Sunteți pe pagina 1din 6

A: Competenţe specifice Conţinuturi

1.4. Descrierea algoritmilor fundamentali de prelucrare a grafurilor şi


implementarea acestora într-un limbaj de programare [...]
1.8. Aplicarea în mod creativ a algoritmilor fundamentali în rezolvarea unor
probleme concrete
Grafuri neorientate şi grafuri orientate [...]
Algoritmi de prelucrare a grafurilor […]
- Determinarea drumurilor de cost minim într-un graf ([...] algoritmul Roy-Floyd)

(Programe şcolare de INFORMATICĂ, OMECI nr. 5099 / 09.09.2009)

B:Competenţe specifice Conţinuturi


2.15. Utilizarea avansată a editorului de texte
Inserarea şi formatarea tabelelor într-un document, operaţii în tabele [...]
Importarea [...] tabelelor

(Programe şcolare de TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR,


OMECI nr. 5099 /09.09.2009)

1. Pentru fiecare dintre secvenţele A şi B, prezentaţi aspecte ale activităţii


didactice corespunzătoare, având în vedere următoarele:
- precizarea câte unei forme de organizare a activității didactice, justificând
alegerea acesteia din perspectiva formării /dezvolta competenţelor specifice
indicate;

PENTRU SECVENTA A:

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ELEVILOR: frontal, pe grupe


şi individual

*activitate frontală – elevii sunt asezati în semicerc, în fata ecranului


videoproiectorului. Profesorul le va dezvolta competenţa specifica:

1.4. Descrierea algoritmilor fundamentali de


prelucrare a grafurilor şi implementarea acestora
într-un limbaj de programare

*activitatea pe grupe, elevii fiind împărtiti în grupe de 2-4, invatarea prin


colaborare, descoperire, competitive pentru dezvoltarea competentei specifice:
1.8 Aplicarea în mod creativ a algoritmilor
fundamentali în rezolvarea unor probleme concrete

*activitatea individuală pentru invatarea diferentiata in dezvoltarea


competentei
1.8 Aplicarea în mod creativ a algoritmilor
fundamentali în rezolvarea unor probleme concrete

PENTRU SECVENTA B:

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ELEVILOR: frontal, pe grupe


şi Individual

*activitate frontală – elevii sunt asezati în semicerc, în fata ecranului


videoproiectorului. Profesorul le va dezvolta competenţa specifica:
2.15. Utilizarea avansată a editorului de texte

*activitatea pe grupe, elevii fiind împărtiti în grupe de 2-4, invatarea prin


colaborare, descoperire, competitive pentru dezvoltarea competentei specific:

2.15. Utilizarea avansată a editorului de texte

*activitatea individuală pentru invatarea diferentiata in dezvoltarea


competentei
2.15. Utilizarea avansată a editorului de texte

- exemplificarea modului în care forma de organizare aleasă favorizează formarea /


dezvoltarea competenţelor specifice indicate: precizarea câte unei activităţi de
învăţare şi a scenariului didactic pentru aceasta, detaliind activitatea profesorului şi
activitatea elevilor, cu respectarea corectitudinii stiintifice a informatiei de
specialitate.
PENTRU SECVENTA A:

