Sunteți pe pagina 1din 6

MODEL TEHNICO - ECONOMIC CADRU

PENTRU CULTURA ARBUŞTILOR FRUCTIFERI


(CĂTINA)

ZONAREA CULTURII

ZONE DE CULTURĂ FOARTE ZONE DE CULTURĂ FAVORABILE


FAVORABILE
Dealurile Munteniei, Moldovei Toate zonele Ńării cu terenuri bine aerisite
Valea râului Siret şi însorite
Valea râului Buzău
Delta Dunării

SOIURI

POTENłIALUL PERIOADA
NR.
SUBSPECIA BIOTIPURI PRODUCTIV DE
CRT.
t/ha VEGETAłIE
1 Bogdăneşti 7,70 extratimpurie
2 Ciumaşi 2 18,70 tardivă
3 Dospineşti 16,20 extratimpurie
4 Delta PR 9,00 mijlocie
5 Delta 60 M 14,70 tardivă
6 CARPATICA Delta fara spini 13,00 tardivă
7 Oniscani 13,00 extratimpurie
8 Sfântu Gheorghe 3 si 4 12,8/20,2 timpurie/tardivă
9 Şerpeni 23 extratimpurie
10 Şerbaneşti 1 12,00 timpurie
11 Vibratina 12,20 extratimpurie

AMPLASAREA CULTURII

SOLURI FAVORABILE SOLURI NEFAVORABILE


Nu are pretenŃii faŃă de sol, dar este iubitoare Toate solurile umbrite.
de lumină;
Valorifică solurile slab productive, degradate
şi chiar sărăturate.

SISTEME DE CONDUCERE

 forma aplatizată cu şi fără trunchi în plantaŃiile intensive;


 forma globuloasă a tufelor în plantaŃiile clasice.
ÎNFIINTAREA PLANTAłIEI

 trasarea drumurilor principale şi parcelarea;


 fertilizarea şi mobilizarea solului la 25-30 cm;
 încorporarea odată cu arătura a 30 t/ha îngrăşământ organic; 200-300 kg
superfosfat şi 200 kg sare potasică.

PRODUCEREA MATERIALULUI SĂDITOR

• ÎnmulŃirea prin seminŃe;


• ÎnmulŃirea vegetativă;
• Cea mai folosita metodă este inmulŃirea prin butaşi lemnificaŃi de:
- 20-2 cm pentru teren neirigat;
- 16-17 cm pentru teren neirigat;
- 3-6 cm pentru spaŃii protejate.

PLANTAREA

Epoca de plantare: toamna şi primăvara foarte devreme;


− se asigură o plantă masculă la 8 plante femele;
− se plantează în gropi de 45/45/40 cm, în locuri marcate prin picheŃi;
− la plantare se adaugă 5-6 kg gunoi bine fermentat, 30-40 g superfosfat, 20-25 g
sulfat de potasiu, care se amestecă bine cu o parte din pământul din groapă.

LUCRĂRILE DE ÎNTREłINERE

Fertilizarea plantaŃiilor
- odată la 3-4 ani se administrează 20-30 t/ha gunoi de grajd;
- 300-400 kg/ha superfosfat;
- 200 kg/ha sare potasică;
- cătina răspunde slab la fertilizare.

Tăieri de formare şi fructificare


Tăierile de formare:
- încep odată cu pregătirea materialului săditor, când imediat după plantarea acestuia se
va executa tăierea, în funcŃie de tipul de coroană.

Tăieri de rodire:
- tăierile se execută, de obicei, toamna sau primăvara, dar se pot efectua şi în perioada
maturării fructelor;
- un procedeu bun constă în tăierea la cep a creşterilor vegetative sau de rod, de pe
jumătate din numărul de ramuri de schelet;
- cătina intră pe rod în anul 3-4 de la plantare.

Irigarea plantaŃiilor
− cătina se adaptează uşor la condiŃii de secetă prelungită şi exces de umiditate;
− unde sunt posibilităŃi de irigare, în perioadele critice este recomandat să se irige cu
norme mici de apă, 300-400 m3/ha.
Combaterea bolilor şi dăunatorilor
• la puieŃi se pot face tratamente împotriva ciupercii Phitium de baryanum cu un
fungicid.

RECOLTAREA FRUCTELOR
• momentul optim de recoltare este în funcŃie de modul de valorificare al fructelor;
• în condiŃiile Ńării noastre recoltarea trebuie să se efectueze înainte de 15 octombrie.

Recoltarea manuală
• desprinderea bob cu bob a fructelor direct de pe plantă;
• un muncitor poate recolta într-o zi 5-10 kg de fructe.

Recoltarea fructelor de pe ramuri detaşate


• randamentul este sporit, de până la 14 kg/zi, dar în acest mod se distrug
plantele.

CALCULE ECONOMICE ESTIMATE ÎN ANUL 2007


pentru o producŃie de 7 to/ha
Pentru 1 ha Lei
Cheltuieli (C) 10740
• materiale 960
• forŃa de muncă 9300
• lucrări mecanice 480
Venituri (V) 18375
• vânzarea producŃiei principale 18375
• subvenŃii europene şi naŃionale conform legislaŃiei în vigoare
Rezultat financiar (R = V - C) 7635 + subvenŃii

MODUL DE ACORDARE A SUBVENłIILOR

Pentru a beneficia de subvenŃii, solicitantul trebuie să fie înscris în


Registrul Fermelor, iar suprafaŃa pe care o posedă să nu fie mai mică
de 1 ha, formată din parcele de cel puŃin 0,3 ha;
SubvenŃiile se acordă în urma completării unei cereri care se depune
la sediul APIA unde îşi are domiciliu solicitantul;
Depunerea se face la începutul fiecărui an (pentru anul 2007 perioada
de depunere a cererilor a fost între 01. 03. 2007- 25. 06. 2007, conform
OUG nr. 125/2006 şi Legii nr. 139/2007);
Se acordă plăŃi directe pe hectar din fondurile Uniunii Europene şi
plăŃi naŃionale complementare din bugetul Ministerului Agriculturii.

