Sunteți pe pagina 1din 515

www.cimec.

ro
IALOMIŢA
studii şi cercetări de arheologie,
istorie, etnografie şi muzeologie
IV

www.cimec.ro
Coperta I,IV: APLICE din aur (sec. XI-XII) descoperite
în turnului de la Adâncata Uud. Ialomiţa)

© MUZEUL JUDEŢEAN IALOMIŢ A


Directori de Ediţie: FLORIN VLAD, ELENA RENŢA

Orice corespondenţă se va adresa:


Toute corespondence sera envoyee a1' adresse:
Please send amy mocil to the following address:
MUZEUL JUDEŢEAN IALOMIŢ A
Str. Matei Basarab, nr. 30
Slobozia, Jud. Ialomiţa
Tel./Fax 0243 230054; E-mail: office@mjialomita.ro
www.mjialomita.ro

www.cimec.ro
MUZEUL JUDEŢEAN IALOMIŢ A

IALOMITA
'
studii şi cercetări de arheologie,
istorie, etnografie şi muzeologie

IV

{D,
~
Editura "STAR TIPP"
Slobozia, 2003 - 2004

www.cimec.ro
Referenţi ştiinţifici:
Dr. Anca Păunescu
Dr. Ernest Oberrlănder- Târnoveanu
Dr. Virgil Ştefan Niţulescu
Dragomir Nicolae Popovici

Consultant editorial:
EUGEN CRISTEA
EDITURA "STAR TIPP" SLOBOZIA

Volum tipărit cu sprijinul


CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢ A

www.cimec.ro
In memoriam
ALEXANDRU VLĂDĂREANU

www.cimec.ro
ÎN LOC DE PREFAŢĂ

Volumul de faţă continuă seria /alomiţa - Studii


şi Comunicări de Muzeologie, Arheologie-Istorie şi
Etnografie inaugurată în 1977.
Specialiştii muzeului şi colaboratorii lor îşi aduc
onest contribuţia la studierea diferitelor aspecte de
cultură şi civilizaţie ale zonei, integrate patrimoniului
naţional.
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate de-a
lungul timpului în judeţul Ialomiţa se regăsesc astăzi
în expoziţia de bază a Muzeului Judeţean Ialomiţa,
intitulată Evoluţia comunităţilor umane în bazinul
lalomiţei. Omul şi râul, reorganizată şi deschisă
publicului la 1 decembrie 2003.
Aceste eforturi desfăşurate de colectivul
instituţiei noastre, împreună cu prietenii muzeului,

conturează o carte de vizită a spaţiului ialomiţean.

Florin Vlad

www.cimec.ro
CUPRINS
În loc de prefaţă 1 6

1. ARHEOLOGIE

Marin Cârciumaru, Ovidiu Cârstina, Mircea Anghelinu, Marian Cosac, Monica


Mărgărit, Loredana Niţă, Mariana Pleşa, Şantierul arheologic Lnpoş-Poiana Roman 1 9

Mircea Anghelinu, Implicaţiile teoretice ale unei noi metode de săpătură în sirurile
preistorice 133

Valentin Pamic, Andreea Păun, Despre un atelier de prelucrare a osului şi cornului


din aşezarea eneolitică de la Măriuţa, jud. Călăraşi 153

Gabriel Mihăiescu, Ana Ilie, Tell-ul gumelniţean de la Geangoeşti (corn.


Dragomireşti, jud. Dâmboviţa) 1 71

Andreea Păun, Cultura Gumelniţa în Muntenia. Stadiul actual al cercetărilor pe


teritoriul judeţului Dâmboviţa 1 81

Gavrilă Simion, Elena Renţa, Virgil Ştefan Niţulescu, Turnului de la Adâncata-jud.


lalomiţa 1 95 ·

Cristian Schuster, Zur Ostgrenze der Verbreitungsgebiete der bronzezeitlichen Glina-


und Tei-Kulturen 1 115

Ioan Vasiliu, Date noi privind epoce bronzului în nordul Dobrogei, Mormintele cu
ocru de la Enisala-La Băltiţă 1 123

Elena Renţa, Aşezarea getică de la Bucu-Pochină, judeţullalomiţa (sec. IV-III a.


Chr.). 11 137

Elena Renţa, Aşezarea getică de la Mihail Kogălniceanu-E 15 DN 2A Bucureşti­


Constanţa, km 102, judeţullalomiţa 1185

Florin Vlad, Gheorghe Matei, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului


lalomiţa ( 1) 1 197

Radu Coman, Noi descoperiri arheologice din secolele III-IV p. Chr. în judeţul
lalomiţa
1221

Gheorghe Matei, Ocupaţiile locuitorilor din Câmpia Munteniei în secolele VIII-XI 1225

Irina Costea-Ene, Un cuţit de plug descoperit la Oraşul de Floci (Piua Petri),


comuna Girgeni, judeţul 1alomiţa 1241

Cristina Paraschiv-Talmaţchi, Noi itemi în problematica abordării "fenomenului"


mărcilor de olar 1247
www.cimec.ro
II. CERCETĂRI PLURIDISCIPLINARE
Adrian Bălăşescu, Fauna neolitică de la Ciulniţa (cultura Boian, Faza Giuleşti) 1257

Valentin Radu, Rolul resurselor acvatice în economia aşezărilor preistorice de la


Ciulniţa şi Borduşani (judeţullalomiţa) 1283

Dragoş Moise, Raport asupra materialului faunistic descoperit în aşezarea medieval-


timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca (jud. /alomiţa) 1289

III. NUMISMAT! CĂ
Done Şerbănescu, Tezaurul de tetradrahme thasiene descoperit la Valea Presnei, Jud.
Călăraşi 1297

Gabriel Talmaţchi, Date noi privind descoperirile de denari republicani în Dobrogea 1315
Emest Oberlănder-Tâmoveanu, "Barbaricum Apropiat"-populaţiile din Muntenia şi
Imperiul Bizantin (secolele IV-X)-mărturii a numismaticii 1323

Aurel Vîlcu, Două tezaure monetare din veacul al XVIII-lea descoperite la Roseţi,
jud. Călăraşi şi Stejaru, jud. Ialomiţa 1 369

Aurel Vîlcu, Un fragment de tezaur din secolul al XVIII-lea descoperit în judeţul


lalomiţa1 375
IV. ISTORIE
Emilia Corbu, Habitatul medieval ialomiţean în lumina primelor arestări
documentare (Il). Sate dispărute 1379
Anca Păunescu, Despre familia lui Ianache Lnţcar, judeţ la Oraşul de Floci 1405
Consecinţele expediţiei
Irina Cîrstina, otomane din anul /595 asupra populaţiei
Ţării Româneşti 1413

Nicolae Ţinpan, Personalităţi ialomiţene: Lnzăr Belcin 1419


Veronica Berghea, Refugiaţii polonezi în Ialomiţa 1429
Florin Georgescu, Aspecte privind epurările politice desfăşurate în administraţia
locală a judeţului Ialomiţa între 1945-19481437

Emilia Vlad, Pregătirea politică a electoratului ialomiţean în perioada interbelică 1447

Anghel Gabriel, Instaurarea comunismului în România. Percepţii ale Serviciului


Special de Informaţii 1453
Nadia Manea, Istoriografia contemporană între "post", "isme" şi alte paradigme 1459
V. ETNOGRAFIE
Răzvan Ciucă, Covoare ţărăneşti din Câmpia Bărăganului- motive şi simboluri 1489
Fănica Gherghe, Textile, port şi recuzită de obiceiuri în colecţia Muzeului Naţional
al Agriculturii 1495
VI. MUZEOLOGIE
Virgil Ştefan Niţulescu, Un muzeu regional la Slobozia 1505
ABREVIERI 1511
www.cimec.ro
Marin CÂRCIUMARU, Ovidiu CÎRSTINA,
Mircea ANGHELINU, Marian COSAC,
Monica MĂRGĂRIT, Loredana NIŢĂ, Mariana PLEŞA

Şantierul arheologic Lapoş : Poiana Roman


Resume

La commune Lapos est amplasee a 1'extremite est-centrale du


departement Prahova aux environs de la petit viile Mizil.
La Poiana Roman se trouve a un km du sud de la commune Lapos, sur la
terrasse superieure a gauche du ruisseau Niscov.
Les recherches scientifiques realisees par Florea Mogosanu entre les
anees 1959-1966, pendant cinq campagnes de fouilles, etabli l'existance de
riches niveaux culturels, sans faire de justes encadrements et d'autant moins
invariables.
La reprise des recherches scientifiques en 1993 a suivi surtout 1'obtention
de nouvelles donnees sur la stratigraphie du site; la decouverte de nombreux
temognages necessaires aux analyses pluridisciplinaire: chimiques, de la
granulometree et sedimentologiques, paleontologiques, de radiocarbon, pour
l'integration geochronologique plus precise du site; la precizion des
caracteristiques technologiques des ansambles litiques par leur decouverte
sur la suiface, 1'engistrement exhaustif, in situ, en vue de la realisation des
remontages: la decouverte des sources de matiere premiere, objectif ignore
par les recherches anterieures et surtout la realisation des fouilles et sondages
des zones limitrophes.
Apres dix ans de recherches archeologiques, on a pu tirer la conclusion
par les ateliers pas mis en desordre, disposes au fondement du 1'habitation,
que le paleolitique de Lapos est contemporain a une etape assez retardee de
l'epoque tardiglaciale en etant a peu pre contemporain a celle d'Erbiceni A
(Bol/ing), ce qui suppose conformement aux datations C14 existantes en
Roumanie, une âge etendue entre 12 400 et 12000 B.P.
www.cimec.ro
10 M. Cârciumaru, O. Cîrstina, M. Anghelinu, M. Cosac, M. Mărgărit, L. Ni(ă, M. Pleşa

Le materiei dissemine trouve au dessus deces ateliers, peut etre presente


avec certaine certitude stratigrafique seulement jusqu 'a la fin de l 'oscillation
Erbiceni B, ce qui supposerait une âge conformement au parallelism de l 'Europe
d'ouest d'environ 11 800-11000 B.P.

Printre siturile arheologice care necesită readucerea în discuţie a


problemelor ridicate şi neclarificate de-a lungul timpului se regăseşte şi aşezarea­
atelier, databilă în Paleoliticul superior târziu de la Lapoş, punctul Poiana Roman
Uud. Prahova). Cercetările arheologice, reluate aici în 1993, au scos la iveală­
cum era de aşteptat- un complex arheologic ce a suscitat numeroase întrebări,
unele clarificate de-a lungul celor zece campanii de săpătură, altele, mai
complexe, aşteptându-şi încă răspunsul.

Localizarea fizico - geografică

Comuna Lapoş se află în extremitatea est- centrală a judeţul~:~i Prahova,


în apropierea oraşului Mizil (fig. 1). Din punct de vedere fizico- geografic, ne
aflăm în Subcarpaţii Buzăului, în zona rnio - pliocenă a acestora, unde există
numeroase complicaţii de natură structurală şi litologică. Astfel, această zonă
se caracterizează printr-o cutare puternică şi existenţa ariei tectonice evidentă
în mulţimea anticlinalelor, sinclinalelor şi cuestelor de dimensiuni mari, oferindu-ne
un relief de dealuri împădurite, înalte de 400 - 500 m.
Aşezarea de la Lapoş este inclusă în depresiunea sinclinală a Sângerului,
accentuată mult de eroziunea subaeriană în formaţiunile friabile predominant
marnoase. Dealul Ciolanu, care, la baza sa sud - vestică adaposteşte aşezarea
de la Lapoş, este un anticlinal format din calcare cochilifere, sarmaţiene, mai
puţin afectate de eroziune. Valea Nişcovului este cea mai importantă din regiunea
Lapoşului, fiind o vale longitudinală, ce corespunde unui sinclinal orientat
perpendicular pe Valea Buzăului. Una dintre caracteristicile importante ale văilor
din Subcarpaţii Buzăului o constituie altemarea sectoarelor de vale aflate în
raporturi diferite cu structura, ceea ce a favorizat apariţia de îngustări şi lărgiri,
sub forma unor bazinete accentuate de confluenţa cu o serie de afluenţi. Acestea
din urmă reprezintă regiuni de concentrare a aşezărilor omeneşti.
După cum am amintit deja, zona este caracterizată de un relief de dealuri
împăduri te, pe o suprafaţă extrem de generoasă, între hotarele localităţilor Lapoş,
Năeni, Jugureni şi Mireş, existând, de altfel, numeroase porţiuni defrişate, cu
suprafeţe de 10.000- 30.000 m 2 , folosite ca livezi sau păşuni.
Poiana Roman (pronunţat local Romană) se găseşte la 1 km sud de
marginea comunei Lapoş, pe terasa superioară stângă a pârâului Nişcov (fig. 2).
www.cimec.ro
SANTIERUL ARHEOLOGIC LAPOS- POIANA ROMAN 11

Poiana are o altitudine absolută medie de 340 m şi cea relativă medie de 70 m


faţă de valea pârâului şi se prezintă ca o suprafaţă defrişată, de formă
quasirectangulară, de 16,49 ha (fig_ 3)_
Trebuie subliniat faptul că această poiană reprezintă cea mai mare zonă
cu suprafaţa relativ regulată, pe o rază de circa 10 km, şi este mărginită la sud,
sud - est şi est de panta abruptă, împădurită, a terasei Nişcovului şi de valea
unui pârâu cu regim temporar_ Nişcovul primeşte ca afluent pe partea stângă,
imediat la sud de poiană, Pârâul Sării sau Valea Ungurenilor. La nord- est şi
nord, Poiana Roman este limitată de liziera pădurii şi de Valea Murătoarea,
pârâu sărat, cu regim intermitent, afluent stâng al Văii Lapoşului, iar la vest şi
sud- vest Poiana Roman este delimitată de drumul local Lapoş- Valea Unghiului
şi originea Văii Murătoarea Mică.
În urma observaţiilor efectuate, s-au putut distinge, pe suprafaţa poienii,
şapte mici coline cu dimensiuni cuprinse între 300x200 m şi 100x50 m,
având înălţimea de 5 pâna la 1O m faţă de. restul suprafeţei. Aceste mici
coline au fost identificate de noi, cu şapte sectoare, notate convenţional cu
siglele A- G şi se plasează astfel: sectoarele A- D în partea de nord, sectoarele
E - F în partea de est, sectorul G în partea de sud, pentru fiecare dintre ele
realizându-se câte un sondaj.
Pe baza utilizării datelor cartografice, se poate afirma că în zona sudică
a comunei Lapoş, pe locul actual al poienii, pădurea a fost tăiată în cursul
primei jumătăţi sau spre mijlocul secolului al XIX-lea, deoarece pe harta austriacă
întocmită de Specht în 1785 (fig. 4 ), aria din sudul comunei Lapoş este complet
împădurită. Harta lui Carol Popp de Szatmary (fig. 5), editată în 1864,
înregistrează distinct Poiana Roman şi toponimul respectiv, iar pe harta forestieră
a României din 1880 sunt marcate, în zona care ne interesează, păduri
particulare, scara mare (1/200.000) nepermiţând figurarea detaliilor. Totuşi,
există unele informaţii conform cărora poiana a fost folosită ca teren agricol
pâna în 1950, când devine păşune, menţinându-se în această formă până astăzi.
Toate aceste date şi constatări, rămase neutilizate în rapoartele şi articolele
privitoare la cercetările arheologice din Poiana Roman sunt foarte importante în
stabilirea şi interpretarea stratigrafiei sitului, în primul rând a nivelului superior.
Aceasta, deoarece până în prezent nu s-a ţinut seama de factorii care au putut
genera perturbaţii stratigrafice: lucrările agricole, extinderea pădurii şi defrişarea
acesteia.

Istoricul cercetărilor

Referindu-ne la primele cercetări efectuate aici, putem aminti că, în 1958,


C. S. Nicolaescu- Plopşor împreună cuN. 1. Simache, la sesizarea pedologului
Mircea Spirescu, efectuează la Lapoş o primă periegheză, constatând existenţa
la suprafaţa solului a numeroase materiale litice cioplite, atribuite paleoliticului.
www.cimec.ro
12 M. Cârciumaru, O. Cîrstina, M. Anghelinu, M. Cosac, M. Mărgi!rit, L. Nită, M. Pleşa

Drept urmare, în 1959 au fost iniţiate primele cercetări complexe, sondaje şi


săpături sistematice de către FI. Mogoşanu 1 , care s-au desfăşurat în cinci
campanii: 1959, 1960, 1962, 1963 şi 1966, fiind decapate circa 30 de secţiuni şi
casete, însumând o suprafaţă de aproximativ 1.200 m2 • Rezultatele acestor
cercetări au fost publicate, de autorul săpăturilor, într-un raport de săpătură şi
patru articole în reviste de specialitate.
În continuare, vom face referire la rezultatele cercetărilor efectuate de FI.
Mogoşanu, cuprinse în paginile articolelor menţionate mai sus. Fără îndoială,
condiţiile foarte favorabile pe care le oferea Poiana Roman- platforma vălurită,
întinsă, materie primă în mari cantităţi, sub forma bolovanilor, consideraţi de
silex, în fapt, opal - au permis ocuparea acesteia în cursul epocii paleolitice.
Prin urmare, s-a stabilit existenţa a trei niveluri arheologice: primul, şi cel mai
vechi dintre ele, denumit stratul 1, situat între - 0,65 şi - 0,85 m adâncime, a
fost surprins numai la marginea de est a poienii, în primele trei carouri ale S
2711963. Acestui strat îi aparţine un mic atelier care a livrat circa 250 de piese,
majoritatea fiind reprezentate prin resturile de debitaj, dar sunt prezente şi
nucleele masive, lungi, bipolare, aşchiile tipice retuşate şi neretuşate, lame
late, cu laturile neparalele, ca şi cele tipice. Între unelte, se menţionează un
gratoar înalt, câteva gratoare convexe pe aşchii mici şi un burin diedru median.
În acelaşi complex, s-au descoperit şi patru unelte aparţinând culturii gravettiene,
cioplite dintr-un silex de bună calitate, respectiv două fragmente de vârfuri de
tip "La Gravette", un fragment de lamă <<a bord abattu>> şi un gratoar mic, pe
capăt de lamă scurtă. Acestea din urmă sunt puse pe seama influenţelor exercitate
de această cultură în nord - estul Munteniei, unde nu este atestată prin aşezări
propriu -zise, şi oferă argumentul tipologie al datării târzii, dincolo de limitele
cronologice, general admise, a locuirii aurignaciene; al doilea nivel, stratul II,
nivelul 1, atribuit campignianului arhaic, separat de cel precedent printr-un
strat steril, gros de O, 15 m, se plasează între - 0,25 şi - 0,50 m, şi a fost sesizat
în toate secţiunile executate în poiană. Densitatea materialelor descoperite este
foarte mare (uneori ioo - 300 piese/m2?). Materia primă este constituită, în
totalitate, din "silexul" local. Debitajul prezintă caracteristici aparent
rudimentare, sub raport tehnologic, neremarcându-se deosebiri faţă de nivelul
inferior. Din punct de vedere tipologie se subliniază prezenţa frecventă a
racloarelor pe aşchii retuşate sau neretuşate, a gratoarelor nuclei forme (rabat),
a unor piese asemănătoare, cioplite pe aşchii de formă quasitrapezoidală şi a
câtorva picuri nucleiforme. Se menţionează, de asemenea, burinele pe aşchii
mari, de tip busque, diedre, mediane sau de unghi, gratoare înalte, pe aşchii şi

' Mogoşanu FI., Unele wpecte ale paleoliticului de sfârşit din rara noastră, în SCIV, XI, 1960, 1; ldem,
Şantierul de la l..apoş,
în Materiale, VIII, 1962; ldem, Paleoliticul şi epipaleoliticul de la I..apoş, în Studii
şi Materiale. Ploieşti,
Il, 1969; Mogoşanu FI., Bitiri M, Asupra prezen(ei campignianului în România,
în SCIV, XII, 1961, 2.
www.cimec.ro
ŞANTIERUL ARHEOLOGIC LAPOS- POIANA ROMAN 13

pe capăt de lamă, toate caracteristice pentru cultura aurignaciană; al treilea


nivel, stratul II, nivelul 2, aflat între suprafaţa solului şi - 0,25 m, a fost atribuit
unui campignian neolitizat. De aici provin piese întrutotul similare tipologie şi
tehnologic celor din nivelurile 1 şi II, dar se constată creşterea considerabilă a
numarului lamelelor mici, a aşchiilor retuşate şi a gratoarelor pe capăt de lamă.
Alături de acestea, apar elemente de inventar atribuite culturii tardenoisiene,
cioplite din "silex" local şi alogen: piese gravettiene (trapeze, segmente de
cerc), piese microlitice, burine pe lame mici, cu trunchiere retuşată, doua vârfuri
de tip "La Gravette". În acelaşi nivel, se întâlnesc, în diferite puncte ale poienii
şi cu deosebire pe colina cea mai mare, fragmente ceramice atipice, din pastă
grosieră, recoltate din cuprinsul unor vetre, ca şi câteva topoare mici, plate,
şlefuite. Aceste materiale au fost considerate de Florea Mogoşanu, fără alte
precizări, posterioare culturii Criş. Tot nivelului superior îi aparţine o piesă
cruciformă din gresie, obţinută prin cioplire. Dată fiind poziţia stratigrafică- a
fost descoperită la adâncimea de - O, 15 m -, atribuirea culturală, cronologică
şi funcţională au rămas neprecizate, unii cercetători, precum C. S. Nicolăescu
- Plopşor, Vladimir Dumitrescu, Mircea Petrescu- Dâmboviţa, considerând-o
figurină antropomorfă, databilă la sfârşitul epocii paleolitice, alţii, precum însuşi
autorul descoperirii şi Al. Păunescu, îşi exprimă rezerve pe temeiuri stratigrafice,
în opinia lor fiind greu de optat între caracterul preistoric sau modem al piesei.
Problema este foarte importantă, deoarece ne-am afla în prezenţa celor mai
vechi reprezentări artistice preistorice a fiinţei umane, descoperită în România.
Florea Mogoşanu consideră întreaga succesiune stratigrafică a aşezării­
atelier de la Lapoş clară şi precisă, permiţând surprinderea situaţiilor in situ. Pe
baza acestui considerent şi a caracteristicilor tipologice şi tehnologice ale
materialelor, stratul 1 a fost atribuit aurignacianului retardat, databilla sfârşitul
perioadei glaciare W3, cu descoperiri similare, citate în Muntenia, la Giurgiu-
Malu Roşu şi Slobozia, Turnu Măgurele- Ciuperceni, cu precizarea că la Lapoş,
pentru acest nivel, a fost sesizată şi influenţa gravettiană. Nivelul 1 al stratului
II, atribuit campignianului arhaic (epipaleolitic), continuă tradiţia aurignaciană,
însă apar noi tipuri de unelte macrolitice şi anume: rabot-urile sau gratoarele
nucleiforme. Autorul primelor săpături sistematice de la Lapoş consideră că
acest nivel se datează în postglaciar, iar apariţia uneltelor macrolitice este reflexul
adaptării la noile condiţii ecologice, marcate de extindrea peisajului forestier.
Totodată, este admisă posibilitatea utilizării uneltelor macrolitice în cultivarea
primitivă a plantelor. În concluzie, la Lapoş s-a surprins pentru prima dată,
dezvoltarea unei culturi macrolitice epipaleolitice - campignianul - dintr-un
aurignacian târziu, local. În privinţa nivelului 2 al stratului II, problema este
complicată de existenţa amestecată, nedecalată stratigrafic, a materialelor de
tip aurignacian, tardenoasian şi neolitice timpurii. Florea Mogoşanu consideră
că acest nivel aparţine unui campignian neolitizat, dar nu se poate pronunţa
asupra relaţiilor cronologice dintre tardenoasian şi neoliticul timpuriu.
www.cimec.ro
14 M. Cârciumaru, O. Cîrstina, M. Anghelinu, M. Cosac, M. Mărgărit, L. Nită, M. Pleşa

