Sunteți pe pagina 1din 6

Revolutia din Anglia fata de cea din Franta

- Asemanari si deosebiri –

Deosebire : Revolutiile au avut loc in perioade diferite


Revoluția engleză, eveniment major al epocii Pe de alta parte revolutia franceza a inceput
moderne dar și al istoriei Angliei, desfășurată în mult mai tarziu (1789-1799), care a dus la
perioada 1640-1688. Debutul său a fost marcat răsturnarea Vechiului Regim şi la instaurarea
de convocarea parlamentului de către regele unei noi ordini politice şi sociale în Franţa.
Carol I Stuart, în 1640, fiind urmat de un război
civil sângeros între susținătorii regelui Vechiul Regim (franceză l’Ancien Régime) este
(cavalerii) și tabăra parlamentară (capetele o expresie folosită pentru a desemna sistemul
rotunde). francez de guvernare, acesta se sprijinea pe
cele trei ordine (stări): starea I – clerul; starea a
În cele din urmă, tabăra parlamentară va ieși II-a – nobilimea; starea III-a burghezia,
victorioasă, monarhia va fi înlăturată (1649) și ţărănimea şi păturile orăşeneşti sărace. Primele
se va instaura "republica", apoi protectoratul, două stări erau privilegiate, în timp ce starea
avându-l în frunte pe Oliver Cromwell. La puțin III-a reprezenta 96% din populaţia franceză
timp după moartea sa, se va produce
restaurația Stuarților (1660-1688). În timpul desfăşurării revoluţiei, Franţa a
experimentat toate sistemele de guvernare
Tentativele regilor Stuarți de a reinstaura trecând succesiv de la monarhia absolută,
absolutismul monarhic, precum și frica de bazată pe principiul de drept divin, la monarhia
catolicism a unora dintre supuși, va determina constituţională, după model britanic, în care
burghezia, aliată cu noua nobilime, să înlăture domină principiul ,,regele domneşte, dar nu
definitiv de la tronul Angliei dinastia Stuart, și guvernează”, apoi la republică.
să-l aducă pe Wilhelm de Orania, ca regent al Aceasta avea la bază, în teorie, libertatea şi
Angliei, în noiembrie 1688. Instalarea pe tron a egalitatea tuturor cetăţenilor.
acestuia, fără nici un fel de incident, a intrat în
istorie sub numele de ,,Revoluția glorioasă”.
Deosebire: Cauza principala a Revolutiei Engleze a fost instaurarea unui
guvern fara rege iar la Revolutia Franceza a fost necesitatea punerii de
acord a organelor, a institutiilor si legilor

Către începutul sec XVII în Anglia continuau În ciuda transformărilor economice ce au


să domine relaţiile feudale. Tot pământul era dus la dezvoltarea comerţului şi industriei,
considerat proprietatea împăratului, iar organizarea societăţii franceze era anacronic
nobilimea era datoare să achite pt folosirea divizată în trei stări: nobilimea, clerul şi "a
pământului o anumită sumă de bani în caz treia stare" (restul populaţiei).
de transmitere prin moştenire sau vânzare a
pământului impărătesc, nefiind proprietari Având un nivel de trai din ce în ce mai
absoluţi. Toate orânduielile feudale stagnau apropiat de cel al nobilimii, burghezia,
tot mai mult dezvoltarea relaţiilor educată în spiritul filozofiei iluministe şi
capitaliste, a industriei, comerţului şi având exemplul recent al Revoluţiei
agriculturii. Mai mult, regii majorau americane, ar fi dorit să-şi asume o parte din
impozitele şi birurile, fiind susţiniţi de responsabilitatea politică.
vechea nobilime şi biserica engleză,
incercau sa desfiinţeze Parlamentul şi să Statul şi populaţia trecea printr-o gravă criză
abuzeze de o putere nelimitată, adică să economică şi financiară. Criza financiară a
instaureze regimul monarhiei absolute. fost determinată şi de faptul că, în intervalul
1740 şi 1783 Franţa a fost implicată în trei
Din aceste considerente, prima jum. a sec războaie: mai întâi războiul pentru
XVII Anglia se caracterizează printr-o luptă succesiunea austriacă (1740-1748), apoi în
aprigă între 2 instituţii: monarhie şi războiul de 7 ani (1756-1763) şi, în sfârşit,
parlament. Una dintre ele fiind în opoziţie cu războiul american pentru independenţă
alta. Parlamentul însă nu lupta contra (1778-1783). Tentativele de reformă ale
monarhiei ci contra tendinţelor acestei sistemului financiar francez au eşuat. Nu
instituţii de a instaura absolutismul. doar statul era în pragul falimentului ci şi
populaţia. Anii premergători izbucnirii
revoluţiei, sunt anii cu producţii slabe ceea
ce duseseră pe mulţi la ruină. În consecinţă,
din cauza datoriilor mari, statul menţinea un
nivel ridicat de impozite şi taxe. În 1788, mai
mult de 80% din dările strânse au fost
absorbite de plata datoriilor statului.
Nobilimea şi clerul fiind exceptate de plata
impozitelor, numeroase cereri au denunţat
mărimea si injusteţea acestor impozite.
Asemanare : Au avut ca scop daramarea regimului totalitar

