Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BOLDESTI- GRADISTEA

JUDETUL PRAHOVA

PLAN DE REMEDIERE ŞCOLARĂ


ÎN CADRUL COMISIEI PROFESORILOR REAL
ANUL ŞCOLAR 2014 – 2015

I. Obiective:
 Recuperarea cunoştinţelor elementare ale elevilor, la fiecare disciplină, pentru a putea
parcurge la nivel minimal programa şcolară a acestui an şcolar;
 Implicarea mai amplă a elevilor în activitatea la clasă;
 Optimizarea relaţiei familie - şcoală;

II. Grup ţintă:


 Elevii care au obţinut note sub 4 la testele iniţiale;
 Profesorii de specialităţile matematică, fizică, chimie, biologie, educatie tehnologica,
informatica

III. Modalităţi de realizare:


 monitorizarea prezenţei elevilor la cursuri;
 consilierea părinţilor de către diriginţi şi profesorii care predau disciplinele la care elevii
au obţinut rezultate nesatisfăcătoare;
 stabilirea unui program de recuperare a noţiunilor de bază din fiecare disciplină;
 stabilirea tematicii pentru orele de pregătire suplimentară;
 monitorizarea prezenţei elevilor la pregătirea suplimentară;
 încurajarea participării active a elevilor la ore, precum şi la activităţile educative din
şcoală sau din afara şcolii cu impact în integrarea lor mai bună în şcoală;
 asigurarea unor recompense pentru rezultatele obţinute, respectiv sancţionarea
nerealizării sarcinilor;
 atribuirea de sarcini suplimentare pentru acasă, progresive, de tipul fişelor de lucru,
proiecte, teme care să permită ajungerea acestor elevi la standardele minime de
performanţă.

1
IV. Programul de pregătire suplimentară

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE CLASA


DISCIPLINA
CRT. PROFESORULUI V VI VII VIII
1. Matematică
2. Fizică
3. Chimie
4. Biologie
5. Informatica
Educatie
6.
tehnologica

V. Proiectare/ organizare/ implementare

Activităţi Responsabili Colaboratori Termen


 Repartizarea elevilor în grupe de lucru Profesorii Elevii Octombrie
pentru asigurarea tutoratului între elevi performanţi
 Pregătirea elevilor pentru asigurarea Profesorii Elevii Noiembrie
tutoratului celor cu nevoi remediale performanţi
 Elaborarea programului activităţilor de Profesorii Octombrie
recuperare
 Stabilirea temelor care se vor aprofunda/ Profesorii Octombrie
recupera la orele de pregătire suplimentară
 Elaborarea fişelor de lucru şi a altor Profesorii Permanent
materiale didactice necesare recuperării
 Monitorizarea prezenţei elevilor la cursuri Profesorii Diriginţii Permanent
şi la pregătirea suplimentară;
 Informarea regulată (telefonică) a părinţilor Profesori Diriginţii Periodic
elevilor asupra frecvenţei acestora; Părinţii
 Organizarea la nivelul şcolii a unor Consilierul Diriginţii Ocazional
activităţi educative care să prevină/combată educativ
dezinteresul elevilor faţă de şcoală;
 Dezbaterea unor teme la orele de dirigenţie Diriginţii Consilierul Periodic
legate de necesitatea învăţării la şcoală şi pe educativ
tot parcursul vieţii.

2
VI. Evaluare:

Activităţi Responsabili Colaboratori Termen


 Realizarea graficului de pregătire Responsabilul Profesorii Octombrie
suplimentară pe clase/discipline comisiei
 Întocmirea programei de recuperare la Responsabilul Profesorii Octombrie
fiecare disciplină şi a planificării temelor comisiei
 Respectarea programului de pregătire Responsabilul Director Permanent
suplimentară la fiecare disciplină/clasă comisiei
 Întocmirea fişei de progres pentru fiecare Profesorii Decembrie
elev participant la remedierea şcolară
 Analiza rezultatelor finale ale pregătirii Responsabilul Director Decembrie
suplimentare şi proiectarea următoarei comisiei
etape remediale dacă e cazul

Director, Responsabil comisie