Sunteți pe pagina 1din 16

«nume_firma» INSTRUCŢIUNI PROPRII DE APĂRARE COD: PSI 01

ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Ed./ Rev.: 0/ 0

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE APĂRARE


ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

5.
4.
3.
2.
1.
Rev. Data: 03.03.2017 Pagini revizuite Obiectul reviziei
ELABORAT VERIFICAT APROBAT
Cadru tehnic PSI Cadru tehnic PSI Administrator
BOGDAN PATRU BOGDAN PATRU ASAM MOHAMMAD AFZAL
«nume_firma» INSTRUCŢIUNI PROPRII DE APĂRARE COD: PSI 01
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Ed./ Rev.: 0/ 0

Măsuri generale de prevenire a incendiilor

ART.1. Măsurile generale de prevenire a incendiilor privesc:


a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activităţilor, pe timpul desfăşurării şi,
după caz, după încheierea acestora;
b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu ori a consecinţelor
incendiilor;
c) menţinerea condiţiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi pentru securitatea echipelor de
intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;
d) întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

ART.2. (1)Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi


utilajelor, de orice categorie, se face conform reglementărilor tehnice aplicabile.
(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia
corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate, este
interzisă.
(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instrucţiunilor de
funcţionare, verificare şi întreţinere, precum şi a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, emise şi
aprobate potrivit legii.
ART.3. Pe timpul exploatării instalaţiilor aferente construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice prevăzute
la art.63 se interzice:
a) neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de funcţionare;
b) funcţionarea fără sistemele, aparatele şi echipamentele necesare conform instrucţiunilor de funcţionare pentru
controlul şi menţinerea parametrilor privind siguranţa în funcţionare sau înlocuirea acestora cu altele
supradimensionate;
c) întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru
separare;
d) depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau executarea
necorespunzătoare a acestora;
e) executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări de către personal neautorizat.
ART.4.(1) Menţinerea în bună stare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a
descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie la construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente
tehnologice, conform reglementărilor tehnice.
(2) Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice conform instrucţiunilor
specifice şi reglementărilor tehnice este obligatorie.
ART.5.(1) În spaţiile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariaţilor şi al
altor persoane fără echipament de protecţie adecvat condiţiilor de lucru.
(2) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător sau care pot
produce scântei prin funcţionare, lovire sau frecare în spaţii sau în locuri cu risc de explozie este interzisă.
ART.6. (1) Produsele, materialele şi substanţele combustibile se amplasează la distanţă de siguranţă
faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.
(2) Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii,
supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide
inflamabile.
(3) Verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului
sunt obligatorii.
«nume_firma» INSTRUCŢIUNI PROPRII DE APĂRARE COD: PSI 01
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Ed./ Rev.: 0/ 0

ART.7. (1) Pe timpul transportului, depozitării şi manipulării produselor sau substanţelor


combustibile se ţine seama de proprietăţile fizico-chimice, astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă
ori să se propage incendiul.
(2) Produsele şi substanţele combustibile se transportă, se manipulează şi se depozitează în ambalaje
adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de incendiu şi stabilirii
procedeelor şi substanţelor de stingere ori de neutralizare adecvate.
(3) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.
(4) La elaborarea planurilor de intervenţie se ţine seama de compatibilitatea produselor sau
substanţelor combustibile cu substanţele de stingere.
ART.8.(1) Deşeurile şi reziduurile, scurgerile şi depunerile de praf sau de pulberi combustibile se
îndepărtează ritmic prin metode şi mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea fiecărui schimb de lucru şi se
depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor.
(2) Deşeurile şi reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, de exemplu, cârpe,
câlţi, bumbac, rumeguş, care conţin astfel de produse, se colectează în cutii sau în vase metalice ori cu
căptuşeală metalică interioară, prevăzute cu capac, amplasate în locuri fără risc de incendiu şi marcate.
(3) Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile, care se reutilizează, se depozitează, cu asigurarea
distanţelor de siguranţă faţă de clădiri, instalaţii, culturi agricole, suprafeţe împădurite şi alte materiale
combustibile, în raport de natura şi de proprietăţile fizico-chimice ale acestora.
(4) Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile, care nu se reutilizează, se distrug conform legii.
ART.9.(1) Materialele şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în condiţii
adecvate naturii lor, bine ventilate şi luându-se măsuri de control şi preîntâmpinare a fenomenului de
autoîncălzire.
(2) Prevenirea apariţiei fenomenului de autoaprindere se urmăreşte şi la depozitarea furajelor şi
plantelor tehnice, conform reglementărilor specifice.
(3) Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje şi plante tehnice se face la distanţe de siguranţă,
astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătăţile.
ART.10. Toate instalaţiile/conductele prin care circulă substanţe lichide sau gaze se marchează prin
culori specifice de identificare a naturii substanţei, respectiv pericolului, prevăzute de normele specifice.

