Sunteți pe pagina 1din 7

d.

Analiza SWOT a turismului din judeţul Suceava

În cadrul sistemelor sociale şi economice înţelegerea fenomenelor,


previziunea şi reacţia la mediul extern, concomitent cu receptivitatea faţă de
acţiunile şi de capacitatea de a proiecta strategiile şi procesele organizaţionale, se
poate realiza printr-o investigaţie bazată pe analiza SWOT.
SWOT este un acronim provenit de la Strengths, Weaknesses, Opportunities
and Threats, adică puncte tari (atuuri), puncte slabe (carenţe, slăbiciuni,
deficienţe), oportunităţi şi riscuri.
Ca urmare a efectuării unei analize SWOT a activităţii turismului din
judeţul Suceava, s-au identificat următoarele:

1. Cadrul natural
Puncte tari Puncte slabe
• Poziţia geografică – peisaje naturale • Insuficienta valorificare şi
atractive; dezvoltare a potenţialului turistic de
• Relief foarte variat – o zonă naturală care dispune judeţul;
deosebită; • Insuficienta pregătire de specialitate
• Floră, faună diverse; a unor lucrători din industria
• Resurse naturale (ale solului şi ospitalităţii;
subsolului) bogate; • Insuficienta comunicare şi coeziune
• Ecosistem, rezervaţii naturale; pentru realizarea unor obiective
• Existenţa arealelor turistice (zone) majore în domeniul turismului.
deosebite;
• Posibilitatea de a practica diverse
tipuri de turism pe toată perioada
anului (în toate anotimpurile).
Oportunităţi Riscuri
• Dezvoltarea unor noi staţiuni • Condiţiile meteo aspre (verile reci şi
turistice: Câmpulung Moldovenesc, ploioase, iernile geroase cu
Cacica, Botuş (staţiune etnografică); precipitaţii abundente);
• Susţinerea proiectelor care introduc • Lipsa mărcii turistice „Bucovina”
valoare turistică, obiective şi care să fie un produs complex, să
evenimente culturale şi spirituale valorifice în totalitate potenţialul de
din Bucovina; care dispune zona şi atracţiile
• Încurajarea dezvoltării unor noi culturale şi tradiţionale.
forme de turism (de exemplu turism
ştiinţific, de aventură).
2. Potenţialul turistic
Puncte tari Puncte slabe
• Existenţa monumentelor istorice • Promovarea insuficientă a unor
(mănăstirile din Bucovina); obiective turistice (număr redus de
centre de informare turistică, lipsa
• Existenţa „celor 1000 de biserici”; materialelor promoţionale de tipul
broşurilor oferite gratuit în unităţile
• Existenţa muzeelor;
de cazare, lipsa unor ghiduri
• Existenţa caselor memoriale; culturale din care turistul să poată
• Valorificarea spaţiului multicultural afla activităţile şi evenimentele
şi multietnic, cu un bogat trecut culturale ce se desfăşoară pe
istoric. parcursul sejurului său);
• Lipsa organizării evenimentelor
care să pună în evidenţă tradiţiile şi
obiceiurile din regiune;
• Măsuri insuficiente luate pentru
păstrarea monumentelor istorice şi
culturale;
• Ofertă de agrement insuficientă –
agenţii economici din domeniu nu
dispun de echipamente de recreere
şi practicare a sporturilor accesibile
turiştilor.
Oportunităţi Riscuri
• Constituirea Parcului Naţional • Lipsa de coeziune a măsurilor de
Regional al Mănăstirilor din dezvoltare economică şi socială pe
Bucovina; fondul accentuării lipsei de
• Restaurarea monumentelor istorice, încredere a populaţiei în redresarea
mănăstiri şi refacerea unor obiective economică a ţării;
turistice de mare interes (Cazinoul • Degradarea monumentelor de artă şi
de la Vatra Dornei); arhitectură;
• Crearea unei Burse de turism la • Lipsa de colaborare între regiuni
Suceava; pentru dezvoltarea turismului
• Includerea unor case de vacanţă (promovarea unui turism care să
(pensiuni agroturistice) în reţeaua de includă zona Maramureş şi
agenţi de turism din România şi în Bucovina).
reţelele europene profesionale.
• Încurajarea unor noi forme de
turism şi valorificarea moştenirii
istorice, culturale, spirituale şi de
tradiţie.
3. Infrastructura
Puncte tari Puncte slabe
• Drumul european E85; • Dezvoltarea coridorului european
• Aeroportul Suceava – Salcea; est-vest;
• Reţeaua feroviară; • Infrastructură rutieră modernizată
• Crearea capacităţilor de cazare (se află sub standardele minime
(pensiuni, hoteluri, moteluri) cu acceptate);
respectarea standardelor • reţele de alimentare cu gaze, apă
internaţionale. potabilă şi canalizare slab
dezvoltate, mai ales în mediul rural;
• infrastructura de sănătate şi educaţie