Datele şi concluziile lui FI. Mogoşanu au fost preluate de Al. Păunescu 2


în lucrarea sa Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită pe teritoriul
României, apărută în 1970. Aici, se admite existenţa campignianului arhaic de
la Lapoş, cultură epipaleolitică, databilă la sfârşitul W3 şi se oferă un studiu
tipologie mai detaliat al materialului propriu - zis "campignian" din nivelul 1
al stratului II şi al celui tardenoasian din nivelul 2 al acestui strat. Observăm
însă, că în lucrarea citată sunt incluse descoperirile aparţinând stratului 1
aurignacian tardiv, iar materialullitic studiat nu include şi lotul rezultat în urma
săpăturilor din anul 1966. După 1970, interpretarea descoperirilor de la Lapoş
suferă unele modificări importante, dar netratate în mod explicit şi detaliat.
Astfel, Florea Mogoşanu evită atribuirea materialelor din nivelul 1 al stratului
II campignianului arhaic, remarcând ambiguitatea acestei încadrări culturale.
El vorbeşte doar de caracterul aurignacoid al acestor materiale, datarea propusă
anterior - sfârşitul paleoliticului superior, W3 şi începutul postglaciarului -
fiind susţinută în continuare. Totodată se face legătura cu descoperirile similare
din Banat (Româneşti - Dumbrăviţa şi Coşava), propunându-se includerea în
acelaşi orizont cu caracter aurignacoid 3 •
La rândulsău, Al. Păunescu 4 se pronunţă în favoarea apartenenţei nivelului
1 de la Lapoş, aurignacianului cu influenţe gravettiene, nivelul II (stratul 1 al
nivelului Il), aurignacianului retardat, până nu demult impropriu denumit
"campignian arhaic", iar nivelul III (stratul 2 al nivelului Il), tardenoasianului.
Autorul oferă, cu acest prilej, un studiu tipologie detaliat al materialului
tardenoasian, dar din nou fără includerea descoperirilor din 1966. Remarcăm,
în acelaşi articol, menţinerea existenţei unui al patrulea nivel, reprezentat de un
număr foarte restrâns de fragmente ceramice neolitice şi feudale târzii, precum
şi câteva piese litice. Trebuie să arătăm că acest nivel este insesizabil în Poiana
Roman, aşa cum, de altfel, rezultă şi din articolele şi rapoartele lui FI. Mogoşanu,
materialele neolitice fiind amestecate cu cele tardenoasiene şi aurignaciene târzii,
în nivelul III (stratul 2, nivelul Il), remaniat prin lucrările agricole efectuate în
ultimul secol.
Aşa cum credem că a rezultat din cele expuse mai sus, problematica legată
de cercetarea aşezării de la Lapoş este complexă şi, cu toate săpăturile executate
pe o arie relativ extinsă, datele obţinute sunt puţine şi în mare parte sunt
interpretate eronat. Reluarea cercetărilor în anul 1993 este motivată de carenţele
studiilor anterioare şi de dificultăţile interpretării rezultatelor, în condiţiile
absenţei unor studii pluridisciplinare. Astfel, în faza iniţială a pregătirii primei

'Al. Păunescu, Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită pe teritoriul României, BucureşL.i, 1970.
3
FI. Mogoşanu, Paleoliticul din Banat, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1978.
• Al. Păunescu, Tardenoasianul din sud-estul României şi unele consideraţii asupra perioadei cuprinse
Între .\fârşitul paleoliticului şi Începuturile neoliticului În această regiune, în SCIVA, 4, 1979.

www.cimec.ro
ŞANTIERUL ARHEOLOGIC LAPOŞ- POIANA ROMAN 15

campanii de săpătură, după 27 de ani, se impunea parcurgerea şi utilizarea


documentaţiei de şantier, referitoare la săpăturile din 1959, 1960, 1962, 1963,
1966_ Din păcate, s-a constatat că, în prezent, nu există în arhiva Institutului de
Arheologie "Vasile Pârvan" nici un material documentar privind şantierul
arheologic de la Lapoş. Singurele însemnări rămase de la Fl. Mogoşanu, dar
nearhivate, se găsesc într-un caiet dictando şcolar cu 10 pagini, reprezentând
note incomplete asupra campaniei din 1963 (S VI şi S VII), alături de un raport
sumar, patru pagini dactilografiate, legat de campania din 1960, rămas inedit,
precum şi patru profite ale casetei C/1963 şi ale secţiunilor VII şi XIII.
Nici o sursă, inedită sau publicată, nu menţionează numărul exact de
secţiuni decapate în cele cinci campanii, amplasarea lor exactă şi dimensiunile,
putând doar să deducem numărul lor (cea. 30) şi localizarea relativă a trei sau
patru. De asemenea, nu s-a publicat şi nu există în arhivele institutului nici un
plan sau chiar o schiţă sumară pe care să fie marcate secţiunile, acelaşi lucru
fiind valabil şi pentru profite, planuri ale complexelor descoperite şi menţionate,
fotografii de şantier sau alte documente tehnice, utile în reluarea cercetărilor şi
interpretarea descoperirilor vechi. Datele publicate sunt uneori ambigue sau
chiar inexacte: se vorbeşte de centrul aşezării tardenoasiene, depistat în urma
campaniei din 1963, ca şi de existenţa nivelului aurignacian tardiv, cu influenţe
gravettiene, căruia îi aparţine un mic atelier, dar de fiecare dată, fără a se preciza
sectorul poienii. Trebuie să remarcăm aici că, aşezările tardenoasiene nu au un
"centru', ele fiind de regulă formate din mai multe mici arii de locuire. În sfârşit,
în interpretarea rezultatelor se constată ambiguitatea încadrării culturale:
campignian arhaic, campignian neolitizat, apoi facies aurignacoid, fără ca această
problemă să fie abordată de pe ,o poziţie fermă, argumentată corespunzător.

Săpăturile arheologice efectuate Între anii 1993- 2001

În urma campaniilor la care s-a făcut deja referire, s-a stabilit existenţa
unor foarte bogate nivele culturale. Reluarea cercetărilor a urmărit, cu deosebire,
obţinerea de noi date privind stratigrafia sitului; prelevarea de probe multiple,
necesare analizelor pluridisciplinare: chimice, granulometrice şi
sedimentologice, paleonwlogice, de radiocarbon, în scopul încadrării
geocronologice mai precise a sitului; precizarea caracteristicilor tehnologice
ale complexelor litice prin dezvelirea lor în suprafaţă, înregistrarea exhaustivă,
in situ, în vedrea efectuării remontajelor; depistarea surselor de materie primă,
obiectiv neluat în seamă de cercetările anterioare şi, nu în ultimul rând, efectuarea
unor periegheze şi sondaje în zonele învecinate Poienii Roman.
Într-o primă etapă, s-a încercat identificarea punctelor în care s-au efectuat
săpături în anii precedenţi reluării cercetărilor, pe baza urmelor de şanţuri, cât
şi a altor informaţii, trecându-se apoi la cercetarea suprafeţei poienii şi a
www.cimec.ro
16 M. Cârciumaru, O. Cîrstina, M. Anghelinu, M. Cosac, M. Mărgărit, L. Niţă, M. Pleşa

deschiderilor (rupturilor) naturale ale acesteia, recuperându-se o serie bogată


de materiale litice, în majoritate resturi de debitaj, dar şi unelte finite.
Prin metoda de săpătură s-a urmărit deschiderea unor secţiuni mai largi,
care să faciliteze identificarea planimetrică a fiecărui nivel de abandon. Tehnica
altimetrică este înlocuită cu o atentă decapare în nivele minimale de câţiva
centimetri, în scopul observării precise a nivelelor de concentrare relativă şi a
structurilor topografice. Scopurile acestei tehnici sunt facilitarea prelucrării
statistice a întregului material, dar şi a efectuării remontajelor, esenţiale pentru
înţelegerea organizării şi funcţionării unui sit - atelier.
Redeschidrea şantierului arheologic Lapoş, în 1993, a însemnat reluarea
cercetărilor într-o aşezare- atelier, pe principii şi metode noi de cercetare, menite
să aducă informaţii cu privire la Paleoliticul superior din Muntenia. Primele
două sondaje, realizate în 1993, au fost cele de pe colina E, situată în partea de
est a poienii, pe jumătate împădurită, fiind împărţită în două, pe direcţia nord-
sud, de şanţul lizierii pădurii. Deschiderea acestor două suprafeţe a fost
determinată de descoperirea unei cantităţi destul de mari de resturi de debitaj,
de dimensiuni medii şi macro, între care un burin diedru de unghi pe lamă
scurtă şi groasă, toate scoase la suprafaţă prin săparea şanţului lizierei. Cele
două sondaje au fost trasate de o parte şi de cealaltă a lizierei, astfel încât, în caz
de necesitate, - frecvenţa şi caracterul descoperirilor- să existe posibilitatea
realizării unei singure suprafeţe. S 1 (2x 1 m) a fost amplasat la est de şanţ, în
pădure, cu latura mare pe direcţia nord- sud. S II a fost amplasat la vest de şanţ,
în porţiunea defrişată, poiana propriu - zisă, având aceleaşi dimnsiuni şi
orientare. Cele două sondaje au fost adâncite până la- 0,60 m- O, 70 m, frecvenţa
materialelor fiind redusă.
Colina F, situată în partea de sud - est a poienii, afectată pe porţiunea
estică de alunecări de teren, în care s-au găsit resturi de debitaj, a fost aleasă
pentru deschiderea celei mai mari suprafeţe din anul 1993. Trebuie precizat că
alunecările de teren se sfârşesc prin a forma o terasă, aflată cu 4 - 5 m mai jos,
lată de 10- 15 m, pe care se observă clar urmele unor secţiuni, amplasate în
zona centrală, dar cu dimensiuni greu de precizat. S lll, cu o suprafaţă de 4x4
m, a fost trasată în partea de est a colinei, în apropierea pantei formată de
alunecările de teren. Initial, s-a trecut la decaparea până la epuizarea carourilor
A4 - 04 (- 0,55 - 0,60 m), carou! 04 fiind adâncit până la - 1,1 O m, pentru
urmărirea stratigrafiei şi frecvenţei materialului litic. Ulterior, s-a deschis restul
suprafeţei, carourile Al- 03, rezervându-se un martor stratigrafic suplimentar,
care a diminuat suprafaţa carourilor A3 - 03 la 0,75 m. Acest martor a fost
demontat la epuizarea suprafeţei. Pe aceeaşi colină F s-a trasat o nouă suprafaţă,
S IV (3x 1 m), cu latura mare orientată nord- sud, plasată la 30 m vest de S lll,
spre marginea vestică a colinei. Sondajul a fost adâncit până la- 0,55 m, dar nu
a oferit rezultatele aşteptate. Colina F păstrează pe partea sa centrală urmele
www.cimec.ro
ŞANilERUL ARHEOLOGIC UJ'OŞ- POIANA ROMAN 17

secţiunilor trasate de Florea Mogoşanu. După cum s-a putut observa din
descrierea anterioară, ca regulă generală, atât sondajele, cât şi secţiunile au
fost orientate cu cele patru laturi în punctele cardinale principale: nord - sud/
est- vest. Pe colina G, situată în partea de sud a poienii, s-a trasat S V (2x 1
m), sondaj amplasat în partea centrală a acestei coline. Deşi a fost săpat până
la - 0,40 - 0,45 m, numărul pieselor litice a fost extrem de redus, recuperându-se,
totuşi, un rabot. Cea mai mare dintre cele şapte coline este cea delimitată în
partea de nord - vest a poienii şi este notată, convenţional, cu litera A. S VI
(2x 1 m) a fost trasată în partea centrală a acestei coline, fiind adâncită până la
- 0,40 m. Ca şi în celelalte secţiuni, cu excepţia S III, materialul litic este
sărac, atât ca tipuri, cât şi numeric. Pe această colină, în porţiunea plană, se
află fixată o bornă topo din beton, nefigurată pe harta topo 1/25.000 din 1961.
Colina D se află plasată în partea de nord a poienii. În partea de sud- est a
acestei coline, îşi are originea o mică vale, Valea Murătoarea. Este foarte
posibil ca existenţa acestei văi, cu un mic izvor, cât şi plasarea într-o zonă
însorită, să fi determinat omul preistoric în alegerea acestui loc pentru cioplirea
pietrei. Trebuie spus că, până în acest moment, aici, s-a găsit cea mai mare
concentrare de materiallitic, concretizată în prezenţa câtorva zeci de ateliere
de cioplire. Prima secţiune trasată aici, S VII (2x2 m), a fost plasată la 10 m
de vale, fiind săpată până la - 0,35 m, când au apărut resturile unui atelier de
cioplire. Această suprafaţă a fost extinsă după ce, în prealabil, s-a rezervat
un martor de 0,25 m, demontat la final, astfel încât suprafaţa excavată a
măsurat 2x2 m şi a fost epuizată la - 0,55 - 0,60 m (fig. 6).
Stratigrafia generală a aşezării a fost precizată pe baza coroborării
observaţiilor din toate secţiunile şi se prezintă astfel:
• sediment provenit din activitatea antropică;
• sediment de acumulare slabă de humus, neconsolidat, cenuşiu - brun
(10 YR 5/2);
• sediment cu textură lutos- nisipoasă, compact de culoare brun- opal
(1 OYR 6/3), penetrat adesea de crotovine şi cornevine;
• sediment brun foarte pal (10 YR 7/3), cu textură lutoasă, structură
pulverulentă şi aspect loessoid. Foarte rar este intersectat de cornevine;
• depozit cu aspect marmorat, în care alternează zonele de culoare
brun închis (7 ,5 YR 4/4) şi oliv (5 Y 5/4 ), cu textură argiloasă şi structură
prismatică, ce conferă, după uscarea sedimentului, un aspect poligonal.
Sunt prezente bobovinele şi acumulările de oxizi feromanganici pe feţele
de desprindere (fig. 7).
O atenţie deosebită a fost acordată studiului ulterior, de laborator, al
materialului. Prin urmare, ca metodologie a cercetării s-a aplicat modelul francez,
utilizat în săpăturile efectuate pe şantierul de la Etiolle. Fiecare carou, cu
dimensiunile de 1x 1m, beneficiază de un set de fişe de înregistrare a tuturor
www.cimec.ro
18 M. Cârciumaru, O. Cîrstina, M. Anghelinu, M. Cosac, M. Mărgărit, L. Nită, M. Pteşa

pieselor litice, descoperite prin excavarea pe niveluri groase de 5 cm şi, uneori,


chiar prin răzuire. În fişă, sunt înregistrate toate datele necesare regăsirii exacte
a poziţiei fiecărei piese, coordonatele, precum şi o primă descriere a piesei,
poziţia in situ, nivelul arheologic etc. Acestei fişe îi este ataşată o hârtie
milimetri că, pe care este realizat un plan al caroului, la scara 1110 cm, conţinând
poziţionarea matematică a fiecărei piese în momentul decapării 5 .
Vom face precizarea că stratigrafia descrisă mai sus a rămas neschimbată,
indiferent de zona în care au fost trasate secţiunile.
Aşa cum aminteam, spre sfârşitul campaniei din 1993, s-a trasat în
sectorul D, secţiunea VII, compusă la început din două carouri. Săpăturile din
această secţiune aveau să releve prima structură închegată a unui atelier de
cioplire la Lapoş. În acest sens, dorim să subliniem că în celelalte secţiuni, cu
toate că s-a surprins o bogăţie relativă a materialului, s-a constatat o dispersie
a lui, care nu dovedea existenţa unor structuri asemănătoare celor din secţiunea
VII. Identificarea acestei prime structuri ne-a îndemnat să lărgim secţiunea
respectivă, cu atât mai mult, cu cât existau elemente suficiente privind existenţa
in situ a unui alt atelier. Apariţia unui percutor, precum şi descoperirea unor
aşchii de decorticare bine conservate pledau pentru ipoteza unui atelier.
Extinderea secţiunii ne-a oferit satisfacţia dezvelirii celei de-a doua structuri,
chiar mai bogată decât precedentul atelier. Aceste două ateliere au livrat cea.
650 piese litice, în cea mai mare parte nuclei, aflaţi în diferite stadii de reducere
şi aşchii de decorticare. Nucleii şi aşchiile reprezintă cea. 75% din totalul pieselor.
Nu lipsesc nici percutoarele, de asemenea, gresia feruginoasă este prezentă fie
sub formă de materie primă care urma a fi prelucrată, fie sub formă de nuclei.
Prezenţa unor aşchii şi lame din gresie cu urme de uzură a dus la formularea
ipotezei conform căreia gresia era pregătită la prepararea planului de lovire, al
nucleilor din opal6 •
Numărul mare de piese ne-a determinat ca, în 1994, să mai trasăm alte
trei secţiuni, de o parte şi de alta a secţiunii VII, cu scopul de a surprinde mai
bine, în situ, ateliere de acest gen. Astfel, în partea de vest a secţiunii VII, a fost
trasată secţiunea VIII, cu lăţimea de 2 m şi lungimea de 3 m, orientată cu latura
lungă spre nord. În această secţiune, în caroul C l, a fost dezvelit un atelier
asemănător celor existente în secţiunea VII. Secţiunea IX a fost trasată în partea
de est a secţiunii VII, în continuarea laturii de est a acesteia. Are lungimea de 3
m şi lăţimea de 2 m şi este orientată cu latura mică spre nord. Atelierul este
prezent în caroul A 1. Secţiunea X, trasată în partea de vest a secţiunii VIII, în
continuarea acesteia, cu o lungime de 3 m şi lăţimea de 2 m, a livrat, de

5
M. Cârciumaru şi colab., Săpăturile de la Lapoş. Campania din 1995, în Lucrările Simpozionului
de Arheologie, Târgovişte, 1996.
6
Gh. Olteanu, Privire generală asupra atelierelor de la Lapoş. Campaniile 1993-/995, în Lucrările
Simpozionului de Arheologie, Târgovişte, 1996.