Reguli şi măsuri comune de apărarea împotriva incendiilor

Art. 11. Conducătorul unităţii asigură în permanenţă funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare impotriva
incendiilor şi a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor, din dotare, conform reglementărilor tehnice şi la
parametrii stabiliţi în proiectele tehnice.
Art. 12. Reglementarea fumatului se stabileşte prin decizie sau alt act de autoritate, de către conducătorul
unităţii, în funcţie de riscul de incemdiu, echiparea cu sisteme de protecţie şi alte reglementări în viguare.
Art. 13. În locurile în care este admis fumatul se asigură un număr suficient de scrumiere, care se colectează
şi se golesc periodic într-un recipiect ceramic sau metalic, în care este este interzisă colectarea altor materiale
combustibile, prevăzut cu capac şi amplasat în exterior.
Art. 14. Verificarea locurilor şi spaţiilor unde este admis fumatul se efectuează periodic, pentru a se asigura
că ţigările sunt stinse, conţinutul scrumierelor a fost colectat şi evacuat corespunzător şi că nu există cazuri de
aprindere a unor materiale combustibile.
Art. 15. Se interzice blocarea căilor de acces şi intervenţie cu diferite materiale, mărfuri, precum şi prin
parcarea mijloacelor de transport şi se asigură curăţarea şi întreţinerea acestora pe timp nefavorabil, pentru a fi
practicabile în orice situaţie.
«nume_firma» INSTRUCŢIUNI PROPRII DE APĂRARE COD: PSI 01
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Ed./ Rev.: 0/ 0

Art. 16. Nu se admite amplasarea, pe căile de evacuare, a unor obiecte care pot îngreuna evacuarea în caz de
incendiu.
Art. 17. În scopul asigurării condiţiilor pentru evacuarea persoanelor se iau următoarele măsuri:
- Uşile, casele scărilor, ieşirile, precum şi către acestea trebuie marcate cu indicatoare de
securitate prevăzute în reglementările în viguare, astfel încât să fie vizibile ziua şi
noaptea;
- Uşile pe căile de evacuare se prevăd cu deschiderea în sensul deplasării persoanelor
spre exterior şi se menţin în permanenţă descuiate;
- Pe căile de evacuare se interzice amplasarea oglinzilor sau vitrinelor pentru a nu
dezorienta utilizatorii

Reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor


pentru depozite şi magazii

Art. 18. Organizarea şi amenajarea depozitelor şi magaziilor, se va face în strictă conformitate cu prevederile
legale, instrucţiunile şi prescripţiile tehnice în vigoare;
Art. 19. Este interzis fumatul în depozite, oficii, magazii de materiale. Această interdicţie trebuie afişată în
mod vizibil şi lizibil;
Art. 20. Materialele şi substanţele combustibile şi cele inflamabile nu se vor depozita în spaţiile cu activităţi
curente, în apropierea instalaţiilor sau pe căile de acces şi de evacuare;
Art. 21. Compartimentarea spaţiului de depozitare nu va fi executată din materiale combustibile;
Art. 22. Corpurile electrice pentru iluminat vor fi prevăzute cu globuri de protecţie şi carcase de protecţie;
Art. 23. Manipularea materialelor şi substanţelor se va face în aşa fel încât să nu se producă spargeri sau
revărsări de substanţe periculoase;
Art. 24. În magazii se vor folosi sisteme de încălzire centrală sau fără încălzire şi nu sisteme cu flacără
deschisă.
Art. 25. În caz de incendiu, concomitent cu acţiunile de stingere, se va proceda la evacuarea materialelor
depozitate în locuri fără pericol şi se va organiza supravegherea lor;
Art. 26. Personalul care participă la acţiunile de stingere şi evacuare, se va echipa cu mijloace de protecţie
adecvate.
Art. 27. La terminarea lucrului în depozite sau magazii se vor deconecta instalaţiile electrice existente, altele
decât cele cu rol de protecţie împotriva incendiilor sau fucţionarea continuă de la reţeaua de alimentare cu
energie electrică.

Evacuarea în caz de incendiu

Art. 28. Alarmarea în caz de incendiu în structurile cu funcţiuni de agrement trebuie precedată în mod
obligatoriu de aprirea programului desfăşurat şi punerea în funcţiune a iluminatului normal în toate spaţiile în
care programul se desfăşoară cu lumină obscură.
Art.29. Alertarea serviciilor de intervenţie în cazul producerii unui incendiu se realizează prin telefonie fixă
sau mobilă sau orice alte mijloace de comunicare după caz. Alertarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă se
face prin apelarea numărului unic de urgenţă 112.

Obligaţiile salariaţilor privind apărarea împotriva incendiilor

Art.30. sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma,
de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
«nume_firma» INSTRUCŢIUNI PROPRII DE APĂRARE COD: PSI 01
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Ed./ Rev.: 0/ 0

Art.31. sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit
instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
Art.32. sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
Art.33. sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de
aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum
si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
Art.34. sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat,
care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare
impotriva incendiilor;
Art.35. sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu;
Art.36. sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la
producerea incendiilor.

