Sunteți pe pagina 1din 6

ANEXA Nr. 5 la metodologie MEMORIU DE PREZENTARE I.

Denumirea proiectului: Reabilitare drumuri locale prin pietruire n comuna Mciua,judeul Vlcea II. Titular numele companiei : PRIMRIA C M!"A MCI!CA adre!a po!tala : #tr$ %e&elu,"r$'(,)ocalitatea Mciuca, judeul Vlcea numarul de tele"on# de "a$ !i adre!a de e mail# adre!a paginii de internet : tel$*+a, -./-0120-13 mail 4 primaria5maciuca67a8oo$com numele per!oanelor de contact: % director&manager&admini!trator : PRIMAR 9 V:!VA "IC )A; % re!pon!a'il pentru protectia mediului : In<$ "IC );#C! R :ICA I);A"A III. De!crierea proiectului: Ace!t proiect (ine )n )nt*mpinarea !olicit+rilor permanente ale cet+,enilor localit+,ii M+ciuca -i a !trategiei locale de de.(oltare a in"ra!tructurii c+ilor de circula,ie. Datorit+ modului de ampla!are a !atelor localit+,ii ace!tea !unt di!pu!e pe a$a e!t (e!t totali.*nd o lungime de /0112 m# a!t"el: a)Amplasamentul lucrrii : se vor efectua lucrari la 7 drumuri de interes local in Comuna Maciuca si anume: - drumul comunal 3iocanari cu o lungime totala de /544 ml5 drumul comunal 6otorani cu o lungime totala de /154 ml5 drumul comunal D37/ 6oc!a cu o lungime totala de 8444 ml5 drumul !ate!c Maciuceni cu o lungime totala de 9844 ml5 drumul !ate!c Maldare!ti cu o lungime totala de /044 ml5 drumul !ate!c Za(oieni cu o lungime totala de 9544 ml5 drumul !ate!c :te"ane!ti cu o lungime totala de /044 ml5 I; . =u&ti+icarea nece&itatii proiectului3 A(*nd )n (edere re,eaua de drumuri comunale -i !+te-ti care !e )ntinde pe o lungime de apro$imati( /5 <m. # a"late )n !tare de degradare prin producerea de gropi -i canale longitudinale produ!e de ploile din prim+(ara ace!tui an# dar -i de nece!itatea re"acerii !tructurii caro!a'ile pentru 'una de!"+-urare a acti(it+,ilor -i a tran.itului prin localitatea noa!tr+# e!te nece!ar a !e e"ectua demer!urile nece!are e"ectu+rii lucr+rilor de repara,ii prin pietruire. De a!emenea prin colmatarea -an,urilor# apele plu(iale nu urmea.+ cur!ul normal de !curgere# a"ect*nd a!t"el !upra"a,a caro!a'il+ a drumurilor. A!t"el de lucr+ri !unt cu at*t mai nece!are cu c*t )n perioada de toamn+ iarn+# prin ploile -i nin!orile !peci"ice de !e.on rece# !e (or produce mult mai multe degrad+ri ale drumurilor locale. Prin pietruirea -i compactarea !tratului de piatr+ conca!at+ # !e (a putea a!t"el inter(eni cu promptitudine la de.+pe.irea .onelor a"ectate de nin!ori dar -i o mai 'un+ circula,ie a cet+,enilor -i (e=iculelor a"late )n tran!it !au inter(en,ii ale auto!pecialelor de !al(are -i pompieri acolo unde !unt !olicitate. Prin decolmatarea -an,urilor !e (a produce a!t"el o mai 'un+ de(er!are a apelor plu(iale "+r+ a"ectarea !tructurii drumurilor# dar -i o e(acuare rapid+ a ace!tora )n .onele cu ri!c de producere a inunda,iilor . ;. Plan!e repre.entand limitele ampla!amentului proiectului# inclu!i( orice !upra"ata de teren !olicitata pentru a "i "olo!ita temporar >planuri de !ituatie !i ampla!amente?5

;I. @ormele "i.ice ale proiectului >planuri# cladiri# alte !tructuri# materiale de con!tructie etc.? :e pre.inta elementele !peci"ice caracteri!tice proiectului propu!: Traseul

