Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume……………………………… Data…………………

TEZĂ LA DISCIPLINA PSIHOLOGIE, SEMESTRUL I

•Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


•Total 100 de puncte.
•Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

SUBIECTUL I

A. Încercuiți varianta corectă. 40 puncte


1. Reprezentarea se defineşte ca un proces:
a.- senzorial; b.- cognitiv-senzorial;
2. Calitatea reprezentării este condiţionată de:
a. -calitatea percepţiei; b.- calitatea obiectului;
3. Reprezentarea casei părinteşti este o reprezentare:
a. -vizuală; b.- chinestezică; c. -individuală; d. –verbală;
4. Care sunt formele fundamentale în care se prezintă gândirea ?
a – abstractizări şi comparaţii;
b – noţiuni, judecăţi, raţionamente;
c – analize, concretizări, particularizări;
5. Care este mecanismul psihic care permite desprinderea semnificaţiilor obiectelor şi fenomenelor realităţii?
a .– percepția; b. – gândirea; c. – memoria;
6. Care din următorii termeni exprimă mai exact modalitatea de operare specifică abstractizării ?
a – reunire; b – împărţire; c – integrare; d – selectare;
7. Care enunţ este fals?
a – Memoria este o capacitate psihică indispensabilă. b – Memoria asigură continuitate vieţii psihice.
c – Memoria este cel mai important mecanism senzorial. d – Memoria interacţionează cu toate celelalte mecanisme psihice.
8 . Completaţi fraza cu unul din termenii propuşi: “În mod sigur animalele superioare posedă memorie întrucât ele pot să .........
dar nu există indicii că pot să şi reproducă date din memorie”.
a – fixeze; b – stocheze; c – recunoască;
9. Care este varianta incorectă? În absenţa (totală) a memoriei .............
a – omul ar trăi într-un continuu prezent; b – comportamentul uman ar fi haotic, spontan;
c – toate obiectele percepute ar părea noi; d – înţelegerea ar fi limitată la datele prezente;
e – nu ar fi posibilă învăţarea şi creaţia;
10. Alegeţi completarea adecvată a frazei “Factorii care influenţează procesele memoriei sunt: particularităţile materialului de
memorat, trăsăturile psihofiziologice ale subiectului şi ............. .”
a – gradul de complexitate a informaţiilor; b – starea sănătăţii subiectului; c – caracteristicile ambianţei;

B. Prezentați clasificarea reprezentărilor. 20 puncte

SUBIECTUL II
Definiți gândirea și prezentați caracteristicile acesteia. 15 puncte

SUBIECTUL III
Descrieți prcesele și formele memoriei. 15 puncte
II. Barem de corectare şi notare

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
• Se vor puncta formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile precizate în barem.
• Din oficiu 10 puncte, total 100 puncte (Nota 10)

SUBIECTUL I : 4p x 10= 40 puncte


• A . Câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect : 1.B, 2.A , 3.C, 4.B, 5.B, 6.D, 7.C, 8.C, 9.D,10.C.
• B. Clasificarea reprezentărilor/ operațiile fundamentale ale gândirii. – 20 puncte

SUBIECTUL II : 15 puncte
• Definiția gândirii -5 puncte
• Caracteristicile acesteia – 10 puncte

SUBIECTUL III: 15 puncte


• Structura psihologică internă și trăsăturile gândirii / procesele și formele memoriei 15 puncte
Structura pihologică internă a gândirii: 8 puncte
- operații (5) : evaluare, gândire convergentă, gândire divergentă, memorie și cogniție sau cunoaștere;
- conținuturi (4): comportamental, semantic, simbolic și figural;
- produse (6): unități, clase, relații, sisteme, transformări și implicații;
Trăsăturile principale ale procesului global al gândirii: 7 puncte
- flexibilitatea;
- fluiditatea sau cursivitatea;
- originalitatea;
- elaborarea;

Conținutul și caracteristicile memoriei: 15 puncte


Conținutul memoriei: 8 puncte
- imagini; trăiri afective; cuvinte; idei; inferențe; mișcări;deprinderi;
Caracteristicile memoriei: 7 puncte
- activă; selectivă; situațională; mijlocită; relativ fidelă; inteligibilă; organizată logic și sistemic.