P. 1
didactica lb rom

didactica lb rom

|Views: 1,987|Likes:
Published by Valdraf Laszlo

More info:

Published by: Valdraf Laszlo on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” Arad Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială Specializarea Pedagogia învățământului

Primar și Preșcolar

DIDACTICA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE
(CURS PENTRU STUDENŢII DE LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ)

LECTOR UNIV. DR. SPERANȚA MILANCOVICI

1

I. Informatii generale despre curs Datele de identificare a cursului Titlul cursului: DIDACTICA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE Anul: II, Semestrul: II Tipul cursului: curs de specialitate/disciplina impusă Date de contact Titularul cursului: LECTOR UNIV. DR. SPERANȚA MILANCOVICI Adresa: B-dul Praporgescu nr. 1-3, Arad e.mail m_speranta@yahoo.com II. Descrierea cursului Cursul DIDACTICA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE face parte dintre cursurile impuse studenţilor de la nivel de licenţă înscrişi la Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, specializarea Pedagogia învățământului Primar și Preșcolar. În cadrul cursului de DIDACTICA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE se urmăreşte inițierea cursanților în elementele de bază ale disciplinei, diferite aspecte care țin de acest domeniu științific fiind reluate ulterior, pe parcursul anilor de studiu, la cursuri specializate. De asemenea, se are în vedere dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a studenților, explicarea şi înţelegerea de către aceștia a problemelor specifice și caracterului foarte de actualitate al domeniului, în vederea formării unui corp de profesionişti, a însuşirii unui mod de gândire specializat şi formarea unui comportament profesional în conformitate cu principiile etice şi cu legislaţia în vigoare. III. Obiectivele cursului  Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor fundamentale De specialitate  Cunoaşterea principalelor repere teoretice cu care specialistul în domeniu trebuie să opereze  Dezvoltarea din perspectivă practică şi teoretică a competenţelor profesionale  Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză  Asigurarea unui grad corespunzător de informare cursanţilor cu privire la dinamica domeniului IV. Structura cursului Subiectele abordate în cadrul cursului DIDACTICA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE sunt grupate în 12 teme, după cum urmează: I Aspecte introductive II. Limba și literatura română în școală III. Competența de comunicare și competența culturală IV. Planurile de învățământ, programa școlară și manualele alternative V.Ghiduri și materiale-suport. Proiectul didactic VI. Lecția VII. Elemente de didactica limbii. Comunicarea VIII. Lecţia de limba română. Tipuri de lectii IX. Elemente de didactica literaturii. Receptarea textului literar X. Studiul literaturii în liceu – premisă a dezvoltării competenței culturale XI. Mijloacele de învățământ – suporturi ale studierii textului literar. Categorii de lecții

2

XII. Verificarea și evaluarea competențelor la limba și literature română

V. Activitatile implicate de curs si strategii de studiu O bună însusire a cunostintelor în domeniu implică întâlniri faţă în faţă ale studentului cu titularul cursului şi cu tutorii, o comunicare activă prin intermediul Internetului, precum şi munca individuală. În calendarul cursului de DIDACTICA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE sunt prevazute trei întâlniri cu tutorele cursului. Pe langa aceste întâlniri studentii pot solicita titularului cursului si tutorilor alte întâlniri directe în funcţie de programul de consultaţii al acestora, precum şi consultatii prin e-mail. La fel de importantă ca şi consultaţiile cu titularul cursului sau tutorii este munca individuală a fiecarui student. Se recomandă ca parcurgerea cursului sa fie dublată de consultarea bibliografiei obligatorii şi facultative. Rezolvarea temelor de reflecţie şi a sarcinilor prezentate pe parcursul fiecarui curs îl vor ajuta pe student sa verifice dacă a înţeles informaţiie prezentate în cadrul cursului şi le poate utiliza în aplicaţii practice. În cazul întâmpinarii unor dificultăţi în înţelegerea conceptelor, a teoriilor şi a exemplelor prezentate se recomandă studentului să ia legatura prin e-mail cu titularul cursului sau cu tutorii pentru a cere explicaţii sau bibliografie suplimentară. Materialele necesare pentru desfăşurarea consultaţiilor cursului de DIDACTICA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE sunt: calcultor, videoproiector, materiale multiplicate pentru activităţile de seminar. VI. Modalitatile de evaluare si notare Verificarea gradului în care au fost însuşite cunoştinţele de la cursul de DIDACTICA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE se va face atât printr-o evaluare pe parcurs, cât şi printr-un examen final. Pe parcursul întâlnirilor, precum şi la sfârşitul parcurgerii cursului, studentul va găsi exemple de subiecte şi sarcini similare celor pe care le va primi la evaluările pe parcurs şi la examenul final. Examenul final va consta într-un test care va combina verificarea teoretică a cunoştinţelor acumulate, cât şi posibilitatea practică a acestuia de a aplica aceste cunoştinţe teoretice la situaţii de fapt (50%). În cazul evaluărilor pe parcurs studenţii vor avea de răspuns unor teste pe parcursul întâlnirilor, teste similare testului final (10%). În cadrul activităţilor aplicative, se va nota implicarea activă a studentului în rezolvarea temelor propuse în cadrul întâlnirilor (10%). De asemenea, studentul va fi evaluat şi prin intermediul temelor de control, având de predat sarcini constând în realizarea unor teme propuse pe parcursul întâlnirilor (30%).

3

ASPECTE INTRODUCTIVE Didactica generală. didaktikos „instruire”. pe de altă parte. a limbii române literare ca instrument de cunoaştere şi comunicare. proiectarea.Pamfil. pedagogia specialităţii şi tehnologie didactică.p.socio-culturale sau institutionale) În literatura de specialitate. în decursul timpului. didasko „învăţare”.2000.ce obiective sint vizate) Ce se preda ? (ce continuturi sint selectate) Cum se preda ? (cum structuram continuturile.ce strategii didactice folosim) Cui se preda ? (care sint caracteristicile colectivului de elevi) Unde si cand se preda ? (in ce circumstante fizice. didactica a căpătat înţelesul de «teorie generală a procesului de învăţămînt» care „studiază şi fundamentează ştiinţific analiza. s-a constituit. (M.Parfene. metodologie.p.p.Goia .14) Obiectul disciplinei este „problematica amplă implicată în procesul instrurii teoretice şi practice.DIDACTICA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE .2003. acest proces înseamnă şi familiarizarea elevilor cu literatura română. 4 . „învăţămînt”. din diferite etape ale dezvoltării acesteia” (C. adaptează modalităţile specifice de lucru la diferitele cicluri curriculare.Ionescu . p. ca o ramură distinctă în interiorul pedagogiei. didastike „arta învăţării” – neputîndu-se opera o distincţie clară faţă de pedagogie – treptat. atît în şcoală şi alte instituţii. cît şi prin autoinstruire”. pe baza unor modele reprezentative. derivate din teoria generală a procesului de învăţămînt.p. literatură şi comunicare orală/scrisă ale disciplinei noastre.Stanciu. (V. didaskein „a învăţa”. aplică discursul didactic general în predarea-învăţarea diferitelor discipline de învăţămînt.istorice . problematica sa conducînd la conturarea unor teorii şi modele diferite în literatura de specialitate. disciplină din sfera ştiinţelor educaţiei.1999. alături de didactica specialităţii se vehiculează termeni precum: metodică. Între didacticile speciale şi didactica generală se stabilesc „raporturi de interdependenţă şi complementaritate”( M.6) Didactica limbii şi literaturii române – o didactică specială – îşi limitează sfera de investigaţie la domeniile limbă.7): De ce ese preda disciplina ? (care este scopul . conştiente şi active. desfăşurarea şi evaluarea predării şi învăţării ca proces de instruire şi educare.2003. are deopotrivă „un caracter teoretic şi aplicativ” şi un pronunţat conţinut formativ. Dacă la început accepţiunea termenului (sau a derivatelor acestuia) era oarecum restrictivă: gr.2000.note de curs I.14) Problematica Didacticiilimbii si literaturii romane poate fi sintetizata in urmatoarele intrebari (A.23) Didacticile speciale.

( cf. gramatica limbii române. finalităţi obiective cadru. toate eforturile factorilor educaţionali. asupra căruia sunt centrate. din domeniul teoriilor învăţării sau al principiilor procesului de învăţămînt. sensibilitate. methodos „cale. capacitatea de a te face înţeles.Didactica specială vehiculează apoi noţiuni şi concepte precum: ideal educaţional. voi putea să ajungă. în procesul predării-învăţării. de altfel. de proiectarea activităţii didactice. forme de evaluare etc. de evaluarea performanţelor atinse de elev. prelucrează şi adaptează nevoilor şcolii. ţinînd pasul cu inovaţiile din domeniu. A fi model pentru elevii tăi înseamnă să posezi acele însuşiri care alcătuiesc „vocaţia pedagogică”: dragoste pentru copii şi pentru disciplina pe care o predai. strategii . modele de structurare a demersului didactic. categorii de lecţii. pragmatica lingvistică. – oferă materialul pe care didactica specialităţii îl selectează. spirit de observaţie.12) Este bine cunoscut faptul că profesorul de limba şi literatura română.Goia. Această interdependenţă îi conferă statutul de disciplină „de frontieră”.Goia. V. care au îmbogăţit tehnicile de învăţămînt prin utilizarea „maşinilor” şi „aparatelor” în „laboratoarele fonetice”. competenţe generale şi specifice. drum”). conţinuturi. istoria literaturii teoriile receptarii etc. o deschidere a disciplinei si inspre problematica finalitatilor invatarii. de referinţă. dar şi prin legătura afectivă. de cele mai multe ori foarte puternică. 2000.Se realizeaza. s-au folosit mijloace audio-vizuale diverse. o competentă cunoaştere şi aplicare a noutăţilor din ştiinţele psihopedagogice. obiective operaţionale. al cercetărilor privind motivaţia şi motivarea. cînd. o seamă de calităţi intelectuale – gîndire clară. didactica limbii şi literaturii române interferează cu stiintele educatiei si cu psihologia educatiei de la care preia date. prin importanţa cunoştinţelor pe care le transmite. poate deveni – şi adesea devine – un model pentru generaţiile pe care le îndrumă pe calea descifrării tainelor literaturii. dar aplicîndu-le selectiv şi creator.14) Reuşita demersului didactic presupune o bună pregătire de specialitate. memorie bună. mod de organizare. teoria literaturii. la „măiestria 5 .in egala masura. resurse materiale şi procedurale. „de graniţă” care însă se îmbogăţeşte mereu „pe baza generalizării practicii şcolare” .V.p. ce se naşte între el şi elevii săi.Termenul de tehnologie didactică a fost utilizat începînd cu anii ’70. Sunt informaţii din domeniul psihogenezei. prin calităţi înnăscute sau dobândite în cariera didactică. atenţie distributivă. însuşiri cărora li se adaugă cele care ţin de timbrul vocii. 2000 . pe care ştiinţele educaţiei i le furnizează.teoretic si practIc( cf. noţiuni şi concepte pe care le utilizează în procesul instruirii.fiind orientata . Ştiinţele limbii şi literaturii – lingvistica generală.astfel. termenii metodică şi metodologie au caracter restrictiv si nu acopera toate aspectele procesului de predare-învăţare-evaluare. astfel. Fiind o disciplină psihopedagogică. Sintagma didactica specialităţii se referă la toate aspectele generale şi speciale ale procesului de însuşire a conţinuturilor unor discipline: obiective.Pornind de la etimologia cuvîntului (gr. dorinţa de a-ţi îmbogăţi continuu repertoriul strategiilor didactice. o dicţie bună etc. p. găsind cele mai potrivite modalităţi şi forme de predare-învăţare-evaluare ale conţinuturilor disciplinei. a frumuseţii şi bogăţiei limbii noastre.

. Limba si literatura romana in scoala. nu neaparat cel mai respingător”( cf. Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. 2000 Ionescu.Stanciu. 1999 Stanciu. Ca o concluzie la cele afirmate.Goia.V.2003. C. este cel care îi determină pe elevi să muncească mai bine. 1992 Pamfil. 2003 Strategii de predare – învăţare. Editura Paralela 45 .pedagogică” sau „arta de a preda”. Ştiinţifică. la alegere. adică să dobîndească anumite „calităţi didactice” precum:  capacitatea de a expune clar şi convingător. Cluj-Napoca.( cf. p. dar şi să formezi tineri capabili de adaptare rapidă unor standarde mereu în schimbare. Suceava. Bucureşti.Pitesti 2003 Parfene.2000. Vistina. Editura Chestionar de evaluare Prezentați succint un titlu.Argument) Bibliografie recomandată Goia. Didactica postmodernă. adică „simţul măsurii în toate”.  „tact pedagogic”. Editura Universităţii.Structuri didactice deschise. Vasile. Editura Polirom.15) A fi un profesor bun înseamnă să asiguri o pregătire de specialitate corespunzătoare. reproducem aprecierile pedagogului francez A. nici cel care munceşte cel mai mult. din bibliografia de specialitate. Prost: Dascălul cel mai bun „nu este nici cel mai savant. M. 6 ... în modul cel mai inteligent. cel mai stimulant şi cel mai eficace. Alina.  concizia şi precizia formulărilor. (2-4 pagini). Chiş. Miron. Iaşi. Editura Dacia. Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală.  plasticitatea vocabularului. M. .

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN ŞCOALĂ Studierea limbii şi literaturii române în şcoală este un proces complex şi de durată. vorbirea. În planurile-cadru pentru gimnaziu şi liceu. Programa actuală de limba şi literatura română propune trecerea de la centrarea pe conţinuturi. urmăreşte formarea competenţei de comunicare prin dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare: înţelegerea după auz. aşa cum este formulat în Legea învăţămîntului: dezvoltarea liberă. precum şi a unui univers afectiv şi atitudinal coerent. reglementat în documentele elaborate MECT-CNC (Consiliul Naţional pentru Curriculum) şi se subordonează finalităţilor pentru fiecare nivel de învăţămînt – primar. în felul acesta. să înţeleagă structura şi funcţionarea limbii literare ca sistem unitar în permanentă devenire şi ca ansamblu al elementelor de construcţie a comunicării. vehiculate prin 7 . la centrarea pe obiective şi competenţe. acestea toate derivînd din idealul educaţional. formarea personalităţii autonome şi creative. lectura şi scrierea. pe ceea ce poate să facă elevul. Elevul trebuie:  să cunoască normele şi modelele de structurare a formelor de comunicare orală şi scrisă.  să exprime în mod original. judecăţi şi opinii. implicit. liceal – dar şi obiectivelor ciclurilor curriculare. ea se bazează pe „modelul comunicativ-funcţional” care. ţinînd cont de nevoile personale şi sociale ale elevilor.  să-şi activeze cunoştinţele de limbă pentru a percepe şi a realiza fapte de comunicare. Obiectivele generale ale studierii limbii şi literaturii române în învăţămîntul obligatoriu se structurează pe trei dimensiuni: a) Practica raţională şi funcţională a limbii. Curriculum-ul estins (CE) presupune şi parcurgerea conţinuturilor marcate cu asterisc în programa şcolară. prin contactul cu texte elaborate în diverse stiluri funcţionale. valorile culturale naţionale şi universale. În ceea ce priveşte paradigma în jurul căreia se structurează disciplina limba şi literatura română. integrală şi armonioasă a individualităţii umane. preponderente. cît şi în liceu. adaptîndu-se dinamic şi eficient la strategiile şi regulile interacţiunii sociale. lărgindu-se astfel ofereta de învăţare la limba şi literatura română. gimnazial. Scoala are ca prioritates tudierea limbii romane ca mijloc de comunicare interumana si ca demers de cunoastere a identitatii noastre spirituale si culturale. adică pe elev. orală şi scrisă.II. Elevul trebuie:  să înţeleagă semnificaţia limbii literare române în conturarea identităţii naţionale şi integrarea acesteia în contextul culturii universale.  să interiorizeze. limba şi literatura română ocupă o poziţie privilegiată în ceea ce priveşte numărul de ore din curriculum nucleu: cinci la clasa a Va. patru pentru clasele a VIa – a VIIIa şi cîte trei/patru ore la clasele a IXa – a XIIa. într-o formă accesibilă. clară şi armonioasă propriile idei. b) Formarea unor reprezentări culturale. atît în gimnaziu. aspectele formative ale procesului didactic devenind.

reflexive şi critice in raport cu diversele mesaje receptate. să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om. dinspre studiul descriptiv al limbii spre folosirea ei în comunicare. necesare. Realizarea acestor obiective.  să-şi structureze un sistem axiologic coerent. într-un fel. continuării studiilor în etapa liceului. de altfel.  să-şi activeze şi să-şi dezvolte. c) Formarea unor deprinderi de muncă intelectuală. că scopul studierii limbii şi literaturii române în perioada şcolarităţii obligatorii este acela de a forma un tînăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază. operaţiile gîndirii creative. linia de abordare a disciplinei în gimnaziu. se poate spune că liceul continuă. dar cu o mai mare deschidere spre cultivarea unor „valori şi atitudini”:  cultivarea interesului pentru lectura si a plăcerii de a citi. redactate în diverse situaţii de comunicare şi în diversele stiluri funcţionale ale limbii române. Fără ca obiectivul cunoaşterii literaturii române să fi dispărut din programă. ca premisă a propriei dezvoltări intelectuale.  să stăpînească principalele modalităţi de înţelegere şi interpretare a unor texte.  să-şi strucuteze o conduită autonomă în selectarea. să poată continua. să-şi utilizeze în mod creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete de viaţă cotidiană. printre altele.  stimularea gîndirii autonome. fundament al formării unei personalităţi autonome şi independente. Ar trebui ca elevul să fie capabil:  să-şi însuşească strategiile (metodele şi tehnicile) de studiu şi de activitate independentă. capabil să înţeleagă lumea.  formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române. organizarea şi utilizarea informaţiei. să comunice şi să interacţioneze cu semenii.  cultivarea unei atitudini pozitive fata de limba materna si recunoasterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personala si imbogatirea orizontului cultural. procesul de învăţare. a gustului estetic în domeniul literaturii. 8 . în orice fază a existenţei sale. în mod apropriat.  cultivarea unei atitudini pozitive fata decomunicare si a increderii in propriile abilitati de comunicare. în situaţii şi contexte variate. va conduce la structurarea competenţei de comunicare orală şi scrisă. dinspre studiul cronologic al literaturii române înspre cum se citeşte literatură.  abordarea flexibila si toleranta a opiniilor si a argumentelor celorlalti. Programele şcolare precizează.limba literară. în perioada şcolarităţii obligatorii. integrate dinamic în societate. Modificările operate în noul curriculum pot fi sintetizate drept un transfer dinspre „descriptiv către funcţional”. afective şi morale.

Se propune. M. a elaborat Curriculum National pentru invatamantul obligatoriu. Dezvoltand aspectele particulare ale fiecarei discipline. Cadru de referinta. N. compartimentat artificial in “limba” si “literatura”. 9 . ceea ce este esential in activitatea de invatare. Reforma invatamintului romanesc-consecinta fireasca a necesitatilor actuale si de perspective ale societatii noastre. o îmbinare a folosirii instrumentelor de lucru cu textul cu studiul descriptiv al literaturii române.functional” .acoperind deprinderi de receptare si de exprimare orala .respectiv scrisa  reechilibrarea ponderii acordate exprimarii orale fata de cea scrisa .  centrarea obiectivelor pe formarea de capacitati proprii folosirii limbii in contexte concrete de comunicare. sa poata continua.sa-si utilizeze in mod eficient si creativ capacitatile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete de viata cotidiana. procesul de invatare.sa se integreze efectiv in contextual viitorului parcurs scolar. se evidentiaza noutatea si valentele formative ale noului model :  comunicarea este un domeniu complex care inglobeaza procesele de receptare a mesajului oral si a celui scris.dar si alinierii la structurile europene si euroatlantice a avut drept componenta centrala reforma curriculara.  vehicularea unei culturi adaptare la realitatile societatii contemporane.sunt precizate aceste “dominante “ pentru aria curriculara Limba si comunicare din care face parte si disciplina Limba si literatura romana:  fundamentarea pe modelul comunicativ-functional. in progresie. accentuează caracterul formativ al învăţării.  prezentarea comunicarii in calitatea sa de componenta umana fundamentala. pe care programa de liceu le conţine.sensibil la frumosul din natura si la cel creat de om.care sa –l inlocuiasca pe cel “traditional”.C..comunicativ.  constientizarea identitatii nationale ca premisa a dialogului intercultural si a integrarii europene. Comparandu-se cele doua tipuri de curriculum. apoi. documentul formuleaza scopul studierii limbii si literaturii romane in perioada invatamintului obligatoriu : acela de a forma un tanar cu o cultura comunicationala si literara de baza. in orce faza a existentei sale.N. sa comunice si sa interactioneze cu semenii . document care defineste reperele de politica si de strategie educationala pentru invatamintul obligatoriu romanesc.In capitolul VDominantele ariilor curriculare si ale obiectelor de studiu.destinat structurarii capacitatilor de comunicare sociala. capabil sa inteleaga lumea din jurul sau .E. dezvoltarea interesului fata de comunicarea interculturala Competenţele generale.  structurarea programei pe baza unor obiective cadru si de referinta sintetice care sa surprinda. un nou model de studiere a limbii si literaturii romane .C.  definirea domeniilor disciplinei exclusiv in termini de capacitati. precum si proceselor de producere a unor mesaje proprii fata de cele de receptare a mesajelor.respectiv professional .

Chiş. formuleaza obictive cadru si de referinta / competente generale si specifice .    sugerarea unor continuturi orientative pentru a incuraja creativitatea si libertatea de alegere a elevului. sentimente .  in plan cultural – „extinderea domeniului literaturii spre literatura de frontiera si contemporaneitate si extnderea problematicii textului in zona nonliteralului”. valori. formarea de capacitati si dezvoltarea unui ansamblu de “variabile interne”: atitudini. activitatii communicative. Editura Dacia. Chiar daca precizarile se refera doar la invatamintul obligatoriu . pe structurarea unor strategii si proceduri proprii de rezolvare de probleme. 1992 Strategii de predare – învăţare. Vasile.2003. precum si un set de “valori si atitudini”care sa conduca la conturarea finalitatii studiului limbii si literaturii romane in scoala: formarea competentei de comunicare si a celei culturale.Aceasta reorientare a studiului”maternei”spre un tipar nou a fost determinata de un current inovator care dorea eliminarea “tiparului clasic rigid”.in didactica limbilor.plasarea elevului in centrul activitatii didactice. Cluj-Napoca. 2000 Ionescu. flexibilitate in adaptarea continuturilor la nivelul de dezvoltare al elevului.28-29) cu tendintele care s-au manifestat. de explorare si investigare. Ştiinţifică. Bibliografie recomandată Goia.diversificarea srtategiilor active-participative etc. Se impun urmatoarele concluzii: Modelul comunicativ-functional este centrat pe formarea competentei de comunicare si a competentei culturale si vizeaza:  in plan pedagogic – constituirea unui cadru de invatare capabil sa acorde un spatiu larg initiativei elevului.A. ceea ce presupune asimilarea de cunostinte. Bucureşti. Miron.preluandu-le si dezvoltandu-le.Pamfil .emotii motivatii etc. Editura 10 . punerea accentului pe invatarea procedurala . Impunerea modelului comunicativ-functional a insemnat si o sincronizare (Cf. Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu.pp. abordarea limbii ca instrument de comunicare si in spatiul extrascolar . conectarea studiului limbii la realitatile cotidiene. in ultimele deccenii ale secolului trecut -mai précis in deceniile opt si noua. Vistina.  in plan lingvistic –„deschiderea studiului limbii spre aspecte interactive si sociale” .  in plan psihologic – generalizarea unei practici ”motivate si functionale”a limbii si literaturii.programele scolare pentru gimnaziu si liceu .

preluând tezele lui Chamsky.Pitesti 2003 Parfene.p.Pamfil.a fost definită ca „schimb interacţional între cel puţin doi indivizi situaţi social.pe care îl defineşte drept capacitate de a produce şi interpreta mesajele.( A. A. întemeietorul gramaticii generative.p. În anii care au urmat. Iaşi. Limba si literatura romana in scoala.62) Comunicarea-dimensiune umană fundamentală. s-au vehiculat perechi conceptuale care opuneau. Competența de comunicare și competența culturală Preocupările pentru definirea conceptului de competență îşi au începuturile în anii ’60 în studiile lui Naom Chomsky. pe rand sau exclusiv.2003.p. care folosind sintagma „competenţă lingvistică”.219) Competenta de comunicare „este ansamblul cunoştinţelor (savoirs) şi capacităţilor (savoir – faire) pe care subiectul le mobilizează în situaţia de comprehensiune sau de pr„resursele oducere a limbajului”.(Cf.2003. 2003. În reprezentare grafică a competenţei de comunicare se regăsesc situaţiile în care se manifestă competenţa de comunicare: comprehensiunea limbajului / textului oral / scris şi producerea limbajului / textului oral / scris. Editura Paralela 45 . C. .(cf. Structuri didactice deschise. necesitatea studierii limbii și literaturii române în școală. 1999 Stanciu. pornind de la informațiile bibliografice recomandate.. cunoştinţele din domeniul limbii sau despre limbă capacităţilor de comunicare în contexte specifice. . Didactica postmodernă. III. în general. Suceava.219) Alte definiţii insistă asupra importanţei mobilizării cunoştinţelor şi capacitaţilor (resurse ale competenţei de comunicare) pentru a înţelege şi produce limbajul. Dell Hymes.p. A. ceva „deja – existent”. denumea o facultate înnăscută a individului. fiecare individ putand fi.Pamfil.. Editura Polirom.10) Comprehensiune de text a asculta (rol de auditor) a citi (rol de lector) Producere de text a vorbi (rol de locutor) a scrie (rol de scriptor) Oral Scris 11 .Pamfil. producator sau consumator al mesajului. Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. impune conceptul de „competenţă de comunicare”. sociolingvist.2003.Pamfil. schimb care se realizează prin utilizare de semne verbale şi nonverbale. 2003 Chestionar de evaluare Realizați un eseu structurat în care să argumentați. Alina. Editura Universităţii. M. (A. Pamfil.

Orele de comunicare.„cunoştinţe declarative” (a şti aceste date / informaţii despre .  A doua clasificare distinge două categorii: . la rândul ei:  dimensiune lingvistică (care constă în cunoaşterea si valorificarea în vorbire a elementelor de limbă: la nivel fonetic.p. când.„a şti” (savoir) – echivalentul cunoştinţelor declarative . morfologic. sentimentelor etc.. Simard (A.„a şti să faci” (savoir – faire) – echivalentul cunoştinţelor procedurale şi contextuale. vorbindu-se de o singură competenţă sau de mai multe datorită varietăţii situaţiilor de comunicare ( a se vedea în acest sens programele pentru gimnaziu şi lliceu) Două clasificări reţin atenţia:  Prima deosebeşte trei categorii de cunoştinţe: . Programele propun obiective generale pentru gimnaziu şi un set de „valori şi atitudini. savoir.„cunoştinţe contextuale” (a şti unde. de a-l planifica. stiluri de conduită etc. p. trăsături de personalitate.există „fluctuaţii” în folosire termenilor şi a numarului de competenţe. care vizează sfera afectivului şi sunt favorizate de studiul literaturii. (A.Referitor la”resursele” competentei de comunicare . Pamfil. emoţii.2003. lexical..idem).Pamfil. semantic. mai ales prin modelele / antimodelele pe care le aduc aproape de elevi. motivaţii... atunci când propun discuţii şi dezbateri ce prilejuiesc exprimarea opiniilor. de ce să foloseşti ceea ce ştii) (A.p. pot constitui cadrul potrivit de conturare a lui „a şti să fii” – „a şti să devii”(cf. evalua şi ajusta pe parcursul derulării lui şi a-l evalua la final.. dimensiune textuală (care consta în cunoaşterea şi aplicarea regulilor si  12 .12 ).... realiza. gândurilor. A.„cunoştinţe procedurale” ( a şti cum să foloseşti datele / informaţiile) . aceleaşi pentru cursurile inferior şi superior ale liceului. 2003. 22) Dezvoltarea acestor „variabile interne” (savoir – être) şi a capacităţii de a te pune în proiect (savoir – devenir ) este greu de înfăptuit.) . Cele două categorii (savoir. valori... In opinia lui C. sintactic).Pamfil. Pamfil.2003.65-66) competenţa de comunicare este reflectata în şase componente ce au rolul de a nuanţa diferitele aspecte pe care actul comunicării interumane le implică: componenta verbală – integrează toate domeniile limbii – şi conţine. – şi „a şti să devii” (savoir – devenir) – capacitate de a te pune în proiect. sentimente.faire) depăşesc sfera cognitivului şi conţin pe” a sti sa fii ” (savoir être) – categorie definită drept „ansamblu al variabilelor interne ale individului”: atitudini.

prioritar. conţinuturilor învăţării într-o manieră integrată. distincţia intre:  componenta verbală – cu cele trei dimensiuni: lingvistică. pauze etc. Formarea şi cizelarea competenţei de comunicare presupune abordarea tuturor componentelor ei. prin studiul sistematic al literaturii Un alt aspect important care face obiectul discuţiilor şi al clasificărilor se referă la reţeaua conceptuală a competenţei culturale. Studiul limbii şi literaturii române dezvoltă. argumentativă. Dintr-o altă perspectivă. timbru.). tehnică etc.). artă. coerenţa între părţi.  componenta paraverbală – care se referă la însuşiri ale vocii emiţătorului (intonaţie. anticiparea etc.  componenta ideologică ( care se referă la capacitatea individului de a se raporta / a se situa faţă de şi de a reacţiona la idei.Autoarea consideră culturalul „un domniu vast ce integrează literalul şi intersectează cu domeniul comunicării.procedeelor ce asigură organizarea generală a unui text: legătura între fraze . debit. distanţa dintre ei etc. se poate opera. explicativă. diferenţierea. dialogală etc. componenta verbală. textuală şi discursivă. descriptivă.) şi către elemente chinestezice (mimica. atitudini corporale.  componenta nonverbală – care trimite către elemente specifice ale situaţiei de comunicare (poziţia emiţătorului şi a receptorului. privire. inferenţa.ca in modelul de mai jos:  13 .).  componenta literară (care trimite la literatură şi implică anumite cunoştinţe şi capacităţi de valorificare a creativităţii verbale).”.  componenta enciclopedică (care se referă la cunoaşterea aspectelor lingvistice.). utilizarea registrelor limbii. structura textuală narativă.  dimensiune discursivă / situaţională (care constă în cunoaşterea şi aplicarea regulilor şi procedeelor ce determină folosirea limbii în context: cunoaşterea parametrilor situaţiei de comunicare. expresia feţei etc. opinii susţinute prin discurs). clasarea. în cadrul componentei verbale.  componenta cognitivă (care trimite către stăpânirea operaţiilor intelectuale implicate în producerea şi receptarea de mesaje: memorarea. valori. cu cele trei dimensiuni – lingvistică. a funcţiilor limbajului. textuală discursivă – prin abordarea. compararea. a normelor de interacţiune verbală). de valori şi de sentimente ce influenţează comportamentul verbal al individului).Totodată. textuale şi discursive ale unor domenii diferite: ştiinţă.  componenta socio-afectivă (care cuprinde un sistem de concepţii. studierea textului literar îngimnaziu contureaza competenta literară ce va fi dezvoltată şi rafinată în perioada liceului. intensitate.).

Pregătirea profesorului de limba şi literatura română pentru activitatea didactică presupune cunoaşterea prevederilor programei.  respectul faţă de valorile de patrimoniu.). Sintagma competenţă culturala „ indica prezenţa unei culturi active. mai ales.  distanţarea critică faţă de mesajele transmise prin intermediul creaţiilor culturale etc. psihologic.  capacităţi de a recepta autentic şi adecvat fapte de cultură din zone şi epoci diferite. – logico-ştiinţific.) – sau concentrică. diverse. Asemenea competenţei de comunicare. Organizarea conţinuturilor la limba şi literatura română poate fi lineară – „o înlănţuire succesivă şi continuă a cunoştinţelor” – însuşirea treptată a unor conţinuturi complexe. al esteticii etc. concepte literare. pedagogic etc. comparaţie.Competenţe de comunicare Competenţă culturală Competenţă lit.: noţiunile de epitet. la istoria acestor fenomene. – conţinuturile învăţării sunt cuprinse în programele şi manualele şcolare. din domeniul istoriei literaturii.  atitudini precum:  interesul pentru fenomenul cultural. ce strategie didactică va folosi pentru facilitarea asimilării noilor conţinuturi. competenţa culturală este prezentată ca o reţea conceptuală ce cuprinde cunoştinţe. a modului în care acestea sunt reflectate în manual. Selectate pe baza unor criterii bine cunoscute. informaţii de specialitate pe care profesorul le prelucrează pentru a fi transmise elevilor săi. prin reluarea elementelor de conţinut sub formă îmbogăţită /ex. Conţinuturile învăţării la limba şi literatura română sunt reprezentate de noţiuni şi concepte (noţiuni gramaticale. fără a se reveni asupra lor cu o nouă activitate de „predare-învăţare (ex. alegorie etc. de teoria literaturii. 14 . a istoriei ideilor şi a mentalităţilor. adică la memoria valorilor consacrate de instituţiile artei şi ştiinţei”. dar şi decizia personală legată de cît anume poate transmite – raportat la capacităţile intelectuale ale elevilor săi – şi. Se face precizarea că termenii de cultură şi cultural se referă la „creaţiile culturii majore. personificare. capacităţi şi atitudini:  cunoştinţele referitoare la domenii artistice şi ştiinţifice. după ce au suferit procesul de transformare din cunoştinţe „savante” în cunoştinţe „de predat”. manifestată în curiozitatea faţă de faptele culturale. în încercarea de a le cunoaşte şi de a le face parte a existenţei individuale”.: însuşirea noţiunilor gramaticale).

Miron. 2003 Strategii de predare – învăţare. pe cicluri şi arii curriculare. tipuri de şcoli.Structuri didactice deschise. Vistina. Limba şi literatura română face parte din Aria Curriculară „Limbă şi Comunicare”. Planurile-cadru sunt documente oficiale în care se consemnează parametrii generali de organizare. Editura Universităţii. programa școlară și manualele alternative Organizarea procesului de studiere a limbii şi literaturii române – ca şi a celorlalte discipline – este consemnată în documente reglatoare elaborate de MECTCNC care alcătuiesc Curriculum Naţional. Suceava. ierarhizează şi dispunere a conţinutului învăţămîntului. Alina. precizînd numărul de ore anual/săptămînal pentru fiecare dintre ele. 1992 Pamfil. Planurile de învățământ. M. C. existînd cîte o programă pentru fiecare an de studiu.Pitesti 2003 Parfene. Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. alături de limbile materne. Programa şcolară (curriculum oficial) este un documentde referinţă pentru proiectarea procesului educaţional ce eşalonează conţinuturile disciplinei pe cicluri şcolare şi clase. prevederile lor sunt obligatorii pentru toate şcolile de acelaşi tip. Editura Paralela 45 . Editura Dacia. Didactica postmodernă. Chiş.. IV. clase/ani de studiu. limba latină şi limbile moderne. Bucureşti. obiecte de învăţămînt.. Elaborarea programelor este atribuţia MECT-CNC şi 15 . .Bibliografie recomandată Goia. 2000 Ionescu. Cluj-Napoca. ceea ce asigură caracterul unitar al învăţămîntului. Editura Chestionar de evaluare Realizați un eseu de 2-4 pagini în care să tratați problema comunicării între cadrele didactice și cei instruiți. Limba si literatura romana in scoala. Editura Polirom. Iaşi. Vasile. Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Ştiinţifică. Fiind documente unice. 1999 Stanciu.

exerciţii de utilizare a neologismelor în contexte adecvate. Programa sugerează activităţi de învăţare pentru realizarea obiectivelor de referinţă. Când realizează proiectarea anuală/semestrială/secvenţială.: Pentru obiectivul cadru nr. domeniu complex.1. pe plan naţional.  obiectivele cadru. se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice disciplinei . cu un grad mai mare de generalitate. 16 . de aceea programa se citeşte pe orizontală. Comunicarea. Cadru  Conţinuturile învăţării sunt organizate.  Modelul didactic – structura internă a disciplinie – este unul comunicativ-funcţional. conţinuturi şi activităţile de învăţare. pe trei domenii şi formează curriculum nucleu:  Lectură. în funcţie de nivelul colectivelor de elevi şi experienţa didactică în domeniu. categoriile semantice învăţate.4: Dezvolarea capacităţii de exprimare scrisă. Structura programei de limba şi literatura română pentru gimnaziu este următoarea:  nota de prezentare in care este precizat modelul didactic al disciplinei. exerciţii de utilizare a sinonimelor în scopul evitării repetiţiilor. Pentru a realiza acest obiectiv. elevul va fi capabil: 4.  obiectivele de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare. Se formulează pentru un an/clasă şi sunt numerotate cu cifre arabe.  standardele curriculare de performanţă. în programa de gimnaziu. Primul dintre acestea este formulat astfel: La sfîrşitul clasei a VIIa.pe parcursul gimnaziului. cadru → ob de referinţă → conţinuturi → activităţi de învăţare → ob. obiectivele fiind „ţinte” de atins. Ex. se recomandă: exerciţii de diferenţiere în contexte diferite a semnificaţiei omonimelor şi paronimelor.  conţinuturile învăţării.reprezintă suma experineţelor acumulate în domeniu. şi dorinţa de aliniere la practicile inovatoare de pretutindeni. ob. să utilizeze corect şi nuanţat neologismele. programa de clasa a VIIa stabileşte şase obiective de referinţă. înglobează procese diverse de receptare a diferitelor mesaje orale/scrise şi de dezvoltare a capacităţilor de a produce texte scrise în situaţii de comunicare diverse. unităţile frazeologice. obiectivele de referinţă.  Obiectivele cadru. profesorul poate propune şi altele. şi sunt numerotate cu cifre arabe de la unu la patru: Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral Dezvolatrea capacităţii de exprimare orală Dezvolatrea capacităţii de receptare a mesajului scris Dezvolatrea capacităţii de exprimare scrisă. Există o relaţie de interdependenţă între obiectivele-cadru.  Obiectivele de referinţă decurg din obiectivele cadru – fiecărui obiectiv cadru îi corespund mai multe obiective de referinţă – şi urmăresc progresia în achiziţia de cunoştinţe şi competenţe /capacitati de la un an de studiu la altul. profesorul identifică în programă acele obiective de referinţă ce vor fi realizate prin intermediul conţinuturilor ce urmează a fi însuşite.

