Sunteți pe pagina 1din 165

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA _____________________________________________

APROB COORDONAT
Directorul Instituției Directorul adjunct al Instituției
______________________________ _____________________________
„____” _______________________ 2018 „____” _______________________ 2018

PROIECTARE DIDACTICĂ DE LUNGĂ DURATĂ


la disciplinele de studiu pentru anul de învăţământ 2018-2019,
în clasa a IV-a
învăţătoare:________________________________

Discutat la şedinţa Comisiei Metodice, proces verbal nr.____ din_____________


Şef al Comisiei Metodice: ________________________________

1
CALENDAR ȘCOLAR 2018-2019
LUNA SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
Săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Luni 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Marţi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Miercuri 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Joi 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Vineri 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Sâmbătă 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Duminică 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Semestrul I Semestrul II
03 septembrie - 21 decembrie 9 ianuarie – 31 mai
Vacanţe: De primăvară – 7 martie – 10 martie
De toamnă – 27 octombrie – 4 noiembrie De Paşti – 27 aprilie – 6 mai
De iarnă – 22 decembrie – 8 ianuarie De vară – 1 iunie – 31 august
LUNA IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI
Săpt. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Luni 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Marţi 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Miercuri 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Joi 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Vineri 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Sâmbătă 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Duminică 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

2
Limba și literatura română
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
7 231

3
COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI
Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare.

Perceperea mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a


universului emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea
textelor nonliterare.

Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de


exprimare a gândurilor.

Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale, fonetice,


morfologice şi sintactice în structurarea mesajelor comunicative.

Manifestarea interesului şi a preferinţelor pentru lectură.

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa 4, 2018.
2. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 4. Ghid metodologic. Ediție revăzută și
actualizată, 2018.
3. Marin M., Goraș-Postică V., Limba și literatura română, Ghid de implementare a curriculumului școlar, clasele I-
IV, 2018
4. Marin M., Niculcea T Limba română. Manual pentru clasa a IV-a, Cartier, 2017

4
Administrarea disciplinei
Unităţi de conţinut Nr. de ore
Comunicare orală 30
Comunicarea scrisă:
Lectura 85
Scrisul 86

Tainele cărţii 30
Elemente de construcţie a comunicării Se va repartiza în cadrul celor 4 unități de conţinut

5
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT
PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Evaluări
Unitățile de învățare Nr. ore/
Obser
(modulele) modul EI EFP EFE ES
vații
Semestrul 1
1. Patriotism 24 1 la discreția CD 2 1 (test)
2 (probă orală și
2. Chibzuinţă 22 1 la discreția CD 2
test)
3. Sârguință 23 1 la discreția CD 2 1 (test)
2 (probă orală și
4. Prietenie 23 1 la discreția CD 2
test)
1 (test de ev.
5. Credință 13 1 la discreția CD 1-2
finală)
Total semestrul 1

4,5 module 105 ore 5 la discreția CD 9-10 7 (5 scrise, 2 orale)

Semestrul 2

5. Credință (continuare) 12 1 la discreția CD 1-2 1 (test)

6
2 (probă orală și
6. Sensibilitate 24 1 la discreția CD 2
test)
7. Bunăvoință 24 1 la discreția CD 2 1 (test)
2 (probă orală și
8. Responsabilitate 21 1 la discreția CD 2
test)
9. Devotament 23 1 la discreția CD 2 1 (test)

2 (probă orală și
10. Curiozitate 22 1 la discreția CD 2
test de ev. anuală)

Total semestrul 2

5,5 module 126 ore 5 la discreția CD 10-11 9 (6 scrise, 3 orale)

Total an:
la discreția CD 16
10 module 231 ore 10 19-21
(11 scrise, 5 orale)

7
Evaluare criterială prin descriptori în clasa a IV-a. Extras din metodologia ECD
Produse recomandate Criterii de succes

Comunicare orală

P1 Informații prezentate succint 1. Prezint în 4-5 enunțuri informațiile importante la tema propusă.
2. Utilizez cuvintele și expresiile potrivite.
3. Expun coerent și clar gândurile.
4. Indic sursa din care m-am informat.

P2 Situația de comunicare 1. Respect tema propusă.


(prezentarea orală) 2. Expun coerent și clar fiecare gând.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Utilizez cuvintele și expresiile potrivite.
5. Stabilesc și mențin contactul vizual cu colegii

P3 Lectura imaginilor 1. Descriu obiectele, acţiunile, impresiile și senzațiile din imagine.


2. Explic situarea în timp și în spațiu.
3. Alcătuiesc enunțuri creative.
4. Expun coerent și clar fiecare gând.
5. Intitulez creativ imaginea.

P4 Compoziția (oral).Textul 1. Potrivesc titlul compoziției.


compoziției 2. Întocmesc ghidat planul compoziției.*
3. Dezvolt fiecare idee a planului propus.
4. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, folosind expresii plastice.
5. Respect ordinea ideilor.
6. Respect părțile textului: introducere, cuprins, încheiere.
7. Evit repetările de cuvinte.

P5 Compoziția (oral). Expunerea 1. Expun coerent și clar fiecare gând.


orală a textului 2. Respect ordinea ideilor.
3. Expun cursiv textul alcătuit oral.
4. Variez tonul vocii în funcție de mesajul transmis
5. Stabilesc și mențin contactul vizual cu colegii
8
P6 Partea de vorbire 1. Formulez întrebarea potrivită cuvântului selectat.
2. Identific partea de vorbire.
3. Precizez ce exprimă (arată, denumește).
4. Numesc tipul ei.
5. Determin funcția sintactică a părții de vorbire, după caz.*

P7 Partea de propoziţie 1. Formulez întrebarea potrivită cuvântului selectat.


2. Precizez ce exprimă (arată, denumește).
3. Explic ce cuvânt determină.
4. Identific partea de propoziţie.*
5. Subliniez potrivit partea de propoziție identificată.

P8 Mesajul argumentativ 1. Alcătuiesc câte un enunț care exprimă clar opinia mea.
2. Susțin opinia cu argumente.
3. Folosesc cuvinte adecvate subiectului în discuție.
4. Expun coerent și clar fiecare gând.
5. Respect ordinea ideilor.

P9 Mini-proiectul în grup 1. Contribui activ la discuțiile de grup.


(contribuția mea) 2. Accept și îndeplinesc toate sarcinile.
3. Ajut direct grupul cu idei bune.
4. Urmăresc respectarea cerințelor și a timpului propus.
5. Pot să spun clar cu ce am contribuit.
6. Îmi asum îndeplinirea/neîndeplinirea unor sarcini și îmi propun dezvoltare.

P10 Mini-proiectul în grup 1. Stabilesc împreună cu colegii tematica, volumul proiectului și timpul în care îl vom realiza.
(cooperarea) 2. Pun în discuție idei și contribui cu informații relevante.
3. Îi încurajez pe ceilalți membri ai grupului să pună în discuție ideile lor.
4. Permit tuturor membrilor grupului să se expună.
5. Iau în considerare sentimentele și ideile celorlalți.
6. Îi ascult pe ceilalți și completez atunci când cred că ideea mea este deosebită și valoroasă.

P11 Mini-proiectul în grup 1. Conţinutul produsului de grup este potrivit cerințelor.


(produsul) 2. Produsul este clar, uşor de înţeles.
3. Produsul de grup arată deosebit.

P12 Mini-proiectul în grup 1. Respect cerințele de prezentare.

9
(prezentarea produsului) 2. Prezint pe scurt mini-proiectul.
3. Argumentez clar și pe scurt.
4. Formulez concluzii.
5. Utilizez limbajul adecvat/specific.
6. Prezint clar și convingător.

P13 Colaborarea în echipă 1. Mă implic.


2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Argumentez cu calmitate propriile idei.
4. Sunt responsabil (ă) pentru rezultatul colaborării.
Comunicarea scrisă

P14 Compoziţia (scris) 1. Întocmesc ghidat planul compoziției.*


2. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, folosind expresii plastice sau după caz, reperele date.
3. Respect părțile textului: introducere, cuprins, încheiere.
4. Expun coerent și clar fiecare gând.
5. Evit repetările de cuvinte.
6. Respect ordinea ideilor.
7. Respect numărul propus de enunțuri.
8. Respect regulile de scriere şi de punctuație
9. Potrivesc titlul compoziției.
10. Urmăresc aranjarea în pagină a unui text scris (titlul, alineate).
11. Respect tematica/cerința propusă.

P15 Scrisul 1. Iau poziţia corpului, mâinii, caietului.


2. Respect forma şi mărimea literelor.
3. Respect spaţiul şi înclinaţia uniformă.
4. Urmăresc aranjarea în pagină.
5. Scriu cu acurateţe.

P16 Propoziția alcătuită și scrisă 1. Respect tema/cerinţa propusă.


2. Ordonez corect cuvintele în propoziție.
3. Respect regulile de scriere şi de punctuație

P17 Dialogul scris 1. Respect tema/cerinţa propusă.


2. Utilizez formulele de inițiere, de menținere și de încheiere a unui dialog.

10
3. Ordonez corect cuvintele în propoziții.
4. Respect numărul propus de replici.
5. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
6. Respect aranjarea în pagină specifică dialogului (linia de dialog).

P18 Bilețelul 1. Respect părțile componente ale bilețelului.


2. Alcătuiesc conținutul conform temei propuse.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
5. Urmăresc aranjarea în pagină

P19 Anunțul 1. Respect părțile componente ale anunțului (Ce? Cât? Cum? Unde? Când? ).
2. Alcătuiesc conținutul conform temei propuse.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
5. Urmăresc aranjarea în pagină

P20 Invitația 1. Respect părțile componente ale invitației:


2. Alcătuiesc conținutul conform temei propuse.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Urmăresc aranjarea în pagină.
5. Respect regulile de scriere şi de punctuație

P21 Felicitarea 1. Respect părțile componente ale felicitării.


2. Alcătuiesc textul propriu-zis conform temei propuse.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Urmăresc aranjarea în pagină.
5. Respect regulile de scriere şi de punctuație.

P22 Scrisoarea 1. Respect părțile componente ale scrisorii.


2. Alcătuiesc textul propriu-zis conform temei propuse.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Urmăresc aranjarea în pagină.

P23 Mesajul electronic (sms, e- 1. Respect părțile componente ale mesajului electronic: adresarea potrivită, textul propriu-zis, formula de
mail, messenger, viber, etc) încheiere, semnătura.
2. Alcătuiesc textul propriu-zis conform situației propuse.

11
3. Respect ordinea ideilor.

P24 Caietul meu 1. Caietul meu are aspect plăcut.


2. Scrierea este lizibilă.
3. Caietul este completat îngrijit.
4. Respect aşezarea în pagină, spaţiul între litere, cuvinte, teme

P25 Citirea cu voce a unui text 1. Citesc cursiv, fluent, conștient textul.
cunoscut 2. Pronunț corect fiecare cuvânt.
3. Articulez corect toate cuvintele.
4. Citesc expresiv, cu intonaţia potrivită.

P26 Textul (literar/ nonliterar) citit 1. Citesc cursiv, fluid textul.


la prima vedere 2. Articulez corect toate cuvintele.
3. Respect intonația impusă de conținut și de semnele de punctuație

P27 Textul analizat (în limita 1. Citesc conştient şi corect.


standardelor)* 2. Identific secvenţele narative, descriptive şi dialogate.
(Receptarea mesajului scris 3. Delimitez timpul și locul acțiunii.
(citirea/lectura) ) 4. Desprind trăsăturile fizice şi morale ale personajelor.
5. Formulez ideile principale.
6. Folosesc cuvintele şi expresiile nou-învăţate.
7. Expun coerent și clar gândurile

P28 Povestirea despre textul literar 1. Anunț titlul și autorul textului.


2. Explic (determin) modurile de expunere ale textului: narațiune, dialog, descriere.
3. Explic vocabularul nou al textului. /Explic cuvintele textului.
4. Citesc enunțuri ce arată părțile textului: introducere, cuprins, încheiere.
5. Prezint întâmplările în succesiunea logică.
6. Descriu succint personajele textului: pozitive/negative.*
7. Exprim printr-un enunț atitudinea față de faptele personajelor (valori morale și estetice).*
8. Explic printr-un enunț învățătura/ideea textului.*

P29 Poezia recitată 1. Anunț titlul şi autorul poeziei.


2. Recit toate versurile.
3. Rostesc corect şi clar cuvintele.
4. Recit expresiv.
12
5. Folosesc mimica și gesturile.

P30 1. Stabilesc criteriul/cerinţa.


Mijloacele artistice 2. Identific comparaţia/ personificarea.
(identificare) 3. Explic sensul expresiei identificate.
4. Utilizez expresia în alt context (la solicitare).

P31 Textul literar povestit 1. Anunț titlul și autorul textului.


2. Redau conținutul textului.
3. Respect cele 3 părți ale textului: introducere, cuprins,încheiere.
4. Utilizez cuvinte cheie.
5. Folosesc cuvinte noi, expresii potrivite din text.
6. Expun coerent și clar fiecare gând.

P32 Personajul literar caracterizat 1. Identific personajul literar.


2. Utilizez algoritmul propus pentru descriere.
3. Exprim atitudinea / opinia proprie faţă de comportamentul personajului descris.
4. Expun coerent și clar gândurile.
5. Utilizez limbajul corespunzător.

P33 1. Delimitez părțile componente ale textului.


Planul de idei (elaborare) 2. Formulez ideile principale pentru fiecare fragment.
3. Ordonez logic ideile textului.

P34 Transcriere de text 1. Transcriu corect cuvintele.


2. Respect regulile ortografice și de punctuație.
3. Respect cerințele organizării estetice a scrisului în pagină

P35 Dictarea (scrierea după 1. Scriu corect cuvintele.


dictare) 2. Respect regulile ortografice și de punctuație.
3. Respect cerințele organizării estetice a scrisului în pagină.
4. Scriu lizibil și cu acuratețe.

P36 Cuvinte cu ortograme 1. Identific ortograma/cuvântul ce conţine grupuri de litere.


2. Stabilesc regula de scriere corectă a cuvântului/ortogramei
3. Propun exemple similare.

13
P37 Prezentarea unui text literar 1. Numesc titlul, autorul textului.
cunoscut 2. Determin modul de expunere: narațiune, dialog, descriere.
3. Redau succint conținutul.
4. Exprim atitudinea proprie față de faptele personajelor (valori morale și estetice).
5. Formulez învățătura/ideea textului.
6. Expun clar şi coerent gândurile.

P38 Prezentarea unei cărți citite 1. Numesc titlul, autorul, editura, anul ediției.
2. Relatez succint despre autor.
3. Redau succint conținutul.
4. Exprim gândurile şi sentimentele proprii faţă de carte.
5. Susţin unele afirmaţii prin citate din carte.*
6. Formulez concluzii.*
7. Expun coerent și clar gândurile.*

P39 Agenda de lectură 1. Completez grila/componentele agendei.


2. Exprim impresiile proprii despre carte.
3. Formulez clar şi corect ideile.
4. Respect regulile ortografice și de punctuație.

14
Nr.
Unități de competențe Resurs Evaluar Observați
Detalieri de conținut de Data
(sub-competențe) ore e e i
24
1.1.Compararea viziunii 1. Prezentarea manualului. Explorarea 1 03.09 M.pag.4-8
despre modalităţile de textului literar Limba noastră de A.
exprimare orală (dialogată, Mateevici. Situaţie de comunicare
monologată şi descriptivă) Gură de rai...
în scopul de a evidenţia
2. Comunicarea în acţiune. Harta
esenţa vorbirii. posterului de grup ,,O ţară ca un
1
strugure...” Proiect de grup (I)
3. Automatizarea tehnicii lecturii cu 1 04.09 M.pag.10-
voce şi în gând. Lectura interogativ- 11
1.2.Conştientizarea rolurilor interpretativă a textului Oastea ţării
de emiţător sau destinatar al de Ştefan Tudor.
mesajului în scopul 4.Explorarea textului Oastea ţării de
racordării limbajului la Ştefan Tudor. Tema – titlul – ideea
situaţia de comunicare. principală. Versificaţia.

1
1.4.Verbalizarea conţinutu-
rilor unor imagini în diverse 5. Modalităţi de exprimare orală în 1 05.09 M.pag.11-
forme: dialogată, monolo- diferite situaţii de comunicare. 13
gată, descriptivă, îmbinând Dialogul, monologul.
şi comunicarea nonverbală. 6. Textul Întâi și-ntâi de Vasile
15
Romanciuc. Lectură şi reflecţie.

2.3.Identificarea componen-
telor textului: determinanţii 1
spaţiali şi temporali ai
acţiunii, tema, ideea, 7. Tainele cărţii (1). Cartea. 1 06.09
personajele etc. Componentele cărţii: coperta (titlul şi
autorul cărţii), filele cu text,
imaginile, cuprinsul şi rolul lor.
2.9. Exprimarea propriei Texte-suport: Cărţi scrise de Dumitru
stări emotive în legătură cu Matcovschi, Vasile Romanciuc,
mesajul textului literar citit. Grigore Vieru, Leonida Lari, Nicolae
Dabija.

2.12.Valorificarea vocabu- 8. Exerciţii de recuperare, ameliorare, 1 10.09 M.pag. EI


larului (cuvinte noi, dezvoltare. Proiect de grup ,,O ţară
expresii) din textul citit şi ca un strugure...” (II)
utilizarea lui în exprimarea 9. Elemente de construcţie a
orală şi scrisă. comunicării.

1
10. Înţelegerea şi interpretarea celor 1 11.09 M.pag.14-
2.15.Identificarea 15
citite în gând. Lectura interogativ-
mijloacelor artistice în text.
interpretativă a textului Pădurile
Moldovei de D. Cantemir
11. Descrierea ca element constituitiv
3.2. Redactarea textelor de al unui text narativ (identificare).
mică întindere, adaptându-le Explorarea textului Pădurile 1
16
destinaţiei şi scopului Moldovei de Dimitrie Cantemir.
comunicării.
12. Organizarea logico-semantică a 1 12.09 M.pag.16-
textului Pădurile Moldovei de 19
3.5.Aşezarea corectă în
pagină a textelor scrise, Dimitrie Cantemir. Componentele
respectând scrierea cu textului: titlul, autorul, conţinutul.
alineate pentru a marca Tema, ideea, locul şi timpul acţiunii.
trecerea de la o idee la alta. Reproducerea orală a unui fragment.
13.Mijloace de transmitere a
4.1.Utilizarea eficientă a informaţiei. Factorii constituenţi ai
elementelor de construcţie a limbajului: emiţător, mesajul,
comunicării în procesul de destinatarul. Mesajul electronic.
învăţare activă a limbii şi
literaturii române. 1
14. Tainele cărţii (2). Cărţi din 1 13.09 M.pag.20
5.3.Utilizarea unor tehnici/ literatura artistică naţională. Text de
strategii de lucru cu textul/ referinţă Rege între filosofi de
cartea şi implementarea lor Nicolae Dabija. Organizarea agendei
în diverse situaţii cotidiene. de lectură a cărţilor citite.
15.Eticheta comunicării (reguli de 1 17.09 M.pag.21 EFE
5.1.Manifestarea interesului comunicare, formule de salut, ţinuta, P15, P16
de a comunica şi de a tactul). Formule de iniţiere / de
descoperi tainele cărţii. încheiere a conversaţiei.
16. Compoziţie după imagini:
Moldova-gură de rai. Organizarea
textului redactat. Titlul textului.
Tema. Ideea principală. Desfăşurarea
ideilor într-un plan simplu (în grupuri

17
mici).
1
17. Compoziţie după imagini: 1 18.09 M.pag.
Moldova-gură de rai. Atelier de
scriere: Organizarea estetică a
scrisului pe caiete, în pagină.
Redactarea compoziţiei. Scrierea
textului pe ciornă.
18. Comunicarea în acţiune. Proiect
de grup
O ţară ca un strugure...(III) 1
Prezentarea produselor.
19. Compoziţie după imagini: 1 19.09 M.pag. EFE
Moldova-gură de rai. Exerciţii de
post-scriere. P14
20. Evaluare formativă în etape 1
21. Tainele cărţii (3). Cărţi din 1 20.09
literatura artistică naţională: legende
despre localităţile Moldovei.
Organizarea agendei de lectură a
cărţilor citite. Text de referinţă
Răduleni legendă.
22.Mijloace de transmitere a 1 24.09 M.pag. ES
informaţiei. Mini-proiect La timp a
vorbi și a tăcea e arta cea mai grea
23. Evaluare sumativă nr.1
Moldova-dulce plai, gură de rai!
18
1
24. Exerciții de recuperare, 1 -+
ameliorare, dezvoltare.

22
1.4. Interpretarea relaţiilor, 1. Factorii constituenţi ai limbajului: 1 25.09 M.pag.23
faptelor relatate emiţător, mesajul, destinatarul.
(evenimente, întâmplări, Situaţie de comunicare. De şapte ori
informaţii), ţinând cont de măsoară...Lectura imaginii.
succesiunea desfăşurării
subiectului. 2. Comunicarea în acţiune. Harta
proiectului de grup Şcoala - casă cu
1
minuni. (I)
3.Calităţile citirii: corectă, conştientă, 1 26.09 M.pag.24-
25
1.1.Compararea viziunii cursivă. Lectura interogativ-
despre modalităţile de expri- interpretativă a textului Culoarea,
mare orală (dialogată, mono- mirozna şi foşnetul acelei cărţulii de
logată şi descriptivă) în sco- Ion Druţă.
pul de a evidenţia esenţa
4. Formularea ideilor principale.
vorbirii.
Planul simplu de idei. Explorarea
textului Culoarea, mirozna şi
foşnetul acelei cărţulii de Ion Druţă. 1

19
5. Tainele cărţii (4). Elementele 1 27.09
componente ale cărţii.
2.1. Utilizarea eficientă a
tehnicilor de lectură corectă, 6.Punctul. Două puncte. Virgula la 1 01.10 M.pag.26- EFE
conştientă şi fluidă, în enumerare şi în vocativ. Text-suport: 27
scopul înţelegerii celor citite Culoarea, mirozna şi foşnetul acelei
P36, P17
în gând. cărţulii de Ion Druţă.
7. Elementele componente ale cărţii.
2.2. Demonstrarea Mini-proiect Cartea
înţelegerii celor citite în
gând prin răspunsuri la 1
întrebările propuse.
8. Elemente de prozodie. Strofa. 1 02.10 M.pag.28-
Textul Cuvintele de Ştefan Tudor. 29

2.3. Сrearea celor mai 9.Automatizarea tehnicii lecturii cu


simple texte artistice şi voce şi în gând. Lectura interogativ-
nonliterare în baza tehnicilor interpretativă a textului Cuvintele de
învăţate. Ştefan Tudor.
3.1. Conştientizarea esteticii 1
scrisului ca un semn al
respectului faţă de cel care 10.Cum poţi forma cuvinte noi? 1 03.10 M.pag.30- EFE
Familii de cuvinte 31
citeşte gândurile scrise.
11. Scrierea corectă a cuvintelor: n-
are; ce-l/ cel; n-am/n-ai, nu-l, n-o,
nu-i, n-aţi, n-au; v-a/ va. 1
3.4. Utilizarea corectă, în 12.Comunicarea în acţiune. Proiect 1 08.10 M.pag.32-
textele redactate, a de grup Școala — casă cu minuni. 33

20
elementelor de ortografie, (II)
de punctuaţie, coerenţă şi de 13.Înţelegerea şi interpretarea celor
construcţie a noţiunilor citite în gând. Lectura interogativ-
gramaticale. interpretativă a textului Coridorul 1
ispitei după Voltaire
3.6. Manifestarea conduitei
autonome în scopul
elaborării în scris a unor
compoziţii proprii sau de
grup. M.pag.
14. Planul simplu de idei. 1 09.10
Succesiunea informaţiei. Formularea
4.1.Formarea familiilor de
cuvinte în baza categoriilor ideilor principale. Text-suport
gramaticale învăţate. Coridorul ispitei după Voltaire.
15. Compoziţie după un șir de
imagini: Oriunde, oricând poţi să
4.2.Crearea câmpului lexical înveţi! Organizarea textului redactat.
prin tematica indicată sau Titlul textului. Tema. Ideea 1
desprinsă din textele citite. principală. Desfăşurarea ideilor într-
un plan simplu (în grupuri mici).
5.5. Exprimarea opiniilor şi 16. Compoziţie după un șir de 1 10.10 M.pag.34
a atitudinilor proprii faţă de imagini: Oriunde, oricând poţi să
cărţi şi de valoarea lor
înveţi! Corectări de conţinut
artistică.
(succesivitatea gândurilor, părţilor
textului, legătura dintre ele, alineate şi
ortografie, scrierea şi aranjarea
corectă în pagină. Redactarea
compoziţiei. Scrierea textului pe
21
ciornă.
17. Compoziţie după un șir de
imagini: Oriunde, oricând poţi să
înveţi! . Exerciţii de post-scriere
1
18. Tainele cărţii (5). Cărți scrise de 1 11.10 M.pag.35
același autor sau cărţi cu texte
literare despre chibzuinţă. Impresii
despre textul Cât un fir de neghină,
după Emil Gârleanu.

