Sunteți pe pagina 1din 19

Nr. …………/..… …. .

2018
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI Avizat,
JUDEŢUL: VASLUI Director,
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN Avizat,
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Responsabil comisie metodică
NR. ORE: 2h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMENCS 3590/ 05.04.2016

PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ


ISTORIA ROMÂNILOR
CLASA a VIII-a

COMPONENTA SEM I SEM II TOTAL


1. INTRODUCERE ÎN STUDIUL ISTORIEI 2 - 2
2. CIVILIZAŢII PREISTORICE ŞI ANTICE 5 - 5
3. ROMANITATEA ORIENTALĂ ÎN MILENIUL MARILOR MIGRAŢII 3 - 3
4. STATUL MEDIEVAL ŞI INSTITUŢIILE SALE 4 - 4
5. LUMEA RURALĂ ŞI LUMEA URBANĂ ÎN EVUL MEDIU 2 - 2
6. ŢĂRILE ROMÂNE ŞI STATELE VECINE ÎNTRE DIPLOMAŢIE ŞI CONFRUNTARE 5 - 5
7. CULTURA MEDIEVALĂ ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC 1 - 1
8 SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE(SEC. AL XVIII-
PRIMA JUMĂTATE A SEC. AL XIX-LEA) 4 - 4
9. CONSTITUIREA ROMÂNIEI MODERNE - 12 12
10 CULTURA NAŢIONALĂ ÎN SEC. AL XIX-LEA - 2 2
11 ROMÂNIA ÎNTRE DEMOCRAŢIE ŞI AUTORITARISM - 6 6
12 ROMÂNIA DUPÂ AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL - 2 2
13 EVALUARE ŞI SINTEZĂ 10 8 18
36 30 66

1
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI
JUDEŢUL: VASLUI
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN

2
DISCIPLINA: ISTORIE
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE”
NR. ORE: 2h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
ISTORIA ROMÂNILOR
CLASA a VIII - a
Nr UNITATEA DE CONŢINUTURI COMPETENŢE NR. SĂPT. OBS.
crt. ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE
SEMESTRUL I
- Recapitulare 2 S1 (10-14 IX) Evaluare
INTRODUCERE: - .Mediul şi oamenii iniţială
1. 5(3+2) ore - Studiu de caz: Rolul Carpaţilor şi al Mării Negre în 1.1., 3.1.,3.4 3 S2 (17-21 IX) Obs.
istorie curentă
- .Duratele timpului istoric S3 (24-28 IX)

CIVILIZAŢII - Civilizaţii străvechi S3 (24-28 IX) Obs. curentă


2. PREISTORICE ŞI - Geto-dacii şi contactele cu lumea mediteraneană 5 S4 (1-5 X)
ANTICE 6(5+1)ore - .Regalitate şi religie 1.1., 3.2.,3.3.,3.5. S5 (8-12 X)
- .Integrarea dacilor în lumea romană 2.1.
3. ROMANITATEA - Romanitate şi creştinism S6 (15-19 X) Obs. curentă
ORIENTALĂ ÎN
MILENIUL MARILOR - .Autohtoni şi migratori . Aşezarea ungurilor în Pannonia 1.1., 3.2., 3.3.,3.5. 3 S7 (22-26 X)
MIGRAŢII - .Formarea poporului roman si a limbii romane 2.1. S7 (22-26 X)
3 ore
STATUL MEDIEVAL - Formaţiunile politice româneşti şi statele vecine S8 (29 X-2 XI) Obs. curentă
4. ŞI INSTITUŢIILE - Transilvania de la voievodat la principat S8 (29 X-2 XI)
SALE 5 (4 +1) ore - Întemeierea statelor medievale româneşti : Ţara 1.1.,3.1.,3.2.,3.4., 4 S9 (5-9 XI) Test de
Românească, Moldova, Dobrogea 3.3. S9 (5-9 XI) evaluare

