Sunteți pe pagina 1din 5

CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVII CU CES

AN ŞCOLAR 2017-2018

COMPETENŢE GENERALE
1. Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor, a legilor şi a
metodelor specifice domeniului; explicarea funcţionării şi utilizării unor produse ale
tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi

2. Investigarea ştiinţifică experimentală şi teoretică

3. Rezolvarea de probleme practice şi teoretice prin metode specifice

4. Comunicarea folosind limbajul ştiinţific

5. Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător


COMPETENŢE SPECIFICE

1. Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor, a legilor şi a


metodelor specifice domeniului; explicarea funcţionării şi utilizării unor produse ale
tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi
1.1. diferenţierea fenomenelor fizice identificate în viaţa de zi cu zi, a instrumentelor şi
mărimilor fizice din domeniul studiat
1.2. recunoaşterea în activitatea practică a fenomenelor studiate din domeniile fizicii;
1.3. observarea variaţiei unor mărimi fizice date;

2. Investigarea ştiinţifică experimentală şi teoretică


2.1. observarea fenomenelor, culegerea şi înregistrarea observaţiilor referitoare la acestea;
2.2. observarea realizării unor aplicaţii experimentale şi a etapelor efectuării acestora;
2.3. utilizarea unor metode de lucru elementare cu diferite instrumente de măsură în
vederea efectuării unor determinări cantitative;

3. Rezolvarea de probleme practice şi teoretice prin metode specifice


3.1. compararea şi clasificarea fenomenelor fizice din domeniile fizicii:
3.2. rezolvarea unor probleme cu caracter teoretic sau aplicativ;
3.3. realizarea de transferuri interdisciplinare şi aplicarea în studiul unor fenomene din
domeniile fizicii;

4. Comunicarea folosind limbajul ştiinţific


4.1. utilizarea unor metode elementare de înregistrare a datelor experimentale;
4.2. formularea observaţiilor proprii asupra fenomenelor studiate;

5. Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător


5.1. aplicarea normelor elementare de protecţie individuală în cursul utilizării aparaturii şi
dispozitivelor de laborator;
5.2. argumentarea rolului unor tehnologii în diferite ramuri de activitate.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

