Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IA I FACULTATEA DE DREPT

REFERAT - DREPT PENAL EUROPEAN

SANC IONAREA INFRACTORILOR MINORI IN DREPTUL PENAL EUROPEAN

Masterand Lador Loredana tiin e penale, anul II

IA I 2010

SANC IONAREA INFRACTORILOR MINORI IN DREPTUL PENAL EUROPEAN

I.CONSIDERA II GENERALE

Evolu ia delincven ei juvenile n societatea contemporan , chiar cu unele deosebiri de la o ar la alta, prin frecven , tendin e i forme de manifestare, continu men in n stare de alert cele mai avizate organisme interna ionale, ndeosebi Organiza ia Na iunilor Unite, iar pe continentul nostru, Consiliul Europei. Criminalitatea juvenil suscit interesul nu numai al speciali tilor n materie de educa ie i ocrotire, dar i al celor din sfera dreptului penal, a criminologiei, sociologiei, filozofiei, biologiei, de asemenea, ea st n aten ia a numeroase organiza ii guvernamentale i nonguvernamentale, ca i n preocup rile unor persoane cu ini iative particulare de interes umanitar Consiliul Europei, cel de-al doilea organism interna ional care se implic activ n problemele delincven ei juvenile dateaz din 1949 i i are sediul la Strasburg. Consiliul Europei a ini iat numeroase cercet ri criminologice i sociologice privind delincven a, mai cu seam n rndul minorilor i tinerilor care provin din familii de emigran i sau din popula ia autohton minoritar acolo unde acestea constituie o popula ie compact , cum sunt zonele s race ale marilor ora e din lumea occidental . Regulile care orienteaz actualmente legisla ia i practica n domeniul delincven ei juvenile, n cele mai multe state membre, au la baz principiile politicii penale ale Consiliului Europei i anume: prioritatea absolut a prevenirii, reducerea interven iei justi iei penale i necesitatea particip rii comunit ii la politica criminal . Un loc important n orient rile de principiu ale Consilului Europei l ocup ideea depenaliz rii unor fapte s vr ite de minori, precum i ideea evit rii pe ct posibil a procedurii judiciare pentru sanc ionarea faptelor comise de minori.1 n ceea ce prive te angajarea r spunderii penale, se observ c , potrivit reglement rilor din domeniul penal, n majoritatea rilor exist o perioad de tranzi ie, care marcheaz trecerea de la incapacitatea penal la capacitatea penal absolut , perioad n care infractorilor minori le sunt aplicabile, cu prioritate, m suri educative, corective. Aceste m suri sunt foarte variate i, uneori, chiar incompatibile, de exemplu, ntr-o ar , amenda aplicat unui infractor minor este considerat ca o m sur educativ , iar n alt ar , este catalogat drept pedeaps . n Elve ia i Suedia, minorul poate suporta rigorile legii de la vrsta de 7 ani, n Anglia i ara Galilor de la 10 ani, n Olanda de la 12 ani, n Sco ia de la 8 ani, n Grecia i Ungaria de la 12 ani, n Danemarca i Germania de la 14 ani. Cel mai adesea, minorilor infractori li se aplic procedura de drept comun ncepnd cu vrsta de 18 ani, situa ie sus inut i de faptul c aceasta este vrsta de la care ncepe majoratul n general.
1

Ortansa Brezeanu, Minorul i legea penal , Ed. All Beck, Bucuresti, 1998, p. 69-81

Trebuie f cut ns o precizare, i anume c , dac de la aceast vrst se aplic regulile de desf urarea procesului penal proprii dreptului comun, instan ele pot aplica, n unele cazuri, sanc iuni specifice infractorului minor. Astfel, dac n Anglia aplicarea procedurii dreptului comun se face de la 17 ani, se pot aplica sanc iuni specifice minorului pn la 21 de ani. n Grecia, pentru tinerii de pn la 21 de ani se aplic pedepse diminuate, iar n Olanda i Germania, dac personalitatea infractorului sau circumstan ele o cer, se aplic pedepsele specifice minorilor.2 Fa de reglement rile existente, se poate concluziona c , n majoritatea statelor angajarea r spunderii penale ncepe de la 14 ani, iar capacitatea penal deplin , de la 18 ani. n perioada dintre 14-18 ani, solu ionarea cauzelor cu minori se face dup reguli speciale, cu aplicarea sanc iunilor specifice. Legisla iile din Belgia i Luxemburg, n principiu, nu prev d posibilitatea aplic rii unei pedepse pentru faptele calificate ca infrac iuni comise de minorii pn la 18 ani, pentru ace tia instan a aplicnd doar m suri educative. Totu i, Tribunalul pentru minori, n cazul minorului infractor care are vrsta ntre 16-18 ani, dac consider c fa de fapta comis i persoana acestuia nu sunt suficiente numai m surile educative, poate trimite cauza pentru a fi solu ionat de instan ele de drept comun, care pot aplica o pedeaps . Aceste cazuri apar ns numai cu titlu de excep ie. n Spania i Portugalia, vrsta de la care infractoruli minor i se aplic prevederile procesual penale ale dreptului comun este de 16 ani. Pn la acest vrst , cauzele sunt solu ionate, dup regulile speciale, de Tribunale pentru minori, care nu pot aplica dect m suri educative. n majoritatea rilor, n special n cele europene, solu ionarea cauzelor cu infractori minori cade n competen a unor instan e speciale. Aceste instan e pot dispune m suri de protec ie, m suri educative fa de minorul periculos sau m suri educative i pedepse fa de minorul infractor. Totu i, n cazul aplic rii pedepselor, exist prevederi speciale, care le diferen iaz de cele pentru adul i mai ales n ceea ce prive te ntinderea. n Fran a, Ungaria, Italia, Spania, Polonia, Portugalia, pedepsele propriu-zise sunt derivate din pedepsele pentru adul i, n cazul minorilor acestea fiind reduse cu diferite frac iuni, de exemplu 1/2 din pedeapsa prev zut pentru major n Fran a, 1/3 n Italia. De asemenea, executarea pedepselor se face dup reguli speciale, existnd institu ii sau sec ii speciale, cu regim special pentru infractorii minori, preocup rile pentru resocializarea minorului fiind de o importan mai mare dect preocuparea pentru executarea pedepsei propriu zise.3

Maria Crina Kmen, Ruxandra Rata, Raspunderea penala a minorului-Studiu de doctrina si juristprudenta Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2007, pag 187 3 Anastasiu Crisu, Tratamentul infractorului minor in dreptul penal si dreptul procesual penal roman. Aspecte de drept comparat Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2006, p.172