 Practica noţională şi funcţională a limbii. Respectarea în redactarea unui text a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe. „specificări de performanță vizând cunoştinţele.  Elemente de construcţie a comunicării.1 Rezumarea unui text citit la prima vedere 4. pentru fiecare clasă.2. CLASA A VIIIA 4. sugestii metodologice/repere didactice pentru folosirea manualelor de limba şi literatura română. recomandari privind continuturile invatari. acestea nu fac obiectul evaluărilor naţionale şi vor fi abordate în măsura în care o permite nivelul de pregătire al colectivelor de elevi (curriculum extins). Organizarea conţinuturilor este modulară: elemente de limba română. Standardele de performanţă permit evidenţierea progresului realizat de elevi de la o treaptă de şcolaritate la alta. competenţe specifice. conţinuturile învăţării. Utilizarea adecvată a semnelor ortografice şi de punctuaţie conforme cu Îndreptarul Ortografic. a celor ortografice şi de punctuaţie. Rezumarea unui text narativ cunoscut. după un plan simplu (ideile principale) 4.X--si ciclul superior-clasele gimnaziu:       valori si atitudini. Ortoepic şi de Punctuaţie Obiectivul cadru 4. de asemenea. Comunicare orală şi comunicare scrisă. Într-o notă de la finele programei sunt precizate conţinuturile facultative. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă Programa de liceu. competenţele şi comportamentele stabilite prin curriculum”.  Programa stabileşte. elaborata pe cicluri( ciclul inferior-clasele IX. XI-XII /XIII). Elaborarea lor are în vedere finalităţile pe trepte şi cicluri curriculare.2. standarde curriculare de performanţă. Exemplu : STANDARDE CLASA A IVA 4. obiectivelecadru şi pe cele de referinţă ale disciplinei şi caracteristicile psihopedagogice ale vîrstei vizate. care pot fi notate şi cu asterics. are o structură asemănătoare celei pentru 17 . criterii unice de evaluare a procesului de învăţămînt. probleme de comunicare. textul-suport şi texte suplimentare.1. competenţe generale.

decurg din competenţele generale şi precizează rezultatele aşteptate ale învăţării. vizează aspecte din cele trei domenii ale limbii şi literaturii române şi se referă la: 1.poezie . În ceea ce priveşte domeniul Limbă şi comunicare. structurate pe Perioada vech. însuşirea şi practicarea diferitelor strategii de comunicare. grupate pe domeniile amintite mai sus.Competenţele generale.dramaturgia). abilităţi. Argumentarea în scris si oral a unor opinii in diverse situatii de comunicare.structurala si stilistica in receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare. fara a neglija aspectele ce tin de cultivarea limbii. sub formă de cunoştinţe. Comprehensiunea si interpretarea textelor. se recomandă ca demersul didactic şă se axeze pe două coordonate: normativă şi funcţională. . programa propune studiul literaturii romane pina in perioada contemporana: Perioada interbelica (poezia). Folosirea modalitatilor deanaliza tematica. 2. Locul acestor activităţi va fi stabilit de profesor. se urmăresc pe parcursul unui an şcolar. care va proiecta conţinuturile pornind şi de la textele-suport selectate pentru studiul literaturii-o abordare integrata a domeniilor discipline. 2.  Cît priveşte conţinuturile învăţării. Domeniul Literatură este conceput ca o dominantă pentru fiecare an de studiu: Literatura şi viaţa. să se reducă aspectele teoretice la strictul necesar. dominantele pentru clasa a XIa fiind Fundamente ale culturii romane.   18 . 4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea si in producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare.Perioada moderna: Seolul alXIX-lea--inceputul secolului alXX-lea . Perioada postbelica (romanul. limbii şi literaturii române: cultivarea plăcerii de a citi. Pentru ultima clasă de liceu.urmaresc dezvoltarea competentei culturale.text dramatic. a sensibilităţii estetice.în clasa a IXa.implcit a celei literare. Receptarea text elor literare-proza . pentru fiecare domeniu. în favoarea aplicaţiilor practice. deprinderi. 3. sunt proiectate în corelaţie cu un set de competenţe specifice. Stabilirea competenţelor generale ale disciplinei porneşte de la finalităţile studiului Argumentarea orala sau in scris a unor opinii in diverse situatii de comunicare. Competenţele specifice. Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in diferite situatii de comunicare.care se regasesc in cele patru competente generale: 1.Perioada interbelica(romanul). a XIIa/a XIIIa. 3.poezia.în clasa a Xa. formulate identic pentru clasele ciclului inferior al liceului. în domeniile Literatură si Limbă şi comunicare. Programele scolare pentru ciclul superior al liceului-clasele XI-XII-structurate pe principiul cronologc al fenomenului literar. dezvoltarea abilităţilor de a recepta şi de a produce o gamă variată de texte. Punerea in context a textelor studiate prin raportare la epoca sau la curente culturale / literare.

b) aspecte legate de comunicarea orală/scrisă. în corelaţie cu elementele de limbă română şi cu secvenţele de comunicare. sunt opere integrale. dar toate acoperă. punctuaţie. diferite ca număr. funcţie de structură. mai ales pentru elevii mici. Ordinea în care sunt dispuse conţinuturile unei unităţi/secvenţe din manualul de gimnaziu este următoarea: 1) lectură: a) textul literar/textul-suport – şi texte auxiliare. noţiuni de istorie a limbii estc. oferta de manuale este foarte generoasă. de mică întindere sau fragmente semnificative selectate după următoarele criterii: valoric-estetic. stilistic şi formativ. Caracterul formativ este dictat de modul în care au fost selectate conţinuturile pentru a reliaza obiectivele 19 . Textele-suport. Structura manualelor ordonează un demers didactic coerent şi eficient. Manualele sunt redactate într-un limbaj accesibil elevilor.in afara celor trei prevazute in trunchiul comun. gramatică funcţională. Programele de liceu conţin. in plus. precum şi evaluarea aceloraşi cunoştinţe şi competenţe. sugestii metodologice privind selectarea şi organizarea conţinuturilor şi – pentru unele clase – exemple de activităţi de învăţare. aşa încît fiecare colectiv didactic alege. elemente de stilistică. Textele literare – populare şi culte – aparţin diveselor genuri şi specii. concretizate în performanţe. c) elemente de construcţie a comunicării: lexic. dar şi din literatura universală. trebuie să ilustreze noţiunile de teorie literară. fonetică. Pentru limba şi literatura română.Conţinuturile notate cu asterisc formeaza curriculum diferentiat( CD tip A si CD tip B) obligatorii doar lafilierele teoretica si vocationala care au alocate. capitolelor – este diferită de la un manual la altul. ortografie. Viziunea comunicativ-pragmatică a programei impune studierea textelor literare şi nonliterare. însoţite de texte auxiliare (literare sau nonliterare). modulelor. autorilor români. de asemenea. una-doua ore pe saptamin. recomdările programei pentru că autorii au avut în vedere aceleaşi obiective cadru şi de referinţă. tratare didactică şi metalimbaj. Dispunerea unităţilor de învăţare – a temelor. o prezentare grafică agreabilă şi atractivă. Manualele (alternative) sunt „cărţi didactice” în care se consemnează conţinuturile ştiinţifice ale disciplinei. după o analiză riguroasă manualul cel mai potrivit. prevăzute în planurile-cadru şi programele şcolare. . sub aspectul conţinuturilor. informaţia este funcţională – latura teoretică este subordonată celei aplicative – riguroasă şi relevantă.

oferă cadru pentru dicuţii şi dezbateri. Chiş. Vistina. pe utilizarea unor strategii participative.Pitesti 2003 Parfene. C. se stimulează.programei – factor esenţial în reueşita şcolară –. Ştiinţifică. pentru susţinerea opiniilor personale printr-o temeinică argumentare.propunand sarcin de rezolvare in maniera integrata. Didactica postmodernă.   Bibliografie recomandată Goia. Iaşi. Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Editura Universităţii. M. Miron. pun accent pe învăţarea eficientă. integrare si sinteza-fiecare unitate se finalizeaza cu proba de evaluare/autoevaluare caresintetizeaza cunostintele din cele trei domenii. modernitate. Alina. Editura Paralela 45 . de varietatea tipologică a activităţilor de învăţare care ţinteşte dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare – înţelegerea după auz. Editura Dacia. Editura Polirom. 1992 Pamfil. Vasile. gradare-cunostintele sint transmise de la simplu la complex. In evaluare unui manual d elimba si literatura romana ar trebui sa avem in vedere criterii precum:      modularitate-organizarea pe unitati de invatare.. 2003 Strategii de predare – învăţare. corectitudine si accesibilitate. Cluj-Napoca. astfel.. . gîndirea critică şi creativă. Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. lectura şi scrierea – şi a unor modalităţi şi tehnici de muncă intelectuală.. perspectiva comunicativ-functionala – informatiile sint transmise prin dialog cu elevii. Manualele promovează o abordare didactică interactivă. Limba si literatura romana in scoala. 2000 Ionescu.Structuri didactice deschise. Bucureşti. creează situaţii de învăţare stimulative pentru elevi. 1999 Stanciu. Editura 20 . grafica atractiva etc. vorbirea. Suceava.

elaborarea unor strategii eficiente privind evaluarea/autoevaluarea activităţii didactice. ALL.Chestionar de evaluare Alcătuiți planul unei lecții de predare cu tema: Neologismele. este demersul didactic personalizat iar instrumentul acestuia – unitatea de învăţare. Conceptul central al proiectării didactice. centrat pe obiective. Programa şcolară este un document reglator. 2001. Se pot aminti. Bucureşti. 2002. a condus la apariţia unei varietăţi de materiale şi reglementări. V. Gagné şi M.  proiectarea calendaristică-orientativă. inclusiv cea curriculară.Editura Aramis. Termenul de proiectare didactică a fost introdus de R. Enumerăm cîteva dintre acestea: Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. de asemenea: Ghidul profesorului (la diferite manuale) şi Caietul elevului pentru cele trei compartimente ale disciplinei: Lectură. Comunicare. utilizarea manualelor alternative.). în cunoştinţă de cauză. sub egida MEC-CNC – referitoare la aplicarea programelor şcolare. Evaluarea curentă şi examenele. Lectura programei este prima etapă a demersului didactic personalizat.Ghiduri și materiale-suport.  proiectarea secvenţială (a unităţilor de învăţare sau a lecţiilor). Editura PROGNOSIS. Elemente de limbă română – elaborate de autorii manualelor alternative de la ediţiile „Corint”. în contextul noului curriculum. Bucureşti. Editura SC ARAMIS PRINT – SRL. Ghid de evaluare. Proiectarea demersului didactic percurge trei etape:  lectura personalizată a programei. Ghid metodologic – Aria Curriculară Limbă şi comunicare (liceu). strategiile şi rezultatele activităţii didactice.2001. Proiectul didactic Reforma învăţămîntului românesc. Briggs şi a circulat în variantele design instrucţional şi design pedagogic. asupra organizării conţinuturilor pe anumite teme/unităţi de învăţare. poate alege modalităţile pe care el le 21 . dar nu reprezintă un element de îngrădire pentru profesor care poate decide. proiectarea activităţii didactice. Stoica (coord. „Humanitas”. Bucureşti. desemnează un ansamblu de proceduri care unesc într-un tot coerent cerinţele. din păcate nu pentru toate clasele din învăţămîntul gimnazial. resursele. 2002. A.Limba si literatura roman. Ghid pentru profesori.

Conţinuturile reprezintă mijlocul de realizare a obiectivelor îar însuşirea lor optimă este posibilă doar printr-un demers centrat pe elev. educatorul asigură elevilor săi un parcurs şcolar individualizat. Progresul predăriiînvăţării se realizează prin feed-back continuu. Noul Curriculum insistă pe faptul că documentele de proiectare didactică sunt documente administrative care asociază. obiectivele care circumscriu trunchiul comun. pe parcurs sau la sfîrşit. Proiectarea propriu-zisă cunoaşte trei niveluri şi se realizează pe baza unui algoritm procedural care urmăreşte:  stabilirea obiectivelor pedagogice – elemnetul cel mai important în realizarea proiectării. în primul rînd. În funcţie de cerinţele şi situaţiile concrete din clasă.  stabilirea instrumentelor de evaluare încheie algoritmul proiectării şi oferă răspuns întrebării Cît s-a realizat?. şi pe cele care conturează curriculum extins. Corelarea obiectivelor disciplinei cu obiectivele disciplinelor ariei Limbă şi comunicare – sau ale altor arii curriculare – este o cerinţă a unei proiectări moderne interdisciplinare. a activităţilor de învăţare celor mai potrivite.  selectarea şi organizarea conţinuturilor de învăţare se face în acord cu obiectivele şi centrate pe acestea. de aceea o evaluare corectă măsoară eficienţa întrrgului proces. 22 . Un demers didactic eficient. dar momentelor demersului evaluativ pot fi diferite: la începutul procesului de predare-învăţare. O sarcină importantă pentru profesor constă în identificarea unităţilor de conţinut/învăţare.alegerea strategiilor de predare-învăţare marchează trecerea la activitatea propriu-zisă prin selectarea metodelor. Educatorul va avea în vedere.Acest algoritm însoţeşte toate nivelurile proiectării şi se regăseşte în rubricile diferitelor modele de structurare a demersului didactic. Evaluarea nu poate fi despărţită de celelalte două funcţii importante ale procesului de învăţămînt. într-un mod personalizat. se caracterizează prin utilizarea unei strategii didactice activ-participative care să respecte particularităţile de vîrstă şi individuale ale elevilor. în situaţii speciale. activităţi de învăţare – cu alocarea de resurse (de timp şi materiale) considerată optimă de către profesor pe parcursul unui an şcolar. cu efecte formative. dar. materialelor şi mijloacelor de învăţămînt. conţinuturi. a formelor de organizare a învăţării .consideră optime în creşterea calităţii procesului de învăţămînt. elementele programei – obiective de referinţă/competenţe specifice. procedeelor. predarea şi învăţarea.

Model : Şcoala ...... = 175 ore . de ore pe săptămînă Manualul.limba comunicareorala si scrisa-la gimnaziu.42 etc.. Se realizeaza pentru fiecare semestru si consta in esalonarea unitatilor de invatare pe saptamini.:5 ore /sapt. 23 .. recapitulare-sistematizare..clasa a V-a ) pe domeniile disciplinei (lectura...Proiectarea activitatii didactice se realizeaza pe patru niveuri: anual. – cu alocarea de timp considerat optim de către profesor pe parcursul unui an şcoar. conţinuturi etc.).limba si comunicare.. elemente ale programei – obiective de referinţa/competente specifice..Ex. De obicei se realizeaza un tabel in care se regasesc toate aceste date.   conţinuturile sunt extrase din lista de conţinuturi a programei.conform structurii aprobate deminister...:12. Ex. Unitatea de învăţare Obiectivele de referinţă/ Competenţe specifice Conţinuturi Număr de ore alocate Săptămîna Observaţii Explicaţii:   unităţile de învăţare se stabilesc prin titluri (teme).evaluare) pentru cele doua semestre.. Proiectarea anuală consta in repartizarea numarului total de ore (numarul de ore pe saptamana la limba li literatura romana la clasa X.. Proiectarea calendaristică orientativă este un document administrativ care asociază..la liceu) si pe tipuri de lectii (predare-invatare.x 35 sapt.... secvential (se proiecteaza fiecare unitate de invatare) si al fiecarei lectii. într-un mod personalizat. literatura.. Anul scolar.. numărul de ore se stabileşte de profesor.. Disciplina . calendaristic orientativ(se poate face semestrial)..... Clasa/Nr....... obiectivele de referinţă/competenţele specifice se iau din programa şcolară (de obicei se trec doar numerele acestora .. inmultit cu numarul de saptamini ..34.. în funcţie de nivelul de achiziţii al elevilor clasei şi de experienţa didactică.

.(se trece numele unitatii ) Număr total de ore alocate unitatii : ...O planificare corect alcătuită va acoperi întreaga programă la nivel de obiective de referinţă/competenţe specifice şi conţinuturi..... An scolar. de ore /sapt..... se desfăşoară sistematic şi continuu pe o perioadă de timp........ se finalizează prin evalure / autoevaluare Model: Şcoala . Disciplina .. Clasa / Nr... cu următoarele trăsături:  determină formarea la elevi a unui comportament specific prin integrarea unor obiective de referinţă..... Obiective de referinta / Continuturi (detalieri) Competente specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Explicaţii:  la rubrica conţinuturi se fac detalieri pentru a explica diferitele parcursuri (în funcţie de nivelul clasei)... pe termen mediu si scurt. 24 ......... Proiectarea secvenţială (a unităţilor de învăţare)consta in detalierea unor elemente ale fiecarei unitati de invatare /continut pentru a crea un mediu de invatare coerent.    este unitară din punct de vedere tematic..... Proiectul unităţii de învăţare..  obiectivele de referinţa /competentele specificesint cele din programa(se trec numerle OR/CS). Manualul (editura)....... O unitate de învăţare este o structură didactică deschisa şi flexibilă.........

De ce voi face? Ce voi face? Cu ce voi face? Cum voi face? Cît s-a realizat? Identifica Selectarea Analiza Determin area Stabilirea instrumentelor de evaluare (După R. potenţialul clasei. pe care le va corela şi va elabora strategia adecvată atît pentru predare-învăţare. motivaţia. pentru atingerea obiectivelor de referinţă/competenţelor specifice selectate din programă pentru fiecare unitate de învăţare/lecţie. profesorul va lua în calcul toate celelalte aspecte: nivelul de cunoştinţe asimilate. prin exerciţii scrise. După o analiză atentă a sarcinii specifice de învăţare în cadrul unităţii de învăţare.precum si formele de organizare a activitatii didactice. activităţile de învăţare sunt cele din programă sau altele.propuse de profesor. În general. cît şi pentru evaluare. pentru unitatea de învăţare şi pentru lecţie. Gagné : Spre ce tind?. ritmul de lucru etc. Cum voi şti cînd am ajuns?) 25 . observarea sistematică etc. Proiectarea lectiei –proces complex .) Fiecare unitate de învăţare se finalizează prin forma de evalure sumativă.  la rubrica Evaluare se precizează instrumentele aplicate în clasă (evaluare orală. Cum să ajung acolo?.presupune parcurgerea mai multor etape care vor fi detaliate in paragraful ce urmează.  resursele sunt cele de timp.de loc. Realizarea proiectului de lecţie este o activitate de anticipare a paşilor ce urmează a fi parcurşi pentru înfăptuirea activităţii didactice respective. prin texte. cele materiale. se consideră că demersul de proiectare. parcurge o anumită schemă care precizează elementele procesului didactic într-o succesiune logică.

elevii vor fi capabili: 01 – să identifice adverbele din texte date şi din comunicarea orală. a exemplifica. 02 – să clasifice adverbele după diferite criterii. profesorul de limba şi literatura română va folosi verbe precum: aalege. a transforma etc. 02 – să identifice sensurile cuvintelor necunoscute cu ajutorul glosarului/ dicţionarelor. 03 – să definească adverbul pornind de la observare textelor lingvistice date.analizand exemplele . apreciza. a argumenta. afectiv-atitudinal şi psihomotor – indică efecte/comportamente direct observabile la elevi. a completa. a explica. a motiva. după ce aceştia au parcurs o experienţă de învăţare.a contragea defini. 05 – să construiască enunţuri/comunicări cu diferite adverbe.Identificarea obiectivelor şi motivarea importanţei studierii noilor conţinuturi – sunt aspecte prioritare în realizarea proiectului didactic. a selecta. 04 – să numească regenţii adverbului. 05 – să rezume/povestească conţinutul textului literar folosind planul de text. Exemple: pentru domeniul Limbă (tema:Adverbul. a imagina. la o lectie de transmitere si insusire de cunostinte: La sfîrşitul lecţiei. a inventa.cooperand pentru realizarea sarcinilor.acrea. 06 – să utilizeze corect. a demonstra. 06 – să precizeze posibile semnificatii ale titlului. adverbele. 04 – să numească personajele şi locul acestora în naraţiune. a extinde. În formularea obiectivelor. clasa a VI-a. 07 – să precizeze valoarea expresivă a adverbelor în diferite comunicări etc.clasifica. se pot formula obiective precum: 01 – să citească corect.a reproduce. Pentru domeniul Lectură. 03 – se selecteze elementele care precizează timpul şi spaţiul naraţiunii. a exprima opinia identifica. in scris.aciti. 26 . a V-a). Obiectivele operaţionale – din cele trei domenii: cognitiv.in situatii de comunicare diferite.la o lectie de receptare a unui text literar epic. a dialoga. a rezuma a se raporta la. a ortografia.a cracteriza. cursiv şi expresiv textul literar.respectand tonul fundamental. a reface.cl. a sintetza. numi.a aplica a analiza.

în funcţie de parametrii menţionaţi: cunoştinţe asimilate. analiza şi organizarea celorlalte resurse: resurse umane (elevul cu personalitatea lui.de învăţare). capacităţile de învăţare şi exprimare. Ghid pentru întocmirea proiectului didactic PROIECT DIDACTIC Profesor (student practicant): _______________________________ Data: __________________________________________________ Clasa: __________________________________________________ Obiectul: Limba si literatura romana Subiectul (tema) lecţiei: ____________________________________ Tipul lecţiei: _____________________________________________ Durata (timpul): __________________________________________ Obiectivul fundamental: corelat cu tipul lecţiei Obiective operaţionale : cognitive. motivaţie.pe dezvoltarea de valori si atitudini asa cum recomanda pograma. Selectarea conţinuturilor. resurse procedurale (metode/procedee de predare. fără însă a eluda prevederile programei. eficientă şi nuanţată. Profesorul va formula atîtea obiective cîte va putea realiza. mod de organizare. resurse materiale (materiale şi mijloace de învăţământ. O bună pregătire a profesorului de limba şi literatura română pentru lecţie/activitate înseamnă găsirea răspunsurilor potrivite pentru fiecare dintre întrebările formulate iniţial.psihomotorii Strategii didactiec: Metode şi procedee: _____________________________________ Mijloace de invatamant: _____________________________________ 27 . potenţial intelectual. motivaţia. propunerea unor activităţi de învăţare eficiente – sunt aspecte ale algoritmului proiectării care se finalizează cu elaborarea instrumentelor şi probelor de evaluare.07 – să se raporteze la personaje adoptînd atitudini pro sau contra etc. Se vor urmări/formula obiective centrate pe formarea competenţei de comunicare corectă. profesorul cu experienţa sa etc.). ritm de muncă. locul de desfăşurare. afectiv-atitudinale. timpul alocat activităţii etc.).

Bucureşti.  (re)actualizarea ideilor ancoră. conform logicii desfăşurării etapelor (evenimentelor instructionale). (După Robert Gagné. EDP. Condiţiile învăţării. cu diferite rubricaţii: a) 1 Etapele lecţiei /secventele activitatii şi durata 2 Obiectivele operaţionale 3 Conţinutul instructiveducativ 4 STRATEGII DIDACTICE Forme /moduri de organizare a instruirii Resurs ee proced.1975) 2.  intensificarea retenţiei.  asigurarea feed-back-ului. suliniind subtitlurile:  organizarea clasei  captarea atenţiei.Forme de evaluare: ______________________________________ Bibliografie:____________________________________________ Scenariul didactic ( parcursul didactic.  obţinerea performanţelor.  conducerea (dirijarea) învăţării. sub formă de tabele. cu variante: 1.  asigurarea transferului. prezentarea liniară.  enunţarea obiectivelor. Resurse materiale 5 Evaluare b) 1 2 3 4 5 6 7 28 .  evaluarea (formativă).Mod de organizare /modalitati de lucru (frontal/individual în perechi/pe grupe:-----------.  prezentarea noului conţinut şi a sarcinilor de învăţare.

schema lecţiei. Metodele interactive de predare-învăţare. aşa cum recomandă R. evenimentele instrucţionale nu se succed obligatoriu. eludarea altora depinde de tipul de lecţie şi de modul în care îşi concepe profesorul demersul didactic. 3) care să cuprindă textele lingvistice folosite. comprimarea mai multora în una singură.  Modelul “Ştiu/Vreau să ştiu/ Am învăţat”. se realizează feed-back-ul continuu care asigură progresul învăţării. conţinutul diferitelor fişe de lucru sau al testelor de evaluare. Proiectul poate fi completat cu diferite anexe / fise (1. 2. recomandă diferite tehnici de activitate independentă şi pe grupe în care profesorului îi revine şi rolul de moderator. 29 . În timpul parcurgerii evenimentelor instrucţionale se fac trimiteri la anexele respective.Evenimentele instrucţionale Durata Obiective operaţionale Conţinuturi vizate Sarcini de lucru pentru elevi Strategii Evaluare c) 1 Evenimentele lecţiei 2 Obiective 3 Activitatea profesorului 4 Activitatea elevilor 5 Tehnici de instruire 6 Evaluare 3. în aceste condiţii. care propun implicarea elevului în procesul propriei instruiri. diferite exerciţii propuse spre rezolvare. Alegerea uneia sau alteia dintre variante rămîne la latitudinea profesorului. alte informaţii.  Modelul “Evocare/Realizarea sensului/Reflecţie”.Parcurgerea celor zece etape ale scenariului didactic. Gagné. modelele pe care le propun orientările mai noi:  Modelul” Invăţării directe sau explicite”. Elevii primesc sarcini de lucru pe care le rezolvă sub îndrumarea profesorului.

Ştiinţifică. 1999 Strategii de predare – învăţare.Pitesti 2003 Parfene. Iaşi. Bucureşti. Editura Polirom. 1975. Ionescu. Editura Chestionar de evaluare Expuneți pe scurt modul în care ați organiza predarea unei lecții cu tema: Modalități de caracterizare a personajului literar. (I. procedurale etc. Gagné.Structuri didactice deschise. Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Vasile. C. managementul colectivului (clasei). pe lîngă conţinut informaţional. personalitatea profesorului. R.Bibliografie recomandată Gagné. Limba si literatura romana in scoala.Nicola.1966. care se prezintă ca o succesiune de etape clar delimitate (vezi R. Lecția Diferite definiţii subliniază faptul că lectia este cea mai potrivită formă de organizare a învăţării unei teme „într-un cadru adecvat (sala de clasă sau cabinetul de limba română) într-o unitate de timp bine precizată. toate fiind subordonate „logicii acţiunii educaţionale”. Editura Paralela 45 .p. . procedee şi mijloace adecvate pentru obţinerea unor obiective speciale şi operaţionale bine formulate.. 1992 Pamfil.. Alina.385) Se face distincţia între formula clasică de organizare a învăţării.” (C. Condiţiile învăţării. punînd la contribuţie metode. Bucureşti.85 ) Ca „microsistem pedagogic” lecţia condensează. Miron. Condiţiile învăţării. într-un tot. Editura Didactică şi Pedagogică. modele care se regăsesc în conceptul de „predare 30 . şi particularităţile psihice ale elevilor.1999.1975). p. resurse materiale. şi diferite alte „modele” de structurare a predării – învăţării oferite de didactica modernă..M.Parfene.Tratat de pedagogie generala. Chiş. VI.

două astfel de variante: A) 1. Pregătirea activităţii de învăţare . activitatea de predare – învăţare.comunicarea obiectivelor lecţiei . B) Verificarea: .2”(A.163) În formula tradiţională. 3. comunicarea noului conţinut de învăţare.este bine ca noile cunoştinţe să se bazeze pe achiziţiile anterioare ale elevilor. spre exemplificare. .profesorul anunţă lecţia nouă. Actualizarea cunoştinţelor .se poate face la sfîrşitul lecţiei. Gagné. cunoaşte variante mai mult sau mai puţin apropiate de modelul propus de R. asigurarea reţinerii fiecărei subunităţi de învăţare. precizarea şi explicarea temei pentru acasă.Pamfil. 6. 5.se poate face la începutul lecţiei. captarea atenţiei şi motivarea elevilor pentru învăţarea noilor cunoştinţe. 7.Structuri didactice deschise. Oferim. 2. (auto)evaluarea formativă. dirijarea învăţării. . organizarea colectivului de elevi şi a cadrului de desfăşurare a lecţiei. . . Limba si literatura romana in gimnaziu. 2003. 4.profesorul va urmări captarea atenţiei elevilor Anunţarea subiectului lecţiei .interactivă.se poate face după fiecare secvenţă a lecţiei. p. structurată pe etape ale scenariului didactic. verificarea temelor pentru acasă şi a cunoştinţelor esenţiale din lecţia anterioară. ce servesc drept elemente – ancoră pentru lecţia ce va urma.să se facă prin exerciţii şi nu prin repetare mecanică a definiţiilor sau a cunoştinţelor dobîndite. 31 . prin momentele de muncă independentă ce alternează cu activitatea frontală.

Rolul profesorului se schimbă în procesul predării interactive. Învăţarea prin cooperare dezvoltă disponibilitatea elevilor spre dialog. Evaluarea rezultatelor . prin rezolvarea sarcini de lucru concrete. care se obişnuiesc să primească pasiv informaţiile şi să le memoreze fără să facă efortul de a gîndi critic. le doreşte. fie dau dovadă de timiditate. fie nu au avut timp suficient să formuleze răspunsul. stabileşte sarcini de lucru. capacitatea de a se adapta interlocutorului (profesor. îi conduce pe elevi spre concluziile pe care. îi îndrumă pe elevi. comunicînd rezultatele. de a acţiona în înţelesul grupului din care face parte. care se repetă de fiecare dată. de a fi toleranţi etc. profesorii avînd libertatea de a utiliza orice soluţii considerate eficiente în raport cu elevii pe care îi conduc în activitate. Se consideră că nu toţi elevii sunt atenţi în dialogul frontal. de fapt. aprecieri ale profesorului sau autoaprecieri. Asistăm. organizează clasa. fragmentînd în exces gîndirea elevilor. a interacţiunii participanţilor. se asemenea. lipsei cooperării. dîndu-le însă libertate de mişcare şi afirmare. rezultate la teste. a continuităţii activităţilor instructiv-educative. la transformarea clasei într-o comunitate de învaţare. organizîndu-se în etape distincte.profesorul va monitoriza elevii – ajutându-i în cazul nereuşitei -. corectând erorile.este bine să se facă prin activizarea elevilor. fie pentru că nu pot răspunde. fiind activate doar procesele cognitive de nivel inferior. la focalizarea demersului educativ asupra elevului. de a-şi impune punctul de vedere prin argumente credibile. Asigurarea transferului . Obţinerea performanţei şi asigurarea feed-back-ului . spaţiul prea mare acordat expunerii profesorului în dauna unui dialog autentic cu elevii. Se reproşează. Comunicarea autentică este prejudiciată de numărul mare de întrebări pe care profesorul le formulează şi care se succed rapid. fără îndoială. activitate independentă Formulei clasice i se găsesc multe neajunsuri pentru că. Toate aceste neajunsuri s-ar datora neimplicării elevilor în procesul propriei instruiri. lucrează împreună cu elevii. făcînd aprecieri asupra răspunsurilor. care să ducă la descoperirea de către ei înşişi a noilor conţinuturi. la schimbarea raportului între durata discursului profesorului şi participarea elevilor la dezbaterile ce au loc în timpul actvităţii de învăţare. autorii oferă sugestii pentru desfăşurarea lecţiilor.teme pentru acasă.notare.Prezentarea conţinutului nou . dezbate probleme. formal. corectează greşelile de exprimare şi de gîndire. ar conduce la rutină şi dezinteres şi ar da activităţii la clasă un caracter artificial. el devine observator şi moderator în acelaşi timp. .în manual. coleg). ascultîndu-le opiniile şi sugerîndu-le rezolvarea unor sarcini dificile. Noile modele ale demersului didactic propuse de didactica modernă au ca punct de plecare două direcţii importante care structurează procesul de predare – învăţare: 32 .

(cf. interpretarea de text literar. 5.p..evaluare. alternînd modelul clasic.) şi. ci doar redimensionată prin asigurarea continuităţii(actualizarea cunoştinţelor anterioare.: se explică modul în care se realizează planul simplu de text şi se aplică algoritmul pe un alt text.2003. schimbarea raportului dintre subiect şi acţiune în cele trei situaţii 33 . prin explicarea. Cînd pot fi aplicate strategiile (cunoştinţele) învăţate? Lecţia se organizează pe trei secvenţe care grupează cele cinci întrebări. Cum se va realiza învăţarea? 4. (A.Pamfil. insa. corespunzător unor etape bine structurate ale demersului de predare – învăţare. însuşirea unor noţiuni de teoria literaturii. participarea la activităţi culturale. adaptată studiului limbii şi literaturii române: Modelul „învăţării directe sau explicite” a fost formulat de Jocelyne Giasson (1991) şi este centrat pe învăţarea strategiilor de intelegere a procesului de învăţare. adaptat cerinţelor unui învăţămînt formativ. punînd însă accent şi pe experienţa de viaţă a elevilor. pe cunoştinţele dobîndite în afara clasei: lectură.30): 1. De ce este necesară învăţarea lor? 3. în continuare trei astfel de variante care oferă o altă structurare a procesului de predare – învăţare . Este necesara şi utilă. a paşilor ce se parcurg pentru ca învăţarea să se producă. . după care va aplica. Învăţarea noilor strategii (cunoştinţe). prin înţelegerea strategiilor învăţării. Ce strategii (cunoştinţe) urmează a fi învăţate? 2. axate pe lectura performantă. va demonstra cum se foloseşte strategia sau cum se aplică noile informaţii: ex. aplicat în orele de lectură / literatură şi comunicare îi învaţă pe elevii strategii precum: rezumarea.27) Lecţia clasică nu trebuie repudiată pentru că nu ar mai putea constitui un cadru potrivit demersului didactic. înţelegerea modului în care „înţelegerea şi învăţarea se petrec”. Noutatea acestui model constă tocmai în „transparenţa” procesului învăţării. extragerea ideilor principale. cunoaşterea şi utilizarea unor noi posibilităţi de desfăşurare a lecţiilor.2003. mai ales. în special. prin alte exemple. însă ar putea fi utilizat şi pentru structurarea lecţiilor de limbă pentru a explica elevilor modul în care se însuşesc şi se formează noţiunile gramaticale. implicarea în unele acţiuni sociale etc. folosind metoda „gîndirii cu voce tare”.Pamfil. A. Profesorul va explica fiecare operaţie a procesului. cu variantele pe care le propun cercetările şi tendinţele din didactica limbilor.A. se însuşeşte noţiunea de diateză şi se demonstrează.o direcţie care susţine explicarea strategiilor de predare – învăţare. pentru a fi înţeleşi. activitati de producere de text.p.o direcţie care vizează continuitatea: fiecare lecţie trebuie să se înscrie într-un proces.p. profesorul şi elevii (cf. deducerea sensului cuvintelor în context. Pamfil. 29). 2003. Modelul. diversificarea demersului didactic la orele de limba şi literatura română. Secvenţele (momentele) lecţiei „învăţării directe sau explicite” pot fi sintetizate în cîteva întrebări ale căror răspunsuri constituie preocuparea factorilor implicaţi în procesul de predare – învăţare. Prezentăm.

se subordonează aşteptărilor elevului care..cunoscute. Ce am învăţat. dar şi în unele lecţii despre substantiv. . Modelul Evocare – Realizarea sensului – Reflecţie a fost propust de J.actualizarea şi sistematizarea cunoştinţelor (faza de „Evocare”). pastel etc. înţelegerea. se pot obţine rezultate bune la lecţiile de lectură / literatură despre: basm. contribuind la formularea răspunsului comun. grupuri de 3 – 4 elevi ori grupuri mai mari. despre lexic etc. Metodele “cadrului E. asemănătoare celor formulate de D. 4. În interiorul grupului fiecare elev are sarcini bine determinate.formulează întrebări noi la care trebuie să răspundă. aplicarea şi se bazează pe dialogul autentic. se explica etapele realizarii unei argumentari si se realizeaza planul unei compuneri de tipul argumentare (de exemplu: argumentarea apartenentei unor texte literare la diferite specii: schita. la fel ca celelalte două modele prezentate. Ogle.logica si argumentativa. Ulterior. Ce am învăţat? 5. naraţiune.predarea şi învăţarea conţinuturilor noi (faza de înţelegere: „Realizarea sensului”). Ce aş dori să ştiu? 3. descriere. Învăţarea noilor conţinuturi. Meredith şi K.” sunt cele ale activităţii de grup: pereche. Întrebările corespunzătoare celor trei etape ale lecţiei.R. Ce altceva aş dori să aflu despre subiect? Pe tablă se poate realiza un tabel cu trei rubrici. modelul s-a impus pentru toate lecţiile de asimilare de cunoştinţe ori de actualizare –sistrmatizare.36) Se parcurg cinci etape. Steele ( 1997) şi. îşi propune să evidenţieze caracterul procesual al învăţării.Folosinnd acest model. Autorii au imaginat „un cadru pentru dezvoltarea gîndirii critice”-gindire de nivel superior . sau aspecte legate de comunicare. personaj. A. pastelul etc.faza de „Reflecţie” asupra cunoştinţelor însuşite. Învăţarea noilor conţinuturi.L. învăţarea noilor conţinuturi se produce prin alegerea strategiei celei mai eficiente: organizarea clasei pentru învăţarea prin cooperare şi/sau prin activitate frontala / individuală. Modelul „Ştiu – Doresc să ştiu – Am învăţat” a fost creat de Donna Ogle (1986) şi putea fi folosit doar pentru lectura textelor expozitive. care va fi completat odată cu parcurgerea secvenţelor lecţiei. 3.p. Organizarea activităţii de învăţare se sprijină pe cunoştinţele pe care elevul le are deja despre noua temă. cadru ce se structurează în trei secvenţe: . căutînd răspuns unor în.(cf.2003.). . sunt: 1.R.trebări explicite. Ce ştiu despre subiect şi ce aş dori să aflu? 2. selectarea acelor activităţi de învăţare care vizează cunoaşterea. Ce ştiu despre subiect? 2.Pamfil.nuvela. specii precum doina. cum explic şi corelez noile cunoştinţe? Ca şi în situaţiile precedente. Se încurajează astfel 34 . monitorizarea învăţării. articol.fabula. conform modelului. verb.S. după cum urmează: 1.