www.cimec.ro
ŞANilERUL ARHEOLOGIC LAPOS- POIANA ROMAN 19

asemenea, un atelier, la fel de bogat ca şi cele descrise mai sus. Din cele trei
secţiuni s-a recuperat un lot cuprinzând 2386 de piese litice, diverse, din opal
(cea. 95% din total), silex de mai multe varietăţi, gresie silicioasă şi nisipoasă,
cuarţit. În fiecare suprafaţă, s-au surprins aglomerări de material, specifice
complexelor de debitaj, aparţinând nivelurilor 1- Il iar cele din S VIII se leagă
de descoperirile făcute în S VII/1993.
Diagnoza tehnică preliminară indică prezenţa în proporţie mare a nuclei lor
din opal, epuizaţi tehnic sau economic, de tip piramidal/unipolar şi prismatic/
bipolar, cu planuri de lovire corticale, rar diedre sau faţetate, destinaţi debitajului
laminar semitumant. Lotul de materiale litice din 1994 a fost studiat preliminar,
din punct de vedere funcţional. Începând cu anul 1994 şi până în 1999,
cercetările arheologice din Poiana Roman s-au concentrat în sectorul D, pentru
ca, mai apoi, în urma unor sondaje efectuate în 1999, zona de atenţie să se
mute în partea diametral opusă colinei D.
Nu vom insista asupra tuturor secţiunilor din sectorul D, dar vom face,
totuşi o scurtă analiză a ultimelor trei secţiuni practicate aici şi anume: S XIX,
S XXII şi S XXIII. Din cele 851 de piese descoperite în S XIX/1998, ponderea
cea mai ridicată o au aşchii le (734 ), urmate de lame (55) şi nuclee (52). După
cum se poate observa, produsele de debitaj predomină cantitativ, aşchiile
corticale sunt reprezentate, dar nu în proporţia pe care ar presupune-o, în general,
decorticarea nucleilor pe loc, sugerând, astfel, posibilitatea ca aceştia să fi
suferit un prim proces de îndepărtare a cortexului pe locul de procurare al
materiei prime. Lamele sunt realizate din opal, materie primă ce se găseşte din
abundenţă în sud- estul Poienii Roman şi sunt în cea mai mare parte fragmentate
şi abandonate. Uneltele litice (gratoare 7, burine 1) sunt reprezentate printr-un
procentaj scăzut, ceea ce denotă purtarea lor în afara sitului, probabil pentru
export/schimb, trăsătură inerentă a siturilor atelier, sau pentru folosinţă proprie.
De asemenea, uneltele finite sunt în general din jasp (materie mai puţin folosită
în procesul de debitaj -1,71%)şi silex care nu apare în resturile de debitaj,
regăsindu-se la adâncimi cuprinse între - 0,40 - 0,60. S XXII/1999 se află
amplasată în imediata apropiere a S XIX, unde se află concentrarea maximă de
locuire, iar S XXlll/1999, pe aceeaşi colină, în partea de sud-vest, pe panta
colinei, urmărindu-se existanţa sau nonexistenţa extinderii maximului de locuire
spre zonele de la baza acesteia. Din cele 188 de piese descoperite în S XXII
(cele mai puţine din toate secţiunile practicate în sectorul D), ponderea cea mai
ridicată o au, cum şi era de aşteptat, aşchiile ( 144 ), urmate de lame (27), lamele
(7) şi nuclee (7). După cum se poate observa, produsele de debitaj predomină
cantitativ. Uneltele tipice (gratoare 1, burine 1) sunt reprezentate printr-un
procentaj scăzut, aceeaşi situa~ie fiind evidentă şi pentru S XXIII (gratoare 4,
burine 3). Numărul ridicat al aşchiilor se menţine şi pentru S XXlll (365 dintr-un
total de 449 de piese). Urmează lamele (45), nucleele (15) şi lamelele (13).
www.cimec.ro
20 M. Cârciumaru, O. Cirstina, M. Anghelinu, M. Cosac, M. Mărgărit, L. Ni)ă, M. Pleşa

Este de reţinut că uneltele finite descoperite în cele trei secţiuni sunt, în general,
din jasp Uaspul ocupă 2,31% din materia primă a secţiunii) şi silex, care, ca şi
în cazul secţiunii anterioare, nu apare în resturile de debitaj.
Printre obiectivele campaniei din 1999 s-a aflat şi realizarea unor fine
observaţii de teren şi sondaje, atât în Poiana Roman, cât şi în zona limitrofă
acesteia. Drept urmare, în partea de sud -:- vest a poienii, mai exact la liziera
pădurii şi imediat în dreapta drumului ce duce la Valea Unghiului, a fost realizat
un sondaj, pe o suprafaţă de 111 m, din care, la o adâncime de- 0,30 m
a rezultat un număr foarte mare de piese, între care se remarcati nucleii şi lamele.
Rezultatele obţinute în acest sondaj ne-au determinat să realizăm, aici, o serie de
secţiuni S XX/1998, S XXI/1999, S XXIV- S XXV/2000 şi S XXVI/2001 (fig.
8), care au relevat o altă situaţie, nouă pentru Lapoş, şi anume existenţa în număr
ridicat a pieselor rnicrolitice, a lamelelor a dos, a vârfurilor " La Gravette" etc.
În prima secţiune, realizată aici, S XX, densitatea materialului a fost
ridicată (1537 piese), din care s-au detaşat lamele (301), lamelele (135) şi
nucleele (32). S-a putut constata apariţia unor piese microlitice cum ar fi:
microgratoarele, lamelele a dos, vârfurile "La Gravette" etc. Se evidenţiază
fragmentarea lamelelor şi a lamelor. Nucleele sunt în general din opal, dar apar
în număr ridicat şi nuclee din gresie. Considerăm remarcabilă frecvenţa
deosebită a pieselor a dos şi a bord abattu, atestând, probabil, o locuire
epigravettiană. Morfologia nucleilor pentru lamele şi a lamelelor sugerează
existenţa debitajului cu ajutorul unei "chasse lame" şi nu a percuţiei dure directe.
Lamelele prezintă o retuşă abruptă sau serniabruptă, cu afinităţi epigravettiene.
Şi în S XXI, densitatea materialului este mare 1218 piese, din care se detaşează
aşchiile (887), urmate de lame (226), lamele (37) şi nuclee (38). Piesele microlitice
se găsesc, în continuare, în număr ridicat, iar fragmentarea lamelor şi lamelelor se
păstrează ridicată, putând fi pusă pe seama materiei prime, de slabă calitate7 •
Cercetările efectuate în anul 2000 s-au concentrat în partea de sud - vest
a poienii, unde au fost decapate două secţiuni de 3x3 m şi respectiv 3x1,5 m,
după cum urmează: S XXIV s-a trasat în partea de nord a S XXI, lăsându-se un
martor de 30 cm, iar S XXV (3x 1,5 m), paralel cu aceeaşi S XXI, săpată în
1999. S-a recuperat un lot de 1726 de piese litice diverse, din opal (cea. 98,26%
din total), silex de mai multe varietăţi, gresie silicioasă şi nisipoasă, jasp şi
cuarţit. În fiecare suprafaţă, s-au surprins aglomerări de material, specifice
complexelor de debitaj. Din numărul total de piese, 75,98% sunt aşchii, 18,71%
-lame, 0,75% -lamele, 0,05%- gratoare, 0,05%- percutoare, 3,83%- nuclei,
0,23% - retuşoare, O, 17% - burine, l ,85% - gale ţi, vârfuri " La Gravette", a
eran, percoire- 0,34%. Densitatea materialului este mai ridicată în S XXIV
(1364 de piese), predominând aşchiile (1024), lamele (239) şi nucleele (48).
S-a putut observa, şi în această secţiune, existenţa apreciabilă a unui număr de

7
M. Cârciumaru, M.Anghelinu, O. Cîrstina, Lapoş, corn. Lapoş, jud. Prahova, "Poiana Roman".
Raport de săpătură, !999, Bucureşti, 2000.

www.cimec.ro
ŞANllERUL ARHEOLOGIC lAPOŞ-POIANAROMAN 21

piese microlitice (microgratoare, lamele a dos, vârfuri "La Gravette")_


Fragmentarea lamelor şi lamelelor se remarcă şi acum, ele fiind probabil
abandonate de artizanul care le-a creat tocmai din acest motiv. Din cele 362 de
piese descoperite în S XXV, marea majoritate sunt resturi specifice unor ateliere
de cioplire: aşchii (235), lame (84 ), nuclee ( 18), cu precizarea că printre aşchii
se remarcă şi cele corticale. Trebuie menţionat că în ambele secţiuni s-a săpat
până la o adâncime de - 0,70 m, de la nivelul caroiajului, fără a fi epuizat
nivelul cultural.
În acest moment, este analizată repartiţia spaţială a resturilor de debitaj.
o
Astfel, până în prezent este certă ocupaţie cu caracter repetitiv. Activităţile de
debitaj in situ sunt evidente şi masiv documentate pentru partea inferioară a
depozitului arheologic (- 0,40- 0,70 m). Partea superioară a depozitului atestă
o relativă diferenţiere tehnologică şi, implicit, tipologică; practic, elemente de
tehnologie larninară, utilizând percuţia indirectă, o mai mare varietate a materiei
prime, inclusiv prin prezenţa varietăţilor silicioase omogene şi exogene, şi
tipologia cu afinităţi gravettiene.
Secţiunea XXVI/2001 a cuprins nouă carouri, din care s-a recuperat un
bogat set litic. Din punct de vedere al stratigrafiei geologice, nu s-a constatat
deosebiri faţă de campaniile precedente, ale căror rezultate le-am amintit în
paginile anterioare. Din punct de vedere al activităţii antropice, s-a constatat
concentrarea deşeurilor masive de prelucrare şi a structurilor de debitaj
nederanjate în partea inferioară a secvenţei stratigrafice, în depozitul geologic
cinci, situaţie similară celei din anii anteriori. Partea superioară a secvenţei
stratigrafice a oferit numeroase piese litice diseminate, rară a se putea invoca o
concentrare stratigrafică sau planimetrică evidentă. Analiza tehno - tipologică
preliminară, efectuată pe şantier, a oferit următoarele categorii tehnice generale,
grupate pe carouri:

Denumirea Al A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Total
piesei
Aşchii 93 132 121 109 164 119 121 89 71 1019 85,99%
Lame 4 13 10 12 17 19 17 16 3 111 936%
Lamele 4 5 2 6 17 1,43%
Nuclei 3 1 1 7 2 1 15 1,25%
Gale ti 1 2 1 2 1 2 3 12 1,01%
Raei oare 1 1 0,08%
Percoire 1 1 0,08%
Burene 2 1 3 0,25%
Gratoare 1 1 2 0,16%
Vârfuri 2 2 0,16%
Tablete de 2 2 0,16%
reamenajare
Total Piese 105 150 141 123 194 142 144 106 80 1185
www.cimec.ro
22 M. Cârciumaru, O. Cîrstina, M. Anghelinu, M. Cosac, M. Mârgărit, L. Niţă, M. Pleşa

Considerăm că situl de aici a funcţionat exclusiv ca atelier de debitaj,


informaţiile istorice pe care le poate furniza fiind preponderent tehnologice. În
acest sens, o latură importantă a studiului de aici a constituit-o experimentarea
diferitelor tehnici de debitaj pe materiile prime locale, în scopul unei mai bune
înţelegeri a lanţurilor operatorii evidenţiate de analiza resturilor de debitaj.
Cercetarea arheologică propriu- zisă a încercat delimitarea precisă a arealelor
de abandon al materialului li tic, recuperarea integrală a artefactelor şi precizarea
fină a repartiţei spaţiale a fiecărui nivel de abandon.
Problematica aşezării de la Lapoş - Poiana Roman este foarte complexă.
Pe măsura desfăşurării cercetărilor arheologice, au apărut o serie de întrebări,
unele dintre ele aşteptându-şi şi acum răspunsul. Printre aceste probleme, s-a
ridicat, tot mai des, întrebarea de ce a fost aleasă "Poiana Roman "? 8 Poate
datorită faptului că la baza zonei piemontane care este Poiana Roman, s-au
produs o serie de rupturi şi ravinări, ce au scos la lumină pietrişurile specifice
piemontului. Noi considerăm că depozitele miocene existente în preajma
aşezării, conţin principala sursă de materie primă care a stat la baza definirii
atelierelor, în care principala rocă este opalul şi unele forme de jaspuri. Aceasta
ar fi sursa de materie cea mai apropiată şi, probabil, determinantă în alegerea
Poienii Roman. Dar, în această situaţie, alegerea poienii a fost dictată în
exclusivitate de materia primă? Este cert că sursa de materie primă a reprezentat
un element foarte important, dar nu esenţial, de vreme ce în această zonă se
găsesc numeroase porţiuni defrişate, de 10.000 până la 30.000 m2 , care au în
structură blocuri de materie primă. Atunci, ce alte elemente ar mai concura
alături de sursa de materie primă în alegerea acestui loc de către omul
paleolitic? Un prim răspuns ar fi sursa de apă, dar existenţa izvoarelor se pare
că nu a reprezentat un element important pentru atracţia animalelor, ele fiind în
exclusivitate sărate. Dacă, totuşi, au existat sursă de materie primă şi izvoare,
se naşte, în mod logic, întrebarea: de ce nu este aşezare în "Poiana Roman"
sau unde este aşezarea? Pentru această întrebare avem trei ipoteze, care vor fi
luate în discuţie pe rând. Astfel, prima dintre acestea ar fi că aşezarea se află
aproape, la o distanţă mică. În favoarea situării aşezării la o distanţă mică
avem ca argumente: atelierele, modul de debitaj în cadrul acestora, lipsa unor
vetre care ar fi impus ca Poiana Roman să reprezinte atelier sezonier.
Contraargumentul în privinţa acestei ipoteze ar fi că, dacă erau aproape se
pierdeau multe unelte finite şi se găseau mai multe unelte în fază incipientă de
cioplire. În acest moment, putem spune că au fost epuizate toate posibilităţile
de a fi aproape, aşezarea. Desigur, există multe locuri care te îndeamnă să
crezi că aceasta era aproape şi care îndeplinesc majoritatea cerinţelor pentru

8
O. Cîrstina, Întrebări cu şi fără răspuns privind aşezarea paleolitică de la Lapoş, în Lucrările
Simpozionului de Arheologie, Târgovişte, 1996.
www.cimec.ro
SANTIERUL ARHEOLOGIC LAPOS- POIANA ROMAN 23

amenajarea unei aşezări. Sondajele efectuate, poate nu suficiente, dar în multe


din aceste locuri, nu au dat rezultatele dorite. Lipsa totală a vetrelor şi a urmelor
de combustie, suficient de revelatoare, poate fi un argument de neînlăturat
privind existenţa aşezării în apropiere. Logica ne îndeamnă să credem acest
lucru, dar faptic încă nu s-a putut dovedi.
O a doua ipoteză în privinţa existenţei unei aşezări aflată în directă
corelaţie cu atelierele de la Lapoş ar fi că acestea se află la o distanţă apreciabilă.
Ce înseamnă pentru noi distanţă apreciabilă? Poate fi oare o distanţă care ar
fi impus prezenţa în "Poiana Roman" a vetre lor şi a urmelor de combustie?
Dat fiind faptul că în prezent acestea lipsesc, putem spune că această distanţă
se reduce, încât amenajarea unor vetre nu era necesară. Mergând mai departe,
în acest sistem de analiză, am putea spune că îr.. mod normal ar putea exista un
argument în favoarea situării la o distanţă apreciabilă a aşezării şi anume,
existenţa unor izvoare cu apă dulce. O altă întrebare legată de localizarea aşezării,
la o distanţă mai mare, ia în discuţie favorabilităţile pe care le putea oferi
poziţionarea acesteia în tentativa omului paleolitic de a urmări deschiderea
văii. În acest sens, există o multitudine de astfel de locuri, de-a lungul
Nişcovului, care domină o serie de bazinete atrăgătoare, dar în care urmele de
cultură materială lipsesc cu desăvârşire. Dar, în afară de aceste platforme înalte
de pe Nişcov, există şi altele situate pe Valea Murătoarea şi care puteau
reprezenta, la vremea respectivă, puncte de observaţie ideale.
Ultima ipoteză privind localizarea aşezării ne-a dus cu gândulla existenţa
sa la o distanţă foarte mare. Acum pot fi luate în discuţie, ca argument şi
contraargument, două realităţi ce nu pot fi contestate. În favoarea amplasării la
o distanţă mare, avem argumentul prezenţei nucleilor în atelierele de cioplire.
Dar, în cazul în care aşezarea se situa la o distanţă mare de Lapoş, vetrele ar fi
apărut ca o necesitate.
Făcând din semnul întrebării un laitmotiv al problematicii Lapoşului, îi
lăsăm locul cuvenit şi atunci când luăm în discuţie economia. Aparent, se pare
că mediul nu oferea resurse cinegetice suficiente, în cazul în care aşezarea era
cantonată în proximitatea sitului nostru. Acest fapt ne poate sugera o economie,
dacă nu specializată pe debitaj, cel puţin oportunistă în exploatarea acestei
resurse locale, poate chiar în scopuri de schimb pentru asigurarea propriilor
resurse de hrană. Problema este că nu avem certitudinea că putem vorbi de o
comunitate unică sau mai multe, atrase de sursa locală de materie primă.
Sesizarea acestui fapt într-o stratigrafie bulversată în nivelele superioare devine
suficient de dificilă, cel puţin pentru metodele arheologiei actuale, oricât de
moderne ar fi ele. Este uşor de imaginat că, dacă aceste comunităţi au acelaşi
nivel tehnologic, decelarea devine astfel imposibilă!
Studiul eşantioanelor de polen, realizat în laboratorul Universităţii
"Valahia" din Târgovişte, a adus primele argumente de ordin cronoclimatic
asupra locuirii de la Lapoş. Încă de la început, vom releva faptul că diagrama
www.cimec.ro
24 M. Cârciumaru, O. Cîrstina, M. Anghelinu, M. Cosac, M. Mărgărit, L. Niţă, M. Pleşa

polinică sintetică a scos în evidenţă o situaţie extrem de interesantă, care ne


facesă bănuim că locuirea atribuită Paleoliticului superior de la Lapoş este
contemporană Tardiglaciarului 9 •
Din profilul de vest, analizat, al secţiunii III au fost prelevate un set de
eşantioane până la adânc imea de 11 O cm, cu toate că stratul de cultură se
caracteriza printr-o densitate deosebită începând abia de la 65 cm.
Analiza polinică a relevat în baza depozitului, între cea. 11 O cm şi 95
cm, o perioadă de ameliorare climatică, în care polenul de arbori ajunge să
întrunească peste 50% din totalul polenului, ceea ce ar releva o bună împădurire
a zonei, asemănătoare celei actuale. Pădurea era formată în principal din arin,
dar nu lipseau mesteacănul, fagul, ulmul în prima parte, stejarul şi, destul de
modest, erau reprezentaţi arbori precum teiul, carpenul, alunul şi chiar salcia.
Într-o încercare preliminară de paralelizare este adevărat, fără nici un suport
venit din partea unei datări C 14 şi fără prea multe posibilităţi de corelare din
punct de vedere paleofloristic, întrucât în regiune lipsesc astfel de studii
considerăm, cu totul ipotetic, că această perioadă ar putea fi atribuită oscilaţiei
climatice româneşti, care s-ar paraleliza în Europa vestică cu interstadiul Lascaux.
La 85 cm, se constată paroxismul unui proces de stepizare a zonei,
acestuia revenindu-i doar exemplarele de arin, care probabil vegetau de-a lungul
Nişcovului sau în zonele din preajma izvoarelor şi a ogaşelor formate de acestea,
care nu este exclus să fi început să se formeze chiar în această perioadă şi a
căror prezenţă o sesizăm şi azi.
Nivelul atelierelor nederanjate de la cea. 65 cm, în această secţiune,
coincide cu debutul unei a doua etape de ameliorare a climatului. Este o oarecare
corespondenţă între faza de ameliorare a climei şi primul nivel cert de locuire
de la Lapoş, care constă din acele ateliere, singurele nederanjate, aproape în
toate secţiunile săpate. Acest fapt însă nu trebuie absolutizat, pentru că
numeroasele secţiuni săpate la Lapoş au dovedit ulterior că stratul de cultur~
poate pătrunde mai adânc în stratul geologic IV, fără să depăşească în general
80 cm adâncime. Aceasta ar însemna că aceste ateliere au fost uneori
contemporane chiar acestei etape de recesiune climatică.
Revenind la oscilaţia climatică, desfăşurată aproximativ între 65- 45 cm,
putem spune că se caracterizează prin dezvoltarea unei păduri dominată de
elementele stejărişului amestecat, în care excelează ulmul, care ajunge să întrunească
peste 11% şi care este acompaniat în mai mică măsură de stejar (peste 4%) şi de tei
(ceva peste 2%). Tot acum se constată un maxim de dezvoltare a fagului, ceea ce
denotă o nuanţă umedă şi răcoroasă a climatului, fără tente de rigurozitate, dacă
ţinem seama că mesteacănul şi chiar salcia înregistrează reduceri sensibile.
Estimăm că această fază de ameliorare a climei, contemporană în mare
parte atelierelor de cioplire nederanjate de la Lapoş, ar putea să aparţină oscilaţiei
climatice Erbiceni A din schema paleoclimatică a Pleistocenului superior din
România, ceea ce ar corespunde Bolling-ului vest european.
Precizăm că, în general, între 45 şi 35 cm, peisajul forestrier suferă o
restrângere şi, mai ales, o schimbare de compoziţie, ceea ce înseamnă că, rară

9
M. Cârciumaro, O. Cîrstina, M. Pleşa, Consideraţii asupra cronostratigraftei Paleoliticului supe-
rior de la Lapoş, 2003, sub tipar.

www.cimec.ro
ŞANTIERUL ARHEOLOGIC LAPOŞ- POIANA ROMAN 25

a dispărea copacii, se constată inexistenţa foioaselor termofile propriu-zise


(ulm, tei, carpen, alun) şi menţinerea doar a unor specii care se puteau dezvolta
ca păduri - galerii de-a lungul râurilor şi care, adesea, conţin specii ce pot
suporta rigorile unui climat deosebit Este vorba în primul rând de salcie, la
care se adaugă mesteacănul şi, într-o măsură destul de semnificativă, arinul.
Ameliorarea climei, fără a atinge parametrii etapei anterioare, atribuită oscila~ei
climatice Erbiceni A, se înregistrează în depozitul dintre 35 şi 25 cm, mai ales prin
revenirea în peisaj a ulmului ca prim element colonizator al unei viitoare păduri,
teiului şi probabil schimbarea speciilor de salcie cu altele favorizate de un climat
mai dulce, având în vedere faptul că mesteacănul dispare complet în această vreme_
Nu excludem posibilitatea ca această scurtă etapă de ameliorare a climatului să
coincidă fazei Erbiceni B, ceea ce înseamnă Alleroo în Europa de Vest
Depozitul dintre 45 şi 25 cm, chiar dacă aparţine tipologie Paleoliticului
superior, materialul litic descoperit nu se mai caracterizează prin acea
concentrare specifică atelierelor din partea inferioară, ci el se detaşează printr-o
diseminare evidentă, f'ară a putea vorbi neapărat de o remaniere a sa. Acesta
este un aspect al culturii materiale de la Lapoş, care va fi mai bine lămurit în
urma unui studiu tehnica - tipologie mai amănunţit al materialului litic.
De la 20 cm spre suprafaţă, diagrama polinică nu mai are aceeaşi relevanţă,
sedimentul fiind probabil puternic amestecat de lucrările agricole, fapt care a
influenţat în mod cert repartiţia materialului litic, care considerăm că poate în
mod greşit a fost atribuit de Florea Mogoşanu unui nivel cultural de sine stătător,
prin al cărui conţinut se sugera că ar aparţine probabil unui mezolitic.
Cercetările noastre arheologice nu numai că au confirmat bulversarea
sedimentului din această parte, dar nu au confirmat în nici un fel trăsături
tehnica - tipologice care să confirme o astfel de încadrare.
În concluzie, prin atelierele nederanjate dispuse în baza locuirii,
Paleoliticul de la Lapoş este contemporan unei etape destul de întârziate a
Tardiglaciarului, fiind, în bună măsură, contemporan fazei Erbiceni A (Bolling),
ceea ce ar presupune, conform datărilor C14 existente la nivelul României, o
vârstă de circa 12.600 +1- 120 B. P. sau 12.050 +/-120 B. P. iar,după datările
din Europa de Vest, o vârstă cuprinsă între 12.400 şi 12.000 B. P.
Prin urmare, este greu de acceptat Aurignacianul de care s-a vorbit la
Lapoş la o astfel de vârstă, noi presupunând, din punct de vedere strict
cronologic, că atelierele aparţin unui Epigravettian în care poate fi vorba de o
tradiţie aurignacoidă 10 •
Materialul diseminat, existent deasupra acestor ateliere, poate fi prezentat,
cu o oarecare siguranţă stratigrafică, doar până la sfârşitul oscilaţiei Erbiceni
B, ceea ce ar presupune o vârstă, conform paralelizărilor din Europa de Vest,
de circa 11.800- 11.000 B. P.
Ne exprimăm speranţa că studiul tehno- tipologie al materialului litic de
la Lapoş va individualiza mai bine acest facies epigravettian aurignacoid pentru
teritoriul României, care să stea la baza unei mai bune înţelegeri a evoluţiei
culturale de la sfârşitul Paleoliticului.
°Fr. Djindjian, J. Kozlowski,. M. Otte, Le paleolitique superieur en Europe, Armand Colin, Paris,
1

1999.
www.cimec.ro
26 . M. Cârciumaru, O. Cîrstina, M. Anghelinu, M. Cosac, M. Mărgărit , L. Ni)ă, M. Pleşa

J UO 3 RA S C V ~·
,zs•JO·

J UD

A U

j uo
DAM30VITA

JUD. IL,~9V Ju DETUL


Le endn:
li--=:_e:...iil_M-=-u~N~k::.::\P!=-.u-·R--E-s·E-··o·--i· N· ·T··-A····.-o--E-1L-~o-Er-.-----,/ P RAH OVA
~~şCNE HA R TA F 1ZJ _C ft\ .

