Sunteți pe pagina 1din 378

RAPORT FINAL

PLAN DE MOBILITATE URBAN DURABIL PENTRU


POLUL DE CRETERE CRAIOVA (P.M.U.D. CRAIOVA)
PLANURI DE MOBILITATE URBAN DURABIL PENTRU POLII DE
CRETERE DIN ROMNIA LOT 2: CRAIOVA

Bucureti, Noiembrie 2015

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Informaiiprivinddocumentul

Informaiiprivinddocumentul

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova
PMUDCRAIOVA
Prezentul plan de mobilitate urban durabil acoper zona metropolitan Craiova format din
municipiul Craiova i Oraul Filiai, Oraul Segarcea, Comuna Almj, Comuna Brdeti, Comuna
Breasta,ComunaBucov,ComunaCalopr,ComunaCrcea,ComunaCooveni,ComunaCoofeniidin
Fa, Comuna Gherceti, Comuna Ialnia, Comuna Malu Mare, Comuna Mischii, Comuna Murgai,
Comuna Pieleti, Comuna Predeti, Comuna imnicu de Sus, Comuna Teasc, Comuna Terpezia,
Comunauglui,ComunaVrvorudeJos,ComunaVelaisereferlaperioada20162030.

PlanuldeMobilitateUrbanDurabilesteundocumentstrategic,niveluldedetaliereapropunerilor
(msuri i proiecte) fiind adaptat n consecin. Astfel, n faza de implementare a PMUD vor fi
necesare studii de fezabilitate privind investiiile propuse, conform legislaiei n vigoare, inclusiv n
ceea ce privete amplasamentul exact i soluia tehnic optim, respectiv analiza impactului asupra
mediuluipentruproiectelerelevante.

Menionm c acest document reprezint prima variant a Planului de Mobilitate Urban Durabil
Craiova. Etapa urmtoare, respectiv demararea procedurii de evaluare a impactului PMUD asupra
mediului,nbazaHGnr.1076/2004,incluzndinformareaiconsultareapublicului,vaaveacarezultat
varianta final a acestui document. Soluiile propuse la studiile de fezabilitate vor avea n
vederemeninereaniveluluiexistentalspaiilorverzi.

Deasemenea,serecomandactualizareaperiodicaPMUDiamodeluluidetransportaferent,cel
puinodatla5anisaumaides,nfunciedeevoluiileviitoarenzonapoluluidecretereCraiova.

Contractor:

ConsortiuLot2:PTVTransportConsultGmbH,SearchCorporation,TTK,PTVAG

Consultant:

Autor:

PTVTC

RainerSchwarzmann

efdeproiect

Martie2015

Search
Corporation

AncaBrnzrea

efdeproiectlocal

Draftrevizuitpebaza
comentariilorprimitedela
BERD,Jaspersiautoritile
locale

PTV,TTKSearch(Editori:AncaBrnzrea,Uwe

Reiter,RainerSchwarzmann)

Versiunea
no.2

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Semnatura:

Mai2015

Pag.2/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Cuprins

Cuprins
(1)
1

P.M.U.componentadenivelstrategic(EtapaI)
INTRODUCERE..............................................................................................................................19

1.1
1.2
1.3
1.4

SCOPULIROLULDOCUMENTAIEI......................................................................................................19
NCADRAREANPREVEDERILEDOCUMENTELORDEPLANIFICARESPAIAL.....................................................22
NCADRAREANPREVEDERILEDOCUMENTELORSTRATEGICESECTORIALE.......................................................27
PRELUAREAPREVEDERILORPRIVINDDEZVOLTAREAECONOMIC,SOCIALIDECADRUNATURALDINDOCUMENTELE
DEPLANIFICAREALEUATURILOR....................................................................................................................41

ANALIZASITUAIEIEXISTENTE......................................................................................................51
2.1
CONTEXTULSOCIOECONOMICCUIDENTIFICAREADENSITILORDEPOPULAIEIAACTIVITILORECONOMICE...51
2.2
REEAUARUTIERIREEAUASTRADAL..............................................................................................61
2.3
TRANSPORTPUBLIC..........................................................................................................................68
TransportulpublicactuallanivelulPoluluideCretere.......................................................................68
TransportulpublicactuallanivelulmunicipiuluiCraiova.....................................................................70
Problemecheieidentificate.................................................................................................................72
2.4
TRANSPORTDEMARF.....................................................................................................................74
2.5
MIJLOACEALTERNATIVEDEMOBILITATE(DEPLASRICUBICICLETA,MERSULPEJOSIDEPLASAREAPERSOANELORCU
MOBILITATEREDUS)....................................................................................................................................76
2.5.1 Facilitipietonale.................................................................................................................76
2.5.2 Facilitipentrudeplasareacubicicleta.................................................................................77
2.6
MANAGEMENTULTRAFICULUI(STAIONAREA,SIGURANANTRAFIC,SISTEMEINTELIGENTEDETRANSPORT,
SIGNALISTIC,STRUCTURIDEMANAGEMENTEXISTENTELANIVELULAUTORITIIPLANIFICATOARE).................................79
2.6.1 Parcarea.................................................................................................................................79
2.6.2 Siguranantrafic..................................................................................................................81
2.6.3 Sistemeinteligentepentrutransport(ITS)..............................................................................88
2.6.4 Actoricheieimplicainmobilitateaurbanlanivellocal.......................................................91
2.7
IDENTIFICAREAZONELORCUNIVELRIDICATDECOMPLEXITATE...................................................................95
2.7.1 CentrulistoricalmunicipiuluiCraiova....................................................................................95
2.7.2 Zoneintermodaleterminaledetransport.............................................................................96
2.7.3 AeroportulCraiova.................................................................................................................98

MODELULDETRANSPORT...........................................................................................................100
3.1
PREZENTAREGENERALIZONIFICARE...............................................................................................100
3.1.1 Prezentaregeneral.............................................................................................................100
3.1.2 Zonificarea...........................................................................................................................102
3.2
COLECTAREADEDATE....................................................................................................................103
3.3
DEZVOLTAREAREELEIDETRANSPORT................................................................................................108
3.4
CEREREADETRANSPORT.................................................................................................................110
3.5
CALIBRAREAIVALIDAREA...............................................................................................................113
3.6
PROGNOZE..................................................................................................................................116
3.7
TESTAREAMODELULUIDETRANSPORTNCADRULUNUISTUDIUDECAZ......................................................120

EVALUAREAIMPACTULUIACTUALALMOBILITII......................................................................122
4.1

EFICIENAECONOMIC...................................................................................................................122

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.3/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Cuprins

4.2
IMPACTULASUPRAMEDIULUI.STAREAACTUALAMEDIULUINCONEXIUNECUSISTEMULEXISTENTDETRANSPORT

125
4.2.1 Calitateaaerului...................................................................................................................125
4.2.2 Niveluldezgomot................................................................................................................126
4.2.3 Biodiversitatea.....................................................................................................................132
4.2.4PATRIMONIULCULTURALIISTORIC.......................................................................................................137
4.3
ACCESIBILITATE.............................................................................................................................138
4.4
SIGURAN..................................................................................................................................140
4.5
CALITATEAMEDIULUIURBAN...........................................................................................................143
5

VIZIUNEADEDEZVOLTAREAMOBILITIIURBANE.....................................................................149
5.1
VIZIUNEAPENTRUTREISCENARIIALTERNATIVE.....................................................................................149
5.1.1 Obiectivestrategice.............................................................................................................149
5.1.2 Obiectiveoperaionale.........................................................................................................149
5.1.3 Scenariuldereferin...........................................................................................................152
5.1.4 Scenariul1:Scenariuldebaz.............................................................................................156
5.1.5 Scenariul2:Optimizareareeleidetransportexistente........................................................156
5.1.6 Scenariul3:CtreunnoumanagementalmobilitiiOrientatpeuntransportpublic
puternicipepoliticiseverepentruuntransportdurabil..................................................................156
5.2
CADRUL/METODOLOGIADESELECTAREAPROIECTELOR..........................................................................157

DIRECIIDEACIUNEIPROIECTEDEDEZVOLTAREAMOBILITIIURBANE................................158
6.1
DIRECIIDEACIUNEIPROIECTEPARTAJATEPENIVELETERITORIALE.........................................................158
6.1.1 Lanivelulmetropolitan(poluluidecretereCraiova)............................................................158
6.1.2 LanivelulmunicipiuluiCraiova.............................................................................................158
6.1.3 Lanivelulcartierelor/zonelorcunivelridicatdecomplexitate..............................................159
6.2
DIRECIIDEACIUNEIPROIECTEORGANIZAIONALE.............................................................................159
6.3
DIRECIIDEACIUNEIPROIECTEPENTRUINFRASTRUCTURADETRANSPORT...............................................160
6.3.1 Transportpubliciintermodalitate......................................................................................160
6.3.2 ncurajareadeplasrilorcubicicleta.....................................................................................164
6.3.3 Reeauarutier/stradalutilizareaeficientaspaiuluipublic,reorganizareacirculaiei,
mbuntireasiguraneiiacondiiilordemediu............................................................................166
6.3.4 Facilitideparcare.............................................................................................................167
6.3.5 Logisticurban...................................................................................................................167
6.3.6 ncurajareaicretereaconfortuluideplasrilorpietonale...................................................167
6.4
DIRECIIDEACIUNEIPROIECTEPENTRUINFRASTRUCTURADETRANSPORT...............................................168
6.4.1 Transportpublicoperare....................................................................................................168
Implementareauneipoliticideparcareeficienteiintegrate............................................................175
6.4.2 ITSimanagementulmobilitii...........................................................................................175
6.4.3 Logisticurban...................................................................................................................177
6.4.4 Sporireaintegrriintreplanificareaurbaniatransporturilornzonecunivelridicatde
complexitate.....................................................................................................................................177
Planificareadezvoltriiurbanenrelaiecudezvoltareasistemuluidetransportpublic(TODtranzit
orienteddevelopment)......................................................................................................................177
Ameliorareacalitiispaiilorpubliceprinimplementareauneipoliticicomplexedemobilitate.......178
STRADAinfrastructurdecirculaieispaiupublic,comunitar.(Recomandripentrureamenajarea
strzilor)...........................................................................................................................................179
RemodelareacontextualizataaccesibilitiiabordareUM(LUT)nzonecuproblemecomplexe.184
Recomandripentruplanificareadezvoltriispaialecupremisepentrubunareorganizareamoblitii
.........................................................................................................................................................185

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.4/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Cuprins

EVALUAREAIMPACTULUIMOBILITIINCAZULCELOR3SCENARII............................................188
7.1
ACCESIBILITATE.............................................................................................................................188
7.2
SIGURANA..................................................................................................................................189
7.3
IMPACTULASUPRAMEDIULUI...........................................................................................................190
7.4
EFICIENECONOMIC...................................................................................................................190
7.5
CALITATEAMEDIULUIURBAN...........................................................................................................191
7.6
ANALIZAECONOMICPESCENARII.....................................................................................................191
7.6.1 Costuldeinvestiie...............................................................................................................193
7.6.2 Valoarearezidual...............................................................................................................195
7.6.3 Coreciifiscale......................................................................................................................196
7.6.4 Conversiapreurilordepialapreuricontabile(preuriumbr)........................................197
7.6.5 Coreciipentruexternaliti.................................................................................................197
Costurideoperareintreinere.......................................................................................................206
Indicatorieconomicideperformanaiscenariului...........................................................................207
Concluziileanalizeieconomice..........................................................................................................211
7.7
ANALIZAMULTICRITERIAL..............................................................................................................212

(2)
1

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)
CADRULDEPRIORITIZAREAPROIECTELORPETERMENSCURT,MEDIUILUNG...........................215

1.1
1.2
2

CADRULDEPRIORITIZARE................................................................................................................215
PRIORITILESTABILITE..................................................................................................................217

PLANULDEACIUNE...................................................................................................................218
2.1
INTERVENIIASUPRAREELEISTRADALE..............................................................................................218
2.2
TRANSPORTULPUBLIC....................................................................................................................223
2.2.1 nnoireafloteidevehiculedetransportpublic......................................................................229
2.2.2 Operareatransportuluipublic.Politici..................................................................................230
2.3
TRANSPORTDEMARF...................................................................................................................234
2.4
MIJLOACEALTERNATIVEDEMOBILITATE(DEPLASRICUBICICLETA,MERSULPEJOSIDEPLASAREAPERSOANELORCU
MOBILITATEREDUS)..................................................................................................................................236
2.5
MANAGEMENTULTRAFICULUI(STAIONAREA,SIGURANANTRAFIC,SISTEMEINTELIGENTEDETRANSPORT,
SIGNALISTIC,STRUCTURIDEMANAGEMENTEXISTENTELANIVELULAUTORITIIPLANIFICATOARE)...............................238
2.5.1 Parcri.Managementulparcrilor.......................................................................................240
2.5.2 Implementareauneipoliticideparcareeficienteiintegrate...............................................241
2.6
ZONELECUNIVELRIDICATDECOMPLEXITATE.......................................................................................242
2.7
STRUCTURAINTERMODALIOPERAIUNIURBANISTICENECESARE...........................................................246
2.7.1 Recomandripentruameliorareacalitiiporilorrutiereiferoviareaoraului.................248
2.8
ASPECTEINSTITUIONALE................................................................................................................250
2.8.1 Consolidareaplanificriitransportuluinadministraie........................................................250
2.8.2 Organizareamanagementuluidetrafic................................................................................250
2.8.3 Stabilireauneientitidedicategestionriitransportuluipublicintegrat.............................251

(3)
1

MonitorizareaimplementriiPlanuluideMobilitateUrban
STABILIREPROCEDURIDEEVALUAREAIMPLEMENTRIIP.M.U...................................................255

1.1
2

ACTIUNINECESAREINPROCESULDEMONITORIZARE..............................................................................255

STABILIREACTORIRESPONSABILICUMONITORIZAREA...............................................................259

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.5/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Cuprins

3 STRATEGIADECOMUNICARENPERIOADADEIMPLEMENTAREAPLANULUIDEMOBILITATE
URBANDURABIL............................................................................................................................262
3.1
3.2
3.3

ACTIVITILEDECOMUNICAREPEPERIOADADEPREGTIREAPLANULUIDEMOBILITATEURBANDURABIL.....262
PLANULDEMSURIDECOMUNICAREPENTRUPERIOADADEEVALUAREDEMEDIU........................................265
STRATEGIADECOMUNICARENPERIOADADEIMPLEMENTAREAPLANULUIDEMOBILITATEURBANDURABIL.265

ANEXE................................................................................................................................................267
ANEXA1GLOSSAR..................................................................................................................................268
ANEXA2DISTRIBUIASPAIAL(PROGNOZAT)APOPULAIEIILOCURILORDEMUNCNPOLULDECRETERECRAIOVA271
ANEXA3EVALUAREASUMARAIMPACTULUIPLANULUIASUPRAMEDIULUI..........................................................273
CALITATEAAERULUI...........................................................................................................................273
NIVELULDEZGOMOT..........................................................................................................................274
BIODIVERSITATEA..............................................................................................................................274
PATRIMONIULCULTURALSIISTORIC.......................................................................................................276
ANEXA4PROBLEMEISOLUIISTANDARDDESIGURANRUTIER.....................................................................297
ANEXA5LISTPROIECTESCENARIULDEREFERIN........................................................................................324
ANEXA6LISTPROIECTEPLANULDEACTIUNE...............................................................................................327
ANEXA7POSIBILEMODIFICRIALEITINERARIILORLINIILORJUDEENE.PROPUNERI................................................346
ANEXA8INDICATORIMONITORIZARE..............................................................................................347
ANEXA9GRILDEVERIFICAREAACCESIBILITII.............................................................................350
PIESEDESENATE..................................................................................................................................360

PLANSA1A.SCENARIULDEREFERINMUNICIPIULCRAIOVA
PLANSA1B.SCENARIULDEREFERINPOLDECRETERECRAIOVA
PLANSA2A.I.ETAPAI(20162023).TRANSPORTPUBLIC.PROPUNERI
PLANSA4A.I.ETAPAI(20162023).IERARHIZAREASTRAZILOR.INFRASTRUCTURA.
PLANSA4A.II.ETAPAII(20242030).IERARHIZAREASTRAZILOR.INFRASTRUCTURA.
PLANSA4B.I.ETAPAI(20162023).IERARHIZAREASTRAZILOR.INFRASTRUCTURA.PROPUNERIPOLDE
CRESTERE.
PLANSA4B.II.ETAPAII(20242030).IERARHIZAREASTRAZILOR.INFRASTRUCTURA.PROPUNERIPOLDE
CRESTERE.
PLANSA5A.I.ETAPAI(20162023).PROPUNERIPARCARI.
PLANSA5A.2.ETAPAII(20242030).PROPUNERIPARCARI.
PLANSA7A.I.ETAPAI(20162023)ITS.OPTIMIZAREREEASTRADAL.PROPUNERI.
PLANSA7A.II.ETAPAII(20242030)ITS.OPTIMIZAREREEASTRADAL.PROPUNERI.
PLANSA8A.I.ETAPAI(20162024).FACILITIPENTRUVEHICULELEDEMRFURI.PROPUNERI.
PLANSA8A.II.ETAPAII(20242030).FACILITIPENTRUVEHICULELEDEMRFURI.PROPUNERI.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.6/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Figuri

Figuri
Figura1:

Figura2:

Figura3:

Figura4:

Figura5:

Figura6:
Figura7:
Figura8:
Figura9:
Figura10:

Figura11:
Figura12:
Figura13:
Figura14:
Figura15:
Figura16:
Figura17:
Figura18:
Figura19:
Figura20:
Figura21:
Figura22:
Figura23:
Figura24:
Figura25:
Figura26:
Figura27:
Figura28:
Figura29:
Figura30:
Figura31:
Figura32:

AriadeinfluenapoluluidecretereCraiova.Sursaizocronelor:studiulPoliide
cretere.Fazaurmtoare,elaboratnperioada20122013deBancaMondial
pentruMinisterulDezvoltriiRegionaleiAdministraieiPublicedinRomnia
(MDRAP)..........................................................................................................................22
ReeauaeuropeanTENTcentrallanivelUE
(http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/tent
guidelines/doc/maps/eu.pdf)..........................................................................................28
ReeauaeuropeanTENT.DetaliuRomniaiBulgaria
(http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/tent
guidelines/doc/maps/bgro.pdf)......................................................................................28
ProiectedetransportrutierinclusenMPGTR.Sursa:MPGTR,mai2015,pag.641
(http://www.mt.ro/web14/strategiaintransporturi/masterplangeneral
transport/documentemasterplan).................................................................................32
ProiectedetransportaerianimultimodalinclusenMPGTR.Sursa:MPGTR,mai
2015,pag.644(http://www.mt.ro/web14/strategiaintransporturi/masterplan
generaltransport/documentemasterplan)....................................................................32
TraseeregionalepentrujudeulDolj,conformprioritilorlanivelulRegiuniiSud
VestOlteniahttp://www.adroltenia.ro/planuldedezvoltareregionala20142020/......36
LocuridemuncnprofilteritorialMunicipiulCraiova..................................................41
Dinamicarezidenial(mp.desuprafautilautorizatpentruconstruciide
locuine),nintervalul20092014,nZMC.......................................................................44
Suprafeecomercialeautorizatenintervalul20092014(mp.desuprafautil
autorizatpentruconstruciidelocuine),ZMC...............................................................45
Dinamicaactivitiloreconomicenprofilteritorial(mpsuprafautilactivitti
nonrezideniale,exceptndactivitilecomerciale,hoteliere,administrative),n
intervalul20092014........................................................................................................46
ReglementriPUG1998...................................................................................................47
Tendinededezvoltarerezidenialinonrezidenial(activitieconomice)................48
Prognozadezvoltriirezidenialeinonrezidenialelaorizonturileanilor2020,
2030.................................................................................................................................50
PopulaiapoluluidecretereCraiovaSursa:INS,Recensmntulpopulaieii
locuinelor,2011..............................................................................................................51
Evoluiademograficnprofilteritorial,ZMC,20092014(nr).........................................52
Densitatea(brut)apopulaiei/UATPoldecretereCaiova........................................54
Densitateapopulaieinprofilteritorial,pezonedetrafic,MunicipiulCraiova,2011.......55
Densitateanetapopulaieinprofilteritorial(nr.Locuitori/Suprafeeconstruite)
PoldecretereCraiovaizonasadeinfluen,2011.......................................................56
Populaiapegrupedevrst.PoluldecretereCraiovaSursa:INS,Recensmntul
populaieiilocuinelor,2011..........................................................................................57
DistribuialocurilordemuncnpoluldecretereCraiova.Sursadatelor:ITMDolj........58
Distribuialocurilordemuncnprofilteritorial.MunicipiulCraiova...............................58
Distribuialocurilordemuncnprofilteritorial.PoluldecretereCraiova.....................59
DistribuiaunitilordenvmntpeteritoriulmunicipiuluiCraiova............................60
PoluldecretereCraiova.Reeauadedrumurinaionale,judeeneicomunale.............63
PoluldecretereCraiova.Tipsuprafapentrudrumurilejudeeneicomunale............64
PoluldecretereCraiova.Stareadeviabilitateadrumurilorjudeeneicomunale.........65
ReeauastradalamunicipiuluiCraiova.Clasificarepecategoriidestrziconform
STAS.................................................................................................................................66
InterseciilesemaforizatedinmunicipiulCraiova.............................................................67
ReeauadetransportpecaleaferatnjurulCraiovei.....................................................68
HartaliniilordetransportpublicnpoluldecretereCraiova..........................................69
ReeauadetransportpublicaR.A.T.Craiova...................................................................70
MunicipiulCraiova.Zonedeaccespentruvehiculeledemarf........................................75

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.7/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Figuri

Figura33:
Figura34:
Figura35:
Figura36:
Figura37:
Figura38:
Figura39:
Figura40:
Figura41:
Figura42:
Figura43:
Figura44:
Figura45:
Figura46:
Figura47:
Figura48:

Figura49:
Figura50:
Figura51:
Figura52:
Figura53:
Figura54:
Figura55:
Figura56:
Figura57:
Figura58:
Figura59:
Figura60:
Figura61:
Figura62:
Figura63:
Figura64:
Figura65:
Figura66:
Figura67:
Figura68:
Figura69:
Figura70:
Figura71:
Figura72:
Figura73:

Distribuiavehiculelordemarfpecategoriipeansamblulreeleirutiere/stradale........75
Zonapietonal.StradpietonizatncentrulistoricalmunicipiuluiCraiova..................76
TraseelepistelordebicicletenmunicipiulCraiova..........................................................77
Exemplecudeficienemajoresemnalatepetraseelepistelordebicicletedepe
stradaCaracal(fotografiidinarhivaproprie)...................................................................78
InvestigaiiprivindparcareanCraiovaStradaMihaiViteazul(Source:Bingmaps)........79
CerereadelocurideparcarepeMihaiViteazul................................................................80
Tipurideparcrineregulamentareiprocentajullor.......................................................80
Duratadeparcare............................................................................................................81
StatisticiaccidenterutiereipersoanedecedatenzonapoluluidecretereCraiova......82
Statisticipersoanernitegravirniteuornaccidenterutierenzonapoluluide
cretereCraiova...............................................................................................................82
Clasificareaaccidentelorcupietoni,dupcauz(prelucraredateaccidentepentru
StudiiledefundamentarealePATZMCraiovancursdeelaborare)..............................84
Statisticiaccidenterutierenfunciedelocaie(nlocalitate/nafaralocalitii)
20102011........................................................................................................................85
Statisticiaccidenterutierenfunciedelocaie(nlocalitate/nafaralocalitii)
20122013......................................................................................................................85
Statisticiaccidenterutierenfunciedelocaie(nlocalitate/nafaralocalitii)
2014.................................................................................................................................85
Distribuiaaccidentelordecirculaiepeansamblulreeleistradaleamunicipiului
Craiova.............................................................................................................................86
DensitateaaccidentelordecirculaienpoluldecretereCraiova(prelucraredate
accidentepentruStudiiledefundamentarealePATZMCraiovancursde
elaborare)........................................................................................................................87
Craiova.Panoudeinformarecumesajevariabilenefuncional.Bd.Decebal
(fotografiedinarhivaproprie)..........................................................................................89
Craiova.Panouinformarecumesajevariabile.Bd.CarolI(fotografiedinarhiva
proprie)............................................................................................................................89
InformaredinamicapasagerilornstaiaAgronomiestopipeautobuzulliniei
E1R(fotografiedinarhivaproprie)...................................................................................90
CCTVpentrusupraveghereastaiilordetransportpublic.Serveruldin
dispeceratulRAT(fotografiedinarhivaproprie)..............................................................91
SchemaorganizaionalaTransportuluiPublicnCraiova...............................................94
Zonapietonal(CentrulIstoric)dinmunicipiulCraiova....................................................95
Centrulistoric.StrzirecentpietonizatenmunicipiuluiCraiova.....................................95
Zonapietonal.Traseeireglementriledecirculaie(cf.Anexei3dindraft
RegulamentuldefuncionareiaccesnCentrulIstoricalMunicipiuluiCraiova)..............96
TerminaluldeliniiintrajudeenePopeci.MuncipiulCraiova............................................97
ConexiunialereelelorregionaleiurbanenCraiova.....................................................97
StructuramodeluluideTransport..................................................................................101
ZonificareaariadeinfluenapoluluidecretereCraiova.Extrasdinmodelulde
transport(264zonedetrafic,dincare156pentrumunicipiulCraiova)........................102
LocaiilepunctelorderecensmntdetraficnCraiova.................................................104
ContorizriautomatetipSDR.VariaiaoraratraficuluiiavitezeinCraiova............104
Traseepecaresauefectuatmsurtorialetimpilordeparcurs...................................105
Ratadecltoriiperpersoan.......................................................................................106
Distribuiacltoriilordupscopulcltoriei.................................................................106
Distribuiamodalacltoriilor.....................................................................................107
Distribuiamodalacltoriilorraportatlascopulcltoriei.......................................107
Reeauastradal............................................................................................................108
Reeauaurbandetransportpublic..............................................................................109
Generareacereriincadrulmodeluluidetransportdemarf(Exemplu:Pentru
produciaalimentar)....................................................................................................113
Seciuniledevalidare.....................................................................................................114
PrognozapopulaieimunicipiuluiCraiova......................................................................117
PrognozapopulaieilocalitilordinPoluldeCretereCraiova......................................117

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.8/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Figuri

Figura74:
Figura75:
Figura76:
Figura78:
Figura79:
Figura80:
Figura81:
Figura82:
Figura83:
Figura84:
Figura85:
Figura86:
Figura87:
Figura88:
Figura89:
Figura90:
Figura91:
Figura92:
Figura93:
Figura94:
Figura95:
Figura96:
Figura97:
Figura98:
Figura99:
Figura100:
Figura101:
Figura102:
Figura103:
Figura104:
Figura105:
Figura106:

Figura107:

Figura108:

Figura109:
Figura110:
Figura111:

PrognozaindiceluidemotorizarepentrupoluldecretereCraiova...............................119
Redistribuireatraficuluinurmaapariieiunuinouproiect:legturstr.Rului
bd.Tineretului...............................................................................................................120
Fluxuridevehiculeigraduldesaturaieactual.............................................................122
AglomerareaCraiovasursatraficrutier,indicatorulLnoapte.......................................130
AglomerareaCraiovasursaaeroport,indicatorulLzsn.................................................131
AglomerareaCraiovasursatraficferoviar,indicatorulLzsn.........................................131
AglomerareaCraiovasursatraficferoviar,indicatorulLzsn.........................................132
ReeaNatura2000nzonaPoluluidecretereCraiova:(siturideimportan
comunitar,siturideprotecieavifaunistica),rezervaii................................................134
ReeuadetransportpublicaR.A.T.iariadedeservirepentrumunicipiulCraiova........138
AnalizaaccesibilitiiactualeazoneicentraledinmunicipiulCraiova............................139
Statisticiaccidenterutiereipersoanedecedatenlocaliti(urban/rural)..................141
Statisticipersoanernitegravipersoanerniteuornlocaliti(urban/rural)..........141
Exemplificareextrasdincodulrutierfrancez(Codedelarue,2008)zonede
circulaielinitit............................................................................................................144
ZonrezidenialnmunicipiulCraiova(foto:GoogleMaps).........................................145
StradpietonalnnucleulistoricalorauluiCraiova(foto:BogdanDanescu)..............146
Strzicolectoarecenecesitmodernizare(foto:GoogleMaps)....................................147
Strzicolectoarecenecesitmodernizare(foto:GoogleMaps)....................................147
TrotuareagresatedeautoturismenmunicipiulCraiova(foto:GoogleMaps)...............148
Niveluldeserviciualreeleirutiere(lanivelulanului2020).Scenariuldereferin......155
Niveluldeserviciualreeleirutiere(lanivelulanului2030).Scenariuldereferin......155
Provocripentrumbunttireaaccesibilittiisiaperformaneitransportului
publicinCraiova............................................................................................................160
Msurideinfrastructurpropusepentrutransportulpublic.Scenariul1.......................161
Liniileprincipaledetransportpublicvs.densitidelocuridemunc.Scenariul2........162
Liniileprincipaledetransportpublicvs.densitirezidentiale.Scenariul3....................163
Liniileprincipaledetransportpublicvs.densitidelocuridemunc.Scenariul3........163
Liniileprincipaledetransportpublicvs.densitidelocuridemunc.Scenariul3........164
MsuripropusepentruoperareatransportuluipublicnmunicipiulCraiova,
Scenariul1(liniiprincipale)...........................................................................................169
MsuripropusepentruoperareatransportuluipublicnmunicipiulCraiova,
Scenariul2(liniiprincipale)...........................................................................................170
MsuripropusepentruoperareatransportuluipublicnmunicipiulCraiova,
Scenariul3(liniiprincipale)...........................................................................................170
MsurilepropusepentrutransportpubliclanivelulpoluluidecretereCraiova,
scenariul2Managementulreeleirutiere/stradale........................................................171
Planificareatrameistradaledupfunciastrzilor(Surs:Normativpentru
amenajareinterseciilanivelpedrumurilepublice,indicativAND600)........................172
Relaiadintresistemuldeclasificarefuncionaladrumuriloriaccesibilitatea
teritoriului,respectivmobilitateapopulaiei.(Sursa:USDepartmentof
Transportation,FederalHighwayAdministration,HighwayFunctionalClassification
Concepts,CriteriaandProcedures,2013)......................................................................173
Exemplificribunepracticidereorganizareaarterelorderangsuperior
ReamenajareaunorbulevardenParis(reducereacarosabilelor,lrgirea
trotuarelor,creareadepistepentrubiciclete,plantareaunorcopacietc.)a.
ReamenajareBulevardMagenta,Paris(2013);b.ReamenajareBulevardCilcy,
Paris(2013)....................................................................................................................180
Libertateiconfortdemicarepentrupietoni,nntregulspaiuurban,frbariere
fiziceipsihologice(frdiferenedenivelidiferenemajoredetextur:trotuar
carosabil).......................................................................................................................182
Strziutilizatencomun(canmodelulsharedspace),darnmod
nereglementatineregulamentar.Cartiererezidenialedense(Foto:GoogleEarth)....184
Utilizarencomunaspaiuluistrzii,reglementat(stradsharedspace).................184
DispersieurbannPoluldecretereCraiova.Sursa;GoogleEarth(2015)....................186

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.9/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Figuri

Figura112:

Figura113:
Figura114:
Figura116:
Figura117:
Figura118:
Figura119:

Figura120:

Figura121:
Figura122:
Figura123:
Figura124:
Figura125:
Figura126:
Figura127:
Figura128:
Figura129:
Figura130:
Figura131:
Figura132:
Figura133:
Figura134:

Figura135:
Figura136:
Figura137:
Figura138:
Figura139:

Figura140:

Zonerezidenialecureearutierinterioarfavorabilutilizatorilornemotorizai:
strzipartajate(sharedspace)i/saupietonale,cuparcrisuteranesau
perimetrale....................................................................................................................187
Interseciepartajat(sharedspace),LonsleSaunierFrana....................................187
Niveldeaccesibilitateestimatpebazavitezeipedistanadirect(ndrumripentru
planificareaintegratareelei).....................................................................................188
VariaiaVNAnfunciederatadeactualizare...............................................................208
Profiltransversalpropuspentrustr.Carpenului............................................................219
Exempledeamenajrialetrecerilordepietoniaccesibilepentrupersoanelecu
dizabiliti......................................................................................................................221
(a)Dispozitivepericuloasepentrucolectareaapelorpluviale,Craiova,DN56,
comunaPodari(Surs:www.gds.ro)/(b)Dispozitivedecolectareaapelorpluviale
corespunztoare(Surs:PIARC).....................................................................................222
Tipprofiltransversal(cupistedebiciclete)pentrudrumuridinmediulrural.(a)
Exemplurecomandatfrandeschiscurigolcarosabil/(b)Exemplu
recomandatfrandeschiscucanalizare...................................................................223
SoluiideamenajareatramvaiuluincaleproprienBucureti(stnga)ila
Budapesta(dreapta).Sursa:GoogleEarth.....................................................................225
ExempludeBRTnNantes,Frana(sursa:TTK)..............................................................225
Diferiteexempledestaii:(stnga)staieautobuznParis,(mijloc)mbuntiri
punctualealeaccesibilitiinNantes,(dreapta)staietramvainOrlans....................226
ExempludeechipareaunuipunctintermodalprincipalnLondra(sursa:internet)......227
ExempludepunctintermodalnNantes........................................................................228
Diferitesitemedeeticketingiinformareacltorilorntimpreal(Sursa:stnga
TTK,TransportforIreland)/Dreapta:MunicipiulCraiova(Sursa:arhivproprie)...........228
ExempludefacilitimodernentrundepoucuatelieredentreinereiCentrude
controlnBordeaux,Frana(Sursa:TTK)........................................................................229
MsuripropusepentruoperareatransportuluipublicnmunicipiuluiCraiova,(linii
principale)......................................................................................................................230
MsuripropusepentruoperareatransportuluipublicnmunicipiuluiCraiova,(linii
principaleisecundare).................................................................................................232
MsurilepropusepentrutransportpubliclanivelulpoluluidecretereCraiova,
scenariul2.....................................................................................................................234
ExempledeparcridebicicletedetipB&R(Sursa:
http://railzone.nl/2011/01/bicycleparkingattramstops/)..........................................237
Exempledeamenajrialepistelordebicicletenzonastaiiloriainterseciilor..........237
Exempludeparcaresmartparking(sursa:http://smartparking.ro/products/seria
l/#).................................................................................................................................241
Exemplificribunepractici:Spaiiutilizatencomun,partajate(sharedspace),
cuoslabdifereniereacarosabiluluiicirculaieipietonale(nivelcomun,textur
asemntoaredeisesizabildifereniat),nzonecentralei/saucomercialesau
deagrement..................................................................................................................243
Amenajridetipzonrezidenial(homezone)aspaiilorpublice,ncare
calitateadespaiideviadevinepreeminenceleideculoardetrafic.......................245
propuneredeamenajareaintersecieistr.N.Iorgacustr.Pastoruluiistr.
BucovinancartierulRovine...........................................................................................246
ExempledeamenajaredePark&Ride(dimensiunimedii)nMareaBritanie(sursa:
GoogleEarth).................................................................................................................247
ExempludePark&Ridepentruzonagrilordinmediulrural(MareaBritanie,sursa:
internet).........................................................................................................................247
Exemplificri,bunepractici:reorganizrialegrilorcapoliintermodalii
reamenajareazoneloradiacentecaarealefavorabiledeplasrilornemotorizatei
transportuluipublic:a.ReamenajaregarSaintOmer(PasdeCalais),b.
ReamenajareagriiSaintJean(Bordeaux),c.GaraBelcier(Bordeaux),d.nouaGara
Rosapark,peliniaRERE(Paris).....................................................................................249
SchemorganizaionalpentruTransportPublicIntegrat(Realizareacompleta
ATP)...............................................................................................................................251

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.10/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Figuri

Figura141:
Figura142:
Figura143:

FluxurifinanciarenipotezaunuiTransportuluiPublicIntegrat(fluxurivenituri
cheltuieli).......................................................................................................................252
SchemaorganizationalaTransportuluiPublicIntegrat.Pasul1...................................253
DistribuiaspaialaproblemelorinecesitilorsemnalatedeceteniRou:
Probleme,Galben:Recomandri,Verde:Aprecieri........................................................264

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.11/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Tabele

Tabele
Tabelul1:
Tabelul2:

Tabelul3:
Tabelul4:

Tabelul5:

Tabelul6:
Tabelul7:
Tabelul8:
Tabelul9:
Tabelul10:
Tabelul11:
Tabelul12:
Tabelul13:
Tabelul14:
Tabelul15:
Tabelul16:
Tabelul17:
Tabelul18:
Tabelul19:
Tabelul20:
Tabelul21:
Tabelul22:
Tabelul23:
Tabelul24:
Tabelul25:
Tabelul26:
Tabelul27:
Tabelul28:
Tabelul29:
Tabelul30:
Tabelul31:
Tabelul32:
Tabelul37:
Tabelul38:
Tabelul39:
Tabelul40:
Tabelul41:
Tabelul46:
Tabelul47:
Tabelul48:
Tabelul49:

LocalitilepoluluidecretereCraiova............................................................................21
ProiectemajoreinonmajorenzonaPoluluidecretereCraiova,conformMaster
PlanuldeTransportpentruRomnia(variantamai2015).CorelarecuPOIM2014
2020(aprobatniulie2015).............................................................................................34
ExtrasdinlistapropunerilordeproiecteaprobatencadrulsedineiCDRSudVest
Oltenia,cevorfipropusesprefinanareprinPOR20142020(februarie2015)............35
PrincipaliiindicatoriprivindmediuldeafaceridincadrulZMCvolum,structur,
rezultate(Sursa:AuditulnevoilordedezvoltareexistentelanivelulZMC,Strategiei
deDezvoltareZMC20142020)........................................................................................42
PrincipaliiindicatoriprivindmediuldeafaceridincadrulZMCvolum,structur,
rezultate(Sursa:AuditulnevoilordedezvoltareexistentelanivelulZMC,Strategiei
deDezvoltareZMC20142020)........................................................................................43
PrincipaliiindicatorisocioeconomicilanivelulPoluluidecretereCraiova.....................51
Structurapopulaieinfunciedeimplicareanactivitialeeconomiei.Sursa:INS,
Recensmntulpopulaieiilocuinelor,2011.................................................................57
Dateprivindnvmntulpreuniversitar.Sursa:InspectoratulcolarJudeeanDolj......60
Dateprivindnvmntuluniversitar.Sursa:UniversitiledinmunicipiulCraiova........60
DateprivindspitaleledinpoluldecretereCraiova.Source:DireciadeSntate
Public,2014.Not:NusuntinclusedatereferitoarelaspitalulmilitardinCraiova.......61
Deinereadevehiculelanivelulanului2013.PoluldecretereCraiova.Sursa:
DireciaRegimPermiseConducereinmatriculareaVehiculelor(DRPCIV)....................61
ClasificareareeleirutieredinzonametropolitanCraiova.............................................62
StatisticageneralaaccidentelorrutierezonapoluluidecretereCraiova.....................81
ClasificareaaccidentelorrutierenzonapoluluidecretereCraiova...............................83
Componenteleunuisistemdemanagementaltraficuluiifuncionalitile
asiguratenprezent.........................................................................................................89
Tipuriledezoneinclusenmodeluldetransport...........................................................103
Tabelsinopticalsegmentelordecerere,modurilorisistemelordetransport..............110
StatisticaGEHModel24ore........................................................................................114
RezultateStatisticeCordoane,model24ore..............................................................114
RezultatestatisticeModelordevrf(Dupamiaz)..............................................115
Rezultatelemsurtorilortimpilordeparcurs...............................................................115
Evoluiacereriidecltorienmodelulnaionaldetransport........................................116
Coeficienidecretereapopulaiei...............................................................................118
Rateanualedecretereanumruluimediudesalariai................................................118
Prognozanumruluimediudesalariai..........................................................................118
IndicatorideperformanaireeleidetransportpublicdinCraiova..............................123
VenituriR.A.T.................................................................................................................123
CheltuielioperaionalealeR.A.T...................................................................................123
IndicatorideperformaneconomicaiR.A.T.AnalizTTK........................................124
ParticulensuspensiePM10mediaanual.................................................................126
MediianualePM10,20072013......................................................................................126
ValorilelimitaaleindicatorilorLzsniLnoapte..............................................................127
CauzeleproduceriiaccidentelorrutierenzonapoluluidecretereCraiova..................141
Clasedeartere(drumuri).Funcionalitate(Surs:Normativpentruamenajare
interseciilanivelpedrumurilepublice,indicativAND600draftactualizare2015)....172
Clasedeartere(drumuri).Funcionalitate.....................................................................174
ITS.Funciuniasiguratecomparaiepescenarii..........................................................176
Perioadadereferinpesector.....................................................................................192
Valoareatimpuluipentrupasageri,andebaz2010.....................................................198
Valoareatimpuluipentrutransportuldemarf,andebaz2010..................................199
Parcursulvehiculeloritimpuldeparcursalacestora....................................................201
Valorileeconomiilordetimpialecosturilordeoperareaautovehiculelor..................202

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.12/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Tabele

Tabelul50:
Tabelul51:
Tabelul53:
Tabelul54:
Tabelul55:
Tabelul56:
Tabelul57:
Tabelul58:
Tabelul59:
Tabelul60:
Tabelul61:
Tabelul62:

CosturilepoluriiatmosfericepentruRomnia,andebaz2010..................................203
Costurilencazulschimbriiclimei.................................................................................203
CosturilepoluriifonicepentruRomnia,andebaz2010...........................................205
CosturilepoluriifonicepentruRomnia,andebaz2010...........................................206
Indicatoriiperformaneieconomiceaproiectului(valoriexprimatenmiieuro).
Scenariul1iScenariul2................................................................................................209
Indicatoriiperformaneieconomiceaproiectului(valoriexprimatenmiieuro).
Scenariul3.....................................................................................................................210
Centralizatorcosturiibeneficiieconomice...................................................................211
Indicatoriiperformaneieconomiceaproiectului..........................................................211
IndicatoriiponderiutilizatepentruAMC.....................................................................212
Rezultateleanalizeimulticriterialepescenarii...............................................................213
Duratadeparcareitarifuldeparcarepezondeparcare............................................242
Reglementareacuprivirelaparcarearezidenial.........................................................242

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.13/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Rezumat

Rezumat
MinisterulDezvoltriiRegionaleiAdministraieiPublice(MDRAP)aidentificat7polidecretere,
mpreun cu Regiunea BucuretiIlfov, ca zone de cretere policentric n Romnia. O
componentcheienpoliticilepolurilordecretereoconstituiepromovareadezvoltriiurbane,
prin intermediuldezvoltrii transportului sustenabil.PlanulMobilitate Urban Durabil (PMUD)
va contura strategii, iniiative de politici, proiecte cheie i prioriti n vederea unui transport
durabil,caressusincretereaeconomicdurabildinpunctdevederesocialialproteciei
mediului,nregiunilepolilordecretere.
Conform documentelor europene, un Plan de Mobilitate Urban Durabil constituie un
documentstrategiciuninstrumentpentrudezvoltareaunorpolitici(carearelabazunmodel
detransportdezvoltatcuajutorulunuisoftwaredemodelareaatraficului),elaboratepentrua
ndeplininecesitiledemobilitateaoameniloricompaniilordinoraidinzonelenvecinate,
pentruomaibuncalitateavieii,contribuindnacelaitimplaatingereaobiectiveloreuropene
ntermenideeficienenergeticiprotecieamediului.
Conform legislaiei naionale (Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul,
republicat cu completrile i modificrile ulterioare n decembrie 2013), Planul de Mobilitate
Urban Durabil reprezint o documentaie complementar strategiei de dezvoltare teritorial
periurban/metropolitan i a planului urbanistic general (P.U.G.), dar i instrumentul de
planificare strategic teritorial prin care este corelat dezvoltarea spaial a localitilor i a
zonei periurbane/ metropolitane a acestora cu nevoiele de mobilitate i transport ale
persoanelorimrfurilor.
Dezvoltarea i implementarea unui Plan de Mobilitate Urban Durabil urmrete o abordare
integrat cu un nivel nalt de cooperare, coordonare i consultare ntre diferitele niveluri de
guvernareintreautoritileresponsabile.AutoritateaLocalartrebuiscreezeisdezvolte
structurileiprocedurilecorespunztoaregestionriiunuiastfeldeplan.
Proiectul actual va asigura aplicarea conceptelor de planificare i management pentru
mobilitateaurbandurabilnraportcucondiiilespecificealemarilororaedinRomnia.Acest
planesteelaboratconformdocumenteloreuropene,darinconcordanculegislaianaional.
Prezentul Plan de Mobilitate Urban Durabil acoper Polul de Cretere Craiova (figura 1)
formatdinMunicipiulCraiova,OraulFiliai,OraulSegarceai21comune.
PrezentulPlandeMobilitateUrbanDurabilsereferlaperioada20162030.

OBIECTIVE
PlanuldeMobilitateUrbanDurabilpentrupoluldecretereCraiovaarecascopcreareaunui
sistemdetransport,caresrspundurmtoarelorobiectivestrategice:
(1) ACCESIBILITATE asigurarea c tuturor cetenilor le sunt oferite opiuni de transport
careslepermitaccesulladestinaiileiserviciileeseniale;
(2) SIGURANISECURITATEmbuntireasiguraneiiasecuritii;
(3) MEDIU reducerea polurii aerului i a polurii fonice, reducerea emisiilor de gaze cu
efectdeseriaconsumuluideenergie;
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.14/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Rezumat

(4) EFICIENAECONOMICsporireaeficieneiirentabilitateatransportuluidepersoanei
bunuri;
(5) CALITATEAMEDIULUIURBANcontribuialacretereaatractivitiiicalitiimediuluii
peisajuluiurban,nfolosulcetenilor,aleconomieiialsocietiinansamblu.

Structura Planului de Mobilitate Urbana Durabil a fost realizat innd seama de cerinele
inclusenproiectuldelegeprivindNormelemetodologicedeaplicareaLegiinr.350/2011privind
amenajareateritoriuluiiurbanismul,cumodificrileicompletrileulterioare,ideelaborarei
actualizare a documentaiilor de urbanism care stabilete structura final a Planului de
Mobilitate.AstfelacestPMUDcuprindeurmtoarelecomponentele:
componenta(1)aP.M.U.Dcomponentalanivelstrategicianume:
Analizasituaieiexistente
Prezentareamodeluluidetransport
Evaluareaimpactuluiactualasupramobilitii
Viziuneadedezvoltareamobilitiiurbanepentrutreiscenarii
(1) Scenariuldereferin

Scenariul de referin include att dezvoltarea sociodemografic, dezvoltarea


spaialfuncionaliamotorizriicedefinesccerereadecltorieviitoare,inclusiv
cererea extern definite prin evoluiile Master Planului National de Transport.
PentrustabilireaScenariuluidereferinaufostluatenconsiderare,ntermenide
mobilitateitransport,toateproiecteleaflatenimplementarelanivelulteritoriului
Polului de Cretere Craiova, indiferent de iniiatorul i sursa de finanare a
proiectului.
Scenariul de referin reflect situaia n care nu se ntampl nimic (donothing) i
constituie baza pentru analizele comparative i analiza de impact a scenariilor
prezentate.
(2) Scenariul2:Optimizareareeleidetransportexistente

Unpotenialrspunsprivindameliorarea/atenuareaproblemelordeaccesibilitatei
capacitate l constituie extinderea i optimizarea infrastructurii rutiere. Scenariul 2
este orientat ctre completarea i optimizarea reelei rutiere, bazat pe strategia
clasic de dezvoltare a ofertei de transport. Aceasta const n investiii masive n
infrastructura rutier, n special n ceea ce privete reeaua major viznd
mbuntireaconectivitii,inclusivunineldecentur.
(3) Scenariul3:CtreunnoumanagementalmobilitiiOrientatpeuntransport

publicputernicipepoliticiseverepentruuntransportdurabil
O posibil abordare alternativ a strategiilor clasice privind oferta de transport o
constituiestrategiapushandpull.nscenariul3sepuneaccentpemsuriledetip
push (politici de parcare mai stricte), i pe cele de tip pull, prin extinderea
masivasistemuluideTransportPublicdemarecapacitate(tramvai).

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.15/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Rezumat

Direcii de aciune i proiecte de dezvoltare a mobilitii urbane n trei scenarii

alternative
Direciile de aciune din cadrul PMUD Craiova au fost stabilite n toate domeniile
mobilitii,nsensulimplementriidemsuriipoliticindomeniile:

(1) Structurainstituionalintrireacapacitiiadministrative
(2) Transportulpublicintegrat,eficientiaccesibil
(3) ncurajareadeplasrilorcubicicleta
(4) Reeauarutier/stradalutilizareaeficientaspaiuluipublic,reorganizarea
circulaiei,mbuntireasiguraneiiacondiiilordemediu

(5) Implementareauneipoliticideparcareeficienteiintegrate
(6) Intermodalitate
(7) ITSimanagementulmobilitii
(8) Logisticaurban
(9) Sporireaintegrriintreplanificareaurbaniatransporturilornzonecunivelridicat
decomplexitate.ncurajareaicretereaconfortuluideplasrilorpietonale

Prezentul PMUD include intervenii (msuri sau proiecte specifice) prin care sunt propuse
rezolvri pentru probleme identificate n etapa de analiz a situaiei actuale sau care sunt
consideratecastrategicencontextulasigurriiuneimobilitiurbaneoptimenariadestudiu,
acoperindperioada20162030.
nvedereadefiniriimsuriloriproiectelorpropusenPMUD, saprocedatlaanaliza anvelopei
bugetaredisponibilepentruperioada20162030.PebazaevalurilorBnciiMondiale,pentru
toateoraelesijudeeledinRomnia,verificateprinanalizepropriiasuprabugetelorpeoraei
judeearezultatunbugetoperaionalpentruPMUDpentrupoluldecretereCraiovade436
milioaneeuropentruperioada20162030.
Astfel, lund n considerare necesitile de mobilitate identificate i anvelopa bugetar
disponibile precum i proiectele angajate (deja aprobate/ n implementare la nivelul polului de
cretere),ncadrulPMUDaufostanalizateipropuseproiecteimsuriprezentatenPlanulde
actiune.
Lista final de proiecte, rezultat n urma analizelor prezentate n prezentul document i a
consultrilor cu autoritile i intituiile locale relevante Primria Craiova, Consiliul Judeean
Dolj,primriilelocalitilordinpoluldecretere,ADIZMCraiova,RegiaAutonomdeTransport
Craiova, Poliia local, Agenia pentru Dezvoltare Regional SudVest Oltenia etc. este
prezentatnPlanuldeactiune.
Componenta(2)aP.M.U.DcomponentalaniveloperaionalincludePlanuldeaciune,ealonat
pe trei perioade: termen scurt (2016 2018), termen mediu (20192023), termen lung (2024
2030).

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.16/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Rezumat

Componenta(3)aP.M.U.DMonitorizareaimplementriiPlanuluideMobilitateUrbaninclude
o propunere privind proceduri de evaluare a implementrii P.M.U. cu nominalizarea actorilor
responsabilicumonitorizarea,precumiactivitiledecomunicarepeperioadadeimplementare
aPlanuluideMobilitateUrbanDurabil.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.17/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

(1)

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.18/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Introducere

MinisterulDezvoltriiRegionaleiAdministraieiPublice(MDRAP)aidentificat7polidecretere,
mpreun cu Regiunea BucuretiIlfov, ca zone de cretere policentric n Romnia. O
componentcheienpoliticilepolurilordecretereoconstituiepromovareadezvoltriiurbane,
prin intermediuldezvoltrii transportului sustenabil.PlanulMobilitate Urban Durabil (PMUD)
va contura strategii, iniiative de politici, proiecte cheie i prioriti n vederea unui transport
durabil,caressusincretereaeconomicdurabildinpunctdevederesocialialproteciei
mediului,nregiunilepolilordecretere.
n vederea finanrii proiectelor de transport urban, n cadrul Programului Operaional pentru
Dezvoltare Regionala 2014 2020, prin FEDR (Fonduri Europene pentru Dezvoltare Regional),
pentru zonele urbane respective este necesar elaborarea Planurilor de Mobilitate Urban
Durabil(PMUD),urmareaabordriiintegratesusinutadectreComisiaEuropean.

1.1

Scopuliroluldocumentaiei

Conformdocumenteloreuropene,unPlandeMobilitateUrbanDurabilconstituieundocument
strategic i un instrument pentru dezvoltarea unor politici (care are la baz un model de
transport dezvoltat cu ajutorul unui software de modelarea a traficului), elaborate pentru a
ndeplininecesitiledemobilitateaoameniloricompaniilordinoraidinzonelenvecinate,
pentruomaibuncalitateavieii,contribuindnacelaitimplaatingereaobiectiveloreuropene
ntermenideeficienenergeticiprotecieamediului.
Dezvoltarea i implementarea unui Plan de Mobilitate Urban Durabil urmrete o abordare
integrat cu un nivel nalt de cooperare, coordonare i consultare ntre diferitele niveluri de
guvernareintreautoritileresponsabile.AutoritateaLocalartrebuiscreezeisdezvolte
structurileiprocedurilecorespunztoaregestionriiunuiastfeldeplan.
Proiectul actual va asigura aplicarea conceptelor de planificare i management pentru
mobilitateaurbandurabilnraportcucondiiilespecificealemarilororaedinRomnia.
Acest plan este elaborat conform documentelor europene, dar i n concordan cu legislaia
naional.
Conform legislaiei naionale (Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul,
republicat cu completrile i modificrile ulterioare n decembrie 2013), Planul de mobilitate
urban reprezint o documentaie complementar strategiei de dezvoltare teritorial
periurban/metropolitan i a planului urbanistic general (P.U.G.), dar i instrumentul de
planificare strategic teritorial prin care este corelat dezvoltarea spaial a localitilor i a
zoneiperiurbane/metropolitaneaacestoracunevoiledemobilitateitransportalepersoanelor
imrfurilor.
ObiectivelePlanuluideMobilitateUrbanDurabil
PlanuldeMobilitateUrbanDurabilpentrupoluldecretereCraiovaarecascopcreareaunui
sistemdetransport,caresrspundurmtoarelorobiective:
(1) ACCESIBILITATE asigurarea c tuturor cetenilor le sunt oferite opiuni de transport
careslepermitaccesulladestinaiileiserviciileeseniale;
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.19/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

(2) SIGURANISECURITATEmbuntireasiguraneiiasecuritii;
(3) MEDIU reducerea polurii aerului i a polurii fonice, reducerea emisiilor de gaze cu
efectdeseriaconsumuluideenergie;
(4) EFICIENAECONOMICsporireaeficieneiirentabilitateatransportuluidepersoanei
bunuri;
(5) CALITATEAMEDIULUIURBANcontribuialacretereaatractivitiiicalitiimediuluii
peisajuluiurban,nfolosulcetenilor,aleconomieiialsocietiinansamblu.
PrincipalelecaracteristicialePlanuluideMobilitatesunt:
Viziunepetermenlungiunplandeimplementarefoarteclar;
Abordareparticipativ;
Dezvoltareaechilibratiintegratatuturormodurilordetransport;
Integrareaorizontalivertical;
Evaluareaperformaneiactualeiviitoare;
Monitorizarea,evaluareairaportareaperiodic;
Luareanconsiderareacosturilorexternepentrutoatemoduriledetransport.

PoliticileimsuriledefinitentrunPlandeMobilitateUrbanDurabilacopertoatemodurilei
formeledetransportnntreagaaglomerareurban,attnplanpublicctiprivat,attprivind
transportul de pasageri, ct i cel de bunuri, transport motorizat i nemotorizat, deplasarea i
parcarea.
nPlansuntvizateurmtoarelesectoare:
a) Transportul public: PMUD va furniza o strategie de mbuntire a calitii, securitii,
integrriiiaccesibilitiiserviciilordetransportpublic,aceastaacoperindinfrastructura,
materialulrulantintreinerea.
b) Transportul nemotorizat: Planul va ncorpora un pachet de msuri de cretere a
atractivitii, siguranei i securitii n ceea ce privete mersul pe jos i mersul cu
bicicleta. Infrastructura existent va fi analizat i mbuntit acolo unde se impune.
Trebuie prevzut dezvoltarea de noi infrastructuri, nu doar dea lungul rutelor de
transport motorizat. Infrastructura dedicat trebuie gndit astfel nct transportul
pietonal i cu bicicleta s fie separat de traficul greu motorizat astfel nct s reduc
distanele de cltorie acolo unde este cazul i s creasc accesibilitatea i sigurana.
Msurilelegatedeinfrastructurvorficompletatedealtemsuritehnice,precumide
politiciimsuriuoare.
c) Intermodalitatea:UnPMUDvacontribuilaomaibunintegrareadiferitelormoduride
transportivaidentificamsuriavndscopspecificfacilitareaintegratamobilitiiia
transportuluimultimodal.
d) Siguranarutierurban:PlanuldeMobilitateUrbanDurabilvaprezentaaciunicare
smbunteascsiguranarutier,pebazauneianalizeaprincipalelorproblemelegate
desiguranarutieriazonelorderiscdinzonaurbananalizat.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.20/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

e) Transportul rutier (circulaie i staionare): Pentru reeaua de drumuri i transportul


motorizat, PMUD se adreseaz atttraficului n micare, cti celui staionar. Msurile
aucascopoptimizareautilizriiinfrastructuriirutiereexistenteimbuntireasituaiei
nzonelefierbiniidentificate,darinansamblu.Sevaanalizapotenialulderealocare
aspaiuluirutieraltormoduridetransportsaualtorfunciuniifolosinepublice,carenu
aulegturcutransportul.
f)

Logisticaurban:PMUDvaprezentamsuridembuntireaeficieneilogisticiiurbane,
inclusivaprovizionareaurbancumarf,concomitentcureducereaemisiilordegazecu
efectdeser,apoluaniloriazgomotului.

g) Managementul mobilitii: PMUD va include aciuni de stimulare a comportamentelor


de mobilitate spre modele de mobilitate mai sustenabile. n acest scop se impune
angrenarea cetenilor, angajailor, colilor i altor actori relevani ai societii. n plus,
propunerea de msuri de cretere a capacitii instituionale a autoritilor, de
reglementare,monitorizareicontrolatuturoraspectelordemobilitatevaconducelao
mai bun eficien a costurilor, la asigurarea unor servicii de transport de calitate, la
cretereancrederiilocuitorilorninstituiilrlocale.
h) SistemeleInteligentedeTransport:Aplicabiletuturormodurilordetransportiserviciilor
de mobilitate, att pentru pasageri ct i pentru bunuri, Sistemele Inteligente de
Transportpotsusineformulareadestrategii,implementareadepoliticiimonitorizarea
fiecreimsuriprevzutencadrulconinutalunuiPMUD.
Ariageograficsupusstudiului
LocalitilecealctuiescpoluldecretereCraiovacoincidcucelealeZoneiMetropolitaneCraiova
iinclud:unmunicipiu,douoraei21comune.
Municipiu/City

Orae/Towns

Craiova

1.

Filiai

2.

Segarcea

Tabelul1:

Comune/Communes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Almj
Brdeti
Breasta
Bucov
Calopr
Crcea
Cooveni
CoofeniidinFa
Gherceti
Ialnia
MaluMare
Mischii
Murgai
Pieleti
Predeti
imnicudeSus
Teasc
Terpezia
uglui
VrvorudeJos
Vela

LocalitilepoluluidecretereCraiova

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.21/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Figura1:

1.2

AriadeinfluenapoluluidecretereCraiova.Sursaizocronelor:studiulPoliidecretere.Faza
urmtoare,elaboratnperioada20122013deBancaMondialpentruMinisterulDezvoltriiRegionale
iAdministraieiPublicedinRomnia(MDRAP)

ncadrareanprevederiledocumentelordeplanificarespaial

LaelaborareaPMUDpentrupoluldecretereCraiovasaavutnvederecorelarea,pectposibil,
cuprevederiledocumentelordeplanificarespaialspecificelanivelnaional,judeeanilocal,
deitoateacesteanecesitactualizare.
StrategiadeDezvoltareTeritorialaRomnieiSDTR
(http://www.sdtr.ro/44/Strategie)
Conform, legii 350/2001 privind Amenajarea teritoriului i urbanismul, republicat cu
completrileimodificrileulterioarendecembrie2013,strategiile,politicileiprogramele
dedezvoltaredurabiln profilteritorialartrebuifundamentatepeStrategiadedezvoltare
teritorialaRomaniei.Laacestmoment,MDRAPapublicatpesiteulinstituieiversiunea2
aStrategieidedezvoltareteritorialaRomniei.
Documentul, neaprobat la acest moment, cuprinde viziunea de dezvoltare a teritoriului
naionalpentruorizontuldetimp2035.
StrategiadedezvoltareteritorialaaRomaniei(SDTR)estedocumentulprogramaticprincare
sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritoriala a Romaniei la scar regional,
interregionalinaionalprecumidireciiledeimplementarepentruoperioaddepeste
20deaniintegranduseaiciiaspectelerelevantelaniveltransfrontalieritransnaional.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.22/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

SDTRpropune:

Susinereadezvoltriipolicentriceateritoriuluinaional;
Sprijinireadezvoltriizoneloreconomicecuvocaieinternaional;
Asigurareauneiconectiviticrescuteaoraelormiciimijlociicuoraelemari;
Susinerea dezvoltrii infrastructurii de baz prin asigurarea accesului tuturor
localitilorlaserviciideinteresgeneral;
ntrirea cooperarii ntre autoritile publice de la diferite niveluri administrative n
scopulasigurriiuneidezvoltariarmonioaseateritoriuluinaional.

Documentaiideamenajareateritoriului
PlanuldeAmenajareaTeritoriuluiNaionalPATN
(http://www.mdrap.ro/dezvoltareteritoriala/amenajareateritoriului/amenajareateritoriului
incontextnational/4697)
Conformlegii350/2001privindAmenajareateritoriuluiiurbanismul,Planuldeamenajarea
teritoriuluinationalPATNreprezintdocumentulcucaracterdirectorcareincludesinteza
programelorstrategicesectorialepetermenmediuilungpentruintregteritoriulrii.
SeciunilePlanuluideamenajareateritoriuluinaionalsunt:

Ci de comunicaie, aprobat prin Legea nr.363/21.09.2006 privind aprobarea


Planuluideamenajareateritoriuluinaional,SeciuneaIReeledetransport

Ape, aprobat prin Legea nr.171/04.11.1997 privind aprobarea Planului de


amenajareateritoriuluinaional,SeciuneaaIIaAp

Zoneprotejate,aprobatprinLegeanr.5/06.03.2000privindaprobareaPlanuluide
amenajareateritoriuluinaional,SeciuneaaIIIaZoneprotejate

Reeaua de localiti, aprobat prin Legea nr. 351/06.07.2001 privind aprobarea


Planuluideamenajareateritoriuluinaional,SeciuneaaIVaReeauadelocaliti

Zone de risc natural, aprobat prin Legea nr. 575/22.10.2001 privind aprobarea
Planuluideamenajareateritoriuluinaional,SeciuneaaVaZonederiscnatural

Turismul, aprobat prin Legea nr. 190/26.05.2009 privind aprobarea Planului de


amenajareateritoriuluinaional,SeciuneaaVIIIaZonecuresurseturistice

DezvoltarearuralPlanuldeamenajareateritoriuluinaional,SeciuneaaVIIIa
Zonerurale,neaprobat.

InfrastructurapentrueducaiePlanuldeamenajareateritoriuluinaional,Seciunea
aVIIaInfrastructurapentrueducaie,neaprobat.

Laacestmomentacestdocumentunicdeplanificareadezvoltriispaialelanivelnaional,
esteelaboratnseciunisectoriale,necorelatentreele.AbiadupaprobareaStrategieide
dezvoltareteritorialaRomniei(SDTR)acestdocumentprobabilvafiactualizat.nceeace
privete seiunea ci de comunicaii se va impune o corelare cu Master Planul General de
Transport al Romniei, dar i cu prima generaie de planuri de mobilitate aflate la acest
momentncursdeelaborare.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.23/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

PlanuldeAmenajareaTeritoriuluiJudeeanDoljPATJDolj
Conform legii 350/2001 privind Amenajarea teritoriului i urbanismul, Planul de amenajare a
teritoriului Judeean PATJ constituie documentul cu caracter director care reprezint expresia
spaialaprogramuluidedezvoltaresocioeconomicaajudeului.
PlanuldeAmenajareaTeritoriuluiJudeeanDolj(PATJDolj)elaboratdeURBANPROIECTnanii
19971999, a fost revizuit i aprobat n 2001. Avnd n vedere c un plan de amenajare a
teritoriuluiJudeeantrebuiereactualizatperiodiclaunintervaldecirca510ani,dariclaacest
momentseaflncursdeelaborareaStrategiadeDezvoltareEconomicoSocialaJudeuluiDolj
pentruperioada20142020,PATJDOLJnecesitreactualizare.
Documentaiideurbanism
PlanulUrbanisticGeneralalmunicipiuluiCraiova

(http://www.primariacraiova.ro/ro/urbanism/planulurbanisticgeneralalmunicipiului
craiova.html)
Planulurbanisticgeneralareattcaracterdirectoristrategic,cticaracterdereglementarei
reprezint principalul instrument de planificare operaional, constituind baza legal pentru
realizareaprogrameloriaciunilordedezvoltare.
PUGCraiovaafostelaboratnanul19971998,dectreSCProiectCraiovaSAiafostaprobat
prinHCLnr.23/29.02.2000.Expiratdinpunctdevederealdurateinormaledevalabilitate,prin
HCLnr.37/31.03.2013afostprelungitperioadadevalabilitateaPUGCraiovacu3ani,pnn
30.12.2015, pentru a putea fi folosit n activitatea administrativ pn la finalizarea noii ediii.
Din punct de vedere strategic aceast situaie este dezavantajoas din mai multe puncte de
vedere,attpentrucalitateadeciziilorctipentruvulnerabilitateaacesteidocumentaiifade
numeroasele modificri aduse prin documentaii de rang inferior (planuri urbanistice zonale
PUZ).Autoritateapubliclocalnuapusladispoziieinformaiiprivindparcurgereaproceduriide
mediuiemitereaAvizuluidemediuaferentacesteiediiiaPUG.
Dinpunctdevederealmobilitiiiinfrastructuriidetransportproblemelentmpinatesuntpe
deopartecelelegatedelipsaviziuniidedezvoltareamunicipiuluiCraiovapentruurmtoriiani,
iarpedealtpartereconfigurareareeleimajoredecirculaientrocutotulaltdireciedect
ceaprevzutnPUG.Unexemplunacestsenslreprezintapariiaproblemelordecirculaiela
intersecia Cii Bucureti cu str. Carol I, ca urmare a nerespectrii conceptului de dezvoltare a
reeleistradalepedirecianordsudstabilitprinPUGulanterior.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.24/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Planuri de Urbanism General ale celelorlalte localiti componente ale polului de

cretere
Nr.
Localitate
crt.

Oraul
Filiai

Oraul
Segarcea

Comuna
Almj

Comuna
Brdeti

Comuna
Breasta

Comuna
Bucov

Comuna
Calopr

Comuna
Crcea

Comuna
Cooveni

10

Comuna
Coofenii
dinFa

DocumentaiePUG
Aprobare,reglementaredinpunctdevederealprotecieimediului,
corelarePMUD
HCLnr.51/24.12.1997privindaprobareaPUGalorauluiFiliaiisatelorceaparin
deoraulFiliai
HCLnr.31/04.07.2001privindaprobareaPUGetapaaIIasiRegulamentulde
UrbanismalorauluiFiliaiisatelorapartinatoare.

HCLnr.20/31.10.2012privindreactualizareafinal aPUGairegulamentuluilocal
deurbanismalOrauluiSegarceaAvizdemediu3/23.01.2012.
Perioadaplanificat:20122022
Obiectivelespecificetransporturilorpentruceledouplanurisuntsimilareise
completeaz:accesibilitate,eficieneconomica,proteciamediului,calitatea
mediuluiurban,sntateisiguran.
Elaboratn2010
Nuaufostpuseladispoziiedectreautoritateapubliclocalinformaiiprivind
HCLdeaprobareaPUGuluiiniciinformaiiprivindparcurgereaproceduriide
mediuiemitereaAvizuluidemediupentruPUG.
Perioadaplanificat:20102020
HCL15/17.03.2010
Obiectivelespecificetransporturilorpentruceledouaplanurisuntsimilareise
completeaz:accesibilitate,eficienaeconomic,proteciamediului,calitatea
mediuluiurban,sntateisigurana.
Nuaufostpuseladispoziiedectreautoritateapubliclocalinformaiiprivind
parcurgereaproceduriidemediuiemitereaAvizuluidemediupentruPUG.
Perioadaplanificat:20102020
HCLnr.10/30.06.2008;
Avizdemediunr9/14.07.2009
Perioadaplanificat:20092019
HCLnr.1/29.03.2013
Nuaufostpuseladispoziiedectreautoritateapubliclocalinformaiiprivind
parcurgereaproceduriidemediuiemitereaAvizuluidemediupentruPUG.
Obiectivelespecificetransporturilorpentruceledouplanurisuntsimilareise
completeaz:accesibilitate,eficienaeconomic,proteciamediului,calitatea
mediuluiurban,sntateisigurana
Perioadaplanificat:20132023
HCLnr.15/10.09.2012privindaprobareainsuiriiPUGactualizatalcomuneiCalopar
ConformDecizieinr.14308/29.12.2011ARPMadeciscaPUGsesupuneprocedurii
fravizdemediu.
Obiectivelespecificetransporturilorpentruceledouplanurisuntsimilareise
completeaz:accesibilitate,eficienaeconomic,proteciamediului,calitatea
mediuluiurban,sntateisigurana
Perioadaplanificat:20122022
Nuaufostpuseladispoziiedectreautoritateapublic localinformaiiprivind
HCLdeaprobareaPUGuluiiniciinformaiiprivindparcurgereaproceduriide
mediuiemitereaAvizuluidemediupentruPUG.
HCLnr.43/2001aConsiliuluiLocalCooveni
Nuaufostpuseladispoziiedectreautoritateapubliclocalinformaiiprivind
parcurgereaproceduriidemediuiemitereaAvizuluidemediupentruPUG.
Perioadaplanificat:nuneafostpusladispoziieaceastinformaie.
ntocmitncepndcu2005
HCLnr.2/31.01.2007privindaprobareanouluiPUGalcomuneiCoofeniidinFa.
Nuaufostpuseladispoziiedectreautoritateapubliclocalinformaiiprivind
parcurgereaproceduriidemediuidespreemitereaAvizuluidemediupentruPUG.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.25/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Nr.
Localitate
crt.

11

Comuna
Gherceti

12

Comuna
Ialnia

13

Comuna
Malu
Mare

14

Comuna
Mischii

15

Comuna
Murgai

16

Comuna
Pieleti

17

Comuna
Predeti

18

Comuna
imnicu
deSus

19

Comuna
Teasc

20

Comuna
Terpezia

21

Comuna
uglui

DocumentaiePUG
Aprobare,reglementaredinpunctdevederealprotecieimediului,
corelarePMUD
Perioadaplanificat:2007 2017
HCLnr25/31.10.2011
Nuaufostpuseladispoziiedectreautoritateapubliclocalinformaiiprivind
parcurgereaproceduriidemediuiemitereaAvizuluidemediupentruPUG.
Obiectivelespecificetransporturilorpentruceledouplanurisuntsimilareise
completeaz:accesibilitate,eficienaeconomic,proteciamediului,calitatea
mediuluiurban,sntateisigurana
Perioadaplanificat:20112021
HCLnr.9/18.04.2011privindaprobarea PUGComunaIalnia
ConformDecizieinr.3710/19.04.2011ARPMadeciscaPUGssesupunafraviz
demediu.
Perioadaplanificat:20112021
HCLnr.54/24.10.2005
Nuaufostpuseladispoziiedectreautoritateapubliclocalinformaiiprivind
parcurgereaproceduriidemediuiemitereaAvizuluidemediupentruPUG.
Perioadaplanificat:20052015
Nuaufostpuseladispoziiedectreautoritateapublic localinformaiiprivind
HCLdeaprobareaPUGuluiiniciinformaiiprivndparcurgereaproceduriide
mediuiemitereaAvizuluidemediupentruPUG.
Perioadaplanificat:nuneafostpusladispoziieaceastinformaie.
HCLnr.36/31.10.2005privindaprobareaPUGalcomuneiMurgai,reactualizatprin
mrireasuprafeelordeintravilanalesatelorPicturile,Murgai,Gaia,Buteni,
BalotadeJosiBalotadeSus.
AVIZdeaprobarePUGnr.33.20.10.2015emisdeCJDOlj.
Nuaufostpuseladispoziiedecatreautoritateapubliclocalinformaiiprivind
parcurgereaproceduriidemediuidespreAvizuldemediupentruPUG.
Perioadaplanificat:20052015
HCLnr.19/28.03.2011
ConformDecizieinr.3306/19.04.2011aARPMCraiova,PUGComunaPieletise
adoptfraavizdemediu
Perioadaplanificat:20112021
HCL49/22.07.2009
Nuaufostpuseladispoziiedectreautoritateapubliclocalinformaiiprivind
parcurgereaproceduriidemediuiemitereaAvizuluidemediupentruPUG.
Perioadaplanificat:20092019
HCLnr.2/31.01.2008privindaprobareaPUGnformareactualizat,potrivitAvizului
Favorabilnr.1/24.01.2008
Nuaufostpuseladispoziiedectreautoritateapubliclocalinformaiiprivind
parcurgereaproceduriidemediuidespreemitereaAvizuluidemediupentruPUG.
Perioadaplanificat:20082018
HCLnr.30/22.07.2013
ConformDecizieinr.nr.11674/08.04.2013aAPMDolj,PUGComunaPieletise
adoptfravizdemediu.
Obiectivelespecificetransporturilorpentruceledouplanurisuntsimilareise
completeaz:accesibilitate,eficienaeconomic,proteciamediului,calitatea
mediuluiurban,sntateisigurana
Perioadaplanificat:20132023.
PUGdinanul2000,expirat./NoulPUGestencursdeelaborare.
Perioadaplanificat:nuneaufostpuseladispoziieinformaii
HCLnr.22/29.06.2009(reactualizareaPUGprinextindereaintravilanului)
Nuaufostpuseladispoziiedectreautoritateapubliclocalinformaiiprivind
parcurgereaproceduriidemediuiemitereaAvizuluidemediupentruPUG.
Perioadaplanificat:20092019

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.26/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Nr.
Localitate
crt.

22

23

1.3

Comuna
Vrvoru
deJos

Comuna
Vela

DocumentaiePUG
Aprobare,reglementaredinpunctdevederealprotecieimediului,
corelarePMUD
HCL6/28.01.2001pentruaprobarePUG;HCL7/29.02.2012deprelungirePUG
pentru3ani;
Nuaufostpuseladispoziiedectreautoritateapubliclocalinformaiiprivind
parcurgereaproceduriidemediuiemitereaAvizuluidemediupentruPUG.
Perioadaplanificat:SuntinterprinsedemersurideprelungirePUGpnla
21.12.2015lasolicitareaDirecieideurbanismdincadrulCJDolj.
Nuafostprelungitinicincursdeactualizare
Perioadaplanificat:nuneafostpusladispoziieaceastinformaie.

ncadrareanprevederiledocumentelorstrategicesectoriale

Documentele strategice sectoriale analizate de consultant sunt prezentate ierarhizat, pe


vertical,nfunciedearealullacareserefer.
LaniveleuropeanReeauaTENT

Prin noua politic a UE privind infrastructura, finanarea UE n domeniul transporturilor pentru


perioada 20142020 este reorientat ctre o nou reea central definit cu strictee. Reeaua
centralvaconstituicoloanavertebralatransporturilorncadrulpieeiuniceaEuropei.Eava
contribuilanlturareablocajelor,lamodernizareainfrastructuriiilaeficientizareaoperaiunilor
transfrontalieredetransportpentrucltoriiintreprinderiledinntreagaUE.Implementareasa
vafiacceleratprincreareaanoucoridoaremajoredetransportcarevorreunistatelemembre
iprileinteresate,permindconcentrareaunorresurselimitateiobinereaderezultate.
NouareeaTENTcentralvafisusinutdeoreeaglobalderutelanivelregionalinaional,
destinate s alimenteze reeaua central. Scopul este ca treptat, pn n 2050, cea mai mare
parteaceteniloriantreprinderilordinEuropasseaflelacelmult30deminutedistan,ca
timpdedeplasare,deaceastreeaglobal(afluent).
Lanivelregionalinaional,ceeacenumimreeauaglobalvareprezentaunafluentalreelei
centrale de transport. Aceast reea global face parte integrant din politica TENT i va fi
administrat n mare msur chiar de statele membre, cu unele fonduri disponibile n cadrul
politiciindomeniultransporturilori,bineneles,ncadrulpoliticiiregionale.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.27/360

PM
MUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova

Introduceree

Drumuri,po
orturi,terminaleeferoviarrutieere(RRT)
Fiigura2:

iaeropo
orturi
Reeauaeurope
R
eanTENTceentrallanivelUE
(http://ec.europ
pa.eu/transporrt/themes/infraastructure/tenttguidelines/do
oc/maps/eu.pdff)

Drumuri,po
orturi,terminaleeferoviarrutieere(RRT)
Fiigura3:

Ciferate(pasaggeri)iaeroportturi

Ciferate(pasaggeri)iaeroportturi

iaeropo
orturi
Reeauaeurope
R
eanTENT.D
DetaliuRomniaaiBulgaria
(http://ec.europ
pa.eu/transporrt/themes/infraastructure/tenttguidelines/do
oc/maps/bgro.pdf)

C
Cuprivirelam
mobilitateau
urban,strattegiaTENT prevedeczzoneleurban
neartrebui sfurnizeze
e
puncte de in
nterconexiun
ne eficiente pentru reeeaua de tran
nsport transseuropean,, i n acestt
co
ontext, existt sfera de aplicare
a
pentru integrareea planurilorr de transpo
ort urban sustenabile cu
u
sttrategiaUEaatotcuprinztoaredemaimaremobilitatentoattEuropa.

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.28/360
0

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Luatnansamblu,nouareeadetransportvaoferi:

cltoriimaisigureimaipuinaglomerate;

deplasrimaifluenteimairapide.

HrileceprezintreeauacentralTENT(reeauatranseuropeandetransport)pentru2030n
zonaRomnieisuntprezentatenfiguradesus.

Lanivelnaional
AcorduldeParteneriatRomnia20142020
(http://www.fonduriue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/20142020/acord
parteneriat/Acord_de_Parteneriat_20142020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf)
Denumire
strategie/document
programatic
Acordulde
ParteneriatRomnia
20142020

Informaiirelevante.Comentarii
AcordncheiatdeRomniacuUE
Responsabil/implementator:MinisterulFondurilorEuropene
AcorduldeParteneriatestedocumentulstrategicnaionalcare
fundamenteazistabileteobiectiveletematicededezvoltareialocare
indicativafonduriloreuropenenperioada20142020.Porninddelaacest
acordsedezvoltprogrameleoperaionalepentrundeplinireaobiectivelor
UEprinprogramareafondurilorcomunitare.

StrategiaNationaldeDezvoltareRegional20142020(SNDR)
(http://www.inforegio.ro/images/programare2014
2020/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20%20iulie%202013.pdf)
Denumire
strategie/document
programatic
StrategiaNationalde
DezvoltareRegional
20142020(SNDR)
draft

Informaiirelevante.Comentarii
Documentulnuestencaprobat
Perioadaplanificat:20142020
Responsabil/implementator:MDRAP
StrategiaNaionaldeDezvoltareRegional(SNDR)reprezintviziunea
GuvernuluiRomnieiprivinddezvoltarearegional,princaresestabilesc
prioritilededezvoltarealeregiunilor,precumirelaiileinstituionalecare
sfacilitezecorelareacustrategiilesectoriale.
Prezintelementedeghidaregeneraleprivinddezvoltareasectorului
transporturilornRomniaitipuriledeproiectecepotfifinanatedin
fondurieuropene.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.29/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

ProgramulOperaionalRegional20142020
(http://www.inforegio.ro/ro/por20142020/documentedeprogramare.html)
Denumire
strategie/document
programatic
Programul
OperaionalRegional
20142020

Informaiirelevante.Comentarii
Documentulesteaprobat
Perioadaplanificat:20142020
Responsabil/implementator:MinisterulDezvoltriiRegionalei
AdministraieiPublice
PrezintAxelePrioritareitipuriledeproiecteeligibilespreafifinanaten
perioadadeprogramare20142020dinFondulEuropeandeDezvoltare
Regional.

ProgramulOperaionalInfrastructurMare
(http://www.fonduriue.ro/)
Denumire
strategie/document
programatic
Programul
Operaional
InfrastructurMare

Informaiirelevante.Comentarii

Aprobat2015
Perioadaplanificat:20142020
Responsabil/implementator:MinisterulFondurilorEuropene
Prezintelementedeghidaregeneraleprivinddezvoltareasectorului
transporturilornRomniaiclaseleorientativedeproiectecepotfifinanate
dinfondurieuropene.
ProiectelemajoredeinfrastructurprevzutenMasterPlanuldeTransport
pentruRomniapentruarealulpoluluidecretereCraiovasuntenumeraten
tabelul2.

ProgramulOperaionalCompetitivitate
(http://www.fonduriue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/20142020/po/VO.POC.2014
2020.18.12.2014.pdf)
Denumire
strategie/document
programatic
Programul
Operaional
Competitivitate

Informaiirelevante.Comentarii
Documentulesteaprobat
Perioadaplanificat:20142020
Responsabil/implementator:MinisterulFondurilorEuropene

OraeCompetitiveRemodelareageografieieconomiceaRomniei
(http://www
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/04/000350881_20140304103
607/Rendered/PDF/843240v10ROMAN0ompetitive0Raport0RO.pdf)
Denumire
strategie/document
programatic
OraeCompetitive
Remodelarea
geografieieconomice

Informaiirelevante.Comentarii
Documentulnuesteaprobat
Perioadaplanificat:20142020
Responsabil/implementator:MinisterulDezvoltriiRegionaleiAdministraiei

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.30/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Denumire
strategie/document
programatic
aRomniei

Informaiirelevante.Comentarii
Publice
Raportulaformulatconstatri,interpretriiconcluziireferitoarelageografia
economicaRomnieinplaninternaional,regionalilocal.

Strategiapentrutransportdurabilpeperioada20072013,2020,2030
(http://www.mt.ro/web14/documente/strategie/strategii_sectoriale/strategie_dezvoltare_durabila_noua
_ultima_forma.pdf)
Denumire
strategie/document
programatic
Strategiapentru
transportdurabilpe
perioada20072013,
2020,2030

Informaiirelevante.Comentarii
Aprobatn2008
Perioadaplanificat:2007201320202030
Responsabil/implementator:MinisterulTransporturilor

MasterPlanulGeneraldeTransportalRomniei(MPGTR)
(http://www.mt.ro/web14/strategiaintransporturi/masterplangeneraltransport/documentemaster
plan)
Denumire
strategie/document
programatic
MasterPlanulGeneral
deTransportal
Romniei(MPGTR)

Informaiirelevante.Comentarii
StudiurealizatpentruGuvernulRomniei,reprezentatdeMinisterul
Transporturilor

Vafiaprobatndecembrie2015
Perioadaplanificat:2020/2030
Responsabil/implementator:MinisterulTransporturilor
ElaboratdeAECOMIngineriaSrlnperioada20112015

Documentstrategicceavizatdezvoltareastrategicatransportuluilanivel
naionalpetermenscurt,mediuilung
DocumentcorelatcunouapoliticdetransportlanivelUE,privindnoua
reeaTENT
AstatlabazaelaborriiProgamulOperaionalInfrastructurMare2014
2020
ConineuninstrumentpentrumodelareantransporturiianumeModelul
NaionaldeTransport(MNT)multimodalutilizatlafundamentareaMPGTR,la
testareaiseleciaproiectelor.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.31/360

PM
MUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova

Introduceree

Fiigura4:

Proiectedetran
P
nsportrutierincclusenMPGTR
R.Sursa:MPGTR,mai2015,paag.641
(http://www.m
mt.ro/web14//strategiainttransporturi/m
masterplangeneral
transport/doc
t
cumentemastterplan)

Fiigura5:

Proiectedetran
P
nsportaerianiimultimodalinclusenMPGTR
R.Sursa:MPGTTR,mai2015,paag.644
(http://www.m
mt.ro/web14//strategiainttransporturi/m
masterplangeneral
transport/doc
t
cumentemastterplan)

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.32/360
0

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

MPGTRconstituienprimulrndosursdedatedereferinpentru:

Traficulactual(inclusivrezultatealeanchetelorO/Dlaintrrilenoraeirecensminte
2010i2011)procesatimodelatpeansamblulRomnieipemoduridetransport,pentru
ozonificarerelativdetaliat(peste1000dezone).

Traficuldeperspectivlanivelulorizonturilor20202030pemoduridetransport,innd
seama de toate proiectele propuse/reinute ca necesare/utile pentru dezvoltarea
capacitiiinfrastructurilordetransport.

ModelulNaionaldeTransport(MNT)estenecesarafiutilizatpentru:

fundamentarea factorilor de cretere n perspectiv pentru traficul de legatur i de


tranzit a teritoriului modelat la PMUD (aceste fluxuri fiind influenate de evoluiile din
restulteritoriuluinaionalicarenufaceobiectuldestudiualPMUD);

modelareancadrulunuimodeldetaliatlanivellocal(cadeexempluPMUD)aefectului
implementrii proiectelor propuse n master planul naional. n urma apariiei unor noi
proiecte, traficul de pe anumite axe/ coridoare de transport se poate redistribui n
proporiiimportante,chiardeordinula3040%depedrumurinaionaleipeautostrzi.

gestionarearedistribuiriimodaleatraficuluidelegaturidetranzit.

Proiectele majore de infrastructur prevzute n Master Planul de Transport pentru Romnia


pentruarealulpoluluidecretereCraiovasuntenumeratentabelul2.

Strategianaional"Osocietatefrbarierepentrupersoanelecudizabiliti"
(http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecteindezbatere/3655201412
29proiecthgstratenatgdizabilitati)
Denumire
strategie/document
Informaiirelevante.Comentarii
programatic
Strategianaional"O ncursdeaprobare
societatefrbariere Perioadaplanificat:20152020
pentrupersoanelecu Responsabil/implementator:AutoritateaNaionalpentruPersoanelecu
dizabiliti"
Dizabiliti
StrategiaipropunesasigureimplementareaprevederilorConveniei
privinddrepturilepersoanelorcudizabiliti(CDPD)prinseturidemsuri
coerente,integrateiinterinstituionale.Uncapitolimportantalstrategieise
referlanevoiadeaccesibilitateimobilitatepentrupersoanelecu
dizabiliti,punctndnevoiadeutilizareaconceptuluidemobilitate
personalpentruaeliminabarierelecarempiedicaccesullaeducaie,
formarepersonal,angajareilaviaindependentinndcontdefiecare
tipdedizabilitatenparte.

Proiectele majore i nonmajore de infrastructur prevzute n Master Planul General de


TransportalRomniei(MPGTR)carevizeaziarealulpoluluidecretereCraiovasuntenumerate
ntabeluldemaijos:

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.33/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Retea
TENT

Proiecte

MPGTR(mai2015)

POIM(iulie2015)

Valoarea
estimata
(mil.Euro)

Axaprioritara

Denumireproiect
Lungimea
(km)

Anincepere
SF

Perioadade Posibilasursa
implementare definantare

Sectorrutier
Globala

Autostrazi

Centrala

CraiovaPitesti*

124.3

899.41

2015

20172020

PPP

BucurestiCraiova

195

764.4

2026

20292031

FC

CraiovaDrobetaTr.Severin(fazaI)

104

615.16

2027

20302032

FEDR

83

41.5

2021

20222023

FC

ReabilitareDN56CraiovaCalafat*

23.96

realizat

20152015

FEDR

ReabilitareDN6AlexandriaCraiova

36.52

realizat AP2/OS2.1

20152015

FEDR

BucurestiCraiova

209

1036.64

2021

20232025

FC

CraiovaCaransebes**

Drumuriexpres
Globala
Alteretele

DrumuriEuroTrans

Centrala

CraiovaCalafat

DrumuriNationale
Centrala
Sectorferoviar
Centrala
Reabilitarecaleferata
Centrala

226

1140.43

2025

20252030

FC+CEF

Centrala

Electrificaresi
CraiovaCalafat**
reabilitarecaleferata

106

226.18

2015

20172019

FC+CEF

Alteretele

Reabilitarecaleferata
cuimportanta
PitestiCraiova
economica

142

227

2021

20252029

FEDR

Centrala

Caleferatacuviteza
sporita

BucurestiCraiova*

209

84.3

2015

20172020

FEDR

Investitiiin
aeroporturi

Craiova

86.37

2015 AP2/OS2.3

20172020

FEDR

MultimodalCraiova

42.47

2021

20222023

FEDR

Sectoraerian
Globala

Transportmultimodal
Centrala

CentreIntermodale

*Proiectenonmajore,conformPOIM
**Proiecteligibilnperioada320142020.FacilitateaConectareaEuropei.Propuneripentruselectareaproiecteloriulie2015

Tabelul2:

ProiectemajoreinonmajorenzonaPoluluidecretereCraiova,conformMasterPlanuldeTransport
pentruRomnia(variantamai2015).CorelarecuPOIM20142020(aprobatniulie2015)

Lanivelregional
PlanuluideDezvoltareRegionalSudVestOltenia20142020
(http://www.adroltenia.ro/planuldedezvoltareregionala20142020/)
Denumire
strategie/document
Informaiirelevante.Comentarii
programatic
PlanuluideDezvoltare Aprobatniunie2015.
RegionalSudVest
Perioadaplanificat:20142020
Oltenia20142020
Responsabil/implementator:ADRSudVestOltenia

ViziunearegiuniiSudVestOlteniapentruperioada20142020esteaceeade
adeveniunpromotoralcompetitivitiiattndomeniulindustrial,ctin
agricultur,darialeconomieidigitaleprindezvoltareaunuimediudeafaceri
performantbazatperesurseumanecompetente,integrareatehnologiilor
inovativeipromovareadezvoltriidurabile.

ObiectivulgeneralestedezvoltareadurabilasiechilibrataaRegiuniiSudVest
Olteniaprinvalorificarearesurselorproprii,sprijinireamediuluideafaceri,a
infrastructuriiiserviciilornvedereareduceriidisparitilorexistententre
regiuneaSVOlteniaicelelalteregiunialeriinscopulcreteriiniveluluide
traialcetenilor.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.34/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Denumire
strategie/document
programatic

Informaiirelevante.Comentarii
PrioritileStrategieideDezvoltareRegionalSudVestOltenia2014 2020
1. Cretereacompetitivitiieconomicearegiunii
2. Modernizareaidezvoltareainfrastructuriiregionale
3. Dezvoltareaturismului,valorificareapatrimoniuluinaturaliamotenirii
culturalistorice
4. Dezvoltareruraldurabilimodernizareaagriculturiiiapescuitului
5. Dezvoltarearesurselorumanensprijinuluneiocupridurabileia
incluziuniisociale
6. Proteciamediuluiicretereaeficieneienergetice

n cadrul procesului de consultare pentru elaborarea PDR SudVest Oltenia 20142020, sa


constituitportofoliuldeproiectepedomeniideintereslanivelregional(figura6)dincareafost
extras lista propunerilor de proiecte aferent judeului Dolj (http://www.adroltenia.ro/planul
dedezvoltareregionala20142020/).
TraseuRegional
Descrieretraseu
TraseulregionalJudeulDolj
Dj552A Cetate Craiova(DJ)
Traverseaz regiunea de la Est la Vest Craiova SimnicudeSus poriunemodernizat
ntrelocalitileCetateiTeslui
DJ641 Albeti Teslui(DJ)
Total
Tabelul3:

nr.km
67,517
57,38
124,897

ExtrasdinlistapropunerilordeproiecteaprobatencadrulsedineiCDRSudVestOltenia,cevorfi
propusesprefinanareprinPOR20142020(februarie2015)

Pentru aceste dou trasee au fost prevzute (n cadrul scenariilor aferente PMUD) proiecte de
reabilitare,modernizare,darideamenajareaunortraseeciclabile,dupcaz.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.35/360

PM
MUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova

Introduceree

Fiigura6:

Traseeregional
T
epentrujudeu
ulDolj,conform
mprioritilorlaanivelulRegiun
niiSudVestOltenia
http://www.adr
h
roltenia.ro/plan
nuldedezvoltaareregionala20142020/

LaanivelLocall
SttrategiadeD
DezvoltareEEconomicoSSocialaJudeuluiDoljp
pentruperioaada201420
020
http://www.ccjdolj.ro/doccumente%20
02015/SDES__Dolj_20142
2020_rev_3__nov%20final.pdf
Denumire
strategie/doccument
programaatic
Sttrategiade
D
Dezvoltare
EcconomicoSocciala
Ju
udeuluiDoljpentru
perioada2014
42020

Inforrmaiirelevan
nte.Comentaarii
Perioadaplaanificat:2014
4 2020
SeelaboreazlainiiativaaConsiliuluiJu
udeeanDolj

Strategiarep
prezintaprinccipalulinstrum
mentdeplanifficarestrategicide
orientareaiinvestiiilorpeentruConsiliu
ulJudeeanDo
olj,pentruadm
ministraiile
publicelocale,daripenttrualtecatego
oriiinteresai,,precumceid
dinmediul
privat,univeersitarsaunonguvernamental.

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.36/360
0

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Denumire
strategie/document
programatic

Informaiirelevante.Comentarii
Viziunealaorizontulanului2020asupradezvoltriijudeuluiDoljsevadefini
prinurmtoarelecaracteristici:

Unhubdetransporttransfrontalier,bineconectatlareeauaTENTila
principaliipolieconomicidinaridinEuropa,cuoinfrastructurde
transportmodern,sigurirapid;
Unpoldeatraciedeimportanregional,carevadeservicuservicii
educaionale,medicale,sociale,culturaleiderecreerentreagaregiune
istoricaOlteniei;
Unstandarddeviasporitpentrudoljeni,prinaccesulmbuntiti
nediscriminatoriulaoportunitideocupare,lainfrastructuriservicii
publicedecalitate,caresreducdisparitilededezvoltarefadealte
zonealerii;
Unspaiucuoeconomiediversificaticompetitivncontextnaional
ieuropean,bazatpesectoarelecupotenialdespecializare
inteligent,pestructurileiserviciiledesprijinireaafaceriloriinovrii,
peofordemunccorespunztorcalificatipeunsectorIMM
dinamic;
Unarealcuunpatrimoniunaturaliconstruitbineconservatiintegrat
ntroofertculturalituristiccompetitiv,prietenoscumediul
nconjurtoriorientatctregestiuneadurabilaresurselordecare
dispune;
Unjudecuoadministraielocalproactiv,transparent,accesibil,
orientatctreceteanieficientnatragereaderesursede
dezvoltare,caresconlucrezepermanentcumediulprivatisocietatea
civilicaressprijinecooperareainternaionalitransfrontalier.

PlanulIntegratdeDezvoltareUrbanpentruPoluldeCretereCraiova
(http://www.adroltenia.ro/prezentare2/prezentareplanintegratdedezvoltareurbanapentru
perioadadeprogramare20072013/)
Denumire
strategie/document
programatic
PlanulIntegratde
DezvoltareUrban
pentruPolulde
CretereCraiova

Informaiirelevante.Comentarii
Aprobatnanul2009.
Perioadaplanificat:20072013
Documentsuportpentrufinaareaproiecteloreuropenedinperioada2007
2013
ViziuneadedezvoltarelanivelulPoluluideCretere:
Bniarenateprincultur,cunoatereispiritantreprenorial
Pentrurealizareaviziuniiacesteiaaufoststabiliteaseobiectivestrategice:
CretereaaccesibilitiinspreidinsprePoluldecretereCraiova.
Cretereacompetitivitiieconomicepetermenlungisprijinpentru
dezvoltareamediuluideafacerialPoluluideCretereCraiova.
DezvoltareapotenialuluieconomicpeaxaEVaPoluluideCretere
Craiovaprinreabilitareainfrastructuriidetransportpublic.
AsigurareaunorserviciipublicedecalitatenZonaMetropolitan
Craiova,prinextindereaireabilitareasistemelordealimentarecuapa,
canalizare,colectarea,reciclareaidepozitareadeeuriloriiluminatul
public
CretereaatractivitiiPoluluideCretereCraiovaprinvalorificarea
potenialuluinaturalituristicalacestuiaiprinconservareai
promovareaidentitiilocaleiamoteniriisaleculturalistorice.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.37/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Denumire
strategie/document
programatic

Informaiirelevante.Comentarii

CretereacalitiivieiilocuitorilorPoluluideCretereCraiovaprin
asigurareaunorserviciieducaionale,socialeidesntatelastandarde
europene.
i72deproiecte,dincare26deproiecteprivindmbuntireamobilitii.
Opartedinproiecteleprivindmbuntireamobilitiiseaflncn
implementare.

nperioada20082012municipiulCraiovaacoordonatProgramulCIVITASMODERN.Obiectivele
orauluincadrulproiectuluiaufost:reducereapoluriinzonaurban,reducereafluxurilorde
circulaie,reducereaconsumuluidecombustibil,oferireaunuiserviciudetransportconfortabili
sigur.
De asemenea municipiul Craiova ia propus extinderea i continuarea implementrii msurilor
privindinfrastructuraiserviciiledetransportpublicidupfinalizareaprogramuluiCIVITAS.
Proiectele implementate sau n curs de implementare urmresc obiectivele propuse n Planul
Integrat de Dezvoltare i sunt o continuare a studiilor i propunerilor elaborate n cadrul
ProgramuluiCIVITASMODERN.
Proiectele n curs de finalizare cu finanare european prevzute in PIDU 20072013 au fost
preluatencadrulprezentuluiplandemobilitateurbanncadrulScenariului1(dereferin)v.
Anexa6isunt:

Amenajare parcare subteran n zona Teatrului Naional: crearea a 619 locuri de


parcare,586pentruautoturismei33pentrumotociclete,instalareadeprizeelectrice
pentru 240 de locuri de parcare, i dotarea parcrii cu 2 echipamente/borne de
rencrcare a acumulatorilor autoturismelor care folosesc ca surs de alimentare
curentulelectric;acestproiectafostpropusnProgramulCIVITASMODERN;

Dezvoltarea transportului ecologic n municipiul Craiova: reabilitarea carosabilului


strzii Calea Bucureti, reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electric
pentrutramvaie,realizareadepistepentrubicicletepeCaleaBucureti,amenajarea
deparcriistaiidetransportpublic;acestproiectcecorespundeObiectivului1din
PIDUPoldeCretereCraiova;

Amenajare i revitalizare Centrul Istoric al Municipiului Craiova: reabilitare strzi i


trotuare i transformarea lor n esplanade pietonale n cadrul zonei delimitat de
strzileStr.A.I.CuzalaNord,Str.M.Koglniceanuistr.EugeniuCaradalaSud,Str.
Arie(pnlazonapasajuluisubteran)laEst,Str.NicolaescuPlopor(inclusivzona
acesteia)laVest;acestproiectcecorespundeObiectivului5dinPIDUPoldeCretere
CraiovaiProgramuluiCIVITASMODERN;

ReabilitareainfrastructuriirutieredinzonadeNordVestaPoluluideCretereCraiova,
nvedereafluidizriitraficuluinZonaMetropolitanCraiova:modernizareastrzilor
Oltenia, Tineretului, Brestei, Amaradia, Pelendava, Toamnei (inclusiv trotuare, staii
deautobuz,amenajarelocurideparcare);acestproiectcecorespundeObiectivului2
dinPIDUPoldeCretereCraiova;

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.38/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaia NordSudEst a Polului de Cretere


Craiova,nvedereafluidizriitraficuluinZonaMetropolitanCraiova:mbuntirea
accesibilitii locale a forei de munc ctre platformele industriale ale polului de
cretereCraiovaprinmodernizareasuprafeeicarosabileastrzilorRului,Caracali
Bariera Vlcii, crearea de piste pentru biciclete pe strzile Rului i Caracal; acest
proiectcecorespundeObiectivului2dinPIDUPoldeCretereCraiova

StrategiadeDezvoltareZoneiMetropolitaneCraiova20142020
(http://www.metropolacraiova.ro/ro/strategiadedezvoltareazoneimetropolitanecraiova20142020/)
Denumire
strategie/document
programatic
Strategiade
DezvoltareZonei
Metropolitane
Craiova20142020

Informaiirelevante.Comentarii
ncursdeelaborare.

