P. 1
Mircea Malita - Jocuri Pe Scena Lumii

Mircea Malita - Jocuri Pe Scena Lumii

|Views: 1,143|Likes:
Published by Marius Adrian

More info:

Published by: Marius Adrian on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2015

pdf

text

original

Mircea Malita

Obiectivul unnfuit de auior de a ofei cilil(n (rl tr I o \ i/iune J.upra reldriilor intema onale. iirrt:irhLr I .i rispunda la innebarea: ..lncotn, rncrLl( lrrrr\1r.'

Jocuri pe scena lumii
Conf

Incotloneindreptdmnoi?" eslcunmeritul uccslrt lucriri. O bu1rd documentare insista asupftr clcrrrr,ltelor noi .le pe .ccna lumii si asLrpnr i. l,.r lr$ i zibile. Este infiti$ati evolulia metodclof cirrc. prrll
mijloacele existente astizi $i perfectibilc oriii')r. In'l ajuta la prevenirea $i rczolvarca conlliulolx. Ill purlarea negocierilor fructuoase $i la lroi rrrrrllr (concepte, metodc $i abordfui) petrtru pruolr(rrt( I rrr folos a diplomaliei. Func.tiunea centralii u (liIlrlrtrl 1jei, negocierea, cste intensa in secolul gk)brtlilnlrr i l

licte, negocieri, diplomalie

integririlor regionale. In partea intai sunt confruntate rcci (lr lrrxrl pentru alemu{i rddicina conflictelor cc sL lxrk lrrr ' cauze multiple. In padea a doua. c{)rrsnrrnlil negoci€rilor, autorul arati ca folosircn clrvltlllllllrr Jbc nu cste o metafori, ci se bazcazal Pc rrr(rl('l( [' matematice carc definesc jocal ca o r(,tttlnlrllt' dominati de reguli. Cea de a treir Drll(, (lfilrlr' diplomali€,il iape diplomatdrepl nrilrl(n rrl rriinlr'l omenirii, pe carc o parcrrgem irr llrrrrirrrr rlrlfl profesiuni, constanti in vocaliasa, dllfcrrrr ifi rrrrlD gite$te continuuIalionamentul $i mcl(xltl(.

'' +.h

z

SERIA RELATII INTERNATIOIiATF

Jocuri pe scena lumii
Confl icte, ncgocieri, diPlomatie

FI$A DE TERMENE DE RESTITUIRE
Nlmrr l per jsullri
Nunlarul

lu-t^*

.|,i.t

t,,.-t,.";

,t

c4.;;
ry;&L,\ .; 4t q"",
et_y.,t- r.on
li

*4t.
p-,,,,"..
,..,",
^_t_L&_

&,

Mircea MaliJa

Jocuri pe scena lumii
Conflicte, negocieri, diplomafie

Editura C.H. Beck Bucuregti 2007

H. Drepturile de dilnibulie in stdinetate aparlin ir exclusivitate editurii.ir'i. Nulu bn nr.08.. TIPARG S.ro \ .08. diplomatie Copyight O 2007 Editun C. .08. Beck Nicio parte din aceasE lucrarc nu poate fi copiaia firA acordul scris al . 2007 Bibl'ogf..di!.H.ITA.: Sediu/ Cenrral .e drr In\. .r1 n .Bucure$Il : Eclitura C.r C.18 E nrail: comenzi@beck. MIRCIIA Jocuri pe scena lumii: conflicte.. Toate drepturile rezervale Edilrfii C.61 31t.m!nrJl \Jp riol Mircea Mnlitr Jocuri pe scena lumii Confl ict€.AU the ||o d's d stage.nen mercl! plqers" Willian Shakespeare As Yau Like It. nesocieri.H. lSBN ( 13) 978 973.. ruiDe romane.. Beck.09.A. Beck Str.:16 (021) 410. BUCUR€9. Sabratha.73i (021) 410.H. Rcck JlI rr.lIi 5 este acredihtn CNCSIS Consiliul National r'r!rr. Bcck.i 15-053-6 3.11. (021) 410.tlc 2{h Srdov. Antl all the inen and||a.n*n.08. (02 r) 4r0 08 47: (021). Descrierea CIP a Ribliotecii Nationale a Romaniei NtAI. Ljbid Tipbrit la S.2n Edilurii C.'.110.1 Edirur. rax: r Redactor: Valedu Valel 'l ehnoredactof : I-aisa Barbu Copcrta: Veronica DiDu Ilustralic copcfti: l erttu. sector 5. diplomatie / Mrcea Malila..Dditnra C..IL llcck. Bucuregi Tcr.2..C. Serg.cl. nrsoricri.H.

dar sunt $i partc din capirolul independent al negocicrilor care susline activititilc de cooperare sau istoria prol-esiunii dipiomarice. negocieri $i diplomatie creeazi probleme pentru prezenrarea lor teoreticA 9i pracdce.rLr . atunci cfud contempHm zilnic la televizor imaginj din tearre de rAzboi sau djn seli de negocici diplomatice. Citjtorul va avea prilejul si fac6 cuno$tinti cu aplicarea teoriei jocurilor ti a modelelor ma@matjce ln relaliile internalionale (partea intai) $i sd constate ci ele nu prerjnd mal multe cuno$tinte decat cele oblinute ln liceu.4i ale ci4ii? Culn se nu faci referinli $i ta teoriile rclaliitol internalionale carc incearci si explice conflictele. mi$cendu-se pe intreaga hani a planetei devenita o imensa sceni rotativa. Nici scena lumii nu este doar o metafori teatralA shal<espeareiand sau una poeticE eminescian:. cerceidror sau a unui diplonral in linclie sau in cxpeclatic. srLrdenl sau doctorand. kgetura indisolubilA intre conflicte. cu riscul de a dcranja liDearjtatea expunerii.Cuvant inainte Folosirea cuvantuluj joc prentru a descrie activitirile atat de legate de viata omenirii cum suDt conflictele. Ata tea tlisituri le sunr comune incat repetilia este inl}vilabild. negocierile $i diplomalia nu este o simpla metafora. Cum si nu evoci acelea$i evenimente $i figuri ilustrative in fiecare din cele irei p.jocul e in modelele matematice orice competiFe dominata de reguli. M am gindir cn cele trei pirfi ar purea fi atcse $i cilile separat !i c: in procesul in{elegerii un dram de redundanti fuJre I rolo\ or Cui se adreseazi canea? tnilial o ledeanr in mana unui e1ev. cjritorul se dcs prindea din largul public de specratori ii stc|cj tumii rr]€ doj. Negocj erile $i medierea apar in srfuile conflictelor ca remcdij posibjle. Mai mult decat o metaforA. Dar pe misufi ce ea prindeil forl a. dar care ofed ti ideile nccesare pentru conceprualizarea negocierii sau practica ciiplomaliei? Nu m am lerit de repetilii. canditori ca Huizinga sau Callois ne-au obitnuit si vedem ln jocuri concepte filosofice capabile si ofere o vrzlune coerenti a istoriei. suscepdbih de trarament raiional. .

Nu neg laptul c. in vederea autorului.lei personale. Solutii inovativ€ Conflicte violenle T€oriile relatiilor intemationale rei domenii. Explicalia acestei dualite! sti in faptul ca toale beneficiaza de rezultatcle civilizalei unice $i conconitent de ofeia cullurilor divene. dar adcr firi relnlere ii cu conviDgerc. Cititorul o va intalni drept concluzie a mtloacelor de a stinge sau preveni conflicre. intr o perioadi in care onenirea nu i$i dir seama ci in tinp ce se ata$eaza cu ardoare noului in cunoaq iere $i in realizirilc tchricc. in chjlc pasnicc practicate de rcgocjatori (pafiea a fuua) $i evitarea pmgului \. vdzuti din perspectiva omniprczertului diplonat.IEA I CONFLICTE Introducere. este vocalia dc pacc a profeslunii diplometice. Unii considere conlliclele.locuti sli pt sce a lunii vdi. mai ales a celor predominant identilare (partea in!ai): cste prezenti in stllurile diferite ale negocierilor (parlea a doua). la clicienla proiectului conun. sc intersecteazi sau chiar se suprapun. Au drephle. dar ele invitd sd scoatem la ivealt idei ce joacd rolul uDui fir ro$u ce le stfibale pe toale. Allii vid in cle arte. i^rl ciuda unci experienle care.agul de la imagine la sens.iolent $i sangcros al contliclelor (patea intii). ar pulea si o sfiiluiasca altlel. ce piesijoaci ei Fi sd treaci p. formati inr o istoric indclungat: devastata de rizboaje neincetate (paiea a !reia). care sunt $j stilurile diplomaliei a cirei Rizboiul Conflicte identitare a prini vocalie este negocierea (partca a treia). pol fi propuse $i alte aborddrj. pe alt plan repeta erori Si perpetueazi dezasue. ilustrar $i in procesul de na$terc Si unificare a Europei unite. Au $i ei dreptare.. Persp€ctivc . irlleleasa lnai bine. la ducerea cu succes a unei negocieri Si la misiunea sileDlioasi ti perseverentd a dipkrDatului. pe baza experien. Nu numai ci subiectele celor trei pi4i ale cE4ii se :intrepitrund. O prjvirc asupra istoriei. iniuilri $i talente speciale. constand in teoria sau mai degrabi abordarea . Conflictele secotului XXI Ciil€ de rczolvare a conflictclor Ncgocierea $i medierea in rezoharea fi prevcnirea conllictelor Concluzii.interesulLri comun". dincolo de mi$cerile actorilor. Dimensiunea culturala apare cu toate reso urile ei in explicarea conflictclor.. Al doilca fir este turnjzat de modul in care cuplul opu$ilor inseparabili civilizalie/culruri aclioneaze in PAR. Aici repetilia se face cu o Si mai mare insistenla. rezulrati din analiza negocierilor $i diplomaliei inovative. negocicnlc sau djplonralia activitili bazate pe $tijnii ra!onald 9i tehnici universale. mi-a pirul necesffe. Ultimul fir. Primul fir este dat de o rnetodd.

n intatlirr dc(tit o. Un. .Momcntele de armonie $i pace sunt ca nestematele semdnate rar pe ur_ zeaia aspr6 Si sumbra a conflictelor. ele.n lirtut ca4r.ici metode mitrrarc conrenrronale Sunt to|me ale anar hiei )i di'oLliei..cr in Jalonia. in lupra pentru putere.ar e\ar inanr hana ci\ilr.o(rie\c (um . Natura 1or dii de gandit.9u mrci exceplii. i ..z)i ani. 48 dinlre ele Ildr.lale. ci in inreriorul statelor.Tatlte re c.r sc. qu insn o notA comur)a.. spre oroarea uIrin:.inguril.nde totfler.tngiitF. si r. Cand vorbim azi de conflicte ce trebuie oprite. in tensiunea din familii. Sunr punale In numcle apdrarii s3r afinnArii idenrjltrlii. . turupa.r .ul de dri ! u pesle o iumatate de milion de retugiari a cle\cul de tr r I la 25.niiLI c2re acn. Nu se poatii intre s.. gi cum aceasra e fiuriri in creuze lul cultudlor.zboi de ansamblu. 5r oe. Aceasta e maiadia care incen_ dlazi a$eziri unane..ale. a5a c 11 fre... { | tr te ir cld\a ro. se mai nnmesc $i rdzboaie cutturalc.e hal Intr.cler:r caracrcri.iu SUA Ua 'r.n ctrilor acesrer (ivitr..pune Huntrngrun .i devisteazi.n 7i de Incuri pc mapamond. l€ intahim peste tott ale_ gerea individului inrre doua interese ce se bar cap iD cap. Solufii inovatiye cunni(re armare.urir a cunordrie nohila gcnerna\j Nrl $i crvr./boi intrc ace.i re_ zolvate sau de conflicre amenintetoare ce trebuie prevenite $i evi_ tate.cflJ retreiite >r rde.r. Cu toata aceasti navanica prezenli.i_ \ililat c(ua.t. cunoarle un ansamblu de rizboaie.. pe drumuri preserate de cadawe. numa. exlsl. coDtrolate .i\re ne Subiecarl ne indeamna se parafrazam pe Anarole France: . fi1per tomanfa care cere sacrificiu. |l.a o limitd care dcspafe conflictul benign gi relativ pagnic ie conflictul sangercs.dliei..ufr. Lte:rguf nr\ete ditelilF dJ !trnpere a par. de clasa conflictului care ucirie.dndu-c la mnguJ dc rd. la aceasti categorie ne referim.i cut.Capitolul 1 Introducere. Statjsticile iumii sunt alarmante: intre l9g9 $i 1999 au existat I l0 i. care ptoduce coloanele nesfar$ite de oameni ce se relllgiazi in necunoscut.roru'n r tnceput cu un r. Nu au protagoni$ri defrn'r..d. in jocul competiliitor.

pc rdrd:rrbrrruiul. Metodele palnice clrnoscute nu mai fumizau solulia inchiderii confliclelor ti nu mai puteau sprijini capacilaica de a le prevcni. ele au fost inoercate toale. ":i. pirlite au fost aproape il conshurt pe fragile criterii ideologice. cet $i gennanii au devenit partcneri nu atet prinf un act dip]omatjc. acesta mi-a confirmal ci negocieriie care au dus la reconcilierea inrernd in Africa de Sud ar purea fi rezumate in cd_ nalizared energiilor spre un scol unic. Aici nu existe loc pen metode tru concesji recjproce fi nici pentru apropjcrca in pasii lor nirunti $i iscusjli citre solulie. un Cenrru de la Marea Neagri de prevenrre a conflrcretor a corvedit neajunsul $i riscul geogratic in avanraj de studi obiectiv $i obseNator imparliat. culturile sunt in stare si ridice credinlele la acel Punct de fierbere pasionali. de ofl. .r'e de conflict a aiuns la o viziune dcnumiti sirnph . nu existi solulie la conflictele identitare O idee salutara a apdrut la pncticied $i teorcticieni deopotdva: daci nu sunl distributive. Problema nu este distributivd ln lumina aceslor metode clasice. Modetut european s-a dovedir a fi un ghid bun de examlnare a siluatiei. distanli de doui buioaic cu pulbere. lnai nulti radilie :r conertului decar leremul Medireranei orienlate?) n-au putut invinge inerlia frag- formuli de rezolvare a rnui confljct devenjt cronjc.d cirili/rriei ii nu a \'rtorito. stilului ii alte observafij. Elc nu fac prl e clin recuzita clasici $i din uneltcle diplomatiei vechi obsedari de distfibrrlie. Cercetarea comparativi a celor doui focarc actr. cat prinir_un proiect co- inmhim ?n mecanismul altor reconcilieri islorice? Vrcnrc de parruzecj de ani. pirtile s_au indepiriat de orce formul:i iep fli\ta. religii. Darfo4ele iniegratoare in rcgiunea care Si-ar fi pulut as ma ambitia de civili_ zalie a Singaponrlui (are acesta maj multi vocatie cconomici.nra tice ele lipscsc in nod izbilor. tcestor metode Si luiin cazul negocicrilor. Erplo-reazi cineva lisu ulor prorccE posr bile.. Alat francezii. Dar lumea dispunea de ur caz practic $i eficicnt de insenxritate istorid: reconcilierca fianco-gernuni Ale cui sun! Alsacia $i Irrena? A fost o tem:i care a rlscut trei dzboaie pe parcursul a optzeci de ani care au iDcununat o isloric de peste patru secole ti iumitate ale accstui litigiu. In Orientul Mijtociu. repetand salr adaptand ce s-a ae ta cartc" lui De Caillires (1716) incoacc in zadar acesle "pu" suni aplicate in confljctul idenrilar. intr-o disculie cu un diplomat al acesrej Fri care acun are privirile indreprate spre conflicrul devastator din invecinatul Congo. credin. mai de o . valori. dar a rezisiat ta orice rnlerveniie de sohlionare.irjle care. pentru a fi vahbile. rot a6ria obiceiuri. evitirii ameninlirii sau ir$eldciunii. le evalueazi. l. Aceasli uria$ modificare a nalutii predominante a conflictelor Iumii care a ujmit pe anali$lii situaliilor clasicc a fost insoliti de a doua surprizi.crod ce ar putea asigura rcsurse bogate ambiljei comune de a se inscie in ci !ilizatia corlelnporani. clipe mifelie isrorici in f. ca rr r<conciliereJ: medre'er. negocierile ar putea fi inovative Un iermen care a deschis un orizont nou gj o speranli l-a inceput teoria s-a merginit si cautc formule inovative de intercse convergente.Jat ri pe scend luhii mun. CoDflictele ideniitare ale celor doui regi_ uni izbucnesc pe un teren lipsir de proiecte comune.e inrrl o unica: Lmbi.l]losofia multi populalie aifabetizatd. exprimata ir lanatism $i intolcranlt.te. Clar enurnerale in Ca(a ONU. sunt cele ce se cjocnesc pe toatat garna componentelor tor isloric. cr ti nefociered 5i uneori au dat rezultate in lumea postbelici Dar nu s a luat noti de imprcjurn le noi care obliga la perfeclionare. obiceiuri ij tradilii Numai prin naturr lor afecdvi. trcbuic si se situeze in sfc. Oare esre acest caz unic sau de credinle. _ Siluat la egal. canaLzand o spre aspiratii Si scopuri integratoafe. confiidul aparrheiduluj din Africa de Sud a cnpftar dnnensiuni intemationalc.:rtj*l. lc citeazn? in orice caz. Balcani fi Caucaz. Ideea cd al doilea rizboi mondial a re zolva! problema a indepdrtat pe observatori de esenta reconcilicrii carc s a prodlrs prin aliceva deciit prin Tratatul de pace Reconcilierea are ca bazd inovalijr lui Monet si SchumaD de a oferi un cadru rou de jntcrese comune. Sute de lucrdri le au tbst consacrate in ultjmele deccnii Tcoii ajutate de ionnalismul matematic au analizat in spccial conflictele de lipull manageri salariali sau problemete de distribufie a nnui bun unic intfe slate (teritoriu sau resurse) $i au oierit relete ferd numir in privirla concesiilor. traclilii. dupi Osto. cea mai veche unealti a diplomaliei. sepamrc fi proiectulLri comun". prolectut european care le-a absorbit ereqia.L recrr noscur un^sirgur obiecriv al unej !!ri unice ind.u exrslat ca lormule lederale s-au pribu$ir dh cauza unui lbderalism mentafi $i tradilionalisti a culrurilor.ut fate tI DitcJn . Nici o inovatie nu a dus la pfoiecte integraroare care. La un fbrun de la Bucure$d. care se faca vechea problema a distiibuliei unui leritoriu irelevanta. consacrat cl[eior fi confliclelor.e elemcnt dirizronrr yr a.d.eptar sprc bunisrare generalA. de diversitare aproape rrecur. a lonului' psihologiei. diD negocierilc dipi.

o sirnpl. ilor din conflictul lntre o tezA ti contestarea ei.r.au apii grete. reline ce unegte " lar logicianului lucrul acesta i se pare natural. care iau propo4ii mari.UitA ce dezbin6. scfa Bertrand de Jouvenel.rd. culturale ale populaliilor in cauzi. de la lamilie laindustrie $i biserica.diferenla specifica" et $tie cd existi . SeDaraie de <lemenrele moder orre dte carbunelui . Mai mult decet o recunoa$tere a rolului coflflictelor in politic. L. ln aceasti fn. cu conrenciosul sau cu simplul dezac. interaclonand ln proiectele de civilizalle. ti li! a mar degraba decir a fi pri\ iL ca o cauzi a disfuncliitor soci.. intr-o metaford revelatoare. ddr $i explozibil. dincolo de diferenlele '?cd.?terddli. b rele dc uranru por atrnge masa cririca a explozrei. Existe un sens larg al conflictului. Ducand mai departe aceste idei. evitate 9i prevenite conflictele care risc. atata eticienli poate cupnncle re_ zultatul unei negocieri inovative. de pild! cu ceana $ conEoversat cu anragonismul sau cu coliziunea. UNESCO afirma in Constitutia sa ctr o dati ce conflictele se nasc ln mintea oamenilor.tiune realizeaze un proiect. cAci inlelepciunea lui $tie de cand lumea formula: .rCati interac. Cuvantul cheie este fusd altul: . reacria esre incerinit. Conflictul era astfel lnzestrat cu o functie Doz! Gama largd a conflict€lor. orgdnizate strategic Si producand vArsiri considerabile de sange. o altemativa la osrilitate 9i o supapE de si . de coeaune a unui grup.1908) considera conflictele ca surs6 de orsa: niTare sociaia prczentd in roare formele sociale. Alti prejudecatd este aceea a dialogului ridicat la rang ultim de realizare. f?irA sd lu6m ln seamt conflictele ce le acompaniazi. economie. pruduce raldura crre transforma uzina i . Georg Si'x. conflictul llu numai cd este insepaxabil de activittrlile umane. Pani $i violenla (manifestari ale tineretului sau miscarea chanrsld din Angliar nu e lipsira de merire ca sennal de alarmn si caralizalof penrru decilfi saiuLare.politica este conflict.elegere largl. 1967) merBe p^te la considerarea conflicfului ca un factor guranla. conflictul poate fi combustibil.genul proxim" $i totugi' cata greutate de a regisi aceste precepte elementare iatr-o lume in care fitosofii in voga exaltd diferenla gi produc eroziunea universaluluil Pot fi oprite... Si ne gandim ia schema unui reactor dink_o uzin{ termonucleari deslinari producerii de electricitate.Jocuri pe sceia lumii interese specifice. Cine se lasd anfenat ln ele dobande$te $i pacea. dar este $i benefic.fiel (Sociologie. sA shice profilul promitetor al unui secol? Raspunsul e afirmaliv din partea Foliior de refleciie si actiuDe ce lnfloresc ln regimul civil sau aca_ demic. iar cine nn le are este expus conflictelor ti distrugerii. pentru ci alituri de . jucand un rol important ln na$terea ide. Utilizarea termenului f&d iminenla catastrofei ll face sinonim cu opozilia sau lupta ideilor. Capitolul 2 Conflicte violent€ . E-ste conflict violent cel carc este abordat in reialiile intemationale... Omul bunului sim! aderi la aceasti viziune. dupd care el strdbate ifircaga viata sociali. l_6sate sinsure.le. ci iucrand lmpreund. Coser (Studiul conJlictului social. Nu putem vorbi de interese economico. in c€le mai muhe cazui ctacteizeazd" activitatea politici:. tot acolo pot fi oprite.. Cu singura completare ce oamenii invatA nu din predici. Esle adevarar ca viziunea soctologici se opre$te in pragul conflictelor violente.

avind la rddicini lensi. mobilizarea de armate. pdmajunirare a secollrllri tecut inregistreazd doui genocjduri: al arrncDiior din Turcia (1915) $i holocausrul evreilor din tinput celui de-ai doilea rizboi mondial (1942-1945).octJt . pul perfeclionArii sisrenului mjlirar Si pregitirii pentru Lrn ev. nici Poitr galia cu Angola. acest rip de studiu esre cel mulr adiacent explo. dinjumilarea a doua a secotutui tre.modul \oon(r:r \".jpa(t J rc.ttuat. Cel putin rrej dinrre cie se situeazi fiecare la nivelul unui milion de victime: evenimentelc din tn donezia la cAderea pre$edinlelui Sukamo. Astfel. rtiilii Si iralionalitalii saje. e vorba de un.al< .(lJ. la nivelul intregii lumi $i a lesat ulme adanci in toate societalileExista li o clasi de conflicte cu dimensjuni lnai resranse. lorln€ mar vaste $i maj crude decAt pogromurile. Esle vo(ba de conflictul violent. ilustratd dErazboaiele bilaleral€ intre stale sau de rezboaiele regionale. Studiul conflictelor este abordat de lnilira in sco_ $j .cn(lur ccr< tc g(re c. Cele douA rizboaie mondiale Si toate confljctele violen@ ale secolului XX au luat peste 150 de milioane de vieli.o djspuri inrer lalrli dc.onle\r . ObseNem ci ceea ce a fosi nunlit asa si a lbst producriv nu nunrai in riz.l rnareasci dezavantajul.Elemenlele de violenfd.secolul Cci care s au ocupat de deliniria confliclelor au scos in evidcrld .ul con. Studiul nostru consacrat diplomaliei Si negocienlor.r pur ir c rL rri rallonal". Iimnla nu era ill srafe dc rnzboi cu Algcna cend reprima ar_ nata nalionala de cliberare. dctiDilin inchdc qi clis prie polirice a ciror vjolcnld nu se idici la. Rc zultatul acestor conflicte a fost crearea a zeci de slate noi. intrc puterjtc coloniale 9i iscirile de irdependenri. ca $i inapoierea hstituliitor din sistemul intemalional. sistemic.rrce uF r. fie elc politrce sru drplomatice.\upr rrr. Spfe dcosebire de istofic. cum aratd recuzita de rnetode palnice de care djspune 'e altcle noi. de excmplu. ci la unul bine delimitat. \'u . Butterswofth vedea inci din 1978 in conflicr . cu pierderi de vieli omene$ti Mai mult decat ataL pragul de la cate incepem si discutin $i si studien conflictele este de o mie de victime.I Lrpr_ f.i. lar pozilia de la care porneile este enunlul ci toarc coDflic l<Ie pnr ll evr.rcrr/:lrer lu-. r. DeIi axat pe dimensiunea dctensivi.aBe tii ir. Ele au fost d se de alianle ampie. lioane de vicrime.ce \upennrre rc_ curgerii ia for15. Conflictul poate imbrica forma extem6 a r:zboiului mondial. el in(repfir)de o cercelafc nor_ rcr'1r r Le. .. pdcii $i rizboiului nu se refere la acest sens larg. ||ir.DLrpr tsalley..Jsn. despre cele trei rizboaie balcanice ce au urmat pribu$idi Imperiului OtomanDar existi $i conflicte care nu sunt rizboaie din punct de vedere al dreptului intemalional. potenlial sau actual.boaie mondiatc.rc.isrjnd din . curdtirea oraSelor de ci_ tre gnrparea Pol-Pol iD Cambodgia Si ucider€a popuialici rutsi de citre hutu in Africa.ru re.r matlva.]I in prezent cuprinde aFoapc 200... m5rimea triburutui de vieli aringe dimensiuni iedfianre in conflicte inteme.|l]|(gic jl pLtc r i . oar . umrate de altcle care au ob{inut independenla in conflicte reduse sau clriar pe cii patnice. Dupa fizboaiele mondiale.10 Jocuri pe scena lunii Paftea L Qttflide II uzini electrice unde vaporii apei fierbinli mitcn un dinam. ONU numA(a l(I4 state.ul au fost caracterizate de conflicle lcgate de eliberarea de sub colonialisnr.. invocate de recursul ia fo4d al unor nilcifi contemporane. procesul de decolonizare a lisat in urma lui o lcgifimare a fnzboiului de eljberare. li-. problem. care este aproapc intordenuna evitabili. Vorbim.r': con\reDiorat drept rizboaie. a] celuilalt agenr. in sensul ci starea de rizboi nu este decla rati formal de entititJ statale. un detir al criDinalitilii cu cinci mi.'.(crr tat( cnrei pcnerul npli.tispuretc caracterizarc conflict.catL.nrt'rc'elF puJrer.eri fc . cu toaia analiza pe cdr€ o poate adanci. prjn carc societarea piiteSre cosrut jrratu.j.oldr. i..U/ul . lot ('c tlLturlc.nr cailor pa$nicc. La inceputul anului 1962. O mare proporlre a jeftfelor a provenit din rardul populaliei civilc. bazatA in special pe gherili.i alurr .A$a cum s-a remarcar (Choucfi). In (r/t.u!./.. Este cazLrl sa afirnrin ci in studiul conlliclclor cercetitorul nu este impresionat de molivalia abundent inlocati de liecare p..t . deceniile anilor'50 !i'60 ai sccolului l|e. Anglia cu Rhodesia sau Olanda cu lDdonezia.Jr(rc polrtrc. Sludinl conflictelor este o inh€prindere a picii $i ie prive$re ca fiind acci dente tragice Si primitive.lte a unui conflict. planificarea fi conducerea prin sll'ale gii ii taciici ce reflec6 gandire sistemicA sunt complet jlustrate.. Fi faprut _ Amploarca iorapiHre ci au nrmdrir exterminarea Lrnei popu lalii intregi lal'a lc situeazi in categoria gcnocidurilor.tuat csenliali consli in felul ilr care uD conllict s a stins ir lfecul ii prir cc mijloace.. n]cr gand dincolo de purclul de rclfagerc"./ol!ate ettcrenl lc car f. nea intre etnii sau ideologii opuse..rfir. . inclLrsiv de agresor' Penlru el.mod conflictual" carc sc opurc la. Prin condamnarca fonnala a colonra lismului. arnat.

Irrr l)c Kadi. autonomie sau drepturi egale' . Azar observi ci un conflict prelungit . drept . economjci $i dinamica cre$terij sociedtii.ale surr r. Choucri a 3O'l confljcte explicite intre 1945 $i 1980 Din acestea.t2 Jotui r s. competilia $i voinla de a exercita violenfi $i de I Pdcinui paqube $j avarii.(flfc o pulen numi distibulionalh." lirli de ccle patru $coli cxplicative ajc conllictelor pe care le ia echilibrate. introducend numele lor in literaturi prohacted conflicts (prelungjte. . abordarca s!rud rale.Acest lip de conflicle e'Ie gerreral de 'lrrrcruri 'o"ioecoromice extrem de inegale. Choucri semaleazi '.lilrLrclufile ideologice care au reflectar in primii ani ideologia elilr. dreptul de autodeterminare.ont . irncrcsele econonice. I trtflidele de valoli.ril(n lor Ace$rj taclori subieclivi imping tacrodi de dccizie lrlr r) hrllc autocreati fi por instiga careva mecanisme psihologjce ff ( (nr{luc la agrcsiune $i conflict"./.n islrtmici.||'Llr'lr rlscutc din exisrenla unor interese murual exclusive sau in .. conflictcle de valori exista. inclusiv perceplia du$manilor gi r( lil|. dar qi egalilatea polrtici $i economici"' orsi(lcrarc: $coa1a puterii sau realistA. ce cuprinde conflicrele llrhslfirlc s.75 qi 15 intre liri dezvoltate dezvoltate si cele in curs de dezvoltarc i Enumerand factorji de crizi. a fost Eduard Azar. A doua caregode lrtr(..lrrilor 1. autenticifarea culturald) este prcvalenti /r Ur . i irLrl)rLfilc lu valori ce dileri inh? cie qi fiecare incearce se se as! t.. predominant Choucri noteaze ci definiliile conllictelor abunda. exprimate in cereri de secesiune' eliberarc na. Conflidele ras.rllifll|hri csle apropiaf'. dar toate conlin elemente colnune ca: ostilitatea. Ci6nd pe Boutding. agresiunea bazarii pe l rorii demoglaiici. relativ eazd lrorfie pedinenti este observalia sa privind tendintele actuale. dar nu se disting prin scopuri clare" Conflictele sociale Drelunqite i)i au ridS(ina in elnrcilale si/sau nadonal'm Sunl de narurahndamental rdeologrca tdeologia csle mrnrle{ali In obiectivele conflictului.il vrlofilc sale sunt dominante in sirualia dare.\tt. . in ^na7iz^t ficut uz sistematic de for!6 arma6 Din acest numir' 101 au 191 s-a rc ldrile reDrezcntat ostilitali ln regiunjle in curs de dezvollare. clonrce' pefene sau chiar intratabilc). insecuritatea. clar ctnicitatea poate ascoli greutatea conflictului. Prin ele. rs fLr l3 ln socjetitile cu diversitate etnici crescuti. teoria marxisli bazatA pe In{lrlrini ccononice. c(rrllicte de valori..ru cele dintre reginurile unei tiri. in lupra pcntru ind€pendenli. Imaginj. n lre conflicle politice suDt de aceasti r . nr sfcra ideologici. Dilttenlele etnice nu sunt dupi ea neapirat o iursi de conflict. in viziunea acesrei tcoli.fr' . t ) rxnrl ideologie cenrrati pe valorilc rradilionale neglijate (reinvierl. r'l)srflat Azar. avand :in vedere conllictele din Alrica.l(ir Inodemizatoare dominanre s au pribu$it in cursul procesului.. l\. cl rl sr rio cr)rnliclul.r"rv. Cel care a $udiat un nou tip de conflictc. Holsti $i Jervis. "pooulatia a uitat sau suprimat rivalitilile etnice pentnr a prezcnta Lrn i. iI lLrnlea a tfeiain cfoftul de a reorienta societatea." Avand ca model conflictele din odentul Mijlociu.interacfiuni ostile cl} se extind pe lungi perioade de in frecvenli $i intensitate Angajeazi fo4e putemice. p(.. s()cial struciurate suor de acest fel. iregajittlile au coin ur acoes diferenliat al grupurilor eLlice la resursele econorrr'r: Codlictele rczultate au fosl urmare de rcgimuri autoritare.. forlc proprii.Ideologia m\chrilol de inaleDendenF a fost extrem de nalionalisti 9i a sublinlal nu doar unitatea popomlul. chiar atunci cand cauzele sunt economice sau ideologice Conflictul etnic €ste concomilent cu predominanla unor rclalii de putere in distribuirea resurselor ecoDomice $i a recompenselor sociale in intr o Drime fazi postbelice.tionali. acesla inlelegea trnp $i fluctu. A/1|r (la o acurati descrierc a ceiei de-a cjncea: a motivaliei fi ariru .iua colonizatorilor.cauzele contliclelor sunt localr/ rt.poate fi localizal esefllial in stirclula poiitic6.r'lar sunt considerate a fi mediul ptn care cempul acliunii ti t. ollll)ilfrlhilc..omun itnpot. .cha lunii .sihologice.. sisteme de credinte $i false reln. caracleristice naliluilor lumii a l€ia.r lrt .Urmand definitia conflicnrlui ca . De faF sunt doui fehri de conflicte. Conflictele rc lrr. antagonismel. dar nu trebuie ui ldlr.'disputi interstatall". TD acesi caz se cauti conlrol comportrrx rlrl prin rcferirc la srandarde asupra cirora existi dczacord. IrfiJna categorie este accea a distribuliei resutselor irr.un rezrhat al I l |( t( )t i subiectivi care in Drod sistematic di storsionezz i inlbr'r r||1rlr]t lrirrilar Si imaginile altora.. unde canalele de mediere ti arbitrarc sunt absente sau blocale de grupul dominant.existenln unui sistem de credinle sanclionat oficial care accenlueazi segmentarea populaliei qi legitimcazi barierele ridicale in calea inte grdrii sau asimilirii". Pcnlru aceasta .

preverire).locuri pe scend lunii t5 este inteiegerea sisremului jurisdicjional intem al sratelor. stau sub ritlut persuasiunii.corecritud ii. iD alri caregorie.e.e. comportamenlului alrcuiva trei sun! pa$ice. pentru ca cerlalti pafie si nu faci ceva nedorit. Scolii sau locurilor dc nrunci. tlile pa.. separat sau simullaD in negocierile diDhe pil1i. atet de larg rispandita incar poate fi un rclren in viaF lamiliei.Dil1 circa trcizeci de coDflicte anuale idenrificale ca atare pe plan global. 1 Controlul socia. de pedepsire $i de demonslralic. constand diD ameninlarea sau uzui forlei. Esenla lui e inscrisd in sintagma.rntrjizi csle incumjaloare. sau al . doar unu sau doui sunt inter sutale: b) Mutarea accenlului de la motivaliile clasice (economie. Dar $i in ca_ . persuasrurea sr asLulrarea obligaliilor sunt mcrcu pr. bazat pe . Ofeirca de avantaje pentru adaptarca unei pozitii convenabile ofcllantului se numege rtlmaldr.l. a analizej lor $i.. ce preced cele trei intenlii de descurajare. si dcscurajeze repetarea in viitor sau si demonstreze simbolic capaci latea de a controla silualia. El pomeste de la conceptele de bazir interacliune sociald ti control social. De fapr stimuia_ rca. este un aspect al inteficliunii sociale. Fo4a.+ .e.i uzul fortei. Aceste tendinle delermini o draslici revizuire a teoriei contlic_ telor. direcri sau voalaii. Pe acelaSi paDel dc nodificare a situaljei sti lancliunea negatiNA. d) Posibilitatea accesului aceslora din urmi la armele cele mai letale sau so1-isticatc (arme chinice.. Nu este greu de vizut cA cele patru cazuri jdenrificatc ir con flictul social sc intelnesc lji in ciilc deschisc penrN stinger. Aceasta din urmi poate avea loc chiar in abseDla unui context specific prezcni in descunjarc $j pe deps. paralel cu noua 1or desfasurafe Pe teren. sunt in primul rerd celc ce urmiresc si schimbc rrrdltd in disculie. cele parm merode.l. teritorii) la caraclerul idcnlitar bazat pe sisleme de valori 5i credinle (culturi care cuprind ideoloeiile $i religiile)l c) Trecerea de la annatele mad la formaliuniie mjci (gherila $i Sanctiuneapozitiv: Canale silualionale St mularea (lnducerea) Sanctiuneanegative Consl|angerea Aclivarea oblgatiilor Canale intenfionale leroism individual). Un exemph al . o cdle prin care o unitate (individ sau colectivitate) a sistemului social intemalional intcraclioneazi cu alta.ea con_ fl ictului inreala(ional. a Inetodelor de a le stinge sau preveni. dup6 parsons Ceea ce este semnificadv pentru analiza conflictelor inlematiooale este obsenatia lui Parsons ci din patru merode de a urmAri controlul boi electronic ti propagdndislic).Cu aceasli abordare. prin incercarea de a convinge partea opusi ce esrc in iDteresul ei si adopte o pozitje convenabiti primei p:r!j.. deti referhla exPlici6 la conflicte nu apare in textul lui Parsons. pertru sinDlul fapt cd fu caz contrar i$i itrage dezaprobaiea sau consecintele negative din paftea cclor cale slrslin anumite standar de asnmate de prcopinent. lcnnen pe care il prcfera celui de violenF. Ur alt domeniu unde aceastl abordafe serve$te ca exp]icalie zul ei plancazi explicil sru jmplicit posibiliratea uli[ze i forlei Si amerinlarca recurgcrii la ea.li culn ili spun cu". Prima idce care sc degaji din aceasrl . intdrit de sanctiuni coercirive. pedepsirc Si demonstraaie. O analizi intreprinsi de sociologul Talcott Parsons asupra loculuj forlei in procesul social cste per_ tineDli pentru studiul confliclelor. conflictul se inscrie in larga lesilura de interacliune sociali ii anulne in prcblcnra conirolului. de cdlre o parte. care urmArcsc modificarea ii|eDfilor 9i nu a siluatiei.fi cum spune legea".acti vini obligaliiloi' cste referirea la Caila ONU. resurse.. biologice li nucleare sau riz Figura nr. $i tot pe un canal intcnlional sri argumentarea corectitudinii solntiei unfirite. resrangcre.i1ire. de e$ec a cailor reprezcnlate de negocjeri. Ceea ce a adus sfiriitul secoiului XX $i a confirmat incepulul secoiului XXI in materie de conllictc poate fi rezumat in unnitoa_ rele tendinte: a) Mutarea accenrului de la confliclele intcrstatale la cele ce se perrec in jnleriorul statelor. Existi mai multe cli patnicc fa(i dc cca rcdusi ta uzul fortei. Fotla este utilizarea controlului unei situaiii pc o cale fizici. unde meroda consrangeii reprezinti situatia linrifi. si fie pedepsiti pentru ci totuqi a facut. upr translerabile la situaliile intemaljonale. Intenlia celui ce recurge la aceastb cale este astfel una de descurujare (impiedicare. rdr. cesrv. Solutii patnice .ezente suc.

Exist6 o dispropo4ie evident[ lntre Dasnice sau . In unna campadilor sale.. neglijand pragul esenlial al recurgerii la fofla. forne de asistare (medierca). ca aceea a Senatului. nu neapArat ierarhicn. numile 9i ralionaie.. existA celelalte insrirutii 9i opiDia publica. cultura pAcii) 9i pre- i eAlirea orqanizaie a caii de fo4a tbugere militare. precum Si stalele vecine ale rcgiunii sau marile puteri pe care pdrile incearcx se le atragA ln favoarea lor. autoritatea cere o pozilie speciali. In naterie de relatii inrernationale. \tunqern ii ld ulima idce in{trra'. unde ficatie in rezolvarea conflictului internalional_ Sratele sunt in primul rand membre ale aceleia$i organizalii care prevede obligalii precise. din x(e'r \rudru Cccr ce ear. readucendu I in fega$ul nonviolent. ln afaxa discursului '+ conservator.r a unei noi numi pentru studiul corfiictelor sub elicheta .tc t7 indivizii $i colectivitdlile i$i ex €rciti ftri in. filosofut politic Hanna Arendt combate toate confuziile teoretice. fie $i sub forma elitelor artisrice sau profesionl ale. A cincea idee poale sn devind cal5uzitoa. pentru rezolvarea litigiilor. Pentru cercetStor. mentalitati. Din $udjul conllictului social sau al celui internalional rezulti ca nu distincliile dintre ciile pa$njce sunt esenliale. Sistemul intemalional qi resursele sale sunt deci prezente $i pot fi apelate.orr' rrune5te . este gre$it a crede cd melodele pagnice au rAmas ln stadiul clasic $i conveniional. de dicrarure. ea existi sub lormr Natiu- tito. Acesta deplangea mai ales declinul altot doutr autori(i tili lnrudire $i 6nume a religiei $i a traditiei * Confirmand declinul autoritilii. ASa au conceput-o vechii greci. ci falla sistemului intemalional. De aici efort1rl special pe care 11 pretinde cultivarea cAilor pagnice. perfeciionarea . oricarc . conrestirj 9i confrunreri ce au loc pe plan $tiin1ific.e pcntru netodologia noastrt. forme de sustinere oficioasi. un cerc de iaureati ai Premiuluj Nobel. dar e(te disrincra 5i de persuasiune 5i de io4i. pregatire militare). fali de care nu sun! decat preambuluri (ancheta. demonstrand ch autoitatea nu este inseparabilS de dictaturi sau totalitarism.riri'ared obli!nl rl^r'':rpjla o deo'ehrta 'e nnr . decal pe planul societalilor cnile' ln familie sau ln comunita!9. Ir plus. a$a au aplicat-o fi romanii in institutiile lor. capabila sA influenleze odce acliune sau tranzaclie sociald dedesubrul ei. cu care este departe dc a se confunda. contempomneitatea noastra ntl se simte conib(abil cu noliunea idrdrrie $i cu verticalitatea sis- care le desparte de calea fbrlei. pregatire. Iari$i. In ciuda faptului cA din Antichitaie panA aproape de zilele noastre autoritatea era garantul coeziuhii sociale $i el institufiilor $i a indelungatei asplratii de a dota cu autoritate instituliile firave ale distnr sdtoare a violenlei.hnologirlor. A doua constatare este ci toate mijlocele pa$nice suut jndispersabil legate de negocieri. Este greu sA gdsim vreun domeniu social in care o aurorirate s: nu fie inplicatt.tlanslormirii conflictelor" reprezintd aceaste concentraie asupra Dosibili€iilor nu de a desfiinla un conflict' ci de a i iransfonna traseul.etare competilia pentru control. politice sau dip- ti l0mauce. de autori respanditi $i citati? Autoritatea lor este necesari rezolvirii numeroaselor litigii. in timp ce spirala fo(ci creste Adoptarea de cite cerce lemelor devenile rcpopulare intr-o lume democraticA_ Dar dupi Arerdt.Jocuri pe scena lumii Pa ea L CoIIt. bunele oficii). Teoriile s-au preocupat de caracte_ risticile metodeior pa$nice. ln sislemul intemalional. flagelul si maladia ei istorice. intercsul este concentrat pe ceea ce inlamDH in conditiilein care slebesc $i e$ueaz6 eforturile pa$nice. liberulismul a dezvoltat o atinrdine de rezervb faF de ideea autorithtii. Autoritatea este pur $i simplu ceea ce sE deasupra pd4iior unui sistem. in timp ce mijioacele teh- nice 9i de organizare a fort€i au alins nivele nebanuite de eflcienF' Omenirea a acumulat $i a digerat experienle insuuctive. s-a rvorbit despre autotitate dirl ce ln ce mai pulin. recurgeconsecinlele implicaiilor ej rea la forl6 !i mai ales proPo4iile esre mar ireivente 5i mai grav. aprcpiat! de el explicit sau indirect de regimul de oprimarc a liberrtrfii. de$i lipsite de mijloace de implementare. ln al patrulea rind.fortul sociat (educalie.r fi ele. cand Platon a fecut elogiul legilor. t id"" se refer5 la investitia societililor in cele trei cai "iu ln cea a fo4€i. ierarhic mai sus. un corp de savanli neconrestaii. treptaq spre sfar$itul secolului XX. pdn aceaste modalitare se deschide calea unui concept mult dezbatut ln literatura teoretice ti anume cel al sutorittrSi. de ce lumea gtiintificn are auroritati neconresrare. a beneficiat de avansul stiintelor sociale $i al inlelegerii omului $i manilestE ln multe Drivirte o maturizare a poziliei faF de calea fo4ei. ci una_transcendenli. ciile paSnice sunl cel Dutin de trei oii Inai numeroase decat recursul la solulia fizicd $ inseamre ci De planul social. tiranie $i totalitarism. In rcalitate. dincolo de contingenle ti mai presus de ole_ Intr-adevar.

sub ochji p(opriei audienle. crrr .rc ir.cl.fo rmei pe ctlre c t(. cu alal mai bine.eox schitnbate.le e. atat din cauza Rezboiului rece. abilitate fi calilali de comunicafc. cu un pfirlcipiu al auto ila1ii in dcclir.. iltrebare urmatA de grija opririi sau prevenirii lor. dacd ele urcd sau cobaafi... Aceasli pozilie spcciali r conflictelor violenle sau fizbo:rielor in teoria relaliilor intenralionale estc ]a randul siu dedusi din rolul atribuit rizboiului in viala societilii. ln nanzilia de la sistemul inlenulional.e i(furi rpJJe ti ri.boiul rdre sn $e deudA dacd dli la orirc monent dd| Riizboiulsi atn?nintdrea d si\tc|ul o io fi?boiul dufi ntite state su?rarieluicsc sau lunt . care este expresia egalitelii lor in drepturj $i obligalji. care ar pulea fi compensati. Dar la o examinare mai atenti no se poale atribui vreunei pn4i incompetenla Si lipsa capaciti. Invocarca unci autoriti. De ccle mai multe ori.ri... Exjsti $i domenii rezervate cxclusiv problenelor rdzboiulur (polcmologia) sau pdcii (ireDolo- gia). autorilatea lor personali. N pa(enerilor $i supoflerilor. cunoqtinle. dad Jtontierete . de la prclen1ii extreme la pretel1lii rezonabile.Ceea ce au nevoie perlle chiar $i intr-o nego.i t1utrcnt in leEdlurLi cu rd.d c . r. prin angajarea de consjlieri $i expertj.litnina detennnwntul..sunt greu inteligibili .(d nu. bd lonld puteii Si heqennniu . dar ele sunt departe de adnncimea cu care studirl relaliilor nrternalionale a abbrdat djrect sau rndirect conflictele.Rd. oglirditn in axiomele din care dccurg cnunlurile teoriei.boiului. incepand cu pacea Si solulionarea litigiilor. O par1e din conccsiile facute pot fi puse pe seana ei.rc.] dacA eistdo baLutltij a pukrii [.urf portamcntul esenlid ce lrebrle descris $i cxplicat ir tcoria inrcrna!ro :l. ] sunt de fiifi Lt 1?l sau nrt Accasri cdlcluzie ce oglinde$te punctul de vedere Lrl )colii reali. Dar qi personaljtili cu autoritate morali pol seNi aceluia$i scop. Oricele contribulii la gisirea soluliei ar putca avea.] sa dicii ntfttdev ine pftpande rcnL Rdzboiul ti ane ninlarea cu rdzboiul [ .hui . de la lermilale la compronis. ti neincrederji slatelor membre.. Ei sunt supu$i lrnor cerinle de competen!i. Diferilete ieo rii ale relaliilor internalionale au lost conslruite iot pentru a cxplica $i a incerca stipinirea situaliei conflictuale. la rigodre. intrucit autorihtca cstc surisa siguri a increderii. dacd papoatele sunt conduse funrLnlentalz incAt Lhio tennenii in cdre aes.l8 Jocuri pe scena l tiii nilor Unjte. conccprul de bazi pe carc sunt construitc e$e legat explicit sau implicit de conceplia despre Datura umani sau despre societate.De fapt.iere bilaleral. te(ii cu auroritate surt valorofi penlru sd pi{ile au de parcurs calea grea a trecefii de la pozilii rigide la pozilii sup1e. momli $i profesionali este o cheie a succesului.nen n... la sistemul global al celei de-a treia Dodemitali a civjlizatiei. Studiul relaliilor htemationale s-a niscut !i s-a dezloltrt in junrl unei intrebdri esenliale: cun se nusc razboaieie.. unul dilr cei nlai cunosculi teoreticieDi englezi.L rin dc dlli auro'. cat $i a altor factori printe care atitudi nea necooperanti a Darilor puteri in sistemul intemalional $i a rezervei Capitolul 3 Teoriile rela$ilor internationale Vom ilustra nevoia de autoritate manifestate in ceile pa5nice.tnr re . este completat5 atai de des de intervenlia mediatorului te4? Juslificarea consti in nevoia unei competenle sporite care se ghideze pd4ile $i sa faciliteze procesul in vederea unui acord.1i e beneiica in acesl sens. (arc si luncrionc/c ca Ininor )i Irrnvan.tte nati putei si tni. organizalie chemata se exercite sDprema autorltate in problemele vitale. spune: ..boitl yumenintorea rA. Este o marc leclie in aceaste conchzie pentru negociatori.r . atianle si sJcre de ntfl enli. De ce negocierea conflictului intre doua parli." atdt le un guvenr sau ab [. tact.tii de discemimant. Hedley Bull. rcactivilea aulorilnlii incorporatd tn institulii adecvate este o ccrinli inalicnabilS a menlinerii picii.1.. Putem atribui o buni parte din conflicrele sengeroase a1e jumitilii a doua de secol eroziunii la care a fosr supusi autoritatea ONU.r e\le auloriralca..i putu . I)aci medierea € facuth ln numele unui organism intemalional.fr Hui.

care conduce la o interdepeDdenli economictr a sratelor. numiti Scoala neor€alisti sau . din care ele nu pot ieii. ..i posibit. Doyle) rezidi in interesele de putere ale guvemelor nedemocratice 9i cercudlor militariste. Durabilitarea $i rctualitatea ideilor lui sunt demonstrate de o coleclic dc studii pLr blicaie in 1991 (James Bohman and Matha Lntz-Buchman Eds). dar pnn jocul balanlei puterii $j al menlnerii cchilibrului intre puterile jmpodante. O a doua cale este instaurarea corrrc4ului liber. un alt aoror (Michael Howard) folose$te tcxtul lui Tucidide. in ace\t punca Spa. tj.a1 a. iar conccptul de bazi crrc lhideazi politicile internalionale cslc interesul dilcrit in ternlcni dc pulcrc Tennenii cheie la care irl coDrun acceptarea ralioDalitdlii.boi. sunt la randul lor constranse de caracteristicile $i irrtefrcliunile sistemului inlemalional. schimbard doar actorii lechi cu cei din cel de al Doilca Rizboi Mondial. mentine ipotezele de bazd ale reali$til(r'. Democralia 9i comerlul rcprezinla tratamenlul. propensi nea spre violenli poate fi controlata Si redusi. numitn $i utopicl de cilre reali$li.Atenienii leascd aslAra alialilot Spanei.r. decd e p t?reaAtenei.:st mo.In RAzboiul din P€lorror?er el a descris obir$ia rizboiului iD tblul urmitorl $i-a fncd tut nai puternic Inpcriul lot [.' Pcntru a ardta cauzele perene ale rizboaielor li explicalia lor. Morgcnlhalr) ri^oiul izvorat dir starea de anar|ie permanenti este o fealitate endcmicA. td si Jblo\uscd toate etlergiile pentn a ataca Si. considerate anterior atomi coDstitutivi $i subiecti comportamcnlali. $coala realistn a puterii il consideri pe Tucidide ca pe un pre cwsor. Acest sislem care condilioneazi corduita statelor cste adeviratul srbiect de studiu.tat Bitan . realismul $i liberalisnNl. ln o. hlent. uz de rpoful $iinlclor. pornitld actual l fi. vefnic caracterizat dc conl'licte. Puncrul sdu de plecare este lucrarea lui Kant S?. Incidenla rizboiului nu poatc ii eliminats.o t.td ntud' .ti. insecuntate $i primejdii pentru statele care o conrprn. unde sunt incorporate in institutii intemalionale ca Societatea Nuliunilor $i ONU. Aclofii nrnl slatslc. nu imbrali $eazi ideea ca rizboiul este un fcnonrcn endenic.Finalnente s a ajuns la nonentul cand puterca ge.ibild tuturor. cu legi sistemice. sistemul internalional fiind o lume a recurenlei $j repetiliei.atol"o.. ele se bazeazA pe gandirea andci sau clasici. inevilabil inir.o stare de anarhie.. tn-ti Jalovasc. pentru a distruge putePa Gemaniei. un cadru $i nonne." $coala liberald.€ Pacea Perpetud.ut Jl ftu.] pand cdnd s a ajutls in folal ld nomentul in care putereu ateniand d atins o calne i. Cauza rezboaielor (Schunpetef. Secolul XX a fost prin rizboaiele sale o permanenta sursl de argumente pentru reali$ti ii ull teren preferat pentru justifi- cd situalia nu tndi ertz toLrubilA fi. Rdzboiul nu esle endemic. Marea Britanie o sinlit ca situalia nu rnai erc tolerabia att $i d llot. Redismul a [tcut.Pacca. suspiciune. balanla puterii. in inslinctele agesive ale elitelor nercpr ezentati vcCcle doun $coli vcchi $i influente. dacd era posibil. aveau mbiLa... O Ibrmn noun a realismului. Concluzia este cA rAzboiul nu esle cvitabil. anume ci stalele sunl incapabile si adopte ititudinj altruiste ii sd treaca pragul intereselor egoiste de interacliune strategicA. este siarea rormali a lu crurilor. UmAtoarele doua exemple sunt elocvente in aceast. ADgajati intr-o aspri disputi cu reali$tii. in materie de nrctode. stabilil. Foala liberali intreline convingerea cA ri7-boi l este evitabil li cA un regim permanent nl picii poate fi urm5rit $i reaiizat. ior atenienii a incet t .utta rturttr \l. iar nezrlinla spre o lume a ptrcij este o utopie.20 Jocun pe \cena l nii 21 inainte de a lace o scuni analize a $colilor teoreticc dc relatii internationale din secolul XX in lumina coDcxiurilor lor irtcrdisci plinare.boi.rlca. intrucet geneza $i conlrolul putedi Si un accident evitabil. rut rff Ecnrcu au m. pu! . dincolo de voinla lor.irdt. intefesul nalioDal. descurajarea.:oynopolit dt lui Kdnl. d. O cale siguri este respandirea dcmocraliei in stalele lumii $i proicctarea principiilor ei pe plan iniernalional. care se interyune intre actori $i rezultatul interacliunii lor.. cl cste pur !i simplu o maladie cLr- .. ca li in viziunea 1ui Kant. ci sprijina posibilitatca pAcii prjn evjlarea cauzelor care determini boaia sau accidcntul rizboiului. strategia. trebuie si reamintesc cd deSi aceste Scoli aparlin modemitalji. Ceea ce distinge neorcalismul de curentul din care provine este laptul ci statclc.reelismui structural" (Waltz). Pentru Scoala reali$n (Cal. privinF. care creeazi o scenii $i un joc.mand a s o ultrp |c\n.lu a consideral fealiitii recurg sunt: sistemul de state. crtirl|rl llseuridespre idedlul .. pentru a distruge ti a harerAL pornin(l dth&lltL toate olergiile penttu a atrta .

. Inegaliralea . incetarea {iominatiei ql triumful mogtenitorilor jdeilor de libenate. dupA ce frontul scenei fusese ocupat ale factorul politic $i de cel econonric. Hobbes $i Machiaveli. dc cei exploatali ocpendencra . Nctiind m llumili de sinpla mutalje merodologici. burghezia.noi ordini economice iniemationale.Jr I . $coala marxisti a situat in istoie locul generalor dc conllicte pe linia care desparte pe bogali de siraci. $coljle noi. incercirile de a. De aceea ambele c rente au fosi tratate uneori in litcralura ca rationaliste $i pozilivistc.rn. profund marcad de inllorirca comportamentalisnului in psihologie $i apoi in Stiin. teore ticieni ai acestei noi $coli au suslinut ce srnt $i delindtorii unei noi paradigme conceptrale. cleve nind in anii '70 fundamentul cererilor Frilor in curs de dezvolrare. esie purtitorul unei paradigme total diferite. Interesri f4i de pfoblenralica rizboiului cste manilest. Pacea va fi adusd de incetarea luptei ae ctase. Holsti credc ci . cu conceplia sa desprc o societate mondial5.revohlia compo(anenlalislb nu lj schimbat meniul reoredc. in cdutarca unei . Prioritatea nevoilor materiale ale exisrcnlei explici motorul progresului.rierite >culir . dominare $i dependenJd. ralionalismul manjfestd fati de posibilirrtex pacir o alirudrne de rncrcLlerc pruJenr: tcoala ra(ionalisti.rearanjai fundamenlal metodele otilizate pentru a obline cunoa$tere'.. dar li ipoteza liberali ci polilica intema conreazi Sj ci stateie sunt padicipante la o societate internationald in conlinui dezvoltare $i care. (. megalitate. al interdependentci. Pe plan internaljonal conflicrelc s-au produs prin expansiunca conrinua a slatelor purernice. Ne iDmlnim iar cu teoria sistenelor. afirmi posibilitatea picii intr o comunilatc pluralisti. Isloria se rote$te asrfet in jurul compeiiliei ti conflictului. pAni nu este reli_ Lu1 \r\le rul rizboi pcrmanenti. prezente in toate. Hobbes. el era construit pe interesul ra{ional al individului $i al statelor. iar in epoca moderna prin expansiunea starelor capitaliste in ciutarea de rcsurse piele $i (teoria nnperialismului). Aceasri icoale preia de la Marx numetoase concepte ca procesele dialec_ lice. Locke $i Rousseau reprezlntd o paradigma clasici. Tema sa centralS este dezviluirea cauzelor iDegaliEtii in sislemul mondial. singura solulie viabili fiind modificarea sislemul i cl un tol Unii aulori afirmi cA dupi coDfruntarea nrai veche rcalism ldealism ii cea intre tradilionali$ti Si compofamentali$i. diviziunea muncii. prin desiiinfarea exploatatorilor. asemenea iui Grotius. in timp ce realismul arunca asupra conflictelor o lumina pesilisti $i resemnati.. rellecrand realjrilile mai proftnde ale relatiilor sociale_ Teoriile sociale sau ale vielii internalionale pot masca relaliile de purere $i inegalirate $i pot fi folosite la repro_ mai ales strategia apelau la instrumente ralionale. falia inire iradifapte observabilc lionalifti $i inovatori.. Dar pentru acesre preocupiri a ape_ lat la concepte noi ca centru $i pedferie.22 Jocuri pe scena lumii 23 de ea. Accentul se rnutase de ]a principii teoretice sau faclori inlcrni greu de deftrit la ti nisurabile inlr un vast camp de experieuli isloricd. iar liberalismul in Rousseau $i Kant.. metatbnc sau normativ al politicii intemalionale si al teoriei". laf noii inovalori sunt autori ca Deutsch. proletarii.via media'intre cele doui $coli. in care sistemul nn mai este condamnal la o starc de $coala dependenlei este una din cele mai influente $coli. Pentru el.le prev€ni ii rezolva sunt limitate $i provizarii.rnului conterfpor. Puntea aceasta a fosl exploalati de tand unele elemente realistc. care. Sistemul rnondlar esre sursa tunrror neajunsurjlor $i nimic nr poate fi in_ clreptat.lele sociale. imprumu- ducerea societililor neju ste qi inegale.. dar limure$te Fj o anumitd ierarhie a ideilor. iar ir epoca modcnr5 pe proprietarii mijloacclor de productie.i structura asjmetrici a sistemului mondial sun! presupuse surse de baz5 ale confljctelor. Este interesanr de constatat ci aceiti aurori considera noul curcnt rreo Iiberalist. contradicliile sociale $i preocupdri fat6 de exploatare. violenld impllcitn. iar libe' ralismul una oplimiste $i activa.rli\t. de la aceea a puterii la cea liberali. Dar acesrr fUId croir. influenta determinanri a sfructurilor economice. raionalismul se inspira din Grotius si Vattel. lr_ trucal conflictele reflect. In ceea ce pdvelile iiberalislnul. pe planLrl socictililor nalionale de pildA. cele din domeniul cultural sau reoretic. prjn lcgj $i institulii. a trcia mare dezbatere este inrre rcaliiti $i globalirti. egalitale Si fratemitate ale iluminismu lui. DacA realismulisi geseSte prccursori in Tucidide. le controleazi con pelilia $i conflictele (Hedley Bull). dar Grolius. Senera-. dar a . insuficicnr $i chjar rninor. $coala comportamentalisti (behaviorisd) a pomit ca o inrprospetare a melodologici. constand dup6 Lijphart in apehl la reoria sistemici. carentele sistemului general. o. nli(e h adrerr cdpilali. Astlbl con firlnd rolul acordal elementului juridic.

O reprezentanta rr acestei directii e. cu prelut ignorerii societdlii civile Rclaiiile in.esle ptemisa criti' .alc gerii ralionalc" ii ale $colii psihologice. ca $i pe noii aclori ca slmpd" reducere a tensiunii mondiale si deci a posibilitilii iome "e. grupurile etnice sul1i simple coaljtii formatc i r o incercarc nlionah dc a pulta crm. postura sa fragmentarista $i accentul pe alreritate creeaz a dificultAli acesrui curent de a oferi solutii pentru situaliile conflictuate $i o lume pa$nici... lor cu diferitele forme de cxcluderc 5j dominarie. Parcurge astfel ahe analize care au impins pe primul plan diferili factori explicativi. coborald analiza la nivelul empiric in locul ftliunii. structurile este inlocuiii cu litice sunt construciii sociale: abordarea ralionale interpretarea. comune curenrelor realiste fi liberale. el subliniaze pulerea eu ristici a perspectivelor neralionale. naiiunile. este de mrs cu recunoatterea ci . cele dinlai. cu preocuparea de a identifica interesele subiacenie care ghideazd cercetaria tradilionali. oricit de mult ar invoca in rerorica lor istorii vechi. ce Fi-a separat populalia de a altora' dcvine rgent privilegiat al relatiilor intemationale. Spre sfarsitul secolului XX a apdrut ln studiul relaliilor intema_ dona]e woala critictr. . Ceorgia. transfomat sau evilat se mic$oreaz6. cet de des. pana $i cerifenia. Drivesc toate retelele $i instituliile noi. iar multe din afirmatilie lui provocatoare (preluirea togicii nomadisDului care transgreseazd odioasele frontiere) au mai mult o rezonanF literarA.islemitlii de la puline indreplari de adus caprlatcoala dependenlei. Kaufinan analizeaztt conflictele din Karabagh. Cu toate acestea. In cAnea sa Urile modeme. vdd rezolvarea flnale a perturbaliilor vielii internatiomle doar in globalilatea crealodte de inslrrulii tr reglemenlali noi cu o structuri integrati (diferi|a de cea fragmentata a reali$tilor sau cea jnterdependenLa a liberalilorr' Spre deosebire de .. clasele. o baricri lajustilia universali. istoria sunt suspecte $i evitare. universalitate. Scoouimdrrurisil era acela al orienterii sludiilor relllii_ lor inteinarionale spre polilici emancipatoiue.spirala insecuritilii" este de relinur doar pentru explicarea escalad:rii udui conflict.25 aceea a multilsteralismului. v:izutc ca ex.ivalitarea economice sullt Lle asemenea scoese Alte c-urente au dus rmediat dupi aceea critica panE h pozilii Constructivismul are un stiL mai putin filosofic.iul securitdlii. Prin el se explicA ciocnirile intre grupurj etnice. fiind parte a unui curent mai larg de critica iociali. ln spel4 ea se ocuba nu dtAt de . ea aduce in luminx elementul social' Numercase concepte esenliate penhu $colile ciasice sunt puse sub semnul indoieliil statul suveran devine ibtma cea mai avansat' po de exclusiune sociala.te Scoala de la Frankfuil lJiirgen Habermasr' Fala de alte curenie de idei. Ea s_a adresat unor Probleme negltate de celelalte Scoli li anume relaliilor ln_ tre cunoqtinle $i valori.ctorii si gtructurile relaliilor intemslionale. dupe ce el a izbucnit. primele. pDn conrnexemple din pozilia de explica- . dupi monopolizarea factorilor de putere ai societilii' statul. ca li fali de sjstenele de idei. nu acesta este linta alacurilol lor. ln nici un caz. strucluile maleriale sunt lnai prliD impoftantc prosia unor rivaliliti de iDrerese $i selecrate de leorie ca iistrLrmente.ernationale sunt bazate pe felalii socialc . Factorii economici ti f. realitate.te de a bara drumul conflictelor $i al recutgerii ia to4a crescande $coala interdependentei. care dau sens celor Globaliqtii.conducilodlor manipulaori".instrumentalismul ' lor. iansa cercetetorului de a gnsi sprijin Si ghidare in teorii atrnci cend se aflA ln fala unui conflict ce trebuie stins. gestii utile. globali$ii au iismului si. el trebuie sd iie avertizat de ideile d1late ln circulaFe fi poatc chiar deduce penku activitatco sa riu. Politicile simbolice ale rAzboiului rt ic. Pe misurd ce filosofia cesdga tercn in relalile internalionale. pe rand se incearci demoDstrarea i$uficientei lor. sunt caracterizare prin . prclios penrru reali$ri. Tema isrorici a vechilor uri este conlbituti prin argumentul cd acestea sunt modeme Si recente. cu o dimensiune epistemologici $i normativd. imbrili$and aceleati obiective $i poate acela$i optlmism.ii care denunlA proiectul toialitar al statelof $i crearea unei ordini sociale hegelr1onjce- Postmodernismul prin slrategia lui de deconstruclie problemadzeazi toate pretentiile de totaljzare episremologice $i politicd. este insuficienl in inlelegerea rizboiului einic.. Facrorul . Critica acestei tcoli simbolicc se indreaptd spn abordirile . Moldova $i din fosta Iugoslavie.looerirea complicitlti.etilia lie prmordiali. Crite.Confbn]r abordirii iDstrumcnlaliste. de$i joaca un rol. credinle $i valori. Interescle sunt bazate pe rden drili $i nu invers. Programul sEu de respingere radicah a oriciror fundamelre penrru $coli $i teorii a scos din circuiatle concepte prelioase ale episremologiei altor Scolit adevdr.. popoarele.

rl si n Jcrd c. q.ierrj. r. Chestilnlea fundarnentali estc insar construirua rinei solulii reale. rizboiul cornunirilitor din Batcani al $i populaliilor de o diversitate enormd din Caucaz. Dar se conrile un pi cat escnlial. extremismul local $i tercrismul cu acliune giobata este sub impresia direct.. Dar aurorul teoriei face aceeafi gre$eaii pe car€ o Lmpuli celorlalte rscoli: ridlci simbotul ta rang superior. dupi epocr $r crrcumsrante.va cua! ralrunea..riu .i. chiar daci bolici.rht dc <\rfe. in fomarea unor identjteli carc de fapr sunl noi si nu pdmordiale.le dcconsrrrctie denx.r lor dc a defini cauza ull.tr.ii. i ji r.r Me\i. anxielatc." O varianti rationalisti. Simbolul esle tlral nu ca un senn pentru srarca de Ir c|uri dorire in obiecrive.i hrcru in domeniUl culrufilor.. Nu e un delect specific teoriei de relalii internatioraro. inter aLLid. cind el nu cste decat ultima expresie...teotogii lof. prccun $i din roate celelalre care lulnineaz fiec c care un i se acorda . Acela.rrj comunrrarel esre oe asc menea bine veniii $i justificatt.drer.. inrerecul narronal le .ta statutul qi securjtatea grupului $i pent simbol oamenii sunt gata si se lupte $i sA moari. sr nedivizibilc. Suntem iftiemnali de aceast. al carui miez esie o combiMlie de mrt $i simbol. rizboiul civjl pe cale de a incepe in jurul unei moschei deramarc in India. Cun poare lj rcnrperarj contl.. Dar relire rmpoftan{a acordati idcntitilii. ci de trezirca emoliilor prin manipularea de simbolud.. tecturi si retincm din teoia sin- evidenti desperirea 1ota16 de citeriul alegedi ralionale Poliiica eslc vdzuti ca preocupat5 nu de inlerese ralionale. iD haina aceasta se prezinti mlrea rnajontare a conflicleior dc la inccputul sccolului xxt. accta esre al idenrilatii nctfanTr.nri sau principiul gencraL cste indcccptabilii. erpticati\.)l crrcnte (lcoala cdtici..olat siru anrlar un simbol. se bazcazi Pe acesta ca sa explice urm:rirca calculati a unor obieclive. Accasta explici Sj audienla liderilor care manipuleazi simbolurile.r. Ce renarce analittji? Ce prevaleazi in lablou? Este lbate decisi atitudiiea respingcrli $i denunl:fii ieoriilor unifacloriale. chiar cind acestea sunt definite de valorile unei ideoiogii naljonaliste sau extlemiste De$i tcoala psihologici esle priviti ca tiind mai apropiatd de preocuparea de a deslu$i ce line gmpurile etnicc laolalti qi cum se nasc atitudinile de oslilitate... criticrti $i ea. i. rctenz(J. valori. ci ca elerJront de constiruir€. Kaufman o priveiie ca suferind de atribuirea Lrnuj rol ancestral. care caprli sens din mlturile incdrcate emoljonal (Edel nan).Jl din peru ia. teami de extimclie qi altele Ardtand mentele constructivjsmului care degajd setul de idei prin care este conslnrite idenlilatea. Consrructilismul este in special ecleclic.tare" coosideri ci rh7-boiul etnjc se explice ca funclie de ulmidre a ralionalila(ii. i\. ca subsisrerne ale celor dinlai. I crnJr\nrtr. dacaL exisli LLr domeniu ireconciliabil.26 Jocuri pe stena lutuu 21 Joaci. urmar: de continuatodi ei) intrepfind o opc ri de dcmistificarc a filosofiilor clasicc.ri (u . chiar daci nu fomeazi o leorie coerenta a naiurii emolionale a legdturilor de grup $i a motivaliilor emolionale in conilicte: prejudeceli. cea mai aparenta vizibiln. cum poarc fi oprita i0liuntarea I doui sa nrrr n lte simboluri? Aicj. prin lrfl lca selnnalcxza frctori ce propo ll nemerltarej ceea cc esre evidenr. teoria bazali pe cto ne tl\ij t. obiceiuri. mJ_ celurile t bale din Alrica. inacceptabjln fi vjolcnti. ca reduciionism. Cine urmarcS./i nc rotrte. totalitarism Dar rlacd pr"lcnli. a $i unui proces care ralnaDe opac.an ir niutol element ce nu rreblde picrdut din vederc. iar etnicitalea oleri un calnp emotiv deosebil de propice pentru politica simbolic6 Aceastd analizi este instruciivd penrru in{clegefea tabloului Pe cafe leoreticie i il oferi in matede de cxplicare $i inlelegere a conllictelor cclor cnre in sxrdii sau pmcticn cauti solulii practice pcn_ tru inchidefea lor. Miturile li sinboludle.ral re: lr. leger.. a simboluiui agresiv in sparele caruia st6 mitul ce a .oi srari de tapr. Alegedi ralionale ii este opusi alegerea sim bolLrlui. Of.cA oamcnii aleg prin aderarca la sinbolul cu Polenlialul emolional mai mare' Este ctichetai conflicte culturale sau idenrjtare.. carc r) irtocu reiite pc cea conllictualit.. fuDdamentalism.rt i. Introducerea facrorilor cujlurali (credinlc.. un rol mai mult sau mai pu1ir1 inportanr.c !on_ lrrileie car( conlrunte pe indre.. dupi eL exisren. . care cuprinde nemorie 9i valori. limbi. De simbol lii de slatuld seu depind. creatoarc a unei . nu a unor beneficii marerjale. Teoria sinbolici e conslruiti pe ipoteza . a rcalitilii. inrifada. ce apar sub pentru bunuri rare in contexlul schimbitilor sociale aduse de mociemizare. u . tradilie. autonLl propune o sintezi simbolisti.rionabi . Inlcresante sunt pentru el $j alte exPlorari ale $colij psihologice. ci a securitilii personale (Hardin) O alta varianli.sla bt' a ralionalismului. rut pu\tIroJeiI i.la $i re a couceptclor lo. cultural sau genelic. cl un!r provcrlLr drntr L' mc|sii derivi a filosofiei conrenporanc care ignori signi. apofiul cceslof teofii nu mai esle regat in cazul construclivismului pritgrnrlic. util mccesaf: corlsidcla $i rca factoilor ideniirai. Jtrnrul|o prim. rur simbolismul {loresre si rcalizeze o sinteza..

llste vo$a de neoconservatorisrnul american. pr€vederile dreptutui intemalional Si activitalea organismelor mondiale sau regionale sunt supuse rcexamindrii. cu caracter unrversal. ris_ punde. preventiv sau preenptiv. cu liberaiisnul se inrudefte Prin pro movarea ideilor libefale. cl ilustreazi stilul postmodemist care practici colaiul ideilor din celelalte $coli. este ra. obligalii $i sancliuni. unul din purtitorii sdi de cuvent.. riilor rclaliilor intemationale. dar nu ocglijeazi aponul credinlelor religioase.Ca alcituire. s a despriN dc curent. ceca ce presupune renunlarea la obsesia localismului qi djferenlei. suveranitate. Francis Fukuynma. dar e sceptic falt de instituliile inlernationale. impotriva unui inamic considerat primeidios si asumal€a fdrd rezerve a unui rol hegemonic sar chiar inperial de cdtre SUA. cu un mare ecou $i efect in politicile contemporaneitilji. toare problemele ara€ ca ni$te cuie. Aceeaqi cerinli a vaiidirii oricerei teorii prin validarea de citrc fapte apare si in consjderarea unui curent relativ nou. un exenplu fiind postu] de subsecretar la Penlagon al lui Paul Wolfowitz.itate.rre a interesului american. invocarea drcptului de ulilizarc a fbrlei. dar a ajuns acuin la extrena dreapti.i. la lrrnsfomlarea iderj de moralitate prin supraestrmarca foLuiui puterii. care a ocupat scena la riscrucea secolului vcchi cu cel actual. unealti flict $i schimbdre de regim.rrc. Ca o consccinlI. dat influenla o exefcitd pnn ocuparea de pozilii in execulivul SUA. intervenlionismrl iD cazurile de acul5 sfid. In tranzilia de la un sistem iltemaiional bazat De state cr unrci acrori la un sr. Teoretic se cxprimi prin reu9ite ca intetustn public |j intercsul nafiotd.Cand singura ta cxterni.28 Jocuri p. Esle de relinut cA accasti excursie ne obliga la o frecventare mal a-sidui a considerentelor epistemologice Si ia o aten6 relalie intre fapte ti valori. in speli a democraliei. preia masiv din wilso' nianism.lale Si ncguvemaDentale. carc inilial a impltitii ideile ncoconseNato. prilej de reimoire $i modemizare a insrumentelor de care dispun $i a metodeior Ia care pot apela decidentii.tem global u1 carc apar endt:ili nei. ca lrrmar€ I faptlrlui ci ele au dal naftere la iudecili distorsioMte in evaLuarea nivelului de ameninlare este ciocanul. intelaenliile din Afganis tar $i Irak au fost legitimale prin acuzalia de suslinere de cilre aceslea a terorismului inie ulional sau a dolirii lor prezumptivc c\r arme de dislrugere in masi. ci mai ales schimbirile suferite de aceste relatii. la scepricismul fali de dreplut $i instituliile intcmalionale. concepte vechi ca secu. FukuyaDa citeaza zicala: . Cu realismul arc in comur preemjnenla puterij." Nu doar neoconseNatorismul a reaprins dezbaterea in iurul teo. Neoconservatorismul a fundameDtat cele nrai senmificalivc schimbiri ale strategiei $i politjcii americane in primul de ceniu al secolului rostru. la supozilii nefondalc privind securitatea post_con . alialilor sau partenerilor extemj.tional. are ridacini de stanga la primii pa$i ai deceniului Palru din secolul tlecul. teoreticienii sau diDlomatii. vena lutnii Partea L CohIirte 29 Nutnai reintoarcerea la realitalea ignorali care sti la baza ideilor identjtare ajuDse la paroxismul fanalic poate indica o rea$ezare a problemci prin regrupirj de interese fundamentale. Ele constau in imbrii$rea unilateralismului taF de vechea adcziune la multilateralismul instituliilor.

Dar sociologia tui Wilson.. la origiDea confljctclor.i Dar nu . Factorul demografic a fost indicai chiar de Darwin $i dezvolrar de sociologi.ti un :n.cea mai dis_ sale mullipficeri. Locul siu in originea conflictelor a stamil mari dezbatcn $i a produs denonstralii interesanre.. ca orice alr animal.au oc pal dc locul pe cafe il sahslac ccrintele unei populatii crcscAndc. devasraror o t-atalitaie ineluctabil! sau doar o maladie ce poate fi tlauii Si elentlral eradicate? De ce exisri . dar uneoi sunt nenecesarc. Esre confliclut in starea lui ex!. Existi un model clan{'area lactorului demografic se prcduce cADd rcsunele virale nu .tlcd|C.ia . dupd ce Africa a fost sursr d. ca acelca recente ale lui Nazli Choucri. celebri lucrare iniirulali De$pre agrcsiune.Omul. din care cauza ridicat: la rang ibsolur lipsefte. Exista insi o intrebare care nu se mai bucurd de un rispuns unanim.re fbane grcu de ncgat ci omul.-ir penr. nu lre caparil er Jc r lr agre.drci rn cLl| rul erc' Je p a.ra cu nri\o.. alelea teoii existi_ cu tor atalia tcmreni chcic Ai cu tor atetfl solulii rccomandrre. lteratura consacratd originilor dzboaielor fiind vasti. Lorenz.runii.. sangeros. precum 9i perspectiv! declinului de_ mografic al Occidentului dezvolrar. dar nu flrnclioncazi decit atunci cend apar $i alrcle. Darwin s_a pronunla| rar $i pnrdent iD cazul speciei umane. Istoria se poate ciri in termenii mi$cirilor inigratorii.\!ramn)rj nunn rinrp de.a rar nropfiut i grup. sa supenoard de azi printr o lupti pentru existenli ce urmeazi rapidei ci el va trebri si activitili.int.Jtnh II Capitolul 4 Ridicini Sociologul si istodcul.tincr .inist s. oricil de succinte. consideri suficienr ca . De f.rr. reglementarea sunr insrrumente lacunare ti imprecise. ca stresul care e produs de lipsa hranci sau de densirarea crescuri a poputaliei.ne. ne areti de ce incercarea explicativi a marilor teorii a efual fi ne alldm la punctul dc ponire de pe timpul lui Tucidide.ra e\r. adicd suni necesarcj dar nu .rrnt at agle. dovad: ci avcm de a face cu conditii carc nu numai ci nu sunt suficienrc. Este un punct de riscrucc care desparle pe fdali$ri. Tot aproape de cordiljilc naturale $i de viard biologici ne linem cind examiniln teoriile cauzale care au identificar lupta pcnrru resrrselc vitale. <\pnn a pdl'' ur homini.drrite ..apt.rN. Care cauzc plauzi bile au fost identificatc.rurr intre . aftmte ci .. cafe cred ci rizboiul e lnscris:in caracte rjsticilc speciei umane $i deci ne s1li uilll dcgcaba sil I eradic:nr. oe iare . inslituliile. dea cele mai multe avand scnsul de ta adeplii evoluLionisnrului d. a avansar fari indoiah la condjli.p.e poate ccronq 12 . dar reprezinti o inccrcafe pa{ial: dc apropiere de adevir.r replical ca ele. Dar undeva a spus: . mentrl esential la om este adaptarea cuhurali.. a cirui aparilie este legari de activitilile dc viinitor ale unui mamiter trezit la rcgnul camivor $i care uneori | !ninca vecrnl Je gn. Toli comeDrarorii Sj tructrvi inrensitare a pomirii de agresiune care este incA un riu ere_ diiar al omenirii este consccinta unui proces de selectie care a lr.enii rlzboaie $i conflicte cc $i iau obohrl lor de vieti umane de conflict violent. in care limbajul. chjar daci acceprA ce agrcsiunea ar purea ii qi invdlate. $i daci e sA avanseze fi mai sus.r o geni rlclermrnanti carc dau o falaiitare acestei rrisaturi. E. rcprczentaDrLrl $tiinlelor polirice $i cco nomrce concuri in constatarea ci in loate activititile umane con flictul e prezent ca o stare de tensiune subiacen$ competiliei ti luptei pentru supraviet ire fi ci litigiile suni inseparabile de aceste ocupa agresiunea inniscuri in comportamenrul uman.c na leg. dobenditi $i creali ln experienli.a. cazul clasic fiind insufi cicnra pi$Lrnilor pcDtru tribu le Asiei Ce lrale. Asia s a ciovedit lt m. Se demonstreazi u$or ci majorilatea cauzelor sunl pfezenle. Acest faclor se jnpune a Ii relirrt rn proccsul genczei contlictelor prezenre Si viiroale.rrc rJ ite dezr uira c ale pnpuJrlriror tlin regiunile in cu$ de dczvolrare..i o manrfe. Fjecarc teorie are dreptatc.Orcli\ir c.. .i. Un purernic curent .?rele izvor de pr'odrc?r? a omenirii. Dcsple ce cauzalitate dln putea vorbi atlnlci cen-d sunrem slidali de complexitalca lenomenului violenlei? l Ilrccpcnl cu natura fiintei umane. Trccerea lor in revisiS.irca patru/eci de mri de rni.iatbo. de cci care corlesii fuDdamentLrl 1ri biologic. .i suficienre...li .le. Pentru fiecarc existd un caz contrar.a. in cea mai risirir spre apus. hrani sau api.i carc este Ciutarea unui risplns este stiruitoarc $i revire in ficcare generalie $i mai aies dup: ficcare conflict njmicilof. ar fi si ne temem se supune unei lupie aspre.sihena agresivd sd fie trezitd in condilii de stfes. onrlicre >i mig.

salubdlare. Anul 2003. care nu accepta nici o ameninlare la ctile sale de legalurb cu lndia jau Orientul Mi. patlu decenii a riei dependenlei. \'iolenli $i oamenii picii de prelurindeni. mai ales de zicamintele de nE. mecanice sau electrice.Germania era pin ciDalul nval la inceDutul rAzboiutui mondial. trcptat. statut. Dupa fufrangerea in rizboiul al doilea mondial. Negiijarea altor factori care intri in componenta conflicteior identitare (limbi. Chestiunea accesolui sau controlului surselor de petrol este cel mai cunoscut $i citat caz.o.ilociu. cea de acum 5'10 mii de ani Ea esle prezentd in istoria primelor imperii Si in dzboaiele lor de exoansiune. sustinand necesitalca rizboiului pentru resursele vitale' ca de reu$it sd fie o mare putere economicA. Observim cum. Dupi alte doue $coli inrudire. indiferenr dc ce ar inrreprinde diptonlalii.32 Jacuri pe srcM lumii !'!!!!JS!!!J!. Deci. Japonia. argint. In privinla subiectului pe care ll rrmdrim. ca toate r6spull_ sLrrile anrerioare legate de naorA. Coreea de Nord). ft) absenta totali a acestor re_ surse. ln forme extreme.luPta pentru spaliul vital". care nu are decat pulin peste doui secole vechime. este corelata cu migraliile conflictuale.. spcnnli de viala. Industda modemi este consumatoare de candteti unate de energie care depinde. fataliiatea continui. anul internalionai al apei. rnspunsul sc menline acela$i: dzbojul csle dererInrMt de cauze adanci carc nu lin de intenlii sau bunivointa facto rilor de decizie. afita timp cat w exista inpd4ireain clase antagoniste.) este $i mai izbiroare azi. fertile 9i cu populaiii nurneroase. Ceopolitica ca doclrini a contrclului unor teritorii streine a inceput sA infloreasce la inceputul acestui secol. poliricicnii ne_ asiatice ca o baze a scopuriior sale de tara lipsita de resurse. diamante). ca o nevoie biologica fundamentali de a-si asigura un mediu propice de echilibru $i de seleclie. raspunsul Darxismului la lntrebareat vor mai fi rdzboaie? ettet da. La entilarile clasice jucirn(l . Dominalia colonialiste fi rdzboaiele pe care le-a pro_ dus au fost atribuite inleresului pcntru maleriile natumle prelioase (aur. lupia pentru supravieluire devine o Jus tificare a conflictului vjolent pentru stale. O teorie moderni a conflictului care il ieagi pe &rsta dn gradrt dc itteractiune inrrc pAqi conlirnd ci agrararea rccstei faiii duce la inreracliune pa$nici zefo ta interacriine vio $i lc]lLar. indispensabile fuDclionarii la parametrii lnalli a civiiizaiiei jndusrriale pe care au consiuia. A avea putere lnsemna sA ai tentodi vasie.r. sfaiiati de o prapasric ce clesparle o pa(e cc benefici. a urmArit cucerirea de terito. Marxismul a localizat aceste interese la clasa burgh€zi sau exploatatoare care lupta pentru meniinerea supremaliei sale. iar apoi miezul obiectivelor sale a fost rezunat in lozinca celui de rl lreilea Reich: . dupi o perioad[ ilnDortaftA de dominaije a cirbunelui. Exista $i al treilea fel de a invoca lupta pentru te. este o componentE a idendleJii grupului uman.rzii de avaDtajelc civilizalici de alta afiati pe trepre joase de consun. tibila de conflicte. Dar existA $i a1!i factori care devalueaze impofiania resurselor. i. ln special ln epoca tribala sau in zilele noastre. pe. valori etc. manifestd Ajungem astfel la teoria economici a originii rizboaielor care au redus chiar $i facrorii strategici polirici sau de pulere la irtereseie economice. a fost dedicat acestei geografii a setei. ItL reinvierea aspiraliei la identitate Revolulia industrialA. singura disponibili. aduce ln primul ptan al intereselor statelor alte resurse naturale si anume ceie energeiice. biologie $i resurse. rii hidrocarburi. chiar in forma ei benig_ nu vad ai|a cale in a-$j asigura interesele considerate vitale.Lumea. penhu minerale si apoi pentru cele energe tice.uitnlii bogeliei $i a reo_ exernplu in cazul Angliei. ea a cApdtat forme noi o datA cu revolulia agrarb a omenirii. intr-un numar mare de tfui. cand acest tip de conflict prolifereazd. evaluat ca fi aurul galben sau monedele in buletinete zilnice care expdmi starea planetei.tionale nu inlocuiesc pe cele mari. aii in prima jumi|a€ a secolului XX. este localizate azi in cateva arii (Etio_ pia. Dar nici astizi micile energii informa. alfaoerzarc.brii drept subiect al conflictelor: dincolo de aspectul biologic $i al asigurdrii existenlei: teritoriul. Africa subsaharianA. credinld. ir spe_ cial resurscle naturale. Competilia pentru sursele de ape devine mai asculiti pe n*sura epuizArii resurselor. trolul continue sE fie aurul negru aj economiei nondiale. fie el oricat de arid sau neprietenos. ca putere industri.loritor prin . generatoare de conilicte Chiar daci nevoia de teritoriu ar putea fi citate h om ca o tldsa$rA originarA. ceea ce va na$te tensiuni in loate zonele aride ale planetei. pentru ce profilul succesului consta de aceastE data in tehnologiile avansate care consumau mai putina materie priml li msi multi inteligenlE qi pricepere. cea a disp.!tut . societili sau entitdtr care Sociologia contribuie semnilicativ 1a srudiul Inocimtsmelor care tr)l gcncra razboiul. esre suscep.!! 3! matematic de teona jocurilor extrem de simplu $i convingitor privind competilia speciilor inar-un areal cu resurse iimitate De$i foametea.

34

.htu

pe stcna tunrt

35

cipali, statele, si mi$ctuile ;i grupurile (etnice. rcligioase. mlnorr lare sau altele). sociololia adaugi roi caPilole ts9e vorba de rolul

elitelor. al grupurilor dc putere $i influenli si al clicilorin procesele {le .leoizje. lstoia confirmi cd acestea. recurgilnd la mampularea opinjei publice, inclini in cele nui ulte cazuri balanla in favoarea

rizboiului. AIn notat la enumerarca $coliior marea popularltate a leonel deDendcnlei in lumea a treia $i a cercudlor irFlcctuale djn occi dent. tocmai din cauza struclurji concentrice a sistemului mondial c^mpu. Jir .enrrul de/\ olrrr $r te ller'h rileri ieconsiderAnd factorii ce pot inlIa in ecualja conflicrului, influenmnci cursul siu violent dar $i inhibendu 1, primii sunl lactorii claii. exteriori si obiectivi. Aslltl sunt populali.r $i slarea ci (exces' d;lin), teiloriul, hrana, enetgia, bogilia ($i siricia) ca factor ccononic, ur nratii de alli lactori etici sau sc'ciali: gndul ir care sun! respcctate drepturilc ii liberii,tile onului, slmctura poliiici (concenlrarca pulerij in despotism vcrsus dernocralie). alte slructurr ln ienlc (complcxul pohtjco_militar), elitele ii lide.ii' srlrctura siste_ uhi inrcrnalioral. Indiferent dc dispoziliile sau voinla socielilii acc$ti ficlori reprezinti lorlc imPortante carc in ullinri irshnl' decid dircclill pe care spirala unui conflic! o poele ha: sprc solulre Dasnica sau spfe dcznodinint riL'lenl O ahar sciie de opt faclori pdvesc mai nrult individul' slarea ninlii $i a psihologiei sale. Singtrrul factot. iot falalist, cu care in ceDcnr eslc pecetea biologici a unor tendirlc inndscutc (1po1e7a 1rsti;ctului atresiv), urmati de lactofii psihologici (ca in tcoriile lui Freod), gmaul de nljonalitale $i natura c aclerului (ce poate manittsta uri, miind.ic, Iicomie - relevante pcnlru conflicte) iri mai apor ralorile culturale ;i in ptLI.1icular reljgia, ideologia sau doctrnc speciale cN geopoliticll. Cu ele se deschido un alt capitol al teoriilor .resrre f;l <-rri'e.o.l:.relorti u ""rr; pennc'r:\J ? relol\Jr lol nr\.lr.c lr..r( rl,r.lrJla de entrl,ul Ll:n I :d! UNFSCO: I'i Adr'l 'se a$e ii1 tinted oanailor si acoto tr(hui? tdutdt r rediul lui cultu' Exi*i in ptimul rind in zilele roasrc un putenlic curentacela al rl interesuhi pdn ral. care a inlocuit tcrmenul de telerinli vahrii. Valo.rrea sti la baza culturibr li diferenla intfe valofr' ca sciiri de ier arhie r unor priorjlili. acliviliiLi, indelctniciri stiluri' guslui iixate istoric in cutulrc ii 11.rdi1ii, Iegende $i preccpte orale, irnlici si nrarea varietate a cultLrril(Jr Acosl cufen! consiati c' in neLc locuri prccirterr! e aco.d.rla flrltufii r!,'boinic€r ri in rltcle

pagnice. Itiada a fbsr considemta dc un sptendid eseu ca ilusira.ea prn excelenlE a culturii rizboinicc. Drcri sunt peNoane inarmate $i erefsatc ce ucid altj semcni. clo a lof sti in perforlr., rrJ ornuciderii IJr rr/iuDeJ \c pcrL,e..re-J prin .cr n J n,ire cpopee a lunii aDrice. cu ecouri ir afa $i tjtemtrra turopei cu l miteri pani in zilele noastre. Isroria ce se lnvali ti azic in p$inci J).rl istoria corfixntirilor violenle. ONU Si UNESCO Lr;nrreprins o rampanie de dezloltafe a culru i picii. Un congres s-a drut la l\,Ia_ (lid in anul 2000. Si presupunen cA ideea cufturiipicii. inci di Iuzi, s-ar maturiza $i am purea asista la cateva ore de educatie zil_ li. a D"r zece minute oinlr-rn tilrn we.tem -r de a,yr,no in Ltr\ul serii, in care iupra sangeroasi $i mortalE e ]egitimali $i glorifi_ frtla. ar aJunge si $teargi orice efect de iradiere cu principiile picii.

cultuii

riocnesc pentru valori pe care le considere irecoDcjliabile at; c m icoala puterii consideri ci iD ciocnirea de interese oarl]enii \unt in slrre si-$i dca viala sau s-o ia pe a altora. La tetcliziune, r^n dmpul r'uboiului din Bosnia, un Unir (inlelectuat. srudentt) a erctar;ar: ..sunt gata sa mor pentru idenrjtalea mea culrumlA.', CLr prlin dupi. irr :rpaLrut scene de masacrarc recipfoci inrre studenri. i; acesr c;2, ,lisf|cpantele tconomicc. lipsa dc hfani sau pfesiurca poputaliei $i !)rda rasursciornarurale nu sunt chei explicrrrve reLevantc -l nte Conflic|ele idenrilare por Ii numirs qi confiicte cllttiiile. |llr sr"(, cun] spune Hunrington. rizboaic de civitizarie ci ciocniri 11. culturi. Elc meriri o atentic speciali pertru ci oice sircm clc i rrdinlc Si valori. care definesc cuhrra, r,te rcligios, ideotogic, ting1' slrc, oricc sisiem tradilional, evocaror de isrorie, agrAtor de qpc , rirc sc aili in prezenr in ptiri cruplie, anlrn(ind noua famjlie dc rirllicte care intimpini olncnirea la inceput dc miteriu. Snrgurul ' l'.rIJs(J-e,c ou IegJ r ||rle .per- re .\r\ tJor trr.fi,...p ..r( J. rlcr<.ele \ lale ce dct( ni.ra.onflict. ( r..ou,re \onu '., ,h I rlur. .nltliJrele c rtrur,te .Lrnr ,r.h,.Lri,e _r,(,Ir1J, i.,,

.

In alt sens, qcoala valorilor sustine cA oamenii

$i socieriaile se

lr.. s0sccpribile de
(

a

\rllUfa $i coDponcnlele ei nu sunt sjngurete ctcnerre cc ies di. l.rr Intereslrlor vitale, vizibilc. lnisurilbile. Asttet, o rc0rie rtrihuie ' r rflfrcn confliclclor din exccsul de rationalitate (Bnrce BlLeno dc l\lt s(tuit.r). CoDflidelc necesiri preg:tiri, utcutc, org:Lnrzare, care ,i ril rcrlizate, dincolo de orice emolic sau pa\,urLcj oc r nl a c^rrf ri{'ifirlilate cso indelu g incercali. Dacat cinc!u se si|de$e ta l, Nirnrma. Ltn om dispunind de asenrenel RrrL||rc, srind in iiule.r

fi influerlate ti ransformate.

36

Jocuri pe scena lu,nii

3',7

unei matinirii de rizboi ca Pentagonul. plirr dc inli)nnaticieni $i de teoreticieni ai jocurilor. rr putea gisi ci idoea este justiiicati Daca lucrudle dau gre9, sc datoreazi prea medi increderi in posibiliii{ile mliunii ii neglijirji unor factori aparent minori. O alii Scoala spune c[ oamenii se infrunti in lupte din cauza lipsei de ra$onalitate Sf Augustin menliona pintre factorii de genez:i a rizboaielor: picatul originar (deci natura umana). frica omeneasce de moarte' slaba voinF (factori psihologici) $i irabilitatea de a geDdi logic Tema incapacitalii de a gancli este tithrl unei cd4i consacrate de Barbam Ttrchman prcstiei ca sursd a conflictelor (MaJ'{{l Ne} nr'et). Nimeni nu e crulat, de la Papii Rena;terii pena ]a rizboiul din Vietnam Este o tezA ce merilA atenlie; conflictele au toate, in diferite momente $i .ub difefire lorme, eron Je ci'lc.rl }rde. Jlr g"ciire

nu intrlr in joc (limba Si religia pot fi aceleasi). dar traditiile, obiceiurile $i trccutul sunt suficiente pentru a sApa mai adanc falia diferentelor de rdcntildte ri a m"i du$mania. Sa pre.upunem ca do\arut dce\ruiconaprinde $i dimensiunile conflictului se multiplicd. Ta{a, oricat de indeptu1ati, este interesati ile de situalia strategic!" fie de resursele minemle ale regiunii in cauzi. htervine linalld conflictul viu prin rrimiterca de alme $i apoi poale se-Sj faci aparilia ca pacificator Si ocupant. Nu

flict cade pc nfna unui geopoiitician dintr-o lari te4i. Alt bec

se

-

'au Enumerarea faclonlor ce intcrvin in deljcata balanli a

ciii

pa$-

nice qi a cdii violcnle in rezolvarea conflictelol demonsteaza cu pr'isos complexitatea prcbllrmei. Aceasti complcxitate, ca Sr zadar' nica incercare a unei leorii de a redlrce Ia unul sau caliva factori in tregul proces de dezvoltare a unui conlljct, se datorcazi nu numai numnrului rjdjcat de factori ce intervin in silualiile conllictuale in temalionale, ci mai ales faptului ci intrc ei se gdscsc relN{ii de inllu(fri-e rc( ipro.;. rePre/cnlrle in frgtlrr 2 Penlru a ilu$ra influenla reciproci vom lua un caz in car€ sun! implica!] primii factd cilali. Si presupunem ci pe aria rcsMnsi a unui
irib esG aclivat factorul . resrere dentt graJit:d. Ca unnarc a surPlltsului de populatje, io lanl se active.rzii $i iactorul hran4 devenitd insuficien
rcprczcntate de ar la prccara a dbului sunt prea reduse (seu incristenie) pcnlru a salva situalia. Sc activeaza f^crotrl teritoriu' insuficien!, devine subiectul prcienliilor asupm unur care. teitoriu ce apfflinc unui all trib vecin. Egalitaiea intri $ ea in cauz"i, prin dispffitalea bogiliei celor doui lriburi Dar in unele cazuri (hulu si tutsi), rclaliile tradilionale de dominalie in cadrLrl ac€luia$i stat sporesc

aceasti fuaepdtrundere de factori, acest joc al ielelot carc lennini in virsare de sange, mai multi explicafie decft trimiterea lor la gene vjolente ce pot atat de u$or fi atribuite unor populalii ce stau pe primele trepte ale civilizafei? Contlictul ar putea incepe in zona culturald. Altercatie la o serbare sau reuniune, unde o parte se consideri insultati sau umilitd de adversar. Scanteia incepe in mintile oamenilor, in timp ce in cazul anterior ajungea mai drziu acolo. sub formi de incendiu. Acum primii factori activali sunt cultuftli fi psihologici, rationaliratea nu :rju6, totul c emotie puri ti pasiune dezldnluitA. Bilantul victjmelor Doale fi insi acelasi.
se

Iunizedi

ti. Resunele

fii l

rolul aceslui factor de conflict. Slmctura slanrlui (inslitulii, legislalie, administralie, polidcn inteml) este $i ea aciivald, dar ri.spunde negativ. neoferind elenenlele de solule Concomiterl sc aprind 9i alte beculele: rulul liderilor. mellalitatea $i gradul lor de ralionalilalc Ceea ce sc activeazi automa! este factorul cultural. care fumi7c^zi suporturi difedte peniru identitilile rclorilor Difercnta culturali este factor de

exacerbire a conllictului, devenird supofiul nroral al adversjti-tii celor

in ca|zn ii fumizend lisla tuturor confrunlirilor lor ill lrccut si

a

inamiciliei irccoD!-iliablle. Eslc posibil ca alte elenrente ale cltlturii s'r

FjgUra nr.2 Ana za factorialS in originea conftictetor

39

CaPitolul 5

Rizboiul
Isloria atesti o indisolubild relalie inlre statele Sj rezboaiele pe care le au punat. Conflictul interstatal poarti $i numele de rAzboi, jnterintrucat sub aceasti etichetd. a fost fomal recunoscut in viala nalionald ca o stare speciali supuse unor reguli De la Crotius, care a scris primul tratat de drept al picii ti rlzboiului (1625)' dreptul in' temalional nu a incetat se reglemenleze conduita staielor in caz de rizboi, elaborand convenlii ca cele de prolecfe a populaliei civile' eliminarea unor tipuri de alme sau tratamentul prizonierilor- Exista norme in general rcspectate privind modul in care se declare rEzboa iete $i inceteazi relaliile diplomatice fi din alte domenii sau in lelul in carc se declard annistiliul $i se incheie starea de llzboi. Rezboiul rimane ipul cel mai reprczentativ de conflict- Nunarul crescend dc conflicle care nu sunt decl,tratc rizboaie (rizboiul din Vietnam' razjnterstalalc Si boiul din Golf), iaptu] ci multe nu sunl necesannentc
noua tipologie a confliclelor care puie in evidenli lbrme noi ca tero-

Inulti staruinld fi cu mult mai m lfe rezultate decar cea inalreptatd irnpotriva calamitirii create de orn. Cu toate acestea, studiui razboaich a fost o preocupare continui, in speranla gdsirii unor remedii. O abordare a studiuhi rdzboaielor a fost inlreprinsi in domeniul crDlitativ. Catea lui Quincy Wright, Un stu.liu aI rii.boiutui (1916. rcvizuiti in 1965) este o operi clasici. Autorul se ocupi de 278 de t;zboaie ale civilizafiei moderne inrre 1480 Si 1940. pentlu fiecafe rezboi sunt oferite datele de deschidere qi inchidere, nunele I|aiatului de pace, lirile care au parricipat $i data inrririi tor, impdr lirea intre iniliarori Si pi defensive, numirul parricipanlitor faln (lc totalul tirilor din sistem, numarul betiliilor impofiante $i o cla \ilicare in pdvinla caracrerului (balanla putedi, civil, defensiv sau imperjalist). Din secolul al XVIIlea datele sunt completate cu Dunr:rrul combatanlilor $i al victimelor rapoftate 1a totalul populaliei lliribr respective. Altc abordiri statistice pentru endemia rdzboiului pentru omeIire: din cei peste 5500 de ani scurgi de la 3600 i.H., doar 292 de rni au lbst lipsiti de fizboaie (cam 5E); iar in acesr rimp 14531 de
a 3,6 nilioane de oameni. S-a mai fdcut un calcul privitor la curselc de:inarmdri (1656 de ta 650 i.H.). din rlrc doar 16 nu au dus la razboaje (Va). In seria studiilof de acest gen. poare fi cirati $i l,rcl.atea purtatrd fizboi 1816 1965. Un nanual statistic de Dtryid Singer Si

rlrboaie au micinat vierile

rismul nu face mai pulin rclcvant studiul rizboiuluj clasic ca fenomen adanc implantat in istorja societilii umane Europa este continentul rnzboaielor lungi. Timp de aproape patru secole au lost purtale intermitert r6zboaiele europene cu Imperiul Otoman avand ca momente jmpoiante cuceirca Constantinopolului (1453) 9i atacul vienei (1687). Ri7.boiu1 dinlrc Fmnla 9i Anglia (cca- 1346 1453) este numit Rizboiul celor 100 de ani. Unul djn cele mai distrugAtoare a fost R;izboiul d€ 30 de ani (1618-1648). care a luat vielile a circa unei reimi dh populalia Gcrmaniei Capitolul dzboaielor mofldiale este deschis doar de secohl xX, care inlrcduce $i atotnimicitoarca familie de anne dc distxgere in masi (a$a_nunitul ABC: atonice. bacteriologice ii chimice) RiT.boaiele inlrn' pnn nu mirul de victime 9i trecvenF lor, in categoria flageluilor (calamitili. dczastre) la un loc cu cele naturale Ciuma neagri din secolul al XIV-lea inpulineazi cu o htimc populalia E ropei $j Africii de

li

Mch,n1 SmaLI (19'72\. Aceasra cupdnde clasificarea rizboaietor in-

lf

C.iteriile sunr remporale, spatiale, sululul politic al paniciparljlor. populalii. Se lbce disrinclie intre Inrgniludine (luni de r:zboi ale tururor parricipanlitor). severitaie (conbrtanli morli) $i i ensirare (riporul viclimelor faln de dmp,
loLalul populaliei Si roralul lb4elor armare).

r)rice (imperial $i coionial)-

sislemice ale sistenului cenlral Fi a mailor puteri, extra siste-

Analizele sratistice sunt irtreprinse cu speranla identific;rii unor rcgulalitili, frecvenle sau ciclud. Rezultatele nu confilnlii rccste speranle. Nnric semnificaliv nu apare cand exaninezj inrervrlul inue declan$area conflicrelor succesive_ Dar. surprinzilor, irl)are un naxim ce inteNine cu o regularirarc de douizeci de ani {lrrci cilra inceputurilor de conflicte este raportad ltr numirut celor .xislcnle. Chiar cei nefamiliarizali cu sralisticile cunosc pcrioadele
drrc desplrlt primu] rizboi nrondial de al doilea $i acesta dc primele r izc ale Rizboiului rece ca fiind de circa douIr dccenii. Iarit$i face

Nord. Lupta impoliva molimclor a fbsl dusi de onenire cu nult lnai

antagonism care a dus la primul rAzboi mondial. ceea ce ii un oryanism permanent din care au iacut pate Imperiul llabsburgic. Dupn Vdrel (1758). urmate de alianlele europene impotriva otonunilor de dup. cu un scop definit Si de prevenire a rEzboaielor. fomata in 1949 initial din l2 !nri. RaTtroaiele na Aliantel€ sunt primul concept care se impune.cdilor libera e 5 na!ion-li\re. Ideea de alianln implica o comuni_ tate de idei a celor ce se aliaza. lnlocuieste conflictul bilateral cu unul de gruperi sau il extinde la dimensiunile unei regiuni. de asemdnare sau inrudire Aceasti caractensticd a alianlei s-a menljnut pan. in Europa: alianla Pltterilor Centrale (Gemania. din Spania pan6 in Rusia. h definirea ideologicE a celor doui aliante ln Rezboiul rcce si mni cu6nd in alianla NATO care subliniazi valorile colnune. din populalia globului. Ilalia $i Japonia) au inceput ocuparea unor teri ce se bucurau de proteclie din partea Angliei $i Franlei. con. AIiaDta s-a rrJnife\rlr mdr ale. Teorelic. Dimensiunea lui a intrecut pe cea a primului dzboi mondia| a cuprins 72 de state rvard 807. fie incci:area de a le t)rcveni este principiul balantei puterij. Mai mulle regularilali in punarea riboarelor )i conceple domhanle inmlnim in modul de purtare Si declan$are a rezboaielor interstatale. cu un total de 29 de milioane de victime (feri . producand lira in6rziere alianle opuse. rclatjilc inlre puterilc europene sunt bazate pe acesr prjncipiu. iorm ciruia cand un nrelnbN a1 acesrei conuDireli incllci un acord I)oleoniene au durat peste un deceniu $i au. Este interesant de aflat din ultimii 150 de ani sludiali cuprind 50 de conflicte interstatale $i 43 imoeriale si coloniale. Ideea lui de baza este asi. Anglia. rntrcnand 33 de state. puterile Axei (Germaria. Balanla puterii a tinr(lionar l(rn iD ir . a sta litici .tcoperir inrregul contir)cnt. Anglia qi Rusia. aliantele au fost concepute ca forme de luptd impotriva uneia sau tnai multor puteri cu preteniii de expansiune $i donrinatie. Aceste doue cazuri istorice definesc alianla drept o comunitate de interese. in ciuda aparenlelor. in schimb. gurarea unui echilibru inire naliuni. ia. Ele se asiglrra de aliali. Sultanul Selim le relnnoie$te pentru Franla si :rbia in 1583 Anglia obline un tratat sirnilar. cermania.ra unor coalitii irnpolriva Franlei lui Louis at XIV lca li . Organizalia Trararului Nord Atlantic (NATO). In 1536. conceputd caun mjjloc de stivilire a expansiunii sovietice.ivili). Este idenrificabili in relaliile dintre cetdjite grccc$li si rnai tarziu dinife cetnlile ilaliere.. spre deosebire de comunitatea $i inrudirea de credinF O alianlA imponant5 a fost convenita inlre puterile care au luP tar imDotriva iui NaDoleon: Sfenta i'liantn (1815). mr.iiilalli snnl chemali si irlervini. Dar o datA consiituite.Ultjnla. pana la 25 de bilit S[Ans legar dc conceprul de alianri Si Delipsir din gandirea poce a cahuzit fie declansarea conflictelor. formafi de Franta. peste capul puterilor creftine din Europa.re alianla 5rabililJ de ea cu Stredra. nu este mai razboinici decat alte arii ale globului occi$i cn in uldmii 150 de ani sunt mai pulne conflicte in Europa cd rizboaiele dental6 decar in alte r€giuni. Ultima s-a dizolvar in 1990. In iimpul Rezboiului rece. Imperiul Rus. iniliatodi ci$dgd in ?07o din razboaiele interstatale si au mai puline pierderi in 80Eo din cazrri. Statele nu lupti singure in conflictele semnificative. Prima dezminlire a criteriului similaddlii sau comunitilii de valori o produce Franla prin stabilirea unor inlelegeri cu Poata Otomani. astfel ca nici una sa nu poate si (lominc pe celelalte. care a cupdns initial ainturi de TJRSS inc6 tapre !iri. La inceputul celui de-a1 doilea rizboi mondial. a fost unnatd de Organizalia 'lratatului de la Vanovia (1955). care renun{a astfel la aplicarea sistcmul ei juridic. 1b4a lor a fos! perceputi ca o ameninlare. cea]a]la a fosr menhnuta cu orienttri $i furclioniri noi Si nlerit.40 Jocuri pe scena luhiii 11 parte djn folclor afirmalia cd rizboaiele lncep prindvara $1 toamia' mai degrabi decat vara fi iama. care pan6 ta u ne au fbrmat cu SUA Alianla Nord-Arlandca. FlaDla a infruntat $ase coalilii succesive ale statelor europene. pJlere prolerlan!a ce lupla impotriva puterilor cetolice in Razboiul de 30 dl} ani. in cursul lo. 1453. in rcprimdrc. I-a inceputul secoluiui XX se aflau in slare de competjlie ln mateie de inarmari. Iralia. Prima alianlA mare a mileniului II a fost aceea a cre$tinitnlii impotiva ocupanfilor locurilor sfinte. Este de asemenea un element de notat constatarca ca inlre In!ing:ilon )i in\insi nu 2pdJe un avdnldi connant oenlru primii ca propo(ie de mo4i. victorioasi. cu o populalie de peste un miliard de locuirori. A doua ieqire dnr renduri a Franlei e. In 1566. capi tula!iile cuprinJeau acorduli de coren si acceprau exerji(drea unei junsdiclii proprii prin consulii francezi asupra cetilenilor france^zi in Turcia. Studiul mai aratA ce Europa. liind de fapt disrusi de revolufiile diD 1848. Au exis tat cruciade lntle 1096 $i 1270. Austria) $i Antanta.

Disraeli sau Gladslone lntil nesti referin-te curente ]a ideea de a pdstra djstanlele fa15 de pi4ile in conflict. Tdrile niembre vor nenline conlingerrlc fi inlesn in pe baza unor acorduri. Toji menbrii ONU se obtigi sn puni Ia dispoztlia Consiliului tnrl sanctiuniloreconornice.. lovi_ lura r-a lbst dati prin poiirica. n lionate dc tbfle ae- .l( Secu 4.lerau neinlelep!. 2. soldalii aliali.e armate. ci de totalitarea ldrilor legate printr-un pact colectiv.e putere supreme Si ci de fapt sensul priocipal este .iritii colcclive.rlii rcu$esc si creeze o nox: organizalje irtemationatb ciidiin t)c prjncipiul secu.Oriunde stindardul libcriilii {ii nrdepcndeD(ei a li)sl s r !a 1l desfiiLrrat ircolo va fi irinra Amcricii. Nicolson line si combati ideea simplificatoare ca aceastd politici a constal tn orsanizarea contjnue de coalilii impotriva oric?i{ui aspirant la rangul . Poaie dccide misuri pe care le cere tuuror membrilor. excluzard posibilitatea ca America . . ca lrnnare a luptei republicani lor impotriva lui Wilson.'nr un nomenl al istoricj sale America n'a parlicipat la un sistcm nici dc balarln a puteii. in Ditomdq' e categoflc. prima iDcercare." Deti cele doui inlcrvenlii alc SUA dc paiea ali4ilor in c. s sceptibil5 sd deviM un beneficiar unilateral al declinului Imperiului Otoman Notand ci . l{oosevelr fi ali. 26 r"nic. pfeiedintele J Q A(larns nr I821: .le doui rdzboaie mondialc au toalc simplomele unor acliuni ce au schjnbat balanla de forla a cebr doul taberc dupA doi ani de expectalivi neLrtrd. Sistemul pentru care SUA a ardtat in doud imprcjuriri istodce siDpatic $i penrru iDstitulionalizarea caruia a mjljtat a fost sistemul de sccudtate colectivi.motivul conslant sau principiul care slrnbare prin intreaga politici externi obmani este halanla puterii". a Inovocat de doue ori omenidi suferinre nespuse". care.te d.izbavcasci generaliile viiroare de flagelul rizboiullri.. in cursul unei vieli de om. al unui acr de agresiune sau at unei ameninliri ^11 |lnporfiva picii..l' un hcru in care balanla a ibst delenninati de sabia aruncata intr-o parte sau alta a eii o baianli care a fosi delernrinati de echilih l instabil al inlere selor colnPetitive. asi stelrli 6.. rrr tate fbft. in vicisitLrdinile ordinare alc politicilor ei (curopenc).ioare sunr ina. care concepuse ircest orgarlism.-l \n:m\m bdlunla puter". Sistemul securitidi colecrive descrjs in capiroht Vll rt Carlei fsle in linii mai urmatorul: L ConsiliLrl de Securitatc rccorrandii sau horiri$le misuri iD ca vjolini pllcii. menire si . Dupi mai pufin de douA decenii de existenF. de pildn' e construit ca o coalilie eufopeani ce line in lrau Rusia... 1945). SUA a repudiat oficial balanla pule- rii.sA aceste tbmle de solidarirate. Tara care a pus principiul in centrul politicii ei exteme a fost firi indoiatd Anglia Cend cite$ti corespondenla reginel Victoria cu mini$trii sai Palmerston. Poate (daci cele ante. l. agresivi a unor srare Dembte ca (icnnania. cu co binaliile ofdinare si coliziunile de prictenie sau inamicilie Situalia noastri detalatl ii distanla nc invild $i ne indreptilesc si ufnin uD curs difed!". 5. Acest sistem constA in garantarsr securiti_ lii nu de citre llecare stat in pane. R?izboiul Crimeei (1853-1856). Consiliul se adreseazi pidilor irreresate penlru acloptarea cte rrilsuriprovizorii. au luptat sa scape dc ordinea veche $i sa stabileascd una noud' iar cenlr. prin legitun allificiale.ti verdictul pretedinlelui Wilson in 1918:.. nici de o coalilie sau de inter venfa uner puten ciue se pune la dispozilia luptei impotriva agre_ sorului. a fosr Liga Nalunilor. birecu!Arrt terr li rrgiiciunile ei " AdaDs se oprise meargi pcsle horare in ciutarca unor monftri pe carc sar_i dis lrugi".ri de jocurile de pulerc caraclcristice Europei S1 care consi.tecvatc) inrreprmde acli ilitare cu fbftp aeriene. lfi sau blocade)." I.si ne nnplic6m noi intjre. Aceasii pozilie se inscrie de altlel in rcpulsia pirinlilor fondatori aj SUA fa. carantinei sau boicotului. pentru a putea inte eni atunci cand echilibrul este pe cale de a fi rupt. maritime fi teresre (dar gi denroDstLa. imperfecte. . iar cel de-al doilea ridoi mondi o lnnormirrtcazi defjnitiv_ La sfar$irul acesrui rizboi ins:i.'Ei. (Cara ONU. dupi primul rezboi nrondial.42 Jocuri pe scena lu ti lui Napoleon. Kissinger.l Si caracteristica vechii ordini a fosl acel lucru inslabil pe care ne-xm obiSnuit si...opunerea f4e de oLice putere singura sau a unui grup care ar ceuta si_$i folo s$scA fo4a pentru a tipsi alte 16rj europene de llbertatea $i indeSpre deosebirc de lr Arglia. Aceastb rraditie a cipetal irse reput Si o dimensiune aciivd. Ilalia $i Japonja. lnolivrlia consti ilr tradilia misiL'nar' enunlati d. Ea a fosr slabiti de la incepur prin neaderarea SUA. nrerglnd pena la dreplul uniiateral de intenenlie in siruatiile in care pincjpiile libetdtii fi dreprurile omui i sunt incitcale.

analiza e maj deta$ali. iaf echilibrul balanlei de pulere nu rja conllictelor nu a fost investit un efbt |eoreric in limbai matematic (leoria jocurilor) mai marc ca in cazul strategiilor nucleare. izbucnea rdzboiul din Coreea' iar intr-un accident procedurat (absen!. Astfel perceplia subiectivi a unei situalii a devenit ruproape tot atet de importanti ca ti compararea obiectivd a capaci larlilor. Lle. Pentru cei ce fblcloric cred cd marenaiica oste o $tijnli a cantiiiitii $i nu a struclurilor.epr sodul nucleal'. rl. este expresia preocupirilor teoretice a balanlei nucleare. cire e primul oln in spaliu sau primul om pe iune fEceau l)r'1e diD acest joc complex. Unn din raliuni a fost brlanfa terorii Fiecare parte a ezitat si rccurgi Ia arme atonice din cauza iiicii de reFcsrlii Riz boiul nuclear era echivalat cu un cataclism devasutor pcntru inlre gul glob. pan6 la misurile luate de Consiliul de Securilate. diferenlele iotre ele sunt considerabile. De aici acordul ne scris.a ele se adaugh vectofi' Rizboiul rece. scetn lwhn 7.e (deterrent). incat si anu]cze posibilitrtea de riposte a cele ilalte pa4i? tsalanla terorii apirea dir nolr: calculele ardiau ci nrci una din pi4i nlr . numarl. sislemul a fost paralizat o date cu izbucnirea Rdzboiului rece. Sistemul securitdlii colective a du1at mai pulin dccat cel al Ligji Naliunilor Unire..{ penn la bipc. care declanFazi o cursi paraleli. ci pe un teritoriu in disputa (Europa. dar penlN mai mult de o generalie ameninlarea lui a tbst o realitate palpabild. numil li rAzboiul ideologic al celor doui tabere. Ea consta nu in apiicarea primei loviru. fantaj ce pot fi transfomate in constrangere. Ea era importanti pentru te4i care se inrrebau cine va stdca echilibrul Si va deveni ca$igator in caz de conflict $i daci acesta are ambitii hegemonice maj mari $i mai ameninl. de pildd. de echilibru..nantE. adice dup. unde prima loviture $i riposla ar fi fost urmale de incetarea ostilitililor $i de o pauzi de reflecfie.riurul leritorial.ta (rlrrt) au dlrs la preocupid Doi legate de rizboiut prin accident.r URSS de la gedinla Consiliului dc Secu tale Si votul Adundrii Generalc). In lcnnenii militari problen1a se punea in tefmcnii lovitttii preveDlive Putea prima lovitLtra sn fie de asemenca nalul.? e\perimentale $i nurerea lor. ONU i$i imprumuta numele uneia din plrli.\emen<r lr un nr\eldeoseb oe irnD.chimba . spectaculari' avand ca lemi spaliul extraterestru De ce al trcilea rEzboi mondial nu a avut loc? in retrospectjva anilor. in 1950.l de salelili I nsali. dar aplicat cu sfinlenie. bdlanB cire ar fi conrinuat ca inainre de . fie ea precare $i provizorie. unde NATO se temea de o olensivi conventionaE a URSS).rliului Lle securildre sau rcpre/er'tanlilor).caprrciktca dePliDA a prlmei loviluri". la oropdile arii. iar inilierea lui insemna sinucider. Se infiinteazn un comitcl de siat nrajof al Consiliului de Secu riiate care stabile$te planul mjlilar (compus din $e1ii statelor maiorc de a produce daune inacceptabile penlru atacator_ NiciodatA in isto- rl< menbrilor permanenli ri con.lispunea dc . ca ame nortarc a unei sancliuni devastatoare. va fi o surpriza si afle iD sine . pentru simplul fapt cd ambele se refereau ia doui p:r1l in stare. car€ a dat profilul bipolar al lumii politice limp de decenii' nu poale fi despnns de cel maj jnrpoflanl proces din domeniul armamentu lui: arncle nucleare fi cursa lor fieneticd. Ea poare fi utiiizatd in stare de baianta in combinalie cu purerca politice numai ca ameninlare. u un purenriJl cgdl de a In\ inge pe ceatatri yi .jului nuclear. Nu. sistemul intemalional tuncli oneazii sub a$a-rumita balantl a terorii.Jocni p. Acordand rolul de eminenld Consiliului dc Securitate care lunclioneazA pe baza unanimitilii madlor puteri.le?re a rjun. Demonstratia capacitdiii nu_ .Echitibrul clasic se rcferea la doui oirti .t. Dispoziliile de mai sus nu aduc atingere dreprului inerent de autoapfuare individualA sau colectivi.rL.rtc rezidualA a cehilaLt adjd nodifica realilili reriroriale. l. dc erplo.laritaie. Scenariui care i-a nelini$iit pe europeni a fosr o rafinare a balanlei temrii Si a Santa. al su^perPuterilor de a n rccurge la alme nucleare in nicio imprcjrrare. Sistcmul alianlclor esle simpli{ic. fdcute in umbra balantei teorii apli. Faptul ci facrorul subiectiv poate fi (lcslabilizator (ideea superioririlii proprii sau a shbiciunii celuikrlt). a puterii $i a celei nuclcare. In. constand din confruntarea ostili a doui tabere $i a do i alianlc conduse de SUA $i rcspectiv URSS.r-i .t elactuarea ci rinriinea o caprcil. Remarcabila cate a lui Schelling. Strategia conjlictului. dificultatea de a dislinge inrre amenintare reali Si cacjair. Aliluri de perceptie. la co lictul lncheiatin |953 Penlru unneioarelc patru decenii. ulcul grcsit sau eroar€.i Si a ripostej Nupra ariei inamicului. De$i s-a licut o apropiere intre cels doui balanle. Ea a intro(lus tenrcnl noi. alituri de descuraja. s-au alirurat alti termeni cheie ca intcr(ie $i credibilitate. cu inlrarea eventMle a reprezentanlilor unor liri membre 8. srncliune.itoare pentru tcrli decat obicctivele celeilalte pi4i? Puterea nucleari nu poate rachetele.