19. Evaluare sumativă nr.2. 1 15.10 ES


Chibzuinţă în vorbe şi în fapte
20.Analiză, recuperare, ameliorare 1
21. Comunicarea în acţiune. 1 16.10 ESO
Prezentarea proiectului de grup
P8,P32
Școala — casă cu minuni. Întrebare-
cheie: În ce mod școala mă face să fiu
chibzuit? (III)
22. Tainele cărţii (6). Organizarea 1 17.10 Agenda de
lectură
agendei de lectură a cărţilor citite.

22
23

1.4. Verbalizarea conţinutu- 1.Racordarea limbajului la scopul 1 22.10 M.pag.37


rilor unor imagini în diverse comunicării. Situaţie de comunicare
forme: dialogată, monologa- Pe cărările răbdării, sârguinţei şi
tă, descriptivă, îmbinînd şi hărniciei...
comunicarea nonverbală.
2. Comunicarea în acţiune.
1.7. Construirea unui text Reproducerea orală a unui fragment
1
oral pe baza planului de idei dintr-un text narativ, a unei informaţii
propriu sau elaborat în grup. libere sau tematice. Harta
proiectului Meserii cunoscute de
1.6. Conştientizarea rolului copii (I).
utilizării de către autor a 3. Înţelegerea şi interpretarea celor
dialogului şi descrierii în citite în gând. Lectura interogativ-
textul narativ. interpretativă a textului Toamna
ţesătoare de Vasile Alecsandri.
1.10. Reproducerea integrală 4.Componentele textului: titlul, 1
şi succesivă, selectivă prin autorul, conţinutul. Tablourile naturii
cuvinte proprii a descrise în textul Toamna ţesătoare 23.10 M.pag.38- EFE
39
conţinutului unui text citit de Vasile Alecsandri. P15,P30
sau audiat

1
2.4.Caracterizarea
personajelor literare prin 5.Tainele cărţii (7). Organizarea unei 1 25.10

identificarea trăsăturilor expoziţii de cărţi ale lui Vasile


Alecsandri sau expoziţie de carte
23
fizice şi morale în baza artistică despre toamnă.
faptelor descrise în text. 6. Automatizarea tehnicii lecturii cu
voce şi în gând. Verbul-element
2.9.Exprimarea propriei stări principal al comunicării. Text- 1
emotive în legătură cu suport - O casă obişnuită?
mesajul textului literar citit. M.pag.40

7. Comunicarea în acţiune. Proiect 1 24.10


2.13. Utilizarea raţională a de grup Meserii cunoscute de copii
diverselor sensuri ale (II).
cuvîntului: antonime, 8.Verbul. Timpul. Persoana. Numărul.
sinonime, sens propriu şi Analiza verbului după timp, persoană,
sens figurat - în comunicări număr. M.pag.41
orale şi scrise.
1
2.16. Interiorizarea valorilor 9.Verbul - exerciţii aplicative. 1 05.11 M.pag.42 EFE
culturale naţionale şi univer- 10. Calităţile citirii: corectă,
sale pe baza textelor literare conştientă, cursivă, expresivă. Tema, 1
citite. ideea, locul şi timpul acţiunii. Textul
Caietul lui Mihai de Titus Ştirbu.
3.4. Utilizarea corectă, în 11. Personajele literare – trăsături 1 06.11 M.pag.42-
textele redactate, a elemen- fizice, trăsături morale, conform 42
telor de ortografie, de pun- faptelor descrise. Atitudinea
ctuaţie, coerenţă şi de con- cititorului faţă de comportamentul
strucţie a noţiunilor grama- personajelor. Textul Caietul lui
ticale. Mihai de Titus Ştirbu.
12.Caracterizare de personaj. 1
3.6. Manifestarea conduitei Portretul fizic şi moral. Textul
Caietul lui Mihai de Titus Ştirbu.
24
autonome în scopul 13. Tainele cărţii (8). Elementele 1 08.11 M.pag.44
elaborării în scris a unor cărţii după care se poate afla mai
compoziţii proprii sau de mult: prefaţă, adnotare, postfaţă
grup. (informaţie biobliografică despre
scriitori). Calendarul de lectură şi
atitudine.
4.5. Utilizarea corectă, în
textele redactate, a
14. Comunicarea în acţiune. ,,Să 2 07.11 M.pag.45 EFE
elementelor de construcţie a
comunicăm despre sârguinţă.”
comunicării studiate. P6,P36
Proiect de grup Meserii cunoscute
de copii (III). Expoziţie de postere.
4.8.Aplicarea corectă a
Evaluare formativă
tipurilor de propoziţii şi
15. Compunere în baza cuvintelor,
respectiv a semnelor de
expresiilor de reper Munca-cea mai
punctuaţie în diferite
rodnică odihnă! Organizarea textului
contexte.
redactat. Titlul textului. Tema. Ideea
5.5.Exprimarea opiniilor şi a
principală. Desfăşurarea ideilor într-
atitudinilor proprii faţă de
un plan simplu (în grupuri mici).
cărţi şi de valoarea lor
1
artistică.
16. Compunere în baza cuvintelor, 2 12.11 M.pag.46
expresiilor de reper Munca-cea mai
rodnică odihnă! Corectări de
conţinut (succesivitatea gândurilor,
părţilor textului, legătura dintre ele,
alineate şi ortografie, scrierea şi
aranjarea corectă în pagină.
17. Compunere în baza cuvintelor,

25
expresiilor de reper Munca-cea mai
rodnică odihnă! Exerciţii de post-
scriere
1
18. Evaluare sumativă nr.3. 1 13.11 ES
O meserie pe plac mie
19.Activităţi de recuperare,
ameliorare şi dezvoltare. 1
20. Tainele cărţii (9). Impresii de 1 15.11 M.pag.47
lectură. Textul Sârguinţa lui Iancu
după Virgil Stoenescu.

23
1.4. Verbalizarea conţinutu- 1.Mijloacele suplimentare de 1 14.11 M.pag.49
rilor unor imagini în diverse transpunere a informaţiei. Situaţie de
forme: dialogată, monologa- comunicare Un prieten este darul pe
tă, descriptivă, îmbinînd şi care ţi-l faci singur.
comunicarea nonverbală.
2. Comunicarea în acţiune. Proiect
1.5.Interpretarea relaţiilor, de grup ,,Prietenie.” (I). Harta
1
faptelor relatate proiectului Prietenul meu.
(evenimente, întâmplări, Repartizarea rolurilor.
informaţii), ţinând cont de . Înţelegerea şi interpretarea celor 1 19.11 M.pag.50-
51
succesiunea desfăşurării citite în gând. Lectura interogativ-
subiectului. interpretativă a textului Luceferii de
26
1.10.Reproducerea integrală Vitalie Buzuleanu.
şi succesivă, selectivă prin
cuvinte proprii a 4. Povestirea orală (integrală,
conţinutului unui text citit succesivă, selec-tivă). Mijloacele
sau audiat. expresive ale comunicării orale.
2.3. Identificarea componen- Explorarea textului Luceferii de
telor textului: determinanţii Vitalie Buzuleanu.
1
spaţiali şi temporali ai acţiu-
nii, tema, ideea, personajele 5.Sensurile propriu şi figurat ale 1 20.11 M.pag.51 EFE
etc. cuvintelor.
P7,P17
2.9. Exprimarea propriei
stări emotive în legătură cu 6. Tainele cărţii (10). Atelierul de
lectură. Texte despre prietenie
mesajul textului literar citit.
2.15. Identificarea mijloa- 7.Substantivul. Felul (comune şi 2 20.11 M.pag.52-
proprii) numărul, genul. 53
celor artistice în text.
3.2. Redactarea textelor de 8. Automatizarea tehnicii lecturii cu
mică întindere, adaptându-le voce şi în gând. Lectura interogativ- 1 21.11
destinaţiei şi scopului interpretativă a textului Ce este mai
comunicării. tare decât cetăţile? M.pag.54
3.3.Aplicarea regulilor de 9. Dialogul şi descrierea ca elemente 1 26.11 M.pag.55
ortografie şi de punctuaţie în constitutive ale unor texte (analiza
contextele de realizare a contextuală). Textul Ce este mai tare
comunicării scrise (în limita decât cetăţile? Parabolă.
standardelor de conţinut). 10. Substantivul. Felul (comune şi
3.4. Aşezarea corectă în proprii) numărul, genul. Exerciţii
pagină a textelor scrise, aplicative.
respectând scrierea cu 1 M.pag.56-
alineate pentru a marca 57

27
trecerea de la o idee la alta. 11. Cratima în ortograme şi la 1 27.11 M.pag.
trecerea în capăt de rând.
5.2. Manifestarea interesului Antrenarea capacităţilor.
de a comunica şi de Comunicarea în acţiune. Proiect de
descope-ri tainele cărţii. grup ,,Prietenie.” (II).
12.Scrierea corectă a 1
4.2. Clasificarea părţilor de substantivelor. Exerciţii aplicative.
vorbire dintr-un şir de
cuvinte sau dintr-un mic EFE
text.
13. Tainele cărţii (11). Prietenii 1 22.11 M.pag.58
mari. Cărţi din literatura universală şi
4.3.Utilizarea dicţionarelor
naţională. Prezentare de carte despre
în scopul confruntării orto-
prietenie. Impresii de lectură ,,Cei trei
gramelor, sensurilor unor
prieteni" (poveste populară)
cuvinte, precum şi al in-
tensificării propriului voca-
bular.
14. Compunere cu începutul dat 1 28.11 M.pag.59 EFE
4.5.Utilizarea corectă, în
Prieteni buni. Organizarea textului
textele redactate, a P6,P35
redactat. Titlul textului. Tema. Ideea
elementelor de construcţie a
comunicării studiate principală. Desfăşurarea ideilor într-
un plan simplu (în grupuri mici).
4.8.Aplicarea corectă a 15. Compunere cu începutul dat
tipurilor de propoziţii şi Prieteni buni. Corectări de conţinut
respectiv a semnelor de (succesivitatea gândurilor, părţilor 1
punctuaţie în diferite textului, legătura dintre ele, alineate şi
contexte. ortografie, scrierea şi aranjarea
corectă în pagină.
28
16. Compunere cu începutul dat 1 03.12 M.pag.59
Prieteni buni. Exerciţii de post-
scriere.
17. Lecţie de lectură, discuţie şi
creaţie. Recapitulare, generalizare . 1

18. Evaluare sumativă nr.4 1 04.12 M.pag. ES


Prietenul e darul pe care ţi-l poţi
face singur
19.Exerciţii de recuperare, ameliorare
şi dezvoltare.
1

20. Comunicarea în acţiune. Proiect 1 05.12 M.pag.61 ESO


de grup ,,Prietenie.” (III).
Prezentare şi expoziţie de postere. P3,P2
1
21. Tainele cărţii (12). Harta 1 06.12 M.pag.60
textului. Text - suport Vrăjitorul din
Oz de Frank Baum.

25
1.4.Interpretarea relaţiilor, 1. Racordarea limbajului la scopul 1 10.12 M.pag.63
faptelor relatate comunicării. Situaţie de comunicare
(evenimente, întâmplări,
29
informaţii), ţinând cont de Deschide uşa, creştine!
succesiunea desfăşurării
subiectului. 2.Tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti.
Comunicarea în acţiune. Proiect de
1
1.1.Compararea viziunii des- grup O poveste de Crăciun... (I).
Harta proiectului.
pre modalităţile de
exprimare orală (dialogată, 3. Calităţile citirii: corectă, conştientă, 1 11.12 M.pag.64-
cursivă. Lectura interogativ- 65
monologată şi descriptivă)
în scopul de a evidenţia interpretativă a textului Colindul
esenţa vorbirii. gutuii din geam de Ad. Păunescu.
4. Versificaţia: poezia. Explorarea
textului Colindul gutuii din geam de
2.1.Utilizarea eficientă a Ad. Păunescu.
tehnicilor de lectură corectă,
conştientă şi fluidă, în
scopul înţelegerii celor citite
1
în gând.
5. Mijloace artistice de modificare a 1 12.12 M.pag.65 EFE
2.2.Demonstrarea înţelegerii sensului: comparaţia şi personificarea.
celor citite în gând prin
răspunsuri la întrebările 6. Tainele cărţii (13). Organizarea 1 13.12
pro-puse. bibliotecii clasei.
7. Pronumele. Pronumele personal. 1 17.12 M.pag.66-
2.4.Caracterizarea perso- Numărul. Genul. 67
najelor literare prin 8. Pronumele personal. Numărul.
identificarea trăsăturilor Genul. Exerciţii aplicative.
fizice şi morale în baza
faptelor descrise în text. 1

30
9. Înţelegerea şi interpretarea celor 1 18.12 M.pag.68-
2.11.Сrearea celor mai sim- citite în gând. Tema, ideea, locul şi 69
ple texte artistice şi nonlite- timpul acţiunii. Textul Steaua de la
rare în baza tehnicilor învă- Betleem de Ion Druţă.
ţate. 10. Formularea ideilor principale.
Planul simplu de idei. Explorarea
3.1. Conştientizarea esteticii textului Steaua de la Betleem de Ion 1
scrisului ca un semn al res- Druţă
pectului faţă de cel care ci-
11.Ortografia pronumelui. 1 19.12 M.pag.70 EFE
teşte gândurile scrise.
Exerciţii aplicative
P6,P36
12. Compunere după sfârşitul dat.
3.4. Utilizarea corectă, în Organizarea textului redactat. Titlul
textele redactate, a elemen- textului. Tema. Ideea principală. 1
telor de ortografie, de pun- Desfăşurarea ideilor într-un plan
ctuaţie, coerenţă şi de con- simplu (în grupuri mici).
strucţie a noţiunilor grama- 13. Compunere după sfârşitul dat. 2 09.01 M.pag.71
ticale. Corectări de conţinut (succesivitatea
gândurilor, părţilor textului, legătura
dintre ele, alineate şi ortografie,
4.6.Clasificarea părţilor de scrierea şi aranjarea corectă în pagină.
vorbire dintr-un şir de 14. Tainele cărţii (14). Cartea şi 1 10.01 M.pag. EFE
cuvinte sau dintr-un mic timpul.
text.
15. Compunere după sfârşitul dat. 1 20.12
Exerciţii de post-scriere.
5.5. Exprimarea opiniilor şi
16. Tainele cărţii (15). Colinde de
a atitudinilor proprii faţă de
Crăciun. Expoziţie de carte
cărţi şi de valoarea lor artis-
,,Deschide uşa, creştine!”
31
tică M.pag.72

1
17. Atelier de discuţie, creaţie şi 1 14.01 M.pag.
scriere. Lecţie de generalizare,
sistematizare.
1
18. Evaluare sumativă nr.5. 1 15.01 ES
Deschide uşa, creştine!
19. Analiză, recuperare, ameliorare.
1
20. Comunicarea în acţiune. Proiect 1 16.01 M.pag.
de grup Spectacol O poveste de
Crăciun... (II).
21. Comunicarea în acţiune. Proiect
de grup Spectacol O poveste de
Crăciun... (III). 1

24

1.4. Verbalizarea conţinutu- 1.Factorii constituenţi ai limbajului: 1 21.01 M.pag.73


rilor unor imagini în diverse emiţător, mesajul, destinatarul.
forme: dialogată, monolo- Situaţie de comunicare Iarnă ca în
gată, descriptivă, îmbinând vis.
şi comunicarea nonverbală. 2. Comunicarea în acţiune: Proiect de
32
grup Bucuriile iernii. Harta
1.7. Construirea unui text proiectului (I)
oral pe baza planului de idei 1
propriu sau elaborat în grup. 3. Înţelegerea şi interpretarea celor 1 22.01 M.pag.74-
75
citite în gând. Lectura interogativ-
interpretativă a textului: La gura
1.5. Conştientizarea rolului sobei de Vasile Alecsandri.
utilizării de către autor a dia-
logului şi descrierii în textul 4.Versificaţia: pastelul. Text-suport
narativ. La gura sobei de Vasile Alecsandri.
Mijloace artistice de modificare a 1
sensului:comparaţia şi personificarea.
1.10. Reproducerea integrală
şi succesivă, selectivă prin 5. Tainele cărţii (16). Impresii 1 24.01
cuvinte proprii a despre textul: Iarna în câmpie de Ion
conţinutului unui text citit Druţă
sau audiat 6.Adjectivul. Acordul adjectivului cu 1 23.01 M.pag.76
substantivul (în gen, număr).
7. Acordul adjectivului cu
1
substantivul (în gen, număr). Exerciţii
2.7.Delimitarea elementelor aplicative.
semnificative ale tablourilor 8. Exerciţii aplicative de stabilire a 1 28.01 M.pag.77 EFE
de descriere a naturii şi com- acordului dintre adjectiv şi cuvântul
pararea cu cele reale. determinat. P6, P15
2.13. Utilizarea raţională a
diverselor sensuri ale cuvân-
tului : antonime, sinonime, 9.Calităţile citirii: corectă, conştientă, 1 29.01 M.pag.78-

33
sens propriu şi sens figurat - cursivă, expresivă. Lectura 79
în comunicări orale şi scrise. interogativ-interpretativă a textului La
săniuş de Ion Agârbiceanu.
2.16. Interiorizarea valorilor
culturale naţionale şi univer- 10.Îmbogăţirea vocabularului:
sale pe baza textelor literare sinonime, antonime, cuvinte cu sens
citite. propriu şi figurat. Textul-suport: La 1 30.01
săniuş de I. Agârbiceanu.
3.4. Utilizarea corectă, în
textele redactate, a elemen- 11. Comunicarea nonverbală – gest, 1 31.01 M.pag.80-
81
telor de ortografie, de pun- mimică (actualizare).
ctuaţie, coerenţă şi de con- 12.Textul nonliterar: bileţelul, anunţul
strucţie a noţiunilor grama- (actualizare), invitaţia, mesajul
ticale. electronic (la telefon sau computer, 1 04.02
după posibilităţi). Redactarea
3.6. Manifestarea conduitei invitaţiei.
autonome în scopul elaboră-
rii în scris a unor compoziţii
proprii sau de grup. 13.Numeralul în comunicare. 1 05.02 M.pag.82

14. Cazuri simple de ortografie a 1


numeralelor.
15.Scrierea corectă a numeralelor. 1 06.02 EFE
4.5. Utilizarea corectă, în Exerciţii aplicative..
textele redactate, a elemen- P6,P36
telor de construcţie a comu- 16. Scrierea cuvintelor cu cratimă; 1
nicării studiate. ortografia la căderea unei vocale: într- M.pag.83
o; într-un; dintr-o; dintr-un; n-au; n-aţi
34
(venit).
5.2.Perceperea valorilor 17. Tainele cărţii (17). Organizarea 1 07.02 Agenda de
mul-tiple ale cărţii de agendei de lectură a cărţilor citite. lectură
literatură şi a presei
periodice pentru copii. 18. Comunicarea în acţiune. Proiect 1 11.02
de grup Bucuriile iernii (II).

5.5.Exprimarea opiniilor şi a 19.Compunere - descriere a unui colţ 1 11.02 M.pag.84


atitudinilor proprii faţă de
din natură: De vorbă cu un fulg de
cărţi şi de valoarea lor
artistică. nea. Expresii artistice, planul de idei.
20. Compunere - descriere a unui colţ
din natură : De vorbă cu un fulg de
nea. Redactarea compunerii.
1 12.02
Organizarea textului redactat.
Exerciţii de post-scriere a compunerii.
21. Evaluare sumativă nr. 6. 1 12.02 ES
O dimineaţă de iarnă
22.Analiză, recuperare, ameliorare.
23. Tainele cărţii (18). Elementele 1 13.02
cărţii după care se poate afla mai
1
mult: prefaţă, adnotare, postfaţă
(informaţie biobliografică despre M.pag.85
scriitori). Textul Sania de Ion Druţă
24. Tainele cărţii (19). Organizarea
bibliotecii personale.

35
1 14.02 ESO
P26

24
1.2. Conştientizarea rolurilor 1. Adaptarea modalităţilor de 1 18.02 M.pag.87
de emiţător sau destinatar al exprimare orală (dialogată,
mesajului în scopul racordă- monologată) la diverse situaţii de
rii limbajului la situaţia de comunicare verbală. Situaţie de
comunicare. comunicare Zâmbeşte, copile,
zâmbeşte! Harta proiectului de grup
TVC ,Cu optimismul prin viaţă.

2. Automatizarea tehnicii lecturii cu 1 19.02 M.pag.88-


89
1.4. Verbalizarea conţinutu- voce şi în gând. Lectura interogativ-
rilor unor imagini în diverse interpretativă a textului Cine îşi
forme: dialogată, monolo- schimbă căciula... de Aurel
gată, descriptivă, îmbinând Scobioală.
şi comunicarea nonverbală.
3.Povestirea orală (integrală,
1.9.Conştientizarea rolului succesivă, selectivă). Mijloacele
utilizării de către autor a dia- expresive ale comunicării orale. Text-
logului şi descrierii în textul suport Cine îşi schimbă căciula... de 1
narativ. Aurel Scobioală.
4.Tainele cărţii (20). Impresii despre 1 21.02
cartea Amintiri din copilărie după
36
2.3. Identificarea componen- Ion Creangă.
telor textului: determinanţii
spaţiali şi temporali ai acţiu-
nii, tema, ideea, personajele 5. Textul nonliterar: anunţul. 1 20.02 M.pag.89
etc. Redactarea unui anunţ.

2.9. Exprimarea propriei 6.Propoziţia dezvoltată. Părţi 1 M.pag.90-


91
stări emotive în legătură cu principale (predicatul, subiectul).
mesa-jul textului literar citit. 7.Părţile principale şi părţile
secundare ale propoziţiei.

