Sunteți pe pagina 1din 22

anexa 2

Ocupaţia: bucătar
PROGRAMA DE PREGĂTIRE
Durata totală a programului: teorie 240 ore; practică 480 ore.

Disciplina: 1. Tehnica activităţii de bucătar

Durată
- teorie: 210 ore
- practică: 420 ore

Obiective generale :
- Comunicare la locul de muncă
- Desfăşurarea muncii în echipă
- Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare a locului de muncă
- Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare
- Organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii secţiei
- Prevenirea poluării mediului
- Întocmirea documentelor specifice
- Pregătirea antreurilor calde şi reci
- Pregătirea fripturilor
- Pregătirea gustărilor calde şi reci
- Pregătirea mâncărurilor cu carne
- Pregătirea mâncărilor cu legume, orez, ouă, paste făinoase
- Pregătirea preparatelor lichide
- Pregătirea dulciurilor (deserturilor)
- Pregătirea fondurilor glace
- Prepararea mâncărurilor cu peşte şi fructe de mare
- Realizarea aluaturilor de bază
- Realizarea salatelor
- Realizarea sosurilor
conţinutul de bază, pe
obiective de referinţă capitole/ secvenţe de mijloace de instruire, criterii de evaluare
metode de formare
pregătire teoretică sau materiale de învăţare
practică
0 1 2 3 4 5
- Se informează zilnic
despre sortimentul ce urmează
a se realiza.
- Comunicarea se realizeaza
numai cu persoanele
autorizare prin
atributiunile de serviciu,
cu respectarea raporturilor - Respectarea raporturilor
ierarhice, operative si ierarhice, operative si
Să transmită şi să primească functionale. - expunere functionale.
- Metoda de comunicare - suport de curs
1 informaţii referitoare la - aplicaţii practice
- prezentare de informaţii
- Respectarea procedurilor
activitatea specifică bucătăriei. folosita este interne de raportare.
corespunzatoare - Utilizarea unui limbaj
procedurilor interne si
tehnic adecvat.
permite transmiterea
prompta si corecta a
informatiilor.
- Informatiile transmise
sunt reale, complete,
redactate in limbajul
tehnic prevazut in
normative.
- Problemele profesionale
sunt discutate si rezolvate
Sa participe la discutii in grup, printr-un proces acceptat - expunere - suport de curs - Insusirea modului de
2 pe teme profesionale. de toti membrii grupului. - aplicaţii practice - prezentare de informaţii adresare si formulare a
- Interlocutorii sunt tratati ideilor.
cu intelegere si atentie.
- Se informeaza cu privire
la sortimentul ce urmeaza
a se realiza.
- Calculeaza norma de timp
specifica pentru comanda,
in functie de gradul de
Sa identifice sarcinile ce ii urgenta a comenzii. - expunere - suport de curs - Capacitatea de a colabora
3 revin in cadrul echipei. - Calculeaza norma de timp
- aplicaţii practice - prezentare de informaţii cu ceilalti membri ai
specifica pentru fiecare echipei.
pozitie din meniu.
- Sarcinile din cadrul
formatiei de munca sunt
identificate potrivit
informatiilor din surse
autorizate.
- Sarcina echipei este
indeplinita printr-un mod
de actiune acceptat si
respectat de toti membrii
echipei. - Capacitatea de a intelege
- Sarcinile individuale sunt si respecta benefic
indeplinite la parametrii - expunere structurile ierarhice.
Sa munceasca impreuna cu impusi de catre toti - suport de curs - Capacitatea de a interveni
4 - aplicaţii practice la solicitarile care impun
membrii echipei. membrii echipei. - prezentare de informaţii
- Acordarea de asistenta eforturi comune, intense,
este solicitata/ acordata in la un moment dat.
mod argumentat si
prompt.
- Munca in echipa este
realizata respectindu-se
raporturile ierarhice.
- Identifica materiile prime - expunere
si auxiliare necesare - aplicaţii practice
Sa stabileasca necesarul de
realizarii productiei.
- suport de curs
- Respectarea procedurilor
5 materii prime si auxiliare.
- Stabileste cu exactitate de aprovizionare.
necesarul de materii prime - prezentare de informaţii
- Cunoasterea retetarelor.
si auxiliare pentru o
anumita perioada de timp.
- Sursele de aprovizionare - expunere
sunt identificate in sensul - aplicaţii practice
asigurarii celui mai bun
raport calitate/ pret pentru
tranzactia respectiva. - Cunoasterea surselor de
Sa identifice sursele de - Sursele de aprovizionare - suport de curs aprovizionare si a urmaririi
6 aprovizionare. sunt identificate in timp - prezentare de informaţii evolutiei preturilor pentru
util. materiile prime si auxiliare.
- Sursele de aprovizionare
sunt identificate pentru a
se asigura conditii optime
de livrare.
- Receptioneaza cantitativ - expunere
si calitativ materiile prime - aplicaţii practice
si auxiliare, potrivit
standardelor si retetelor de
fabricatie.