Dubla Alianti supraestima niveiul violentei acliunilor Anranrei (r>S).iocului.rceeaii schemi pentru analiza crizei legat. de inceperea pfnnuhi rizboi mondial (1914) $i a crizei cubareze (1962). primul din prina jumerab a secolului XX (producerea rezboiului convcnlional) $i al doilea din a (loua jumatate a sa (evitarea rdzboiutuj nuclear)_ Trei autori Ole llosti. tcrmenul de crizi esle atribuit momenteior cfitice in care cursul pa$ic este pe punctul de a 1i oprit. in al doilea intrebarea era daci fo4ele unei pdrtj sunt invulnenbile la o contralovituri fi dace vreuna din elc. in tinp ce Anlanra subesrima violenla Dublei Alianle (s>r). scoland dir ccualie pe cnbanezi. este atiit de importantl incet face obiectul distinct al unor studii 9i in cercari de teoretizare. Pentru a iDlclcgc mecanismul conplicat $i greulalea de a rezolva o criTa (cuviDt ce derivar din grecescul . dar neactivat) il reprezintA mAsura aparent paradoxali a acordului celor douE mad puteri mrcleare de a renunla la sistemele defensive.i reinuoduc scutul nuclcarpentru a se apiira in noilc condilii fi fali de noile amen liriin perioadele care preced izbucnirea conflictelor ii in funcliona rea balan{elor. decide") vom da doui exemple. Am bele crau provocate de evenimeDte sfidabare la adresa unei mari puten intf-o tarA micd (asasinarea principelui Franz Ferdinand de Habsburg in Serbia. jocul balanlei picrde din rafiDanenlul sin..lgcrir fachctelor a losl ficul inainte de consultarea cubanezilor. Metoda utilizad esre aratatd de o schemd in care variabilele sunt stimulii $i rcactiile. Rusia). ogiindird $i in rimput crizei. Richard Brody Si Rober Norrh au publicar uD studiu in crrc apllci. echilibrul se rupe $i confliclul este in pragul exploziei. sensul rcal al mi$cerilor. Anbele s au striduit sA demonstreze cA inFleg ni zele $i regulile . la armele antiracheti. fiind in posesia unor tehnologii noi. tunuri Si rezeNe de hrani.3 Schema de anatza a crize or in criza cubaDezi sc distinge un mafe efort al parllor in a per Divelui dc violenl: dininua in acliunile adversarutui perceplia cofecta mnfea actiunile de rispuns cu eftcl pozjtjv li diminua pc cele negative. in timp ce consr derentele balanlei nuclcare au limbaj logic sar de cerce|iri opcralronale.. Spre deosebire de ljderii gefmani. Acest gest se cite$te astfe| mi las expus la lovitura ta nuclearn ca si-li dovedesc c. codul linrbajulul public $i al mesajelor ii fiecare a cultivat acesle lrasiuri la oponent. Asrfel. oglindile ti in disciplina gestiunii crizelor (ctisis tnanaBenent). Daci ir prinul caz cra suficient si numefi reginente.a compodanenraljsd (behavioristi). Exemplul cel mai elocvent al efectului balanlei asupra compotamenlului principalilor actori ai vie. acordut relr. Astezi. poate aplica daune inacceptabile.gul pfmclpal intre SUA $i URSS.i.rare pierd credibilitatea ce nu vreau sd recurg la lovitura pnn surprindere fi pol fi suspeclat de intenli agresive. carc au corliin at si aiba propiile reaclii nerrmonjzale cu djalc. Alrc dilerenle pot li fi cePe cu acuralete acliunile adversarului $i a reactiona adecvat: daci . Crizele se petrec intr un timp relativ scuft (o hnA in primul caz. ceea ce nu s-a produs in criza declan$aioare a primului razboi mordial. in momeDtul in carc delinitorii armei alomice nu mai posedn ccrtificat de ralionalilale (regimuri bxzate pe mitologii sau conducitori dezechiiibrali. circa doui siptimani in al doilea). sistede sociale jnstabile Si lipsa de control asupra propriilor depoziie de aflne). uru$ciov a con_ ceput clar nlvclul confruntiii. SUA. in retatia infte S r $i (actiuDea unei ptuti $i perceplia ei) a exjsiat o asimetrie. care in ciuda argunentelor coplesitoare in favoarea conlliciului violent mai menlinc o urmi de speranl. in lumina tebDologiilor avansate de care dispun $i a factorilor slructu rali ai sislemufui lor militar. balanla funclioneazi ca descuraJare. concepte foarte prcluite de citre $coala Fiqura nr. inslalarea racheteior sovietice in Cuba) $i anlrenau alianlele lor cu numeroase alre lfui. Daci construiesc un sistem de ap. Cea mai micd abatcrc putea duce ia cataclismul univcrsal prin eroare sau calcul grcsit. lpoteza de bazi a lunclionerii balanlei nucleare a lbst raljonalitalca pdrtjlor. Irrantr.. Analiza noreazi ci in l9l4 conducilorii Dublei Alianle (cermania $i Austro-Ungaria) aveau o foliticimai inclinatd spre violenti dccat membrji Ariantei (Angtia. Perioada dc crizi. incerc:rile de solulionare e$ueazi.iii internalionaie Si a menlinerii razboiului in stadiul .bcun pe scena luDtii 41 d balanla clasicd se exprimi mai ales cantitativ. renunla la acordul antibalistic .rece" (rezboi potenlial.

48 Jouri pe scena lunii 49 ele relevante pentnr o crizd scapate de sub control $i alta gesiionata cu succes. nelncredeiea ti targuiala).Ar trebui se fie o reFtA imperativE pelltru State. anularea de c6tre URSS a initiativei de a plasa rachete in Cuba fi retragerea lor a dat cfutig de cauzi lui Kennedy. ln opcra lui Grorius se face distinclia ce Si-a menlinut valabilirarea de a lungul secolclor inrre cele doui capitole: L nomle pdvind conduila pillilor in cursul rdzboiului iii limirarea erccselor. Dar mai a1es.'?). Prin repercusiune (SUA lupta cu Spania pentru hdependenla Cubei ti ca$tiga Filipinele)l 4. 5i unut $i rlLul se adresau statelor mai ales dupi cristrlizarea la Wesifalia (1648).. justificat sau legilim (lrr dl r€lt&. Duroselle se referA (loar la conflictele ce intervin in relaliiie intre state. recufsul la te4i.i cxperienra oanrcnilor era inci proaspiilii. rjmp de pahu decenii. Ll eqe IUmi/al suli au constituit marele test de rationalitate a pi4ilor' Argumenlul iovietic care nu vedea'in instalarea rachetelor in aproprierea gran' telor SUA decat un gest de simetrie fa15 de rachetele americane din . nu a exisut nici o ce_ rere De care Dremierul sovietic sb nu o hteleagE' nici una pe care sa nu o poattr diuce la capbt. Existe ti alte incercarj de reorerizare a lnceperii conflicteior. Cele don: abordiri au avut o crolulie pafalcti. rin.Astfel scriu aulo' di. iar Kaiserul s-a lovit de opozilia lui Mollle inlr-o incercare asemaLiraloare lncidentele au iltrat ln folctor sub enuntul absurd ce . nici una calculat[ s6-l umileasce ln mod FaF de ace\te conclu/ii ale nudiului nui eqle de adAugat cd rn 1914 nu erisla un arbi!-u. Cand lmprratul Rusiei a cerut o modificate a planului. ci ca pdm gest al destinderii situaljei a trebuil si accepte srmplu scnsoarei prin carc Secretarul General U Thant le invita sd opreasca misunl.i2. spre deosebi(e de situalia dfu 1914. in afar6 de izbucnirea conflictelor. . de pilde. nor nic privind declararea $i pornirea rizboiului $i tjnitarea condiliitor . autonrl 6e face ecoul metodelor vechii $coli francezer . lnnlilor. ideohgice sau de puiere) Si conflicte teritoriale (cu acelea$i motivalii plus motivafia naFonala.ecinetatea ej imedi." Jus in bello Si i s dd bell&m. Un mare numrr de planuri cu grade diferite de violenrn' diferite de versiunea uzului viole4ei nelimitate' au existat in 1962. negociere. Astfel este menlionat rolul informaliei corecle in cnza cubareza. 'a revrnii la conlr(le l' nego'rerr' Evident. voinja populara sau dreprurj istodce). imbogadnd in fcrciidle de a linrita fie devastddlc inzboaielor. lil'r erau relansate cu predileclie la inchcierex r)rIlllor conflic(r. I sisrcmului intemaljo nriconstruit din slate. imparte conflictele in conflicte neteritoriale (cu motivaiii economice. confonn unui angajanrcnt luat ln cadrul soluliei. llc de a le prevcni. in criza cubaneza s-a fdcut o distinclie intre amenintAri $i acliuni' ambele plnli abliDandu-se de Ia acliuni violente hlexibilitatea dezvaluie un alt contrast intre cele dou6 situalii . i. Maturizarea (evolutia lenti).. empire finia. 2. Era o ^ Inulla publicitate. . in care cel putin un ultimatum i fost redactat ca sd nu poata fi executat. Consiliul de Securiprctate a devenit arena publici a confruntarii' unde ambele p6(i ili inplicare cnre a fumizat fi solulia formali zentau argumentele. nu trebuie sa dea ceva contra unui sentiment. o aulorilate de referinF Chid'dac5 duloritatea sa era erodati din cauza Rdzboiului rece. Decla!$area se face pe urmdtoarele c6i: L Prin decizie (cea mai apropiari de un proces ralional). adnirat \2 i\lrclie Denlru fermilalea $ D:. ca dciodate sd nu cedeze nimic conta nimic $i mai precis c. Desi in ambele sjtuatii ameninfdrile au existat. In privinta ne. spre deosebire de iigiditatea manifestatA in planuriie de mobilizare din 1914.pectului pentru orarul cailor lerale SensibilitaLia penru potilia dd\erqrului I fost 9j ea pre/enni in 1962' manitestata in gnja de a-i oferi ponile de ieSire . generalii au obiectat spunand cd acest lucru este imposibil. problemele razbojul i sunl obieciul unei ramuri a dreprului inlemalional chenat si stabileasci nonne privind rizboiul. la sfer$itul Rnzboiului de 30 de ani. el trateaza ti strategia ti tactica conflictului (atleptare.r6zboiul mondial a inceput din cauza re.. Prin crorius. Duroseile.le escaladarc t. cruzimjlor qi efectetor asupra necomba. In cartea sa intitulattr 7or. etnic!. Prin ocazie (JRSS fall de Polonia ln 1939). care fac obiectul dreptului in razboi (lirr i bello) . riposta) soluJia sa (condiiii ti a crizei. gocierii finale. care esie admis.lrer' ale cirei Ie' lau so\iericilor. aele doui pi4i nu a trebuit si cedeze una in fala celeilaltc. care pun mai pulin prel pe perceptie.in rc/ullarrrl final e\i'tli ir o de cefinlele bxla.. 3. SUA nu a intreprins acliuni militare imporriva Cubei.ti in Turciil a fosl lacit recLrnoscut 9i simetria cerute de balante a fost rcstaurati Rachetele au fosl rctrase idre pentru solulia definitiv!.

Augustin pentru a pemite crefrirritor si poarre sabie. paralel i'l| nesocohrea rolullri insritutiilor sau dreprului inrcrnalionat incLn: t!)rar in tralate qi conl'cutii.inter..rlcstnra sau de victimele alacuilof Lsrofis(c .perseculiile pe notive nelimitate la o rasiale sau rcligioase". cum ar l)cntm .lci umanitarlii. ca in Indonezia. sau a cclor presupuse cd sprijini sau incurajcazi rcrorjslrLrl.'rr t{$cndd iJoccr pc luroli !'<nociLlJru Pron"niile victl' rcestor ilnensc dezastfe umane nuilarand pestc un nilion de alind ca prorotip Dre fiecare..qceasla pieocupare tla vitura .e/lunr constau in planificarea' pregdtirea' inilicrea ti purtarea unui rilzboi de agresiune sau a unui rizboj carc incalcA trata_ telc intemalionaie.!iun(a/a ld Hdg:' fnbun:rlrrl rnfnrri\a'r'rnelof 'urL13 i'. Afganistan.l i. ptrce judecat crimi doilea rizboi mondial. 9i b) crimele impoiriva umanite'tii. instituliile creare penlru durabili.lculpcl rec<nl pe loq u trrcreJinle rl Iil'eriei Tr\lor' inUun. Pentm a cupinde 9i actele peric'adi de rizboi $i care Pol ti lndreptate impolriva propner po- ' cruit drun ir dr€ptul internalional ln orer(r. sub forne vagi inelicienle. Dc secolc exilti fercstle pcrrlru rcccplrr-cir roclrrgerii la fortn $i . pu$tile sarr tunurile). defi !c ca . S-ar purea spuDe ci .50 Jo. sau a unor tiri falirc sau neguv( mabile. gazele nu au fost folosite in ccl de-al doilea.-'ti rnc' nLrna. l.preenpdvi" imporriva uDei amenirFri iminenre. nu au fost inter?ise nici armele ce ucideau la distanta (arbaleta..rninare !i alte actc inumane comise impotriva populaiiei civile". Cele ctrsice sunr rnzboiul just. ext. Ccca ce este ingrijoriror cste unilareralisn l proctanat cle rnele putei ce invoci impefativll asiguririi secu tilii lor. in fala unei ameninliri viiloare.r'rf . Aceasti a doua categorie (in b€lld a fbsi dezvoltati cel politice' mai nrrlt. pcnlru instaurarea democratiei.. impo rriva interdicliei iDitialc a credinlei lor $i rizboiut de autoapjirare.rizboiul preventiv'.'i .iug l colonial sau ceie legitimate de nevoia apdririi au rkr Sf. aqa cum s a incercat la momenlul aparjliei lor. rrfc dc sub.uti pc scena turut 5l pud dc amle noi au fost vizate.lrlimarea lui se face prin doctrinc noi_ Astfel csle scos din vechea rccuzitn ..i lr climinarea recursului la fofli.. lo- ful al incercirilor tmpasul cste $i nlri gra! rrlunci cilrd rbordlD drtptul la r5z' l){ri. . r.'"r'". tlogresul realizal prin incadrarea legislalivi nu aconcrirea i stiturionals a crnnclof impotil'a populaliei civile estJnrsi conijnnit de sLrierinlcle indufate dc oalncnii nevinovali ce au pierrl in rccenlcle fizboaie din Italcxni.. noul secol se proclama .. al cxlerninirii in masi uciderea celor cinci niliotme de evrei in timpul celui de al doilca razboi mondial. inrervcntii pentru Ll)piedicarea prolifcririi armelor de disrrugcre in nlasi $VsaLr im_ tr('lrila uror regimud dictatoriaie.r. ciileEoria fiind lSrgiti cu . defini! sfar$itul celor doui razboaie mondiaie. fi :. Rezboaicle juste ca ccle de elibe. Tribunalul de la Niimberg a a) . nrulle li r tfireprindedi rizboiului. La inceputul secolului )O(I se produce cel mai senmificativ rede a scoate rizboiul din viala omenirii p n inrern cerea totald.lrcnrrca a pilit skamb in acest secol. Brori imense sunt comise plin dcciziile |rsllte la bunul plac al lirilor care abuzeazi de puterca lor uilitari ir upacrlatea lor de a iDierveni pe plen gtobal. Irak' Liban de pcste lot in 5i i'. Itwanda.i/hoxrelrr du f. vcnlra umanitd]i" in cazurjle unei primejdii mari a suprrvietuirii ||nof populajii.Jizboinic.' ttrdecrt pF ro'rLl pretcdrnte rl lt'go'l:r\rt'r' Milo' se'i.. ir car€ docrrinc noi cfeeazi cel mai larg teren de lc ltrrrrrrc a fezboiului Si a rccurgerii la foai $i in carc increderea in r'r'lodele palnice Si negocieri a atjns pragul mininal.i.. If .crime impolriva pi_ nalii dc rizboj din cele doue Perspective: cij" (dd . Dimpotriva. Dupa experjenla lrjstd a primului fizboi mondial. Liga Naliunjlor $i ONU. Cambodgia. pus de la inccpul sub sem uLl lui Marte.in bPttn elonrrrile uc a drmrnua'rierinlele r. peni la urnli au fos! scoase din arsenale anumite tipuri extren de letale.r$i ineficicnlj jDte[icerea rizboiului. slrnt uflaie Poven alc corlsi idi.cimi.e ue mrr nrrl succe' Dc). dupa irfiengerea Gernrniei fasciste ln cc DfiLe:re iu. Tratamentul prizonierilor si soarta populaFilor au fost amelioratc Dfin actiunile Crucji Ro$ii $j a Semilunii Ro$n' Moneniul de cotjturi in lurisdiclja internalionali a fbst Procein cel de al sLrl de la Niirnbelg. Ln. au ficut p..

(onnrc 1cr vemt du$man ireductjbil. Motivele nu sunl identice cu creznrile qi lozincile pirlilor in conUic!. care se adreseazi tuturor gnrpudlor indiferent de ceea ce ar putca sd le despani pe planul cultural al crcdinlclor specifice.r/. care linea in conirol acliunca cenirifugi a fictorilor de idenlilalc comnnitad..du cJrca. care dau tresarurile specifice ale unei colectivitati $i oferi rndivizilor elemenrele unei identiril proprii.stei conslruclii cra generata de caraclerul ei ideologic. Aici i)r g?r\e$le e\pre. Aceasre incercare de a preciza termenii nu este superflui i. a .rJdiriilo. nteme crescande. aI credinlelor.rui grup.cfrcgaljei fi la limiu a .insi din cete pesre t20 cle definjlii din sludiile de specialitate. (onflrctelede tipuj celui descricpol fi con\id. intrucar religia. Per sonalitatea iugoslava eta lcgati de mendria iniliatorilor mi$cirii de nealiiicrc.Sunt gatr sA mor penfu identilatea mea cullurali.sunl gata sd omor" pentru acecafi raliune. ca in cazul ttltsilor minorirari care au format nucleul ''l|. Vulnerabilitatea ace. linba. clLb. in contrd.rcle". Ele stau in spatete crezurilor fj sunr manipulate (jc. terorismului. meritA o analizd Drai atenta. violen_ innpli definitie Ciutarea febrili a identilillii culturalc. Cultura acoperd vasrul cnnp de activi_ latc umani dominat de linlbi.td de inamic si in dorinla de a'l disixge. dis_ (r.e cu ccle lingvistice. cultura deslrami in vetnica ni$care ondulatorie a cfedinlclorO dati ce a dispnrut temeiul idenlittlii comuDe. de ?deziurea la o cauzl. In interviltl luat in fala camerei TV. istorie. o idenrilale. Ceea ce construie$ie cuilura. Declaralia. cu limba $i tradiliile sale speciiice a constituil preambulul unci crize..ali .Dorrtof al cLno)ljnrelor unr\ersdle. cu cele etnice $icu cele ideologice. inrlrd ea conllicrelof relrgioa. desp. lrc identrlare. Maj prcmitea $i dcmnitatea ata$atar oetileniei irgosiave priDjucarea unui rol reDalcabil pe sccna internaliomia.cr'' arm1|a rirnp Je \e. . panid .'.d 0o nanri_dc conf. CoDsiderAnd cultura ca loc al valorilor proprii..dl.r. pe alal Je nesocotjle ri intreruple sunt lcgaru_ r..rl apiririi Capitolul 6 Conflicte identitare in orice conllict. cu loznrcile separirii tnlii de gnrp. de consiruire a noii ordini capabile si conduci lumea a treia spre dczvollare $i de indcpcndenli proprie in laport cu marile pureri ii cu blocurile. carc de obicei nu mor ca lupritorii de rind_ Ralilnile Lrlrlr. Cu aceasti abordare avem o cheie de citire a teorii_ k)r actuale ale conflictelor care invoca civilizalia $i culrurile lor. Cultura intervine inlulLlFduni la plu. Identilalea veche de ceiilean a] unci republici federative $i a pierdut conplet sensul.irir' errr. tandrul combatant in conflictul bosniac declara: .. Motivele apa(in de obicei sferei polirjce $i cconomice $i r)Lr sunr€molionale. cum ar Ii Huntington qi Tofiler. ca subsisteme de valoi Si credirte.r au ic$it la suprafali cu tot codegiul de asPiralii 1a autonomie pfomovalc de natura identi $i indcpcndenl:. de_ li Pcnhu noua categorie a confliclelor care se manifest:i in proljfe rrrea r.ror de atle vajod alla de aneniolarea celuilall. cmia. in sensul citirii proprii al istoiei. Aceea era o identilate iAuote pentru promovarea unor interese comune lnand de rcsoftul civilizaliei. obi_ cerun. triseora culturaj: apare definitorie dintr_o a culrurii. rrbnr J. cu o incarclturi emolionali atat de putemici incat sA poatd fi adus:l la incandescenli $i transfonnafA in uri fa. e :r rnteraclrunea po\ibiu cu gruput pun.te singLrlara.cre. iotiuJre In e\ercilxrea rccster pulen.Si mo)lenirr cpecitice. fre cuhurale. nobil_ti umanist se impaci greu cu aceasd descoperire a orginii culturale a conflictelor. tradilii.doaielor civilc. crate coollicte culturale. Uzul comun care acordd culturii un nivel iniltitor. omul care lnpti este anirnal dc un crez. . aplicabile pene lot.rui.onceptLrl de purerc e\ercirala de . adici cultural.a/. vecina cu genocidul. cu prctcnlii istorice.l cu civili. Prcieclul unificator in cazul lugoslaviei ii al alior !!ri cra consnuirea uDei societali prosperc si egatlare.. membru al grupului rival. care cie.Llruri. cu accLli ir. tranjferdbile. pe cat de puternjc este liantul in interiorul iumUlitddi rcga\itc.ia e\lrema propen(runea izolirii. aceea a grupului ctnic sau rcljgios." Ar fi puiut la fel Lle bine si adauge . Incercarib de a construi ci vilizalie pe cultur: dau gres.ote ijr R$Jrdr. conlennd lrec. ln arelaSi limp e\plrc.l . credinle. ca l. aceqti. fr eco||ornice conduc la.?.irca ronlliLrelor Abordarca propu\. care e. revolrelor. II| rcc. rA masa inecati in noianul dc $tiri al ostilitililor.pan pe oameri. gherilelor. ne permite \a nunim sper. . ideologia aparrin sferei culturale. valori.politicieni.

Inrcresele altor putcri exteioare $i interven{ia lor de a suslrne una din pir.etc vur tr Je p|opo4n vasle. O(cidenlul se vcde izolat. bantuitd de .Dintre acesrea.. Trezi rca civilizaliilor li inrrarea 1or simulrani in competitie in contextul mondializirii economiei 9i globatizirij inlbmatizirii vor genera. Este vorba de inabilitatea de a canaliza energiile societalii ilfr-un proiect ale civilizalie sau de intaEierea refbrmelor de modemizar. sau altul.aliilor a lui Samuet Huntinglon.naladii.!i. ne irczrntr tun. curentul factorilor sociali 9i accenllt nou pc molivalia cltltumld 9i atiiudini legate de nevora alirmirii jdertitllji nu sunt alat de contradictorii culn par la prma vedere.prc Occi 'renl sr A. factorul cultural poate ricrr si rcluillt cazul bosnixc. forma unei lupte de eliberare de sub oPre iunctlonal al societdlii.r Lnui pUrcl brne rnrenrion .otogiilc sau rctisiile) sau de valori. Cultura idenlitari. con slatim cd ciocnirile pe care le consideri Hunrington posibile $i probabile in secolul XXI derivd din schema sa conceptuali.c afiflnr de.r ir. fragmeDtaristi $i conflictuall. cAnd nu ja dnrmul refugiului sub spaima extemlinirii. uneon vloferitelor lcnti.rl ri rccnui t-runghi dc tb4e. pirtilc i0 conflicl impilfiicsc una fi fi motorul real al ciocnirilof.lmite totugi con ilicre Si iDrrc srare apa4inend de cjvilizalji diferite fi conflictc ale grupurilor contigui de a luneul liniilor de fiacruri nrtrc civilizstii fi pretenria sa la universalilare negati. traind in aglomeriri neisienice. El r. O asemenea abor_ darc sldbc$te apelul pe care civilizalia unici l-ar putea avea in api_ rarca salvgardirii ei.dcr cetor toLrte. le . cu atat mai nNlt cu cat Huntingron atribuie legirudlor islamo_contLrcionisle o .. oricat de mici ar fi diferenla. care conlund. rid:cini economice sau postnrarxiste).rr|i :i Lrnde PrJdiemr lle cdre o \ r\Inc ii np r8e tJ \uprrc\rrmd-ed con negli. ceea ce deschide poarta unei sciziuni inrre presrpusele ci viliza{ii cum ar fi cea vestici sau cea islamicd. politicd struc_ $i tLrri^insritulionale.dacinile conflictclor. cauz: a luturor rclelor Si care iste de obicei orice corp strdin. nr5 Lle/a-nof\arore.r re/ulr. Harta sociali a omenirii' cu zclro bitoarea ei majoritate prinsi intre cursa cre$terii popula'tiei $i a asieuririi mrjloacelor de tlai. a unui ninim de trai care si asigure un nivel de viali decent. neprivilegialii. Aceasti eroare bazatd pe o 'crnrnrich Jmhrgua a conltus ta in. Esre sufi- . Daci facem un pas mai dcparte depi$ind sfera incd subiectjvn a notivelor de puterc. ceea ce s a numil uneori .rrrr rbfnarjuni In. agresiune bazati irarxiste pe tendinle biologice sau demografice.r!iitor.hlul cel InJr prupr. Cr\ili. aurorul practici sisremaric confuzia intre civilizatie culturi. conflicte.. Nu rcetr)r lucru \e poa. sunr de o varieute uria|i. proiect leSat de economie. Revenind la autorii care se referi h r..uIurJ. in aceasti lumini. care. teoriile care exPlici cauzelc conflictclor prin (in principal Dolitica de putere ($coala tealistA). Trebuie si recunoaqtem ci accla$i necanism al . abordare structurali.cncrea pe ordinea de zi a Aduna_ riiCrn<rure. unde dezralei" poate funcliona ti in sAnul unei societali neadaplalii. conllrc.fufiei neputin prospere.e Occidenr ti Islanr.. llIlrlu. c. nunirand circa zeci rnii de culluri diverse. cea mai nelini$tiroare esie rcna$lerea confljctului sccular inlre Islam qi Occident.ici. Occidennrl i$i vede su premajia contestali Existe falii inrre civilizalii Si acoto trebuie ciutate rAdicinile conflictelor. Accentul la Huntington cade pc macro confljcle. Toate resentimentcle tribale din Afiica poarti amiltjrea coio nialismului care a favorizal un trib in dauna celorlalte.ak lrebuie nrmrcrli L n lrl i' piqitor se ivegte sau este prezentat. ca sis_ $i teme de credinle de orice fel (tnclusiv id.afi. rrr \ea'nd Jlto-d. rivi$ili de mizeie fi lipsuri.de a construi o societate jndiferent de apartenenla la un grup care sd ofere membrilor sai. rispandite pe tol globul. apropiindu-ne de cauze' voDr alunge la constalarea cA invadabil confliclul cultural lzbucncste in urma ncapacjtilii uneia sau a unui $ir de guvemiri .irrti. ocupn scena istorici cand dispare proiectul civilizator ce procuri lianlul In Ciocnirca ctuili.e atrfet Dirtne ri cir rti zaliilor". ce se bucuri dc condilii ceva tnal bune de trai. civiljzalia J.r . dmene pe planul inrai al riscurilor conlruntarea int. subnutrilic.re pL.rirper:lr e. a socielilii.r.lo(uri pe scena lu'nii 55 tlrl devenise acut. orniland unele civiljzatii care dispun de mijloace mai pulin redurabile.. dupi pirerea lui Hunrington. La irceputul secolului XXI. Jir Inr<r orut . lipsild de adlposrud.e aPdriliei Je conflrile Srruilia .lumpen" sunt materia primi a unor miscid subculturi anarhice vizard dezechihbrarea. in oprnra acestuia..ti sunt de naturi a aljmenta $i amplifica conflictul in te . lutnd siuflea grupului dolnnant. retnrile sub lozinca di . care ar fi permis diferitelor comunitili se coexiste paSnic sub semnul unui jnteres comun. Occident Si Confuciani$ri (China Si/sau Japonia).

Urmitoarea remarca a lui william H. dacd vor Hunlingron nu esle unica (Alker.re credem ca termenul de cr\. a.. conitjcte d.amenin!tui distribuite'. limbe.r. Succesul al exportului Chinei pe pielele mondiale esle central pentru intregul fenomen al cre$terii asiatice. un conflic| interiotul cAruia cio.le total djferiG a douA civitizalii radical diferire.r inomrc: .. Astfel nu sunl decat trei civilizafii nari' simbolizate de sapa' lria de asarnblare ti computer' Confliclele. sau a Rusiei pentru sarbii ol1odoc$i.chimbarite nu se produc.istorie. Numeroase crilici Si lulri de pozilie au aritat cd paradigma lui &iar n6i tnare n. poelii $i inrelecrualji srarelor ce]ui de-al Treitea Val cenli virlulile unei lumi fdra tionrie. Actualele conflicte tunr inlr-adevar de .a' I te.. sub care in cearce s! se adune grupiri aspirald h identitdli culturale distincte in ci. .Curr. nu incearca recent ret.ru...J"hntn troditionola t7u4tt4Eto4 e.atianismul Pitnului Val sau la intlwtrietistilut celui de-at Doilea Val sau la soctetatea Valului alTreilea care emerge.ul$r6.ch.. lrofia 'a a\upra vnlurilor schimbirii in societale la conliicte' lari cle care . de o mullitudine de . schimbun cxrc \usrin societatea umane in loae pe4ile lumii. lrl. ci pe sistemul de a produce bognlia $i puterea societtii.l civilizaliei este presupusi de auror.5b Jr'Itti tP \ "Fr h4ti toliziune potet4itll 57 aceea$i civilizat-ie.tdta I ndtrc d t. ca Si sfraturile ei actuale ca coexistd.rd. pre. nu poate fi vorba de o ciocnire a civilizaliilor cre$tine .verJalila_ lc..civili_ r . cu o singuri observale: civilizalia nu este definili pdn componentele ei sllbiecljve. mai diferenriate.azuA rle el poate fi subsunutd."{s_ ll/r !(|Llcfi o tulburitoare divcrsirate de rizboaie separatiste.agi din societatea globald. sau tensional.i islamice' ca Llocuri opuse.rilbnaiel( dF ni.onJtictuat e..l t.Este desigur un fapt izbitor ce ifuile implicate in <Afirmarea Asiatici' $i ln <Rena$tcrea Islamic6)' a clror crc$tere sa se $i putere Huntington le subliniazd convingitor.. in opinia sa' au loc granila acestor civilizalii. aruncand vah!i rle emigr"nli tovif . bazati pe credirlle." Ir rr drn (ele mJi r cres:rntc (LIriidcral. ?n . lovirui de sta!. in limp ce o singurd anreDinlafe gigantici de rizioi intre rrrl)rxputen esie irtocuir.r"ttL. ris r f cilile ii aiacui reforiste. Cultura $i civjlizalia se confundi $i la Toffler. I orfer . in timp ce credinla musulmana a fost dinroldeauna prietenoasa faF de come4 fi objsnuire cu ..atiilo. reflectand ne_ !r. fronricri. llr ni9A.r rrxgnenrarca cutrr{ilor. ceea ce este mai important' de o intereii".tio.lrcrlca \ al . prerede. xrmate dc produse de ni$a. pot prcvoca flrlova din cele mai relc bAi de sange in anji ce vin.€.eri lr . Toffler are observalii pertilente: . A toin<r' dplic.rupcrea pielelor ir buc. a$a cum spune lnsu$i Hunlington cand se refed la rell.chemA pulin inclinali McNeill mi se pire pertinent!: .'infidelii"' Nici una de fapt nu este pregitit[ s6 p]Sleasca costurile retragerii din.e 1. Coliziunile ce rezulti. 'Irrunr_tr ci\rtrlalre) propu.... Toffler se delimjteazd de Huntlngton' . nif pc p.eDendenta crescenda se vor ciocni violent O "rivalitate matur5"' cum a fos! caracterizad tensiunea comerciala intre Japonia 9i SUA' este un conflict in sens larg.anerinlrri de ni$i. dar au steaguri culturale diferite.d n.e bd r.. finanlare de nign $i jucd.ah. [lc.. Vom cantinaa s." Aulorul celur de-31 .economia lumii a treia sfidedzi vechiut sistern indus lriirl prin.nflicte.nirca dNiti..Ea rJe. dupA noi.r sohdalilarii $i spriiinului manire\rare de !anle Inu:ulmane Dentru confratii bosniaci. ci de afinitili care inri in jocul confruntifii culturale locale. se wr petrccein inteliorul unui cao Iune dirizafi din ce in ce mai mutt i trei i . ])rscumnd aceste .... ca 9i la alli iociologi americani...aparc.onlli tlte lc ith .i civilizrlliile s( ror ctocnl triitor.e mdi susl Fap j c. Tomer\ede in cF vrrr/alrr srcteme de producrie Sr orgrrizarc il dpropie de lrtul ur c. Ii$: in bursa de va]orj.Noi de atet enea cterlem c." ndjot.ri rk..tru mai larg supercit)ilizalii distitlcte Si potenlial .. Mai dcgrabi invcrs.mburile globrle ce cre'c Iapid.li mai mici. Dar nu pe hliile pe care le suq(rcazd el (Huntulgton)' /ilii" llc acestei consrituie..Astlel.. !iolcnF religioasn. in limp ce poelii fr Drlelectualii regiunilor economic inapoiaic scriu imn. dar nu sunt indicii cA centrele de civilizalie legate ..lizalre trebuie folosrt. trepiele evolutive clare qi de necontestat civilizalji unice.^ ri.o rcflc(rie d apifi i.. dar nu o ciocnire Se observa ci cei ce se angajeazi in construirea civilizaliei globale sunt spre c.. Ceea ce el numerle . tradilii qi. pe care noi le legim . std in fati. l)rfnic 'r In unele pasaje. culturA. Apa. r(eara .rlipt pl .i folasim cwa ciritizalie pentru a e rcferi Ia agt. Aceasti de-masificare a-economiiior rrvxrrsatc este urmari in paralel de de nasilicarea aneninlirilor ir lrr r.' concepruala in lumrna derinirrrlor . Un.. ernice tl rl. avd loc. factorii cullurali apar: .rn r.

. r/ufile examiratc (con!enciosul lirDco'gcfnrar...'''":li *j i' " :'1t."-^. iircia dinlre c:iile pasnice.l doilinaliei civirizalie rala avansuruj irrrrzarre . la Inrlimilare fi esec.i'.n!_ .||rlti(nrali. t'ind $ [ir rlar sau se obtire totu$i o solulie.tl. nr.'i.'.tte lniiloacele trrr (ic ( ilf.. i" ."p.."". intr o illge Inloirrc expaNiune. Bangladesh.r" il. rt+".**" i.'.:.Jesta ..ii **ll ii""."-i:' '' u' ."t din :ll'i: jilil*::i$:ilt ri.t" ."*r" ".rrdcre . i li... cu zeci de varirnre Si i.t' ...r. ir ciuda unor succese temporare inrf-o !ar: sau altx.li|l neglijenld..oiulie insi ci aceast: unitatc ru sc expansiune'."nr'". care au adoptat hr fi:rerea lslamuiui un proiect de. . .".1* ."nie rcgionali A fosl . ".t"'li..:..r 'rer' con(cpr'rr Lle ' i:l::] .r'c.bor ..la'".r' )i lc lorflc'porr< incercirii InkulLri de i"-.lii la+i $i constituirea unui front com n..or.".'" La aceasti ori' in lran puterea .i. l)cfi scenariile secolului XXI nu crclud un rizboi nrondial....'. ln virlulea unui momeni isioric..h ri ci Islamul este o civilizalie..l.i''1'|r"I ilJ'iJ'ru"ri 'r' o"il"ii'l e ll..i..i"i ae (sa."".i ia'e aruin'li" inoc civlizalie ti cul: r"".ll:i1lji:j*]:.civilizalie" pe care pot ridica propriul u.'" '. rl /ilrziilc pc p]anul economic. i.dialog intre civilizalii".'ot ''"1 ri". reluati .te $i chiar.:.".58 ue ." i *''.. Ei vid iDsA in accaslS . '"."i .. l] 1Y". cultLrralc". tehnologic Si Stiinlific pot ducc la frrrilicte intre Scoli $i lac1iuii.. curnrrrrind uoe\arrre reu! rlrr ln'e'. .."". i"'.pe seama i"."'r..Jl .1.i.l)rhilitrrea aceslLria este considcrali redusa.locuri pe scena lutnii 59 r'slora nlrlt mai moderal nu a sonstituir un factor de ingrijorare inl. astizj fundamentali$lii con4l.|at Llc Prczent iD analizelc politicc' .. reprc {ie ci\ilizalii)' dar linand I": :::.iorrle .'r e . Majodtatea auto . f\n\eJs(A Jc miine .i.. .'i.i. r.Cornuncarua Ca]. Drr ls|lr rul nu este decat o culturi particulad. Apro rpe io'rte se inhd pe urtervalc dc decenii. n.ii. *Li r"r..:ifii Jnei :Jen :rrrr rr'r\e Jrlel J oe (( a i'lamic {rrl i. o"r pc crre il 'irrrnJlcr' " a'rione/( u unF ' ."1'c. accrsra i! lbrlrla urei rrt n ilitri istorirc.Ll'" drcguri de a'emcnea) lrr cconon'ra Slobcli 'lrn cc lll ce mai co- \rllrine: Pakistan.te rubt: ee\t'i.. asa culrl am vazul ia Natiunile Urire. cu un caz in fali' in dofinla T"eoriiJe ilflorcsc rJupi eveninenlc' Cine .il'..ri rir."'. hr lnllici primejdia crcscandi ce persislii in ceea ce nunrim .Li. Mai nrulte conilictc 1 li.".'t#. dnr ili!o:. In rrrr u\lrle '^..u'aloare dc lcreral.."li5ll'.i.. ii"iit.ffi .. n't.."i""" a..". n"'rr..'.' .fi r'ern. r'p.''rnr'' rel lllb':l ' rJ'rirr:-ii J:: 'j"-". dar si prin Lungimea br lrr!) . Iordania ii peste tot in lirile mur|l r)i hod^rLla r"tta i:.ll de lralrcarrlr.'i''0" ro(a armatd in derinilia lul i"iir".st duse in sirul crc$lindtitii decat pen{|u cornbatcrcr altor cre rlurlr'.zar ee odTtlll:::-lT'::Hl::!i:.ii'...'.c''ln.u 9" -1.'"iili ir..t.... rpa-rre ndcpirlir< s: L'rlru dl 'eniu a." i"''1...ir"i^ii ..."f" diicriic Esre conlinuarer "''i".riz hlL||..t: lr ' nou i"^ ceeir ( conflicte aparer! mici declan$eazn elccte r" riinh invecin.est pas.-.i iJJ'*li -'r"'t"'. Ideea care ncliDittefte cel mai lllult Clccirl( ||lul este creqterea aceslui val.*j' ': lll:ll"j ."rlii i'' oeljn:4ia dati de Hunrinston' nu lrakul rci. ca ..'l''"t. "f'. cand islanrismul."irJi-" .ia .1i:1..i.'.i r re.i &n Golf 5i reprimarca a..r . rip d."1"" :l::: i"i.0."1 . "'' ffffi-'.rl) dc crcdinle o 1b4a nondiald capabild si confruntc cclclaltc ci vili/r(ii constituitc.1iri.J...L\ruiG." I r " r'rr' 'lJ rn'r'ranrr(r *'J virlorjlc universaliste $i blefarte ale Islamului unrbrite lcnrpc) rclualul curent fundamenialist care pune accenlul pe inilitanll{1l| ti cxclusivism. a unei coali(ii capabile \i tx):rl1e un rizboi general cu puterile occidentului.* zitive'.J."1i'-:.'i.i.i."i"*r.'.'" u. lr. dar aici.rr"p J. 'p(cr'rlc nra r'lbnirrcilor Toffler' cL dn " :'" . Esie de presupus " li ..zJre rr Progno/' \edea'rnprc'ir pe rare .::ltl :'.:' vf fcrliza $i ci.". Este o alirmalie falsi... Ceea ce insi treb ic hat in considerare in viiloarca ei.r"'r'"!ii in sud a conflictu L. transfonnarea lui in mi$carc dc pro lx. i'""." i" pjna l'r /ecc rni dc-trnir '.lopiricile peifo nanlele ||l|.-"p"r'. Conllictele identitare sau culturalc se djsting nu t|||||L i prin rezisienta lor la solulii pa$nicc. elnim ur i."-f.tar b. cucerind toat6 Aftica de Nord $i cand regiunea ce o adminisfa i'rIr Lrn cenfu remarcabii al civi]izaliei.i irl Turcia.ilJ :'." :::il:til ":..'""1" .t.. (la unJc. Ofensive de mai mici amploare desfi$oari islami$tii r|||l Egipt. rJe'rlo"i'ri spcta l:rrcr' i unei fomre de a perpetu: \trrcturi dominart laice.. intrucit angajcrz b. Expeierrla isIor( a r tirilor curopcne crefdne este relevtlnri. Indonezia. 'cri 'o"Lnrr' .:. sitLulia r de Sud fi confliclul palcstini EUCUC!!Tl sediulConlral irL.r:iffi". cafe prh rmploarca ci .""i. in mulle aLmate s.r. a ajuns din Marea Ro$ie ln Nordul Mediterarrr.1 A. ei nu pot inldtura state cu p'".i. este aPa4i l'"J""-"tis!c carc urnrresc atieza'""" t"::t:1111:l .ii "*"..t.rr't0 .n .:.r' .:".

apan fncnla la o lati sau alta a unor terito. Ea a avut simplul enunt al unei co_ rrrtrrr]tili . Aceastd fomuld integrativa nu a urmArjt la origine ln Ix)d explicit scopuri poiitice.60 Jocuri pe scena lutnii .' A losr desigur necesari viziunea $i firlorltatea unor oaneni poiitici ca De Caulle Adenauer.r olelului $i cdrbllnejui.. D. ele revin Flarlei tn 1940 sunr ocunrre rlc cel de al trcilea l{eich.A Je/rnlo\ica . pe carel t. incorporal in Capacitnlea de rezistenli scmnal de Ader|uer $i De G.ia"p"n-*f" regiunilc sunt incorporate ln Geinania ln veruailles). oferind lunii ur exemplu remartralatul crrbil . Dosar'ul a fost inchis Si problema celor dori regi_ uri a foil rtearsa din agenda diplom. !003. olelul $i cirbunele stand h baza in_ rirL\triei occidentalc $i a putedi economice a acelei epoci. Intemctiunea are exact accs! inleles: lucrul imprcuni r. deci timp de . Acest proiecl este inte_ ttrafea europeana_ Prin intrarca lariior intr o entitate comuni. a o lumii occidentale. l. ca si clispar6 din preocLrpiriLe celot dou: liri $i din trebuia asenda hf de lucru. ii problene lititioasc Din 1950 qj plil1n ast'zi.nntlirr. rrlune i .\i inletcgcrei. printr.Ltic't $i politici Bccarilatca actelor cale si dea soie nit le ii Lrutofitale juridicn fezolvirii nania de Vcsl de Franla. Acest t)r1)iect a fumizat ur cadru imediat de inreractiune. Si accasta s a ficui pfiDlr un mecanism t'Pcntru inchcierea disputci nu s au nlri dus negociei.crr Sr LurcnJ JoLr' re/ru rr lrunrJliere lrmp Lle *-n'. Cei ce au coDceput aceasti sotulie au avut o pedecti inlelegere n rfcstui conflict este flagrunte. Este greu de gisit un exemplu mai fk)cvent de rclni dc civilizalie. rr...]e soluiionarc iii prevenirc a conflictelor.a rLrrrra term Iic d'Il l nhrccri\ele olanulu.sizat conceplul cheie ai interacliunii $i pozilia sa horiratoare in /rsr grrarca relaliilor pa$nice. Europa a scfvit ca proiect I i)rinrn de sUngere a unei stnri litigioase $i dc crcare a unei situatii . tr . textele politice ristoanli ordinelj: Europa frlc ba7a6 pe intelegerca dintre Franla $i cernrania.din o md lq50: .lii ior""" a" r" v". cc cuprindea $i alli lrx|tcneri. FfiDcezi $i ger lrni erau mcmbri ai unei echipe europene. De Caulle ii scria hi Maurice |.. in'rc fr:. Nu a exislat un tratat de pace cu ( icnnania dupe siarFirul celui de al doilea razboi moDdial.i Ccrman.ur este unul din cele mai lungi proani cese conllictualc care numai intr-rln interval de optzeci de restut fiind domiMl dc iensiuni f1870-1950) a cuprins trei rizboaie.vocala Sr astiizi.in 18?1 (Bis""i*i.re rltnllinafi de tco ile lingvistice $i de rolul dialogului este greu de r{. Este irsi dc remircat ci lcritoriul este sfans legat.ii iii picrde dramatisrnui $i \i:mniiicalja. parlamentelc franccz li german (rcunirc la Versailles) privesc la oroblemd ca ]a ull caz ingropal denuit $i definiliv in kecut Ctl roate accslea. r. l^ lr ci lq4' aL c\"rrr lre: ral\o/ic l" slrrrittrl fi..claliile lrrlrc tiaota ii Gerlnanja.'. ca 9i poate cultura. un ciclu inlernal de tensiuni si r'zboeie destlrl dc simpluintreruDt. cici acesr fiere catd. Mai tirziu.riror Tnlr-o lum< I Inlo nrrier ri comUnicarir Sr intr_o grind. in anii '60..rrtru un scop comun.eiunilor trecand h alt slipan.r. prin amploarca unor interese comune. Asocierea tentoriului cu identitatea populaljei este evidenti acessi in ciocnirea arabilor $i a evr€ilof Posibilitatea solulionarij grele cste instrucdla pentru metodcle pa$nice l't care se tor dosare Doale rccurge in cazLrl ' lor' Contenc]osul franco'germ. l. Au ex_ rrlrl tratate ti acorduri privind recunoa$terea uneijumiriri vesrice a (icflnaniei sub formi de stat independeDt incoryorarea ei in ia. in". a elimina opozilia Jor seculari. Escnla acestei solutii este gAsirea inovalivi $i creatoare a unui lr'orect in misuli sA faci.DrorDc o jumatalc de secol.t"I[es). nu s a exprcs la nciodele cu1 aDel ll nici o instanli Si nu s a fecurs ir lnod unei cai pasnice. P-!!!!!! 9!4!!!! 6t Dulnr cinci dcceDii Pdmut se djslinge pdn esenla sa lcritoriali: loui societili (airicanii $i coloni$tji) disputi controlul asupra unui reriloriu. care de $i ir\fmenea qtiau ceea ce pedecteazi. formLrli carc f\1.tulle in 1963 i acesllri acord este dovediti de patru dccenii de aPlicare conrnu' de unilate ca cele adoplalc in Si de inspilare a unor noi nisuri 2003. $i rrilia europeani.. Robert Schuman $i Jean Monnet au descris . L. La origine insa.)uvc de Murville. Dircolo de \'aloarea sa penlru parlenefr qr pentru curopetu' rcconcilierca arc o valoare tcoreticd $i practic'l pcninr rczolvarea 1utufor conllictelor' Lilisiul ce s a stins a avul r:dicini adanci Rizboaiele au fost Durt-Lc Jen ru Cl .Trebuie sA batem fierul organizaliei I r'opei. Lle definirea idcniitdlii' care dc cele mai multe ori nu fi conceputi flrd cadrul geografic in care ea s_a constituit istoii ceste. un proces al reconcjlieij s-a desti$urlt fiia riiturniri salr accidente. in 1960: . Este infinir superioare dialogului.'rrccare rrrjrura Si pc clre rt jn uenlcara in mod ho.o solidadtare de interese. mark i.. a iega r)bieciivelor unndrite. iar in 1945 se inlorc la Franla ln rirlevente motivele disputelor anterioare.

.62 l1&ri pe sc. ehici..1' de^linr e.A Jace pace cu un indnic cere unuia sd lucreae c inamicul inamic derine partenerut lui." liri Si acest aparent irezolvabil.afiura cu fermitate" pArlile. in care presjunea jntemalionala ti schimbarca sitraliei politice ii economicc a lumii au jucat un rol impoflant. Linbajul soluliilor distibutivc. victime onrcneih ir pagube nateriale imense. infeaga regiune i Africii Conllictul arabo-israelian. la piali comun..r\\jlrr . rdrul prcieclului comun. orie[tar spre viiror..i. negrii si albi. h monedb unici $i la agcndi poliricd Si aparare comuni. Ic'rnai in spiritul revolulionar al doct.Albii sunt conffali riricani. sA lic.' .. doui idei alr devenjr active in minrca oa_ rncnllor politici: in primul rAnd...Trebrie sA uitem trecurul li si ne concentrirn la construjrea lrnui viitor mai bun pentru tori. inlelege fi aplici o solulie irtegraliva cste ie$it din comun. Le n ragr/ul ohrrnlt dcvin ta n. lr hl Joiter rrrd. Ut (LIrcc ta a{rptr irl|. Cu trecerea timpului. se simti ln siguranld fi sA ltje cA apreciem contributia pe care au adus-o la dezvoltarea acesrei liri. fire o sohr. Africa dc Sud a stat pe agenda ONU de la incepulunle ei. caracterizari de ciocniri violcnte.inclor de sdnga. la uniune economice. dI p. iar negocierile ce se poadar nu se referi la ele decet indirecl sau lacit. cu o prlere ecoromici considerabilS. Dar laplul cd un orn incarcerat limp de dece i ca Mandel:r. Fiecarc pas a fost consolidat de tero construclie institu!]onale . Atenlia este in_ dreptatd eminamcnte sprc viitor $i spre defi rea . albii du fott cte asenenea africani tn otice r. iD conirrsL cu pacca ror pro. Cum s: intervii intr o situalie care confbrm Cartej line de iurisdic!1a interni a unui stat membru? Cum si reconciliezi drepturile unei-majoritili asuplits c o minoritate dsli nand toate cheile pulerii? ln Rwanda.i legisladvA.. Cele cateva 162_ hoaie din aceasr: perioadi (1967 9i 1973) au ticur parre clinrr o \lire de rizboi conrinub. De aceea voln illistra conceplia sa r conlinentului. de identitate si de valon specifice.solidaritilii de interese" $i a unui nou cadru de apa(enen1a la care pot .'n .. apropr ci A.rd lurlii 63 bazat pe Europa. lisand acestora c-mt dc\ h's de rlimrrc rn . va 1i amcninlai in lumea aspri a comPetiliei intcrnalionale.. ci esre crearea fi de civilizalie pentru dczvoltarea conrinentului aftican. Comunilatea intemalionald a dezbdtut cinci decenii in $ir un conflict ln ele recunoa$tem toate elementele prorectulul comun de civi_ lizatie.W. de$i alte asociatii cconomice africane nu iipsesc. Jin rei.. in calitate de parteneri. momcntul in care majoritatca hulu s a bucurat de drepturile democratice a adus $i miceiul mino_ Aceasd splendjde definitie a interactiunii este completate cu re_ tl nu cr incriminarea parteneruluii . In rcerst5 logici. ceea ce a ufmat a constat ln l:rgirea conlinui a tematicii proiectului european: de la cnrbune Si Petrol la atom fi economie. t . tc '. majoritatea arc neyaie tu mitloritate.proiectul comun esre dat de viiio_ flrlAfricii de Sud poputatd dc.rc dc sumi nuli. in urma reconcitierij Afiicii de Sud..^irbe din 1947-1948 a rrecur ojundtate de secot.lucrrvi. o dali ce lara va fi redusa la dimensiunile unui slat populat doar de fo$lii colonitti europeni. de valori ti cc. Mari $anse existi ca prima zoni de coopera_re economici elicjenti Lrncr baze pin catcva citate .. El nu poare fi catligat in rennenii justilici rjistri l' rr \< rplrclra la rn reri n iL: cur aprnrne pe reljciuri r. fdre precedent $j men de comparalie in integdrile regionale contemporane.ie irtegrative.oameni provenincl din diferire gru_ lLrfr socnle care au o loialitate comuni! o dragoste conuni penhu funoa$lerea ililii indepi. rond distanta culturali. care a inleles cA viitorul Africii dc Sud.fate de 1a putere. nu oferea orizont cazului sud african....AJiica de Skd dpatnrc tuturor cetor care trdiesc in ea.oromhi a liriloi. Este lnai u$or de inleles evolulia celui din urmi. Sunl de irlinut ceteva mari lcclii ale acestei expcrienle istoricei agenda rcconcilierii nu conline vechile litigii. . Rezolvarea finali eslc liri indoiali fructul unei evolulii. t4 nrilioaDe dc per_ Nu este numai inchiderea unui conflict local. Agenda nu atioge probleme cuiturale. intre 1948 ti 1992 confliclele armllc ltc Ofientului Mijto_ ( r'r .ru produs trci nrilioane de victime unilne. de K1crk. Cele doui pcrsonalilili carc au gdsit solulia cc i'a resplitit cu Premiul Nobel au fost Nelson Mandela si F.nl(tnF . formal din interese imptuti$ire ce trans.lccpur. o ta|i bogali in resurse. segrcgarea inadmisibil n prin polirica aparlhcidului Si a impirtjrii necivilizate a populaliei in mai multe categorii juridice invita la soluliile divjzjunii si separidi." Nu istorie. dorim s.. conflicr l nu se poate €rmina ca j. in paralel cu evolulia atitudinilor pc plan intem.. Dc la rizboiul inrrc Israel Statele Si .i itor drunjament.ii \Ll oe rrror e e.turice.nrii lor in globalirarea civiljzariei. ci viitor: .oll tclelot <\te re ..

cbemat si stingd multe rlhe conflicte $i adversiiitj.ti adverse netransformate ln paneneri). ale cAror zeitili echivalentc au fosr sau abstraciilrlrile saupol! ! sangeros $i ucigai.n_ rlale care au facut peste 150 milioane dc victime. Putem sa creditdm aceasti zona cu puterea imaginaliei ce nu i-a lipsit niciodatr. un rol special. ptin recordul absolut al celor dou6 rfuboaje m. amt prin r'riimea. ce cunoaqte momente de avant 9i de impas. I)ir nu nullt li lungimea sa evociRizbojulde rreizeci de arri al se_ mhrlui al Xvll-lea. 5i rt. raport de forF.Ir" Age ofEfin:/'. analiza textelor ($i a subtexteior) relev6 inle_ legerea de ctrtle cercuri mai largi decat ale protagoni$tilor iniliatori a impenoasei nevoi de a intra in circuitul intemalional. bacrcriologice chimice. Realizarea proiectului aduce cu sine stingerea litigiultli istoric. par. UF rrate de Rdzboiul rece intins pe paEu decenii. de$i cele liri lnilitante ii insetate de sange din religiite satc au fosr ideologijle \(\rlare djn recolra secolului al Xlx-l. aiiantele fie_ cerei pi4i. De$i problematica ei este inve$mentatA h vocab larul abordArii vechi (recunoa$lere de drepturi. inceLlnd flr)la penlru un momerr in anii 20. Un analist (Saad Eddin Ibrahim) ibrmulcaze pentru viitorul Odentului Miilociu patru pat"digme. mediteranean. in istorie ca cel mai ltnurcletuus) secol. IrecvenF ii lungimea ostilitililor care l_au umplut. r€surse ti baze de spdjin.A ibst cel mai ucigag secol despre care avem dovezi. gi roru$j. aEturi de mediatorii norvegieni. ficind vechile antagonisme desuete $i irelevante.. .r r0rictmlzafea geopoliricii ca docfini slmtegicn de conlrol a] unc. Autorul prefera Capitolul 7 Conllictele secolului XXI Mo$tenirea unui secol Sccolul XX intr.6e occidentale. ()nllictele secolului XX au fost confrunte.a. l rc r venerati ca divinitili. prin nahra lor. Celelalte doui. contiuntirile de ideologii I. proiectul mediteranean.5 trilioane de dolari. concesii reciproce. Ce are Sin- gaporul ca sA devini prototip de dezvoltare? $i ce lipse$te astizi unei regiuni unde au inflorit comerlul. Ideea de a pune pe harta lumii o zona economice prospele este cea mai prelioas6 surs6 de rezolvare a acestui conflict.r rL1 lr)ru. Mulli autorj consi_ rjcra aceste doui conilagralii legate. $ansa ducerii la capdt a procesului de reconciliere sta in concentrarea efortului pe proiectul comun indrcptat spre viitor. Hobsbawn. sunt intcgra_ toare. Rabin fi Arafat. intr-un rEzboi de treizeci de ani." (E. de la cea mai mare foamete in i$loie lagenocidul sistemaric. putere necesar. promiland un loc de panenef Pentru Israel. ele vorbesc practic desprc condilia conilictuala domiranta a acestui secol. oblinerea simpatiei internalionale. Este vorba de inceputul unei rcconcilieri istorice.. comunicarea. alfabetul 9i navigalia sd se lnscrie intre micii dragoni ai lumii? In incheierea acordului de la Oslo. nngrenand arnaie uda$e. care ar suna asrfel Inter negotios. silent amLae.ler)..Jocun pe scena lutnii soane deplasate si un cost de 1. risplatili cu Premiul Nobel. ci $i caracterui lor inrudit. care s6 asigure interacliunea populalillor ca participante intr-o echipA integrati. Doud pomesc de la conlmntarea Israelului cu vecinii cate urlniresc sA-l invingn pnn suPremalie numericd ti de fo4l paradigma srabe $i cea islamicS. . In bilanlul megaconflicteior inrri la un loc cle fiuDte aparitia arrir. consideraDd crearca Orientului Mijlocju ca fiind de jnspir'a.i lntle marile puteri $i ali_ nnlele lor. prin ceea ce determina astazi statura tuturor actorilor reali $i anume puterea lor economici. dar fi prin scara liri paralel a ca tlstroletor umane pe care le-a plodus. nt rrejter rizboi mondi. Exisli in aceastA solulie o rcformulale a unui vechi dicbn. pamdigmele Orienluluj MrJlociu ti al Mdrii Mediterane. au jucat.LLrl lirndamental al rehnologiilor mjliiare. Aceiag autor spunc: .lof ABC de distmgcre jir masit: atomice. financiara si comerciala. rxtins de Ia un razboi intem europeal ja dimensjuni universale.rt. tijr :iiunil( . rL r lirsesc obiesia unei gcneHtji postbeljcc. proiect de civilizalie (qi nu de culturi).^l Xxlea secol scur a fost o era dc rizboaie religioase. dorate cu tehnologii avansate si fr'|sumind fbnduri uria$e Si resurse pletioase.. ca socialisnnl sau naliona_ |srrul. nu 1l :rvin Loc. doui figuri politice. Esie de vizul dace acesta din unnd are $anse mai mari Si mai apropiate de realizare decil programrl vast. inlelegerji perspecdvelof ce i se deschid prin decisiva reodentarc a resurselor ei de la conflicl la asumarea unui rol propriu in jocul competiliei globale.

si antitiedsd. 4. Cu un singur tennen..uE pfrr lo{d .t1it puted ut1. .lilor de consmrirc a picii. 3. opusi fbrma]ismuluj judclic al rl'irr'{ului instilulionalizai de Cutea de la Haga. din C caz $i piina in Balcanl..lotuti p. a manifestat nevoia rl. ci au fost inlm slalale.i. ele au umrint atirmarea identililii $i in cor$ecinli au ibst numitc riz' boaie idenlitrl-|e.a ri tjprl cle amxte LilJlicrc s xu dovedit hvechire tfa-lehnicizare. nalionaliratea.boaie. Asit'i ti A|ririi d. Azefbaidjan-Amenia penlru Karabah./r. |l|tll||r(l la o ]arge panoplie de mijloace militarc s-au ndicalizat li au fiind absorbite dl} un prclungit rizboi rece. Algena $i Frontul Polisaliot 2. ci . 15. s au rIrvfdil ncputincioase in lala noului fcnomen.regional5 sau globah- Lecliile unui deceniu Sfartitul R:zboiului rece a irdepiftat $i mai muh psrspccliva unei noi conllagralii mondiale $j a apdns speranla intririi intr-o eri pa!nic:. Dar locul unui fizboi de ansan$lu I a luat un ansamblu de r:zboaie. ine lr{ icnlit in conflictele intent sau dc rcalizare a picii in coidiliilc u|rui inlr€ pirti. 14. r'l[lx)|1r(e pentu lrzul unui sistem inlemalional a]cituit din stale. llcsi nu ktu t au blt (bsicat. Noi tcndinlc alr putut fi idenrificate de cilre aDali$li $i le par cur€em'intr-o roui lecturi a peioadei dupA sfartilul Rizboiului rece: l.ru xvut un all sMgit de lupti.. 10. In bilan! figureazi alte fbnne nrai pulin masile ale conflictclor: rezboaiele de independenld pe scad locali Si fonne de purtare a luptelor prin patizani $i gherild. itr nonimilale! ii grupnnlc rnici . nu au ntcrs in lr. prin trecerca de la vechea $coali distibulivi ||r r(']l de inovare. t:itt( lLtplti cu cittc Si d( t:e. obicemile ii aria teriioriali de exli us lr fbnne noi de praclicare a violenlei. r se adapta realitilii.1968 cn fi. Cipru: 11. ln conscrinln. ittegrdrii nalioune. India-Pakistan pentru Kashrnir.r aceslor cotr iii incljlacc.rcral Inai departc de separarea pdr(ilor pc o ljnie dc arnistiliu. UltimLrl deceniu al secolului trecut a permis inir-un ristimp scLrft si scoati la n'eali un Dou lablou al con|iclclor de pe mapamond.. ncgocjerca. Melodelc de rc/olvirrc pa$nici a confliclelor cnumerate in Cana Naliunjlor Unite. cafaclerul limilat al mandatului care nu rispundea situa.r 5. Iran aceea$i aspil?lie.. grcr de definit in ciocnirca culturilor. N{odejele rkr'r.. cmia. 6.udl dd?se(I |u o( (h. Cun identilalea cstc un fruct al culturii. 'l lnccnirilc diplomaliei clasice au esuat ti ele. 9. Hamas (Palestina) ti Hesbollah (I-iban). CiI Inr dinnorr pe Hobsbawn: I l r(. 13. din AI||( ir (lcnirali $i pin! in Orientul Mijlociu. Kosovo. care pcntru rdzboaiele locale elaboraser: doc$i Nplicascri metoda fol.na l nii 6'l l1h. Int. Din circa trcizcci de conflicte anuale. Ele reprezinti focare pentru noi conilictecc pol cscaladala scar.Toate componentele cullu i auiucal un rcl ilr rcvoia de afirmare a acestei idenlitatli: lirnba. numai unul sau dord au fost duse intre state in modul corvenlional al annalclor regulxle sau al stirii de rdzboi.^i|.boaiele cut t n au 1983 | n nic de a face u enJi untarca superyuterilor slob b runl o per' ndnentd tlotihilitate. Afganistan. Mai multi iactori au contdbuit la (l(ierta rcdusi a ONU in fala conlliclelor acestei pedoade: lipsa de limdud. Ltestc dctiritdli ttu \? |o1ti'cLtu l)nt! sub 1illurilc clasicc ale fi. 2 Confhctclc sfer$itului de secol nu au fosl puse sub scnnul te mel(n clxsice.boi l utlglo-argcfintnlt lin fizboiul ImnJnk din 1980. Lt tldri rl. 8. Conjliclele descbisc salr cclpulin nestinse ce persisti pini in 2006 sunl L Sdhdra occidentala opunand Maroclrl. Naliunile Unite.Neinlelegerea 1enomelrullri a fost pre_ Ili in Balcani. Coreea de Nord as- pirantd la armele nucleare. Gheila a ticut irelcvrnl tefenul. A ii lle dup. 5.r.. aLedna.lelor de rrcnlinere a picii.ratc. pril fi. Sri I-anka qi Talilii. Cea mai pulin fbnnali/[rr tlinlrc aceste metode. unde mediatodi ibrmali in tcoala disiribudvA nu au ^ ui decit si adanceasca prin formulele lor teidinlclc dc sepafarc $i In( r'.. Cecenia. dc rezoh. Irak. i(ona prcprie.tlir.ut noi apettlu ti hoe in ndi ntulte pAtli trle Eutupd.\n fi-. 16..tiei de t)r'rercn ti orienlar€a nailor putcri spre soiulij $i intervenlji prcprii jrnatc in afam sau doar cu notificafea Consiliului de Secu. Sudan-Dadour. fi s-au oprit in I rlr greft. olit kLl drept rii. conlljctclc identitare re. 3. Cote d'I\oire. ir pnnNl rand. li s-a aplical ii etichet Lle riizborie cLrlluralc. Orientul Mijlociu opunir lsraelul ni$cirilor Hezbollah (Liban).u1ii '80 dr1denonsnd . 7. China-Taiwan. Dar acest sernnal al cercetitorilor nu a ajuns si fle r\irrilrt la nivelul diplomatic. Georgia Si regimurile sepdatiste. r..ru irrpiedicul i(brriiiclrca fi locxhzrrer duir nului.hoiulLti intcrnalb d iut. 12. n1 \ilLklliile din cc in e mti frot?ntc ttu tribusuit Si le.r1 r claborale pen[u alt gen de conflicte. u\\d Lutn Btllc(Inii au dettonttnl o ]d ilr(tJutll anilor . ieligi. Doile conflicte nu s au mai purLat intrc statc. din SIi I irrlir ii piini in Irlanda de Nord.i l9ll9 du r.

IzbrJcnirea in fo4i a acestor diferenle plaseaze iDsi 'azb.rcier:irile^ inva!a..eligiei.trategilor ce lucrau in logica . mai u\tor de recunoscut' putea transJonntr.prijinii Al Queda in Afganisran $i UTK in Batcani sau a foretor arabe iare au dat fonduri organismelor militanre anri. prin anticipafe. nu existd o linie clarai tre lupteLe intra regionale li un rdz' rare ac'slea s'dr boi de tiPul re&i.ur lhprulci elcul'lrlrrie drte. Ln seprembrie. Organizatiric rerori\re din Orienrut Mijtociu iri au ererciliul $i cxrstenla cvasilegali dil conflictul vechi de o jumetate de veac dintre israelili ti palestirienj_ Asemenea conflicte sunr considemte Je anal. cu mull mri reJurabit si inlrahbit. iuand ca pretext temele culnrrale ale.pune pentru a ie puteJ slrnge sau Ueveni. dar acpunea de reprimare a apa4 nut unei aliante militare in jurul SUA.r un conflict inter_statal cu kanul.de tutala irddecvae mtre provo(arca unui nou iip de connick si ra:_ ^ punrurile pe care in{ituuile.rre Iorm. cu ridachi in stuctum tribali a unor societili.itualie conflictuat.ul SUA. fie iost ONU. care $i-a dccolonizdrii $i formirii noilor state de pe harta lumii.rr:urul pl:n ldtiu )r reJotar 'ufi(icrr care Jr puler $coaia cea mai mare p=entru terorism a fost mentinerea si ac_ lermenteze ir suc propriu. eloie' islorie pDpne' obiceiuri. Consideralii geo-politjce au condus SUA la resituarca cclor aloi oponenli $i a rcgiunilor 1or in locunle ce lc ocuDau inaintc de cele douii conflicle.60 ai as[nul respunderea $i comanda operalu- nilor. neorcrinLl rcgrunii moriratia rr scoPrl 'otidanrio rii j. El este fomra cxfeme a sindromului identirar.aiele din Balcani in categorja identitari. . analie/e o. (eprdrea conlliclelor adinct consideraLe locale. Este vorba.ahuziioare Fi suportjltridic edecvar' Accentul diplornatic $i militar a toq pu" n".focul interior'' al factorilor liniind de sfera culiurii: 1imbi. rolal deo(ebi(a de crizelc economjce sau poldce. ceea cc I a_fecut pe Tomer sA anunle pentru secolul )O<I raspandfea tercnsmului cu alme bacterioloqice. rionrl. eco_ . ce are !a supo( ideologic un naljonalism arab seculaist Acesta angajase anteri.68 Jacuti pe vena lunii '90. Terorismul ru ar avea intinderea $i abilitilile de azi fdre sprijinul tacit. timbii.totra. in care diferenlcle etiice $i religioase ale rePublicilor componeDte nu fost estompite qi coitrolale prin exercitdrea onei ptrten cenlmle i iniepmtoare.dei. Razboaicle ctin Balca prezinli mai multe elemente noi Primelc conflicle 8rmale de pe harta Europei sunt atribuite descompunerii mturale a u ei federalii conslnrite pc solidaritate ideologicd.Rispunsul a fbst acela al reTolutiilor Consiliului ic Securitate.rcer!. Concluzia punctelor anreriorre dezviluie o situatie de crizd slo_ bald.israeliene. a!ier. dar efecliv. Prin lormatui sdu se hca_ ilrerzi in modeluiclasic al conflictelor inteFslatale in care aglesiunea poate 1i identifioad.. islamicn.ino'ir. fie prio irilialjve diplomatice.tt doar"' i il 6. nelratate. rclr'rnlogiilor si edu.. l5\ate \a predileclie a unor organizalii sau grupuri care invocau legilimitatea Ix\tenitd din rezboaiele de etiberare $i independenli djn.rticulat si coordonat in ctz de crizi Faclodi dc intefr'enlie Europa.rii unej a!iludrnr anI|cipari\e. Cecilalea . fire idei ..r||cltt pansrrre. care r . etniei $i trad. nujlorcele li ideiltde care sislemul in_ remalional di.r lan\nr de I L 8.nii . in palorama conflictelor ultimulul deceniu figureazi rizboiul declansat de Ilak prin atacarea Kuweitului. Luptatorii din lupta antisovieticE din Afganistan formeazd astdzi nucleul Si elira terorismului inlematio_ ndl.r"r" un proce' in conrrrrdi e\ 1r-nn lrul I devcnir bnna Je r r^mrer. a . Soc sau { o'rnle invuurir pnn soc sunr mutr mai mari decainrin cele c ar fi . religie.Demasificarca amelor de disrrugere in masa a permis i(e\ror grupun sd ri/eze accesul la acesle arme.'''.r. Esre ca.irrrtiiloi cla\rce ii rndruma sd tennenii inarnicului vizibil_ in dorinla de a contribui la infrangerea lrcestuia. t?d \|a/J. Prin motivalia sa apa4jne tfecutului: este produsul unei dictaturi militare.!c.laponia a utilizat fu 1995 gazul sarin pentru asasinatul colecti-v. crcdirle ti valori specifice Intervenliile comuniiilii internalionale penhr a stinge aceste con flicte s au fecul sub semnul carenlei sistemului inlemalional de a risau Dunale .. din deceniul anterior 9. dominat de o irleologii rivaln. aracLrriie . NATO ii Drin actiuni militar€ intr-o mare deZ-ordine $i chiar rivalitate. SUA. in 1l septembrie Un mpon al Clubului de la Roma afirma acum doud decenii cI . esle Pdcruloc Srrbilirr'e Brlcrnr.r. ei au lnarmat $i instruit un no inamic invizibil de maine. 7. in anii '90 s-a produs rnultiplicarea actclor de tcrorism intema 'on\lirrrr \u . Un grup religioc din .. ra fet ca indi\izii.. S-a schimb. rcfractui orictu€i formule lor $i in ciuda litigiului integntive sau de cooperare pa$nici lh esenF teritiorial care a relinui atenlii generali' ele au avut . ii ou'.n sterele pntrlicii.it|j p. Pe scuft pnneilia Slobali de rd?boi nu a dispdrut.

nai detr_rcrne sdu mdi tdrziu. Ne sin. o intoiircere a pagrml istoriei. '71 teroriste din New York $i Washington au fost un Soc nu numdr pentru societatea anericand. iucri . in fala pericolelor najore.e $r rna\un speciaie de aptuarc Si control. nu atat prin elementul de surprjze care nu este irl favoarea celor surprin$i $i nepfegAtili..uce el in concePtele $i metodele utilizate pari acum? Ca linti $i victinri a unor atacun clevastatoare pentru popuullle $r bunuri. cerut de retea a largA a terorismului. Ce mutalie prod. M. de primejdia accesului la arme de drstrugere masivd de virulenta iui fAri precedenr. dar intotuleauna.e el pe noi. toate pledead pentni o civilizalie unich Sub acest stindard s a creat o coanu . Amold Toynbee scria atunci: .rsa de dare. A invocat aperarea legitimi inscdsi in Carti. otnenbea se Nede constAnsA. cle extensia lui intemalionaid. ceea ce este nou este desprinderea unui tip de conflict din masa ambigui de conflicle neclasice a ultimului deceniLl si ridicarea lui la rang de amenhlare a securitili inlregii luni. SUA s-a declarat in stare de ridoi. Pentru anali$ti.telorism" Aproape simultan' ca inamic in accst conflict. acesr pas a fost considerar inceputul unei con_ lruntiri care va lua mult timp." Oin acest unghi.tiu elrdh d ii rnr:te t. ceea ce a fost consident un argument legilim Dentru actiunile sale. ci unul indicat cu un numc genedc . cu lot ceea ce presupune aceasre srarc La mobiltSn de re. de \nriiin alc reronsmuiui.n.ie.O itL\titulie paaturt hatA.face sA erupd rulcanul ce doaine. insdtulii financiarc. . acliunea este justificald 9i legitimi pentru analjstDin picate. gtuperi sau organizalii Este primul rizboi inlocuit de doctrina unilateralismului ti de nesocotirea instituliilor subverslv. iiti" d.in obtisati sd smulgem din rdddcini r t aSa-zis congetlitat $i sd-I abolim. "rituoined xcdunitc cumuniralii rn "n'.ilcare subkntnA.\e \o_ . sii ?ncerce teea ce pdnd atunci a declarat cu tndp\Anare c. Este un moment al luciditdFi.i obicei. legid jratea acliunii inrreprinse de un nunfr dc liri din coatilia nou constiruiti este in odinea logici a desfagurArii Rizboiul impotriva terorismuiui s-a declanrat pe mai multe pla_ nun.. j u r. ci esle civilizalia unicd a omenirii la singular. jdeea solidarizarii civilizaliei mondiale in fala primejdiei a fost din ce in ce mai pulin evocati. pin uz._." Dc)i in calul AfgrnLtznulLi Sr rJ nrenrlnut cataclerul mullilatctrl. dintre care. pe hnge manie. au ibst inclu$i sprijinitorii terod$tilor. o .. un adeverat sfar$it al secolului XX $i un inceput posibil al celui urmdtor. rc. con_ cepuli ca o familie unici. Tre_ al globJlrralii in c. nici prin noutalea fundamentild a unor lucruri inexisiente pani atunci. pe nr. Pe drept cuvant. pe nnsur: ce frontul unil ce se anunta in spiritul nultilaleralist al sistenNlui intenaljonal a fbst' buie s. una din ccte mai rmpudanre \r/ibile e\te )i rilboiul Llu\ impolri\a reBimului raLoanilor din Alpanrsran. penlru i fizboiul mondial nuclear. dar $i pentru restul lunii Ele au constituit un elemeff de rascruce. ne dAm seame cii nu putetn sa ne nai petmitem s. fiuiu li repette. CAnd se ajunge la o alegere intre aJ desfinla noi sau sd n€ desfiink. drcpt o tdsdturA petmanentd in pekajul social Si cuhurat.nndannat actele tcroriste de la I I septemb. Noutatea sti ln dimensiunea Drovocirii. rlalun de slale orgiLri'mcle nesirlemanentale (aL chiar perso3ne'c Ace5t ralboi esrc du' in nu. confom obiectivlrlui siu de a cuprinde $i ba"el. cu un du$man bire prccizat.. de caracterul siu rnalist. irdignare $ tlaumi.70 Jocun pe scena tutnu Pa ea L Conflicr. sarcini care pare uria$d. iar penrru sceptici cbiar im_ posibih. Se rescrie agenda secolului XXI? Sun! unii pcntru ca(e Du e nimic Dou sub soare fi deci agenda roLrlui secol va avea tcme vechi $i cunoscute.i t1u e posibit. ca de exemplu cvenimentelor declan$ate de I 1 septembde. Ehnologia.ele civilizaljei si al salvgardarii ei Nu este civilizalia americann sau vestici. i Jr!at-nu xu fo. care se inthde peste toate continentele cu gmde diferite de dezvoltare. ca ir practica rizboalelor clasice. nici aceea a grup lui G8.Sliinla universaln. Analistul va fi reconfonat rte afirmala unui mare istoric care in 1960 reflecta asupra mtloacelor de apArare a omenirii.i adopthn pozitid cd (acest rdu) este incurabit. ete(lele mzboiului .otrvitlgered dnterioaficd o Ninde.ur.tcnrix ilor pc piJnut unor nr otft. i .1 incercdn sd .rc aclorii pol lr. 1ie state. Dar inamicul declarat nu este un stat. \'reo r'.:are -crrnrronrle I vrklecdn . elaborate de o mitcare cu resuNe urnane $i de distrugere subapreciate.ri !5libane. "tnt" "u. economla' come4ul $j drepluile universale ale omului' problemele globale dezbdtute de cateva decenii de ONU in conferirle mondiale.le si ir Llire. abilitatea executiei qi dezveluirea explicite a sfalegiilor ie se manrrizau $i dezvoltau subleran.fafi a ne n Sr e Ldsa paratizali de posibid. Cd'1d aceasta se intdnptd. Ea a fo$ numiti $i stare de alerte Rizboiul este fbrma cea mai avansati a conflictului armat.

incuaji'loare sunl doar evenimentele car. '3. Dezanigitoare sunt erorile de judecati d recurgerea obstinate h metode desuete $i ineficace. in locul expediente_ lor soluriilor 16.te rile. $i 13. Un rol crescand al concilierii.ul respecletii vaneudi cullurilor' 6. nal6 cu sistemul global (E uropa. InsriruJia gtobatjr5lji fiind releaua qi nu strucrnra 17. La fel.todele desuete. lntr_o concentare pe ches_ tirlni vitale de interes major. centre de refleclie. activilatea de cercetare in acest domeniu presupune o cooperare intensd. Cre$terea rolului diplomaliei' al negocierilor $i al metodelor pasnice di rezolvare a Iitigiilor $i orientarea lor de la procedurile irsurulionale rigrde la allele fle\rbile $i inovaloare 8. rolul pulerii mililare )i Iehnologia mjlitara ramaLn esendaie. rol care mire$te rcsponsabilitatca celor care li se dedicd.e do\ede\c luciditale politic5 9i tiria unor foruri de decizie de a lntreprinde pagi in direclia unei noi viziuni. au implicalii pdvind relafiile intemalionate $i deci conflictele ce Pot bruia functionarea sistemului global: l. ca un corolar togic al e\perienlelor par_ curse.reaprd elabo frrca de cirre facrorii de decizie va trebui sA separe preocnparile de rulmi de soluliile inovatoare. Dar o enumerare simpln a allor schimbari dezirabile ln agenda mondiab ne amtd cA rcarc. ca 9i ln cel religios. care schimbA conceptele $i m. nesrudiale !i penlru teme noi Dar dacA ne gandim la situarea temelor existente lntr-o noui iemrhie de priorittli Si nlai de seamA la solutiile fezabile $i dezirabile care sd aducd politicile $i stratesiile la nivelul realiti. Asanar€a finanlelor intemalionale 5. interesul este indreptat spre locul !i resursele ce vor fi alocate penlnr stingr- meniul politic. Stingerea focarelor conflictuale considerate cronice. rfi crescute. r. de pxemplu) 11. favorizari de tchnicile rapide de inforrnare 9i comunicare. L3 lel. ln inlaturarea efectului de agravare a disparit?ilii eco_ 7. 2.. noua agende ce a. Accasti rendinti evidenliaza rolul cercetarilor inrre_ pinse de insritute de srudii. incepand cu cele economice $i terminand cu culturale.ea. Ceea ce ne ingeduie o schili posibih $i o agenda a secolului XXI este efoftul de a aborda intr-o maniera adecvata rcalitatea conflictelor noi. Pentru o regiune ca aceea a sud-estului european. devenir concepr cheie in do_ 14. ireievante Si ineficace lntr-un efort de durata.panea L Conflt.i zrtati de confljcte deschise sau potenliale. in domen.15. 12. ritatii. penrru a deschide clrnpul de obser_ . Prioritatea proceselor infegmtoare faF de Focesele frag_ mentare sau izolalioniste. atunci agenda va fi noui' PJntru subiectul nostru constand ln studiul conflictelor. concentrat asupra puncrelor groase perene. pot fi citate senrne de mi$_ care in \ensul noii age de. Reforma ONU ca institulie centrald a unui sistem global ce lnlocuieste vechiul sistem intemaiional 4.previziune. Crearea unor relatii mondiale multilatenle bazate pe trans_ parenJa tea si orevenirea lor. universitali $i orga_ Dlsme academice sau civile. Abordiriinspirate de moment. cu schimbari considerabile de orienlare Pedeclarea si piramidalA. atacuj fierbinF abordarea problemelor liti_ pe termen lung gi .n ai cerceteri prospective CorcriSht)' miile de dezbateri ti de lucrAri ale organismetor la5a prea pulin loc penuu subiecle neobservate. fdri exceplie.tilor strigaioare. Fopunerile sFanse in sute de centre de refleclie $i studiu' de ana!. Punerea relaliilor lntre marile puleri sub sennul unei coope- ti reguli. Acliuni pentru mic$orar€a fraclunlor sar faliilor care pari omeni. Corcctarca procesului de globalizare llr sensul multipola- ti actiuni de mare anver_ gur6 lmpotriva traficului ilicit. Estomparea logicii geopolitice a controlului de zone de influ_ entd sau pudcte strategice. aceea de creare a unei zone de rclarii pa$njce ca o conlribulic la pacea lumii. legitura iDtre cenrrele de cercetare $i refleclje arc sensul unei datorji mai acute. Securilat. Profilul conflictelor din secolul XXI Pentru a li pe un teren mai sigur. banilor murdari $i a operaliunilor mafiote. De$i lntr-un interval extrem de scufi.

aD devenil dituzi fi ubicui. comunicatii.mfulfj!l domrnal. ir cazul ierorismului vedem o panicipare activi a indivizjlor cu cduca.1.. Ea include amele ABC. Rezullatele lratate fi in capjrolul precedcnr por rr rezunrare dupa Fiecare conflict arc parametrii sdi distincrvr care neccsrn sotulii. de a paraliza flictelor.lie inalti $i cu o situalie ilnanciari buni. in acest caz.o1. ce par ci sunt incapabili sau prost cchipa! pentnr a partrcipa la acliuni consrruclive sau si se bucurc de beneficii langibile rezlrltate din aceslea. rr.ii revolta la indjvizi $i grupurile de oameni.r of pronrii e. Invocarea unor conandamente mai inalte.re. au r. ameninlarea extinderii de la nivelul forlelor armate nalonale la acela al acliunii indi\'ldu- ale sau de grup constiluie prima sursa de primejdie. cat qi pe cci foarle inslru i!i.e. in ambelc cazuri rvem de_a face.c re utrc. juridici sau istorici.r uner purcrr abu. rAspandire a bolilor.r cxlsti o expcrienli acuDrutali de studii aprofundate.e.r la origine au lon In confruntdrile actuale este invocala a$a zisa legilirnitare a con de profunzine. ^ . idenritilrea dcvine uD argumenl central Printrc mullimea de conlidcre te explicite sau implicite ce urmiresc .ociJl. teh- .:.r.lilare elc.rrrnrr i"rrrru!rile ci runotmer Jtc. uzut in BalJrn. In d!e. de considercnle binc iDridicinarc.. Clariticiri ajusrari in ii dreptul intemalional sunt necesare.. neputinla de a obline stima sau recu noa$terea ..i.unc ld .specifice.ive.. r h'nd. Aldluri dc faciorii economici.JLJ_e. in rcesr sens. ingrijorerile ce le provoaci $i riscurile care lc tnsolesc sunl subiecte arzitoare de analizd sau inler Folosirea tehnologiei militare modeme. or. ripiri ajrc. Pc langd adancirca jnegalitililor.aJ RJ. plinuind explozii. recurgerea la violcnlt vire din partea categoriilor cc sunt date la o parte de mersul inrplacabil al dezvoltirii tehnioe $i inteieclurle. care $i de tacticile . culU.ir penr.. Acor. .1. inrruc. amele lolo\rte.--gil l.te $i de saboia. aceasta prcvoace fi o starc psihologici de frustrarc.rrtrcnabile rindepende la.npJ. Lu. Cercurile extremiste invoci in actiunea l.re. angajamentul militar este inlocuit de acliune punctuald $i contra acliune..rne. car€ pot reclama frusirare.e ale slatelor suverane. Scopul aLto . cu lelrsiuni ce lin de carcgoria conflictelor identjtarc. continua lor proliferare. r"poniJ . 5i de a desrabili.c. t plr. Jccslil \e IoJo. Existi numeroase exemple in care cercetitori de la sute dc cen_ mecanismele ce ii asigurd funclionarea (transporluri.ecilrlater . rn esenF. considerale sacre (cu peceli religioase)._rareori urm.aceslea fiind considerale nevoi psihologicc fundamentale.tiierea unui nod gordian. hcendii.lurile nlemaFondle nu ri. Moiivalia acliuDilor individuale sau de grup pretinde cercetiri Inrmulrre p(nlJtr il.ona lafgita J Furopei Je . poate aduce la incandescenli fana- credinle de altfel legitime.jLrstificarea legitimiiilii recurgerii la netode vioienle.j sau activiHli criminale. r!lre. de a sparge solidaritatea sociali $j nalionatE. care panA acum au fosl monopol de stat. Candva prerogative exclusi\. porririre respecrivetor condilii de rimp $j toc fi imptici . poljtici. Elementul identilar ii irclude atal pe cei cu o slabi educalie.. Trisdturile proceselor actuale.ltl de rclalii inlcnrrrionate.c sunt stlans iegate Inamic tor_ intrangered unul )t :rrea tut 5a captlLleze sau ci clute Lrn rcorJ de pace. mergand chiar peni la sacrificiul voluntar al propriei vieli. confruntirile se extind acum in mediile de nasd qi in societatea civili.c.Jocuri pe scena l mii '75 valje pentru cercetitorij angajali in studiul orientat spre solulionarea reali a noilor conflicte.pund acenor 5iruarir. S a spus ci motivalia economici (confiuntarea djfire bogali $i siraci) esre o sursi majori de tensiunc il totusi.t \.ronctu/ii ?\crrna.Ju imputriv. Strategiile noilor conflicte. in acest Dou decor. \Uprimi. Campul de bitilie $j jnarnicul nu mai sunr clar idenliiicabili. pLuen spune c. Schita solutiilor de rezolvare fi prerenire nici ttiintifice fi al1a dipbmaliei.r valori fundamenral( sau dreprLri i. ijdr ele Inar conlin )i ambiguitili care permir in|erprerb diferile. .ilor lor este de a demoraliza societatea pe care o considerd ina_ nicd.a 5r LJi.ru inju.er slr. cefcclituri drn .rri u. Mobilizarea patriotismului pentru rizboiul clasic sau al devoliunii ideologice laice nu a avut njciodate o in_ circAturi emolionali comparabili. ll_1. Am cilat clol1urile intrcprinse rimp de vrco zece ani dc cercer orji din zona Marii Ncgre $i ELrropa de sLrd est. tici infn-mJtii.f prcvenrrei r onttrc'etLrf ue 3semeneJ prczenLi tLt 3cesr un.t au tosl prn(e\. in special a amelor de distrugere in masi. insA $i rizboiul pnn mrjloacele de comuniceLre sau electronice carc au dcvenit posibile prin diseminarea tehnologiilor de comunicare.nrre.

uar fiarut cun rcretof inl<|s. Ea e\le.ceDt intr. Aceasii solulie insearnnA prop\rnerea unei formule integratoare.:)lll' penru roti. Foma cea mai apropiati de a o inlelege este: Daceil drept totalitate a regimurilor inlemalionale de cooperare.i se. Ea este definiti pril urmirirea unor lelun comune carc transcenal diferentele culiurale. pdrlile w. inainte de toate. cotrciliere.Este falsd ideea ca populatia $i opinia p blici ignori aceste obiective 9i cA nu pol scipa din plasa simbolurilor $i sloga_ nuriior manipulatoare./rua ::1::: lT :: *'*r9 .ih on. fl i to\t blocar de rmenrnFrea pac.tife. rc. der qi crearea unei .. Cana de. nedierc. ELe pot dura timp indelnngat ti au un Dotential de contaminale a zonelor mai indnse' in special sub forme de teronsm ounctual si difuz...5e(unrSlii mondisle..filosofia proiectului comun") este un considcrabil punct de sprijin. co. ace-\l \r\lem _a functional nrciodata.lreplul inlemaliondl are mriloace.inainle oe-Inare .isrmut de .nd rr ne.zur In .care trebuie se mic$oreze asculi$ul confruntErii $i si olere o substiturie a ei.dt primul \cop alorganizJfiei care .cietile consacrate rezolverii acestor conflicte nu sunt de lip di\[rburi\. con\rangere sau execulare.rrserca ta or Sanizalii sau a@ftluri leSioBle .tabe de apticarc.dus recent in literatura itiinlifici (1983) 3. Neg.. infraclor sau delinc\enl . rozrnca: .. prinlr un scop nou Acest scop trebuie sA sadsfaca necesititile vitaG de bunistare.e recurge cu pdorilate.1din Cada Natiunilor Unite t:lii umane. nijloace parnice. ara cunr rm v. la carr. Obieclivul supravieluirii in spiritul demni- .ibrlilatca inle.e de flagelut rrboiutui.au :1::ll'-: cemnar Caia Nafuniloj Unile la Sjrn 26 iunie to45. cL star Inaiof O\L Si nmreg.rnaresc primut scop cu resur.:']l.l ..r $i.Confliciele jdentilare nu pot fi rezolvate prin mijloace Capitolut 8 Ciile de rezolvare a conflictelor iinnea sporiti a indivizilor sau grupurilor apaninard diferiielor culturi. sepdralist cJrr r/ulrlionr'l sau de lipul enclutelor na.chrde po.arrle.a Je fcneraI uNU.. h rnomenrul indc .end a cdtui prctunsite ar putea pune ?n pnnEilie me4nErca pdcii .nrce Pecea ooate li lealiTlla cau consolrdara doar frin interdc- l.uimil... toti penux unul.. la ate Eerca tor_.uritdlii ituernaliohale. proiectele au nevoie de consolidare institulionale $i legislativa pentru a dobandi un dru stabil care si asigure funclionalilatea 1or ellcientd. Pentru regiunca europcani lirgiti. modet pen!ru ..UnJt "ub Consilul de Securilare oesemneazlr pe afre\or. pe cate judiciafi.. experienla Uniunii Europene (ale cirei origini Si principii ciiduzitoare au inspirat '..c O\U a lo. in tilera Canei.mentinercd jusliliej si respedarea obtisaiitor.oncepura impe\a. ln .. 2.au prnl onc.. documentul incomom inv5la_ l]l'"Iii.r:': e\perien'a Lisii Nariunitor $i leclia aipra a ceiui u( ar oo ea raloor mond.i'.16 Jocuri pe scend lunii cla_ sice si rezistb solutiilor adecvate cazurilor in care obiectul disputei este materiai ti dislribuibil. a(umale lTp!codrl'cale de djeprul intemalional. S. 4..e . il. An. tubui sd caute sd I rczolre. pin tratative.-a frxncrsco. nai ales pentru cd majoilatea lirilor din rcgiune sunt mgajate m proce de aderare la UE sau aspiri si fie incluse in ca.ecurirare coreiriva pu'. sau Mijludcele-pasnice rergrllr: a conllicrelor u.uni trAmb.33..lulia pa$nici urmtueqte proiecte comune construite pe interese imDanesite din domeniul civilizalei $i care ofed roluri' in tlmo ce cultura asigtui un statut individual sau colectiv De aceea' ea aoare ca un rczultat al .i intemalionata condu. drbttnj.rzba_ vrrca genemllltor \ iilna.are presupune amenitatea civilizaliei $i excrcitarea li- benililor $i riispunderilor fundamentale poate cat orice chemare la lupti Si moa(e fi maj electrizant de' 5. emancipare 5i standarde de via16 mai ridicate. De indati ce sunt lbnnulate $i activate.venriei in misufa sa oprea\ci eventuata agresiune. anchetii.. Acesle idci rePeti schila abordirii inovaloare a rczolvirii prevenirii conllictelor.ete unei com]ri lalr brT e pe drept.. cc trebuie dezvoltati 9i practicali impl in condiliile unor regiuuri ce vor si nu piafdi cursa civili contemporane qi a beneficiilor er.. ce devin o fo(.F re_ pr€siunii armate inpot jva lui_ Statele membre ri sunr cnenare sa ris_ Fndi. I um.filosofiei proiectului comun".

tercr te mrno-e. " "it!i "rtotaare universaD" ioi.'t.nli cler cae\ . conllictelor ii mai ales a servit drept in $i a pasiunilor ilrJ-.rre a panilof in conflicl tr de ilniilor de arnistitiu A fost de asemenea prczen6 in opera!turi tn. . de \epJr.Ap..erite de ta . Relinem insi respectarea unui adevdr urui connicl.. locuri ca in preambul: \or' Popoarele Natiu i.ere le af iin'i de calirarel :':ll"^]i ""p.r.ri tuigr. ln!e. tend .lir lc)07 delalia/j proritul \aU.""i ti" pentru alesc&carea energiilor asigurarea de con"..'..ror si l. in.ugrlie Jdbilrrer t. a fon dis l* ""ii " rcNale.. . in Irligir nurmale ll."Jr"anat-r. A.. a" -*there.r':-"ir*. o.ar dc a ol.'"'l'..'"r..o.c o.' incerc.t"..ucce\runea indicala de inenumerare F'ereprez.n carle pasnice >i (crl.i prevenire a conflictelor' Doua p..1"1.o-e\ si m r rle. ii a" p.la irabiti in mod nbiecrr\ i3prete lrn epcndenl de afirmat te p.* conflictelor' lie pentru J.e nbure un cajJcrer cor.i"ai "i i." lo'rbilirdrea . cu un carltp de apri_ ili.ipretof Va.emt.ltcrr e. cum i-i-i.or"r 'e sdreseaza panilor s: nu!ocaburarLrl dt af Ii rnrcolul ls revin la . s-a! imbogAlit metodic prin analize sociale. f..i"yl'. lrlen.n Caaa e\re . problemi la fel de clar . "u. . unit". ob. Ca rrerooe negocrerih contrnua sa (e bl.ite. rL're co onI oblrncrea !rrbnica a simbolurilor durnnomrei... r". regocjerca.e de Negocierile riman vujnerabile la influenlele de context fi conlun(tur5.i" ".re menrr urrrrl ."" a.nlemallondle aflalr sub comanoa de'upra\egnere a combalanre.i"inia evoluliei lor' Camcterul lor netbnr J" ."tr i" t"1". codilicarii reAull ururir ( Cun'."Ja" ** .tau :ub in.rarlirur 113::1 "" 'l Fnoadet colonialisre ranir .1'.e/e pe ratjonilirarea . scre mrntrie ale Iegocialorilor.'J'i *^rt-" "i#"t'.Juuri pc sc?na lutnii '79 prin rst" la manle puten.i.Intr dde\jr.J.ut .ocrali La anicolul rr inralnim u a-rfel dc re'pi ".i'.upraregherc.ro.'" .i rcrnpnj. J.lrangerea de dmp d $i terme_ rrL||ur \cun Nrgocierile de la incheierea unui ronflici .:::.itualiei inLemalionile.j". a . o 'ii." i. bLrne oticii sipregatrea negocienlor scris penlru state' in prjmul rand penCafia ONU.Trccerea urr: nu numd pcntru inrlegeres lor. FJe a dubanLlJt modele au\iJrare maiematice sau logjce..1.ns.".r crciile.. dc gislYea-ll . Teoria ..op 6in. . . ae\chis in anumrre condrrriaproape e\clusi! lirutt. intrucat Cafta le ingaduia sA se opuni orice decizie oNU.re inuns. boi mondiatqi l':o':1" ver\aities. con5rir il...rihrie o acdune .oape roare negoc. monrlof /are.qt."a'i*. hel/ .rrea deprelimrnara a rerot!anr unui con_ jil.{:).||pr ptimut loc c:rr ti ca norenr.e ai. ttJ.l't':::1.e/c lm.se tac aeschideri in direcla nnui sistem care bdnis rdreprurile omulur' prcblemele globrle .r tfat. sa cuiiln.. O sur. or\rn0!!re (tu p'obtermte idenrilafer 5i 5h le ocoleasca recurs6nd la <urulrr Inovanve de calali/tue a intereselor p...*i.rrruLlrnrj evolutiei ...p* un-.co.!-littdintt >t |ilat nol u'nrrot.."Hae."i.a..iJiri lUlierlarcurse in cursul secolului rrerur Anchcra ion. "Jm mult mai Larg decit pa$nici sunt valabile pentr:u un sistem al stutelor' acela CanS mcepcm cu L rmarino .6rii.l^ illll: ta rrrtrc redu\ Ll.farsirurui in!."i" *r.rc) ( on\enrir din t8gq rnlfoduce ."."ii" il"i '"iea. ccnrer ruptelof de independenta penlru colonialild. mar alF. "n"" institulii si acordui t"ci"l.. polirice.iulcr e.:: rrrce.o0r au avul o procupare primului imedial6: in ll .1" amb. iar penru to.g (privit drept un Panaceu care este dialog sau comlrr . .rii Of..:Il:l-ii:q. \rrrelor ' deri "'".i.rr. avinizare rrarll rtrrr.fti ". Aprodpe in nici un cdz onzontul de rermen rrrnF sr pfoblemele \onsolidarii independe tei casli!]|c nu cu fosr lUate in considerare in revi\tb a melodelor parn.1:tl]i iin":.i. de vicrere esle con. .ce preva/ure . :]l'.i re.^* i'a."."r"fil r. pecii a organizat trlrpe sa oar ne bastrei rnrr aderlrl .r. un document iJror stale E\re t. definit Esle vorbaprccizata: sli "ii*".]-ir". c! r functrons.. ta rprre sub drfefite denumiri.5 ..'t.nrriru ljilof fr legrlor Fropnr. rdeflifice qiruariile grcte !i nerra!abiJe rlirigiite de ll-i.t"u*a ci ONU n-ajucat in lot timpul Rizboiulut rece ci un rol in materie de pace $i rnzboj ln numeroase cazun' (cistile al ri" iio.."-""1" ft Inlold.iiir". prevenire.:.tfel | . a exaltat caracterul liber al negoc ii"'^irriLit^t".rr 5i pe o ba/a de IcU'r:'rrJre.nilor in cru.11 "..^torsi" a inue paru ric-Ie neolicrale.(.rn.""ttu.. "ni. tu ai"l.iliri"'. e.ei ( onflrcluate.i oNU).dunr pe ju'ittr' cale-prin vocalie cxploarea a" *-lvare . inrinte \au dupa inrarea sa in erapa vioJenla...".xl d^: l"..j-T)lil. *".ru..^"::T.nilor oe tdga. e de conciliere Ltnde a .eri un lablou $i vcrnrc dt (rtuar. U"i.e nroduce In mnmentLrt rr clrc \lal0k.. jnd socier:rrea N".edtalt capat al spectrului soluliilor iair.""*lt" . " ra . ci !i penrru eramrnarca eto_ ra..ere(ati de . u t'u"'nulur inlemariondl bazdr "*i.? ice nu sU r obriparorii. uu i' caractenqicetuprar imponi\a cre>refir comnter :rlii si :..t.ur .

i de cirre un LeII. iar CSCE.uge 'i. otena de bune rii. care oPre9ie conhnuarea sau rzbucl violentei.rzA acceptarea ambasadorului amcrican Bunker ca nrediator. ca fi ancheta.arini iu 1962. ancheta este legate de conciliere. problema consti! dupd e$uarea acestor negocieri. urice a(lirnc prccipiral:i . FranJa angajeaz.e. face din ancheti o practica curent5' tua1a pe planul neoficial de ONG_uri Si rnai ales de mass-media. mediatorul se afli Ia eAali distanti de cclc doua pani.ineae li. la lel cum bunele oficii reprezinra pregirrria ei.. oficii ale Etveliei. AsLfel. izbucne$re conflicrut inrre Indonezia $j Otanda cu privire la Inanul Occidenlal (Noua cuinee Occidentale). ambele l'iind interyenlii ale te4ilor. In cele mai multe c^zuri. in anii'90' discutat crearea de organisme speciale pentru ancheti.. rc. conciiiere 9i mediere.iO. A5a cum etiDrologia larjni indicd.flrte ac. acesra publici propuncrile sate care fl negocierile sunt reluate la locDinra Dri.i. care locuiau to Elvefia. sub tutela britalice Nefiind de evrei si de arabi.' care transDarenta la noi nivele.le anglo"americane de cheti Drivind situatia din Palestina ln 1945 Pe baza raportului 1946. Medierea reprezitte asistarea Fi ind$marea unei nesocie. Haga din 1899 $i 1907 omologheazi pro. legate printr-o uniun€ economicS. ele ajutd negocierile lntr-un mod mai discret $i mai oficios cat ancheia.lestinei. observam cA obiectivul atet al bunelor oficii. l)trpi un impas de cAreva luni. in (CPRA).Jocuri pe scena lumii pdn?a L (onjti lc 8l Consiliul ti Adunarea organe de anched fi conciliere ln convenJil de la Strasbourg (1997) privind reglementarea paqnica a diferen_ delor. o faz! de moratoriu.. guvem pe care francezii nu-l recunosreau. ca exemplu in sud-est$l Europei (SEE) Societatea global. Fl esr irnplicat rn procesul rregocieritor qi promo_ veaza cu sdruin(d ajungerea la un acord. introducand o fazl. mai energicA pentru opnrea unur con ventie mai articulate ti este arbtat $i de cazul Comisiei neoficia. Cend reuniunlle se lineau in Franra. Convenlijle de l. ca mediator. URSS ofe$ bune ohcti 9i Pakistanului peDtru liceperea de negocieri. Adunarea Generala creeaze ln aprilie 1947 nouii Comisie de anchetd care ln cateva luni (august 1947) un raport cu propun€rea lmp64irii Palestirci intI'un stat arab 0i stai evteu. Se rezumi la asigurarea de linii de comunicare.a devine oficiall ti propune url plan de constituire a shucturi federale a Pa. de$i necesarmente ln Calti. In 1965. As in 1956. care continui in forme dezvoltate fi astazi sub or€anizatiei niscute dir cscE: oscE. care a consral in sediu ti facilititi de fulcdonare unor negocie prealabile. A fosl acceplal. llncheta a devenit o insti ap(oape generalizata a sist€mului intemalional. raj SU{ prop. din 194g. ancheta este iniroalucerea la o i "a. eptr. in dircclia aceasta pteventivE. din 1926. de degajarc.edura $i apoi Carra ONU d. la explorare 9j informare sau gdzduire. cet $i al medierii este lnceperca negocierilor.ti\ la un upel al Secrcrcrulur Cenerat U Ttranr de l. negocieri la Melun (Flan!a) cu algeri carc se prezentau ca guvern provizoliu al Republicii Al sunl acceplale cunentele organismelor regionale o irclud pe un loc rmDoftant_ (rNU $r ScLrelarul Cencral r$r asuma rrecrenr oceaqa . un rol i duadv mai ales la inceperca negocierilor sau in intervenFa piqile pot fi satisfdcute de prestalia te4ului ln bunele sale of! cii si inreressh in a-j mari auibuliile.rimla*i a . intr_o nou. Bunele oficii. sunt consrderate din recuzita metodelor patdce $i au. de$i poare r(ista. SUA . care' cu unele mod crri.rn panjtuf urgani/area rricut prctrmur:tre \ecrete._ Si lpropterea trontrerel lranceze). perile r5sDund Do/. negocienle se poaae la Evian (Frdnla) $i Lugrin rHlelia. dezamorsare sau litizare. afa cum pFvede Pactul de la Bogora tTrataul jnter_american refedtor la reglementatea pa$nica a diferendetor). Nu se presupune ci panea ce oferii bune oficri panicipe la ele. Agenlii ca eiercitl un sistem permanent de contml privind producerea $i rca rnateriilor fisionabile. in modul in c:ue eie ar putea fi rcluate astfel incat poziliile formale ale celor doui Derd sd fie menlirure cu micr nodrfrc:rri acceprale. la bilirea de contacte. iniliativa oferirii bunelor oficii revine lnor Fri te4e. in dilerendul di ue Chile Si Peru. pHnea el\eliane d5jgura Lransponul la CoDferinla aj delegaplor atSerieni. DeSi ir titeraturb ele sunt asociate medierii. l!. '""f"pti pti" a"mifia sa. la care prim-ministrul Dar $iu e invitat apoi ca mediator. Dupa ce p. SUA oferi bunete sale oficii dupa aceea ti -Indiei 0c[oneaz. este adoptat de Adunarea Geftraltr ln noiembrie 1947 ve( asdel ctr prin intermediul unei Comisii de anchete se adopd o 1 lutie istorictr de cieare a unor state noi Este de remarcat ct ancheta a jucat un rol esenlial ln rezol conflictelor. la sfar$itul anului 1960. iar celelalte institulii specializate pu raDoarte qlobale in toate domeniile activitailor esenliale Numerc organisnie regionale au crcat sisteme de alefttr prevendva.

lnlrc mediere ri arbinai.ure o \. bu oficii (Argentina). aflate in negocieri au lrevoia sp. ca in Congresului de ta viena.ijinului exterior. In (onceprra de atunci.'9. gi ea este din familia tertilor ce intervin. care nu are caracterul ierarhic $i mai distanr al concilierii. dif<rcndut in pnrrnp fronrierei Inr Jjn reg. Iniervenlia de mediere a organizaliei a fbst frecvend pani in prezent Celelalte forme clasice sunt medierea unui stat te( sau a unui $ef de stat.Gran Clraco" izbucnit intre Bolivia 5i raguay. India si Prkr5rxnul. Lucr.oi rcspecta arbirrii (sau arbitrul) este supusi acceptirij prealabile a nLr diferenliazn alunci de Curtea Inremationala de Justitie.in care a excelat (Jrganizalia Statelor Americane qi.tiilor i rigide Si intransigente io fala opiniei publice.r. cu iceeasi cerinti de obiectivitate.y*".iunr.1907). Inrdr s-a creat Cunea permanenta de Arbirrat de Ia Haga. cet $j concilierea fiind fonne de institutiondlizare a formelor pa$nice elaborate la H {bsen}a pdrtjlor. Conflicte 83 lalte. unde staleie . dar s.h-Srnd unur uib nal tormaL din lrei per.\i re/o \e trlrciile De crre I'lr1rlor. Acordul este semnat in august 1962.riricara do caracterLrl tehnic al unor lirigii $i apoi de taptui ci in arbitrai plil. Lan $r Suedia.. Djferenla fali de conciliere esre aceea ci rertul De care il rcprezinti concilierea este un or8an colectjv. alat ancheta. de a construi formula finah a soluliei cu gnja echitilii $i compromisului acceptabil. papa de la Rona a fost a. concilierea pierde din inDortanta !.in!i rr)eorenr. 8. deselnnali si rezolve un litigiu carc a rezistat incercerilor solulionare prin negocieri directc.bitrul $uprem al unor litigii intre regii ti prinlii cre$rini. Ca $i tn cazul erilor. Arbitrajul este una din cele mai vechi forme de aplanare a unui lrtigiu. medierea personalA care ofera mai multe garanlii de obiectivitate Si neulralrrale dec. Numeroase rratale intre stare prevdd clauze conlpronisolii..t sLdlele \au conducAlorii lor. Viginia) $i apoi la ONU. echidisranli $i neutralirate ca sj medierea. care deiibereazi in $lingendu-se abia in 1938 prin arbitrajul alror cinci state ame. peniru o regiune de care depindea accesul fiuvial la El a dural mai bine de un secol 9i a fost punctat de rizboaie.e il (1899. cc i-J dcordal o prma iumalale de secol. tor pentrn a propune o solulie neobligatorie. dar sub o lbrmi care o inrudeste cu mijloacele l nale ale arbitraiului $i tribualului inlernaiional.b lorma unei autoritAli exterioare. €ntu/ia(mul pcnrru arbiuxj a fost aLal de mare Ia Conrerin"!a de h Ildga.u ea KLrr.acrrut ei rmbrsuu.icane. Exe]nplul cel lnai citat csle sti gerea lungului conflict . Colceptul de concilierc mai este utilizat si peniru a desemna proce\ul de Inchidere a unei perioade lungi de ien. Ca genezi. de interyretare sau aplicafe. C.uti pe scena Lunii ambasadorului (l. l)e$i mecanismele ONU o includ. ArbrtrirjUt de toate atributele Lrnei Inelode jun. dupa o intervende de concrtrere a premjerutJi bnranic.o ne duri)tI djn lu. impticar in dezbateri $i ceudnd o solulie neobli Satore. (. ea o extensie a anchetei. Toate cerinlele Si regulile practice ale negocierilor se adre mediatorului. a tlcut ca noua perioaJa sE dea prete. in plus acesta este supus unor norme specifice con$i stand in pestrarea increderii celor doua pi4i. reprezertan! ar slate. in fine. Medierea se bucuri de o atenlie speciali ir prczent. intereseie lrusturilor pelrolicre (se gisrse in Chaco) Sj in final crlenlia Conteinlei panamencane de ciliere alca$itd dir cinci stale anrcricane.rt< ircepure In la66 au dural dor ani >r sent. pA. rolul crescut al medierii in rezolvarea pa$nicn a litigiilor deulii ti comentdrii speciale. Medierea este o inte enlie h negocierj a unui te{ f:rd autorjtate foliricd Foprie. care elaboreaza o solutie oblieato_ rie. cu participarea lui U Thant. consli in activi unej comisii (dc cinci sau mai mulli membri).|re prevnd cd in caz de diferend. Middl€burg. nerncredere {ictize. capacitatea de a ex' prima punctul de vedere ai fiectuuia in limbajul qi inlelesui celei- paftea I. bilalerale sc stipuleaze . intr-o lume a i terdependertei $i conexiunilor mulnple O formi evoluati a ace sprijin este prezeDta permanenttr a unui te4 care in afara rolului negocieri serve$te ca argument pentru modificarea pozi.re lu.1. numrle de U thl. medierea organjsmelor regionale . l8l5 ). Concilierca inlemalionah apa(ine tot familiei de intervenlii te(ilor.lo. arbilrrj l \e ocup.nra J fo.^lJ!ra. r.i Je rcglementder liligii_ x)r drnlre \lale pnn iuLlecdlori ale)j de acesFa 5r p( brTd dreprului i|temational.Lile i$i aleg singure judecitorii. Esenla merodei corrsta in alegerea unui jndecitor (sau mai muiri) ad_hoc.diclionrle. Concilierea astfel conceputi.ca rnembre ah ONL sunt cnemrte \a. in alte bata!.ingdrcl Preterinra pertru arbirrrt e..ing. pani $i procedu.t ac(epldU Je dmbele pini. Un acord provrzoriu cste respecot $i rizboilrl se deslitloari din nou irtre 1932 $i l9 i le por aplani . medierea colective (uneori impusi de iratate. ca in cazul concilierii postbelice franco_gcrmane. pe .". lile vor recurge la arbirraj. Secole de-a randul.

calea iudiciar.lo. in numar de 15.la. La aceaste situ se adauga incapacilatea Cu(ii de a implementa deciziile sau de acorda sancliuni. cu norme cutumiare 5i reguli_ad_hoc. esle sensibila la conte\r $i circurn.r ii bunele oficii $i a doua. ancheta. de)i Fror apela la metodele primei catego. in 1970. A iloua.tini simt legali de un angajament ferm. de interacfiunea lor 9i face tot posibilul crL solulia sa fie fructui sfaduinlei acesteia. medierea. 1946 Si 1981.preced. Oricum categoria a doua i$i dezvbluie lnsernniffe. recurge la resu^ele de elperienh_ la intui!ie $i ralionamenr inovativ al unor profesionirli. Germania. nes_ rrucrurale rigid. pnma caLsorie comine cArle purrn formalizale. Are ca nucleu negocierea pe care o pregaresc.fiecare memb al Naliunilor Uniie se obliga si se conformezc bot. are reguli $i proceduri preci\e. ele recurgerea la arbitmj.ii. in. incepand cu orbifiajul.:uri p. curtea s-a pronunlat ln 58 de hotirari $i a dat I avize consultative. losirea Cu4ii Permanente de Justilie Intemalionali Ca 9i in cazul medierii sau al anchetei. care se referi la arbirraiul. care acoPerA negocierile. Tine seama de opiniile $i poziliile celor in cauzr. IatA un caz normal in care Cu ea este sesi in 1967. convenlie c e Cermrnia nu o. incepand cu Permanenti de Arbirrai de la Haga (1899) si continuand cu Curtea Pemanenti de Justilie (1920).sdu o. Cele doua categorii in care se impat ciile pa$nice examr sunl: prima. iar in caz de conflicte de ordin juridic 1b_. doar in situalia in care mijloacele primei categorii par epuizate. Curt€a Intemalionali de Justitie de la Haga este astizi sia cea mai elocventi a funcfiondrii jurisdicliei intemalionale in materie de litigii interstatale. din 126 de state bre doar 44 recunoscuserd jurisdiclia obligatofie. Ea este $i incorporerea unui dezj care a avut mai multe forme in secolul trecut.ac-ordufi inlemaionale. concili inccpul de secol indeamn6 la examindrea mai aprofundala a re\ur_ $elor pe care ele le oferA solutionirii Si prevenirii confliclelor_ . Danemarca Fi Germania (RD au cerut Cu4ii stabileasce principiile $i normele pentru delimitarea platoului tinental in Marea Nordului. accuhd $i decide.emna\e. se presupund ca un moratoriu functioneazd si ostilitilile sunt suspendate in tim pul actividlii lor. Organismele internarionale intra tlror Si ele^in rolul de insrante. creeaza sorur|| adaptate ta caz. Cu toate acesta. scena tunii 85 tc.rarii Cu4ii In de Justilie in orice cauzi in care este pa$e".te. sunt aleSi de Adunarea Generali a ONU pe o perioadi de noua anil De$i articolul 94 al Canei prevede cd . rcn'e in. functie care revine Consiliului de Securitate. recurgerer la oryanrsme $i acorduri.84 . $i al negocierilor in general.i de la prestalia sa insuficiente. Timp de 35 de ani. Judecarorii. sau nu lnc€piind cu cate. marele obstacol in iea eficienlej Cu4ii a fost nerespecorea $i incercarea de ocolire jurjsdicliei obligatorii. arbitrajul cunoaSte aceea$r scal dere de interes (a $i concilierea. Judiciar.. alti sursi de neincredere a provenit de la ritmul lent de lucru Curtji .Curtea lntemalionali de Justilie estei organul judiciar principal al ONU. intre cele doue dzboaie mondiaie au fost adoptate 9i traiale pentru reglementareai paqnici a diferendelor sau de arbitraj $i conciliere care prevedeau 9i.. Faptul clfregocrerea fr meorerea sunt ciile parnice cel mdj de\ lolosite la clauza arbitraiului obligatoriu in orice tip de litigiu. indiferent daca pi4ije negocia_/. inlrucat Ge nania nu era multumitl ce ii revenea Drin aDlicarea de cetre celelalle do e state a rilor Convenliei din 1958 privind platoul continenlal.A. asis_ lli. In declaralia pe care statele trebuie sA semneze in acest sens sunt intrcduse atatea rezerve incat pu.

