Sunteți pe pagina 1din 4

SUBIECTE BBM 2012

1.Acetil-CoA nu este precursor pentru biosinteza: a) acidului -hidroxibutiric; b)acidului oxalilacetic; c)acidului stearic; d) acidului fosfoenolpiruvic; e)este precursor pentru biosinteza tuturor compuilor men iona i 0.5p !."espre untul pentozofosfa ilor este corect# afirma ia: a)conduce la formarea unei cantit# i mari de $A"%& b)conduce la formarea de $A"%'(' &); c)are ca produs i riboza; d) este surs# de A)% e)este o cale alternativ# de utilizare a *alactozei 0.5p +."epre aspartat i ,-ceto*lutarat este adev#rat c#: a)particip# la reac ii de transaminare; b)sunt precursori pentru biosinteza bazelor azotate; c) ambii sunt intermediari ai ciclului acizilor tricarboxilici; d)sunt aminoacizi e)am-ndoi sunt implica i .n ciclul ureo*enetic 0.5p /."espre *licoliz# este corect s# spunem c#: a)este o cale metabolic# ce conduce la ob inerea a +0 moli A)% dintr-un mol *lucoz#; b) este o succesiune de reac ii catabolice care se desf#oar# .n citosol; c) .n eritrocite are ca produs final acidul piruvic; d) are nevoie de prezen a coenzimei 1A"' !; e) niciunul dintre r#spunsurile anterioare nu este corect. 2crie i reac iile din *licoliz# catalizate de enzimele aldolaza i lactadehidro*enaza 3p 3. 4n stare de inani ie5 hepatocitele utilizeaz# alanina : a)pentru biosinteza proteinelor; b) ca surs# de piruvat pentru *licoliz#; c) ca surs# de acetilCoA pentru biosinteza acizilor *rai; d) ca surs# de piruvat pentru *luconeo*enez#; e)ca precursor pentru biosinteza corpilor cetonici. 6ustificati raspunsul ales printr-o schema. 3p 7.2uccinatdehidro*enaza este: a)o enzim# a ciclului acizilor tricarboxilici; b)catalizez# o reac ie din care rezult# coenzima 1A"; c)catalizeaz# o reac ie prin care se ob ine 8)% din succinil-CoA ; d)este o enzim# citosolic#; e)catalizeaz# reac ia de ob inere a acidului fumaric. 2crie i o reca ie catalizat# de succinat dehidro*enaza i preciza i calea metabolic# din care face parte. "efini i aceast# cale metabolic# i preciza i localizarea ei intracelular#. 3p 9.Acilcarnitin transferaza : este : a)o enzim# mitocondrial# implicat# .n de*radarea acizilor *rai cu peste 10 atomi de carbon .n molecul#; b)catalizeaz# o reac ie prin care se ob ine A)% din acizii *rai cu mai pu in de 10 atomi de C .n molecul#; c) este o enzim# implicat# .n transferal radicalilor acil cu mai mult de 10 atomi de C .n mitocondrii; d) realizeaz# transferal acil *rasCoA (cu cel mult 10 atomi de C) .n mitocondrii; e) catalizeaz# formarea compuilor de tip acil*rascarnitina (cu cel mult 10 atomi de C .n radicalul acil). 2crie i reac ia .n care este implicat# aceast# enzim# 3p 0. 4n stare de inani ie5 hepatocitele utilzeaz# alanina : a)pentru biosinteza proteinelor; b) ca surs# de piruvat pentru *licoliz#; c) ca surs# de acetilCoA pentru biosinteza acizilor *rai; d) ca surs# de piruvat pentru *luconeo*enez#; e)ca precursor pentru biosinteza corpilor cetonici 6ustificati printr-o schema raspunsul ales. 3p ;.4n stare de sa ietate5 esutul adipos utilizeaz# *lucoza pentru: a) *luconeo*enez#; b)ob inerea de *licerol+-fosfat necesar biosintezei tri*liceridelor; c) ca surs# de piruvat pentru acetil-CoA din care se vor biosintetiza noi acizi *rai d) ca surs# de acetilCoA din care se va obine ener*ia necesar# biosintezei de noi acizi *rasi i tri*liceride; e) esutul adipos nu utilizeaz# *lucoza5 ci doar acizii *rai ca surs# de ener*ie. 6ustificati nprintr-o schema raspunsul ales. 3p 1<.2# se calculeze num#rul de coenzime reduse $A"'(' &) rezultate din de*radarea complet# a unui mol de acid pentanoic. =eprezentati schematic procesul. %reciza i c#ile metabolice implicate i localizarea lor intracelular# 3p 11."espre bilirubin# nu este corect# afirma ia: a)provine din de*radarea hemului; b)este transporat# la rinichi dup# cuplarea cu albuminele serice; c)este eliminat# prin bil# dup# cuplarea cu acidul -*lucuronic; d)este precursor pentru stercobilino*enul eliminat prin fecale; e)acumularea .n s-n*e determin# apari ia icterului. 