Sunteți pe pagina 1din 20

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

Date de identificare a CDL:


1. Instituția de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLĂRIE
2. Denumirea operatorului economic/instituției publice partenere: SC COFETĂRIA MARIA
SRL, VICOVU DE SUS
3. Titlul CDL: TEHNOLOGIA PREPARATELOR FINITE DE PATISERIE‐COFETĂRIE

4. Tipul CDL-ului: rezultate ale învățării suplimentare care răspund nevoilor operatorului
economic – opțional de aprofundar
5. Profilul/Domeniul de pregătire profesională: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
6. Calificarea profesională: COFETAR - PATISER
7. Clasa: a XII-a
8. Număr ore: 210 ore
9. Autorii
 Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLĂRIE
Prof. Hurjui Andreea
Operatorul economic: SC COFETĂRIA MARIA SRL, VICOVU DE SUS
1. Notă de prezentare
Modulul Tehnologia Preparatelor finite de patiserie-cofetărie specific domeniului de
pregătire Turism şi alimentaţie, domeniu care asigură pregătirea de specialitate pentru cei
interesaţi să îşi desfăşoare activitatea profesională în unităţile de alimentaţie (calificările:
bucătar și cofetar-patiser).
Modulul se studiază în cele șapte săptămâni de practică comasată,respectiv,210 de
ore. Acest material a fost elaborat pe baza unităţilor de competenţe şi a competenţelor
prevăzute în S.P.P., ţinând cont de conţinuturile tematice din programele şcolare (programă
ce poate fi îmbunătăţită de către unitatea şcolară cu consultarea agenţilor economici).
Desfăşurarea activităţilor de învăţare se face pe baza unor scheme de conţinut, care
reprezintă temele relevante pentru modul şi cu un grad mai mare de dificultate.
Competențele specifice sunt determinate de cerințele sociale, de trăsăturile și
dinamica economică, de aceea prezintă flexibilitate și adaptare cu posibilitatea redefinirii
lor în funcție de evoluțiile înregistrate pe piața muncii.
Autorii au considerat că elevii pot învăţa mai bine pe baza documentării şi elaborării
unui/unor proiect/proiecte cu referire la probleme ale agenţilor economici de profil
(restaurante, cofetării, patiserii etc.), dată fiind tipologia modulului (CDL) şi specificul
abordării sale didactice.
S-a luat în considerare faptul că toţi „actorii” participanţi la acest modul (elevii,
cadrele didactice, reprezentanţii agenţilor economici, părinţii ş. a.) vor dori să se implice în

1
activitatea de învăţare, motiv pentru care propunerile materialului de faţă sunt doar sugestii,
care se pot îmbunătăţi/schimba în funcţie de dinamica serviciilor de alimentaţie publică.
În viziunea noii proiectări curriculare, profesorul are libertatea de a alege metodele
şi tehnicile didactice, de a propune noi activităţi de învăţare în măsură să asigure atingerea
competenţelor din SPP, acesta individualizând şi particularizând procesul didactic la
specificul clasei. De asemenea se va urmări permanent respectarea normelor de sănătatea şi
securitatea muncii.
După parcurgerea acestei unităţi ,elevul va fi capabil să:
 Elaboreaze planul activităţilor zilnice;
 Realizeaze specialităţi de patiserie-cofetărie;
 Monitorizeaze activitatea producţiei de patiserie-cofetărie;
 Gestionează stocurile de materii prime, materiale şi produse finite;
 Obţină sortimente de torturi;
 Analizeaze calitatea prajiturilor şi torturilor;
 Realizează sortimente de îngheţată;
 Obţine aluaturi nedospite;
 Execută produse specifice din aluaturi nedospite;
 Obţine aluatul dospit;
 Execută produse specifice din aluatul dospit;
 Realizează fursecuri din aluat;
Modulul ”Tehnologia preparatelor finite de patiserie-cofetărie” vizează dobândirea de
competenţe specifice calificării ,,cofetar - patiser”, în perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor
în practicarea acestei calificării şi / sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel 4.

