Sunteți pe pagina 1din 16

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

|5

Infraciunile de corupie
Conf.univ.dr.AdrianFANUMOCA
UniversitateadeVest,Timioara
FacultateadeDrept

Abstract
The study analyzes corruption offenses from a double perspective both
synchronically and diachronically, starting from the provisions of the Criminal
Law Convention on Corruption. Thus, the author examines the offenses of
bribery (as both accepting and giving of bribe), peddling of influence,
municipal corruption, by underlining the novelties brought about by the new
Penal Code, with special focus on the non-incrimination in a separate article, of
the offense of bribery of officers, as distinguished from the accepting of bribe,
as well as the non-incrimination of accepting bribe under the form of an
omission to reject a proposal of bribe, as previously incriminated by the former
Penal Code.
Keywords: corruption offenses; active corruption; passive corruption; petty
corruption; grand corruption; bribery; influence peddling; municipal corruption
Rezumat
Studiul analizeaz infraciunile de corupie dintr-o dubl perspectiv att
sincronic, ct i diacronic, pornind de la reglementrile Conveniei penale
privind corupia. Astfel, sunt supuse discuiei infraciunile de luare de mit,
dare de mit, trafic de influen, cumprare de influen, subliniindu-se
aspectele de noutate reglementate de noul Cod penal, n special cu privire la
neincriminarea sub forma unei infraciuni distincte de luarea de mit a primirii
de foloase necuvenite i a neincriminrii lurii de mit prin nerespingerea
propunerii din vechiul Cod penal.
Cuvinte-cheie: infraciuni de corupie; corupie activ; corupie pasiv; mic
corupie; marea corupie; luare de mit; dare de mit; trafic de influen; cumprare
de influen

adrian.fanu@e_uvt.ro

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept public

1.Preliminarii
Ilicitulpenalnsferafuncieipubliceacunoscutmutaiiserioasenultimiiani,mai
ales prin particularizarea rspunderii penale n sfera combaterii corupiei ca fenomen
social, lupta mpotriva corupiei i, n special, mpotriva corupiei agenilor puterii
publicedevenindoprioritatenRomnia,fiind,totodat,clamatcaprioritatelanivelul
UniuniiEuropene.
n acest sens, sub egida Consiliului Europei a fost adoptat la Strasbourg la 27
ianuarie 1999 Convenia penal privind corupia, intrat n vigoare la data de 1 iulie
2002,ratificatdeRomniaprinLegeanr.27/20021.Deasemenea,statelemembreale
Consiliului Europei i Comunitatea European au adoptat la Strasbourg la 4 noiembrie
1999Conveniacivilprivindcorupia2,caredefinetenart.2corupia,princarese
nelegefaptuldeasolicita,deaoferi,deadasaudeaaccepta,directsauindirect,un
comision ilicit sau un alt avantaj necuvenit sau promisiunea unui asemenea avantaj
necuvenitcareafecteaz exercitareanormalauneifunciisau comportamentulcerut
beneficiarului comisionului ilicit sau al avantajului necuvenit sau al promisiunii unui
asemeneaavantajnecuvenit.
Codulpenal din19683areglementatnTitlulVIal Priispecialeinfraciunilecare
aducatingereunoractivitideinterespublicsaualtoractivitireglementatedelege4,
celemainumeroasetextealeCoduluipenalregsindusencuprinsulacestuititlu,care
prezint o arie vast de incriminri, unite prin acelai obiect juridic generic: fasciculul
de relaii sociale a cror existen este asigurat prin aprarea unor valori sociale ca:
bunul mers al organizaiilor de stat, precum i al celor obteti, interesele legale ale
persoanelor,nfptuireajustiiei,sigurancirculaieipecileferate5.Astfel,acesttitlu
este structurat n patru capitole: Infraciuni de serviciu sau n legtur cu serviciul
(capitolulIart.246258);Infraciunicarempiedicnfptuireajustiiei(capitolulII
art.259272);Infraciunicontrasiguraneicirculaieipecileferate(capitolulIII
1

PublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.65din30ianuarie2002.
Prin Raportul explicativ al Conveniei civile privind corupia sa artat: Consiliul Europei particip
activlaluptainternaionalmpotrivacorupieidatoritameninriievidentepecareaceastaoreprezint
pentruprincipiilefundamentalepecareleapraceastinstituie,ianume:supremaialegii,stabilitatea
instituiilor democratice, drepturile omului i progresul economic i social. Mai mult, corupia este o
problemcaresepreteazbine lacooperarea internaional:eaestecomunmajoritii,dac nututuror
statelormembreiprezintadeseoriaspectetransnaionale.Totui,specificitateaConsiliuluiEuropeirezid
n abordarea multidisciplinar a fenomenului care const n tratarea corupiei din punctul de vedere al
dreptuluipenal,civiliadministrativ.
3
CodulpenalafostadoptatprinLegeanr.15/1968,publicatnBuletinulOficialalRepubliciiSocialiste
Romnia, Partea I, nr. 7979bis din 21 iunie 1968, intrnd n vigoare, conform dispoziiilor art. 363, la 1
ianuarie1969.AcestaafostrepublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.65din16aprilie1997.
4
Iniial denumirea Titlului VI al Prii speciale era Infraciuni care aduc atingere activitii
organizaiilordestat,organizaiilorobtetisaualtoractivitireglementatedelege.
5
AsevedeaS.Kahane,Explicaiiintroductive(Infraciunicareaducatingereactivitiiorganizaiilordestat,
organizaiilorobtetisaualtoractivitireglementatedelege)nV.Dongoroz.a.,ExplicaiiteoreticealeCodului
penalromn.Parteaspecial,vol.IV,EdituraAcademieiEd.AllBeck,Bucureti,2003,p.63.
2