Perioadaplanificat:20142020
SeelaboreazlainiiativaConsiliuluiJudeeanDolj

Documentesuportpentrufundamentareastrategieirealizatepnnprezent:

Analizadisparitilordedezvoltaredintrelocalitilemembre
(http://www.metropolacraiova.ro/continut/uploads/2015/04/Studiu
disparitatiZMC.pdf)

EvaluareanevoilordedezvoltareexistentelanivelulZMCpetermen
mediuilungiidentificareaperspectivelordedezvoltare
(http://www.metropolacraiova.ro/continut/uploads/2015/04/Auditul
nevoilorZMC.pdf)

ExpertizatehnicprivindproblemeledeordinsocialdinZMC.
(http://www.metropolacraiova.ro/continut/uploads/2015/04/Expertiza
tehnicaprivindproblemeledeordinsocialdinZMC.pdf).

AuditulnevoilordedezvoltareexistentelanivelulZoneiMetropolitaneCraiovapetermen
mediuilungiidentificareaperspectivelordedezvoltaredin2014,
ncadrulacestuistudiudefundamentarepentruviitoareaStrategiededezvoltareaZonei
MetropolitaneCraiovaafostidentificatdeja:

Viziunea la orizontul anului 2020 asupra perspectivelor de dezvoltare a Zonei


MetropolitaneCraiova:ZonaMetropolitanCraiovasevaafirmanprofilregionali
naional ca un centru important de dezvoltare economic i cultural. Arealul
metropolitanva fiatractivpentru locuireprinofert bogatidiversificatde locuri
demunc,serviciipublice complexe i decalitate,posibiliti variatede petrecerea
timpuluiliber.Teritoriulmetropolitanvafidezvoltatechilibrat,vaficaracterizatdeo
bun accesibilitate, va utiliza resursele raional i respectnd patrimoniul antropic i
natural.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.39/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Obiectivestrategicenperioada20142020:
1.

Asigurarea unor servicii publice de calitate (educaie, sntate, cultur,


administraie, siguran a populaiei), urmrind att tipologia cererii ct i
dimensiuneateritorialaacesteia;

2.

Asigurarea mobilitii persoanelor i mrfurilor n condiii de siguran i


eficienicuunimpactctmairedusasupramediului;

3.

Asigurarea unor condiii de locuire caracterizate de siguran, calitate i


accesibilitate(transportidotritehnicoedilitare);

4.

Facilitarea dezvoltrii economice bazate pe resursele locale i orientate ct mai


multsprevalorificareapunctelortarialezonei;

5.

AfirmareaidentitiiculturaleaZoneiMetropolitaneCraiova;

6.

Conectarea dezvoltrii Zonei Metropolitane Craiova la dezvoltarea regiunii Sud


Vest a Romniei i a regiunii europene interstatale (Romnia, Bulgaria, Serbia,
Ungaria)ncentrulcreiasenscrie.

SepoateconstatacpentruatingereaobiectivelorstrategicededezvoltareO1,O2,O3iO6a
ZMCdinperioada20142020estenecesaratingereaobiectivelorstrategiceioperaionaleale
PMUDpentrupoluldecretereCraiova.
StrategiadedezvoltareaorauluiFiliai
(http://www.primariafiliasi.ro/strategie_de_dezvoltare.html)
Denumire
strategie/document
programatic
Strategiade
dezvoltareaoraului
Filiai

Informaiirelevante.Comentarii
Aprobatnanul2007.
Perioadaplanificat:20082015
Direciistrategicededezvoltaredefinitepentruora:
Dezvoltareaicompetitivitateaeconomic
Dezvoltareaturismului
Dezvoltareaurban
Dezvoltarearesurselorumane
Dezvoltareacomunitar

ncadrulStrategieidedezvoltareaorauluiFiliaiaufostprevzutepropunerivizndtransportul
imobilitatea:

Realizareaunuitraseudeviatalmagistraleirutierenafaraorasului;

Modernizareainfrastructuriiedilitare;

Modernizarea infrastructurii de circulaie i transport, fluidizarea traficului urban,


reducereatimpuluidetraversareaoraului,transportmairapidctrecomponentele
rurale, scderea gradului de poluare din ora prin devierea traficului greu n afara
oraului.

Pn n prezent nu sa materializat proiectul privind realizarea ocolitoarei oraului, traficul de


tranzit (inclusiv traficul greu) utiliznd n continuare principala arter a oraului Filiai n
detrimentul siguranei circulaiei, a unui mediu mai puin poluat i a unei circulaii calmate n
centruloraului.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.40/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

1.4

Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economic, social


i de cadru natural din documentele de planificare ale UAT
urilor

Tendinededezvoltarespaialfuncionaleexistente
Zona Metropolitan Craiova este, ntrun areal cu raza de 100 km, cea mai mare aglomerare
urban i centrul unei arii care cuprinde orae ca Drobeta Turnu Severin, Trgu Jiu, Rmnicu
Vlcea,Piteti,Slatina,Plevna,Vratsa,Montana,Vidinetc.
ncontextuldezvoltriisocioeconomiceprognozatelanivelsuprateritorial,alplanificriispaiale
lanivelnaional(StrategiadeDezvoltareTeritorialaRomniei)ialdezvoltriireeleinaionale
de infrastructuri rutiere i feroviare (n curs de realizare sau planificat a se realiza pe termen
scurt, conform Master Planului General de Transport al Romniei) polarizarea demografic i
economic n regiunea Sudvest a fost estimat n studiul Orae competitive (World Bank,
MDRAP, MFE, 2013) a evolua n lungul relaiilor rutiere ale Municipiului cu oraele nvecinate:
CraiovaDrobetaTurnuSeverinTimioara,CraiovaRmnicuVlcea,CraiovaSlatinaPiteti,
CraiovaBechet,CraiovaCalafat(figura7).

Figura7:

LocuridemuncnprofilteritorialMunicipiulCraiova

AnalizeleefectuatencadrulStrategieideDezvoltareZMC20142020,auevideniaturmtoarele
direciialedezvoltriiPoluluidecretereCraiova,nprofilspaial:
Funciunea de locuire se concentreaz n special n orae, n Municipiul Craiova i n localiti
nvecinateacestuia,nprincipalncomuneleBucov,Breasta,Ialnia,iminicudeSus,Mischii,
Gherceti,Pieleti,Crcea,CooveniiMaluMare.Peteritoriulacestorcomunesaudezvoltati
sepoateanticipacsevordezvoltancontinuarezonerezidenialemonofuncionale
Activitile economice sunt polarizate (ca numr i cifr de afaceri) n municipiul Craiova, n
oraele Segarcea i Filiai i n comunele limitrofe Municipiului Craiova: Crcea, Malu Mare
Bucov,Cooveni,iminicudeSus,Gherceti,Pieleti(tabeluldemaijos).

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.41/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Tabelul4:

PrincipaliiindicatoriprivindmediuldeafaceridincadrulZMCvolum,structur,rezultate
(Sursa:AuditulnevoilordedezvoltareexistentelanivelulZMC,StrategieideDezvoltareZMC20142020)

Dinamica de construire n intervalul 2009 2014 (dup declanarea crizei economice) a fost
identificatprin:
evalureasuprafeelordeteren(efectiv)construite(builtupareas)
evalurea numrului i naturii autorizaiilor de construire eliberate n intervalul de timp

menionat (sursa: TEMPO INS, Romnia, interogare martie 2015) i prin cercetarea
cartografic(bazadedateGoogleEarth).
Suprafaa zonelor construite n localitile din zona metropolitan a Municipiului Craiova a
cunoscutngeneralocretereredusnintervalul19922012,nmajoritateacomunelor,maiales
dinpriledevest,nord,sudvestaleorauluiprincipal.nacestea,cretereaafostmicimai
multprininseriisaundesirialeesutuluiurbanexistent.DoarcomunaPieletiaavutocretere
de 66% n intervalul 19922012, n timp ce Municipiul Craiova a avut o cretere cu 27,39% a
intravilanului(tabelul5).
nultimiiani,ctevacomunedinprimacoroanperiurbanaMunicipiuluiCraiova,cuprecdere
n partea de sud, sudest i est Crcea, Malu Mare dar i Bucov, Breasta, Simnicu de Sus,
Mischii au cunoscut o cretere important a zonelor construite, prin extinderi n general sub
form de dispersie urban, fiind caracterizate de discontinutate a esutului, mic densitate i
monofuncionalitate.
Comuna Podari manifest cel mai pronunat i extins proces de dispersie urban generat de
exportul de urbanizare al oraului Craiova, iar aceast cretere va fi dificil de organizat si
reglementat n coeren cu dezvoltarea teritoriului nconjurtor atta timp ct localitatea va
rmnenafaraZMC.
UAT
ZMC

1992

2002

2012

%19922012

(ha)
Craiova
Pieleti
Breasta
Teasc
SimnicudeSus

4,045
271
204
250
470

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

4,628
331
243
250
494

5,152
450
251
275
508

27.39%
66.19%
23.22%
9.82%
8.08%
Pag.42/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

UAT
ZMC
Ghercesti
Mischii
Murgasi
Plesoi
Predesti
TOTAL
Tabelul5:

1992
271
259
343
202
182
6,497

2002
271
259
344
202
182
7,204

2012
277
264
347
208
182
7,914

%19922012
2.06%
2.11%
1.24%
2.87%
0.00%
1.81%

PrincipaliiindicatoriprivindmediuldeafaceridincadrulZMCvolum,structur,rezultate(Sursa:Auditul
nevoilordedezvoltareexistentelanivelulZMC,StrategieideDezvoltareZMC20142020)

DezvoltareaspaialamunicipiuluiCraiovasafcutpredilectnpriledesud,sudestinord
est, dar a i exportat cretere n comunele din prima coroan periurban, preponderent prin
expansiunea funciunii rezideniale. n teritoriul su administrativ a cunoscut predominant
urmtoareletipurideevoluiispaiale:
Creteri limitate, preponderent prin inserii att n zona din interiorul Bulevardelor

Decebal,Peledava,Rului,Potelu,ctinparcelrilerezidenialeperifericecudensitate
ridicat
Extinderi considerabile n periferia de nordest, dincolo de calea ferat, n care exist

rezerve mari de teren i n care centura rutier nord a generat o nou accesibilitate.
Dezvoltareaspaialestediscontinu,dispersat
Extinderiindesirinsudvest,nproximitateaParculuiTineretului

Procesuldedispersieurban,necontrolatinereglementatcorect,poategeneradisfunciimari
n viitor (tram rutier neierarhizat i slab accesibilitate la transport public, lipsa unor
echipamentepublicedeproximitate).
Dezvoltarea rezidenial, n intervalul 20082014 a fost de mai mare anvergur n Municipiul
Craiova(573340mpsuprafautil),comuneleMaluMare(101032mpsuprafautil),Simnicu
de sus (73843 mp suprafa util), Crcea (57682 mp suprafa util) (figura 8). Se evideniaz
cretereasuprafeeilocuibilenprimacoroandelocalitidinjurulCraiovei,cuopolarizarepe
direciileNordVest,Sud.
Dinamica n profil teritorial, n intervalul 20092014, relev polarizri ale localizrilor cldirilor
comerciale(figura9)nMunicipiulCraiova(45996mpsuprafautil),comunaFarca(13232mp
suprafautil),oraulSegarcea(1279mpsuprafautil).

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.43/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Figura8:

Dinamicarezidenial(mp.desuprafautilautorizatpentruconstruciidelocuine),nintervalul
20092014,nZMC

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.44/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Figura9:

Suprafeecomercialeautorizatenintervalul20092014(mp.desuprafautilautorizatpentru
construciidelocuine),ZMC

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.45/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Figura10:

Dinamicaactivitiloreconomicenprofilteritorial(mpsuprafautilactivittinonrezideniale,
exceptndactivitilecomerciale,hoteliere,administrative),nintervalul20092014

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.46/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Dinamicacelorlalteactivitieconomice(alteledectcelecomerciale,hoteliere,administrative)
nprofilteritorial,carerezultdinsuprafeeleutileautorizateaficonstruitenintervalul2009
2014, n polul de cretere Craiova (figura 10), schieaz tendine prefereniale de localizare a
funciunilor generatoare delocuri de munc n municipiulCraiova (211782 mp suprafautil),
Crcea(44643mpsuprafautil),CoofeniidinFa(30515mpsuprafautil),SimnicudeSus
(20415mpsuprafautil),Pieleti(13953mpsuprafautil).
Reglementrile PUG nc n vigoare i n curs de actualizare canalizeaz localizarea funciunilor
economice n apropierea actualelor zone industriale, n Nord Vest i Est, i localizarea
creterilor rezideniale n prile de Sud i NordVest. Nu este anticipat i reglementat
dezvoltareaunorfunciunieconomicenlungulcenturiirutieredinnordinviitordinsud.

Figura11:

ReglementriPUG1998

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.47/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Figura12:

Tendinededezvoltarerezidenialinonrezidenial(activitieconomice)

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.48/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Prognozdezvoltriinprofilteritorial
Pentruprognozadezvoltriispaialfuncionaleaufostcorelate:

tendinele de dezvoltare care sau manifestat n ultimii 5 ani (20092014), care reflect
cerereaactualdelocalizareadiferitelorfunciuni,

disponibilitile de extindere, ndesire/ densificare, conversie funcional a zonelor


identificateizoneleafectatedepoluare,

condiionrile i limitri ale construibilitii (zone poluate, zone cu infrastructuri tehnico


edilitare,zoneprotejate),

reglementrilePUG1998(orientativncneactualizate),

prevederilestudiilordedezvoltarelanivelulZMC,JudeuluiDoljiRegiuniiSudVestOltenia,

ali factori susceptibili de a influena dezvoltarea spaialfuncional viitoare: contextul


suprateritorial (polarizri ale dezvoltrii generate de evoluia reelelor de circulaie i
transport:centurrutier,autostradaCraiovaPiteti,drumexpresLugojCraiova),

Aufostidentificatezonelecupotenialdedezvoltarerezidenialinonrezidenial(producie,
depozitare,comer,echipamentepublice)localizri),tipurilededezvoltareposibil(extindere
E,ndesire,conversiifuncionaleC)iintensitateadezvoltrii,laorizonturileanilor2020,2030
(asevedearepartiiacantitativpezoneledetrafic).
Sepotanticipaurmtoareledireciideevoluie:

Dezvoltrirezidenialemaimarinparteadenordvest(continuareatendineiexistente,cuo
necesar ndesire), n partea de sud (Podari, Malu Mare, Crcea, Bucov, Breasta) i mai
redusennord,nordvest,est.

Continuarea polarizrii activitilor economice n partea de nordvest i sudest, est, i n


continuareazonelorindustrialeexistente,nlungulDN6,DN65,DN55.

Localizri de activiti economice n lungul centurii rutiere. Pentru acestea trebuie


reglementat accesibilitatea din alt arter dect centura rutier, pentru ca aceasta s nu
capetecaracterdestrad,diminunduisecapacitateadeapreluatraficuldetranzitlanivel
teritorial.

Polarizarea localizrii unor activiti economice n apropierea aeroportului (tendin


manifestat deja pe teritoriul comunei Crcea) i n apropierea zonei de acces pe viitoarea
autostradCraiovaPiteti(previzibilactivitilogistice).

Centrulorauluivadezvoltaoponderemairidicataarealelorcuprioritatepentrupietonii
vapolarizaactivitieconomicedemicidimensiuni,dinsectorulteriar

Dezvoltrile rezideniale vor continua tendinele existente, cu concentrri n zona de nord


vest a Municipiului Craiova i n comunele din sudul i vestul acestuia. Este recomandat
canalizareaacestoractreevoluiicontinue,compacte,dendesireidescurajareacontinurii
dezvoltrilordispersate,monofuncionale,frotramrutierbineorganizatiierarhizat
carespermitdezvoltareaunuitransportpublicatractiv,nviitor.

Distribuia spaial a populaiei i a locurilor de munc prognozat pe baza tendinelor,


reglementrilor i disponibilitilor funciarimobiliare pentru dezvoltarea n profil spaial, la
nivelulanilor2020i2030esteprezentatnAnexa2.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.49/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Introducere

Figura13:

Prognozadezvoltriirezidenialeinonrezidenialelaorizonturileanilor2020,2030

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.50/360

PM
MUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova

Analizasituaieiexistentee

Anallizasituaaieiexisstente

2
2.1

Con
ntextul socioeco
s
onomic cu identificarea densitilor de
e
pop
pulaieiaactivitiloreco
onomice

P
Principaliiind
dicatorisocio
oeconomiciilanivelulPo
oluluidecre
etereCraiovva
Po
opulaie
(RP
PL2011)

Suprafaa
(km)

Densitate
eapopulatiei
(locuittori/km)

Indicedeemotorizare
[autoturrisme/1000
locu
uitori]

MunicipiuCraaiova

2
269506

81

3
3310

3
350

Poldecreterre

3
356544

1491

2
239

2
296

Taabelul6:

Principaliiindicattorisocioecono
omicilanivelulPoluluidecretereCraiova

C
Contextuldem
mograficacttual
Situaia demografic n profil terito
orial, conforrm datelor de la recen
nsmntul populaiei
p
ii
ocuinelor2011,eviden
niazungraadridicatdeurbanizare,dinpunctdevederedemografic,cu
u
lo
oponderede
e82%dinpo
opulaieconccentratnm
mediulurban
n(293425lo
ocuitori)io ponderede
e
18%localizatnmediulrrural(63119locuitori).

Fiigura14:

Populaiapolulu
P
uidecretereC
CraiovaSursa:INS,Recensmntulpopulaieiiilocuinelor,2011

Evoluiademo
ograficnp
profilteritorial,nintervaaluldintrereecensmintelle2002,2011(figura14))
evideniazo
oscderede 42766(10
0,9%nraportcusituaiaadin2002) apopulaiei nPolulde
e
ova.PopulaiaMunicipiu
uluiCraiova asczutcu 33095rezide
eni(10,9% nraportcu
u
cretereCraio
d i prin export de populaie ii
siituaia din 2002), prin spor naturral negativ, emigraie dar
urbanizarenteritoriulsuperiurban,,nspecialprinextindereeazonelorreezideniale.
ndente ale populaiei rezidente
r
sau nregistrrat doar n cteva din
n
Evoluii numerice ascen
omuneledin
ncoroanaperiurbanaM
MunicipiuluiC
CraiovaBre
easta,Bucovviimnicu
udeSus.
co

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.51/360
0

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Figura15:

Evoluiademograficnprofilteritorial,ZMC,20092014(nr)

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.52/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Evoluiiledemograficedinintervalul20092014(figura15)arataceeaitendindedescretere
apopulaieidinmediulurban(1,5%nCraiova,2,4%nFiliaii3,3%nSegarcea,1,71%/total
mediuurban)darevideniazitendinadecretereapopulaieinnumeroasecomunedinjurul
Municipiului Craiova, n special din prima coroan periurban: Pieleti (+7,3%), imnicu de Sus
(+7%),Bucov(+1,4%),Mischii+0,6%),MaluMare(+27,2%),Crcea(+27,6%).Acestprocesarat
unexportdeurbanizaredinsprepolulurbanprincipalsprelocalitilelimitrofe.
Comuna Podari, care nu este inclus n Zona Metropolitan Craiova, dar este limitrof oraului
principal,areopopulaienumeroas(6621locuitori,n2011)icunoatedeasemeneacreteri
demograficecaefectaldezvoltriicentrifugeaorauluiCraiova.
Densitateapopulaiei
Lanivelteritorial,densitimairidicatesuntnorae,darsingurulcareareodensitatecupremise
pentru o bun organizare i rentabilizare a transportului public, colectiv, este Municipiului
Craiova, cu o densitate net (populaie/ suprafaa construit) de 5300 loc./kmp. Repartiia n
profilteritorialadensitilor,pecircumscripii(zone)detrafic,dinintravilanulorauluiprincipal
(figura17)evideniazdensitimairedusenperiferie.
Celelalte localitiaudensitinetefoartereduse,desub2000 loc./kmp, ntimpce densitatea
brut (nr. Locuitori/ suprafaa administrativ) cunoate valori medii de 967 loc./kmp pentru
mediulurbanide41loc./kmppentrumediulrural.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.53/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Figura16:

Densitatea(brut)apopulaiei/UATPoldecretereCaiova

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.54/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Figura17:

Densitateapopulaieinprofilteritorial,pezonedetrafic,MunicipiulCraiova,2011

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.55/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Figura18:

Densitateanetapopulaieinprofilteritorial(nr.Locuitori/Suprafeeconstruite)Poldecretere
Craiovaizonasadeinfluen,2011

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.56/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Din punct de vedere a distribuiei pe grupe de vrst, statisticile indic n municipiul Craiova o
pondere mai ridicat a populaiei adulte cu vrsta cuprins ntre 2059 ani, dect n celelalte
localitialepoluluidecretere(figura19).
10.00%
9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
0 4

5 9

10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 60 64 65 69 70 74 75 79 80 85

+85

Grupedevarsta/AgeGroups
MunicipiulCraiova/
CraiovaCity

Figura19:

Celelaltelocalitatidinpol/
Otherslocalitiesofgrowthpole

Populaiapegrupedevrst.PoluldecretereCraiovaSursa:INS,Recensmntulpopulaieii
locuinelor,2011

La nivelul Polului de Cretere Craiova, salariaii reprezint o medie de cca. 39% din totalul
populaiei stabile, cu o pondere de 45% pentru municipiul Craiova. n localitile polului de
cretere,alteledectCraiova,aceastpondereasalariailorscadela22%.
Lanivelulpopulaieiinactive,npoluldecretereCraiova,eleviiistudeniireprezint16%din
totalulpopulaieirezidente,iarpensionarii21%.
POPULATIAACTIVA
Localitatea
1

Populatiarezidenta
Total
2

POPULATIAINACTIVA

dincare,

Total

Salariati
4

dincare,

Total

Elevi/studenti
8

Pensionari
9

POLULDECRESTERECRAIOVA

356544

166575

139086

189969

56603

75255

MUNICIPIULCRAIOVA

269506

130230

120040

139276

43618

57544

CELELALTELOCALITATIALEPOLULUI:

87038

36345

19046

50693

12985

17711

ORASFILIASI
ORASSEGARCEA
ALMAJ
BRADESTI
BREASTA
BUCOVAT
CALOPAR
CARCEA
COSOVENI
COTOFENIIDINFATA
GHERCESTI
ISALNITA
MALUMARE
MISCHII
MURGASI
PIELESTI
PREDESTI
SIMNICUDESUS
TEASC
TERPEZITA
TUGLUI
VARVORUDEJOS
VELA

16900
7019
1974
4431
3906
4213
3723
3424
3237
1904
1690
3770
3780
1760
2508
3609
1905
4627
3253
1673
2834
2955
1943

6995
2896
872
1821
1398
1650
1399
1411
1233
582
841
1676
1771
656
1068
1589
829
2117
1588
730
1111
1435
677

5412
1909
396
859
562
1078
380
1105
550
259
363
935
911
275
261
850
342
1016
423
193
565
310
92

9905
4123
1102
2610
2508
2563
2324
2013
2004
1322
849
2094
2009
1104
1440
2020
1076
2510
1665
943
1723
1520
1266

3008
959
250
671
685
618
590
500
453
285
231
607
556
170
299
503
319
600
483
185
419
320
274

3083
1504
436
842
492
975
594
827
620
329
330
685
569
578
625
858
354
1005
647
495
654
743
466

Tabelul7:

Structurapopulaieinfunciedeimplicareanactivitialeeconomiei.Sursa:INS,Recensmntul
populaieiilocuinelor,2011

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.57/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Locuridemunc
n urma prelucrrilor datelor furnizate de ctre Inspectoratele Teritoriale de Munc, la nivelul
poluluidecretereCraiova,aurezultat:

la01/02/2012:110.766locuridemunc;

la31/12/2013:119.968locuridemunc,

concentratenproporiedecirca90%nmunicipiulCraiova.

10%

13%

CraiovaCity
MunicipiulCraiova
Otherslocalitiesofgrowthpole

Celelaltelocalitatidinpol

87%

90%

01/02/2012
Figura20:

21/12/2013

DistribuialocurilordemuncnpoluldecretereCraiova.Sursadatelor:ITMDolj

Figura21:

Distribuialocurilordemuncnprofilteritorial.MunicipiulCraiova

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.58/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Sa remarcat c n afara municipiului Craiova exist o concentrare a locurilor de munc n


localitiledinprimacoroanperiurbanaacestuia,cuprecderenpartedesudiest:Crcea,
GhercetiincomunaPodari,dinafaraZMC.

Figura22:

Distribuialocurilordemuncnprofilteritorial.PoluldecretereCraiova

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.59/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Dateprivindnvmntul
Centralizat, statistica furnizat de Inspectoratului colar Judeean i universiti cu privire la
unitiledenvmntpreuniversitar iinstituiiledenvmntsuperior,seprezintastfella
nivelulpoluluidecretereCraiova:
15septembrie2011
CraiovaGrowthPole

15septembrie2014

Cmine

Numrtotalcadre
Numrtotalcadre
NumrtotalELEVI
NumrtotalELEVI
didactice
didactice

Nrtotallocurin Nrlocuriocupaten
cmin
cmin

CraiovaCity

3178

44466

3018

44785

2682

1927

Altelocalitatialepoluluide
crestere

1068

11985

1052

11346

50

Total

4246

56451

4070

56131

2732

1927

Tabelul8:

An universitar

Numar total
angaja?i

2011-2012
2014-2015

Tabelul9:

Figura23:

Dateprivindnvmntulpreuniversitar.Sursa:InspectoratulcolarJudeeanDolj
Numrtotal
cadredidactice

2662
2469

1379
1327

Numrstudeni
Cmine pentru
carelocuiescn
studeni
cmine
32096
4240
25
26134
3636
23

Numrtotal
studeni

Capacitate
cmine
7444
6780

Dateprivindnvmntuluniversitar.Sursa:UniversitiledinmunicipiulCraiova

DistribuiaunitilordenvmntpeteritoriulmunicipiuluiCraiova

Dateprivindspitalele
Inceeacepriveteechipareacuspitaleateritoriuluistudiat,analizeleauartatcnmunicipiul
Craiova sunt concentratemajoritatea spitalelor din Polul de cretere Craiova (care asigur 90%
dinnumruldepaturinspitaleaferentespitalelordinlocalitilepoluluidecretereCraiova).

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.60/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

PoluldecrestereCraiova
MunicipiulCraiova
Celelaltelocalitatialepoluluidecrestere
Total

Spitale
Salariati

Numarpaturi

5200

2954

441

420

5641

3374

Tabelul10: DateprivindspitaleledinpoluldecretereCraiova.Source:DireciadeSntatePublic,2014.
Not:NusuntinclusedatereferitoarelaspitalulmilitardinCraiova.

Indicedemotorizare
La nivelul polului de cretere Craiova, situaia deinerilor de vehicule la nivelul anului 2013 se
regasetecentralizatntabelulurmtor.
PoluldecrestereCraiova

Detinereadeautoturisme
Persoanefizice

Persoanejuridice

Total

MunicipiulCraiova

89564

19857

109421

Celelaltelocalitatiale
poluluidecrestere

13800

3439

17239

103364

23296

126660

Total

Tabelul11: Deinereadevehiculelanivelulanului2013.PoluldecretereCraiova.Sursa:DireciaRegimPermise
ConducereinmatriculareaVehiculelor(DRPCIV)

Numruldeinerilordevehiculelanivelulanului2013raportatlapopulaierelevunindicede
motorizare de 350 autoturisme/1000 locuitori pentru municipiul Craiova, i respectiv 296
autoturisme/1000locuitoripentruPoluldecretere Craiova.Raportatlamediapear224
autoturisme/1000 locuitori , se poate spune c indicele de motorizare pentru Craiova se
situeazlaunnivelridicat.

2.2

Reeauarutierireeauastradal

Reeauarutier
Reeauarutierestenprincipaldispusradial,legturiinelareparialeexistdoarpeparteade
Est i Nord a municipiului Craiova. Din cauza reliefului nu sau dezvoltat legturi secundare
inelare, relaiile ntre componentele zonei metropolitane realiznduse prin traversarea reelei
stradaleamunicipiuluiCraiova.
Reeaua major de drumuri ofer legturi naionale i internaionale, n timp ce reeaua
secundarasigurconexiuneamunicipiuluiCraiovaculocalitiledinzonametropolitan.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.61/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Sintetic,componentareeleirutiereesteprezentatntabeluldemaijos:
Reea
major

Autostrzi

Drumuri

DN56(E79),DN6(E70),DN65(E574),

naionale

naional:
CNADNR,subautoritatea
DN65F(VariantadeocolireCraiova
Nord)cefacelegturantreDN65,DN MinisteruluiTransporturilor
65C,DN6BiDN6

Administratorlanivel

DN55,DN6B,DN65,DN65C

Reea

Administratorlanivel

secundar

judeean:SCLucrri
DrumuriiPoduriDolj,
subordonatCJDolj

13drumurijudeenei42drumuricomunale

Din analiza observaiilor din teren i a datelor primite de la autoriti sa determinat lungimea
reeleirutiereconformclasificriidemaisus,iarsintezaesteprezentatntabelulurmtor:
Lungimi(km)
clasificarecf.OGnr.43

Lungimi(km)conform
Clasificarecf.NormativAND600/2010

Autostrzi
Drumuriexpres
Drumurinaionaleeuropeneiprincipale
Drumurinaionalesecundare
Drumurijudeene

Artereprincipale
91.41
28.21
Arterecolectoare/distribuitoare
181.08

Drumuricomunale

241.03

Arterelocale

91.41

209.29
241.03

Tabelul12: ClasificareareeleirutieredinzonametropolitanCraiova

Dinpunctdevedereallimiidrumurilorexistente,limeapriicarosabile/laimeaplatformei
arterelorrutiere(exclusivlimeanecesarapentruparapete)estederegulurmatoarea:

drumurinaionale

4benzi

14.00/18.00m

drumurinaionale2benzi

7.00/9.00m

drumurijudeene

6.00/8.00m

drumuricomunale

5.50/7.00m.

nceeaceprivestestareatehnicareeleiprincipalededrumuri,aacumsepoatevedeain
figura 26, drumurile naionale sunt ntro stare tehnic bun, mai puin DN6B, ce a fost recent
reclasificatcadrumnaional(prinpreluarea/reclasificareaunuidrumjudeean).

Drumurile judeene i comunale sunt n stare tehnic bun sau medie, iar o parte din
drumurilecomunale,nspecialdepeteritoriuldeinfluenalPoluluidecretereCraiova
suntnstarerea.

Acesteinformaiicoroboratecuceleobinutedinterenstaulabazacreriireeleidedrumuridin
cadrul modelului de transport i de asemenea au fost avute n vedere la ntocmirea listei de
proiectepentrumbuntireastriitehniceareelei.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.62/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Figura24:

PoluldecretereCraiova.Reeauadedrumurinaionale,judeeneicomunale

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.63/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Figura25:

PoluldecretereCraiova.Tipsuprafapentrudrumurilejudeeneicomunale

Numruldeinterseciilorntrearterelerutiereestede65:

interseciineamenajate

53,

interseciiamenajate

12.

Interseciile amenajate sunt reprezentate de dou noduri rutiere, un sens giratoriu, iar restul
fiind amenajate clasic n T sau n X cu un minim de semnalizare rutier, ponderea
interseciiloramenajatefiinddecca.18%.
Interseciile nu sunt iluminate, marea majoritate nefiind semnalizate corespunzator; nu sunt
prevzutetreceridepietonicusemnalizareacorespunztoare.
Cele10interseciilanivelcucaleaferatprezintsemnalizarenecorespunztoareidegradri
importanteazoneidetrecerepestelinii.
Parcrile pe drumurilenaionale i judeene sunt de dimensiuni mici i amenajatederegul n
acostamentuldrumului,cusemnalizaredeficitaripartecarosabildegradat.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.64/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Nu sunt amenajate staii de autobuz; trecerile de pietoni sunt insuficiente i majoritatea celor
existentenusuntsemnalizatecorespunztorimarcajelesuntsterse.
n interiorul anumitor localitilor lineare sau identificat trotuare care sunt n general tratate
unitar, dar exist i localiti n care trotuarele au fost executate de ctre locuitori din diverse
materialeinuaucontinuitate,fiindntreruptedeintrrilencurisaufiindtratatediferitdelao
proprietatelaalta.
Nuaufostidentificatepistepentrubiciclete,circulaiabiciclitilordesfurndusepecarosabil.
O situaie des ntlnit n toate localitile rurale este lipsa semnalizrii (stop sau cedeaz
trecerea)lainterseciastrzilorlocalecuarteraprincipaldecirculaie.

Figura26:

PoluldecretereCraiova.Stareadeviabilitateadrumurilorjudeeneicomunale

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.65/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Reeauastradal
ReeauastradalamunicipiuluiCraiovaareostructurradialinelar.Dintrecele9artererutiere
de penetraie cele mai importante sunt cele 6 drumuri naionale ce converg ctre municipiul
Craiova. Acestea se suprapun pe principalele culoare de circulaie care asigur att fluxurile
localectilegturaorauluicuteritoriul.
Evoluia urban a municipiului Craiova este reflectat de trama sa stradal. Reeaua major a
oraului cuprinde o ax puternic EstVest, n lungul principalului drum ce traversa oraul. Pe
direcia NordSud nu se evideniaz o ax, ci mai multe relaii discontinue generate de esutul
tradiionalexistentnzonacentral,rezolvatenprezentdenoulpasajdelaUniversitate.
Reeauamajorsedistingeprinprospectelargi,ngeneralstrzidecategoriaI(6benzi)saustrzi
decategoriaaIIa(4benzi)iuneoristrzidecategoriaaIIIa.nzonacentralreeauasecundar
prezint un caracter tradiional, sinuos, n cartierele de locuine colective reeaua este
sistematizat, iar n cartierele limitrofe reeaua este n principal nemodernizat cu caracter
rural,cuaxedecartierslabconturate.

Figura27:

ReeauastradalamunicipiuluiCraiova.ClasificarepecategoriidestrziconformSTAS

O clasificare funcional (ierarhizare) a reelei stradale a fost propus n Seciunea 6, fiind


ilustratgraficpePlanelenr.4A13.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.66/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Interseciile
Capacitatea reelei i calitatea traficului pe ansamblul unei reele stradale este determinat n
principal de intersecii, i mai puin de legturile dintre acestea i capacitatea acestora. Prin
urmare, organizarea i funcionarea interseciilor este esenial pentru performana general a
reeleistradaleipoartcelmaimarepotenialpentrumbuntire.
nmunicipiulCraiovacirca45dintreinterseciisuntsemaforizate.ComparndCraiovacusituaia
oraelor din Europa Central unde exist o intersecie semaforizat la circa 1000 locuitori (ar
rezultapentrumunicipiulCraiovanecesitateasemforizriiacirca250intersecii)sepoatespune
c numrul interseciilor semaforizate este foarte sczut i c situaia se poate mbunti
considerabil.

Figura28:

InterseciilesemaforizatedinmunicipiulCraiova

Reeauastradal/rutieramunicipiuluiCraiovaincludeiinterseciiamenajatecusensgiratoriu
(dintre care o parte sunt amenajate provizoriu) sau cu insul central, adesea cu amenajri
inadecvate.
n ultimii ani, ca metod de rezolvare a unor probleme (semafoare defecte, sau creterea
ambuteiajelor la cele nesemaforizate), sa recurs la utilizarea anumitor intersecii ca sens
giratoriu,adoptndusesoluiitemporareprinamenajareauneiinsulencentrulintersecieidin
parapei lestabili, dar din pcate utilizate un timp mult prea ndelungat pn la adoptarea
msurilor corecte. ntotdeauna, n astfel de situaii, semnalizarea este precar, iar elementele
geometrice nu corespund cerinelor unei astfel de amenajri (raze de racordare intrare/ieire,
lime cale inelar, raza insulei, insule de separare a sensurilor etc). Ca rezultat apare o
"amenajare" dezordonat cu numeroase probleme de funcionare. Adoptarea unor astfel de
soluiiserecomanddoarpentruperioadefoartescurtedetimp.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.67/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

2.3

Transportpublic

TransportulpublicactuallanivelulPoluluideCretere
Lanivelulpoluluidecretere,transportulpublicdecltoriestedeservitattpecaleaferat,ct
icuautobuzulprinintermediulliniilordetransportpublicintrajudeean.
Transportferoviar
n Craiova serviciul de transport feroviar este asigurat de 3 operatori: SNTFC CFR Cltori,
RegiotransSRLiSoftCltoriSRL.ntimpceRegiotransiSoftransoferexclusivserviciidetip
Intercity(IC),custaienCraiova,frsopreascnaltestaiidinpoluldecretereCraiova,CFR
CltorioferattserviciideIntercity(IC),irespectivInterregio(IR),ctidetipRegio(R)cu
opririnfiecarestaiedinpoluldecretereCraiova.
Figurademaijosidentific infrastructuraexistentiniveluleideechipare,inclusiv staiiledin
Craiova, principalele staii ale polului de cretere, precum i celelalte staii secundare.
Coridoarele strategice, de asemenea, sunt puse n eviden, acolo unde investiiile vor fi
prioritizatecaparteareeleieuropeneTENT.

Figura29:

ReeauadetransportpecaleaferatnjurulCraiovei

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.68/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Transportpublicjudeean
Organizarea serviciilor suburbane i judeene de transport public cade n responsabilitatea
autoritiijudeulDolj.Operatedediferitecompaniiprivatedetransport,untotalde83delinii
leagoraulCraiovairestuljudeului,prinzonelesuburbanenpoluldecretere.
UrmtoareahartilustreazliniileoperatenpoluldecretereCraiova.
Hartaliniilordetransportpublic
npoluldecretereCraiova

Figura30:

HartaliniilordetransportpublicnpoluldecretereCraiova

Aceastanalizevideniazintegrarealimitatcuserviciidetransportferoviar.Deexemplu,un
numrmaredeliniideautobuze/microbuzedeservescFiliaiul(1,81,82,83,84,85,86),ntimp
cetrenuriledeservescdeasemenearelaiaFiliaiiCraiova.
Acestlucruaratcuneleserviciiinnmodevidentdeliniileintrajudeene,deservindzoneale
judeului, din afara polului de cretere, alte linii deservesc exclusiv zona periurban a Craiovei.
Acestaeste,deexemplu,cazulliniilor14i29,carepotficonsideratemaiaproapedeunserviciu
urbandectdeolinieintrajudeean.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.69/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

TransportulpublicactuallanivelulmunicipiuluiCraiova
ServiciuldetransportpublicnmunicipiulCraiovaseaflsubautoritateaPrimrieiCraiovaieste
asiguratde2operatori:
R.A.T(RegiaAutonomdeTransportdinCraiova)subordonatPrimrieiCraiova

opereazliniadetramvai(npresentaflatnreabilitare),11liniideautobuzi6linii
demicrobuz
FraiiBacrizSRL,unoperatorprivat,nprezentopereaz4liniidemicrobuz.

UrmtoareahartilustreazliniileoperatedeR.A.TnCraiova:

Figura31:

ReeauadetransportpublicaR.A.T.Craiova

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.70/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Acesteserviciisuntcompletatedeliniioperatedeoperatorulprivat(FratiiBacrizSRL).
Operatorulprivatopereaz4liniideminibuzenoraacesteaavndaproapeacealaitraseucai
liniileoperatedeR.A.T.
FlotavehiculeloroperatdeRAT,numr:
29tramvaie,vechidemaimult30ani;
33microbuze,nmedieau12.54aniiautobuzeleau15.47ani;
123autobuze,doar17dintreelesuntoperatedemaipuinde10ani
17autobuzenoi(SOLARIS),achiziionatelasfritulanului2014.

nmedie,cele33demicrobuzealecompanieiFraiiBacrizau4.15ani.
n termeni de accesibilitate, au fost identificate urmtoarele zone unde transportul public nu
oferniciunserviciusauunnivelsczutdeservicii:
Est:StradaCarpenuluiiparteadeestacartieruluiBordei
Vest:lavestdestradaRuluiiambeleprialebulevarduluitirbeiVod
Sud:CartierulVeteranilor

Acestezonefieauodensitatefoartesczut,nspecialnsudinordestundesuntiterenuri
virane,fieauoinfrastructurrutiernstareproast,nsudvestivest.
Pedealtparte,sepoateobservacumcentrulorauluiestedestuldedensnceeaceprivete
reeauadetransportpublic.
ntermenideperformantehnicareelei,analizaindicatorilorindicoutilizarectsepoatede
bunareelei.
Liniile100(anteriorliniedetramvai.ntimpullucrrilordereabilitare,afostimplementatolinie
de autobuz care urmeaz aceeai rut), 24 i 2b sunt deosebit de performante. n ceea ce
privete linia 17, trebuie pus n eviden valoarea ridicat a numrului mediu de pasageri
transportaipekilometrucomparativcunumrulsczutdecurse.
Celelalteliniideautobuzprezintcoeficienideperformansatisfctori.Indiferentdesituaie,
lipsa datelor de detaliu a impiedicat realizarea unei analize relevante pe un anumit interval de
timpsaupeoextensiealiniei.
Transportlocalnregimdetaxi
Taxiurilepotreprezentaoameninarepentruutilizareatransportuluipublic,nspecialdinpunct
devederealpreurilorconsideratedestuldecompetitivedectrecltoriimaialesncontextul
unuinumrmaredeautorizaii.
La nivel local activitatea de taximetrie este reglementat prin urmtoarele hotrri de consiliu
local:

HCL 28/2008 Regulament pentru organizarea i efectuarea serviciului public de


transportlocalnregimdetaxipeteritoriulmunicipiuluiCraiova,

HCL 451/2009 privind nivelul tarifului de distan maximal pentru transportul


persoanelornregimdetaxi,

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.71/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

HCL 113/2012 privind modificarea HCL 487/2005 referitoare la desfiinarea,


suplimentareaculocuriinfiinareadestaiidetaxinmunicipiulCraiova.

Dei,conformlegislaieinvigoare(Legea38/2003actualizat),numrulmaximdeautorizaii
taxistabilitartrebuisfiedemaximum4la1.000delocuitoriailocalitiideautorizare(ncazul
municipiului Craiova circa 1100 autorizaii), la sfritul anului 2014, existau 1738 autorizaii
pentru transportul persoanelor n regim de taxi, adic un numr cu aproximativ 50% peste
numrulmaximdeautorizaii.
La nivelul municipiului Craiova au fost eliberate, iniial, peste 2.000 de autorizaii, ns dup
modificarealegislaieindomeniu,numrulacestorasaredustreptat(prinexpirareistoparea
emiterii de noi autorizaii sau de prelungire a celor expirate). Peste 70% dintre autorizaii sunt
deinutedecompaniideprofil.
n Craiova exist 71 de staii de ateptare taxi, dintre care 63 sunt oficiale, iar 8 au fost
indentificate pe strzi. Harta de mai jos prezint locaiile lor. Acestea totalizeaz 742 locuri de
ateptaretaxiclieni,binedistribuitepetoatzonaoraului.
Prin HCL Craiova nr. 451/ 2009 a fost stabilit preul maximal la 2.5 lei/km, dar preul mediu
practicatestedecirca1,49lei/km.

Problemecheieidentificate
Infrastructur
InfrastructurareeleidetramvaidinCraiovaareunrollimitatncalitateageneralaserviciilorde
transportpublic,existndosingurlinie.Unprogramdereabilitareainelorafostdezvoltatde
curnd. Aceste msuri vor asigura o mai bun performan a serviciilor, n special o vitez de
rulare mai mare. Cu toate acestea reeaua de tramvai din Craiova nu deservete zonele cu o
densitate mai mare a populaiei, cum ar fi bulevardul Tineretului sau strada Henri Coand.
Provocrileprincipalealeanilorurmtorisereferlaadaptareareeleideaasigura,launnivel
ridicatdeservicii,conectareazonelorcuodensitateridicat,acesteafiindmarilegeneratoarede
mobilitatealeoraului.
Oaltoportunitatedeadezvoltainfrastructuradetransportpublicarfiimplementareadesoluii
caresofereprioritateserviciilordetransportpublic.Aceastasarputearealizaprinmaimulte
instrumente, cum ar fi: soluii specifice de proiectare a staiilor de autobuz, benzi dedicate,
prioritatenintersectiilesemnalizate.Exist,deasemenea,nevoiadeaelaboraopoliticclara
regulilor de circulaie n ceea ce privete dreptul de a utiliza inele de tramvai pentru traficul
general. Implementarea inelor exclusive pentru tramvai ar crete nu numai atractivitatea
transportuluipublic,dararcontribuiilambuntaireacapacitiirutierengeneral.
Condiiile din staii ar putea fi de asemenea mbuntite cel putin prin furnizarea mai multor
informaii n timp real ctre cltori i, n funcie de investiii, prin asigurarea mai multor
adposturi. Aspectele care in de sigurana cltorilor trebuie de asemenea s fie considerate
prioritare,unelestaiifiindabsolutnecesarsfierevizuite.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.72/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Operare
Diverse probleme au fost identificate prin descrierea i analiza reelelor. Urmtoarele puncte
ilustreazprincipaleleproblemedinpunctdevederealreelelordetransportpublic.
Principala problem o constituie faptul c sistemul de tarifare actual este n principal

bazat pe bilete i abonamente pentru una sau dou linii. Acest sistem limiteaz
posibilitatea transferurilor ntre linii i astfel, nu faciliteaz o organizare eficient a
reelelorcareacumsebazeazpenmulireanumruluideliniidepeprincipaleleartere.
O alt problem n contextul organizrii reelei o constituie lipsa de informare i

comunicare dintre operatori i autoritile n msur s realizeze aceast organizare.


Operatorii nu pun la dispoziie informaiile obinuite n legtur cu liniile pe care le
opereaz,cumarfi: numruldekilometriparcuri pefiecarelinie,numrul debiletei
abonamente vndute, numrul de pasageri etc. Aceast situaie mpiedic analizarea i
identificareapunctelorslabe.
Lanivelulpoluluidecretere/judeului,numruloperatorilorestefoartemare,iarunele

linii sunt adesea operate de ctre trei operatori diferii. Sistemul de tarifare nu este
armonizatiastfelpoatefidificilpentruutilizatorisneleagcumfuncioneazsistemul
detransportpublic.
Se pune de asemenea, problema serviciilor neautorizate, n ceea ce privete ambii

operatori din jude care deservesc clienii utiliznd liniile din interiorul oraului, sau
operatorul deservind populaia din afara limitelor oraului. Dificultile care apar se
datoreaz divizrii competenelor ctre mai multe autoriti, n organizarea serviciilor
urbaneiacelordejudeene.
Lacuneidentificatedinpunctdevedereinstituional(asevedeaiparagraful2.6.4.Actoricheie
implicainmobilitateaurbanlanivellocal)
ncontextultransportuluipublic,msurileisoluiilesaubazatpe:
Analizadiagnostic
Viziunearecomandat:oreeaunicdetransportpubliclanivelulpoluluidecretere.Per

ansamblu, n vederea asigurrii atractivitii transportului public i a limitrii folosirii


autoturismuluipersonal,pasageriiartrebuissimtcauacceslaunserviciudetransport
publicunic,nschimbulaccesriideserviciiseparatealeunuioperatorspecific(chiardac
acele servicii sunt de fapt oferite de operatori diferii). Aceasta ar presupune integrarea
tuturormodurilordetransport,nspecialcuprinzndserviciiledetransportferoviarncadrul
poluluidecretere,darialteserviciiprecumtaxiulsaucuplareanfolosirealamaximuma
autoturismelor. [v. i 6.4.6. paragraful Planificarea dezvoltrii urbane n relaie cu
dezvoltareasistemuluidetransportpublic(TODtranzitorienteddevelopment)].
mbuntireaniveluluiactualdeatractivitateaserviciilor.Trebuieluainconsideraremai

muli factori, cum ar fi viteza comercial, confortul vehiculelor, distanele pe principalele


legturirutiere,orarul,informaiidisponibilepentrupasagerietc.
Concentrareapesoluiileeficientedinpunctdevederealcostului.Vorfiurmritesoluiile

care pot s ofere cele mai mari beneficii n condiii de costuri foarte mici. De exemplu,
analizarea posibilitii mbuntirii calitii serviciilor prin msuri operaionale i de
infrastructur (linii BRT, ci dedicate de tramvai, benzi dedicate de autobuz, prioritate la
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.73/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

staii i n intersecii etc.). Un alt exemplu lar constitui biletele electronice: n timp ce
aceastaarajutanmodevidentlamodernizareasistemului,dezvoltareautilizriitaxriiprin
telefonulmobilarputeareprezentaoalternativmaiieftin,lafeldeinteresant.
Pstrareai/saucretereaponderiicltoriilorcutransportulpublicdintotalulcltoriilor.

ntimpcemotorizareavacretenCraiovainRomniangeneral,esterecomandatsse
optezepentrucadistribuiamodalacltoriilorsrmnlaacelainivelinurmtoriiani
nceeaceprivetepondereacltoriilorcutransportulpublic.
Soluiilepropusenseciunea6vorfideasemeneanacordcucele5obiectivestrategiceicu
obiectiveleoperaionaleasociate(Seciunea5).

2.4

Transportdemarf

Condiiile de acces ale autovehiculelor cu mas maxim autorizat de peste 3,5 tone sunt
reglementatenmunicipiulCraiovaprinHCL641/18.12.2014,caredefinetedouzonecutaxele
aferente.
n principiu, la nivelul municipiului Craiova, traseele de marf traverseaz oraul n jumtatea
sudic (cu semnalizare de orientare insuficient). Pe partea de nord tranzitul de marf este
preluatdevariantadeocolirenord(DN65F)careasigurconectareadrumurilornaionaleDN65
(dinsprePiteti/Slatina)DN65CDN6BiDN6(spreTimioara).Peparteadesudseremarc
conectivitatearedusareeleidedrumurinaionale.
n ceea ce privete majoritatea obiectivelor industriale ale municipiului Craiova, acestea se
regsesc concentrate cu precdere n lungul traseului drumului naional DN 6, a crui
continuitateesteasiguratdereeauastradalaoraului(bd.Decebalbd.Daciasaustr.Caracal
str.Rului).
Pn la acest moment exist trasee studiate pentru varianta de ocolire sud Craiova care va
asiguralegturantreDN56DN55DN6(est)DN65.Dinvariantadeocoliretronsonulestic
DN6(est)DN65seaflncursdeexecuie.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.74/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Figura32:

MunicipiulCraiova.Zonedeaccespentruvehiculeledemarf

Figura33:

Distribuiavehiculelordemarfpecategoriipeansamblulreeleirutiere/stradale

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.75/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

2.5

Mijloace alternative de mobilitate (deplasri cu bicicleta,


mersulpejosideplasareapersoanelorcumobilitateredus)

2.5.1

Facilitipietonale

Unul din obiectivele regenerrii urbane a centrelor istorice l constituie ncurajarea modurilor
blnde de transport, dar mai ales mersul pe jos. Astfel, i n Craiova prin proiectul CIVITAS
Modern, zona central a fost inclus ntrun program de regenerare urban care a prevzut
inclusivpietonizareaacestuiareal(v.iseciunea2.7).

naintedenceperealucrrilor(GoogleEarth)
Figura34:

ntimpullucrrilor,septembrie2014
(fotografiedinarhivaproprie)

Zonapietonal.StradpietonizatncentrulistoricalmunicipiuluiCraiova

ngeneral,artereleistrzileprincipaledinzonacentralamunicipiuluiCraiova,dariarterele
majore reabilitate n ultimii ani beneficiaz de trotuare n stare relativ bun i care ofer un
spaiurelativsuficientpentrucirculaiapietonal.
Pe ansamblul reelei municipiului Craiova majoritatea trecerilor de pietoni nu sunt
presemnalizate. Acest lucru conduce la afectarea grava a siguranei circulaiei mai ales pe
arterelecucelpuindoubenzipesens.Deasemenea,indicatoarelepentrutreceredepietoni
suntamplasatedoarpeparteadreaptchiarilastrazicu23benzipesens.nacestecazurise
recomand dublarea indicatoarelor de trecere de pietoni prin amplasarea acestora inclusiv n
zonamedianacoloundeexistseparatoaredesensuri,refugiipietonale(attpentrutrecerict
ipentrustaiiledetransportpublic).
Trecerile de pietoni din apropierea unitilor de nvmnt (cree, gradinie, coli, licee,
universiti)sunttratateinsuficient.nmajoritateacazurilornuexistsemnalizrielementarede
tipulAteniecopiii!.Pentruacestelocaiitreceriledepietonitrebuiescprevzutecusemnalizare
"ranforsat". Se pot adopta: semnalizare de presemnalizare, covoare roii antiderapante (pe
sectoarele de decelerare), parapete pietonale (pentru canalizarea traficului pietonal catre
marcajultreceriidepietoni).
n Romnia, i implicit pe teritoriul Polului de cretere Craiova, n localitile rurale, dar uneori
chiarinoraenusuntamenajatetrotuaredenivelatelalimitapriicarosabileadrumurilor,fie
cvorbimdedrumurinaionale,fielocale(DJ,DC).nsituaiancareexist,trotuarelenusunt
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.76/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

amenajate pe toat lungimea drumului. Uneori acestea se regsesc parial n vecintatea


fronturilorconstruiteipermitcirculaiapietonilorfraseexpunerisculuideacirculapepartea
carosabil.AceeaisituaiesentlneteipeunelestrzialemunicipiuluiCraiova.
Din pcate, nici la nivelul normelor tehnice de proiectare a drumurilor nu exist reglementri
caresprevadrealizareadetrotuarenlunguldrumurilorcetraverseazlocaliti.
n zona rural, drumurile judeene i comunale sunt utilizate n comun pentru circulaia auto,
pentru circulaia pietonal i de biciclete, dar i pentru circulaia vehiculelor agricole sau cu
traciuneanimal.Utilizareapriicarosabilencomungenereazriscurimajorepentrusigurana
circulaiei.

2.5.2

Facilitipentrudeplasareacubicicleta

nprezentsuntamenajatetraseedepistepentrubicicletedoarpestradaCaracalntrestr.Anul
1848 i bd. Decebal i n Parcul Romanescu. Exist doar un centru de nchirieri biciclete n
municipiul Craiova, dar bicicletele se pot nchiria pentru perioade scurte, modul de tarifare
indicndutilizareaacestoradoarpentruagrement.

Figura35:

TraseelepistelordebicicletenmunicipiulCraiova

Disfuncii
Lipsa reglementrilor tehnice la nivel naional i local cu privire la amenajarea infrastructurii i
facilitilorpentrubiciclete.
O alt disfuncie o constituie lipsa planificrii reelei de velorute pe ansamblul municipiului
CraiovaialocalitilordinPoluldecretereCraiova.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.77/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Deasemeneaaufostconstatateoseriedeamenajriinadecvatealepistelorexistente:
AmenajareainadecvatapistelorexistentedepestradaCaracal;
nzonastaiilordetransportpublic(direcionate sprealveoleledestinateopririi
autovehiculelordetransportpublic);
lipsa de continuitate a traseelor pistelor de pe str. Caracal i a celor planificate
saunexecuiedepeCaleaBucuretii,respectivstr.Rului;
amenajarea deficitar (alinieri i racordri inadecvate) a pistei n zona
interseciilor,traversriloriastaiilordetransportpublic;neaducerealacota
pistelorfadecarosabil(nspeciallatraversri).

Figura36:

ExemplecudeficienemajoresemnalatepetraseelepistelordebicicletedepestradaCaracal(fotografii
dinarhivaproprie)

ncelemaimultecazurinuexistotratarecorespunzatoareprivindtraversrile
destrzilaterale,alei,acceserutiere.Traversareanuestemarcati/sautraseul
pistei nu este corelat cu alinierea trecerii de pietoni. Pe de alt parte, conform
legislaieiactuale,nastfeldesituaiibiciclistulesteobligatstraversezetrecerea
depietonipejos,nupebiciclet;
amenajarea deficitar, adesea fr spaii de siguran fa de bordur, garduri,
vegetaie,mobilierurban,stlpiicopacietc.;
semnalizareaorizontalestedeficitar,iarceaverticallipsete;
lipsaindicatoarelordeorientarepentrubicicliti;

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.78/360

PM
MUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova

Analizasituaieiexistentee

lipsa uno
or dispozitivve fizice antiparcare caare s prottejeze spaiu
ului dedicatt
pietonilorribiciclitilo
or);
lip
psafacilitiilorpentrub
biciclete (parrcribiciclete la gar,sttaii detranssport public,,
insstituii,parcu
uri,stadion,centrecomeerciale).

2
2.6

2
2.6.1

Maanagemen
ntul trafficului (sstaionarrea, sigu
urana n
n trafic,,
sistteme intteligente de transport, signalistiic, structuri de
e
managemen
ntexisten
ntelanivelulauto
oritiiplaanificatoaare)
Paarcarea

Parcarea estee una din ceele mai importante probleme ale planificrii
p
trransportului n orae. n
n
p
u
urbane
i intteracioneaz cu transpo
ortul public..
acelai timp are un impaact asupra planificrii
A
Astfel,parcarreatrebuiep
privitcaune
elementcheiealplanificriimobilitiiurbane.
Se pare c parcarea reeprezint o problem serioas
s
n Craiova. n Craiova nu
u exist un
n
mentareadeecvatdeparcare,nicipeentruparcarrearezideniialnicipenttruparcareaa
siistem/reglem
public. De asemenea,
a
n exist o estimare official a celo
nu
or aproximaativ 29000 de
d locuri de
e
murilorurbaane,fienalttezonecum
m
parcaredistriibuitefienzzonelerezideniale,deaalunguldrum
arfizonacentral,deexeemplu.
p
sau privat n oraul Craiova, pentru veh
hiculele care
e
Taxa de parccare pentru domeniul public
oanelor fizicee nregistrate n Craiovaa, la nivelul anului
a
2015,, este 40 lei/an/vehicul..
aparin perso
O
Odattaxapltit,esteem
misroviniettapentruaaatestaplata.
Taxelesuntp
perceputeod
datculivrarearovinieteelordelaofficiilepubliceealeDirecieeideTaxeii
mpozite Craaiova sau dee la standurrile de biletee ale RAT (op
peratorul dee transport public
p
local)..
Im
Persoanele nerezidente n
municipiu
ul Craiova nu
u sunt inforrmate asupraa faptului caa trebuie saa
plteascaoviinietdeparrcare.

Fiigura37:

InvestigaiiprivindparcareanCraiovaStrad
daMihaiViteazul(Source:Binggmaps)

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.79/360
0

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Pentru a culege informaii despre comportamentul de parcare n Craiova, a fost efectuat un


sondajntrozoncuomarecereredelocurideparcare.Scopulafostobinereadeinformaii,de
exemplu,despreduratamediedeparcaresauvariaiacereriintimpulzilei.Imagineaanterioar
indiczonadeinvestigaie.
Aa cum era de ateptat, cererea de locuri de parcare n aceast zon este mai mare dect
numruldelocurideparcare.Unfaptimportantesteacelacexistmultemainicarenusunt
parcatenconformitatecuspaiuldeparcaremarcatchiardacexistsuficientspaiu.
50
45
40

Numruldespaiideparcare

35
30
25
20
15
10
5

Figura38:

18:30

18:00

17:30

17:00

16:30

16:00

15:30

15:00

14:30

14:00

13:30

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

9:30

10:00

9:00

8:30

8:00

7:30

7:00

CerereadelocurideparcarepeMihaiViteazul

Aceast situaie este reflectat n graficul urmtor. Se poate observa c majoritatea celor care
parcheazneregulamentar,suntceicareparcheaznaltmoddectesteamenajat.

Parcareneregulamentara, interzisa/
Parkinginanoparkingzone
5%

27%

Parcarepealdoilearand(dublata)/
Secondrowparker

49%

Parcarepetrotuar/ zonapietonala/
Parkingonthesidewalk
19%

Parcareneconformacumodulde
parcaremarcat/
Parkingnotconformtothemarked
parkingspace

Figura39:

Tipurideparcrineregulamentareiprocentajullor

nvedereaimplementriiunuisistemviitordemanagementalparcriiestefoarteimportants
secunoascduratamediedeparcare.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.80/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

35

Duratamediede
parcare:03:33h

Numrvehicule

30
25
20
15
10
5

0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12

Durat,ore

Figura40:

Duratadeparcare

n cazul n care sar aplica tuturor autovehiculelor (chiar i celor aparinnd rezidenilor) o
restricieprivindduratadeparcare,aceastaarafectamaimultdejumtatedinmainileparcate
naceastzon.

2.6.2

Siguranantrafic

PentrupoluldecretereCraiova,InspectoratulJudeeandePoliieDoljServiciulRutierapusla
dispoziiebazadedateaaccidentelorrutieredinperioada20102014(v.Seciunea4.4).
DeicolectareacoordonatelorGPSafostimpusncepndcuanul2011,aceastbazdedatenu
conine coordonatele n sistem GIS (dect pentru ultimele dou luni ale anului 2014) care s
poat permite localizarea ct mai precis a accidentelor rutiere, ci doar descrierea locaiilor n
funcie de anumite repere. n aceast situaie derularea procesului de identificare a tuturor
punctelorsensibiledelanivelulreeleirutiere/stradaleanalizateafostextremdedificil.
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Localitate
Almj
Brdeti
Breasta
Bucov
Calopr
Crcea
Cooveni
CoofeniidinFa
Craiova
Filiai
Gherceti
Ialnia
MaluMare
Mischii
Murgai
Pieleti
Predeti
Segarcea
imnicudeSus
Teasc
Terpezia
uglui
VrvorudeJos
Vela

Numraccidente
NumrDecedai
NumrRniiGrav
NumrRniiUor
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1
9
6
3
4
3
2
0
191
16
1
6
6
0
0
16
2
4
4
3
0
1
1
0

2
15
8
5
1
2
5
2
305
17
2
5
7
0
0
10
3
8
1
0
5
0
1
0

5
2
6
8
2
4
10
6
385
21
3
11
6
0
0
21
4
9
3
3
2
2
2
0

1
7
11
4
2
5
8
4
408
19
2
4
2
0
0
16
2
4
1
5
0
1
1
0

3
5
13
8
2
7
4
2
376
11
0
7
3
1
3
14
1
5
1
2
1
2
0
0

0
2
0
2
0
0
0
0
10
3
0
4
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

1
2
1
0
0
0
1
0
13
4
0
4
2
0
0
1
0
2
0
0
1
0
0
0

2
0
1
1
0
0
2
5
9
2
1
2
0
0
0
4
0
1
1
0
0
0
0
0

1
3
0
0
0
0
3
0
13
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0

1
3
1
1
0
1
1
2
8
1
0
0
0
0
1
2
1
2
1
0
0
0
0
0

0
3
1
0
1
2
1
0
81
8
0
1
2
0
0
6
1
2
3
2
0
0
0
0

3
2
1
3
0
2
1
0
100
3
1
1
5
0
0
8
1
5
1
0
0
0
3
0

4
0
4
4
0
0
0
2
88
4
0
5
4
0
0
9
2
2
1
1
1
1
0
0

0
1
4
1
2
4
3
1
115
3
0
1
0
0
0
5
1
1
1
1
0
0
0
0

1
3
2
1
1
1
1
0
110
4
0
2
1
1
0
9
0
2
0
1
0
1
0
0

3
9
6
1
3
1
1
0
109
11
2
8
2
0
0
19
1
5
0
6
0
1
1
0

0
18
7
5
1
1
7
2
267
17
1
7
4
0
0
11
4
5
0
0
3
0
0
0

4
2
3
8
3
5
9
2
364
18
2
10
9
0
0
22
2
13
2
1
4
1
4
0

0
5
14
4
4
7
8
4
377
19
4
3
2
0
0
14
6
4
0
4
0
0
1
0

3
2
13
8
1
6
2
2
339
13
0
7
2
1
2
13
0
1
0
1
1
2
0
0

Tabelul13: StatisticageneralaaccidentelorrutierezonapoluluidecretereCraiova
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.81/360

PM
MUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova

Analizasituaieiexistentee

n
ntabelulantteriorsuntp
prezentatesttatisticialeaaccidentelor rutieredinzzonapoluluidecretere
e
C
Craiova,att pentruzonaaurban,cttipentrulo
ocalitilediinproximitattecefacparrtedinpolull
decretere.
Numracciden
nterutiere

Numrpersoanedeced
datenaccidenterutiere

40

600
500

30

400
300

20

200

10

100

0
2010

2011

201
12

Comune

2013

2010

2014

Craiova

2011

2012
2

Comune

2013

2014

Craiova

Fiigura41:

Statisticiaccide
S
nterutiereipersoanedecedatenzonapoluluidecretereeCraiova

Fiigura42:

Statisticipersoa
S
anernitegravirniteuorn
naccidenterutierenzonapoluluidecreterreCraiova

D
Dei la nivel naional an
nul 2012 estte anul n care
c
a fost nregistrat

o scdere a
a numruluii
in
ncidentelor rutiere,
r
n polul de crettere Craiovaa aceast pe
erioad a rep
prezentat un
n maxim din
n
punct de ved
dere statistic. n 2013 i
2014 au urmat descreteri ale numrului
n
d accidente
de
e
n
nregistrat,nsmultpreaamiciraporttatelavalorilenregistratten2010,fadecaressapstrato
o
creteredeap
proximativ4
40%.
D
Dein2012 numrulacccidentelorrutierenregistrateestecu
umaibinede20%maim
marefade
e
2011, numrul persoanelor decedatee este cel mai
m mare din
n toat perio
oada de anaaliz. Acelaii
ucru se poaate spune i despre staatisticile refferitoare la persoanele grav rnitee, care suntt
lu
aproximativaaceleaipenttruanii2011,2013i201
14.
D
Dupcumreieseidingraficeledemaisus,maim
multde60%dinnumruldeaccidentterutiereau
u
fo
ostnregistraatenmuniccipiulCraiovaa,deinumrulpersoanelordecedateestecum
multmaimicc
raaportat la comunele
c
diin zona polului de cretere, unde viteza de circulaie pee drumurile
e
naionale/jud
deeneestem
maimare,deeundeicretereagravittiiaccidenttelorrutiere.
C
Clasificareaaaccidentelordecirculaie
e
n
nbazadatelorprimited
delaDireciaaRutierCraaiovapentru
uperioadadeanaliz 20
0102014saa
reealizatoclassificareaacccidentelordecirculaie dupmoduldeproduce
erealacesto
ora,conform
m
taabeluluidem
maijos.

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.82/360
0

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Tipaccident(modproducere)
Acroare
Altele
Cadere in afara drumului
Cdere din vehicul
Cadere in vehicul
Coliziune fa-spate
Coliziune frontal
Coliziune n lan
Coliziune lateral
Coliziune vehicul n staionare
Coliziune urmata de rasturnare
Derapare
Lovire animal
Lovire obstacol n afara
carosabilului
Lovire obstacol pe carosabil
Lovire pieton
Rsturnare

Numraccidente
NumrDecedai
NumrRniiGrav
NumrRniiUor
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
2
2
0
0
0
23
22
0
57
2
0
5
0

4
4
5
3
0
25
15
4
107
6
0
4
0

16
2
9
1
0
48
15
2
128
8
1
10
1

6
7
0
3
0
47
18
3
114
8
2
2
0

5
3
0
1
4
20
17
10
116
3
1
4
1

1
0
0
0
0
3
3
0
2
1
0
0
0

1
0
0
1
0
2
2
0
5
1
0
0
0

2
0
0
0
0
1
4
0
6
1
0
0
0

23

23

25

29

27

1
128
14

1
178
25

1
221
27

5
238
25

2
242
15

2
8
2

1
11
2

0
13
3

1
0
0
0
0
2
3
0
3
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
5
0
3
0
0
1
0

0
0
0
0
0
9
15
0
24
1
0
2
0

0
0
2
1
0
6
14
1
39
6
0
0
0

2
0
5
0
0
9
12
0
28
1
1
1
1

1
1
0
1
0
9
8
0
28
3
0
2
0

15

1
15
0

1
9
2

0
47
1

3
1
0
0
0
4
13
1
30
2
1
1
0

1
2
0
0
0
21
19
0
34
1
0
2
0

7
5
5
1
0
24
25
2
118
2
0
5
0

12
2
9
1
0
52
18
3
135
9
1
14
0

4
6
0
3
0
57
19
4
136
6
4
0
0

3
2
0
1
4
21
20
10
136
3
0
2
2

10

0
49
12

1
51
12

12

14

18

34

36

25

1
64
14

1
69
7

1
76
18

0
124
24

0
165
33

4
174
27

1
173
16

Tabelul14: ClasificareaaccidentelorrutierenzonapoluluidecretereCraiova

Astfel, la nivelul polului de cretere Craiova, principalul mecanism de producere a accidentelor


rutiere implic lovirea pietonilor, cu un numr total de 1007 accidente n urma crora iau
pierdutviaa56depersoane,280aufostgravrniteialte712aufostrniteuornperioada
20102014.nperioadadeanalizsepoateobservaocreterecuaproximativ50%anumrului
de accidente ce au implicat pietoni ct i a numrului persoanelor rnite uor, respectiv cu
aproximativ 30% a numrului persoanelor rnite grav, dei n ceea ce privete numrul
persoanelordecedatevalorileaurmasaproximativconstante.
Ca i frecven i gravitate, urmtorul mecanism de producere a accidentelor rutiere este
reprezentatdecoliziunealateraldintredouautovehicule,cuunnumrtotalde522accidente
pentru perioada de analiz, cu 19 persoane decedate, 149 persoane rnite grav i 559 rnite
uor. Din pcate, numrul accidentelor avnd la baz aceast cauz a continuat s creasc n
perioada de analiz cu aproximativ 50% n 2011 fa de 2010, iar n urmtorii ani numrul
accidentelorsapstratpeaceeailinie,cumicicreteridelaanlaan.Deinumrulpersoanelor
rnite grav a rmas aproape neschimbat n cei 5 ani iar numrul fatalitilor a fost ntre 2 i 6
persoane, n cazul persoanelor rnite uor sa nregistrat o cretere de 75% din 2010 pn n
2014.
Coliziunea frontal este un alt mecanism de producere a accidentelor de circulaie foarte des
ntlnitnzonapoluluidecretereCraiova.Deisausemnalatnumai87deincidente,numrul
persoanelor decedate este aproape la fel de mare precum n cazul coliziunii laterale, fiind
nregistrate 14 persoane ce iau pierdut viaa, 62 rnite grav i alte 101 rnite uor. Se poate
observaastfelgravitateaunuiastfeldemecanism,cuoratdedecesperaccidentdeaproximativ
16%,fadecoliziunilelateraleceauoratdedecesperaccidentdeaproximativ4%lanivelul
poluluidecretereCraiova.
Altemecanismeceaustatlabazaprovocriianumeroaseaccidenterutieresuntcoliziuneafa
spate i lovirea unui obstacol n afara prii carosabile. n cazul acestora nu sa observat nicio
scdere a numrului de incidente n perioada de analiz, iar numrul persoanelor implicate a
rmasaproximativconstant,dupcumsepoateobservaindateleprezentatentabeluldemai
sus.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.83/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Figura43:

Clasificareaaccidentelorcupietoni,dupcauz(prelucraredateaccidentepentruStudiilede
fundamentarealePATZMCraiovancursdeelaborare)

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.84/360

PM
MUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova

Analizasituaieiexistentee

Pentru a neelege mai bin


ne modul dee produceree al accidentelor rutiere de la nivelu
ul polului de
e
ova,estebin
nedeavutn
nvedereim
mediulncarreauavutlo
ocacestea nlocalitate
e
cretereCraio
ocalitii,dup
pcumesteprezentatn
ngraficelede
emaijos:
saaunafaralo

Fiigura44:

Statisticiaccide
S
nterutierenfu
unciedelocaiie(nlocalitate//nafaralocalitii)201020
011

Fiigura45:

Statisticiaccide
S
nterutierenfu
unciedelocaiie(nlocalitate//nafaralocalitii)20122
2013

Fiigura46:

Statisticiaccide
S
nterutierenfu
unciedelocaiie(nlocalitate//nafaralocalitii)2014

A
Aacumsepoateobservadingrafice
eledemaisu
us,ceamaim
mareponderreaaccidenttelorrutiere
e
sanregistrattnlocalitatee,ceeaceseeexplicip
prinnumrullfoartemareedepietoni accidentai..
Tendinadeccretereanumruluideaccidented
dinmediulurbanacresccutnultimiiianinzonaa
dealtfelilanivelnaionaal.
poluluidecreetereCraiovva,creterenregistratd
P
Punctenegre
e
D
Din datele puse la dispo
oziie de ctre Direcia Rutier saa ncercat o analiz i o
o grupare a
a
accidentelor rutiere, prin
n identificareea punctelorr negre din trafic. Astfel, au putut fi observate
e
uloase din arealul
a
polului de crete
ere, zone n care sa co
oncentrat un
n
anumite zonee mai pericu
deaccidenteerutierecucconsecinegrravenperio
oadadeanaliiz2010201
14.
numrmared

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.85/360
0

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Partea central a oraului este una din zonele cele mai presrate cu segmente periculoase,
acesteafiindngeneralplasateninterseciisaunapropiereaacestora,precumarealuldinlungul
CiiBucureti,bulevarduluiNicolaeTitulescu,strziiAlexandruIoanCuzaistrziiGeorgeEnescu.
Aceast zon se prelungete spre nord vest n lungul Cii Severinului pn la intersecia cu
bulevardulDacia,ctinarealuldealungulstrziiBrestei.InterseciadintrebulevardulDaciai
stradaBrazdaluiNovacesteieaozonpericuloas.
De asemenea, o alt zon cu probleme din municipiul Craiova este jumtatea de sud, unde se
regsete un areal cu o densitate mare de victime, mai exact zona bulevardului Nicolae
Romanescu,caleaUnirii,bulevardul1MainspeciallainterseciacustradaDealuSpirei,darin
lungulstrzilorCaracal,HenriCoandibulevarduluiDecebal.
Nici partea de vest a municipiului Craiova nu are statistici mai bune n ceea ce privete
accidentele de circulaie, un numr mare de incidente fiind nregistrate i pe strada Rului, n
speciallainterseciacustradaCmpiaIslaz.

Figura47:

DistribuiaaccidentelordecirculaiepeansamblulreeleistradaleamunicipiuluiCraiova

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.86/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Figura48:

DensitateaaccidentelordecirculaienpoluldecretereCraiova(prelucraredateaccidentepentru
StudiiledefundamentarealePATZMCraiovancursdeelaborare)

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.87/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

2.6.3

Sistemeinteligentepentrutransport(ITS)

Managementul traficului reprezint un complex de msuri active i pasive pentru asigurarea


flueneitraficuluiitotodatutilizareainfrastructuriiexistentectmaieficientposibil.
Principalele puncte nevralgice ntro reea de strzi sunt n special constrngerile ntlnite la
nivelul interseciilor. De aceea sistemele de control al traficului cu instalaii de semaforizare
reprezintceamaidesntlnitmetodadeasigurareafuncionriiuneiinterseciiaflatpoatela
limitadecapacitate.Deasemenea,ntroreeadestrzincaredecelemaimulteoridistanele
ntre intersecii sunt relativmici in raportcu volumelede trafic ce trebuiescgestionate, devine
foarte important ca spaiile de stocare dintre intersecii s poat fi foarte bine controlate.
Funcionarea optim a interseciilor i a reelei stradale n ansamblu, se poate asigura prin
funcionareanregimcontrolatcusemafoare.
Activiti precum: supravegherea traficului, controlul traficului, supravegherea modului de
funcionare a echipamentelor, urmrirea parametrilor de perfoman n funcionarea reelei,
aplicareapoliticilordetransportstabilitelanivelulautoritilorlocale,sepotasiguraeficientprin
intermediulunuiinstrumentdenumitsistemdemanagementaltraficuluioperatprinintermediul
centruluidemanagementaltraficului.
Aa cum sa mai precizat deja, n Municipiul Craiova au fost identificate aproximativ 45 de
intersecii si treceride pietoni echipatecuinstalaiide semaforizare. Dintre acesteaoparte au
fostdecurndechipatesimodernizateincadrullucrarii:
Modernizarea infrastructuriidetransportn comunpentru fluidizarea traficului foreide munc
ntreceledouplatformeindustrialealepoluluidecretereCraiovaLOTII/Realizaresistemde
managementultraficuluipeCaleaBucuretiBd.N.TitulescuCaleaSeverinului.
Proiectul rezultat din PIDU (Plan Integrat de Dezvoltare Urbana) a fost finanat n cadrul POR
(ProgramulOperaionalRegional),Axaprioritar1Sprijinireadezvoltriidurabileaoraelor
potenialipolidecretere.
Proiectul prevede modernizarea cii de rulare a tramvaiului i corelarea circulaiei acestora cu
circulaiageneral,prinacordareadeprioritatetramvaielor.Deasemeneasaprevzutnlocuirea
echipamentelor din 6 intersecii existente, meninerea echipamentelor din alte 5 intersecii i
realizareade5interseciisemaforizatenoi.Lucrareaatratatartereleprincipaleaflatepetraseul
DN65:CaleaBucuretiBdulNicolaeTitulescuCaleaSeverinului.
Interseciile incluse n acest proiect sunt conectate la un centru de management al traficului
printro infrastructur de telecomunicaii cu fibr optic. Centrul de control este amplasat n
StradaAmaradia9395ncldireancarefunctioneazServiciulPublicComunitarRegimPermise
deConducereinmatriculareaVehiculelorDolj.
ntabelulde mai jos sunt centralizatediferite componenteale unui sistem demanagementde
traficidacacestefuncionalitisuntasiguratedesistemulexistent.
Componeneteleunuisistem
demanagementaltraficului
Telesupraveghereainterseciilor
Prioritizareatransportuluipublic

Functiuneasigurata
inprezent
Da
NU

InformareprinPanouricumesajevariabile(VMS)
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

DA

Observaii

Aflatnimplementarencadrul
proiectuluidereabilitarealinieide
tramvai.
PasajsubteranCarolI
Pag.88/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Componeneteleunuisistem
demanagementaltraficului

Functiuneasigurata
inprezent

InformareRadio/TV(biroupres)
Sisteminformare/rerutareSistemedenavigaieRDS
(RadioDataSystem)/TMC(Trafficmessagechannel)
Sistemdecontrolacces(pasaje,tuneluri,sectoarecu
circulaiealternant)
Softdeoptimizare
Informaritraficpesiteuridedicate
Serviciideinfromaiictretelefoniamobila
Managementulparcrii
CCTV
Integrarecudispecerateisistemede(112;Poliie;
Serviciideurgen;Autoritatealocal)
Informareaimanagementullucrrilorcareafecteaz
traficul

NU

PasajElectroputere

NU

DA
NU
NU
NU
NU
DA
NU
NU

Observaii

PasajsubteranCarolI

Centrulfuncioneazncldirea
PoliieiLocale

Tabelul15: Componenteleunuisistemdemanagementaltraficuluiifuncionalitileasiguratenprezent

InmunicipiulCraiova,pentruinformareaconductorilorauto,aufostmontatectevapanouricu
mesajevariabile(VMS).

Figura49:

Craiova.Panoudeinformarecumesajevariabilenefuncional.Bd.Decebal(fotografiedinarhiva
proprie)

Figura50:

Craiova.Panouinformarecumesajevariabile.Bd.CarolI(fotografiedinarhivaproprie)

nprivinamanagementuluisistemuluidetransportpublic,RATmpreuncumunicipalitateaau
implementat de curnd un nou sistem n cadrul proiectului MODERN (Mobility, Development
andEnergyuseReduction)carespermit:
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.89/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Eticketing;
Monitorizarearespectriiprogramuluifiecruiautobuzaflatnserviciu;
Monitorizareaconsumuluidecombustibil;
Informareantimprealaconductorilorautocuprivirelaavans/ntrzieri;
Configurareauneibazededatecunregistrrialeautobuzuluipentruaverificacalitatea

serviciului;
Informareantimprealdespreprediciatimpilordesosirenfiecarestaiedetransport;
maibuncalitateaserviciilor.

Astfel, n cadrul proiectului, pentru 20 de staii de transport au fost montate panouri de


informaredinamicpentrucltori.InformaiileafiatesunttransmiseprinGPRSdelaunserver
amplasat n dispeceratul RAT, care nu este conectat integrat cu UTC. Un numr de 80 de
autobuze,27detramvaiei10autobuzepentrucursespeciale,suntdotatecuechipamentecare
transmitdatedelocalizarectreserver.Deasemenea,vehiculeleaufostechipatecuvalidatoare
electronice, iar n diferite locaii au fost montate 10 automate de eliberare bilete i 20 de
automatepentrurencrcareacardurilor.

Figura51:

InformaredinamicapasagerilornstaiaAgronomiestopipeautobuzullinieiE1R(fotografiedin
arhivaproprie)

De asemenea, sistemul asigur supravegherea video a fluxurilor de pasageri n staiile


monitorizate, cu ajutorul a 10 camere video . Fiecare camer este conectat, iar expedierea n
caresefacemonitorizareaistocareavideodecodificare,respectstandardulMPEG4.
Camereleaufostinstalatenurmtoarelestaiideautobuz:Farmacia3F;GaraBRD;GaraPeron
1;Siloz;Statie15;Banie;Parc;Helineletro(cameradistrusnurmaunuiaccidentrutier);Bloc
41.
Instrumentele Info mobilitate sunt integrate ntrun sistem cu dou caracteristici principale:
primaestemonitorizareafloteibazatpeGPSiadouaesteinformareapasagerilorntimpreal
cudatelefurnizatedesistemuldemanagementaltransportuluipublic.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.90/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Figura52:

2.6.4

CCTVpentrusupraveghereastaiilordetransportpublic.ServeruldindispeceratulRAT(fotografiedin
arhivaproprie)

Actoricheieimplicainmobilitateaurbanlanivellocal

Infrastructuradetransportrutier
LanivelulPoluluidecretereCraiovafunciiledeautoritateideadministratorainfrastructurii
detransportrutiersuntexercitatedupcumurmeaz:
Laniveljudeean

Consiliul Judetean Dolj (CJ) prin SC Lucrri de Drumuri i Poduri Dolj, unitate sub
autoritateaCJ,exercitfunciadeoperatordeserviciipublicedenteinere,exploatarei
reparare a drumurilor, podurilor i podeelor aparinnd domeniului public al judeului
Dolj(210angajai);

Funciile de ,,autoritate i ,,control pentru drumurile judeene/comunale sunt


exercitatedeDireciaTehnic/Serviciultehnicdespecialitate(13angajai)dinstructura
internaCJ.

Lanivelmunicipal
PentrureeauastradaldinmunicipiulCraiovaatribuiilespecificede:

administrare sunt exercitate de ctre Primria Craiova prin Direcia Servicii Publice
ServiciulAdministrareintreineredrumuriavndresponsabilitiprivindntreinereai
reparaiilestrzilor,trotuarelor,aleilor.

ceadereglementareprinDireciaServiciiPubliceServiciulAdministrareimonitorizare
TransportPublicLocaliSiguranaCirculaiei.

Infrastructuradetransportferoviar
DupcumamartatanteriorreeauadecaleferatdeperazapoluluidecretereCraiovaeste
administratlanivelnaionalprinSNCFRInfrastructur.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.91/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Reeaua feroviar de linii de tramvai (cu ecartament normal) este administrat de Primria
MunicipiuluiCraiova,fiinddatnexploatarectreoperatoruldetransportRegiaAutonomde
Transport(RAT)Craiova.
Analizesaupropuneriprivindasigurareaintermodalitiiprintrobunconectivitatenspecialn
zona grilor CF trebuie s aib nvedere diferenele deecartamentntre reeaua detramvai i
ceadecaleferat.
Infrastructuraaeroportuar
Infrastructuraaeroportuardin zona Polului de cretereCraiovaesteadministrat deConsiliul
Judeean,prinAeroportulCraiova.
LanivelulPoluluideCretereCraiova,aufostidentificatetreiserviciidiferitedetransport:servicii
de transport feroviar, servicii de transport cu autobuzul de tip preorenesc/ intrajudeean,
precumiserviciidetransportpublicurban,incluzndoreeadeautobuzeitreiliniidetramvai.
Serviciidetransportpublicpecaleaferat
Serviciile de transport feroviar sunt coordonate la nivel naional de ctre Autoritatea Feroviar
Romn (AFER) sub autoritatea Ministerului Transporturilor (MT). Aceast autoritate este
mparitnpatruorganismeindependente:

AutoritateapentruSiguranaFeroviarRomn(ASFR),organismulnaionalresponsabil
deatribuiilelegatedesiguranacirculaieipecileferate;

OrganismulNotificatFeroviarRomn(ONFR),organismulnotificatresponsabilcu
efectuareatestelor,expertizelortehniceiainspecieitehnice,nvedereaasigurrii
interoperabilitiisistemuluidetransportferoviartranseuropeanconvenionalide
marevitez;

OrganismuldeInvestigareFeroviarRomn(OIFR),responsabilpentruinvestigarea
accidentelorferoviaregravei

OrganismuldeLiceneFeroviareRomn(OLFR),autoritateanaionaldesemnatpentru
emitereadeliceneipentrundeplinireaobligaieiimpusprinlegislaianaionali
DirectiveleEuropene.

n Craiova, serviciile de cale ferat sunt operate de ctre trei companii distincte: SNTFC CFR
Cltori, Regiotrans SRL i Softrans Calatori SRL. n timp ce Regiotrans i Softrans opereaz
exclusivserviciinregimintercityspre/dinspreCraiova(deaceeaeinuauopririnfiecarestaie
din polul de cretere), CFR Cltori opereaz, i servicii locale oprind n fiecare staie din zona
poluluidecretereCraiova.
Serviciidetransportintrajudeean(cuautobuzul)
Serviciile de organizare a transportului intrajudeean cu autobuzul intr n responsabilitile
AutoritiiJudeeneDolj.Operatedecompaniidiferitedetransportprivat,unnumrtotalde83
deliniifaclegturantremunicipiulCraiovairestuljudeului,prinlocalitilepoluluidecretere.
Liniileaufostdefiniten2009caparteaunuiprogramdetransportstabilitdectreAutoritatea
JudeeanaDolj.Cutoateacestea,proceduradelicitaiepentruatribuireaoperatorilordeliniide
transportaavutloclanivelnaionalprinAgeniapentruAgendaDigitalaRomaniei(AADR),n
colaborare cu Autoritatea Rutier Roman (ARR). Urmtoarele criterii au fost definite la nivel
naional,nvedereaatribuiriilicitaiei:vechimeaparculuidevehicule,confortulvehiculelor,aer
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.92/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

condiionat,statutulfinanciaralcompaniei,ideasemenea,informaiilegatedeistoriccumarfi
numrul de ani n care sa operat pe acelai traseu (oferind astfel un avantaj operatorilor cu
vechime).Fiecruioperatorctigtorisaatribuitolicendeoperarepeliniadetransport,de
ctreARR,nateptarea aprobrii ConsiliuluiJudeean. n cazul mai multoroperatoriclasaipe
acelailoc,pentruatribuireatraseelor,licenaafostatribuitnmodegalacelorcompanii,cuo
distribuireegalanumruluipermisdecurseceurmeazafioperate.
Contractul ncheiat cu fiecare operator definete condiiile n care operatorul poate derula
serviciilesaleiobligaiileaferente,inclusivspecificaiileliniilor(ruta,orarul,opririle,...),tarifele
aacumaufostaprobateiniialdectreconsiliuljudeeaniproceduraderevizuireaacestora,
necesitile vehiculelor, opririle premise n centrul oraului, staiile finale i mai multe reguli
generale privind sigurana i drepturile i obligaiile operatorilor. Fiecare linie a fost atribuit
pentruoperioadde5ani,ncepndcu1Ianuarie2014pnla30Iunie2019.
n acest moment Consiliul Judeean este responsabil pentru controlul operatorilor. n ciuda
faptuluicobiectiveledeperformanasuntdefinitentruncontractscris,puineraportrisunt
fcute i evaluarea acestei performane nu este pe deplin configurat. De asemenea, Consiliul
Judeean actualizeaz periodic rutele i programul de transport, n concordan cu tendinele
populaiei,observaiilelocaleisolicitrileprimite.
Din punct de vedere financiar, Consiliul Judeean nu acord nici o subvenie operatorilor de
transport i nici nu fac investiii financiare n ceea ce privete parcul de vehicule deinut de
acetia, sau staiile de transport/autogrile cu dotrile aferente. Tarifele de cltorie sunt
stabilite n modindividual dectreoperatori,darnuexistunnivel de armonizarepe anumite
linii. Operatorii privai se bazeaz astfel doar pe veniturile din tarife pentru asigurarea
sustenabilitiilorfinanciare.
Serviciilocaledetransportpublicurban(autobuzeitramvaie)
TransportulpublicurbannCraiovaestereglementatdectrePrimriaMunicipiuluiCraiovaprin
intermediulDireciaServiciiPubliceServiciulAdministrareimonitorizareTransportPublicLocal
iSiguranaCirculaieiiesteoperatactualmentedectredoioperatori:

R.A.T.(RegiaAutonomdeTransportdinCraiova)subordonatPrimrieiCraiovacare
opereazliniiledetramvai(aflatenacestmomentnreabilitare),11liniideautobuzi6
liniidemicrobuz;i

Fraii Bacriz SRL, un operator privat, opernd actualmente pe 4 linii de autobuz (iniial
fiinduipermissopereze7linii).
Aceast atribuire de linii sa fcut printro decizie din 2003 (nr. 49/27.02.2003) a
ConsiliuluiMunicipal.

Trebuie menionat faptul c municipalitatea a planificat s schimbe programul de transport i


condiiileoperaiunilorreeleidetransportpublic,printruncontractexclusivcuRAT(decizia231
din02.04.2009).AceastdecizieafostatacatninstanlacerereaFraiiBacrizianulatcteva
luni mai trziu (decizia 1502 din 27.10.2009). Momentan, nu exist nici un contract ntre
operatori i municipalitate, iar programul de operare se desfaoar nc pe baza deciziei
anterioare,din2003.nplus,aceastdecizieaconsiliuluimunicipalnuincludeolimitdetimp
pentruacordarealiceneloroperatorilor.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.93/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

ConsiliulmunicipalCraiovarmneresponsabilpentruplanificareaicontrolulserviciilorurbane.
Modificrile aduse programului de transport propus de ctre operatori sunt supuse aprobrii
consiliului.ModificriledetariftrebuieaprobatedeasemeneapentruliniileRAT,ntimpceFraii
Bacrizvainformaconsiliuldeschimbriatuncicandleaplic.
Parculdevehiculeaparineoperatorilor,nafarde17autobuzeSolariscareaufostcumprate
n 2014 de ctre consiliul municipal i acum sunt nchiriate RAT. Aceast achiziie face parte
dintrunprogramdeinvestiiide4anialConsiliuluiMunicipal.
n termeni de finane, RAT trimite rapoarte lunare ctre consiliul municipal pentru a furniza
informaii despre subveniile necesare. Aceast sum acoper considerabil costurile de
compensare pentru taxele sociale reduse pe care le ofer (pentru pensionari, studeni etc.).
OperatorulprivatFraiiBacriznuprimetesubvenii.
Prezentaregeneral
Urmtoarea figur sintetizeaz cadrul organizaional al reelelor de transport public din ora i
jude,npoluldecretere.

Figura53:

SchemaorganizaionalaTransportuluiPublicnCraiova1

Sursa:ElaborareaContractuluideServiciiPubliceconformUE,pentruoraeleromneti,Raport1Obiectivele
raionaleistrategicenvedereafinanriidinparteaUE,BERD,Noiembrie,2014
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.94/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

2.7

Identificareazonelorcunivelridicatdecomplexitate

2.7.1

CentrulistoricalmunicipiuluiCraiova

Proiectul de amenajare i revitalizare a Centrului istoric al Municipiului Craiova a beneficiat de


finanare european i a vizat reabilitarea de strzi i trotuare, transformarea lor n esplanade
pietonale,conservareapatrimoniuluiarhitectural(cunumeroasecldirimonument,avndstiluri
icaracteristicibinedefinite).

Figura54:

Zonapietonal(CentrulIstoric)dinmunicipiulCraiova

Lipscani
Figura55:

Th.Aman

Unirii

Centrulistoric.StrzirecentpietonizatenmunicipiuluiCraiova

RecentafostadoptatprinHCL211/25.06.2015RegulamentuldefuncionareiaccesnCentrul
IstoricalMunicipiuluiCraiova.Acestaprecizeaz:Cuprinzndopartedinvecheavatraoraului,
n care cele mai multe imobile pstreaz caracteristicile constructive i de arhitectur din
perioada n care au fost construite, zona Centrului Istoric, i propune s refac i s menin
tradiia i atmosfera vechii aezri urbane, cu funcionaliti adaptate ns perioadei actuale,
mbrcatnsistemeledepromovareidecomermodern.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.95/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Regulamentulprevededeasemeneac:
pestrzilepietonaledinCentrulIstoriccirculaiaautovafipracticinterzis,accesulfiind

permis doar n baza unei autorizaii de acces. Viteza de deplasare a autovehiculelor n


interiorul Centrul Istoric va fi de 5km/h, pietonii i activitile desfurate n interiorul
perimetruluiCentruluiIstoricavndprioritatenraportcudeplasareavehiculelor.
interzicerea n interiorul perimetrului Centrului istoric a vehiculelor cu mas total

autorizatmaimarede3,5tone(cuexcepiasituaiilordeurgen).Pentruaprovizionare
sevorutilizavehiculelecumasatotalautorizatmaimicde3,5tonenintervalulorar:
4:008:30.

Figura56:

2.7.2

Zonapietonal.Traseeireglementriledecirculaie(cf.Anexei3dindraftRegulamentulde
funcionareiaccesnCentrulIstoricalMunicipiuluiCraiova)

Zoneintermodaleterminaledetransport

Exist patru terminale pentru liniile de transport public intrajudean n acest moment,
funcionalenmunicipiulCraiova.
Autogara Nord este principala locaie, deservit de 55 de linii regionale dintre toate liniile
operate.SituatnaceeaizoncaiGaraCraiovei,loculconstituiecelmaintinsspaiudestinat
autogriiregionaleicelmaibinedotat(terenulestentrostarebun,existscauneipanouri
cu informaii). Cu toate acestea, zona nu este echipat cu instalaiile corespunztoare pentru
persoanelecuomobilitateredus,lafelcaiGaraCraiova.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.96/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Autogara Sud este deservit de 23 de linii regionale. Precum este menionat n descrierea
transportului public local din Craiova, calitatea drumului n Autogara Sud este ntro stare
precar.

Figura57:

TerminaluldeliniiintrajudeenePopeci.MuncipiulCraiova

Ultimul,terminalulPopeciestedeservitde12liniiregionale.SituatncentrulCraiovei,zonaeste
foarte restrns, n care nu se gsesc nici scaune, nici panouri cu informaii. Acest terminal
reprezint cea dea zecea din cele unsprezece staii ale operatorilor de transport regional.
LocaiilesuntaprobateprinDeciziaConsiliuluiLocal.

Figura58:

ConexiunialereelelorregionaleiurbanenCraiova

Precumsepoateobservapehart,uneleliniiregionaledeautobuzdeservesctraseeparalelecu
liniiledetransportpublicdelastaii,pnnautogri.
Aceastschemesteosursdeproblemelaniveloperaionalcumarfiprintrealtele,faptulc
pasagerii cer ca vehiculul s fie oprit n alte locaii din centrul oraului, nainte de a ajunge la
staia final (scutindui astfel de a mai plti un bilet i n acelasi timp, economisind timp).
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.97/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

Operatoriiurbanivdaceastpractic,precumoconcurenneloial.Maimultdectatt,acest
lucru are consecine asupra traficului pe axele din jurul Craiovei, precum i asupra spaiului
disponibildinzonaautogrilor.
n plus, nu exist o conexiune logic ntre locaiile autogrilor i direciile liniilor de autobuz
regionale. De exemplu, Autogara Nord adun liniile de autobuz ce traverseaz judeul n toate
direciile. Autogara Sud colecteaz linii de autobuz de la nord, la sud. Acest lucru determin
oferii de autobuz de pe liniile regionale s traverseze centrul oraului, deservind astfel i alte
opriripereeauadetransportpublic.nvedereaevitriiacesteisituaii,serecomandcaunele
liniideautobuzregionalesfiereorganizateninterioruloraului.
Se recomand ca unele zone de nod rutier s fie clar definite, n vederea organizrii nodului.
Acesteaaunevoiesfiebineconectatelareeauaurbanieventuallegatedeserviciiledecale
ferat. Nou locaii sunt reprezentate pe harta de mai sus, ca sugestii de zone poteniale de
conexiunecheielocaiialepolurilornodurilorrespective:
Cincidintreacesteaseafldealungullinieidetramvai,incluzndpatrustaiide

autobuzregionale
Treinoduriseaflaproapedegranielemunicipiului,incluzndceledouautogri

principale(AutogaraNordiAutogaraSud)
UnnodestesituatnzonaPopeci

Aceste zone de conexiune ce nconjoar centrul oraului i sunt situate dea lungul oselei
principaledeaccesnCraiovaarputeapermiteomaibuncoordonarentrereeleledeautobuz
regionaliurban.