3
5. - .Lumea oraşului
LUMEA RURALĂ ŞI - studiu de caz: Organizarea unei comunităţi S10 (12-16 XI) Obs. curentă
LUMEA URBANĂ ÎN urbane – Sighişoara. Cetăţi şi târguri medievale – 2 S11 (19-23 XI)
EVUL MEDIU Câmpulung 1.1.,3.2., 4.1.
2 ore - Lumea satului
- studiu de caz: Organizarea obştii. O zi din viaţa
unui ţăran şerb
- Voievozii români în lupta antiotomană : Mircea cel S11 (19-23 XI)
6. ŢĂRILE ROMÂNE ŞI Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Tepeş , Ştefan cel 1.1.,2.1.,3.1.,3.4.,
STATELE VECINE Mare, Mihai Viteazul 3.5. S12 (26-30 XI) Obs. curentă
ÎNTRE DIPLOMAŢIE 5 Test de
ŞI CONFRUNTARE - Anul 1600 – Mihai Viteazul S12 (26-30 XI) evaluare
6(5+1) ore - Politică şi diplomaţie în secolele al XV-lea – al XVIII- S13 (3-7 XII)
lea:
Matei Basarab, Vasile Lupu, Şerban Cantacuzino,
Constantin Brâncoveanu , Dimitrie .Cantemir
- Studiu de caz: Românii în viziunea călătorilor S13 (3-7 XII)
străini.
- Pregătire pentru teză
TEZA - Teza 1.1., 3.3., S14 (10-14 XII) Lucrare
2ore - Discutarea tezelor 3.2.,4.1., 2 S15 (17-21 XII) scrisă
2.1.
7. CULTURA - Cronicari, cărturari şi cartea în spaţiul românesc
MEDIEVALĂ ÎN - Arta ecleziastică şi laică 3.2.,3.4. Obs. curentă
SPAŢIUL ROMÂNESC 1 S15 (17-21 XII)
2 ore
8. SOCIETATEA - Regimul habsburgic şi mişcarea de emancipare politico - 1 S16 (14-18 I)
ROMÂNEASCĂ socială în Transilvania 1.1.,2.1.,3.1.,3.4.,
ÎNTRE TRADIŢIE ŞI - Regimul fanariot în Moldova şi în Ţara Românească 1 S16 (14-18 I) Obs. curentă
MODERNITATE - Chestiunea Orientală şi Principatele Române 3.5.,3.3 1 S17 (21-25 I)
(SEC . AL XVIII LEA - studiu de caz: Anul 1821 în istoria românilor Test de
– PRIMA JUMĂTATE - .Regulamentele Organice 1 S17 (21-25 I) evaluare
A SEC. AL XIX- LEA)
6(4+2) ore

4
Evaluare: Civilizaţii preistorice şi antice 1 S6 (15-19 X)
EVALUARE ŞI Evaluare: Statul medieval şi instituţiile sale 1 S10 (12-16 XI)
9. SINTEZĂ Evaluare: Țările Române și statele vecine între 1.1., 3.3., 1 S14 (10-14 XII) Evaluare
10 ore diplomație și confruntare 3.2.,4.1., sumativă
EVALUARE SEMESTRIALĂ 2.1. 2 S18 (11-15 II)

Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE NR. SĂPT. OBS.


crt. ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI SPECIFICE ORE
SEMESTRUL II
- Revoluţia de la 1848-1849 S19 (28 I-1 II)
10. CONSTITUIREA - Unirea Principatelor si reformele lui Al .I. Cuza; S19 (28 I-1 II)
ROMÂNIEI - Începuturile vieţii politice moderne in România; S20 (18-22 II)
MODERNE - Studiu de caz: Constituţia din 1866 S20 (18-22 II) Obs. curentă
13 (12+1) ore - Românii din Basarabia, Bucovina si Transilvania; 1.2.,2.2.,2.3.,3.6., S21 (25 II-1 III)
- Studiu de caz: Memorandum - ul 3.8., 3.9., 3.10. 13 S21 (25 II-1 III)
- Cucerirea independenţei de stat şi unirea Dobrogei 3.7, 2.4 S22 (4-8 III)
- Războiul pentru întregirea naţională; S22 (4-8 III)
- Studiu de caz: România si sistemul de la S23 (11-15 III)
Versailles S23 (11-15 III) Test de
- Formarea statului naţional unitar S24 (18-22 III) evaluare
- Studiu de caz: Rezoluţia de la Alba – Iulia S24 (18-22 III)

