Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GIMNAZIALA „IONEL PERLEA”

OGRADA, JUD. IALOMIŢA

PLAN DE REMEDIERE ŞCOLARĂ


ÎN CADRUL COMISIEI „MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE”
ANUL ŞCOLAR 2012 - 2013

I. Obiective:
 Recuperarea cunoştinţelor elementare ale elevilor, la fiecare disciplină, pentru a putea
parcurge la nivel minimal programa şcolară a acestui an şcolar;
 Implicarea mai amplă a elevilor în activitatea la clasă;
 Optimizarea relaţiei familie - şcoală;
II. Grup ţintă:
 Elevii care au obţinut note sub 4 la testele iniţiale;
 Profesorii de specialităţile matematică, fizică, chimie, biologie.
III. Modalităţi de realizare:
 monitorizarea prezenţei elevilor la cursuri;
 consilierea părinţilor de către diriginţi şi profesorii care predau disciplinele la care elevii
au obţinut rezultate nesatisfăcătoare;
 stabilirea unui program de recuperare a noţiunilor de bază din fiecare disciplină;
 stabilirea tematicii pentru orele de pregătire suplimentară;
 monitorizarea prezenţei elevilor la pregătirea suplimentară;
 încurajarea participării active a elevilor la ore, precum şi la activităţile educative din
şcoală sau din afara şcolii cu impact în integrarea lor mai bună în şcoală;
 asigurarea unor recompense pentru rezultatele obţinute, respectiv sancţionarea
nerealizării sarcinilor;
 atribuirea de sarcini suplimentare pentru acasă, progresive, de tipul fişelor de lucru,
proiecte, teme care să permită ajungerea acestor elevi la standardele minime de
performanţă.

IV. Programul de pregătire suplimentară (noiembrie-decembrie 2012):


NR. NUMELE ŞI PRENUMELE CLASA
DISCIPLINA
CRT. PROFESORULUI VA VB VI A/B VII A/B VIII A/B
Marţi Joi Miercuri Miercuri Vineri
1. Matematică Kazemi Silvia 1100-1200 1100-1200 1100-1200 1400-1500 1400-1500
Marţi Joi Miercuri
2. Fizică Oniga Maria 1100-1200 1400-1500 1400-1500
Luni Marţi
3. Chimie Oniga Maria 1400-1500 1400-1500
Miercuri Marţi
4. Biologie Oncică Ion 1000-1100 1500-1600

1
V. Proiectare/ organizare/ implementare

Activităţi Responsabili Colaboratori Termen


 Repartizarea elevilor în grupe de lucru Profesorii Elevii 31.10.2012
pentru asigurarea tutoratului între elevi performanţi
 Pregătirea elevilor pentru asigurarea Profesorii Elevii 15.11.2012
tutoratului celor cu nevoi remediale performanţi
 Elaborarea programului activităţilor de Profesorii 31.10.2012
recuperare
 Stabilirea temelor care se vor aprofunda/ Profesorii 31.10.2012
recupera la orele de pregătire suplimentară
 Elaborarea fişelor de lucru şi a altor Profesorii permanent
materiale didactice necesare recuperării
 Monitorizarea prezenţei elevilor la cursuri Profesorii Diriginţii permanent
şi la pregătirea suplimentară;
 Informarea regulată (telefonică) a părinţilor Profesori Diriginţii periodic
elevilor asupra frecvenţei acestora; Părinţii
 Organizarea la nivelul şcolii a unor Consilierul Diriginţii ocazional
activităţi educative care să prevină/combată educativ
dezinteresul elevilor faţă de şcoală;
 Dezbaterea unor teme la orele de dirigenţie Diriginţii Consilierul periodic
legate de necesitatea învăţării la şcoală şi pe educativ
tot parcursul vieţii.

VI. Evaluare:

Activităţi Responsabili Colaboratori Termen


 Realizarea graficului de pregătire Responsabilul Profesorii 31.10.2012
suplimentară pe clase/discipline comisiei
 Întocmirea programei de recuperare la Responsabilul Profesorii 31.10.2012
fiecare disciplină şi a planificării temelor comisiei
 Respectarea programului de pregătire Responsabilul Director permanent
suplimentară la fiecare disciplină/clasă comisiei
 Întocmirea fişei de progres pentru fiecare Profesorii decembrie
elev participant la remedierea şcolară 2012
 Analiza rezultatelor finale ale pregătirii Responsabilul Director decembrie
suplimentare şi proiectarea următoarei comisiei 2012
etape remediale dacă e cazul

Director, Responsabil comisie,


Duţu Luminiţa Oniga Maria