. bugete milit. au fost elabolate teorenc $l upti"ot" p. acuzatii asupra intenlii lur ri rlirudinilor onile ale unei prifli tali de ccalalta. diplomatia negocierilor are posibilitatea de a-$i mobiliza intregul potenlial politjca externa dentul este cel carc face legitura unei negocjeri cu daci ea are sau nu loc.Uhd din rnaliTele ongrnii (onflictelor )i naturii crizelor. prin definilie."nt de domeniul care le-a solicitat Existd de sioli teoieticc care se ocupi de negociefi Atunci cand vorbim sau se Ie rezolve' scoate .cinlelor unei regocieri coniunctic cu rnedierca) in cazuri ce pnvesc pacea sau negociaiorul are rbue rnspunderi covarsitoare Ele sunl: 'i.r mod dc aburdare Ins:j blochc.crizei. Nrcaierir"lul )r xlnbulele negocirtonrlui conflicsupus deciziilor politice nu apare mai pregnant ca in cazul soarta inlregii societeli' t"lor.li"i.e se t"ia SIin ce condilii sau cadru lari de ce a unei negocren: nu o datl exc]amalia unui negociator la sfarlitul padea ad. chrar dacar 'urr prczenle )i in ahe 'irua Lll. alfera esenliJ de cele cu rnizi nornuli a unui aderate financiare g..f".n:uirea retemein. Esenla inter_ cei mai obiectivi cu putinli $i cu furnizarca si\tematica a linierea factorilor integratori. Acest nivel este reprezentat de indi_ cele probabilitilii izbucnirii sau retudrii conflicrului $i este fornar dlntr o perioadd mai lungi de agravare continui (posibilA. Nivelul unei stiri conllictual€ este primul c. Un negociator .au Irnagementului de criza.crei prelenlrtor sale.se intrerxp€ sau con_ fost auziti iinue.otranr.rzj negocrcrea ri agrtvcazi tonul discutiilor. Spirata disrup. hrind o prejudecate in privinla felului de a cornbate pe oponent prin de In. redacteazi Banclatul a statului si hotard$te obiective nesociatorului si obiectivele operaliei sale in lumjna altor p-ametrii unei solulii dorite sau accepabile' ma] e"nerul". In ambele idenrificim pe teren o spirati care coalizeazi . dar evi. prcvenrrir oi conflrcrc. fi-*"aze precim qi fazele negocierii..au bildremte. Ace. care in locul cursnlui ascendent ar l€bui orientate srre desrinderc. negocierea.rl. pregitirea opiniei publice $i chiar acte provocaroare sau demonstra_ liide fo4a. o dari faF de oponent $i o datd fat6 de dc. hotiri$le daci ea.lder^\ale re. sub tirluli transformarca conflictelor. fu timp ce spirala confliotului se dezvoha in cxGrior conform logicii proprii: inarmiri.a caLrre limbajul prin care menine lnteresul acestora de a lua in consjderare afirmatiile sale. in car.Mi-a lon Inal grcu sa ncgo(ie/ cu prnea mei' dc' tl Lu cJ un lchnicran rer'tr.i roate resursele.care.tarea pozjliei adverse cAlrc propda sa parte.sau ln! .r. aa. a dezvalurrii ariludinii ilrogaDte $r a scopurilor de hegemonie sau profit pe care acesta le intreriDe. AdevArata misiune a abordirii diptomarice prin negoci cri esie crearea unei spiralc d€ destinder€ constructivi prin sub- re. liv: este vizibili in enunlurile disjunctive (sau.iteriu de a exa_ mina sarcinile negociatorului." onui acord dc pl6!i a unor . este obtigat de doua ori sA spuna lucruri dezagreabile.'l'.i. inA. Prezenrarea poziliei sale in tenneni lipsili de ambiguire! 9i care atat mai mult de p|ovoctui' inrerpret:ri nedorite ti atitudini agrava situalia2.onflicte.nU . In perioada pre.tionalA) Pe misura (lemen pe care il folosim njtudinii cons."t.. .upaLi in carul conniclelol o \emnilrcaLie 'peciala Un aqfelde politici Decieleme'nt este relatia intre negociator $i autoritatea telor unei solulii. angajand (neSi-t*tiile lonR.tmnsfonnarea adversari_ lof in parteneri".. Negociatorul care ln dialogul cu autoritatea decidenta insist5 asupra intraDsigenlei sale in negocieri pentru a-qi evioenFa mente sau care spune ceea ce crede ci place Ffilor sdi este tot alat de periculos ca $i adversarul. Preze. in\rno\ilin rcleriroare la inc:jlcJrer acordufilor gcnerale . modalitate de a o enunla este qi .n"tii. . Importanla schimbddi de sens a spiralci conflicfualc..ext de rezoluiie intr o organizalie intema.idenrul prooriu . rabrld) pe care o purem numi pre-crizi:r u1 rntenal mai . care este medierea.r( in JenumireJ Ina ruua a rc. chemati sA le eviie io eua. miza este uriaqi.cun al crizci_propriu-zise.menre cat . O alt. in factorii disruptivi ti elimin[ facto i int€gratori.Pan"a I Conlicte 87 CaPitolul 9 Negocierea !i medierea in rezolyarea $ preYenirea conflictelor Requlile $i tehnicile care ghideazi negoclerea ql negoclerea asistad de te4i.sau): inieresele unei p:rli incompatibile cr interesele celeilalte. constand intr o rapidA (9i greu evitabih) deteri_ orare finale.fe spo te.ebuie .

iar $edinlele rare l. calcul gretit sau accident Si ln al dollea rand interesul menline i monopolului nuclear (a$a-numita problema a celei de-a N-a puteri). dezbate solufii construite pe factori integrativi. cu secrelanatul asigurat de ONU fi in prezenla unui reprezentant al Secretariatului (ieneral). Ultimul punct este caracterislic diplomafiei jnovatoare. Expertji ambelor Fri crau prezenli. o ini|ative privati privind oprirea rizboiului nuclear $i scoaterea ambelor nuclearc din arsenalul statelor. Prin avantajele prcmise participanlilor se poale produce o pjerdere de relevanli a lirigiului su. chiar pe agenda acestuia apAruserb subiecte ca problema pdmei lovituri.cepribil de criz. organisme intemationale. In alara acestui laborator luncr. Acest organism iniliat in 1960 avea un statui ambiguu (farA se fie organisn al oNU. care invita !tuile in litigiu. apare iniliali\a unui \ecin comun . in calitate de partefleri. e) facilitarea atragedi ln solufie a tuturor factorilor extramurali ce pot sprijini punctele a) sau c): comunitatea $tiinfifici. cand valoarea lor demonstrativd li de intimidare a scazut qi cand prolestele opiniei publice au devenii mai mult decit energice. Lecliile ce pot fi deduse pentru ncgocieri din srudiul lorin caz. legiturile fadorilor im plicali in temi (experli. ci o inlerfald poroasd prin care sc stabileau contacte neoficiale ti legeturi stabjle. c) favoriza. reuniuni bilaterale sau rcgionale in domeniul $tiinlei. Intervenfa indirecti prir asemenea iniliative a organismclor regionale.anism in stabilifca de acoduri sau o cale pxfnica de fezohJare l lii8illo'r nraj rnult .ionau numeroare organisme $tiinlifice $i neguvernamentale. mass-media sau lobby. deschis continuu spre folosire ti tr cmnd neintre pt. poate avea de asemenea un impact pozitiv./e unnf ncgo(ien capabile sd elaboreze acorduri non-fcrmale ln colaborare judicioasi asupm regulilor mfinate $i complicale de menlinere a balanlei tero- rderiile $i tehnologiile stralegice. cercuri de expe{i.ea descbiderii pe alt teren $i cu alte teme a unor nqgocieri care s. aer. prin propunerea unui modemior sau cointeresarea unui organftm intemalional. cu intreruperi punctuale ca ln criza Berlinului $i cea cubaneza. care cauta si deschidA paftii noi pentru scoaterea din impas sau depaqirea inflexibilitAli negocierilor. inospitalier sau insuficient pentru asemenea abordAri. intrc cele doua puteri nu a exissau badere de nepitruns. ecologiei. O situalie prelungiti Ce pre-crizd a existat in tot iimpul Rezbo iului rece. care a condus ia Tmtatul de neproliferare. ln epoca pe (are o plrcurgern si care acordi mai multi impol1anli societilii civile. multiplicarea lor pana h momentul predominanlei fatA de elementele disrupaive. Dar nu s-a daloral controlul acectei cri.88 . A existat oare uD interes comun suficient de marc incal sa se fansforme ln proiect comun? RAspunsul este afirmativ: in primul rand era evltarea uDui cataclism Duclear iniliat prin eroare.sau timp unor contacte $i disculii.. dezvoltarea increderii Si aperarea antirafllera. a fost semnat ti Tratatul de incctarc a cxpeIienlelor in doub medii $i apoi in trei (sol.ci(r. apA). energiei Oaraje pentru hidrocentrale). in cazul in care cadrul propdei negocieri esle refractar. d) lArgiiea cercului de actori in procesul negocierilor prin introducerea unor factori constitutivi. 3. lrl un zid crfe treceau dincoio de tema propdu-zise a dezarmadi. desfi$urate inlr un inierval bine delimitat de timp. societatea civih activtr. exploa6rii unor resurse etc.ul sonlliclelor sunl urmatoarele: rii? In ciuda politicii de crntdinment apl. Un cadru il furiza Conferinla de dezarmare de la Geneva. faTA pre. la un proiect comnn. Negocierile nu se reduc la o aciiviiatc a unej reuniuni fomale $i structuralc. anali$ti. Este un subslral viu al diplonaliei oficiale. b) devalorizarca treptat5 a factorilor disruptivi pan6 la momentul in care ei nu sunt in masura sa susFnA o spimld ascerdentA a .du a unei lari din regiune de a dezvolta un proiect de interes comun din domeniul apei (regularizarii de fluvii).factorilor de fo(a.Ele imbraci ?n aceasta perioada numeroase lbrlne carc includ contactele neoficiale. ci se intind pe perioade lungi. consilieri). Ncgocicrca estc astltl mai nult decal uD me. educaFei sau senetilii pot contribui la acela$i rezultat. unde specialiqti de nivel inalt $i coDsilieri importanli ai factorilor de decizie puteau avea disculii semnificative. SA luam ca exemplu cazul cand. isi desfdsura lucrArile la sediul acesteia. De altfel.catd]JniLtnii Sovietice ii a resrangerilor contactelor economjce lovite de inlerdictii privind l. 2.Iocuri pe scena lumii 89 Sarcina esenliah ln situala de pre-crizi a unui negociator carc urmire$te triumful unei solutii pa$dce const5-in: a) introducerea factorilor integmtivi. lrl aceast. culturii. savanli. Cea mai aclivd $i legata direct de problemalica ar melor nucleare em Conferinfa Pugwash. Atunci cend experienlele cu drmele nucleare au devenit prea costisitoare Si neimponante pentru pefeclioniri semnificarive. discutiile peNonale.

in principal..tinelca de citre opjnia publica locmai prin postura lor de apiritori neclintili ai unui interes general . El intreline. rnlerecc e. ea este un proces care.Inrrucer panicipe la elaborarea sotutiei. poate deveni o componenti esenliala a unei stdri cle pace Cu toate acestea. comperentii.j (lc care apartine fent cu evolutia negocierilor. pe ptin refjonal ti ptobal. m6nuit cu inteligenli de factoni de decizie politici.. e\penei . . . zvrnlrje. Introducerea sub eticheta moderirii conflictl). chiar daci nu este nranoatat expres tn acest sens. Pi4ile nu negocierca f'ari sA se asigure de prezenla sa.Prin defirilie.J. Impnnerea.i a negocierii.e inlelecruale. sirualiile degenerarive provin din: L Pierderea obiecrivjralii Si favorizarea uneia din pi4i sau chiar l)erceperea unei asenenea perdniri.Salvarea ielei" este una djn preocuPirile cele mai vii in caz de conflictc. _5. ui. de care tin scama si negociatorii. inleresele pirlil cste un reprezentanr al sistemului intemational. preocupar doar de ca$ti- ilor uzul ib4ei. limbaj. Ca $i negociarorul. :1. Ncuttalitatea sa 9i dislarlarea egalA de poziliilc ce se conliunta sunt condilii sine quLL non dle rolului siu. Mediatorul are dreptul s. rnedj orut poJre rccuq. Celelalte liri ii cer s6 le lind ia cu- Pentru simpla sa prezenti exremi intr-un conflict. Nu numar ca toate recomandirile ficute negociatorilor in acest sens sunt valabile pentru mediator. Medialorul ajuld pirtjle si depaseasc5 siarea de intransigenF ti sii sc angajeze in cea de compromisuri $i atitudini pasnice prag esre foa(c dificil de alins $i lnenlinut. reuniune sau conferinli.i si contribuie h gesirea unei solufii. o sarcjn5 cel pu{inioi arel de difi cili ca aceea ce se impune negociatorului.cmporramenrul unei pirlr. in interesul lor de a incufaja atiludini po' zitive ale adversarilor. 2. Ce aduce mcdiatorul in plus intr-o negociere legate de irchiderea sau prevenirea unui conflict? L Uneori cl este chiar o colrdilie a ljnerii ei. natura $i modul prezentirii idea increderii celor doud pi4i. menlionate de Parsons: persuasiure. el este imparlial $i are o aDtoritale morale recunoscutd de ambele pir! ale unui conllici potenlial sau deschis. nu are varietatea de forme. O sin_ gure exceplie fac Naljunjle Unile. mediatorut lrcbuie stfie srriin de calea a-paua ce consti in u7-ul fo4ei sau ameninlarea cu fo4a. Ne oprim la acest punct penuu a considera situarea mediatoru []i in rapon cu gAsirea elementelor moderatoare. lungimea de proces si Sarna de ca' I:acrere (de la oficial la Personal.ideci. In mediere. care pot fi privite ca o sursa permanenti.ctorilor eocrcirivi de putere. a amcninlifii cu fo4a sau uzului torlci. Participe la o negociere. uneon ino\ah\. . capabile \a produca lofinule.r . Menlinerea pdn racr. mediatorul . 3.90 Jocuri pe scena lbtnii PaaPo Lcnnjtictc y| decat un eveniment diplonatic. stimulare raportarc la ii obligalii generale. orice fonni ar lmbreca negocierea lrebuie evitati ercarea de a pune sub selrmul ei forme demonstrative sau a) folosirea negocierii ca un paravan al unui cLrrs inexorabil spre 4. b) vicierea ei prin ameninlarea cu fbria. ideltificarea jnre rcselor inpEti$ite de pirfi $i iniiierea de proiecte comune. 2. I a si negocratorut. kgnturi care it avan_ l. mediatorul fiird penhx eie o sursA ]ai credibili de informare. Ea este intervenlia unui te4 intr o situa{ie de obicei bilalerah aflatd in impas. si intervina in disculii . bazati pe iaplc. i se cere dihd re'ur. mediatoruhri 'i Medierea. sub presiune. mergind pann la facilitarea condiliilor in care ace$tia po1 si-ii justilice comPromisul 3. lluperea echidistanlei fala de pafli ii favorizarea uneia in schiDbul unor beneficii speciale.onomrcer. iicand uzul erichetei medierii . in general difenti de cea oficial atir sata de Par{r.e. Primele trei cazuri compromit medierea. Cunoa$terea aminuntiti a dosarului conlliclului irrtr_o versiune obiectivd. lormal sau infonnal nrediatoaul. Toate acesle dcvieri sunt plitie prin rcrealizarea sau precaritatea acorduriiol.r .arelc doui nnuleaza toale caracteristicile ei. 5. vazuti ca o follna de asistare $i ghidare a unei negocieri.. dar eie capitd in cazul mediatorului o di_ garea increderii oporentului. c) alterarea negocierij in forme de in$elaciune.. in condiliile de la puncrrr a. a unei solutii pe care pdniie sunr .drn plrn ta (ele t-ci nijloace paSnice de a modifica atiludinea ij . institulionalizati de mediere.Ileazi in formularea unui proiect comun al cdrui prim merir va fi !lr4erca allor pa emn in rcatr/area . dupi ce p6rtile i$i catrigd uneori sus. personale sau ale pdrti: sde (con((. oltigate si o accepte. iar urmit{. Producerea de solulii ce servesc.

n mare pulere prurocllre \arr Inrft. {ie care depind inre. ut t". ca in cazul Afganr nuiui.re (rrrr' (.ondi{ii o recunoa$tere fomali./DorLrtut rece.ilor ce ie$eru orn \ /urut-LJe interc\e maiorc ale marilot p refl. in literarura juridice ii polilici. Te4u1 intervine in corflictele interne.roclnna. iar compo.re..'"n In cele . Recent inse a apirut ideea unei legitiniri a a( unii te4e prin dreptul dlr intervenlie umanilari.er:i inde_ L) februarie 1961. I cu sprijin tehnic.qe morate (rup!te caracrerisdce Scolii Duterii.6 in . ace$ conrol se exer_ de conside " "i. \ra e oe a e\potta anrameT in orice rona de conflicl.ii sosintS.ut in \ludiul Iut'.ele p.u. Dar $i atunci. in te4ilor nu poate fi uDilatemlt. lmplicarea lerlilor in majoitatea ace$or cazuri este filcute atara Ol\'U $i a obligaliei membrilor sei de a nu recurge la fo4i nici o imDreiurare. unde impotriva C rcei de Nord au luptal !n!i din sisremul ONU 3. dreptul de intervenlie sA nu capete anumite.ramenrul esie ghidar de lipsa de ::nte. A)a cum arn vd. po\luri ll::-.luf rnlemaliurrle O\U r1 Congu..or de ni.or d:e. pentru care frontierele $i suvera tat. r ucupat cu \tudiul cdlurilor In crre periteria cra trnul. in alari de negocierile diecte: in medie{e' ju'isdic_ corciliere. Rareod p54ile angajatc intr'un conflict riman singure lat nanciaJa. demonsrrali de studiile sIpRI.upuse ':ill..?mfirabit. . [|lne.ecuritale in lrm_ Fr Kz.. Te(ul se implicn d()schis' devenind parle a conflictului.. recu{crea ld lbrli cLr ace\re merode de :ll::ll-tl*:. expertizi.a pacir. c.ai pulin teoretizat. Masnirudinea comerrutui cu "l.d9b'$eu.r\Lpune acriune ipecraia a :l:-:l:. t<. la i ccrc. cet $i din pa URSS si a unor putcn necoloniale sau neutre2. de data aceasta inccrcand si ramani anonimi. O rttA situalre In care Con.i pozllr avantaloase)_ Inai muite locuri. Scoald dependenter ||/rf. arati ca sQrea conflictuald {'ri sr prelungil.e. ci pr. Te(ul acorald uneia din pirli asistenla tehnicd. l.unof nrrr nU poatc fi explicala doar prin lip. in llare p'i" de :ii . sunt lddrte de. financiar 9i prin tumizarea de voluntari in fav rea formaliunjlor terorrsle5.. cori. in unele ca/uri Prupdrr diferilc de \lale sDriiin factiunilor opuse (ca dc exemplu Congo/Zrir)' _ .\U . fostele colonii procurat sau primit armament atat din pa(ea SUA. coalilii ale .zboiul i. in dife. rrnur It|( \nrlr.l. rrlrrrr Lri 5ecurjr.a au pierdut sensul clasic. In poate fi rnrrcsita in dcscht ^nIrcle.. iare a declara starea de beligeranli $i folosind eticheii internalionala ca in confljctul coreean. e. cj rcglemenlai' de forufi ale sistcmujui globrl.a a o curma.rpa d'rect.rei p. a c5rei exij_ o:::lld".DeciJl In lnmirerea de rrulc il|rernJlro lllr\'llrlrr JcrcLtarei rnlt. in s€cret sau intr un alt mod cale nu angaje oficial. dar existi faptic cu pri 93 mor\.eJ oe-at dorlea.Jna con rct. in acele situalii care drepturile olnului sunt incalcate in ibrme intolerabile (genc e!c.rniemarlonir 9e unnr terh de a o tntrefine rl.iito.rrnere de .tii unui conflict.F?zi conlrolul unor leriLorii cheie. Consiliul de Securitate a autorizat fotosirea Natiunile Unite du fn.u dar tererul de Jpti(rlic a fos( accla at cr. r "sri . ne\ancttnnati de normele intematto alc de nfgxni\nele ti ul\u. anchet..xl xno. Acesle conjltcle r! I-rcr]lu In Defloddr de tmn/itrc a \tarelnr ce_Si c.. al folot lionale sau ale organismelor fort"i.92 Aceste ultime situatii deschid o noua disculie despre ter. militare' fi SUA in r.Iefl preocupanlor In ace\l (r"Itrr. ucrea uner cnze sau a unui conflict in aria de influenti sau control a r. c r f. \lrcrgiile globdle ale marilor pulen in \pecial vi_ .lno_ {re\ur(e pnme) si mitirare (\lrdmrori.) sa.rcrc rllicrne.. Motivele (unl rn grneral prccurate C€opoliticn. incepend cu arbitrajul' in toate ceib intemalionale.t ru. Terlii.rc Vietnamul de Nord fi de sud' Corcea Nord $l de Sud.60 !. c: t-arite vrlarc \au pforecronr tor sunr . in timpul rizboaielor de independenli. Si.r concepule ca centrut cetor mai semnilr c ||ve rclrunr penlru aparaft.nu r in\emnJt Incel.rcri n\dle.p1T". atte caluri. ca in rezboaiele afncane. rlnrr din felrriile inlema!ronale . pdalizia. cari a cunoscut cel pulin trei intervenfii majore Alle venlii. intervenlia tetului se face 'in domeniul soluliei paqnice El se gesegte in aproape toate cillel indicale de Carta ONU. r:n(ii"ii/rr r :rctrunjtc de menrrnere a pAc.in care unconflid inlcrn afecteazd grav situalia interna nald (stale in curs de destrinare) Nu putem exclude posibililrtea cr pe ndsura ce sistelnul narioMi lincle spre unul global.5dsd. .rinJ In .na\culi in cunul primutui razboi mondral ii d. Aceani acriune me.i\!emului. Pana in prczerl. Rolul nepa$nic.cndcnla in speciat in deceniul anilor cr)r)rlcrcror rntemdtiondle. Lamsne in rtara sistemului O pJgina inrunecara in inoria relariitor inlemarronaJe este inler vcnlrd rc4utui penUr apjinderca $r int/elinerea unui conflrcr la care Iu panr. Conlorm geopotiticii.zvolta.ge pAna ta inrere.utun/ in nticir misrrri oe rmpunefe a Dricii a Jonelor irakrene din Kuweil In tqqo inrre a.

lueJns aElnrl?lcods ellr rd !t snp € ar eacc 'e^"l8 unztc u1:erqo 'qlol el !ue8rn.[ -!qus I? qrnez IndruD ..n 0p luozorcl u! undsrp nNO l€J3ueC lrueFrces €r rtle^cp lllnd r?ur a nu lBp lerzraep ?zDq ?l DeN qs !l-?z{euor8a: p pqrscjr lnseaold ec-lrqrsod_a1s-g .t rJ..rt .Iu luns nu nNO elereolfttu ll4d ? erurglpe op auor'ttl "ta t oaitoa t114t11 ou"rs aa unlot .Indnrs .te8rlaq lod4d e oJ?Jldos op nls dllll iln". :ieod rnl cur8unlua rProdLu.'C.)ltl 9s Inqa! r? o^que^e.letulres rp InrlrsuoJ rS rrrqr r11.otua8rJur nNO ne...lJSg .l nrlrl\ruun rnun le \Ed Inurrd erse nu asre^p? e{Ilqd 318lEdes ami V (atlrplrnq a.td!t(E rs 9\ ereJ n nduJtl Inlu edn.r{u .un r(BB ?Jrnd rc_r< gnrlrror:ra e.Iru3^ard ep unsltu 09. lolnd el? Frer35 InrPlsrsos u! eq es ec oFiqsa^ur rs adn4 ep aluelr.{josqo 3p .lzll€uB rf er?Frrer ep eurrr?s rs nBe^[ eJeJ elpuodar lolrricerp deuflo]rrr ep ra trttDa aD vutl -rec pulnqutslp .rr.rrdJr ra [srJurD InlntDOnrrrs JIE Jrto Jlrung ale/r1.Da'I puo ? IDu-axDad) :|lxpd ?al9.o1urru1r I.euo:aornl nitt lndruD nlrn OM'.aunl reuo tue.rrrjill rd rlrqruodsrp rtuot\r\e ruJroJ luns rlurulrurrd rfs rrruRlur.3i .roirryl e JrElJdooir ap Inlorrrc rs JqureLLr rolelers tn\ur\uor rp opurdep rrrlrn -oldrp pueos olqetsul pLjuerod elJJ nR\ .Lrllll nc el9oryullrlesE N ?dep ed -l^llt? ?llr9luJ etsa .r1 aitol rolso.o €lBqes ulp runPuoraJax ulued ?eunlsll^D osunNlt! 'rO .lguor rp otrrreur ul rluDuodtur telu runrsururrp rorlP n JetrlSou ^lo7rr ludr3 uJ rr'rlue.rrEtrlrLrJ r< rrr.ottJNn 'UOjOUdNn t.1.166I atctUruoC un nNo alp o^qerujolur rolrunrslrrl eet[l ul lop?^Irs tA uJ uol?^resqo eP ?eunlsrl D ZVSnNO (tLob lole^\n)-Is{ uol?^Fs uv uJ eIuJueA op eeunlsq ) I/\trg^vNn qO Jp eeunrsrtltr t^lo)lNn (ueqtl ur r?r?ururrur elrojl U']lN I rq * ?urs alrul lulfpSuezep ? eris^resqo ep E!od) codNn !:) uM.nNo satr r?tu rS 3q e^8.Lu. .errurnt.p 1".e rednquluoc ezEq ad e3?d nluod o5f prura.nao.el rS rliEulrott..qlpe rs rl3!d ?eftzrlsei :rolal. IIU? op ?erelrurul Is .4\qr?g) rr8oloco lnlualuop uI llsrri pprclEr grurEl? unurcc ulp ep uolsrs 'lBnrrturp tsoJ n .iadrntrs ll veJd" uud roletrlltuor P e.ounc tun. o-o..rmrueurn Inrueluop nnurd lnun . lollue Inlrs eds lenl r ptoi{srPtuueH nNO rrlnlor Etttloinllsul Ecrlr " II ap wdnroerd n!-s nNo Ic rlErauaD lrrtl3l3es plol)sl?unu?H u !p ...eriu l.^?lsoSnr Inl.ep ep uoaun'rBunl elel!^l3rql nlcollthl uO $ €q?uros uJ uo$.r:r: :rrrl ui 'rrru<o8 p RtpoiJ_uupurln\nN rrrierrloJ prreJr gdnp rrlrqrrs rrrlrl rp{ lulold.l.rd rolrlipuuoj pelEll'lax.cd ? er?uduel I ep ejloJ dI)IJNIn (u€lsDII?d ts eru! ed€^resqo ep lErllll^ dnrS) dIDoIr'{Nn rol elaruruo.Lr jr1 'dauncludns ap rs lolunuojs ? arelqnp ap rrienlrs reun " ?l€J rl lnzu^ B{ r^Pl\obnl et\ot urn rlrl)rlJUor ul .] *e1.u:1s{5 Burue46 e5 tg6t u! rer .lllsel ?a1?rrxelduo.uoi.r o1..uuor ur nl\lo Is tuEluezeralar rnlsor r< .Tuotroor p erner8 rt riur/Jrd rutJ] e qt.1 d p^_ery3 el n!3rpu es .flNo lntunur/raJl .uJHNn .rd rrurrril v 1qo '8861 uI II3!d ? ereuriuaur ep siroJ ?e4!8erd tS ?eJlnllsul uJ 9rews$xa es luauleo ep uolllul er?lgurnl o €34t 106.r r.apluarueura.trBluoJ rf .{tre? pue uonEurotut tpqotg :SldgID) lotisluourE '(qc1!. reur nu J.l -"ztuudro_ alelF ts iluJl ."l lili* -oJorc iols/ ) Rrtlurnq/t .ICJI .Iprou elus-i e^qeJ]ruues adn]l nc llnq ) nV (!r.n3ei "1rr1' 011.Jp letJurl) IrueluJos Z06l rtr reo .o1. lolluE Inrnderul ?l !!pd €pu?l{ * ?p€lrE:) V '(€puulsl F9l) a.l reiLru!tvoJ prielu"CiO rof .erplutun prcads u1 .rtl .rnl RlrlpJ P\drl ur'Bspun €ruuoplooJ Jp JLjctJdo o r/rtortuo) cL 'rr rJ rq n\O nudurd IntntDpuelu erltu ur .rue8ro ner.ttJ nc pupdetq (0861) I€+IrEq 11961) 'urp ofii?nls u! ?t e^uEdrur l?dns? ?-IS I3 Lro audnd ep 9l?Uoli"ulalln ?elBrunoes Is eered eiuluaul? rr 3l?a auaiq reJEruo €Idnsr el?luntes ep InrllsuoJ tzNes elEod Ig alsoloJ rcrJnsur rs rsp 'ellq€laprsuo. sp lrsalclor .leuoz ul lpuosrsd duEluezerd ulroJuor lsoJ ? nu InrEllnzar rvcl eleluoud o ?3 tlEqc soqnog ep lwiunue lsoJ e Jolel.ioU\C er n\O rt.irpuo.It? etue.rlod rololJrlJuor 'u|uto^ lnru:ruop ur 9p drr ?urP rutued )tep ozJzru_rnt qs lru:ur InLuJt\t.LIord uor4. ?e&u-loJsuP{ rnlqs l.l€ruos) trOSONO '(th€lso8nl uJ edcelord ap ?iroC) lsrJpoqLuEJ ur rtirztlPlJ rp e)rDtrrornV) JV LNIII qFruepo.luuos €arluo^erd '06. 9J 91ar .i"rn l.dACAddNn .lxuoirualut uoJc c.i -€se+u? un .. p/.lrd\eord rull nJ elelJljuor rsrof leJrprfl\ rp norB rBtlr 'Qtatr4ltord) rr ort Intrn-lrul lnFlclltuo.r ?al rfqrsod 3p? erd nu rA ereqBe^erdns el wlrtull alse lotodnJl ln]?p 'Irld e orJuriu)LU op lollunlierJdo ErlsuolirunJ ul qlnlJrul' {gllncrJrp glslxe ereclldwoc erlrsFol rolluelqorcl ? Is er?rlp roltinuoi ernp .zauodef:o.!q?ts e4uJ rolelrruuor e arrus?d uglueuelSal 0p pnu?W rnun ?er?^UrurJep ercorde glBreuao sarErrnpv .:' ..

ijiT:ll.'#il)j.'":" :rr rr rl. iffill.lilli*:i.h ?i:i..t:'" ".' '":". malaezieni. Organizarorii proveneau de la de menlul de la Univer-qity Collele London.Tt'J:t x'ji::::..'" .ll ..*:rull'lm.1:.llif:'. .i*i * . iar sponsorlrt era Mi angajase pe iftjonezieni.::fi ffi #rff .. :.rffiHi.'.ii i"l]"1i"J::. :"":r ""'"' :l1llil#i:l..:lii":HlTl"i'""il1::r.7 I de prcblerre sotuing wotktfiop) per'rIx cazut unui flicl de dimensiuDi mici ce izbucnise in Asia de Sud Est. cnglezi Si j:l j.r: i. ingrijorarea fatE de im pasul diilorpatnice apare a fi justificad.riq jlii'r#r. Tnitiarivele ce merir:r Inenrionale lin Je aparitia tcolii i in negocieri. Perspective .'[. zra apare in tcama acclui an in Cipru (nult inainrc cle lurci din 1974). Daci adaugam declinul adeziunii la multilarerali te.:li'.'r#ijil.*t:.i##.l. ca bazi a sistemului intemalional $i global sau sustinerea tului de preemptiune ln cadrul autoapedrii. grup de profesori de la Londra (crupul de la Londra.^.l|fi .Jf ifl :lt. dar (problen lieni..'l_"9.riruir p.*"j*.x..liiiili il"li..i :r::ril f3]..ililiiiliT.:::.ip"r..T:. singaporezi. :"..:.':.r:j:n::t**:". vizibili si aplicati in cazul conflictelor. tode vechi pmcticate in situatii noi.Frr:.1.lfr'. I .l"xill#::::]]"yT":iT"fl].t::t.::1"""'.x{t:.r ii l"r'?llr.:L?:. calul konlronrarrr.lj#. ..1.".:i:. bazati pe minanJa puterii. in 1966.* t . i"l:.l. vicierea unei abordEri realisre prin obsesia imaginii percepJiei $i supradimensionarea eficienlei expresiei verbale in dialog.iJtff Capitolul 10 Concluzii.".:i".IrranJa dc \oro lqxinyl..: li':rli:.: l:r.jt. condus de plomatui australian John Bu(on) a orgarizat ut arelier de rezolv ::l-Y:""_]Tl1llyi.JlJ tft Esranrarea normatitalii L:L1 riif='lif$ili :.:1ti:'.-l::.1's.*:r"l*r..iin. ignorarea porenlialului exi in sectoarele ce ies din zona gnvernelor."il.:**'::. ri Tabloul rcsurselor pen(u rezolvarea pa$nici a conflictelor nu este lncurajator institutii suferind uzura timpului $i neglijarea..i:ru.i1ll. cu o experienli reccrrla de conflictc locale in I iDtre cele doui populalii. Mai presus de toate sri adeziunea paianatd a factorilor de decizie la doctrina realistd..'x.ffi il.r osi. i:t"l 't::i .liiir"j: ):ij jij.fi :"..:ii:.:l{* inr.- Paftea L Conllicte 9'7 &i:1?:iT.. A apar t ideer rcperani rnrlirli\er )."l. k*.1i!:13:. prolifereaza in initiati neguvemamentale._itei.""t 'e .""'.li##nlif. lii:r i: ill["::i l': :i.*rocieritor oficiare 1. intervenlii talzii si costisi toare in cazuri tratabile in sladii iniliale..' lllltii. au con. Mijloacele pa$nice $i cai diplomatice. umbrite de abordarea militarista $i de recureerea forlE Si neavand atentie $i sprijin oficial. S-ar pArea ce pacea lSi gase$te suported in secl torul neguvernamrnlal $i al mitc6nlor populare. urmirirea intereselor terrnen scurt.:.'["j"#":.. retorice Si persuasiune. . Documentele produse de atelier sutlt in mod sulrrinzitor losile ii cirate in solutia idoptati de conlednla oficiati 1q66.: #r'.Tr :li: T.

Dezvoltare.interes". Stag iul conllictelor Chemarea te4ilor conc iiere Activit. Cei ce intervin din exterior se v6d in pozili de terii cu o misiune diferitd de clasica mediere: ei au ca obi centrai imbunitdtirea . Acesta este considerat unul .ND. Impuremicirea actorilor de pace.ependentei. Consultarea aduce aici expertiza anatizei {:le conflid. in . I'. Abordarea neviolenrd a securirilii.irrt . lbrmare $i cercetare in domeniile: Transfor.lo pRjO tpeace Re.surile unei universitali virruaie.ul \r1 peirtru ambi.entii ale IRANSCI ND In rezor\ajeJ unor confti!re prirurr . pace $j analiza dezvoltirii.ura doat penlru conlinuarea semirlarului ti perpeluarea lui. al indoirii spiralei ascendenre r violenrer.lirrn. psihologici care incarce atmoslcra surt^dezacorduilc emoli neinlelegerile $i neincrcderea reciproca ln al doilea l'ind.rn ir pace.e. ni dttti pu niitaa. elrborar inrr o.te ci acordul Si negocierea luj se referi la rnlerese.t Arl Lrceput cu.\. Reconirtierea prr_ nrcA..orur nor_ vegian Joban caltung.. Democrarizare $i autoderenninarc.nteld(tive Conllixt Resol"lton (ICR).lin pnniipal exponenti ar nud lof pacri. cu un palDares la fei de impresi_ onant.nrr..nliri pagDice ale con lliclelor. . esenliai al destinderii $i dezamorsArii. durubilitare. ce va irclude mo.rc o retc.pnn.Je: Razb. \arc .r. ifi define$te un rol care nu cupdnde momentul ID cei 40 de ani de acrivitale sunt citare 40 de inre.t r. TRANSCI \D e. Este vorba tot de o ONG.ti --> Negocieri Discu!e (asisiarea -.). int' lia consullanlilor din ICR poale fi util! dupi ce controlul vi a fost efectuat de arbilraj sau nredicre de forta (o medLerr I'acc $i femei.h In\tuure Oslo) ti publicaliilor sale de mare circulalie. dar sunt bazate p€ metode strucrurale proD i. pnn creare. rc/enirdu Si o conldbulre pe planul moditicArii arilu urnl|or st perceplrer. Dreptu r'lc omului.ratori. care a drticulat sislemul ./: :unr . diferitn.dezvoltarea capacita[i ]ocale de a continua proiectul dupi terminarea lui". ONG_Un. Zone de pdcc.ii nu pe . Jiere $r re/olvare a conjliclelof initiar >i condui de lrofe.4 Schila aclivilalilor ICR Metoda ICR este complementari medierij. Este un modet aniculat si realisr. protcsufi . capabili sA dirijeze disculii complexe asupra subiectelor care au iscat $j escaladat conflicrul. dar ancorari intr-o viziune teorerici mai anplh asuoraiiste_ Inuiur.. care.liei. mi)carea _t RANSCL. IRC rccunoa.inrernalional $r prnblernelor tac .ri iie inlre pirli. Ea este de dita nccasta o pregdrire a unui acord valabit.r de ccrcelatori sr activisri." consullare-' -_ Abitaj (controlul oslif ta!lor) Segregarc Dislrugere (irnbundtdlirca rclaliilor) (siabilirca iniercselo0 Consultarc (imbunala!rca relaliilo0 Arbitfaj (conlrclul oslililalibt) I Menlinerea prcil (conirolul violentei) + (anaLiza connlcteLor) v Aslslarea dezbaieii (reducetea inesaLit:!ii) I Figura nr. Cand atungem l.. cuvemanld globali. imperialismului qi inegatitelilor il apropie de |coah .parghii de pedeapse $i risph€) pdntr_un acord inilial sau par !ial. subzistenli. echilate.aJL'n.r frlr in con i..r: ofra fi Dlultiple activirare de Johan caltung.rnure..dtn pdcate. ca subiect principal.. De fapt. Comunicarea intfe parli e$e vazula ca un mijloc de a dezbate soluli analitici a problemej.atitudinilor qi a relaliilor intre pdqh pri controlul comunicerii". construiri tot pe rolul societalii civile $i aca_ denricein rezolvarea conflictelor. Culrura pEcii qi I)ialogul civilizaliitor.D. J ma lr. in carul lui Fiiher. un urpani\m dc me_ cu.are terli sunt speciali$ri.lalitatea de rezolvare a diferenlelor in viiror Este important sA notim cA.f.1. inaintc de sau pre medieri pentru a imburetSli re atacarea prcblemclor de substanii.98 Jocuri pe scena luntii zilie ca . apelul teoriei e lnai vast $i mai profund. anr numero>r t nd in_ ' (l ra de el Tnnitutului drn O. Intii. ca se afldm imediat c5 mobilizarea acestei capaclUli e fa.n\tonnrpa. Educarie de pace. unui climdr ravordbil so|. acest rol se exerciti de dou5 intr-un model adiacent.lesi la(e pane J'n famr'ra abordirijur baTale pe. innlnim o origine $i o fiiial. Exis6 urr rnanual. Menrinerea pacii. Studiile sate asupra vdenlei.. ca poate rlul unei pre-negoci.

nrali. OSA (Or ganiza{ia Statelor Americane) a dezvokat o putemic?i $coala de duri juridice. coooera_ reJ a cap. reTolvirii \au ptevenirii conflictelor. fiecvenl lotosira de OSCE e\le . Exempleie fumizate de tcoala lui Burton $i de $coala Galtun sunt probe elocvenle despre intrarea unor actori noi. Rhodesia-Zimbabwe: Irlanda de Nord. prin care reprezentani de seama ai dreplului inlemali nal au elaborat $i structun juridica de prevenirc si rczolval€ a flictelor. Organizalia Statelor AfricaDe a la fel. zultat din prevederile conferintei de la Helsinki (CSCE. OSCE funcFo_ neazi pe baza unui demers mult mai apropiat de viziunea viitomiui: r. urmlre de princrprile egatirar-ii suverane Si egdlii. Inci inainte de crearca ONU. in domeniul politic . inviolabilitatea froniierelor.co$uri". ultimul nand formula inovatoare.homedanism. intesritatea teri_ loriala.pace $i securirate". CLroperareJ fitnd un lacrof compoffnl al p6cii. Ecuadot-Peru (in care a propus unei zone bi nalionale. Japonia-Rusia. bi $i tradilionale. vjtn!. Principiile ce privesc securitatea sunt: nerecurgerca la fo4a amenintarea cu fo4a. Actele ce elucideazA demersul specific al OSCE sunt D€clara$a (numiti $i decalogul).oci rapidi a unor situalii alarmante Si evitarea riscutui de fizboi (activat de trei ori in tidpul crizei iugoslave) saD indlniri de c. Eliberat de consrangerile oficiale. s_a modifical.ln $i mi)cdri . au existat evotulii intercsante. indeplinirea obligaliilor $i respeatfiea drepttrrilor omului qia libenElilor fu ndamenlale.iile conven. privind principiile ce guveme:rzi sratele membre.rrii in drep_ turi.. conflicte de {asi in Virgi Statele Unilei Cuba: Conflictul Nord-Sudi Isracl-Palestina. Pax Paci fica.Marile Lacuri. Rdzboiul din Golf.locuri pe scena lunii panea L Confiicte r0l rcce. h. 1975).. Sri Laikat Sonalja. Iu goslavia. soci intreaga lume inainle. DacA conflictul conduce la acliune di tivi. Mecanismele de urgenF ale OSCE vizeazd comunicarea $i clarificarea recip. O sintagm. o noutate fali de practicite sistemului internali ral o aduce rcgionalismul. in rri. ea generca_/a securitale conlriu a\umDliei attor organrsme care considerA ce prin securitate (problema domiran!r' xjungem la pace. dar la scult timp s_a adAugat coo_ perarea. pronostic $i lerapie. Dar sr noriunea de. neguvern n'.Jcea e\le lemenul cheje.ilirarii sau caulirii \olu!iilor. Mai este de luat in considerare miezul central al metodei TRANS CEND. OSCE (Organizalia pent{r Securltate $i Cooperate in prcvine din ConfefinJa cu aceleasi teme. Urmeazd do.a DrinclDii lenrrale: reglemenlarea pa$nica a diferendelor si coooeraiea inire strle. As! lei s-a ajuns la crearea faimoaselor trei . cursul lungii ei prcgadri (a fost propLtsa tu 1966 de cere b lie priviti $i asiguratd ca un rezultat al cresterii gradului de coopera_ re.i Mtrsurile de cretterc a increderii $i securitltii (CSBM) in domeniul militar. securiLaria si nea9teptale pentru regimurile din rAsirit. Albani socialist Si a avur o reuniune preg6titoare intre 1972 $i 1975) $i acti. Ultimul a cdpetat o dezvoltare ln direclia drepturilor omului. Columbia. scrie Johan Galtung..Conflictul este o provocarc cu probleme cc strige <ranscende-mil mergi in afari. Kashmirt Corcea. Dupi modelul ei.. Ea este o conferin{i i rulionalizaii qi poaftA toale trisaturile unui areopag pcrmanent.ociale. Maya. neame\tecul in lreburile inleme. Astfel. 1984-1986 fi Viena. ca stimul Dentru revendi_ .lal proeminenF pena la momenlul in can. o fo4A mofice ce mi$ce fiinlele umane. aceasta line de decizia noastrt'.1992). adoptata in solulie). Kurzii. Nepropunandu-$i crcarea unui sistem regional de securitato colecti_ vA cu mijloac€ de impunere a unei sotulii $i furclionand pe baza concensului care impiedic6 luarea de deciTiiconrorersate. schimburi $i vizite mi_ litare au fos! amplificate duptr doud Confetinre consacrate acesrut subiect (Stokholm. Aceasta se impate in doue: economie ti alre domenii. inovatoare. care inseanrnd transformarea conflictului confbrm unei ie$iri din solui. Chinat crestinism-ma. capitol care a avut efecte bascii: Gibrallar Cenla/Mellila. la inceput a fosr conce_ putd pentru Foblemele securit5lii. acesd actori injecteazi stim i !i formule noi uzul diplomaliei hrgite. Japonja-UsA. Conflictul Est-Vest dupn 1996.ecurilat. analizei sale sunt: diagnostic. in anut 1990rundele de negocieri Esfvest duc la un nou acord CSBM $i un tratat CFIE asupra Fo4elor Convenlionale ln Europa $i in acela$i an Adunarea de varf de la Paris creeazA strucrurile noi ale OSCE.100 . conflicte jnter-clasi $i Ceea ce este de retinut in cazul TRANSCEND este interveqi in srbstanla problemei $i elaborarea soluliei. Existi un sistem elaborat pentru Europa largitn (OSCE). 1989. dincolo de contributiile de apropiere a pi4ilof $i de angajare a societilii civile. intr-un alt mod. hindufi-musulmani.lionale ti gdsirea unei folmule inovative: . Mesurile de cre$tere a lncrederii care au cuprins inilial modifi_ ciri timpurii ale rni$carilor de Fupe maj6re.

.nnul" estt unul special. . prin definilie. complementari celei coleclive. vaiori. acesta va putea lua mdsuri nepininitoare.r Uniunea Europeane isi constituie fo4e proprii Este unul din obiec' tivele integrirji sale inir o entitate cu o politici exlema $i cu capacrraLed Je a inrervenr in sirualii connicruale. rai portorii qi operaEunile CSCE de menlinere a pacii) Si reglementarea pa$nicd a diferendelor. Care este perspectiva Europei? Daci OSCE Si_a asumat o sar_.lnce/ nu \-a \Inhr mai pulin tr. punand oamenii si lucreze inpieUr)5. ficand rizboi. geomerricl. mare a fopuldriilor nu a adJ\ atirgeje idcnrirarii lof. ci\ililatrer.rnce.lrerea jranco_gefmanA... unde.in6lale. mediu o ce cuno. Dar se $tie ci un si colectiv isi realizeazd menirea doar cind devjne universal. au ftcul o in (riza iugosla\5 In decl au ftanco-gemala din ianuarie 2003.rnr. aiaturi de incilciri eventuale ale picii din prcprja sa sferd Crearea unei zone de ritate colectivi Dreia lozinca securitrtii colective (unul penlru loli pentru unul). reconc. \rci . Nu numai cA a credt o uniune intie membrii cireia timp de o jumAhte de secol nu a existat nici un caz de pdresrre a cailor pa$nice de . Punerea lui in practica confirma rolul crescand al organismelor guvernanentale regionale in arhitectur4 sislemului intemalional. paftencrilor (limb:. care cuprinde rh nirnprr. rradilii. cumefl. urmi in afara resurselor europene? Se pare ci ru ln primul rand. Dar ca inte_ rcsele divergente sa intre in zona de indiferenli $i s6 fie supuse ui- In al doilea rdnd. la inceput bazata pe cele mal neu(e subiecte. ic]eea de baz?l a inleresLrlui comun. lucru conlrrmat a5rdzi Lle (rrabarerea coridiana. a unor rrl'rc(trre Unice ti a rnnr . furopa dispune de o aurorirare speciala in Inalene de conflicte.a cun_ Nidel?l mai pulin alsacian $i nici un gennan mai pulin german prin xl). altor ldri sau zone vecine. si lrnta ce poate fi incorporati in reteti transferabild.le au. ata (ummernbdi \5 \ub semnul NAIO. iar. st n{a economie. pune dczvoharea suDrccte Sr Inlercsc apanjndnd \ferei rre .^esle aceasta dill tre aceslra d€ neconcepul. Un sistem regional. Aceste subiecie $!nt capabile se formeze un magnet pulemic cate sA adune energi rlc_fr.In cur\ul Je/\ollan. Reventm la niezul lectiei ce o di aceaste reconciliere. credinle. rare este creat.denlil. care in ultilni i stanli ar pulea si creeze sau se refuci un singur sislcm colectiv .toz Jocun pe scena lunii urgenli ale inallilor funclioMri $i in situalii ce rcclami ajLrtoare umanilare. Acest prolect comun la care facem dese referid s-a numit Eu_ (Jpa.a inlamplal a lo\t atlulatea dc la. Un comisar Penfiu minoritilile nationalg actioneazd $i in sennalarea $i prevenirea unor potenliale conflicte ln acest domeniu. ior lole_ u enn d. este men sistemul de secudtate colecdvA al Europei. nici un dl\acian nu \. atotcupdnzitor.sursele umane la un loc.Iiua unei .n rl. N cend toate statele vor fi cuprinse in sistem. Nu mai conla de cinr apanin reritoriije in lid_ 8ru. avand un CentTu d€ prevenire a conflictelor ce funclioneazi la Viena. Ea reprezinte o comudrare de intercse.ale. objceiuri). Este de remarcat ci democratia instaurati in tirile membre ale proiectului $i stratul impofiant al societ5di civile tac posibile jden_ lil.land de comune aJoptdle penrru atinpe_ Oricdrc (r:t rr)r.rorre rin scn. la care ONU a aspirat nereNind sa o realizeze.r fronlrerelorde catre douA populatii. La Helsinki. Este creati o Curte de conciliere Fi arbitraj $i se deschide o noud arie de preocupen sistemauce pentru reclucerea ri\cului unur conllict )r penlru aleda liJnpufie. istorie.. lchonrlrrilii omLrlui. prive$te P le4i sub foma altor regiuni rivale. a obiectivului precumpi_ rilrn $i a iDreractiunii crescute indiferent de identir5tjle cultur. Cele pe care le scoatem in evidenle sunt prevenirea confliclelor si gestionarea crizelor (ce cuprind ancheta. coninand propunenle doui puleri europene pentru construclia Europei.prc nu lipse.riei euro|ene. in 1992. \imic din ceea ce a u|mat Si inleracriunea pe iccr. aflate ia distanla cea mai mare de culturije existe un interes majot comun. daca teza cA regionalismul esle o cale sPre globalism. care nici nu remarci cand le trec. se detaliazd 9i perfeclioneazi hotirAr e de la Paris. cind de securitate cooperanli. dal a si creat und drn cele mai \peclacu_ rrle reconcttten tstorjce.eglementare a tirigiilor. to a relelanlei unei crocnm de inlere\e. Ceea ce . .l in_ lllni tebuia ci lFnsformat intr-un proiect capabii sA absoarbe toat5 arenli4 ener 8ia qj dedicalia celor doud pe4i.onli_ r|l|c.rerc pre.. inJilerenl ce ident'lalicullur.re.r:le mulliple sr concomirenre pe c. Suntem astfel in prezenla unui concept aniculat de securitate cooperativi.lo!j" sunt un grup resrans. Un forum pentru secLrntale pnn coope_.ti inl:fur. Dar merilele misurii nu pot li Degate. neavand mijloacele de constrangerehdispensabile unuj sislem de securitale colectivi.r s-ar pulea adLce.or.le . ca intrd in ecualia unor posibile cazuri litigioase.

6. care pentru modelul matematic. Neacceptarea rolului cova4itor absolut al dialogului in obli_ nerea solutiilor. 8..Demararea $i conrrolul unui proces oricar de indelungat.'$c activA" a cfurigat preeminenta.e un obiectiv. farA nici o contradicfie cu \alorile. 7. in privinla caulelor se accepti multiplicitatea factorilor c zali. Gra a araca probtemele de fb d 5i zona clocotitoare a factorilor cauzali. Pste acceptabila ideea ci {dzboiul se na$te in mintea oame nilor.e$terea $anselor solutiei pa$nice si al carui puncl critlc f. la care ne-am refedt succint in lncheierea capiiolu\ri Conflictele se' coLului XXI. incepand cu . I Metoda proiectului comun Premise teor€tice. economictr.r . negocierilor sau ajre procedee paSnice. difuza $i irculca verbal sau scris convingeri favorabile pacii $i repulsia fali de uzul MEriiNegre. cel pulin. in con. de a predica. pe care o luam drept concluzie la incu$iunea in teoda $i practica conflictelorl 1.) 4. d imaginii fara de realitale. indiferent care ar fi motivalia de fond. Prcmisa increderii in faptul c6 prcblemele generate de con_ flicte po! fi rezolvate fdri uzul fo4ei. Considerarea intereselor ln primul loc al abordArii solutiilor.sunt elementele care pot intreline refleclia $i efoftlrile in privinla etminArii fortpi din recuzita vieFi sociale ln alte pe4i ale lumii. dar este contrazis de inilati ti comportamertul pnn expresra f 2. 3. _ b) iluzia de a rezolva o problemn conflictuald lintind doar planul Inirial al ide'lof ri menlaliLadtor. ci i la formele $i metodele noi p€nru acceplarea van_ ctdlii culturilor $i a conlucrarilor pa$nice.r 3. 9. ci evitarea intrdril lui in starea sa violenttr. eficienla oe a schirnba con!ingeri In mintea omulur $i de lial. cum este negocierea. ralionamente. cum ar fi Balcanii $i Caucazul. Este una din marile mitologii contempoAne. ale . Penrru pa$r pe un 5. Acceptarea metaforei rdzboiului ca maladie tratabili $i curabild. numitA $i a cunoasterii. la cele doui extremitali ale roter. Este acceptati ideea cA obiectivul nu este desfiinJarea conflict. Ideile de baz6 ale demefiului proiectului aomun ar putea fi condensate in urm:roafea schiF. 10.ceeasi s(hema si din alle doua diJectii: prin srudiul insuficrenlelor demersului clasic si al fircercirilor inovatoare ale uldmelor decerii sau pril analiza criticd a situa$lor conJlictuale din diferite zone ale Lmii. c6 au solulii I4 care se poate {unge pe cdile diplomatiei. altfel bine intenlionate. nu sunt decat miisuri ale imponanlei acordale unor obi_ ective ce la randul lor nu fac decat sd lncorporeze realizarea unor interese sau necesitati. Cu ajntor|jl lor putem incerca elaborarea unei scheme qenerale de prevenire si rezolv e a conflictelor' se poale ajunge lq . Convingerea ci uriaga acumulare de cuno$tinte car6 caracte_ rizeazi era noastr6.ientat sp.a/c "i fre ma.Enun!d cA tot in lnintea omuiui lrebuie luptat impotriva ra : boiilui esi€ inse drasiic amendat de urmatoarele considemliir L a putea fi unnirite ftri divagalii $i pentru a teren srgur: Ponind de la realirarea unui conflict violent real sau poten_ a. in care . obieclivul principal este eliminarea violenlei $i neulilizarea influenla astfel atitudinil3 convingeri (predici. Gisirea unei solutii durabile prin angajarea ruturor cdilor $nice disponibile. care la rAndul lor provin drnlr-o a minlii umane.derea probabrlir"l. poate ocupa acest loc. oglindid filosofic in preeminenla senmificantDlui fati de sernli6_ crr. ce l zeaza formarea atitudinilor $i comporlamentului dorit Acest este verificat de intreaga experienli a pedagogiei. culturald etc. Neacordarea locului principal in analize $i solulii a percepliei fate de realitate.iderarea reatiialii ca o con_ struclie subiectivd Si ln predominanta virtualului. in generai irealizabill. e par!i fi avand in centrul lor nesocieriio.urrrc pnn sc. rumeroase. Obicctivele. ontjrctdJ-i vrtent 51 c. 2.. nu se referi doar la aria civilizaliei. qzul forlei line de I atiludine $r un componament. pent simplul fapt cA doar un dialog o. pe{suasiune) este mult mai red se decat calea creini unui cadru de interacliune uman5.ri. ir contrast cu concentrarea soluliei pe eliminarea unei sin cauze (strategici. r . Prevenirea ti rezolvarea confliclelor au drept esentd indep larea recurgerii la fo4i ti mentinerea sau aducerea conflichilui zona tratamentului pa$nic.

a c6ror paticrparc rcalizarea lui sc desfiFoari.ii sorietililor $i populaliilor petitor din conflicr. renume $i autoritate lnteresele r translormi in: oriectite ce caliuzesc politicile entitAJilor in cauzi care pot lLlra lor (precedare de bune oficii. a mass media. ci grade de importanli. istoria .r cste sfera activilililor unane rapid transferabile. pana h punctul depdfirii suportului de care se bucuri acliunile de fo4n 9i denontarea bazei factorilor {iisruprivj. 6. Alegetea proiectului camrr? de madmi atractivitate pentru pifli. uril.ullti c\tprindc descrierea actorilo. ydlorile nu sulrl pnvite in sine (frumos. lntro!fucerea grdd&dLi in procesul negocierilor a factorilor integrativi.4/€/ la conrributiile colarerale ale organjsmelor neguvemamcrltale. Lista factoriLor integ. tradili $i obiceiuri limbi $j istorii specifice. !e4i ioteresali.dclix. zate pe resursele disponibile. indepen{ienr 2. argumcntele fieciruia ir a socieiitii civile.elaliilor lor $i istoria laclelor ii discutiilor legate dc difefend. . Srr"dt€giil€ sunt cdile posibile pentru atjngerea obiectivelor. . urmate de: olc post-conflictuale Si alegerea scenariului cel mai favorabil tilii soluliei ca ghid pentru acliunile viitoare. I0..ti $i apoj incor_ latate in proiecte comun? posibile susceptibile de acord. Prciectul cotn n este proiectul ce urmere$te un obiectiv obiecrivc acceptale de mai mulli parleneri. Proiectul cste ansamblul actiunilor indreptate spre ati sau Lurui obiectiv sau obicctive. separaIu i^tidrc. Listd intereselor d. discutii. penhx evitarea oriciror confruntiri sau diferente din planul valod lor $i credinlelor. exprimata in de demnitaie ii aulo respect. Inceperea (sau continwrea) negocierilor indjfercnL de t)a- fi diferite. lnteresele snnt considerate baza de moti valie a partenerjlor. Impingerea spre periferie a negocierilor asupra contlicleior de tip disttibutir. al ciror enun! esle universal vala 4. C&rrlile sunt sjsteme de credinle si valori.e. 8. Elaborarea de scenarii pentu dezvolarea viitoare a $uslinerea Si combaterea oponentului. dc abordarea uneia din celelalte bil. Satisfacerea altui criteriu esenlial de seleclie constend in llegcrea tenei proiectului din zona ciriliztliei qi nn a cu]turilor. cu intrebarda: in ce masuri situalia internalionah favo. competenla $i aptitudinile susli_ ncfii unei stAri patnice. hrana. jurisdiclie sau organisme inlemalionale) sau a vastei game de contacte ti dialoguri.drori contine transformarea intereselor conrune in oriactre acceptabile pentru ambele per. indiferent dc culturile autorilor utilizatorilof. academice $i de expcnizi. Analiaa ca. lavorabile consideririi $i adoptirii unui proiect comun (ceea ce poate fi numil rr"dci J). economie.izeazi sau nu un acord li ce fel de acord ar fi in spiritul ideilor doDrinante? gi cu inrrebarea: ce factori (persoane. Aplic ea criteriului de seleclie constand in efecrulmaximal lsupra cre$terii /n. su fomi de cuno$linle $i aplicalii. 4. Concepte €sen{iale. '1. ndsuri mobile pe scara priorildlilor. fonduri etc. apt se ofere cel mai larg cadru pentru urmerirea altor proiecte comune in capul listei in bate e siruare.106 Jocuri pe scena lumii patea L Conflicte tol este definit de $ansele egaie ale altemativelor qi de interseclia belor care le descriu traiectodile. care impune respect $i cunoaqtere reciprocA. suficie de stabile pentru adetini mentalitatea unei populalii tj specificui I Cnllrrdli. jndiferent de alte interese 9i obiecti specifice $i transcendand orice diferenla pe planul culturii lor' Patii ac{iunii l. care explici vasta diversitate de culturi lumii. asistate de mediere. de sume nuli sau avand caracteristici de impas in delungat sau deschiderea unor negocieri noi. completate (ic un mecanism conciliator) $i men{iDerea contactclor in orice lo. credibilitatea ameninlirilor $i Sradni de atraclie a utilizdrii fo(€i. conversafi).LrncLi. adeverat). 3. conlradictorii sa comPiet antagoniste. Modelul matematic al realiztuii male a obiectivelor prin strategii adecvate se b^zeazA pe utili (sau valoarea) fiecirui obiecliv qi probabililatea ca o anumitA tcgie sA duci la atingerei liecarui obiecliv in parte. 9.iyeryente Si cotnune li ce inserlmitate au perfix pirli.) $i de imperati supravieluirii care conline $i pistrarea identitSlii. principali s impiicali indirect. Studiu de conrexi. Ele lin in pnmul rand de nevoile vitale ale pulaliilor (resurse.mi (prc.sau proto-negocied. a opjniei publice cii pa$nice sau chiar dialog (arbitraj. guvern sau organisme) pot fi angrenati in favoarea unui acord? 5 .

. doar acorduri ad hoc."i. ca ONU. Oblinerea Erabnicd de avantaje vizibile $i palpabile Pentru pulatiile inleresate este de cea mai mare imporlanld petrtru flx . imbunititirea . predomine toate strategiile de mai sus..in mtloacele unui mecanism adoptat $i aplicat _ in comun sub umbrela unei organizalii $i legislafii universale. echilibrut este schimbat in favoarea tendinlei vi olenle ce se indrcapii spre utilizarea fo4ei. Est6' de menliond ca acesa lucru este posibil in orice fazl a negocieriloi prin discreditarea justificati a rizboiul{ri in lumina distrugerilor inevitabile de bunun $i vieti omene$ti. c) invalarea graduaif a loleranlei fali de credinle ti opinii diferite. in f^za prectiticri. proiectul comun nu se substituie lnsimasu_ rilor de fo4a prevAzute de un sistem general de securitate pentru tcpnma-rea agresiunii. Cu aceste mAsuri preaiabile.108 11. scetu I mii [rur arord: locuri de muncii. in faza soluliet. ecologic $i in cercurile tineretului. ircepand cu lcgocierile. d) extinderea resutilor si prJcricilor democralice 5i in Iinal convergene \pre mjcul rizaur de valon $l plecepte comune valabile pentm intreaga omenire. echilibrul este anulat in favoarea rendinlei pa$F^zele. Opinia ar putea fi definitiv ca$tigatE doar dupi prezentarca proiectului magnet.irea capaci_ Ullii cognitive la scara colecdvi a societdlii. puteri lucrand in concem sau masive mobitiziri ale opiniei blice). In acest caz de gesti a crizei. nice $i aceste strategii pot fi continuate in stadrul matur. Jocuri p.tii negociedlor (apirarea unui inleres unilateral .cu ori' ce pre!' este echivalentul eufemistic al accepttuii utilizarii fo(ei). In f^za postcrizi. sanctionarca ruperii picii esfe mai fermi $r mar categorici p. eco- incercarea cle a redtce polarizarea situaliei (prin menlinerea zonelor de intemct-iune $i interdependenli) ti a iniraNigenlel sau rigidit.oces de lungi duratii de schimbare a mentalitdli/rr. prczen\i. de partea soluliei pa$nice. Ea este udh $i in situafiile de rcconstrucse a perioa_ dclor poslconflictuale. prcmilEtor recompense pentru aspiraiiile de bazi ale socielilii. putem considera cX sunt intrunite clementele xnui p. grad de auloritate etc. in laza crt. incepand cu rclativul echilibru det celor doui fbrme fundamentale (patnic ti prin forli) sansc ale desfi$urbrii unui conflict. b) m6. intervenlia unor autoritili constald in Liniile definitorii ale abordirii proiectului comun se referi atet h prevenirea. l2-Utilizmea factorilor emotiri. Cu cat adeziunea la starca de pace si la meIodele ei devine mai larga Si lilojofia proieclului comun se extinde in comportamentul global. Solulia care se termini in acesi nodel in riabil intr-un proiect ce trebuie realizal cerc si fie compleb€ consolidate prin: a) acoduri juridice $i b) inslitulii i (cel pulin bilaterale) care si-i asigure conlinuitatcaActiritlrtea proiectului nu trebuie si a$teple institulii perfecte. erapa de implementare introduce elemente precum: Instituliondlizarea. Punctul de vedere funclionalist subiiniazi rotul foncliunii.clor de \enit. provizorii $i perftctibile in cursui experi !ej. in mdsuri sI ghideze pa$ii pe orice cale pa$nice ce ar fi folositA. cat $i la solutionarea conflictelor violente. cu o puternice bazi in sectorul pacifisi. a atitudinii ti comportamentului prin: a) deprinderea de a Iucra 0lAturi de oameni de culturi $i identitnti diferite. prevederile strategiei riman valabile drept componenle fornrulei salvatoare ce poate fi impusi sub semnd urgenlei pdotr-o mare mobilizare a factorilor exlerion favorabili (organis internalionale. atribulii. timp ce legaliftii sau structuralistii se intereseazi cu precidere strucluri institulionale.climat favorabil inilialiveloryi inlreprinderilor San. religios. circulatia liberi. in special in balanll opiniei publice.

Hegehoht dnd Diye\iry in 2 I . Joseph. (erls. t3. Ardey.. Cu. Hary Eckstein (ed. patterson. 1951 . B!ll.oh. Scotti Deversk. 1977. Bunon. y:it. London. Thioties et .ies.Pattea L Conllicrc 1ll 15. Ifte 1980_ of Inlemarional Relalions. NY. Modet. Holimo.I ns Caurzs. 1985. Boston.ten Wo. Paris.es and Co"fii.i. Mtuk.{r4 the Neocahs. London. N. Ray: Ranberg. Boulder. Kenneth. Ny' Cffigie Co Rowmd md Littlcfield. P/.. Hedley. Caluna. 1979. 8.8. Manchester Univ_ pre$. J. Millenniun.rin. Jmes. Richdd. Chrisrin4 True. Cap. pavel anl lhterdepen. 3. 1966.. Jolm W-.tru. r 977. libi Eibesr'erdr. Linklater. (ed. Druckrm. a. Ma$. 30. Athdenm. I 966. 32.i Broome. Dosey p.s. Capitotul 1 ti 2 l. Hachetle.al Sr.Ien. Prcss. 7.).rred aJ WorA Modclliig.'rout ehpirctnita.J.1. Deutsch. canflict Repbfts Deparinent of Peac' an'f C 18. Cnbndgc. IDmbDel.1966. ?re Mo. PDlitical Ditunsion of Conflict in MultidiscipLinary Perspettires ah Populati. DemnLrdcJ.n. Academic pres. Mllnrlisciplinary Pe5pectires on PaPulation ah4 trcr.al Ttudiio6 in Intewtiohal Relariors. Joumal 'i( huol oiEonoh. 19.. PalSrave. Ithac4 2001. floben.lependezce. Reus-Smi!. \ummPr.ttoial Inpetutive. S. C. LaffeY. Prcss' 1984 22. 3I. Joumai of Conflict Resolunon. Lorenz.1971. Holsti.). UNESCO.). Int mdtioial Kaufmd. Benett. Univeritv of Nolre Clagelt.n and Cdrfict. 17. Unwin Hyman. Resolutioh: Connibutians ol Reiatioral Senices. Aron.aleJ. Harpcr and Row.'r. IndiaM. NY. Ph. Azar. kndon. 1 Pres 1951 Capilolul4 eol l Renouvin. ia Intetnal Wat Problehs and APPloaches' T\e Ftee 27.N\. Roscnau. /nreridliyr. Liltle.. So t'. N. Prolile Books.ial Issue onsident. ft. t9t4. Otr As/e. ?fte Pnce ol Peace.a/cri. waltz./ise . B. Dvoselre. Fukuyana. Theories ol tntemotiowt Ret tions. Seplembcr 1988. bbetuli\n rhd Wal RethDking the Denocratic Peace D.71? Sdcidi SJJrzft' NY.A Estuh. t. 1971 . v. Burchill. 2001 14.)..'988. md 1'hen Ptew".B. Valae Dlfete". NY.in9. Andrew. .. The Fre€ 10. in Lrerholional WaL Ai Antholosr. Hate& The Sytubolic potitics of Ethnic Wat. Tal@tt. Fdah. 1981.Praeger.ll. Pdis Publ de la Sorbonne 1981 Parsons. 1969.?. Conlt. Colomdo. Tdak. Chart lon. The Diriding Disciplin .. 4. N\ . Philosophi. Francis. J. yt lea. StuarL.1984. Small: Singer. +** Violence n. printer. UPPsala UnjversaY .isco l elM dnd Co . Kohanc. 29. K. 25. SvFcuse NY Svracuse Univ' Press. Macmiltd. Stanley. ndea. Globatitu wrsus Reatisn. Pait ?t Suerre: &eorie des rcloti'ni int'mdtio'@B' 7. Ia . Iacqnt.. Nobe Dame. Kd1.e E\plaihed: 'rhe Sources of ConJtict.i Koeer. NY. 5. D. NY. (lV Qu est4 qee I'autan€ Pdis. l7 ' Pan Capitolul3 12. 2006.1982.D. Ih?. Talcolr. Sylacuse. 1977.ory dhd practice of Intetuational Relatiohs. Mathew. oJ vidlpt. Ralmond. Prs. Ny. Houndmills.rr. Fr. Wallerstein. Hannai. Brown.l nerrldia. ir2. Robe4 Nye. Sotue R4lectio6 oi the Pla oJ Force in P/oces.!e la cultwe. David (e. 24. L Rienner Publishes. Boulder.ts. (ed. The Spe.. 1979. Anetiu at the Cro$tua.?ry. Mas. 1997.. Pdis. Amdlje. ol rntematiotal potr.ertes des izr€dariD. tntematidal Relatiolt Third Debate. Theory.iaz.*. Hdcour1. Cornell Univ. Bosrot. Maghroon. . Piefte.). 19E5. . Barkawi. westview Prc$... 1997Choucri.tad. Peace Aeai6t WaL The Ecobg.'d. *** States ik Am. E. Syrmusc Univ. Konrad. 1972.ess Homesood. Frdch L. B@r. Manchesrer.d 2. laEl Cartrigh!. colorado. 2001 ds. Mervi'r. Addison Westey. 1965_ 20. 15. nlc ?e. Genetul Approaches ro the Causes af Wdf. 21.Alerdt. 6.lt oJ Global lfier. Bibliogralie 16. London. Tre Srate of WaL EsBrs oh thc Th. Blom. Histone de rclaliohs inteDntionaux Hachelte. Viotenca and Ctun.ato sr of pace and \var.cs. 'rheorr Readhg.t 26. 2001. Snith (ed). Pesons. .

A.?.5. 3l (3). United Stares Insliture of peacc. Lenh^m Press. Brown.).os. 1996. MacDonald Pumell.1996 45. i. P-. 1996. Axell. Conftict Reelation and the En'l of thc War. Kumdian Press.R. "/wa4 . IJ Nat Hwtington s Ciritization. rh.arch Odtsset. 59. United Stales Instit eofPeee 1996Diploda.C. Ny .r. Bteakine Cy. Xhudo. 1996. ceorgeMason Univ. 1995. P"wsl Sharins m. tnndon. idolring Deep.Rooted Con'tid: A Handb.. Pruit ded.. 60. Botlde\ weslview Pr€ss. 1969 . Guma.. I. R. West Hanford..' (eds )' Homeward' 65. es et co. Univ. M.. 1987. . Oxiord t n. HancaV.. Moiagewnt oJ Intemdtidal M. Catilict Preyehlior in the South galk4ns. Chdtard. Naturt of AEtession' 37. Hc. H. Sitzet. Washingtot 49_ Miichell.. .. Lynne Rilnner Publishers' 2002 Ho1st.. Inslitule for CoDfllct Resolulion. slitute ofPeace.l.cheL Handbook of Cokflict The Anabtiel Problen-Solvih8 APzrod.o.don. Ripe Jor Resotation: ConJlict and tntenention in A\ia. 1992. Bulion.S.Wallensteen. 1. 163. ts85. lqnuet. 8. Bucurcsd.Irr telations intematiohales de 1 5 a 4os jouts traducere de P 42.i North. Washingron D. Vavrvnen. H. Holsti. Mortville.:r'. TiDothy D. Daniel.Th. Richafi'Theory and Resedtcho' the causes ofwdt' 54. Mircea.2000.C. Mds. 1995. 1990' Cambridge H{vdd s/mre8) .nattte".reFi. ]nlernatioml PoLirical Science Review.t12 .). ft.fust. 41. NeA Middk Lar. Twcntieth Century Furd Pre$..athermm. Rotberg.t 52. Neq Yo.Irhe .. (ed. Models.e in Southeas. lat\don.ace and tdentity. Piene. Colorado. Petes. PeacekeePiaq ond Peace Enforc%at Jdie (ed-): Denm William. t4. M. Pfess. Robert 1. heurijtics for rnposse Re6otui. pres. Schelling.auili. Sociobiolosr: me Ne. Montagu. Zdtman. Sofhic. tgg5. Rubin. P. Walt. Co^lti Prc\Pntr. Capttolul s 57.n Washitrgton D. wilon.. Colard. i994 47. 1999. tf.es and Faiturc. Johar Joreen. "Id ri. -l. Camcti Univ. bng WaIk to arr?dom. Rost. 46.. CT. 1985.. M.e$on.-paris. Lnnats of the A^pss. It? Odsin ofAuidtces. Spector.. Grofius. 1968 James.. Reliew Fern&d tsraDdet Canter. Stepiren.loclti pe scena lunii llY. Journal ofPeace Resealch.. R. Theh iy. Bmett R. Croadrtry.or).).t h ematia&l Mediatioh it1 Ettnic ContL. (ed. Denoctacv ard war: The End o{ an tllution 62. Deqle . 1996. snyd. ik the Balkdrs. w'. Fairfax. 1999Prev' 4E_ Lu l. Oxford Univ' paftea t. 1960 "nc 53. v{isse. V4 1995.2004 7. no 21.trrotegic Analttis and the Ma as'nent oJ Olav Knudsan (ed.F. Printel I 996 in 50. Illnlilr4ol. Ghodi. Mdc Howard: Rolhman. Christopher: Bants . Ny. ?oya\j Cotuplehqsive pea.War. R.rqi:6 &t XX tidck. Suniyat at the Da\|n of the 2/' Cerr. Intemaliowl lYat Small Charles O. Kegtey Jr.. 40. Messmer. Simon x\d Schuster. CdsLopher..' London Meni]lan. Conflicte 3 36. 200.. Resotrikg Third Wottrl Conflict: Cha engesJot a Nep E/a.ns: Retahin| Ihrnctable Nesoti|tions. Schraub (eds. Enslewood. MdhoL of 2000. Nolember 1995. Fftset. dnd Crisis Marusenent London... /1. Alker. cd?... 199J. 69.1907.i Kinber. Hugo.ry. wrsluncron DC BroolrnE\ |71 Prcgres in Wo Pobics A 51. Diplohaq.les ol Violznce: Conflict Prcventid /dm.C.: Toffler.1. M. Sheryl J. Joseph V. Librio. 1975. kine of a3.es. 1993. p^per 10. A./ Cotri. Ed $liindfice. Macmillm. The cow War and Thz New EutoP'' Macmillan. Brcwn. New york.and proLLce oa ktnic Conflict Manaeeheht. LondoD.2005.ljion Jran o u . War ahd Anti. Li1!c. lay (eds t.. Asbl€y. rn? t /rrc London. Thoms.ts Violent Codllcts: A SttateEr Jot D.1 Cokcr.. Ravmon4 Ctregorv A A MlkiPolot Pea'e 66. Prentice Hall./. Mandel4 Nelson.ml? C/ires.) p. 39.r Brody. 55. Henry Hotd. Press. Ten Thousands CLbales. Boulder. Th@n ing Su. poLirique ittauarc Malit"a.William.Jr€r ld Suete! Pais.lrcptLl dzboiului $i dl pdcit. Macmillan. Enot 44. Po.C. Singef D. Preventing Vialryl Confii"r '4 Studl Swedish -Minislry of ForeiSn Affai6.ok. P/erett. 1997 38. Mernillb. Un ed States In. Andr€anr. 17 (4). Gaffnev' Palrick (1. E. Toffler. Methob 'l ^nd Re.t)tlll'rlt Cambridge. The Atublsraeli C@Jlic. 1994 K. 10. Gilles. rhe ctash bt ciyitizatioti and the Ren World Otd. Capitolul6 56. Johannesburg.). 5rj. Michael S-. sisk. Th. Europe. a Sinite Civilization. Raimo. Blackrelt.D.

112

Jocwi "he

De scena

lunii NY
Oxlbrd U
Swedi

I

t3

36. Mon|agu, M.F. Ashley,
Press,1976.

Nature oJ Agressiot.
Vialetu

t4

37. Mortviue. Joseph V. (ed.), Plewtuing Minisq ofForeiSn Affa16, 1997
Enslewood. Prenti@ HaU, 1969

Cnfti.'j A tadv

Walt. Stephen,Ifte O/i8ttr ,/,4!krcer, Itbaca, Coheu Univ. press, t987. Zannan. L Willian, Ripe Jor Resotutiot: Cotlftict atuj Interydtior nl Asia, New York, Oxford Univenjty Prcs, 1985.

38- Pruil, Demi Snyder, Richtd,Theott dnd Resedlch on the

Couses oJ

Ctrpilolul6

39. Wiison. E.O., Sociobiolast: The Neil
Univ.,1975.

Svnthesis Cambridg€ H

in. Alkcr,

H.R.,

t?
Capitolul5

Ferndd Brandel Cdter, 17 (4), 1995. Brown. Sheryl J.i Kinber, M. Sclraub (eds.), Resolrine Third WolM Coiilict: Challengesfor a New t/4, Washington D.C., Unired Srarcs IF

t

Nat Htutingtot s Cirilizatitu, mefl tyftosel, Review

40.

Andreant, Gillesi Meslrlef, Pler/e,

Jdirter

lo Suerre?, Pzns'

f8.
l!9.

$!ute ofPe&e, 1992. Burton, James, X.rdlving Deep Roote.t Con\tict: A Haadbook.Ilahaft
Prers, 1907.
Fraser. T.

Po.,2005. 41. Collard, Daniel, t€r /elations intcmdtioBles de 1945 d hos ioun A. Colin, 1999. 42. Grolius, Htrgo, D.sPt dleptul tdzboiuhli ti aI pd'ii' traducere d€ Hansa V., Bucurelti, Ed. $tiinlifica, 1968. 43. Hmd€rson. Erlot A, D.tucracv and War: The hd oJ an

00 Ghandi, R., Pedce ard Identit!, Paper 10, Institute fof

c., Ifie,{rab-tlaeli CotrlLr, London, Macmjtlan,

1995.

ConflicL

lll.

Resolution, ceorge Mason Univ., Falfax, Va, 1995.

44.

Boutder. Colorado, Lynne Ricnner Publishers' 2002. Holst, Johan Jorgen. SrnteSic Analvsis Md the Manasen'nt of P

Olar lftldsen GA\. The coA Wat ond The
Macmillan, 1996.

Ner') Eurcpe'

Mi!.ea Tei Thousan^ C turcs, Sinite Ci)iLization, lntemational Political Science Review, no 21, 1.2000. Walk ,o areed,n, Johaonesbury, MacDonald 163. Mddela Nelson,
62. Malitza,

Huntinglon, Samuel, Tts Clart of Civiti.dtio, and the Retuaking vr'o.ld o/ddl, NY, Sinon dd Schuster, 1996.

ol

,

a

lr"s

R; Notth,R,Th. MotuSenent of lttewtio'at 45. in Intematio8l waf, Small M., Singer D.' (eds.), Hom€ward'
Holrtl, O.; Brody,
Prcss. 1985.

64

65. Ross, Mec HowmdRothnn, Jay (eds.), 7'heort and phctice on Ethnic Conflict ManaSeneht, Theorizing Succes ant Failurc, Lofia4

Pumell, 1995. Percs,S.. Th. New Middls Eara NY, Hefty Hold, 1993.

Macmilld,

1999.

46. Kegley Jr., Charles W.r Raymond, Gre8ory A., A MuhiPol4r Peace
hndon, Memillan. 1994. 47- Leatherman. Jdic (ed)i
Vavrvnen, Raimo, Brcakine

66. Rubin, B6merr R. (ed.), Towatd Conpreheksiye peace in So h.ast Eunp., Contlict Prcwntion ih the South Batk!6, New yo*. Twenrieth
Cenury Fund Press, 1996. Sisk. Timothy D.. Powet Shatnry 4rt1 InLtmational Merliation in Ehtu Crnll.br WalhiDSron D.C., Unired Slares tnsrilutc ofpeace. 1996. ('ll. Spector, B., Cputirid, hewistits fot lry)asse Resotwio'ts: Retanins tnlractable Negotiatiors, Annals ofrhe AAPSS, November 1995. {'!. r'orrrer, A.; Toffler, H., Wat and Atti WaL Suniwt dt rhe Da*tt oI 1? -2l" CeM'D. London, Litile, Brcwn, 1993. '/0 varisse, M., .Ia reconciLiation frahco-all.nun.te", potitique attun!,tc

Denffs willian; Gaffnev. Parick Cr.kj oJ Violence: ConJlicl Prcvenih

i?

48.

r"ttaine C,xes,'Nesrtlanford, cT, Kumdian P€ss 1999 Lund, Michel S., P/z'entingviolent ConJllcts: A SttuleSjJor
Diplona.y, Washingtot D.C., United Stabs INtitute of Peace' 1996

49. Mitchell, Christopher: Banks'Michel Handbook of Conflict Ree The AnaLrti.al Prcblen'Solin8 4p2l@.t, London, Prinler' 1996' 50. Rotbere, Roben 1.. Ped.ekePing ana Peace EnJotLzhert d

Methods oJ Cotfiict Prev,nIiot, Washington D-C . Brookings In 200051. Siale\ !.D., Modeb, Methods aad PtoSress i4 Wo d Politics A R";rcn Od)'$e', Boulder, W4tview Pres, I 990 52. Thomas, Schelling. Tre Stnteev oJ Conflict Canrbridge HNard
Pr€ss,

l?l

Xhudo, cMman, DiploMcr
London, Macmilld. 1996.

ud

crisis MaMeement

i"

the Battans,

53.

Wallensleeo, P.; Axell,

K,Conflict Resol ion and tlle End ofthe Relearch,3l (3) 194 war, Joumil ofPe&e

Mds.,

1960.

/2
I

I

Chautdd, Sophie, Ctr?r,Ls d.anflits tlu xX siacte.pads, Libno,200.1.
Coker. CnsLophc.,

fi",,'rr'",/W,r,

LondoD, Btackweti, 200,1.

4
74. Crocker,
Chester

Jocun pe suna

l

mii

partea L Conflrcte

A.: HaDpson, Fen Osler; All, Pamcla (eds.). M Global Chaos: Sotrces oI atul Responses to Inteftatiohdl Conlict,
hington D.C., United States Instilule ofPeace, 1996.

t4.

Rle.ne. PublisheN, 2001.

Hanpson. Fen Oslerr Malone, David M., f/oh Reactiotl t CoiJticl Ptddtiah: Ot'pttunitia jor the UN S!st.n. Boutder. Colohdo, Linnc

75. Donald, C.F. Danieli Hayes. Bt^d C., Belond Tnditlawl London, Mrcnillm, 1994. 76. Dykc, Nancy 8.. Conf,.t Prewntiat StrateEies to Sustain Peac. in Posr Col.! War Wo .l, Report of the Aspen Institute Coniercncc, Ju
30-August 3.

')5. Johnfon,

D. H.N., 1tr,,/z ationat Albitation Dack in Far,,,?, trndon, The Year Bookol World Affai.s, 1980. r)6. Malila, M. (coord.), M.Lanisne .tz tcgtehentare pa;nicd a .liJcren.tetot

d,re

rrdk, Ed. Politict BucDrerti, 1982.

77.

Enzenberger, H.N..4rrsuchen auJ den am Main, 1993. Pans, Larousse, 2005.

Burg.tkri.s, Snhtknp,

')7

Northedge. F.S.r Donctd. M_D. Int

r)8 Omn, Young, 7r. lrkme.liaties, 7t1in! paxies in Intenatianat Cri:js,
Princeton,I967.

PJljricrl A,|cLr\. to

't.

n4trrnt

Dispugs.

t

n.ton, The

78- G€r€, Frangois, Za rrarelle g.opolitique. Guews et paix a4otrd

79.

G€r6, Fmnlois, Parrqlai les euetes? Un sia.Le de gaopolitique,

Lmusse, 2003.

80. tleisbourg. Frdncis.

tz

bascLLenent

du no e, Ptis.

99. Patchen, Ma4in. Rz'olring Disputes Betueen Natiohs: Caercian ar Con.illart ,l Durham, N.C., Duke Univcsity pre$, 1998. I (I). Stein, J. (cd.), Germs r, /!e raDte. Baltimore. .tohns Hopklns Univ_ press,
1980.

Poliri

intomationale. Auromne, 2001.

l0r.zdLnd. William t.;

Rasmusscn,

81. l€sboune, Jrcques er al.,

lzs

perspectires eeopolitiques apras

hftrnation4l Canllict: Metha^ md Z?.tni4!er, Wa5lingron
Uniled States lnstirute ofpcace, 1997.

J.

tr{is

(eds.). peacenakins

n1

D.C..

anentuts d. s.ptcnbre, Ptos, Futuribles, N269, nov- 2001. FoteiEn May/June, 2001. 83. Peck, Daniel, ftc Wal Machine. The Rdtianalizdtia$ of Sldughter in Mad€l, Asa New Haven, Yale U.iv. Pres, 1993. 84 Ross, M., The culture of Conllitt: Interyrctations and hxerests Cahpatuti,e Perspectiw. Ncw Haven. Yale Unive.sity Press. 1993. 85. Segbergs, Klaus; Imbusch, KcNlin (cds.), The Globali...ttion af Erdp?, MiiNten, Lit Verlag, 2000. 86. Watts. 8.D., Cldrs?etzian Frittiot ot.l Futule War, Washington D Institule for National Srrategic Studies, 1996. 87. Weinbe'ler. C.i Schweirr\ P.. Umdtorul fi.boi nadial Bucureqti.

82. Michrcl, Klare. The Ne|9 Geoslaphr oJ C.tttic1,

r02 Bluwens, We er; Reychle., Luc (eris.), London, Brasey s, 1994.

rn,4r,l

conflid pterehLion,

l0:l Bo$e. Michaelj Doschct, Thomas, uN peaceke.ping: A Dacunentdry
10,{.

/,r/d!cr;dr, The Hagnc:Ktuwer Law Inlomationxl. 1999. C.hiil, Kevir M. (ed.), Pr.ventiw DiplohaLr: StoppinE .Wdrs
Trel S,a/r, New Yo.k,
U.S. Role Basic Books, I 996.

h..fote

roJ.Crocter, Clreste. A.j Smock, David R.,

Antet,1997.

At.a, Catrlict Ra\otution: The in Pacenakrry, Washingron D.C., United SBrcs InsriLurc of

Capilolol

I

Mfi\$. Buildhg Confi.lerce, Resolving Co'ilicts, Lumpur, InsLiiutc ofStralesic and IntenaLional SLudies (lsiS), I989. 89. Bcdiaoui, Mollammcd. l? raelenent pacliqle des djffarends aJricai Pdis, AFDJ XVIil, 1972.
88. Aleapapa.

Louhei John, McDan?Jd. I,trki-rrc.k DipLonacr: A Srstems Apptoachlo Peoce, \Nest H^nford. CT, Kumadan pres, 1996. l07.Drucknann, D^niel. Eounda,)^ Rote Con|titt: Negotiatjors as a Dial
108

106 DiaDond,

nerp,,riyen4s. JCR, Dec 1977. GrltuDg, Johan, peace b! pedLcltl
Lurc, 1996.

Mcl,!, peace aDd Conitict Devclopme.r and CivjUzadon, Oslo, InLemational peace Rcsedch rrsli

90.

9l

92

Caflish, Lucius. a'drc,bde Iatuitrage intefttatiqr?. AIDI,1979. Cor,.l P.. In .onci liatiotr ,tz,rdlio,?lc, Pdis, Pedone.l968. Flory,M , Negociatjan ou digdg.nrnt ai AlEnri.. Arm thnlais dtlit

109

r'.,.eftt penuasjan: Coercive DipLomaq as an Allennt e 10 Wal, Washirgton D,C., Unired Srates Institure of peace,
199t.

(lcorye. Alcxande. L.,

rcm.,I961. 93. Cregory, Martyn, Rho.lesia:
Today..ldn . 1980.

lronl Lusdkt

b khrdst.t. Tlt

W

rl0.Hopnann, T., f,o Para.lit,6 aJ Ne|otiatiart: Bargoinnry ontl ptohleh Solvihg ln Flexibk htenotianal N.Botiations and tvtutizli,h, Anrats of
Lhc

AAPSs. Novembcr 1990

116
111.

Jocuri pe scena lutnii
Rupesinshe, Kumr (cd.). Maitin s Pres, 1995.

c,n i.r

TrunsJou@tun, Ncw Yotk.

Capitolul

l0

PARTEA A

II.A

UN, UN, NY, 1998 A.i MaliG M., Cata ONU, BNuretti, Ed. Politica, 1970: v I l4.Bunon, Jarnes. Corlitt: Resolution a't.l Prerention, 51. Madin s
113. Bolinrin6anu,

)12.Bast I'atts abont tli.

NEGOCIERI
N€gocierilc

NY, 1990. .r '' :, Abra'ni Antoni4 Hmdler Chayes (eds.). Prerehtint Conllicl the Past-Comnist WdrLl: Mobilizitg lhtemationat and OrSari?zrirnr Washinglon D.C., Thc Brookjngs Instituton. 1996. lt 6. ConJlict Preyention itr the Black Sea Alea, Prc.eedings of wortshop
I ls.Chayes,

ihe Black Sca Udvcsily Foundation, Romanian Joumnl of

^... ( lastllcarca negoctcrrtnr
Modele ale negocierilor bilaterale

Afans lV (l). 1998. 1l7.iiisher, Ronald J.,1ntura.ri,e Conlid RerolLd,u, Sy.acuse Univ. /. ll8.Galtung, Johdr
\99 Jacobsen.

T'anr.crzl, Pluto Prc$,
I 19.Coodrich. Leland.

U,,tr€d /Va,,,,r, NY, Thomas CroweuCo.,1959. 120.Kuroda, Michiloi Rupesinghe, Kunar (eds.), tdlb Waml,8 Rdrldlrn, New York, St. Manin s Prcss, 1992.

ft,

t

Cdl C., ,!eal.l"tr8 Jot

Peace.

rh.

Roa.t

ndon,2000.

Modcle ale negocicrilor multitaterale

arl

Ncgocieri multilateralet un studiu comparativ
ScoalIr

121.Multilatelalisn antl the UN. UN, NY, Journal of Development
no- 17. 1987.

P

I22.Peck. Connie. The Uhne.l Natiohs as a DisDute Seule'nent InprorinB Methanisns fot the Prcwntion anl Revnuio, aJ C
The Hague:Kluwer Law Internation.l. 1996.

inovativi

l2{.Symonk,c:.
1998.

luJw.

Ro teld. Dan

Prcrention: Sipti-UNESCO

el Ad"r. Ppa.'. S,.uriD "nt1 Hardrrot, New York. Oxfod Univ.

Calea 2 $i calca 3

l24.van walravcn. K. Lar\ wam'nq and ..nlli. t rrc'"nt ^n. and Potsibilities, i^ SJ'hposiutu on Ea/b Wamins and
Prev€zd,n, The Hague, 1998.

Terfii
Modele conceptuale

Cultulile Stiluri dc negocieri. gcoli diplomntice
Ncgociatorii

Capitotul I Negocierile .i..*:x. mu. ffi ?1:3fl.f il". ..r:iiTfl "".:::*y*:."l:ffi g#":T!::tffii:?.ffi cear sau.llY.".lli. ffi#in" ffirl:Tll#ffiy . *.i.#fi .H?""".il.'". nesof ierea . r({ unrt erate In\ocind arnenjnqrrea jecurgerii :I .-. h to ri )r bzuin_ . de cafea. i"j rf.jfTidfilii lii:"i[:#ilil ".j o.:ff fiffi:ll.{ i{:::.iiilli:f {'r.t'" fi j::Jf l..ei.#:':.Jjs".?."..f ff t[T il".'dilu** m* lrr:::y.e.!.+*"f''.i.i.tffi iltp.i:i:i"i:ff ":.ffi iiii :il"J:fl i :i.jff r. :f ffi#ffititf .Tff il''.iiil}:ff lT:1"'i:3i:1i:l:rff 3.i"l'iri... pentru a inlelel ::..r?.-nort"*'"*.ii.ffH* *{F::.TH:.:##+1:?'i.fJi . T:[..:i. jna.''-"+tl-ulg..j::T.i"ffi .? in!ruc.ra o cea$c.i' :"ffi flt:i:ffilix ll::"1' *.

si.Negoclerlte: arttr. 1966)._.tiintifice.. 1964).1 in eomunl - rciimrrrilol sau a inlereselor comune 9r \ 1 ' . \prc deo\ebire de i\lorie. in contrast cu negocierea co- Mttona.nte runt ptocese con4l!!lveJ!!.'o a . EIa impoflant ca din masa una5a-oe expenenle sa fie degajate acele Hs5ruri cafe au condus la reu$rla $r carf.iotosie a nesocieritor.l .iinder1t iuridice sau atuitrule.i.t \dunei dilpute sau situalii internalionale pti miiloacc paSni..orul id at aj tnS' . I 97 I .ilr{cdier?.dtt? doud sau mai muhe pdrli ce arcepra:d wnarpas. tehnictr sau . .agrearc 1?70 ei T:nnenii coniicte qi l. an"gapmeni pe cate rudtcnfi. negocierile au intrat in sfera sta_ telor.opul de a prcnoua o arunih i I plegere. matice (Mnresca.U uno. cu o fereasra spre aplica_ rea koner Jqaqrilo}. )!oc t?.l\ pul atingerii unui acord nu scapi de teDIalia de a menliona c flictul..ra en ob(enabit purejn spune ca net. de$i purtdtorii de cuvant ai tco realiste vor sublinia ln contlnnarc metodele trad."oces in caft Prcpunl l\r'lintp \u'| pre pnntp n . Din sectorul privat comercial. ceea ce ne indepifteazd de la cierea ca expresie a unei situalii normale..i/Smot" in ioa.\ ''i ' 'tg .'.='niiu-. Duir6 alt autor. Lrre lct\ondle ale unor nrmenr. rara oe acesle detrn4ii.cerceliirii $liinifice.]i r.'a merciali care presupune un minim de egalitate.1. nu cu orice ospule. o soc. 'nrtircolul 23]u Nariunilor Unilc-"io-t enJrt: Pdiilr ia .t".. orientaa {rrc .drete maritor nego.tilnftr? Ca orice fenomen so_ clar-supxl. recunoarrere care este lme_ orar otmrnuata pnn legElura exclusiva cu dispurele.. .. . perioada .. mu!A accenlul pe ac_ l':l[1g!g3+ecci"dor ii-ifiii-il 9: rxrrr. Nxmeroase $tiillle le_au abofijat din punctul loide lr-dcre.. re/ut.-T9-:. )a rellnem penlru moment imponanla acordata negocieriior ca pnm mlloc la care pol recurge starele.!--!Lrlnnt( al inlluenlale Aceste defiDjlii sunt influenlate de pedoada ce a Ace\re defiurtr urde neqocipnlp fe'rrer. pacea. lalenr. sa caut? o soturie nrdttd t i( p obi. rrcumrlanle exrerio$e ri mediul polilrc. uz de rnrtrumentul marematic )j de experien{a economica. -^^ comun in cond4iile prcaenlci inferese conllictuale (Ikle. Uansformale in reguli. toatp. Erist:i lucr_ari de isiorie a nego_ ocntor p..c.l !y1fla: )e7s). ndsurd sd pund in primeidie menli er.. resrange o sfera Isrga ln care ele filureazb.asupru realizdrii .9". care pnD rnlurrin. afbi tftjj.tIp9"T.t2a Jocun pe scena lanti distorsionat al inegalitilii dintre pe4i.iliohale ale dipl maliei care au o importanld tald pentru o naliune care 6i moveazA cu succes $i ih mod pafnic intere sek (Morgenthau....res -^^.._.. sco. $i p€ntni a ldsa spafiu fenomenelor pagnice ll:t]11 8re compeulel. desigur. . ct cu (iem mai restr6nsa a drsputelor care $i amenlnl..ocierite (Lr domeniu inrerdisciptinar intr6 in sferi cercetarii 5tiinlifG.\9. nu mai apar.-_.A imprcund realizarca in mod oprim sie[ a unor chct. pentru a nu.a pdLii ti securitdlii int rrur< aceste cbordtrri dovedesc caftcrerut inrerdisciplinar al dome_ qi can rnn(a nu ez.le forDrale )i c0re ta. 10 utt a o .. precum tl exr unui interes polenlial comun.ir".-.. fiind atnbuite unei profesiuni distincte (ti aceasta foarte ve_ che) a diplomaliei. alte pentru negocieri.lt inainrcrl. {t1cni?rc. care propusese inEe dmp model. .. ca mod. ((rNe JLXatc an cadrut unei solutii erDlk $ e. 1969) Ilu sufi plasate pentru a1li autori mod ln inima activit6lii diplomatice. gocesul negocierii I inspirar srudii p anatze bazate pc merode . . rationaje convotbrn patnrce de . cienror In v tor. Iur socrotogu (omunicdni ti a dialogului.c.?rtu_rn€rndologia proprie.de drI rrrorja diplomatreisi a relaliilor inrcmalionalel o llsrhorogte a negocierilor care..r.tl l: jl'1 pdde. O definilie considera negocierea drept procesul de abotdare .n eudei.u t.t. am propus o definiie mai cupriryitoare: neSocre. sukapirot netipsir :l]:].. Observem in aceasti definitie legetura direcfi a negocierilor disDutele sau situatiile de crizi.a. nui itl.k))n obliBg. Chiar 9i cei au inleles importanla Negocierile ca ma ifertare tipicd $i esenld insdsi a metodei di. sd rpcured ta a7entiite :au ar unlurite rigionati sau to 41te mutoace polntce Ia aleqerca lor tcartaoNu)..-.(le illspirade economice.e. . ar pulea mAri eficien!a nego. aplanarc sau reglementare a sitaaliei dintrc pdrlile int resate lLall. unde sti in servjciul i reselor comune neameninlate de litigii sau crize. negocierile sunt rm p.

Ncgocierile sunt nica dc bazi a elaborlrii de solulii la mailc prob]eme g ajungand sA se diferenliezc dupi nalura temei abordate: negocl dc dezarmar( saL limilarc a inrnnjrilor. PriDcipalul merir al modelelor matematice este de :r dtulr rarjonJrnenrul ri Je r Je/valui aspe. dc .oril b. negocieri liii '.e prin rezulratele . cu lrA\alun propdi.nr_un.t22 irvenlivjtatea JrLutipc scetu Iunii 1or fac ca o negociefe bund car t23 nego_cierile.ate marerrrariee-iiFre?inlerriirli.t' c'ir-d. rnarrrrr dc d intra.d d? iopctt)tLidtn. de. au reu$rt sa opreasca cursul evenirnentelor la pragul unei catastrof.au ptctde. on(\iunii jucaloritol 9i a echilibruiui. negocieri de mediu problemele globale: hrani. u Ut.b.?r'/.nlre irrme S.ia reusit st minimizeze pjerderile lirii sale invinse $i cliar sb i adu \ renr din Ezilarea intre camcterul precis si clar al negocierilor privite urghiul $tiinlei $i conponenta inefabila ti sfidatoare fale de ale artei nu este proprie doar negocieriior. Detj cu ridicini mai vechi (Congresul de Viena).rreftle.i/4r.rc pi .rst!eilLrft..n. 'Djn teoria jocurilor s a desprins o mcbdA mai Dulin fomrali z-li. denoti 11 r r li ccologie. mar pJtinri conc'uLtenrA.cne.r uner . s!u vrelrr de lus]-d '-re -l .u -acler mulljhtcrdi. a .coTqucn e-r clrdi-ii. suu ie\endic:r srlanale care aU in. penocds grevetor nume_ vastb ljteraturd.r . incercarile $i e$ecuriie.ra 5a upoleon. A doua jumitale :r secolului trecut $i mai ales ulrimul deccniu sunt canderizate . in rnod prrr.e ru(En de il I I I I I l I a schimb:rii in roare domeniile..lfi (J r/Ll fonci f/lrrrl Li r.1eciul ue rn.l. cde unnareau .ului $i innullirea activitad.\.r etrho.' ?' r'i.n'lnf ri oeanelor 'k.nolte.r!/lq.".lc uneon J\cun\e inlJi_ lrer \au tLrdcc. o :rmulru prin c}. si semene mar mult cu produs labrjcat dupi rcguii precise N tablou reu$it decat cu un ciefile Congre._ re\r economrc... in carc nego\ irro|ii. ijnbunalateasca tacrica ne8ocr urilor 5i obrinere.te o accelerare sti progre.' !S! ' prnencn yd -a. Organizalia Nali Lor Unite dupd sfar$ilul celui de al doilea). Ru dele CATT . Crerra Je@n .i. Dezvolrarea specaaculoasi a comert. legaj$nn Iir JLrsc.:.uri r'li.rmri bl'.ciar.!JlrillJ-ri.alrele._ I'. Complexitatea realizirile ior sunr ilustnte de cazur negocielu!-9ai! i!-qqgjl circa 140 de staic timpdg Ll_g']1_eS!1ru adoptarea unur regnn F. La rideciDa schirnbnrii Elemente noi li de perspectivi. sulanati erau .. Existd numeroase d nij in care expenenla. nricsordL f rud u l-d.tir. ituf cu mdi !:.or..tfconomic rnlrc cumpanii Si sindrclre.il nego.i :\LlosL. ierea reati.r '.--!l ncaocriroril"r.ului de la l8t. cand alteLnarrv jL'lurile ftrorilor re/tl J.. Nu jpuse. rirrur@@fffiiro.e_ Drrc oe negolrente gu\ernamenlale din planul i tcnralronal. habitat etc. ( I llcut u/ de teona jocurjlor cu doi Dddcren-. ia. De aceen. de$i .rsrrga .lora rec egljl hg I lgf*Lle.c. dar menline o vul degaiddi unor norme praclice care mAresc eficienla lor' Alenlja dattr negocierilor in secolul nostm este reflecnti pcntru feducerea raritetor si tiberatizarea comerrutuiiniii-ii6n.ln-ioiifiEit neg.j \.( omedul ltber esle diplomada lut Dumne/eu. (rl 'i .on N.conccple ca Ja!_!ErJ!a!i_&!h (n care ambrr pur c.rii iLrelrte.lnct 'jr_ b! .c|lrn!.l a-fo u". iu|lal i{l-rriiTiri eluhora in lra dc ongrn< rn rru'!runi dcrari .ot rli J at. . Sub egrda OtC {care u Intocuit CATT. ". J.untor€inuoiLr. plu al ace\lui domenju. .rui./\_ok si er.49.rzboaiel\ ce fah paz-f3!9. ' e i dc poliri(r . Nu esle ala cale sigurA de a uni lumea in legAturile pecii"? . intuilia Si imaginarir celor in cauzi au ca rezultat tehnici fi procede€ carc conlin potdva rezultalele cercetAii $i reflecliei teorclicc. dar au ajuns si ocuPe pn palul loc dupi crearea organismetor intemalionale mari (Liga Nar uDilor dupn sfir$irul primului razboi mondial.l de apti(r. negocicn pri\ ind tarea economici.l €. populalie. ii atliE. in ciuda consfangerilor la care au rosr supuse.''.e Richrrd Cobdepra ryrlqa rd:r/: . precum $i \ lie $i lalent personal dezvoltaie in activitatea practici Ar fi precaut a se plasa negocierile in aceasli lumind a unei tehnici renunli la ambilia rigorii unej teorii $tiinlifice.i.ulurrr accepHbite penlru ambete pa4i Spre deo. cdre cL a./. e{penrzr. re"ria jo. aceer a jocuritor de simutare.tpt. -.:ojhl.tu ina!!11:!3! Teof ia jucu.jn_ cepe in toqq miteni.le Rr/qo'.Cepri_W b. negocierile multilaterale angajand mai mulli palleneri tu sera umbrite de negocierile bilaterale.. economrce lrrn\nrrionale au du\ roj h prutrterarea negocierilor cconomrce ti comerciale.irea l. lr 'ld15rrul I./borr'l nu''lear uzul annelor de dislrugerc masn.. "oalra \u^r'd a rmpinpenilsggrs!]-qu-pLaluLallua tir.ii a fosr Inrrxnlarea jn foase de p"19994r.svUqtu acE4ljjl rioadi de joc pq In{giD9-n pr.ercrrri pretirnirarc.e ireparabile.!U. ncgocrejile ..ii modchre.!1. u lurtr otennd nulruni trle in fo ndrea a raDleior.ip.

ularib namenilor ji seri icrrlgr' Cer Inrr a!rnrrri e!c Unirrner ropeana.soiiate prin capital iau acorduri cu trme din \u numri megaproce.! sul ttiinlei manifeslat in sporirca firi precedenr a rrln.re:.rle er rf r! iiin. apariLir conceplului de regim d inaugurar Lrn nou cdmp. r Gnl-ulir e-st p. da nd u. de gesdune sau guvemanii. dac6 ne referim la Grecia tici sau Ilalia medievala.i. MWECOSUR ii allele) cu grade de i tegrare diferire. o rura (etcerdnror 0e retdl Intemal'onale care Ie de.t. devenite state sau regiuni autonome.iiji i p. Mai mulr decit atat: fieca din aceste cndteli iqi asigu|a coerenla prio transformarea negoci rilor in mctoda permanentd. phn . Nici un regionalizart @Ap. put. bunurilor $i persoanelor. modilicJnd comperenrele crxl hc "ni.le dc . slLc deoseblc 0c inregrilrea regrolr.Uinchit. inclusiv a celor pe care giunile le pislreazi in raport cu exteriorul. no".6J"fr s.. cu fncltuni si obslacole numeroase.-"i. Majoritatea conrpaiiilor transnalionale lird si devira e. Spector $i Zartmann leagi rcgimurile Inseprrabil de negocrerile pnn care ele sunl initia..-. derularea noua categorie a regimurilor.u?ra negocien". pe hngd reguli $i regle.iea de cenr re. de deci. ne de diplomatii statelor sau ai cetiilor.trred Lle Dace.'#i:-:: mentare. Acest experiment istoric. dc ( /rDlrdand rcsiunito.dg !!qr9 isi propun M-i in lume.4 :\ 3 ale proiecte inri in _/ _ . . pentru fluxurile i mafiei. ci u rneroda conrin-iiETe-i-iiiitjiEfiii!6ilFE-no ilor regr intrri inremzjfi dn5lF:i:re-"--in-noierCin-EldFa-TEareronsr iru. ca mirirea inegalitelii Si pierderea coeziunii sociale. i"-iCio.rasner da o defi.uperior)e pr"rJuc.le perfeclare c melodelur negocierilor.t. mani_ numeroase abuzuri ti avand consecinte negative pe plan so'est:ind oial. iait d"dTatroiniiiiiisistem juridic complicat pentm i rea a l5 state.124 Jocuri pe scena lunii Pa ca a Il a.oneLelon9mie lrnanle drr )r perlru .oppt in. cvasi-institulionalizata Toate nile UE sunl reuniuni de negocieri Pesle procesul integririi regionale se aflE cel al globali ilustrat de irelevanla orictrei fronlicre.'t t v:. dar $i pe langn reguli.gqp4-!Lr-eero!al9. cat $i la un nivel inferior. Nu poate fi uital nlci rolul diplomaliei negociedlor putate de gisqdc-i in relaliile cu puterea seculari prezenl insi asistim 1a apqtpqg:lglagjgli noi. * lo/. 5.r'rrrrrrri d< rcgl ^ 'rn . ele angajeazi acliunile perllor de a se sirua tn interiorul lor.ii. Timp dc secole. . inrent'ticrrea. in circuirul inremadonal. in rapot cu slatul-naiune clasic. finanlelor. cu perspecliva de a rcuni aproape 30 in deceniu..ul tehlnlociilor din care sc de\pdnd prrl d namismul lor .. pre:r u pJfle drn Jribuli'le slalelor ri )ir crscf enlilililrln\n nrle In speci!l nenlru .dc (orllrcre. pu'e in mi$care Si mai ajes inlrelinute: . f. cine poare negi rmpor- aprinse intr_un sistem Lle comperirivitale ridrca!6. Toate acestea imptce neqocieri. Asrfel.l . rrd o urTeala lunddmentali pentru . Ele ru sunt numai 6iddTe a in.rn. cre. r.srorice \c i:tstrjLLq:.49r. organisme intemalionale.chid perspfcdve 1" connmrc rnremationat. -t nirie rcgimului. In 2003.ele .e.e i fr pul.:*!. ASEAN. d"ua prc!c.piir-iG-ilEiiiii?T-coi6i.'ociefi.raLieiriromuI'. ca d.\ Tratate. acelti factori au inlluenlel procesul negocr mdrindu-i slera de aplicalii.in e. ln viata jntemalonal6? procqsul crescend al privatizirii nu face decar si mareascn numbrul?e aii6'frTi sistemului auzarx Iace decat sa mareasca numarul de actori ai atara granitelor.ica ti administradvA._) . fleclrei asuDlr oroblematicir nondiale 5l crealea uner noi 'oltd te! pe lema salvErii rc\urselor taturale $i ocrotirii mediului sau indirecl. consacrat pin moneda uni este secondat de aparilia asoclaliilor zonale (America de zona Pacificului.iirulrr. dar cu rczultatul aPariliei unor noi cntitnli ale c relalii dcpind de negocieri continue. atft la un nivel perior..oapc I q() de.'u o \prr.. o'a5ero'. (4n n'velul infenol)aproape roure \talele efecluea/a descentrali_ pas al globalizarii nu se face fira negocieri \il" tanla unor oraF ca Singapore sau Hong Kong. pane la punctul in care eje in[A in nume proDriu.:!:#s. jn tq8l.ie h cqre expectaliite actoritor con|erg tntr-o arie datd.ne IIlnd companiile semntficalive din uiiiGfri 'iiCie *i n^r.llr I'rc b.| . Iomare. ddicandu-i importanla Si inze cu proceduri li tehnici noi Si incepem prin mirirea numiruluij i1e au fost practjcate cu nale.lnrucir regimu_ rile presupun functionarea unor activitdli. 'JU prin ."::'*{i.. arbitmj Si coordonare.e pulemrce: globili/arca si f-rrclenLa. mentiri. a tranzacliilor ti ducfiei." Iata negocierile tntr o noud posruri. Ncgoc@ri 125 .

-------

l

Pateaa

-a. Negocieti

127

Capitolul 2 Clasificarea negocierilor
Din definilie reT.ulti o apafenenli a negocierii la familia
melor comunicfuii. Dar ea este o expresie spgciald a c canclenzati printr-un grad crescut de explicitare 9i de orj clari spre un obiectiv constand in realizarea unui acord. Existi literatura contemporani o exaltare a diaiogului ca remediu la ori neajuns ce trebuie remediat. Dar dialogul nu este decit o necesari. dar nu si suficiente. Exish chiar rn comportament tacit Dirrilnr, crre iodcr IolLl urer negocie!--li*.-ca dialogul .i ribS
Esre ceea Le;m puter nurr' (6ion.so' ie'ca)-c?n';1ryg!5r udn.T'ta \emnalul uner Dunrvollle 5l rl unrlaLerale menire
r

*'"l'l,ffi #lj"l ;*!,.ff *$ff*,: ;.,":.]il f :, :n iff; jl-:l'il"'ilnrl are rerar jiror-iiiEiidfr6n-are. porrr,cr,. economrei, :::lf'ffJifl1:,:T,l"Sfil1'f :,',""'J:;,. "^* rii hrana sd.
illi'1::,j]i1:i'::-i'ilra

irt,*[:H"1''ffi tri;".'r'"#ll;;J*;t#":l:'iiii".?'*f ma,erie negocienror in

il

de pre, ar p;uu-

; ."",il:::::jli,:JJ.::l;,",ni::l:l{*:J",:'j;,,.
fyq:**i
sr ulp, .n,cru .r{aDs\frstle, carc neeocieri .ri once nilL,E pnma

de activirili, fiecare ara$ara domeniului :lj:t':,:-Ti.. D3r-ls€9sL4gts-s1$rfrsd$j !,qJ,r\d

:i'

\: -rtnF-inielecii Tdra-lE fiCifinficnid. r=il-Ti.:npune .'fiplu- p;;; 2001 pe ror parcJr"ul neg"cierilor pcrrnr de/
mare au existat misuri unilaterale de reducere a annamentului Je in. erarc lgEnen!sQ{,,. lerrc.

ffiiiril:tf"rr,ffi#
i;:i :lii: i':,i; :"i:ll il."Tlll:,l:l;,j'arga
.r-r
asi.,en', a .oc,
hiar in prima tumatare a secolului. In rrmpul I igir Naliuniloj,

l;T:::.:li:""::'::lid

si

cea

urilr/ale iq4a/J de pregSlt19 a nePocrcn pfopnu-zrse 'unr: vd,r discfere\' diai -, de corr.r.?'rdEiEli--m,r mulre ori 'ecrere sau mr presupune ' gul, conwrsdliile (o fofiA mai avansati care inci subiecl precis). tlezbaterile (c e au folmA fixatI), rchid tilu rcd€r.e exploratorii 9i .onrorbirile (ca o formi $i mai avansati
vederea

Fg]Iji+m:!\+{:jg

discie.sr neangajendteti'persoriA?e ima.roeif Afl uniunilor, meselor rotunde, simpozioanelor sau conferinletor lifice. darFezbaterile, schimburile de veden_sao
oticjale $i ao-fir

Primele tfei forme de prenegocieri se practic[ curent infbll -ii-FiGut

orientirii spre un scop).

[i ;j;fi ,hl :rilfi +,{r..:r :'f;i:iflf ,[ ;ttl ii!+lffi l'lJ ii:..#l :"}:R:l I ;:.:"*lm:.i:l lliri:iTlltl,f :i:,,x.t"/il,J:r;"]:'.i,ff;1ru,t* lii]'"lti:#li', f#:;J;,f" i:*frmHH,, :H:j;l,lll:

m e de cumun ' ii.it ;t"nt, ni,ii a-i;i-6f6tbrilor 5i cercetdlorilor 'ii"atrfij;t iribuic nr numai indirect $i ocazional la facilitarea unor negoc

ir'ffil; qpfm
.

._Nry11!91!!i

ca faqrorui o,"4r?

p,r/,c,

ci 9j institulional fi conlinuu. Teoreticienii negocierilor s-au stiluit in breasli. anunli in buletine actjvitatea lof, ca dc exe PIN rProcramul Neeu(icrii Inreu.ruoldlel. 5du fomeJ/5 or ui'i ii .inrrc n.inl,-iieii.-'-rr, ..Le c cSl\' dj ll Cencvi

.iltii "iil:t:ffit:"it T:::::,"tiflt:Ii:li.titi,il,fi,l

;i:J.,j':,*jff:'l;lj::t i[,i lr rrr nerulburara de rdr\crctir fjeleinentc ,e /nrronrJe

it:irii i.r:;

tll';.fl:

"rm- ;if

*'r#, I t t,*:r

"

128

Patea
panener

a II-a. Nesocieri

t29

Ambele au tradilii vechi. Deti cele bilaterale au fost predommt secole intregi, cele multilaterale au fost ii ele practicate. ca eremplu in Congresulde la Viena la l8l5 unuldrn cele mai ar€ c^zuri de celle islorici h secolul trecyr. aitivilatea nur selor oreane intemationale a dus la lnmnllirea negocierilor cu mul1i pirteneri, pani h punctul de a crede cA negocrerile in doul ja4i stau singure tap in faF sunt-pe cale de disparilie si in acest caz. contextul extem este mult mai semificativ, ir ca url cor antic comenlatol fiecare gest al celor in cauze' Teoria nesocierilor s-a dezvoltat cel rnai mult foloshd cazrl ft lateral, atet d; fiecvent dupe cel de-al Doilea Rizboi Mondial, ll a fost existeflta- modelului oferit de te( patroni $i salaxiali. Motit iocuriloi cu doi parteneri care se prcta la acest tip de neg "Avantajele devin nesigure o dattr ce teoria jlcudlor cu mai ae aceea;i claritarc 5i precizie ln ciuda iacrcrului lor predominanr. evident ih loate negocierile organism resronale. negocierile multilalerale nu ocupa intreaga sceni'

\ |

Suvemamentarc. Aco.r.lurtte de natnali?are pun

rllului existent Si altele, cu caracter aproape bilateral, lntre nou] fl organizalia la care accede. primele au ca obiect $i revi_ zuirea_ propriei structuri, gAsirea de noi fonnule de organizare, ceea ce le lnmde$te cu acordurile inovative. Un alt exemplu estegfgfit ad,iiar:a ld:9lLte4rle-loterna{iem]e. caje ocupd arentra.ratetol |c rrrnd projrlemrea 0ala acordurilor cu vocarie unjversala in mate,re 0e oreplun aie omu_lui. drept diplonatic )i consular. drcplul lrala_ le/nr I 5rera de codificare a djeptului inlemational. erol;Fa orga_ Drzahrlor ntemaFonale ale statelor dezvoltarea uda$i a celor te_ $i

c3Bil!ll!!ian

nesarisllActnroare.

"*"*ii-iJ.".ri"i#
surarea lor.

I ap'an1ia companiilot muhina$onale tca cete europene impune

t

\.

1:-lylt".o" .1" lrnl."ipre(ia juridica a unei nonnalizin de fapr a retalrilor inlre enLilAlile in cauza. Negocterile pentru incelarea osti_ nril|1or- penlru rertabilirea relaliilor dtplomatice. penlru incelarca unel slafl 0e embargo sau a unei mon oriralri. penlru plata unof anerate linanciare intti ln aceasti carcgorie. prive5c n;a imra4irc d_.. bunuri. reriro_ ::1:!"!,,::!: !u'.,,b,.lrp
ASI!: suscepibjle de degenerare 5iatui-ecare innonnrctiG contrunletoue pa4i. din care una esle mar o[en,,\a
5i a doua

JF 6]h" *i""iii". V urmitoarea deftnrlle: proces in \? fac propunt tt c^pli'it?
nod ?rplicit, n scopit ajunse'ii Ia un a'?ts asqt! unui sau asupra realizdrii unui intercs cofiun in coruliliile

b6nci le. cu Dublicitate redusa $i tarzie. lh come4 care reprezin6 o cumDdLrdlor - varzalot, eh sunl de asemrnea prezenle dt clasiticare a negocierilor ce iqimpune e\le aceea dup?l negocieril Ie, o.''ror !a nhie.rirc F: a tost formulata JFilr.. aulor Lue da negoci e" , toit to'."utara

sau a doul mari companii ir

istfel, cind citim ttirile desPe contopirea

a doue spatele lor stau negoclen b

ccre rnar

'arc

vhL

delrnsivi. Tn calul nesrmerriei intre celc dou; panr. se poate niunge la impunerca unei .oludi care e(le susceptrbil; de conresurl IrnIroare. In curq.rI i\loriej diptnnalfl:d_lllllllir d insenlElcun_ rrunLarea carc r prcceddl sau unndr Ia,,boajgl€.,Eir_:t!qtore;;pa_ rrJ <au dr\pantra Je sl.Er modjtic-aritq-renroriale. .chrmlj_ej )" rl:11,. de iliuTii .r_q !9mrn4,ie r o"ne legari Je racitirut de purere.
Lete mar diticrte. cete mai .u'nplrca'e. cefr c( e\piic; arendc rcorctai; de-re;it fr .:;"dil$"":J ."'fi :":*:; ;tiii:'f*#:;i. i; lt"fl

'rre.e nrar

Neeg!ienle oe dr.!ibuli< \unt

rllrl-ldrli.e

cJ r ca./ui contlicretof GermJnra Amoele,rrJdl|l ,\atoril|cdi: lLrbuibile sau.bunuri greu disrribuibile) dau na$rere ta cori]icre per(Iror|ate 0rnt|e I rdnta

LuirTiJnll-r.rdhi ;dinitraie tr,a. p";a ii,"JrsrrhLit. rmpa4ir .du nego, ral. ln aire,ru"ri, Oi:rnUuiia pri,eyr. N r.rn tangrbrle. rlaf par( jncchitabiiu pirrii dezr\Jnlrjate. Anfel rIr ir gd\ctre de\al .otutii ren fofare urmale de.ontiiclc viotcfle,

"r;",,ni.pr,.i;,

se por.e feperr trmp dc ,ccotc

ii

Icrirea
,)ri r r

,ln Jce.rc ,irJ"(ir cJFrnr a egu(re,itor di.rn.,.ri\c o doir Ielocrerjle din uftima di\ rziune

128

Joc ri pe

scena

lumii

pd

ea

a .a NeSoren.

aL fo'L predomina Ambele au Lradilri vechi Desi cele bilaterale au fost $i ele.pmcncate'. ca secole intregi, cele multilaterale .-".0f" i" 8""g**fa. Ia Viena la I8l5 unuldrn cele mar

,"

i"Lt*-e*"i"t"*4i*ae -.it pi"*".i,

;;;;

a dus la lnmullirea negocierilor cu I punctul de a crede ca nery:'"t* '"^: pa"i u s'ingut" tula ih laF sunl pe cale de disparilie t;r4, qiin r.".i."t..oni.",uterrcm este mult mai sernnrficaLiv ir fiecare gest al celor in cauza' lu un "orn"ntutor "oa nego"le.ltot .-a dezvoltat cel mai mull.tolo-tld i"orlu :Yul uiai a! fte"u"or aopa cel de-al Doilea Rdzboi Mondial' de te( paronl li salariati. Uotiwi a fost existerta. modelului oferit preta la acest tip de neg ool'putt"n".l care se iJ.uiioi jocudlor cu mat "o ivantajele devin_nesigure o datl ce teoria u.e"u5i ct*iut" 5i p"cizie ln ciuda iot p."aotin*[ evident ln loar nego^cierile organism

.J-r"i a".a!t. isrorici in

secol'rl necuLacrn itarea, nur

fu

*ti"

guvemamentale.

r* e.I'ari€tu16. cd-re ocip arra Irnd prottterarea acordurilor cu vocalie universale in mrrer;e 0-: arcptun ale omuluj. drepl diplomaric fi consular. dreprul lraldrcror $r-\tela de codificare a dre ului intemadonal. erolLUa orga. nr/allrior In,emalionale aie starelor deTvollarea uria5l

n)ului exislent $i altele, cu caracter aproaDe bila partener $i organizalia ia care accede. Frimile au t zuirca propriei structud, gasirea de noi fonnute de ce le inrudefte cu acordurile inovative. Un alt

'r'-"d: rcrfq!#lye4ule

exe

$i

a celor ie_

r"t"J

i

5

Aco,t du

ti k d? nonnati o."

pullj!4!!9u_A!lp:au_:Gciro*..
penllu iDcetarea osU,

;##i;';;;;fi;l;?a"
[i".rui i*

mullilatemle nu ocupa inlreaga scena' ,""i""J., ".i".iatr. europeTl ap-arilia companiilor mul(inalonale(ca cele ilp:T gtirile despre contopirea a doua citim isf"f, si.a.!" "ata ln- spatele lor stau negocieri bili u aoua.".i

i

Lan"l .uo

"ompanii Ll'"u o*iiJut" ."ao.a li iaflie.

i;

come4, care reprezinti o

.iJl.rt" obiective /CXe \-li*nout u definilie: proces in care sc Iar p'opun?ri evkitP
6
a! mo(i etplicit, in scopul ajungerii La un q99.r!

'-

cump&dtor

-

vanzitor, ele sunt de asemenea -^,--- til u negocierilor ce Aimpune este aceea dupa negoc'en Ea a fosr lormulau dPtlle autor cate d;

prezmte

riL'rge la impLrnerea unei solulii cde esle bu.cepdbila de conr.rrri ure^n-oare ln cuf.ut istoriei diflomaljei, disribulra a ulsernrat con_

intriln aceastd categode. de distribulie privesc noia ?mol zone de oen,l",i. ""qrao-tau. ccre mai g€!9: susceDdbrle de degenemre-9 r-ILrnEe inion fticri. G ele se conltunu doua pd4j. Ju care una este mar ofensiva fr a doua n)at deten\r!4. In calul ne.tmetriei intre cele
lnerarc financiare

lnrrrror penlru reslabilirea relalitlor diplomatice, pentm incerarea uner srafi 0e embargo \au a unei monirorizbri. penhl plata unor

::^iyltj..ol ". :"."l,"lpresia juridjc, a unej normali.,Eri de fapr a reral lor tnlre enfitiljle in cauza, Negocierile

\ Acodwite n,. re\ur\e.

p,;rHl*#iL;lT,jl;
douil

pi4i.