11. CULTURA - Învăţământ, literatură şi artă în spaţiul românesc


NAŢIONALĂ ÎN - studiu de caz: Mihai Eminescu, Ateneul Român 2 S25 (25-29 III) Obs. curentă
SECOLUL AL XIX- - Contribuţii ale românilor la dezvoltarea ştiinţei şi a 1.2., 2.4., 3.9
LEA tehnicii S26 (1-5 IV)
2ore - Sinteză : Viaţa cotidiană în perioada interbelică

12. - România după Marea Unire S26 (1-5 IV)


ROMÂNIA ÎNTRE - Studiu de caz : Integrarea provinciilor româneşti şi
DEMOCRAŢIE ŞI statutul minorităţilor 1.2.,2.3.,3.4.,3.7., Obs. curentă
AUTORITARISM - Monarhia constituţională şi partidele politice în 3.8., 3.9., 3.10. S28 (15-19 IV)
România interbelică 3.6., S27-Săpt.
7(6+1)ore - Studiu de caz: Constituţia din 1923 6 S28 (15-19 IV) Școala
- .România în Al Doilea Război Mondial S29 (6-10 V) Altfel
5
- Studiu de caz: „ Anul 1940” S30 (13-17 V)
- Studiu de caz: Tragedia evreilor şi a rromilor în S30 (13-17 V)
perioada 1938 - 1944

- Pregătire pentru teză


TEZA - Teza 1.1., 3.3., 2 S31 (20-24 V) Lucrare
2 ore - Discutarea tezelor 3.2.,4.1., S31 (20-24 V) scrisă
2.1.

13. ROMÂNIA DUPĂ AL


DOILEA RĂZBOI - Evoluţii specifice ale regimului comunist( 1945-1989)) S32 (27-31 V) Obs. curentă
MONDIAL - .Decembrie 1989.Context şi consecinţe 1.2.,2.3.,2.4.,3.10. 2 Test de
2 ore - Revenirea la democraţie: , S32 (27-31 V) evaluare
- Studiu de caz: Constituţia din 1991
14. Evaluare: Constituirea României moderne 1 S25 (25-29 III)
EVALUARE ŞI Evaluare: România între democrație și autoritarism 2.2., 2.3., 1 S29 (6-10 V) Test de
SINTEZĂ Evaluare semestrială evaluare
2 ore Evaluare finală sumativă
- Sinteză: Programul politic paşoptist şi crearea 2 S33 (3-7 VI) eseuri
României moderne
- Sinteză: România şi sistemul de la Versailles
15. „ȘCOALA ALTFEL” Activități extrașcolare și extracurriculare S27 – la decizia școlii

COMPETENŢE SPECIFICE :

1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei, civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul românesc, în diferite situaţii de
comunicare scrisă sau orală
6
2.1. Rezolvarea unor situaţii – problemă, prin utilizarea adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria românilor, desfăşurate în Antichitate
şi în Evul Mediu
3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor desfăşurate în Antichitate şi în Evul Mediu, pe baza surselor istorice
3.2. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice
3.3. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate dau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice
3.4. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul Mediu, în vederea acceptării unor puncte de
vedere diferite
3.5. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice
4.1. Includerea informaţiilor obţinute în medii non - formale în prezentarea faptelor istorice
1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici faptelor istorice din spaţiul românesc în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, în diferite situaţii de
comunicare scrisă sau orală
2.2. Participarea la acţiuni care valorizează trecutul localităţii sau al regiunii
2.3. Realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice, care implică relaţionarea pozitivă cu ceilalţi
2.4. Rezolvarea unor situaţii – problemă, prin utilizarea adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria românilor, desfăşurate în Epoca
Modernă şi în secolul al XIX-lea
3.6. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor, desfăşurate în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor
istorice
3.7. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Epoca Modernă şi din secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice
3.8. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice
3.9. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Epoca modernă şi în secolul al XX-lea, în vederea
acceptării unor puncte de vedere diferite
3.10. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea , pe baza surselor istorice
4.1. Utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare pentru obţinerea surselor necesare unui punct de vedere

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VIII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: INTRODUCERE ÎN STUDIUL ISTORIEI ROMÂNILOR
7
NUMĂR ORE ALOCATE: 5 (3 +2) ore

NR. TERMENI
CONŢINUTURI C.S. ORE / ACTIVITAŢI DE ISTORICI; RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) DATA INVĂŢARE CONCEPTE; MATERIALE RESURSE
PROBLEME PROCEDUALE
DE ATINS