2.12.Valorificarea vocabula- 1
rului (cuvinte noi, expresii) 8.Specii literare. Fabula Lupul şi 1 25.02 M.pag.92-
din textul citit şi utilizarea cucul de Alexandru Donici. 93
lui în exprimarea orală şi 9.Atitudinea cititorului faţă de
scrisă. comportamentul personajelor,
conform faptelor descrise. Fabula
2.15. Identificarea mijloace- Lupul şi cucul de Alexandru Donici.
lor artistice în text.
1
3.2. Redactarea textelor de 10.Propoziţia dezvoltată. Exerciţii 1 26.02 EFE
mică întindere, adaptându-le aplicative
destinaţiei şi scopului comu- 11. Linia la dialog. Tehnica scrisului - P19,P17
nicării. perfecţionare continuă. Exerciţii 1
3.5. Aşezarea corectă în pa- aplicative. M.pag.93
gină a textelor scrise,
12. Tainele cărţii (21). Atelier de 1 28.02
respec-tând scrierea cu
lectură cu genericul ,,Snoave şi
alineate pen-tru a marca
anecdote.”

37
trecerea de la o idee la alta. 13. Cratima în ortograme şi la 1 27.02 M.pag.94- EFE
trecerea în capăt de rând. 95
14.Scrierea cuvintelor cu cratimă. P36, P30
3.6.Manifestarea conduitei 1
autonome în scopul elaboră-
15. Specii literare: snoavele. 1 04.03 M.pag.96-
rii în scris a unor compoziţii
Calităţile citirii: corectă, conştientă, 97
proprii sau de grup.
cursivă, expresivă. Snoave şi
anecdote.
4.6.Clasificarea părţilor de 16. Înţelegerea şi interpretarea celor
vorbire dintr-un şir de citite în gând. Povestirea snoavelor.
cuvinte sau dintr-un mic
text.
1
4.7.Transformarea propozi- 17. Părţi principale: Predicatul. 1 05.03 M.pag.98- EFE
ţiilor simple în propoziţii 18.Predicatul verbal. Exerciţii 99
dezvoltate şi invers. aplicative. P7,P6
1
5.1. Manifestarea interesului
de a comunica şi de 19.Tainele cărţii (22). Organizarea 1 06.03
descope-ri tainele cărţii. unei expoziţii de cărţi cu fabule.
Lectura fabulelor.
5.3.Utilizarea unor tehnici/ 20. Compunerea după imagini. 1 11.03 M.pag.100
strategii de lucru cu textul/ Organizarea textului redactat. Titlul
cartea şi implementarea lor textului. Tema. Ideea principală.
în diverse situaţii cotidiene Desfăşurarea ideilor într-un plan
simplu (în grupuri mici). Corectări de
conţinut (succesivitatea gândurilor,
părţilor textului, legătura dintre ele,
38
alineate şi ortografie, scrierea şi
aranjarea corectă în pagină.
21. Compunerea după imagini.
Exerciţii de post-scriere a compunerii

1
22.Atelier de discuţie, creaţie şi 1 12.03
scriere. Proiect de grup TVC Cu
optimismul prin viaţă. Lecţie de
generalizare, sistematizare.
23. Atitudinea cititorului faţă de
comportamentul personajelor, M.pag.101
conform faptelor descrise. Fabula
Momița și oglinda de Alexandru
Donici.
24. Evaluare sumativă nr.7
Zâmbeşte, copile, zâmbeşte
25.Analiză, recuperare, ameliorare.
13.03 ES

21

39
1.1.Compararea viziunii 1. Mijloacele suplimentare de 1 18.03 M.pag.103
despre modalităţile de ex- transpunere a informaţiei: eticheta
primare orală (dialogată,mo- comunicării şi comunica-rea
nologată şi descriptivă) în nonverbală .Situaţie de comunicare
scopul de a evidenţia esenţa Frunza-i neam cu rădăcina
vorbirii. 2. Reproducerea orală a unui fragment
dintr-un text narativ, a unei informaţii 1
1.4.Interpretarea relaţiilor, libere sau tematice.Harta proiectului
faptelor relatate (eveni- de grup.
mente, întâmplări, infor-
maţii), ţinând cont de suc- 3. Calităţile citirii: corectă, conştientă, 1 19.03 M.pag.104-
105
cesiunea desfăşurării su- cursivă, expresivă. Lectura
biectului. interogativ-interpretativă a textului
1.8. Reproducerea orală a Casa părintească de Spiridon
unui fragment dintr-un text Vangheli.
narativ, a unei informaţii
libere sau tematice, alese 4. Planul simplu de idei (colectiv, în
grup, încercări individuale, în mod
independent, la dorinţă, din
ghidat). Mijloacele expresive ale
diferite alte surse, în faţa
comunicării orale.Textul Casa
publicului din clasă. părintească de Spiridon Vangheli.
1
2.1.Utilizarea eficientă a
5. Părţi principale de propoziţie: 1 20.03 M.pag.106-
tehnicilor de lectură corectă, 107
subiectul simplu, subiectul multiplu.
conştientă şi fluidă, în
6. Subiectul simplu. Exprimarea
scopul înţelegerii celor citite
subiectului. 1
în gând.
2.2.Demonstrarea înţelegerii 7.Subiectul simplu. Exerciţii 1 21.03 M.pag.107 EFE
celor citite în gând prin răs- aplicative.
punsuri la întrebările pro- P7
40
puse. 8. Înţelegerea şi interpretarea celor 1 25.03 M.pag.108-
2.11.Сrearea celor mai citite în gând. Lectura interogativ- 109
simple texte artistice şi interpretativă a textului Baladă de
nonliterare în baza tehnicilor Nicolae Dabija.
învăţate. 9. Tema, ideea, locul şi timpul
2.12.Valorificarea vocabu- acţiunii. Textul Baladă de Nicolae
larului (cuvinte noi, Dabija. 1
expresii) din textul citit şi
utilizarea lui în exprimarea 10.Tainele cărţii (23). Poezia cu 1 28.03
orală şi scrisă. tematică diversă.
3.1. Conştientizarea esteticii
scrisului ca un semn al 11.Acordul predicatului cu subiectul 1 26.03 M.pag.110
respectului faţă de cel care în propoziţie. Text-suport Cântec de
citeşte gîndurile scrise. leagăn pentru mama de Grigore
3.4. Utilizarea corectă, în Vieru.
textele redactate, a elemen- 12. Acordul predicatului cu subiectul.
telor de ortografie, de pun- 1
ctuaţie, coerenţă şi de EFE
construcţie a noţiunilor gra-
maticale. P7,P36
4.7.Transformarea propo-
ziţiilor simple în propoziţii 13. Compunerea după imagini: 1 27.03 M.pag.111

dezvoltate şi invers. Împreună facem ziua bună.


4.8. Aplicarea corectă a Organizarea textului redactat.
tipurilor de propoziţii şi Desfăşurarea ideilor într-un plan
respectiv a semnelor de pun- simplu (în grupuri mici).
ctuaţie în diferite contexte. 14. Compunerea după
5.1. Exprimarea opiniilor şi imagini:Împreună facem ziua bună.
Corectări de conţinut,

41
a atitudinilor proprii faţă de scrierea şi aranjarea corectă în 1
cărţi şi de valoarea lor pagină.
artistică. 15. Elaborarea posterului de grup 1 01.04 M.pag.111
5.2. Priceperea de a alege Frunza-i neam cu rădăcina.
cartea recomandată la 16. Compunerea după imagini.
bibliotecă, cunoscând cel Împreună facem ziua bună.
puţin doi indici (autorul şi Exerciţii de post-scriere a compunerii
denumirea cărţii). 1
17. Personajele literare – trăsături 1 02.04 M.pag.112- ESO
fizice, trăsături morale, conform 113
faptelor descrise. Textul La scăldat de P31, P8
Ion Creangă.
18. Formularea ideilor principale.
Textul La scăldat de Ion Creangă.
1

19. Tainele cărţii (24). Calendarul 1 04.04 M.pag.114

de lectură. Lectură şi creaţie. Proza lui


Ion Druţă

20. Atelier de discuţie, creaţie şi 1 03.04 M.pag.115

scriere. Prezentarea posterului de grup


,,Frunza-i neam cu rădăcina.” Lecţie
de generalizare, sistematizare.
21. Evaluare sumativă nr. 8. 1 03.04 ES
Responsabilitate
22.Analiză, recuperare, ameliorare.
42
23
1.4.Verbalizarea 1. Racordarea limbajului la scopul 1 08.04 M.pag.117
conţinuturi-lor unor imagini comunicării. Situaţie de comunicare
în diverse forme: dialogată, Doamne, adu primăvara! Harta
monologa-tă, descriptivă, proiectului Revista clasei: Primăvară,
îmbinând şi comunicarea primăvară, mai rămâi la noi în ţară!
nonverbală.
2. Automatizarea tehnicii lecturii cu 1 09.04 M.pag.118
1.7.Construirea unui text voce şi în gând. Lectura interogativ-
oral pe baza planului de idei interpretativă a textului: Oaspeţii
propriu sau elaborat în grup. primăverii de V.Alecsandri.
3. Tablourile naturii descrise în text.
1.6. Conştientizarea rolului Îmbogăţirea vocabularului: sinonime,
utilizării de către autor a dia- antonime. Text-suport: Oaspeţii 1
logului şi descrierii în textul primăverii de V.Alecsandri.
narativ.
4. Tainele cărţii (25). Pastelul. 1 11.04
1.10. Reproducerea integrală Recital poetic.
şi succesivă, selectivă prin 5. Părţi secundare: atributul. 1 10.04 M.pag.119-
cuvinte proprii a Atributul- determinant al 120
conţinutului unui text citit substantivului.
sau audiat. 6. Părţi secundare: atributul

43
2.13. Utilizarea raţională a 1 EFE
diverselor sensuri ale cuvân-
tului - antonime, sinonime, P7,P35
sens propriu şi sens figurat - 7.Calităţile citirii: corectă, conştientă, 1 15.04 M.pag.121-
în comunicări orale şi scrise. cursivă, expresivă. Lectura 122

interogativ-interpretativă a textului
2.16. Interiorizarea valorilor Puiul de Ioan Alexandru Brătescu –
culturale naţionale şi univer-
Voineşti.
sale pe baza textelor literare
citite. 8. Ideea, locul şi timpul acţiunii.
Formularea ideilor principale. Textul
3.4. Utilizarea corectă, în Puiul de Ioan Alexandru Brătescu – 1
textele redactate, a elemen- Voineşti.
telor de ortografie, de pun-
ctuaţie, coerenţă şi de con-
strucţie a noţiunilor gra-
maticale.
3.6. Manifestarea conduitei 9. Atributul. Exprimarea atributului. 1 16.04 M.pag.123
autonome în scopul ela- 10. Sintaxa propoziţiei. Acordul
borării în scris a unor predicatului cu subiectul. Povestea 1
compoziţii proprii sau de părţilor de propoziţie.
grup.
11. Atributul. Exprimarea atributului. 1 17.04 M.pag.124 EFE
4.1.Formarea familiilor de 12. Mijloace artistice de modificare a
cuvinte în baza categoriilor sensului: comparaţia şi personificarea. P30,P36
gramaticale învăţate. 1
4.5. Utilizarea corectă, în
textele redactate, a elemen- 13. Tainele cărţii (26). Poezia 1 18.04 M.pag.126
pascală.
44
telor de construcţie a comu-
nicării studiate.
4.6. Clasificarea părţilor de 14. Propoziţiile după scopul 1 22.04 M.pag.

vorbire dintr-un şir de cu- comunicării şi semnele de punctuaţie


vinte sau dintr-un mic text. respective.
4.7. Transformarea propo- 15.Propoziţiile după scopul
ziţiilor simple în propoziţii comunicării şi semnele de punctuaţie 1 EFE
dezvoltate şi invers.
respective.
4.8. Aplicarea corectă a P16,P21
tipurilor de propoziţii şi
16. Compunerea după titlul dat: 1 23.04 M.pag.125
respectiv a semnelor de pun-
ctuaţie în diferite contexte. Mamă, eşti pe lume tot ce-i mai
5.4. Manifestarea atitudinii frumos! Desfăşurarea ideilor într-un
faţă de lectură prin plan simplu (în grupuri mici).
demonstrarea propriului gust 17. Compunerea după titlul dat:
etico-estetic. Mamă, eşti pe lume tot ce-i mai
5.5. Exprimarea opiniilor şi 1
frumos! Corectări de conţinut
a atitudinilor proprii faţă de Exerciţii de post-scriere a compunerii.
cărţi şi de valoarea lor
artistică. 18. . Dialogul şi descrierea ca 1 25.04 M.pag.
elemente constitutive ale unor texte
(analiza contextuală).
19. Familii de cuvinte, câmp lexical – 1
cu folosirea terminologiei. Alfabetul
şi lucru cu dicţionarele. Exerciţii
aplicative.
20. Atelier de discuţie, creaţie şi
scriere. Lecţie de generalizare,
sistematizare.
45
21. Evaluare sumativă nr.9 1
Şi iarăşi pornim a vorbi despre
mama...

1 ES
22.Analiză, recuperare, ameliorare. 1 M.pag.127
23.Tainele cărţii(27)Poezii despre
1
copilărie-starea emotivă din ele.

22
1.1.Compararea viziunii des- 1. Situaţie de comunicare Totul 1 07.05 M.pag.129
pre modalităţile de expri- trebuie pus sub semnul îndoielii.
mare orală (dialogată, mono- Harta proiectului: Gazeta de perete
logată şi descriptivă) în sco- Curiozităţi din lumea cărţii.
pul de a evidenţia esenţa
vorbirii. 2. Tainele cărţii (28). Cărţi 1
1.4.Verbalizarea ştiinţifico-artistice pentru copii (cu un
conţinuturi-lor unor imagini volum de 15-25 pagini).
în diverse forme: dialogată, 3. Înţelegerea şi interpretarea celor 1 08.05 M.pag.130-
131
monologa-tă, descriptivă, citite în gând.Lectura interogativ-
îmbinând şi comunicarea interpretativă a textului Dacă vrei să
nonverbală. fii Columb de Arcadie Suceveanu.

1.7. Construirea unui text 4. Explorarea textului Dacă vrei să fii


46
oral pe baza planului de idei Columb de Arcadie 1
propriu sau elaborat în grup. Suceveanu.Organizarea logico-
semantică a textului.
1.6. Conştientizarea rolului
M.pag.132-
utilizării de către autor a 5. Automatizarea tehnicii lecturii cu 1 13.05
133
dialogului şi descrierii în voce şi în gînd. Lectura interogativ-
textul narativ. interpretativă a textului Leul şi
căţeluşa de Lev Tolstoi
1.10. Reproducerea integrală
6. Personajele literare – trăsături
şi succesivă, selectivă prin
fizice, trăsături morale, conform 1
cuvinte proprii a
faptelor descrise. Mijloacele expresive
conţinutului unui text citit
ale comunicării orale. Textul Leul şi
sau audiat.
căţeluşa de Lev Tolstoi
7. Parte secundară: complementul. 1 14.05 M.pag.134-
2.13. Utilizarea raţională a 135
diverselor sensuri ale cu- 8.Propoziţia dezvoltată.
vântului: antonime, Complementul – determinant al
1
sinonime, sens propriu şi verbului.
sens figurat - în comunicări 9.Complementul exprimat prin sub- 1 15.05 M.pag.136- EFE
orale şi scrise. 137
stantiv(pronume).
P22,P7
2.16. Interiorizarea valorilor 10.Complementul exprimat prin
culturale naţionale şi substantiv(pronume) Exerciţii
universale pe baza textelor aplicative. 1
literare citite.
3.4. Utilizarea corectă, în 11. Tainele cărţii (29). Expoziţie de 1 16.05 ESO
textele redactate, a elemen- cărţi preferate lecturate. Atelier de
P32, P8
47
telor de ortografie, de pun- lectură.
ctuaţie, coerenţă şi de con-
strucţie a noţiunilor gra- 12. Compunere după titlul dat: 1 20.05 M.pag.138

maticale. Dovleacul şi viţa. Organizarea


textului redactat după planul propus.
3.6. Manifestarea conduitei 13.Compunere după titlul
autonome în scopul dat.Organizarea textului redactat. 1
elaborării în scris a unor
compoziţii proprii sau de Analiza compunerilor. Lucrări scrise.
grup. 14. Proiect de grup Curiozităţi din 1 21.05 M.pag.138
lumea cărţii.

4.5. Utilizarea corectă, în 15. Atelier de discuţie, creaţie şi


1
textele redactate, a elemen- scriere. Lecţie de generalizare,
telor de construcţie a comu- sistematizare.
nicării studiate. 16. Evaluare sumativă nr.10 1 22.05 ES
Curiozitate
5.1. Manifestarea interesului
17. Analiză, recuperare, ameliorare.
de a comunica şi de a desco- 1
peri tainele cărţii.
18.Înţelegerea şi interpretarea celor 1 23.05 M.pag.140-
141
5.4. Manifestarea atitudinii citite. Lectura interogativ-
faţă de lectură prin demon- interpretativă a textului Jocuri de
strarea propriului gust etico- Ana Blandiana.
estetic 19. Mijloace artistice de modificare a
sensului: comparaţia şi personificarea. 1 27.05
Explorarea textului Jocuri de Ana

48
Blandiana. Versificaţia: poezia.
20.Tainele cărţii (30). Atelierul de 1 28.05
lectură. Texte literare ce conţin
curiozităţi Cartea cu Apolodor de
Gelu Naum
21.Testare finală naţională. 1 29.05 ES
22.Ameliorare, recuperare, dezvoltare.
/se va stabili data concretă a testării 1 30.05
naționale/

49
MATEMATICA

132 ore anual


4 ore săptămânal

50
COMPETENȚE SPECIFICE

Explorarea/investigare
Identificarea şi a unor situaţii-
Aplicarea operaţiilor Rezolvarea şi
utilizarea conceptelor problemă reale sau
aritmetice şi a formularea de
matematice şi a modelate, integrând
proprietăţilor acestora probleme, utilizând
limbajului matematic achiziţiile matematice
în contexte variate. achiziţiile matematice.
în situaţii diverse. şi cele din alte
domenii.

51
Administrarea disciplinei
Evaluări
Unitățile de învățare (modulele) Nr. ore/ modul
EI EFP EFE ES Observații
Semestrul 1
1. Evocare. Recapitulare 7 1 la discreția CD 1 1
2. Numere naturale 0 -1 000 000 20 1 la discreția CD 2 1
3. Adunarea și scăderea în 1
13 la discreția CD 1-2 1
concentrul 0 – 1 000 000
4. Înmulțirea și împărțirea în
20 1 la discreția CD 2 1
concentrul 0 – 1 000 000
Total semestrul 1
3,5 module 60 ore 4 la discreția CD 6-7 4
Semestrul 2
4. Înmulțirea și împărțirea în
concentrul 0 – 1 000 000 18 1 la discreția CD 2 1
(continuare)
5. Fracții 12 1 la discreția CD 1-2 1
6. Elemente intuitive de geometrie
25 2 la discreția CD 2-3 2
și unităţi de măsură
7. Evocare. Recapitulare. Sinteze. 17 1 la discreția CD 1-2 1
Total semestrul 2
3,5 module 72 ore 5 la discreția CD 6-9 5
Total an:
7 module 132 ore 9 la discreția CD 12-16 9

52
Evaluare criterială prin descriptori în clasa a IV-a. Extras din metodologia ECD
Produse recomandate Criterii de succes
P1 Scrierea numerelor naturale 1. Precizez cu câte cifre se scrie numărul și ce indică fiecare cifră.
2. Scriu numerele folosind cifre/litere.
3. Respect cerințele de scriere corectă.
P2 Scrierea fracțiilor 1. Precizez în câte părți egale este împărțit întregul – numitorul fracției.
2. Precizez câte din aceste părți egale sunt luate în considerare – numărătorul fracției.
3. Scriu fracția: numărătorul, linia de fracție, numitorul.
P3 Reprezentarea fracțiilor 1. Reprezint întregul într-un mod potrivit.
2. Împart întregul în atâtea părți egale, câte indică numitorul fracției.
3. Colorez/ hașurez atâtea părți egale, câte indică numărătorul fracției.

P4 Calcul oral în baza unui 1. Calculez în minte.


exercițiu cu o operație dată 2. Scriu răspunsul.
3. Efectuez proba (la necesitate).
P5 Calcul oral în baza înțelegerii 1. Citesc cu atenție cerința.
terminologiei matematice 2. Determin operația/ operațiile de efectuat și ordinea acestora.
3. Calculez în minte.
4. Scriu răspunsul.
P6 Calcul în coloniță 1. Aranjez corect numerele în coloniță.
2. Efectuez calcule și scriu fiecare cifră a rezultatului.
3. Efectuez proba (la necesitate).
P7 Determinarea ordinii 1. Observ exercițiul: Conține paranteze? Ce operații aritmetice sunt?
operațiilor într-un exercițiu cu 2. Formulez regula corespunzătoare.
2-3 operații, fără/cu paranteze 3. Aplic regula și indic ordinea efectuării operațiilor deasupra semnelor operațiilor în exercițiu.

P8 Rezolvarea unui exercițiu cu 2- 1. Determin ordinea efectuării operaţiilor.

53
3 operații, fără/cu paranteze 2. Efectuez calculele.
3. Scriu răspunsul.

P9 Rezolvarea ecuațiilor simple 1. Precizez componenta necunoscută a operației.


2. Formulez regula aflării componentei necunoscute.
3. Aplic regula și scriu exercițiul de rezolvare.
4. Calculez.
5. Efectuez proba.
6. Scriu răspunsul.
P10 Rezolvarea problemelor simple 1. Citesc cu atenție problema.
2. Precizez care este condiția și care este întrebarea problemei.
3. Organizez datele într-o schemă potrivită.
4. Scriu rezolvarea prin exercițiu.
5. Scriu răspunsul problemei.
P11 Rezolvarea problemelor 1. Citesc problema.
compuse 2. Precizez care este condiția și care este întrebarea problemei.
3. Organizez datele într-o schemă potrivită.
4. Elaborez planul de rezolvare a problemei.
5. Scriu rezolvarea cu plan/ cu justificări/ prin exercițiu.
6. Scriu răspunsul problemei.
P12 Rezolvarea de situații de 1. Lecturez descrierea situației de problemă.
problemă din cotidian, care 2. Reformulez descrierea ca o problemă de matematică.
solicită calcule 3. Organizez datele într-o schemă potrivită.
4. Elaborez un plan de rezolvare.
5. Efectuez rezolvarea mental sau scris.
6. Scriu răspunsul.

54
P13 Formularea problemelor 1. Observ cu atenție suportul dat pentru formularea problemei.
2. Îmi imaginez o situație potrivită.
3. Aleg date potrivite.3
4. Formulez condiţia problemei.
5. Formulez întrebarea problemei.
P14 Formarea șirurilor de numere 1. Înțeleg regula.
după o regulă dată 2. Aplic regula și scriu șirul.
P15 Completarea șirurilor de 1. Observ cu atenție șirul.
numere/ 2. Descopăr regula de formare.
forme geometrice 3. Aplic regula și completez șirul.
P16 Recunoaşterea formelor 1. Observ forma geometrică.
geometrice 2. Îmi amintesc denumirea formei/ elementelor ei.
3. Notez răspunsul conform cerințelor.
P17 Efectuarea măsurărilor 1. Aleg instrumentul de măsurare potrivit.
2. Aleg unitatea de măsură potrivită.
3. Efectuez măsurarea.
4. Scriu rezultatul obținut.
P18 Transformări ale unităților de 1. Îmi amintesc relația între unitățile de măsură respective.
măsură 2. Judec într-un mod convenabil și efectuez mental transformarea.
3. Scriu răspunsul.
P19 Determinarea valorii de adevăr 1. Citesc cu atenție.
a unei propoziții matematice 2. Mă întreb dacă este adevărat sau fals.
3. Notez răspunsul conform cerințelor.
P20 Exercițiu lacunar 1. Citesc cu atenție.
(cu numere/ semne lipsă) 2. Determin conform cerințelor numărul/semnul care lipsește.
3. Completez exercițiul.
P21 Enunț lacunar 1. Citesc cu atenție.
(cu numere/ cuvinte lipsă) 2. Determin conform cerințelor fiecare număr/cuvânt care lipsește.
3. Completez enunțul.