Programa cadru care se adaptează condiţiilor din şcoala noastră și elevilor cu deficiență
de auz, va urmări formarea competenţelor cheie vizate de calificarea descrisă prin standardul
de pregătire profesională specific domeniului pregătirii de bază: Turism și alimentație,
descris prin Legea educației naționale nr. 1/2011, care sunt integrate în unitățile de rezultate
ale învățării tehnice generale sau specializate:

Lista unităților de rezultate ale învățării:


- Unități de rezultate ale învățării tehnice generale:
1. Etică și comunicare profesională
4. Asigurarea calității în turism și alimentație
3. Utilizarea sistemelor de servire în restaurație
- Unități de rezultate ala învățării tehnice specializate:
7. Pregătirea sortimentului de preparate și băuturi
9. Realizarea produselor de patiserie
10. Realizarea produselor de cofetărie

2
2. Tabel de corelare dintre rezultatele învățării și conținuturile învățării

Rezultate ale învăţării suplimentare/ Rezultate ale învățării


propuse spre aprofundare/extindere1
Conţinuturile învăţării2 Situații de învățare

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini

7.1.1. Prezentarea 7.2.1. Efectuarea 7.3.1. Implicarea Planul activităților zilnice: - imaginii ;
modalităților de calculelor responsabilă în -sortimentul produsului de patiserie-
stabilire a necesarului matematice utilizarea cofetărie care trebuie realizat (tipuri, - materii prime
cantități), necesarul de materii prime și
de materii prime simple pentru echipamentelor - utilaje ;
auxiliare
conform rețetarelor dozarea materiilor pentru dozarea Aprovizionarea cu materii prime și
specifice de prime materiilor prime auxiliare: - ustensile ;
bucătărie,patiserie,cof conform rețetelor -verificarea stocurilor existenete,
- fișe de documentare ;
etărie; de obținere a achiziționarea de materii prime în deficit
diferitelor Repartizarea sarcinilor: - fișe de lucru ;
preparate, sub -Nominalizarea sarcinilor pe membri
echipei: efectuarea curățeniei, - conversația ;
supravegherea, în
aprovizionarea, verificarea stării de
condiții de igienă și funcționare a utilajelor, prelucrarea -lucru în echipă ;
siguranță. materiilor prime.
- frontal ;

- individual

7.1.2. Caracterizarea 7.2.2.Stabilirea 7.3.1. Implicarea Operațiile de pregătire: - rețetare;


aparatelor și necesarului de responsabilă în -operațiile de pregătire primară și termică
1
Se vor preciza, după caz, rezultate ale învățării suplimentare exprimate în termeni de cunoștințe, abilități și atitudini sau codurile corespunzătoare rezultatelor învățării
propuse spre aprofundare/extindere, conform SPP
2
Conținuturile învățării – se vor preciza acele conținuturi ale învățării agreate împreună cu operatorul economic, corelate cu cunoștințele, abiltățile și atitudinile menționate

3
ustensilelor de materii prime, în utilizarea pentru semipreparate (din zahăr, fructe, ou - cântare;
măsurat folosite în funcție de numărul echipamentelor și făină, creme); produsele din aluaturi;
prîjituri și torturi diferite; fursecuri diferite; - balanță;
bucătărie, laboratoare porțiilor; pentru dozarea
înghețate; băuturi răcoritoare.
de cofetărie-patiserie materiilor prime - cană gradată;
Remediarea defectelor:
și bar. conform rețetelor -aplicarea elementelor de finisare, - fișe de lucru;
de obținere a executarea repetată a unor operații de
diferitelor prelucrare, completarea decorurilor în - fișe de documentare;
preparate, sub funcție de cauzele defectelor
supravegherea, în Decorarea și păstrarea produselor: - reviste de specialitate;
condiții de igienă și -Folosirea decorurilor specifice produselor
- joc de rol;
precum și a celor care pun în evidență
siguranță.
măestria personală - problematizarea
Păstrarea produselor: (operații de calcul
-condiții de păstrare:temperatura, lumină,
simplu: adunări, calcul
umiditate, vecinătăți adecvate, durată de
procentual,împărțiri);
păstrare
Eliberarea comenzilor: - expunerea;
-Verificarea gamajelor, ambalarea
produselor - conversația;

- fisă cu grila;

- calculator;

- video proiector;

