Sunteți pe pagina 1din 3

Pedagogie comparata

Continut tematic:
1. Conceptul de pedagogie comparată. Geneza și stadiul actual al pedagogiei comparate
2. Tendinte ale politicii educationale in Europa
3. Formarea cadrelor didactice
4. Educatia si invatamantul in tarile scandinave
5. Educatia in Marea Britanie, Germania, Franța
6. Educatia si invatamantul in Italia, Spania, Olanda, Belgia
7. Educatia si invatamantul din SUA, Japonia, China
8. Educatia si invatamantul in India
Activitate de seminar:
1. Specificul abordării comparative în educație; dezbatere
2. Programe educaționale europene orientate spre perfecționarea învățământului terțiar ;
dezbatere
3. Educația adulților în principalele țări europene; studiu de caz.
4. Educația școlară preprimară la domiciliu și serviciile acordate familiei în Țările Uniunii
Europene; studiu de caz
5. Obiectivele și finalitățile educației primare/elementare în principalele țări europene;
aplicație practică
6. Aspecte specifice ale educării copiilor cu CES în învățământul primar european; studiu de
caz
7. Profilul profesional al personalului didactic în țarile Uniunii Europene dezbatere
8. Analizarea disciplinelor aferente ştiinţelor educaţiei în perspectivă sistemică
9. Analiza “Metodei comparative aplicate în pedagogie”
10. Prezentarea diacronică a evoluţiei organismelor internaţionale care vizează educaţia
11. Analizarea prin comparaţie finalităţile analizei comparative a educaţiei cu finalităţile
analizei proceselor instructiv-educative
12. Utilizarea metodelor comparative în analizarea sistemului de învăţământ românesc
13. Comparaţie diacronică şi comparaţie sincronică în analizarea sistemului de învăţământ
românesc
14. Identificarea avantajelor utilizării metodei comparative în educaţie
15. Analiza comparată a sistemului educaţional românesc şi sisteme internaţionale similare.
16. Analiza comparativă a paradigmelor educaţionale contemporane
17. Analizarea comparativă a subsistemelor sistemului social
PROIECTE / REFERATE / TEME DE CERCETARE
1. Studii despre dezvoltarea personalității elevului și impactul acestora asupra abordărilor
pedagogice;
2. Accesul la educație și îngrijire timpurie în țările Uniunii Europene;
3. Creșterea accesului la educație a copiilor din grupele de risc din Comunitatea Europeană;
4. Modalități de organizare a activităților de furnizare a serviciilor educaționale în țările
Uniunii Europene și eficiența acestora;
5. Studiu asupra opțiunilor curriculare pentru învățământul primar și gimnazial în țarile
Uniunii Europene;
6. Parteneriatul cu familia- condiție esențială a unei educații de calitate a elevilor în țările
europene;
7. Formarea profesională a personalului didactic în țările Uniunii Europene

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
1. Gariddo, Garcia, J.L., Fundamente ale educației comparate(trad.), Editura Didactică și
Pedagogică, București,1995
2. Ungureanu, Dumitru, Pedagogie comparată (note de curs), Editura Mirton, Timișoara,2001
3. Tudorică, Roxana, Managementul educației în context european, Editura Meronia,
București,2007
BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
1. Iliescu,Vasile, Abordare comparativă în pedagogie, Editura Didactică și Pedagogică,
București,1976
2. Fagerlind, I., Birt, S., Planificarea și administrarea educației în Europa: tendințe și riscuri,
în Perspective - UNESCO, 77/1991
3. ***Comunicatul de la Brugges, privind intensificarea cooperării europene în domeniul
educaţiei şi formării profesionale, pe perioada 2011 – 2020 – Comunicatul miniştrilor
europeni responsabili în domeniul educaţiei şi formării profesionale, al partenerilor social
– europeni şi al Comisiei Europene, privind revizuirea abordării strategice şi a priorităţilor
procesului de la Copenhaga (7.12.2010). În: http://ec.europa.eu/education/lifelong-
learningpolicy/doc/vocational/bruges_ro.pdf
4. ***Documente de politici educaţionale, postate pe site-ul Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului. În: http://www.edu.ro/index.php/articles/c401/
5. ***Legea Educaţiei Naţionale nr.1/10.01.2011.În: www.moficial.ro/ 2011/018. Pdf
6. ***Strategia europeană de cooperare în educaţie şi formare, aprobată de Consiliul
European Extraordinar, din 23 – 24 martie 2000. În:
http://www.tvet.ro/index.php/ro/educatie-si-formareprofesionala-in-europa/64.html
7. Antonesei, L., Paideia, Ed. Polirom, Iaşi, 1996
8. Chiş, V., (2001), Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Ed. Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
9. Creţu, C., (1997), Psihopedagogia succesului, Ed. Polirom, Iaşi
10. Creţu, C., (1998), Curriculum diferenţiat şi personalizat, Ed. Polirom, Iaşi
11. Cristea, S., (1994), Fundamentele pedagogice ale reformei învăţământului, EDP, Idei
pedagogice contemporane, Bucureşti
12. Cristea, S., (2000), Dicţionar de pedagogie, Ed. Litera – Litera Inernaţional, Chişinău-
Bucureşti
13. Cucoş, C, (2002), Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi
14. Delors, J., Comoara lăuntrică. Raporul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru
Educaţie în secolul XXI, Iaşi, Ed. Polirom, 2000
15. Faure, E., (1974), A învăţa să fii, Bucureşti, EDP
16. Garrido, J. L. G., (1995). Fundamente ale educaţiei comparate. București: Editura
Didactică și Pedagogică.
17. Garrido, J.L.G, Fundamente ale educaţiei comparate, EDP, Bucureşti, 1995
18. Iliescu, V., (1976) Abordarea comparativă în pedagogie. . București: Editura Didactică și
Pedagogică.
19. Ionel, V. (2002). Pedagogia situațiilor educative. Iași: Editura Polirom
20. Joiţa, E. (2003). Pedagogie – Educaţie şi curriculum. Craiova: Editura Universitaria
21. Maciuc, I. (2007). Clasic şi modern în pedagogia actuală. Tratat. Craiova: Editura Sitech.
22. Stoian, S.(1970). Metodologia comparată în educație și învățământ. București: Editura
Didactică și Pedagogică.
23. Văideanu, G., Educaţia la frontiera dintre milenii, Ed. Politică, Buc., 1988
24. OECD Handbook for Internationally Comparative Education Statistics CONCEPTS,
STANDARDS, DEFINITIONS AND CLASSIFICATIONS. 2017
25. Stoian, Stanciu, Metodologia comparativă în educație și învățământ. Pedagogia comparată,
Editura Didactică și Pedagogică, București,1970
26. *** Declarația de la Salamanca și direcțiile de acțiune în domeniul educației speciale.
Conferința mondială asupra educației speciale: acces și calitate, Salamanca,1994
27. *** http://www.eurydice.org