<e p661g

",,,,,r(n fltra \au

(je

a prcceoar sdu urrnat

rtlqaiclc_tllse
t-e_

drspdrtra de

darorea/a ao:l_
pLi e e

)B!c

ltod,ric_an

d";*/r,8ire vpie qunl - -,Ar;inle
sr de scurra durara.

in condiliile pr sau asipra rcalizdrii unui intcres comu unot ing!!!e mnllictuoto hle

dau nattere unei negocreri relativ

\i

5

i-r",J" S r-.*arl mai mulr. un prilej zele finale posib iurii-prelingirir' ElFsrinr a angj bilan! al anaaiamenlelor antenoare. o teinnoire au ca rezukiL rn pnncipc menrinerea rrd'! ?4o---ului ,r Acordurite dc ettcnsi{nP sunt inrudrle cu cele oe larrrrnrl Qsensul menlnerii unui acord dar vizeaTe aplicarea lui e're dl largirii I ,, - -iare-ii d; p**d.ti cel mai ilu\rrarr\ caz actual srrua!re Lyll *c1j:te. d"li 5 ;il-"'"p."". El ,tak ca in aceasra ai ni'"r"f", una multilaterali intre nembrii vechi

frec\entre inlre.ui't. a.1gAq"B!l!e rermen limirar riconrin in cl

t-"--,:"7

Xib_uibjl: sau bunuri greu distribuibile) dau na$rere la conflicte pe_

de ceJe mar dit,(ire. cete mr, tLrnsi ... (otrrlircare. ceea Le tr e\plicj aten.ra acotdat:t,je re"rt,ricieni. in cazririonllicreloilSFnriiarc i,,;.^ orr;;.,, i-ai. pr piia-F ii ur\rrrburl. rmpartil jau nego.j . ln alle rrruarrr,IslIibuiir "m, pnre>re r)Inufr langrbrle. rlar pare inechirabiti ponii trezar.rrr.ajure. ,+.ricl Iu.sr gd\e)re decat .otr,lii ten-purde. urmrre de.onflrcle violente, lrrrLi'ranta.c ie f'oJre repcl! lrarp d. secote cd .a,,ul iir cunnr(relol rflr{nr'rare d rtrc fmnln )i CermJni.r. Anrbrle \ir,rdrii qraJon nedr:.

['##Hi: ::.'";ffi* :"Jilt :f-'::ff#oruFdF di.r.ibur,e.unr
I:c+I+

rSilgnate. sctrimUaii )o_

"'

lJ"lcr din rc(.te
r'rcr i

.

el"f".i

dnJr

uarii ..rpcrna a nego..ieritor

cgucrerite djn ullimc Jivrztune

rr\lrib .\e

o

int |enture (proiect comun) economic.r loc pentru o teorie generah. la megaconstruclir cum barajele pe fluvii intemafionale.'. cei nui apartjnand sferei de civilizalie ca tehnologie !i cunostinlele ei' i ce1 mai lent sferei culturilor.orcvun .-.a.€r tp]j.niitalir. adaptarea la programul tehnologi modificarea circumstanlelor exterioare presupuoe desfd$urarea intrerupta a unor negoci€ri manageriale de intrc$nere sau m€ntiner€ a unei activita. ca un subiect alrtonom.ffJ::liH'. :1"... librdriitor ce oreri recornandari ll lor au intrar dej^ il. Categoria vasti ce lipsefte din clasificarea lui Ikle. VidA pentru funclionarea regim este rezolvarea prcblemelor ce apar zilnic in gestionarea fir. Este suficient sa ne Ia rn noiu iE.ii:.noi obligarii. s'a'uri'e \un' ca numirul $i cxige.De aici decurge $i cercetliri dcfinite litatea de a tace recomandiri genemle pentru pregatlrea 9l $esc tr5sAtlrri comune ce rarea lor reu$ita.'.^_!1t \ -:a Acodurile de inoralie exprimA . inspiratn mult de relalijle interstatale [i de rezolvarea litigiilor.ti structurate tot de negocrex l nale. ..:"**a de tndrumeri in acesr domeriu o arard /'"1. (utlr\area huhb)_ur of ir o uaF feri. ln cadrul dinainte Dertru dinamica lor eficace si contjnui. specific fj ghidat doar de rienla? Evident cd nu. unor focare cronice.. la unifiiarea marilor corporalii. a apela la un nou tratat sau o conferinli. intrelinerea lor si rezolvarea blemelor inteme sau c te(ii.t. dar sesizabil in viafa $i gandirea tict. financiar tehnic.t"!.ii:l.Jiltjrea ajutor umanitar. indice negocierile de inovafie ca ifftlument Prelios de depinde $i vindecarea traumelor vechi fi capacitalea de adaptare reali€lile noi.ple l]1"1"i!.*fi:1"ffr..130 Jocuri pe sce a lumii Paftea q II.":.. eficicnla Si efectele lorbenefice Disculia asupra clasificnrii negocicrilor ne permite sa dem la intrebarea: sunl ele atat de diierite na de alta ca si . este semnalati de studiul regimurilor. solufii in problemele globale ale omenidi Ri crescut al schimberilor ce intervin in viala omenirii.. cat $i pentru pregnlirea negociatorilor cerinlelor analizei. Aproape tot ceea ce s_a intreprins cu in viafa intemationale a ultimej jumat6li de veac s-a bazat pe ciei de inovare: extinderea sistemului Natiunilor Unile. asistenla tehni Iri. evolulia integririi europene $i lnfiin. ci doar un camp vast de activitili sate ln seama tratamentului adlloc. intrucal in ciuda djfercnlelor' ele tml pot 1l supuse unei analize teoretrce. 9 . creeaza noi in lutii si lanseazd noi activita! construite pe descoperirea $i explol l3t penuu areserea rca interesului comun. Neeociei . in lu .tarea circa o suta de organisme de cooperare regionah. pistmrea \. Ele compenseMb absenla aurei marilor negocrerl prin irgeoiozilatea.

Juclorill Irrar binndi-cai... Negocieri 133 Si considerdm matricea unui joc: (B) Capitolul 3 ale negocierilor bilaterale Modele (A) sl S..i fiuii-Sr:6iju. le vom prezenta ''drre.a. fie intre neri economici (patroni $i sindicate) au stimulat teona si a cautarii de modcle. Tablo l se numeSe natrtu:e Ie pldli.a mar mica_ re..'n. Ine pc riecare cotoand. caqligul 5 tevine lui A. ana_ rziLnou St casttgunte reprezenrale de rrarimul a ceea ce poale ob. la intersecJia stral giilor S?. '. adica pierderea Iui B ti .1re_::]'01nna f (|c )r dei ca 12 san 2 cint $i pe inlelesul tuturor.ii iriffietSat ln laiga lor categof. condusi de A poare judeca asrtel: dinrre roare otadte Icgrlrrvc. dar dacd A lace mLrrarea Sj . cu cotoana Sr cor!i!s-4gij_gl!]i!!Ilopri_ .e .e fr1 ^i..i. .t:i. o sotutre unrcA. {r _. reprezinla e\ernplu cJ5tiguljLrc6roruluiA.ondl . Ategerea unei \rraregii :. B.rorufB nu polre (lecat sA aleagi Sr ccl mai i$#. cl... iar B sFa(egia i. La inte$eclia unei linii cu o co se afld un nuniar reorezentard utiljiiii.:Hil*:ro'#:. cat Si B \c compoda radonaj.'te g6d6iFiiilot fi acoperite de definilia jocurilor: competilii puse unor regrli. Ju(arorut^ts este doritor \A_5i a.eire arms de straregra sa S care ii permile ca$dgul i.. Definite ca comPetilii c-tor Areash este maticea de plili unde 12.r rindul s5u.#:#Hg. Jocul matricial absftact este leprezentat printr-un iablou (matri unde exisd linii fi coloane.iroritor.n atrrr rur.lr.Eiii-n. @ tnrucat jocurile matriciale studiatc deEu-fQlNqqqe{l considerente legate de economie au influenlat araliza negocl imprumutandule un bogat bagaj conceptual...ectra liniei S. pre. rcoloana 31.iliiJuc.au 52: B risci prer_ It d. specrate. cea mai conrenabil: erre piederea c.i a tLrca llraregijle de care di\pune: S1 barat siu S) baraL prin A h pierderiie J sau o.intre acestea. Liniile corespund srrdregiilor juc A. numdrul mare de cieri bilaterale de distribulie purtate fie intre state. iar coloanele jucitorului B.un Jucator consdluie un pdr \au o arldre L^a fiindul si-u. )i nu de !. . in limp ce B pierde 5 (sau lui ii revine -5). Sz Ss -€ 12 52 10 -€ Dupi cel de-al Doilea Rizboi Mondial.. -.criJ doar de matn. t.Pa eaa -a. la inlerseclir..a7ul in crre A joacd straregia Sr { Iinia I r.Utilitilile cu semn pozitiv sunt c4tigun iucatorul A si pierderi pentru jucdtorul B.--:'--"-- lodlor unor bunuri. rrgLmenrul sc(untilii.upunend ca adt A.. cee ce ii conferi de ]a incePut o . .^\ A irripbntElace face mai mLrtr \ mare cotoani.De exemplu. fa esle cupnnsa lrr rqcina ldimnas:tur'r/aqlpsl!ru mnrricedd_e pta! 8!rSj"rl.igure ma\imul de ca) g 8 aflar in Lrrrrcgra brrar. tennen econpmic atribuit Pre. bl. s Tucalorul A.uttiu din celc rete este L L. modelul matematic la care recurs a fost fumizat de teoria iocurilor. Jocul definit prin faptul ci ceea ce este ca$dg penlru unjuc este pierdere pentru celdlalt $i invers face ca el si lie numit7 su'nd num.'ercnle exrem_e. [nrer.g#: nic pi tfiEIffii pe linie . rcprezentiind piederile ma}ime in cele rrei opliuni De ru cr (-0. const d ca cea mai rea dinFe pl5ljle cu onltig esre tot -1 (penlm el +l).. rar pcnrru B cea mai purin rea diiitEl-e5une. S. s3 Sr -3 -1 -6.l.i. iar cele negative sunt pi deri pentru A i ca$dguri pentru B.t{e cearnai buna din cele neravoll6iiff.

cal .eofi lJ lemenrr: matricea ._c:.rr:a in Inedie --.fcrilie do * .r\rr\e -t rnci cind.d :d. Nici un jucetor nu poate ameiiora acest rczulrat gaapare cu ochiul liber ca Ia puncrut de echilibru. S3 sl nlax min cil = min max cij.'qa:fr"l.ei e\primala in urrlrrarrlc.Luncli-nne. mai larg.|i \i a sa:ir In:a n drt. sotutia jocului.13. pun[ p r|lu oe minimar $ maximin.:".rij piietniae Ii.rl:nd (..t s6lr de ininrmltarea fierJe.r/A In conJitri res r..l:ffi Matricea de plAli: (B) .rlul.rnre n conr rJ rrje.a mrnima\. Punctul (SrSr ).^/rlre casrigJri "r Ir\'r. Negocieri (B) se. iarcand Bjor.iira?onl..nu ."'.en. Am€stecul pentru A indicar de reorie este s6 joace 51 2ll3 din limp $i S? V3 din timp.orrrotut drunirorr. f""1 1y. ea . . si csre dala rcoren.'l echrttbru. 2. rr.. recomudarea reoriei este sa pace Sr qi Sr cu fiecvenle egale. penru .renprncrL n-ri it.. Dll|lndr cc. Morlerul rclnlr'rrcrle negocialonlor ca dalele nepo(tenr./J eJ sdu .rre..i.. cu 5tta.ti.. ':!.dnfe\Tt-r\..crtje Inil 'l.rre _ .ima InJi .ilri crrerni .re de maln.rmelrorr \iruarja. ln (pecidl ncgucraru-rl 4r rcc'nrnre.Ljnlrca.j).r. slrategijle ll:::".lligurle mell.s!l!. n casriga max min cij = max (-6.!5119 .irrEhil r. a cuno"..c (\p.-1.lr. Chiar tar.rr . adic6 Verificim u$or in cazul tratat: $a este c2r= )l (. in corid. milcirire qi ptErite tor.l" prr. .a . TI:: ate iucmoritor..rg.1 Paftea d Il-a.iior {numrra si .te in amdnunl tcona jo_ LInrnr..1..it . 3.asigure prin straregia lui mixre sA nu aibA o pierdere rnai mare de | (ceea ce esre bine ln condiliile in care ar putea pierde mai multt 2 (A) s.ir.pliri Jau (rr\rurr) trecarLri las cd dlegere de jrrdregrc. :l'll. orr s a dovedir Sr (^) Sz 3rl3 il fl('rrr.. de_ l"il..egii rllntat.nu min max cij = mill (-1.te. De (jre od B juacr Sr A 1/ t. unde i = l....n analr.'I t. lrl'rr' dc.'l ticrJu.rar. L. tle Jucatorilnr.ln. Mudelul a ton lnio.orabile ffi ..idembil. Objer\am ca $r in dcesr (iLl re/utllrtu. pulem verifica.. ca ti rle jocuJul.l' "9. pentru B. 12) = -l Cea mai eleganti teoremi a leoriei jocurilor datorate lui J v Neumann ne asigur: ci iS4el-o-c!!!!q4!q{l!9-1.i fi go.a i. 8) =-1 :x:+1( l).iocul u i. binc penuu a intetele (e rezultal . pen[u a ascunde aoversarutui t rnrenlla sa ar putea recurge ia tragerea la sodi. 10.c de tqoJinf."li.0 .l*t*u-um.isi \lLrdierer.rilj' \l Ncre cctuttaI lucaiur nu sunt fa\. rnu_. urmareii h.rrurcrr Jttrr.l-Jr. er re(urg . . prrrr rcrrrlraru.r rr rgrrrujrral de .iill1.or.H:#ffiilxffi Lrnnr negocren.nidaJ..-r-iifru.le.j = 1 2' 3' I Am reprezcntat phlle pnn notalia ct (la interseclia liniei i cll coloana.irerre ..re con.

ru Sud ' 1.:t' l I 'legl japonet sc cxprne'an nuddrul de zile in care vaseic amcncane (ie la I lal). Jocurite de suma nen-ura \au de coopemre sunt mat dpte \a ser\edcc.t realizatd in mod m tl mai avantajo.unl lol . (uanlitrcafea dcTagrcmenteJor: Reprc.l.I rr . Tiansilvania si rvrunre a. aflar in ascenduprd respjngerea turcilor l.au maj pudn se!ere penU u ambele. . .au Sud r2. I. cel maj lvaDtajat de aceasta formula fiird panenerul roman. in timp ce ceatalla nu. 'D) N"1il""._ nbligir h '..J _ td:p .. Nord | 2zlle 2zila (Amencanrl Sud t zi S zite I Nord (Japonezi) Sud (A) I I I '" 19' ll | (1. ci eupuse interyrerir ii. 1. care satirface maxrmul oe a$lepriri din panea ftecrrui panener.Anrl.5i b graij. in 1943.ino pnnci_ $r Alianla Alianla cLr cu Austria {1..im este fer{ indojaltr dar de (1. inlmrea in Liga Cre$rin.ub lormA malricralii. Viena ifr tea5. una pentru . esre direrir6 de zero. 1) .crlr. .ll I I dend nulA si h ambele cazuri modelul a confirmat migcArib rror negocraro frecvenie desiaur difedre. in funclie de acesle alegen.. domnuJ Munrenrcr Sefban Cantacu.riri.unt unice.0) (1../J d-0..0) ("c.. Fle .. caulS o alianle cu Ifiperiul Habsburgic. 2.nonrenrut in care ie$im oin sfera jocurilor de jocu'ilor oferd crurile se complicl 9i deqi modelul teoriei Dace ar fi exislal un acord inlre lIansrt\anta. . drept modele |enlru neSocleli. qum! nuld' in .1). numarul de zile in care'r'at pureau expuie bombardamentelor era diferit.iiv.t..136 Jouripe scena lumii Parlea a II-u. aulonomie.2.r .I Dc Sunt citate dou6 studii care analizeaze ba6hi din cel de-al cat $1 Rnzboi Mondial. condug de r'rxo<Durgr ar tr tb.$i-Munlenia (pentru munlenr amintlrea unirii realizale uc Frrnar ta louu-era inci vie).{. Inler_ venfau oelavantaie mai mult . rvalrlcea poaLe fi 5cri\a cu \lmlegirle luate in consideraF de cei u/. Jucarorii por car_ :. dacl unr dc\ened dtiata Ligii. in s(nrmb.enrrrca . dar si inrre ele.rtetea"lfel arnericanrr J\e"u de ale inre doJt \rrdle! irpore/ri irare d@r "ru'e8rr a /bu€ pnn Nord . atat fo4ele aenene americane' (Jdr penlru a ajul lele taDoneze puleau alege doua cdLj I nord sau japoneTa avea nevoie in iurui unei insule la loiul unde armata in.tmOete negocj_ -.ji"u Austria (0. !om llustra m€canismul intocmirii unui model de jocuri cuope- pele Transilvaniei ADafi : . ambele bucurandu-se de un anumir grad de Rezultaul opr. dar la fre_ care^interseclie de-sraregre'crire se afla o pereche de u tila!i. I | .ti : I i(e'red nu mar . O. reprezenlal de maffice . :d :ntcae'ri h a'$ror 'r' t narrga orin Nord rr. .-dJ (Apafi) Neatiania cu Auslrta 'Varricea'c.ri :]::1^:lTrl9i:imDreuna. (s"'b"n) ta.. rarrve la neg_ocierile bilaterale prinrr-un caz srudiar. 1) ll. Nerealizarea rdn'er penrru ambele enlileti nu dcranir prea Inulr Tran.me I|ga sau pjercle SA consideramo matTice a unui anfel de ioc: (B) . alate la star$ilul secolului XVII ln suzeraniLate tormali rala oe roata Utomantr.a|. cu Viena.r . Ne|ociei B.rnia.

cum este cazul n doue Fri de pe lista de a.. pe axa de negocieri. Dd. Solulia este caulala pe axa de negocieri 5...pre..le a J<.'in . UrmAbarele observalii pot conduce la o evairare succintd.en. in oblisalr pe carc u. Figura nr.5.. carc a fuDclie de interesul lor in solulie. Raiffa $i Braithwaite acordi lui SerLan un a\anLar in negocieri. rm. propune: x*_ (1+b+c+bc Y+= l _x+ ad) (l+a+b+c+d) i\ :\ i Rezultatele dupi cej par. Ca $i acesta. simpiillcarea situdfei ifgqi@!fii.rpa Nastt.ruclurr ne-g.iriii.a. carc accepti folosul alftuismului.trc e\le o repte/enlate rb(lnila. reprezentati de linia MN puncr de echilibru pe a( 5i determinarea unLrr Iar Braithwaire. rermdu.ru cu o eunhcrue predlabila Inrj e elel 2.r.u autori se prezint5 astfel: Nash Shapley Raiffa 9erban Apafi Brailhwaite P (-c.138 . sunt: a.e moJ-qlutul Lrre poare |l pn\rl ca un rnltrcru sjgur ) obieclr\ . oferi solutra: !*=_F_t ac I 2 2llrbrd I-a-cl I lf bd )+=l - x+ rei situalii in care doui tdri vor sd acceadi la o aliand.rfu" s' aprfi axi. ndiGJ.l paftea a II-a.'' Tabelul poale O (-a.i'tii"l"i.ritor cu $er I fi citit astfel: cei doi negociatori nu au aceea$i pozi_ tff neqlirbnd ( utriu''. \ri ituslrezr nenteie $i slibiciunile unui model matemaric al negocierjlor.aLa DrE $erban (Acordul din 1688 de ircorporare in Imperiu). un trarat sau o fblm! avansati de cooperare cu o entitate terli.t. unL. -b) !e in negocieri. Si cuanriicar ci. Apafi ar [€bui ..ioordonatele punctului de echilibtu .nmiii6fiLi rvi.Lrcc.bi6ifiiJ.rtal . \aeriru. Feprezentare graice dejoc jnterpretarea cerinlei de-€c Neexisiald criterii Precise pentru punctulur' tat€. Neeocieri 139 Darrularerul NQP.5 se mulFmea\c6 cu 4oao din rezultalul final aj negoci.r pla\al. ei ar rrebui sA arate mai mult sau mai pulin inclinare spre concesie.) unrur polid(r unei alianle cu Austria . dupA Nash.teptare a lirgirii Uniunii Europene (seDa_ ral . ban...i mgdcl ll.. Caracterul nAufo. teoreticienii dau soltllii diferite pentru situarea echilibru ---"Lstfet.I b-a ' I a-D . in limbai. Intinit mdisuptrrrr bobar in .?iiijr .. -{) 1 -.afii.otutie. dupa cum se vede. facrorul subiectiv inrervine in aleqerea modelu- susarp{lc lflIefilt6-rneiefidtfiAifi?6iKida. Negtijarea po/i!ier \ale de ciilre Apati. d) carc repre/rnB oupa e' urr ?'rl ptn. tcri_aulontr..Lri 3.r. Shapley con'idera dlrflri'mu {.6 in tratarea orica a$eninlare Prin soluli Raifia acordi impollanli potenlialului de b(l+a) a(l+b)+b(l+a) careantiTii4itor!o-ziri6 l..cri aniiifi lui. F\emptut ri-a propu.u aulonomie Lmr. Moarrea lui Serban a intremDr ncgocierile sale dler'le cu viena.-iiriemiiim. L Un model m emf.l-a impiedjcat pe Apali sd oblini solulia doritd.rl negocierii.orierii ri ./i pr rrr r anrtr/a. sulceDLt_ bita de lpil._r.locuri pe scena lumii [.

Iegrd cooperani ar anrena praburirea inrregului proiect colectiv. a molivatiilor de ba/a in componzmenrul uman. ani' iproape cronict a lo'r $i (oleclrve. 5) '^' 'ro. Dac6 Lolj Juciuorij ar parasi inqa ilra..nr^cnp . a aplicenr unei recomandiri gene_ r. \ruolrte incepule prjn experimente repetate Ia Universitalea dul . modelul vorbe$te despre cii 9i mijloace ce ies din sfera inluilrei negociatorilor. cociotogia anropologia.surir. primul are perspecliva de a fi condannat la 5 ani daci segte qi el._ Mrclrgan au lbsl conrinuate in numeroase locuri.rle ca de pjlde de reducere a bugetelor mjlirare sau a unei obligalii cr piara impo/ elor.r 2 n^r un anicol al rrnuice lrnu' ce 4chi. intr_adevAf.. cire pro nrLe un protjr nel Si imediat. Cel mai clar.i au in_ lluenlal conjiderabil psihologia. . petrolului.rorr sr. dar esre lenlar de strategia rvaziunii. ca de c\emplu mic$orarea consumuluide apa sau combustibij. jucetorii nu ajung la solulia le-ar conveni cel mai muit. 'o'di. Neintuilionist pnnr esen!6.rdera c. cAt $i datele problemej. Cele mar rmpoftanre rczul_ Dlc au fosr \tabili/area soluljei de coopemre prin rcperare prelungiO.r''iila iifriiiirut don. r:re rD apnn\ numema(e dezbareri asupra ralionalirttii individuaie parlamente.--". separa sau nu mdrturisesc deioc.r lvl I l-10 1) (B) { 1 -10) ( 3 -3) non [/l | | Pl:ite reprezind anii de pu$cirie care ii aqteaFi pe dor la o cnma. cea mar buna pie'a la dosarul connicrului dr!!pl de Yl'-^r:. iar rezultatele mai muk sau mai pulin acceptabil sunt cele in care ei iau accea$i decizie de a nlirtunsi sau nu' ce ln mod sistematic. .le. Dilema prizoflie lui a ajuns si fie semnalul situatiilor inpas 9i a crizilor perene greu tratabile. dilema przonrerutur apare in lnisurile de ocrolire a unui bun comun.rnni. a timilaril vorun|nre a productiei agricole. Cei doi acuzali nu comunice intre ei Fiecare se gande$te la ce va face cehlalt DacA al doilea seqte. dezviluird factori care alifel a( fi neglijali sau omi$i Avantajul sdu consti fi ln posi_ bila dezveluire a unor sjtuatii neglijate anterior. Po1 fi enumerate I exirnple din domeniul prelulu.140 Jocuri De scena Iumii Partea a II-a. .lrua!ie Proprie dilem ua se slea pe agenda preocYqatilor ilt:em . Numairt de situalii in care dilema pu$ciriatului apare este 9r considerabil. Drizonierului"..r-.i at markeringului. sau la pedeapsa nuximi de 10 ani daci nu mernlrise$l DacA al doilca nu ar mirturisi. ce depind de faptul dac6 mirturisesc impreunS. dupl cinci decenii de cautare a cu o. lri experimentului $i variabiliti{ii temelor. djn cauza simpli!d.olu!ii."'. ai afacerilor . rl votului secr€t . problema continut . Neeocieri 141 analogii cu alie cazun.le'enir . Un diplomat specialist in rezolvarea conflictelor coi . la acest joc. primul infrund pedeapsa mal usoa mirturisind ( I an) sau una ceva mai gravi nefi&lurisind' Riscurile cele mari (pedeapsa maxjmi) rezidi in poziliile din rite pe carc le iau. a pus in miscnre lncercarea de a dezle dilema. Fiecare panrcipant e\le favorizat de aplic-area Brnerala d m. rn lql+ ".. )r ' -ifl---. Unul din modelele cu cel mai mare resunet in teoria $i negocierilor este un joc de coopelalg p4ladoxal numit dilema Jocul este reprczentat de ufinitoarea matnce: pri' lvl N/ | {-5.

.j1:.rabitirar. indi\ i/..Capitolul 4 ale negocierilor multilaterale Modele Trecerea de la dou..t!!".are derreVe tdeile lLr Walanabe.u inrerv' ' inrurar..a. e ca."ana drscuti incilzirea planetej sau chiar ljns.rr "n . .:!*..i c'r 'otultUL!!!t'.uct rcr.'9ri ?e imp!qlii r luc. rnrr frerenlin.. geomehe $1 alte $tiin!e. economl.'..eala cu nultlnt .r. tu mdle. dimcnsiuni sau elemente la lrei reprezint' cunperarea unui compLrter sau de dimensiunea unui mesaj pe intcrne!. ji t!. ) lc'ar pulea fi de 1blos.rza scbimbiri escntiale in mo{iul de a lc inlcrege lrc care rc o atibuim. .t 'rmpl!)jrr reoria rocurilur.aJ .r. aprolundate de 5..l|r.rupa $ rranlbc.In )nt4l1e !.rroojet\ub. Datorita "re-.t.il. r:gla il.l< r trcce ti o anlJc. .r qumanr.rli. arJJ iornrnrc..rrl de crlru :. specrrul echiinlii gfeu dcfinibile sc prelungeste din teoda jocurilorle cooperare in jocnrile cu tr jucitori Premisele teorelicc ale autorilor sunt abstracte idealul lor e si oferc n nodcl pentru toare situaliile dcscrise doar de numirul dc pateneri $i de ii plalle de impulalii 01u in n:tlice de dala aceasla) Fiindci nu se realizeazS fecurgand la tcofia informaliei jnsuficicnte.. Intt_ult . l::lj:_s:-f:toseTci co-nremporane. com..ar< nLrmir \\ rrerenlr.tc u)of de pus i pfrc .oie 'unt teclun oe pldri ce 'uresnund oarcmh.c ace fr in strucrura de tofnlre it .t.\l lrr e . Di data aceasta.r'hcu-qaLln N4nfgel'rUn br.uni . sare 1n ochi conceptul de cr. JU t.aI!etllglt triu.olrniLdr Pe lixrgd cal. Se $tic diD leoria iilbrmaliei ci entrcpia este un i csenlial in misura gradului de incertitudinc continutd de un cxperincnt probabjlist rii a infonnaliei conlinuti dc un nesaj Lumea cducati a secoluhri XXI care se refefi la bili cAnd cste vo$a de . |ranir sau persoane Aceasti constataae este bazati pe faplLtl c6 gra_ dul de orgaDizare a unui sisrem aeuin" mo..epa. tnt. Cine se aliazi cu cme.ie ur. regi||ni.r.:ili:i. dar ii in cazul negocierilor' O datt cu acesl prag." {termen.iscntu ut.n"inJl..( t). I'c Da/a rrrur InJi.. H {i} = H estc misura clasici a entropiei. J.nanJ p.teorcric..): "nt inro''na'ie !i )'I s'"d't d."a1j.r .le .l:)i11 i'-i::lli:"1'rire f ..rpp?nd?nta .re In rrmbaj jenl c Gradrll de organiz. i"te.ual.l .ulelc -leebr i. d "nA.". cu ce avantaje $i scuri $i impotriva cui.i r iisLlrabili in negociefi. irrdu.'olcr.lemelot hare.i g..re a sistemujui este astfel difereDla (r rele pe..":il::ff.. .cr'...r. rlreninc reofi.?alr aLl|o.n.u ub mrrl!imrlo.r mullmila! In locul p'rrrLLLrlu. lie rueioir. Propunandu-$i si iDtroduci intcractiunca ca variabilA noui..qrlor ri neJelefminarcd ..J\ iu {.o" tutt... mecanici. modelul metematic Penlru cazul cu ' iucitori Lle\'ne mlr. abordarca meiodei inforrnaliolate anrre inrre suma (l.lrj. a" p..\4a{hlef rpar cnncePtele de.rem Intd.'. rc.( t)l=H{l}+H{2i+H{3} H{( I ttl.dr.u...( i).ri " crnproprrlr) a unof sJb\'\lerne. mure aa. illed/.r.de iu( nror: lliari i'rtet in prim"'>c"rt.li metodei in leo naJocuntor cu mai mulli pareneri.. cerce' un acord rcoretic pe aceste baze ce se doledesc lStorii gcoljj de la Bucureliti au inccrcal ie$irca din impasul teorenc.tG&ie u<.... rcgrunr etc.c tJc st]|e.u.t lui watanabe infonnaliei care sti in inima civiJizalici ci .'.T s_a vdzut j:fr$:: npia poote un prag melodologic important in fizica.. IleloJa e. de echilii.rsD.r pJnct de plecare a fnloji.. ..r.' ! u L r pruprJF rdc(val pndte n re. lie ele ld ...rl$€ sau alidn&....]|e o .ut cd fic<m I r'n\ervi$e csenrlrti.. neJ<te.oi.retnutuj In an.::"i . De ce se formcazi Tnrrnre. bazaE pe probabilitili: -I p (x) iog p (x.i s.raui ae .'lT re \umade orgari. iar negocierile se indreapG din nou spre modelele ce cJetermjr. care la rilndul seu se intreabd ce opiiuni ii ramnn $i ce promit ele? Nu trebuie sa insistem asupra faptului c: inr o lume cu negocieri multilaterale aceste inttebiri sunt actuale. la entropie (in sens remodinamic. o coaiirii? Esre oa.imp. r.. prijl w{( I Uncle tt).dmb.

*r'.!i-ii'^' ' w + 's.9305 H(AL)= t. care pare a-i fi suboF donal (sinilis simili gaudet.iiff ff il:J:l':i l:..9251 l{(sl-) esre aproape zero."'::iiiillti':.tie $i si previni conflictul.-0tu7 wAL (A/L'li) + H (L) . Probabil cea mai importantl consecinli a utilzarii acestei metode este legerea picii ca o stare de intetacliuni neviolenie. stare prin mdsurarea inltractiu ii entitalilor in cauzi..:. in ciuda difercnlelor lot.ililtifli. .*. iar ciocnirca iminenta.qr lSA/Lr + \\![1) = wsAL (sL/A) r w. alta musulman5. hJ:iTj:ti.#"d.AL/s. ale cArei valori specifi pot conduc€ la conflict $i la paralizarea negocierilor.T:. :i'i:'.:li: i:Eil: ilifiii :"".".. se afle apa4inand altor comuniteli.ru:ff""":ilx.oncriunir rau interdepenocnler..J "# s Similarltate AtracJiE credlnle. gdseste astf-el dominate de cuno$tinle $i ifi (A) + H (L) _H (SAr) H Wsa Ws|Srli\.w. istori€ Fi teriloriu comul toat€ comPonont€ oblceiu . Yrii. cel ce se aseamene se cur5. f jiiffi ffi . .$:li: = 0. sursa a identitilii comuDitarc. .Inlre jezulLa djr.1...0a8 = 0. ci 1. Cum se rnasoara interaclillnea? Metoda nu-$i pune lntrebarea.u.T] Supunem maj uun chesdonar asupra unor "T't .ffii. ihtr-un sat bosniac.1*tT..6 Schila lui Hamon $i cum perspectiva culturalb este pievalentb tn opinia intel ab a wemii noaste. iubesc po ceiasem6n6lo lo4i se afle la baza tuturor comuniteiloP (sau pc o anumiti treapta de voltar€ istoricS. refirztr contactul. la marginea violenlei. a tdburilor) de limbdl IiE.xi:'H."... un fen men mai obiectiv decat preferit (sau atraclia).5475 rLr Hrst. -- . au in comun oamenii. spunea romanii.l: :.--De-aici \uma rcnla.1x"u. Metoda informaiionalS er ifcomponenlelor in Danr( lenrulur pe carF it l. la un loc cu renla specificd.i u .l[ffi f f I *ii""i*i rcaxtare rrilare ral l:jtugrm acLrm pe jucatord L.l'""""Jii...a. gizduind desigur multiple interese sau tranzaclionabile.H rA).. ri!. tei convieluiri.. ca ciment al simitarititii $i pleferinlei.. .^. Negocierea intervi pentru a aplana mai ales problemele convieluirii cu oamenii di $urarea Lrnui lr*ill1i!11.786 fac imDreun5.. I H(SA)= 1.4245 W."[t'. . rS/A.-"-'0.Ifi Hi&t Flgura nr.5016 in stare conflictuaH. ( .u.lH""#.t44 Jocuri pe scena lunii _ 145 Conslatdm cd similarilatea.: a yf:i i.i:npi. enrroprl \r\' rol propice in domeniul civilizaliei uni fanslerabile ti nu in terenul culturii.'5y.1"f Ti?Hi. NeSocielea e'te chema sd repare aceast6 situa. Un asemenea proiect nu poate fi construit decat pe baza interes comun.":iil. $i pentru a reduce asperitdlile ac .. .. similitudinea a fost salutatS..u.":il.000 r(A)=9.una: Pqi WSAL (S/Ar. dialogul $i conlucrarea: HG):0.r.n.i.".\Ar_0.-%iitli:.i::""i:. ngfi1f 1. Nu similitudhea este esenFah h raporturile ( ce au nevoia de a regocia.*#:'li'J. dou6 populatii.9956 = sarbe. .H (AL) Sunt vatabite Si f.#.ill.. sr ca dife.t'.1!. in limp ce rdzbo nu este decat incetarca interaclunilor pafnice fi substituirea lor o interacliune violenta.gixT] T. rr"i L 'uruenfealtr desf6proie(lrm? .I-) =ffn+H .1.8178 x(sAL) = 2. in cadrul unui proiect mun. H. " H(S) = 1.

schimb de studenli..r )i..h iptptlnnv I r. n rrccp. ma.r.n!nd!.. Asttzi statisticile regjonale sau mondi e s'au dezvoll mulr.tie intr-un sistem dat este .. am lftreprins studiul a cinci negocieri muitilaterale desfi$urate in jumitatea a doxa a secolului trecut. Conlerintete de dczvottare ate t NCfA D-ON( rta64_tqq0.t.d.\tunp tt\0d? . Comitelul de dezarmare. tehnologia informaljei (IT) s ii nepanjciparea) sau mai muit- t..nrlui st no.TVii.. \ub egidd ONU I t970_ t982) Kunda urugua) penlru tarife $i comert a C4TT I lo8o) 3.Conferinta penrru Dreplul !tarii a tust conjidercta le nai nat? li .pu. 'i::!!. c.httarit. ceea ce ar indica o $ansi lnica pentru aljanla lor. filialc ale unorcompanii multinali construirea dc obiecdve in comun (in special linii de transpoft comunicatie).stept .tte ttutitiit. modelul prezent ne aratd cA o aiianld lntre S Si A ar fi prom interesele lor fati de L Si ar li asignrat mai bine stabilitatea gului sisten.. Au fost Conferinta Dreptutui Vdrii. . in domenii $i sub egide diferite. nrtnta. Opusul aceshi caz este grupalea mcntelor cu coeziune inalti. investitii reciproce. cea mai potriviti coali. rnct e.. proiecr comuD simer. tn bal?n..:' n\ tn . Al doilca element promitttor este posibila dezvoltare a sistem de indici semnificativi peniru identificarea fi mesura acliunii.p ate tt? aotiEatip.objemetor. in randul trej ste nuanlarea melodei pdn mirirea numerului rispunsuri Lle la 2 la 3 $i 4 (in cazurjle de vot sc numarb $i abli rea a dezvoltat intr-atat proceselor de i oferi suport pentru continua observare a prir iDiennediul bincilor de date Si aulomatizaret calculului.n.r.Vi .tnri.aiit*.t. tntp ati.c a'e (ronologrei. 15 ./trt t.ia resurselor_ $i !r.i). s_.u pn Jmp. flexibililate.ipralit.inpti..Je se.avorizante succesului privinF.7 dace vorba de madle puteri. 8 sau 9 dace este G8..iabrt<: madmc. unrcj !a.n'np'puri tit..elor cxrJctcri\trce. Lle.ti!cgo.i. Caie sunt factodi suplimentari care pledeazi pentru folosirea dezvoltarea in viitor a metodei informalionale? in primul rand f sibilitatea de a avea fdr6 nici un apon suplimentar teoretlc un mar oncat de mare de participanli la un sistem dat: 5 . Co_ nrunrtarea ruropeanE (incheiare in t986) 1. .nte uu idtt tr.tn vd.rca r!f_JllI. ta pintp r. dp . polarizare. firme mixle. dur a....tn sla_ tLrrar. p. Dar in prima egalitate fbrmulelor de mai sus.ttnft..mpte\|lJle.D/d/d. obredr_ .. in Adunarca Geneml6 a C (cea mai simplA aplicalie a melodei consti in sludiul voturilor minale jucend rolut de caracterislici) sau o Conferintd globala sub egida ONU... " r.". care izoleazi restul $i divid sistemul.ptc eb .. l. . au tust \e_ lectrte urmaroireie t5 \r.:onomic. n". care are maxim de coeziune cu reslul sistenului $i care consisti elemente cu coeziune joasa. o!1..dt pa t.. ci]ilorii personale turism. conseff. conle\l mnndial.?Ui.e. descneri delalja. Ca ti in allaliza jocului bi nal. prapunere (interese). comunicare.ntiuasd phtu a.29 sau 30 Europa. oferind date Dentr[ come4..Dupr \ctor.hu.i!. d\ (dt11tter esentiat pothic Si e.[ .Frttl.t.anlut.r.rck. Ideea esenliali a metodei este umitoalEa: pentru ca solulia si cooperativi.1. . Ceneva r tq5o lgggt para pe cete care nu sunt relevante in aceasti fi a se- I L 5. mergiind pane la circa 150. lnei6da. formalism procedural.\egocierile pentru o singuri piat6 economici {SfA/. fortl]li. in sfar$il..Jo!uri pe scena lumii Cea mai slabd interactiune are loc intre S $i A. ji dr. t.?"'li.r. foldatt li t' i. crtoere. echipe qtijnlifice comune' Capitolul 5 Negocieri multilaterale: un studiu comparativ Cu scopul de a degaja trisAtrri f.t.tulote. ptiI nu!fla.a nt pt?L. r(tufilot .c ...r eonre. fotosind Allclar pttn conscns (srnsu. titt'dti.lqt'-i1l-29). (.ron.ti !. cea mai mare i eracliune este dati aceasti coaliiie $i resl: SA-/L.. coDtrnLrta.

iiTt"a"'. in noile probleme: cei nl"n"iEr'. armele conventionale. cu o agendd i0iliatorilor.. al larilor nealiniate $i in prezentarea fomal. Negocicrile UNCTAD au fost incepule prirr UNCTAD I rcva. chimice $i alte arme de dislrugere tllirsiv.i'.ni negocienlotde cene rnarile puten. ""*tituit MMstricht' ADsterdam fi Nisa l de Ia k'ct ri5 rn a.\p..trc mt?md :tr/ ru."-u-u). cu rol precumpinitor al . reducerea de bugere miiitar€ $i forte lnnrte.. legAtura cu dezvoltarea ti securiratea intemationali.1. x\h/c Al\r \4yrdalYrureara a Premiutur Nobet DenLru Dace.a europeanr 'r 'a . mesuri tohrcrale ri chiar dezarnurea generata Si compterir.ea'La h. . negocierca SEA trebuje analizati in functie de pa$ii anteri_ ori $i de noile negocieri care au ufinat-o.e.1*9g. pe agenda m s au aflat armele nuclearc.^tor oi A. . l99l -r. Tratatul de -olilcrare.riar*t" -'"*.i'lTe*Itrua suhiecrele se(lnrrrlc crasrcc rropicalir. ar.?s . rn in.ri"-cor"inuiu r 40 ca: Negoci€rile de dezarmare au fost duse in cadrul unui Comitet l1r statut ambiguu (pallial sub egida ONU. esrc u produs \eeocierea SEA rThe single luropeJn Acrr de la. negocierile s-au desfigurat i re propuneri ma\imaljste. apoi 18 $i apoi 40). accenaul pe rczolvarea de probleme.onsftu..ot. b) sistemul de vot. Rigoarea statutara $i procedura constrangitoare a bene_ liciar de alle elemente care au aqgurar lotusi llexibiliralea in negocrenle ComunirAlii Furopene: . ldoOde mrliarde de dolari. rn indririal' 1i s a ocupat de if 'ularg-!-ot ""^t. d) paiii spre Uniunea !.o indinorc de . Cel mai semtilicativ rezuital a fost restrangerea votulUi unanjm $i lirgirea vo.14ti Jocuri pe scena l mii Avand doui teme esenliale 2. c) lergirea jurisdicliei Comisiei -Europene.rre cu BJqilia J lndia: cIlll:o patcurs . care s au afirmat in ciuda onrl|. Ntrirobi. Runala Uruguay pentru tarife ti come4 3-19$l-9e a" c. D cc in ce mai vocal.hrtroa\a ( p.enr ld Tr. C4nea ambasdcloare.ifi-uri inirrt siaiie div'riunr og indrre rn dr'r/r-unle '.u roiin?rlrurii nois au fomar pe la Pai ffi.::.r'"l"gi.qprfl.rLr pe tundul oceanutur err.. rapocne Si grupuri rumeroase! comportament cooperativ. Si cu un nllmer cres0llnd de membri ."a.. 1964) $i UNCTAD 2 (New Delhi). temene iungi cu obieclive llxe. cele mai semnifica u nate dc cele rinute la Santiago.fi a) reforma institulionai5.. *or"r!t. $i facilitarea reformei instituionale -. prirtre cafe pozifa dominanre au arur-o puenle care $Dduceau cele doui blocuri miiitare majore. CoDvenlia privind armele biologice. comen rn 'e^icii^dr:lytl: p-':T: . minimalisre $i de compromis.uroPeana' p un bun modcl pentru urmdtorii seA .":^' l'" "r"il . negoclrile de dezarau dcpins intotdeauna de marile puteri militare $i de negocierile $fanse $ inchise ale acestora..rnal din .. * (n/a in lotrO dar a focr re i". iniliativa personalA. nr irlnrr - - il"'*i#.'.i il. il.r. mi\uri in i"t". greu de - prezervarea suvctali€tii nalionale trlui majoritar.. pregatlrea unor acorduri (experienle nucleare fu rrei medii apoi $i toate mediilc.In sistemul de negociere contin i a Comunitilii Eu_ topene. interzicerea folosirii armelor de distruqere in masi in rll iu\mic '..incepand de la 10.1.i.qrr (aeuenita a"i wrol-c:1."ir. au rur rotut tor tltil in dezbaterea problemelor Si in cunoa$terea punctului de vedere.Hor'elie In zuuo ne fo.-*i momenre de " ln alara grupunror opuse ner I trrrnorturi... Manila..p"?-i"t.l!ll". a r"clr o ks tn reainpt-c\i r-u!94-U4-l-l i#*.rdul ".. a" *g*i"Ale 5.Roml . tradilia 0liriste a grupurilor restrinse de consultare ti ilecizie. Belgrad .^-" pi+ 3 ""i.puled miilocii penlru comeaul iibef ltrgiti si adrralizat'' in punda de-laloha. Ele sunt totug instructive in privinla conlnue a contributiei tirilor mici.* reconciliat. inticltorr.'pa hoLelul seneveT. in lq5T obiccrivele 'ale JU fo'r \5 inlroduc.-. preeminenta economiculuj.-ns'i piail iii-'i..nu'tit u5u a. ri adnprar..' i. cea mai am..9-9lT1!..

a anr Iungi de ne [.i.rrnre... .iiiiierea mo'liric'-rni'rdmufi iibnomit i"ltir^o global.lem difrcri nu rmpiedi. rnlf_un pachel de pre_ lcder in care acest interes este contrabalaDsat de alie rnnsuri iare aompenseazi $i depa$esc acesr neajuns.iaia?iefr(iii5 /a1r negocrenj ue \ucce. 5 af pdred ca urmdruarea variabilj. e le a fo. " t i:il{"r::l:''::'.e inu-o rr rearizat impotrivr Unui inlere\ panicular.re neregbtalJ. obtii re... .150 ran a a tr-d. fle\jbijita rca. f"J"pti"..FSFiiieiir .'.. i?ti t5l sa. '" Dxr dialogtrl Nord sud rr cdre nerocrcru( 'r^" reau. J"-"?"". deqBill:_pllsduf i sau_-srarur.9:jxg1| lati ur ..u..?ur ( untenn. .'i. ar.i".reTiobpinuG-n-irr. dura m.^i. rer.rdF-diLrETi1lo'Jrn'-{fflmbfonTui finafpnvi6a . Inrnrcdr e\i.i n.grl. md.u af ".i-iniirn.r) impiedrcJ potrr izrrea.1:'i"l:l::^i:.pnn.terelor de inrercs tiutrapunefe. conflicl I. in domeilul energier' rnarerirlur -prime -rriinlei s irr|l"' .lira ]urrca unur \ot Feldl in care a tosl dcrinir 1ilracricar rn..'rwotdfi..tenta .m..ej Dreplulur Marir ardrri (a acojLlut gene.nrerrecririi . penrru a-r 1. Itrplncjr 1.iibf nnlror /9.!u/JJ"':nffiru1..rrii por r. care prezinll comcntariu sufiar al iabloului l]ndl au tu\r o jrorr Lomuna a nEoc-Cnloiirre-.igi-reu5rle au benelrcrat de un contc.:"t.i"'i *". Adrrnarea Ceneralb a aduprat Declarxrra rr Pro- Lconomicc 'rabilirea \oriOrJinr rn care -i. celcilona crracreri." au e$uirt coinplet la slar$'tul ln let4.I mutl sdu mai pu||n con\lrAnCAlodre rigrde.reu \c iraiei7Z-rLS-tEg jtAtbfiienjrilui Tn-afei'iii ieuniunije iari_ Rcatrtflea rral. -"*.F-L)1r-Din \inguf."ii..\r .: viidE a'6iganiI mTailijTeli-sT. alre g:ri in curs de otzvorlnre. .rlr"l 5i de/!ullarir' prin mcrodcle sr ro-mul'dle Je cul polrli'e ra\a oi".rigen!clor lurrdtre )r caracrenslici l"i.ra catiLarieGillita I'n.ufi folilice 5i milirire En_\e\t..il:f:3:ff ii*li?:i"i:$.r. ca ace\t \r..t f.. f\re greu . lllll . "*.ot'.. tonctiTii-lip. Esentiale sunr cele doud coloane care se referi la polarizare si L'n-mEr. b/o.d..a potarizini ti prezenra su.i *c".r.in ruoru." E' pt*lic..nfi-rcatizzree 6fi eiiiveloiTari:ar.ei.iii"e".*"Ujr. " conomica e o atn.._ UrDUr.i"'i'n r.rr. auprapuner€.F.rael \.l in inrregrme:au iffiarn Fidc fi0o-r6bii: .eninlare k secir:!t:::: ii ""rli.alurut }i proce.-a ceior ls trdsituri eselt'i]::1+ . ( etetfer legoc. de drmerr'idni ly.""r.dl 6urc podre T In ylj:33gtsq3inil-eniiFo.da i6irnatiGrti.""". uL."r"" -i''"d i.r-.]= .lrao ri dr.porrtrce dte trmpulLri _ Liridez\olate vs.uIrre rr conoruite^rn cxre negocierca se de(fAsoara inr un nrediu lotal ren etnrc. precum )i alrepri ln curs de ale ace: dezvol grupui celor ?7 de r"". Negu..Ljitsi?Vile Contextul mondial ene rmponanl. dar rcea.l.

d.c mfter m: dinensiunc nijlocjer +: trisarrurii. U U U muibare.l -) extagem acum.oa\p int?ts?dA.l-ice din agencla intemalionald. citand de la coadA cap. De. enunlul ar putea suda astfel: Pentru ca o neSocierc multilaterald sd'li realizeze \)ele este important sd fie subsuhatd unui singur proiect comr care ta asiSure penftu lecare participant inkres? e:enlia {afi ca Da i(iDallii :A \? polorizcT? in lab?t? oPuse sIPrele 'inrerusi avAni cat nai nune. M: dimenstu. dezarmare' integrare co ci I : absen{d . l. T Tr5s6luriate negocieritor muttit. r'. f. suportul politjc de care se bucur6. . Qomunrcare \ context mondial favorsbil intr'o singurb fraz6 rezumativi. LOS: Conferinla Drcprului Mirn. pe hngi un element explicativ al . exisa recunoa$terea putemici a participarii la un ca sub o cupoli uriaga i e comun.lUNICARE CONTEXT MONDIAL Figura nr. SUPRAPUNERE FLEXIBILITATE COI. $i un indi Eezinta. cu o libefi si bogatd + + + + + + Dls N-S t t JJ Tr6seluriprevalenle in cazurile de succes ale negocierilor multilaterale.ti: nou rcg1m al merii. comparatrv sunt suscepribile a fi utilizale in analiza. intelegerea qi organizarea rcgocierilor multilaterale cu aite teme cr.i: \.benarea rale la care apa4in. care prin faptul cA au Drezente in acelasi mod ln cele trei cazufi cle succes cercelate reu$itei. maturrt oamenilor poiitici implicali in deciziile finale.t /. lraorlrrle cu PROIECT COIVIUN LIPSA POLARIZARII. cretterea comertlilui mondial. SEA: \-S \ord-S. dezvoltare economicr.terate exemplele selectate apa4in unor domenii diverse semnihcatii noi in problemalica globali drept internalional' mert mondial. z Lrl (I F uJ CE f : I z z o (nE F -:) F : =q z F z ao f >!! E z o o + I! ul N z : l z cc ul o F II + o9 E (I o ES !l . slaba lor manifestare cl. Se poale pune inlrebarea: ceperea negocialorilor. expresie a unui interes general benefic penFu ro. tntr-un contextfawrabil. . DIs Dc/r-m1rc.\otrtue . in ciuda diversitalii de proi Dartiale. t: prczen(a tmsrsturii: situa{ie nixta.) dibai lolotll o orgcrnizqre de maximd flexibilitdte. N"satiti 153 in toate acest€ cazuri de succes.152 lo&ri De scena lumii Pa ea a a.ele $i crizele perseverenla lor. cele gase tlrs5turi (devenite cinci). conskuirea r Burop€ unitare. capacitatea de a peti obstacol. fundamentul iimqul practi{ I-a toate acestea se poarc respunde ca cand elabora ialitelile bunei negocieri: ele sunt ulg-swuseFaDtul ) dal-unde sunl celelalte cei-nle E lor df a aclrona. proiectul comun suprapunere / lipsa polarizarii / I ' flexibilitate \ '.supra posibiletor ingredienle care Pot asigura succesul unei ne cieri multilaterale: z o 0o F == z = o oco o LOS GATT SEA m m M z (/. care transcendea $i adipostea sele diverse. Din cele 15 caracteristici (a cdror prezenld e insemnad cu +' neDtala ne pemire se credem ca ideile degajate de acest studiu .

u liecnre . Inrr-o uarecare ma lenLnL suri.t . i. pentru jocurile cooperative.U ace\t.i . Az:lr.t tpl d" i.a ca dnarhie. oLrr.. ca$tigui absolute.ceer ce e.I : Dislributive Patfta a II a.\tcrtuii r-n!1!r!'L:!s9!g r lLr koger I i\hef )i U rllidm I 4P*are c\rdenlir/.a!J conccprutui inteq.t'j fi libcrJi I'entru cele doui ripuri de situadi core. Nppl?i 155 f Capitolul 6 Concesii Adversari Instrumente tormale $coala inovativi in anri o0 ai \ecululur XX. intere.ro ro. Aceste impasuri au nulterc la tensiuni in minlile cetor cdrcra Ie pdsd.opm c6iiri.. Dar este aiomatic ca difeftrqele de inte rcse su t subiectiv cAnd se au in va.ler:-(t . coctentt-er-a -itc.1. ar.. O"no.-delcliu r lur Willirm /adl sr Mrureen Berrn. Ei trebuie as sd cdute in jto alte cadre h care situaliile cotlflictudle sa Cdutare de alternalive reciproc avant4oase Parteneri $coala realisle Figura nr. Rapoport se]lmalase deja ca . O u tta\a ca racteri:\ticii ce fa& confictete subiective este perc?plt. In lr . Darad.. increJerc in In'litutii ri rcgi||ruri. adicd la situalii in care baza &x. n.u Llinincrid inrre aeBr''tl intcaryJ)a.cnsul La sunt ireconciliabiLe..r.. reg. creative 9coala liberald . paryt .. Hopm rnan rnrDfeun.rablou xl rein\ierir cunceptelor leglc de ncgucieri. capabilililj de securitate rrrtiunaU..193Q".tenrii. ali a negocierji.tc nn.@ iir-uri iiinflicr fundiniFriialJi impi4jl.nit ipt rtdta n..'i1Ta-CE-T.rtu. El acord: o importanle deosebita pentru infl enla crescrrLra a acestei psrao rgTErLrcr'rrrr fui49ipled NeSotiatio crescandi rtesrc.ontond!r.irualic in cdl! E{ le p rnari irrrpiEuna bcnelrcrul {i.r pbnilor \e je cunrflrnrd. Pxn evennnente regrzate pe scere pa. p54ile ."uffiffi in 1969 ci toatc confliclele slnt subiecriye. care ..er*u.dndticd se aratd afi ins rtcientd in rclalia chiar teoreti tu anumite tipuri de xirualii cotlflictuale. nutl. roiul. i!.. prin aceasra merodi et a explorat inEiiisme dc rJnncirne arc lnrr\ iei ti manite.lq n . ca atunci cAnd doud pdrli untcircsc acetqsi .rpj i.:Lpgllicd ofici. rcton non-sralalj. rprnIrl tco r Innvalr\e.d.Blele cu esrrad. t. paftdignq. ahe Fluri decat secu. li_ beralii . tentonu sa po.t \. I'unon rntfnduce rdeea unei noi abord $i cvasiollciale. Tn primul caz. rrbtort nu depa_ |eSre mull !e.i. n4d d a ti rci fitot(i t.. in rerrrrare.ti.i fi.rtr.. ntu.a dil/renrr ohieclrv( n .r@are rccerluca/A importdnla inlclcgcrii prirnul rAnd a problemei ti apoi a ajungeii la fornrula conc generald pentru ghidarea negocierij spre detalii ln sfar$it ap perspectiva grupurilor de lucru pe rezolviri dc probleme (atel de rezolvare a problcmelof) a lui John Bufion $i Herman Kclm carc cauti sa faciiiteze abililatea actorilor de a implini nevoile lundamentale ti identitatea de silre prin interacliuni informale penrru sine cegarai nrrre IrJELJ-i4.]e /olvidi conflictelor.jrli L't.r..starului.ai'irtAiiiiaFncely? !l rell}"gg-lY$s4:{{u rlc. si elunla doa.ii i.7ute de errn lumild pre\enrnr iru rc BurtoD a observat "unouq*./a o co?lalie s prctefinLclor rcolilur rcrli.snu dominanla r leoriei . rero sau.-'. tt t\.1.onrr. Scneliciul dr\porrbrl penllu amanooua.n o ua".tere yatori.!ttt --La un nonp t da! poarr c:ti\td o dit.lionate.'*!gll:lco!|]I::4ve_!Bc!sEd.italea.a negocieribr ittemslionale doar cepand cu. red in lurred in comuD a deciziilnr.' jocunle conflicru:iii'ielufl.e rmediate. caSdguri relative. . O t'rota.t p.'p". nego(ierile zate pe interes mai degmbA decal pe lactici $i procedu .al negocrentc Ju lo.onlra)r intrc real \li ii tibeml.ntutrt trtnt (th t. ir.r.t. r..-eona tocu u'.. Reatiflii \unr cd_ rnxn . Hop \emn e.ilie. ps_:jrepjcU\ jnt lr oc. U JDoi Dersoccrr\a diapnoiric lomur.'t" distindifi in studiul si erurli.teo: ria jocului duce la vritabile inpasuri. |l\ e pe lefmcn tung.. ie'ea i-rcgJrti\i :Lrererd. In co rrr.. pttt tt idtoto?ate . scepricism fara de in\litutirte inrem.pprIUL"enrru amandoua.le de prngilccarci sa Siiu totu\rrcr unof cortreptc Je ha..dtrcnrla.8 Schtla tuiHopman Tn Procedu inlonnale.punziloarc.

.:'ilil.)nfliclelor idcea de coercitie )i lralrrca ".rri psihologRe pentru incepefea negocientor.n .' u.i! ii'ii|!#. tn|:t?a p. l"t: p"sibi]e soiulii. Jcorruri 'ai r pa!eze.irbilel ele rmnlica iiiJli:..: .': inrai pinr* a obrine ::::1.i.il i'io'ite ...".:. Etll . cu modelur '" T...--- |sL *r.'' r \cmple inrer\enlix.i:t[:.i.. .tt De $ena lunlii si sa desfiFuLtm o negociere? nri roluru vilorii Bun'n l3 e mai D'eg (u rrceperr:a analr' t'"'" 're abordarc 'e rnrir inrercsur" se ti.tT..uhlrnrercd t... .r".xli"it :JilJ:1 Lrc orb! de Inlem.^-. 111':1.T:.'r in conjli \ru In srnlerer tui rn.::.:i:'fl i'"'"'" rn p'oceserc tralr! ll :ifJ.*.l " de nxce dLn Unenru! j:l::r r!. inralnrra es. i."1 l*i ri'nJ. _.::i:"1 1""1atmosrere. in eruz no reprezentari $i uain'.rdera d6Fiilonreri ai abordirii sale ronn bunon.x:.:: :! . inrrti l:..c aceea a aletre.a' 46-teresul personal.n demers "l .l'lll)::"i1il"i.._.*i*ffi"T'i.i"i i. ::::..ulrrre recrproc ac_ lcplJbrle. ""p":'.:: ::::::.a o"*g"..Ti:. Uneori mediato_ ".x nrurrr rur" r Gvrlofi _''' ":".....--Te Orientul Mijto- nrai !alorilc) Bunon consrdeni c: c.v.*'ri'l:i-i.: ":. lii"ffi..".eonard Dobb pe Herterl $i Kelman.ff"J.""1: ffi '.l. ii rvr!}uLlu 'Jl. 1i:li..:Iil:t.i#*ffi *#l#ll.. l"ir*"'" 'rudiile sl hehavion'te Fl a reprezenrlr Suma ' Poz:rrvi 44 t ttk oaru Pol c. L'0.nrcresut.: ll"**.l J: il:.tlii:lit'. l( "':il: .ii fi ld de purere qi llcr'e\crenta gr dr\ciplrna in alingerca unof re.i-01..: :. _f"i..:""'pi'r'i'' .+rj**:. ' [qi:.r."r.:. de descurajArii sau pedePsirij) Agenli exteriori impunand solulia re penlru tot/ coniemporani apafenl ireconciliabile inleracriv al merodei erre e\lrem oe prclros...l1tfi:i"f'fi:iiil lfl:::i' :: rr orrerej cte culrurxte5i upri dczechilibrele rLy.-':.i-"...r :i.'"i ..etor I Sufii: zero (caslig!l unei parll esle prerderea celellalle) 1.\ :ll::):Tl:i.....ffi4 ffi"..::.)..* ..J'.. '' 'oi"'i.e obligatorii r.r*.:. Ele urm.+*'.i"i.:.3"*JXl'.. fr Ronald Fisher ii con..'J: HiJ.:lHfi .. . ."::'.ll" '"i'".resc rearizarea unor :[:.i: -.ffi.'teraenriti'a!' n.T::1:::lilil : deschise precise.lTt .ae increaen ["..ii'il-. .:tii :l iJ i""ff :.t.drcl discu. ...:.:lj:::. '"i'.. rer ncnego!r'lDlre ^ rrru cl ..i-'p':br:.:. Ronatd . ...i. lh.1:TjT: :l :""r.".'^::.:i.** ... u\j an_ Ul proiecl . .il:"iil.#ri'" (um utmerz5: rlir dupa larbe.a' .rjl1il.it!i l!!lEl9r:... rafqgi."a "..m:tf ru.":.ii1 i:: Ij.::ll!:Lonfi(lele rnal :l. lrrner et"r ce negocraia gr nr ! dcrorilor \ .1. -----. PL.. recr inrre srupuri.t..9 Schila llriBu on ili !"i.f "telor d? atrasa deradmnur_din drcapta sus.'.A .rl.. El silu_ ::"i:i*+i#HT \ .i ': j'-.. '""(r.5re..lnleraclruneir trebuie sA unei conrrunriLfi producri!e ll::. t069.9Liqd) J.-rn..' i.Li.#yx'""...'*. '"1.i e..J...q1'' 1111: :i"'i:::.#*::".:':::: ulre oe nctsoL'c.' F.i LrRis ' mli 'iio ffiJ.:-".rrttjI: :: ]l-f a conrlicreror' E\ioenr''nd imponar o fj:tlt. pe L.iro.ffi:.. .."1.'..iTl lino.:.-..uie j:..u.:.ii.i:':1.#J*" *. ( Figura nr. IBunon.o' auro /pglar.'.":.Procedum cel mar de.1:1..il:'..e'* J#iffi ffi . :"1..i"i:JiiHH.n"i p.?1.li i. moder.:'l[ ii...itnp rcrt.***1.Co*"?l] lrsncf o definelte in urmalorii termeni: ..rr'l' rnrcrnarionale rl!:lyl]Ti:. I..nesociere ce imbina ercmenre de concrri_ lffi"THl.

dc a d?pdsi tinitdrite curente injtexibititdlile ti si tte va analizei conflictelor..u-pofir... Curentul u acJ L.Comunicarea Cobcl irlr . Vederea pe termen scun a cle_ ridcnlilor politici gandind in renneDii caltigirii etecrorarutui inlern -'-. . p.nn. ind n. consillerA Spector' DacA pdrlile vdd co flidul in tatmeni naliotnliSti.:a un proccs prn care noutulite apdrute sunt derottate cete cure su.elel..izu. tpi.i re.tlo .i d.ecvent.e suspiciutlile i ura reqd dirul 'si conflidele ti tientinentele de ostilitate in lermeni Ini fi rli. rarc tj Navcrh (rcitefrnifea retariiturl...'411 \lli dt/' tt rI' infas precoce si t?!_lr4{+!!fy:":)!e llujtupas ' cc e\re J< racl|rlAqurdd'ca p yd: . .feril..r.|at:a ei pot ji t:o.i . AUr:r Je St..::..ene de obicei o no d po.u.ri y Jat r 1. Gdndifta cteati)d se tu eseaza problenetor wchi si rtifcile.utJ? .'itdtea.:lt.r r .p.r prcnre ..... Proccsele de Bdndirc ueativd sunt de obi(:ei intuiti "c..( \r424lar..ii". drpiL Spector.e ca a. Dar a opune valorile inrercselor nu este o pozilie fodnjcA.i::q.nrioralersi de.."rttpltrLlL4lxlrtc.. icp.Iw r"'.l. Rr n. d'..ribititate sau opotluntate sal1 o noua cak sau direclie de e\ptorut.:ure trc re..drrr'rr !rnbcrc p. p.jiii' i.O a trciu opliune este de d cdutd modalilnli de rein(:udturc a conflictului ?11 ochii partnipanlilor [ .tefini prcbten.entate d( tsandirea ueafia. Pa I t.ma\rdt rr J..i*. Husband gi Johnson (schrDbiri ce.hili. etnici sott ideolagici. il|tluer raU rrjl .i ita p.! deliberat tocu. Stein . eristd o tansa de a controla conflictul TehniLi de d itltlu.LnIelc (unv.t.A4ik in caniict pot f induptecate sn se itttplice i tt'o ..r>le o faspundcre it un rot_ Perspccliva rnlorilor a fosr fi ea udlar inr uD momenr in care .ir'!' . *5m.him- Multi au rclevat necesitrtea crcrlivi!i1ii in mediere $i ncgociere in depigirca impasuilor. Ca ti in cazd curentului interacliv. era de a$teptat ca iema acestcia si fie aotuali in noua qcoaE.I ndttt \rtttri atrjuj.r. ur. prnre.. r( -"u d. ar t i.cteptabil d? .\". cscaladarea .iliei nu d_c in\Iturri.locuri pe rc.\b. Ajen dcmers porre e. Jer ine lararii :. I n.ri li l.l I :i'l:il::ffi i. '. IntrucAt inovalia este un prodns al crca' rivitiilii.iLIUt ALlucetr .. Ideea Europci s-a tbrmal prin identificarea unri rcs conrun: pacc prln lozrncr clemagogice a consrituit un neajuns fi.. inlc lcgem cii elc_sunr inseparabile ciind privim valoarc! drep! masurn rJrur rnteres.'{rdar"r ..rrl'urile.. .z. N.nr re(rnl cr . ca |:c r<(rno..s.rn6cfc994] r+rnr c.i.\dl i'nflLtult't tr. pe ti.1.. 1r I dp t e:ot I jr i d.\tr <gii intcgra_ rr\ c). arp d.Mo.. fqLbgeqlll!:jllet sue pat u cerc imp-etuot neso' . 1 ' atire dc eandirc.lisputei si rec n l ta vialenlii pot fi itrcritobite D<finitii ..oLD ..n1.tt /\Pnrt.a o -cdrh i I Busrrra' mediere suu nesacieft. ta lrrt. NeSo(ieti r59 lipse$te..ete.*\ii:liiilJ:::!fm-pr.r.c. .. cabazi a sdrii de pacc Euristici ti Creativitate..a \e egc'vc/e puzilrl c palilo|conflicrul din Bo'r id.'"dl ia. o:n' I d' toallit !? CLhtr 'r "lo tfr. ttt pro.Iefiheye . gdsirul nai tnadatit...i. oferd posibilitatea unor salulii noi $i dcschideri. tertarca acestor ipoteze Si it co niitictlrc.:"#. noi ipoteze.npr.J ficeJ rcJde|lu-a. l Rezultat l.udienld Llutd..1 Lle\rne .i de d reincadra .t i." .i[a (compensare stabih ruupa irre.c\r pc. se ..ite saotc in sAndire.n'd..purjid .-/-.l" "....e.lnn rF !re."ralo . Procesul este caracteriaat ca o incer..r. . Bo'ntn.. mJi dcgraha de."..158 .Jrlt . Ur @$erltlli lr]]crlf]rti!.aJ dco.dt$iil.lrin$i sd i$i retnudre. bratuttominq' iocul de tuluri..c . r:rlie.] Teza naastrd poate li 4ipusd Joarte tinelu: noi orientiiri coSnitire ule situaliilor rle tlegocie' rc. '.ii."'. 'te \ocretatc ii nL JF brfo.lblosiloar.bt/ma 1.reatiL.i!.aa.o^)are 4 ploblenei.r...[fi . Exemplolc includ pe R. nanife:t6 tn Jorm tarea d. lc t tc.r cunrl .1 unpte in no.Creati. )"'i..nr. r?d. Si satisfdcdraarc pentru a . cre. Interacliunea este meioda de dlalog si ru misure a liantu' lui sau conexiunii pi(ilor. pot aiuta [ . aio..iroi legrt de.r!liri r. inttli. inn"dnu\.'ir.t'nik(i a ntcl.o t e\t. DruckDan.ir . repre.. Sn. dar validitatea observalillor i$i nlenlinc rele_ vanja pentru negocieri.i!:.rj.oi.ten1on_ '.na lnrii Partea a I1 a...< tor crrrePrr lllllt c rnd cunll .r.ltdln 7a..lul tu nre o disPutd cstc incadfttd pottk! (:on:tAnee apli nile pentru solt4ii. un Sed'ulCenlra BUCUi.:r buc.ar tu Ji!t.* ru. pdncipala lor nttodh de rezolvare.uriie nie.le mJll tFnc/a i rleqltrurarerl:onllidclur. in .o.aBle. i"ri-.Prle\rrna.. ea a fost dezbituti djn perspecu' cfcativi).:e ?racese crel rtur ce nu poal< [i nierout In o(hii un r public tarf Li_ |ut la curent de lnedia atotprczenta.inuvarie Sr Jmma. :: :[i*: ri: i . prccun Sanllirea analogicd.d/'.iiil'"td..l. S.jt. ] .

)cier'i1c .pFG .".i."'. eliberar de rigidi( ea po.i t.vca etementul )ndrspensabil olLngar de tcoala analfica ce a dominat negocierile clasici. 3. el a poT. rati din incapacitatea metodelor urilizate in negocierile clasice de a trata $i ciuta solufii la problemele $i conflictele care prezentau ca_ rdclensrici noi a pu( in evidenF cateva concepte din masa de idei a lrrerarurii $i pracdcii exisrenre..i^.1ilor.i gcsqqp de-(onflicre esle nerezotvabil cu merooete extslelle. rrlogului.ificul separa Pacea le puleau a" 'Labila '"r"rile coml slatului pe baze democlalice: iAla o valoare .:""'Jl*il". ce podrc (onduce ta IrrleleBerea celurlall ti la descoperirea unui reren comun.. credinle nerranzactinnabile. Capitolul 7 Calea 2 $i calea 3 Dezbaterea intensd a ultimelor decenii ale secolului trecut izvo. trf tl. *""i"**. itatt"rentcare sp."u."iau initiative prospere ti descatu$rea nJrat*"u ln./..acted.il. rctori in viata inrenniionala.iditof panilor.ttt"r campuri mai vaste ale construirii pacii . ln aceea9j silualie se gAeesc loale confliclele perene rn care se ctocnesc \alori fi convingeri ireduclibile. Dizolvarea situalei de osrilitate $i a starutului de dugmani al ffu."rntu "aia "ionomii Ce s-a inceput cu interesele? Nu pr De rit"ta" p"ttru a pi$i pe !n teren mai ferm' folosi i. prin inlelegerea valorilor care conduc gandirea fi compor- ffi i*:#ffi ffi$:T:".2-'n care negociaronr rebuie sa gaseiilii'irrffirii-siice_ tirare.rmonre cu studijle acesluia despre .oeretalei.. 4. MeLilele l'.L.ciatc.. (jd ) o$Sr" 2. in co_ sa cu AfF$i in a.'. idenritari ce nu (unl su(ceptibile de comDromis.ijl". "o-ot.'."tu. Valoarea a fost vSzute de Bunof..r/pd. *l"giil" ""r"tl"' "l concepte integratoare mai clare h european I iect comun 9i nedispurabil de civiliza$e Exemplul probleme la lnceput de mileniu El po i". confitcr)Oomind de la cazut Orientutui Vijlociu.1X'i.160 * ". Reducerea s6rii de emotivilare crescute $j facilitarea djPosibila aparitie a unor idei noi care oficiaie.ri* de perfectare a mecanismului negocierilor rezollam tnovatia a-insemnat schimbare de cadru Nu de pace intrunim expe{i penru un o lon rin$ diptomaticdL .eaTidemiti nc l."[i"iir" ii"i tocun !:iYlLl!ryji in praf $i pulberel Acesle intere {duDa reducerea economiilor vdloli.i. Conceptele de inleres !i valoare au fost preeminente in dezbatetea care a condus la ceea ce numim gcoala inregrariva sau inovativii."'..orul nernvrrrr ld Duroc rcri te of . ldccd )a-a ro\r de--ajlubtatreq!tdS*"luafp1!j"-S.b#ff 0ccslor negocieri paralele constau inj afigaiartiunor oprnii care \a reprelinle ac. s: fie rransmjse in lrmenrulceluiialt. .laborarea (pror.\upreme erau srruate atal de sus incet cApdtau rilluri de -'-!oui"*iJ"uta adngerea obiectivelor prin inte " ""nstat de lor cnltural (limbi' i lrt p"i"r"fiir"t. fi .j d:+!91"'Eere^a .

'" .''. irreresele nu au fost examinare teorctic pe misura rmportantei lor. 'l'. !gP!s!t" caii 2 ar putea proveni din urm'toarele con DiD p5cate. lulLri nririi? lnteresul comun a fosr elnborarea unui rcgirr nou al nrlinr. In timp ce puterca line de categoria mijloacclor din strategii.nJl:/er si nreu'up!rilor' "-o..r'rm lorle elementele rrebrrie 'a renabrlrm |Ut"l te -.i"og"iti". Cum a funclionat d.balanla puterii" a influenlat atat de mult diplomar. teoria nevoilor fundamentale umane (rraductibile in interese).i-aJri..balante de interese". Iati cabva idei care ar putea face . gradabile ii comparabite p n utilitatile care li se asociaze.ftl. negocierile fi polilica mondiali: I lntcresul este un concep( fundamental in $tiinlele omului: psihologie (unde sri la baza motivatiei).'erca nbr<... ciruia i se subsumeaza inrereseie Pldrcularc... Spre deosebire de factorul purere care std la baza doctrinei . lntcresele sunl Lralzaclionabile (in schimburi Si comerl).ileti p*ta"g . 2.o..e erese in cazul conieriitei ctrcp o*i iilL'll dld.. interesele a$teapti inca si fie sub ieclul unei .balanla dri interese" sn joace acelagi rol in viala inre. cii de lrccs pentru lirile fari ie$ire Ia mare etc.rri D? scena lulnii Panea a ll-a. cel vechi fiind aproape unanim considerat depitit fi nesarislicator.rr tirle.".interese speciale" (in geopolirici $i in declanfarea oslililililor).! :i.ia..inreresul cle stat".' il. . Conceplul esre folosit abuziv in docrrineie puteii: . intere sul rparilne familiei de coDcepre care expUcA comportamenrul uman." s. 5.rr.la -. definirea zonclor economice exclusive. lena cunoa$terii $i reoria deciziei (unde se afld la rAdAcina formula di obiectivelor).ul Je echrlibrrre a Ltoua .m d..interese nalionale" (in polidcA) penrru justificarea mlsud- l. unde. accesul ruluror la reN|tsele oceanului..t62 to. Interesele panicLrlarc au consrat in extinderca nritrii lerito i a cetol angajali in negocied' tot la^intercse " 'e'u i. Balanta s-l rcalizal prin lrrnnrlx finali ale ci€i prevederi sarisiicetu anunritc intefese.] -*rese in fomte violerte"' atunci $i in ne "iJ.balantei de putere".i.coah inovativa de pilda' ' nt. s.. economie. 7 Prn. 6. ala cum teoda confl ictelor considera "..e panr(uhre s0b semnul unui interes comun constituie o balaDti de intercse..u.r incercc 'a fnl..Interesele sunt masurabite.erUn d< inrefe. sociologie.'trei e v"'bcr'e H't'"r'rnr' Jc r. . po/rlr\e tndr'lre de. J..r."ne:. Negociei 163 de a Defjnirea unei arii comune de interese' susceptibile a uner poslinterese re$abili increderea $i cladirea pe baza acestor bile solulii.Ele sunt sursa de conflicte in cazul ir care nu pot fi salisfAcule pe cei pa$nice (interesul a doud enrititi de a dispune sau de a conlrola unul qi acela$i bun.*"i 'olJlii Pdrrrrce Inrerc<ele 'unl pe nl supunerea acesklr lnterese unui proces tranzaclional. dfepturi speciale penlru starele i|sulare.r*ii. 4. Interesele conlliciuale sunt susceptibile de o solulic care are doui fazc: a) gasirea unui interes comun.. .mtionah. 5. ca irr .r" in 'a'ita. .". reritoriu sau resursi).

nt:rlcltune socialE economicA . crearea unei negocieri paralele.. .. confli tele prelungite). ljmbi. creand int1€ pirli o durabili. E o eiptgiq!qjq4La-c3!-2. in care litigiul a dus la o polarizare totala in c rcferjrea la un inleres comuD a devcnit imposibila. 5. sub \emnul mrsurilor imediate. negociatorii ne<tepiqind solulie inregrarivi a ifteresului comun tn juru1 ::l::l"l -: unor proiecle srrilne de litigiu. b. in cunoa$terea poziliei proprii sau inlelegerea poziliei p54i in limbajul conccplual folosil $i ln ghidarea negocierilor. Prioritatea lbrmulelor integrativc $i neocolirea lot chitr cazurile in care obiectul negocierii esle separarea politicA (i pendenl! sau autonomie).'. noul secolfi pnrneJdia_resu\cil2trii sau rei. Regula de aur a balanlei a lbst: avantajele oricdrei pozilii singulare a uneia dintre pi4i au fost mai mici pentru ea decat acelea oblinute prin acceptarea ansambluiui.r Inrenei la Franla Si cermania a fost inchi. tranzaciionate sau echilibrate. in . Lrn?Nr"ir*".i.b lorma interesului comun.. apte sA le satisface ti rcalizezc. umtretaiitcuo-irWtoare a intereselor diverse ce trebuie ate sau annonizate. a-6tii:FdlzlTfo:r priiiiirdreoaaLa are l|n . pran reranL Inuebarea dac. pnn cleschiderea :j#. n r. 3.ari \ t65 producand obieclii 9i nemullumiri. Transformarea intereselor in fomuld finale in proiecle ne. intreprinzatori $i expe4i.ul Europei.ezentate in pachete mici sau in generalitatea lor erau acceptabile.bucnrni unor confllcte .tlionabile (coniliclele identitare. Conjqifg4.'*. ci $i fafrului ca ne Aocraronr nu au gisil in geanta lor de unelle decal metode Invechrre ti inadecvale_ oomcnrrle carbunelui Sj oteluluiJ.164 . cu pafticipanti din sfera interese. . Do\arul istonc al apanenenlei Alsaciei .Lrarsr. Ideile despre balanta de interese se pot transpune in cazul unei negocieri in felul ulmator: L Asisurarea unui loc Drimordial al intereselor in analiza si !iei.ln]d{calea t Ea poate pirea peniru $ocanti $i paradoxali.1?:'l | ca. credinre. cu reludri formale sub presiunea intemalio li) sau Drivesc teme nesolr. decil Leec ce obr r.6a $i de oricc \dtori . E un principiu compensator: ceea ce sacrifici e mai pulin rmponan.au ..r. ?t. leriroriu. exclusiv i ereseior practice.ubjecLe conrrunialionale fidenri!ak. calea 2. con crat.i''copu ei ru i ::: ' ' vit din cauza rigidi€.u]rlr lJ J' /b ' efeJ liririrrlrx sr deschiJe ncsociel€ De un all Dlan.ub egrdj rntel_ rr!rionrla rSUA.J::'. europeani. speciali$ti in proiecte Numim aceasti forr.de i.dspun( irnedial e\te solulia pmcricale neexplicil procesul In de rrlegrare. Cand negocierile oficiale sunt in impas cronic (disconti tili pe termcne lungi.e datojea-. nLr r'.i'i{.loc ri pe scena lutnii Panea a Il teSo(ten a.gB4w{n-asoLutjqi s!. ce se poate consolidaprin jnstitulii $i acorduri juridice. fo li colaborare. Jar crealodt-€.a pe.il i:"x"#HT:i.e-cliile \uo e<tut europe. suspendarea negocieriloi sau continuarca lor simbolica.rn itu eri\t1 negocieri oreanizate. deschiderea unei roi negocieri cr o ngendh diferitd. discreti $i i lcma selar6rii perllor (entitnlilor politice sau armatetor allate in (unllicrr. in cazul in care negocierea pincipali nu este un cadru .tii pozilijlor ti rezistenlei la orice lbrmali.fa Si incepui in p*t* unei 6.i9l3lr-s *hl_l:!I!' lru..l.lriine de orice solutie iunraD a prca larea situadeirlt cffe zona intampin. se recomandi: a.rmdi lipsei de t iliune a oamenilor polirici. Negocieri I in.. care dacn ar fi fost considerate una cate una ar fi impiedicat un acord.. interese comune nu au iosl discutate... . i 2. doclrine etc. Europei nu ru fosl digerare pe lor cuprin. insA p. I Er $i medieri rn crrc abiroarea rnregrativa a dis_ pirut.

c npropie-lr !-Lh!rJ. o.ui o ntencJrlie Jui:i in nego. e )i tc lran.tor . ir conicrinli lor.i.r'u rrne'e! ncPu(icllor' r. r].useJ-i rormuta <m3nlln Jc re4 .'. faciliteazi nigocierite.en(nea Ji. obrinut pc cii \enrdicirlc..culii.rr\.Jr.mil |nn te4.r.". e.!an Uner tofrc Je gtr\ernare po.terd comun(. Lr orice . tqcllr.i:..r nn-vc!JJr.e carc nepociJ../olrte In f oras gefrnrr.hidr penur ||omo\tuer rci .: r' t:"].or ht.r(r .] tor rordt.drercr e.e.r.rrrul elen<nt oe luare r t x.i er.onsti in modificarea srucrum negocrer:ror .llim..intei. :rma./o . n-.. ili Jrof irt p Inii rcne norre j I L..n vul l pJ'rciprnrilof tiin.ab Danc $i Cermania. ace-sra poate pleda in nurne propriu penlru concesii $j lrcl. sau suni garanlia Llnci obiectivjte!.ul sunr lesJre Lte nesoc eridcc-ar p1a -. in_ . i0.r l pclrr. po e area u.l o Ftnic unei J.o Nllllc in terncni gencrah de lerrii \zr iLleer.. Je obr(ei ee. f ruri pe care acegtia eziti si le rransmiri oficial celeilalte p54i.:rtrur cn Inregr{r-er.itl .hrl... cec! ce er_ r...i rr . a unei echidjsi. . lur cnnliburre '.{".a.' gJni'me.11 "l!.c cor Unicbde. rrr rn. orennJ o atrerriaiii. pe "rr dc purerc Si i ttuenr.aL r:1re rec re nct n.rci.n.rl lj!nula|L|. Medicrea...e inraml'.t re i. arbitraiul iuridicd s nt menlioDate ln Carli $i rczoh'area pe cale rc|re/err'rr'li Jr orbrnr{rL Li.. od. care tr \emnat acordut olicial...r fol membre ale ONU../.. U^D mcdiator adiv fbrmuleazd propunerj.ntutii de rn.re l-inJt Je dorinri rmprrc. J !r niii Inr un rezujtar.luenlain culisele confe. rn<. N?go.unha r )r i me.n \ ita . fiind perso]ralitlli sau organisme care li-au ca$dgat auioritatea $i comperenta in a]le negocicri.cielilor ili fac aparilia te4i.i ja o rrpllce..irn.rrc:r FonnCor lerrncle r'lul'rlr'erJlc c\rminate s au linul in sediul $i sub egida oNU (dreptul mArii !i dezarnrafe).enetrc.tnlc ti a unei neutralitdli in raPort cx poziliile maj multc ori sunt acceptali $i inlefesele care se confiunti Dc cele pentru ci oferi un sediu discret sau neu.itri t67 CaPitolul 8 Terfii in negocieri directe.linler/a lc ce. n dr toc d.ii unci . . iar atianla an_ oecrznlor.rielor nln.1".n Algzlj.iiiiipiiiaLea .r ^Rnlul a. tr cr/ul t^.. /4 Lr. si-fi exercite inl.. irnta.nenlrr reon\iirto i rr-Jclienr si lr. rt c5 Lnr di atrib t te lur c(le mai riem_ rte poare consla in topirea igidilalii pozilijlof ce se corirunti.JJ r. ic iiiiim:pta cand fonnele de intervenlie ale ledutui se supra_ ""T:ne crye Lt nairr-6_!:l1ur..cetrrre! tui de c.ce s. '.r (i rd c. la UE (cele cufopenc).jii.Paned a Il d. dc mullc ori la masa neg.nsut. Je '. in rtarr In farlc .Airp.1$1[.-:\ . ete )i-Ju credr pfupnrte reguti fi ffnonit rgcnda. lr cl/. rr ci c rrle sunt linu-ie sa l)itile \u rr lrnu e .i^.tt1or J. r/i ue ta.Jtro. reprc7-jrI3nrul O-NU ajucat un fol acliv Si expjicir. Acc$ia erau rcpr€zentrnli ai celor clouii foruri dc conducere. I jar 5 d L o \t. con_ . !nlrr sr Lrp\. au rocr ta.rdrc. a purut bucu i.. Ei sun! admi$i de ambcle patrli penlru prestigiul de care se Pe langi pirlile angajate rirerorrG a griior-i-iiiiriid-f.I.e lonete noiiri.l (rnl..L_lrlrhdnj a tair.rpn ..". rcd. nu I. ltr CATf ii UNCTAD DaT lingi un mandat ii 1 scoP l.. .trc pd1r. rrr r'.-.a .ta:-__. virar intciesate nesoLientc .lF duJli: porte ri pane \ru in e\refiorul rof.umJr n( |er.?Jt.o urii te-rnrrrrpu_ .rtreprncner. r rror . . a a.f tf l j.c Jin qrsani.t. ..rndle nc (rrc Djr. tu.Iira a ufpr | \edrU J. I rr. care i$i oferi serviciile fdrt si ia parre la dezbateri $i f6r: sA inre ca benejiciari in acordul rezultal.

De ce acest acord trece prinlr-o crizd atat de Fofunda anii urmdtori? Este doar reaclia negadva a extremigtilor ambel pi4i.ieifB-os...cr@4!l_!$a-Iolirt QLU.Un ultimarum. obieclivul de a. pe hnga prsgirtirea iii de\lasujarca CanteE]ruc!Je. l. de rczolvarc treptati a problemelor prin girea teritoriului supus administraliei palestiniene si dezbaterea final a celei mai spinoase probleme reprezentati de statutul limului. reTervd membrilor influenti de a recurpe la .a ". peotru procesul de pace in Cambodgia. manifestate in asasinarea premierului isra€lian $i Intifadei? Este schimbarea sau contesarea actonlor de catre Negocie le fu Ia Rarfibouilet au suferir cu un accent supli_ mentar viciile negocierilor de la Dayton.. Ceea cg inse constituie cea mai elocventi vadd a insuccesului a fost absenla forrnulelor inlegrative $i con rea enclavelor etnice fArA perspeotiva interacliunii lor' rcroralecarui e\rrem5msi \rolen!.r.rr . D..r_ tavoarea sarbilor acoperi!r de blam hu LJ..&.harlr Lle drLm.rd(rahrti -t J g!c.ile menite si restabile{sca pacea..rar al uno.i_ Tn ace.phnom penh. ir"a. In Iobo.intemeia o stare.. ONU alucal un rol care nu poarc li consrderal :aU.ur(elor.lErd ca rc/u.tiricareJ ac_ fifiiirin dei mondrale..i i_pti rrlnlerg_ljleigi_qlTAf : p n mobrtr.il€* Pe lii. r'ndelungate in ca]e ONU a juca! un rol important.t ujl all ele[enLde tff a Ddncroiului rnedrerii. A fost minati de ambiguitatea mandatului Consiliuiui de Secur. mulrrn: ONU. qbsesia redisltihJ. Acordul a fbsr semna! de membrii permanenli ai Consijiului de Securitatc.-relerinlsh!4lepen!ry!nelelaryilqrylJialiBosnra n ! . indiferent de etnia sa. de lur e lrrile inreresate din zona Asiei $r pdcificutui ri dc ccle Dalrrl rl. Cateva vicii ale ac€slor lgglpielj rezulti din Jglqlp.Sli doiileirirai p" contuctore conlirua $r fl)g?lare in negocieri qj a aqrepllnr. Grij pentru prevederile prst-dgre?. acordul de la Osio era menit sI declanseze un proces' cu calendaristice precise.r rol succe. .o co" l!lttll-s-i!9!1 L.au . SU4.pund<fi.a pa||.c rler dlreL! : M€41''pr aaJ-::j. in limpul $i duPa Carl4.jE::-r:. implicarea s_a trnJu. .' In conflicteie_din B alcanit rea ace\lord au fosr numero$i. Ir.o!!es-cr A. impA4itd (aParenr echitabil) lrei nalionalitati. mediaLorn pen u srlngeAujucal ace. Funind pinilc irr fara piopriitor ra..r"eil. ujr r1c !l uNlL qce'la ai lt ol{llAieita p a elejllur.l i"i6i6.ffC.. Acesta a utiliz lielieeff-a amenintarea cu fofla sr chiar a aplical-o inainre.Lei aj!9!at-ags-!L!ri9cupare Arordut de laDatun t1995. inretegind . esle re/uhalul unei negocreii ih car SUA ajucat rolul de mediator. Nencie i I69 moment de reaclie publicd negativi. pqnrru ONU.iiareai o ht\ti nmikrrgi de iiiiiiL . Furopa. runi cambodgienc. aceea din C:n bodgi.anii '90.x.iatonifi fost fructul unei negocie. gocie. are rr \palete cr ur genocid cu aproape un milinn de vic me Si y\hmerii Ro! .r lablou.. Conlinand numeroase inovalii i nale.t ani dupi Da)'ton.u.lac. excluder noliunea ceteFneasci universah in car individul voteazA pentru orice candidat. rizarea fAcuta de Kissinger: .rlofr.1ga ri\riiraiea cu ceilafii med.uIlcrenla re.Igcumpeni americana in elaborarea -.inlr-o alra situalie tot jtat de complicati.Ullllllqlerli d_!I -sigur.tate.Structura lui non format pe baz€ federative. ei puteau fi considemli lucrand in nume propriu. rol exersar ferd alte medieri paralele. Parlialitalu 'a oglindir in carnpania diatici si in orientarta aiuioarelor umanrtare obsesra 'eplrrani lilor din conflict s-a perpetuai in compiicata formuh de organiza prin diviziune Si fragmentare pe considerente etnice.a de proportri.ervrcrile O\U ri lolosrrca ofgani/arici doar penrru. Un obiectiv deloc neinsemnat a fi incetar€a asli-litntilor. Negocrerile au co du\ tr o.intr o forriiuh de struiturarE-poff tica aiiiivalFafc a.ia t. NATO. A 'rf romul fiarii-rrucleu" de zece ambjsadori la.r-1:+.vem mori\e_de a crcde cA rcjrrsele orgg1i/alrer pen_ rru neorerea trunllorpropnr_ t!/tjllll4eCn/4 nu lnJjuJpui4l4_ aaffiili.6diplomaia sd.aX preci tirtea iituriliei tn ac6a-stalara.i ift€ pnr!. care. li$ii s-a rcpercutat nu numal asupra opridi ostilitdlilor. dar in ne_ $i dir.168 Jocuri pe scena lunii Paftea a -a./arca \ontributiei inremaLionrte Den_ sPttnirca trqzilrei \nre un slat democrahc sr tl Cdmbodgid mo$tenesre o cri.porfi greu ecrlale.". de prezenla trupelor strij a.reifiiq6-ijd.n€rt qj buna funclionare a stalului s-a manifestat deloc. ConfuTia \emnalald de an.r _ b"'"' '. ceea ce le_a atras caraite.qu nodemtrc puterll cnn.ieii.

re/ql pa'ea'rdbrla e\le un obiecllt de lermen lung .".. tc" r-nd "'n<r ."l.1-*.1H## it'...".. r'.r*".!atilar' lrpsa elemenlelol!g-s$ -. ."ill' '.".'' oseo*r I Jrure panrle rizate .r... Dup'.:llrii::iii:"-i.are a Luprinr f..".il:' lLrr ninlari cu fo4a sau chiar uzul fo4ei.:. 'a-lrei mornenle p. "" iJ tamenLul .saLict i t7l i.r:ll.. '*l' n'""nind din "r' ii' *.. rrer aruun insole:i 'olul de medraror frtE"ii5fa ' oNL duo5 acesl exemplu aurontarea mor a''-iiif.+'onal "'.1"'l"Jn'-fljl1..*n nrun li"'lll i:i."i **.-.er incepe cu dezechilibrarea negocierij.'^:1: iTi :: .**:*lili.i si "entreleclasic reveneaureflec{ie tn in exclusivitate JJ.l.':: )J'i. rrece prin slibirea angajanertuiui fi responsabiljrarea pirtilor Fi......11''i"1i *"1'i'tt' 1:-f1:l:'i::T:l:1: "1"1h*. Este o gradatie in aceasd enumcra.::'. a"'.ffi rn *#Fir*****..Ti--l tl *'J"J-ii"l"'"..ilJiiiliii.. *i. ""- lt" t Sulr! !!.'. reutiu fi. N.il"'llIl'Jl5i:li.r.G#[i l-or ":.'ff lazele ei neso(rel in toare .. in fine.:rfi tndJi #r nLl....li:i. i: i rirr ru: H. 1r "r''u n'. care pe langA armonizarea echitabile a intereselor trebuie sd fie dLrrabili."i.-*Leci"e imedrare si sraba in a ob\ir *ffildl:+-:*i." prralel d.:. 'o'r'rre l'incinrel' r 'r pnn lanprrrrc irrrck'e ."r"G'*".i""ii..limr'ffi p.*::r. "p.re oe menllonar rparilra In *ecrrere soluriil i'-.Iocuti Pe scena l&nii Pauca d ll-a. ...".i"ot'i..'ti. i"'*."::i. i:i!1 gltit pi'.]'.'.' ri o" "o'"ri'lGGa--!m6il'uti:"" egal 3cor4a-1.i "i iii'r'i.''r". *"3JI"Tffi.T::.tti'.1"*t"i . c\r\ iiv..cre ri.'' ! lll ::. lll'l iliris'T.i] i..'.:ii'i"1x probr de studii sau iiili-.ii".organrmelor t-.11':.i"'""1 r.c"luril ::.''*:ff urrgLirur *q. " 1.1. imDul\ P's..:.t :nl"ll*i:::4.].t70 . Negocierile autentice au intordeauna drept caracteristici maxina implicare a parlilor $i cregterea rispunderii lor fatd de o solulie.'.i.:lTi:''Ji:'..i. iill" "i'*..oiiffid'lJ*odfp"9Nt !or-trrJu u """. poate si le dcsfiiDleze sau neglijeze total prin subsritulie."i.'iA -@' " o:.'lii:i". .

borarea ei depinde. 991. turn'rea a doua procese.f'sgos ieAq-swrtJtrcbkus ds Jeari<si ta in- rolul personaliiiljlor in contextul epocii. $tiinte comporlamentale). ln cadrul sfalurilor praclice figureaza atenlia dati bazei minimale $i deschiderii lntr_un proces de concesii recrProce.._\rlui. ixe cateva olemenre mai detaliate. del . justilie.1!Aly9s lunr impinse pe primut pran..a-din !t. dar elaborarea formulei nu e conceputd ca o convergenL4.tiinte (lrcpi economie. De unde impofianla da|a lobb.lile DJp19!$gg!. Aleoda rrebule acordla rilmului de modificare al asteDtarilor.i specifice sau disciplinare Negociatorul cu o lormalie drepl jnternalional va avea o prefcrinla pentru conceptele oe e( tate. dar pulini au . consrruirea rarionala a acord. modelele concepluale nu sunt bazate pc o teorie abstracd Ele construiesc pentru negocl- monros jdeea de echitare. orga_ nizrrea lor in vederea con srruiii. istoricul va imPilge la loc -h anlrenale rn negocieri cu netoile. unul intem )i allul exlern. impreune cu /.enrr d nlJrnrrh j !i ||rP.(l Si rrccem in revisti cite'. d ?cle esentiafe ale negocierii. iDsistand si aibd cohbontorr erF r.portanla ca_ pacitilii de percep{ie a negociatodlor. cafe nr ultimcle decetrji au arras arenliq. ilr sfar$it ccl cu fo nalie beh tera crnolionaleia orisd vr lacc mult apel la mobilul adanc inrAdicinat in oln $r Duri. conlictele beneficiazi de aporul mai nultor . unfi pachet coeren\ El. psiholog[] pe elementele rutionale ql pe li i|alionale. inu_adevar.!rcii cgocrerlloJ ceed ce conduce la sLabilirea lerme n lloi ian uiliei. dupi Zaftman. ln aceasle lumin. pc-atm molivalii. prjncipii li institulii.nman. All nnghi esle acela al nelocieii ca prcrcs de rnvdtate.c!tc-4lllelclueli!9-'2t'ilrr!L gocierile. negocjcrile. teresul lor a constat in baza ce o fitmizau pentru recomandiri prac_ lrce pentru negocieri Sl in recurgerea Ia cele mai valorcase cuno$_ hnte lr bisarun c^re le_ar fi folosiroare. pflncrpru b^zat pe propeDsiunea umana pentfu jusri_ lre. sociologul va inslsta coniexl.ia .sprezentant al Sccretarului B.rire t<urcl. De unde recomandArib penau modificarea vaiorilo. valorile li percepltile Ior. Din aceste cobcepte de bazA se construjesc scheme pentru fa_ _ ca_ fq Darlc dintr o echipd dc negocieri. cr ca o ^. adoptat uc ( ros(.1]r-ai'!lult r[mizi) t P?':9pt!!.. pe care il consideri cheia de bolt' a conslrucllel salc. $i ar_ eri o structuri.l\rlm privinegocienle c ptatfonne iniliala. recip^rocilarea echifubrul complereaza .elaliilor internalionale ce iDlluenleazi cel mai muit .jplomalia.i i. r\u rnu? In Joc. ce trebuie cunoscute. 2.!!I. p? llpglus2siltgloSiqzrj)Ul $-eq!:o4 conleaTa personalil. cc ahemeaze ir|rc cooperarc gencroasi Si egoism agresl Sunt alatea ipoleze cili autori $i de aceea cAmpul scrierilor desp negocieri. cel cu studii economice se pnnct ocupa de intercse 9i utilitili. folosind un limbaj imprumulat din diverse l. cu peocuparea de a omite sau amana temele considerate nenegocia_ hile din listele ambilor Darteneri: .l urmanra..lcani ti Asia de Sud Est. cchipa Si in\ritulii nalionale.doar expecranla oponentului. sociologic. acest concept cheie va putea Ii atribuit tll preocupa. inlr o silualie vie Akashi' General al ONU in siiuali de ciza . Impor_ tantd este Iotmula si delallile ei.Capitolul9 Modele conceptuale Spre deosebire de moclelele filatemalice. lncenrrudinea se reducr pe mdsura invaLirii reciproci a . istorie.ecnrralea.orii sociale $i umane Autorul unui astfel de moLlel scris in limbaj natural se va disiinge prin prcfeinli Pentru un anumil concepl. a infiinlat in Japonia un Centru dc stl ( dii pentru rczoivarea confliclelor.f'nas-ite-ta!j!4e-A!t!r'ea comuna a prcbrel!a. tn p:!)p!!u!s:!q99gl!!. lolosind concepte djn Iinia a doua (noi xlralegiilor in joc si a ajuslarii conrjnue.. . Structura co?niitd a remenilor de referinti a soluliei. un qrplomat spunea ci Si-a petrecut 9/10 din tiinp cu cei de partea sa. care infloresc ca semn al aciualitilii lor' e greu de srstr mulli autori au o impresionanli expe Se poale obse a livfesc5. psihologie. cum ar fi aceea a/o rmutei. $i cum teo. cu ajulorul conceptelor. $tiinlele potitice _ Dac.lui. dar $iexpecranF proprjei partj. de cercetarc $i comparare de cazurj. \-om ca pe un proce\ de decizie.

''.114 locuri pe scetu Lunn I'aftea a II-a.'"u.i"..\.i.-"tt . Cea mai cunoscuri disputi a avut loc intre Scoala realisii Si cea liberale.. .'. descres ciltor.fls'r'e care nu' baz..p cheie .fi.i!|||c (e au urn at .4o."'i.ci6..a\rce \unl sirualq in c.tiii"n.::." 'i'"'. IrIrl n vei cornplrcirJrei-r#refl)aliotdtr ffoata cntic\Jurgen Habe-mry lre lrr cr. '".).'. mon(li li ce lrarscende rolul stateior.i"1"./a u/ut lorter Sr amenintajea cu fo4a.'.r.'i..r mondir. j losr Pu'a i..r-mfl-EFli.. lr crri ere caliuli sa '"*.rei ) no restc r.lnc dccentLl prirnordjal le pl e. Elementul de lrrdli€. a lcrun. pozitia cea mai impoflanri fiindu i aaribuiE de realism.JtJfol J" ln nJeo"iutot. care pot influenfa abordarea $j mersul proceseloi de negoci_ cfi.-t" . a s. putca inv'u ''".lc\adncte: _ .-a..A r.le e'iiiiii prerenriilor exrreme nrLr irr..rlca dc rJr !rnc lJcLrllrLrle pro ti'nLeler'ere indrep'lre'pre nodul mahcii supuse reznL!irii dc ol .. i ."...i.rca\a: rr' in Jarsir'.uauctiuir" in calitali necesare negociatorulLri:.tuJerc \cQJt. a fe_ lUlui i|Itare satisfrc aihrtitca.trtfia .-r' rn..-i..r" r"-"r" Nu esi. solutiilc painice..LrciclalilLrr...Fr/tu' /I"j pri\.. ele se bazeazd pe concepte clrere.*i'of 'e rran'leri (u usurinr.lJ"r. 6raJut!r in ca. iu'olt'l'ffi p'"u g"n."'a ..te care crnrirrtrra fie(6rei nanr: d) lu'rrl'e '1'?rrp' ad. i" er 'ectiJ llror r rer proce'c fundrmcnrale: "".ii." ochiror snre \rrtor 'i \prc flla Lre apr' ti sLrslin .detnLle concc'ltldrr si anticiDarc.. Netocien t'75 fi*. 10 Corcep."lf o.la care autotii au adlugat ulterior test"a lunt i.ir".nd micl rpare cr in ".riler."'..ed Inxi rmtonanra sur\a Je (on(enre pentru 't:' rcorirle relalirlur Inrcmrrronare Deri 1'li11l: 4nfl/.J Economia(comert L (dernocralia) Car Doyle.." Figura nr.:. dupA culn am vnzut in capitolul 6 ("gcoala inova[ve.genrrar.ni. cu ci@va interyretiri: criteil.. raI rala ri inlcn'ilater rn\alarrr..'ii trfuia" f..p'" "p"nentuluj' si aclopririi trnui rezur'|ar'crnnrlrcarr\ )-1.u Ir(LrrJterTa re\orr dc emincrfare r oamenilor.tl t. Toate cele patru $coli au ceva in 00mun $r prorccteazA pe scena irtenulionali sirualii domesrice.."t.r Jener)LtF. Acesn din ulma exrgai|lt toate rufenlcle teoreticc de mai sus.. ( jlr prrru_)coli L.trcvedcrn. a) substantivAl 3. ce pruprietili por ri atribuite rygq9:g:g:]ytr+ | iete r'PJ!!g!]g lrral / aLorul r.dcr rtjnmrnuel \{..rea.i'c de a rrule"nrcer muri\arri so.. jr'!icr i seniej)'iii.. lederca unur acord hnal! Fonnulet 'e atorul rn rederta cdr mai mulre teme ast.... ceea ce rcr_"rrnrea.-i in p.n""*'rdlr'-acoperind o"...t..i rlfet in calul in orre se dA piorirate dr€ptului Si instituliilor inremationale. "r!"ir"irfir \edere dcesle I Morrld penlru nceociJron e'te 'a nu prarLlh din pe ro'| t'rrcur'ur neso('edi .J.arrirec *"^t. ."Uuie si dea dovadi in activjtatea " poa:te fi omis aponul pe care il-aduce indeTharerer .eu-. Urmdtorul tablou rezume pe scurt acest aporr al teoriilor r. cu consecinle $i pentru teoda negocierilor... """" "f"'ri".i\rriburrc dupa carrcleri'ticile -r1r""..:.rreSona . n..sE gcoala llberala )coa'a $coala pulerea Dreptut tibea reprezentativi [.iiiiifrn. .lggj!i4.J i".mli ac l'TIiFFl.i: crnirrr p<r.iir.ritrii. iffr_un grad de ihportant.Lcrur..o4ftr8" la' br al doiler'.rtcrie yi a . rrliml 1"::i':': 'l : . "rn.|..r" "-tit"tiue iau logice..i.e.qeqr... .i*""rrl"^' ricapicil... t)....r($i\. intr_un let se trunchiazi lrzlunea obiectivelor.."t" 'utrineia 'ocieurea 'au Srutrurilc rn!ati depd/li(t'tr i...ratt.'l. ce sustin irrcrederea in.lr i" .i: preocuparea de a explica conflictele.[i" 0..tr. sU conIiclu economic RaliL'rea upra de ctasa lvarr ::.'' lie 'Ptnlo"'''id .uit.o."i".lc'l'\rntuia!r: e| 'r. iai-o loc la imounariruri 'i 'chimbdn ftd ' ririFEilCil" numita ).laf_ ilor intemalionale.'".altonament ce D."..greu 16-razrrr . dezvolrare pe targ in prima parle a ce4ii de fala: Conceptprimordial Autori reat. echitini."-"*_0"o..terire Irrc de dnminl c si e\.. cu varianta abordedi de irrrdc''rar€ proces. r..rI/dr'sr' de. . ".. J." 'en..*r panr' Ot'ervam Lt Jm noLr tema sensibile $i ambiglrd a i. *'. in tuari de neorealismul luj Waltz pentru care existi o strucrur..t"i qcoti aA urmetoarea detaliere a i .l : ra(onalislb Scoa a ncr.c.rr. n"-r..* I.r. de variabile. e\rdenr' Je un rap"n alc ''u-u"iJi". Fukuyama Bu..e ir.i .ri'i.. argumenrarea $i acorciul final al negocierilor rnr un .. .b) c' c' lanbitd r n/eto' la:::!::it.'". Nu autor apa{n tual! viziunea negocierii ca proces de lnvilarc Un procesului de iNSlare-jhale. !i c)J' ci a intrcgului .

r idcea generali sau la principiu. Ea nu se reducc nici la. Ilallonalitate nu inseamna doar silogismul deducrjv cu care nc a obignuit Arislotel $i Dcscartes. nimic nu e complet gre$it sau Diferite sunt insa ierarhizarea conceptelor fi folosirea unuia sj ca parghie absolu6.tuntcst. O consecin!i esre ci nu e iDdreptdli! si negtijeze modelelc teofetjce $i cliar pc cele simbolice.Viziunea ei integrale aPare 6rziu in formulei.. pordDd inversi de la cazul padicutaf . rceastd meloda numitd $i analitici s-a dovedlt insuficientd ti irete. Ralionalitalcr se pr. pin antagonismul intre realitti ii liberali_ Inovatorii ce se ridice modvat inpotriva sLrpremaliei melodelor l) unelte fonnale .slidj:rrlqrs:3tlltsja o rapitolul. Negocierild sunt pnvrte ca un schimb de concesii sau ca o cdulare prin incercari $1 eron succesive. in care ultimele doui contraste: versus proceduri informale gi creative $i 2) ce se inlelege gociatoni fac patii pfopni. negocierea aparc insi ca un cpiroln ai cxersArii inteligenlei fj un caz ideal de tiuctificare a rationalitirii.e g/ctx).7 rgs-peouu ipistemologia 5i limbajuL filosofic al tcolii criiice.r. Inrudirea cu jocurile de sumA nnle esle evidenre. Aici negocjatoml e liber si pund cheie sub sermul lntrebirii.sau poslmarxrste pnn prerui unor concepte drn cnlica <ociali marxistr' Cu mult mai pulin (srui[vjslD " pa4i.rle.!.lLpn{clri! irc J rcl99l1!9!l:!ll'loilenrele'n caiJjc.re Jin ce in ce mar ldrga. cotoara-anali. care nu este dec6l un amestec accePtabil pentru a ti aceea$i substanli a inlel rnalitice sunt tentali si lc confitnde cr abordarea raliontlLn impo lriva cir€ia se ridicb in zilele noastre un vast cureni dc giDdire ce . aSieptand ni$carea celuilalt Strat iste ln aceasti perspectrv?i una cumulativ5. in literature' aceste doue rente de idei sunt considerate neo..inovqql4-c--[q89s]Sil9l esr.tesele sunt tot timpul ln competilie.d-e aceaia 199q-..llionalnenIul englcz baconian inducriv. iniormaljci $i comunicarii.9. Liniveri'lfiaG-$i aT@mentari"mulut care il promoveaza. mai transmll semnale rnsprrar (ar oenrfu neqocierile contemporane: lqminisnulii Scqlogii o re!tzie a abordarii reladilor intemationale)' "or"nr" ""ranO in ciuda radicali\mului sau deTolato: ce conle rmodemismul. Al6run de aceste scoli. \rl a resonunle irJrinnJte ul( ornutur inrr-o eNca a cu. la uzul cirora DeBociak'rul esre indcnmar de Lrnii autori (Anthony Judge). relaFilor inggale care o caracterizeazi. vantd.. ca idenlitatea culturali.a criuce Ia nivelul :TPll:] . Ralionalitatea liirgitji cupdnde Si I'nlogia li metafora. In momentul in care negocierile au fost necesare intre pdl1i care-$i disputau valori indivizibile $i neinsrainabile.r iti .1.c.€.t'76 Paftea a II-a. mi$c'rile fi concesii reciproce sau supralicitdri ameninlitoare Solulia se struieste din piese formate din una dispaiate aflite in joc. De aceea merirele $colii inovative au cunoscut o recunoai. Ele au avut ca baza exPrimentala cu pre( cazurile neeocierilor de distribu$e. aflatA la ridacina majoritetii conflictelor coniernporane. tinzand sa convearga a celuilalt. ionirt6?6-ntele de ordin material sun( mai pulin relevanle sistemul constitutiv al intereselor format de idei. Procesul de negocieri lo caz se asirnileaza jocunlor de pozilie' ca 9a1Nl de pilda. Lista bogad conduce la o remafcA: bate semnalate sunt adevirate. Int. prcblema identitAlii atat de actuah' Pirsoectiva nesociatorului 5e schrmbe de indala ce chestio' oripinea si morirele intererelor care ii sunt consldelate drept iniiale aie unei situatii conflictuale ce presupune solulia !9 --.ir . Nu se gic care din ctc va pe niie si transferim calcuhtorului mai lnuhc snrciri pe crrc le t)oare indeplini in stipanirca complexi!i!ii.xlilqzMultitudinea de poate fi derutanid pentru negociator. Negociatorul nu trebuie si uire ci acesrea sunt unelrele sale princip. credinle $i va Culnlra i$i face un loc astfel in analiza situatiilor ce r€clama cieri $i.rnir. ii i0 procesele de crearivirare.. Cu toate a sufiG itenliei tea ele li ofera un cadru necesar pentnr orgamzarea propnllor servalii $i refleciii qi li firmizeaztr elemente care sA le explici sau si Ie exprime.ii. Negocieti 17'.gcoalr ino!a!\a c€le Joue t(oli \e deose- coneeue?risiie ia"ii&li. o dal6 cu ea.Le. \4utr mdi i (l]3g\q d. abstracre. lc€piua. Considemliile teoretice infelitate pe scurt au o rota co usor detectabila.e inflt'Ienta$.

J-pl]te-!..i.*Ji. \..rl.ul ...rurr groa. iar. ..lc rcr c.tnS rl v | ..".o.-pl g. .rrr. Mirtea omului este predomirnn illvadati de credinle ii ('pinij..i" ffi .nch. p. UnLrl dii princbiile feme ciruix i sc supurre este acela al rLrt)r'ri.. crcdinle $i valorj specifice? RaspLrnsul nc este dat rl.J A. de$i indispensabili dp asi cum scrierile lui Bufi.[. \nre de_." unoi tutlou penlru cA sadsface un interes izvorat dintr-o nevoie eslehca Ar fi regretabil ca marile conlrjbulij ale gcolji inovative in m c{ rie de topiie a rigidi|ili $i fonnalismului negocierilor si fie a conceplelor. litigiilof sau |. Esle ctuirrarncnte un sluiitor .rl t)irii.j. e suspect cultivat ae reali$ti' ac: peniiriro(atori.rl \$!-e .confortabil in scoala opus codld vatirilor prouetind din contrastul cetor 9'r..Ir: _i. pnn ir(lLUrii sau liLnhi..rll I p."i" u. care ii p'"ptn" Ea alleapti al doilea val al dez S-af putea credc din prezentarea mecanismelor negocierilor ii a ccrinlelor adresare negociatorilor. ONU $i liNE:lCO.*.. refi. "oipLiluif.n o arad.. corferirdu-i idenlitatcx.-' "irF..i-. in orice caz a devenit atat inovatoarc incal s-a trezit avand drept tillu i.)rital{ii ciii pa\iricc tali de calex fo4ei.'ne-riuTiiaanmiiiea so6i'alaptaoi. Cultudle sunt numele gcnefc aljgej!!||*l9$l!9ryFrea lrr h comportaneli I i 11 este cu muii mai mare decal oeea ce rccomardi afi.iUuirn u^tou.r cuhuii parcji.rt 1.rr pr lapl. n inili.re rr( InJcJ. Capitolul 10 Culturile ** "ederi... nc\oi prnperFjuni pc rrrc sondele psihologici ii ale colnpol1amenlulLri unan incearci sile rlcscifreze. conslrr.'.omis" irin necintirlrea adecvatd ireprnlt al valorilor in cauza s[ devini steril prin neglijarea sau arc nevore Scoala inovadve. e. enorii..c Jc. f'c\c.exercilrul p. amendamente si compleriri -Ea torll de funaiamentul intereselor sau de ratJonalitatea uneon in lcrmeni 'rr sensuri mJi poale \ir le a'imilere uifr..alori $i preferirle. ( btr.rl.li. care au deschis o canrpanie vasti intitulali cultura pi(ii | . Lrrlirile sohrliilor painice ale tutufr'f di{ercndclor. ncgoc aronrl rt:q:ne.llrelulr {L. . Accasd imagine simplisli este dcparte de felulin care se desia$oari ror r carea in gcneral si cea donimd de rcguli in pafiicular. ileinlelegerea provinc ele sunt tului cA valorile misoara inErese Cand e vorba de bunuri' bdni.i.r. .cn imenle. iar negociatorul specialisl ar li un inslalator cle linii {lc comrnicare.. nrocnitc sau Inanifestale.u.ri]. mai recente $i neexperimertati' nu se poate dlspe uneie corecqii.rtni fecenti a marilor organizalii iDtemalionalc. Jlre '.ul.'"'" .boi ri.F. .rptic..egocirtorut in afara culturii t grrpului la cafe rpxrline. JoriILc.drt I iii"i. Ralio nunentul bazat pe fapte apa4ire unui slrat sublire fi delicat. tmdilie. .ec.li. crt! irc. rfr€'€iie aufi rdn.r 178 Jo&ri pe scena lumii Este vorba de conceptul ceotat ae lberatlgti. . valori.'.rllictelof. Nu rrurnai ca e nevoie !1r inr|initeasca ace.:l: din nesocotirea fap- cheie(il)\ ii..'. cd ceea ce le dominat cste un joc de li)rle ti i ercse.fio:' .orllr.9 F.rlti prcnis: . Sub intetese stau nevoile omului: cuantificabile iI! utilirtili sau artistic..rcea xr rJDon cr.i :i ...1 le ra trliu"i*d''' )i.ii.Urii pri. dublat de un laborant in doziri optimale de subslanle.... {lnr cstc linut si o rlr'rir) rslreze ii si o ilustrczc f. .. "u va miri eficacitaFatauii ei.. objcciuri incepilinate $i convenlii schim' bixoare./i Iir' l. .r" ircu .

consjderate s chiar daci sub ele stau intetese mai prozaice.lrel< . Prima linte$te oblinerea puterii. Prin cultura fflosoficf intram intr-un domeniu plir de asperitnF Nimeni nu se opune preferinlei unui negociator peottu un curcnt de gAndire sau altul. negociatorul $tie cd cultura politica nu se cultura pdcii.celo!. promotolul ei cel reprezentativ. politicianul o privefte drept o recomandare pt Ar putea fi un motto pentru diplomatul ce dore$te sA sesizeze momentele pielnice $i nu vrea sA se numele printre groparii cimitiruluj vast de qanse pierdute ale istoriei. in cultura din documentul de bazi al UNESCfl:conJlicjgle-. Ea menline bal pacii ti a dzboiului ca opliuni deschise Avand ca teml princi puterea. ste chiar bine se iubeasci pe stoici dintre cei vechi. rizboinice lrebuie sE dispara din mintea omului. dicfionare. conceple. sau se cunoasce structuralismul la cei noi. proiect umc in jumatatea a doua a secolului trecut. negociatorul risce se argumen prost $i neconvingdtor solulia pe care o Propune intr-o neg trebuie aprobatd sau ratjficati de factorul Polilic.ni penlru ca connictele justificate. prin ceea ce face. folosind verbului. Dar autorii pri care a unui individ. In timp ce modificarile esenliale are comp provin din cuvinte pu!rc.. unde iti completeazi $i documentalra. un atlas. Negociatorul ia in serios interzicerca acestora de Carta ONU. Nu numai . Negocieri 181 edu_ Putem merge mai departe. ca Si migcatea pacifisd in general.lor) 'i lol aco]q rrebuie opr Cultura gen€rali. opinii ti priceperj formeaza mai vechea culture pofitica. Adrplarea negcciJlorJlui la linrbaiul n'enpitl tului este considerabjld. curs la cea mai slaba mebdi de a influenta schimbarea preaicand ideile bune. . cuvanlul ptogres a deve nit contestat si indezirabil. a(e autori preferali de beletristicd $i poate ci line $i un caiet de refe_ rinle $i citate.. cotidianA 9i eficienta^ a ul schimberi ghidate de aceste idei. .ji!]9-ep in-ml! i$ ormeniro@rine'eof in-spjritul. F.cut de a insu$i ideicare crrculd ti . D-rujtr. torice $i antologii bune de studii diplomatice sau politice. alt temen ce caracterizeazd gradul de ] ." (Existd in treburile omenesti o maree / Care luata la revirsare duce la reusi6) .nccrfice pe cdre le cele doua culturi. Leads on to fortune.. $i utilizeazi mai mLrlte limbaje. De$i febuie s5 fie zat cu ea.affidlf ni. Este lnsA de semnalat cennla ca negociatorul sii asigrlre o balanli echitabila lture metodele ti vocabularul diferitelor domenii ale cunoa$terii ti creaFei atistice Negociatorul citette mult. pfoprii logicii si mentalitelii i locutorilor. nu cere detalieri. mal-e"lie de ii Dacd ignori cultura politici. interese impiti$ite. Se opre$te zilnic la standul presei sau in biblioteca existenta mai intotdeauna la sediul reuniunii. Linbrjul mentele sale diferd de felul cum o prezirtd oponenlilor $i chiar ale ralonamentul propriu. poate cateva ctulj is- pali $i scriitorji despre pace. curellq-de idei. I-a mod! a fost o 9coali I exaldrii diferen!€i $i a ducerii la paroxism a specificului (Denida) Un adept al soluliilor integmtive nu este ajutat de llsemenea aborda rc.ejiqt4-?rirlfqd-ia -tsb-rin>nrii-neclirice.Therc is a tide in the affairs Exi<ii )r un all ghe'n de idei. este chiar Inai inclinatd spre utilizarca for(ej sau a ninlerii cu fo4a in relaliile internalionale sau in jocul de i inter-umane. negociatorul care vo$eqte pulin desprc pace $i di prio acliunilor pagnice devine. Ne€6iimtrul de drepralr primei p.Jocuri De suna lunlii Paftea a II-a. care prin idei $ocaJrle . Are o mice biblioteca de referinF cuprinzand o enciclopedie. cand se realizeaztr un acord solid $i amiabil? oare existi Nilu nu progres in dispdrilia capcanelor inlinse Pirlii adverse prin . In sffu$it. cu precedere din acliunile intrepril spiritul dorit..ilaflr\a e .lilul ti acc.d vorbe$te mai Dulle limbi. ci de limbrlul. dar cu politice nu include il\iomatic realizarea pecii.a. Trebuie negociatorui sA nu mai creada ln progres.Llomina :|. intr-un cadru adecvat ln ac sens. Negociaiorul de acord cu mai multe rezerve faF de enunlul doi Desigur..la Inod. pe b:ua unur pro sau angajamente (in carc pacea figureazi de obicej). enunJate ii puse ln lumina unor idei.conrer saliiie . Cand se apropie momentul favorabil formulei va spune. ce sufoce sau fulaturi locmai ceea ce negodaloml cauti cu ier voarc: teren comun. Nu este vorba de sacfificarea uror !ingen. in exersarea pmcdce. taken at the flood. de acord cu Shakespeare: oJ men Which.e podns nu poate fiiombetut decat printr-o atitudiDe sccpdce.evislre ca me Econonist sau cele de relalii internalionale il !n la curent cu baromefful globalitilii sau regionalismului. recurgand h persuasiune.

