Sunteți pe pagina 1din 7

Aspcctul e\lcrior al cladirilor si imprejmuiri

Aspectul erlerior al

Generalitati privind aspectul exterior al cladirilor

Reglementari RGU privind aspectul exterior al cladirilor

Caracteristici privind imprejmuirile

Reglementari RGU privind imprejmuirile

clldirilor;i imprdmuiri
rur 1rtrti(r Dr.ir.r:irii ur}lnr

Aspectul exterior al chdirilor

Aspectul erterior al cladirilor

Generalitati privind aspectul exterior al cladirilor

Generalitati privind aspectul exterior al cladirilor

Preocupari estetice privind imagirea asezarilor - aspectul cadrului


locuirii, componentra a calitatii vietii

zone

Aspecte idenlitare

importanla constientizarii idenliEtii - construiesle sentimentul


apartenentei la o comunitate - aspectul traduce o serie de codui

cultuEle

Regulamentul de urbanism poale ti mai pemisiv sau mai resficliv in


privinta aspectului exterior al cladirilor, in functie de caracterul unei

preocuparea @nsolidarii identitatii locale - aspecte privind


mostenirea culturala
exista si o identitate cultuEla @nstruita istori@ste din imprumuturi
- nu inseamna renuntarea la particularitatea locala cat impletirea
mai multor influente culturale

Cele mai severe regulamente sunt cele aferente zonelor protejate


- Pe baza unei analize morfologice multicriteriale se incearca
reliefarca elemeniGlor de particularilate din care sa reiasa
caEcteristici ale unui model autentic local
- Elemenlelede particularitate se refeE la mai multe aspectemodul de construire pe parcela - utilizarea parcelei; caEcteristici
privind anvelopanta @nstructiei; tipuri de imprejmuiri; etc.

Aspectill exterior aI tladirilor

Aspectul exterior al cladirilor

Generalitati privind aspectul exterior al cladirilor


Generalitati privind aspectul exterior al cladirilor
Aspectul exierior al cladirilor se refera la caEcterislici ale anvelopanlei;
e Tipul de acoperirc: sarpanta sau teEsa
e ln cazul acoperirii in sarpanta, sunt imporhnte:
- Panta acoperisului (unghiul):
. Zona Bucurestiului - panta < 30 gEde - a@perire cu tabla
. Zona Sibiului - panta > 45 grade - a@pedre cu tigla
. Zona Dobrogei - panta 1 5-20 grade - zona de iip mediteEnean
- acoperire cu olane
- Vglumetria sarpantei - o apa, doua ape, patru ape, etc.

Materialeleinvelitorii

Finisajul exlerior- materiale utilizale si culori:


- Tencuieli

Piata aparenta
Placaj din lemn (lambriu exterior din lemn vopsit - ex.
Utilizarea anumitor game de culori

Sulina)

game de culori

Aspectul exterior al cladirilor

Generalitati privind aspechrl exterior al cladirilor

Aspectu extenOr J cladhbr se rerera b caracterls

cl ale anve! Pantel:

Raportul plin gol la nivelul fatadelor

r
{

Proportia si forma golurilor - alungite, patrate, arcuite


Marcarea zonelor de inlrare in cladire - tratarea diferita a intrarii la
nivelul latadei

Generalitati privind aspectul exlerior al cladirilor


Pastrarea caracterului anumitorzone este posibila prin regulamentul de
urbanism - societatea se apaE elaborand un regulament prin care
inleryentiile sunt conlrolate atent - abaterea de la regula esle posibila
doar prin intocmirea unui PUZ.

Daca este vorba despre o identiiate puternica, exista

posibilitatea

perpetuarii anumilor caracteristici ale 2onolor proteiale si in


zonele de extindere - pastrarea anumitor particularitati

INN

Aspectul exterior al cladirilor

Relatia constructiei cu spatiul semiprivat, privat si public

Aspectnl exterior !l cladirilor

Reglementarea

aspectului exterior al cladirilor - RGU

Art. 32 - Aspectul exterior al constructiilor

,i:

Autorizarea executarii constructiilor este pemisa numai daca

aspectul lor exterior nu contravine functi!nii acestora si nu


depreciaza aspeclul general al zonei.

ir)

Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie


si aspect exterior

intra in conlradictie cu aspectul general al

zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului


si arhitecturii, este intezisa.