I. stimularea. Profesorul stimulează gîndirea elevilor cu recomandări de tipul: “Gîndiţi /lucraţi în perechi/ Comunicaţi!”. întrebări reciproce. În etapa de Evocare. evaluarea şi autoevaluarea. elevii sunt solicitaţi să-şi amintească ce ştiu mai bine. 35 .E. tehnici precum:         S. ghidul de lectură sau de studiu.G. despre tema au subiectul discutat. scrierea liberă. să anticipeze. învăţarea independentă şi cea interactivă: profesor – elev. A înţelege înseamnă a găsi răspunsuri la întrebări şi soluţii noi. implicarea înseamnă folosirea limbajului propriu scriind şi / sau vorbind.N. tehnica termenilor cheie. în trei etape care favorizează.L. ascultarea unei expuneri/prelegeri. dezbateri în grupuri. într-un proces fluent. întrebări binare: ce lansează controverse şi argumente pentru opţiunea da sau nu. predicţia (anticiparea) prin discuţii sau pe baza unor termeni daţi în avans. cooperarea.gîndirea analitică. elev – elev. dinainte. nefragmentat activizarea elevilor. elev – elevi. (sistem interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii şi gîndirii). Scenariul didactic al unei activităţi de limba si literatura romana lectură poate fi structurat. să stabilească ţinte pentru investigaţia lor. jurnalul de lectură cu dublă sau triplă intrare. ţinte de care vor fi relaţionate cunoştinţele noi. acum. vizionarea unui film etc. brainstormingul liniar sau sub formă de cirochine. Evocarea se poate face prin diferite modalităţi/tehnici de evocare:       conversaţia: întrebări şi discuţii focalizatoare care direcţionează permanent gîndirea elevilor. Ideile descoperite acum sunt integrate în schemele proprii de gîndire. rezumarea individuală sau în perechi. Activitatea de înţelegere se face independent şi/sau prin cooperare. jocul didactic etc. Sarcina acestei etape este să menţină implicarea şi interesul stabilite în faza anterioară. Se pot utiliza. lectura textului. stabilindu-se interesul şi motivaţia pentru învăţare. deci. Realizarea sensului (înţelegerea) este faza de învăţare în care elevii vin în contact cu noile conţinuturi/informaţii prin: lectura textului.

la inceput. să-şi îmbogăţească vocabularul. oferă material divers pentru ca elevii să-şi dezvolte capacitatea de exprimare. cu propriile cuvinte.L. care va include conceptele noi.( vezi si cap. în versuri şi în proza. revăzut şi acesta.N. ideile şi cunoştinţele noi. cu sarcină de lucru pentru acasă. modalitate frecvent utilizată în desfăşurarea demersului didactic la limba şi literatura română. activităţi de scriere individuale/în perechi/grupe.  metoda cadranelor. concretinzîndu-se prin diferite tehnici/probe ilustrative: fişa de monitorizare (S.  Reflecţia este etapa de consolidare a cunoştinţelor.drept cadru potrivit studierii textelor .E. investigaţia comună: muncă pe grupe cu tematică fixă.nu neaparat       literare.  îi ajută pe elevi să-şi formuleze propriile întrebări.  încurajează exprimarea liberă.  eseul de 5 minute pe o anumită temă.  eseul structurat. motivîndu-i pentru învăţare.G.  jocul de rol etc.) revăzută.  harta poveştilor. de restructurare activă a schemei de gîndire. urmat de discuţii în grup pro şi contra.  conceperea de postere şi expunerea lor în “galerie”. dezbaterea de tipul unei mese rotunde. În această fază elevii exprimă. învăţarea şi intelegerea sint” personale “. eseul de 5 minute. Rolul profesorului este foarte important acum: stabileşte scopuri pentru învăţare. pe o temă anume. Reflecţia se realizează prin discuţii de grup şi colective. Metode de invatamant valorificate in activitatile de limba si literatura romana) Învăţarea exclusiv frontală. chestionarul. Imaginat.  prelegerea intensificată. Acum are loc învăţarea durabilă adică schimbarea de comportament şcolar.  imaginarea unui caz (studiul de caz). să exerseze. cu argumente.I. nu mai corespunde unui învăţămînt   36 .  compoziţii libere. confruntarea ideilor după ghidul de lectură.modelul este valorificat la cele trei domenii ale disciplinei limba si literatura romana. cvintetul.

individual. situaţie care conduce la dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă. formează competenţe de comunicare orală / scrisă – obiectiv prioritar al studiului limbii şi literaturii române – dezvoltă deprinderi de muncă intelectuală şi disponibilitatea spre dialog. în care profesorul deţine rolul de „vioara întîi”. individual. identificarea în textul literar a unor fragmente care să ilustreze trăsături ale unei specii literar (individual / pe grupe). fie prin cooperare în cadrul grupului din care face parte. Alternarea celor trei forme: frontal.  selectarea cuvintelor / sintagmelor necunoscute dintr-un text şi folosirea dicţionarului / glosarului pentru a le explica (individual / în perechi). soluţiile formulate sunt înregistrate.suport de la compartimentul lectură (individual / pe grupe). Activitatea didactică se poate organiza dinspre individual spre frontal sau dinspre grup spre frontal.formativ. de comun acord. sintetizate şi valorificate frontal. Facem doar cîteva sugestii:  identificarea unor fapte de limbă în diferite texte lingvistice sau în textul.  se discută tema în microgrupuri (perechi sau grupuri mici). apoi în grup de patru sau mai mulţi elevi şi se valorifică frontal rezultatele. pe grupe contribuie la eficientizarea demersului didactic. prin negociere. în urma negocieri Cele trei domenii ale disciplinei Limba şi literatura română oferă numeroase conţinuturi care pot fi însuşite prin activitate individuală sau pe grupe. evaluate. după cum urmează:  se rezolvă sarcini de lucru. îi pregăteşte pe elevi pentru integrarea socială.  actualizarea cunoştinţelor prin rezolvarea unor sarcini concrete (individual / pe grupe). 37 . de aceea didactica modernă recomandă alternarea organizării frontale. centrat pe elev. realizarea planului simplu de text (individual / în perechi). de comun acord. la creşterea randamentului şcolar. se discută în perechi. cu numeroase momente / secvenţe de activitate individuală sau pe grupe în care sarcinile cognitive sunt direct rezolvate fie de elevul singur.    evocarea unor impresii de lectură (individual).

în opera acestuia. a elementelor definitorii (activitate pe grupe) etc. MODELUL „ÎNVĂŢĂRII DIRECTE SAU EXPLICITE” Ce strategii (cunoştinţe) urmează a fi învăţate? De ce este necesară învăţarea lor? Cum se va realiza învăţarea? Învăţarea noilor strategii (cunoştinţe) Când pot aplicate strategiile (cunoştinţele) învăţate C. autori etc. MODELE DE STRUCTURARE A LECŢIEI (după A.163) A. MODELUL „ŞTIU –DORESC SĂ ŞTIU –AM ÎNVĂŢAT” Ce ştiu despre subiect? Ce aş dori să ştiu? Învăţarea noilor conţinuturi Ce am învăţat? Ce aş dori să mai aflu despre subiect? 38 .2003 p.  încadrarea unui scriitor într-un curent literar. opere literare. stabilirea asemănărilor şi deosebirilor dintre specii literare. (pe grupe). prin descoperirea.Pamfil. MODELUL TRADIŢIONAL AL PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE Actualizarea sau verificarea cunoştinţelor dobândite anterior Învăţarea noilor conţinuturi Fixarea şi evaluarea cunoştinţelor dobândite B.

Tratat de pedagogie generală. considerată reprezentativa.D. socio-afectivă etc. se realizează astfel: dimensiunea lingvistică – cunoaşterea şi utilizarea 39 .care găseşte cel mai larg spaţiu de dezvoltare în domeniile disciplinei de care ne ocupăm –si are ca finalitate formarea competentei de comunicare si a competentei culturale. enciclopedică. literară. Elemente de didactica limbii. Dintre componentele competentei de comunicării (verbală. 1996 Pamfil. cum justific şi corelez noile cunoştinţe Bibliografie recomandată Nicola. componenta verbală... cognitivă. Limba si literatura romana in scoala.Structuri didactice deschise. Bucureşti. C.).. I. Comunicarea Procesul de studiere a limbii şi literaturii române este construit pe comunicare dimensiune umană fundamentală . EDP. 1999 Chestionar de evaluare Realizați un proiect didactic pentru o lecție de dobândire de cunostințe. Pitesti 2003 Parfene. Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Alina. Editura Paralela 45. Iaşi. ideologică. MODELUL „EVOCARE – CONSTITUIREA SENSULUI -REFLECŢIE” Ce ştiu despre subiect şi ce aş dori să aflu? Învăţarea noilor conţinuturi Ce am învăţat. Editura Polirom. VII.

tuturor aspectelor fonetice.fiind reluate şi îmbogăţite.  se vor evidenţia aspectele ortografice. ca sistem 40 . Sunt obiective importante pentru realizarea cărora autorii de programe oferă unele sugestii pentru organizarea demersului de predare-învăţare:  conţinuturile noi să fie însuşite prin actualizarea celor asimilate anterior. sintaxă. inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice”.(cu precizarea că se observă o extindere a studiului sintaxei şi a cunoştinţelor de lexic). ortoepice şi de punctuaţie.informatii.. potrivit principiului concentric al însuşirii noţiunilor gramaticale. cu puternic conţinut aplicativ”. lexicale. Elementele de limba sau de constructia comunicarii. iar nu „limba abstract”. capabili sa utilizeze corect si eficient limba in diferite situatii de comunicare.  predarea-învăţarea va urmări „limba în funcţiune„ în varianta ei orală şi scrisă. Componenta literară a competenţei de comunicare se realizează prin studiul literaturii. aparţin diferitelor compartimete: fonetică. în primul rând. morfologice şi sintactice – este vizată de domeniul „limbă” sau „elemente de construcţie a comunicării” iar dimensiunea textuală şi cea discursivă – cunoaşterea şi utilizarea regulilor da organizare a unui text sau a celor care determină folosirea limbii în contex – de domeniile „comunicare scrisa” şi „comunicare orala”.  cunoştinţele gramaticale sunt însuşite ca elemente care contribuie la structurarea unei comunicări „corecte şi eficiente”. programele de gimnaziu fac mai multe precizări:  studierea „elementelor de construcţie a comunicării” este adecvată „modelului comunicativ – funcţional”.asa cum le numesc noile programe. de tip analitic şi sintetic. notiuni si concepte gramaticale. Insusirea si valorificarea elementelor de limba contribuie la formarea si dezvoltarea competentei lingvistice a elevilor .constituie continuturile invatarii pentru acest domeniu . lexic. morfologie.  exerciţiile utilizate „să fie variate. aspecte de istoria limbii etc.  abordarea aspectelor lingvistice să se facă „în corelaţie cu studiul textului literar sau nonliterar. normată şi literară. În acest sens.

În ceea ce priveşte studiul „elementelor de construcţie a comunicării”. comparaţia şi generalizarea. În această etapă noţiunile gramaticale (cuvînt. Deoarece cunoştinţele de gramatică sunt abstracţii care generează alte abstracţii. programele recomandând corelarea lor cu studiul textelor literare. Acest proces începe din primii ani de şcoală cînd limba devine obiect de studiu. pronume. acesta urmăreşte aspectele „funcţionale şi aplicative” integrate domeniului „Limbă şi comunicare”. tot intuitiv. se introduc norme ortoepice şi ortografice.V. predarea – învăţarea gramaticii limbii române se face prin „activizarea permanentă a puterii de abstractizare a elevilor. Etapa primelor noţiuni propriu-zise de limbă (corespunzătoare claselor a III-a şi a IV-a) este perioada în care se introduc şi se definesc noţiuni ştiinţifice (gramaticale): subiect.1995.p16) Formarea noţiunilor gramaticale presupune însuşirea procesuală a acestora. morfologie etc. începând cu clasa a IX-a. dar profesorul va găsi şi alte ocazii pentru a insista pe aceste aspecte. respectînd principiul concentric al studierii limbii române: potrivit acestui principiu. silabă. predicat.Goia. Pentru a înţelege şi a-şi însuşi noţiunile gramaticale (de fonetică. Cînd intră în şcoală copilul stăpîneşte elementele de bază ale limbii materne. fiecare secvenţă de învăţare începe cu actualizarea. în funcţie de vîrsta elevilor: I. Se disting trei etape în procesul formării noţiunilor gramaticale. propoziţie. vorbirea gramaticală precede însuşirea conştientă a noţiunilor şi a definiţiilor gramaticale.Dragotoiu. numeral şi verb. Etapa elementelor pregătitoare de limbă (de familiarizare cu noţiunile de limbă) corespunde grupei mari la grădiniţă şi claselor I şi a II-a din şcoala primară. (Cf. sistematizaea şi aprofundarea cunoştinţelor anterioare. În această etapă se exersează modele de limbă şi.) elevul trebuie să efectueze anumite procese (operaţii) ale gîndirii: analiza. adjectiv. substantiv. sunet etc. atribut şi complement. vocabular. II. dimensiunea stilistică a faptelor de limbă va fi evidenţiată o dată cu receptarea textelor literare-suport. cuvînt de 41 .) se intuiesc. nu se definesc.I.

nu obiectului denumit prin acel cuvînt.16) stabilesc. la analiza lui. cuvîntul va fi privit ca unitate formală a limbii.si a notiunilor gramaticale. propoziţie dezvoltată.pentru obiectul Limba şi literatura română.Dragotoiu.1995.Dragotoiu. M.1995. generalizare şi sinteză. prin parcurgerea operaţiilor gândirii: comparaţie. este etapa analitică. se formulează explicaţii pentru unele ortograme.p. este etapa generalizării.V.76) distinge patru faze ale învăţării: a) faza de receptare b) faza de însuşire c) faza de stocare d) faza de actualizare Specialiştii români (Cf. (cf.in general . apoi. Etapa de studiere organizată a sistemului limbii (clasele a V-a pînă la a VIII-a). patru faze în procesul formării noţiunilor.Goia. 42 . la sfîrşitul clasei a VIII-a. III. c) faza însuşirii regulilor şi definiţiilor.Goia.in special: a) faza familiarizării conştiente cu fenomenul gramatical. ele să fie epuizate.p.15) Insusirea notiunilor se realezeaza prin parcurgerea unor faze de invatare. bineînţeles într-o viziune funcţională În liceu noţiunile gramaticale sunt utilizate în lecţiile de exersare a comunicării.V.aplicabile si in cazul formarii notiunilor gramaticale.p. propoziţie simplă.I. care se realizează prin izolarea fenomenului sau prin sublinierea noţiunii întrun text (sau mai multe ) pentru a trece. se completează (potrivit principiului concentric) noţiunile gramaticale propriu-zise. Acum se predau şi se însuşesc noţiuni fundamentale de fonetică şi vocabular. R.legătură. aşa încît. această etapă are caracter intuitiv. prin conversaţie euristică şi analiză se urmăreşte ca elevul să atribuie valoare gramaticală cuvîntului însuşi. b) faza analizei şi distingerii fenomenului gramatical de cel logic. Gagné (1975.I. clasificare.

de exemplificare şi exerciţii creatoare). Monotonia unor lecţii desfăşurate după acelaşi model poate fi evitată dacă profesorul propune demersuri didactice variate. Elevii trebuie să găsească răspuns la întrebarea „Când pot fi aplicate cunoştinţele învăţate?” prin desfăşurarea altor activităţi în clasă sau acasă care să vizeze comunicarea globală: lectură. disociere.în clasa a V-a. cu întoarcerea la particular pentru a „recontextualiza” noţiunea (prin exerciţii de recunoaştere. Demersul deductiv presupune parcurgerea inversa a parcursului inductiv si consta in formularea definitiei si ilustrarea / exemplificarea notiunii / conceptului de limba. Astfel. prezentate mai sus descriu un demers inductiv. de caracterizare. după însuşirea noţiunii de predicat verbal. dobandirea conostintelor despre predicault nominal se poate reliza printr-un demers deductv:    se defineste predicatul.prin exercitii diferite. se analizeaza predicatele nominale prin insusirea algoritmului. scriere şi exprimare orală. de aplicare a cunoştinţelor învăţate. se obtine definitia predicatului nominal prin compararea celor doua definitii. care trebuie să depăşească spaţiul şi durata lecţiei propriu-zise şi să asigure transferul şi alte aplicaţii posibile. Orice demers didactic se încheie cu „reflecţia” asupra modului cum s-a produs învăţarea.    se formuleaza exemple care sa acopere toate elementele definitiei: se analizeaza exemplele. Subliniem importanţa fazei „operaţionale”. de actualizare. realizate in clasa si acasa. cel mai adecvat organizării activităţilor de predare-învăţare la limba română pentru că parcurge etapele fireşti ale descoperirii de la particular (exemple/ texte lingvistice care conţin fapte de limbă ce urmează a fi identificate) la general (formularea definiţiilor) . se actualizeaza definitia predicatului verbal.evidentiindu-se elementele componente. de motivare.faza operaţională – de gramaticale însuşite şi conştientizate aplicare.d) faza fixării şi operării superioare cu noţiunile/ conceptele . 43 . Cele patru faze ale formării noţiunilor gramaticale. asupra paşilor parcurşi. lucru posibil în cazul însuşirii cunoştinţelor de limbă care se face în mod concentric.

de o mare putere de concentrare a elevilor care trebuie să analizeze.20) sau „învăţarea prin opoziţie” în cazul unor noţiuni/ concepte pereche: modurile personale – modurile nepersonale.p. conjuncţiile coordonatoare – conjuncţiile subordonatoare. 76-81) Indiferent de „scenariul didactic” imaginat de profesor. „care ţine locul numelui /substantivului” etc.pp. „pentru nume”.A. deja cunoscute: propoziţia subordonată subiectivă prin analogie cu subiectul.nr. e bine de avut în vedere unele „sugestii tehnice”pe care programa le face cu privire la:  organizarea riguroasă a tablei – pe coloane distincte pentru exemple. predicatul verbal .predicatul nominal.( Pentru exemplificarea celor patru tipuri de demers didactic .Perspective”. în vederea sistematizării cunoştinţelor.2003. circumstanţial – „care arată împrejurarea”.analitice / sintetice . „care este aşezat în faţă”. pronume – pro + nomen.  eşalonarea exerciţiilor .ad + verb. pe lîngă o riguroasă organizare a materialului intuitiv.2003. „la / lîngă verb”.  pentru o înţelegere exactă a conţinutului noţiunii gramaticale noi.Pamfil. consideraţii teoretice şi tabele sintetizatoare.şi alternarea lor pentru a evita monotonia şi rutina. 44 . numeralul ordinal raportîndu-ne la numeralul cardinal.1(6).profesorul poate apela. disocieze şi la sfîrşit să sintetizeze.. compare. eşalonarea textelor lingvistice în funcţie de dificultatea aspectelor însuşite.vezi A. se aplica prin rezolvarea diferitelor tipuri de exercitii: de la cele analitice spre cele sintetice Demersul analogic. prepoziţie – pre + poziţie. Astfel de demersuri pot fi mai potrivite pentru realizarea unor activităţi de recapitulare. si e bine sa o faca. verb copulativ în lecţia despre predicatul nominal etc.Este o activitate mai complexă pentru că însuşirea simultană a două noţiuni/ concepte este condiţionată. „prin asemănare”. . „care precade”. verbe predicative – verbe nepredicative etc. permite însuşirea unor noţiuni/ cunoştinţe de limbă noi prin raportare la altele. Se poate realiza şi demersul dialectic (cf.la etimolologii explicînd şi clarificînd sensul unor termeni precum: adverb . Pamfil.

depind de mijloacele de invatamint. ca ultimă precizare.: observarea sau explicaţia pot fi procedee în cadrul conversaţiei. o componentă a metodei care. ci şi procedeele didactice. imaginarea unor metode şi. conform unei strategii didactice. de resursele materiale . caracterizat prin relatii de interdependenta.: tehnica termenilor cheie sau predicţia pentru anticiparea conţinutului narativ. asociata cu altele.adaptata diverselor situatii de comunicare didactica proiectate si realizate de profesor si elevi in procesul instructiv – educativ . Metoda (gr.da individualitate metodei ce poate fi valorificata in diferite situatii de comunicare didactica. Termenul metodă este ambiguu. functii specifice si valorificare diversa. tehnica ciorchinelui pentru descoperirea polisemiei unor termeni şi pentru a organiza grafic „reţeaua personajului” etc. aşadar stăpînirea „metodologiei” procesului de învăţământ.si in activitatile de limba si literatura romana.Şi. combinarea sau „inventarea”.se valorifica in diferite etape ale lectiei . devine procedeu în interiorul învăţării prin descoperire etc. Metodele si procedeele sint selectate in functie de continuturi.este definită drept „mod raţional” de organizare a unei practici pentru atingerea obiectivelor: ex. individuale şi pe grupe de elevi.se afla in raport de interdependenta cu obiectiveleoperrationale. Crearea strategiilor optime de predare – învăţare la limba româna.”drum”) este instrumentul de care profesorul şi elevii se folosesc pentru efectuarea acţiunii de predare – învăţare. Metodele si procedeele formeaza un sistem complex . presupune alegerea. pentru că el desemnează nu doar metodele în sens strict. Procedeul este un detaliu.temporale si umane. Folosirea anumitor metode şi procedee oferite de practica şcolară tradiţională şi de didactica modernă este determinată de realizarea unei învăţări active. in special. ea asigură realizarea în practică a unei activităţi proiectate mintal. metodă de predare – învăţare – evaluare. şi numai. a unor procedee ori tehnici în raport cu obiectivele educaţionale. Se remarcă 45 .in general. demersul de formare a noţiunilor gramaticale trebuie să fie unul activ în care secvenţele de învăţare frontală să alterneze cu activităţi de descoperire. în limbajul obişnuit. după cum conversaţia. ex. în interiorul acestora. methodos. „cale spre . Tehnica-termen utilizat mai de curand.

active. Ca procedeu sau ca modalitate de lucru poate fi utilizată în activitatea individuală sau de grup. foloseşte exemple. „Observaţi structura/ modul de alcătuire a modului conjunctiv. evitând să se plimbe printre bănci şi să distraga atenţia elevilor. observă diferite materiale pentru a întocmi proiecte. În timpul explicaţiei. cînd elevii investighează. fapte etc.Metoda se 46 .a sistematiza continuturi si/sau a caracteriza actiuni. profesorul apelează la cunoştinţele anterioare ale elevilor. Observatia poate fi realizata in maniera dirijata.. timpul perfect”. Se utilizează deseori în lecţiile de limba română când. îi conduce pe elevi spre desprinderea unor concluzii. Explicaţia (lat. verbale. Observati si retineti ortografia formelor verbale insotite de pronumele personal / reflexiv” etc. cum este expunerea. reprezentări grafice. diferentierea sensului propriu de cel figurat etc. portofolii etc. diferntierea unor subordonate. ex + plicare „dezvăluire”) gramaticală consta in prezentarea elementelor definitorii ale unui continut.semidirijata si independenta. şi extinderea metodelor active în care profesorul are doar rolul unui ghid competent şi abil care-i conduce pe elevi în procesul dificil al învăţării. Observatia spontană şi sistematică a faptelor de limbă este primul pas pe care elevii îl fac pentru a descoperi informatii. profesorul ia poziţie adecvată. pentru a înţelegerea unor conţinuturi dificile sau pentru clasificarea unor noţiuni/ concepte.in functie de varsta elevilor si tematica :  diferrentierea sensurilor unui cuvint polisemantic prin observare acestui in contexte diferite. a relaţiilor care se stabilesc între cuvinte. profesorul de limba română urmăreşte realizarea obiectivelor pe care şi le propune pentru fiecare activitate didactică. referate. În lecţiile de predare – învăţare. profesorul adresează elevilor recomandări de felul: „Observaţi care este locul propoziţiei subordonate subiective faţă de regentă!”. Îmbinînd metodele clasice cu cele moderne.restrîngerea unor metode inductive.prin sublinierea relatiilor stabilite intre acestea. de obicei în faţa clasei.    diferentierea paronimelor.Are functie informativa (conduce elevul spre descoperirea de informatii / continuturi )si formativa(elevi deprind tehnici de munca individuala).

de examinare a unei probleme) este dialogul permanent dintre profesor şi elev pe teme ştiinţifice. se ajunge.metodă care a primit numele de maieutică „arta de a moşi spiritual”. cît şi în cea catihetică Forma euristică (socratică) se adresează judecăţii elevilor care. Are valoare formativa pentru ca dezvolta si cizeleaza capacitatea de comunicare. se foloseşte în toate tipurile de lecţii de limba română. bazîndu-se pe întrebări deschise descoperire divergentă. de la definiţia noţiunii de „neflexibil”. Conversaţia didactică are ca prototip conversaţia socratică. determină învăţarea activă. mai ales.dezvoltate. se constituie in modalitate de sistematizare/ descoperire /fixare /evaluare a cunostintelor /capacitatilor elevilor. de exemplu. prepoziţiei.„cu întoarcere”. Forma catihetică se adresează. în acest caz. folosind exemple şi procedînd inductiv. memoriei elevilor. conversatio< con. la includerea în categoria neflexibilelor a adverbului.foloseste in toate etapele lectiei si poate avea valoare de procedeu in cadrul altor metode: jocul didactic. atît în varianta sa euristică. explicaţia este. Această metodă se poate utiliza în toate formele de activitate de învăţare la limba română. metoda prin care Socrate făcea să iasă la lumină adevărul (conversaţia din pieţele publice). un procedeu în interiorul demonstraţiei.modelarea. poate fi inductivă. conjuncţiei şi interjecţiei. Conversaţia (< lat.  Procedînd deductiv. com + versus . Este o metodă activă care se adresează gîndirii elevilor. urmăreşte obţinerea unor răspunsuri variate. deductivă şi analogică:  Profesorul explică modul în care se realizează expansiunea unei părţi de propoziţie în propoziţia echivalentă. cultivîndu-le încrederea în capacitatea de a descoperi singuri adevărul. Explicaţia trebuie să fie clară şi concisă. folosind conversaţia şi explicaţia. adică acţiunea de reluare. pentru a vedea modul cum şi-au însuşit cunoştinţele si le pot reproduce.exercitiul etc. Se foloseşte în etapa care presupun un proces de 47 .algoritmizarea. îşi unesc eforturile pentru aflarea adevărului. împreună cu profesorul.

C.Popescu. adresată întregii clase: . adresată de elevi profesorului şi repusă de acesta întregii clase: .Cum este corect:” a place” sau” a plăcea”? . să nu se formuleze întrebări întîmplător. În toate cazurile. a compara pentru a evidenţia asemănări şi deosebiri.Care sunt categoriile gramaticale ale substantivului? .I.25):   să se sprijine pe fapte de limbă. de modul cum sunt formulate.Goia. definiţii şi reguli generale (elevii să fie puşi în situaţia de a observa.Parfene. De obicei.1999.p. adresată profesorului de elev şi returnată acestuia: . să se ridice de la fapte la noţiuni. Pentru a-şi dovedi eficienţa.22): a) frontală.Substantivele în cazul V au funcţie sintactică? – Tu ce crezi? d) de releu şi de comunicare. spune care sunt verbele auxiliare din limba română? c) inversată.   să solicite puterea de argumentare. dar ele pot fi adresate unui singur elev sau unui grup.Dragotoiu.(Vezi V. de retenţie şi pentru realizarea feedback-ului. „Ce ştiţi despre pronume?” la care elevii nu pot răspunde pentru că nu ştiu la care aspecte legate de verb sau pronume se referă profesorul.Ce sunt verbele auxiliare ? b) directă. adresată unui elev anume: . Se vor evita formulări de felul: „Ce puteţi să spuneţi despre verb?”. Reuşita acestei metode decurge din calitatea întrebărilor adresate de profesor.Care este forma consacrată de uzul limbii? 48 . întrebările sunt adresate frontal. să urmărească logica demersului cognitiv.p. S-a făcut şi o clasificare a întrebărilor după modul de adresare şi obiectul vizat. de a formula concluzii şi de a le ilustra prin exemple noi ). vizează obţinerea unui răspuns unic la întrebări închise care aparţin conversaţiei convergente. ele vor asigura o permanentă stare de comunicare. conversaţia trebuie să îndeplinească anumite condiţii (Cf.1995.actualizării cunoştinţelor.

f)-analiză stilistică. Cucos. Voi ce credeţi? ( Vezi si C. sintactica. in egala masura.89) Analiza lingvistică / gramaticală este o metodă specifică studierii faptelor lingvistice ce vizeaza intelegerea functionarea sistemului limbii si identificarea particularitatilor fiecarui nivel al acesteia. c)-analiză gramaticala (morfologică. Analiza lingvistica /gramaticala nu trebuie sa devina un exercitiu mecanic.e) imperativă.in vederea generalizarii normelor limbii romane literare.p. cînd se formulează o cerinţă categorică: Explicaţi cum se formează timpul viitor I ! f) de revenire. b)-analiză lexicală/ semantica. Iasi. cunoştinţele de limbă. d)-analiza ortografiei. sintactico-morfologica). se recomandă utilzarea si a textelor nonliterare. dar care n-a putut fi luată în seamă în acel moment: Vasilescu a spus înainte că în propoziţia: Elevul este lăudat adesea predicatul e nominal. Elevii sunt conduşi să observe direct.care depasesc posibilitatile de intelegere si de interpretare ale elevilor.1998. De ce folosim această metodă? Pentru a aplica. întrebare pe care profesorul o pune reluînd o părere a unui elev. ajungînd de la cazuri particulare la definiţii şi reguli (trecerea de la gîndirea concretă la gîndirea abstractă ).plin de fapte controversate. analiza lingvistică poate fi: a)analiză fonetică /fonologica. Textele pe care se face analiza lingvistică trebuie să îndeplinească anumite condiţii:  să fie alese din opere litrare reprezentative fiindcă ele oferă modele de limbă.formele gramaticale şi să tragă concluzii. în practica vorbirii şi a scrierii. e)-analiza punctuaţiei. Analza propriu-zisa va fi precedata 49 . pe textele alese. În funcţie de compartimentul limbii căruia i se adresează. Pedagogie. Polirom. Exercitiile sint justificate numai daca contribuie la cunoasterea elementelor de baza ale sistemului limbii si la performarea actului de comunicare orala si scrisa. emisă anterior. morfo-sintactica.

de clarificarea tuturor problemelor legate de înţelegerea textelor. a) Analiza fonetică/fonologică-asociata nivelului fonetic/fonologic. a triftongilor.  identificarea diftongilor. C.p. plictiseală. a versului şi a strofei.  stabilirea locului accentului.  cerinţă a textului este gradarea dificultăţilor în raport cu stadiul studierii fenomenelor gramaticale: texte mai simple pentru explicarea noţiunilor noi şi texte mai dificile pentru exersare şi aplicare. vocale. conversaţia.Parfene. demonstraţia logică. consoane).1999. a vocalelor în hiat. ci. che. Acest tip de analiză se valorifica la orele de literatură. ghe.  succesiunea silabelor accentuate şi a celor neaccentuate. cs etc.30) 50 . ge.  rolul accentului în schimbarea sensului cuvintelor. a rimei. Un caz particular de analiză fonetică este „ analiza prozodică” prin care se evidenţiază valorile expresive ale sunetelor.   nu se recomandă texte cu fapte controversate. Se are în vedere stabilirea unităţilor şi a modulelor ritmice. textele trebuie să cuprindă şi dificultăţi ortografice.(cf.  stabilirea numărului sunetelor şi al literelor dintr-un cuvînt ( situaţii în care numărul literelor nu este egal cu al sunetelor: ce.se utilizează la capitolul Fonetică (dar nu numai) avîndu-şi locul bine stabilit la toate clasele. exerciţiul etc.. gi. subliniindu-se rolul sunetelor „în potenţarea substanţei lirico – reflexive“. dacă nu este combinată cu explicaţia. Vizează aspecte precum:  descompunerea cuvintelor în elemente fonetice componente (silabe. Nu este bine ca elevii să întîlnească în textele analizate forme ale fenomenelor lingvistice pe care nu le-au studiat şi nu le vor studia în clasa respectiva. Analiza lingvistică nu este un scop în sine: elevii vor argumenta orice fenomen recunoscut. a cezurei.  stabilirea ordinii sunetelor. Folosirea excesivă a acestei metode poate duce la monotonie.

se folosesc săgeţi pentru a arăta raportul dintre determinant şi determinat si simboluri (litere). de analiză morfologică. Rubricaţia se îmbogăţeşte la clasele mari prin achiziţionarea de noi cunoştinţe.. sensul. casă de piatră aleargă pe stadion roşu de frig 51 . desinenţă). se definesc cuvintele polisemantice. categoriile semantice (sinonime. Elevii îşi însuşesc un algoritm al analizei morfo-sintactice pentru fiecare parte de vorbire.). Din necesităţi de sistematizare şi ordonare. adică a categoriilor gramaticale. urmărinduse identificarea. omonime etc.  analiza sintactică se referă la structura propoziţiilor şi a frazelor. Analiza sintactică a propoziţiei presupune:    identificarea părţilor de propoziţie principale. părţile de propoziţie sunt subliniate cu semne distinctive (o linie. Se urmăreşte evidenţierea structurii cuvîntului (prefix. identificarea părţilor de propoziţie secundare surprinderea relaţiilor dintre ele (de inerenţă.b) Analiza lexicală/ semantica-asociata nivelului lexical semantic. paronime. conform principiului concentric al însuşirii noţiunilor gramaticale. structura.  constatarea aspectelor legate de topică şi de punctuaţie. rădăcină. sufix lexical. se stabileşte sensul cuvintelor în context. antonime.se practică la compartimentul Vocabular. de coordonare. sufix gramatical. valoarea expresivă în context. se foloseşte conversaţia pe baza materialului lingvistic. Pentru a le distinge. de subordonare).asociata cu algoritmizarea-cunoaste variantele:  analiza morfologică –asociata nivelului morfologic-constă în identificarea părţilor de vorbire şi în desprinderea caracteristicilor acestora. Algoritmul analizei îi obişnuieşte pe elevi să observe dependenţa părţilor de propoziţie sau raportul de inerenţă. o linie punctată etc. dar şi în lecţiile de lectură/literatură sau de comunicare. În gimnaziu se practică analiza morfologică cu evidenţierea funcţiilor sintactice.). Analiza sintactică este însoţită. c) Analiza gramaticala . în practica şcolară se folosesc diferite scheme şi tabele. se identifică lexemele derivate. compuse. două linii. Ca tehnică. cuvintele formate prin conversiune. de obicei.

Se utilizează şi procedeul aşezării cuvintelor în dreptunghiuri.  se observă felul cum se organizează silaba acestor componente. 52 .)  stabilirea componentelor gramaticale ale ortogramei. Analiza sintactică a frazei este un procedeu complex.   corectarea întîmplătoare a caietelor. fonetice. lexical etc.  precizarea felului cum se marchează în scris. sintactice etc.   delimitarea propoziţiilor şi numerotarea lor. se au în vedere şi cele neexprimate sau omise.  încercuirea elementelor de relaţie (subordonatoare).C. felul secundarelor). realizarea schemei frazei. stabilirea raporturilor dintre ele. caracterul predominant teoretic al predării.33)     formalismul didactic. (cf. bararea cu linii verticale a elementelor coordonatoare. identificarea felurilor propoziţiilor ( principale/secundare. eglijarea lecţiilor speciale de formare a priceperilor şi deprinderilor ortografice. Cauzele care conduc la menţinerea „dizortografiei” elevilor sunt de ordin “didactico – metodic“. Algoritmul analizei presupune următoarele etape:  identificarea ortogramelor morfologic. al cărui algoritm cuprinde următoarele operaţii:  identificarea predicatelor şi sublinierea lor. ortografia “fantezistă”( în presă). morfologice.p. (în funcţie de fenomenul fonetic. lexicale. dispuse în funcţie de raporturile dintre părţile de propoziţie. apelul la memoria elevilor în defavoarea gîndirii acestora.Parfene.    stabilirea tipurilor de secundare. notînd deasupra dreptunghiului partea de propoziţie respectivă şi dedesubt întrebarea. d) Analiza ortografică se referă la aspectele scrierii corecte a fenomenelor lingvistice.1999.

f) Analiza stilistică are în vedere expresivitatea faptelor de limbă la diferitele niveluri.. accentuarea. parţial în clasele V-VII şi integral începînd cu clasa a VIIIa.C.). morfo-sintactic etc. perfect compus.Parfene. şi se utilizează mai ales în activităţile de receptare a textelor literare. locuţiuni etc. intonaţiile. conjuncţii.punctuatia apozitiei. a diftongilor. scrierea formelor articolului posesiv-genitival şi a formelor articolului demonstrativ-adjectival. asonanţă).   scrierea unor numerale compuse. la perfect simplu. corectarea pronunţiei elevilor. lexical. fonetic.pp. (Cf. e) Analiza punctuaţiei se referă la utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie în propoziţie şi frază. a constructiilor incidente.: Analiza ortografică (şi ortoepică ) are în vedere:  scrierea vocalelor în hiat.    despărţirea cuvintelor în silabe.148 si urm. sintactic.  scrierea formelor neaccentuate ale pronumelui personal. prepoziţii. convenţional.  exerciţii aplicative cu ortograma discutată. Se poate organiza (analiză ortografică) în orice moment al lecţiei (analiză fulger) sau în lecţii speciale de formare a competenţelor de scriere şi pronunţie corecte. reflexiv. aliteraţie. a triftongilor. scrierea corectă a unor forme verbale (verbe la conjunctiv.  scrierea unor adverbe. forme inverse etc.a subordonatelor etc. persoana a II-a. La nivel fonetic se analizează expresivitatea unor fapte ca:     distribuirea sunetelor cu vecinătatea lor (hiat.morfologic.: puctuatia interjectiei. a consoanelor duble. a cazului V. silabic . Se valorifica în lecţii speciale sau de cîte ori este nevoie: Ex. De obicei. a omografelor etc.1997. debitul enunţării. Analiza ortografică va ţine seama de principiile ortografice ale limbii române: fonetic. este însoţită de analiza sintactică sau o însoţeşte. 53 . scrierea cu ii şi iii a substantivelor şi a adjectivelor. ale pronumelui şi adjectivului de întărire.