55
P22 Completarea tabelelor/ 1. Observ cu atenție tabelul/schema.
2. Formulez o întrebare referitoare la caseta care trebuie completată, folosind terminologia matematică.
schemelor
3. Răspund la întrebare și completez caseta.
4. Dacă este necesar, continui în mod analog.

P23 Colaborarea în echipă 1. Propun reguli pentru colaborarea în echipă.


2. Mă implic.
3. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
4. Argumentez cu calmitate propriile idei.
5. Sunt responsabil (ă) pentru rezultatul colaborării.
P24 Caietul meu 1. Caietul meu are aspect plăcut.
2. Scrierea este lizibilă.
3. Caietul este completat îngrijit.

56
Nr. Obser
Unități de competențe Detalieri de conținut Data Resurse Evaluare
de ore vații
(sub-competențe)
Modulul 1. 7
1.1.Identificarea, citirea şi Evocare prin exerciţii şi probleme
scrierea numerelor naturale
0-1000. 1.Evocare prin exerciţii şi probleme: 1 03.09 M.pag. 4
1.3 Utilizarea elementelor de iniţiere.
limbaj matematic aferent
conceptului de număr natural. 2.Evocare prin exerciţii şi probleme: 1 04.09 M.pag.5
2.1Efectuarea adunării şi fixare.
scăderii în concentrul 0-1000,
fără şi cu trecere peste ordin. 3.Evocare prin exerciţii şi probleme: 1 05.09 M.pag.6
2.5 Rezolvarea problemelor cu antrenare
plan sau cu justificări, prin
exerciţiu. 4.Evocare prin exerciţii şi probleme: 1 06.09 M.pag.7
2.6 Formularea de probleme, consolidare.
pornind de la: enunţ incomplet;
schemă; operaţii aritmetice; 5.Evocare prin exerciţii şi probleme: 1 10.09 M.pag.8
exerciţiu; tematică. dezvoltare.
3.1 Efectuarea operaţiilor de
înmulţire şi împărţire în 6.Evaluare iniţială. Operaţii aritmetice 1 11.09 M.pag.9 EI
concentrul 0-1000, fără şi cu cu numere în concentrul 0-1000
treceri peste ordin.
4.2 Exprimarea, compararea, 7.Ameliorare-recuperare-dezvoltare 1 12.09 Fișe
estimarea rezultatelor unor
măsurători, folosind unităţi
potrivite de măsură şi
transformări ale lor;
57
Modulul 2. 20
Numerele naturale până la un milion
1.1. Identificarea, citirea şi 1.Formarea, citirea şi scrierea numerelor 1 13.09 M.pag.10
scrierea numerelor naturale cuprinse între 1 000 şi 10 000
0-1 000 000. 2.Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 17.09 M.pag.11
1.2. Citirea şi scrierea 3.Numerele naturale până la 100 000 1 18.09 M.pag.12
numerelor naturale până la 4.Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 19.09 M.pag.13
30 cu cifre romane. 5.Evaluare formativă Numere naturale 1 20.09 Fișe EFE
1.3. Compararea şi ordonarea până la 100 000 P1,P4
numerelor naturale 6.Formarea citirea şi scrierea numerelor 1 24.09 M.pag.14
0 - 1 000 000. cuprinse între 100 000 şi 1 000 000
1.4. Utilizarea elementelor de 7. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 25.09 M.pag.15
limbaj matematic aferent 8.Compararea şi ordonarea numerelor 1 26.09 M.pag.16
conceptului de număr până la 1 000 000.
natural. 9. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 27.09 M.pag.17
1.5. Explorarea modalităţilor de 10.Înmulţirea cu 10, 100, 1000. 1 01.10 M.pag.18
compunere şi descompune- 11.Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 02.10 M.pag.19
re a numerelor, folosind 12.Împărţirea exactă la 10, 100, 1000. 1 03.10 M.pag.20
operaţii aritmetice. 13. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 04.10 M.pag.21
1.6. Completarea unor succe- 14.Evaluare formativă Înmulţirea şi 1 08.10 Fișe
siuni de numere naturale împărţirea cu/la 10, 100, 1 000 EFE
asociate după reguli 15.Transformări ale unităţilor de măsură. 1 09.10 M.pag.22 P5,P6,P10
indicate sau identificate 16. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 10.10 M.pag.23
prin observare. 17.Cifre romane. 1 11.10 M.pag.24
1.7. Explorarea unor modalităţi 18.Sinteză. Cine seamănă, culege. 1 15.10 M.pag.25
elementare de organizare şi 19.Evaluare sumativă. Numere 1 16.10
clasificare a datelor: sche- naturale până la 1000 000 ES
me; tabele; desene. 20.Ameliorare-recuperare-dezvoltare. 1 17.10 M.pag.27

58
2.1. Efectuarea adunării şi Modulul 3.Adunarea şi scăderea
scăderii în concentrul 0 – numerelor naturale, până la un milion 13
1 000 000, fără şi cu treceri 1.Probleme cu două sume sau cu două 1 18.10 M.pag.28
peste ordin. diferenţe.
2.2. Explicarea modului de 2.Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 22.10 M.pag.29
calcul şi a ordinii efectuării
operaţiilor în exerciţii cu, 3.Evaluare formativă. Probleme cu 1 23.10
cel mult, 3 operaţii, cu şi două sume sau cu două diferenţe EFE
fără paranteze. P9,P11,P14
2.3. Aplicarea adunării, scăderii 4.Adunarea şi scăderea numerelor mai 1 24.10 M.pag.30
şi a proprietăţilor acestora mici decât 10 000.
pentru aflarea unor numere 5.Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 25.10 M.pag.31
necunoscute în exerciţii.
2.4. Completarea unor 6.Adunarea şi scăderea numerelor mai 1 05.11 M.pag.32
succesiuni de numere mari decât 10 000.
asociate după reguli 7.Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 06.11 M.pag.33
simple, indicate sau
identificate prin observare. 8.Evaluare formativă. Adunarea şi 1 07.11
2.5. Rezolvarea problemelor cu scăderea numerelor până la 10 000 EFE
1-3 operaţii: cu plan sau P15,P9
justificări; prin exerciţiu. 9.Probleme de scădere a două sume 1 08.11 M.pag.34
2.6. Formularea de probleme (adunare a două diferenţe)
pornind de la: un enunţ 10. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 12.11 M.pag.35
incomplet; schemă;
operaţii; exerciţiu. 11.Sinteză. Cine seamănă, culege. 1 13.11 M.pag.36-37
2.7. Explorarea unor modalităţi
elementare de organizare şi 12.Evaluare sumativă.Adunarea şi 1 14.11
clasificare a datelor: scăderea numerelor naturale până la un ES
59
scheme. milion
13.Ameliorare-recuperare-dezvoltare 1 15.11 M.pag.38-39
Modulul 4. Înmulţirea şi împărţirea 27
3.1. Efectuarea operaţiilor de numerelor naturale, până la un milion
înmulţire şi împărţire în 1.Probleme de aflare a două numere 1 19.11 M.pag.40
concentrul 0 - 1 000 000, după suma şi diferenţa lor.
fără şi cu treceri peste 2. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 20.11 M.pag.41
ordin. 3.Înmulţirea numerelor ce se termină cu 1 21.11 M.pag.42
3.2. Explicarea modului de zerouri.
calcul şi a ordinii efectuării 4. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 22.11 M.pag.43
operaţiilor în exerciţii cu şi 5.Împărţirea exactă a numerelor ce se 1 26.11 M.pag.44
fără paranteze. termină cu zerouri.
3.3. Aplicarea înmulţirii, 6. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 27.11 M.pag.45
împărţirii şi a proprietăţilor 7.Înmulţirea cu un număr de o cifră. 1 28.11 M.pag.46
acestora pentru aflarea 8. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 29.11 M.pag.47
unor numere necunoscute 9.Sinteză. Exerciţii şi probleme. 1 03.12 M.pag.48
în exerciţii. 10.Evaluare formativă. Înmulţirea şi 1 04.12 M.pag.49
3.4. Completarea unor suc- împărţirea numerelor naturale până la
cesiuni de numere asociate un milion. EFE
după reguli simple, indi- 11.Probleme de aflare a două numere 1 05.12 M.pag.50 P5,P8,P9,
cate sau identificate prin după suma sau diferenţa şi cîtul lor. P11
observare. 12. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 06.12 M.pag.51
3.5. Rezolvarea problemelor 13.Probleme rezolvabile prin metoda 1 10.12 M.pag.52
cu 1 - 3 operaţii: cu plan figurativă.
sau justificări; prin exer- 14. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 11.12 M.pag.53
ciţiu. 15.Împărţirea la un număr de o cifră. 1 12.12 M.pag.54
3.6. Formularea de probleme 16. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 13.12 M.pag.55
pornind de la: enunţ 17.Cazuri speciale de împărţire. 1 17.12 M.pag.56
incomplet; schemă; opera- 18. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 18.12 M.pag.58
60
ţii aritmetice; exerciţiu; 19. Evaluare sumativă Probleme 1 19.12 ES
tematică. rezolvabile prin metoda figurativă
3.7. Explorarea unor modali- 20.Ameliorare –recuperare-dezvoltare 1 20.12 M.pag.59
tăţi elementare de organi- Semestrul II
zare şi clasificare a datelor: 21. Rezolvare de exerciţii şi probleme. 1 09.01 Fișe EFE
scheme, tabele, reprezen- 22.Înmulţirea cu un număr de două cifre. 1 10.01 M.pag.60 P19,P20
tări figurative. 23. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 14.01 M.pag.61
3.8. Investigarea unor situaţii- 24.Sinteză.Cine seamănă culege. 1 15.01 M.pag.62
problemă din cotidian, care 25.Sinteză. Cine seamănă, culege. 1 16.01 M.pag.63
solicită aplicarea operaţi- 26.Evaluare sumativă. Înmulţirea şi 1 17.01 ES
ilor aritmetice şi a meto- împărţirea numerelor naturale până la
delor de rezolvare învăţate un milion
27.Ameliorare-recuperare-dezvoltare 1 21.01 M.pag.64-65

4.1. Identificarea în contexte Modulul 5. Fracţii 12


uzuale, citirea şi scrierea 1.Formarea, citirea şi scrierea fracţiilor. 1 22.01 M.pag.66
fracţiilor 2. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 23.01 M.pag.67-68
4.2. Explorarea modalităţilor de
a reprezenta prin desen 3.Adunarea fracţiilor cu acelaşi numitor. 1 24.01 M.pag.69
fracţii cu numitorul până la 4. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 28.01 M.pag.71
20.
4.3. Perceperea şi utilizarea 5.Scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor. 1 29.01 M.pag.70
elementelor de limbaj ma- 6. Consolidarea şi dezvoltarea materiei 1 30.01 M.pag.71
tematic aferent conceptului
de fracţie. 7.Evaluare formativă Adunarea şi 1 31.01 Fișe EFE
4.4. Efectuarea adunării şi scă- scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor P2,P3
derii fracţiilor cu acelaşi
numitor, aflarea unei fracţii 8.Aflarea unei fracţii dintr-un număr. 1 04.02 M.pag.72
dintr-un număr dat. 9. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 05.02 M.pag.73
61
4.5. Rezolvarea problemelor
simple cu fracţii, justifi- 10.Sinteză. Cine seamănă, culege. 1 06.02 M.pag.74-76
când, în cuvinte proprii, 11.Evaluare sumativă Fracţii 1 07.02 ES
etapele de rezolvare. 12.Ameliorare-recuperare-dezvoltare 1 11.02 M.pag.77
5.1. Identificarea şi descrierea Modulul 6. 25
în limbaj matematic a Elemente de geometrie şi măsurări
figurilor şi corpurilor 1.Poligoane. 1 12.02 M.pag.78
geometrice. 2. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 13.02 M.pag.79
5.2. Aplicarea formulelor
pentru calcularea perimet- 3.Perimetrul poligonului. 1 14.02 M.pag.80
relor unor dreptunghiuri şi 4. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 18.02 M.pag.82
pătrate.
5.3. Exprimarea, compararea, 5.Unităţi de măsură pentru lungime 1 19.02 M.pag.81
estimarea rezultatelor unor 6. Evaluare formativă 1 20.02 EFE
măsurători, folosind unităţi Unităţi de măsură pentru lungime P17,P18
potrivite de măsură şi 7.Perimetrul pătratului. 1 21.02 M.pag.84
transformări ale lor. 8. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 25.02 M.pag.85
5.4. Explorarea unor modalităţi
elementare de organizare a 9.Perimetrul dreptunghiului. 1 26.02 M.pag.86
rezultatelor unor observări 10. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 27.02 M.pag.87
şi măsurători: tabele,
desene. 11.Sinteză. Rezolvare de exerciţii şi 1 28.02 M.pag.88-89
5.5. Investigarea unor situaţii- probleme.
problemă din cotidian, care 12. Evaluare formativă 1 04.03 EFE
presupun efectuarea a 1-3 Poligoane. Perimetrul lor P22,P21
operaţii aritmetice învăţate 13.Corpuri geometrice. 1 05.03 M.pag.90
asupra rezultatelor unor 14. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 06.03 M.pag.91
măsurători.
5.6. Identificarea şi descrierea 15.Unităţi de măsură pentru masă. 1 11.03 M.pag.92
62
în limbaj matematic a 16. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 12.03 M.pag.93
figurilor şi corpurilor geo-
metrice. 17.Unităţi de măsură pentru capacitate. 1 13.03 M.pag.94
5.7. Aplicarea formulelor pen- 18. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 14.03 M.pag.95
tru calcularea perimetrelor
unor dreptunghiuri şi 19.Unităţi monetare. 1 18.03 M.pag.96
pătrate. 20. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 19.03 M.pag.97
5.8. Exprimarea, compararea,
estimarea rezultatelor unor 21.Unităţi de măsură pentru timp. 1 20.03 M.pag.98
măsurători, folosind unităţi 22. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 21.03 M.pag.99
potrivite de măsură şi
transformări ale lor. 23.Sinteză. Cine seamănă, culege. 1 25.03 M.pag.100-
5.9. Explorarea unor modalităţi 101
elementare de organizare a 24.Evaluare sumativă Elemente de 1 26.03 ES
rezultatelor unor observări geometrie şi măsurări
şi măsurători: tabele,
desene. 25.Ameliorare-recuperare-dezvoltare 1 27.03 M.pag.103
5.10. Investigarea unor
situaţii-problemă din Modulul 7. 17
cotidian, care presupun Matematica în viaţa noastră.
efectuarea a 1-3 operaţii 1.Matematica în basme 1 28.03 M.pag.104
aritmetice învăţate asupra 2. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 01.04 M.pag.105
rezultatelor unor măsurători. 3.Matematica în natură. 1 02.04 M.pag.106
4. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 03.04 M.pag.107
5.Matematica în construcţii. 1 04.04 M.pag.108
6. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 08.04 M.pag.109
7.Matematica în agricultură. 1 09.04 M.pag.110
8. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 10.04 M.pag.111
1.7.Explorarea unor modalităţi 9.Matematica în producţie. 1 11.04 M.pag.112
63
elementare de organizare şi 10. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 15.04 M.pag.113
clasificare a datelor: 11.Matematica în comerţ. Ev. formativă 1 16.04 M.pag.114 EFE
scheme; tabele; desene. 12 Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 17.04 M.pag.115 P12,P9,P8
13.Matematica în timpul liber. 1 18.04 M.pag.116
14. Consolidarea şi dezvoltarea materiei. 1 22.04 M.pag.117
3.9. Investigarea unor situaţii- 15.Matematica prin imaginaţie 1 23.04 M.pag.118
problemă din cotidian, care 16.Evaluare sumativă 1 24.04 ES
solicită aplicarea operaţi- Matematica în viaţa noastră
ilor aritmetice şi a meto- 17.Ameliorare-recuperare-dezvoltare 1 25.04 M.pag.119
delor de rezolvare învăţate Culegem roadele învăţării
Recapitulare finală 13
1.Cum înţelegem numerele naturale? 1 07.05 M.pag.122-
Cum ne pricepem să folosim operaţii 124
aritmetice?
3.10. Rezolvarea problemelor 2.Cum ne pricepem să rezolvăm și să 1 08.05 M.pag.125-
cu 1 - 3 operaţii: cu plan creăm probleme? 126
sau justificări; prin exer- 3.Cum înţelegem fracţiile? 1 13.05 M.pag.127
ciţiu. 4. Evaluare sumativă finală 1 14.05 ES
Operații aritmetice cu numere în
concentrul 0-1 000 000
3.11. Formularea de probleme 5Cum ne pricepem să recunoaştem şi să 1 15.05 M.pag.128
pornind de la: enunţ descriem forme geometrice?
incomplet; schemă; opera- 6.Cum ne pricepem să calculăm 1 16.05 M.pag.129
ţii aritmetice; exerciţiu; perimetrul unui poligon?
tematică. 7.Ameliorare-recuperare-dezvoltare 1 20.05 Fișe
8.Concurs de proiecte (formarea echipei 1 21.05 M.pag.120
5.8 Exprimarea, compararea, şi alegerea temei)
estimarea rezultatelor unor 9.Cât de iscusiţi suntem la măsurări? 1 22.05 M.pag.130
măsurători, folosind unităţi 10.Cum ne pricepem să organizăm 1 23.05 M.pag.132
64
potrivite de măsură şi datele?
transformări ale lor. 11.Cum ne pricepem să investigăm 1 27.05 M.pag.133
situaţii-problemă din viaţa cotidiană?
12.Concurs de proiecte.(prezentarea 1 28.05 M.pag.121
produsului final)
13.Cât de isteți am devenit 1 29- M.pag.134
Total: 132 30.05

65
ȘTIINȚE

66
COMPETENȚE SPECIFICE

Adoptarea unui
Comunicarea orală şi
Receptarea informaţiilor Explorarea şi investigarea comportament adecvat în
scrisă utilizînd stilul
ştiinţifice lumii înconjurătoare cadrul mediului natural şi
ştiinţific
al celui social

67
REPARTIZAREA CONŢINUTURILOR PE UNITĂŢI DE TIMP

Modulul I. Planeta Pământ 6


Modulul II.Învelișurile Pământului 15
Modulul III.Lumea vegetală și animală din Republica Moldova 6
Modulul IV.Protecția mediului înconjurător 6
Total: 33 de ore

68
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Evaluări
Nr. ore/
Unitățile de învățare (modulele) Obser
modul EI EFP EFE ES
vații

Semestrul 1

1. Omul pe Pământ 5 1 la discreția CD 1

2. Omul ființă biologică 10 1 la discreția CD 2

Total semestrul 1
2 module 15 ore 2 la discreția CD 3 1
Semestrul 2

3. Omul – ființă rațională și socială 11 1 la discreția CD 2-3

4. Eu și lumea 7 1 la discreția CD 1-2

Total semestrul 2
2 module 18 ore 2 la discreția CD 3-5 1
Total an:
4 module 33 ore 4 la discreția CD 5-8 2

69
Evaluare criterială prin descriptori în clasa a IV-a. Extras din metodologia ECD
N Produse recomandate Criterii de succes
P1 Comunicarea orală/scrisă a 1. Expun informația.
informației științifice
2. Respect succesiunea ideilor.
3. Utilizez limbajul științific.
P2 Descrierea unor corpuri/locuri 1. Observ obiectul descrierii.
geografice/stări/fenomene din natură
2. Respect algoritmul pentru descriere.
3. Identific asemănări şi deosebiri .
4. Expun informația coerent și clar.
5.Utilizez limbajul ştiinţific.
P3 Clasificarea elementelor naturii 1. Stabilesc criteriul pentru clasificare.
2. Triez/ordonez/grupez elementele propuse.
3. Denumesc clasa obținută.
P4 Realizarea unor investigații simple 1. Formulez întrebări și identific problema.
2. Stabilesc etapele de lucru.
3. Stabilesc mijloacele.
4. Colectez informații.

70
5. Parcurg etapele de lucru.
6. Efectuez măsurări.
7. Reprezint rezultatele în tabele, grafice, desene.
8.Formulez concluzia.
P5 Ordonarea, gruparea unor obiecte, 1. Stabilesc criteriul pentru ordonare/grupare.
fenomene, evenimente
2. Ordonez/grupez.
3.Formulez concluzii
P6 Comunicarea observaţiilor efectuate, 1. Expun coerent și clar fiecare gând.
informaţiilor selectate/citite
2. Respect succesiunea logică.
3. Prezint informaţii referitoare la subiect.
4. Utilizez limbajul ştiinţific.
P7 Realizarea unor experimente simple 1. Respect regulile de securitate.
2. Respect algoritmul propus.
3. Prezint/descriu etapele experimentului.
4. Formulez concluzii.
5. Manifest interes şi disponibilitate.
P8 Înregistrarea grafică (tabel, schemă, 1. Identific modalitatea de completare.
fisă de observare) a observaţiilor
2. Stabilesc informaţia obţinută în urma observării/lecturii/analizei.
efectuate

71
3. Înregistrez datele propuse în tabel.
4. Concluzionez/prezint cele scrise.
P9 Analiza unor acţiuni, schimbări, 1. Identific acţiunile/schimbările/ consecinţele/efectele.
consecinţe, efecte
2. Formulez clar opinia/poziţia proprie.
3. Argumentez coerent.
4. Respect succesiunea logică.
5. Utilizez limbajul ştiinţific.
P10 Instrumente de măsurare (citirea 1. Identific instrumentul potrivit.
termometrului, calendarului, ceasului)
2. Efectuez măsurarea.
3. Înregistrez rezultatele măsurării cu indicarea unităţii de măsură.
4.Prezint rezultatele măsurării.
P11 Colaborarea în echipă 1. Mă implic.
2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Argumentez cu calmitate propriile idei.

72
Unități de competențe Nr. de
Detalieri de conținut ore Data Resurse Evaluare Observații
(sub-competențe)
Modulul I. Omul pe Pământ 4
1.1. Achiziţionarea şi
utilizarea în comunicarea 1.Povestea omului. 1 06.09 M.pag.6-7
ştiinţifică a termenilor -
cheie: evoluţie, rasă,
populaţie, naţiune,
naţionalitate.
2 .Suntem diferiţi şi e minunat. 1 13.09 M.pag.8-9
1.2. Descrierea prin
enunţuri simple a
viziunilor despre apariţia
omului pe Pământ. 3. Locuitorii ţării noastre. 1 20.09 M.pag.11-13
1.3. Evidenţierea
trăsăturilor distin-ctive ale
corpurilor vii.
4. Evaluare inițială. 1 27.09 M.pag.14 EI
1.4. Comunicarea
diverselor obser-vaţii Omul pe Pământ
asupra locuitorilor ţării
noastre.
1.5. Documentarea din
diverse surse
informaţionale cu referire

73
la popu-laţia globului şi a
Republicii Moldo-va.

