Sunteți pe pagina 1din 4

dr.ing. Liviu Prun ă

Reprezentarea, cotarea şi notarea filetelor

REPREZENTAREA, COTAREA ŞI NOTAREA FILETELOR

Defini ţ ie:

Filetul este o nervură elicoidal ă aş ezat ă pe o suprafaţă de rotaţ ie, cilindrică sau conică, (figura 1 ).

Filetul este o parte constitutivă a ş uruburilor ş i piuli ţ elor, caz în care serveş te la realizarea asamblărilor demontabile, sau a altor piese servind, de exemplu, la transmiterea

mi ş cării.

piese servind, de exemplu, la transmiterea mi ş c ă rii. Figura 1 Filet exterior, executat

Figura 1 Filet exterior, executat pe o suprafa ţă cilindric ă ; p – pasul filetului

Clasificarea filetelor se face având în vedere caracteristicile lor, astfel:

!"Dup ă profilul filetului: triunghiular,

p ătrat, trapezoidal, ferăstrău,

dreptunghiular, rotund. !"Dup ă sensul de înf ăş urare: normal (dreapta) sau stânga. !"Dup ă suprafa ţa de revolu ţie pe care se execut ă: cilindric sau conic. !"Dup ă numă rul de începuturi: cu un început (filet simplu), cu mai multe începuturi (filet multiplu). !"Dup ă unităţile de mă sură în care se exprim ă: filet metric (mm), filet în ţ oli (inch).

1. Reprezentarea filetelor

Conform normelor în vigoare când se reprezint ă un filet nu se deseneaz ă spirele acestuia. Imaginar, se consideră că, vârful spirelor se înscrie într-un cilindru numit cilindrul vârfurilor filetului ş i, fundul spirelor se înscrie într-un alt cilindru numit cilindrul fundurilor filetului. Ei bine, când se reprezintă un filet se traseaz ă doar generatoarele celor doi cilindri.

În figura 2 avem o pies ă sub forma unei ţ evi care este prev ăzut ă în partea stângă cu un filet exterior ş i, în partea dreapt ă cu un filet interior. Am pus în evidenţă cilindrul vârfurilor filetului (linia vârfurilor) atât pentru filetul exterior cât ş i pentru cel interior. Observ ă m că acesta se traseaz ă cu linie continuă groas ă. De asemenea, am eviden ţ iat cilindrul fundurilor filetului (linia fundurilor), care se traseaz ă cu linie continuă sub ţ ire ş i, linia terminal ă a filetelor care, se traseaz ă cu linie continu ă groasă. Se remarcă faptul că liniile de haş ură se traseaz ă întotdeauna până la linia vârfurilor.

o t d e a u n a pân ă la linia vârfurilor . Figura 2

Figura 2 Reprezentarea convenţ ional ă a filetelor

E/Desen 1 6 februarie 200 1

1

dr.ing. Liviu Prun ă

Reprezentarea, cotarea şi notarea filetelor

În baza celor explicate mai sus s ă vedem care sunt convenţ iile de reprezentare a filetelor. În proiecţ ie longitudinal ă (pe un plan paralel cu axa filetului):

!"Cilindrul (sau conul, după caz) vârfurilor, adică cilindrul exterior la filetele exterioare ş i cilindrul interior la cele interioare, se reprezintă cu linie continu ă groas ă . !"Cilindrul fundurilor, adică cilindrul interior la filetul exterior ş i cilindrul exterior la cel interior, se reprezintă cu linie continu ă sub ţire. !"Sfârş itul filetului (linia terminal ă ) se reprezint ă printr-o singură linie, trasat ă cu linie continuă groas ă, perpendiculară la axa filetului, în cazul filetelor cu ieş ire ş i, prin două linii perpendiculare la ax ă, trasate cu linie continuă groas ă, în cazul filetelor cu degajare. În proiecţ ie transversal ă (pe un plan perpendicular la axa filetului):

!"Cilindrul vârfurilor se reprezint ă printr-un cerc trasat cu linie continu ă groas ă . !"Cilindrul fundurilor se reprezint ă printr-un arc de cerc, de lungime circa ¾ din circumferinţă, trasat cu linie continu ă sub ţ ire.

Observa ţ ie:

Pentru filetele conice (figura 7), reprezentate în proiecţ ie transversal ă, fundul filetului se reprezintă o singură dat ă ş i anume, la baza conului situată cel mai aproape de ochiul observatorului.