Evidenţierea elementelor care determină apariţia unui incendiu

Art. 37. Iniţierea unui incendiu este un fenomen complex şi presupune următoarele elemente absolut
obligatorii pentru producerea acestuia;
- Sursa de aprindere şi, implicit mijlocul care o produce, sursa care să posede energia
minimă necesară pentru aprinderea combustibilului, sursa de aprindere este flacăra,
scânteia, sau obiecte incandeştente a căror natură digeră;
- Existenţa combustibilului ()gazos, lichid, solid) în cantitate suficientă pentru susţinerea
arderii;
- Existenţa unor împrejurări determinate şi a altor condiţii favorizante care să pună în
contact sursa de aprindere cu masa combustibilă;
Art. 38. Clasificarea incendiilor în raport cu cauzele care le-au produs se poate face funcţie de elementele
obligatorii menţionate mai sus dar, în cele mai multe cazuri, se optează pentru analiza naturii surselor de
aprindere.
Astfel, se pot deosebi următoarele categorii:
1. Surse de aprindere cu flacără:
- Focuri în aer liger;
- Flacără (chibrit, lumânare);
- Flăcări de la aparate termice;
2. Surse de aprindere de natură termică:
- Obiecte incandeştente (ţigară, topituri metalice, becuri şi proiectoare electrice, jar, cenuşă, zgura de la
aparate de încălzit, particule incandeştente de la sudură, s.a.);
- Căldura degajată de aparate termice (casnice, industriale);
- Efectul termic al curentului electric;
- Coşuri defecte necurăţate (fisuri, scântei, s.a.);
3. Surse de aprindere de natură electrică
- Arcuri şi scântei electrice;
- Scurcircuit (echipamente, cabluri, s.a.);
- Electricitate statică;
4. Surse de autoaprindere:
«nume_firma» INSTRUCŢIUNI PROPRII DE APĂRARE COD: PSI 01
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Ed./ Rev.: 0/ 0

- Autoaprinderea chimică (inclusiv reacţii chimice exoterme);


- Autoaprinerea fizico-chimică;
- Autoaprinderea biologică
5. Surse de alimentare de natură mecanică:
- Scântei mecanice;
- Frecare;
6. Surse de aprindere naturale:
- Căldură solară;
- Trăsnet
7. Surse de aprindere datorate explozivililor şi materialelor incendiare;
8. Surse de aprindere directă (radiaţia unui focar de incendiu, facăra unui amestec exploziv s.a.)
Art. 39. Din punct de vedere al împejurărilor determinate în clasificarea cauzelor se au în vedere îndeosebi
condiţiile în care s-au aflat mijloacele generatoare de surse de aprindere: defecte, improvizaţii, lăsate să
funţioneze nesupravegheate, suprasolicitate, neîntreţinute, alte nereguli tehnico-organizatorice precum şi
acţiuni intenţionate.

Administrator,
ASAM MOHAMMAD AFZAL
«nume_firma» INSTRUCŢIUNI PROPRII DE APĂRARE COD: PSI 01
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Ed./ Rev.: 0/ 0

INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE ÎNCĂPERILOR CU


DESTINAŢIE ADMINISTRATIVĂ (birouri, etc)

1. În spaţiile administrative ale societăţii, lichidele combustibile (pentru curăţenie) vor fi păstrate în bidoane
metalice, ermetic închise şi etichetate, (în locuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui eventual incendiu), numai în
cantitate de maxim 25 l.
2. Curăţirea pardoselii (mochetă, parchet, duşumea, etc), de regulă, se va face cu soluţii pe bază de detergenţi;
în cazuri speciale, se poate face şi cu produse inflamabile, numai la lumina zilei, cu respectarea următoarelor
reguli:
-scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice;
-stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrică;
-asigurarea ventilaţiei încăperilor respective, prin deschiderea ferestrelor;
-interzicerea folosirii ustensilelor (găleată, lighean, perie, etc) din material plastic sau a cârpelor din fibre
sintetice;
-interzicerea folosirii parchetinului în amestec cu benzina, neofilina, etc.;
-interzicerea folosirii focului deschis, a fumatului, precum şi utilizarea unor obiecte care pot provoca scântei
(brichete, chibrituri, etc).
3. Se interzice păstrarea în birouri a materialelor inflamabile şi a cârpelor de şters, îmbibate cu ulei, ceară, etc.
4. Insecticidele inflamabile se vor pulveriza la lumina zilei, numai după întreruperea curentului electric de la
tabloul de alimentare, a reţelei electrice existente în încăperile societăţii, precum şi verificarea existenţei altor surse
de foc sau scântei.
5. În încåperile pentru birouri, se vor lua măsuri de reducere, la minim, a pericolului de incendiu, prin limitarea, la
strictul necesar, a materialelor combustibile şi respectarea celorlalte reguli stabilite prin dispoziţii ale Directorului
General, cum ar fi fumatul, folosirea focului deschis, etc.
6. La terminarea programului de lucru, toate aparatele electrice se vor decupla de la reteaua electrică a încăperii,
interzicându-se depozitarea lor, în stare caldă lângă materialele combustibile. De asemenea, tot la terminarea
programului, se vor evacua coşurile cu gunoi din fiecare încăpere.
7. Pe timpul exploatării instalaţiilor, echipamentelor şi aparaturii de calcul electronic, se va asigura permanent
menţinerea condiţiilor şi parametrilor de exploatare privind protecţia la foc, cuprinse în documentaţiile de
proiectare şi realizare a acestora.
8. Deşeurile de hârtie vor fi colectate şi îndepărtate din încăperile cu tehnică de calcul zilnic sau de câte ori este
nevoie.
9. În aceste încăperi se interzice:
 Fumatul şi focul deschis;
 Introducerea de materiale şi echipamente altele decât cele prevăzute în proiect;
 Folosirea sistemelor şi instalaţiilor de încălzire neadecvate şi neomologate;
 Introducerea şi folosirea de lichide inflamabile cu excepţia celor folosite pentru întreţinerea aparaturii şi în
cantităţile strict necesare acestor operaţiuni.
10. În cazul producerii unui incendiu măsurile vor viza:
 Oprirea instalaţiei de climatizare;
 Alarmarea salariaţilor şi anunţarea incendiului conducerii societăţii şi pompierilor militar;
 Scoaterea de sub tensiune a unităţilor periferice şi a celei centrale;
 Decuplarea generală de la tabloul principal de alimentare cu energie electrică;
11.Evacuarea personalului, a bunurilor materiale de valoare şi materialelor combustibile aflate în imediata
apropiere a zonei de incendiu;
12. Punerea în funcţiune a mijloacelor de stingere existente pe locul de muncă.
Pentru stingerea incendiilor în încăperile administrative ale societăţii şi la echipamentele electronice se
recomandă folosirea stingătoarelor cu dioxid de carbon şi cu pulberi stingătoare.

