Sunteți pe pagina 1din 6

3.3.

Trigonul femural
Este o regiune topografic[ situatd la partea superioar[ a lojei
anterioare a coapsei, de aspect triunghiular, cu baza situatd superior.

DELIMITAREA TRIGONU LU I F EMU RAL


. superior - ligamentul inghinal
o medial = rTl?l'ginea laterald a m.adductor lung
fi . Iateral - ffi?rgiflea mediali a m.croitor
este formatd astfel:
(se numegte E
: m.iliopsoas
. medial : m.pectineu

FAT{ DE FASCIA CRIBRIFORM{ COI'{TINT]TT]L


TRIGONULUI FE RAL POATE ISTEMATIZAT
ASTFEL:
. planul superficial = cuPrinde:
tr ramurile superficiale ale artere\ femurale
tr vv.superficiale care dreneazilin crosa v.safene mari
tr ganglioni limfatici inghinali superficiali
tr rr.cutanate din nervul femural
tr r.femuralS a n.genitofemural (rnerveazd tegumentul superior al
trigonului femural)
o planul profund, care con{ine:
tr nervul femural qi ramurile acestuia
tr artetafemurali din care se desprind:
o rr.superficiale ale a.femurale (...)
o a.femurald profundd
tr vena femurali la care SoseSC v.safen6 mare qi v.femurald profundd
tr gg.limfatici inghinali Profun zi

36

:
C O IV TI IV U TU L TRIGO NU LU I F E MU RAL
a)nervul femural:
oeste lateral de a.femurald (formeaz[ pachetul vasculonervos femural
cu vasele femurale)
rimediat inferior de lig.inghinal se imparte in ramuri:
o rr.cutanate anterieare (la tegumentul anterior qi infero-
medial al coapsei)
o ff.musculare_
*,_ (la mm. cvadriceps femural, pectineu,
adductor lung qi croitor)
o n.safen : cea mai lungd r.senzitivd a n.femural; ry-gyL
tegumentul medial al ga1qbg1*;l i si tegumentul medial al
'
pieroruluffiAna lqh4lgge i0,r^r1t
b)a.femurald:- siiuetf*inea;t*E-,.f"*oruf in jgheabul dintre
mm.pec-nru gi iliopsoas; are medial v.femural[
c)rr.superficiale ale a.femurale perforeazdfascia cribriformd trecdnd spre
te
f" a.epigastricd superficiald
Io aa.ruqinoase externe (superioard gi inferioard)
[o a.circumflex[ iliac[ superficial[
d)a.femural6 profundS:
ola nivelul trigonului femural se desprinde de pe fala postero-laterald
a arterei femurale
rla coapsi trimite urmitoarele ramuri:
o a.circumflexd femuralS laterald
o a.circumflexd femuralS mediali
o aa.perforante (trec in loja posterioard a coapsei)
(aa.circumflexe femurale qi, eventual, prima a.perforantl
corespund trigonului Scarpa)
e)vena femural[, care primeqte ca tributare:
'vj!qs&nP l4a{e:
o portiunea terminali a venei safene mari se numegte crosa
venei safene mari
o in crosa venei safene mari se varsa vv. epigastrici
inferioarl, circumflexd iliacd superficial[, ruginoase
externe
o crosa venei safene mari este incadratd, superior qi inferior
de citre aa.ruginoase externe superioarS si inferioar6
a-
JI
.vena femurali profundl

f)gg.limfatici inghinali superficiali gi profunzi:


tr gg.inghinali superficiali sunt situali superficial fasciei cribri-
forme; Quenu ii imparte in patru grupuri printr-un sistem de 2
linii intersectate perpendicular prin crosa safenei mari
tr gg. inghinali profunzi situali in lungul venei femurale (constant
poate fi gisit ganglionul Cloquet-Rosenmtiller, la nivelul
lacunei vasculare)
I 3.4. Fosa poplitee
1. este o regiune topografici de form6 romboidala (ROMBUL popLITEU),
situati posterior de articulalia genunchiului.

2. fosa poplitee este alcdtuitd dintr-un trigon femural (superior, mdrginit de


muqchii ischiogambieris) qi un trigon tibial (inferior, intre capetele
muqchiului gastrocnemian).