II.SANC IONAREA INFRACTORULUI MINOR IN UNELE UNIUNII EUROPENE II.1. SISTEMUL DE DREPT FRANCEZ

RI ALE

ncepnd cu anul 1945 n Fran a este aplicabil o justi ie distinct pentru minori. Justi ia francez pentru minori cuprinde magistra i specializa i, jurisdic ii speciale i servicii educative i func oneaz dup reguli speciale, adaptate particularit ilor minorilor. Originalitatea regulilor aplicabile minorilor explic faptul c acestea nu figureaz n Codul penal francez, al c rui articol 122-8 trimite la o lege special . Este vorba de Ordonan a din 2 februarie 1954 referitoare la delincven a juvenil . Ordonan a a fost elaborat la solicitarea rezisten ei franceze, care a descoperit numeroase cazuri de minori nchi i n penitenciarele de drept comun. A cest text, un veritabil cod al delincven ei juvenile, a fost modificat de-a lungul timpului de mai multe ori. Cele mai semnificative modific ri au fost aduse prin Legea din 4 februarie 1993 si Legea din 1 februarie 1994, care se refer la ncredin area minorilor. Textul suprim competen a tribunalelor civile n cauzele cu infractori minori. Autorii de drept francez, ntre care Jean Cloude Soyer, profesor emerit la Universitatea Pantheon- Assas din Paris i membru n Comisia European pentru Drepturile Omului, consider c nu este de dorit s se aplice pedepse infractorilor minori i prefer m surile de asisten educative. n ceea ce prive te procedura, necesitatea aplic rii acestor m suri cu caracter special a impus crearea de jurisdic ii specializate. Pentru executarea acestor m suri, reforma a impus crearea de centre de reeducare, locuri speciale destinate s primeasc tineri delincven i, care au nlocuit vechile colonii penitenciare.4 R spunderea penal a minorului n sistemul de drept francez este stabilit ncepnd cu vrsta de 18 ani. Minorul sub vrsta de 13 ani nu este considerat ca fiind responsabil din punct de vedere penal. Legisla ia francez stabile te o prezum ie irefragabil de iresponsabilitate. Minorul delincvent cu vrst cuprins ntre 13 i 16 ani i se poate aplica fie o pedeaps , fie o m sur educativ . Totodat minorului cu vrst cuprins ntre 13 i 16 i se aplic reducerea limitelor pedepsei dup cum urmeaz : dac este vorba de o pedeaps temporar privativ de libertate, maximul s u se reduce la jum tate, iar n cazul nchisorii pe via maximul nu poate fi mai mare de 20 de ani. Minorul delincvent cu vrst cuprins ntre 16 i 18 ani este, n principiu, tratat la fel ca i minorul delincvent cu vrst cuprins ntre 13 i 16 ani, cu diferen a c , dac este condamnat la o pedeaps , legea prevede posibilitatea ca judec torul s refuze motivat reducerea limitelor pedepselor. Doctrina penal francez trateaz r spunderea penal a minorilor n cadrul regulilor speciale aplicabile r spunderii pentru anumite categorii de delincven i care, al turi de cauzele obiective i subiective, fac parte din categoria cauzelor de nl turare sau reducere a r spunderii penale. Cauzele obiective sunt ordinea de drept, legitima ap rare, starea de necesitate,
4

Ortansa Brezeanu,op. cit., p. 69-81

consim mntul victimei i dispari ia infrac iunii, iar cauzele subiective sunt devia iile psihice i neuropsihice, constrngerea fizic i moral i eroarea de drept penal. Minoritatea este, a adar, o cauz prezumat de non-imputabilitate.5 Sistemul de drept francez sanc ioneaz infractorul minor prin m suri educative i libertatea sub supraveghere. Articolul 2 din Ordonan a din 2 februarie 1945 dispune faptul c jurisdic iile pentru minori pronun , n func ie de caz, m surile de protec ie, de asisten , de supraveghere, sau de educa ie pe care le consider adecvate. Articolele 15 i 16 din Ordonan precizeaz m surile care se pot aplica. n primul rnd, apare men ionat l sarea minorului n grija unei persoane care va fi ns rcinat cu educarea acestuia. Poate fi vorba de p rin i, tutore, un membru al familiei sau o persoan de ncredere. O alt m sur este plasamentul ntr-un institut abilitat, fie public, fie privat, de educare i de formare profesional . M sura corespunde intern rii ntr-un centru de reeducare prev zut de textul Codului penal romn actual. O alt m sur este l sarea minorului n grija unei institu ii care se nume te Assistence de lenfance. Plasamentul ntr-un internat adecvat este m sura secific minorilor cu vrste care nu dep esc 13 ani. M sura plasamentului ntr-o institu ie public corectiv este aplicabi minorilor cu vrste cuprinse ntre 13 i 18 ani dificil de ndreptat. Judec torul pentru minori alege una dintre m surile men ionate n func ie de oportunitatea uneia dintre acestea, i nu n func ie de natura sau de gravitatea infrac iunii. Ca i n dreptul penal romn, durata m surii nu poate dep i momentul n care minorul ajunge la vrsta de 18 ani. Articolul 16 bis al Ordonan ei din 2 februarie 1945 precizeaz faptul c minorul poate fi plasat sub protec ie judiciar pn la mplinirea vrstei de 20 de ani dac acest lucru este cerut de inser ia social . M surile educative sunt susceptibile de a fi rev zute, dac aceasta este n interesul minorului. Libertatea supravegheat const n plasarea minorului sub supravegherea unui delegat desemnat de judec tor, care este ns rcinat s exercite asupra minorului o ac iune educativ , un control al condi iilor sale de via i al conduitei sale precum i o supraveghere a persoanelor care l au n grij . Domeniul de aplicare a m surii include toate ipotezele, fie c minorul i se aplic o pedeaps , fie c face obiectul unei m suri educative. Delegatul va face rapoarte judec torului n caz de conduit necorespunz toare sau de pericol moral pentru minori. Totodat va semnala i orice modificare a m surilor de plasament sau de ncredin are care i se par utile.6 n Fran a exist unele jurisdic ii penale de excep ie sau specializate. Acestea sunt jurisdic iile pentru minori, jurisdic iile militare i jurisdic iile militare i jurisdic iile politice. Jurisdic iile specializate din domeniul minorilor delincven i sunt n num r de patru: judec torul pentru minori, Tribunalul pentru minori, Curtea cu juri pentru minori i Camera special a Cur ii de Apel. Judec torul pentru minori este un personaj-cheie n cadrul justi iei pentru minori. Este un magistrat specializat ales n cadrul tribunalului, innd cont de interesul s u pentru materia delincven ei juvenile i de aptitudinile sale. Este delegat pentru cel pu in trei ani i cumuleaz atribu ii de instruc ie i de judecat . Atribu iile de instruc ie nu exist dect n materie de delicte i de contraven ii. Atribu iile de judecat exist doar n cazul infrac iunilor pe care judec torul le-a trecut prin procedura instruc iei. n acest caz judec torul nu poate lua dect m surile
5 6