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

|7

art. 273278); Infraciuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activiti regle
mentate de lege (capitolul II art. 2792811). Aa cum sa remarcat n literatura de
specialitate6,deiauomarevarietate,toateacesteinfraciuniaufostcuprinsentrun
singur titlu datorit trsturii eseniale comune, constnd n aceea c, prin svrirea
lor,seaduceatingereunorrelaiisocialedeaceeainatur.
Avndusenvedereevoluiafenomenuluiinfracionalnsferaexercitriifunciilor
publice,precumiacteleinternaionalenaceastmaterielacarestatulnostruaaderat,
afostadoptatLegeanr.78/20007,actnormativcarenart.2circumscriescopulacestei
reglementri speciale, prevznd: Persoanele prevzute la art. 18 sunt obligate s
ndeplineasc ndatoririle ce le revin din exercitarea funciilor, atribuiilor sau nsrci
nrilor ncredinate, cu respectarea strict a legilor i a normelor de conduit profe
sional, i s asigure ocrotirea i realizarea drepturilor i intereselor legitime ale
cetenilor,frssefoloseascdefunciile,atribuiileorinsrcinrileprimite,pentru
dobndirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase
necuvenite.
Aceastlegerealizeaznart.5oclasificareainfraciunilorcarereprezintobiectul
ei de reglementare, ncadrndule n patru categorii: a) infraciuni de corupie cele
prevzute la art. 254257 C. pen., la art. 61 i 82 din lege, precum i infraciunile
prevzute n legi speciale, ca modaliti specifice ale acestor infraciuni; b) infraciuni
asimilate infraciunilor de corupie cele prevzute la art. 1013 din lege; c) infraciuni n
legturdirectcuinfraciuniledecorupieceleprevzutelaart.17dinlege;d)infraciuni
mpotrivaintereselorfinanciarealeComunitilorEuropeneceleprevzutelaart.181185
dinlege9.
Simplalecturaaacestuitablousinopticreglementatdeart.5dinLegeanr.78/2000
conducea la concluzia c sfera noiunii infraciunilor de corupie, n lumina scopului
6

F.Dragomir,Rspundereapenalamagistratului,Ed.C.H.Beck,Bucureti,2011,p.79.
PublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.219din18mai2000.
8
Art. 1 din Legea nr. 78/2000 prevede: Prezenta lege instituie msuri de prevenire, descoperire i
sancionare a faptelor de corupie i se aplic urmtoarelor persoane: a) care exercit o funcie public,
indiferentdemodulncareau fostnvestite,ncadrul autoritilorpublice sau instituiilorpublice;b)care
ndeplinesc,permanentsautemporar,potrivitlegii,ofunciesauonsrcinare,nmsurancareparticipla
luareadeciziilorsaulepotinfluena,ncadrulserviciilorpublice,regiilorautonome,societilorcomerciale,
companiilor naionale, societilor naionale, unitilor cooperatiste sau al altor ageni economici; c) care
exercitatribuiidecontrol,potrivitlegii;d)careacordasistentaspecializatunitilorprevzutelalit.a)i
b), n msura n care particip la luarea deciziilor sau le pot influena; e) care, indiferent de calitatea lor,
realizeaz,controleazsauacordasistenspecializat,nmsurancareparticiplaluareadeciziilorsau
le pot influena, cu privire la: operaiuni care antreneaz circulaia de capital, operaiuni de banc, de
schimbvalutarsaudecredit,operaiunideplasament,nburse,nasigurri,nplasamentmutualoriprivitor
laconturilebancareiceleasimilateacestora,tranzaciicomercialeinterneiinternaionale;f)caredeino
funcie de conducere ntrun partid sau ntro formaiune politic, ntrun sindicat, ntro organizaie
patronalorintroasociaiefrscoplucrativsaufundaie;g)altepersoanefizicedectceleprevzutela
lit.a)f),ncondiiileprevzutedelege.
9
nacestsens,asevedeaiR.Glodeanu,Luareaidareademit,Ed.Hamangiu,Bucureti,2009,p.59.
7

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept public

reglementar postulat de art. 2 din lege, nu mai era limitat la clasicele infraciuni
reglementate de art. 254257 C. pen., acestora adugndulise un numr considerabil
deinfraciunicareputeauficlasificarencategoriainfraciunilordeserviciu.
NoulCodpenaladoptatprinLegeanr.286/200910,careaintratnvigoare,conform
dispoziiilor art. 246 din Legea nr. 187/201211, la data de 1 februarie 2014, regle
menteaz n Titlul V al Prii speciale Infraciunile de corupie i de serviciu, acesta
fiindstructuratndoucapitole:CapitolulIInfraciunidecorupie(art.289294)i
CapitolulIIInfraciunideserviciu(art.295309).
SpredeosebiredeCodul penaldin1968,carereglementa,aacumamartatmai
sus,nCapitolulIalTitluluiVIalPriispeciale,mpreun,infraciuniledeserviciuicele
de corupie sub denumirea de infraciuni de serviciu sau n legtur cu serviciul12,
aceastabordarenormativfiindcriticatncdelapublicareaCodului,apreciindusec
ntro clasificare perfect capitolul ar fi trebuit s cuprind numai infraciunile de
serviciu, dar exigenele unei perfecte clasificri nu au putut fi respectate, deoarece
strnsa legtur pe care o au cu atribuiile de serviciu a impus ca i infraciunile n
legturcuserviciulsfieinclusenacestcapitol13.
Codulpenaldin2009,restabilindordineavalorilorsocialeocrotitedelegeapenal
i, pe cale de consecin, ordinea incriminrilor, a realizat acest deziderat prin
reglementareanTitlulValPriispecialeacelordoucapitole,ordinareainfraciunilor
prinaezareantropoziiereglementarpreeminentainfraciunilordecorupiefiind
generatdeimportanadatprocesuluidecombatereacorupiei,attnRomnia,ct
incontextulsocialpoliticeuropean.
OdatcupunereanaplicareanouluiCodpenal,prinart.79dinLegeanr.187/2012
a fost modificat i Legea nr. 78/2000 cu modificrile i completrile ulterioare,
prevznduse la art. 5 c n nelesul prezentei legi, sunt infraciuni de corupie
infraciunileprevzutelaart.289292C.pen.,inclusivatuncicndacesteasuntcomise
depersoaneleprevzutelaart.308C.pen.,fiindinfraciuniasimilateinfraciunilorde
corupieinfraciunileprevzutelaart.1013.Deasemenea,nalin.(3)alaceluiaitext
normativ se precizeaz c dispoziiile prezentei legi sunt aplicabile i infraciunilor
mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prevzute la art. 181185, prin
sancionareacroraseasigurproteciafonduriloriaresurselorUniuniiEuropene.
Rezult, astfel, c legiuitorul a renunat la categoria infraciunilor n legtur cu
infraciuniledecorupiereglementatedeart.17dinLegeanr.78/2000,acesttextfiind
abrogatexpressisverbisprindispoziiileart.79pct.10dinLegeanr.187/2012.