3. delimitare:
tr supero - lateral = tendonul m.biceps femural
tr supero - medial = tendoanele mm. semitendinos gi
tr semimembranos, dublate profund de tendoanele mugchilor gracilis
qi sartorius
B infero - lateral: = capul lateral al m.gastrocnemian gi m.plantar
(profund de precedentul)
tr infero - medial = capul medial al m.gastrocnemian
tr anterior (plangeul fosei poplitee):
. planul popliteu (fa[a poplitee) al femurului
' fa[a posterioarl a capsulei articulare (art.genunchiului)
qi lig.popliteu oblic
. m.popliteu
Fosa poplitee este acoperit[ de c[tre fascia lata care se dedubleazd,
in 2 foi\e; intre cele 2 foi{e trec:
tr veRa safend micd
E ramurile n.femural cutanat posterior

8
semitendinos, semimembranos $i biceps femural
38
I

CONTINUTUL FOSEI POPLITEE


1. artera poplitee = elementul cel mai profund din fosa poplitee; se
gisegte antero-medial de vena poplitee; continud artera femurald
de la nivelul hiatusului adductorului mare (inelul celui de-al treilea
I adductor).
I.*lr*rnei*rndintls
I"rn*rgmr i nr*:arlrranqrs
I
3.ffi"$dclar*te-rr lufir{l
,*.**pntr str*rf xtr rll"bir*Xi$ fi:mr*r#
$,**prr} lm*g ai m.fuir'*ps I'*rnmrnl
I S.rn-plarliw
i ?,r"apcl urr:tlial :il ttr.g;rttrrlt:rtrrrriasr
l$-*'*pxn lafurxl rll **.gl*-st*rcnrllris*ri
$.illekd ftrtx*irnE al,u*trdt*e[t*r*;lai nlar*
Itl.r,'*:*a ;xrpl*frr
I
I "rurtra"ll lNrplll**
.1

l.!,flBrt Hl l,*::hl*rlic
I
l].nerqsl tlhir*

I
I *$"**:r*'lttr lllwlrir rlrnrq*il
15,mqr*rlllri
Iai.m.r:r*it*r

Fig. 3.2 - Fosa poplitee (dreapta)


39
I

i
ri
. raportul cufemurul si cu articulalia genunchiului explicd posibilitatea
lezdrii arterei poplitee tn cursul osteomielitei femurwlui Si tn cursul
int e rv en[iilo r c hirur gi c ale p e g enunc hi ( o s t e o t omii, r e ze c { ii )
2. ramurile arterei poplitee: pentru releaua artenall' a genunchiului
qi musculare:
tr a.supero-mediali a genunchiului
tr a.supero-laterali a genunchiului
tr artetamedie a genunchiului
tr a.infero-mediald a genunchiului
n r a.infero-lateral[ a genunchiului
tr arterele surale (pentru m'triceps sural)
3. vena PoPlitee
tr e postero-lateral de artera poplitee, in raport intim cu aceasta
(pot fi lezate simultan iar ulterior traumatismului se Poate
olta un anevrism arterio -veno s )
de zv
o e elementul mijlociu al minunchiului vasculonervos
popliteu,
cuprinsiintrearterapopliteeqinervultibial;
tr la nivelul fosei poplitee, in vena poplitee se varsi vena safend
mic6;

4. nervul ischiadic
tr frecvent se bifurc[ la nivelul unghiului superior al fosei
poplitee in cele dou6 ramuri terminale ale'sale: nervii tibj-pl qi
p"::i_"j gb ular) c o mun'

5'
'9ry4 tiblg! 1 : : ^1-:^):^. dintre
A)^+-^ cele r^,,x ramun
^o1o doud
u contrnui traiectul nervului ischiadic;
terminale ale nervului ischiadic este cel care rdmflne satelit
vaselor PoPlitee;
tr e elemlntul superficial al minunchiului vasculonervos
popliteu; se plaseaz[ postero-lateral de vena poplitee qi trece
sPre loja Posterioar[ a gambei'

6. nervul peronier (fibular) comun


o devine satelit tendonului mugchiului biceps femural, in
lungul laturii supero-laterale a fosei poplitee, indreptdndu-se
i sPre colul fibulei;
tr la nivelul fosei poplitee
trimite nervul sural cutan lateral qi,
eventual ramura comunicantl peronierl

7. ganglioni limfatici poplitei


tr de-a lungul vaselor poplitee, primesc limfaticele gambei qi
articulaliei genunchiului qi dreneazd spre ganglionii
inghinali.

8. corpul adipos popliteu este foarte dezvoltat; comunici cu


regiunile coapsei qi gambei spre care pot drfuzainfecfiile.

\ 3.5. Regiunile topografice ale qambei


3.5.7. Regiunea anterioard a gambei
REGIUNEA ANTERO-LATERALA A GAMBEI CUPRINDE LOJILE
MUSCULARE ANTERIOARA $I LATERALA
STRATIGRAFIE
. tegument
. {esut subcutanat ce con}ine:
o vase superficiale
. la partea inferioar5 a regiunii:
. n.fibular superficial
. n.cutanat dorsal medial
. n.cutanat dorsal intermediar
efascia gambei trimite profund septurile intermusculare anterior gi
posterior gi distal, la nivelul regiunii anterioare, se condenseazi formAnd
retinaculul mm.extensori
. planul muscular cuprinde in cadrul regiunii anterioare a gambei
grupurile musculare anterior qi lateral

' mm. anteriori sunt (la partea inferioarr a regiunii), dinspre


medial spre' lateral: m.tibial anterior, m.extensor lung al
halucelui, m.extensor lung al degetelor gi m.fibular al treilea;

4t