Maria Crina Kmen, Ruxandra Rat , op. cit., p.190 Anastasiu Crisu, op. cit., p.172

educative mai pu in grave. Nu poate pronun a condamnarea penal i nici o m sur educativ care implic internarea minorului. Asemenea decizii nu pot fi luate dect de Tribunalul pentru minori. Cu toate acestea, judec torul pentru minori poate plasa minorul n regim de libertate supravegheat . A adar, rolul judec torului pentru minori este att acela de a acorda protec ie minorilor a c ror s n tate, siguran sau moralitate este n pericol, ct i de a judeca infrac iunile comise de minori, cu excep ia celor mai grave infrac iuni care sunt judecate de tribunale pentru minori sau de cur i cu juri pentru minori. Judec torul pentru minori aplic cu prec dere m surile educative i lucreaz n colaborare cu Serviciile de protec ie judiciar pentru minori. Tribunalul pentru minori este prezidat de un judec tor pentru minori asistat de doi asesori. Ace tia nu sunt magistra i, sunt numi i pe patru ani, trebuie s aib cel pu in 30 de ani, na ionalitate francez i un interes deosebit pentru delincven juvenil . Procurorul general desemneaz un magistrat din cadrul parchetului de pe lng tribunalul respectiv, special ns rcinat n cazurile privind pe minori. Tribunalul are competen a de judecat limitat numai la contraven ii i delicte comise de minori. Instan a nu- i poate prelungi competen a i asupra unor fapte comise de majori. 7 Curtea cu jura i pentru minori este prezidat de un consilier de pe lng Curtea de Apel, ajutat de doi asesori, magistra i de profesie, care trebuie s fie numi i dintre judec torii pentru minorii din cadrul Cur ii de Apel. Acestor trei magistra i li se al tur nou jura i din juriul de drept comun. A adar, curtea cu jura i pentru minori constituie tot o jurisdic ie colegial , dar care are o competen eterogen . Competen a cur ii este limitat la crimele comise de minorii avnd vrsta ntre 16 -18 ani. Instan a i prelunge te competen a i asupra infrac iunilor comise de majori mpreun cu minori, dac camera de acuzare decide acest lucru. Procedura de judecat este identic cu cea desf urat n fa a cur ilor cu jura i de drept comun. Camera special a Cur ii de Apel este compus din trei consilieri, dintre care unul singur trebuie s fie magistrat delegat cu protec ia minorilor. Judec , mai ales, apelurile hot rrilor judec torilor pentru minori sau tribunalelor pentru minori. Hot rrile cur ii cu jura i pentru minori nu sunt, a a cum prevede dreptul comun, susceptibile de apel. II.2. SISTEMUL DE DREPT GERMAN

n Germania, nc de la nceputul secolului XX, s-a adoptat un regim special al delincventului minor fa de cel major. n Germania, regimul penal al minorilor este integrat ntun ansamblu de acte normative care alc tuiesc un sistem complex de m suri cu caracter socialeducativ i de protec ie, n care aspectele represive constituie o excep ie cu reguli stabile pentru o legisla ie bine diferen iat i adaptat specificului acestei grupe de vrst . n acest sens, de men ionat c Germania este una din pu inele ri din lume n care exist o Lege privind bun starea tineretului (Jugendwohlfahrtgesetz),care constituie un act de referin n domeniul tratamentului social i al m surilor care trebuie luate n vederea asigur rii unor condi ii normale de via copiilor i tinerilor.
7

Maria Crina Kmen, Ruxandra Rat , op. cit., p.192

. Regimul penal al minorului i ,, tn rului adult ( Herranwachsende) este prev zut n Legea tribunalului pentru tineret ( Jugendgerichtsgesetzbuch) din 1923 cu modific rile ulterioare, care se completeaz cu dispozi iile Codului Penal. Germania este una din rile care au o legisla ie penal separat pentru minori n ceea ce prive te partea general . Conform Codului Penal german, subiect al infrac iunii se consider persoana care la momentul comiterii faptei a atins vrsta de 14 ani i este responsabil . Conform Legii despre judec toriile pe cauzele minorilor (1953), se consider minore persoane cele n vrst de 14-18 ani i adolescente cele n vrst de 18-21 ani. Astfel, art. 3 al legii prevede: ,, Minorii sunt supu i r spunderii penale, dac n timpul s vr irii faptei erau con tien i de urm rile ce vor surveni i totu i au acceptat survenirea lor. Judecata poate numi acestor minori un ap r tor sau un tutore. Pedeapsa aplicat minorilor nu poate dep i termenul de 10 ani pentru sentin ele determinate i 4 ani pentru cele nedeterminate. Minorul n vrst de pn la 14 ani este considerat iresponsabil i fa de el nu se poate lua dect o m sur cu caracter social-educativ, de ocrotire i asisten , a c rei executare este dat n competen a diferitor institu ii i organisme autorizate sau nfiin ate de ,, oficiile de tineret locale (Jugendamnt). Minorul ntre 14 i 18 ani este considerat r spunz tor, dac n momentul s vr irii faptei avea un nivel de dezvoltare moral i intelectual care s -i permit s con tientizeze caracterul ilicit al conduitei sale. Fa de minorul pentru care se dovede te c nu are acest grad de maturitate se pot lua numai m suri cu caracter educativ i de ocrotire. Cu alte cuvinte, minorul ntre 14 i 18 ani beneficiaz de o prezum ie relativ de iresponsabilitate, care poate fi nl turat prin dovedirea maturit ii sale morale i a capacit ii de n elegere a caracterului ilicit al faptei s vr ite. Acest lucru este binevenit deoarece sunt minori care se dezvolt mai devreme, att fizic ct i psihic, lucru care le permite s con tientizeze caracterul prejudiciabil al faptelor sale. Fa de minorul care a s vr it o infrac iune se poate lua n principiu numai m suri educative. Atunci cnd acestea sunt considerate insuficiente, minorul este sanc ionat cu m suri de corec ie sau cu o pedeaps . Dac judec torul de minori consider necesar, poate dispune ca n locul m surilor de corec ie sau a pedepsei, minorul s fie internat ntr-un spital de psihiatrie sau ntr-o institu ie privativ de libertate. Fa de delincven i minori se pot lua, de asemenea anumite m suri de siguran i de ndreptare cu caracter de prevenire, prev zute de dreptul comun, i anume, internarea ntr-un spital de psihiatrie, trimiterea ntr-o institu ie cu regim privativ de libertate sau supravegherea conduitei, precum i retragerea permisului de a exercita o anumit ndeletnicire, cum ar fi, de pild , conducerea unui vehicul. M surile de siguran pot r mne n vigoare i dup mplinirea majoratului. De asemenea, judec torul poate dispune fa de delincventul minor mai multe m suri educative sau de corec ie, precum i m suri educative asociate cu m suri coercitive. Arestul pentru minori nu poate fi cumulat cu m sura educativ a asisten ei educative ( Fursorgeerziehung). Ca m suri educative se aplic ,,ndrum ri de comportare- sunt ni te indica ii i interdic ii dispuse de judec torul de minori cu privire la modul cum trebuie s fie organizat via a minorului i s se desf oare educa ia lui, ,,asisten a educativ i plasamentul pentru ngrijire. . Atunci cnd judec torul consider c m surile educative i cele coercitive nu sunt de ajuns se aplic pedeapsa cu nchisoarea. Pedeapsa cu nchisoarea poate fi pe o perioad determinat sau nedeterminat . n cazul pedepselor privative de libertate cu o durat determinat , termenul minim este de 6 luni, iar cel maxim de 5 ani. Dac pentru infrac iunea s vr it legea penal prevede o pedeaps mai mare de 10 ani, atunci pedeapsa maxim la care