10

PublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.510din24iulie2009.
PublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.757din12noiembrie2012.
12
Saapreciatcinfraciuniledeserviciunupotaveasubieciactivinemijlociidectfuncionarisau
ali salariai, n vreme ce n cazul infraciunilor n legtur cu serviciul, subiecii activi nemijlocii pot fi
oricepersoane.nacestsens,S.Kahane,op.cit.,p.68.
13
Idem.
11

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

|9

2.Clasificareainfraciunilordecorupie
Infraciuniledecorupiepotficlasificatedinmaimultepunctedevedere.
Astfel,nprimulrnd,porninddelaprevederileart.5alin.(1)i(2)dinLegeanr.78/2000,
astfel cum aceasta a fost modificat prin Legea nr. 187/2012, sunt infraciuni de corupie
infraciunile prevzute la art. 289292 C. pen., inclusiv atunci cnd acestea sunt comise de
persoaneleprevzutelaart.308C.pen.,iar,nnelesulaceleiailegi,suntinfraciuni
asimilate infraciunilor de corupie infraciunile prevzute la art. 101314. Prin urmare,
legiuitorulprinchiartextulart.5dinLegeanr.78/2000,amplasatnCapitolulIIISeciunea
1intitulatCategoriideinfraciunianelessclasificeinfraciunilereglementatede
aceastlegendoumaricategoriiinfraciunidecorupieiinfraciuniasimilatecelor
decorupie15.
Oaltclasificarepoatefirealizatdupcriteriileimpusedeart.13dinO.U.G.
nr.43/2002privindDepartamentulNaionalAnticorupie16,aprobatprinLegeanr.503/200217,
infraciuniledecorupieputnduseclasificaninfraciunidemarecorupiecelecaresunt
datencompetenadeurmrirepenalaDirecieiNaionaleAnticorupieiinfraciuni
demiccorupiedatencompetenaparchetelordepelngtribunale.
Astfel,conformdispoziiilorprecitatuluiart.13,competenaDirecieiNaionaleAntico
rupie se stabilete dup dou criterii i anume: conform dispoziiilor lit. a) a alin. (1),
valoarea sumei sau a bunului care formeaz obiectul18 infraciunii de corupie care
trebuie s fie mai mare dect echivalentul n lei a 10.000 euro, iar, conform
dispoziiilor lit. b) a alin. (1), calitatea persoanei, indiferent de valoarea sumei sau a
bunuluicareformeazobiectulinfraciuniidecorupie.Astfel,suntinfraciunidemare
corupie, cele care sunt comise de ctre: deputai; senatori; membrii din Romnia ai
Parlamentului European; membrul desemnat de Romnia n Comisia European;
membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat i asimilaii acestora;
consilieri ai minitrilor; judectorii naltei Curi de Casaie i Justiie i ai Curii Consti
14

Dispoziiileart.5alin.(3)dinLegeanr.78/2000prevdcdispoziiileprezenteilegisuntaplicabilei
infraciunilor mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prevzute la art. 181185, prin
sancionarea crora se asigur protecia fondurilor i a resurselor Uniunii Europene, aceste infraciuni
nefiindcalificatedectrelegiuitordreptinfraciunidecorupie.
15
nformaanterioarmodificriirealizateprinLegeanr.187/2012,art.5dinLegeanr.78/2000 clasifica
acesteinfraciunin:infraciunidecorupieiinfraciuniasimilatecelordecorupieiinfraciuninlegtur
direct cu infraciunile de corupie, reglementate de art. 17 n prezent abrogat , la care se adugau
1
5
infraciunilempotrivaintereselorfinanciarealeUniuniiEuropeneprevzutelaart.18 18 .nacelaisens,a
sevedeaS.Bogdan,Dreptpenal.Parteaspecial,Ed.UniversulJuridic,Bucureti,2009,p.303.
16
PublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.244dindatade11aprilie2002.Iniialtitlul
Ordonaneideurgennr.43/2002priveaParchetulNaionalAnticorupie,ulteriorfiindmodificatnsensul
c privea Departamentul Naional Anticorupie. Dei prin Legea nr. 54/2006, Departamentul Naional
AnticorupieiaschimbatdenumireanDireciaNaionalAnticorupie,titlulordonaneideurgennua
maifostmodificat.
17
PublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.523dindatade18iulie2002.
18
Exprimarea utilizat de legiuitor este una criticabil atta timp ct doctrina de drept penal este
quasiunanimnaapreciacinfraciuniledecorupienuauunelementmaterial.

10

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept public

tuionale; ceilali judectori i procurori; membrii Consiliului Superior al Magistraturii;


preedintele Consiliului Legislativ i lociitorul acestuia; Avocatul Poporului i adjuncii
si; consilierii prezideniali i consilierii de stat din cadrul Administraiei Prezideniale;
consilieriidestataiprimministrului;membriiiauditoriipubliciexternidincadrulCurii
de Conturi a Romniei i ai camerelor judeene de conturi; guvernatorul, primvicegu
vernatorul i viceguvernatorii Bncii Naionale a Romniei; preedintele i vicepre
edinteleConsiliuluiConcurenei;ofieri,amirali,generaliimareali;ofieridepoliie;
preedinii i vicepreedinii consiliilor judeene; primarul general i viceprimarii
municipiului Bucureti; primarii i viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureti; pri
mariiiviceprimariimunicipiilor;consilierijudeeni;prefeciisubprefeci;conductorii
autoritilor i instituiilor publice centrale i locale i persoanele cu funcii de control
dincadrulacestora,cuexcepiaconductorilorautoritiloriinstituiilorpublicedela
niveluloraeloricomuneloriapersoanelorcufunciidecontroldincadrulacestora;
avocai;comisariiGrziiFinanciare19;personalulvamal;persoanelecaredeinfunciide
conducere, de la director inclusiv, n cadrul regiilor autonome de interes naional, al
companiilorisocietilornaionale,albncilorialsocietilorcomercialelacarestatul
esteacionarmajoritar,alinstituiilorpublicecareauatribuiinprocesuldeprivatizareial
unitilorcentralefinanciarbancare;persoaneleprevzutelaart.29320i29421C.pen.
Infraciuniledemiccorupiesunt,peracontrario,infraciuniledatencompe
tena de urmrire penal a parchetelor de pe lng tribunale, conform dispoziiilor
art.56alin.(3)lit.b)raportatlaart.36alin.(1)lit.a)C.pr.pen.
O alt clasificare a infraciunilor de corupie a fost realizat de ctre Convenia
penalprivindcorupia,intratnvigoareladatade1iulie2002,carempartecorupia
n dou categorii: corupia activ, reglementat de art. 2 i, respectiv, corupia pasiv,
reglementatdeart.3.
Corupia activ reprezint promisiunea, oferirea sau darea cu intenie de ctre
persoane,directsauindirect,aunuifolosnecuvenit,unuifuncionarpublic,pentrusine
sau pentru altul, n vederea ndeplinirii sau abinerii de la ndeplinirea unui act n
exerciiulfuncieisale,ctvreme,corupiapasivreprezintsolicitareaoriprimireacu
19