- Calitatea materiilor prime
este verificata
organoleptic, prin
comparare cu valorile
standard; se vor refuza
materiile prime si - Respectarea normelor de
Sa receptioneze si sa auxiliare de calitate - suport de curs igiena la aprovizionarea si
7 depoziteze materiile prime si necorespunzatoare. - prezentare de informaţii depozitarea materiilor prime si
auxiliare.
- Se stabileste auxiliare.
corectitudinea termenului
de valabilitate pentru
fiecare materie prima in
parte.
- Materiile prime si
auxiliare sunt depozitate
in locuri destinate acestui
scop, in conditii de
mentinere a calitatii lor.

- Echipamentul de protectie - expunere


este utilizat pe toata - aplicaţii practice
durata desfasurarii - Modul in care se utilizeaza si
Sa utilizeze echipamentul de - suport de curs
8 protectie specific.
activitatii de productie.
- prezentare de informaţii
se mentine echipamentul de
- Echipamentul de protectie protectie.
este mentinut in stare
curata.
- Igiena personala se - expunere
mentine conform - aplicaţii practice
normelor de igiena in
vigoare si a
regulamentelor interne, pe
toata durata programului
de lucru.
- Locul de munca este
mentinut curat conform - Modul in care se mentine
normelor igienico- igiena personala si a
Sa mentina igiena personala si sanitare. - suport de curs locului de munca.
- Se mentin in stare de
9 starea de curatenie a locului de - prezentare de informaţii - Promptitudinea si
munca. curatenie mobilierul, corectitudinea cu care se
utilajele si inventarul executa curatenia si
pentru servire. dezinfectarea.
- Se utilizeaza corect
materialele si
instrumentele de efectuare
a curateniei la locul de
munca.
- Materialele de intretinere
si curatenie se utilizeaza
in limitele normelor de
consum agreate de unitate.
- Manipuleaza corect - expunere
materialele si produsele - aplicaţii practice
alimentare.
- Modul in care sunt alese
- Sesiseaza organele
Sa actioneze pentru prevenirea solutiile dezinfectante si
ierarhice superioare la - suport de curs
10 aparitiei focarelor de
aparitia primelor semne - prezentare de informaţii
concentratiile lor, conform
contaminare. tipului de dotare sau utilajului
de boala ce ar putea tehnologic.
prezenta pericol de
contaminare pentru clienti
si personal.
- Aplica, potrivit planului - expunere
de igienizare al unitatii, - aplicaţii practice
succesiunea operatiilor de - Cunoasterea planului de
Sa efectueze lucrari de curatenie si intretinere - suport de curs igienizare al unitatii.
tinind seama de
11 curatenie, in vederea inceperii - prezentare de informaţii - Cunoasterea parametrilor
activitatii. particularitatile acestora.
- Foloseste corect de functionare a utilajelor
materialele si electrice si mecanice.
echipamentul tehnic
specific.
- Executa, conform - expunere
instructiunilor sanitare, - aplicaţii practice
operatii de curatenie si
Sa verifice si sa pregateasca intretinere a mobilierului,
utilajele, ustensilele, alte - suport de curs - Cunoasterea modului de
12 utilajelor si obiectelor de
obiecte de inventar in vederea inventar folosite. - prezentare de informaţii folosire a ustensilelor.
desfasurari lucrului.
- Controleaza zilnic si ori de
cite ori este necesar , starea
tehnica a utilajelor din dotare.
- Asigura pastrarea in - expunere
conditii corespunzatoare a - aplicaţii practice
produselor finite si a
materiilor prime
neconsumate.
- Cunoasterea modului de
- Respecta succesiunea
folosire corecta a materialelor
Sa pregateasca sectia bucatarie corecta a operatiilor de - suport de curs consumabile (detergenti,
13 in vederea inchiderii unitatii. curatenie si intretinere a
- prezentare de informaţii dezinfectanti, apa pentru
spatiilor, mobilierului, spalare si dizolvare
utilajelor si obiectelor de dezinfectanti).
inventar.
- Controleaza incadrarea in
limitele de functionare a
instalatiilor frigorifice si
termice din dotare.
- Sursele de poluare sunt - expunere
identificate pe tot timpul - aplicaţii practice - Cunoasterea modului in care
desfasurarii activitatii. - suport de curs sunt colectate si depozitate
14 Sa identifice sursele de poluare.
- Semnalarea poluarii se face - prezentare de informaţii deseurile, pentru prevenirea
prompt si rapid, conform poluarii mediului.
regulilor interne.
- Activitatea se desfasoara - expunere
in conformitate cu - aplicaţii practice
legislatia privind protectia
mediului.
- Este identificat si aplicat
circuitul deseurilor si
reziduurilor menajere
rezultate in timpul
activitatii.
- Normele de protectia
mediului sunt aplicate - Insusirea si respectarea
Sa aplice normele de protectie permanent, in toate - suport de curs circuitului deseurilor si al
15 a mediului. activitatile de la locul de - prezentare de informaţii reziduurilor, potrivit
munca. reglementarilor interne.
- Impotriva oricaror surse
de poluare identificate
sunt adoptate masuri
conform reglementarilor
specifice locului de
munca.
- Circuitul deseurilor si
reziduurilor este respectat
in totalitate, conform
reglementarilor interne.