Aspectul erterior al cladirilor

Aspectul exlerior al cladirilor

Exemplificare:

Exemplificare:
Reglementarea

aspectului exterior al claditilot

RLU PUG

Bucutesti

ln cazul locuintelor individuale si colective mici cu P-P+2 niveluri:


r
Cladirile noi sau modificarile/reconstructiile de cladiri existente se
vor integra in caracterul gereral al aonei si se vor armoniza cu
cladirile invecinate, ca arhiiectura si finisaje
*
Cladirile vorli prevazute sau nu cu acoperis, lunctie de caracterul
initial al lotizarii

Garajele si anexele vizibile din circulaliile publice se vor


armoniza ca finisaie si arhitectura cu cladirea principala
o ce b azb memm g ata d trd
att de
aluminiu pentru acopenrea c adr or.garale Si anexelor
77-aspecru exterfor a cladl ro
lExtras d"4al

IB se

indrumar pentru inteNenliite asuprc c6dititot din Cadierut Cetate


din zonete istorice protejale din Timijoara (GTZ, 2008)
Recomandiri privind aspeclul exlerior:
s Acoperiluri

E
*
B
s
E
*

Fatade
Ferestre

Po(i ii uSi de intrare


Vitrine 9i copertine
Firme, reclame si iluminat
lnstalati tehnice

ri

Aspeetul exterior al cladirilor

Aspectul exterior al cladirilor

Exemplificare.'

indrumarpentru intevenliite asupra ctddititor din Cattierul Ceaate sj


din zonele istorice protejate din Timiroara IGTZ,200al
Recomanderi privind acoperigurile:

c
s

Pastrareafomei a@periiurilor istorice, inclusiv in cazul


mansardarilor
Utilizarea de invelitori avand aceeagi form5, culoare gi malerial, cu

cele istorice

Construirea lucarnelor

dup; modelul istoric

Pastrarea ccl,unor de fum toHce

ll

mesuEtin

tti ]
v
n

Certierul Cetate numai la 2m de streas.ine

plan orizontal

13

Aspectlllxterior al cladirilor

Aspectul xtsrior al cladirilor

Exemplilicare.'
indrumar pentru inaeNenliite asupft cadiritil din Cartierut Cetate gi
din zonele islorice prctejate din Timiroarc (GTZ, 2OOEI
Re@mandari privind fuladele:
Reconstituirea aspectului istodc al fatadei

s
*
tr
e
e
.

Reparareaelementelorde@rative,cutehnologiiadecvate
Evitarea amplasarii instala$ilor tehnice pe fatade
lntezisa placarea soclurilor
Repararea tencuielilor Si zugrevelilor numai cu materiale adecvale
celor existente
Crearea conceptului crcmatic Tn concordante cu vecinitatea

si$atindrunar pentu innn.nyi" uuer";aiinrer din c.nied ce;ate9i


djn zone

Is:o

16

ce p teJate dlF n" o87a(GT2.2008,p14)

Aspectul exterior aI cladirilor

Exemplificare.'
lndrumar pentru intevenliite asupn cadiritor din Cartierut Cetaae gi
din zonele istorice prctejaae din Tinigoara (GTZ, 2OO8l
Recomanderi privind ferestrele:
e Pistcrea golurilor iniliale ln

s
s
s
s
*

Sursa:lndry"3/peo enplle a6 pra cladlrllor dla Carle


" d" rscara(CT2,2008,P16)
dl zone e lstorlce p"reyate

ce te,

zidirie

PestErea prcpo4iilor !i a subimpe4irii


PAstErea $i repaErea tampErieiferestrelor istorice
Se acceptE numai furesfe cu tampl:ria din lemn; sunt intezise
ramele din PVC sau aluminiu, in zonele istorice
Pastrarea obloanelor li a grilajelor istorice
Alegerea culorii tamplariei

dupi modelul istoric

Aspectul exterior al cladirilor

Exemplificare;
indrumar pentu inteventiite asupra cEdiritor din Carlierut Cetate
din zonete isaorice protejate din Timijoara (GTZ, 2008)

:
:

1 Itt,

Sursa:rnd7Uma pen

F II rl

e aspre c7a =
rrlor djn Ca
e Ce
te,

"rerven

Imprejmuiri
CaEcieristici privind imprejmuirile:
*
Gradul de tEnsparenta

e
4

Materialeleulilizate
Oiferente intc asezarile in @re peisajul natural este dominantfata
de @le in care dominant este mineralul (peisajul artificial)

ln zonele cu peisa, natural dominanl


este importanta utilizarea materialelor nalurale
"
Esie importanta tEnsparenta imprermuirilor - ex. Magura si
Pesiera - imprejmuiri ce subliniaza relieful