7.1.3.Clasificarea 7.2.4.Efectuarea 7.3.2.Respectarea - fișe de lucru;


semipreparatelor operațiilor principiilor Tehnici de realizare:
-tehnici de prelucrare primară și termică a - fișe de documentare;
culinare, de patiserie- tehnologice de dezvolării durabile
semipreparatelor, tehnici de asamblare a
cofetărie și a obținere a la obținerea - reviste de specialitate;
produselor, tehnici de finisare, tehnici de
produselor cu grad semipreparatelor semipreparatelor asamblare a produselor a produselor, tehnici

4
redus de complexitate culinare și de culinare și de de finisare, tehnici de realizare și aplicare a - joc de rol;
patiserie-cofetărie patiserie- cofetărie, decorurilor.
Tehnici de decorare: - problematizarea
și a produselor cu a preparatelor
-decorarea cu:ciocolată, fructe, marțipan, (operații de calcul
grad redus de culinare, de simplu: adunări, calcul
elemente de decor din zahăr, fondant,
complexitate cu patiserie-cofetărie cremă, creativitate în decorare. procentual,împărțiri);
respectarea cu grad redus de Cerințele clienților:
normelor de complexitate, în -tradiții, evenimente sărbătorite - expunerea;
igienă, de condiții de igină, Cadru de referință pentru promovare: - conversația;
siguranță și siguranță și -fotografierea produselor și expunerea
securitatea securitate a muncii. fotografiilor; descrierea produselor; - fisă cu grila;
expoziții de produse: vitrine cu mulaje:
muncii.
plante, etc. - calculator;
Produse finite:
-bomboane diferite, produse franțuzești, - video proiector
figurine, produse originale.

7.1.4.Desrierea 7.2.5.Realizarea 7.3.4.Manifestarea Caracterizarea generală a torturilor: - imaginii ;


proceselor analizei calitative responsabilă a caloarea nutritivă și gustativă, locul și rolul
tehnologice de a semiprepratelor simțului estetic și în alimentație, tehnologia generală, - materii prime
clasificarea, criterii care stau la baza
obținere a culinare și de creativ în - utilaje ;
clasificării, sortimentul, condiții de calitate,
semipreparatelor și a patiserie-cofetărie pregătirea pentru defecte, cauze, remedieri.
produselor cu grad și a produselor cu servire, a Semipreparatele de cofetărie necesare - ustensile ;
redus de complexitate grad redus de preparatelor obținerii diferitelor sortimente de torturi
- fișe de documentare ;
complexitate culinare, a Tehnologia de pregătire a torturilor-
produselor de succesiunea operațiilor tehnologice de - fișe de lucru ;
cofetărie-patiserie asamblare a semipreparatelor și finalizare a
torturilor - conversația ;
și a băuturilor, cu
Sortimentul de torturi: pe bază de blat
respectarea alb, pe bază de blat colorat, foi Doboș și foi

5
regulilor de Richard, torturi pe bază de frișcă, torturi cu -lucru în echipă ;
montare, ciocolată, torturi pentru aniversare, torturi
decorare,ornare și a fantezie, torturi piese. - frontal ;
modalităților de - individual
remediere a
defectelor

7.1.5. Prezentarea 7.2.5.Realizarea 7.3.4.Manifestarea Calitatea prăjiturilor și torturilor: - rețetare;


normelor de siguranță analizei calitative responsabilă a -Indicii de calitate, valoarea nutritivă,
valoarea energetică a produselor de - cântare;
și securitatea muncii a semiprepratelor simțului estetic și
cofetărie
și de igienă în culinare și de creativ în - balanță;
-siguranța alimentară a prăjiturilor și
bucătărie și patiserie-cofetărie pregătirea pentru torturilor, factori de risc în consumul de - cană gradată;
laboratoarele de și a produselor cu servire, a produse de cofetărie,
patiserie și cofetărie. grad redus de preparatelor -transformări ce au loc în timpul obținerii - fișe de lucru;
complexitate culinare, a prjiturilor și torturilor
produselor de Calculul valorii nutritive și energetice a - fișe de documentare;
cofetărie-patiserie prăjiturilor și torturilor, valoarea nutritivă a
- reviste de specialitate;
diferitelor sortimente de prăjituri și torturi.
și a băuturilor, cu
respectarea - joc de rol;
regulilor de - problematizarea
montare, (operații de calcul
decorare,ornare și a simplu: adunări, calcul
modalităților de procentual,împărțiri);
remediere a
- expunerea;
defectelor
- conversația;