- expunere - Insusirea modului de
- Completeaza corect si - aplicaţii practice - suport de curs
Sa redacteze documente completare al
citet rubricile
16 specifice si sa verifice - prezentare de informaţii documentelor.
documentelor (retete,
corectitudinea lor. - Insusirea modului de
bonuri, plan meniu).
circulatie a documentelor.
- Stabileste exact cantitatea - expunere
si calitatea, potrivit retelei - aplicaţii practice
de fabricatie. - Cunoaste cum sa aleaga
Sa aleaga materiile prime, - Defineste parametrii de - suport de curs materiile prime, auxiliare
auxiliare si semipreparatele calitate organoleptici si semipreparatele.
17 - prezentare de informaţii
pentru pregatirea antreurilor (aspect, gust, miros, - Cunoaste aspectele
calde si reci. structura ), potrivit organoleptice care trebuie
standardului unitatii. respectate.
- Identifica corect tipurile
de semipreparate.
- Identifica corect tehnicile - expunere
de lucru aplicate. - aplicaţii practice
Sa selecteze echipamentul - Cunoaste retetele de
tehnologic si ustensilele pentru - Selecteaza conform fabricatie, echipamentul si
18 tehnologiei tipurile de - suport de curs
pregatirea antreurilor calde si ustensilele necesare.
reci. operatii tehnologice, - prezentare de informaţii - Cunoaste tehnicile de lucru.
potrivit sortimentului.
- Clasifica corect antreurile.
- Prelucreaza primar si cu - expunere
eficienta materiile prime - aplicaţii practice
si auxiliare.
- Pregateste structura de
baza potrivit tehnologiei.
- Cunoaste standardele
- Selecteaza corect sosurile,
Sa prepare antreurile calde si - suport de curs unitatii.
19 reci.
glazurile, adaosurile.
- prezentare de informaţii - Cunoaste timpii si
- Realizeaza anterurile temperaturile de preparare.
calde si reci dupa
standardul de calitate
propriu.
- Asezoneaza corect
sosurile, glazurile.
- Face asezarea pe platou, - expunere
in forma cit mai estetica. - aplicaţii practice
- Respecta stilul de asezare
Sa prezinte antreurile calde si pe platou. - suport de curs - Cunoaste normele si
20 reci. - prezentare de informaţii tehnicile de prezentare.
- Decoreaza estetic, cu
materii prime de culori
vii.
- Cintareste corect portiile.
- Verifica corectitudinea - expunere
intocmirii documentelor - aplicaţii practice
- Cunoaste legislatia privind
de evidenta.
igiena sanitara, protectia
Sa distribuie antreurile calde si - Este pregatit sa rezolve - suport de curs
21 reci. eventualele sesizari ale - prezentare de informaţii
muncii, prevenirea si stingerea
incendiilor, protectia
clientilor privind consumatorilor.
cantitatea, calitatea si
pretul.
- Identifica si selecteaza - expunere
carnea si organele, - aplicaţii practice
- Cunoaste cum sa aleaga
conform retetelor si
materiile prime si
Sa aleaga materiile prime si factorilor de calitate.
- suport de curs auxiliare.
22 auxiliare pentru pregatirea - Identifica corect carnea de
- prezentare de informaţii - Cunoaste aspectele
fripturilor. calitate superioara,
organoleptice care trebuie
potrivit caracteristicilor
respectate.
organoleptice din
standard.
- Identifica corect tehnicile - expunere
de lucru aplicate. - aplicaţii practice
- Cunoaste retetele de
Sa selecteze echipamentul - Selecteaza, conform
- suport de curs fabricatie, echipamentul si
23 tehnologic si ustensilele pentru tehnologiei, tipurile de
- prezentare de informaţii ustensilele necesare.
pregatirea fripturilor. operatii tehnologice,
- Cunoaste tehnicile de lucru.
potrivit sortimentului.
- Clasifica corect fripturile.
- Feliaza corect diferite - expunere
tipuri de carne si organe. - aplicaţii practice
- Foloseste corect baitarea,
pentru fiecare tip de
carne. - Cunoaste standardele
- Pregateste conform - suport de curs unitatii.
24 Sa pregateasca fripturi.
tehnologiei materialul - prezentare de informaţii - Cunoaste timpii si
pentru impesmetat si temperaturile de preparare.
impanat.
- Realizeaza fripturile
potrivit standardului
unitatii.
- Monteaza fripturile pe - expunere
platou, potrivit - aplicaţii practice
standardului unitatii. - suport de curs - Cunoaste normele si
25 Sa prezinte fripturile.
- Decoreaza estetic - prezentare de informaţii tehnicile de prezentare.
fripturile.
- Cintareste corect portiile.
- Verifica corectitudinea - expunere
intocmirii documentelor - aplicaţii practice - Cunoaste legislatia privind
de evidenta. igiena sanitara, protectia
- suport de curs
26 Sa distribuie fripturile. - Rezolva eventualele - prezentare de informaţii
muncii, prevenirea si stingerea
sesizari ale clientilor incendiilor, protectia
privind cantitatea, consumatorilor.
calitatea si pretul.