2.7.3

AeroportulCraiova

ParteareeleiTENTComprehensive,AeroportulCraiova(AC)estesituatlaodistande7kmde
centrul oraului Craiova, dea lungul traseului DN 65 Craiova Piteti. Aeroportul deservete
ntreagazonaOlteniei,fiindceamaiapropiatpoartaerianpentrucele5judee:Dolj,Gorj,
Mehedini,OltiVlceaiuniculaeroportcivilexistentalregiuniidedezvoltareSudvestOltenia.
AeroportulCraiovadeserveteatttraficuldepasageri,ctimicrideaeronavenzonadeSud
VestaRomaniei.
Aeroportulseaflladistanemaimicidecca.2kmdeoseriedeunitiindustrialeimportante
(uzineleFord,FabricadeAvioane),denoulparcindustrialilacca.3kmdeplatformaindustrial
dinestuloraului.
Zona din vecintatea aeroportului este n prezent o zon n plin expansiune i diversificare
funcional.DeoparteidealtaaDNuluiauaprutnultimiiani,oseriedenoiactiviti,alturi
de cele industriale tradiionale: centre comerciale, showroomuri, spaii de depozitare i noi
spaii de producie de mici dimensiuni precum i dotri hoteliere i servicii (staii de benzin,
serviceuriautoetc.).
Aeroportul se afl la 56 km de gara central a municipiului, accesibil att prin ora ct i din
ocolitoareanord.nprezent,RATCraiovaasigurcurseregulatedetransportpublicdecltorila
intervalede30minutepetraseul9CraioviaNou(Craioveti)CentruMETROCraioviaNou.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.98/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Analizasituaieiexistente

n incinta aeroportului exist i o cale ferat secundar, simpl, neelectrificat i care este
conectatlaCFCraiovaSlatina.nprezentaceastcaleferatnuestefuncional,easervindn
trecuttransportuluidecombustibilitehnicmilitar.
nvecintateaaeroportului,lanordestisudest,peteritoriulcomunelorCrceaiPieleti
saudezvoltatsausuntncursdedezvoltareioseriedenoizonerezideniale.
EvoluiatraficuluipentruAeroportulCraiova
Revoluiadin1989itrecerealaeconomiadepianRomnia,auduslascdereanumruluide
cursealecompanieiTAROM,ceeaceansemnatsistareacurselorinterneregulatencepandcu
anul1994.
Din 1995, Aeroportul Craiova a fost deschis traficului intern i internaional, deservind numai
cursecharter.
n anul 2007 aeroportul din Craiova sa reactivat n momentul n care compania CarpatAir a
anunatcdeschidecurseregulate spreTimioara deundepasageriiurmaussempartspre
diferitele destinaii internaionale ale companiei. Astzi compania CarptAir nu mai efectueaz
cursepeAeroportulCraiova.
n prezent, pe Aeroportul Craiova nu mai sunt operate curse regulate interne, ci doar
internaionale, operate de compania Wizz Air, avnd ca destinaii: London (Luton), Roma
(Ciampino),Milano(Bergamo),Bologna,DortmundiBarcelona.
Evoluia numrului de pasageri pe Aeroportul Craiova n ultimii 5 ani, indic o cretere
semnificativ(peste300%)anumruluidepasagerinanul2014fade2013:

Aeroportul
Craiova

Cod
(IATA/ICAO)

2009

2010

CRA/LRCV

13977

23636

2011
2012
(pasageri)
31269

29232

2013

2014

40291

138886

Sursa: AC

Pentru anul 2015 sunt estimai circa 170200 pasageri, o cretere de aproape 23% fa de anul
2014.

Proiectenimplementare
n prezent, Aeroportul Craiova are n implementare proiectul Reabilitarea infrastructurii de
micareaAeroportuluiCraiovafinanatprinProgramulOperaionalSectorialTransport"2007
2013.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.99/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Modeluldetransport

Modeluldetransport

3.1

Prezentaregeneralizonificare

3.1.1

Prezentaregeneral

Modelul de Transport, ca parte a Planului de Mobilitate Urban Durabil trebuie s abordeze


urmtoareledouprincipaleaspecte:
1.

Modelulpentruanuldebazcaretrebuiesreflectesituaiaactualispermito
analiz comparativ a zonelor din arealul de studiu. Astfel se pot identifica
dezechilibreledintrediferitezone,daripuncteleslabengeneral.

2.

Modelul pentru anul de baz reprezint, de asemenea, fundamentul pentru


dezvoltarea scenariilor de perspectiv. n cadrul acestor scenarii modelul de
transportoferinformaiipentruevaluareaefectelor:

dezvoltrilorsocioeconomice,

planurilordedezvoltareurban,

proiectelordeinfrastructur,

msurilorireglementrilordecirculaie.

Dezvoltareamodeluluidetransport
ModeluldetransportpentruPlanuldeMobilitateUrbanDurabilapoluluidecretereCraiovaa
fostdezvoltatpeoaplicaiecomunceincludepatrucomponentedebaz:

unmodeldereeaaferentreeleistradale/rutiere,

unmodeldereeaaferenttransportuluipublic,

un model de cerere aferent cererii de cltorie cu transportul privat (de exemplu cu


autoturismul),

unmodeldecerereaferentcereriidecltoriepentrutransportuldemarf.

Modelulafostimplementatcuajutorulsoftwareuluideplanificareatransportului,PTVVISUM.
PachetulsoftwareVISUMpropuspentrumodelareadincadrulPMUDrespect:

GhiduldemodelareatransporturilorWebTagelaboratdeDepartmentuldeTransportdin
MareaBritanie(http://www.dft.gov.uk/webtag/index.php)i,nconsecin

Ghidul de Evaluare JASPERS (pentru transport): Utilizarea Modelelor de Transport n


PlanificareaTransporturiloriEvaluareaProiectului;Versiunea2,Februarie2014,precum
i

GhidulpropusncadrulMasterPlanuluiGeneraldeTransportpentruRomnia(Ghidde
modelarentransporturi).

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.100/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Modeluldetransport

Modelul propus respect recomandrile acestor ghiduri att ct este rezonabil n condiiile din
Romnia i atta timp ct sunt aduse beneficii din punct de vedere a calitii modelului i a
PMUDului.
Modeluldetransportincludeoreeamultimodalpentrutransportulpubliciprivat.Acestlucru
aremaimulteavantajepentruc:

esterelativuorsseprezintecomparativindicatoriipentrutransportulprivat(circulaia
general)ipentrutransportulpublic,

o baz de date comun pentru modelul cererii de transport garanteaz utilizarea


aceloraidatedeintrare.

Tipulmodelului
Modelul de transport a fost realizat utiliznd abordarea clasic n patru pai caracteristic
modelelor agregate de cerere. Acest tip de model poate lua n considerare evoluiile socio
demografice i economice, msurile de intervenie n infrastructur i impactul politicilor de
transport.Structurageneralamodeluluiesteprezentatnfiguraurmtoare:

Figura59:

StructuramodeluluideTransport

Etapeledeprognoziperioadeledeanalizdincadrulmodeluluidetransport
Modelul la nivel macroscopic a fost dezvoltat pentru anul de baz 2014. n paii urmtori din
cadrulPMUD,modelulcreatvafiutilizatpentruprognozatraficuluindiferitescenariideevoluie
i la orizontul de timp: 2020 i 2030. Modelul de transport a fost construit astfel nct s fie
reprezentativpentruozimedielucrtoare(mediazilelordelunipnvineri).
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.101/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Modeluldetransport

Matricelereflectndcerereadetransportdincadrulmodeluluisuntcalculatelanivelula24de
ore,darilaniveluloreidevrf.Oradevrfafostdeterminatnfunciedespecificularealului
modelat, pe baza msurtorilor de trafic efectuate n cadrul acestui proiect. Analiza datelor a
artat c n arealele studiate cele mai mari volume de dupamiaz (perioada PM) sunt n
intervalulorar15.0018.00cuvrfuriladiferitemomente,nzonediferite.Prinurmare,modelul
afostelaboratpentruoordevrfvirtualcu36%dincerereadinperioadadedupamiaz.

3.1.2

Zonificarea

PentrudezvoltareamodeluluidetransportlanivelulpoluluidecretereCraiova,aufostcolectate
date socioeconomice la nivel de circumscripie de recensmnt sau la nivel de strad, att
pentru localitile componente ale polului de cretere, ct i pentru cele din zonele adiacente
polului.Zonificareansafostextinsastfelnctaceastasacoperecelpuinlocalitilesituate
lacirca40minutedemerscumaina(Figura1).

Figura60:

ZonificareaariadeinfluenapoluluidecretereCraiova.Extrasdinmodeluldetransport(264zonede
trafic,dincare156pentrumunicipiulCraiova)

AstfelnmodeluldetransportaferentpoluluidecretereCraiovaiaarieisaledeinfluenau
fostmodelateurmtoarelezonedetrafic:
Tipulzonei
1
2
3

Municipiu
Localitateapoluluidecretere
(altadectmunicipiul)
Localitateadiacent(1)polului
decretere

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Numrul
zonelor
156
33
8

Descriere

Dateleaferentecereriidetransportcorespund
prezentuluimodeldetransport

Pag.102/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Modeluldetransport

Tipulzonei
4

Localitateadiacent(2)polului
decretere

Numrul
zonelor
19

Dateleaferentecereriidetransportaufost
extrasedinmodeluldetransportnaional(MPGTR)

5,8 LocalitidinRomnia
9
Localitidinstrintate

Total

Descriere

41
7

Dateleaferentecereriidetransportaufost
extrasedinmodeluldetransportnaional
(MPGTR).

264

Tabelul16: Tipuriledezoneinclusenmodeluldetransport

3.2

Colectareadedate

Dateledeintrarencadrulmodeluluisunt:
Date sociodemografice i socioeconomice caracteristice zonelor de trafic (TAZ).

Populaiafiecreizonedetraficafoststratificatn:polulaieactiveconomic,populaie
inactiveconomic,elevi,studeniipensionari(asevedeaiseciunea2.1)
Parametristructuraliaizonelordetrafic.Acetiadescriuatractivitateazonelordinpunctde
vederealcltoriilornvedereadesfurriiactivitilormodelate.Exempludeparametri
structurali: locuri de munc, locuri n coli, numr de locuri de munc (a se vedea i
seciunea2.1)ideclienincentrelecomerciale.
n general, principalele probleme ntlnite n timpul procesului de colectare/prelucrare
datesocioeconomiceafost:

lipsanomenclatoareloroficialeicompletecunumelestrzilor,

lipsauneimetodologiipentrunregistrareanmodunitaradatelorncadrul
aceloraiinstituii,

lipsabazelordedatedetipGIS;

lipsasauinconsistenadatelorcuprivirela:

dateleprivindtransportulmrfurilor(productori/ntreprinderi/parcuri
logistice/centrededistribuie/detransportdemarf);

centrelecomerciale.

Dateprivindvolumulistructurafluxurilordetrafic

Recensmintele de trafic (automate i manuale) pe principalele artere din municipiul


Craiovaaufostrealizatepeparcursuladousptmnidinlunanoiembrie2014,naintea
dezvoltriimodeluluidetrafic:

1postautomat(24h)nregistrari:totalvehiculeivitezadedeplasare,

5posturimanuale(12h:7:0019:00)nregistrripe10clasedevehicule,

17posturimanuale(6h:7:0010:00i13:0016:00)nregistrripe10clasede
vehicule.

Datelerezultatesauutilizatlastabilireaintervaluluiorardevrfiaufostfolositencadrul
validriimodeluluiiaprocesuluidecalibrare.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.103/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Modeluldetransport

Analizele datelor nregistrate automat i manual au artat c ora de vrf se plaseaz n


intervalulorardedupamiaz,15:0018:00,reprezentndaproximativ7,3%dinvolumul
zilnicdetrafic.

Figura61:

LocaiilepunctelorderecensmntdetraficnCraiova

Bd. Carol I / Craiova


100
1400
90
1200

80

60
800
50
600

40

Viteza/Speed,km/h

Numarvehicule/Vehicles

70
1000

30
400
20
200
10
0

Miercuri/Wednesday,19.11.2014 Vehicule/Vehicles

Intervalulorar/Hour

Joi/Thursday,20.11.2014 Vehicule/Vehicles
Miercuri/Wednesday,19.11.2014 Viteza/ Speed,km/h
Joi/Thursday,20.11.2014 Viteza/Speed,km/h

Figura62:

ContorizriautomatetipSDR.VariaiaoraratraficuluiiavitezeinCraiova

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.104/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Modeluldetransport

Observareagraduluidencrcareavehiculelordetransportpublic

Observareagraduluidencrcareavehiculelordetransportpublicsarealizatnlunaiunie
naceeaiperioadiaceleailocaiicuanchetaoriginedestinaie,peambelesensuride
circulaie.
Datespecificeoferteidetransportmodelatelanivelmultimodalprecumdistane,timpi

decltorie,accesibilitatesaucosturilecltoriei.
n scopul de a colecta aceste tipuri de date, sau efectuat, n acelai timp cu
recensminteledetrafic,msurtorileprivindtimpiidecltorienCraiova.
nregistrrile timpului de cltorie sau efectuat de luni pn vineri, n orele de vrf de
diminea,ntreoreledevrfinoreledevrfdedupamiaz.Sauutilizatechipamente
de detecie a traficului, nregistrare video i dispozitive GPS. Echipamentele au fost
montatepevehiculedetipmartor,introdusentraficladiferitemomententimp.

Figura63:

Traseepecaresauefectuatmsurtorialetimpilordeparcurs

Date referitoare la comportamentul de deplasare, de exemplu, rate de generare a

cltoriilor pe categorii de persoane i activiti, parametri privind distribuia spaial a


cltoriilor, parametriprivindalegerea modal, intervale orarede analiz pecategorii de
activitiialteinformaiinecesarevalidriimodelului.
nscopuldeacolectaacestetipuridedatesauefectuatanchetengospodrii(interviuri
ngospodrii)iancheteoriginedestinaientrafic.
Anchetele n gospodrii (AIG) furnizeaz n mod tradiional cele mai importante date de
intrare pentru modelele de transport. Ele au fost ntotdeauna anchetele care implic
efortul cel mai consistent i complex. Acestea au fost elaborate n perioada noiembrie
decembrie 2014, ca anchete la domiciliu, unde intervievatorii au vizitat gospodriile
eantionateiauefectuatinterviuriindividualecumembriiaceleigospodrii.Acesteasau
realizatcuajutorulcomputerului(metodaCAPI).
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.105/360

PM
MUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova

Mod
deluldetransportt

ncazulanchetelorngospodrrii,dateleleggatedecomp
portamenticelesociod
demografice
e
o
au fost
f
colectatte astfel ncct s refleccte mobilitattea n zilele
e
pentru locuitorii oraului
oare. n acesst scop, sa aplicat un ju
urnal adaptaat al lanurillor cltoriilo
or. Aplicnd
d
lucrto
aceast metodologgie, toi mem
mbrii gospod
driei mai mari
m de 6 an
ni au fost ru
ugai s deaa
informaaii cu privire la toate deplasrile efectuate n
n afara gospodriei pe o perioad
prestab
bilitde24d
deore.
Afost alesunean
ntionaleatorriudegospo
odriicuscopuldeaasiggurareprezeentativitateaa
a fost ales astfel nct s fie reprezentativ att pentru ariaa
datelorr colectate. Eantionul a
geograficaferentzoneidestudiu,dariccareprezentareapopulaaiei(1%dinpopulaie).
urilengospo
odriireprezzintosursimportantdedateiniialepentrum
modelelede
e
Interviu
transpo
ort. Interviurrile ofer o legtur neccesar ntre caracteristiccile socioeco
onomice ale
e
populaieidinareaaluldestudiu
uicomporttamentulde cltorieal acesteia,fiindeseniale
e
demobilitatee.
pentrunelegereanecesitiid

Fiigura64:

Ratadecltori
R
iiperpersoan

Fiigura65:

Distribuiaclt
D
toriilordupsco
opulcltoriei

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.106/360
0

PM
MUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova

Mod
deluldetransportt

Fiigura66:

Distribuiamod
D
alacltoriilo
or

Fiigura67:

Distribuiamod
D
alacltoriilo
orraportatlasscopulcltorieei

Datede
etraficdinaaltesurse

Anumitte date folosite n Modelul de Tran


nsport aferent PMUD prrovin din surse externe..
Acesteaasuntdatep
pentrumatriicelecererilo
orexterne(o
origine,destin
naieitraficcdetranzit),,
precum
midinmsu
urtoridetrraficproveninddinaltessurse.Deoarreceaceste dateaufostt
colectaatepentrualtestudii,naaltemomentte,dectnaanuldereferrinalmodelului,2014,,
pentruutilizareaaccestoraafostnecesaractualizarealor.

Pe
entrudrumu
urilenaionaale sauobiinutdate de
etrafic din bazadedate
b
e CNADNR

CEESTRIN.Acesstedateaufo
ostcolectateenanul201
10.Pentruan
nuldebazaalmodelului,,
20
014,acestevvolumeaufostactualizate

Un
naltsetdem
msurtoriafostobinuttdinnumrtorileefectu
uatedectrreAECOMn
n
an
nul 2012, cu
u ocazia elaborrii MPG
GTR. Aceste date au neecesitat de asemenea
a
o
o
actualizarelan
nivelulanul2
2014.

MasterPlanulGeneraldeTransportp
pentruRomnia
ponibile din modelul naaional de trransport ind
dic o creteere medie a
a
Matricele disp
cltoriilor,dee15%ntreaanuldebaza2011i2020,respectivoratanualde1,6%.

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.107/360
0

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Modeluldetransport

3.3

Dezvoltareareeleidetransport

UnfiierdetipVISUM,corespunztorunuimodeldetransport,includeobazdedateintegrat
attpentrumodelareareeleirutierectiatransportuluipublic.Fiierulcuprindecaracteristicile
reelelor, datele de intrare privind cererea de transport, dar i rezultatele complete ale
modelului.
Unele componente ale modelului de reea (zone, noduri, bare etc.), precum i parametrii
acestora sunt utilizate att pentru modelarea transportui public, ct i pentru modelarea
circulaiei generale, unele sunt specifice doar pentru modelarea transportui public, iar altele
specialepentrumodelareacirculaieigenerale.
Reeauadetransportmodelatconinereeauarutierexistentireeauadetransportpublic
(ofertadetransportpublic)existent:staii,linii,trasee,graficuldecirculaie.Niveluldedetaliere
amodeluluiafoststabilitnacordcuurmatoarelecondiii:

suficientpreciziepentruapermitetestareatuturorschemelorsipoliticilorrelevante
alePMUD,

disponibilitateadatelor,

generalizarea n vederea minimizarii dimensiunii fiierului i a timpilor de testare a


scenariilor.

Obiectelerelevantealereelei,pentruderulareascenariilorPMUDsunt:

Zone

Arce(bare)

Reeaua rutier/ stradal este reprezentat n VISUM prin arce (sectoare de drumuri/ strzi) i
noduri(intersecii).Arcele(barele)reprezintconexiunintredounoduriisuntdefinitepentru
ambelesensuri,nsfiecaresenspoateaveacaracteristicidiferite(parametridiferii).

Figura68:

Reeauastradal

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.108/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Modeluldetransport

Pentrucaarcele sofere oreprezentarerealisti detaliat,a fostdefinitunsetdeparametri


asociai fiecarui arc. Aceti parametri permit structurarea reelei pe clase denumite tipuri de
arce. Structurarea petipuri de arce reprezint nfapt structurarea funcionali fizica reelei
rutiere/stradale. Tipurile de arce au urmtoarele caracteristici: Viteza liber de circulaie,
capacitateadecirculaie(debitdesaturaie),funciadentrziere.
Acestor parametri de baz le sunt asociai: numrul de benzi, categoria drumului/strzii,
importana(rangul)drumului/strzii.
Reeauarutier/stradalafostmodelatporninddelainformaiiledetipGISfurnizatedeHERE
(NavteqQ22014).Setuldeinformaiiincludeattdategeografice,ctidatenecesaremodelrii
precum:tipurilededrum,limiteledevitezirestriciiledecirculaie.

Noduriinoduriprincipale
n VISUM nodurile definesc poziia i organizarea interseciilor. Acestea reprezint
punctele de nceput i de final ale arcelor. Parametrii nodurilor sunt utilizai pentru
definirea tipului de dirijare sau amenajare a interseciei, cum ar fi: intersecia
semaforizat,interseciadetipsensgiratoriuetc.
Este dificil atribuirea impedanei pentru fiecare viraj (dreapta, nainte, stnga,
ntoarcere) tuturor nodurilor care formeaz o astfel de intersecie. Pentru evitarea
unei astfel de probleme, pentru interseciile complexe, au fost inserate n reea
nodurileprincipale.

Staiiiliniidetransportpublic

Figura69:

Reeauaurbandetransportpublic

Liniiledetransportpublicsuntreprezentatenmodeluldereeaprin:
Traseulliniei:unulsaumaimultetraseealeuneiliniiinndseamadesuccesiunea

staiiloriaarcelor(strzilor/drumurilor).

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.109/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Modeluldetransport

Graficeledemers:timpiidecltoriepentrurutauneiliniiinndseamadesuccesiunea

staiiloridistanadintrestaii.
Cltoriilevehiculelor.Acesteadescriucurseleindividualelundnconsiderareorelede

plecareitimpulparcursntrestaii.
Oraruluneiliniiestesetuldecursepetraseeleuneilinii.Dactimpiidencepereai

curselornusuntdisponibili,orarelepotfiobinutedinfrecvenelecunoscute.

3.4

Cerereadetransport

Modelul de cerere cuprinde dou module separate: unul pentru cltoriile persoanelor i unul
pentrudeplasrilevehiculelordemarf.

Modelulcereriiaferentcltoriloresterealizatntreietapealemodeluluinpatrupai.

Modelul aferent vehiculelor de marf este implementat n mod independent de softul


VISUMiareetapespecificedegenerareacereriiidedistribuie/repartiieaacesteia.

Segmentedecerere.Moduriisistemedetransport
ncadrulpachetuluisoftwareVISUM,cerereaiafectareasuntsegmentatefolosindtermenii:

segmentdecerere:matricilecltoriesuntdefinitepentrusegmenteledecerere

mod:modeluldecereredeterminrepartiiapemoduridetransport

sistemdetransport:sedefinetenmodeluldereea

Legturadintreacetitreitermeniesteprezentatntabeluldemaijos.
Segmentuldecerere

Modul

Sistemuldetransport

Cod

Nume

Cod

Nume

Cod

Nume

Tip

Pieton

Pieton

Pejos

PrT

Bike

Biciclist

Bike

Bicicleta

PrT
PrT

Bicicleta

Bike

oferautoturism

Autoturism

Autoturism

CE

Autoturism(n
transit)

CP

Pasagerautoturism

CP

Pasagerautoturism

Pasagertransport
public

Transportpublic

XE

Pasagertransport
public(ntransit)

Bus

Autobuz

PuT

TBus

Troleibuz

PuT

Tm

Tramvai

PuT

Train

Tren

PuT

PX

Sistempietonal,
auxiliary
transportuluipublic

PuTWalk

Tabelul17: Tabelsinopticalsegmentelordecerere,modurilorisistemelordetransport
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.110/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Modeluldetransport

Transportulpublicesteconsideratcaunsingurmod;segmentareansistemedetransport(tren,
tramvai,autobuzetc.)esterealizatnetapadeafectareamodelului.
Componenta transportului de marf va cuprinde modurile de transport cu autocamionete i
autocamioane.
Grupuridemografice
Pentruetapadegenerareacltoriiloraferentmodeluluiestenecesarclasificareapopulaiein
grupuri de persoane omogene comportamental. Criteriile relevante de grupare sunt dup
ocupaie(salariai,pensionari,elevi/studeni)idisponibilitateaautoturismelor.
Activitiiparametristructurali
Generarea cltoriilor este modelat pentru activitile desfurate de populaie n arealul de
studiu:coal,serviciu,afaceri/cltoriinscopdeserviciu,cumprturi,altele.
Ocltorieesteconexiuneaadouactiviti.Modelulianconsiderareaseperechideactiviti:
Acascoal,AcasServiciu,AcasAfaceri/Interesdeserviciu,AcasCumprturi,Acas
Altele,AlteleAltele
Modelulcereriipentrutransportulpubliciprivat
Cererea de transport public i privat este modelat pentru 13 straturi de cerere. Un strat de
cerereesteconstituitdintrocombinaiedegrupuridepersoaneiperechideactiviti.
Cod
HB
HB_C
HE_P
HE_S
HE_U
HO
HO_C
HS
HS_C
HW
HW_C
OO
OO_C

Stratdecerere
AcasAfaceri/Interesdeserviciufrvehicul
disponibil
Acas Afaceri/Interesdeserviciucuvehicul
disponibil
Acascoalgeneral
AcasLiceu
AcasUniversitate
AcasAltelefrvehiculdisponibil
AcasAltelecuvehiculdisponibil
AcasCumprturi
frvehiculdisponibil
AcasCumprturi
cuvehiculdisponibil
AcasServiciu
frvehiculdisponibil
AcasServiciu
cuvehiculdisponibil
AlteleAltelefrvehiculdisponibil
AlteleAltelecuvehiculdisponibil

Grupuride
persoane

Perechedeactiviti

HBAcasAfaceri/Interesdeserviciu

EC

HBAcasAfaceri/Interesdeserviciu

P
S
U
E,NE,P,R,S,U
EC,NEC,RC

HEAcascoal
HEAcascoal
HEAcascoal
HOAcasAltele
HOAcasAltele

E,NE,P,R,S,U

HOAcasCumprturi

EC,NEC,RC

HOAcasCumprturi

HWAcasServiciu

EC

HWAcasServiciu

E,NE,P,R,S,U
EC,NEC,RC

OOAlteleAltele
OOAlteleAltele

Deoareceanalizarezultateloranchetelorngospodriiaurelevatuncomportamentdecltorie
diferitntrelocuitoriidinzonaurbanilocuitoriidinzonarural,sauprevzutparametridiferii
pentrugenerareacltoriilorialegereamodalpentruzonaurbanizonarural.
(1) Generarea cltoriilor este determinat de ratele de mobilitate. Rata de

mobilitate descrie probabilitatea ca o persoana s realizeze o cltorie dintro


perechedeactivitinperioadadeanalizamodelului(nacestcaz:mediaunei
zilelucrtoare,LuniVineri).
Ratele de mobilitate, asa cum au rezultat din ancheta n gospodrii, au fost
utilizate ca valori iniiale pentru etapa generrii cltorilior aferent modelului.
Fiindfoartesczute,acesterateaufostajustatentimpulcalibrriimodelului.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.111/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Modeluldetransport

(2) Distribuia spaialacltoriilor(alegereadestinaieicltoriilor) a fostrealizat

printrunmodelgravitaionalcuofunciedeutilitateLogit.
,

(3) Pentru repartiia modal (alegerea modului de transport) sa utilizat un model

Logit multinominal, pe baza costurilor generalizate (sau utilitilor) i a


parametrilordepoderare.
u DS ( m, i, j ) 1, DSm * InVehicle Timemij
2, DSm * ( Access Egress Time) mij
3, DSm * (Costs , Fares ) mij

4, DSm *Waiting Timemij


5, DSm * Number of Transfers mij
6, DSm * Distance Advantage
Mode Constant DSm

Parametrii sunt determinai n cadrul procesul de calibrare pentru a obine


ponderilemoduluistraturilordecerere,aacumaufostobservatenHIS.
Parametrii46 suntrelevanidoarpentrutransportulpublicisuntnulipentru
celelalte moduri, dac indicatorii nu sunt relevani pentru modul de transport.
Pentru moment i 3 a fost setat la 0. Modul constant este diferit ntre zona
urbanizonarural.
(4) Pentru afectarea (alocarea/simularea) cltoriilor pe reeaua rutier sa utilizat

metodaLinearUserCostEquilibrium(LUCE).Aceastametodreprezintovariant
mairapidametodeiconvenionalebazatepeechilibruclasificatcaafectarepe
reeacongestionatnconformitatecuprimulprincipiual lui Wardrop (optimul
utilizatorului).
Cltoriilecutransportulpublicsuntafectate(simulate)pereeauadetransportpublicutiliznd
metoda bazat pe graficul de circulaie (planului de mers). Aceasta este o metod adecvat
dacliniilesuntdeserviterarsaufraserespectaoanumitfrecven.
Modelareatransportuluidemarf
Principala sarcin n modelarea transportului de marf const n determinarea cererii de
cltorie.Alegereadestinaiei(distribuiaspaial),precumialegereamodaldetransportsunt
secundare.
Treipaisuntnecesaripentruaestimacerereadetransportdemarf.
Pasul1:Volumeledemarf,ntone/an
Pasul2:Producialocal,comerulcuridicataicuamnuntul

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.112/360

PM
MUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova

Mod
deluldetransportt

Fiigura70:

Generareacere
G
riincadrulmo
odeluluidetran
nsportdemarf(Exemplu:Pen
ntruproduciaaalimentar)

Pasul 3: Transforrmarea volumelor de marf


m
anuale n deplasrri zilnice cu vehicule de
e

v
dee marf anu
uale au fost convertite n deplasrii
marf. Bazate pee statistici, volumele
zilniceecuvehiculeedemarfp
pentruozimedielucrtoare.
innd seamaa de tipurilee de mrfurii dar i de datele
d
rezulttate din ancchete, cerereea zilnic dee
trransportdem
marfafosttrepartizatpecategoriiidevehiculeegrele(HeavvyGoodsVeh
hicleHGV))
iiuoare(LightGoodsVeehicleLGV)).Alegeread
destinaieiaffostdeterminatpebazzamodeluluii
gravitaional,, folosind matricele
m
dee impedan (matricele drumului minim)
m
pe categorii
c
de
e
vehicule.
n
n cele din urm, matricele de cerere au fosst majorate cu deplasrile camioanelor i ale
e
fu
urgonetelorgoale.

3
3.5

Calibrareaivalidare
ea

C
Calibrareamo
odeluluicere
erii
M
Modeluldetransportaffostcalibrat dea lungul tuturorcelo
orpatrupai:generareacltoriilor,,
distribuiaspaaial,reparttiiamodal,,precumiaafectareacltoriilor.
C
Calibrareamodeluluipreesupunegsireaunuiech
hilibruntre datelecomp
portamentaleedeintrare,,
reezultatedin anchetelen
ngospodrii,,pedeoparrte,idatele
eobinutedinmsuratorriledetrafic,,
pedealtparrte.
n
n cadrul mo
odelului au fost afectatte cltoriilee cu transpo
ortul public i privat. Modurile
M
de
e
trransportuo
oare/blnde pietonale icubiciclettanuaufo
ostafectate,,darmodelu
ulpermiteii
acestlucru.
V
Validareafluxxurilorpere
eeauarutierr/stradal
Fluxurile de vehicule au fost calibraate pe bazaa msurtorilor efectuatte n 68 dee posturi de
e
oridetraficlanivelnaio
onalCESTRIN
N
reecensmnt..Dateledetraficauavuttdiferitesursse:msurto
(2
2010), msu
urtorile AEC
COM pentru
u MPGTR (20
012) i mssurtorile dee trafic speccial realizate
e
pentruPMUD
D(2014).Datteledin2010
0i2012auffostactualizaatepentruanul2014.
d cerere, n arealul municipiuluii Craiova, posturile
p
de
e
Pentru analizza structurii matricei de
reecensmntaufostdispuseasftelncctsdefineeascdoucordoane.

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.113/360
0

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Modeluldetransport

Pentrucalibrareamodeluluiaufostutilizatedatedetraficdin16posturiderecensmnt.Pentru
validarea modelului au fost selectate 5 seciuni de recensmnt, independent de cele utilizate
pentrucalibrare.

Figura71:

Seciuniledevalidare

Comparaia ntre fluxurile de autoturisme modelate i cele observate indic un coeficient de


corelaiede0,99pentrumodelulde24hi0,97pentrumodeluloreidevrf.
O privire de ansamblu asuprastatisticilor aratc pentru 91% dintre posturilederecensmnt
utilizate pentru calibrare, sa realizat valoarea impus, de 5. Astfel este ndeplinit cerina
minimde85%dinposturi.

Autoturisme

Totalvehicule

GEH<5

GEH<10

GEH<5

GEH<10

Posturiutilizatepentru
calibrare

97%

100%

91%

100%

Posturiindependente

80%

100%

60%

100%

Criteriudeacceptare

85%

85%

Tabelul18: StatisticaGEHModel24ore

Analiza cordoanelor de asemenea, prezint rezultatele bune, astfel ca standardele sunt


ndeplinite.

Cordoninterior

Cordonexterior

intrare

ieire

intrare

ieire

Diferenprocentual

0.7%

3.2%

2.4%

1.4%

GEH

0.53

2.53

2.24

1.27

PragmaximGEH

4.00

4.00

4.00

4.00

Tabelul19: RezultateStatisticeCordoane,model24ore

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.114/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Modeluldetransport

Cordoninterior

Cordonexterior

intrare

ieire

intrare

ieire

Difference

0.3%

1.6%

0.2%

0.4%

GEH

0.23

1.11

0.14

0.33

RequiredGEH

4.00

4.00

4.00

4.00

Tabelul20: RezultatestatisticeModelordevrf(Dupamiaz)

n timpul calibrrii modelului, sa aplicat metoda TFlowFuzzy (TFF) de modificare a matricei


cererii.Pentrumodelulde24h,structuramatriceidecererermneaceeai.nmodeluloreide
vrfdupaplicareaTFFsaobservatreducereanumruluidecltoriicu10%.
Validareatimpilordecltoriepereeauarutier
Rezultatele nregistrate sunt acceptabile i sunt prezentate n tabelul urmtor, 2 din 10 trasee
(dusntors)auoeroarerelativmaimarede10%.
Msurtori
Durata
Viteza
[s]
[km/h]

Model
Viteza
[km/h]

Direcie

Lungime
[km]

Traseu1

13.0

1321

35

1537

30

16%

13.1

1355

35

1491

32

10%

Traseu2

8.5

1229

25

1220

25

1%

8.5

1132

27

1236

25

9%

Traseu3

14.6

1455

36

1488

35

2%

14.6

1590

33

1607

33

1%

Traseu4

14.7

1778

30

1717

31

3%

14.7

1694

31

1704

31

1%

Traseu5

16.6

847

70

1005

59

19%

16.6

956

62

988

60

3%

Traseul

Durata
[s]

Diferena
procentual

Tabelul21: Rezultatelemsurtorilortimpilordeparcurs

Validareaafectriicltoriilorcutransportulpublic
Validarea afectrii cltoriilor cu transportul public sa putut realiza doar ntro foarte mic
msur,datfiindlipsainformaiilor.
Analizadesenzitivitate
O analiz de senzitivitate a fost realizat pentru a testa elasticitatea modelului i reacia la
implementareaunormsuri.nacestscop,sauluatnconsideraredouvariantealemodelului,
ncaretimpiidecltoriecutransportulpublicaufostredui,respectivcrescuicu10%fiecare.
Rspunsulmodeluluilamodificriledatelordeintrareesteunulcorect:

scdereaponderiicltoriilorcutransportulpublic,daccresctimpiidecltorie

redistribuirea cltoriilor ntre celelalte moduri de transport concurente, respectiv cu


autoturismul(caoferipasager)ipejos.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.115/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Modeluldetransport

3.6

Prognoze

ncadrulPMUDmodeluldetransportdeprognozvafidezvoltatpentruetapeledeperspectiv
2020i2030.
Existmaimulteaspectecaretrebuieluatenconsiderarenprocesuldeconstruireamodelului
deprognozporninddelamodelulpentruanuldebaz:
Prognozaparametrilorsocioeconomici:
Evoluiapopulaieinumrullocuitorilor,daristructurapevrsteapopulaiei
Indiceledemotorizare
Numrullocurilordemunc

Reeauadetransportdeperspectiv:
Masuri de mbuntire a infrastructurii de transport public, implementarea

soluiilorITSetc.
Implementareaunorpoliticidedescurajare(cadeexempluintroducereataxelorde

drum);managementulparcrilor;ncurajareamodurilordetransportnemotorizate
(mersulpejosi/saucubicicleta)
Schimbrincomportamentulcltorilor:
Cretereageneralamobilitiiodatcucretereabunstrii
Schimbareaatitudiniifadeproblemeledemediuidurabilitate

OanalizabazeidedatedinMasterPlanulGeneraldeTransportpentruRomniaaratcsunt
ateptateevoluiidiferitealeactivitilor(tabeluldemaijos).
Activiti

2014
8%
1%
8%
8%
5%

Schimbrintreanuldebaz2011i...
2020RC
2020EES
2030RC
24%
24%
67%
3%
3%
6%
24%
24%
66%
25%
25%
72%
15%
15%
43%

2030EES
Afaceri/interesdeserviciu
67%
Serviciu/Navet
6%
Timpliber
66%
Vacane
72%
Total
43%
Sursa:BazadedateaMPGTR/
RC(ReferenceCase)Scenariuldebaz/EES(EconomicandEnvironmentalSustainability)Scenariulsustenabildin
punctdevedereeconomicialmediului
Tabelul22: Evoluiacereriidecltorienmodelulnaionaldetransport

Evoluiapopulaiei
Evoluiapopulaieiesteunrezultatdirectalsporuluinaturalialsolduluimigrator.Sumaacestor
componentedetermincretereasauscdereapopulaieiuneilocalitisauaunuiareal.Soldul
migratorestedependentdeposibilitiledeangajareideevoluiamediuluieconomic.
Pentruprognozapopulaieisauluatncalculmaimultetendine:
scenariul constant cu migraie extern prognozat de INS n publicaia Proiectarea

populaieiRomnieilaorizontul2060;
tendina probabil la nivelul judeului elaborat de AECOM pentru Master Plan

GeneraldeTransportalRomniei;
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.116/360

PM
MUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova

Mod
deluldetransportt

spo
orulanualmediupentruultimiicinci ani,200820
012.Formula
adecalculpentrusporull

anu
ual este utillizat de Insstitutul Naiional de Sta
atistic penttru estimareea anual a
a
pop
pulaieila1iianuarie,resspecitiv1iuliie;
ten
ndinadecreetereapopu
ulaieipeba
azarateloran
nualedecreetereapopu
ulaieiactivee

i inactive
i
elab
borat de Co
omisia Naio
onal de Pro
ognoz n feebruarie 201
15 (Proiecia
a
prin
ncipalilorind
dicatorimacrroeconomicipentruperio
oada20142018)
A
Acesteprognozeaucabaazrezultatelefinaleprivvindnivelulp
populaieinrregistratelaRPL2011.
A
Analizndcelepatrutend
dine,precum
mievoluiaasporuluian
nualmediuto
otal(spornaaturalisold
d
m
migrator)ittendinelepo
opulaieiacttiveprognozzatedeCNP,,sepropun urmtoarelee scenariide
e
prognoz:

Fiigura72:

Prognozapopul
P
laieimunicipiu
uluiCraiova

Fiigura73:

Prognozapopul
P
laieilocalitilo
ordinPoluldeCretereCraiovva

n
nplus,consid
derndrolulpoluluideccreterecam
motordedezzvoltareaReegiuniiSudV
VestOltenia,,
sa consideraat necesar elaborarea unui scenarriu optimist de evoluiee a populaiei la nivelull
m
municipiuluiC
Craiovaialocalitilord
dinpoluldeccretere.

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.117/360
0

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Modeluldetransport

TabelulurmtorcentralizeaztendineledecretereapopulaieilanivelulmunicipiuluiCraiova,a
localitilor din polul de cretere i a celorlalte localiti din judeul Dolj. Distribuia spaial a
populaieinarealuldestudiuseregsetenAnexa2.
2011

2015

2020

2030

2030
upside
scenario

MunicipiulCraiova/
CraiovaCity

1.00

0.99

0.99

0.98

1.08

AltelocalitidinPoluldeCretereCraiova/
OtherlocalitiesinGrowthPoleCraiova

1.00

1.00

1.01

1.02

1.07

AltelocalitidinJudeulDolj/
OtherlocalitiesinDoljCounty

1.00

0.98

0.96

0.90

0.90

Tabelul23: Coeficienidecretereapopulaiei

Evoluianumruluideangajai
PrognozanumruluimediualsalariailorlanivelulmunicipiuluiCraiova,alocalitilordinpolulde
cretere i a localitilor din restul judeului sa bazat pe datele istorice disponibile i evoluia
numruluimediudesalariailanivelulJudeuluiDoljelaboratdeComisiaNaionaldePrognoz
ndecembrie2014(ProieciaprincipalilorindicatorieconomicosocialinProfilTeritorialpnn
2017).
Pe baza ratelor anuale estimate de CNP pentru perioada 20142017, la nivel judeean, a fost
determinat numrul mediu de salariai la nivelul municipiului i al polului de cretere,
utiliznduse ponderea medie anual a acestora pe ultimii cinci ani disponibili (20092013) n
valoareatotallaniveluljudeului.
Utilizndacestedateaufostdeterminaterateleanualedecretereanumruluidesalariaila
nivelteritorialpentruperioada20142017.Pentruperioada20182030saaplicatratade
creteremedieanualdinultimiicinciani(20132017).
2014*

2015*

2016*

2017*

2018
2030

2009

2010

2011

2012

2013

JudeulDolj/DoljCounty

5.17%

7.55%

3.52%

0.51%

0.29%

0.61%

0.78%

0.77%

0.76%

0.53%

PoluldeCretereCraiova/GrowthPoleCraiova

5.42%

7.49%

3.34%

0.81%

0.16%

0.24%

0.78%

0.77%

0.76%

0.48%

MunicipiulCraiova/CraiovaCity

5.36%

7.31%

3.35%

1.05%

0.10%

0.02%

0.78%

0.77%

0.76%

0.45%

*CominisiaNaionalpentruPrognoz,ProieciaprincipalilorindicatorieconomicosocialinProfilTeritorialpnn2017,Decembrie2014/
NationalCommissionforPrognosis,Mainmacroeconomicindicatorsatterritoriallevelforecastupto2017,December2014

Tabelul24: Rateanualedecretereanumruluimediudesalariai

Pe baza acestor rate anuale de cretere sau determinat numrul mediu de salariai la nivelul
municipiului,allocalitilordinpoluldecretereidinrestuljudeuluiDoljpentruetapele2015,
2020i2030.
Numrulmediudesalariai/
Averagenumberofemployees
(2013=100)

2013

2015

2020

2030

MunicipiulCraiova/
CraiovaCity

100.0

100.8

103.7

108.4

AltelocalitidinPoluldeCretereCraiova/
OtherlocalitiesinGrowthPoleCraiova

100.0

103.2

107.3

116.1

100.0

103.9

107.0

112.3

AltelocalitidinJudeulCraiova/

OtherlocalitiesinCraiovaCounty

Tabelul25: Prognozanumruluimediudesalariai
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.118/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Modeluldetransport

Evoluiaindiceluidemotorizare
Evaluarea motorizrii este o chestiune esenial n planificarea transportului. Motorizarea
nseamn acces la autoturism. Accesibilitatea unui autoturism reprezint condiia minim
necesar pentru a realiza o cltorie n ceea ce privete transportul motorizat privat. Oricum,
estimareaviitoareimotorizriesteunadintrecelemaidificileprognoze.
nvedereaestimriimotorizriiviitoarepentrupoliidecretereaufostfolosite,cabazpentru
prognoz,rateledecretereregionaleanterioare.RatamediedecretereperegiuneaSudVest
Oltenia,ntre2007i2012,afostde6,06%
Unriscnplanificareatransportului,arputeafiaceladeapresupunecratamotorizriinzonele
polilordecreterevarmnelaunnivelsczut,utilizndratedecreteresczute.Poateconstitui
de asemenea un risc, asumarea faptului c motorizarea n zona polilor de cretere va rmne
mult departe de media european, innd seama de rolul general i importana n dezvoltarea
Romnieiapolilordecretereideateptrileprivindcretereaeconomic.
Prinurmare,saufcutpatrupresupuneri:

Zonelepolilordecreterevorurmridezvoltareaactualmenteconstatata
regiunilor;
Cretereamotorizriiivapierdelocul2ivancetininurmtorii15ani,pn
laorataproapedezero;
Valorilemaximepentruzoneleurbanevorfiapropiatedevalorileobinuiteale
oraeloreuropene;
Diferenadintreoraeizonadinjurulpolilordecreterevarmneralativla
acelainivelcaastzi(rateledecretereaplicatefiindaceleai).

Urmtoarea diagram prezint ratele de cretere anuale calculate, care n toate cazurile sunt
bazateperatelemediidecretereanualeconstatatentreanii2007i2012(valoaredencepere
2013,careestediminuatcu15%nfiecarean.
Prognozaindiceluidemotorizare(autoturisme/1000locuitori)
pentrupoluldecretereCraiova
600
500
400
300

471 474 477 479 481


454 459 464 468
447
440
422 432
398 411
392 396 399 401 403 405 407
384
372 378 384 388
368
365
357
350
348
325 337
296 311

200
100
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
CraiovaCity

CraiovaGrowthPoleArea

Figura74:

PrognozaindiceluidemotorizarepentrupoluldecretereCraiova

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.119/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Modeluldetransport

Aplicnd acest principiu Polului de Cretere Craiova, motorizarea ar crete n zona oraului, la
circa440maini/1000locuitorinanul2020ilaaproximativ480demaininanul2030.nrestul
zoneipoluluidecretere,arputeaajungela370,nanul2020ilaaproximativ400,n2030.

3.7

Testareamodeluluidetransportncadrulunuistudiudecaz

Dezvoltareascenariilordeperspectivvaincludeschimbrialereeleidetransport.Esteobun
practic n a pregti i furniza toate schimbrile utiliznd reeaua de baz (de referin), astfel
nct comparaiile ntre diferitele scenarii s poat fi analizate i vizualizate cu o baz grafic
comun.
OdatdezvoltatnVISUMmodeluldetransport(calibrativalidatpentruanuldebazipentru
situaiaactual)poatesimulamodificariledefluxuricareapardepildncazulintroduceriiunor
legturinoisaualnchideriiunorarteredecirculaie.

Figura75:

Redistribuireatraficuluinurmaapariieiunuinouproiect:legturstr.Ruluibd.Tineretului

Dup cum se cunoate, reeaua stradal a municipiului Craiova este incomplet din punct de
vederea legturilor inelare npartea deestisudvest. Spreexemplificare se prezintsintetic
modul n care completarea legturilor inelare pe partea de sudvest, ntre str. Rului i bd.
Tineretului,interacioneazcurestulreeleistradaledinzonadestudiu.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.120/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Modeluldetransport

Astfel,nfiguraanterioarseprezintredistribuireatraficuluinurmaapariieinoiilegturintre
str.Ruluiibd.Tineretului,unde:

cuverdesuntmarcatefluxurileatrasedenoualegturntrestr.Ruluiibd.Tineretului
depealterute;

curousuntmarcatefluxurileceprsesctraseeleutilizatenprezent.

SeobservcaceastlegturardegrevacirculaiaattdepeCaleaSeverinului,ctidepestr.
Pelendava,str.Pacaniistr.MariaTnase.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.121/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Evaluareaimpactuluiactualalmobilitii

Evaluareaimpactuluiactualalmobilitii

4.1

Eficienaeconomic

Elementepentrufundamentareaanalizelorprivindeficienaeconomic

Modeluldetransportfurnizeazogamlargderezultategraficeinumerice.Printreacestease
numrigraduldesaturaiealreelei.
Gradul de saturaie al reelei de transport, exprimat prin raportul debit capacitate ofer o
imagineaechilibruluintrecerereaiofertadetransport.
nfiguraurmtoare,raportuldebitcapacitateafostclasificatiilustratgraficprinintermediul
nivelului de serviciu. Nivelul de serviciu A reprezint cele mai bune condiii de funcionare din
punctuldevederealcltorului,iarFcondiiilecelemairele.

Figura76:

Fluxuridevehiculeigraduldesaturaieactual

Cuajutorulacestuitiprezultatsepotidentificapunctelecongestionatealereelei.Astfelnetapa
de testare a scenariilor vor putea fi cuantificate beneficiile de timp (ca urmare a reducerii
congestiei)dupimplementareanmodelasoluiilorpropuse.
Eficienaeconomicactualatransportuluipublic
Pentru reeaua de transport public, n paralel cu performana tehnic, a fost analizat i
performana economic n vederea determinrii coeficienilor globali ai reelei de transport
publiciaidentificriisurseimajoredeveniticosturiledeoperarealereelei.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.122/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Evaluareaimpactuluiactualalmobilitii

n scopul acestei analize sau folosit exclusiv datele puse la dispoziie de ctre RAT. Potrivit cu
ceea ce am menionat mai sus, datele puse la dispoziie de ctre operatorul privat nu sunt
suficientepentruacalculaaceticoeficieni.
AnalizasebazeazpeRaportuldeActivitatealRAT(Raportuladministratoruluiprivindexerciiul
financiar), prevzut pentru anii 2011 pn n 2013. Traducerea materialelor aferente acestei
analizeafostasiguratdectreconsoriuldeconsultan.
Datelecolectatesuntprezentatentreitabele,nceleceurmeaz:
PrimultabelprezintinformaiigeneralenumericecureferirelareeauaRAT.
CeldealdoileatabelprezintvenituriledeoperarealeRAT.Venituldinparteacltorilor

reflectexclusivveniturileprovenitedinvnzriledebilete.Venitulprovenitdinpublicitate
a fost foarte mic fa de venitul provenit din vnzrile de bilete. Acesta este inclus n
rubricaAltecosturi.
Cel deal treilea tabel prezint cheltuielile operaionale ale RAT. Seciunea referitoare la

energie include costurile de combustibil pentru alimentarea autobuzelor iar cele


referitoarelaelectricitate,pentrutramvaie.RubricaAltelesereferdirectlaaltecosturi
prevzutedectreRAT.
Indicatorigenerali

Populaiedeservit

Numrulcltoriilorcu
pasageri

Kilometriparcuride
vehicule

269.506
268.998
268.053

23.987.000
19.988.000
21.256.000

6.488.000
6.198.000
5.976.000

2011
2012
2013

Tabelul26: IndicatorideperformanaireeleidetransportpublicdinCraiova
Venitoperator(Lei)

2011
2012
2013

Venitpasageri

Subvenii

Altele

TOTAL

19.060.197
16.127.816
16.480.854

7.271.353
18.016.516
16.126.170

6.205.647
6.443.567
6.402.599

32.537.197
40.587.899
39.009.623

Tabelul27: VenituriR.A.T.
Cheltuielioperator(Lei)
Energie
(Electricitate,
combustibil)
2011 10.781.617
2012 12.539.126
2013 10.197.170

ntreinere
317.322
468.955
784.736

Personal

Taxe

19.519.599 463.282
19.429.071 1.254.842
18.914.361 1.409.934

Investiii
(vehicule,)

Altele

TOTAL
Operri

TOTALcu
investiii

48.775
10.752
0

6.599.336
6.494.466
6.484.054

37.681.156
40.197.212
37.790.255

37.729.931
40.207.964
37.790.255

Tabelul28: CheltuielioperaionalealeR.A.T.

Sau efectuat calcule care s conduc la identificarea performanei reelei de transport public.
Aceiindicatorieconomicisuntprezentaintabelulurmtor,fiindcalculaipebazavalorilordin
tabeleleanterioare.Seprezinturmtoriiindicatori:
Rata de acoperire arat ct de mult pot fi cheltuielile operaionale acoperite din venitul

provenitdelapasageri.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.123/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Evaluareaimpactuluiactualalmobilitii

Balana/bilanulesterealizatatuncicndratadeacoperireesteegalcusaumaimarede

100%.
Costulperkilometruindicnivelulcheltuieliideoperare(frcheltuieliledeinvestiii),n

vederea dimensionrii reelei de transport. Este important a se observa c valoarea


indicatorului este o medie a costurilor de operare a tuturor modurilor de transport
(autobuz,tramvaietc.).Astfel,aceastasepoatemodificasemnificativdelaoreeaurban
laalta,nfunciedemoduriledetransportoperate(spreexemplu,costurilepekilometru
parcurs de tramvai sunt de obicei mai mari dect costurile pe kilometru parcurs de
autobuz).
Cheltuialamedieanualpelocuitor(ncadrulpopulaieideservite)aratproporiacostului

reeleidetransport,printrecheltuielileefectuatelaniveldeora.
Venitulpecltoriearatimportanavenituluipasageruluinvedereaefecturiinumrului

decltorii.
Costul personalului indic proporia remuneraiei personalului printre costurile

operaionale(frcheltuielideinvestiii).

Indicatori
Rezultatoperare
(Lei)

Ratade
acoperire

5.192.734
379.935
1.219.368
1.197.810,3

50,58%
40,12%
43,61%
44,8%

Balana?

2011
2012
2013
Medie

No
No
No

Costper
kilometru
(Lei/km)
5,81
6,49
6,32
6,21

Cheltuiala
medie
anualper
locuitor(Lei)
139,8
149,4
140,9
143,4

Venitper
cltorie
(Lei)

Cost
personal
%

0,79
0,81
0,78
0,79

52%
48%
50%
50%

Tabelul29: IndicatorideperformaneconomicaiR.A.T.AnalizTTK

Ratamediedeacoperireestede44,8%din2011pnn2013ceeacenseamncreeauade
transportestedeparte dea fisustenabil din punctdevedere financiar. Prin urmare,RATde
asemenea,primetesubveniidinparteamunicipalitii,carereprezentaunanul2013,41%din
venitul su. Subveniile au crescut considerabil n perioada analizat ceea ce reprezint o
tendinngrijortoare.ngeneral,cheltuieliledeoperarenuauvariatsemnificativpeparcursul
ultimilortrei ani,darcostulpekilometruoperatacrescutrapid(+11,6%ntre2011i2012).n
acelaitimp,rezultatuldeoperaresambuntitnmodconstantdin2011.
nmedie,peultimiitreiani,cheltuielilecupersonalulreprezint50%dincosturiledeoperareper
ansamblu; costurile pentru energie (electricitate pentru traciunea tramvaiului i combustibil
pentruautobuze)reprezint30%,costuriledentreinere1%ialtecosturi17%.Costurilede
ntreinere sunt relativ mici n raport cu costurile operaionale per ansamblu. n sens contrar,
seciuneaAltecosturireprezintoproporieimportant.Unelecosturidentreinerepotfide
asemeneaacoperitedinrubricaAltele.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.124/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Evaluareaimpactuluiactualalmobilitii

4.2

Impactul asupra mediului. Starea actual a mediului n


conexiunecusistemulexistentdetransport

Legtura PMUD cu alte planuri existente i modul n care acestea interacioneaz din punct de
vederealprotecieimediuluisuntprezentatenAnexa3.
PentruaseanalizaicuantificaimpactulpecarePlanuldemobilitatelvaaveaasupramediului,
a fost analizat fondul actual de poluare considerat a fi nivel de referin. Disfuncionalitile
identificate au un impact negativ asupra mediului, prin Planul de mobilitate identificnduse
msurileiinterveniilenecesarenscopulminimizariiacestora.
ncadrulPlanuluiserealizeazModeluldetransportpentrupersoaneimrfuri.Pentruanaliza
situaieideperspectiv,vorfievideniateemisiiledepoluaninaeriniveluldezgomot,urmnd
asefaceocomparaientrescenariilepropuse,scenariuldebazfiindcelfrproiect.
InformaiileprivindstareaactualafactorilordemediupentruPoluldeCretereCraiovaaufost
preluatedinRaportulanualprivindstareamediuluinjudeulDoljpentruanul2013elaboratde
APMDoljidinPlanulintegratdedezvoltareurbanpentrupoluldecretereCraiova.Aacum
reiesedindateleanalizate,calitateamediuluiestedirectinfluenatdetraficulrutieratuncicnd
ne referim la aer (traficul rutier reprezint o surs de emisie principal pentru SO2, NOX,
compuii organici volatili nemetanici, poluarea cu plumb, PM10, PM2,5), nivel de zgomot,
biodiversitate.Calitateaapelordesuprafa,acelorsubteraneiasolului,estenspeciallegat
deexistenasifuncionareaunorsursefixe,industriale.
n mare parte disfunciile care au fost identificate se reflect n calitatea actual a aerului i n
niveluldezgomotcuimpactdirectasuprapopulaieiibiodiversitiiacrorstareactualeste
prezentatnceleceurmeaz.

4.2.1

Calitateaaerului

Calitatea aerului n Municipiul Craiova este monitorizat de APM DOlj, fiind apreciat pe baza
datelorprovenitedinReeaualocaldeMonitorizareaCalitiiAeruluidinaglomerareaCraiova,
administratdeAPMDolj.Exist5staiiautomatedemonitorizare,2dintreacesteafiindfolosite
pentruurmrireaevoluieipoluriirezultatedintraficulrutier:
StaiaCaleaBucureti(Cra1)staiedetrafic,locaiarespectivfiindceamaiaglomeratdin

punctdevederealtraficuluinjudeinora;
StaiaBilla(Cra3)staiemixt,industrialidetrafic,aflatsubinfluenaambelor

termocentrale,aCombinatuluiChimiciareeleidetraficgreudinvestuloraului.
njudeulDolj,traficulurbaniextraurbanreprezintosursdeemisiepentruoxiziideazot.n
cursulanului2013,dateleorareobinutepentru acestpoluant, monitorizatnmediulurban,n
aglomerarea Craiova se situeaz n general sub 200 g/m3 . Intensificarea traficului a condus
uneori,ncondiiidecalmatmosferic,lacretereavalorilordatelororare,nsfrdepireaVL
orare.Mediileanualealeindicatoruluilastaiiledinaglomerare,cuprinsentre15i40g/m3,
sesitueazlaniveluriapropiatefadeceledinaniiprecedeni,cuuoartendindecretere.
nceeace privete pulberile n suspensie PM10,evoluia lor a nregistrat valori mairidicaten
timpuliernii,nperioadancareproceseledeardereindustrialeicasnicepentrunclziresunt
decisive.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.125/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Evaluareaimpactuluiactualalmobilitii

SaunregistratmaimultedepirilastaiaCra3(19peparcursulntreguluian,fade11laCra
1),nsmultmaipuinedectaniiprecedeni).Seremarcdeasemeneaoscdereamaximelor
valorilornregistrate,iarmediileanualeaufostnuoarscadere,nmodnormal.
Staie

PM10
medieanual(g/mc)

Capturdate
(%)

DJ1CaleaBucureti
DJ3Billa

23
28

82
80

Nr.Deapiria
medieizilnice
(50g/mc)
11
19

Tabelul30: ParticulensuspensiePM10mediaanual

Valorilecelemairidicatepentrupulberilensuspensiemonitorizatesaunregistrat,cainanii
precedeni, n cursul lunilor de iarn, n timpul crora sursele de emisie se amplific mai ales
datoritnecesitiinclziriilocuinelor.CelemaimultedindepirileVLla24oresauprodusn
condiiidecalmatmosferic.
CeamaiimportantpresiuneasupracalitiiaeruluiconstnreducereaconcentraiilordePM10
naglomerareaCraiova,astfelnctsnusemaidepeascVLanual,iarnumruldedepiri
aleVLla24deoresnufiemaimarefadenumrulpermisprinlegislaianvigoare.
Staie
DJ1
DJ2
DJ3
DJ5

2007
49
46
56
32

2008
47
50
60
34

Mediianuale,g/m3
2009
2010
2011
38
28
45

40
31
40
21

2012
30

36

2013
23

28

Tabelul31: MediianualePM10,20072013

Se observ o scdere a mediei n anii 2009, 2010, 2012 i 2013 fa de 2007 i 2008, datorit
condiiilorclimatice,maipuinfavorabilen2007,respectiv2008(anicuiernimaiblnde,secetoi
i cu temperaturi ridicate nregistrate pe perioade ndelungate pe timpul verii, condiii
defavorabile dispersiei). O influen pozitiv a avuto i fluidizarea traficului n zonele mai
aglomerate i operaiile de acoperite a haldelor de cenu ale celor 2 termocentrale situate n
imediataapropiereaorauluiCraiova.
Din categoria poluanilor specifici rezultai din trafic, fac parte CO (circulaia auto fiind sursa
principal)ibenzenul,corelaiadintreconcentraiilelorfiindpozitiv.
Pentrumonoxiduldecarbon,mediileanualenregistratesausituatlastaiileurbanelanivelulde
0,47mg/m3,iarnmediulsuburban(staiaBreasta)la0,12mg/m3.
Pentrubenzen,sanregistratlastaiadetraficCra1omedieanualde1,66g/m3cucaptur
dedatevalidede35%acestprocentnuestesatisfacator,sepoateconsideracmediaobinut
esteapropiattotuiderealitateazoneincursulanului2013.

4.2.2

Niveluldezgomot

n zona metropolitan Craiova una dintre cele mai importante surse de poluare acustic l
reprezinttraficulrutier.
Lanivelulanului2013,surselemajorededisconfortacustic,alturidetraficulrutier,aufost
urmtoarele:
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.126/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Evaluareaimpactuluiactualalmobilitii

lucrriledeasfaltareastrzilor,inclusivoperaiuniledenlocuireareelelorde

apcanalizare,energieelectric,gaze,etc.,
lucrrilederealizareapasajuluisubterandinzonaUniversitate;
lucrriledereabilitareaalinieidetramvai,aceastaproducnddisconfortattprin

utilajelefolosite,ctiprinambuteiajelerutierecreatedatoritngustriiciide
rularepeCaleaBucureti,CaleaSeverinului,BulevardulDecebal.
Valorilelimitaleniveluluidezgomot:
nanul2008saadoptatOrdinulministruluimediuluiidezvoltriidurabile,alministrului
transporturilor, al ministrului sntaii publice i al ministrului internelor i reformei
administrativepentruaprobareavalorilorlimitiamoduluideaplicareaacestoraatunci
cndseelaboreazplanuriledeaciune.Acestaprevedemoduldecalculpentruindicatorii
LzsniLnoapte,ncazulzgomotuluiprodusdetraficulrutierpedrumurileprincipalein
aglomerri, traficul feroviar pe cile ferate principale i n aglomerri, traficul aerian pe
aeroporturilemarii/sauurbaneipentruzgomotulprodusnzoneledinaglomerriunde
se desfoar activiti industriale prevzute n anexa nr.1 la Ordonana de urgen a
Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea i controlul integrat al polurii, aprobat cu
modificriicompletriprinLegeanr.84.2006.
Sursedezgomot

intdeatins

Valorimaximepermise

pentruvalorilemaximepermise2012

LzsndB(A)
Strzi. drumuri i 65
autostrzi
Ciferate
65
Aeroporturi
65
Zoneindustriale
60

LnoaptedB(A)
50

LzsndB(A)
70

LnoaptedB(A)
60

50
50
50

70
70
65

60
60
55

Tabelul32: ValorilelimitaaleindicatorilorLzsniLnoapte

nPlanuldeaciunepentrureducereanivelurilordezgomotnaglomerareaCraiovaesteprecizat
faptul c nivelul zgomotului ambiental ntrun ora mare tinde s fie mai ridicat atunci cnd
structura transportuluiesteconcentrat. Chiardac noile modele de vehicule sunt dince nce
maisilenioase,valoriletraficuluisuntncretere.Noiletramvaiesauautobuzetrebuiesfiemai
silenioase,daricaleaderulareaacestoratrebuiembuntit.Multedinstrzilecentraleale
orauluiauajunslasaturaienceeaceprivetetraficul,aproapezilniccongestionaticuviteze
dedeplasaredincencemaimicipetoatduratazilei.
LanivelulMunicipiuluiCraiova,ncursulanului2013,INCERTRANSaelaboratHrileStrategice
deZgomotpentruMunicipiulCraiovapentruevideniereasurselordepoluare.Aufostelaborate
hriacusticestrategiceglobaleiindividualepentruurmtoarelesursedezgomot:
Traficrutier:strziprincipaleialtestrzicareprovoacopoluareacustic

notabil;
Activitiindustriale;
Traficaerian;
Traficferoviar.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.127/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Evaluareaimpactuluiactualalmobilitii

Din analiza documentului Harta de zgomot pentru municipiul Craiova prezentam concluziile
rezultatelorobtinute:
Traficrutier:Numrultotaldepersoaneexpuselazgomotulprodusdetraficulrutierestede

216.502 persoane pentru Lzsn i de 211.022 pentru Lnoapte. Sarcina de zgomot ridicat a
arterelor de circulaie se datoareaz n primul rnd faptului c nu sau efectuat msuri de
reducereazgomotuluiinmultelocuristrzilesuntnguste.
Trafic feroviar CFR + tramvai: Numrul total de persoane expuse la zgomotul produs de

traficulferoviarestede23713persoanepentruLzsnide29752pentruLnoapte.Dinhartade
zgomot pentru ntreaga zi (Lzsn) se poate stabili c o sarcina de zgomot semnificativ care
depetecu10dBlimitaadmisnuexistnora.Deasemenea,nusauinregistratvalori
ale sarcinii de zgomot care depesc cu 510 dB valoarea admis. Sarcina de zgomot
depetevaloarealimitcu(05dB)laurmtoarelecldiri:dupgarnstradaAlunuluila5
cldiri,lamaimultecldiridepeBulevardulNicolaeTitulescu(delaStradaOpanezpnla
pasaj),lamaimultecldiridepeCaleaBucureti.Dinhartade zgomotpentruperiodade
noapte (Ln) se poate stabili c sarcina de zgomot depete cu mai mult de 10 dB limita
admis nurmtoarelezone: dupgar n strada Alunului la 3cldiri.Valoarea sarciniide
zgomotdepetecu510dBvaloarealimitnurmtoarelezone:la3cldiridepestrada
DrumulApelor,peparteadreaptaciiferateprincipale,dupCaleaBucuretila3cldiri,
dup gar pe strada Alunului, la 4 cldiri din strada Deceneu, la 3 cldiri din Bulevardul
Dacia,lamaimultecldiridepeBulevardulNicolaeTitulescu,lamaimultecldiridepe
Calea Bucureti. Valoarea sarcinii de zgomot depete cu 05 dB valoarea limit n
urmtoarele zone: la cldirea aflat la colul strzii Drumul Muntenilor i a DN 65, la
intersecia feroviar, la mai multe cldiri de pe al. 2 Cantonului, dup gar, pe strada
Alunului,laocldiredinStradaBrazdaIuiNovac,lasfritulstrzii,lamaimultecldiride
peBulevardulDacia,lamaimultecldiridepestradaDeceneu,lamaimultecldiridepe
Bulevardul Dacia, ntre DN 6 i depoul de tramvai, la mai multe cldiri de pe Calea
Severinului,latoatecldiriledinBulevardulNicolaeTitulescu,latoatecldiriledinCalea
Bucureti.
Activiti industriale : Numrul total de persoane expuse la zgomotul produs de zonele

industrialeestede214persoanepentruLzsnide329pentruLnoapteDinhartadezgomot
pentruntreagazi(Lzsn)sepoatestabilicsarcinadezgomotdepetecumaimultde10dB
limita admis n jurul urmtoarelor ntreprinderi: Lng uzina Ford, la o cldire, La 11
cldiri lng CET II. Valoarea sarcinii de zgomot depete cu 510 dB valoarea limit n
urmtoarelezone:la2cldiridelnguzinaFord,la4cldiridelngCETII.Sarcinade
zgomot depete valoarea limit cu (05 dB) la urmtoarele cldiri: la 3 cldiri de lng
uzinaFord,la3cldiridelngCETII.Dinhartadezgomotpentruperiodadenoapte(Ln)se
poate stabili c sarcina de zgomot depete cu mai mult de 10 dB limita admis n
urmtoarelezone:la3cldiridelnguzinaFord,la14cldiridelngCETII.Valoarea
sarciniidezgomotdepetecu510dBvaloarealimitnurmtoarelezone: laocldire,
lnguzinaFord,la8cldiridelngCETII.Sarcinadezgomotdepetevaloarealimitcu
(05dB)laurmtoarelecldiri:la5cldiridelnguzinaFord,la18cldiridelngCETII.
Traficaerian:nuseconstatdepireavaloriilimitpentruLzsnsiLn.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.128/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Evaluareaimpactuluiactualalmobilitii

Numardepersoaneexpuse(exprimatinsute)LzsndB(A)

NiveldB
Traficrutier
Traficferoviar
Traficaerian
Activitateindustriala

5560
50681

6065
57724

6570
56563

7075
41456

10581
0
89

12427
0
40

705
0
40

0
0
35

>75
4298
0
0
10

Tabelul33: NumardepersoaneexpuseLzsndB(A)

Numardepersoaneexpuse(exprimatinsute)LnoaptedB(A)

NiveldB
Traficrutier
Traficferoviar
Traficaerian
Activitateindustriala

4550
46410

5055
61016

5560
46285

6065
54432

6570
7963

9608
0
163

16986
0
72

3158
0
12

0
0
40

0
0
32

>70
396
0
0
10

Tabelul34: NumardepersoaneexpuseLnoaptedB(A)

NumardecladiriLzsndB(A)

NiveldB
Traficrutier

Traficferoviar
Traficaerian
Activitateindustriala

5560
1721

6065
2264

6570
2060

7075
1338

265

147
0
22

81
0
7

4
0
6

0
0
8

0
0
2

>75

Tabelul35: NumardecladiriexpuseLzsndB(A)

NumardecladiriexpuseLnoaptedB(A)

NiveldB
Traficrutier

4550
1622

5055
2282

5560
1870

6065
1664

6570
416

158
0
41

149
0
17

27
0
3

0
0
6

0
0
7

Traficferoviar
Traficaerian
Activitateindustriala

>70
27
0
0
2

Tabelul36: NumardecladiriexpuseLnoaptedB(A)

n cele ce urmeaz sunt prezentate hrile de zgomot, sursa acestuia fiind traficul rutier,
aeroportul,caleaferat,trenullanivelulMunicipiuluiCraiova.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.129/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Evaluareaimpactuluiactualalmobilitii

Figura77:

AglomerareaCraiovasursatraficrutier,indicatorulLzsn

Figura78:

AglomerareaCraiovasursatraficrutier,indicatorulLnoapte

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.130/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Evaluareaimpactuluiactualalmobilitii

Figura79:

AglomerareaCraiovasursaaeroport,indicatorulLzsn

Figura80:

AglomerareaCraiovasursatraficferoviar,indicatorulLzsn

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.131/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Evaluareaimpactuluiactualalmobilitii

Figura81:

AglomerareaCraiovasursatraficferoviar,indicatorulLzsn

Toateacestehriindicdepirialeniveluluiadmisibildezgomot,attpentruindicatorulLzsn
ctiLnoapte.

4.2.3

Biodiversitatea

LanivelulPoluluideCretereCraiova,existariinaturaleprotejatedeinterescomunitarisituri
deprotecieavifaunistic,parteareeleiecologiceeuropeneNatura2000.
Conformdatelor prezentatenformularele standard,ariilenaturale protejatesunttraversate i
acum de o reea de drumuri: naionale, judeene i comunale, influena acestora nefiind ns
semnificativnraportcualteactivitidesfurateninteriorulsiturilor.
Astfel:
Situl ROSCI0045 Coridorul Jiului urmrete albia Jiului pn la vrsarea acestuia n Dunre.
PrincipalelerutedinzonasituluisuntDN66(RovinariFiliai),DN6(CraiovaFiliai),DN55(Craiova
Bechet). De pe aceste drumuri principale se poate ajunge n diverse zone ale sitului urmrind
drumuri judeene sau locale. Conform datelor prezentate n formularul standard Natura 2000,
reelele de comunicaii sunt ncadrate n activitile antropice cu efecte n sit i n vecintate,
categoriaC(cuinfluensczut).
SitulROSP0023AConfluenaJiuDunareesteaccesibildepeDN54A(CorabiaCalafat),carentre
Bechet i Zval strbate traverseaz extremitatea sudic a acestuia. DN55 (BechetCraiova)
mrginetesitulnpartealuiestic,ceavesticfiindmrginitdeDJ561B(SerarceaZval)ide
DJ561(SegarceaPodari).Dinacesteartererutieresedesprindmaimultedrumurilocalecareduc
nlocalitilelimitrofesituluisaunmargineaacestuia.Conformdatelorprezentatenformularul

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.132/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Evaluareaimpactuluiactualalmobilitii

standardNatura2000,reeleledecomunicaiisuntncadratenactivitileantropicecuefecten
vecintate,categoriaC(cuinfluensczut).
SitulROSCI0202SilvostepaOltenieiesteaccesibilnzonaenclavelorsalevesticedepeDN56care
trece printruna dintre ele, la celelalte dou ajungnduse pe drumurile agricole din localitatea
PeriorsaufolosindDJ552Acare nconjoartrupuriledepdurerespective.ncelelalteenclave
(vestice) ale sitului se poate ajunge din Craiova pe DJ606. Pentru celelalte dou se folosete
DJ561DcesedesprindedinDJ552icareducectredoulocalitilimitrofeacestorzone,Orodel
i Plenia. Conform datelor prezentate n formularul standard Natura 2000, reelele de
comunicaiinusuntncadratenactivitileantropicecuefectensitinvecintate.
Din categoria proiectelor propuse la nivelul Polului de cretere Craiova numai cele de
infrastructurdinafaraMunicipiuluiCraiovapotinterferacuzoneNatura2000.Mentionmns
cacestedrumuriexist,fiindpropusedoarlucrridereabilitare/modernizareaacestora:

DJ552(CraiovaMofleniBucovItalieniTerpeziaSlcuaPloporVrtop)cetraverseaz
CoridorulJiuluiROSCI0045ilacaresuntpropuselucrridereabilitarepeactualulamplasament;

DJ 561 B : Segarcea (DJ 561) Drnic ce traverseaz Coridorul Jiului ROSCI0045 i


Confleunta Jiu Dunare ROSPA0023 si la care sunt propuse lucrri de reabilitare pe actualul
amplasament;

DC121:Filiai(str.Jiului)Blta(DJ606H)ModernizarecuPodpesteJiu,cetraverseaz
Coridorul Jiului ROSCI0045 i la care sunt propuse lucrri de modernizare pe actualul
amplasament;

DJ606: Breasta Obedin Mihaita ce traverseaz Silvostepa Olteniei ROSCI0202 i


CoridorulJiuluiROSCI0045.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.133/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Evaluareaimpactuluiactualalmobilitii

Figura82:

ReeaNatura2000nzonaPoluluidecretereCraiova:(siturideimportancomunitar,situride
protecieavifaunistica),rezervaii

Rezervaiile,situriledeimportancomunitarprecumisituriledeprotecieavifaunisticdin
zonsuntprezentatentabelulurmtor.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.134/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Evaluareaimpactuluiactualalmobilitii

Nr.
crt.

Denumire
rezervaie/
Proprietarterenpe
careseafl
rezervaia

Rezervaia
ComplexulLacustru
PrejbaFci

RezervaiaCleanov
(RurileDesnautuisi
Terpezia,amonte
deFntnele)

Rezervaia
ValeaReaRadovan

Tip
rezervaie/Caracter

Rezervaienatural
detipacvatic

Rezervaienatural
detipacvatic
/interesnaional

Rezervaienatural

Administrator/
Custode

Administraialocal,
populaialocal,
APM

Localizare/
Suprafaaocupat

Motivul
constituirii

nparteacentralesticajudeului
Dolj,ncadrulMunicipiuluiCraiova,
cartierFacaiicomunaMaluMare,
satPrejba,nimediataapropierea
drumuluinaionalDN55;
fadecentrulMunicipiuluiCraiova
seafllaodistandeaprox.5,3km/
suprafaaocupat28ha

Complexlacustru(lacuri,
mlati,cursurideap,
pdurialuviale,dunede
nisip,terenuriarabile,
pajiti)

VrvoruldeJos,Terpezia,Slcua,
VelaiCarpen/drumjudeeanDJ
558;
fadecentrulMunicipiuluiCraiova
seafllaodistandeaprox.18km/
lungimensumatasitului80km

ComunaRadovan,ntrelocalitile
SlcuataiRadovan/drumnaional
DN56;fadecentrulMunicipiului
Craiovaseafllaodistande
aprox.22km/suprafaaocupat20
ha

Conservarebiodiversitii
nzon,vegetaia
palustriacvatic;
conservareprin
interveniide
gospodrire.

Proteciaiconservarea
unorspeciiihabitatede
interescomunitar

Speciiocrotite

Marevarietatedeflorifaun
specificzonelorumede

Psri:Ciconiaciconia,Bubobubo,
Circusaeruginosus,Dendrocopo
syriacus
Mamifere:Myotismyotis,Neomys
anomalusmilleri
Reptile:Lacertaviridis,Testudo
hermani,Emysorbicularis,Natrix
tessellata;
Amfibieni:Bombinabombina,Hyla
arborea,Ranaesculenta,Bufo
viridis,Bufobufo
Peti:Misgurnisfossilis,Umbra
krameri,Gobiokessleri
Nevertebrate:Parnassiusapollo
Psri:Dendrocoposmedius
Dendrocopossyriacus,
Anasplatyrhynchos,
Anseranser,
Fulicaatra,
Egrettagarzetta,
Ciconiaciconia
Bubobubo
Circusaeruginosus
Nevertebrate:Lucanuscervus
Cerambyxcerdo
Amfibieni:Salamandrasalamandra
Hylaarborea
Ranatemporaria
Mamifere:Spermophiluscitellus

Anulnfiinrii/
Statutlegal

1994,
LegeaConsiliului
JudeeanNr.26/1994,
Legea5/2000Rezervaie
natural(cat.IVIUCN)

Arieprotejatdeinteres
naional,
CODSIT2.399,Regiunea
deDezvoltareSudVest
declaratprinLegea
Legea5/2000Rezervaie
natural(cat.IVIUCN)

1964,
AriaNaturalProtejat
ValeaReaRadovancod
sit2.385afostinstituit
prinOrdinulministrului
mediuluinr.
1964/declarareasiturilor
deimportan
comunitarcaparte
integrantareelei
ecologiceeuropene
Natura2000nRomnia

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.135/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Evaluareaimpactuluiactualalmobilitii

Nr.
Crt.

Denumire
sit

Administrator
/custode

SCI
Coridorul
Jiului
ROSCI0045

SCI
Sivostepa
Olteniei
ROSCI0202

APMDolj

SPA
Confluena
JiuDunre
ROSPA0023

ConsiliulJudeean
Dolj

ConsiliulJudeean
Dolj

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Plande
management

Localizare/
Suprafata
FadeMuncipiulCraiova,acesta
seafllaodistandeaprox.4,5
kmctresud,sudvest,vesti
nordvest/suprafaaocupat
71.452ha
FadeMuncipiulCraiova,acesta
seafllaodistandeaprox.22
kmctresudvestivest/
suprafaaocupat9.297ha

FadeMuncipiulCraiova,acesta
seafllaodistandeaprox.6,8
kmctresud/suprafaaocupat
19.800ha

Starede
conservare
Bun(B)

Bun(B)

Bun(B)

Anulinfiintarii/
Statutlegal
2007/
Ordinulnr.1964/2007privindinstituirearegimuluide
arienaturalprotejatasiturilordeimportan
comunitar,caparteintegrantareeleiecologice
europeneNatura2000nRomnia
2007/
Ordinulnr.1964/2007privindinstituirearegimuluide
arienaturalprotejatasiturilordeimportan
comunitar,caparteintegrantareeleiecologice
europeneNatura2000nRomnia
2007/
Hotarreanr.1284/2007privinddeclarareaariilorde
proteciespecialavifaunisticcaparteintegranta
reeleiecologiceeuropeneNatura2000nRomnia

Pag.136/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Evaluareaimpactuluiactualalmobilitii

4.2.4Patrimoniulculturaliistoric
DateleprivindmonumenteleistoriceaufostpreluatedinListaMonumenteloristorice,an2010,
din judeul Dolj, ntocmit Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional
http://patrimoniu.gov.ro/images/LMI/LMI2010_DJ.pdf.DinanalizaListeiMonumentelorIstorice
areiesitfaptulcalanivelulpoluluidecresterePloiestisuntcca.410deastfeldemonumente.
DateleprivindsiturilearheologicecefacpartedinRepertoriulArheologicNational(RAN),aflatein
zona de interes a planului, au fost preluate pe pe siteul http://ran.cimec.ro/. In Repertoriul
Arheologic National, in zona polului de crestere Craiova, au fost identificate cca. 24 de situri
arheologice.

innd seama de cele menionate anterior, proiectele propuse n cadrul planului de mobilitate
urban vor respecta zona de protecie a monumentelor istorice, zona definit i reglementat
prin Legea nr. 422 din 2001 (republicat) privind protejarea monumentelor istorice
reglementeazzoneledeprotecieamonumenteloristorice(articolul59),astfel:
pn la instituirea zonei de protecie a fiecrui monument istoric potrivit art. 9 se

considerzondeproteciesuprafaadelimitatcuorazde100mnlocalitiurbane,
200mnlocalitiruralei500mnafaralocalitilor,msuratdelalimitaexterioar,
dejurmprejurulmonumentuluiistoric.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.137/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaEvaluareaimpactuluiactualalmobilitii

4.3

Accesibilitate

Ariadedeservireastaiilordetransportpublic

HartaurmtoareilustreazariadedeservireastaiilordetransportpublicdinmunicipiulCraiova.

Figura83:

ReeuadetransportpublicaR.A.T.iariadedeservirepentrumunicipiulCraiova

Aria de deservire a staiei de autobuz este n medie 200 metri, n timp ce pentru o staie de
tramvaiaceastaestedepnla500m.nciudafaptuluicliniiledetramvaisuntnprezentn
cursdereabilitare,hartaafostrealizatcaoproiecieareeleincursdereabilitare.
Aceast hart ne permite s identificm 4 zone n care transportul public nu furnizeaz nicio
curs:
Est:StradaCarpenuluiiparteadeestacartieruluiBordei
Vest:lavestdestradaRuluiiambeleprialebulevarduluitirbeiVod
Sud:CartierulVeteranilor

Acestezonefieauodensitatefoartesczut,nspecialnsudinordestundesuntiterenuri
virane,fieauoinfrastructurrutiernstareproast,nsudvestivest.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.138/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaEvaluareaimpactuluiactualalmobilitii

Analizaactualaaccesibilitii

Analiza accesibilitii a fost efectuat la nivel de zona principal, pe baza metodologiei


recomandatedeghidulgermanndrumripentruplanificareaintegratareelei.
PentrufiecareastfeldeperecheODvitezadirect(timpuldecltorie/distanadirect)se
calculeazseparatpentrucirculaiageneral(transportulprivatPRT)ipentrutransportpublic
(PUT).Vitezadirectrezultatesterelaionatdeunanumitnivelalcalitiiaccesibilitii,dela
A(foartebun)laF(foarteslab),attpentruPRT,ctipentrutransportulpublic.
Analizaaccesibilitiipoatefiefectuatpedounivele:
(1)

Accesibilitateagenerallanivelulntreguluiarealdestudiu

Nivelul de calitate al accesibilitii este calculat pentru toate perechile (relevante) OD de zone
principaledinarealuldestudiu,carepermiteoevaluaregeneralaaccesibilitiinntreagazon
studiat.Acestlucruesterelevantmaialespentrucomparareasituaieiactualecuscenariilede
prognoz,respectivpentrucomparareantrediferitelescenariideprognoz.
(2)

Accesibilitateapentrudestinaiispecifice

Nivelul de calitate al accesibilitii pentru fiecare zon principal poate fi calculat pentru
destinaiispecifice,cumarficentruloraului,spitalulJudeean,aeroportuletc.Acestlucrueste
relevantmaialespentrudescoperireadeficienelornceeacepriveteaccesibilitateafacilitilor
importante (punctelor de interes importante), dar i pentru fundamentarea msurilor de
mbuntireaaccesibilitii.

Pentrucirculaiageneral

Figura84:

Pentrutransportulpublic

AnalizaaccesibilitiiactualeazoneicentraledinmunicipiulCraiova

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.139/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaEvaluareaimpactuluiactualalmobilitii

Spre exemplificare, figura anterioar prezint analiza accesibilitii centrului oraului pentru
circulaiageneral.Dupcumsepoateobserva,accesibilitateageneralacentruluiestebunsau
chiarfoartebun.Cutoateacestea,sepoateobservacnrelaiecuzonadenord,zonacentral
aredoarunnivelsatisfctordecalitate.
naceeaifigurseregseteianalizaaccesibilitiicentruluiorauluicutransportulpublic.n
general,calitateaaccesibilitiicentruluiorauluicutransportulpublicnuestelafeldebunca
pentru circulaia general. Cu toate acestea, pentru cele mai multe dintre zone principalele se
ajunge la un nivel foarte bun, bun sau satisfctor de calitate. Nivelul de calitate D sau EF se
datoreaznprincipaltimpuluimailungdeaccessaudeieiredinmacrozon(deexemplupentru
c staiile de transport public sunt departe sau puine), frecvenei reduse a serviciului de
transportpublicsauocombinaieacelordou.Aceastadezvluieinformaiiutiledesprezonele
carenecesitmbuntirialeserviciilordetransportpublicpentruasatisfaceadecvatnevoilede
mobilitatealelocuitorilor.

4.4

Siguran

Numrul total de accidente rutiere nregistrate n zona polului de cretere Craiova n perioada
20102014estede2176,ceauavutcaurmri140persoanedecedate,671persoanernitegrav,
respectiv1936persoanerniteuor.
Raportatlanumrulpopulaieinregistraten2011,statisticilereferitoarelanumrulpersoanelor
decedate, rnite grave sau rnite uoare n urma accidentelor de circulaie, n perioada 2010
2014,sunt:
39persoanedecedatela100.000delocuitori;
188persoanernitegravla100.000delocuitori;
543persoanerniteuorla100.000delocuitori;
peste6accidentela1000delocuitori.

La nivel naional, n perioada 20102014 iau pierdut viaa 10116 persoane, cu o medie de
aproximativ50persoanela100.000locuitori,ceeacenseamnpentruzonapoluluidecretere
Craiovaovaloareamortalitiinurmaaccidentelordecirculaiesubmedianaional.
Factorinproducereaaccidentelordecirculaie

nanalizafactorileceinflueneazsiguranacirculaieirutiereseanalizeaznprimulrndmediul
de producere al accidentelor. Astfel, n graficele de mai jos sunt analizate accidentele din
interiorullocalitilor,fiindseparatepentrumediulurbanipentrumediulrural.
SepoateobservfaptulccelemaimulteaccidenteauavutlocnmunicipiulCraiova,alturide
oraele Filiai i Segarcea, unde sa nregistrat i cel mai mare numr de persoane rnite grav,
respectivuor.Pedealtparte,numruldeceselordincauzaaccidentelorrutieredeidublun
2010 nzonele urbane fadecelerurale,sareduscu50% n2014,anncaresaunregistrat
aceleaivaloriattlaorae,ctilasate.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.140/360

PM
MUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova Evaluaareaimpactuluiaactualalmobilitii

Fiigura85:

Statisticiaccide
S
nterutiereipersoanedecedatenlocaliti(urban/rural)

Fiigura86:

Statisticipersoa
S
anernitegravipersoanern
niteuornlocaaliti(urban/rrural)

n
n tabelul dee mai jos su
unt prezentaate cauzele ce au stat la baza pro
oducerii accidentelor de
e
ciirculaienzo
onapoluluid
decretereC
Craiova,confformdatelorrceneaufostpuseladisspoziie.
Nrr.Crt.

Cauze

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

conducere imprudenta
experienta redus a in conducere
escenti (14-18 ani)
imprudenta adole
imprudenta copii (7-14 ani)
c
(0-6 ani)
nesupraveghere copii
adormire la volan
n
alte abateri pieto
oni
alte abateri savarrsite de conducatorii au
uto
alte preocupari de natura a distrage ate
entia
ucatorilor de utilaje
abateri ale condu
abateri biciclisti
abateri pasageri//calatori/insotitori
abateri ale condu
ucatorilor de atelaje sau
u animale
animale sau alte obiecte
circulatie pe senss opus
conducere fara permis
p
conducere sub in
nfluenta alcoolului
depasire neregula
amentara
intoarcere neregu
ulamentara
infirmitati sau afe
ectiuni medicale
oritate pietoni
neacordare prio
oritate vehicule
neacordare prio
neasigurare la scchimbarea directiei de mers
m
neasigurare merss inapoi
neasigurare schimbare banda
neasigurare stab
bilitate incarcatura
nerespectare dis tanta intre vehicule
nerespectare indicatoare rutiere de oblig
gare sau
reglementare
mnalizare semafor
nerespectare sem
pietoni pe partea
a carosabila
egulamentara pietoni
traversare nere
viteza neadaptata
a la conditiile de drum
viteza neregulam
mentara

28
29
30
31
32
33

Numraccidente
NumrDecedai
NumrRn
niiGrav
Nu
umrRniiUor
2010 2011 2012 2013 2014 201
10 2011 2012 2013 2
2014 2010 2011 2012
2 2013 2014 2010 20
011 2012 2013 2014
18
0
0
0
4
2
1
5
0
0
0
0
0
0
1
0
1
7
1
0
56
30
12
10
7
0
20

30
1
1
1
4
5
1
9
0
1
5
3
1
0
4
0
6
2
1
0
92
87
11
8
3
1
24

1
0
0
0
0
3
2
21
4
0
7
0
0
0
9
0
10
11
4
2
99
80
37
19
3
1
48

0
0
0
0
0
5
6
18
2
0
8
2
3
0
10
1
9
3
4
0
117
78
24
24
6
0
42

1
2
1
52
36
12

0
4
6
52
33
8

0
2
15
74
47
16

0
1
16
71
40
17

0
0
0
0
0
5
0
16
4
10
4
1
1
7
3
1
7
1
0
131
89
13
23
4
0
29

5
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1

2
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
2
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
5
0
0
1
0
0
1
3
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
7
3
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
2
0
0
0
0
1

4
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
0
23
19
1
5
3
0
9

17
0
1
0
2
0
0
3
0
0
1
0
0
0
2
0
1
0
1
0
26
27
4
2
1
1
8

0
0
0
0
0
0
0
7
1
0
3
0
0
0
8
0
3
4
1
1
23
15
8
5
0
1
9

0
0
0
0
0
3
2
4
2
0
2
0
1
0
3
1
3
1
0
0
36
17
7
5
2
0
8

0
0
0
0
0
1
0
6
1
0
3
0
0
0
4
1
0
4
0
0
35
23
4
6
0
0
5

1
0
0
0
3
2
1
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
6
0
0
33
10
10
5
8
0
16

31
3
1
0
2
2
7
1
7
0
1
4
2
1
0
5
0
7
2
2
0
6
66
105
9
4
2
0
2
25

0
0
0
0
0
5
1
16
10
0
3
0
0
0
11
0
9
17
5
1
80
91
37
15
2
0
51

0
0
0
0
0
5
5
14
4
0
5
2
3
0
11
2
8
3
6
0
84
97
30
21
3
0
48

0
0
0
0
0
4
0
13
4
0
5
4
1
2
9
2
1
10
2
0
103
108
13
17
4
0
30

0
0
7
74
34
7

0
0
0
5
4
6

0
0
1
5
6
3

0
0
3
7
3
2

0
0
1
6
2
1

0
0
2
4
7
1

0
0
0
18
15
7

0
2
3
13
18
7

0
0
4
15
18
6

0
0
3
16
17
11

0
0
3
22
22
1

1
2
1
29
35
11

0
5
3
3
34
2
28
4

0
2
8
53
50
21

0
2
13
51
48
15

0
0
2
50
29
6

Taabelul37: CaauzeleproducerriiaccidentelorrutierenzonaapoluluidecretereCraiova

A
Aa cum se poate
p
observva i din datele prezenttate mai suss, cele mai multe
m
accide
ente rutiere
e
im
mplic partiicipani vuln
nerabili la trafic,
t
precu
um pietoni i bicicliti, ns i cau
uze precum
m
neacordarep
prioritateveh
hiculesauviitezneadap
ptatlacond
diiilededru
um.

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.141/360
0

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaEvaluareaimpactuluiactualalmobilitii

Problemegeneraleactuale
PrincipaleleproblemeidentificatepnlaacestmomentnzonapoluluidecretereCraiovasunt:
Lipsaunuimediurutierlizibil,carestransmitparticipanilorlatraficcomportamentulpe

careartrebuisladoptepedrumurilepublice;
Unmanagementalvitezeinedefinit,prinlipsamsurilordecalmareatraficului;
Amenajareanecorespuntoareazonelordeintrarenlocalitateialocalitilorlineare;
Amenajarea i gestionarea necorespunztoare a drumurilor laterale/acceselor prin lipsa

indicatoareleiamarcajelorrutiere,vizibilitateslab;
Amenajare necorespunztoare a zonelor destinate participanilor vulnerabili la trafic:

trotuarele sunt ocupate de autovehicule, trecerile pentru pietoni sunt slab semnalizate,
barierele i gardurile pentru canalizarea circulaiei pietonale sunt deteriorate i n unele
cazurilipsesc,pistelepentrubicicletesuntamenajatenecorespunztor;
Marcajelerutiereaufostexecutatecuvopseaclasicisuntdeteriorate,iarnunelezone

acestea lipsesc. Sgeile realizate din marcaj, destinate dedicaiei benzilor de circulatie,
lispescsausuntprezentennumarinsuficientlaacceselenintersecii;
Dotarea existent cu indicatoare rutiere prezint urmtoarele deficiene: multe din

indicatoarelerutieresuntdepitedinpunctdevedretehnologiciprezintgraddeuzur
avansat; nu sunt acoperite toate cerinele ca numr i amplasare; lipsesc indicatoare de
orientare;
Amenajareainadecvataspaiilordeparcare.

Msurile de combatere a accidentelor rutiere, indiferent de specialitatea acestora, trebuie s


combatpermanentaceleevoluiiischimbrinmediuldetraficcarepotafectadirect/indirect
victimele accidentelor rutiere. O influen importan n acest sens este dat de creterea
populaiei i implicit a nevoilor de deplasare i transport ale acesteia, care atrage dup sine i
cretereatraficului.
Principaleleelementeceaufostluatenconsiderarencadrulscenariiloriproiectelor

propuse(v.iAnexa4.Problemeisoluiistandarddesiguranrutier)sunt:
Funciadrumului:ierarhizareatrameistradaleinndseamadefunciastrzilor(separarea

fluxurilordetraficlocaldefluxuriledetranzit,separareafluxurilorautodecelepietonale
i/saucubicicletaetc.);
Managementul vitezei: stabilirea i aplicarea unor limite de vitez adecvate;

implementarea msurilor de calmare a traficului (speed bump, insule denivelate, sicane,


ngustrialebenziloretc.).
Amenajri pentru zonele de intrare n localitate i pentru localitile lineare: zona de

intrare n localitate trebuie amenajat astfel nct s transmit conductorilor auto un


mesaj clar privind modificarea mediului rutier viteza legal de circulaie sa redus,
modificarea componeneitraficului auto, aparalte categoriide participani latrafic, apar
amenajridestinateparticipanilorvulnerabililatrafic,concentrareade pietoninanume
zone(primarie,coal,bisericetc.);

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.142/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaEvaluareaimpactuluiactualalmobilitii

Organizarea i gestionarea drumurilor laterale/acceselor: eliminarea sau ordonarea

intrrilor/ ieirilor prin indicatoare de cedare a prioritii, de oprire, de interzicere a


parcrilor i a staionrilor, prin asigurarea intrrilor la proprietile particulare prin
drumuricolectoareetc.;
Amenajri ale drumului destinate participanilor vulnerabili la trafic: trotuare, treceri

pentru pietoni, bariere i garduri pentru canalizarea circulaiei pietonale, parcri i staii
destinatetransportuluipublic,pasarelesaupasajepietonale,pistepentrubiciclete.

4.5

Calitateamediuluiurban

Calitatea mediului urban este afectat de forma actual a mobilitii, dominat de utilizarea
automobilului.Consecineleacesteisituaiisunt:
alocare major a spaiului stradal pentru circulaia i staionarea automobilelor n dauna

altor utilizri ale spaiului urban, pentru pietoni, activitti exterioare, bicicliti, amenajri
peisagistice,arturban
infrastructurapentrupietoninnumeroasecazuriestesubdimensionatiocupatabuziv,

prin parcare neregulamentar sau cu alte tipuri de obstacole (stlpi, panouri publicitare
etc.)
degradarea peisajului urban i devalorizarea patrimoniului arhitectural valoros, n special

dinzonacentralistoric
degradarea ambianei urbane ca urmare a zgomotului, vibraiilor, polurii, semnalelor

luminoase
Degradareacalitiimediuluiurbanesteconsecinacreteriiponderiiautomobilitii,aindicelui
demotorizareiaparcriiautovehiculelornspaiulpublic.
Deasemenea,stareaactualastrziloresteefectulabordriiacestorastrictcainfrastructurde
circulaie, fr atene acordat calitii acestora de spaii publice, comunitare i contextelor
urbanistice. Lipsa de planificare integrat a organizrii reelei stradale (corelarea planificrii
spaiale cu planificarea circulaiei, i transporturilor) i o politic de adaptare a oraelor la
cerinelencreterealeautomobilitiiaconduslaalocareapreferenialaresurselordespaiu
publicpentrusatisfacereanecondiionatinedifereniatacereriidedeplasareideparcarea
unui parc de vehicule tot mai mare. n prezent, pietonii sunt discriminai prin starea
necorspunztoareainfrastructuriispecifice:trotuaresubdimensionate,obstacolepetrotuare
stlpi, vehicule parcate neregulamentar etc., lipsa de planeitate a circulaiilor (la intersecia cu
infrastructura carosabil), printrun peisaj urban de slab calitate i scderea siguranei i
confortuluideplasrii.
Spaiulpublicestenmaremsurostilichiarinaccesibilpersoanelorcuvulnerabilitatecrescut
(copiiipersoanenvrst)inmoddeosebitpersoanelorcumobilitateredus(PMR).

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.143/360

PM
MUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova Evaluaareaimpactuluiaactualalmobilitii

n
n Romnia nu
n sunt defin
nite zonele de tip zone30, n schim
mb legislaia rutier defiinete: Zona
a
reezidenial:, ca fiind peerimetrul din
ntro localita
ate unde se aplic regu
uli speciale de
d circulaie,
avndintrrilleiieirileseemnalizatenconformita
atecupreved
derilelegale:
Zona
a rezideniall, zona sem
mnalizat ca
a atare, piettonii pot folosi toat limea priii

caro
osabile,iarjo
oculcopiiloreestepermis.
Cond
ductoriide vehiculesun
ntobligais
circulecu ovitezdeccelmult20 km/h,snu
u

staiionezesaus
parchezevvehicululna
afaraspaiilo
oranumedesstinateisem
mnalizateca
a
atarre,snustn
njeneascsa
ausmpiediicecirculaia
apietonilorcchiardac,n
nacestscop,
trebuiesopreasc.
Leegislaianu estesusinu
utdenormeetehnicesaunormativeecarevinsclarificen cesituaiiii
cumesteadecvatsfieam
menajatacesttipdesoluii.
n
nnumeroase
eridinEuropaaceste modelesuntbinereglem
mentateiimplementattentotmaii
m
maremsur,curezultatepozitiven
ntermenidecalitatealo
ocuiriiisiguranrutier,dupcum
m
reezult din sttudiile de monitorizare i
evaluare. O mai bun definire i reglementare a acestorr
m
modele se im
mpune a se face
f
i n leggislaia romneasc, nce
epnd cu Co
odul Rutier. (Code de laa
ru
ue, Frana, 2008: zone 30km/h, zone partajatee/ sharedsp
pace, zone pietonale
p
extras
e
Codull
ru
utierfrancezz).