Prin art. 19 alin. (2) din O.U.G. nr. 74/2013, Garda Financiar a fost desfiinat, categoria de
funcionaripubliciacomisarilorGrziiFinanciarenemaiexistndnprezent.
20
Este vorba despre persoanele care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate s pronune o
hotrrecuprivirelaunlitigiuceleestedatspresoluionaredectreprilelaacestacord,indiferentdac
proceduraarbitralsedesfoarnbazalegiiromneorinbazauneialtelegi.
21
Estevorbadespre:a)funcionariisaupersoanelecareidesfoaractivitateapebazaunuicontract
demuncorialtorpersoanecareexercitatribuiisimilarencadruluneiorganizaiipubliceinternaionalela
careRomniaesteparte;b)membriiadunrilorparlamentarealeorganizaiilorinternaionalelacareRomnia
este parte; c) funcionarii sau persoanele care i desfoar activitatea pe baza unui contract de munc ori
altorpersoane careexercitatribuiisimilare, ncadrulUniunii Europene;d)persoanele careexercitfuncii
juridice n cadrul instanelor internaionale a cror competen este acceptat de Romnia, precum i
funcionarilordelagrefeleacestorinstane;e)funcionariiunuistatstrin;f)membriiadunrilorparlamentare
sauadministrativealeunuistatstrin;g)juraiidincadrulunorinstanestrine.

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 11

inteniedectreunfuncionarpublic,directsauindirect,aunuifolosnecuvenit,pentru
sinesaupentrualtul,sauacceptareauneiofertesaupromisiuniaunuiastfeldefolos,n
vedereandepliniriioriabineriidelandeplinireaunuiactnexerciiulfunciilorsale22.

3.Infraciuniledecorupie
3.1.Luareademitestereglementatdeart.289C.pen.ideart.7Legeanr.78/2000,
republicat,texteleantecitateincriminndovarianttip,ovariantasimilat,ovariant
atenuatiovariantagravat23.
Variantatipesteprevzutdeart.289alin.(1)C.pen.,constatndnfaptafuncio
naruluipubliccare,directoriindirect,pentrusinesaupentrualtul,pretindeoriprimete
banisaualtefoloasecarenuisecuvinoriacceptpromisiuneaunorastfeldefoloase,n
legturcundeplinirea,nendeplinirea,urgentareaorintrziereandepliniriiunuiactce
intr n ndatoririle sale de serviciu sau n legtur cu ndeplinirea unui act contrar
acestorndatoriri,pedeapsaprevzutfiindnchisoareadela3la10aniiinterzicerea
exercitriidreptuluideaocupaofunciepublicorideaexercitaprofesiasauactivitatea
nexecutareacreiaasvritfapta.
Varianta asimilat este prevzut n alin. (2) al aceluiai text de incriminare, care
prevedecfaptaprevzutnalin.(1),svritdeunadintrepersoaneleprevzuten
art. 175 alin. (2), constituie infraciune numai cnd este comis n legtur cu
nendeplinirea, ntrzierea ndeplinirii unui act privitor la ndatoririle sale legale sau n
legturcuefectuareaunuiactcontraracestorndatoriri.
Variantaatenuatesteprevzutdeart.308C.pen.iconstnfaptaprevzutde
art. 289 svrit de ctre sau n legtur cu persoanele care exercit, permanent ori
temporar, cu sau fr o remuneraie, o nsrcinare de orice natur n serviciul unei
persoanefizicedintreceleprevzutelaart.175alin.(2)orincadruloricreipersoane
juridice, n acest caz limitele speciale ale pedepsei reducnduse cu o treime, conform
dispoziiilorart.308alin.(2)C.pen.
Variantaagravatesteprevzutdeart.7dinLegeanr.78/2000,republicat,care
atuncicndsubiectulactivesteunuldintresubiecteleprevzutedelit.a)d)aletextului
normativmaisuscitat,limiteledepedeapsprevzutedeart.289C.pen.majornduse
cuotreime.Astfel,categoriiledesubieciprevzutedeart.7sunt:
a)persoanelecareexercitofunciededemnitatepublic;
b)judectoriisauprocurorii;
c) persoanele care sunt organe de cercetare penal sau care au atribuii de
constatareoridesancionareacontraveniilor;
d)persoaneleprevzutelaart.293C.pen.,respectiv,persoanelecare,pebazaunui
acorddearbitraj,suntchematespronuneohotrrecuprivirelaunlitigiuceleeste
22

Al.Boroi,Dreptpenal.Parteaspecial,Ed.C.H.Beck,Bucureti,2006,p.328.
V. Dobrinoiu, Infraciuni de corupie i de serviciu n V. Dobrinoiu .a., Noul Cod penal comentat.
Parteaspecial,vol.II,Ed.UniversulJuridic,Bucureti,2012,p.527.
23

12

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept public

datspresoluionaredectreprilelaacestacord,indiferentdacproceduraarbitral
sedesfoarnbazalegiiromneorinbazauneialtelegi.
Subiectul activ al infraciunii de luare de mit este unul calificat, reprezentat de
funcionarul public sau, conform dispoziiilor art. 308 alin. (1) C. pen., de o persoan
careexercit,permanentoritemporar,cusaufroremuneraie,onsrcinaredeorice
natur n serviciul unei persoane fizice dintre cele prevzute la art. 175 alin. (2) ori n
cadruloricreipersoanejuridice.
n ceea ce privete elementul material al laturii obiective, acesta se realizeaz
printro aciune de pretindere sau primire de bani sau alte foloase ce nu i se cuvin
subiectuluiactivorideacceptareapromisiuniiunorastfeldefoloase24.
Astfel,pretindereapresupunesolicitarea,directsauindirect,pentrusinesaupentru
altul, a unor bani sau a altor foloase necuvenite, nefiind necesar ca solicitarea fcut n
acestsenssfieisatisfcut,primireapresupuneremitereadirectsauindirect,pentru
sinesaupentrualtul,debanisaualtefoloasenecuvenitedininiiativamituitorului25,ct
vreme acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase necuvenite presupune acordul
expressautacit(darnendoielnic)alfptuitoruluireferitorlaofertafcut26.
Noul Cod penal, spre deosebire de Codul penal din 1968 nu a mai prevzut ca
variant a elementului material al laturii obiective la luarea de mit i nerespingerea
promisiuniidebanisaulatefoloasenecuvenite,carepresupunealipsauneireaciiferme
derespingereafuncionaruluinfaauneipromisiunidebanisaualtefoloase.nceeace
priveteacestaspect,nliteraturadespecialitatesauexprimatdouopinii.Astfel,ntro
prima opinie27, se susine c art. 289 NCP sancioneaz orice fel de acceptare a unei
sume de bani sau de alte foloase, tacit sau expres, astfel nct, dei nerespingerea
primiriiuneisumedebaniorialtefoloasenuesteprezentnart.289,persoanacreiai
seoferbanivacomiteinfraciuneadeluaredemit,dacacceptareaestetacit.ntro
alt opinie28, mult mai riguroas din punct de vedere tiinific, sa reinut c noul Cod
penal, nemaiprevznd drept variant alternativ a elementului material al infraciunii
nerespingereapromisiuniidebanisaualtefoloasenecuvenite,adezincriminataceast
modalitatedecomitereainfraciuniiprevzutdevechiulCodpenal,nmsurancare
nusereineoacceptaretacitinendoielnicapromisiunii.
O alt chestiune de noutate este i aceea c n prezent nu mai este incriminat
infraciuneadeprimiredefoloasenecuvenitereglementatdedispoziiileart.256VCP.
NoulCodpenalprevede,nschimb,nverbumregenscafaptasfiecomisnlegtur
cundeplinirea,nendeplinirea,urgentareaorintrziereandepliniriiunuiactceintrn
ndatoririle sale de serviciu sau n legtur cu ndeplinirea unui act contrar acestor
ndatoriri, iar nu n scopurile mai sus artate, cum prevedea art. 254 VCP. n acest
24