7. cultura politica. dar este deschidcrca unei relalii pentN un japonez"). nordicilor.:eau rc'.Zece moduri in care cuilura liecteazi negociedle" (Salacuse). 6.11 Doua lipuride negoceri . a adus o alti d care privelte pe ncgociator. in anii '60 ai secolului lrecut. perceptia timpului: ridicati sau jottsi. Ea consisti in reguli. schemele de compolIamenf... Dre intemalional le condamni. alForma acordului Figura nr.|L cano nscarea rousseau-rsE adota vlnutle vle l I .E dilicil" inseamni . comunicarc: direcrd sau indirecti. \h rura nu pgre tiSgllj .locuri pe scend lumii Partea a II a.irr. atifurline. ective relevante. ca fi pcntru mersul civilizatiei umane.ica iu . lare intei.Fp"cnrorlr rrchurL . Calllogul acestor paficularisme sa idiosincrazii s a imbogift in rllod considerabil in Lrllimele derenii. s< Inrnrle. ru$ilor. . *fi i$iiffi daiiffifi inrjQa et ii-eliiiiliriinii!fi lii€Ftre adevdr.Cultura include crcdinlele (beli?6). viziune. Tr. ca!. $i in sfartit acc€paarea riscului: ridicata saujoasi..'. cefcetifile asupra stilului.--. N(locieri 183 builor din Yemenul de Sud sunt invitali peniru tratative de pace un pranz amical in Ycmcnui de Nord. atat de fertile in arhilecturi literatuli Si carc a inspiral respeclul varietelii cultlrrilor. a consri un e$ec ln studiul rclaliilor in@malionale. rrrtEiirn niti $i nilologia inceputurilor omenirii. cullura generali sau cea fiiosolicn fli tro(<.. Negociatorul esle iD neral lolcranl (exceplie ficend sfidarea toleranlei prin irtolefan invitarca la negocieri. Acceptarea riscului Ridicate JoasS Tip I 2.r !rnd . formal. Je ci e r.? IegJr Je eremflele dc mai sL.Odcc acord. engiczilot. Dupi negocieri istorice.Astizi aceeasi miscare tacticd e scoasi din recuzita di matici a staleior. stil personal: inlbrmal vs.Studii detaliare sunl consacrntc stiluluj de regociere propriu fiancezilor. Autonrl di o acurata definilie cLrlturii: .nu" pentru japonezi. aoora vtnuLtle vtel I ha'e. existe doar in proporlii nici. (\ rea timpului.poare" pentru amcricani.s. ghjdeze interactiunile lol cu alre persoane din societate. limbajului $i forma mentis diferitelor tradiiii culturale au scos la iveali deosebii $i . sunt idenlificate zece caaacteristici: scop ('isennrarea unui contract estc incheierca unei regocieri pentru un american.elrr de e!n.i f uu:i pru\e rinJ dI no e fente care introduc factorii culturali direcl $i explicjt in negocieri. rh. Figura 11 se referi la trdsdturile a doui tipuri de negociere: In aiari de exercitatc mai mult indirect de c:tre 'nfluenlele tura picii. dar sunt ucifi toli inainte toasturi. 5.du pracr'ci'or urer culLUride (Jrre allJ.'q-F|: llaiara . s-a realizat 'lu un nroAre.Teraenul .anJ nI)cdre:r rnu. in plin6 Renagere.uLicrrle cL luprele ei rcricciai'6.. Djncolo de observatiile inle rcsurte pentru negociator.p6iiii 6NU. categorii qi presupunc pe care oamenii acelei comuddti le folosesc ca si interyrereze Inediul lor inconjuritor Si s. emotivitat€: rjdicati sau joasi. Un exemplu este dat de capitolul .comprcmis" acceptabil europenilor are sens peiorativ penrflr arabi.. taciica a fost practicali. rmericanilor. dar nu fi din aceea a mafiei. afa cum cj $i in Pri'?i.upcnoard ( nrd <.l-_r 182 . A liiat cuvantul u. construirea acordului: dejos in sus sau de sus in jos.ni]_ej5allate. are vocalie dc universalitate. ca metodi. $efii dll| nai ales de limbaj.c ocu piini $i de gesiuri (adrdincapr) nrscnnma la iaponezi aprob A Tip B Conlracl Relalie Ca$tig'pierdere Ca$lig cagtig lnformal Formal Directe lndirect: Fid cala Joasii Bid cJi Joasa Specilicd cenera a Co rslrujrea acordJlui De tos n sLs De slls l jos L Organizarea echlpei Un lider Consens 10.er. nu cred cA jldecata de \ locr< rr Jprecierer grcdL r dc rrnanrtate poi lfEi uete. organizarua echipei: un lider sau consens. e\ :r. I c .fe..[g ce$tig. c:it de local. ce a validat rezuhatul $tiinlific pdn consens. conufirdre. inseamna. universalitatca tiind o stea poiari pentru etbrtul a inlocuj violenta ti anarbia cu acorduri $i proiecte de cooper Pacea ca $i drepturile omului sLrnt deziderate universale.. fbrma acordului: specifici sau generali. teniru sistenul ternationai.il. urmati de asasinarea leprezentantiior ei? Europa.pt a li noulu' f r-oliv. catdg-pierdere vs.pi. pre. Astfel. Or I versalitatea este Lrn conccpl ili6i6.rcri\i murilJlodrc uno_ cL ilr.ture Scop Atitudine Sli personal Comunicare Pe'c.. 4. japonezilor si chinezilor. existi fi studii mai aprolundate. concepte. rere. 3. 8. moda postrnodemista.a mejdia rclallI! cultural.." Pornind de la studiul comparativ al modului de a negocia al americanilor $i japonezilor. Sclavia $i pirat allAdath llagele ale omenirii.r< rofbrJ\Lde l.lui Machiavelli. valorile qi normele socialmenle transmise ale unei conrunitali date.

care o dife de pozilia anti sralali a docrrinetor liberale din tdrile iaze glo-\a\one.rrflor I3nror r! qruz4.eate pe baza rol g?nerale a lrrl Rousseau. nLr e\te ir.i: r' r. Coment4riile au vorbit de 4BljgJilg.'e.Franta se intreabA cum arate democralia intr-o soci l6ii-bfri6 eiate tribala (doar Drepturile omului erau scrise pentru cetrleni)..qrcn.ro.rnJiie ririi . existd lrn factor insufici fr' .". Dcrrrre\:.rrori. un nit(r. lrdel.. Aceasta va fi pusd :inainre dc j.!g? -. obreclea-/a. c.b. lunclioneazd pe o axi verticali.tii manitestate de una $i aceea$i clasa profesionali ce a deprins reguli universale de conduiti.jtea lo.oLro sau stnnula anafnrL.ra\oluriei.f {coti-!:r-d_u:-]]l!e pre(rgru cedccurfe LJ n Jet..nidr de xurofi |r anume lipul dc gendirela care ade|a ne!o...rrtljc.to.i \r trti.5uA^sg-qlalrJ Pe J reer".ieti 187 caracierisdcA durabile ce se porre rccunoa$te $i la inlrarea in cel al teilea nilcniu.zrolu pe carc <rlucurnruJ 'ree.l <FIeinuT-!!er!4firnat F.grcn.uti p? scend lunlii Panea a ll-a.qrncl.lrr r c . cu politici lianceza.im ci tce crii axi vedcali estc lblositi de englezi. cu sageata in jos: de la general la palticular.lunat)d am'e nucledre.cl Lrjdi. c ne. menrbr: a Con\iliuhri de SeLuritate.n'tea et.lcolonnr.rdrn.. Speciiicilarca ei esie pregnanli dacd obse^..re tn\l| . 'r rrhlrira . lre p.ur.'e!:lr.ri rii protesratare sru al uropiiior sociale_ Este de !91rlruI-bU!UL analog cu analiza spectrali.rr. di.-rm trficE tuprii penre-:dinn6-u. Francezii se disting prinir-un tempe rament ce poate fi numit latin sau meridional. unde sunt predile toate lungimile urdi..rt nordul inlenori/ar ri lent.n .u incl]nare spre logicrl$ ralrune specitr r Tr:rcFirfi: . Dar explicaliile lin -de re.. c.rrrr.u .Despre gcrmanr nu \e spune (a \unl k3nrieni sau rrrsiirc-iri\in-enr nu atirmr ca cngle/ii . Desigur. indi|idului.urr shakesperercn' 5t rralierii dante$li. cu deosebirea ci sigeala .te.._ Cand este vorba de specilicul comportamentului in diplomatie ii Degocieri se invoca deseori deosebiriie de temperament. egalitdlii $i fratemitd latd insa cii libefarea csle prioritari in SUA $i Anglia. .le irrii. Nego.ii. La fra|l(ezr aceasu l"ra-a!!iig!g!Jt)FlFr cunlu|masii r^. sUA au decis o inrervellle mriil a in caTul lal uec.U .ensibrlr . A\anlrjLrl prJc c tc.iltilncip.lofr_ Dc \!r<. toli repeta din generalie ln generali€ ci ffancezii sunt cartezieni.Jrrnc.. ase/arca lL't ti gul jnrportanlei diferi.frnrUq-T." Puline discursuri ale francezilor se (lcparteazd de la claritatea $i rigoarea regulilor carteziene.lrmrrudl Je rrfbrrruL.ri me re(re.implu. birr.rar. I' r dllo. hdividualrsmul exacerbar in alte siste c.. hJnla. l-ogica ei este eminamente deducdva..un rrl.nistnr'iiri regociatomfui firncez nu se vi drshnge cioar p icesle nuante ce ar pulea explicn niclintlre.'ar.It. cu manii sar adeziuni nerelinute. .I1rjrejalq.l sprc lLnumire solLrlii Blob /[ra. ce polnesre de la principii generale si ajunge la foncluzii pnctice $i ]a cazuri paniculare.rr.lir.n /i nod\rrc.lof:r' nc \!r< rL\er lriiez' ' jii lioir .Pe de altd parte. trin. in special psihologia sociala. mri . JJ.regociatorilor si.ir mrrc pllete..rie il crerncrrrL\r:rt ideeade nt<re\n rionll lronrl era Inull ..ati cu\rnre. Aceasti icoali rlrlionalisd."rrarrei pe pran noolic it.un.scr'ie-pfivind acea. ol Care lari occidentali sau care $oali doctrinari nu imptrli$eSte f nroasa lozinci triunghiulali I libefiatii. a avut un rol decisiv ln clearea itiinlei teoretice..i .n. la frarterr aceasra ra:atura e rnanil-eililFi qunr !marii 1. ce i\iruT Ji.enre r] .reurJ di. unde etaleazi referinle ti argumentalie bogali intr-un mod elegant qi aregitorDe$i tr:siturile lemperamentale pot avea inraunre asupra nego cierilor (calmare sau invcninarea tonuiui).1\erdr Inuliilimirudr rrfitirrrul . a'itor pasnice.:rl dj acel. mai extrovetit $i \ponran de.1I trcc.lor rdrjol4ine uluj c0recr-\r .. psihologia. nnncrprulur de ru\lr!re.fili6jii6i )r rle rfao.re. vllorih o. Esle de rerinut acesr lucru pcntru intel dlfercntei din vocabularul.t:ncIe In ldblurl \ato. aie scorrtor'ae gafidii"e ptbfit..url. ellti.ne..u l. cu un rol cumpinitor in Euiopa $i cu o jnfluentd cukuralA considerabih relefra fara de ahele../ 186 . animozitelile $i vanita lile prezelle in dialogul euro-american. lrircmirxrer se(rorrlrr n (oiab nrut lotrtri 5r i ir. ne ajuta la inlelegerea vaere.onanii.ma . menili sA tile Nu se in6mpli acela$i hcru in cazul icolii frarceze. rirclr ca rregQilJlon' rrance/t .r'rr r.Jrnlar Lto:|| iI lin hdjul r.tr: sl . impetuos chiar. Suq lmlrriiicampan'a w in '{mairiui tru demoCfrje..nd Desre reslricfiiLiealemenlanlor leqale inlema!ionale.ipJlul meq a rr(obrnrln.1re villof i \unr nr</<nte rr cltti. obiecl. pentru c justitia se bucure de slrpremalic fati de legi... in rimp egalitalea a fost scoasi de eie din clmpul economjc $i pisrat: .l'"iar. Preeminenla statului in cultura un stat redus in pulbere (fx!e aubritatea centrali de a impune legea).i.tumos sr mai imaginati\. Diplomalii liancezi sunt neintreculi la capilolul retoricA.pi'ali:le perniancrrre r.drc In tu r lFg penrr-tr.

rege geman". regimuri.188 este indreptati Jocuri De scena lumii Parleaall o Negocteti pnncrpru 189 / ( dejos in sus. cetali. il atrage inlr-o acliure comuni $coala germani.." it aceste linii ale unui comentator striin se schila unui portret edificalor.. Bismarck este prircipalul personaj./an a_qblii.. Ambele demersuri stau la baza $tiintei moderne ti sunt de inseparabile.iand. Bacon al . Kissinger despre ei cd in timp ce allji se bazeazd pe invSlarea practici dusi de viali.n-l0dF cloDrra. din marea nobilime. biograrr ruresre un memento pcntru protesrunea dlplomarice ce invjta h cuirurt_y-4ti6!L!gii!4s$$ " ' Congresul de la Viena (1815) a menlinut o cennanie divizati. creand o constitulie denocraticn fi Adunarea de la Frankfurt. practicate pe scari de generalii cu aceea$i s6ruin16. vard de . c pieland programul educaliei elitelor. Micile ducate $i principate. va br.Negrcidtorul Jrancez . pofturi. Doud curenre dispuh solulia de urmat. unde prezinri proiecrul unei. . popuialie apJriinand ace.. valori culturale $i vorbind aceea$i limbd era Sfantul Imperiu Roman la care apa4ineau $i care avea ln interiorul sdu un virlual .aple: trei episcopi din Mainz. perseverenE pana la pdlanare. Irancezii se ocupi de . ci ajunge la un rczullat plecand de la principiile lui. tl. C<llnrr)ia ca rr. anume aranj menre matrimoniale. Pand alunc.e pare relevanr in situalia dara. Din 1708 s-a creat un loc suplimenrar pent Hanovra. Cologne 9i Trier.principii". iar adeptul lui Bacon ci va atinge nivel teorelic salrsfucdror. Cu aceeati probabilitate ridicata cu care negociatorul frar va incepe sn invoce . care au atins incredibilul numtu de peste 300. Se spunea despre el ci esle singurul om care poare iongla simultan cu palru bile fdri se le scape pe jos. va proteja cu indArjirc francez si vs alim(r cu pasiune Si elocinld intercsele ti Ml Jranceze. ligi. de la cazudle particuiare la pl general. Diplomntul francez are la bazA o bunA educalie.. Institufii invelimanl ui superior. pcntru a scoare din joc Inperiul Austriac care i$i pdstraie dreptuite reorclice de fatronare:l inteleselor gemaDe. gpiscopatele erau angajate ln contacte permanente $i desLlturau o diplomalie activi. pomind de la carurile rui. Alegerile cedeau in sarcita Marilor Electori in numAr de in sus sau injos. dofiul€ge la englezi experimentald. casa de Habsburg a detinut acest rjtlu. un titlu ce trebuia obtirut inainte de tIonul imperial..rbnr $i con'lrucriv. Astfel. Descartes este pArintele primei tcolj.orBrni. Palatinatul Rinuiui (loc ocupat apoi de Bavaria Si de regeie Boemiei).rl..m$i credinte. Dar partida miliiaristd prusaci preia qraftta $i antameaza programuj $ de unificare. Politehnica ti $coala Normald Superi au lbsl create de Napoleon. DanA la rca a ceea ce se petrece pe alte axe decat cele parcurse de g iir comitate. a creat calculul infinirezimal $i este Lrn precursor ai logicii sinbolice modcme. Independent de Newton. dar cuceririle napoleoniene dezlegascra vocea nationalismutui $i treziseri in Germania aspiratia unificirii. filosof Si logician. ca $i impiratul. ora$ele. geflnanii care i$i fiuriseri i lilalcr in paralcr (u lrdace/L 'pre rhf.it in unjte! disparate: oraie. Ca filosof.rl e o realr/arc raf.mul briranic.. cei englez va debuta prin desci unur caz ce i . Esre mar pulrn cunoscuta dcU!ila|-ea 5a drploma(i. rn Ju doua a secolului XIX. ilalte. pentru secole. cu consecinle pent diplomali. Churchill spunea despre istorie ci este o putal in spale. dar ti cooperarea economicA $i stabilirea de legAturi trainice. cdre a reu$it sa combine diplomalia cu actiunea militar! intr-un mod exemplar. . Zollverein. Sineurul unilicflor penrru acea\t. iar apoi in timpul lui De Garile se fiinteazd faimoasa Ecole Nationale d'Administration (ENA). In loc de abordarea teorcdca. Profesiunea djplomadcn a acestei epoci este ilustrattr de Leibniz. La 1832 se creeazd o unjune varnali a unjtililor politice germane.a fi bine educat. r bele demersuri iiniare sunt foarte anti-contextuale. Regii erau aleti. rlqfzglLulL4lglglrei. E in avans (u epoca - ti rre \iziun(r uhuilimbai uni\e|sal ca-re sA ser \ bai.E o constanti a de stat. Liberalii ca$ligd prima man$e dupd revolulia de la llt48. ocupate cu problerna cronicd d regalelor independenle.iliSa aryunentarca cdne?. Margravul de Brandemburg.rine din cLasek riuperioLlre sau mijlociL \. ln plus. Ducele Sa_\oniei. a crcar sistemul monadelor $i a ciutat sa imbine ralionalismul francez cu empi.a.rul pnrnurur l||lenru. care rl duce la €unea_resrlui_t:I?nlei.pregitirea minlii". in cazul Gennaniei desagii islorjci sunt Dar conpotanentul ei diplomalic e in pane explicabil prin trecut care are faze complicate.. El este relinut de istorie ca matematician./re produ. V ticalitaiea comuntr a axelor face ca ambele sd aibb neajunsuri mune: cartezianul ru poate fi si8u. Amandoud sunt dguroase. perioade strilucite $i etape si urmJle de un Lur\ de normalrlarc..

r re|e/ ciune: r)trr.rr ltebu.. Oretutur r ts551..rntlorul devotat succesului economic.oir_ ir turrle-:gl-Mtllg Surt ro c.rnrmu. 5e nJrc . qi de dezvoltare careictloi dorin cEiriiffi '*--:-::::. rborrre J rrrrcr l ral..Nesocieti * pentru cucenrea unor rerirorii daneze (1869.^..LJtr!area con_ qIrt DrctLirp rLr/ (r ru a..nclcni'ot )t e\ drii Nun! elaborate de cel ce Pregitirea amiinuntifi. * l-ql.al Si l-a f'jerdul.tedijhrcnrD.e ri Cermania un frcior spriJjn.r l. $tiind cA Ltigiile i pA4irii pacii vor apirea.ri. Rusia $i Austria) la 1881.::len domin.21 iro! rre .$rii ' u.r RnrnJn : i" Pp. :. lin-ele.a Hegel le diL prin Jialeclic: .e rctrf. care coboari de la organismele de po|li(r e\terne elrr.. irrle n Cesanttonzept (o .Nu Itrc"Je frin r ti mr. l:r Ini.ens 'canr )r dc atialr.il'l Mc( luy.1. l tcderalrl.u-n olll)otilic de politice veche.r"' i l i auda de la acesta reierinte la S ccertal . . si de ucrrnr."::Hl+t:6t9t!:$q din i.e .c rr \ccrFrc u lrr'rl' Bnta e. alt5 lriple atanli era innodata intre prusia. LnJe calliga. arlri tmb rc n(m Mond.r< rco drrr nte i pftuare . rir larFr-AiFrbmar.Jr crer: "" ge. ct r-. Efabor:roa !iziunii generale... runLle de con. poare_n-ctua merodete .. ( 19-69 1e7:1) a--@_ cL De Cru e rt96l).: R€raEhnfiGidn|cciinSniide Eiliini iiaEiliii: irupi o lungi p_:rr:1da.rr\ Str(iemaffi moLrt I igI Nlrliunr'ol Dupi perionda lascisra $i infrengerea in cet de-al Doilea R6z Mondial declan$at de Hirler.iinifi :11991^_lt -E44td.:1.enli.'" upl... .e si nego.di .u rrarrr ir furoreilb c. diplomatia germane s. refacerea economice a lirii r:zboi Si $tergefea oprobriului cu care efa inrampinah pe lnondial.rbunetri fr acorJur.peri_ **r. l_a inrjlnir pnmd oa ffi ffi.ho. '*.T" In \arietatc lnrrrr.c ctcfirarii.c\ e._"1_!:!:" "_lrc/ur c. ]ll"''1.n'ul prrrenr I'rpcri. Uniljcarea din t99O sub Koht aupi olgrie_ va f acilira-cursijli. sand $i un bilan! remarcabil de realiznri internc.ol\rr. adr nu '?i at oraloriei Ji.uprire . e/or\Irca cnnrradrftiej si con. Cormanla pi noad4ggg4: sau .l_e-zero". Iliemeror. iar Branclt e$e rb.':t. rcconciticio& rioadi este consacrati picii prin abile manevre diplomatice_ S1 deosebire de alte lAri. lrnrpJl .Inge i \arr!rer/dr "ueLrl 0e diptomir!t gclmrr J\ et: .nntotni. iD NATo (t9S5) ti fu C0.c \a rc te\t. Adclauer."l:1 .cnrndlc olelului (1951).acordului URSS gise$te obiectivele cle reabilirare.a . cn rJl)) . cermania devenise un srat terirorial marc. l! chibzuit n-a fosr dublal de un diDlomar dibaci De la 1890la 1945. Auslria i ltalia.iirnla ]]1.j 5.a pro.r. l-a dsArit incerca se evile izbucnirea conflictelor inire A tria $i Rusia pe tema mo$renjrii otomane. vecmr nunerog $i frontiere nesigure ta Rin in risirit. ceea ce se intiiiFiA doi ani mai tirziu.is r1crrr(e.ulrcc mJr)ile5rard i gU5 rl Dentru ancl. timp de 55 de ani. Co..ci au den aroJrcte tdj.rmenl. Drrl.ri pe Adenauer a fost utuit il"u . undc Jeraliile line toclJt (Fe.t confruntal intrarca Germanjei in rolmalitate. w']1.iilfl . -1.rJ crpnr. c\rern. Bismarck sc rctrage la 1890. re. d pmvocar Pfimul Rir. cconomicl implinite rea.:.e obiectr\ ele si crdlUt generdl pe care rllcF prs \au . ( llrsftarck.|| rL .urile ..lJ p opriu .\D0\ | prrtcLlJ. cu o scufte palpajre a ui Cu. dr-j_E:!_qia(ltrLrl tira .. refrcTenl.190 Jocuri pe scena lunii Irunrtarer __Pdted Uniunea carbun€lui $i a 1I-o.ilur.cirf. cl.de obshxclie.. de noul impirat WilhelD al II lea. reutind o intalnire $i acorcl a] celor trei impiralii (prusia. Bi $i voia si impiedice Franla sa 9i ia revan$a orienmnd-o spre expat uni colonicli\te In Afnc. Prezentarea politiei Doana oeccler u er innuer)!e fito.irc cinrle i. u.oJ9.ie.tatului (. Subtej.i..rn a\ Jn..ru .terio.rerul de e\e( uie. Anar. \4rlil rul uo {. Je/!ol a.i:'i+] . de ocupare a tunur loc onorabil in comuniratea irtemalional. .r . soluna enc lrmilrit.

rlrc rr e.ffcr lr. f. Coreea. Iordatlir-Isfael.J. Englezii !JJ In. Da. Cibraltat Afganistan qLlnitate din populalia paqruni sc gise$te in Alganistan $i cealalri jumitate in Pakisran). Intree acordul teoretic il rjru-crilor la Joclnncle de pulirica erlerni imbini feairsrnul ibazal flrrrhia oDgrnrra) rr icoala juri. pacienla si calculul alent al mo decisive.nd o ca fiind losjce. . Br'rnLa puredi nL e.sibil. caplrt. ii. Anglra a .igre i ffiiio-r purcn ae . recurgcrea la impirlirea du$mdnului in grupuri dnragoiste Si asjgurarea unor alianle nu putea fi nesocotiti.r\uL.. de dic.. Liban-Siria. reDrcleflrala in .r. O lard cu a st Duternica a respectat intr-un grad ridical tradiliile pe care le g iidel lrans isc de la o generalie la aha lar un stat insular cu \ gandire lie maritima a practicat 9i dezvoltat timp de secole o . ddcrS-ECo ioturrc drl.r. Cand decoton! i(lrrca a devcnit un curent ircvel.oa a teorclicr en{le/a.onii inlru.. Lisla esie impresionantd: Israel-Paleslina.ur.j)teutt.Inir. Negacieti 193 izolirii.i o conrpa brl]ElLU!-te inslrrurjj de Ia Vien. Sri Lanka. in rimp ce qrntonizarca Bosniei este elaborati in deralilr. . rezerva faii de presd sau unele detalii mergand pana atentia datd vars@i negociatorilor opusi. De$i $coala realisd a relaliilor internalionale se bazeazi pe echilibrul puterii.ovizalie li plind de studii detaliate.i a s.rci globalr. Irak Kuweit. cuprin$ ti in titlul ci4ii Diride $i pleacd.ta inli n leedLa de^iunLrionrrea unui imperiu i' ex' rea i-u.schis Iu noi gcoala englczi.on a repuJral doclnna eahtltbrului de Outerc acLrl.i heae.r r. punctele strat€gice din carc nu lipsesc grija pentru argu fttrc/riispuns penfi) mersul civilizaliei. i)lira rcl emblcnr. lncercarca a'nericanilor de a oblne plata nirii tmpelor americane prin van?area cle arme $r de a atmge mania in sDriiinirea rizboiului din Vietnam s a lovit de un refuz Ini 1i. djscuti cu Gromiko Tratalul de la Moscova plntru consultiri de cateva ori. in intatnirile lui Johnson cu Erhard $i cele ale l Caner cu Schmidt. .. englezii nu l-au urmat. prito- Anali$tii au degajat triseturile stilului german in prcgitil csentiali lipsitn de imp.crale cr si in sr*rcmul rurlii?Siiranii.r din tuts pi -fifa-NaqiinitoriJ-iaffi'de'CungrcsulCand Woodrow purere. Iar concluzia gener fomlulaia astfel: diptomatul sau negociatorul genna este tn sta td wghe.fonnal uneoti.F lji.rr '. inlelegem de ce ii istoricul englez Amold Toynbed1 recurs la cheia....lic: a coonerfu ii-Anjnice.192 . in pozi$ilc tactice in care figureazi utilizarea ocazli sociale. Se accepti intreruperi necesare Egon Bahr' car€ ditr 1970' revine in $i cu Romania. tticioditd slab. cJ .((olul xF?c tleu.. cu uu. cisim pe lordul Caffington propunl]nd inpirlirca Aficii de Sud ti pe Sir Anrhony Eden Iucrand la tlivi?iunea Vietnamului de Nord si a celui de Sud. schinbE:e/status-tt o. evitarea emotiilor. in versimea ei lrnericani ea este opus2i aborddrii juridico-institulionale. h.lc po.un rl carc ccnrirunit tunili 'i.di&fauT.crmania.ai. Pacient 6i d. : .uri .rn rmt^zE conC€FiEIe-G-6.{. Este evident cA dispunind de forle militare rnai micit6eht cereau vaslele teritorii colonizate (India. Vietnam.n.tD< ta lcf.rr lsrgurJ \ onlrolul sru domrnalra. .<. . a lbsr incorpor i in 5. klanda.te reJr-odJ\a pc . englezii au lisat in urmi nu Ulcroase diviziuni carc au devenit focare de conflict.rli e-r..r..ena lutnii a negoci Pafiea a Il-a.nlu iile lrrsmcnlarine ril lc inrodir.re rlrdilri d.onul latin dil idp rl ii7?e.rurr mai larg. n r. India-Pakistan.t rdJfdilrt. sunr reprezentate de cuplurile dcirneheaclie. lesand la o pate diviziunile postbetice in (. bine prc7At $i logic. dar i4 ntod deznlinlit pol iticos.'d<r:'ri !r'rbil.loc ri De s.c.ibil cr acear:) prefefinta penrru.d. sau coloniile ulricane).r aqniraliile ei crdu pesrc m irr elre ionrinenre. criticii doctrinei au obseNat cd in cazul englez ea a dcvenil o adevirati 0bscsie.c. Istoria a lisat u|me trainice in profilul naluluj englez $i in stilul sau de negociere..ir iurlui ei[T7Gi rEinrge lx iI..iNu e dc minre c[ in opera de mediere britanici dupd inceperea-rizboaielor din Ir)sh Iugoslavie nu existi nici un concepr integrator. drrpr Iarboiul!s 100!e ani sursi de conflict. w rl.\ .ea. Tenacitatea se mal festi !i in retuzuri. prowarchdquns. de pildi.rmr'rre.U uf-ersBTe.

upru ar(nr \co .!g. conrrazisc realitalile lremii. unde descrie o societate i conducandu'se dupi idei apropiatc de idealul seu.I!3ra." p"... Astlahan... Trimigii striini sunt incartiruili ti studiati atenl in conversa lii prealabile neofjciale. ria.re ineiidionr.ol-urie iru alra ri ia eventu rczultat mar Dractrc sr mrr encrce '. si aoume ala!amentul |lr r r delinili\ la o con\ inaere rg!q. iar intre 1480 $i 1721 teritoriui ei cuprjnde intreaga l{usie nord estica. Prin m tea sa. @ Drolomalra e prezrnq-lIrJeSSlU]tLYl]. desfiinlarea hanatelor $i l punctelor inteme de rezistenF. e.\ Inilaoil .nali cu trimilerea fi pdmirca solilor. Ln lucLI j"u. Cinc U li pLrtut spune ci $i ir diroclia npuseana na$ul va li lot alet de . N. ci I conipxiiiEa-r.n. Este un contemDoran si ujr Drieien al hi Eras Face pafe din aceea$i familie de umanigti ai vremii.r'rre' Ae 'nvcicaG ce/r.dred aJnceldr. az aicmdnJror. Lle a recltrge emprnc $l her lr argurncnrele ce pledep. Ballica $i Marca Noagre. iar societatee se pregite$re prin disciplil $i exercilii pentru el. dccapilar fiind de rege pentru reiuzul de a i aprcba o deci pe care o considel? eronati.i.r t94 Jocun pe scena lumii Patrea a -a. Utopia (1516).m'niei-rir uri.r. La 1688 se izbeste de China.p"l l|.!gjLg!I1q4u!]!4. Nu e. in\5rc.c vd alrrma pnn rnri purina rcrori'a $i e\reriori/Jle.O trisiluri de inlensi suspiciune fa. O tnare pulere nu se poate dispensa de un-sistem (liplomatic pe misura obieclivelor sale stnlegice $i politice. expansiunea teritoriali. ci cilarn Thomas Morus. construind o autodtate bazati pe centralism ii autocralie. Ca $i colegii lor de breasld din F1an1a.fe urbrqnea lui \r(oE-l4Esrii:qfiir..Pe aceastA teni duce r5zboaie cu suedezii $i cu lurcji. cum ar ap6rarea granilelor sau a prietenilor.ei de politica erre.1.Ieed cc Inseamna corecl. Capitolul celei din urnli e (lcschis de Petru cel Mare. ci In ral un personaj tdcut.Se transformi treptal intr-o comu- nilale multietnici neparcurgand drumul statelor nalionaie occiden |rlle. e chiarjo nic qi ru$inos. Timp de doui veacurj adune pimant pentru o vaste populalie slavd. Itusia nu a luptal in extcnsiunea sa concomitenl pe doud fronruri.t-e!l9lf{!!91 c3lmulq esie incanht sa r se rafr.. Dar stiiul lor ini./a penr'u o.. lanta luali fatd de situatii si oameni. Nu manifestd rnare in pentru tratate $i alianle $i crede ci e rar ca diplomalia si ia in derc. T\rrkistan ajurge o putere contincntali. direclia fiind ori Asia. crn(ril. h 1600 in Siberia $i o sutd de nni dupe aceea la Pacific. el \c nullumelte de a { /drr. se indreapti spre rx)delclc $i instituliile ei de gcstiune $i de organizare sociala..te edificiro. laconism $i irpdrarea perseverentd a intereselor lirii lor. Obiectiwl e ocuparea de spalu.ifi. imo"lzl /dta de calile acestura. de care se leagd incepuiul lerm al mo(lcrnizirii. dff pozitia de lx o genemlre -P. aspiraliile inalte sunt conturate inilial de un cnezat mic de la Kiev lndarn dupi cre$tinarca din jurul anului 1000 prin conlractul cu Bizanlul.iuni insenrnatc din Asia Centralii. pregitirca documcntelor ii redactarea corespon rlcnlei. Ciind citim istoria Angliei care a intrepri ridoaie ca si elibereze un cetilean dc al ei detinut pe Dedrept cend rcmarcim neincrederea in acorduri consjderale deraliate fi finilive. Diplolt!!'{9-|cl9?. auzin ecoul indepirtat al sclicrilor lui Morus. pe care le infili$eazi intr-o lucrare masi celebrd. rrnn libenate. indati dupd alunga' rca tetarilor. Morus coDfiflni o alli lrisitul-a de de $coala rusi. ori Europa.irun ' fire9te.il.i. prin stipanirea de sine. Litigiile pretind analiza aminuntiti !i stabiljrea dupi Morus. b i lod cancelar al lui Henry al VtrIlee ru-i limiteazi liberlalea expunerea vederilor sale. ri de or ). Cele mai scufte intervenlii ln Adundrii Generale a ONU din anii '50 erau atribuite minisrrilor lenrcr ia un DIlncrprl cal:l|lrror (au lr o tegul5 lenetrl.[l'nesma!i.. Dar in situalii grave de mare necesitate. pe care briranicii re a'ra pfin culturr. I bil. In mod prradoxal. contloland pon. Din liuropa ia mai mult decal tchnologie militare.ii de striiDi se manifesh incdin fazeie de inceput. JGtln-rc-sllef a\anr$ a. Fi$a cronologicd a acestei cie$teri continue o aduce la nrijlocul secolului XVI la Caspice..toate posibilitnlilc $i angajanentele" sau si le. prin rnai mull scepticism ti umor.Bocieri t95 sla- rirrtioloelce iar ocrir i'rice inpiezLrtLri rt tac mai pririnJ reoria sr glcralt]3!!e..i- Un negociator britanic nu va inceDe nici o demonstralie Drin rJc. diplomalii britanici au fafe de o educalie din paftea unui sistem elitist..fbrmul pcrfecl. Arali o mare irdignare faii de cazurile in care cianlii sunt supu$i la vexalii in alte lirj. Dupd el rizbolul n are nimic glorios. Prin Kazan. Rusia se vrea a treia Romd. // I glezi qi suedezi. El cauti deschiderca spre meri calde.. V. zgonoror sau dramrric..er briranlca. net $i precis". ori eliberarea c ivi dc tism el nu poate fi evitat.

. rrsplatit de Premiul acela$i grad. cu arir mailpulin 5a o inrreci in Derformantele economice.r n niunda a] lctorilor cu punctele lortad sau vulnerabile. Negociei 19'.1 r .Va iom Se poate trede cd Groin+o nu credea ca e.irc-e. . cu todA subordonarea impusi cie tul sisien centralizal laln de forurile poliiice.1."i'. . exrsla ideea dpdJtineni la un co? prole. Nu le'a str r \e clleasca nrcr un g:Mo.a DUlid loc doclnner m. asa r". seriozitatea.nrJ:r d p onrdliror' I ra scna cEiiiiasenierie:r orofesiondli'rn 1r.iaF de piafta . a fost lqqLl3rygito.Jnl. llmau drept calit'li esenliale: perseverenla. fixe. din SUA.c. Fata sa imobih nu fteda eandul intim care il fecea s! se indoiascA de cmenlnlarea lauoaroasa a lur nru. beasca $i sd ascuke alent un interlocutor.r cum sraruse-a nranrn In cea mrr mrre Incre$r Eopel un valoare ''e. slafinirel facrJ. .grao d tonomrc lrlote. e\presll ri c. dar la analiza atenta me..rla a. . TralaLulde la Rapallo-.ei . Leea ce nu tnserma ca nu tlla sa zam. r92?. i. care timp de 30 de ani controleaza ropa sub senmul conseflator.rand.' -"i--O rtinii perioadd iioiillelic5 e caidctCilzaf de negocie.e dc la IncepurLrli )i pan: acrudlirale.'jele pureau fi cirilc rn cu\ iIre.i: Dreriifebuii "ir-si-iinrthe in .ir lllmome 5l cu rdSDunOeI eCale Un OUDIU rol nCpCmOnlC De Slon. un stalu! asemandtor celui de care se bucura Academia de SriinF.. Roosevelt. Pentru ce a consiiiuit modelul mai multor gene- ralii.: nerecurgerea In nh ro rrnprejurare la arma nucled-ri. in care a func.\DanraU.ionrld a fusl a.9tiind cn in esen{i cele dou5 superyuteri surt le' lJre de un drord de sLrpremr imno . nuanle.7 impetuos ca in Asia $i ct t pele ruse$tj se vor gasi la Berlin 1?60. --+-i.vieii""'(Rtrjirnb.l" mosfera de colaborare a Aliatilor contra Germaniei fasciste a ales drcpt cheie a diplomatlei pe care o conducea ideea . plomalia so\ retic: intri. defi momentele decisive revin diplomaliei de varf a para!ilor ti cancelarilor. ln Alpi in jur de 1800 $i la Paris ln 1815? Sau ci larul R Alexandru va deveni cea mai importante figurt a Congresului de Viena fi al Sfinlei Alianle.i- Personajul cel mai legat de acest sistem. de inren'e nepocieri cu Germrnia.ff / !- dipromatice a" "ricii in Liga Naliunilor (1934). in afala experien. In locul risipirii atenfei. puline la nundr. in aciune.:cd.lr+lc1-de-clalji careia di. prinsi in negocj continue. a ocupat cu un record de longevitate polidca. un anumlt. in al doilea-.. Su infrangere din partea Japoniei ln razboiul ce se incheie ln 1905 medierea presedintelui Th.ilualiilor )r cUnoi.ir'iJ. cele doua In. du'e la prirnul acord noeire6 /. care puteau fi enunlate succint. )i u lehnrca rnind oc domenrul \rmreg||lor glnbale au Inrrep n.. era concentrat asupra unor obiective majore. Diplomatul care s-a format in aF penru pace.e llu iip'e.tei ca$tigare de diplomalii sovietici in i Uiiinnii Sa.le posibil sa ajung. printl dupe intrarea Uniunii Sovietice diplomatie activa condusd de Litvinov. nu este lipsit de interes profilul sdu.iiii i-r .t96 Jocuri pe scena lumii Partea a ll-a. posrul de ministru de externe. Rusia se orienteaza din nou spre sud 9i orient un tratat cu China pdn carc oblhe teritorii mari pe Amur).lo'a.pe. Nunul )i. De aici decurgea o competilie nu atat de suprematie. cat de echivalare.iat'1rr trereiolurionrr cl i\tr iul Tarl6. aristocratic ai antirevolulionar atat convenabil Rusiej care se remarce prin invadarea Poloniei $i exilarea decembriqtilor? Succesiunea acordurilor de pace qt a boiului... Noul curs al politicii lui Irnin incepe publicarea acordu lor diplomatice secrete incheiate sub farism.paritdlii" cu SUA $i restaurarea unui parteneriat trAdat de acestea.. DiDlomatul trebuie si Dosede o schemi de evaluarc a eveniSe poale ob- .i I #. facerea $i desfacerea alianlelor.. invjnsa de o coalile a pulerilor care li bareazl drumul spre Constantinopol (rdzboiul Crimeei 1854-1856). Revolulia bol$evicA incheie participarea nefericiti a Rusiei primul razboi mondial. Penlru el obiectivril era alrul in ciuda u. dinia.' sinbolici zensaniolui de arme si discursurilor dure ' ale Ita?E&Lui-6ac.crov pe care u rn\oFa rn suA: ."tJi.. Un liDibrLj sec $i convenlional era pus in taF. ln consecinri.'-:--.r.rudrul diploma!iei ru.diplomafiei deschise".cursLi-l orrcial ii err iriblr-r. Gromilo era impeneuabil. pamlel cu iDstaurarea de cet€ Wilson a . contactele intense puterile europene dezvolti o diplomalie activi.f \irc-j. ris-f l!iIJerca."r'iia". timp de 28 de ani.Ireit.tionat ca panicipant la reuniunea de vArf a Alialilor in cel de-al Doilea Rezboi Mondial $i ca ambasador.

i ne\oile e\le re in. ce pretindea ci anterior a luptat iDlpotnva turcilor in Transilvania $i Valahia.defa>ir Je nimreni.e. dar va avea puncte com ne cu empirismul englez. Mulli au pierit de foame Tot paradoxali apare $i o alti trisatura a negociarorului. in Eurcpa.oDne oecsr ra arre popoare.iri : r5r $coala americani. v in lumina duritdtii asociate reginlului ser totalitar.l rJpiu inc de lii'on. Ambele.tfift .d6l nq\rFre lr un . ia tbrma unui curenl numil prdg'rdtls4 rgr"j!!! !$!r: . mai ales ale Angliei. siditi adanc in cultura lor. condusa de lcgendarul cepitan John Smith. Astfel 11 vedem pe Franldin la I regeluj ftanlei.l'-:' In currura D. i$i afirmtr din nou posibilj ei in relaliile internalionale. Ia diplomaiii ru$r consra rn unei rmpofan iale d o trisiturA convenea perfect unei tradilii iocale de predicatori reformati. ca once gindire ca pleaca ]zilor $i pnncipii. $i asdzi o sdrbitoare a sulerinfelor invinse penffu asigurarea existenlei $i a solidaritilii comunitare este slrbdloriti cu elnolie Si reculegere pe plan nalional in ziua de loamni nunita Iftartrgirirg Dd). d.uli dc polilicd e\lema ir dor sliluri distincle in diplomatia amcricani. diplonatul american va fi un fidel purtitor al acestei rasinrri de pragmatism.lincti\ al diplomalier !mericEne.dgrulliplomaucAu nurul rr rdenlrlrLrle doui r. Dar cunoscir pot sa descopere c! ru$ii sunt . ncvoia de d lblo. in limp ce pc plar iilosofic o viziune coereDtd asupra lunii $i societilii-- Avand numeroase puncte de apropriere cu patriotjsmul ffan crr ralronamenlul lor dedUcti!. ca $i alte specifice. care rlspandeau cu tenacitate ideile $i morala biblici pentru o populalie fredominant ruralb de fermieri. Ace\la cslc aldoilea di. cu indraTreala de e\pturare a engte.i primul momerr de nevoia de a se servi de diplomalie.itor Si cu aborda lla lpe termen lung a asiaticilor. revoluliondii carc au creat statul american s-au izbit LUrlpltlcr..i\a a \[cce5L ur.198 Jocuri De scena lunii Patrca a II-d NcBoLi. Poiitica externd americand a pendulat i|nre izolationisri Fi inlervenlionisn Penhx prima optiune pleda rcpulsia fali dc coniliclele nesfar$ite ale altor Fri. in pq!!g IQSIY lilosolia specifici a culturii americdrilor. Vi/itim sau citim despre prima a$ezare de la Jamestown.'.. Ei sunt sensibili la pdetenie $i rnai ales la pretuirea meri culturii ruse ti a oontribuliei ei la literaturn. Scoala rusA.lirr qi !l{. i$i au originea ir incepuiuile sralului. Cu tot disprelut ij rezerva fali de i aristocratice aie Europei. Pefsecutali peDirx ideile religioase gue sunt privite drepr surse de neinrelegeri viiroare. $i Acest om al incepuurilor avea nevoie de mari rcsurse de pricepere pentru a gtui sotu.fi proprii erl o permanenti invitalic dc a Ii prezenti in vacannul $i competitia de pe scena lumii.flg llr gihil. ]a incepur Seful larb)-ului reoficial american $j ambasadot pc Jefferson Si pe Adams. Cat de grcu trebuit si suporte diplomalii sovietici Rizboiul rece. inspirate de ambilii $i dorinle imperiale de expansiune. 'lil +-all.. acum eliberati de c( stangerile unei docciDe dogmatice. prina aceea a valodlor.tii la iNurmontabilele sfidiri ale vielij sale./. ace$ti emigranli temerari au sirutat un pemant ce le promitea intai de toate libertatea.. Aiezarea in Amenca a cerut lnvingerca unor grcutali imense. Dri!cDere dezvohaur intr-o inLelirenra a inilor si a dctiunn numrh ''?1_''--. Se va distinge de inclinarea spre logica deductivi a liancezilor.ip minlal ce se ba/ea/a pe "flir Je rnrrcprinlqlrl!ryenro/F lrl.suflete slave.. diplomatice. muzicb $i $rii mai mult ca la orice alt domeniu. sentinentale 9i roase.cLrpr.ti t99 peisistenr.t DDur(ate I pollrcl| e\teme i-r proou' Inr rn penosor u iniliali de fixare a opliunilor. M. in special europene. cel mai din istorie.ime. in care toate prescripliile sau regulile nu erau scrise. combinal Lu simtul nrriti( )i ideea Lrb. viitorj prcFdinli ai S imDa\rdun ln Eoropa )r asliel aproape loli pilinlii fbndatori ai SLJ ambasadori in buropa $i a\ll(l rprcape loti palnlii rundaro. este pentru ei c Iiig $i celor mai puternici $i mai rezistenli le-a cerut timp sa rtingi pragul supravieluirii. . Du$ Angliei puteau fi prietenii lor. Prircipalul mediu de pdstrare $i drspendire a ideilor lor a fost pr€dica.roi". a11i. ce inclucleau pe . :tlrdd Si vlrLd cdrura cu s._Va fi rtrri!]4-r S-*.Mama Rusia. Pard in zilele noasae. I r .es. PentrL a doua. iii*r. Cornbinali (u (unorrinlele Je orLlin supenof rj-imnFi: f.

binecuventarca $i rugiciunile ei. tan€l&&Ble $i a consacrat eforturilc penrru panirea teritoriului din harla fostei colonii britanice.realjste" de necesil||lc a uzului fo{ei. ele au lbst desfiirlare prin cumparare. Dar pirinlij fondatori au rezistat acesrei lalii.ni-. acolo fi inima Americii..hirnbul inlrln | 'n r. Dupt incheierea Rizboiului rece. Printr-un raLionament rbil. A fo. pre$edinlii republicani (Bush lrtiil $i Bush fiul) au fost fili$ i ervenlionj$ti. rii unui spaliu adiacent (Amcrica Latinar) Ca€i-iiliudnif scuul df.l Jl SpJnrei. Rizboiul rece qrciud o situalie ambigud $i plini de riscuri firA precedent. Liga Naliuniior.i razl.r 200 Este de notat luLuiirc vena lunii Panea a lI a.-zul I-ilrprnelof.monstru" care efectiv trebuia distrus: imperialismul lcflnan al 1ui Wilhelm al Illea. fiucl al perioadei dc modemizare.. NeBocien 201 ci la inceDut izoiationismul a avu! vllo. dar in lnod paradoxul au prccedat ca democratul wilson.. Alaska de la ru$i in I iar unde era necesare forta aceasta a fost utilizari (Texasul lo la Mexic in 1848).aieEiprijinrdd€-rebnidxtid. dar invoceld pdncipillc democratrce ale autodeterminarii cerule de populalii vaste $i lxister.I_L82fD. cum ar li lbst un rizboi nuclear.. alitudinea favorabih a lui lr.. Arizona $i New MexiCo iI .. Sprijinui dar de SUA alianlei antigermane a fost decisiv pentru vletoria acesteia.sibil penrru nc .i1-ac-suF lIlrpnti. Nu esle apisal de poveri dogmatice Si vi aboda xubiectele . Dar merge in afara graniJelor in ciutarc de mon$tri pentru a-i di Ea doreqte reu$ita libertitii $i independenta tuturor. de la At la Pacific. iar popoarele latino anericane ridici steagul penden!ei.mu ic.ueir'ar. i'r cel de-al Doilea Rizboi Mordial. curse o dati cu modcmizarea industrial5 a Eurooei.rbor dldruri de Cermanil. de a] lncul dc colonirli.. woodrow Wil'nn fusese alei Fenrru polilica de pace pe care 0l)romitea. :i6.rblrce primejdia colonialismului european. Iali De in Uezcnla unui diplomal ameican aDgajat intr o nego ricfe.r mdrc )r acer\la de\F unt"iio' era Inadm. In acest proces rezistenla pulaliei nrdiene bittnra$c a fost suprinatd firi scruplrle ceea ce prive$tc pungile coloniale care persistau pe ielitoriul apropierea sa. Nu Incercsre. doua r.ioadll. r tu( |lcarc. prin ctrc ministrul de externe cere dnbasadonrlui siu in Mexic sd proIt)ili Mexicului teritodile amencane Texas.boaie mondltrlc. Dar dupi doi anj de neutralilate.e:Jjrl t.e. dcdicali prin rlclrnilie acestei pozitii.rafi in r.rde a Icri rinerele ft'p." Intr adevar. tenrxlix esle pre.s. rn r&i'" fllosofii Inclinarea opiniei publice amencane spre izolalionism este de ltlor\rlara Si de erilanra inlrarea SUA u cele. Wilson intrt in rdzboi n0g:ind odce calcul de echilibru al puterilor. predominant neinterventioni$ti.i or c.)rnentLlL oponLn rlnui\nnr de la in 1802. Florida de la spanioli in 1819. Roosevelt de a sprijini Anglia $i de a da curs ccrerilor insislcntc ale lui w. aplicat in plan extem. in c.iG gre SUA refuza si iacl parte. dilema |ltcrvenlie/izolare nu se mai pune in acceati termeni.idii'€i:6?i6:i 6-ae i tiunc (Eirdpr) rtreiJ r IosI exih-c.openii erau insa angajali in procesul coloDizirii. -- """ idaiifi.rortrerzr. Dar situalia se schim' bll d stic dupa ce Japonia bombdrdeazi tedtoriut SUA din Hawaii li ii distruge acesteia flola. Wilson credea ci o pace care si pun[ capit $$frn rarDoaielor trebuie si fie stabiliti $i dota6 cu insfumente de poce adev:irale.riul eu SpJnrir Jrlu(e Prrcrrr. dupi pe(ienle si sesiarer m.titari6i iiri!. din ii siiifrii. velt invinge r€Z€ina rezert-emefcafil6fiIe angajare in rizboaie extem cu raTDor Jpanrer. Eu. Sunt senmificative vorbele lui Adams: .Oriunde beftetii $i iDdependentei au fost sau trebuie si fie ridicate. Cburchill nu iftune$te sprijinul necesar din partea nrcdcanjlor..rer in"a id r.t*G. Inperiul Spaniol slabeste desconpune.. Dupe istorica victorie impotriva fasclsmului din 1945. SUA a-_u^rmiril obiectivul. Ea este onul i apir:lorulnumal al tibertdlii $j independenlei proprii. o alti lozinca carc a cultura americane (Kennedy a numit politica sa.Evenimentul care precipih intrarea In fizboi a SUA este faimoasa telegrami a lui Zmmermann. astfel sfartitul secolului XlX SUA reprezinta o putere economice ficadva. iar cei democmli (CIirnon).st p. invocaud valoile sacrc ale (lcrnocraliei $i drepturilor.l).la unui .ifiie )corl.'lonie . Dar vahl izolaliolrist a1 republicanilor ii distruge lui Wilson cea mai importand realizare a sa.o nouii ca propensiune specifici de a nu admite bariele fizice dar gi de nalLlri Si de a le desfiinla $i dep4i. Accst imens teritorir a fost integrat practic uria$a relea de dii fcrfte. . pand atunci spirituiui $i inrereselor americane Iat?i inse cA in vecinitatea ei. au invocat argumente.

fei Je-'r Joua Tdbloul i'.'iI''l'J. lJrr rcprezentant al unei companii americane rcirrtors de la ne 'if la Tokyo a fost inlrcbat daci a rezolvtrl ceva.'""' ".u *tlru' f iil'.tc. americanii au rtilicat cele patru faze care au durat 19 ani (inlre 1974 si 1993). o allemare reriodiceintre discrtiile multilaterale (GATT) $i cele a..'l'.i"a 11 felul rn care un dlata c.le panrr JiPoneze sLnt proou\clc a.crerilrr' Trrsdtura - Expanslv Pornesie S raspunde Pe termen scurl.:r-rif peNucsruner Vrea ca ".' l"'T*"li..l .: i: :. :.:l ii"i '3l 'Prr'lu apArea c|x!e pc alrr'' inalrri.ff .in iJfi:lli.ftr. NeEocieti 203 dFcuriil .. Ceea c€ a fost dezviluit dupe numeroase experi: esle ca negociatoruliaponez e fidel unei reguli de patru. p.''i'.""::.i.ie rnformiH. conform careia 99{e-neLocLerc atl!3lLbr/-e: l.:l.*" in materie de: Privife global6 a lumll lWeftanschaung) PercePlia timPului Relalii Abordarea conllictulLli 'r'lul drner:can xl rres.. ulrnrle oe o apdrenla afrobare care il tuc sl lrcrrdi c. . Llar lenn Dar n'i'u. '5 iontamineze rr coope'ani) '""1i::'.1.""J p.l fi ameninlarile pol iil:.". viilor.::':.. :ilili lTiJ'il:":J:"'.lrcos..'.i ..ti mun'.e\rrr fu rpar ca rezultat al unei confrullari sau conlucriri cu echjpa illn interlocutoarc."i'''""i'ir".""".il#. tr'rt n/ r .'zIare \ie. rri rii:ii"friiiffiai laborioasa {lecat prima.fi:1.'.i:i.Hiil.f:' rpere liliera inrernarirnul' raf demcr'urit a curle patnrce de inch'Jere cn/eLor scoala iaponezA' Ceea ill"'."i?.llT:T.2D2 Jodri r'e scena lumii Paiea a Il-!. Nego_ Ind cu japonezii deschiderea pielei lor de orez.. vede o !u|1..::.i .I.mei ''i.l:l'l il.x.r si oraclic Nrr ac(ept' cu Placere lirdgandrea nenre rrgu i'i p'c'inL. numir ii6ft[mil]aTru prinrr (paru anoiifr pufriFii[ sectoiE-fi budisre err.!'lPTi:'':.ii. Ceea ce sose$tc ca r/ilic pc masa negociedlor este_ r€zultatul unor consultiri inteme. aciiv Spre conlrol.".ilI'TJJ-.olutiiiqe le.::$ :.lerii inlere\elor $i rziliilor pi4ii opuse.'.. pozirrr ca !r il'"T'.l:*.'l'." .. in to"uld-r.'.l'^ ".r..if. rairmi.". a sPus el.|l rur. altr de zprotundt(a cunoa. accepta com . :":l :T:""T.u o pol'rele ertrerna.iNr Rb^o'|uru'| re(e.".1.:sfru..c\ara..cd'e. pni:rerri fdNj)unluri rastu. Iniormalie Decizle Figura nr.' cun'id'i'porre" ri r to'r Jrrerer':r ie urpnn' pe negocitorul .. poil f'.r"ll'i:uJ'"*l"li:::l :ll. Aceasta tfebuie sa lase japonezilor tinpul fsar claborerji poziliei lor.iii"t'. aita de comparEt agglor doua pozilij ce se rlliunte ti in final perfectarea $i adoptareFhnei inielegeri. cdre fdce ca la pflTa Inrilnire inlrcbanle palii ixtuncz< 'a-dffiiie."*i.: .go..!i.r"x.i.'"''".ff.il. ia Si dd Consensual.l#i oi ''er'"'t {s'oara dll)lomatic $i dificultatea de a inlelsge compoftamenlul acestora in tt0!.5. lli.lnJ cu ia.Nu.r{tili."':...mbere \e treze5re cu un nu pol.' 0. ?Jfi.. coalile oescentallzare Colegialiiale.) cu care esle obi$nuit.' ' gite in timp./rbildfi ad.::i. j:'*l*ll'":J. /.'.r.tia-ien-dul tiu etc. Prin dd orlenial "oi ". rp*-tili ia.rle|| Are in lata inrurdeauna mar mulle per'onate care il inl|rirprn."""m' ty.." .. Drpa mai mutri siJinle h caie iiomiii6'dliiie-mn adiiesare p-iin nannniSralainclin-dti de llt\1e s.i..tez- iii SirnPatiiindividualiste lluteralc.:.diJ'iri .."r" . i'" Qr11. -tl . xi"lisli.. 5.12 Stilul amerlcan Dup.i.""'" "' :r*:. i*".

lluri de acumulare4gntd si lqvit!-r. se instaureazi era ce poafti nuDele de lhnn:. ConceDrulkaiaul (presiune) ex- bruti. lnalnim su. Frdmantare la carc ezi6lntrc mesurile de aparare (exisB pane atunci ina absurdd de a construi vase maritime proprii) 9i acceptare. Practicile Zen dau Ioc de cinsle astei zguduiri ce nu apaltine familiei argu. Toate puterile comerci1824 erau iritate de aceastd incapaFnata izolarc.iruatie sr inirepriii iafitaipr" carGr"a*". identificabile ii in cullura polilicd stjiul djplonatic. e$antioane semnificative daci nu pertru o situalie.' n*nr Valoarea unui toc extrem in schimbarea a".gqngrl-s|{pllql Filosofia ne pregdre$te pentru aceasta idee.' . e prezent ln seminarii $i conferinle oficiale.nsate industri0l ln secolul xIX $i de a vhdecal pulin de patru decenii rAnile unui r6zboi dishugitor ln s( Mar impoflante in negocreri decet paniculaitqile imedlale-aG componameilului sunl rrasaturile lLecifi dului de ganqite. oinGi. cu imhralisdrea iriegrali a rormelnr inremarior. pnmajumalaE a secolului secolul modemizarii pentru Oc_ Xft-. cu avertistul arestarii strAinilor ce ar cobori sau chiar al executirii 1or. Cine le-a rezolvat $i solulii sunt incercate $i care dau rezultate? Scrierea jap fapt cea chinezi. Japonezul nu recuige-la-belele !enicale lel6 inroar<e ale deducljei lrance/e $i ale lnducl'el enPlez pune de o roielii in cer rul cbr. Dar in lesdtura complexi a spiritului japooez' unde deopotriva rradilia crizantemei 9i cuhul sabjei' emolia s aibd un regim feudal in frunte cu un lin putemic $i un tmpaxat decorativ..r"sdiin1inqtut negocieril-or. o problemd sau un proces !i pentru in solu-tionarea sau sdpanirea lor. prevenlrea ci 9i minimalizarea riscului.Strl. irriinlF>i a unur program de modemizdre cLr model nccF rl. ajut6 . sa. . lntl€2rinderea $bditoare unei asemenea aborderi. Sp:rtura tiistcm se fdcuse $i dup6 zece ani. reapare cu zece vase care i9i indrcapti tunurile spre pon $i cu l)."r" p"nrru aproiizionare sau repar&lii. srloanirea conrexrului. Ddijapn-nem i .iit. Sunt elemo exDlicl capacitatea co$iderabiia a Japoniei de a intn in cl stttelor av. de eviGre a aiElin' ne.pelltelor ralionale. gtiintifice sau politice. modele. dar !ciDilii inrelesere sau 5olulij.ns Sanneqz?Jar-a-intaj si a treDrinzand in afara neaocienlor o documentare cat mai rea eaestui demers a fost ficuta de un observalor care a notat rituL cumulati\ hiDerac(iv al iaponezllor..da.a d9." Japonezul sf!!x tggrr ng de {l lctr inrorsatura"br!s!4 de .'ir 59irrireera problema?e Melodd adoDtad nu esle trlionamentLll leorellc sau e\pen colaboreazi cu Di66E. o flota de va\c americane. $i dupd luple sA japonezii continuau h '-l|dalii tradilionali$ti. in 1856. iar Pemy I cl vine dupl rdspuns ln primAvara urmbtoal€. rellectem la modul in care juponezii au concepul in f/L kn in circuitlrl mondial.n. v\z\teaza riflec1ie. Tr5sltl psihologice de observator fin. care refuza cu mici excep(Olanda) relaliile comerciale cu alte l6ri. prin care slpi5pu"i6-iin acotd de come4. este de tip iconografic. Negociatorul alnerican a$ ptll atunci zece luni para la primirea de cdtre sftogur.nojapo- cuiifiiii politicii amani. favorabil reformelor. meditalia inleleapti si acliunea de ibr{i.iemdnitoa-re. suntem abia in faza intai '' Acest st fi deudtor intr-o lume concurenliali in care aclunea *lf.su-tra problemei prin canale drn e3 !e4ilor. manat de o curiozitate vie Dutere activd de seleciie a lucrurilor cel pot favodza.:yg p9 i. condusi de Perry. ir care simbol aseminatoare lucrurjlor reprezentate Gandirea moslre. care voci interdiclia inllarii vaselo( sfeine ln porturi. o date cu-inqo_Larea-lrJ]li imrr din 4jD4{t_I4q{!0!!?.ria$[ lntreprindere de cunoa$terc Si evaluare. Meiii .. in@3i. urmat de altul. rduce o saiitoare a preteui SUA.ltru ori nai mulli lnarina-ri.ii$iii. Sub presiune kaidh )..204 Jocuri pe scena Lumii mea Partea a -a.Acceplam tehnica occidentului 9i . cautarca opFunllor. ascun\ de rncercar 1or. Acest Mfrilar s?i pas este echivalenlul unui $oc revolulionar penlru so- loaJaponezn. ca$dgi timp Pentru a" !o esle ilusrrata de apanl'a vasului nepru aJ catrtan4orulli-Pe-r!!. Maestrul ilumineazi pe disi printr-un rispuns absurd !i iralional Si chiar printr-un $oc fiunei lovituri de baston in cap. Negocien 205 nici nu mA a$teplam. poate crea ideer unej continuitili Lerlte I salturi. ce americanjlor drepiul la re$edinli.:au . r vaDoarele care Mvisau in zone sau vanau baiene erau nevoite lcoi. acordul |\| deschiderea a doua porturi $i aprovizionarea vaselor se inl0 dupi cinci snptimAni de negocied. guvemame[tale sau pnvate.

zi . China se considera ccntruj lumii. literalura bogati.ezii au lnceput cu rccona. Strategiile ei de dezvoltare sunt elarle cu un ratiomment judicios $i o subtilitale remarcabild.fere crre.loria concepura in pdtr man ti \em- fi negocierilor. una din cele mai vechi inuu umane. Si IrUrn iele doud Fogmme . nu se indoiegle ci prin calit. tezaur propriu.r tunvd lui Pen\. clinezii LrrcA simultan ceteva irepte decisive ir clrnoa$tere qi ralionalitate. unde perspectivele Chinei ii conferi un rol global lce $i oroarea de anarhie.dinii ri al eicier Ambeie sunt oglindire in ata negociatorului."estroika. Sr le. DacA sovieticii au inceput cu x. Confucianisnrul pare a fi titlu de religie. complednd re codiiicaie pe plan inrernational ale conllicririi !e nu poate ti nqsocotit. fi-a pus amprcnta pe constiinla gen ei pani astezi.. llei dece teau invinge flota laristi. ceea ce este explicabil prin uriasa datode pe care pe planul lultural Japonia o are fald de China. efotul pacient de u minimaliza dilercnlele $i de a. NeEocieri 207 Sriinrr lui.educe riscurile ne fac sA vedem cA piri ale civilizaliei & aflim inrr-un spaliu cultural. .-?e I c'\ilizarier Sr d inlrat jn er llra povara "oecificiralri cutruraie.ncipal. Cealatr5 vine din lunga istorie feudal6.lite I va ocupa locul ce i se cuvine. construclie economicd $i dezcre ljberi (Psrcsrrotl. urmend ca transparenta qi libe(ilile individuale se fie reale gradual in funclie de rezultatul efofului indreptat spre ecomie. nu firi un proces osmotic de adaptare.H. universalE pentru cA ghideazi cu unice efbrtudle nrturor tirilor. pretuirea poeziei.Dar daci dorim si gisim un punct fix acela este Confucius. pe de o pane.unr Gustul pentru teatru. 50 de anj la chinezj). du$nran intern Inrmdtr(e Sr a dour la respellul normelnr.d $i gld.rlenrdrea socrera. in ciuda unor indrzieri $i a unor prejurAd neprielnice. al u.?osr). mendria realizirilor rangibile ale muncii . $i culturd. rcligia. ranjat de alte consideralij sentinentale sau morale. obiceiurile.mii $i intini liilor rii sale.roJut b. daci le raportdm la sc! uluitoarei sale vechimi. Acest inlelept:r reit in jurul miraculoasei date de 500 i. In mdnunchiul stilislic al culturii japonezului gisim rAsdtui e lJe micilor regate sau impi4irea antebelicii in regiu in cffe hlra $i 6e ie$ea cu un pasaport semnat de un general local? Poli- llirii interioare a fost triit cu oroare. adevdrate accidente. Stilul chinez are incapsulate citate. ribdarca. in orice epocd geselfi ideea mif. au .pu\ ei. Din corpul ei au tbst rupte in ntod violent ii arbihar porli este normal ca cle sd revini in tltrriiia marii Chine. filosofia. Maj mult decal atat: japonezii au $i instituliile staruluj. care s au masuri si asigure progresul $riinlific ti tehnic. giedinilor.s/ril. in pr. frudiul alent al pir1il opuse. trans lor. Esre prima tari din Asia care a deschis larg pc . specific. lstoria Chinei.e chinezA manifeste Dasiunea neabetuh Denru cauza Chinei najor care ii poate distoate aspiraliile externe.?ort 9i au amanat pe. ara dr $i estetica arhilecturij. sAnAUFi. dar de fapt constituie o doctrine laicd creari pentr organizarea slaluluj. dirlele fi simboiurile. h paralel. legislalia. diplomalia exrinde Si fructifici relaliile stabilite pe lkrDul economic. pomilor Si cursurilor de sunt o direclie de realizare a poienlialului siu crearor. Ideea dominanti este ce intrarea in civilizatia contemDorani Drctinde o mobilizare de energii imel}se. modul de guvemare.umnonamenrulLr valeresc. justiiia. dur. care. pe . Este o coleclie de . este uheia mjnlji acestei imense zone. disciptinar.. Pana acum dezvoltarea pentru care a optat Den Siao Ping a dat lc/ullale cu totul iefite din comun. prima ren rnerc pana h delaliul fr irnetea cerule ije produsere teh||Lrtogrci doui. caracledzar de note cukurale comune. gcoala chinezS. Analogia. grsluile artistice. referinle $i modcle din epoca sil andce. ce nu pot fi risipite in ltr dc/ordrned ce tixer/a anarh. Cine uiti rezboaiele fratri- o Inrre ririi varietjire. indieDii. ru deductia sau induclia..a ri frag.d cu rplicdlie unrvef. cand cu cinci veacuri inaintea erei actuale grecii. pericolul nilicalivi (40 de ani la japonezi. bazati pe filosofia obedientei. manand cel mai numeros popor. Scn. daca \ rem \a a\enr \alo:ue c.ul delaJal al Impulur )i i. pregitirile detaliate.7 206 Pattea a -a. Dar $i_au dreptul toral $i nesringherit de a-$i pistra tradiliile. i hier Si arlelnr mdniale.. exigent pltna ta 1fifiEa-di-ine. Integrirater ei esre un inperaliv pdstra! i tad.au a\ul atat de cumnd inc. Numeroase trdsituri alF diplomaliei chineze coincid cu cele jap0nczc. chir. Extremul Orient. \ ceDldnd ori(e shndd. Esre cea mai instrudivi distinctie fAclrl istorie intre civilizalie. organizarea educaliei.ir dup. pecete a identitdlii disiincre $i inali de alte parte.ovrer'ce de a ldce lmnzilra de la ve lul comunism la o noui societate.i gaDdjrij unicitalea acestei experienle. de unde a luat scrierea.al6.

chirezii sunt capabili si lr'IIrlc $j solulii noi.a . l a. c" ia"ui. Ne|1cieri 209 misura componal sfaturi bine inteneiate. -iiir"t". Fr iozitate proprie. se accepte cat mai pulin rolul l(rrc .?i ecre card\len.pri ddneneriar )i Llin a I confucianisti "r rellliifiir inrerpersonale.lr rJla hnala. Romanii. care virclzd in egali prevaleazd meritul nisurat in cunostin i'i'll'iltit.i oc\ihi'e in anii efb .r'rJ". disciplinat. si C0nvingator privind seriozitatea scopurilor sale $i si insjst€ pe n lung.j!r ltum.:.iritl ineralbri 'i de.i. O nooi tagma . tlnrirrc lr'r'r'r lrri.i. fo'o.i ..". l[o|at de constrangerile stilului rigid.on. crJe i?i InJni cnia cu China in anii cdtici ai confliclului acesteia cu $ S(. si fie ribditor. "i. si-$i cunoasci linia ultima de concesii. combina6 fir€ ""itutea fo(i Se arari o preferinle de a demonstralii neviolente de vorbit sau scris prin gesiuri simboli .zl.r :a.Ju Jlpro. nici din axiome doctrinarc (deduclie). .i Jeri!a hrrr =:.208 Jo.."y si Matsu €ra mai pulin o acliune militb c'tre talwanezl ""i"i".. llIr(liri de slrucluri lrn I istorici lor."i Lar.*"t""..".. ce nu 1in seama Ufff(lcnt (inductie). adaptate situaliilor. ror)larcd insi indeajuns o trAsituri a gandirii chineze. il acuTa de confuciani\mul deteslat d€^ Jenunla pe Chu cn rn iuii".r ' ine :p. ..uri pe scena tumll . din iamilia creativitelii $i inovaliei amt lr. etema pr atiiitlti.viedca. si insiste asupra prieteniei."le mai mari consecinle pentru indeler "ii.r. Paftea a ll-a. mai mult un avertjsment care incllrdea invitalia rocali/ar' in trrl'ri i"".^."rpr.nua n conl*nr''e de KicLinger' 70 neqocicrilor cu american. (analogie) cu eveDimente petrecute in . Ir:eti-bilrrare pe o nrJlcq c colorara LIe :DeL j'. lJin cunoasterea stilului chinez au apArut reconanddri pentru l)oftamentul negociatorulri american: se-$i cunoascd lumea sl1 studjeze trecutul..." " ln'.-ep. rczolvnm probleme cu unii in timp ce allii sunt soiidari cu .ta fti on"i titaf.i".i""ui"itu istnrica o tui llixo! in Chira. diDlomatul chiDez de la sfqllitul secolulu-i h timp ce interloculorul este impins spre suplicafie. Ji ciplinlr :i cu siirlufierir)riei.ip.. I e hiat $i flexibililatea apare pentru elaborarea detaliilor. chinezii o ignorau !*teloa. sd minimalizeze presiunea ficuti de r.4 mai mult in interior :]:t* Sub influenla sa' p. .ile infiin'tati.ccre" $i si menlina controhrl situatiei.r" tr . nu au putut s: aduc6 daune unei prietenii vechi."tt"u . pentru a demonstra ci p(oblema in fll un ncr\onar srinrn tt qrlc.pr.ifli_. americanii f'ceau car" vak adopta leaqteptatul principiu cd adevirata pune in mi$care fortp mai mari de suslinere.6r'. n"ai""fii. care volulia propic din 1989 au manitestat zgomotos sentimente lDiste. petrecur )i . . c6nd \-a oblrnur o aderiune la anumire principii. Chu En Lai ]\:ll: ""t O*. de lectura or dictate de autoritali $i dc postura militantd de lupta $i pre r rnilor'50 si '60.L ale cdte\d lari n icr.. Nu sunteDr Irui. ir era cunoaticrii. i: iume "t decll:l . se trece la rirca $i invocarea prieteniilor.7u Ili recolulur I 'i'^"iii """r"f.aciifi."t^jul considera c? b"Tb-d1"1 "trlr. inrpefturbabil de chinezii in tot cursul tranziliei de un $i iomitate b.i pdn diplonalie... pe r(i|torii o duc la nasa verde fi diplonalii in relaliile lor. ".li."i.ur. (n-nrc ne"oi66iilT .itul .tremiStii' culrurale drn anii o0. contrabalansand rcvolulionarii nu o iubesc C ae-. iiprbil d.n:ieyi ilicul ufuirifea de irterese pe tennen Iuns.. Datorili ei.

!.)'r4 4 .stea ?:tc.(opcri gindul l|ri re. ln poftretul lui intelectual $tr't ceintP c* o minte inclinatd sprc lie. td.l' in sfeiqit.I 2t) eri inovative" ne locu re s(ena lulhii DacA tinem seama cA o scoal5 occidentjii se intituleaza diln seama de actualitalea demersului inovativ nez. ca ni$te motto-uri literare perfecte De Clrllidrcs ar fi pu$r adiuga 1a portretul de caracter al negociatorului inosul clicton al Cardinatului Mazarin: .. rr.nror. l. judecafi siindtodsd.. daca ne vom aminti filosofia chinezi un loc de sustinu6 cinste a revenit principiilor !i Yang. poari pecetea adat formulelor la realitAti schimbitoare.inc\a \a-i poalade.1a! Lq.tund arP intL'ttl?aunLt . $tiitllti. un alt rnod de a caracteriza sarcinile ale diplomaliei 5i negocie.cLl mdi httt'A pnliti.lt\ !n!!J aatP tuDrltt nn'rdrut F. pacienla unui ceasornica\ capdbil s': in tc bucruor pe isnonnli. pi6ipeiffi-scGii a unei literaturi renarcabile inchinati diplomatiei qi ambasailor. Ddcallidres consacrA multe pagini condiliilor pe care tre ic si le satisfac5 un bun ncgociator.tor'a.ilor. n xenrtticii i dreptul'i (surprinde refbnla la ftiinli fi matematici).[ttt-1ttamalte .. InsistenF asupra morrlitalii este expUcahiln Machiavelisnnrl rrllian a fost denunlal in liirjle pro@slante cu o moralilate tnai so " . El trebuie sd aibd o oarecurc cunoa$' a literdturii. dereiifJn manual penrru secolul Lumi 6r.u 0 tntn.Nici in cuvan$l lui.{@ "p*" rratatul. din abu tenF sunt enumemte norrne morale de conrlllit:. Capitolul 12 Negociatorii r. ca revenirea Hong- la patria comuni. reintegrarea peninsulei Macao de la p stategia perseverenti in cazul Taiwanlrlui.'. dar i tradilia occidentaE existe legea tertului exclus. w.ntitt.i de a wfii.e" lt.ta'.Este o ercure funda lentulA.tet dJii. El creeazA totu$i un avantaj in efortul a $Apan{ complexitatea.t. .luj Pe callidre!' .e 1d .!fl!..nrer.J. Realizdrile Chinei pe plan extem.. --""rc-. nici lrr('tresie. Darul apnfundAtiL Cal ' plin de t fi? Si bun ascultdtor...ta tu RqotHi Su'1t'ul n e s i Eu t e . vom i lamurl provenienla mintala a acestei dexreritdli. oarece rezistat vlemii Nu este de mirare.. care eli asemenea dualism. inci din secolele anterioare diplomalia Rena$terii a dat li iflcd una nult rdspAnditd' ttbil trebuie sd Jie un ndestru al inseldtoriei: Ld un ne|ociator .' h !JtJ. care n rdtdce$te in ralinamente i sens sau in tubtilitdli. caie nu sunt decat doui principii opuse. Existi recomnndiri de comportamentl Autoconttolu! de a retlttl dorinf.-iJwa"ii iiii i' N'po' iato''t lrcbri'| sci JiP t dconnt it' nn al rtobtt. regr i de observat de citre negociator. In acest caz.

capacitatea de compt suri.teti (2) .Nu le-am uitat. fibdarq sdpAnire de sine ii loialitate. Construieste ilii lntre pd4ile ambelor tabere avand interese comune. vointa de a asuma ris (oroare peDru llraqbilqu! qe Cjx'!I_9!!Iye]!B qg_crt!\'3 amemnQrea sau caceatmaua./e. munca. 6. in decaloeul luf2altnran de indicatii tice se al'li implicit competenla negociatorilor care este solicitata: . Nu le gr6bi ! CA$tigdincrcdere .dv /anrinicm draitici de suDeniiialitare si inselarorie. 4.tiale. Forc pdlqul pentru a studia lmpreuna si a face exercitii de rezolde pmbleme..n d. Rec!lge la mediatori f1e prin organizalii ce pot oferi servicji. . tranzaclionate. Inyesreglg ir]' pregdtiri serioase.incal"Rarl Deutr pune negocralonlor unnaloafea Inrrebare. in condilii de presiune $i incertitudinp. Utilizeaza sau propune termene realiste pentru elemente Asdel. Ir-am luat drept lnlelese de Ia si Aproape toti autorii studiiior despre negocieri deduc din Durarca Panea a -a. 5. farmecul. prin identificarea de reprezentaDli naFonali ce pot juca acest rol. Crceazl in|clegeri ce sunt par.. calm. O | Ca adept al negocjerilor inovative propun. hi{I cia. in can€a sa DrplornaeJolosila de la ihcodce de generall de djplomali. Fii alenl La mo polrivit pentru a trece de la cereri dure la cooperare maj onlul xibild $i asjgurA-te cA existd decizii politice sau decidenti disDobili si autonzeze aceasti schimbare. c 9. in sprijioul acesteia. ^cord posibila. Alir_G inulr'e. abilitatea de a-ti verbal gandurile. 7. Raiffa scoate ln relief: priceperile legate de pregetiri nificari. cal . cet Si ln elementele de baz6. Si la altn pregilire a nego- alti re. evenimente exteme sau alte oportuniteti a realiza acela$i scop. comenleaza sar4fos p Cauieres qi h randul sdu reluma ln fapt calileti care se cer plomat ideal./ 2t2 br5. aptitudinea de a invita..5 )iopini ca cel mai bun neAocialofnu esre un. a negocierilor. Dar Srr H worlon dAdea o delfi-r[Cincriminanld xmb. abilitatea de a gendi clar. lltd agenda fAcand apel la alte calita! tlrlofilor. cunoa$terea subjectului. La obieclla e cititorului care li spune ci a omis inteligenta. valabil ti peftu Dn negorjatoI: adzydr.rl propfiei cau. c. ca iiind om Eimi\ se minla pesle grdniF penru binele Frii sale .le nece..Io. ceea Le plesupune o mrlir empatie pe planul psiholoqic al inluiriei. Recomandiri practice (1) Cunooste interesele pnprii ti ale celuilull Construie$te un mediu de invilare E nevoie de timpl l.ln vederea creerii bazei unei abodihi comune.i ind"plrnirolul?E dialo!. 9sir Harold Nrcolson.ntre toate pdrlile ce il wr ce-r'd Construie$te \t. discemimanlul" denia. atat ln detaliile . atai ale aspectelor tehnice ale blemei. infoma-tii $i responsabiiilate. concent-r'jnd in lemen[L$id. hnglezir au manrfestar intoldeauna reTervaI4A de diplor bizdndnE'fi mostenirea ei. Cauti momentele mature in evolulia problemei $i a relaliilor re pi4ile in cauzi Si folose$te-le ca baz. sA tempcrament inclinat spre iDcredere. 2.n'" .ara rptirudinea de d se lranspune zitja oponenrului sau penlru r o intelegc. Cauti si te alEturi celeilalte pirli in aracarea pro cepand ctt identifrcarea ei co. curajul Si chiar eI rispunde: . ospitalita@a. ca: date de expirare. adversarului atar de clar ti atrigitor incat se fie acceptabil ell A fosr emi. ilcrementale ti flexibile d este posibil $i cand o schimbare totald nu este la lndemand.onfruntational lor ideali caracteristici pentru negociatorii angajali Si liilor ambelor p44i. dlqi j-s:arcerg'I eoreticienii Teoreticienii $i-au condensat analiza gocesului de negoci p:ocesului negocj re€omanderile oracticate. negociatorul sA fie o persoand atregatoare $i umand. cat 9i ale inlelegerii infereseior propni 9i ale celuilalt. r0imitatea nu este 11.\aaorutur. pu. Caldt6 o formuLd de acord care satisface cererile celeilalte ca Si pe cele proprii. puteli oare e\pnma. Cautl subiecte ce pot fi. Negocicri 2t3 id adresa celerlalre pa4i. grupuri de redactare { comitere tive $i acordi le incredere. mai degrabi decat a in 7. un or . I 0. Folose$te reprezentanli.

gribeste-te 12. Ai pacienla 4.Tine legdturc constanfi cu g@ern l Pregite$te-re de dezonoare sau {ie indepirtare Decizia se ia in altd parre I l. Pune accentul pe Pozitrv I Recomandiri (3) 0.ista (4) L Pregite$te te temeinic Accepfi fotmula cu beneJiciu de tennen lutry Nu proclama vicroriel In noaptea aceasta nu sc doarnel Prin intrarea negocierilor inovarive in zona avansata a caii set de recomandiri maj explicite poate complera uitima lisrA.ergente Si diversente pentr negocieri paralete sau substitlttire cdle!13 I nk Incurajeaza pe ceitat! si faci ta fel Gd. Arat. tt Nu neapirat recomandarile pentru caiitAlile sau procedurile nerilor sunt legate de o $coala sau alta a relaliilor intemaFoAltele deriva din observatii praciice 9i cxperienla $i suni mai lo.lc. Luptd impotira potaizdrii Aseazate in mai multe gntpurice \e intejqectea/a Nu te grAbi ! lll. dar s-a extins curand 9i la caPacitatea de a in rrcprincle. 6. F'ii flexibil 7. Respecfi 'raloriLe ti culturile pd4ilor Asigura-@ ce acordul nu le vatame r(\ur\ele simeft(p Evjta redistdbufia. 3. I . ca dc eremplr cele ce urmeazd: l. Negocien 215 3.i.rJrtd Paftea d II-a. jnsisti pe inovare q Consfitip$!? rcnscas.rdrnea dc."rt? Iomuk prctimnarc tn rdrc oruncr?a fie diluah I'wte intercsele cotuergente sttb aripa proiectului magnet de cftstere lt intemcliunii pd4itor ^isurd. diniolo de tD.fectul litubore. 5. Principiul a fos! aplicat in profesiunea organizarii si coDdu ccdi (managemeno. rcspect 6.l i rcre. 4.te un proiect nagnet Formeaze o coalilie care sdl urmircasci PregAtu. 'Inte. Mah st? intcrc. 2. Cunoa$re ! linia minimali 3. P5streaze-li calmul |..etc in trtrgiJ mostenirca secolului trecut existi un principiu casigat $i nnume ci profesjunile a clror reu$iti se arribuia uror calitlli innis eute $j unor talente eventual mo$lenite acum se dobandesc prin in vlilare.7 Jocuri pe rcena lunii l.trtattA ncErcietitc s. Fi-!i relali 8. riJn and-o la cenn!cle rcioncilienr l''o n if c d dur ab i Ii t at e a f o m ul e i lvl isuri juridice fi institulionale Pune intrebarea japoneza: Cum va ardta acordul pe$e 40 de ani? Sau cea chinezeasca: cum va arita peste o jumitate de lhca punctul3 este insuficient sau inopoftun Imaginalie Accepti haos creator '7. Luptd pe tru negoci"ri poatete calea 2 Daci in cazul negocierilor pincipale nu este posibil cautd un intere:t comtnl Din( ulo d< .\. Muncd analiricn Cdse. invadand gridinile rezervate ale inovaliei $i creativitalii in . Studiazd ne diul nowlial Ai mai facut-o inainle de a incepe neqocierc{ Dacd esre propice. Cerceteazi nevoile ti interesele celuilalt 9.. ^ z.lzd formula rezultanfi l)ill 1..5 6.utsi rupotrdt Coalitirle se neurrahzerza una pe cealalri l0. Fii atent 5.k pachete de intercse Fi-!i prieteni ItuntiJicd interek cont.

lx fi<LJre f.L. 1981. Este un element de sprijin de car€ cer l.1981. (ed.csser. 1969. Pe plar intemalioral.New York CanbndgeCoddington.dner. 198914. negocierea e in atenlia perfcclioniirii fiecdrui iDdi in prolbsiunea 9i viata sa.r. cconomie. Juitc.mantul superior. Mil. undc conpelilia $i cooperarea ir. cierile sunt teme cardinale de invitamant si cercetare sau orgrnizea-/a cur\uri inrernal'oralc. 1ssa. de tradilie teorctici prcnuntati.. MaEsc!.ro. Aldine.l983. Comcl Uni!. (e. New Bruns{ick..Pant.Bo. I 982. O astfel de inv4are nu cuprinde doar cun foarte muhe priceped.. Richrd.H. 6 7 8 t.96 102 Drucknw. cercetare. Multitat ral Negatiatiof and Mediotion New vo:k' PcrsaDon Prcs. K. nu doar teorie. lncearc5 mai ales dezvolte aptiludinjie fi prjceperile negociatorilor. Gl"bal Nqatiations and Bq'otui. Sagc. Mircea.D'plonafia $coli si lknnufii. 1973. A. Viktor A.). In sftuqit. Mo.fttrs r. (ed. Alle In. proprn probleme $i cilii. cLrpnnzand sur5ele de (uno. tr)19. educalie. Ele cultive dc caz $i cele comprntive. Hmsen. Mal4a.rurii in care )ilolul I qi 2 Arkes. sondcaza opinia sudenlilor.ions Nes. Zexas..). /:treisn Poli.). R.. c^p tt tl . LBJ School ofPublic Affais. istoria.lern Int?matia^al Nc8driaridu Nee York. 1969 lkle. 18.2t6 (Drucker). llz R Ie of MubiLttztdl Diplo. binci. v?s.6". ll.a. Ilammond. Harper.it roreiSk Senice launal. Arthur. Fred Chades.ianal. (cd ). Manin\ Pres.). Appl. Cel pulin zcce uni reclami cuno$tinte aprofundate de rclalii intemalionale.u\ceptibilde a in!a!-a cu mijloace propnr diplomata ti daci este atras de ele. Prririvu Tres&tion Books.rsP?ctives tsevedy Hiiis. Lall. 1968.).n:ate.. 1981 C.. ed a II4 Bucur'lti l]d Didiclica !i Pcdagogice. Disp as 1nd Neqotiaions. sociologia. St. Nesotidtion: Social'Psythologi. 12 Na. Columbia Unive6iLy Pres.Dat fiind caracterul interdisciplinar al orice pregitiri anterioare sunt ufile $i mai ales $liinlele economice. pp.r A. Boston. 10 I Dnntricv. R. Prers.i Ury. C. Didadica $ Pcdagogici.). fumizeazd o documentalie $i lac uz de suporlul lehnologiilor infornatice. Xr6.lrl ir lhlemational Atlais. IIASA. Grcss Juttc (eds. H. Mcy in the Madem Wa. R. 1987.D. New lerscv.1. zand cel pulin unu sau doui modul€ de negocieri: di funclionarii intemalionali.lne'.).l.i.. Anhur led. dar Si lelalte organisme guvcmamentale organizeaza cu$uri de neg tori.5 LuxemburS.\. Adoll tl proceditn nte rroo. Ncw York.riloL Bncrrctti. i 4 .). Aceste cuNuri au irvantlje Dete asupra celor din l.. The Futwe aJ Intetruliatul Orymizatioas New York.Ieo. The JurlEhlent dtul Decition MdkhS An Inkrdnciphnry Reader. Hendkson. s".ia ti prd. psihologia. Ed. K6ner Slrph:]n (ed.Moscov. 1966.auarc ntuntu1ionat. in numeroase tdri dintre cele intrate in procesul dc adeft UE sunt organizale cursuri de negociaiori pe domeniile carel obiectul principalelor capitole ale acestui proccs. Chicago.52. n. UNITAR (Geneva) a organjzal cu$uri r-u diplomrli)i lun(!ioniLri intemrriondlr./ur.tk:a n. pol tine seama. ltlMca. Septembcr 9'. Kremeniuk. Orice om co studii superioare sau in curs de a le parcurge . Timur. Sistemul modular (module de 50 de pagini in loc de suri) bazat pe obiectivul principal $i invilarea individuali tu se dovedeFte a fi cel mai indicat. Nl. negocierea fiind considerati din ce in mai mDIt ca un instrumcnl indispensabil al supravieluirii in texlul complicat al secolului XXI. 15. dar qi o largi experienF.Bo..l972. (eds. Mitllin. Si armati. ll. California. 1987. lnstitulional i se oferi faculttrlile de Bibliografie internalionale (patru ani) sau cursurile postuniversitare din domeniu (doi ani). D. 198s. speciali$tii serviciilor de relalii lionale a1e instiiuliiior nalionale publice sau private (mini companii. Academic Pres 1979. Ministerele de Externe $i de ApArare in primul rand.at P.. hter&tihal Nesotiation: Anallsis. Iill. rl.htemdtioDdl Regitues.y Makins in a N(w ErI: The Challenge ol MukilaErut Dipk haq. P. Theoi* oJ Baryaining P/o. finanle etc. l-ishcr.ti din numeroase tiri. New Yort. H. Houghton. Malil4 Mircea. sunt interaclive. Gul!rcr. W. Alan.r.!ol.nto ihlema. June.

pp. RASPS. NeSo. 418. R. NeEoliatio$: Nates lnsitutionaltu and Intemationalist APptua. A. Dotdt{h\ M.atth: A De. Winslon. in Esals ih llat@r of Etil Cdrtlr.P. 1986. Ga'nes db. 26.. New Yott. 1969.nos. Pdis.adz ofEpaffidr. Elsevier. Peler. J. 41.r Mali. (ed. witii^n Gns. Pc. Hondbook of Ga.nehan.s. PtinceLon Princeton 21. W lE. French Branch of $e ImernanoDal l-aw Asociation no 2.: Mal44 Mnce4 ?nade. 1987. Robcq Han.ohni Morgestcm. Problea'. SweeL & 40 MaliJa. 1988 Dc L&hdiae.iv. DC. A Studr i. Kai. Antoine Mdtheftatial App. 1992. Case Shdies.Boliatiad dtul Int matiokal l?e8Met. fte DiplaMct of Hmdh UniversiLy P€s of Ame. York Spri.in PoIiLt dr. Mu il4tercl DiPlotuc! withit : C@mdw. Doreitu\ Patdck.T.led Roons: Sone ksons nt Clobal Ne' InntuLional Arrar\. 36. Anrstedanr. Wciderltld dd Nislso. Davis. Malila. l9a9.M.natics an.1989. Rapolort. ll-4?15 Sangcr. N"s"/.l Asorlas. The Makins ol n1e Ia|| oJ lhe Sed. 1979..O.ger. Kllde. Ed. Prccess. Prers.!u. Iwd Pclso. (ed.l tlP Snk1. G4 ne 'rheorr. LMh^m.letldcn.6 /ndiqtes . Memls. 1965. l5.s oJ Intenaiio@t Nesotiations.ads. LW: Bcman.. 1983. Ctuede.2.ler UN Cahrebtian of the IA\| aJ the Sel: A Drahing History and a Caffientory. |944- orpitolul5 49. 40. Mirrc4 C.i DiSepf. lzw D/r1" Dc.Mrkhol F. Univcrsity Pres.tian h cfiles.1n Reina Rahxitd. Buchdest. Ga\in. S.1sPe. 24. it Ia\| and CantenPorar. I ri 4 Alker Jf. Wlgner. Mircca (eds. Lapopor! Anatol. 183'194NeEotiatians.5.6. 46.drt"6 Wdrld Od. 1/l II: 1977r Alker Jr.. l9lj0 Koh. Touval. I 9i II. Jocuri pe scena lumii Pafiea a II-a.iente mui PtiaciPe rotnAl dupd arcdiut vihei (1683 I636). D. Zanmo.tc ta ner. H.? oJ Gon s antl Ecotunic 4?.!s./es a. .pack4ge deaL" n l. New Yo*. Decisials.itists.r Catfirenu lles Nation\ Unies s* le . Zuthan.. nuMll. UN ITAR. Modon. Rapopot. Nlilroff. Dunod. lohns HoPk. Ba_ PoLitual R6earch. Gane flier4.tnd. pP.lticr. Appndches to hxetlldtbnal RelatiaLs. 1972 Ma!fie. Sawyer. Ann Arbor.t Co4lict dnd CooPetution.xemational Studies. Hmison.r rt the 2d" ehtur!. J.. 34. watmabe. 29 30. Stoetzl H.6. the Univcsity ol Michigan Prcss.Bucuretd. no 3.ns University. LC. Mohtuled. Guiasu.. Fiaffa]]. Benrm. Mo.Bungc. G. Hdywtud: Gaitung. O-D-88 J. 33...). t? ir. 'ro(onro. Johor. ft.A. 42.1. Game ?tu r.. Steven.R. Anatol. Codbat\ dlDar 4J.Botiatins Slrdtesr oJ UNCLOS I. NY. Scholdly Rcsou. 37.).a/r. sefSiu (eds. Negotiation Joumal. Mdioi Galtung. 1n EtoPean Ja in U. 1967.ss. WdhingtoD. S. Clnz sic Books. Ana|ol. Za. w'. Mrcea. h&esri. The Univelsnv of Michigan Pas.al Dtupae .E.4 (26) Monow. APP 27.re Th.J. Ei Baradci. 2003- Ap fte Itu ry of Aatues ott:l the prcbl. Murl. 30 45. Ed.nents a1 UNCLO' rotialiotL\. l9?0. Von Neu'mn.tical Ne|otiatioh.ral olara b. wathinglon 'ed schoolof Advanccd l. Tncr.r. Neglcieri 219 Stiinlilld. ConcePts antl APPlicatiN. Pres. Intemdtia. 1986. i9 Guia. Univcrsny olToronlo Press. 151 166. A. R.n af IntemdtionaL C'operatian.i Cuetzkoq H. 1979. The Hasle.aliliot tvl Canne.D.. Nepotbtins Wo tl Odtr. M. pp. 1973. Pbsche. Wsliinglon DC./ StmtegJ 22.. Mncea (eds.ganon PLes. B. Mlkildktul NeEotiation: Ak Atubtic University Pre$.. Midgadd. I 985.\ed. N-P?'ra. Capitolul 32. John Wilcy.1966..le Studii lktenelionalc. Mss. KNt. Cloe.. Hans J.1943.le la reEoLiatiok sur an. Rapopoi| Anatoli Channah. Rc€srey.l C. Ordeflts the O. I 994. .ia Ametican Palricdl Stientistt Reriev.itical Sci.l1 2. MorEenthau. 198348.ldkson (ed.The Ptu. USIP. 1970. A Paften Jot Future Mubilateral lnteflldtionat Conlzftnces.218 19.l the Aftnans.oa. Ann tubor The Univesily of MichigmP. 1982.).l qlmq &rdier.len DiplaMc!: n1e Atl dh.. fie . Barqainine aid NeSotiations in A?h4'iorr. Prlit. Papadopoulos.2. Aummn. Nc* llaren. me N. t ndon. American Enterpris€ Inslitute. Johanl Malilza. RatioMl Politi. Stcvcn R. Nesatiating d NaN world Oftlet for tnc Sza. Wilmlngton. Pnn elon. Adede. RiShts. 1982 i 25. Cro||. Pp. Jm4.). Delawde Scholady Resources. Haywardr Deutsch w.nP: N. 1984.). Cettihg n .h$ to P. I-W.ott. 2.l1.ns/cst. . B e ha| iour. T.euns. Cantndge. The Ax and Scien e o/Nesoridr. . A Nantechnical lhtodt tr.ta. 1970.. Kelman Holt. kn tubor.lroit . Helsinki. vol Bnchacst. Sp@lor.en Jot Seulerent of Dislrutes @. ia PEW David.B. rrorizs a'd Crds?in. Sadia.h.ces. l97t.). Chicagp a$l 23.). oJ Sacidl Relations. vol. Jot Pol.a Wil'nington. 1979. 20. Nijhofi: 191J7. 31. 1969. Guy Ladrcit. 1970. in AK.c4 1986.. Newson. 198I t0.

Nes York.t) Brams.ial ConllicL\ in Thnd 15. Gane Theor! and Blss. Paul. pp. avl Diwrutuent 10 (J\te 1966). Gunnr. MuLtilateml Negotiations: 1he Story of th.t /al . LlxeDbu.ited States okd R. in . 1991. MuLtilateral NeSotiations: The Shsle Eulopean Acl and the Uruguar norn4 txxemburg.199I. l. 4. Charles. Jantes K.L. Plurilatetuliw aNI the Siryk Eutopun Act Ltxefthvg IIASA/PIN..JoLuri De scena lunii l'$tea a II-a. 3.589 632. /Ve. Brams.K.u8t. 1984. In Int natiohal Ohlanizatid.n 3 1914 RetrasPect. 67. Edtdd: Mooi. 68. the Caims Gnup a"4 the Rould of Trade Nesotiations. Round. 6aru lhro Muhilaterul Negotiatidtt: The SingLe Eurcpean ALt ahd the Rod. G. M'ddk Por?/ Coalitioh B|ikling: A\stlalia. . Evgheny V. Cqad.t tulS liat. C.in EIe.391-406.i Coopcr./ C!&!/a New York. Peace dnd Se.ttdid..Augusr 1985'pP. o. C:nn.s Prctcted Sa.i... Higgott. P l03 It4 Mndal. Moris. Andre. Dec. 8313.1. Sievenl Aftbso. A Cdk the lA|| oJ the Sea NegotiotiM and Sp..8. Euvpliische Penp.ieile Nord-Sud 88 Azd. to the TahLe: Prcccs..nblde Gaitrate dzs NeSrlBrir. Richad A. AAII. Janles. !rl\et.M CanLqunit. Steven. W. 69. Ann. Dkros@ Sustained: The t4u6lerel Peace Proces nt Dantuuth Confctehce. C. 60. touis. 11? voorhecs. pp.368. txxemburg. Albin N.4. N€toriatinS me SinSle A. IIASAT?IN. Andrew. 1964.a/opr'nne. Pana. 1991. The Wodd 198'. Paddrx of Voting Power ok the Ec Cauncil aIMinisted.lrion Anallsis: Ikpbininq the Pncess oJ Univcrsity. 16 . 'rhe UN Sp. Anni Weidner.ds. Ncsocieri 221 Sebenius. D. 234-265. r'r'esotiatins the lae ofthe Sed: I2son ih the Science of Reachite Agremerr. itl li6 Towre.s. Muhilatetul CotMe/clal Dipb'nocr. vol. rrhe . and Intemational Econonic T. li CoMercial Policies dd 62. Doherty. 1976 p 937 ll5. i]t the Urusn! Roud. pp. Straus..anr. Brussels. Ma$new.i\. Mthilaterul 65. l99l.t. the \ladd Faciliation and DewloPneht DiPLonatJ" in Milleniun rl p.r Repon oJ he Dilectorcenenl of GAI:I to the GATI Council 23^. 1989. 1991 Church.li 2005. Gcneva. IIASA/?IN.The EiShteen tulior Disatunetu t99t. N. IIASA. 6L Cutzth. Hdvard Univ: 1984. 66. Dam. c]ic!. t989. O*eliu. Ma.n r.. AnhDr. Coahioks ih the Unqua. M.law Udv. NcSoriario.290. Multuateral Nesotiation Parlles: The Cdse ol the Euto' D. Steveo: Affoso.ln Cooparction ahd Conibt. Roman and Allenheid. Coupur.dldtions Regatdins lD Pagels. u. ULB. 57- 58. 1976.g. ConruteLAsisted Negotiatians.In wotL! Eunoni.V. USIP 2002 wo Taddr. p. to 4.1n Th" united f0.\tia Ran the Ahas Race Pa.chn 4/rr. XLlv. Ellis. Winhm. Heft 3.ctiv. Cambridge. Andrcw Fenton. Stevcni Dohedy.!io.). Dc. Matthew. \Ninret 1991. Doftiecht M Nijhoff' 1987' pp CanJer%ce Trade Neeotiatior!: WatldTnde afiet Tokro Totowi. Eishteeh Natjon Disamme'l ConJercnce the Fnsr Two v4a t962 1964. P^rl.g. in hxemotional Oryanimtiait 4. 1987.267. Lill. IAdEe. dtnotdiMift de t Ass.L. 135_139 8Ems. 1. rhe Veriftulian ksue ih Urited Ndtio$ Dnam8enl N. 1986. Pp 95_96 Undc]td.ach Foitalnbleau. J. L'U. A H the Multilateral Tnde NeSoriatla$.i Oleschowski . Dhanwen\ Th. 16 (D@enber 1966). Wiliim (ed.ln The UN and th.Y ' Camell Gasteyger. (ed.2. Org@ization. Natiohs ond Disanwnetlt IsT0'1975' New York.r/ari"n.Dber Nqo. Zor8bibe. rhe A"r?solidtiohs Ph^. Weidner. PEs. Alva 'rhe Catue af Di&n@ment How th.rftedr. A&lotdun to New Pando\ of vatins on the EC CotdciL oJ Mbristea in [tlz.Chi.i Keogh. C. Books. A. (ed. The Utusuar Rouad.ondon..New York.s oJ tntemationat PreneSoti4tiots.. Ire SihSL EuroP%n Act: A TrunsdctionaL Sn" tondon. Ba\d 125. tt!. Bertm. 63./o!rea 70. Hanilton. UACES. Specto. o. a** 'Unecrer. Donaid 8. 1984.. H. Michael Joscph Lrd. Plilip. Muhilateral NeEatiations. p.1991. t*ilrnp dc L Union Ewopknne. BouSrov.i lvhatiey J-. r. Lnd.).May t919 m'l SEA (The Single Europed A. M6s.R./PIN.tiul Se$ion on Disomnent Ndtions Unias lt te diturklenen|in Rewe de I'OTAN. (e. in Zdttnu. Crfteptuol and Ptucti@I A:pects of UN Actiities h Fra oJ DisaMent in NTAR. w dhiDgton. & sessla. New York Science. I 6 (Decembo I 967) ff:.). An the Inpacr oJ the Gewml AEleetnert or the Taifs on Ttude on 59.).t: Notio%! lnte/e$s and Conye ion Statec'ail in tha E!fopean Commttniry. Inzrutiotul 337. Sjdstedt. no 2. t913' pp l'73'182 GATT: Runda Urusu. Finger. Washington DC. 45.l985 Momvcsik.. UNIDIR. 1970. MainteMnce af 64. Wary'ffit"d Nati"*.

A Slsterf Au de lowa Pelcc lNdrule.1'!tions DC. warhirgtor DC.tiation . i.Fisher. Zcd.125.annn de rcqlewtaft posltica a dif?ravJelor din\e nak.w. Ro.j Kim. Tcrcn(i..d prc$.Johar. Atldtic MonthlyPres.nic Onto. r981.8 (cds. 2000- P. J. 198 255-259.ret Talks lhat l?t1 to th. A MNri]JM. 1982. t\\cDot?Jd. 102.l^ Nes. . L. p. Danielt B.).!.itlJauntuL af Q. MeAierta.Malloch.Diaconu.tolvir8. The Amals of AAPSS. Negocieri Fa\k. hJo@nl of Coallict Resalution.l Retu!utu'r. Ncw York.lensen . Bunon. Co'li.. lor Con flicr'lldsfomation./.J. Unalliciat DDtaMh. A R \ry. Rdffa Howdd. 120.in Woft Derelapnen. r07. Burlon. Novembor 1995 ll lropnd.r' Pra.).r Korpc. Ny. l21 138.tiations: Barsaining dkd Pro' .\cds. Hagras.B. d CotMuhicatian.. 94. Kelmo.tematiohal Behoriout: A Social Psrcholosical 96. L Williah. 13.aotiation path to the or Dearl4nr1 Street?.t. Addison .W.tical NesotiatoL . Col Unive6ily ftcs.H_ (eds. Penguin Books.lsoq R.W. Ap. Apil in ltttmanondt Trude. /ntera. Bhagwati. 98.ri. R. turr'l Bahgwati and RugSk. Con. Cratire PnbLenaolving. John. 105. l99l |1. McDoDald. (hpitolul S Handbook. ). November 1995. . On 223 HaMrc Goremance: 'row l a Ne|| Glabal Pahics. d. Power. Resalrin9 Deep-Roofed r987.Lndon. l7l. J. Ihtchutionat Coilid.r Banon.W.rdat 15 t ndon. Pluto Pres. London.: Bendahmane.^p. H. Drckrna. UNCZ\D. John. 1982 l ?6 Fistrer. 1987.ald. S.Camp David Sumdii 1978. JduaJy lsL. PatudiSM aJ Neg. lien Osler: All.qdrea Yale Univerity Prcs. 1987. PauL David. Galiunsi Cml. Wdhin$on SanFmncisco.tc ConJlicts R*ol|lioh. rhe P|Nun ol p?ac.wries or Baryaines? NeBotjato^ lktemtional Ecano. M. APPtuathes kj Pe@e An bnellcdraL Map. Gtobal N. 2d April I 174 410. p. K.Jacobsn. (eds. fltld Pary ConelLtatian as d Method of Cottllict Resatution. A Case Stutl! oJ UN DiptohldLr...z. Apprcaches Issuet. Heberr C. whcatsheal I 986. Crcativitr Hcutistics for hnPatu ResoLutian: Re fidn nS lf. S. HlmpsolJ. p.t a ltust rvo d Boudler.r.ht1t. Resotutioft: a.3. Hol. USIP. zdnmm. .. . ii Me. Bedin. |9t6_ I0E. W. . Wesrposr. Iobnr Zznho.27 .335 367.t Reelution. 99 llN. e Dimond Lrd Ardlliir. IINCTAD and thc South Nanh Diatosue. Fishcr.98. MandginS Cotflnb.). 93.12. 92.dger.k Diplond. Ioirn. WiUim. SearchinS Jot Peace The Road to I/ansr. Diego. Iacobsen. 1977. Bnce.35.e DiJkrerces antlC fl|. p^s!es t78 Falk. P. Susan. DTrhmouth cDbq i 101. Bucnretti.4nalrJtr. RzsolLnion Columbia Universily of South Cmolina Prds d l4. 1982.s. Ro8err Ury. B. ColoEdo. Ma$. 90.and Devetapnenl I en4tjMl Conlicts. l1e 1996. t.Bernu. rhauEht on Noxh South NeeotiLlian.. 19t33 . +*+ Chd enge ta the Saah. lal.E. Passiohs atu! putpose: Partea a II'a.ln Wo d politi.r/tn / RcMfurbr. Zal|man. Chester.. MrT pr6s. Ny. Medjation in the Harddrt Cdcr. Smalt Grcup Behavior. L W1]]iM.ldn .). The Na9ar Channel. Polilici. 124 Crcckcr. Cttaj?a M.M. 1987 oJ Applied Ststens Andllsi 10 Intemtianat Ncsotiatids in Intemtional Nesrdanonn Analysis.rhtu) PaltJ Rotes. l. (ed. Asrcments withoul Girins. J.oome.itJaunnL af Sacial psr otogr. pp.Itdre.326. E9. USIP.2.:. Klmal. Hqdly B. NeSotiation toh ll9 Sp4tor Benran.A2r.Aza\E.Doob. Rinehad dd Winsbon.in The Repolt ofthe Sotfi Comtission. Muttita. me Se. Beman. Berghof Handbook l:7. I 991.r d. (eds. Iw. Joluson. l23.3. Capitolul6 !i7 l2l 122 ]]lonpson. J. Aefiins 9r.r. Wdhington. sepLcmber 1988.8. IV. . J. 95. I 67. l99l.. A Cfdu Wotkthop. confrontation to Sttuteqr..oires.K. abzli.?lomo. z?e NeSoti^tiotLi Pncedures ard th.R. in Ne|| Cr. Foreign Science Institute. 196?. 1994. tt Wsley. eI New pp. L.1991.r.fhe Statehdte. Wesrvicw Pc$. M. S-S. Mcndoyia. Mid. Naveh. W-: Patton.a Brighion.). P.32.The Manasercrt ol SociaL CnnliLrs. r06. R.lp. Retolnti.1985. 1965. D.222 Jbr Noxh-South Negotiation. UNCTAD ahd Dewtapmqr Diplonn. 2004. I (r4. l08 . in'rhird Woft euaneb. 103.. 1984. Th@doe. Sewell. 12. ds ol Thn d Pallr h .l. Reading. in rhe Ahtual AAPS5.Doob. ll?. Maureen. cuinnclt.taulral l.). Slracdse Unive6ilv Asrnmetry. The Ptu. l25.mI^. 1990.l{opmm Tercnce.$.rventiax. To\|ar.a1tion MethorloLaer DuhB ContintinB Cisis. R. Condovez. Dialoeue mtl . tartA.r.. f{l Fisher. Creenwo.Catbin.tractabte Negalidlions. lagdistri Ruegie.Rorand.w'. Tdftire Intmctoble conli. Ny PEsq1985.it 1985. yar. to ves: NeSonating Ulivcsity Prcs.2. Cambridge. !. Ion. E./. It e^. 16(?). 97. Singer Hes W.6. NY. 1965'rrack fl6.

.Js.Tonval.. SinoD & Schuster. Fr.. Mew Dir. and Asociates (eds..nt 4 Fr @klirn.Pans. Moskva. Bouldcr.). Selghas (cd. 1. St. the Joswald.).. Kleiboer M.ctTfn-lcvy. 'lhe En.A. Bennet (ed. V. Lr"l Jcr \ Potcr\or. L.ti. Badie. Boulder. Pdis. Madr4 No. \)iltnnl.PnqPrcses Fond.Shof Hddbook. Dlnonmttal Markt R. Samuet (e.t.nans. Hms. d|lonatiqie l? 1919 n nos jtils. 1974. 130- H. 1990 llsrison. . Sc-Pol. M.rir'. DictiaMoire de poktique ihtematioMLe. Aspek Prcn. lrq Alo R. 1999. New Yot*.. A.. Sduel. i.M. Z. London. Pans.Kelm. \\orl. Dcrcrcl. Ales! lishl<ov.lv. B.\. The Sttuqql. M. 1989Mcrkel.D.inSurviwl. 'rhe CL.. D. 1998.ln lo*nal of 133..Mcne.l o/d. 1955.tireness ofThird Patry I zrve. .. l)iezcr.Bostrn. Pnger. Cubural VioLnz. Houghton Mifflin Co. 147.t'. m 1. d.dch Jot Peace. Hamld. 1998 lrraDcls.). Ptls. 1988 MctL. Paris. winter 1995-1996. i-lwrencei Huntington.lrr.Bnillard. Malashkenko (eds.I994. Boston. trnosotsioLaSr'a.f Civilietion ah. Be.r KLIturcn r. Geff Baillard. Ftuktnn.?r. l.D. Co. t4rflat M"dnhan L) th? . |.. Globolirr vr. llz. A. 1993 ll5.B. l2a. New Y r44.. Colin. poslturtional? Karstelhtii.. Marun Pres. 2000..t.r Pruitt. KaUula i minvai politika ln Me.V.lr.: Noflns lnd hldnir^ i.h.lsri.). ?i? rrtils of UN Diplanacy dnd the Fututu of Jlict Mediatian.ena Luhii Pa htuntiolal ea d II-a.zr. Dian4 Cultute.h. J. K. 1996. 1998. Michd 148.. Suhrk?np. Bclco\iL.). Hegenn t9rl2.Sotiation. Jiirgcn..). S.. Nat.). Id nauveLLes rclations intewtiddt s l'krnlue et theaies.r Drcbizhcv4 L.J. T..ttiok in lbtehdtiaMl Conflic\in K. 116.i/. Ftiedenspolrik rlet ZiriLgesellschafl. 1996 [[ Kriltoclr]il.Waie. ta Dlrcuv?'te . Jamcsi Shapirc. 0L) rrbedeva. 1995. 139.t.uti pe s. .. R. .B-r(hil. Senglu! (ed. L. 37..anoa l. cnoho@l York. Ior Power and l. I 46. Al6hi. enrc krra'tn\. for Pra. Erpup. Mediation: A Cunent Reiew. Zftd Diritling Di. Allen and Unwin. Deakin Univemity. Colunbia Univesity Prc*. lrr lx. Kruenstein. New York. 1967 . D'&nid d/ Thn/l Po't htenentior: Kisin9et in tasr. videt Willen D.2. Power Aammries and Gendet in Coqlict ?i"nsfomnri. Pacilsne et lfltemarbnorsme. PUF.tu. 1 ..Watkins. Le Nounenent du t1ord. (eds. Cmegie Endow'ncnL iot i lul tsrye sranitsr it ldentikhnosl i ka. b emational Relatiohs: Pottnorlenl ReadinEs afWond Palirics.C.ls.e.PUF...no.?ldtions nuehtutionales de 1945 n nos I 4r . Oxford Univesity Prcs. Cul. S. Di. 1996 InlematioDal Peace. Rosengrant. \al. I-:W. Boulder.niate anl M. Mediation Resarch:'rhe Efe. Boulder Co.h or. Josey Bas! 134.2001. 1992.ional R. PhiLosaphie er reLdtiois intemationalzs.rlx$ h lle Fomlct Soriet Union are so Dil|iLtlt to N. York. Susal. Y. I I l.M.. TtuunlanMtian dtross Ncw York. 1991.1rtut "4 Dalloz.sll o.rye r/ir [4oskva. Dilo.s.rera. Sagc PublicatioD.S.ak tu a8l Negatiation: Ha|| Great NeSotiatiol\ Tnnsfom'ed thz Wotl. z1 .l .l PeBpeclir. tir. w.l Re. Pau.).nakins tlle Wod. Petcr (c4..Ia v. LW. New York..3. Maie Claude (ed-). Intenlotiohal Medidtion in P/4. /.lr. Josey Bas.in Jouhtdl of Perce Resedrch.. N. J. I 9 44. 1998.).. I: R b.l ol Ilistot)' antl tlp lnsl Man. Prlrtd anonE Nalions. wslvicw. tqn .Slnouts. Kno!1.. Fukuyam. I 997. Ltrme Riennes.y. NzEattutiaf.1999. in InPnatiobal Tonvd. Berlin.l\ Post Cold Wat Canllitts. le.Thldric zr t eLdtiaas iatealatbkaks. Ar. I 143. Habernas.h.ipline: 11.a New York. lvl) C". Pr1\.xinzron B I 45.. Mokins Glabal DeaL\' NegoliatiDh Place. Yasushi.\ol. Yosef (eds. Workl Politics. no 4.s.'r. Ph. L \ed ).. Ddiel. M .Coldd.. I. The Crllte af National Secwill. I 966. Pt"patuts (. Sousokov4 A. &s. S^n Fmcisco. 1985. Ascnda. Upd.llikt. Balic Books. LP. S)mcusc Unilersiry 1995 . Kal. RctLnl of Ct|ure and Irlentn! h hnema.5.ctians in M. lishlov.. 13l. 1981. Muhiple Realities ih lhtemational Mediation. a.ktn..rnr l4o.n. Medi.l998.ry. 3'7. 1tue.i Smouts. Durcselle. Diezer.rlnatian: Resear.. lones.Der Deri@. q anl Divrsill in Rel. 7r.L.izd. J.tttiieruns ii. Ph.r. Miclnel.. ro 3.hrla'.nbz.Iunarod.J.Theones of Intenlat loral F. Fndrich: Lapid.n.). J-P.lati. De..srd.re'dttu7. as a S.Folger. 1992.didt ii llnenk bnal N. Moskou Moskow Unile6ity. R?a/isn. 1996. M.tttc Mdtle$ Hot! vaLues Shapc Huttun Prosress. San Frarcisco. An Llhn.r Tn.nflikr d. Mnncll.)munJ. 1998. Ijinnemore.r 224 Jo. 1973. Zdnmn. llonbcrg. Alofyuny. Fturktu4 Suhrkanp.d. Za]lJ]mn. ^4orsenthau. sdacure.i Syas.. Clrislme (ed.l!(. NeBocieti 225 l28.: Conftitt lltss.so lutioh. l'. New Nicolson. Collnr.. Westvicw Prcss. Capitolul9 137 +++ Mondialiilre abrlela vr r1tth6. lhlntington. Rubir. Zirtman.

Kisihide. Temtonal Identitis. Case studies l75.ena LNnti oJ Cottlid Resolution Jron a Non' NeEatiation JauftaL.n^".ilennrj\ . Wshinsion.ol1l fi. . Washington. flre C/ash within CenerdtiaB: Coftihe ta Tena L Sr\en\P. 184. tony. In Th.So]omon. Sophia Univ .tine BehtriouL Dealihe vith ta Ndti. E ia Japaaeie Antichitatea r?6. 2002 intre castel ti catedrali Renaqterea De l?9..h 172. Tokvo. Richad. Taylor Chtules.orlr t'. can lapan ft CahFnsok. MGIMO. Ncw Htlen' Unive6ity P€s.lari4\ ( Flaws. Chdles.art: A Crilique aulturaL. 2003. Unive$itl of MinFsota PAR'IEA A III'A r74. Thz Poltics of Recognition. Minneapolis.. tdcruh. 1999.Cogo. . Hayward (eds ).ni. Tmda \ed).r.: Giana P.u Rappt@hemenlbelween Easl and Cerrr).s Baun. Ha. r 85. Dieter. Blaker. ]83-ConsranLin. l8l.Ustr. PD.1993.Snyser. IstaeLis and Pdlestutians Cross-Cultural Anabsis af the Oslo Peace Ptuces.landon Ro-rledgc -0')l 1996.R.al Nesotiatol. l. Ec Privot Pans. Cofman Witlrs.Mushakoji. Thc i nied skrr\ md chrnd dnJ I 6el dd ls\pr' USIP. Mich@l.Malil4 Mircea. Re@hciliation in Jod€rci. Imperii $i natiuni Moder-nitatea Secolul XX Z:rtmd.. P i. D'ploroiia Bucdreiti.2003. USIP. in Gusmon' An M ulti c tlluraliDt. r??.bedeva M. Frdch Nesoti.. M-. USIP Prcss..: Vogel.'rh.Sengh@s. 4. BrcdkjnS d@ /. ItS.IX. aziuihE Peace Sustdinabl. 1975 180.a226 17 Jocun De s. Cninese N€sordritS DehariouL Pursuibg n1roush . 1911.. 1993 Pe$peLtire. ad.rt n14d Pwren nnlkh Moskva. USIP Pres. M. 1 994 DIPLOMATIE Introducere a Capitolul 1l .2UE.holalie de b NAsotionon. Gemak NeSotjate. H. Shapiro.Wr Bemo. bsical G@L\' PrkticdL trl/ ri 1astrz. Alker. r 73.'@roi Utrivesily Pres. Ed Djd&tic! $ ftz Sttuteqias of NeSoti4tions An la Reforml la primul mare rizboi european USIP. 1982. M. John Paur. 1997 186.rnaviDa USIP Prcss. Practi. tf. w^hin8ton. Miftil i roatu. C/dllezg. 1999 Dc la revolutia ttiint-ificn ta Lumini (1650-180o) Capitolul r2 182 Amstrong.1970. kon.