Administrator,
ASAM MOHAMMAD AFZAL
«nume_firma» INSTRUCŢIUNI PROPRII DE APĂRARE COD: PSI 01
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Ed./ Rev.: 0/ 0

INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN


SPAŢII CU DESTINAŢIE SOCIALĂ ( OFICII, VESTIARE ETC.)

 Se interzice cu desavârsire:
 folosirea focului deschis fără supraveghere (plite de gătit, aragaze, resouri, etc);
 introducerea de recipienti care pot provoca explozii sau a lichidelor combustibile în spatiile de
depozitare a mijloacelor materiale si alimentare;
 folosirea pentru iluminat, când iluminatul electric nu poate fi folosit, a mijloacelor pentru
iluminat improvizate (lumânari, chibrituri, facle, etc). Pot fi întrebuintate, în acest caz, lanterne
cu pile uscate sau alte mijloace de iluminat;
 În locurile pentru fumat se va asigura numărul suficient de scrumiere cu sau fără picior, amplasate
la o departare de cel putin 1,5 m faţa de perdele, draperii;
 Pentru evitarea aglomerării si asigurarea evacuării , se vor respecta prevederile normativelor în
vigoare, în ceea ce priveste amplasarea meselor si numărul de locuri;
 Folosirea aparatelor electrice pentru pregatirea preparatelor culinare se va face cu respectarea
strictă a normelor de exploatare date de furnizor sau producator;
Pentru stingerea unui eventual început de incendiu se procedează astfel:

- se întrerupe alimentarea cu energie electrică, cu gaze şi alte utilităţi;


- se evacuează persoanele din spaţiile sociale respective;
- se anunţă evenimentul la conducerea societăţii şi funcţie de amploare la detaşamentul de intervenţie al
I.S.U.;
- se acţionează asupra focarului de incendiu cu stingătoarele cu pulberi, apa se va utiliza numai pentru
materialele din lemn, textile sau alte materiale combustibile;
- se îndepătează materialele combustibile neaprinse din spaţiile afectate;
- după stingerea incendiului se îndepărtează urmările incendiului, se curăţă locul respectiv, se verifică
instalaţiile utilitare după care se repun în stare de funcţionare.

Administrator,
ASAM MOHAMMAD AFZAL
«nume_firma» INSTRUCŢIUNI PROPRII DE APĂRARE COD: PSI 01
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Ed./ Rev.: 0/ 0

INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA INSTALAŢIILE ELECTRICE

1. Instalaţiile de iluminat şi forţă vor fi întreţinute şi exploatate în conformitate cu prevederile actelor


normative în vigoare.
2. La utilajele specifice activităţii, tabloul de distribuţie a energiei electrice, precum şi racordurile
acestuia, se va menţine permanent gradul de protecţie adecvat în funcţie de activitatea desfăşurată.
3. Executarea şi întreţinerea instalaţiei electrice se va efectua de către persoane autorizate în acest sens.
4. Se interzice:
a) folosirea în stare defectă sau cu improvizaţii atât a instalaţiilor electrice, cât şi a consumatorilor;
b) încărcarea instalaţiilor peste sarcina admisă, precum şi utilizarea componentelor în stare defectă sau
incompletă;
c) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare;
d) folosirea de echipamente care nu corespund mediului;
e) introducerea de obiecte şi materiale în tabloul electric;
f) executarea de lucrări cu personal neautorizat pentru instalaţii electrice;
g) folosirea de protecţii confecţionate din materiale combustibile, la corpurile de iluminat cu
incandescenţă;
h) utilizarea aparatelor de încălzit în stare defectă, amplasate necorespunzător, neadecvate mediului sau
nesupravegheate;
i) folosirea de echipamente, aparatură, fără cunoşterea caracteristicilor şi parametrilor de lucru;
j) suspendarea de instalaţiile electrice a diverselor materiale, precum şi blocarea acestora;
k) lăsarea capetelor de conductori electrici neizolate, în cazul demontării parţiale a instalaţiei;
l) utilizarea conductorilor, cablurilor care sub sarcină se încălzesc peste temperatura admisă. În acest
sens se va urmări temperatura învelişului de protecţie al conductorilor şi cablurilor electrice astfel
încât să nu se depăşească limitele admise;
m) utilizarea aparatelor, echipamentelor, utilajelor electrice, care nu au asigurate protecţiile, izolările sau
separările necesare, legarea la pământ, legarea la nul.
5. Utilajele şi aparatele electrice vor fi marcate cu plăcuţe din care să rezulte caracteristicile principale.
6. În conformitate cu reglementările în vigoare se vor elabora grafice de revizii şi reparaţii şi se va
verifica transpunerea în practică a acestora.