6ustificati printr-o schema raspunsul ales> 3p 1!. =eoxidarea coenzimei $A"'('&) rezultat# din *licoliz#5 atunci c-nd celulele cu mitocondrii sunt aprovizionate cu suficient ?! se face prin intermediul: a) acidului *lutamic; b) acidului aspartic; c) *licerofoasfatului; d) dihidroxiacetonfosfatului; e)acidului @-malic. 6ustifica i r#spunsul sau r#spunsurile alese. 3p 1+.2# se calculeze num#rul de coenzime reduse 1A"' ! rezultate din de*radarea complet# a ! moli de acid butiric. 2# se precizeze c#ile metabolice implicate i localizarea lor intracelualr#. 6ustifica i printr-o schem# r#spunsul. 3p

1/.1osfo*liceratAinaza este: a)o enzim# mitocondrial# implicat# .n biosinteza *licerolului; b) o enzim# citosolic# implicat# .n transformarea *licerolului .n *lucoz# c) o enzim# citosolic# implicat# .n *licoliz#; d)o enzim# care catalizeaz# o reac ie ce decur*e cu consum de A"%; e)un compus macroer*ic. 0.5p 13. )ransaminarea este un proces important pentru hepatocite pentru c#: a)reprezint# o cale de catabolizare a aminoacizilor; b)reprezint# o cale de biosintez# a unor aminoacizi; c) cupleaz# procesul ureo*enetic cu ciclul acizilor tricarboxilici; d)conduce la eliminarea azotului sub form# de amoniac; e)toate r#spunsurile anterioare sunt corecte. 0.5p 17.$icotinamid dinucleotid redus se formeaz# .n reac ia (reac iile): a)transformarea *liceraldehid-+fosfatului 4n acid 15+-bifosfo*liceric; b)formarea beta-cetopalmitoil CoA din beta-hidroxipalmitoil CoA; c) transformarea acidului piruvic .n acid lactic; d) .n toate reac iile men ionate (1p) 2crie i reac ia sau reac iile alese5 preciz-nd denumirea sau denumirile c#ilor metabolice din care fac parte i localizarea lor intracelular# 3p 19.Bbichinona sau coenzima C este: a)o enzim# implicat# .n transferul radicalilor izoprenil; b)un compus proteic implicat .n transferul electronilor; c)o enzim# cu *rupare prostetic# de tip hem; d) un compus neproteic5 localizat .n membrana mitocondrial# extern#5 implicat .n formarea compuilor macroer*ici; e) niciun r#spuns nu este corect . 2crieti structura *eneral# a ubichinonei reduse5 preciza i procesul biochimic .n care este implicat acest compus i localizarea sa intracelular#. 3p 10.Compusul 3-fosforibozilpirofosfat este: a)precursor al bazelor azotate; b)precursor al *uanozinmonofosfatului; c)precursor al adenozinmonofosfatului; d)derivat al hemo*lobinei; e) trei dintre r#spunsurile anterioare sunt corecte 0.5 p 1;.Ale*e i r#spunsul corect privitor la *licoliz#: a)este un proces localizat .n hepatocite prin care se biosintetizeaz# *lucoza din acetilCoA; b)este un proces localizat .n hepatocite prin care *lucoza se transform# .n uree; c)este un proces localizat .n hepatocite prin care se biosintetizeaz# *lucoza din precursori ne*lucidici; d)este procesul de formare a *lico*enului din *lucoz#; e) este succesiunea de reac ii enzimatice citoplasmatice prin care *lucoza este de*radat# p-n# la acid piruvic5 respectiv acid lactic dac# celulele nu au mitocondrii sau nu sunt aprovizionate cu suficient oxi*en. %rezenta i bilan ul ener*etic al de*radarii anaerobe a *lucozei. 3p !