- Stabileste exact cantitatea - expunere
si calitatea, potrivit retetei - aplicaţii practice
de fabricatie. - Cunoaste cum sa aleaga
- Defineste parametrii de materiile prime, auxiliare
Sa aleaga materiile prime, - suport de curs
calitate organoleptici si aluaturile.
27 auxiliare si aluaturile pentru
(aspect, consistenta, gust, - prezentare de informaţii - Cunoaste aspectele
gustarile calde si reci.
miros), conform organoleptice care trebuie
standardului unitatii. respectate.
- Identifica corect tipurile
de aluat.
- Identifica corect tehnicile - expunere
de lucru aplicate. - aplicaţii practice
Sa selecteze echipamentul - Cunoaste retetele de
- Selecteaza conform - suport de curs
tehnologic si ustensilele pentru fabricatie, echipamentul si
28 tehnologiei tipurile de
pregatirea gustarilor calde si
operatii tehnologice, - prezentare de informaţii ustensilele necesare.
reci. - Cunoaste tehnicile de lucru.
potrivit sortimentului.
- Clasifica corect gustarile.
- Prelucreaza primar si cu - expunere
eficienta materiile prime - aplicaţii practice
si auxiliare.
- Realizeaza gustarile calde
- Cunoaste standardele
Sa prepare gustarile calde si si reci conform - suport de curs unitatii.
29 standardului de calitate
reci. - prezentare de informaţii - Cunoaste timpii si
propriu. temperaturile de preparare.
- Identifica si foloseste
corect ingredientele de
gust (condimente, arome,
legume condimentare).
- Aseaza pe platou, intr-o - expunere
varietate de forme si - aplicaţii practice
culori. Conditioneaza si
depoziteaza corect
aluaturile. - suport de curs
Sa prezinte gustarile calde si - Cunoaste normele si
30 - Aseaza mai multe
reci.
sortimente de gustari pe - prezentare de informaţii tehnicile de prezentare.
acelasi platou.
- Decoreaza cu materii
prime de culori
contrastante.
- Verifica corectitudinea - expunere
intocmirii documentelor - aplicaţii practice - Cunoaste legislatia privind
de evidenta. igiena sanitara, protectia
Sa distribuie gustarile calde si - suport de curs
31 reci. - Rezolva eventualele
- prezentare de informaţii
muncii, prevenirea si stingerea
sesizari ale clientilor incendiilor, protectia
privind cantitatea, consumatorilor.
calitatea si pretul.
- Selecteaza carnea pe baza - expunere
retetelor de fabricatie si a - aplicaţii practice
cerintelor de calitate. - Cunoaste cum sa aleaga
Sa aleaga materiile prime, materiile prime si
auxiliare si semipreparatele - Identifica corect carnea de - suport de curs
32 auxiliare.
pentru pregatirea mincarurilor calitate superioara, - prezentare de informaţii - Cunoaste aspectele
din carne. inferioara si deseurile,
organoleptice care trebuie
pentru a minimiza
respectate.
pierderile si pentru a
mentine calitatea.
- Identifica corect tehnicile - expunere
de lucru aplicate. - aplicaţii practice
- Selecteaza conform
Sa selecteze echipamentul tehnologiei tipurile de - Cunoaste retetele de
tehnologic si ustensilele pentru operatii tehnologice, - suport de curs fabricatie, echipamentul si
33 pregatirea mincarurilor din potrivit sortimentului. - prezentare de informaţii ustensilele necesare.
carne. - Clasifica corect - Cunoaste tehnicile de lucru.
mincarurile din carne de
pui, vita, porc, miel, oaie,
vinat.
- Prelucreaza primar, corect - expunere
si cu eficienta carnea, prin - aplicaţii practice
sortare si feliere.
- Foloseste corect baiţarea,
pentru fiecare fel de - Cunoaste standardele
Sa pregateasca mincaruri din carne. - suport de curs unitatii.
34 carne de pui, vita, porc, miel, - Realizeaza mincaruri - prezentare de informaţii - Cunoaste timpii si
oaie si vinat. diferite, precum si cele temperaturile de preparare.
deosebite, conform
retetelor si standardelor
unitatii.
- Pregateste corect structura
de baza.
- Monteaza pe platou - expunere
mincarurile, potrivit - aplicaţii practice
Sa prezinte mincarurile din standardului unitatii. - suport de curs - Cunoaste normele si
35 carne. - Decoreaza estetic - prezentare de informaţii tehnicile de prezentare.
mincarurile.
- Cintareste corect portiile.
- Verifica corectitudinea - expunere
intocmirii documentelor - aplicaţii practice - Cunoaste legislatia privind
de evidenta. - suport de curs igiena sanitara, protectia
Sa distribuie mincarurile din
36 carne. - Rezolva eventualele - prezentare de informaţii
muncii, prevenirea si stingerea
sesizari ale clientilor incendiilor, protectia
privind calitatea, consumatorilor.
cantitatea si pretul.
- Identifica si selecteaza - expunere
legume, orez, oua si paste - aplicaţii practice
fainoase conform retetei si
Sa aleaga materiile prime, factorilor de calitate. - Cunoaste cum sa aleaga
auxiliare si semipreparatele - Alege legumele, orezul, materiile prime si
- suport de curs auxiliare.