insuficient modernizată;
• infrastructura pentru drumeţii
(drumuri forestiere, cărări de munte)
nesemnalizate şi neîntreţinute
corespunzător (marcaje
corespunzătoare);
• slaba dezvoltare a infrastructurii
turistice, lipsa magazinelor cu
articole de specialitate pentru turişti
(suveniruri, hărţi, ghiduri, pliante).
Oportunităţi Riscuri
• Modernizarea infrastructurii aeriene; • Capacitatea scăzută a populaţiei din
• Modernizarea, extinderea şi regiune de a prelua costuri specifice
refacerea infrastructurii de transport de utilizare şi întreţinere a
rutier; infrastructurii reabilitate,
modernizate sau construite, datorită
• Extinderea şi modernizarea
posibilităţilor materiale şi financiare
infrastructurii de mediu;
reduse;
• Realizarea unor proiecte de
• Furnizarea anumitor tipuri de
infrastructură în cadrul Euroregiunii
servicii din infrastructura de utilităţi
Prutul de Sus.
implică costuri foarte ridicate;
• Insuficienta colaborare între
administraţiile publice locale şi
judeţene pentru promovarea unor
mari proiecte de interes judeţean sau
naţional.
4. Mediul
Puncte tari Puncte slabe
• existenta resurselor necesare de apa • Poluarea atmosferică şi nivel
potabilă în majoritatea localităţilor, crescut de zgomot în localităţile
atât din punct de vedere cantitativ, urbane, datorită traficului rutier;
cât şi calitativ; • Poluarea apelor de suprafaţă şi
• dotarea laboratorului APM Suceava subterane ca urmare a inexistenţei/
cu tehnică performantă de insuficientei capacităţi de epurare a
monitorizare a mediului; apelor reziduale în staţiile de
• poluare scăzută a aerului în judeţ, epurare
datorită închiderii/ retehnologizării • Inexistenţa sistemelor centralizate
unor agenţi poluatori; de alimentare cu apă în mediul rural
• utilizarea la scară redusă a şi gradul de uzură avansat al
pesticidelor şi îngrăşămintelor reţelelor de distribuţie apă potabilă
chimice, cu efecte favorabile asupra din zonele rurale
dezvoltării unei agriculturi • Colectarea neselectivă a deşeurilor
ecologice; şi lipsa sistemelor de colectare a
• posibilitatea de a crea capacităţi de acestora în zonele rurale;
producţie care să producă şi să • Creşterea gradului de eroziune a
valorifice produsele ecologice. solului datorită posibilităţilor reduse
de efectuare a lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare.
Oportunităţi Riscuri
• Existenţa unor programe cu • Fonduri insuficiente destinate
cofinanţare internaţională orientate protecţiei mediului;
direct pentru protecţia mediului şi a • Continuarea defrişărilor
naturii (LIFE, ECOLINKS, REC, necontrolate cu efecte asupra
GEF şi altele); poluării aerului, eroziunii solului;
• Dezvoltarea parteneriatelor în • Depozitarea necontrolată a
vederea derulării proiectelor de deşeurilor în mediul rural;
mediu; • Existenţa unor zone predispuse la
• Posibilitatea finanţării/cofinanţării dezastre naturale (alunecări de
de la Fondul de Mediu a unor teren, inundaţii) şi lipsa hărţilor de
proiecte prioritare de mediu; risc a localităţilor.
• Elaborarea şi respectarea măsurilor
cuprinse în Planul Local de Acţiune
pentru Protecţia Mediului al
judeţului Suceava.
5. Mediul de afaceri
Puncte tari Puncte slabe
• Cifra de afaceri din domeniul • Mediul fiscal şi legislativ instabil;
hotelier, restaurante, agenţii de • Asigurarea resurselor financiare
turism este realizată de IMM-uri cu bugetare (de către autorităţile locale
activitate în acest domeniu; în vederea facilităţii accesării de
• Finalizarea procesului de privatizare finanţări rambursabile sau
(agenţii economici din domeniul nerambursabile);
turismului îşi desfăşoară activitatea • Insuficienta colaborare între
numai în domeniul privat). universitate (Facultatea de Turism)
şi agenţii economici cu activităţi în
domeniul turismului.
Oportunităţi Riscuri
• Crearea Centrului de afaceri • Modificările legislative repetate
(expoziţional) „Bucovina” de lângă (inclusiv cele fiscale);
Aeroportul Suceava; • Slaba competitivitate a firmelor din
• Posibilitatea dezvoltării mediului de judeţ, comparativ cu cele din statele
afaceri ca rezultat al construcţiei UE;
parcurilor industriale şi a • Blocajele financiare care se produc
incubatoarelor de afaceri; periodic;
• Dezvoltarea IMM-urilor în • Gradul redus de asociativitate şi
domeniul serviciilor. cooperare a IMM-urilor.