Recapitulare 3 - testare iniţială


10--14 IX - enumerarea de factori
17-21 IX care joacă un rol - istoriografie, - manuale - formativă
important în istoria unui demografie, - hărţi
popor si de ce; - mediul - atlase
1.Mediul şi 1.1. geografic şi - texte istorice - a. frontală - lucrul cu
oamenii - comentarea influenţelor oamenii, - imagini - a. individuală harta
mediului geografic asupra - unitate şi - fişe de lucru
- Studiu de caz: oamenilor car îl locuiesc diversitate în - observarea
Rolul Carpaţilor 3.1. 2 civilizaţia sistematică a
şi al Mării Negre 17-21 IX - utilizarea de surse diferite spaţiului elevilor
în istorie de informare românesc
24-28 IX
- identificarea timpului şi a
unităţilor de măsură a
2.Durata acestuia din punct de
timpului istoric vedere istoric

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VIII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: CIVILIZAŢII PREISTORICE ŞI ANTICE
NUMĂR ORE ALOCATE: 6 ( 5+1) ore
8
NR. TERMENI
CONŢINUTURI C.S. ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE ISTORICI; RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) DATA CONCEPTE; MATERIALE RESURSE
PROBLEME PROCEDUALE
DE ATINS
- elaborarea unui comentariu - cultură - manuale - axa
1. Civilizaţii folosind o cronologie arheologică, - hărţi cronologică
preistorice şi stabilită; artă - observarea
antice - exerciţii de lectură critică a preistorică, - atlase istorice a. frontală sistematică a
2 diferitelor tipuri de surse - guvernator, a. pe grupe elevilor
2. Geto - dacii şi 24-28 IX istorice; dava, - texte istorice a. individuală
contactele cu 1- 5 X - construirea de axe romanizare, - lucrul cu harta
lumea 1.1. cronologice, urbanizare, - fişe de lucru - lucrul cu
mediteraneană grafice şi tabele sinoptice - sincretism - chestionar de documentul
3.1. diferite pentru analiza unui religios, daci autoevaluare istoric
3. Regalitate şi 2 fapt sau proces istoric. liber
religie 3.3. 1-5X - folosirea de surse istorice - imagini - analiza
8-12 X pentru identificarea aspectelor - sinteza
4. Integrarea 3.5. 1 vizibile şi a celor ascunse ale
geto-dacilor în 8-12X schimbărilor - ciorchinele
lumea romană - exerciţii de utilizare corectă activitate - autoevaluare
a terminologiei istorice; independentă - rebus istoric
- alcătuirea planului unei - PPT
dezbateri despre diferite fapte - continuă
1 istorice - test
5. Evaluare 15-19 X - utilizarea de surse de
informare diferite pentru
analiza unui fapt sau proces
istoric.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VIII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ROMANITATEA ORIENTALĂ ÎN MILENIUL MARILOR MIGRAŢII

9
NUMĂR ORE ALOCATE: 3 ore

NR. TERMENI
CONŢINUTURI C. ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE ISTORICI; RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) S. DATA CONCEPTE; MATERIALE RESURSE
PROBLEME PROCEDUALE
DE ATINS
- elaborarea unui comentariu
1. . Romanitate şi . 1 folosind o cronologie stabilită; - manuale - rebus istoric
creştinism 15-19 X - exerciţii de lectură critică a - sedentari - hărţi - a. frontală
diferitelor tipuri de surse şi migratori, - a. pe grupe - observarea
istorice; - creştinism, - atlase istorice - a. individuală sistematică a
1.1. - utilizarea de surse de continuitate, elevilor
2. Autohtoni şi informare diferite pentru etnogeneză, - texte istorice
migratori. 3.1. 1 analiza unui fapt sau proces - romanitate
3. Aşezarea ungurilor 22-26 X istoric. orientală - fişe de lucru
în Pannonia 3.3. - construirea de axe - autoevaluare
cronologice, grafice şi tabele chestionar de
sinoptice; autoevaluare - activitate
4. Formarea 1 - alcătuirea planului unei independentă - dezbatere pe
poporului şi a limbii 3.5. 22-26 X dezbateri despre diferite fapte - imagini baza surselor
române istorice istorice
- folosirea de surse istorice
pentru identificarea aspectelor
vizibile şi a celor ascunse ale
schimbărilor - continuă
- exerciţii de utilizare corectă
a terminologiei istorice;