CLASA A VI-A FIZICA

COMPETENŢE SPECIFICE DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ


1. Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor C.1.Diferenţiază fenomenele fizice identificate
fizice, a terminologiei, a conceptelor, a în viaţa de zi cu zi, a instrumentelor şi
legilor şi a metodelor specifice domeniului; mărimilor fizice din domeniul studiat
explicarea funcţionării şi utilizării unor C.2. Recunoaşte în activitatea practică
produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi fenomenele studiate din domeniile fizicii
cu zi C.3.Observă variaţia unor mărimi fizice
(dimensiuni, masa, timp)
2. Investigarea ştiinţifică experimentală şi C.1.Observă fenomenele, culege şi înregistrează
teoretică observaţiile referitoare la acestea
(deformare, dilatare, mişcare)
C.2.Observă şi/sau realizează experimente
urmărind îndrumările date de profesor
C.3.Utilizează metode de lucru elementare cu
diferite instrumente de măsură în vederea
efectuării unor determinări cantitative (ceas,
cronometru, metru, cântar, balanţa)
3. Rezolvarea de probleme practice şi C.1.Compară şi clasifică fenomenele fizice
teoretice prin metode specifice C.2.Rezolvă probleme cu caracter teoretic sau
aplicativ
C.3.Realizează transferuri interdisciplinare
4. Comunicarea folosind limbajul ştiinţific C.1.Utilizează metode elementare de înregistrare
a datelor experimentale
C.2.Formulează observaţii proprii asupra
fenomenelor studiate
5. Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi C.1.Aplică normele elementare de protecţie
a mediului înconjurător individuală în cursul utilizării aparaturii şi
dispozitivelor de laborator
C.2.Explică rolul unor tehnologii în diferite
ramuri de activitate.
CLASA A VI-A FIZICA
NR. UNITATEA DE NR.
C.S. CONŢINUTURI
CRT. ÎNVĂŢARE ORE
1. NOŢIUNI 1.1 Ce este fizica? Protecţia muncii în lab. de fizică 1
INTRODUCTIVE 2.1 Test iniţial 1
2. CORP. 1.1 Corpuri şi substanţe: clasificare, exemple 2
SUBSTANŢĂ. 1.2 Stările de agregare ale substanţelor: clasificare 2
PROPRIETĂŢI 1.3 Starea solidă: descriere, exemple 2
2.1 Starea lichidă: descriere, exemple 2
2.1 Starea gazoasă: descriere, exemple 2
3.1 Proprietăţile corpurilor şi substanţelor 2
3.2 Evaluare 2
4.1 Stările termice ale corpurilor (cald- rece) 2
4.2 Deformarea corpurilor 2
5.1 Dilatarea termică a solidelor 2
5.2 Dilatarea termică a lichidelor 2
Dilatarea termică a gazelor 2
Evaluare 2
2. MĂRIMI FIZICE 1.3 Unităţi de măsură 2
ŞI MĂSURAREA 2.1 Dimensiunile corpurilor 2
LOR 2.2 Masa corpurilor: cântarul 2
2.3 Masa corpurilor: balanţa 2
5.1 Echilibrul corpurilor 2
5.2 Măsurarea timpului – ceasul 2
Măsurarea timpului – cronometrul 2
Compunerea de cantităţi de lichide 2
Evaluare 2
3. FENOMENE 1.1 Starea de mişcare a corpurilor 2
MECANICE 1.2 Starea de repaus a corpurilor 2
1.3 Reperul 2
2.1 Traiectoria 2
3.1 Viteza 2
3.2 Tipuri de mişcări: mişcarea rectilinie 2
4.2 Tipuri de mişcări: mişcarea circulară 2
5.1 Tipuri de mişcări: mişcarea oscilatorie 2
5.2 Evaluare 2
4. RECAPITULARE Corp. Substanţă. Proprietăţi 1
FINALĂ Mărimi fizice şi măsurarea lor 1
Fenomene mecanice 1
Tipuri de mişcări 1
Test final 1
Discutarea testului, concluzii 1
STRATEGII DIDACTICE
METODELE pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează un învăţământ
personalizat cu ajutorul mijloacelor de învăţământ pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru.
 metode clasice: conversaţia euristică, expunerea, problematizarea;
 metode de învăţare: studiul cu manualul, culegerea de probleme, studiul individual,
exerciţiul;
 metode de predare-învăţare: experimentul, programul AEL, explicaţia, tratarea diferenţiată;
 metode activ-paticipative: jocul didactic pe calculator, rebusul, instruirea programată
(prezentări Power Point), metoda Sinelg, diagrama Venn, etc;
 metode multisenzoriale: metoda ,,Concurs”, metoda aprecierii pozitive.
MIJLOACELE de învăţare constituie o componentă principală a procesului de învăţământ pentru
elevii cu cerinţe educaţionale speciale CES. Ele sunt considerate auxiliare pedagogice şi se împart în
materiale didactice şi mijloace tehnice (calculatorul).
MATERIALELE didactice folosite în predarea-învăţareaa elevilor cu CES sunt:
 materiale informativ–demonstrative: planşe, CD-uri, DVD-uri, casete video, platforma AEL,
reviste, Internet etc;
 materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: instrumente de măsură, materiale de
laborator;
 materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: teste, rebusuri, jocuri, programul AEL.

MODALITĂŢI ŞI PROCEDEE DE EVALUARE


 probe practice
 probe de evaluare teoretică
 aplicaţii ale elevilor
 proiecte, referate
 căutarea şi utilizarea informaţiilor ştiinţifice necesare (cărţi, reviste, internet, etc.)

BIBLIOGRAFIE
1. Programa de cunoştinţe practice de fizică şi chimie pentru şcoli speciale
2. ‫ ٭٭٭‬Curriculum National – Ghid metodologic pentru aplicarea programei de fizică, clasele a-
VII-a – a-VIII-a, Bucureşti, 2001
3. Gurzău S, Iancu L, Ştiinţe, manual pentru clasa a –V –a, Editura Europolis, Constanţa, 1998
4. „Cunoştinţe practice de fizică şi chimie – manual pentru şcolile speciale , clasa a-VIII-a”
5. Învăţământul diferenţiat- concepţii şi strategii, EDP Bucureşti
6. Tănasă T, Cristea C, Cristea I, Ştiinţe ale naturii, Educaţie civică, Caiet de evaluare, Polirom
1999
7. Muşu I, Taflan A, Terapia educaţională integrată, Editura ProHumanitate, Bucureşti, l997
8. Păunescu C, Muşu I, Psihopedagogie specială integrată-Handicapul mintal, Editura
ProHumanitate, Bucureşti, l997
9. Pârâială V, Pârâială D, Filoti C, Ştiinţe ale naturii- auxiliar pentru elevi, cadre didactice şi părinţi,
Editura Euristica, Iasi, 2002
10. Sirian V, Petrescu M, Călin I, Cunoştinţe practice de fizică şi chimie- manual pentru şcoli
ajutătoare, EDP, Bucureşti, 1992

S-ar putea să vă placă și