6. Cercetarea, inovarea tehnologică şi IT, crearea societăţii informaţionale


Puncte tari Puncte slabe
• Existenţa centrului universitar • Insuficienta finanţare a sectorului de
(preocupări în cercetare, inventică, cercetare-inovare, IT;
inovare tehnologică, informatizare şi • Insuficienta conlucrare între mediul
promovarea societăţii academic, instituţiile specializate şi
informaţionale); cercetare şi agenţii economici cu
• Existenţa Băncii de Gene; privire la folosirea rezultatelor
• Existenţa Staţiunii de Cercetare şi activităţii de cercetare şi de
Dezvoltare Agricolă Suceava, transferul tehnologic.
Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare
în pomicultură Fălticeni, Staţiunea
pentru Cercetare în cultura
molidului – Câmpulung
Moldovenesc.
Oportunităţi Riscuri
• Dezvoltarea transferului de • Migrarea forţei de muncă calificate
tehnologie prin parcurile şi specializate din cercetare-inovare
tehnologice şi de soft realizate în către alte ţări care oferă un salariu
cadrul programelor cu finanţare motivant;
externă; • Costurile ridicate privind accesul la
• Dezvoltarea într-un ritm accelerat a tehnologie pe plan mondial şi care
comerţului electronic şi a pieţei e- pot genera noi decalaje.
bussiness;
• Dezvoltarea societăţii
informaţionale prin convergenţa
canalelor de comunicaţii;
• Prezenţa pe piaţă a unor firme de IT
din Europa şi SUA care promovează
cele mai avansate tehnologii.
7. Dezvoltarea rurală
Puncte tari Puncte slabe
• Producţia agricolă; • Ponderea ridicată a populaţiei
• Producţia silvică; concentrate în mediul rural;
• Producţia cinegetică; • Exploataţiile agricole se realizează
• Existenţa centrelor de recoltare şi pe loturi de dimensiuni mici, ceea
valorificare a fructelor de pădure, a ce conduce la un grad de
ciupercilor. valorificare redus;
• Utilajele din parcurile agricole
existente la nivelul comunelor sunt
insuficiente având un grad de uzură
avansat şi nu sunt performante.
Oportunităţi Riscuri
• Acordarea de facilităţi pentru • Slaba competitivitate a firmelor de
asocierea deţinătorilor de terenuri profil din judeţ cu cele din statele
agricole, în conformitate cu membre ale UE;
prevederile legislaţiei în vigoare; • Acces redus la credite pentru
• Creşterea producţiei agricole dezvoltarea rurală;
datorită folosirii substanţelor • Acces redus la granturi
fertilizatoare ecologice; nerambursabile, la activităţi
• Valorificarea potenţialului silvic şi desfăşurate în mediul rural,
cinegetic de care dispune judeţul. deoarece nu sunt preluate
informaţiile.
8. Resurse umane
Puncte tari Puncte slabe
• Ponderea populaţiei tinere; • Colaborarea deficitară între actorii
• Facultatea de turism; de pe piaţa turistică;
• Şcoala de arte şi meserii; • Ponderea ridicată a populaţiei din
• Ospitalitatea tradiţională a mediul rural care nu are posibilitate
proprietarilor şi a personalului care materială de a dezvolta o activitate
desfăşoară activităţi în domeniul în acest domeniu;
turismului; • Lipsa centrelor de instruire-
• Preocuparea autorităţilor locale consiliere sau a centrelor de servicii
pentru dezvoltarea acestui sector de integrate de consultanţă pentru
activitate. persoanele interesate să desfăşoare
activităţi în acest domeniu.
Oportunităţi Riscuri
• Elaborarea Planului Regional de • Slaba capacitate a firmelor de
Acţiune pentru Învăţământul consultanţă din judeţ;
Profesional şi Tehnic (PRAI) 2004- • Nepregătirea şi neutilizarea
2011; corespunzătoare a forţei de muncă
• Constituirea Consorţiului Regional prin programe de integrare pe piaţa
N-E pentru dezvoltarea muncii;
învăţământului profesional şi tehnic • Migraţia forţei de muncă calificate
TVET şi a învăţământului spre alte zone sau alte state.
universitar tehnic;
• Consolidarea relaţiilor de parteneriat
între toţi operatorii turistici de zonă
şi organizaţiile neguvernamentale cu
activitate în domeniul turistic;
• Crearea unor parteneriate cu
organisme sau investitori străini în
sectorul turistic; integrarea în
programele finanţate de Uniunea
Europeană.
Probleme critice care influenţează asupra activităţii turistice:

1. Destinaţia turistică Bucovina est inclusă în 80-90% din circuitele turistice


din România, însă, în general, este considerată o zonă de tranzit deoarece
durata medie de şedere a turiştilor aici este de 1,5 nopţi;
2. Lipsa unei mărci turistice ”Bucovina”;
3. Raportul dintre preţul produselor turistice şi calitatea serviciilor prestate;
4. Lipsa unei politici eficiente de promovare a Bucovinei;
5. Lipsa centrelor de informare şi promovare a Bucovinei;
6. Preocupări reduse în dezvoltarea micilor meşteşuguri artizanale şi a reţelei
de distribuţie de produse artizanale specifice;
7. Situaţia infrastructurii rutiere şi de comunicaţie.