Aciuat pe lirngd pulere. Mese a diplomatica e vcche. 2003).ii. Are deci un loc aproliat de tron. Incursiunea noastri invili la refleclii.. neljpsit in uncle cpoci $j la .W.liunea paqnici a oamenilor.:/. a acelor subiecte care au format substanla $i nu doar forma $i expresia problemelor in rezolvarea clrora diplomatul a fost chemat cu precrdere.estea uneia din cele mai vechi profesiuni? O incercare recenti a abordat istoria lumii ca ldr. McNeill. lndepli nind un ritual al inlelegerii $i convieluirii. fac ca problemele inteme sd depindd de f&ctori externi. De ce n-ar fi istoria hmii privite din punctul de vcdere al tehnicianului acestor tesa$ri? Diplomatul nu face altceva decat si creeze $i sa lnuelini relelele de comunicare $i dialog.. W. luend ca punct de plecare cuvand we. Dar tleptat. republici. Ea aruncd o lumina asupra temelor rfcurenle sau continui ale omenirii.. Norton & Co. NY. de care depind funclioflarea $i evoluiia statelor. imperii. W. marile procese de uansfom. regate. istorje li )imblp19p!-a-istofrii6fE9eyr aportul sau la fdurirea slilurilor. care $uslin h randul 1or interac. langa rrela$i scaun principal allendo se un soldat $i un prcot.!r.R. Nu este siryurul personaj cu state de vechilne. Iar diplomatul i$i vede agenda sa amplificati de un nou iip de relalii. McNeill. Istoria lumii vizute pdn ochii atotprezentului diplomat de ce nu ar fi acest subiect concentrat in pov. cum ar fi modemizarea. il gisim $i pe miscirici. pe misura dezvoltfuii sistemului intemalional. Evidenq campul slu de acriune cste legai de razboi $i pace.Introducere Dimensiunea culturala a principalei activitaF a diplomatului a reie$it cu prisosinii din tratarca stilurilor de negocieri in partea a doua a acestei ci4i.lliam H. provincii. gg!ELd. Cultura insearmi valori. Ir faza tribali.ld_$L9biceiuri. ce intrerupe interacljunea violenli endemici? Diplomatql leagi in pdnul land varfurile comunili{ilor de orice lcl. A Bird's Eye View of World flirrr.are a societrlilor. nu gtrsili cipeteniile in jurul unui fbc.y (J. ora$e. intronar de informatice in civilizalia noastde: The Hunan Web.

politicc. se schimbi greu ca actor al rizboiului. Are acum la dispoziiie toate resumele erei compulerelor. Nu defileazi in sunet fanfari. ca o succesiune de dzboaie.iinn speranli in secolul al Din nou tristcle in secolul XX. on pcrsonaj $ters 9i plictisitor. diplomatul rczolvi problemele interacfiunii pa$ni ce. iriji tg. in plus. penlru a preveni $i stinge conflicte. juridice.r#s€ra pcrLru . Jura .nilc I'n u'n' . Diplomatul roqe$le pentru ceie doud rizboaie mondiale. specialitatea lui. eminamente pltnice. cu toli oamenii lucizi Si cjn_ stiti. prjn obliga. Tn ndmul r. 'i<iTrt.ldbele lui mrtloacc vo6e\c de\pre eminenla forlei tali de cuvant. a violenlei falt de negociere. psihologicc $i sociale. se reediteazi in cel de-al doilea rnzboi tDndial. inclusiv inteligenla anificiale. Dar mai mult ca ei. Preotul se secularizeaza cu vremea $i devine tual Sj tarziu astronom.rr'. este cea mai confruntati cu spectacolul persistent al ciei. filosof sau ideolog. Car dc odihnilor Si .igur penlru mnrea omutur e\re unui mit in raport cu cendrirea rece a riscurilor $i avantajelor. un spot de masi' ceruti qj practicali de toate profesiuDilc care a$teapti se invele de la el.ii crau nnplicali. Are nevoie de cunotrinle i rjce. de intrige $i nesincerirate_ i In comornra diDlnnarului Inrclegen in. Este suspectat. persistenja resorturilor primitive $i ba$are diD omul ce fuzd. de a fbrma $i menline prieteni. diplomalia este definilic. cA ele nu se vor repeta. lesand panza necesari pu. a1 erodlor $i nebuniei umane. vocalie $i scopuri o meserie a pdcii. Efectele modernizdrii asupra meseriei diplomatice sunt considerabile. Este neglijali.a mxi hine po\e umdniratii. ale domenii il invadeazi $i reclami uDeo.ilri Jlir dc mdre. aplanand zone. cimpul lui de actjvitale. Mai are si cea Inai prielnica conjuncturi ce i-o oferi pro cesele globalizerii 9i regionalizdrii.i cu exclusivitate. Sistematic. Cu ele. unde decizia aparline uDei acela$i spectecol: problema neglijati. iar eroul ei diplomatul este.c Jcorda o irnrcr. Simle cn schimbarile lnad ale lulnii se dsfrang $i asupra vechii sale meserii.ghida|iSf6tui' Suryriza cea mare a cilitorici diplomatului in timp este luirea unor idei sau trisituri ce $i nenlir invilitura pani ii noul nostru secol XXL 4llichilalea ne spune ca lel4liilor exIefte nacrr ri ft/bui rhi | . $i el ar putea ofed bun unghi de scriere a istodei lumii ca 1up6 sau ca actiune vi omenirii. vede ci negocierea. Drumul parcurs il ajuii sa infrunte noilc schimbari ti si fie increzetor in rolurile pe care le-arputea.i. on. efortul $i subiiliratea cditor rat nale..tie piofesionall. nu aparc in randuri ordonaie $i in mullimi impresionante degajA fo46. dupt XD( lea. prcjudecili. ce constituie prin grozaviile lor cel nlai pateiic certiticat de inaiuritate qi maladie a speciei uDune. priceperea de a re- llccta logic. dispreluiti Si necultivatl modernitilii? Dlomatul a pregitiGo bine. resurNle celor mai slabi. de cuceriri. setoase de solulii noi si idei lntelepte. pcntru { leoia $i practica relatiilof intemalionalc. Diplomalia se djsringe politica extemA sar rnternalionald. dispersali dar liberi. Formalia diplomatului este inlerdisciplinarA. economice. eri dupA d acea vreme arla de a convinge. a minaliej fali de egalitate $i fratemitate. iDtenliilc lor trebuir si tie deslLrpiie in iiracolc. definirea obiectivelor realizabile $i a intereselor rcale? Oricar des a fost folosild pentru schemele rizboi ce. Grecii $i perfii. Soldatul are insd stanld.iucd cu fblos .l. care sunt expresia suprcma a comunicirii $i a dialogutui.i el.r". iar asupra societililor sunl imense Dar oare nu di- pacii. dip]omatul isi rcvizuie$ie uneltele si i$i ascute inteligenla Trusa lui de ustensile mr este mare Diplomatul deline arta $i $iinla negocierilor. generalie dupE generalie. -. Se corflicte $i degajand interese comune ljnde sunt manualele care ii incrediniau lunclia principali de reprezentare? Vocalia lui adevirala 9i primordiah a cairigat in lupta cu protocolul si conveDtiile. Dipbnalie 231 mare prel in perioadele cand societAlle iubesc nai mulr tul ij spectacolul. ca $i relaliile in nalionale.rpr. a devenil in aceste ptocese o activitaie generalizati.230 Jocuri De scena lunii tlczvoltiincl din Panea a III d. l.nd. in confruntarea c imperi lle cornpacte $i totalilare. Aflali intre rizboi pace. Istoricii i-au luat-o inainte Si scriu istoria exact din unghi. de giorii $i j lstoria slArilor de pace n-are acelaqi fannec $i nu rransmite fior. pe hngi so in unifonni.Pecaredip]omrtulinsaopoa!epreg5ti.

de a comunica qj a cadea la inlelegere s-a intr-o meserie aparle.sele . dar li lncartiruiau la unii din consilierii lor. ar lum. fire ccre leag5 \ubrecrr. nevoia de de ceilalli. Exista insi o . cre voite. $tim cum o ambasadi la 1200 i. Persia ti China. $i efecful se produce: lo spune ci dincolo de toata mania se bucura vazand prieteni i llloriei reciproce.enrlre cva\roliciald prin percoane care inor gazdi). de parapresbeia. atat de adanc fixata tn natura omului. Vechimea diplomalici pledeazd (](lm risipette o ambasadi suspiciunea $i cum cafdgA lncrede.Partea a III-a. e un discipol al lui Hemes. solii aveau personali pen1ru a se completa. regele Macedoniei. in sfera religioasi. Dd de gandit ideea furdamentali a (:l. mesager qi agent al comuni tetor de ve$ti ti infonnalie. care se pdeau certa $i Dar putem se ne indep:rtim $i mai muit. la greci. vllluindu-9j treptat resu. Daca nu heia cu succes.Diplomalie 233 Capitolul I Antichitatea in cuvinte simple $i fxri se caute efecte. l)rin darori.. rile unei ambasade grecesti se frceau cu grij6. tenliilor ascunse. I erx ulenrea unei mese $i a uneicununi de ma. era lorl1]aE din.ii mea.El are urmiilorul mesaj pentru noi: cand sprimele entitili umane sub lblmi de cetdli. mai vnrstnici. Pentru siguranta efectului. ce se ridicau $i vorbeau pe rand in iala aduna.etorice. numire ploi?r?or in timp ce llolLrl covenitorpe cafe iljucau in soa4a creciei anrice pacea Si )iul impinge problematica inrr-o zone mai presus de existenla ltri.nceperea bele pd4i sunt dominale de suspicrune. prezentate in fala Adunirii rnnhrea $i aprecia misiurea. $i sunt pretextul abordfuii. l-a Atena. potretul sador itireranl imaginar din jrrul anului 500 i. iar incepulurile ei erei istorice este sennificativd. Nu putem contempla mai vechi tratat de buni vecindtate stabilit intre hititi si inscris ill piatra monumental! de ]a Muzeul din Anlrra. Rapoarlele erau publice. ce descopera sub mi$ti surazAtoare predator sar pe homo frarddarr. Atenagoras e pedepsit cu moatea pentru primii daruri de ]a regele Artaxerxes al per$ilor la care fusese I ln ambasada. Cel mai grav era parapresbekl (ambasada ralati).lin. Ilr(lecarea rezultatului era si mai sDectaculara decat fimiterea srdorilor.H. ci fl|icurile considerabile Si astfel onoarea de a fi ambasador nu era cu u$unnld. atnt ca infili$are. La rendul lor. fd trevedem oamenii care l-au redactat. gazdele cru bine pe soli.l lmpace pe Aiile lll-l convinga se reia rizbdiul cu troienii. Persoanele din randul celor respectati pentru inlelepciunea 1or.H.narnte de . in vremea noasre (romanul Gore Vidal). ulma pedepsirea ambasadorului. rrlese (inile rdlncr ale cooperffii. Diplomalia este o profesiune ve. mistici frLrcnt iD Si a sacrului. coruplic. Bine. $i care sunt la originea consulatului. Zeii inreNin in lrebuile cetSlilor cu atirudiDifoarte apropiate de cele .ru ii putem privi pe diplomat drept un instalator de conducte. li puteau observa gi studia. coleclr\.. schimburile de bunuri $i de persoane. acum 2500 de aDi. cdre l-au pregitit qi la 1296 i. zice bftrenul x. Daci ea era considerate reu$ite.i rechi si noi. cat fi ca stil. dar cu justificare publica a banilor. a patru mari sedii de civilizalie: dia.ru. lc originar a cdpitat conotalie reprobabih. Ambasadele nu erau pemanente. Aceasta.che. incredere vinovate in Filip $i dezi ormaAdundrii. observator al firii umane. republici sau oricad violenli a jntrat in procesul creirii lor. Iliada poveste$le cum dec se t zice iDlre ei. soane.Alla pri$ejdie consta in faptul cd erau incluti i din diferite fracliuni sau partide. Si cu acest indmpinate ambasada. spune Agamennon. care vrea sd. a acelui mister care planeaza asupra tane.H. dar pe langi daruri e nevoie de o soiie bine aleasA din oali pe care Ahile sd-i considere prieteni. apoi Ulise. . nevL'ie origin.Aveau imputemiciri scrise de la adunare. In literaturi. Cheltuielile nrari Si suportate de cetate. Demostene acuzA pe Aul AteDei pe langi Filip. lur Ulise ri Menelau la Iroreni .ilil furnra dc repre.

234

hcuti F stena lmflii

Paftead l|lat.

Dironalie

--

235

ale oftuiui: se super6, sunt impulsivi $i capicio$i, aproape imprcvizibili. Atet de asemenelori sunt zeii oamenilor, cat acestia din unni revendice firA scruDule statut divin cand conducitori, ca in Egipt sau Asia. insi voiDta zeilor trcbuie tn, atiludinite lor imbhnzire, secretele lor pitruDse. Pe fondul superstilii intens imbrali$ate de populalii, institulia specifici incorpom em Olacolul. CoDsacrat citirii viitorului in semne rale sau divine $i divinaliei slujite in special de preotese, avea la Creci o fulctie caracteristicd ti esenliah. Cel mai cele era oracolul de la templul lui Apollo de la Delphi. I Si ast5zi existA un adeverat pelerinaj la Delphi. unde turistic se imbine cu evocarea celui mai vestit centru de politica al Greciei antice. Nu e departe de Golfui Corint, iar la r este strijuit de Pamas, nuntele poeziei_ In smnga e inrrarea Pausanias geograful $i istoricul din secolul 2 i.H., pe aleea care urci pani la platforma unde era templul principal. Aria de la poalele lui c imprejmuiE de temple mici, construclii, sculpturi oferite de pelerinii cei vechi. Eroii, cet;lile, vi la maraton puneau tdblile $i consrruiau memorialc de rccunogti Pani fi tezaurele i$i giseau refugiu aici. Existi o platlormb chisd pentru scene rituale $i un teatru, cu locuri vizibile stance. Comori dc arli populau acest loc din care numai Nerc rat cinci sute de statui de bronz. La excaveri s-a descoperit moasa statuie a Cirula$ului victorios la cursele de cai, o mi
artei grecetti. Aici esle 9i centrul pimantrlui, or?ralrJ, unde intalnit vulturii lui Zeus, trimi$i din douddirecrii si misoarc Locul e vecbi. Pe la 548 i.H. arde un lemplu carc apoi se
struieqte. ln 480 i.H. perdi sunr oprili dc o furtunA provocati $i nu mai devasteaze locul.

(olul- Mai existau $i alte centre. Rilualul divinaliei ocupa un loc Inrporlanl in religic. Platon ii sistematizeazi filosofic zonele, ariland ca

Mai tarziu (secolele I II d.H.), istoricul Plutarh, el insufi numifnndu se prinlre sacerdolii de la Delphi, scrie nai multc lucriri derDre oncole, cercetand fenomenui profeliilor din ele, Si mai ales in l).,Plthiae Orucolis susline existcnla $i acliunea z/demonilor, inter
|ncdiari intre divinitate $i omenire. ,.instrumente ale zeilor, slujitorii fi secrctani 1or, cei care cerceteazi cu luare aminte sacrificiile ofe-

existi divinalie $i fArA extaz.

tile zeilor, care iau pa(e la celebrarea mistere1or..." Inieligenla tcilor lransmite unui suflet nobil puterea divinatorie nu prin cuvanl !i nunai prin scds sau o atingere- Zeul, ce nu xscunde inlenlional t(lcv;rul, e prezentat ,,enigmatic, cu aspect poetic", intr-un limbaj

Ilri

CuIn funcliona oracolul? O i'emeie, pfeoteasa P)'thia, dintr-un izvor vrnjit (paraul subteran Canotis) fi se inroxica cu provenit de la un foc de plante halucinogenc de sub podeaua de aun. Apoi bolborosea cuvinte pe carc nu lc inlelegeau decat !ii, oamcni sf-inli care o inconjurau $i care traduceau in vorbe de ambigue pronosticurile sale. in termeni modemi avem de-a cu un cenlm de consultatie de politicd externd Si diptomatie, onat de un grup de speciali$ti ce se bazau pe o documentatie de birc pusA h punct $i pe infornalii culese de o relea bine zate. inaintea marilor decizii, se cidea ca cet51lle sA consulte

apropiat de afectivitate. Nu sunt excluse conlucrarea 9i ralionalil.llea necesare 'inlelegerii Si cercelirii. Oeometria se invela ia Dellhi. undc zeii propmeau enigme, iar oamenii le dezlegau sensul. ls|e de relinut insd faptul cd oamenii simleau nevoia se se raI)fteze la o putere mistenoasi, in teme vilale pen(u exjstenla lor: r,rl'rr\ie!Lik. Dut( )i rrlboi. Merodele \rriJu )i eruL a(ce.orii nc &nuificative ale esenlei procesului: se studia zborul sau cantecul llsarilor, mi$carca pe$tilor $i terpilor, miruntaiele animalelor safiificate, fuunzele. paraiele, copacii sacri, fulgerele. zarurile sau pi0$1e de lenln. Oracolele se rfle pesie ioi in lumea antici. Cand Trairn consulla unul inaintea expediliei sale in Onent, rispunsul nrcotesei este trimiterea cdtre impirat a unei batiste cu caeva cren !u(e rupte- Sennul era: oasele tale vor reveni inir-un linloliu, ceea fos a $i inramplat. in combinalie cu templui Demetrei de la Termopile, lemplul de h Delphi era stalpul de suslinere al unei amfitfonii, organizalie tcljlroasd care intrunea 12 tribui. Bine slruclurate, cu aciivitdli de lerrlti, serbdri, strangerea de donalii $i consultanlh continui pentru l)r)i lalie $i speciald pentru treburile publice, ele au ajuns centre lr,liLice importante fi generaloarc dc norme, printre care $i cele ce l)rireau relalile inlre cetalilc independente ale intregii Elade. In [l]rr sfatufilor bDate pe activitatea de informare a temPlelor. sta llrice intrau iD procese dc decizie politici, amficlio ile (ce rcu [r,ru, conforln numelui. pe cei ce triiau in jur) erau implicate in lrcvenirca ii rezolvafea conlliclclor. Ele pLrteau decreta,,p?ici sa frc in timpul unor serbiri, lineall €vidcnla angajamentelor de pace.

f
236
J.,curi
De

scena

lunii

pdrco o III o. bi|httolt._

231

i{!A{iie de jurAminrele fAoute in fata lor Si sancfionau rumai cetetile se puneau sub autoriratea lor, dar $i ligile sau deraliile numite symschii. Acestea nu erau reoretic potriva altora ca epimahiile, indreptate impotriva unui aceasta nu le impiedica se intre in coliziuni de man fel, principalele doua [gi sau symachii, cea ateniani (creat6 i.H.), ce sfangea ln special cetaiile maritime $i insulare sub cerea Atenei, $i cea lac€demoniani (reDrezentend alianta mai ales din intelior, in jurul Spartei, crea6 ln secolul al i.H.), au declan$at pe la mijlocul secolului al Vlea l.H.
boi din Peloponez, care s-a ilcheiat cu inftengerea Atenei,

icr't'rrol 'Macedorria e.Le irvi'lsa rrr le/ iH r' ler'ru ,('rra mediteraneana va fi o provincie roman6

Romei inchide rJcrlcctate $i rafinale ale diplomaliej. Venifea

cif i'e

ii

inainiea anului 400 i.H. Un alr $ir de reguli, institulii si descriu activitdlile diplomatice intense ale ligilor, la cele, adaugandu-se lncA vreo trei importante, (Boefia cu Teba),
Liga aheean6.

tice $i intemationale.

Puline conflicte au fost studiate si citate mai mult ca peloponeziac. Descrierea Si comentaxea lui de citre Tucidide stituie o opera esenliali pentru istoriografie $i pentru $tiinf€le
Este de asemenea altologic conflictul Atenei de la mij

cotului al III-lea i.H. cu Filip al Il-lea al Macedoniei Si dis atenianului Demostene ( Filipicele) ijj,reptotg lmpotriva duFma din nord. Nedescurajad de capitularea de la 404 i.H., Atena pune 1a cale o coalllle anripersana in rezboiul corintian (3 i.H.), i$i reia cu acest prilej Fetenl_iile hegemonice ti f doua Liga maritind nteniand. Uzati de conflictul celor doi neimpec:rli, in!| un joc complicar de noua prezenli a per$ilor, gemonia Atenei e preluati de rnacedoneni, care reu$esc Drin $i acliuni diplomatice sn-fi asigure supunerea cetdlitor grece$ri devini membri ai anrfictioniei Delphi. Regele Fitip at lt-lea i$i gure spnjinul ei sacru, devine arbirru inrre cerili $i obtine vi
annata delinitive impolriva Ligii create de DemosteDe. pacea

practlcal cu \,oharea diDlomaliei si a callor pdfnice pe care le-a Galiei CeTar fuLre' urnta. Peniru fle;are balel,e din cucenrea primeFte solii' inde un num& considerabil de discutii, lrimite 9i izoleaz' cat mai mr'tlt inamneaz6 acorduri, 19i atrage atiali $i l$i primiri fiicul rezistent la supunerea pa$nici Cdci axioma oricarei auiorilalii supreme a in rnarea familie a impenului era acceptarea Cucerirea laciei de citre Traian a fosl precedate de o lunga

itr revendiLa oripirrrle de la Ro'na )i ALena si unde pr"{ine inarl'parado"al. conrrover\h 3'upra locuhri de a Europei nu a lnceJai nici azi Deotorrirea cea mai illrportantd dife_ rile irtre cele douisunt inse mari 9i de aceea rolurile sunt deschideri in materie de gandire Vcchii sreci au avut marile pnn lrctd (ii;sofie, logici, matematici) $i in $tiinla politicii' polis Ei sunt ti o expresie a unui sistem ;cle lo; ag$ament la dispersarii lof au lcootric cu muite sute de enlitali, care in ciuda fo4elor in momentul unei ; leclie etemi a mobilizErii tuturor nEjdii majorc (per$ii) Statul roman a fost un sistem monolit' o ua-uta unguiatd in rizboaie continue, ascuimnd ln ,ut, "u sd de loglca expansiunii imperiale l4area sa contn[re laza a e e:re pe planul civiLizaliei si nu al cullurii: sistemele iuridice' ape' tiunea administradva ii infrastructurile (ora$e, drumuri, o contributie lnsernale la re, bei). Bazat insa pe legi, el are

Er

rtra modema

iomci.

Iui porioadi in care Rorna acorala asislenli @hnici (bani $i expe4i)
l)ccebal.

rald cste instaurati

Asasinarea loi Filip in 336 i.H. aduce pe tron pe fiul siu Al Macedon, care timp de 13 aDi condu(:e campania sa istorici, o intare neinlrcrupti spre Indii, cu crcal€a de state pe tot parcur! drum lui. Dupi el. imperiul se spr.fge :in unirSlile mari ale peri dej elenistc care ince mai bine de doui secole duc culrula greaca o noui inllorire $i raspandirc $i. o daG cu ea, rehnicite din ce in

li

se pregite$le ofensiva imporiva

Gisim $i la romani nevoia divinului qi a sicrdlui Zeij fondatort ri cetdlii e;au prin definilie intercsali de perpetuarca ei Mai Pulrne in mArun oracole. dar in temple preolii lur,rpic€r citesc viitorul iaf ligile $i asolricle anjmxlelor jeffite Existi instilulii centrale. persoane cialiile iipsesc. Un colegiu al fetialilor compus din 20 dc litigii Daci acordurile 9i era specializat in r,ro.ti"o .ituulu.i 'ougi.. de iru reuseau prin soli, colegiul anunla senalul si dcclara siarea exista un /s [rboi, iarisi prin ritualL]ri Aliturj de i! f'rnle ..,aialr care rcplemcnta,cldliiic drnLi' rurninr "r 'lfrirrj ri in care ,n""t.J., nr:fin'/ JrcplJj. nlernJlior2l qclilllle inlle " pra," |Un'unl.'ou rr''rrrt' crnd err'"rL'r de li ."."'*,"

""'errrurr'le

238

Jrtui p.

rc?na

luml

Partea a IIt-a. I)hLotnalit

239

drept admjnisirariv. Ei erau speci;li$ri al rczotverii conflicte

tigii intle ora;e sau rdburi irvecinate apareau Judecaton numrlr aemperatores, care in tinp au airns si judece qi (

, in afari de pilonui legii, att sraip al relaliilor exteme Si flom.rei en ofgznir.ea. cdre erd .;nrl;
rLn]|orut

crpal pentu capacitarea oratorici fi persuasiv;. romanii ad preoc Indrea i rtcrilta d JemunnrJlier nureni ri rmpre.runani lcnenlor. Dclepar"le mdli. .uprir/ind nj1|a .r /i!.c per\o re. a u,D $ef nnmit p.in.?Zr lega ;nis, de obicei un senaror rmpon

pdcc. ubre!tncte .nxregice. CrLero prle, inrrcbrrc": ,,Auzit_a cineva ca la Roma si Ii fost ale$i soli ftr; hordrarca senatului?,, rnrc ue a se pronunu, senatul examina problemele ascujtand ooil proplncn. conJrllJrd re.dcrite direnrclor tadioe +i tuc!iu.rj. nule ln cu\ rnt; cu o (enj \ r loare rclol ic; t err|a. !i Suntem incn depdle de anbasadorii permanenlr $r practrca aceeai celor ad hoc numili soli, rimi;i sau reprezenlanli ai Ro S?rc deosebire de lumea gleaca, unde acestia emu selectati in

refnc ercn >i adoptrrea tratctelof :r dlidntelor. .lJrea de riizt

tululr'iluncrilur cr|e'lltScau tfinxlerca

,i ;hfti

Senatut

e

5i pnmtn d de

i

rril aurul grcu cel aduceau ei ilr$i$i Ronci. Demersurile lor erru !isll?te de un nragismt $i comunicate de quaestof senatului, al ri riispuns li se comunica pe aceea$i cale sau uneori direct, r-uDa din sililc scnatului. l{oma a lrecut prin lnai multe faze dc dezvoltare. ln inceput a rcpublici (ora$ stat), ce s-a Deniinut de la sfarsitul secolului i.H. aproxinativ doud secolc. D p; perioada a doua, a monari rbsoluie, incepe perioada pri ncipatu lu i, land statrl este un moir de provincii, municipii $i col?oralii. in perioada propriu-zjs tl]criald, tcritoriul i$i atinge maxima intindere, iar fegiuniie dcvin r cc ln ce mai greu de controlatSub principat apare, pe langi du$mani $i pneteni, aceasta a rela cgorie de intedocutori: entitilile supuse Romei, patenerii de tl. {r/ertrn;ti'l(J .d Sta.xl romn r arala cij u (ontedcml e de errlila!i r( e rLloidminr.lrca/;. lJfeprul ronrrn le rcordri o currsrJ<rrbi-" Nflr' i roM!!0rr!&--J}ffrrrn 9l Pn+re$L prlAlre-4arc v diellul Lle a (rlls leSdtion, lt rLitc soli LdL1 11t!!g{tl4ti{9. Pc misura extirderii teritorjale, soliile inteme intre centru $i lll)vincii se inrnu]lesc pe un mare numar de tene clomcshce: eveIimenle importante, felicidri $i daruti, cereri, litigii, rcduceri de
i

ur viitor drept nlumilrL Inre|rd'iul|nt Lretelrr,e s6 Jotau cu tundLfi. pe arul;loi 5i l.Lnun C;r,r mcrler pe rnrre putea tr i.l\o! u d; c de ri,,boi. Ne!n. rcfi. r',rrre arr.,r|Jie. .ti gercr d< t igii .e d€
sumu <uD^\emnut

Norme scrise sau curumiarc

il

apdrau. aDricipand

lnrpozite, ajutodre financjarc pentru construclii publicc. temple,

,pt:Fi

Cemlul lui Malte. undc a5teptau invjralia pent_r audienta la ser Aceasta avea loc in tcmplul zeilei rizboiului Belloria. Daca nu sea invitalia, se irrorceau acasi firi a fi avur discutia, la cxpi lenncnuhi prescris pcntru $ederc.

rr;iIe. l| amenrut rptr.al .J fjulocotut ulelonn t:filor iI cdte .c in.rdlp.t. u,tJ,c .ru p el Soliile neamicale erau gizduite in afara ora$ului, inrr o vili
Cind nri rc,
Dlnoea 0c

Hl";i),')ji,lii .otii

..Llemjrt;tri ,r rlerc,elor Duporului "resatia" didea raporlur in rala ienatutui

1

rl|rnnuri- Acesti soli i emi sc recrutau dinlre personallt;lile sau rlcnbrii curiilor loca]e, iar mersui la Rona, elentuala primire de |Jltrc imp:rat sau oblinerea unei asisiente sau a unor dreptun apafie l0 atrigea onorud, titlul de patroni sau posibilitili de avansare. Pe trfisuri ce cheltuielile administraliei centrale cre$teau, rcduceri]e l(n afecuu $i cjrculalia solilor. Asttbl. municipalitilile din Mocsia cr.iu scutile si transmitE solii de lelicitare la guvematorul rorran a] l)rovinciei pe timpul lui Traian. Sructura aparatului consacrat relaliilor externc se modifici o
(htd cu nrecanismui de decizii. in trecefea de la republici ia sistenrul imperial. Fraiele ajung in nana impiratului, in timp ce scnatul lontinui sd funclioneze cu rol de consiliu pe hng: acesta. ID com petenla lui cad deciziile najorc privind pacea $i lizboiul. DiplorDalii devin funclionari inperiali $i tot un secretaf imperial, tetll caDcelaiei, ii prime$te pe soli. l,l)gislalia fi pracricile legatc de persoanele aceslora raman insa neschimbate, pistrind in pri ul rand lnviolabilitatca (rdn./i lobe,tntr lcgdti). Se produce $i o crc$tere a

bii,

lormalismului. Se pestrcazd narmcle (praecePtoe) dupi care tre-

.. .....'i l1. lungimilor.... carc a dat cultu{ii occidenlale structura tehnic6 a spirltului lor anaiitic $i a ralionaIlcnlului lor logic..:.-). .locuri Pc scetul tunu Paftea a 1-a..'". .. " l. Sun! pdncipalii cireuSi ai ideilor prac tice....'.. Dipkrnali? 241 cc celc Jir lu' bure reddclrle cu\:rr'lsrire drplomalrce rre r5rr'2{r0 d< i.. ..". i]..":.Lr i'emarioturn isror.""|l'... ca un odel pentru intreaga matematici.' uc tc L01'rr . *..'! p'"1'" our""'* '"e' acisrcnre [..i..: i.ro'r indip'1Jrec nrar "i.".. Astfel rizboaiele punice desclrid dosarul contenciosului ro' lllirc grec. i.il.'.].l n.:.l"ii" *'' * i.$":i ..'ai.lini compethori ca pe lirtnu- '".r" 'i c're inrc'e"rr c"'te pe obier'i\c I "::ti". alfabetul.'.":u". stq"' 'l !: :":::l':J'r :::: u ri. dend lunii.J'e '.""..rd.i:. Si dupi iurinintcle rlianlei ve$ 'c macedonenii se leagd sn fie .nhn 'i o Jrrs'c protne 'nri l'^il i. lr sccolul VII i.tt \...". .. Icnicienii reugesc si absoarb[ toate ideile utile Si transferabile din lozaurul celor doui surse.. :.::.. cand regele lor Hiram se aliase clt Solomon.i.r f .. .""i:. iar Cadagira."Ylo :-*'^::"'":: rr :.a di':1lll !erd I:'"t'1"-:."..:"..:*..]..l.. i.a. cron''rui a.Slrisa$l roman rizbate iD istorie: D ibal ante parta:t..".. r*.canc r( ll:11r:Tl:. mediul de suport pentru nersul civilizaliei. .. * e\cere'r'r.'.er'| ''rdrie ii'li..il. I en...." .:: i"". primul razboi punic. r'".'."...) """ r.. care sa cuprindi !i pe rnacedoneni.: .. a re o $::.lil.rli""'.'..r. iD tilnp cc tb4a mililuri sc mesoari in bntilii.*..' Tlvl'.Dar intrc timp apar rc'manii."ll.'. In acest boi... . exista un conflict in_ tro greci $i fenicieni pentru Siracuza..1T.l':::'::...li.:. r 'l'::11 Y1ll: s L.(... cea diin ca$tigarca de Partenerj ll|.. \cde'< il rclrlii'of ron Imperiul comercjal fenician s a format mai pulin prin arme Sr uni mult prin crearea dc puncte comercialc pe iedtoriilc altora sau tl bilind colonii unde existau mai pu.. regele fenician Hannibal trecc Alpii pe elefanlii sii $i co victorios sDre inima Italiei.. mAsurarea grcutililor..'"lT.r'. avand acela$i obiecv..... . '.'Ji..b.i"..::::ii):::"i']l . :..i:.u i:'J.. ... se redeschid dup: a]!i 50.".lca al Macedoniei se produce.H.. politici salr straleg! erlcf.. J"... Egiplul $i Asiria. Se $tie ce geometna s-a niscut pe Nil tot din motive practice..'" * * I 1":i:: :: mecanisn de in ::.lj.r. Pe vre llea cind romanii abia se eliberau de etrusci... .:. '.. *.i ''<'ri nr' '' lnr' 'rl r{J ii o hr'rr .cr'|e ra\orab'rr a ..." fi"i.'"" j'rni''j' '.i I'uD'l A'nciirnu:. " l:"1.H.ce .d .'. Sulbrind plcsiunea $i ambiliile a doua imperii mari. Pauza de la anul 200 a fost fblositi de ro ni pentru cucerirea Crcciei. . ' s' Inclrne brl ci. Hannibal vrea si organizeze o vasta alianli imiorriva Romei.J.1 mrtrirr' ci pre'lominart 'orcrcial: o( \eJere llro-': "r:J:'r-i:..ore il.:j': n rau de isroria urre' PIofes'uni ca iil9":l::f (er diprc lii'l..'. il'rconjurat de sprijinul acordat de li 9i de hispanici...r.:.. 1il"1 ' :i. intelegerea luj Hannibal cu Filip at V.l:.':1.1.'.-1 :l :"1]il.. ir'"e f]'l' :l:i::1" 're i..:. '..." .l.. " . .... Fenicienii sunt la apogeu dupi prima inflorire pc(recuti ii jurul anului 1000 i.i..ela(..... Grecii le-au urnat exemplul. .. Nlprafetelor..'car' '" i"T:. \'L^"^:'l'-..le \rralceii' Dir nunclL J. Ceea ce numim matematici lrrbiloniani era o cu]egere de algoritmi 9i metode de calcul care Ncrvcau conlabilitatea.. nemullumili de brczenla romanilor in Iliria.e care dcsp"nca r"c<a ponJerenr In h\o-rcJ nJ ii L' ""'-':'. .."...j.enii ::[....tia lucet un ror ca .T:ll':..:.... ionienii aleseserA direclia Mtuii Negre.:. '. Fenicienii au adaugai la matematica economici geniul krr..i.du$marii duttnanilor ca aginc_ lor".i'erarrer Dar \'4eJrr-rrnx e\r'rcu :'i.. r. . o'"" in rip'Jrr xcel5l'^lTl:"1. n.". come4ul..il.. I rbdnurr'' ii.i"."i.. ...X i:.''"' *t''s". .. ... este distrirsb ]a 146 i..i .'i' '' t:rc mar rr n'i i'npa'a'urui nenu.rl"".'.^princjlLrl centlu de puterc al Fenicjei. .n N4r...i"'......un em inden-na" 'J o ."'.::.r rera'iro'.uo .. ". . -".:..i.. .. "l: ll"ll?lol:Ti:i...il".. 'r'e'oturici . in 264.Rizboaieie pnnice. . il.' "r 'rreJri '" "' tllc mediteranecne ale Africjj dc nord.:.i:'l: :X... .".'.H...:'.17 ri :il::. d0r a fost ulterior transformatd la greci in $tiillla axiomatica... si asttel tncepe.'.. iar concurenla pentru Sicilia a lontirua! intre ei.)"-li ':'"1''i iropri"-zi'e "re 'u lr"..:"'..':l .i.".Hi:1fi a unei a ir prima bunurilor $i ideilor.'r -(ce'rL\ f" "'tuie iil Jp. daca il credem pe Pliniu..i.:i.fl.: c-u' im tr "' ...i.. :ili. i"i. .1 'In 're'J 'ia''ir ""r'r' mrim''e ' aPo' ."..l ..'.nraticd i$i arali roadele in alianle $i rolnana urnnre$e izolarea lui Asrlcl conlraofensiva diplornatici .:'. '.:1i':'..... rc lin 40 dc ani.

este un proces lung t1 o agonie lenti fi nevindecabili. au deja state vechi de pateneriat cu Roma. a$a cum era Boetius. sunt prezenli in relaliile cu nomazii ce cucerisere nordul Egip[ri. dut nihil) 1a rcmani. in mileniul al Il-lea . in mod riv se conslala ca . lara tK)le de ascensjune sub dimstia Sargonizilor. Statele v('cine fac o coalitis care si o relinA $j sunt infranle. Diplon4lie 243 Filip prir organizarea unei coaljlii antimacedonene la care Liga erolidnA )i I rga aheeana.renrul impenal nistri alunecare spre personaje iresponsabile ca Tiberiu. Spania 9i nordul in (onllicrele cu popoarclc In\adalorre.).H. peipelii in Caucaz.H. d pi care e\irra o revenire .li. Teodoric.\.Fie ca paoea minunate qi lia si domneascd intre copiii copiilor rnarelui rege al hitililor $i rfiii copiilor lui Ramses. dar 5i uze precise de asistenli reciproca. crea. dupi cum rapoleazi senatului consulul Laevinus $i este silit sd Fi rr. Egiptul ii mul! aur. Cu nuh timp iruinte de primul senln al civilizaliei europene.. cand preiau ii cbemase 0liaji Si qefi de a(mate. incheiat dupa rezboaie indelungi in trci varidoua descoperite in Egipt $i una in Asia Mica. care se muti la Constantinopol. in fictul de ecloziune din Creta. la cfftj. . Este exact de ce are nevole Roman in extinderea sa irspre Britania. Diploma!ir medi grecilor $i fenjcienilor fusese nuaniatd.e produce In . iar Siria $i Palestina erau rtele tampon. ljn alt actor ocupi insA scena di l|lfcarca si se opund strategiei expansioniste a Asiriei care viza rontfolul narilor cii de come4 ce duceau la Meditenna. \carc.. Tratatul este ilrit priD invocarea ca matori a 1000 de zei $i zeile din tiecare $j anurla o pace minunati 9i frAlie in toate timpurile. Existn o badilie de diplomalie aspr5. Esle sulicient sb cidm RAzboaicle galice ale lui si vedem exceplionala impletire a negocierii cu lupta $i derea celei din urmi numai cand prima a esuat sau cand (s orcare la romani) un pact a fost incelcat- Dupd donnia strilucitoare a hi August. pe dilcrjte teme: cisitorii fegale. marele rege al Egiptului. care imperiului de apus dupe infoducerea sistemului celor doi imi. duri si casa !i Roma i$i insu$e$te Caeso. cu capitala la Nini_ vr. . In arhiva de pe malul Nii lui s-au gasil 360 de t5ilc de corespondenla diplomatici a faraonilo! cu alialii 1or. intre Ramses al II lea 9i regele tit Hatufil a1 m lea. regeic fogo!ilor. iar conducilorii ei se consideri pusi de zei si re Eufrat Si Tigru Dup: cateva rl[tineascd Mesopotamia. punct de apogeu po rrrci. Existi ul de pace djn anul 1296 i. Atuioh pierde batili cu romanii in anii 190 iar in rratatul de pace din 188 reDunle h posesiunile din Asia plete$te despigubiri mari Romei $i accepti sA l predea pe Acesta fuge inse $i. . este descoperit Mediterana devine Mdr. inainte de cortactul cu Medi cu InflueIIa ma'.r fi Anlonini Adrian. Egiptul $i hitilii erau cei doi competiLi pentru stipanjrca Orientului Mijlociu.deze aliatul punic $i pace cu ronanii (205). S au gisit 1000 de documenle in scrierc cuneitbrma care dezleqi toate se- . cu crmbnr )r reulonrl anul i00) sau in revoltele dir Africa de nord $i in expansi Orient. principald. Ffui acces la mare in douA pinl. Marc Aureliu). la cunea regelui Srrier Anrioh al Iu-lel rlq5 i. cend Tebei i se di primul ultilrlatum inregisirat in istoria ii Gecolul XVt i.) o antiromane ce va reuni fo4ele Asiei Si Europei. aSa cum rezulti din arhive.e Ndrtrrm uria$e relele de civilizatie maritimt $i comerciale cu bate bo lor. la care \e rdruga ilirii ti Pergamului.purerea Romrr nu relrda in puterca mili capacitatea de a-$i dezbina adversanrl". intreFnand luri stabile pdn soli $i diplomali. ce apartjnusere grecilor $i fenicienilor." Negocieri se c.rb Dotri. Cafi \ero. ^\ttoflr1 s prin toiture la 524 de citre stipanul llaliei.Barbarii". Asiria devine ccl mai irnporlanl stat al Orientuluj Antic. transfugi $i de data aceasta diplomaia ronand se asiguri ce Antioh pu€a conta pe macedoneni 9i reinnoie$e inlelegerea cu Rimas singur. lianle..r Jocuri De scena Lutnii Pafted a I-a. Rizboiul diplomatic continua. Filip e mAini !i de picioare". lunecoasd ca cu solulii mixte $i imaginative.H. urmat de greci $i romani. fii lui Teudosie. alte entiputemice interaclionar in lume violent sau pa$nic.H. l culrJrr grece. Personajc distinse 9i lucide mai existau Mangaierilor JilosoJiei.i. in secolul )O(V i. urmate de anarhia militara a secolu I-a inceputul secolului IV. ii regisim in vechiul Egipt sLrb dinastia a VI-a. cconomrc ti culrura. dupe sinucide (183 i-H. Asiria se desPrinde ptat de Babilon. in Risarit 9i Apus. imperiul proclanle cre$tinismul ca gjc oticiala prin Constantin.).

dar Si faptul ca unele lecfii riman neinv. este de retinut ca problemele picii $i ale razboiului au fost riare intotdeauna inLr o zona sacra unde auloritalea lrebuir '.itente. Izbelle nelini$dtor ntinuitatea marilor politici qi sfategii inspirate de geografie. in cilrda capacitilii renarcabile a . Este impresionanti lnstr persistenfa cu care ambele i$i inst mentele.Dar in primul mileniu fdramilarea revine $i in i.. Rapoartele soli trimisilor speciali demonsueaza cA Europa nu a adiugat tehnicile diDlomatiei cuceritorilor. dupe Asurbanipal.Drumul Mitisii" se vor dezvolta comerciale !i vor circula idei. oricat de splendide ar fi fost cur. de unde aplrea o male la hunii nordici silbatici gi perseverenii. dar ineficienta lui duce la o noua unificare in m.a c[ natura umanii s-a schimbat atet de pulin ln np si e neliniflircare inlrebarea daca am pulea gasi ih aceasld nari umand surra ameliorarii sanselor de pace. cdre au intrat tarziu in civjlizafia occidentah.ltoacele fo4ei suslin altemanla celor doua stari tcr. a Asurbanipal $i fratele sbu penfu Babilon. Dipl'noli. o putere zatA este in misura si-$i apere frontierele $i sa htreprindi construclie ti dezvoltare. relaliile se vor slabjli cu Bizanlul si pe fai aneri comercialA numit! .H. harta Chhei este aceea a unor regale independente.ria qi filosofia $liinlei. informa!ri prelioa'e. ha11ie' ceasuri. campaniilot lelor $i caqtigirii de aliati sau supunerii ora$elor. ca !i cu diploma!ia. Printre cauze ftebuie enumerate izolarea $r absenF x de comunicare pe care le intrelln diplomalii Din studiul radnci lor aniice ale profesiunii sale. O malie interioari este preocupate de alianJa Si suzeranitbli ti tin de un dialog cu exteriorul. mdtase .logie la smr$itul mileniului al Illea este discutati amplu in .. re' $e $i ambilii. intrigilor crea lucrurj noi (tipar. se manifesti interesul Denfu ce se lume Si o expedilie se iDcbeie dupi mai bine de zece ani. Negociatori abili $i rafinali. Sumerului 9i pe$i ii cunoaFtem mai bine din contactele cu grecii.H. colul X-[ i. cretele alianlelor. coslul plitit a fost menlinerea urui climat ce nu faja inovalia !i schjmbarea. in a au pArrun\ cu armele. pulh prezenJi in scena Antichitilii. ln secolul aM-lea l-H. Este de remarcat c[ numai ln pauzele dtoare ale pbcii omenirea schimbtr fata civilizaliei sale. al Babilonului. In it. ei se ocupi de tenu lii ti a respingerii ndvElitorjlor care le inspiri o suspiciune orice era str5in. extra inrenlia de d se un diplomar ile vaa (a clabileasca rclalii cu Tmperiul R pa4ii fac tot posibilul sA deruteze delegalia $i sA o intoarcA dmm. Uriasul imDeriu avea rn sistem birocratic rigid $i conservator.H. Imperaiivul aptu[di vazia de la nord produce un prim tratat colectiv la mljlocul lui VI 1. chin sunt bogtfa lmp&atului chinez. cand China este conduse de Marele ImDAral Galben din Sub dinastia Han. care dureaze ciica z[00 de ani.H.. desi tehtfca rtrzboiului lntrece intotdeauna cailor Dasnice. Problema pierderii cursej ln $tiinF $i n(. Istoria diplomafiei chineze diplonatului pdtejul de a medita asupra perenitrfi temelor. ele nu re iomparau cu marelia r Dincolo de ei se afla China.tate. exigent fali de funclionarii sii supu$i la surj $i examene in buna tradilie (onfucianisti a respectului competenii.d and Civilisations in China este concludenti in privinta. Abia De la 138 1. Mai tatziu. Este v[ constah. maximi ti nediscutati. diplomatul ne altemanta pAcii cu rAzboiul 9i inegalitatea mijloacelor cD caie ilc pagnice qi mi. di palalele quveranilor Europer. In cecolul T i. praf de pu$ci. diferitele regate 9i regiuDj ale Chinei formeaza unitar. per$ii ocupa locul principal in zona si declad regele lumii.. Remarcabila lucrare a lui Joseph cdhan Scien.H. 245 !i comploturilor.244 locuri pe stena lutnii Pd ?a a III-a. Dacr luim ca de referinli anul 1600 d.H.

ci pur Si simplu transfomarea unol nomazi in cetaleni ce produc si se supun uror legi generale. influenli $i p prin a 9i acorda spri. in ciuda diferenlei dintre Bisence qi auloritatea seculara. lnvadatorii s-au scurs ca vizigolii spre Spania $i nordui Afri_ golii au rimas $i s-au cre$tinat. in schimb. o prelungitd atteptare a lerii. anhenand dupi ea o rupturd gravi intre contemii 1or.Carol I Mare leuie$te sa $i intindd controlul asupra feudalilor' supune crestireaza cu fo4a pe saxoni. Ce se intampli ins6 dupe anul 400. tranzilia prin excelenF. Descendentul ei este Carol cei Mare construieSte un stat mare qi puternic i'I ju( de anul 800 Cu r face primul pas spre o struc$rA poliiici imperiala. in perioada anterioari anului 800. paginile ind galerii de portreie de imparali care s au hptat cu in condilii economice noi vechile culturi agri . Inci pe alata dureazi Evul Mediu. Trecerea in revist5 n elementelor integratoare qi disrupi in Evul Mediu ne va explica pozilia diplomatului si negociatolui. trece teste grele. luat. comunirJ!isi seniofii? l-actorii supremi spiriluali fi ai puterii aveau nevoic unul de al l. bate fj-i di inapoi pe musulmaniin conllict deschis cu longobarzii $i alte cetdli italiene. el prezinte pentru te epocile un caz unic de ilusfiare a tranziliei de la un si altul. Feudele mai mari aspiri la flstii stabile ca Merovingienii. cand li stripuns ti zidurile cedeazA in fala valului de populalii care fAln stavile spre vest? In cildarea uria$i s-au contopit populaf rparul popoare nor. a Charles Martel. ciutali. care sub urma$ii sdi au provocat-o. pe care il drcpl punct dc rcfcrinli pentru isloia diplomalici.noi intemalionale". cercctad de savanli ca $i de pu Cu toate acestex. Parcurgerea Evului conlimi aparent aceaste tezi a anarhici generice. lmparatul va fi unul dinue orii intesrativi ai Ewlui Mediu.fa5oara \rcme de sau cinci veacuri. regiu . aprepe acest soldat al crestinaralii $i are nevoie de bralul lui enerP6pin cu Papa llc. in definitia ulterioari data de modemitate diplomatului' nici nu ar fi trcbui si exjsle intr-o perjoade cand unitSli]e mate si I foloseascA (statele) sunt abia in curs de construlre i. card acesta l-a consacrat pe P6pin drept rege al ltolan ffunciior $i l-a numit pdtricius Rotntnorum.Panea a III-a. .jin reciproc. Dimpotriva. Este un magisual exemplu de vocalie civiiizatoare cilltudlor ce includ religia 9i doctrinele cu comporentele lor. Ace$ti doi poli ai societiii medievale sunt stabiii.Ideea cA o spec19 nozaurii dispare brusc sau ci un imperiu glorios iese din stimulat studiile si intrebirile societdlilor aflate in ciulare $i bilitate. cca muli sieviti. cel considerat o adevirati pati neagri. Umcazi marile tratate ale lui Gi Mommsen. Europa se u de feude nobiliarc cc combini elila rcziduali cu vadurile mig populalii. dar mai ales teazi permancnta $i iluzoria aspimlie spre ordine. ni civilizalie qi infloire de crrlturi. Evul Mediu a avut mai multi migcare lasi si se intrevadd inaginea inspirati de o omenire cop mizerie. ajuDsa vrenurilc noastre sub fonna proieclelor numeroase de . Precedentul fusese creat in alianla regelui franc al ll-lea.Cursul lui Duroselle de relalii nalionale se ituituleazi ?. Si azi Taci! $i Suetoniu sunl lecturi c6utate. cehlalt fiind Biserica Aceasta lineste misiunea dificilA 9i ese4iala consdnd din crettinarea fi i-a dat controlul Romei. acesta l-a scos pe Pape de sub suzeranitatea I0rnbarda dupi anul 900. opresiune Si superstilie. mod de viale. Daci studiezi Evul Medlu. Aproape njmic nu mai seamina la incheiere in soci umana cu ceea ce a fost la inceput: inslitulii. cctul nu era doar inlocuirea pdganismului cu o religie qi o morali ti. ce rol mai poate juca un agent oficial al legA$rilor $i comuii in cel mai pestri! mozaic de enlitili formate din ora$c' e. de $coala realisli a relaliilor internalionale drept dilie peryetu: a vielii internalionalc.rut empire pirira. dar e$ueaze O singrlr5 familie. un pro(es care \e de. prctector $i apdr'itor al llisericii. In acelali tinp medilezi asupra inarhjc. Dar la un moment dat rivatca ii desparte. Diplomatie Si carc reincep 247 Capitolul 2 intre castel ti catedrali Prdbufirea L'nperiului Roman a fosl o lemd preocupante ome re in odce secol ulterior. stivilind pe sarazini fi anulaIld LLnta unei Europe islamice.. triburile gemanice au inceplrt vieluirea cu populalia cefta $i galice.

(lflr lnrctic ilduriIi avea pe Papi drept $ef.iunca nr:.'rt rer ie Inler\irrc nu atrr in p vr.au . Alte episoade ilustreazi degdngolada pe care per de (irre. cum se lluuau diplomaiii s6i.irc |nrrL. altul legitimitate.rclof ii cu tot ceea ce iNenrna aceasia ir nratcrie de putere niUtari.ir)od.i-.e iflflu. nu se simre in siguranHL Jjrrorul lur OIto T.eniorials u adrced Dlln nc. un.ii Il-lea. .ot! privit ca o restaurarc a lmpedului Roman. tr(i tdpi trrtr:thtit. care impuneunPapegel lllrlrr.lrdlr. i$i face exerciliul in alianlele ce le iu ind irnporri\a proreilorului . Aiegerea lbstului cilugar Hildehlrr(l de la Cluny ca Papi sub numele de Grigore al Vllea aduce lll tconi un personaj intcligent ii ambilios. . Numirea ePiscopilor li revcnea in l6tt papald.i r"-nersc. a. prochma pe rege imparat $i ii pune coroana imperialt pe aceasti relalie. dintr o serie de lrei conaljonali care ii tt1. El contribuie la intlodu- qrrux unui nou sistem de aLesere a Papei de c6tre colegjul cardinali l0r.t lrk rvcnli in a doua jumalale a secolului xl avem un moment de inflorlre ! l)rp{litatii.'rpra unor lcritorii Sr reinnoierre darul lui P6pin. reprirna pe longobarzr.rrp. inlelegand primcjdia adbuliilor ce $i le r\iea Papa. Jar lot leu. dar uu $1in Iialia.r:.parrrn* i. specirlr. unul fumiT-eazi fort6. facand sA creascd autonta- stabile$te intre Plll)lllitate ti normanzj $i nilanezi.r emu In ochi. Acest proces de sprijin reciproc $i complementaritate. deoarece $i rrl $i allul lrebuie sd se rctragi..Iiclard pap.r. ceea ce micaora putere. consnrd din qtcptarea audienlei de c:it|e imPirat cu ior)arele desculle. g:turile prietenctti continue $j sub Papa Iron al nl-lea (?dS" care trimite lui Carol cel Marc cheile mormenului Sfantu\i $r Jrapelul Romei. pes€ catva timp se incheic ]a Worms un concordal cu ur1 torrrt)rolnis.lrrra nc lorn sr alege (.re rmpiel. in mijlocul aces$i tumult se inscrie inse e\. Carol coborM rn lldlia uolLrl papal a. Uhima m.pir"txi..eh. define$te o doctrine de llllrolio.r\ura dre un ecnu ma.ii de admjnistfar 9i aSczari l(' tlflusivitate. Conlradicliile djntre lbrrsle polirice ale uror liri erilu l[|lloatate de diplomalia papali pentru sllbirea unui suveran carc il llcrl probleme. nd \o. c. dcena nou la Carol care il repune in funclie.i \. rlc cnfor t)rcloIlii sunt climinatc priD inplrltului Henric al lll-lea./rli. Unul din papii numili de tanArul extravagant Ioan al Xll-lea.licr . i pitutul Henric al lvlea o ia inainie $i il demite el !c t)xpi (la Dieta de la Woms din 1076) din funcliile sale Acesta ll r"rspu|de detronand pe impi{at $i eliberand pe supu$ii s:ii de 0lh! oblrgarrc de r-r da as.: renunlc 'a po. crr< sc supArS. nevoie de oaneni de carte pe care al doilcail ajutd si-i schimbul soldalilor la care poate apela oricend. e. datoriti diplomatiei.\i dreprul de a-i demite Si de a dezlega dejurimantul de credinlii $uPufiii lor (. ataci $i cucere$te Roma $i i$i rei candidatul.ltrr.e pe clr\cop:. cJ in c.ldi.Ull acesta este deffonat de nobili care il aleg Papn pe Benedic\ piraiul ia in serios afrontui. Aplica m6lllli dc in6rire a ierarhiei $i disciplinei.r PJpi pe tcon al ). Meciul este totufi nul. cet ll xocsra din cauza distrugerilor sutcrite de Rona Pe calea ncgo llr'rilor.Stalurul l{onrci a li)sl irrlor(loruI |||lrIilrIlr Orn$Lrl ctir (l administralie civili (prefecli sLru Nollrt).rfmr)ul lu' Ca. Ca ir toate scenctele acestor dueluri de putere.lr.ul cel N4afc rq60\. mo. It. demilind dlr nou Pe )a' Si numnld un anlipapi. I era nomilal suvelanlrl. Ca pape. imperarul arc drcptul se numeasci episcopi in Ger lrl1riia. care ii numca pc li )clior)air sli. rl inl.ra mnsUlui priont.i . tir penrru Je/!o... la poarta caslelului papal de la Ca(1077). Existi LLn momebt legeralii. ulu!e.". istoic prjn care lui Otto i se corferi titlul de impetat l. dar nu s-a umeslccA( iD corducerea 'Ln 7 /1.nl6 a impiratului. impiratul se vcde pirdsit $i izolat $i merge la Roma pentrLr a t 1 impicare. rren<. CinJ Papa ac di||cr.lxli \ubahemi ce av. fapt rinJul lor.ra). impifalul din cauza fo4elor nor liurdc $i sicilicne (musulmane) cafe au sirit in sPrijinul Papei.rlra . Hen_ ' lll lvlea i$i ia revan$a in anul urmitot. Grigore a organjznr funcliunea legalilot. Este cunoscuti penitenla aspri impusi acestuia. care n.e.bu laic. si . ului licc. Ascensiunea nobilimii romanc Si acapararea controhlui Romei complice ecualia puterii.itale absoluti a papalitAiii iaF de imperali $i regi. onli rra.vtl tL. in zipadi.rr'a'e . cJr Iitte . Rccunoscdtor. Iar c capltala l Rorira.J conlfJle.n frnal rour. care fdciind din nou odine Ia Roma viseazar la un rcmano-biTaniiD fi oameni dc controlat. dandule dreplun crescuie in relaliile cu l|iscopii sau autoritililc seculare $i asigurandu lc un statut de lmu_ nllllc $i de recunoa$tere.ruix ic uren6 ce nu-i . l)cpa ClemeDt al lllea. rezervain(r .rrrea rchn'crlor JiplomJrrce. a\igrrri.

r pe picalo!ii recupe'lbiti Drnle ilu\rredd ilrrri. an. (a \a c. Iar allii Ia I ut tnt? irt a t'\ ltetlr P t(rea ninlii o nr SiJrtlzd')ann? ' l'oetlrl infiercazi holia.)' . pierde rizboiul in marea campanie Italia (12./boiutur.^'. pfoc.rzuri priterLrire si de disiJenrr lir.liruie un regim mnndrhic cer /d(. Acesl om rosu. l::l. nici ei. \azarerLrtJ.rJl.:e urrrlara 5r anumrle drepturi sLnr recunoscute $i.vr.''inru. nurnoti vd sfiPane.r suprema inspiralie Divina Conedie Singxa 1314) l[lisfaclie em se relni locuri in lnfem (scris intre l3l2 Si si plaseze in Paradis pe in1*pti $1..l un neil regr. papd sau impirat.iguta c.tia' regele Neapolelui. cet Inar bun dlpi Carol .urir imDJralului. ascunzandu-se $i scriind cu riirdciune. li|.h"'nutui. in absenli este condamnat la ine.manulur. lill-Jliii $i filosofi la cuftea lui. c ]lelile. lerminate frin m raper Dar trnatUt e lncl pentru rmparat iacr in ulinul nird.cr n prdcricidn ar drplotnaliej $i spint nelrnrint.ilo. urmaioarea. in t2J0. Guellii erau 'pririnrrorii Pdpei ri 6hibelinii tr. trandivia. care a :mDan. i cruciadd la locurile sfinte. Frederick al IIpnma Jumitate a secolului al XII_lea. se rerrage in sud moarc de rrisrete. In|1orrof. Brani!6 fi la Perugia. rclul imparatului este n per'sonaj pltotesc care iese din standardcle vremii ca inx j Ilalie in dou6 tabere ce s-au duimdnjt Si mahratat in tiecar€ )i pe l'iecare . $i imparatul Frederick Aistins p. in rcaliiate. .te? Cej decafi stAmbati t'icleana VAfrange lbat l tirdtnjoseste? Vdd unii cun ftNnesc l4 o sfiana. deslianarea.aprd). dupa ce de\enr.qn numerogi.16 1248). pe care o amtni rirlp ue zece anl se ocupa cu organizarea Siciliei.: lmDate ai el in doun: negrji (radicali.Lr trTp ce. cu b01i'i lwnea nou4.ll Ir:"..5l ploclJma cu r(e\t priler o frcc genemtn I La d|.dar lsr de pnncipii a Papei Bonifaciu. fo'r lu a utteriorca modcl ir. in Ce nanir puter<a pnnlil. Fara a line sedma de r. jJr rrr Pursarori. arur.. care cuno$tea bine vocalia de afaceri lumesti. Dante era Guelf.in piomovarea artei neg .. neconvenlionrl. 5i al rcgiunrlor ir i izz.iluatI pri.of de Ezbor.. (het )i mrop a to.. di lla $1 ci-sAtoria cu fiica regelui ritular al Ierusalimului iun cruciarj ii aduc drcprul la a(e\l ljrlu. N at r.r ri ru grea in care nu diviziunile majore sunt ant de penlmnzilic.j crerle in defavoared lierl: oi ?'lp1 mulre nec. albii au lost mai pirtida pierzdtoare. Darre spnnea ci la curtea lui s_a cur noe. B"ll.-1q.rrada..c regc genn. coruplia $i atrigatori'. av.a harem.ia itrliana.'.+.ri\oajea vri pnndlor de Frederick al It-lca.diplomr!i !ul'ivlli care cuPdnd in lra peuar.rn ta Air Ia C rltJ. d prirluloase.3ciLr' in acelali rimp ne u Jee de(Pre il.acte imprevizibile: esle regele Siciljei. face papei promi:iuni mari. Ata ca rn:jarril.Suge po. nelipsi. anulinftr i toate funcfiite.n Sicitix comunicarea e. srudia geneza fi evolulia limbilor. Negrii preluaseri puterea $j l-au llcs aitfel rphiunit.lnicc Urnea. .r e rnrelese nici i.r ')i 5. ( lLrr nludu: u dra\lrci drvi.inLl nanii $r imp.iratri germrnr au to5r pe prc. Frcdcrick rsr reia. universiieli $i $coli medicale. crind rn rdre<Ina.r.a din nou ichrnbun de acu/atii de btaslemie. oricare ar fi fost ca$tiilr'rr(rul care i-dr fi subjugat. Dar acest partid cntei si a awt misiunj lllll'I:1. con\rar d La de lone nu le permile nlci Lnuia o \ictotie.oTemj Pcntnr du$manii lui. nde erau rcprezenrare tematicienj toate Pl insu$i potigior.Ce teand. ' |i-acut11 Floro|n pLAngi ttet attgAnfii .crte cu rlcr regetui gllel.. roara rrropr crtc$(e denunrul papei 'id. papa crigore al IX lea este supirat incat 1l excomunice_ inaintJ de a iircepe cruciada. multe la Papa pe IangA regele Franlei $i doui h regele Unganel. Dante incepe peregrinarile sale.lu..l r d s?nerut.. dre toc rmDac intr-un alt act cu aceia$i actori."-a exolic.tocun pe scen4 lunii Paftea a IIl-a. .a ri Boc.ea'Id fisuA unasa nu vrcnmele t).i. ttedenct este incotunal rege 5i iri a. epoci i"i. DiPLona je in. r ua si maioritatea florentinilor.. rne poll(r../ 250 . supu$i necondilionat Pai) $i albii (moderali. vizite la Genova pentru o chestiune c rclalii cu Bonifaciu al VIII-lea la Roma.rlrei Und drnlre rnfrunori r losr Danle Alrghien El erd diplomrr in Juiha rrrt'i duse cu bine la capdg alianla cu Vene.'''. el crrcutalre de emr\rn rmperirli ii campanie de drplomrn calugAri lru i preglli ra\corle npotn\r du. excomrnicare. si recl. cai luarca 1or ca pretexl pennu lupta amrhice $i lArA la nivelul traiului cotidian al socie 0i|ii pentru pulere a inalivizilor hiii.Orgalii tlta Purldtc de$nntutd llrclu C.. nici cetilile lor nu aveau decat de pierdul (lin lupla celor doue fo4e.el \4are rCharlemJgne).loria cullu'ala a h.ti de critici la adresa Papei) Pentru rrnle. ilar ii cr. incoronat ca tmr R^oma h 1220.

Papii se concontinuaiorii unui imperiu care terminase prin a fi cre$til.. Acest nou sediu este cel pulin la fel de pitoresc !i plin de phri nea$teptste ca Si ir episoadele anterioare. Autodtatea bisencii se menlinea. Vocalia juridicd a bisericii romane s-a v6dit in mod natural in voltarea dreptului canonic. noul Papii devine chiar fostul episcop din Avignon. iar definilia suveranit?ilii (fiecare e s6pan casa lui) o suslinea opera de descen[alizare in imperii. de popor impotriva altui .. nici ridicolul 9i oribilul spectacol al or lrei FdI. ne htereseazl soarta li€i. nici marea schisma. militare. sl5bindu"i autodtatea $i li lntr-ull climat de inffige $i competilie. trebuie sa rniasci impreuna. dominarea intregii societati. Dar cre$tinilatini se considerilotu$i a fi una " Accenrur cade pe romani. intre 1309 $i 1378. Existi un du-te-vino de papi carc se mut6 rdzgandesc. Dintr-o dati.romani" nlr numai ln sensul sediului unde oficiazi Exisrau $i alte cdi de dezvoltare a dreptului in societatea medieli. Di|tomalie un 253 meni spectacular: mutarea sediului papal iD Franla. gjoase avea un acoperi$ comun 9i o referintd unjci Se sc ceva in procesul contopirii populaliilor $i al amestecului de i enle germane. Limitand pe imptuali. o mlnasdrc. capul Bisericii catolice. Un fost arhiepiscop de Bordeaux Pape n-a mai plecat la Roma la insistenla regelui Filip cel Bun. prizonierii. sub legile lui dologic. feude Si unitili politice. rol pe care ll evoct palat impozani.i. mai inainte ca dreptul ional al bransei seculare se fie elaborat. Exista un Papi roman la Roma (sau temporal Avignon).. De$i adresate problemelor cleru. Nobilji creau un cod cavaleresc. mergand pana h arta monumentah Dar mai ales resI dreptului. Avignon a fost centrul papalitalii. Sunl doi factori integrativi impotanli Fi vizibili. ratul Ludovic de Bavaria se infurie $i merge la Roma unde i leazd un antrpapa. de schisme religioase. de probleme ca suranitarea.laici sau clerici. lisand sectorul secularist sA organidreDtul cutumiar $i cel civil. djferenla principal: era ct in 1400 Vestul se consi tolu$i ca fiind o societate. Un analist al perioadei scrie: . defaimindu . Ceea ce este roman este ideea reinvierii sub alte lorme a strdlucitului ii puternicului riu Roman. De data acesta. toale acestea fiind I[ ||llcr?sante penhx diplomatie . Cre$tinatatea era sfaSiali dc confli sunt .tii stabilit la Avignon. nu pe cretlini la autorita!ile papale. culturale. gele Franlei este cel care vrea sa-l ata$eze pe Papl intereselor Si si galicizeze papalitatea. de mai muite ori. de dispute doctrinarc $i de 162endemic al clasei impotriva clasei. doi ani. Dante. structurA economica Oatifundii ma_ sdre$ti). administrative. chiar dacdj repetd $i decorul nu rAmene acela$i. Mai degrabA interesati de o res publica .' in timpul lui Dante se produce in istoria papaliti./i:!tidna imperaFi. Dreptul intemalional elaboral de biserici privea distinctia lntre boiul just $i cel nejust 9j garantarea tratatelor prin sanclionarea ligioas6.Din punct de v€dere al plomaiiei. bresle ti negustori. piresirca mei pentru Avignon. care apa4inea teoretic regelni Neapolelui. 'icat ar parea de ciudat. suplinind lipsa unui cod de drept intemalional privat. Dreptul culumiar era dezvoltal de ora$e. ca factor ce leagi intregul mozaic de endtiti. zenand doui institulii complemenlare (cultura $i civilizalia). tratatele $i sacralitatea lor. Dreptd canonic era mai evoluat $i domina multe din relalisociale. factiune contra factiune. O buna parte din secolul xIV. care pdvea *zboiul. o fortereala $i un pod inuat ln ln tumultuosul spectacol. loli ble. ale c6ror urme lc pistrar ii institLrlii. de genii Si de opere cu peste veacuri (Sf.ln care schimbarib suft rapide..lemandu-se.invarianf' $ave. cap al Sfantului Imperiu Roman undc s€ incoroneazd al doilea. Cusa $i atlii). Augustin. bizantine . mai vlu ln evenimente decat orice perioad[. papii lncurajau suvemnitatea nal[ detinutd de regj. care-qi anunli in nune voa universald $i un lmpirat. Djplomalii a clinarea 1or spre factorii integratori ca valoare de .e $t ercomuni -se reciproc n au reuqit sA inibute simlinrantul vital ci toli ii. amistiliile $i pacea. ca Henric al fvlea sau Freal Il-lea schileaza phnuri ln aceastd direcfie.Nici captivitatea de la viqnon.i islamice. modul de a a ]Lrprele. competitive. rege impotriva rege. p6$rarea pecii qi drepturile ului. de calugfi sfinfi (Sfenta Caterina de Siena) care lmp6care. plin de nea$teptate sfrAluciri. cea mai fragmentard dintre lumi. cu4iie canonice ii cuprindeau 9i pe laici in cazuri care pdveau igia. Thomas D'Aquino. . intemalional public era vizat de clerici din cauza caracteintemalional al bisericii ti se ocupa.Jocuri pe scena lumii Partea a III-a. Ei Itivau toate componentele acestuia: structuri ierarhice $i autoritap.

Ce mi$care de idei se produce in jurul lor! Cearh inlre reali$ti. Din puncr de veders ]sronc. regilor Si nobilitor sunt jtlcarii fal. Sep.tie. monumente nepieriloare ale ar tehnicii de constructie. si cire oferea mai sigura baz d pentru o societate complexA ce se considera vate din Imperiul Roman. are ghea in dreptul canonic. lumca islamici.In sculpturi sunt omagiare cunostinlele din lrivium cvadrivium carc cuprind geomeria $i arirmerica. Aristorel seculariza gandirea giin{ificn $i. pe Euclid Si Castelele imparEilor. nominali$ri $i conceptuali$ti e reluati azi in reoriile tognitive aproape in aceiaqi termeni. atat de impo(anti in proiectul integrdrii europene. Mergem la Chartres. n-a ficur nici acesr pas rstonc.Aquino. De ce. Chartres e cea profctici. unde creeazd un regat $j nu . Nu ne miriim astezi cand aflem ce notiunea de . ceea ce inseamnd (i1 trei generatii vor trdi in umbra. scormonind in mo$tenirea greaci. n au putut arabii intreline pasiunea iniliah penrru $riintE? Cand scolasllca dogmadca s a sclerozat. struclii inporrante qi durabile. celebrand gerea greutalilor. bucuria supravieluirii fi cerand mitA $i pentru umanitale. praful $i valtoarea unei scbele. $tiinlu medievala a acestora este infloritoare.rrarea secularului de ritual. realizati de societatea eurcDel pentru ci a abordat o de la incepururi. Cepizii contribuic la aceastd victoric a oecidentului. llllinlii invadeazi in secolul Vl Italia. ale ciror inalte ii asc tire sunr adevirate srrigite citre cer. fiindci sunr impin$i de Ia liprte de huni spre Europa. Vanddlii coboffn din nord. aflati iir cele nuj grele momenre ale exi sale. Vizigolii jefuiesc Roma pe la 410. Sd ridici o catedrald cere uneori 100 de anj. in lumina mislici a vilraliitor. care a invilar arra nrilitad in Scolile Romei. In interiorul lor. s-a niscut revolulia qtiinlificn de dupt l{cna$tere.lucuri De seAa luni Pattea a I-t. Dar sunt invinsi de arabi.. Dreptul canonic se baza direct pe dreotul romar Impresiond prin raljonalihrea $i ma\imele (ale. dar am fi putur alege Reims sau I Unul djn tumuri e inillat la 1150. Dtt. dar piltile s-au separar treptar.ir sunt ridicate tungul a trei sute de ani (1050. Este reDli in piatri a o^perei lui Thomas d. Ei si cuprindi intr un singur corp de doctrinA de drept civil in nle bisericii 9i curumele orafelot pentru lntreaga societate a \ Diplomatul F\ului Medru a awr panea lui de \chi trdit intre doud puteri. dinrr-o direclie hordici. dupe 500. anonime $i tecutn care dezvdluie de provine enereia necesari parcurgerii drumului dureros at maUnde tilof prefaceri ale civiljzaliei.tonatrc 255 Dar dreplul . Nimeni n-a rit o. Ostrogolii se a$eazi iD Italia. Nu pot sn se ateze in regiunea Mtuii Negre. tichjdar de hizarlini.i de calcdrale.biciul lui Dunrnezef'. Spre sfarlitul Inperiului Roman apar la granitele lui esrice. Dutlrii Si Nistrului in secolele III $i IV. t)aui la infrangerea din 454. SuDt ridicate de ora$e. ti Toynbee susline ci resortul de dezvoitare a societililor sri in c$plul: provocare $i fispuns. Hunii cu Attila. cu ramurile lor de riserit $i apus ostrogolii $i vizi gotii. era luar din rraducerile arabilor 0ltre l-au descoperit primii. ca lpoi sa stabileasce un regat in Africa de Nord. . Dar acestea nu sunt realzarile Papei. nici ale lmpdratului.nremarional de/\ollal de canonrcj era cel mai rmt. despre triinli $i rehnologie vo$e$te vizitatorului de la Chaftres $i pilagora de pe latura dc vesr I catedralei.drept intr !ional". unde au un rigal propriu intre 489 $j 553. dar sunt bEtuli pcste 100 de ani dl) avari $i longobarzi. Toati matematica vremii era de altfel coNumatl in plan lilc arhitectilor.ii la aceastd pature riguroasA. O lume mull mai litagora. Nici un secol nu a cunoscut ararea provoclri. Si era Bartolus de Sassoferato. Aceea$i bazd o luau juri$tii civiti. omul se simte mic sub uria$e bolli spri nite de s6lpi masivi. cand viotent_ Insistenla asupra acesrcr concurente nu este cernti doar de inlelegerea temelor $i care cople$eau diplomafia. a statului de religie Si a gesrjunii laice a societitii de culri rea credinlelor este o ollerd grea. a Carpallor. ca o cuime a ironiei. se lupld de suprema. terminata ca un mecj nul.. ajung in Iralia $i Spania pe la 400. poi fol]nead regate in ltalia Si Spania. go1ii. Si incepem cu fluxut populaliilor nAv itoare. in toati Franl. ceea ce a zidtunicit $i impiedicat toate incercil cle a se modemiza $i a tine pasul cu istoria.1350) 80 de catedrale 500 de bi! $i rici mari. care i onau cand paSnic. Conceprul european de subsidiaritate vine de acolo. ca ti chinezii. Diplomarul i$i mut:i privirea de la curli fastuoase Si de la evenitrenrele triite de vadurile societir. ln fond. de consilii $i bresle. aviind altd religie monoteisli. Sunt catedmlele gorice. de negustori qi populallc. cu a sa $coah de batoli$ri. Toate lele i$i au personalitatea lor. autorul lucrnrii S Theoloqiae. pcrseverenti muncitoare. una seculare qi alta religjoasa. Diplonutul noteaze ce Evul Mediu a avut piramicieie sale. inspiimantA Europa timp de 100 de ani.

::'rJ.. romane.'. insu$i termenul . .'.r -l:r': "0".li1':...""..l"ll.ifi1l: .iirir'')'iil.:.-:::"::.""gor.jr . din 140 de cilugdri au ramas 7' trei sferturi noteaza cA in Dol)ulalia Toscanei a pierit.. Romr e cuceriid de Odoacru $l LL 493 de ostrogoli. trecu[i la l$hrn.r:l':r:::'...dcviraiul seu merit.'.'ili. imediat dupd ce sc produce diviziunea intre est Si vest. .. .1i.ufl se t pJ!6nu hnn|i 251 :il ::... .i.r(a orJrneror a. care I_a aar oe " . l.r 1..rn^:rffi :."":""1: l11:lirea monsora.'i.il..... r\u mai era uo. c € donme$te intrc 527 $j 565' Lufiar tlna in lralia {i oin cfiica pana la Drrrire Ii .'#i""1"x.T.i.lu c'".n . sata .1.d.lf.y:r: *:i:r y":i:. ln geanta diplomatuI rc giseau pocme. rar caredralele pnt anunta .""#''.ir*. siavi sau pe$i. i" (ui In .1. n(lucc la indeplinire eroriunc0 iDlemtr a mongolilor' facliuuatlurile.rr."::11.ilil ifl{ .ft l..{tri :.i ::4". ":i. meroda r ap.iil+: *y. ..lliJil \taluj tlanc.r.illl. rwari.:ff . l'.xri..Este probabil ca rcestc trisiuri si poati fi identificate ici Si colo in diplomalia bi/lntine.'J".ii ..i.d'r.".. ij...t{)lii."I" ll|. ceea ce nu'i incrimineazd eficienla E un imperiu mare de .a.. y..:i"'ff:i:il.iliJi.ilt. *...:::il :lll "*.:'.: .1:i:: ::::::..j.pcrenir..rl .E:f rarani disrueard ca ra\p. oi.r..l' .l#i.:..j'i..".j"l ?i:'l p"".. il ::::. p'.:...bizantin" a fost folosii in anglezi pentru caracterizarea unui stil complicat. ::.ili.. g. Morbii ei au fost adu$i de o co(abie de la |r Messina $i in cateva luni ciuna ajunsese in Nord $i 1n AnlnlFo m[nlstire..i4rrrd ir r/r/ urm 'nLr hlr*jfii ff"l:l ::::*.llil'. ii'u..ria..Tl#?i j.:':i rur " hi': ifl: tnnitf I .::ll'l:i.. bulgari. La 476.ti irrllc.:.i . l*?+ii'fl i"..jf *T:::.T:. inci 11 secole alupi moartea imprratului care s-a instalat la (lnrst."x8 cucenrea \urd >ia trunutui.".. I ilf ll: ::":. Se vorbelte aslfe] de .'.. *jt':ri:i!1'.igll ":ill ar pdrea . pentru ci Asia isi lcftc primul asalt prin otomani. x""rr."" ilnx m victrnr .. l . . xr.ili Lrn triLrmt tur.. acomodeaz5 sau lrimite aiurea pe huni. nranilcsiat in maturizarea limbilor nat-ionale.: :l:Jtj:i./"jii{ j: :iH J 1 lt ....:1. Ifirtn n-a avut doar provocari exteme de tipul nivtlirilor. .:.. Populaliile care suI focuri colective au reaclii neobilnuite pe planul ideilor' Existi hlrrilali noi care se creeazd in jurul identitililor latente: regro[. 'i.::iT "-'* ".":i:I:"::i"ll ::. Registrele parohi. iu!ll ilnl)nr]ii ll0Sdadului $i califalul .lr p*. Slab.:. mengaisre Pcnh! Europa."riil..onie.:. 5orii ae c.l::l {: . 2.. "ii 'rr"r'aIC...i_t. jnrrepr ind.i :li ::f jr.?:T. in aparjlia lite turii proprii qi in avanul vieEi intelectuale.?ota!e.". obscu( $i irriit:tor. (r nanul d: i.7 . o alt?i mo$tenire a acesteia: IuDlul ci el a supravieluit in edilie cre$tinata de Consannn cel Mrre.nalionajismul" secolului tV.A ttt||i ii o catastrofe naturali.r.:r.:']..(.ln\ rrrmea/a o penoadi Je drD ::r. iJii. Activitilile productive $j comerlul se opresc' ca qi marea llxurie de eliberare a Spaniei de mauri Speranla de via15 cobo_ .]Jil.il. ( . . . dar pompos Fi pretenlios in gesturi... \me abia dup: r@' cra vorr)r .le de boald cate o jumiEte din locuitorii populaill lier secera. il.xr{ r.*. Imperiul Rasiritean respinge.f lini$le$ dechr prin inrrrvellh lui (. cu diplomalia sa generalizaie $i extinsi intre glo l0r(c unit?ilile unei societili fragmentatc ce tr6ia cu amintitea Imperiul dc Risiirit' rlol$ei Rome. care a ficut cat zeci de rizboaie: I eagrtr de ]a 1347.^nl()lia c subjug mongol l)0r ccer ce tlu pol facc puterile l. i l# I.. dispute filosoficc Nu putem omile din acest tablou nedieval.i.t . 394.:l : :: ""t.""ta l..:.f::fl L"J"T :rff : J irl .l f#i.r.i..lli ilil.l.fi .li .il.."'.-. i" rrr-r.'u i.lli jirlj.." .t.. lN 32 de ani in prima parte a secolului XV..i il: .tntinopol... sru patriotice..' -.. ..^l:*.:ll:::.Tilil..j.nrrc ' ce rmpranr:.. .. :.. ff.br de i. '.. i. se datoleazi mai mult diplomaliei decat armelor' l)iDlomatia bjzardnA nu a lbst evaluati de islonografia occidentale l . Hi.r^ boo.::l:'l: ":.'au. sinuos.l lfiC"-r .".r"..."f "" -....r:"'"'. creeTe .. Justinixn..l'V .::in se aced.. plin de nenorocili 9i l{vcnifi mjraculoase.":t.:l#i:'i..:1.l" cd dupa rmpefi ur carcrir :: :::::j j: ::. sra|5rrur secolurui Ly unsurii Panonr.:i . r" r:qi.." .:.j.

ie.^d_"-1.e de \rudru Nu era neg'iiau nici incum i. era in lui la ele. a caror rivalitate e(a Pe admis doar patjcl)lio exploatati. ce va ocupa (ruI DreocuDirilor lor' Trecerea prin stramtori $i privilegiile co- i iiir". Oc. fascinali de frumuselea anX. Dar^Inperiul de Ri !ind alialii Bizanlului imporriva it trezea. a. piese de afiA drumul Occidenlului.ase qi prozelitism crqtin inaltul prelat pe care iutrrr.1.1r r con\iJerat o prerdula ri \(eptibil! Lle un jxt fini credinF afi$atd in rirulatura sa de imperiu creqtin fi a res pulerii romane cu lumea ei mediteraneana. ce cuprindea coa Inrfc l0or.5ri Iici u ur)r. cea care a yll(mLrl venelian. ln cdfle'r 'J Bi "r lr|i Rt.ljer Aria bizanlind merge de la Euftat pena h Balcani."::i:1":. Dintre icolile diplomaticc preluat idei. inriili tare sub pretexrul eliberdrii Sfanlului Mormant de la Ierusali )i t2l : ..XTTI':1. ncnultumiri inteme.eaz: opr croeJrlri r...auerc" con\lrrrlinopulului ub ii. ma."..Comuir. L_orf cilrLt' .tcc|lNt sl !r rr rrrrhr lrrirlti I'rrrrlirlr' clcliurlur\rbiliua a Iovil solllbrlltrlrc hrlrlrlrlr.. precum alte $i rcse conune (exces de populalie. Astdzi istoria descifteazi in decl Cruciadclor un $ir de morive nemirturisite carc conveneau ratului Ghbirea feudalilor) sau bisedcii (erelici mulri ce Fe[ stipanid.i..1"". paleologii reuiesc sa restaureze riui Bizantin inlre 126l $i 1453.rga pe:'". ci adversari iDversunali pc loare ionrurile. a lhcut ca noile cu(i $i cancelarii Ris:ritean Cercmoror state si fie lribulare nodelului Impeiului r. Acsasltr riui iio Rdslrit inuiltc 0u l.tri!.l re aDrrndea nrrcle du)mane Crecii r.v€'rr!. onorld dr-uri c' atorii ctr 'r*" i"'. ' BUC\jFl:gTl SednrlCentra l.lirndbila vdloare:-s pe diplomali lncd o mie de ani. ii ArA ajutoar€. dar in acela$i timp detroneazi impiratul bizantin Si ocupi Consranrinopolul. Conslituirea statelor romineqti in secolul XlV. TeLli(\Jl. un proiect buD pentru prestigiul ei)..aro. oi pe loniile triburilor migtatoare Ru$ii.r u'. ve$mrnte Si podoabe riman uD model ravnit al bine de o sute de ani. metode si proIr)il in conlactul cel maj srans $i care a r"u"i. dispunea de gamizoaui moldovclrusci trimisi de aliatul moldovean $tefan cel Mare' care a aparat cohtea asediat: de turci in 1475.:iale erau lratare cu Genova $i Venefia. agravali cle schi religioasi din 1059. ci a unor clerici dognatjci. Schisma cste opcra unor diplomali. inteneietori de colonii in Marea durLc ele.mlonle Negtrierea |!*erla " chere de rne.""'..i apetitul noilor pafieneri $i nu o da16 Constantinopolul pe lupirA de ru$i. avantajele au Neagre Cea nrai impo[anti !ilor.a int U^. rl. Primenscd lovitura de la 1453' cand folo::i. Cristalizarea unuj imperiu occideDlitl cu matr.:!. nurmdn/ii apar in imediata vecrnatate a !u !4!!!qarg!|l!!'."" tc(hfi de la bizandni a fost scoala veneliafi Cand pretenliile fost acordate genoveUeoslor:! au devenii prea marj. Ie(unoa$lere. Apusul fi Ristuirul Du mai sunr tucr mecar de credin6.1 dir Consranti lul cuceri! de cilre cruciati. Srd.ce romanl cident aduce o perioada de relafie ambigud inre acesa gr considerat in ochii cu4ij lui Carol cel Mare drcpr un seolu rnrlecrudla. mainile lnusulmaniior. Pe o laturb a bisericii San Marco purem mrra cer prtru cai enomli de bronz luali la 120. Caffa din Crjmeea. Turoii ooupli CoDst ntinopolul al Xl-lehorrrod al ll-lea lnltrlurii pc Constanlin Dlpk)Inalia bizantin. In fflrr unof popoarc |rrgratoare crLlenlul a dle( crlea debrra\irir de soit lur r. decjr rl. iarAdriatica devine o mare venetiand La acest moment.rdentul organi. rlunur ni'ru la. t'. Izolarea lor. ' i" 'nrr. Mr t timp. bani. ani\tici si economic.rr" (liseDsiunilor intre du$mani Era o diplomalie bazatE Pe subsr- ln ropean.'onun.foculuide oe lr Conslanlrnopol Sriru .r FLrLrlaSr 0 r otomanilor... slebite). cand carolicii se dcspan de orrodoc$i. RoDta $i Sicilia vor fi sub g$verDarc bizaDtin6.a O".ia"ntuf ou mis o greqeala slrategicA fundamenrali. al cfuui menl.7 :!9!l!!!J?!il6!td tqm consolidcazi conlrclul 1lsupru Aliicii.1. se ridi.."ia". o noui perioadA de inflorire a lulur se rFi-md prin rmpdra!ri rcmarcitbili ar dina. Nrcol:Le lorgr \o$ertc p r 5i rer minuloP.rr. in Marea Neagd era europene.."nL n. bLr. . deicir a coflrlui de la Sfarrta Sofia' se converlesc in secolul bulgarilor.\afireand !i. Crucialii elibercazd Sfanrul Mormenr Oenlru scun ri exista un rege al Ierusalimuluj). r :i inrrfildtea furr'l'ei 'lin'omari'e ru PUdar . Sprui0i (le sud-cst gi 751 Ravenna. Dupi anul 1000 incep nenorocirile: turcii selgiucizi A\ia Vic5. in vecrn'tatea ale aces LLiui Bizan! inci viabil. unde afld sub contml.aF ll. care a povestit in occident cople$itoarea impresie rigcau hngi tronul impAratului' ldcut o cei aoi lei de aur care rir sd stie ci rolul leilor nu era de a-l inspdimanta pc el. Irrrli Si lacomi.. ca la 941.i. folosind arma secrctd a. in locul uner rii Negre ri urmufite DJrr. mai auan"rra.

in acela$i timp itsi rmbilioasi $i indrizneali. de bulgari. du. ci lnai degrabi ca un adjuvant al politicii dc putere. Mer^da . organismele locale fuzioneazA in unitAu mai mari. de gepizii mai li de longobarzi $i avari. conceptualizati atAl de eioc_ vcnt cie Machiaveui in Printul. Dar 1ia locali se menlinea ca o siti de cernut invadatori. . Ce \-a Inlamplal in(a in inlenaiul de 1000 de anr care plecarea administraliei romane de inceputul organizrdi celor staie romane$li? Tol Nicolae Iorga arunca o lumind asupra I rilor Daciei $i fbrmaliilor statale barbare.8 unuadin paradoxurite revoltei Papale lmpotriva lmplratului. protagonigtii sldbesc t. comparalia cu organizaliile autonome Iocale din Sardinia. Impresiona mai irles capacrlateit er de a manevra. de rivalitili $l de confruntiri exterioare." Acesti actod erau instabili ln cel mai mare grad. Diplomalia e in lhmllia Rena$terii. Rena$terea a creat d\tomalia permanentd. 19i intfuesc suveranitatea plopne DupA ce Papa pretenti $e intoarce din exilul de la Avignon. un adeveret instrumcnt al supravieluirii. sprne Era loc $i muncn de f:cut: o colaborare se stabilea de ]a sinesub barbad putea fi cliaf avantajos. cu care sa cnnvrelurascs..Cosimo dc Medici. Populaliile migratoare apAreau mai ales sub forma tribale $i nu sub aceea a armalelor compacte pe care le in caEva bitdlii celebre. sau Galia. penfu ci esrc geamani cu inflonrea niclor $i $dinlelor.Se plitea n1ai pujin $i erai bine asigurat de o inlreagi popula. aceasld noui diplomalie are un grad sPorit de demnitate $i ecou pesie secole.rvantaje echivalente sau mai nlari decal . ridicati la valoare supreme. rranipula 9i obline. ciocniri ti refugii. ca annatele romane sau post-romanel intaheau la randul lor asezari disparale." de un I inaintc ca si existe diplomali. Era una din cele mai importante cini ale auloriltlii locale. ln voievodate.au conlri_ buit ti la afirmarea unor noi fAseturi alc diplomaliei' creand penfu llalja un avans considerabil fale de restul Europei. Florcnla li limiteaza pune la un rand cu celelalie aspirante ale puterii temporale' ile de . a sintezei man fj a tbrmarii limbii romene. actor ce se indreapte spre centrul scenei.A fi cu barbarii nu era s6njenitof'. care au ridicar riz bonrl la o condilie aproape contin i. Csi mici sunt absorbili 9i dispar' Cei mari cresc. Invd!trlun]e lui N€agoe Easarab in Valalia 1521 au un model bizanlin. Francesco Sfo a fi Papa Nicolae al V-lea . In secoluM. grri. colr vurge. cand in alta. Sarmalii. $i. ' . In cursul luptelor lnre papalitale $i lmpirat." Erau desigurjaturi. Ele conlin pdmele norme $i idei zitoare pentru diplomali. de slavii in clanud $i triburi.Polilica exlerni a tutffot era in stare de vigilenF ti alert6. despre care exisd date istorice.260 Jocnrip. 1n timp ce rnicile cetAli burgheze. pe care romanii ii cunosc fornl5 de tetari. de lnongoli. . Capitolul3 Renatterea Daci diplomalia medievale a fbst generali. daf este produsul unui factor politic: aparilia unui tip nou de stat. Lrn piscopat lnfiintat de lmpElatul Justinian piistorea $i ln stanga di. Este un exerciliu pemunent al puterii. unde dele" (termen latin) $i coleclivul sau se ocupau de ob$te (teri slav) $i de contactele cu du$manii (lermen peceno-cuman). a fi produs primele qi penfiu mult timp singurele state pur secuhre $i lle Cre$tinrt4ii. de pildd cu slavii. iar la Tomis funcliona un episcopat. MAi ziu. pandili de lupte inteme.. dar nu necesarmente ca un instrument al pacii. Miianul $i Florenla. cunoscand dezavantaiele actodlor grei curopeni de peste Alpi de a$i trjmiie armalele de mercenari scumpe $i lncete in canpanii dese in peninsula italianA Tabloul gcneral i$i punea amprenta $i pe diplolrlalie.e reLl"ceu la negncrerc. patronii afielor . precum ti a solutiilor de itate. ce se aflau cand ?nlr-o ta_ bdra. iDcendii. De iapt. o shuctud simpli apare $i pe teritoriul Daciei. apoi de huni. pecenegi Si cununi.tie cu ca:acter rdzboinic nent. srcna tunii rimp de \ecole d ralorilorbi/aflline in culrura Si rrdla dlof Romane. ca $i pentru o conducere inleleapta burilor statului.eptat. de dimensiuni mi aveau o orsanizare rudimentar6 mosteniti de la colonia dezvoltatd in contact cu populaliile noi. cum sunt Venelia. scilii $i slavii ulmali de ostrogoli $i vizigofi.

in iimp ce adversarii erau. in pnvrn!?i. dau sernnalul unur incetut de flrncliunilor ambasadoriale. l-a sfar$irul secolului al XIIIlea.oamenii Ducelui".ta decal Milanul 9i in l45l produce o suerinzitoare schimbare de alianle a tslorenlei. pentru apdrarea unor rese sau promovarea lor iscusiti. E scmnificativ ca fiecarc din pifi era unita prin leglturi asigurate de ambasadorii permanenti. La mijlocul secolului XV. Neapolul se ceati cu Genova pentru Corsica. $i aptuat prin reciprocilale. in acestor trei rcpublici. unde se adunau informafiile $i unde plistla arhiva.i. cazul Milanului csle griitor. ambasadorul ad-h pleca acasa pentru o indelungati pedoadd de iirnp. pentru ci oricet de sfand at fi fosr Liga alialii trebuia si fie llcnt supraveghealj. Dar avea si o cancelarie rnde se redactau rmentele $i instructiunile. di lllrc. infie si 1432.1ie. Aceasri nancrari i-a servit la organizarca unei acriviriti diplomarice hii rasiriteni intre ei. Ambasadorii atat dc ocupati inaintea Si in timpui conflictului nu sunl trimiqi la cascle l0r. Neapolul si Sienna. relatiile ior exteme erau conduse colec.au unul ra]. r La tel se intampla cu reprezent ntii dc afaceri. Alte anunlau ambasada rezidenliali. Reprezentantul pennanent al milanezului Sforza in Floren{a. Milanul. Venelia ti De fapt procuratorii anteriori. carc ocupa in Ilalia locul doi ca bo8. Mantua li Bologna. Famitia ce delinea Visconti. se adiuga tudinea oamenilor de al-aceri. Printre ambasadoni palJ de Ia A\ rgnon. Dar procuratorii erau de doui uoii cu problcme juridice. a stabilit relalii foafte apropiate cu Cosi_ de Medici. acesta se lasi convins ci ascenslulea vene- polul $i Papalitatea. avand ca aliali ai Milanuluii Flocenova. care i$i j musafirii sA le admjre colecliile sau bibliolecile. o dati ce peni $i armarelc se cumpirau. incA doi: 25 . guli doar prinii fiind rezidenl.262 Jocuri De scena lunii Pdtea a 111-a. Venelia.ric . unde aparc dupi 1500. $i a]!ii cr rranzaclii diplomatice. Pulerca era jnter?rctard in sens in Rena$tere. este indreplati impotriva du$manului comun.. ii se impace Venelia $i Milanul.duceau rAzboiui cu alte mtloace.. .Liga atragc $i pe lclalte puteri ilalicne. aliata Flo nlei. E] era insrrumenrul cel mai pentru mentinerea echilibrului de putere. iar un inanric comun ce se contura 1a orrzonl. Era de pi sa distingi intre calitarea de reprezenrant al bincii familiei $i treburile exteme ale Plorcnlei in timpltl domnjei acestei pe la mijlocul secolului XV. Regii mate clupd ciderea Imperiului aveau rrimi$i (legati) la cutea cu prezenti continue. Evenimeniele au pus La incercare ambilia Ljgii de a rezolva conflictele. 0i e mai pdmejdioase pentru Floren. cum era cazul consuiilor trati pe probleDre comerciale $i proteclia cernFnitor proprii. pe care ii gisim $i la zanl era un fel de amba. demersurile politice imPorlante ia slrpuse unor dezbateri publice. prin Liga prea Sfentl. in care to! batanlii i$i jura prietenie 9i pace pe 25 de ani. la curtea milaneze. actorii majori in Italia sunt. distinge de precursorii sii prin starurui deplin pe care it obF diul permanent pe langa $eful de stat Ia care este trimis. impunea p0/r{" comune. Prin profesiunea ]ui. htcrca OtomanA. ce tocnai cucerise Conslantjnopolul. ambasadorul rezi fost adoptat de cctilile iraliene. Aragon avea procumtori permanenli la Roma. dar despre diplo_ lia nrilanezd vorbesc alte arhive invecinate. Inaintea Europei. La admiratia pdntilor penuu nea oameni ce . O revoltd a ars arhiva milanezi. Precedente pentru diplomalii rezidenli existau. apoi se produce prima pacitimai importanli a Italiei. Rizboiul pentru succesluMilanului incepe la 1452. episcopilor sau 9efilor de republici. Oicum. lcodemo da Pontremolj. Unii aurori cred cd reprezenrantul papei nrili. l ondurile erau aprobate de lege. formalismul legal Si democratic exersat a o fo4A mai mare $i mai durabih noilor instilutr Diplomalia ajucat un rol activ in aceste aliaqe $i in schimbarea . practici urilizati $i de Ni-dictatorial din Milan. superior UDui condotief. Papalilalea ti Neapolul. O alian!tr explici legilura lor. cand o atianli era du $r avea de solutionat probleme continue. penlru legarea gi alianle ti mai ales pentru caitigarea de prjerem. al prinlitor. Venelia Si Florenia.P. Ducele conducea diplomalia $i ambasadorii sai era cunosculi ela un lnlerloculor cul'ival. care se extinde abia dupi 1648.sador rczident. ale- liri. care unette cu Miianul impotriva Veneliei. Diplonalie 263 cete obtinute prin fo4a brutd. Treptat. atat de acrivi $i influenli in Factoml inleligenlei nu putea fi subestimar in aceasti preluire a culturii Si cunoa$terii.in aceasti birocrale inele au intarziat adoptarea metodei ambasadonlor rezidenliali au licut-o totu$i. Dar rivalii Milanului nu aveau regimul ri de venelieni. cel trimis de impfuatul Sigismund petrece $apte ani.

fresca Fer_rara. llanul $i fundalia catedralei Sfantul Petru (care avea si angajeze nl'orrurile a 20 de papi timp de 120 de ani). i\ canea sa 7he MQrch of Folry. pune la loc de l'runte pe prpii Renasterii. pierdcre de atdbutc). iD fi$a lieciruia din ei ligureazil realizairile de seama tiunea oneroasA a rlnor oamenl care au pus pLlrcrea $l r marerialc inainlca celor spirituale: Sixtus al lvlea de la Rovere (1471 1484): biblioteca mrLui desclis: publicultti. intrucat vedem multe ambasade ad hoc cu ilmpute' sp. rizboaicle ravale cu turcii Si dvalitatea genov( nelianA in Levant.lilurrcr Lle aflhr'rJor re/ide1r rdo-ul rr' In crrrdri. A dsipit bani in rizboaie inutile Barbara W. rizborie cu Inoccntiu aMll-lea (1484-1492): aulorul unei bule impotdta vlejiio ei. orbi la ideile altenative ce se llhL(11r. Dar ce caute un ambasador venelan la Burgundiei in afare de suptuarea ce o provoaca prezenF sa regeiui Franl€i? El se afll 1a Bruges fdri indoial5 la marele p( ro. neobi$n iti. competilia Frantei cu Neapolul' lurcesti care inslaleazA pentru un an un targ de sclavi pe Neapolelui.rAzboirrlblronilor' lrporlamentul le-au fosl modelale de obiceiufile si mediul vre_ rii.. cexiN cr Lorcn7o de Medici' denF a. I rL'spingerea stiruiioare a iot ce le ar ti fost favorabii . Ncapole. fost buc?itarul. neinlercsali de consternareB cc . Venelia. Patfon al artelor. monunente in rctele de acfeditare La inceput' rli menbni I lupta lmpotriva dependenlei de Franta. El pmcticd diplomalia de inalt cand se intahette cu regele Neapolelui.Fronl 'lio\ to vietnan (A. Michelangelo $i Rafael. Knopl NY. deciderea moravurilor.. Ce forne alc nebuniei desprinde auloarea in sludjul celor gase pi'1 in prifrul rind faptul ce atiludinea lor iati de Pulerc ii h Roma. Dar delcrminaqii locali trebuic trerll pfin site. l-eon al X lea (1513-1521) si Clement al ll lea (1523-1534). apeieaze la Bramante. l'hlul capitolului este: . Trrchman.264 Pdrtea a III'u.l. Nu cleqi caraderistici ]e ru dupi pirerea ei ceilalri trei: Inocent al lll lea (1484-1492). 265 jntervin r:scoalele. ca ilustrare istoricd a nebuniei sau prostiei.Papii politici" au ocupal scaunuL tifical. trinise in paralel cu Alcxandru al vl'lea (Borgia) (1t92-1503): nuine legal de parlriul Amerjcii intre Spanja ti Pollugalja pe care I a mediat' Depollsm. ceci interesele conerciale primeazi Dar {le cc dupd so. Mccena al arlelor. jurist sau cu cxperieDF de negoc ce era lrccut arb esle lcnri Jal sjunii pcrnranente nu existau. Leo al Xlea (1513 1521): un Medici $i un florentin venal gi rase vola llrcc. iie $i trecdtof. Roma era ln conlinuare centrul diplomatic cel nlai activ ninsulei italiene. intr-o mnsur.A ezitat mult la alegerea im|tcriali care I a opus pe Francis I al Franlei tui CaroL Quintul al ill)r'nici. pe care ttrlr pulea o dcfini ca o acliune asidui contrarii propriilor inlercse. cearta cu Ncrpole. de pace. Diplomlli. I98'l). intr-un moment. dar apoi l-a ajutal pe spa ol in lltzboiul contra Franlei. inrpeDetrabili la prolociri. ih Ambasadorii rezidenli inci nu preluasera in intregime nesocicre. Rigazul e consacrat fi anelor' Un mare patron rimas in i este florentinul Lorenzo de Medicj. Jr lcr'oraJ. Ferrante.L-a lavonzat pe primlrl.ubordonrl pernanent. penlru a obline factorii constanlj Se obseni ce trd_ urL lor nu a fosl at urmarea unor politici contra inlercselor lor.ean.ciale de tratarc a unor cazuri precise. ci doar Personalul de servicir' Primul care a ap iat personal Si pe socoteala ambrsadorului. El exista Si err foarte activ in diploma. ambasadorii au cru. Desconlfrrfea milcirilor sau scnilInerlelor din jurul lor a fost nebunia irir.Papii Rena$1crii provoaci secesiunea prol0stanrii: 1470'1530".prinFlui" Cesare Borgia.tia lempol fucat ambasadorul numit penlru rang $r reprczcntatrvllare a voie de un expert (lingvist. de revolla 9i apoi de execulia lui $lvonarola indreplati impotriva Papei.rir. reorgardzarea staiului |)rLpal Sj I rolulrc In. de campania fiancezi in Itrlia.. Credoa in vocalia sa diplomatici $i Face concordaiul de la Bologna cu regele Franlei (ciiilncificatorilf de doctrini. Imaginea publici a Papilor dupd 1500 e dc cei ireizeci de trni in car€. Iulius 5 Il-lea (1503-1513)r figuri proeminenti a Renafteni. Erau surzi la nemullumii.liscjplinei Sixtine. apare. de fapt fiul siu. Pe trei din cei $ase considerali ii prive$te ca nrcni abili $i cu voinli puternici: Sixtus al lvlea (l'171-1484)' lcxandru al vI lca (1492-1503) $i Inlius al ll-lea (1503-1513).esE iute ambasadorul Milanului? E impins de teama cd v( nii vor ca$tiga pe burg nzi de padea lor. nepolism' eclezjastice. dc titlul de duce Si dictator cardinal al Romei acordat .

Unnire$te sA afle $i si con njcc Senioriei . plin: de obstacole.u'. Austria $i. tot ce nr purea aduce aiingere alianlei constituie un coi. ri gandeasci la ceea ce poate servi prezervarea $l crc$lerea ! pnn! aru. pe care azi o mim . Raportul era evaluar apoi de su.t ca in nebunia continui de la Sixlla Cleme A treia nebunie este iluzia permanenlei ti inviolabiltelii statului propriu: .nu' guvern. .ri pent. Uzura pfovenea de la un alt r. SpaDia.. infom si aDalizl.ui.in a papalitifii o pace a cre$dnete{i. Neapole. Altunlele sunr l)ecetlLrite prin cnsltorij. loialitatea $i competenla se vid tu starea iui dc v€ghe $i in acu. un eseu plin de sfaiuri pentru Dlomali.increderij reciprc Sun! andnunlite la Barbaro sfaturile in privinla redacterii i Carte_u " de pace si rd7. El trebuie si cstiee sau si menlni prietenia unui tiunile care ies in eviderli sunt alianlele $i mlormarea Aljanta inseanna implicjt $i menlinerea reialijlor de pace aliali. pe un rapon rebuia menlio latd ora t imiterii corespondenlei. k. bineinleles. ninland ca vor degrada pe cei a ciror iedere dep6$e e $ase luni' esG intamptbtor cA intr-un asemenca centru de ascltltare. care decid cele trei forme ale nebuniei papl materie sunt tiupn auror .avertizarea timpurie" $i cultivarea . faza dinastice prin care soarta teritoriilor ravnile era decisA de rx)sleniri $i procese matrimoniale. Iati o primi lunclie moderni a diplomaliei. puc \a laca. intrebar si . .266 . in numir amt de mafe incai papii deveniseri cle'prezenla lor. la impiratul MaxiniliaD. e complet tpuizat..ot".are ar fi fost sentimentele fali dc papi $i oricata fluctua exista in ocuDarea saccrdotiului suprem. care conducea in numele unui nepot minor.sadori. promiFndu i ceneva ti Neapohl. care restaureazi iDtegritatea rega. aflati inci sub semnul Ligij de pace din 1454. ldcomia $i vraja Duterii determha poltica. nu au oferit ghid religios Si nu au adus vreun serviciu moral lumii cre$tine"' ' scr. ce ar ajuta la inlelegerea compotamenluiui $i freocupArilor uDui personaj impofanr. Niccolo Machiavelli triiette intre 1469 $i 1527.locuri De scena Lutnii Panea a l-a.umal ai celor discutate sau realizarea de copii dupA documente. un re. iar liilor de cArre diplomat.extravaganF gI VII-lea. Roma continua si funcli neze ca cel mai sensibil baromelru politic Si diplomatic' un cenl in iurul ciruia se invateau ambasadorji tuturor entitililor miilocii si mici.cmji lLri. din Iou. De data aceasta Milano este scanteia. la l'npa Iulius al II lea. ce cupdndea Anglja." ""r"astfel s-ar fi ruinat pani la ultimul binu! !ase) ci procedand ' putAnd si salveze nimic pentru el". lillui Neapolului $i distruge pretenliilc franceze.ric. O noui l. ar fi trebuit se cedeze puterea. inaintea celorlalle scrieri despre diplomalie ale lui Machiavelli. analizd Si selectie a faplclor esenliale. su \orbca'c' 'a 'Dluirs(... ilirrea observatiilor. Ei incercau si descumjeze permanenla lor.diplomali $i oameni poiitici.in<lependente de tjmp $i recurente in guvemare" Orj. Este trimis la curiea iui Ludovic al XII lea. regele Franlei.n. Ultimii ani ai secolului XV aduc un eveniment care tulburn.ei n-au avut simlul unei misiuni. Wiquefofi $i Callieres.canJ inlere\ul pri\rl esle inaintea interesului public. De Ve|a. Diplotnalie 267 o Drovoca proasta lor conduiti 9i de mania crescandi 14n de unea tor proasta. din nou ia Venelia. Canea lui Ermolao Barbaro vine dupd ce Bernard du Rosier. unde se ocupi de problemele armarei fi mi Liriei. Con$tlinciozrtatca sr. Un alt florentin.bsesia ca$dgului personal". dupi Danie. put". $i ambilia.t". Se anunli o noua fazb a diplomaliei eurol)fne. Ludovic Sforza. poate fi luat sjmbol al diplomariei v. ficsi in refuzul schinrbirii' inceptFnai in stuDid si meniini un sistem corupt " Urma .ioda6 mai evide.zboi. Clement al lnaintea inEreselor Bise puo.. precum $i dupe eviiarea rumorilor. prost sfituit. dar tan:rul avea un sprijin din panea Neapolului. care avea o lungd listd de litjgii cu Fran{r. Ceea ce nu elimina interesul pentru includerca detaliik)f. l-udovic cheami in ajutor Franla. a profilat (lc intrarea ei in capcana italiani Si a lesut o aliand impotriva ei. detrnerte rn l(nneni 'implii pe amba'a'lur cr pe un om .. unde se ur73au alianle $i complotufi' un diplomat ' iutitulad D€ olfcio leeati lian consacri o carte noii Profesiuni Cartea lui Ermolao Barbaro. accepti qi lncepe campania italiand. un jurist din Toulouse care a avut $i misjuni diplomatice. interesul public pjerde cu necesitate. obligat si facd no6ri precise: cand a pdmit (lltimele instrucliuni $i cand a trimis ultirna dare de seami. . ar fi rdspuns (pentnr id.boi. E liLnctionar la Seniorie. de aceastd dari diplon.. rci roiri in 1470. Charles al VIII-lea."u. invenfiilor $i l)rc1-etiilor.. Cand ajunge la Neapole. uneori intime.pn..jgi Sfantd este incheiLrli la 1495.'ut . a scds un scurt tratat despre amb. situalia Italiei. Autoarea vorbelte $i peftru ielalte caruri Je nebunre polilice: . periorii sai dupi capaciiatea de observarc. lnainle de semndtura ambasadorului.

acuzate de o moralitate irdoielnici ingrozit de de efecte ugoare.trebuie sd ftili. Maahia\elli nu a cautat ih nici un fel tn puna diplomada in seriul urci societdli licenlioase. in redlitate tiranic. Obieclia vine din patea cclor care au deschis rnci \ re. Machiavelli este. nu caule nici sa qele pe el insu$i 9i nici pe al1ii.uprr ericii pfulesionale a JrflJm:!iei. scrie el. se Doate observa atenta condilionare a regulilor sale.Noi.machiavelism". al treilea curent ii pori\rnic. timp de pesle nnui 'ecole. cii existi douii metode sE te prir lege.un conducrtor prudent nu trebuie sA-$i FnA van$l daca acesta e lmpotriva intereselor lui $i cand ratiunile l-au facut sd se lege nu mai exis6".. cel mai El considera fortele existente ca fiind vii. $i tot el adauga ci daca i oamenii ar fi buni acest precept nu ar tine. calculeazd $ succesului cu puterea $i autoritatea geniului. Penru Carlo Pasquale un italian naturalizat in Franla.. f'arn posibilitate de tagadi. Nu gise$ti la el cea lnai micd de vanitate sau suficierta. Machiavelli e acuzat de complot $i i$i pi ba. rapotat roare mrtc. Daci insa examllem formirlabjla ma$ine diplomatici pus[ in slujba acestei rnari puteri nariiime $i comerciale." Cealalti scoah contemporana.of: cunoasterea aranlamentelor care s au feauzat.Dintre toli politici. Se pare cl regele James I I fosl $ocal de maxrma r. T 'e rcpro$e Mare. caie nesocoti mentele sale- il numari prinlre prec Dar cum aceasti fcoali are critici inversunali. metodele neconvenlionale ca .Dinlre auste lrei (turi. Diaffiba sa totriya decadentei epocii esie elocvenla: . scrie opera vietii sale. Critica a inceput cu definilia datd de un brjtanic. 1J dar ii literatua. arc fr critici. supediciale Nicolson e in primul rand climatul politic coDspirativ.r:le sau planurile care sa e Drecisd. fiul Papei. constituie o raLa perforrnan!4. Sir Henry Watto\ mai mult ln glund: '. al Velleliei.lectiv. hstificat.. italienii' suntem ne. Machia\elli 5erve)le Floren!a rnlr-una din dele ln care domina partidul popular care alunga pe Medicii ace$tia se intorc.Un e un om cinstil.. pentru ci Biserica $i repre_ lenianiii ei ne-au dat cel mai prost exernplu.ldevaru] ti in$eliciunea. Informerile (21. a diplomatiei vene$€nc. numai erte u. es€ .. ce in arbivi gdsjm $i textul ilaljan al emisarului lui $tefan cel .ului sau si l-a demi\ din funclie. ambasadorii nu negociazh pacea' vitatea lor con$and ln spionaj. DiDlonalie 269 ii por \ r/a inreresele. chiar lnainte de a fi tradus in englezd. alta prin fo46.hirnbdri rapoadele tuhr' ior diplomalilor renericni. dar daca ei sunt r[i nu-$i lin angajamentele fatA de tine. corupte sau imorale. complie $i fedare.268 Jocui pe scena Iunii Partea a III-a. numi6 . dele s nt o onoare pentru cei cdrora le sunt mai este un lucru care rd poate face cinste: sunt de trei feluri: ceea ce s'a fdcut. care a suDra!reruit Sunl paslrale inlr o orJine ne\.ti formeaze deaa$amentul regal..Ononbile Rafaello. Machiavelli. Retras la casa lui modesti. un dedicat Si un personaj lucid. un personaj aspru ti li scrupule.scopul scuzi mijloacele" 9i unei gandiri potice bazate pe ea. invidjate de toata Europa.. nu putem Venelienii au orga zat o arhivd diplomatici uriaqa. active. diplornalia Bizantului qi a qi Itaiiei sunt privite cu rezervtr. dar cum prima mebdA insulicrenld. conplimentul Doate intoarce imDotriva eroului. plin de iltrigi al regimului uDarent c. remane deliberat in urmA a nundra cafi solda. este ne\oie si recursi la a doua. in lireratura engtczi de pildd. loacele tehnice de scds $i comunicarp de atunci. Ceea ce el a spus Itr-adevax a fost cA ." Al doilea curent care ii este fa este $coaia realisla sau a puterii.177 la numir) suni indexate in rubricarii in care e\re oglindrra loarh poliliLd conlin<r)lului l se f6ce si Machiavelli este receptat de modemitate ln mai multe Unii il consideri on prelios precursor al unitilii Italiei.. sctie el unui riitor diplomat. Din misi la Roma trimite 49 de depese in 50 de zile. atituri de utilizarea fo4ei. in ochii autorului. pe la 1640' a asociat maximei .tia Rena$terii in Itsliar . Modelul ales pentru conducatorul luminal la al lui Cesare Borgia. ceea ce. Jacob Burckhardt scrie ln clasi cafte despre Civiliza. Dar ln el Machiavelli vede omul de acliune Si de care ltalia avea nevoie.. Intenlia lui esie convinge contempomnii ce un guvem slab este un guvem losi . mlsterios. care propune o alianli cu Venelia impotriva turcilor' $tefan rlesese ca sol un Paleolog din fanrilia impereteasci bizantini. Aflat De catarul seu in convoiul ambasadoril sofeau pe rege ln deplasarile sale.eligioqi 9i corupli mai mult ca allii .. nici tu nu ai aceas!6 obliga_ . ceea ce Gu1'emul Obkctele pe care ijei area sd le trutezi in s-Ar putea Jace in viitor. intr-adevir. trimis ln strihdtale si minta penfu b1lirii sale.. r. inlre R81$i -1797.

iar Diirer Apocalipsa. Oricare ar fi fosr avanrajul unor scheme cu a pe termcn scuft. Papalitatea intrase in randul statelor italjene -ii disputau aria. Renasterea e in floare. economia era in expansiune Ce jru Jiploma!ii? Ca .a sa.lenii ce refu. dar ineficient. :a con\ul I hr|lc politrca tr . Ea este o adevdrati sepa|are. \icii $i sl manilesra o mare capacirate de cunoaitere umana. Anglia avea dinastia Tudorilor. Ponrerete. Schisma reale nu se produce decat cu Binrn(ul. sura ce se consolidau noile state.dl ralitatea posibild a procedurilor diplomaticc. nrus scrisese Pdmele Adagii. o delimilarc neti a Apusuluj fali (lc Rdsint. mult la posl cate Uei-patru luni. Anglia erau intfuirlcpi$isere firamilarea feudaH.210 Jocuri pe scena lMtll cunottea pe venelieni. ocupata {ie rurci.icc.erea culrselor. Franla perea c. pe care ele le atrag. crre ne inlerr5 cu prectdere. ci din ier€nul crc- .a . scos de mulldjn ecualie $i apoi pierdut thrd Inari regrete. nu iDsemna mult deca! cele cinci unitdli mai mari fi o duzind de altele mici. Un ambafl lian la RoDa lrimite intr-un an 472 de depe$e Senafu foare lungi.a $sPUndem la acea'ra inuebare. Dar l€buie se constalim ci in acea-sta Dcrioadi sislemul nu s r rupi. Ele erau consroerarg bucitar bun era util penrru a evita incercArile de otr6y dofuiui. ca rege in nume Ptopriu Nc-am i putul aStepta sa vcdem factorii divizionari ai acestei iri{j bicelale ce se nume^a Sian$l Imperiu Roman amplificali de lltixtura conpoziliei sale. cu rmanunle li. tn rimpul clramin era dogele Veneliei. cerd surydzi poate si ofere coii mentul lor ii cari predictjbililate poare contracara acesli dorit. ceea ce intare$te poz. Cer. Dupe cinci veacuri de dvali).uveranrlor slriiini deraliu.f. Amedca era descoperiti. on$e pulsand de vilaljtate. dir preocupirile faclorilor polirici fale de inrerlocurorii lor citiarea intenliilor ascunse. dui!'bffill Slefan iflpouiva rurcilor de ta Vaslui. In favoarea acestui argument am pulea lnumera rizboiul endemic. uneori $ederea era la doi ani./au \a p ece in misiuni erau I cunoa$tem in aceste reguli un ecou al suspiciunii ti rna|iei atenienc. Era in 1477. dar ca realitate Politic. mofale. anbii au slibit. factorii integralori ai Effopei cidenlale au fost Papa qi impiratul. Anun!6 $i o $tire buni: pe tronul Tll veni Vlad Tepe$.i au cuceril Grenada de h mauri ltalia era inla culturaln $i arlistjce. Stim cum a dccurs 8ud lnuta cuvrntarea in fala Senarului. Atet gulile lor.unoa$lem acLoril ln hLlopa. in grcceqtc.$i scrie dadea voie si-$i ia soliile cu ei. nii sunt de acord sd face Si la Vatican acelati I CaPitolul 4 t)e la Reformi la primul mare rizboi european 1500. Ceea ce izbe$re la lectura lor. azi. Partenerii impredictibili erau considerali nesiguri. cum ievodul roman de amagirea suferite din partea sltor in luptele sale. In al doilea rand. e in fruntea plu' !lui. conducitorii lor aveau ne onorabilitate. anuleazi orice imed. cat $l ln cafea lui Barbaro nu gisim licente fatil. ca Si la floreriini. Toatc conflictele intre Pi4ile sale au itcrul djsputelorde familie. O recunoa$tem dupe opele. cirora le ceruso Sprijln Ft Moreea. statele mari Franla. deci timp de o mie de i de la ciderea ImDeriului Roman.at Si aduc dalrne de durati. iar imptualul nr dispunea cit de o cancelarie pe cate o slujeau proprii supu$i de pe leriLru. Ceea ce se produce inrediat dupn 1500 esle o casuri de sistem. l/vorati nu din domcniul polilic sau stralegic. DacA primeau daruri. Dimpotrivtr. Pani la 1500. este delallt $i cunorf. iul sAu. ace$li conducilori au inleles ci pierderea c lili{ii pe rermen lung. Spania. este remarcabil stilul informatiiloi vrtatea lor era prodigioase. cali!a!i. bogilia $i influenla. le lrimiteau toate S roafLere \tdreru [olali lr /ile pentru d. Ambasadorii aveau un cod slrict de conduitl. regele Ranlei ridica Castelul de Aldo Manuzio scotea cirli la Venelia. iar in Spania Isabela de ilia fi Ferdinand de Aragon $i-au uni! destirele ficand un pas unitatea Spaoiej . Nu $telan futr-un moment ln care ei cautau s6 ca$tige in competilie cu genovezii n Sunt doue lucruri de remarcar in tehnica diplom! nilor.. Leoda Vinci compusese Cira cea de taini. Flotele comerciale se venetienilor este prietenesc.

dreptul de a convoca Consilii.liile ti au ftcut loc. nc-a dat evoldlia diplonaljei Si. cand el s a lncheiat. canctenzate de fljct continuu. Mecanismul (l rc este siluafia lmpdratului zare a fost simplu.rnticrist. Europa se idparte in doud prin Reforme: rordul Si sudul Papei. abuz $i fals in interpfeta{ea sfinte. iar coroana rm li efa de cele maj mulle ori onorifici Cand impiralji ifi iau in 's c lll Uneariei $i imperat roman. Un personaj corupt Si lacom. mai ales. ele dau gre$. acesta devexn .trnul oe r. Hesse. popular. Dace h greci identificim fundamentcle ei. ce proiectul european nu este decat un complot urzit de istul Papil Cuvintele aveau ecou la un public ce numire alascari Si lermieri crescLrli in valorile Si credinlele luterane din li" tn fiu. ca in cazul lui Sigismund. intre vocile contrare putea auzi argumentul. vocal 9l Vom menliona doar doui: a) crearea dreptulul I prin Grotius $i b) schimbarea sistemului internalional. Ea a pierdut eficienia de gestiune' (numiri tdxare tijurr(diclie) au $r8hiile de cafc di\punea Inilixi de monarhiile nauonale in si vedem cine sunt actorii reformei. in . erau desfiinlate $i cilugtuii erau redali vielii sociale. dupi ce impa4ise rnia in doui tabere. Hamburg. Ecorl iui se intinde epidemic. afa cum Papa era de obicei de origine ni. cain faimosul conim Lr (le la Constanz din 14l5_1417. care a evoluat apoi trasate prin pacea din Westfalia. confruntiri bateri. preotul local se converlea.nd lunii Panea o II'a Dipltnalie 2'73 dinlei.ccolul XV ci increderea in institutia Bjsericii. lipsjte de capade a se adapta $i schimba. cu ambilii sede razboi $i jaf $i dominalie. a dezviluit valoarea uu lnlelegerea evolulici politice a omenirii. linalLrhi. Basel (1529). prima. wiltelsbach ln rnajolor erau $epani efectivi pe teritorii limitate. sus. c inlocuiii de Lrn serviciu simpiu de canrece ti pr€dici. Evul mediu i Rena$terea. cu rege Si parlament' pc de Roma la 1534. unnate de Brandenbnrg. Habsburg. iarin Rena$tere pe cea permanenfi. cautarea de prieleni $i alia!. se fomau pulalia cerea Consiljului or4enesc si intcrzici Lituryhia. unde ele convieluiesc ]a pariiate 130 de ani de conflicte illlre state cre$tine pe teme nemaiauzit. Prusia. care a devine cilugir augustjn la 1505 Pentru inccput pe poata catedralci din Woms alacul s6u impotrjva i Papei ia 1517. Brandenburgului' Saxoniei. Din vicanl lui Hristos pe pimant. rezboiul de 30 de ani. irola. A este Martin Luth€r. cu multe slate impdrtite intre cele doua in Germania $i Elvetia. Du$manul principal al acestei mi$cfui era dc la Roma. impnratul voia si se invie ul medicval Fi atribulele sale de mediator in chestilrnile pdcii- . soluliilor paSnice qi mai ales menlherea vie a factorilor i Ceea ce am parcurs din acest racursiu istoric.ria lrteranismuNilmlul anilor 1540 este decisiv: Anglia. pcntru roman cre$tin? Alegerea lui de marii electoti: resele Bohemiei. Acest lucru se vede din casele donmitoare din care prove- t r Hohenstaufen. eficace. Danemarca $i Suedia sd l(l)nna in 1530). se distrugeau caeva icoane de sfinli. h caleva secole. avand Vaticanul ca loc de desftau $i centru de in_ l)dn: la doctrinb. crestinii erau chemali si faca ordine ln temInladat de personaje odioase. Un predicator sosed ora9. doc|lr se respaDdea in Olanda $i nordul Franlei. petrecc o dati ca Saxonia. misiunea si practicile d tiej? in ciuda vacalrnrlui. unnale dc Ziirich (1525). l. I luAm. greacA qi romane. cc a ndcinat la lnceput interiorul stateloi degenerat in conflict internalional. Cu ce a marcat perioada post reformei. spus cd Luther nu a ficut decat si aprindi un lbc uria$ pe un dc lemnc uscate adunate stiruitor de allii. ca $i toli i coti$ra in istoria polilica a Europei. in 16 ln zilele noasfre. care de la limile de igiu din secolele XII 9i XIII a coborat continuu. Luxemburg. Diplomafia. se consoliderziln dev€nind indispensabild in vocalia desemnati de rioari: slabilirea legeiurilor. Nilrnberg. carc virde mantuiri sub formi de cedificate de iertare a picateior. Nu sentimentul rcligios nc.l ilrctrir limilale in .272 lutut t Dc tc. La aderat marile olafe ljbere ca Augsburg. in Evul mediu intahim generald. Trier $i Kdln.Cine ulmrrca televile Oslo in timpul dezbaterii aderarii No egiei la tiniunea i. Urmau disculii. iar la moartea lui Luther' in 1546. Perioada se rcrmind pnn cea mai mare ropeane. Cat de adanci era aceasti ostili0 dernonstreazd un fapt din zilele noastre. ca profesiune statal6. aratd ce balania llnn spre sfera germani. episcopii din Mainz.