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VIII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: STATUL MEDIEVAL ŞI INSTITUŢIILE SALE

10
NUMĂR ORE ALOCATE: 5 (4+1) ore

. NR. TERMENI
CONŢINUTURI C.S. ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE ISTORICI; RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) DATA CONCEPTE; MATERIALE PROCEDUALE
PROBLEME
DE ATINS
- elaborarea unui comentariu folosind o
1.Formaţiunile cronologie stabilită; - cnezat, - observarea
politice româneşti şi 1 voievodat, sistematică a
statele vecine 29X- 2XI - exerciţii de lectură critică a diferitelor descălecat, elevilor
tipuri de surse istorice; „ ţară”, - manuale
- domnie, - hărţi - a. frontală - dezbatere pe
2. Transilvania de la 1.1. 1 - utilizarea de surse de informare diferite dinastie, sfat - atlase - a. pe grupe baza surselor
voievodat la principat 29 X-2XI pentru analiza unui fapt sau proces istoric domnesc, - texte istorice - a. individuală istorice
3.1. mitropolie, - imagini - lucrul cu harta
- discuţii în grup pentru realizarea planului - „ oastea cea - fişe de lucru -autoevaluare
3.2. unei cercetări pe temă dată mare”, - continuă
3. Întemeierea 2 - construirea de axe cronologice, grafice şi - adunarea Diagrama Venn
statelor medievale 3.4. 5-9 XI tabele sinoptice; ţării, comitat,
româneşti: Ţara ţinut, judeţ, - eseuri
Românească , - alcătuirea planului unei dezbateri despre district, -braistormingul
Moldova şi Dobrogea diferite fapte istorice scaun
- PPT
- folosirea de surse istorice pentru
1 identificarea aspectelor vizibile şi a celor - test
4. Evaluare 12-16 XI ascunse ale schimbărilor
- exerciţii de utilizare corectă a
terminologiei istorice;

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE

11
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VIII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: LUMEA RURALĂ ŞI LUMEA URBANĂ ÎN EVUL MEDIU
NUMĂR ORE ALOCATE: 2 ore

. NR. TERMENI
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE ISTORICI; RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C.S. DATA CONCEPTE; MATERIALE RESURSE
PROBLEME PROCEDUALE
DE ATINS
- elaborarea unui comentariu
folosind o cronologie stabilită;
1. Lumea oraşului - exerciţii de lectură critică a - a. frontală
diferitelor tipuri de surse istorice; - a. individuală - observarea
2. Studiu de caz: 1.1. - utilizarea de surse de informare - manuale sistematică a
- Organizarea unei diferite pentru analiza unui fapt sau - satul, - hărţi elevilor
comunităţi urbane – proces istoric. „ obiceiul - atlase
Sighişoara . Cetăţi şi 2 - construirea de axe cronologice, pământului, - texte istorice
târguri medievale - 3.2. 12-16 XI grafice şi tabele sinoptice; robie, - imagini
Câmpulung 19-23 XI - alcătuirea planului unei dezbateri - târg
despre diferite fapte istorice
3. Studiu de caz: 4.1. - folosirea de surse istorice pentru - a. individuală
- Organizarea obştii. identificarea aspectelor vizibile şi a - continuă
O zi din viaţa unui celor ascunse ale schimbărilor
ţăran şerb - exerciţii de utilizare corectă a
terminologiei istorice; - lucrare
scrisă pe
semestrul I

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VIII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ŢĂRILE ROMÂNE ŞI STATELE VECINE ÎNTRE DIPLOMAŢIE ŞI CONFRUNTARE
12
NUMĂR ORE ALOCATE: 8 (5+3) ore