- fisă cu grila;

6
- calculator;

- video proiector;

7.1.6. Caracterizarea 7.2.5.Realizarea 7.3.4.Manifestarea Caracterizarea generală a înghețatelor: - reviste de specialitate;


indicilor de calitate ai analizei calitative responsabilă a valoarea nutritivă, calorică, locul și rolul în
alimentație; - joc de rol;
semipreparatelor a semiprepratelor simțului estetic și
Materii prime și semipreparate necesare
culinare și de culinare și de creativ în - problematizarea
pregătirii sortimentelor de înghețată
patiserie-cofetărie și a patiserie-cofetărie pregătirea pentru Tehnologia generală de pregătire
(operații de calcul
produselor cu grad și a produselor cu servire, a simplu: adunări, calcul
a sortimentelor de înghețată și tehnologiile
redus de complexitate grad redus de preparatelor specifice pregătirii diferitelor sortimente de procentual,împărțiri);
complexitate culinare, a înghețată - expunerea;
produselor de Verificarea calității înghețatelor prin
cofetărie-patiserie examen organoleptic - conversația;
și a băuturilor, cu
- fisă cu grila;
respectarea
regulilor de - calculator;
montare,
- video proiector
decorare,ornare și a
modalităților de
remediere a
defectelor

7.1.7. Descrierea 7,2.6. 7.3.3.Asumarea Caracteristicile aluaturilor nedospite: - rețetare;


elementelor care Determinarea responsabilă a -consistența specifică fiecărui tip de aluat
nedospit; - cântare;
caracterizează valorii nutritive a interpretării valorii
-caracteristici privind afânaream porozitatea
valoarea nutritivă a semipreparatelor nutritive și a - balanță;
specifică și elasticitatea;
semipreparatelor culinare și de indicilor de calitate -calitatea materiilor prime - cană gradată;
culinare și de patiserie- pentru diferite Materii prime folosite: făină, lichid,
patiserie-cofetărie, a cofetprie, a semipreparate grăsimi, ouă, zahăr, aromatizanți, adaosuri
7
produselor cu grad produselor cu culinarem de specifice - fișe de lucru;
redus de complexitate grad redus de patiserie-cofetărie
Procesul tehnologic- succesiunea fazelor - fișe de documentare;
complexitate și pentru
tehnologice conform tipului de aluat
preparatele culinare - reviste de specialitate;
Tipuri de aluaturi nedospite:
și de patiserie- -aluaturi pentru foi de plăcintă - joc de rol;
cofetărie cu grad -aluat opărit
redus de -aluat fraged - problematizarea
complexitate. -aluat foietaj (franțuzesc) (operații de calcul
simplu: adunări, calcul
procentual,împărțiri);

- expunerea;

- conversația;

- fisă cu grila;

7.1.8.Identificarea 7.2.7.Montarea 7.3.4.Manifestarea Adaosuri folosite pentru obținerea - imaginii ;


obiectelor de inventar preparatelor responsabilă a produselor din aluaturi nedospite- zahăr
necesare aranjării culinare, a simțului estetic și farin, ouăm făinăm untm margarină, fructe - materii prime
proaspete și uscatem nucim alunem cacao,
produselor pentru produselor de creativ în - utilaje ;
coloranți alimentari, aromatizanți
servire cofetărie-patiserie pregătirea pentru alimentari.
și a băuturilor servire, a Semipreparate pentru produsele din - ustensile ;
pe/în obiectele de preparatelor aluaturi nedospite, umpluturi diversem sirop
- fișe de documentare ;
inventat specifice culinare, a de însiroatm cremă de vaniliem jeleuri de
în condiții de produselor de fructe, compoturi de fructe, baroturi din - fișe de lucru ;
igienă. cofetărie-patiserie fructe uleioase, frișcă, ciocolată cuvertură.
Echipamente și ustensile: teluri, răzători, - rețetare;
și a băuturilor, cu
merdenele, palete din lemn și din plastic,
respectarea linguri, lingurițe, poșuri cu dui cu șpriț, - cântare;
regulilor de hârtie pergament, mixere, vase din inox, sau