minorul poate fi condamnat este de 10 ani. Pedeapsa pe o durat nedeterminat nu poate dep i 4 ani, stabilindu-se n momentul pronun rii i durata sa minim . Intervalul dintre limitele pedepsei nu poate fi mai mic de doi ani. Pedeapsa pe o durat nedeterminat poate fi prelungit sau redus de instan a de judecat n timpul execut rii sau poate fi transformat n pedeaps pe o durat determinat . Legea instan elor pentru minori prevede n mod distinct pentru aceast categorie de f ptuitori posibilitatea suspend rii execut rii cu punerea sub supraveghere i suspendarea pronun rii hot rrii cu punerea sub supraveghere a minorului. Suspendarea execut rii cu punerea sub supraveghere se poate dispune n cazul n care pedeapsa pronun at nu dep e te un an i dac judec torul apreciaz c judecarea cauzei i aplicarea pedepsei constituie un avertisment care face ca executarea sanc iunii de c tre minor s fie necesar . O alt posibilitate este suspendarea pronun rii hot rrii cu punerea sub supraveghere. Judec torul poate amna pronun area hot rrii, dac nu are certitudinea c pedeapsa constituie mijlocul cel mai eficace de ndreptare a conduitei minorului. n acest caz, el dispune punerea minorului sub supraveghere pe o perioad de minimum 1 an i de maximum 2 ani, stabilind reguli de comportare a minorului i o serie de obliga ii pe care acesta trebuie s le execute. Instan ele pentru minori sunt: judec torul de minori, Curtea de Juri pentru minori i Camera Penal pentru Minori. Pe lng fiecare dintre aceste ultimele dou instan e func ioneaz procurori pentru minori. Curtea de Juri este format dintr-un judec tor pentru minori, ca pre edinte, i doi asesori (jura i), care trebuie s fie un b rbat i o femeie. Camera Penal pentru Minori este format din 3 judec tori de profesie i 2 asesori (jura i). Asesorii sunt ale i de instan pentru o perioad de 4 ani, din listele de asesori propu i de consiliile locale pentru bun starea tineretului. edin ele de judecat nu sunt publice i se desf oar , de regul , n cl diri separate de cele n care sunt judeca i infractorii majori.

II.3. SISTEMUL DE DREPT ITALIAN Tribunalul pentru minori este o jurisdic ie separat , distinct de cea a tribunalului de drept comun. Competen a sa se extinde la nivelul circumscrip iei teritoriale a unei cur i de apel. Tribunalul este compus dintr-un judec tor al cur ii de apel, n calitate de pre edinte, dintr-un magistrat al tribunalului i doi exper i (o femeie i doi b rba i). Cei doi exper i trebuie s ndeplineasc condi iile prev zute de lege i li se confer titlul de judec tori onorari (pl ti i). Ei sunt numi i de Pre edintele Republicii, la propunerea ministrului justi iei, pe o perioad de trei ani. Competen a material a tribunalului minor este determinat de lege n func ie de natura cauzelor. nfiin area unor asemenea tribunale a fost destinat ocrotirii minorilor prin formarea unor instan e specializate. Astfel, n materie civil , tribunalele pentru minori judec cauzele privitoare la adop ii, ncredin area minorilor i exercitarea autorit ii p rinte ti, la interdic ia i incapacitatea minorului. n materie penal , tribunalul este competent pentru toate infrac iunile comise de c tre minori. Deciziile tribunalului pentru minori pot fi atacate cu apel la o sec ie special a cur ii de apel.

II.4. SISTEMUL DE DREPT PORTUGHEZ Tribunalele pentru minori sunt competente s ia unele m suri pentru ocrotirea unor minori care se afl n situa ii deosebite. Aceast instan are func ii evidente de ocrotire a minorilor afla i n dificultate. Legea are n vedere, n primul rnd, acei minori care au mplinit vrsta de 12 ani, f r a o dep i pe cea de 14 ani. Intr sub inciden a m surilor educative vizate de lege acei minori care au dovedit dificult i de adaptare la o via social normal ; cei care practic cer etoria, prostitu ia, vagabondajul, abuzul de b uturi alcoolice sau recurg la folosirea ilicit a drogurilor; sunt subiec i ai unor fapte calificate de lege ca infrac iuni sau contraven ii. Competen a tribunalului pentru minori se extinde i asupra minorilor care nu au mplinit vrsta de 12 ani, dar numai n condi iile n care p rin ii sau reprezentan ii legali ai acestora nu accept interven ia organelor tutelare sau de reeducare oficiale. Judecarea cauzelor men ionate mai sus se face, de regul , de c tre un singur judec tor. II.5. SISTEMUL DE DREPT SPANIOL n fiecare provincie exist Judec torii de supraveghere penitenciar . Competen a lor este concentrat asupra materiei execut rii pedepselor privative de libertate i m surilor de securitate, controlului jurisdic ional al puterii disciplinare a autorit ii penitenciare, ap r rii drepturilor i beneficiilor acordate de lege de inu ilor. n fine, men ion m i existen a n fiecare provincie a uneia sau a mai multor judec torii pentru minori. Ele au sediul n capitala provinciei. n func ie de necesit i, se pot organiza asemenea instan e i n alte localit i. Competen a judec torilor pentru minori se extinde asupra faptelor calificate de lege ca infrac iuni sau contraven ii, precum i asupra altor cauze expres determinate de lege s vr ite de c tre minori. II.6. SISTEMUL DE DREPT MAGHIAR Codul penal maghiar con ine referiri exprese la minorii infractori. Capitolul al II-lea se refer la Cauzele de mpedicare a tragerii la r spundere penal . Potrivit legii penale maghiare, nu poate fi pedepsit cel care nu a mplinit vrsta de 14 ani. Dac f ptuitorul, datorit st rii psihice, are o posibilitate redus de a- i da seama de consecin ele faptelor sale, pedeapsa poate fi atenuat f r limit . Este de observat c legea penal maghiar consider drept cauze care exclud pedeapsa acele cauze pe care legiuitorul romn le consider cauze care nl tur caracterul penal al faptei. Codul penal maghiar prevede sanc iunea zilelor amend pentru infractorul minor.8