. NR. TERMENI RESURSE RESURSE


CONŢINUTURI C.S. ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE ISTORICI; MATERIALE PROCEDUALE EVALUARE OBS.
(detalieri) DATA CONCEPTE;
PROBLEME
DE ATINS
- elaborarea unui comentariu
1.Voievozii români în lupta 3 folosind o cronologie stabilită; - observarea
antiotomană: Mircea cel Bătrân , 19-23XI - exerciţii de lectură critică a sistematică a
Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, 26 -29XI diferitelor tipuri de surse elevilor
Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul istorice;
1 - utilizarea de surse de - manuale - a. frontală - lucrul cu
2. Anul 1600- Mihai Viteazul 3-7 XII informare diferite pentru - suzeranitate, - hărţi - a. pe grupe harta
1.1. analiza unui fapt sau proces vasalitate, - atlase - a. individuală
3. Politică şi diplomaţie în istoric. - statutul - texte istorice - lucrul cu
secolele XVII-XVIII: Matei 2.1. 1 - alcătuirea planului unei internaţional al - imagini documentul
Basarab, Vasile Lupu, Şerban 3 -7 XII dezbateri despre diferite fapte Ţărilor Române - fişe de lucru - analiza
Cantacuzino, Constantin 3.1. istorice elaborarea unui în secolele al - biografii ale - dezbaterea
Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir comentariu folosind o XV-lea – al voievozilor - rebus istoric
3.4. cronologie stabilită; XVIII-lea autoevaluare
- discuţii în grup pentru - copacul
3.5. realizarea planului unei ideilor
1 cercetări pe temă dată - continuă
4. Evaluare 10-14XII - folosirea de surse istorice
pentru identificarea aspectelor a. individuală - PPT
vizibile şi a celor ascunse ale - eseuri
5. Teză 2 schimbărilor test
10-14XII - exerciţii de utilizare corectă a
17-21XII terminologiei istorice

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VIII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: CULTURA MEDIEVALĂ ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC

13
NUMĂR ORE ALOCATE: 1 oră

. NR. TERMENI
CONŢINUTURI C.S. ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE ISTORICI; RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) DATA CONCEPTE; MATERIALE RESURSE
PROBLEME PROCEDUALE
DE ATINS
- exerciţii de lectură critică a - letopiseţ,
1. Cronicari, diferitelor tipuri de surse limbi de
cărturari şi cartea istorice; cultură, - manuale
în spaţiul arhitectură, - observarea
românesc 3.2. 1 - folosirea de surse istorice - Ţările - imagini - a. frontală sistematică a
17- 21XII pentru identificarea aspectelor Române – - texte - a. individuală elevilor
2. Arta 3.4. vizibile şi a celor ascunse ale spaţiu istorice
ecleziastică şi schimbărilor multicultural
laică - mănăstirile
- exerciţii de utilizare corectă a –centre de
terminologiei istorice; cultură
- continuă
- alcătuirea planului unei
dezbateri pe diferite teme
istorice

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN

14
CLASA: a VIII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE( SEC: AL XVIII-LEA – PRIMA JUMĂTATE A
SEC AL XIX-LEA)
NUMĂR ORE ALOCATE: 6 (4+2) ore

. NR. TERMENI
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE ISTORICI; RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C.S. DATA CONCEPTE; MATERIALE RESURSE
PROBLEME PROCEDUALE
DE ATINS

1. Regimul habsburgic şi - elaborarea unui comentariu - iluminism,


mişcarea de emancipare folosind o cronologie stabilită; reforme, - observarea
politico – socială în 1.1 1 - exerciţii de lectură critică a biserică sistematică a
Transilvania 14-18 I diferitelor tipuri de surse istorice; unită, elevilor
2.1. - utilizarea de surse de informare naţiune, - manuale - dezbaterea
diferite pentru analiza unui fapt - principiul - hărţi - a. frontală - analiza
2. Regimul fanariot în 3.1. 1 sau proces istoric. separării - atlase - a. pe grupe
Moldova şi în Ţara 14-18 I - alcătuirea planului unei puterilor în - texte istorice - a. individuală
Românească 3.4. dezbateri despre diferite fapte stat - imagini autoevaluare
istorice elaborarea unui - tendinţe de - fişe de lucru
3.„ Chestiunea comentariu folosind o cronologie modernizare - biografii ale - continuă
Orientală” şi 3.5. 1 stabilită; în societatea voievozilor - lucrul cu
Principatele Române 21-25 I - discuţii în grup pentru românească, documentul
- Studiu de caz: Anul realizarea planului unei cercetări - istoric
1821 în istoria românilor pe temă dată începuturile
1 - exerciţii de utilizare corectă a formării - test
4. Regulamentele 21-25 I terminologiei istorice; naţiunii - activitate
Organice - alcătuirea planului unei moderne independentă - sumativă ,
2 dezbateri despre diferite fapte eseuri,
5. Evaluare semestrială 28 I-1II istorice