·uos COTE
Pozrtra comunei Lapo s p
.Jr PASUR[
CĂi FERATE
harta judeţului
- - ŞOSELE MODERNiZATE
__.....; SOSELE i'EMOlJERNizATE
--"" LiM.ITA DE juDET o 4

Fig.l

www.cimec.ro
ŞANI1ERUL ARHEOLOGIC IAPOŞ-POIANAROMAN 27

Fig. 2

www.cimec.ro
28 M. Cl\rciumaru, O. Cîrstina, M. Anghelinu, M. Cosac, M. Mărgărit , L. Nită, M. Pleşa

Fig. 3 - Poiana Roman

www.cimec.ro
ŞANilERUL ARHEOLOGIC lAPOŞ- POIANA ROMAN 29

Fig. 4- Harta lui Specht (1875)

Fig. 5- Harta lui Carol Popp de Szatmary (1864)

www.cimec.ro
30 M. Cârciumaru, O . Cîrstina, M. Anghelinu , M. Cosac, M. Mărgărit, L. Ni!ă, M. Pleşa

Fig. 6- Aspecte din timpul săpăturilor (Colina D)

www.cimec.ro
1
LAPOŞ, l;>.R. 1993
~
,.§
R
PROFILUL SECTIUNII m, PROFIL VEST, 0 A.- D4 1/10
~.."
~
~
10 lO )O • :lll • JIO 10 ,." JOI. J ~
~
~
~-
~

)')')')')')'y
J'
[!5i!J ......,. _ _ _ ....... _..
ma _, )')')')'YY)'
)')';t')';t')')'

C§:J ,.".,. ...


az:J~

le.--~
amm
~
c:::!::!l
-·-·-IV )')')')')')')'
r ·J" "Y r .,. ,
)')')')')')')'
)'7)')')')')'
)')')')')')')'

Vl

www.cimec.ro
32 M. Cârciumaru, O . Cîrstina, M. Anghelinu, M. Cosac, M. Mârgărit, L. Ni!ă, M. Pleşa

·.
..

- 3

..9"·~····· ·· ·..-Qf:
.. .·
~

..
.Q4 ........... .. ..~~-

Fig. 8

www.cimec.ro
Mircea ANGHELINU

Implicaţiileteoretice ale unei noi metode


de săpătură în siturile preistorice
"Archaeology in essence is the discipline with the theory and practice fm
the recovery of unobservable hominid behaviour patterns from indirect trace.s
in bad samples."
(David Clarke)

Abstract

The article 's purpose is the analysis of the theoretical implications of a ne»-
research method for prehistorical sites: the chronostatigraphical one which ha.s
first been applied in Romania in the research ofthe neo-eneolithic tell from Hârşova.
What the author is trying to explore is the theoretical and methodologicaJ
context of which the new methodology is part of Romanian prehistoric history.
Thus described as conservatory, traditionalist and exclusively focused on study-
ing the artifacts, as well as truthful to the culture-history paradigm the Roma-
nian research tradition is constantly compromising the archeological contexts:
firstly, due to the mythical image of prehistorical communities regarded as ho-
mogenous and integrated; as far as methods are concerned it ignores the ar-
chaeological contexts through practica/ application and through the mutual
pressure between the typological method and the stratigraphic one, both o)
which are more interested in their formal coherence than in respecting the ar-
chaeological context. To end with, through its traditional result publishing sys-
tem, which is both selective and organized in "typical" typological sequences,
it makes the understanding of contextual associations even more dif.ficult.
This whole chain of decontextualization is met with the straightforwara
challenge of the new method, differentiated by an admirable attention toward.s
the archaeological context. What is worth appreciating is the ensemble'.s
"3 www.cimec.ro
34 Min~a Angh~linu

coherence between the knowledge objectives and the excavation technique, as


well as the extent to which the new objectives contribute to the enrichment of
archaeological topics.

1. Introducere

Discursul arheologilor este, în însăşi esenţa sa, identic celui al istoricilor:


el depinde de urme conservate, ca şi de disponibilităţile metodologice ale
cercetătorului pentru delimitarea şi lectura acestor urme. În arheologia
preistorică, aceşti doi factori corespund specificului aparte al documentaţiei şi,
respectiv, modelelor de comportament cărora le sunt raportate urmele materiale.
Acestea din urmă, propuse de arheologi, nu rezultă direct din informaţia
arheologică, indiferent de stadiul său de conservare: ele corespund cu fidelitate
obiectivelor de cercetare şi reflectă direct nivelul de rafinare teoretică al acestora.
Aşadar, dacă volumul şi calitatea informaţiei arheologice presupun o selecţie
ancestrală, prin abandonul selectiv, ca şi una geologică, determinată de
conservarea parţială, modelele de comportament cultural ale omului preistoric,
în naraţiunea arheologică, sunt determinate de alţi factori, care, spre disconfortul
practicienilor, depind în mai mică măsură de oamenii preistorici ca atare - şi în
mai mare măsură de autorii discursului arheologic.
Am putea să susţinem chiar ideea radicală că documentaţia arheologică
rămâne logic "egală cu sine", iar modificările de discurs se datorează exclusiv
celui de-al doilea set de factori: oamenii preistoriei nu mai pot participa la
construirea imaginii lor, arheologia monologhează despre ei; îmbogăţirea
documentaţiei presupune, în primul rând, rafinarea lecturii, singura care permite,
cu adevărat, multiplicarea setului de date. Just! din punct de vedere
epistemologie, această idee riscă să umbrească numeroasele exemple din istoria
disciplinei în care descoperiri spectaculoase şi neaşteptate au lansat provocări
teoretice fertile. Vom accepta, astfel, că progresul disciplinei s-a realizat pe
ambele planuri, atât pe seama avansurilor teoretice (adică pe potenţarea şi
nuanţarea modelelor de comportament cu care este investit, de către arheolog,
omul preistoric), cât şi prin amplificarea numărului de descoperiri (adică prin
creşterea calităţii şi volumului datelor arheologice) 1 •
Această simetrie ideală a progresului cunoaşterii este, în practică,
înlocuită de o permanentă succesiune şi de o competiţie structurală, în care
avansurile dintr-un câmp impun modificări în celălalt - şi invers. Cum, în
arheologie, majoritatea absolută a inovaţiilor teoretice şi metodologice vin, de

1
Se înţelege că distincţia dintre teorie şi practică - sau dintre "interpretare" şi "fapte" - rămâne un
simplu artificiu euristic. În realitate, suntem pe deplini conştienţi că faptele arheologice, chiar cele
mai simple, sunt construcţii fondate teoretic, nu realităţi "obiective" - aşa cum va reieşi, de altfel, din
rândurile ce urmează.

www.cimec.ro
IMPLICAŢII LE TEORETICE ALE UNEI NOI METODE DE SĂPĂTURĂ ÎN SITURILE PREISTORICE 35

obicei, din alte domenii (din ştiinţele naturale sau sociale), progresele celor
două planuri sunt deseori independente, cataiiza lor realizându-se cu relativă
întârziere 2 • Dar, chiar şi în calitate de ecouri târzii, avansurile teoretice îşi
păstrează un rol preeminent, de departe mult mai important decât cel al
descoperirilor fortuite, fie ele şi revoluţionare. Spre exemplu, problematica
inovativă propusă de arheologia procesualistă a avut, pentru cunoaşterea
epocii bronzului, un rol mult mai amplu şi mai stimulativ decât, eventual,
descoperirea unor cadavre excelent conservate, ca celebrul Otzi. Oricât de
remarcabil este potenţialul unor astfel de spectaculoase apariţiP, ele nu
asigură decât o creştere în progresie aritmetică a informaţiei arheologice,
în timp ce schimbarea topicii, a conceptelor, orientare<~; atenţiei către alţi
factori de variabilitate culturală poate conduce la o reevaluare radicală a
priorităţilor cercetării şi la o adaptare, în consecinţă, a metodelor. De aici,
avansul cunoaşterii arheologice se va produce în progresie geometrică.
În ilustrarea acestei convingeri, - şi în încercarea de a grăbi puţin
sinergia dintre praxis şi teorie- ne-am propus să semnalăm o zonă de inovaţie
metodologică, pentru a explora apoi succint implicaţiile sale teoretice şi
perspectivele pe care acestea le presupune pentru ansamblul gândirii
arheologice româneşti. Ne referim la concepţia şi metoda de cercetare a
tell-ului neo-eneolitic de la Hârşova, aşa cum a fost aceasta recent
prezentată 4 •

Cum nici un fenomen inovativ nu se plasează în spaţiul ideilor pure,


ci într-un context sociologic, intelectual, istoric în sens larg, ar fi utilă aici
o schiţă, fie şi sumară, a cadrului - foarte conservator- căruia noua propunere
metodologică i se adresează: arheologia preistorică din România. Tradiţia
de cercetare joacă, întotdeauna, un rol orientativ şi limitativ, iar pespectivele
unei inovaţii depind de măsura în care este percepută ca atare.

~Unii arheologi nu ezită să descrie disciplina lor ca un cimitir al teoriilor sociale (C. Tilley, Archaeol·
ogy: the loss of isolation, Antiquity,vol. 72, nr. 277, 1998, p.691-693). Multe din propunerile
antropologiei atrag atenţia arheologilor abia după ce îşi epuizează potenţialul în zona intelectuală de
origine. Exemplele cele mai potrivite sunt funcţionalismul radical şi gândirea sistemică - în lectura
New Archaeology -, preluat cu optimism de arheologie începând cu anii '60, după ce antropologia
reuşise - cu succes - să le evidenţieze reducţionismul şi gravele discontinuităţi epistemologice. Chiar
dacă cele două structuri teoretice nu sunt lipsite de merite metodologice, merită reţinut zelul cu care
arheologii le ignoră limitele.
3
De exemplu, în ceea ce priveşte aspectele paleopatologice, vezi L. Capasso et al., Paleopathologic;al
aspects of /}le "lcernan "frorn the Bmnze Age ofTym, Proceedings of the IXth European Meeting of
the Paleopathology Association, Barcelona, 1995, p.l07-ll4.
4
B. Randoin, D. Popovici, Y. Rialland, Metoda de săpătură şi înregistrarea datelor stratigrajice într-
un sit pluristratijicat: tell-ul neo-eneolitic de la Hârşova, Cercetări Arheologice, XI, partea 1, 2000,
p.l99-234. Recomandăm, firesc, şi lectura raportului de săpătură publicat în acelaşi volum, D. Popovici
şi colab., Les recherclzes arclzeologiques du tel/ de Hârşova (dep. de Constanta) 1997-1998, Cercetări
Arheologice, XI, partea 1, p.l3-l23.
www.cimec.ro
36 Mircea Anghelinu

2. Moştenirea istorică: o tradiţie monolitică

Este neîndoielnic că arheologia preistorică din România s-a constituit


într-o tradiţie5 • O dovedeşte însăşi maniera de a scrie istoria disciplinei, adică
monologul arheologiei româneşti despre ea însăşi 6 • Dacă studiile generale rămân
foarte rare7 , orice abordare a unei teme sau perioade cuprinde, natural, un istoric
al cercetării. Majoritatea absolută a acestor sinteze istorice adoptă însă o
perspectivă incrementalistă, punctând cu deosebire meritele activităţii
individuale. Într-o astfel de lectură, evoluţia cercetării este continuă, progresivă,
o galerie a eroilorB care au condus la dezvoltarea acestei ramuri ştiinţifice.
Preistoricienii îşi regăsesc deplina identitate în cadrul acestei serii istorice, ei
nu pot fi decât magiştri, discipoli sau, ocazional, adversari, mai mult sau mai
puţin cordiali, ai altor specialişti. În oricare ipostază însă, ei se raportează,
relaţional, la ansamblul confraţilor de breaslă, trecuţi sau prezenţi; tradiţia, care
capătă astfel o consistenţă aproape materială, devine o formă de legitimare, şi
conferă un statut într-o ierarhie silenţioasă - şi cu atât mai efectivă. Odată
materializată, ea decide, fie şi tacit, liniile de forţă ale inovaţiilor care sunt
nevoite să respecte principiul revoltelor, şi nu al revoluţiilor9 • Într-o astfel de

5
În ciuda ambiţiilor locale, nu întotdeauna absente, arheologia preistorică din România este foarte
omogenă. Şcolile regionale au mai degrabă o conotaţie geografică, decât teoretică sau metodologică.
În fapt centralizarea în jurul unui număr mic de personalităţi (prestigioase şi frecvent contondente), la
care s-a adăugat etatismul rigid al deceniilor comuniste (însoţit de autoritatea pan-naţională a institutului
de arheologie bucureştean), au redus la minim particularităţile regionale. Credem, însă, că principalul
factor unificator a fost prC'gramul de cercetare, moştenit încă din perioada interbelică şi la care
majoritatea specialiştilor a ales să subscrie: obiectivele similare de cunoaştere au stimulat identitatea
metodelor, aşa cum vom nota în continuare.
6
În arheologia preistorică din România nu s-a discutat niciodată potenţialul de "disciplinare", de
socializare, pe care îl posedă istoriile oficiale ale oricărei discipline ştiinţifice. Această enculturaţie
este, însă, unanim remarcată pentru arheologia, pe alte meridiane (N. Schlanger, Ancestral archives:
Explorations in the History of Archaeology, Antiquity, voi. 76, 2002, p.I28).
7
Ca să alegem, prin sondaj, doar trei, plasate la o oarecare distanţă cronologică între ele: R. Vulpe,
L'activite archeologique en Roumanie, L' Archeologie en Roumanie, Ed. Academiei, Bucureşti,
1938, p.73-78; M. Babeş, Marile etape ale dezvoltării arheologiei în România, SCIVA, 32, nr.3,
1981, p.319-330, şi seria de articole privind arheologia ieşeană, apărute în Arheologia Moldovei,
XXII, 1999.
8 Rămâne de necontestat că focalizarea istoriei disciplinei în jurul activităţii indivizilor stă mărturie şi

pentru dificultatea specifică a practicii arheologiei, nu numai în România. Ea impune, în general,


sacrificii de ordin personal importante - iar arheologii nu ezită să utilizeze acest capital simbolic
pentru a se autodefini ca o "ghildă" exotică, pentru care erudiţia este la mare preţ, iar competenţa
individuală, principala formă de achiziţie a unui statut personal. Implicaţiile micro-sociologice ale
acestei atitudini ar merita, cu siguranţă, să fie analizate când va.
9 Iluzia acestui cumul continuu este foarte preţuită în discursul tradiţiilor centralizate, ca cea

franceză (A. Coudart, Js post.procesualism bound to Happen Everywhere? The French Case,
Antiquity, voi 73, nr. 279, 1999, p.l61-166 ), sau celor conservatoare, ca cea germană (H. Hărke,
Al/ Quiet on the Western Front. Paradigms, Methods and Approaches in West German Archaeol-
ogy, 1. Hodder (ed.), Archaeological Theory în Europe. The Last Three Decades, London
Routledge, 1991, p.l87-222). Destul de diferită rămâne atitudinea generaţiilor în arealul aca-
demic american şi britanic, în care revoluţiile - fie şi declarative - au devenit o caracteristică a
succesiunii generaţiilor (A. Coudart, op. cit.).
www.cimec.ro
IMPLICAŢIILE TEORETICE ALE UNEI NOI METODE DE SĂPĂTURĂ IN SITURILE PREISTORICE 37

viziune hagiografică, prin persuasiune discretă şi prin retorica de breaslă,


prezentul devine întrucâtva inevitabil, iar arheologia contemporană trăieşte,
leibnizian, ''în cea mai bună dintre lumile posibile", lume în care eşecurile,
reculurile şi ineqiile dispar.
Arheologia preistorică din România are, aşadar, o părere foarte bună despre
sine. Părere care nu transpare, desigur, doar din studiile cu caracter istoriografic.
Ea se manifestă efectiv în scrierile arheologice: omogenitatea tematică şi
structurală a monografiilor arheologice stă mărturie. Numai respectul devotat
purtat unei tradiţii poate să dea seama de această uniformitate.
Ca orice lucru care există- ar spune filozofii -această tradiţie de cercetare
dispune, deci, de nişte proprietăţi. Vom însuma, pe scurt, trăsăturile ei structurale
care ne par caracteristice, dar şi, mai ales, principiile funcţionării lor.

Geneza
Originea acestei tradiţii de cercetare se leagă de însăşi geneza arheologiei
preistorice în România: ea s-a născut ca o prelungire în trecut a istoriei naţionale,
prin desprinderea de moştenirea arheologiei şi filologiei clasice. Declaraţia sa
de independenţă rezidă, credem în câteva texte din prima jumătate a secolului
XX, dintre care primul rămâne "Contribuţie la Dacia înainte de romani",
lucrarea de doctorat a lui 1. Andrieşescu, iar cele mai elocvente îi aparţin lui
1. Nestor 10 • Excepţie face arheologia paleoliticului, inspirată de alte filoane
(evoluţionismul şi paleontologia stratigrafică) şi practicată, iniţial, sub auspiciile
geologiei. Dar, în ansamblu, arheologia preistorică se îndepărtează de moştenirea
clasică prin căutarea rigorii metodologice şi a specificului preistoriei: anonimatul
deplin al oamenilor săi, lipsa surselor documentare alternative arheologiei. Deşi
consideraţi în continuare a fi participat la cimentarea tradiţiei naţionale, oamenii
preistoriei sunt eliberaţi treptat de povara etnistă a identificării înaintaşilor şi
capătă de facto dreptul la o existenţă istorică proprie.
Cu toate acestea, preistoria românească nu a ieşit niciodată din cadrul
unei paradigme naţionale. Chiar dacă a păstrat un raport relativ distant faţă de
propaganda naţionalistă, raport foarte diferit în cazul arheologiei perioadelor
istorice şi protoistorice, oricum, cadrul naţional pare a fi dimensiunea naturală
în care preistoria este studiată în România. Lăsând la o parte analogiile culturale
realizate, de obicei, în perimetre restrânse din afara graniţelor naţionale,
cantonarea în cadrul naţional dă seama şi de izolarea teoretică în care disciplina
se zbate şi astăzi. Atingem, astfel, şi problema afilierii intelectuale a preistoriei.
Rezervorul academic de specialişti va fi, încă de la început, cel asigurat de
istorie, din care este recrutat şi acum principalul contingent de preistoricieni.
Implicaţiile sunt importante.