Administrator,
ASAM MOHAMMAD AFZAL
«nume_firma» INSTRUCŢIUNI PROPRII DE APĂRARE COD: PSI 01
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Ed./ Rev.: 0/ 0

INSTRUCTIUNI DE ORDINE INTERIOARĂ OBLIGATORII DE URMAT PENTRU


PERSOANELE DIN EXTERIOR

Persoanele din afara societăţii se vor deplasa numai însoţite numai pe traseele şi în locurile stabilite. Vor
respecta întocmai regulile şi măsurile de prevenire şi stingerea incendiilor stabilite în cadrul societăţii.

În caz de incendiu:
1. Păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică.
2. Respectaţi întocmai instrucţiunile date de personalul societăţii sau cel de pază.
3. Părăsiţi în ordine încăperea în care va aflaţi, urmărind marcajele sau indicatoarele de securitate sau consultaţi
planul de evacuare.
4. Alăturaţi-vă unui grup.
5. Dacă va aflaţi la etaj, coborâţi calm scările la parter şi de aici către exteriorul clădirii.
6. Nu reveniţi la locul incendiului decât chemaţi de persoanele cu competenţă, organizatori ai intervenţiei.
7. Nu folosiţi liftul în caz de evacuare (excepţie lifturile special destinate pentru aceasta)
8. În cazul în care dvs. observaţi un început de incendiu, aveţi obligaţia să anunţaţi imediat personalul
societăţii sau cel de pază, acordând după posibilitate, ajutor în vederea limitării şi stingerii incendiilor.
9. În caz de incendiu, aveţi obligaţia să acordaţi ajutor, când şi cât este raţional posibil, persoanelor aflate în
pericol sau dificultate, din proprie iniţiativă sau la solicitarea victimei, a personalului de primă intervenţie sau
a pompierilor militari.
Biroul Administrativ va difuza şi urmări aplicarea prezentei decizii.

Administrator,
ASAM MOHAMMAD AFZAL
«nume_firma» INSTRUCŢIUNI PROPRII DE APĂRARE COD: PSI 01
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Ed./ Rev.: 0/ 0

INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR


LA INSTALAŢII ŞI APARATURĂ DE CALCUL

1. Pe timpul exploatării instalaţiilor, echipamentelor şi aparaturii de calcul electronic, se va asigura


permanent menţinerea condiţiilor şi parametrilor de exploatare privind protecţia la foc, cuprinse în
documentaţiile de proiectare şi realizare a acestora.
2. Deşeurile de hârtie vor fi colectate şi îndepărtate din încăperile cu tehnică de calcul.
3. În aceste încăperi se interzice:
Fumatul şi focul deschis;
Introducerea de materiale şi echipamente altele decât cele prevăzute în proiect;
Folosirea sistemelor şi instalaţiilor de încălzire neadecvate şi neomologate;
Introducerea şi folosirea de lichide inflamabile cu excepţia celor folosite pentru întreţinerea aparaturii
şi în cantităţile strict necesare acestor operaţiuni.
6. În cazul producerii unui incendiu măsurile vor viza:
Oprirea instalaţiei de climatizare;
Alarmarea salariaţilor şi anunţarea incendiului conducerii societăţii şi pompierilor militar;
Scoaterea de sub tensiune a unităţilor periferice şi a celei centrale;
Decuplarea generală de la tabloul principal de alimentare cu energie electrică;
Evacuarea personalului, a bunurilor materiale de valoare şi materialelor combustibile aflate în imediata
apropiere a zonei de incendiu;
Punerea în funcţiune a mijloacelor de stingere existente pe locul de muncă.
7. Pentru stingerea echipamentelor se recomandă folosirea dioxidului de carbon, în celelalte spaţii
putându-se folosi apa şi pulberile stingătoare.

I 7 – PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE

Prevederile normativului se aplică la proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice aferente:


- clădiri cu destinaţie de locuinţe
- clădiri comerciale
- clădiri publice
- clădiri industriale
- clădiri agricole şi horticole
- clădiri prefabricate
- caravanelor, locuri campus
- şantiere, expoziţii, târguri
- construcţii navale şi vase agrement
- clădiri depozitare

La proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice se respectă Legea 90/96 şi 10/95, referitor la cerinţele de
calitate:
- rezistenţă şi stabilitate
- siguranţă în exploatare
- siguranţă la foc
- igienă, sănătatea oamenilor,refacerea, protecţia mediului
- izolaţie termică, hidrofugă
- protecţia împotriva zgomotului
Este interzisă începerea lucrărilor de instalaţii electrice fără proiecte verificate. Instalaţiile electrice se
execută de unităţi atestate.
Conductoarele active inclusiv conductorul neutru ale circuitelor electrice trebuie să fie izolate şi protejate
împotriva supracurenţilor printr-unul sau mai multe dispozitive de protecţie.
Instalaţiile electrice trebuie prevăzute la proiectare şi execuţie cu aparate limitatoare de tensiune maximă
«nume_firma» INSTRUCŢIUNI PROPRII DE APĂRARE COD: PSI 01
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Ed./ Rev.: 0/ 0

şi minimă (ex, relee) pentru a asigura protecţia utilizatorilor împotriva supratensiunilor şi tensiuni minime.