Maria Crina Kmen, Ruxandra Rat , op. cit., p.192

III.REGLEMENTAREA STARII DE MINORITATE IN DREPTUL PENAL ROMN. SISTEMUL DE SANC IONARE PREV ZUT DE CODUL PENAL N VIGOARE Minoritatea face obiectul titlului V din cadrul p r ii generale a Codului penal, reglementndu-se aici, limitele r spunderii penale (art.99 C. penal), consecin ele r spunderii penale ( art. 100 C. pen), m surile educative care se pot lua fa de minor (art. 102-108 C. penal) i pedepsele pentru minori (art. 109-110 C. penal). Din aceast reglementare a minorit ii de c tre Codul penal, rezult c r spunderii penale a infractorului minor i sunt specifice dou aspecte: primul dintre acestea l constituie vrsta de la care minorul poate fi tras la r spundere penal , situa ia fiind l murita de cuprinsul art. 99 C. penal si, cel de-al doilea, regimul de sanc ionare, diferit de cel al majorilor. n ceea ce prive te primul aspect i anume vrsta, s-a re inut c aceasta este hot rtoare pentru stabilirea r spunderii penale.9 Legiuitorul romn prin dispozi iile din art. 99 C.penal a stabilit c r spunderea penal a minorilor ncepe de la 14 ani sub condi ia dovedirii c acesta a avut discern mnt i n toate cazurile de la 16 ani f r vreo condi ionare. Limita superioar a vrstei pn la care persoana este considerat minor este de 18 ani10, indiferent de dobndirea prin c s torie a capacit ii depline de exerci iu, deoarece minor n dreptul penal este persoana care nu a mplinit vrsta de 18 ani. Astfel, legisla ia penal romn face distic ie ntre minorii care nu r spund penal si minorii care r spund penal. Prin urmare, faptele prev zute de legea penal s vr ite de minori care in momentul comiterii nu aveau vrsta de 14 ani nu au caracter penal i nu constituie infrac iuni, minorul care are vrsta ntre 14 si 16 ani r spunde penal numai dac se dovede te c a avut discern mnt n momentul s vr irii faptei, iar dac a mplinit 16 ani r spunde penal f r nici o excep ie. Dreptul penal concur la realizarea preven iei infrac ionale n rndul minorilor prin adoptarea unor reglement ri i a unui sistem sanc ionator special pentru minori, deosebite de cele privind combaterea infrac ionalit ii n rndul adul ilor. nc de la punerea n aplicare a actualului Cod penal, n doctrina s-a impus constatarea c i la noi n ar , combaterea infrac ionalit ii n rndul minorilor a ridicat n legisla ia penal probleme speciale. Astfel se arat c s-au impus reguli specifice aplicabile, n contextul celor generale, ale r spunderii penale, numai pentru infractorii minori i cu privire la infrac iunile s v ite de c tre ace tia.11 Pornind de la dispozi iile art. 100 Cod penal actual, care prevede c fa de minorul care r spunde penal se poate lua o masur educativ ori i se poate aplica o pedeaps , n literatura de specialitate s-a subliniat faptul c sistemul sanc ionator aplicabil infractorilor minori este, raportat la sistemul sanc ionator comun, reglementat pentru infractori majori, unul special i mixt, alc tuit din m suri educative i pedepse.12 Tr s tura caracteristic a acestui sistem este
Anastasiu Crisu, Tratamentul infractorului minor in dreptul penal si dreptul procesual penal roman. Aspecte de drept comparat Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2006 10 Art. 8 din Decretul nr 31-1954 privitor la persoanele fizice i persoanele juridice. 11 Sabin Nari , Gheorghi Mateu , Individualizarea legal a pedepsei nchisorii pentru infrac iuni s vr ite de minori, dup modificarea Codului Penal prin Legea nr. 140/1996, Dreptul, nr.4, 1999, p.89 12 Anastasie Cri u, op. cit, p.34
9

dat , n principal, de componen a m surilor educative, sanc iuni de drept penal cu caracter eminamente educativ, destinate unor personalit i n formare i susceptibile de influen are. Spre deosebire de infractorii majori, c rora li se aplic numai pedepse, infractorilor minori li se aplica m suri educative sau pedepse. M surile educative sunt sanc iuni de drept penal care se aplic de sine st t tor, n cazul s vr irii unor infrac iuni de c tre f ptuitorii minori, avnd o func ie preponderent sau n exclusivitate educativ . Pedepsele sunt i ele sanc iuni de drept penal, ce se aplic i ele de sine st t tor, dar care au o func ie de constrngere, intimidare i reeducare. Ambele categorii de sanc iuni urm resc prevenirea s vr irii de noi infrac iuni n viitor. Aplicarea unei categorii de sanc iuni exclude aplicabilitatea celeilalte. Regimul de sanc ionare este unic pentru toate categoriile de minori care r spund penal13. Legea, art.101 C. Penal, prevede patru m suri educative: a) mustarea; b) libertatea supravegheat ; c) internarea ntr-un centru de reeducare i d) internarea ntr-un institut medicaleducativ. Ca pedepse aplicabile minorilor, legea prevede, art. 109, nchisoarea i amenda, n limite reduse la jum tate n raport cu cele aplicate adul ilor. Nu se aplic minorilor pedeapsa deten iunii pe via . De asemenea, nu se aplic minorilor pedepsele complementare, iar condamn rile pronun ate pentru infrac iunile s vr ite n timpul minorit ii nu atrag incapacit i sau dec deri. n schimb, pedeapsa accesorie prev zut n art. 71 raportat la art. 64 lit. a i b i art. 71 alin. 3 cu referire la art 64 lit.d C. pen. este aplicabil i infractorilor minori, pedeaps a c rei executare va ncepe la mplinirea vrstei de 18 ani, atunci cnd minorul urmeaz s devin major n cursul procesului penal sau n timpul execut rii pedepsei. De i art. 100 C. pen. nu prevede c mpotriva minorilor pot fi luate i m suri de siguran , n baza prevederilor cu caracter general cuprinse n art 112 C. pen., luarea unor asemenea m suri nu este exclus , n m sura n care, prin con inutul lor, nu sunt incompatibile cu situa ia acestora. Toate aceste sanc iuni - m surile educative, pedepsele i m surile de siguran pot fi luate ori aplicate tuturor minorilor cu capacitate penal , indiferent dac sunt n vrst ntre 14 i 16 ani i au lucrat cu discern mnt sau n vrst ntre 16 i 18 ani.14 Sanc iunile de drept penal sunt guvernate de principiul de baz al individualiz rii, care impune cerin a alegerii i adapt rii lor ca natur i durat nct acestea s corespund gravit ii faptei s vr ite, mprejur rilor n care a avut loc precum i persoanei f ptuitorului15. n cazul sanc iunilor prev zute pentru infractorii minori opera ia de individualizare se efectueaz n dou etape. n prima etap , pe baza anumitor criterii trebuie s se aleag dintre sanc iunile de drept penal m suri educative sau pedepse, care sanc iune este mai adecvat . n a doua etap , trebuie s se aleag felul sanc iunii i anume care dintre m surile educative sau pedepse urmeaz s fie luat sau, respectiv, aplicat . Dup efectuarea acestor dou opera ii prealabile, de alegere a sanc iunii, se individualizeaz concret aceasta, n raport cu datele cauzei16.