8
montare, material plastic de diferite capacități, - balanță;
decorare,ornare și a cuptoare, frigider.
- cană gradată;
modalităților de Tehnologii specifice: etape succesive de
obținere a aluaturilor nedospite, a
remediere a - fișe de lucru;
semipreparatelor și a produselor de patiserie
defectelor Sortimente de produse din aluaturi - fișe de documentare;
nedospite:
-din foaie de plăcintă românească: plăcinte, - reviste de specialitate;
merdenele, ștrudele
-din foaie de plăcintă grecească: preparate - joc de rol;
însiropate și preparate neînsiropate
-din aluat opărit: eclere, choix a la creme,
globulețe, caroline.
-din aluat fraged: plăcinte, tarte cu fructe,
rondele, corăbioare.
-din aluat franțuzesc cu umplutură de : din
brănză, din fructe și legume cu cremă de
vaniliem cu gem sau marmeladă
7.1.9.Descrierea 7.2.8.Decorarea 7.3.4.Manifestarea Semipreparate și adaosuri: aluat dospit, - reviste de specialitate;
elementelor de preparatelor responsabilă a cremă de nuci, cremă de mac, umpluturi
- joc de rol;
decorare și ornare a culinare, a simțului estetic și specifice pe bază de brânză, sirop de
însiropat, zagăr farin și tos, marmeladă,
preparatelor culinare, produselor de creativ în - problematizarea
pastă de fructe, gem, rahat, pudră de nuci,
a produselor de cofetărie-patiserie pregătirea pentru brânză de vaci, ouă, făină, unt, margarină, (operații de calcul
cofetărie-patiserie și a și a băuturilor servire, a cacao, aromatizanți alimentari. simplu: adunări, calcul
băuturilor și a pentru preparatelor Echipamente și ustensile: teluri, răzători, procentual,împărțiri);
defectelor care pot să prezentarea culinare, a merdenele, palete din lemn și din plastic, - expunerea;
apară. acestora produselor de linguri, lingurițe, poșuri cu dui sau cu șpriț,
manifestând cofetărie-patiserie hârtie pergament, mixere, vase de diferite - conversația;
capacități, cuptoare, frigidere.
creativitate și simț și a băuturilor, cu
Procesul tehnologic – succesiunea fazelor - fisă cu grila;
estetic. respectarea tehnologice

9
regulilor de Sortimente de produse: - calculator;
montare, - Sortimente de produse
porționate:gogoși, cornuri, - video proiector
decorare,ornare și a
brânzoaice, brioși
modalităților de
- Semipreparate de cofetărie din aluat
remediere a dospit:produse însiropate, oji de
defectelor savarine
- Sortiment la kilogram:cozonaci
7.1.9.Descrierea 7.2.8.Decorarea 7.3.4.Manifestarea Elemente componente ale fursecurilor: - rețetare;
elementelor de preparatelor responsabilă a -aluaturi: aluatul fraged, aluatul franțuzesc
- cântare;
decorare și ornare a culinare, a simțului estetic și (foietaj),
-semipreparate:baroturi;
preparatelor culinare, produselor de creativ în - balanță;
-adaosuri: marmeladă, gem, gălbenuș de ou,
a produselor de cofetărie-patiserie pregătirea pentru zahăr farin și tos, miez de nucă măcinat,
- cană gradată;
cofetărie-patiserie și a și a băuturilor servire, a chimen, sare, brânză de vaci, cașcaval,
băuturilor și a pentru preparatelor margarină. - fișe de lucru;
defectelor care pot să prezentarea culinare, a Sortimente de fursecuri:
apară. acestora produselor de - din aluat fraged: Arlechin, Baton cu - fișe de documentare;
manifestând cofetărie-patiserie chimen, Figaro, Covrigei dulci,
- reviste de specialitate;
Rotițe cu gem, Cornulețe sucevene
creativitate și simț și a băuturilor, cu
etc; - joc de rol;
esteticm respectarea - din aluat franțuzesc (foietaj):
regulilor de Fundițe cu nuci, Ochelari, pai
montare, parmezan, Grileuri, palmieri, etc;
decorare,ornare și a Tehnologii specifice: etape succesive
modalităților de de obținere specifice fiecărui sortiment
remediere a de fursecuri din aluat;
defectelor

 Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii prime și materiale, documentații tehnice,
economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):

10
 Cataloage, reviste, albume;
 reviste de specialitate în domeniul turism şi alimentaţie
 echipamente specifice activităţilor desfăşurate la nivelul holului hotelului (se pot regăsi la nivelul unităţii şcolare sau vor fi puse la
dispoziţie în baza parteneriatelor cu agenţii economici din domeniu)
 Dotările specifice sălilor de clasă;
 Literatură de specialitate şi documente specifice: Legislaţia privind protecţia consumatorilor, buletine de analiză, fişe tehnologice, albume
şi cataloage, reviste de specialitate, etc;
 Aparatură pentru multiplicarea fişelor de lucru, de evaluare şi a altor materiale necesare activităţii la clasă; (calculator, imprimantă,
videoproiector)
 Reţetare, fişe de documentare;
 Materii prime de origine vegetală, materii prime de origine animală, băuturi nealcoollice şi alcoolice;
 Vase, ustensile, utilaje specifice unităţii de alimentaţie publică;
 Legea contabilităţii nr.82/1991;
 Imprimate ale documentelor utilizate în contabilitate: aviz de însoţire a mărfii, factură, fişă de magazie, notă de plată, bon de consum,
notă de comandă, borderou, raport zilnic de gestiune, monetar, registru de stocuri, notă de recepţie, bon de predare-transfer-restituire,
declaraţie de inventar, bon de predare-transfer-restituire;
 Alte tipuri de dotări, identificate de cadrele didactice ca fiind necesare pentru activităţile planificate;

11
3. SUGESTII METODOLOGICE

Conţinuturile programei modulului ”TEHNOLOGIA PREPARATELOR FINITE DE PATISERIE-


COFETĂRIE” trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile
colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care
lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a
cunoştinţelor de către colectivul instruit.

Modulul ”TEHNOLOGIA PREPARATELOR FINITE DE PATISERIE-COFETĂRIE” poate încorpora,


în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice.
Orele se recomandă a se desfăşura în laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la
agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de competenţe menţionate mai sus.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate,
prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.
Acestea vizează următoarele aspecte:
 aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic)
pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin
recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre
autoinstruire, spre învăţare continuă.
Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi
derulate următoarele activităţi de învăţare:

-Elaborarea de referate interdisciplinare;


-Exerciţii de documentare;-
-Navigare pe Internet în scopul documentării;
-Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri);
-Vizite de documentare la agenţii economici
-Discuţii.

Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat fiecare
dintre rezultatele învăţării.

12
Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului ”TEHNOLOGIA
PREPARATELOR FINITE DE PATISERIE-COFETĂRIE”, se recomandă următoarele activităţi de
învăţare: pregătirea diferitelor sortimente de semipreparate, pregătirea diferitelor sortimente de prăjituri şi
torturi, pregătirea diferitelor sortimente de îngheţate. Se recomandă folosirea metodelor activ participative,
care să-l implice pe elev şi să-l conştientizeze de importanţa propriei lui pregătiri:metoda demonstraţiei,
exerciţiului, experimentului, brainstormingul, mozaicul,studiul de caz etc.

Pentru eficientizarea activităţilor de instruire practică, la toate modulele cuprinse în acest curriculum
recomandăm utilizarea JURNALULUI DE PRACTICĂ, document simplu de gestionat atât de către cadrele
didactice cât şi de către tutorii de practică, de la agenţii economici unde elevii îşi desfăşoară stagiile de
practică.

13
JURNAL DE PRACTICĂ

Clasa: ___________________

Elev: ____________________

Perioada: _________________

Locaţie (Agent economic şi departament): ____________________

Modul: ________________________________________________

Tema/ Teme: __________________________________________________________

În jurnalul de practică, elevul va completa următoarele informaţii:

1. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care le-aţi observat sau le-
aţi desfăşurat ?
Activităţi observate Activităţi desfăşurate

2. Ce ai învăţat să faci pentru atingerea competenţelor?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________

3. Care au fost activităţile practice care v-au plăcut? Motivaţi.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________

4. Ce activităţi practice nu v-au plăcut? Motivaţi.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

14
Sugestii cu privire la evaluare

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va măsura
eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format
competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.