V.Dobrinoiu,op.cit.,p.533.
Dacanteriorprimirii,fptuitorulacceptasepromisiuneadeprimireaunorastfeldebunuri,faptase
consumlamomentulacceptrii.
26
M.Udroiu,Dreptpenal.Parteaspecial.NoulCodpenal,Ed.C.H.Beck,Bucureti,2014,p.345.
27
V.Dobrinoiu,op.cit.,p.527.
28
M.Udroiu,op.cit.,p.345.
25

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 13

context, literatura de specialitate29 a apreciat c nu se poate vorbi despre o dezincri


minareainfraciuniideprimiredefoloasenecuvenite,fapteleincriminatedeart.256
C. pen. (vechiul Cod penal n.n., A.F.M.) regsinduse n coninutul constitutiv al
infraciuniideluaredemitprevzutdeart.289NCP.
Deimsuradesiguranaconfiscriispecialeestereglementatdeart.112C.pen.,
legiuitorulanelessoprevadnmodexpresinart.289alin.(3),careprevedec
banii,valorilesauoricealtebunuriprimitesuntsupuseconfiscrii,iarcndacesteanu
semaigsesc,sedispuneconfiscareaprinechivalent.Aacumrezultdintextullegal
antecitat, pentru a putea fi confiscate, banii sau orice alte bunuri trebuie s fi fost
primite efectiv, neputnd fi confiscate cele doar promise mituitului. De asemenea,
conformdispoziiilorart.1121alin.(1)lit.m)C.pen.,instanavaputeadispunemsura
desiguranaconfiscriextinsencazulsvririiinfraciuniideluaredemit.

3.2.Dareademitestereglementatdeart.290NCP,fiindincriminatovariant
tip(nart.290C.pen.)iunaatenuat(nart.308C.pen.).
Art.290alin.(1)C.pen.definetedareademitcafiindpromisiunea,oferireasau
darea de bani ori alte foloase, n condiiile artate n art. 289, pedeapsa fiind nchi
soareadela2la7ani.
Art.308C.pen.,caincazulluriidemit,prevedec,dacfaptaestecomisdeo
persoansaunlegturcuopersoancareexercit,permanentoritemporar,cusau
froremuneraie,onsrcinaredeoricenaturnserviciuluneipersoanefizicedintre
cele prevzute la art. 175 alin. (2) ori n cadrul oricrei persoane juridice, limitele
specialealepedepseisereduccuotreime.
Aa cum a artat i literatura de specialitate30, darea de mit se caracterizeaz
printro aciune de corupere exercitat de un particular asupra unui funcionar public
sauauneipersoanecuatribuiideserviciunserviciulunuifuncionarpublicasimilatsau
oricreipersoanejuridice.
Subiectulactivalinfraciuniinuesteunulcircumstaniat,faptaputndficomisde
ctre orice persoan care ndeplinete condiiile generale de vrst i responsabilitate
cerutedelegeintoateformeledeparticipaiepenal.
n ceea ce privete elementul material al laturii obiective, acesta const n trei
variantealternativepromisiunea,oferireasaudareadebaniorialtefoloase,fiecare
putnd fi realizat att direct de ctre mituitor, ct i indirect, prin intermediul unei
persoaneinterpuse,caredobndete,astfel,calitateadecomplice.
Promitereadebanisaualtefoloasenecuvenitesepoaterealizaverbalsaunscris,
expres sau implicit, nefiind necesar ca bunurile promise s fie prezentate mituitului,
neavndrelevanpentrucalificareafapteidacpromisiuneaestesaunuacceptatde
destinatar. Oferirea de bani sau alte foloase necuvenite, spre deosebire de promitere,
presupune ca bunurile oferite s fie nfiate mituitului, neavnd, de asemenea,
importan dac oferta a fost sau nu acceptat. Darea presupune, ns, remiterea
29
30

Ibidem,p.341.
V.Dobrinoiu,op.cit.,p.541.

