Sunteți pe pagina 1din 2

Inegalitatea H G A revizitata

Vasile CHIRIAC 1 , Bogdan CHIRIAC 2

Abstract. In this Note, a new proof of the inequality H G A is given, together with a
couple of applications of this inequality.
Keywords: arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean.
MSC 2000: 97D99.

Fie ai > 0, i = 1, n numere reale; notam cu A, G, H mediile aritmetica, geometrica


si respectiv armonica, adica
a1 + a2 + . . . + an n
A= , G = n a1 a2 . . . an , H = .
n 1 1 1
+ + ... +
a1 a2 an
Matematicianul englez Colin Maclaurin (1698-1746), n lucrarea sa Algebra
aparuta postum, n 1748, a aratat relatia H G A ([2], p.30; [1] p.43, 44).
Se cunosc multe demonstratii pentru aceasta inegalitate. Ne propunem sa dam o
noua demonstratie.
Lema. Pentru orice x, y > 0 reale si n 2 natural, are loc inegalitatea:

(1) xn + y n xn1 y + y n1 x

Demonstratie. Cum x y si xn1 y n1 au acelasi semn, oricare ar x, y > 0,


putem scrie (x y) xn1 y n1 0, de unde rezulta (1).
Teorema. Oricare ar fi numerele reale xi > 0 cu i = 1, n si n 2, avem:

(2) xn1 + xn2 + . . . + xnn n x1 x2 . . . xn

Demonstratie. Procedam prin inductie matematica. Pentru n = 2 se obtine


binecunoscuta inegalitate x21 +x22 2x1 x2 . Presupunem ca inegalitatea este adevarata
pentru n1 numere si o vom demonstra pentru n. Putem scrie urmatoarele inegalitati:
xn1 + xn2 xn1
1 x2 + x2n1 x1 ... xn1 + xnn xn1 1 xn + xn1n x1
x2 + x3 x2 x3 + x3 x2
n n n1 n1
... x2 + xn x2 xn + xn1
n n n1
n x2
............................................................................................
xnn1 + xnn xn1 n1 xn + xn
n1
xn1

Adunand membru cu membru si grupand convenabil gasim:


(n 1) (xn1 + xn2 + . . . + xnn ) x1 (xn1
2 + xn1
3 + . . . + xn1
n )+
n1 n1
+x2 x1 + x3 + . . . + xn n1
+ . . . + xn xn1 1 + xn1
2 + . . . + xn1
n1 .
Tinand seama de presupunerea facuta, obtinem (n 1) (xn1 + xn2 + . . . + xnn )
x1 (n 1) x2 x3 . . . xn + x2 (n 1) x1 x3 . . . xn + . . . + xn1 (n 1) x1 x2 . . .
xn2 xn + xn (n 1) x1 x2 . . . xn1 ,
de unde se deduce inegalitatea de demonstrat pentru n numere.
Consecinta. Daca ai > 0, i = 1, n si n 2, atunci are loc relatia H G A.
1 Profesor, Liceul V. Alecsandri, Bacau
2 Student, Facultatea de matematica, Univ. Al. I. Cuza, Iasi

25

Demonstratie. In (2), luand x1 = n a1 , x2 = n a2 , . . . , xn = n an obtinem
1 1 1
A G, iar pentru x1 =
n a
, x2 = n a
, . . . , xn =
n a
obtinem G H.
1 2 n

Aplicatie. Fie ai > 0, i = 1, n si n 4. Sa se arate ca:


a1 a2 + a2 a3 + a3 a1 a2 a3 + a3 a4 + a4 a2 an1 an + an a1 + a1 an1
+ + ... + +
a31 + a32 + a33 a32 + a33 + a34 a3n1 + a3n + a31

an a1 + a1 a2 + a2 an 1 1 1
+ + + ... + .
a3n + a31 + a32 a1 a2 an
1 1
Solutie. Din a3i + a3j + a3k 3ai aj ak , avem , oricare ar
a3i
3 3
+ aj + ak 3a a a
 i j k 
ai aj + aj ak + ak ai 1 1 1 1
i, j, k = 1, n, i = j = k =
i. Deci + + si,
a3i + a3j + a3k 3 ak ai aj
sumand, deducem inegalitatea dorita.
Lasam n seama cititorului sa demonstreze inegalitatile urmatoare :
1) Fie a > 0, b > 0 cu proprietatea ca a + b = 1. Sa se arate ca
r r
1 1
4.
6 6
32 + 5 + 32 +
a b5
2) Oricare ar numerele reale strict pozitive a1 , a2 , . . . , an , n 3, avem
a1 + a2 a2 + a3 an1 + an an + a1 1 1 1
+ 2 + ... + 2 + 2 + + ... + .
a21 + a22 a2 + a23 an1 + a2n an + a21 a1 a2 an

3) Fie ai > 0, i = 1, n, astfel ncat a1 + a2 + . . . + an = 1. Atunci


n 2 2
X 1 n2 + 1
ai + .
i=1
ai n

4) Sa se arate ca n orice triunghi ABC au loc inegalitatile:


2
A B C A B C 3
i) a sin + b sin + c sin 3p tg tg tg ;
2 2 2 2 2 2
A B C A B C
ii) a tg + b tg + c tg 6p tg tg tg .
2 2 2 2 2 2
Bibliografie
1. V. Chiriac - Matematica. Fundamentele Algebrei, Editura Sigma, 2007.
2. N. Mihaileanu - Istoria Matematicii, vol. 2, Ed. St. si Enciclop., 1981.
3. - Gazeta Matematica, seriile A, B, 1969-2009.

26

S-ar putea să vă placă și