Sunteți pe pagina 1din 9

DOMENIUL:Turism si Alimentație publică

CLASA: a XI a A
AN SCOLAR:
PROFESOR :
PROIECT DIDACTIC
Modul VIII : Amenajarea spatiilor de producție culinara si de patiserie - cofetărie
Tema lecţiei: Respectarea circuitului alimentelor şi resturilor menajere
Tipul lecţiei: Lecție de fixare și sistematizare
Scopul lecției: Consolidarea noțiunilor de specialitate dobândite în timpul orelor de
“ Amenajarea spațiilor de producție culinara si de patiserie - cofetărie”
Data: 05.05.2017
Durata lecţiei: 50 min
Unitatea de competență:
U 16- Amenajarea spaţiilor de producţie culinară şi de patiserie-cofetărie

Competenţă specifică:
C 4 - Asigură respectarea fluxului tehnologic în spaţiul de producţie

Competenţe:
 enumerarea spatiilor de producție;
 enumerarea spatiilor pentru primire si servire;
 enumerarea spatiilor pentru personal ;
 realizarea circuitului funcțional pentru prelucrarea culinara a legumelor si a
fructelor;
 prezentarea regulilor in circuitul alimentelor si al resturilor menajere;
 descrierea regulilor pentru depozitarea resturilor menajere.
Principii didactice: învăţarea centrată pe elev;
Resurse materiale: videoproiector, fișe de lucru diferențiate, teste de autoeva
luare diferențiate;
Forme de organizare: activitate frontala, activitate independentă diferenţiată,
activitate diferentiata, pe grupe;
Mediul de instruire: laborator de Alimentație publica;
Metode de învăţare:
> Expozitiv-euristice: conversaţia (introductivă, de comunicare, de sistematizare,
fixare şi evaluare finală), dialog, asalt de idei
> De cercetare-descoperire: observaţia independentă şi dirijată, descoperire
inductivă, studiul de caz
> Evaluativ-stimulative: apreciere verbală, chestionare orală şi autoevaluare, teste
de autoevaluare
Bibliografie:
1. Constanța Brumar, si alții, Tehnician în gastronomie –manual pentru clasa a XI-a,
filiera tehnologică, profil servicii, Editura CD PRESS, București, 2012
2. ***Internet-ul
Timp Scopul predării Strategii Strategii de învăţare Stiluri de Resurse
alocat de învăţare
predare V A P
3' Ol .Generarea Conversaţia Prezenta elevilor. Prezentare
entuziasmului şi interesului Expunerea Pregătirea elevilor in vederea susţinerii lecţiei Power Point
în privinţa subiectului orală prin adresarea întrebărilor referitoare la
clasificarea spatiilor existente într-o unitate
de alimentație precum și circuitul funcțional
pentru prelucrarea culinară a legumelor și
fructelor.
8' 02. Oferirea informaţiilor Expunere Prezentarea conţinutului lecţiei cu ajutorul
de la teorie la practică. orala mijloacelor moderne de învăţământ prin
Explicarea conceptelor Explicația prezentarea spațiilor de prelucrare a Prezentare
teoretice. alimentelor dar și despre circuitul alimentelor Power Point
și al resturilor menajere.
Aceasta va fi o soluție de învățare în care
elevii se vor simți în largul lor si vor avea
încredere în aceasta strategie.
17' 03. Dezvoltarea lucrului în Grupe de lucru Elevii sunt organizați în grupe omogene. Fişe de lucru
echipă Conversaţia Grupele elevilor de nivel mediu şi ridicat, vor diferențiate,
primi ca sarcina de lucru realizarea unei pe grupe de
scheme cu privire la respectarea regulilor lucru
privind circuitul alimentelor și al resturilor Markere
menajere (Anexa 1). Grupa elevilor de nivel
scăzut va primi ca sarcina de lucru, să Prezentare
clasifice spațiile dintr-o unitate de alimentație Power Point
(Anexa2). Fiecare grupa va reprezenta pe
câte un carton, rezolvarea sarcinilor primite.
8' 04. Dezvoltarea de Expunerea Desemnarea unui lider, de fiecare echipă şi Fişe de lucru
abilităţi de comunicare orală prezentarea de către acesta, în faţa clasei a diferențiate
orală Demonstraţia rezolvării sarcinilor de lucru, iar daca vor
exista greșeli, acestea vor fi discutate și
remediate.
11' 05.Consolidarea informaţiei Lucrul Fixarea cunoștințelor referitoare la circuitul Teste de
individual, funcțional pentru prelucrarea materiilor autoeva
frontal prime si a spațiilor dintr-o unitate de luare
Conversaţia alimentație, se realizează prin rezolvarea diferențiate
unor teste, concepute diferențiat, astfel încât
elevii vor fi capabili să atingă competențele
vizate la începutul lecției. Scopul acestor
teste, fiind și acela de a urmări modul de
realizare a feed - back - ului.
Elevii de nivel scăzut vor primi teste cu
itemi ușor de realizat(Anexa 3) iar elevii de
nivel mediu și ridicat vor primi teste care
conțin itemi complexi (Anexa 4).
Oferirea unui anumit grad de libertate
elevilor cu privire la corectarea testelor de
către colegul de lângă el.
3' Aprecierea şi notarea Conversaţia Menționarea elevilor care au participat activ
elevilor. la lecție, dar și a celor care au lucrat și au
fost atenți la ora, pentru a le întări încrederea
in sine.
Grupa: ANEXA 1

Fișă de lucru

Asamblați corect cuvintele prezentate mai jos, astfel încât să


reiasă circuitul funcțional pentru prelucrarea culinară a legumelor și
fructelor.