14

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept public

efectiv a banilor sau a foloaselor necuvenite, precum i primirea acestora, direct sau
indirect,dectremituit31.
Din analiza textului de incriminare al art. 290 alin. (1) C. pen. rezult c pentru
existena infraciunii de dare de mit trebuie ntrunite patru condiii. Astfel, prima
condiie const n aceea c promisiunea, oferirea sau darea trebuie s aib ca obiect
banisaualtefoloase.Adouacondiieesteaceeacbaniisaufoloaselesfienecuvenite
mituitului, adic s nu fie datorate, s aib un caracter retributiv pentru un act
determinat. A treia condiie presupune ca banii sau foloasele s fie date, oferite sau
promise mituitului sau altei persoane, nefiind necesar ca banii sau foloasele s fie
destinai celuimituit.Apatracondiievizeazcaactulpentru caresedmita sfien
legturcundeplinirea,nendeplinirea,urgentareaorintrziereandepliniriiunuiactce
intr n ndatoririle de serviciu ale mituitului sau s fie n legtur cu ndeplinirea unui
actcontraracestorndatoriri32.Prinurmare,nuintereseazdacactulnvedereacruia
sedmitaesteunullicitsauilicit.
Nouareglementareincriminatorie,spredeosebiredevechiulCodpenal,carecerea
ca promiterea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase s se fi realizat naintea
ndeplinirii actului sau a nendeplinirii acestuia ori cel mai trziu n timpul ndeplinirii
ndatoririlor de serviciu, pretinde doar ca fapta s fie svrit n legtur cu
ndeplinirea, nendeplinirea, urgentarea ori ntrzierea ndeplinirii unui act ce intr n
ndatoririle sale de serviciu sau n legtur cu ndeplinirea unui act contrar acestor
ndatoriri.
Art.290C.pen.reglementeaznalin.(2)ocauzdeneimputabilitate,iarnalin.(3)
ocauzdenepedepsire.
Astfel, conform art. 290 alin. (2), fapta prevzut nu constituie infraciune atunci
cnd mituitorul a fost constrns prin orice mijloace de ctre cel care a luat mita, iar
conform alin. (3) al aceluiai articol, mituitorul nu se pedepsete dac denun fapta
mai nainte ca organul de urmrire penal s fi fost sesizat cu privire la aceasta. n
aceste situaii, conform alin. (4), banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie
persoaneicareleadat,dacacesteaaufostdatencazulprevzutnalin.(2)saudate
dup denunul prevzut n alin. (3). Prin urmare, nu vor fi restituii banii sau bunurile
dateanteriordenunului,carevorfisupuiconfiscrii.
Alin.(5)prevedeexpressisverbiscbanii,valorilesauoricealtebunurioferitesau
datesuntsupuseconfiscrii,iarcndacesteanusemaigsesc,sedispuneconfiscarea
prinechivalent.

3.3.Traficuldeinfluenesteincriminatdeart.291C.pen.Legiuitorulpenalromn
a opta pentru o incriminare disociat a traficului de influen i a cumprrii de
influen,cutoatec,nConveniapenalprivindcorupianart.12traficuldeinfluen
estedefinitcafiindfaptadeapropune,deaoferisaudeada,directoriindirect,orice
folos necuvenit, cu titlu de remuneraie, oricui afirm sau confirm c este capabil s
31
32

M.Udroiu,op.cit.,p.353.
V.Dobrinoiu,op.cit.,p.545.

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 15

exerciteoinfluennluareauneideciziidectreoricaredintrepersoanelevizatedeart.2,
art. 46 i de art. 911, indiferent dac folosul necuvenit este pentru sine sau pentru
altcineva, precum i fapta de a solicita, de a primi sau de a accepta oferta ori promi
siunea, cu titlu de remuneraie, pentru o astfel de influen, indiferent dac influena
este sau nu este exercitat ori dac influena presupus produce sau nu produce
rezultatuldorit.
Conform dispoziiilor art. 291 C. pen., traficul de influen const n pretinderea,
primireaoriacceptareapromisiuniidebanisaualtefoloase,directsauindirect,pentru
sine sau pentru altul, svrit de ctre o persoan care are influen sau las s se
creadcareinfluenasupraunuifuncionarpublicicarepromiteclvadetermina
peacestasndeplineasc,snundeplineasc,surgentezeorisntrziendeplinirea
unui act ce intr n ndatoririle sale de serviciu sau s ndeplineasc un act contrar
acestorndatoriri,pedeapsaprevzutdelegefiindnchisoareadela2la7ani.
Art.291alin.(1)reglementeazvariantatipainfraciuniidetraficdeinfluen,art.7
din Legea nr. 78/2000, republicat, reglementnd varianta agravat, n aceleai condiii,
care in de calitatea subiectului activ, ca i n cazul lurii de mit, astfel c asupra
acestora nu vom mai reveni. De asemenea, art. 308 alin. (1) C. pen., ca i n cazul
celorlalteinfraciunidecorupie,reglementeazovariantatenuat.
nceeaceprivetesubiectulactivalinfraciunii,acestanuesteunulcircumstaniat,
dectncazurileprevzutedeart.7dinLegeanr.78/2000,republicat.
Elementul material al laturii obiective a acestei infraciuni const n aciunea de
traficareainflueneicaresepoaterealizanunadintreurmtoarelevariantealternative:
pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau
indirect, pentru sine sau pentru altul, svrit de ctre o persoan care are influen
saulasssecreadcareinfluenasupraunuifuncionarpublicicarepromitecl
va determina pe acesta s ndeplineasc, s nu ndeplineasc, s urgenteze ori s
ntrziendeplinireaunuiactceintrnndatoririlesaledeserviciusausndeplineasc
un act contrar acestor ndatoriri. Prin urmare, actul pentru a crui ndeplinire, nen
deplinire,urgentaresauntrzieretraficheazinfluenapoatefiunullegalsauilegal.
Literatura de specialitate33 a sintetizat trei cerine eseniale necesare pentru
existenainfraciunii.nprimulrnd,fptuitorultrebuiesaiboinfluenrealsaus
lasessecreadcareinfluenasuprafuncionarului,aceastinfluenfiind,dealtfel,
motivuldeterminantalaciuniicumprtoruluideinfluen.naldoilearnd,fptuitorul
trebuie s promit c l va determina pe funcionarul public s ndeplineasc, s nu
ndeplineasc, s urgenteze ori s ntrzie ndeplinirea unui act ce intr n ndatoririle
sale de serviciu sau s ndeplineasc un act contrar acestor ndatoriri. Este ndeplinit
aceast cerin chiar dac funcionarul public nu este nominalizat explicit, dar se face
referire la organul statului, instituia public sau orice alt persoan juridic din care
facepartefuncionarulcarearecompetenadeasaudeanuefectuaactul,nefiind,n
schimb, n prezena infraciunii de trafic de influen, ci a celei de nelciune atunci
33

V.Dobrinoiu,op.cit.,p.554556;M.Udroiu,op.cit.,p.357358.

16

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept public

cnd se pretinde c influena ar urma s fie exercitat pe lng un funcionar


necompetent.naltreilearnd,faptatrebuiesfiesvritnaintesauconcomitentcu
ndeplinirea, nendeplinirea, urgentarea ori ntrzierea ndeplinirii unui act ce intr n
ndatoririledeserviciualefuncionaruluipublic,respectiv,anteriorsauconcomitentcu
ndeplinireaunuiactcontraracestorndatoriri.
Dac pretinderea sau primirea de bai sau alte foloase are loc dup ndeplinirea
actului, se va reine infraciunea de nelciune. De asemenea, dac traficantul de
influen ofer bani sau alte foloase necuvenite funcionarului public pentru nde
plinirea, nendeplinirea, urgentarea ori ntrzierea ndeplinirii unui act ce intr n
ndatoririledeserviciualefuncionaruluipublic,respectiv,pentrundeplinireaunuiact
contrar acestor ndatoriri,se va reine n concurs infraciunea de trafic de influen cu
infraciuneadedaredemit34.
Ca i n cazul celorlalte infraciuni de corupie, conform art. 291 alin. (2) C. pen.,
banii,valorilesauoricealtebunuriprimitesuntsupuseconfiscrii,iarcndacesteanuse
maigsesc,sedispuneconfiscareaprinechivalent.