2.1. Achiziţionarea şi
utilizarea în comunicarea
ştiinţifică a termenilor -
cheie: organ, organe de
simţ, organe interne,
igienă, nutriţie, etape de
Modulul II. 9 04.10 M.pag.16-18 EFE
viaţă.
Minunea minunilor - omul
2.2. Explorarea pe bază de
planşe, de imagini, de 1.Corpul uman 1
mulaje a compo-nentelor 11.10 M.pag.19-21
organismului uman.
2.3. Relevarea importanţei
2.Creierul – o cetate telefonică 1 18.10 M.pag.22-27
vitale a organelor (de
simţ; interne) pentru om.
2.4.Analiza legăturii 3.Simţurile - cercetaşii creierului 1
dintre principalele organe 25.10 M.pag.28-30
ale corpului uman şi
74
funcţiile acestuia.
2.5. Formularea unor 4.Corpul uman în mişcare 1
concluzii în urma 08.11 M.pag.31-33
observaţiilor efectuate.
2.6. Valorificarea
factorilor de mediu 5.Inima 1
favorabili menţinerii stării 15.11 M.pag.34-36
de sănătate
ES
2.7. Adoptarea de reguli şi 6.Respiraţia 1
respec-tarea acestora
22.11 M.pag.37-40

7.Alimentaţia 1
29.11 M.pag.4143
3.1. Achiziţionarea şi
utilizarea în comunicarea
ştiinţifică a terme-nilor-cheie:
atenţie, memorie, gândire, 8.Etapele vieţii omului 1
imaginaţie, familie, armo-nie, 06.12 M.pag.44
prieten, coleg, comunicare,
personalitate, emoţie,
sentiment, hrană spirituală.
9.Evaluare sumativă. 1
3.2. Stabilirea de legături între
procesele de cunoaştere Minunea minunilor - omul
(memoria, gândirea, 12
imaginaţia).

75
3.3. Analiza diverselor modele Modulul III. 1
de comportament în diverse
relaţii: cu colegii, părinţii, Omul –fiinţă raţională şi socială
adulţii, învăţătorii.
1.Atenţia 1 13.12 M.pag.46-48 EFE
3.4. Realizarea de conexiuni
între calităţile personale şi
faptele personale. 2.Percepţia 1 20.12 M.pag.49-51
3.5. Culegerea unor date
despre personalităţile de
cultură din Republica 3.Memoria 1 10.01 M.pag.52-54
Moldova.
3.6. Emiterea viziunilor proprii
4.Gândirea 1 17.01 M.pag.55-57
în legătură cu diverse situaţii
din viaţa cotidiană cu referire
la relaţiile dintre oameni.
5.Familia mea 1 24.01 M.pag.58-60

6.Relaţia de prietenie 1 31.01 M.pag.61-63

7.Comunicarea 1 07.02 M.pag.64-66

4.1. Achiziţionarea şi 8.Personalitatea. 14.02 M.pag.67-70


utilizarea în comunicarea
ştiinţifică a termenilor - Emoţii şi sentimente 1
cheie: mediu ambiant,
76
fiinţă supe-rioară. EFE
4.2. Realizarea de 9.Arta – hrană pentru suflet 1 21.02 M.pag.71-74
conexiuni între conceptele
lanţului ierarhic: eu –
familia – societatea – 10.Universul meseriilor 1 28.02 M.pag.75-77
Pământul – Universul.
4.3. Identificarea relaţiilor 11.Proiect de grup: O minte 14.03 M.pag.78-79
între păr-ţile componente
sănătoasă într-un corp sănătos 1
ale unui sistem studiat.
4.4. Efectuarea unor
generalizări în baza 12.Evaluare formativă 21.03 M.pag.80
cunoştinţelor obţinute. Omul-fiinţă raţională şi socială 9
4.5. Descrierea
progresului tehnico-
Modulul IV. Eu şi lumea 1
ştiinţific în baza
informaţiilor selec-tate.
4.6. Investigarea diferitor 1.Lumea: mediul în care trăim 1
cauze şi consecinţe ale 28.03 M.pag.82-85
impactului ecologic.
2.Lumea: vieţuitoarele 1
4.7. Interpretarea unor
04.04 M.pag.86-88
informaţii, date selectate
3.Lumea: populaţia pământului 1
04.04 M.pag.89-91 ES

77
4.Lumea: planeta Pământ 1
11.04 M.pag.92-93
5.Lumea: universul 1
18.04 M.pag.94-96
6.Lumea invenţiilor 1
25.04 M.pag.97-99
7.Evaluare sumativă.
Eu şi lumea 1 16.05 Test

8.Excursie didactică
Trăim aceeaşi viaţă cu natura! 23.05 M.pag.
1 100-101

9.Proiect de grup:
Terra în pericol! 34 30.05 M.pag.102

Total:

78
ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ

79
COMPETENŢELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI

Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de


specialitate.

Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului


istoric.

Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice.

Descrierea situaţiilor, faptelor şi proceselor istorice.

Formarea comportamentelor şi valorilor-naţionale.

80
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Evaluări
Nr. ore/
Unitățile de învățare (modulele) Obser
modul EI EFP EFE ES
vații
Semestrul 1
1. Istoria ne învaţă 7 1 la discreția CD 1-2

2. Fapte şi personalităţi istorice 8 1 la discreția CD 1-2

Total semestrul 1
1,5 module 15 ore 2 la discreția CD 2-4 1
Semestrul 2
2. Fapte şi personalităţi istorice
11 1 la discreția CD 2-3
(continuare)
3. Valori şi tradiţii în istorie 7 1 la discreția CD 1-2
Total semestrul 2
1,5 module 18 ore 2 la discreția CD 3-5 1
Total an:
3 module 33 ore 4 la discreția CD 5-9 2

81
Evaluare criterială prin descriptori în clasa a IV-a. Extras din metodologia ECD
Produs Criterii de evaluare
P1 Comunicarea 1. Expun succint informația cu caracter istoric
informației 2. Respect succesiunea ideilor expuse
istorice 3. Ordonez cronologic şi logic informaţia selectată
4. Utilizez adecvat termenii istorici în formularea enunţurilor.
P2 Portofoliu la 1. Respect cerințele unui portofoliu
istorie 2. Distribui/aranjez maretialele conform structurii
3. Elaborez materiale de calitate
4. Realizez materialele creativ şi original.
P3 Sursele istorice 1. Respect algoritmul (timpul, autorul și subiectul expus)pentru descrierea sursei istorice.
2. Identific asemănările şi deosebirile cu alte surse .
3. Expun coerent și clar informația.
4. Utilizez limbajul istoric.
P4 Arborele 1. Stabilesc modalității de elaborare a arborelui
genealogic 2. Colectez informațiilor despre membrii familiei
3. Reprezent cronologic informațiile pentru fiecare membru al familiei
4. Aspectul estetic al lucrării
5. Prezentarea produsului
P5 Simbol al 1. Utilizez elemente semnificative ale localității/familiei
localității/ 2. Abordarea creativă a simbolurilor
blazon al 3. Aspectul estetic al lucrării
familiei
P6 Personalitatea 1. Utilizez algoritmul propus pentru caracterizare.
istorică 2. Caracterizez personalitatea evidențiând elementele specifice
82
caracterizată 3. Identific caracteristicile comune cu alte personalități istorice
4. Argumentez atitudinea / opinia proprie faţă de faptele personalității istorice.
5. Expun coerent și clar gândurile.
6. Utilizez limbajul istoric
P7 Posterul de grup 1. Prezența elementelor de conținut istoric folosite adecvat
2. Contribuția individuală la realizarea posterului
3. Aspectul estetic
P8 Axa cronologică 1. Realizez axa cronologică
(linia timpului) 2. Repartizez pe axa cronologică segmente de timp (ani, decenii, secole)
3. Plasez pe axa cronologică evenimente istorice
4. Urmăresc corectitudinea plasării evenimentelor istorice pe axa cronologică
P9 Harta istorică 1. Localizez pe harta mută spațiului istoric solicitat
mută 2. Hașurez cu diferite culori teritorii/ spații indicate în legendă
3. Plasez evenimente în spaţiul istoric.
4. Completez legenda hărţii cu simboluri și informații la simboluri
P10 Interviul/ 1. Respect subiectul propus
Dialogul istoric 2. Formulez corect întrebările/răspunsurile
3. Respect numărul propus de întrebări/ răspunsuri
4. Urmăresc răspunsurile pentru fiecare întrebare
5. Respect cerințele în prezentarea interviului/ dialogului
P11 Ghid turistic 1. Schițez/realizez harta traseului
pentru vizitatori 2. Indic locurile de vizitat pe traseul stabilit
3. Descriu succint locurile de vizitat
P12 Pliant/ Colaj 1. Selectez informații/ materiale conform subiectului propus
2. Respect corectitudinea explicaţiilor, prezentărilor aduse;
3. Plasez logic informațiile/materialele în produs
4. Aspectul estetic

83
P13 Proiectul pe 1. Identific şi selectez resurselor materiale
teme istorice 2. Elaborez şi structurarea proiectului
3. Precizez elementele de conţinut ale proiectului.
4. Creativitatea – gradul de noutate pe care-l aduce proiectul în abordarea temei sau în
soluţionarea problemei
P 14 Album de 1. Adun informații și fotografii ale membrilor familiei.
familie 2. Selectez datele cele mai importante.
3. Ordonez informația cronologic.
4. Realizez un album în care fiecarui membru îi dedic /aloc cel puțin o pagină.
5. Redau, pe scurt, istoria familiei sub forma unui arbore genealogic.
6. Folosesc limbajul istoric în prezentarea albumului.

84
Unități de competențe Nr.
Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
(sub-competențe) ore
Modulul 1: Istoria ne învaţă 8

1.Însuşirea şi recunoaşterea 1.Istoria - învăţătoarea vieţii 07.09 M.pag.8-9


1
termenilor istorici de bază
din istoria românilor.
2.Izvoarele istorice 1 14.09 M.pag.10-11

3.Timpul şi spaţiul în istorie 1 21.09 M.pag.12-13


2.Descrierea datelor şi
evenimentelor elementare
din istoria românilor. 4.Evaluare formativă: 1 28.09 M.pag.14-15 EFE
Familia mea în istorie

3.Orientarea în spaţiul 5.Localitatea mea 1 05.10 M.pag.16-17


istoric, utilizând hărţi
istorice simple.
6.Lecţie de sinteză și autoevaluare: 1 12.10 M.pag.18-18
1. Noi si istoria
2. Pagini din istoria localităţii
3.Familia mea în istorie
85
4.Valorificarea surselor
istorice orale.
7.Evaluarea formatvă 1 19.10 EFE
Istoria ne învaţă...

8.Ameliorare-recuperare-dezvoltare 1 26.10 M.pag.

Modulul 2: 17

Fapte şi personalităţi istorice


5.Însuşirea şi recunoaşterea 1 09.11 M.pag.22-23
termenilor istorici de bază 1.Întemeierea statului geto-dac.
din istoria românilor. Regele Burebista

2.Dacia Romană: Decebal şi 1 16.11 M.pag.24-25


Traian
1 23.11 M.pag.26-27
3.Întemeietorii ţărilor române:
Basarab I şi Bogdan
I
1 30.11 M.pag.28-29
6.Descrierea datelor şi
86
evenimentelor elementare 4.Mircea cel Bătrân şi Alexandru
din istoria românilor. cel Bun, conducători iscusiţi

1 07.12 M.pag.30-31 EFE


5.Evaluare formativă:Ştefan cel
Mare şi Sfânt, domnitorul legendar

1 14.12 M.pag.32-33
6.Întâiul unificator de ţară: Mihai
Viteazul
7.Orientarea în spaţiul
istoric, utilizând hărţi 7.Epoca lui Vasile Lupu şi Matei 1 21.12 M.pag.34-35 ES
istorice simple; Basarab

8.Dimitrie Cantemir, cărturarul


1 11.01 M.pag.36-37
universal

1 18.01 M.pag.38-39
9.Marii cronicari ai Ţării Moldovei
8Caracterizarea
personalităţilor remarcabile
din istoria spaţiului 10.Evaluare formativă: 1 25.01 M.pag.40-41 EFE
românesc, localităţii; Personalitatea polivalentă a lui
Gheorghe Asachi

1 01.02 M.pag.42-43
11.Alexandru Ioan Cuza, domnul
87
Unirii
1 08.02 M.pag.44-45
12.Stâlpi ai Marii Uniri de la 1918:
Ion Inculeţ şi Pan Halippa
9.Prezentarea rezultatelor
unor modificări în modul de 1 15.02 M.pag.46-47
viaţă al oamenilor din 13.Republica Moldova, stat
localitatea natală. independent şi democratic

1 22.02 M.pag.48-49
14.Europa, uniune a naţiunilor
libere
1 15.03 M.pag.50-51
15.Lecţie de sinteză și
autoevaluare:
a. Personalităţile cu care ne
mândrim;
b. Omul făureşte istoria
1 22.03 EFE

10.Descrierea datelor şi 16.Evaluare sumativă


evenimentelor elementare Fapte şi personalităţi istorice
din istoria românilor.
1 29.03 M.pag.

17.Ameliorare-recuperare-

88
dezvoltare 9
1 05.04 M.pag.54-55
11.Prezentarea rezultatelor Modulul 3:Valori şi tradiţii în
unor modificări în modul de istorie
viaţă al oamenilor din 1 12.04 M.pag.56-57
localitatea natală. 1.Cetăţile, bastioane de apărare

1 19.04 M.pag.58-59
2.Biserici şi mănăstiri
12.Selectarea diferitelor
tipuri de informaţii despre un 1 26.04 M.pag.60-61
eveniment istoric din două 3.Educaţia, ştiinţa şi cultura
surse diferite.
1 10.05 M.pag.62-63 EFE
4.Obiceiuri şi tradiţii populare
13.Valorificarea surselor
istorice orale. 1 17.05 M.pag.64-65
5.Locuinţa, hrana şi vestimentaţia

1 24.05 M.pag.66-67
6.Copiii şi viaţa lor în istorie

7.Lecţie de sinteză și autoevaluare:


a. Muzeul –sursă de studiere a
istoriei
b. Monumentele istorice
povestesc...
89
c. Tradiţii şi obiceiuri în 1 24.05 ES
localitatea de baştină
8.Evaluare sumativă
1 31.05 M.pag.68-69
Valori şi tradiţii în
istorie…
9.Sinteză şi evaluare finală 34
Învăţăm istoria prin
jocuri…

Total:

90
Educația tehnologică

91
92
COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI

Elaborarea unui proiect de confecţionare a unui obiect, care


să răspundă unei trebuinţe; prezentarea acestui proiect;

Conceperea şi organizarea mijloacelor de confecţionare a


unui obiect conform proiectului elaborat;

Realizarea obiectului conform proiectului elaborat,


respectînd regulamentul tehnologic;

Evaluarea lucrării realizate, memorizarea etapelor procesului


tehnologic;

93
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Sem. Evaluări
Nr module Nr. ore Obser
EI EFP EFE ES
vații
Semestrul 1 1-2 15 1-2 la discreția CD 2-3 1
Semestrul 2 1-2 18 1-2 la discreția CD 2-3 1
Total an:
2-4 module 33 ore 2 la discreția CD 4-6 2

94
Evaluare criterială prin descriptori în clasa a IV-a. Extras din metodologia ECD

Produse recomandate Criterii de succes

P1 Lucrări şi compoziţii plastice realizate 1. Respect tema plastică şi subiectul.


prin utilizarea diverselor materiale,
2. Utilizez materialele / ustensilele corespunzătoare.
instrumente şi tehnici de artă
3. Realizez subiectul plastic prin tehnica studiată, obținând expresivitatea
plastică în pictură.
4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).

P2 Lucrare plastică utilizând creioanele 1. Respect tema plastică şi subiectul.


colorate
2. Utilizez corespunzător/adecvat creioanele de diferite culori.
3. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
4. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.

P3 Lucrare plastică utilizând 1. Respect tema plastică şi subiectul.


acuarela/guașul
2. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
3. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.

P4 Lucrare plastică utilizând culoarea ca 1. Respect tema plastică şi subiectul.


element de limbaj plastic

95
2. Obțin prin amestecuri cromatice culori binare/nuanțe/tonuri.
3. Combin reușit/corespunzător/adecvat culorile în lucrare.
4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.

P5 Lucrare plastică utilizând 1. Respect tema plastică şi subiectul.


punctul/liniile
2. Utilizez punctul/liniile ca elemente decorative.
3. Construiesc motive decorative.
4. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.

P6 Lucrare plastică utilizând forma ca 1. Respect tema plastică şi subiectul.


element de limbaj plastic
2. Obțin forme spontane prin diferite tehnici și procedee.
3. Utilizez diferite forme plastice/spațiale îmbinate într-o compoziție.
4. Execut lucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.

P7 Compoziție plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.


2. Utilizez materialele / ustensilele corespunzătoare.
3. Combin reușit tehnicile de realizarea compoziției.
4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).

96
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.

P8 Compoziție în materiale naturale 1. Respect tema plastică şi subiectul.


2. Combin/utilizez reușit materiale naturale.
3. Accentuez centrul compoziției prin tehnicile/materialele alese.
4. Execut lucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.

P9 Colaborarea în echipă 1. Propun reguli pentru colaborarea în echipă.


2. Mă implic.
3. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
4. Argumentez cu calmitate propriile idei.
5. Sunt responsabil (ă) pentru rezultatul colaborării.

97
Unități de competențe Nr.
Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
(sub-competențe) ore
1. Elaborarea unui proiect de Unitatea de învăţare 1. 10
preparare a unor mâncăruri
Arta culinară şi sănătatea
simple, corespunzător alimen-
taţiei copiilor: I. Noţiuni despre o bună
bucătărie şi o alimentaţie 1
- argumentarea importanţei
echilibrată:
respectării unei alimentaţii
1. Alimentele și componenţa lor 1
echilibrate;
nutritivă
- stabilirea componenţei
nutritive a alimentelor utilizate 1
la prepararea bucatelor pre- 2. Verificarea calităţii produselor
conizate. alimentare.
1

2. Conceperea şi organizarea 3. Condiţii şi metode de păstrare


mijloacelor necesare de a produselor alimentare.
EI
preparare a bucatelor preco- 1
nizate:
- evaluarea calităţii produselor
98
alimentare utilizate la pre- 4. Regimul alimentar. 1
pararea bucatelor preconizate;
- comentarea calităţii produselor
II. Normele de igienă şi protecţie
alimentare selectate după as-
a muncii: 1
pect, stare, miros, culoare etc.;
5.Igiena personală.Prevenirea
- utilizarea corectă a mate-
contaminării cu microbi a
rialelor, ustensilelor etc. res- 1
alimentelor.
pectând normele de igienă şi
protecţie a muncii.
3. Executarea operaţiilor sta- III. 6. Tehnologii şi metode de
bilite conform regulamentului păstrare a produselor 1
tehnologic: alimentare: uscare, conservare
(informaţii).
4. Evaluarea bucatelor: valoarea
nutritivă, aspectul estetic, 1
gustul, mirosul etc.: 7.Prelucrarea culinară a
-descrierea etapelor tehnologice produselor alimentare. Tartine.
urmate la prepararea bucatelor Mini-proiect. 6
servite la masă.
ESF
8.Prelucrarea culinară a 1
produselor alimentare. Compot
1. Elaborarea unui proiect de
din fructe. Mini-proiect
confecţioinare a unui obiect de
ritual (stea, sorcovă etc.), care
să corespundă cerinţelor utilitare 1
IV.9. Servirea mesei: aranjarea
99
şi funcţionale: veselei, tacâmurilor, EFE
înfrumuseţarea şi servirea mesei;
- identificarea din diferite surse
a unor obiecte de ritual,
specifice sărbătorilor de iarnă;
10.Evaluare sumativă 1
- desenarea schiţei obiectului
Arta culinară şi sănătatea
proiectat (stea, sorcovă)
conform formei tradiţionale;
- identificarea materialelor şi Unitatea de învăţare 2. 1
ustensilelor necesare pentru Sărbători calendaristice de iarnă 1
confecţionarea obiectului
proiectat. 1.Obiceiuri şi tradiţii ale
sărbătorilor de iarnă. 1
2. Selectarea materialelor şi a
ustensilelor necesare conform
formei obiectului proiectat
(hârtie, şnur, clei, vopsea etc.):
EFE
- aprecierea calităţii materialelor 2.Obiecte şi accesorii
şi ustensilelor prin evaluarea tradiţionale, folosite la sărbătorile
proprietăţilor acestora; de iarnă.
- păstrarea în condiţii adecvate a
materialelor şi ustensilelor.
3. Confecţionarea obiectului
proiectat respectând etapele
tehnologice: 3.Obiceiul umblatului cu Steaua.

100
- comunicarea şi cooperarea în
grup - decorarea obiectului
conform proiectului elaborat,
ţinând cont de formă, culoare, 12
funcţionalitate;
ES
4. Evaluarea obiectului 4.Tehnologia confecţionării stelei 1
confecţionat, ţinând cont de de Crăciun.
aspectul estetic, calitate şi 1
5.Sinteză şi evaluare sumativă
utilitate: Sărbători calendaristice de iarnă
- comentarea unor informaţii ce 1
ţin de desfăşurarea sărbătorilor
tradiţionale. 1

1. Elaborarea unui proiect de


confecţionare a unui milieu cu
1
decor brodat:
- prezentarea schiţei grafice a
milieului imaginat, pe care 1
doreşte să-l confecţioneze;
- stabilirea etapelor tehnologice 1
şi a punctelor de cusut utilizate
101
la confecţionarea milieului
preconizat; 1
- prezentarea proiectului
elaborat.
1
2. Conceperea şi organizarea
mijloacelor de confecţionare a
1
unui milieu cu decor brodat:
- respectarea normelor de SEMESTRUL II
igienă şi protecţie a muncii;
Unitatea de învăţare 3. Arta
- păstrarea în condiţii adecvate a
acului –cusutul şi brodatul
materialelor şi ustensilelor tradiţional
necesare. 6
3. Confecţionarea milieului cu
decor brodat conform proiec- 1.Textile tradiţionale decorate cu 1
tului elaborat: broderii.
1
- executarea unui motiv popular
„vârtelniţa” pe centru milieului; 2.Ornamente tradiţionale.
1
4. Evaluarea procesului de con-
fecţionare a milieului cu decor 1
brodat: 3.Cromatica broderiei
tradiţionale.
- comentarea etapelor procesului
de confecţionare a milieului 1 EFE
proiectat; 4.Materiale şi ustensile pentru
102
- memorizarea etapelor cronolo- brodat. 1
gice de confecţionare a milie-
ului;
5.Tehnici de cusut şi brodat :
- aprecierea aspectului estetic, a
valorii lucrării. punctul cruciuliţă.