10
Vezi, şi exemplu, I. Nestor, Tendinţe noi în istoriografia românească /1933], Arheologia Moldovei,
XII, 1988, p.277-279.
www.cimec.ro
38 Mircea Anghelinu

Preistoria ca istorie. Comprehensiunea


Consecinţă directă a condiţiilor de geneză, platforma filozofică a preistoriei
româneşti, apărută în deceniile de autoritate a istoriografiei "şcolii critice" şi
"noii şcoli" 11 , va fi, ca şi în cazul suratelor istoriografice, una pozitivistă. Această
atitudine pozitivă nu trebuie înţeleasă în sensul apetenţei pentru construcţii ample
sau al interesului pentru căutarea legilor istorice, ci într-unul empirist, aplicat,
sceptic, devotat "faptelor" 12 • Desigur că această preferinţă acordată minuţiei se
explica, în primele decenii ale secolului XX, prin necesitatea de a pune disciplina
pe baze ştiinţifice. Cu toate acestea, ea nu se va schimba până astăzi, din raţiuni
asupra cărora nu vom poposi aici în detaliu. Între cele mai importante, merită
amintită presiunea ideologiei oficiale comuniste, la care orice istoric - dacă
încerca să evite deprofesionalizarea - a încercat să replice prin accentuarea
factologiei şi empirismului. Pe de altă parte, un rol important în perpetuarea
încrederii în ştiinţificitatea arheologiei pozitiviste, l-a avut promovarea sa tenace
de către marile personalităţi - care, inerent, justificau astfel poziţia lor
preeminentă în cadrul ierarhiei interne a competenţei.
Filiaţia istorică va impune şi alte importante consecinţe: tratarea preistoriei
după modelul societăţilor istorice şi, conex, dezinteresul pentru analogiile
etnografice 13 • Ambele opţiuni se edifică pe premisa comprehensivităţii
comportamentelor umane din trecut. Neacceptând (în teorie) vreo diferenţă între
societăţile preistorice şi cele istorice, preistoricienii reţin doar diferenţele de
documentaţie, cărora li se adresează metodele specifice. Însă aceste diferenţe
de documentaţie, care soli cită o sistematizare şi o hermeneutică întrucâtva diferită
de cea a istoricilor, vor conduce către o diferenţiere foarte accentuată între
preistorie şi istorie, în practică cel puţin: istoricii narează, arheologii
sistematizează. Cu toate acestea, ei păstrează, totuşi, timpii şi reflexele explica-
tive istorice (migraţiile şi difuziunile, în secvenţe catastrofice, de exemplu).
Mai mult, întregul set de noţiuni provenite din experienţa istorică (de la "chirpic"
la "ceramică de uz curent", sau "de lux") sunt necesare şi suficiente. Arheologii
nu caută să mai explice ce apare ca evident - şi educaţia lor istorică transformă
în evidenţe de bun-simţ nenumărate comportamente ale omului preistoric, care
ar fi trebuit explicate în sine.

11
Al. Zub, Istorie şi istorici în România interbelică, Ed. Junimea, Iaşi, 1989, p.199-234; A. Pop., O
fenomenologie a gândirii istorice româneşti. Teoria şi filozofia istoriei de la Hasdeu şi Xenopolla
Iorga şi Blaga, Ed. Ali, Bucureşti, 1999, p.25-28, 40-48.
12
Pozitivismul, ca termen, poate provoca mari confuzii, din moment ce poate unifica sisteme teoretice
foarte diferite şi nume ca A. Cornle, K. Marx sau M. Weber, tofi interesafi în studierea realităţii sociale
după modelJ.!.l ştiinfelor naturii (M. Hollis, Introducere în filozofia ştiinţelor sociale, Ed. Trei, Bucureşti,
2001,p.45). lnfelegem aici, prin pozitivism, o practică empiristă, puternic bazată pe observaţie directă,
dezavuând, sub titlul de speculafie, orice afirmafie care nu decurge direct din faptele observate.
13 Ar fi suficientă aici răsfoirea, chiar şi neglijentă, a bibliografiei oricărei monografii arheologice

publicate în ultimele decenii în România. În majoritatea situafiilor, literatura etnologi că este absentă
sau foarte timid prezentă, susfinând, de obicei, interpretările din câmpul spiritualităfii preistorice.

www.cimec.ro
IMPLICAŢII LE TEORETICE ALE UNEI NOI METODE DE SĂPĂTURĂ ÎN SITURILE PREISTORICE 39

Cât priveşte cultura, sensul termenului este unic: tradiţie istorică transmisă
sub forma normelor, prin comportamente învăţate; deşi nu întotdeauna explicită,
încărcătura etnică pare de la sine înţeleasă. Vehiculul său de tranzit este
conservatorismul şi inerţia specifică timpurilor preistorice (după modelul
societăţilor patriarhale, pentru care istoria, în particular cea românească, oferea
suficiente exemple şi fără ajutorul etnologiei; în lectură românească, societăţile
preistorice îi datorează mai mult lui Herder şi sămănătorismului decât
boşimanilor). Cultura arheologică era o replică fragmentară a celei vii. Dacă
documentaţia arheologică avea un caracter fără îndoială parţial, el rămânea însă
expozitiv şi, respectând obiectivitatea, adică ştiinţificitatea, ea putea sta la baza
inferenţelor directe privind societatea preistorică.
În practică, cea mai importantă consecinţă funcţională va fi absenţa
aproape completă a analogiilor etnografice. Arheologii citează arheologi,
perpetuând, în deplină izolare de alte ştiinţe sociale, supoziţiile emise în interiorul
comunităţii disciplinare. Arheologia nu este numai autonomă, ci şi, ca să ne
exprimăm aşa, autogenerativă la nivel teoretic, ca să folosim o metaforă
împăciuitoare pentru lipsa de imaginaţie.

Teme de cercetare
Tot condiţiile de geneză dau seama şi de tematica cercetării, fundamental
devotată cunoaşterii preistoriei de pe teritoriul naţional. În practică, ea presupune
cunoaşterea culturilor materiale locale, a succesiunii şi a relaţiilor dintre ele.
Ea se realiza odată cu lărgirea informaţiei arheologice, prin adâncirea detaliilor
cronologice şi a dimensiunilor geografice. Se pun, astfel, bazele unei taxonomii
culturale tot mai detaliate şi mai complete - şi al cărei progres rămâne, în
principiu, permanent şi indefinit. Funcţionarea acestei tematici se reflectă în
programele de cercetare, care îşi propun tocmai - şi deseori doar - perfectarea
sistemului taxonomie moştenit. Prin "cunoaşterea neoliticului din arealul X" se
subânţelege stabilirea succesiunilor culturale din respectiva regiune geografică.
Metode de cercetare
Metodele de cercetare însoţesc firesc tematica mai sus expusă. Ele sunt tipologia
(adică, izolarea şi sistematizarea trăsăturilor stilistice semnificative), stratigrafia şi
chorologia (destinate a stabili distribuţia acestor constelaţii de norme). Mariajul
metodelor a fost facilitat şi de creşterea volumului de informaţie datorat săpăturilor
sistematice. El necesita clasare şi sistematizare, deci, în principiu, o ordonare în unităţi
etnice a diferenţelor stilistice. Metoda stratigrafică şi cea chorologică se articulează
fidel celei tipologice: prima caută poziţia verticală a constelaţiilor de norme stilistice,
în timp ce cea de-a doua trasează orizontala sincronică.
Principiu valid şi eficace, această ordonare crono-spaţială pe criterii
tipologice era perfect conformă rigorilor epocii în care a apărut- şi funcţionează
şi astăzi. Nu intenţionăm deocamdată o critică a lui. Facem doar remarca
www.cimec.ro
40 Mircea Anghelinu

preliminară că ea reţine
aspectul "distribuţional" al artefactelor 14 • Partea
"organizaţională", cea a comportamentelor presupuse de aceste artefacte, adică
ordinea culturală din care proveneau, rămâne absolut periferică, din moment
ce, se crede, ea se poate reconstrui direct, prin intermediul urmelor arheologice,
parţiale, mute, dar "sincere" 15 ; cum am notat, în fond, preistoria este o parte a
istoriei, principiile comprehensiunii i se aplică în consecinţă.
Afară de interesele teoretice de cunoaştere, această periferizare a
specificului lumii preistorice este impusă şi de exerciţiul practic al metodelor.
Manipularea metodelor solicită experţi, buni cunoscători, pe cale empirică, ai
materialului. Prestigiul autorităţilor derivă tocmai de aici 16 • Erudiţia şi expertiza
tipologică stau la baza ierarhiei fundamentale dintre preistoricieni. Tot ca efect
indirect, ea a stimulat o competiţie a tipologiilor adverse şi a întărit iluzia că
această metodă constituie un punct final al demersului arheologic.

Valorificarea rezultatelor
Încununare a temelor şi metodelor de cercetare, valorificarea prin publicare
a rezultatelor respectă câteva reguli, mai ales în ceeea ce priveşte structura
discursului. Acesta cuprinde, invariabil, istoricul cercetării, prezentarea
sc.rupuloasă a săpăturii, a materialului arheologic, grupat pe item-uri (ceramică,
utilajullitic, plastica, obiecte de metal, sau "diverse") şi concluziile istorice ce
se impuneau prin cataliza metodelor. Acestea priveau, preponderent, destinul
istoric al culturilor arheologice în relaţie cu celelalte unităţi similare. Cu totul
periferic, capitolele - de altfel rahitice - privind viaţa sau societatea oamenilor
respectivei culturi completează acest demers, dar este evident că această
problemă nu constituia un obiect de cunoaştere în sine. Din acest motiv, ele
cuprind simple generalizări empirice sau inferenţe directe, parazitând metodele
tradiţionale (de genul: prezenţa topoarelor -> defrişări -> agricultură; aceasta
poate fi chiar creditată ca performantă, iar organizarea societăţii este estimată
în consecinţă; la fel de elocvent, despre eficienţa agriculturii vorbesc brăzdarele
de plug; despre vânătoare, vârfurile de proiectile etc.). În orice caz, triada
metodelor nu caută şi nici nu permite un interes aparte pentru acest capitol, al
organizării sociale a vieţii preistorice. Nu erau aceste probleme deja rezolvate
de istorie?

14
Preluăm aici distincţia făcută de L. Binford, Collfemporat}' Model Building: Paradigms and tlze
Current State of Palaeolitlric Researclr, D. Clarke (ed), Models în Archaeology, London, Methuen,
1972, p. p. 109-165.
15
În cazul în care "sinceritatea" documentaţiei pare îndoielnică, soluţia panaceu este modestia
concluziilor, prudenţa interpretărilor, pe scurt: agnosticismul.
16
Cazul celebru este, în arheologia europeană, cel al lui F. Bordes, al cărui manual tipologie a rămas
timp de decenii catehisme empirice ale paleoliticienilor, inclusiv a celor români; nu sunt greu de
identificat texte identice şi pentru arheologia celorlalte perioade.

www.cimec.ro
IMPLICAŢIILE TEORETICE ALE UNEI NOI METODE DE SĂPĂTURĂ lN SITURILE PREISTORICE 41

*
* *
Acest portret al arheologiei preistorice din România ne conduce, inevitabil,
spre concluzia că ea constituie manifestarea unei paradigme unice, cea cul-
tural-istorică17 . Şcoala cultural-istorică a avut de la bun început misiunea de a
completa trecutul istoric al diferitelor naţiuni europene. Prin urmare, interesul
său se circumscrie delimitării unităţilor culturale preistorice, deziderat pentru
care tipologiile, coloanele stratigrafice ale succesiunilor culturale şi sincronizarea
acestora prin chorologie sunt necesare şi suficiente. Tehnica de cercetare adecvată
acestor metode va fi "sondajul", care uneori poate fi extins la dimensiunile unui
întreg sit. Într-adevăr, dimensiunile sale contează mai puţin, din moment ce
interesele metodologice rămân legate de recuperarea anumitor date. Până şi
instrumentarul arheologic corespunde obiectivelor de cercetare: atât hârleţul,
cât şi şpaclul sunt unelte care funcţionează cel mai bine în plan vertical!
Noile situri, vechile metode şi instrumentarul interdisciplinar au contribuit,
inevitabil, la îmbogăţirea setului de date. În ciuda cantităţii crescânde de
informaţie, ea răspunde, însă, aceloraşi întrebări, aceleiaşi curiozităţi, de o
manieră repetitivă. Treptat, formalismul şi manierismul au transferat curiozitatea,
prin însăşi practica disciplinei, tot mai departe de obiectivul său legitim, cel
istoric. În România, arheologia preistorică devine o disciplină cu fundamente
epistemologice în câmpul istoriei, dar care funcţionează, în plan practic, după
modelul unei sistematici naturaliste.
Tratarea structurală a tradiţiei de cercetare, aşa cum a fost schiţată aici,
pare că ignoră două aspecte esenţiale: impactul marxismului şi
pluridisciplinaritatea, tot mai prezente în arheologia preistorică românească de
după 1970. Izolarea acestora a fost, însă, deliberată, din moment ce atât teoria
marxistă, cât şi metodele pluridisciplinare au reprezentat simple juxtapuneri,
colaterale, din punctul de vedere al arheologilor, obiectivelor de cercetare şi
metodelor tradiţionale. Uşor de izolat în capitole "anexe", nici marxismul, nici
interdisciplinaritatea nu au reuşit să restructureze principiile cercetării,
mulţumindu-se să completeze fie particularul cultural (pluridisciplinaritatea),
fie discursul general (marxismul) 18 • Ambele întâlnesc o puternică tradiţie cul-
tural-istorică, în faţa căreia au încercat zadarnic să-şi impună ideile.

17
Cu totul caracteristică tradiţiilor naţionale a studiului istoric, nonnativistă şi difuzionistă, paradigma
cultural istorică rămâne forma fundamentală de organizare a cercetării preistorice pe mapamond şi, în
particular, în Europa (pentru o discuţie mai amplă, vezi B. Trigger, A history ofarclweological thought,
Cambridge University Press, Cambridge, 1989, p.l48-206). ·
18
Marxismul nu putea participa, în forma sa vulgară, oficială şi obligatorie, la îmbunătăţirea arsenal ului
metodologie sau conceptual al arheologiei, pentru că întâlneşte aici o tradiţie arheologică fundamen-
tal străină de obiectivele sale de cercetare: naţională, idealistă, empiristă. Vezi, în acest sens, tratarea
mai largă a acestui subiect, pe care am propus-o în Note privind impactul marxismului în teoria şi
practica arheologiei preistorice din România, Cercetări Arheologice, XII, 2002-2003, sub tipar.
www.cimec.ro
42 Minea Anghelinu

Aşadar,în ciuda adiţiilor metodologice şi pretenţiilor ideologice oficiale,


arheologia preistorică din România a conservat un nucleu dur de supoziţii
teoretice şi deprinderi practice. Acestuia i se adresează provocarea lansată de
noua metodă.

3. Ierarhia decontextualizării

În continuarea excursului nostru - şi pentru a circumscrie şi mai bine


magnitudinea schimbării propuse de noua metodă - se cuvine să ne aplecăm
asupra unui corolar esenţial al înlănţuirii dintre teme, metode şi valorificarea
rezultatelor în paradigma cultural-istorică: decontextualizarea 19 • Într-adevăr,
şcoala cultural-istorică se face vinovată de o repetată distrugere a contextelor
arheologice. S-ar putea replica, desigur, că această compromitere este o
consecinţă fatală a practicării arheologiei - fapt adevărat. Cu atât mai urgentă
ne apare, însă, reevaluarea responsabilă a manierei prin care arheologii ''îşi
şterg urmele", mai ales că, în ciuda clamatei sale rigori, arheologia preistorică
românească promovează încă o obişnuinţă specifică în această privinţă.
Cum ar putea însă o disciplină, obsedată de context de la debutul său
ştiinţific, să se manifeste tocmai împotriva lui? Prin renunţări motivate teoretic
şi prin simplul fapt al reconstrucţiei sale raţionale, pe care le realizează la diferite
paliere. Să ne explicăm.
Dacă păstrăm disjuncţia artificială din introducere, între datele arheologice
şi modul lor de interpretare, este evident că distrugerea contextului -înţeles aici
larg, în calitate de context istoric- se datorează, într-o primă instanţă, oamenilor
preistorici, care n-au găsit de cuviinţă să abandoneze un set complet de mărturii
ale culturii lor. Conservarea selectivă şi modificările postdepoziţionale vin să
agraveze această pierdere de informaţie, anagramând, în plus, vestigiile rămase.
Dacă arheologii, evident, nu pot stopa această erodare a informaţiilor, ei sunt
datori a controla aceste variabile. Şi ajungem astfel, pe această cale, la
decontextualizarea de care sunt ei înşişi responsabili.
Înaintea oricărei excavaţii, arheologul concepe inconştient un plan ideal
al situaţiilor pe care le poate întâlni. Acestea depind de experienţa sa anterioară
şi, evident, trasează nişte aşteptări, care limitează percepţia "nonconformităţilor".
Nu ne referim aici doar la obiectivele alese deliberat şi conştient ale cercetării,
ci la o matrice mai largă, care, îndeosebi prin tradiţia de cercetare, asigură
perpetuarea unui câmp de interes şi a metodelor adecvate lui. Pe scurt, nici o

19Se înţelege că utilizăm aici termenul de context ca pe o redlitate autonomă, aşteptând să fie descrisă
şi interpretată; dar, conform rezervelor expuse încă din deschidere, această accepţiune a contextului
are o menire pur euristică. Suntem conştienţi că însăşi definirea contextului arheologic este impregnată
teoretic., iar distincţia între "context" şi "recuperarea" lui are aceeaşi conotaţie ca şi cea anterioară,
dintre "teorie" şi "practică".

www.cimec.ro
IMPLICAŢIILE TEORETICE ALE UNEI NOI METODE DE SĂPĂTURĂ ÎN SITURILE PREISTORICE 43

cercetare nu porneşte fără un proiect de cunoaştere, fie el şi incoerent, şi, în


general, nici o observaţie nu se realizează în afara unei structuri teoretice.
Consecinţa: arheologii impun ei înşişi o ordine artificială unor raporturi
de contextualitate. Ea datorează, deseori, mai mult confortului în cadrul para-
digrnatic al grupului disciplinar- pentru că respectarea tradiţiei este reconfortantă-,
decât misiunii de cunoaştere pe care şi-au asumat-o.

3.1. De-contextualizarea la nivel teoretic

Prima scoatere din context este cea determinată, în sens general, de


exercitarea facultăţii raţionale şi, în acest sens, ea transcende toate nivelele
practicii arheologice. Istoria este o retro-spunere, o aranjare în cadre raţionale 20 ,
pe principii cauzale, a unor fapte trecute, ele însele întrucâtva construite. În
acest sens, arheologia preistorică rămâne, ca şi istoria, victima unei fatalităţi
epistemologice şi a modului său propriu de a fi obiectivă 21 • Nu dispune, aşadar,
decât de o foarte modestă autonomie în această privinţă - mai ales pentru că
raţionalizarea excesivă a preistoriei este facilitată de documentaţia sa specifică,
care expune oamenii în dimensiunea lor socială: de aici decurge apetenţa sa
pentru categoriile biologice22 , pentru gândirea de sistem23 şi distanţa scientistă
pe care o interpune între ea şi obiectul de studiu.
Această deosebire- deşi strict cantitativă- a preistoriei în raport cu istoria,
determinată de interzicerea accesului ei la explicaţii ale contemporanilor, capătă
şi alte valenţe. În scrierea istorică, omul etern intervine întotdeauna acolo unde
cel istoric, particular, se estompează. Astfel că, pe măsură ce o experienţă este
mai străină, ea se pierde în cadrul categoriei generale din care face parte:
convenţia ia loc particularităţii, schema înlocuieşte individualitatea. 24
Ce se poate spune despre omul preistoric? El este, în simplitatea sa
funciară, indusă de practica arheologiei româneşti, cel mai convenţional dintre
oamenii istoriei, aşa încât rareori poate fi distins de schiţa "omului etern". În
şcoala cultural-istorică, el este asimilat celui istoric- ceea ce este înţelept- însă
este descris prin intermediul simţului comun - ceea ce este prea puţin. O
digresiune este necesară aici.