1552. Nucleul concepliei era c5 omul nu poate propdul efort qi propria voinli sA-$i determine salvareal damnarea etemr. lcze prjn propria sa reformi. bazat pe posesale. succesiunea evenimentelor si cdutarea rrll de solutii de reconciliere si uDitate ce feceau obiectul rcrriidlor de pace. esenliale pentru Biserica catolici.dreplared hr DumneTeu e\re revelara in Biblie . mefturiseqte Luther. ai aspiraliilor medievale. Esenla esie in mrrlt citatul princi?iu crr'rr (its detennine religia de pe teri'I siu. avend ca vadde lance pe iezuili. ritual $i cel secular. este suficient sel . Reforma. ci la conciliatorul {1. pelerinajol. posiul. ir spiritul in care Reforma s-a implantat la sco| la olandezi. ale ciror cconomie $i qtiinfl |lr)jrL. Erasmus rimane o figure doninanti a acesrci El nn este cunoscut ca reformator. ca garantie a gandirii sale liberale de pAfiinire. Fiecarc conducator $i catolicism. Noua docrinb care didea lovitura finah celor doi i ffintre premergitorii anei ce-Si propune sA lege oameni in separe. 0fi1 vorba sd recuperezc jumetatea pierduti a bisericii. 1562 1563) a fost o incercare de a reforma Biserica. hlrstie cu Franla (1522-1559). eliberala de protestanlii eretici. . Din expusul Anderlccht ajunge rantul $i ocrotitorul Basel. culti onamentului obiectiv.boiul incepc in Germania in anul morlii lui Lrther. de revoltele inteme.credin!e" factorul ciutat. deveneau irelevante niale ti sacramentele. de rnzboiu) ll. ci se disiinge prin distanta fali de cele doui tabere. Conciliul din Tren!. pribegind p. Ca si alte initiative de reinviere univercale a bisencii.locuri pe scena lumii Paftea d I'a. il lea Papei e menlinuti. al cirui lext a tbst | (lc o dleti imperiali. D. consiliilor si dietelor. dar episcopii au atribulii sporite.rt de ele.lomalie 275 Consiliul a discutat lntr-o mare contuzie propunen tarea schismel. Acesta. Cei ce nu li la alegcrc intre luleranism lirtr:ru puteau pleca in alt 1oc.. ci prcsupune lucreri. carc d€ . dupa Lulher. rcligio. lnterirea bisericii $i limitarea puterilo! nu au dus la rezultate. Prixii sunt darimpiratui. lndexul interzise este redactat in 1559 si cordus de un colegiu de lkn rli. un Papd rub|lor de <lrrn!a $i rna. religii cu econonia esle pusi fu lumin! de sociologul W . Dintr-o dat. pentru ce prh s6u $i Scriprura legitura omului cu Divinitatea e nemijloci hl la rnspunderea individuhi $i resraurarea poziliei sale nare Si fatalism avea ecou sigur iD socieiatea sfuguinci noami $i inlreprinzeloare a Germaniei qi Nordului.Elogiul nebuniei este lna din mari opere ale culturii europeDe. penitenlele. Printii ri iDfiunli armatele lui Carol. Augsburgul este de lapt o prime consfirlirc a slarl( lrpt si recunoa$tcrca oficiaia a Reibrmei. linut in trei seciiuni (1545-154?. ca de pilda Jubileul de la 1450. rLr i lc[retati de Biserici. a fbst netll caute pacea. imninge ld errrem e\igenrele muncii pe rea ascetici. thmiliarizal cu scriedle marclui ti in inflorirea sajul siu intirea predileclia definitorie a diplonatului traiitale. suprasolicitat de luptele cu lurcii. vroia si se lm. Al lu cvenjment a fost pacea de la Augsburg.Cel drept va trii prin . |x lnchjzilia spaniold O ridicini a Reformei a fosi gasitd umaniste. Ce lrebuie sa inlelcagi mat al acestei epoci. Tarari necesari medierea institu.. o sarcastici descriere a tumulloase care mi$ci populatia. soliilor si consuldrilor rlpcl nr 1a personajul militant $i extremist. Biblia este autoritate. nimic nu purea opn al ideii unitalii politice $i spirituaie a imperiului crettin $i autorititii ceior doue instilutii ce il sustineau. dar un cuvant greu aveau Si conducAtorii secul)r)gmele adoptate se opun vederilor reformate: man$irea nu rce la evidenfi. incerca si reslaprestrgiul titlului de impirat Si al imperiului. ce se inlindeau de la Madrid la Viena. misuri de reformd mora1e. Prelalii asistenta.211 . idei sjmple. ceea ce a detetminat rneori dernri de populalie $i o fugi a creierelor protcstante din ldtile caI in ahe ldri ca Anglja $i OlaDda. De altfel. Carolicismul are institutii de se extinde in Italia $i Olanda. numiti !i contra-reformtr. Cu acestc idei.. ril evenimente dlplomatice sunt relevante pentru perioada lbnnei. Lipsea insi un element al acestui efort hdividual.tionah a Bisericii. Biserica.Quinlul. care este $i pisratoarea tradiliilor. mul fali de doctrine $i in sens mai larg de ideologil.in oraFele sA scape de perseculii. ci str zc cealaha iumatate. Nimeni in impeliu !r |Lrl1a riizboi cu un stat al inperiului ca urmare a ConfesiuDii lrL ALrgsburg ($i a doctnnei Iuteftne con{rnute in ea)luLrre \in.

Nicola€ Olnhus :a lsi face studiile la Oradea ai devine prelat lnvdtat ti respecce poartd un nume invocand originea lui. Bizanlul proceda La anul 1000. deschis conversa prea $i sfaturilot. dup5 Reforme. ce bea decat flarnanda natala $i franceza. ferd rasariteni dupi 105.ul ti nordul european.^ cd . Arborele genealogic il face pe acest ren6r. nascul la mo$tenitorul tronului regilor catolici din Spania. pentru ci Dlmnezeu v-n conlbrir mcdiului cultural al vremii. Quesada atateaza Columbia (1535) ia Spania. al a qi Germania. Posesiunile de peste ocean i ziaa]. Chile la 1536. coroana le-a fost pusa pe cap de uri ApelAm h diplomalii vercieni $i apoi la istoncr. stim c6 el obline pensie pentru Nmus si ca tot el lntretine corcspondenF cu acesta fi il invi6 Ia ica Mrriei.2'. Prea iryusti definitie pentru penu ce avea de inftuntat pe otom Consilierul de politici exrernb al lui Carot euinrul. pasionat de vanitoare li aventuri. lmpiratul a r6it o viala de ftus$i slresuri. Nicolae Olahus e la curent Si fie admira_ lui Oiahus pentru Erasmus. culturi. dar s a oprit ia i rea creginisnrului..) fi acum. sufla la nrcche: . Se considera burgund ti in leslamenl fi-a exprjmaL dorinta I fi prin intermediul unui umanist al vremii. etnii diferite in Imperiul Roman sub o umbreli uriasi tinuti de o manA Acesta a adrnis in principiu oice religie. imperiul i$i resransese vocalia la un anumit cre$tindtate. cand ea e numitd de lmperat guvemanta Tirilor de Jos. i$i pierde credibilirarea. era lndreznel.la imperiul sAu soarele nu apune niciodate".". inainte de moarte' ofta: '. adoptand rximi mai prudente: . sconndu-i din pddurile adorau copacii io chip de zei. descurcandu-se greu rinr. care au cA ideea de imperiu la Carol Quintul e un subiect ca meriti lntregi. CeEtorca enorm de la un cap6t la altul al imperiucra con$tiincios. ducii de Burgundia. de Jean $i de Filip cel n. Mu]1i autori vdd in caracterele opuse aie oelor doui personalitili radacina conflictelor lor' I)nr existau interese Olahus devine consilier diplomatic al Mariei de Uqaria' lui Carot Quiniul. De la 300 incolo. visand la casa Iui din Anderlecht $e dezviluie astfel o priveli$le de interior a proceselor de decizie I . Erasm.. FranEois I." Carol Quintul ezita. Omul carc i a stricat sistemaiic planurile $i i-a intunecat vraLa lrntului a fost regele prea cre$tin al Franlei. Rigiditatea 9i dogmarismul ei o impiedici sd caule promis cu reformalii tratati cu ostilitate ca eretici. Purta cu el peste rot nostalgia loclrilor le. Oricet ar fi fost Carol Quimul pitruns de misiunea sa. prin lor nu pot fi decat eterogene: limbi. Toate imperiile. lui. Cortes ocupi Mexicul (1519-1525). dea cent. El era la origine un pdnt burgund nu prea inchinat dii. Charl evita sa cre$tineze cu sabia pe saxoni. care se transmite prin Maria lmpi.. Dar. 56 lncercem sa ne apropiem de el. jos.ti pe calea unei monarhii universale: veli reuni nitatea sub un singur sceptru. tru erau Aust (1533). asista la b6ttr1ii $i se urca pe coi de lupta ln Mediterana. DiDlonatie 277 Ce se intampld dupn Reformi cu cei doi sralpi ai temalional? Papalitatea suferA.i slinl roman !i german ce inrrepinde? Nu mar e\l Chaiemagne un impAral alat de putemic $i popular precu Quintul. Greu de il diferenle mai mari dccat cele dintre ei Diplomatul venelian nraleazi caracterul u$uratic ai lui Frangois I. sunle. $tim g|nlbsor decat pe ei. Siciliei Si Neap iar printr-un bunic imparat habsblugic preia imperiul. fragmentele de imperii omogenltatea creqtrna... i. o urmeazd pe aceasta Ia Malines' lange es. din refugiul unde se afla la Basel Ciudat: coincirl[: ca qi Quiniul. iar mult dupi el Napoleon ar putea fi privit drept curent. iimpiralul calitor avea sursele lui tive de sprijin.Pace cre$tinilor Si rdzboi infidelilor"'Dar acest progr:am nu a funclionat.76 Paftea a I.a. i sdu nu era decat o schita virtuali. Converirea creqtini era ir fbnd rea in civiljzalie $i o poartA spre cetelenie. firi a da ce se baza mai mult pe propriul siu ||lt credit consilierilor. Ca rege al liei ii Aragonului inkA in posesia Sardiniei. cale ii permitea sa inda o neverificata descendenti dintr_o familie princiara valahd. dar remarcabil de pios $i cu credinF ln Dunmezeu. (I-a toti trei. O fa_ lemagne. ceea ce isloriceQte esae singura cale bilizare ii absorblie a populaliilor migratoare.Ah' daca rbaniul ar fi mai aproape.Sire. cend a fost fondar ti Buenos Aires. sau invers? in orice caz. ln castelul familiei in care a copihdt Carol Quintul Slibiciuacestuia pentru sora sa se vede ln corespondenF asidui ti ln fidentele ce i le face. pizzaxo priltlii Cre$nnilic imemd de a vn ridica mai presus de regii $i o putere pe care n-a avut_o decat predecesorul vosru I la ingropal alituri de Filip cel indrdznel.

pe de secole. pe sora mai lui Carol de solje (Eleonora. cu noul rege al Banlei Heffi al IUea. Acest ambasador ne deschi ftreastrar spre o incilcar" Ilagrania a regulii nepactizirii cu in Este vo$a de problema pereDe a rolului rcligiei sau ideologiei relaliile inrernarionale $i in diplonratie: \lau ele deasuPn rnteresu i se subordoneaza? Relatiile statelof crc$tine cu Poarta incadre^zi in aceasE disput5 seculare RincoD era spaniol aflal . iar intre 1538 $i 1540 tuncon se dla din nou misiune la Poartd. intalne$te pe Sultaoul Soliman la lgrad Si incearci sa I convingi sd nu atace din nou Ungaria iman e muilumit de relalia cu Franla $i trimile o anbasadi la nilia. in 1535. aparent splendida 9i celebri' r-o dezamigire to|ali.. l!. Burgundia tot la ei.git. Dar banchedi $i marile case me$ germane. Lupta' cisivd se diinsi la Pavia.d6fi" francez la hegemonice ale altora. bolnav $i dezam. sfang 850 000 de florini $i Carol Quintul este ales. el reimoiefte vechile cooven_ icomerciale cu turcii. irlr:r sa. incoronat.'l!a e reluai. FranEois I nu pecta jurimantul. Zi de doliu pentru ilalieni $i de ru$ine pentru impirat. cand juri ca renunla la BurgDndia.eclorLrlde 5ara il Jdapu\l(rlc pe Lulher )r in I530 cAnd ilrpiratul fevine in Germanja. Diptotnalic 2'. Miza este Italia. voiau s6 scape. jare$i pace. spre marea uluire a populaliei se nu mai vdzuse denrnitari rci. Ambele cumperd favorurile electorilor. Trarrlul de laCambrdi (1524) xreo' ruJalenie t. recunoscut dupa pana$ul siu alb $i enorm. mai era o opozilie de gie vitall penru Fmnla: Habsburgii qi imperiul cregtin penEu ea un cleste ameninlator. ra$i lupte. armala imperiale intre in Italia. un alt ambasador liancez nejiazi capitulaliile. A fost numit cea DoanDelor". In orice caz. Relbrna era pulemice U neaze o . Se paie cd in anii ce au urmat. conflictul se aprinde penlru a tteia iar in 1542 pentru a palra oar. solia ajunge la Ffanqois I Fj lucmrile seimpac:. Dincolo de acestejocuri de care au dus la conflicte intema. 1553..a 16rrrrndil irr rnrrn. anullnd \rsremul )i lrand-o Je la in. . Abdicand din Tirile de los in 1555 $i din I Spaniei in 1556. regi dupA regi. imprudent. si inain6nd in Europa. care mergea pan6 la desfihtarea dufmanilor $i instaurarea propriei hegemonii la Napoleon. se relrage irtr-o clddire conlbrlabili la o nislirc $i se stinge tn 1558.i. in 1521. .. Calrd Luther apare la dieta dc la Womls.tionale. din care.278 Jo. luptele incep la ffontiera franco-spaniola. ftontul se deschide insa dincolo de irr. francezii tot in Piemont. vdduva regelui portughez). Nu se putea un aftont rnai mare la a&esa lui rol Quintul. Cel pulin a$a s-a dus vestea. Rdzboaiele intre cei doi protagoni$ti seamane cu un bal care termini in siare de echilibru ca ]a inceput. impiralul nu purca mal nurt. esie luat nier. imparalul considera Metzul fortifical ca pe un punct vital de gdturn inrre Italia $i Olanda $i a vfirt si-l cucereasce cu once pre!.le udmenrlor ' se tourre irr Je. dar un accident grav se pelrece Pdn vaslarea Romei" de mercenarii imperiali dezlinluili.Un sistem fdrA mecanism de aplanarc a con_ iclelor.. dupa moartea 1ui Frangois I' in 1547. aflar acum in ltalia. FranEois I l$i pune candjdatura. I serviciile regelui Franlei. Frangois I preia co amatei la 152 ii recucereste Milanul la sf6rsitul anului. Burgundia $i Italia. viduv fiind. un diplonat 00ntifical afirmi ci noud zecinli din populalie il urmeazd Dar imilrutul e neindurhtor.Ar fi o ru$ine pcntru noi Sj pentru noij il|cnlbri ai nobilei naliuni germane ca. I Conflictul incepe indata dupn alegerile jmperiale ia 151 mod surprinzAtor. care ducea in disperare lupta cu turcii pentru con_ Conflictul cu Fra. iza era de sistem.re negoci femei: Margareta de Austna si Luisa de Savoia. un teren liber de rjvalilale Si coffruntari.i trelr'ne. epur. la 1530. in limpul nostru $i prin ncprintr un riu adus rcliIlijenla noasrrA.uri pe scena lunii s stat sau Partea a lll-0. iin 1532.79 greu de conciliat. Acesta inrcgistreaza Itaie mai bune in Ilalia. et :ide lul Mediteranei. Pretextul este asasinarea de soldatii spanbli a ambasadorului fraDcez Antonio Rincon del langd Sultan. impreune cu cele genoveze !i flofentine. impotriva dinelor.Era etemui .h ttr. dh scaunul unde era imobilizat din cauza gutei. F.. si abdice. sauf l'honneurl" Cert este cA e lnut: zonier pand in ianua.ie 1526. cu intarziere. in 1528. impreun! cu mult citata luir clamalie: . d[ ordlr retragere dup: asdltul nereusit $i trist. El va izbucni pc teren religios ca o a catolicilor cu Reforma ti se va termina ca un rizboi politic. unde Frangois I. Se nai angajeazd sA ia. iese din duri $i. ceci fiecare dorea pentru sine regiuni Navana. Bilan! nul Metzul in mainile franceor.Tout est perdu.Se mergea ineilabil spre un conflicl major. singura aparilie a ereziej. Papa se in Castelul Sant Angelo. Carol Quintul temtinn domnia sa. turcii controland editeran.

La 24 august 1572. podu.Hugheno. Cand \oldalii lui Je Cuisc dadeau pesre o hughenotA.li prin sabie. intre 1562 $i 1593. pentru d )i pulea expresia lui. in Franga. iar discriminarea ilor in fala legii este anulati. una ca$dgati de impimt la Miihlberg (1547) Si gate prin . asasinatelor $i ale lului echilibru intle tabere in aceasti perioadi. din dinastja l|li .lanntie 281 serie de diete. intrigii. de . floia Spaniei vincibile Armada) i$i di duhul incercand si invadeze Anglia. l)upE mai multe rizboaie in care austriecji $i spaniolii se incLr tulcii. regina Elisabeta a Angliei.. E intrareain Paris. dnnrul rege Charles al Ixlea (1560-1574).. 9i nici o alti tard care a urt purificAri etnice. cUm a lo\t numila perioaLla.face cat o Liturghie" rcge de exceplie ca gestionar al treburilor interne. ducele este asasinat din ortl rcgetui Henri al l]Ilea. Mulli allii iau calea exiluluifi Anglia au de ca$dgat de pe uIIIn acestor oameni de calibuni profesioni$li $i cu o cinste formati in practicarea unej rlc exigente. cdre in \fihil a lucreze ir 1545 $i. disfiugeri $i atrocitili. Este inat de un cnlugir iezuit in 1610. toate nurrind unui Conciftu decrsiv convncar de Papa. in aiunului zilei Bartolomeu. La cufea Caterina de M6dicis.tile. cei masacrali se numerau cu sutele. \arorisc cu f||ca regenrer.limpezire a sangelui" sau perseculii lioase. I )ff zarurile se schimb6.ri Al.. dodlor.riscoala prinlilor" rcfomali. toate schemele extremiste ale iezuililor. Gnirul rege Henri de Navarra. In valea Ronului. Conflictele militare nu au fost numeroase intre cele doud de$i Lurher nu cobor:rse in \cenr cu o rumu|i de maslin. ducele de Guise reprezenta paftida fanatica. pesle un milion de hughenoli aveau in 2500 de biserici ilegale. Spnnia in 1492 sau Germania in 1940. la Rochelle. ca aceea a hi Heinrich Mann.negociind cu soarta ca aceasta sA se intample fdrA sau incetinealt'. $i spune la 1580 ca de rio de ori s-a dus sA. Dupe doui c militare. E chemat I de Na! atra. constituili de mult propie. iqi lnt[. care.280 . tol fanatismul acumulat de hizi!ie.locuri De scena lunii _ Partea a III-a. principiul coexistenlei intre catolici $i Iuterani ca$ti porar teren.tii. ea a fost bentuiti de intennitente.ru fresce curremuretoare ale terorii. Tinut in trei Conciliul de la Trent se incheie in 1563 cu o victorie a suslinut de garda de foc a iezui. ca in 1562. colocvii. dar de inainte nu existi decet catolici ti erctici de oriundc ar fi ei qi rei liri ar apa4ine. cltm 200 de ora$e sunt lisate 0dministrarea 1or.ti pier trecu. nici cei carc Si-au exilat minoritl. scrie Montaigne. Un personaj din hbera Guise spunea ambasadorului spaniol ci pani acum pri du$manii puftau numele lirilor de unde proveneau. se cuice asteDtand si fie trddat sau omorat dimineata. Tensilrnea devine enomi la curtea C unde un Bourbon hughenol. minc cu hughenolii. ultimul fiu al Caterinei.Nu este iinie ca cea creqtin6". rumeau calvini$tii francezi. fiica lui Henric al V -lea.. nalionalizaseri. contrunrrrer ia lome mull mdi dramalice. decadenla papi d. Pe rimpul sau. Romlnele l. Tronul este iiber. . cxre se calolcrTeaA la Ch:rrtre. Toate deficienlele sistemului din secolul precedent.tilor. masacrul incepe cu asasinarea lui Coligny.. iar siu de fier l-au simlil secta anabapti$tilor ti liranii resculali. rivalite' pcfene ca cea fnnco habsburgici. hlgheno.Catolicii con fiul Caterinei.. Nu mai pulin faimoasa este crnporana $i aliata sa.tii considerabile. Anglia ii sprijinea pe hughenoli. boarele religrozse lrance. Pdn celebrul Edicr de la Nanles din 1598 garanteaze liea de con$tiin6 ii de cult in aDomile locun. ucis si el i]r de citre un ciiusir dominican. Nici Fran{a. ajungem ia 1618. in anul 1588. construieste tosele. .. regina Ienabrlelte anglic nirmul ri lc !Jlul catolicei Marir Stuart.e . La lioane de locuitori. Cu miniftrj ca Suuy $i finanlele se stabilizeaze. renoveazi indust ia texiile $i fondeazd Quebec-ul in Amenca Nord. la Ror Paris $i in unele familii nobiliare ca Bourbonii $i Chastillon Partida catolici extremisti devine Ligd creand ingrijorare $i nesiguranld in societate. in 1 55 1 . cand incepe rizboiul de lreizeci lIi. ai picii soci_ $i al dezvoltarii economiei franceze. masacre. treizeci de anj. Herri al lvlea se bucurA de biografii literare lrDljonale in vremea noastra. D.i $i ca- -ir ralul Coligny ocupau pozi. nu ti-au dat seama cA incetinesc sau anuleaze astfel paqii ir civiljzalie.iseri mult influenla. ca $i ol timp ce Spania ii suslinea pe catolici. Duma. reu$e$te sA mele ce despd4eau biserica de reformi$ti. negociei $i concilii. dupA o intrerupere. Cu iu ce iest( caracreri\rica.

Suveranitatea e recunoscuta prinlilor care intrelin flrLrd directe cu pulerjle slrAine. rizboiul de treizeci de ani. . Smntul Inperiu nu mai exis6' pillrrrida se strici. a inconpelen1ei elitelor qi a mitologiei lare.cun a trparx(ul pierde. il aduce ir sccni pe lav Adolf. inrre timp acesia. ia djplomaiiei penmr sfatul dat fiului seu: .Si ru se pennite ca cei din Casa de Nlria sa fie stepani absolnti ai Gerrnaniei.impreunh cu Maximilian. thrd Lorena $i cele. conducitor al annltei. De fapt.282 Jocuri pe scena lumii Pdtrca t lll-a Diplonlalie 283 lor. ce lnlelepciune carmuie$te lumea" -.ltrle." Mi$cirile lui sunt marule: pentru a nu fi acuzat de erezie penttu ci line partea protes ilor. abuzurile $i disprelul fali rile de mijloc Ai de jos se varsA in uriala cildare incinge qi fierbe. Dezast total beli. Camera imperiale are acela$i numir de 1)lici ti dc reformali. regele Suediei.. Dar acesta incepe si se certe cu lezul acuzat ci tiriganeaza campania $i apoi delnis.Edictului l..i Istoricii il impart in palru etape. relinindu-se ti lirgindu se tot ceea ce eie oblinu ii rle la Pacea de la Augsburg ( 1555). Acolo fuseseri recunosculi lhrln de catolici doar luteranii. Oxenslienr. Pozilia lui RicheI este net[ ince din 1526: .).parlamentele. dar Sj Gusla! Adolf e truntea cavalerici sale. in acordul ei cu Suedia se preved6a cali soidali dau $i ca! bani dau francezii. cpiscopul elecior de la Trier se pune sub proteclia Frarlei. explozia de manie a Refomei. acum sunt incluii $i calvini$ii nA I copil) .uunll orizont. Cantoanele elvetiene.!4 )ania suedezd nu e norocoasd. dar evidcnld oboseala lor $i eprizarea resursclor. Mantua.r. cAci un an a tost numeroase annistilii $i pici provizorii.. regele Danemarcei. digneaza. 1630-1635. uD razboi intem euroPean.Nici norocoasa. orasele protestanie se clatj pierd drepturi $i privilegjiPcrioada danezn line din 1625-1630 ti este numlE a$a iriervenliei lui Cristian al lv-lea. Florenla. unchiul lui F care esle personajul cheie pentru imperiali. Scandalul iz mullumirile de la incilcarea unor dreptud acordate de impiratul Rudoif al talchimislulr care in l60a isr a\ea \ediul la Pragd. cehii sd devini catoiici sau si plece. Portugalia. Dar ace$tia pomesc spre Rin. Im_ ritl1. sis@mrl se aplatizeaze. primii reformali ai Eurcpei. la Liibeck (1629. El va fi supus Djelei care . nu pafticipi nici englezii. Fapcfr episcopul esle schimbat declan$eazi r5zboiul Franlei cu Spala 1635. Provinciile U te (Tarile de Jot. cancelarui suedcz . urmaS al husililor. RAzboiul cet mare se teminE in 1648 $i Franta este onre s ristumai balanla tanselor pani atunci neprielnice Neeocieile picii reunesc pe toli actorii germani combatanti' uri de Spanja.i revin 9i impun noi reglelri cu mi dri de figrri pe tabla de $ah.eul rorduhi este viclolios. tlltima perioadi este cea suedezo-francezi.r Nantes". p||r Jrrncrr. peDtru carc clementui religjos este lecat cu interesul acut de a scoaie Baltica de sub inUuenla burgica.. sensibili la faptd cA Franta e ura toleranlei 9i a . dar diplomatul a remarcat altceva Irrnra esre legitimaie prin teritoriile pe care ie conlroleaze $i pdn rlutul iuddic. Franla. cei doi decid measca un personaj nult discutat ulterior. In cauzd este capacitatea sislemului de a-$i imperiali de componentelc. pe Wallenstein. ia fraiele (regina Cristina fonncazn o liga protestanti condusi de Suedia. A tebuit ca Europlr si lrerca prin incercirile unui rizboi inde lr. !ct' uuur !urrrPtu rr asan'L4.'loscana. l. i porul luteran. precum $i emanciparea lor. comandanlul imperlal moare. moare $i urmasul siu Mathias si pe tron vine F Minoritaiea nobiliari catolici cere reviznirea documentuiui.St $tii. este un caz patelic li uII ficat de inapoiere.trei episcopii" ocupate in 1552 $i Alsacia.or'r. Sai .e J< banJcLe Je merccrd"i L/r( rni'a . Suediei reformate. Certuri intervin casele domniloare germane $i Cristian semneazA o noua pace favorizeazi din nou pc imperiali. fiule. nici lurcii. italiene $i poloneze. Perioada suedezi. cu noi ajuloare spalW . Dace rizboaiele sunt prilejuri de misurare $ritnlii societdlilor. lirile se consider:i egale in tlrfptur. cauti in campul catolic alianla electorilor episcopi fi a lui xirnilian al Bavariei. Suedia (reprezertad de fiul lui Oxenstiern) Istoria menljoneazi desenul aproape definitiv al frontierelor 9i tisfacliile Franlei si Suediei. Wallenstcin este rechemat. Impcrialii surt viclorioii la Muntele Alb (1620). imperialii i. inrre lolS $i 1625 se desllloara elapa numilal ncarea pe fereastra palatului din Praga a consili cepe pnn cite Adunarea convocaei de impdrat si clt populaliei nujoritar reformate. care la 1631 senmeazd un tratat cu Franla. DeSi noul comploi Si asasrnarea sueoeza lrlpanra lenstein ii pur la incercare pe impenali.

Dogi o parle din autori lin se spune ca dreptul intemalionai ius un este creat sub pana dominicanului Francesco de Vittoria.Cartea rezultatA esle insa desqe Libertarea mArilor In plin avanl. epidemiile. in ciuda imensului succes al ca4ii care Gustav-Adolf o purta cu el $i in campanie (intre 1630 9i se tipiresc 46 de edilii. Arc 9i necazuri acest om . Frarcezii literaturi ll retn. vizAndu-i calitaFle $i panb i$i ia doctoratul ln drept la Orl6ans.284 Jocun pe scena lunii Panea a III-a.dezintegranfe" 9i damnd la inchisoare pe viatd. verdictul contemporaro$rri e rezumat de juristul Lautelpacht. Regele prirlul Mauriciu de o pensie $i in 1635. Compania Olandeza a Indillor de Vest (fonda. dupi zece ani . ius e salvat. Ayala. Are educalie Si matematici. Pentilis sau Suarez. pe care olandezii ll cuieazA pentru a-i sprijini spadolilor.. pnn foametea de canibalism. prin migraliile. pentru a intm mai pa$nice.pe care ti Sena il privird drept minune a asocie ca minishu". $i chiar versuri. de Belli. cum scrie pe mormantul sAu. in timpul rizboiului de 30 Hugo de Groot este un olandez nascut la Delft qi drala de acolo. dar se imboln[veste $i moare cu trei ani hainte de dir Westfalia. iefJiau si incendiau dupa bunul plac. Are titlul de istoriograf al Olardei. lndstat de lipsa aprecierii la care se ati$i da demisia. Va lucra cu s6rg la alianlci franco suedeze.Ele lin de iirii batave fi Cunea Nassau iDtema intre calvini$ti. obsesia olandeza a libertdtii $i fascinalia luptei seculare rare a jugului spaniol. care va opune Ittod constant primatului fo4ei puterea inegali a dreptului.. distrugedle ora$elor. cand jdeile descentralizatoare ale lui Grotius . . dar corabia naufragiaze. Diplomalie Tn slujba Suediei e 285 crau. Olada em ln ptni lnflorire. i Este luat intr-o misiune diplomadcA la Paris (fiind beiatul $efului delegaliei Bameveld) $i di mena cu rcgele ry-ba. Cand 1n 1613 Grotius duce tratative cu eng geseau locurile ocupale de oiandezi. dezastrele (se estimeazA pierderea a unei treimi dh populafia gradarca agriculturii. din care 30 in lalind). La l1 ani il gdsim pe bancile Uni layden. cu institulii $i structuri mai ajezate. la idceputul periJadei franceze. il gisim sador al Suediei la Curtea Franlei.n la 1602) li Grotius sA snrdieze cazul sechesirdrii de cdtre ea a unul vas ghez. pleace in Olanda. flola olande2:r nu loia rcstricui penrru vase cartea o ajuta.. iar avan$lui pansiunii coloniale li se adAuga progresul intelectual. Diplomatul ia in mana opera colegului stru de tom De iurc belli ac pacis (Desprc dreptd rezboiului qi dj publicat de Grotius ln 1625. Solia il scoare de acolo in lada ti el cunoaste amarul unui surgliun file sfa$il. modem $i rafional. ace$tia ii citesc di ceea ce suslinuse juristul.Nu existd iemh matn dreptul jntemaiional care si nu fie prezent5 ln De jure belli Bsle dreptul intemalional laic. Cand le scrie.

E o mi$care una$5 de innocu rilm de fuge infie 1600 $i 1700. Alegem un interval impLrs de cronologia specifici a diplomatice. Evenimenrul urndtor dupi 1650..i cdilor terate. Punctele sunt statele. Din Rena$lere se mo$tenise teoria heliocentrice. definite printr-o organizare adecvati $i care au autoridli. le discute hainte de ini. cun] sunt dezvoltate de citre savanli $i de universitdti. dar regatele predomind in secolul male de ducate $i pincipale. Ca orice sistem. le inleleg. Anul 1648 este considerat anul de na$tere al si temaional. tehnice $i l).a a III-a. s a produs revohlia $tiiDlific6. cu nunai 24 de aoi rnai este $i el produsul aceluia$i rdzboi de treizeci de ani. Dar o dati cu dcscoperirea Americii.um in 1530. comerci carea de fonduri. sti revolutie . dar treptat de un sistem de state llafionale. rccand puterea pdturii delinea pArghiile de avans ale civilizaliei Sriinlifice. care nu este decat de doui feluri: paqnicd sau categoria picii inre toatc schinburile economice. pasrend insijillul regal PenNimbol $i arbitraj suprem. in ia societililor. a lui Copernic..regal" pdn termenul nou. dar dupi aceasti dati. r$i Pune $i ea o am!d putemicd asupra muncii diplomatice. intre modnrile de ife $i de viali. Necolul telegrafului . saltusub formi de revolulii sunt frecvente (doui-trei la flecare se- mullimea staaelor sA devini sistem. monedi $i s[ang cetelenii sub drape]e. care mal lui Napoleon. inacceptabili pentru Biserice. persoane. Diplomalji le simt.Ialional". Ele reprezint. Diplonalie 287 Capitolul 5 De la reyolufia Stiin(ificn h Lumini (1650Prin Pacea de la WestJalia. funcliunea reprezentirii de suvenni la suverani. dupi Wesrfali ordinea inovatoare este Congresul de la Vicna din 1815. cooperirile mulliple. Cele mari surli intemalionale $i prjvesc toati lia umaDe. i statelor. in care va rdmane secole. Revolulia industri. llevoluiia ideilor care pregitesc revoluliile americana $i frane precedad de un secol de idei cunoscut sub tillul de epoca a inilor. mol lansat este ince un sistem de state regale.i cdlitonile lui Vasco Gama. Dar peni la acea datn lrei rcvolutii i zguduie structura nobiliara a srarelor. constihrind adevtrrate ftacturi inlre epoci. rora soarele fiird sitoat in focarul unei elipse.Pan. Revolutia americani instaureazi in I coloniali$tilor englezi o repubhce constilulionali eliciente si ruic6i Revolutia fiancezi ir ocuie$te definitiv in toate intiile insliRrtijlor cuvand.r.Dreptul iniemational.are ili are Incepururile inainte de 1800. A doua in boi. oamenii incepusere se aibi o ahi viziune a sferei noastre e Novum OrgaDon canea lui Ba(on reprcnd pe copefta sa un vas ce lrece cu panzele desfiiurate prin )loanele lui Hercule $j anunland pasiunea noii epoci penhu ex in lb2O ap 1609 Kepler enunld legilc sale confonn )rurea Universului. nlai convenlional ori pur demonstrativ. istoria relaliilor diplomaliei inlrd intr-un figat nou. Ei au manent ndscut in Ren4stere $j o pozilie mulr elevata. atitudinii qi limbajuld diplomatjc. Liniile sunt indispensabile ice. vileza unghiuldri a netei este invers proporlionaE cu distanF pana la Soare. iar in 1619 adaugd o lege privind perioadele de rotalie a planelelor' ln . Revolufia din Anglia de la 1688 situeazn deiv sediul de putere in Parlament. ipurd pe la 1506 $i redactat?i in De reNolutionibus orbi nl rr.culRrrah" are un considerabil elbct asupra ralitdlii. idei care pun baza $liinlei politice $i de guvemare. unul sub care este peryetuat $i oclionat insu$i statul component. Evolulioni.di au suslinut ci natura nu face salturi. ceea ce ie mutd ceva din aura aceslora de stdpani de drept divin. dupA ce i-au impozi meni nu spune ce fbrmA Dolitice are statul lrlerDru ar narhie sau republici. legi. Ea furnizeazi energia pent r Luminilor. in schimb. antemergirorul conceptual al sistemului intemalionai. care pentru o indelungati perioadi devine nulr mai puti $i devastator decat rizboiul de 30 de ani. ce lua ca bazi lia biblici potrivit cereia soarele se invafie in jurul Pdmani. burghezjei. de care e legate organic. oricate acumuliri irvizibjlc s-ar produce. cel internalional este in primul rand compusA din puncte $i linii. Liniile pagnice sunt intrelinutc de diplomali.

mcdic si teolog. prinlii 9i (cel de la Oradea $i-a instalat un!l) voiau s6 aibd telescoi servatoare propdi. nu muk duptr ilia primelor ziare: Academia dei Lincei la Roma c extinderea esie proporlionali cu fo4a). a carei suprafal"a e dez\dluila faptul ctr Soarele are pete. il aresteazd." De aceea. trind ti paftnrut universatirArii . cum sunl elementele lui Euclid sau OliSinea Veciitor t \ti Darwin. Ele sunt lbrmulate cu griji. C.rlendfful secolului XVtr. pentru a ranja Biserica.Nu poate fi opinie gre$itd decat aceea care impune o murdirie in Ochiul Lumii. lui Hook li ltparfine cea mai scufiA lege a elasticitSlii in aceea$i perioada: (knsi. considemt Marele Secol in domeniul ii civilizatiei. care a pus mecanisrn mii inJnrscare. spunea el. chd Dar noile iegi mecanice confirmau pe Copernic Si pe I< Sfantul Oficiu decretase la 1616: . iar in mdtor.oneazd microscopul. . il pune sA se de- $i de natud matemadcA. catileo i un telescop mult superior celui folosil de olandezi.lea a III-u.288 JoLuriDe kend lunti Pa. $i lnterzie publicarea unei ca4i Stupizenia arr\cntelor contrare noilor descoperiri se vede in reaclia fali de iLrl petelor soarelui irtrepnns in Germania: .rblicand ia 1687 PltiloNophiae Principia. un diplomat ce a\rea dupn 1600 o lenrili opricn ?n prin jurimant de erezie 9i ii pune cafrea la index. Dumnezeu este analogic drept un ceasomicar suprem. ceer ce Inrere\a vremii. ci de lungime. Inchizilia il convoact. Denis Papin studjaze prcsiunea vaporilor. inccr_ sA inFleagd resorturile concomitenle ale intemcliunii violente fi interacliunii pa$nice a oameniior $ societiiilor' le incoroDarea secolului o face Newton. t^imosul siu . Existd o armoDie subiacentd fenomenelor al acestei lumi armonioase. Princll)iile luj Newton aparlin numirului mic de operc care deschid drunuri pcntru secole. Centrala po5tali a comruger minorit Mersenne.Dralrg. Cuericke exploreazi vidul. 1627) enunln lcgi in fizica gazelor. Dumnezeu fiind supremul Sr cleator valora cat zece ambasadori.de pir4i in secolul anterior deoarece c[nostea tratatul roman structie a fb(urilor militare.. pljn de nouteli Se lirDteazi academii $i se publicA reviste qtiinlifice. ulmate la I 704 de T|atatul siu de optici. urmat de anatomia microt opici. ir mijlocul ce facilita calculul. care eta n cian impe.netoda lluxiuniloi'. Regii. Royal Society la bndra (1662).ti ai lui Jupitet faptul are fale ca Luna. la p|aga. este. in ciuda obstacolelor. ci $i pentru inovatijle sale rchnice ulice. Insirumenlul cu care a revolulionat qtiinla rDecanicii a fosl calculul infinilezimal sau . 1610. fusese deja ars la Genela de c6tre calvini$ti t553. Descartes plin de team6. p..ial. Torricelli inventeazA barometrxl. ln Florenja (1651). cand la 1632 calileo anunla epoca friintei experimentale. descopcrd patru sateli.i permanentei 1604 Galileo formuleazi legea mi$cdrii unjform accelerate ( parcurs in cidere esle proporlional cu pitratul rimpului) $i pendulului (dunta oscilaliei ce nu depinde de amptirudine mase. filosotjc fals5 $i complet nd contHi Scriprlrrii Sfinte. Dar $i ideile lui calileo ci nurnai lentilele !ale. il pedepse$te se rccite psalni in fiecare sApdmane timp de trei ani. ce anunli opinii contrare doctrinei aris icc (in mod prudent atribuite unuia dh cei doi participatli la k)g).Ideea ce Soarele e imo centrul Universului e nebunA. ca Si Kepler. Cu4ile Si diplomalii lor sunt fascinaF. de Ia Galileo la Hobbes. pe care diplomatul o reie$te intens. variind proportionai cu rddicina ei prccum si leeile milrurii proiecrilelor. nlcini intrc savanti o licea neobositul pe toli savanlii prin corespondenli. care Dunmezeu l-a stabilit se fie un far al Universului. logaritmii (1614-1620r. protejat ratului Rudolf al IHea.. I€giie narurii sunt limbaj matematic $i nnmai a$a pot fi citite_ pe masuri ce canicii sunt descoperite in acest secol. Diflotnalie 289 Kepler era asistent al asrronomuhi Tycho Brahe. Este cealaltd laruri a Stiinlei: pe lang6 modelul se (1600). Ireuwenhoeck 11632-1723) pe6ec!. Harvey descoperi circulalia sangslui: ir rlr: lNa o succesiune de evenimente paraleH !i independente de calenda- rul istoric al rdzboaielor. gi iari cum un impirat nefericjr in polidci i Tablele Rudolfiene (1627) in triinF." AIi sanli $i gandjtori ai noii ere stiinlific€ ifi pierd viala Giordano combate scolastica $i aristotelismul $i e ars pe rug la Rotna. alchimia p5$e$te spre rhinrie prin Boyle fi olandezi. lcgand Roberl Boyle (n. in lui Napier $i r acelaqi an cu aparila legilor lui Kepler. acestea conlinand donatele obiectelor ceresti masuratre de astronom. Aqa cum Machiavelli fusese ciutat . iar Ifonado da Vinci fusese numai pentru pictura sa. Acad6ic Royrle des Sciences in Franta (1666).

rli $i culturali in lrvant. la 1795. in menoriile acestuia. dururiran decel ce rnrrevnzL!i in \cncrile lJi lean Bodin. aurorul cirtji R€prlticd (157 Franta.. fird sA se scufunde periodic in abisi !rugerilor ii moftji? Intrebarca diplomalului nu e pur reroric6.Si cauli sA stabile$liura ostilitaparle: .ub lillul ab lisnului de drepi divin! intirit de harut suprem prin mo$tenire. autorut l"dldrftal este pesimist (Iono rrmini lupus).ti.balanla puterii". ici Henric al Vm-lea iti ptuise$te sotia. iar in altd $i Lr. Francisc. Peftru coryurile cere$ti. exprima forta prin masele co+urilor ti tantelor dintre ele. de/!aluind loal. un rege al RenaSterii cel convingea pe konardo da si vini ia curtea sa. din care nu iosc mic. scris: . Dupi 1526 trimite ambasadori peste tot. Sub el..lile sA nu reu$eascl si rezolve pr cle o complexitate mul! mai redusi. fire incuviintare papali. spectaculare. ci se aflA sub proteclia consulilorDJla lungile lup'e relit'ioase care umbresc diplomalra frrncez. ilustreaziin modpatetic reclacteze. o lege si fiei universale. I.. Are cantonul Grizon soldali? Apare $i francez si-i recruteze. Starele eljberale de inveligul superior inperiai sau papal. ia" er iti lrAie\ rolul errcerband rulontatea .i analizeazi grandoafea $i decadenta I Roman. in speld Spania qi impara$l Cand regele An' .. gustandu-$i suveranirarca pe care o incorporeaze in su lur. nu infiinleaza o weme ambasade ca celelalte JAn' iDtahiri la ved. pentru ca mai apoi Risoun\ul nu I \orn nbtine dupi pacca de lr We.Si Du alragi vilc l)ennu s|atol t6u". iarLr|minile traiesc sub fascinatia oDerei lui Din nou ne izbim de cele doui agende paralele ale i avansul frenetic al $tiiniei $i practicarea incApdFnate a razb Cum e posibil ca dispunand de minli capabile si dezlege m naturii $i materiei.r iepotolite prin proiecle cale !i depi$sc puterile " De aici a lbst rcgim. inspir5 pe Voltaire. derivata functiej drumului fiind chiar viteza ceea ce spusese calileo se concentra in fonnule simple: era derivata a doua. DupA un hlr(rt cu Poa a.l.zi $i noapte calul meu e in$euat 9i rrhia e la bnu". apno liei statuh.. Ele se dedau vechiului ioc de titi.rte. Dar stilul ei are preculsori. lrl al politicii. Franla va avea o preponderel{! ro crci. $coala francezi devine dominantd in secoiul XVll ilcena europeafld.ui pe sceha lunti Panea a III-a. Esie de renarcat ci ce au hiit haosul rizboiului vor si aibi conducirori puremici.n lloarc. minislrul care a adminisiral in Ir rernarcabil economia. in materie de inovalii. {cel lcnelian. cu regele Angliei. ln tr[ri de inovaliile impctuosului Francisc I. societ. {l. conform careia cetelenii tiancezi nu sunt supu$i 0(o0ure. Noua institulie este aceea a ca_ legilor Iilulaliilor. proiectul unei peci eteme. afla! in inchisoarea spanioli. intitulate P/ircibotare potn' iit. dar nu di structun de garantare a pbcii. Influenta sa asupra considerabili.4alia. Politica devine obiecr atenr de ales in secolul XVIL Hobbes (1588-16?9). Mecanica cereascd era elaboratd (.. aceaste mo$lenlre con(15E9-1610) ldeiie liiro ti experjerla chibzuitului Henri al lv-lca hri le sdsim in scricrile lui Sully. un cian al monarhismului telnperat. in care se obline de la aceasta faimoasa extrateritoliillit. Monresquieu (1689-1755 L'esryil des lois . cum ar fi solulionarea I pa9nici a unui conflicr.. ii cere ajutor' N0 dispera. Timp de trei veacuri. Drylonalie 291 Pozilia unui corp era dari de cunoa$terca poziliei $i a e supus.290 Jo. apare $i rezidenlul francez nngi singu{ul trimis european. examinarea sistemuiui creat este subiect de reflectie. O diplomalie i$i de masura cand este Pusi ln ba unei politici externe dinamice. ditorii au preluat tena. Dar ceea ce realmente prefigureazI o snrLui distincti a diplomaliei franceze a fost dubla dispensare de Iiteriul solidarililii religioase prin stabilirea de alianle cu principii rmali ai Germaniei $i cu sultanui necredincios Lui Suleiman Mrgnificul. inghesuie ambasadori peste ambasadori ln Elvelia' d€ unde hrleresat sA angajeze trupe.vreau si deduc fenomenele natudi prinrr-m fel de pornil din principii necanice") cu imense consecinte pentru nomie (Halley a prczis prin calcul revenirea cometei ce-i'i astizi numeie. merelie $i prestigiu in $coala franceza Francisc I line diplolia pentru sine. iar mai tarziu prezenla unei pjanete lbst demonstrati pe aceeaji cale)..rta lh00 u gasm . ii respunde acesta. se atri' c ligii de ia Cognac ce lega Frania cu aproape toate statel€ din ia in frunte cu Papa meritul de a fi practicat .i mollenrrea l5'atA. Locke (1632 1't64). sub Regele Soare (Louis al XIVlea sau Louis le care domne$leiDtre 1643 $i 1715. a anunlat trdsatun persistente de ele_ tla. Franla profite de bre$a anglo-spanioltr $i nrite ambasadori in Anglia. Ecaterjna de AmgoD' lui Carol al Vlea. cu leclii pentru contemporani. ln un grup de stale se aliniazi pentru limitarea puterilor ce pot ni o ameninfare.

i4r cine este slab nlai cu greurare incearca se nu fie vinov. Richelieu Inlroduce uei cuvinr care rcp.pace. Ea ramane pentru mull timp intr-o ln RomiriJ pinh in lq24 relegramele a'llba'c z'iie or.panidul huphenol.c.ru reda(la e In limbr fiance'/a in aceeagi perioatli.penlru re Spania. allele flamaDda. i se pregrtea 'dosarul" problemelor.in evaiuarea unrn om de stat. La vest Allanticul. utilizat in locul . dar pericolul exisra pentru cA.ge secrehr de sl 1616. A remas insi ca un caz de autosacrificiu inpus prestigiul po diDlomadcA prjn excelen{i.'. o poliricl de zare a aulofiLarit de qtal. ddr ambele palii nu accep motive politice $i de prestigiu termenul de . fmncezii sunt nevoili oear. \u lu Jecizi rizborul. Richelieu aju.. Un an mai 6rziu deviDe al Consiliului de RegenJ6.botarclor naturale. panl la icarea punctelor de interes 9i a celor ce trebuie evitate Came' lcle cle reuniuni sunt birouri de analiza a lemeiurilor pentru obfiintampld ilt ane_ ncrea de tedlorii pe cale diplomatice. Richelieu si fie reamintit ca una din cele mai inllueote figuri ale istoriei n deme". Richelieu inlelege rmponanla de a llichelieu a reluat calea antispanioli $i antiaustriaca.rrlegiara. cu Fotestanlii djn Gemania' cu rrd de Saxa qi alitura{ea deteminanta pentnr relansarea rAz_ r o opinie publica favorabile politicii ul polilic de popularizare sale El utilizeazA pam_ Mazarin. . doctrinare sau nlimentale. ambasador strlin. )cotu tranceze e iluskara de un exemplu. duc. aqa cum se Relaliile economice erau tratate in acelasi Strasbourg-ului. durat!'f:' Itand un acord care a dus la na$terea TArilor de Jos: Numele relinule in isroria Europei $i a diplomatiei sunt alC din€lilor Richelieu ti Mazarin. factorul crediDlei in retaliite dinFe atare $j_a pii rolul prioritar pe care i-l rezervase intregul sistem medievai. in rizboiul de treizeci de ani. Esre condus e\clusiv dupa jce.r in ochii rnajo. lung. in spre HaLrsbLIgr.ea sa. dar It esr era oare Rinul? Richeiieu.din p6cate. eliberati de considerente ideologice. ci bumneTeu Bpuum luunl.. ceea ce era rmpotriva \traregier tui Richelieu. Situalia era prea grea pentru ambasadorul de la l'laea. Cunosc6rd inftangen sa din partea coatiliei spaniole 9i austriece.armistiliu de lunq. larea lDirit de Colbea.czinra busola dipl nei \rle: . da).h'l|lor arrtprotrrLrr mrnr'rcr er.292 Jocun pe scend tunii 293 construita a$a-zisa teorie a . ceea ce a Dus aliante cu olandezii. cire Feia titlul ti rolul lui Richelieu.'. mediaziln numele teselui francl inlre francezi Si prjnNl de Orania. Daca Fian vendrca tot ceea ce ia apartinut vreodata. regii Frantei au o vanitate care este nui pentru Franla decat toati ura strdmosiloi. franceza devjne limba cancelariilor' limba ' . Mai ales ci a spus in Testamentul stu cA matene cle stat cine are puterea are $i dreptul. Kissinger scrie ce dace . Richelie introduce o di_ nratie DrofesionaH caracterizati de continuitate qi de obiective teme. in cazul Pirineij erau un r6spun. la moatea lui Iruis al XII-lea ti propagandd. pfotecroa. Medi. neurralizea/: marea nobilime si !ea-zA.. rezuma un consijier ifrperial gAnd lui Ferdirand al Il-lea_ Filosofii sau diplomalii put*t it .irAFi mii". setl Dei e$se stdtuds.r cri Dintr-o_dati. Peformanreie sale in Rezboi l de treizeci de ani sunt de gur Dn exemplu_ lului de 30 de ani de Suedia..pAcii" exprcsia . e chemat in lta ln 1639 $i fdcut cardinal in 1641.. lncearctr dna cu_ sliruinF prietenia principilor protesland germani.."Llre insd pe Richelieu. iar ministrul de exteme frzmcez Torey se ofera sA indeplirrca-sca misiunea. \4arii de Medrci.raison d eut . care vedea in diplomalie o alma prelioas' penlru h ir'rteresele comerciale din kvant.. Devenir prim-minisrru ln 1624. credeq . in 1835. Slujltorii ei sunt oameni de mesene Franla are un lnister de Exteme din 1626. consulii de atunci raportand la Ministerul Finanlelof ti Come4ului' Amiralitale ca ti Iar in ce prive$te gmdul de devotament al inallilor diplorl1ali csle de amintit o inamplare pulin obi9nui6. atrn rea scopunlor pe care qi le-a propus esle un test. un a-rmisliliu. .. La rord' complica din cauza mosteni. care fiind umilitoare ii va v5lama ireouperabil pe$onal. clsim la Henri practica veche ln legiturile cu Poarta OtomanA 0a 1604 n privilegiile obtinute in secolul anterior de Franla). r elariv clar penDu sud Si.ura $i ostilitatree nilor ar fi provocaut. Un diplomal fr vremea lui Henri al IVJea.ii burgunde $i a celor $apte care vofueau unele france/a. it rirl sau biserice.

as(encrLnea ei mlera cu panLr coboraroife a Ffanlei. care iau calea Americii. hcob al lea produce asenenca proteste . Razboiul Ligii de la Augsburg se temil Pacea de la Ry. uJor confundabil cu o dorinti sau o ambilie. iimp de trei ani. un alt Stuart. a participat la complotul in favoarea Manei Stuat.. lntar . Dar muri\e in tbOl )t n_a avut cjne sd-l ia<c.I 294 Joturi pe scena tutnit Partea a l-a. ti care a pro. eurcpel)nr rau aelerminar \: c. Razbojul civil line pane in 1649.boiut pagubjror de Spanrer care trne lreispreTece'ar (e lermin. Ma/!nn a rtrur-o Si probabil cA fiino rurorele nor i-a inocular-o. de carc cdrdinrtii probabr' nu .e.-. In care lrepldt . cotitura o face la lntreteiere de secole. mai depane.t.se$te liune de stat" veritabiti este anularea Edictulu. csle distr si in 1588...rticA raLa de on. re.ru poliric Si diptomdtrc ldeea ca tara tor ... de pe contjneD. de pildi aljanlele. Unei tensiuni pemanente religioasc intre regii catolici ll Anglia refornute i se adaugi ceada hlre rege $i P.ratiune de \tat ar fr pfe\upus o rnafirii rational! canrarue reattsti a cifcum\lanlelor si a )anselor de reu. . ter_ [a! c decapitarea acesteia de citre tegina Elisabeta.. Prdamentul (care va fi numit . Trepta. rizboaiele. Dupi 1660. judst italian stabilit in AnIt De legatiottibus .. a nurcal o invariantd istoricn in relaliile xLl!e\ilJre_cu I rrntr. la li5 apare canea lui Albetico Gentiii.ompete{i Cromwell. intr_o mare de argint. in t5: PanA ia l6OC. adrce rivalitatea cu Spmia de multe ori pe ul p1an. ea Inipo a. conlinand lndrunfiri pendiplomali. ufl cul suars de avanlaje $i costuri. unde stabllc$c colo i incepand cu 1607. unul pe connnentul european lhLrl in competilia penm celelalte continente.. conflictul izbucneste din plin. Nu depane de washington. lacob I (James 1) produce ca rege uniunea personah a Scoliei ll Angliei. nu e in r si ie expljciteze. af tr arins. dr\Llru ensleTr Daci sccolul XVII esre aceta al Frantei. care-i insPiri vocalia de putere linrnte a mAr or. pomit de la faptul cd un ambasador sPaniol. Insularitarea Angliei a addugat f6li indoiati cateva 'pecilice in ponjerLJ . Dupn Elisabeta.ita.i nilF tle care oetrnea rI| Frdnla. se vede confruntati clr du$manii ei. regelui.Nimic in exisrcnta rimpurie a Brimniei lasi sd se prevada gr?ndoarea pe care avea si o atfugi.. inllorirca S(otri cla. Diplo'nalie 295 Cu to^i16 gloria pe carc o emandu pdlarul de la Vef. $iinla cu Droon). ani conflrplul de.Jnr ralboaiele punale tara folo\ rc! mul.c prorc(r unrtical oricc (reforma.nul aadi. cand (lronwell ia puterea Si Carol I e dec|lpitat. Anglia se afla in urma Franrei $i econonricesre depatiii de Tarile de . Moarc in 1658.flamenl lunrcs t persecuta pe puritani. doNle$te din 1625 fari sA lini seama de |ulament. pe care rostirea cuvanului rr]r:r€r. Sruartji revin prin Cafol Nl II lca (pani in 1685) Este cel care rupe rradilia Si se aliazi cu Lc'ujs al Xlvlea inpotriva olandezilor' $i in sliNii. vizitam l[ Jarncstown unul din primele lor forturiCarol I. a anelor $i iol bilanrul polilic dt Regelui Soarc nu e prin nrmic remarc ercn ne aJung ca sd ne intrebem dac6 ei a inFles Richelieu. In 1714.wick { togT). ceremonial $i protocol.ut rmleu rrind p.r funnaL rrupe proprir. in prjmul riind Spania Dar o noua ilor. Rizboiul de 100 de ani.tos. flota spaniole a lui Filip al I.(shale. care ob[ne Fla produce coalizarea Olandei cu Suedia Angtia_ Rdzboiul $i intre $i 1679.parlamentul cel luDg".uraj ri fr-. pani in 1&0. N. F-ranla un nou cxod al hughenolilor Sj o inamicilie crescuii a lio niscuti lot din insuldritate.. Pe plan teoretic.este rizboiul cu Otanda (1667-166b). 1640-1653) qc impune prin. Franla obline Franche-Comt6.Cronwell devjne lord-protector al l(cpublicii Si o conduce debarasandu-se $i el de Parlament pe care lL inlocuie$te cu n Consiliu restrens. porni pun:al pe leme dmastice $i de contrci al tedtoriilor rormande brctone (1337-1453). rc\ritUr.. utlir. E prinrul tege al Europcj u re-$i pierde capul in revolulic. Cand hvincibilc Armada. Este un tratat despre drepturilc ti indatoririle rulay) Aproape axiomatic se adaugd la lnceput.rllj\e drre entd. sub regina Elisabeta ) in aceste doui jocuri de putere. atit de bogat[ in schin$nri nrloi de ja noro iie. dar t$i -1672 du$mxnia generala. literatuta cu Shakespeare.(Th IarA d( tumultuoa\r \cen. l)c$i in matene de legituri diplomatice. ca aliat secuftlar dL$rrranilor $i rivalilor Franlei.pear. Mai mu]te rlri apar dupd aceaste dati in Anglia. Stuarlii scolieni La 1603. abia in cel concurenu Angliei \e Iace \imrira din ptin..rce de lirerdlur. dinastia Tudorilor. statura Angliei 'lcr. glia adopd cu interziere normele rafinate ale diplomaliei fiani0. de la Nantd 1685.. A doua imprejurare in care nu se reg.o pnrra prFrroa\a mo lrt. in acesl an.pe.ai es.

locLri pe scena l nii Partea 9llt a.Pand la rdzboaiele mpoteoniene si l8rcsul de la Viena. iar dupi aceea preia rolul proeminent al dominaiiei in &colul XIX. rprodpe in col se dezbate in Arglia. de necorceput cu al.esareasca e\pedrlii imrloFiva \a tn curlea lui James [' iorut spaniot Conaomar reuti'e sa stahileascd rela!ii de aI regele. $c urnirea astfel nu numai irfluenfarea unui joc de putere in defa- irn alegerea aljalilor de pe continent este cantdrita $i ln lumina ti shbirea unui concurent in lupta colonii. in (lcschizitorilor de drun stau acunr comercianrii Si asociali (1701-1714). dupe ( acesl principiu. riu ca ace$iia sA-$i iroseasci astfel banii iit D. extinderea coloniilor devine tema e . l$i hrge trupele din lnrena.ti an Un subiect ii rpropia: proiectul lui Gondomar ca clsitoreasci cu fata regelui Spaniei.{iul.Cu bitecuvantarea lui Dumnezeu" ea dosA nstaureze un real echilibru de fo4e in Europa. Prusia..a mai putemici ce r. Se citam mesajul reginei Ana catre parlament ln | 7 | 2.. istoricii adepti ai principiului etic vor se' teze folosirea acestui principiu de cefe madle puten nvantajelor ce se obtineau pentru urmdrirea obiectivului principat. Fera ca ea si fie dizolvati. william lnlre Spania qi fl imagi. Diplowlie 29'/ Drin incercArile de recatolicizare fi absolutismul siu falig' i i688 are loc. si iftA. dar care reugi de la inceput". sn iimiteze influenta francezA in Olanda. aproape doui decenii.Prinlr-o rcmarcabili abilitate in exercitarea rolului de lltor. $i pe rnentul americaD obline teritorii confolate de francezi. Anglia i$i continua o ascensiune consrant5 :icnli. care i$i formeazi primul imcolonial: aproape intreaga Americt de Nord. dar retizat $i aplicat. omul cu baianta inceatcd sA izoleze lu. pot fi neglijate doua note caracreristice derivare din potitica I loionialista a Angliei. scria Andr6 Maurois ill lNlond Angliei.ia desci " "p.revolufia glorioasn" 9i ln 1689 Parlamentul i$i \uprematia prin Bill of Rrghl. sau cer6nd sa nu fie irvitat cet olandez: Cu Gond gele pefiecea ore lungi de disculii. sA starneascA apoi pe tDrci $i pe suedezi impol{usiei. un Richelieu al ADgliei. Simqindu_se influent. il caracteriza. . iar prevenirea unei astfel de uniuni stitea la baza cu Franla.l/ie gula fiilrd ca cel pe care il sprijini sa poati avansa' Woisey. l{ intretiierea cu secolul XIX.rer al Anglieicare re la\a pictgl minri o brlanra In algerelc careia 'e anau Franlx $i S cealalta o greutate ce urma si cadi de paftea declst de lui Henric al Vm lea i se atribuie dictonul c i d.r"r"" iala pe Henfic al VII. Prima esre folosirea integrali a unei r Llc diplomali liberi $i cu mijloace financiare li. tot in denlui Frarlei. afiflnand coltat in prinul rtud pentru ele a fost asislenF Erilor b! ri.easc.ea Angliei ca limba a balanlei i" lii* Din ljmpul lui William al III-lea djn casa de dupi l6118. in special SUA $i Anglia. arbitru sau aliat. diplomalii au fbsl surctasali hr8rlri paraleli dc nisionari.$i asigure dominalia Spaniei $i voarea celui mai putemic. pana in . Ea exprimd ingrijorarea ci in rizboiul de succesiune al SpaAmericij Latine. ca $i a bazelol unei societe. l)upi pacea care se incheie la Urrecht (1712) 9i apoi Tratatul de l{:Lstadt. in Europa Franta pierde reritorii faF de Habsburgi. Gondomar declan$a-se conflictel ciiere qi ptotocoi. figura principala a politicii exreme a Angliei a fosr Wiliam . neadmi.a vrut sa dczvaluie regelui secretul ce spanjolii pl'td consilierii $i diplomalii sii Dar regele nu a adlat indignarei spunand cA nu . surd sau explicit. Un autof din secolul XVII.rind sn fie irecut dupl amba franc€z.. chiar inconstant.ti emanclpate' teorellc rate de Hobbes $i Locke. problema t libertitilor. ce ftebuia si anumite alianle nedorile ale Angliei pe coniinent Arhba! ii stimula doriniele $optea cuvinle lmpotriva Parlamerlului' si ii mai $i lua ha4i $i documente secrete Englezii nu se prea tare gtiind pedect ce comunici Gondomar la. insuleie din c tr supremalia in Indii.Politici mobilA.b. Franla ar putea sa. prin esenta ei ti care putea sA I'nri pelfidi.Madd ambasadorul englez oblinea acolo depc$ele lld $i le Diptomalia continentah a Angliei e legati de balanla zilele. In prinele cuceriri coloniale. inrr-ade!ar.. Fntru . se impace cu Austna penhx combaterea ideilor revolulionare pe conri'Icrcnul alianlelor pentru sdvilirea lui Napoieon a fost pregi lrecasL strategie englezi tenace $i aproape prestidigitatoare.296 . cintand o alianti cu Rusia.oastre. Acest )i se termind in favoarea Angliei. Resimul Stua{ilor a fost cunoscul pentru conrplia sa lntl cinev. in timp ce Anglia ia cibraltarul.

Intrarea Rusiei in politica mare a Europei se ptoduce ceputul secolului XVm cu Petru cel Mare. Berlin.lescu nraterie de protocol. Matveev fiul. Matveev. pati de fugi. Matveev e 0r ra $tiinlei $i educaliei 9i rlrrl ambasador ]a Londra.298 Io.i a predcslinirii dac: ccrcurile i ale nu I af fi privit ca om de litere $i filosof? in vars6 de 35 luJrer/a . al m lea. fi plrtut disc ta cu l blema libcrului arbitru . Milescu e acuzat de ma_ $i abateri. cnenzul Moscovei. A a\. Patri semnaleaza pc nelericitul moldovcan. Trimis intr o nrisiune care contrazicea vedeij se retrage la o manistire.rl\ee\ ir e proren.Richelieu al Rusiei") este la 1667 A-L.ochii intregii Rusii Mari'l menirea de . candidat la donxrie. In iopol trimile ambasadori strilucili ca Ukainlev $i P. cu regim de extfatedtorialjtate. Englezii i$i l I scana de eroare. dar Matveev nu vrea si !j!ie de scuze.S.. la Pekin. Orlov ti l( gmv.M. care ciura ali . in 1695 Peru cel Marc il folosctte ca inle$ret in lrp. care obtire ie$irca la Baltici Si incepe cucerirea Un personaj cultivat. iar in iulie loc primirea. ca nrul anrbasador permanent al Rusiei in Olanda. Va$ovia. uluitoarei ploare Si rapiditate. autor Istoriei Imperiului Otoman Si ^I ru bru al academiei djn Berlin. Paftea a ltl-..lnia Azovului.r al tl il: rn lar pe cheiuri.'ut schimb de soli cu maniei. schimb de darud. E arestat pentru presupuse datorii neplatite. pe carel nume e consilier penlru penhu alaceri orientale.L Di\lonalie 299 ile special fomate in acest scop. e rerbililat. Stettin. care a unificat reqatul si s-ai complel de mongoli. la voievozii de pe Naun. era foartc cultivar Si vizitase I (Stockholm. Ajunge dupi un an. Tarul Alexei . Ordin-N care considerA Departamentul ca . Se ilconjoare de mari oameni de cultur?l I-a 1711 pdmeFte rlru o curlca sa. Dimitrie Canternir. stabileqte relatii diplomatrce cu siate euroEene si asiatice.runul Cum polrira Ponri . care Stia latina $i grcaca. unde se produce un incident diploma ubiri Si de iahtul oferit de rcgini. Ceiitoria in Occideni o intreprii lrimis al fostului domnitor Cheorghe $tefan. pentru a imp6ca obiceiuri $i pretenlii exotbrl0 ale gazdelor (ingenunchere. Trei ]ucriri voluminoase ale lui Milescu: Descrierea Chinei c]'tfltLtul de cdldtorie. iar el o cearta. oltul decat al treilea lmpirat din dinastia manciuriana Tsing 1722). suspiciuni reciproce. in mai 1676. lite de clinezi biruri etc.i patriarhului de la Constantinopol si-i recomaDde pentru exleme oameni instruiti si cunoscitori de limbi sirijne. Misiunea e dec neindu111: fricliuni la fronliere. Acesta nu ir di ceremonialului prin care se urmdrc$te giului lui lvan al Ivlea (cel Groaznic).le cr tr cJIr in /ilele prim-ni shx ar cere specjati$ti de la BruxeUts. de des_ tfn din legislalia internd a vrelnei lin- . grei(rsia JiI Con\ranrinopol. Nu se put( comandarc mai potrivi|a.r 'pera sj pi rcdobandedsca putut imprieleni el cu un ambasador al Fianlei legar de jansenisti de la Pon Royal. cand elevii sii devin iDflui.ctru cel Mare trinitc pe elevul lui Milescu. prima de acest llcalerina a ll-r perfeclioneaze sistemul diplomalic al lui Petru rfl Mair $i ajutala de sfetnici $i arnbdsadori ca Panin.rrunilc l0r M. Petru cel Mare cere condamrLtl la moarle a celor care au adus jigniri Rusiei Parlanrentul hrir|nic promulgli o lege a imunililii diplomatice.. I-a 1561 s-a infiinlat un Departament al solilor. devenit mare (1547). bun diplomat $i abil srrateg ( neau . he4i $i sate. E. {:lar sub noul lar Fedorov.rrii fi ficard planuri floti puiemici. autorul celei poflante operc de modemizare a societilii ruse$ti. !ar5ln care Petru Mare iSi va crea viziland-o inaginea prin care l-a cunoscut Eu_ lur D trimis cu o tllisiune specialb la impAratul Chinei.a llrgi statul in toate direcliile. panA fi suita sa se disociazd de pozi lui. dacii n-a.ub rn{ru. Numirea moldoveanului Nicolae Milescu la lilor ia 1671 arurci lumini asupra dimensiunii regionale al maliei $i a solidaritAlii oftodoxe in acea vremc.. Il urmeazi un om de aceeati atenlie se A.) cu denmitatea tarului. Paris) $i sludiase la.A rlsloi. s au purtal xrlii protocolare. O audjenli pe care $i ar fi dorilo mulli dimli in Europa: un han in jill impiritesc in sala cu 300 de ]nan[i cu pene de piun. dar $i pagini fasci rtc de obseNalii $i comenlarji asupra unei lumi pulin cunoscute Nl nurisc $i Matveev era iD dizgralie. cum este Compania Bt InJiilor Onenrale. Luni intregi. pc fostul domn al Mol_ |vri. Rapa ul oJici\l [d nu numai infornalii precise. tondara h 160n. Diplomalia se constituise mai demult. de a apAra in toate !5rilc". collvcrsand cu mariD. Dlplomalia dusi in timpul lui Pctru cel rc poarli pecctea personalitelii sale dinamice $i inovatoare. Milescu moare la 1708l.uti pe tcena tunlii .

in care se stabilegre principiul trecerii iibere $i rite a \ a\elor rurcettr $i rucesn la Marea Neagra. in 1772. Cu colecljile ei deruile lui touis al acesta mlrea t€ Cabinet du Roi.'. p.filosofii" satl . respectat pentru perseverenta sa lupt6 contra lkaniei. ca $i Frederic al Il-lea al prusiei. scoasa de D'Alembet Diderot $i avand colaboraiori pe Voltaire. a intoleranlei.. Ipocrizja era la ordirca zi se reflecta $i in conduira diplomalilor. em cel a rentului Luminilor. rezuma liberalismul enunFnd fi d Alemben. a continuat in secolul XVII in toate domeniile. Dt Descartes fusese filosoful european prin excelerli prin a sa todt' a ideilor simple ti clare. Pru(ra ri ALrqrria' imninirca poloniei. Ei constituiau aoel cerc al Luminilor. despolii tuninali nu decidA . Cu lel au stabilit o coalilie triplA ce va combare Revolutia sub Napoleon va constirui nuoleul Slintei Aliante_ FaDtul cA i la titlul de suveran luminat. Turgot. nu o va impiedica pe Ecarerina'i priine revoltele Lamnilor aflxli rn conditii nx. Daci atracria o concliluiau telescoapele. Toate cl incoronare i$i scriau coresponden(a. dar Grotius. filosof. e1 este conside t un Dfecursor al Revolutiei. Enciciopedistii erau in majoritatea lor detr. pe cdj trebrie sA scrie pe pielea oamenilor. Droducand voare rard in lumea adslocraticb.suverani lumini$ti. in Geffnnia se numiri hibniz.300 Jocuri pe sceM lumii _ lti Parrea a IIl-a. kssing. Diplonalk 3O1 Potemkin ii continue strategia.. intrat in istorie sub de .felor. Iezuilii.embite spunea lui Diderot cd e u$or penrru el si scrie pe hnnie.despolii tuminali. Cot!fiied Wilhelm l-eibniz (1646-1716) cste unul din candidatii cei n i potrivili.. pana $i turcii $i scriau in francezA documentele. Luminile nu au cunoscut frontiere i0ti. reo€anizeazd lnvxfime ul primar o riu din Rusia in 176J. tait!?. crlu i/gonili in secolul X\uldin ranle I rrropei Ca Si revolulia ttiinlifici. Diplomatul Luminilor se distinge prin enciclopedism $i pdn increderea in capacitatea ralionamentulDi de a $usline interacliunea pa$nica a popo. in l17o aparc^ E eu a:upta iei ndtiunilor aI scollanlJ lui Adam Smith. la Rasradr. c pondenla furatE. corespondentd n care in\pi. iDtriga 9i badi paEunseseri in retatiile dintre I Limbajul pe care ti I insu$eau . cu lruis at XIV{ea. fire a mai numi pe ilu$rrii ilaljeni $i spanioli $i numeroa$cle curente de enuncipare prin cunoa$tere ti cultur5. Repercusiunile asupra relaliilor intemaljonale $i ale diplomaliei ru fost considerabile. e1 putend reprezenta pent secoiul Luminilor ce a li)s1 Machiavellj penhu Rena$lere 9i Grotius pentru sccolul XVI[. dar $i in public. deveniti limba oficiaH a Europei.enciclopedi$tii" secolului voltaire este depate cel mai popular dintre ei. chiar Si cea privala. cunoscut 9i tradus in toate l0lFrile continentutui. pe timpul ei se semneaze mal pulin negociati din istorie (patru ore) de la Kuciuk (drumul spre Constantinopol devine deschis pentru se$ti). varful de lance al extremismului catolic. Conducea o revisra polemica.. gencroase $i optimistA a credinlei il Fiinla Suprem[. sub Louis XV tea ur alt minisiru. a despotismului. manifestand o formd bhndd. in timp ce cre$tinismul lua fome populale ca $ccolul Luminilor se mai nume$le $i Atrlldrrng ( Dnlightenment ir' cngleze). in taire Impiratul Ausiriei semneazA pentru priDa oare un tarat inl iianceza... romancier. cum ar fi Curcntul Latinist din Transilvaria. Esenla lui consti in pdmordialitatea ratiunii. adevaratul ptuinte al care a acompaniat ln secolul urmAtor toate acliunile nancipaloare ale Luminilor' Enciclopedia FrancezA a apArut ln 1?51. Era anticlerical l6ri rezerve lacraser I'infame!)-ktoi. Mendelssohn.o\rl Lai. Spinoza $i P fendorf (in donenjul juridic) sunt considerali precursori Hume $i Locke sunt $liilpi. Acesrea erau urm:fea revoluliei gtiinlifice. autolul influentului Tablou economic la i758). Redacinile [ ]e merg pana la Refomi. . Dupi modelul Mariei impAr6teasa Auslriei. pa\sct. r(rm moLJ rra a erpeo electrice Si a colecliiior din dorneniul triinlelor nalurii. Curierii sunr jefuili. incd din 1714j laire. cercclatorii s au grupal in j francezr.e cere Dt societatea.lerder.Rusia.a acum ii leoriile \oc ale lr polilice Dzci ecomia polfticA se conturase sub Regele Soare (teoria mercantilisti pe agriculturi qi intervenlie slatali este atribuitd doctorului r lcsnay. Ecaterina a Rusiei (1762-1796) este o bune legfturA lnl mul absoJuri\l al EDropei Si noile curenle de gand. La cunea Frinei iftahim maticieni ca elvelianul Euler $i enciclopeditti francezi ca Intreline. cdfl ea impanAfea aspiralia tuluror 5uveranttor de a deveni . l. Trianorui de la paris Ermitage ul de la Petersburg.scz lriqcarea pietista.c. Montesquieu 9i . DacA ar fi si alegem dirtre diplomali un simbol al epocii.

:.i.]l:.'n'":.' l iJ..'.." ..1":'li:'. t"l $.r.:l[."" ..fi * aiunge t"".:....]|Ji...il:.'| ."d.H5"H ". ii*'...^i" r""i'..1$'1ffi $.il.'..-" i-"' 'a stu'rreze limba mondiata I umanitadi a tl.i ::ff .."" .lt: a Ia ducele -de Bruns wick APoi au to'r " :J"::.i.JiJunirore :::l nu numur cuvinrere ' d/' c'"' jT''- l::: U. el e magi'rral ca matemalician n i i *i' t ..nse pc inlil:1".lr**** .'.il.fii]i:':...**m*#+*rffi nnffi[t*t**lw r$$*tru*****ffi :"i'""1::ii".11"'.nnui* ^'". un'"r'"ta "r' sa.1ffi l:i:l:j i:"xT: Hlii"l'...'"' :t "" I "L"il:::?":::"li i] cu nu . .t"*- n^" a. 1. '...^. l*-$**$t*'*..i' o'"rectul Lrner.n p'un.u bibliotecar . r" *t1 casa lur e reconsrrtririi .r .. p'*iT:':.' Tij'il':'*': :l:.*'''.. :l:".ii" i""u. i..:i 5rudiile la LerpTig rr le4a . ewr on '.:"1.r.P::1 :_:....one ii..o^'J1:e.r. a..':1.'' ili"ll'lJ'li' '.lll...ili" i...1:...erpediLii *"I1' i"""t" p" Capitolul6 Imperii $ natiunr i il"".^-"-" '' arrtiotomane r i"l"t"i'. rege toncepre si * chimzi.li rli'i."I"'$t:.. ..302 rcilculul in[inilei Polihr(Ior..":.

dreptul lor natural la libefiare $i bunastare.. fie prin destrdmarea inlui Spaniol ti in mod exceptional printr-un razboi cu Mexi- Amcricii fala de Franla $i Anglia. Astfel Franla era o aliatd a Americii prin fo4a preiurifilor. ta \farril.tor lupralori penrru libefta(i.l fizboiului. unde consrari cu rristele ci in uitimelor zile ale regalitdtii el .era cel nrai de jos $i obscur di 0le- linii rnari nerecurgerea la fo4a a fosr inilial respectatd. Trei pirinli fondatori ai SUA astlel $i bazele diplomaliei amedcane. ln Treplat insi. utilizarea forlei. in borator s au conturat tendinlele durabile alc politicii ext lbmarea curentelor de gandire caracterizate de o Drare rezili in pnmut rand. redus la o fasie de pe (oasla Arlanricului. Revolulir amencan. cLr rilboiul de i denli.In iradilja diplomaliei americane. salvarea lor dc opresiuDe $i natie. claritatea ideilor ce se adAuga unui spirit tic. Cind mai Jefterson vine in tsianla. In America nu exista aristocratie. preot Si soldat.lea a III-a. iar deasupra lui sri o autoritate predominant arislocratice. se indepirteazi de senrimentele caldd lui Fiarklin frF de aceasti larn $i propune o distanlare . e teristicile sistemului eurcpean. viitorul pre$edinte. sub tirlul eliberirii popoarelor de subju8ul colo.. h scrieriie fil boaie (1689-l697.. tionanentul corect.lI reali\re.. cu pre$edintele Theodore Roosevelt.ial. Lr sfar$itul secolului insi. America se implica ?n dezmembrarea totale a Imperiului Spaniol. Theodore Roosevelt esre oro r. diplomaful este flancat pretutin(leni de nobil.Vestului Silbatic'. posesiunea de colonii. Multiplicjratea bisericilor rcibrmate ti a altor culte nu ldsa lo€ pentru dominalie sau amestec in treburile siatului. toate erau condan scnenle. La I898. ca putere aflati in rizboi cr du$nanul comun A $i ca furnizoare de ajutor nrilitar in arme \si soldati. delbJlerile ri Jucumentcle reroluUer. SUA mostene$te in vederea enunciparii ei o cotonie (Filipinele) $i posesiuni care fac azi parre din ea (ca puefto-Rico. 305 juridice sunt insi impresionante. Cucerirea ./i. nu era in ochii autorilor decat o legiiimtr scoatere a contineDtului sudic din aria bantuite de rezboaiele $i do_ nri rrria curopenilor colonialitri )i rmperiali$ri.rar \i-a afiilal rellI\i.0 \rngurt idee mina abordarea politicii externe: moralitarea de sorginre religii carc cuprindea frdtia oamenilor. Jeiler\on dc\rne patru ani ministru la Paris. dar siatul devine laic. s-a Drcdus Drin c\rerminarea indienilor. va fi $i inima Americii. s-au m. durabilS a Amerjcii musculare. ca yi locuirorii Aterrei. e. Rezultarul esre ti el uimitor. 1'7D2-11 15. in cAularea uror mon$tri ce buie distrusi. dar ea incepe inainte de oblinerea victorjei finale prin rarea aclelor fundamenteie de c:itie Consresul de la Phil S-ar pfuea cA aceaste adunare de femieri tenaci $i religio$i ince ezitau in alegerea limbii oficialc lntre engleze Sj era ia curent cu gandirea vremii $i in pas cu secolul Luminilor.AvarS e.e. _or)islul )c.re concorn ent. Amcrica jeffersonianA adopti o soluiie magistrald: societatea rimane religioasa. Theodore Roosevetr cagdge ategerite din 1904 cu poza sa osti$easd. Pana h Revolulia americanA. care ar rrebui se se macine intle Dispare gustul aliantei $i apare diiema echilibruluj de putere. de Injruire i\cusiril 5r . numeroasele referinte la cultura andci. In ceea ce pri!e$te preorul. 1144 1748. noui.Dar ea nu va merge in !tui siriine. as0uns6 in doctrina Monroe. spunea pareric Adams. pentru drepturi inaljenabile ru infrangea cipiul neintervenliei sa! cel al nerecurgcrii Ia fofte_ Pesre tot fluturi stindardul libeftAlii fi independenrei. in 1785. hF de lo. impreuni cu neirlgridita libertate de a al€ge $i practica o rcligie. Tureia SUA asupra Amerjcii Latine.104 ' Jocuri pe sLena lunii Pa. conducard in frunlea trupelor o sarie . iitlurile robrhare revenind ooar ddmini\tratorilof engte.le cdvaleiie pentru eliberurca Cubei de sub spanioli. e ministru la londra in acela$i an. Dar nici tatea cu cei ce lupt. care in slujba ideijor nobile fblose$te fo4a. cucerire teritorii sriine. Deci dupa revol|Le nobilul di\pare cu Je. Diplonati. proprietdri de sclavi.nl fie prin cumperarca de rcriloiii oul pentru Texas. care la independenJi llu ocupasefi decat un liagment min$cul din suprafala de astazi. IDtreg secolul unnetor.chir-brt. pand a7i. primar Inu o cunsrirude nrrcrrc ne. alil balanta de putere. Sratele Unite ale Americii.ie aDtrcdre r ton€r (Louisiana de la francezi $i Alaska de ia ro$i). Recurgerea la rdzboi. intervenliile militare." fegul trib dip]omatic". apare o noua rcndin{. cu binecuvanhrea 5i rugnci .ulon a. care erau in acelari ump. hsre unul dtn paradoxunte aci. Guam). l'151-1769) pe te americanpenrru lfnloirr . principiile iniliale au fost puse Ia incercdri $i irli ferit amendiri. SUA respecta principiul neintervenliei. John Adams. Soldatul va ocupa de acum inainte un loc de fmnte aldturj (le diplomat $i uneori va ie$i in fa!. ci cerea doar respect $i toleranfl mutuald.

Mai mult interes penlru diplonalie eesim ||r Danton.. Dovada sunt DeclarEiile i l)repturilor Omului. llotrespiene pierde puterea. recurgand la ghilotind intl-o imensi izbucnirc a maniei populare. s-a aftturat alianl€i tranco engleze $i a contribuit la acestcia. dar in timp ce aBencanii aveau zeci de denominaliuni cu predicatori $i nu cu preoii. n posrmodemist aduce operei marilor constructori de institutii laterale (Wilson $i F. dezbaterea nu e$e inchciaE |ji rcperele fixare incd Revolulia amencana foDdaloare sunt puncte de referinli pent telegerca diplomaliei americare- Alir ca olgini . Danton i$i l)trfde capul. Roosevelt in al doilea si la sfarsitul celui de-al Rizboi Mondial. din senul cifeia se ridici 1|r lan5r dpjtan de arlilerie. Franla pentru a respinge o mult mai periculoasb coal4ie lormat6 in Europa pentru restaurarea regalidlii.jDlei pentru unilateralism (cu care se recurge gioasA (cu o lran$anti diviziune intre divrziune utilizarea fo4ei). Ambele revolulii erau anticlericale $i secr afizante. {le o clas6 populdri $i productjvA. Napoieon prcia lnrterea $i meDliDe pe Talleymnd ministru de exteme.D. Rbzboirl. Se recurgea de o pa(e de afta la un drept natural imprescriptibil. l pldtorii improvizafi cu haine civile $i arme de ocazie inving coa- nistralici republicane consnnd din impletirea elementului docrina lui Wilson. care s'a ocupat de rellccrea instiiutiilor diplomatice $i de fbrmarea personalului. La 1793. Pand astazi. Wilson insd nu a cules fnrctele ideilor infr6nt imediat dupi rezboi de citre republicani. lutia francezl seamini cu cea anericann. Obiectivul unei Lcpublici laice. in plus. conduse dupd principii ralionale de justil. ins5rcinat Si cu apararea extema. apare o noui versiune a grau englezii de peste ocean.Pasjunea cu care W. care cere incetaiea terodi $i Rolrespierre.au obrecrrve." in dcsf:surarea rcvoluliei.ii $i nu I a impiedicat si fie mediator in boiullri ruso japonez la 1905. Dtptotnalrc 307 ameninlirii cu fo4a. Fervoarea rcvolutiei c ilcorporatd acum in expeditii slriinc impotriva Angliei (campaln din EgipD.Am fo$ $i eu acolo.sonai ilushx al diplonraliei. La Valmy (1792). al $coiii liberale care dd prcdominanF dreprunlor omului )i in\lituliilor pasnrce este presedrntele w Wilson. in timp ce liancezii aveau peste ei rtratut gros Si opresiv al nobililor pe care revolulionarii voiau si-i desfiinteze la propriu. deparaziBtA de nobillme Si uler. Ceea ce i-a permjs si recurgi la brul pute. Prin {lesliintarea Dircctofatului in lovitum din Brltnl. ftancezii au victorii militare. Metodele au fost deci diferite. Dar realitllile externe lc impuneau din nou recursul la armei SUA pentru a alunga pe cobri$ti. Roosevelt) o esentiali revizuire in prefe. inspjrend pe Goelhe: . care a renunlat lir neutralitatea Americii in Primul Mondial. ca qi americanii.a acror'. ln ciuda inferioritd lii.rse pe seama regimuriior criminale apuse. francezii aveau o singura biserici instilulionaiizatd $i putemici. Revolulionarul american Tom Paine lucra la lcxlul declaraliilor la Paris. care au intrarea Americii in Liga Naliunilor. care o ata6. urde se simlea acase. ca ii un alt element comun inhibator al celorl curenle: raporlarea la un sistem de reguli universale. Dar esenta 0omune s-a manifestat in multe privjnle.ie $i echitatc. La 9 Thermidor an 11 Ollele 9 si l0 iulie 1794 dupa calendarul revolulionar).Luminle). oonfliclLrl jzbucnette intre Danton. rol pentru care a primit sau a Nobel pentru Pace. Theodore Rooseveh si Woodrow wilson vili drept persoDalitilile cele mai reprezentative penuu curenF care au rivalizai sau s-au implelit in diplomalia Henry Kissinger considern in Diplomatia cd ele ne fumi delele cele mai peftinente pentru inlelegerca politicii ameri inceDLrtul secolului XXl ambele suferi schimbdri esentiale. estc ghilotinat 9i revolulia inra irltFo |rzi noua o dau cu Directoralul (1795-1799). crr ii . lnpotriva . impolriva Auslriei (canlpania din Italia). doue curente i$i dis' pun pLrtcrea: girondinii moderali $i iacobinii inflexibili. Tot sub DirEitorat aparc un t)0. peni Ia teroare. ceea ce sllri pdoritatea militare fi rolul amutei. acuzat de tradare $i de infiangerj. Talleyrand. Napoleon.306 Partea a 1-a. eveDirnentele din septembrie 2001. cucedrile $i dominalia erau pr. Wilson s-a consacrat unei pAci o considem dumbili $i cnirii Ligii Naliunilor l-a ftcut ti al unui curent care a continuat sA inspire politica ameri Franklin D. cu elen putere de la realisnul lui Theodore Roosevelt. se regisea in ambele locuri. Celallrlt pol. acesrea. Mai taEiu. $i Statele Udte $i Franla lturetineau visul unei lumi pa$nice. dar penlru anefcani atal regele cet ti l(ia. Ralionalismul ce lega pe rcali$ti de li pus in umbr5. avard o putemica cololature de bine $i riu). Ambele erau liare $j antircgalisle.

repede coaliliile cand vicloiile o permit $i st impiedice sturci cand ele se relac si devini durabile Putini diplomali au It se converleasci contradictiile de interese ale duqnanilor in !l Frantei ca el. Napoleon pracdce un stil brutal.Padj$ah al Franlei.Pace cu turcii (1801). Pace cu austriecii la Luneville (1801).rllat fatidic al mi in societate. prin lovitura dati sistemului ab serbarea bicentenarului ei.vrruri mrlilare. cand austriecii ucid pe rrimi$ii gresul de la Rastadt. Talleyrand. chiar daci ele expnnau aspiraia de Frantei se formeazi tmpirat.. Alpii. Napoleon a sfa$it prin a-9i coroana imperialS $i a-Si face fralii regi: Joseph ln Spada. sau vizibile. Pentru fbst $i este un pretext continuu de reflectie. Diplomatul obligalie. CAsdtorie cu fiica lmDaratului Austriei. $ in olanda. Revolutia francezA a fost un seism Dolitic de mad. ultima speriatd de prezenJa Egipt. cameleonismul sau capacltatea lmen I supravielui in tumult $i de a servi in continuare $i sub alli ni interesele Franlei? Cand Ludovic al XV l-lea revine djn dlrt)ii ciderea lui Napoleon. Prusia. Wagram (1809) la Schdnbrunn. jignitor Si in!!tor. Dalmafiei. iffarea in Berlin. Cl]nd la 1807 Napoleon il indepafieaza din post. timp de doud decenii. B o lego din regimurile existente la lnceputul acestui secol XXtr ceptibile de rhsturnari violente? Pentru observatorii volutiile sunt Drodusul inevitabil al celot ce le vor Ele sunt implozii de sistem. ea a rArnAS de inflexiune in istorie.lnlr o convctsalie cu Talleyrand ii \rlzar acestuia cd a trAdat pe lolj pe care i-a servit: bisedca ca . Victoria de la Aust€rhlz &ll Alianla anglo ruse Diplomalia se confunda cu polilica exteml ti era personificatl ministru. Dblotnalie so austriece 309 in 1798 a doua coalirJe Austria. infrangerea lui Napoleon Si Pacea de la Paris (1814) C€ vede un diplomat in acea epoc6? Completa subordonare a lomaliei faf[ de rdzboi Si cucerirea amat[. Intrarea in Viena. IatA o succinre ti elocventd cronologie. A patra coalilie: Anglia. un analisf al sdrii de lucruri lntr-o Bre loate camcteristicile sunt sau masuabile. aliatul cel i vechf' (1806). prct cu ru\ .. (1805). tqi oferA serviciile de consultant se ftnldratului Rusiei. Paco Amiens (1802). Victone impotriva 0ilor la Friedtand. infrengerea.inceputui sfar$itolui"). Diplomaria se fbcea Ia varf $i tu cancela. Napoieon imperat (1804) $i rege Si a treia coalife cu Austria.vicronrlor oblinure ti viitoare. rez. Austda. Rusia $i Turcia.I rur(ii. undele seismuiui au fost propagate de riz oniene. Cand se introduce conservatorismul sau pericolul schimbarii violente iese la ivealr. B66lia natiuniloi la pzig. \rcrnna i Ulm. Invadarea Rusiei (1812). Prusia Victoria la Iena impotriva Prusiei. Tallelrand este totdeauna Politicos si rafinat El ttie dcslac. A coatilie: Anglia. sfinlefte rezulrateie. Ce sA ne mire mai mult la acest personaJ: dc loialitate. Putine teme au o putere predictive mai ma{e ca tabilit5tii. i nu explozii montate din exterio. ce lntmnea diplomati pentru a dez rele Sfanului Imperiu Geman.. i|rtuise intrarea lmpdratului pe panta coboratoare (faimosul sitr . Turcii 11 numesc pe Napoleon . in franceze. Napoleon continua sa elibereze . Victoria imlotriva Austriei. in 1989. Putine subiecte Dot fi urmerite mai etent mat.. Rusia. ci adminisprinli Fi plotectod. ocrotindu-le de monarhii lacomi. [e o tAsaturtr vitalE a societililor: capacitatea lor dg schimbarea.republici suroti" (in_ Elvelia). Cu toate rezervele $i excesele ei sengeroase $i extremismul iacobin. Sub Bonaparte incepe un nesfer$it dans al puncLale dc Inagrsrrarele lur Io. in jocul acesta. J6r6mc in Wesfalialn diplomalia sa. Punct culminant al cucerfilor euopene 810). venalitatea. pentlu lumea europeanA. Rusia. In teritoriile subortate de la Baltic[ la Mediterani nu erau ambasadori. Summit franco-rus la Tilsit (1807) Riscoala Spania (1808). germane fomeaza Confederalia Rinului sub protectia lui Napon. Sub Directorat se produsese un act de resocotire plilor imunitnfii. smlqitul dominaliei austdece in Germania 16 sta. Pace ventie seffeta (1801).308 Partea a III-a. pe care ii lovea ai reveneau mereu i4 sase coaliiii antifranceze incisive. Tratat franco-prusian Ocuparea Veneliei. evaiuarea s-a fecut Fnn patimA $i cu mai mult6 nuanrA ca oricand. Faza finah. Cearta Polonia cu ru$ii. coboari in ltalia ti zdrobe$te pe austrieci 1800. Inlelegerea .

a rAspuns Talleyland. Mettemich se fu$rc se faci pacea in 1813. ce va fi reluata cu ze1 viitorul secol. Ja. carc I ocltJ'e de ta renagere. nici orusacii la Dresda nu conveneau lui Metternich' Austria se simGa bine intre o Rusie $i o Gemanie puternice lar stlereash em consecvent obsesiei brltanice de a limita accesul ilor in-Balcani.lar in E ropa n_o interesa decat pe care dolirurta 1[riior maritimc ca Spania' Pofugalja si Olanda.ioasi existau interes. suspendarea operaliunilor miljtare). ^sacentrul atenliei stitea Mettemich.ea...tilie rt\o. larui Rusiei. Anglia. diferire.e no\cda rrjrnlc Je l7o).l ca vrea sA se tru_ntea alianlei Ceea ce era perfect adevirat.. Anglia era I galia )i Sucdi". Ar Franla li pandesc fiecare gest.r nimcni nu ivca dreprul rne\(. pot in ochii urutui un om de incledete.ii pe cirre nu. ajuEt de consilierul siu dlptomat versat el insu$i.. care il considera inrrigant $i mi Taml gtia cA sub cildura declaraiilor reciproce. la Bosfor fi la Mediterana Cea mai mare putere vrlA a vremil. cnt $j al lui Castlereagh. dupi iuvantul preferat era echilibru' atat in vocabuldrul politic al lui Uetternich." iu. ca rispuns la prezenla lui Napoleon Sa"\onia.ferinle aproape Profetice la .ceni cerind .e in p.illr. Cotua Ducatului Var$ovian voia si acorde zAld de colaboralionism cu Bonaparte...aliari. intronind o nouA ordrne. istoria eii Diplomatia multjlaterali.. anim( susplclunl.I 310 Jocuri pe stena tunii Pdrtea a III-\.chrmbari p(oceduri. suspecrand.Jl Lie cei pr(/enli rmpotri lui Napoleon in anii cuccririlor sale.ipiu d.nr. Drin. A devenrt mrnr\rru de sub Bourbonul re\taurrr Si a tosr un per\onaj cheie ai ce imponanl erenrrneDr al epocrr poslnapoteoniene: congre vrena rnn acecl ( ongrcs. cancelarul tn $i geful diplomaliei austriece. dar lcon rc1uzd- Daci unea ceva pe membrii noii coalilii eta frica de Napoleon !i lrica de revolulie..ur cor. dar mai putin odios d tata de. vorbe$te...intercsul comun". ii duce patru puncte ce rczum' prclcntiilc (medierea Austriei.. minisrrul de exteme_ Nici acestj nu ('cca ce erau pentru Talleyrand $anse de discordie. .u u ma. puteri terestre' Toate con&lt sA le protejeze lmpotriva lacomelor seiotutui XX sult prefigurate in ncgocie ]l} de la Viem' flicrete Estc destinul diplomatului de a naviga printre stanci Dar orica6 pentru nrcryie era abso$iti de targuielile teriloriale' ramanei loc $i voia pace' 0 rJ. Congresul d€ la viena fucepe in toamDa anului 1814. uniune triumfali de nivel inalt a pulerilor ce au scapat de lor comun.lun.stra conrrotul asupra Ducatuhi de Varfovja. Elilsim la el . Napoleon.fisi ar li tesut Metternich. regahlalea. P siei. Dit loma[i! 3l I epi'cop... entiiate unita de acesl interes. scova. dar mai . Talle). conferinla beligeranlilor l't Praga' terNaPorrrcn limite august. panrrura! scn\a de lapr de TJley'and El Inlri In .oiictul Je Drurocol \crie.chema de irr. Piemont. cand au fostr senxutari ai acordului de la paris? Sd fie invitate $i Spania. cunfo n c. Toscana ti Roma. ceer e\clud<a franLro DunJ gAi:igi! tlcuta x In\l cooplat rn comitetul stans d€ conducere. in competi.Eu am observar doar ca a ghinion celor care m. la grar. toale marile puteri se Stiau vulnerabile volLrtie. exuberanta victo. coasta dalmati $i Carinthra' . Nici rufii la Var_ ia. Cine invinsese pe Napoleon? Tinea moni$ sA intre umfal cu trupele rusetti in Paris (de la care a rimas cuvantul la lntro pentru cafenele). . ur. Balurile serbdnJe Si s_au r:uai Lncelarc. judeca totul in lumina asigurarii ciilor de municalie cu Orientul $i lndia. Metternich ela pnvrt cu neit Alexandru I.au neglijar.uri de e$uare a Congresului Analiza lui nu era pulin rcaliste qi profunda.( ongresul dan..re. A0glia.. De ce doar patru puieri convocatoare. diplomarja de\chJde o noua . Pirineii 9i Rinul Pierdea ceea ce adaugase prin Olrnda' Ihnovra.ocupare mai large. pertrtr lonrich erau ri. $i care vroiau acum si redistribuje rea-lui. Ascunzb Lrr \e. Talleyrand a identificat mArul discordiei: i lra taruluj dc a ?.|nncrprut tegrrimiralii .rand apara acum i tatca Frantei Si limita aspiuliile de expansillne ale celortalri. era penhx Alexandru.lordul Casrlereagh.a. Metterrich. l. ambii suspicioqj la int igile hi Tallc]'rard.e rctto. qce\la \e simLtd bine in I central. De. cand Napoleon ru cra complet infrant' li lace o vizi6 in iunie 1813.tie cu Talleyrand.. re\olutja pe Napolenn inlf_adevar. Europa era situl5 de rizboaie Sj oiicate .Solulia a fost aceea a unui cchilibru desemnat pe plansa lor' Franla revcnea la frontiercle ei rofmale. Daci frica de Napoleor nutea fi vindecali rade re_ rurinea teama fale de repetarea modelului seu Iat in materre 1?89. tur \ pot<on lr elmnd tsnser .e a lui Ale\andru.\e \punca in epoca. Cel mai bine se inlelegea cu ercagh.un pedant rece Vetremich dnret_si fre dLilorul ice.

ducat autonom rus. . la $i care nu putea fi dec& un iacobin supravietuitor tist deghizat. mul6 cerc€tare stiinlificA. supuse insa rcstului decisiv al modemizd rii.To e construiesc cai leratc si se ocup: in lnod primordial de in 1919. in noti-. 10 Fi in secolul XD<. daci luim separat cele patru faze ale . Tranzitia de la agrar la industdal nu lbst u$oafa Si a presupus adanci schimbiri. aceasia parantezi istorici ce adNese nobjlimea Si clerul iar ceaialti rnerarc va fi predominanr lajc6 $i ftre sau unl j l)cntru a caracteriza secolul XIX prin cea mai importanti achia sa.ta.in secolul II. reprezenrati de rinerii cauzelor nationale.\ Rusia) rhman in tuncliune I'llni in secolul urmetor. Inlre puterile ale vremii. prusia se inregea cu nu cu Saxonia) $i Magdeburg. La scufa Revolulie fiancezi a urmar ojumel col de contrarevolulie instiru{ionalizarA. bot de inamic em un tanAr studios. eliberarca nalionala. N**du "" dcsprinde de-Danenrdvi. Congresul a Capitolul 7 Modernitatea AlianF care a durat trei decenii. 14 razboaie Gau 17. care a veqheat onarea aliantei.I 312 Joctn pe scend lumii Pierdea cordonul imens de state protejate: Confbderatia Westfalia. Veneia $i Coasta Dalmati. Alphonse DaMet. Un scriitor irancez din acest secol XD{. deviDe republica in tlcpeodenti abia Toate imperiile (Anglia. rotunjea pani h granila elvetiana cu Tirolul. El esle fructul revoluliei industriale care s-a produs in rul acestui secol in Anglia. Nu este oare mai rivit sdl numim secolul ingenios? Sau abil? Sau judicios? Dimatul claseazd secotelc dupi numiiul de rizboaie. Austri. fruct al trn. urbanizare. polonia cobora panl h V Frica de revolutie a fost mai eficieDta. toali globalizarea sa. Acest ianar a inceput si-$i lace loc treptat diplomatic. condifi sanitare nitilite. Apu doua slale man: CerIrioia $i lt. cu Dupe 1848 Europa se doteazi cu noi state nalilnale. se asigura dia. alt termen cheie ai lui Menemict. circulalia bunuilor si capitalului. daara'rnenEEe$aia la suedia pani in 1905. la regim conjdrulronrt.boiului de 30 dc ani): in secolul XVm. .r reiSluiii burgheze $r democratlce. olel si chimie. productii nari $i bogale.secolul stupid". Elveda $i nordul Italiei. Revolutia din lg4g energia iDnoitoare a societitii. transporturi 9i comurtii. in timp ce Finlanda.O fofdreati conscrvatoare a controlat butind toate incercirile de revohb sau liberalizare. Saxonia $i Bavaria. trebuie sa pdrasim terenul politic $i militar li si descopeorocesul cel mai adanc si lnnoitor constand in modemizarea icreflor. uzine. romantic.. il mcite . eticheti mull citati. cel pid. in secolol XVI au existat 26 de rizboaie. Sl constituie Belgia (1s30). pletos. doar 6! in prag de nou secol xXL lecliile secolului \aIX tulr rnrlizrte cu atenlie Si devin actuaie. unjversite! humliene. Cand se ina sccolul existi un sistem intemational mai semnificativ din de vedere comercial decat tot ce va cunoa$te secolul urmitor. fiind o prob6 rcnurcabi bilitate.

I-ista imperiilor cre$re cu Franra iui Napoleon al cu Germania.pa I qo'/: c? speciarrare r-u*'.. In !!1!4 4!e!tui slglilalrjcJqls-itsdpilinar. .i liberali.t. O 4l!i domnie indelungate in Imperiul Austro-Ungar. I d (\r( pL (r(J uornlnan m. Menyiiov la loarte.'.. la-imo- tLrlui nldiifl Felul neostentativ $i abil. I)upe reslabilirea imperiului sul Napijjiiiiii ai iti:iea. pe scena ci jnlemd. de rt boaie mari in acest secol. pirxi td a Duitea Ra/bnr Mun irn. iar iiberalul cladstone d6 Angliei rol apiriloare a dreplurilor poputaliilor din Balcanut oroman.r dat numere oe !.[-. Un numer mai marc de oamed diploma. care Anauce personal politica extem6.r .ale principalilor lor rivali. ca Lamartine.ecolul -. cu o masivi recurgere la diplomalie. maritime ti coloniale' dar $i de un stil sobru $i sler. cu rizboaie puline.ijilor al retelelor societililor u reprezentale in acesr sccol'in principal prin state. . a in_ unracterizat aceaste hegemonie englezA a unui tntreg secol Si hegenonii rDiri sludii actuale cum ar fi lucrarea din 2002 Doud Civil Service.:l"Tf :"?i*:tili:hftr'ffi':fbafonul ca austriace. profurd in materie de procese la capitolul spectacularului sti un iitica extemi se face in cancetarit gi-prim-mi*qtrii lin lor li se atribuie ana ti peformanlete negocierii).a l. Kisseleli la Paris. 4x.:. nunreroqi diptomali se disljrg prin abilitatea cu care umfireau desclcj€4i{oberi de djreclie ce lineau de stilul inpiratulur' z'-nu"io)anlan" un actor principal pe plan european ti global.e rrirnere ri are-frtrunrea er ner5onaje din lurn(a inoriei ir (. apo referinli.n . Budberg ir Bcrlnr. prin separarea bisericii de stat $i pdr abotirea pivilegii periile secolului XtX sunt nobitiare doar la varq acoio ele sunl in fapt imperii burgheze. de r|i.fi. Avantajul Angliei faF de celelalte impeni era structura er flanentara c.. diplomalul a actor cople$it de griji $i sarcini.311 Jocui pe scena Lunii Parka a IIl-a. Diplamalie 375 gii.. pe ambasadorii de sub Cancelarul Nesselrode $i .l.. cea a lui . lr ..atcria ruside diptomali cuprinde rl9 orlov. dr\rrngalrd 'riluri drlerile oe rcelea$i lemc persr'lenle Dupi lr'r lirrn Piriri ca. si a ljlerelor.. a manlor puteri....cenn lumii. intre e)e nu sunt. diPlomdrra tePublicrnr in riani" )." ii".)urrrcd e!( in enlelLrr )r a lrcceseJur i..oduc 5i ."i:. de capiraturi $i bunuri.lnrns sr lofdul Palmerslon ALe'la sa nu 'e rmP ice in carmba'adon tcrii industriale. cuprind IrLmcroase nulne slraire. . Biumov la Londra.. .':. [lle figurj au i]uslrat diplomalia coNervatoarc Ncumann sau contele Buol ^ rnnu\ (l Pe. In realitare. tqr-rn-flringcrea lui Napoleon $i intrarea lui Alexandru I in Pads t. De aceea mAfturia lui e D Dennu de\l.nsolidald. Diplomalii ru$i.i'i. i''pc-r{eitat dr.epoca unei perioade caracrerizale de dezvoltarea pini i.rr lorzii Clurerdon )i Cran! Ille-il|l. ideologii scriu el $i citette..Jl.I 90 I tntct fdrrr cne t\nglja) | a c..uDrinde De la miilocul secolului pe N D. in Anglia reginei Victoria. Sunt renarcabile eforturile Austro-Ungariei de a avansati administralie publici ti de a face baronj pe cor de vad. O donmie lungi a tqfGi V .reaza . unificatd de mena folle a p siei milirariste.....r/ul Frcnter. nnperEieasi dupA I 876.u mioruure timpi: conservatori .lipro1u.#1.. acrorrlnari en^glezi em moneda de 83 7.ei mo5tcni!i drn. Mevendortf la Viena. diplomalul esrc dat la o pafte de revolulioDarul l in colonii sti in umbra guvemaaorilor Si administratorilor dm metrDpoli.r. nrzarea are ca precondilie irdepiflarea obsracolelor ce srau spiritului de intreprindere.torice. a libeftifi de gandire $i a preval li vatorul Disraeii o face pe regini imperitease peste imperiul nral ce conlinea India..rpa-IgLkJrand.. Chiar sr impenile lu. care pare cos unora.tiel enlllici erali disponjbili pentru pozjliile de fmnte ale llt/e. ce se distinge la Conuresul de ia Paris.uizot. rerate F vapoareie cu aburi au fumizat baza tehnjci a acestor r Prin lunclia sa eminenri de ing. Ele absorb toata enersia disr habqi iniljativa crearrgicE si larismul cvasimistic sufocau energiile pol00r.. iar f'e planul docrrinelor. care dadea un rol crescut societalii ti asi' rr stabilitatea.ri brnc Je n . ]a fel cu !jirul de generalj. erel dominant.i.. adslocralia h id trin:effipe i r 1\ri rird inleres imedi.-frmeazi \pureJ opiniile sunr mlri (. (ilritania 1846-1914 ti SUA 19'll 2001). .lereagh. . Foamea impedah de ecoromie. potolita de cuceririle coloniale.i. in timp ce militarisnul prusac. secolul acesra aduce un salt considerabil in I pierca Si interactillnea socielitilot creeazl relete delT)Ile de carc Si dephseri umane. marele inamic al lui Napoleon de la carma diplomaFei engleze (:{-nurEsuf-d6-liv€na.re p. Telegratia. Ll.

.c inramptd In limpul ^." in au.r. Angl€..cnr..I 316 Jocuri pe sce a lumii Inteaesele strategice ale acestor puteri ernu exfem idenrilical._+"ry+..:Ti"1"*o"t absolutA."uu Anglia versus Rusia.tl"##. urde locarul de nelini$te se afla pe Rin.de Rir-sjei.. F L i:l tiT ltn ::. :' :. CentralS.' ' lll ll .iliJ. dar ii Jrnii teresue de acces.n::lt ffi.:.mrn.Prim..e ru. Franta ve$us Gennania..e inrr.i: :'"T'" ii. In plus.Il::-g-!il:'"]l *1. mA tecmrui-SnDusiloi6rloddc$iai -sailtrajruiui..... airba-{adorul Srratford Canr trimite ]a Londra o copie a tratatului propus de ru$i.. ucir ir*"rr.ll..rnix Ld P'lris se inregsrrcara renriunea. cu o modificarc: in expresia .lrr irL 't . .:{ft .d.rti in froGlare.a Crimeci.. rol in care se izbea rie pretinliile ruse9ti.1"" J:"'. c.'ff p'*1" oi" c"r.i-. pre. l..1l'l. . tliie a Sev liT.r iiadili l'Jln"Ji'J:Tff [[..gF. N tand r€zultatele demersurilor sale qi nedescurajar oe neacc olenei de catre Angra. Mai exista cuparea comuna de a nu pemite dci uneia sA exercite o exisLau inrere.ili1i::i..omului bolnav" si nu la Bosfor $i in Orientul Mijlociu.iH. incturnd Rusia. impfc.*. :H':X# .emened il|telegete oildteralb. care se temea ca mo$tenirea .. care rn:ti mcnriona ca ni..rn sud_est.' gur polilja trance.:1 l"!1l fi .".i Sud_Est. sizand ezitini tn-euviin-I enEE?.r.:Resa'|ul j ii jkl#-a |.iia.. purere mantjmd $r 5!6pdnA a m6rilort lrolul srimrorilor. Aceasta o fxcea soarta Balcanilor.:.l:. sau cvadriluri pentru faceiea ei opu..n'::*i:i'T.i'.*.li jrff :. t.i.:'ft J#ffi :.. acesr. i"r1' . . in special Ttrcia de[nea Si una ti alta. eer/a l YH##ffi l "*n.Ji.i i" l". d:llf. era deci esenlial. panslavismul pe care il incuraja o desen plus. propundnd un panaj al mostenrfii rurce)ti.*.'i"io..i'#.x l i i: rttr. era nesocolrla rup(rc a c(hitrbrutur ..iv. : "j:l'.'ill's."" ce \rnlearr con'liruired Je noi \tate na\io^it. I85J-t85b Trrut Nic"tae r dcctan*io plomatici care a fost premergtbire rizboiului.lll'1'.o-ni toate pretenliile carig.iillXli#iT*@""...*m:tif darorir' spnjinului ce r-l acord.afii u' o" r"i. Franla avea aspiralii in Africa.. sigeli de inainlare spre (ud Clurciar Si .inlA un proiecr d< con.fffi l $di5+jtf o d. put...irff.x'il:ilil.dreptut ae a tnci propuireri.f" """1" i"]" *ni* oooor*r" turoper' rema ce vd cuprinde urmaloarele ll::l'. lln apiaitd liireresanr.br ed lor In fa\ oarea unor nariuni " i"l"i. noi i"".*". panslavi\mul care jncurara tectoa.illf iiiilil.:.: fl ."11fr :fi ..*a'qtl*f .'i!l ii'.P.r..r pureri. oe l.. " ff. iar altele o indenmau sA-Si inrareasce puterile in trie Italia cu pdoritate Rusia.1su68.ll capacitaiea ceLilitiF-puleri de a i se opune: in: locurilor sfinte. cu o situatie relativ stabilizatA h granila ei veeti dou.:':il..i.rdorul ru.. Inlf-un momenr neootfiir.. Era un teren propice unei coreg.l". nici rna n te crte de o a.ii"'. Iar metoda cea mai bunn de a impiedica era sA culrivi inamicilia reciproca a celorlalli $i si_i lii ( tensiunile bilaterale.i a.+:TJii.i..iune .i'..iltH. ra granlla nia.H"'.1ilffir'. dar ajtele mai ropa.1""1'' "'.ea popoarelor din Europa de Cenlru. i l-rarra.f*i#**l#... Menl amba.

La.uc a soci captata in Germania de zona puterii ti lransformati inft o militari./uan! td teirc.. pe care 1 a pjerdut (bitilia de la Scdan) in 1870. Bismarck a ca$dgat mai intai neutrali_ Franlei in conflictul sau cu Austna $i succesiv pe cea a celorpuleri. Acescar. inamica. Bismarck a starnit nandria francczi.ii. Generatia pafoptistd a TArilor Romane este risipita prin lele .Acestia nu puteau inlelege . l-e folosea apoi. Unificarea Germaniei. t1rtr ParPa o III-u. Cum avea acela$i d$man. Manuitorut ciasic al batanlei ie i afara lerenului european in cazul Angliei si regulile aplicare nu se potnveau pentru Prusia.mani de supremalia iace.Ji.. care cedeazi Alsacia $i o p4!:e din l-orettc-rma. S-a distins in luptele decisive din rezboiui de cum ar Ii crLcerirea Atlanrei. Ucrmania era o ligi nestructurati si diversa. Austria nu ue huir . rezulta ci un reprezertant iranc. Thiers duce negocieri cu Bism ck $i pacea se lncheie cu 'li.i acum rnarnic. le dau albume cu $i informalii despre lArile lor. dupe ce s-a asiSurat de acordul Francireia i a promis compensalii.rl:iine. crrnrsre lanlei la aspiraliilc sale. nu este dccat o tuanslatie modernizald a metooetor predominante din secolele anterioare. Dar neinlelegerea Ia impd4irea prezii Prusia fi Auslda nu era un caz european $i deci Prusia a putut oca un conflict cu Austria. anticipfud dezvolriri performante ale di secolul XIX. care prin dimensiuni fusese. u fmnF a lb\l imprum lar Jin recu riliiiiJicola r scco ului UeJut: LandrJalura unui Hohenzolle.is pe Main.dealuri Alege arena internafionale ca rcren de actiune. mare. ajungand ca la sfer$irul sului micul regrr al Prusiej. mari. Scurta biografie a bihoreanulbi cheorghe pomul este pentru penoada aceasta.pi.l "r NaDoleon rl IIl lea la Biarfil/. Di. In l8ob Au$ria este int irNa de a se oferi tuturor puterilor ca aliat posibil. Ur crucifA can in cel de al Doilea Rizboi Mondial s-a numir pomutz.t-J. lupl6 penlru. A convins-o ca impreune sd declare rizboi Danemarcei IlrL oblnerea succesrunl la oucatele 5cnleswlq-Holsreln.i-c!c. Prusia a vrut si devind ex acestor mi$cari $i si debaraseze pe ge. Ei viziteazi personalititile vremii.. al doilea eveniment carc sclrr aparilia Italiei harta polilici a Europei.i raman.Eroul sdu principal este Bismarck.Napoleon al III lea a declarrt rizboi. aceasta din ulrnd conservaloare ii opusi mi$cirilor deice ti autonomiste. Romanul ardelean face parte dilr revolutionara a lui Kossurh lnjos la 1848. Bllra-rcl a:real un preludr. _ Limbajul acestui diplomat al unej cauze naLronare esrc din alte concepte $i are alr stit decar diplomalia imperidli. iar drDe'€-venrneniditl-niuneidt la F.prc l6rile RomAIe. A fbst numit consul Ia unde revolulionarul devenir diptomar a murir. Nepurand proroca Ausnia direcl pe tema hegemoniei asupra nrdniei. a\emened.rl. lmperiul Habsburgic era deci Principala sa liDte. Estc taimoasa ir Ahire iltre Bis. in. ceea ce ia pennr' lJi / Alrstria. Dimpotriva..n ld lrurul Spaniei. pentru a le pi_ I imediat ce strategia sa de ternen lung o impunea. la generai.lotnatic 119 tare oficiali.rtatul preliminar de la Versailles.rankfull . patronaii de Prusia . pacea se delinitivcaza la F.-riei. unde avanseaz.ur. prerrfd"6u-Il-aieffiffi6Gcut in posesii:rnea comuna si tem' i a pulenlor invingatoare. A p:strat regu Canning: si nu te angajezi pripit fi si afrepli.318 legdruri cu cei ce. {ii in:buq . plngiF{-der-e. convingan i ca are interele comune cu ele. se face dupi alt al plomatrc decrt ccl ilrlian Miscarcadejo. nina atuncide altii pe canllrr.r in pluJ a B:!4lLqlEqjca o dlp_l9l!!! 3r]qlrlus cJ o p( i o'r ecrrrutlr ufrnii l peFeverenr. _ Bismarck a adaplat balanta la nevoile l i.lte ljrJn:a. unde praclic:i u diploma!ie .fusese jignit de regele Prusiei.rie ft-1\ cu reguladute nolile de. D. prezent in arena europeani de la si devind un nou irnperiu ce vajuca un rol cenrrar pe conuner s+lqrllc Pnr.:rc. Tinerii romeni aflali in Occidcn! sum pre bitilei pentru opinia pubtici.s.-Prele\rul rarboiului . o dad Iui urL tfonul. iar dupA ll cdpitan in armara nordista a lui Lincoln. prin modjficirile lui. Et reu$e9te sI rizboiul cu djplomalia imperiilor. in care a a. De$i candidatura a lost rctrasi. pe care Napoleon nu o accepta. se inroteazd mie de cimefi ro$ii ale lui Caribaldi pe la 1860. pubficand 9.r Auslria drepl [cned. Nici o oponunjrare Du e pi clusiv aceea a lojilor masonice.. Brarianu la tnndra s. la veac.]!9!g tr mi din care.li*lElElne/ulrdrLl: / ir'rna u ie:irdrn Contederrlid Cermana. rdaplrnd regull r.marele plan".