6.Tehnici de cusut şi brodat :


punctul tighel.
1. Elaborarea unui proiect de
confecţionare a unui vas de
formă întinsă după şablon sau 7.Tehnici de cusut şi brodat : 34
figurine, jucării etc.:
punctul lănţişor
EFE
2. Pregătirea materialelor
necesare modelării unui vas sau
a altui obiect: 8.Tehnici de cusut şi brodat :
- pregătirea ustensilor şi a executarea găurelelor simple
locului de lucru pentru
modelarea din lut;
9.Motive şi compoziţii
- respectarea normelor de igienă ornamentale : steluţa, floare
şi protecţie a muncii. albastră.
EFE
3. Modelarea unui vas de formă
întinsă sau a altui obiect
(jucărie, figurină) prin tehnica 10.Confecţionarea unui

103
modelării după şablon: şerveţel(milieu) –Proiect
- obţinerea plasticităţii necesare
la prelucrarea lutului;
11. Confecţionarea unui
- confecţionarea unei bile mari şerveţel(milieu)
de lut;
- finisarea lucrării prin tăierea
12.Sinteză şi evaluare finală
resturilor de pe margine,
Arta acului-cusutul şi brodatul
scoaterea de pe şablon.
tradiţional
4. Evaluarea lucrărilor
confecţionate în aspect estetic,
calitativ, funcţional:
- comentarea etapelor
tehnologice, utilizând
terminologia specifică.

EFE
Unitatea de învăţare 4.
Arta modelării din lut
1.Obiecte de ceramică
tradițională

2.Materiale şi ustensile pentru


104
modelare. ES

3.Tehnici de modelare manuală


din argilă: modelarea liberă a
jucăriei

4.Tehnici de modelare manuală


din argilă: modelarea farfuriei
decorative

5.Decorul și cromatica ceramicii


tradiționale.

6.Sinteză şi evaluare finală


Arta modelării din lut

Total:

105
Educația plastică

106
COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI:

Explorarea diverselor Valorificarea elementelor Realizarea lucrărilor Cunoaşterea noţiunilor


instrumente, materiale şi de limbaj plastic în plastice în diverse tehnici elementare din domeniul
tehnici de artă. exprimarea artistico- şi materiale de artă. artelor plastice.
plastică.

107
REPARTIZAREA TEMELOR PE UNITĂŢI DE TIMP :
Temele (Module) Nr. de ore Total
1. Materiale, instrumente şi tehnici de artă 6

2. Elemente de limbaj plastic 10


34 ore
3. Iniţiere în compoziţie 15
4. Iniţiere în domeniul artelor plastice
3

108
Administrarea disciplinei
Evaluări
Unitățile de învățare Nr. ore/
Obser
(modulele) modul EI EFP EFE ES
vații
Semestrul 1
1. Materiale, instrumente şi
7 1 la discreția CD 1-2
tehnici de artă
2. Elemente de limbaj
8 1 la discreția CD 1-2
plastic
Total semestrul 1
2 module 15 ore 2 la discreția CD 2-4 1
Semestrul 2
3. Iniţiere în compoziţie 10 1 la discreția CD 2-3
4. Iniţiere în artele plastice 8 1 la discreția CD 1-2
Total semestrul 2
2 module 18 ore 2 la discreția CD 3-5 1
Total an:
4 module 33 ore 4 la discreția CD 5-8 2

109
Evaluare criterială prin descriptori în clasa a IV-a. Extras din metodologia ECD
Produse Criterii de succes

P1 Lucrări şi 1. Respect tema plastică şi subiectul.


compoziţii plastice
2. Utilizez materialele / ustensilele corespunzătoare.
realizate prin
utilizarea 3. Realizez subiectul plastic prin tehnica studiată, obținând expresivitatea plastică în pictură.
diverselor 4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
materiale,
instrumente şi
tehnici de artă

P2 Lucrare plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.


utilizând creioanele
2. Utilizez corespunzător/adecvat creioanele de diferite culori.
colorate
3. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
4. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.

P3 Lucrare plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.


utilizând
2. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
acuarela/guașul
3. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.

110
P4 Lucrare plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.
utilizând culoarea
2. Obțin prin amestecuri cromatice culori binare/nuanțe/tonuri.
ca element de
limbaj plastic 3. Combin reușit/corespunzător/adecvat culorile în lucrare.
4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.

P5 Lucrare plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.


utilizând
2. Utilizez punctul/liniile ca elemente decorative.
punctul/liniile
3. Construiesc motive decorative.
4. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.

P6 Lucrare plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.


utilizând forma ca
2. Obțin forme spontane prin diferite tehnici și procedee.
element de limbaj
plastic 3. Utilizez diferite forme plastice/spațiale îmbinate într-o compoziție.
4. Execut lucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.

P7 Compoziție plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.


2. Utilizez materialele / ustensilele corespunzătoare.
3. Combin reușit tehnicile de realizarea compoziției.

111
4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.

P8 Compoziție în 1. Respect tema plastică şi subiectul.


materiale naturale
2. Combin/utilizez reușit materiale naturale.
3. Accentuez centrul compoziției prin tehnicile/materialele alese.
4. Execut lucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.

P9 Colaborarea în 1. Propun reguli pentru colaborarea în echipă.


echipă
2. Mă implic.
3. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
4. Argumentez cu calmitate propriile idei.
5. Sunt responsabil (ă) pentru rezultatul colaborării.

112
Unități de competențe Nr.
Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare
(sub-competențe) ore
Unitatea de învăţare 1. 8
1.1.Experimentarea Materiale, instrumente, şi tehnici de lucru
1
materialelor şi tehnicilor de 1.Tehnici grafice 07.09 M.pag.55
artă în exprimarea Subiectul: Farfuria cu fructe
1
individual-creativă. 2.Tehnici picturale
Subiectul: Vaza cu flori 14.09 M.pag.56
1
3.Tehnici sculpturale
Subiectul: Figuri modelate 1 21.09
1.2.Folosirea creativă a 4.Materiale de artă tradiţionale M.pag.57
diverselor materiale de artă Subiectul: Natură statică (urcior) 1 EI
tradiţionale şi netradiţionale 5.Materiale de artă netradiţionale 28.09
în lucrări plastice. Subiectul:Fructe şi legume 1
6. Modelarea şi construirea din materiale
naturale şi artificiale. 05.10
Subiectul:Articole din sârmă 1
1.3.Crearea diverselor 7. Modelarea şi construirea din materiale
naturale şi artificiale 12.10
forme în materiale naturale M.pag.58
şi artificiale. Subiectul: Modelare din aluat. 1
8.Tehnici mixte
Subiectul liber. Compoziţii.
13 19.10
113
EFE
1

1.4.Motivarea alegerii 1 26.10


tehnicilor mixte în
exprimarea unor idei. 1
EFE
Unitatea de învăţare 2. 1

Elemente ale limbajului plastic 1


1.Punctul în grafică şi pictură 09.11
Subiectul: Furtuna
2.Linia în grafică şi pictură M.pag.60
2.1. Reprezentarea 16.11
Subiectul: În curtea şcolii. 1
structurilor şi fenomenelor
3.Punctul şi linia în arta decorativă
ale naturii, utilizând
Subiectul: Covoraşul vesel 1 M.pag.62
punctul şi linia ca mijloace 23.11
4. Forma -element al limbajului plastic
de expresie.
Subiectul: Castelul din basme
5.Procedee de obţinere a formelor plane EFE
1 30.11
(spontane)
Forme spontane obţinute pe foaia umezită
Subiectul liber 07.12 M.pag.63
6. Forme spontane obţinute prin îndoirea foii 1
Subiectul liber
7.Forme spontane obţinute prin suflare M.pag.65
1
Subiectul liber
Semestrul II 1
114
2.2. Obținerea formelor 8.Procedee de obţinere a formelor 14.12
plate pe suprafaţa plană volumetrice 1
utilizând diverse materiale şi Plierea hârtiei în tehnica origami
procedee tehnice. Subiectul: Căţeluşul 1 21.12 M.pag.67
9.Modelare cu studierea formelor din natură.
Subiectul: Lacul lebedelor.
10. Gama de culori calde M.pag.66 ES
Subiectul: Bucurie 4 11.01
11. Gama de culori reci
Subiectul: Tristeţe 1
12.Nuanţele M.pag.66
Subiectul: Norii
13.Dominanta cromatică. Rolul culorii în 1
18.01
2.3. Crearea formelor redarea dispoziţiilor, stărilor, atitudinilor
volumetrice din materiale Subiectul: Nuci 1
naturale şi artificiale. 25.01
Unitatea de învăţare 3. 1 M.pag.68 EFE
Iniţiere în compoziţie
01.02
1.Principii de construire a compoziţiilor
M.pag.69
decorative.
9 08.02
2.Principii de construire a compoziţiilor
M.pag.69
picturale.
1
3.Tratarea individual-creativă a subiectului 15.02
2.4. Aplicarea culorilor 1
compoziţiei.
calde şi reci în redarea M.pag.71
4.Iniţiere în perspectiva liniară şi aeriană.
1
115
anumitor stări sufleteşti. Redarea planurilor.
1
M.pag.72
1
1 EFE
Unitatea de învăţare 4. 1
1
3.1. Crearea compoziţiilor Iniţiere în artele plastice 22.02
1
decorative, grafice, 1.Genurile artelor plastice (noţiuni)
picturale, sculpturale cu 2.Arta populară
subiecte literare sau Subiectul:Motive ornamentale pe un prosop
inspirate din natură. 3.Meşter popular 01.03
M.pag.73
3.2. Redarea perspectivei Subiectul:Urcior cu ornamente florale. 34
liniare şi aeriane în peisaje. 4.Atelierul de creaţie. 15.03
5.Muzee şi galerii de artă.
M.pag.76 EFE
3.3. Descrierea verbală a 6.Muzeul Naţional de Artă a Moldovei. 22.03
mesajului artistic al operelor
7.Muzeul Naţional de Artă al României.
de artă plastică exprimându- M.pag.77
şi propriile atitudini şi 8.Muzeul Naţional Brukenthal.
emoţii estetice.
9.Maeştri şi capodopere.
M.pag.78

4.1. Observarea trăsăturilor


caracterictice ale genurilor
artelor plastice. Total:
29.03

116
4.2. Manifestarea interesului 05.04
pentru cunoaşterea artei
M.pag.82
plastice naţionale şi
universale, artei populare. 19.04 M.pag.86
EFE
4.3. Deosebirea operelor de 26.04 M.pag.88
artă plastică de arta populară. 03.05 M.pag.89
10.05
M.pag.89
4.4. Exprimarea atitudinii 17.05
M.pag.90
faţă de 24.05
M.pag.91
evenimentele culturale din 31.05
instituţia de M.pag.92-95

învăţământ, localitate, ţară.

ES

117
Educația fizică
Clasa a IV-a

118
Competențe specifice ale disciplinei
1. Cunoașterea noțiunilor, cerințelor și legităților elementare referitoare la
educația fizică și aplicarea acestora în practica educațională:
• competențe cognitive generale;
• competențe cognitive specifice.

2. Dezvoltarea competențelor fizice de bază prin intermediul exercițiilor


fizice:
• competențe psihomotrice.

3. Formarea calităților de personalitate, comportamentului civilizat al


deprinderilor comunicative și de interacțiune socială:
• competențe de atitudini.

119
Administrarea disciplinei
Evaluări
Sem. Nr. ore/ modul Obser
TMF TMT T EP
vații
Semestrul 1 30 1 3-4 la discreția CD 3-4
Semestrul 2 36 1 3-4 la discreția CD 3-5
Total an:
66 ore 2 6-8 la discreția CD 6-9

Legendă: TMF- test morfologic;


TMT – test motric;
T - testare prin exerciții de control;
EP - evaluare punctuală.

120
Evaluare criterială prin descriptori în clasa a IV-a. Extras din metodologia ECD
Produse recomandate Criterii de succes

P1 Exerciții de front și formații 1. Identific modelul de mișcare pentru fiece segment al corpului.
2. Execut corect exercițiile de front și formații în ritm susținut.
3. Respect regulile de acțiune individuală și în grup.

P2 Exerciții cu caracter aplicativ (mers, 1. Înțeleg/ explic terminologia exercițiilor cu caracter aplicativ.
alergări, sărituri etc.) 2. Execut acțiunea motrică (alergarea, aruncarea, prinderea etc.).
3. Respect regulile de securitate.
4. Manifest insistență, curaj, răbdare și interes pentru creșterea indicilor proprii.

P3 Exerciții de dezvoltare fizică generală 1. Respect poziția inițială.


(EDFG) 2. Aplic reguli de organizare/autoorganizare și desfășurare a activităților practice.
3. Execut corect exercițiile de DFG.
4. Respect tehnica securității.

P4 Exerciții de atletism (săritură, alergare) 1. Respect poziția corpului.


2. Manifest rezistență în regim aerobic.
3. Acţionez cu indici potriviți de îndemânare în cadrul acţiunilor motrice specifice.
4. Respect tehnica securității.
5. Manifest insistență, curaj, răbdare.

P5 Exerciții din gimnastica de bază (rostogoliri, 1. Respect poziția corpului.


atârnări, semisfoară etc.) 2. Execut corect exercițiile propuse.
3. Manifest interes, insistență,curaj și răbdare.
4. Respect regulile de securitate.

P6 Jocul sportiv / Jocul dinamic / ștafete 1. Descriu regulile elementare a jocului/ ştafetei, utilizând terminologia specifică.
2. Respect regulile jocului/ ștefetei.
3. Execut tehnica elementelor jocului/ ștafetei.
4. Acționez în activitatea de învățare
5. Manifest respect pentru adversar.
121
P7 Aruncarea mingii 1. Respect poziţia corectă a corpului.
Aruncarea/prinderea obiectelor de pe loc şi 2. Arunc/prind corect obiectele de pe loc şi în mişcare.
în mişcare 3. Respect regulile de securitate.

P8 Colaborarea în echipă 4. Mă implic.


5. Sunt receptiv(ă) la acțiunile colegilor.
6. Încurajez colegii în timpul activităţii.
7. Argumentez cu calmitate propriile acțiuni.
8. Respect regulile de securitate.

P9* Turismul activ 1. Recunosc inventarul sportiv, utilizând terminologia specifică.


2. Utilizez corect inventarul sportiv.
3. Aplic mijloacele de orientare după elementele naturii pentru măsurarea
distanţei/determinarea condiţiilor meteorologice.
4. Respect regulile de comportament în excursie.

122
Indicatorii competenţelor specifice Conţinuturi Nr. Resurse Data Tipuri de
(CS) şi subcompetenţelor (SC) ore didactice evaluare,
CS SC observaţii
1. Cunoașterea Exploatarea legităţilor 1. Regulile de securitate la lecțiile de educație 1 Planșe tematice
noțiunilor, de călire a fizică.
cerințelor și organismului; Aranjarea elevilor. Învățarea salutului. Jocuri
legităților dinamice cu alergări, sărituri, aruncări.
elementare 2. Principiile călirii organismului. Igiena 1 Inventar sportiv
referitoare la Respectarea regulilor personală. Aranjări. Ștafete sportive.
educația fizică și
de securitate în cadrul 3.Rolul exercițiilor fizice în fortificarea 1 Mingi, bastoane Test de
lecțiilor de educație sănătății omului. Gimnastica matinală. cunoștințe
aplicarea acestora fizică; Aranjări. Jocuri dinamice.
în practica
4.Caietul de educație fizică.Tehnica executării 1 Caietu elevului
educațională: Deducerea importanţei exercițiilor de front și formație.Ștafete sportive.
exersării fizice în scopul 5.Teste de diagnosticare a nivelului de 1 Mingi, bastoane TMF
competenţe fortificării sănătăţii
cognitive dezvoltare, pregătire fizică și funcțională.
omului;
generale; Evaluare inițială. Jocul: Mingea prin tunel.
competenţe 6. Sărituri în lungime. Ridicarea trunchilui din 1 Cronometru, TMT
Completarea
cognitive culcat dorsal. Jocul dinamic. mingea, saltea
sistematică a caietului.
specifice. 7.Cunoștințe elemntare privind dezvoltarea 1 Corzi, mingi TMT
vitezei. Alergare de suveică: 3 x 10m. Ștafete
sportive.
Cunoașterea 8. Repetarea exercițiilor de front și formații. 1 Saltea, banca de TMT
terminologiei sportive Flotări (f.), tracțiuni (b.). Aplecarea înainte. gimnastică
a exerciţiilor fizice 9. Varietăți de mers aplicativ, alergări, sărituri.. 1 Mingi mici
practicate; Jocul: Exercițiul interzis.
10. Întoarceri pe loc. Aruncarea și prinderea 1 Mingi mici
mingii. Jocuri dinamice cu mingea.
Perceperea elementară 11.Escaladări. Sărituri în adâncime. Aruncarea 1 Obstacole, conuri
a esenţei calităţilor și prinderea mingii. Ștafete sportive.
motrice de bază. 12.Mers, procedee de mers. Aruncarea și 1 Cronometru EP,
prinderea mingii. Jocuri dinamice. P7
13. Exerciții de front și fomații. Ștafete 1 Cercuri, bastoane
123
sportive.
Demonstrarea 14. Alergare de viteză.Regruparea dintr-o 1 Cronometru.
calităţilor și coloană în coloană cite 2, 3 în deplasare cu Inventar sportiv
capacităților motrice de întoarcere. Jocuri sportive.
bază; 15.Alergare de viteză.Minifotbal: pasa- 1 Mingi de fotbal
preluare, de pe loc și deplasare. Jocuri cu
mingea.
16. Alergare de viteză: înteceri pe grupe. 1 Mingi
Cunoașterea Minifotbal: pasa-preluare, de pe loc și
principalelor mișcări deplasare. Jocuri dinamice.
2.Dezvoltarea de conducere a mingii 17. Alergare de rezistență. Săritură în lungime 1 Cronometru,
competenţelor și acționarea cu elan. Jocul: Nu-ți uda picioarele. inventar sportiv
fizice de bază regulamentar ; 18. Sărituri în lungime cu elan. Miniforbal: 1 Inventar sportiv
prin intermediul aruncare la poartă de pe loc și deplasare.
exerciţiilor fizice: Ștafete sportive.
competenţe 19. Exerciții acrobatice. Miniforbal: 1 Saltele, mingi de EF, P6
psihomotorice. Formarea conducerea mingii. Jocuri dinamice. fotbal Minifotbal
competenţelor de 20.Exerciții de dezvoltare fizică generală cu 1 Inventar sportiv
testare motrice şi la obiecte portative. Aruncarea și prinderea
implicarea la testarea obiectelor portative.
colegilor; 21. Sărituri în lungime de pe loc. Ștafete 1 Mingi, cercuri
sportive.
22.Rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit. 1 Saltele
Întreţinerea şi EDFG cu obiect portative. Jocuri dinamice.
îmbunătăţirea stării de 23.Rostogolire înainte în diverse poziții finale. 1 Saltele, inventor
sănătate executând Ridicarea trunchiului din culcat dorsal. Jocuri sportiv
exerciţii cu caracter dinamice
aplicativ; 24. Exerciții acrobatice. Ștafete sportive. 1 Inventar sportiv
3.Formarea 25. Mers, alergări (varietăți). Săritură în sprijin 1 Capra de EP,
calităţilor de ghemuit pe capra de gimnastică și coborâre gimanstică, saltea P2
personalitate, Influenţarea evoluţiei extensă.
comportamentului corecte şi armonioase a
26. Exerciții din gimnastică de bază. Săritura în 1 Capra de

124
civilizat a organismului în sprijin ghemuit pe capră de gimnastică și gimanstică, saltele
deprinderilor şi de dezvoltarea calităţilor coborâre extensă. Jocuri cunoscute.
interacţiune motrice de bază; 27.Gimnastică ritmică. Mișcări coordinative la 1 Inventar sportiv
socială: 4 și 8 timpi. Ștafete sportive.
competenţe de 28. Gimnastică ritmică. Mișcări coordinative la 1 Inventar sportiv
atitudini. Demonstrarea 4 și 8 timpi. Ștafete sportive.
capacităţilor de viteză
şi rezistenţă aerobă 29. Pas de horă, pas alternative. Ștafete 1 Inventar sportiv
sportive.
30. Pas de horă, pas alternative. Ștafete 1 Inventar sportiv EF, P6
sportive. Hora
Cunoașterea posturii
corecte a corpului în 31. Rostogolire înainte. Săritură în sprijin 1 Capra de
acţiuni motrice în ghemuit pe capră de gimnastică și coborâre gimnastică, saltele
1.Cunoașterea comun şi principalelor extensă.
noțiunilor, deficienţe fizice ale 32. Podul din stând (cu asigurare). Gimnastică Saltea
cerințelor și ţinutei; ritmică. Jocuri dinamice.
legităților 33. Evaluare sumativă. Ex. de gimnastică. 1 Inventar sportiv PPS, P5
elementare 34. Podul din stând (cu asigurare). Gimnastică 1 Saltea
referitoare la Efectuarea mişcărilor ritmică. Jocuri dinamice.
cu amplitudine mare, 35.Exerciții de dezvoltarea fizică generală cu
educația fizică și 1 Inventar sportiv
expresivitate şi ritm obiecte. Jouri dinamice.
aplicarea acestora modern. 36.Prezentarea importanței activității fizice. 1 Mingi, cercuri, Pagină de
în practica
Varietăți de mers aplicativ, alergări, sărituri. bănci de gimnastică revistă
educațională:
Ștafete sportive.
competenţe 37. Cunoștințe elementare privind dezvoltarea 1 Corzi, mingi
Acţionarea cu indici
cognitive forței, îndemânării. Sărituri cu coarda. Jocuri
generale; superiori de
dinamice.
competenţe îndemânare în cadrul
38. Repetarea exercițiilor de front și formații 1 Inventar sportiv EP, P1
acţiunilor motrice
cognitive învățate. Jocuri dinamice.
specifice;
specifice. 39.Regruparea dintr-o coloană în coloană câte 1 Corzi
2, 3 în deplasare cu întoarcere.Complex de
exerciții. Ștafete sportive.