37 pentru pregatirea mincarurilor ouale si pastele fainoase
- prezentare de informaţii
din legume, orez, oua, paste conform caracteristicilor - Cunoaste aspectele
fainoase. organoleptice din organoleptice care trebuie
standard. respectate.
- Identifica corect tipurile
de semipreparate.
- Identifica corect tehnicile - expunere
de lucru aplicate. - aplicaţii practice
Sa selecteze echipamentul
- Selecteaza conform - Cunoaste retetele de
tehnologic si ustensilele pentru - suport de curs
tehnologiei tipurile de fabricatie, echipamentul si
38 pregatirea mincarurilor din
operatii tehnologice, - prezentare de informaţii ustensilele necesare.
legume, orez, oua, paste
potrivit sortimentului. - Cunoaste tehnicile de lucru.
fainoase.
- Clasifica corect
mincarurile.
- Prelucreaza primar si cu - expunere
eficienta materiile prime - aplicaţii practice
si auxiliare.
- Pregateste structura de
baza conform tehnologiei.
- Selecteaza corect sosurile, - Cunoaste standardele
Sa pregateasca mincaruri din adaosurile, condimentele. - suport de curs unitatii.
39 legume, orez, oua, paste - Realizeaza mincaruri - prezentare de informaţii - Cunoaste timpii si
fainoase. conform standardului de temperaturile de preparare.
calitate propriu.
- Asezoneaza corect
sosurile, adaosurile pentru
diferite mincaruri din
legume, oua, orez si paste
fainoase.
- Monteaza mincarurile - expunere
conform standardului, in - aplicaţii practice
Sa prezinte mincarurile din - suport de curs
legumiera si pe platou. - Cunoaste normele si
40 legume, orez, oua, paste
- prezentare de informaţii tehnicile de prezentare.
fainoase. - Decoreaza estetic
mincarurile.
- Cintareste corect portiile.
- Verifica corectitudinea - expunere
intocmirii documentelor - aplicaţii practice - Cunoaste legislatia privind
Sa distribuie mincarurile din de evidenta. - suport de curs igiena sanitara, protectia
41 legume, orez, oua, paste - Rezolva eventualele
- prezentare de informaţii
muncii, prevenirea si stingerea
fainoase. sesizari ale clientilor incendiilor, protectia
privind cantitatea, consumatorilor.
calitatea si pretul.
- Stabileste exact cantitatea - expunere
si calitatea conform retetei - aplicaţii practice - Cunoaste cum sa aleaga
de fabricatie. materiile prime si
Sa aleaga materiile prime si - suport de curs
- Fixeaza parametrii auxiliare.
42 auxiliare pentru pregatirea
organoleptici de calitate - prezentare de informaţii - Cunoaste aspectele
preparatelor lichide.
(aspect, consistenta, gust, organoleptice care trebuie
miros) conform respectate.
standardului unitatii.
- Identifica corect tehnicile - expunere
de lucru aplicate. - aplicaţii practice
- Selecteaza conform
Sa selecteze echipamentul - Cunoaste retetele de
tehnologiei tipurile de - suport de curs
tehnologic si ustensilele fabricatie, echipamentul si
43 necesare pentru pregatirea
operatii tehnologice,
- prezentare de informaţii ustensilele necesare.
potrivit sortimentului.
preparatelor lichide. - Cunoaste tehnicile de lucru.
- Clasifica corect
sortimentul de preparate
lichide.
- Prelucreaza primar si cu - expunere
eficienta materiile prime - aplicaţii practice
si auxiliare.
- Realizeaza preparate - Cunoaste standardele
lichide conform - suport de curs unitatii.
44 Sa gateasca preparatele lichide. standardului de calitate - prezentare de informaţii - Cunoaste timpii si
propriu. temperaturile de preparare.
- Identifica si foloseste
corect ingredientele de
gust (condimente, arome).
- Completeaza conform - expunere
tehnologiei preparatele - aplicaţii practice
lichide, cu adaosuri - suport de curs - Cunoaste normele si
45 Sa prezinte preparatele lichide. corespunzatoare
- prezentare de informaţii tehnicile de prezentare.
(crutoane, coji, pai
parmezan, galuste, taitei,
verdeata).
- Verifica corectitudinea - expunere
intocmirii documentelor - aplicaţii practice - Cunoaste legislatia privind
de evidenta. - suport de curs igiena sanitara, protectia
Sa distribuie preparatele
46 lichide.
- Rezolva eventualele
- prezentare de informaţii
muncii, prevenirea si stingerea
sesizari ale clientilor incendiilor, protectia
privind cantitatea, consumatorilor.
calitatea si pretul.
- Stabileste exact cantitatea - expunere
- Cunoaste cum sa aleaga
si calitatea, conform - aplicaţii practice
materiile prime si
Sa aleaga materiile prime si retetei de fabricatie. - suport de curs auxiliare.
47 auxiliare pentru prepararea - Defineste parametrii de
- prezentare de informaţii - Cunoaste aspectele
dulciurilor (deserturilor). calitate organoleptici (aspect,
organoleptice care trebuie
gust, miros, structura),
respectate.
conform standardului unitatii.