Rea'ilitarea ! a proiectat pe urmatoarele drumuri comunale de pe tritoriul 3omunei Maciuca# Audetul ;alcea# /0#112 <m >"ara !uprapuneri?. Bargimea plat"ormei drumului !i aducerea p+r,ii caro!a'ile la o l+,ime de 8#4 m cu 'en.i de )ncadrare de 4#/5 m de o parte -i de alta# ! a "+cut )n general !imetric "a,+ de a$ul e$i!tent# pe!te plat"orma actual+ a drumului. Ra.ele cur'elor !unt de (alori (aria'ile de la 54 m C 0.544 ml dar a(em -i cur'e cu ra.a /5 de m cu o (ite.+ impu!+ de /5 <m&=. Profilul longitudinal Pro"ilul longitudinal !e caracteri.ea.+ at*t prin decli(it+,i mici in .ona de -e! 4#4/ D dar aAunge -i la decli(it+,i de 1#15D )n .ona de deal. En pro"ilul longitudinal !unt e(iden,iate -an,urile pereate. Profilul transversal Drumurile rea'ilitate !unt de categorFa drumuri comunale !i !ate!ti# con"orm GHR /79&I2. B+,imea plat"ormei drumurilor proiectate e!te (aria'ila dar in general de 8#4 m -i e!te alc+tuit+ din parte caro!a'il+ de 2#4 m cu 'en.i de )ncadrare de 4#/5 m de o parte -i de alta -i aco!tamente de 4#75 m . Sistemul rutier :i!temul rutier propu!# e!te alc+tuit din : - 04 cm !trat cu pietri! conca!at 6AP3 08 C :R072&/44I 5 - 05 cm "undatie de 'ala!t # con"orm :TA: 8244&14 5 - 3ompactarea drumului pe toata di!tanta# pe toata latimea plat"ormei 5 2. Scurgerea apelor Pentru a!igurarea !curgerii apelor ! au pre(+.ut -an,uri de p+m*nt de o parte -i de alta# iar )n .onele cu decli(it+,i mai mari de 2D ! au proiectat -an,uri !i rigole pereate )n lungime total+ de 9.444 ml. Jan,urile pereate au !ec,iuni trape.oidale# cu ad*ncime medie de 4#24 m )n "unctie de con"iguratia terenului# pe o lungime de 0.194 ml# iar pe o lungime de 0.074 ml (or a(ea !ec,iune triung=iular+ medie =K4#9 C 4#2 m. 3. Podete Pentru e(acuarea apelor plu(iale -i diriAarea lor !pre (+ile colectoare ! au pre(+.ut at*t lucr+ri de decolmatare -i repara,ii la capete de pode,e# c*t -i e$ecutarea de pode,e tran!(er!ale ce (or )nlocui pe cele cu de"ec,iuni maAore cu !ec,iuni care nu preiau de'itele din .on+ !au au "o!t pre(+.ute )n punctele nece!are. 3on"orm !tudiului de "e.a'ilitate# )nlocuirea !e (a "ace cu pode,e ca!etate Tip 30. Ba acce!ele )n propriet+,i ! au pre(+.ut pode,e tu'ulare de L944. )n lungime total+ de 554 m. 4. Sigurana circulaiei Ba ace!t capitol# au "o!t pre(+.ute lucr+ri de !emnali.are (ertical+ prin montarea de indicatoare rutiere -i !emnali.are ori.ontal+ prin marcaAe aplicate pe partea caro!a'il+# pe toat+ lungimea drumului# con"orm :R 0121&/442. f)Devierile i prote rile de utilit!i afectate : pentru rea'ilitarea drumului nu !unt a"ectate utilit+,ile din .on+ >electricitate# tele"onie?# deci nu !unt nece!are lucr+ri de de(iere !au proteAare a ace!tora. g)Sursele de ap" energie electric" telefon" etc# : nu e!te ca.ul )n !itua,ia e$i!tent+. $)Cile de acces" cile de comunica!ie En timpul rea'ilit+rii acce!ul )n localit+,ile tra(er!ate de DM 848 !e "ace pe drumul )n rea'ilitare# cu re!tric,ii de (ite.+. Nu e$i!t+ acce! pe calea "erat+ )n imediata apropiere a localit+,ii. 3+ile de acce! pro(i.orii : !e a!igur+ din celelalte drumuri Aude,ene !i comunale cu care DM 848 !e inter!ectea.+.