M. Basarab, Drept penal. Parte general , Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2005, p.269. Corneliu Turianu, R spundera juridic pentru faptele penale s v ite de minoriEd. Continentul XXI, Bucure ti,1995, pag 75 15 Vintil Dongoroz i colab.,Ezplica ii teoretice ale Codului penal romn. Partea general , Ed. All Beck, Bucure ti, 2003, p. 230. 16 Gh. Ivan, Individualizarea pedepsei, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2007, p.263-264.
14

13

Pentru alegerea categoriei i apoi a felului sanc iunii aplicabile n spe , legea prevede anumite criterii speciale de individualizare pe care instan a de judecat este obligat s le foloseasc . Astfel, n dispozi ia din art. 100 alin 1 C. pen se prevede c la alegerea sanc iunii se ine seama de gradul de pericol social al faptei s vr ite, de starea fizic , de dezvoltarea intelectual i moral a minorului, de comportarea lui, de condi iile n care a fost crescut i n care atr it, precum i de orice alte elemente de natur s caracterizeze persoana minorului. La alegerea felului sanc iunii aplicabile instan a folose te i criteriile generale de individualizare prev zute n art. 72 C. penal, n m sura n care nu sunt incluse n criterii speciale. Legea prevede c instan a trebuie s recurg la pedepse numai dac apreciaz c luarea unei m suri educative nu este suficient pentru ndreptarea minorului17. Se subliniaz prin aceast dispozi ie caracterul excep ional pe care trebuie s -l aib aplicarea pedepsei fa de minorul infractor, deoarece recurgerea la pedeapsa nchisorii, f r suficiente temeiuri pentru aceasta, poate face ca un tn r s lunece definitiv pe panta criminalit ii. n ultima etap a procesului de individualizare, la determinarea concret a sanc iunii alese, instan a se folose te n continuare de criteriile speciale de individualizare, care sunt determinante mai ales n situa ia n care ea a optat pentru una din m surile educative prev zute de lege. Dac a optat pentru o pedeaps , prioritate vor avea criteriile generale, deoarece cele speciale au fost suficient valorificate prin alegerea pedepsei18.

18

Gh. Ivan, op. cit., p. 146

IV. PERSPECTIVE LEGISLATIVE. SISTEMUL DE SANC IONARE A MINORULUI N NOUL COD PENAL IV.1. Sistemul m surilor educative Con inutul noului Cod penal al Romniei a fost adoptat prin Legea nr. 286/2009 i va intra in vigoare la data care va fi stabilit n legea pentru punerea n aplicare a acestuia19. Noul cod penal, spre deosebire de codul penal n vigoare, a consacrat un sistem unic de sanc ionare a minorului infractor prin dispozi iile art. 114, cu denumirea marginal Consecin ele r spunderii penale, constituit din m suri educative. Potrivit acestui text, fa de minorul care, la data s vr irii infrac iunii, avea vrsta cuprins ntre 14 i 18 ani se ia o m sur educativ neprivativ de libertate sau o m sur privativ de libertate, n urm toarele cazuri: a) dac a mai s vr it o infrac iune, pentru care i s-a aplicat o m sur educativ ce a fost executat ori a c rei executare a nceput nainte de comiterea infrac iunii pentru care este judecat; b) atunci cnd pedeapsa prev zut de lege pentru infrac iunea s vr it este nchisoarea de 7 ani sau mai mare ori deten iunea pe via . Prin urmare, n concep ia noulul Cod penal, un minor infractor se sanc ioneaz , de regul , cu o m sur educativ neprivativ de libertate, iar n mod excep ional, cnd recade n infrac ionalitate sau comite chiar pentru prima oar o infrac iune grav sau deosebit de grav , fa de acesta se ia o m sur educativ privativ de libertate. La alegerea m surii educative se ine seama, mai nti, de gravitatea infrac iunii s vr ite ori dac minorul se afl la prima infrac iune, pentru ca instan a s stabileasc asupra categoriei m surii educative (neprivative ori privative de libertate) i apoi va avea n vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prev zute n art. 74, n alegerea corect a m surii educative. n vederea efectu rii evalu rii minorului asupra elementelor ce definesc personalitatea acestuia, instan a va solicita serviciului de proba iune ntocmirea unui referat care va cuprinde i propuneri motivate referitoare la natura i durata programelor de reintegrare social pe care minorul ar trebui sa le urmeze, precum i la alte obliga ii ce pot fi impuse acestuia de c tre instan .20 IV.2. Regimul m surilor educative neprivative de libertate n capitolul II al Titlului V al P r ii generale a noului Cod penal se reglementeaz fiecare m sur educativ neprivativ de libertate sub aspectul definirii, determin rii con inutului i duratei m surii, ct i al activit ilor ce se desf oar pe durata acesteia. M surile educative neprivative de libertate sunt: stagiul de formare civic , supravegherea, consemnarea la sfr it de s pt mn i asistarea zilnic .