Evaluarea poate fi :
a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda de
evaluare – probe orale, scrise, practice.
 Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit,
evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la
condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat în Standardul
de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.
b. Finală

 Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de predare/


învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor,
abilităţilor şi atitudinilor.

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:

Fişe de observaţie;
Fişe test;

Fişe de lucru;

Fişe de autoevaluare;

Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de
completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de
probleme.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:

Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei,


materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor
într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi.

15
Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări electronice
care se referă la un anumit proces tehnologic.

Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile extraşcolare etc.

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea
competenţelor specificate în cadrul acestui modul.O competenţă se va evalua o singură dată.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele cheie şi competenţele tehnice
din standardul de pregătire profesională.

Propunem în continuare câteva instrumente de evaluare care ar putea fi utilizate în cadrul acestui
Modul.
Exemplu1: Fişă de observaţie
Cerinţa: Grupaţi în echipe formate din 3 elevi preparaţi 1 kg. de „Sirop de trampat cu rom”, utilizând
materiile prime (zahăr, apă, aromatizant), ustensilele şi utilajele puse la dispoziţie de laboratorul cofetăriei.
Fiecare dintre colegii din echipă vor aprecia activitatea voastră, la fel şi cadru didactic / tutorele de
practică. Apecierea se va face cu Da sau (√) dacă cerinţa a fost realizată în proporţie de 75% şi cu Nu sau
(X), dacă cerinţa nu a fost realizată în procentul amintit mai sus.

16
Nr. Evaluarea Evaluarea Rezultat cadru
Cerinţe
crt. Coleg 1 Coleg 2 didactic
1 Încadrarea în grupă a semipreparatului:
- „Semipreparate pe bază de zahăr”
2 Precizări privind - se utilizează rece şi în
utilizarea cantităţi mici;

„siropului de - tramparea semipreparatelor


trampat cu din ou şi făină utilizate pentru
rom”: prăjituri şi torturi cu fistic
3 Organizarea locului de muncă:
- pregătirea mesei de lucru;

- alegerea şi căzănel de cofetărie;


pregătirea tel;

ustensilelor strecurătoare;

specifice:
pahar gradat;
cântar;

grătar;
lingură;
- verificarea utilajului de prelucrare termică
(stare de curăţenie, starea de funcţionare)

4 - realizarea semipreparatului „sirop de trampat


cu rom” (respectarea etapelor tehnologice de
obţinere)
- dozarea - cântărirea zahărului;

materiilor prime
- măsurarea apei;
- măsurarea esenţei de rom;
- operaţii - alegerea zahărului de
preliminare: eventualele impurităţi
- operaţii - combinarea zahărului cu
tehnologice: apa ;
- amestecarea compoziţiei,
până la topirea zahărului;
- fierberea zahărului cu apa,
câteva minute;
- strecurarea compoziţiei;

- răcirea, la 20 -240 C

17
Precizări privind utilizarea fişei de observaţie, sugerată ca instrument de evaluare
continuă sau finală:

- în exemplul dat se observă că fişa de observare urmăreşte modul în care


elevul îşi demonstrează deprinderile formate pentru obţinerea siropului de trampat cu
rom;
- la punctele 1 şi 2 din fişa de observare, s-au subliniat răspunsurile corecte pe
care trebuie să le dea elevul;
- la punctul 3 s-au înscris condiţiile de lucru, ustensilele şi utilajele specifice
numai obţinerii sortimentului de semipreparat din zahăr „sirop de trampat cu rom”;
- dacă evaluarea se va realiza prin exerciţii practice sau probe practice şi pentru
celelalte sortimente de semipreparate de cofetărie, se recomandă întocmirea fişelor de
observare, cu particularităţile care derivă din specificul tehnologiei fiecărui
sortiment;
- se pot alcătui fişe de observare prin care se evaluează numai anumite faze
tehnologice de obţinere a unui semipreparat. De exemplu: „Realizaţi barotul din
fondant, având la dispoziţie cantitatea „X” de fondant” . În această situaţie, în fişa
de observare se precizează la „materii prime”, fondantul;
- acest model de fişă de observare se poate adapta şi la alte rezultate ale
învăţării de acelaşi tip, cum ar fi: „Obţine sortimente de prăjituri” ;

Exemplu 2: Metoda proiectului

În cadrul stagiului de practică desfăşurat la agentul economic, veţi identifica


sortimentul de prăjituri realizat în unitate, apoi veţi realiza o minibroşură cu produsele
identificate, precum şi o prezentare Power Point cu rezultatele miniproiectului. Puteţi
folosi, pentru realizarea miniproiectului, imagini ale produselor, informaţii scrise din
materialele informative ale unităţii sau din reţetarele cu care se lucrează în unitate sau
informaţii obţinute prin accesarea internetului.