125
40. Săritură în sprijin ghemuit pa capra de 1 Capra de
Depunerea eforturilor gimnastică și coborâre extinsă – repetare. gimnastică, saltea
uniforme şi variabile Complex de exerciții. Jocri dinamice.
cu durate prelungite 41. Dezvoltarea vitzei de racție și execuție. 1 Corzi
progresiv; Sărituri în coardă pe două picioare, pe loc.
42. Minibaschet: deplasări specifice, pasa cu o 1 Mingi de baschet Starturi
mână și cu două mâini de pe loc și din vesele
deplasare. Jocuri dinamice.
43. Minibaschet: deplasări specific, pasa cu o 1 Mingi de baschet
Dezvoltarea spiritului mână și cu două mâini de pe loc și din
de echipă şi a deplasare. Jocuri dinamice.
colaborării, în funcţie 44. Minibaschet: aruncarea la coș de pe loc cu 1 Mingi de baschet
de un sistem de reguli două mâini. Jocul: Cloșca și uliul.
acceptate;
45.Minibaschet: aruncarea la coș de pe loc cu 1 Inventar sportiv
două mâini. Ștafete sportive.
46. Minibaschet: oprirea și pivotarea. Joc 1 Mingi de baschet
Efectuarea mişcărilor bilateral.Exerciții de dezvoltare fizică general
2.Dezvoltarea cu amplitudine mare, fără obiecte. Jocuri dinamice.
competenţelor expresivitate şi ritm 47. Minibaschet: oprirea și pivotarea. Joc 1 Mini de baschet EF, P6
fizice de bază modern. bilateral. Aruncarea mingii în țintă orizontală și Minibaschet
prin intermediul vertical de la distanța 8-10 m.
exerciţiilor fizice: Manifestarea spiritului 48. Exerciții de dezvoltare fizică general fără 1 Otgon
competenţe de ordine, disciplină și obiecte. Cățărarea pe otgon. Ștafete sportive.
psihomotorice. onestitate în 49. Exerciții de front și formații. Cățărare pe 1 Inventar sportiv
comportament. otgon. Ștafete sportive.
50. Exerciții acrobatice. Echilibru pe un picior. 1 Saltele, cercuri,
Realizarea activităților Ștafete sportive. bănci de gimnastică
practice independente 51. Exerciții acrobatice. Echilibru pe un picior. 1 Inventar sportiv
Atârnări și sprijine mixte. Ștafete sportive.
52. Exerciții de dezvoltare fizică general cu 1 Corzi, mingi, EP, P3
Manifestarea obiecte. Atârnări și sprijine mixte. Jocuri cercuri
responsabilității și dinamice.
53. Flotări. Tracțiuni în brațe din culcat 1 Inventar sportiv
126
toleranței în procesul orizontal. Ștafete sportive.
de educație fizică 54. Atârnări și sprijine mixte la peretele de 1 Saltele, perete de
3.Formarea gimnastică. Exerciții acrobatice: sfoara. Jocuri gimnastică
calităţilor de Dezvoltarea spiritului dinamice.
personalitate, de echipă şi a 55. Alergarea de suveică: 3 x 10m. Jocuri 1 Cronometru
comportamentului colaborării, în funcţie dinamice.
civilizat a de un sistem de reguli 56.Flotări din sprijin culcat (fete). Tracțiuni în 1 Banca de
deprinderilor şi de acceptate; brațe din culcat orizontal (băieți). Ștafete gimnastică
interacţiune sportive.
socială: Formarea capacităților 57. Alergare de viteză din startul de jos. Ex. de 1 Inventar sportiv EP, P4
competenţe de creative în baza atletism. Ștafete sportive.
atitudini. cunoștințelor și 58. Alergare de rezistență. Exerciții de front și 1 Cronometru
calităților motrice formații. Mers pe cerc mare și mic. Jocuri
personale. dinamice.
Demonstrarea
calităţilor și
capacităților motrice de 59. Compoziții de dans: hora. Ștafete sportive. 1 Casetofon
bază;
60. Dans moldovenesc: hora. Ștafete sportive. 1 Casetofon Starturi
vesele
Realizarea activităților
practice independente
Efectuarea mişcărilor 61. Săritura în lungime cu elan. Jocuri 1 Inventar sportiv
cu amplitudine mare, dinamice.
expresivitate şi ritm
modern. 62. Teste de diagnosticare a nivelului de 1 Inventar sportiv
dezvoltare, pregătire fizică și funcțională. TMF
Ștafete sportive.
Depunerea eforturilor 63. Evaluare sumativă. 3 Inventar sportiv TMT
uniforme şi variabile 64. Exerciții cu caracter aplicativ. Aruncări și 1 Inventar sportiv
cu durate prelungite prinderi a obiectelor portative. Jocuri dinamice.
progresiv; 65. Lecție bilanț. Jocuri dinamice 1 Cercuri, mingi, Starturi
Acţionarea cu indici corzi vesele
superiori de

127
îndemânare în cadrul
acţiunilor motrice
specifice;

TMF – test morfologic


TMT- test motric
PPS- probă practică sumativă
EF- evaluare formativă
EP- evaluare punctuală

128
Dezvoltarea Personală

129
COMPETENȚELE SPECIFICE DISCIPLINEI

1. Afirmarea identităţii personale prin valorificarea sinelui şi a resurselor sociale pentru relaţionarea
armonioasă în familie și cu ceilalți.

2. Demonstrarea unui comportament respectuos și grijuliu,axat pe utilizarea raţională a resurselor.

3. Adoptarea modului de viata sănătos prin implicare în activități de menținere a sănătății proprii.

4. Proiectarea carierei prin cunoașterea potențialului individual, a profesiilor și aprecierii studiilor ca


modalitate de asigurare a perspectivei de realizare în viață.

5. Adaptatrea comportamentului la reguli si contexte care asigura securitatea personală.

130
Administrarea disciplinei
Nr. de ore pe
Statutul disciplinei Aria curriculară Clasa Nr. de ore pe an34
săptămână
Consiliere şcolară şi
Obligatorie IV 33 1
dezvoltare personală

Evaluări
Nr. ore/
Unitățile de învățare (modulele) Obser
modul EI EFP EFE ES
vații
1. Arta cunoaşterii de sine şi a celuilalt
1
/identitatea personală şi eficienţa la discreția CD 1
relaţionării
1
2. Asigurarea calităţii vieţii la discreția CD 1
3. Mod sănătos de viaţă 1 la discreția CD 1
4. Proiectarea carierei profesionale și
1 la discreția CD 1
dezvoltarea spiritului antreprenorial
5. Securitate personală 1 la discreția CD 1
Total an:
5 module 33 ore 5 la discreția CD 5

131
Evaluare criterială prin descriptori în clasa a IV-a. Extras din metodologia ECD
p
Produse Criterii de succes
recomandate
P1 Confecționare Respect normele de igienă și protecție a muncii.
de lucrări 2. Respect tema lucrării.
3. Respect etapele de lucru.
4. Utilizez schițe, scheme și diferite tehnici de lucru
5. Execut lucrarea cu acuratețe.
6. Finisez lucrarea.
P2 Elaborarea 1.Explic situația/problemă.
unui cod de 2. Formulez reguli.
reguli și 3. Argumentez necesitatea respectării regulilor.
respectarea lor 4. Demonstrez interes și disponibilitatea.
P3 Mesajul 1. Alcătuiesc câte un enunț care exprimă clar opinia mea.
argumentativ 2. Folosesc cuvinte adecvate subiectului în discuție.
3. Expun coerent și clar fiecare gând.
4.Respect ordinea ideilor.
P4 Mini-proiectul 1.Contribui activ la discuțiile de grup.
de grup 2.Accept și îndeplinesc toate sarcinile.
(contribuția 3.Ajut direct grupul cu idei bune.
mea) 4.Urmăresc respectarea cerințelor și a timpului propus.
5.Pot să spun clar cu ce am contribuit.
6.Îmi asum îndeplinirea/neîndeplinirea unor sarcini și îmi propun dezvoltare.

132
P5 Mini-proiectul 1. Stabilesc împreună cu colegii tematica, volumul proiectului și timpul în care îl vom realiza.
de grup 2.Pun în discuție idei și contribui cu informații relevante.
(cooperarea) 3. Îi încurajez pe ceilalți membri ai grupului să pună în discuție ideile lor.
4. Permit tuturor membrilor grupului să se expună.
5.Iau în considerare sentimentele și ideile celorlalți.
6. Îi ascult pe ceilalți și completez atunci când cred că ideea mea este deosebită și valoroasă.
P6 Mini-proiectul 1. Conţinutul produsului de grup este potrivit cerințelor.
în grup 2. Produsul este clar, uşor de înţeles.
(produsul) 3. Produsul de grup arată deosebit.
P7 Mini-proiectul 1. Respect cerințele de prezentare.
în grup 2. Prezint pe scurt mini-proiectul.
(prezentarea 3. Argumentez clar și pe scurt.
produsului) 4. Formulez concluzii.
5. Utilizez limbajul adecvat/specific.
6. Prezint clar și convingător.
P8 Blazonul 1. Respect tematica
securităţii 2. Completez cadranele blazonului conform cerinţelor
personale (4- 3. Urmăresc aranjarea în pagină a desenului, textului etc.
6 semne, 4. Prezint coerent şi clar ideile ce vizează propria securitate.
obiecte,
inscripţii)

133
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr.
(sub-competențe)
de Data Resurse Autoevaluare Observații
ore
1.1. Recunoașterea situațiilor 1. Arta cunoaşterii de sine şi a Produs: -
de abuz, intimidare, tachinare, celuilalt Proiect de grup
hărțuire, pentru protejarea 1. Resurse şi limite personale 1 „Viitorii
persoanei proprii și a celorlalți. specifice vârstei: prezentare, gimnazişti.”
1.2. Utilizarea unor tehnici de decizie, acţionare. Priorităţi şi
comunicare și control al obiective ale elevului.
emoţiilor, de autoapărare în 2. Reguli de comunicare în 1
situații de abuz, tachinări şi grup. Comunicarea deschisă.
intimidări, pentru prevenirea și Exprimarea asertivă, formularea
soluționarea eficientă a cererii, formularea refuzului,
conflctelor. acceptarea opiniei, acceptarea
1.3. Aprecierea calităților și refuzului.
trăsăturilor personale pentru 3. Situații problemă. Alternative 1
consolidarea atitudii pozitive de soluţionare a problemelor, a
față de sine situaţiilor cu efecte emoţionale
negative (nemulţumire,
frustrare, frică, îngrijorare).
4. Necesitatea și rolul 1
schimbărilor din viață .
Provocări, emoții și soluții.
Managementul clasei: abordări
situaționale concrete. 2

2.1. Identificarea resurselor 2. Asigurarea calității vieții Produs: -


pentru obţinerea beneficiilor și 1. Demnitatea personală și 1 Refrene
satisfacerea echilibrată a respectul celuilalt. dedicate
134
dorinţelor şi necesităţilor. Caracteristicile demnități. persoanelor ce
2.2. Analiza unor situații Modalități de manifestare a demonstrează
privind consumul rațional al demnității și respectului. demnitate și
bunurilor și protecția mediului. 2. Dorinţe, necesităţi şi 1 respect.
2.3. Aprecierea importanţei posibilităţi. Interdependenţa lor.
bunelor maniere, demnității și Limite şi modalităţi de
respectului față de sine și cei satisfacere şi realizare.
din jur. 3. Mediul ecologic. Contribuţia 1
fiecăruia la protecţia mediului.
Plan de acțiuni pentru un mediu
curat.
4. Portretul consumatorului. 1
Selectarea şi utilizarea raţională
a bunurilor și serviciilor.
Proiectarea cheltuielilor.
5. Resursele de învăţare. 1
Gestionare corectă şi raţională.
Dauna copiatului.
6. Bunele maniere. Respectare 1
și beneficii.
Managementul clasei: abordări 2
situaționale concrete.
3.1. Descrierea modificărilor 3.Modul de viață sănătos Produs: - Poster
corporale în pubertate, în 1. Un mod de viaţă sănătos. de grup. Aviz
dependență de particularitățile Noţiuni generale. 1 publicitar
de gen. 2. Surse de informare despre un „Promovăm un
3.2. Compararea diverselor mod de viaţă sănătos. Exemple 1 mod de viață
surse de informare despre în familie şi comunitate. sănătos”.
modul de viață sănătos. Campanii mass-media. Acţiuni
135
3.3. Aprecierea importanței de promovare.
dozării echilibrate a efortului 3. Modificările corporale la
fizic și mintal, pentru sănătatea pubertate. Modificări 1
copilului fiziologice, stări emoţionale,
particularităţi de gen.
4. Efortul fizic şi mintal.
Echilibrul dintre activitățile 1
fizice și mintale.
Reguli/recomandări de
prevenirii a oboselii mintale.
Efortul fizic și sănătatea.
Drepturile copiilor privind
solicitarea efortului fizic.
Diminuarea oboselii fizice și
mintale.
5. Regimul alimentar sănătos.
Frecvența meselor. Combinația 1
alimentelor și impactul asupra
sănătății.
Managementul clasei: abordări
situaționale concrete. 2
4.1. Analiza profesiei preferate 4. Proiectarea carierei și Produs: - „Eu -
în raport cu responsabilitățile dezvoltarea spiritului elev în clasa V-
tipice de realizat și abilitățile antreprenorial a.” Prezentarea
proprii; 4.2. Aprecierea 1. Abilităţi şi preferinţe în 1 unor scurte
beneficiilor muncii și activitatea de învăţare. proiecte despre
voluntariatului pentru Disciplinele de studiu preferate. decizia cu
dezvoltarea personală şi Abilităţi pe care le dezvoltă. privire la
integrarea socială Competenţe relevante profesiei dezvoltarea
136
4.3. Adoptarea deciziei privind preferate şi disciplinele de traseului şcolar
viitorul traseu şcolar, din studiu. în clasa V-a şi
perspectiva dezvoltării 2. Oameni şi profesii Profesii 1 etapele
potenţialului individual necunoscute/neexplorate. necesare de
Cunoştinţe, abilităţi, studii parcurs pentru
necesare. Experiențe o carieră
descoperite. 3. Activităţi școlară de
profesionale care inspiră. succes.
Domenii profesionale prioritare.
Valoarea profesiilor pentru
societate.
4. Munca şi aprecierea ei. 1
Valoarea şi importanţa muncii.
Munca şi prosperitatea.
Aprecierea muncii. Salariul.
5. A fi sau a nu fi voluntar. 1
Esenţa voluntariatului. Forme şi
activităţi ale muncii voluntare.
Beneficiul activităţii de
voluntariat pentru dezvoltarea
personală.
6. Traseul şcolar al elevului din 1
clasa V-a. Noi condiţii şi
discipline de studiu. Activităţile
din gimnaziu şi dezvoltarea
potenţialului personal.
Managementul clasei: abordări 2
situaționale concrete.
5.1. Descrierea explicită, cu 5. Securitatea personală Produs: -
137
cuvinte proprii a regulilor 1. Securitatea elevului. Locuri, 1 Desen/poster
privind securitatea personală în obiecte şi aparate periculoase. „Blazonul
locuri publice, stradă, condiţii 2. Incendiul - acţiuni și securităţii
casnice şi mediul modalități de prevenire. Cauze 1 personale”
5.2. Aplicarea, în mod rațional ale incendiului, comportament (care include 4-
și conștient a regulilor privind responsabil/iresponsabil. 6 semne,
securitatea personală în Serviciul de pompieri. Rolul obiecte,
activităţi şcolare, casnice, de serviciului de pompieri. Mod inscripţii).
odihnă, în spaţii pietonale şi de apelare. Comportament
unități de transport. adecvat în raport cu această
5.3. Demonstrarea elementelor instituţie. 1
de autonomie în comportare 3. Comunicarea în locuri
prin participare activă la publice. Loc public,
asigurarea securităţii comportament adecvat.
Comunicarea cu diverse
persoane. Evitarea situațiilor de
risc. 1
4. Situaţii de risc în stradă.
Comportamentul pietonului,
carosabilul,vehicule. Poliţia
rutieră Activitatea acestei
instituții. Mod de apelare.
Comportament adecvat în raport 1
cu această instituție.
5. Acţiuni în situaţii
excepţionale. Situaţie
excepţională, tipuri, surse de
informare despre situaţiile
excepţionale, Mod personal și
138
colectiv de comportare. 1
6.Reguli de securitate pe timpul
vacanţei. 2
Managementul clasei: abordări
situaționale concrete.

139
EDUCAȚIA MORAL-SPIRITUALĂ
COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI:

Utilizarea conceptelor specifice valorilor moral-spirituale pentru cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor naţionale,
experienţei religioase, normelor de convieţuire în societate.

Aplicarea normelor din sfera valorilor umane in stabilirea relaţiilor interpersonale pozitive.

Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil adecvat unei lumi in schimbare.

Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii.

140
REPARTIZAREA TEMELOR PE UNITĂŢI DE TIMP

Temele (Module) Nr. de ore Total

1. Balanța valorilor 13
2. Sărbătorile de iarnă
3
3. Iubește-ți aproapele
4. Iubește-ți Patria 9
5. Paștile
33 ore
4
5

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Evaluări
Sem. Nr. ore/ modul Obser
EI EFP EFE ES
vații
Semestrul 1 15 1 la discreția CD 2-3 1-2
Semestrul 2 18 1 la discreția CD 2-3 1-2
Total an:

2 module 33 ore 2 la discreția CD 4-6 2-4

141
Evaluare criterială prin descriptori în clasa a IV-a. Extras din metodologia ECD
Produse recomandate Criterii de succes

P1 Mesaj oral 1. Vorbesc pe un ton moderat, nici prea tare, nici prea încet.
(emițător/vorbitor) 2. Pronunț clar cuvintele, propozițiile, frazele.
3. Conversez privind în ochii persoanei cărei mă adresez.
4. Vorbesc fără să fac multe gesturi.
5. Comunic politicos, amabil și calm.
P2 Alfabetul valorilor 1. Respect drepturile tuturor.
2. Cunosc valorile morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni.
3. Cer și ofer ajutor cu plăcere celorlați.
4. Acționez în favoarea altora sprijinindu-i.
P3 ABC-ul incluziunii 1. Accept oamenii așa cum sunt și îi încurajez.
2. Acord atenție nevoilor pe care le au unii copii.
3. Reacționez atunci când sunt încălcate drepturile celorlalți.
4. Exprim în diverse comportamente trăsături moral pozitive: respect,
responsabilitate, toleranță.
P4 Agenda faptelor 1. 1. Recunosc faptele bune, prezentând exemple.
bune (proces) 2. 2. Analizez propriul comportament, prin raportarea la normele valorice.
3. 3. Manifest sensibilitate față de problemele celorlalți și a comunității.
4. 4. Particip în acțiuni de binefacere/ caritate, ajutându-i pe ceilalți.
5. 5. Notez în agendă, în mod regulat, faptele bune săvârșite, argumentând valoarea lor.
6. 6. Povestesc despre o faptă bună pe care am făcut-o și de care sunt mândru.

142
P5 Târgul/ caravana de 1. Stabilesc scopul târgului și activitățile pe care dorim să le organizăm.
Crăciun 2. Obțin acordul pentru derularea târgului.
(organizare/coordonar 3. Identific spațiul, locul care trebuie amenajat și decorat.
e) 4. Identific obiceiurile locale ce trebuie promovate și redescoperite.
5. Găsesc persoanele (învățător, director, părinți etc.) care pot oferi sprijin și
resursele necesare.
6. Coordonez buna desfășurare a activităților.
P6 Expoziție Pascală 1. 1. Recunosc obiceiurile Pascale specifice localității și țării mele.
(atitudine) 2. 2. Mă implic cu interes în activitățile organizate în clasă, la școală, în comunitate.
3. 3. Apreciez și promovez tradițiile și obiceiurile locale și naționale.
4. 4. Respect regulile de bună purtare.
P7 Mini-proiect de grup5. 1. Stabilesc împreună cu colegii tematica, volumul proiectului și timpul în care vom
realiza.
6. 2. Îi încurajez pe ceilalți membri ai grupului spre realizare.
7. 3. Permit tuturor membrilor să se implice.
8. 4. Completez atunci când consider că ideea mea este deosebită și valoroasă.
P8 Implicarea în acțiuni9. 1. Identific probleme în care aș putea să mă implic.
comunitare 2. Caut ghidat modalități de implicare.
3. Stabilesc împreună cu colegii un plan de acțiuni și reguli concrete.
4. Manifest interes.
5. Respect planul de acțiuni și regulile propuse.
P9 Cupoanele 1. Decupez cupoanele.
voluntarului 2. Decorez cupoanele creativ pentru fiecare coleg.
3. Scriu sarcinile importante.
4. Mă implic în realizarea sarcinilor propuse.

P10 Proiect de acțiuni 1. Identific situația/problemă.


2. Formulez acțiuni de soluționare a problemei.
143
3. Argumentez necesitatea realizării acțiunilor.
4. Realizez acțiunile propuse treptat.
P11 Colaborarea în 1. Propun reguli pentru colaborarea în echipă.
echipă
2. Mă implic.
3. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
4. Argumentez cu calmitate propriile idei.
5. Sunt responsabil (ă) pentru rezultatul colaborării.

144
Unități de competențe Nr.
Detalieri de conținut de ore Data Resurse Evaluare Observații
(sub-competențe)
Unitatea de învăţare 1. 11
Esenţa şi semnificaţia
valorilor moral-
1.1.Utilizarea, în contexte
spirituale 1
noi, a noţiunilor specifice 05.09 M.pag.
valorilor moral-spirituale; 1.Valorile materiale şi valorile 1 12.09 M.pag. EI
spirituale
2.Autoperfecţionarea caracterului: 1 19.09 M.pag.
1.2.Stabilirea cale spre virtute 1 26.09 M.pag.
corespondenţelor între 3.Bunătatea-diamant cu multe 1 03.10 M.pag.
calităţile personale şi faţete 1 10.10 M.pag.
faptele personale; 17.10 M.pag. EFE
4.Iubirea, cel mai preţios dar. 1
5.Milostenia – o acţiune de suflet 1 24.10 M.pag.
6.Răbdarea. „Învăţătorul” răbdării
2.1.Analizarea, prin lucru 7.Învăţătura – fructul cel mai 1 07.11 M.pag.
în echipă, a unor situaţii valoros
din sfera valorilor moral- 8.Credinţa şi Virtutea – 1 14.11 M.pag.
spirituale; aripile care înalţă 1
21.11 M.pag. ES
sufletul
9.Iertarea – 13
cel mai bun leac contra
ofensei 1 28.11 M.pag.
1.1.Utilizarea, în contexte 10.Calităţile unui om adevărat
145
noi, a noţiunilor specifice 11.Autoevaluare. Eu şi lumea 1 05.12 M.pag.
valorilor moral-spirituale valorilor 1
1 12.12 M.pag.
19.12 M.pag.
Unitatea de învăţare 2.
1.2.Stabilirea Sem.II
corespondenţelor între Valori personale şi valori 1 09.01 M.pag. EFE
calităţile personale şi naţionale 1
faptele personale; 1.Familia – patria noastră mică 1 16.01 M.pag.
2.Universul copilăriei: 1 23.01 M.pag.
familia, şcoala, 1 30.01 M.pag.
comunitatea 1 06.02 M.pag.
13.02 M.pag.
3.Ziua numelui-Sfântul Nicolae 1
3.2.Participarea la 20.02 M.pag.
soluţionarea problemelor 4.Crăciunul – Naşterea Domnului 1 27.02 M.pag.
ce privesc propria 1 EFE
dezvolare 5.Valoarea respectului 06.03 M.pag.
6.Respectul între colegi
7.Prietenia nu se plăteşte 9
8.Responsabilitatea
9.Onestitatea
2.2.Argumentarea
valorilor învăţămintelor 10.În armonie cu natura 1
biblice,cotidiene, artistice; 11.Valori ale neamului 13.03 M.pag.
12.Sărbători naţionale 1
13.Autoevaluare 1 20.03 M.pag. EFE
Eu şi lumea din jurul 1 27.03 M.pag.
3.1.Asumarea propriei 03.04 M.pag.
meu 1
răspunderi faţă de 17.04 M.pag.
acţiunile proprii şi faţă de 1 24.04 M.pag.
146
cele ale grupului de Unitatea de învăţare 3. 1 08.05 M.pag.
apartenenţă; Religia creştină ortodoxă – 1 15.05 M.pag.
religia oficială a Republicii 1 29.05 M.pag. ES
Moldova
1.Naşterea creştinismului 33
2.Cele zece porunci –
reguli de bună
purtare
3.Darul lui Dumnezeu
4.Paştile – biruinţa vieţii
5.Mântuitorul lumii după T. Borz
6.Credinţă şi prietenie
7.Iubire părintească
8.Religiile lumii
9.Autoevaluare
Eu şi lumea
creştinătăţii

Total:

147
EDUCAŢIA MUZICALĂ

148
Conţinuturi:
Muzica poporului meu
Muzica academică
Repartizarea orelor:
Predare – învăţare 28 ore
Recapitulare 2 ore
Evaluare 2 ore
Totalizare 2 ore

149
Evaluare criterială prin descriptori în clasa a IV-a. Extras din metodologia ECD
Produse recomandate Criterii de succes

P1 Interpretarea cântecului 1. Cunosc cuvintele și melodia cântecului.