TRASABILITATEA PRODUCłIEI
 Înregistrarea operaŃiunilor tehnologice şi a consumurilor, inclusiv datele meteo,
în momentul aplicării tratamentelor sau a secvenŃelor tehnologice.
MODEL TEHNICO - ECONOMIC CADRU
PENTRU CULTURA ARBUŞTILOR FRUCTIFERI
(ZMEURUL)

ZONAREA CULTURII

ZONE DE CULTURĂ FOARTE ZONE DE CULTURĂ FAVORABILE


FAVORABILE
Zona submontană şi montană, mai ales În silvostepă este slab reprezentat
etajul molidului şi subetajul fagului

SOIURI

POTENłIALUL
NR. EPOCA
SOIURI PRODUCTIV
CRT. RECOLTĂRII
t/ha
1 Gradina 10 iulie
2 Willamette 6-10 iulie
6 Rubin Bulgarese 7-10 iunie-iulie
8 Ruvi 8-10 iulie
9 Citria 9-11 iulie
10 Star 8-10 iulie
11 Lord George 13 iunie

AMPLASAREA CULTURII

SOLURI FAVORABILE SOLURI NEFAVORABILE


Solurile mijlocii, bine Solurile grele, reci cu exces
structurate, suficient de umede. de umiditate.

SITEME DE CONDUCERE

• pe spalier în benzi
• gard fructifer
• evantai

PRODUCEREA MATERIALULUI SĂDITOR

Zmeurul se înmulteste prin:


• drajoni (metoda cea mai folosită);
• butaşi de rădăcină;
• marcotaj.
ÎNFIINłAREA PLANTAłIEI

− trasarea drumurilor principale si parcelarea;


− încorporarea odată cu arătura adancă a 30 t/ha îngrăşământ organic, 200-250 kg
superfosfat şi 200 kg sare potasică.

PLANTAREA

− toamna sau primăvara;


− gropi de 30 X 30 X 30 cm;
− distanŃa de plantare în plantaŃiile comerciale 2,5/0,5 m (intercalat) cu alŃi pomi;
− fiind autofertile, soiurile de zmeur nu au nevoie de polenizatori.

LUCRĂRILE DE ÎNTREłINERE

• solul se întreŃine ca ogor negru;


• la 3 ani se aplică gunoi de grajd (3/4 kg/m2);
• în sezoanele secetoase este necesar udatul;
• primăvara, se suprimă de la bazǎ tulpinile uscate (de 2 ani), care au rodit;
• tulpinile anuale se răresc, lasând 18-20 tulpini la 1m liniar de bandă (lată de 40-50
cm), drajonii de prisos se suprimă;
• fertilizarea cu must de gunoi de grajd şi urină în cantitate de 3-4 l/plantă (o parte
must la 4 parŃi apă);
• combaterea bolilor: zmeurul necesită o stropire înainte de înflorire, contra bolilor
(arsura lăstarilor, pătarea frunzelor); acest tratament se repetă de 2-3 ori şi dupa
înflorit;
• combaterea dăunătorilor: se fac stropiri cu insecticide contra: gândacului florilor,
paianjenilor roşii, afidelor.

RECOLTAREA FRUCTELOR

 în coşuleŃe de plastic de 0,25-0,50 kg, aşezate în lădiŃe de tip olandez;


 recoltarea unui soi se face in 6 -10 reprize la interval de 1-3 zile;
 producŃia este cuprinsă între 4 si 10 t/ha.

CALCULE ECONOMICE ESTIMATE ÎN ANUL 2007


pentru o producŃie de 10 to/ha

Pentru 1 ha Lei
Cheltuieli (C) 12571
• materiale 8374
• forŃa de muncă 3380
• lucrări mecanice 817
Venituri (V) 24000
• vânzarea producŃiei principale 24000
• subvenŃii europene şi naŃionale conform legislaŃiei în vigoare

Rezultat financiar (R = V - C) 11429


MODUL DE ACORDARE A SUBVENłIILOR

Pentru a beneficia de subvenŃii, solicitantul trebuie să fie înscris în


Registrul Fermelor, iar suprafaŃa pe care o posedă să nu fie mai mică de 1
ha, formată din parcele de cel puŃin 0,3 ha;
SubvenŃiile se acordă în urma completării unei cereri care se depune la
sediul APIA unde îşi are domiciliu solicitantul;
Depunerea se face la începutul fiecărui an ( pentru anul 2007 perioada de
depunere a cererilor a fost între 01. 03. 2007- 25. 06. 2007, conform OUG nr.
125/2006 şi Legii nr. 139/2007);
Se acordă plăŃi directe pe hectar din fondurile Uniunii Europene şi plăŃi
naŃionale complementare din bugetul Ministerului Agriculturii.

TRASABILITATEA PRODUCłIEI
 Înregistrarea operaŃiunilor tehnologice şi a consumurilor, inclusiv datele meteo,
în momentul aplicării tratamentelor sau a secvenŃelor tehnologice.