Didactica recomandă folosirea acestei metode datorită puternicului ei caracter activizant. portretul dialogul. multe. provincialismelor. unităţi suprasegmentale. Invăţarea prin descoperire se bazează pe modelul „gîndirii divergente” propus de Gilford şi consta in punerea elevului in situatia de a identifica anumite continuturi. flexiunea verbelor.p. rolul flexiunii nominale. interesul şi imaginaţia. structura enunţurilor (simple sau arborescente). sublinierea unor cuvinte ). imperfectul evocării sau al modestiei. contextuale: naraţiunea. La nivel sintactic:     expresivitatea sugerată de topică (normală sau dislocată). Participînd ei înşişi la (re)descoperirea unor fapte de limbă. armoniile imitative. La nivel morfologic : expresivitatea anumitor părţi de vorbire. prin demersuri proprii. ale lexicului popular. legi care guvernează sistemul limbii române. mari.Parfene. în mijlocul frazei. identifică.53) În procesul de redescoperire a unor norme. bazată pe autodirijare. La nivelul grafematic:   dispoziţia în pagină ( alineate mici. La nivel figurativ: expresivitatea sugerată de folosirea tropilor şi a figurilor de stil. ale lexicului meseriilor. preferinţa pentru anumite moduri şi timpuri. 54 . dispunerea propoziţiilor (coordonare sau subordonare) . o cunoaştere individuală. reguli. puţine ) felul caracterelor (majusculă.    preferinţa pentru anumiţi termeni.  punctuaţia.1999. La nivel lexical -semantic:   valori expresive ale cuvintelor din fondul principal lexical. elevii realizează. arhaismelor. (C. valoarea expresivă a neologismelor. monologul etc. descrierea. elevii parcurg mai multe etape: observă. parabola. stimulind independenţa de gîndire. prezentul istoric.

elevii de gimnaziu recunosc şi introduc în clasa numeralului forme precum: cîteşpatru. Descoperirea prin analogie/ transductiva e metoda de lucru utilizată în cercetarea şi explicarea unor fapte de istoria limbii. în activităţile individuale sau pe grupe. aplică. Metoda valorifica asemanarile dintre anumite elemente concrete in relatie cu altele la un nivel mai general. la ilustrarea lor cu fapte de limbă şi operează cu raţionamente silogistice. a unor fapte/noţiuni abstracte presupune clarificarea şi ilustrarea lor. legătură”) foloseşte raţionamentul analogic: două forme. fapte pot fi asemănătoare dacă ele au însuşiri asemănătoar. definiţii etc. înţeleg forme. Analogia ( de la gr. de la particular la general. (vezi şi capitolul Formarea noţiunilor gramaticale). în cazul limbii române. cîte doi. deductivă şi prin analogie se utilizează. „a dovedi”. combinate cu alte modalităţi. în diferite tipuri de lecţii: de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe. de la fapte concrete la formularea unor reguli sau definiţii. de cinci ori. analogia – „raport. de la reguli. de consolidare şi de formare a competenţelor lingvistice. A demonstra înseamnă „a prezenta elevilor obiecte şi fenomene reale sau 55 . demonstrare – „a arăta întocmai”. „a clasifica”. structuri. deoarece însuşirea. gerunziu şi supin ca aparţinînd categoriei menţionate etc. Metoda are functie cognitiva (faciliteaza descoperirea de noi cunostinte sau restructurarea celor insusite anterior )si instrumentala (dezvolta tehnici de munca intelectuala valorificate in alte context. „lămuri”) este denumită şi „metoda învăţării explicite”.analizează. structuri de limbă prin deducţie:  pornind de la definiţia numeralului. (clasa a VI-a)  se realizeaza o schema a timpurilor verbale pe care elevii o completeaza cu exemple in lectiile de actualizare / sistematizare. Descoperirea deductivă parcurge drumul invers.( de exemplu in fixarea formelor de genitiv-dativ ale substantivelor). sintetizează. de romanistică etc. Demonstraţia (lat. formarea noţiunilor gramaticale se bazează pe descoperirea inductivă. înzecit. compară. Însuşirea unor noţiuni abstracte de limbă. Există destule situaţii cînd elevii îşi însuşesc noţiuni. însuşită în clasele mici. (clasa a VI-a)  cunoscînd definiţia modului – categorie gramaticală a verbului – vor recunoaşte formele de infinitiv.Cele trei tipuri de descoperire: inductivă. o treime etc. „a ilustra”. participiu.

În acest sens. A fost respectat termenul 1/ pe care l-am stabilit. Giasson.”.substitutele acestora în scopul uşurării efortului de explorare…. planşe. direct (diateza activă) C de agent (diateza pasivă) P (diateza reflexivă). raport exprimat prin diateze. imagini. 1991) care le arata elevilor paşii pe care îi vor parcurge pentru cunoaşterea unei probleme.Pentru demonstraţie. se foloseşte următoarea reprezentare grafică: S S S P P C.2/ (propoziţie subordonată atributivă). în sensul implicării elevilor în activitatea de „ilustrare şi de clarificare” a chestiunilor de limbă.  pentru a demonstra transformarea unei părţi de propoziţie în propoziţia echivalentă : A fost respectat termenul stabilit (atribut) . simboluri prin intermediul procedeului numit modelare. profesorul foloseşte: exemple (texte lingvistice).Cerghit.  pentru a ilustra raportul dintre acţiunea verbului şi autorul ei.p. 56 . al asigurării unui suport perceptiv … suficient de sugestiv pentru a face accesibilă predarea şi învăţarea unor cunoştinţe…”( I.172) Didactica modernă sugerează o reevaluare a demonstraţiei. tabele. c) prin exemple In lectiile de limba romana profesorul apeleaza la toate cele trei forme ale demonstratiei:  pentru a arăta relaţia dintre determinant şi determinat se folosesc trimiterile ca în exemplul: „Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă.. se recomandă structurarea parcursului didactic după „modelul învăţării directe sau explicite” (formulat de J.Demonstratia poate fi: a) propriu-zisa: b) figurativa-prin reprezentari grafice.scheme etc.1980. reprezentări grafice. scheme. folosirea unor reprezentări grafice ce au menirea să faciliteze înţelegerea şi învăţarea.

(C. dezvoltîndu-le  puterea de analiză.2/ (propoziţie subordonată completivă directă) N-am înţeles întrebarea (complement direct). problematizarea este o metodă activ.implicit. o incertitudine. implicit. plictiseală şi.56) Elevul poate fi pus în diferite situaţii-problemă:  dezacordul între experienţa lui cognitivă şi situaţiile pe care trebuie să le rezolve. folosind argumente valabile. cu repartizarea unor sarcini diferenţiate. de categorii morfologice de categorii semantice etc.p. o nelinişte care alterează subiectul ca un conflict lăuntric.participativă care se adresează gîndirii elevilor.profesorul foloseste demonstratia prin exemple (exemple de clasificari. dezinteres.  pentru insusirea algoritmului analizei morfologice / sintactice sau structurii unei unitati lexicale . Situată la graniţa cu învăţarea prin descoperire. algoritmizarea trebuie alternată cu alte metode pentru a nu conduce la monotonie. pentru a le verifica şi aplica. Elevii îşi însuşesc algoritmul analizei morfo-sintactice a părţilor de vorbire ori algoritmul după care se analizează sintactic propoziţia / fraza pe baza demonstraţiei pe care o face profesorul.  să selecteze dintre cunoştinţele lui pe acelea care îl vor ajuta să rezolve problema.Este o metoda didactica ce presupune crearea unei situatii-problema in vederea identificarii de solutii si. Posibilitatea de a rezolva situaţii probleme sau de a raspunde la intrebari-problema corespunde unui anumit 57 .descoperirii de noi continuturi..1999. Utilizată frecvent în activităţile de predare – învăţare. de deducţie.Parfene. care să conducă spre o rezolvare motivată şi eficientă. capacitatea de a susţine opinii. Se recomandă activităţile pe grupe. verificare şi evaluare. prin demonstraţii şi argumentări raţionale”. consolidare. pentru a ilustra contragerea unei propoziţii subordonate în partea de propoziţie echivalentă: N-am înţeles 1/ ce m-ai întrebat. rezolvabil prin tatonări repetate.  să sintetizeze informaţiile într-o formă proprie şi de eficienţă maximă pentru sine. O variantă a demonstraţiei poate fi considerată şi algoritmizarea. pentru a fixa /consolida elemente teoretice de limba .). de generalizare şi de transfer a cunoştinţelor. O întrebare devine problemă „cînd generează o nedumerire. Problematizarea este o variantă a euristicii care solicită un efort intelectual complex pentru a găsi soluţiile unei probleme.  să aplice cunoştinţele vechi în condiţii noi. se utilizeaza demonstratia propriu-zisa.

stadiu de dezvoltare a gîndirii. în funcţie de obiectivele propuse.  frontale / individuale / pe grupe. cel /ce-l. se înlătură anumite deprinderi greşite etc. Editura Humanitas. analiza lingvistică şi demonstraţia. adjectivul mai usoara. atingerea performanţelor. Exemple: situaţie – problemă cauzată de cunoştinţele elevilor despre regimul cazual al prepoziţiilor (se construiesc cu acuzativul) şi situaţii ce contrazic aceste cunoştinţe: Cocorii zboară deasupra satelor şi a oraşelor asemenea unor planoare sau zmeie de hîrtie. 188) Exemplele ilustrează folosirea unor propoziţii cu alte cazuri: genitiv (deasupra) şi dativ (asemenea).  disocierea unor propozitii subordonate subiective si completive directe introduse prin aceleasi elemente de relatie etc.In fata argumentelor.ajunge mai inainte”(I. p. Prin efectuarea conştientă. asigurarea retenţiei. La spectacol stateau de obicei in fata. Exerciţiile au fost clasificate după diferite criterii în:  orale / scrise / combinate.problema: Care este valoarea mofologica a structurilor subliniate in enunturile: 1. Actualizarea cunoştinţelor este mai eficientă dacă se face prin exerciţii.  Intrebare. învăţarea prin descoperire. Metoda exercitiilor Nu există etapă / secvenţă a lecţiei de limbă română care să nu utilizeze un tip sau altul de exerciţii. de loc este : verbul fiind. fiind mai usoara. verificarea şi evaluarea se realizează prin exerciţii.  Intrebare-problema: In enuntul: „Dar turturica. însuşirea conţinuturilor noi. structura fiind mai usoara ?. de cunoştinţele elevului. repetată şi variată a exerciţiilor se formează competenţe de comunicare corectă orală şi scrisă. cel mai adesea asociate cu explicaţia.  fonetice / lexicale / morfologice / sintactice. pe lîngă acuzativ (de).n-a mai avut obiectii. de deprinderile de muncă intelectuală. (Manual pentru clasa a V-a. conversaţia. se fixează cunoştinţele.Creanga).  situaţii conflictuale generate de omisiunea de desinenţe şi articole.  plasarea unor perechi de omofone in acelasi context pentru a fixa scrierea lor corecta ( car /c-ar.complementul circ.  Au rămas leneş __.) Cele două posibilităţi de rezolvare vor fi explicate şi argumentate (clasa a V-a).. 58 . neam/ ne-am etc. 2. situaţii care pot fi rezolvate diferit: Ei sunt bolnav __.

1991.  disocierea predicatelor nominale de predicatele verbale exprimate prin verbe la diateza pasivă.  explicarea scrierii unor cuvinte cu dublă consoană: înnopta.  Identificaţi verbele la moduri personale … etc. II. de expansiune. exerciţii de recunoaştere şi caracterizare: solicită identificarea unor fapte şi indicarea notelor specifice.vezi G. În funcţie de aspectele menţionate. utilizează mai ales exerciţii din această grupă pentru conţinutul lor informativ. Verificarea şi evaluarea. în structura unor fapte de limbă:  trecerea substantivelor de la singular la plural. interregional etc.  59 . caracterizarea poate di parţială sau totală.tradiţionle / structurale etc. înnora. de intervenţie în forma unui cuvînt/enunt/text. conform tabelului …. exerciţii de recunoaştere şi motivare: solicită găsirea argumentului lingvistic. disocieze etc. exercitii de recunoaştere şi grupare: solicită identificarea şi gruparea. de formare a competenţelor lingvistice. explicarea unor fapte lingvistice:  formularea unor reguli de despărţire a cuvintelor în silabe. Exerciţiile sintetice– sunt „forme de activitate conştientă”. structurale. Beldescu. adică schimbare. grupeze. Se folosesc în diferite etape ale demersului didactic: în activităţile de consolidare a cunoştinţelor. în formele orală/scrisă.C. Alte clasificări împart exerciţiile în: analitice.  Găsiţi adjectivele din textele … şi indicaţi genul şi numărul. iniţială/continuă/finală. se disting următoarele subgrupe: exerciţii de recunoaştere simplă: solicită doar identificarea unor fapte de limba:  Subliniaţi substantivele …. aşezarea faptelor de limbă pe categorii:  Identificaţi verbele … şi grupaţi-le după conjugări.  Subliniaţi predicatele şi grupaţi-le pe două coloane: predicate verbale şi predicate nominale. de aplicare în practica vorbirii şi a scrierii a informaţiilor despre fapte şi fenomene de limbă.  schimbarea unor verbe de la un timp la altul. de recapitulare şi sistematizare etc. Exerciţiile sintetice sint: de modificare /transformare (de reducere.( Pentru clasificare.  Identificaţi atributele … şi indicaţi termenul regent. exerciţii de recunoaştere şi disociere: solicită stabilirea deosebirilor dintre faptele de limbă care se pot confunda datorită asemănării aparente:  disocierea unor locuţiuni adverbiale de locuţiuni prepoziţionale. pentru complexitatea sarcinilor ce urmează a fi rezolvate. Exerciţiile analitice/ de recunoaştere se folosesc atunci cînd elevii trebuie să identifice diferite fapte de limbă în texte lingvistice şi să le caracterizeze. ortografice şi de punctuaţie.Parfene1999) I. sintetice. Tipuri de exercitii in predarea limbii romane. de restaurare).

 corectarea într-un text a unor greşeli intenţionate etc. a unor cuvinte/ sintagme. ce. pentru a stabili diferenţele. cu forma corectă. Copierea propriu-zisă (a unui text integral sau fragment) sau selectivă (a unor cuvinte. exerciţii de completare si inlocuiree: se solicită completarea unor spaţii libere în diferite texte lingvistice. după înţeles:  să completeze spaţii libere cu formele potrivite ale articolului posesiv – genitival. fără a indica şi alte sarcini. se practică în clasele primare. sintagme) nu trebuie folosită abuziv. reflecţia cu întreaga clasă. Se realizează astfel o activitate intradisciplinară prin integrarea elementelor de limbă în realizarea unor activităţi de comunicare scrisă (compunerea propriu-zisă) şi orală (reflecţia cu întregul grup). în ciclurile primar şi gimnazial. sau vor ilustra paradigme morfologice / sintactice. se va sugera elevilor că pot selecta diferite aspecte din viaţa lor. Exemplele solicitate vor fi formulate ca enunţuri. dar poate fi utilizată şi în gimnaziu pentru formarea unei grafii lizibile. Se pot organiza lecţii speciale de fixare şi consolidare a deprinderilor ortografice sau doar „momente ortografice” atunci cînd însuşirea unor fapte de limbă o impune. atunci cînd două – trei compuneri au aceeaşi temă. ortoepice şi de punctuaţie. 60 . modalităţile fiind diferenţiate în funcţie de vîrsta elevilor şi de cunoştinţele însuşite. ortoepice şi de punctuaţie pot face obiectul unor secvenţe speciale sau ocazionale în lecţiile de limbă şi comunicare din ciclul liceal.  să pună cuvinte indicate între paranteze la forme adaptate contextului: substantive la diferite cazuri.  dictarea este eficientă cînd este urmată de corectare şi discutare cu întreaga clasă pentru a semnala greşelile individuale ori pe cele tipice. pentru că devine plictisitoare şi neinteresantă. dar aspectele ortografice. Cele mai utilizate forme sunt:  copierea. cu scrierea pe tablă a formelor corecte şi folosirea lor în alte contexte realizate de elevi. exercitii creatoare care pot îmbrăca şi forma compunerilor gramaticale în care să se aplice cunoştinţe gramaticale de un anume tip: adjective la diferite grade de comparaţie. forma cea mai simplă. Tema unor astfel de compuneri nu trebuie impusă de profesor. trecerea unei naraţiuni de la persoana a III-a la persoana I. la anumite cazuri. Exerciţiile ortografice.  contragerea unor propoziţii subordonate în părţile de propoziţie echivalente.  schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie şi a propoziţiilor în frază pentru a semnala valoarea stilistică a topicii. considerate clasice. adaptată contextului. Importantă este prezentarea în faţa colegilor. consolidează cunoştinţele şi formează deprinderi de scriere şi pronunţie corectă. verbe reflexive la timpuri compuse ale unor moduri personale indicate etc. exerciţii de exemplificare a unor fapte de limbă. din experienţa nu numai şcolară. verbe la diferite moduri etc. pronumele relativ – interogative cine. în contexte. care etc.

 coloana ortografică. de la cel al preşcolar pînă la cel liceal. După cum susţine C. pentru descoperirea temei noii activitati. pe unităţi logice. cu explicaţii prealabile.  corectarea de profesor sau împreună cu elevii. justificare.47) Astăzi. a dialogului etc.informatiile vizeaza alte discipline ori experientele de lectura . Profesorul va organiza activitatea.capacitatea elevului de a se implica in propria instruire /formare. I. ccracterizare.din categoria celor mentionate in clasificare. fulger etc. aplicabila celor trei domenii ale disciplinei:  exercitii de repetitie : scrise si orale. 1992. Cerghit ( 1980.p. selectivă.dar si altele.p.care se desfasoara prin cooperare . C.Pamfil ( 2003.  exercitii de exemplificare (libera. cît mai ales modul de a provoca setea de cunoaştere a copilului…”(Aldo Petini. Încorporarea elementelor de joc în activitatea didactică imprimă acesteia un caracter mai atrăgător.( Invatati jucandu-va!). transpus în forme specifice in toate etapele demersului instructiv-educativ.  exercitii de transformare  exercitii creatoare. disociere). va enunţa obiectivele. aduce „varietate şi destindere”.” Manualele propun activitati de tipul joc..sub forma ludicului.  lista ortografica etc.Completarea rebusului presupune actualizarea unor cunostinte de limba si literatura romana. imprimînd un ritm normal. deseori . va preciza sarcinile.  aplicarea în practica vorbirii şi a scrierii. gruparea greşelilor.  exercitii cu caracter ludic.p.  aritmografele ortografice. pp 194-195) face o clasificare a exercitiilor.214) o încadrează în grupa „metodelor de simulare” ce valorifica .ilustrare a unei paradigme. Profesorul apeleaza la jocul didactic pentru a capta si mentine atentia elevilor si in lectiile de limba. va urmări desfăşurarea „jocului” şi va aprecia rezultatele împreună cu elevii. Metoda jocului didactic În clasificarea metodelor de învăţămînt.50) încadrează jocul didactic la metoda exerciţiilor cu caracter predominant „ludic” şi exemplifică prin:  jocuri ortografice.  dictarea propriu-zisă. 61 .dar.  exercitii de completare si inlocuire.Elevii din clasele mici ale gimnaziului sint captati si de alte tipuri de joc de felul jocului de imaginatie din etapa de „spargere a ghetii . cu accentuarea pauzelor. cu comentarii.Practica şcolară utilizează variante multiple ale dictării: de control.grupare. de obicei.  o nouă lectură integrală pentru completări. Freinet problema principal a educaţiei rămîne „nu atît conţinutul învăţămîntului ….O modalitate agreata de elevi este jocul rebusistic utilizat.  exercitii de recunoastere (simpla . jocul didactic este recomandat la toate ciclurile de învăţămînt. A.dupa repere date). Dictarea de control parcurge următoarele etape:  lectura integrală a textului care va fi dictat. Parfene (1999.  discutarea.

G.Completarea ciorchinelui se poate face organizand un concurs .pe grupe. elevii evidenţiază noţiunile/ faptele care intră în relaţie cu cea de la care s-a pornit.Ciorchinele” se realizeaza individual . însă.Instruirea programată se foloseşte din ce în ce mai mult în activitatea didactică prin realizarea unor programe pe calculator care să faciliteze însuşirea cunoştinţelor.stabilirea relatiilor de sinonimie –sau pentru actualizarea-sistematizarea cunostintelor. 62 . pentru a sistematiza cunoştinţele predate. Dintre metodele care înlesnesc cooperarea în procesul însuşirii/consolidării/ sistematizării cunoştinţelor de limbă.1998.p. poate fi utilizat în lecţiile de limbă pentru a defini noţiuni / concepte gramaticale.la tabla /pe o fila de flipchart.II) Ac. D.ori frontal .III forme acc. procedeu in cadrul brainstormingului.(vezi si C. la clasa a V-a. al formării priceperilor şi deprinderilor de utilizare a acestora în diferite situaţii de comunicare. Jocul didactic devine. pl. (p.III) V (p. Pe lîngă metodele descrise în acest capitol. pentru a arăta legătura dintre diferite noţiuni sau fapte de limbă. Pentru consolidarea cunoştinţelor despre pronumele personal.Cucos. forme N Ac. folosirea tehnologiei moderne presupune.astfel.95) Brainstormingul. va imagina parcursuri didactice diferite pentru realizarea obiectivelor propuse. Indică persoane apersoană număr Categorii gen caz I II III m f D sg. didactica elementelor de construcţie a comunicării le recomandă pe cele care contribuie la formarea şi dezvoltarea „gîndirii critice”. care trebuie sa raspunda la intrebari pentru a complita toate compartimentele din schema realizata de profesor. elevii pot realiza/completa„un ciorchine” de tipul: PRONUMELE PERSONAL parte de vorbire substituie subst. de tip „ciorchine”. Se pleacă de la o noţiune „supraordonată” şi. o dotare corespunzătoare şi iniţierea profesorului şi a elevilor în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţare.metoda poate fi valorificata la nivel lexico-semantic:realizarea de campuri lexicale. profesorul de limba română va găsi şi alte modalităţi de potenţare a caracterului formativ al activităţii la limba şi literatura română. In cazul continuturilor de limba.fiind o modalitate de lucru care economiseste timp”. prin tehnica brainstorming-ului. p.pe o fisa sau caietele de clasa.

63 . analizează lucrările expuse „în galerie” şi dau feed-back.. compuneri gramaticale.A sta neclintit este foarte dificil. Sugestiile şi observaţiile colegilor sunt luate.cele patru grupe de experti primesc fise de lucru al caror continut este diferit: Fisa de expert nr. citesc ce au scris colegii lor şi completează pe foile respective cu o idee a lor care nu a mai fost fromulată. Foile completate sunt punctul de plecare pentru a stabili modalităţile / strategiile de recapitulare / sistematizare. un cîmp lexical etc. de exemplu. Exemplu: Intr-o lectie de actualizare-sistematizare cu tema Modul infinitiv.2.avand grija sa dea explicatii clare colegilor care au format celelalte grupe de experti.Precizati ce exprima acestea: 1. Turul galeriei (după Kogan. este o formă de sistematizare „interactivă”.La fel se procedează pentru a stabili cîmpurile lexicale ale unor cuvinte. împreună cu o foaie de hîrtie pentru comentariile colegilor.cate un expert din fiecare grupa prezinta in fata clasei rezultatul activitatii. Această modalitate de lucru stimulează creativitatea şi înlesneşte cooperarea. Se parcurg trei secvenţe: 1. pentru a realiza familia lexicală a unui cuvînt etc. un panou destinat acestui grup. 2. pentru a stabili relatii de sinonimie pentru anumiţi termeni. 3.la clasa a VIa.Toti elevii care au acelasi numar (1. 1991) se utilizează în orele de recapitulare / sistematizare pentru a analiza un subiect / o temă / un capitol deja învăţat. în calcul pentru îmbunătăţirea / corectarea lucrărilor.) pe care le „afişează” într-un loc din clasă.3. Colegii se mişcă prin clasă. reprezentarea grafică a unei probleme de gramatică (schema unei fraze. Elevii se mişcă prin clasă.Ei se grupeaza la aceeasi masa si rezolva sarcinile cuprinse pe fisa de lucru Dupa expirarea timpului indicat de profesor. Prfesorul monitorizeaza activitatea si intervine pentru clarificarea unor probleme. Grafitti (după Rolheiser şi Bennett. 1992) se foloseşte atunci cînd elevii realizează. Se oferă elevilor coli mari de hîrtie cu întrebări:  Care sunt problemele studiate?  Care este scopul pentru care au fost studiate?  Care este legătura dintre acest capitol şi cel / cele studiate înainte? 2.4)formeaza grupele de lucru ale expertilor. b)Precizati care este prepozitia-marca a infinitivului. prin activitate pe perechi sau în grup. adică fac aprecieri pe foile ce le însoţesc. Metoda mozaic presupune insusirea de cunostinte prin cooperarea elevilor impartiti in grupe .A invata este activitatea principala a elevului.1 a)Identificati verbele la modul infinitiv din urmatoarele enunturi. după caz.prin numarare de la unu la patru. c)Observati ce forma au verbele in dictionare.

Precizeaza ce avantaje are metoda mozaicului.3.  culegeri de exerciţii.Colegul meu impietrise de uimire. sufixe pentru cele 4 conjugari.asigura buna functionarea demersului instructiveducativ. mod de organizare a activităţii. Celelalte fise de expert (2. Selectarea se face în funcţie de metodele folosite şi în corelaţie cu obiectivele operaţionale. audiovizuale.Parfene.elevii se pot autoevalua .p. Alături de mijloacele tradiţionale: tabla.p. la înţelegerea şi reţinerea de durată a acestora.96):  textele lingvistice. Cele mai utilizate mijloace didactice în lecţiile la limba română sunt cele care” contin mesaj didactic”(Vezi C.Cucos.  fişele de lucru pregătite de profesor pentru activitatea individuală/pe grupe a elevilor. În lecţiile de însuşire a cunoştinţelor de limbă. La sfarsitul activitatii. enunţurile – exemple care ilustrează faptele de limbă discutate.probleme de topica si ortografie etc. au intrat şi în dotarea sălilor speciale de limba şi literatura română: 64 .structura unor timpuri verbale care se construiesc cu modul infinitiv. O strategie didactică eficientă presupune o bună corelare a componentelor sale: resurse procedurale. care conţin criteriile de apreciere a rezultatului unor activităţi individuale/pe grupe.care contine patru intrebari. realizate de profesor.  fişe de autoevaluare.4) contin sarcini referitoare la alte aspecte care intereseaza modul infinitiv:forme.1999. resurse materiale. IV. II Precizeaza ce dificultati ai intampinat in intelegerea notiunilor discutate.Preotul ne-a binecuvantat la sfarsitul slujbei .83). III. cartea etc.1998.  caietul elevului (la manual) etc.  fişe realizate de elevi pentru activitatea din clasă.scrise pe tabla / flipchart.completand o fisa de tip cadran. cele moderne.. de sistematizare etc. Mijloacele didactice sunt considerate auxiliare prin care „se potenţează valoarea informativă şi formativă a procedeelor folosite în procesul de predare – învăţare”(C. tabele etc – sub forma unor planşe – folosite în etapa de actualizare sau în lecţiile de recapitulare. profesorul selectează acele materiale care vor facilita accesul elevilor la informaţii. Fisa de autoevaluare I.  scheme.d)Explicati prin ce mijloace de imbogatirea a vocabularului s-au format verbele din urmatoarele enunturi: 1.  testele de evaluare.Mentioneaza un avantaj al metodei aplicate in aceasta lectie. liste.Acorda-ti o nota pentru implicarea ta in rezolvarea sarcinilor de lucru. de formare a noţiunilor gramaticale. 2.

Limba si literatura romana in scoala. Metodica predării limbii şi literaturii române.. Condiţiile învăţării. Bucureşti. 1999 Petini.. aspectomatul pentru proiectarea diferitelor materiale. Pedagogie generala. diascolul. Bucureşti. Iaşi. 1975. Tipuri de exerciţii în predarea limbii române. evaluare etc. conceptele următoare: brainstorming. EDP. 1995. Editura Didactică şi Pedagogică. I. EDP.retroproiectorul. referindu-vă la etimologia termenilor și la aplicabilitatea acestora în sfera didacticii modene. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Paralela 45. Acestea sunt grupate în: 1. Gagné. 1992 Chestionar de evaluare: Explicați. aII-a. proiectorul. Tratat de pedagogie generală. Cucos. 1996 Pamfil. Lecţia de limba română... Lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor. 1980.. Bucureşti. 65 .. repetare.. Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. formare a priceperilor şi deprinderilor. I. I.ed. G. fixare şi consolidare a cunoştinţelor. precum şi mijloacele audio-video pentru înregistrări cu anumită destinaţie. 1961. Vistina. Bucureşti. Editura Polirom. Freinet şi tehnicile sale.C. C.1998. Bucureşti.Structuri didactice deschise. Drăgotoiu. EDP. Nicola. feed-back. VIII. Metode de învăţămînt.Editura „Polirom”.Iasi. Tehnica instruirii pe calculator devine o constantă a învăţămîntului modern. Pitesti 2003 Parfene. R. Editura CEDC.M. cu realizarea unor programe de predare – învăţare a unor cunoştinţe de gramatică. Bibliografie recomandată: Beldescu.. Goia. Activităţi formative: Lecţia de transmitere şi însuşire a noilor cunoştinţe (cu variantele ei). Alina. Aldo. Tipuri de lectii Lucrările pedagogie şi de didactică generală propun mai multe tipuri de lecţii după obiectivul fundamental urmărit: însuşire de noi cunoştinţe.1998. Cerghit. urmate de secvenţe de verificare şi evaluare.

individual sau pe grupe. credem că alegerea „modelului” potrivit depinde de experienţa didactică a profesorului şi de receptivitatea sa faţă de inovaţiile din domeniu. prin formularea unor sarcini care să vizeze mai ales aspectele formative. Practica didactică a impus următoarele tipuri/categorii de lecţii de limbă: Lecţia de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe are ca obiectiv fundamental transmiterea şi însuşirea cunoştinţelor despre o singură noţiune gramaticală (pronumele personal.  insuşirea conţinuturilor noi/conducerea invatarii se face pe baza unor texte lingvistice selectate din opere literare cunoscute de către elevi care oferă modele. individuală sau pe grupe urmăresc realizarea unor obiective specifice şi operaţionale bine stabilite prin programă şi în proiectul didactic.Lecţia de aplicare în practică a cunoştinţelor (cu diferite variante). definirea/ generalizarea. cumulative şi evaluative într-o combinare variată. Se poate schiţa un plan al demersului didactic. evaluare şi notare (cu variantele ei) 4. Considerînd lecţia drept „formă cadru” de desfăşurare a demersului didactic la orele de limbă. folosind strategia adecvată. dar şi a unor texte aparţinînd altor stiluri funcţionale. cum? se folosesc noile cunoştinţe şi abilităţi). Meditaţiile. modurile verbale. Se vor parcurge mai multe secvenţe:  actualizarea unor cunoştinţe care au legătură cu tema lecţiei.) sau mai multe (cazurile substantivului. Lecţia de fixare. exerciţiul de diferite tipuri.  secvenţa următoare se va concretiza într-o discuţie cu elevii despre necesitatea însuşirii noilor conţinuturi:. prin antrenarea elevilor. compararea. nu se va insista pe memorarea regulilor / definiţiilor. explicaţie gramaticală. demonstraţia. dat de profesor. Activităţi evaluative Lecţia de verificare. adverbul. 66 . Consultaţiile. (re)descoperirea. de construire a unor enunţuri etc. Se vor folosi metode şi procedee precum: conversaţia. desfăşurate frontal. Se vor efectua exerciţii din categoria celor sintetice: de completare. în interiorul căreia activităţile frontală. la ce vor folosi. sau chiar texte create ad-hoc de către profesor. utilizate cu precădere la gimnaziu. în activităţi variate. Activităţi mixte cu secvenţe formative. aplicarea. Demersul didactic va urmări realizarea obiectivelor operaţionale. propoziţiile necircumstanţiale etc. descriind etapele / momentele de însuşire a noilor cunoştinţe: identificarea faptelor de limbă. raportul de coordonare etc. Rolul profesorului este să-i conducă pe elevi spre atingerea performanţei. Lecţia de recapitulare. reflecţia asupra celor învăţate. ci pe înţelegerea acestora.). analiza. 2. în funcţie de conţinuturile selectate şi de capacităţile clasei. Fiecare secvenţă de învăţare este urmată de feed-back. cum îi vor ajuta în formarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă. argumentaţia etc. cînd?. cînd cunoştinţele sunt reluate în fiecare an potrivit principiului concentric al însuşirilor unor noţiuni.. folosind o strategie adecvată. Activităţi cumulative Lecţia de sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor (cu variantele ei). (unde?. de transformare. 3. de un coleg sau de membrii grupului în care elevul a lucrat.

Verificarea şi aprecierea modului în care au fost rezolvate va avea loc în activitatea următoare. conversaţie. la sfîrşit de  67 .  anunţarea temei şi motivarea necesităţii unei astfel de lecţii (De ce?). Structura lecţiei este simplă: organizarea clasei pentru activitatea pe grupe / individuală. evaluarea va urma fiecărui moment de învăţare. de muncă independentă sau în echipă. în final. Lecţia de sistematizare si consolidare. va fi una continuă. să evalueze felul în care s-a desfăşurat consolidarea. Se consideră că sunt activităţi aplicative. cu Îndreptarul ortografic. prin sondaj. un exerciţiu din manual sau alte activităţi care îl vor informa despre nivelul însuşirii cunoştinţelor şi al formării abilităţilor de aplicare în practica vorbirii şi a scrierii.  formularea temelor pentru acasă urmăreşte transferul cunoştinţelor. de a formula sarcinile de lucru şi de a monitoriza activitatea elevilor pentru ca. Se recomandă consolidarea prin diferite tipuri de exerciţii. Rolul profesorului este de a organiza clasa. nu este suficientă. Periodic.  activitatea de muncă independentă sau pe grupe. ortoepic şi de punctuaţie etc. de progres . urmează unor lecţii de predare – învăţare în care s-au însuşit teme mai dificile şi care impun formarea unor abilităţi de utilizare în comunicarea orală sau scrisă abilităţi ortografice. analiză lingvistică. ortoepice şi de punctuaţie etc.  formularea sarcinilor prin utilizarea fişelor sau a altor modalităţi. dar pot fi organizate ori de cîte ori profesorul constată deficienţe în vorbirea şi scrisul elevilor.  indicarea şi explicarea modului de rezolvare a temei pentru acasă. Profesorul poate propune un test formativ. prin alegerea momentului celui mai potrivit. însă. temele pot fi diferenţiate. caietele de temă acasă. Aceste lecţii îşi găsesc locul în planificarea orientativă şi în proiectarea unităţii de învăţare. Lecţia de recapitulare Orice activitate didactică conţine în structura sa măcar o secvenţă de repetare sumară a cunoştinţelor anterioare care.  reflecţia asupra modului în care s-a lucrat. de aceea sarcinile formulate vizează aspecte variate ale învăţării: ce ştie şi ce ştie să facă elevul.şi se va concretiza în aprecierea modului în care elevii rezolvă sarcinile de învăţare.  verificarea „atingerii performanţei” se poate materializa în formularea unor sarcini a căror rezolvare se va face individual.evaluarea formativă . lucru cu manualul. prin demonstraţie.  verificarea şi aprecierea activităţii.  notarea elevilor care au fost observaţi. sau atunci cînd profesorul va corecta. opţionale sau facultative. sistematizarea şi valorificarea frontală.