Fiigura87:

Exemplificare
E
extrasdincodulrutierfrancez(Codedelaru
ue,2008)zonedecirculaiellinitit

ZZonedeacesttip,cuutiilizarencom
mun,partajjat(sharedsspace)aspaiuluipublic trebuiens

s
nuselimittezedoarla zonelerezidenialeci serecomand
dafiorgan
nizateina
altetipuridee
zo
one n care se dorete crearea unu
ui mediu favorabil i cu
u prioritate pentru DNM
M (deplasrii
nemotorizatee), limitnd fr
f
a elimin
na circulaia automobileelor: zone co
omerciale, dee agrement,,
teeriare etc. Rezolvri
R
dee tip partajaat se propu
un i pe uneele strzi din
n zona central, istoric,,
avvndcaefecctcreterea considerabillaconfortu
uluilocuitorilorituritilor,amelioraareacalitiii
sp
paiilorpubliceipunereeanvaloareaunuipatrimoniuarhite
ecturaldem
marecalitate(v.cap.6.)

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.144/360
0

PM
MUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova Evaluaareaimpactuluiaactualalmobilitii

Zonerezideniale
C
Cartiereledelocuinesun
ntafectatedeaceaststaaredefapt.EExistundefficitconideraabildespaiii
co
omunitare agreabile, favorabile
f

i/sau
cu prioritate
p
peentru pietoni. Zona unitilor de
e
n
nvmnt,nspecial,rep
prezintnggeneralzonesensibilelattraficulauto.
n
ncartiereled
delocuine potenialuld
de accidenteeestecrescu
utdeoarece conductorilorlescade
e
vigilenalavo
olanfiindfam
miliarizaicuzonapecareeotraverseaaz.
n
nmunicipiul Craiovaauffostinstituiteectevazon
nerezideniaale(caceadiinfiguradem
maijos),darr
pentru care nu
n toate inttrrile sunt semnalizate
s
asfel nct oferul

s fie informat cu
c privire laa
nei,iarspaiulnuiofersiguran.
caaracterulzon

Intraresemnalizat

Intrarenesemnalizat

Fiigura88:

Zonrezidenia
Z
lnmunicipiulCraiova(foto:GoogleMaps)

n
n mod eronat, n cartierele cu densitate crescu
ut de locuiire trotuarelle au fost n
ngustate, iarr
so
oluii de reducere/calm
mare a vitezzei de timp hump au fost
f
utilizatee pe artere majore de
e
ciirculaie.
n
n astfel de situaii, pen
ntru creareaa unui mediiu mai agreabil i mai sigur, pentrru a scdeaa
potenialul dee accidente i pentru a ncuraja circculaia pieto
onal se reco
omand ado
optarea unorr
oluii de (ree)organizare a circulaieii i de (re)amenajare a spaiilor pu
ublice strzi i piaetee
so
urbane caree s creeze areale favorrabile pieton
nilor i vieiii comunitaree, prin calmaarea traficull
onriiexcesiveavehiculeelorprivatenspaiulpublic,comun
autoidescurrajareastaio
nstituirea zo
onelor cu vittez limitat (de tip zon
ne30 km/h) i, treptat, a unor zonee cu diverse
e
In
gradedeprio
oritatepentrrudeplasri nemotorizatte(pietonaleesaudetip partajat/sh
haredspace))
u
estenecesarpentrucretereacalitiilocuiriinoraulCraiova.(v.pct.6..4.6).Sepoatencepecu
modeleis creascacceeptabilitateaa
proiectepilottcaresdovvedeascavaantajeleunorastfeldem

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.145/360
0

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaEvaluareaimpactuluiactualalmobilitii

socialfademsurirestrictivenraportcuposesoriiiutilizatoriideautovehicule(limitriale
vitezeidecirculaie,pierdereaprioritiiilimitrialeparcriipestrad).
Organizarea unor strzi pietonale sau de tip partajat se recomand a se face cu prioritate n
centralitidecartier,caregrupeazfunciunideinteresgeneral(unitidenvmnt,comer,
serviciietc.),polarizeazinteresulcomunitarivolumecrescutededeplasripietonale.
Zona central istoric, este arealul care reunete cel mai valoros patrimoniu arhitectural, i
cultural al oraului, iar spaiile publice au nceput s contureze caracteristicilor i exigenelor
reprezentativepentruora,cupotenialturisticridicat.Arealulfavorabilpietonilortrebuieextins,
iarorganizareastrzilortrebuiespunaccentpecalitileesteticeipecondiiiledeconfortal
DNM.

Figura89:

StradpietonalnnucleulistoricalorauluiCraiova(foto:BogdanDanescu)

Tramastradaltradiionaldinzonacentral,darincartiereprecumBarieraVlcii,Romaneti
etc.undereeauastradalestencneierarhizatvaputeapermiteamenajrideacesttip.
Instituireazonelordetipzone30/zonelorrezidenialevatrebuicorelat,nfunciedecondiiile
localeicuamplasareaserviciilordeinterscotidian,daricuonoupoliticdeparcare.
n cartiere periferice cum ar fi Catargiu, Romaneti, Bariera Vlcii, respectiv Cernele, strzi
precum str. Siretului, str. Potelu, str. Grleti, respectiv str. Fermierului joac rolul de strzi
colectoare, dar nu beneficiaz de amenajare n acord cu funciunea lor, fr spaii dedicate
pietonilorsaubiciclitilor.Dactotui trotuareleexistacesteasuntntrostarefoarteproast,
inadecvatecirculaieipietonale.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.146/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaEvaluareaimpactuluiactualalmobilitii

CartierCatargiu
Str.Siretului
Figura90:

CartierRomaneti
Str.Potelu

Strzicolectoarecenecesitmodernizare(foto:GoogleMaps)

Figura91:

CartierBarieraVlcii

CartierCernele

Str.Grleti

Str.Fermierului

Strzicolectoarecenecesitmodernizare(foto:GoogleMaps)

Pentrucirculaiaauto,rutieripietonalcaleaferatreprezintorealbarier,iartraversrile
pestecaleaferat,precum,itramastradalmajorsituatlanordiestdeCF(BarieraVlcii)
beneficiazdeamenajrispecificedrumurilor,restulstrziloravndunputerniccaracterrural.
ntre noile zone rezideniale din Preajba, i municipiul Craiova (Valea Fetii i Romaneti), n
prezent nu exist nici o traversare a CF care s lege aceste cartiere. Dei n formare, aceste
cartiereaunevoiedeotramstradalierarhizatidelegturipestecaleaferat.
Blocarea cu autoturisme a spaiului public pentru circulaia pietonal i pentru activitile
sociale
Circulaia pietonal este adesea jenat de autovehiculele staionate neregulamentar sau, ca n
cazulprincipalelorstrzialecartieruluiCraioviaNou,celmaidenscartieraloraului(figura92)
de autovehicule staionate regulamentar pe locuri de parcare amenajate n detrimentul
trotuarelorichiarlngtreceriledepietoni.
Bd.Olteniasaubd.Tineretului,axealeceluimaidenscartierdinCraiovaaufostreamenajatepe
principiulamenajrilornecondiionatenfavoareaautovehiculelorinuapietonilor.
Se intalnesc multe situatii cand din dorinta de a amenaja cat mai multe locuri de parcare
(indicatordeatinsnanumiteproiecte),aufost:
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.147/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaEvaluareaimpactuluiactualalmobilitii

redusetrotuareledela46mla12m.Astfelestedescurajatcirculaiapietonaliimplicit

mediuldeviancartierelerezidenialemaipuinplcutimaipuinsigur.
amenajatealveolepentruparcarepnntrecereadepietonii/sauchiarindreptul

trecerii.Acestlucruafecteazsiguranapietonilorigenereazdeseoriconflicte,avndn
vederecnacestesituaiipentruparcareaunuiautovehiculsuntnecesaremanevrepe
trecereadepietonisaunproximitateaacesteia.

InterseciaCaleaUniriicustr.C.Coposun
apropiereaParculuiRomanescu
Figura92:

Trotuarredusnfavoareaparcrii.Trecerede
pietonicudeficienedeamenajare
CartierulCraioviaNou.Bd.Oltenia.

TrotuareagresatedeautoturismenmunicipiulCraiova(foto:GoogleMaps)

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.148/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaViziuneadedezvoltareamobilitiiurbane

Viziuneadedezvoltareamobilitiiurbane

5.1

Viziuneapentrutreiscenariialternative

ViziuneadezvoltriimobilitiinzonapoluluidecretereCraiovanperioada20152030:
Implementareaunuisistemdetransporteficient,durabil,integratisigur,pentruasusine
dezvoltareaeconomicisocial.

5.1.1

Obiectivestrategice

(1)

ACCESIBILITATEA asigurarea c tuturor cetenilor le sunt oferite opiuni care s le


permitaccesulladestinaiileiserviciilecheienecesare;

(2)

SIGURANISECURITATEmbuntireasiguraneiiasecuritii;

(3)

MEDIUreducereapoluriiaeruluiiapoluriifonice,reducereaemisiilordegazecuefect
deseriaconsumuluideenergie;

(4)

EFICIENA ECONOMIC creterea eficienei i a eficientizrii costurilor transportului de


cltoriibunuri;

(5)

CALITATEA MEDIULUI URBAN contribuia la creterea atractivitii i calitii mediului


urbaniapeisajuluiurban,nfolosulcetenilor,aleconomieiialsocietiicaansamblu.

5.1.2

Obiectiveoperaionale

Obiectiveleoperaionalesuntrezultatuluneidefalcriaobiectivelorlanivelnalt,desfuratsub
treiaspectemajore:

Transformareaobiectivelorncerineconcretepentrudiferitelemoduridetransport,
precumipentruinfrastructuradetransport

EvideniereadeficienelordescoperitenCraiova

Consideraiiasupraregulilorrecunoscutengeneral

Accesibilitatea
Creareaaccesibilitiireprezintobiectivulcentralaloricreiplanificrintransport,datfiindc
scopul transportului este acela de a conecta locaiile activitilor sociale i economice, de a
nlesni schimbul ntre oameni i bunuri ntro manier suficient ide a asigura accesultuturor
oamenilorlaunsistemdetransportcuunstandardrezonabilpentruminimizareadisparitilori
maximizareafuncionalitii,caocondiiedebazpentrudezvoltareasocialieconomic.
De aceea evaluarea accesibilitii constituie o tem important n dezvoltarea infrastructurii
rutiereiaoferteidetransportpublic.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.149/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaViziuneadedezvoltareamobilitiiurbane

Obiectiveleoperaionalesunt:
Conformitateacustandardeleminimedeaccesibilitatepentrutoatelocaiiledinpolulde

cretereattnceeaceprivetetransportulrutier(autoturisme,transportmarf,servicii),
ctinceeaceprivetetransportulpublic(accesulpentrutoilocuitorii)
mbuntireaniveluluisczutalaccesibilitiipentrutoatemoduriledetransportipentru

toatelocaiile.
Accesibilitateaestedeobiceievaluatprinvitezadeconectaredirectntrelocaiilecentralece
asigurfunciiimportantecumarfi:locuriledemunc,serviciile,spaiilecomercialeiserviciile
publice.
Siguranisecuritate
ncadrulPoluluideCretereCraiovaexistoconcentrareputernicdeaccidenterutierenzonele
iaezrileurbane.Celemaigraveaccidentesuntcelencaresuntimplicaiutilizatoridetrafic
nemotorizat, i anume pietoni. Din punct de vedere al mpririi pe categorii a tuturor
accidentelorgrave(soldatecumorii/saupersoaneaccidentategrav),pietoniireprezintnmod
clar categoria cea mai vulnerabila de utilizatori de trafic. De aceea diminuarea potenialelor
conflictentretransportulnemotorizatitransportulmotorizatconstituieotemcrucial.
Obiectiveleoperaionalesunt:

Reducereanumruluiiaseveritiiaccidentelorrutiere

Cretereasiguraneipietonilor

Cretereasiguraneibiciclitilor

n ceea ce privete sigurana, distincia ntre obiective i msuri este dificil dintro anume
perspectiv, avnd n vedere c neatingerea acestor obiective conduce imediat la strategii de
aciune,cumarfi:

mbuntireaamenajrilortrecerilordepietoni(amenajare,vizibilitate,semaforizare),

mbuntireainterseciilor(operareistandarde),

mbuntireasistemuluideiluminat(latreceriledepietoni,staiiledetransportpublic,
interseciileimportante),

mbuntirea suprafeei cii de rulare i a marcajelor (standarde pentru suprafa,


marcajevizibilepetimpdenoapte),

diminuarea potenialelor conflicte (ntre pietoni versus autoturisme, la virajele de


stnga),

implementareabenzilordedicatetraficuluicubicicleta.

Mediu
n mod evident, protecia mediului i utilizarea durabil a resurselor naturale constituie un
elementesenialalsustenabilitiiipoatefidefalcatntreidireciiprincipale:

protejareaclimatului,

msuridengrijireasntii,

economisireaenergiei.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.150/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaViziuneadedezvoltareamobilitiiurbane

Traficul este una dintre sursele majore de emisii de gaze cu efect de ser (n principal CO2).
ActualmentemotorizareanCraiovaesterelativridicatiseateaptcaemsiiledegazecuefect
de ser (GHG) s creasc n viitor, n condiiile creterii utilizrii autoturismului, precum i a
lungimiicltoriilorcumaina.ngeneral,cretereautilizriiautoturismuluiconducelacreterea
parcursului care poate compensa orice efect al emisiilor specifice sczute. O alt chestiune
important o reprezint eficiena energiei n transportul public. Dat fiind parcul de vehicule
nvechit,consumuldeenergiespecificestedestulderidicat,ceeacescadeavantajulrelatival
folosiriitransportuluipublicncondiiileprotecieimediului.
Obiectiveleoperaionalesuntdinnounoscilaientreobiectiveimsuri:

Reducereaemisiilordegazecuefectdeser

Reducereaemisiilortoxice

Reducereaimpactuluizgomotuluiasuprapopulaiei

Reducereaconsumuluideenergie

Reducereaparcursuluiautoturismelorparticulare

Cretereautilizriitransportuluinemotorizatiatransportuluipublic

Consolidareamobilitiipedistanescurte

Consolidareaelectromobilitii

Ultimelepatruobiectivepotfideasemeneavzutecamsuri,devremeceimpactulpreliminar
nuestedirectlegatdemediu,cideschimbareamoduluidetransport.
Eficienaeconomic
Eficiena economic este un obiectiv autoexplicativ care presupune aspecte macroeconomice
uzuale: economii de timp (de cltorie) i privind costurile de operare, accesibilitatea
transportuluipublicpentrucomunitate(ntermenidecost)iunechilibrumaibunalcosturilor
decapital,printarifareautilizatorilorpentruutilizareaspaiuluipublic.
Obiectiveleoperaionalesunt:

Reducereacostuluitimpuluidecltorie

Reducereacosturilordeoperarealeutilizatorilor

Reducereacosturilorspecificedeoperareatransportuluipublic

Creterearecuperriicosturilorntransportulpublic

Principiulrecuperriicostuluipentruutilizareaspaiuluipublicpentruparcarecreterea
numruluidespaiideparcareamenajateiataxelordeparcare

Introducereaunuisistemdetarifaresimplu,integrat,pentrutransportulpublic

Calitateamediuluiurban
Traficul i infrastructura de transport sunt prin natura lor, factori disturbatori pentru calitatea
mediuluiurban.Existtreidomeniideimpactprincipale:

Blocareacuautoturismeaspaiuluipublicpentrucirculaiapietonalipentruactivitile
sociale,

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.151/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaViziuneadedezvoltareamobilitiiurbane

Impactulasupravieiingeneraliasupraactivitilorsociale,prinzgomot,emisiidegaze
iafectareasiguranei(deex.pentrucopii),

Efectuldebarieraltraficuluirutier(afectareaoportunitilordetraversare,nspecialpe
sectoarelecuvitezridicati/sauvolumemaridetrafic).

Obiectiveleoperaionalesunt:

Extinderea spaiului public fr a fi folosit pentru parcare i/sau pentru transportul


motorizat,

Reducerea impactului traficului asupra zonelor locuite sau zonelor cu funciuni sociale,
prinreducereavolumelordetrafic/nivelurilordezgomotaledrumuriloradiacente,

Reducereaefectelordebarier,prinreducereavolumelordetraficiniveluluivitezeipe
drumurilelocale,maialesnzonelecufunciunidelocuire

5.1.3

Scenariuldereferin

Scenariuldereferinincludeattdezvoltareasociodemografic,dezvoltareaspaialfuncional
iamotorizariicedefinesccerereadecltorieviitoare,inclusivcerereaexterndefiniteprin
evoluiileMasterPlanuluiNationaldeTransport.
PentrustabilireaScenariuluidereferinaufostluatenconsiderare,ntermenidemobilitatei
transport, toate proiectele aflate n implementare la nivelul teritoriului Polului de Cretere
Craiova,indiferentdeiniiatorulisursadefinanareaproiectului.Deasemeneaaufostavuten
vedereiproiectelepentrucareexitdejaproiecteisursedefinanare(Anexa5,Plananr.1Ai
Plananr.1B),precumiproiecteleviitoare,inclusenMasterPlanululNationaldeTransporti
estimateafiimplementatepeorizontuldetimpalPMUD.
Scenariuldereferinreflectsituaiancarenusentamplnimic(donothing)iconstituiebaza
pentruanalizelecomparativeianalizadeimpactascenariilorprezentate.
Precizm c n scenariul de referin nu exist implementat o politic de parcare sau privind
circulaiavehiculelordetransportmarf.
ProiecteledeinfrastructurplanificatelanivelulreeleinationalenzonadeinfluenaPoluluide
cretereCraiovasunt,respectiv:
Nr.
crt.

Proiect

SporireacapacitiidecirculaieaDN
65iamenajareaunuisensgiratoriula
AeroportulInternaionalCraiova
(Lrgirela4benziaDN65ntre
VariantadeocolireSudEstiVarianta
deOcolireNord)

Craiova
VariantadeocolireSudEstCraiova(DN Crcea
56DN55DN6)
MaluMare
Pieleti

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Localizarea
proiectului

Craiova
Pieleti

Beneficiar/
parteneri

Orizontuldetimpluat
nconsiderarela
testareascenariilor

CNADNR

2020

CNADNR

2020

Pag.152/360

PM
MUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova Viziuneadedezvoltareeamobilitiiurb
bane

Nr.
crt.

Proiiect

AutostrradaPitetiCrraiova

Localizarea
proiectului
JudeeulArge
JudeetulOlt
JudeetulDolj

Beneficiiar/
parteneeri

Orizonttuldetimpluat
nco
onsiderarela
testarreascenariilorr

CNADNR
R

203
30

R
Rezultateaalemodelu
uluidetran
nsportnScenariulde
ereferin.
C
Cerereadetransport
Numrulccltoriilorco
otidienedinpoluldecretere(exceptndtraficulldetranzitidemarf):

*Exceptn
ndtraficuldeetranzitideemarf
Distribuia
amodalacltoriilor:

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.153/360
0

PM
MUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova Viziuneadedezvoltareeamobilitiiurb
bane

Parcursulccltoriilorccuautoturism
mul(frtrafficuldetranzzit):

Lungimeamedieacl
toriilor:

Raportuld
debitcapaciitate

G
Gradul de saturaie al reeelei de traansport, exp
primat prin raportul
r
deb
bit capacittate ofer o
o
im
magineaech
hilibruluintrrecerereaiofertadetraansport.
n
nfigurileurm
mtoare,rap
portuldebit
capacitate afostclasifiicatiilustraatgraficprin intermediull
nivelului de serviciu.
s
Niveelul de serviiciu A reprezzint cele mai
m bune con
ndiii de funcionare din
n
punctuldeveederealcltorului,iarFFcondiiileceelemairele.

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.154/360
0

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaViziuneadedezvoltareamobilitiiurbane

Figura93:

Niveluldeserviciualreeleirutiere(lanivelulanului2020).Scenariuldereferin

Figura94:

Niveluldeserviciualreeleirutiere(lanivelulanului2030).Scenariuldereferin

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.155/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaViziuneadedezvoltareamobilitiiurbane

5.1.4

Scenariul1:Scenariuldebaz

Scenariul1scenariuldebazdefineteacelemsuriiproiectenecesarerezolvriiproblemelor
actualecelemaiurgenteirecomandcadrulinstituionalnecesarpentrudezvoltareaulterioar.
Acesta reflect situaia minimum de realizat. Toate proiectele i msurile scenariului de baz
suntconsiderateobligatoriiisuntcomunetuturorscenariilor.nafaraproiectelordeinvestiii,
cum ar fi noi sectoare de drum/strad/poduri (n special pentru mbuntirea accesibilitii),
aceste proiecte includ modernizri de drumuri neasfaltate (de asemenea, pentru acces la
transportulpublic),mbuntirialetraseelordetransportpublic,msuridediminuareariscului
decongestieatraficului/proiectede managementaltraficului, demanagementalparcrilori
mbunatiri de ordin instituional, msuri de extindere i ncurajare a mersului cu bicicleta i
ncurajareicretereaconfortuluideplasrilorpietonale.

5.1.5

Scenariul2:Optimizareareeleidetransportexistente

Unpotenialrspunsprivindameliorarea/atenuareaproblemelordeaccesibilitateicapacitatel
constituieextindereaioptimizareainfrastructuriirutiere.
Scenariul 2 este orientat ctre completarea i optimizarea reelei rutiere, bazat pe strategia
clasicdedezvoltareaoferteidetransport.Aceastaconstninvestiiimasiveninfrastructura
rutier,nspecialnceeaceprivetereeauamajorvizndmbuntireaconectivitii,inclusiv
unineldecentur.
Totuiladefinireaacestuiscenariusauavutnvedereiaspecte:
Dezvoltaremoderatatransportuluipublic
Reduceremoderataspaiilordeparcarepestrad(doarpesectoareledestradpecare

sauelaboratpropuneripentrutransportulpublicipistelepentrubiciclete)
Politicmoderatdeparcare,cutaxesczutepentruparcareaautoturismelor
Dezvoltarea ITS, semaforizarea interseciilor i mbuntirea capacitii de circulaie,

corelaresemaforizarepeaxe
Dezvoltareareeleiciclabile
Un plan logistic cu msuri privind circulaia vehiculelor de transport marf acelai n

scenariul2i3

5.1.6

Scenariul3:CtreunnoumanagementalmobilitiiOrientat
peuntransportpublicputernicipepoliticiseverepentruun
transportdurabil

O posibil abordare alternativ strategiilor clasice privind oferta de transport o constituie


strategia pushandpull. n scenariul 3 se pune accent pe msurile de tip push (politici de
parcarestricte),ipeceledetippull,prinextindereasistemuluideTransportPublic(tramvaii
liniirapidedeautobuze).

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.156/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaViziuneadedezvoltareamobilitiiurbane

LadefinireaScenariului3sauavutnvedere:
Sporireadezvoltriitransportuluipublicctreunsistemdetransportpublicputernic
Desfiinarea mai multor locuri de parcare pe strad n scopul amenajrii mai multor

sectoarecubenzidedicatetransportuluipublic
Opoliticmairestrictivdeparcare,cucretereataxelorpentruparcareaautoturismelor
Reducereavitezeidecltoriepentruautovehiculeianumruluideparcripestrad
Dezvoltarea sistemului de management al traficului (incluznd semaforizarea

interseciilornsistemadaptiv)orientatpeprioritizareatransportuluipublic
Dezvoltareareeleiciclabile
Unplanlogisticcumsuriprivindcirculaiavehiculelordetransportmarfacelain

scenariul2i3

5.2

Cadrul/metodologiadeselectareaproiectelor

Metodologiadeselectareaproiectelorainclusurmtoareleetape:
(1) Analizaproblemelor
(2) Definireaviziuniiiaintelor
(3) Definireaobiectivelorstrategiceiaobiectiveloroperaionale

v.Componenta1.
Seciunea2/4
v.Componenta1.
Seciunea5

(4) Identificareademsuriiproiecte
(5) Selectareainiialamsuriloriaproiectelor
(6) Definireatemelordupcareseghideazconstituireascenariilor

cuprinztoare
(7) Introducereamsuriloriaproiectelordebaz

Testareaindividualaproiectelordeinfrastructurdebaz.Analize
costbeneficiulaniveldeproiecte.Metodologiautilizatpentru
analizacostbeneficiuesteacceaicuceaaplicatlanivelul
scenariilor(idescrispelargncomponenta1paragraful7.4).

v.Componenta1.
Seciunea6

(8) Introducereamsuriloriaproiectelordesprijin
(9) Evaluareascenariilorpotrivitbugetuluiestimat
(10) Selectareaiscenariuluipreferat
(11) Prioritizareafinalninteriorulscenariuluiales.

v.Componenta1.
Seciunea7
v.Componenta2.
Seciunea1

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.157/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

Direciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii
urbane

6.1

Direciideaciuneiproiectepartajatepeniveleteritoriale

DireciiledeaciunedincadrulPMUDCraiovaaufoststabilitentoatedomeniilemobilitii,n
sensulimplementriidemsuriipolitcindomeniile:

(1) Structurainstituionalintrireacapacitiiadministrative
(2) Transportulpublicintegrat,eficientiaccesibil
(3) ncurajareadeplasrilorcubicicleta
(4) Reeauarutier/stradalutilizareaeficientaaspaiuluipublic,reorganizareacirculatiei,
mbuntireasiguraneiiacondiiilordemediu

(5) Implementareauneipoliticideparcareeficienteiintegrate
(6) Intermodalitate
(7) ITSimanagementulmobilitii
(8) Logisticurban
(9) Sporireaintegrriintreplanificareaurbaniatransporturilornzonecunivelridicatde
complexitate.ncurajareaicretereaconfortuluideplasrilorpietonale

6.1.1

Lanivelulmetropolitan(poluluidecretereCraiova)

Direciiledeaciuneimsurile,lanivelmetropolitan(ilustrategraficpeplanelenr.xB)auvizat
cuprecderedomeniileivorfidescrisencadrulparagrafelorurmtoare6.26.4.

(1) Structurainstituionalintrireacapacitiiadministrative
(2) Transportulpublicintegrat,eficientiaccesibil
(3) ncurajareadeplasrilorcubicicleta
(4) Reeauarutier/stradalutilizareaeficientaspaiuluipublic,reorganizareacirculaiei,
mbuntireasiguraneiiacondiiilordemediu

(6) Intermodalitate
(9) ncurajareaicretereaconfortuluideplasrilorpietonale

6.1.2

LanivelulmunicipiuluiCraiova

Direciiledeaciuneimsurile,lanivelmetropolitan(ilustrategraficpeplanelenr.xA)auvizat
toatecele9domeniimenionateanteriornparagraful6.1ivorfidescrisencadrulparagrafelor
urmtoare6.26.4.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.158/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

6.1.3

Lanivelulcartierelor/zonelorcunivelridicatdecomplexitate

Direciiledeaciuneimsurileoperaionalelanivelulcartierelorrezidenialeseaxeaznprimul
rndpencurajareaicretereaconfortuluideplasrilorpietonalenzonacentraliacartierelor
rezidenialeivorfidetaliatencadrulPlanuluideaciune.

6.2

Direciideaciuneiproiecteorganizaionale

Pefond,nvederearealizriiobiectivelorstrategiceiaceloroperaionalederivate,seimpuno
seriedecerinegeneralecetrebuiendeplinite.
Pedeoparteprileimplicatetrebuiesdispundeocapacitateiocapabilitatembuntite,
iarpedealtpartesuntnecesareoseriedembuntirideordininstituional,pentruaplanifica
ioperancadrulunuisistemintegrat,cusoluiieficienteieficace.
Aceasta este o realitate n ceea ce privete transportul public, n care este imposibil s creezi
servicii continue i integrate, n situaia n care nu exist o cooperare corespunztoare,
instituionalizatntreautoriti.Deaceea,existunnumrdeobiectivecetrebuierealizaten
afardecelestrategice:
Stabilireauneientiti(autoriti)dedicateadministrriitransportuluipublic,caresaib

attroluluneiunitidistinctedeplanificare,ctialuneiautoritideofertare/licitaie
nconcordancuregulilecompetitivitiipieeilibere,nvedereadezvoltriiuneioferte
detransportpublicadecvateieficiente.
nfiinarea unei autoriti pentru planificarea i pregtirea documentaiilor pentru

licitaiileaferenteserviciilordetransportpublic,
Crearea unor mecanisme de cooperare pentru a implementa i opera cu un sistem de

transportpubliccontinuuiintegratpentruntreagazonapoluluidecretere.
Stabilirea capacitilor de planificare i operare pentru planificarea transportului (de

exemplu, nfiinarea unui departament/serviciu de planificare a transportului care s


colaboreze cu departamentul/serviciul de urbanism) i managementul traficului (de
exemplu,nfiinareaunuidepartament/serviciudeingineriatraficuluicaresincludi
centruldemanagementaltraficului).
Se impune asigurarea unui personal calificat n domeniul planificrii transporturilor i a

ingineriei de trafic (instruiri ale personalului actual, precum i suplimentarea


personalului).
Instituireauneicooperrintreplanificareaurbaniceaatransportuluipentrustabilirea

i asigurarea unor standarde minime n ceea ce privete serviciile de transport i


accesiblitatea.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.159/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

6.3

Direcii de aciune i proiecte pentru infrastructura de


transport

6.3.1

Transportpubliciintermodalitate

n ceea ce privete transportul public, se propune prioritizarea aciunilor prin dezvoltarea unei
reeleprincipaledetipcoloanvertebral,acoloundecerereadecltorieesteceamaimare,
iundeexistpotenialdecretereagraduluideutilizareatransportuluipublic.
Aceastabordareafostaleaspentrucamsurilepropusesaducbeneficiinceeaceprivete
obiectiveledejastabilitedinperspectivaeficieneieconomice:
prinasigurareaunorliniifoarteatractivepentrupasagericearputeadeterminacreterea

potenialuluideutilizareatransportuluipublic,
prinoferireabeneficiilorlegatedemediui
prinmbuntireaeficieneieconomiceareelei.

Sau dezvoltat, de asemenea, msuri bazate pe punctele tari i slabe identificate n etapa de
analizasituaieiactuale,evideniatelaetapadeanalizasituaieiisintetizatenComponenta
1seciunea2.3.

Figura95:

ProvocripentrumbunttireaaccesibilittiisiaperformaneitransportuluipublicinCraiova

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.160/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

Dezvoltareareeleiprincipaledetransportpublicurbann
Scenariul1.Scenariuldebaz
Acest prim scenariu propune numai msuri minimale pentru reeaua de transport public din
municipiul Craiova. Nu sunt incluse msuri de tip extindere infrastructur pentru transportul
public(calederularepentrutramvaie,troleibuze).Msurilepentrutransportulpublicinclusen
acestscenariu:
SepropunereabilitareaciivechidetramvaicaremergespreUzinaFord.
Atuncicndesteposibilssecreezecidedicatedealungullinieiexistente.
Modernizareaunorstaiipentrutransportulpublic(nspecialcelecarecreazprobleme

desiguran)sauunplanderennoireaflotei,
Intermodalitatepentruscenariul1
Sepropunedeasemenea,amenajareaunorpuncteintermodaleprincipalelacaptulliniilorde
tramvaipeprincipiulPark&Ride(P+R)n:
ZonaPECOSeverinului
ZonaBnie(Shell):

Figura96:

Msurideinfrastructurpropusepentrutransportulpublic.Scenariul1

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.161/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

Dezvoltareareeleiprincipaledetransportpublicurbann
Scenariul2.DezvoltareamoderataTransportuluiPublic
Fadecelepropusenscenariul1saumaiavutnvedere:
n lungul liniei de tramvai existente, dar i n cazul oricrei posibile extinderi, se

recomand prioritizarea tramvaielor n intersecii (prin intermediul sistemului de


managementaltraficului).
Douextinderialeciiderularepentrutramvai,attnparteadenord,ctinzonade

sud, pentru deservirea celor mai dense zone din Craiova (din punct de vedere al
populaiei): Craiovia Nou i Srari Sud. Aceste extensii sunt relativ scurte (3.1 km n
nordinclusivlegturapnladepoui2.8kmnsud),iaroperarealiniilordetransport
publicvafolosinceamaimaremsurinfrastructuraexistent.
Reabilitareacilordetramvaicarenuaufostncreabilitatepnacum.

Figura97:

Liniileprincipaledetransportpublicvs.densitidelocuridemunc.Scenariul2

Intermodalitatepentruscenariul2
Sepropunedeasemenea,amenajareaunorpuncteintermodaleprincipalelacaptulliniilorde
tramvai pe principiul Park & Ride (P+R) n: zona PECO Severinului, Zona Bnie (Shell), Zona
PasajuluiElectroputere.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.162/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

Dezvoltareareeleiprincipaledetransportpublicurbann
Scenariul3.Ctreunnoumanagementalmobilitii
Pentru scenariul 3 se propune mbuntirea serviciilor de transport public i mai mult, n plus
fadescenariul2sepropundouliniidetipBRT.
Figurileurmtoarereprezintreeauaprincipalnraportcucelemaidensezonentermenide
populaieilocuridemunc.

Figura98:

Liniileprincipaledetransportpublicvs.densitirezidentiale.Scenariul3

Figura99:

Liniileprincipaledetransportpublicvs.densitidelocuridemunc.Scenariul3

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.163/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

Se propune de asemenea implementarea de benzi dedicate suplimentare autobuz acolo unde


esteposibil(v.figurademaijos).
Msuriledetaliatemaisussuntprezentatenfiguraurmtoare:

Figura100:

Liniileprincipaledetransportpublicvs.densitidelocuridemunc.Scenariul3

Intermodalitatepentruscenariul3
SuntpropusedoulocaiisuplimentarepentruP+Ricreareamaimultorpuncteintermodalecu
noileliniiBRTpropuse.

nzonaintersecieigiratoriidelabd.1Maicubd.tirbeiVod

Dea lungul bd. N. Romanescu: Ar putea fi de asemenea, o oportunitate de a integra


aceast nou zon cu o nou Autogar Sud, dotat corespunzator, respectand toate
normele de siguran pentru utilizatori, astfel nct cltorii de pe liniile judeene s
beneficiezedeuntransferdebuncalitate.

6.3.2

ncurajareadeplasrilorcubicicleta

n vederea ncurajrii deplasrilor cu bicicleta, a reducerii traficului auto, dar i pentru crearea
unui mediu urban mai plcut i mai sntos, pentru infrastructura pentru biciclete au fost
avansateurmtoareletipuridepropuneripentrucele3scenariiconsiderate:

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.164/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

Crearea/extindereauneireeleatractiveicoerentedepistepentrubicicletepereeaua

stradal major prin aplicarea de standarde adecvate pentru pistele pentru biciclete
astfelnctsdensificereeauaciclabilnzonacentral,sfieasiguratconexiunea
principalelor puncte polarizatoare de trafic cu zona central (parcuri, stadioane, gri,
universiti,cartieredelocuinedenspopulate,zonecomerciale);
mbuntirea/reabilitarea pistelor pentru biciclete existente la nivelul standardelor

adecvate
Laelaborareapropunerilorsauavutnvedere:
interconectareareeleiexistentedepistepentrubiciclete,
amenajareapistelorcudublusens,
canalizareacirculaieicubicicleta,pectposibilnafaracarosabiluluipearterele

principalealeoraului,
corelareacureeauadetransportpublic,
cretereaspaiuluidedicatcirculaieicubicicletandetrimentulcirculaieiauto,
ngustareabenzilordecirculaieauto,
asigurareaspaiilordesiguran,
amenajarea pistelor pentrubicicleteculaimi cuprinse ntremin.1,50m1,85m

perband/sens.
organizareacirculaieipeanumitestrzicusensunicpentrucirculaiaautoicu

contrasens sau dublu sens pentru circulaia cu bicicleta. Pe aceste strzi (n


generalcolectoare)sevorimpunerestriciidevitezdemaxim30km/h.
utilizarea n comun de ctre biciclete i autobuze, pe anumite sectoare, a

benzilordedicatetransportuluipublic,
conectarea,pectposibil,culocalitilelimitrofealemunicipiuluiCraiova.

Propunerileprivindtraseelepistelorpentrubicicleteaufoststructuratepescenariiinndseama
deposibilitateaamenajriiacestorapecarosabilsaupetrotuarcurecomandareatipuluideprofil
adecvat.
Pentru Scenariul 1 de baz sa avut n vedere extinderea reelei ciclabile existente n zona
central, dar i ctre Uzina Ford (prelungire pist de pe str. Caracal), spre Parcul Tineretului
conectarepistCaleaBucureticupistastr.Rului,darionourutciclabilncartierulBariera
Vlcii.
Construireadefacilitideparcarepentrubicicletenspaiilepublicecufunciicentrale:

amenajaredeparcri

Facilitipentrubicicletelanivelulcelorlatelocalitidinpoluldecretere
PentrupropunerilelanivelullocalitilorpoluluidecretereCraiovasauavutnvedere:

pectposibilconectareacumunicipiulCraiova,

reconfigurareaprofiluluitransversalaldrumurilornzonalocalitilorruralecutrotuare
ipistepentrubiciclete

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.165/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

6.3.3

Reeauarutier/stradalutilizareaeficientaspaiuluipublic,
reorganizareacirculaiei,mbuntireasiguraneiiacondiiilor
demediu

Urmrind consolidarea unei trame stradale majore coerente, accesibile i sigure, propunerile
privindinfrastructurarutierseregsescnvedereurmtoareletipuridemsuri:

nScenariul1debaz:

Completareaunorlegturiinelarenparteadeest(str.Potelustr.HenriCoand
str.TraianLalescu)isudvest.

Dezvoltarea reelei majore n zonele periferice i a cartierelor noi i ameliorarea


conectivitiiacesteiacureeauaactual(str.Grleti,str.Tismana).
Creareauneiaxedecartier(colectoare)ncartierulBarieraVlciicutrotuare,pistede
biciclete (str. Carpenului str. Mlinului) i care s permit att circulaia
autoturismelorctiatransportuluipublic.
Proiectultrebuiecorelatcuconstruireaunuinoupasajdenivelatpestecaleaferat
(pestr.Grleti)

DezvoltareareeleinzonaCraioviaNouCornioiu.

nScenariul2Optimizareareeleidetransportexistente
Celmaicompletdinpunctdevederealinfrastructuriirutiere,acestscenariupropune:

Completarea unor legturi inelare n partea de est (str. Ing. Emil Marghitu str.
Potelustr.HenriCoandstr.TraianLalescu)icompletarelegturinelarrocad
peest,sudisudvest.

Dezvoltarea reelei majore n zonele periferice i a cartierelor noi i ameliorarea


conectivitiiacesteiacureeauaactual.

ConectareacureeauarutieralocalitilorCrceaiMaluMare.

Construirea unor pasaje rutiere denivelate pentru eliminarea disfunciilor ce deriv


dinamenajrileactualeatrecerilorlanivelculiniiledecaleferat.

Reabilitareaanumitorsectoarealereeleistradale(strzi,pasaje,podurietc.)

ModernizareareeleistradalenzonelecartierelorVeteranilor,Romaneti,Catargiu,
Cernele, Nisipului, Bariera Vlcii, Bordei, Plaiul Vulcneti cu crearea unor axe de
cartier

nScenariul3Ctreunnoumanagementalmobilitii

nacestscenariuaufostcombinateproiecteledinScenariul1debazcuopartedinproiectele
Scenariului2astfelnctsseasigureobazacoerentpentrufuncionareacirculaieauto,in
specialatransportuluipublic.
Pentrutoatecele3scenariipropunerileaufostcorelatecuprincipiileenunatenparagraful6.4.2
Managementul reelei rutiere/stradale, cu proiecte de organizarea circulaiei pe axe
(reconfigurrinintersecii,mbuntirialetrecerilordepietonietc.),cuproiecteleITS,cucele
privind circulaia pietonal i cu bicicleta, dar i cu politica de parcare i de ncurajare i
eficientizareatransportuluipublic.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.166/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

LanivelulcelorlaltelocalitidinpoluldecretereCraiovaproiecteprivindinfrastructurarutier
sereferla:

reabilitriimodernizrialedrumurilorjudeeneicomunaledinariametropolitan,

modernizareastrzilorruraledincomune;

(re)amenajrideintersecii(v.figurademaijos),treceridepietonietc.

6.3.4

Facilitideparcare

Analizastriiactualeafacilitilordeparcareaartatcnumrulfacilitilordeparcareprecum
parcrile/garajesupraetajatesauparcrilesubteranesuntinsuficiente.
Propunerileprivindinfrastructuradeparcareavizatamenajareadeparcrinzonacentral:

Str.M.Koglniceanunr.4(Scenariul1,2i3),

Str. Grdina de Var. Cinema Patria acces din str. Unirii i str. Matei Basarab
(Scenariul3)

PaVeche(Scenariul2i3).

De asemenea, spaii pentru parcri colective/garaje supraetajate sau subterane au fost


identificate(identicnscenariile2i3)incartierelecudensitatemareapopulaieiundesar
putea amenaja soluii mai puin costisitoare de tip smart parking (v. Componenta 2. Seciunea
2.5.2.).

6.3.5

Logisticurban

Proiectele de infrastructur propuse n acest sector au vizat dezvoltarea facilitilor de parcare


pentruautovehiculeledetransportmarf(nspecialnsituaiascenariilor2i3):

la porile de intrare n municipiul Craiova, prin amenajarea unor parcri (de tip
tampon) pentru vehicule grele de transport marf (autocamioane cu 2, 3, 4 osii,
autovehiculearticulateitrenurirutiere):peDN56nzonacentruluilogistic;nvecinatatea
ParculuiIndustrialCraiova;nzonaindustrialaCernele(nordvestulmunicipiului);

amenajarea unor spaii pentru ncrcare/descrcare pentru autovehicule de marf


cu MTMA 3,5 tone n principalele piee ale oraului n vederea aprovizionrii curente:
PiaaMare,PiaaVeche.

6.3.6

ncurajareaicretereaconfortuluideplasrilorpietonale

Zonacentralesteozoncumarevaloarearhitectural,cultural,comunitarituristic,care
trebuie pus n valoare prin ameliorarea calitii spaiilor publice i creterea confortului de
deplasareirecreerepentrupietoniibicicliti.Deaceeaesteozoncaretrebuieorganizatca
zonfavorabilicuprioritatepentruDNM.Craiovadejaanceputacestdemersprinamenajarea
centruluiistoric.
Serecomand,pectposibil,extindereaarealuluifavorabilpietonilorcreatodatcupietonizarea
centruluiistoric,printroseriedemsuripestrzicufunciunilocaleprecum(v.Anexa6):

(re)organizareaunorstrzidetipsharedspace(cuutilizarencomun)

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.167/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

limitarea accesului i vitezei de deplasare a vehiculelor, care pierd orice prioritate de


trecere(20km/h)

parcareapestradsefacedoarnlungulstrziiidoarpeoparte

limitareaparcriipestradieliminareatreptataacesteiananumitesubzone

configurriidispozitivepentrucalmareatraficului(limitatoaredevitez)

seorganizeazsensuriunice,pentrureducereaspaiuluidedicatautovehiculelor.

reorganizareacirculaieiinintersecii

corelareacupoliticadeparcarepentruzonelerezideniale/zonacentral.

Cartiererezideniale
Un model asemntor de abordare, de tip zon rezidenial se propune pentru cartierele
rezideniale,ncareameliorareaspaiuluiurbaniacalitiilocuiriisebazeazpereorganizarea
moblitiiicreareaunorstrzifavorabileDNM.

6.4

6.4.1

Direcii de aciune i proiecte pentru infrastructura de


transport
Transportpublicoperare

LanivelulmunicipiuluiCraiova
Pentrutransportulpublic,operarealiniilorreeleiprincipaledetransportpublic(reeadescrisn
seciuneaanterioar6.3)estedescrisnceleceurmeaz.
Scenariul1Scenariuldebaz
nscenariuldebaz,modulactualdeoperarenuvafiafectatpreamult,elpstrnduseaproape
integralnaceeimaniercanscenariuldereferin.
Pentru linia 101, tronsonul cuprins ntre bd. Decebal i Uzina Ford ar putea fi folosit,

deservindUzinaFord(captdelinielaUzinaFord),doarnoreledevrficarearputea
aveacaptdelinielaBnie(Shell)saupstrndcaptuldelinielaUzinaForddarcuun
numrmultredusdecursenafaraorelordevrf.
Pentru linia 100, tronsonul cuprins ntre Peco Severinului i Izvorul Rece ar putea fi

folosit,deservindzonaIzvorulRece(captdelinielaIzvorulRece),doarnoreledevrf
icarearputeaaveacaptdelinielaPecoSeverinuluisaupstrndcaptuldeliniela
IzvorulRecedarcuunnumrmultredusdecursenafaraorelordevrf.Pentrucellalt
captdeliniesepropuneextindereadelaPasajElectroputerelaBnie(zonaShell)dat
fiindpropunereadeP+Riamenajarepunctinermodal.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.168/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

Figura101:

MsuripropusepentruoperareatransportuluipublicnmunicipiulCraiova,Scenariul1
(liniiprincipale)

Restulmunicipiuluiarurmasfiedeservitnscenariul1,dectreliniiledeautobuzsaumicrobuz
obinuite.Deasemeneapropunerilevorficorelatecuceledeinfrastructurarutier.Astfelseva
avea n vedere introducerea unei/unor linii de transport public ntre cartierul Bariera
Vlcii/GrletiicentrulmunicipiuluiCraiova.
Scenariul2DezvoltareamoderataTransportuluiPublic
Pentru liniile de tramvai, extensiile propuse permit funcionarea a dou linii distincte, care ar
deserviattcentruloraului,ctidoucartierecudensitateridicatdelocuire/locuridemunc:
Pentru linia 100, tronsonul cuprins ntre Peco Severinului i Izvorul Rece ar putea fi

folosit,deservindzonaIzvorulRece(captdelinielaIzvorulRece),doarnoreledevrf
icarearputeaaveacaptdelinielaPecoSeverinuluisaupstrndcaptuldeliniela
IzvorulRecedarcuunnumrmultredusdecursenafaraorelordevrf.Pentrucellalt
captdeliniesepropuneextindereadelaPasajElectroputerelaBnie(zonaShell)dat
fiindpropunereadeP+Riamenajarepunctinetrmodal(v.paragraful6.3.1).
Alt linie (de exemplu linia 101) ar putea utiliza noua infrastructur pe traseul: gara

CraiovaTriajcartier(dens)CraioviaNouzonacentral(peinfrastructuraexistent)
cartierSrari.nceeaceprivetelinia101,aceastaliniaarputeafiextinsctreUzina
Fordnumaintimpulorelordevrf(saucuunprogrammultmairedusnafaraorelorde
vrf).
Restulmunicipiuluiarurmasfiedeservitnscenariul2,dectreliniiledeautobuzsaumicrobuz
obinuite.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.169/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

Figura102:

MsuripropusepentruoperareatransportuluipublicnmunicipiulCraiova,Scenariul2
(liniiprincipale)

Scenariul3.Ctreunnoumanagementalmobilitii(Push&Pullpentruuntransportdurabil)
Pentru scenariul 3 msurile i proiectele propuse se regsesc descrise n Pentru scenariul 3
propunerileseregsescprezentatenComponenta2.Seciunea2.2.

Figura103:

MsuripropusepentruoperareatransportuluipublicnmunicipiulCraiova,Scenariul3
(liniiprincipale)

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.170/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

LanivelulpoluluidecretereCraiova
Analiza situaiei actuale a demonstrat c exist mai multe gri situate n interiorul polului de
cretere, dar doar cteva liniile judeene de transport public judeean (cu autobuzul) se
conecteaz, la aceste staii. Liniile judeene de transport public judeean (cu autobuzul) mai
degrabajungdirectnmunicipiulCraiova.
Cucondiiapuneriinaplicareaunuitarifintegratnprimulrnd,ruteleliniilorjudeenearputea
fi revizuite pentru a servi de fapt grile (n funcie de orarul trenurilor). Un alt mod de a
mbunti accesibilitatea la transportul public n polul de cretere ar fi punerea n aplicare
facilitiPark&RideiBike&Ridendiferitegri.
Acestepropuneriaufostdezvoltatedounscenariile2i3.
nprimulscenariu(aferentscenariului2),acestemsurisuntpropusenumainFiliai,careeste
unoramaimaredectlocalitiledinjurulcelorlaltegridinrestulpoluluidecretere.Hrile
demaijosevideniazacestepropuneri.
Pentruscenariul3propunerileseregsescprezentatenComponenta2.Seciunea2.2.

Figura104:

MsurilepropusepentrutransportpubliclanivelulpoluluidecretereCraiova,scenariul
2Managementulreeleirutiere/stradale

Ierarhizareareeleirutiere

ntruct clasificarea drumurilor se face pe criteriul administrativ, modul de proiectare/


amenajarealdrumurilorfiinddictatdeierarhiaadministrativ,regsimnterenoseriedesoluii
de compromis, cu artere ocolitoare nou construite cu soluii de amenajare a interseciilor
neomogene, cu accese necontrolate, cu segmente de drum pe care se suprapun cureni de
circulaie local de scurt distan cu cei de lung distan, cu amenajri inadecvate la nivelul
localitilorruraleetc.
Att pentru infrastructura naional de drumuri, ct i pentru strzile din localiti nu putem
vorbideclasificareafuncionaladrumurilor,irespectivastrziloriimplicitdenormetehnice
asociate care s defineasc cerinele/parametrii tehnici aferente fiecrei categorii funcionale.
Singurulnormativcareintroducenoiuneadeclasificarefuncionalaferentreeleirutiereeste
normativAND600/2010pentruAmenajareainterseciilorlanivelpedrumuripublice.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.171/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

Pentru moment recomandm ceea ce privete planificarea la nivelul drumurilor aplicarea


clasificriloriprincipiilordinnormativulAND600/2010:
nfunciedeproporiatraficuluidetranzit(traficuldelungdistannraportcuzonade

influenateritoriuluiadiacent)depeartereledecirculaie,acesteasepotclasifica:

Clasa
functionala
ClasaI

ClasaII
ClasaIII

Artereprincipalesuntarterelecarepreiaunmarepartetraficuldetranzitin
foartemicmasurtraficuldescurtdistansaulocal.

Artere colectoare/distribuitoare sunt arterele care preiau ntro masur mic


traficul de tranzit i ntro proporie mai nsemnat traficul de legatur ntre
diferitecomponentezonalerelativapropiatesaucolecteaz/distribuietraficuldin
arealuriconstruiteapropiate.

Arterelocalesuntarterelecarepreiaunmodparticulartraficullocaldescurt
distan.
Denumire
clasa
Artereprincipale

Arterecolectoare/
distribuitoare
Arterelocale

Categorie
drum
Autostrazi
Drumuriexpress
Drumurieuropene
Drumurinationaleprincipale
Drumurinationalesecundare
Drumurijudetene
Drumurijudetene
Drumuricomunale

Trafictranzit
[%]

Traficlocal
[%]

7595

525

3575

2565

515

8595

Tabelul38: Clasedeartere(drumuri).Funcionalitate(Surs:Normativpentruamenajareinterseciilanivelpe
drumurilepublice,indicativAND600draftactualizare2015)

Figura105:

Planificareatrameistradaledupfunciastrzilor(Surs:Normativpentruamenajareinterseciilanivel
pedrumurilepublice,indicativAND600)

Actualele ncadrri administrative ale drumurilor din Romania se pot afla n una din cele 3
categorii funcionale menionate mai sus aa cum se prezint n Tabelul 44. Totui, n anumite
situaiiexistprialeunordrumurieuropenesaudrumurinaionaleprincipalecaretraverseaz
pe lungimi marizone construitedin localitisau n lungul lorsunt dispuse localiti la distane
relativmiciiatuncipondereatraficuluilocalcrete,aparenevoiadeaamenajainterseciidese
cuaccescuvirajstngainacestcazacestedrumurinumaipotfuncionacadrumuridetranzit.
Ierarhizareareeleistradale

Aacumsamaiprecizat,strziledinlocalitileurbaneseclasific(conformOrdonanei43/1997
privind regimul drumurilor, art. 9) n raport cu intensitatea traficului i cu funciile pe care le
ndeplinesc,astfel:
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.172/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

a) strzidecategoriaImagistrale,
b) strzidecategoriaaIIadelegtur;
c) strzidecategoriaaIIIacolectoare,
d) strzidecategoriaaIVadefolosinlocal,.
nlocaliti,pentruaaziselestrzidecat.Ia(cutreibenzipesens)sauaIIa(cudoubenzipe
sens) regsim parametri tehnici de proiectare/exploatare care nu corespund normelor tehnice
specificepentruastfeldecategoriifuncionale(parcare/staionarepecarosabil,parcriadiacente
n,,spicceimplicmanevredinbenzilecurente,lipsa,,selectriitraficuluinraportcutipuride
trafic ce nu ar trebui s se suprapun, respectiv lipsa pistelor pentru cicliti, lipsa benzilor
dedicatetransportuluipublic,lipsaalveolelorpentrustaiiledetransportpublicetc.).
Multedinacestesituaiiarputeaficorectate/revzuteipusenacordcuprincipiiledencadrare
funcionaldac,spreexemplu,prevederiledinnormeletehnicenvigoarenuarfitotaldepite
preaneclarenraportcuparametritehnicidebazineconcordante.
Este evident c n normele romneti actuale nu exist o corelare ntre clasificarea din OG 43
(bazatpeintensitateatraficuluiicufunciilestrzii)iprescripiiletehniceaacumsuntavute
nvederennormeleinternaionale.
inndseamadeceledemaisus,serecomandoierarhizarecoerentadrumuriloristrzilor,
corelatcufunciunileacestora,cucaracteristiciletraficului,daricuutilizareaiaccesibilitatea
teritoriului.

Figura106:

Relaiadintresistemuldeclasificarefuncionaladrumuriloriaccesibilitateateritoriului,respectiv
mobilitateapopulaiei.(Sursa:USDepartmentofTransportation,FederalHighwayAdministration,
HighwayFunctionalClassificationConcepts,CriteriaandProcedures,2013)

Pentru mediul urban, strzi recomandm urmtorul tip de clasificare funcional, clasificare ce
poatefidetaliaticurecomandriprivindamenajareainterseciilor/acceselor,nivelulfuxurilor
irelaiacumediultraversat(zonificareafuncional):

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.173/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

Urban

Nr.
benzi/sens
Categ.Strazi

Pistabicicletepecarosabil

Trotuar

3(catI)

Separate(saupetrotuar)

Da,corelatcuzonarea
functionala

Recomandatpentrulinii
nu
principale

Da,restrictiicorelatecu
zonareafunctionala

Da,corelatcuzonarea
functionala

Recomandatpentrulinii
nu
principale

Da,restrictiicorelatecu
zonareafunctionala

Permisecuamenajare
4050km/h 12(catIIIII) adecvatacorelatacunivel
trafic

Da,corelatcuzonarea
functionala

da,doarlongitudinala.
InterzisMTMA7.5to
Recomandatpentrulinii SecoreleazacuTransportpublic
restrictiicorelatecuzonarea
principale
Faraafectareainfrastructurii
functionala
pietonale

Vitezaautovehicule

Arteramagistrala

Aretrasecundarade
legatura

Colectoare

50km/h
60km/h
(zona nelocui ta )

50km/h 23(catIII) Separate(saupetrotuar)

Parcarepermisapecarosabilsau
cuiesiredirectinbanda1

Transportpublic

Restrictiipentruvehicule
marfa

Colectoaresecundara

30km/h40km/h

1(catIII)

Permisecuamenajare
adecvatacorelatacunivel
trafic

Da,corelatcuzonarea
functionala

Permis

da,depreferatlongitudinala.
InterzisMTMA7.5to
SecoreleazacuTransportpublic
restrictiicorelatecuzonarea
Faraafectareainfrastructurii
functionala
pietonale

Locale

20km/h30km/h

1(catIII)

<750veh/zi
Da,corelatcuzonarea
Spatiucomuncucirculatia
functionala
auto

Permis

da

PermisMTMA3.5to

20km/h

catIIIIV

Spatiucomuncucirculatia DasauSpatiucomuncu

circulatiaauto
auto

da

PermisMTMA3.5to

Pentrufluxuriridicatede
biciclisti,canalizaresi

restrictiedevitezala5km/h

PermisMTMA3.5to

Zonarezidentiala

Zonapietonala

5km/h

Permiscuamenajare
adecvata

Tabelul39: Clasedeartere(drumuri).Funcionalitate

Pe Planele 4AI/II reeaua stradal a municipiului a fost ierarhizat innd seama de


recomandrile de mai sus. Aceast plan poate constitui un bun fundament pentru plana
CirculaiiaviitoruluiPUGCraiova.
Sauavutnvederesoluiipentruoptimizareareeleiicreteriisiguraneicirculaiei
Reorganizrialecirculaieipeartereleprincipale:

Transformarea profilului transversal al arterelor majore de circulaie pentru


fluidizarea/ prioritizarea transportului public i auto, pentru sporirea siguranei
circulaiei eliminarea parcrilor pe ct posibil (n special a anumitor parcri n
unghiiperpendiculare).
SevaanalizacuateniefuncionalizareaaxeiNordSudstudiereaposibilitii
introduceriiuneiliniidetipBRT(doarnScenariul3);
Reorganizareacirculaieinzonacentralincartiere:

Amenajarea zonelorcutrafic autocalmatcuparcricolectiveiredobndirea


spaiuluipublicocupatacumdeparcri;
Reorganizareacirculaieicusensuriunice.
Revizuireaamenajrilordecirculaieninterseciinconcordancufunciuneareelei,

categoriile de participani la trafic, cu mrimea fluxurilor de trafic n vederea sporirii


siguraneicirculaiei;reducereanumruluidevirajelastngapearteremagistraleide
legtur.
SemaforizareaireamenajareatreceriordepietonidepestrziledecategoriaI,II,dari

depeceledecategoriaaIIIacufunciunidecolectoare.
Revizuireantotalitateasemnalizriiverticaleiorizontale.

OptimizareareteleiisiguranacirculaieincelelaltelocalitialePoluluidecretereCraiova

(Re)amenajareatrecerilordepietoniindependentesaudinintersecii

Pentrutreceriledepietonidinapropiereaunitilordenvmntsevorrevizuisoluiile
de amenajare i se va "ranforsa"semnalizarea rutier: semnalizare de presemnalizare,

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.174/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

covoare roii antiderapante (pe sectoarele de decelerare), parapete pietonale (pentru


canalizareatraficuluipietonalctremarcajultreceriidepietoni).

(Re)amenajareastaiilordetransportpubliccuspaiideateptareadecvate;

Completareaimbuntireasistemuluideiluminatpublicstradaldinzonainterseciilor
iatrecerilordepietoni,

Asigurarearutelorpentrudezvoltareatransportuluipublic.

Implementareauneipoliticideparcareeficienteiintegrate
Politicadeparcarepropusinecontdeurmtoarelecriterii:

limitareaitaxareaparcriilasol,

organizarea pe ct posibil a necesarului de locuri de parcare n parcri multietajate,


subteraneisupraterane,

restriciidetimpnspecialpentruparcareancentruloraului,

tarifareadifereniatnfunciedezon,

reglementri de parcare care s in cont de interesele rezidenilor i care s nu


determine pe cei care parcheaz n centrul oraului s fac acest lucru n zonele
rezidenialenconjurtoare.

6.4.2

ITSimanagementulmobilitii

nscopuldeaeliminadisfuncionalitileevideniate,propuneriledeproiecteauvizat:
ModernizareacentruluidemanagementaltraficuluidinmunicipiulCraiova
Extindereasistemuluidemanagementaltraficuluiprinmodernizareaiintegrareadenoi

intersecii semaforizate i prin semaforizarea de noi intersecii care vor funciona n


regimadaptiv.Deasemeneasepropunintegrareaunorsistemedetipul

Managementultransportuluipublic;

Managementulparcrilor;

Informarecupanouricumesajevariabile;

Controlacceslapasaje;

Monitorizareisancionare.

Extindereasistemuluidemanagementaltraficuluiprin:

integrarea pistelor pentru cicliti n sistemul de management al traficului prin


instalareadesemafoarepentruciclitiiechipamentededeteciededicate;

PunereanaplicareasoluiilorITSpentruprioritizareatransportuluipubliclocali
atransportuluicubicicleta.

Proiectelepropuseauinclusfunciuniadoptatedifereniatpescenariidupcumurmeaz:

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.175/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

Functiuneasiguratainviitor
Componeneteleunuisistem
demanagementaltraficului

Scenariul2

Functiune
asigurata
inprezent

Scenariul3

Scenariul1
debaza

Optimizarea
sistemelorde
transport
existente

Unnou
managemental
mobilitatii

Telesupravegherea
interseciilor

DA,parial
implementat
peCalea
Bucuretilor

DA,in24intersecii
existente+90
intersecii
(noi+modernizate)
7.2.1.1,7.2.1.2

DA,in24
intersecii
existente+90
intersecii
(noi+modernizate)
7.2.1.1,7.2.1.2

DA,in24
intersecii
existente+90
intersecii
(noi+modernizate)
7.2.1.1,7.2.1.2

Prioritizareatransportului
public

NU

NU

DA7.2.1.5

DA7.2.1.5

Speedenforcement

DA

NU

DA20de
puncte,7.2.1.3

NU

InformareprinPanouricu
mesajevariabile(VMS)

DA

NU

DA7.2.1.4

NU

InformareRadio/TV(birou
presa)

NU

DA7.2.1.1

DA7.2.1.1

DA7.2.1.1

Sisteminformare/rerutare
SistemedenavigaieRDS
(RadioData
System)/TMC(Trafficmessage
channel)

NU

NU

DA10locatii,
7.2.1.4

NU

Sistemdecontrolacces
(pasaje,tuneluri,sectoarecu
circulaiealternant)

DA

NU

DA7.2.1.4,
7.2.1.7

NU

Softdeoptimizare

NU

DA7.2.1.1

DA7.2.1.1

DA7.2.1.1

Informritraficpesiteuri
dedicate

NU

NU

DA7.2.1.1

DA7.2.1.1

Serviciideinformaiictre
telefoniamobila

NU

NU

DA7.2.1.1

NU

Managementulparcrii

NU

DA7.2.1.6

DA7.2.1.6

DA7.2.1.6

CCTV

DA

DA7.2.1.2

DA7.2.1.2

DA7.2.1.2

Integrarecudispeceratei
sistemede(112;Poliie;
Serviciideurgen;
Autoritatealocala)

NU

NU

DA7.2.1.1

DA7.2.1.1

Informareaimanagementul
lucrrilorcareafecteaza
traficul

NU

NU

DA7.2.1.4

NU

Infrastructurade
telecomunicaii

NU

DA

DA7.2.1.2

DA7.2.1.2

Tabelul40: ITS.Funciuniasiguratecomparaiepescenarii

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.176/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

6.4.3

Logisticurban

n vederea eliminrii transportului de mrfuri din ora, dar i al eliminrii conflictelor ntre
circulaia vehiculelor de marf i ceillai participani la trafic sa propus adoptarea unui plan
logisticlanivelulmunicipiuluiCraiova,relativsimilarlanivelulcelor3scenariicares:

defineasctraseeledetranzitizoneledeaccespentruvehiculeledemarfdepeste3.5
tonecutaxeledeaccesaferente,

stabileasclocaiilestaiilorpentruautovehiculeledetransportpublicdemrfuri,

stabileasclocaiileparcriledelung/scurtduratpentruvehiculeledemarf,

reglementeze perioadele/duratele de aprovizionare (de exemplu pe timpul nopii sau


dimineaafoartedevreme)

reglementezemoduldeaprovizionarenzonacentral/pietonal(spreiaregulamentul
aferentCentruluiIstoric)

creeze prghii de monitorizare i sancionare n caz de nerespectare a regulamentelor


adoptate.

6.4.4

Sporireaintegrriintreplanificareaurbaniatransporturilorn
zonecunivelridicatdecomplexitate

Planificareadezvoltriiurbanenrelaiecudezvoltareasistemuluide
transportpublic(TODtranzitorienteddevelopment)
Planificareadezvoltriiurbanetrebuiefcutexclusivnlogicaaccesibilitiilatransportpublic,
dezvoltrilefracesttipdeaccesibilitategenerndfiedependenadeutilizareaautomobilului
(cardependency),fiecaptivitatesocialiinacceslaserviciipublicesaulocuridemunc.
Planificareamobilitiitrebuiessecorelezecuplanificareadezvoltriiurbaneasigurndobun
accesibilitate rutier i cu transportul public al tuturor zonelor construite, pentru reducerea
dependenei de utilizarea automobilului sau evitarea fenomenelor de captivitate social prin
inaccesibilitatelaserviciideinteresgeneralilocuridemunc.Pentruaceastans,dezvoltrile
urbane trebuie, de asemenea s se fac cu densiti de peste 40 loc/ha i cu trame rutiere
ierarhizate,pentruasigurareapremizelorspaialeidedensitate(rezideni+locuridemunc)de
dezvoltareaunuitransportpubliccuacoperireteritorialiserviciisatisfctoare.
Se impune asigurarea unei accesibiliti optime, rutier dar i cu transport public, a polilor de
interes(actualiiviitori)generatoridedeplasrizonacentral,arealecuconcentrridelocuri
demunc,arealecuconcentrridefunciunideinterespublic:zonecomerciale,administrative,
de nvmnt, de recreere; porile feroviare i rutiere majore: gri principale, intrri ale
autostrzilornlocaliti,aeroportetc.,zonerezidenialecudensitiridicate(mariansambluri
delocuirecolectiv).
Transportulpublic,cainfrastructurpublicfurnizoaredeaccesibilitate,trebuieplanificatastfel
nct s deserveasc toate zonele construite i zonele planificate de dezvoltare. Un obiectiv
important al planificrii mobilitii este astfel i susinerea direciilor de dezvoltare urban

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.177/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

planificateireglementate,prinrolultractantaltransportuluipublicialaccesibilitiipecareo
furnizeaz.

Ameliorareacalitiispaiilorpubliceprinimplementareauneipolitici
complexedemobilitate
Calitateaspaiilorpubliceesteafectatmajordeprezenaexcesivaautovehiculelornmicarei
staionare,cauzatdeomobilitatecuopondereridicataautomobilitii.Prinurmare,creterea
calitiispaiuluiurbaniacalitiilocuiriidepindefundamentaldeoremodelareamobilitiin
sensul diminurii utilizrii automobilului i ncurajrii modurilor alternative de deplasare:
transportul public i deplasrile nemotorizate (DNM): pietonale i cu bicicleta. Aceasta
presupune o politic complex i coerent de mobilitate care trebuie implementat
consecvent,petermenlung,carevaexcedeorizontuldetimpalprezentuluistudiu.
Politica de remodelare a mobilitii trebuie s vizeze schimbarea structurii i ierarhiei modale,
descurajareailimitareaaccesuluiautomobilelornanumiteareale(zonacentral,istoric,mici
centraliti n cartiere) n vederea recuperrii i realocrii unor resurse importante de spaiu
publicpentruutilizatoriinemotorizai,activitiexterioare,arturbaniinfrastructurverde,cu
efectedecretereacalitiiambientale,aconfortuluiisiguraneideplasriloridereducerea
polurii.Estenecesarimplementareatreptataunuipachetdemsuriconsensualecaretrebuie
svizeze,printrealtele:
(1) Creareauneioferte de mobilitatealternativ utilizrii automobilului, satisfctoarei

atractiv

Ameliorareagraduluideacoperirecutransportpubliciaacesibilitiilastaiilede
TP(distandemax.300400mitraseedeacceslastaiileprincipale,cuprioritate
pentru DNM). Pentru ameliorarea ofertei de transport public n arealul central se
poate suplimenta reeaua la nivelul oraului cu un transport la nivel local, intern
zoneicentrale.

Ameliorarea infrastructurii pentru pietoni i deplasarea cu bicicleta: extinderea


reeleideculoarepentrudeplasareacubicicleta,lrgireatrotuarelor,creareaunor
strzi,pieeiarealecuprioritatepentruDNM:pietonizate/cutraficlimitat/saude
tipspaiupartajat(sharedspace)

Serviciidenchirierebiciclete(bikesharing)inchiriereautovehicule(carsharing)
idetaximetrie

(2) Creareaunuipachetdemsuridisuasivenraportcuautomobilitatea

Limitareaitaxareasuperioaraparcriipestrad

Limitareavitezeidedeplasarepecolectoaresecundareilocale(strzidecategoria
III i IV) la maximum 30 km/h, 20km/h n cazul zonelor cu utilizarea comun
(sharedspace) i 5 km/h n cazul pietonalelor cu acces selectiv (pentru riverani,
mainidemarfetc.)

(3) Implementareauneipoliticiinteligentedeparcare(v.paragraful6.3.4i6.4.3)

Reorganizareanecesaruluidelocurideparcareprindiminuareaparcriipestradi
mutarea acesteia n parcri multietajate, subterane i supraterane (slab

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.178/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

consumatoaredespaiuurban).Creareaunorparcrimultietajatei/sausubterane
nutrebuiessuplimentezeofertadeparcareactual,cisconstituieoalternativa
parcriipestrad(intensivconsumatoaredespaiupublic)

Politic tarifar i de reglementare a duratei de staionare difereniat, pentru


descurajarea parcrii n zona central i ncurajarea parcrii n parcri perimetrale
acesteia. Costurile parcrii pe strad trebuie s fie superioare celor ale parcrii n
parcrisubteranesausuprateranemultietajate.

Sistemeficientdecombatereieliminareaparcriiilegale(pecarosabilitrotuare)

(4) Creareacondiiilordetransfermodaldelaautomobillamodurialternative(transport

public, deplasare pietonal, cu bicicleta sau taxiul) printrun sistem strategic de puncte
de transfer intermodal care s conin parcri de transfer pentru maini i biciclete
(park&ride i bike&ride), staii de TP, puncte de nchiriere biciclete sau taxi. Este
important realizarea unor astfel de puncte intermodale pentru limitarea penetrrii
fluxurilor motorizate din periurban n interiorul oraului Craiova prin crearea unor
condiiibunedetransferlamodurialternativededeplasare.
(5) Management informatizat al mobilitii (trafic, transport, parcri, ticketing integrat

etc.)
(6) Utilizarearesurselordespaiupublicrecuperat(prinlimitareautilzriiautovehiculelori,

pe viitor, a reducerii indicelui de motorizare) pentru ameliorarea calitii spaiilor


publice i peisajului urban prin sporirea elementului vegetal (plantaii de aliniament n
lungul arterelor majore/ bulevarde, scuaruri etc.), art urban i mobilier stradal
funcional i estetic. Se impune, de asemenea, mai buna integrare a infrastructurii de
transport n peisajele urbane (de ex. prin nierbarea traseului de tramvai, ameliorarea
calitii estetice a staiilor, crearea unei/ unor staii de transport cu valen de reper
urbanisticetc.).

STRADAinfrastructurdecirculaieispaiupublic,comunitar.
(Recomandripentrureamenajareastrzilor)
Practica mondial de planificare a mobilitii se (re)orienteaz ctre abordarea strzilor i
pieelor urbane (v. Anexa 4 (9) Infrastructur rutier complet), nu doar ca infrastructur de
circulaie,ciicaspaiipublice,comunitare,cunecesareatributepeisagistice.
(Re)amenajareaarterelorderangsuperiorI,II,nzoneleconstruite,trebuiessefacnsensul
tradiional al conceptului de bulevard, cu o pondere crescut de spaiu alocat utilizatorilor
nemotorizai,cucirculaiipietonalelargiiconfortabile,cuamenajripeisagisticespaiiverzii
aliniamente de copaci, cu acces la transport public. (Re)armonizarea ipostazelor de culoar de
trafic i aceea de spaiu public, comunitar, cu atribute peisagistice, partajat i utilizat n mod
echitabil2,esteposibilprinreducereauneorisemnificativacarosabilelor.

Frdiscriminareautilizatorilornemotorizainfavoareaautomobileloriautomobilitilor

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.179/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

b
Figura107:

ExemplificribunepracticidereorganizareaarterelorderangsuperiorReamenajareaunorbulevarde
nParis(reducereacarosabilelor,lrgireatrotuarelor,creareadepistepentrubiciclete,plantareaunor
copacietc.)a.ReamenajareBulevardMagenta,Paris(2013);b.ReamenajareBulevardCilcy,Paris
(2013)

StrzilederanginferiorIIIiIV(colectoaresecundareilocale)dininteriorulcartierelortrebuie
sseremodeleze,treptat,astfelnctsfieaccentuatcalitatealordespaiipublice,despaii
ale vieii comunitare i s se acorde atenie sporit confortului i siguranei utilizatorilor lor
nemotorizaipietoniibicicliti.
La nivel european, ntotmainumeroaseorae, strzilede rang inferiorIII, IV, tind s devin
spaiidevia,adicarterecutraficmotorizatlimitatcaviteziacces.Acesttipdeabordare3
segeneralizeaznritmacceleratiseconcretizeaznimplementareaatreicategoriimajorede
modeledearealefavorabileDNM,cudiversegradedeprioritateacordatepietonilor:

Zone cu vitez limitat zone n care viteza de deplasare a autovehiculelor este


limitatla30km/h(20mile/h)ipietoniiutilizeazexclusivspaiuldestinatcirculaiei
pietonale(trotuare)

Zone partajate / utilizate n comun (sharedspace/zone de rencontre), n


care accesul i viteza autovehiculelor sunt controlate i limitate (max. 20km/h), iar
pietoniiaudreptuldeautilizantregulspaiualstrzii,dupdiversemodele

Zonepietonale,zonecuaccesexclusivsauaproapeexclusivpentrupietoniieventual
pentrubicicliti(cuvitezmaximde5km/h).

ZonefavorabileDNMseamenajeazcuprioritatencentralitiledecartier,njuruldotrilorde
interespublicinspecialnjurulaceloracarepolarizeazpietonivulnerabilicoli,grdinie,dar
tindsseextindilanivelulunorcartiere.

Carearmonizeazfunciilestrziidespaiualmicriiideloc,cuesencomunitar,antropologicicultural

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.180/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

Acestemodelede(re)organizareastrziloripieelorurbanesecaracterizeazprin:

modificareaponderiiresurselordespaiualocatediferitelorcategoriideutilizatoriai
spaiului public: pietoni, bicicliti, automobile i automobiliti, activiti care se
desfoarnexterior,nfavoareautilizatorilornemotorizai

modificareaprioritiidedeplasarenspaiu,nfavoareadeplasrilornemotorizate

limitareavitezeidedeplasareaautovehiculelor

amenajrialespaiuluicufunciedecalmareatraficului

Efecteleimplementriilorsunt:

Ameliorareasiguraneiiconfortuluiutilizatorilornemotorizai(pietoniibicicliti)

Cretereacalitiifuncionaleiesteticeaspaiilorpublice,comunitare

Descurajareautilizriiautomobilelor(cutoateefectelepozitiveasociate)

Modelulsharedspacespaiipartajate4(extrasCodedelarue,Frana,2008)
Organizarea strzilor i pieelor urbane de tip sharedspace/spaiu partajat5 sau utilizat n
comun este materializarea recent a unei noi filozofii de (re)amenajare i utilizare a spaiilor
publicecaremutaccentulpuspredominantpeprioritateaacordatautomobilului6peoutilizare
ncomunaspaiuluipublic,cudiversegradedeavantajeiprioritatepentrupietoni.Acestmodel
seaplicmaialesnarealeleurbanecuunvolumridicatdedeplasripietonale(zonecomerciale,
zonerezidenialeetc.)i/saucuresurselimitatedespaiustradal.
Caracteristicilegeneralealeacestuimodeldeorganizareaspaiuluipublicsunt:

Calmareatraficuluiprinamenajrispecificeireducereavitezeidedeplasare

Modificareaprioritiidedeplasarenspaiu,nfavoareadeplasrilornemotorizate;
pierderea prioritii autovehiculelor, pstrnduse ns posibilitatea de acces a
acestora (pe un culoar semnalat prin textura i culoarea pavimentului sau pe toat
suprafaaunuispaiu)

Alocareauneiponderimairidicatedespaiupentrupietoni,deplasareacubicicletai
activiticareutilizeazspaiulpublic(manifestriculturale,expoziii,teraseetc.)

Accesibilitate ameliorat a spaiului public pentru DNM (deplasri nemotorizate),


inclusiv PMR prin planeizarea spaiului public (eliminarea diferenelor de nivel) i
eliminareaprioritiiacordatevehiculelornacestspaiu

Limitareasauinterzicereaparcriipestrad

Eliminareasemnalizrii,semaforizrii,areglementrilorcirculaiei

Beneficiileacestuimoddeorganizareiutilizareareeleiruteresunt:

Conceptulafostpromovatn1991,fiindasociatcumuncateoreticaluiHansMonderman,inginerntransporturi

ConceptuldesharedspaceareorigineanlucrrileteoreticealeluiHansMonderman,inginerntransporturi
nconformitatecuparadigmaadaptriinecondiionateaorauluilaautomobililaexigeneleexcesivede
circulaieistaionarealeacestuia
6

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.181/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

Ameliorareaambianeispaiilorpubliceiasubstaneilorsocialcomunitaredeseori
cuefectededinamizareeconomic(apariiaunorfunciunicomerciale,derecreere,
deindustriecreativetc.)

Eliminareabarierelorfiziceipsihologicepentrupietoni.

Cretereasiguraneirutiere,scdereanumruluideaccidenteiagravitiiacestora
chiardac,ncazulanumitortipurideamenajri(frzondeconfort)existnco
senzaiedeneclaritateinesiguran.Evalurileulterioareamenajriiacestortipuri
de spaiu arat, n majoritatea cazurilor, o scdere a numrului de accidente i a
consecinelorlor

Reducerea timpului petrecut n intersecii (fa de cel petrecut n intersecii


semaforizate)

Au fost identificate i implementate diverse tipuri de soluii (scheme), cu diverse grade de


libertate acordat pietonului i autovehiculelor, avnd ca numitor comun principiul eliminrii
limitelor stricte dintre traficul pietonal i cel carosabil, prin renunarea la borduri, marcaje,
semnedecirculaie,reglementri.

(1) sharedspacencareaccesulpietonilorivehiculelormotorizatesaunuestepermis
pe tot spaiul public acest mod de organizare presupune un anumit grad de
familiarizare a populaiei cu utilizarea comun a spaiului public i este criticat din
perspectivaconfortuluipersoanelorcumobilitateredus.

(2) sharedspace care pstreaz o zon strict pietonal, zon de confort (non
shared)7,ngeneralamplasatpelateraleleacestuia(corespunztoaretradiionalelor
trotuare).Pietonularelibertateadeutilizareantreguluispaiu

(3) sharedspace n care pietonul poate traversa liber culoarul de circulaie al


automobilului,darnupoatestaionapeacesta(ex.ExhibitionRoad,Londra).Potexista
delimitrialecelordoutipuridecirculaii(parapei,mobilierstradal,aliniamentede
copaci) care ndeplinesc att o funcie de protecie i siguran ct i de dispozitiv
pentrumpiedicareaparcriiilegale.

Figura108:

Libertateiconfortdemicarepentrupietoni,nntregulspaiuurban,frbarierefiziceipsihologice
(frdiferenedenivelidiferenemajoredetextur:trotuarcarosabil)

Introstradconvenional,bordurilegenereazzonadeconfort.ntrostradncaretotspaiulesterealizatla
acelai nivel,zona de confort este realizat prin configuraia,texturaiculoareapavajuluii/sauutiliznd elemente
fizice:mobilierstradal,bolarzi,aliniamentedecopaci.Zonadeconfortvadepindedefluxuriledetraficmotorizatdin
spaiulstrzii.Spaiuldeconfortesteimportatpentrutoiutilizatoriinemotorizaiaispaiuluipublicdaresteimportant
cudeosebirepentrupersoanelecuhandicap,careauposibilitiredusedereaciemotorie.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.182/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

Pentru arealele favorabile DNM care se pot organiza n Craiova i cellalte localiti, este
recomandat utilizarea modelului partajat (sharedspace), cu zon de confort, care este
perceput de populaie ca fiind mai sigur, dei monitorizrile i evalurile spaiilor sharedspace
organizate n alte ri arat c i modelele fr zon de confort sunt eficiente n ce privete
sigurana deplasrilor (numr redus de accidente). Implementarea acestui nou model se poate
facetreptat,ncepndcuproiectepilotcaresconvingpopulaiadeavantajelelui.
Modelul partajat, de strad utilizat n comun (sharedspace), este recomandabil cu
prioritatepentru:
Strzi nguste, cu volum limitat (sau limitabil) de circulaie motorizat, n care se dorete
ameliorarea condiiilor de deplasare a utilizatorilor nemotorizai, discriminai n prezent i
constrnilaoutilizareneconfortabilsauchiarneregulamentaraspaiuluistrzilor.Avantajul
fademodelulpietonizriiestepstrareaaccesuluivehiculelor,nsfrprioritatedetrecerei
cuvitezmic.
Strzi, areale care polarizeaz volume ridicate de deplasri pietonale n care nu se dorete
interzicereatotalaaccesuluiautovehiculelor
Strzilederanginferior,dinzoneleistoricesaudinzonerecentconstruitenzonaperiurban,sau
din zona blocurilor de locuine (cartiere dense) n numeroase cazuri au resurse insuficiente de
teren pentru satisfacerea nevoilor de micare i staionare a tuturor utilizatorilor, motorizai i
nemotorizai, n spaii dedicate. Aceast situaie conduce, de cele mai multe ori, la circulaii
pentru pietoni fie subdimensionate, fie ocupate abuziv de vehicule. Din aceste cauze, aceste
artere sunt i n prezent utilizate n devlmie, nereglementat i neregulamentar. Astfel de
artere pot s fie reorganizate dup modelul partajat, cu utilizare n comun (sharedspace),
care ar permite utilizarea n comun a spaiului redus existent, n mod reglementat, cu vitez
limitat a autovehiculelor (max. 20 km/h) i cu prioritate pentru pietoni, fr o restrictiv
submprire carosabiltrotuar i subdimensionarea acestuia din urm. Acest tip de organizare
presupune i reducerea treptat a parcrii pe strad i, n unele cazuri, organizarea de sensuri
unice.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.183/360

PM
MUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova Direciideaciuneiprroiectededezvolltareamobilitiii

Fiigura109:

Strziutilizate
S
ncomun(canmodelulshaaredspace),d
darnmodnere
eglementati
neregulamenta
n
r.Cartiererezid
denialedense(Foto:GoogleEEarth)

Fiigura110:

Utilizarencom
U
munaspaiulu
uistrzii,reglem
mentat(stradsharedspace))

R
Remodelareaconte
extualizataaccesib
bilitiiaabordareUM(LUT))nzone
ccuproblem
mecomple
exe
R
Remodelareacontextualizzataaccesibilitii,naacordcucaraacteristicileffuncionale, morfologice
e
iidevaloare istoric,cultturalaledifferitelorzoneurbaneinacordcu planificarea evoluieilorr
urbanistice (The good mobility
m
in th
he good pla
ace) este o abordare reecent care corespunde
e
d investiii n infrastructur i de satisfaccere necond
diionat ii
trrecerii de la logica de
nedifereniatt a cererii de trafic motorizat,
m
laa logica de (re)modelaare a acesib
bilitii i a
a
politiciinteggratedemobilitate.Acestexigen
sttructuriimodaleadeplaasrilorprin strategiiip
m
majornecessitctevascchimbrinp
planificareaipracticaactual:
trecerreadelapla
anificrisectoriale(urban
nism,transport,circulaiii,trafic)mulltpreapuin
n

coord
donate ntre ele, la o planificare
p
in
ntegrat Urb
banismMob
bilitate (UM / LUTLand
d
Use&
&Transport)a
adezvoltriilanivelzona
al
Strziile trebuie organizate, contextualiizat, att ca
c spaii alee micrii (culoare de
e

circulaie) ct i ca spaii publice,


p
com
munitare, cu
u exigene peisagistice.
p
Se impunee

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.184/360
0

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

(re)partajarea democratic a spaiului public strzi i piee ntre categoriile de


utilizatori (pietoni, bicicliti, automobiliti, activiti care utilizeaz spaiul public),
asigurarea accesibilitii incluzive a acestora (inclusiv pentru PMR), n condiii de
siguranadeplasrilor.
Ameliorarea i dezvoltarea infrastructurii pentru deplasri nemotorizate (pietonale, cu

bicicleta),capremisesenialaschimbriicomportamentuluidemobilitatenfavoarea
DNM.
Nevoiadeaarmonizaexigeneledeaccesilitatecuaceleadecalitatealocuirii,aspaiilorurbane
iamediului,suntdiferitendiverselearealeurbanei,nconsecin,trebuiesgenerezescheme
diferite de organizare a mobilitii. n zonele sensibile la efectele traficului motorizat i/sau cu
volume ridicate de deplasri pietonale trebuie, n mod progresiv, s se acorde prioritate
transportuluipubliciDNM.

Recomandripentruplanificareadezvoltriispaialecupremisepentru
bunareorganizareamoblitii
Planificarea dezvoltrii spaiale trebuie s fie orientat i condiionat de accesibilitatea la
transportulpublic(evitareadependeneideautomobiliacaptivitiisociale).nacestsenssunt
recomandate respectarea urmtoarelor principii care trebuie s se reflecte n legislaie i n
reglementriurbanisticeviitoare:
aprobareadezvoltrilorurbane(prinPUG,PUZ)caiautorizareaconstruiriitrebuiesfie

condiionatedeaccesibilitatealatransportpublicexistentsauplanificat(max.700800m
pnlaostaiedetransport)
trebuieevitatprocesuldedispersieurban(urbansprawl),determinatdeautorizareade

dezvoltriurbanecuesuturidemicidensiti,carefacimposiblrentabilizareaunuiTP
eficient (densitatea minim de rentabilizare a transportului public este considerat ca
fiind aproximativ 40 locuitor + locuri de munc/ha). Acolo unde procesul se manifest
deja, se recomand reglementarea densificrii acestor areale. Se recomand limitarea
extinderilorintravilanului.
planificareadezvoltrilorurbanessefacobligatoriucuotramstradalierarhizat,

astfelnctsfiecreatecondiiileaccesuluilatransportulpublic(existentsauplanificat)a
tuturorimobilelor,prinamplasareaacestoralaodistandemax400800mfadeo
arterstraddecategoriaIsauII).

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.185/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

Figura111:

DispersieurbannPoluldecretereCraiova.Sursa;GoogleEarth(2015)

planificareadezvoltriispaialetrebuiesfieorientatctrevalorificareaaccesibilitii

furnizate de reeaua de transport public deja existent, n curs de execuie sau


planificat. n acest sens, trebuie valorificate cu prioritate resursele funciare sau
imobiliaredinintravilane(infilldevelopment),cupotenialdedezvoltare/densificare/
restructurare, care beneficiaz de accesibilitate la transportul public8 de exemplu,
vechilesituriindustrialendeclinsauchiarzonerezidenialecucaractersemirural,fr
valoare arhitectural, cu slab intensitate de utilizare a terenurilor. Planificarea
dezvoltrii spaiale trebuie s fie orientat ctre valorificarea optim a accesibilitii
furnizatedeextindereaisaumbuntireasistemelordetransportpublic.
Pentrususinereauneistrategiiinteligentedeparcare,suntrecomandate:
Difereniereanormelordeparcarepentruautoturismenvedereaautorizriiconstruirii

n funcie denivelulde deservire alzonelorcutransportpublic(maimicipentru zona


central)
Introducereaunornormedeparcarepentrubicicletepentrucldiriledeinterespublici

cuaccespublic
Pentrufavorizareaincurajareadeplasrilornemotorizate,serecomand,deasemenea:
Interzicerea autorizrii unor areale enclavizate, fr strzi cu acces public, pe distane

mari (de ex. ansambluri rezideniale mprejmuite i cu acces privat), care diminueaz

icarebeneficiaz,decelemaimulteori,idebranarealaaltereeleedilitare

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.186/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaDireciideaciuneiproiectededezvoltareamobilitii

permeabilitateaesuturilorurbane,descurajeazdeplasrilenemotorizateincurajeaz
utilizareaautomobilelor
Planificareaireglementareaunorprofilestradalecaresconinculoaredecirculaie

pentrudeplasareacubicicleta
Se recomand pe viitor planificarea unor cartiere fr maini (carfree), n locaii cu

bunaccesibilitatelaTP.Acestecartieresuntfiecartierecuunindicedemotorizareal
locuitoriloraproapedezero(avndopiuneatransportuluipublic),fiecartierecaresunt
concepute cu parcri perimetrale subterane i nivelul 0 dedicat exclusiv deplasrlor
nemotorizate).
Serecomand,deasemeneaamenajareastrzilorinterioarecartierelorrezidenialedari

altortipuridearterefiecapietonale,fiecastrzipartajate(sharedspace),dupmodelul
homezone

Figura112:

Zonerezidenialecureearutierinterioarfavorabilutilizatorilornemotorizai:strzipartajate
(sharedspace)i/saupietonale,cuparcrisuteranesauperimetrale

Figura113:

Interseciepartajat(sharedspace),LonsleSaunierFrana

n toate aceste tipuri de spaii partajate, utilizate n comun (sharedspace), din interiorul
cartierelor(nspecialacelorrezideniale)vehiculeleauconstrngeridevitez(max2030km/h)
ipierdoriceprioritatedetrecere.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.187/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

Evaluareaimpactuluimobilitiincazulcelor3scenarii

7.1

Accesibilitate

Indicatoriievaluri

Vitezapedistanadirect/lineardistancevelocity
[km/h]

Estimareaaccesibilitii(v.iseciunea5)arelabazcalcululvitezeipedistanadirect.Aceasta
ofer posibilitatea definirii unui nivel de accesibilitate (LoA) similar/analog cu nivelul de
serviciu(LoS),folositpentruevaluareacapacitiidecirculaierutier.Aceastaianconsiderare
att distana, ct i timpul de cltorie, prin mpirea distanei directe la timpul mediu de
cltorie pentru fiecare mod de transport. Timpul de cltorie ia n considerare timpul de
intrare/ieire din zona de trafic, timpii de transfer, precum i timpul de deplasare. Deficienele
poteniale de accesibilitate deriv din: lipsa legturilor rutiere directe, lipsa oportunitilor de
parcare,lipsaliniilordetransportpublic(directe),distanelemaripnlastaiadetransportn
comuninecesitateatransferuluidepeolinepealta,daridincapacitatearedusdecirculaie
(toate acestea conducnd la timpi de ateptare). Ghidul german ndrumri pentru planificarea
integrat a reelei definete ase niveluri de accesibilitate LoA, de la A (foarte bun), la F
(foarteslab).
85
75
A Calitate/Levelofaccessibility
B
C
D
E
F

65
55
45
35
25
15
5
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Distanadirect/Lineardistance[km]

Figura114:

Niveldeaccesibilitateestimatpebazavitezeipedistanadirect(ndrumripentruplanificarea
integratareelei)

Pentru definirea nivelului de accesibilitate timpii de cltorie au fost calculai cu ajutorul


modeluluidetransportlaniveldemacrozone(cartiere,destinaiicheie).

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.188/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

Dup ce a fost calculat nivelul de accesibilitate LoA pentru fiecare pereche (macrozon) OD,
pentruanalizamulticrietrialaufostselectatedoudestinaiicheie:zonacentral,respectivGara
Craiova.
Acestevalorialeniveluluideaccesibilitate(pentrutransportulpublicipentrutransportulprivat)
au fost ponderate ulterior cu populaia i ulterior agregate pentru toate de la macrozonele
(aparinndoraului,daripoluluidecretere).
Astfelindicatoriiobinuisunt:
AccesibilitateazoneicentraleamunicipiuluiCraiovacutransportulpublic(pentrutoi

locuitoriipoluluidecretere)
AccesibilitateaGariiCraiovacutransportulpublic(pentrutoilocuitoriipoluluidecretere)
Accesibilitateacutransportulprivat(pentrutoilocuitoriipoluluidecretere)
azoneicentrale
agrilordinCraiova.

nanalizamulticriterialvaloareaaccesibilitii1corespundeunuiniveldeaccesibilitateA ((LoA)
(foartebun),iarvaloarea6unuiniveldeaccesibilitateF(foarteslab).
Proceduradeevaluare

Accesibilitatea a fost msurat att pentru transportul public cat i pentru cel privat.
mbuntireaaccesibilitiipentrutransportulpublicafostponderatdublu.
Scenariul cu cel mai mare numr de locuitori, cu accesibilitate mbuntit va primi punctajul
maxim, iar celelalte vor primi un scor corelat cu proporia de mbuntire din mbuntirea
maxim.

7.2

Sigurana

Indicatoriievaluri

Evaluarea siguranei circulaiei (v. i Componenta 1, Seciunea 5) reprezint o statistic


descriptivpebazadatelorasupraaccidentelordintraficiaanalizelorretrospective.Oanalizaa
evoluieiviitoareaaccidentelor,dincaresrezulteoestimarecantitativanumruluiigravitii
accidentelor ar necesita o metod de predicie a accidentelor care nu este disponibil. Prin
urmare,definireaunorindicatoricantitativi,fiabiliparesfiemaimultsaumaipuinimposibil.
De obicei, planurile de mobilitate folosesc rate ale accidentelor pe tipuri de drumuri i iar
calcularea numrului de accidente lund calcul rerutarea traficului pe diferite categorii de
drumuri (cu rate diferite de producere ale accidentelor sau cu diferite niveluri de risc). Dei n
scenariuldereferinnumruldeaccidentearputeafiestimatpebazacreteriiparcursurilor,nu
esteposibilsseestimezenumruldeaccidentenscenariilestudiate.
Evaluarea din analiza multicriterial poate folosi parametrii de substituie pentru a msura
mbuntireasiguraneicirculaiei.Msurileluate,cumarfiintroducereaunortreceridepietoni
sigure (semaforizate, pasaje, pasaje subterane), semaforizarea interseciilor i amenajarea
pistelor dedicate pentru biciclete pot constitui indicatori pentru msurarea mbuntirii
siguraneipentrutoiparticipaniilatrafic.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.189/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

Proceduradeevaluare

Comparareascenariilorcuscenariuldereferinnceeaceprivetenumrulsuplimentarde:
treceridepietonisemaforizate;
interseciisemaforizate;
lungimeapistebiciclete;
numrulpasajelor(noi)pietonalepestecaleaferat.

Oabordaresimplestenumrareasinotareanfunciedecelmaibunscenariu.

7.3

Impactulasupramediului

Indicatoriievaluri

Realizareacelormaimultedintreobiectiveleoperaionale,incluzndimpactulasupramediului(v.
i Componenta 1, seciunea 5) poate fi estimat direct prin calcularea emisiilor bazate pe
rezultatelemodeluluiiprinutilizareafactorilordeemisie.Schimbareamoduluidetransporteste
deasemeneaunrezultatmodelalmodelului.Consolidareamobilitiipedistanescurteiceaa
electromobilitiireprezintobiectivecalitative.
Proceduradeevaluare

Abordarea este asemntoare cu cea anterioar i const n compararea indicatorilor din


scenariuldereferiniscenariulcuceamaimarembuntire,scenariuceprimetepunctajul
maximde10,cuscalareacelorlaltescenariintre0(referin)i"celmaibun"(10).
Reducereaemisiilordegazecuefectdeserde:calcululemisiilordeCO2
Reducereaemisiilortoxice:calcululemisiilordeNOx
Reducereaniveluluidezgomotasuprapopulaiei:procentuldinpopulaiepentrucarese

diminueaznivelulmediudezgomotnurmadiminuriivolumuluidetraficcu50%.
Reducereaconsumuluideenergie:calcululconsumuluitotaldeenergie
Creterea utilizarii a transportului nemotorizat i a transportului public: ponderea cea

maimarepentrutransportulpublic,deplasrilepietonaleicubicicleta
mbunatireamobilitiipedistanescurte(nemsurabil)
mbunatireamobilitiipentrutransportulalternativelectric(nemsurabil)

7.4

Eficieneconomic

Msurtoriiindicatori

Nivelulrealizriituturorobiectivelor(v.iComponenta1,seciunea5)cuexcepiasistemuluide
tarifareaufostevaluatepebazaurmtorilorindicatori:
Duratacltoriei(min)
Parcursulcuautoturismul(vehkm)
Numruldepasagericareutilizeaztransportulpublic
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.190/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

Pasagericutramvaiulitrenulpervehiculkmtramvaisitren
Pasagericuautobuzulpervehiculkm
Numrullocurilordeparcarenoingarajecolectie,productoaredevenit.
Rezultateleanalizeicostbeneficiu:ratabeneficiucostindicatorcuantificatindependent(v.

paragraful7.6).
Proceduradeevaluare,constncomparareaindicilordinscenariuldereferiniscenariul

cuceamaimarembuntireacestscenariuprimetepunctajulmaximde10,cuscalarea
celorlaltescenariintre0(referin)i"celmaibun"(10).

7.5

Calitateamediuluiurban

Indicatoriievaluri

Pentru evaluri este propus urmtorul indicator: suprafa rededicat de la traficul rutier i
parcri (spaii ocupate de maini) neregulamentare, la trafic pietonal/spaiu partajat (utilizat n
comun)
Procedura de evaluare, const n compararea indicatorului din scenariul de referin i

scenariulcuceamaimarembuntireacestscenariuprimetepunctajulmaximde10,cu
scalareacelorlaltescenariintre0(referin)i"celmaibun"(10).

7.6

Analizaeconomicpescenarii

Perioadadereferin

Perioada de referin sau orizontul de analiz reprezint numrul de ani pentru care sunt
furnizate previziuni n analiza costbeneficiu. Previziunile proiectelor ar trebui s includ o
perioad apropiat de durata de via economic a acestora i destul de ndelungat pentru a
cuprindeimpacturilepetermenmailung.Duratadeviavariaznfunciedenaturainvestiiei.
n tabelul urmtor este indicat perioada maxim de referin pe sector, n conformitate cu
anexa nr. 2 a Ordinului nr. 863 al MDLPL din 2 iulie 20089. n aceast anex sunt prezentate
principiile metodologice privind realizarea analizei costbeneficiu, elaborate de Ministerul
EconomieiiFinanelor.

Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 (publicat n MO nr. 524 din 11 iulie 2008) pentru aprobarea Instruciunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutuluicadru al documentaiei tehnicoeconomice
aferenteinvestiiilorpublice,precumiastructuriiimetodologieideelaborareadevizuluigeneralpentruobiectivedeinvestiiii
lucrrideintervenii

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.191/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

Sector

Perioada de referin
(ani)

Energie

15 - 25

Ap i mediu

30

Ci ferate

30

Porturi i aeroporturi

30

Drumuri

25 - 30

Industrie

10

Alte servicii

15

Tabelul41: Perioadadereferinpesector

Analizaeconomicsimplificatafostrealizatpentruunorizontdetimpde30ani,careincludei
perioadadeimplementareaproiectului.Dateleprognozeidetraficaufostutilizatenestimarea
beneficiilorsocioeconomiceobinuteprinimplementareascenariului.
Prin analiza socioeconomic se urmrete estimarea contribuiei proiectului la dezvoltarea
socioeconomic,reflectndcostuldeoportunitatesocialalbunuriloriserviciilor.Aceastaeste
realizatdinperspectivantregiisocieti(regiunesauar),nlocdeaconsideranumaipunctul
de vedere al proprietarului infrastructurii. Metoda de calcul aplicat const din utilizarea
previziunilor fluxului de numerar generat de fiecare scenariu pentru a calcula indicatorii de
performaneconomicainvestiiei.
Analizaopiunilor

Opiunileluatenconsideraresuntprezentatenceleceurmeaz:

Opiunea0variantascenariuldereferin:reprezintopiuneancarenuse
implementeazplanuldemobilitate

Opiunea1variantascenariulpropus:reprezintopiuneancareseimplementeaz
Scenariul1Scenariuldebazpropus.