i)Trasarea lucrrilor : !e (a "ace cu aparatur+ topogra"ic+ de pre"erin,+ cu o N !ta,ie total O. Ba tra!area a$ului drumului -i a a$elor pode,elor (a "i !olicitat+ -i pre.en,a proiectantului. :e (or identi"ica reperii de ni(elment -i (or "i materiali.ate aliniamentele -i cur'ele. )Antemsurtoarea !e "ace pe 'a.a m+!ur+torilor din teren -i a calculelor de !pecialitate con"orm Normati(elor te=nice )n (igoare. M+!urarea lucr+rilor !e (a "ace pentru lucr+rile e$ecutate )n unit+,ile de m+!ur+ pre(+.ute )n indicatorii de de(i.. Pentru lungimi !e (a "olo!i !i!temul metric iar ung=iurile )n grade topogra"ice. Prote area lucrrilor e%ecutate i a materialelor din antier :e (a a!igura prin m+!uri te=nice# inclu!e )n caietele de !arcini -i prin m+!uri de pa.+. &a'oratoarele . Te!tarea calit+,ii materialelor pu!e )n oper+ !e "ace de c+tre antreprenorul lucr+rii pe 'a.a !peci"ica,iilor indicate )n proiect -i pe 'a.a !tandardelor re!pecti(e. Ba cererea 'ene"iciarului !e pot "ace te!te -i )ncerc+ri de la'orator )n a"ara celor pre(+.ute )n documenta,ie. Ace!tea !e !uport+ de in(e!titor. Materialele care !e g+!e!c necon"orme calitati( !e !uport+ de c+tre antreprenor. :e (or te!ta : mi$turile a!"altice# 'etonul de ciment# O6# agregatele# con"orm caietelor de !arcini. Cur!enia (n antier Pe toat+ durata -antierului : incinta lui# con!truc,iile de organi.are # c+ile de acce! etc C (or "i ,inute )n permanen,+ )n !tare de cur+,enie. Antreprenorul e!te o'ligat !+ re!pecte toate reglement+rile )n (igoare ale organelor de poli,ie# poli,ie !anitar+ -i ale prim+riei )n !copul a!igur+rii unui climat de ordine )n de!"+-urarea lucr+rilor. Serviciile sanitare !unt a!igurate )n permanen,+ de di!pen!arele comunale. MATERIABE AHREHATE NATURABE Pentru e$ecutia !tratului !e (a utili.a 'ala!t cu granule ma$ime de 89 mm. 6ala!tul tre'uie !a pro(ina din roci !ta'ile# nealtera'ile la aer# apa !au ing=et# nu tre'uie !a contina corpuri !tarine (i.i'ile > 'ulgari de pamant# car'une# lemn# re!turi (egetale? !au elemente alterate In con"ormitate cu pre(ederile :R 88/&/44/# 'ala!tul tre'uie !a indeplinea!ca caracteri!ticile calitatati(e. 6ala!tul !e (a apro(i.iona din timp# in depo.ite intermediare# pentru a !e a!igura omogenitatea !i con!tanta calitatii ace!tuia. Apro(i.ionarea la locul de punere in opera !e (a "ace numai dupa e"ectuarea te!telor de la'orator complete# pentru a (eri"ica daca agregatele din depo.ite indepline!c cerintele pre.entului caiet de !acrcini !i dupa apro'area inginerului. Depo.itarea agregatelor !e (a "ace in depo.ite de!c=i!e# dimen!ionate in "unctie de cantitatea nece!ara !i de e!alonarea lucrarilor. Bocali.area proiectului: di!tanta "ata de granite pentru proiectele care cad !u' incidenta 3on(entiei pri(ind e(aluarea impactului a!upra mediului in conte$t tran!"rontiera# adoptata la E!poo la /5 "e'ruarie 0II0# rati"icata prin Begea nr. //&/4405 NU E:TE 3AZUB =arti# "otogra"ii ale ampla!amentului care pot o"eri in"ormatii pri(ind caracteri!ticile "i.ice ale mediului# atat naturale# cat !i arti"iciale !i alte in"ormatii pri(ind: NU E:TE 3AZUB C lucrarile propu!e cuprind drumuri e$i!tente# ne""ind (or'a de noi cai de circulatie . 3aracteri!ticile impactului potential# in ma!ura in care ace!te in"ormatii !unt di!poni'ile O !curta de!criere a impactului potential# cu luarea in con!iderare a urmatorilor "actori:

Re"acerea aco!tamentelor# a plat"ormei drumurilor -i a -an,urilor are un impact po.iti( a!upra popula,iei prin acce!ul mai rapid al ace!teia la "acilit+,ile o"erite de c+ile de comunica,ie e$terne re!pecti(e DN87 6 # DA 8296 dar -i a !ati!"acerii utilit+,ilor prin a!igurarea unui regim de circula,ie permanent al auto!pecialelor :al(are# :murd# Pompieri operatorul de !alu'ri.are .onal. Un alt a!pect )l con!tituie lucr+rile de re.+pe.ire pe timp de iarn+# acce!ul popula,iei la unit+,ile de alimenta,ie pu'lic+# !pital medic de "amilie# "armacie -i alte nece!it+,i .ilnice. De a!emenea un a!pect important )l con!tituie de.(oltarea economic+ a localit+,ii dar -i in"luen,e a!upra demogra"iei )n mediul rural. Prin ace!te lucr+ri !e pre(ede o cre-tere treptat+ a )m'un+t+,irii !er(iciilor o"erite popula,iei dar -i un impact po.iti( a!upra de.(olt+rii de noi capacit+,i de produc,ie -i atragere de in(e!titori )n .ona rural+. Prin lucr+rile propu!e !e are )n (edere -i latura de impact a!upra localit+,ilor ri(erane re!pecti(e comuna :t+ne-ti la partea de Nord -i comuna ;alea Mare la partea de :ud. Ace!te lucr+ri (or duce la o )m'un+t+,ire a calit+,ii mediului prin diriAarea apelor plu(iale pe -an,urile drumurilor -i nu prin de(ieri necontrolate ale ace!tora re!pecti(e !e (a e(ita tran!portul alu(iunilor )n a"ara .onei . I;. :ur!e de poluanti !i in!talatii pentru retinerea# e(acuarea !i di!per!ia poluantilor in mediu 0. Protectia calitatii apelor: Pentru a!igurarea !curgerii apelor ! au pre(+.ut -an,uri de p+m*nt de o parte -i de alta# iar )n .onele cu decli(it+,i mai mari de 2D ! au proiectat -an,uri !i rigole pereate )n lungime total+ de 9.444 ml. Jan,urile pereate au !ec,iuni trape.oidale# cu ad*ncime medie de 4#24 m )n "unctie de con"iguratia terenului# pe o lungime de 0.194 ml# iar pe o lungime de 0.074 ml (or a(ea !ec,iune triung=iular+ medie =K4#9 C 4#2 m. Pentru e(acuarea apelor plu(iale -i diriAarea lor !pre (+ile colectoare ! au pre(+.ut at*t lucr+ri de decolmatare -i repara,ii la capete de pode,e# c*t -i e$ecutarea de pode,e tran!(er!ale ce (or )nlocui pe cele cu de"ec,iuni maAore cu !ec,iuni care nu preiau de'itele din .on+ !au au "o!t pre(+.ute )n punctele nece!are. 3on"orm !tudiului de "e.a'ilitate# )nlocuirea !e (a "ace cu pode,e ca!etate Tip 30. Ba acce!ele )n propriet+,i ! au pre(+.ut pode,e tu'ulare de L944. )n lungime total+ de 554 m . !ur!ele de poluanti pentru ape# locul de e(acuare !au emi!arul5 NU E:TE 3AZUB EN :ITUAPIA DATQ !tatiile !i in!talatiile de epurare !au de preepurare a apelor u.ate pre(a.ute. NU E:TE 3AZUB EN :ITUAPIA DATQ /. Protectia aerului: !ur!ele de poluanti pentru aer# poluanti5 