- Identifica corect tehnicile - expunere
de lucru aplicate. - aplicaţii practice
- Cunoaste retetele de
- Selecteaza conform
Sa selecteze echipamentul - suport de curs fabricatie, echipamentul si
48 tehnologic si ustensilele.
tehnologiei tipurile de
- prezentare de informaţii ustensilele necesare.
operatii tehnologice,
- Cunoaste tehnicile de lucru.
potrivit sortimentului.
- Clasifica corect dulciurile.
- Prelucreaza primar si cu - expunere
eficienta materiile prime - aplicaţii practice
si auxiliare.
- Cunoaste standardele
- Pregateste structura de
Sa prepare dulciurile - suport de curs unitatii.
49 (deserturile).
baza, conform
- prezentare de informaţii - Cunoaste timpii si
tehnologiei.
temperaturile de preparare.
- Realizeaza dulciurile
conform standardului de
calitate propriu.
- Aseaza dulciurile pe - expunere
farfurii, intr-o forma cit - aplicaţii practice
mai estetica.
Sa prezinte dulciurile - suport de curs - Cunoaste normele si
50 (deserturile).
- Decoreaza dulciurile,
- prezentare de informaţii tehnicile de prezentare.
estetic, cu materii prime
de culori vii.
- Cintareste corect portiile.
- Verifica corectitudinea - expunere
intocmirii documentelor - aplicaţii practice - Cunoaste legislatia privind
de evidenta. igiena sanitara, protectia
Sa distribuie dulciurile - suport de curs
51 (deserturile).
- Rezolva eventualele
- prezentare de informaţii
muncii, prevenirea si stingerea
sesizari ale clientilor incendiilor, protectia
privind calitatea, consumatorilor.
cantitatea si pretul.
- Stabileste cantitatea si - expunere
calitatea materiilor prime - aplicaţii practice
- Cunoaste cum sa aleaga
si auxiliare, conform
materiile prime si
Sa aleaga materiile prime si retetei.
- suport de curs auxiliare.
52 auxiliare pentru prepararea - Determina factorii de
- prezentare de informaţii - Cunoaste aspectele
fondurilor glace. calitate: aspect, gust,
organoleptice care trebuie
miros, consistenta,
respectate.
conform instructiunilor
tehnologice.
- Echipamentul si - expunere
ustensilele sunt selectate - aplicaţii practice
corespunzator, in vederea
stabilirii corecte a tehnicii
de lucru.
- Cunoaste retetele de
Sa selecteze echipamentul - Echipamentul tehnologic
- suport de curs fabricatie, echipamentul si
53 tehnologic si ustensilele pentru si ustensilele sunt
- prezentare de informaţii ustensilele necesare.
prepararea fondurilor glace. verificate din punct de
- Cunoaste tehnicile de lucru.
vedere al curateniei si al
functionarii.
- Dupa utilizare, ustensilele
sunt curatate si depozitate
in spatii special destinate.
- Prepara fonduri glace - expunere
conform standardelor de - aplicaţii practice
calitate proprii ale unitatii.
- Metodele de pregatire
sunt utilizate corect,
pentru a obtine fonduri
- Cunoaste standardele
glace conform cerintelor; - suport de curs unitatii.
54 Sa pregateasca fonduri glace. se respecta normele
- prezentare de informaţii - Cunoaste timpii si
sanitare si de protectie a
temperaturile de preparare.
muncii.
- Fondurile glace sunt
preparate in cantitatea
necesara volumului de
activitate al unitatii
alimentare.
- Conditioneaza si - expunere - Cunoaste conditiile igienico-
depoziteaza corect - aplicaţii practice sanitare pentru lucru si
Sa depoziteze produsele finite fondurile glace, cu - suport de curs depozitare.
55 pentru fonduri glace. respectarea conditiilor - prezentare de informaţii - Cunoaste conditiile de
igienico-sanitare si a celor temperatura si timp care
de temperatura si timp. trebuie respectate.
- Identifica si selecteaza - expunere
diverse sortimente de - aplicaţii practice
peste si fructe de mare,
conform retetelor si
factorilor de calitate.
- Cunoaste cum sa aleaga
- Alege pestele si fructele
Sa aleaga materiile prime, materiile prime si
de mare conform
auxiliare si semipreparatele - suport de curs auxiliare.
56 pentru prepararea mincarurilor
caracteristicilor din
- prezentare de informaţii - Cunoaste aspectele
standard.
din peste si fructe de mare. organoleptice care trebuie
- Identifica corect tipurile
respectate.
de semipreparate.
- Depoziteaza, congeleaza,
decongeleaza corect
pestele si fructele de
mare.
- Identifica corect tehnicile - expunere
de lucru aplicate. - aplicaţii practice
Sa selecteze echipamentul - Selecteaza conform - Cunoaste retetele de
tehnologic si ustensilele pentru tehnologiei tipurile de - suport de curs fabricatie, echipamentul si
57 prepararea mincarurilor din operatii tehnologice, - prezentare de informaţii ustensilele necesare.
peste si fructe de mare. potrivit sortimentului. - Cunoaste tehnicile de lucru.
- Clasifica corect
mincarurile.