:!0 Amintim aici analiza exemplară realizată în privinJa acestor aspecte de către R. Aron, Introducere în
filozofia istoriei, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997.
~~ P. Ricoeur, Obiectivitate şi subiectivitate în istorie, Istorie şi adevăr, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993,
p. 31-53.
:!:! În cazul şcolii cultural istorice, în care cultura este privită normativ, metaforele biologice survin
natural. Stau mărturie hibrizii culturali, fenomenele de îmbătrânire, de degenerare a culturilor etc. O
expresie tip a acestei prezumţii:"cultura X a apărut pe fondul anterior Y".
:!l Gândirea sistemică, promovată cu agresivitate de New Archeology, nu era străină deloc şcolilor
tradiJionale, care puteau constata empiric că faptele sociale sunt, în mod obişnuit, intercorelate. Ceea
ce aduce procesualismul este uzul explicit şi sistematic al acestei viziuni, ba chiar un reducţionism
mai sever.
~4 R. Aron, op. cit., p. 90-109, 190-193.

www.cimec.ro
44 Mircea Anghelinu

Odată tratat după modelul celui istoric, omul preistoric îşi pierde
individualitatea. Nu încercăm deloc să sugerăm că opoziţia preistorie-istorie
este reală, dimpotrivă. Ca prejudecată, ea a făcut ravagii în gândi rea arheologilor,
prin telelologia evoluţionismului şi a behaviorismului de rit naturalist şi a
împiedicat tratarea cu simţ istoric a societăţilor preistorice. Ele au devenit un
preambul al civilizaţiei, martore ale unui ev al nevoii şi barbariei. În acest sens,
nici ipoteza contrară, emanaţie a mitului "vârstei de aur", nu a făcut prea multe
pentru realitatea istorică a omului preistoric 25 •
Avem însă suficiente motive pentru a crede în specificul societăţilor
preistorice şi, în această direcţie, utilizarea analogiilor comportamentale istorice
este mai mult decât insuficientă. Nu ne iluzionăm: arheologia se bazează masiv
pe utilizarea analogiei, cu care explorează necunoscutul prin intermediul a ceea
ce cunoaşte. Însă ceea ce cunoaşte arheologia preistorică din România pare să
se rezume la experienţa proprie, existenţială, a cercetătorului (ceea ce numim
simţ comun) şi la cea provenită din lecturile sale istorice sau arheologice (care
nu induc, automat, şi simţul istoric). Simţul istoric presupune istorizarea
conceptelor6 , utilizarea celor relevante, reconstituirea unei lumi date în ceea
ce are ea specific (adică, deopotrivă, universal şi particular) 27 •
Simple indicii oferite de etnologie sunt suficiente pentru a imagina cel
puţin nişte societăţi organizate pe principii de rudenie, cu o "gândire sălbatică" 28 ,
o viaţă simbolică complexă şi o organizare socială a economiei foarte departe
de cea cu care ne-a obişnuit istoria şi, cu atât mai mult, modernitatea. În toate
aceste situaţii, utilizarea analogiilor istorice explicite este, dacă nu inutilă, cel
puţin foarte parţială. Or, transferarea cadrelor moderne de gândire asupra acestor
comunităţi nu este doar o intelectualizare, ci o rearanjare autoritară a lumii
preistorice în funcţie de categoriile prestabilite de contemporani, o distrugere a
contextului istoric, cu atât mai gravă cu cât, plasată la nivel teoretic, ea precede
şi ghidează orice altă întreprindere exploratorie.
Analogiile etnografice, nici ele lipsite de dificultăţi, par o soluţie mult
mai potrivită, pentru că permit compararea unor unităţi de studiu echivalente
(secvenţe precise de comportament) şi a unor situaţii uneori riguros
asemănătoare. Altfel spus, ele sunt nişte analogii mai apropiate, care încearcă
să păstreze specificul lumii preistorice 29 •

~ 5 Cât de profundă este acţiunea acestor modele mitice privind preistoria în practica ştiin~ifică o arată
W. Stoczkowski, Antlzropologie nai've, antlzropologie savante. De /'origine de 1'/zomme, de
/'imagina/ion el des idees rer,:ues, CNRS Editions, Paris, 2001.
~ 6 P. Veyne, Cum se scrie istoria, Ed. Meridiane,Bucureşti, p. 178-182.
~ 7 Ibidem, p. 76-77.
~ 8 În sensul aparte şi elegant oferit de CI. Levi-Strauss (Gândi rea sălbatică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti,
1970) şi care, evident, nu coincide deloc "gândirii prelogice" a lui Levi-Bruhl.
~ 9 Analogia etnografică ne arată cât de diferite pot fi solutiile culturale pentru aceeaşi problemă, dar
oferă şi o imagine asupra diferitelor soluţii culturale pentru probleme pe care nu le mai putem percepe
astăzi. Se înţelege că nu ne referim la analogiile în bloc, aşa cum au fost acestea practicate de
evoluţionismul victorian şi, pe aceeaşi bază, de Engels, ci, mai degrabă, la cele propuse de aşa-numită
Middle Range Tlzeory a "noii arheologii" americane.
www.cimec.ro
IMPLICAŢIILE TEORETICE ALE UNEI NOI METODE DE SĂPĂTURĂ ÎN SITURILE PREISTORICE 45

Dar arheologia preistorică din România, am notat, nu utilizează analogii


etnografice. Atunci, de unde îşi acumulează, afară de sfera propriei imaginaţii,
cunoaşterea? Evident, din cadrul contextului arheologic în sine. Mai precis, din cel
cruţat de altă eşantionare artificială, cea a metodelor, terrnina~i practice ale unei
selec~i raţionale a tem~lor de cercetare şi ale unei schiţe foarte sumare de om.

3.2. Decontextualizarea la nivel metodologie

Metoda tipologică este bazală în arheologie. În această ipostază, ea


participă masiv la sondarea contextelor culturale preistorice. Nu mai puţin im-
portant este rolul său în estomparea diferenţelor şi/sau în re-dimensionarea
acestora.
Tipologii le au la bază un principiu evoluţionist, cel al trecerii de la simplu,
la complex şi de la omogen, la eterogen. Ele caută asemănările în defavoarea
diferenţelor. Ca efect nedorit, dar inevitabil, ele decontextualizează artefactele
pentru a le integra unui nou sistem de ordonare, cel al morfologiei formale. Din
punct de vedere al funcţionării practice, în ciuda presupusei abordări inductive,
tipologiile, mai ales cele complete, se constituie într-un sistem expert, posibil
de ameliorat, dar care se manifestă ca o permanent anterioară bază de date.
faptul este valabil atât pentru tipologia ceramică, cât şi pentru cea litică. Dacă
ele integrează forme tipologice noi, nu e mai puţin adevărat că o fac în funcţie
de categoriile deja definite. În orice caz, artefactul dintr-o serie tipologică
încetează să mai fie "acel artefact" descoperit într-un anumit context, şi, ca
orice sistem conceput raţional, cel tipologie caută să integreze şi urmăreşte
propria coerenţă - în detrimentul celei de provenienţă.
Principiul tipologie rezidă în credinţa că artizanii unui artefact au respectat
nişte reguli învăţate, normative, iar asemănările dintre ele arată distanţa socială
mică (citeşte înrudirea sau identitatea etnică) dintre autori. O variabilă este
constant eliminată: semnificaţia originară, cel mult presupusă în subsidiar, dar
tot mai irelevantă pe măsură ce ne îndepărtăm de contextul de descoperire, în
căutarea analogiilor mai îndepărtate. Fără cuantificarea explicită a acestei
variabile însă, o serie tipologică este departe de a reflecta altceva decât o
sistematizare impresionistă a artefactelor. Este inutil să mai discutăm aici şi
problemele de ordin intern ale tipologiilor (cum ar fi criteriile considerate
relevante, amplitudinea bazei de date etc.). Suficient este să reţinem principiul:
tipologiile smulg întrucâtva artefactele, atât din contextul lor arheologic, cât şi,
inevitabil, din cel cultural. Ele egalizează semnificaţiile şi impun criterii
diagnostice proprii, care nu pot fi validate ca fiind relevante pentru contextul
din care provin.
Intim corelată acestei reconstrucţii pe principii tipologice, metoda
stratigrafică, aşa cum este ea utilizată, îşi oferă serviciile pentru a ordona succesiv
www.cimec.ro
46 Min:ea Anghelinu

"fosilele directoare". Cum fazele unei culturi sunt, în multe situaţii, deja esti-
mate, ele îşi pun amprenta asupra descoperirilor ulterioare şi, deseori,
periodizarea generală a unei culturi arheologice (de obicei tripartită) decide
modul de tratare a succesiunii dintre fazele de ocupare a unui sit. În orice caz,
acestea din urmă capătă un caracter subsidiar. În acest fel, o locuire preistorică
devine de-a dreptul incapabilă să existe în sine, altfel decât prin raportare la
cele similare, cercetate anterior, eventual de specialişti prestigioşi. Cea mai
bună dovadă a acestei realităţi este oferită de planurile săpături lor: şanţuri lungi,
însoţite uneori de casete, pentru dezvelirea complexelor. Ele atestă ierarhia
priorităţilor, în care stratigrafia verticală apare ca principalul obiectiv 30 •
Nu în cele din urmă, este mai mult decât semnificativă geometrizarea
săpăturii. Simbol al rigorii, al arl;teologiei ştiinţifice, utilizarea cadrelor
matematice pare a asigura un panaceu: malurile drepte şi dimensiunile regulate
ale secţiunilor reprezintă condiţii sine qua non ale unei arheologii bine făcute.
Ele asigură o grilă de relaţii spaţiale pentru înregistrarea unor situaţii arheologice
"dezordonate". De aici şi până la ordonarea implacabil artificială a documentaţiei
pasul este mic şi el poartă un nume: altimetria, săpătura în "pase mecanice" (de
obicei multipli de 5 cm). Mare devoratoare de contexte arheologice, săpătura
altimetrică conduce aprioric la false aglomerări planimetrice. În sprijinul ei
vine însă tipologia, care identifică şi "corectează" eventualele erori de
contemporaneitate. Cum am discutat deja problemele tipologiei, comentariile
sunt de prisos: lipsurile unei metode vin să acopere lacunele alteia.
În concluzie, stratigrafia respectă cu loialitate priorităţile tipologiei: ea
nu caută succesiunea unor momente coerente în ocuparea sitului, ci succesiunea
fazelor culturale prezente în acesta. Nu ţine cont, deci, de temporalitatea specifică
acumulării documentaţiei arheologice 31 , ci de cea largă (cum ar fi cronologia
radiocarbon). Se poate argumenta că reducerea unităţilor de studiu este
imposibilă, din pricina conservării deficitare. Oare?

3.3. Decontextualizarea finală: arhitectura textului arheologic

Modul de expunere a rezultatelor completează această ierarhie a disoluţiei


contextului, legând raţionalitatea temelor de cercetare şi a teoriei generale cu

30
Ar fi interesant de stabilit raportul dintre dimensiunea săpăturilor şi volumul de informaţie arheologică
(pe care îl căutăm în concluziile istorice ale monografiilor şi nu în bogatele serii de artefacte din
depozite); cu totul empiric, presupunem că, în cazul săpăturilor "exhaustive", el nu este deloc
satisfăcător.
31
Este surprinzătoare indiferenţa cronică a arheologilor pentru acest aspect. Documentaţia arheologică
dispune de propria sa temporalitate: fragmentară şi în contratimp cu gesturile culturale care au creat-o.
Ea apare printr-un soi de "îmbătrânire" geologică şi, în acest sens, nu este niciodată, ca să ne exprimăm
aşa, contemporană cu oamenii care au creat-o (vezi L. Olivier, Temps de 1'/zistoire et temporalite.1· des
materiaux archeologiques: apropos de la nature clzronologique des vestiges materiels, Antiquites
Nationales, nr.33, 2001, p.l90-201).

www.cimec.ro
IMPLICAŢIILE TEORETICE ALE UNEI NOI METODE DE SĂPĂTURĂ iN SITURILE PREISTORICE 47

cea a metodelor prin edificarea unui discurs, şi el, raţional. Pe de o parte, dată fiind
bogăţia uneori impresionantă de material, el este publicat parţial, de obicei după criteriul
morfologiei sale ''tipice". Pe de altă parte, prezentarea pe categorii a documentaţiei,
comodă şi care facilitează celorlalţi specialişti accesul la seriile tipologice respective
- de care sunt, desigur, foarte interesaţi - alimentează risipirea în contexte separate,
proces în care artefactele intraseră încă înainte de elaborarea studiului.
În plus, nu trebuie uitată natura parţial retorică a textelor arheologice.
Autorii au convingeri care îi determină, chiar şi inconştient, să accentueze
anumite aspecte şi să minimalizeze altele.
Cât priveşte concluziile, ele nu pot fi decât rezultatul întregii desfăşurări
anterioare: omul preistoric s-a pierdut pe drum, în spatele listelor tipologice şi
succesiunilor stratigrafice. Devenită un simplu pretext pentru impresionanta
desfăşurare de metode ştiinţifice ale arheologilor, viaţa lui este schiţată sumar,
dacă nu este, eventual, abandonată anexelor.
Anexele cuprind, în general, rezultatele cercetărilor pluridisciplinare şi,
paradoxal, sunt singurele care, eventual, pot spune ceva despre oamenii preistorici
(afară de faptul că realizau câteva tipuri de ceramică şi de unelte şi că, de obicei,
locuiau în case, mai mari sau mai mici etc.). Dar, victime ale preocupărilor
dominante, ele nu pot fi uşor relaţionate ansamblului. Din acest motiv am evitat
să folosim termenul de interdisciplinaritate: cel de pluri-disciplinaritate este
mult mai semnificativ pentru autonomia- ca să nu o definim drept independenţa
- diverselor capitole "auxiliare". Rolul lor adiţional expune evident poziţia
excentrică pe care o capătă în discursul arheologic, mai interesat de coerenţa sa
internă - şi nu de conforrnitatea cu care reconstituie viaţa preistorică.

*
* *
Următoarea concluzie preliminară la care ajungem este că arheologia
preistorică din România nu reprezintă numai o tradiţie monolitică, ci şi, în
consecinţă, o prolifică artizană de contexte paralele realităţii potenţiale a omului
preistoric. Nu dorim să fim greşit înţeleşi: o parte a acestor raţionalizări - pe
care le subânţelegem ca ruperi din context - sunt inevitabile, iar prejudecata
obiectivităţii naturaliste a discursului arheologic, fosilă dintr-o eră paleo-
epistemologică, trebuia demult abandonată32 • Ele ţin de construcţia textului

3
~ A reaminti caracterul "subiectiv" al scrierii istoriei ar însemna să reiterăm o platitudine. Însă, oricât
de limitate i-ar fi pretenţiile de obiectivitate şi oricât de strâmt "cercul hermeneutic", aceasta nu
presupune însă că arheologia se poate abandona anticarismului neglijent, iar istoria literaturii, dimpotrivă
(pentru o perspectivă echilibrată, ne apare admirabilă tratarea la P. Veyne, op.cir.). Ca şi istoria,
arheologia are propriile sale rigori de obiectivitate. Însă această obiectivitate trebuie urmărită de o
manieră poperriană, prin introducerea unui punct de vedere deliberat (pentru că este oricum) selectiv,
în încercarea de a rezolva probleme explicite (vezi K. Popper, Mizeria isroricismului, Bucureşti, Ed.
AII, p.lOS-109)

www.cimec.ro
48 Mircea Anghelinu

istoric şi de problemele specifice ridicate de documentaţie. Dar nu întârziem să


salutăm soluţiile metodologice care încearcă să limiteze ca subiectivitatea
arheologilor să preia în întregime destinul încheiat al omului preistoric.

4. Metoda cronostratigrafică

Recapitulând, teoria, metoda şi tehnicile de cercetare sunt organizate


sistemic. Ele se sprijină mutual. Modificarea uneia dintre variabile va conduce
la o reacţie de răspuns din partea celorlalte. La nivel teoretic, empirismul filozofic
conduce la un pozitivism aplicat, care încearcă să evite ingerinţele subiective
printr-o totală inapetenţă pentru speculaţie. El ignoră că faptele ţin de percepţie,
şi că teoriile sunt anterioare descoperirii, înregistrării şi interpretării faptelor.
Din acest motiv, ierarhia de raţionalizări compromite contextul cultural preistoric
(la nivel teoretic) şi pe cel arheologic (pe palierul metodelor şi naraţiunii
arheologice). Am schiţat mai sus circumstanţele particulare ale decontextualizării
în ansamblul arheologiei preistorice româneşti. Circularitatea tautologică a
acestui demers îl transformă într-un "cerc magic" care nu poate fi distrus decât
printr-o inversiune brutală a priorităţilor.
Această dizidenţă a avut loc, credem, în cercetarea tell-ului neo-eneolitic
de la Hârşova. Lectura noastră va fi foarte laconică, din moment ce am indicat
deja sursele unde metodologia respectivă este prezentată pe larg.
Ce aduce nou metoda de aici? În principiu, nimic; în fapt, cam totul.
Tehnica de excavaţie şi înregistrare perfecţionată aici se plasează într-un
contra~t izbitor cu modelele uzuale. Pe scurt, ea se bazează pe o stratigrafie
riguroasă, şi este, prin urmare, o continuare logică a premisei primare a
arheologiei ştiinţifice, conform căreia succesiunea stratigrafică este
corespondenta celei cronologice, în majoritatea situaţiilor depoziţionale. Cum
formarea acestui tip de situri presupune o locuire diacronică intensă, creşte
probabilitatea unor modificări postdepoziţionale antropice. Condiţiile deosebite
de conservare permit, pe de altă parte, identificarea acestora, cu o singură
condiţie: adoptarea unor tehnici adecvate.
Soluţia, aparent banală, este "atomizarea" depozitului, pulverizarea
acestuia sub forma celor mai mici unităţi structurale diferenţiabile empiric,
macroscopic. Această diferenţiere se realizează pe baza conţinutului arheologic
al fiecărui atom, unitatea stratigrafică. Sistemul de înregistrare se va adapta
corespunzător necesităţilor cerute de descrierea primară a acestor unităţi.
Decaparea "atomilor stratigrafici" se face în ordinea riguros inversă a depunerii
lor, fundamental în plan orizontal, ceea ce permite delimitarea precisă a formelor
şi dimensiunilor lor, ca şi a relaţiilor precise de suprapunere dintre ele.
Aparent, preistoricienii nu ar putea remarca nici o revoluţie metodologică
propriu-zisă aici. Practica dezvelirii sistematice este deja tradiţională. În cel
www.cimec.ro
IMPLICAŢIILE TEORETICE ALE UNEI NOI METODE DE SĂPĂTURĂ ÎN SITURILE PREISTORICE 49

mai bun caz, ar putea remarca coerenţa specifică a ansamblului tehnică­


înregistrare. Diferenţa rezidă în refuzul de a geometriza aprioric cercetarea. Ea
nu uşurează deloc munca echipei de cercetare - şi cu atât mai puţin participă la
"estetizarea" secţiunilor. În schimb, refuză să impună sitului reguli artificiale
afară de cele minime, cerute de înregistrare.
Utilizarea metodelor interdisciplinare completează această acribică
cercetare a contextului. Nu insistăm asupra utilizării în premieră a
microstratigrafiei, nici asupra bogatului set de material paleofaunistic recuperat.
Dimpotrivă, ne vom rezuma la alt aspect, eşantionajul arheologic, pentru că, în
condiţiile în care recuperarea integrală a materialului osteologie rămâne practic
imposibilă, volumul de informaţie conservat pentru studiu nu suferă pierderi
semnificative. Astfel, estimarea statistică a raportului volum de sediment/
informaţie utilă deschide perspective largi pentru arheologia în regim de salvare,
dar şi pentru cea sistematică, mare colecţionară de informaţie arheologică
recurentă - colectată pe seama epuizării siturilor.
Reconstrucţia sistematică a contextului arheologic încheie demontarea
sa acribică. Succesiunea unităţilor stratigrafice este urmărită prin punerea lor în
secvenţă, în fază şi, în final, în perioadă.

5. Comentarii

La prima vedere, metodologia de la Hârşova apare ca o meritorie


sistematizare a unor principii vechi. În opinia noastră, implicaţiile nu se rezumă
la această completare logică a unui demers arheologic banal - deşi situaţiile în
care acest lucru se întâmplă sunt suficient de rare pentru a-l transforma într-un
merit. Ceea ce dorim să subliniem aici este coerenţa dintre obiectivele de
cunoaştere şi metode, inversiunea teoretică implicată de această iniţiativă, dar
şi consecinţele potenţiale ce decurg de aici.
Din punct de vedere al filozofiei de cercetare, demersul de aici constituie
nu o negare a empirismului, ci o întoarcere deliberată la el, prin limitarea
ingerinţelor subiective şi a remarci lor calitative. Ele nu dispar: descrierea fiecărei
unităţi stratigrafice depinde de săpător şi, în ciuda criteriilor diagnostice ferme
şi standardizate, ea poate varia. Cu toate acestea, metoda constituie, probabil, o
limită superioară la care se poate ajunge în eliminarea subiectivităţii. Purificarea
maximă a datelor arheologice de ingerinţele subiective permite o înţelegere
"obiectivă" a contextului şi asigură un cadru solid pentru efortul de interpretare.
'Dacă, din punct de vedere teoretic, această metodă constituie 6 întoarcere la
pozitivism şi o supralicitare aparentă a empirismului, acest lucru se întâmplă ca
urmare a insatifacţiei provocate de glisajul formalist al pozitivismului arheologic
către propriile sale metode. Autorii nu pretind că au eliminat subiectivitatea, ci
că încearcă, conştienţi de ea, să o minimalizeze. Echipa de aici refuză, în
www.cimec.ro
50 Mircea Anghelinu

principiu, să creadă că ştieceva despre oamenii studiaţi: cunoaşterea situaţiilor


asemănătoare (din alte tell-uri, de exemplu) nu are relevanţă în aplicarea
consecventă a metodei de săpătură.
Cercetarea de aici poate fi definită ca o cercetare orientată spre rezolvarea
de probleme. Ruptura este, deci, semnificativă şi din punctul de vedere al
obiectivelor de cercetare: ele se circumscriu amenajării şi utilizării spaţiului şi
paleoeconomiei. Este, deci, o concentrare a atenţiei către interiorul fazelor
culturale, către domeniul organizaţional al sitului. Metoda nu survine decât ca
un mijloc natural de atingere a acestor obiective. Interesele tradiţionale (legate
de succesiunea normelor stilistice) nu apar deloc printre obiectivele explicit
urmărite în cercetarea acestui tell. Scopul meticuloasei cercetări de aici este
înţelegerea dinamicii interne a acestui sit, în izolare metodologică de cele
similare. Spre deosebire de modelul uzual de cercetare, fundamental interesat
în delimitarea statutului cronologic şi cultural al unui sit sau, în cel mai bun
caz, al unei locuiri, ansamblul de metode utilizat aici ignoră de facto apartenenţa
culturală a comunităţii respective. Înţelegerea contextualităţii de o manieră
pozitivă presupune ignorarea eventualelor similarităţi apriorice cu situaţii
provenind din alte situri, aparţinând aceleiaşi culturi. Această contextualitate
este decisă preliminar de funcţionarea respectivului grup uman, de ceea ce acesta
abandonează în cadrul unui sit, ca şi de numeroasele modificări post-
depoziţionale ulterioare abandonului.
Gama amplă de cercetări interdisciplinare adaugă o nouă dimensiune,
cea în care curiozitatea cercetării migrează către paleoeconomie, în sensul cel
mai general. Recuperarea materialului arheologic şi faunistic, în strânsa sa
contextualitate topografică, promite o prelucrare fertilă. Ea nu se rezumă la
elaborarea unei "kitchen list", ci deschide perspective reale asupra tehnicilor de
procurare, conservare şi consum al hranei animale sau vegetale, cu consecinţele
ce pot decurge de aici în estimarea fenomenelor sociale. Organizarea socială a
spaţiului, durata locuirilor, tehnicile de construcţie sunt doar câteva dimensiuni
ale comportamentelor preistorice posibil de inferat pe baza unui set de relaţii
spaţiale bine înregistrate. Din nou, acest lucru este posibil, în primul rând, prin
periferizarea deliberată a vechiului domeniu de interes: cronologia culturală pe
baza tipologiei ceramice.
Dar cea mai importată consecinţă ce decurge de aici este înalta rezoluţie
cronologică Ia care înlănţuirea metodelor poate conduce. Reducând unităţile
temporale la nivelul unor comportamente sezoniere, de exemplu, circum-anuale,
metoda permite acum delimitarea unor secvenţe comportamentale foarte pre-
cise, posibil de relaţionat unor opţiuni particulare. Se poate ajunge, astfel, la o
arheologie a momentelor, în succesiunea lor - care poate rămâne relativă.
Potenţialul său euristic este echivalent biografiei în scrierea istoriei, din mo-
ment ce-şi reduce interesele la durata unei vieţi individuale. Mai mult sau mai
www.cimec.ro
IMPLICAŢIILE TEORETICE ALE UNEI NOI METODE DE SĂPĂTURĂ ÎN SITURILE PREISTORICE 51

puţin exemplar, acest decupaj al vieţii individuale promite să deschidă perspec-


tive nebănuite asupra relaţiilor intracomunitare, lăsate până acum exclusiv pe
seama speculaţiilor (sau abruptelor inferenţe marxiste) 33 • În acest fel, artificiala
disjuncţie dintre timpii istoriei şi cei preistorici se estompează, iar condiţiile de
redactare ale unei naraţiuni istorice verosimile se ameliorează.
Odată reduse unităţilor de studiu, devine reală posibilitatea de a testa mai
multe variante interpretative - prin intermediul analogiilor etnografice. Se
deschide aici un domeniu vast, deocamdată ignorat, cel în care bogăţia detaliilor
arheologice va solicita rafinarea modelelor utilizate în interpretarea lor. Conform
"asimetriei" tradiţionale a progresului în arheologie - în ciuda restructurării
teoretice presupuse, implicit, de adoptarea unei noi metodologii -avansul metodei
nu dispune, deocamdată, în preistoria românească, de un model de structură
teoretică pe măsura ei. Reducerea unităţilor de timp cuantificate arheologic are
nevoie de aplicarea unor modele de comportament la fel de circumscrise. Sunt,
deci, necesare secvenţe comportamentale scurte, şi singura disciplină care
dispune de un astfel de corpus este etnologia. Preistoricienii nu pot face istorie
decât trecând prin etnologie - şi în arheologia preistorică din România rămân
multe de făcut.