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
15
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VIII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: CONSTITUIREA ROMÂNIEI MODERNE
NUMĂR ORE ALOCATE: 13 (12+1) ore
. NR. TERMENI
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE ISTORICI; RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C. S. DATA CONCEPTE; MATERIALE PROCEDUALE
PROBLEME
DE ATINS
1Revoluţia de la 1848-1849 2 - elaborarea unui comentariu
- Sinteză: Programul politic 11-15 II folosind o cronologie stabilită; - „ partidă - observarea
paşoptist şi crearea României - exerciţii de lectură critică a naţională”, sistematică a
moderne diferitelor tipuri de surse locotenenţă - manuale elevilor
2. Unirea Principatelor 2 istorice; domnească” - hărţi
Române şi reformele lui 1.2. 18-22 II - constituţie, - atlase - turul galeriei
Alexandru Ioan Cuza - utilizarea de surse de monarhie - texte istorice -
3. Începuturile vieţii politice 2.2. 2 informare diferite pentru analiza constituţională, - imagini braistormingul
moderne în România 25 II- 1 III unui fapt sau proces istoric. partide politice, - fişe de lucru - lucrul cu
- Studiu de caz: Constituţia 2.3. vot censitar - biografii ale - a. frontală documentul
din 1866 - alcătuirea planului unei - constituirea personalităţilor - a. pe grupe istoric
3.6. dezbateri despre diferite fapte statului naţional - a. individuală - dezbatere pe
4. Românii din Basarabia, 1 istorice elaborarea unui român, baza surselor
Bucovina şi Transilvania 3.8. 4 -8 III comentariu folosind o - orientări în istorice
- Studiu de caz: Memorandu- cronologie stabilită; politica externă,
mul 3.9. 2 - mişcarea de - PPT
5.Cucerirea independenţei de 4 -8 III - discuţii în grup pentru emancipare în autoevaluare
stat şi unirea Dobrogei 3.10. 11-15 III realizarea planului unei cercetări teritoriile - continuă
6. Războiul pentru 2 pe temă dată româneşti aflate - manuale - eseuri
reîntregirea naţională 11-15 III - exerciţii de utilizare corectă a sub dominaţie - hărţi
- Sinteză: România şi 3.7. 18-22 III terminologiei istorice; străină - atlase - PPT
sistemul de la Versailles - realizarea tabloului perioadei - texte istorice - a. frontală - rebus istoric
7. Formarea statului naţional 1 istorice cuprinse între 1848- - imagini - a. pe grupe -
unitar 18-22 III 1918; - fişe de lucru - a. individuală organizatorul
- Studiu de caz: Rezoluţia de 2.4. - exerciţii de folosire în contexte - biografii ale grafic
la Alba-Iulia 1 noi termenii istorici învăţaţi; personalităţilor - continuă
8. Evaluare 25-29 III - test

16
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VIII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: CULTURA NAŢIONALĂ ÎN SECOLUL AL XIX-LEA
NUMĂR ORE ALOCATE: 2 ore

. NR. TERMENI
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE ISTORICI; RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C.S. DATA INVĂŢARE CONCEPTE; MATERIALE RESURSE
PROBLEME DE PROCEDUALE
ATINS
1. Învăţământ,
literatură şi artă în - exerciţii de lectură - curente şi instituţii
spaţiul românesc critică a diferitelor tipuri culturale: Astra,
de surse istorice; Academia, - observarea
- Studiu de caz: 1.2. 1 - utilizarea de surse de - accentuarea - manuale sistematică a
Mihai Eminescu, 25-29 III informare diferite pentru influenţelor - biografii ale elevilor
Ateneul Român analiza unui fapt sau occidentale în oamenilor de - a. frontală
proces istoric. cultura română cultură - a. individuală
2. Contribuţii ale - folosirea de surse - afirmarea - continuă
românilor la istorice pentru conştiinţei
dezvoltarea ştiinţei 2.4. 1 identificarea aspectelor naţionale, cultura
şi tehnicii 1-5 IV vizibile şi a celor ascunse minorităţilor
ale schimbărilor
3. Sinteză: Viaţa 3.9. - exerciţii de utilizare
cotidiană în corectă a terminologiei
perioada istorice;
interbelică - alcătuirea planului unei
dezbateri pe diferite teme
istorice