în funcţie de situaţia concretă din fiecare clasă.”i După momentul cînd se realizează recapitularea şi sistematizarea.  Lecţia de recapitulare periodică se realizează pe tot parcursul anului şcolar. capitol. „Scopul repetării este îmbunătăţirea caracterului conştient al asimilării. Ca şi celelalte forme. 68 . recapitularea finală se încheie cu realizarea schemelor sintetizatoare. motivare etc.. consecinţă firească a predării concentrice a elementelor de limbă română.  concluziile desprinse de profesor împreună cu elevii. care să antreneze gîndirea şi puterea de sinteză a elevilor.  întocmirea unei scheme sintetizatoare. după parcurgerea unui capitol sau pentru pregătirea lucrărilor semestriale. şi în cazul celorlalte forme de recapitulare. Structura lecţiei cuprinde. următoarele etape:  oganizarea clasei  actualizarea unor cunoştinţe: definiţii. disociere. de construire a enunţurilor. clasificări etc. modul. recapitularea cunoştinţelor va fi urmată de rezolvarea diferitelor sarcini aplicative. diferite chestionare etc. în general. o lecţie cu „structură polifuncţională”. Planul. se disting următoarele variante:  Lecţia de recapitulare introductivă se organizează la începutul anului şcolar. prin proiectarea acestora pe ecran.  reflecţia asupra modului cum s-a realizat recapitularea. Se recomandă folosirea exerciţiilor sintetice: de modificare a enunţurilor. Planificarea orientativă stabileşte un număr de 3-4 ore pentru recapitularea introductivă. exerciţii ortografice şi de punctuaţie. necesară. semestru etc.. la sfîrşit de semestru sau la sfîrşitul anului şcolar. Se pot folosi mijloacele de învăţămînt care să faciliteze contactul vizual cu schemele de recapitulare. unitate de învăţare. se impune alcătuirea unui plan de recapitulare. Textele lingvistice propuse pentru o activitate de recapitulare vor fi alese cu grijă: ele trebuie să aibă un grad mai mare de dificultate. semestrului sau cînd se începe un nou capitol. legate de aceeaşi temă: ex: actualizarea cunostintelor despre adjectiv la clasa a VI-a este urmată de însuşirea noţiunii de grad de comparaţie.  recunoaşterea elementelor de recapitulat în texte lingvistice. noţiune nouă. de obicei.  O variantă a lecţiei de recapitulare se consideră a fi lecţia de actualizare a cunoştinţelor gramaticale din clasa / clasele anterioare. Strategia didactică va fi bine aleasă: se vor folosi materiale didactice care să asigure o repetare eficientă (planşe. de aceea considerăm că avem de-a face cu o activitate mixtă sau combinată. include:  tema şi volumul de cunoştinţe de recapitulat. de altfel.temă. asigurarea preciziei şi a duratei de păstrare a cunoştinţelor şi deprinderilor.). de transformare. însă profesorul poate decide altfel.  modalităţile de desfăşurare a activităţii. Datorită volumului mare de cunoştinţe ce vor fi sistematizate. caracterizare. în alternanţă cu cele analitice: de recunoaştere. care se anunţă din timp. se organizează lecţii de repetare şi sistematizare. întocmit de profesor sau de profesor împreună cu elevii. compuneri gramaticale.  Lecţia de recapitulare finală se organizează. tabele. Există însă multe situaţii în care actualizarea este urmată de însuşirea unor conţinuturi noi. după o structură bine definită.

la standardele curriculare de performanţă şi are în vedere progresul în achiziţia de cunoştinţe. in „Perspective”.Autoevaluarea intre teorie si practica .pp.( Vezi Fisa de autoevaluare. 1980.subordonate volumului de cunoştinţe. participarea la elaborarea şi (auto)corectarea unor teste. Bucureşti. trebuie să-şi asume rolul de formator de cetăţeni responsabili.  lecţia de verificare şi evaluare prin lucrări scrise. după îndeplinirea unei sarcini de lucru şi poate fi dublată de evaluarea făcută de un coleg şi de profesor prin coevaluare. Formele pe care le îmbracă sunt multiple: completarea unor chestionare. EDP. I. Onojescu. moment aşteptat cu interes de elevi.. formarea capacitatii de a-şi evalua comportamentul şi atitudinile atît individual.39-44 ) Orice activitate de autoevaluare trebuie să fie urmată de feed-back imediat. rezultatele finale oferind fiecărui elev posibilitatea de a se raporta la punctajul obţinut din media celor trei note.ed.. Autoevaluarea este utilizată frecvent în activitatea profesorului de limba şi literatură română care. evaluare şi discutare a temelor de lucru acasă şi în clasă. În situaţia prezentată activitatea s-a desfăşurat pe parcursul a trei ore. precum şi momentului în care se organizează verificarea şi evaluarea: lecţia de verificare şi evaluare prin chestionare orală: frontală / individuală / pe grupe. formarea unor capacitati de comunicare orală / scrisă în conformitate cu normele care guvernează limba română literară. autoevaluarea proiectului sau a portofoliului.Metoda mozaic) Experienţe interesante s-au concretizat în aplicarea unor teste de evaluare predictivă (la intrarea în ciclul liceal) care au fost apreciate şi notate pe baza unor criterii bine formulate. prin completarea fişei de autoevaluare. Adăugăm acestor variante lecţiile / secvenţele de verificare. alcătuirea jurnalului de atelier. de elevii înşişi.  lecţia destinată analizei lucrărilor scrise.Lecţia de verificare şi evaluare( a cunoştinţelor şi deprinderilor) se raportează la prevederile programei. cît şi în cadrul grupului. ( Vezi M. de aici necesitatea cunoaşterii de sine. Lecţia de verificare şi evaluare cunoaşte diferite variante .2/2001. aII-a. capabili să se integreze într-o societate dominată de spiritul de competiţie. Metode de învăţămînt. Autoevaluarea se poate realiza într-o secvenţă a orei. vîrstei elevilor şi modalităţilor de apreciere a progresului realizat de elevi în achiziţia de cunoştinţe şi abilităţi.  69 . alături de alţi factori educaţionali. de colegii de bancă şi de profesor.Pentru autoevaluare se folosesc fise speciale care contin diferite intrebari la care elevi raspund in scris/oral . după cum tot treptat se „învaţă” şi etapele pe care le parcurge acest proces.  lecţia de verificare şi evaluare prin teste docimologice.Tendintele actuale in didactica disciplinei vizeaza evaluarea / autoevaluare prin abordarea integrata a continuturilor.1998. Trezirea motivaţiei pentru autoevaluare se realizează treptat. Bibliografie recomandată: Cerghit.nr.

de asemenea. Pamfil. în acord cu finalităţile nivelurilor de învăţământ care derivă din idealul educaţional. Receptarea textului literar Studiul literaturii. integrală şi armonioasă a individualităţii umane.contextul in care se realizeaza lectura si cititorul. EDP. IX. C. Cunoaşterea prin literatură este una specială.112) În didactica ultimelor decenii s-au manifestat două tendinţe în studiul textului literar: una centrată pe descoperirea structurii şi “sensului încifrat al textului”.. Vistina.71) Această a doua orientare este prezentă în lucrările de didactica limbii şi literaturii române apărute în ultimii ani. Tratat de pedagogie generală. I.1997.Pamfil.. literatura aparţinând domeniului artei. Bucureşti. 70 . In didactica lecturii s-au impus. Editura Polirom. Iaşi. 1995 Nicola..p. A. de aceea investigarea fenomenului literar se realizează cu mijloace specifice.  interactiunea a trei factori pentru reusita actului lecturii: textul .  realizarea unor scenarii didactice focalizate asupra elevului-cititor si asupra procesului prin care elevul construieste sens in actul lecturii. Elemente de didactica literaturii.Goia. alături de alte discipline. I.2003.Parfene.”(A. Metodica predării limbii şi literaturii române. aşa cum este formulat în Legea Învăţămîntului şi care constă în dezvoltarea liberă. Editura Didactică şi Pedagogică. Drăgotoiu. dezvoltată din «teoriile receptării». care a condus la impunearea comentariilor – şablon – memorate şi reproduse de elevi în clasă sau cu ocazia concursurilor şi examenelor – cealaltă.astfel. în şcoală.( Cf. 1999 Chestionar de evaluare: Expuneți modul în care ati organiza o lecție cu tema de predare: Tropii. folosind ca modalitate specifica”intuitia artistica”.formarea personalităţii autonome şi creative.64 ):  extnderea ariei lecturii dincolo de textul literar.. a sensului construit de cititor în actul lecturii. ea trebuie “receptată”. S-a conturat. trei directii importante (cf. Bucureşti.. fiind principalul reper în structurarea programelor şi manualelor pentru gimnaziu şi liceu. propune un demers de valorificare a “reacţiei afective a cititorului..p. C. diferite de cele folosite în studiul limbii: literatura nu se predă. devine indispensabil pentru formarea personalităţii elevului. . Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. o didactica a lecturii care propune strategii de formare a competentei lecturale a elevilor. 1996 Parfene.2000.

selectate după criteriile: valoric-estetic. menţinerii interesului pentru lectură.În timpul şcolarităţii. personaje şi mijloace de caracterizare.  principiul “analizei simultane a relaţiei dintre conţinut şi expresie”. numită şi etapa lecturii literare. “lector competent”. I. curente şi expresive. lirice şi dramatice.64 ) prin patru tipuri de relatii care se stabilesc intre cititor si text : 1. Terminologia referitoare la textul literar se îmbogăţeşte prin însuşirea. specifice învăţămîntului primar – “la receptarea literaturii ca modalitate specifică de comunicare – comunicarea literară”. modificîndu-şi statutul de “lector inocent” în acela de “lector eficient”. ilustrării elementelor de limbă română şi exersării comunicării.nivel de lizibilitate.p. 71 . Studiul textului literar se subordonează unor principii de receptare pentru că nu există “o modalitate şablon”. Alina Pamfil formulează alte două principii ale studiului textului in gimnaziu:  importanţa înţelegerii textului “în profunzime” şi a cunoaşterii lui “în detaliu”. p.pp51-53) Textele literare. momente ale subiectului. a pasi din exterior spre interior: intrarea in lumea textului. Lectura – ca strategie didactică de abordare a textului literar – capătă o nouă dimensiune: lectura studiu sau lectura aprofundată. dar şi posibilitatea de a ilustra noţiuni/concepte operaţionale -. de descoperire a particularităţilor operelor. teme. ci numai “un cadru adaptat” structurii specifice a fiecărei opere literare:  principiul “diferenţierii”: fiecare text trebuie să fie receptat în unicitatea lui.1995. prin antrenarea elevilor într-o învăţare activă. Etapa gimnaziului. figuri de stil. Actul lecturii este reprezentat de Judith Langer (A. în cele din urmă.) Accentuînd importanţa actului lecturii pentru înţelegerea şi interpretarea operei literare.  “valorificarea experienţei subiective pe care actul lecturii şi interpretării o presupune”.Dragotoiu. a fi in interior si a explora lumea textului.Parfene. diferit de al celorlalţi. specii ale prozei .Goia. în versuri şi în proza. Apropierea de textul literar se realizeaza prin practicarea unor lecturi diferite (succesive / repetate) ce conduc la intelegere si interpretare. motive.diversitate tematica.(A. elemente de prozodie. stilistic. apariţinînd literaturii culte sau populare etc. a unor noţiuni despre structura operelor studiate. (Cf. epice. personaje. asigură premisele iniţierii în studiul literaturii.pp 62 si urm.Pamfil.2003. eu liric.C.calitati lingvistice si formale. subiect. de la o clasă la alta.( Cf.2003. specii epice în versuri şi proză. 2. Pamfil . adică cititor “avizat” de literatură. formativ. timp şi spaţiu.1997. în general.diversitatea structurilor textuale.V. se caracterizează prin trecerea de la receptarea textului “ca mijloc de comunicare” – prin practicarea unei lecturi corecte.70) Receptarea textului epic O parcurgere a programei şi a manualelor pentru gimnaziu evidenţiază numărul mare al textelor epice şi al aspectelor legate de acestea pe care elevii trebuie să şi le însuşească: structură. elevul se apropie de textul literar treptat.  principiul “participării active a elevilor”: fiecare receptor de literatură îşi creează în minte un model al său. devenind. cunoaşterea „ sensului literal”. poeziei si dramaturgiei etc.

Prima lectură a textului epic provoacă. cum ar fi. respectarea pauzelor gramaticale. numită şi lectura sensibilizatoare /afectiva. după V.p. de profesor.  Prima lectură. se combină lectura selectivă cu rezumarea fragmentelor care nu se citesc în clasă. fragmentul în opera integrală. şi de ce ? Cum vă raportaţi la personaje? Aţi fost de acord cu acţiunea lor? Aţi fi procedat la fel? Dacă nu. Pentru o lectură expresivă este necesară o bună cunoaştere a textului.71) 72 . se stabilesc legături cu experienţa de viaţă a elevilor. se explică înainte de începerea lecturii. cu alte modalităţi: anticipări ale conţinutului textului pornind de la titlu. prelectura. Parfene “discuţia orientativă”. în general. înţelegerea si interptetarea textului prin lectură aprofundată.. de elvi.activitati ce dezvolta imaginatia. Cuvintele care pot “bloca” înţelegerea textului.. de exemplu. un timbru al vocii şi dicţie potrivite.Pamfil. premisă a interpretărilor ulterioare. subtitlu. de la ilustraţii sau alte aspecte care ţin de paratext. schiţa etc.. folosind tehnica SINELG. Goia“activităţi pregătitoare”) provoaca interesul elevilor pentru noul text. 4.se realizează prin contactul direct cu textul literar . un ritm lent sau rapid. pot realiza ei prima lectură. în gând. logice şi psihologice. mai ales elevilor mici. Înţelegerea si interpretarea textului / studiul aprofundat . ori “deschiderea prin cîmpuri lexicale” în cazul unor specii precum: basmul. să-şi noteze cuvintele pe care nu le înţelg. III. cîmpuri lexicale ce vor fi extinse. accentuarea anumitor cuvinte. în general. Se actualizează informaţii sumare despre autor şi opera sa. în funcţie de conţinutul textului. creativitatea si competenta de redactare a elevilor. a pasi inapoi si a regindi datele pe care le avem.2003. elevii urmăresc lectura textului vizual şi auditiv. cum aţi fi procedat?” etc.reflectia. trei etape: 1. la clasele mici. a iesi din lumea textului si a obiectiva experienta. este efectuată. Lectura unui text literar impune un ton fundamental.prin lectura. Sunt situaţii în care profesorul solicită ca textul să fie lecturat de fiecare elev. II.3.În situaţia în care textele sunt foarte lungi. însă.p. Aceasta este formula clasică de deschidere a studiului operei literare care poate alterna. prin descoperirea unor semnificaţii. (cf. care au aptitudini.78) Se pot organiza activitati de scriere libera sau de anticipare de tipul predictiei pe baza termenilor dati in avans. pastelul.2003. şi cuprinde toate activităţile care conduc la descifrarea acestuia. prin lectură. Etapa de prelectura (după C.A. fără a fi solicitaţi să îndeplinească alte sarcini. numele capitolelor. legenda.?(cf A. Pamfil. De obicei. Demersul didactic de receptare a textului literar parcurge. II.pornind de la titlu /subtitlu /moto etc. I. Profesorul poate adresa intrebari de felul: Ce gânduri / amintiti va provoaca lectura foii de titlu? Cum aproximati sensul. de exemplu la clasa a VIII-a. textul este încadrat în volum. dar elevii din clasele mari ale gimnaziului. diferite “reacţii emotionale”(„raspunsul afectiv” ) care vor fi “valorizate” prin formularea unor întrebări de tipul: “Ce amintiri v-a provocat lectura? Care sunt întîmplările /evenimentele /personajele care v-au impresionat.

Enunţarea ideii principale se face sub forma unei propoziţii. individual sau pe grupe.  enunţarea şi scrierea pe tablă / în caiete a ideii principale. atunci cînd sensul nu poate fi dedus din context. În gimnaziu se practică: planul simplu de text.Activităţile care succed primei lecturi urmăresc descifrarea textului şi se realizează prin lectura aprofundată care. timp şi spaţiu.2003.  Elaborarea planului de text înseamnă pătrunderea în structura compoziţională şi îi conduce pe elevi spre o înţelegere globală a textului epic.de obicei.(A. profesorul poate da ca sarcină de lucru în clasă. de topică şi punctuaţie etc. favorizînd comunicarea eficientă. exerciţiile de vocabular din manual de la capitolul Descifrarea textului ori alte exerciţii care vizează aspecte fonetice. După lectura unui fragment. Cuvintele/expresiile explicate în subsolul paginii de manual sunt şi acestea fixate sub aspectul însuşirii corecte a formei şi pronunţiei. conduce la descoperirea aspectelor multiple ale operei literare studiate: acţiune. în cazul cuvintelor polisemantice. se procedează la explicarea cuvintelor/expresiilor necunoscute prin sinonime/antonime. se realizează la început de profesor împreună cu elevii. Identificarea unităţilor/fragmentelor logice are în vedere înţelesul şi structura grafică. în funcţie de vîrstă elevilor.  Planul simplu de text se realizează prin identificarea ideilor principale pentru fiecare fragment al textului epic. dar strategia rezumării este utilă pentru comprimarea diferitelor tipuri de texte.65) Pentru a enunţa ideile principale se răspunde la întrebarea: “Care este lucrul cel mai important prezentat de autor/narator în fragment/paragraf. După deprinderea strategiei.  formularea întrebării. După lectura tuturor fragmentelor textului. de obicei enunţiativă. pe care să le utilizeze în clasă sau în alte situaţii. individual sau pe grupe.  explicarea fiecărei unităţi. folosind tehnica jurnalului de lectură cu două/trei secţiuni. Elevii trebuie să deprindă tehnica lucrului cu glosarele si dicţionarele de diferite tipuri. Planul simplu de text îi ajută pe elevi să realizeze rezumatul textului epic. Ideile principale se formulează în relaţie cu subiectul textului/fragmentului de text şi reprezintă “informaţia cea mai importantă pe care autorul a furnizat-o pentru a explica subiectul”. selectat din unitatea/fragmentul logic sau printr-un titlu.?” Strategia de elaborare a planului simplu de text se însuşeşte în gimnaziu prin exersare la lecţiile de comunicare şi parcurge următoarele etape:  delimitarea unităţilor/fragmentelor logice.p. se rezolvă. apoi sarcina de identificare revine elevilor.. profesorul şi elevii creeează enunţuri care să faciliteze înţelegerea. într-o succesiune logică. personaje. realizarea planului simplu al unui text epic. 73 . morfologice.în context . Se scriu pe tablă cuvintele/expresiile noi împreună cu sinonimele sau contextele în care au fost folosite.Pamfil. dacă acestea există. sau. printr-un citat semnificativ. insistîndu-se asupra acelora care vor intra în vocabularul activ al elevilor.  Lectura explicativa -pe unităţi/fragmente logice( relectura) este efectuată de elevii cu deprinderi de lectură si este urmată de explicarea unitatilor lexicale (cuviner /expresii) necunoscute. planul dezvoltat ori planul momentelor subiectului operei literare .. în situaţia de faţă. structură etc.

dar ele se definesc abia în clasa a V-a. ca şi primul. individual sau pe grupe. din primele clase ale gimnaziului. agentul acţiunii. în clasă sau acasă. ghidaţi de planul simplu / dezvoltat. ştiut fiind că. Exersarea tehnicii de rezumare. Profesorul îndrumă elevii spre o exprimare originală.care se poate face oral sau scris. 74 . Deprinderea de a formula ideile secundare se formează treptat. fără utilizarea excesivă a “cuvintelor”naratorului / autorului. Este o modalitate folosită frecvent în gimnaziu.Planul dezvoltat de text redă structura textului în detaliu – ideile principale si ideile secundare – şi ajută la reproducerea amănunţită a textului.p. A. numit şi schemă canonică sau schemă cvinară. dar şi altele) au impus un al doilea model.. urmăresc firul acţiunii operelor epice. ca în modelul de mai jos: CE?  CUM? ACŢIUN DE ÎMPOTRIVA CUI? CU CINE? (cf.84) Momentele acţiunii/subiectului („timpul fictiunii ) operei literare sunt intuite de elevii mici. lector/naratar. motivele şi circumstanţele”. prin extindere la alte tipuri de texte (texte nonliterare). punctul culminant şi deznodămîntul.Pamfil.?” etc. care cuprinde. se face prin diferite tipuri de exerciţii realizate oral sau scris.  Acţiunea şi momentele acţiunii operei literare sunt continuturi ale invatarii pe care programa de gimnaziu le prevede . elevii le confundă. adică de comprimare a uni text.  Reproducerea continutului textului se concretizează în rezumarea acestuia.2003. cinci momente:  starea/situaţia iniţială – stare de echilibru ce precede declanşarea acţiunii. elevii fiind conduşi prin întrebări de felul: “Ce date oferă fragmentul de text despre ideea principală? Ce alte informaţii ne mai oferă textul. modelul organizării “timpului ficţiunii” cuprindea: expoziţiunea. Studiul textului epic trebuie să fie însoţit. despre organizarea cronologică a evenimentelor în textul epic. de cele mai multe ori. de elevii din clasele mai mici care. desfăşurarea acţiunii. prin acumularea unor cunoştinţe despre structura operei literare.. de activităţi care au ca obiectiv clarificarea noţiunilor de autor/narator. intriga. Acţiunea va fi înţeleasă şi definită ca “o reţea conceptuală care cuprinde: acţiunea propriu-zisă. Pînă la apariţia noilor programe de limba şi literatura română. Unele din manualele noi (vezi manualele de la Editura Humanitas. scopul pentru care este realizat.

Elevii sunt conduşi să descopere momentele acţiunii operelor studiate. Elevii îşi însuşesc criterii de clasificare.  statice/dinamice (în evoluţie) etc. atitudini. parabola. se poate realiza prin asemănare sau prin antiteză.  Caracterizarea prin comparaţie solicită din partea elevilor capacitatea de analiză. în funcţie de care. limbaj. din primele clase ale gimnaziului.  individuale/colective. Trăsăturile se desprind fie paralel. iar demersul didactic va avea în vedere particularităţile fiecărui text. reacţii pe care cititorul le descoperă. locuinţă. – de la alte personaje. disociere şi ierarhizarea trăsăturilor. – fapte. în clasele mari ale gimnaziului.  dinamiaca /desfasurarea acţiunii – parcurgerea principalelor evenimente. fie succesiv. rînd pe rînd. – relaţiile cu celelalte personaje etc. Lecturînd cu atenţie textul. 75 . basmul etc.  Timpul şi spaţiul acţiunii Recunoaşterea în textele literare a indicilor temporali si spaţiali este o activitate accesibilă elevilor.se realizează pe baza informaţiilor care provin pe diferite căi: – direct de la narator: portretul fizic/moral. clasificarea şi caracterizarea personajelor sunt activităţi de înţelegere a locului şi rolului acestora în acţiunea operei literare. complicaţia sau forţa perturbatoare / cauza care modifica situatia initiala– prezentarea faptelor care schimbă starea de echilibru. elementele care definesc personajele şi completează fişa de caracterizare. în monologuri sau dialoguri (autocaracterizare).  starea/situaţia finală – noul echilibru.  Carcaterizarea indirectă -constă în desprinderea trăsăturilor din: – nume/apelative/porecle. Subliniem . chiar dacă. comparare. legenda. cu precizarea că nu orice text se supune aceleiaşi structuri canonice. Prncipalele modalităţi de caracterizare pe care elevii de gimnaziu şi le însuşesc sunt:  Caracterizarea directă. să surprindă semnificaţii din neprecizarea sau deformarea timpului sau absenţa determinării spaţiale în unele opere epice precum: fabula.încă o dată . elevii sunt solicitaţi să stabilească diferite corelaţii. – poziţia socială: vestimentaţia. – de la personajul însuşi. atunci cînd naraţiunea se desfăşoară în planuri paralele.  rezolvarea situaţiei dificile sau forţa echilibrantă – evenimentul care pune capăt situaţiei tensionate. personajele sunt:  principale (protagonişti)/secundare/episodice.importanţa surprinderii şi a absenţei unor informaţii legate de personaj şi găsirea semnificaţiilor. figuranţi. Ordinea desprinderii trăsăturilor poate fi dictată de parcurgerea firului narativ sau de alte criterii. elevii suprind.  Personajele Identificarea.

Sistematizarea informaţiilor despre personajele unei opere literare se poate reprezenta grafic printr-o “reţea”. Profilul personajului Cine este personajul? Nume Portret fizic Portret moral Apartenenţa socială Ce săvîrşeşte personajul? Faptele Rolul în acţiune Relaţii cu celelalte personaje Cum mă raportez la personaj? Fişa de control Procedee de prezentare Informaţii prezente Informaţii absente O astfel de fişă poate fi folosită doar la clasele a V-a – a VI-a. continuînd studiul aprofundat.Pamfil.p. alcătuită frontal. Interpretarea textului este etapa în care.99) Completarea aceleiaşi fişe.(cf.2003. elevii găsesc posibile semnificaţii diferitelor elemente ce compun textul literar. sau prin activitate pe grupe. transformată într-o “fişă de control” şi evaluarea – făcută de profesor / coleg – informează asupra felului în care elevul a surprins profilul personajului. Se atrage atenţia asupra importanţei “reflecţiei” asupra personajului prin găsirea unui “răspuns personal” la ultima dintre întrebări. profesorul poate realiza o “fişă de identitate” pe care elevii o completează prin activitate individuală sau pe grupe.A. 76 . după modelul: Personaje episodice Personaj Principal Personaje Secundare Figuranţi: Pentru a-i obişnui pe elevii mici de gimnaziu să identifice corect trăsăturile personajului. împreună cu elevii.

clasa a V-a. Amintiri din copilarie)-clasa a VI-a. Creangă. -„ producerea de text impotriva textului”(dupa Scholes): -redactarea unor parodii. ).de obicei .:” Scrieti ce gandesc personajele si nu spun. Intrebarea. Corigenta-) clasa a IX-a. conduc la discuţii/dezbateri care grupează elevii în funcţie de opţiuni. . Pamfil )-presupune identificare blancurilor textuale din text. .structurarea campurilor lexicale .148 si urmat.selectarea unor constante ale textului.„rostirea nerostitului” (dupa Myszor si Backer) :ex. Slavici.  „Plecarea la Socola este doar o despărţire de sat şi de locurile natale sau semnifică şi trecerea într-o altă vîrstă a “tinereţii”?” (I.Scholes si altii. gupeaza diferte strategii de interpretare si ofera exemple : -„regruparea semnelor”: . 77 . Manualele formulează astfel de întrebări:  „Putem atribui dorinţei de a prinde lumina soarelui în coş şi un alt sens decît cel de manifestare a prostiei?” (I. în care.: „Selectati descrierile satului Saraceni” din nuvela Popa Tanda.”. deschise şi vizează răspunsuri diferite.harta personajului (reprezentare grafica a prsonajelor si a relatiilor dintre ele ).45).Baker.  „Ce semnificaţie are scena finală a nuvelei. pentru a putea face conexiuni între elementele întregului sau între textul discutat şi alte opere literare. Poveste).”Exprimati ceea ce gandesc celelalte personaje despre erou „ etc. Întrebările de interpretare sunt întrebări problematizante. Creangă.1/8.clasa a VIII-a. experienţei lor de viaţă.  „Literatura şi matematica par două domenii fără nici o legătură între ele. -realizarea unor „extensii” ale textului (Ce s-a intamplat dupa. C.. in Perspective .nr. .„clarificarea zonelor de indeterminare” –locuri din text in care lipsesc informatiile care se pot constitui in „ plus de sens” : .. Popescu . (M.2004. Eliade. Acest lucru este posibil la clasele mari ale gimnaziului. cînd elevii sunt capabili de interpretări multimple şi abordări interdisciplinar (vezi: Metoda conversatiei. potrivit vîrstei şi informaţiilor pe care le deţin.p.Lecţiile/secvenţele de interpretare sunt posibile numai dacă înţelegerea “literală” s-a produs.citand autori precum Myszor .). ex.?). Secventele de interpretare succed .„interogarea autorului „( dupa Beck si Hamilton )sau”interogarea textului” (dupa A.Beck Hamilton. alături de părintele Trandafir şi soţia sa. Sunteţi sau nu de acord cu această afirmaţie? Argumentaţi printr-o discuţie în grupuri de cîte cinci elevi”. Elevii mici sunt solicitaţi să găsească semnificaţii unor aspecte uşor de sesizat.a finalului etc.dar se pot realiza simultan cu cele de intelegere A . -rescrierea unor fragmente (rescrierea incipitului. .celor de intelegere a textului in detaliu prin folosirea diferitelor strategii (vezi activitatile de intelegere ). apar următoarele două generaţii ale familiei?” (I..” Selectati fragmentele ce prezinta probele prin care treca Fat-Frumos”etc. Formularea întrebărilor de acest tip stimulează gîndirea şi imaginaţia.Pamfil ( 2003. Popa Tanda).tipurile de intrebari in relatie cu textul literar). Elevul nedumerit de ambiguitatea si imprecizia textului se intreaba ce a vrut sa spuna autorul (cf.p.

Concluziile profesorului trebuie sa evidentieze „polisemantismul textului”, posibilitatea de a gasi interpretari variate( A Pamfil,2003). III. Reflecția, ca etapa finala a studierii textului literar, inseamna „ a iesi din lumea textului si a obiectiva experienta de invatare” : Care sint noile achizitii facute de elevi? La ce folosesc ?Cum pot fi corelate cu alte tipuride texte / cu alte tipuri de comunicare / cu alte arte? (elevii por dramatiza un fragment de text sau il pot transpune in banda desenata. Lucrările de didactică propun modele de structurare a parcursului didactic pentru receptarea textului epic, adaptabile în funcţie de vîrsta elevilor, de specificul textului, de speciile epice vizate. Reţinem, ca fiind în acord cu cerinţele programei şi cu tratarea conţinuturilor în manualele alternative, model propus de Alina Pamfil (2003,p.202)  Date generale despre text (autor, an de apariţie, specie): Ce text?  Tema textului :Despre ce ?  Cine prezintă evenimentele? Din ce perspectivă?:instanta noratoriala,viziune  Care sunt evenimentele? Cum sunt prezentate?:Ce ? In ce mod?  Care este timpul şi spaţiul în care se petrec? Cum sunt conturate?  Care sunt personajele? Cum sunt ele realizate / create?  Ce semnificaţii generale putem stribui textului?:Cu ce scop?  Care sint efectele asupra cititorului ?: Ce efecte ? Receptarea textului dramatic. Textul dramatic este studiat în clasele a VIII-a gimnaziului , manualele propunând,de obicei, opere de I.L. Caragiale. Modelul de receptare este asemănător celui pentru textul epic, adică parcurge etapele de explicaţie/observare, înţelegere/lectură aprofundată şi interpretare/găsire a unor posibile semnificaţii si reflectia Discutarea textului dramatic în lecţiile de lectură/literatură impune unele precizări care îl diferenţiază de celelalte tipuri de text, în primul rînd de textul epic :  textul dramatic este scris pentru a fi reprezentat; se adresează, deci, spectatorului;  textul dialogat este însoţit de indicaţiile autorului;  dimensiunea esenţială a textului dramatic este dialogul;  vocea dramaturgului este cunoscută prin “vocile” personajelor;  intriga/forţa parturbatoare este momentul cel mai important al subiectului operei dramatice;trăsăturile personajelor se conturează prin modalităţi specifice. Evidenţierea dimensiunii spectaculare a textului dramatic se poate concretiza în activităţi care propun dramatizarea unor scene, interpretarea de roluri, organizarea unor mini-spectacole, realizarea de texte dialogate în orele de comunicare, prin selectarea cîtorva teme din cele propuse de elevi.(Cf. A Pamfil,2003,p.168 si urmat.) Receptarea textului liric Textul liric trebuie citit şi interpretat „in cheia sa” pentru a-i decoda sensul fundamental.(Cf. V Goia ,2002,p.181)

78

În timp ce receptarea textului epic/dramatic percurge drumul dinspre evenimente / fapte( Ce se spune?) , spre punerea în evidenţă a” modalităţilor spunerii”( Cum se spune?) urmată de interpretare, demersul didactic de studiere a textului liric se realizează în altă ordine: evidenţierea, mai întîi, a „modalităţilor spunerii”, a elementelor de ordin formal (fonetice, lexico-semantice, morfo-sintactice, figurative, prozodice), apoi a structurilor şi semnificaţiilor, “ prin detalieri şi nuanţări”(cf.A.Pamfil,2003,p.124) Inţelegerea şi interpretarea textelor lirice nu sunt posibile fără însuşirea si valorificarea noţiunilor de teorie literară , noţiuni care se acumulează treptat şi însoţesc studiul textului. Studierea textului liric in etapa gimnaziului urmeaza diferite modele impuse de teoriile receptarii, modele ce se regasesc in parcursul didactic din manualele de limba si literatura romana de la diferite edituri: Demersul clasic de receptare a textului liric are in vedere:  discutii despre titlu inainte / dupa prima lectura;  stabilitea temei;  stabilirea structurii operei lirice;  analiza pe niveluri ;  interpretarea;  elemente de versificatie. Modelul structuralist propune parcurgerea unor etape doar din considerente didactice:  lectura afectiva-precedata de auditii,vizionarea unor imagini / secvente cinematografice,picturi etc.;  prima explorare a textului incepe cu lectura ,intuirea temei,a sentimentului dominant, elevii selecteaza versuri care i-au impresionat etc,;  analiza pe fragmente / secvente lirice urmareste interogarea textului la toate nivelurile;  etapa de sinteza – se poate realiza printr-o schema unitara,prin formularea unor intrebari deschise,de interpretare,prin stabilirea de analogii cu alte texte lirice etc. Modelul propus de Judith Langer (A.Pamfil,2003,p.64) accentueaza rolul lecturii in procesul receptarii si formuleaza patru tipuri de relatii care se stabilesc intre cititor si text,prin actul lecturii: 1. a pasi din exterior spre interior: intrarea in lumea textului; 2. a fi in interior si a explora lumea textului; 3. a pasi inapoi si a regindi datele pe care le avem; 4. a iesi din lumea textului si a obiectiva experienta 1.Intrarea in lumea textului se face cu pasi mici,corespunzatori prelecturii si reactiei imediate dupa prima lectura: realizarea de texte poetice si evaluarea acestora de colegi,interogarea asupra asteptarilor elevilor pornind de le titlu , formulare unor intrebari privind primele impresii de lectura;neclaritatile sint notate pentru a fi discutate in etapa finala a studierii textului.Aceste activitati sint urmate de explorarea nivelului formal (ritm,rima masura,strofe,structuri sintactice etc)

79

2.Explorarea lumii textului se face structural,pe niveluri de receptare:fonitic si punctuatie,morfologic , sintactic,lexico –semantic,stilistico-textual-prin activitate pe grupe. 3.A regandi datele despre text inseamna a reluare neclaritatilor din prima etapa.Se gasesc posibile, semnificatii ale textului poetic prin formularea unor intrebari deschise,problematizante. 4. Iesirea din lumea textului si obiectivarea experientei se concretizeaza in sintetizarea informatiilor printr-o metoda grafica (de exemplu brainstormingulciorchine), un plan de interpretare pe baza caruia elevii vor realiza un text,o compunere de tipul „scriere despre textul literar”(Cf. A. Pamfil,2003,pp.172-181 .Vezi si M.L. Pascan,Abordarea textului liric in gimnaziu din perspectiva modelului comunicativ,2007,pp.47-57) Sintetizând,putem spune ca manualele de gimnaziu propun un model de receptare care parcurge, ca şi în cazul textului epic/dramatic, trei etape in care se realizeaza activităţi ce urmăresc observarea, înţelegerea , interpretarea si reflectia asupra textului poetic. I. Etapa de prelectura – este diferită, în funcţie de nivelul receptării şi al interpretării: informaţiile despre autor şi opera vor fi succinte, în cazul elevilor de clasele a V-a şi a VI-a – urmărindu-se, în general, notiţele biografice din manual – şi complexe, în clasele aVII-a – a VIII-a cînd anumite precizări, despre specia literară, geneza operei, structura, formula estetică etc., facilitează înţelegera. Dar ,ca si in cazul textelor epice / dramatice, etapa de introducere in studiul textului liric trebuie sa exploateze paratextul:  Elevii vor fi interogati asupra asteptarilor pe care le au de la text ,pornind de la titlu si subtitlu ori imaginile care insotesc textul din manual (sau alte imagini): Ce va sugereaza un titlu ca „Emotie de toamna”? La ce va ganditi cand priviti imaginea.....?etc.;  Profesorul poate utilza jocul didactic/concurs literar ,solicitand realizarea unui text poetic care sa-i introduca pe elevi in laboratorul creatiei literare.Activitatea dureaza cinci-sase minute si se evlueaza: Scrieti un catren pornind de la metafora „cuibar rotind de ape”;  Deschiderea prin realizarea de campuri lexicale este o alta modalitate de introducere in studiul textului poetic: Realizati campurile lexicale ale cuvintelor” emotie” si „ toamna” si descrieti polii in jurul carora graviteaza elementele celor doua campuri” ( N. Stanescu, Emotie de toamna )-cl.a VIII-a ; Alcatuiti campul lexical al ( M Eminescu,Calin Filledin poveste).-cl.a VII-a) etc.

II. Etapa de inţelegerea /studiul aprofundat se realizează prin lecturi repetate şi integrale pentru a patrunde in universul fictional: prima lectura (afectiva) va fi urmata de alte lecturi integrale realizate de elevi , în gînd şi /sau cu voce tare. O strategie de parcurgere secventiala a unui text liric (dar si secventele descriptive ale unui text narativ) este harta subiectiva a lecturii care se realizeaza prin decuparea textului pe secvente ,lectura repetata,cu voce tare, a secventelor de catre profesor ,timp

80

Stănescu.clasa a VIII-a  Identificaţi inversiunile din prima şi a patra strofă a poeziei şi arătaţi rolul stilistic al acestora (M.clasa a VIII-a.  elemente de prozodie: structura strofelor şi a versurilor. “frunză de pelin” (N.  „Explicaţi rolul căderii unor vocale în exemplele: “cînd stau culcat cu capu-n poala ta”.  identificarea figurilor de stil. Lacul).A.  identificarea pronumelor personale si adjectivelor pronominale posesivemarci ale lirismului. Discutaţi ce indică fiecare dintre acestea.  „Identificaţi inversiunile din text şi explicaţi rolul fiecăreia în cadrul poeziei” (L. elemente de argou şi de jargon. personal. folosindu-vă de următoarele sugestii: un fapt obiectiv. de versificaţie şi de puctuaţie.in care elevii noteaza / reprezinta grafic. stilisticotextual.213) Se recomandă evitarea lecturii pe strofe urmată de formularea ideilor principale – modalitate amendată de didactica.morfo-sintactic . pe grupe. La mijloc de codru. neologisme. atitudini prin intermediul eului liric. Pamfil. “acoperind pămîntul c-o mare de-ntuneric” (L. Emoţie de toamnă). Eminescu. a diferitelor procedee artistice. cer” (M. felul rimelor.2003.  identificarea si gruparea imagini lor. Emoţie de toamnă)-clasa a VIII-a)  Discutaţi.elevii constituindu-se in 6 grupe care descopera particularitatile textului. ce vad si ce simt.  gruparea termenilor în fucnţie de registrele stilistice: termeni populari.clasa a VIII-a) 81 . regionali..a relatiilor de coordonare si subordonare etc Textul poate fi abordat structural . o stare. Izvorul nopţii). căderea unor vocale. ci exprimă sentimente. textul liric nu descrie evenimente/fapte. semnificaţia metaforelor din prima strofă: “ochi străin”.individual. pe niveluri de receptare.  În text există trei timpuri verbale: prezent. Blaga. ca mai sus. (N. Activitatea de descoperire nu este una de inventariere.  slectarea termenilor care aparţin cîmpului lexical al unui anume cuvînt. prin “lectură aprofundată”(activitate pe grupe) :  repetarea unor sunete (omofoniile).  modificări de topică. Eminescu.. ci de explicare a rolului acestor elemente în exprimarea sentimentelor. apă.  identilicare verbelor.a modurilor. o rugăminte. Blaga.  repetiţii de ordin sintactic.(Cf.) clasa a VI-a. trecut şi viitor. Izvorul nopţii) clasa a VIII-a. În secvenţele ce urmează lecturii şi relecturilor tetului poetic. o proiecţie imaginară. un eveniment consumat.de asemenea. succesiunea accentelor.  identificarea unor cuvinte/grupuri de cuvinte care se repetă. o posibilitate. elevii sunt solicitaţi să observe aspecte de ordin fonetic. Stănescu..Drumul fiecarui cititor prin poem este propriu iar sensul constituit prin actul lecturii este.  explicarea arhitecturii frazelor. termeni religioşi.p. Manualele formulează astfel de sarcini : (Exemplele au fost selectate din manualele de la editura” Humanitas Educational”)  „Grupaţi cuvintele care desemnează elementele cadrului natural în trei cîmpuri lexicale distincte în funcţie de planurile cărora le aparţin: pămînt.tmpurilor si persoanelor acestora. lexico-semantc .

 „Cum explicaţi faptul că. este o activitate dificilă pentru că textul liric reflectă “un univers al închipuirii şi esenţelor” greu de definit. brainstorming-ul liniar sau ciorchinele.  atmosfera pe care versurile o degajă. a simţi. găsirea semnificaţiilor elementelor descoperite.148) Manualele se constituie. Explicaţi rolul folosirii punctelor de sugestie din ultima strofă a poeziei: “Dar nu vine. pune în evidenţă paşii parcurşi pentru receptarea textului liric: 82 .  „Titlul poeziei poate fi o cheie pentru o interpretare de un anume fel? Discutaţi această ipostază”.C. pentru că ei trebuie să înveţe că orice afirmaţie.  semnificaţia titlului. felul în care o vede privitorul.p.  „Ce anume contribuie la realizarea atmosferei care se desprinde din poezie? Discutaţi variantele de mai jos: natura ca atare.). Lacul).  „Care cuvînt indică prezenţa eului liric în această poezie?”. mulţumire.  mesajul operei lirice etc. Stănescu. seninătate.  „Comentaţi semnificaţia pendulării eului liric între elementele terestre şi cele cosmice ale “decorului” poeziei”.clasa a VIII-a III . atmosfera generală pe care o degajă versurile este una de seninătate?”.2003.clasa a VIII-a  „Ce semnificaţie are în contextul poeziei substantivul” umbra”? Este un element specific toamnei? Este semnul unei absenţe. conduce la descoperirea altor aspecte cum ar fi:  prezenţa eului liric. şi în această etapă a receptării textului liric.. bucurie. Eminescu. axuberanţă. ( M. a-şi formula opiniile” şi a argumenta. tehnica “gîndiţi/lucraţi în perechi/comunicaţi”. Singuratic/În zadar suspin şi sufăr” (M..Parfene.(cf.p. propunînd strategii precum: conversaţia.clasa a VI-a sau:  „Găsiţi în text şi comentaţi felul în care natura pare a prelua sentimentele şi stările eului liric”.. trebuie susţinută. identificarea mărcilor lirismului. prin prisma propriei stări sufleteşti”. protecţie?”.Pamfil. pentru a fi acceptată.126) Interpretarea este o invitaţie făcută elevilor la “a gîndi. într-un ghid care orientează discuţiile spre formularea unor concluzii. (N.Eminescu. durere. veselie. Interpretarea textului liric. Emoţie de toamnă). Reflecţia (A iesi din lumea textului si a obiectiva experienta) . trările interioare. (M. semnifică aici despărţirea? Înseamnă răcoare. La mijloc de codru.  sentimentele dominante. Eminescu. ca secvenţă finală a studiului poeziei. jurnalul de lectură etc.(A. deşi poezia surprinde un moment de iubire neîmplinită. nostalgie”. prin activitate frontală sau prin cooperare.1998. Exemple  „Ce sentiment dominant se desprinde din poezie? Alegeţi din posibilităţile de mai jos: tristeţe. Lacul)clasa a VIII-a) Explorarea textului.  tema poeziei..