- Prelucreaza primar si - expunere
eficient pestele, prin - aplicaţii practice
curatire, eviscerare si
filetare; curata corect
fructele de mare.
- Utilizeaza pentru
preparate diferite - Cunoaste standardele
Sa pregateasca mincarurile din procedee, conform - suport de curs unitatii.
58 peste si fructe de mare. tehnologiilor specifice. - prezentare de informaţii - Cunoaste timpii si
- Realizeaza mincaruri temperaturile de preparare.
potrivit standardului de
calitate propriu.
- Prepara sosurile, ca un
complement al meniului,
conform retetei si
standardului unitatii.
- Selecteaza corect - expunere
platourile si farfuriile - aplicaţii practice
specifice preparatelor din
Sa prezinte mincarurile din - suport de curs - Cunoaste normele si
59 peste si fructe de mare.
peste si fructe de mare.
- prezentare de informaţii tehnicile de prezentare.
- Monteaza adecvat
preparatele pe platou, cu
decorul specific.
- Verifica corectitudinea - expunere
intocmirii documentelor - aplicaţii practice - Cunoaste legislatia privind
de evidenta. igiena sanitara, protectia
Sa distribuie mincarurile din - suport de curs
60 peste si fructe de mare.
- Rezolva eventualele
- prezentare de informaţii
muncii, prevenirea si stingerea
sesizari ale clientilor incendiilor, protectia
privind cantitatea, consumatorilor.
calitatea si pretul.
- Stabileste cantitatea si - expunere
calitatea, conform retetei - aplicaţii practice - Cunoaste cum sa aleaga
de fabricatie. materiile prime si
Sa aleaga materiile prime si
61 auxiliare pentru realizarea - Fixeaza parametrii - suport de curs auxiliare.
organoleptici de calitate - prezentare de informaţii - Cunoaste aspectele
aluaturilor de baza.
(aspect, consistenta, gust, organoleptice care trebuie
miros), conform respectate.
standardului unitatii.
- Echipamentul si - expunere
ustensilele utilizate sunt - aplicaţii practice
curate si se respecta
- Cunoaste retetele de
Sa selecteze echipamentul normele de protectie a
- suport de curs fabricatie, echipamentul si
62 tehnologic si ustensilele pentru muncii.
- prezentare de informaţii ustensilele necesare.
realizarea aluaturilor de baza. - Echipamentul si
- Cunoaste tehnicile de lucru.
ustensilele sunt
corespunzatoare tipului
de aluat.
- Prelucreaza primar - expunere
materiile prime si - aplicaţii practice
auxiliare.
- Cunoaste standardele
- Prepara aluaturile
- suport de curs unitatii.
63 Sa realizeze aluaturile de baza. conform standardului de
- prezentare de informaţii - Cunoaste timpii si
calitate propriu.
temperaturile de preparare.
- Foloseste corect, practic si
economicos produsele din
aluatul de baza.
- Conditioneaza si - expunere - Cunoaste conditiile igienico-
- aplicaţii practice sanitare pentru lucru si
depoziteaza corect
Sa depozite produsele finite din - suport de curs depozitare.
64 cadrul aluaturilor de baza.
aluaturile.
- prezentare de informaţii - Cunoaste conditiile de
- Foloseste corect aluaturile
temperatura si timp care
la preparatele culinare. trebuie respectate.
- Identifica si selecteaza - expunere
diferite sortimente de - aplicaţii practice - Cunoaste cum sa aleaga
legume, conform retetelor materiile prime si
Sa aleaga materiile prime si
de salate si factorilor de - suport de curs auxiliare.
65 auxiliare, sosurile, dresingurile
calitate din standard. - prezentare de informaţii - Cunoaste aspectele
pentru realizarea salatelor.
- Identifica corect sosurile organoleptice care trebuie
si dresingurile folosite la respectate.
salate.
- Identifica corect tehnicile - expunere
de lucru aplicate. - aplicaţii practice
- Selecteaza conform - Cunoaste retetele de
Sa selecteze echipamentul
tehnologiei specifice - suport de curs fabricatie, echipamentul si
66 tehnologic si ustensilele pentru
tipurile de operatii - prezentare de informaţii ustensilele necesare.
realizarea salatelor.
tehnologice, potrivit - Cunoaste tehnicile de lucru.
sortimentului.
- Clasifica corect salatele.
- Pregateste primar - expunere
materiile prime, conform - aplicaţii practice
tehnologiei specifice.
- Cunoaste standardele
- Pregateste corespunzator
- suport de curs unitatii.
67 Sa pregateasca salatele. salate, conform
- prezentare de informaţii - Cunoaste timpii si
standardului unitatii.
temperaturile de preparare.
- Foloseste adecvat sosurile
si dresingurile, potrivit
tipului de salata.
- Selecteaza corect vasele - expunere
specifice prezentarii - aplicaţii practice
- suport de curs - Cunoaste normele si
68 Sa prezinte salatele. salatelor.
- prezentare de informaţii tehnicile de prezentare.
- Prezinta salatele potrivit
standardului unitatii.