<.Ale*e i r#spunsul corect privitor la corpii cetonici: a)se biosintetizeaz# din excesul de acetilCoA; b)sunt reprezenta i de acetona5 acid acetilacetic5 acid beta-hidroxibutiric; c)se formeaz# .n exces .n cazul unei alimenta ii s#race .n *lucide; d)crete concentra ia lor dup# un efort muscular intens5 care a condus la epuizarea rezervelor de *lucide i la intensificarea metabolismului lipidic; e)toate r#spunsurile anterioare sunt corecte.2crie i structura acestor compui i preciza i calea metabolic# prin care celula nervoas# poate ob ine ener*ie din ! dintre ei. 2pecifica i localizarea intracelular# a acestei c#i metabolice 3p. !1."espre acidul beta-*lucuronic este corect# afirma ia: a) se formeaz# .n ficat5 din *lucoz#; b)are rol .n procesele de detoxifiere5 cupl-du-se cu compui insolubili5 facilit-nd eliminarea lor; c)se conDu*# cu bilirubina5 form-nd un complex solubil; d)dou# dintre afirma iile anterioare sunt corecte; e) afirma iile a5 b5 c sunt corecte. 2crie i formula acestui compus i reprezenta i schematic procesul prin care se biosintetizeaz# 3p !!."espre acidul fumaric este corect# afirma ia: a) este un intermediar al ciclului acizilor tricarboxilici; b)se formeaza prin decarboxilarea acidului malic; c) intervine .n procesul de cuplare a ciclului ureo*enetic cu ciclul A)C; d) adi ioneaz# ap# form-nd acidul @-malic; e)trei dintre afirma iile anterioare sunt corecte; f)toate afirma iile anterioare sunt corecte. 2crie i formula acestui compus i o reac ie la care particip#5 preciz-nd calea metabolic# din care face parte reac ia i localizarea intracelular# a c#ii metabolice 3p !+.Care dintre urm#torii compui poate fi precursor pentru *luconeo*enez#: a) *lucozo-7-fosfatul; b) alanina; c)*licerolul; d) acetil coenzima A; e)acidul lactic. "efini i procesul de *luzconeo*enez#5 preciza i tipul de celule .n care se poate desf#ura i imporan a lui. 2crie i formula a doi dintre precursorii necesari *luconeo*enezei. 3p !/.:nozinmonofosfatul este: a)un precursor al bazelor azotate pirimidinice; b)precursor pentru biosinteza adeninei; c)precursor pentru biosinteza timinei; d)precursor pentru biosinteza *uaninei. 0.5p !3.Compusul biochimic metilmalonilCoA5 rezultat prin de*radarea acizilor *rai cu num#r impar de atomi de carbon5 se transform# .n: a)acid malonic; b)acid succinic; c)propionilCoA; d)succinilCoA; e)acid maleic. 2# se calculeze cantittaea de ener*ie sub form# de A)% care rezult# prin de*radarea complet# a ! moli de metilmalonilCoA5 preciz-nd c#ile metabolice parcurse i localizarea intracelular# a acestora. 3p !7.Carbamoilfosfatul este intermediar .n biosinteza: a)hipoxantinei; b)*uaninei; c)ureei; d)*uaninei; e)uracilului.0.5p

!9.8lutationul este: a)un aminoacid monoaminodicarboxilic; b)un hormon de natur# polipeptidic# produs de pancreas; c)un tripeptid implicat .n formarea de radicali liberi; d)un peptid implicat .n combaterea stresului oxidativ. Explica i mecanismul de ac iune.3p !0."ozarea ureei din ser furnizeaz# informa ii despre: a)insuficien a renal#; b)catabolismul proteic; c)metabolismul *lucidelor; d)insuficien a hepatic#. 0.5p !;."espre acidul uric este (sunt) corect#(e) afirma ia (afirma iile): a)este biosintetizat .n hepatocite; b)la cele mai multe specii se elimin# sub form# de alantoin#; c)este produsul final de metabolizare a bazelor azotate; d)administrarea de acid uric previne boala numit# 8B)F. 2crie i structura acestui compus. 0.5p +<.=eac ii anaplerotice sunt: a)izomerizarea dihidroxiacetonfosfatului la *liceraldehid-+-fosfat; b)formarea acidului oxalilacetic din acid piruvic5 .n ficat i rinichi; c) reac ia catalizat# de carboxiAinaza5 din muschiul cardiac i muchii scheletici; d)ob inerea acidului ,-ceto*lutaric din acid *lutamic .n ficat sub ac iunea enzimei *lutamat dehidro*enaza; e)formarea acidului citric din acid oxalilacetic i acetilCoA. 2crie i reac iile alese.3p +1.=ibozo-3-fosfatul este necesar pentru: a)biosinteza nucleotidelor; b)biosinteza )G%; c) biosinteza $A"%&;d)biosinteza deoxiribozei; e)biosinteza *lucozei. 0.5p +!.