Prezent ăm în figurile 3…7 câte un exemplu de filet exterior cu ieş ire, cu degajare, de filet interior cu ieş ire, cu degajare ş i de filet conic exterior. Aceste figuri nu surprind doar modul în care se reprezint ă filetele ci ş i modul de cotare ş i notare al acestora.

2

Figura 3 Filet exterior cu ie ş ire
Figura 3 Filet
exterior cu ie ş ire
notare al acestora. 2 Figura 3 Filet exterior cu ie ş ire Figura 4 Filet exterior

Figura 4 Filet exterior cu degajare

exterior cu ie ş ire Figura 4 Filet exterior cu degajare Figura 5 Filet interior cu

Figura 5 Filet interior cu ie ş ire

E/Desen 1 6 februarie 200 1

dr.ing. Liviu Prun ă

Reprezentarea, cotarea şi notarea filetelor

Figura 6 Filet interior cu degajare
Figura 6 Filet
interior cu degajare

2. Cotarea filetelor

Figura 6 Filet interior cu degajare 2. Cotarea filetelor Figura 7 Filet exterior conic. În proiec

Figura 7 Filet exterior conic. În proiecţ ie transversal ă fundul filetului se reprezint ă o singur ă dat ă , ş i anume, la baza conului cea mai apropiat ă de ochiul observatorului

Elementele care se înscriu în mod obligatoriu sunt: diametrul filetului ş i lungimea por ţ iunii filetate. În ceea ce priveş te diametrul filetului regula care se aplică este :

Indiferent de tipul filetului (interior sau exterior) cotarea se face întotdeauna pe cercul cu diametrul cel mai mare. Aş adar, filetele exterioare se coteaz ă pe cilindrul vârfurilor în timp ce, filetele interioare se coteaz ă pe cilindrul fundurilor filetului. La cotarea lungimii porţ iunii filetate, în cazul filetelor cu ieş ire nu se ia în considerare ieş irea, în timp ce, la filetele cu degajare se coteaz ă incluzând ş i degajarea filetului.

3. Notarea filetelor

Odat ă cu înscrierea diametrului ş i a lungimii porţ iunii filetate se face, obligatoriu, ş i notarea filetului, înscriind înaintea valorii diametrului, simbolul (profilului) filetului. După valoarea diametrului se mai pot scrie, în ordinea următoare, elementele: pasul, num ărul de începuturi, precizia ş i sensul filetului.

Observa ţ ie:

La filetele conice, înaintea simbolului filetului se înscrie litera K.

Prezent ăm, cu ajutorul tabelului 1, simbolurile folosite la notarea filetelor.

E/Desen 1 6 februarie 200 1

3

dr.ing. Liviu Prun ă

Reprezentarea, cotarea şi notarea filetelor

Tabelul 1 Simboluri folosite la notarea filetelor

Felul filetului

Simbol

Elemente cotate

Unităţi de

Exemplu

mă sură

Metric

 

M

Diametrul exterior

mm

M10

Metric fin

 

M

Diametrul exterior x pasul

mm

M60x3

În

ţ oli

W

Diametrul exterior

Inch

W2”

(Whitworth)

În

ţ oli

pentru

G

Diametrul nominal al ţ evii

Inch

G3/4”

gaze

Trapezoidal

 

Tr

Diametrul exterior x pasul

mm

Tr 70x10

Ferăstrău

 

S

Diametrul interior x pasul

mm

S

30 x 6

Rotund

 

Rd

Diametrul exterior x pasul

mm

Rd

 

26x1/6

Edison

 

E

Diametrul nominal

mm

E

25

Conic metric

KM

Diametrul exterior x pasul

mm

KM20

Conic în ţ oli (Briggs)

 

KW

Diametrul exterior în mm x pasul în inch

mm ş i

KW1”

inch

Bibliografie:

1. ***

***, 1995

SR ISO 64 10- 1 995

2. ***

***, 1979

STAS 1 39- 1979

3. Dale

Constantin

„Desen tehnic industrial pentru construcţ ii de maş ini”, Ed.

Ni ţ ulescu

Theodor

Tehnic ă , Bucureş ti

Precupe ţ u

Paul, 1990

4. Popa

Constantin

„Desen tehnic. Desen industrial. Elemente pentru desen de

Strobel

Gheorghe

instalaţ ii. Elemente de grafică asistat ă de calculator”, Ed. „Gh.

Anghel

Alina

Asachi”, Ia ş i

Prun ă

Liviu

Onofrei

Ligia

Romanescu

Camelia

Dă n ă il ă

Wanda

Antonescu

Ion, 1996

4

E/Desen 1 6 februarie 200 1