Opiunea2variantascenariulpropus:reprezintopiuneancareseimplementeaz
Scenariul2:Optimizareareeleidetransportexistentepropus.

Opiunea3variantascenariulpropus:reprezintopiuneancareseimplementeaz
Scenariul3:CtreunnoumanagementalmobilitiiOrientatpeuntransportpublic
puternicipepoliticiseverepentruuntransportdurabilpropus.

Ipotezedecalculpentruanalizaeconomic

Ipotezeleluatencalculpentruefectuareaanalizeieconomiceaufosturmtoarele:

anuldebaznanalizaeconomicafostconsideratanul2014;

au fost utilizate costurile financiare (bazate pe preurile de pia) n loc de costurile


economice(bazatepepreurileumbr);

analizaeconomicsarealizatnpreuricontabileconstante;

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.192/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

costurile de investiie luate n considerare au avut n componena acestora estimri


pentru urmtoarele capitole de cheltuieli (conform HG. nr. 28 din 9 ianuarie 200810):
capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic, capitolul 4 Cheltuieli
pentruinvestiiadebazicapitolul5.1Organizaredeantierdincadrulcapitolului5
Altecheltuieli;

perioadadegaraniepentrudiferiteletipurideinvestiiisaconsideratafide2ani;

ratadeactualizaresocialfolositafostde5%11pentrurilecarebeneficiazdepolitica
de coeziune, precum Romnia, dup cum se recomand n Guide to Costbenefit
Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014
2020;

sa considerat pentru toate proiectele din cadrul scenariului propus c implementarea


acestoravancepenanul2016;

cheltuielile de investiie au fost ealonate pe o perioad de la 13 ani, n funcie de


complexitatealucrrilor;

primulanintegraldeoperareesteanul2018.

Etapelenecesarepentrurealizareauneianalizesocioeconomicesunturmtoarele:

realizarea coreciilor fiscale pentru a exclude din analiza economic taxele indirecte
(TVA,accize),subveniileitransferuriledeplirealizatedeoentitatepublic12

conversia preurilorde pia la preuri contabileprinaplicarea de factori deconversie


preurilorfinanciare,cuscopuldeacorectadistorsiuniledepia13;

monetizareaefectelorpentrucarenuexistopia(coreciipentruexternaliti);

actualizareacosturilorestimateiabeneficiilorfolosindratadeactualizaresocial.

7.6.1

Costuldeinvestiie

Volumedelucrri,evaluari,devizgeneral

Activitatea de estimare a costurilor lucrrilor a presupus studierea planurilor existente (scara


1:5000 sau mai mari), consultarea documentaiilor existente i analiza lor critic privind
adaptabilitatealateren(avndnvederetimpulscursdeladefinitivarealoriinndseamade
transformrile urbanistice aparute n aceast perioad), consultarea planurilor de urbanism
existente i deplasri pe teren. innd cont de toate acestea, sau estimat cantitile necesare
pentrudiversetipuridelucrripentrufiecareproiectisaestimatcostulacestora,prinaplicarea
costurilorunitarepentrufiecarelucrareconsiderat.

10

HG.nr.28din9ianuarie2008privindaprobareaconinutuluicadrualdocumentaieitehnicoeconomiceaferenteinvestiiilor
publice,precumsiastructuriiimetodologieideelaborareadevizuluigeneralpentruobiectivedeinvestiiisilucrrideintervenii

11

GuidetoCostbenefitAnalysisofInvestmentProjects,EconomicappraisaltoolforCohesionPolicy20142020,decembrie2014,
p.55,http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

12

Regulamentuldepunerenaplicare(UE)2015/207alComisieidin20ianuarie2015[]nceeaceprivetemetodologiaderealizare
aanalizeicostbeneficiu[],anexaIII,p.49,http://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0207&from=RO
13
Idem
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.193/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

Procedurapentruestimareapreurilorunitaresabazatpeurmtoarele:

princompararecupreuriledeofertdinlucrrisimilarededrumuricalculateanteriori
actualizatecuratainflaiei.

pebazaanalizelordepre,lundnconsideraresurseledematerialeiposibileamplasri
ale bazelor de producie specifice zonei, instruciuni i agremente tehnice n vigoare
pentrutehnologiisaumaterialenoi,implementatepepiaainternndomeniulexecuiei
drumurilor.

pebazapreuriloracceptateanteriornzon,actualizatecuratainflaiei.

Preurileaufostcalculateneuro.nconcordanculegislaiaromn14 urmtoarelecosturiau
fostestimateseparat:

cheltuielipentruproiectareiasistentehnic

cheltuielipentruinvestiiadebaz

altecheltuieli(organizareadeantier).

Deoarece n momentul de fa nu sunt disponibile informaii suficiente legate de cheltuielile


pentruobinerea iamenajareaterenuluiicheltuielilepentruasigurareautilitilornecesare
obiectivuluiacesteanuaupututfiestimateinuaufostinclusencostultotaldeinvestiie.De
asemenea, cheltuielile conexe organizrii de antier, deoarece se calculeaz ca procent din
valoarea construcii montaj (valoarea ce nu a putut fi calculat innd cont de cele mai sus
menionate) nu au fost incluse n costul total de investiie. Similar sa procedat i pentru
cheltuielilediversesineprevzute.
Ealonareainvestiiilor

ntabelulurmtorseprezintealonareainvestiiilorpescenarii:
Scenariul1
Ealonarea investiiei
(mii )
fr TVA

2014
0,000

2015
0,000

2016
125 907,007

2017
24 282,455

2018
9 067,000

TOTAL
159 256,461

Scenariul2
Ealonarea investiiei
(mii )
fr TVA

2014
0,000

2015
0,000

2016
307 943,725

2017
41 743,853

2018
9 067,000

TOTAL
358 754,578

Scenariul3
Ealonarea investiiei
(mii )
fr TVA

Tabelul42:

2014
0,000

2015
0,000

2016
282 577,572

2017

2018

41 810,353

16 134,000

TOTAL
340 521,925

Ealonareainvestiiei(mii)

14

HG.nr.28din9ianuarie2008privindaprobareaconinutuluicadrualdocumentaieitehnicoeconomiceaferenteinvestiiilor
publice,precumsiastructuriiimetodologieideelaborareadevizuluigeneralpentruobiectivedeinvestiiisilucrrideintervenii
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.194/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

7.6.2

Valoarearezidual

Valoarea rezidual a investiiei sa luat n calcul pentru ultimul an al perioadei de analiz


considerat n analiza costbeneficiu. Pentru calcularea valorii reziduale sa utilizat metoda B15
(calcularea valorii reziduale a tuturor activelor i pasivelor) recomandat n Lucrarea
clarificatoare nr.3 Valoarea rezidual: definiie i mod de calculare n cadrul analizei cost
beneficiu a proiectelor de investiii finanate din FEDR i FC pentru infrastructurile publice. n
acestscopafoststabilitvaloarearezidualaprincipalelorcomponentealeinvestiiei,nfuncie
deduratadeviaafiecreicomponente.
PentrustabilireadurateideviaaprincipalelorcomponentealeinvestiieisautilizatCatalogul
din 30/11/2004 privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe,
aprobatprinHG2139/2004,modificatprinHGnr.1496/2008.Lastabilireavaloriirezidualesau
consideratcosturilecomponentelorproiectelorfrTVA.
Valoarearezidualacomponentelorsadeterminatastfel:

Valoarearezidual=(duratadeviarmas/duratadeviatotal)*costuldecapital

Valoarea rezidual a investiiei sa obinut prin sumarea valorii reziduale a


componentelorinvestiiei.Moduldecalculalvaloriirezidualeainvestiieiesteilustratn
tabeleleurmtoare.
Categorie lucrare

drum

Valoare categorie
lucrare
(mii fr TVA)

Pondere categorie
n costul total
(%)

Durata minim de
via pe categorie Numr nlocuiri pe
lucrare
perioada de analiz
(ani)

Durata de via
rmas
(ani)

Valoare reziduala
categorie lucrare
(mii fr TVA)

33 204,31

28,13%

10,00

9 961,29

poduri/pasaje

3 435,00

2,91%

75,00

48

2 198,40

parcare cladire

2 721,01

2,31%

50,00

23

1 251,66

190,80

0,16%

15,00

38,16

7 745,85

6,56%

15,00

1 549,17

parcare platforma
pista bicicleta
ITS
Intersectii
linie tramvai

2 794,25

2,37%

15,00

558,85

18 300,34

15,50%

15,00

3 660,07

6 740,86

5,71%

30,00

674,09

tramvai

27 200,00

23,04%

25,00

23

25 024,00

autobuze

14 000,00

11,86%

25,00

23

12 880,00

echipamente

1 700,00

1,44%

15,00

340,00

Total lucrri

118 032

100%

Tabelul43:

valoarea rezidual

58 135,690

ValoarearezidualainvestiieinScenariul1(mii)

15

Lucrareaclarificatoarenr.3Valoarearezidual:definiieimoddecalcularencadrulanalizeicostbeneficiuaproiectelorde
investiiifinanatedinFEDRiFC,p.6,http://old.fonduriue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd
62/Documente_Suport/Studii/0_Studii_Instrumente_Structurale/Pag.3_ACB/10_Valoarea_reziduala.pdf

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.195/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

Categorie lucrare

Valoare categorie
lucrare
(mii fr TVA)

Pondere categorie
n costul total
(%)

Durata minim de
via pe categorie Numr nlocuiri pe
lucrare
perioada de analiz
(ani)

Durata de via
rmas
(ani)

Valoare reziduala
categorie lucrare
(mii fr TVA)

drum

69 649,75

26,17%

10,00

poduri/pasaje

11 967,00

4,50%

75,00

48

7 658,88

parcare cladire

55 057,09

20,69%

50,00

23

25 326,26

1 295,00

0,49%

15,00

259,00

17 500,94

6,58%

15,00

3 500,19

parcare platforma
pista bicicleta
ITS
Intersectii

20 894,93

8 529,27

3,20%

15,00

1 705,85

19 659,56

7,39%

15,00

3 931,91

linie tramvai

39 579,80

14,87%

30,00

3 957,98

tramvai

27 200,00

10,22%

25,00

23

25 024,00

autobuze

14 000,00

5,26%

25,00

23

12 880,00

1 700,00

0,64%

15,00

340,00

266 138

100%

echipamente
Total lucrri

Tabelul44:

valoarea rezidual

105 479,000

ValoarearezidualainvestiieinScenariul2(mii)

Categorie lucrare
drum

Valoare categorie
lucrare
(mii fr TVA)

Pondere categorie
n costul total
(%)

Durata minim de
via pe categorie Numr nlocuiri pe
lucrare
perioada de analiz
(ani)

Durata de via
rmas
(ani)

Valoare reziduala
categorie lucrare
(mii fr TVA)

60 662,92

23,47%

10,00

poduri/pasaje

3 435,00

1,33%

75,00

48

2 198,40

parcare cladire

61 273,32

23,71%

50,00

23

28 185,73

2 598,20

1,01%

15,00

519,64

16 707,58

6,46%

15,00

3 341,52

parcare platforma
pista bicicleta
ITS
Intersectii

18 198,88

4 430,52

1,71%

15,00

886,10

19 659,56

7,61%

15,00

3 931,91

linie tramvai

39 579,80

15,31%

30,00

3 957,98

tramvai

27 200,00

10,52%

25,00

23

25 024,00

autobuze

21 200,00

8,20%

25,00

23

19 504,00

1 700,00

0,66%

15,00

340,00

258 447

100%

echipamente
Total lucrri

Tabelul45:

7.6.3

valoarea rezidual

106 088,155

ValoarearezidualainvestiieinScenariul3(mii)

Coreciifiscale

Taxele i subveniile sunt pli transfer i nu reprezint costuri economice reale sau beneficii
pentrusocietate.Deaceea,fluxuldenumerar:

nuvaincludeTVAsauaccize;

preurile nu trebuie s includ taxe directe sau indirecte, exceptnd contribuiile la


asigurriledesntate16;

preurilenutrebuiesincludsubvenii.

16

GuidetoCostbenefitAnalysisofInvestmentProjects,EconomicappraisaltoolforCohesionPolicy20142020,december2014,
p.55,http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.196/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

7.6.4

Conversiapreurilordepialapreuricontabile(preuriumbr)

Transformareapreurilordepianpreuricontabile(preuriumbr)estenecesaratuncicnd
acesteanureflectcostuldeoportunitatealintrriloriieirilor.Preurilecontabilesuntobinute
aplicndfactorideconversieasuprapreurilorpieei.
Conversiacosturilorproiectuluidinpreuridepianpreuridecontabilitateimplicdetalierea
costurilorproiectuluipediferitecategorii,astfelpentru:

bunuri/serviciicaresepotcomercializanusesolicitoconversiedacseconsiderc
preuriledepiareflectpreurileeconomice.

bunuri/serviciicarenusepotcomercializasepoatefolosifactoruldeconversiestandard.

Avndnvederecsarealizatoanalizeconomicsimplificat,sauutilizatcosturilefinanciare
(bazatepepreuriledepia)nlocdecosturileeconomice(pebazapreurilorumbr),deoarece
conversianuestenecesarnanalizaeconomicsimplificat17.

7.6.5

Coreciipentruexternaliti

n cadrul analizei economice au fost luate n considerare urmtoarele tipuri de


beneficii/impacturisocioeconomiceidemediu:

dinreducereatimpuluideparcurs(pentrufiecaretipdevehicul);

provenitedincosturiledeoperareavehiculelor(pentrufiecaretipdevehicul);

externe legate de impactul asupra mediului, avnd n vedere c traficul este deviat n
afara zonelor locuite. Tipurile de beneficii/costuri externe legate de impactul asupra
mediului ce au fost analizate au inclus: poluarea atmosferic, schimbarea climei
(nclzireaglobal)ipoluareafonic.

Acesteimpacturiaufostmonetarizate(msuratenbani,dupometodologiecevafiprezentat
nanaliz)isuntinclusentabeleleanalizeieconomice.
Toate costurile, detaliate n cele ce urmeaz, vor fi evaluate att n varianta scenariul de
referin, ct i n variantele celor 3 scenarii propuse. Cuantificnd diferena ntre varianta
scenariul de referin i scenariul propus se vor evidenia beneficiile (valori pozitive) sau
costurile(valorinegative)socioeconomiceidemediuobinuteprinimplementareaproiectului.
nceeacepriveteproieciantimpacosturilorunitareutilizatenestimareabeneficiilorsocio
economiceidemediu,aceastasevafacecuoelasticitatecuprinsntre0,5i0,7,raportatla
cretereaPIB.Acestaspectvafidetaliatpentrufiecarecostnparte,ncapitolulaferent.
PrognozaPIBsauaaltorindicatoriutilizainrealizareaproieciiloreconomicesafcutpebaza
informaiilordisponibilepesiteulComisieiNaionaledePrognoz.

17

Ibidem,p.37

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.197/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

n figura de mai jos se prezint evoluia PIB considerat n analiza economic.


06%
03%
-03%

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045

00%
-06%
-09%

Anii

Sursa:
Sursa:
Sursa:
Sursa:

Comisia Naional de Prognoz - Prognoza pe termen mediu 2013 - 2016 versiunea de iarn 2013 - pt 2009->2010
Comisia Naional de Prognoz -Prognoza pe termen mediu 2014 - 2017 varianta de iarna 2014 - pt 2011->2012
Comisia Naional de Prognoz - Prognoza n profil teritorial 2013 - 2018 varianta de primvar 2015 - pt 2013->2018
Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects - JASPERS - pt 2019->2045 (ultima valoare din raportul CNP a fost
considerat pentru tot restul perioadei de analiz)

Figura115:

EvoluiaPIBconsideratnanalizaeconomic

Valoareatimpului

ncursuldeplasriicuunautovehiculseconsumunanumitbugetdetimp.Reducereatimpului
deparcursesteunparametrufoarteimportantcuimplicaiinanalizaeconomic.
Pentru calculul beneficiilor/impactului rezultat ca urmare a modificrii timpului de parcurs, se
aplicovaloareuniformpentrureducereatimpuluideparcurs,fcndusediferenadoarntre
scopul realizrii cltoriei (afaceri, navet sau alte scopuri) i modul de transport. Pentru
realizarea acestui lucru sunt necesare date despre nivelul de ocupare al vehiculelor i scopul
cltoriei.Motivulesteacelacvaloareatimpuluincazulcltoriilordeafaceriestemaimare
dect valoarea timpului n cazul cltoriilor de navet sau alte scopuri de cltorie.18 Valorile
timpului ce au fost folosite pentru estimarea economiilor de timp sunt prezentate n tabelul
urmtor.
Scopul
cltoriei

Mod de transport pasager


(/pasager/ora)

Afaceri

8,15

autoturism,
tren
10,16

Navet

2,60

3,62

autobuz

Alte scopuri
2,18
3,03
Sursa: Master Planul General de Transpost, Vol. 2, Partea C:
Ghid privind elaborarea analizei cost-beneficiu economice i financiare i
a analizei de risc
Anexa 4 Valoarea timpului

Tabelul46: Valoareatimpuluipentrupasageri,andebaz2010

n cadrul modelului de trafic se estimeaz, pentru fiecare categorie de vehicule, numrul


vehiculeloror/pasageriloror, att n variantele celor 3 scenarii propuse, ct i n varianta
scenariuluidereferin.
Acestevalorisevortransformanvalorimonetare,nfunciedetreifactori:

18

MasterPlanulGeneraldeTranspost,Vol.2,ParteaC:Ghidprivindelaborareaanalizeicostbeneficiueconomiceifinanciareia
analizeiderisc,p.48,http://www.ampost.ro/fisiere/pagini_fisiere/Ghid_ACB.pdf

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.198/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

numrulmediudepasageripecategoriidevehicule

scopulcltoriei

valoareatimpuluinfunciedescopulcltoriei.

Scopulcltoriei

Ponderile cltoriilor cu scop munc, navet i alte scopuri (nonmunc) sau stabilit pe baza
datelorceaufostpreluatedinanchetelengospodriirealizatencadrulacestuiproiect,precum
iperezultatelefurnizatedinmodeluldetrafic.Acesteaaufostutilizatepentrutoatedrumurile
dinreeauadeanaliziaufostcalculatepentrumoduldetransportprivaticelpublic,pentru
diferiteetapedinorizontuldeanaliz,attnvariantelecelor3scenariipropuse,ctinvarianta
scenariuluidereferi.
Graduldeocuparealautovehiculelor

Pe toate drumurile din reeaua de analiz a fost utilizat aceeai distribuie a scopurilor
cltoriilorpasagerilorrutieriiacelaigraddeocuparealautovehiculelor.
Pe baza acestor informaii, utiliznd valorile unitare ale timpului pentru pasageri, sa estimat
valoareatimpului.
Valoareatimpuluipentrutransportuldemarf

n cadrul documentului Master Planul General de Transpost, Vol. 2, Partea C: Ghid privind
elaborareaanalizeicostbeneficiueconomiceifinanciareiaanalizeiderisc,afoststabiliti
valoareatimpuluipentrutransportuldemarf.
Mod de transport marf
(/tona/ora)
rutier

feroviar

1,27

0,52

Sursa: Master Planul General de Transpost, Vol. 2, Partea C:


Ghid privind elaborarea analizei cost-beneficiu economice i financiare i
a analizei de risc
Anexa 4 Valoarea timpului

Tabelul47: Valoareatimpuluipentrutransportuldemarf,andebaz2010

ncadrulghiduluiDocumentdelucruprivindmetodadeevaluareiprioritizareaproiectelorn
sectorultransporturilor,versiunearevizuit3,saestimatncrcturamediepefiecarecategorie
devehiculcetransportmarf.
Aceastaestedupcumurmeaz:

1tonpentrucamioaneuoare(furgonete);

2,5tonepentrucamioanemedii(2osii);

9tonepentrucamioanemedii(34osii);

10tonepentruautovehiculearticulate.

nconsecin,plecnddelanumruldevehiculeor,pecategoriidevehicule,sevadetermina
valoareamrfiipevehiculor.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.199/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

Diferenelentretimpuldecltorienipotezascenariuldereferinitimpuldecltoriedin
ipoteza scenariilor 1 3, constituie economii de timp pentru participanii n trafic. Aceste
economii de timp se multiplic cu valoarea timpului de cltorie i se obin astfel beneficiile
utilizatorilordinreducereatimpuluidecltorie.
Conform recomandrilor din cadrul Guide to Costbenefit Analysis of Investment Projects,
Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 2020, decembrie 2014, pentru creterea
valoriitimpuluiserecomanddinmotivedepruden,ssefoloseascoelasticitatefadePIB
de0,7pentruscopulmuncide0,5pentruscopulnonmunc19.
Costuriledeoperareaautovehiculelor

Costuriledeoperareaautovehiculelorsuntcosturilesuportatedectreproprietariidevehicule
rutiere pentru a le opera. Fiecare categorie de autovehicule din flux i are propriile sale
caracteristici de consum, care determin costul total de exploatare. Costul total de exploatare
estecompusdinurmtoareleelemente:

carburaniilubrifiani;

anvelope;

costuridentreinere:

cumateriale;

cumanopera.

depreciere(amortisment).

Fiecaredinacestecosturisuntinfluenate,nproporiidiferite,attdevitezadecirculaiecti
dedistanaparcursistareasuprafeeiderulare.
n acelai timp, la traversarea unei localiti sunt necesare frecvent cicluri frnareaccelerare,
ceeaceducelacretereasemnificativaconsumurilori,implicit,acosturilordeoperare.
ToatecosturileprezentatemaisusaufostcalculatecuajutorulmodululuiRUC(RoadUserCosts)
alprogramuluiHDM4,introducndcadatedeintrareinformaiilereferitoarelaflotadevehicule
specificpentruRomniastabiliteincadrulDocumentuluidelucruprivindmetodadeevaluare
i prioritizare a proiectelor n sectorul transporturilor, versiunea revizuit 3. Cu acest program
automat de calcul, agreat de bncile internaionale de dezvoltare i investiii, sau realizat
matricedecosturipekilometrupentrufiecaretipdeautovehiculaflatncirculaiepedrumurile
publice,nfunciedevitezaidestareasuprafeeiderulare.
nceeaceprivetestareasuprafeeiderularedinpunctdevederealindiceluideplaneitate,att
pentruvariantascenariulpropus,ctipentruceascenariuldereferin,aufostconsiderate
valorimediialeIRI.Pentruacestecategoriidedrumuri/strzisauconsideratvalorifixealeIRIpe
perioada de operare, considernd c valorile vor fi meninute la aceste niveluri prin lucrri de
ntreinereminimale.
Pentrufiecaresectordedrumdinreeauadeanaliz,pebazaraportuluintrevolumuldetrafic
estimat i capacitatea de circulaie a drumului, raport care reflect nivelul de congestie al

19

GuidetoCostbenefitAnalysisofInvestmentProjects,EconomicappraisaltoolforCohesionPolicy20142020,december2014,
p.93,http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.200/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

drumului,sadeterminatvitezafluxuluideautovehicule,attncazulscenariuldereferinct
incazulscenariulpropus.
Cunoscnd starea drumului i viteza fluxului, din matricele de costuri de operare, sau obinut
costuriledeexploatareunitarealetuturorvehiculelor.
n ceea ce privete creterea costurilor de operare a vehiculelor n timp, aceasta depinde n
principal de evoluia costurilor combustibilului, dar i de eficientizarea consumului vehiculelor.
Astfel, n Guide to Costbenefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for
CohesionPolicy2014202020,seconsidercacestedouefectesecompenseazreciproc,iar
nivelulcosturilorrmneconstantpentregulorizontdetimpluatnconsiderarenanaliz.
Beneficiileutilizatorilor

Scenariul1
mii Vehore/an
ETAPA

turisme
tranzit

Turisme

furgonete

marfa
grea

mii Vehkm/an

autobuze

tramvaie

trenuri

turisme
tranzit

Turisme

furgonete

marfa
grea

autobuze

tramvaie

trenuri

CU
2014

22 493

12 225

5 660

2 181

20 342

1 915

2 703

723 403

545 405

255 244

98 933

21 555

1 318

763

2020

26 502

20 116

6 508

2 314

20 106

1 820

3 347

821 850

820 484

260 693

94 726

21 933

1 318

763

2030

32 797

24 169

5 719

1 796

22 360

1 818

4 373

933 717

1 177 415

256 769

89 820

21 933

1 318

763

FR
2014

22 493

12 225

5 660

2 181

20 342

1 915

2 703

723 403

545 405

255 244

98 933

21 555

1 318

763

2020

26 887

20 168

6 599

2 305

20 693

1 834

3 386

823 190

816 873

262 735

94 134

21 555

1 318

763

2030

33 414

24 803

5 671

1 858

23 173

1 865

4 414

938 317

1 180 724

254 071

89 627

21 555

1 318

763

DIFERENE (FR - CU)


2014

2020

385

52

91

-9

587

14

39

1 340

-3 612

2 042

-592

-378

2030

617

633

-48

62

813

47

41

4 600

3 309

-2 698

-193

-378

Scenariul2
mii Vehore/an
ETAPA

turisme
tranzit

Turisme

furgonete

marfa
grea

mii Vehkm/an

autobuze

tramvaie

trenuri

turisme
tranzit

Turisme

furgonete

marfa
grea

autobuze

tramvaie

trenuri

CU
2014

22 493

12 225

5 660

2 181

20 342

1 915

2 703

723 403

545 405

255 244

98 933

21 555

1 318

763

2020

25 775

19 787

6 185

2 275

17 702

2 268

3 373

828 834

821 885

258 868

96 003

20 408

1 379

763

2030

31 734

23 771

5 377

1 762

19 412

2 115

4 373

942 008

1 184 372

250 242

90 302

20 408

1 379

763

FR
2014

22 493

12 225

5 660

2 181

20 342

1 915

2 703

723 403

545 405

255 244

98 933

21 555

1 318

763

2020

26 887

20 168

6 599

2 305

20 693

1 834

3 386

823 190

816 873

262 735

94 134

21 555

1 318

763

2030

33 414

24 803

5 671

1 858

23 173

1 865

4 414

938 317

1 180 724

254 071

89 627

21 555

1 318

763
0

DIFERENE (FR - CU)


2014

2020

1 112

381

413

30

2 991

-434

13

-5 644

-5 013

3 867

-1 869

1 147

-61

2030

1 679

1 031

294

96

3 761

-250

42

-3 691

-3 648

3 828

-675

1 147

-61

Scenariul3
mii Vehore/an
ETAPA

turisme
tranzit

Turisme

furgonete

marfa
grea

mii Vehkm/an

autobuze

tramvaie

trenuri

turisme
tranzit

Turisme

furgonete

marfa
grea

autobuze

tramvaie

trenuri

CU
2014

22 493

12 225

5 660

2 181

20 342

1 915

2 703

723 403

545 405

255 244

98 933

21 555

1 318

763

2020

25 841

19 696

6 418

2 297

17 409

2 285

3 381

829 694

821 509

262 617

95 609

20 308

1 379

763

2030

31 833

23 801

5 370

1 764

19 133

2 143

4 378

942 452

1 184 143

254 040

90 948

20 308

1 379

763

FR
2014

22 493

12 225

5 660

2 181

20 342

1 915

2 703

723 403

545 405

255 244

98 933

21 555

1 318

763

2020

26 887

20 168

6 599

2 305

20 693

1 834

3 386

823 190

816 873

262 735

94 134

21 555

1 318

763

2030

33 414

24 803

5 671

1 858

23 173

1 865

4 414

938 317

1 180 724

254 071

89 627

21 555

1 318

763

DIFERENE (FR - CU)


2014

2020

1 046

472

180

3 284

-452

-6 504

-4 637

118

-1 475

1 247

-61

2030

1 581

1 002

301

95

4 040

-278

37

-4 135

-3 419

31

-1 321

1 247

-61

Tabelul48: Parcursulvehiculeloritimpuldeparcursalacestora

20

GuidetoCostbenefitAnalysisofInvestmentProjects,EconomicappraisaltoolforCohesionPolicy20142020,p.94,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.201/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

nsumnd pe reeaua analizat costurile de operare ale autovehiculelor i costul timpului,


aferentefiecruitipdevehicul,seobincosturiledeparcurgeredectrentregultrafic,areelei
respective.Analizeleaufostfcuteattpentrusituaiaexistentctipentrusituaiancarese
realizeazscenariul.
Diferenelentrecosturiledeparcurgerenipotezascenariuldereferinicosturiledinipoteza
scenariilorpropuse,constituieeconomiipentrutraficulatraspeacestdrum.Astfel,aurezultat
urmtoareledate:
Scenariul1
VOT (mii )
ETA PA

turisme
tranzit

Turisme

furgonete

marfa
grea

VOC (mii )
autobuze

tramvaie

trenuri

Turisme

turisme
tranzit

furgonete

marfa
grea

autobuze

tramvaie

trenuri

VOT
transport
privat (mii
euro/an)

VOT
transport
public (mii
euro/an)

TOTAL
VOC
(mii euro)

Total
(mii )

CU
2014

108 272,1

58 845,6

7 656,5

21 312,0

50 953,7

4 797,1

9 385,0

158 282,7

111 758,5

106 155,1

73 162,2

23 796,7

2 182,8

5 863,4

196 086,2

65 135,8

481 201,4

2020

142 779,6

108 377,1

10 502,7

26 979,1

58 561,4

5 299,5

13 507,2

178 420,4

166 069,0

106 195,2

66 466,1

24 214,5

2 182,8

5 863,4

288 638,4

77 368,1

549 411,5

915 418,0

2030

226 028,4

166 568,1

12 757,8

28 949,7

84 132,5

6 840,7

22 790,7

206 609,3

232 918,7

102 064,8

61 742,7

24 214,5

2 182,8

5 863,4

434 304,1

113 764,0

635 596,2

1 183 664,2

742 423,5

FR
2014

108 272,1

58 845,6

7 656,5

21 312,0

50 953,7

4 797,1

9 385,0

158 282,7

111 758,5

106 155,1

73 162,2

23 796,7

2 182,8

5 863,4

196 086,2

65 135,8

481 201,4

2020

146 017,0

109 529,0

10 649,4

26 876,9

60 295,1

5 343,2

13 673,0

182 101,4

169 121,1

112 081,1

69 771,7

23 796,7

2 182,8

5 863,4

293 072,3

79 311,3

564 918,2

937 301,8

2030

233 232,3

173 125,9

12 650,4

29 954,1

87 895,3

7 074,5

23 197,6

211 244,8

239 046,6

104 886,0

65 344,0

23 796,7

2 182,8

5 863,4

448 962,6

118 167,4

652 364,2

1 219 494,2

742 423,5

DIFERENE (F R - CU)
2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

3 237,4

1 151,9

146,8

-102,2

1 733,7

43,7

165,8

3 681,0

3 052,1

5 885,9

3 305,5

-417,8

0,0

0,0

4 971,1

1 196,5

15 506,7

21 674,3

2030

7 203,8

6 557,8

-107,5

0,0

1 004,4

3 762,8

233,7

406,9

4 635,5

6 127,9

2 821,2

3 601,2

-417,8

0,0

0,0

10 966,7

7 454,7

16 768,0

35 189,4

Scenariul2
VOT (mii )
ETA PA

turisme
tranzit

Turisme

furgonete

marfa
grea

VOC (mii )
autobuze

tramvaie

trenuri

Turisme

turisme
tranzit

furgonete

marfa
grea

autobuze

tramvaie

trenuri

VOT
transport
privat (mii
euro/an)

VOT
transport
public (mii
euro/an)

TOTAL
VOC
(mii euro)

Total
(mii )

CU
2014

108 272,1

58 845,6

7 656,5

21 312,0

50 953,7

4 797,1

9 385,0

158 282,7

111 758,5

106 155,1

65 135,8

481 201,4

2020

137 978,8

105 926,4

9 982,5

26 528,8

51 272,1

6 568,3

13 533,5

178 006,9

166 071,1

104 188,4

67 045,1

22 530,0

2 283,5

5 863,4

280 416,5

71 373,9

545 988,3

897 778,7

2030

215 338,0

161 304,9

11 994,4

28 399,7

71 540,2

7 795,3

22 302,8

206 248,2

234 102,2

98 476,1

62 071,8

73 162,2

22 530,0

23 796,7

2 283,5

2 182,8

5 863,4

5 863,4

417 037,0

196 086,2

101 638,3

631 575,2

1 150 250,5

742 423,5

FR
2014

108 272,1

58 845,6

7 656,5

21 312,0

50 953,7

4 797,1

9 385,0

158 282,7

111 758,5

106 155,1

73 162,2

23 796,7

2 182,8

5 863,4

196 086,2

65 135,8

481 201,4

2020

146 017,0

109 529,0

10 649,4

26 876,9

60 295,1

5 343,2

13 673,0

182 101,4

169 121,1

112 081,1

69 771,7

23 796,7

2 182,8

5 863,4

293 072,3

79 311,3

564 918,2

937 301,8

2030

233 232,3

173 125,9

12 650,4

29 954,1

87 895,3

7 074,5

23 197,6

211 244,8

239 046,6

104 886,0

65 344,0

23 796,7

2 182,8

5 863,4

448 962,6

118 167,4

652 364,2

1 219 494,2

742 423,5

DIFERENE (F R - CU)
2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

8 038,2

3 602,5

667,0

348,1

9 022,9

-1 225,0

139,5

4 094,5

3 050,0

7 892,7

2 726,6

1 266,7

-100,7

0,0

17 061,2

4 617,6

18 929,8

40 608,6

2030

17 894,2

0,0

11 821,0

656,0

1 554,3

0,0

16 355,1

-720,8

894,8

4 996,6

4 944,4

6 409,8

3 272,1

1 266,7

-100,7

0,0

34 249,4

14 031,3

20 789,0

69 069,7

Scenariul3
VOT (mii )
ETA PA

turisme
tranzit

Turisme

furgonete

marfa
grea

VOC (mii )
autobuze

tramvaie

trenuri

Turisme

turisme
tranzit

furgonete

marfa
grea

autobuze

tramvaie

trenuri

VOT
transport
privat (mii
euro/an)

VOT
transport
public (mii
euro/an)

TOTAL
VOC
(mii euro)

Total
(mii )

CU
2014

108 272,1

58 845,6

7 656,5

21 312,0

50 953,7

4 797,1

9 385,0

158 282,7

111 758,5

106 155,1

65 135,8

481 201,4

2020

138 329,1

105 431,9

10 358,7

26 780,0

50 419,9

6 618,4

13 563,0

178 285,8

165 859,2

106 590,0

66 828,0

22 420,5

2 283,5

5 863,4

280 899,6

70 601,3

548 130,3

899 631,3

2030

215 978,7

161 481,9

11 980,0

28 429,7

70 507,6

7 898,3

22 327,3

206 487,3

234 032,3

99 722,0

62 516,2

73 162,2

22 420,5

23 796,7

2 283,5

2 182,8

5 863,4

5 863,4

417 870,3

196 086,2

100 733,1

633 325,2

1 151 928,6

742 423,5

FR
2014

108 272,1

58 845,6

7 656,5

21 312,0

50 953,7

4 797,1

9 385,0

158 282,7

111 758,5

106 155,1

73 162,2

23 796,7

2 182,8

5 863,4

196 086,2

65 135,8

481 201,4

2020

146 017,0

109 529,0

10 649,4

26 876,9

60 295,1

5 343,2

13 673,0

182 101,4

169 121,1

112 081,1

69 771,7

23 796,7

2 182,8

5 863,4

293 072,3

79 311,3

564 918,2

937 301,8

2030

233 232,3

173 125,9

12 650,4

29 954,1

87 895,3

7 074,5

23 197,6

211 244,8

239 046,6

104 886,0

65 344,0

23 796,7

2 182,8

5 863,4

448 962,6

118 167,4

652 364,2

1 219 494,2

742 423,5

DIFERENE (F R - CU)
2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

7 687,9

4 097,1

290,7

96,9

9 875,2

-1 275,2

110,0

3 815,6

3 261,9

5 491,1

2 943,7

1 376,2

-100,7

0,0

17 563,1

4 484,7

16 787,8

38 835,7

2030

17 253,6

0,0

11 644,0

670,4

1 524,4

0,0

17 387,8

-823,8

870,3

4 757,5

5 014,3

5 163,9

2 827,7

1 376,2

-100,7

0,0

34 641,4

13 838,8

19 039,0

67 519,1

Tabelul49: Valorileeconomiilordetimpialecosturilordeoperareaautovehiculelor

Poluareaatmosferic

Investiiile n sectorul transporturilor afecteaz calitatea aerului prin diminuarea sau creterea
nivelului de emisii de poluani n aer. Costurile economice de poluare a aerului, constau n
cuantificareaemisiilorcu:

efecteauprasntiiPM10,PM2,5aspirareadeastfeldeemisiicreterisculdeboli
respiratoriiicardiovasculare;

efecteasupraconstruciilormurdrireasuprafeelorconstruciilorcuparticuledepraf
i degradarea faadelor din cauza proceselor corozive produse de poluani acidifiani
precumNOxiSO2;

pagubeasuprarecoltelorprodusecaurmareaemisiilordeCO,COV,NOxiSO2;

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.202/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

impactul asupra ecosistemelor i biodiversitii cauzat de poluani atmosferici care


conduclaacidifiere(NOx,SO2)ieutrofizare(NOx,NH3).

Costurilepoluriiatmosfericedepinddedoifactori:

emisiilepoluantepevehiculkm;

costulunitarpentruotondepoluant.

Emisiile de poluant pe tip de vehicul au fost evaluate pe baza relaiilor din modelul de trafic,
pentrudiverseorizonturidetimp,attnvariantascenariilor13ctinvariantascenariul
dereferin.
CosturilepoluriiatmosfericepentruRomniaaufostpreluatedinUpdateoftheHandbookon
External Costs of Transport21. n cadrul analizei cost beneficiu aceste valori au fost aduse la
nivelulanuluidebaz2014.
NOx
(/ton)

NMVOC
(/ton)

SO2
(/ton)

22 893

1 796

17 524

PM 2.5 (exhaustiv i non-exhaustiv) (/ton)


Suburban

Urban

84 380

231 620

Interurban (rural),
Autostrad
56 405

Sursa: Update of the Handbook on External Costs of Transport, tabelul 15, p.37

Tabelul50: CosturilepoluriiatmosfericepentruRomnia,andebaz2010

Conform recomandrilor din cadrul Guide to Costbenefit Analysis of Investment Projects,


Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 2020, decembrie 2014, creterea valorii
emisiilorpoluantesefacecuoelasticitatede0,7raportatlacretereaPIB.
Schimbareaclimei

Efectele transporturilor care influeneaz schimbrile climatice i nclzirea global sunt, n


principal, cauzate de emisiile de gaze cu efect de ser precum dioxidul de carbon (CO2),
protoxidul de azot (N2O) i metanul (CH4). Aceste emisii sunt considerate a avea un impact
global,astfelnctschimbareaintervenitnvolumulemisiiloresteindependentdeloculunde
apare.
EmisiiledeCO2iCH4pentruvehiculelerutiereaufostestimatepebazarelaiilordinmodelul
detrafic,pentrudiverseorizonturidetimp,attnvariantascenariulpropusctinvarianta
scenariuldereferin.
Costurile unitare au fost preluate din cadrul ghidului Guide to Costbenefit Analysis of
InvestmentProjects,EconomicappraisaltoolforCohesionPolicy20142020,decembrie2014.
Anul

CO2
(euro/t)

CH4
echivalent CO2
euro/t

25
625,00

2010

25,00

2014

26,63

665,70

2020

32,63

815,70

2030

42,63

1 065,70

Sursa: Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool


for Cohesion Policy 2014 2020, decembrie 2014, p.63

Tabelul51: Costurilencazulschimbriiclimei

21

Ibidem,p.37, http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/sustainable_en.htm

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.203/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

ntabeluldemaijosseprezintcentralizatemisiiledenoxeestimatepentreagareeaanalizat,
attnipotezascenariilor13ctinipotezascenariuldereferin,precumicuantificarea
acestoranvalorimonetare.
Scenariul1
Poluarea atmosferic (t/an)

ETAPA

SO2

NOx

Schimbarea climei (t/an)

PM

CO2

CH4

Poluarea atmosferic (mii euro/an)


SO2

NOx

PM

Schimbarea climei (mii


euro/an)
CO2

CH4

CU
2014

3,02

2 018,17

80,72

596 081,75

11,07

56,41

49 210,68

19 914,81

15 872,58

7,37

2020

3,28

1 547,48

39,33

647 136,72

5,27

73,03

45 019,49

11 577,94

21 114,90

4,30

2030

3,29

834,34

12,91

649 863,54

1,91

101,36

33 550,56

5 252,47

27 702,51

2,04

F R
2014

3,02

2 018,17

80,72

596 081,75

11,07

56,41

49 210,68

19 914,81

15 872,58

7,37

2020

3,28

1 544,90

39,41

646 568,01

5,27

72,96

44 944,32

11 600,98

21 096,34

4,30

2030

3,30

834,18

12,88

650 745,22

1,92

101,50

33 544,10

5 239,09

27 740,09

2,04
0,00

DIFERENE (FR - CU)


2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

-2,58

0,08

-568,71

0,00

-0,06

-75,17

23,04

-18,56

0,00

2030

0,00

-0,16

-0,03

881,68

0,00

0,14

-6,46

-13,39

37,58

0,00

Scenariul2
Poluarea atmosferic (t/an)

ETAPA

SO2

NOx

Schimbarea climei (t/an)

PM

CO2

CH4

Poluarea atmosferic (mii euro/an)


SO2

NOx

PM

Schimbarea climei (mii


euro/an)
CO2

CH4

CU
2014

3,02

2 018,17

80,72

596 081,75

11,07

56,41

49 210,68

19 914,81

15 872,58

7,37

2020

3,30

1 558,44

39,39

650 370,08

5,30

73,39

45 338,13

11 594,14

21 220,40

4,32

2030

3,31

836,20

12,85

652 455,23

1,92

101,76

33 625,26

5 226,18

27 812,98

2,05

F R
2014

3,02

2 018,17

80,72

596 081,75

11,07

56,41

49 210,68

19 914,81

15 872,58

7,37

2020

3,28

1 544,90

39,41

646 568,01

5,27

72,96

44 944,32

11 600,98

21 096,34

4,30

2030

3,30

834,18

12,88

650 745,22

1,92

101,50

33 544,10

5 239,09

27 740,09

2,04

DIFERENE (FR - CU)


2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

-0,02

-13,54

0,02

-3 802,07

-0,03

-0,43

-393,80

6,85

-124,05

-0,02

2030

-0,01

-2,02

0,03

-1 710,01

0,00

-0,27

-81,16

12,90

-72,89

0,00

Scenariul3
Poluarea atmosferic (t/an)

ETAPA

SO2

NOx

Schimbarea climei (t/an)

PM

CO2

CH4

Poluarea atmosferic (mii euro/an)


SO2

NOx

PM

Schimbarea climei (mii


euro/an)
CO2

CH4

CU
2014

3,02

2 018,17

80,72

596 081,75

11,07

56,41

49 210,68

19 914,81

15 872,58

7,37

2020

3,30

1 558,71

39,61

650 941,74

5,30

73,46

45 345,97

11 659,75

21 239,05

4,33

2030

3,31

840,03

12,92

653 982,90

1,92

102,00

33 779,29

5 256,13

27 878,11

2,05

F R
2014

3,02

2 018,17

80,72

596 081,75

11,07

56,41

49 210,68

19 914,81

15 872,58

7,37

2020

3,28

1 544,90

39,41

646 568,01

5,27

72,96

44 944,32

11 600,98

21 096,34

4,30

2030

3,30

834,18

12,88

650 745,22

1,92

101,50

33 544,10

5 239,09

27 740,09

2,04

DIFERENE (FR - CU)


2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

-0,02

-13,81

-0,20

-4 373,73

-0,03

-0,49

-401,65

-58,76

-142,71

-0,03

2030

-0,02

-5,85

-0,04

-3 237,68

-0,01

-0,50

-235,19

-17,04

-138,02

-0,01

Tabelul52:

Poluareaatmosferic,schimbareaclimei

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.204/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

Poluareafonic

Poluareafonicpoatefidefinitcasunetulexteriornedoritsauduntor,generatdeactivitile
umane,inclusivzgomotulemisdemijloaceledetransport,traficulrutier22.
ngeneralsepotdistingeurmtoareleimpacturinegativealezgomotuluiasociattransporturilor:

suprareacareducelarestriciiprivindefectuareaactivitilordorite;

efectenegativeasuprasntiiumane,deexemplurisculdebolicardiovasculare,care
potficauzatedeniveluriledezgomotdepeste50dB;

avndnvederecemisiiledezgomotauunimpactlocal,amploareaefectuluiestelegat
dedistanadelazonalocuitlasiteulproiectului(cuctaceastaestemaimic,cuatt
maimareestedisconfortulprovocatdezgomot).

Impactulzgomotuluiesteinfluenatde:

ora de producere (tulburrile datorate zgomotului n timpul nopii vor avea un impact
maimaredectceledintimpulzilei)

densitateapopulaieidinapropiereasurseidezgomot

nivelulexistentalzgomotului.

Costurile polurii fonice au fost preluate din Update of the Handbook on External Costs of
Transport23 . n cadrul analizei cost beneficiu aceste valori au fost aduse la nivelul anului de
baz2014.Acestecosturisauaplicatlanumruldevehiculekmdepereea,nfunciedemediu
(urban,suburbansaurural),demomentuldinzi(zisaunoapte)idetipuldeautovehicul.
Cost (/vehicul-km)
Categorie vehicul

turisme
autobuze
marf uoar
marf grea
tren pasageri

Timpul
zilei

Mediu
Urban

Suburban

Rural

Zi

0,0088

0,0005

0,0001

Noapte

0,0161

0,0009

0,0001

Zi

0,0440

0,0024

0,0004

Noapte

0,0803

0,0045

0,0007

Zi

0,0440

0,0024

0,0004

Noapte

0,0803

0,0045

0,0007

Zi

0,0810

0,0045

0,0007

Noapte

0,1478

0,0083

0,0013

Zi

0,2734

0,0121

0,0150

Noapte

0,9016

0,0398

0,0496

Sursa: Update of the Handbook on External Costs of Transport, tabelul 15, p.51

Tabelul53: CosturilepoluriifonicepentruRomnia,andebaz2010

22

GuidetoCostbenefitAnalysisofInvestmentProjects,EconomicappraisaltoolforCohesionPolicy20142020,p.97,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

23

UpdateoftheHandbookonExternalCostsofTransport,finalreport,ianuarie2014,p.51,
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/sustainable_en.htm

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.205/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

Conform recomandrilor din cadrul Guide to Costbenefit Analysis of Investment Projects,


Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 2020, decembrie 2014, creterea valorii
emisiilorpoluantesefacecuoelasticitatede0,7raportatlacretereaPIB.
Pe baza diferenelor ntre emisiile n ipoteza scenariul de referin i emisiile din ipoteza
scenariilor 13, sau estimat beneficiile/impacturile legate de zgomot generate de
implementareascenariului.
Scenariul1
ZGOMOT (mii euro/an)
zi

ETAPA
Turisme

turisme tranzit

noapte

furgonete

marfa grea

autobuze

tramvaie

trenuri

Turisme

turisme tranzit

furgonete

marfa grea

autobuze

tramvaie

trenuri

CU
2014

5 617,62

4 235,37

9 932,58

7 085,15

838,79

318,59

184,53

1 150,60

867,49

2 034,38

1 451,17

171,80

65,25

2020

7 614,45

7 601,79

12 103,43

8 093,76

1 018,32

380,11

220,16

1 559,59

1 556,99

2 479,02

1 657,76

208,57

77,85

37,80
45,09

2030

11 957,60

15 078,50

16 478,03

10 608,09

1 407,57

525,40

304,32

2 449,15

3 088,37

3 375,02

2 172,74

288,30

107,61

62,33

65,25

37,80

F R
2014

4 235,37

9 932,58

7 085,15

838,79

318,59

184,53

1 150,60

867,49

2 034,38

1 451,17

171,80

2020

7 626,86

7 568,33

12 198,25

8 043,19

1 000,75

380,11

220,16

1 562,13

1 550,14

2 498,44

1 647,40

204,97

77,85

45,09

2030

12 016,51

5 617,62

15 120,88

16 304,86

10 585,33

1 383,28

525,40

304,32

2 461,21

3 097,05

3 339,55

2 168,08

283,32

107,61

62,33

DIFERENE (FR - CU)


2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

12,42

-33,46

94,82

-50,57

-17,57

0,00

0,00

2,54

-6,85

19,42

-10,36

-3,60

0,00

0,00

2030

58,91

42,38

-173,16

-22,76

-24,29

0,00

0,00

12,07

8,68

-35,47

-4,66

-4,97

0,00

0,00

Scenariul2
ZGOMOT (mii euro/an)
zi

ETAPA
Turisme

turisme tranzit

noapte

furgonete

marfa grea

autobuze

tramvaie

trenuri

Turisme

turisme tranzit

furgonete

marfa grea

autobuze

tramvaie

trenuri

CU
2014

4 235,37

9 932,58

838,79

318,59

184,53

1 150,60

867,49

2 034,38

1 451,17

171,80

2020

7 679,16

7 614,78

12 018,71

8 202,85

947,48

397,64

220,16

1 572,84

1 559,65

2 461,66

1 680,10

194,06

81,44

45,09

2030

12 063,78

5 617,62

15 167,60

16 059,19

10 664,99

7 085,15

1 309,65

549,63

304,32

2 470,89

3 106,62

3 289,23

2 184,40

268,24

112,58

65,25

37,80
62,33

65,25

37,80

F R
2014

4 235,37

9 932,58

7 085,15

838,79

318,59

184,53

1 150,60

867,49

2 034,38

1 451,17

171,80

2020

7 626,86

7 568,33

12 198,25

8 043,19

1 000,75

380,11

220,16

1 562,13

1 550,14

2 498,44

1 647,40

204,97

77,85

45,09

2030

12 016,51

5 617,62

15 120,88

16 304,86

10 585,33

1 383,28

525,40

304,32

2 461,21

3 097,05

3 339,55

2 168,08

283,32

107,61

62,33

0,00

0,00

DIFERENE (FR - CU)


2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

-52,29

-46,44

179,54

-159,66

53,27

-17,54

0,00

-10,71

-9,51

36,77

-32,70

10,91

-3,59

0,00

2030

-47,27

-46,72

245,67

-79,67

73,63

-24,24

0,00

-9,68

-9,57

50,32

0,00

-16,32

0,00

15,08

0,00

-4,96

0,00

Scenariul3
ZGOMOT (mii euro/an)
zi

ETAPA
Turisme

turisme tranzit

noapte

furgonete

marfa grea

autobuze

tramvaie

trenuri

Turisme

turisme tranzit

furgonete

marfa grea

autobuze

tramvaie

trenuri

CU
2014

4 235,37

9 932,58

838,79

318,59

184,53

1 150,60

867,49

2 034,38

1 451,17

171,80

2020

7 687,12

7 611,29

12 192,79

8 169,24

942,88

397,64

220,16

1 574,47

1 558,94

2 497,32

1 673,22

193,12

81,44

45,09

2030

12 069,46

5 617,62

15 164,66

16 302,89

10 741,37

7 085,15

1 303,28

549,63

304,32

2 472,06

3 106,02

3 339,15

2 200,04

266,94

112,58

65,25

37,80
62,33

65,25

37,80

F R
2014

4 235,37

9 932,58

7 085,15

838,79

318,59

184,53

1 150,60

867,49

2 034,38

1 451,17

171,80

2020

7 626,86

7 568,33

12 198,25

8 043,19

1 000,75

380,11

220,16

1 562,13

1 550,14

2 498,44

1 647,40

204,97

77,85

45,09

2030

12 016,51

5 617,62

15 120,88

16 304,86

10 585,33

1 383,28

525,40

304,32

2 461,21

3 097,05

3 339,55

2 168,08

283,32

107,61

62,33

DIFERENE (FR - CU)


2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

-60,26

-42,96

5,46

-126,05

57,88

-17,54

0,00

-12,34

-8,80

1,12

-25,82

11,85

-3,59

0,00

2030

-52,96

-43,79

1,97

-156,04

80,00

-24,24

0,00

-10,85

-8,97

0,40

-31,96

16,39

-4,96

0,00

Tabelul54: CosturilepoluriifonicepentruRomnia,andebaz2010

Costurideoperareintreinere
n cadrul analizei economice structura costurilor estimate de ntreinere i operare nu conine
TVA. Acestea au fost exprimate procentual din valoarea investiiei de baz pentru lucrrile de
drumuri, poduri, ITS sau au fost incluse n costurile de operare unitare/km pentru materialul
rulantiinfrastructuratehnicaferent.
Astfel,nestimareaprocentual,sainutcontdeexperienaacumulatncadrulaltorproiectei
deoperaiilenecesarepentru:

lucrrilededrumuri:nconformitatecuNormativulAND5992010pentruntreinerea
drumurilornaionalepecriteriideperforman

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.206/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

strzi: Normativ pentru ntreinerea i repararea strzilor NE 03304 (revizuire


C270/1991)

lucrrile de poduri: n conformitate cu Normativul AND 599 2010 pentru ntreinerea


drumurilornaionalepecriteriideperforman.

Pentruestimareacosturilorcusalariile,sainutcontdesalariulmediubrutdereferinpentru
zona proiectului pentru anul de baz, din care au fost eliminate alte taxe directe, exceptnd
contribuiilelaasigurriledesntate.
Costuriledentreinereioperarevorficonsiderateconstantepeperioadadeanaliz,aacumse
recomandnGuidetoCostbenefitAnalysisofInvestmentProjects,Economicappraisaltoolfor
Cohesion Policy 2014 202024, deoarece creterea salariilor i a costului energiei este
compensatdecretereaproductivitiimuncii(caurmareautilizriiunormaterialedemaibun
calitateiauneitehnologiimaiperformante).

Indicatorieconomicideperformanaiscenariului
Analizaeconomicaevaluaturmtoriiindicatorieconomiciaiinvestiiei:

Valoarea actualizat net economic (VANE) este principalul indicator de referin


pentru evaluarea proiectului. Este definit ca diferena dintre beneficiile i costurile
sociale totale actualizate25. Pentru ca un proiect s fie acceptabil din punct de vedere
economic, valoarea actualizat net economic a proiectului ar trebui s fie pozitiv
(VANE>0), ceeace demonstreazc societatea dintroanumitregiune sauararede
ctigat n urma proiectului deoarece beneficiile proiectului depesc costurile i, prin
urmare,proiectulartrebuisfieimplementat.

Rataderentabilitateeconomic(RRE)exprimrentabilitateasocioeconomicaunui
proiect,iarncazulproiectelorcufinanaredinfondurieuropene,aceastatrebuiesfie
maimaredectratadeactualizaresocial.

Raportul Beneficii Cost (B/C) reprezint valoarea actualizat net a beneficiilor


proiectuluimpritlavaloareaactualizatnetacosturilorproiectuluiitrebuiesfie
maimaredect1.

Pentruanalizacostbeneficiusaidentificatfluxuldevenituriicheltuielipentreagaperioad
deanaliz.Pentruaapreciadacinvestiiaesteoportun,attcosturilectibeneficiileaufost
actualizatecuoratde5%,recomandatdeComisiaEuropeanpentruriledecoeziune.
Calculelepentruprofitabilitateaeconomicaproiectuluisuntprezentatentabelele5556.
Analizaeconomicaproiectuluireliefeazoportunitateainvestiiei,VNAavndovaloarepozitiv
superioar ratei de actualizare social de 5%. Acest lucru reflect rentabilitatea din punct de
vedere economic a proiectului, dar i efectul benefic al acesteia asupra economiei locale,

24

GuidetoCostbenefitAnalysisofInvestmentProjects,EconomicappraisaltoolforCohesionPolicy20142020,p.104,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

25

Regulamentuldepunerenaplicare(UE)2015/207alComisieidin20ianuarie2015[]nceeaceprivetemetodologiaderealizare
aanalizeicostbeneficiu[],anexaIII,p.50,http://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0207&from=RO

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.207/360

PMUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova

P
P.M.U.D.compo
onentadenivelsstrategic(EtapaI))

su
uperiorcosturiloreconomiceisociaalepecareacestaleimplic,raportulbeneficii/co
ostfiindmaii
m
maredect1.
n
nfunciederatadeactuaalizare,variaaiaValoriiNeteActualizaateseprezin
ntnfigurad
demaijos:

Fiigura116:

V
VariaiaVNAn
nfunciederataadeactualizaree

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.208/360
0

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivel

Scenariul1
ANII

INDICATORI PERFORMAN ECONOMIC


0
Beneficii socio - economice VOT transport privat

1
0,000

2
0,000

3
0,000

1 657,030

3 314,061

4 142,576

4 971,091

5 570,651

6 170,211

10

6 769,771

11

7 369,331

12

7 968,891

13

8 568,451

14

9 168,011

15

9 767,571

16

10 367,131

17

10 966,691

18

10 966,691

19

10 966,691

20

10 966,691

21

10 966,691

22

10 966,691

23

10 966,691

24

10 966,691

25

10 966,691

26

10 966,691

27

10 966,691

28

10 966,691

29

10 966,691

10 966,691

Beneficii socio - economice VOT transport public

0,000

0,000

0,000

647,746

1 295,492

1 619,365

1 943,238

2 189,262

2 435,287

2 681,311

2 927,335

3 173,359

3 419,384

3 665,408

3 911,432

4 157,457

4 403,481

4 403,481

4 403,481

4 403,481

4 403,481

4 403,481

4 403,481

4 403,481

4 403,481

4 403,481

4 403,481

4 403,481

4 403,481

4 403,481

Beneficii socio - economice VOC transport privat

0,000

0,000

0,000

5 308,163

10 616,325

13 270,406

15 924,488

16 050,621

16 176,753

16 302,886

16 429,019

16 555,152

16 681,285

16 807,418

16 933,551

17 059,684

17 185,817

17 185,817

17 185,817

17 185,817

17 185,817

17 185,817

17 185,817

17 185,817

17 185,817

17 185,817

17 185,817

17 185,817

17 185,817

17 185,817

Impactul socio - economic VOC transport public

0,000

0,000

0,000

-139,264

-278,528

-348,159

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

-417,791

Impactul polurii atmosferice

0,000

0,000

0,000

-17,398

-34,796

-43,495

-52,194

-48,946

-45,697

-42,449

-39,201

-35,953

-32,704

-29,456

-26,208

-22,960

-19,712

-19,712

-19,712

-19,712

-19,712

-19,712

-19,712

-19,712

-19,712

-19,712

-19,712

-19,712

-19,712

-19,712

Beneficii din reducerea emisiilor CO2

0,000

0,000

0,000

-6,186

-12,373

-15,466

-18,559

-12,944

-7,330

-1,715

3,900

9,515

15,129

20,744

26,359

31,973

37,588

37,588

37,588

37,588

37,588

37,588

37,588

37,588

37,588

37,588

37,588

37,588

37,588

37,588

Impactul polurii fonice pe timp de zi

0,000

0,000

0,000

1,877

3,754

4,692

5,631

-6,825

-19,280

-31,736

-44,191

-56,647

-69,102

-81,557

-94,013

-106,468

-118,924

-118,924

-118,924

-118,924

-118,924

-118,924

-118,924

-118,924

-118,924

-118,924

-118,924

-118,924

-118,924

-118,924

Impactul polurii fonice pe timp de noapte

0,000

0,000

0,000

0,384

0,769

0,961

1,153

-1,398

-3,949

-6,500

-9,051

-11,602

-14,153

-16,705

-19,256

-21,807

-24,358

-24,358

-24,358

-24,358

-24,358

-24,358

-24,358

-24,358

-24,358

-24,358

-24,358

-24,358

-24,358

-24,358

TOTAL BENEFICII

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

125 907,01

Costuri totale ale investiiei iniiale

7 452,352 14 904,705 18 630,881 22 357,057 23 322,630 24 288,204 25 253,777 26 219,351 27 184,924 28 150,498 29 116,071 30 081,645 31 047,218 32 012,792 32 012,792 32 012,792 32 012,792 32 012,792 32 012,792 32 012,792 32 012,792 32 012,792 32 012,792 32 012,792 32 012,792 32 012,792 32 012,792
24 282,45

9 067,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costuri de ntreinere i operare

0,00

0,00

0,00

311,88

311,88

2 766,27

1 275,05

1 276,49

2 824,22

1 275,05

1 275,05

2 824,22

3 436,49

1 970,36

2 824,22

1 275,05

1 275,05

25 783,41

1 275,05

1 275,05

2 824,22

1 275,05

3 436,49

3 519,53

1 275,05

1 275,05

2 824,22

1 276,49

CHELTUIELI TOTALE

0,00

0,00 125 907,01

24 594,33

9 378,88

2 766,27

1 275,05

1 276,49

2 824,22

1 275,05

1 275,05

2 824,22

3 436,49

1 970,36

2 824,22

1 275,05

1 275,05

25 783,41

1 275,05

1 275,05

2 824,22

1 275,05

3 436,49

3 519,53

1 275,05

1 275,05

2 824,22

1 276,49

Flux numerar net

0,00

0,00 -125 907,01 -17 141,98

5 525,83

15 864,61

21 082,01

22 046,14

21 463,99

23 978,73

24 944,30

24 360,71

24 714,01

27 145,71

27 257,43

29 772,17

30 737,75

6 229,38

30 737,75

30 737,75

29 188,58

30 737,75

28 576,31

28 493,26

30 737,75

30 737,75

29 188,58

30 736,31

0,00
15 275,05

-58 135,69
30 024,22

15 275,05 -28 111,47


16 737,75

60 124,27

12,95%

Rata de rentabilitate economic - RRE

171 894,256

Valoarea actualizat net economic - VANE

1,99

Raportul beneficii actualizate/costuri actualizate

Scenariul2
ANII

INDICATORI PERFORMAN ECONOMIC


0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Beneficii socio - economice VOT transport privat

0,000

0,000

0,000

5 687,053

11 374,105

14 217,632

17 061,158

18 779,980

20 498,802

22 217,623

23 936,445

25 655,267

27 374,089

29 092,911

30 811,732

32 530,554

34 249,376

34 249,376

34 249,376

34 249,376

34 249,376

34 249,376

34 249,376

34 249,376

34 249,376

34 249,376

34 249,376

34 249,376

34 249,376

34 249,376

Beneficii socio - economice VOT transport public

0,000

0,000

0,000

2 645,807

5 291,614

6 614,518

7 937,421

8 796,593

9 655,765

10 514,937

11 374,109

12 233,281

13 092,453

13 951,625

14 810,797

15 669,969

16 529,141

16 529,141

16 529,141

16 529,141

16 529,141

16 529,141

16 529,141

16 529,141

16 529,141

16 529,141

16 529,141

16 529,141

16 529,141

16 529,141

Beneficii socio - economice VOC transport privat

0,000

0,000

0,000

5 921,269

11 842,539

14 803,173

17 763,808

17 949,722

18 135,636

18 321,550

18 507,464

18 693,379

18 879,293

19 065,207

19 251,121

19 437,035

19 622,949

19 622,949

19 622,949

19 622,949

19 622,949

19 622,949

19 622,949

19 622,949

19 622,949

19 622,949

19 622,949

19 622,949

19 622,949

19 622,949

Beneficii socio - economice VOC transport public

0,000

0,000

0,000

388,679

777,358

971,697

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

1 166,036

Impactul polurii atmosferice

0,000

0,000

0,000

-129,129

-258,258

-322,822

-387,387

-355,500

-323,614

-291,727

-259,841

-227,954

-196,068

-164,181

-132,295

-100,408

-68,522

-68,522

-68,522

-68,522

-68,522

-68,522

-68,522

-68,522

-68,522

-68,522

-68,522

-68,522

-68,522

Impactul emisiilor CO2

0,000

0,000

0,000

-41,359

-82,717

-103,397

-124,076

-118,958

-113,840

-108,723

-103,605

-98,487

-93,370

-88,252

-83,134

-78,016

-72,899

-72,899

-72,899

-72,899

-72,899

-72,899

-72,899

-72,899

-72,899

-72,899

-72,899

-72,899

-72,899

-72,899

Beneficii din reducerea polurii fonice pe timp de zi

0,000

0,000

0,000

-14,373

-28,746

-35,933

-43,120

-26,666

-10,213

6,240

22,694

39,147

55,600

72,053

88,507

104,960

121,413

121,413

121,413

121,413

121,413

121,413

121,413

121,413

121,413

121,413

121,413

121,413

121,413

121,413

-5,888

-7,360

-8,832

-5,462

-2,092

1,278

4,648

8,018

11,388

14,758

18,128

21,498

24,868

24,868

24,868

24,868

24,868

24,868

24,868

24,868

24,868

24,868

24,868

24,868

24,868

Beneficii din reducerea polurii fonice pe timp de noapte

0,000

0,000

TOTAL BENEFICII

0,000

0,000

0,00

0,00

307 943,72

Costuri totale ale investiiei iniiale

0,000

-2,944

-68,522

24,868

0,000 14 455,003 28 910,006 36 137,508 43 365,010 46 185,745 49 006,480 51 827,216 54 647,951 57 468,687 60 289,422 63 110,157 65 930,893 68 751,628 71 572,364 71 572,364 71 572,364 71 572,364 71 572,364 71 572,364 71 572,364 71 572,364 71 572,364 71 572,364 71 572,364 71 572,364 71 572,364 71 572,364
41 743,85

9 067,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-105 479,00

17 538,11

34 238,30

Costuri de ntreinere i operare

0,00

0,00

0,00

1 113,84

1 113,84

6 980,36

3 538,11

3 544,99

7 038,30

3 538,11

3 538,11

7 038,30

8 982,78

4 233,43

7 038,30

3 538,11

3 538,11

37 530,79

3 538,11

3 538,11

7 038,30

3 538,11

8 982,78

7 733,62

3 538,11

3 538,11

7 038,30

3 544,99

CHELTUIELI TOTALE

0,00

0,00 307 943,72

42 857,69

10 180,84

6 980,36

3 538,11

3 544,99

7 038,30

3 538,11

3 538,11

7 038,30

8 982,78

4 233,43

7 038,30

3 538,11

3 538,11

37 530,79

3 538,11

3 538,11

7 038,30

3 538,11

8 982,78

7 733,62

3 538,11

3 538,11

7 038,30

3 544,99

17 538,11 -71 240,70

Flux numerar net

0,00

0,00 -307 943,72 -28 402,69

18 729,17

29 157,15

39 826,90

42 640,76

41 968,18

48 289,10

51 109,84

50 430,39

51 306,65

58 876,73

58 892,59

65 213,52

68 034,25

34 041,58

68 034,25

68 034,25

64 534,06

68 034,25

62 589,59

63 838,75

68 034,25

68 034,25

64 534,06

68 027,38

54 034,25 142 813,06

Rata de rentabilitate economic - RRE


Valoarea actualizat net economic - VANE
Raportul beneficii actualizate/costuri actualizate

11,86%
353 902,305
1,92

Tabelul55: Indicatoriiperformaneieconomiceaproiectului(valoriexprimatenmiieuro).Scenariul1iScenariul2

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.209/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivel

Scenariul3
ANII

INDICATORI PERFORMAN ECONOMIC


0
Beneficii socio - economice VOT transport privat

0,000

5 854,373

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

22 686,593

24 394,418

26 102,243

27 810,068

29 517,893

31 225,717

32 933,542

34 641,367

34 641,367

34 641,367

34 641,367

34 641,367

34 641,367

34 641,367

34 641,367

34 641,367

34 641,367

34 641,367

34 641,367

34 641,367

0,000

2 903,320

5 806,639

7 258,299

8 709,959

9 582,395

10 454,830

11 327,266

12 199,701

13 072,137

13 944,572

14 817,008

15 689,443

16 561,879

17 434,314

17 434,314

17 434,314

17 434,314

17 434,314

17 434,314

17 434,314

17 434,314

17 434,314

17 434,314

17 434,314

17 434,314

17 434,314

17 434,314

0,000

5 170,768

10 341,536

12 926,920

15 512,304

15 737,415

15 962,527

16 187,638

16 412,749

16 637,860

16 862,971

17 088,083

17 313,194

17 538,305

17 763,416

17 763,416

17 763,416

17 763,416

17 763,416

17 763,416

17 763,416

17 763,416

17 763,416

17 763,416

17 763,416

17 763,416

17 763,416

17 763,416

Beneficii socio - economice VOC transport public

0,000

0,000

0,000

425,179

850,358

1 062,947

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

1 275,537

Impactul polurii atmosferice

0,000

0,000

0,000

-153,636

-307,271

-384,089

-460,907

-440,090

-419,273

-398,455

-377,638

-356,821

-336,004

-315,187

-294,369

-273,552

-252,735

-252,735

-252,735

-252,735

-252,735

-252,735

-252,735

-252,735

-252,735

-252,735

-252,735

-252,735

-252,735

-252,735

Impactul emisiilor CO2

0,000

0,000

0,000

-47,578

-95,156

-118,945

-142,734

-142,263

-141,792

-141,321

-140,850

-140,379

-139,908

-139,437

-138,966

-138,495

-138,024

-138,024

-138,024

-138,024

-138,024

-138,024

-138,024

-138,024

-138,024

-138,024

-138,024

-138,024

-138,024

-138,024

Impactul polurii fonice pe timp de zi

0,000

0,000

0,000

-61,156

-122,312

-152,890

-183,468

-184,627

-185,785

-186,943

-188,101

-189,259

-190,417

-191,575

-192,733

-193,891

-195,049

-195,049

-195,049

-195,049

-195,049

-195,049

-195,049

-195,049

-195,049

-195,049

-195,049

-195,049

-195,049

-195,049

Impactul polurii fonice pe timp de noapte

0,000

0,000

0,000

-12,526

-25,052

-31,315

-37,578

-37,815

-38,052

-38,289

-38,527

-38,764

-39,001

-39,238

-39,475

-39,713

-39,950

-39,950

-39,950

-39,950

-39,950

-39,950

-39,950

-39,950

-39,950

-39,950

-39,950

-39,950

-39,950

-39,950

TOTAL BENEFICII

0,000

0,000

0,000 14 078,744 28 157,488 35 196,859 42 236,231 45 061,496 47 886,760 50 712,025 53 537,289 56 362,554 59 187,818 62 013,083 64 838,347 67 663,612 70 488,876 70 488,876 70 488,876 70 488,876 70 488,876 70 488,876 70 488,876 70 488,876 70 488,876 70 488,876 70 488,876 70 488,876 70 488,876 70 488,876
0,00

20 978,768

10

0,000

0,00

19 270,943

0,000

0,00

17 563,118

0,000

16 134,00

14 635,932

0,000

41 810,35

11 708,745

Beneficii socio - economice VOC transport privat

0,00

0,000

Beneficii socio - economice VOT transport public

Costuri totale ale investiiei iniiale

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282 577,57

Costuri de ntreinere i operare

0,00

0,00

0,00

904,44

904,44

6 384,46

3 100,89

3 107,76

6 442,40

3 100,89

3 100,89

6 442,40

7 733,79

3 796,20

6 442,40

3 100,89

3 100,89

32 510,85

3 100,89

3 100,89

6 442,40

3 100,89

7 733,79

7 137,72

3 100,89

3 100,89

6 442,40

3 107,76

CHELTUIELI TOTALE

0,00

0,00 282 577,57

42 714,79

17 038,44

6 384,46

3 100,89

3 107,76

6 442,40

3 100,89

3 100,89

6 442,40

7 733,79

3 796,20

6 442,40

3 100,89

3 100,89

32 510,85

3 100,89

3 100,89

6 442,40

3 100,89

7 733,79

7 137,72

3 100,89

3 100,89

6 442,40

3 107,76

3 100,89 -51 245,75

Flux numerar net

0,00

0,00 -282 577,57 -28 636,05

11 119,05

28 812,40

39 135,34

41 953,74

41 444,36

47 611,14

50 436,40

49 920,15

51 454,03

58 216,88

58 395,95

64 562,73

67 387,99

37 978,03

67 387,99

67 387,99

64 046,47

67 387,99

62 755,08

63 351,16

67 387,99

67 387,99

64 046,47

67 381,12

67 387,99 121 734,63

Rata de rentabilitate economic - RRE


Valoarea actualizat net economic - VANE
Raportul beneficii actualizate/costuri actualizate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 641,367

0,00

-106 088,15

3 100,89

54 842,40

12,40%
364 801,503
2,02

Tabelul56: Indicatoriiperformaneieconomiceaproiectului(valoriexprimatenmiieuro).Scenariul3

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.210/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

Concluziileanalizeieconomice
Principalelecosturiibeneficiieconomiceindentificatenanalizacostbeneficiusuntprezentate
ntabeleledemaijos:
Scenariul 1
Beneficii

Beneficii socio - economice


VOT transport privat
Beneficii socio - economice
VOT transport public
Beneficii socio - economice
VOC transport privat
Impactul socio - economic
VOC transport public
Impactul polurii atmosferice
Beneficii din reducerea
emisiilor CO2
Impactul polurii fonice pe
timp de zi
Impactul polurii fonice pe
timp de noapte

Valoarea total
actualizat
EUR

Scenariul 2

% din total beneficii

Valoarea total
actualizat
EUR

Scenariul 3

% din total beneficii

Valoarea total
actualizat
EUR

% din total beneficii

104 565 894

30,31%

334 335 829

45,32%

339 714 084

46,91%

41 719 364

12,09%

159 854 211

21,67%

170 317 629

23,52%

205 020 156

59,44%

231 974 558

31,45%

207 117 355

28,60%

-5 139 230

-1,49%

14 343 356

1,94%

15 690 314

2,17%

-406 815

-0,12%

-2 456 183

-0,33%

-4 162 130

-0,57%

178 293

0,05%

-1 155 654

-0,16%

-1 721 656

-0,24%

-832 691

-0,24%

661 043

0,09%

-2 340 697

-0,32%

-170 551

-0,05%

135 394

0,02%

-479 420

-0,07%

Total

344 934 420

100%

737 692 553

100%

724 135 480

100%

Costuri

Valoarea total
actualizat
EUR

% din total costuri

Valoarea total
actualizat
EUR

% din total costuri

Valoarea total
actualizat
EUR

% din total costuri

128 513 055

74,27%

297 207 654

77,44%

279 923 297

77,90%

44 527 108

25,73%

86 582 594

22,56%

79 410 680

22,10%

173 040 164

100%

383 790 248

100%

359 333 977

100%

Costuri totale ale investiiei


iniiale (inclusiv valoarea
Costuri de ntreinere i
operare
Total

Tabelul57: Centralizatorcosturiibeneficiieconomice

Aa cum se poate vedea i din tabelul de mai sus, n ceea ce privete beneficiile scenariului,
ponderea cea mai mare o au beneficiile din reducerea reducerea costului de operare a
vehiculelor.
Rezumnd,indicatoriideperformaneconomicaiinvestiieisunt:
INDICATORI DE PERFORMAN ECONOMIC
Valoarea actualizat net economic - VANE (mii )
Rata de rentabilitate economic
Raport beneficii actualizate/costuri actualizate

Scenariul 1

Scenariul 2

Scenariul 3

171 894,256

353 902,305

364 801,503

12,95%

11,86%

12,40%

1,99

1,92

2,02

Tabelul58: Indicatoriiperformaneieconomiceaproiectului

Analiznd valorile indicatorilor economici rezult c scenariul este viabil din punct de vedere
economic. Indicatorii economici au valori bune datorit beneficiilor economice generate de
implementareaproiectelor.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.211/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadenivelstrategic(EtapaI)

7.7

Analizamulticriterial

Urmtorul tabel prezint centralizat indicatorii utilizai n analiza multicriterial, precum i


modalitatea de ponderare care rezult din scalarea fiecrui indicator. Deoarece exist
ntotdeauna maxim 10 puncte posibile, rezultatul maxim este de 200 puncte, incluznd aici i
rezultateleACB(analizeicostbeneficiu).
Scorul
Ponderea Ponderea Factor de Scorul maxim
maxim/criteriu rezultata
tinta
ponderare
ponderat

Criteriu
Accesibilitate

30

Accesibilitatea zonei centrale cu transportul public

10

Accesibilitatea Garii cu transportul public

10

Accesibilitatea cu transportul privat

10

15%

30%

2.00

60

20%

15%

0.75

30

25%

15%

0.60

30

30%

5%

0.17

10

5%

15%

3.00

30

5%

20%

4.00

40

100%

100%

Accesibilitatea zonei centrale


Accesibilitatea Garii cu transportul privat
Siguranta

40

Numar treceri sigure de pietoni

10

Numar intersectii semaforizate

10

Lungime piste de biciclete

10

Pasaje pietonale peste/pe sub CF

10

Mediu

50

Reducere gaze cu efect de sera

10

Reducere emisii toxice

10

Reducerea impactului zgomotului asupra populatiei, %


din populatie ce beneficiaza de o reducere a traficului
>= 50%

10

Reducerea consumului de combustibil

10

Repartie modala (transport public, pietoni si biciclete)

10

Eficienta econom ica

60

Durata calatoriei

10

Vehicule-Km turisme

10

Numar pasageri care folosesc transportul public

10

Pasageri/ Vehicul-Km tramvai si tren

10

Pasageri/ Vehicul-Km autobuze

10

Numar locuri de parcare

10

Calitatea m ediului urban

10

Estimarea spatiului redobandit din parcare si trafic


motorizat

10

Strazi pietonale
Zone cu spatii partajate (shared-space) (ponderat
doar jumatate)
Zone ce provin din spatii de parcare pentru
Analiza cost-beneficiu

10

Raportul beneficii actualizate/costuri actualizate

10

TOTAL

200

200

Tabelul59: IndicatoriiponderiutilizatepentruAMC

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.212/360

3.60

1.82

LoA

LoA

LoA

Accesibilitatea cu transportul privat

Accesibilitatea zonei centrale

Accesibilitatea Garii cu transportul privat

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15
1.99

Raportulbeneficiiactualizate/costuriactualizate

mp

Zoneceprovindinspatiideparcarepentru

0.000

1.99

mp

Analizacostbeneficiu

mp

Strazipietonale

Zonecuspatiipartajate(sharedspace)(ponderatdoar
jumatate)

TOTAL

99,890

1.92

1.92

63,000

36,890

99,890

0
0

Calitateamediuluiurban

Estimareaspatiuluiredobanditdinparcaresitrafic
motorizat

26.32

261.83

295,615

2,590

20.13

298,915

60.6%

567,177.98

24.51%

32,050,041,718

1,791,101,503

402.0

27.06

256.70

345,343

2,567

20.60

348,488

60.2%

566,331.05

16.68%

1.00

186.00

52.00

21.00

260.00

1.66

1.66

3.32

2.27

2.67

8.26

33,841,710,400

Scenariul2

Rezultate

274.0

pasageri

Pasageri/VehiculKmautobuze
nr.

pasageri

Pasageri/VehiculKmtramvaisitren

Numarlocurideparcare

pasageri

min

miil/an

31,752,611,573

33,541,612,755

milt/an

Numarpasagericarefolosesctransportulpublic

VehiculeKmturisme

Duratacalatoriei

Eficientaeconomica

Repartiemodala(transportpublic,pietonisibiciclete)

Reducereaconsumuluidecombustibil

Reducereaimpactuluizgomotuluiasuprapopulatiei,%
dinpopulatiecebeneficiazadeoreducereatraficului>=
50%

Reducereemisiitoxice

Gazecuefectdesera

1.00

1,788,434,850

Pasajepietonalepeste/pesubCF

66.00

52.00

21.00

140.00

t/day

nr.

Lungimepistedebiciclete

Mediu

nr.

km

Numarintersectiisemaforizate

nr.

Numartrecerisiguredepietoni

Siguranta

2.21

LoA

Accesibilitatea Garii cu transportul public

1.78

2.68

LoA

Accesibilitatea zonei centrale cu transportul


public

Scenariul1
8.49

u.m.

Accesibilitate

Criteriu

1.00

181.00

52.00

21.00

255.00

1.71

1.78

3.50

2.14

2.62

8.26

2.02

2.02

63,000

36,890

99,890

99,890

570.0

26.42

264.62

297,445

2,570

20.23

300,896

60.8%

566,456.07

21.23%

31,656,599,452

1,788,798,519

33,445,964,428

Scenariul3

9.85

9.85

0.00

0.00

4.81

10.00

9.70

10.00

10.00

9.77

54.28

9.91

10.00

6.81

9.91

10.00

46.62

10.00

3.55

10.00

10.00

33.55

9.23

9.70

9.77

28.70

Scenariul1

9.50

9.50

10.00

10.00

7.05

9.73

9.89

8.56

9.91

10.00

55.14

9.98

9.99

10.00

10.00

9.99

49.95

10.00

10.00

10.00

10.00

40.00

10.00

9.44

9.83

29.27

Scenariul2

Standarizareavalorilor

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

9.76

10.00

8.61

9.99

9.95

58.31

10.00

10.00

8.66

9.88

10.00

48.54

10.00

9.73

10.00

10.00

39.73

9.49

10.00

10.00

29.49

Scenariul3

4.00

3.00

0.17

0.60

0.75

2.00

Factordeponderare

158.98

39.41

0.00

9.05

27.97

25.16

57.40

Scenariul1

PUNCTAJE

195.72

38.02

30.00

9.19

29.97

30.00

58.55

Scenariul2

197.63

40.00

30.00

9.72

29.12

29.80

58.99

Scenariul3

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Sistemul de notare propus folosete rezultate specifice din fiecare scenariu, acordnd numrul
maximdepuncteceluimaibunrezultatrelativ.Cutoateaceastea,nuiainconsiderareogamde
soluii.ncazuldiferenelorminore,rezultatele notriisuntaceleaicaincazul ncare exist
diferenemari.
Seobservcdinpunctdevederealeficieneieconomiceiasiguraneicirculaiei,Scenariul3
ofercelemaribeneficii.Rezultateleanalizeiseregsescntabelul60:

Tabelul60: Rezultateleanalizeimulticriterialepescenarii

Ca urmare a concluziilor analizei economice i a celei multicriteriale pentru cele trei scenarii a
fostrecomandatScenariul3icaurmareadiscuiilorcuComitetuldecoordonare,afostagreat
listadeproiectedinPlanuldeaciune.

Pag.213/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

(2)

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.214/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Cadruldeprioritizareaproiectelorpetermenscurt,
mediuilung

1.1

Cadruldeprioritizare

Prioritizarea final a proiectelor a fost dezvoltat n contextul unui nivelului bugetar disponibil
pentru perioada 20162030 la nivelul polului de cretere, proiectele fiind la final elonate pe
termen:

scurt20162018/2019

mediu20192023

lung20242030

BugetuloperaionalaferentPMUDCraiovapentruperioada20162030

PebazaevalurilorBnciiMondiale,pentrutoateoraeleijudeeledinRomnia,verificateprin
analizepropriiasuprabugetelorpeoraeijudeearezultaturmtorulbugetoperaionalpentru
PMUDCRAIOVA:

20152023

MunicipiulCraiova
Celelaltelocalitiale
Poluluidecretere
Poluldecretere
Craiova
JudetulDolj

20242030

20152030

190,000,000

170,000,000

360,000,000

40,000,000

36,000,000

76,000,000

230,000,000

206,000,000

436,000,000

66,000,000

60,000,000

126,000,000

ConformRaportului3.2PropunerectreBeneficiarpentrustabilireaunuicadrumetodologic
pentruimplementareaeficientaactivitilordedezvoltareurbandurabildocumentelaborat
ncadrulAcorduluipentruAsistenaTehnicprivindStrategiaintegratdedezvoltaredurabila
Deltei Dunrii dintre Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice i Banca
InternaionalpentruReconstrucieiDezvoltare,bugetuloperaionalpeAxa4POR(nvarianta
n care SIDU i CJ vizeaz att municipiul reedin de jude, ct i zona metropolitan) pentru
Craiovaestecca.44.000.000dincarepnn35.000.000pentruproiectelepemobilitatei
transport.
PrioritizareafinalncadrulScenariului3ales

Etapa de prioritizare final a inclus o nou analiz de tip analiz multicriterial, bazat pe
urmtoarelecriterii:
C1 nr. obiectivelor strategice (accesibilitate, siguran, mediu, eficien economic,

calitateamediuluiurban)lacarerspundeproiectul.Criteriudedepartajare:maxim
C2RolulproiectuluincadrulPMUD,msuridetipproiectedebazcugraddeprioritate

zero (rol important notat 1), proiecte de baz i proiecte suport. Criteriu de
departajare:minim

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.215/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

C3 Accesibilitatea transportului public pentru toate categoriile de utilizatori. Proiectele

care asigur o accesibilitate sporit pentru transportul public au primit punctaj maxim.
Criteriudedepartajare:maxim
C4Importanaproiectuluineliminareariscurilor

La definirea acestui criteriu sa avut n vedere gradul n care proiectul acioneaz


pentru nlturarea riscurilor de tip producere a congestiei, polurii, producerii de
accidente.Aufostacordate5puncteacelorproiectecenlturunriscmajor.Criteriu
dedepartajare:maxim
C5Status(documentaieexistent)/costuriascunse

Saavutnvederegraduldematuritatealproiectelorpropuse/intratencompetiie.n
mod evident proiectele pentru care au fost elaborate proiecte tehnice i studii de
fezabilitateauprimitpunctajmaxim,iarcelenestudiatepunctajminim.
C6Succesiuneaimplementriidinpunctdevederetehnologic

nmodevidentimplementareaanumitortipurideproiectetrebuiesinseamasaunu
deimplementareaaltora,depildsoluiiledetipITS/PMSsepotaplicadupfinalizarea
lucrrilor de infrastructur sau dup achiziionarea de vehicule. Proiectele ce se pot
implementanainteaaltoraauprimitpunctajulminim.Criteriudedepartajare:minim
C7Complementaritateacualteproiectealuatnconsideraremodulncareproiectulse

coreleaza cu un proiect deja implementat de curnd sau cu alte proiecte. Criteriu de


departajare:maxim
C8Restriciiimplementarepentruproiect.

Sau luat n considerare restricii de timp exprimate n ani ce reflect durata estimat
pentruimplementareaproiectului,interdiciiledetimppentruaplicareainterveniilorn
cazulproiectelorimplementateanterior(deexemplupentrucelepefinanatedinfonduri
europene). n acest caz sa inut seama i de posibila dinamic de dezvoltare
demografic/socioeconomicnprofilteritorial.Criteriudedepartajare:maxim
C9Eligibilitateancontextuletapeidefinanare20202030

n cadrul programului operaional regional sunt descrise criterii generale privind


eligibilitatea proiectelor de mobilitate i transport din perioada 20142020, astfel
proiectelecesauapropiatmaimultdecondiiiledeeligibilitatepefondurieuropeneau
primitpunctajemaimari.Criteriudedepartajare:maxim
C10Costulunitardinamic

Costul unitar dinamic este un indice care ia in considerare distribuia costurilor i


efectelor pe orizontul de analiz. n cadrul analizei proiectelor din cadrul scenariului
ctigtor, sau utilizat costurile actualizate de investiie i ntreinere i operare, iar
pentruefectsaluatnconsiderarepopulaiadeservitprinimplementareaproiectului.
Costulunitardinamicpentrufiecareproiectanalizatsadepartajatdupcriteriulvaloarea
minimprimetepunctajulmaxim.
CUD

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

C / 1
E / 1

Pag.216/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

1.2

Prioritilestabilite

Proiectele prioritare la nivelul PMUD Craiova ce ar putea fi implementate n perioada imediat


urmtoarevizeaztreidindomeniilecheiealemobilitiiianume:
Transportulpublicintegrat,eficientsiaccesibil
Innoirea parcului de vehicule destinat transportului public tramvaie (cca. 18 buc) i

autobuze(cca.30buc)
Modernizare/extinderesistemdemanagementaltransportuluipublicsieticketing
Modernizareadepouluidetramvaieiastaiilorderedresarepentrualimentarea

electricatramvaielor
Reteaua Rutiera/Stradala utilizarea eficienta a spatiului public, reorganizarea circulatiei,
mbuntireasiguraneiiaconditiilordemediu
ReorganizareacirculatieiinzonacentralaEtapa1

Elaborareaunuistudiudetaliatdetraficstudiudefundamentarepentruorganizarea
circulatiei:masuratoridetraficpedirectiidemerssiinsectiuneinarealuldestudiu,
masuratoridetimpideparcurs,

Detalierea modelului de transport in zona centrala si microsimularea traficului.


Studiudesolutii

ReorganizareacirculaieiZonaCentralCarolIGaraCraiovaicartierBrazdaluiNovac

(str.FraiiGoleti,str.Amaradiei).Etapa1

Elaborareaunuistudiudetaliatdetraficstudiudefundamentarepentruorganizarea
circulatiei:masuratoridetraficpedirectiidemerssiinsectiuneinarealuldestudiu,
masuratoridetimpideparcurs,

Detalierea modelului de transport in zona centrala si microsimularea traficului.


Studiudesolutii

ModernizaretramastradalacartiereBordeiiBarieraValcii:str.Garlesti(pasajGarlesti),

str.Carpenuluisistr.Malinului
ModernizaretramastradalacartierCornitoiu:str.Muncitoruluisistr.Fagaras
Reorganizareacirculaieistr.Brestei
Completarelegaturiinelareestisudest:strapungerestr.HenriCoandastr.Traian

Lalescu,str.PotelusistrapungereMarghitu
ITSimanagementultraficului
PrioritizareatransportuluipubliclocalnmunicipiulCraiova
ModernizareacentruluidemanagementaltraficuluidinmunicipiulCraiova

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.217/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Planuldeaciune

nurmaceleimairecententlniricumembriiComitetuluideCoordonarePMUDdindatade07
decembrie2015sadefinitivatlistafinaldeproiectecereprezintscenariulfinalagreatpentru
PMUD. Lista final de proiecte cuprinde: proiecte aferente scenariului agreat, alte cteva
proiectenoi,proiectereformulate.Menionmclaopartedinproiectesarenunaticaufost
reactualizate valorile estimate ale investiiilor aferente proiectelor reformulate/adugate.
ScenariulfinalrezultatcaurmareaacesteintlniricuComitetuldecoordonarenuafosttestat
cumodeluldetransport.

2.1

Interveniiasuprareeleistradale

Proiectele privind reeua stradal vizeaz urmtoarele proiecte pentru perioada 20142023 i,
respectiv20242030.
Perioada20162023(v.Anexa6iPlana4AI):
Cod
proiect

Proiect

4.1.1.1 Completarelegaturiinelareest:strapungerestr.HenriCoandastr.TraianLalescu
4.1.1.3

Completare legaturi inelare est: Modernizare str. Potelu (Intre bd. N. Romanescu si str.
Bucura)

4.1.1.4 Completarelegaturiinelaresudest:StrapungereIng.EmilMarghitu
4.1.1.5 Completarelegaturiinelarenordvest:Intrestr.Rauluisibd.Tineretului(BaltaCraiovitei)
4.1.1.6 Constructiepasajpestr.Garlesti(laintersectiecuCF)
4.1.1.18 Reabilitarestr.BanuStepan
4.1.1.35 Reorganizareacirculaieistr.BanuStepan
4.1.1.9 ModernizaretramastradalacartierBarieraValcii:str.Carpenului(colectoare)
4.1.1.8 ModernizaretramastradalacartierBarieraValcii:str.Malinului(colectoare)
4.1.1.10 ModernizaretramastradalacartierBarieraValcii:str.Merisorului(colectoare)
4.1.1.7 ModernizaretramastradalacartierBordei:str.Garlesti(colectoare)
4.1.1.17 ModernizaretramastradalacartierCornitoiu:str.Muncitoruluisistr.Fagaras
4.1.1.11 ModernizaretramastradalalocalacartierBarieraValcii,Bordei,PlaiuVulcanesti(locale)
4.1.1.26 Reorganizareacirculaieibd.1Mai
4.1.1.27 Reorganizareacirculaieibd.N.Romanescu(intreCaleaUniriisiCaleaDunarii)
4.1.1.31 Reorganizareacirculaieistr.H.Fordstr.Caracal

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.218/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Cod
proiect

Proiect

4.1.1.34 Reorganizareacirculaieibd.tirbeiVod
4.1.1.36 Reorganizareacirculaieistr.Brestei
4.1.1.39 Semnalizaredeorientareiinformare

Urmrind consolidarea unei trame stradale majore coerente, accesibile i sigure, propunerile
privindinfrastructurarutierseregsescnvedereurmtoareletipuridemsuri:
Completarelegaturiinelareest:

strapungerestr.HenriCoandastr.TraianLalescu.

Proiectul presupune att amenajarea unui scetor nou de strad, ct i reorganizarea


circulaiei(coreciigeometrice,insulecanalizatoaredetrafic,semnalizaremarcaje,staii
detransportpublic)petoatlungimeastrziiTraianLalescu,pnnbd.Decebal.

str.Ing.EmilMarghitustr.Potelu:reabilitareisectornoudedrum.

Crearea unei axe de cartier (colectoare) n cartierul Bariera Vlcii cu trotuare, piste

pentru biciclete (str. Carpenului str. Mlinului) i care s permit att circulaia
autoturismelorctiatransportuluipublic.

Dezvoltareareeleimajorenzoneleperifericeiacartierelornoiiameliorarea
conectivitiiacesteiacureeauaactual(str.Grleti,str.Tismana).

Proiectulpoateficorelatcuconstruireaunuinoupasajdenivelatpestecalea
ferat(pestr.Grleti)icumodernizaretramastradalacartierBordei:str.
Garlesti(colectoare).

Figura117:

Profiltransversalpropuspentrustr.Carpenului

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.219/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

DezvoltareareeleinzonaCraioviaNouCornioiuetc.

O alt categorie de proiecte o constituie cea privind reorganizarea circulaiei, proiecte ce


vizeaz revizuirea modului de amenajare n intersecii prin corecii geometrice, insule
canalizatoaredetrafic,refugiipietonalelatreceridepietoni.
Pentru asigurarea condiiilor de deplasarea a persoanelor cu dizabiliti se impune
adoptarea la toate trecerile de pietoni a msurilor prevzute n "Normativul privind
adaptarea cldirilor civile i spaiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu
handicapNP0512012"26,deexemplu:

pentrupersoanelecudeficienedevederevorfiprevzutebenzideghidajtactilo
vizuale;

toatetreceriledepietonivorfiamenajatecurampedeaccespietonalentretrotuar
icarosabil.

Proiectele se coreleaz cu cel de Extindere a sistemului de management al traficului prin


integrarea de noi intersecii semaforizate cu funcionare n regim adaptiv i sistem de
comunicaiietapa1(7.1.1.1).

Noile proiecte de infrastructur precum i implementarea unui nou plan logistic creaz
premisele implementrii unui nou tip de proiect: un sistem unitar de pentru semnalizare
rutierverticalstaticdeorientarenMunicipiulCraiova,prinproiectul4.1.1.39.
Proiectulincludedoucomponente:
1. Montarea/nlocuirea de console, panouri si indicatoare de orientare, inclusiv
stalpiproprii/console/portaluridesustinereconformecustandardeleilegislaia
nvigoare
2. Mai mult proiectul poate include i o component de gestiune a indicatoarelor
ntrobazdedatecearputeafacilitaulteriorntreinerea/nlocuireaacestora.

Scopul implementrii acestui tip de proiect este acela de a oferi informaii clare, lizibile
conductoruluiautoaflatntraznitprinzonarespectivpentrualorientactrearterelei/sau
obiectivelemajoredinmunicipiu,pentruafluidizacirculaiaiasporisiguranacirculaiei.

26

CutitluinformativsepoateconsultaiGhiduldeverificareaaccesibilitiidinAnexa9

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.220/360

PMUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperraional(EtapaII))

Fiigura118:

Exempledeam
E
enajrialetreccerilordepieton
niaccesibilepentrupersoanelecudizabiliti

P
Perioada202
242030(v.A
Anexa6iPlaana4AII):
Cod
proiect

P
Proiect

4.1.1.20 Completareleg
C
gaturainelaraarocada:Intreestr.Bresteistr.StirbeiVoda

4.1.1.21 Completareleg
C
gaturainelaraarocada:Intreestr.StirbeiV
VodaDN56

4.1.1.22 Completareleg
C
gaturainelaraarocada:IntreeDN56str.Caracal

4.1.1.23 Reabilitare(cu
R
largire)pasajjpesteCFpeA
Aleea4Simnic

4.1.1.14 Modernizaretr
M
ramastradalaacartierCatarrgiustr.Tism
mana(colectoaare)

4.1.1.29 Reorganizarea
R
circulaieibd
d.Decebalb
bd.Daciastr.Pelendava

4.1.1.30 Reorganizarea
R
circulaieibd
d.N.Titulescu
uCaleaSeverrinuluiIzvoru
ulRece

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.221/360
0

PMUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperraional(EtapaII))

Cod
proiect

P
Proiect

4.1.1.32 Reorganizarea
R
circulaieistrr.Rului

4.1.1.33 Reorganizarea
R
circulaieibd.N.Romanescu(Fcistr.Rului)

Laanivelulcelo
orlaltelocalittidinpoluldecretereeCraiovapro
oiecteprivind
dinfrastructu
urarutier
su
untsumarizaatentabelarinAnexa6 iPlananrr.4BI/IIise
ereferla:

reabilitriimodeernizrialed
drumurilorju
udeeneico
omunaledinariametropolitan,

modeernizareastrzilorruraledincomunee;

(re)am
menajrideintersecii),ttreceridepieetonietc.

Laa elaborareaa propunerilor de infrasstructur saau avut n vedere


v
princcipii i considerente de
e
siiguranacircculaiei.
U
Unadinprinccipalelerecomandripen
ntruviitoareeleproiected
dereabilitare
e/modernizzaredrumurii
su
untcelelegaatedeimplementareaco
onceptuluid
deinfrastructturrutiercareiart(v.iAnexaa
4.Problemeisoluiistan
ndarddesigu
uranrutierr).
e preluare a
a apelor plu
uviale sunt eseniale pentru
p
infrasstructur. Acestea
A
suntt
Sistemele de
entruacolecctaapa,ns,,nacelaitiimp,suntfoartepericulo
oasepentru participaniii
proiectatepe
orit volumu
ului mare dee ap, ele su
unt proiectatte foarte adnci i cu paante laterale
e
laa trafic. Dato
m
mari,iarnun
nelecazurisu
untrealizateechiardinbeeton.