Prespălare Resortare Ornare


după caz
Fierbere Curățare

Operații
insalubre
asamblare

Spălare Coacere Preparate


sub jet calde
de apă: mixte
Preparate Scurgere Porționare
reci
mixte
Montare
Recepție
Păstrare
la cald
Frigere Evacuare
deșeuri
Spălare
Păstrare sub jet
la rece de apă
Prăjire

Sortare Servire
Grupa: ANEXA 2

Fișă de lucru

Enumerați spațiile dintr-o unitate de alimentație:

SPAŢIILE
PENTRU
PRODUC
ŢIE

SPAŢIILE
PENTRU
PRIMIRE ŞI
SERVIRE

SPAŢIILE
PENTR
U
Nume si prenume: ANEXA 3
Clasa a XI-a A

Test de autoevaluare

Încercuiți răspunsul corect: 6x15p=90p

1.Cafetăria este un spațiu pentru:


a. primire și servire
b. personal
c. producție

2. Salonul de servire este un spațiu pentru:


a. personal
b. producție
c. primire și servire

3. Amplasarea echipamentelor tehnologice trebuie:


a. să evite contaminări încrucișate
b. să se realizeze în funcție de mărimea acestora
c. să se realizeze în funcție de performanța acestora

4. Operația de coacere face parte din categoria:


a. operațiilor insalubre
b. operațiilor salubre.

5. Resturile reciclabile se colectează:


c. în încăperea cu alimente
d. separat
e. în același recipient

6. Camera de curățat zarzavat este spațiu pentru:


a. primirea clienților;
b. spălarea vaselor;
c. prelucrare primară;
d. spațiul de depozitare.

Se acordă 10 puncte din oficiu.


Nume si prenume: ANEXA 4
Clasa a XI-a A

Test de autoevaluare

1.Apreciați cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele enunțuri:


6x6p=36p
a) Pentru colectarea deșeurilor este necesar să existe spații special
destinate acestui scop. (A) (F)
b) Spațiile pentru colectarea deșeurilor trebuie amplasate la lumină.
(A) (F)
c) Spațiile pentru colectarea deșeurilor trebuie să fie iluminate și
marcate corespunzător. (A) (F)
d) Fluxul de evacuare a deșeurilor se intersectează cu fluxul materiilor
prime și al produselor finite. (A) (F)
e) Coșurile de gunoi din unitate trebuie golite și curățate de personalul
de îngrijire. (A) (F)
f) Pubelele/tomberoanele se inscripționează separat pentru fiecare tip
de deșeu. (A) (F)

2. Depozitarea resturilor menajere se face în încăperi construite


special (ghene de gunoi), care trebuie să îndeplinească următoarele
condiții 6x6p=36p
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

3. Precizează care sunt spațiile de prelucrare a alimentelor într-o


unitate de alimentație publică. 2x9p=18p

 ____________________________________________________
 ____________________________________________________

Se acordă 10 puncte din oficiu.


ANEXA 3

Test de autoevaluare
Barem de corectare

1. – C 6x15p=90p
2. - C
3. - A
4. - B
5. - D
6. - C
Se acordă 10 puncte din oficiu.

ANEXA 4

Test de autoevaluare
Barem de corectare

1. a A, b F, c A, d F, e A, f A 6x6p=36p

2. Depozitarea resturilor menajere se face în încăperi construite


special (ghene de gunoi), care trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: 6x6p=36p

 - să aibă pereții și pavimentul impermeabili, netezi, lavabili;


 - să fie dotate cu apă curentă și racord la canalizare;
 - să fie acoperite pentru a împiedica accesul apelor pluviale;
 - să fie protejate de accesul insectelor, rozătoarelor și câinilor
comunitari ( cu: uși, site, grătare, placare cu metal a părții de jos a
ușii etc.);
 - să conțină suficiente pubele, care să fie în bună stare, curățate,
dezinfectate după fiecare golire, păstrate ordonat;
 - să fie dezinsectizate și deratizate ritmic.

3. Spațiile de prelucrare a alimentelor într-o unitate de alimentație


publică sunt: camera pentru curățat zarzavat și camera pentru
curățat pește. 2x9p=18p
Se acordă 10 puncte din oficiu.