 Cine? . Editura Universităţii. în special. Iaşi. -realizarea unor texte scrise.gen. Miron.algoritmul propus este un ghid necesar . se sintetizează particularităţile operei lirice care să-i ajute pe elevi. ci şi de poisibilităţile lor de a produce texte orale sau scrise: ne referim.an de aparitie.versuri si structura lor). Editura Paralela 45 .2003. cercurile litrar etc.Se propune un plan pentru analiza textului liric pe baza caruia elevii vor realiza un text de tipul „scriere despre textul literar”-conform programei analitice. în descifrarea unor texte asemănătoare. Editura Dacia.in functie de text si varsta elevilor.Date generale despre text(autor. Alina. Vistina. Didactica postmodernă. Ştiinţifică.efecte asupra cititorului Fara a se transforma intr-un sablon. 2000 Ionescu. Cluj-Napoca.Pitesti 2003 Parfene..starea.Structuri didactice deschise. Care sint imaginile? Ce redau? Ce spatii? Ce ganduri? Ce sentimente?Ce stari? Ce metamorfoze?Cum sint realizate  Cu ce scop si cu ce efect? – Semnificatii globale.2003.. realizarea revistelor scrise de elevi pentru elevi. după preferinţă. Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. C. Pentru “cultivarea şi verificarea receptivităţii se pot formula diferite sarcini de lucru. Suceava. -lectura şi discutarea în grup a unei poezii.Pamfil.. Pamfil . Bucureşti. la textele care vizează creativitatea. Vasile. în clasă sau acasă: -memorarea unor secvenţe.Eul liric (persoana. Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. -compuneri libere pe teme propuse de elevi etc.  Ce si in ce mod? – Compozitia textului(strofe. la prima vedere. nu numai în funcţie de vîrstă/clasă. Realizarea comentariului (A.“de la poezia auzită. Editura Polirom. .p.specie). Bibliografie recomandată: Goia.raspuns la cateva intrebari :  Ce text? .  Despre ce? Tema textului si semnificatia titlului. avînd ca punct de plecare opera studiată. la poezia privită şi apoi la configurarea sensului”.p.217) de catre elevii de gimnaziu ar trebui sa contina urmatoarele date.126) Se formulează concluzii. Insistăm supra tratării diferenţiate a elevilor. Editura 83 .dar el va fi aplicat diferentiat. 2003 Strategii de predare – învăţare.viziunea. 1992 Pamfil.sentimentele ). Chiş. 1999 Stanciu. Limba si literatura romana in scoala.(A. M. calitate care trebuie cultivată de profesor şi prin alte modalităţi: elaborarea unor portofolii.

textele literare fiind. reflectate in competentele generale si in setul de „valori si atitudini” .catre nevoile lui reale.pp. Calinescu. criteriul istoric al studierii literaturii revine. practici discursive. un cadru şi o schimbare permanentă de receptare. ceea ce implica un demers de contextualizare istorica si culturala a fenomenului literar. Inceput în perioada gimnaziului. 249si urmat. ci de exemple menite a sugera elevului o mişcare în timp.  diversificarea metodelor si instrumentelor de evaluare (evaluarea de progres. Eliade si Enigma Otiliei . Nu este vorba de o istorie adevărată a literaturii româneşti.dezbateri şi sistematizări.Variante literare libere de la domeniul Limba si comunicare.poezie dramaturgie si arta spectacolului”. sunt conţinuturi pe care programa de limba şi literatura română le propune. Programele fac unele sugestii metodologice care se refera la:  orientarea studiului catre elev.. de 2-4 pagini. Tema : Structuri discursive (descriptive. de data aceasta integral. Eliminat din clasa a IX-a.2 (11). Se impune sa amintim precizarile pe care le fac autorii de programe scolare ( vezi Perspective nr. 2006) propune studierea textului Chirita in provincie .Art. Specii ale prozei. şi de data aceasta. referindu-vă la un ciclu școlar la alegere.  caracterul practic.narative) se studiaza. manualul ( clasa a XI-a .aplicativ al predarii-invatarii.categorii „mai flexibile si mai cuprinzatoare. Alecsandri. in cadrul carora se pot face delimitari de gen”. de V.in acelasi manual.dramatic ) . “suporturi” pentru însuşirea şi aplicarea conceptelor operaţionale. în care să abordați tema: Comprehensiunea.Chestionar de evaluare: Realizați un eseu structurat.Edite. etice..2005.de G. 81-84 ) legate de inlocuirea conceptului de gen (epic. (p.de M. aspecte normative si functionale ale limbii etc. Modelul didactic al disciplinei este tot unul comunicativ-funcţional. prin raportarea fenomenului literar românesc la cel universal. devenită componentă a învăţămîntului obligatoriu. X. pentru exersarea comunicării orale şi scrise. analiza și interpretarea textului literar. epoci şi ideologiei literare.) in relatie cu doua texte literare: romanele Nunta in cer . istorice etc. poeziei şi dramaturgiei.cu „proza. Exemple: Pentru tema : Uzul diversificat al limbii romane. pe valorile lui literare. 84 .utilizat in manualele de gimnaziu si considerat „destul de rigid”. accentul se pune pe studiul textului. Ca şi în perioada gimnaziului.liric. lingvistice.de produs si de proces ). Studiul literaturii în liceu-premisă a dezvoltării competenței culturale Finalitatile studierii limbii si literaturii române in liceu. studiul aprofundat al textului literar devine acum un studiu sistematic al literaturii prin diversificarea speciilor prozei. urmaresc consolidarea competentei de comunicare si dezvoltarea competentei culturale. poeziei şi dramaturgiei.

dar nu utilizînd prelegerea.. ci „descoperirea. (Vezi Programe scolare.Limba si comunicare. structurala si stilistica in receptarea difertelor texte literare si nonliterare 3.pe prcursul unui an scolar .. formulate diferit pentru cl. ca modalitate prioritară.literatura-pictura. nu imitatia sau comentariul gata facut. vizeaza cele doua domenii ale disciplinei:Literatuta.  valoare. personalitatea gandirea originala. textele literare sint grupate tematic si studiate din aceasta perspectiva.  atratactivitate.Limba si lit.cu unele repere de ordin istoric care sa ajute la formarea unei viziuni de ansamblu asupra valorilor si evolutiei literaturii romane. Competentele generale .lectura creativa.Ciclul suprior.Indiferent de nivelul de studiu –ciclul inferior sau ciclul superior –se insista pe necesitatea utilizarii strategiilor de lectura pentru intelegerea adecvata a textelor studiate : lectura intelegere .. Selectare textelor si includerea lor in manuale se face dupa criterii impuse de programele scolare:  accesibilitate in raport cu nivelul de dezvoltare intelectuala si de cultura generala.competentele specifice clasei a IX-a se refera la :  aplicarea unor tehnici pentru intelegerea textelor literare si nonliterare.Perspectiva studierii textului in clasa a X.in achizitiaa de cunostinte din toate domeniile disciplinei si formarea de capacitati de a utiliza aceste cunostintele Sintetizand . Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in receptarea si producerea mesajelor in diferite situatii de comunicare 2.  volumul de lectura propus pe parcursul intregului an scolar in raport cu timpul disponibil.. 85 .literatura-muzica etc.in maniera integrata: 1. Folosirea instrumentelor de analiza tematica .2006) De asemenea. programele in uz trimit la celelalte arte.argumentare si interpretare.formulate pentru ciclul inferior al liceului. Putem spune că studiul literaturii în liceu realizează un fel de “schiţă de istorie a genurilor literare”.  analiza componentelor structurale si expresive ale textelor. aIX-a si aX-a .lectura critica .In clasa a IX-a . urmaresc progresul facut de elevi..  Textul literar in ciclul inferior al liceului Considerat parte a invatamintului obligatoriu .a este structurala .  identificarea temelor textelor.compararea unor texte care dezvolta aceeasi tema .propun o abordare interdisciplinara: literatura-cinematografie.. explicaţia. Se incurajeaza initiativa.  varietatea autorilor selectati.Ciclul inferior 2004. Argumentare in scris sau oral a unor opinii in diverse situatii de comunicare Competentele specifice ( CS ). ciclul inferior al liceului asigura continuitatea fata de gimnaziu in ceea ce priveste studiul textului literar si nonliterar. sugestia şi “provocarea” elevilor prin întrebări care să-i conducă spre formularea opiniilor.

De aceea. limbajul naratorului / notatiile autorului in textul dramatic. aprecierea valorii literare prin raportare la alte opere din literatura română sau universală. astfel. poezie epica.elevii identifica structuri prototipice si tehnici de argumentare.  compararea limbajului cinematografic cu cel al textului scris etc. tipuri de personaje.aplicarea conceptelor de specialitate (asimilate in gimnaziu) in analiza si discutarea textelor literare.precum si curriculumul diferentiat de tip A si B. Studierea textelor narative. presupune însuşirea unor cunoştinţe de naratologie fără de care elevii nu ar putea pătrunde în structurile. roman) . estetică sau critică. practica rationala si functionala a limbii in maniera integrata. elemente de recurenta (motiv poetic.limbajul personajelor. elemente de prozodie in textul poetic. cooperarea.  momente ale evolutiei prozei si poeziei in literatura romana .poezie lirica. Studiul textului favorizeaza. în această etapă. studiul aprofundat –prin utilizarea unor strategii de intelegere si interpretare (lectura integrala .laitmotiv ).comunicarea autentica. Parcurgand textele propuse . uneori complicate.poetice si dramatice . ale operelor literare pe care manualele de liceu le contin.  titlu .  specii epice (basm cult.ale dramaturgiei si artei spectacolului in cultura romana.cu precizarea continuturilor invatarii care formeaza trunchiul comun .  86 . registre stilistice .  tipuri de perspectiva narativa . abordarea sub toate aspectele a operei epice. demersul de cunoaştere şi interpretare întreprins de profesor şi elevi va avea în vedere doar aspectele reprezentative ale textelor studiate. în context didactic.)si reflectia care se concretizează în formularea concluziilor. Se parcurg etapele descrise in pragrafele anterioare(vezi Receptare textului literar in gimnaziu ): prelectura /conversatia de orientare. constatarea originalităţii artistice. Surprinderea aspectelor menţionate se realizează nu prin expunerea profesorului.selectiva . reflecţia asupra semnificaţiilor.exerseaza specii ale discursului oral /ale textului scris. compara argumente diferite pentru a formula judecati de valoare. Chiar şi în condiţiile vehiculării cu noţiuni şi concepte de teorie literară.conversatia etc. Parcurcînd programa pentru clasa a X-a. incipit.  particularitati ale compozitiei in textele narative si dramatice studiate . suntem informaţi despre competenţele specifice realizate prin studiul textelor narative .compozitie si limbaj ale textelor studiate :  particularitati ale constructiei subiectului in textul narativ si dramatic. modalitati de caracterzare . nu este posibilă. ci antrenînd elevii în descoperirea şi interpretarea faptelor prin activităţi care favorizează munca în echipă.  innstantele comunicarii in textul narativ si poetic.specii dramatice (comedia). figuri semantice (tropi). Competentele specifice se refera la identificarea si analiza principalelor componante de structura .relatii de opozitie si simetrie .  constructia personalelor .nuvela.

în teatrul modern.Parfene. Fiind destinată prezentării pe scenă. totalitatea procedeelor comunicării istoriei/fabulei. de exemplu.  dezvoltarea este mai “strînsă” decît în textul epic. în toate clasele se studiază poezie.C. şcoli curente şi ideologii literare. caracterul încifrat al unor texte. 87 . continuă în perioada liceului cînd.1999. mijlocul principal al reprezentării fiind dialogul completat cu indicaţiile autorului care ajută la realizarea spectacolului. cu unele precizări:  situaţia iniţială/expoziţiunea este foarte sumară. al doilea aspect al structurii dramatice. adică “istoria arătată”. atunci cînd lipseşte expoziţiunea. opera dramatică se deosebeşte de structura epică prin:  o singură viziune a relatării (narator = personaj).  forţa perturbatoare/intriga poate constitui.Demersul didactic de receptare a textului dialogat este similar celui propus pentru textul nartiv şi urmăreşte cele două niveluri: istoria/fabula şi reprezentarea. Demersul didactic de comentare a operelor lirice în liceu trebuie să aibă în vedere specificul fiecărei structuri literare. se reduce uneori la cîteva scene. cît şi povestirea ca discurs. cu structură “circulară” sau “sinusoidală”. Povestirea ca discurs.  punctul culminant nu este întodeauna uşor de identificat. ca şi în cazul textului epic. Receptarea textului liric. cu doi poli: personajul şi dialogul ca mod dominant de comunicare a ficţiunii şi modalitate de realizare a personajelor.  ca moduri ale povestirii. atît în ceea ce priveşte logica acţiunii şi personajele. Discuţiile cu elevii vor evidenţia specificul textului dialogat prin raportarea la alte tipuri de text. modelul dramatic foloseşte doar reprentarea. Există însă elemente care diferenţiază cele două tipuri de operă. de unde necesitatea lecturii şi a relecturilor pentru a ajunge la sensul fundamental. pentru că pot exista mai multe momente de tensiune maximă. mai ales în cazul textelor din dramaturgia modernă.  timpul reprezentării şi spaţiul sunt sugerate prin notaţiile autorului sau informaţiile pe care textul le oferă.(Cf. în funcţie de factura clasică sau modernă a operei. în unele piese. Personajele operei dramatice se prezintă ca adevărate arhetipuri ce întruchipează diferite trăsături umane sau atitudini existenţiale. parcurgerea drumului de la „poezia auzită la poezia privita” şi mai apoi la găsirea semnificaţiilor. reprezintă.prin reprezentanţii cei mai de seamă ai diferitelor generaţii. conform prevederilor programei.p. în principal la textul narativ. stările conflictuale sunt însoţite de dialog. întrun “suspans deschis”.  deznodămîntul se constituie. activitate în care elevii s-au iniţiat în gimnaziu.234) Momenele acţiunii operei dramatice sunt aceleaşi.. elementul de început. viziunea “avec”: naratorul ştie tot atît cît ştie personajul.  viziunea narator = personaj se combină cu reprezentarea dînd “stilul scenic”.

 Particularitati ale studierii literaturii in ciclul superior al liceului 88 . Dacă se impune explicarea unor cuvinte/expresii. antonimia..  identificarea imaginilor.  stabilirea frecvenţei anumitor figuri de stil /figuri semantice pentru a descoperi specificitatea stilistică a textului. furnizarea unor informatii care sa conduca la înţelegerea ulterioară a textului.  surprinderea ipostazelor eului liric. se propune o strategie-cadru. neologici. reţea de discuţii.  dezvoltarea temei prin alternarea motivelor.  integrarea temei în universul liric al poetului.  analiza topicii şi a punctuaţiei. elevii pot folosi dicţionarele sau alte modalităţi: sinonimia. exprimate în diferite registre stilistice.  Reflecţia se concretizează în reluarea paşilor parcurşi pentru descoperirea textului şi formularea unor concluzii privind valoarea operei şi integrarea în sistemul valorilor naţionale şi universale.  surprinderea vocilor.  relevarea modului în care se realizează gradarea sentimentelor. Lucrînd individual sau în grup. fişele de lectură pregătite de elevi. identificarea mărcilor.  discutarea semnificaţiei titlului (se poate face şi la început sau în altă etapă). mimică.  găsirea cîmpurilor semantice ale acestora.  relevarea timbrului specific al operei. să pătrundă intimitatea textului cu ajutorul imaginaţiei. Actualizarea unor noţiuni/concepte de istorie/teorie literară sau estetică se realizează împreună cu elevii. la formularea unor concluzii.  evidenţierea elementelor specifice ale limbajului: termeni populari. folosind strategii variate: lectura selectivă/problemetizantă..  Studiul aprofundat se realizează prin investigarea suprafeţelor şi structurilor pentru a ajunge.Fiind vorba de o receptare în context didactic. alte contexte. elevii urmăresc:  identificarea cuvintelor-cheie şi găsirea unor semnificaţii.  identificarea valorilor conotative ale unor cuvinte. modelarea vocii.in creatia autorului. în final. arhaici. contextul. Elevii vor încercă. religioşi etc. prin lecturi repetate. pauzele logice şi gramaticale. şi care parcurge următoarele secvenţe:  Discuţia/conversaţia pregătitoare urmăreşte încadrarea textului în formula estetica . activitatea pe grupe.  surprinderea unor elemente specifice de versificaţie şi a expresivităţii acestora. chestionarul etc. a grupurilor de imagini cu inducerea semnificaţiilor. ritmul şi intonaţia adecvate. care să ordoneze demersul elevilor. ca şi în cazul altor tipuri de texte.  Prima lectura a textului trebuie să respecte aceleaşi cerinţe ca şi în cazul operelor epice: tonul fundamental.

Punere in context a textelor studiate prin raportare la epoca sau la curente culturale / literare 4. Argumentarea orala sau scrisa a unor opinii in diverse situatii de comunicare Competentele specifice ( CS ) fac trmitere la textele literare/nonliterare si propun utilizarea strategiilor de lectura pentru studierea lor:  lectura-intelegere (intelegerea globala ). formarea competentelor de lectura ale cititorului avizat (lector competent) . Comprehensiunea si interpretarea textelor 3.pentru clasele a XI-a –a XII /XIII-a.conform DOOM.  lectura creativa / de interpretare (prin extrapolare .  sa-si dezvolte o viziune de ansamblu asupra fenomenului cultural romanesc .prin folosirea excesiva a expunerii ca strategie didactica de transmitere a cunostintelor . Competentele generale. elevii cauta interpretari personale.  sa identifice conexiuni intre literatura romana si lireatura universala . experientei de viata si de lectura ) (Pentru punerea in context a textelor studiate. sa-i implice pe elevi in propria invatare.Continuitatea fata de perioada anterioara a liceului este asigurata de paradigma comunicativ-functionala care impune o abordare integrata a literaturii cu elementele de limba si de comunicare Specificul ciclului superior este configurat de trei dimensiuni :    familiarizarea cu noile norme lingvistice .  lectura critica (elevii evalueaza ceea ce au citit ). potrivit propriei sensibilitati . Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in diferte situatii de comunicare 2. trimit la aceste aspecte: 1. alaturi de studiul aprofundat al trxtului de baza . focalizarea pe formarea de competente de documentare ale elevului (investigatia si studil de caz ). Pentru a preveni o abordare traditionala de istoria literaturii si de context socioistoric si cultural .programa impune realizarea unui numar de studii de caz si dezbateri care .  sa utilizeze adecvat tehnicile de documentare si cercetare a unei teme etc.capabil sa sintetizeze trasaturile definitorii ale unei epoci culturale /ale unui curent cultural sau literar si sa incadreze textele studiate intr-un context cultural larg.a –II-a. Continuturile invatarii sint organizate modular .elevii sint solicitati :  sa identifice si sa explice relatiile dintre opera literara studiata si contextul cultural in care a aparut . fenomenul literar / cultural fiind tratat din perspectiva istorica si cronologica: 89 .ed.

Elevii vor fi antrenati in  90 . memorrii) se face prin combinarea perspectivei hermeneutice si a celei contextuale. secvente de expunere a profesorului alternativ cu explicatia. Perioada moderna :sec. in aceasta etapa .sugestii de intelegere si.  Perioada interbelica (poezia.preotul si invatatorul erau doua personalitati de prim-plan.Prezinta rolul fiecaruia.p. Art 2006. Studierea textelor de baza (texte literare.Alexandru Lapusneanu ) -(ibidem . de interpretare. facand apel la informatiile de natura istorica.De demult)-( cl.Nunta in cer)-(ibidem.  „Aminteste-ti cateva opere literare cu subiect istoric din literatura romana sau universala pe care le-ai citit sau despre care ai informatii. Perioada veche.  „Crezi ca in ziua de azi cei doi isi mai pastreaza infuenta in lumea satului ? Argumenteaza”. eseu. 123 ). stiintifice.229). dar si texte de doctrina.manual Ed. realizarea unor campuri simantice .p. se impune lectura integrala sau selectiva. discutia . Negruzzi . Se pot utiliza.  „Explica.predictia /anticiparea. filosofice. chestionarul sau prelegerea intensificata prin antrenarea elevilor in activitate individuala ori pe grupe ( vezi metoda mozaic ). a XI-a .Fundamentele culturii române. urmatoarele etape :  Inainte de text (etapa de prelectura ) In aceasta etapa se urmareste o anticipare si o apropiere de atmosfera si de particularitatile operei literare.Este obligatorie lectuta integrala a textului poetic si lectura selectiva a textelor narative. de doctrina etc. a XI-a . Perioada interbelica (romanul ) – pentru cl.critica si creativa /interpretativa ) Textul literar / nonliterar este studiat dupa un anumit algoritm care propune . uneori .”  „Care sint trasaturile prin care se individualizeaza un personaj romantic?” (C.p.eventual filosindu-te de exemple din opere literare”. Eliade.dupa caz. Textele sint reproduse . Al XIX-lea – inceputul sec.  Puncte de reper Manualele ofera informatii de natura istorico –literara . Ca metode/procedee/tehnici predilecte se utilizeaza : conversati. poezia. lectura.de regula.asa cum s-a mai spus . spre consolidarea deprinderilor de lectura (de intelegere. Perioada postbelica (romanul.209) . dramaturgia) –pentru cl.dramatice. a XII-a /a XIII-a. Activitatile de invatare se bazeaza pe lucrul cu textul si sint orientate .chestionarul etc Exemple:  „In vechile comunitati rurale din Ardeal. in totalitate sau fragmentar .Goga .  „Ce iti evoca un titlu de roman precum „Nunta in cer” ? ( M.conversatia. al XX-lea. istorice. sensul expresiei „a umbla cu jalba in protap „ ( O.  Explorarea textului Etapa de explorare a textului se constituie in multiple secvente care conduc la intelegera si interpretarea textului.

jurnalul dublu.Prezentati in fata colegilor.respectiv. de G. prin receptare si producerea mesajelor orale / scrise. Se urmareste exersarea competentei de comunicare.contunua ..In aceasta etapa elevii realizeaza investigatii pe baza de documentare .261).( Vezi si algoritmul receptarii textului literar in ciclul inferior al liceului : etape . de compozitie si stilistice ale textului .al iadulu.conversatie de evaluare.texte prezentate comparativ etc. Evaluarea se face frontal.profesorul trebuie sa propuna forme si modalitati variate pentru evaluarea initiala . Apicatii Cerintele programei privind evaluarea sint formulate explicit. finalizate prin proiecte.modalitati de receptare ale textului narativ dramatic.pe doua coloane. Eliade.respectiv.unui elev de clasa a XI-a „.  „Scrie un eseu argumentativ.cate cinci cuvinte / structuri pe care le considerati ca apartin campului semantic al raiului. Identificati circumstantele culturale ale dezvoltarii romanului romanesc interbelic.  Dincolo de text In aceasta etapa a studiului textului se fac conexiuni cu alte opere ale autotului sau ale altor autori.. Si pentru aceasta secventa manualul propune sarcini variate de abordare integrata a domeniilor disciplinei.rezolvarea cerintelor / sarcinilor formulate de profesor sau de manual.(Ibidem p.  91 .Sburatorul Viata Romaneasc Finalizati invetigatia printr-un raport pe care sa-l prezentati colegilor in maximum 10 minut”. Tiganiada)-(Manual Edit.de exersare a comunicarii corecte si eficiente:  ”Discutati despre rolul motivului parfumului.romantism.ori portofolii care sa cuprinda fise de lectura.Respectandule. ori redacteaza eseuri de tip structurat / nestructurat. (Ion Budai Deleanu.realizare de campuri semantice / lexicale .descoperirea aspectelor structurale . individual sau pe grupe prin : discutie /dezbatere .cu mare circulatie in proza lui M. Art.in care sa-ti sustii opinia cu privire la intrebarea :Cucoana Chirita ramane doar un tip caracteristic vremii sale ori este un personaj inca actual?” (ibidem p. 123). 70). „Realizati o investigatie cu privire la conceptele de <traditionalism> si <modernism> si a relatiei acestora cu romanul obiectiv. Evaluare curenta.realizarea de discurs oral /text scris etc. Manualele propun astfel de sarcini :  „: Scrieti fiecare .subiectiv.  „In grupe de 4-6 elevi.   „Scrieti un eseu liber intitul”Alexandru Lapusneanu-un personaj romantic”(dupa parcurgerea studiului „Clasicism.realizate in grup.baroc”. se recomanda lectura unor texte din literatura universala.nu in ultimul rand .realizati un proiect cu tema:Imaginea femeii in proza interbelica.prin referire la idei si reviste precum Gandirea . manifestarea capacitatii de analiza si gandire critica.punandu-le totodata la dispozitie toate materialele necesare”.in realizarea portretului personajului feminin’.se formuleaza teme pentru proiect(.de 25-30 de randuri. Calinescu”.236). (ibidem p.sub forma unei sinteze de 10-15 minute. de cizelare a competentei literare si culturale a elevilor si . ( Ibidem p. poetic.p 44).de proces si de produs.

de stadiul dezvoltării psihogenetice a acestora şi de particularităţile colectivului de elevi. asigurarea unei atmosfere de lucru stimulante.sub forma unei telegrame . prin antrenarea elevilor în activităţi diverse: frontale. şcoli.Caragiale. ideologii literare.  Sugestii bibliografice. Pentru aprofundare aspectelor discutate. de asemenea. de însuşire a unor noţiuni/concepte de teoria literaturii/estetică etc. Se impune. intervenţia motivată a elevilor în timpul prelegerii şi asocierea acestora cu rezolvarea unor sarcini de lucru pe grupe.dar si la texte ale unor autori straini.scrisoarea prin care camarazii anunta domnului Stavarache moartea sublocotenentului Iancu Georgescu”. trezirea interesului şi a motivaţiei pentru învăţare prin găsirea unor răspunsuri potrivite la întrebări precum: De ce trebuie să învăţ aceste lucruri? La ce îmi folosesc? Cum pot să le utilizez în alte contexte şi situaţii? Menţinerea interesului şi motivaţiei pentru învăţare presupune crearea unui climat de încredere. de elevul însuşi ori de colegi.in traducere. cu o mare extindere în practica studierii limbii şi literaturii române. discuţia. de studiere aprofundată a literaturii ori de formare şi cizelare a competenţei de comunicare orală/scrisă – prin producerea diferitelor tipuri de texte – didactica limbii şi literaturii române utilizează diferite metode şi procedee/tehnici de lucru în funcţie de volumul cunoştinţelor. In fiecare modul se explica notiuni si concepte necesare in procesul de analiza tematica .. consecinţă firească a exigenţelor unui învăţămînt cu un puternic conţinut formativ care solicită o permanentă implicare a elevilor în propria formare – condiţie sine qua non a creşterii randamentului şcolar. individuale şi prin cooperare.Nu lipsesc informatiile despre personalitatile si notiunile cultutale cuprinsa in fiecare modul. Varianta modernă a euristicii este dialogul autentic a cărui calitate este dată atît de modul în care sunt formulate întrebările. O astfel de posibilitate se întrevede doar prin folosirea unor metode şi procedee participative. de cunoaştere a unor epoci.In vreme de razboi) (Ibidem p. În activităţile de receptare a textelor literare. „Rescrie. (I. problematizarea etc. introducerea unor momente de reflecţie prin utilizarea unor tehnici ale “gîndirii critice” etc. facilitînd accesul elevilor la informaţii prin întrebările adresate de profesor.L. Valorificarea metodelor „cadrului „ Evocare /Realizarea sensului/Reflectie Specificul procesului de receptare a literaturii în şcoală impune diversificarea metodelor şi procedeelor de predare-învăţare. respectînd caracteristicile receptării în context didactic. cît şi 92 .structurala si stilistica a textelor. curente. învăţarea prin descoperire. reconsiderarea metodelor expozitive prin asociere cu diverse procedee care să le confere un caracter activizant: asocierea expunerii cu brainstormingul.de istorie si critica literara. activizante cum ar fi: brainstormingul. 186 ) etc. participare la instruire/autoinstruire. dezbaterea. manualele fac trimiteri la lucrari de referinta. Implicarea înseamnă activizare. Conversaţia sau “euristica” este o metodă cu mare utilizare în orele de lectură/literatură. Diversificarea metodelor si procedeelor de receptare a textului literar. de vîrsta elevilor.

Hartmann şi J. unice-intrbari de intelegere. Ex.2003. în gimnaziu. ca şi numărul acestora.p.): Ex. structură etc. Se consideră că. In cazul textelor literare     93 . Beach şi J. 1996) O parcurgere a tipurilor de întrebări care exemplifică cele două clasificări conduce spre următoarele concluzii: orice activitate de receptare începe cu întrebări închise. perspectivă. ( după R. I.de intelegere globala si in detaliu a textului si continua cu intrebari deschise.de răspunsurile elevilor: logice. de obicei. imagini v-aţi amintit citind textul?” “Cum vă raportaţi la personajul X?” întrebări intertextuale: răspunsurile solicită corelarea diferitelor texte: Ex. în gimnaziu.de interpretare pe care autorii le şi numesc problematizante.215-216) care pot fi luate în calcul şi utilizate la disciplina limba şi literatura română. amintiri. Demersul de cunoaştere şi înţelegere a textului literar se realizează prin parcurgerea unor etape a căror succesiune este însoţită de formularea unor întrebări închise care solicită răspunsuri exacte şi.1991) II. “la suprafaţă” Credem că. legate de fenomenul literar. conversaţia poate avea un caracter fragmentar datorită numărului mare de întrebări pe care profesorul le adresează elevilor – “se desfăşoară mai mult “pe orizontală”. depinde de nivelul de receptare a textului. reacţii subiective etc.:” Ce semnificaţie are prima probă pe care o trece eroul? Care este sensul metaforei “bordei în soare? Cum aţi rescrie finalul basmului?” etc. personaje. După raportul cu textul: întrebările intratextuale: sunt cele care îşi găsesc răspunsurile în textul discutat şi se referă la: acţiune. de instanţă narativă. Allison. din alte surse (lecturi. Oferim spre cunoaştere (cu exemplificări) două criterii de clasificarea intrebarilor ( in A. Ex.(vezi supra)  întrebările extratextuale: solicită elevului să coreleze informaţiile oferite de text cu altele. rezultate din comparaţii.la clasele mici. imagini. Marshall.:”Care sunt evenimentele relatate în text? Care sunt personajele basmului? întrebări deschise (problematizante): cer o interpretare şi o evaluare a conţinuturilor şi acceptă mai multe răspunsuri.: “Ce alte cunoştinţe aveţi despre subiectul textului?” De ce fapte.: „Cunoasteti şi alte texte cu aceeaşi problematică? Puteţi stabili asemănări între personajul X şi alte personaje?” (după K. asocieri etc.Pamfil.urmate de întrebări deschise care cer o interpretare a textului şi acceptă mai multe răspunsuri. experienţa de viaţă. în funcţie de vîrsta elevilor. După gradul de complexitate a răspunsului: întrebări închise: nu acceptă decît un singur răspuns corect şi verifică modul în care au fost înţelese / învăţate conţinuturile. tipul întrebărilor.

) – procedee stilistice menite să capteze interesul ascultătorilor. atunci cînd profesorul relatează întîmplări din viaţa autorilor textelor studiate sau cînd se expun episoade mai ample dintr-o operă din care face parte fragmentul studiat.numar consacrat intrebarii) Expunerea. În învăţămîntul gimnazial se practică o variantă a prelegerii.suport. Pe lîngă unele procedee specifice stilului oratoric (interogaţia şi invocaţia retorică) sau celui polemic (exclamaţia. 1 (8).59-61)   94 . Acestor două modele trebuie să li se supună parcursul didactic sau. la cele intertextuale. chestionarul. Acestui gen de povestire artistică i se atribuie.1997. prelungite în general peste 10-15 minute. poate fi evitată prin implicarea elevilor. judecăţi de valoare. spre cele intratextuale şi. fără implicarea în nici un fel a elevilor.2004.studiate in liceu .cele doua tipuri de intrebari pot alterna. nu-şi mai găseşte acelaşi loc în metodologia modernă a lecţiei de lectură/literatură.pp. după prima lectură. elev-elev. altfel spus. cînd profesorul formulează întrebări – problemă la care elevii răspund în urma unor investigaţii individuale sau în grup care le provoacă interesul şi le menţine motivaţia pentru ascultare/învăţare. povestirea.vezi si revista Perspective nr. Neputînd fi exclusă din activitatea de predare-învăţare. dar îi va obişnui pe elevi şi cu formularea unor răspunsuri bazate pe comparaţii. elevelevi. sinteze care să-i ajute să-şi dezvolte competenţele unor gîndiri critice de tip analitic pentru înţelegerea şi aprofundarea fenomenelor studiate. asocieri. pentru transmiterea şi însuşirea noilor cunoştinţe.  de verificare şi evaluare. în final. se impune găsirea unor modalităţi prin care să i se imprime valenţele formative. cînd răspunsurile elevilor devin veritabile expuneri.Parfene.avand in vedere complexitatea textelor si nivelul de cunostinte / volumul de lecturi obligatorii ale elevilor mari În ceea ce priveşte a doua clasificare. (Pentru alte aspecte. monotonia unei expuneri. în funcţie de întrebări. Referitor la nivelurile de receptare. metodă clasică de transmitere a cunoştinţelor.C. La clasele de liceu expunerea îmbracă forma “prelegerii şcolare” în forma ei problematizantă. aşa cum se folosea în şcoala tradiţională. să aibă în atenţie aceste sugestii.  de consolidare şi aplicare. predicţia pe baza unor termeni din prelegere daţi în avans . dubitaţia etc. de comunicare. conversaţia desfăşurîndu-se în adîncime sau pe verticală Metoda se foloseşte în toate activităţile de receptare a textului literar şi îmbracă diferite forme după momntul cînd se realizează: de orientare în textul. structurarea lecţiilor. folosind tehnici precum: brainstormingul. “efecte sensibilizatoare asupra elevilor”. În liceu va predomina dialogul spontan între profesor-elev. se recomandă parcurgerea următorului drum: de la întrebările extratextuale. prelegerea intensificata etc.(Cf.  de receptare . aluzia. în gimnaziu (clasele V-VI) profesorul va utilizaza mai ales întrebările închise. şi pe bună dreptate.

de G. şcoli. după identificarea particularităţilor curentului literar respectiv. comparaţie. alegorie etc. tehnica jurnalului şi Jurnalul fericirii. Negruzzi în specia nuvelă istorică. indiferent de vîrsta elevilor. personaje. raportate.  identificarea principalelor componente de ordin structural şi de limbaj specific textului dramatic etc b) descoperirea deductivă parcurge drumul invers. înţelegerea şi interpretarea textului literar.. în fiecare lecţie consacrată studiului textului literar: a) descoperirea inductivă (de la particular la general)vizează multiple aspecte ce ţin de:  identificarea elementelor structurale ale operei literare: subiect. fac achiziţii durabile. bineînţeles. la lecturile şi experienţele acestora – modalităţi participative ce prilejuiesc dezbateri în jurul temei care face obiectul expunerii. individual sau în grupe. epitet. ideologii literare etc. de N.  identificarea particularităţilor unei “formule” arhitecturale de construcţie şi includerea în această formulă a unor lucrări reprezentative: formula balzaciană şi romanul Enigma Otiliei . Călinescu. alături de alte metode. numită şi”metoda experienţei de încercare” presupune antrenarea elevilor. multe secvenţe de expunere – pot fi înlocuite prin apelul la cunoştinţele lor. c) descoperirea prin analogie presupune realizarea unor comparaţii/paralele între opere. scriitori. la punctele de vedere ale criticii sau esteticii literare. asimilate în alte activităţi din clasă sau din afara spaţiului şcolar. prin activitate frontală / individuală / prin cooperare sau combinată:  se compară basmul popular cu basmul cult pentru a se stabili asemănări şi deosebiri (clasa a V-a).  descoperirea trăsăturilor specifice pentru ilustrarea unei anumite noţiuni / concept : operă epică.  identificarea instanţelor comunicării în textul poetic.. care le monitorizează activitatea. Cele trei variante ale descoperirii trebuie să-şi găsească locul. de V. Evaluarea se face prin discuţii şi dezbateri. operă dramatică. operă lirică. de la general spre particular:  încadrarea unei opere literare într-o specie. teme. curente.Considerăm că. pentru a stabili asemănări şi/sau deosebiri. Steinhardt etc. la descoperirea /redescoperirea unor aspecte ce ţin de cunoaşterea.( Vezi si metoda Prelegerea intensificata) Învăţarea prin descoperire. impuse de criteriul valorii.. metaforă. urmate de reţinerea celor mai originale şi interesante idei. după definirea speciei literare respective: opera literară Alexandru Lăpuşneanu. Descoperirea se realizează prin încercări personale: elevii rezolvă sarcinile formulate de profesor. Alecsandri în specia pastel etc. îşi însuşesc tehnica investigaţiei. de C. motive etc. 95 . poezia Iarna.  încadrarea unui scriitor într-un curent literar.

se aduc argumente şi se sintetizează. Ca şi în cazul altor discipline care utilizează metoda.  se defineşte metafora prin analogie cu comparaţia (clasa a VII-a). la clasele mici. cu variantele sale. se însuşeşte noţiunea de nuvelă prin analogie cu schiţa (clasa a VI-a). subiectiv – obiectiv (clasa a X-a). Întrebarea clasică vizează verificarea unor cunoştinţe.problemă autentice. întrebarea – problemă conduce la mai multe posibilităţi de rezolvare ca în exemplul: “Nuvela Alexandru Lăpuşneanu poate fi considerată clasică sau romantică?” Metoda se situează la graniţa cu descoperirea. 96 . Problematizarea are un puternic potenţial euristic şi formativ întrucât creează dificultăţi pentru a căror rezolvare se fac demersuri personale de cercetare/investigare. Problematizarea îmbracă două form ela orele de literatură: una convergentă în care gîndirea elevilor este dirijată pas cu pas spre un răspuns unic. “Este justificat gestul lui Manole de a-şi sacrifica soţia pentru trăinicia zidului bisericii?” etc. Elevul se confruntă cu o situaţie contradictorie. Activitatea se poate desfăşura pe doua grupe: o grupa stabileşte asemănarile. folosită preponderent în gimnaziu. Elevii lucrează individual şi pe grupe.  se defineşte simbolismul românesc prin raportare la cel universal (clasa a XI-a) etc. mi ales. În alte situaţii. după care raportează . în timp ce întrebarea/situaţia problemă solicită din partea elevilor un răspuns care trebuie căutat şi.”Decizia Vitoriei Lipan de a-i pedepsi exemplar pe ucigaşii soţului său. poate fi formulată ca în exemplele: “Nota de seninătate din poezia Mai am un singur dor caracterizează şi viaţa reală a poetului M. prin mîna lui Gheorghiţă. se exemplifică. Atunci cînd întrebarea – problemă se bazează pe o contradicţie (reală sau aparentă) între cunoştinţele elevilor şi cerinţele formulate. se discută.  se definesc şi se compară diferite tipuri de roman: tradiţional – modern. aplicabilă la lecţiile de literatură cu elevii de liceu. şi o alta divergentă ce stimulează formularea de ipoteze pe care le verifică logic. dificilă este găsirea căilor de rezolvare. şi dezbaterea. iar soluţiile vor fi evaluate frontal. Lecţiile de lectură/literatură oferă numeroase ocazii pentru formularea unor întrebări. cu euristica şi favorizează – în demersul pentru aflarea răspunsului /răspunsurilor – utilizarea brainstormingului. Eminescu?”ii.  se discută despre roman prin raportare la schiţă şi nuvelă (clasa a VIIa). cealalta deosebirile. Intrebarileproblema sint intrebari de intrpretare si pot fi formulate chiar la clasele mici ale gimnaziului. profesorul de limba şi literatura română va crea situaţii – problemă sau va formula întrebări – problemă în jurul cărora să se concentreze acţiunea de cunoaştere a elevilor. exprimă universul spiritual generat de ortodoxie?”. argumentat. aplicarea acestora în practica vorbirii şi a scrierii. conflictuală care este rezultatul confruntării a două realităţi : cunoştinţele şi experienţele lui anterioare şi elementul de noutate.