Toate materialele şi echipamentele electrice trebuie să poată fi identificate prin marcaje clare şi amplasate
vizibil, în vederea efectuării în condiţii de siguranţă a verificărilor, reparaţii, înlocuire.
Materialele şi echipamentele nou utilizate în instalaţiile electrice trebuie să fie agrementate tehnic,
conform Legii 10/1995 şi 90/1996.
Toate materialele folosite pentru protecţie (tuburi, plinte, canale,etc.), izolare (ecrane), mascare (plăci,
capace, dale), suporturi (console, poduri, bride, cleme) trebuie să fie incombustibile, clasa CA1 (C0) sau greu
combustibile CA2b (C2).
Conductoarele, barele , tuburile se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalaţii cu condiţia ca
instalaţiile electrice să fie dispuse.
- deasupra conductelor de apă, canalizare, şi gaze petroliere lichefiate
- sub conducte de gaze naturale şi sub conducte calde (cu temperaturi mai mici de 40 grade)
Trebuie evitată amplasarea conductelor electrice pe trasee comune cu cele ale altor instalaţii sau utilaje
care ar putea să pericliteze în funcţionarea normală sau caz de avarie.
Nu se admite amplasarea conductelor electrice sub conducte sau utilaje pe care se poate să apară
condens. Fac excepţie instalaţiile electrice în execuţie grea pentru instalaţiile electrice mobile, aparate cu grad
minim IP – 33 cu carcasă din material plastic.
Se interzice amplasarea instalaţiilor electrice în interiorul conductelor de ventilaţie.
Montarea în contact direct cu materialele combustibile se admite numai pentru cabluri rezistente la foc cu
izolaţie şi manta din materiale electroizolante, tuburi şi plinte metalice, sau din materiale electroizolante greu
combustibile de clasă CA 2b, aparate şi echipamente cu grad de protecţie minim IP 54.
Montarea pe materiale combustibile a conductelor electrice cu izolaţie normală se face interpunând
materiale combustibile între acestea şi materialul combustibil sau elemente de distanţare care pot fi:
- straturi de tencuială de minim1 cm grosime sau plăci din materiale electroizolante incombustibile cu
grosimea de 0,5 cm, cu o lăţime ce depăşeşte cel puţin 3 cm pe toate laturile, elementul de instalaţie electrică
- elemente de susţinere din materiale incombustibile care distanţează elementele de instalaţie electrică cu cel
puţin 3 cm faţă de elementele combustibile

Interzis montarea directă pe elementele de construcţie din materiale combustibile de clasa CA2c (C3) şi
CA2 (C4) a cablurilor armate şi nearmate cu sau fără întârziere la propagarea flăcării, a conductoarelor
electrice neizolate sau izolaţi din materiale combustibile, a aparatelor şi echipamentelor electrice cu grad de
protecţie mai mic decât IP 54.
Tablourile de distribuţie se execută în construcţii protejate în cutii, dulapuri, nişe pe care se inscripţionează
tensiunea de funcţionare. Se interzice amplasarea tablourilor de distribuţie în poduri şi subsoluri de cabluri, cu
excepţia celor din PE.
Tablourile trebuie amplasate la distanţa de cel puţin 3 cm faţă de elementele din materiale combustibile
din clasele CA 2a – CA 2d, fac excepţie tablourile metalice în execuţie IP 54 care pot fi montate direct pe
materiale combustibile. Trebuie evitată instalarea tablourilor în încăperi categoria BE 2 (C) şi AE 5 (PC).
Pentru depozitele de materiale combustibile şi depozite apreciate de beneficiar, tabloul general trebuie
prevăzut cu posibilitatea de întrerupere şi din exteriorul clădirii .
La tablourile de distribuţie ale receptoarelor prevăzute cu alimentare de bază şi cu alimentare de rezervă
din surse de alimentare de rezervă se prevăd măsuri constructive de separare între panourile celor 2 alimentări.
Trecerile barelor prin ecranul antifoc se execută prin izolatoare de trecere de interior, iar trecerile
cablurilor se protejează în canal la trecerea prin coloane.
În tablourile capsulate, separaţia între cutiile alimentării de bază şi celei de rezervă se consideră realizată
prin pereţii cutiilor iar golurile de trecere se vor etanşa.
Distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului trebuie să fie de cel puţin
- 50 mm până la elementele construcţiei (uşi pline, pereţi)
- 100 mm, până la pereţi sau uşi plasă
- 200 mm până la bariere de protecţie
Pereţii şi îngrădirile de protecţie şi uşile pline sau din plasă se execută cu înălţimea 1,7 m iar barierele cu
«nume_firma» INSTRUCŢIUNI PROPRII DE APĂRARE COD: PSI 01
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Ed./ Rev.: 0/ 0

înălţimea mai mică de 1,2 m.


Tablourile electrice s instalează astfel încât înălţimea laturii de sus a tabloului faţă de pardoseala finită să
nu fie mai mare de 2,3 m. Excepţie fac tablourile din locuinţe – înălţimea să fie mai mică de 2,5 m.
Coridorul de acces din faţa sau spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin 0,8 m măsurată
între punctele cele mai proeminente ale tablourilor şi elementele neelectrice de pe traseul coridorului (pereţi,
balustrade protecţie).