Razboiul Civil Englez - a fost un război compus În cursul secolului XVII, Franta a înregistrat, o
dintr-o serie de conflicte armate și manevre data cu întreaga populatie a Europei, o
politice care au avut loc între Parlamentari și importanta crestere demografica. Ţaranimea a
Roialiști (cunoscuți și drept Cavaleri) între 1642 și continuat sa reprezinte 85% din populatie si,
1651. Primul (1642-1646) și al II-lea (1648-1649) desi cea mai mare parte a ei era libera, lipsa
război civil a avut la bază marile divergențe dintre pamântului si dependenta fata de nobilul
susținătorii regelui Carol I al Angliei și susținătorii proprietar, de Biserica si de Stat îi împovarau
Parlamentului, dar în al III-lea (1649–1651) viata.
conflictul a constat în rivalitatea dintre REVOLUŢIA POLITICĂ (mai-iulie 1789) - inca
susținătorii regelui Carol al II-lea al Angliei și cei ai de la început s-a vazut limpede ca regele nu
Parlamentului. Războiul civil a luat sfârșit odată cu dorea reforma sau constitutie. Obiectivul sau,
victoria forțelor parlamentare în Bătălia de la urmarit asiduu de mai multa vreme, era doar
Worcester din 3 septembrie 1651. acoperirea deficitul bugetar printr-o politica de
Războiul civil a dus la procesul și execuția lui Carol impozite acceptata de toate trei starile si
I, exilul fiului acestuia, Carol al II-lea mentinerea absolutismului.
Republica și Protectoratul lui Cromwell - în Regele, rau sfatuit, concentreaza trupe în jurul
1649 se proclamă Republica, numită Parisului. Acest fapt provoaca revolta maselor
"Commonwealthul Angliei", în care puterea populare. Parizienii se înarmeaza si alcatuiesc
legislativă aparținea, în continuare, Parlamentului, Garda Nationala condusa de marchizul La
iar cea executivă unui Consiliu de stat, format din Fayette. Se instituie o municipalitate
40 de membri, dar în care Oliver Cromwell avea revolutionara în frunte cu savantul Bailley. La
rolul hotărâtor. Puterea executivă a fost 14 iulie 1789 e atacata si cucerita Bastilia,
încredințată lordului protector Oliver Cromwell și simbolul absolutismului monarhic.
unui Consiliu format din 21 de membri. Puterea REVOLUŢIA SOCIALĂ (iulie-august 1789) -
legislativă a aparținut lordului protector și actiunile antiabsolutiste de la Paris si din marile
parlamentului unicameral. Dreptul la vot rămâne orase au creat un precedent pe care lumea
cenzitar; catolicii și regaliștii au fost excluși din rurala îl va urma fara ezitare. Recoltele proaste,
viața politică. În 1657 s-a promulgat o Constituție cu consecinta lor imediata - cresterea pretului
prin care puterea lordului protector rămâne cea pâinii si somajul lucratorilor cu ziua - au creat
mai importantă. înca din primavara anului 1789 conditiile unei
Restaurația Stuarților - a apărut ca o soluție mari rascoale taranesti.
acceptabilă atât pentru burghezie cât și pentru
mare parte a nobilimii. Restaurația s-a produs
datorită faptului că opoziția era îndreptată
împotriva absolutismului monarhic, nu asupra
monarhiei, ca instituție.
.

.
Asemanare : Aveau ca scop instaurarea unui guvern nou

Deoarece regele Iacob al II-lea Stuart a încercat In Franta, Convenţia adoptă o nouă Constituţie,
să restaureze absolutismul monarhic, opoziția a aprobată la 22 august 1795, prin care se
hotărât abdicarea regelui. În 1689 este conferă puterea executivă unui Directorat
elaborată "Declarația drepturilor" care stabilea compus din cinci membri, care trebuie să
prerogativele regelui. Prin acest act, Anglia numească miniştrii. Puterea legislativă va fi
devine prima monarhie constituțională din împărţită între două camere, Consiliul
lume. Bătrânilor, cu 250 membri şi Consiliul celor
Acest eveniment este cunoscut sub denumirea 500.
de Revoluția glorioasă.
În baza declarației sus amintite, a fost ales rege Directoratul a stabilizat bulversaţiile aniilor
al Angliei, Wilhelm al III-lea de Orania. precedenţi. Unul din mijloace l-a constituit
continuarea războiului, canalizând energia
Regimul politic al revoluției glorioase este eliberată de Revoluţie. Succesele Revoluţiei
cuprins în trei texte: inspiră războaie de cucerire si de export al
Actul de toleranță idealurilor revoluţionare în întreg restul
Actul de unire Europei. Câteva luni de la intrarea sa în
Actul de instalare funcţiune, Directoratul oferă lui Bonaparte
comanda unei campanii militare în Italia, între
Principalele instiuții politice: martie 1796 şi octombrie 1797, care a permis
- Monarhia tânărului general să căştige popularitate.
- Parlamentul (bicameral - format din Camera
lorzilor și Camera comunelor) Deviză republicană devine "Libertate, Egalitate,
- Cabinetul (condus de un prim ministru) Proprietate", iar la 15 decembrie 1799, prim-
consulul Napoleon Bonaparte, prezentând
Votul rămâne și după aceasta censitar. francezilor noua Constituţie, proclamă:

Cetăţeni, Revoluţia s-a aşezat la principiile pe


care am început-o: ea s-a încheiat!