3.4.Cumprareadeinfluenesteincriminatdeart.292C.pen.nvariantatipi
deart.308C.pen.nvariantaatenuat.
Astfel,constituievariantatipaacesteiinfraciunipromisiunea,oferireasaudarea
debaniorialtefoloase,pentrusinesaupentrualtul,directoriindirect,uneipersoane
careareinfluensaulasssecreadcareinfluenasupraunuifuncionarpublic,
pentrualdeterminapeacestasndeplineasc,snundeplineasc,surgentezeoris
ntrziendeplinireaunuiactceintrnndatoririlesaledeserviciusausndeplineasc
unactcontraracestorndatoriri,pedeapsaprevzutfiindnchisoareadela2la7anii
interzicereaexercitriiunordrepturi.
Ca i n cazul celorlalte infraciuni, conform art. 308 C. pen., limitele speciale ale
pedepseisereduccuotreimeatuncicndfaptaestesvritdectresaunlegtur
cu persoanele care exercit, permanent ori temporar, cu sau fr o remuneraie, o
nsrcinaredeoricenaturnserviciuluneipersoanefizicedintreceleprevzutelaart.175
alin.(2)orincadruloricreipersoanejuridice.
Alin.(2)alart.292C.pen.reglementeazocauzdenepedepsirensituaiancare
fptuitoruldenunfaptamainaintecaorganuldeurmrirepenalsfifostsesizatcu
privire la aceasta. Aa cum sa artat n literatura de specialitate35, raiunea instituirii
acesteicauzedenepedepsireestedubl.Pedeoparte,afostavutnvederefaptulc,
din moment ce fptuitorul se autodenun, nseamn c acesta regret fapta comis,
iar,subraportulpersoaneisale,numaiprezintunpericolsocialaccentuat.Pedealt
parte,legiuitorulaluatnconsiderareinteresuldescopeririiisancionriicelorcarese
facvinovaidetraficdeinfluen,precumiinteresulpreveniriiunorasemeneafapte
prininsuflareatemeriicelorcarearfitentaisitraficeinfluenacvorfidenunai.
34
35

M.Udroiu,op.cit.,p.358.
V.Dobrinoiu,op.cit.,p.563.

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 17

n aceast ipostaz, similar cauzei de nepedepsire de la infraciunea de dare de mit,


legiuitorulaprevzutnalin.(3)alart.292C.pen.cbanii,valorilesauoricealtebunuri
serestituiepersoaneicareleadat,dacaufostdatedupdenunulprevzutnalin.(2).
De asemenea, n conformitate cu dispoziiile alin. (4), banii, valorile sau orice alte
bunuri date sau oferite sunt supuse confiscrii, iar dac acestea nu se mai gsesc, se
dispuneconfiscareaprinechivalent,fiind,deopotriv,aplicabileidispoziiileart.1121C.
pen.carereglementeazconfiscareaextins.

4.Infraciunileasimilatecelordecorupie
Aceste infraciuni sunt reglementate n art. 10132 din Legea nr. 78/2000, repu
blicat,textelecunoscndmodificrirecenteprinLegeanr.187/2012,intratnvigoare
la1februarie2014.

4.1. Astfel, n conformitate cu dispoziiile art. 10 din precitata lege, constituie


infraciuni i se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi
urmtoarelefapte,dacsuntsvritenscopulobineriipentrusinesaupentrualtulde
bani,bunuriorialtefoloasenecuvenite:
a)stabilirea,cuintenie,auneivaloridiminuate,fadevaloareacomercialreal,
abunuriloraparinndoperatoriloreconomicilacarestatulsauoautoritateaadminis
traiei publice locale este acionar, comis n cadrul aciunii de privatizare ori de
executare silit, de reorganizare sau lichidare judiciar ori cu ocazia unei operaiuni
comerciale, ori a bunurilor aparinnd autoritii publice sau instituiilor publice, n
cadruluneiaciunidevnzareaacestorasaudeexecutaresilit,svritdeceicareau
atribuii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silit, de reor
ganizareorilichidarejudiciar;
b) acordarea de subvenii cu nclcarea legii sau neurmrirea, conform legii, a
respectriidestinaieisubveniilor;
c) utilizarea subveniilor n alte scopuri dect cele pentru care au fost acordate,
precum i utilizarea n alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care
urmeazsfierambursatedinfonduripublice.
Subiectul activ al infraciunilor reglementate de art. 10 este unul calificat, fiind
reprezentatdepersoanacareareatribuiideconducere,deadministrare,degestionare,
deexecutaresilit,dereorganizareorilichidarejudiciar.
n ceea ce privete infraciunea reglementat de art. 10 lit. a), din modul de
redactareatextuluidelegerezultclaturaobiectivainfraciuniioreprezintaciunea
deastabiliovaloarediminuat,comisncadrulaciuniideprivatizareorideexecutare
silit, de reorganizare sau lichidare judiciar ori cu ocazia unei operaiuni comerciale,
fapta fiind svrit de cei care au atribuii de conducere, de administrare, de
gestionare, de executare silit, de reorganizare ori lichidare judiciar. Pentru a avea
valen juridic infracional este necesar ca actul de conduit ilegal s fie opera
voineidirecteafptuitorului,princareacestaprevederezultatulaciuniiiurmrete