(aa)
Fiigura119:

(b)

(a)Dispozitivep
periculoasepen
ntrucolectareaapelorpluvialee,Craiova,DN5
56,comunaPod
dari(Surs:
www.gds.ro)/(b
w
b)Dispozitived
decolectareaapelorpluvialeccorespunztoarre(Surs:PIARC
C)

D
Dezvoltareau
unordispozittivedecolecctareaapelo
orcarepotffacefacan
ntitilorpreeconizatede
e
precipitaii, dar
d n acelai timp s nu
u creeze con
ndiii de nessiguran uttilizatorilor traficului, nu
u
u nceput s
reeprezint o sarcin uoar, dar estte un comprromis necessar. rile deezvoltate au
fo
oloseascdisspozitiveperrmeabilede preluareaaapelor,realizzatedinmateerialeporoase.Acesttip
p
de sisteme su
unt de asem
menea verzi i permit orricrei infiltrraii s se evvapore, chiar i cele din
n
undaiadrum
mului.
fu

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.222/360
0

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Pedrumurilejudeenedinlocalitileruralesarputeaadoptaisoluiicurigolcarosabil(sau
cucanalizarepluvial)detipulceleiprezenatemaijos(cusaufrpistpentrubiciclete):

(a)

(b)

Figura120:

2.2

Tipprofiltransversal(cupistedebiciclete)pentrudrumuridinmediulrural.
(a)Exemplurecomandatfrandeschiscurigolcarosabil/
(b)Exemplurecomandatfrandeschiscucanalizare

Transportulpublic

Proiectele pentru transportul public vizeaz urmtoarele proiecte pe toate componentele


sistemuluidetransportpublicncdinperioada20162023.
Perioada20162023(v.Anexa6,Plananr.2AI):
Cod
proiect

Proiect

2.1.1.4 Modernizareacaiidetramvai(incaleproprie)depestr.HenryFordinzonaindustrialaFord
2.4.1.2 Innoireaparculuidevehiculedetransportpublicurban(achizitieautobuzenoi)
2.4.1.1 Innoireaparculuidevehiculedetransportpublicurban(modernizaresiachizitietramvaienoi)
2.1.1.10 Benzidedicatedeautobuzsimasurideprioritizarespecificetransportuluipubliccuautobuzul
2.1.1.7 Implementareainfrastructuriidetramvaiincaleproprie
2.3.1.6 Amenajareadepuncteintermodaleprincipaleinrelatiecureteauadeautobuzrapid(BRT)
2.3.1.3 ModernizareastatiilordetransportpublicEtapaI
2.1.1.12 AmenajareaunuinouterminaldecalatoriinzonadesudamunicipiuluiCraiova

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.223/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Cod
proiect

Proiect

2.3.1.5 AmenajareadepuncteintermodaleinrelatiecureteauadetramvaiEtapaI
2.3.1.8 Modernizare/extinderesistemdemanagementaltransportuluipublicsieticketing
Modernizaredepou
Modernizareastaiilorderedresarepentrualimentareaelectricatramvaielor

2.3.1.7

2.1.1.2 ExtindereinfrastructuradetransportpublicelectricinCartierulSararilor
2.1.1.1 ExtindereinfrastructuradetransportpublicelectricinCartierulCraiovitaNoua
2.3.1.1 ModernizareastatiilordetransportpublicEtapaII
2.3.1.4 AmenajareadepuncteintermodaleinrelatiecureteauadetramvaiEtapaII
Modernizarecaledetramvai(incaleproprie)peCaleaSeverinuluiinzonaindustrialaCernelede
Sus

2.1.1.3

Pentruprimaperioadsearenvederereabilitarea/modernizareainfrastructuriidetramvaipe
reeauarmasnereabilitat:
2.1.1.4 Modernizarea caii de tramvai (in cale proprie) de pe str. Henry Ford in zona

industrialaFord(1,5kmcaledubldetramvai)
2.1.1.3 Modernizare cale de tramvai (in cale proprie) pe Calea Severinului in zona

industrialaCerneledeSus(2,50kmdecaledubl)
Proiectele de reabilitarea infrastructurii de tramvai includ calea de rulare, aparate de cale
reeauadecontactistaiiledetramvai.Nusuntincluselucrrileaferentereelelordeutilitii
iluminat.Serecomandreabilitareancaleproprie.
Refugiile i staiile trebuie s asigure accesul facil al tuturor categoriilor de cltori, s fie
echipatecupanourideinformaii,acoperi/adpost,bnciisfieiluminate.
Proiectul de reabilitare se va corela n mod obligatoriu cu cel de reorganizare a circulaiei n
intersecii/treceridepietoniideextindereasistemuluidemanagementaltraficului.
Studiidefezabilitateprivindextindereainfrastructuriidetransportpublicelectric:
2.1.1.1ExtindereinfrastructuradetransportpublicelectricinCartierulCraiovitaNoua
2.1.1.2ExtindereinfrastructuradetransportpublicelectricinCartierulSararilor

2.1.1.7Implementarealiniilordedicatetransportuluipublicpeine(tramvai).Studiude

fezabilitate
Aceste ci dedicate pot fi amenajate prin intermediul unor lucrri suplimentare (pe termen
mediu sau lung, date fiind lucrrile curente de pe anumite linii), sau pe termen mai scurt, n
funcie de situaie, poate fi utilizat o soluie cu marcaj linie continu i/sau o soluie cu
separator fizic realizat din borduri sau stlpiori reflectorizani flexibili, dar i prin aplicarea de
sanciunilafaaloculuipentrunerespecarearestriciilor.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.224/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Figura121:

SoluiideamenajareatramvaiuluincaleproprienBucureti(stnga)ilaBudapesta(dreapta).Sursa:
GoogleEarth

Implementarea de benzi dedicate de autobuz si masuri de prioritizare specifice

transportuluipubliccuautobuzul.Studiudefezabilitate
Proiectulpresupuneamenajareadebenzidedicatedeautobuzsimasurispecificede
prioritizare a transportului public cu autobuzul n vederea implementrii unor linii
rapidedeautobuzdetipBRT(BusRapidTranzit)pentruaconectaacelelocaiicetrec
princentruloraului,facilitndischimbulculiniiledetramvai.
OliniedetipBRTreprezintunserviciudeautobuzcufrecvenicapacitateridicat,ncare:

Cea mai mare parte a liniei (ct de mult posibil, n special n sectoarele foarte
aglomerate),sevaparcurgepebenzidedicate;

Vehiculele pot fi mai lungi dect autobuzele obinuite, cel mai adesea de la un brand
productordedicat(sevaanalizasoluiaoptimpentruCraiova);

PrioritateaninterseciiestestabilitprinintermediulsoluiilorITS,nvedereareducerii
ntrzierilor;

StaiilesuntbineechipatecufacilitiadecvatepentruPRM,dotatecuacoperi,panouri
cu informaii difuzate n timp real i n msura posibilitilor, automate de vnzare a
tichetelordecltorie;

Curselepentrupasagerivoraveaofrecvenridicatntimpulorelordevrf,vorncepe
dimineaadevremeisevorncheiatarziu,nnoapte,oferindserviciidecalitate.Lafelse
vantmplainzileledesmbt,duminicipeperioadasrbtorilor.

Figura122:

ExempludeBRTnNantes,Frana(sursa:TTK)

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.225/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

O linie ar putea circula de la Peco Romneti la Pasaj Electroputere, pe direcia: Bd. N.


Romanescu, bd. 1 Mai, str. tirbei Vod, str. Matei Basarab/str. Bibescu, Madona Dudu, Ion
Maiorescu,Popaapc/str.M.Viteazul,str.AlexandruIoanCuzastr.Romul/CaleaUnirii,bd.
NicolaeTitulescu,str.ConstantinBrncui,BrazdaluiNovac,Bd.DaciaiDecebal;
O alt linie ar putea circula din bd. 1 Mai ctre Craiovia Nou pe direcia: str. Rului, str.
Popoveni, bd. N. Romanescu, bd. 1 Mai, str. tirbei Voda, str. Matei Basarab/str. Bibescu,
Madona Dudu, Ion Maiorescu, Popa apc/ str. M. Viteazul, str. Alexandru Ioan Cuza str.
Romul/CaleaUnirii,bd.NicolaeTitulescu,str.Amaradiei,str.Doljului,str.1Decembrie1918,bd.
Dacia,bd.Tineretuluiistr.GeorgeEnescu.

Staiiledetransportpublic

nceeaceprivetestaiiledetransportpublicanalizaaartatccelemaimultedintrestaiiau
nevoie de mbuntiri n special privind aspectele legate de siguran i accesibilitate inclusiv
pentrupersoanecumobilitateredus.Prinurmare,ncadrulplanuluideaciunesepropuneun
programdemodernizare/amenajareapunctelorintermodale,precumiastaiilordetransport
publicprincipale.
2.3.1.1Amenajareadepuncteintermodaleprincipalenrelaiecureeauadeautobuz

rapid(BRT)
Aceste staii trebuie echipate astfel nct s asigure accesibilitate sporit tuturor
utilizatorilor, inclusiv PRM, s ofere informaii n timp real i s fie dotate cu adposturi.
Amenajriletrebuiesaibnvederectransferuldelaunmodlaaltul(deexemplu,dela
unautobuzlaoliniedetramvai)trebuiessefacncelmaiscurttimpposibil.
2.3.1.2Modernizareastaiilordetransportpublicnlungulreeleidebaz

Figura123:

Diferiteexempledestaii:(stnga)staieautobuznParis,(mijloc)mbuntiripunctualeale
accesibilitiinNantes,(dreapta)staietramvainOrlans

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.226/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Figura124:

ExempludeechipareaunuipunctintermodalprincipalnLondra(sursa:internet)

Terminaleintermodale

n ceea ce privete dotrile unui astfel de punct intermodal, se recomand: construire cldire
care s asigure activitatea de ticketing, relaii cu publicul i informarea cltorilor, grupuri
sanitareisalateptare(dupcaz),platformedembarcare/debarcarecltoriaccesibiltuturor
categoriilor de persoane, semnalizare orizontal, vertical. Se recomand amenajarea
concomitentcuunP+Ri/sauB&R.
Arputeafideasemenea,ooportunitateaamenajaonouAutogarSud,dotatcorespunzator,
respectand toate normele de siguran pentru utilizatori, astfel nct cltorii de pe liniile
judeene s beneficieze de un transfer de bun calitate. Subliniem ns, c spaiul reprezint o
chestiune esenial n vederea ndeplinirii acestei msuri ce ar putea impune expropriere. Din
punct de vedere al spaiului, o alt locaie (fa de cea situat la sud de str. Fntna Popova)
pentruP+Ri/saupentruonoulocaieaAutogriiSudarputeafipestr.Rului,darnacestcaz
timpul de cltorie pentru o linie BRT ar fi prea lung. De asemenea, fiind doar o singur linie
rapiddeautobuztimpuldeateptarepentrucltoriarputeafineatractiv.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.227/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Figura125:

ExempludepunctintermodalnNantes

2.3.1.7Extindereasistemuluidemanagementaltransportuluipublicieticketing
Extinderea sistemului de managemet al transportului public i eticketing va lua n considerare
toatecomponentelesale:

Sistemul software central (centrul pentru control trafic conectat la serverul central i la
vehiculeistatii)

Dispozitivelepentruvehicule(pentrumonitorizareaflotei,AVL/AVM,eliberareadetichete
ivalidareaacestoraatatpentrueticketingctipentru/saubileteachitatecash)

Integrarea pe ct posbil a tuturor staiilor (echiparea cu sisteme de informare a


pasagerilorntimprealiCCTV)cuprioritateacelordepeprincipaleleliniidetransport
public:tramvai,BRT,expres.

Figura126:

Diferitesitemedeeticketingiinformareacltorilorntimpreal(Sursa:stngaTTK,Transportfor
Ireland)/Dreapta:MunicipiulCraiova(Sursa:arhivproprie)

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.228/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

2.2.1

nnoireafloteidevehiculedetransportpublic

Actualul parc de vehicule de transport public are n general mai mult de 10 ani vechime, n
situaiaceamaidificilregsinduseflotadetramvaie.
Estimarea necesarului de vehicule a luat n considerare att proiectele de infrastructur ct i
propunerile de operare, respectiv noua structur de linii, frecvena i mbuntirea vitezei
comerciale (cca 20 km/h pentru tramvaie i BRT). Sporirea vitezei comerciale determin un
numar mai redus de vehicule necesare fa de situaia actual; cu toate acestea estimrile
cuprindinclusivunnumrdevehiculederezerv,necesaredinmotivedementanan.
Astfelsaestimatunnecesarde105devehiculepentruoperareantregiireeleurbane,respectiv
17tramvaie,18autobuzeBRTi70autobuze.
Lund n considerare vrsta flotei actuale este necesar rennoirea pe termen scurt i mediu
i/saumodernizareaflotei,dacestenstarebun.Pentrunoilevehiculesepropuneunprogram
multianualdeachiziiedefuratntreietape20162018,20192023i20242030,attpentru
transportulpeinectipentrucelauto:
2.4.1.1nnoireaparculuidevehiculedestinattransportuluipeine
2.4.1.2nnoireaparculuidevehiculedestinattransportuluipublic(autobuze)

La achiziionarea noilor vehicule trebuie luate n considerare criterii precum capacitatea


vehiculelor, normele de poluare, dotarea cu faciliti pentru persoane cu mobilitate redus,
oportunitatea cumprrii de autobuze electrice sau hibride (pentru cea de a treia etap dac
preurileacestoravorfimaiaccesibilenaniiurmtori).
nceeaceprivetedepoulpentrutramvaieestepropusproiectul2.3.1.8Modernizarea

depouluidinmunicipiulCraiova.
Starea actualadepouluinuasigurcondiiioptimepentrustaionareaintreinereaflotei,n
specialpentruvehiculelenoicevorfiachiziionatencadrulplanuluiderennoireaflotei.
Deasemeneaestenecesarimodernizareastraiilorderedresarepentrualimenatreaelectrica
tramvaielorpentruntreagareeadetramvaiedinmunicipiu.

Figura127:

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

ExempludefacilitimodernentrundepoucuatelieredentreinereiCentrudecontrolnBordeaux,
Frana(Sursa:TTK)

Pag.229/360

PMUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperraional(EtapaII))

2
2.2.2

O
Operareat
transportu
uluipublicc.Politici

Liniiprinciipaledetran
nsportpublicc

Planuldeope
erarepropusspentruliniiileprincipalee(detramvaaiiBRT)niipotezarealizriituturorr
einfrastructuresteilusttratnfiguraaurmtoare:
proiectelorde

Fiigura128:

Msuripropuse
M
epentruoperarreatransportulu
uipublicnmun
nicipiuluiCraiovva,
(liniiprincipale)

Sepropunecaaliniileprinccipalesaibofrecvenla10minp
petotparcursulzilei,inndseama:

nprimulrndc,noiletramvvaieitroliebuzevorave
eaocapacitaatemaimarredectcele
e
actuaale,

nald
doilearnd,ccelemai multedintreeseciunileimportanteaaumaimulteeliniicarele
e
deserrvesc. Prin urmare, o frecven
f
10
0 minute pentru fiecarre linie estee de fapt o
o
frecveen 5 minu
ute pe mai multe secto
oare care au
u 2 linii sau chiar mai mult
m
pentru
u
seciu
unilecentraleecu3sau4linii.

nalttreilearnd ofrecven maimicpeentruvehiculledecapacittatemaimarenseamn


costu
urioperaionalemaimici ngeneral

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

Pag.230/360
0

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

nalpatrulearndofrecvenla10minutepermitecreareaunuiprogrammaiuorde
neles utilizatori (de exemplu, tramvaiul va opri n staie la 12:02, 12:12, 12:22, 12:32
etc.)

n cele din urm, pentru staiile deservite de o singur linie (Srari), se consider n
general c 10 minute este limita de timp de ateptare pentru navetiti sau acceptabil
pentrupersoanelecareauposibilitateadeautilizamaina.

ExtensiileliniilordetramvaispreFordiIzvorulRecearputeafiservitcuofrecvenadaptat,
pentruexemplulcu10minntimpulorelordevrficu20mintimpulafaraorelordevrf.
Liniisecundare(complementare)detransportpublic

Analizele au artat c reeaua existent de autobuze ar trebui, de asemenea mbuntit.


ntructuneleliniideautobuzsesuprapunculiniiledetramvai,iarunelezonenusuntdeservite
deserviciiledetransporturban,sepropuneadaptarealiniilorurbanecanfiguraanterioar.
Nouastructurdeliniialuatnconsiderareurmtoareleprincipii:

avndnvederereabilitarealiniilordetramvai,precumiimplementarealiniilordedicate
BRT,ozonmultmaimareestebinedeservitinumainecesitserviciisuplimentare
de transport cu autobuzul. Implementarea tarifului integrat va facilita, de asemenea,
transferulcltorilordepeoliniepealta.Prinurmare,unnumrdeliniideautobuza
fost redus. Acest lucru ar trebui s mbunteasc, de asemenea performana
economicareelei.

Cu toate acestea, linia expres E1 care poart o mare parte a cererii este pstrat ca
existent, cu o propunere de a se adapta la linia din zona Craiovita Noua, pentru a
prevenibucleipentruadevenimailizibilpentruutilizatori.

deservireaunorzoneneacoperitedetransportpublicnprezent.Douliniisuntpropuse
pentru zona de Nord, inclusiv o extindere a liniei de 24, folosind noua infrastructura
rutierdisponibil.

liniilejudeenecedeservesczoneleperiurbanealemunicipiuluiCraiovaaufostintegrate
caliniisuburbane:deexemplu,liniispreParcIndustrialCraiova(linia14),Magnolia(linia
103), spre Carcea (county line 20) i spre Preajba (linia 29). Se ofer astfel o mai bun
integrarealiniilorurbaneisuburbaneorganizatedeautoritateadetransportapolului
de cretere, n timp ce judeul ar rmne responsabil cu organizarea tuturor liniilor ce
deservescteritoriiledinafarapoluluidecretere.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.231/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Figura129:

MsuripropusepentruoperareatransportuluipublicnmunicipiuluiCraiova,(liniiprincipalei
secundare)

pentru asigurarea unui nivel acceptabil de serviciu, sectoarele cele mai ncrcate sunt
deservite de linii principale, iar propunerile ncearc s ofere legturi ct mai directe
ntreprincipaliigeneratoriipuncteleintermodalealereeleimajore.

Unele linii au fost regrupate, de exemplu linia 17 i linia 29B: dac acest lucru le face
puin maidificils funcioneze, acest lucru creeazunbeneficiu pentruutilizatoriicu o
accesibilitatemaimarelaaltezonealeoraului.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.232/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

liniilesuntclasificatendoucategorii:liniiprincipale(reeauamajor),liniisecundare.
Liniile principale au frecvene mai mari i capaciti mai ridicate, n timp ce liniile
secundareasigurlegturzonelelorcudensitatemairedussauazonelorperiurbanela
reeauamajor.

Caracteristicileliniilordeautobuzpropuseseregsescmaijos:
Linie
ExpressE

Categorie
linie
Primar

Frecvenaactual

Frecvenapropus

BRT1

Primar

6minnoradevrf,10minnafara 5minnoradevrf,10minn afara


orei de vrf, dar i cteva curse F oreidevrf
Bacriz
(linie nou)
10minpetoatduratazilei

BRT2

Primar

(linienou)

10minpetoatduratazilei

Primar

30min,darictevacurseF Bacriz

10minpetoatduratazilei

24

Primar

7minnoradevrf /10minnafara 10minpetoatduratazilei


oreidevrf

2B

Primar

10min n ora de vrf / 12min n 10minpetoatduratazilei


afaraoreidevrf

17

Secundar

15min n ora de vrf / 30 min n 15min n ora de vrf / 30 min n


afaraoreidevrf
afaraoreidevrf

10

Secundar

60min

15minnoradevrf/30minoffn
oradevrf

Secundar

60min

15min n ora de vrf / 30 min n


afaraoreidevrf

18

Secundar

4/zi (liniejudeean14)

4/zi

21

Secundar

7/zi (liniejudeean 20)

7/zi

29

Secundar

11/zi (liniejudeean 29)

11/zi

103

Secundar

2/zi (liniejudeean103)

2/zi

O alt msur operaional poate fi considerat implementarea unui tarif integrat, n cazul n
careutilizatoriiarpltipentruacceslareeauadetransportpublic(sistembazatpezone)inu
pentruutilizareafiecreilinii(sistembazatpelinii).
LanivelulpoluluidecretereCraiova
Cucondiiapuneriinaplicareaunuitarifintegratnprimulrnd,ruteleliniilorjudeenearputea
fi revizuite pentru a servi de fapt grile (n funcie de orarul trenurilor). Acest lucru ar permite
pasagerilorsbeneficiezedeoconexiunerapidlaora,ntimpcevehiculelelinieijudeenear
puteafiutilizatepeoaltrutsaupentruunaltserviciudupceaasigurattransferulpasagerilor
lagaralocal.
Unaltmoddeambuntiaccesibilitatealatransportulpublicnpoluldecreterearfipunerea
naplicareafacilitiiPark&RideiBike&Ridendiferitegri.Nuartrebuisfientotdeauna
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.233/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

zone de parcare mari, ci mai degrab doar cteva spaii pentru autoturisme i biciclete (v.
Componenta2.Seciunea2.7).
Pentru a ncuraja i mai mult utilizarea trenului n polul de cretere sar putea generaliza
introducerea acestor msuri n toate staiile. Desigur, facilitile de tip P&R ar trebui s fie
adaptateladimensiuneagriiilanumruldetrenuripezi.Pentrunceputunelefacilitidetip
P&R ar putea fi reduse doar la nivelul unui B&R care sar putea pune n aplicare, de exemplu,
doarcuunrastelpentrubiciclete.

Figura130:

MsurilepropusepentrutransportpubliclanivelulpoluluidecretereCraiova,scenariul2

Unele linii ar trebui revzute i eventual trecute n subordinea Autoritii de Transport


Metropolitan(sauAsociaieideTransport Public dacaceastava fi nfiinat), aceasta ar face
reeauadetransportpublicmultmailizibilpentruutilizatori.

2.3

Transportdemarf

Proiectele privind logistic urban vizeaz urmtoarele proiecte pentru perioada 20142023 i,
respectiv20242030:
Perioada20142023(V.Anexa6iPlana8AI)
Cod
proiect

Proiect

8.1.1.3

Parcarepentruvehiculeledemarfa:inzonaindustrialaCernele

8.1.1.1

Parcarepentruvehiculeledemarfainzonapietelordincentrulmunicipiului

Proiecteledeinfrastructurpropusenacestsector(v.Anexa6iPlana8AI)vizeazdezvoltarea
facilitilordeparcarepentruautovehiculeledetransportmarf:

la porile de intrare n municipiul Craiova, prin amenajarea unor parcri (de tip
tampon) pentru vehicule grele de transport marf (autocamioane cu 2, 3, 4 osii,
autovehiculearticulateitrenurirutiere):peDN56nzonacentruluilogistic;nvecintatea
ParculuiIndustrialCraiova;nzonaindustrialCernele(nordvestulmunicipiului);

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.234/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

amenajareaunorspaiipentruncrcare/descrcarepentruautovehiculedemarf
cuMTMA3,5tonenprincipalelepieealeorauluinvedereaaprovizionriicurente:de
exemplulaPiaaMare,PiaaVeche.

n ceea ce privete dotrile minime, pentru staiile i locurile de parcare pentru vehiculele de
mic capacitate acestea trebuie prevzute cu platforme de parcare, semnalizate i marcate
corespunztor.
Parcrile de lung durat, pentru vehicule grele de transport marf trebuie prevzute cu
urmtoareledotriminime:

platformpentruparcrivehiculedemarfgrea,

mprejmuire,

semnalizareimarcajerutiere,

iluminat,

accesapapotabil

WCpubliciduuri.

Bineneles c aceste tipuri de msuri trebuie susinute de reglementri privind regimul de


aprovizionare (orar) i revizuirea sistemului de tarifare, dar i de msuri de monitorizare i
aplicaresanciunincazulnerespectriireglementrilor.
n vederea eliminrii transportului de mrfuri din ora, dar i al eliminrii conflictelor ntre
circulaia vehiculelor de marf i ceilali participani la trafic se propune adoptarea unui plan
logisticlanivelulmunicipiuluiCraiova,cares:

defineasctraseeledetranzitizoneledeaccespentruvehiculeledemarfdepeste3.5
tonecutaxeledeaccesaferente,

stabileasclocaiilestaiilorpentruautovehiculeledetransportpublicdemrfuri,

stabileasclocaiileparcrilordelung/scurtduratpentruvehiculeledemarf,

reglementeze perioadele/duratele de aprovizionare (de exemplu pe timpul nopii sau


dimineaafoartedevreme)

reglementezemoduldeaprovizionarenzonacentral/pietonal(spreiaregulamentul
aferentCentruluiIstoric)

creeze prghii de monitorizare i sancionare n caz de nerespectare a regulamentelor


adoptate.

Pentru stabilirea unor restricii de circulaie pentru vehiculele de transport marf se propune
definireaurmtoarelordouzone(Planele8AI/II):

Zona I(zona central) ncare s fie interziscirculaia autovehiculelorcu mas


maxim autorizat mai mare de 3,5 tone. Practic se propune extinderea
regulamentului din centrul istoric din punct de vedere al accesului autovehiculelor
depeste3,5tone;

Zona II restricionat vehiculelor peste 3,5 tone pe timpul zilei (6:00 22:00),
accesul fiind permis pe baza unei autorizaii obinute n urma achitrii unor taxe.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.235/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

n aceast zoncirculaia autovehiculelor cumas maxim autorizat mai marede


7,5tonepoatefiinterzis.
iaunortraseepentrucirculaiaautovehiculelorcumasmaximautorizatcuprinsntre3,5
7,5tonepermis,frobinereaprealabilauneiautorizaiideacces(frtax).

2.4

Mijloace alternative de mobilitate (deplasri cu bicicleta,


mersulpejosideplasareapersoanelorcumobilitateredus)

Proiecteleprivinddeplasrilecubicicletavizeazurmtoareleproiecte:
Perioada20162023(V.Anexa6iPlana4AI/II)
Cod
proiect

Proiect

3.1.1.4 CompletarereteapentrubicicleteintrecartierulBresteisiZonaCentrala
Studiu deidentificaretraseesisolutii pentruamenajarepistepentrubicicleteinmunicipiul
Craiova
Campanii/ actiuni de promovare a mersului cu bicicleta si educatie rutiera pentru toti
3.2.1.1
participantiilatrafic

3.1.1.30

3.3.1.1 Parcaribicicleteinzonaparcurilor,pentruuniversitati/facultatisipentruinstitutiipublice
3.3.1.9 B+R:GaraCraiova
3.3.1.10 B+R:GaraCraiovaTriaj

Perioada20242030(V.Anexa6)
Cod
proiect
3.3.1.2

Proiect
Extindereparcaribicicleteinzonaparcurilor,pentruUniversitati/Facultati,pentruinstitutii
publicesiinzonapietelor

3.3.1.4 Implementaresistemmunicipaldeinchirierebiciclete27

27

https://www.itdp.org/wpcontent/uploads/2014/07/ITDP_Bike_Share_Planning_Guide.pdf

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.236/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Figura131:

ExempledeparcridebicicletedetipB&R(Sursa:http://railzone.nl/2011/01/bicycleparkingattram
stops/)

O atenie deosebit se va acorda amenajrilor pistelor/infrastructurii pentru biciclete n zona


staiilordetransportpubliciainterseciilor.

Londra

Karlsruhe

Karlsruhe
Figura132:

Exempledeamenajrialepistelordebicicletenzonastaiiloriainterseciilor

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Munchen

Pag.237/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

ProiecteledetipB+RpresupunamenajareaunorparcripentrubicicletedetipB&Rn

zona porilor de intrare n ora (gri, terminale de transport public urban) i n zona
parcrilordetipP&R.
Pentru facilitile de tip Bike & Ride uneori poate fi suficient doar un rastel, n condiii de
siguran i de adpost, iar pentru parcrile de biciclete adesea poate fi suficient i un simplu
rastel,chiarneacoperit.
Lantocmireastudiilordefezabilitateprivindamenajrilepistelor/infrastructuriipentrubiciclete
sepropuneconsultareaunordocumentaiiceilustreazexempledebunepractici.28

2.5

Managementul traficului (staionarea, sigurana n trafic,


sisteme inteligente de transport, signalistic, structuri de
managementexistentelanivelulautoritiiplanificatoare)

Proiecteleprivindmanagementultraficuluivizeazurmtoareleproiectepentruperioada2014
2023i,respectiv20242030.
Perioada20162023
Cod
proiect

Proiect

7.3.1.5

PrioritizareatransportuluipubliclocalinmunicipiulCraiova,echipareaintregiiflote
devehiculecutranspondere

7.3.1.1

ModernizareacentruluidemanagementaltraficuluidinmunicipiulCraiova

7.3.1.2

7.3.1.3

Extinderea sistemelui de management al traficului prin integrarea de noi intersectii


semaforizate cu functionare in regim adaptiv si sitem de comunicatii faza 1
(echipareaa18intersectiiexistentesia41deintersectiinoicuautomatededirijarea
traficului)
Extinderea sistemelui de management al traficului prin integrarea de noi intersectii
semaforizatecufunctionareinregimadaptivsisitemdecomunicatiifaza2(dotareaa
31deintersectiinoicuautomatededirijareatraficului)

Perioada20242030
Cod
proiect
7.3.1.6

Proiect
IntegrareamanagementuluiparcarilorinmunicipiulCraiova

7.3.1.5PrioritizareatransportuluipubliclocalinmunicipiulCraiova

urmaresteeficientizareatransportuluipublic.Pentruaceastasepropuneechiparea
intregiiflotedevehiculesitramvaiecutranspondere.

28

Cadeexemplu:
http://www.mobile2020.eu/fileadmin/Handbook/Mobile2020%20Handbook_RO_opt.pdf,
http://optar.ro/ghidderealizareainfrastructuriipentrubiciclete.html
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.238/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

7.3.1.1 Modernizarea centrului de management al traficului din municipiul Craiova:

presupune amenajarea unui spaiu corespunzator cu data room i camera operatori


precumiurmtoareleechipamente:
serverdemanagementaltraficului;
servercuinterfaagraficacuutilizatorii
serverdegestiuneacomunicaiilor
server de comunicaii n situaii de urgen apel de urgen ctre poliie,
pompieri,salvarenfunciedenaturaincidentului
sistemstocare
serverbazadetimppentrusistem
walldisplay
serverCCTV
servereptaplicaiidemonitorizareareeleidecomunicaiiiaechipamentelor
Pentruasigurareainfrastructuriidecomunicaiiserecomandcorelareacuproiectul"NETCITY".
7.3.1.27.3.1.3Extindereasistemuluidemanagementaltraficuluiprinintegrareade

noiinterseciisemaforizatecufuncionarenregimadaptivisistemdecomunicaiise
vaimplementandoufaze.
n prima faz (7.3.1.2) sunt propuse pentru reechipare 18 intersecii existente i dotarea a
44deinterseciinoicuautomatededirijareatraficului;echipamentededetecie;semafoare
cusistemopticLED.Deasemeneasuntpropuse49deinterseciipentrudotareacusistem
desupravegherevideo.
nfazaadoua(7.3.1.3)suntpropusepentruechipare29deinterseciinoiiimplementarea
sistemuluidesupravegherevideon27intersecii.
Pentru funcionalizarea sistemului este necesar legarea interseciilor la sistemul de
comunicaiipentruconectareaacestoralacentruldemanagementaltraficuluiprinswitch
uricumanagement.
Suntnecesareechipamenteprecum:automatepentrudirijarecirculaie,echipamentpentru
comunicaii, echipament pentru racordarea la fibra optica, semafoare vehicul/ pieton/
tramvai/biciclistLED,butoanepieton/biciclist,echipamentepentrudetectie(camerevideo
saubucleinductivenfunciedecondiiiledeamplasare),camerepentruvideosupraveghere
nintersecii.Deasemeneavorfiefectuatelucrripentrucanalizaiisemaforizare/detecie,
instalare cablaj semaforizare/detecie, priza de pmnt, instalare de stlpi proprii pentru
instalaiadesemaforizare/detecie.
7.3.1.6 Integrarea managementului parcrilor n municipiul Craiova are ca obiectiv

strategic managementul cererii de spaii de parcare. Pentru fiecare tip de parcare de


lungduratsauparkandridesuntnecesarepanourideinformarecunumruldelocuri
disponibile n parcare amplasate pe o raz de maxim 200 300 m; indicatoare statice;
sistem de contorizare intrri/ ieiri din parcare; controller local; echipament de
comunicaii. De asemenea sunt necesare lucrri pentru canalizaii electrice, instalare
cablaj, prize de pmnt, instalare de stlpi proprii/console pentru panourile de
informaredinamice.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.239/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

2.5.1

Parcri.Managementulparcrilor

Pelngactualalipsalocurilordeparcare,numrulcelorlegalevorfireduseprinreorganizarea
reeleistradalenvedereafaclitriicirculaieitransportuluipublicicubicicleta.Astfel,numrul
locurilordeparcaretrebuiecompensatprinconstruciadeparcricolectivesupra/subterane.
Aceste propuneri (prezentate tabelar n Anexa 6 i Planele 5 AI/II trebuie corelate cu cele
privind spaiile de parcare de tip P+R de la porile oraului i cu cele de tip management
(semnalizaredeorientareiinformare,ITS)nvedereareduceriitimpuluincutareaunuilocde
parcare. Pentru parcrile colective i P+R propuse se pot nfiina staii de ncarcare (pentru
automobilele electrice) publice sau semipublice n cazul n care electromobilitatea la nivelul
autoturismeloriaamploare.
Perioada20162023(v.Anexa6iPlana5AI)
Cod
proiect

Proiect

5.1.1.1 Parcaricolectiveinzonacentrala
5.1.1.2 Parcaricolectiveinsudulzoneicentrale
5.1.1.3

Parcaricolectiveinzonacentrala:zonaPieteiVechi.Parcarepentruvehiculelede
marfainzonacentrala

5.1.1.5 Parcari/garajecolectiveincartiere(rezidentiale):CraiovitaNouaETAPA1
5.1.1.12 Parcari/garajecolectiveincartiere(rezidentiale):Eroilor/ValeaRosie
5.1.1.4 Parcari/garajecolectiveincartiere(rezidentiale):zonastr.StefancelMare
5.2.1.1 PoliticadeparcarepentrumunicipiulCraiova

Perioada20242030(v.Anexa6iPlana5AII)
Cod
proiect
5.1.1.10

Proiect
Parcari/garajecolectiveincartiere(rezidentiale):
CraiovitaNouaETAPA2

5.1.1.11 Parcari/garajecolectiveincartiere(rezidentiale):cartier1Mai

De asemenea, spaii pentru parcri colective/garaje supraetajate sau subterane ar trebui


identificateincartierelecudensitatemareapopulaiei.PePlanele5AI/IIsuntsugeratedeja
cteva locaii unde sar putea amenaja cel puin soluii mai puin costisitoare de tip smart
parking,daracesteanecesitainvestigatiisuplimentare,inclusivstudiidefezabilitate.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.240/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Figura133:

Exempludeparcaresmartparking(sursa:http://smartparking.ro/products/serial/#)

Totui studii (inclusiv de oportunitate, fezabilitate) ar trebui realizate astfel nct terenul s fie
utilizatctmaieficientcuputin.

2.5.2

Implementareauneipoliticideparcareeficienteiintegrate

Politicadeparcarepropusinecontdeurmtoarelecriterii:

limitareaitaxareaparcriilasol,

organizarea pe ct posibil a necesarului de locuri de parcare n parcri multietajate,


subteraneisupraterane,

restriciidetimpnspecialpentruparcareancentruloraului,

tarifareadifereniatnfunciedezon,

reglementri de parcare care s in cont de interesele rezidenilor i care s nu


determine pe cei care parcheaz n centrul oraului s fac acest lucru n zonele
rezidenialenconjurtoare.

Planele5AI/IIprezintopropunerepentruzoneledeparcarecaretrebuiesfacobiectulunui
studiu i a unor investigaii suplimentare (proiectul 5.2.1.1). Aceast propunere are n vedere
structurileurbanedebaz,precumlocaiazonelorpietonale,zonelecucereremaredelocuride
parcareizonelerezidenialecareartrebuisfieprotejatedeparcareapetermenlung.
Structura zonelor de parcare pornete de la zona central a oraului. Cea mai mare cerere de
parcareesteateptatnjurulzoneipietonale.nplus,navetitiitindsparchezemainactmai
aproapedeloculdemunc.Zoneledeparcaresuntngeneralcircularenjurulcentruluioraului.
Astfel, zona cu cea mai mare cerere de parcare poate fi tratat diferit fa de zonele
nconjurtoare.nplus,nzonelerezidenialenconjurtoareoameniiaunevoiesipoatparca
mainaaproapedecasalor.
Urmtorul tabel propune condiii poteniale pentru fiecare dintre zonele de parcare. Acesta
constituie o baz pentru continuarea unor discuii n vederea implementrii managementului
locurilordeparcare.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.241/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Zondeparcare
0(centruloraului)
1,opiunea1(zona
nconjurtoare)
1,opiunea2(zona
nconjurtoare)
1,opiunea3(zona
nconjurtoare)

Duratmaximde
parcare[h]
2

Tarifuldeparcarepeor
Exemplu
3,00lei/h

Parcare
rezidenial
Tipul1,Tipul2

2,00lei/h

Tipul3

Tipul3

3,00lei/h

Tipul3

Tabelul61: Duratadeparcareitarifuldeparcarepezondeparcare

Existtreiopiunidiferitedesprecumpoatefidefinitzonadeparcare1.nfunciedecondiiile
locale, poate fi aleas una din aceste opiuni. Factorii importani care ar trebui luai n
considerare sunt numrul de locuri de parcare disponibile, raportul dintre cerere i ofert sau
utilizatorulobinuitdinaceastzon(rezideni,vizitatori,navetiti).
Opotenialreglementarepentruparcarearezidenialesteprezentatnurmtorultabel:
Tipul
1
2
3

Duratadeparcaremaxim

Tarifulanual
Exemplu

Cerina

100lei/an

Permisdeparcare

Ziua(07:0018:00):2h
Noaptea(18:0007:00):Frlimitare

29

600lei /an
100lei/an

Permisdeparcare
Permisdeparcare

Tabelul62: Reglementareacuprivirelaparcarearezidenial

Dinnousuntsugeratetreitipuridiferite.PrimulialdoileatipsereferlaZonadeparcare0din
centruloraului.ntimpulzilei,duratadeparcareestelimitatla2ore.Oalternativarputeafi
untarifanualmaimarefrrestriciidetimp.Dinpunctdevederealprotecieimediului,tariful
anualarputeafidifereniatnfunciedenormadepoluareamainii.
Mai mult dect att politica de parcare poate fi consolidat cu prevederi n regulamentul de
urbanism, cu limitarea numrului de locuri de parcare n zona central sau n zonele cu
accesibilitateridicatlatransportulpublic.
Bineneles c politica de parcare trebuie susinut de aplicarea de sanciuni n cazul
nerespectrii acesteia. Aplicarea strict a restriciilor de parcare pe strad este necesar
pentru cacetaeniisutilizeze parcrilecolective supra/subterane,nscopulde a seasigura
veniturilepentruacestetipurideparcri.

2.6

Zonelecunivelridicatdecomplexitate

Zonacentralesteozoncumarevaloarearhitectural,cultural,comunitarituristic,care
trebuie pus n valoare prin ameliorarea calitii spaiilor publice i creterea confortului de
deplasareirecreerepentrupietoniibicicliti.Deaceeaesteozoncaretrebuieorganizatca
zonfavorabilicuprioritatepentruDNM.Craiovadejaanceputacestdemersprinamenajarea
centruluiistoric.

29

Acestetaxesuntprezentatespreexemplificare,fiindmenitesindiceunnivel"sczut"i"foartemare".Acestlucru
poatefijustificatprinfaptulcncentrulorauluiexistunnumrmicdelocurideparcareparcriprivate,iarcererea
deparcareestemare.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.242/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Figura134:

Exemplificribunepractici:Spaiiutilizatencomun,partajate(sharedspace),cuoslab
difereniereacarosabiluluiicirculaieipietonale(nivelcomun,texturasemntoaredeisesizabil
difereniat),nzonecentralei/saucomercialesaudeagrement

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.243/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Serecomand,pectposibil,extindereaarealuluifavorabilpietonilorcreatodatcupietonizarea
centruluiistoric,printroseriedemsuripestrzicufunciunilocaleprecum(v.Anexa6):

(re)organizareaunorstrzidetipsharedspace(cuutilizarencomun)

limitarea accesului i vitezei de deplasare a vehiculelor, care pierd orice prioritate de


trecere(20km/h)

parcareapestradsefacedoarnlungulstrziiidoarpeoparte

limitarea parcrii pe strad i eliminarea treptat a acesteia n anumite subzone (v. i


paragraful6.4.3Politicadeparcare)

configurriidispozitivepentrucalmareatraficului(limitatoaredevitez)

seorganizeazsensuriunice,pentrureducereaspaiuluidedicatautovehiculelor.

reorganizareacirculaieiinintersecii

corelareacupoliticadeparcarepentruzonelerezideniale/zonacentral.
nvedereaimplementriiunorastfeldesoluiinzonacentralserecomandfazareaproiectelor
dereorganizareacirculaieinzonacentralinetapa1,elaborareaunuistudiudetaliatdetrafic
studiudefundamentarepentruorganizareacirculaiei:msuratoridetraficpedireciidemers
i n seciune n arealul de studiu, msuratori de timpi de parcurs, microsimularea traficului,
studiu de soluii. Aceeai abordare este ntotdeauna de preferat pentru zone complexe (zona
central,piaagriietc).
Perioada20162023(v.Anexa6iPlananr7AI)
Cod
proiect

Proiect
Reorganizarea circulatiei in zona centrala Etapa 1. Elaborarea unui studiu de
traficdefundamentarepentruorganizareacirculatieiinzonacentrala
ReorganizareacirculaieiZonaCentral CarolI GaraCraiovaicartierBrazdalui
Novac(str.FraiiGoleti,str.Amaradiei)Etapa1.Elaborareaunuistudiudetrafic
de fundamentare pentru organizarea circulatiei in zona centrala Carol I Gara
Craiova
Reorganizarea circulaiei n zona central Etapa 2. Implementarea solutiilor
rezultatedinstudiuldefundamentare
ReorganizareacirculaieiZonaCentral CarolI GaraCraiovaicartierBrazdalui
Novac (str. Fraii Goleti, str. Amaradiei) Etapa 2. Implementarea solutiilor
rezultatedinstudiuldefundamentare
ReorganizareacirculaieincartierulNicolaeRomanescu
Reorganizareacirculaieincartierul1Mai
ReorganizareacirculaieincartiereleEroilor/ValeaRoie,Srarilor
ReorganizareacirculaieicartierulUngureni
ReorganizareacirculaieincartierulRovine/Institut
Reorganizarea circulaiei cartierele Craiovia Nou, cartier George Enescu, cartier
Cornioiu

9.1.1.10

9.1.1.12

9.1.1.1
9.1.1.2
9.1.1.8
9.1.1.7
9.1.1.6
9.1.1.4
9.1.1.5
9.1.1.3

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.244/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Perioada20242030(v.Anexa6iPlananr7AII)
Cod
proiect
9.1.1.11
9.1.1.9

Proiect
ReorganizareacirculaieincartiereleFaaLuncii,CraioviaVeche,Cernele(integrat
cuproiectulModernizaretramastradalacartierCraiovitaVecheFataLuncii,strazi
locale)
Reorganizarea circulaiei n cartierul Catargiu (integrat cu proiectul Modernizare
tramastradalacartierCatargiustrazicolectoaresecundaresilocale)

Cartiererezideniale
Un model asemntor de abordare, de tip zon rezidenial se propune pentru cartierele
rezideniale (v. Anexa 6), n care ameliorarea spaiului urban i a calitii locuirii se bazeaz pe
reorganizareamoblitiiicreareaunorstrzifavorabileDNM.
Se recomand, pe ct posibil, mbuntirea arealului favorabil n cartiere, printro serie de
msuripentrustrzicufunciunilocaleprecum(v.Anexa6):

(re)organizareaunorstrzidetipsharedspace(cuutilizarencomun)deexemplupe
strzilocalesaucolectoaresecundaredinjurulcolilordincartiere.Oamenajaredetip
sharedspacenjurulcolilorarecaefectameliorareaambianeiisiguraneiunuispaiu
carepolarizeazpietonicuvulnerabilitatecrescutcopii.

Figura135:

Amenajridetipzonrezidenial(homezone)aspaiilorpublice,ncarecalitateadespaiide
viadevinepreeminenceleideculoardetrafic

limitarea accesului i vitezei de deplasare a vehiculelor, care pierd orice prioritate de


trecere (20km/h) continuarea instituirii zonelor rezideniale n cartiere o parte din
strziarputeafiorganizatecuutilizarencomun,

parcareapestradsefacedoarnlungulstrziiidoarpeoparte(eventualalternativpe
oparteicelalaltaastrzii),

limitareaparcriipestradieliminareatreptataacesteiananumitesubzone

corelareacupoliticadeparcarepentruzonelerezideniale

configurriidispozitivepentrucalmareatraficului(limitatoaredevitez)

amenajareadetreceridepietoninlate

seorganizeazsensuriunice,pentrureducereaspaiuluidedicatautovehiculelor.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.245/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

reducerea virajelor la stnga pe artere (v. i Anexa 4 (5) Organizarea i gestionarea


drumurilorlaterale/acceselor)

reorganizareacirculaieininterseciiamenajareadegiraiisauminigiraii(veziexemplul
demaijospentruointerseciedincartierulRovine).

Figura136:

2.7

propuneredeamenajareaintersecieistr.N.Iorgacustr.Pastoruluiistr.BucovinancartierulRovine

Structuraintermodalioperaiuniurbanisticenecesare

nceeacepriveteintermodalitateasepropuneoreeadeparcridetipP+Rcorelatcusistemul
detransportpublic,etapizatedupcumurmeazpentru:

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.246/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Perioada20162023(v.Anexa6iPlananr.2AI)
Cod
proiect

Proiect

6.1.1.5 AmenajareP+R/B+RinzonanouluiTerminalSud
6.1.1.1 AmenajareP+R/B+RinzonaCaleaSeverinului/StradaPelendava
6.1.1.2 AmenajareP+R/B+RinzonaPasajElectroputere
6.1.1.3 AmenajareP+R/B+RinzonaBnie/Caracal,inclusivfacilitatipentruliniilejudetene

Serecomandutilizareagratuitaacestuitipdefacilitatedeparcare.
Aadar,saavutnvederenspecial,amenajareaunorpuncteintermodaleprincipalelacaptul
liniilordetramvai/BRT:acelezonearputeafifolositepeprincipiulPark&Ride(P+R),pentrua
ncuraja persoanelecare folosesc autoturismul personal,s parcheze n afara/ la limita graniei
orauluiisfoloseascserviciiledetransportpublicpentruaajungeladestinaie.
nzonaruralpentru ncurajarea utilizriitrenului camijlocde transport nrelaiecuoraul se
propunamenajareaunorP+Rdemicidimensiuni(20locuri)nzonagrilor.

Figura137:

ExempledeamenajaredePark&Ride(dimensiunimedii)nMareaBritanie(sursa:GoogleEarth)

Figura138:

ExempludePark&Ridepentruzonagrilordinmediulrural(MareaBritanie,sursa:internet)

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.247/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

nceeaceprivetedotrileminime,P+Rtrebuiesfieprevzutecuurmtoareleelemente:

platformpentruparcriautoturisme

mprejmuire

semnalizareimarcajerutiere

panouriinformare

iluminat

WCpublic

2.7.1

Recomandripentruameliorareacalitiiporilorrutierei
feroviareaoraului

GaraCraiova,capoarturbanferoviar,esteunnucleuimportantdeaccesibilitateiconstituie
prinaceastaoformdecentralitateurban.Laniveleuropean,grileprincipalealeoraelorse
transformnpoliintermodaliprincipaliaiacestora,ncareseintegreazicoreleaztransportul
demaredistan(regional,naional,internaional)cutransportullocalicuactivitideinteres
general (comer, servicii). Acestei evoluii i se asociaz de obicei o dinamic de restructurare
urbanazoneigrii(chiardacvafiimplementatpetermenlung,carevaexcedeorizontulde
timp al prezentului studiu), cu creterea intensitii de utilizare a terenurilor i transformri
funcionale (amplasarea unor funciuni care valorific accesibilitatea sporit). Procesul de
regenerare/restructurareurbantrebuieanticipat,planificatcoerentireglementatprinplanuri
urbanistice (PUG, PUZ). Arealul adiacent grii Craiova ar trebui s devin un spaiu urban
reprezentativ,esteticiagreabil,favorabildeplasrilornemotorizateitransportuluipublic.Acest
tipdereorganizaretrebuiessefacprintroplanificareintegratcarescorelezedezvoltarea/
regenerarea/ restructurarea spaial cu planificarea mobilitii (planificare UM). Trebuie, de
asemenea,mbuntitcalitatearelaieidintregaraCraiovaizonacentral.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.248/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Figura139:

Exemplificri,bunepractici:reorganizrialegrilorcapoliintermodaliireamenajareazonelor
adiacentecaarealefavorabiledeplasrilornemotorizateitransportuluipublic:a.Reamenajaregar
SaintOmer(PasdeCalais),b.ReamenajareagriiSaintJean(Bordeaux),c.GaraBelcier(Bordeaux),d.
nouaGaraRosapark,peliniaRERE(Paris)

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.249/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

2.8
2.8.1

Aspecteinstituionale
Consolidareaplanificriitransportuluinadministraie

ntructsaconstatatcplanificareatransportuluilipsetenadministrareaorauluisepropune
nfiinareaunuidepartament/serviciudeplanificareatransportului,curesponsabiliticlaren:
PlanificareaStrategicaTransportului(inclusivcuresponsabilitateadeineriiunuimodel

de transport), care s lucreze n strns cooperare cu departamentul/serviciul de


urbanism,daricuAutoritateadeTransportPublic,
Parcare:planificaresimonitorizare,inclusivsancionare
Proiectare
Ingineriaimanagementultraficului,responsabildeparteadeproiectareisemnalizare

rutier(ncooperarecuCentruldeManagementalTraficului)
Msuridesiguranrutier
Managementactivdeinfrastructurrutieridetransportpublicintreinerea

strzilor/drumurilor
Planificareasimanagementuladecvatalserviciilordetransportpublic,cumonitorizarea

contractelordeserviciipubliceiacalitiiserviciului
Planificareaimonitorizareaaspectelordelogisticurban
Asigurareaaccesibilitiilainfrastructuriiservicii:planificareimonitorizare
Planificareaeducrii,informriiiconsultriipeaspecteledemobilitate

Costurideinvestiie:0,5milioane(caresacoperecursuridepregtireiinstrumentesoftware
specifice),costurisuplimentarepentruresurseumane,dacacesteanusuntpuseladispoziie
prinredistribuireapersonaluluidinunitiledejaexistente.

2.8.2

Organizareamanagementuluidetrafic

SeconstatolipsdeorganizarenceeacepriveteoperareacurentieficientaCentruluide
ManagementalTraficului(CMT).nvederearealizriiuneifunctionalitipotenialecompletea
CMT, propunem nfiinarea unei uniti de management al traficului care s includ n
componena:
Ingineritraficurban
ReprezentaniaiPoliieiRutiere
ReprezentaniaiServiciilordeUrgen
PersonalaloperatoruluideTransportPublic.

Aceastanecesitcreareadecompeteneicalificare,prinachiziiadepersonalcalificatprecumi
prinasigurareadecursuridepregatirepentrupersonalulexistent.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.250/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Costurideinvestiie:0,5milioane(cursuridepregtire),costurisuplimentarepentruresurse
umane,dacacesteanusuntpuseladispoziieprinredistribuireapersonaluluidinunitiledeja
existente.

2.8.3

Stabilireauneientitidedicategestionriitransportuluipublic
integrat

nvedereacreriiunuisistemdetransportpubliccaresdeserveasczonaPoluluideCreteren
sistemintegrat,trebuiesexisteuncadruorganizaionaladecvat,caresasigure:
Un mecanism competiional n transportul public (bazat pe contracte de servicii

publice)
Cooperarea organismelor relevante din zona Polului de Cretere (n principal cele

localeicelejudeene).
nvederearealizriiunuiTransportPublicintegrat,estenecesaroAsociaiedeTransportPublic
(ATP). Aceast ATP, ca i partener contractual al operatorilor de transport public are rol de
furnizor unic de Servicii de Transport Public, vnztor de bilete, de entitate responsabil cu
monitorizareaniveluluiserviciilor,dariunitatedistribuitoaredesubveniiivenituri.Entitile
colaboratoare sunt membri ai ATP care i deleag responsabilitile ATP. ATP liciteaz toate
serviciile.
Figuriledemaijosprezintunposibilmoddeorganizaregeneral.

Figura140:

SchemorganizaionalpentruTransportPublicIntegrat(RealizareacompletaATP)

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.251/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Figura141:

FluxurifinanciarenipotezaunuiTransportuluiPublicIntegrat(fluxurivenituricheltuieli)

Msuri
nfiinarea unei asociaii ATP necesit ceva timp pentru pregtire, iar experiena arat c
organizarea unei astfel de entiti poate dura chiar i civa ani. n vederea mbuntirii
TransportuluiPublicntroperioadadecvatadetimp,sepropuneostrategieindoipai.

Pasul1EntitatededicatTransportuluiPublic
MunicipiulCraiovaartrebuiscreezencadrulstructuriipropriioAutoritatedeTransportPublic
(ATP)dedicat,caresacionezennumelemunicipalitiiicaresfieresponsabilde:
PlanificareaTransportuluiPublic(definireaserviciilornecesare)
CooperareaicoordonareacuATPjudeeana,deex.pentruservicii/liniireciproceitarife

comune,niveluriistandardedeserviciicomune
Achiziionarea de servicii n numele municipalitii i gestionarea contractelor de servicii

publice (cu operatorul public sau cu ceilali operatori) conforme cu Regulamentul 1370/
2007,cuaplicareaprincipiilordeconcurenapentrutraseeinupetrasee.
Acest demers presupune de fapt ntrirea capacitii Direciei Servicii Publice Serviciul

AdministrareiMonitorizareTransportPublicLocaliSiguranaCirculaiei.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.252/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

P.M.U.D.componentadeniveloperaional(EtapaII)

Figura142:

SchemaorganizationalaTransportuluiPublicIntegrat.Pasul1

Pasul2Extinderea/dezvoltareaAsociaieideTransportPublic
CooperareatrebuiesatindctreinstituionalizarecaiATP.Cutoateacestea,aceastanecesit
comunicareintensiv,precuminegocierintreprileinteresaterelevanteioformullegalde
constituire(folosindexperienedinaltelocaliti/zonemetropolitanezonealeRomniei).
nfiinarea acestei ATP creaz premizele dezvoltarii integrate a serviciilor de transport pe toat
zona geografic a membrilor asociaiei, iar prin transformarea RAT in societate comercial
(aceast masur trebuie realizat i in situaia meninerii serviciilor de transport de cltori la
nivelulMunicipiului)ideclarareaacestuiacaoperatorregional,posibilitateaextinderiiserviciilor
acestuiactrezonelelimitrofe.
Costuri de investiie: 1,0 milioane (asisten juridic i echipamente de baz), costuri
suplimentare pentru resurse umane, dac acestea nu sunt puse la dispoziie prin redistribuirea
personaluluidinunitiledejaexistente.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.253/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

MonitorizareaimplementriiPlanuluideMobilitateUrban

(3)

MonitorizareaimplementriiPlanuluideMobilitateUrban

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.254/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

StabilireprocedurideevaluareaimplementriiP.M.U.

StabilireprocedurideevaluareaimplementriiP.M.U.

Pentru monitorizare si respectarea Planului de actiune este foarte importanta colaborarea,


coordonareasicomunicarea,atatincadrulGrupuluidelucruconstituitcatsicucompartimentele
de specialitate din cadrul ADI zona Metropolitan Craiova, Primariei Municipiului Craiova,
ConsiliulJudeteanDoljidinfiecareunitateteritorialadministrativaatatdepeteritoriuljudeului
Dolj,catsidinzonelelimitrofesidelanivelulcelorlatistakeholderi.Monitorizareaimplementarii
trebuie sa beneficieze in timp util de toate informatiile referitoare la stadiul proiectelor
implementate sau in pregatire, astfel incat sa poata interveni acolo unde Compartimentul de
monitorizare considera ca modul de desfasurare al procesului de implementare al proiectului
poate genera perturbari in atingerea obiectivelor si in coordonarea cu alte proiecte din cadrul
PlanuluideActiune.
EstenecesarmonitorizareaimplementriiPMUDpentruurmtoareleobiective:
Adaptareaimplementrii:Pentruacomparaperformanarealamsurilorimplementate

cubeneficiileateptateipentruaajustaritmuldeimplementareicomponentelePMUD
peduratacelor10anideimplementareaPMUD
Meninereasprijinuluipolitic:esteimportantslisepoatdemonstrafactorilordedecizie

iprincipalilorfactoriinteresaibeneficiilemsurilorPMUD
Actualizarea PMUD: Pentru a putea pregti un PMUD actualizat dup 10 ani, n baza

performanelorrealealediferitelormsuriPMUD
Actualizareaicorelareabazeidedatedinmodeluldetransportcucelelaltebazededate

de la nivel local i regional, monitorizarea dezvoltarii socioeconomice i funcionale n


profilspaial.
Calibrarea modelului de transport: modelul de transport reprezint una din sursele

principale a datelor cantitative folosite n monitorizare. Datele colectate n procesul de


monitorizarevorpermiteactualizareaparametrilormodeluluidecereredecltorii.
Previzionarea unor posibile riscuri n implementare i adoptarea n timp util de masuri

pentru evitarea situatiilor conflictuale, a evitarii de intarzieri si cresteri de costuri in


implementare.
Planificareaprocesuluiparticipativpentruimplementareaproiectelor

1.1

Actiuninecesareinprocesuldemonitorizare

Procesuldemonitorizarepropusvaconineurmtoareleactiuni:
InfiinareaoficialaComitetuluideMonitorizare,existentdejalanivelulpoluluidinfaza

deelaborareaPMUD(grupdelucru).Constituireaacestuiatrebuiesfiefcutprintrun
act administrativ, care s confere competene legale i s creeze condiiile unei asumri
rapide de decizii pentru rezolvarea problemelor de implementare semnalate. Acesta
trebuie s cuprind persoane cheie pentru problematica mobilitii de la nivelul
municipiului (Administrator Public, Arhitect ef, Directorii Direciilor Generale Buget
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.255/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

StabilireprocedurideevaluareaimplementriiP.M.U.

Finane,InfrastructuraiLucrriPubliceiServiciiPublice,DireciaGeneraldedezvoltare,
primari ai localitilor nvecinate, reprezentani ai Consiliului Judeean etc). La edinele
Comisiei de Monitorizare vor participa efi de specialiti tehnice vizate de problematica
discutat. La aceste edine vor fi invitai i reprezentai ai altor instituii (ADR, Politia
Circulaie, CFR, etc.). Comitetul va lucra n edine lunare sau mai dese (n funcie de
necesitate).
Creareaunuicolectivspecializat(ncadruldepartament/serviciudeplanificareatransportului)
pentruimplementareaPMUDlanivelulmunicipiuluicoordonator.
Acest departament/serviciu de planificare a transportului se propune a fi infiinat n
organigramaprimrieioordonatoruluipoluluidecretere.
n vederea ndeplinirii atribuiilor, departamentul/serviciul de planificare a transportului
colaboreazasiobtineinformatiidelatoatedepartamenteledincadrulPrimarieisifacedemersuri
deobtineredeinfomatiidelaaltiparteneriexterni.
Personalul in cadrul acestui departament/serviciu trebuie selectat astfel incat procesul de
monitorizare a implementarii PMUD sa beneficieze de cei mai buni specialisti, cu expertiza in
domeniulplanificariisimonitorizariiplanurilorstrategice.Deasemenea,compartimentultrebuie
dotatcutehnicahardsisoft(inclusivprogramedemodelareintransportsidemanagementde
proiect)caresapermitaeficientamaximainmonitorizareaplanurilorsiidentificareadintimpa
problemelorinimplementare.
MONITORIZAREAIMPLEMENTARIIPLANULUIDEACTIUNEserealizeazadecatrecompartimentul
specializatpropusaseconstituiinacestscop,pebazaunorindicatoridemonitorizare.
Specificareadatelorcaretrebuiecolectate

Procesul de monitorizare necesit date pentru a evalua eficacitatea PMUD. Astfel, trebuie s
colectm date care ne vor permite msurarea gradului de ndeplinire a scopului i obiectivelor
PMUDstabilitepentruscenariulselectat.Acestedatesuntdirectcorelatecuindicatoriipropusia
fimonitorizati.
PrincipaleleobiectivePMUDprivindtransportulsunt:
a.
b.
c.
d.

mbuntireamobilitiicutransportulpublicireducereacongestiei
Cretereasiguraneiparticipanilorlatrafic
Cretereaaccesibilitiilacentreledeangajare
mbuntireacalitiimediuluipentrutoilocuitorii

Astfel,pentruamsuraperformanaPMUD,trebuiescolectmnprimulrnddateprivind:

Duratadeplasriloricongestiadetraficnreeauadetransport

Siguranarutiercuaccentpeaccidentelemortale,i

Impactulasupramediului,cuaccentpeemisiiledegazecuefectdeser

Altedatedeintrarepentrustabilireaindicatorilormentionatimaijos.

n plus, sunt necesare date de intrare pentru msurarea eficienei implementrii PMUD si a
indicatorilorstabilitipentrumonitorizare.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.256/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

StabilireprocedurideevaluareaimplementriiP.M.U.

Dezvoltaredetehnicidedicatedecolectaredate

Colectareadedatetrebuiessebazezepeinstrumenteitehnicicarendeplinesctoatecriteriile
urmtoare:

Disponibilitatepermanent

Utilizarenecostisitoare

Furnizarederezultatecorectepeperioadaimplementrii

n ceea ce privete datele despre sigurana circulaiei, poliia rutier colecteaz aceste date ca
parte din responsabilitile sale. Comisia de monitorizare trebuie s solicite poliiei furnizarea
datelor colectate pentru analize ulterioare. Nu este necesar un instrument specific. Totui,
recomandm ca informaiile despre fiecare accident s includ coordonatele geografice ale
locaieiaccidentuluicarepermiteanalizaspaialasiguraneirutiere.
CuprivirelaimpactulPMUDasupramediului,esteesenialcaAgeniadeproteciamediuluiDolj
stransmitregulatcomisieidemonitorizareinformaiiprivindtendineleimodificrilecalitii
aerului.
Actualizareaicalibrareamodeluluidetransport

Modelul de transport joac un rol important n procesul M&E. Astfel, este important
meninereaiactualizareamodeluluipentruaputeaficalibratnfiecareandeevaluare.
Pentruactualizareamodelului,echipademodelaretrebuiescolectezesausobinpermanent
urmtoareleinformaiiactualizate:
Noileorganizridecirculaie
Seciunilenoidedrum
Dateprivindutilizareaterenurilor
Traseedetransportpubliv,tarifeiservicii
NumrcltorimbarcaipefiecarelinieTP
Numrtoridetrafic
Numrtoriprivinddeplasrilenemotorizate

Echipademodelaretrebuiescolectezetoatedateledemaisusisactualizezemodeluldebaz
nvedereacalibrriipentrufiecareandeevaluare.
Modelulactualizaticalibratpoategeneraulteriordatele inputnecesarepentrumsurile M&E
specificatemaisus.
Pentru o perioada de tranzitie, serviciul de monitorizare a implementarii PMUD, activitate ce
revine departamenului menionat anterior, poate fi externalizat pe baza de procedura
competitiva, astfel incat sa se asigure fazele initiale de implementare, pana la posibilitatea
realizarii compartimentului. Aceasta activitate poate fi externalizata impreuna cu partea de
actualizareamodeluluidetransport.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.257/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

StabilireprocedurideevaluareaimplementriiP.M.U.

Avantajeleexternalizriiiniialesunt:
Rezolvarea temporara a problemelor de angajare de personal, n contextul salarizrii

sectoruiluipublicactualialrestriciilordeangajare.
Formareantimpauneiexpertizepentruspecialitiiviitoridincadruldepartamentului
ExistenapermanentaaunuiinstrumentdemonitorizareaPMUD
Dac aceast implementare se face exclusiv prin resurse proprii, este necesar dotarea

primariei cu hardware i software (soft de modelare a prognozei de cerere) este


necesara.Deasemenea,opersoanspecializatnacestdomeniutrebuieangajat.
Ca i efort financiar, externalizarea presupune existena unui serviciu de consultan cu
urmatoareleactiviti:
PlataperiodicaaserviciuluidemonitorizareaimplementariiPMUD;
Plataperiodicaaserviciuluideactualizareamodeluluidetransport;
Platalacomandaaserviciuluidetestarenmodelaimplementriifiecaruiproiect;
TrainingpentrucompartimentulspecializatpentruimplementarePMUD.
Realizareaevaluriiperiodiceiderutin

PMUD actual este elaborat pentru perioada 20162030. Astfel, se recomand realizarea unei
evaluriperiodicelafiecare34ani.
Indicatoridemonitorizare

Pentru monitorizare i respectarea Planului de aciune este foarte important colaborarea,


coordonarea i comunicarea, att n cadrul Comitetului de Monitorizare constituit ct i cu
compartimentele de specialitate din cadrul fiecarei uniti teritorialadministrative din cadrul
poluluidecretere,astfelnctmonitorizareaimplementriisbeneficiezentimputildetoate
informaiilereferitoarelastadiulproiectelorimplementatesaunpregtire,astfelnctspoat
interveni acolo unde Compartimentul de monitorizare consider c modul de desfurare al
procesuluideimplementarealproiectuluipoategeneraperturbrinatingereaobiectivelorin
coordonareacualteproiectedincadrulPlanuluideAciune.
Unsetdeindicatoridemonitorizarevorfievaluaiperiodic.AcetiasuntprezentainAnexa8.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.258/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Stabilireactoriresponsabilicumonitorizarea

Stabilireactoriresponsabilicumonitorizarea

Comitetuldemonitorizare
n vederea monitorizrii Planului de Mobilitate n faza a 4a, conform ghidului european
implementare i a asigurrii unei coordonri coerente i rapide att pe orizontal, cu alte
sectoaretangeniale,ctipeverticalsepropuneconstituireaunuicomitetdemonitorizarela
nivelulregiunii.
Comitetul de monitorizare pentru polul de crestere Craiova va include cel putin reprezentanii
urmtorilorfactoridedecizie:
PreedintePrimriaMunicipiuluiCraiova
AlireprezentaniaiPrimrieiMunicipiuluiCraiova
ReprezentaniiConsiliuluiJudeeanDolj
Reprezentaniialtorautoritilocaleimportante
InspectoratulJudeteandePolitieRutiera
Operatoridetransport(inclusivoperatoriferoviaridetransport)
ADIzonaMetropolitanCraiova

Potfiinvitaiireprezentaniaialtorposibiliparteneripentrudezvoltareaproiectelor,cumarfi:
BERD
EIBJASPERS
CFRInfrastructura

ImplicareaacestuicomitetdemonitorizarenprocesuldeimplementareaPMUDesteprezentat
nprocesuldemaijos.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.259/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Stabilireactoriresponsabilicumonitorizarea

Principaliifactoridedecizie(primria,CJ)vorasigurafinanareaanualaurmtoareloractiviti
alecomisiei:
Dezvoltareatehnologiiloritehnicilordecolectareadatelor
Colectareaefectivadatelor
ActualizarepermanentamodeluluidetransportdectreAutoritateadeTransport
Analizeperiodice
Raportaretransparent

Lanivelulfiecreiautoritilocale(PrimriaMunicipiuluiCraiova,ConsiliulJudeeanDolji
primriilelocale)reprezeniivorcooperapentrubunagestiuneaprocesuluideimplementarei
revizuireaperiodicastadiuluiacestuia,nvedereaobineriiatingeriiobiectivelorpropuseprin
PMUD.PeriodicvorfirealizateajustrilenecesarenPlanuldeAciune,funciedeevoluian
procesuldeimplementareidinamicaeconomiei.
Departament/serviciudeplanificareatransportuluicuatribuiiinimplementareaPMUD
Activitileprincipalealebiroului/colectivuluidincadruldepartamentuluideplanificarevorfi:
Implementarea PMUD: introducerea n programele de investiii anuale/multianuale a

proiectelor din PMUD, monitorizarea pregtirii i iniierii achiziiilor, monitorizarea


progresului implementrii proiectelor, monitorizarea efortului financiar pentru PMUD,
solicitareademsuripentruncadrareanplanificare,etc.
Verificarea evoluiei atingerii intelor i obiectivelor stabilite prin PMUD n baza

indicatorilordeprogres
Meninerea actualizat a modelului de transport i testarea proiectelor ce vor fi

implementatencadrulmodelului
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.260/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Stabilireactoriresponsabilicumonitorizarea

Colectarea datelor i informaiilor necesare monitorizrii procesului i actualizrii

modeluluidetransport
Identificareaoportunitilor/surselordefinanarepentruimplementareainvestiiilor
Programarea informrii i implicrii cetenilor n procesul de realizare a aciunilor i

proiectelordinPMUD
Actualizarea Programelor de investiii i aciuni pe termen scurt, mediu i lung aferente

PMUD, funcie de evoluiile existente n municipiu (finanri disponibile, schimbri


conjuncturale,etc)
Cooperarecuinstituiilanivelregionalinaional.
PregatireaprocesuluideelaborareaPMUDediiaurmtoare

RolulacestuiDepartament/serviciudeplanificareestedeaasiguraanalizadatelorcolectate,dea
raporta progresul implementrii i de a asigura necesarul de informaii Comitetului de
Monitorizarepentruluareadeciziilornecesare.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.261/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaStrategiadeComunicarenperioadadeimplementareaPlanuluideMobilitateUrbanDur

StrategiadeComunicarenperioadadeimplementarea
PlanuluideMobilitateUrbanDurabil

3.1

Activitile de comunicarepeperioadadepregtireaPlanului
deMobilitateUrbanDurabil

nperioadadepregtireaPMUDsauorganizatmaimulteinstrumentedecomunicareiaufost
organizatemaimulteactivitispecificepentruaseasiguraocomunicaretransparentasupra
Planuluinsinecatretoategrupuriledeinteresdarmaialespentruaasiguraunfluxdeinformare
bidirecional.
Instrumentedecomunicareclasice

AfostrealizatoadresoficialdeemailpentrucomunicareaoficialaincadrulPlanului
deMobilitateUrbanDurabilCraiova(pmud.craiova@searchltd.ro)

PeserverulcompanieiSearchCorporationafostrealizatobazdedatecumaterialede
interes(rapoartetehnice,comunicatedepresa,fotografii,adreseoficialeetc.)dincadrul
proiectului. Membrii Comitetului de Coordonare a Proiectului au avut pe acest sever,
utilizndunuserioparol.

A fost creat un logo pentru PMUD Craiova, folosit n materialele de promovarea a


proiectului

A fost creat o pagin a PMUD Craiova pe reeaua de socializare Facebook (Plan de


MobilitateUrbanaDurabilCraiova)

Aufosttransmisecomunicatedeprespentruacomunicapubliculuiinformaiicuprivire
la dezvoltarea proiectului, obiectivele generale i specifice, beneficiile implementrii
acestuia.
http://www.goldfmromania.ro/categoriestiri/stirilocaledindolj/plandemobilitate
urbanadurabilapentrucraiova.html
http://www.oltenasul.ro/zonametropolitanacraiovavaaveaunplanuldemobilitate
urbanadurabila/
http://www.oltenasul.ro/plandemobilitateurbanadurabilapentrucraiova/
http://www.administratie.ro/articol.php?id=48277

http://www.cvlpress.ro/19.11.2014/planuldemobilitateurbanadurabila
pentrupoluldecresterecraiova/
http://www.metropolacraiova.ro/ro/planuldemobilitateurbanadurabila/
http://indexstiri.ro/141121/plandemobilitateurbanadurabilapentrucraiova
1731069

Aufostproduseipostateafiedepromovareaproiectuluinmijloaceledetransportn
comun

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.262/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaStrategiadeComunicarenperioadadeimplementareaPlanuluideMobilitateUrbanDur

ntlniri/consultricureprezentaniaiComitetuluideCoordonare
Sau organizat ntlniri/consultri frecvente cu reprezentani ai Comitetului de Coordonare a
proiectului i ai altor grupuri de interes n vederea culegerii de informaii necesare elaborrii
proiectului, informrii cu privire la stadiul PMUD Craiova, obinerii de aprobari ale etapelor
intermediareetc.
ntlniripetematransportuluipublic
Operatorii publici i privai au fost invitai s comunice informaii i date cu privire la
implicarea/contribuiaacestoralaoperaiuniledetransportpublic,pentruapermiteechipeide
proiectsrealizezeoprimanalizaorganizriireelei,precumisidentificepunctelefortei
puncteleslabealesistemelorrespective.nplusaufostcolectatedatereferitoarelaprincipalul
operatordetransportlocal,precumiinformaiicuprivirelareeauadecaleferatdinfiecare
ora.
Aufostorganizateoseriedeconsultrinvedereaidentificriiconexiunilordintreadministraiile
de transport public, administraiile judeene, statul, operatorii publici i privai din sectorul
transportuluipubliciinformaiileeconomiceesenialeprivindreeleledetransportpublic,att
n ceea ce privete costurile aprute (personal, ntreinere), ct i sursele de venit (subvenii,
taxe,).
Altentlniri
Sau organizat organizat o serie de consultri/ntlniri i cu alte instituii sau direcii din cadrul
administraiei n vederea identificrii particularitilor si problemelor specfice mai multor
domeniiceaulegturmobilitatea:
-

ntlniripetemainfrastructuriitransportuluirutier(DRDPCraiovasiSLDPDoljSA)

ntlniripetemaimpactuluiasupramediului(ConsiliulJudeeanDolj)

Aplicaieonlineprivindparticipareapublicului
n cadrul dezvoltrii PMUD pentru polul de cretere Craiova echipa de proiect a elaborat o
aplicaie online pentru participarea publicului. Cetenii oraului Craiova i cei din comunele
aflate n zona polului de cretere au fost invitai, n perioada martie 2015 aprilie 2015, s
acceseze aplicaia,pentruasemnala,dinpunctdevedereal mobilitiiurbane,oproblem,o
propunere de mbuntire sau o apreciere cu privire la un anumit punct, sau mai multe, din
zonelefrecventate.
Toate sesizrile cetenilor au fost centralizate de ctre specialitii care au elaborat PMUD
Craiova fiind luate n considerare n procesul de dezvoltare a proiectelor specifice adresate
comunitiidincadrulacestuia.
Promovarea aplicaiei sa facut prin intermediul mai multor canale de comunicare dup cum
urmeaz:

PaginadeFacebookaproiectului

Comunicatedeprestransmisemassmedieilocale

Newsletter ctre toate grupurile de public relevante pentru proiect (autoriti,


administraii,universiti,ONGuri,asociaiidiverseetc.)

Informaiadezvoltriiacesteiaplicaiiafostpreluatipromovatdectrenumeroasecotidiene
locale/administraiilocale/instituii:
http://www.gds.ro/Local/20150402/aplicatielinepentruplanuldemobilitateurbana
durabila/
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.263/360

PM
MUDLot2;RaaportFinal.PMUD
DCraiovaStrategiadeComunicareenperioadadeiimplementareaP
PlanuluideMobilitateUrbanDur

o/2015/04/plandemobiilitateurbanadurabila/
http://estv.ro
metropolacraaiova.ro/
http://www.m
blemelor
http://www.zziare.com/craiova/stiribusiness/apliccatieonlinepentrusemnalareaprob
mobilitatiiurb
bane540448
83
dinpunctdevederealm
ultimelestirii.eu/articol/aaplicatieonlinepentruplanuldemobilitateurb
bana
http://www.u
336
durabila/7933
dubluimpact.ro/component/k2/ono
ouaaplicatiepentrucetaateniicarevo
orsasesize
http://www.d
propunesaulauda

Fiigura143:

Distribuiaspa
D
ialaproblemeelorinecesitilorsemnalatedeceteni
Rou:Probleme
R
e,Galben:Reco
omandri,Verdee:Aprecieri

PMUDRomaniaaConsoriuLot2.Dec15

0
Pag.264/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaStrategiadeComunicarenperioadadeimplementareaPlanuluideMobilitateUrbanDur

3.2

Planul de msuri de comunicare pentru perioada de evaluare


demediu

nprezent,PMUDseaflnpregtireivafifisupusncurndproceduriiderealizareaevalurii
de mediu, aplicat n scopul emiterii avizului de mediu necesar adoptrii Planului. Ulterior
aprobrii,proiectelepecareleincludevorintranfazadeimplementare.

ConfomHotrriinr.1076din8iulie2004privindstabilireaproceduriiderealizareaevaluriide
mediu pentruplanuri i programe,caretranspune Directiva 2001/42/CEcunoscuta subnumele
deDirectivaSEA,publicatnMonitorulOficial,ParteaInr.707din5august2004intemeiul
art.108dinConstituie,republicat,alart.72alin.5dinLegeaprotecieimediuluinr.137/1995,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, PMUD va fi supus evalurii de mediu n
vedereaadoptrii.

Procedura de realizare a evalurii de mediu se efectueaza n scopul emiterii avizului de mediu


necesar adoptriiplanurilori programelorcare potaveaefectesemnificative asupramediului;
HG 1076/2004 descrie procedura mentionata mai sus si defineste rolul autoritii competente
pentru protecia mediului, cerinele de consultare a factorilor interesai i de participare a
publicului.
Evaluareademediuesteparteintegrantdinproceduradeadoptareaplanuriloriprogramelor.
Procedura de evaluare de mediu se aplic de autoritile titulare de plan n colaborare cu
autoritile competente pentru protecia mediului, cu consultarea autoritilor publice centrale
saulocaledesntateiceleinteresatedeefecteleimplementriiplanului(PMUD),precumia
publiculuiisefinalizeazcuemitereaavizuluidemediupentruplan.

3.3

Strategia de Comunicare n perioada de implementare a


PlanuluideMobilitateUrbanDurabil

Pentru perioada de implementare a Planului de Mobilitate Urbana Durabil (PMUD) este


realizat o Strategie de Comunicare. Acesta cuprinde pe de o parte informaii detaliate despre
moduldeinformarecuprivirelaaciuniledinPMUDaciunecontinuiintegratiarpedealt
parte prezint informaii despre aciunile de comunicare i consultare public necesar a fi
realizatepeduratadeimplementareafiecruiproiectsauaciunedincadrulPMUD.
Realizarea activitilor propuse prin Strategia de Comunicare trebuie luate n considerare de
catreorganismeledesemnatesrealizezeimplementareaPlanuluideMobilitateattnfazade
programareaimplementriictinceademonitorizareievaluarearezultatelorimplementrii
acestuia.
AsacumevideniaziGhidulEuropeanprivindPlanuriledeMobilitateUrbanDurabil,procesul
participativpentreagadurataimplementriiesteunaspectesenial,careaducesusineredin
parteasocietiicivilepentruproiecteledesfurate,asiguradoptareacelormaipotrivitesoluii
pentrulocuitoriicaredifereniazabordareatradiionalaplanificriidezvoltriiurbanedenoul
conceptalPlanuluideMobilitateUrbanDurabil.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.265/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaStrategiadeComunicarenperioadadeimplementareaPlanuluideMobilitateUrbanDur

StrategiadeComunicarearecaobiectivegenerale:

Asigurareainformriicorecteilatimpapubliculuiinteresat(attpubliculprofesionistct
ipublicullarg)asuprastadiuluideimplementareaPMUDiarezultatelorimplementrii;
Facilitareaunuifluxbidirecionaldeinformaiinvederea puneriinpracticaprocesului

participativ;
Implicareapubliculuiinteresatnprocesuldeimplementareaproiectului(delaplanificare

laexecuie);
Identificareacelormaibunecanaleiinstrumentedecomunicarecupublicul;
Creareacadruluiprincarese asigurcorectitudineainformaiilorpuseladispoziiamass

media;
Realizareauneicomunicritransparentecupublicul.

Obiectivele specifice ce vizeaz comunicarea stadiului i a rezultatelor implementrii PMUD se


refer la creterea gradului de informare a locuitorilor, creterea gradului de contientizare a
rezultatelor aciunilor deja realizate, creterea vizibilitii activitii de implementare i
monitorizareaPMUD.
Obiectivelespecificepentrufiecareproiectceurmeazafiimplementatprecumitermenelede
implementarealeacestoravorfistabilitenfunciedefiecareproiectnparte,prinintermediul
Planurilor de Comunicare. n funcie de tipologia proiectului, este necesar identificarea
publiculuiinteresat,prinanalizatuturorpersoanelorfiziceijuridice,conformcerinelorlegalei
apracticilorromneti,aasociaiilor,organizaiilorigrupuriloractivedinzonadeinteres,care
sunt afectate de proiect, au un interes ridicat fa de proiect sau pot contribui la o bun
desfurare a proiectului. Msurile de comunicare propuse vor rspunde la necesitile i
specificulfiecruiproiectnparte.
AcestePlanurideComunicarevorurmripromovareaviziuniidezvoltatencadrulPMUD.
Asigurareaimplementriiaciunilordecomunicareasiguratragereaactmaimultorgrupuride
aciunelocalenimplementareaproiecteloriaaciunilorPMUDiasigurareacondiiilorpropice
pentru accesarea de fonduri europene, asigur realizarea unor proiecte perfect adaptate
comunitiilocaleinecesitilorlocuitorilori,bineneles,asigurcretereancrederiiacestora
nautoritilelocale.

Strategia de relatii publice si comunicare a fost prezentata in Volumul Anexa Strategia de


InformareiComunicarepentruimplementareaPMUD.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.266/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Anexe

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.267/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Anexa1Glossar
Organisation/Organizaii
CESTRIN

CenterofRoadsTechnicalStudiesandInformatics
CentruldeStudiiTehniceRutiereiInformatic

CISR

InterministerialCouncilforRoadSafety/
ConsiliulInterministerialpentruSiguranRutier

DfT

UKsDepartmentforTransport

DRPCIV

DirectorateforDrivingLicensesandVehicleRegistrations/
DireciaRegimPermiseConducereinmatriculareaVehiculelor

EBRD/
BERD

EuropeanBankforReconstructionandDevelopment/
BancaEuropeanpentruReconstrucieiDezvoltare

ERDF/
FEDR

EuropeanRegionalDevelopmentFund/
Fonduleuropeandedezvoltareregional

IFIs/

InternationalFinancialInstitutions/
Instituiifinanciareinternaionale

IFI
INS

NationalInstituteofStatistics/
InstitutulNaionaldeStatistic

JASPERS

JointAssistancetoSupportProjectsinEuropeanRegions/
Asistencomunpentruproiectedesprijinnregiunileeuropene

MRDPA/
MDRAP

MinistryofRegionalDevelopmentandPublicAdministration/
MinisterulDezvoltriiRegionaleialAdministraieiPublice

NGO/
ONG

Nongovernmentalorganization/
Organizatienonguvernamental

RATCraiova

RegiaAutonomdeTransportdinCraiova

RDA/
ADR

RegionalDevelopmentAgency/
AgeniapentruDezvoltareRegional

RNCMNR/

RomanianNationalCompanyofMotorwaysandNationalRoads/Compania

CNADNR

NaionaldeAutostrziiDrumuriNaionaledinRomnia

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.268/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Terminology/Terminologie
ANPRmethod

Automaticnumberplaterecognitionmethod/
Sistemautomatderecunoatereanumerelordenmatriculare

AVLsystem

AutomaticVehicleLocationsystem/
Sistemdelocalizareautomatavehiculelor

CAPI

Computeraidedpersonalinterviews/
Intervievarefanfaasistatdecalculator

CATS

CityAlternativeTransportSystems

CBA/
ACB

CostBenefitAnalysis/
Analizacostbeneficiu

CCTV

ClosedCircuitTelevision/
Televiziunecucircuitnchis

DN

DNM

NationalRoad/
Drumnaional
Deplasrinemotorizate/
Nonmotorisedtrips

DJ

CountyRoad/Drumjudeean

GDP/
PIB

GrossDomesticProduct/
ProdusInternBrut

GPS

GlobalPositioningSystem/

GUP/
PUG

GeneralUrbanPlan/
PlanUrbanisticGeneral

HIS

Householdinterviewsurveys/
Anchetengospodrii

IM

Motorizationindex/
Indicedemotorizare

ITS

IntelligentTransportSystems/
SistemeInteligentedeTransport

LGP/
GPL

LiquefiedPetroleumGas/
Gazpetrolierlichefiat

LUT

UtilizareaTerenului&Transport/LandUse&Transport

MCA/
AMC

Multicriteriaanalysis
Analizmulticrierial

NMT

NonMotorizedTransport/
Transportnemotorizat

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.269/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

OD

OriginDestination(survey)/
(anchet)OrigineDestinaie

OSM

OpenStreetMap

PATN

NationalTerritorialDevelopmentPlan/
PlandeAmenajareaTeritoriuluiNaional;

PIDU

IntegratedUrbanDevelopmentPlan/
PlanIntegratdeDezvoltareUrbn

PMR/
PRM

Persoanecumobilitateredus/
Peoplewithreducedmobility

PT/
TP

Publictransport/
TransportPublic

ROP/POR

RegionalOperationalProgramme/
ProgramulOperaionalRegional

RPL

PopulationandDwellingsCensus/
Recensmntulpopulaieiilocuinelor

SEA

StrategicEnvironmentalAssessment
EvaluareStrategicdeMediu

SUMP/
PMUD

SustainableUrbanMobilityPlan/
PlandeMobilitateUrbanDurabil

TAU/
UAT

TerritorialAdministrativeUnit/
UnitateTeritorialAdministrativ

TAZ

Trafficanalysiszones/
Zonedetrafic

TMS

TrafficManagementSystem/
Sistemdemanagementaltraficului

ToR

TermsofReference/
Termenidereferin

UM

UrbanismMobilitate/
UrbanismMobility

UTCsystem

UrbanTrafficControlsystem/
Sistemdemanagementaltraficuluiurban

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.270/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Anexa2Distribuiaspaial(prognozat)apopulaieiilocurilorde
muncnpoluldecretereCraiova

Distribuiaspaial(prognozat)apopulaieilanivelulanului2020.PoluldecretereCraiova

Distribuiaspaial(prognozat)alocurilordemunclanivelulanului2020.PoluldecretereCraiova

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.271/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Distribuiaspaial(prognozat)apopulaieilanivelulanului2030.PoluldecretereCraiova

Distribuiaspaial(prognozat)alocurilordemunclanivelulanului2030.PoluldecretereCraiova

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.272/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Anexa3Evaluareasumaraimpactuluiplanuluiasupramediului
TipuriledeimpactasociatePMUDsuntcelespecifice:

transportuluipubliclocal(urbaniinterurban)transportpublicpentrucltori,
transportului rutier pe drumurile publice (stradal i interurban desfurat pe: drumuri comunale, judeene, naionale, centuri rutiere, autostrzi,
drumuriexprescefaclegturantrelocaliti)cuautoturismesauvehiculecomercialepentrutransportdemrfuri,
transportuluiferoviariaerian,
parcrilor,
ITS,controluluiimanagementuluitraficului,
facilitilorpietonale,
facilitilorpentrucicliti.
Fiecaredintreactivitiledemaisusaungeneralunimpactpozitivasupramediului.Unimpactnegativredussepoatemanifestanperioadadeexecuiea
lucrrilornspeoarierestrnsipeoperioadscurtdetimp.

Calitateaaerului

TendintelevorfidecrestereacantitatilordepoluantiprovenitedinsectorultransporturilormaialesinzonadetraficintensdinMunicipiulCraiovadarsidin
zonasectoarelordedrumcutraficintens.nmomentuldefanRomniasectorulrutierareocontribuiesemnificativlatotalulemisiilornatmosfer
(NOx,pulberinsuspensie,COV,metalegrele).Calitateaactualadrumurilorrutiere,tramelestradaleinsuficiente,lipsavariantelordeocolirefaccavitezele
mediidecltoriesfiesczuteiarduratacltorieilung,acestlucrucontribuindlaconsumridicatdecombustibililacantitimarideemisiinatmosfer.
n absena investiiilor pentru mbuntirea calitii infrastructurii rutiere, a lucrrilor pentru dezvoltarea si incurajarea transportului public,, feroviar si
aerian,lipsafacilitatilorpietonalesipentrubicilistivoraccentuaefectelenegativedirecteasupracalitiiaerului.
Implementareaacestuiplanvapermitepedeopartereducereacantitiideemisiinatmosfernzoneleintenscirculateinunumai,prindeviereatraficului
greuireducereaambuteiajelor,cretereavitezeidedeplasare.Optimizareatransporturilorfavorizeaztransportulnemotorizatprecumbicicletacuimpact
directasupradiminuriiemisiiloricretereacalittiivietiiiarprinmodernizarealiniilordetramvaiiacelordeautobuzesereducemisiiledepoluanin
atmosfer.
Conformcelormairecentedatepublicatelaniveleuropean,tendinaemisiilordegazecuefectdeserdinsectorultransporturiestedecreterenurmtorii
ani,comparativcudinamicacreteriiemisiilorgeneratedealtesectoareprecumceleindustriale,rezidenialsauceldeproducereaenergiei.Sepoateestima
cnurmaneimplementriiplanuluipropusvaavealococretereacantitiitotaledeemisiidegazecuefectdeserfadesituaiaimplementriiplanului.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.273/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Planuldemobilitatesusineidirecioneazspreutilizareaunor mijloacedetransportmaipuinpoluantesaunepoluantecuefectdirectasupraemisiilor
inclusivaemisiilorcuefectdeser.
Creareafacilitatilorpietonalesipentruciclistivaincurajaacesttipdedeplasarecuefectdirectsipozitivasupracalitatiiemdiuluiprinreducereaemisiilorde
gazecuefectdesera.deasemenea,creareauneiinfrastructuri modernepentruaprcari, ITS,controlsimanagementaltraficuluivaconducelafluidizarea
circulatieisireducereaimplicitaacantitatilordepoluanti.

Niveluldezgomot

nsituaianerealizriiinvestiiilorpopulaiavafincontinuaresupusaunuiniveldinceincemairidicatdedezgomotprodusdecretereatraficulrutierdarsi
caurmarealipseimodernizrilorarterelordecirculaieexistente,asistemuluideITS,controlsimanagementaltraficului.
PrinimplementareaPlanuluidemobilitatevacretegraduldesiguranrutier,sevoreliminablocajeleiambuteiajelesisevareduceniveluldezgomotsi
vibratii.
Optimizareatransportuluiintravilanincurajareaamenajriipistelordebicicletevaaveaunefectbeneficasuprasntaiiumanepetermenmediuilung.

Biodiversitatea

ImplementareaPlanuluidemobilitateurbanadurabilapentrupoluldecrestereCraiovavaaveaunefectdirectpozitivasuprabiodiversitiidinzonaurbana
municipiului precum si din zona metropolitana prin diminuarea polurii asupra componentelor aer, apa i sol i a habitatelor i microhabitatelor urbane
specifice(parcuri,spaiiverzietc.).
npluslipsauneistrategiidedezvoltareatransporturilorceinecontideimpactulasuprabiodiversitiivaduceladegradareazonelornaturaleprotejate
aflatenimediatavecintateapoluluidecrestereCraiova.
Din categoria proiectelor propuse la nivelul Polului de cretere Craiova numai cele de infrastructur din afara Municipiului Craiova pot interfera cu zone
Natura2000.Mentionmnscacestedrumuriexist,fiindpropusedoarlucrridereabilitare/modernizareaacestora:
DJ552(CraiovaMofleniBucovItalieniTerpeziaSlcuaPloporVrtop)cetraverseazCoridorulJiuluiROSCI0045ilacaresuntpropuselucrri

dereabilitarepeactualulamplasament;
DJ561B:Segarcea(DJ561)DrniccetraverseazCoridorulJiuluiROSCI0045iConfleuntaJiuDunareROSPA0023silacaresuntpropuselucrride

reabilitarepeactualulamplasament;
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.274/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

DC121:Filiai(str.Jiului)Blta(DJ606H)ModernizarecuPodpesteJiu,cetraverseazCoridorulJiuluiROSCI0045ilacaresuntpropuselucrride

modernizarepeactualulamplasament;
DJ606:BreastaObedinMihaitacetraverseazSilvostepaOltenieiROSCI0202iCoridorulJiuluiROSCI0045.

Figura1:

ReeaNatura2000nzonaPoluluidecretereCraiova:(siturideimportancomunitar,siturideprotecieavifaunistica),rezervaii

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.275/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Patrimoniulculturalsiistoric

Proiecteleinclusenacestplanvorprevedeamsuridearmonizarearhitecturalcupeisajulnaturalilocalinndcontdepatrimoniulnaturaliculturalal
zonei de implementare. Crearea unei infrastructuri moderne, accesibile si sigure creaza premisele dezvoltarii zonei, existenta siturilor si monumentelor
istoricefacandocuatatmaiatractiva.
Factoriidemediuacrorstaredefondpoatefiinfluenatpetermenmediuilungdeacesteactiviti,tipuldeimpactnperioadadeoperare,duratai
reversibilitateaimpactuluiprecumiosumaranalizaacestuiasuntprezentatenceleceurmeaz.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.276/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Transportpubliclocal
Domeniu/propuneri
Transport public (ntre msurile cele
mai importante nnoirea parcului de
vehicule/ autobuze, analiza realizrii
unei linii de transport electric,
imbuntirea legturilor ntre diferite
linii de transport, crearea de puncte
intermodale, parcri cu acces la
transportulpublic).
Deasemeneasaupropus:

Extindere infrastructur de
transport public electric in
CartierulCraioviaNou;

Benzi dedicate de autobuz si


msuri de prioritizare specifice
transportuluipubliccuautobuzul;

Amenajareaunuinouterminalde
cltori n zona de sud a
municipiuluiCraiova;

Extindere infrastructur de
transport public electric in
CartierulSrarilor;

Modernizarea cii de tramvai (n


cale proprie) de pe Calea
Severinului n zona industriala
Cernele de Sus (Studiu de
fezabilitate n vederea extinderii
infrastructurii de transport public
electricinCartierulSrarilor);

Modernizarea cii de tramvai (in


PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Factoridemediu

Tipimpact

Calitateaaerului

pozitiv

Niveldezgomot

pozitiv

Clima efect de pozitiv


ser

Duratai
reversibilitate
Analizasumaraimpactuluipotenial
aimpactului
petermenlung nnoirea parcului auto cu vehicule noi,
/reversibil
performante,vacontribuilareducereaemisiiloria
concentraiilordepoluaninaer.
Deasemenea,oeventualliniedetransportpublic
electric rapid cu band consacrat, prioritate n
intersecii, preluarea cltorilor fr ntrzieri, ci
noidetransportsauredeschideridecivechiialte
caracteristicimenitesreducntrzierilevoravea
un impact pozitiv asupra calitii aerului datorit
fluidizriicirculaiei.
Dezvoltarea sistemului de transport n comun va
conduce n timp la o reducere a traficului de
autoturisme cu efect direct asupra fluidizrii
traficuluirutiernspecialnzonelecentrale.
petermenlung Reducerea nivelului de zgomot urmare fluidizarii
circulatiei,nnoiriiparculuiauto.
/reversibil
Este posibil ca pe anumite zone sa creasc uor
nivelul de zgomot urmare de ex. a introducerii
cilordetransportelectric.Estedemenionatns
ca soluiile noi, moderne, pentru structura rutiera
cu linii de transport silenioase vor face ca nivelul
dezgomotsfieredus.
La nivel global, efectul va fi pozitiv,
msurile/proiectele propuse avnd ca rezultat
descongestionareatraficuluiauto.
petermenlung Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser. La
nivel urban modernizarea infrastructurii rutiere,
/reversibil
nnoireaparculuiauto(utilizareaunorautovehicule
cumotoareconvenionalecuardereinterndarcu
Pag.277/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Domeniu/propuneri

Factoridemediu

Tipimpact

cale proprie) de pe str. Henry


FordnzonaindustrialFord;

Implementarea infrastructurii de
tramvaincaleproprie(Studiude
fezabilitate privind reamenajarea
ciiderulareatramvaiuluiincale
proprie(acoloundeesteposibil));

Modernizarea
staiilor
de Vegetaie
(zone nesemnificativ
transportpublic;
verzi), arii naturale

Amenajarea
de
puncte protejate,rezervaii
intermodale principale prin
modernizarea
staiilor
de
transport public in zona Calea
Severinului/Strada Pelendava si
Banie/ Caracal (mbuntairea
conditiilor, vizibilitate, accesul
PMR, panouri de informare,
acoperi)
integrate
cu
proiectele:

P+R
in
zona
Calea
Severinului/Strada Pelendava
P+RpeBanie/Caracal;
Amenajarea
de
puncte
intermodale principale prin
modernizarea staiilor de
transport public in zona Pasaj
Electroputere (mbuntairea
conditiilor, vizibilitate, accesul
PMR, panouri de informare,
acoperi)
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Duratai
reversibilitate
aimpactului

Analizasumaraimpactuluipotenial
emisii poluante foarte reduse, utilizarea unor
autovehicule care folosesc parial sau integral
combustibili alternativi: biogaz, GPL) precum si
proiecte pentru utilizarea unor mijloace de
transport care utilizeaz alt surs de energie
(electrice, hibride) reprezint msuri importante
pentrureducereaniveluluidegazecuefectdeser.
Reducerea traficului de autoturisme va avea un
impact pozitiv asupra vegetaiei prin scderea
valorilor emisiilor de poluani ce se depun pe
vegetaie.
Majoritatea lucrrilor nu vor implica tieri de
arbori,meninanduselimeaplatformei,nseste
posibilsfienecesartiereaunuinumrredusde
exemplare,local,pezoneizolate.
Ariilenaturaleprotejate,rezervaiilesuntlocalizate
la distan de civa kilometrii de Municipiul
Craiovantimpcetransportulpublicsedesfoar
preponderent n ora, cursele interurbane fiind n
numrdestulderestrns.
Proiectelepropusepentrutransportulpublicurban
nu afecteaza ariile naturale protejate i nici
rezervaiile.
Este de mentionat faptul ca sa avut in vedere ca
proiectele propuse sa nu afecteze pe cat posibil
suprafeteledespatiiverzisiarbori.
Se va avea in vedere la elaborarea proiectelor la
fazele urmatoare de proiectare ca suprafetele
spatiilorverzisinumaruldearborisanusereduca
sau incazulin careacest lucru este necesar,vorfi
prevazutemasuridereplantarecevorstabiliteatat
Pag.278/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Domeniu/propuneri
integrate
cu
proiectele:
P+R
n
zona
Pasaj
Electroputere;
Amenajarea
de
puncte
intermodale principale prin
modernizarea staiilor de
transport public Gara Craiova,
Craiova Triaj, Facultativ i
Lactido
(mbuntairea
condiiilor, vizibilitate, accesul
PMR, panouri de informare,
acoperi);

Modernizare depou, inclusiv


modernizarea
staiilor
de
redresare pentru alimentarea
electricatramvaielor;

Implementarea
unor
sisteme/echipamente moderne,
staieelectricactiv

mbuntirea accesibilitii i
atractivitii grilor din polul de
cretere prin amenajarea P+R
(B+R)la:
GaraAlmj,
GaraBradeti,
GaraSlcua,
GaraCrcea,
GaraViaductu

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Factoridemediu

Sntate
siguran

Tipimpact

i pozitiv

Ocupri de terenuri nesemnificativ


i
efect
de
fragmentare

Calitatea apelor de frimpact


suprafa
i
subterane
Calitateasolului
frimpact

Duratai
reversibilitate
aimpactului

Analizasumaraimpactuluipotenial

casilocatiicatsicatip,impreunacureprezentantii
beneficiaruluisiaiAPMDolj.
petermenlung nnoirea parcului pentru transportul public va
/reversibil
conduce la creterea siguranei circulaiei i
reducereaemisiilordepoluaninaerianivelului
dezgomotcuimpactpozitivdirectasuprasntii
umane.
Ameliorarea condiiilor de deplasare utiliznd linii
de circulaie cu acces facil, crearea de legturi n
punctele intermodale, a unor noi linii de transport
inoilegturivorcontribuilacretereasntiii
siguraneinariaPoluluidecretereCraiova.
De asemenea va crete accesibilitatea populaiei
ctreanumitezone.