NU E:TE 3AZUB EN :ITUAPIA DATQ in!talatiile pentru retinerea !i di!per!ia poluantilor in atmo!"era. NU E:TE 3AZUB EN :ITUAPIA DATQ 9. Protectia impotri(a .gomotului !i (i'ratiilor: !ur!ele de .gomot !i de (i'ratii5 Nu !unt "olo!ite utilaAe !au in!tala,ii cu poten,ial de .gomot !au (i'ra,ii pertur'atoare amenaAarile !i dotarile pentru protectia impotri(a .gomotului !i (i'ratiilor. UtilaAele "olo!ite !unt agreate et=nic prin natura con!truc,ie. 2. Protectia impotri(a radiatiilor: !ur!ele de radiatii5 NU E:TE 3AZUB EN :ITUAPIA DATQ amenaAarile !i dotarile pentru protectia impotri(a radiatiilor. NU E:TE 3AZUB EN :ITUAPIA DATQ 5. Protectia !olului !i a !u'!olului: !ur!ele de poluanti pentru !ol# !u'!ol !i ape "reatice5 NU E:TE 3AZUB EN :ITUAPIA DATQ

lucrarile !i dotarile pentru protectia !olului !i a !u'!olului. NU E:TE 3AZUB EN :ITUAPIA DATQ 8. Protectia eco!i!temelor tere!tre !i ac(atice: identi"icarea arealelor !en!i'ile ce pot "i a"ectate de proiect5 Nu !e identi"ic+ pe ra.a localit+,ii !au )mpreAurimi areale proteAate . 7. Protectia a!e.arilor umane !i a altor o'iecti(e de intere! pu'lic: identi"icarea o'iecti(elor de intere! pu'lic# di!tanta "ata de a!e.arile umane# re!pecti( "ata de monumente i!torice !i de ar=itectura# alte .one a!upra carora e$i!ta in!tituit un regim de re!trictie# .one de intere! traditional etc.5 NU E:TE 3AZUB EN :ITUAPIA DATQ lucrarile# dotarile !i ma!urile pentru protectia a!e.arilor umane !i a o'iecti(elor proteAate !i&!au de intere! pu'lic. NU E:TE 3AZUB EN :ITUAPIA DATQ 1. Ho!podarirea de!eurilor generate pe ampla!ament: tipurile !i cantitatile de de!euri de orice natura re.ultate5 NU E:TE 3AZUB EN :ITUAPIA DATQ modul de go!podarire a de!eurilor NU E:TE 3AZUB EN :ITUAPIA DATQ I. Ho!podarirea !u'!tantelor !i preparatelor c=imice periculoa!e: !u'!tantele !i preparatele c=imice periculoa!e utili.ate !i&!au produ!e5 modul de go!podarire a !u'!tantelor !i preparatelor c=imice periculoa!e !i a!igurarea conditiilor de protectie a "actorilor de mediu !i a !anatatii populatiei. ;. Pre(ederi pentru monitori.area mediului: dotari !i ma!uri pre(a.ute pentru controlul emi!iilor de poluanti in mediu. :e "olo!e!c utilaAe -i ec=ipamente con"orm !tandardelor de mediu con"orm omolog+rilor de produc,ie ale ace!tora. ;I. Mu!ti"icarea incadrarii proiectului# dupa ca.# in pre(ederile altor acte normati(e nationale care tran!pun legi!latia comunitara >IPP3# :E;E:O# 3O;# B3P# Directi(a cadru apa# Directi(a cadru aer# Directi(a cadru a de!eurilor etc.? ;II. Bucrari nece!are organi.arii de !antier: de!crierea lucrarilor nece!are organi.arii de !antier5 Organi.area de -antier !e (a "ace )n "unc,ie de e(olu,ia )n timp a lucr+rilor -i !upra(eg=erea permanent+ a dirigintelui de -antier . :e (or "olo!i .one )n a"ara caro!a'ilului pentru parcarea utilaAelor )n a"ara programului de lucru -i a!igurarea pa.ei 'unurilor de c+tre e$ecutant cu per!onal cali"icat. locali.area organi.arii de !antier5 Oragni.area de -antier !e (a "ace pe drumurile !upu!e