19 20

Codul penal din 17 iulie 2009 (Codul penal din 2009 al Romniei). Publicat n M. Of. Nr. 510 din 24 iulie 2009 Ilie Pascu, Drept penal. Partea General , Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2009, p.474

Regimul stagiului de formare civic este reglementat n mod asem n tor cu prevederile art 15-1 pct 6 din Ordonan a francez din 1945 iar celelalte m suri sunt reglementate asem n tor cu reglementarea din Legea spaniol nr. 5/2000.21 Stagiul de formare civic const n obliga ia minorului de a particupa la un program cu o durat de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta s n eleag consecin ele legale i sociale la care se expune n cazul s vr irii de infrac iuni i pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul s u pe viitor. Toate activit ile ce se desf oar pe durata cursului de formare civic sunt coordonate de serviciul de proba iune i nu afecteaz programul colar sau profesional al minorului. Supravegherea, ca m sur educativ , const n controlarea minorului n cadrul programului s u zilnic, pe o durat cuprins ntre dou i ase luni, pentru a asigura participarea la cursuri colare sau de formare profesional i prevenirea desf ur rii unor activit i sau intrarea n leg tur cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de ndreptare a acestuia. Din examinarea con inutului acestei m suri educative se desprinde faptul c serviciul de proba iune nu se impic direct n realizarea activit ilor din programul minorului, ci are rolul numai de a monitoriza modul n care acesta i respect programul obi nuit. M sura educativ a consemn rii la sfr it de s pt mn const n obliga ia minorului, executat sub coordonarea serviciului de proba iune, de a nu p r si locuin a n zilele de smb t i duminic , pe o durat cuprins ntre 4 i 12 s pt mni, afar de cazul n care, n aceast perioad , are obliga ia de a participa la anumite activit i impuse de instan .22 Asistarea zilnic const n obliga ia minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de proba iune, care con ine orarul i condi iile de desf urare a activit ilor, precum i interdic iile impuse minorului. M sura educativ a asist rii zilnice se ia pe o durat cuprins ntre 3 i 6 luni. De asemenea, ea presupune o interven ie activ a serviciului de proba iune, care ntocme te programul zilnic al minorului, incluznd n acest program al turi de elementele obi nuite (de pild , frecventarea cursurilor) i pe cele impuse de instan orice activitate necesar realiz rii scopului m surii educative. Pe durata execut rii m surilor neprivative de libertate, instan a poate impune minorului una sau mai multe dintre urm toarele obliga ii: a) s urmeze un curs de preg tire colar sau profesional ; b) s nu dep easc , f r acordul serviciului de proba iune, limita teritorial stabilit de instan ; c) s nu se afle n anumite locuri sau la anumite manifest ri sportive, culturale ori alte adun ri publice, stabilite de instan ; d) s nu se apropie sau s nu comunice cu victima sau cu membrii de familie ai acesteia, cu participan ii la s vr irea infrac iunii ori cu alte persoane stabilite de instan ; e) s se prezinte la serviciul de proba iune la datele fixate de acesta; f) s se supun m surilor de control, tratament sau ngrijire medical . Supravegherea execut rii obliga iilor impuse de instan se face sub coordonarea serviciului de proba iune. Pe durata execut rii m surii educative neprivative de libertate, serviciul de proba iune are obliga ia s sesizeze instan a dac : a) au intervenit motive care justific fie modificarea obliga iilor impuse de instan , fie ncetarea execut rii unora dintre acestea;
21 22

Mihai Adrian Hotca, Noul Cod penal i Codul penal anterior, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2009, p.132 Ilie Pascu,op.cit. p.475

b) persoana supravegheat nu respect condi iile de executare a m surii educative sau nu execut n condi iile stabilite obliga iile ce i revin. Dac pe parcursul supravegherii au intervenit motive care justific impunerea unor obliga ii, fie sporirea sau diminuarea condi iilor de executare a celor existente, instan a dispune modificarea n mod corespunz tor, pentru a asigura persoanei supravegheate anse mai mari de ndreptare. Instan a dispune ncetarea unora dintre obliga iile pe care le-a impus cnd apreciaz c men inerea acestora nu mai este necesar . De asemenea, sunt reglementate dou situa ii cnd instan a dispune prelungirea sau nlocuirea m surilor educative neprivative de libertate. Prima situa ie, cnd minorul, nu respect , cu rea-credin , condi iile de executare a m surii educative sau a obliga iilor impuse. n aceast situa ie, instan a dispune: a) prelungirea m surii educative, f r a putea dep i maximul prev zut de lege pentru aceasta; b) nlocuirea m surii luate cu o alt m sur educativ neprivativ de libertate mai sever ; c) nlocuirea m surii luate cu internarea ntr-un centru educativ,n cazul n care, ini ial, s-a luat m sura educativ neprivativ de libertate cea mai sever . Pe durata sa maxim ; d) nlocuirea m surii educative neprivative de libertate cu m sura intern rii ntr-un centru educativ, n cazurile prev zute la lit. a) i lit. b), dac nici de aceast dat nu au fost respectate condi iile de executare a m surii educative sau a obliga iilor impuse.23 A doua situa ie este cea cnd minorul aflat n executarea unei m suri educative neprivative de libertate s vr e te o nou infrac iune sau este judecat pentru o nou sau este judecat pentru o infrac iune concurent s vr it anterior. n aceast situa ie instan a dipune: a) prelungirea m surii educative luate ini ial, f r a dep i maximul prev zut de lege pentru aceasta; b) nlocuirea m surii luate ini ial cu o alt m sur educativ neprivativ de libertate mai sever ; c) nlocuirea m surii luate ini ial cu o m sur educativ privativ de libertate.24

23 24

Codul penal din 17 iulie 2009 (Codul penal din 2009 al Romniei). Publicat n M. Of. Nr. 510 din 24 iulie 2009 Ilie Pascu,op.cit. p.476