ca spaţiu pentru discuţie. Elevii se organizează în grupuri de cîte şase şi emit idei timp de şase minute.p. Metoda Philips 6/6 se află la confluenţa dintre brainstorming şi Delphi (poartă numele profesorului Donald Philips de la Universitatea Michigan – SUA). iar temele propuse caută soluţii pentru viitor. prin participarea întregii clase. Discuţia-schimb de idei intr-un cadru organizat. pentru aprofundarea unei probleme să adreseze întrebări de genul: De ce credeţi asta? De ce credeţi că…?.Invatarea activaghid. evitînd întrebările la care se răspunde prin “da” sau “nu”. De aceea orele de limbă şi literatură trebuie să fie un spaţiu al comunicării autentice în care elevii învaţă cum să poarte o discuţie pe o temă dată.MEC-CNC. optimizează relaţie profesor – elev. să-şi susţină opiniile. să faciliteze exprimarea punctelor de vedere. să-şi pună întrebări. cu realizarea unei scheme la tablă. considerîndu-se că timpul scurt stimulează producerea rapidă a ideilor. Iată cîteva sugestii pe care ar trebui să le ia în calcul moderatorul: să formuleze întrebări cu mai multe posibilităţi de răspuns.2001. Rezultatele muncii grupului vor fi cunoscute prin vocea liderului care susţine ideile colegilor.25) 97 . să orienteze răspunsurile elevilor. cele mai interesante/originale fiind înregistrate pe tablă. Evaluare se face de o comisie care sintetizează ideile şi o alege pe cea mai bună. Lecţiile de recapitulare pot uza de metoda Philips 6/6: grupurile rezolvă timp de şase minute sarcini diverse după care se sintetizează. a unui semicerc în care profesorul să-şi găsească locul ca moderator. favorizează învăţarea şi respectarea regulilor de dialog prin exersarea abilităţilor de ascultare activă. Didactica modernă sugerează realizarea. să găsească răspunsuri la întrebările colegilor. se realizează interdisciplinar. în urma negocierilor. să se adapteze la partenerul de dialog.permite crearea unei atmosfere de deschidere. explorarea eficientă se realizează printr-o gamă variată de întrebări: Ce sa întîmplat? De ce s-a întîmplat aceasta? Se putea întîmpla şi altfel? Cum? exprimarea empatiei se învaţă prin întrebări de felul: Ce aifi făcut tu întro astfel de situaţie? Ce credeţi că a simţit persoana respectivă? Ce ai fi simţit tu într-o astfel de situaţie?. pentru stimularea dezvoltării morale sunt obligatorii cel puţin două întrebări: Afost corect? De ce? (Cf. Reprezentanţii grupelor prezintă ideile frontal. Cum va arăta literatura în secolul ale XX-lea? Vor supravieţui basmele în lumea jocurilor pe calculator? Vor deveni bibliotecile mediateci? Se poate porni de la reflecţia individuală asupra întrebării care este discutată apoi în pereche şi într-un grup de 3-5 colegi.Metoda Delphi (după numele oraşului antic grecesc) se înrudeşte cu brainstormingul pentru că presupune emiterea ideilor într-o activitate care are caracter prognostic.Seria calitate.

minciuna. altruism.alaturi de studiul de caz. de un reprezentant al echipei .2003. cu o pauza de un minut intre intrventia „afirmatorilor” / „negatorilor ”necesara pregatirii. Clasa se imparte in grupe de” afirmatori”.Cu elevii de liceu discuţiile iau forma dezbaterilor pentru aprofundarea unei teme. se recomanda ca interventiile sa se faca la persoana I-plural. Se propun trei tipuri de dezbatere: 1.restul timpului fiind rezervat analizei.220) ca „specie a discursuluioral de tip interlocutiv ce presupune confruntarea unor opinii credinte idei sustinute de participanti diferiti”. Activitatea se desfăşoară pe două grupe care. Rezultatele dezbaterii sint evaluate de echipa de evaluatori care declara castigatorii.:Este personajul X vinovat/nevinovat?.Costructia argumentelor / contraargumentelor se realizeaza in cadrul fiecarei echipe. da feed-back. Profesorul. Manualele pentru ciclul superior al liceului fixeaza cadrul teoretic al dezbaterii (vezi manualul de Limba si literatura romana. Se continuă în acelaşi mod pînă la epuizarea argumentelor şi contraargumentelor. folosirea elementelor nonverbale si paraverbale).respect. Dezbaterea este definita (A. se foloseste o fisa de evaluare care contine parametrii evaluarii: calitatea argumentelor.dar sint sustinute. dezbatera pentru rezolvarea de probleme(„opozitia initiala tine de necunoasterea sau cunoasterea partiala a problemei” (Vezi si Metoda poroblematizarii) Dezbaterlie la orele de literatură sunt generate de posibilitatea grupării elevilor în funcţie de poziţia “pro” şi “contra” faţă de o anumită situaţie discutată . dezbaterea de opinii pe fond de controversa (confruntarea urmareste influentarea pozitiei celuilalt sau modificarea propriei pozitii:ex. Art)pe teme de literatura si cultura. si reomandarile Programei).cu rol de moderator. limbajul: corectitudine.dragoste.”). formulează cîte cinci argumente pentru cele două opţiuni.adecvarea la partener. Este decizia familiei potrivita nepotrivita? etc.dezbaterea fiind .prin tragere la sorti) .fluenta . 3.Ed. aXI-a .p. (Vezi si modelul Karl Popper). E bine ca rezultatele 98 .explicand si argumentand decizia. În minutele următoare profesorul sintetizează şi formulează concluziile.dar si lasitate. 2.Multe dintre textele literare din manualele de gimnaziu constituie suporturi pentru discuţii libere cu elevii despre: curaj şi vitejie. Documentarea dureaza 2-3 saptamani :elevii consulta bibliografia penpru a formula „motiunea”. Timpul necesar unor astfel de abordări poate fi limitat la jumătate de oră.Pamfil.ceilalti elevi avand rolul de „spectatori”. Dezbatere propriu-zisa dureaza 30-40 de minute.cl.prrincipalele modalitati de abrdare a problematicii literare si culturale cu elevii de liceu (Vezi . a argumentarii. deliberarea (argumetele participantilor la dezbatere vizeaza luarea unei decizii: Ce tema sa alegem penru a realiza o reclama?etc.lipsa de tolerantaetc.. timp de cinci minute. dacă elevii sunt bine pregătiţi şi respectă regulile “jocului”.negatori”si „evaluatori”(echipe de 34. cate 2-3 minute. Urmează dezbaterea propriu-zisă care se desfăşoară astfel: primul argument susţinut de elevii din prima grupă este combătut cu un contraargument de cei din grupa a II-a.demnitate.in acest sens.

Se fac si trmiteri bibliografice(Vezi manualul. valabile pentru o întreagă categorie. <roman si in acelasi timp european>(A.<cultura si sinteza>(A. Fragmente reprezentative din autorii mentionati sint reproduse in manual . <aculturatie>(Neagu Djuvara). ceea ce presupune parcurgerea unei bibliografii obligatorii.printr. se poate transforma într-un caz care va fi investigat din perspective multiple.p.“Caligrama în literatura universală” poate constitui un caz discutat cu elevii clasei aIX. un subiect.pp.dezbaterii sa se finalizeze printr-un referat ori o sinteza pentru ca toti elevii sa valotifice cunostintele dobandite. de la general spre particular. În procesul receptării literaturii. . omul problematic. Ex. Discuţiile frontale vor sintetiza informaţiile: se vor denumi etapele si se vor nota (clasa a XII-a). prin cooperare iar sistematizarea se realizează frontal.o abordare interdisciplinară. Cele şase grupe rezolvă sarcini diferite: definirea conceptului. dacă este reprezentativ.98). Studierea cazului prilejuieşte demersuri inductive.Cerghit. Cîte două grupe analizează două – trei poezii care aparţin aceleiaşi etape (fără a avea cunoştinţă de caracteristicile acestor etape) şi identifică notele comune. generînd discuţii.: „Romania intre Orient si Occident” –tema pentru dezbatere la clasa a XI-a Definirea temei(1) :Perspective asupra situarii Romaniei intre Orient si Occident Motiune :Diversitatea perspectivelor asupra situarii Romaniei intre Orient si Occident ilustreaza preocuparile de a ne autodefini in raport cu lumea in care am trait si traim. dezbateri pe marginea unor probleme reale.care are ca scop realizarwa grafica a simbolurilor sau sugestiilor dintr-o poezie).Calinescu). există numeroase situaţii cînd. exemple de autori de caligrame.metoda este recomandata de programa si valorificata in perioada liceului Exemple : . Folosită la început în domeniul sociologiei.Dutu).75-76). imersiuni ale literaturii în pictură. Pop în Recapitulări: stihialitatea.Folosita sporadic in perioada gimnaziului. Pentru a putea fi antrenaţi în studierea unui caz. Activitatea se desfăşoară. imersiuni ale picturii în literatură. interviu imaginar cu un autor de caligrame. fiind secondată de notarea concluziilor pe tablă şi în caiete. tema trebuie să fie cunoscută şi accesibilă tuturor elevilor. în general. refacerea echilibrului). Blaga la una din cele trei etape ale activităţii sale literare (după I. 99 . dar şi deductive.metoda a cunoscut ulterior extindere şi spre alte discipline. Textele supuse dezbaterii propun viziuni diferite :<occidentalizare> (G.a intr-o lectie de sistematizare.activitate în şase grupe pentru a stabili aparteneţa diferitelor poezii ale lui L. Studiul de caz “mijloceşte o confruntare directă cu o situaţie de viaţă reală” (I. compunerea unei caligram (caligrama =mod special de dispunere a versurilor. elevii fiind antrenaţi în descoperirea unor elemente particulare pentru a formula reguli generale.Marino).

sinteza si argumentare. dar metoda îşi găseşte cea mai eficientă utilizare în activităţile de comunicare.de exemplu. din care trag învăţăminte într-o manieră plăcută. imaginînd roluri diverse.pentru clasa aXI-a. mijloceşte punerea elevilor în situaţii care nu le sunt cunoscute. reproducînd în mod fictiv. studiul de caz-centrat pe discursul de tip argumentativ. atrăgătoare. toate amănuntele trebuie discutate cu participanţii. acţiuni. Descrierea si analiza cazului. contribuie la cultivarea receptivităţi. Evaluare finala: se valorifica rezultatele documentarii si ale investigatiei   Studiul de caz se poate finaliza si prin proiect elaborat in grupe de3-4 elevi Temele trebuie repartizate la inceputul anului scolar pentru ca grupele sa aiba timpul necesar parcurgerii etapelor obligatorii. replicile se vor stabili prin scenariu ori vor fi improvizate. Jocul de rol-varianta a jocului didactic.care va fi evaluat si notat (evaluare de proces si de produs). la orele de literatură. Concluzii Aplicatii. este descris într-o fişă de care actorul trebuie să ia cunoştinţă. Profesorul formulează 100 . Există multiple ocazii în orele de lectură/literatură de a interpreta roluri. în situaţii diverse de comunicare. jocul de rol urmăreşte realizarea unor obiective ce vor fi bine structurate în proiectul de lecţie. imitînd.de analiza.Identificarea solutiilor: se colecteaza.Definirea problemei:se stabilesc coordonatele general ale temei si se identifica directiile de investigare/explorare.7-8 studii de caz care ar trebui sa se realizeze dupa urmatorul algoritm:   Premisa. dacă activitatea de joc ocupă toată ora. În timpul “spectacolului” pot apărea situaţii care impun pauze scurte pentru reflecţie sau pentru rezolvarea unor “conflicte” neprevăzute. Etapa de reflecţie de după activitatea propriu-zisă este obligatorie: a fost o experienţă de învăţare şi ea trebuie evaluată de toţi participanţii. fapte etc. Două variante ale metodei se exersează în activităţile la lectură/literatură română: jocul cu rol precis (elevii interpretează roluri precise într-un scenariu dat) şi jocul de rol improvizat (cînd se porneşte de la o situaţie iar “actorii” creează şi interpretează rolul. cînd elevii simulează. în mod spontan). dacă tema a fost stabilită spontan. la care se adaugă şi cele cunoscute ca “metode ale gîndirii critice”. după care. Ca orice activitate didactică.Se vor realiza si portofolii cu tot maretialul documentar. se propun solutii care sa duca la finalizarea investigatiei. Reprezentaţia începe cu “încălzirea” grupului (un exerciţiu de simulare a unei situaţii asemănătoare). Fiecare rol ce urmează a fi interpretat.prilejuieşte dezvoltarea capacitatii de documentareinvestigare. mimînd.Este modalitatea principala de abordare a problematicii litraturii si culturii romane in ciclul superior al liceului. Ca şi alte metode de activizare pe care le-am prezentat în acest capitol. studiaza si selecteaza materialule. Astfel.programele recomanda . Elevii vor fi interpreţi sau observatori. elevii interpretează rolurile.. în sala de clasă cu mobilierul rearanjat.ca experienţă simulată. în special orală. în special a celei creatoare.

studiate în perioada liceului. comparaţie. C. elemente caracteristice ale unei specii literare. producerea de texte de diferite tipuri etc. schiţe. Pregătirea sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou prilejuieşte interpretarea rolurilor din Pluguşorul. identificarea tropilor şi a figurilor de stil etc. de aceea procesul literar se realizează mai bine în lecţiile de recapitulare şi sistematizare. Textele literare. individuală sau prin cooperare. Programele de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi liceu sugerează folosirea unei game variate de exerciţii care se pot rezolva în clasă ori acasă.întrebări ale căror răspunsuri îl informează despre rezultatele activităţii şi care vizează: sentimentele faţă de personajul interpretat. însuşirea unor noţiuni/concepte operaţionale.  de ilustrare a faptelor identificate cu alte texte.p. parabole biblice. Metoda exerciţiilor Studiul literaturii în context didactic dispune de o mare diversitate de exerciţii pe care profesorul le foloseşte pentru îndeplinirea unor obiective precise ce vizează formarea unor abilităţi de receptare a textelor literare. figurativ. a gustului estetic în domeniul literaturii şi. propuse de profesor ori la alegere.143) grupeaza exercitiile in: Exercitii de înţelegere a noţiunilor / conceptelor operaţionale: de identificare. nu în ultimul rînd. Capra etc.Parfene (1997.  de explicare a sistemului de relaţii care definesc o noţiune/concept: personificare. de dezvoltare şi cultivare a creativităţii elevilor. aprod şi juraţi. elemente de prozodie. judecător. metaforă. snoave. a faptelor care ilustrează o noţiune/concept operaţional: componente de ordin structural ale textului literar. utilizarea instrumentelor de analiză stilistică şi structurală a diferitelor opere literare. înţelegerea sau interpretarea textului literar. Exerciţii pentru cultivarea exprimării orale şi scrise  101 . experienţa acumulată: Ce au învăţat? Cum ar vrea să se desfăşoare alte jocuri de rol? Etc. în funcţie de obiectivul fundamental: cunoaşterea. reuşita/nereuşita interpretării. într-un text dat. martori. prin activitate frontală. Exerciţii de familiarizare cu specificul artistic al operelor literare:  de familiarizare a elevilor cu imaginea artistică – modalitate specifică de cunoaştere în opera literară. prilejuiesc organizarea foarte cunoscutelor “procese literare” în care elevii interpretează diferite roluri: avocaţi ai apărării sau ai acuzării. gramatical. Pornind de la textele literare se pot imagina alte situaţii concrete de viaţă. lexical.  de motivare a funcţionalităţii expresive a diferitelor compartimente ale limbii: fonetic. Elevii trebuie să se pregătească pentru o astfel de activitate. povestiri etc. alegorie etc. La gimnaziu pot constitui suporturi pentru imaginarea unor jocuri de rol texte literare din manual sau alte texte cunoscute: basme. a plăcerii de a citi.

la bibliotecă. în scopul dezvoltării competenţei de comunicare orală şi scrisă. Informaţiile despre carte. logice şi psihologice.. Unul dintre obiectivele generale ale studierii limbii şi literaturii române în gimnaziu vizează însuşirea unor metode şi tehnici de muncă intelectuală.  de cultivare a imaginaţiei reproductive şi a celei creatoare. genuri. instrument de lucru la îndemîna fiecărui elev. de exprimare a opiniilor faţă de fapte. despre părţile componente. naraţiuni. In timpul scolaritatii . Elevii îşi însuşesc apoi noţiuni precum: tom. versuri sau proză şi reproducerea din memorie a acestora. dialoguri etc. în general.  memorarea unor fragmente din operele literare. în lecţii speciale despre “carte ca obiect cultural”. prin utilizarea manualului. o parte esenţială a învăţării. pentru cultivarea imaginii reproductive. despre modul în care este organizată. la clasele mici. Exerciţii pentru dezvoltarea creativităţii de cultivare a gîndirii critice. accentuarea corectă a cuvintelor/sintagmelor etc.. Lecţiile de limba şi literatura română sunt tot atîtea ocazii pentru a desprinde diferite tehnici de lectură. se obţin tot în clasă. de profunzime. enciclopedie.in activitatile de studier si prelucrare a informatiilor dintr-un text precum:       lectura în gînd. lectura lentă. Lucrul cu manualul / cartea şi lectura Contactul direct al elevilor cu opera literară se realizează de obicei în clasă. întîmplări. lectura este o astfel de metodă / tehnică.. lectura sensibilizatoare/ afectiva. ediţie etc. la librărie. specii literare. pe care le folosesc în procesul propriei formări. de dezvoltare a gustului literar: preferinţa pentru anumite opere. a pauzelor gramaticale.  disertaţia etc.      102 . Gama exerciţiilor s-a diversificat prin antrenarea elevilor. o activitate formativă. pe care le vehiculează în clasă.  compunerea pe diverse teme prin care se urmăreşte îmbogăţirea vocabularului şi formarea competenţelor de comunicare scrisă prin respectarea calităţilor generale ale stilului. lectura explicativă -pe fragmente logice. în producerea diferitelor tipuri de text. lectura cu voce tare. volum. în lecţiile de comunicare. lectura rapidă. Exerciţii pentru însuşirea unor modalităţi artistice de exprimare de realizare a unor texte (compuneri) de tipul: descrieri.elevii exerseaza diferite tehnici de lectură . personaje etc. ori în alte situaţii.  povestirea artistică.citirea expresivă pentru a-şi însuşi tehnica lecturii prin: respectarea tonului fundamental.

stimulează gîndirea critică a elevilor. schimbă informaţii şi formulează povestirea pe care o vor prezenta în faţa colegilor. profesorul îi anunţă că vor asculta o povestire în care vor întîlni. După 3 – 4 minute de gîndire. se urmăreşte învăţarea lecturii corecte. Se ascultă cîteva variante şi se evaluează.aV-a Predicţia pe baza termenilor daţi în avans este o modalitate de a trezi interesul pentru secvenţa de lectură.. Lucrul cu manualul /cartea faciliteaza insusirea unor tehnici de prelucrare/sistematizare a informatiilor rezultate in urma lecturii:  fise de citate.(legenda Dragos Voda)cl.de evaluare a ceea ce elevii au citit.de Tudor Arghezi)cl. un mod de a capta atenţia elevilor. lectura selectivă.lectura critica.culegeri de texte sau exercitii.  lectura de intelegere. metode si tehnici de lucru care încurajează învăţarea prin cooperare. Activitatea se poate desfăşura scris sau oral şi nu va depăşi 10 – 15 minute. Formarea competenţei lecturale este un obiectiv prioritar al programelor de limbă şi literatură română.buzdugan.elevul utilizeaza matetiale auxiliare precum: dictonare. In activitatea de luctu cu manualul . Urmează lectura textului – suport. printre alte cuvinte.. la lecţiile de receptare a unor texte epice. de a le dezvolta imaginaţia şi creativitatea. În lectiile de lectură şi scriere se folosesc.care pot constitui portofolii personale sau ale clasei. în perechi. lectura cu variantele ei.  fise de exercitii. dezvoltă imaginatia si creativitatea. cu elevii din clasele mici.  lectura critica-de evaluare etc.aV-a)  Realizati 2-3 versuri sau o povestire scurta in care sa folositi cuvintele:furnica. elevii. şi cei 4 – 5 termeni pe care îi scrie pe tabla. 103 .padure. alături de metodele clasice: conversaţia. sarcină care se amplifică prin însuşirea altor tehnici: lectura pentru înţelegere globală a textului. mai ales a celor mici. Exemple:  Scrieti timp de trei minute o scurta povestire in care sa folositi cuvintele: zimbru. descoperirea. Predicţia pe baza termenilor daţi în avans este o metodă care se foloseşte în etapa de evocare.caietul elevului etc.  fise cu idei proprii etc. prin exersare.  scheme.imbogatindu-si experienta de munca individuala.  lectura aprofundată -studiu de text. de aceea. expunerea etc. Elevii ascultă povestirea şi sunt atenţi pentru a compara variantele realizate de ei cu cea lecturată. cursive şi expresive.  fise cu intrebari-problema.  tabele. Elevii sunt solicitaţi să imagineze o povestire pe care le-o sugerează aceşti termeni – cheie.  lectura problematizată. Înainte de prima lectura a textului. explicaţia.  de interpretare / creativa. lectura aprofundată pentru interpretarea operelor literare.un viteaz.( O furnica.magazie obraji. se consultă.

Elevii vor decide ce au învăţat. timp de 4 – 5 minute. a primei secvenţe a textului. pentru care nu au formulat întrebări. şi fac predicţii a căror verificare se face după fiecare secvenţă de lectură. combinată cu munca independentă şi se concretizează într-un tabel cu trei coloane care se construieşte pe tablă. elevii se opresc şi. Am învăţat. următoarea secvenţă a textului şi compară predicţiile. Tabelul predicţiilor este o altă modalitate de anticipare. şi dovezile în cea de a doua coloană. Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat Şi această tehnică a cadrului se bazează pe activitatea în perechi. fiind o activitate de lectură şi de scriere ce urmăreşte dezvoltarea gîndirii şi cultivarea imaginaţiei. în legătură cu un anumit subiect anunţat înainte de lectura textului – suport.  Scrieti despre o amintire /emotie /experienta placuta /deosebita /neplacuta etc. Se parcurge lectura. urmînd a fi completat pe parcurs. se discută. din tabel. apoi. Dacă elevii au găsit şi alte informaţii. notează predicţia în prima coloană a tabelului din caiete. care să corespundă. Exemplu:  Scrieti. acestea vor fi şi ele trecute în rubrica Am învăţat. se formulează tema pentru casă. în cazul nostru basmul. ordonîndu-le pe tablă în coloana Ştiu. Metoda se foloseşte în activităţile de 104 . Se poate folosi atunci cînd elevii citesc împreună un basm. Se revine la întrebările formulate iniţial de elevi pentru a stabili la care dintre ele nu s-a răspuns şi unde ar putea elevii găsi aceste informaţii. Cîteva perechi comunică ideile formulate. de exemplu. este faza de evocare. cer profesorului alte informaţii. dacă este posibil. Se anunţă tema lecţiei. prezic ce se va întîmpla mai departe. Textul oferă răspunsuri la întrebările formulate de elevi. 1-2 minute. Elevii se grupează cîte doi şi. se formulează alte întrebări care pot fi subiect pentru investigaţiile ulterioare. împreună. este etapa de înţelegere sau de realizare a sensului. Elevii construiesc în caiete un tabel format de trei rubrici: Ce crezi că se va întîmpla? Ce dovezi ai? Ce s-a întîmplat? Textul suportat. se recomandă bibliografia necesară. după care perechile comunică ideile.tot ce va trece prin minte cand priviti o pictura / o fotigrafie/o banda desenata . se împarte în cîteva secvenţe. după care completează ultima rubrică. apoi colegii de bancă îşi citesc unul altuia ce au scris. Urmează secvenţa de contact direct cu textul – suport prin lectura făcută de profesor de un elev sau de fiecare elev (lectura în gînd). născute din curiozitatea elevilor. formulate ulterior de alte perechi. în perechi.Scrierea liberă este o variantă a predicţiei. În rubrica Vreau să ştiu se vor trece alte idei. răspunsuri ce vor fi trecute în ultima coloană. Activitatea se încheie cu etapa de reflecţie cînd se reia schema Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat pentru a se trage concluziile. Parcurg. momentelor subiectelor sau celor mai semnificative secvenţe ale desfăşurării acţiunii.pe un fond muzical. care sunt înregistrate prin brainstormingul de grup şi evaluate. din dorinţa de a şti cît mai multe despre subiectul discutat. notează tot ceea ce ştiu despre tema propusă şi care se va discuta ulterior. se negociază şi se reţin doar informaţiile pe care toţi le acceptă. Elevii scriu liber.

cîteva perechi prezintă răspunsurile lor care sunt evaluate. Jurnalul de lectură estre un instrument de lucru individual al elevului prin care se încurajează reflecţia. Poate fi utilizat în clasă ori în afara clasei şi se organizează cu două sau cu trei secţiuni.L. Se realizează o fişă de monitorizare a lecturii aprofundate.Apoi cititi colegului ce ati scris si .dar poate fi adaptata si lecturii individuale a textului epic din manual.tot ce stiti despre: genul liric / pastel / modalitati de caracterizare a personajului / situatia de comunicare etc. dacă profesorul are de aplicat un chestionar. elevii dau. în rubrica a doua urmînd să fie consemnate comentariile personale.timp de 5 minute.realizarea unor figuri de stil dupa modele date etc. aspecte reţinute pentru a fi folosite în lucrările III Intrebări pentru profesor 105 . Exemplu:  Scrieti.G. Jurnalul cu două secţiuni se poate valorifica şi în diferite secvenţe ale lecţiei pentru realizarea planului simplu de idei.formulati un raspuns.I. S. selectate de elev după anumite criterii. selectarea unor fragmente din text pentru a ilustra un anumit fapt.E. Urmează o secvenţă de cooperare cînd elevii. fişă asupra căreia se revine după discutarea textului. Prin sondaj. individual. -sistem interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii şi gîndirii.impreuna .N.de critica . grupaţi cîte doi. se consultă şi formulează un răspuns comun.= informaţie care contrazice ideile ştiute. stabilirea momentelor subiectelor operei literare. răspunsuri scurte. realizate în gînd de fiecare elev.de doctrina literara. Activitatea durează doar cîteva minute şi se poate repeta. În această situaţie. Profesorul pune o întrebare. cu dublă sua cu triplă intrare. combinată cu reflecţia personală. în scris.comentarea unei figuri de stil.pe caiete.este o tehnică de lectură individuală cu efectuarea unor semne pe marginea textului: V = informaţie confirmată. + = informaţie nouă. Metod a poate fi valorificata in activitatea de studiere a textelot nonliterare. Gîndiţi/Lucraţi în perechi/Comunicaţi este o activitate de învăţare prin cooperare. . În acelaşi mod se foloseşte şi varianta de jurnal “cu trei intrări”: I Comentarii pe marginea unor texte II Idei.de dimensiuni ample. perechile se vor grupa cîte două sau cîte trei şi vor face cunoscut un răspuns negociat.lectură/literatură/comunicare atunci cînd textele suport oferă informaţii bogate pe teme de istorie literară. Aceste secţiuni sau intrări sunt rubrici ale unor tabele pe care elevii le realizează în caietele lor de clasă ori în caiete speciale pentru lectura particulară. cînd se vor găsi răspunsuri şi la eventualele nelămuriri. ? = nelămuriri. de căutat informaţii suplimentare. cu mai multe posibilităţi de răspuns. teorie şi critică literară care trebuie actualizate si imbogatite. în etapa de reflecţie. Prima rubrică poate cuprinde fragmente din texte lecturate.

personale

Brainstormingul ( „asaltul de idei”, “furtună în creier”) a fost dezvoltată ca tehnică de stimulare a creativităţii de A.F. Osborn (1953). Un principiu al brainstormingului este acela potrivit căruia cantitatea generează calitate, de aceea scopul este de a emite cît mai multe idei legate de o anumită temă a discuţiei. Este o metodă de grup, folosită în variantele liniară şi sub formă de ciorchine – la lecţiile de literatură, pentru că exersează atitudinea creativă şi exprimarea personalităţii elevului. Pentru a se ajunge la idei viabile şi inedite este necesară o productivitate creativă cît mai mare. Atmosfera din clasă trebuie să fie potrivită şi stimulativă.Toate ideile, indiferent de valoarea lor, vor fi înregistrate pe tablă, flipchart, video, reportofon etc. după care se recomandă o pauză (care poate fi pînă la lecţia următoare) urmată de “evaluarea amînată” a ideilor care vor fi dezbătute, pe rînd, în microgrupuri formate în funcţie de categoriile de idei listate; se aduc argumente şi contraargumente. Modelul” cadrului E/R/R” recomandă afişarea “în galerie” a ideilor fiecărui subgrup şi organizarea “turului galeriei” cu posibilitatea notării unor impresii/aprecieri personale. (Vezi metoda Turul Galeriei) Brainstormingul se poate aplica, în variante prescurtate, în diferite etape/secvenţe ale lecţiei: actualizarea/ sistematizarea unor cunoştinţe, explicarea unor cuvinte cheie sau simboluri, formularea temei unei opere literare, explicarea titlului,exprimarea unor atitudini diferite faţă de personaj etc . Exemple: descifrarea semnificaţiei titlului poeziei Steaua-n iarbă, de T. Arghezi -cl. a V-a;  sintetizarea trasaturilor personajului principal din romanul Baltagul,de Mihail Sadoveanu-cl. aVIII-a);  stabilirea particularitatilor operei lirice / fabulei / schiteietc-cl.aVI-a;  realizarea planului unei compuneri de tipul argumentare-cl. aVII-a;  descifrarea simbolisticii salcîmului din poezia Sara pe deal, de M. Eminescu -cl.aXI-a etc. Brainstormingul sub formă de ciorchine sau metoda ciorchinelui ajută la stabilirea cîtmai multor conexiuni în timpul emiterii ideilor, încurajînd gîndirea liberă a elevilor.Fiind o activitate de scriere, ciorchinele se poate realiza individual, în perechi/grup sau frontal. Se porneşte de la un cuvînt-cheie/simbol sau chiar de la un enunţ-nucleu care se notează în mijlocul paginii sau al tablei. Cuvintele sau sintagme legate ca sens cu “nucleu”, se ramifică, între ele stabilindu-se alte legături, pînă la epuizarea tuturor posibilităţilor. 

Exemple:  -Scrieti, timp de 5 minute, tot ce va vine in minte cand priviti tabloul /imaginea X

106

   

-Ce inseamna in opinia voastra poezia? -Ce v-a impresionat cel mai mult in poezia / textul ....? -Ce nu v-a placut in comportamentul personajului ...? -Ce inseamna pentru tine / voi cuvantul toamna /emotie/umbra etc.

Cubul este o strategie de predare-invatare care permite studierea unui text din prspective multiple,prin activitate in perechi /grupe.Se utilizeaza un cub ,pe fetele caruia sint notate diferite instructiuni pentru activitati orale ori scrise:  Descrie: Cum arata ?  Compara: Cu ce seamana si prin ce difera ?  Asociaza: La ce te face sa te gandesti ? De ce iti amintesti ?  Analizeaza :Spune cum e facut ?  Argumenteaza: Adopta un pnnct de vedere.  Aplica: Cum poate fi folosit ? Dupa epuizarea tmpului stabilit,perechile/ liderii grupelor citesc raspunsurile in fata clasei.Metoda cubului poate fi folosita in etapa de sistematizare /de reflectie . Exemplu ( clasa aV-a,textul Caprioara,de Emil Garleanu ): 1. Descrie caprioara si puiul ei pe baza imaginilor prezentate si a textului din manual. 2. Analizeaza trairile caprioarei (De ce este trista? ). 3. Asociaza sentimentele caprioarei cu cele ale unei fiinte umane. 4. Compara povestirile Bamby si Caprioara.Ce au in comun si prin ce se deosebesc cele doua texte? 5. Aplica ceea ce stii despre situatia de comunicare, referindu-te la textul din manual. 6. Argumenteaza ,in 5-6 rinduri, ca in textul Caprioara lumea animalelor capata trasaturi ale universului uman. In activitatea de explorare a textului literar ,metoda cubului poa te fi aplicata din perspectiva inteligentelor multiple: lingvistica, logico-matematica, muzicala spatiala, naturista, chinestezica, interpersonala si intrapersonala. (vezi M.L.Pascan, 2007, pp.149-153) Cvintetul este o modalitate, printre multe altele (poeme în oglindă, poeme nepoetice etc.) de dezvoltare a creativităţii elevilor, de îmbogăţire a posibilităţii de exprimare şi a vocabularului, utilizată în etapa de reflecţie. Dacă în “ciclul achiziţiilor fundamentale” elevii încearcă să scrie versuri, imitînd modele şi exersînd diferite forme de poezie, în etapele următoare ale parcursului şcolar ei devin cititori avizaţi de poezie, îşi formează competenţe de lecturi critică. Cvintetul este un text redactat în cinci versuri, pe o temă dată, realizat de elevii, cu respectarea unor cerinţe:  versul I este alcătuit dintr-un substantiv –un titlu;  versul al II-lea – din două adjective-care descrie subiectul;  versul al II-lea – din trei verbe-care explica actiunea;

107

versul al IV-lea – o snitagmă de patru cuvinte-care exprima sentimente;  versul al V-lea – un cuvînt sinteză –esenta subiectului. Se realizează individual, după care perechile se consultă şi redactează o variantă comună care va fi prezentată şi evaluată. Exemplu ( clasa a VII-a, Monastirea Argesului ): Manole, Ana, Increzator,priceput, Sincera si iubitoare, Zidind,jertfind, termenand Strabate,infrunta,ajunge, Iubire,zbucium,fidelitate,orgoliu Iubire,devotament Creator. Jertfa. Nu este o tehnică uşor de stăpânit, de aceea profesorul va oferi modele şi va organiza activităţi speciale de producere a unor astfel de texte în orele de comunicare orală/scrisă ori în cercurile literare ale elevilor. Metoda mozaic presupune organizarea clasei pe grupe de cate patru elevi, prin numarare de la unu la patru Acestia formeaza grupurile casa. Sarcinile de rezolvat sint tot patru. Daca se urmateste ,de exemplu ,lectura si intelegerea unui text, atunci textul va fi decupat in patru sectiuniToti elevii care au acelasi numar se vor grupa (grupa celor cu numarul 1, grupa celor cu nu marul 2 ,etc.grupe de experti ) la aceeasi masa si vor primi cate o sectiune a textului, din cele patru, pe care trebuie sa-l citeasca si sa-l inteleaga pentru a-l preda colegilor la intoatcerea in grupurile casa Dupa ce expira tipul de lucru in grupele de experti, acestia se intorc in grupele de unde au plecat-grupele casa- si predau colegilor sectiudea de text pe care au aprofundat-o. La sfarsitul activitatii toti elevii trebuie sa stie continutul intregului text. In cazul claselor numeroase ,se pot forma cate doua grupe pentru acelasi numar..Profesorul are rolul de a-i organiza si de urmarii modul in care se desfasoara activitatea;evaluarease face frontal; se sitematizeaza, se formuleaza concluziile. Metoda poate fi valorificata in diferite situatii de invatare:  lectura unui text de critica / doctrina literara;  analiza textului poetic pe niveluri: fonetic si punctuatie,lexicosemantic,morfo-sintactic si stilistic- figurativ;  realizarea caracterizarii unui personaj pe baza a 4 modalitati identificate in textul suport /fragmentul de text etc. Metoda cadranelor se utilizează în activităţile de receptare a textelor literare şi se bazează pe munca în echipă. Fiecare grupă, de obicei patru, propune o modalitate de abordare a textului suport, pe baza a patru cerinţe:  starea de spirit indusă de text;  reprezentarea unei imagini, a unei sintagme din text, expusă apoi în “galeria” atelierului şi evaluată de categorii;  alegerea a trei cuvinte-simbol din text şi propunerea unui titlu;  cvintetul .(Vezi” Perspective”,nr.1?2001,p.25) Metoda este valorificata si in realizarea fiselor de autoevaluare,completate de elevi la sfarsitul lectiei.Fisele contin 4 intrebari scrise pe o pagina impartita in patru patrate numite cadrane.