lucr+rilor de!crierea impactului a!upra mediului a lucrarilor organi.arii de !antier5 Nu e$i!t+ impact a!upra mediului la ace!t tip de lucr+ri !ur!e de poluanti !i in!talatii pentru retinerea# e(acuarea !i di!per!ia poluantilor in mediu in timpul organi.arii de !antier5 Nu e!te ca.ul dotari !i ma!uri pre(a.ute pentru controlul emi!iilor de poluanti in mediu. Nu e!te ca.ul ;III. Bucrari de re"acere a ampla!amentului la "inali.area in(e!titiei# in ca. de accidente !i&!au la incetarea acti(itatii# in ma!ura in care ace!te in"ormatii !unt di!poni'ile: lucrarile propu!e pentru re"acerea ampla!amentului la "inali.area in(e!titiei# in ca. de accidente !i&!au la incetarea acti(itatii5 En griAa e$ecutantului a!pecte re"eritoare la pre(enirea !i modul de ra!pun! pentru ca.uri de poluari accidentale5 En griAa e$ecutantului a!pecte re"eritoare la inc=iderea&de.a"ectarea&demolarea in!talatiei5 Nu e!te ca.ul modalitati de re"acere a !tarii initiale&rea'ilitare in (ederea utili.arii ulterioare a terenului.

Nu e!te ca.ul IX. Ane$e pie!e de!enate 0. Planul de incadrare in .ona a o'iecti(ului !i planul de !ituatie# cu modul de plani"icare a utili.arii !upra"etelor @ormele "i.ice ale proiectului >planuri# cladiri# alte !tructuri# materiale de con!tructie etc.? Plan!e repre.entand limitele ampla!amentului proiectului# inclu!i( orice !upra"ata de teren !olicitata pentru a "i "olo!ita temporar >planuri de !ituatie !i ampla!amente? /. :c=emele "lu$ pentru: proce!ul te=nologic !i "a.ele acti(itatii# cu in!talatiile de depoluare. Nu e!te ca.ul 9. Alte pie!e de!enate# !ta'ilite de autoritatea pu'lica pentru protectia mediului. X. Pentru proiectele pentru care in etapa de e(aluare initiala autoritatea competenta pentru protectia mediului a deci! nece!itatea demararii procedurii de e(aluare adec(ata# memoriul (a "i completat cu: a? de!crierea !uccinta a proiectului !i di!tanta "ata de aria naturala proteAata de intere! comunitar# precum !i coordonatele geogra"ice >:tereo 74? ale ampla!amentului proiectului. Ace!te coordonate (or "i pre.entate !u' "orma de (ector in "ormat digital cu re"erinta geogra"ica# in !i!tem de proiectie nationala :tereo 0I74 !au de un ta'el in "ormat electronic continand coordonatele conturului >X# R? in !i!tem de proiectie nationala :tereo 0I745 NU E:TE 3AZUB '? numele !i codul ariei naturale proteAate de intere! comunitar5 NU :UNT ARII PROTEMATE c? pre.enta !i e"ecti(ele&!upra"etele acoperite de !pecii !i =a'itate de intere! comunitar in .ona proiectului5 NU E:TE 3AZUB d? !e (a preci.a daca proiectul propu! nu are legatura directa cu !au nu e!te nece!ar pentru managementul con!er(arii ariei naturale proteAate de intere! comunitar5 NU :E IN3ADREAZQ EN A:T@EB DE :ITUAPIE e? !e (a e!tima impactul potential al proiectului a!upra !peciilor !i =a'itatelor din aria naturala proteAata de intere! comunitar5 NU :UNT :ITUAPII "? alte in"ormatii pre(a.ute in g=idul metodologic pri(ind e(aluarea adec(ata. NU EXI:TQ Primar# ;QDU;A NI3OBAE Re"erent# 6OBO3AN MIGAI