Alegerea corpurilor de iluminat se face funcţie de:


- influenţe externe
- destinaţia încăperilor
- cerinţe luminotehnice
- măsuri protecţie împotriva şocurilor electrice
- regim funcţionare
- criterii economice
În încăperile cu aglomerări de persoane se folosesc corpuri de iluminat executate din materiale
incombustibile CA1 (Co) sau greu combustibile CA2a (C1). În încăperi cu praf, scame sau fibre combustibile,
din clasa AE 5 se aleg corpuri de iluminat pe suprafaţa cărora temperatura va fi de cel mult 200 grade C.
Corpurile de iluminat echipate cu lămpi incandescente fluorescente sau cu descărcări în vapori metalici care se
instalează în depozite, trebuie prevăzute cu glob, şi dacă există pericol de şocuri mecanice, vor avea şi grătar
protector.
ILUMINAT DE SIGURANŢĂ
Circuitele iluminatului de siguranţă de tip 1,2,3 trebuie dispuse pe trasee diferite de ale iluminatului
normal sau distanţate la cel puţin 10 cm faţă de traseele acestora.
Se admit trasee comune, când circuitele sunt executate îngropat sub tencuială sau înglobate în beton,
dacă pentru protecţie se folosesc tuburi metalic sau cabluri electrice armate.
Tabloul de distribuţie pentru iluminatul de siguranţă trebuie să fie distinct de tabloul iluminatului
normal, când este de tip 1,2. Acest tablou se amplasează într-o încăpere diferită sau prin luarea măsurilor
constructive sau de montaj.
Când iluminatul de siguranţă este de tip 3,4, nu se impune tablou separat, dar, se prevăd în tablou
elemente de comandă şi de protecţie separate şi marcate distinct.

Iluminat siguranţă pentru:


- continuarea lucrului
- pentru intervenţie
- pentru evacuare
- pentru circulaţie
- împotriva panicii
- pentru veghe
- pentru marcarea hidranţilor interiori

Administrator,
ASAM MOHAMMAD AFZAL
«nume_firma» INSTRUCŢIUNI PROPRII DE APĂRARE COD: PSI 01
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Ed./ Rev.: 0/ 0

INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA INSTALAŢIILE DE GAZE


NATURALE. OBLIGAŢIILE CONSUMATORILOR DE GAZE NATURALE

- să păstreze toate aprobările şi toată documentaţia tehnică pe baza căreia a realizat, revizuit sau modificat
instalaţia de gaze naturale;
- să respecte condiţiile impuse prin aprobările, avizele, acordurile energetice emise pentru consumul de
gaze naturale;
- să nu pună în funcţiune punctele de consum aprobate, înaintea efectuării recepţiei şi deschiderii oficiale a
gazelor de unitatea distribuitoare;
- să nu micşoreze sau să astupe suprafeţele vitrate, golurile pentru ventilare, accesul aerului necesar arderii
precum şi pentru evacuarea gazelor de ardere, prevăzute pentru asigurarea siguranţei în exploatare;
- să întreţină instalaţiile în stare bună de funcţionare şi să le utilizeze în conformitate cu instrucţiunile
primite de la unitatea distribuitoare;
- să permită accesul delegaţilor unităţii distribuitoare pentru control, verificarea sau revizia instalaţiilor;
- să anunţe de urgenţă biroul de reclamaţii al unităţii distribuitoare pentru orice defecţiune suferită la
instalaţia de utilizare şi ori de câte ori simt miros specific de gaze, atât în instalaţiile de utilizare, cât şi în
cele de distribuţie;
- să anunţe imediat biroul de reclamaţii, să stabilească de comun acord şi să execute manevrele necesare
aducerii la normal a funcţionării instalaţiilor, în cazul unor avarii în instalaţiile de gaze;
- să nu permită şi să nu execute modificări ale instalaţiilor existente, racordări sau desfiinţări de puncte de
consum, decât pe bază de aprobări legale şi numai prin societăţi care au agrement tehnic în acest sens;
- să efectueze remedierea eventualelor defecţiuni ce pot apărea, numai prin societăţi agreate, cu personal
calificat pentru asemenea lucrări;
- să cureţe şi să menţină în perfectă stare de funcţionare, coşurile de evacuare a gazelor arse, prin societăţi
de specialitate;
- să permită racordarea la branşamentul şi instalaţia de utilizare a altor consumatori care au aprobarea
unităţii distribuitoare, cu obligaţia acestora de a contribui cu cotă parte la cheltuieli;
- să respecte dispoziţiile unităţii distribuitoare cu privire la funcţionarea în regim mixt de consum, gaze
naturale - combustibil lichid;
- să nu rupă sigiliile aplicate de unitatea distribuitoare;
- să nu intervină la contoare, nişe, cabine sau la staţiile de reglare – măsurare;
- să nu utilizeze gazele în alte scopuri, decât cele pentru care au fost aprobate;
- să plătească cantităţile de gaze consumate, la tarifele legal aprobate precum şi lucrările executate şi
serviciile prestate de unitatea distribuitoare;
- consumatorii industriali alimentaţi prin staţii de reglare racordate la sistemul de distribuţie, să urmărească
în mod continuu presiunea şi debitul gazelor naturale, prevăzând avertizoare optice şi acustice pentru
ieşirea din limitele prescrise a presiunii gazelor. Tipul avertizoarelor şi locul de aplicare se fixează de
comun acord cu unitatea de distribuţie;
- să anunţe imediat furnizorul, luând în acelaşi timp măsurile necesare de prevenire a accidentelor tehnice
şi umane, în cazul depăşirii presiunii de regim, sau în cazul în care aceasta scade sub nivelul de
funcţionare admis;
- să anunţe telefonic şi să obţină acceptul furnizorului pentru orice manevră la instalaţiile de gaze, care
poate duce la o variaţie bruscă a consumului;
În cazul în care se produc accidente care au drept urmare degradarea clădirilor în care se găsesc
instalaţiile sau a altor obiective din vecinătate precum şi vătămarea integrităţii corporale a oricărei
persoane, din cauza nerespectării obligaţiilor ce revin beneficiarului, stabilite, unitatea distribuitoare este
exonerată de orice răspundere.