6. Concluzii

Metoda cronostratigrafică nu este perfectă. Imperfecţiunile sale, însumate


rapid, sunt reprezentate de costul material implicat, de durata extinsă a cercetării
sau de necesitatea unui personal experimentat şi specializat, ceea ce implică,
printre altele, o echipă pluridisciplinară permanentă şi numeroasă. Din aceste
puncte de vedere, dată fiind situaţia economică şi înzestrarea pluridisciplinară
modestă a arheologiei preistorice din România, metoda cronostratigrafică poate
apărea ca un lux.
Pe de altă parte însă, aplicabilitatea sa, în principiu, nu este limitată de
specificul sitului, dacă acceptăm că înţelegere;~ stratigrafiei complexe a unui
tell constituie un tur de forţă al arheologiei - şi că marea majoritate a siturilor
preistorice nu ridică nişte proJ:>leme stratigrafice de aceleaşi proporţii. În acest
sens, preluarea principiului, cu întreg cortegiul său de implicaţii teoretice, poate
fi realizată în plan practic. Altfel spus, izolarea sa nu se datorează neapărat
definirii sale ca lux material, ci faptului că reprezintă un lux teoretic pe care, se
pare, arheologia preistorică din România nu şi-1 permite încă. Să ne explicăm.

33
În ciuda scepticismului cu care sunt în general privite posibilităfile arheologiei preistorice de a
atinge o rezolufie cronologică mulţumitoare, situaţiile arheologice care permit accesul către
anonimii indivizi preistorici nu lipsesc cu totul (vezi, de exemplu, I. Hodder, Agency and indi-
viduals in long-term proce.ues, în M. A. Dobres, J.E. Robb (eds), Agency in archaeo/ogy, Ed.
Routledge, London, p.21-33 ).

www.cimec.ro
52 Mircea Anghelinu

Am schiţat, în deschidere, monolitismul tradiţiei de cercetare a preistoriei


în România. Or, metoda cronostratigrafică anunţă revizuirea unui set amplu de
premise şi postulate şi înlocuirea metodelor şi tehnicilor practicate (dar nu şi
perfectate) timp de decenii. Volumul şi calitatea informaţiei arheologice deja
recuperate, ca şi prelucrarea sa informatică ascund un potenţial revoluţionar
previzibiP4 •
Metodele tradiţionale se identifică însă în aşa măsură cu activitatea
individuală a profesioniştilor, încât înlocuirea lor poate conduce la o adevărată
criză de identitate personală. În România, arheologia este numai ce fac arheologii:
ea nu există în afara profesioniştilor, care înţeleg să definească viitorul disciplinei
prin prisma trecutului ei, cu care fac ei înşişi legătura. Metoda cronostratigrafică
demolează nu numai iluzia exclusivistei expertize individuale -
"depersonalizând" arheologia prin lucrul în echipe largi - dar şi falsa autonomie
disciplinară a întreprinderii ştiinţifice numite arheologie, pe care o deschide
larg conceptelor, analogiilor şi metodelor altor discipline (de la etnologie, la
statistică şi modelarea informatică). Într-o comunitate conservatoare şi elitistă,
asemenea implicaţii cu greu pot fi primite cu entuziasm.
Cu toate acestea, implicaţiile metodei de la Hârşova pot fi rezumate
foarte simplu: ele rememorează misiunea istorică a arheologiei, pentru că, în
ciuda aparent densului repertoriu naturalist, scopul final al cercetării arheologice
este elaborarea unei naraţi uni istorice. Rămâne la latitudinea practicienilor modul
în care înţeleg să o redacteze, dar, în ciuda tuturor reticenţelor, apariţia unei
breşe într-o gândire instituţionalizată presupune că "cercul magic" al presiunii
tuturor împotriva tuturor a fost deja compromis: este o problemă de timp şi nu
de posibilitate până când ea va impune noi standarde de cercetare.

34
De altfel, încercarea de integrare a rezultatelor de aici în contextul unităţii stilistice numite "cultura
Gumelniţa" va da măsura inegalităţii de informaţie. Întrebările cărora li se va găsi răspunsul aici nu au
fost puse până acum. Din nefericire, probabil că şi răspunsurile oferite până acum se vor dovedi
inutile cercetărilor de aici. Palierele de curiozitate diferă net şi, odată cu ele, gradul de elaborare a
naraţiunii istorice.

www.cimec.ro
Valentin PARNIC, Andreea PĂUN

Despre un atelier de prelucrare a osului


si cornului din asezarea eneolitică
' '
de la Măriuţa, jud. Călăraşi
Resume

Le site de Măriuţa se trouve sur la haute terasse droit de Mostiştea, a


environ 200 m NE de village.
Out ere decouverts deux niveaux culturalles eneolitiques: Gumelniţa A2
et Gumelniţa Bl.
Dans le niveau Bl, ere decouverts deux habitations nonincendies.
Habitation SL2 de cette couche est situe dans la zone centrale sud du
site. Elle a deux chambres et un ateleir d'outile enos et corn. Out ete decouvert
un nombre important d'outillage enos- corn.
Un aspect particulier est la presence des pieces non-utilises, decouverts
dans le meme endroit avec les pieces inacheves et ensenble des pieces reutilises.

Problema existenţei unor meşteri specializaţi în cadrul unei aşezări preistorice,


care să producă unelte de os, corn, silex sau metal, ceramică, şi, nu în ultimul rând,
hrană, a provocat multe dezbateri de-a lungul timpului în rândurile specialiştilor.
S-a încercat de fiecare dată explicaţii mai mult sau mai puţin logice, unul
dintre argumentele comune aduse în discuţie fiind procesul de modificare a
climei şi necesitatea adaptării la noile condiţii de mediu.
Din punct de vedere climatic, după optimul dintre 7000 a.Chr. şi 5000 a.Chr.,
cu o climă temperată, mai caldă decât cea actuală, a urmat o perioadă de climă
caldă şi umedă, între 5000 şi 3000/2800 a.Chr., urmată fiind de una caldă şi aridă 1 ,
acest fapt fiind confirmat şi de vegetaţia şi fauna din neo-eneolitic, care
atestă, în general, un climat asemănător celui actual, cu unele variaţii în
cursul acestei perioade.

• Desenele au fost efectuate de Gabi Dobre, Muzeul Dunării de Jos.


' M. Petrescu-Dîmboviţa et alii, Istoria Românilo1; voi. 1, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
2001, p.ll6.

www.cimec.ro
54 Valentin Pamic, Andreea Păun

Urmare a adaptării active la modificările climatice are loc un proces de


diversificare a activităţii economice în neo-eneoljtic, declanşată de procesul
neolitizării şi de inovaţiile tehnice, precum şi, într-o anumită măsură, de mediul
natural în care erau situate diferitele comunităţi umane. Toate aceste transformări
duc în cele din urmă la apariţia unor practici agricole incipiente, vizibile atât în
domesticirea unor specii de cereale şi cultivarea lor, cât şi în diversificarea
utilajului litic şi al celui de os sau corn.
În cazul perioadei eneolitice şi al culturii Gumelniţa, analizele carpologice
efectuate permit demonstrarea existenţei unor variate specii de cereale culti-
vate: Triticum monococcum, Triticum dicoccum, adesea în amestec cu alte specii
de grâu, la care trebuie să adăugăm şi lintea, mazărea şi măzărichea, de
asemenea atestate, şi care au fost fără îndoială folosite în alimentaţie 2 •
- Creşterea unui anumit număr de ani malţ permitea populaţiei gumelniţene
să dispună de o hrană bogată în carne, dar şi de alte produse secundare: lapte,
lână, piei, oasele fiind uneori folosite pentru realizarea uneltelor.
Pentru cultura Gumelniţa, în România nu au fost cercetate, în totalitate,
decât micul sat de la Teiu3 şi aşezarea Gumelniţa B 1, de la Căscioarele Ostrovel;
deci, nu dispunem de date suficiente referitoare la organizarea spaţiului unei
aşezări, dar, alături de locuinţele propriu-zise, întâlnim şi locuinţe-atelier sau
unele construcţii cu destinaţie rituală, cum sunt cele de la Căscioarele4 ,
Ovcharovo, Goljamo Delcevo5 , Medgidia6 •
Interiorul locuinţelor este demarcat prin alocarea unor spaţii pentru
diferite activităţi, cum ar fi depozitarea grânelor, prelucrarea textilelor sau
păstrarea uneltelor agricole. Modelele de locuinţe descoperite oferă detalii de
construcţie interioară şi de decor exterior, localizarea ferestrelor, aranjarea
internă a mobilierului, cuptoarelor, silozurilor, uneltelor 7 , ş.a.
Locuinţele devin locul principal unde se desfăşoară activităţile domestice
şi de producţie, ca prepararea hranei, depozitarea ei, fabricarea ceramicii etc.
Multe locuinţe conţin cuptoare. Prepararea iniţială a materialului litic se făcea
în afara locuinţei, finisarea uneltelor având loc în interiorul locuinţelor, foarte
puţine nuclee de mari dimensiuni fiind întâlnite în interiorul locuinţelor.
Astfel, în 1962, la Căscioarele Ostrovel, în nivelul B 18 , a fost descoperită
o locuinţă cu caracter special. De formă rectangulară, cu dimensiunile
aproximative de 9,5 x 7,5 m, locuinţa a fost construită în sistemul clasic al
paiantei, iar în colţul estic, direct pe podea, a fost construită vatra de formă
relativ pătrată.

1
D. Popovici et alii, Via(a pe malul Dunării acum 6500 ani, Placheta expozifiei româno- franceze,
Paris, 1996, p.32.
3
I. Nania, Locuitorii gumelni(eni, în lumina cercetărilor de la Teiu, în Studii şi Articole de Istorie,
Bucureşti, 1967, p.7-24.
4
VI. Dumitrescu, Principalele rezultate ale primelor două campanii de săpături, din aşezarea
neolitică târzie de la Căscioarele, în SCIV, 16, 2, 1965, p.219; S. Marinescu-Bîlcu, A Few
Observations on the Interna/ Organization ofGumelni(a Comunities on Lake Cătălui lslet, în
CCDJ, XIX, 2002, p. 149.
5
H. Todorova, Kupferzeitliche Sidlungen in NordostBulgarien, Munchen, 1982, p. 30.
6
D. Berciu, S. Morintz,Săpăturile de la Cernavoda, în Materiale, V, 1959, p .. 101.
7
D. W. Bailey, Balkan Prehistory, 2000, p.78.
8 VI. Dumitrescu, op. cit, p.215-216.

www.cimec.ro
DESPRE UN ATELIER DE PRELUCRAREA OSULUI ŞI CORNULUI,
DIN ASEZAREA ENEOLITICĂ DE LA MĂRIUTA, JUD. CĂLĂRASI 55

În centrul locuinţei, pe podea, s-au descoperit 11 -topoare de silex, 2


fragmente de topoare, dintre care unul relativ plat, făcut dintr-un nucleu, 4
ciocane, 8 percutoare, unele sparte, 12 nuclee, majoritatea fragmentare, masivi
care păstrau urmele prelucrării, lame, gratoare şi aşchii 9 •
Ţinând seama de inventarul litic al acestei locuinţe, în comparaţie cu
celelalte, de numărul mare de nuclee şi de aşchii rezultate în urma prelucrării,
este neîndoielnic că aici funcţiona şi un mic atelier de prelucrare a silex ului 10 •
Tot în aşezarea de la Căscioarele Ostrovel, în nivelul B 1, a fost descoperită
o locuinţă care conţinea foarte multe vase, peste 25, de diferite dimensiuni şi
forme, în apropierea cărora s-a descoperit o mare cantitate de oase de animale,
printre care şi patru unelte de corn, un adevărat brăzdar de corn, ca şi altele
aflate în plin proces de prelucrare, indicii care dovedesc, după părerea autorului
cercetărilor, că aici a funcţionat un mic atelier de prelucrare a cornului 11 sau o
posibilă locuinţă-abator 12 •
Locuinţa -"moară" (L1), descoperită la Medgidia, prevăzută cu două
încăperi, a oferit informaţii de natură să clarifice problema aşa-ziselor "locuinţe­
siloz". În prima cameră au fost descoperite 5 chiupuri, alături - două râşniţe
fixate pe postament de lut, iar în cea de-a doua cameră au fost descoperite 30
de lame şi gratoare de silex şi mai multe vase de mici dimensiuni 13 •
Autorul cercetărilor a considerat că ne aflăm în faţa celei mai vechi mori
primitive de pe teritoriul României 14 •
În cercetările mai vechi de la Sultana- Malu Roşu, este menţionată "casa
olarului", o locuinţă în care au fost descoperite foarte multe vase, de diferite
forme şi dimensiuni, unele dintre ele decorate cu pictură albă şi roşie 15 •
Pe teritoriul Bulgariei, locuinţele-atelier sunt mai des menţionate de
către cercetători.
Astfel, în tell-ul de la Komare, în apropiere de Goljamo Delcevo, a fost
descoperit un atelier de prelucrare a uneltelor de silex. Dealtfel, în zonă a fost
identificată şi o sursă de silex 16 •
La Ovcharovo şi Goljamo Delcevo, au fost descoperite ateliere de
prelucrare a uneltelor de os şi corn. În ceea ce priveşte locuinţa atelier de la
Goljamo Delcevo, aceasta este construită în nivelul IX (faza II b Vama- Gumelniţa
- Karanovo VI- Kodjadermen, după H. Todorova), GumelniţaA 2 şi funcţionează
cu mici întreruperi până în nivelul XIV (faza III Vama- Gumelniţa- Karanovo
VI - Kodjadermen, după H. Todorova), faza Gumelniţa B, după cronologia lui
Vladimir Dumitrescu. Un atelier asemănător a fost descoperit şi la Hotnica, !ară
a se menţiona cărei faze a culturii Gumelniţa îi aparţine acesta 17 •
9
S. Marinescu-Bîlcu, Un atelier neolitique pour la tai/le de lwcl!es en silex, în AR, XVII, 1965, 1, p.49
10
Ibidem, p.49-50.
11
VI. Dumitrescu, op. cit, p.226.
1
~ S. Marinescu-Bîlcu,op. cit, 2002, p.149.
'-'V. Voi nea, Situ/ Medgidia, O civilizaţie necunoscută Gumelniţa, CD Cimec, 2002.
14
D. Berciu, S. Morintz,op. cit., p.101.
15
C. Isăcescu, Staţiunea eneoliricâ de la Sultana- com. Mănăstirea, Documente recent descoperite
şi informa~ii arheologice, Bucureşti, 1984, p.11-20.
16
H. Todorova, op. cir, p. 54.
17
Ibidem, p.32.
www.cimec.ro
56 Valentin Pamic, Andreea Păun

În nivelul XII de la Goljamo Delcevo, a fost descoperit şi un atelier de


prelucrare a uneltelor din cupru 18 • •

Ne vom referi în cele ce unnează la o descoperire care poate fi încadrată în categoria


locuinţelor- atelier, din aşezarea gumelniţeană de la Măriuţa- La Movilă (Pl. 1).
Cum orice descoperire arheologică oarecum ieşită din comun, sau care
constituie o noutate faţă de datele cunoscute până atunci, în legătură cu anumite
practici ale unei anumite comunităţi, este sortită la controverse şi interpretări
diferite, de aceea nu ne vom hazarda în interpretări decisive, ci ne vom limita
numai la o prezentare a situaţiei şi a argumentelor noastre.
Aşezarea gumelniţeană de la Măriuţa este situată pe malul drept al
Mostiştei, la 200 m nord-est de sat, într-un cot de 180 o, făcut de apele râului
(Pl. 2.1, 3.1.). Stratigrafic, s-a constatat existenţa a două niveluri culturale
Gumelniţa B 119 , cu două locuinţe de suprafaţă neincendiate (Pl. 2.2), respectiv:
Gumelniţa A2 final - început de Gumelniţa B 1, cu şase locuinţe de suprafaţă
distruse în urma unui incendiu 20 •
Agricultura este atestată în nivelul Gumelniţa B 1 de la Măriuţa indirect,
de diferite unelte de os şi corn (împungătoare şi dăltiţe din os, vârfuri de corn
de cerb, săpăligi, plantatoare) sau topoare şi piese de silex componente pentru
seceri, precum şi râşniţe sau frecătoare din piatră.
De asemenea, studiul resturilor osteologice21 de mamifere a condus la
identificarea celor cinci specii domestice caracteristice epocii: bos taurus, ovis
aries, capra hircus, sus domesticus, canis familiaris, precum şi a unor specii
sălbatice. Privind raportul mamifere domestice 1 mamifere sălbatice, se
observă că acesta înclină mult în favoarea primelor (86,01 % domestice şi
numai 13,42 % sălbatice).
Faptul că agricultura şi creşterea animalelor reprezentau ocupaţiile
principale ale locuitorilor micii comunităţi de la Măriuţa, este atestat şi de
descoperirea în cursul campaniilor de cercetări 2001 22 şi 2002 a unei posibile
locuinţe - atelier de prelucrare a uneltelor din os şi corn.
Locuinţa - SL 2 - este situată în zona central sudică a aşezării, orientată
nord vest 1 sud est. A fost identificată sub forma unor resturi de pereţi
neincendiaţi, pe o suprafaţă de aproximativ 40 mp (Pl. 2.2, 3.2).
După demontarea acestor resturi a fost descoperită podeaua locuinţei,
puternic perturbată de intervenţiile ulterioare (crotovine sau locuirea posterioară
- fiind descoperite şi răzleţe materiale de epoca bronzului, fără să existe un
nivel propriu-zis), confecţionată din lut galben, curat, bine bătătorit.
Descoperirea a două vetre relativ apropiate între ele (aproximativ 1, 70 m)
ne-a făcut să credem că este vorba de o locuinţă cu două camere. Un alt indiciu care
ar putea pleda în acest sens este un fragment de perete păstrat în elevaţie pe o lungime
de aproximativ 20 cm, care părea să despartă cele două structuri de combustie.
18
Ibidem p.44.
19
V. Pamic, D. Chiriac, Aşezarea eneolitică de la Măriuţa. Consideraţii preliminare asupra habitatului,
CCDJ, XVI-XVII, 2001, p.203.
~o M. Şimon, E. Pave1el, Consideratii generale asupra aşezării gumelniţene de la Măriu(a, conr
Belciugatele, jud. Călăraşi, BMJG, 5- 6, 1999- 2000, p.186.
~~ D. Moise, Studiul materialului faunistic provenit din aşezarea eneolitică de la Măriu(a, CCDJ, XVI
-XVII, 2001, p.211.
~~V. Pamic, D. Chiriac, op.cit, p.199-207.

www.cimec.ro
DESPRE UN ATELIER DE PRELUCRAREA OSULUI ŞI CORNULUI,
DIN ASEZAREA ENEOLITICĂ DE LA MĂRIUTA. JUD. CĂLĂRASI 57