2. Cunosc/redau corect elementele limbajului muzical.
3. Interpretez expresiv cântecul:
a) Redau cu gestul mâinii linia melodică.
b) Improvizez/execut mișcări de dans potrivite ritmului melodiei.
c) Acompaniez ritmic melodia la tobă, tamburină, clopoţei, trianglu etc.
4. Respect poziţia corpului în timpul interpretării.

P2 Audiția creației muzicale 1. Respect regulile de audiere.


2. Cunosc/recunosc titlul și compozitorul.
3. Determin evenimentele sonore.
4. Determin/descopăr/stabilesc caracterul muzicii în fiecare eveniment sonor.
5. Îmi exprim impresiile despre creație.

P3 Caracterizarea creației 1. Audiez/vizionez creația muzicală în varianta de interpretare propusă.


muzicale 2. Numesc titlul (denumirea) creaţiei (lucrării).
3. Numesc compozitorul, autorul versurilor, cine interpretează.
4. Determin caracterul melodiei (cantabil, dansant, de marș).
5. Determin instrumentele muzicale care se evidențiază.
6. Caracterizez emoțiile, sentimentele, exprimate de melodie.
7. Argumentez în ce momente din viaţă poate să sune această creaţie muzicală.

P4 Improvizarea melodiilor 1. Aleg un instrument muzical (tobiţă, tamburină, clopoţei, xilofon, trianglu etc.).
2. Creez un ritm/ un acompaniament ritmic după melodie/ după model/ după criteriul propus.
3. Interpretez ritmul/acompaniamentul ritmico-timbral.
4. Transmit emoții prin această improvizare.

P5 Colaborarea în echipă 1. Mă implic.


2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Argumentez cu calmitate propriile idei.

P6 Improvizarea mișcărilor 1. Improvizez/ execut mișcări potrivite dansului.


de dans 2. Sincronizez artistic melodia și mișcările de dans.
3. Transmit emoții prin această improvizare.

150
I semestru
Nr. Subcompetenţe Tematica Conţinutul Nr. Termen Activităţi de Evaluare
d/r abordată muzical de de învăţare
(orientativ) ore realizare (recomandate)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Evaluare iniţială 1. Material teoretic din Repertoriu muzical din 1 Instrumentarul Iniţială
clasa a II-a clasa a III-a pedagogic
Evaluarea
specific educaţiei
subcompetenţelor
muzicale
din
cl. III
2. Recunoaşterea 2. Muzica poporului Cînt vocal: „Patria” muz. 1 Audiţii muzicale Curentă
tipurilor speciilor, meu D.Radu, vers. şi discutarea
Interpretarea
genurilor de V.Romanciuc conţinu-tului de
Creaţia muzicală expresivă,
muzică populară expresie al
populară Exerciţiu vocal: „Am un interesul faţă
şi identi-ficarea muzicii
plai” muz. şi vers. de tema
auditivă a sferei
A.Ungureanu Discuţii despre abordată
de expresivitate
genul de muzică
emoţională şi Audiţia: „Întrecere
populară
imagistică lăutărească” – melodie
populară Discuţia dirijată,
interpretarea
3. Transpunerea 3. Folclorul muzical – Cînt vocal: „Cîntec de 1 Discuţii dirijate Curentă
impresiilor, reflectare specifică a leagăn” – mel.populară privitor la
Cunoaşterea
ideilor, spiritualităţii poporului originea şi
Exerciţiu vocal: „Facem folclorului
151
sentimentelor Privire generală asupra hora mare”, „Luci soare evoluţia muzicii copiilor
muzicale în originilor şi evoluţiei luci” – folcl.copiilor populare,
Intonarea
versuri, desenul, folclorului nostru intonarea,
Audiţia: Interpretarea de expresivă a
mişcări corporale muzical analiza,
către profesor, repertoriu cîntecului de
plastice ritmizarea
Folclorul copiilor din folclorul copiilor leagăn

1 2 3 4 5 6 7 8
4. Demonstrarea 4. Genurile Cînt vocal: „Cucule pană 1 Audiţii Curentă
deprinderi-lor reprezenzative ale galbenă” p.12 muzicale şi
Intonarea
corecte de folclorului muzical: discuţii despre
Exerciţiu vocal: „Am un corectă,
interpretare Doina. Specii de doine ge-nul, specia
plai”, „Facem hora mare” specifică
vocală, cîntarea de muzi-că
(de la lecţiile anterioare) caracterului
sincroni-zată în populară,
de doină
diferite Audiţia: Doina vocală: discuţii
aranjamen-te „Cîntă puiul cucului”, dirijate,
simple: la unison, „Doina instrumentală”, solfegierea
pe grupe, în lanţ, „Doina şi bătuta din melodiilor
în dialog cu sau Giurgiuleşti” simple,
fără pregătirea
acompaniament unor
informaţii cu
prezentarea în
clasă
5. Comentarea 5. Genurile Cînt vocal: Balada 1 Exerciţii de Curentă

152
lucrării muzicale reprezentative ale „Codreanu” -cîntec popul. analiză şi Interpretarea
după o schemă folclorului muzical: comparare a corectă,
„Mioriţa” – cîntec popul.
sau liber privind Balada. Specii de luc-rărilor, participarea
conţinu-tul de baladă Exerciţiu vocal: „Am un exerciţii de activă la toate
idei, stările plai” în canon cultură vocală etapele lecţiei
emoţio-nale Audiţia: Balada utili-zînd
reflectate în păstorească „Mioriţa” în diferite proce-
muzică, mijloace interpretarea lui N.Sulac dee de
de expresivitate interpretare:
solist-cor, în
lanţ, canon
6. Compararea şi 6. Diversitatea Cînt vocal: „Ştefan, 1 Realizarea Curentă
diferenţierea cîntecului popular – Ştefan, domn cel mare” unui scurt
Creativitatea,
creaţiilor cîntecul istoric şi eseu consacrat
„Radu mamei, Radule” limbajul
folclorice după cîntecul haiducesc unui
muzical
limbajul muzical Exerciţiu vocal: ex. de la eveniment sau
acumulat
propriu fiecărui p.28 unei
tip, utilizând Audiţia: Cîntecul „Ştefan, pesonalităţi is-
termeni, noţiuni, Ştefan, domn cel mare” torice
expresii specifice din colecţia lui reflectate în
domeniului G.Musicescu lucrările de
muzică
populară

1 2 3 4 5 6 7 8

153
7. Remarcarea pe 7. Diversitatea cîntecu- Cînt vocal: „S-a dus cucul 1 Interpretarea, Curentă
parcursul audierii lui popular – cîntece de pe-aici”, „Ciobănaş la audiţia, analiza
Limbajul de
a evenimentelor recruteşti, bocetul, oi am fost” comparativă,
exprimare la
muzicale cîntec de înstrăinare, concluzionarea
Exerciţiu vocal: „Cîntecul caracterizarea
(început, părţi, de dor şi jale,
cucului” conţinuturilor
repetiţii, păstoreşti
muzicale
culminaţie, Audiţia: „Ciobănaş la oi
sfîrşit) alterarea am fost” din repertoriul
caractere-lor şi lui N.Sulac
imaginilor
muzical-artistice
8. Demonstrarea 8. Diversitatea Cînt vocal: „Dragă mi-i şi 1 Interpretarea, Curentă
deprinderi-lor cîntecului popular – mult mi-i drag”, „La rîpă comentarea,
Interpretarea
corecte de cîntecele vesele, de cu tufele”, „M-am pornit solfegierea,
cu pasiune a
interpretare glumă, cîntecele la Chişinău” ritmizarea,
cîntecelor
vocală, cîntarea contemporane muzicierea,
Exerciţiu vocal: „Mierla” populare
sincroni-zată în analiza
diferite Audiţia: „Ciocîrlia” – auditivă
aranjamen-te melodie populară
simple cu sau
fără
acompaniment
9. Recunoaşterea 9. Jocurile (dansurile) Cînt vocal: „Hora fetelor” 1 Interpretarea şi Curentă
tipurilor, populare: origini şi – melodie populară ritmizarea,
Simţul ritmic,
genurilor, evoluţie. Sincretismul comentare,
vers. Gr.Vieru pasiunea
speciilor de dans-muzică în audiţia şi
154
muzică populară folclorul muzical Exerciţiu vocal: p. 44-45 analiza pentru dansul
şi identificarea auditivă popular
Audiţia: Hora lăutarului
auditivă a sferei
sau Hora lăutărească
de expresivitate
emoţională şi
imagistică
10. Compararea şi 10. Diversitatea Cînt vocal: „Hai la horă”, 1 Comentarea Curentă
diferenţie-rea dansurilor populare „Hai flăcăi săriţi la joc” impre-siilor
Simţul ritmic,
creaţiilor fără subiect, varietatea dobîndite,
Exerciţiu vocal: p. 48, improvizarea
folclorice după lor, trăsăturile exerciţii de
p.52 mişcărilor de
limbajul muzical caracteristice cultură vocală
dans
propriu fiecărui specifice me-
tip, utili-zînd lodiilor de
termeni, expresii dans, in-
specifice terpretarea şi
analiza
auditivă

1 2 3 4 5 6 7 8
11. Demonstrarea 11. Diversitatea dansu- Cînt vocal: „Drăgaicele”, 1 Discuţia Curentă
deprinderi-lor rilor populare cu „Ia-ţi mireasă, ziua bună” dirijată, audiţia
Expresivitatea
corecte de subiect, varietatea lor, şi analiza,
Exerciţiu vocal: şi pasiunea în
interpretare trăsăturile interpretarea,
„Paparuda”, „Coloianul” interpretare
vocală, cîntarea în caracteristice emisia vocală
diferite Audiţia: „Căluşarii”,
155
aranjamente „Zestra”, „Joc mare”
simple

12. Demonstrarea 12. Instrumentele Cînt vocal: „Glasul 1 Demonstrarea, Curentă


deprinderi-lor populare tradiţionale instrumentelor” con-versaţia,
Simţul ritmic,
elementare de (pseudoinstrumente). povestirea,
Exerciţiu vocal: cu ison auzul timbral,
mînui-re a Orchestra contempora- audiţia,
p.57 creativitatea
instrumentului nă de muzică populară compararea,
muzical sau a Audiţia: Piesa „Întrecerea analiza,
jucăriilor muzicale lăutărească” – melodie interpretarea,
de percuţie, populară ritmizarea
poziţionarea
corectă a mînii la
instrument
13. Demonstrarea 13. Costumul popular, Cînt vocal: „Asta-i seara, 1 Demonstrarea, Curentă
deprinderi-lor alte atribute decorative seara mare” povestirea,
Interesul
corecte de ale cîntecului şi jocului interpretarea,
- „Steaua” pentru
interpretare popular analiza,
conţinuturile
vocală, cîntarea în - „La mulţi ani” muz. şi comparaţia,
Colinde şi cîntece de studiate,
diferite vers de Gr.Vieru revenirea,
stea pasiunea faţă
aranjamente Audiţia: Repertoriul de anticiparea,
de repertoriul
simple: la unison, colinde (înregistrări) concluzia
colindelor
pe grupe, solist –
cor, în lanţ, în
dialog

156
14. Evaluarea 14. Cunoaşterea, valo- Conţinuturile muzicale 1 Activităţile Sumativă
sumativă a rificarea folclorului folclorice studiate pe antrenate
Deprinderile,
subcompetenţelor muzical – condiţii ale parcursul semestrului I anterior
abilităţile,
antrenate pe perpetuării lui de la
competenţele
parcursul I unele generaţii la altele
acumulate
semestru (recapitulare)

1 2 3 4 5 6 7 8
15. 15. Evaluarea sumativă a Conţinuturile 1 Test de Sumativă
conţinuturilor evaluate muzicale studiate evaluare
16. 16. Lecţie de totalizare a I Sumativă
semestru
Fixarea rezultatelor
obţinute
Semestru II
17. Recunoaşterea 17. Muzica academică. Cînt vocal: 1 Audiţia şi Curentă
tipurilor, Privire generală asupra „Mama lui Ştefan discutarea
Deprinderile corecte de
genurilor de istoriei muzicii profe- cel Mare” conţinutului de
interpretare
muzică aca- sioniste în spaţiul cul-tural expresie al
muz.
demică şi românesc: perioa-da de muzicii,
A.Flechtenmacher
identificarea reprezentări, lucrări de discuţii
auditivă a sferei valoare vers. dirijate,
de expre-sivitate D.Bolintineanu interpretarea,
emoţională şi Exerciţiu vocal: emisia sonoră,
solfegiul,
157
imagistică fragment din solmizarea
uvertura
„Moldova”
Audiţia: Uvertura
„Moldova” de
A.Flechtenmagher
18. Demonstrarea 18. Compozitori – fondatori Cînt vocal: 1 Solfegiere, Curentă
deprinderilor ai muzicii naţionale „Bardul din exerciţii de
Deprinderile corecte de
corecte de profesionis-te: Mirceşti” muz. analiză şi
interpretare
interpretare A.Flechtenmagher, P.Mizzeti vers. compa-rarea
vocală, cîntarea P.Mezzeti, E.Mandi- C.Scrob lucrărilor com-
sincronizată în cevschi,I.Vorobchevici pozitorilor
- „Doina” – muz.
diferite clasici ai
I.Vorobchevici,
aranjamente culturii
vers.pop.
simple naţionale,
Exerciţiu vocal: evidenţierea
fragment din deose-birilor,
uvertura intonarea,
„Moldova” concluzionarea
Audiţia: Uvertura
„Moldova” de
A.Flechtenmagher

1 2 3 4 5 6 7 8

158
19. Transpunerea ideilor, 19. C.Porumbescu – Cînt vocal: „Trei culori” 1 Realizarea Curentă
impresiilor, sentimentelor cîmpozitor muzician de muz.şi vers.C.Porumbescu unui scurt
Sentimentel
muzicale în limbajul altor exepţie, un mare Fragment din opereta eseu consacrat
trăite prin
arte: vers, desen ş.a. patriot al neamului „Crai nou” de unui
muzica
C.Porumbescu eveniment,
academică
personalităţi,
Audiţia: Balada pentru
intonarea,
vioară şi pian de
analiza
C.Porumbescu
auditivă
20. Comentarea lucrării 20. G.Musicescu – un Cînt vocal: „Ca o zi de 1 Audiţia, Curentă
muzicale după un clasic de mare valoare primăvară” muz. analiza,
Gradul de
algoritm/schemă sau liber a culturii muzicale G.Musicescu intonarea,
participare l
privind conţinutul de idei, naţionale ritmizarea,
„Revedere” – muz. cunoaşterea
stările emoţionale reflec- solmizarea,
D.Kiriack muzicii
tate în muzică, mijloace solfegiu,
vers.M.Eminescu academice
de expresivitate în apreci- improvizarea
erea muzicii Exerciţiu vocal: „Ecoul” –
mel.populară
Audiţia: Concertul coral
nr. 1 (fragment de
G.Musicescu)
21. Compararea şi diferenţie- 21. G.Enescu – Cînt vocal: Fragment din 1 Emisia vocală, Curentă
rea creaţiilor de muzică luceafărul culturii Rapsodia română nr. 1 exerciţii de
Limbajul
cultă după limbajul muzi- muzicale româneşti, cultură vocală,
Exerciţiu vocal: „Ecoul” – muzical
cal utilizând termeni, personalitate marcantă interpretarea,
mel.populară specific
noţiuni, noţiuni, expresii în cultura muzicală comparaţia,
159
specifice universală Audiţia: Rapsodia română analiza muzicii
nr. 1 de G.Enescu academice

1 2 3 4 5 6 7 8
22. Improvizarea 22. E.Coca – persona- Cînt vocal: „Joc de 1 Interpretarea Curentă
jocurilor prin litate care a contribuit sărbătoare” muz. însoţi-tă de
Elementele de
mişcarea corporală, la procesul de evoluţie D.Gheorghiţă miscări
dans
elemente de dans a muzicii profesioniste vers.V.Rusu ritmice,
corespunzător
adecvate subiectului în Moldova audiţia,
Exerciţiu vocal: fragment caracterului
analiza,
din Rapsodia nr. 1 de muzical
anticiparea şi
G.Enescu
revenirea
Audiţia: Cvartetul de
coarde nr. 2 de E.Coca
23. Demonstrarea 23. S.Neaga – persona- Cînt vocal: „Pitpalacul” 1 Demonstrarea Curentă
deprinderi-lor litate artistică, poliva- muz. N.Oancea lectu-rii
Interpretarea
corecte, de lentă în viaţa muzicală adăugătoare,
vers. M.Butu corectă,
interpreta-re vocală, a Moldovei: compozi- lucrul cu
expresivă,
cîntarea în dife-rite tor, pianist, pedagog „Doiniţa” – muz. manualul,
sonoră a
aranjamente: solist- I.Macovei, vers.popular ritmizarea,
cîntecelor de
cor, grupe, în Exerciţiu vocal: fragment solfegiu,
factură
dialog,cu sau fără din Oratoriul „Mioriţa” de interpretarea
academică
acompaniment I.Macovei p.96 variată,
analiza şi
Audiţia: Concert pentru caracterizarea
160
vioară şi orchestră de
N.Neaga, fragment din
Oratoriul „Mioriţa” de
I.Macovei
24. Evaluare sumativă a 24. Lecţie de Conţinuturile muzicale 1 Lecţie Sumativă
subcompetenţelor recapitulare a interpretate şi audiate victorină,
antrenate anterior conţinuturilor abordate concurs

1 2 3 4 5 6 7 8
25. Remarcarea pe 25. Muzica Cînt vocal: „Scăpărici” 1 Urmărirea Curentă
parcursul audierii profesionistă pentru din filmul „Maria-Mirabe- eveni-mentelor
Descoperirea
a evenimentelor copii în Republica la” muz. E.Doga sonore,
prin muzică a
muzicale (început, Moldova: compozitori, reproducerea
Vers. Gr.Vieru evenimentelor
părţi, repetiţii, creaţii, formaţii artisti- ritmu-lui,
sonore
culminaţie, sfîr- ce, dirijori, interpreţi Exerciţiu vocal: Gama do improvizarea
şit), schimb de major, arpegiul, trisonul autoacompanim
tempou, dinamică, Audiţia: Fragment din en-tului,
timbru baletul „Luceafărul” de creativitate
E.Doga
26. Demonstrarea 26. Muzica Cînt vocal: „Dragă-mi 1 Interpretarea Curentă
deprinde-rilor profesionistă pentru este ţara mea” variată cu
Simţul
corecte de copii(continuare) acompaniment
muz. C.Rusnac patriotic redat
interpre-tare şi fără, audiţia
prin muzică
vocală, cîntarea în vers. Gr.Vieru şi analiza,

161
diferite Exerciţiu vocal: fragment comentarea
aranjamente din cîntec pe două voci impresiilor
simple dobîndite
Audiţia: „Sărbătoreasca”
de C.Rusnac
27. Comentarea 27. G.Mustea – Cînt vocal: „Noi în grai 1 Povestirea Curentă
lucrării mu-zicale continuator fidel al sîntem popor” lecturilor
Analiza
după un algoritm/ tradiţiilor clasice în adăugătoare la
muz. G.Mustea auditivă după
chemă sau liber cultura muzicală din datele
schema
privind conţinutul zilele noastre vers. Gr.Vieru compozitori-
propusă a
de idei, stările Exerciţiu vocal: fragment lor, glosarul,
lucrărilor
emoţionale din refrenul cîntecului în intona-rea,
muzicale
reflectate în dialog, pe două voci, solist fredonarea,
muzică, mijloace - cor audiţia şi
de expresivitate caracteri-zarea
conform unor Audiţia: fragment din
criterii de opera „Alexandru Lăpuş-
apreciere a muzicii neanu” de G.Mustea

1 2 3 4 5 6 7 8
28. Compararea şi 28. T.Chiriac – contri- Cînt vocal: „Limba 1 Cîntarea pe Curentă
diferenţie-rea buţii valoroase pe noastră” T.Chiriac două voci,
Înţelegerea
creaţiilor de muzică tărîmul abordării unor solfegiul,
vers. Gr.Vieru contribuţiei
cultă după limbajul genuri muzicale ritmizarea,
compozitori-
muzical, utilizând academice originale Exerciţiu vocal: „Căsuţa muzicie-rea,
lor în muzică
162
termeni, noţiuni, rîndunicii” analiza academică
expresii muz.S.Croitoru, vers. auditivă
A.Ciocanu
Audiţia: Poemul
„Mioriţa” de T.Chiriac
29. Transpunerea 29. G.Ciobanu – Cînt vocal: „Trăiască 1 Interpretarea, Curentă
impresiilor, ideilor, contribuţii valoroase soarele” – muz. E.Doga exerciţii de
Redarea
sentimentelor mu- pe tărîmul abordării cultură
vers. Gr.Vieru emoţiilor
zicale în limbajul unor genuri muzicale vocală:
muzicale prin
altor arte: vers, acade-mice originale Exerciţiu vocal: p. 121 ritmice, me-
alte arte:
eseu, desene, Audiţia: „Spaţii sonore” lodice,
muzica nouă desen, vers
mişcări corporale, de G.Ciobanu improvizaţia,
colaje creativitatea
Analiza
auditivă
30. Recunoaşterea 30. Muzica uşoară – Cînt vocal: „Gala 1 Intonarea Curentă
tipurilor, genurilor gen de muzică măştilor” muz. I.Aldea- ritmurilor de
Orientarea
de muzică profesionistă Teodorovici muzică
liberă în
academică şi uşoară,
- „La noi” muz. M.Dolgan determinarea
identificarea improvizarea,
vers. Gr.Vieru genurilor
auditivă a sferei de analiza şi
academice
expre-sivitate, Exerciţiu vocal: ex. caracteri-
emoţională şi p.118-119 zarea,
imagistică Audiţia: „De-a asocierea,
ascunselea” muz. comparaţia,
163
I.A.Teodorovici concluzia
„Primăvara” de M.Dolgan

1 2 3 4 5 6 7 8
31. Remarcarea pe 31. Cultura muzicală Fragmente din : 1 Analiza auditivă, Curentă
parcursul audierii profesionistă a schimb de opinii,
- „Suita moldovenească” Limbajul
evenimentelor Moldovei de astăzi: comparaţie,
de Nikolai Peiko muzical
muzicale, schimb de imagine pe plan concluzia
acumulat la
tempouri, contraste naţional şi - „Bărbuncul” fragment
tema:
dinamice, timbrale, internaţional din rapsodiile lui F.Liszt
Muzica
alterarea
academică
caracterelor
32. Recunoaşterea 32. Şcoala profesionis- Imprimări video, 1 Vizionări de Finală
tipurilor, genurilor tă de muzică din fragmente din concerte cu video
Pasiunea –
de muzică Republica Moldova/ muzica profesionistă de
Analiza muzicii perceperea
academică şi instituţii de învăţămînt toate genurile
audiate, scoaterea muzicii de
identificarea muzical de specialitate
concluziilor, factură
auditivă a sferei de
Asociaţii concertistice: ideilor rezumate academică
expresivitate
Filarmonica Naţională, la genurile
emoţională şi
Teatrul Naţional de muzicii
imagistică
Operă şi Balet, Asocia- academice
ţia „Moldova-concert”,
Eseu – valoarea
Sala de orgă ş.a.
muzicii
profesioniste
164
33. Evaluare sumativă a 33. Evaluare sumativă Conţinuturi muzicale 1 Test de evaluare Sumativă
subcompetenţelor audiate şi interpretate pe
a conţinuturilor
antrenate pe parcursul semestr. II
abordate în semestr. II
parcursul semestr. II
34. Lecţie de totalizare 1 Sumativă
Fixarea
rezultatelor
finale

165