18

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept public

producerea acestuia, legiuitorul condiionnd existena infraciunii de existena unui


scop,incluzndulexpresnconinutulinfraciunii,acestafiinddeaobinepentrusine
saupentrualtulbani,bunuriorialtefoloasenecuvenite36.
Cu privire la noiunea de valoare de pia, care presupune un pre negociat pe o
pia liber i concurenial, sa artat c aceasta este suma estimat pentru care o
proprietate va fi schimbat, la data evalurii, ntre un cumprtor decis i un vnztor
hotrt, ntro tranzacie cu pre determinat obiectiv, dup o activitate de marketing
corespunztoare,ncareprileimplicateauacionatncunotindecauz,prudenti
frconstrngere37.
n cazul infraciunii prevzute de art. 10 lit. b), elementul material const fie n
aciuneadeacordareauneisubveniicunclcareanormelorlegale,fieninaciuneade
neurmrire,conformlegii,arespectriidestinaieisubveniilor.
Prinsubveniisenelegeoformdetransferarescripticdesumedebanincadrul
capitolului de cheltuieli curente al unui buget de la acesta ctre ali ordonatori de
credite, prin care se asigur funcionarea instituiilor publice, desfurarea activitii
unor societi comerciale cu capital de stat, a unor servicii publice, n genere, pentru
asigurarea unor programe domeniale, pentru satisfacerea unor necesiti de natur
economic, social sau de mediu, pentru achitarea unor datorii restante sau curente,
pentru executarea de lucrri i activiti de interes pentru comunitile locale,
finanarea formaiunilor politice, a aciunilor cu caracter tiinific sau sociocultural,
finanarea unor programe i proiecte interetnice sau pentru acoperirea unor diferene
depreuriitarife.
n ceea ce privete infraciunea prevzut de art. 10 lit. c), elementul material
constnutilizareasubveniilornaltescopuridectcelepentrucareaufostacordate,
precum i utilizarea n alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care
urmeazsfierambursatedinfonduripublice.

4.2.Art.11dinLegeanr.78/2000incrimineazfaptapersoaneicare,avndsarcina
de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat,
ndeplinetepentruacestavreonsrcinare,intermediazorinlesneteefectuareaunor
operaiuni comerciale sau financiare ori particip cu capital la un asemenea operator
economic, dac fapta este de natur ai aduce direct sau indirect un folos necuvenit,
pedeapsafiindnchisoareadelaunanla5aniiinterzicereaunordrepturi.Dacfapta
prevzutlaalin.(1)afostsvritntrunintervalde5anidelancetareansrcinrii,
pedeapsaestenchisoaredela6lunila3anisauamend.
Textul art. 11 a fost modificat de art. 79 pct. 7 al Legii nr. 187/2012, cptnd o
exprimare mult mai clar. El reglementeaz o variant tip a infraciunii n alin. (1) i o
36

D. Ciuncan, Prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie. Legea nr. 78/2000


adnotaticomentat,Ed.UniversulJuridic,Bucureti,2009,p.229.
37
Ibidem,p.237.Acelaiautorsusinecvaloareadepiaesteoestimareapreuluicareartrebui
obinutlaovnzare,ladataevalurii,aceastafiindoreprezentareapreuluiasupracruiauncumprtori
unvnztorartrebuiscaddeacord,ntrunanumemoment.

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 19

variant atenuat n alin. (2), n acest caz, mprejurarea care atrage rspunderea
atenuatinnddemomentullacareestesvritfapta,respectiv,ntrunintervalde
5anidelancetareansrcinrii.
Subiectul infraciunii este unul circumstaniat, fiind reprezentat de persoana care
aresarcinadeasupraveghea,acontrola,areorganizasaualichidaunoperatoreconomic
privat,acestaavnd,deregul,calitateadefuncionarpublic,nsensulart.175alin.(2)
C.pen.

4.3.Art.12prevedecainfraciunisancionatecupedeapsanchisoriidela1la5ani
urmtoarelefapte:
a)efectuareadeoperaiunifinanciare,caactedecomer,incompatibilecufuncia,
atribuiasaunsrcinareapecareondeplineteopersoanorincheiereadetranzacii
financiare, utiliznd informaiile obinute n virtutea funciei, atribuiei sau nsrcinrii
sale;
b) folosirea, n orice mod, direct sau indirect, de informaii ce nu sunt destinate
publicitiioripermitereaaccesuluiunorpersoaneneautorizatelaacesteinformaii.
Ca i n cazul infraciunii reglementate de art. 10 din aceeai lege, existena
infraciunii este condiionat de existena unui scop, reprezentat de obinerea pentru
sinesaupentrualtuldebani,bunuriorialtefoloasenecuvenite.

4.4.Art.13prevedecesteinfraciunefaptapersoaneicarendeplineteofuncie
de conducere ntrun partid, ntrun sindicat sau patronat ori n cadrul unei persoane
juridicefrscoppatrimonial,deafolosiinfluenaoriautoritateasanscopulobinerii
pentrusineoripentrualtuldebani,bunurisaualtefoloasenecuvenite,pedeapsafiind
nchisoarea de la 1 la 5 ani. Infraciunea are un subiect activ calificat, putnd comite
infraciunea doar o persoan care ndeplinete o funcie de conducere n cadrul
persoanelorjuridiceexpresprevzutedetextuldeincriminareianume:ntrunpartid,
ntrunsindicatsaupatronatorincadruluneipersoanejuridicefrscoppatrimonial.

4.5. Art. 131 nu conine o incriminare distinct, agravnd rspunderea penal


pentruinfraciuneadeantajprevzutdeart.207C.pen.,ncazulncarencomiterea
acesteiaesteimplicatopersoandintreceleprevzutelaart.1,limitelespecialeale
pedepseifiindmajoratecuotreime.

4.6.Art.132reglementeaz,deasemenea,ncazulinfraciunilordeabuznserviciu
saudeuzurpareafuncieiprevzutedeart.297i,respectiv,deart.300C.pen.,ocauz
deagravaregeneratdeobinereadectrefuncionarulpublic,pentrusineoripentru
altul, a unui folos necuvenit. i n aceast situaie, limitele speciale ale pedepsei se
majoreazcuotreime.
Art.15dinLegeanr.78/2000,republicatprevedecncazultuturorinfraciunilor
asimilatecelordecorupietentativasepedepsete.

20

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept public

5.Concluzii
Intrarea n vigoare a noului Cod penal a adus un plus de rigoare i concizie regle
mentriiinfraciunilordecorupie.Deasemenea,modificrileaduseprinLegeanr.187/2012
au eliminat paralelismul reglementar existent anterior prin scindarea incriminrii ntre
vechiul Cod penal i Legea nr. 78/2000, care n prezent reglementeaz n art. 7 doar o
variant agravat a lurii de mit i a traficului de influen i n art. 10132 infraciunile
asimilatecelordecorupie.
Deasemenea,esteinspiratadoptareamodeluluifranceznceeacepriveteluarea
de mit cu referire la eliminarea condiiei anterioritii svririi faptei n raport cu
ndeplinirea actului de serviciu, ceea ce a dus la eliminarea unei incriminri distincte a
primirii de foloase necuvenite, ns acest sistem nu a fost transpus n ceea ce privete
traficuldeinfluen.
n prezent, chiar dac nu strin de critici, Romnia are un sistem incriminator n
materiainfraciunilordecorupiecareatranspusndreptulinterndispoziiileConveniei
penaleprivindcorupia,intratenvigoareladatade1iulie2002,ratificatedeRomnia
prinLegeanr.27/2002.