Pentru calea de tramvai nou din cartierele


CraioviaNousiSararivafipstratprofilulexistent
alstrzilor.
Prin urmare, se estimeaz c nu vor fi necesare
ocuprideterenurisauacesteavorfiminime.
Proiectele ce vor fi elaborate la fazele urmatoare
vor include i documentaii pentru ocuprile de
terenuri, exproprierile urmnd a se face conform
legislaieinvigoare.

Nuestecazul

Nuestecazul

Pag.279/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Domeniu/propuneri
Crcea,
GaraCooveni,
GaraCoofeni,GaraFiliai,
GaraRcari,
GaraIalnia,
GaraToporas,
GaraPieleti,
GaraSegarcea.

Factoridemediu

Tipimpact

Situri arheologice i frimpact


monumenteistorice

Duratai
reversibilitate
aimpactului

Analizasumaraimpactuluipotenial
Nuestecazul

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.280/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Transportrutierpedrumurilepublice(strzi,drumuri)
Domeniu/propuneri

Factoride
mediu

Calitatea
NivelullocalmunicipiulCraiova
Funcionalizarea reelei stradale pentru a realiza aerului
legturi directe ntre cartiere i principalele
punctedeinteresprin:

Tipimpact
pozitiv

Completare

legaturi inelare est:


strapungere str. Henri Coanda str.
TraianLalescu;
Modernizare trama stradala cartier
Bariera
Valcii:
str.
Meriorului
(colectoare);
Modernizaretramastradalalocalacartier
Bariera Valcii, Bordei, Plaiu Vulcanesti
(locale);
Modernizare trama stradala cartier
Catargiustr.Tismana(colectoare);
Modernizare trama stradala cartier
Cornitoiu(colectoare);
Reabilitarestr.BanuStepan;
Completarelegaturainelararocada:ntre
str. Brestei str. Stirbei Voda, ntre str.
Stirbei Voda DN 56, ntre DN 56 str.
Caracal;
Reabilitare (cu largire) pasaj peste CF pe
Aleea4Simnic;
Reorganizareacirculaieibd.1Mai;
Reorganizarea circulaiei bd. N.
Romanescu (intre Calea Unirii si Calea
Dunarii);

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Nivel
zgomot

de pozitiv

Clima efect pozitiv


deser

Duratai
reversibilitatea
Analizasumaraimpactuluipotenial
impactului
pe
termen Organizarea reelei stradale i de drumuri
lung/reversibil
existente va conduce la descongestionarea i
fluidizarea traficului n ora sau pe drumurile
publice cu impact pozitiv direct asupra
riveranilor prin reducerea emisiilor i a
concentraiilordepoluaninaer.
Exist zone unde ns prin apariia unor
strzi/drumuri noi emisiile de poluani n aer,
respectivvalorileconcentraiilor,vorcretefa
desituaiaactualurmaretraficuluirutier.
n ansamblul reelei se estimeaz ns o
reducere a concentraiilor de poluani n aer
prin asigurarea unor legturi facile care s
descongestionezeruteleaglomerate.
pe
termen Organizarea reelei stradale i de drumuri
existente va conduce la descongestionarea i
lung/reversibil
fluidizarea traficului n ora sau pe drumurile
publice cu impact pozitiv direct asupra
riveranilorprinreducereaniveluluidezgomot.
Exista zone unde ns prin apariia unor
strzi/drumurinoi,niveluldezgomotvacrete,
urmaretraficuluidesfuratpearterarutier.
n ansamblul reelei se estimeaz ns o
reducere a nivelului dezgomot prinasigurarea
unor legturi facile care s descongestioneze
ruteleaglomerate.
pe
termen Fluidizarea circulaiei va conduce la reducerea
emisiilor de gaze cu efect de ser n special n
lung/reversibil
ora.
Pag.281/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Domeniu/propuneri

Factoride
mediu

Tipimpact

Duratai
reversibilitatea
impactului

Analizasumaraimpactuluipotenial

Reorganizarea circulaiei bd. Decebal

Modernizarea infrastructurii de transport


reprezint una dintre msurile importante la

nivel urban pentru reducerea nivelului gazelor


cuefectdeser.
termen Reducereatraficuluideautoturismevaaveaun
moderatnegativ pe
Vegetaie

(zone verzi), poatenecesita mediu/reversibil impact pozitiv asupra vegetaiei prin scderea
valoriloremisiilordepoluani.
arii naturale identificare,
Pe zonele unde se vor realiza modernizri,
analizimsuri
protejate,
deprotecie
rezervaii
reabilitari /extinderi respectiv drumuri noi
(VariantadeocolirepeDN6istrzinoi(strada

nou colectoare Filiai str. M. Eminescu) pot

rezulta ca necesare ocupri de spaii verzi i


tieridearbori,nsncadrulproiectelorcevor

fi elaborate la fazele urmtoare vor fi propuse


msuri pentru minimizarea impactului asupra

vegetaiei.
Ariile naturale protejate, rezervaiile sunt
localizate n afara Municipiului Craiova.

Interveniile vor fi fcute preponderent n


MunicipiulCraiova.

Din categoria proiectelor propuse la nivelul


Polului de cretere Craiova numai cele de

infrastructur din afara Municipiului Craiova


potinterferacuzoneNatura2000.Menionm
ns c aceste drumuri exist, fiind propuse

doar lucrri de reabilitare/modernizare a


acestora:
DJ 552 (Craiova MofleniBucov
ntre alte msuri: revizuirea amenajrilor de
ItalieniTerpezia
SlcuaPlopor
circulaie n intersecii, revizuirea n totalitate a
Vrtop)
ce
traverseaz
Coridorul Jiului
semnalizrii verticale i orizontale, reabilitarea
ROSCI0045 i la care sunt propuse
bd.Daciastr.Pelendava;
Completare legturi inelare est:
Modernizare str. Potelu (Intre bd. N.
Romanescusistr.Bucura);
Reorganizareacirculaieibd.N.Titulescu
Calea Severinului Izvorul Rece, str. H.
Ford str. Caracal, str. Rului, bd. N.
Romanescu (Fci str. Rului), bd.
tirbeiVod,str.BanuStepan;
ModernizarestradaRaului;
Modernizarea i reorganizarea circulaiei
str.Brestei;
Completare legaturi inelare sudest:
StrapungereIng.EmilMarghitu;
Completare legaturi inelare nordvest:
Intre str. Raului si bd. Tineretului (Balta
Craiovitei);
Constructie pasaj pe str. Garlesti (la
intersectiecuCF);
Modernizare trama stradala cartier
Bordei:str.Garlesti(colectoare);
Modernizare trama stradala cartier
Bariera Valcii: str. Malinului (colectoare),
str.Carpenului(colectoare)
Retea ciclabila intre Cartier Bariera Valcii
siCaleaBucuresti.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.282/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Domeniu/propuneri
anumitor sectoare ale reelei stradale (strzi,
pasaje,podurietc.),modernizareareeleistradale
n zonele cartierelor Veteranilor, Romaneti,
Catargiu, Cernele, Nisipului, Bariera Vlcii,
Bordei, Plaiul Vulcneti, Craiovita Veche,
definirea reelei stradale dedicate transportului
demarfiafacilitilorpentruacesta:
Nivelulmetropolitan
Reconfigurarea
profilului
transversal
al
drumurilornzonalocalitilorruralecutrotuari
piste pentru biciclete; identificarea/ realizarea
unor trasee pentru traficul nemotorizat;
revizuireaamenajrilordecirculaienintersecii,
modernizarea drumurilor judeene i comunale
din aria metropolitan, modernizarea strzilor
ruraledincomune.
Modernizare drum ce face legatura intre
DC122siDN6,punctdeoprireCFR;
Amenajare trotuare si treceri de pietoni
peDN6,Bradesti(inclusivRacariideJos);
ModernizareDJ606A:ObedinMihaita
Potmeltu Cotofenii Din Dos Scaesti
Valea lui Patru Salcia Argetoaia
(Dj606C) Iordachesti Piria Lim. Jud.
Mehedinti;
ModernizareDC96:CaloparBelcinu;
ReamenajareintersectiiDN6,Carcea;
Modernizarestr.Silozului,Carcea;
ModernizareDJ551C;
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Factoride
mediu

Tipimpact

Duratai
reversibilitatea
impactului

Analizasumaraimpactuluipotenial
lucrri de reabilitare pe actualul
amplasament;
DJ561B:Segarcea(DJ561)Drnicce
traverseaz Coridorul Jiului ROSCI0045
iConfleuna Jiu Dunare ROSPA0023 i
la care sunt propuse lucrri de
reabilitarepeactualulamplasament;
DC 121: Filiai (str. Jiului) Blta (DJ
606H)ModernizarecuPodpesteJiu,ce
traverseaz Coridorul Jiului ROSCI0045
i la care sunt propuse lucrri de
modernizarepeactualulamplasament;
DJ606: Breasta Obedin Mihaita ce
traverseaz
Silvostepa
Olteniei
ROSCI0202
i
Coridorul
Jiului
ROSCI0045.
Menionmfaptulcproiecteleceurmeazafi
elaborate la fazele urmtoare vor ine seama
deexistenaacestorariiiarezervaieiivorfi
propusemsuriledeprotecieadecvate.
Este de mentionat faptul ca sa avut in vedere
ca proiectele propuse pentru trraficul rutier sa
nuafectezepecatposibilsuprafetele despatii
verzisiarbori.
Sevaaveainvederelaelaborareaproiectelorla
fazele urmatoare de proiectare ca suprafetele
spatiilor verzi si numarul de arbori sa nu se
reduca sau in cazul in care acest lucru este
necesar, se vor avea in vedere masuri de
replantarecevorstabiliteatatcasilocatiicatsi
ca tip, impreuna cu reprezentantii
Pag.283/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Domeniu/propuneri
Amenajare trotuare si treceri de pietoni

in lungul lui DN 6, Cosoveni (integrat cu


proiectul Pista biciclete si alee pietonala
PiataGaraDN6,Cosoveni;
Modernizare drumuri/strazi locale in
LocalitateaCotofeniidinFata;
Varianta de ocolire Filiasi pe directia DN
6,(TENTGlobala)
Reorganizareacirculatieiinzonacentrala
Filiasi(intersectii,piste,treceridepietoni,
parcari);
Imbunatatire amenajare facilitati pentru
pietoni si reamenajare intersectii in
lungulluiDN6,Filiasi(inclusivRacariide
Sus);
Reabilitare DJ 605A : Filiasi DN 6B
(cca.20km);
Imbunatatire amenajare/Iluminat treceri
pietoni,Isalnita;
ReabilitaresimodernizareDC93;
MaluMare:Modernizarestr.Capsunilor
(colectoare);
AmenajaresisemnalizarestatiiTP;
Imbunatatireacirculatieiautosipietonale
peDN55,MaluMare;
Imbunatatireacirculatieiautosipietonale
peDN55,MaluMare;
LegaturaDN55DN6;
Imbunatatireacirculatieiautosipietonale
peDN65C,Motoci(com.Mischii);
ModernizareDC165:SimnicudeJos(DN

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Factoride
mediu

Tipimpact

Duratai
reversibilitatea
impactului

Analizasumaraimpactuluipotenial

beneficiaruluisiaiAPMDolj.
pe termen lung / Fluidizarea traficului rutier va conduce la
reversibil
creterea siguranei circulaiei, reducerea
numruluideaccidente,reducereaemisiilorde
poluaninaeriniveluluidezgomotcuimpact
pozitivdirectasuprasntiiumane.
De asemenea va crete accesibilitatea
populaieictreanumitezone.
Ocupri
de moderatnegativ pe termen lung / Pe zonele unde se vor face extinderi/
modernizri de strzi/ drumuri, legturi noi
terenuri
i poatenecesita ireversibil
(strzi,drumuri)vorrezultacanecesareocupri
efect
de identificare,
analizimsuri
fragmentare
deterenuri.Peacestezonesepoateresimiun
deprotecie
efect de fragmentare. De asemenea, este
posibilcapezoneleundevorfipropusepasaje
supraterane s existe un efect de intruziune
vizualcomparativcusituaiaexistent.Aceste
intervenii vor fi ns nsoite la nivel de
proiecte (ce urmeaz a fi dezvoltate la fazele
urmtoare) de msurile de protecie necesare
nscopulminimizriiimpactului.
Proiectele ce vor fi elaborate la fazele
urmtoare vor include i documentaii pentru
ocuprile de terenuri, exproprierile urmnd a
sefaceconformlegislaieinvigoare.
Calitatea
pozitiv
pe termen lung / Poluanii rezultai din traficul rutier i care se
apelor
de
reversibil
depun pe calea de rulare (stradal sau
suprafa
i
platforma drumului) ajung prin intermediul
subterane
precipitaiilorncanalizareaoraeneascsaun
rigole i anuri cu descrcare ntrun emisar
naturalsaupeteren.
mbuntirea condiiilor de circulaie,
Sntate
siguran

i pozitiv

Pag.284/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Domeniu/propuneri

Factoride
mediu

Tipimpact

Duratai
reversibilitatea
impactului

Analizasumaraimpactuluipotenial

65F)Mischii(DJ641);

fluidizarea traficului, implic valori ale


concentraiilor de poluani n aer mai mici i
Velesti;
implicitinapeledesuprafaisubterane.
Pentru drumurile noi propuse sau legturile
Imbunatatirecirculatiepietonalainlungul
noi, la nivel de proiecte ce urmeaz a fi
luiDN65,Pielesti(zonalocuinte);
elaborate la fazele urmtoare, vor fi propuse
ModernizareDJ641;
msuri pentru colectarea, scurgerea apelor i
Modernizare retea stradala locala in
descrcareaapelor.
Segarcea;
ReabilitareDJ561B:Segarcea(DJ561) Calitatea
pozitiv
pe termen lung / Impactulpozitivsevamanifestapezoneleunde
Dranic Padea Valea Stanciului solului
reversibil
exist sol vegetal, prin reducerea emisiilor de
Horezu Poenari Gngiova Comoteni
poluaninaercareajungssedepunpesol.
Zval (DN 55A), Sector Segarcea Situri
termen Att n Municipiul Craiova ct i n aria
moderatnegativ Pe
Dranic;
analizat,existzonecupotenialarheologici
arheologice i poatenecesita lung/ireversibil
Imbunatatireacirculatieiautosipietonale monumente
monumente istorice. La elaborarea proiectelor
identificare,
peDJ561siDJ561B,Segarcea;
iapoilaexecuialucrrilorsevaineseamade
analizimsuri
istorice
Imbunatatireacirculatieiautosipietonale
deprotecie
zonelecupatrimoniucultural.
peDN55,Teasc;
Imbunatatireacirculatieiautosipietonale
pe DJ 552E, Terpezita; Modernizare
drumuri/strazilocale,Tuglui;
Amenajare trotuare in lungul DC 95,
Tuglui;
Modernizare drumuri comunale in
Varvor;
ModernizareDC171inVela;
Modernizare DJ 552 Craiova Mofleni
Bucovat Italieni Terpezita Slcuta
PlopsorVrtopCaraulaCetate

ReabilitareDJ643A:Murgasi(DN65C)

Deasemenea,aufostpropusestrzinoi:
Varianta de ocolire Filiai str. Mihai
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.285/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Domeniu/propuneri

Factoride
mediu

Tipimpact

Duratai
reversibilitatea
impactului

Analizasumaraimpactuluipotenial

Eminescu,
arteraestvestPreajbaNord
idrumurinoi:VariantadeocolireFiliai

(peDN6,(TENTGlobala).
ntre alte msuri propuse se regsesc i cele
legatedetransportuldemarf:
Parcarepentruvehiculeledemarfnvecintatea
Parcului industrial Craiova, in zona centrului
logisticDUMAGAS,peDN56.

nceeaceprivetetransportulferoviariaerian,msurilevorconstangeneralncorelareaprogramelordecltoriealeacestoracucelealetransportului
publiclocal.Efectulpozitivvafiaceladecretereaaccesibilitii,descurtareaduratelordetransport,economiedecombustibil.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.286/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Parcri
Domeniu/propuneri

Factoride
mediu

Tipimpact

Parcareareprezintunadintreprincipalele
Calitateaaerului pozitiv
problemedinMunicipiulCraiova.Dintrecelemai
importanteinstrumentedembuntirea
situaieimentionam:
Introducereadenoifacilitipentru

parcare:

Parcari colective in zona centrala, in


sudulzoneicentrale,zonaPieteiVechi.
Parcare pentru vehiculele de marfa in
zonacentrala:PiataVeche.
Parcari/ garaje colective in cartiere
(rezidentiale): Craiovita Noua , 1 Mai,
Eroilor/Valea Rosie, in zona str. Stefan Niveldezgomot pozitiv
celMare
Parcare pentru vehiculele de marfa in
zonapietelordincentrulmunicipiuluisi
inzonaindustrialaCernele
Clima efectde pozitiv
ser
Politicadeparcarepentrumunicipiul
Craiova:

Studiu in vederea definirii politicii


deparcare(incluzanddeexemplusi
definirea a doua zone de parcare
diferentiate din punct de vedere al
durateideparcaresialtarifelor)
Restrictie de timp pentru parcarea
inzonacentrala
Reglementari care sa tina cont de

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Vegetaie (zone redus


verzi),
arii
naturale
protejate,
rezervaii

Duratai
reversibilitatea
Analizasumaraimpactuluipotenial
impactului
pe
termen Asigurareaunorspaiiifacilitideparcare(tip
mediu i lung / P&R)vaconducelaofluidizareatraficuluiprin
reversibil
reducerea numrului de vehicule care
tranziteaz sau ruleaz n prezent n ora. De
asemenea, managementul spaiului public
stradal i restricionarea staionrii vehiculelor
pe spaiul public, ce determin n prezent
ambuteiaje, urmare efectului de ngustare a
suprafeei de rulare, va conduce la reducerea
emisiilordepoluaninaer.Rutelededeplasare
i timpii de parcurs se reduc cu efect pozitiv
directasuprareduceriicantitiidecombustibil
folositiaemisiilordepoluaninaer.
pe
termen Reducerea nivelului de zgomot prin asigurarea
mediu i lung / facilitilor de parcare care s contribuie la
fluidizareacirculaieiireducereanumruluide
reversibil
vehiculecetranziteazoraul.
pe
termen Reducerea emisiilor de poluani cu efect de
mediuilung/ serprinasigurareafacilitilordeparcarecare
s contribuie la fluidizarea circulaiei i
reversibil
reducereacantitiidecombustibilfolosit.
pe
termen Fluidizarea traficului va avea un impact pozitiv
mediuilung/ asupra vegetaiei prin reducerea valorilor
ireversibil
concentraiilordepoluani.
Pe zonele unde vor fi amenajate parcri este
posibil s fie necesare tieri de arbori sau
reduceri de suprafee verzi. Amenajrile vor fi
fcute astfel nct impactul negativ s fie
minimizat,laniveldeproiectacesteaurmnda
Pag.287/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Domeniu/propuneri

Factoride
mediu

Tipimpact

intereselerezidentilor
Identificarealocatiilorpentruparcari

colectivelanivelulzoneicentralesia
cartierelorrezidentiale

Sntate
siguran

i pozitiv

Ocupri
de nesemnificativ
terenuri i efect
defragmentare

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Duratai
reversibilitatea
impactului

Analizasumaraimpactuluipotenial

finsoitedemsurideprotecieadecvate.
Ariile naturale protejate, rezervaiile sunt
localizate la distan de civa kilometrii de
Municipiul Craiova n timp ce parcrile vor fi
amenajate n interiorul sau la limita oraului,
frimpactasupraariilor.
Sevaaveainvederelaelaborareaproiectelorla
fazele urmatoare de proiectare ca locatiile
parcarilorsanuimplicereducereasuprafetelor
spatiilor verzi si numarul de arbori. In cazul in
care acest lucru este necesar, se vor avea in
vedere masuri de replantare ce vor stabilite
atat ca si locatii cat si ca tip, impreuna cu
reprezentantiibeneficiaruluisiaiAPMDolj.
petermenlung Asigurarea unor spaii de parcare va avea un
/reversibil
efect pozitiv direct asupra populaiei prin
creterea nivelului de siguran i reducerea
numrului de accidente. De asemenea, se va
reduce cantitatea de combustibil folosit i va
crete accesibilitatea ctre diferite zone de
interes.
petermenlung Pe zonele unde se vor amenaja parcri este
/ireversibil
posibil s fie necesare ocupri de terenuri,
unele aparinnd domeniului statului i altele
fiindnproprietateprivat.
Proiectele ce vor fi elaborate la fazele
urmatoare vor include i documentaii pentru
ocuprile de terenuri, exproprierile urmnd a
sefaceconformlegislaieinvigoare.
Pe aceste zone se poate resimi un efect de
fragmentare, ns pe arii restrnse care vor fi
Pag.288/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Factoride
mediu

Domeniu/propuneri

Tipimpact

Calitatea apelor frimpact


de suprafa i
subterane
Calitateasolului frimpact

Duratai
reversibilitatea
impactului

Analizasumaraimpactuluipotenial

amenajatecorespunztorastfelnctaccesulla
acesteasfiefacilisseintegrezearmoniosn
mediulnaturaliurban.
Nuestecazul

Nuestecazul

termen
Situri
moderatnegativ pe
necesita lung/ireversibil
arheologice i poate
monumente
identificare,
istorice
analiz i msuri
deprotecie

Att n Municipiul Craiova ct i n aria


analizat,existzonecupotenialarheologici
monumente istorice. La elaborarea proiectelor
iapoilaexecuialucrrilorsevaineseamade
zonelecupatrimoniucultural.

ITS,controlsimanagementuluitraficului
Domeniu/propuneri
ntrecelemaiimportante
propunerimenionm:

Factoridemediu
Calitateaaerului

Tipimpact
pozitiv

Modernizarea centrului de

management al traficului din


municipiulCraiova
pozitiv
sistemelui de Niveldezgomot
management al traficului prin
integrarea de noi intersectii
semaforizatecufunctionarein Climaefectdeser pozitiv
regim adaptiv si sitem de

Extinderea

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Duratai
reversibilitatea
Analizasumaraimpactuluipotenial
impactului
petermen mediu Sistemele ITS pentru controlul i managementul traficului
ilung/reversibil vor contribui att la fluidizarea circulaiei ct i la
promovarea i susinerea transportului public (troleibuze,
tramvaie, autobuze) i a celui de biciclete ca alternative
maipuinpoluantelatransportulprivat.Toateacesteavor
contribuilareducereaemisiilordepoluaninaer.
petermen mediu Reducerea nivelului de zgomot prin extinderea sistemului
ilung/reversibil de management al traficului cu efect asupra fluidizrii
circulaiei.
petermen mediu Reducerea emisiilor de poluani cu efect de ser prin
i lung / dezvoltarea facilitilor ITS care va contribui la fluidizarea
circulaiei.
Pag.289/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Domeniu/propuneri

Factoridemediu

Tipimpact

comunicatii
Extinderea

sistemelui de
Vegetaie
(zone frimpact
management al traficului prin
verzi), arii naturale
integrarea de noi intersectii
protejate,rezervaii
semaforizatecufunctionarein
regim adaptiv si sitem de
comunicatii
Sntateisiguran pozitiv
Prioritizarea
transportului
public local si a transportului
cu bicicleta in municipiul
Craiova
Integrarea

parcarilor
Craiova

Duratai
reversibilitatea
impactului
reversibil

Analizasumaraimpactuluipotenial

Ariile naturale protejate, rezervaiile sunt localizate n


afaraMunicipiuluiCraiovantimpceamenajrileITSvorfi
n interiorul sau la limita oraului, fr impact asupra
acestora.
Spatiileverzinuvorfiafectatedeacestetipuridelucrari.
pe termen lung / Dezvoltarea sistemului ITS, promovarea i susinerea
reversibil
transportului public ca alternativ viabil i mai puin
poluant la transportul privat, va avea ca rezultat o
fluidizare acirculaieicu impactpozitiv asuprasntiii
siguraneipopulaiei:valorimaimicialeconcentraiilorde
poluani
n aer, nivel mai sczut al zgomotului, reducerea
managementului
numruluideaccidente.
in
municipiul
Ocupri de terenuri nesemnificativ pe termen lung /
i
efect
de
ireversibil
fragmentare
Calitatea apelor de frimpact

Nuestecazul
suprafa
i
subterane
Calitateasolului
frimpact

Nuestecazul
Situri arheologice i frimpact
monumenteistorice

Nuestecazul

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.290/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Facilitipietonale
Domeniu/propuneri

Factoride
mediu
Calitatea
aerului

Propunerile sunt att la nivel local ct i


metropolitan i au drept scop creterea
siguranei pietonilor, asigurarea facilitilor
pentru ncurajarea mersului pe jos inclusiv prin
crearea unei reele de trasee pietonale care s
asigure accesul ntre puncte de interes,
pietonizarea unor strzi, semaforizarea
corespunztoareatrecerilorsautraseelorpentru Niveldezgomot
pietoni, reconfigurarea staiilor pentru
transportul public, extinderea sistemului de
iluminatetc.:

Tipimpact
preponderent
pozitiv.

preponderent
pozitiv.

Reorganizarea circulaiei n zona central, n


cartiereleCraioviaNou,cartierGeorgeEnescu,
cartier Cornioiu, n cartierul Ungureni, n
cartierul Rovine/Institut, n cartierele Eroilor,
Srari,ValeaRoie,ncartierul1Mai,ncartierul
Clima efectde pozitiv
Romaneti, n cartierul Catargiu, n cartierele
ser
Bariera Vlcii, Bordei, n cartierele Faa Luncii,
CraioviaVeche,Cernele.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Vegetaie (zone redus


verzi),
arii
naturale
protejate,
rezervaii

Duratai
reversibilitatea
Analizasumaraimpactuluipotenial
impactului
pe
termen Asigurarea unor faciliti pietonale va ncuraja
mediu i lung/ mersul pe jos n defavoarea traficului cu
reversibil
autoturisme pe distane scurte care se desfoar
preponderent cu motorul rece, surs a emisiilor
crescutedepoluaninaer.
Unele amenajri (de ex. benzi de calmare a
traficului, semnalizri) pot conduce la accelerri
i/saufrnricucreterimiciilocale(peariifoarte
restrnse) ale valorilor concentraiilor de poluani
naer.
Lanivelglobalnsefectulvafipozitiv.
pe
termen Reducerea nivelului de zgomot prin asigurarea
mediu i lung/ facilitilor pietonale care s contribuie la
descurajarea utilizarii de autoturisme pe distane
reversibil
scurte.
Unele amenajri (de ex. benzi de calmare a
traficului, semnalizri) pot conduce la accelerri
i/saufrnricucreterimiciilocale(peariifoarte
restrnse)aleniveluluidezgomot.
Lanivelglobalnsefectulvafipozitiv.
pe
termen Reducerea emisiilor de poluani cu efect de ser
mediuilung/ prin asigurarea facilitilor care s contribuie la
fluidizareacirculaiei.
reversibil
pe
termen Impact pozitiv asupra vegetaiei prin reducerea
mediuilung/ valorilorconcentraiilordepoluani.
ireversibil
Pe anumite zone (de ex acolo unde vor fi lrgite
trotuarele) se va avea in vedere la elaborarea
proiectelor la fazele urmatoare de proiectare ca
Pag.291/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Domeniu/propuneri

Factoride
mediu

Sntate
siguran

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Tipimpact

i pozitiv

Duratai
reversibilitatea
impactului

Analizasumaraimpactuluipotenial

suprafetele spatiilor verzi si numarul de arbori sa


nu se reduca sau in cazul in care acest lucru este
necesar,sevoraveainvederemasuridereplantare
ce vor stabilite atat ca si locatii cat si ca tip,
impreunacureprezentantiibeneficiaruluisiaiAPM
Dolj.Amenajrilevorfifcuteastfelnctimpactul
negativsfieminimizat,proiecteleceurmeazaafi
elaboratelafazeleviitoareurmnda finsoitede
msurideprotecieadecvate.
Ariilenaturaleprotejate,rezervaiilesuntlocalizate
n afara Municipiului Craiova. n timp ce
amenajrilepietonalevorfirealizatepreponderent
nMunicipiulCraiova.
Pe zone unde se va propune reconfigurarea
profilelor transversale ale drumurilor n zona
localitilor rurale cu trotuare i piste pentru
biciclete, se va ine seama de ariile naturale
protejate,rezervatii.
petermenlung Crearea facilitilor pentru ncurajarea traficului
/reversibil
pietonal va face ca mersul pe jos s fie preferat
mersului cu autoturismele pe distane scurte cu
efectpozitivasuprasntii.
Deasemenea,reducereanumruluideautoturisme
care ruleaz n prezent n ora va fi benefic
sntii umane prin scderea valorilor
concentraiilor de poluani n aer i a nivelului de
zgomot.
Ameliorareacondiiilordedeplasarepentrupietoni
va conduce la creterea siguranei circulaiei i
reducerea numrului de accidente, n special a
celorncaresuntimplicaipietoni.
Pag.292/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Domeniu/propuneri

Factoride
mediu

Tipimpact

Ocupri
de nesemnificativ
terenuriiefect
defragmentare

Calitatea apelor pozitiv


de suprafa i
subterane

Calitateasolului

pozitiv

Situri
frimpact
arheologice i
monumente
istorice
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Duratai
reversibilitatea
Analizasumaraimpactuluipotenial
impactului
petermenlung Pe zonele unde se vor realiza anumite amenajri
/ireversibil
(de ex. lrgiri de trotuare, pasarele pietonale,
alveole pietonale, etc) este posibil s fie necesare
ocupri de terenuri, unele dintre acestea fiind n
proprietate privat (ntro mic masur) i altele
aparinnddomeniuluistatului.
Proiectele ce vor fi elaborate la fazele urmatoare
vor include i documentaii pentru ocuprile de
terenuri, exproprierile urmnd a se face conform
legislaieinvigoare.
Cu toate acestea ns, amenajrile propuse vor
contribui la ameliorarea calitii spaiilor publice,
efectul vizual fiind mbuntit (de ex. pe zonele
unde vor fi amenajate trasee pietonale n zone
turistice,istorice,comerciale).
petermenlung Poluanii rezultai din traficul rutier i care se
/reversibil
depun pe calea de rulare (stradal sau platforma
drumului) ajung prin intermediul precipitaiilor n
canalizarea oreneasc sau n rigole i anuri cu
descrcarentrunemisarnaturalsaupeteren.
Reducerea numrului de autoturisme pe distane
scurte, fluidizarea traficului, implic valori ale
concentraiilor de poluani n aer mai mici i
implicitinapeledesuprafaisubterane.
petermenlung Impactul pozitiv se va manifesta pe zonele unde
/reversibil
exist sol vegetal, prin reducerea emisiilor de
poluaninaercareajungssedepunpesol.

Nuestecazul

Pag.293/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Facilitipentrudeplasrilecubicicleta
Domeniu/propuneri

Factoride
mediu

Calitatea
Propunerile sunt att la nivel local ct i aerului
metropolitan i vor contribui la crearea i
dezvoltarea unei reele coerente pentru velorute,
ntre principale puncte generatoare de trafic
(zona central, parcuri, stadioane, puncte
intermodale, campus studenesc, cartiere de
Nivel
de
locuine,zonecomerciale).
zgomot
Se are de asemenea n vedere realizarea unui
Studiu de identificare trasee si solutii pentru
amenajarepistedebicicleteinmunicipiulCraiova; Clima efect
Campanii/ actiuni de promovare a mersului cu deser
bicicletasieducatierutierapentrutotiparticipantii
latraffic.
Att la nivel local ct i metropolitan se propune Vegetaie(zone
arii
implementarea unor servicii de tip rent a bike, verzi),
naturale
pistecudublusensetc.
protejate,
Crearea/extinderea unei reele atractive i rezervaii
coerentedepistepentrubicicleteestepropusn
urmtoarelezone:
PistedebicicletepeDJ652A(intreDN6si
DN65),Carcea;
Pista biciclete si alee pietonala Piata
GaraDN6,Cosoveni;
PistedebicicletepeDN6,Filiasi;
Piste de biciclete pe DJ 643F, tronson
CraiovaGhercesti;
Piste de biciclete pe DC 165, tronson
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Tipimpact
pozitiv

pozitiv

Duratai
reversibilitatea
Analizasumaraimpactuluipotenial
impactului
pe
termen Asigurarea unei reele locale i metropolitane
mediu i lung / pentru biciclete va ncuraja ciclismul n
reversibil
defavoarea traficului cu autoturisme pe distane
scurte (n ora) i medii (ntre localiti) care se
desfoar preponderent cu motorul rece, surs
aemisiilorcrescutedepoluaninaer.
pe
termen Reducerea nivelului de zgomot prin asigurarea
mediu i lung / condiiilor necesare ncurajrii traficului cu
bicicletacarescontribuielareducereatraficului
reversibil
deautoturismepedistanescurteimedii.

pozitiv

pe
termen Reducerea emisiilor de poluani cu efect de ser
mediu i lung / prin asigurarea facilitilor care s contribuie la
fluidizareacirculaieiprinreducereanumruluide
reversibil
autoturismeutilizatepedistanescurteimedii.

nesemnificativ

pe termen scurt Impact pozitiv asupra vegetaiei prin reducerea


/ireversibil
valorilorconcentraiilordepoluani.
Pe anumite zone (de ex acolo unde vor fi
amenajate piste noi n afara carosabilului
existent) se va avea in vedere la elaborarea
proiectelor la fazele urmatoare de proiectare ca
suprafetelespatiilorverzisinumaruldearborisa
nusereducasauincazulincareacestlucrueste
necesar, se vor avea in vedere masuri de
replantare ce vor stabilite atat ca si locatii cat si
ca tip, impreuna cu reprezentantii beneficiarului
siaiAPMDolj.
Amenajrile vor fi fcute astfel nct impactul
negativsfieminimizat,proiectelevitoarecevor
fi elaborate urmnd a fi nsoite de msuri de
Pag.294/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Domeniu/propuneri

Factoride
mediu

Tipimpact

SimnicudeJosMischii;
PistebicicleteinSegarcea;
PistedebicicletepeDN6B,tronsonDN65F

Cornetu;
PistedebicicletepeDN55,tronsonDJ652
Bratovoiesti,com.Teasc.
De asemenea sunt propuse piste pentru biciclete
ninterioruloraului:
Completare retea ciclabila intre cartierul Sntate
BresteisiZonaCentrala;
siguran
Parcari bicicletein zonaparcurilor,pentru
universitati/facultati si pentru institutii
publice,pietelor;
Implementare sistem municipal de
inchirierebiciclete;
B+R:GaraCraiovaTriaj;
B+R:GaraCraiova.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

i pozitiv

Ocupri
de nesemnificativ
terenuri
i
efect
de
fragmentare

Duratai
reversibilitatea
impactului

Analizasumaraimpactuluipotenial

protecieadecvate.
Facilitile pentru cicliti vor fi amenajate att la
nivel local ct i metropolitan ns interveniile
pentru realizarea acestora vor fi minime cu
impact nesemnificativ asupra ariilor naturale, pe
zone foarte restrnse i pe o perioad scurt de
timp.

pe termen lung Asigurareacondiiilorpentruncurajareamersului


/reversibil
cu bicicleta ca alternativ la utilizarea
autoturismelor pe distane scurte i medii va fi
beneficpentrusntateautilizatorilor.
Reducerea numrului de autoturisme care
ruleaz zilnic n zon, va conduce la reducerea
valorilor concentraiilor de poluani n aer, a
niveluluidezgomotcuefectpozitivdirectasupra
populaiei.
De asemenea, amenajarea corespunztoare a
acestor ruteva contribui lareducerea numrului
deaccidentencaresuntimplicaicicliti.
pe termen lung Pe zonele unde se vor amenaja piste pentru
/ireversibil
cicliti este posibil s fie necesare ocupri de
terenuri, unele fiind n proprietate privat iar
altele aparinnd domeniului statului. Proiectele
cevorfielaboratelafazeleurmtoarevorinclude
i documentaii pentru ocuprile de terenuri,
exproprierileurmndasefaceconformlegislaiei
nvigoare.
Se va asigura accesul la zone naturale,
mpdurite, de interes prin ncurajarea unui
transport alternativ la cel de autoturisme,
Pag.295/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Domeniu/propuneri

Factoride
mediu

Tipimpact

Duratai
reversibilitatea
impactului

Analizasumaraimpactuluipotenial

prietenos din punct de vedere al impactului


asupramediului.
Calitatea
pozitiv
pe termen lung Poluanii rezultai din traficul rutier i care se
apelor
de
/reversibil
depunpecaleaderulare(stradalsauplatforma
suprafa
i
drumului)ajungprinintermediulprecipitaiilorn
canalizareaoreneascsaunrigoleianuricu
subterane
descrcarentrunemisarnaturalsaupeteren.
Reducereanumruluideautoturismepedistane
scurte i medii, fluidizarea traficului, implic
valori ale concentraiilor de poluani n aer mai
mici i implicit i n apele de suprafa i
subterane.
Calitatea
pozitiv
pe termen lung Impactul pozitiv se va manifesta pe zonele unde
solului
/reversibil
exist sol vegetal, prin reducerea emisiilor de
poluaninaercareajungssedepunpesol.
pe
termen AttnMunicipiulCraiovactinariaanalizat,
Situri
moderat
arheologice i negativ
lung/ireversibil existzonecupotenialarheologicimonumente
istorice. La elaborarea proiectelor i apoi la
monumente
poate
execuialucrrilorsevaineseamadezonelecu
necesita
istorice
identificare,
patrimoniucultural.
analiz
i
msuri
de
protecie

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.296/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

Anexa4Problemeisoluiistandarddesiguranrutier
Problemegenerale
Participaniilatraficsuntresponsabilipentrurespectarearegulilordecirculaiedinsistemuldetransport
stabilite de autoritile n domeniu, n principal de poliia rutier i administratorii drumurilor. Dac
participanii la trafic (utilizatorii drumului) nu reuesc s respecte aceste reguli de circulaie datorit
necunoaterii,ignorriisauaincapacitiiconductorilorautodeaseconformaacestorreguli,saupuri
simplu dac apar accidente, proiectanii au obligaia s ia toate msurile necesare pe viitor pentru a
impiedicaapariiaaccidentelorgravesauapierderilordevieiomeneti.
PrincipaleleproblemeidentificatenzonapoluluidecretereCraiovasunt:
Lipsaunuimediurutierlizibil,carestransmitparticipanilorlatraficcomportamentulpecarear

trebuisladoptepedrumurilepublice;
Unmanagementulalvitezeinedefinit,prinlipsamsurilordecalmareatraficului;
Amenajareanecorespuntoareazonelordeintrarenlocalitateialocalitilorlineare;
Amenajarea i gestionarea necorespunztoare a drumurilor laterale/acceselor prin lipsa

indicatoareleiamarcajelorrutiere,vizibilitateslab;
Amenajare necorespunztoare a zonelor destinate participanilor vulnerabili la trafic: trotuarele

suntocupatedeautovehicule,trecerilepentrupietonisuntslabsemnalizate,bariereleigardurile
pentru canalizarea circulaiei pietonale sunt deterioare i n unele cazuri lipsesc, pistele pentru
bicicletesuntamenajatenecorespunztor;
Marcajelerutiereaufostexecutatecuvopseaclasicisuntdeteriorate,iarnunelezoneacestea

lipsesc. Sgeile realizate din marcaj, destinate dedicaiei benzilor de circulaie, lispesc sau sunt
prezentennumrinsuficientlaacceselenintersecii;
Dotareaexistentcuindicatoarerutiereprezinturmtoareledeficiene:multedinindicatoarele

rutieresuntdepitedinpunctdevedretehnologiciprezintungraddeuzuravansat;nusunt
acoperitetoatecerinelecanumriamplasare;lipsescindicatoareledeorientare;
Amenajarea necorespunztoare a interseciilor printro semnalizare slab, vizibilitate redus,

neseparareafluxurilordecirculatie;
Lipsa parcrilor i amenajarea necorespunzatoare a staiilor de taxi, n staiile mijloacelor de

transportncomunsaunintersecii,foarteaproapedetrecerilepentrupietoni;
nsituaiaactualmultedinstaiiledetramvaiamplasatenvecintateainterseciilornuprezint

amenajricurefugii/peroane.
Msurilede combatereaaccidentelorrutiere, indiferentdespecialitateaacestora,trebuiescombat
permanent acele evoluii i schimbri n mediul de trafic care pot afecta direct/indirect victimele
accidentelorrutiere.Oinfluenimportantnacestsensestedatdecretereapopulaieiiimplicita
nevoilordedeplasareitransportaleacesteia,careatragdupasineicretereatraficului.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.297/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

Soluiistandard
(1) Managementulvitezei
Majoritateaexperilornsiguranrutierauczutdeacordasuprafaptuluiccelmaiimportantfactor
care st la baza accidentelor rutiere mortale la nivel global este selectarea neadecvat a vitezei de
circulaie, denumit i vitez neadecvat pentru vehicul sau vitez excesiv. Pentru a fi mai clar
importana acestui factor, l putem defini sub urmtoarea form: Viteza excesiv acoper excesul de
vitez(conducereapestelimitadevitez)sauvitezaneadecvat(conducereacuvitezpreamarefade
condiii,darninteriorullimitelor),definiiepreluatdelaOCDE,CEMT2006.
Managementulvitezeiesteelementulcentralalsiguraneirutiere.Acestaconstnstabilireaiaplicarea
unor limite de vitez adecvate, dar i n recomandarea conductorilor auto de a alege viteze
corespunztoarecondiiilordecirculaie.
n alegerea vitezei de circulaie, conductorii auto se las influenai de caracteristicile geometrice
principale ale drumului iar o aplicare rigid a unui set de standarde de proiectare nu au ca rezultat
obligatoriu un drum sigur. Riscul de accident i probabilitatea unor vtmri grave ca rezultat al unui
accidentcretecumrireavitezeidecirculaieavehiculelor.

Figura1:

Risculdevtmarefatalaunuipietonaccidentatdeunvehicul(Surs:ManualdesiguranrutierpentruRep.
Moldova.AdministraiadeStataDrumurilor,2011)

Din studiile realizate pn n prezent reiese faptul c reducerea limitelor de vitez scade rata
accidentelor, a vtmrilor grave i a fatalitilor. Pentru utilizatorii neprotejai ai drumului exist mai
multeansedesupravieuiredacsuntloviideunautoturismcarecirculcupnla30km/h.Limitarea
vitezeitrebuieconsideratpentrutronsoaneledestradundesenregistreazdeplasriimportanteale
pietonilor, dea lungul strzii i n traversarea acesteia i unde nu exist amenajri speciale pentru
pietoni.
Aplicareaunorstandardedeproiectareaccesibile,caresfaclegturantreelementeleindividualede
proiectareiestimareactmaicorectavitezeidecirculaiei,estefoarteimportant.Soluiilestandard
trebuieaplicatepesectoareomogenedestrad,delungimiconsistenteictmaimariposibil.
Reducerea vitezei legale trebuie fcut treptat la intrarea n localitile lineare, n scdere cu ecart de
vitezdemaxim20km/h(907050km/h).Numrulaccidenteloracrorcauzestevitezaexcesiv
poatefireduscu5%,atuncicndvitezasereducecuaproximativ10%.
Promovarea unui program eficient de siguran rutier prin intermediul managementului vitezei are o
serie de avantaje, din care, cel mai important i vizibil fiind reducerea numrului i a gravitii
accidentelorrutiere.Avantajelesiguraneincazuluneideplasricuvitezemaireduseinclud:
untimpmaimarepentrurecunoatereapericolelor;
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.298/360

PMUDLo
ot2;RaportFinal..PMUDCraiovaAneexe

reduccereadistaneidedeplasarelapercep
pereaunuip
pericol;
reduccereadistaneidefrnare
elaoprirebrrusc;
ocretereacapaccitiicelorla
aliparticipan
nilatraficdeaanticipaoposibilco
oliziune;
reduccereaprobab
bilitiideap
pierdecontro
olulvehiculu
ului.

(2) Infrastructurrutierlizibil
Oinfrasttructurrutieerlizibilp
poatefidefin
nitdreptun
ndrumproie
ectaticonsstruitpentru
uimpunereaa
uneiapreeciericorectteaconductorilorauto printrunco
omportamen
ntadecvatm
mediuluirutieerncarese
e
deplaseaaz,micorn
ndastfelriscculdeproducereaunei eroriisporindconfortu
ul.Unmediu
urutierlizibill
poatefirrealizatcuuurinprinttroclasificareadecvat afiecruitronsondedrrum,conform
mschemelorr
existentee,deexempluprintrunssetdesemn
nestandard
dpentrufieccaretipdedrrum,uordeerecunoscutt
departiccipaniilatrafic.
Conductorii auto trebuie s facc fa mediilor rutiered
din ce n ce maicompleexe,inclusiv adiferitelorr
modeledeseemnalizare,d
dincaremareparteauto
omatizate.n
n
tipuride aezrinpllaniamultitudiniidem
mpreamaredeinformaiiipentrucon
nductorulau
uto.Aceast
anumitecazuri,acestteapotduceelaunvolum
e cu mesaje variabile, n
n timp ce se
e
suprancrcare poatee include strrduina de a citi indicattoare rutiere
caut ru
uta corect ntrun mediu rutier necunoscut
n
(deseori n limbi strine sau chiaar simbolurii
nefamiliaare).Deasem
menea,poatte includeitentativede aidentificca informaiaarelevant decareeste
d
e
nevoiedintrunamallgamdeinformaii(cepo
oateincludesistemdenaavigaieauto
o,centrudeinformareii
ment sau ttiri radio, mesaje
m
variaabile, indicatoare, ADASS sistem de asistaree avansat a
a
managem
conducttoruluiauto,etc.)

Figura2:

Marcajruttiercepoateinduceneroare
conducto
oriiauto,Craiovva,StradaAnul1848

Figgura3:

Exxempludeindicatorrutierdeorientare
amplasatnecoreespunztor,Craiova,bdul
Decebal
D

nuimediuru
utierlizibilestecapacitateadeacom
municapartiicipanilorlaa
Ceamai important calitateaun
c
de trafic.
t
De exxemplu, este
e
mportamenttul pe care ar trebui s l adopte n anumite condiii
trafic com
necesarccapentruun
nmediurutierdintrozonrezidenialcumuliparticipanivulnerabillilatrafics
sugerezeeconductorruluiautoscirculecuvittezereduse,prinutilizarreamsurilorrdecalmareeatraficului.

PMUDRo
omaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.29
99/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

Figura4:

Exemplededrumurilizibile(Surs:ManualdesiguranrutierpentruRep.Moldova.AdministraiadeStata
Drumurilor,2011)

(3) Respectareafuncieiartereirutiere
Planificarea traficului i proiectarea infrastructurii au un impact deosebit asupra siguranei rutiere,
reflectat de exemplu att n cazul aspectului strzilor din zonele rezideniale pentru accidentele ce
implicpietoni,ctincazuluneireeledetraficurbancuunnumrmaredeintersecii,cepresupune
unpericolmaredeaccidentdincauzalipseideseparareacirculaieituturorcategoriilordeparticipanila
trafic.
Stabilirea unei clasificri precum cea din figura de mai jos ajut la clarificarea diferitelor politici de
abordareaaspectelorprincipalealeplanificriitransporturilor.Elementulcheieestesseasigurefaptul
cfiecruidrumiesteatribuitunnivelcorespunztornclasificare,pebazafuncieipropusesaudorite,
darnuipebazafuncieiexistente,careesteposibilsnundeplineasccerineleuneicirculaiisigure.

Figura5:

ncadrareadrumurilornreeauadeinfrastructurdetransport(Surs:ManualdesiguranrutierpentruRep.
Moldova.AdministraiadeStataDrumurilor,2011)

Recomandri:
Autoritatea local principal trebuie s nu permit amenajarea de accese directe ntro arter

principal, iar fiecare proiect de drum nou trebuie realizat n baza unui studiu de trafic bine
documentat,pentruaputeaurmriimpactulnviitoranoiiartereproiectateasuprantregiireele.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.300/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

Fiecareclasdedrumtrebuiestransmitntrunmodctmaiclarparticipanilorlatraficfunciasa

nceeaceprivetevolumuldetrafic,ctivitezadecirculaie.Acestlucrupoatefindeplinitattprin
aspectuldrumului,ctiprinrespectareastandardelordeproiectare.
Trebuie realizat o distincie clar ntre artere de acces i artere de tranzit, printro proiectare
difereniat,nspecialprinintermediulsemnalizriirutieredeorientare.
ncadrulclasificrii,reelelerutieretrebuieplanificateastfelnctzonelesfieseparate.Mrimeai
scaraacestoradepindnmarepartedeimportanadrumurilorcareleleag,ncadrullorfiindexclus
traficul neimportant; scopul principal este efectuarea n condiii maxime de siguran i confort a
cltoriilor zilnice ctre centrele economice sau colile din cadrul zonei respective. Fiecare drum
trebuie s se intersectezenumai cudrumuri de aceeaiclas saucuoclasimediat superioar sau
inferioar. Astfel, fiecare participant la trafic percepe mult mai repede i clar diferenele dintre
drumurilecuvitezereduseicelecuvitezemari.
Unexempluprivindmoduldeplanificareauneireeledetransportesteprezentatnfigurademaijos.
Problematipicauneireeledetraficproiectategreit,ianumeamestecareafunciilordrumurilor,va
conducelaatragereaunuifluxdecirculaiemarepeundrumrezidenial,nzonecupietoni.

Figura6:

Planificareatrameistradaledupfunciastrzilor(Surs:Normativpentruamenajareinterseciilanivelpe
drumurilepublice,indicativAND600)

(4) Amenajripentruzoneledeintrarenlocalitateilocalitileliniare
Zona de intrare n localitate trebuie amenajat astfel nct s transmit conductorilor auto un mesaj
clarprivindmodificareamediuluirutier:
vitezalegaldecirculaiesaredus;
modificarea componenei traficului auto: apar vehicule care circul n regim local, cu manevre de

intrare/ieire,parcri;
aparaltecategoriideparticipanilatrafic:pietoni,biciliti,crue,etc;
aparamenajridestinateparticipanilorvulnerabililatrafic,precumtreceripentrupietoni;
concentrareadepietoninanumezone:primrie,coal,biseric,etc.
Recomandri:
Pentru reducerea riscului de producerere a accidentelor rutiere se urmrete crearea unui mediu

rutiercareiart,suficientdelizibilpentruconductoriiauto,caresletransmitmesajuldereducere
avitezeiderulareioateniesporitpentruparticipaniivulnerabililatrafic.
Undrumocolitorasigurtraficuldetranzitcuovitezdecirculaiemaimareicumaipuineriscuri,
iarnacelaitimpmbuntetecondiiiledetraficlocal.
nc din faza deproiectare se recomanddezvoltateaunui localitinumai peoparte a unui drum
pentrureducerealaminimapotenialelorconflicteautovehiculepietoni.
Iluminatulpublicadecvatestebeneficpentrusiguranacirculaieimaialesndreptulinterseciilori
latrecerilepentrupietoni.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.301/360

PMUDLo
ot2;RaportFinal..PMUDCraiovaAneexe

Reduccerea num
rului de acccese laterale mici, ntru
uct acesteaa constituie un pericol semnificativv

pentrusiguranaccirculaiei,m
maialesundeevitezelepraacticatesuntridicate.
Pe drumurilepeccare secircu
ulcuovitezde circulaaieridicat serecoman
nd instalareeauneizone
e
mediare,reducndlimitaadeviteztrreptat,ncep
pnddela70
0km/hcu20
00mnainteedeintrareaa
interm
nlocaalitate.Indiccatorulcudeenumirealocalitiitrebu
uieamplasatundeapareprimacldirredingrupull
compactdecldirri.Sepoate spunecun
ngrupcomp
pactdecldirincepecn
nd,pemaim
multde30%
%
ului,existccasesaualte
eobiectiveccareatragtraaficpietonall
dinteerenuldepeeambeleprrialedrumu
(50%pentrucazulncaretereenulseconsidernumaid
depeoparteadrumului).

Figura7:

Exemplificcareadispuneriiindicatoarelorrdelimitareavvitezeilaintrareeanlocalitate(Surs:SearchCorporation
Catalogdeemsuripentru
usiguranacirculaieinsateleeliniare,2007)

Reduccereavitezeiidecirculaiiela30km//hnzonele rezideniale,n faacolilorsauale altorlocaiii

poten
nialpericulo
oase,cuodisstande10
00200metrintreindicatoarelede limitareavitezeipentru
u
50km
m/hi30km//h,inclusivp
prininscripio
onarealimiteeidevitezp
peparteacarrosabil.
Asigurareaunuispaiuliberla
amarginead
drumuluipen
ntrumbuntireavizibiilitii,prinndeprtareaa
bil,ncazulproiectelorn
noideinfrasstructur.
cldirilordesupraafaacarosab

Figura8:

Asigurareaacorectafacilitilorpietonaaleprincondiio
onareaamplasriicldirilor(SSurs:F.A.Burlacu,Influena
caracteristtictilordrumulu
uiasuprasiguraaneicirculaieirutiere,Tezd
dedoctorat,201
14)

n inttersecii se propune
p
can
nalizarea traaficului n fu
uncie de dirrecia de mers, cum arr fi folosireaa

insuleelordenivelatesauabord
durilordenivvelatepentru
uvirajullasttnga.
nregiistrareavitezzelorpracticateiimplem
mentareaun
nordispozitivvemodernevideodemo
onitorizareaa
traficu
ului,detipulsistemeloriinteligented
detransport.
Utiliza
area punctellor de ngustare ale ben
nzilor de circculaie, care se aplic de obicei n dreptul
d
uneii
trecerripentrupietonisauncombinaiecuspaiipenttruparcare,p
precumnfiggurademaijos.Limeaa
drumului n drepttul punctului de ngustare va fi ad
doptat n fu
uncie de sp
pecificul acelui sector de
e
drum.

Figura9:

Amenajare
eapunctelordeengustare(Surs:SearchCorrporationCatalogdemsurip
pentrusiguranacirculaiein
sateleliniaare,2007)

PMUDRo
omaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.30
02/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

Msuriledetipulspeedbump,adicproeminenenplanvertical,facpartedinmsuriledurei

se vor aplica doar n situaii limit, cnd alte msuri nu au produs efectele scontate si nu pot fi
consideratesolutiicucaractergeneral.Infazeledeproiectaredetaliatasolutiiletrebuieadaptatela
situatialocalatinndseamadefunciuneastrzii/drumuluiidemediulconstruittraversat.

Figura10:

Exemplificarepentrusemnalizareaverticaletapizatlaintrareantrolocalitatelinear(Surs:Search
CorporationCatalogdemsuripentrusiguranacirculaieinsateleliniare,2007)

Utilizareainsulelorseparatoaredenivelatedinzonacentraladrumului,careurmrescsntrerup

aliniamentele lungi de pe sectoarele cu o limit de vitez de 50 de km/h. Aceast soluie se


recomandipentruintrareanlocalitateiaredouobiective:smicorezedistanadefocalizarea
oferului i s ofere o soluie eficient de proiectare, prin care s se reduc viteza. De asemenea,
acesttipdesoluiecreeazposibilitateadentoarcerepentruautovehicule.Unexempluseprezintn
figurademaijos:

Figura11:

Amenajareainsulelorseparatoare(Surs:SearchCorporationCatalogdemsuripentrusiguranacirculaiein
sateleliniare,2007)

Amenajareadeicanealetraseului.Acesteaauscopuldeareducevitezadecirculaieprinfaptulc

oblig conductorul auto s modifice direcia de deplasare. De asemenea, micoreaz distana de


vizibilitate n lungul drumului i reduc distana de focalizare a oferului. ntruct icanele trebuie
proiectatepentruapermitetrecereacamioanelormari,ntotdeaunavorexistaautoturismecarevor
scurta drumul sau o vor lua chiar pe sensul opus (zona gri din figura urmtoare). Pentru a se evita
acestinconvenientserecomandseparareasensurilorcuparapete,separatoareetc.

Figura12:

Amenajareaicaneloriazonelordeseparareasensurilordecirculaiencurbe(Surs:SearchCorporation
Catalogdemsuripentrusiguranacirculaieinsateleliniare,2007)

Distanarecomandabildintredispozitiveledereducereavitezei(ngustri,insuleseparatoaresau

denivelri)estedecelmult200demetrila50dekm/h,100demetrila30km/hdacdrumuleste
naliniament,conformschieidinfigurademaijos.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.303/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

Figura13:

Amenajareadispozitivelordereducereavitezei(Surs:SearchCorporationCatalogdemsuripentrusigurana
circulaieinsateleliniare,2007)

Modificarea profilului transversal n localitate (trecerea de la dou benzi de circulaie pe sens la o

banddecirculaiepesens).Acestlucrusepoatefacedacsevaamenajaozonmediansauinsul
separatoareacoloundearelocschimbarea.Msuraprezentatnfigurademaijospentrudrumulcu
doubenzidecirculaiepesensimpunedirijareatraficuluimairapiddepebandacentralpebanda
maginal.Zonagripoatefirealizatnumaidinmarcajtermoplastic(darinsulelecuborduriteitesau
rotunjitesuntosoluiemaibun)iprevzutcubutonireflectorizanii/saucustlpiorideplastic
dealungulpriistngi(stnga,pemargineapenei).

Figura14:

Trecereadela2benzipesenslaobandpesens(Surs:SearchCorporationCatalogdemsuripentrusigurana
circulaieinsateleliniare,2007)

(5) Organizareaigestionareadrumurilorlaterale/acceselor
Din punct de vedere al siguranei circulaiei, zonele adiacente drumului sunt de mare importan.
Noiunea de acces include orice intrare sau ieire pe/de pe partea carosabil, precum i interseciile,
rampeledelegtur,intrrilelaproprietiprivate,lalocuriledeparcare(chiarilocuriledestaionare
pecarosabil),staiideautobuz,etc.
La stabilirea unui acces n zonele urbane, trebuie s se in seama, printre altele, de urmtoarele
elemente:
Accesullaproprietileprivatenutrebuiesfieplasatnapropiereainterseciilorsaunaltepuncte

carepotgeneraconflictedetrafic;
Pentruolimitdevitezdepnla30km/hdistanaunuiaccesfadeinterseciaceamaiapropiat
trebuiesfiedecelpuin20metri;
Pentruolimitdevitezdepnla50km/hdistanaunuiaccesfadeinterseciaceamaiapropiat
trebuiesfiedecelpuin50metri;
Pentrulimitadevitezdepeste50km/hdistanatrebuiesfiedeminimum50100metri;
Toate accesele trebuie s fie realizate astfel nct s se asigure o distan de vizibilitate
corespunztoarepentrurealizareansiguranamanevrelordeintrare,ieiresaudetraversare;
Toateacceseletrebuiesfiecontrolatedeadministratoruldrumuluipublic.

Recomandri:
Comasareaacceselorctremagazineistaiiservice(agenieconomicingeneral),carearecaurmare

direct reducerea punctelor de conflict din cadrul interseciilor, ct i reducerea afectrii vitezei de
deplasarepedrumulprincipal;

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.304/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

Figura15:

Exempludereamenajareaacceselorprincomasare(corectndreapta)(Surs:LosAngelesCounty:ModelDesign
ManualforLivingStreets,2011)

nlocuirea multiplelor accese cu o singur intersecie mbuntete substanial sigurana i fluena

traficuluiprinfaptulcsemicoreaznumruldeconflictedealungulsectoruluidedrumprincipal,
precumnschiadinfigurademaijos:

Figura16:

Exempludereamenajareaacceselor(corectndreapta)(Surs:LosAngelesCounty:ModelDesignManualfor
LivingStreets,2011)

Laproiectareaacceselorndrumulprincipaltrebuiesseinseamadevolumuldetraficcareintr

sauiesen/dinacces,detipuldevehiculecarelutilizeaz,detipulprofiluluitransversalaldrumului
etc.

(6) Semnalizarearutierorizontal
Marcajele rutiere au rolul de a controla micarea vehiculelor n situaii posibil riscante, de a avertiza,
ghidasauinformaconductoriiauto.Marcajelerutiereajutconductorulautosnegociezepunctelede
conflictidinacestmotiveletrebuiesfieamplasatectmaicorectpentruaasiguraunmodsiguri
rapid de efectuare a manevrelor, expunndul la riscuri minime. Realizate corespunztor, acestea
reprezintunctigimensattpentrusectoarelededrumurbane,ctipentruceleinterurbane.
Pentruafieficiente,marcajelerutieretrebuiesfievizibilentoatecondiiilemeteorologiceitrebuies
transmit informaiile necesare conductorilor auto n mod clar i fr ambiguiti, n concordan cu
indicatoarele rutiere. Rezistena n timp a marcajelor nu este mare dac acestea sunt realizate din
vopsea.Problemelencepsaparcndacesteasetergsauchiardispar.Oricerevopsireimpliclucrri
de ntreinere dese, care de obicei afecteaz siguranacirculaiei.Marcajele dinmaterial termoplastic
dureazmaimulianiitrebuieaplicatepetoatedrumurilenoiireabilitate.
Recomandri:
Marcajelemedianeilateraleajutladelimitareadrumului,astfelnctoricemodificareatraseului

poatefiobservatclardeconductoriiautocareseapropie.Deasemenea,celemedianeavertizeaz
conductorulautodacarevoiesaunusdepeascpeunanumitsegmentdedrum.
Utilizareabenzilorrezonatoarepentruaatrageateniaconductorului.Acesteasuntdispozitivede
avertizare tactil,care potfiridicatede lasuprafaa drumuluiprinutilizarea unui materialadecvat,
cumarfitermoplastice,sautiatensuprafaadrumului.
Liniiledestopidecedareatreceriindreptulinterseciilorpotofericonductoruluiautoopoziie
sigurdeaefectuamanevreledoritencadrulacestora.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.305/360

PMUDLo
ot2;RaportFinal..PMUDCraiovaAneexe

ntreinereaadecvvatamarca
ajelor,attaacelordinvo
opsea,ctiacelorterm
moplastice(aacesteaauo
o

duratdeviadeepnla8orimaimaredectvopseauaobinuitt,darsuntm
maiscumpe)).
n cazzul drumurillor neilumin
nate sau slab iluminate,, vizibilitateaa pe timp de
d noapte a
a marcajelorr
rutierre i prin urm
mare a prii carosabile
e poate fi seemnificativ m
mbuntit prin amesteecarea unorr
bilueereflectorizantedinsticlnvopseassautermoplaasticnaintedeaplicarep
pesuprafaadrumului.
Marca
ajelepeobsttacolelateraaleaurostuldeamarcap
puncteleund
departeacarosabilsengusteazii
margiineapriicaarosabiledevvinegreudeobservat.
n cazul oricrui pro
oiect de calm
mare a traficului, trebuie s se ia mereu n co
onsiderare dac
d
aceeaii
netransmisprintropro
oiectareadeecvatazoneelordetraficc,dectprin
n
informaienuarputeafimaibin
oriamarcaajelor.
utilizareaaexcesivaiindicatoarelo

(7) SSemnalizarrearutiervertical
Dispozitivvelestandarrddecontrollaltraficuluiiajutcondu
uctoriiauto
osevaluezeeosituaienecunoscut,,
astfelncctaplicareauniformiproiectareaadecvataiindicatoareleeauroluldeareducetim
mpuldecare
e
au nevoiie participan
nii la trafic s recunoassc i s neleag mesajul, i si aleag trasseul pe care
e
doresc sl parcurg fr a ezitaa. n mod id
deal, sensul mesajului saau simbolul trebuie s fie evidente
e
pentruconductorul autodintroprivire, astfel nctateenia luis nu fie distraasde la alteeobservaii,,
precumaactivitateadeconducereeideluare adeciziilor. ncazulnccareconductorulautoeestepusfa
nfacu
umaimulte situaiicom
mplexe,nacelaitimpsaauntrunintervaldetim
mpfoartescurt,poatefii
atinsunp
punctncareeconductorulautonup
poateprocessainformaiilefreroarre.

Figura17:

Exemplud
deamplasareanecorespunztoareaindicatoarelorrutierenintersecie,C
Craiova,intersecciadintre
StradaTeiloriCenturN
Nord

Amplasarea corect a indicatoarelor de circculaie aducce o contribuie consideerabil la m


mbuntireaa
neireeleideetransport.Acesteatrebuiesfieco
onceputepeentruatransmitemesaje
e
siguraneeiiaeficien
clareilipsitedeambiguitatepentruutilizato
oriidedrumuri,astfelnctspoatfineleserrapidiuor..
nrileaavansate,indicatoarele rutieresunt nconformiitatecuregleementrileistandardellenvigoare
e
pentrua seasiguraccoerenalor nntreaga ar.Exist oconvenie internaionaalprivindin
ndicatoarele
e
ortanteimu
ulteriauadoptatconvveniaONUcuprivirelaaacestaspect.
maiimpo
Problemee de interprretare apar de asemenea atunci cnd funciile
e nu sunt clar delimitatte sau cnd
d
informaiaestenexcces.Pebazaunorexperimenteinternaionale,ctiaunorsstudiinaceaastprivin,,
onstratfaptu
ulcparticip
paniilatraffic,nspecialceicarecltorescnzzonenecuno
oscutedeei,,
sademo
pot citi i acumula doar
d
o anum
mit cantitate din inform
maiile afiatte pe indicattoare. Ilumin
natul public,,
condiiileemeteorologgiceiceled
detraficprin
ntremulteaaltelejoacu
unrolimporrtantdinaceestpunctde
e
vedere.
PMUDRo
omaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.30
06/360

PMUDLo
ot2;RaportFinal..PMUDCraiovaAneexe

nelegerrea, lizibilitatea i perceepia mesaju


ului sunt facctorii care stau
s
la bazaa proiectrii adecvate a
a
coninutu
ului unui ind
dicator iar mediul
m
este cel care infllueneaz transmiterea informaiilor. Pentru caa
recepion
nareadecttreconducttorulautosfiectmai corect,enevoiesseinecontdecapacitateaa
dediscerrnmnt,deinterpretareeideremem
morareaaaccestuia.
Recoman
ndri:
Dimen
nsiunea exact, aspectu
ul i amplasarea unui in
ndicator vorr depinde de
e vitez. Dee asemenea,,

trebuieoferitoaateniesporritamplasrrii,astfelnctsfiesuficientdedep
partedecaleeaderulare
e
e
pentru a nu repreezenta niciun pericol peentru vehiculele care lear putea lovvi, s nu obsstrucioneze
uctorilor auto, ns nici foarte departe
d
astffel nct s fie greu de
d observat..
viziblitatea condu
c mai eficient i n lun
ngul drumullui, astfel ncct s ofere
e
Indicaatoarele rutiere trebuie amplasate ct
condu
uctorilorau
utoinformaiialamomenttulideal,niccipreadevreme,nicipreaatrziu.Aceesteatrebuie
e
sfieamplasaten
nconcordancumarcajjelerutiere.
O bun
n semnalizaare este datt de indicaatoarele clarre i lipsite de
d ambiguittate. Acesteaa trebuie s
respecteanumite
estandarde, utilizndocconveniereecunoscutlanivelinterrnaional.Seerecomand
mboluri fa decuvinte, facilitnd asstfel nelegeerea indicaiilor pentrucconductoriii
sse utilizeze sim
autoccenucunoscclimbazoneipecareotrranziteaz.
Esteimportantca
aindicatoareelerutieresfievizibileindiferentdeeanotimpipetimpden
noapte.Deii
nte,eleoferovizibilitatteexcelent
celerreflectorizanttesuntmai scumpedectcelenonreflectorizan
ntoaatecondiiilemeteorologgice.Vizibilitaateaindicato
oarelorpoate
efimultmb
buntitprrinutilizareaa
unorp
plcidesupo
ort,deculoaregalbenssaugri.
Semnalizarea dire
eciilor de mers
m
este fo
oarte importtant iar infformaia tre
ebuie repetaat pe toate
e
menea,este importantsselimiteze
e
indicaatoareleulterioarepn cndnumaiestenecesaar.Deasem
numruldedestin
naiila6ped
drumuricuvvitezmaimici4pedrumuridevitezmaimaare,pentruaa
preveenisuprancrcareaconductorilorau
utocupream
multeinform
maii.

(8) Infrastructurrutiercareiartt
Un drum
m care iart este definit drept un drum proiecttat i construit astfel nct s mpieedice sau s
previn erorile
e
de co
ondus,ct ii sevitesaus diminueze efectelo
ornegative aleacestora.
a
. Maiprecis,,
statisticile arat fapttul c aproximativ 25%30% din deccesele provo
ocate de acccidentele ruttiere implic
d
Accele accidente au la bazz erori ale conductoriilor auto, ce
e
obiecte ffixe din zonaa amprizei drumului.
conduclaapierderea controluluivvolanuluii prsireapriicarosabiile.Existenaaunuimediu
urutiercare
e
iart ar preveni
p
accidentele de acest
a
gen (i n general accidentele ce implic erori ale conductorilorr
auto)sau
u,celpuin,rreducgravitaateaconsecinelorunuiaaccidentrutier.

Figura18:

Exemplud
demediurutierrpericulos,
Craiova,B
Bulevardul1Maai(Surs:
www.gds.ro)

PMUDRo
omaniaConsoriuLot2.Dec15

Figura19:

Exempludemediuruttiercareiart,
(Surs:PIARC)

Pag.30
07/360

PMUDLo
ot2;RaportFinal..PMUDCraiovaAneexe

Recoman
ndri:
Zona de siguran
este un co
oncept cheie
e folosit n proiectarea
p
drumurilor.
d
Aceasta
A
reprrezint zonaa

la margine
m
prii carosabilee i este dissponibil pen
ntru folosire
ea de urgen
n de ctre
e
care ncepe
vehicu
ulelecarede
erapeaz.Acceastzoniincludeoriceebandadiacent,acostament,praggsautaluz.

Figura20:

Zonaderrecupereizonaadesiguran((Surs:Manualdesiguranru
utierpentruR
Rep.Moldova.A
Administraia
deStataD
Drumurilor,201
11)

ngen
neral,limeeazoneidessigurancre
eteodatccucreterea vitezei.Peb
bazauneian
nalizeasupraa

accideentelor rutieere din Olan


nda, SWOV (Institutul
(
olandez pentrru cercetare
e n domeniu
ul siguraneii
rutierre)aestimatclimeam
minimazon
neidesiguranpentruttreitipuridedrumuriarttrebuisfie::
3.5m
metripentru drumuriregionalecuob
bandpesens,7metrip
pentrudrum
murifederaleecuoband
pesen
ns,respectivv10metripeentruautostrrzi.
nzon
neleurbane copaciinusuntlafeldeepericuloid
datoritexistteneibordu
urilorlateraleeiavitezeii
micid
dedeplasare.Dacseresspectacestecondiiideeamenajareadecvatidelimitareaavitezei,aaa
numitta "proiectare verde" cu
c grupuri de
d copaci pe marginea drumului poate
p
chiar s ajute laa
siguraanarutierncazullocallitilorcaresedesfoardealungu
uldrumurilo
or.
Sistem
meledepreluareaapelo
orpluvialesu
untesenialeepentruinfrrastructur. Acesteasun
ntproiectate
e
pentru a colecta apa, ns, n
acelai tiimp, sunt fo
oarte periculoase pentru participan
nii la trafic..
ui mare de ap, ele sun
nt proiectatee foarte adnci i cu pante laterale mari, iar n
n
Datorrit volumulu
unelecazurisuntrealizatechiardinbeton
n.

Figura21:

Dispozitiveepericuloasep
pentrucolectare
eaapelor
pluviale,D
DN56,comunaPodari(Surs:w
www.gds.ro)

Figura22:

Dispozitiveedecolectareaaapelorpluviale
corespunztoare(Surs:PIARC)

Dezvoltarea unor dispozitive dee colectare a apelor ccare pot facce fa canttitilor preconizate de
e
nesiguranu
utilizatorilor traficului,nureprezint
precipitaii,darnaccelaitimpsnucreezeccondiiiden
e
osarcinuoar,darresteuncompromisnecesar.rileedezvoltate aunceputssfoloseascdispozitive
permeab
biledepreluaareaapelor,,realizatedinmaterialeporoase.Ace
esttipdesisstemesuntdeasemeneaa
verziipermitoricre
eiinfiltraiissseevaporee,chiaricelledinfundaiadrumului..
PMUDRo
omaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.30
08/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

n cazul n care nu este posibil eliminarea pericolelor de pe marginea drumului, exist totui

posibilitatea de a minimaliza riscul accidentelor prin schimbarea mediului rutier, atta timp ct
aceasta ine cont de datele privind accidentele din lumea real i de designul actual al
autovehiculului.Stlpiidinmaterialfragilpotfieficieninreducereaseveritiiaccidentelorrutiere.
Acesttipdestlpiutilitarisuntproiectaispecialpentruacdeasaupentruasedezintegralaimpact,
reducndnacestfelrisculpotenialelorleziunigrave:
stlpiidetipruperedelabazseregsescnmaimulteri,nspecialpeautostrziialte

drumuridemarevitezidevindincencemaiutilizai.Stlpiidetipruperedelabazconstau
dintruntrunchi principal,proiectatpentrunlimi depn la aproximativ 15m.Baza implic
dou plci prinse mpreun cu trei uruburi distanate egal ntre ele, care sunt eliberate n
timpulunuiimpact,astfelnctsipermittrunchiuluistlpuluisserupdelabaz,avnd
astfelunimpactminimumasupravehiculului.Deciziadeautilizastlpidetipruperedelabaz
va depinde de spaiul disponibil i de riscul ca un stlp n cdere s cauzeze prejudicii altor
participanilatraficulrutierdinzonamarginiidrumului.Deexemplu,unstlpdetipruperede
labazarfinepotrivitntrozondedrumncaretraficulpietonalsauciclisticestefrecvent,
deoarecearreprezentaunriscinacceptabilpentruceilaliutilizatoriaidrumului.

Figura23:

Stlpidetipruperedelabaz(Source:Departmentofinfrastructure,EnergyandResources:RoadHazard
ManagementGuide,Tasmania,2014)

Stlpii deformabili asigur un grad satisfctor de siguran la impact atunci cnd vehiculele

circulcuvitezemaimici(ex:pnla80km/h).Acesteasuntfoartepotrivitenzonelencare
vehiculele trebuie s circule cu vitez mic i/sau n zonele cu activitate pietonal intens.
Stlpii deformabili difer de stlpii de tip rupere de la baz, pentru c ei rmn ataati n
structuradebaziabsorboriceenergiedeimpact.Deformareastlpuluiestecontrolatprin
slbireaproiectatatijeistlpuluinporiuneainferioarde4mraportatlalungimeade5m.

Figura24:

Stlpi deformabili (Source: Department of infrastructure, Energy and Resources: Road Hazard Management
Guide,Tasmania,2014)

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.309/360

PMUDLo
ot2;RaportFinal..PMUDCraiovaAneexe

Parap
petele artrebuifolosite doarn locu
urile unde nu
uexisto alternativ maai bun,i anume
a
acolo
o

unde consecineleeprsiriidrrumuluidectrevehicul arfimultm


maigravdecctdacacesstaarfilovitt
petul. Capete
ele parapeteele de siguraan sunt co
onsiderate de
e obicei periculoase atu
unci cnd nu
u
parap
suntaacoratesaungropateco
orespunztorrnpmnt,saucndnu
uflexeazfaadeparteaacarosabil..
Accideentele cu caapete de barriere neprotejate pot avea ca rezu
ultat penetraarea autovehiculului, cu
u
conseecinegrave.

Figura25:

Dispozitivdeproteciepeericulos,Craiovva,
CaleaSeve
erinului

Figura26:

Dispozittivedeproteciecorespunzto
oare
(Surs:Manualdesigu
uranrutier
pentruRep.Moldova.Administraiad
de
StataD
Drumurilor,201
11)

Principalul rol al parrapetelor de protecie este s dimin


nueze gravitaatea unui acccident datorat pierderiii
oiectateiinsstalatecorecct.Pentrucaa
controlulluivolanului,,ceeaceseobineatunccicndacestteasuntpro
acestluccrussentmple,eletrrebuiesab
bsoarbenerrgiaimpactuluiisprevvinaruncarreanapoin
n
zonacaro
osabilaveh
hicululuidup
pocoliziunee.
Barierrelemediane
esuntnprincipalfolositelaseparareacirculaieeindirecii opusepentruaprevenii

coliziu
unilefrontaleeipentruaaordonatraficul,pecel alvehiculelo
orctipeccelalpietonilor.Trebuie
e
fcut distincie ntre

median
nele folositee pentru ghid
darea direcional n ad
dministrarea traficului ii
barierrele de sigurran. Cele din
d a doua categorie
c
treebuie s aib
b o construcie mai solid, ntructt
funciialorestede
earedirecio
onavehicule
elecaretind streacpe
estezonameedianisaabsoarbctt
maim
multdinenerrgiacineticntimpulcolliziunii.

(9) Infrastructurrutiercomplet
Ostrad completesteproiectaticonstru
uitnunumaaipentruve
ehicule,cipeentrutoiparticipaniilaa
mportant s realizm o infrastructu
ur cu amen
najri speciaale destinatee pietonilor,,
trafic. Esste foarte im
amenajriprecumtrrotuare,trecceripentrup
pietonice includinsuleeseparatesaauchiartreccerinlate,,
pentrupietoniinclusiv pentrupersoanelecuveedereaslabsau,butoan
neaccesibile
e
semnale luminoasep
ne cu rotile,, trotuare iluminate; msuri de calmare a traficului pentru
u reducereaa
persoaneelor n scaun
vitezei de circulaie i definirea marginilor prii
p
carosaabile; amenaajri pentru deplasarea cu bicicleta,,
u transportul n comun,,
precum piste dedicaate bicicletelor sau acosstamente lrgite; amenajri pentru
precumaalveole.
Strzile ccare sunt cu
u adevrat complete

n ofer po
ne
osibilitatea de mobilitatee. Ele permit tuturor saa
cltoreaascdelai ctremunc,coal,saualtedestin
naiicuacelaainiveldessigurani comoditate,,
chiar dacc unii au posibiliti
p
reeduse de mo
obilitate, au probleme cu
c vederea sau prezint dizabilitii
cognitivee.Strzilecompleteajutdeasemeneapersoaneelecesuferdedizabilititemporarre,cempingg
crucioarre,bagaje,saaumanevreaazpachetemari.
PMUDRo
omaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.31
10/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

Deasemenea,oinfrastructurrutiercompletofercopiilorposibilitateadeaseplimba,deamergecu
bicicletaideasejucantrunmediuprietenos.Dincencemaimulicopiiprefersmeargpejossau
cu bicicleta la coal cnd exist trotuare sau alei, cnd trecerile pentru pietoni sunt sigure, sau cnd
zonele din preajma colii impun o reducere a vitezei de circulaie. Strzile care ofer spaii dedicate
pentrumersulcubicicletasaumersulpejosajutcopiiisaibactivitatefizicinacelaitimpsfie
maiindependeni.
Strzilecompletesuntunelementcomplementarnaturalpentrueforturiledesustenabilitate,asigurnd
beneficii pentru mobilitate, comunitate i mediu. Multe elemente ce in de proiectarea, construcia i
operareainfrastructuriipotconlucraifavorizaobinereaattastrzilorcompletedestinatecltorilor,
daristrzilorverziprietenoasecumediulnconjurtor.

Figura27:

Conceptuldestrzicomplete(Sursa:CompleteStreetsConference,LA,2011)

Strzilecompleteaucapacitateadeareducenumrulaccidentelorprinmbuntirilecomprehensivede
siguran rutier. Metodele de proiectare a infrastructurii ce au n vedere pietonii trotuare, insule
separatoare,staiidebusamenajatecorespunztor;traficulmsuridecalmareatraficului;amenajri
destinate persoanelor cu diazbiliti toate acestea mbuntesc sigurana pietonilor. Unele msuri,
precumseparatoarelemediane,auunrolbeneficpentrutoiparticipaniilatrafic:permitpietonilors
traversezestradandouetape,darireducaccidentelecauzatedentoarcerileneregulamentare,untip
deaccidentceafecteazibiciclitii.
Planificareaiproiectareainfrastructuriidinperspectivasiguraneituturorparticipanilorlatraficdari
pentrualefacemaiatractivepentrupietoni,biciclitiituriti,poatemricapacitateaieficienareelei
detransportfrimpactasupratraficuluiauto.

Figura28:

(10)

nainteidupaplicatreaconceptuluistrzicomplete(Surs:NewYorkStateDepartmentofTransportation)

Trotuare

Trotuarulesteparteadrumuluirezervatpietonilor.Untrotuarareinlimeadiferitfadedrumieste
de obicei separatdeparteacarosabil printrobordur.n numeroase cazuri exist i ozonverdecu
vegetaie,iarb,arbuti,copacisauocombinaieaacestorapetrotuarsauntreseciuneapietonali
seciuneadecirculaie,pentruvehicule.
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.311/360

PMUDLo
ot2;RaportFinal..PMUDCraiovaAneexe

Dimensio
onarea trotu
uarelor trebuie facuta tinand
t
cont de fluxurile
e pietonale, nevoile perrsoanelor cu
u
dizabilitaatisiaspecteprivindcalittateavietii.SSevaavean
nvedereresp
pectareastandardelorilegislaiein
n
vigoare(inclusivaNP
P51/2012).

Figura29:

Exemplud
detrotuareimp
practicabile,
Craiova,SttradaAlexandruMacedonski

Figura30:

Trotuarreamenajateco
orespunztor,
German
nia

ndri:
Recoman
Trotuareleinde
eplinescfunciaattatim
mpctsunt atractivepeentruutilizattori.Caurmare,acesteaa

vigoare, protejate
p
n primul rnd
d de obstru
ucionarea ii
trebuie realizate conform staandardelor n
e (stlpiori, elemente
e
ocupaarea abuzivv de ctree autovehicule prin dispozitive antiparcare
arhiteecturale cu acelai
a
rol ettc). De asem
menea, trotuarele trebuie separate de
d partea caarosabil cell
puin prin bordurri nalte (cu nlimea maxim
m
de 20
0cm, conforrm NP51/201
12), iar n zo
onele critice
e
parcare(dup
pcaz).Acesstemsurisu
untaplicate maialespe
e
chiar prinbolarzi//grdulee/ssistemeantip
nainterseciilorsecoboaarbordurile
e
drumurilengusteepecareseccirculicu vitezsporitt,iarnzon
pentrumbuntireacirculaieipersoaneelorcuhandiccaplocomottor.
Structturarutiera
atrotuareloresteimporrtantnceeeacepriveteelucrrilede
eintervenieedeurgen
lareeeauaedilitarrsubteran.Acesteinterveniiimp
plicrefacereeasuprafeeitrotuarelorrprinlucrrii
detip
pplombare,ccudimensiun
nireduse.ntimpseajun
ngelaunasp
pectmozaicaataltrotuaru
ului.
nzon
nelecentrale
e,ncazulan
numitorstrzzi,ntimpul zileitrebuiepermisnumaicirculaiiapietonal,,
cuposibilitateadeeaaveaacceesautovehiculeledetran
nsportncom
mun.
paratedece
elelaltecid
decomunicaieesteunaa
Deirealizareaunei reeleextinssedealeii trotuaresep
estlucruesteegreudepu
usnpractic.Cazonevizatepentru
u
dintreprrioriti,nrileslabdezvoltateace
astfel dee amenajri sunt acelea cu un traficc pietonal sp
porit, cum ar
a fi n preajjma colilor, a centrelorr
comerciaalesauacom
mplexelorspo
ortive.nunelelocuriestterecomand
datchiarlrrgireatrotuaaruluipentru
u
apreven
nicirculaiap
pietonilorpeeparteacaro
osabil,atun
ncicndspaiulestepreaangustpen
ntruapreluaa
traficuleexistent.
Mersul p
pe jos este un
u mijloc de transport fo
oarte des ntlnit n riile n curs dee dezvoltaree iar pietoniii
reprezinttunprocen
ntridicatncceeaceprivetestatisticcileaccidenttelorrutiere..Amenajareaaleiloriaa
trotuarellor sub form
ma unor spaii separate de
d partea caarosabil poate preveni producerea conflictelorr
dintrepieetoniiauto
ovehiculeleccarecirculccuvitezspo
orit.Estedeeimportanmaxims serealizeze
e
studii asu
upra traficullui pietonal, att n lungg ct i transsversal drum
mului, iar ace
este date s fie luate n
n
seamn
ntoatefazeleeproiectrii.

PMUDRo
omaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.31
12/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

(11)

Treceripentrupietoni

Necesitatea trecerilor pentru pietoni apare din nevoia de a acorda protecie pietonilor care vor s
traversezeocalerutierdecomunicaie.Aceastcategoriedeparticipanilatrafictrebuiedirecionat
spre o seciune sigur detrecere a drumului.Recensmntulmicrii pietonilor trebuiefoarte atent i
detaliatrealizatiarpoziiatreceriipentrupietonitrebuiescorespundexactnecesitiloridorinelor
acestora.
Recomandri:
Esteimportantsseasigureunnumrsuficientdetreceripentrupietoni.Statistic,saartatcriscul

deaccidentestemultmaimarenlocurilencareexistdoarctevatreceripentrupietonicomparativ
cuzonelencarenumrulacestoraestemaimare.
Insulelecentralelatrecerilepentrupietoniaufostfolositepesegmentededrumconsideratepuncte
negreiaudatrezultatefoartebune.Prevederealortrebuiesfieobligatoriencazuldrumurilorcu
mai mult de dou benzi pe sens, ntruct ele reprezint i un spaiu de odihn i orientare pentru
participaniivulnerabililatrafic.
Amplasareadetreceripentrupietoninecesit,deasemenea,oanalizatentpentruaseasigurac
acesteasuntfolositecorect,ntructpietoniivorpreferanmodnormal,celmaiscurttraseu.
Participanii la trafic trebuie s aib vizibilitate adecvat i timp s se opreasc atunci cnd este
necesar. Trecerile pentru pietoni la un nivel mai ridicat (80100 mm) trebuie s fie luate n
considerare n cazul n care oferii nu dau n mod constant prioritate pietonilor i n cazul n care
vitezelesuntmari.
nzonatrecerilorpentrupietonitrebuiesseinterzicparcareaautovehiculelorlaodistande30m
nainteidupaceasta,pentrumbuntireavizibilitii.
Pentrualeoferiovizibilitatesuperioarattziuactinoaptea,indicatoarelerutieredesemnalizare
atrecerilorpentrupietonitrebuierealizatecuunconturdinfoliegalbenfluorescent,iariluminatul
publictrebuiesfiefoartebunnspecialndreptultrecerilordepietoni.
Trecerile pentru pietoni combinate cu faciliti de traversare pentru ei i bicicliti vor ajuta la
concentrareabiciclitilorctremaipuinepunctedetraversare.
n general, acolo unde exist accese la coli, viteza trebuie limitat la 30 km/h pe toate tipurile de
drum (eventual o limitare de vitez la 30 km/h numai pe perioada cursurilor). Este important ca
colile plasate pe artere unde sunt practicate viteze mari i exist un volum ridicat de trafic s fie
prevzute cutreceripentru pietoniechipate adecvat(colilenutrebuie plasatepe astfel de artere,
saucelpuinporilesnufiendreptatesprestrad).Osoluiepoatefiplasareaunorgarduricares
direcionezeeleviictrelocurispecialamenajatedetraversarensiguran,concomitentcumarcaje,
indicatoarerutiereidispozitivedecalmareatraficului,caresavertizezecuprivirelaexistenacolii.
Pentruatransmiteconductoruluiautocseintersecteazcuozondestinattraversriipietonilor,
semodificprofilultransversalaldrumuluiprinngustareapriicarosabilela3.003.25mndreptul
treceriipentrupietoniiintroducereauneiinsulederefugiu,iseutilizeazosemnalizareorizontal
iverticaladecvat.Deregulborduriletrebuiecompletatecubutonireflectorizani.Acesteinsule
audeasemenearoluldeadeterminaconductoriiautosreducvitezalalimitaadmisde50km/h,
precumideaprevenimanevrelededepirenzonatrecerilorpentrupietoni.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.313/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

Figura31:

Exempludemsuriimplementatenzonauneitreceripentrupietoni(Surs:SearchCorporationCatalogde
msuripentrusiguranacirculaieinsateleliniare,2007)

ncazulncaresedoretepstrarealimiibenziidecirculaiede3.5m,trecerilepentrupietonise

recomandaseamenajanconformitatecufigurademaijos.Limeapoatefiide1.5metriiarzona
mai nalt cu 60 mm, realizat dintrun material diferit de cel al prii carosabile, nu este neaprat
necesariatuncizonacentral(1500+1000mm)poatefiredusla1.5metri.

Figura32:

Exempludetrecerepentrupietoniculimeadebandnemodificat(Surs:SearchCorporationCatalogde
msuripentrusiguranacirculaieinsateleliniare,2007)

Pentrudrumurilecumaimultdedoubenzidecirculaiepesens,nspecialnmediulurban,pentru

amenajarea trecerilor pentru pietoni se recomand soluia tip pelican icanarea direciei de
deplasare a pietonilor. Prin configuraia trecerii, pietonul este obligat s se ndrepte cu faa ctre
traficnmomentulpremergtortraversrii,aacumsepoateobservainfigurademaijos.

Figura33:

(12)

Schemadefuncionareatrecerilorpentrupietonidetippelican(Surs:SearchCorporationCatalogdemsuri
pentrusiguranacirculaieinsateleliniare,2007)

Parcriistaiidestinatetransportuluipublic

Parcrileistaiiledeautobuzpermitvehiculelorsseopreascncondiiidesiguranicuminimde
efecteadverseasupraaltorparticipanilatrafic.Acestlucruserealizeazcelmaibineprincreareaunei
zone separate care se unete cu drumul principal printrun punct de intrare i un punct de ieire.
Vehiculelepotopriastfellamargineapriicarosabilefrainterferacualiparticipanilatraficicurisc
reduspentrupasageriicareurcsaucoboar.

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.314/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

nmodnormal,staiiledeautobuztrebuieconstruitenformdealveolisfiedispuselaieireadin
intersecieiduptreceriledepietoni.Dacexistdoustaiipeceledouprialeaceluiaidrum,ele
trebuiepoziionate"coadlacoad",maiexactceadepeparteadreaptsfiedupceadepepartea
stngasensuluidemersintreeleotreceredepietoni.Astfel,traversareapietonilorsevafaceprin
spatelemijloculuidetransportncomuninuprinfaaacestuia.
Pe drumurile interurbane, staiile de autobuz ar putea fi amplasate la nodurile rutiere, aproape de
intersecii,astfelnctsexisteozondesepararentreparteacarosabilistaiesaurampe/treptede
trecere ntre staie i intersecie. Zona median trebuie prevzut cu un gard, care s mpiedice
traversarealanivelapietonilor.
Recomandri:
Accesul ntro alveol trebuie s reprezinte o facilitate i o msur de siguran att pentru

autovehicule,ctipentrupietonincazulstaiilordeautobuz.
Trebuie amenajate spaii de ateptare destinate pietonilor care folosesc mijloacele de transport n
comun, astfel nct s nu fie forai s foloseasc partea carosabil sau chiar alveola destinat
autobuzului.
Laprsireaalveoleipentrureintrareapeparteacarosabil,pentrudiminuarearisculuideproducere
a accidentelor cu autovehiculele care circul cu vitez mare din mediul extra urban, se recomand
realizareauneibenziadiionaledeaccelerare,ncontinuareaalveolei.
Staiilepentruautobuzetrebuieamplasatenacelepunctedefluxpietonalmaxim,deconvergena
destinaiilor acestora, evitnduse zonele cu probleme de siguran rutier sau predispuse la
ambuteiaje.
nmediulextraurban,staiiledeautobuztrebuieamplasatepesectoarededrumdrept,astfelnct
sfievizibiledelaodistansuficientdinambeledirecii.
Staiile pentru autobuze trebuie poziionate dincolo de trecerile pentru pietoni i dup intersecii,
pentruaevitacaautovehiculeleopritesobstrucionezevizibilitatea.
Pentrusituaiancarestaiilepentruautobuzesuntamplasatedeoparteidecealaltadrumului,
serecomand poziionarealor pe diagonal,spate nspate. Astfel,pietonii careintenioneaz s
traverseze strada prin spatele autobuzului sunt mai vizibili pentru autovehiculele care circul din
aceeaidirecie.

nriledezvoltateseofertotmaidesdiversefacilitipentruadaomaimareimportantransportului
n comun i pentru al face ct mai atractiv pentru potenialii pasageri. Astfel au aprut i strzile
circulateexclusivdeautobuze,undeacesteapotcirculacuvitezerezonabile.

(13)

Pasarelesaupasajepietonale

nzoneleurbanencarefluxulpietonilorestemareicondiiiledetraficsuntdeaanaturnctoprirea
traficuluiprinintermediulsemnalelorarducelaaglomerrii/sauriscdeaccidentedincauzavitezelor
mari,esterecomandatseparareacirculaieipietonilordeceaavehiculelor.Aceastsoluieestevalabil
ipentruunelesituaiidepartedeaglomerrileurbane,cumarfipeartereleprincipaledemarevitez,
undesemaforizareaarputeafiinadecvatsauchiarpericuloas.

Recomandri:
Din cauza costurilor de construcie ridicate, pasarelele sau pasajele sunt potrivite n mprejurri

speciale,ncazulncareunnumrmaredepietonisolicitstraversezeartereleaglomerate.Astfel
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.315/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

de mprejurri pot aprea ocazional n centre comerciale rurale sau suburbane unde dezvoltarea
linear de o parte i de cealalt a arterei principale a avut ca rezultat un numr mare de conflicte
ntrevehiculeipietoni.
Pasareleleipasajelesubteranetrebuiepoziionatenpunctuldefluxpietonalmaximisfiectmai
accesibile.
Este indicat s se instaleze garduri pe cile de acces la pasarele i pasaje subterane, pentru
canalizareafluxurilorpietonalespreeleipentruaopritraversareacarosabiluluipelasuprafa.
Pot exista situaii n care un pasaj pietonal sau un pod s fie folosit de cicliti i de pietoni
concomitent.Acestlucruarputeambuntiprocesuleconomicpentruconstrucii,deirampelede
accespentrudeplasareacubicicletaduclacretereacostuluiinecesitosuplimentaredeteren.O
scar rulant este uneori o alternativ acceptabil, ns n aglomerrile urbane suprafaa necesar
pentruoastfeldefacilitateestepuinprobabilsfiedisponibil.
n zonele urbane, acolo unde din motive de spaiu, pilele pasarelelor se afl imediat lng partea
carosabil,acesteatrebuieprotejatecudispozitivespeciale(parapetedeproteciecudistanmic
delucru).Pesensuldeapropierectrepil,serecomandolungimedeproteciedeminim20m,n
funciedecaracteristiciledinamicealeparapetului.

nzonelencareexistunfluxmaredepietoniideautovehicule,pasarelelesaupasajelesubteranepot
fi considerate o investiie financiar bun, iar pentru cazul n care se circul cu viteze mari, aceste
facilitiarputeafisingurasoluiepentrumbuntireasiguraneipietonilor.Decelemaimulteorieste
nevoie ca masur complementar folosirea gardurilor n lungul drumului, cu scopul de a reduce la
minimumnumrulpietonilorcaretraverseazstradaneregulamentar.
ncomparaiecuamenajriletrecerilorpentrupietonilanivel,conformstatisticiloreuropene,pasarelele
reduc numrul accidentelor cu pietoni cu 80%. Amenajarea de treceri pentru pietoni denivelate
(pasaje/pasarele)serecomandnzonelecutraficpietonaldepeste400pietoni/hsaucndtraficulpe
drumulnaionalestefoarteintens.

(14)

Recomandripentruamenajridestinatedeplasriicubicicleta

Simplificarea traficului prin desprirea bicicletelor de principalele fluxuri poate crea o situaie mai

eficientisigurpentrutoiparticipaniilatrafic.
Esteposibilcauneoribiciclitiisutilizezencomunoinfrastructuracupietoniidetipulunpasajsau
pasarel. n acest caz se recomand ca acestea s fie dimensionate n acord cu volumul fluxurilor
pietonale/de biciclete, iar pista dedicat circulaiei cu bicicleta s fie de cca. 3m (dublu sens).
Separareacuobordursaubariervalimitautilizareaacesteiadevehiculelemotorizate.
Oportuniti de separare pot fi mai puine n zonele rurale. n cazul n care folosirea vehiculelor cu
traciune animal este n continuare comun, utilizarea refugiilor pe arterele principale este o
rezolvare convenabil. Prezena refugiilor poate aduce, de asemenea, beneficii similare pentru
biciclitiipietoni,nstrebuieluatemsuripentruaseasiguracacesteasuntsuficientdelargii
separatecelpuinprinmarcajerutiere.
Realizarea unor rute alternative care s poat fi folosite de vehiculele lente. Dac acestea sunt
neamenajate,serecomandmbuntireaacestora.
Soluiilepentruseparareanlunguldrumuluiacirculaieibiciclitiloripietonilordeceaavehiculelor
motorizatesuntprezentatenfiguriledemaijos.
SoluiaAtraficcombinatestenesatisfctoarenmajoritatealocalitilorattpentrubicicliti,ct
ipentrupietoni.
Soluiile B (band pentru biciclete) i C (bicicletele folosesc acostamentul drumului) pot fi folosite
doar cu mare grij. Dac limea benzii pentru trafic plus limea benzii pentru bicicliti (sau
acostamentul plus banda de trafic) depesc o anumit valoare, drumul ar putea funciona n

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.316/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

realitatecaundrumcudoubenzidecirculaiepesens.Dinpunctdevederealsiguranei,soluiileB
iCpotfiimplementatedoardaclimeatotalauneijumtidedrum,incluzndibandapentru
bicicletesauacostamentul,estede3.54m,iarvitezeledecirculaienudepesc50km/h.