- Verifica corectitudinea - expunere
intocmirii documentelor - aplicaţii practice - Cunoaste legislatia privind
de evidenta. igiena sanitara, protectia
- suport de curs
69 Sa distribuie salatele. - Rezolva eventualele
- prezentare de informaţii
muncii, prevenirea si stingerea
sesizari ale clientilor incendiilor, protectia
privind cantitatea, consumatorilor.
calitatea si pretul.
- Stabileste cantitatea si - expunere
calitatea, conform retetei - aplicaţii practice - Cunoaste cum sa aleaga
de fabricatie. materiile prime si
Sa aleaga materiile prime si
- Fixeaza parametrii - suport de curs auxiliare.
70 auxiliare pentru realizarea
organoleptici (aspect, - prezentare de informaţii - Cunoaste aspectele
sosurilor.
consistenta, gust, miros) organoleptice care trebuie
de calitate, conform respectate.
standardului unitatii.
- Echipamentul si - expunere
ustensilele sunt selectate - aplicaţii practice
corespunzator, in vederea
stabilirii corecte a tehnicii
de lucru.
- Vasele utilizate corespund
cantitatii ce urmeaza a fi
- Cunoaste retetele de
Sa selecteze echipamentul preparata.
- suport de curs fabricatie, echipamentul si
71 tehnologic si ustensilele pentru - Echipamentul tehnologic
- prezentare de informaţii ustensilele necesare.
realizarea sosurilor. si ustensilele sunt - Cunoaste tehnicile de lucru.
verificate din punct de
vedere al curateniei si al
functionarii.
- Dupa utilizare, ustensilele
sunt curatate si depozitate
in spatiile special
destinate.
- Prelucreaza primar - expunere
materiile prime si - aplicaţii practice
auxiliare, conform retetei
standard.
- Gateste sosurile conform
- Cunoaste standardele
standardului de calitate
- suport de curs unitatii.
72 Sa pregateasca sosurile. propriu unitatii.
- prezentare de informaţii - Cunoaste timpii si
- Identifica si foloseste
temperaturile de preparare.
corect condimentele si
aromele.
- Selecteaza tipurile de
operatii tehnologice
potrivit sortimentului.
- Conditioneaza si - expunere
depoziteaza corect - aplicaţii practice
sosurile. - Cunoaste conditiile igienico-
- Foloseste corect agentii de sanitare pentru lucru si
Sa depoziteze produsele finite ingrosare. - suport de curs depozitare.
73 realizate pentru sosuri. - Depozitarea sosurilor se - prezentare de informaţii - Cunoaste conditiile de
face cu respectarea temperatura si timp care
conditiilor sanitare si trebuie respectate.
tehnice adecvate fiecarui
sortiment.

Disciplina: 2. Activitatea de supervizare si control

Durată
- teorie: 30 ore
- practică: 60 ore

Obiective generale :
- Realizarea actiunilor de supervizare si control

conţinutul de bază, pe
obiective de referinţă capitole/ secvenţe de mijloace de instruire, criterii de evaluare
metode de formare
pregătire teoretică sau materiale de învăţare
practică
0 1 2 3 4 5
- Intocmeste cu exactitate
toate retetele de fabricatie.
Să stabileasca retete de - expunere
1 fabricatie si sa urmareasca - Urmareste realizarea - aplicaţii practice
- suport de curs - Capacitatea de a intocmi
corecta si conform - prezentare de informaţii rapoarte de productie.
respectarea lor.
retetelor de fabricatie
pentru toate preparatele.
- Elaboreaza cu exactitate
pretul de productie pentru
Sa stabileasca pretul de fiecare preparat, conform - expunere - suport de curs - Capacitatea de a intocmi
2 productie. retetei si conform - aplicaţii practice - prezentare de informaţii preturi de productie.
preturilor de achizitie a
materiilor prime si
auxiliare.
- Se informeaza temeinic cu
privire la gama de
preparate licentiate.
- Urmareste realizarea
preparatelor pentru care
s-a obtinut licenta de
Sa actioneze pentru respectarea fabricatie.
prevederilor legale privind - Propune licentierea - Sa cunoasca si sa aplice
preparatelor nelicentiate. - expunere - suport de curs
3 licentierea si a reglementarilor
- Respecta cu regularitate si - aplicaţii practice - prezentare de informaţii
prevederile legale: Legea 98/
legale cu specific igienico- 1994, Hotarirea 168/ 1997.
sanitar si sanitar-veterinar. aplica pe tot parcursul fluxului
tehnologic normele igienico-
sanitare.
- Verifica aplicarea corecta a
normelor sanitar-veterinare
pentru toate materiile prime de
origine animala.

- Verifica existenta
certificatelor de calitate,
declaratiilor de
Sa actioneze pentru respectarea
conformitate sau - expunere
reglementarilor legale privind - Sa cunoasca si sa aplice
certificatelor de - suport de curs
4 asumarea raspunderii - aplicaţii practice prevederile legale: Ordinul
conformitate care intra in - prezentare de informaţii
organizatiei referitoare la 58/ 1999, Hotarirea 223/ 1995.
procesul de productie.
conformitatea produselor.
- Raspunde in mod direct
de conformitatea
preparatelor proprii.

S-ar putea să vă placă și