Cerinţe:

 miniproiectul va fi realizat individual;


 miniproiectul va fi prezentat, celorlalţi colegi de clasă şi profesorului de
specialitate şi/sau a maistrului instructor, pentru a fi evaluat;
 pe baza fişei de mai jos, vă puteţi autoevalua miniproiectul şi munca
desfăşurată pentru realizarea acestuia.

18
FIŞĂ DE AUTOEVALUARE – PROIECT

Organizarea propriei învăţări


 Am identificat scopurile
 Mi-am definit sarcinile

Realizarea eficientă a proiectului în echipă


 Am sugerat noi direcţii şi idei
 M-am oferit voluntar când trebuia îndeplinită o sarcină

Căutarea informaţiilor
 Am pus întrebări
 Am căutat elemente pentru proiect
 Am solicitat clarificări din partea profesorului şi colegilor

Identificarea resurselor
 Am găsit şi valorificat resurse
 Am oferit fapte şi opinii celorlalţi membri ai echipei

Încurajarea membrilor echipei


 Am răspuns entuziast celorlalţi
 I-am determinat pe ceilalţi să se simtă bine
 Am invitat orice coleg să participe

Facilitează
 discuţiile
 am ajutat la stabilirea priorităţilor şi la crearea directă
 am ajutat la distribuirea sarcinilor
 am ajutat la identificarea schimbărilor necesare şi am încurajat
producerea acestor schimbări

Întreabă
 am stimulat discuţiile pentru a afla diferite puncte de vedere
 am eliminat ideile nevaloroase
 am propus munca diferenţiată
 am căutat soluţii alternative
 am ajutat echipa să ia decizii corecte

19
BIBLIOGRAFIE

1. Brumar, Constanţa (2006) – A B C – ul ospătarului, Bucureşti: Ed. Diasfera;


2. Capotă, Valentina, ş.a. (2008) – Alimentaţie publică, manual pentru clasa a X – a,
Bucureşti: Editura CD Press
3. Dobrescu, Emilian (2006) – Tehnica servirii consumatorilor, cls. XI-XII, Bucureşti:
Ed. Didactică şi Pedagogică R.A.;
4. Florea, Constantin, ş.a. (2004) – Manualul directorului de restaurant, Bucureşti:
Editura THR-CG;
5. Nicolescu, Radu (1998) – Tehnologia restaurantelor, Bucureşti: Editura Inter-Rebs;
6. Stavrositu, Stere (2006) – Arta serviciilor în restaurante, baruri, gastronomie, hoteluri,
pensiuni turistice, Bucureşti: Fundaţia Arta serviciilor în turism.
7. Brumar, Constanţa (2006) – A B C – ul bucătarului, Bucureşti: Ed. Diasfera;
8. Brumar, Constanţa şi colab. (2006) – Tehnologia Culinara cls. a IX – a, Bucureşti:
Ed. Didactică şi Pedagogică R.A.;
9. Brumar, Constanţa şi colab. (2006) – Tehnologia Culinara cls. X-XII: Bucureşti: Ed.
Didactică şi Pedagogică R.A.;
10. Capotă, Valentina, ş.a. (2008) – Alimentaţie publică, manual pentru clasa a X – a,
Bucureşti: Editura CD Press
11. Dincă, Cristian şi colab. (2006) – Tehnician în turism, Bucureşti: Ed. Didactică şi
Pedagogică R.A.;
12. Dincă, Cristian şi colab. (2006) – Calificarea profesionala Bucătar, manualul pentru
clasa XI an de completare, Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică R.A.
13. Florea, Constantin, ş.a. (2004) – Manualul directorului de restaurant, Bucureşti:
Editura THR-CG;

20