Romania pierde Basarabia $i ob. Dismeli viseazE la Consunltnofiol. primind accep_ tarca pcntm ocuparea unor teritorii in Asia Central. in u. ofa$ liber \ub proleclie englezri. Memorandumul de ta Berlin urmal de nora lu' Andras<y r ALr\lro. Iar cele convenite de Expansiunea coloniali a lirilor europene a fost de propo4ii srandioase. in 1876. Aceasti schj$ iSciri ii dcmeruuri frenctice ilusrreaze fapi .nlt?una inffangere. l. tul fusese dai de riscoala din Bosnia 9i He4egovina in 1875. I in p. incununatn de protocolul celor $ase puteri. Calea rizboiului e liberA pentru Rusia. o conferinF se tine ia Consranlinopol Si o conventie Pacea de la San Stefano din nurtie 1878 este cea care prcclami Nveranitatea Romaniei. Este una dil explicaliile pent|x care in secolul XIX dupi Napoleon n-au existat conflicte majorc intre marile puteri $i o pledoarie penrru eficienla diplomatiei mrltiiaterale dezvohate in acest secol.samsar cinstif'. care a rea$ezat calej dplomatGt european.Ungariar tr de o nouA la Berlin la care vine corceakov (Rusia). ft. iar Anglia vede in el un pas al RNiei spre Constrntinopol. cerand turcilor rcforme. s-a declarat .rriei car )i rt R a oferi pe bazA de recjprocirare 200 000 de sotdati in cazul Germanja va fi atacat. se deschide Congresul cu Bismarck. o dati cu lndependenla 9i suvcranitaiea deplin5. neformuland nici o pretenlie. Sub ochii ruturor celorlal! apAruse un viza un loc special. carc rcglementa problemele deschise din criza orienta 1875 avend ca mediator suprem pe Bismarck. tul cd pregitirea de cetre diplomatie a unui rizboi lua maj mult limp $i eforfuri deciit r:zboiul propiu-zis. Un tabel publicai de Dimitrie Gusti din sursele vremii . Incurajard de glia. O primi imparlire a teritoriului turcesc se produce. Austda cat $i Rusia voiau sd sprijine rdscoala. cu toate acesrea. dar rrebuia obrinut consimtam. Istanbrl se intahe$re Ignariev (Rusia) cu Salisbury (Anglia). Care e miza protectorilor? Austria voia Bosnia. in penpectl.lelalte puteri. care fiind un vast Ardahan. Bismarck. care mic$ora interesul pentru teritoriile eurcpene. diplomalia insurgenlilor are ocou doar in public. xandru al tr-lea se intalneste cu Franz Iosef. Andrassy plus delega{ii Franlei $j Italiei. dar oferindu-$i bunele oficii.: Batum' Kars ii Ne intahim asdel cu o nou6 dimensiune.finflul mi$cirii de eliberare din Batcani. Iisatd in afara triunghiuhi.t id rer. rusii $i austriecii ft teazi un memorandum cu cereri fafi de Poarta.a Berlin' ln iunie 1878. de l3 ori (F|anta) $i aproape de 23 de ori (Portugalia) . oferea platforma aclrui comune. precedat de o imDresionanre del lara invinsilor. Poana rcspinge clupd o noui riscoali in Bulgaria (oat: Europa vorbea desFe i celul celor l5 000 de bulgari). Acest lucru s-a vdzut in pac€a de la 1878. iar a doua autonomie. aproape de peste 6 oti (Germania).ma evenimentelor din 1871. Negocierile la Berlin sunt $pre.320 321 lncoronat la Versailles. caracteristice prin in_ iensitatea ei. in 1872. dar nu poate infl enla efectiv soarta teritoriilor cc fac obiectill tranzac. Alianla celor trei impirali (A Gemania $j Rusia) stabilit. Gorceakov' Beaconslield (Dismeli). cimp de acliune oferea fiecirei puteri posibilitatea expansiunii pe aite conlinente. Brslrilrck reuli.rati ci inainte de primul rizboi mondial teritoriile de pe alte continente intrate in jurisdiclia lor erau pant la 95 de ori mai mari decat ieritoriul lor european in cazul Angliei. baronul austriac Miinch Bismarck. in Asia Cenrrah. Serbia ii Munrenegrul declare Turciei. Rusia Anglia erau in conllict pentru Afganistan.aGGsciiderii connicruidcu-Franra. Ausfia nu accepE un stat slav rnre in Balcani. Auslria Bosnia $i He(egovina. Confljctul parte din seria vastului dosar al Omului bolnav si culrrinde ruso-turc dil 1877-1878... impirat al r litatea ambivalenti de a fi respectate dupi rizboi sau de a genera IiAlinjeri $i conflicte noi. Serbiei $i Muntenegnlui. Anglia obline Ciprul' ia. ifltinsa pane h Egee. Rusia rea Basarabia (dezlipilA de Rusia in 1856). carc intrelinea cu ravn6 Si folos disensiunile dintre c. in contrast.a. care si. rmbrsadorul man Schmeiniz merge la corceakov. Waddingrun si Cotu Congresul de la viena murise. dar spirilul sdu de con' $ens in problemele mari se menlinea. Ruqij accepid o formuH favorabih engle- zitor privind regimul mai re$rans al stramtorilor.n si deranjeze pe celeialte.nrul aral at Au.tine Dobrogea. sub o coroana a unui prin! gemran decis dc Bismarck $i de Napoleon al IIIlea' ina inte de clderea acestuia. a secolului XD{: ocuparea de colonii. Bismarck voia cu orice Dret se tinA Rusia de Germanii.intul celorlal{c puteri. in afare de cele din mo$tenirea Imperiului Otoman. rproape de 3 ori (Italia). de peste 60 de ori in cazul Olandei.e ca ij ci bilaterdle si Lrbrih: angaiam. cu amenintiri de ruptu€ $i impictui. La Berlin.tiilor imperiale Budapesta. ce va fi pins de Poarte. Era principala temi a politicii $i a diplomaliei. Wilbelm al lllea complereazi lista imperiilor c{r nou 9i agresiv.. dar produce o lhlgarie mare.

Noua landi. Pfima noua puGre cc se afimli sunt Statele Unitc Nici ele nu l)fllicipi ]a jocurile politlce ale secolului. Cipru. lupta cu Anglia. mania imperiald reu$e$tc totu$i si se inslaleze in Camerun in I $i incepand cu 1899 sd formeze Afi. 1893. Balumi. Dtplonar. par{iat inrre l80l $i I Baku. chana (Coasra d( 1874.. nia.Birmania (Myanmar). 1878-1880. ocuparea lreptate. 1830.Si vorbe$ii bland cand lx)di un baslon mare. apoi Algcria. apoi Azerbaidjan ul de Nord. Africa Ecuaroriain Flancezi (AEF). pc care SUA voia si o cumpere de la spanioli. protectorat controlul in secolul XIX: canbia.. 1868. datoritd concentririi cli'ltufilor pc consolidarea teritoriah intemd 9i a unui razboj civil $xLrem de sangeros. 1893. Cambodgia. devine colonie a weit. intre 1868 li 1876. Tunisia. Africa Cenrrale. aplicatd de el in Politict: . 1820. I 85 8 I 8 84 (tor in Indochina frrnceze. fiind incapabil de a participa ia a] industdalizirii. in 1898.lerniztrii Si hfllrea.I 322 Ja&ri pe sc. 1893 ii apoi in Occidentald Francezi. 1868: cruzia (Ceorgia). 1890. Congo (Brazavillc).ica cemann de Est in jurul lcnti. Cr ri tmperiul Spanrol. apoi canalul de Suez. 1897. intre 1869 $i I Tadjikistan. iar pe coasta Atlanticului sA lormeze Germand de Sud-Vest (Namibia). in AOF. 1891. 1886. 1840. I Uzbekistan. 1899.ule iI lacili. i807. fiilipinele erau ravnile fj de Germania. ArmeDia.scoala din Cuba. 1806 Si dupe rdzboiul drgl Uniunea Sud-Africand: Comore in 1843. data in fiind vastitatea prizii. Ceylon (Sri Lanka). Senegat (inreriorul colul XIX). 1878. Al doiled imperiu care di\pired inlr-. Kjrghislan. principal ac 1875). Afganj rizboaiele dir 1839-I842. dupa r. Maroc. Bahrain. Guam fi Filipjnele Statelor Uniie. regina mirilof. PanA la sfar$itul secolului a fost loc Pentru toatd jocul istoric. Maurirania. Oman.ni lumii Patt?a a III-I. Dahoney (in Benin). Cand ranile sunl vindecale $i statul conso]idat. 1839. 1894. Sp Gernania pentru proteclorat se ternili in 1912. carc in dzboaiete de independenli de la inceputul i l porandu le ca teritorii proprii: Kazahstan. lflr ir relua avenlura sub Mussolini. iiguri ca 'lhoodore Roosevelt anun!-[ cu energie ce prin 1b4a economlca' tiriirtifici $i tehnici SUA sunl candidale la nucleul conducdtor al h! nii. acest tablou doui imperii ies din Itl)rnia. in Uniunea Indochinezi. iar la sfar$itul lui uzul ilcrdc iosesiunilor sale. cafe nu s a ales decat cu trei tnrrJriJe |r. 1886. 1828. Regele Leopold al Il-lea ltelgiei avea drept posesiune personah uriaful Congo (izair) tl 1R85. Spania $i Portugalia controlau ln contintrare colonii Africa $i Asia. cuincea. . Bechuanaland (Bots in 1895. rizboiul de secesiune. I Inos. dupi riscoala din 1857-1859. 1882. 1826 1828. Colonia Capului. in schnnb. 1861. Sosid ter?iu la procesul de cotonizare al secolului XIX. 1820. Cabon. Rhodcsia (Zimbabwe). 1878i Egipt (coprolectorar cu la. oientari in pri spre Africa ti Asia de Sud-Est. l8l3. de unde incearc5 si ocupe Etiopia. doud aparilii noi sunl de un dinmism si o vilalitate rrrurcabilA. dh I dilor Burundi $i Rwanda. pen ir Olanda. AOF: Alger. Mati (dupA 1880). rie'enr: crr cel otom.12 Anglia esre in fiunlea listei. britanic (Belize).r irg.Vorbelte incet $i ljne o triitt mare: vei ajunge dePane"). roase de tradilionalism 9i marginalisn. Calendarul coloniatismului in secolul XlX cuprinde: Coasta de Filde$. Prima este secol ri intreaga Americi Latina (1810-1826). Uganda. Daghe 1826 1828. l-agos (Nigeria). Yemen. India. $i est. 1887. llalia se va jnstala mai larziu in Libia (1912) $i Eritreea (1890). incheial in favoarea Norftrlui inftislrial si emancipat impotriva Suduluj sclavagist $i lllrrcol." I I . Ambele au cunoscut o derivd lln. fiti succes (1896).r un rol major. 1903. izbucne$te razboiul in umra ciruia S||nia cedeazi Porto Rico.r'l.. Franta este a doua nare putere colonialA. 1896: Ciad. inaugurat in 1869. Kars $i Ardahan. Theodore Roosevelt esle citat null $i mai aies dupe 2000 Irriru ulilizarea unei nuxime insu$ite de el (. t89l. posesoar€a celui lnai marc imperiu colon dalele evenimenFlor care i au asigurat coloniilc." Profesorul Joseph Nye cite$te aslrri dictonul lui Theodor€ Roosev€lt astfei: . 1862. Turkmenisran. Volta Superioard (Burkina-Faso). apoi AOF. 1894-l apoi AEF.Daci rLirliunea americani va vorbi btand fi totu$i iqi va clidi $i menline la vil o ilotd cu cea mai buna pregdtire si perfect eficienti' doctrina l\4o oe va merge maj depafte. Djibouti. campioana lului mondial..Emirarele Golfutri (Coasra Piraliloo. 1 in 1896: Coasta Francezi a Somaliilor. el nu a putul procesul chejc al l$c.

calea ferati ajunge la Dundre. iar aceasta la tardul ei e(a fructul noilor tehnologi productive' produs al avansului ttiinlei ti cunoa$terii.. proiect ce iiustra politica sa noui Dreng nach Osten .Iata{ pe Bismarck negociind cu Imperiul Otoman ca ln schimb$l unui ifiprumut financiar si oblini autorizalia de a continua o cale ferati spre Bagdad. Rusia. teleglaful fbra fi! sau locomotiva? Ultima se naste la 1814. de pregadrea cucenrii colonjjlor si apoj administrarea lor (cucerirea era nlai uloaji decel gestiunea). Ce argumenl mai poare fi adus in favoarea factorului negocierilor dictate dc jocul schimbitor a1 alianlelor' de conterintel. nu accepra planurile europene de a impArli China ln zone propr influenti.500 de km de cale ferate instalafi. Riemann: algebra $i analiza ^e lumidlor. caqtigand taiwanul $i protectoratul lntr-o cart€ recenti (I/l€ Clarr. Acene planuri s-au manifeslal expres in lsoo. Gaiois. Dar ceea ce schimbl portrelul inovalor al acesrui secol XIX sunt aburul (Watt moare ln 1819) $i matina cu aburi. ci deschideri de capitole ce vor fi continuate in secolui viitor. spre groaza rusilor $j mai ales a englezilor' Diplomatul secolutui XIX cunoa$te o noui specializare ln afala sival tehnologiej? Modernizarea RLrsiei lrena. electromagnetismui $i telegraful electric' Iegile lui Ohm. iluminat.. l e. l. ci bruscA. iranzaclii.Secolul Xlx este secolul iiintei in toate sensurite. Dincolo de comperilia coloniali. fiansmiterea energlei Ce simbol sa dtrm acestui secoli becul lui Edison. chimia. Modemizarea iocietAtii carc asirm ce em transferabil in civilizalia europeanA s_a produs in . termodinamica. teoriile Iui Lamarck $i apoi darwinismul' paleontologia ca constituie in ramuri definitive Fresnel $i teoria onduiatorie a chiderea Japoniei era sa faca un pas spre pjaF uriatd a Chinei.I Jocu pe scena lunii Aparila Japoniei nu este lenri ca a Americii. gJisirer de pJnenerialcl carc prc\upuneau demer'un leg[turi.i Peny soneaza cu loviruri de tun reeimul lot carc Frca captivd Japonia. anunland ie$irea periului Rus dinjocul politicii globalr. unde este greu s. americanii ftIfiec pe euroDeni cu 4. care pulea s-o l-ac5 capabila sa produca vapoare $i a ficut asta in scurt timp. radioactivitatea.un proces al modernizirii. g[se$ti ull subiect sfain de cercetarea se- li colului XD(. avangarda Erilor bogare qi pu nrce era abso$ir. mecanica cereasca a lui _Laplace. Walter LaFeber susline cb interesul real al SUA ln . Astfel cA a 1904 ei ln trna din marile puteri.problema er atunci cand Cornmander Perry a deschis u$a. au ie$it. pure sau aplicate aste sreu de ficut rezumatul marilor idei din natemalici ilus_ trate de 6auss. pila luj Volta.nri izolate. $i o inving in 1905. faF de 3 500 ai Euroiei. \piril japone/ .a 1830' pe linia Liverpool-Manchester. care stau la baza flotelor modeme fi a cdilor ferate. 1998) despre relatiile ameri poneze. bazate pe indu . Japonia a inleFl repede leclia rchno a moustfle. Urmeaza o cursi infemaia: dupa 1 860. si cintireasci fi sd promoveze locrl .\aporut negru. conservarca enorglet' comDozitia materiei $i tabloul lui Mendeleev. istorice$te t randul coloniali$tilor. inh. zinca proprie care face distiDcfia inrre cukud si civilizalie: vesice." ObservAm cA tot patfirzeci de ani au fost necesari tului Irnperiu cerman sA lncerce sA detoneze Anslia dh ro'iul lider maridn al lumii printr-o flore militara ameni.Vapoarele negre" ale Japoniei au infranr flota rusi Ia Arthur.. istoriei". pe ia sfar$itul secolului XDi evenimentele: . sE o deschide penlu come(.strofizica. DiPlonotie . . Cauchy. urmate de €lectricitate $i apli_ catiile ei ln telecomunicalii. mult nui prolund decat jc rivalidliioJ $i balanlei europene. el trebuia si fie familiarizal cu toate componentele procesului de modernizare ti cu toate operaliile aferenie (oblincrea de credire' r. Abel..emite s6 inleleagi mai bire. nu noi am inEat. Lumea a fost 325 Patea a III'a.. Japonia intr6 $i ea. Introducerca sa in acest capilo] de cuno$inleji va . Din razboiul cu Rusia.i interesele lirii sale in sistemul international industriala . multilaterale. abstracte.o'duri. care la ei numari parru decenii. razele Roentgen suN nu doar reali. !e implineec 150 de ani de cdnd . DupA 1840. ceea ce se va produce o cu nu prea indepe(atul pdm rEzbcj mondjal.. al coma antrican Manie\. locomoliva lui Stephenson remorcheaz6 un tren de 12 tone cu viteza de 22 kn/ort. Un satirist amedcan al vremii asdel.tarosre. can timpd rAscoalei boxerilor europenii au vrut sA inrcwinA sub cle aceasti perfonunF.

eaza.: A e\ijtal. oboseah ii deceplie jos. tot oameni s6raci. Saturalia cimpului exterior de expansiune: nu trxri erau colonii de cuce. Primus inter parctl Anglia exercitase hegemonia de fapt prin diplomalie. expansionist.. 6. discriminali. ministrul de €xtcrne al Rusiei: .o inlelegere ca pentru o pedoada fixi sd nu secol !1 Acrm. canalr/are rr rgrend. aprr icolr pesle tol Elecrricirale. 3. oire marine. negociator ri lacrlirator dl reraliilor din mul intemalonal. exprimatA pdn cursa inarmirilo. Diplondlic tlArul poate sistematiza $i aici observaliile sale: L Subita polarizare ir alianle igide opuse. limitarea fo(ei in recuperarca datofiilor. peturile sAftce au suferi metropole. dace exaninim ce s-a intamplat la 1889 $i apoi la l')U7.iei organizeaza ceea cc se rumeljle azi Conferin{ele dc pace d€ la Haga. nun. inghelare care se Iplica $i la bugetele militare. Sfar$ilul multilateralismului.actca de bazA a conduirej statelor. cu Snndire politicn slab5.. 48lcndenla militarismului. Ascendenla 0licii rizboinice. rigiditate birocratice la mijloc. insritulionatizari la 1815.ispun. drn po/ilia \a pr giara oe ob\ervdtor. Di -Peste iost desiiinlati sclavia. secolut XIX. in reluare. 2. constitutii 1egi. inceperea oslililalilor. parte sanul cultudlor. Generaliiau cuvantul. panea mai grea: ce a mcrs prosr in mofrenjrea ac( cun se lermini el printr_ n pfim dzboi mondjal? Di orcasci electivele militare Si fo4ele ruvale". A fosi Si lcrinla rnLrlilar R. ca in alre secole. aruncarca bombelor din baioaDe . legile !i obiceiurile rizboiului terestru $i adaptarea rizboiului maritim la lrilcipiile unei Convenlii adoptate in 1864la Geneva. 5. Superioritatea ei navali nu era decat o b^zd de putere potenli[|tr. In 14 dodenii se lac progrcse pnn convenfii |loi: din nou rezolvarea pa$nici a dispulelor.. pentru state.it.nrului cr\ili. Limitarea ifmanentelor s-a izbit de 0p0zi{ia totald si cinica a Germaniei. rlir(utul navelor comerciale sau convc$iunca 1or in nave de rezboi.ru pulea obline $i reduced. ai carei arhitecli au submi [At piramideie sociale desueie Revolufii nalionale ti sociale la ori. Un rudimentar Wilheln al lllea se debaraseazA de intelilcnlul Bismarck.0Di. calculul gre$it conduc la lupta pentru heUcnonie. in 1907. conferinla a reu$it sa ndopte trei convenlii pdvind rezolvarea patnici a disputeior. o coroani de fier pe care se agezau diamante]e avantajelor econonrice !i financiareA ibst inleies oare laplul cn prin acea$e derive incepe curss |no$i? Da. Societatea umani a r sat? Rispuns: EIIorm. Conferinla urma si examineze cum [.tor. procesul modernizirii $i in( \chirnha tolal viala oamen. drcpturile neutrilor. Totuqi. Fsle se(olul a\. 3. diplomatii nu sont as- Capitolul S Secolul XX DrcA vom cere drplomalului \a evalurle. cand Nholac J Iliea al Ru. rece $i fapdce. ca 9i ill colonjite indepitare. 4. Trun/rtia a avur co\turisoc ndicate. Ce canism a utilizat sistemui in acesr scop? Rfupuns: diplon mulrilaterali. religiile g ideotogiite nu au inraurit prea gestiune laicd. se i meserii noi. prudenlt 0i !rjA. 4. a complexului mi litaro-industrial. iata care ar fi bilanJul posibil.Sistemul fusese !0ndus de imperii care avusesore un dmp priceperea acomodirii tgciproce $i acceptasere modernizarea. oultali.. scu(e ti cu victime reduse_ 2. 5. Dar e un marilor ganditori. Noua editie a Conferjnlei are loc iot la llaga. diplomatului are caleva intrebdri: 1. Sfiinlr intlore5tc. scriitori $i alljtti.Pdttea a 1t|-a. caDlurarea naveLor. A fost pteoommanr ra: sau pacea? Rispuns: dupd rizboaiele de scarA nare ale lui leon. iei urn De la revoluiia agrari de acum 5-10 000 de ani nu s_a nui plat nimic asemdnitor. cu 44 de Nlirle. Cum au evoluar ct rile? Rdspuns: Au inflorit in divelsitatea $i stilurile lor. rnmine pAM la s p. Toate punctele de mai sus: sfar$itul multilateralismului. rdzboaiele sunt puline. Timp de patru luni se incearc! in zadat si se abordeze limitarcr cursei inarmarilor. ca 9i $erbja. persecutali. ParticipA ini- linl 26 de 1!ri $i dezbat timp de doui luni 9i jumitate o agendd al !trrei scop fusese formulat de contele Muraviev. Fr se urbani. Scleroz! $i trufie la varf.

Rusia.In I891 se fomeazh Uniunea pan-gennani. Era ln fond rca de a re\raura multilaletali\mJl politici 9i a diplomafilor care au praclicat reluati de doua ori in secolul uamator tema menlne. va reapdrea in viitor cu recurenta. malia pierde qansa isforici de a stiviii la Haga un curs d spre conflicte ma. dar reguiile diplomatice pre valeazi i or$ul este dat rru?elor englezului Kitchener' Fachoda a . care (dupa cederea lui Bismarck din 1890) devine o convenle io i892. in raooG cu Turcia.. cu conditia sA fre defensive $i se asigun rile in cazul in care erau agfesate. A doua regulA em neadmiterea incercrrii obtinerij De unilaterala de avantaje considerate de interes eeneral. iar impera. Acestjoc de se. vizibil tn li\rh ile ri \rrierflea corne !ulu. din 1 879. Kolonolialpolitik qi. Tot in ciuda dzboaielor ce le despt4isera cu p[lin timp inaifie. a$a cum vrea curentul dominant juridic in secolul urmeror. jignit[ de refuzul unui imprumut german. dar retine in dosare toate proDunerile care l. bilaterali sau de grup..uritate colecrivi neinstiautionalizat Dri puned lleribililrtea alianlelor !i \chrmbarea tor cateidoscopiie.In casitodile fericite. Jocul perpetuu ce angaja toa sorturjle diplomatice avea ca rezulrat descutaiarea tirilor cu agresive. Aqa se fomeazA in 1882 Tripla Alianttr. se oficializeazi in 1893 $i devine cunoscutd ca intelegerea (Antanta) franco {usi. Italia semneazA un acord cu Franla privind colaborarea in Mediterana. Englezii se mai striduiau sa atenueze diferendele cu Germania Ei coopereazn cu Gernania in evenimentele din Extremul Orient." Germania imbrdli$ase insi o politic! agresivi indrcptad ln toate directiile. Di?lomafie 329 $i altele. W€lrpolitik.i de de . vizibile $i sanclionale legat. constrnit pe obsesia rAs$mdrii Angliei de la supremajia mondiah ce o exercita. datoritd lui ei mai inapoiat sau din lectiile conflictului din extremul Ori inifierea conferiniei a fost un fapt remarcabil. sunt $gurciinletegi preocnperile mele. Prima alian!.global" al epocii. Baza ei corstd in inalra mrte aceeaji gre$eali Si e din nou pedepsit5 in rezboiul cu J A lreia reguii era libertatea de asociere. la sfadtul fiecirui Razboi Mondial. Paftea a I -a..i$i scriau inpnralii cand un z senmat cr un . anunli cd ntl afe nici un angajanent de a ataca Franla. fErd urlnd de rcpro$ . obiec !i\r suprem. Capitolele programului ei erau cunoscute sub numeTe Mittelerropa.lenrulur i.Iubite vere ..ii pAcii. Biilow spone: . Dar Anglia nu ieEeainci dir. Cele doui armate stau fali in fald cu o iminentE crocnire prescrisi de legile ililare. Italia se apropie de Austda datoritd supErdrii ce i-a produs-o Franla luand Tunisia. in limp ce intampinl dificulteli cu Franla in colonii]e africane.i. expedilia franceze pe Nilul superior cucere$te localitalea I'ichoda (Sudan). Renunlarea la multilateralism insemna distmserea acelui nism care a asigutat secolului al XIX-lea o relariv5 pace. incl membri a Triplei Alianle. dgidi $i durabili a fost cea dinlre Germania $i Austria' care au itat conflictul lor imediat dupa Congresul de la Berlin.trAdare". in timp ce regiunea era smulsd de englezi din nrina mahdistilor. cerea $i desfacerea lor continui. avaod ca nucleu dur blocul germano-austriac De cealalti parte. face o apropier€ de Franfa. Piesele se misctr. Chiar daca motivele Rusiei de a reuni conferinta Droveneau dificultatea ei de a se menline in cursa inarmArilor. Rusia incearcisi aclioneze pe cont propriu $i este sl lionati prin rnzboiul Crineei. ca tr in rranzairiile tinanciare in eficrrnn rr. care pe hngd expansiunea teritoriald mai apira Si teza nefasE a supeiorirr. prezenla ne nu:te a presei $i a socierilii civile.] nalerie de pacel Pentru (a nu arc i lii formale..tii germanilor asupra celorlaite popoare Cancelarii ca Biilow ai miniltd ca Tirpitz se lisau contagiali de acesie idei. solii nu se suptrrtr cand soliile valseaza uneod cu cale un strfin.. cate fbrme erau dorite. Dar cea mai importand inovalje a fost aceea a unei CurF judiciarc de arbirmj care si reglementeze relatjile stale. la care 6njea. consularea celorlalli $i respectarea opiniei valente.tii Rusiei $i Germaniei se viziteazi reciDroc. in special a mi$cirii pentru ce devenise vocale. Drung n. ircercare ce va fi culumraf $i de al f'xa insri sta el? Prima r€guli dinrr un set informal $i taclt recunoscut ela utarea consensului." ir te Stricarea jocului multilateral s-a prcdus in etape. in ce nal. Blocul ausrro german nu pare im presionat cind Italia. Jocurile nu sunl incheiale.tch Osten. iar in obiecrivete privind China istoriografia neglijeazi caracrerul . Acordurile ltaliei cu Franfa se dezvolta in 1891 $i In lq0l .splendida izolare".privind Tripolrlaniar.328 Jotui pe scena lumii petenlA a oamenilor multilateralismul. In 1898.In programul unnitoarei edilii a CoDfeinlei ar fi fost data problema rizboiului maritim. oferit fxri intarzi_ ere de Franla $i gralie reinnoirii tratatului celor ffei impirali. .cul acolo Un elemenr ce se mrnife\ra la Higa.

mai lllt verul de la Perersburg). I)ar Balcanii continua sn fial-b!. iar ulrimii de ru$i sj austrieci. avAnd inca 8 ln construclic. iar Aust ia suveranitatea asupra Bosniei. It i. darconferinla dc la lnndra le bareaza drumul. Asrfel ci. In anii uflnilori. se semneaza glo-rus. obdnand succese Si apropiindu-se de Consrarti- SUA iffegistreazd o victorie diplomaticd prin doc[ina deschise". ru$ii se pregdtesc sb o |lpijine. Este inceputul unei aliarle. Auslda adreseazi Sefbiei un ultimalum la 23 iunie I9l4 cu r(lilii inacceptabile. precum $i libetalea econoDrici a celorlall!1 Intelegerea rezisti subversiunii: in 1907. totu$i. Romania inre in rdzboi. grecii $i romanii i$i nrsolidcazi relaliiie cu aceasta. Serbja Si Grecia (1912). in limp ce serbii. incurajatd $i de urcarea pe tron a lui VII-lea.asate de tip roLl (dreadnought\ ti. Sarbii se orienteazA alunci spre Macedoni. Pnn. O a1ian16 militara se stabilc$te intre Bulgaria. la irceputul ]ui .r.od-e \e de\prinde din blocul balcdnic care anrerior hcse de partea Antantei. GermAnls lanseazn 4. unde Franla $i cermaria aontjnua liligiul marocan. dupi ce iau sfer$it c roase ale riscoalej boxerilor $i rescoalei burilor. pdn crearea statului albanez condus de uD pfncipe german. Ior arunci. primii r(l susliruli de francezi $i gemani. CuiHsarul este simbolul pliticii globale urmidt.i ru foir ioluiordre pa)nrc. ( Asasinarea arlriducelui Franz Ferdinand la Samjevo de citre lsriaci cu arme sfube$ti este scantela ce aprinde butoiul cu pulr. contrar 'li?tatului de la Berlin. precum $i pe cea de la Agadir. In China. RAscoaia macedonenilor $i alirnla lor cu Junii Turci duce la acceptarea de citre sultanul Abdul Hamid a Constitu. iar penrlLole cere a$itrajul inrernalional. In paraiel. siidAnd pe greci Si pe bulgari care tocmai i$i dispulau Salonlcul $i astfel izbucneste al doilea rizboi balcanic de distdbuire a Anglia face pa$i spre Rusia in 1902. care aceasri dal. Bulgaria isi declad lndependenla. -in care se cldu/a anribrildrr.||r pier. in 1908. procesul de baza ncllnlt.unoi'+re inJepe|Jenlr . Pacca de la Bucure$ri (1913) are ca temA a liplomaticd intre greci $i bulgari pentru portul Cavalla. care aleclan$eMe os6ll0tile cu Turcia. cu care scmnea. dar ultimete rintd$ile ale multjlateratismullri opresc criza b0lcanici. o lizarea unei conferinle neplicute pentru Frarfa (AlgesirS prin iare ..i Serbiei. in AII i. p|Lonatie X3l rlmas un simbol al riscurilor competiliei coloniale.tiei cu idei liberale. a de Sud. Panea a ltt a. Wilhelm al ardta adevimta lui fali vrand si consolideze pozitia r Transvaalul cu mineie sale de aur.ane. multilateralismul mai funcliona pentru cb puteri ropene se mullumisere sA oblini nu protectorate sau zone de influenla asupra cArora se puseseri de acord. Cu linia ferad spre Bagdad al lllea viziteazi pe srlran in 1898) deveniti in ochii opi blice engieze ameninlarea drumului spre Indii. Gennania prcfiti de nevoia pentru flota sa $i obline un acord cu Rusia. care sunt atacali pani $i de turci. Se fomeazi o atan6 a germanilor cu burii j poldva engleTilor !i LUrc \ur provoca rcesrora o mare rizboiul anglo bur.pfr_inired re\oher Inrro!. dupi tratativele de colaborare anglo-tianceze Fird si existe un tmutl lilateral. se erea anglo-rusi.ln. nopol. litor $i implacabil il constituia cursa inarmirilor. ce va fi nunitd Trlpl0 Infelegere sau Tripia Antanti.e ie. de cel de-al doilea Reich. Dar $hiul coalitiei intre Franla. Ang^lia $i Rusia. aceasta accepld unele clauze. Anglls uvea i 2 cui. iar in 1903 face \ rzire cu preredrnlele I ranter. ravnite ti de Rhodes.?. balanta se lirtii in defavoarea bulgarilor.a. francezi). conform dreia zonele nu puteau lua mAsud di toril sau exclusive fali de terli io mat€rie de acces in ponuri taxe (Doctrina Hayet Punctele de conflict cu Germania ramaneau Dentru Africa ti Odentul Mijlociu. acordul anglo-rus lnch tofiilor turce$ti cucerite. Sarbji aspira la Serbia Mare pand la Adriarica. feiau Adrianopolul. fiil in 1908 incepe criza balcanicn. !ia] la delimitarca zonelor in Alrica (Egiptul Ia engiezi. Ausr a declarli . iar apoi intr-o rapidi conragiune./:r in 1904 gere (Antanta cordiali).. La 28 iulie. dupi ce rurcii ies stAbiti din firexarea Tripolitaniei la Italia in 1911. Serbia se inarmeaza. Anglia \ada ca rncefcArile sale de a obrrne o acomodar( cu r mane sunt zadamice.330 -. dle cdrui simDarii erau diferite de ale mamei Victoria (inchrati spre nepotul de la Berlin. en izbeau de un alt comDetitor mai intransisent.ullJriUlflr marocan larca sulului.

accidenrului si calculului r declanfarea cataclismului provocat de om. in nopolului. destramA lntregul front de ristrit al Antantei Dar ln acelati fu balanti fo4ele sale proaspele ii decisive' SUA arunca eceeati diplomalie de dzboi . Puterca de anticipare a clicilor militare cdc au suprmar naDentul Si demersul diplomaric in acele zile a fosr nuli. rdzboiul a fosr o paginit ruiinoastr in istoria o nirii care l$i serbase la 1900. iir un an nai tarziu au fost urmate de Grecia Cu Alianli ala mari promi5iuni. scrie vreodata o carte despre .nlodilor'Turcieidin A'ia au tosl amanunlrt elaborute de iri Srie"-Picor tin Convenlia cu aceste doua nune in lql6r' Anglia Siria' rezerva Mesopotamia qi Bagdadul.in ajun de secol nou. inlre FmnH fi Ru'ia linalnle de rcvolulie)' oriu'na. plomalii.upuL. Dar germanii au fost oprili.a au umplut locul in Alianla Dupa l9l6' s a ca acu* coalilia se purea numi Qvadrupld resurinslaurat o anumita obosealr. iar Serbia era complet jediti i 'e relerla o pozilre Aceste preocupir. impresiomt a fost de rolul erorii. pre$edintele Kennedy a spus in crizei racheieior din Cuba (octombrie 1962) c. iar de cealalh Dane Ru Anglia.332 Jotui pe scena lunii Diplomaia a fost considerabild. inifir lraLn se irea Serbieir. extins la dimensiuni mondiale. privind punctele geografioe ce fac obiectul erpansiuniidin morrre 'lraregrce. divizii militare exista insi paritare.cestui r6zboi. B(lgia rhia cotonrir ri scrbir aproane dubtu. in unul Alirntei. precum g o fo4i ec august Gennania. Au mai existat schimburi o. Dugmanul era comun' oar Cei doi mari adversari in problema CoDstanli_ i"r..a o tinir. vuoo qi Bitlis $i o parte din Kurdistan' iar Italiei i de note s au rezervat porliuni din Anatolia. Nectar in pnvinra obiecrivelor. tehnice ti culturale. Kurdistm Si Mossul' Rusiai Trapezuni' irz"*. iar efectivele putefilor c erau mai bine echipate $i inshuire. iar Angtia in ajutorul Belgiei. O literlturA vasci a descds sl $i absurditatea . Anali$tii s-eu strdduit s6 cine l-a fuceput ti cine poand vina.ai avea de reparal desele neln!n' Eleseri din interiorul fiecarei laber€. peltru a se tfezi cu un de dovezi ale falimentului raliunii. Blocul puterilor avea circa 120 de milioaoe de locuitori. antrenand boli cur lioane de vrcrime. trena4d luni $i ani fu lii de relativ echiltbru. Sotdalii unor populagii im hipnotizate $i fiedule rnergeau cu pieprul gol $i baionera la feJa fiitra. Franra. incAlcand legile neutrafirelii.uu atf"rire. strducitele riri qtiinlifice. Dar Anglia avea mirile. n-ar vrea ca s. Cine va caqdga cursa cea lungd? treabi: alianlele trebuia consolidate. care i5r dadu\er:i adeziunea' si-au de pan€a Antan uDunlar neutralitatea )i ullerior.te mili Rusia a sdrit in ajutorul Serbiei.!eie .utar p" a'in """. ohciafa pentru "ota unor avaniaje in Asia Centrala Planurile engleze Si fmnceze fixat pentnr infrangerca Franlei.. Bulgaria SiTurc. fanauc in lupla penlru hegemon . eui-"t.i6 l9l5: ConstanlinopolLll va fi al Rusiei in schimbu! .lierelor nimicitoarc. a invadat Belgia $i burg.fpedeps mann0 lnrerF5e hlmence care lreceau prin dislrugerea totala micului. o parle din Arabia' Franla: Cilicia. Nici una dinlre piinile conflictului nu a preva.. Este cel mai mizerabil rezboi diII cate a avut EuroDa Rarboiul de l0 de ani. revenindu-fi din evenimentele l?pide. cine ce ler. Franta $i Anglia se aflau in stare de mania. rile Si posibilitilile de aprovizionare. Tripla Alianle suferise . de la Atlantic la Dardan€ ceput.. au luat o foaie hartie Si au calcular perspectivele unui rizboi de lunga anuntat de impotmolirea de pe Mama.?ul ce . Citind canea fnrrrjle Srst a Barbarei Tuchman. incercand s6 disruga resursele i mai inainre ca cele proprii se fie epuizare. inrere\ele puleau fi $risfacule mdr uror' drt€(liile Lle ej'pan'rune are Cernlaniei elaLl sple veit lr \prc nofd-esl iar ale Austriei sDre sud 5r \ud-e'r' unde tsulganei dominanH. pe$ dilr Armenia.Rachetele din Octombrie.. acum sunt aliali Expedilia englez[ peDtru nrgi o sfidare. dar un tebruarie $i decembrie).. Rusia 5i An8lia. o Inerodu de arralr/a carc geografic' incluzand resursele $i potenliaza imponanta-factoiului econonic pentru politica marilor puteri Dupi ce ia 1890 ami "1.. marea ofensivi germana este oprit6: milion de ioldali francezi $i germani $l-au pierdut viala in lupte Pe azi ln osuarul sinistru ce rezumd toatd tragedia rdzboiului troneaza o Academie de Pace Fraflco_Germana Revo]ulia varful dealului an' rus. in lqlb au lrecul greu 9i cu tei. $ee nesf6r$ite pe tot continentul. dar diPloma$a cnglez[ reu$este Daidanele este (Grey 5i Sazonovt prin promisiuni $i apoi .l'tii ale Iumii conlro eliJenlilea/d au drt narrere geopoliticii."n'oriit. datoritA blocadei 9i epuizerii echilibrul uzurii se menlinea l'a Veldun' in 1916 (lntre $elor. $i un lung rezboi de pozitie.e ra i E pia. Planurile ei contau pe tlII rnzboi fulger: 33 de zile era imD rirea t. Locul fie€tiei era luat de auromatismul convenliilor de asisler.t .use la iierderi: Romdnia si Llalra.

. incepind cu tat5.. geopolitica infloreSre in Germania.. In lumina celer alte )cuii.realisti".We may say rhat thus. Rispunsurile sunt neconcludente. in norembrie. libetare.. Wi se prezentase drepr .tii considerau cd rizboiul pulea fi oprir in spirilul $i metodele secolului XIX. unnatA de un co(egiu de tiri latino-amerjcane. o conferinti de Fre neutri. Rusia laristd noiembrie. Dupd moa(ea lui Josef. o dati cu acest rezboi. Pacea de la Brcst Litovsk s-a semnal in m ufr la oeputinli. in octomb. din hata poiilici arterioard dispA{userA lrei imperii. mul riz. Pacea de la Versailles este una dinfe cele mai cercerate Si con Uoversate actiuni diplomatice. porturi). intrucat in cursul pregatirilor $i desfA$uririi ei se cris- l lizeaze doua sliluri diplomatice.zboi (Thailanda) $i China. prenierul britar c David Lloyd disputi si inceapA tmhtive de pace. 0nunFnd incbeierea armistiliului. sarbilor de subjugul srain ti expulzarea turcitor din Europal ameninteii vaselor americane de cetre submarirele trnld fusese scufundati in 1916). cuvintele cheie erau denocralie. $j alialii lor epuizali ies dinjoc: Bulgaria (in septembne). came l0 an end all wars". idr Germania sugereazi. di gemonie (ioc de sume nuln) $i de iDfrangere lorali a inamicr toate aceslea.Mdtilateralismul reinvie de [(eani dar." El ir o lume ..-in primele dupa alegerile in SUA. lmperiul Austriac s-a desfbcut ca un Drozaic stricat. a invitar bel cA sunt face cunoscute condiliile de pace $i propune crearea unei liunilor. egalitate in drepturi. care se opozilia ltaliei. prin obiectivele Ceorge afirmA: . l. impunandu-le deri teritoriale drastice (intregui sistem colonial al Germaniei trccut sub tuteli jntemationaH) fi plata unor despdgubiri grele. Impeiul Otoman sfarsea la capitul unei lungi boli. ractic.Doctrina polilic. pand cand blocul germano-austriac publica o privind crearea unei Polonii libere sub prorectorat geman.. face demenuri la francezi $i englezi. cunoscand inclinaliile ooului imperat spre din conflict.. la Buftea. europenii inlelegeau ce acest obiectiv se realize^zi p n nimicirea tufuror resoturilor de putere qi influenli a celor ininii. germanii Tot in ma(ie. le care u numim islizi .in care toate natjunile vor evila si se dngajeze in ali. Nota A vede cerinle ca: reducerea teritoriului Germaniei. aducea doui inova{ii masive: crearea sistemului de securitate )lcctiva $i crearea unei institulii mondiale. Cu ea se deschid noi capitole peturu diplomalie. caie Ie vor rmpinge iD comperilI penrru p rcre in lirnbajul u. invingirorii afirmau $i exe$au puterea asupra celor in aprilie. ce nu intrasera inc5 in rdzboi. cu ochii pe Trieste 9i Datmalia.Rizboiui a t dus pentru libertatea de via!.In frunte cD emenceau.nul r. conlrasl cu pozitia europeaDi. E randul Ausrriei.rizboiul care pune capit tuluror rezboaielor" Cste o lozinca generali. capitularea fiind necondifonatd. in 19 t7 acesr rdzboi i9i' fali ade\. care in 1916. Turcia (in octombrie). Dar lodele cenrrale intraseri in defensivd. moment dat. ie$irile din rAzboi se fac rrcpiat./ar Si legrreral prin crearea Sucielalii t\aliunilor de la ceneva.ie )i in trnrl al Cermaniei.. Inclilurionali. se semneaza capirularea Romaniei al cnrei lentoriu era in majoritate ocupat de germanj.borul rece.boi mondial. Mai interesant pentru diplomali a fost capitolul reiire din connicr . nu pentru echilibre de purere. DacA diploma. geopolirica cunoatte o resureq rimp l $i duJ'a Ra. toate rizboaiele.candidat al pncii". englezul Mackinder susline ce srepanirea pdqi tinentale este vituH penrru atingerea hegemoniei (1919). \eparatc cu Cernunia.. adu$i la stadiui incapaciralii de a pregdri revan$a. [n ll noiembrie. La sfar$itul rizboiului. romenilor. SUA declari r.rrar5 Em pn.lodn t).. a lui /rlson este cunoscud fu cele 14 puncre aprobarc de Congrcsul llA ti care a fost un documenl pe care in reriroriilc austriece il . Dupi cdderea Bucurestiuiui in decembrie 1916. iar cel geman ir lbcl viclima propnrlor sale hirnerc )i e{alan. Czemin. vena lunri Pdrtea a lll'u. Wilson era categoaict . corespunzand h douE $coli de hazi ale relalillor intemationale. guvemul lui Asquith care l-a preredat pe orge r c\aminar po\ibilitated unei pac. a doctnner lutenr. slavilor. sordeaze posibilitetile unei pici separale cu Rusia.r/boi LJre :c ducea cu Lr fere precedent de la Napoleon incoace. dezme Austriei priD eliberarea italienilor. Dipkmalie 335 ralul Mahan ridici la rang suprem controlul mirilor ( miri. Cele doua $coli sunt metode diferire de a lcrmina. this laleful moming. dar j un rol importan! $i ir strategiile celoriake mari pureri_ Crilic o parte de cercetitodi $tiinlelor politice ca un simplu joc cu pioni colorati pe harra lumii.au de opnre a lui.

. cea a . Unii autori consideri ci incheierea Primului Rezboi Mondial a lisrl alarca Drobleme nerczolvale si a creat altele roi care an con- Diplomalia incearci si fie insrrumcnt al unei picj durabile cum aratA un alt autor britaric cunoscut. restaurarea Belgiei. Chestiunea flotei germane nu se putea cu iumitAli de misuri. s a opus. se nescuse o noui perioadn. Harold Nicolson. in 1915. Il doilea unjurist ce promova legalitatea intemalionali ti dreptu rilc popoarelor. care se indepifta asdel de si balantei. cu baioneta trr nusi.. Anglia. re au fost fixate la o sumn a cirei valoare astizi ar deDisi 300 de arde de dolari. Revolulia rusi prevdzuse in decretul de pace din 8 noiembrie 1917 desfiinlarea diplomaliei secrete ln termeni felmir . primul invocand asiguririle secrete primite de la Ru sia. ci caracterul deschis al procesului de negocierc (openb ed ar. libertatea merilor. dezamarea generali.tarilor mici).open cownanrs of peace oPenly arriled flf'). dupe care nu vor mai fi inlelegeri private de nici o na$rA. Cu toati simpatia pentru pozilia lui Wilson in malerie de misuri drastice Germania. Cu toate ci negocierile au continuat si fie atat inchise. inclusiv a colegjlor pre- !i injos ca si previni intruziunea tuturor ex- Numero$i anali$ti $i istorici vid in atirudinea puterilor rioase fatn de cele infrante semintele celui de al Doilea Mondial. omul de incredere al lui Wilson. dintele sn propuni lost publicate. primul dintre cele 14 puncte wilsoniene. Wilson anunfa pentru viitor inlelegeri deschise de pace la care se ajunge in mod deschis (. Este 5i poziiia la Viena Panea a I 'a.DiplomaFa secretd este desfiinlati de gnve .I opinia publicd.. jdealiste sau legalisti. pErtarea barierelor vamale..nutui o tampon. De fapt. In 1921. Diferenja intre $coala realisle $i cea a lui Wilson. lde Este inferesant cA uldma iniliativE din cele 14 puncte a fost satn de diplomaiia brilanica lnlr-un mod abil. In special doud capitole ale sanclirnilor aplicate niei au nutrit in aceasti tarE curcntul revizionist $i o stare mullumire a populaliei. crey colonelului House. Peste 100 de documente avand Rusia coserrmafard.Din aceasti platforma ce proclama principiul autodeteminirii popoarelor rezulti $i o pozilje inleleg5toard de Gelmania: nu-i negim meritele in activitetile pa$nice sau nu vrem si-i negAm inlelesele legitime. au fali de Franfa invinsd.i de cermania era privita glezi cu lnfelegere. Puterea ei maritimi trebuia redusa la insi tall dc rn enLjr france/. se simlea ii in alte delegalii. El ironizeazi faptul cX la Conl'erinla .. separat! de Gemania prin trupe stationare aliate. I icdintelui din delegalia americantr'. atitudinea francezi fa!. a cdrui erc Anglia aflara in E/boi o caula pe roale caile: .tite doar de doud luni. rezolvarea impaftiald a loniale. evacuarea leritoriului rus $i Liga unilor. ce poate fi ineficient sub ochiul $i cu comentanul presei la fiecare pas al siu. sumi ce nu ar fi putut fi pldtiti palri la sfaniq colului PreTenl la Conlerinri. Primele $ase puncte plomalia d€schisd. vrem doar sA accepte de egalilate intre popoarele lumii.diplomaliei televizate". ocuparea important al germanilor fu lume $i rizbunarea. Franfa si Italia privind reritoriilor revendicate de Ro rnania $i al doilea bazandu se pe principiul wilsonian al autodeter_ min:fii. se plimba in sus pe4i1or. care i$i exprima intentja fermi de a duce toate tratativele ir mod cu desivfu$ire sincer in fala lnrregului popor. economr\tul lohn Vaynard Key pnblicar Tratdttll asupra Consecinlelor Etuiantice ale 1919.. cat $i deschise. de a cre. ln timp ce un soldat de gardd.N ar vrex ci ar fi necesari o Ligi a naliunilor care i angajeze sd se impotriveasci oricirei puteri care ar rupe un Ideea era noui 9i pentru Anglia. aducand-o la punctul alinierii ei chemarea fasci$tilor. procedand imediat la publicarea completa a hatatelor secrcte" (pe care le denunla cu flcest prilej). producand mari reacfii in cercurile politice occidenti il. prevenind asupra unor masuri excesive Si nerealizabile. Desper. manevra€ de ea atat de bine. Diplanalie 33'/ comenteazi pe larg na$terea diplomatiei d€schisc. declan$and o revolti a. numi€ $i libe rnld. care promiteau renagterea. Ceea ce a nemnllumit pe un practician $i teoretician al negocierilor cir Nicolson nu a fost caracterul deschis al fatatelor manilestat pnn tlansparenla rezultalelor.wilson s-a inchis ln biroul siu impreuna cu Lloyd Ge_ orge $i Clemcncear.. rn regiunea R. Nicolson norcazi diferenla de stil dintre reprezentanlii romani Brftianu $i 'l'ake Ionescu. primul un participart lajocul de putere (a produs emolii Lr Cofferinla de la versailles. diplomalilor Si plenipoterllialilor.336 $tiau $i laranii de orice nationalitate. imPreunl cu America. Decretul sovietic al picii ti Cele 14 puncE rAspundeau unui deziderat popular izvorat din experienla durd a rdzboiului.

' . Textele privlnd agresiunea elau ambigue..$':::. . incat intervalul di re el9 Du este decat un i doua capitole ale uruia $i aceluja5i corflict.eru .i1..*itii::x. Era condusd de un Consiliu noue melnbri.".Iffiffii. Japonia).:ff'. )ln'o '" ii.:. Italia.li:: .. dupa l*l_t:l. Chesliunea rizboiului Si pdcii nu era rezolvatd.rr"o"itt" "tonuri lq2s Franla Belsia si ce'mania isi i"^"1"i. eio er a ro.T'l: fi i.$.i.:1rc i".:'i"'-il. multilateralismul reinvie.l.iJJ] celur de-ar uorrs" . Cooperarea internxliolrala incurajati de ea: se creeazi Organizalia Internalionali a Mu i. peste doud decenii.:.l1 ru""*" f!ea cr luner ltmiti rne!rtaDrr lllil1* . model peDtru viitomt Consiiiu de Securi al ONU A\ea si un brou penuu lu.. Mr Britanic.1. semnli panS in aiuntrl . dinire care cjnci permanenli (SUA.ii:Tll'x'""1iiii n...ffi semJr ce\r\i ri i:1*ff:: . il:T:.rr diptomalia nulril: rala inflorcste sub acoperig propriu."-*''|con{'|ru!iar :.. :i"+:. se sprijini pe o insritu proclanrd tiria legii: Ubi societas.1ljil"x.:::.]ii'JJ" l.:'""""i:'.H.$T.l t-.'.l. .r..T'ffi[..: "t:.Tbor? Er a Inceout truos printr-un accident politic petrecut in SUA..1lJi:ili:'il..l rudnrc in a pjoduce deilaratri 5i pd.:Xl :'p'a:rur q p'in cate prm rc se su lilLl'X"X.3". .:il.""f :'ff ". .id...il'li. I. o Adunare cencrah se intrunea anual cLr care ::ll:i::'Jf sperunra . Lrn (irmar dq murual apreci. ..l""'. crel mai penlru preinlampjnatea unui nou t6.':l:ll Lermaniei din lq)t iuccr intr-adevir.il:fl. Statele D*'.nnc. A retorica.dti. jl"[i.:. in schimb. Pre$edintele Wilson.t338 Jocun pe scena luDlii 139 dus la izbucnirea. doar la c'ile p'snrce uer' "P''' cuise ""tu:"'*n : il"i-i.:.::l::Tri:t*li). niciodati in istoria ei scuflA.ru:..ll ?:''li:: ^.'i. precum $i Birourile de cooperare intelectuald ( UNESCO din sisremut ONU) $i uDul de sinitare (pionier OMS ul viitor). - Briand-Kelop..j :...T H#l?..:.r"" ld rrvbor cr insrrumenr "i1.ii''i".' T'l.ilf ' n 'ii#'t s' 'orosi'Ie . .fl.T: . Rizboiul nu era inrerzis. L.l'rsrv cele aqle\oarc' ol."i'{.l'" a*J"l Lrgrr' iir dacir con'iliul .-"i t.:jin *t: .Till.1"i 1.l I' i)l l'i\"11.d re.."'ii. .i rr 'n ". taurear al premiutui Nobel in rnoare neconsolat Si cu ne ii zdruncinali in 1924. conflictelor ff [fi:: .i.-.in actiune militara colectivi sau sa garanlii ferme celor \i..c.il ..iliii':l:. li. . Nu a runLtionat Jecrr \istemul vag.fu tri*ll'' Lu'ilil'HTii ff iTffi il"""::T.i.:llillJ:".""1 Lrga':] locLr "l-'l-llll'1".l te..:: de le$tr! u'rr !r . a cehi de_ai Mondial. lovit de incapacjtate.n:in:ul. ji': "'l*i .lr$ il":Jf::"x\fi "" i.r^ r^ I complet si ineficienl al sancliunilor economice.rrno cilun .i"ijiii.ra in..:lmlt. t' ". Liga nu rnar este unlvelsala $i intregul sistem a1 securititii co un mecanism cvasi-regional.t"':'^ll. F(c meritul lui Tltulcscu de a stou^ . delegali penrru fiecare star mcmbru.i'l. air..m' ii r*nre' I' al polrrrcii nalionJle si ca . ta ralboi cu iarile se produc disputele' aproape nu e)(ista Cand 1'.""i"'""'*'i":: :'. Ca organizare. *nr". Franla.':'ll).u"li.li".16 iiJTT'r:::""'"'1XiT:i"fu :i:#itr]n. Irga nu a reufr s depseasci pe un agresor p..l[":.:]ril'l:i::1fl. in orice caz. . re inrr.".J""1'.r oiilor cotonirlor contircate de la invin$i.*rno **l***[t"ffi ** de a elabora doci :'i: ii*T[i:. unde parti publican a dererminar respingerca in Congres a aderirii Lig6.ilt 11il.. Cum a tunclionat in aceasti pauzd Liga Nafunilor.i".f jl[::"f]J"H'cJ.*eui*'a nu "u '"'*ez' vr nropune ce pasr "a l1lilll.":'.

Aceastd politicd de capitulare a intrat istorie drept . Cum se putea ca o Europd inlreagd s. dar. Franla (Paiisul cade in 1940). rizboiului rle durate (instaurat dupa primul an de avant) Confom tehnicilor sale. ai adaPostului din pivnird sau din ai bombardarnentelor de metrou.arin l8?l. in timp ce peninsulele Italici $i Iberice aveau stale totalitare idr5lite cu ea. Manciuria e de Japonia. Polonia. Olanda. DacE anii 20 fuseserd numili . Mai mult. Cermanra in sfera sa Austria. Dar Conferin{a Navald din 1927 e m tal. asi ei estimeazi Dotentialul economic. Danemarca. 1938: Hitler ocup! A Se semneazt Acordul de la Miinchen. acorduri nu au du\ Ia ni solutie. creioane colorate $i har1ie. ai exodului. dar dobandise o caracteristici noue care in cel mai mare g. panA neDutincioasA la crearca celei mai putemice mafjni miijtare de In 1936. R6zboiul civil lncepe ln Spania. vine la puter€ Hitler $i in acela$i an Germania se retrag€. rnembrtr a care cere ajutor. 1939: Star slovac proman. Hitler ocupi Re rizboi Gemaniei. Cu meroda ren6scutr a Blilzlriegului inglobe^za pana in I94 | . de acorduri.izei fi a rilor iuli fj nebenuite. . Cehoslovacia. anxietatea s'a transformat ln groa_ gura 26. care h tandul ei nu se desprindea de blema dezarmirii. sili. problema rii !i proiecrcle de Tralat. iar cuventul . l. in 1931. in filDl psihanaliric al lui Hirler exista pasiunea surp. Resursa umani de cafacter. In 1935. inrlegeri.rudite..li sA rcnurle la planul invaziei Marii Bri' tairii. Uime$te li de coordonare 9i actiune a celor ce-$i propuseserd sd nu admiti na$terea mililara a cermaniei. prieten al lui intre principiul egalittrfii lntre srare qi c6tu$ele vasalirEtii marile puted.daraesuar in lql4. b date cu primele bubuituri.. care produc pagube inac ceptabile gemanilor. germanii ar fi trebui s6 caqtige rtzboiul)' prdzii" practicati de acesrea era fo. care inghite un teritoriu mai mare decat al l6rii sale 1933. Diplomanrl are acase atlasul si hata. dansul $i pasiunile desc6 .deceniul hoholelor de ras" (rcaing twehties) pentru distracliile. Luxemburg. Intrarea URSS in Finlanda. Iralia perise$re Liga.ui De scena lutnii Parlea a llt"a DiPlondlie 341 ramdsese militar. Noflegia' Belgia. stocul resurselor energetice $i de hran6 Primul zid a apirut in rdzboiul ae rjan din 1940 numit BitAlia Angljei 3000 de avroane gerrnane sunl rnlrunldre de 540 de aparare enelezetli. in fine.ate dupl rizboi.razboi nu are Denlru cei tineri conolaiile celor carc I'au expeimentat. Astfet rehnica . nu numere doar divizii (drpe calculul lor sj dupA calitatea armatei.340 Jo. ceea ce a utmat a stat sub serlnul nelinittii si sDaimei. o adevdra$ orbire li ve$te pe englezii care intrelin ideea ca Hitler esre susceptibil de de disculie.. demografic $i psihologic. Dulce iellum ineryertis Hrtler dore$te o noue ordine europeana O Europd complet suce a funclroDUsa Reichului. dtunci. Mafea Britanie nu agrea mAsuri care sA o oblige la legat $i el de secudtate. 1937: Japonezii ocup6 I gul $i Nar*ingul. temporare $i de expertizi. Iugoslavi. $tie st facd bilanlul re surselo.Un naljonalism inspiraf de doctdna etnicA a fascismului stabilea peste tot repimuri l. ai raliilor alimentare. Alii 30 sunt anii cursului nefast.ol al logirlor.a Locarno se ft un oarccare prcgres. in timp ce multilaterah stagna. Ocuparea Cehoslovaciei.ositi. ie$ite din ou bnrsc cu avioane Stuka $i modele noi de tancud? Trebuie linut seama ce acest complot militar al lerilor Axei 'l'nDanile fonnatd din Germania Japonia. Italia invadeaza Abisinia.ad sfela diplomaliei. pactul Hitler-Molotov. Anglia fi Franla fi un si morhi.anestezi gocierea pa$nice n problemelor europene $i c6 poate nia. muzica. llalia fusse desrul de aflau \ub imp'esra unei alte cala(lrole care vrzibil. Asist6m la un tablou diplomatic agitat $i confuz. Sunt anii camuflajuiui. Bulgaria. Fi anda. Invazia loniei. universale O crizt economicd de propo4iile celei din 1929 inspfimanta populafa tot atat cat un bombardament Europa a reit anii 30 cu teana zilei de maine. Dar in 1940. spune Negusul. se izbe$te de un zid in Vest' in 1941 Ae un zid in Sud $i in 1942 de un zid in Est. Nodul nu putea fi dezlegat. peneverenld $i sacnficiu e hoti- .sindromul Mnnchen". al doctrinelor mitilanre )i at lanarismutui. Grecia. Hider devine stdpan absolut al cemaniei 9i anunld d relnrumarea. Devenise un se. plimbara Comisii Fegititoare. Conferinla pentru Dezarmare 9i apoi pbrdse$te Liga Nati 1934. GeDeralia care le'a lrtrit lncepe sa dispara. Diptomalia germanA era dati de un scop precis $i pestrase probabil prin $coala tui S mann cateva din tehnicile bismarkiene. cermania semna cu Arglia in 1935 un navdl Cu Polon'a re semna in tcib Un pdcr an korninrern.. Romanja.rrctaroni "e izbise lumea: marea criza economice fansmisA de SUA prin con_ taeiune ln anii 1929 $i 1930 cu consecinle grave.Alegeli.'l O scen! ridicold lmprumutatd din secolul trecutl gele Italiei devine lmprrarul Abisiniei.

i..i#H$-f ii sorriliJ. acorduri Aceatui polilica dc caprtulare a €ra gnF gefman' i. Anglia si Franla cle( dzboi Gelmamel.t'.'r..da . pJGten al. $*1ft i1$.ea i. dar dobandise o caracteristice a'l in-." .ci p:'l1.r diplomatic agitat $i confuz Uimeste propuseserd s5 nu admiE de sj ucliune a ielor ce_$i "oo. .' .'*"." ""t" i"i* ori""ilpi"r .*ff*trrl*r^"." b"'-aniei.idicole imprumuta!6^dinst:"l:lll"i*: ocupd I nir"i..dona.Alegeli.olut al cermaniei $i anunq dtcl r"inu-"t"u.na in 1936 un a m$cafilul Dsihanalitjc al lui Hitler exista pasiunea surpnzer 9r Europa inreagi si asiste ."r." "". on leritonu mai mare decal al larii 1933: vine la pukr. ja raodul ei nu se desprindea de se f: ffi*mffi$ffi iff'*.r'rrase probabil pnn $co. rr4a."ilnui ... .iii*l . _'' un tabto.. italia invadeazi Abisinia' membrd a uiutot. in fine.gaiulii lntri stare 5i caruiele vasalitadi impuse ieii.fftff." l"i"tam n -it*es**+*'. bl"*t* i"lt*f"vaciei Pactul Hirler-Molotov..".. ""*f. ifi.laane'lezreru lehnica mann circva din iehnicrle bismalkrene Astf.iti pu. *.'.".1't'"f "il'" ".l* Drizii" Dracticad de acestea era fo'osite ln timp ce--cl€zannarea un^ acord ilultilut".pet"tl Abisi.'i''"r* .it+. ..tognu. ln 1935.riidiil +i'fu". Hitler 5i in scelali an Germani":: f:lli^"-' D"r"'. C"rmania semna cn Anglia-in 1935 pact anti komjntern ln pron"vJ c" poroniu ..i.$*tr#fr:l'**itffi . Anii 30 sunt anii cursului nefasl ln IgJl sale' al fuo*L. d. .ei."i.ur" progt " Dur Cgnferinla Navaln dln Vanciuria e ocup tal..ta*e 192? e un egec un o"r.r" a problemelor europene. na"toiut "iu ltrr'u'paraselte Liga lgJ8: Hiller ocupe Aus ""JJNuntinerr. irii .lui Titu "u. L! 1936.o adevarad orbireli " I*relin rdeea ca Hiller e're \ucceprjbrl de ""qi". 'fm+i*''*".*t[.iid a""t" r.. ". ie semneaza Acordul de la Mi'inchen 1939: Slal slovac pro..'."..ii.jl ": lli] gocieiea pinic:r inlral. e.'. niili J"'r"" r^.i t"ratolt" cum se putea ca o nfieit*u*+nffi . HitlerocuPdB rni"p" in spania 1937: Japonezii iiu.i".sindrumul Miinchen Diplomalia lui srre5e. acorduri nu au dus la rT"t ir""i"r" oe iratat' ingetegeri.tepan ab.{..*-a"i*t"a"i.340 Jocuri pe sce a lulnii I\olrtt t tlt t l)llltttrulit' 341 nou5 care lt remisese militar.probierna deza Cimisii pregnitoare.in i" ait.lone drepl . temporare qi de expertzi.. spune Negusut..r'l+ f ill ..i .*" etua "f"tu diplomaliei Devenise un secol Plimbattr 4"i. Mai mult..el :ll:#t*...si.. si aPoi Ptulse$te Lisa Naliunilor" Noaulnu putea fi dezlegat t'a lntamo nu agrea mesun care sa o oblige la a car.rt" iogytlt.* ..."ii.ilitante $i al fanatismului ii-]i1". Intiarea URSS in Finlanda.Invazia ioniei." precrs ti p.ni. a.

Banca Mond. fiind un ireversibil.u\eranlLilii slalelor membre ri inlel"icerea ame'le necLul loldl al :ului in trebuile lor inteme. o trds urA ce va acompania toatA sirategia Iui Chul 1941.olmi si acdva cu mii de retrniLni pe rn $r /eri de mii de dinlomati. retele dc conlucrare. in l9[2. rnurl at unei inLer\en!ii publice $ia /ecide conracle ofrcirle )i neo . ONU a fost o platformi ce a funclionat continuu pentru a une iaolalU si\teflul inlernalional.342 Jocui De scena lujnri Partea a I 'a Di.ne u organizalie !echiului eu\emamentrla:l .i rizboi. acte recomandarc ce lasi la latitudinea statelor decizia si modalilalea de a le folosi sau aplica De lapt. Ca $i Liga' at cirei sfartir irist primit la inceput statcle invinse' dar recomanda ca model. cu sarcini minore de serviciuj funclionarea alianfelor. >liinE pcnlru munca. ONU este o familie de orgdnizalii tot s'rlLl proceduri propni ii funclionare aulonoma' qu\emamenLrle. Ea aparc. Din nou. Germanii pun pe Europei state noi pe baze etnjce precum Croa{ja $i Slovenia.. colxborare in loale dorneniile' intr-un climat de clestintlere qi reducere a tensiunilor provocate de Vi_ numeroase litigii $i corftuntiri s-a dezvoltat pe terenul ONU-olednd liecArui mlnislru de exlerne pnlejul zirrra de Selii ie. tfarate liciale. prse in mi$care de americani de a disrruge pericolul ii sfidarea fascisti. natismul s a izbit de nebdnuite idei intransigente. nu. care se va sfar$i prin infrangerea inilial gl selor rupe ale lui Rornmel.n. ce incepe in anul 1943 prin debarcarea in ftalia. este locul de confruntare a tuturor Punctelor {te vederc. Ciri ONU a lust si dm.lonalic 343 ratoare. nalura i$i va sp ne cuvanul. in 1978 nu o atin"ese 150 ri ln prez. Adunarea sa Generald. punend sabia cea talerul coaliliei anti-germane. o Americd nepregArid penrru rizboi inrrd d pi japonez de la Pearl Harbour in conflict. r drcprulur Inlemalion.nt are 190. Diplomalia Alianlei arlanlice esre angajard in lucrdri de pectiva. rea."t . rancuri qi anilerie. Diplomalia adeviralA i$i descoperi vocatia ei de termen lung. k crearea ei.ab si FMI penlrx probleme linanciare si inci pc aiatea pentru alte teme de rnLcres malor' incep:nd cu energrJ atomicii sl lemindnLl cu ploprielrtea Intelecru- 'i (ullura OIM E\te o reLer e. este comprsi din slate reduce apelul sau ln neguvemamentali ai vielii internali ieali. IAO penlru agriculrura OMM pcnrru meleorologre' USeR p. ce se distinge funclionarii lor. N ordine se termini ins6 mai inainte ca ea sA funclioneze. de. Organizalia Naljunilor Unire se na9re. conferjnle. In Sahara $i pe Volga. unde existi 9i alli actori resunJle si lace ia ONU (a lie lnbutarA unei renliclii de nelrecut: . Este un nou factor isnorat de mani.ld . manifestald in reuDiuDi. social. tutel5' administrativ Si iuriclic). plus cuno$tinlele specificc ale domeniului abor- .ncnlul u/rnelor de avi( vase de rizboi. prin tehnica cunoa$tere atenti a struclurilor si muncii de echipi. Faplul . ca rn roarc r boaiele. negocieri. politic special. nisipur zipada (ca $i jungla mai tarziu penrru SUA in Vietnam) avand itoarea proprietate de a lmpotmoli $i inghili tehnotogiiie mili in 1941. Ne vom intreba cc a adus pentru diplomalie Si ce a adus penrrx pace? A reprezenlar ll]al inlai o triLnnfali revenire la multilareralism in relatiile interna(ionale a c6ror inslitutie superioarb eru. infii ONU este decisi la Yaha in 1945 $i rot in aceta$i an Carra scrisd la San Francisco. Retragerea ce va incepe in 1943 nu se va opri decat h tin..defularc a tensiunilor sau de calmare a asperitalilor' Dezbaterle ie lrn iarc 'rci luni pe an \unl continuale in resrLl anului jntemalionale Toale de organislnele de expe4i sau conferinlele mari hnale sau programe cu caracter de se Gina cu rezolulii. venirea defecliunilor. Nimrc nu d pulut egala randa. ca $l Liga Nafunilor. la sfer$irul unui dzboj mondial. Diplomatia muitilaterali. inmullind pfin codificarea coniinu.tate. prezenre in roare Conferinlele de nivel inall.dlelor membre. UNES( 'ju O pcnrru educalre.a sr dreourrile slalelor.u meJitr. in deplina lrxJrlie a funclioneazd de la Pacea din westfalia iistem intemational ce lumea ( I 648). consolidarea terenului. incepe in sud marea bdtElie pentru Nordul Afrjcii (si lul Mediteranei). Este sindtomul persan care a r capacitatea cerAuior grece$ti risipjte $i certirete de a se uni in metdie. care subestimau democralia anglo-saxond plinA de dicfi qi opinii fragmentate. ONU nu a rreDta! alrroclamat localra qa univeruali Fri. iur. incorporand dinl nou viziunea unei lumi terite de flagelul rizboiului.ii o crtegorre larga de drplumarr crrc poPJrcr/ir tr 'nlrcline pnntr o reteaua de colaborare interguvernamentali. cu cele sapte co_ mitete specidlizate (politic..rl reguhle de comPonarnenl obligaliile . clepi$e$te orizonturile poliricii curenre. ONU avea 5l de membri. unde vor suferi o infreneere decisivd i dcordLrri. economic. ar:|i]ate\e germane se molesc la Stalingrad.

Ia care au concurat Stalin $i Mao. bodla a mult. care analizeazi cazul gi primejdia e confiamata cere llrpe. Neinfetegerjle poitbelice jintre SUA $ URSS.. organizeaza o blocadi navah $i se prcgate$te de riposta. (uperpulen. dar solulia este complet bilaterali.u Inlema||onali rcclamd rnlenenlia de urgent.e. t5 acum)._a produ\ lmgrc datd dupe crearea ONU. Deci t cazunre carc contlneau un conflict de interese intre sau Dentru cr cinci mari puleri erau erctuse automrl drn intenenlia Dojibila Clnsiliului d€ Securirare. Dc aici. Definilia reiinuti de cercetirori.rder. perfeclionat $i el. ca $i McA(hur si de a fi realizat un armistitiu ce s-a dovedit a fi durabil prin acordul de la Panmunjon. dupn expresia lui Churchill (1947\. defecdunea .doue: Vestul $i Estul Aparila gmprrilor militare NATO si Tratatul de la Varsovia scoate securitatea de sub seinnul multilateralitdtii si rezerva acesteia doar teme inofensive intre cele douh blocuri se produc cdze. ca [iind . ONU intervine prin Secretarul siu Generai. E un conflict in care chinezii comuni)ri au luprar cu lruptamericane. in ce il suni ONU a indeplinit cdri\facAtof mrsiuned oin ace\l puncr veoere.ima criz6 care poafta in germeni conf-nrntarea lor $i cel mai important rizboi de propo4ii este rAzboiul din Coreea (1950-1953).rizboi rece".inte. tn matene de securitale. nave $i a!. insdrudrlof Inari $i maj ale. P. in cinci dec€nii. ONU nu s_ ocupxr decil de confrclele mrnore care prco(upau mai putrn p cele dou. Natrunilor.i e{uirii sunt ins4i lesitura indispensabilA a starii de pace. muLind accenrul pe rctori(i. care pune in pencol se. ccea atrrs cnlrcarea ONt. Acea. Tehnica rachetelor ce purtau inclrciturile flucleare a devenit atat de avansad incat phsarea obiectelor pe orbitd a devenit posibili. simbolizar de impa4irea lumii in doue ra. dar.l.o finlana de cu. a Con\jliului de l||ror trlalerale. vi lrma a unei agresiuni sau siruali.. ea este opri6 de ONU. cursa se referea la armele noi de distrugere masivA.ei in r. altele potenliale).. dezbate. phsand pe solul ei rachete cu lncirceturi nucleari. in. purtat cu arme atomice.roane de la s membre.i ca $i imaginea remasd impotriva atacurilor SUA (unele reale. $i a uriaselor efective mobilizate sau mobilizabile.sovietic (ce boicota temporar lucrrrile Consiliului de Seqdtate. eficacitatea sistemului ONU. Oficial. Diplonalie 345 ritate (11 membri inilial. Astazi se considera cA de fapt cei din urmi voiau doar se testeze pdn acest rizboi vointa SUA de a lupta $i sA sernnaleze nemulfumi rea lor ce Germania de Vest fusese incoryoratd in NATO.344 Jacun pe vcM lunii Paftea a lll-a. . De atentia $i mijloacele acordate inilial prin PNUD ptoiectelor de \olure au \labjt cu vremea. Consiliul de Securitate este sesizat. ca protest pentru neadmiterea Chinei Populare). formeaza o fo4i inremalionali sub comandi proprie consfange pe cel vinovat se renunle sau sA se supunA. in afara armamentuhi convenlional. in special cele atomice $i in subsidiar cele biologice $i cbimice (ABC). ^ cat interactiunea. Carta nu este de vini: un coercnt sistem securilale coleclirA. a celor !echr.. Hru$ciov decide si sprijine Cuba ato(cuprinzbtoarc. de a li pololit /elul generalilor sai in frunle cu Treptat s-au construit aliante militare $i blocuri angajand peste 20 de !fui a ceror fronlie(a uecea prin Germania.e con. SUA consideri aceastA acliune ca o ameninlare inacceptab a.. colaborarea.coftina de fiet'. Esle merilul liderilor daatunci al lui Truman. fijnd expus in schimb la riscurile bjrocratizirii. projectele pa$nice normele ( . Competilia celor douA blocuri se desfd$ura in principal pe planul celei mai vaste $i costisitoare curse a lnarmerilor ce a existat vreodati. Inlreaga omenirc a triit ameninlarea ca . care ar fi putut declan$a al treiiea rizboi mondial.r pccld! al r irkeaga Europe. acuzrrea ONU Je incapacirare pa 9r ralizie de c6tre opinia publici_ Prepastia dinrre cele doud sq)erpureri a cnpAtat repede dimcnsi_.re acerbe. Esre Lrn diplonlat rcLttjr de programul Incarrat .' oe. iar cursa s_a extins $i in cucerirea spaliului cosmic.rnenrrlul cnlecriv erleisiorici !$iur. siqJ[ra daln cand o aclune colectivi este declan$ati printr_o decizie tuat5 din cauza absgllei reprezentantului . mull mdi (lar >i mai preci\ dccir cet de lc Li. separate prin . peste ur deceniu. imptulind_o.eea competirii mitit. A doua oar[. Numai acesr mecaDrsm presupunea lipsa unei obieclii (vero) dir partea carur membrn permanenr al consiiiului de securilate. sub semnul cireia se formeaz[ o expedilie militarA organizati de SUA. dar formal superputerile ili pesteazi distantele. unde Nordul comunist incercase si unifice peninsula pdn invadarea Sudului. A doua intrebare prive$te contribulia Ia menlinerea pecii. a tost ehboral h rezumar: rLarul care. transformarea tor din aliari in jnamici potenljali au nDdifi cat 9i eficienta sistemului elaborat de ej. sub forma unei inlelegeri Kennedy-Hru$ciov. in consecinti. unea unui . cc (uprinde evenimenle protocolare conrac st mass-media.

dar p. infonnale $i confi-' denliale. c) $i d) nu insemnau absenla deuunFdi publjce $i razboiului propagardistic. cdEtoriile personale nu erau libere. rizboiul pildl. Aici. Menlinerea balanlei drept inimi a acordului major de evitare cu once pre! a r67-boiului nuclear presuplnea. aparate de politici extemA. dar pe alte cei acorda spnjin (io special arme qi bani).pace" sau cuvannl . Sediul principnl era Comiletul de armare de la Geneva ai celor I0. dar $i pe$oane sub diferi egide qtiinlifice. evitarea surprizelor. Int@aga reJea a ONU era deschisi in continuare tuturor. inulnirile mi$carii Puswash. $i anumite reguli in materie de crize ti conflicte. expertji nu erau ocupa. contrib lia ficcircia ca ele sd se iveasci in zona celuilalt. Cand se recurgea totu$i la lb4i. simbolic. cealalte pa{e nu intervenea deschis. rigiditatea circulau indivizi. cum se numea echilibrul nuclear. apoi 18. Aici intri revoltele inibu{iite de Uniunea Sovieticd in lagirul socialist ti intervenliile militarc ale SUA in Anerica Intini.ti sau penlru a dobnndj poziJii speciale in lrmea a treia. O examinare mai atentd a Rdzboiului rece ne indepdteazi de imaginea crispatA relinuti de litetaturi. SUA avand mai multe focoase rucleare Si dar dupe cum senmalau teoreticienii strategiei nici una dintre nu avea certitudinea ci o lovituri nucleari ar desfiinta caDaci de riposti nucleari a celeilalre. depa(amenlale. b) Urma o intelegere taciti a dreptului flecireia de a reglementa corfiictele in interiorul sferej sale. se lacea pnn te4i (Angola). lovitd ar fi pdstrat capacitatea de a rispunde $i provoca daune j ceptabile. Esre existenta balante a teroni. atestabil..ri si degenereze intr-o distrugere sivd. putand ameninlainsi$i supravieluirea ei pe glob. puri de strategie. in contacte personalc. cu rol ie lunari dc preredinli $i cu rodle tpa-. modelarc.ti arat cu analiza discursurilor in care se strecurau propuned nuantate neinlelese de public.libeltate" puteau fi subversive. ceea ce nu excludea dorinla ii. rapoarte). Existau $i alte canale. Toate conditiile pireau intnnite pentru conflictul nuclear rare in blocuri opuse. cooperarea era stanjenita. al dzboi mondial nu a avutlocAcest fapt istoric a presupus un acord de nerecurgere la nucleare.tiilor era maximi.346 Jocuri De scena lunii Panea a III-a. propaganda era zgomotoasi $i absolute ti. ce se bucura de atenlia $i cooperarea de griji a puterilor nucleare. sau in cazurile b) fi c) aducerea problemei la ONU. congresele $tiinifice. Aparlinea de ONU (sediu. E adevErat ci in acela$i rimp. in pri rand. c) Un alt capitol privea o arie lllrgA de competilie permisi pentru a ca$dga influen. cu mesuri spcciale desigur penlru tehnologiile de importanli sirategici. ce cuprindeau pAnA $i calculatoare. prospectivd. prcemptivi.Chja( daci ele nu au fost explicirc. antene fine se intirdeau prin ei pani la ceie mai intime resor luri ale deciziilor capitale. $i totusi.. dul nu a fost scris.Cu alte cuvinte. in afara regulilor de comportament (predictibilitatea jucilorilor.Diplonalie 34'l Rizboiul rece $i cursa nucle. avansat de toricii acest€i perioade scot in evidenla feptat un factor esenlial cdre diplomalii I au intuit chiar in acea vrcme.in aceasta rlu e mai pulin reconstituibil. Ne apropiem plifi opusei.. apoi ldrgit treptal pAnd F 40 de state. miza excesivi pe fo4a. care avea exjstenli hibride. Dar rnecanismul balanlei funcliona cu sensibililatea unui seismograf fin. Acesta nu strict numeric. vizitele $ chiar echipe mixte de cercetdtori. pot fi reconstitniie din fekrl in care acesle cdze au fost tmtate: a) Prinu categorie era evitarea conlruntAni majore intre cele doui superyuteri Si elininarea subiectelor carc ar fi pulut o genera. ci doar de a le invoca in momenle critice. Aceeati conini avea deschideri $i mai mai in pdvinla come4ului. de . cu ochiuri mari prin care la care lucrau nu numai diploDuli. unde se sf:irSea prin rezolulii fire uflnnri pmctice (invazia Ungariei sau Cehoslovaciei). cal cu asigu(arca pli4ii opuse. informalie 5i oficialiteli. intraffigenfa ideologici. secretariat. dar era crear $i se afla sub co amedc]nu-so!ieric. masivi). stocurile cle arme. pan5 h un punct. oricet de nare ar: avantajui primei loviluri (prin surprizA. d) Atunci cand una din cele doud superpuicri se angaja direct in menlinerea unui regim (Viernam. pregetire. iD privinla bunelor intenlii a pistrdrii de ciire ei a batanlei In acelaqi timp observau cele mai mici sennc ale intenliilor pA4iir pozililor Si incompatibilitatea obiectivelor.!I Si egdliralii lanlor drn Joua alianle Si din grupul nealiniat. supravegherca popula. Afganistan). in carc separarea celor douA sisteme era etanli. termend .Situaliile dc la punclele b). cu tbrme grote$ti in lag&ul estic. dupA cum erai intr un iagdr sau altul. timp de 40 de ani car a durat Rizboiul rece. rentele liben. opozafltilor celeilalte super?uteri. servicii secrere. Balanla terorii era de fapr o balanti de securjtate rec procb ce trebuia intrelinuti cu o maximi acuratete !i grijt contin aspru. sinceritatea 9i increderea). iar conina de fier ardta ca o cima$d de zale.

pro\ine din lermenul de bipolarira|f. jucend $i cartea globalitrgii pJ cea regio_ nale. Ambele au ezitat inlre cadrui regional Si cel global. ra_ i ile . . Dx. dup! concilierea istoricd De Gaulie-Adenauet.rizada Natiunilor Unite. 9i te( colonial ca la sfaritul rdzboiului impe. sr in lesiclatie de (arre UE esre cu totul renarcabil. b. In timpul RAzboiului rece. Bipolari. drcpt caracteristici a epocii Rezboiului rece. iar prin Mercosu{ America Latintr ofed un caz de inteqrde avansati). Mai larg decat gupul nealinialilor (circ.-\leutralismll a fost calea alei de majoritatea fdrilor lumii (America Ladn6. Asia qi Afiica). rupand legetudle cu metropola. dar se modrlica consrdelabrl in regionahsm...Si con\Lrme energia fi influ_ Atat nealinjalii. Este posjbil ca invazia Afsanjstanului si f.au a unur rranster rile. muhilateraljsmul se afirna in afara \aliunitor Uniri in iorme muit rui avansate. inca minal. ca $i tentativa ei de a exercita functiuni clasice ale crarelor. car 9i tirile in curs de dezvormre au rnur cu regulafirare Inari conJennle menrle \a te coordone. insemna cd avanslrl tehnic pemirea crearea unui scut fali de ame- .rce ca decoton. cetmania a preferal sa devine o putere regionala. ca slalp de bazd al uniunii Europene. Di1k Mlie 349 urmitoare. enla in proiecrul pur revendicativ al noii ordini €conomic€ mondiale.niic de 40 de ani. Tactica lor in negocieri a fost neproductivi.rngurul rezutrat riind so nore declaralii ti principii invocard echitatea $i drepturile. Rolul neahnralilor scadea in rnomenrele in care se oroducea Jesrinderea intre blocuri ri progresa conrrotui inarmirrilo. Nu este atat o cedare sau linitare. care au s6dt etapele dezvoltini.ie . d( aliante Si.lab dez\olLate au facur gre)eala \a.lea nu exi decat in domeniul puterii militare propriu-zise sau al celo. nici un proiect rmponanl de Je/volrdre nu a io\t oblinu:.istenle tinan(iiur.au creat-o. prin lra.ecolul XX deslalura procr. Inie/ul \chrmbalilor Jdrea In noua pozilie americani fati de echilibrul lero i. care nu suferd atingere in ONU. cn cererea uner . lrl sp€cial cea econoriici (Marea Neagri este un exemplu pentru colaborarea economictr. care.rrea. cermania $i Japonia. Marele lor parlamenl internalional $i sprijinitor a fost Orga. pul lirilor in curs de dezvoltare (pesre t2O). oro_ cc\c ino\d!i\e ca regronalirmul ri crca noi centre de cirilrlalre materiale. In afara ONU. al funclionfuii balantei. cradul inalt de inreqrare mani fesrar ir) Inoneda comuna {eLro. Dar lumea politicl economica era cel purin tripohre. Japonia a rAmas pe duchie de cutit.e ooziiia si cere_ in timp ce balanla absorbea toati atentia $i resursete superpute rilor. DiferenJa regionalismului fafi de abordarea globah constr ln chestiunea cheie a suveraniEfii. care a avut prerenlii excesive. ONU a reu$it sA calalizete rAzboaiele de elibe- O alti eroare care impiedici analiza Rdzboiului rece.Rbzboi l srelelor. regiooalismul avea $i un succes pelitic ir procesul de destindere de ia llelsinki.l. 40 de 16ri) eralru.slerul ei pa4ial de cAfie Fri in favoarea comunitilii pe care Si.emnalul aceslei incordan. troile economii emergente ale Asiei.. tendinJi rnanifestatA ln aproape o sut:i de gruperi de state care intensifica colaboraxea. principalele liri invinse ln cel de al Doilea Rizboi Mondial. inacceDtabile Denlnr tirile Jez\ollare.iile coloniale sA se deschida oricArui ca prezenli comerciala. astfel de imaginea unui rdzboi rece mult mai bine resizat in decit purea crede oprnia pubtica a wemii si chrir een. . {ehnologic drepl compensaiie peniru exploatarea bogiliilor lor in trccut. inrr-un pas giga.ar in 1981-1983 un mini dzboi rccq dupa un proces d€ deslindere lenri a unui intreg deceniu. unde a incurajatgrupiri ca ASEAN $i unde a inspirat $i ajutat pe tinerii dragoni.I 348 Jo(uri pe scena lumii Patxea aIII-a. ca apirarca tr politiLa e\temr. Prin regionalism. f6re sh_i rnai numere pe euopenii din grupul Dealinialilor. se lndndea pe cele rrei conrlnente care iormau lumee a Eeia. Cel mai imponaft proces al secolului XX a fost dec( care desftcea tot ceea ce construise colonialismul seaolului XD(.. cat apiicar-ea unui tip de suvera_ nitare exercitati in comun (rral€r). iti rec4tigau pozilia de puteri economice. de cliseele wemii. 1950. Se consideri cd anii republi cani ai lui Reagan ti cei de declin ai lui Breirev au cr. economicb sau politice $i imperialismul sA fie desfiintat. mai ales. . invocarea dreptulii intemalional 9i presiuni insistente.Prin d€clarafii solemne.e isro. c il_"^"I !9]t o mitcare organizag a nealinialilor la Bandung. Acela'i calendar impresionant de colonizare a fost reluat ln sens invers $i peste 100 de firi s-au nascut.

opunanduli-se prin fo4n $i declan$and un oribil rnzboi balcanic Extremistilor sarbi li se opurcau extremi$tii albanezi. Diplutnulie 351 ziunea.ilor puteri. Dezamigirea nu a incetat sd apari. ezi_ tallt $i eronat. mijloacele de rezolvare $i prevenire a conflictelor sa se afle intr-o asemenea stare precari de subdczvoltare .fi renunlar la zigezuirea pdn fortA a c6ii irezistibile ipre indei penclenla.ior ii acceptasefi de facto di!i_ Noua eri-a fosl primiti cu o mare sarisfactje cu o jmensa spe$i ran{d. folosea limbaiul fi metodele unei alte lumi.cureliri etnice". care se strangi la un loc pe albanezii din alte rcpublici. etnice. cu cei 70 de milioane de locuitori. concomitent cu de LberaliTare ale lui Corbaciov dupa to85 cu fr Uniunii Sovietice. lx finele deceniuiui Ultimul dec€niu. a organismelor g]obale Si regionale. Diplomalia intemalionalb.gO.SfarSitul istoriei". Prcsiunile nalionaliste relnvie peste toi. ONU avea experienF doar in menlinerea pdcji. separarea Cehiei de Slovacia prin buni intelegere. Revolulia ronand din 1989 a ficur exceplie.itoriale si culturale. la orizont se intrevedca rein\. in tratatul NATO nu figura nici un prelext dlr acli une.. !i .la recurgerea de misuri punitive (ca bombardarea Serbiei) $i la interventii mililare in loate combinaliile posibile: SUA. firi a aminti de o opinie publici ce a trecut repede de ia extaz la agonie.i imbrdF_ $eaza democralia firA zguduiri prea maJi. NATO. lucrulle au ctecurs re: lativ pa$nic. cu rezerve procedurale complicate: observarea f.. s-a lrccut. Noua curse tehnologica a depA$it lile economiei sovietice.lul $i miteniul in anut 20n0 | inia de\p. sand anii'90 unei pedoade total diferite de profilul siu. Razboi care a $lers delimitarea clare intre razboi intem . istodce. ata cum scria Fukuyama. o dati cu inliturarea capacului greu prin care regimuile lotalirare ri_ nuseri sub conrrol atat ameninFrile pentru socialism cit qi pe ceie ernlce sau rdenhtare nntarea nucleare.i intema-tional a incilzit ia ro$u vechile pasiuni identitarc cu tensi[nile 1or religioase. care anre.ara in continub instabilitate. ducand 1a silbatice. $$inlifica $i a cunoa$terii atlati la zenit. . Desfacera de imperii a fost legati intotdeauna de d boaie. admali de visul unei Albanii nrari.ri recurs la arme a unui almisliliu la cererea pi4ilor. iar din sfera alte 7 state.ar omului prevezute la Helsinki creased uD curen! de eliberare a {drilor din sistemul sovieric. De data acest. apartin mai degrabi $i consriruind puntea spre sec. Ca g alte secole. Din URSS se desprind l{fstate. Maj mulr decat atat: Cermania risdriteani nu numai ci se retrage dfu . Se inclreie ia sfar$itul anilor . Pe tangi rutinea Europei de a avca pe solul ei primul riz boi dupe aparilia zorjlor insorite de pace. aflara in pierderJ de suflu. au reprezentalo luptele din Bosnia $i apoi conflictul dir Koso!o. un lacloJ importanr a] politjcii intemalonale. Esre merirul lui Gorbaciov $i al Scolii sale diplomatice de a.lagtuul soci. Europa $i ONU. Iugoslavia. fiapa acum insuficienta pregatire a iltregului sislem internalionai. in aval sau in amonte. Intrucet pdncipala sursi de ameninlarc in cursul RAzboi. . In Africa s-au produs cele mai mari masacre intre populalii care pand atunci convieluisera palnic: este cazul luptelor in- . lent. Nu loaae fedemliile construite pe ideologie s-au dezmembrat painic.etetalre l. reprezentad de mediatorii britanici. dupi qapte decenli de exisrenla $i de copte$i. care consriruise o scufti reactie initiali. occidentala.nrloare o procu-a un e\enimenr destrdmarea URSS.In Macedonia.I 350 Jocuri pe scena lunii Patrea a IIt a.. cennania devine.rin caraclenrl sau vjolenr.lui rece itsese indcpidari. a fost in mod paradoxal cea care s-a dovedit incapabili sd acccpte imperativul schimbirilor. confruntarea cu minoritatea albanezilor a menlirut .i eze_prin sisteme de alerti 9i deteclie cievine suspecr ca se sa clea prima lovitura. secolul XX se termini lnte cle termenul calendaristic.tvarea^de carifea a unei federatii. cu alt tip de problemeDin exasperare fali de inelicacitatea diplomaliei. toare prezenld in rreburile lumii. te. care thc se demult disiunctia din blocul rasAritean. Se incheie Razboiul rece care dul rase pahu decenii. a leriior mari $i mijlocii de a face fali noilor conflicte. Mecanismul echilibrului nuclear funcfiona ipoteza ca nu existi un asemenea scut cd crne tnceatca sa_l ( .i inadecvare? Acest deceniu al suferinlelor inulile a ariiar cE riul este mult mai general. ca o garaDtie a pAcii pe continenr. sub priviriie suspi_ croase ale ma.ierea picii impreuna cu instaurarea democraliei ti adoptarca economiei de pialii . Comunitatea Europeana se afla abia in stadiul de dezbatere preliminare a cererii unor fo4e comune de intervenlie. ci se reuneste cu cermania. Sistemul international a reaclionat in mod impropriu. Este semnificative diz. Faza cea Inai sange_ roas. Cum este posjbil ca intr-un moment in care omenirea dis punea de o capacirate tebnica. alist" in timp ce fbftele sovietice pleaci.

ca Si pentru sistemul mondial). America tervine pesre tot $i eviti o c. cre$tine 9i neocolonialiatul $i protectorul Israelului. rizboi c4ligat de americani cu ur insemnat supon intemaiiohal la inceputul deceniului 9. fdre reinerc.ie. tumurile faimoase ale New York-ului Pentagonul este lovit de militarli sinuciga$i islamici de i. Tara succesulur. care dmp de decenii a sub privirile binevoiroare Si cu sprijinul lldeiilor prilor boiate iri. ca. Coasta de Filde$. petroi o intarire a pozitiei sale in Asia (avend hdonezia ca intruX in Africa de Nord (Sudan. o alianti marc lmpotdva terorismului.r. $i lovitura se pro11 septembrie 2001. cu. inecandu_se in anarhie. interesuiui 9i p tiei domirante a Occidenrului. Dosarele problemelor nerezolvate cresc. prima promor.. legati de problema dreptului de ingerinF ce contrazice Principiul suveranitilii qi mai ales de aceea a intervenliei preventive sau preemptive. pentru distrngerea talibanilor. Egipr) $i iD alte tiri africane ta. Oricat de radicale ar pirea aceste idei.ma. Un conflict in Congo 1Z care aduce trupe strAine rivale pe solul sAu inregrsreaza peste.. Algeria.rael - cad. manifestarea de presrigiu este ridi: carea de moschei splendide $i scumpe. de$l capacrtatea cie a .apai ralea lor reala. duce: la ti instaureze o baze de atac impotriva se alfturA mififarl. Irakul. Dar rand 9i ea descopera grave crori de funclionarc a multinational mari. Liberia. In cazul conflrctLlui ror atat de \echi intre trare. deschizand un nou dosar acela al -tarilor ce se autodesfiintreazd. l. Acestor teologi formand . reacfia superputerii sfidate a fost uria$e. la care s-ar recurge inaintea unei agresiuni a du$manului.. fanatism $i violenF. Partea a I sA -a. prorecl comun. Taiibanii sunr semjnaditi islanici. incercArile de mediere sunt inecate in rigiditate.pitallsre antimon( transparente $i cu concurenfi loiala. SUA ln irepnnd o intervenlie reu$it. Pe plan doctrinar. ta al doilea rdzboi irakian (2003). Esre culminant al unei mj$ciri crescAnde. S-a spus cd dupa acest afront frre precedent adus Statelor Unite nimic nu va fi ca inainte. ce avea cazier de agresor nejudecat pane la capifin rAzboiul din Golf.irca un mi de !rclime. supuse exun( dar emanend din descompunerea lo! miasme periculoase pentru cini. Atacul se face prin ocolirca 9i substituirea ac$unii inspectorilor ONU care nu-si dAduseri vetdictul final in privjnla prezenlei armelor de distrugere in mase $i in contradiclie cu obiecliile procedurale $i juridice ale unor aliali principali ai SUA. atunci cand acesta doar esle acuzat sau suspectat ca o prega te. intr_o jlnensa rclea bine in_ trctinut. )mlte the rogue states (delincvente. Diplonalie 353 pabiH si cucereasca o lara $i occidentului. iar activiiatea consti in for_ marea de cadre exrremisre $i milltanre. . Indignarea ei este impdftA$itd imediat de majoritalea tirilor care creeazi in juml ei. intr-adevir. de pildi in cazul intervenliei umanitare $i fErn indoiali pentru acceptarea lor intr-xD cndrujuridic intemalional bine definit. unde apa lara heidului devrne. dupA o iumarare de secot de cri. incepanci cu SUA. Mexic. in Afganistan. de $coli. Brazilia). Pe acest fundal se inal!. Unneaza atacarca unei alte !iri.352 lre erniile tutsi fi huru Jin Rwanda Si Burundi. pepiniera prin excelenli a terori$tilor inte. norcl cle ecuator Formula acestei mj$ciri islamjce e sjmpli: corduil cerea aparyne cterului poljtizar. ill raport cu durata rizboiullri e$uat purtat de sovietici in aceasta Fre.nalionali. iar conditie cultivata (nu $omen mizerabjli. nu prpduse ale s6riciei). doui probleme reman deschise: aceea a dreptului de interven$e.ie ca_ paleslinieni. care bdtea la ug. suporteri ai autorllui atacului din l1 septembrie. ele gasesc un anumit suport in procesele de globalizare $i regionalizare ce exisd qi se afi. milion de \ icume. Tol in Africa au i/bucnir. iar alte cazuri ale statelor cu datodi sd prodrcd ( astre tu Ametca Latini (Argentina. solutrona pa$nic e demonstrate de Africa de Sud.Marcle zatoare. unde manageriatul i$i insutise in perioada unificarii companii profituri in afara eticii c. cdpetenia lunii occidentale.tii formaF cu aju- tor occidental ln rezistenla afgana lmpotriva cucedrii Capilalismul conrempordn a 5uteril atacul unui \irus srav: l. cdlduzili de un fanatism sacralizat.tii nemasurate: de a lovi pe Satan".izA generald. pcnlru ca aD credirele lira acopenre rr de!rne/e cconomra jud esrului asiei Coreei de Sud.a.. Japonia.d o formidabila stafie amenntatoare: invierea islamismului extremist opus valorilor. situalia devine mai complicati.boriele cr\rle in Si kone. dar se calmeaze $i[n modts |iwndi practic menline structurile internalonale Si aiianlele in funcliune. Disputa pare pentru moment cA ameninti soarta ONU 9i a altor organisme iniemalionale. bubbk econom!.te lovit. situate din inima occidenrului parn marginile deSerturilor. SUA. cadrele noii campanii cu ambi. strict limitat de dreptul intemalonal in vigoare. Regimul se schimbA intr-un timp record. Djzerable.Iove$te pe cei care s-au intins pestJ. sovietice. e. o lam c.6.

A efecirat o intervenlie ce viza unei.3-54 _.:.acest stat.irib. ircurajate intr-o societate deschis: schimberii.r. wfi deloc./bollah.i"l rak'ralj\mului anun!ala de unit iutori).T i.-aruri co'nune Irrh i.':..-"*i. Dr.l ff Tj :T iil' :"a]':":ifl 1i". j:ttili...&....r1l.:ii:lrr __t" :r:T"]::iJ!::{L'. rcluarea negocierilor.ll.. cel<b'arc u vi. acea. altul s ar putea ivi cend Stalele Unite ar putea folosi autoriiatea Si vocalia lor la construirca instiluliilor globalizirii..ii:!1 :..an.. in cadrul acesteia.o".i:... jur id.."" ...u ..e. "a.11.rry .ce)re lli.. {:ieci'.rl din liban din \ard anulur :::111T..g**r"i rana se rmpune cu evidentn Canaci!ctea dc inrervenlie esre mer4inulll I lll ( l)lt)h)ttktlit' 355 ir ""..e de ra incepurur secoruru. .nu se descurajeazA 9i reped deviza sa: secolul acesra wrt tilii de .i.a..la esle lmDroh. care a )l'"il'l:.l#il"..l:. Profund dezamegit de ascendenla recurgerii la fo4i la inceput de mileniu $i de ascendenta ei asupra mijloacelor painice.."i"irJi'il'incriminare nu se baza..5i Nici cer ah pierexr on"rr.. a recursului lu lbrlil.T". schimbnri de prizonieri.f ilil :H:l D]."i"iJe mon i ...grupiri (\tiernr.ll j*1.::::lTf:fapre.rc.] ..m Dafene j:. iner lia ccrcurilor militante $i extremiste.1.il"""ii.". ar exi"tJniei L_.r....l"T"n:.:rna.ii:. restituire de leritorii..:.rR:'u::.. . Ant oNu "rii"..virare."1. vor face diD diplomalie ti tehnicile ei o conponentb nelipsiti din toate profesirnile societilii.: >i o teclre J nepruducrrli_ 94il":'#j .va In rrl*.i. .icre in privinra di\pa.. )L\r.. c ignorrrca liEtofilor de lbnd ."::. considerand cd prestigiul $i poliricianismul.urun o ta ro! ::::1.'.re r00u $i :?:l ::::lll:': (u ri.ii.jj:l:lj1 "' :iililli l:'iit '"""" tr:j '"' " "lr"*.""-li* li:. Este puterea care atingea influenla maxime la sfartjtul celor doui rdzboaie mondiale."i ..oioiiiu. .'111. :.nr. r.te pro\oc tuarea unui soldal israerian in cap.. lii . Afg.:.rl.. rofiei milirare." ra-zDot cu.*:11Tdi1.r.f u"#. rar impli lu. .ld.".ff :1.. rceea$i :::.filillltL5 F.i a soluliej temen lung. ::""::..i: :liJ"il:T::r t:lii:. ca $i pripastia neincrededi $i urii care s-a agravat intre populalii nu vor permite inci iichidarea litigiilor pe cii pa$nice. prilej ivit inci o datd ]a 1990.t" pro.pe . diplonMtic sau .even e iJ muttilatcmJ. Rtboi. diplomatul.*ffi ::::::l la:-f.r [[# rie de inovaiie rehnologici $i in dinamismul economic." j*timl[: i*:ril I:1llrtia 1i. negocie rile.. r"Jii .'..f :::lr:. ro'at rortrjitor Inrernltion te (lre .:::.r....._ 200b e\te rlustradv p. di" Ir.tlor..jry:*..i. sinseroa.ei sale militdie fere rlval este dati de fapt de preeminenla lor in mate- n i:lil :i["il1til"". inventand instituliile multilalcralismului universal in umirirea picii.. :re. Puterea copleqitoarc a SUA pe care unii o vnd in termenii fort.1!: ".:ia.#. He.:' corunjraiea inremationaii J. Mulli observalori cfcd ctr evenimentele pot inspira paii de rezolvare pa$nic?l a unor litigii cronice: acord cu Sida.u. cand un sistem mai eficace decit ccl exis tent putea fi inlrodus.. g. ca urzeali a lcsiturii universale."1i-.ti. .:: senarurui americar..*"i:*li llff ijls^t&i'#:?ffi i"'. nu es.ji:llit i:."r'irjii'ijil] il.^i^ri".:uti t! xtz x ttl tti l\u h\t vjziunea globaU.r.tionare este copreerroare.r i#:. confirmarea roruhi fi p.1ii.et. Dacl acest mornent a fost pierdut... Allii se indoiesc.": distruse comjs.1"1i..

ter. Anenis. Ed. HoRa.lu Mold Age ldees.PUF. Dlehl. Sreculum.nr.'!hi. anho^. tqrl 19..triirl.ioner im Spi. 1943- ++* Hish)ire CtnA rak des Ciritisatn $. lz 8ron b clarld . Url r.-. Diplotutie. Bucrreitj.ttdtsb.I^li. 1970. Ed. piere Renouvln (ed.tdtLr). Ed. D. Fpld)kfpa ).1971. Random House.nr. oJ thz R.4 C"rd.m. 24. Di. AniCne'. Aht4t?.nansancc 17.Lp dtoit dtpLoma. 1970. Callindd.Ed. Cobrdonator Taton. V. ::*. Pmis.lt Seuil. Ed.toinrle. 1960. V.es. D4de.ii. Rizzoli Libd Mjlano. prn".Bei r.b. +** Istoia anticd 1. Lanaon. Charles.itdlii. +*+ Ls. 21. M?Ji\4 Mlrcq. . t96a. DaloMq.El. cnglezr IAcryes.e. Ha.I988. L. 38. hoi . Bucurciti (tnducerea volumulul Panre. Ed. Colin. Bucuresti.C.r/oz. 1945. Bucurcsli. /rzdrett. Pris ( l dne se. New york. IaJ2. 1966. taDtbaati. 32.te Bru\e. Bucuretti. edifia 1912 16.ru. Uni.nce.i. F1irrtu Bibliografie Universal Dalsi. Bucuregi.. I'rJq. Srtoq.. 2001. U: Ron? et enpn?.. 1982. Civilirclia R?na$EnL Capitold I \ot.i rusD. $tii b 29. paris. To)llbee. Dictidhaire d. Olf|fa A. cenavq 1973. Brcun$ti frdcezi a ct4ii 19:18). Jacob. H]JJah. Paiis. Kissinger. Henry. Despte ardcolele d. t3. Dinonatie 1942. 1958. Jotue. Hrold.). 23.be Cd?sdd..ia a"d Evans. Mo. 't 39. gtiintificA. pars. Colsin. D.H6tolre d4 lelations intematiohdles. 7. tnpeyre. Pippidi. Rusa.1947. Pdis. Malta..irs "lodemer 1. Cler. lll: Iz Molen Aee. Pdis.n(r.p dirtotuhq@. 1962.. GrDce 1963. Histoirc d. Bucuref BucureSd. fu. noft? . 9.in Studir Si cercetdrc .Dini. Anarg ul Evului Mediu. Abin Michel.i pedagogici. Meroni4 BucureqLi. ri genenld d. Mircea D'plDmttt.histoire conzdporuine. Chtistofie Colohb a Cro tell. I 979.4nrt. PUF.M. Vcstala.1. Drimba Ovidiu. Modeh Libnry. Johe. 1974.2002. Polihcr.hetre. Mal4o.I?s t. torb 4.r O\rord Un. Edito Seni. I: tni4a tuedieratn dc Ia angini pand b l45O. Grqtness @d p€clire. 6. C.\on. Anrold. sa. Phl'lppF. t. CesaE. 1985).8?t ihtet Gesdn ts. tz diplotutie Routtuinc (etji\ie ftn ezA. .t981. Henry.oti Bucurerti. puF. vol.r.tiplonanc. *" Diclonar .. Cme!!. *++ 2. 11.ip?lE. \ot. Redacta! de V. I I ji in$nulii. Esen4.h1.. Didactic. 5. Machiarelli. L erya6ion de I Oriefi et la noissonce de Ia ciriliqtian occAek&k. r'. Drplrtur. Ed.n Age. 12.\eB. 1994.respft legatutile Histtiei cu Eetii epocd heleki$ica. 35'l *+* rhe Conplete Wo*t oJ1'acr!r. Bucure$li. Bamril/i. C diplonaliei. HacheLte.. *+* lsbna diplonatiei. Simionov. vol. 34. U. 1960. 3. Cohen.. Coordonalor V. Machiavel Fn. 4.2 vot. Bloch. /'rr.970. 40. De Laumay. 35. metade. l\t.M.. Wills.Mas@\a.iqup tuntenpotuk. 26. Burckhadt.A.l. Bucurc$i. Ia srande aidtutu de t hurlanna. Hachette.S. t962. $nin|\ficr.. Br(u -n . D.l Alo r' \4 Lel. Phaeni. cahieL Philippe. Guslave./i.! ^' dp la drtLoM\p F. g. NY.PMl +++ Histaire GltQrale ttes Ciriliations.Ft a 1975. 8. New York.. D. Politic4 Ed f6cu. 6t1. 31.. Ed. sol- *** I ana 1964.\. Ctves t M. Ed. |. Hvostov (edilia a doua). 1995.. Gdie (Lraduccre din limba darinae. n. 1961. Islorid calulii $i ciriliznliei. lz Mor. PUF. Burrre)lr. Pri. tA. the Phoaicia6. 'r'. Fn. t: Lorient et la soh 20. I Amb. Slaatskunr und Diplonlati? det venc. Pol.lio@t de rclalii intefl@liohab. Vou*r.6' . Ne*nhm J-. polemkin. derrir.. p'a. Itin.\e^iLi pre.rrrire der rclat i on s intm at i ona Ie s. edifia de nII r'a4hp rtotanarqrF.. Ed. 4:. C. 3 Ed.i.s reknioN inuh&ti. M^te\. 10. 1946. New York. Candq D. Zorin. SkdKn. 14.5 !o1. *** Hisbne Paris. T ore premlet). Aiemis. L. 4lle\Cl\lon. Dro/.8.r.and. Meridime. | 926. Pm8uin Books. pasihi din tecutLL Ii. 33. V. Andreas.hayats. Eric. Simon & Schuster.. Prns. Pollrcm. Hacheu e.The Te. The Civiliution in hab. Pdis. Huizinga. 1954. N.ten Libray.l r. ffr. a I-a. Mdcel. Ma. Capitolul3 t970. Dicrioanri. 27. 36. C/u/"s }ui"t.2N4. 1967. Rulgers Universily Prcs. Ed. Brion. Bt<artiun. Ehevier. Ed. 37.Partea 22..p. 1 | Snero us. ta55. t967_ 4r. n. S. Ren6. EncicLopedia.le istoie reche. L. Pdis (d. 15.. Goshol Fregois. eetolrale des cirilhations. il|{! Capitolul2 30.... 1957. d+lafup. I DtploMt.

Ncw Yolk. $coalelor. 52. Ptis.te_ Lapog. . Lz Xt). Ed. vI.a.t.J srdnrlet @nlroredes .ie Weslplulie A l'Acte. l97l. 78. l-led.ln\b Sq vice.tul. veBailes 1919. pacir). Rdn t . Moscola. SecaLuL al xtx-\. \ia. 70. lorg4 Nicolae. de la ECA Bt. lrui.r. 62. Lr Chute dL se... Ed. Edito Senice.* In dlaituttu lui Neasoe Bas4rdD.siicle (L./. . 54.t h.td pui.Cnllough. De GarUe.r.1964. Ed. Ren6. ed'.e ir al Academia Romand" Buoregti. Moisil.Ieques.R. **+ $tiiata contetuparand. 1974. Verld! Sryna Cr. 2003. Andf. Marlingly.vr Corge rzB. Hdi. cdett. a. Hxgo. *** Reprezenhrtele diploflatice ale RonLaniei.to tague. Fruflla lui Richetid.). tqo. Sociolagid relaliilot intewfo@le. Ed.Ir a va eranp\. dn.nand. 75. 63. Ddpz dr.imte des cirilx4tio6. 49. lu(Jl.Hachefie. Edward. t?i knpJ '. Gena\€.dnn. 87. Rtpublique. 12. Times Books.hc Pzrr lds Aranler Pottenl. tagues Etrangcrcs. diplonatiqae de t 919 a nas jolts. AmandClese (eds.. jure be\i a. tzs XVf d xvrf si?cles. Bucurr!0. Genave.te ta science nodlne ++* Parteaa |I-a. ' lrornine. Oieux.1982. Balr. Ed. 86 Dobrlni[ An{oly. \. Ed. Ed. $tiintificd.otp t^d PLJ| Par. Bucuregi./as.lnsland. Gendve.. Colocviul: . zellcf. 1966. 6{ \. $dinifica.. U: 19r rr939. Lj tna.. {r. Nrenea lui Napoleon 11.tone 60. Simon & Schusler. Ed.ftodmd De Id l45A b des cirilisations Iz Bucure$ri.ohd Etrpirc et ]a ndhsance dr Lt troisian. Mosco..iraLe ler Cililii. 1975. The Fd oJ the Houte aJ Hdb. vol. . Britain lW-1914 and the Ukte. Jacques. rar. Ilhaca. Capncom Books. Hi ron d.. des cirilisatioks. VikinS PFs. pdis. +++ Two H. tn.Grotius. \. Ed. I 973. no. cdron.Ed. 2001. *+*. o45. /789J914. De Ed. 1969 G. ttiinifice. Tabouis. Genevieve. Ae" ot R. Chutchi . q?) 79. 50./. r F)u. Crankshaw. L.te Me. D-pui\. Anhur Brc)cha.liti. 2. Homr€. Gallimud. PUF.Ert Edno-Service. /a R. Paris. 1970..Cofruf c!r6? "ri $rl S. Academiei RSR. Capitolul Capitolu! 6 E Diplonatie mt1 kben. 1965. r.. 83. pri. Opere CrpilolDl5 1800.A. N. too. Lor don.er D'Astier. vol. Khrodllcher).riors. Gusti.. 1972. xVIf IV.!turhrcr. L Lrrapz nes Natn nlit6 et L aNeil de Mweam nonttus. Hi. 1967. ra Eruna. Fontairc. Ncw york. Potitjci.I967si I9?I- ZmfiBcu.15. t 9|I I9. Bucurc i.\ehrt) pdpcibnk\.n tran e. Ashgale. Dm ctpain d? t Lu.. And6.I: 1859 1917. ks sran.le.. New York 1965. Crme r n:verrq ercsq **. Enmanucl.\\. 88. Par ck Kan O Brian. prr. Nodon & Co. 1967. Piere.. hnimea iai.a. paris. Fedindd. 66. EnitJ) servicc. Bncurcsti. Camp$./pdpt*"t. Beridee. Payo! Pdis.. $tiinlificd" Bucurcrd. Ed. Politica" Bucurc i.le la diptattuti. mut4tiah inteLtectrdk d. plnj ^"r-tc-n. De Lrunnay. L XlX sia..e.Ed. VII: r'fuoque contmporaihe. . New York.Istdia tutuiir. vol.l^ onlnv?ts. -.l. De lnunnay.2(P2. 1968.apansn t eutopaenh?. Bncurcsti.t Trtlinntt t2' 58.L'apas. PUF. Hn heu. Ed. ! .n/ nvace DiptaM:r. D|Iondlie 359 I Ed MifenJ.. N.nove. caotdanarot Rcne TaLon. Palrica etunfi a Reselui Canl I.. prele(e M.lemes.'.?. A'Ja 4. L. 8r. +*a Histonc Gt.ratc.Ed. i.ra. '.n lt . Balnnote. ryp tl qtilihrp. La stundes. \o1.. ( orer?ss Merhu$dr. ruoge. n. 48 De Balzac. [iseh hawt. Potinci.Ed. '71. 1970. Dd. Mdi@n d?s Fnjren Mettemnich. ediLar de Fl.onnavRs rlu tenps pllsert. \. Jerourivskaia. Ed.er <6. t9u9 19t4.1 . Durcsette.Jean.hcty a Hpn'..s le I hisbile tuademe Renoulin.1n ab46d"n.e de tank.Rzldltilz rotuAho ltuh.8. Ed. 1955.eputurile diplatuliei rcttune$ti tnodenr. 1995.. la64 61.r/ldzm'. Bu.. 13. 14 ocl. 1957.te L Eunpe (Hisbtu rles rclalions nneflationau. *+ IIistun. ld Et?/rc Jrontu. 1938.'ru/s. Plleravc.. ra eytun.L. Aus *** 84.ctriita: Sed ulCclir. t huhanna L adenent .4t t rr..+ Hittore eaninl.t ^n. De tnunnay. Malita.e. 1989.roirc .. +'. Lz d. 51.1916.aL\? d t rn\h \Ht.Eliza Mica inlelesel.rr ' Cokt ilcr- .j). lurgd. Pans.loMr.Chd e. Hachetle.s ll: .le I histoirc cottanpoE5.Frl_ lJb?fros. E.lStdtes 1941-2401. pdis. Czenin. . Ed..L De llll5 a 1371.tlirld des 76. 1945 t965. ii 68. Diplatucy Thcary dtd Pradice. Ed.358 Capitolul4 Hisbne g. nla. I n. .a.\ie. Dinitrie. David.epoque 53.. Les Grandt lStuLnE. Capitolul7 89. Th.ptL. i970. 61 l . Hntuir. De Lalmay.. Ctd. !ol.. XM /289. HEb n\on.t Ats6. se. 3i edilion.tuk tl. 1961. Ttt. Th.ptut t'zboiutui ti -SanZratE | 7 I 5 1 81 5 ).gemonies.. 1974. Bucufeqti. 1974. \olnNl III din lsroria 8eneLnd d $tiinki.e.1. cenele. Ceorge W.pUF. Pdis. 1968. lr7r1. 64 M. Jacques.ul ol H&oU..i Ma. Car? ina.r 1r".Jacqucs. at pacii (De 55 59..en dc tr pan. De I87l ii l9l1. fusicl. Ed.df. Benndei. Ed.s Canbon pat I'M des sierr. Caa EenerdLi a rriizt a coordonaror Tabn.p..

Tne peng!. bd. Ahinnnla utui mbatudot erietic (1939-191J)..... Dq. 1962.' . .n pr€l3..Gemve.. Bootnan..... .. 104. Albin M...-..-. I \4on$l) Pr6.38 n.Iat!i.126 Capitolul 2. A studt of the Diplotucr of loan LC Brdtia"a Ed.. Malski....... PM(. ..---._..i. Su$n... P.W..... r-.. iao5.. .dh toreiSn potic.Ed.trt. Hachellq Pdis.. ..n e! rn\ n? susppnv drytotuq. .-...... A i^ i16!1. Shibata.. ......... 1923... sinon & Schurlcr.4....... Stehlin.pol1tcd. Teoriile relaliitor intema!ionale.1 32 Capitolul4. Modele ale neg-ocierilor bilaterale. Roben LA ton.17 Capirolul8.G. 2002..... Caddl.. .. . pottuc^.. 106. Pdui. ..1I9 Capitolul l. ...CohJercn@ Dipldnac]. VII VII)Sajni-Aulaire. . taltonr. David S.... . .. Stdte Depatltueht yeats.. O frescii a tunii diplmtie &nd: ... Concluzii..wenll Alcxmoel. i Capitolul6..'r&il/s d" t.. I 94. toTb L. lr'Lola e Titul..--16l Capitolul T.. .{ Nistase. ... eot_ l: De IgI..... l00..h" On"nt.... l|r@l@ Zituktcu. Introducere. Capitolul l0.. Jq88 Piire. 1970 "s..... Cdile de rezolvare a conflictelor.... Wcstad....19._.. DorlA.-. . Solutii inovative. Conflicrele secolului XXI . EnciclopeJicl BuoFt. 1976. genflicte Capitolul 1. . polilict... Kufmen..-.360 92..... Conflicte violente... Capitolul 9.. \'h"m L..-...166 1'72 ... .. Odd Anq Ir? 114....J de ta secon. .. . ... Ed. . Modele ale negocierilor mulrilaleralo i I 3.. /o00 Hcarh r03... & WH... Th...a.. ...... 99..ail.... ' .. .. Mead Co.Ed. '001 Lna ic' i Cut.. t n ttr. .. Ma. New York.. I@.rehs. J....Eunpe.. .... lzs . Fn... rrk wla|e .. . Adrid. ..... y..M... Monitorul' "r.teld.... Iryden. Ed. Ronain. Ies negdiatians secfttes de Henry Kisinsq at...... New yor]r.. lr LTuro. . Cald Wz4 Canbridge U.r. KJ... .. .-.I l0 \ Pdis...t H^gat.. cez?re. CapilolLrlg.. .. Coheplia jundi..te... 30 -.....isndS e pour I hbbne.chet. Ed. .?ateson.... Thp Rr.._.j Clifford. .. PersDecdve. ihtemationaw. .-.l.. ..er tah. Negocieri muldlaterale: un studiu comparativ l4T Capjtolul6. 1968. Oficial.pds. Buore61i.... ... . Dunn....... New yo*.€htt de la paix... . Trb^u N... ... Th" j'hree Roos....te 8uefte hokdiab xLI|. J R.. Shcl]m Davjd.. Nortor & Co.. .ryorunul n eA.. Capitoluls Terlii-.. Modele concepruale. Craiov4 1982.. ..n Ei .1958 Tt'chme.--.. 102.t d & Redicini..1936.--...... Ed. . ... trcian Btdsa sau Fd:citufia Dipta@tiei..'i8n. ..Conflicteideltitare.Afi inainte 9ri.pns...9 Capitolul2... .isul Rom6nesc. I/. Consrrntin L. Ed.. Babaia W.. . pres..-..tiptaMtique .5 .. McNeill. \ot. and rotl rt thr Ed... 97. Lcln8ror vd\..Gregor Bums. .. -./ata cita.. 1964...154 .bai hohdiat ( t 890 19tt)....19 Capitolul 3.. Ncgociered tr medierer rn rc/olvarea sr nfcvenrrea 86 contlictelor_.. sin@ 01 .. . 110... J.... . Ruhania at the peace ConJefthce...... . Clasificarea !egocierilor..-.4-5-6. Zn.. Dsa. Srudia Diplomarica.. . Yakcmtchork. /rxJf.. Awli. W...... Janes... dl.. 2005. Ire Hrmn Web.. . Fdli Cuprins 96... Capitolul 4.Renourin. Jom 95.{iptohatic4./9. Calea 2 $i caLea 3 .. Shingo...96 Bibliosralie . 105...scu Coaje. 65 . .. Amsrerdanl 107 sllrr.... Jocu pe scena Lwnii 93..... Ed.. New \ orl laoo 106.. . Ncgocierile... .. Capitolul 3. t945. Capitolul5.. . sc.1977. 1989....ral r9l9 Au .... .-. e.. ---..... Ed........ nr.. .142 Capitolul 5.. . RAzboiul... Partea a r'a Negociert Bucurestr. 2003_ Pqftex y.. 1958 (Esidn" des rctdtiol. Spector.. crond. l'. Mct€llm.. g:tnh3:. G@scu..-. a?ssrrr oJ the ViehanWa/: philosophical Considetutions on the vietuan Reblutiors...Buoreqri.rudr dL XX si?.. .-. nta prihrtui r. Th.. .ss 7h" Cold wa. l0o.gcoalainovativn_-.rndpht .52 Capilolul T.. .n ts3q t 9la1 l.... pp rlrntut de Ld......

-...2 Partes a I[-a....................ri Joc n De -! sce'u lunii Capilolul I L Sriluri de negocieri.... Negociatodi.....a6a Cort'rhlaf - f ..... ...Comurr.-...... Diplomatie Frltrnolo! BUCUqgtTl trnNA SediulCenn?l irl Salolean!.. Scoli diplomad Capitolul 12............6..-.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->