Figura34:

Modalitideamenajareafacilitilordetrafic(Surs:ManualdesiguranrutierpentruRep.Moldova.
AdministraiadeStataDrumurilor,2011)

VarianteleDsauEsuntprobabilcelemaibunesoluiipentrulocalitileliniare,undelimitadevitez

estede50km/h.VariantaD(separarecubordur)serecomandafifolositctmaimultposibil,iar
soluiaEnumailaperiferialocalitilor.Limeabenzilorpentrupietoni/biciclititrebuiesfiedecel
puin1.5metri/sens.
Variantele F i G, sunt cele mai bune i sigure soluii (dar mai costisitoare). Dac limita de vitez
pentru autovehicule este de 70 km/h, separarea complet este singura soluie sigur (soluia G).
TotuidacspaiulnuopermitesepotadoptasoluiileEFcucondiiasseincludunparapetntre
parteacarosabilicaleaderularepentrubicicleteipietoni.

Figura35:

Modalitideamenajareafacilitilordetrafic(continuare)(Surs:ManualdesiguranrutierpentruRep.
Moldova.AdministraiadeStataDrumurilor,2011)

La ntocmirea studiilor de fezabilitate privind amenajrile pistelor/infrastructurii pentru biciclete se


propuneconsultareaunordocumentaiiceilustreazexempledebunepractici.30

(15)

Amenajridestinatevehiculelorlente

Prezenapedrumurilepublice,nspecialpeceleeuropene,avehiculelorlenteagricolepoatedeveniun
factorderisc.Acestaestedatnprincipalde:
diferena major de vitez ntre acestea i celelalte vehicule. Crete pericolul producerii coliziunilor

faspaterespectivacelorfrontalelavitezemarinmomentulefecturiimanevrelordedepire.
crearea unei stri de tensiune i frustrare din partea conductorilor auto atunci cnd acetia sunt
obligaiscirculencoloancuvitezfoartemic.nacestesituaiiaparefenomenulasumriiriscului

30

Cadeexemplu:http://www.mobile2020.eu/fileadmin/Handbook/Mobile2020%20Handbook_RO_opt.pdf

http://optar.ro/ghidderealizareainfrastructuriipentrubiciclete.html
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.317/360

PMUDLo
ot2;RaportFinal..PMUDCraiovaAneexe

evadrii din coloaan, care esste cu att mai mare cnd se prod
duce pe zon
nele de traseeu sinuos ii
vizibilitatemic;
maneevrelesurprin
nzatoareid
dezordonatepecareacesstealeexecu
utlaintrarea/ieireadin
ntrafic;
nesem
mnalizareaco
orespunzato
oareaaacesttora,nspecialpetimpdenoapte;
reduccereaobservvabilitiiid
deteriorarea ntimpamarcajelorruttierecaurmareaaducerriipeparteaa
carosaabildepraff,noroi,etc;
gradu
ul sporit de producere a acrosajelo
or conductorilor de attelaje de ctre vehiculeele aflate n
n
depire,nspeciaalpetimpulveriiialtoaamneiatuncicndsedeeplaseazpelngacesteeapeparteaa
carosaabil.

Recoman
ndri:
Efectu
uareaunorinvestigaiilo
ocaleasupraaexisteneiu
unorrutealtternativen zonaconstruit,cares

poat fi folosite de
d vehiculele lente. Dacc acestea sunt neamen
najate, s fiee mbuntite pentru a
a
puteaaconstituioalternativaacceptabil.
Dac numrul de vehicule cu
u traciune animal
a
estee mare, s se
e construiasc sau s see amenajeze
e
drumurinoidepmnt.
Dac este imposibil amen
najarea de rute alternaative, se re
ecomand concentrarea
c
a circulaieii
ulelor cu traaciune anim
mal pe anum
mite perioad
de de timp
de exemplu
u dou ore dimineaa
d
ii
vehicu
dou oredupam
miazaiam
mplasareadeeindicatoareedeavertizaarecuorele ncarecircu
ulacesttip
p
devehicule.
Esten
nevoiessepunnapliccarelegipen
ntruvehiculeelente,deexxemplu,ncaazulncareaacesteasuntt
interzziseinspeccialnfolosirreasemnalizriiadecvateeatuncicnd
dsuntutilizatedupnseerare.

(16)

Treceriilanivelcu
ucaleaferat

Trecerilelanivelseaamenajeaz lainterseciaaciiferate cuocaleruttiernscop


pulasigurrii desfurriii
ecaleaferatncondiiid
demaximssiguran.
traficuluiirutierpeste
Situaiin
ncaremoduldeamenajaareatrecerilorlanivelcu
ucaleaferatpoatedeveenifactordeerisc:
eleme
enteledepreesemnalizareeisemnalizzareaacesto
oranusunt perfectvizib
bilesauamplasateastfell

nctsfieasiguraatdistanadeoprire;
neasig
gurarearombuluidevizibilitate;
lipsap
porilordegabaritncazulinterseciiilorculiniifeerateelectrifficate;
monta
areanecoresspunzatoareaparapetelordesiguran
n.

Figura36:

Exemplud
detrecerelanivvelcucaleaferat
amenajatnecorespunztor,Craiova,

PMUDRo
omaniaConsoriuLot2.Dec15

Figura337:

Exempludetrecerelaanivelcucaleaferat
amenaajatcorespunztor(Surs:Maanual
desigu
uranrutierp
pentruRep.Moldova.
Pag.31
18/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

StradaPrelungireaBechetului

AdministraiadeStataDrumurilor,2011)

Recomandri:
Reducereatimpuluidestaionareavehiculelorrutierelatrecerealanivelseobinedatoritfaptului

coprireacirculaieirutiereestedeclanatdirectdetrenulcareseapropiedepasajinudectre
pazniculbarierei(cumestelainstalaiileneautomatizate)care,dinmotivedesiguranesteobligats
opreascmaidevremecirculaiarutierprinnchidereabarierei.
Sporirea siguranei rutiere i feroviare se obine datorit inlocuirii aciunii omului, care nu
ntotdeaunaesteperfect,cudispozitiveavndfuncionareautomat.
Vizibilitateatreceriilanivelaredeasemeneaoimportanmajorlaalegereatipuluideinstalaiepentru
fiecarecazconcret.Esteimportantdacconductorulvehicululuirutierarevizibilitatedepedrum,(dela
o anumit distan) i poate vedea din timp eventualele trenuri care se apropie. De asemenea, este
importantipentrumecaniculdelocomotivsaibobunvizibilitateasupratreceriilanivel,delao
anumitdistan,suficientdemare,pentruaputealuaunelemsuridesiguran.

(17)

Intersecii

Moduldeamenajarealmultorinterseciiesterezultatulaparentalevoluieintimp.Drumurilencse
mai intersecteaz n mod similar cu perioada cnd se circula cu viteze reduse, iar traficul era format
numai din vehicule lente, atelaje hipo sau pietoni. Aceast situaie nu mai este acceptabil, traficul
modernsolicitndoproiectareprincaresseoferefiecruiutilizatorcondiiidesiguranncirculaie.
Setiecspaiuldintrointersecieestempritdeobiceidetoatetipuriledeparticipanilatrafic,lucru
ceproducemultetipurideconflicteipericole.
nfigurademaijossuntmarcatepentruointerseciencruce,dintredoudrumuricucteobandde
circulaie pe sens, toate cele 32 de puncte de conflict: 16 puncte de conflict de ncruciare ( ); 8
punctedeconflictladesprindereadinfluxuldenainteauneimicrideviraj( )i8punctedeconflict
la inseria n fluxul de nainte a unei micri de viraj ( ). Numerele din figur, de la 112, corespund
tuturormicrilorpermise,ctretreidireciidepefiecareacces(3micrix4accese).

Figura38:

Diagramapunctelordeconflictntrointersecie

Recomandri:
Vehiculeledepedrumulprincipaltrebuiesaibovizibilitatebunaintersecieiiavehiculelorcare

ateapt acolo. Aceasta le permite s fie pregtite pentru aciuni neprevzute n cazul n care un
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.319/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

vehicul intr n mod incorect pe drumul principal i s ncetineasc n timp util dac un vehicul din
fadoretesntoarcpedrumulsecundar.
Vegetaia sau alte obstacole trebuie eliminate astfel nct conductorul auto situat n spatele
indicatoarelorCedeazTrecereasauStopsfiecapabilsvadcelpuin70mnfiecaredirecie
pentruvitezede proiectarede 50km/h. Soluiatrebuie s fie corectntreinut deoarece probleme
poate reaprea. Aceast vizibilitate trebuie s fie asemntoare n ambele direcii, astfel nct
conductoriiautosnuiconcentrezeateniactreodireciecuvizibilitateredusisnureueasc
svadvehiculelecareseapropiedintrodireciecuvizibilitatemaiclar.
n acelai timp, vizibilitatea n intersecie nu trebuie extins la maximum, ci restricionat pentru
drumurile secundare n care conductorii auto au o vizibilitate relativ bun pe distane prea lungi,
ncuranjnduiastfelsnumaiopreascsseasigure.
mbuntirea semnalizrii prin marcaje i indicatoare rutiere, pentru o informare ct mai clar i
corectaconductorilorautoasupracondiiilordecirculaie.
Pentrureducereanumruluideconflictentrointersecielanivel,ceamaisigursoluieoconstituie
sensul giratoriu. Se recomand sensul giratoriu n cazul n care volumul traficului este mai mic de
15000veh/zi,aceastsoluieesterelativieftiniofercondiiidesiguran.
Semaforizareainterseciilorcareauuntraficnsumatpeaccese(direciaprincipalistradalateral)
depeste1200vet/hsauuntraficpedrumullateraldepeste200vet/h.
Sincronizareacirculaieipentruungrupde interseciisautreceridepietoni apropiatedacseating
fluxuridepietonilatraversaresuperioarevaloriide200pietoni/h.
Dac sunt necesare faciliti de traversare pentru pietoni, trebuie amplasate, ca o regul general,
doutreceridepietoni,unanainteiunadupintersecie.
AmenajareainterseciilornTcuposibilitidentoarcere.
Separarea fluxurilor de circulaie n intersecie pentru fluidizarea traficului pe direcia principal i
uurareaaccesuluipedrumulauxiliarprintrocurbderacordarecurazmaimare.

(18)

Sistemeinteligentedetransport

CarteaAlb2001aComunitiiEuropeneprivindPoliticanTransporturipentru2010,subliniazdrept
principaleproblemereferitoarelatransport,aspectelereferitoarelasigurana,princretereacereriide
transport ntro Europ extins. Obiectivul prioritar al politicii Comunitii Europene n transporturi l
reprezintreducereapnn2010cu50%anumruluiincidentelorrutiere.Noilesistemeiserviciiale
SocietiiInformaionaleMobileseadreseazcltorilor,controluluivehiculeloriaccesuluilainformatii
iservicii.
SistemeleITSsuntsistemedetransportcareutilizeazinformaia,comunicaiileitehnologiiledecontrol
pentruambuntioperareareelelordetransport.InstrumenteleoferitedesistemeleITS,denumitei
TelematicinTransport,sebazeazpe3caracteristicidebazinformaia,comunicaiileiintegrarea
care ajut operatorii i cltorii s ia decizii mai bune i mai coordonate. Aceste instrumente sunt
utilizatepentruaeconomisitimp,baniivieiomeneti,pentrumbuntireacalitiivieiiimediuluii
pentru a crete productivitatea activitilor comerciale. Obiectivele amintite sunt comune tuturor
regiunilorlumii,prioritatealorputndvariadelaoregiunelaalta.
Integrarea sistemelor de controlaltraficului, de management al transportuluipublic ide informare a
cltorilorfaceposibileurmatoarele:
Regularizareaserviciilordetransportpublicprinoferireaprioritiilasemnalelepentrutrafic;
Permiteconductorilordevehiculesevitecongestiileisgseascrapidlocuriliberedeparcare;

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.320/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

Permitecltorilorscompareinformaiiledeladiferitelemoduridetransportnaintedeefectuarea

cltoriei;
Furnizeazinformaiicepermitcltorilorsimodificeplanuriledecltoriecndaparincidentei

ntreruperi;
Interoperabilitateasistemelorelectronicepermitecontrolulaccesuluilaariaurbanprinintermediul
diferitelorformedetaxareautilizatorilor.
Limitriledatedesemnalizareatradiionalpotfidepitepeuneledrumuriprinutilizareapanourilorcu
mesaje variabile. De exemplu ar putea exista o limit inferioar de vitez n zona unei coli n timpul
orelor de studiu, i o alt limita de vitez n rest. Panourile cu mesaje variabile se folosesc pentru a
avertizaconductoriiautodesprecongestiidetrafic,accidente,condiiimeteonefavorabiledetippolei
sau cea. Este de preferat ca aceste avertismente s se fac prin pictograme standardizate la nivel
internaionalinanumitesituaiintritedeunmesajtextpredefinit.
Recomandri:
Refacerea semaforizrii n intersecii cu echipamente moderne (automate de dirijare a circulaiei,

semafoarecutehnologieLED,butonipentrutreceriledepietoni).
Echipareainterseciilorcudetectorideprezenicamerevideo.
Echiparea unor vehicule destinate transportului public (autobuze, tramvaie, troleibuze, vehicule de
intervenie/urgen)cuechipamentedecomunicaie.
Realizarea unei reele de fibr optic ce leag toate interseciile ntre ele i cu centrul de control
centralalsistemului.
Echiparea centrului de control principal, centrului de trafic, centrului pentru transport public i a
centruluidecontroltemporarcuechipamentehardwareiconectarealornreeauadefibroptic.
Implementareasistemelorsoftwarepentrumanagementultraficului(inintersectii,peautovehiculei
ncentreledecontrol).
Punereanfunctiuneasistemuluiintegratdemanagementaltraficului.

(19)

Calitateasuprafeeiderulare

Calitateasuprafeeidrumuluiinflueneazesenialcondiiiledetrafic.Desfurareacirculaieincondiii
desiguranesteinfluenatdemodulncareserealizeazcontactulpneucarosabil.Lipsaunuicontact
permanentalpneurilorcusuprafaaderularereduceposibilitiledemanevrifrnareipoategenera
evenimenterutierenedorite.
Rugozitatea, planeitatea i impermeabilitatea suprafeei carosabile sunt absolut indispensabile, ele
asigurndconfortulisiguranacirculaiei.
Gropile, vluririle, refulrile, pragurile, peladele, suprafeele lefuite, marginile deteriorate i
acostamentele n proast stare sunt doar o parte din factorii care particip la pierderea controlului
vehiculuiilaproducereaderapajului.Reparaiagropiloresteesenialdinpunctdevederealsiguranei
circulaieirutiere.Nuexiststatisticialeaccidentelorcauzatedegropi,darsecredeaficauzamajora
accidentelorcareauloclavitezemari,maialespentruvehiculelepedouroi.Gropilesuntriscante,pe
deopartelaimpact,pedealtparteatuncicndsencearcevitarealor.
Recomandri:
Lucrriledentreinererealizatecorespunztorauomareimportaninutrebuieefectuatedoaro

singurdatpean,ntructntreinereaperiodicadrumurilorajutlaevitareaunorreparaiimajore
iprevinedeteriorareasuprafeeicarosabile;
Tratamentedesuprafa(striere,strierecudiamant,sablarecujet,etc.);
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.321/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

Resuprafaare: poate corecta diferite tipuri de probleme de aderen i planeitate. Identificarea i

remediereadeformaiilorsuprafeeicarosabilecempiedicdrenarea(fgae,tasrilocale,tasri)au
un rol nsemnat n combaterea procesului de acumulare a apei pe mbrcmintea rutier. Totui,
exist cazuri cnd datorit unor defeciuni structurale rezult probleme ce necesit mbuntiri la
nivelulfundaieidrumului;
Alegereaunorsorturicorespunztoarealeagregatelor,auneimicroimacrotexturiadecvate,ctia
unuidozajcorectdebitum;
Identificareasurselordecontaminareasuprafeeicarosabileieliminarealor.

(20)

Msuricucosturireduse

Lowcostmeasuresreprezintopracticnounsiguranarutieripresupunereducerearisculuide
producere a accidentelor rutiere prin implementarea unor msuri cu cost redus, dar cu impact maxim
asuprasiguraneicirculaiei.
Msurile de remediere cu cost redus sunt de fapt acele mbuntiri aduse infrastructurii, care pot fi
implementate intrun timp scurt i cu un cost foarte mic raportat la costurile din accidentele rutiere
produsenaceazon(exemplu:modificriminoreamediuluidetraficsaunceeacepriveteaccesuln
intersecii,mbuntireasemnalizrii).
Din studiile efectuate reiese faptul c aplicarea conceptului low cost measures reprezint o metod
eficient pentru reducerea numrului i a gravitii accidentelor rutiere pe sectoarele periculoase de
drum, ct i faptul c o astfel de msur se amortizeaz n cursul unui an de la implementare n
totalitate,spredeosebiredealtemsuricumarfimodificareatraseuluisaumbuntireaciiderulare,
carenusencadreazncategorialowcostmeasuresiauoratdeamortizareainvestiieidepnla
2030%nprimulan.
Exempledemsurideremedierecucosturireduseutilizatefrecvent:
Aplicareauneisuprafeecarosabilerugoase
mbuntireasemaforizrii,amarcajeloriaindicatoarelor
Creareadeinsuleirefugiicentralepietonale
ndeprtareaobiecteloradiacenteamprizeidrumului
Instalareaparapetelordeprotecie
mbuntireantreineriipeperioadaiernii
Amenajareacorespunzatoareatrecerilorpentrupietoni,abenzilorpentrubicicleteiaaleilor
ngustareabenziiirealizareadedenivelripentrureducereavitezei
Amenajareaadecvataparcrilor
Semnalizareacorespunzatoareazonelordeintrarenlocalitate
Schimbrinacodareaprioritiinintersecii
Realizareagiraiilor
Instalareasaumodificareasemafoarelor

Astfeldemsuriseamortizeazncursulunuiandelaimplementarentotalitate,spredeosebiredealte
msuri cum ar fi modificarea traseului sau mbuntirea cii de rulare, care nu se ncadreaz n
categoria low cost measuresi au oratde amortizare a investiiei de pn la2030% nprimul an.
Fiecare tip de proiect ce urmeaz a fi implementat va fi analizat din punct de vedere al siguranei
circulaieirutiere,iarvaloareamsurilorimplementatevaficuantificatnvaloareatotalaproiectului.
Astfel, incidena accidentelor va fi evaluat n funcie de categoria elementelor reelei (rutier sau
PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.322/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiovaAnexe

feroviar),demediultraversat(urbansaurural)ipeindicatoriprecumnumruldevehiculekm/trenuri
km care utilizeaza reeaua. Pentru orizonturile de prognoz incidena accidentelor la nivelul reelei n
scenariile"frproiect"i"cuproiect"vafiestimatpecategoriideaccidentenfunciedenumrulde
vehiculkmetc.
Aceste msuri au rolul de a face participanii la trafic s perceap mai bine drumul astfel nct s se
reduc numrul i gravitatea accidentelor de circulaie acolo unde sunt nregistrate, ct i s fac
participaniilatraficssesimtmainsiguranisseeviteeventualesituaiiconflictualentrafic.
n Romnia nu a fost realizat nc o analiz a msurilor de siguran rutier implementate la nivel
naional.

(21)

Comportamentulparticipanilorlatrafic

Diverse studii arat o participare semnificativ a factorului uman n circa 95% din accidente.
Comportamentul persoanei sau starea sa de sntate, echilibrul biopsihosocial influeneaz n mod
pozitivsaunegativconducereaunuivehiculncondiiidesiguransaunu.
Din pacate, msurile strict inginereti nu pot aciona asupra laturii care ine de temperamentul
conductoruluiauto,constituiasapsihic,moduldevia,graduldeeducaie,putereadecontientizare
agraduluideobosealsaudenocivitateaconsumuluidealcool.
Indirect ns se poate mbunti modul n care conducatorul auto percepe drumul i condiiile de
circulaie.Sepoatereduceastfelsentimentuldefrustrareistressubcareconductorulautopoatelua
deciziieronate.
Alicivafactorideriscdependenidecomportamentuluman:
educaiarutierinsuficient(copii,pietoni,etc.);
factoripsihologici(ncredereexcesiv,agresivitate,etc.);
conducereasubinfluenaalcoolului,medicamentelor,oboselii;
conducereacuvitezexcesiv;
aplicareairespectareaprevederilorlegale;
informareanecorespunzatoare.

Serecomandcalafazeledeauditdesiguranrutiersseacordeoateniesporitinfrastructurilor
dedicatecategoriilorvulnerabiledeutilizatori(PRM,pietoni,biciclitietc.).

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec15

Pag.323/360

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Anexa5ListproiecteScenariuldereferin

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec

Pag.324/360

Lista proiecte Pol de Crestere Craiova 2016-2030. Tabel 1 Proiecte in implementare. Scenariu de referinta

COD

CR-01

CR-02

CR-03

Plansa

1A

1A

1A

Titlul proiectului

CR-05

CR-06

1A

Valoare totala proiect

Sursa de finantare/
Program de finantare

Institutie responsabila

Stadiul proiectului

- Infrastructura rutiera reabilitare/modernizare


- Transport public

52.870.255,16 lei POR 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.1 Primaria Craiova
Planuri integrate de dezvoltare urbana, sub-domeniul Poli de
crestere, categoria de operatiuni: reabilitarea infrastructurii
urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul
urban.

Finalizat.
Finalizate 2014. Str. Toamnei
(iul 2015).

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaia Nord-Sud-Est Rezultatele proiectului: 228.357 mp Suprafat infrastructur urban, din
a Polului de Cretere Craiova, in vederea fluidizrii
care:
traficului in Zona Metropolitana Craiova
- 139.017 mp carosabil modernizat
- 48.181 mp trotuare modernizate
- 300 mp statii de taxi amenajate
- 786 mp alveole statii de autobuz amenajate
- 11.202 mp suprafata piste pentru biciclisti
- 2,480 Km lungime strada Bariera Vlcii;
- 3,127 Km lungime strada Caracal;
- 5,130 Km lungime strada Rului;
- 1800 ml canalizare pluviala pe str. Bariera Vlcii;
- 1460 ml rigole carosabile realizate pe str. Bariera Vlcii
- 310 ml casetare canal colector ape pluviale pe str. Rului.

- Infrastructura rutiera reabilitare/modernizare


- Incurajarea mersului pe jos/bicicleta
- Imbunatatirea calitatii mediului urban

54.958.147,69 lei POR 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.1 Primaria Craiova
Planuri integrate de dezvoltare urbana, sub-domeniul Poli de
crestere, categoria de operatiuni: reabilitarea infrastructurii
urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul
urban.

In curs de implementare
(31.12.2015)

59.227.529,27 lei POR 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.1 Primaria Craiova
Planuri integrate de dezvoltare urbana, sub-domeniul Poli de
crestere, categoria de operatiuni: reabilitarea infrastructurii
urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul
urban.

S-a solicitat receptia la


terminarea lucrarilor

- Infrastructura rutiera reabilitare/modernizare


- Incurajarea mersului pe jos
- Imbunatatirea calitatii mediului urban

76.040.088,48 lei POR 2007-2013

Primaria Craiova

Finalizat

Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - mbunttirea infrastructurii publice prin: crearea a 619 locuri de
(619 locuri de parcare, din care 586 pentru autoturisme si parcare, din care 586 pentru autoturisme si 33 pentru motociclete.
33 pentru motociclete)
- ncurajarea utilizrii autovehiculelor electrice, pentru reducerea polurii
datorate traficului rutier, prin instalarea de prize electrice pentru 240 de
locuri de parcare si dotarea parcrii cu 2 echipamente/borne de
rencrcare a acumulatoarelor autoturismelor care folosesc sursa de
alimentare curentul electric.
- Promovarea eficientei energetice prin crearea unui sistem de iluminat
sistematizat si eficient care sa modifice gradul de luminozitate in functie
de intensitatea luminii din exterior, diminund astfel costurile de energie.

- Parcare
- Imbunatatirea calitatii mediului urban

63.543.615,91 lei POR 2007-2013

Primaria Craiova

In curs de implementare
(31.12.2015)

Dezvoltarea transportului ecologic n municipiul Craiova

- Infrastructura rutiera reabilitare/modernizare


- Incurajarea mersului pe jos/bicicleta
- Transport public
- Imbunatatirea calitatii mediului urban

35.247.259,00 lei

Primaria Craiova

In curs de implementare

Modernizarea infrastructurii de transport n comun pentru Reabilitare linii de tramvai in mun. Craiova-11km
fluidizarea traficului forei de munc ntre cele dou
Reabilitarea liniei de rulare a tramvaiului pe portiunea bd. Decebal, pod
platforme industriale ale Polului de cretere Craiova
Elecroputere-str. Caracal in municipiul Craiova
Realizare sistem de management al traficului pe Calea Bucuresti-bd.
Nicolae Titulescu-Calea Severinului

1A

1A

Sector

Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Rezultate n cadrul Proiectului:


Polului de Cretere Craiova, in vederea fluidizrii traficului Lungime Bvd. Olteniei modernizat - 2179 m
in Zona Metropolitana Craiova
Lungime Str. Toamnei modernizata - 1243,70 m
Lungime Bvd. Tineretului modernizat - 1092 m
Lungime Str. Amaradia modernizata - 1303 m
Lungime tronson Str. Brestei modernizat - 1105 m
Lungime Str. Pelendava modernizata - 1180,70 m
Suprafat infrastructur urban modernizat - 150.707,31 mp
Suprafat carosabil modernizat - 87.425,81 mp
Suprafat trotuare modernizate - 26.736,20 mp
Suprafat zone verzi modernizate - 17.487,69 mp
Sensuri giratorii nou create -1
Statii de taxi amenajate - 6
Locuri de parcare amenajate - 800
Statii de autobuz amenajate - 14

Amenajare i revitalizare Centrul istoric al Municipiului


Craiova

CR-04

Descrierea investitiei

Rezultatele implementrii proiectului:


- Imbunatatirea infrastructurii urbane prin reabilitare strazi si trotuare si
transformarea lor in esplanade pietonale: Amenajarea pietonalului Str.
Lipscani si Amenajarea pieei de la intersecia Str. Lipscani cu Str. Mooiu
Piata Buzesti
- Reabilitarea infrastructurii edilitare
- Conservarea stilului arhitectural caracteristic zonei prin montarea unui
mobilier urban adecvat;
- Inlocuire retele iluminat stradal si arhitectural
- Amenajarea spaiilor verzi existente i crearea de noi spaii verzi
- Montare mobilier urban si construire fantani arteziene

Rezultate n cadrul Proiectului:


- Reabilitarea carosabilului strzii Calea Bucuresti,
- Reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electric pentru
tramvaie
- Realizarea de piste pentru biciclete pe Calea Bucuresti
Suprafata carosabil reabilitata 48 702,5 mp
Piste de biciclisti amenajate 4765.2 mp
Parcari amenajate 2878.7 mp
Statii de autobuz amenajate 792 mp
Peroane Tramvai 540 mp
Retea electrica linie de contact reabilitata 8100 m

- Transport public
- ITS

PMUD Raport Intermediar 3

Municipiul Craiova

Lista proiecte Pol de Crestere Craiova 2016-2030. Tabel 1 Proiecte in implementare. Scenariu de referinta

COD

Plansa

CR-07

1A

CR-08

1A

CR-09

1A

Titlul proiectului

Descrierea investitiei

Reabilitare str. Libertii

CR-12

CR-13

n execuie (31.12.2015)

7.000 lei Buget local


ET+DALI

Primaria Craiova

n execuie (31.12.2015)

Reabilitare str. M. Koglniceanu

- Infrastructura rutiera reabilitare/modernizare


- Imbunatatirea calitatii mediului urban

10.000 lei Buget local


ET+DALI

Primaria Craiova

n execuie (31.12.2015)

Reabilitare str. Buzia

- Infrastructura rutiera reabilitare/modernizare


- Imbunatatirea calitatii mediului urban

10.000 lei Buget local


ET+DALI

Primaria Craiova

n execuie (31.12.2015)

3.455.494,67 lei

Primaria Craiova

In curs de implementare
(31.12.2015)

Generator/Atractor Trafic
Centru de sprijin al IMM-urilor i institutelor de cercetare Obiective specifice:
i inovare
- dezvoltarea structurilor locale de sprijinire a afacerilor din municipiul
Craiova prin nfiinarea unui Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor
de cercetare si inovare ce va permite crearea a 17 locuri de munca in
cadrul firmelor ncurajate s se instaleze n birourile Centrului in doi ani de
la finalizarea proiectului.
- creterea calitii mediului nconjurtor i a eficienei energetice prin
promovarea surselor regenerabile de energie i a tehnologiilor mai puin
poluante, realizat n principal prin:
- utilizarea de panouri solare pentru prepararea apei calde menajere i
completarea nclzirii spaiilor;
- realizarea iluminatului interior si exterior cu corpuri de iluminat si
dispozitive care presupun un consum minim de energie;

3.688.076,88 lei

Primaria Craiova

Finalizat

Craiova Water Park Complex de agrement acvatic in


Parcul Tineretului din municipiul Craiova

Obiectivele generale ale Proiectului l reprezint :


- imbunatatirea infrastructurii turistice de agrement existente in
municipiul Craiova;
- imbunatatirea calitatii actului de servicii de agrement si divertisment
pentru cetatenii municipiului Craiova si turistii din regiunea Oltenia;
- atragerea unui numar cat mai ridicat de turisti si cresterea duratei medii
a sejurului turistic la nivelul municipiului;
- dezvoltarea economica a orasului si ridicarea nivelului de trai al
cetatenilor sai prin valorificarea sectorului turistic

"Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului


Craiova" RA Aeroportul Craiova

Reabilitarea pistei de decolare-aterizare, construirea unei noi platforme


- Infrastructura aeroportuara - cresterea
de operare, cu opt poziii de parcare/operare, fa de dou, ct sunt n
accesibilitatii
prezent, lirea cii de rulare B, nlocuirea balizajului existent cu unul
modern i realizarea unui post trafo balizaj, precum i realizarea iluminrii
platformei pentru operare pe timp de noapte sau vizibilitate redus.

1A

1B

CR-15

1B

CR-16

1B

CR-17

1B

Obiective specifice:
- dezvoltarea structurilor locale de sprijinire a afacerilor din municipiul
Craiova prin nfiinarea BUSINESS CENTER SUD cu o suprafa util de
1028,75 mp cu spatii pentru birouri pentru 10 firme ncurajate s se
instaleze in doi ani de la finalizarea proiectului
- creterea calitii mediului nconjurtor prin amenajarea a 2356 mp
spatii verzi;
- asigurarea accesului la infrastructura creata, inclusiv a accesului
persoanelor cu dizabiliti prin amenajarea a 575 mp alee acces carosabil,
461 mp trotuare pietonale si 48 locuri de parcare.

Generator/Atractor Trafic

1A

CR-14

Stadiul proiectului

Primaria Craiova

1A

1A

Institutie responsabila

6.000 lei Buget local


ET+DALI

BUSINESS Center SUD Craiova

CR-11

Sursa de finantare/
Program de finantare

Valoare totala proiect

- Infrastructura rutiera reabilitare/modernizare


- Imbunatatirea calitatii mediului urban
- Infrastructura rutiera reabilitare/modernizare
- Imbunatatirea calitatii mediului urban

Reabilitare str. Brandua

CR-10

Sector

Generator/Atractor Trafic

Primaria Craiova
86.066.199,36 lei POR 2007-2013, Axa prioritara 5 Dezvoltarea durabila si
promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2
Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructuilor specifice pentru
valorificarea durabila a resurselor naturale pentru cresterea calitatii
serviciilor turistice

74.972.750,00 lei / Programul Operational Sectorial de Transport, Axa prioritara 2 17.640.648,00 Euro Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport
in afara axelor prioritare TEN-T, Domeniul major de interventie 2.4
Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

In curs de implementare

CJ Dolj

In curs de implementare

CJ Dolj

In curs de implementare

Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ561


Craiova - Podari - Segarcea

- Infrastructura rutiera reabilitare/modernizare


- Cresterea accesibiltatii

Modernizare DC 63

- Infrastructura rutiera reabilitare/modernizare


- Cresterea accesibiltatii

Buget local

Comuna Vela

n execuie

Reabilitarea DN 56, Craiova Calafat

- Infrastructura rutiera reabilitare/modernizare


- Cresterea accesibiltatii

Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR)


Buget naional

CNADNR

n execuie

PMUD Raport Intermediar 3

8.293.782,20 euro Phare 2006 Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea


Infrastructurii Regionale

Municipiul Craiova

PMUDLot2;RaportFinal.PMUDCraiova

Anexe

Anexa6ListproiectePlanuldeactiune

PMUDRomaniaConsoriuLot2.Dec

Pag.327/360

Plan de actiune

Municipiul Craiova

1. Structura instituional i ntrirea capacitii administrative

Informatii despre proiect

Cod

Msura

Proiect

Descrierea proiectului
Entitate responsabil cu
implementarea

Valoare orientativ de investiie pentru perioada de


implementare
[euro]
2016-2018

Politica

1.1

1.2

1.3

Consolidarea planificrii transportului n


administraie

nfiinarea unui departament/serviciu de


planificare a transportului

Planificarea Strategic a Transportului (inclusiv cu responsabilitatea deinerii unui


model de transport), care s lucreze n strns[ cooperare cu
departamentul/serviciul de urbanism, dar i cu Autoritatea de Transport Public,
- Parcare: planificare i monitorizare, inclusiv sancionare
- Proiectare
- Ingineria i managementul traficului, responsabil de partea de proiectare i
semnalizare rutier (n cooperare cu Centrul de Management al Traficului)
- Msuri de siguran rutier
- Management activ de infrastructur rutier i ntreinere a
strzilor/drumurilor.

Organizarea managementului de trafic

nfiinarea unei uniti de management al


traficului

nfiinarea unitii de management al traficului, pentru o bun funcionare a


Centrului de Management al Traficului, trebuie s includ n componen:
- Ingineri trafic urban
- Reprezentani ai Poliiei Rutiere
- Reprezentani ai Serviciilor de Urgen
- Personal al operatorului de Transport Public.

Primria
Municipiului
Craiova

n vederea realizrii unui Transport Public Integrat se impune nfiinarea Asociaie


de Transport Public, acesteia revenindu-i rolul de furnizor unic de Servicii de
Transport Public;
- vnztor de bilete
- entitate responsabil cu monitorizarea nivelului serviciilor
- unitate distribuitoare de subvenii i venituri
Entitile colaboratoare sunt membri ai ATP care i deleag responsabilitile ATP.
ATP liciteaz toate serviciile.

Primria
Municipiului
Craiova. ZMI. Localitati ale Polului de crestere CJ
Dolj

Stabilirea unei entiti dedicate gestionrii


nfiinarea unei Asociaii de Transport Public
transportului public integrat

TOTAL 1. Structura instituional i ntrirea capacitii administrative

Primria
Municipiului
Craiova

500,000

500,000

2019-2023

2024-2030

1,000,000

2,000,000

2,000,000

Plan de actiune

Municipiul Craiova

2. Transport public - integrat, eficient si accesibil

Domeniu

Cod
proiect

Proiect

Descrierea proiectului

Obiective
strategice:
A, S, M, Ec, CMU

u.m.

Cantitate

Valoare orientativ de investiie pentru perioada


de implementare
(euro)

2016-2018

Posibila Sursa
finantare

2024-2030

375,952

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1,
Craiova
Buget local,
Alte surse de finantare

20,000

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1,
Craiova
Buget local,
Alte surse de finantare

3,194,000

Primaria Municipiului Buget local,


Craiova
Alte surse de finantare

328,078

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1,
Craiova
Buget local,
Alte surse de finantare

2.50

10,250,119

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1,
Craiova
Buget local,
Alte surse de finantare

km

1.50

6,152,072

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1,
Craiova
Buget local,
Alte surse de finantare

km

7.37

35,000

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1,
Craiova
Buget local,
Alte surse de finantare

A, S, M, Ec, CMU

1,067,000

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1,
Craiova
Buget local,
Alte surse de finantare

A, S, M, Ec, CMU

1,918,400

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1,
Craiova
Buget local,
Alte surse de finantare

Amenajarea de puncte intermodale principale prin


modernizarea statiilor de transport public in zona Calea
Severinului/Strada Pelendavasi Banie/ Caracal (imbunatatirea
Amenajarea de puncte intermodale in relatie
conditiilor, vizibilitate, accesul PMR, panouri de informare, acoperis) A, S, M, Ec, CMU
cu reteaua de tramvai - Etapa II
integrate cu proiectele:
P+R in zona Calea Severinului/Strada Pelendava
P+R pe Banie/ Caracal

195,340

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1,
Craiova
Buget local,
Alte surse de finantare

1.Infrastructura

2.1.1.1

Extindere infrastructura de transport public


electric in Cartierul Craiovita Noua

Studiu de fezabilitate in vederea extinderii infrastructurii de


transport public electric in Cartierul Craiovita Noua
Valoarea de implementare a proiectului va fi estimata in cadrul SF

A, M, Ec, CMU

km

cca 3

1.Infrastructura

2.1.1.10

Benzi dedicate de autobuz si masuri de


prioritizare specifice transportului public cu
autobuzul

Studiu de fezabilitate privind amenajarea de benzi dedicate pentru


autobuze sau alte masuri de prioritizare a transportului public cu
autobuzul

A, M, Ec, CMU

km

cca 2.5 - 3

1.Infrastructura

2.1.1.12

Amenajarea unui nou terminal de calatori in


zona de sud a municipiului Craiova

Amenajarea unui nou terminal de calatori in zona Sud cu facilitati


adecvate (inclusiv P+R/ B+R) pentru transferul calatorilor intre
moduri de transport (urban si judetean) in conditii de accesibilitate
si siguranta

A, S, Ec, CMU

1.Infrastructura

2.1.1.2

Extindere infrastructura de transport public


electric in Cartierul Sararilor

Studiu de fezabilitate in vederea extinderii infrastructurii de


transport public electric in Cartierul Sararilor
Valoarea de implementare a proiectului va fi estimata in cadrul SF

A, M, Ec, CMU

km

1.Infrastructura

2.1.1.3

Modernizarea caii de tramvai (in cale proprie)


Calea de rulare, retea de contact, aparate de cale, amenajare statii
de pe Calea Severinului in zona industriala
pe Calea Severinului intre Bd. Dacia si cartierul Izvorul Rece
Cernele de Sus

A, M, Ec, CMU

km

1.Infrastructura

2.1.1.4

Modernizarea caii de tramvai (in cale proprie) Calea de rulare, retea de contact, aparate de cale, amenajare statii
de pe str. Henry Ford in zona industriala Ford pe str. Henry Ford intre bd. Decebal si str. Silozului

A, M, Ec, CMU

1.Infrastructura

2.1.1.7

Implementarea infrastructurii de tramvai in


cale proprie

A, S, M, Ec

3.Echipare

2.3.1.1

Modernizarea statiilor de transport public Etapa II

Modernizarea (cu posibilitatea mutarii) statiilor din reteaua de


transport public (echipare cu panouri de informatii, imbunatirea
conditiilor de accesibilitate si siguranta)

3.Echipare

2.3.1.3

Modernizarea statiilor de transport public Etapa I

Modernizarea statiilor de transport public de-a lungul liniilor de


transport public complementare retelei de baza
(echipare cu panouri de informatii, imbunatatirea conditiilor de
accesibilitate si siguranta)

2.3.1.4

3.Echipare

2019-2023

Entitate
responsabila cu
implementarea

Studiu de fezabilitate privind reamenajarea caii de rulare a


tramvaiului in cale proprie (acolo unde este posibil)

cca 2.5 - 3

Plan de actiune

Municipiul Craiova

2. Transport public - integrat, eficient si accesibil

Domeniu

Cod
proiect

Proiect

Descrierea proiectului

Obiective
strategice:
A, S, M, Ec, CMU

u.m.

Cantitate

Valoare orientativ de investiie pentru perioada


de implementare
(euro)

2016-2018

3.Echipare

2.3.1.5

Amenajarea de puncte intermodale principale prin


modernizarea statiilor de transport public in zona Pasaj
Amenajarea de puncte intermodale in relatie Electroputere (imbunatatirea conditiilor, vizibilitate, accesul PMR,
cu reteaua de tramvai - Etapa I
panouri de informare, acoperis)
integrate cu proiectele:
P+R in zona Pasaj Electroputere
Amenajarea de puncte intermodale principale prin
modernizarea statiilor de transport public Gara Craiova, Craiova
Amenajarea de puncte intermodale in relatie
Triaj, Facultativa si Lactido (imbunatatirea conditiilor, vizibilitate,
cu reteaua de autobuz rapid (BRT)
accesul PMR, panouri de informare, acoperis)

2019-2023

Entitate
responsabila cu
implementarea

Posibila Sursa
finantare

2024-2030

A, S, M, Ec, CMU

97,670

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1,
Craiova
Buget local,
Alte surse de finantare

A, S, M, Ec, CMU

386,680

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1,
Craiova
Buget local,
Alte surse de finantare

3.Echipare

2.3.1.6

3.Echipare

2.3.1.7

Modernizare depou
Modernizarea staiilor de redresare pentru
alimentarea electric a tramvaielor

Modernizare depou, inclusiv modernizarea staiilor de redresare


pentru alimentarea electric a tramvaielor; Implementarea unor
sisteme/echipamente moderne, staie electric activ

S, Ec

7,505,000

Primaria Municipiului POR 2014-2020 Axa


Craiova
4.1, Buget local

3.Echipare

2.3.1.8

Modernizare/extindere sistem de
management al transportului public si eticketing

Modernizare/extindere sistem de management al transportului


public si e-ticketing

Ec

1,812,100

Primaria Municipiului POR 2014-2020 Axa


Craiova
4.1, Buget local

4. Flota

2.4.1.1

Innoirea parcului de vehicule de transport


public urban

Achizitii de tramvaie noi

A, S, M, Ec, CMU

buc

8/5/4

12,801,000

8,001,000

6,401,000

Primaria Municipiului POR 2014-2020 Axa


Craiova
4.1, Buget local

4. Flota

2.4.1.2

Innoirea parcului de vehicule de transport


public urban

Achizitii de autobuze noi

A, S, M, Ec, CMU

buc

BRT: 8/6/4
A: 24/21/25

8,001,000

6,601,000

6,601,001

Primaria Municipiului POR 2014-2020 Axa


Craiova
4.1, Buget local

TOTAL 2. Transportul public -integrat, eficient si accesibil

38,728,922

30,012,490
81,743,413

13,002,001

Plan de actiune

Municipiul Craiova

3. Incurajarea deplasarilor cu bicicleta

Domeniu

Cod
proiect

Proiect

Completare retea ciclabila intre cartierul


Brestei si Zona Centrala

Descrierea proiectului

str. Brestei (intre Zona Centrala si str. Raului)

Obiective
strategice:
A, S, M, Ec, CMU

A, S, M, CMU

u.m.

1. Infrastructura

3.1.1.4

1. Infrastructura

3.1.1.30

2. Politica

3.2.1.1

3. Echipare

3.3.1.1

3. Echipare

3.3.1.2

Extindere parcari biciclete in zona parcurilor,


Parcari biciclete in zona parcurilor, universitatilor/facultatilor,
pentru universitati/ facultati, pentru institutii
institutiilor publice, pietelor
publice si in zona pietelor

A, S, M, CMU

3. Echipare

3.3.1.4

Implementare sistem municipal de inchiriere


Implementare sistem municipal de inchiriere biciclete
biciclete

A, S, M, CMU

3. Echipare

3.3.1.10

B+R: Gara Craiova Triaj

B+R: Gara Craiova Triaj

A, S, M, CMU

locuri

3. Echipare

3.3.1.9

B+R: Gara Craiova

B+R: Gara Craiova

A, S, M, CMU

locuri

Studiu de identificare trasee si solutii pentru


Studiu de fezabilitate identificare trasee si solutii pentru amenajare
amenajare piste de biciclete in municipiul
A, S, M, CMU
piste de biciclete in municipiul Craiova
Craiova
Brosuri de informare. Afise
Campanii/ actiuni de promovare a mersului
Instruiri si concursuri scolare de mers pe bicicleta
cu bicicleta si educatie rutiera pentru toti
S, CMU
Competitii
participantii la trafic
Promovarea regulilor de circulatie pentru toti participantii la trafic
Parcari biciclete in zona parcurilor, pentru
Parcari biciclete in zona parcurilor, universitatilor/facultatilor,
A, S, M, CMU
universitati/facultati si pentru institutii
institutiilor publice
publice

TOTAL 3. Incurajarea deplasarilor cu bicicleta

Cantitate

Valoare orientativ de investiie pentru perioada


de implementare
Entitate
(euro)
responsabila cu
implementarea
2016-2018
2019-2023
2024-2030

Posibila Sursa finantare

POR 2014-2020 Axa 4.1


Primaria Municipiului
Buget local
Craiova
Alte surse de finantare
POR 2014-2020 Axa 4.1
Primaria Municipiului
Buget local
Craiova
Alte surse de finantare

km

2.30

131,196

km

30.00

150,000

200,000

Primaria Municipiului POR 2014-2020 Axa 4.1


Craiova
Buget local
Politia Craiova
Alte surse de finantare

buc.

190.00

21,134

POR 2014-2020 Axa 4.1


Primaria Municipiului
Buget local
Craiova
Alte surse de finantare

buc.

100.00

9,000

POR 2014-2020 Axa 4.1


Primaria Municipiului
Buget local
Craiova
Alte surse de finantare

535,500

POR 2014-2020 Axa 4.1


Primaria Municipiului
Buget local
Craiova
Alte surse de finantare

28.00

2,600

POR 2014-2020 Axa 4.1


Primaria Municipiului
Buget local
Craiova
Alte surse de finantare

28.00

2,600

POR 2014-2020 Axa 4.1


Primaria Municipiului
Buget local
Craiova
Alte surse de finantare

131,196

376,334

544,500

1,052,030

Plan de actiune

Municipiul Craiova

4. Retea rutiera/ stradala

Domeniu

Cod
proiect

Proiect

Descrierea proiectului

Obiective
strategice:
A, S, M, Ec, CMU

1.Infrastructura

4.1.1.1

Completare legaturi inelare est: strapungere str. Henri Coanda str.


Traian Lalescu
Completare legaturi inelare est: strapungere (4 benzi si trotuare) si reorganizarea circulatiei pe Traian Lalescu
A, Ec
str. Henri Coanda str. Traian Lalescu
pana in bd. Decebal
Amenajare statii de transport public. Introducere linie de transport
public.

1.Infrastructura

4.1.1.10

Modernizare trama stradala cartier Bariera


Valcii: str. Merisorului (colectoare)

1.Infrastructura

4.1.1.11

1.Infrastructura

u.m.

Cantitate

Valoare orientativ de investiie pentru perioada


de implementare
(euro)
2016-2018

2019-2023

2024-2030

Entitate
responsabila cu
implementarea

Posibila Sursa
finantare

km

0.30

413,255

Primaria Municipiului
Buget local
Craiova

A, S, M, Ec, CMU

km

0.90

891,605

Primaria Municipiului
Buget local
Craiova

Modernizare trama stradala locala cartier Bariera Valcii, Bordei,


Plaiu Vulcanesti (locale), inclusiv trotuare,
Modernizare trama stradala locala cartier
Bariera Valcii, Bordei, Plaiu Vulcanesti (locale) integrat cu proiectul
Reorganizarea circulaiei n cartierele Bariera Vlcii, Bordei

A, S, M, Ec, CMU

km

20.00

8,638,686

Primaria Municipiului
Buget local
Craiova

4.1.1.14

Modernizare trama stradala cartier Catargiu str. Tismana


Modernizare trama stradala cartier Catargiu (colectoare)
str. Tismana (colectoare)
integrat cu proiectul
Reorganizarea circulaiei n cartierul Catargiu

A, S, M, Ec, CMU

km

1.30

554,634

Primaria Municipiului
Buget local
Craiova

1.Infrastructura

4.1.1.17

Modernizare trama stradala cartier Cornitoiu (inclusiv amenajare


piste de biciclete) pe:
Modernizare trama stradala cartier Cornitoiu
str. Muncitorului (inclusiv strapungere str. Muncitorului - str.
(colectoare)
Fagaras)
str. Fagaras (intre str. Muncitorului si str. Amaradia)

A, S, M, Ec, CMU

km

2.00

1,991,070

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

1.Infrastructura

4.1.1.18

Reabilitare str. Banu Stepan

A, S, M, Ec, CMU

km

1.47

838,455

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

1.Infrastructura

4.1.1.20

Completare legatura inelara rocada: Intre str.


Artera noua de circulatie intre str. Brestei str. Stirbei Voda
Brestei str. Stirbei Voda

A, Ec

km

2.60

1,791,903

Primaria Municipiului
Buget local
Craiova

1.Infrastructura

4.1.1.21

Completare legatura inelara rocada: Intre str.


Artera noua de circulatie intre str. Stirbei Voda DN 56
Stirbei Voda DN 56

A, Ec

km

4.30

2,486,042

Primaria Municipiului
Buget local
Craiova

1.Infrastructura

4.1.1.22

Completare legatura inelara rocada: Intre DN


Artera noua de circulatie intre DN 56 str. Caracal
56 str. Caracal

A, Ec

km

6.20

4,097,550

Primaria Municipiului
Buget local
Craiova

1.Infrastructura

4.1.1.23

Reabilitare (cu largire) pasaj peste CF pe


Aleea 4 Simnic

Reabilitare (cu largire) pasaj peste CF pe Aleea 4 Simnic

A, S, M, Ec, CMU

mp

300.00

5,036,179

Primaria Municipiului
Buget local
Craiova

1.Infrastructura

4.1.1.26

Reorganizarea circulaiei bd. 1 Mai

Revizuirea modului de amenajare in intersectii prin corectii


geometrice, insule canalizatoare de trafic, refugii pietonale la treceri
S, Ec
de pietoni.
Amenajari si facilitati pentru pietoni

153,111

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

1.Infrastructura

4.1.1.27

Reorganizarea circulaiei bd. N. Romanescu


(intre Calea Unirii si Calea Dunarii)

Revizuirea modului de amenajare in intersectii prin corectii


geometrice, insule canalizatoare de trafic, refugii pietonale la treceri
S, Ec
de pietoni.
Amenajari si facilitati pentru pietoni

100,994

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

Modernizare trama stradala cartier Bariera Valcii: str. Merisorului


(colectoare), inclusiv trotuare,
integrat cu proiectul
Reorganizarea circulaiei n cartierele Bariera Vlcii, Bordei

Reabilitare str. Banu Stepan, inclusiv trotuare


integrat cu proiectul Reorganizarea circula iei str. Banu Stepan

Plan de actiune

Municipiul Craiova

4. Retea rutiera/ stradala

Domeniu

Cod
proiect

Proiect

Descrierea proiectului

Obiective
strategice:
A, S, M, Ec, CMU

u.m.

Cantitate

Revizuirea modului de amenajare in intersectii prin corectii


geometrice, insule canalizatoare de trafic, refugii pietonale la treceri
S, Ec
de pietoni.
Amenajari si facilitati pentru pietoni

Valoare orientativ de investiie pentru perioada


de implementare
(euro)
2016-2018

2019-2023

2024-2030

1,394,828

434,515

Entitate
responsabila cu
implementarea

Posibila Sursa
finantare

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

1.Infrastructura

4.1.1.29

Reorganizarea circulaiei bd. Decebal bd.


Dacia str. Pelendava

1.Infrastructura

4.1.1.3

Completare legaturi inelare est: Modernizare


Modernizare str. Potelu (intre bd. N. Romanescu si str. Bucura),
str. Potelu (Intre bd. N. Romanescu si str.
inclusiv trotuare
Bucura)

1.Infrastructura

4.1.1.30

Reorganizarea circulaiei bd. N. Titulescu Calea Severinului - Izvorul Rece

Revizuirea modului de amenajare in intersectii prin corectii


geometrice, insule canalizatoare de trafic, refugii pietonale la treceri
S, Ec
de pietoni.
Amenajari si facilitati pentru pietoni

495,366

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

1.Infrastructura

4.1.1.31

Reorganizarea circulaiei str. H. Ford str.


Caracal

Revizuirea modului de amenajare in intersectii prin corectii


geometrice, insule canalizatoare de trafic, refugii pietonale la treceri
S, Ec
de pietoni.
Amenajari si facilitati pentru pietoni

329,217

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Buget local
Craiova
Alte surse de finantare

1.Infrastructura

4.1.1.32

Reorganizarea circulaiei str. Rului

Revizuirea modului de amenajare in intersectii prin corectii


geometrice, insule canalizatoare de trafic, refugii pietonale la treceri
S, Ec
de pietoni.
Amenajari si facilitati pentru pietoni si biciclisti;

223,419

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

1.Infrastructura

4.1.1.33

Reorganizarea circulaiei bd. N. Romanescu


(Fci str. Rului)

Revizuirea modului de amenajare in intersectii prin corectii


geometrice, insule canalizatoare de trafic, refugii pietonale la treceri
S, Ec
de pietoni.
Amenajari si facilitati pentru pietoni

71,541

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

1.Infrastructura

4.1.1.34

Reorganizarea circulaiei bd. tirbei Vod

Revizuirea modului de amenajare in intersectii prin corectii


geometrice, insule canalizatoare de trafic, refugii pietonale la treceri
S, Ec
de pietoni.
Amenajari si facilitati pentru pietoni

215,042

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

1.Infrastructura

4.1.1.40

Modernizare strada Raului

str. Raului sector str. Popoveni - str. Calea Dunarii


Modernizare, casetare canal deschis, piste de biciclete, statii
autobuz (dupa caz)

1,758,013

Primaria Municipiului
Buget local
Craiova

4.1.1.35

Reorganizarea circulaiei str. Banu Stepan

Revizuirea modului de amenajare in intersectii prin corectii


geometrice, insule canalizatoare de trafic, refugii pietonale la treceri
de pietoni.
S, Ec
Amenajari si facilitati pentru pietoni
integrat cu proiectul Reabilitare str. Banu Stepan

56,301

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

4.1.1.36

Modernizarea str. Brestei


Revizuirea modului de amenajare in intersectii prin corectii
geometrice, insule canalizatoare de trafic, refugii pietonale la treceri
Modernizarea si reorganizarea circulaiei str.
de pietoni.
S, Ec
Brestei
Amenajari si facilitati pentru pietoni si biciclisti;
integrat cu proiectele:
Completare retea ciclabila intre cartierul Brestei si Zona Centrala

662,475

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

1.Infrastructura

1.Infrastructura

A, Ec

A, S, M, Ec

km

km

km

0.65

1.32

6.00

Primaria Municipiului
Buget local
Craiova

Plan de actiune

Municipiul Craiova

4. Retea rutiera/ stradala

Domeniu

Cod
proiect

Proiect

Descrierea proiectului

Obiective
strategice:
A, S, M, Ec, CMU

u.m.

Cantitate

Valoare orientativ de investiie pentru perioada


de implementare
(euro)

Entitate
responsabila cu
implementarea

Posibila Sursa
finantare

2016-2018

2019-2023

2024-2030

0.00

781,795

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

km

0.55

378,176

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

km

1.30

1,688,876

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

130.00

3,656,405

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

1.Infrastructura

4.1.1.39

Semnalizare de orientare i informare

Extinderea sistemului de semnalizare de orientare i informare


(proiectare i execuie)

1.Infrastructura

4.1.1.4

Completare legaturi inelare sud-est:


Strapungere Ing. Emil Marghitu

Completare legaturi inelare sud-est: Strapungere Ing. Emil Marghitu,


A, Ec
inclusiv trotuare

1.Infrastructura

4.1.1.5

Completare legaturi inelare nord-vest: Intre str. Raului si bd.


Completare legaturi inelare nord-vest: Intre
Tineretului (Balta Craiovitei), inclusiv trotuare si piste pentru
str. Raului si bd. Tineretului (Balta Craiovitei)
biciclete

1.Infrastructura

4.1.1.6

Constructie pasaj pe str. Garlesti (la


intersectie cu CF)

Constructie pasaj pe str. Garlesti (2 benzi de circulatie, trotuare,


piste pentru biciclete - pasaj peste CF)
A, S, Ec, CMU
integrat cu proiectul Modernizare trama stradala cartier Bordei: str.
Garlesti (colectoare)

1.Infrastructura

4.1.1.7

Modernizare trama stradala cartier Bordei:


str. Garlesti (colectoare)

Modernizare trama stradala cartier Bordei: str. Garlesti (colectoare),


inclusiv trotuare, piste pentru biciclete, 2 x 2 statii transport public
A, S, M, Ec, CMU
integrat cu proiectul
Constructie pasaj pe str. Garlesti (la intersectie cu CF)

km

1.50

1,982,180

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

Modernizare trama stradala cartier Bariera


Valcii: str. Malinului (colectoare)

Modernizare trama stradala cartier Bariera Valcii: str. Malinului


(colectoare), inclusiv trotuare, piste pentru biciclete, 5 x 2 statii
pentru transportul public
integrat cu proiectele:
Retea ciclabila intre Cartier Bariera Valcii si Calea Bucuresti
Reorganizare a retelei existente de transport public urban si
metropolitan

A, S, M, Ec, CMU

km

1.60

3,110,236

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

Modernizare trama stradala cartier Bariera


Valcii: str. Carpenului (colectoare)

Modernizare trama stradala cartier Bariera Valcii: str. Carpenului


(colectoare), inclusiv trotuare, piste pentru biciclete, 5 x 2 statii
pentru transportul public
integrat cu proiectele:
Retea ciclabila intre Cartier Bariera Valcii si Calea Bucuresti
Reorganizare a retelei existente de transport public urban si
metropolitan

A, S, M, Ec, CMU

km

1.75

2,339,561

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

Retea ciclabila intre Cartier Bariera Valcii si


Calea Bucuresti

str. Malinului
str. Carpenului (intre str. Teilor si str. Garlesti)
Pasaj Garlesti (intre bd. Decebal si str. Carpenului)
(integrat cu proiectele de infrastructura:
Constructie pasaj pe str. Garlesti (la intersectie cu CF)
Modernizare trama stradala cartier Bariera Valcii: str. Malinului
(colectoare)
Modernizare trama stradala cartier Bariera Valcii: str. Carpenului
(colectoare))

A, S, M, CMU

km

7.98

456,130

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului 4.1
Craiova
Buget local
Alte surse de finantare

16,459,902

14,416,195

16,151,463

1.Infrastructura

1.Infrastructura

1.Infrastructura

4.1.1.8

4.1.1.9

4.1.1.6
4.1.1.7
4.1.1.8
4.1.1.9

TOTAL 4. Retea rutiera/ stradala

S, Ec

A, Ec

0.00

47,027,560

Plan de actiune

Municipiul Craiova

5. Implementarea unei politici de parcare eficiente si integrate

Obiective
strategice:
A, S, M, Ec, CMU

Valoare orientativ de investiie pentru perioada


de implementare
Entitate
(euro)
responsabila cu
implementarea
2016-2018
2019-2023
2024-2030

Domeniu

Cod
proiect

1.Infrastructura

5.1.1.1

Parcari colective in zona centrala

Parcare colectiva in zona centrala,


in apropierea intersectiei str. M. Kogalniceanu cu str.
C.S.Nicolaescu-Plopsor

A, S, CMU

locuri de
parcare

84

2,578,530

Primaria Municipiului Buget local, PPP, Alte


Craiova
surse de finantare

1.Infrastructura

5.1.1.2

Parcari colective in sudul zonei centrale

Parcari colective in sudul zonei centrale (min 120 locuri)

A, S, CMU

locuri de
parcare

122

3,742,748

Primaria Municipiului Buget local, PPP, Alte


Craiova
surse de finantare

1.Infrastructura

5.1.1.3

Parcari colective in zona centrala:


zona Pietei Vechi

Parcare colectiva in zona centrala, zona Pietei Vechi, integrat cu


proiectul Parcare pentru vehiculele de marfa in zona centrala: Piata A, S, CMU
Veche

locuri de
parcare

94

2,884,904

Primaria Municipiului Buget local, PPP, Alte


Craiova
surse de finantare

1.Infrastructura

5.1.1.3

Parcare pentru vehiculele de marfa (MTMA<=3.5 tone) in zona


Parcare pentru vehiculele de marfa in zona centrala: centrala: Piata Veche, integrat cu proiectul Parcari colective in zona
S, M, CMU
Piata Veche
centrala:
zona Pietei Vechi

locuri de
parcare

27,512

Primaria Municipiului Buget local, PPP, Alte


Craiova
surse de finantare

1.Infrastructura

5.1.1.5

Parcari/ garaje colective in cartiere (rezidentiale):


Craiovita Noua - ETAPA 1

Parcari/ garaje colective in cartiere (rezidentiale)


Craiovita Noua - min 550 locuri

S, M, CMU

locuri de
parcare

550

17,565,539

Primaria Municipiului Buget local, PPP, Alte


Craiova
surse de finantare

1.Infrastructura

5.1.1.10

Parcari/ garaje colective in cartiere (rezidentiale):


Craiovita Noua - ETAPA 2

Parcari/ garaje colective in cartiere (rezidentiale)


Craiovita Noua - min 650 locuri

S, M, CMU

locuri de
parcare

663

21,049,814

Primaria Municipiului Buget local, PPP, Alte


Craiova
surse de finantare

1.Infrastructura

5.1.1.11

Parcari/ garaje colective in cartiere (rezidentiale):


1 Mai

Parcari/ garaje colective in cartiere (rezidentiale):


1 Mai - min 250 locuri

S, M, CMU

locuri de
parcare

263

8,062,604

Primaria Municipiului Buget local, PPP, Alte


Craiova
surse de finantare

1.Infrastructura

5.1.1.12

Parcari/ garaje colective in cartiere (rezidentiale):


Eroilor/Valea Rosie

Parcari/ garaje colective in cartiere (rezidentiale):


Eroilor/Valea Rosie - min 100 locuri

S, M, CMU

locuri de
parcare

111

3,606,176

Primaria Municipiului Buget local, PPP, Alte


Craiova
surse de finantare

1.Infrastructura

5.1.1.4

Parcari/ garaje colective in cartiere (rezidentiale):


in zona str. Stefan cel Mare

Parcari/ garaje colective in cartiere (rezidentiale):


in zona str. Stefan cel Mare

S, M, CMU

locuri de
parcare

69

2,514,221

Primaria Municipiului Buget local, PPP, Alte


Craiova
surse de finantare

Politica de parcare pentru municipiul Craiova

Studiu in vederea definirii politicii de parcare (incluzand de


exemplu si definirea a doua zone de parcare diferentiate din punct
de vedere al duratei de parcare si al tarifelor)
S, M, CMU
Restrictie de timp pentru parcarea in zona centrala
Reglementari care sa tina cont de interesele rezidentilor
Identificarea locatiilor pentru parcari colective la nivelul zonei
centrale si a cartierelor rezidentiale

2. Politica

5.2.1.1

Proiect

TOTAL 5. Implementarea unei politici de parcare eficiente si integrate

Descrierea proiectului

u.m.

Cantitate

Primaria Municipiului
Buget local
Craiova

100,000

6,321,278

Posibila Sursa
finantare

26,598,351

62,032,047

29,112,417

Plan de actiune

Municipiul Craiova

6. Intermodalitate

Domeniu

Cod
proiect

Proiect

Descrierea proiectului

Obiective
strategice:
A, S, M, Ec, CMU

u.m.

Cantitate

Valoare orientativ de investiie pentru perioada


de implementare
(euro)
2016-2018

2019-2023

2024-2030

Entitate
responsabila cu
implementarea

Posibila Sursa
finantare

1. Infrastructura

6.1.1.1

Amenajare P+R in zona


Calea Severinului/Strada Pelendava

Amenajare P+R integrat punctului intermodal principal


Calea Severinului/Strada Pelendava

A, M, Ec, CMU

locuri

50

103,410

POR 2014-2020 Axa 4.1,


Primaria Municipiului
Buget local,
Craiova
Alte surse de finantare

1. Infrastructura

6.1.1.1

B+R: in zona Calea Severinului/Strada


Pelendava

B+R: in zona Calea Severinului/Strada Pelendava


integrat cu proiectul de P+R

A, S, M, CMU

locuri

28

2,600

POR 2014-2020 Axa 4.1,


Primaria Municipiului
Buget local,
Craiova
Alte surse de finantare

1. Infrastructura

6.1.1.2

Amenajare P+R in zona Banie/Caracal,


inclusiv facilitati pentru liniile judetene

Amenajare P+R integrat punctului intermodal principal, inclusiv


facilitati pentru liniile judetene

A, M, Ec, CMU

locuri

50

103,410

POR 2014-2020 Axa 4.1,


Primaria Municipiului
Buget local,
Craiova
Alte surse de finantare

1. Infrastructura

6.1.1.2

Amenajare B+R in zona Banie/Caracal

Amenajare B+R in zona Banie/Caracal


integrat cu proiectul de P+R

A, S, M, CMU

locuri

28

2,600

POR 2014-2020 Axa 4.1,


Primaria Municipiului
Buget local,
Craiova
Alte surse de finantare

1. Infrastructura

6.1.1.3

Amenajare P+R in zona


Pasaj Electroputere

Amenajare P+R integrat cu punct intermodal principal


Calea Bucuresti/Bulevardul Decebal (Pasaj Electroputere)

A, M, Ec, CMU

locuri

20

60,359

POR 2014-2020 Axa 4.1,


Primaria Municipiului
Buget local,
Craiova
Alte surse de finantare

1. Infrastructura

6.1.1.3

Amenajare B+R in zona


Pasaj Electroputere

Amenajare B+R in zona Pasaj Electroputere


integrat cu proiectul de P+R

A, S, M, CMU

locuri

28

2,600

POR 2014-2020 Axa 4.1,


Primaria Municipiului
Buget local,
Craiova
Alte surse de finantare

1. Infrastructura

6.1.1.5

Amenajare P+R in zona noului Terminal Sud

Amenajare P+R in zona noului Terminal Sud

A, M, Ec, CMU

locuri

50

103,410

POR 2014-2020 Axa 4.1,


Primaria Municipiului
Buget local,
Craiova
Alte surse de finantare

1. Infrastructura

6.1.1.5

Amenajare B+R in zona noului Terminal Sud

Amenajare B+R in zona noului Terminal Sud


integrat cu proiectul de P+R

A, S, M, CMU

locuri

28

2,600

POR 2014-2020 Axa 4.1,


Primaria Municipiului
Buget local,
Craiova
Alte surse de finantare

380,990

TOTAL 6. Intermodalitate

380,990

Plan de actiune

Municipiul Craiova

7. ITS si managementul mobilitatii

Domeniu

Cod
proiect

Proiect

Descrierea proiectului

- server de management al traficului;


- server cu interfata grafica cu utilizatorii
- server de gestiune a comunicatiilor
- server de comunicatii in situatii de urgenta - apel de urgeta catre
politie, pompieri, salvare in functie de natura incidentului
- sistem stocare
- server baza de timp pentru sistem
- wall display
- server CCTV
- servere pt aplicatii de monitorizare a retelei de comunicatii si a
echipamentelor

Obiective
strategice:
A, S, M, Ec, CMU

Valoare orientativ de investiie pentru perioada


de implementare
(euro)
2019-2023

2024-2030

2,596,135

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului
4.1,
Craiova
Buget local

2,330,438

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului
4.1,
Craiova
Buget local

7,407,803

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului
4.1,
Craiova
Buget local

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului
4.1,
Craiova
Buget local

Modernizarea centrului de management al


traficului din municipiul Craiova

7.3.1.2

18 intersectii existente si 41 intersectii noi dotate cu automate de


dirajare a traficului; echipamente de detectie; semafoare cu sistem
Extinderea sistemelui de management al
optic LED;
traficului prin integrarea de noi intersectii
- sistem de comunicatii prin fibra optica care va conecta intersectiile S, M, Ec
semaforizate cu functionare in regim adaptiv
la centrul de management la traficului prin switch-uri cu
si sitem de comunicatii - faza 1
management;
- sistem de supravegere video;

3.Echipare

7.3.1.3

Extinderea sistemelui de management al


traficului prin integrarea de noi intersectii
semaforizate cu functionare in regim adaptiv
si sitem de comunicatii - faza 2

31 intersectii noi dotate cu automate de dirajare a traficului;


echipamente de detectie; semafoare cu sistem optic LED;
- sistem de comunicatii prin fibra optica care va conecta
intersectiile la centrul de management la traficului prin switch-uri
cu management;
- sistem de supravegere video;

S, M, Ec

3.Echipare

7.3.1.5

Prioritizarea transportului public local si a


transportului cu bicicleta in municipiul
Craiova

- echiparea intregii flote de vehicule si tramvaie cu transpondere

S, M, Ec

580,844

7.3.1.6

Integrarea managementului parcarilor in


municipiul Craiova

- panouri de informare cu numarul de locuri disponibile in parcare;


- indicatoare statice;
- sistem de contorizare intrari/ iesiri din parcare;
S, M, Ec
- controller local;
echipament de comunicatii;

3.Echipare

3.Echipare

TOTAL 7. ITS si managementul mobilitatii

S, M, Ec

Posibila Sursa
finantare

2016-2018

7.3.1.1

3.Echipare

Entitate
responsabila cu
implementarea

3,176,979

9,738,242
14,461,889

1,546,668.24

1,546,668

POR 2014-2020 Axa


Primaria Municipiului
4.1,
Craiova
Buget local

Plan de actiune

Municipiul Craiova

8. Logistica urbana

Domeniu

Cod
proiect

Proiect

Descrierea proiectului

Obiective
strategice:
A, S, M, Ec, CMU

u.m.

Cantitate

Valoare orientativ de investiie pentru perioada


de implementare
(euro)
2016-2018

2019-2023

Entitate
responsabila cu
implementarea

Posibila Sursa
finantare

2024-2030

1. Infrastructura

8.1.1.1

Parcare pentru vehiculele de marfa in zona


pietelor din centrul municipiului

Parcare pentru vehiculele de marfa (MTMA<=3.5 tone)

S, M, CMU

locuri de
parcare

15

78,536

Primaria Municipiului Buget local,


Craiova
Alte surse de finantare

1. Infrastructura

8.1.1.3

Parcare pentru vehiculele de marfa:


in zona industriala Cernele

Parcare pentru vehiculele de marfa:


in zona industriala Cernele (nord-vestul municipiului);

S, Ec, CMU

locuri de
parcare

20

289,522

Primaria Municipiului Buget local,


Craiova
Alte surse de finantare

TOTAL 8. Logistica urbana

368,058
368,058

Plan de actiune

Municipiul Craiova

9. Reorganizarea circulatiei in cartiere

Domeniu

1.Infrastructura

1.Infrastructura

1.Infrastructura

Cod
proiect

9.1.1.10

Proiect

Reorganizarea circulatiei in zona centrala Etapa 1

9.1.1.1

Reorganizarea circulaiei n zona central Etapa 2

9.1.1.12

Reorganizarea circulaiei Zona Central Carol I - Gara Craiova i cartier Brazda lui
Novac (str. Fraii Goleti, str. Amaradiei).
Etapa 1

Descrierea proiectului

Elaborarea unui studiu de trafic -studiu de fundamentare pentru


organizarea circulatiei:
masuratori de trafic pe directii de mers si in sectiune in arealul de
studiu.
-masuratori de timpi de parcurs
Detalierea modelului de transport in zona centrala si
microsimularea traficului. Studii de solutii

Organizarea circulatiei cu sensuri unice


Revizuirea modului de amenajare in intersectii prin corectii
geometrice, canalizarea fluxurilor trafic.
Dupa caz largiri trotuare.
Introducerea conceptului share-space pe strazile inguste si cu
caracter local.
Imbunatatirea amenajarilor si facilitatilor pentru pietoni.
Limitarea accesului i vitezei de deplasare a vehiculelor, dupa caz

Elaborarea unui studiu detaliat de trafic - studiu de fundamentare


pentru organizarea circulatiei:
masuratori de trafic pe directii de mers si in sectiune in arealul de
studiu
masuratori de timpi de parcurs
Detalierea modelului de transport in zona centrala si
microsimularea traficului. Studiu de solutii

Obiective
strategice: A, S,
M, Ec, CMU

Valoare orientativ de investiie pentru perioada


de implementare
(euro)

Entitate
responsabila cu
implementarea

Posibila Sursa
finantare

2016-2018

2019-2023

2024-2030

S, Ec, CMU

269,750

Primaria Municipiului
Buget local
Craiova

S, Ec, CMU

4,465,909

Primaria Municipiului POR 2014-2020 Axa


Craiova
4.1, Buget local

S, Ec, CMU

216,600

Primaria Municipiului
Buget local
Craiova

Plan de actiune

Municipiul Craiova

9. Reorganizarea circulatiei in cartiere

Domeniu

1.Infrastructura

Cod
proiect

9.1.1.2

Proiect

Reorganizarea circulaiei Zona Central Carol I - Gara Craiova i cartier Brazda lui
Novac (str. Fraii Goleti, str. Amaradiei).
Etapa 2

Descrierea proiectului

Obiective
strategice: A, S,
M, Ec, CMU

Valoare orientativ de investiie pentru perioada


de implementare
(euro)

Entitate
responsabila cu
implementarea

Posibila Sursa
finantare

2016-2018

2019-2023

2024-2030

2,338,433

Primaria Municipiului POR 2014-2020 Axa


Craiova
4.1, Buget local

S, Ec, CMU

203,381

Primaria Municipiului POR 2014-2020 Axa


Craiova
4.1, Buget local

S, Ec, CMU

338,268

Primaria Municipiului POR 2014-2020 Axa


Craiova
4.1, Buget local

S, Ec, CMU

314,889

Primaria Municipiului POR 2014-2020 Axa


Craiova
4.1, Buget local

Se coreleaza cu politica de parcare pentru zonele rezidentiale


- Reorganizarea circulatiei cu reabilitare str. Carol I lusiv Piata Garii)
- Strzile rezideniale organizate dup modelul shared-space cu
zon de confort (pe care vehiculele nu au voie s circule sau s
staioneze neregulamentar) pietonii pot traversa i circula pe tot
spaiul strzii, in mod regulamentar
- Spaiul ngust al strzilor este folosit n mod mai eficient de ctre
toi utilizatorii. Pietonii nu mai sunt discriminai.
- Limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor(20 km/h) care pierd
S, Ec, CMU
orice prioritate.
- Configurri i dispozitive pentru calmarea traficului
- Parcarea pe strad se face doar n lungul strzii i doar pe o parte.
Treptat, se va elimina parcarea pe anumite strzi (de ex. strada
colii)
- Reorganizarea circulatiei in intersectii
'Amenajare sensuri unice, reamenajare intersectii

1.Infrastructura

9.1.1.3

Reorganizarea circulaiei cartier Craiovia Nou, cartier George


Reorganizarea circulaiei cartierele Craiovia
Enescu, cartier Cornioiu
Nou, cartier George Enescu, cartier
'Amenajare sensuri unice, reamenajare intersectii
Cornioiu

1.Infrastructura

9.1.1.4

Reorganizarea circulaiei cartierul Ungureni

1.Infrastructura

9.1.1.5

Reorganizarea circulaiei n cartierul


Rovine/Institut

Reorganizarea circulaiei Parc Romanescu Zona Central (bd.


Unirii, bd. C. Coposu, bd. Gh. Chiu, str. Caracal str.Anul 1848)
Limitarea accesului i vitezei de deplasare a vehiculelor
'Amenajare sensuri unice, reamenajare intersectii

Amenajare sensuri unice, reamenajare intersectii

Plan de actiune

Municipiul Craiova

9. Reorganizarea circulatiei in cartiere

Domeniu

Cod
proiect

Proiect

Descrierea proiectului

Amenajare sensuri unice, reamenajare intersectii


Limitarea accesului i vitezei de deplasare a vehiculelor

Obiective
strategice: A, S,
M, Ec, CMU

Valoare orientativ de investiie pentru perioada


de implementare
(euro)

Entitate
responsabila cu
implementarea

Posibila Sursa
finantare

2016-2018

2019-2023

2024-2030

S, Ec, CMU

296,649

Primaria Municipiului POR 2014-2020 Axa


Craiova
4.1, Buget local

1.Infrastructura

9.1.1.6

Reorganizarea circulaiei n cartierele Valea


Roie/Eroilor, Srarilor

1.Infrastructura

9.1.1.7

Reorganizarea circulaiei n cartierul 1 Mai

Amenajare sensuri unice, reamenajare intersectii


Limitarea accesului i vitezei de deplasare a vehiculelor

S, Ec, CMU

121,520

Primaria Municipiului POR 2014-2020 Axa


Craiova
4.1, Buget local

1.Infrastructura

9.1.1.8

Reorganizarea circulaiei n cartierul Nicolae Amenajare sensuri unice, reamenajare intersectii


Romanescu
Limitarea accesului i vitezei de deplasare a vehiculelor

S, Ec, CMU

56,623

Primaria Municipiului POR 2014-2020 Axa


Craiova
4.1, Buget local

1.Infrastructura

9.1.1.9

Reorganizarea circulaiei n cartierul Catargiu

Amenajare sensuri unice, reamenajare intersectii


integrat cu proiectul
S, Ec, CMU
Modernizare trama stradala cartier Catargiu (colectoare secundare
+locale)

225,721

Primaria Municipiului
Buget local
Craiova

9.1.1.11

Reorganizarea circulaiei n cartierele Faa


Luncii, Craiovia Veche, Cernele

Amenajare sensuri unice, reamenajare intersectii


Limitarea accesului i vitezei de deplasare a vehiculelor
integrat cu proiectul
Modernizare trama stradala cartier Craiovita Veche Fata Luncii
(locale)

105,099

Primaria Municipiului
Buget local
Craiova

4,952,259

3,669,763

330,820

1.Infrastructura

TOTAL 9. Reorganizarea circulatiei in cartiere

S, Ec, CMU

8,952,843

Plan de actiune

Municipiul Craiova

Proiecte perioada de implementare


Domeniu
2016-2018
1

Structura instituional i ntrirea capacitii


administrative

Transportul public -integrat, eficient si accesibil

ncurajarea deplasarilor cu bicicleta

2019-2023

2,000,000

2024-2030
-

38,728,922

30,012,490

13,002,001

131,196

376,334

544,500

Reteaua Rutiera/Stradala - utilizarea eficienta a


spatiului public, reorganizarea circulatiei,
mbuntirea siguranei i a conditiilor de mediu

16,459,902

14,416,195

16,151,463

Implementarea unei politici de parcare eficiente i


integrate

6,321,278

26,598,351

29,112,417

Intermodalitate

ITS si managementul mobilitatii

Logistica urbana

Sporirea integrarii intre planificarea urbana si a


transporturilor n zone cu nivel ridicat de
complexitate. Incurajarea si cresterea confortului
deplasarilor pietonale

Total proiecte propuse

3,176,979
-

380,990
9,738,242
368,058

1,546,668
-

4,952,259

3,669,763

330,820

71,770,537

85,560,423

60,687,869
218,018,829

Plan de actiune

Polul de Crestere Craiova

3. ncurajarea deplasarilor cu bicicleta

Cod
Proiect

Localitate

Proiect

Descrierea proiectului

Obiective strategice:
A, S, M, Ec, CMU

Valoare orientativ de investiie


pentru perioada de implementare
(euro)
2016-2023

3.1.2.4

Carcea

Piste de biciclete pe DJ 652A

3.1.2.7

Cosoveni

3.1.2.9

2024-2030
Primaria Carcea
CJ Dolj

POR 2014-2020 Axa 4.1,


Buget local,
Alte surse de finantare

Primaria Cosoveni

Buget national,
Buget local

A, S, M, Ec, CMU

527,230

Pista biciclete si alee pietonala Piata Gara DN


Pista biciclete si alee pietonala Piata Gara DN 6, Cosoveni
6, Cosoveni

A, S, M, Ec, CMU

86,972

Filiasi

Extindere piste de biciclete Filiasi

Piste de biciclete pe DN 6, Filiasi

A, S, M, Ec, CMU

244,019

3.1.2.2

Municipiul Craiova
Ghercesti

Piste de biciclete Craiova - Ghercesti

Piste de biciclete pe DJ 643F, tronson Craiova - Ghercesti

A, S, M, Ec, CMU

1,583,041

3.1.2.3

Municipiul Craiova
Mischii

Piste de biciclete Simnicu de Jos - Mischii

Piste de biciclete pe DC 165, tronson Simnicu de Jos - Mischii

A, S, M, Ec, CMU

948,236

Primaria Craiova
Primaria Mischii

Buget local

3.1.2.13

Segarcea

Piste de biciclete Segarcea

Piste biciclete in Segarcea

A, S, M, Ec, CMU

558,031

Primaria Segarcea

POR 2014-2020 Axa 3.2,


Buget local,
Alte surse de finantare

3.1.2.6

Simnicu de Sus

Piste de biciclete Cornetu

Piste de biciclete pe DN6B, tronson DN 65F - Cornetu

A, S, M, Ec, CMU

2,182,163

CNADNR
Primaria Simnicu de Sus

Buget national,
Buget local

3.1.2.14

Teasc

Piste de biciclete Teasc

Piste de biciclete pe DN 55, tronson DJ652 Bratovoiesti, com. Teasc

A, S, M, Ec, CMU

639,572

639,572

CNADNR
Primaria Teasc

Buget national,
Buget local

6,769,266

639,572

TOTAL 3. ncurajarea deplasarilor cu bicicleta

Piste de biciclete pe DJ 652A (intre DN 6 si DN 65), Carcea

Entitate responsabila
Posibila Sursa finantare
cu implementarea

7,408,838

CNADNR
Primaria Filiasi
Primaria Craiova
Primaria Ghercesti

POR 2014-2020 Axa 3.2,


Buget local,
Alte surse de finantare
POR 2014-2020 Axa 4.1,
Buget local,
Alte surse de finantare

Plan de actiune

Polul de Crestere Craiova

4. Reteaua Rutiera/Stradala

Cod
Proiect

Localitate

Proiect

Descrierea proiectului

Valoare orientativ de investiie


pentru perioada de implementare
(euro)

Dimensiuni

Obiective strategice:
A, S, M, Ec, CMU

u.m.

Cantitate
(Lungime)

2016-2023

Entitate responsabila
Posibila Sursa finantare
cu implementarea

2024-2030

4.1.2.1

Almaj

Modernizare drum ce face legatura intre DC 122 si


Modernizare drum ce face legatura intre DC 122 si DN 6, punct de oprire CFR
DN 6, punct de oprire CFR

A, S, M, Ec

km

0.8

428,001

Primaria Almaj

Buget local

4.1.2.2

Bradesti

Amenajare trotuare si treceri de pietoni pe DN 6,


Bradesti (inclusiv Racarii de Jos)

Amenajare trotuare (in lungul lui DN 6), Bradesti

km

2 x 3.53

300,803

CNADNR
Primaria Bradesti

Buget national,
Buget local

4.1.2.2

Bradesti

Amenajare trotuare si treceri de pietoni pe DN 6,


Bradesti (inclusiv Racarii de Jos)

Imbunatatire amenajare/ Infiintare treceri de pietoni /Iluminat treceri pietoni


S
pe DN 6, Bradesti (inclusiv Racarii de Jos)

379,715

CNADNR
Primaria Bradesti

Buget national,
Buget local

4.1.2.31

Breasta

Modernizare DJ 606A: Obedin Mihaita


Modernizare DJ 606A: Obedin Mihaita Potmeltu Cotofenii Din Dos
Potmeltu Cotofenii Din Dos Scaesti Valea lui
Scaesti Valea lui Patru Salcia Argetoaia (Dj606C) Iordachesti Piria
Patru Salcia Argetoaia (Dj606C) Iordachesti
Lim. Jud. Mehedinti. TRONSON BREASTA - OBEDIN - MIHAITA
Piria Lim. Jud. Mehedinti,

A, S, M, Ec

km

7.00

2,375,688

CJ Dolj

POR 2014-2020 Axa 6.1,


Buget local (judetean)

4.1.2.6

Calopar

Modernizare DC 96 : Calopar Belcinu

Modernizare DC 96 : Calopar Belcinu

A, S, M, Ec

km

4.00

1,619,823

Primaria Calopar

PNDL, PNDR 7.2

4.1.2.8

Carcea

Reamenajare intersectii DN6, Carcea

Reamenajare intersectii Carcea:


DN 6 / DJ 652A,
DN 6 / DJ 551C / str. T. Vladimirescu
DN 6 / Artera noua inelara Vest Craiova

138,648

CNADNR
Primaria Carcea

Buget national,
Buget local

4.1.2.7

Carcea

Modernizare str. Silozului, Carcea

Modernizare str. Silozului, inclusiv amenajare trotuare si canalizare pluviala

A, S, M, Ec

km

1.00

1,393,018

Primaria Carcea

PNDL

4.1.2.36

Carcea
Malu Mare

Modernizare DJ 551C

Modernizare DJ 551C:
- Tronson str. Nucului (DN 55 - DC 93)
- Tronson DC 93 - Drum legatura DN55-DN6
- Tronson pe Drum legatura DN55-DN6
- Tronson str. Stejarului (intre Drum legatura DN 55-DN6 si DN 6)

A, S, M, Ec

km

4.3
Trotuare:
2 x 1.2
2 x 0.9

2,664,969

CJ Dolj

POR 2014-2020 Axa 6.1,


Buget local (judetean),
Alte surse de finantare

4.1.2.9

Cosoveni

Amenajare trotuare si treceri de pietoni in lungul


lui DN 6, Cosoveni
(integrat cu proiectul Pista biciclete si alee
pietonala Piata Gara DN 6, Cosoveni)

Amenajare trotuare si canalizare pluviala in lungul lui DN 6, Cosoveni

km

2 x 2.20

1,960,442

CNADNR
Primaria Cosoveni

Buget national,
Buget local, PNDL

4.1.2.9

Cosoveni

Amenajare trotuare si treceri de pietoni in lungul


lui DN 6, Cosoveni
(integrat cu proiectul Pista biciclete si alee
pietonala Piata Gara DN 6, Cosoveni)

Imbunatatire amenajare/ Infiintare treceri de pietoni /Iluminat treceri pietoni


S
pe DN 6, Cosoveni

155,068

CNADNR
Primaria Cosoveni

Buget national,
Buget local

4.1.2.42

Cotofenii din Fata

Modernizare drumuri/strazi locale in Localitatea


Cotofenii din Fata

Modernizare drumuri/strazi locale (inclusiv trotuare) in localitatea Cotofenii


din Fata

A, S, M, Ec

km

min 4km

Primaria Cotofenii din


Fata

PNDL

4.1.2.13

Filiasi

Varianta de ocolire Filiasi pe directia DN 6, (TEN-T


Globala)

Varianta de ocolire Filiasi


se coreleaza cu proiectul Extindere piste de biciclete Filiasi

A, S, M, Ec, CMU

km

4.58

CNADNR

Buget national

438,224

7,009,367

438,224

Plan de actiune

Polul de Crestere Craiova

4. Reteaua Rutiera/Stradala

Cod
Proiect

Localitate

Proiect

Descrierea proiectului

4.1.2.14

Filiasi

Strada noua (colectoare) : Varianta de ocolire


Filiasi str. Mihai Eminescu

Strada noua (colectoare) intre Varianta de ocolire Filiasi si str. Mihai Eminescu
A, S, M, Ec, CMU
integrat cu proiectul Varianta de ocolire Filiasi pe directia DN 6

4.1.2.15

Filiasi

Reorganizarea circulatiei in zona centrala Filiasi


(intersectii, piste, treceri de pietoni, parcari)

Reorganizarea circulatiei in zona centrala Filiasi (intersectii, piste, treceri de


pietoni, parcari)
se coreleaza cu proiectul Varianta de ocolire Filiasi pe directia DN 6, (TEN-T
Globala)

4.1.2.10

Valoare orientativ de investiie


pentru perioada de implementare
(euro)

Dimensiuni

Obiective strategice:
A, S, M, Ec, CMU

u.m.

Cantitate
(Lungime)

km

0.775

2016-2023

Entitate responsabila
Posibila Sursa finantare
cu implementarea

2024-2030

505,860

CJ Dolj

POR 2014-2020 Axa 6.1


Buget local (judetean)

312,710

Primaria orasului Filiasi

POR 2014-2020 Axa 3.2,


Buget local,
Alte surse de finantare

Filiasi

Imbunatatire amenajare facilitati pentru pietoni si


Imbunatatire amenajare/ Infiintare treceri de pietoni pe DN 6, Filiasi (inclusiv
reamenajare intersectii in lungul lui DN 6, Filiasi
S
Racarii de Sus)
(inclusiv Racarii de Sus)

237,169

CNADNR
Primaria orasului Filiasi

Buget national,
Buget local

4.1.2.12

Filiasi
Melinesti

Reabilitare DJ 605A : Filiasi DN 6B (cca.20km)

Reabilitare DJ 605A : Filiasi DN 6B (cca.20km)

A, S, M, Ec

CJ Dolj

POR 2014-2020 Axa 6.1,


Buget local (judetean),
Alte surse de finantare

4.1.2.16

Isalnita

Imbunatatire amenajare/Iluminat treceri pietoni,


Isalnita

Imbunatatire amenajare/Iluminat treceri pietoni, Isalnita

Primaria Isalnita

POR 2014-2020 Axa 3.2,


Buget local,
Alte surse de finantare

4.1.2.38

Malu Mare

Reabilitare si modernizare DC 93

Reabilitare DC 93 Preajba - 1.8 km


Modernizare DC 93 Preajba - 1.3 km
Modernizare DC 93 - 2.1 km

A, S, M, Ec

km

Reab: 1.8 cu
trotuar 2x1.8
Modern: 1.3 cu
trotuar 2x1.3 si
Modern: 2.1

Primaria Malu Mare

PNDL, PNDR 7.2

4.1.2.17

Malu Mare

Malu Mare : Modernizare str. Capsunilor


(colectoare)

Malu Mare : Modernizare str. Capsunilor (colectoare), inclusiv amenajare


trotuare si canalizare pluviala

A, S, M, Ec

km

2x1.8

4.1.2.19

Malu Mare

Amenajare si semnalizare statii TP

Amenajare si semnalizare statii TP


se coreleaza cu proiectul Imbunatatirea circulatiei auto si pietonale de pe DN
55, Malu Mare

A, S

90,674

Primaria Malu Mare

POR 2014-2020 Axa 3.2,


Buget local,
Alte surse de finantare

4.1.2.18

Malu Mare

Imbunatatirea circulatiei auto si pietonale pe DN


55, Malu Mare

Imbunatatire semnalizare rutiera (inclusiv amenajare intrare/iesire localitate)


pe DN 55, Malu Mare

68,388

CNADNR
Primaria Malu Mare

Buget national,
Buget local

4.1.2.18

Malu Mare

Imbunatatirea circulatiei auto si pietonale pe DN


55, Malu Mare

Imbunatatire amenajare/ Infiintare treceri de pietoni /Iluminat treceri pietoni


S
pe DN 55, Malu Mare

103,808

CNADNR
Primaria Malu Mare

Buget national,
Buget local

4.1.2.18

Malu Mare

Imbunatatirea circulatiei auto si pietonale pe DN


55, Malu Mare

Amenajare trotuare (in lungul lui DN 55), Malu Mare (zona locuinte)

325,701

CNADNR
Primaria Malu Mare

Buget national,
Buget local

km

17.745

6,753,503

87,388

km

2 x 4.1

2,192,819

2,493,816 Primaria Malu Mare

PNDL

Plan de actiune

Polul de Crestere Craiova

4. Reteaua Rutiera/Stradala

Cod
Proiect

Localitate

Proiect

Descrierea proiectului

Valoare orientativ de investiie


pentru perioada de implementare
(euro)

Dimensiuni

Obiective strategice:
A, S, M, Ec, CMU

u.m.

Cantitate
(Lungime)

km

4.20

2016-2023

Entitate responsabila
Posibila Sursa finantare
cu implementarea

2024-2030

3,060,464

Primaria Municipiului
Craiova
Primaria Malu Mare
CJ Dolj

Buget local (judetean)


Alte surse de finantare

4.1.2.20

Malu Mare

Legatura DN 55 - DN 6

Artera noua pe directia est - vest Preajba Nord (cu trotuare)

A, S, Ec

4.1.2.21

Mischii

Imbunatatirea circulatiei auto si pietonale pe DN


65C, Motoci (com. Mischii)

Imbunatatire semnalizare rutiera (inclusiv amenajare intrare/iesire localitate)


pe DN 65C, Motoci (Mischii)

83,393

CNADNR
Primaria Mischii

Buget national,
Buget local

4.1.2.21

Mischii

Imbunatatirea circulatiei auto si pietonale pe DN


65C, Motoci (com. Mischii)

Imbunatatire amenajare/ Infiintare treceri de pietoni /Iluminat treceri pietoni


S
pe DN 65C, Motoci (Mischii)

122,228

CNADNR
Primaria Mischii

Buget national,
Buget local

4.1.2.21

Mischii

Imbunatatirea circulatiei auto si pietonale pe DN


65C, Motoci (com. Mischii)

Amenajare trotuare si canalizare pluviala pe DN 65C, Motoci

4.1.2.23

Municipiul Craiova
Mischii

Modernizare DC 165 : Simnicu de Jos (DN 65F)


Mischii (DJ 641)

Modernizare DC 165 : Simnicu de Jos (DN65F) Mischii (DJ641)

4.1.2.24

Murgasi

Reabilitare DJ 643A : Murgasi (DN 65C) - Velesti

Reabilitare DJ 643A : Murgasi (DN 65C) - Velesti

4.1.2.25

Pielesti

Imbunatatire circulatie pietonala in lungul lui DN


65, Pielesti (zona locuinte)

Imbunatatire amenajare/ Infiintare treceri de pietoni /Iluminat treceri pietoni


S
pe DN 65, zona cu locuire

4.1.2.272

Pielesti
Ghercesti
Mischii
Simnicu de Sus

Modernizare DJ 641

Modernizare DJ 641 (lim. Judetului Olt centura Nord a Craiovei).


TRONSON DN 6B - DN65
TRONSON DN 65C - DN 6B
TRONSON PIELESTI - GHERCESTI - MISCHII
Modernizare lucrari de amenajare intersectii, siguranta circulatiei, piste de
biciclete (acolo unde este posibil), lucrari de poduri etc.

A, S, M, Ec

km

25.96

15,665,535

4.1.2.29

Segarcea

Modernizare retea stradala locala in Segarcea

Modernizare retea stradala locala in Segarcea


(Sos. Deleni, str. Dealului, str. Rozelor, str Paraului, str. Garoafelor, str.
Gradinari, str. Dealul Viilor, alee intre str. Dealul Viilor si DJ 561)
integrat cu proiectul Piste de biciclete Segarcea

A, S, M, Ec, CMU

km

11.20

4.1.2.313

Segarcea
Dranic

Reabilitare DJ 561B : Segarcea (DJ 561) Dranic Padea Valea Stanciului Horezu Poenari
Gngiova Comoteni Zval (DN 55A), Sector
Segarcea - Dranic

Reabilitare DJ 561B : Segarcea (DJ 561) Dranic - Padea Valea Stanciului


Horezu Poenari Gngiova Comoteni Zval (DN 55A), Sector Segarcea Dranic. SECTOR Segarcea - Dranic

A, S, M, Ec

km

6.1

4.1.2.30

Segarcea

Imbunatatirea circulatiei auto si pietonale pe DJ


561 si DJ 561B, Segarcea

Imbunatatire semnalizare rutiera (inclusiv orientare), Segarcea

4.1.2.32

Teasc

Imbunatatirea circulatiei auto si pietonale pe DN


55, Teasc
(integrat cu proiectul Piste de biciclete Teasc)

Amenajare si semnalizare statii TP

A, S

km

2 x 3.3

3,407,085

CNADNR
Primaria Mischii

Buget national,
Buget local

A, S, M, Ec

km

4.80

1,797,431

Primaria Craiova
Primaria Mischii

PNDL, PNDR 7.2

A, S, M, Ec

km

20.00

6,300,599

CJ Dolj

POR 2014-2020 Axa 6.1,


Buget local (judetean),
Alte surse de finantare

CNADNR
Primaria Pielesti

Buget national,
Buget local

CJ Dolj

POR 2014-2020 Axa 6.1,


Buget local (judetean)

4,151,375

Primaria Segarcea

PNDL, PNDR 7.2

1,385,987

CJ Dolj

INTERREG Romania Bulgaria


2014-2020

Primaria Segarcea

POR 2014-2020 Axa 3.2,


Buget local,
Alte surse de finantare

CNADNR
Primaria Teasc

Buget national,
Buget local

178,062

103,497

74,254

Plan de actiune

Polul de Crestere Craiova

4. Reteaua Rutiera/Stradala

Cod
Proiect

Localitate

Proiect

Descrierea proiectului

Valoare orientativ de investiie


pentru perioada de implementare
(euro)

Dimensiuni

Obiective strategice:
A, S, M, Ec, CMU

u.m.

Cantitate
(Lungime)

2016-2023

Entitate responsabila
Posibila Sursa finantare
cu implementarea

2024-2030

4.1.2.32

Teasc

Imbunatatirea circulatiei auto si pietonale pe DN


55, Teasc
(integrat cu proiectul Piste de biciclete Teasc)

Imbunatatire amenajare/ Infiintare treceri de pietoni /Iluminat treceri pietoni


S
pe DN 55, com. Teasc

51,260

CNADNR
Primaria Teasc

Buget national,
Buget local

4.1.2.32

Teasc

Imbunatatirea circulatiei auto si pietonale pe DN


55, Teasc
(integrat cu proiectul Piste de biciclete Teasc)

Imbunatatire semnalizare rutiera (inclusiv amenajare intrare/iesire localitate si


S
curbe) pe DN 55, com. Teasc

65,368

CNADNR
Primaria Teasc

Buget national,
Buget local

4.1.2.32

Teasc

Imbunatatirea circulatiei auto si pietonale pe DN


55, Teasc
(integrat cu proiectul Piste de biciclete Teasc)

Amenajare trotuare si canalizare pluviala pe DN 55, Teasc

3,612,780

CNADNR
Primaria Teasc

Buget national,
Buget local

4.1.2.33

Terpezita

Imbunatatirea circulatiei auto si pietonale pe DJ


552E, Terpezita

Imbunatatire semnalizare rutiera pe DJ 552E, Terpezita

33,175

CJ Dolj

POR 2014-2020 Axa 6.1


Buget local (judetean),
Alte surse

4.1.2.33

Terpezita

Imbunatatirea circulatiei auto si pietonale pe DJ


552E, Terpezita

Imbunatatire amenajare/ Infiintare treceri de pietoni /Iluminat treceri pietoni


S
DJ 552E, Terpezita

87,388

CJ Dolj

POR 2014-2020 Axa 6.1


Buget local (judetean),
Alte surse

4.1.2.41

Tuglui

Modernizare drumuri/strazi locale, Tuglui

Modernizare drumuri/strazi locale (inclusiv trotuare), Tuglui

A, S, M, Ec

km

2.00

Primaria Tuglui

PNDL, PNDR 7.2

4.1.2.40

Tuglui

Amenajare trotuare in lungul DC 95, Tuglui

Amenajare trotuare in lungul DC 95, Tuglui

km

5.00

4.1.2.35

Varvoru de Jos

Modernizare drumuri comunale in Varvor

Modernizare DC 99 : DN56 - Varvor

A, S, M, Ec

km