului informatiei ii dorite(in cataloagele traditionale.asezarea documentelor raft ( dupaformatin depozite.eliberarea vizareapermiselor cititori. a completarea buletin cererepentrupublicatia unui de solicitata din salade lectura dindepozitul publicatii sau de aferent acesteia. a rearanjarea rafta documentelor la studiate salade lectura. de 9i privind modalitatea inscrierela a informarea utilizatorului de biblioteca.domeniu al cunoasterii. transmiterea Si publicatii vederea acestora cetresectorul achizitii de in uneianalize ulterioare nevoilorinformationale cititorilorSi orientarea a ale achizitiei documente de cetre un anumitsector. catalogul in electronic direct sau la raft) a verificarea permisului utilizatorului. completarea cetrecititora uneiFlse contrcct de cititor. in a efectuarea evidentei cititorilor ffrecventa zilnica) a documentelor Si pt pentruanaliza studiate sala.(necesar statisticile biblioteca. din anual(conform Legiibibliotecilor republicata 334 din 20029i a Ordinului nr. gi l\4inisterului Educatiei Cercetatii 46261 iulie2005): N. Inscrierea cititorilor. de preluarea pentru solicitarilor dinpartea venite utilizatorilof. a vedficarea de imprumut utilizatorului informarea gi fisei a acestuia cu privire publicatiile la imprumutate anterior care ar trebui 9i gi returnate salade lectura eliberarea document (numai la unui nou pentru cadrele didactice).in depozite. o cautarea publicatiior solicitate. a inventarierea periodice. a permisuluicasierul la al a verificarea chitantei: a inregistrarea datelor de identificareale cititoruluiin regim automatizat in TLIB. titluri de Tn documenteinexistente colectiilebibliotecii. semestriala anuala publicatiilor sau a a legarea periodice volume exemplarelor publicatiile din Tn a intocmirea propuse pentrucasare limitade listelor publicatii de in 0. dupa permanente fondului publicatii salilecu acces verificari ale de din liberla faft.

efectuarea prooriu_zise cercetSrii . organizeaze publicd materialele bibliografice. evidenta flselor cititor. inregistreaze prelucreazdcererile bibtiografice: Fi . impreuna dispozitiile plata chitantierut cu de ta 9i Serviciul Contabilitate al ..salalecturaFitiata Stiinte de Economice .a tiplarea gieliberarea permisului cititor. pentru tipizate cererile cerceteri de bibliografice. redactarealistelorbibliografice . la cerereautiliratorului : 3. de o verificarea completarea listelorde autoritate TLIB Dentru 9i in specializarile cadrul din ( universitatiipentru introducerea corecta a datelorin campurile validareLoc de munca sl Secfiedin cu macheta inregistrare de a cititorului TLIB) inregi.&^o/l Ing.Financiar Universitatii: a Statisticafrecventeicititorilor 9i a tiflurilor consultatein salile de lectura 11. datelor cititorului (nume. ti 2. Si Umaniste.zilnic.trarile se in noi fac la inceputul anului universitar. definitivarea sau reluareacerceterii urma ln purtate beneficiarul disculiilor cu cererii . intocmirea dictionar termeni subiecrete pe unui de cercetarii bibliografice .u publicut_ salalectura2 Sediulcentral.Mioara Voncila Bibliotece $ef Serviciu . . cdutarea surselor informare de .Informare bibliografici.'c m^*:* 5-.BibliotecaFacuttatiide Medicinal a verificarea dispozitiilor plata de a eliberarea gi chitantei incasarea sumei aferente taxei. permis) a tioutui nr. oferd informalii de specialitate. . se documenteazaIn vederea selecliei unor ti uri noi care pot completafondul de pubticatii ale bibliotecii : 5. realizeazA interviul cu beneficiarul cererii de cercetare bibliograficecompletarea formulareror . Proceduri de lucru . si Achitarea taxelor9i etiberarea chitantelor (sector retatii. verificarile Deriodic.q k"x^*. documentare 1. si ' de taxaaferent aplicatia in software dedicata bibliotecii: a a listarea borderourilor sumeleincasate un chitantier cu pe gi predarea acestuia.Dr nrffi "1. . contribuie la crearea de noi instrumente de informare a utilizatorului : Prof. a inregistrarea sumei. redacteazd. de ordonarea acestora alfabetic pe ani. tistarea cerceterii gi bibliograficepredarea acesteia beneficiarului 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->