Activitati de invatare:
Grafuri neorientate şi grafuri orientate
Algoritmi de prelucrare a grafurilor
Determinarea drumurilor de cost minim într-un graf- algoritmul Roy-Floyd
Activitate profesor Activitate elev Forma de
organizare
Se va face prezenţa şi se
verifică existenţa celor Îşi pregătesc caietele cu Frontala
necesare începerii orei tema de casă
Urmează verificarea
cunoştinţelor Elevii urmaresc
Aranjarea elevilor in jurul prezentarea lectie si pun
videoproiectorului intrebari
- Elevii lucreaza pe perechi sau Grupal
in grupuri mici pentru a Răspund întrebărilor puse
raspunde la intrebare sau la de profesor
serii de intrebari bazandu-se pe
bunul simt, experienta si
cunoştinţele anterioare
-verificarea cunoştinţelor din
lecţia precedentă cu tema
„Grafuri orientate” prin După ce desenează pe
întrebări directe: caiete graful răspund:
Ce este un graf orientat? Drumul D1=(1,2,3,4) are
Prin ce se deosebeşte de unul costul 1+4+3=8
neorientat?
Prin ce structuri de date se va
memora?
Avantajele şi dezavantajele
memorării folosind anumite
structuri
Ce este matricea drumurilor? Făcându-se analogie cu
Pornind de la următorul graf va problema APM, se
cere elevilor să-i găsească deduce că graful poate fi
reprezentarea optimă şi să memorat folosind
determine lungimea câtorva matricea costurilor
drumuri din graf Pentru tratarea
2 4 3 problemelor de minim
vom asocia grafului G o
matrice a costurilor C cu
1 1 3 n linii şi n coloane,
definită astfel:
 l (( xi , x j )) daca (x i , x j )  U

cij   0 daca i  j
  daca (x i , x j )  U si i  j

1 5 2 4 matricea va fi
0 1   
 
 0 4  1
Se atrage atenţia elevilor că:   0 3 
 
Pentru grafuri de tipul    0 
   0 
considerat se pot pune  2
PENTRU SECVENTA B:
Activitati de invatare:
Utilizarea avansată a editorului de texte
Inserarea şi formatarea tabelelor într-un document, operaţii în tabele
Importarea tabelelor
Activitatea Forme de
Activitatea profesorului
elevului organizare
Verificarea prezenţei Îşi pregătesc cele frontal
Verificarea existenţei condiţiilor materiale necesare lecţiei.
necesare desfăşurării lecţiei
Pentru a parcurge cu succes etapele propuse, Deschid editorul frontal
este necesar să ne reamintim unele cunoştinţe Microsoft Word Grupal
însuşite anterior.
- Cum deschideţi aplicaţia Microsoft
Word?
- Cum salvaţi un document?
- Ce operaţii de editare cunoaşteţi?
- Ce este un font?
- Enumeraţi câteva din fonturile uzuale?
Cum stabilim dimensiunea unui font şi stilul
de scriere?
-cum realizam tabele
Lecţia pentru astăzi se numeşte Elevii notează titlul Grupal
„Microsoft Word - operaţii de editare- lecţiei individual
TABELE”.
Astăzi AVEM O FISA DE LUCRU .
Vă rog să deschideţi editorul Microsoft Word Elevii rezolvă fişa Grupal
pentru a rezolva fişa de lucru. de lucru. individual
Ce este un EDITOR DE TEXT? Elevii răspund la
Cate editoare de text cunoasteti ? întrebări
Cum se lansează în execuţie editorul Word ?
Cum se încheie o sesiune de lucru Word ?
Care este aspectul unei ferestre Word ?
Tabele?
Care este comanda –meniul unde gasim
sinonimele ?

Care sunt principalele operaţii învăţate în


această lecţie ?
Activitatea Forme de
Activitatea profesorului
elevului organizare
Prezentaţi pe scurt în ce constă fiecare
operaţie ?
Tema se precizeaza si obiectivele importante. Notează tema. individual

2. Pentru secvenţa A, precizati două momente ale lectiei în care poate fi integrată o
platformă de e-learning în procesul de predare – învătare, argumentând, pentru
fiecare dintre acestea, utilizarea acestei resurse educationale în vederea formării /
dezvolta competentelor specifice indicate. metode care utilizează noile tehnologii
cum sunt: platforme de învăţare (exemplu: AEL), filme..

La inceputul lectiei - Descrierea algoritmilor fundamentali de prelucrare a


grafurilor şi implementarea acestora într-un limbaj de programare

Pe parcursul lectiei pentru implementarea algoritmilor într-un limbaj de


programare; Aplicarea în mod creativ a algoritmilor fundamentali în rezolvarea
unor probleme concrete

La sfarsitul lectiei pentru evaluarea individuala