Administrator,
ASAM MOHAMMAD AFZAL
«nume_firma» INSTRUCŢIUNI PROPRII DE APĂRARE COD: PSI 01
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Ed./ Rev.: 0/ 0

MĂSURI DE P.S.I. LA CENTRALA TERMICĂ

 Conductele de aburi sau de apă supraîncălzită vor fi izolate numai cu materiale incombustibile;

 Pe radiatoarele şi pe conductele termice nu se vor depune vase cu lichide inflamabile, îmbrăcăminte


sau alte materiale combustibile;

 Exploatarea centralelor termice , precum şi a instalaţiilor de cazane aferente se va efectua numai de


către un personal calificat şi instruit, în cea ce priveşte prescripţiile tehnice de exploatare a acestora şi normele
de prevenire a incendiilor;

 Punerea în funcţiune şi exploatarea centralelor termice se va face numai pe baza autorizaţiei de


exploatare eliberată de Inspecţia de Stat pentru Cazane şi Instalaţii de Ridicat (I.S.C.I.R.) cu respectarea
instrucţiunilor în vigoare;

 În centrala termică nu se vor depozita utilaje sau materiale, care nu au legătură cu exploatarea acesteia;

 Aparatele pentru controlul temperaturii şi presiunii din cazane şi conducte, indicatoarele de nivel
pentru combustibil sau pentru agentul de încălzire, supapele de siguranţă etc. vor fi menţinute în perfectă stare
de funcţionare;

 Se va asigura în permanenţă etanşeitatea tuturor traseelor de alimentare ale cazanelor alimentate cu


combustibil lichid: rezervoare, conducte pentru transport, pompe, îndeosebi racordurile la arzătoare;

 Izolaţiile conductelor pentru combustibil şi a cazanului, în special în jurul arzătoarelor, vor trebui să fie
permanent într-o stare perfectă şi pe cât posibil ferite de îmbibarea cu combustibil;

 În faţa focarelor, sub injectoarele cazanelor alimentate cu combustibil lichid vor fi prevăzute tăvi
metalice umplute cu nisip, pentru colectarea scurgerilor provenite din instalaţii. Scurgerile accidentale de
combustibil provenind de la oricare din dintre utilajele, scările şi platformele cazanului vor fi colectate şi
înlăturate;

 Conductele de preaplin, conductele de aerisire şi indicatoarele de nivel ale rezervoarelor pentru


consum zilnic vor fi menţinute în perfectă stare de funcţionare. Acest tip de rezervoare nu va fi dotat cu
indicatoare de nivel din sticlă;

 Pentru fluidificarea combustibilului din rezervoare prin încălzire, se va folosi numai aburi sau apă
caldă, în nici un caz foc deschis;

 Înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se va verifica focarul pentru a se constata dacă nu


prezintă scurgeri de combustibil. Focarele şi canalele de fum vor fi ventilate timp de 10 minute, folosindu-se
instalaţia de ventilaţie, cu ajutorul căreia se vor evacua gazele arse;

 Aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se va efectua fie electric, fie cu ajutorul
unei torţe fixate pe o vergea metalică lungă de circa 80cm. Nu sunt admise improvizaţiile ca: băţ de chibrit,
ziar aprins etc. Pentru stingerea flăcării se va prevedea o ladă cu nisip sau un vas cu apă amplasate în
apropierea cazanului;

 Se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui arzător;

 Se interzice exploatarea centralelor termice fără o supraveghere permanentă sau încredinţarea urmării
funcţionării cazanelor unor persoane fără calificare corespunzătoare;
«nume_firma» INSTRUCŢIUNI PROPRII DE APĂRARE COD: PSI 01
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Ed./ Rev.: 0/ 0

 Fiecare cazan va fi revizuit şi reparat în termenele prevăzute de instrucţiunile I.S.C.I.R.

 Oprirea funcţionării cazanelor este obligatorie atunci când se constată:

b. Creşterea sau scăderea nivelului apei în afara limitelor admise, fără a putea fi readus la nivelul normal;
c. Defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranţă;
d. Spargerea unor ţevi în interiorul cazanelor;
e. Aprinderea depunerilor de funingine şi cocs în canalele de fum etc.

 Funcţionarea cazanelor se va opri respectându-se ordinea de închidere a circuitelor şi anume:

- Se închid robinetele de alimentare cu combustibil;


- Se închid robinetele de alimentare cu apă;
- Se închide circuitul aburului;

 Supravegherea cazanelor poate înceta numai după închiderea circuitelor de alimentare cu


combustibil şi scăderea presiunii aburului la zero.

Administrator,
ASAM MOHAMMAD AFZAL

S-ar putea să vă placă și