IV.3 Regimul m surilor educative privative de libertate n capitolul III al Titlului V al P r ii generale sunt reglementate cele dou m suri educative privative de libertate sub aspectul definirii, duratei, nlocuirii i liber rii minorului din centrul educativ sau din centrul de detentie. Noul cod penal cuprinde dou m suri educative privative de libertate, i anume internarea ntr-un centru educativ pe o durat de la unu la 3 ani i internarea ntr-un centru de deten ie, pe o durat de la 2 la 5 ani sau, n mod excep ional, de la 5 la 15 ani.25 Internarea intr-un centru educativ. Masura educativ a intern rii ntr-un centru educativ const n internarea ntr-o institu ie specializat n recuperarea minorului, unde va urma un program de preg tire colar i formare profesional potrivit aptitudinilor sale, precum i programe de reintegrare social . Instan a dispune aceast m sur educativ pe o durat cuprins ntre unul i 3 ani. Dac n perioada intern rii minorul s v e te o nou infrac iune sau este judecat pentru o infrac iune concurent s vr it anterior, instan a poate men ine m sura intern rii ntr+un centru educativ, prelungind durata acesteia, f r a dep i maximul prev zut de lege (3 ani), sau o poate nlocui cu m sura intern rii ntr-un centru de deten ie. n ipoteza n care minorul, pe durata intern rii, a dovedit interes constant pentru nsu irea cuno tin elor colare i a f cut progrese evidente n vederea reintegr rii sociale, dup executarea a cel pu in jum tate din durata intern rii, instan a poate dispune fie nlocuirea intern rii cu m sura educativ a asist rii zilnice pe o perioad egal cu durata intern rii neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dac persoana internat nu a mplinit vrsta de 18 ani; n ambele cazuri, instan a impune respectarea uneia sau a mai multora dintre obliga iile prev zute n art.121, pn la mplinirea duratei m surii intern rii. Dac minorul nu respect , cu rea-credin , condi iile de executare a m surii asist rii zilnice sau obliga iilor impuse, instan a revine asupra nlocuirii sau liber rii i dispune executarea restului r mas neexecutat din durata m surii intern rii ntr-un centru educativ. n cazul s vr irii, pn la mplinirea duratei intern rii, a unei noi infrac iuni de c tre o persoan care nu a mplinit vrsta de 18 ani i fa de care s-a dispus nlocuirea m surii intern rii ntr+un centru educativ cu m sura asist rii zilnice, instan a revine asupra nlocuirii i dispune fie executarea restului r mas din durata m surii intern rii ini iale, cu posibilitatea prelungirii duratei acesteia pn la maximul prev zut de lege, fie internarea ntr-un centru de deten ie.26 Internarea ntr-un centru de deten ie. M sura educativ a intern rii ntr-un centru de deten ie const n internarea ntr-o institu ie specializat n recuperarea minorilor, cu regim de paz i supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare social , precum i programe de preg tire colar i formare profesional potrivit aptitudinilor sale. Internarea ntrun centru de deten ie se dispune pe o perioad cuprins ntre 2 i 5 ani, afar de cazul n care pedeapsa prev zut de lege pentru infrac iunea s vr it este de 20 de ani sau mai mare ori deten iunea pe via , cnd internarea se dispune pe o perioad cuprins ntre 5 i 15 ani. Dac pe perioada intern rii minorul s vr e te o nou infrac iune sau este judecat pentru o infrac iune s vr it anterior, instan a prelunge te durata intern rii, f r a dep i maximul
25 26

Mihai Adrian Hotca, op. cit., 133 Ilie Pascu,op.cit. p.477

prev zut de lege. n cazul n care pe durata intern rii minorul a dovedit interes constant pentru nsu irea cuno tin elor colare i profesionale i a f cut progrese evidente n vederea reintegr rii sociale, dup executarea a cel pu in jum tate din durata intern rii, instan a poate dispune fie nlocuirea intern rii cu m sura educativ a asist rii zilnice, fie liberarea din centrul de deten ie, dac persoana internat a mplinit vrsta de 18 ani. Odat cu nlocuirea sau liberarea, instan a impune respectarea uneia sau mai multora dintre obliga iile prev zute n art. 121, pn la mplinirea duratei m surii intern rii. n varianta n care minorul nu respect , cu rea credin , condi iile de executare a m surii asist rii zilnice sau obliga iile impuse ori s vr e te o nou infrac iune, instan a revine asupra nlocuirii m surii sau a liber rii, urmnd ca persoana s execute m sura intern rii ntr-un centru de deten ie sau s prelungeasc durata acestei m suri.

IV.4. Situa ii tranzitorii Pentru determinarea legii penale mai favorabile, n cazul succesiunii legale determinate de intrarea n vigoare a noului Cod penal, trebuie mai nti stabilit dac , n raport de legea anterioar , lund n considerare criteriile de individualizare a sanc iunilor, este necesar sau nu aplicarea unei pedepse, deoarece, dac r spunsul este afirmativ, legea mai favorabil va fi noul Cod penal. Dac r spunsul la ntrebarea de mai sus este negativ, legea penal mai favorabil este legea veche, deoarece m surile educative care au corespondent presupun un regim mai blnd, iar cele care nu au corespondent (de pild , mustrarea) sunt evident mai severe dect m ssurile educative prev zute de noul Cod penal.27

27

Mihai Adrian Hotca, op. cit., 133

CUPRINS:

I.CONSIDERA II GENERALE II.SANC IONAREA INFRACTORULUI MINOR IN UNELE UNIUNII EUROPENE


II.1. SISTEMUL DE DREPT FRANCEZ II.2. SISTEMUL DE DREPT GERMAN II.3. SISTEMUL DE DREPT ITALIAN II.4. SISTEMUL DE DREPT PORTUGHEZ II.5. SISTEMUL DE DREPT SPANIOL II.6. SISTEMUL DE DREPT MAGHIAR

RI ALE

III.REGLEMENTAREA ST RII DE MINORITATE N DREPTUL PENAL ROMN. SISTEMUL DE SANC IONARE PREV ZUT DE CODUL PENAL N VIGOARE IV. PERSPECTIVE LEGISLATIVE. SISTEMUL DE SANC IONARE A MINORULUI N NOUL COD PENAL
IV.1. SISTEMUL M SURILOR EDUCATIVE IV.2. REGIMUL M SURILOR EDUCATIVE NEPRIVATIVE DE LIBERTATE IV.3 REGIMUL M SURILOR EDUCATIVE PRIVATIVE DE LIBERTATE IV.4. SITUA II TRANZITORII

Bibliografie:

1.Ortansa Brezeanu, Minorul i legea penal , Ed. All Beck, Bucuresti, 1998 2.Maria Crina Kmen, Ruxandra Rata, Raspunderea penala a minorului-Studiu de doctrina si jurisprudenta Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2007 3.Anastasiu Crisu, Tratamentul infractorului minor in dreptul penal si dreptul procesual penal roman. Aspecte de drept comparat Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2006 4.Sabin Nari , Gheorghi Dreptul, nr.4, 1999 5.M. Basarab, Drept penal. Parte general , Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2005 6.Corneliu Turianu, R spundera juridic pentru faptele penale s v ite de minoriEd. Continentul XXI, Bucure ti,1995 7.Vintil Dongoroz i colab.,Ezplica ii teoretice ale Codului penal romn. Partea general , Ed. All Beck, Bucure ti, 2003 8.Gh. Ivan, Individualizarea pedepsei, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2007 9.Ilie Pascu, Drept penal. Partea General , Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2009 10.Mihai Adrian Hotca, Noul Cod penal i Codul penal anterior, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2009 11.Codul penal din 17 iulie 2009 (Codul penal din 2009 al Romniei). Publicat n M. Of. Nr. 510 din 24 iulie 2009 Mateu , Individualizarea legal a pedepsei nchisorii pentru infrac iuni s vr ite de minori, dup modificarea Codului Penal prin Legea nr. 140/1996,