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
17
CLASA: a VIII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ROMÂNIA ÎNTRE DEMOCRAŢIE ŞI AUTORITARISM
NUMĂR ORE ALOCATE: 9 (6h+3) ore
NR. TERMENI
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE ISTORICI; RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C.S. DATA CONCEPTE; MATERIALE PROCEDUALE
PROBLEME
DE ATINS
1 România după Marea - elaborarea unui comentariu
Unire 1 folosind o cronologie stabilită; - vot
- studiu de caz: Integrarea 1.2. 1-5 IV - exerciţii de lectură critică a universal, - observarea
provinciilor româneşti şi diferitelor tipuri de surse regenţă, - manuale sistematică
statutul minorităţilor 2.3. istorice; - cenzură, - hărţi a elevilor
23. Monarhia - utilizarea de surse de informare dictat, regim - atlase - dezbaterea
constituţională şi 3.4. diferite pentru analiza unui fapt autoritar, - texte pe baza
partidele politice în 2 sau proces istoric. dictatură istorice - a. frontală surselor
România interbelică 3.7. 15-19 IV - alcătuirea planului unei militară, - imagini - a. pe grupe istorice
- studiu de caz: dezbateri despre diferite fapte partid unic, - fişe de - a. individuală
Constituţia din 1923 3.8. istorice elaborarea unui - democraţia lucru - PPT
comentariu folosind o cronologie interbelică şi - chestionar
4. România în al Doilea 3.9. 1 stabilită; problemele de
Război Mondial 6-10 V - discuţii în grup pentru ei , autoevaluare
- Studiu de caz: „ Anul 3.10. 1 realizarea planului unei cercetări - forme
1940”, 13-17 V pe temă dată politice - continuă
- Studiu de caz: tragedia 3.6. 1 - exerciţii de utilizare corectă a autoritarisme
evreilor şi a rromilor în 13-17 V terminologiei istorice; în deceniile - comparatia
perioada 1938-1944 - construirea de axe cronologice; patru şi cinci - rebus
1 - folosirea de surse istorice ale secolului istoric
5. Evaluare 6-10 V pentru identificarea aspectelor al XX-lea - test
vizibile şi a celor ascunse ale
schimbărilor

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
18
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VIII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ROMÂNIA DUPĂ AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 6 (2+4) ore

. NR. TERMENI ISTORICI;


CONŢINUTURI C.S. ORE / ACTIVITAŢI DE CONCEPTE; PROBLEME RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) DATA INVĂŢARE DE ATINS MATERIALE PROCEDUALE
- elaborarea unui - sovietizare , etatizare,
1.Evoluţii specifice ale comentariu folosind o colectivizare,
regimului comunist( 6 cronologie stabilită; industrializare forţată, - observarea
martie 1945-decembrie 1. - exerciţii de lectură „ revoluţie culturală”, sistematică a
1947) 1.2. 27-31 V critică a diferitelor poliţie politică - manuale elevilor
tipuri de surse istorice; - deportare, muncă - hărţi
2.Decembrie 1989. 2.3. - utilizarea de surse de forţată, lagăr de muncă , - atlase
Contexte şi consecinţe. informare diferite deţinuţi, - texte istorice - continuă
2.4. pentru analiza unui - democraţie, societate - imagini
- studiu de caz: fapt sau proces istoric. civilă, practici - fişe de lucru - a. frontală
Constituţia din 1991 3.10. - alcătuirea planului democratice, constituţie, - a. pe grupe
1 unei dezbateri despre statutul minorităţilor - a. individuală
27-31 V diferite fapte istorice - instituţii şi mecanisme - chestionar
3. Revenirea la democraţie elaborarea unui de exercitare a puterii de
comentariu folosind o politice, autoevaluare
cronologie stabilită; „ reeducare”, represiune
- exerciţii de utilizare comunistă, opozanţi şi
corectă a terminologiei disidenţe, rezistenţa test
istorice; anticomunistă,
4. Evaluare finală 2 - folosirea de surse destalinizare şi
istorice pentru desovietizare sumativă
4-8 VI identificarea aspectelor - etapele regimului
vizibile şi a celor comunist, eseuri
ascunse ale - revenirea la instituţiile
schimbărilor democratice

19