108

Activitatea (prelegerea intensificată) se realizează în “cadrul ERR” şi presupune împărţirea textului prelegerii în două – trei secvenţe. 109 . Fiecare eseu trebuie să cuprindă. cînd profesorul trebuie să ofere informaţii bogate. în final.Colegii trec prin fata galeriei. insotit de o foaie alba format A4. cîte o întrebare pe care elevul o formulează în legătură cu tema tratată. şi să folosească expunerea ca modalitate de transmitere a acestora. formulînd apoi concluziile comune. Prelegerea identificată Deşi didactica modernă recomandă restrîngerea metodelor expozitive. Asemănări Deosebiri Deosebiri Tehnica se poate valorifica si frontal. noţiuni. despre eficienţa activităţii didactice desfăşurate. prin activitatea de cooperare a elevilor. Aceştia se grupează în perechi. participînd activ la acest proces. opere. autori.pe care le iau ori nu in seama. În etapa de evocare elevii îndeplinesc anumite sarcini de lucru pentru a anticipa şi actualiza cunoştinţele anterioare referitoare la tema anunţată:  realizează unele conexiuni posibile pe baza unor termeni din “prelegere” daţi în avans.elevii realizeaza un produs-text de orice fel. care îl informează pe profesor.Pe grupe . potrivit principiului concentric. un loc special pe un perete al clasei.Se realizeaza. sistematizarea Eseul de cinci minute îi ajută pe elevi să-şi sintetizeze ideile legate de tema lecţiei. mai ales în ciclul liceal. Tema se poate anunţa dinainte. Este o activitate de scriere individuală şi se realizează în etapa de reflecţie. feed-back. pentru ca elevii să pregătească şi să deţină un minim de informaţii.Grupele analizeaza observatiile . pentru informatiilor.desen. împreună cu bibliografia. personaje etc. Avînd în vedere faptul că orice însuşire de noi conţinuturi se bazează pe cunoştinţe asimilate anterior. Turul Galeriei este o tehnica de stimulare a creativitatii. realizează o diagramă VENN pe care o compară cu cea realizată de o altă pereche. astfel. citesc textele / privesc celelalte produse ale grupelor de lucru si fac observatii pe foile albe care insotesc lucrarile. Se foloseşte pentru a sintetiza asemănări şi deosebiri dintre două fapte.Diagrama VENN-tehnica de reprezentare grafica.este formată din două cercuri care se suprapun partial. sunt totuşi secvenţe ale activităţilor didactice.schita – pe cre-l expune in „galerie”. se presupune că elevii au capacitatea de a le recepta. concepte.diagrama realizandu-se pe tabla sau flipchart. după corectare. în legătură cu anumite teme.

Alina. Limba si literatura romana in scoala.. Miron.. Bucureşti. de tipul:  un eseu de cinci minute. munca în echipă. confruntă informaţiile noi cu cele pe care le deţineau şi se pregătesc să formuleze concluzii. Editura Polirom. Reflecţia constă în compararea informaţiilor şi sintetizarea acestora tot printr-o activitate de cooperare de tipul: Gîndiţi/lucraţi în perechi/Comunicaţi Cîteva perechi raportează. alcătuiesc o listă de idei. 110 . scriind etc.  un eseu de zece minute în care elevii discută un anume aspect pe care l-a ridicat prelegerea.. Se repetă cele trei faze ale cadrului pentru a doua parte a prelegerii profesorului. M. Bibliografie recomandată: Goia.răspund la întrebări. 1992 Pamfil. tehnica prelegerii intensificate permite dezbateri sau prezentări scrise ale celor mai importante aspecte ale temei. se evaluează. Profesorul expune zece minute prima secvenţă. Suceava. foarte important. lucrînd în perechi. cooperarea pentru îndeplinirea sarcinilor. Editura   Chestionar de evaluare: Realizați un scenariu didactic pentru o lecție în care să dezvoltați capacitatea elevilor de a scrie un text narativ (cu 4-5 etape). C. Chiar dacă cea mai mare parte a timpului. Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Editura Universităţii. cel care vorbeşte este profesorul. Editura Paralela 45 . Iaşi.Pitesti 2003 Parfene. Vasile. încurajează exprimarea opiniilor originale şi. 2003 Strategii de predare – învăţare. elevii ascultă. Vistina. Didactica postmodernă. Exerciţiile rezumative se realizează ca activitate individuală şi sunt repere pentru secvenţele următoare pe care le are în vedere profesorul.  să răspundă la o întrebare relevantă cu mai multe răspunsuri posibile. este faza de realizare a sensului sau de înţelegere. Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. . Chiş. Editura Dacia. se dezbat ideile. timp de cîteva minute. Ştiinţifică.Structuri didactice deschise. 1999 Stanciu. Cluj-Napoca. 2000 Ionescu. se reţin noile informaţii. după care se propune un exerciţiu rezumativ prin care elevii reflectează la întregul material prezentat de profesor.

prin cooperare . diagrame etc. 111 .  volume cu operele scriitorilor.  tablouri reprezentînd personaje literare. Reprezentarea grafică sau limbajul iconic este un procedeu care îl poate ajuta pe elev să înţeleagă mai bine unele aspecte ale operei literare studiate: structura. raportul dintre personaje.combinare si integrare in lectie.  moderne: fise de lucru  diapozitive. alături de alte activităţi incluse – activitatea individuală şi/sau prin cooperare sau de cele considerate conexe: consultaţiile. C.Parfene 1997. asigură o retenţie durabilă a cunoştinţelor. programele pe calculator etc. comparare. se consideră că lecţia este„forma cadru” de organizare a conţinutului didactic. Mijloacele de invatamânt –suporturi ale studierii textului literar.  reviste literare. deducţie. Ca şi în cazul demersului de la orele de limbă română.  benzi magnetice.Parfene (1999.  filmul didactic . Se folosesc diferite hărţi literare.  fotografii de epocă. inducţie.  angajarea nivelurilor superioare ale gîndirii în procesul învăţării (analiză.. motivaţie). menţin motivaţia elevilor. Lecţia de literatură are numeroase variante. asociere. conflictele şi momentele acestuia.86) grupeaza mijloacele de invatamant folosite la lectiile de litratura în:tradiţionale:  peisaje sugestive. cercurile literar – artistice.  diferite lucrări de referinţă etc. ilustrate). tabele sinoptice. realizate de profesor sau de elevi. Categorii de lecții Mijloacele didactice sunt elemente de ordin material care asigura o buna functionare a demersului instructiv-educativ avand rol de auxiliare.  realizarea permanentă a conexiunii inverse. sinteză.ilustratii. facilitează înţelegerea unor fenomene.  portrete ale scriitorilor.fotografii. cenaclul literar. a căror alegere depinde de o serie de factori importanţi pe care profesorul trebuie să-i aibă în vedere:  conţinutul de specialitate  sarcina didactică principală.  manuscrise.  particularităţile de vîrstă ale elevilor.  ediţii rare (speciale. Acestea susţin realizarea obiectivelor. vizite şi excursii cu temă literară etc.XI.Utilizarea mijloacelor de invatamant se face dupa o riguroasa selectare. Realizarea unei lecţii active la orele de literatură presupune respectarea unor condiţii (Cf.129) :  stabilirea unei relaţii de cooperare între profesor şi elev care devin parteneri de dialog.p.p. discuri. diafilme.  casete audio-video. apreciere critică. variabilele operelor unui scriitor etc.  folosirea unor tehnici de învăţare adecvate. C. evoluţia sau involuţia acestora.

lecţia de receptare (comentare) a unei opere literare (operă epică. demersul didactic al profesorului urmărind surprinderea aspectelor multiple ale textului.  realizarea de texte cu structura narativa.lecţia de consolidare. modalităţi artistice.70) Receptarea se realizează treptat. perioade. specie. . Pregătirea elevilor pentru examenele de încheiere a unor cicluri curriculare. dramatică). prin antrenarea acestora în procesul de descoperire. de aceea receptarea se concretizează în activitati multiple si variate.  caracterizarea unui personaj pe baza fişei de caracterizare întocmită de elevi după modelul oferit de profesor . (Vezi suprasecvenţele despre receptarea textului literar în gimnaziu/liceu) Lecţia de consolidare si sistematizare se poate organiza atunci cînd profesorul consideră necesară exersarea. argumentati-va etc. curent literar (in clasele liceale).2003. Se disting următoarele tipuri de lecţii: .dialogala. . dramatice) care parcurg un anume algoritm ce trebuie cunoscut de elevi pentru a-i orienta în activităţile de înţelegere şi interpretare a operelor studiate. a unor anumite tehnici/strategii care ţin de înţelegerea şi interpretarea textului literar:  identificarea ideilor principale într-un text la primă vedere prin folosirea jurnalului de lectură cu dublă intrare. în funcţie de vîrsta elevilor. prin activitate independentă/pe grupe. înţelegerea şi interpretarea . de formare a unor abilităţi de analiză a textului literar.lecţia de însuşire a unei noţiuni de teorie literară/concept operaţional. în special pentru examenul de bacalaureat impune discutarea unor teme care vizează diferite aspecte legate de o singură operă literară.p.A. paralele între personaje. a unei unităţi de învăţare etc.lecţia de verificare şi evaluare. studiat în mod diferenţiat. prin parcurgerea unor etape. . Lecţia de receptare (comentare) a unei opere literare este tipul cel mai răspîndit. Lecţia de recapitulare şi sinteză se organizează periodic :la încheierea unui capitol.Pamfil. Recapitulările finale urmăresc dezvoltarea la elevi a capacităţii de analiză şi de sinteză prin folosirea unor strategii care să imprime un caracter activ demersului didactic. tratarea diferenţiată a elevilor etc. în care are loc întîlnirea elevului cu textul şi care vizează explicarea. Lucrările de didactică propun „modele” de receptare a textelor (lirice. .sau la sfîrşitul semestrului pentru pregătirea lucrărilor scrise.lecţia de caracterizare generală a unei opere. prin „valorizarea experienţei subiective”( Cf. motive şi teme comune mai multor autori. în funcţie de gen.lecţia de recapitulare şi sinteză. epice. Studierii unui text literar îi sint rezervate un număr diferit de ore. desccriptiva. 112 . şcoli. . noţiunea de teorie literară ce urmează a fi însuşită etc..sarcini care se amplifică în ciclul liceal.. şcoli literare etc.  realizarea rezumatului unui text recunoscut pentru consolidarea deprinderii de „comprimare a textului”. autori. lirică.

Lecția de însușire a unei noțiuni de teorie literară Însuşirea unor noţiuni / concepte de teorie literară. parcurge următorii paşi:  contactul direct cu textul care ilustrează noţiunea / conceptul ce urmează a fi însuşita/insusit. în general.  identificarea notelor specifice. pentru cunoaşterea şi interpretarea unei opere literare. utilizarea demersului expozitiv se justifică datorită complexităţii noţiunilor. Din liceu. Demersul inductiv. 113 . însă. opere.”Dacia”. prelegerea intensificată. personaje. de prezentare a unor informaţii sub formă de prelegere/expunere făcută de profesor. se face de obicei în relaţie cu textul – suport şi se realizează potrivit principiului concentric şi / sau literar.Ocolul lumii in 50 de jocuri distractive.Lecţia de caracterizare generală se organizează în ciclul liceal. cu accent pe aprofundarea tehnicilor discursive. a unei şcoli sau ideologii literare. intervenţia elevilor în expunere. poate fi utilizat în gimnaziu şi liceu deopotrivă. tehnica mozaicului etc.  ilustrarea definiţiei cu alte exemple. Înţelegerea şi recunoaşterea efectelor figurilor de stil se poate face prin jocuri şi exerciţii de redactare care pot seconda sau „chiar înlocui exerciţiile de recunoaştere”. dezbaterea etc. tropi şi figuri se stil etc. Însuşirea unei noţiuni/concept prin procedeul analogiei are în vedere stabilirea asemănărilor şi/sau deosebirilor dintre fenomene literare. situaţie în care didactica modernă recomandă utilizare unor tehnici care să înlăture eventuala monotonie – impusă de expunerea prelungită – cum ar fi. scrisă. chiar dacă tendinţă este încă vizibilă în lecţiile de însuşire a noţiunilor/conceptelor. ele devin operante în înţelegerea şi interpretarea textelor care se studiază în clasă. Această modalitate se recomandă în clasele de gimnaziu. combinată. secvenţială care se realizează în toate etapele lecţiei. pe sistematizarea cunoştinţelor. fişă de control. Demersul didactic se realizează inductiv. Demersul expozitiv.  formularea definiţiei (generalizarea).( Vezi Ana si Mircea Petean. noţiuni de prozodie. Progresul învăţării este asigurat însă de evaluarea continuă.Cluj-Napoca. definitorii în textul suport. Lecţia de verificare şi evaluare vizează evaluarea periodică sau finală a cunoştinţelor şi abilităţilor elevilor şi ia diverse forme: orală. modalităţi artistice etc şi este eficientă dacă elevii participă la activitatea de descoperire prin folosirea unor strategii specifice: diagrama Venn. cu ajutorul testelor. de exemplu.1966) Demersul deductiv se realizează invers: de la definirea noţiunii/conceptului spre identificarea notelor specifice. de la particular la general. individuală / pe grupe. de istorie literară etc. clasele a X-a – a XII-a / a XII-aI. prin activitate frontală. deductiv. cu o mai mare extindere atunci cînd se însuşesc concepte care presupun cunoştinţe temeinice de literatură universală sau abordarea interdisciplinară. evaluarea lecturii suplimentare etc.Ed. evaluarea/autoevaluarea proiectului şi/sau a portofoliului. nu este recomandată în gimnaziu. prezentarea unui curent literar.prin practicare lecturii integrale si / sau selective. prin analogie şi expozitiv. de estetică. cînd elevii îşi însuşesc.

1999 Stanciu. examene. Editura Polirom. 2000 Ionescu. Limba si literatura romana in scoala. Iaşi. C.Structuri didactice deschise. după cuvintele din limba greacă: dokime „probă”. au primit numele de docimologie. în care să abordați următoarea temă: Metode de predare alternative în învățarea textului liric. Didactica postmodernă. Vasile. Editura Chestionar de evaluare: Realizați un eseu structurat. Editura Dacia. Chiş. M. Ştiinţifică.. Verificarea și evaluarea competențelor la limba și literatura română Se consideră că verificarea şi aprecierea cunoştinţelor şi abilităţilor dobîndite de elevi în şcoală deţin o pondere importantă (pînă la 40%) în munca profesorului în clasă. Editura Universităţii. . Cunoaşterea aspectelor legate de verificare şi evaluare constituie o preocupare permanentă a profesorului de limbă şi literatură română. Miron. Cercetările ştiinţifice în problema examinării. dokimaze „examinez” şi logos „ştiinţă”. Bucureşti. 2003 Strategii de predare – învăţare.. XII. Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală.. Alina. Pieron în 1922. Editura Paralela 45 . de 2-4 pagini. Cluj-Napoca. 1992 Pamfil. „încercare”.Pitesti 2003 Parfene. aşadar ştiinţa despre probe. în condiţiile diversificării formelor şi 114 . Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Suceava.Bibliografie recomandată: Goia. iniţiate de pedagogul H. Vistina.

modalităţilor de apreciere a rezultatelor predării – învăţării şi intensificării funcţiilor evaluării văzute ca: - moment al conexiunii inverse în procesul de instruire;    măsurare a progresului realizat de elevi; moment al autoevaluării, al formării conştiinţei de sine; factor de reglare a activităţii (pentru profesor, elevi şi părinţi).

După obiectivul vizat, evaluarea la limba şi literatura română cunoaşte trei forme:  predictivă (iniţială): se organizează la începutul unui program de învăţare (ciclu, clasă) şi urmăreşte informarea profesorului despre cantitatea şi calitatea cunoştinţelor şi abilităţilor elevilor; poate îmbrăca şi forma autoevaluării prin raportare a obiectivele cadru şi la finalităţile ciclurilor curriculare; are caracter prognostic şi nu urmăreşte notarea. Forma de evaluare este orală şi/sau scrisă, iar modalităţile diverse: chestionarea orală, probele scrise, inclusiv testele, portofoliul etc.);  formativă: este curentă, continuă, se realizează după fiecare situaţie / secvenţă de învăţare şi vizează descoperirea lacunelor şi corectarea lor. Avînd caracter corectiv, evaluarea formativă nu urmăreşte notarea; este un feed-back permanent pentru elevi şi profesor. Formele şi modalităţile de evaluare vor fi precizate în proiectul didactic, într-o rubrică amplă, detaliată, concretizate, de asemenea, în probe orale sau scrise;  sumativă: se realizează periodic, la sfîrşitul unei unităţi de învăţare, capitol, semestru sau la finele unui an şcolar sau ciclu curricular. Întrun semestru se aplică de două – trei ori, vizează mai multe obiective ale programei, are caracter diferenţiator, verdictual şi se concretizează în note.

Modalităţile de verificare, apreciere, evaluare la limba română şi literatură română îmbracă diferite forme: 1.Probele orale- de verificare, apreciere şi evaluare, urmăresc performanţele elevilor din cele trei domenii ale disciplinei: limba, comunicare şi literatură, progresul în achiziţia cunoştinţelor, dar şi formarea abilităţilor de utilizare a acestora în practica vorbirii ; evalare se realizeaza in viziune integrata si are in vedere cele patru deprinderi integratoare continute in obectivele cadru si de referinta. Modalităţile cele mai eficiente sunt:  conversaţia de verificare şi evaluare: folosirea întrebărilor închise şi deschise, a celor extratextuale, intertextuale şi extratextuale;

115

exerciţiile de identificare, de descriere, de motivare şi de disociere, exerciţii de înţelegere a unor noţiuni şi concepte, de aplicare, exerciţii care vizează capacitatea de analiză şi sinteză, exerciţii pentru dezvoltarea creativităţii etc.;  activităţi de producere a diferitelor tipuri de text oral: monologul informativ, expozitiv şi demonstrativ; conversaţia cotidiană, discuţia, masa rotundă, interviul, dezbaterea, colocviul, polemica verbală etc.;  exerciţii pentru exersarea lecturii corecte, cursive, expresive,creative,critice etc;  susţinerea orală a proiectului, prezentarea orală a portofoliului etc. O modalitate de evaluare orală trebuie să fie discuţia reflexivă cu întreaga clasă „pentru a înţelege paşii” parcurşi în realizarea demersului didactic.( Cf. A.Pamfil, 2003, p.140) Se va avea în vedere, de asemenea, munca de elaborare şi de redactare a textelor. Criteriile de evaluare vor fi diferite în funcţie de tipul de text, dar ele vor fi subordonate unor cerinţe generale de apreciere a compunerilor şcolare. 2. Probele scrise vizează posibilitatea aplicării cunoştinţelor de limbă, comunicare şi literatură, într-o viziune modulară, în activităţi de receptare şi producere de text scrisliterar si nnonliterar. Evaluarea în scris a competenţelor lingvistice în orele de limbă română, se concretizează în rezolvarea unor exercitii despre structura mesajului scris, construirea unor enunţuri clare şi corecte din punct de vedere lexico-semantic, gramatical, sintactic, cu respectarea normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie Producerea de text scris, conform prevederilor programei, ia diferite forme: compuneri pe baza textelor literare / scrierea despre textul literar;  redactarea unor texte nonliterare: cerere, proces-verbal, anunţ, stire etc.;  -compuneri libere /scriere expresiva–realizarea de text integral epic, liric;  -scriere reflexiva: compuneri tip scrisoare,jurnal personal etc. O orientare nouă în didactica evaluării textelor scrise, în special a compunerilor libere, are în vedere două aspecte: aprecierea „produselor scrierii” şi a „procesului”, a muncii de elaborare şi de redactare. Criteriile de evaluare vor fi diferite în funcţie de tipul de text, dar se vor subordona unor cerinţe generale de apreciere a compunerilor şcolare. Didactica modernă propune schimburi în metodologia evaluării, în conformitate cu cerinţele unui învăţămînt formativ: stabilirea unui echilibru între evaluarea scrisă şi orală, modificarea raportului între evaluarea sumativă şi cea formativă, în favoarea celei de-a doua. Se recomandă evaluarea prin consultare în grupuri mici, şi autoevaluare, urmărindu-se modul în care elevii îşi exprimă liber opiniile, acceptă cu toleranţă părerile celorlalţi, capacitatea de a-şi susţine şi motiva punctele de vedere. În practica evaluării la limba şi literatura română se folosesc frecvent testele de evaluare, predicativă, formativă şi sumativă, probe obiective care elimină hazardul şi subiectivismul. 

116

Testele conţin itemi - „elemente componente ale unei probe”. Conceperea şi aplicarea itemilor se face în conformitate cu obiectivele de referinţă / competenţele specifice, cu standarde de performanţă, iar corectarea- pe baza grilei de corectare care stabileşte criteriile de acordare a punctelor, concretizate în note. În domeniul limbii şi literaturii române, enunţurile – itemi vizează cunoştinţele lingvistice, textual-literare şi interlocutive, pe cele din domeniul teoriei literaturii şi al stilisticii, precum şi cunoştinţele şi competenţele culturale ale elevilor. Tipuri de itemi 1.Itemi obiectivi: se caracterizează printr-un grad scăzut de complexitate, testează mai ales cantitatea informaţiei, o mare varietate de elemente de conţinut, solicitînd capacităţile cognitive de nivel inferior. Se clasifică în:  itemi cu alegere duala: solicita un raspuns de tip da/nu,adevarat/fals: Ex.: Stabiliţi,prin subliniere,forma corectă a următoarelor cuvinte: berbec/berbec, ciucur/ciucure, genunchi/genunchi, itinerar/itinerariu, sculptor/scluptor . Ex.: Predicatul propozitiei Am fost apreciati pentru efortul depus. este predicat nominal. Da; Nu  itemi de tip pereche: solicită, de obicei, stabilirea de corespondenţîntre elementele aflate pe două coloane: Ex.: În coloana din stînga sunt notate pronume. Stabiliţi corespondenţe cu sintagmele din dreapta care denumesc felul pronumelor: ţie voastră celălalt oricare cine? acelaşi niciuna însăşi pronume negativ pronume posesiv pronume nehotărît pronume interogativ pronume de întărire pronume personal pronume demonstrativ pronume de identitate

Ex.:Asociaza personajul cu opera literara din care face parte: Ionel Popescu Parintele Trandafir „ Amintiri din copilarie’ „Vizita”

117

Cateaua Molda Matusa Marioara  „ Popa Tanda” „ Dragos Voda” itemi cu alegere multiplă: solicită alegerea unui singur răspuns corect dintr-o listă (liste) de alternative. duritate. bravură.textul de tipul scriere reflexiva:cerere.curriculum vitae. îndrăzneală.jurnal personal. siguranţă. deprinderi. se folosesc diferite materiale auxiliare: scheme.din lista de mai jos. interpretarea relaţiilor.Itemi semiobiectivi: testează o varietate de cunoştinţe. capacităţi cu un grd mai mare de dificultate decît al itemilor obiectivi. trecător. Omul care l-aţi chemat nu mai vine. brutalitate. măsoară cunoştinţele.rezumat. Sarcina este bine structurată.caracterizare de personaj. romburi. diagrame etc. satisfacţie. 118 . cruzime. zgîrcit. cheltuitor. ferocitate. curaj. Misiunea oamenilor acestora nu este uşoară. calic. posibilitate aplicării acestora. lacom. Ex: Cine este autorul poemului După melci? a) Octavian Goga b) Lucian Blaga c) Ion Barbu d) Vasile Alecsandri Ex. temporar. Omul pe care l-aţi chemat nu mai vine. iar dificultatea este constituită progresiv. 2. argumentarea unor metode şi procedee: Ex: Încercuiţi grupa de părţi de vorbire în care toate trei pot îndeplini rol de termen regent: a substantiv articol adverb b pronume interjecţie conjuncţie c adverb adjectiv pronume d verb prepoziţie numeral Ex: Încercuiţi coloana care formează o serie sinonimică: a) b) c) d) efemer. vremelnic. avar.Alegeti. variabil. Se clasifică în:  itemi cu răspuns scurt: Ex: Rescrieţi variantele corecte ale următoarelor enunţuri: Misiunea oamenilor aceştia nu este uşoară. pătrate. neîndurare.

Ex: Scrieţi în dreptunghiuri ce valoare morfologică au cuvintele subliniate în enunţurile de mai jos: Ei. Călinescu.: Care este personajul principal al romanului /nuvelei/povestirii.? Numiti partile unei compuneri... Cine ştie carte are patru ochi.. Ex: Precizaţi funcţia sintactică a pronumelui relativ din enunţurile următoare: Nu ştiu ale cui sunt cărţile acestea. Cum se clasifica modurile verbale? Definiti dialogul informal.A venit în calitate de trimis special. Vreau să ştiu ce parte mi se cuvine . ce mai zici? Tu pleci la mare. Ex: Prezentaţi cinci elemente specifice esteticii romantice din romanul Enigma Otiliei. Ex: Construiţi o frază după schema următoare: coordonare P. de G.. secundară 119 . principală P.. Să nu faci ce nu ştii. principală adversativă P. A venit ca şi trimis special. secundară P. ei o să stea acasă. Ex. secundară P.

cu o foarte mare utilizare în testele de evaluare finală (concursuri. exprimă universul spiritual generat de ortodoxie. 3. corectarea anevoioasă. creativitatea şi evaluează procese cognitive de nivel superior.  itemi de completare: Ex. Ex: Indicaţi cinci evenimente din viaţa satului ardelean selectate pentru demonstrarea caracterului monografic al romanului Ion de Liviu Rebreanu. evaluare şi transfer: Ex: Exemplificaţi.: Comletati enunturile cu propozitii subordonate predicative. verifică originalitatea. cinci valori morfologice ale cuvîntului o. operaţii complexe de analiză. examene etc.2/2001. Ex: Construiţi cinci enunţuri în care expresiile cu cuvîntul cap să aibă sensuri diferite. Sorescu: „La noi muierea pupa mîna bărbatului / Pînă mai adineauri – zice Marin a lui Pătru / Şi din dumneata nu-l scotea niciodată…” încercînd să motivaţi acest comportament. Arătaţi în ce măsură condiţia femeii. în trecut. aprecierea poate fi subiectivă. în enunţuri.”Perspective”.Itemi subiectivi: solicită răspunsuri deschise. Completati spatiile punctae cu formele corecte ale pronumelui personal de politete la cazul cerut de context etc. Este ceea ce în didactică se numeşte compunere – eseu după un plan dat: 120 . Ex: Enumeraţi patru trăsături definitorii ale Pastelurilor lui Vasile Alecsandri. Din această categorie fac parte:  itemi de tipul rezolvare de probleme care evaluează elementele de gîndire convergentă şi divergentă.nr. itemi cu răspuns structurat: Ex: Dezvoltaţi propoziţia:” Colegul şi-a cumpărat o carte” prin adăugarea: substantivului colegul – un atribut. verbului – un complement circumstanţial de timp şi un complement circumstanţial de loc. substantivului o carte – două atribute diferite în raport de coordonare.sugestii etc.p.) vizează un răspuns aşteptat. Răspunsurile sunt ample. sinteză. (Cf. Ex: Comentaţi următoarele versuri din poezia Rînduieli de M.81)  itemi de tipul eseu structurat. dirijat cu ajutorul unor cuvinte.

:Realizati un text dialogat in care sa folositi zece verbe la modul imperativ.pe baza planului simplu de text.la alegere. Ex: Comentaţi o creaţie folclorică în versuri şi motivaţi alegerea făcută (clasa a VII-a).  mijloace caracteristice folosite de autor pentru a sugera percepţiile diferite de dragoste ale personajelor.. Ex.:Scrie . opinia voastră referitoare la finalul basmului popular Greuceanu (clasa a IX-a). Ex: Exprimaţi. într-o compunere de maximum douăzeci de rînduri.din Brasov..  comportamentul aceluiaşi personaj în cazul în care se raportează la parteneri diferiţi (Ion faţă de Florica. ci şi aspecte de ordin afectiv / atitudinal care pot fi  121 . pătimaşă est.  viziunea autorului asupra dragostei şi prin ce strategii narative şi-o exprimă (clasa a X-a). Ex.  itemi de tip eseu argumentat: se solicită exprimarea şi argumentarea personală şi originală a ideilor şi reflecţiilor în legătură cu o anumită temă: Ex. surprinse de Grigore Ureche în portretul lui Ştefan cel Mare (calsa a X-a). 2.).). Organizaţi-vă compunerea urmărind:  prezentarea cuplurilor de îndrăgostiţi din roman şi a tipului de relaţie dintre parteneri (dragoste naivă. modalităţi mai complexe de apreciere a muncii elevilor care să vizeze nu doar cunoştinţele. o scrisoare adresata bunicilor.in care sa descrii locurile.rezumatul legendei Dragos Voda Ex.. Modalităţi alternative/complementare de evaluare la limba şi literatura română Alături de modalităţil de evaluare.i intr-un text de maximum doua pagini. creativitatea şi nu se impun cerinţe de ordin structural: Ex: Redactaţi o compunere despre trăsăturile principelui exemplar.:Realizeza un poster / un afis pentru un spectacol.este o opera lirica / fabula / pastel . devenite deja clasice. există o preocupare vizibilă de a oferi alternative. ca poezia..unde te afli in vacanta de Craciun .Ex: Pornind de la romanul Ion de Liviu Rebreanu.. Ex: Realizaţi un eseu despre valoarea simbolică a numelui în cazul personajului dramatic (clasa a XII-a) Ex. interesată.. oamenii si obiceiurile de sarbatori la care ai fost martor . itemi de tip eseu nestructurat: se valorifică gîndirea literară.  alte ipostaze ale dragostei în roman (dragostea faţă de pămînt). Ion faţă de Ana etc..:Realzati .:Argumentat. scrieţi un eseu de trei – patru pagini în care să prezentaţi ipostazele dragostei în viziunea autorului.

Observarea sistematică furnizează profesorului evaluator informaţii asupra modului în care elevii relaţionează. Profesorul poate reali za fise speciale in care noteaza observatiile la diferite tipuri de activitati. a modului în care rezolvă sarcinile prin activitate individuală ori în interiorul grupului. introducerea / argumentul. pot formula concluzii pertinente.189) Proiectul. Pamfil. se încheie tot în clasă. Comunicarea vizuală cu auditoriul. dezvoltarea elementelor de conţinut.observate în activităţile de zi cu zi.p. care se structurează în următoarele etape:  exordiul (introducerea). Realizarea unui proiect presupune activităţi diferite care încep în clasă. oferă elevilor posibilitatea să demonstreze ceea ce ştiu să facă. rolul profesorului. vor fi înregistrate în fişa de evaluare.  naraţiunea. În cazul în care „produsul” va fi prezentat în faţa colegilor. Fiind realizat sub forma unui text. Elaborarea proiectului impune parcurgerea unor etape: pregătirea abordării proiectului (participanţi. diviziunea. proiectul trebuie să se supună regulilor discursului. să le pună în valoare abilităţi de tot felul.Daca observa .de exemplu. cuprinsul. concluzii. probarea (argumentarea). perioadă în care elevul / elevii se consultă în permanenţă cu profesorul. prin prezentarea unui raport. a modalităţii de lucru şi continuă acasă pe parcursul cîtorva zile sau săptămîni. pot susţine şi argumenta opinii personale sunt capabili de analiza şi interpretarea resurselor.pentru fiecare criteriu din . identificarea şi selectarea resurselor.( Vezi A.pe scala 1-100.competenta scripturala / de redactare a elevului observat. literatură. aspecte formale. stabilirea ariei de interese şi a tematicii. a atitudinii faţă de colegi. sau într-o perioadă anumită de timp. criteriul textual. atunci vorbitorul trebuie să se adapteze aspectelor legate de cerinţele vorbirii în public. adaptarea vocii la situaţia de comunicare. ca formă modernă de evaluare. Informaţiile. 122 . cunoaşterea aspectelor comunicării non-verbale sunt cerinţe ale prezentării oricărui text în faţa unui auditoriu. la reacţiile ascultătorilor.  peroraţia (concluzii rostite cu însufleţire). sau scara de clasificare.2003. specie a genului oratoric. în clasă şi acasă.  respingerea (negarea) argumentelor adversarului. stabilirea elementelor de conţinut ale proiectului (pagina de titlu. Temele care fac obiectul proiectului de limbă şi literatură română se circumscriu celor trei domenii ale disciplinei: comunicare. puncte de referinţă pentru notarea elevilor. asupra rezultatelor obţinute. anexe). componenta textuala . avînd ca model discursul antic. criteriul discursiv.). în general. în faţa colegilor.atunci va urmari parametrii precum:       criteriul continutului. structură etc. limbă şi credem că pot fi abordate de elevii mari care şi-au însuşit unele tehnici ale muncii de investigare / cercetare.în clasă. raportate la obiectivele cadru şi de referinţă.data si punctajul. bibliografie. prin stabilirea temei.

fişă la care elevul / elevii să aibă acces şi care să constituie un reper în demersul creativ şi de autoevaluare. proiecte. termenele de control. înregistrări audio ale lucrării etc. Portofoliul este un instrument de evaluare complex pentru că reprezintă rezultatul examinării şi aprecierii unor activităţi şi produse (teste. situaţie în care portofoliul va cuprinde documente subordonate acestei competenţe: de la planuri. lucrări scrise. prima variantă a lucrării. jurnale de lectură. selecţia conţinutului. logica argumentării. pe de o parte.2003. redactări secvenţionale. adecvarea la temă.pp.texte nonliterare etc.. anuale). aplicabilitatea şi utilitatea proiectului. elaborarea de interviuri. recenzii. valorizarea resurselor. realizate în timp. şi aspecte ce ţin de activitatea elevului / grupului: înţelegerea sarcinilor de lucru.).Manualele de liceu propun realizarea unor studii de caz si dezbateri-ca modalitate deabordare a fenomenului literar si cultural. ceea ce presupune o multitudine de documente: notiţe. modul în care au fost utilizate documentele. un ciclu de învăţămînt).” . referate etc. de comun acord. ciorne. nivelul de performanţă atins.rezumate. b) evaluarea unei anumite competenţe -de exemplu cometenta de redactare-realizarea diferitelor tiputi de texte ori texte deun singur fel:compuneri libere. pînă la bibliografie.Pamfil. proiecte..finalizate cu proiecte elaborate prin cooperare si sustinute in fata colegilor. de evaluare şi de notare finală. creativitatea. chestionare etc. pe o anumită perioadă (un semestru. Evaluarea vizează şi aspectul estetic. capacitatea elevului de a se autoevalua Se propune un model de „filă” / fişă de autoevaluare a portofoliului. fişe. care să-l conducă pe elev spre realizarea unui text scris ca încheiere a unor activităţi de scriere. şi poate fi considerat „un portret al elevului în calitatea sa de participant care acţionează în procesul educaţional pe parcursul formării sale.A. coerenţa internă. Realizarea unui portofoliu la limba şi literatura română depinde de un scop vizat: a) o evaluare de ansamblu. Evaluarea proiectului vizează calitatea produsului şi „calitatea procesului”. lucrări.203-204) 123 . După informarea elevilor în legătură cu tema (conţinutul) portofoliului se vor stabili. mult mai sintetică. Considerăm că aspectele semnalate pot fi structurate într-o fişă de evaluare. Se recomandă aprecieri pe parcursul derularii portofoliului care vor intra în componenţa aprecierii finale (semestriale. rigoarea ştiinţifică. (Cf. creativitatea unor produse. un an şcolar.

. Baia-Mare.. Limba română contemporană. 1998. Corniţă. Timișoara. Vl. Pedagogie generala. sumativă.Editura „Polirom”. EDP. cu exemplificări.1998. Chișinău. ediţia a II-a. Bucureşti. V. Paul.. Editura Univers Enciclopedic.. Bucureşti. Metode de învăţămînt. I. 2000 Iordan. Bucureşti. Braşov.. Cornea. formativă. Al. 2004 Guţu-Romalo. 1975. 1997 ***Dicţionarul explicativ al limbii române. aII-a. Editura Academiei Române. 1961. Bucureşti. Gagné. Limba română de la A la Z. N. Iaşi. 1993. EDP. definire și prezentare evaluare inițială. București. 2000. definire și prezentare metode de evaluare complementare. Cucos. tipuri de evaluare. 1996 Ene.M. Condiţiile învăţării.Bibliografie recomandată Avram. Editura Paralela 45. Cristea. Ana.Bucuresti. Editura Polirom. I.1998. Robu. 1980. Introducere în teoria lecturii. Eftenie. Ed.. Georgeta. R. Al. EDP.. Bucureşti. 1987 Avram.. Ed. 1978 Metea. 1998. 2008 Metea. Tipuri de exerciţii în predarea limbii române. Editura Litera.. Bibliografie selectivă: Beldescu. editura Helicon. M. Editura Didactică şi Pedagogică.ed. M. Deva. S. Humanitas Educaţional. Metodica predării şi învăţării limbii şi literaturii române.Iasi.C. Introducere in studiul vocabularului.. Editura Umbria. 124 . Cerghit. 1998 Chestionar de evaluare Evaluarea scolară: definire concept. Universităţii „Transilvania”. Corectitidine şi greşeală. Limba română actuală.. editura Emia. Dicţionar de termeni pedagogici. Ortografie pentru toţi. Probleme ale exprimării corecte. Bucureşti. București.. Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române. G.

C. Parfene..Cuza”. Campulung Moldovenesc. Manolescu. Editura Polirom. Editura Dacia.Goia. Documentele profesorului. Pascan.Pitesti 2003. Bucureşti. I. 2000. Pamfil.. Cluj-Napoca.. Bucureşti. M.Editura „Biblioteca Gutenberg”. . Chiş. I. C. Radu. Editura Universităţii “Al. 1997.). I. Editura 125 . Alina. Ştiinţifică. Didactica modernă. Goia. Editura Didactică şi Pedagogică.Iasi.Structuri didactice deschise. Drăgotoiu. 1996. Miron. 1996 . Neacşu.. Metodica predării limbii şi literaturii române. Editura “Moldova”. I. Parfene... Cluj-Napoca.. Vistian. Vistina. 2007. Editura Recif. Bucureşti. 1995. Bucureşti. Tratat de pedagogie generală. 2007 Strategii de predare – învăţare. 1992. A. ediţia a II-a. Iaşi. 1997.gimnaziu. Vasile. Editura Dacia. 1995..Editura „Junimea”. Hobjila.. Dacia 2000. Alina. EDP. (coord. N. Pamfil. ediţia a II -a.Elemente de didactica a limbii si literaturii romane pentru ciclul primar. Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ion (coord. Catalog de enunţuri –itemi pentru limba şi literatura română. Limba si literatura romana in scoala. Parfene. Ionescu. 1999. Compoziţiile în şcoală. Editura Paralela 45 .Ed. Literatura în şcoală. Nicola. Ionescu. Iaşi.2002. Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Bucureşti.Cluj. Abordarea textului literar liric in gimnaziu din perspectiva modelului comunicativ. C. Didactica limbii si literaturii romane(pentruinvatamintul in limbile minoritatilor nationale). Loredana-Mihaela.). Repere didactice pentru folosirea manualelor de limba şi literatura română ale Editurii Sigma. Iaşi.

). 2001. Didactica postmodernă. Ana şi Mircea. Ghid de evaluare. 2003..M. Stanciu. Prognosis .. Adrian (coord. Editura Universităţii. Ed. Temple. Iaşi. Bucureşti. Cum se scrie un text. . Petini. 1996. Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gîndirii critice. Ghid pentru profesori. Editura Dacia. J. Stoica.. Steele. Editura Polirom. Cluj-Napoca.Petean. Evaluarea curenta si examenele. Stan. Ocolul lumii în 50 de jocuri distractive. Editura CEDC. K. M.I. Suceava. 2000. Anara. Aldo. (coord. Bucuresti. Limba si literatura. 2001. Centrul Educaţia 2000+. Ch. Editura”Aramis”. Meredith. Şerbănescu. vol. 1992.volumul I (traducere de Codruţa Bălibanu – 1998).. București. 2000.diferite manuale și site-uri de specialitate 126 . Freinet şi tehnicile sale.). București.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->