,i

Recomandiri privind instalatiile tehnice:


r
lnstalatiile tehnice aferente clSdirii nu se vor amplasa vizibil
*
Dispozitivele tehnice se vor amplasa astfel incat si nu lie vizibile din

spatiul stuAzii
Pozilionarea ascunse a cablurior 9i conductelor

:[II llill[il:[II]11
1111i S
*

particularitate a tipului de comunitate - spre ex. salele sasesti -

gospodarii asemenea unor fortifi cat,i;

lmprejmuiri

lmprejmuiri

Preocuparea privind imprejmuirea teriioriilor mai largi - despre limitele

Arl. 35 RGU - impreimuiri

'
"
.
,

saielor
ln zonele inalte de pasiorii- limita = cat poate parcurge un om
calare inlro zi
ln zonele de campie - cat poale strabate (ocoli) un om cu
rucsacul in spate, intro zi
ln zonele de inllexiune apareau totemuri - slalp sculptal
(prisiornic) - vezi RomulusVulcanescu - Coloana cerului
Moduride delimitare a proprietatii - materiale utilizate, @duri locale ex, crumou - snop de paie in varful unui par = proprietarul ogorului
nu a reusit sa adune recoltia iar pasunatul liber al animalelor este
intezis - ciumoul se aseaza pe hotar

ii

i,1)

ln @nditiile prezenluluiregulament, estre permisa autoriarea


umatoarelor categodi de impreimuiri:
(a) imprermuiri opace, necesare pentru prctectia impotriva
intruziunilor, separarea unorservicii functionale, asigurarea
protectiei vizuale
(b) impreimuiri tEnsparenle, decoEtive sau gard viu, necesare
delimitariii parcelelor aferente cladirilor si/sau integBrii cladirilor
in caEcterulstEzilor sau al ansamblurilor urbanistice.
Pentru ambele categorii, aspectul impreimuirilor se va supune
acelorasi exigente ca si in cazul aspectului exterior al conslructiei.

Inrprejmuiri

Imprejmuiri
Reglementarea impreimuirilor

Reglemenlarea imprejmuirilor

RLU PUG Bucuresti

Pentru subzona locuintelor individuale si colective mici cu P-P+2 niveluri


(L'l si L2):
lmprejmuirile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2,0 metri din
care soclu opac de 0,60 metri si o parte tEnsparenla dublata cu

gard viu

Gardurile spre limitele sepaEtive ale parcelelor vorfi opace cu


inaltimi de maxim 2,50 metri pentru a masca spe vecini garaje,
sere, anexe.
(RLU PUG BUcuresti, Atli@tul 14 - imprejmuhi)

r
:

RLU PUG Bucuresti

Pentru subzona locuintelor coleclive medii cu P+3-4 niveluri situate in


ansambluri preponderenirezidentiale (L3):
B lmprejmuirile spre stEda vor avea inaltimea de maxim 2,20 metri si
minim 1,50 metri din care soclu opac de 0,40 metri si o parte

transparenta (realizata din fier sau plasa metalica) dublata cu


gard viu
lmprejmuirile de pe limitele laterale si posterioare ale parcelelor vorfi
opace, din zidarie sau lemn, cu o inaltime de 2,20 melri iar panta
de scurgere va fi orientate spre parcela prcprietarului imprejmuirii

(RLU PUG Bucuresti, Atlicolul 14 - imprejmuii)

Imprejmuiri
Reglemenlarea imprqmuirilor

RLU PUG

Bucuresti

Peniru subzona locuintelor colective medii cu P+5-P+10 niveluri situate in


ansambluri preponderent rezidentiale (L4):
*
lmprejmuirile spre stEda voravea inaltimea de maxim 2,0 metri si
minim '1,80 metridin re soclu opac de 0,50 metri si o parte

transparenla dublata cu gard viu

lmprejmuirile de pe limiiele laterale si posterioare ale parcelelor


opace sau transparente, cu o inaltime de maxim 2,50 metri

(RLU PUC Bucuresti, Atli@lul14 - imprejmuii)

vorfi

THE END