%rin de*radarea complet# a *lucozei .n eritrocite rezult# ca produs final: a)dioxid de carbon i ap#; b)acid piruvic; c) acid lactic; d)acetilCoA; Calcula i ener*ia sub form# de A)% rezultat# din de*radarea eritrocitar# a / moli de *lucoz#. $umi i calea sau c#ile metabolice implicate. 3p ++.Amoniacul5 un compus toxic pentru celule5 poate rezulta din: a)decarboxilarea aminoacizilor; b)catabolizarea bazelor azotate purinice; c)catabolizarea timinei i uracilului; d)deaminarea aminoacizilor; e)procesul de formare a acidului uric. Exemplifica i printr-unul dintrtre procesele alese. 3p +/.Hantina este: a)un nucleotid purinic; b)intermediar in procesul de catabolizare a bazelor azotate pirimidinice; c)intermediar .n procesul de catabolizare a *uaninei; d)produsul final al cataboliz#rii purinelor; e)precursor al acidului uric. 0.5p +3. 1lavinadenin dinucleotid redus se formeaz# .n reac ia (reac iile):a)transformarea acidului succinic .n acid fumaric; b)transformarea acidului piruvic .n acid lactic; c)transformarea acidului acetic .n acetilCoA; d)formarea acil*rasCoA nesaturat; e)formarea *lucozo-7-fosfatului din *lucoz#.2crie i reac ia (reac iile) pentru r#spunsurile alese5 preciza i calea (c#ile)metabolice implicate5 eventual enzimele care catalizeaz# reac ia(ile).3p +7. "espre 'G8-CoA reductaza este corecta afirmatia: a) este o enzima implicata in de*radarea hepatica a colesterolului; b) catalizeaza obtinerea acidului mevalonic5 un intermediar in de*radarea colesterolului; c) este o enzima implicata in biosinteza endo*ena a colesterolului; d) are ca produs de reactie acidul mevalonic; e) este inhibata de statine. 0.5p +9. Acidul ,-ceto*lutaric este: a) intermediar al ciclului acizilor tricarboxilici; b) precursor al acidului *lutamic5 prin transaminare; c) produs al deaminarii acidului *lutamic; d) compus implicat in formarea acidului -*lucuronic; e)totate raspunsurile sunt corecte. 0,5 p +0. 8lico*enina este: a) o proteina *licozilata5 implicata in *luconeo*eneza; b) o proteina *licozilata in *lico*enoliza; c) o proteina *licozilata implicata in *lico*eno*eneza; d) un compus macroer*ic; e) doua dintre afirmatiile anterioare sunt corecte. 0.5p +7. .2tabili i corela iile corecte .ntre compuii din coloana din st-n*a i c#ile metabolice din coloana din dreapta si Dustificati pe scurt raspunsurile alese: AcetilCoA 1osfoenolpiruvat 8lico*enfosforilaza 2orbitol A$" - li*aze Carnitina Citrat 3-fosforibozilpirofosfat Carbamoilfosfat $A"%'('&) Iilirubin# Ciclul ureo*enetic Ciclul acizilor tricarboxilici @antul transportor de electroni "e*radarea intracelulara a proteinelor proprii Catabolizarea acizilor *rasi cu numar impar de atomi de carbon Calea pentozofosfa ilor Getabolismul lactozei Catabolizarea adeninei Catabolizarea timinei -oxidarea acidului butanoic Catabolizarea aminoacizilor

'exoAinaza 8alactoAinaz# 1G$-proteina ?rnitin# Aldolaza 'ipoxantin# 8)% Acid -aminoizobutiric Acid -hidroxibutiric Acid -*lucuronic Bree A=$t 8lutation redus %iruvat carboxilaza A)%-sintaza Amilaza Acil*ras-CoA A"$-polimeraza Citocromi %roteasomi )ripsino*en 2uccinilCoA %iruvatdecarboxilaza 1ructozo-157-bifosfat Acid lactic Acid aspartic 5 corelatii justificate 2,5 p, corelatii fara justificari 1p

8lico*enoliza 8licoliz# Iiosinteza acizilor *rai =eac ii anaplerotice )ranslatie 1osforilarea oxidativ# Catabolizarea hemului 1ormarea corpilor cetonici Iiosinteza colesterolului Iiosinteza deoxiribozei Catabolizarea hemului Iiosinteza hemului 2tress oxidativ @an ul respirator Iiosinteza pirimidinelor 8luconeo*enza "i*estia *lucidelor din hrana "i*estia si absorbtia intestinala a proteinelor )ransaminare Iiosinteza fructozei Iiosinteza proteinelor =)-%C= Iiosinteza fructozei =eplicare 8lico*enoliza Iiosinteza chimica a A"$