Pe baza analizei celor două vetre şi a materialului descoperit în cele două


camere, estimăm existenţa unui prim moment de funcţionare a locuinţei cu vatra
din cea de-a doua cameră şi prima cameră utilizată pentru activităţile curente, într-
o fază ulterioară fiind construită şi vatra din prima cameră.
Pe podeaua celei de-a doua camere, a fost descoperită o aglomerare
impresionantă de unelte din os, corn şi silex: 4 săpăligi din corn, 4 plantatoare din
corn, 5 plantatoare din os, 7 împungătoare din os, 15 dăltiţe din os, 1 ciocan din
os, 3 ciocane din corn, 2 ace din os, 4 şlefuitoare din astragale de ovicaprine, 4
plăcuţe de mici dimensiuni din os, dintre care una decorată cu împunsături, o
fusaiolă din os, şi o piesă din os, care credem noi folosea la decorarea ceramicii
crude. Din categoria uneltelor din silex fac parte 13 gratoare (11 întregi şi două
fragmente), 14 fragmente de lamă, 3 topoare. Au mai fost descoperite 3 fragmente
de topoare din piatră, 6 râşniţe şi 4 frecătoare.
Cea mai bine reprezentată grupă a uneltelor din os este cea a dăltiţelor (Pl. 4,
5). Trei dintre acestea par a nu fi fost proiectate în mod special osul nefiind unitar
pe toată lungimea (Pl. 4.2, 4.4. 5.4), o altă piesă este bine şlefuită pe toată suprafaţa
(pl. 5.1.), fiind vizibilă utilizarea ei intensă, la toate celelalte observându-se o atentă
şlefuire şi rotunjire a părţii active.
Vârfurile (împungătoarele)- Pl. 6- de os au fost şlefuite cu grijă, mai ales
la partea activă, una dintre piese având şi o gaură la extremitatea proximală, realizată
după câte se pare din ambele părţi, probabil cu o unealtă de silex (Pl. 6.6).
Majoritatea pieselor prezintă un grad de uzură ridicat la partea activă, dar există şi
câteva piese aflate în curs de prelucrare (Pl.6.7).
Ciocanul de os cu gaură pentru mâner (Pl. 7.3.) este realizat dintr-un femur
de Bos taurus, al cărui capăt activ a fost foarte bine şlefuit. Din păcate, piesa a fost
recoltată fragmentar.
Au mai fost descoperite, tot aici, alte trei ciocane din corn, fragmentare,
două dintre ele păstrând încă jumătate din diametru! găurii de înmănuşare (Pl.
7.1,2,4). Nu este exclus, însă, ca cel puţin două dintre ele să reprezinte parte din
corpul unor săpăligi (Pl. 7. 2, 4).
Tot din os de animal sunt realizate şi cele două ace, de dimensiuni apreciabile
(cea. 20 cm). Ambele piese sunt şlefuite pe toată suprafaţa, una dintre ele având o
perforaţie la extremitatea proximală (Pl. 8).
În privinţa uneltelor de corn, cervideele sunt singurele care au furnizat
materia primă.
Au fost descoperite 4 săpăligi de corn (Pl. 9), dintre care două fragmentare.
La una dintre piese gaura de înmănuşare este rectangulară, îngrijit lucrată. O altă
piesă are gaura de înmănuşare în curs de prelucrare. Aceasta urma să fie rotundă,
realizată prin frecare, probabil cu o piesă de os sau silex (Pl. 9.3).
Cea mai numeroasă categorie a pieselor de corn pare să fie cea a
plantatoarelor (Pl. 10). Astfel, au fost descoperite 9 piese de acest fel, mai ales
partea activă a acestora, care este puternic şlefuită, ca urmare atât a prelucrării, cât
şi a intensei folosiri.
www.cimec.ro
58 Valentin Pamic, Andreea Păun

Una dintre piese a suferit o reparaţie, după ce partea activă s-a deteriorat (Pl.
1O. 6), iar o alta se află în curs de prelucrare (Pl. 1O. 5). O piesă din os pe care nu am
putut să o încadrăm în categoria dălţilor, dar nici în cea a împungătoarelor, datorită
dimensiunilor corpului şi a părţii active, am încadrat-o în categoria plantatoarelor.
Tot din os au fost confecţionate alte câteva piese, care cu greu pot fi încadrate
în categoria uneltelor: fusaiolă din omoplat de bos, cu perforaţie centrală (Pl. 11.8);
fragment de spatulă din os, cu perforaţie pentru agăţare (Pl. 11.9); trei a-;tragale de
ovicaprine, folosite probabil pentru şlefuit, aflate în diferite stadii de uzură (Pl. 11.3,
5, 6); trei plăcuţe din os, şlefuite pe ambele feţe, una din piese având o perforaţie
centrală (Pl. 11.1 ). O altă piesă este decorată cu şiruri de împunsături dispuse în două
rânduri, pe ambele feţe, pe una din feţe la partea superioară imitând figura umană,
ceea ce nu exclude posibilitatea ca piesa să reprezinte un idol din os (Pl. 11.2).
A fost descoperită şi o unealtă folosită, credem noi, pentru decorarea ceramicii
barbotinate şi a celei cu canelura lată. Realizată dintr-un omoplat de porc, are practicate
la partea activă şanţuri realizate prin şlefuire, având forma unor alveole (Pl. 11.10).
Trecând la uneltele de silex descoperite în locuinţa - atelier, trebuie menţionat că
silexul utilizat este, cel mai probabil, provenit din carierele din platforma prebalcanică.
aceasta fiind cea mai apropiată sursă. şi are, în general, o culoare brun -gălbuie.
Alături de vârfuri, fragmente de lame, gratoare şi celelalte categorii de piese
de silex, cele mai interesante sunt topoarele şi ciocanele.
Topoarele au formă trapezoidală, cu secţiune aproximativ plan - convexă sau
trapezoidală şi dimensiuni cuprinse între ·5,9 cm şi 9,7 cm. Erau confecţionate din
bucăţi de silex - prelucrate fie prin lovituri alteme, fie prin lovituri simple, până la
obţinerea formei dorite. O a-;emenea metodă este valabilă pentru toate topoarele sau
fragmentele de topor descoperite în locuinţa atelier.
Piesele care au marginea a-;cuţită, şi foloseau probabil la ciocănire, au fost
introduse de noi în categoria ciocanelor. Forma lor oscilează între trapez şi
rectangulară, cu dimensiuni puţin mai reduse, 4,5 - 6,5 cm.
Unele piese indică o tehnică de fa-;onaj rudimentară, topoarele şi ciocanele
confecţionate prin cioplire simplă nu puteau atinge perfecţiunea formei celor obţinute
prin cioplire şi apoi lustruire.
Este bine stabilit faptul că ocupaţia principală a reprezentanţilor culturii Gumelniţa
era cultivarea plantelor şi că, în consecinţă, defrişarea pădurilor devenise pentru ei o
necesitate vitală, ceea ce explică utilizarea intensă a topoarelor de silex sau piatră23 •
Locuinţa - atelier de la Măriuţa, prilejuieşte o altă constatare interesantă, în
afara unor piese nefolosite, care este normal să se găsea-;că într-un atelier şi a altora
care au urme de folosire (lustruite, mai ales la partea activă), apar şi piese care se află
în curs de finisare (săpăliga de corn, câteva topoare de silex, dălţi de os nefinisate),
dar mai ales au fost descoperite câteva unelte de os şi topoare de silex, aflate într-un
evident stadiu de degradare şi care, fără îndoială, au fost aduse pentru a fi reparate.
Se disting clar pe unele piese noile retuşe, care indică această operaţie.

3
" S. Marinescu-Bîlcu, op. cir., 1965, p.49.

www.cimec.ro
DESPRE UN ATELIER DE PRELUCRARE A OSULUI ŞI CORNULUI, 59
DIN ASEZAREA ENEOLITICĂ DE LA MĂR IUTA. JUD. CĂLĂRASI

E.<ite indiscutabilă prezenţa în aşezarea de la Măriuţa a unuia sau unor meşteri


specializaţi. Este greu de crezut că există un grad de abilitate uniformă la toţi membrii
comunităţii, care produceau unelte, vase, statuete, etc., identice. Uneltele de os şi
corn, ca şi utilajul de silex, în ansamblu, nu puteau fi confecţionate de toţi membrii
comunităţii, ci numai de unele persoane "specializate", justificând prezenţa unui
mic atelier şi, prin urmare, existenţa unor membri ai comunităţii, a căror ocupaţie, pe
lângă practicarea agriculturii şi a creşterii animalelor, era şi fasonajul uneltelor absolut
indispensabile practicării acestor activităţi.

www.cimec.ro
60 Valentin Pamic, Andreea Păun

.r~
br
~Ji
4 \".'i"'l
c: \"~

"'
:::>
\
'1 A

t.
'? ·

' ., ~
~
~
a
::::1
•t:
>-=s
~
.s
....•t:~
..:

:z:
-
)~
~

-=s
-=s
>-=s
~
~
~
~
q ~
0:
.,
....·~-
N
~

-
~
-=s
~
.s~
!~
~

" 4- -1 ' ~,
~
.... \,

:l
s
()
-1- <>
'J ~

www.cimec.ro
DESPRE UN ATELIER DE PRELUCRAREA OSULUI ŞI CORNULUI, 61
DIN ASEZAREA ENEOLITICĂ DE LA MĂRIUTA. JUD. CĂLĂRASI

-- 1.

r-----F~6----~E.6_____D~6r----C~6_____B~6-----1A6

DS CS

Planşa 2.1. Microzona Măriuţa


2.2. Planul locuinţelor SL 1 şi SL 2
www.cimec.ro
62 Valentin )>amic, A nd reea Păun

1.

2.
Planşa 3.1. Aşezarea eneolitică de la Măriuţa, vedere dinspre nord
3.2. SL 2 Aspecte de săpătură
www.cimec.ro
DESPRE UN ATELIER DE PRELUCRARE A OSULUI SI CORNULUI, 63
DIN ASEZAREA ENEOLITICĂ DE LA MĂRIUTA. JUD. CĂLĂRASI

1. --===-- 3.--=~-

(\-- --
~j'l,l
!
1
i
t
;1
il
:j·

fJ:
H~

Planşa 4. Măriuţa - La Movilă. Dăltiţe.


www.cimec.ro
64 Valenlin Pamic, Andreea Păun

\: 1

'
\ ·l
1 \

2.
_U

6.

Planşa 5. Măriuţa - La Movilă. Dăltiţe.


www.cimec.ro
DESPRE UN ATELIER DE PRELUCRAREA OSULUI SI CORNULUI, 65
DIN ASEZAREA ENEOLITICĂ DE LA MĂRIUTA. JUD. CĂLĂRASI

( ..
F

!
.'·
~
1. 2. 3.

11
;

>~ ! '
.
'
\
'
' :i
~
\\
\
,,
.1
j
4. \ 1 5.

7. ---==--=--
Planşa 6. Măriuţa - La Movilă. Împungătoare.
www.cimec.ro
66 Valentin Pamic, Andreea Păun

/~
!~ - ·.~ i
1......
:. -;;; j

'='· i
-~ !
~ 1

1. -·. :-··-

3. 4.

Planşa 7.1, 2, 4. Măriuţa ·La Movilă. Ciocane din corn


7.3. Ciocan din os
www.cimec.ro
DESPRE UN ATELIER DE PRELUCRAREA OSULUI ŞI CORNULUI, 67
DIN ASEZAREA ENEOLITICĂ DE LA MĂRIUTA. JUD. CĂLĂRASI

1~ i
1
(
1
, i

f 1
l
i
1
1
1
/
·'\
\
~
' ~tJr
\
'
1
1 ~
1
1
.,
,:•

1,
:1 f

~1
~
.j
·1
'1
·;
'1
'.j

·l•
1
g
o

j. ~~f
l i··
~: 1 1 ~
tf 1"! .J

c~
<
.. '

~"'l1!
·1 ~
,Îi
i '};
.~j•:J.
~-:
''::.!~t-~ 1
1. ..... .....
~ -=-~

2.

Planşa 8. Măriuţa - La Movilă. Ace din os.


www.cimec.ro
68 Valentin Pamic, Andreea Păun

3.


Planşa 9.1, 3 Măriuţa- La Movilă. Săpăligi din corn
9.2. Săpăligă din os
www.cimec.ro
DESPRE UN ATELIER DE PRELUCRAREA OSULUI ŞI CORNULUI, 69
DIN ASFZAREA ENEOLITICĂ DE LA MĂRIUJA. JUD. CĂLĂRASI

n-· Il
11/
1:·_\
1\ \
..::i· .i\_\
t:(
. 11i \'.
i· ,,
1

1.
~~ 2.

·,_ '\ '

y_
',_l

A .
' . '

4.
5.

Planşa 10. Măriuţa - La Movilă. Plantatoare din os şi corn.


www.cimec.ro
70 Valentin Pamic, Andreea PAun

1. 2. 3. 4.

l_ 1]~
6.

,i\

9.

Planşa 11. Măriuţa - La Movilă. Piese din os descoperite în SL 2.


www.cimec.ro
Gabriel MIHĂIESCU, Ana ILIE

Tell-ul gumelniţean de la Geangoeşti


(com. Dragomireşti,jud. Dâmboviţa)

Abstract

We consider the objective of publishing the results of archaeological ex-


cavation in the tell of Geangoesti as an deonthological obligation.
There have been identified five archaeological levels, but only the fast
one is better documented, so this study presents the pottery and clay figurines,
from the two dwelling of this level of inhabitation.
The actual level of published materials from the Gumelnita settlement
did not allowed us to attribute this site to one or another phase in the evolution
of this cu/ture.

Între 13 octombrie-23 noiembrie 1960 au fost efectuate săpături de salvare


de către Gabriel Mihăiescu şi Radu Gioglovan într-o movilă din apropierea
satului Geangoeşti, în locul numit La Hulă, ca urmare a semnalelor trimise de
către locuitorii comunei, muzeului din Târgovişte despre existenţa de cioburi
preistorice.
Aşezarea se află în lunea râului Dâmboviţa, la baza terasei înalte, la
1 km NE de capătul nordic al satului Geangoeşti 1, dar la o depărtare de
cea. 2 km de actuala albie, care, probabil, în perioada respectivă a curs
mai aproape de sit (pl.l ). Din punct de vedere geografic, zona în care este
situat situl este aria de contact dintre Câmpia Înalta a Târgoviştei şi
Subcarpaţii Ialomiţei 2 • Prezintă o situaţie asemănătoare cu tell-urile de la
Teiu 3 şi Zidurile4 •

1
Gh. Olteanu, Repertoriu/Arheologic al Judeţului Dâmhovi(a, voi.I, 2003, p. 124-125.
~ 1/Jidem, p. 12.
3
l. Nania, Locuitorii gumelniţeni în lumina cercetărilor de la Teiu, SAI, IX, 1967, p. 8.
• D. Măndescu, Te/lui gumelni(ean de la Ziduri (corn. Mozăceni, jud. Argeş), Argessis, X, 2001, p. 7.

www.cimec.ro
72 Gabriel Mihăieuu, Ana Ilie

Movila avea un diametru de 50 m şi o înălţime, la momentul cercetării,


de cea. 2,20m, fiind, mai mult decât probabil, aplatizată în urma eroziunii apelor,
lucrărilor agricole, precum şi datorită scormonirii ei de către căutătorii de comori,
fenomene de distrugere care au continuat să afecteze situl şi după cercetarea
din anul 1960. De exemplu, în urma unei acţiuni de braconaj a unui profesor
din sat, în 1971, colecţia muzeului de vase restaura te de la Geangoieşti a crescut
considerabil, iar verificarea sitului făcută în anul 2001 a arătat că procesul de
eroziune a continuat, movila măsurând doar 1,6 m înălţime5 .

Concepţia şi metoda de săpătură

Săpătura a constat în trasarea unei tranşei lungi în total de 64 m, mai întâi


SI -40 m, apoi Sia -24 m, lată de 2 m, care a tăiat movila pe direcţia NV-SE,
având rolul de a sonda stratigrafic situl; prima secţiune a fost trasată cu cea. 1O m
mai jos de piciorul pantei, cu scopul de a surprinde eventualul şanţ de apărare al
aşezării.
Descoperirea unor structuri de locuire în SI şi apoi în Sia a determinat
trasarea SII (16x2m) şi a casetelor A (8x2m) şi B (8x2m), precum şi a
SIII(16x2m) şi SIV (14x2m), cu scopul de a urmări structurile în suprafaţă
(pl.2), de a verifica informaţiile stratigrafice obţinute în SI, Sia, precum şi
recoltarea mai precisă a materialului, pe nivele arheologice.

Stratigrafie

Au fost delimitate cinci nivele arheologice, numerotate de la pământul


steril din punct de vedere arheologic spre suprafaţă cu cifre romane; din păcate,
profilele s-au pierdut, documentaţia stratigrafică fiind recuperată din notiţele
d~şantier6 .
· Cel mai bogat nivel din punct de vedere arheologic este ultimul nivel de
locuire al aşezării, nivelul V, şi este format din resturile unor locuinţe incendiate,
dintre care au fost delimitate, atât cât a fost posibil, două, numerotate A şi E.
Grosimea acestui nivel variază de la 0,85 m în dreptul locuinţei A până la 1,40 m
în dreptul locuinţei E, subţiindu-se şi pierzându-se spre piciorul tell-ului, în
caroul 9, oprindu-se în groapa a.
Nivelul IV, format din lut de culoare galben-vineţiu, are lângă groapă o
grosime de 0,10 m, lăţindu-se spre marginea tell-ului. Se pierde în caroul 7,
unde începe şanţul de apărare. Acestui nivel îi aparţine bordeiul a cărui groapă
a fost săpat în nivelul III.
5
Mulţumim pentru informaţia oferită lui I. Torcică şi T. Nica
6
Descrierea stratigrafică a fost realizată în SI

www.cimec.ro
CÂTEVA ASPECTE ASUPRA SITULUI ARHEOLOGIC DE LA GEANGOESTI 73

Nivel subţire de depunere arheologică, în medie de 10 cm, prezent sub


nivelul IV, care se închide în caroul 16, a fost notat cu III. Prezintă o culoare
cenuşiu-negricioasă şi a fost interpretat ca fiind o nivelare făcută de locuitorii
nivelului IV.
O locuire îndelungată pare să fi cunoscut nivelul II, gros în medie de cea.
20 cm. Acestui nivel îi aparţine locuinţa C.
Cea mai veche locuire este reprezentată de nivelul 1 format din lut de
culoare vineţie, afânat şi nisipos, gros de cca.50 cm, conţinând un bogat mate-
rial arheologic. Dispare în dreptul ţăruş ului 13, caroul 14. Acestui nivel îi aparţine
locuinţa B.
Sub acest ultim nivel se găseşte pământul steril din punct de vedere
arheologic, de culoare galben-verzui, care dincolo de caroul 14 este suprapus
de nivelul Il.
Nivelele de depunere arheologică sunt tăiate de câteva gropi moderne.
Groapa a, porneşte din capătul de NE al SI, are la suprafaţă un diametru
de 6 m, iar pe măsură ce se adânceşte se îngustează în trepte. Fundul gropii a
fost atins la adâncimea de 3,70 m, unde atinge stratul de pietriş. Această
perturbare stratigrafică, surprinsă în SII, a fost realizată, după spusele sătenilor,
în 1933 sau 1934 de către o echipă de la Bucureşti, posibil condusă de D. Berciu
şi S. Lambrino.
Groapa Beste, de asemenea, o groapă modernă, care bulversează locuinţa
A în dreptul caroului 14 şi ajunge până în nivelul 1. Cuprinde fragmente de
chirpic ars şi material aparţinând nivelului V.
Groapa y trece prin toate nivelele de depunere arheologică, în dreptul
caroului 11-12 şi se opreşte în nivelul II.
o
Groapa prezentă în caroul 9 taie locuinţa D pe centru şi a fost interpretată
ca fiind tot o groapă modernă.
Aşezarea gumelniţeană de la Geangoeşti a fost înconjurată cu un şanţ de
apărare, care a putut fi delimitat în capătul SE al SI, unde prezintă o lărgime de
4,20 m la suprafaţă. A fost săpat în pământul viu până la pietriş, atingând o
adâncime de 1,10-1 ,20 m. Pământul scos din şanţ a fost aruncat spre interior,
unde a format un val de apărare. Această fortificaţie aparţine nivelului II de
locui re.
În capătul NV al Sia fortificaţia nu a putut fi delimitată cu certitudine,
deoarece pietrişul se găseşte imediat sub stratul de humus actual. Însă în caroul
26-28 a fost surprins un strat de pământ de formă semicirculară, lat de cea. 1m,
care ar putea avea legătură cu sistemul de fortificaţie7 .

7
V. şi S. Morintz, Tipuri de aşezări şi sisteme de fortiftca(ie şi de împrejmuire în cultura
Gumelni(a, SCIV, 13, 2, 1962, p. 173- 184.
www.cimec.ro
74 Gabriel Mihiiillscu, Ana Ilie

Structuri de locuire

Dintre cele cinci structuri de locuire sesizate în cele cinci nivele, cele mai
bine surprinse stratigrafic sunt locuinţele incendiate din nivelul V, care, de altfel,
vor fi prezentate mai pe larg.
Locuinţa A a fost surprinsă în SI, SII, SA şi SB, dar nu a fost în totalitate
dezvelită, ea continuând cel puţin spre sud unde masa de chirpici este prezentă
în peretele de SV al SA. De asemenea, delimitarea precisă a laturilor locuinţei
a fost îngreunată de prezenţa pe latura de nord a locuinţei a gropii a, (caroul17)
şi a altor gropi moderne mai mici, aflate spre SE în tranşee. (pl. 2)
Resturile pereţilor locuinţei incendiate apar imediat sub solul arabil şi se
prezintă sub forma unui strat masiv de bucăţi de chirpici (între caroul 17 şi 14)
ce atinge o grosime de 0,60-1 ,00 m.
În SII, caroul 16, lângă taluzul de SV al SI au apărut dărâmături sub
forma resturilor de feţuială şi din marginile ridicate şi rotunjite ale unui cuptor,
înalte de cea. 1O cm.
În jurul cuptorului, pe podea, au apărut fragmente cerarnice de vase mari
decorate cu barbotină şi brâu alveolar, fragmente de străchini mari, decorate cu
benzi spiralice de linii incizate şi spaţii cruţate, lustruite (pl. 7/2).
În careul 17, în SB, tot pe podea, a fost descoperită o piatră de râşniţă de
mari dimensiuni, precum şi vase întregibile, greutăţi de lut, unelte de silex.
Ar mai fi de menţionat în SA, în dreptul caroului 14, prezenţa a cea. 20 de
greutăţi de lut de la un război de ţesut şi în caroul 19, un dom de cupru, de
secţiune pătrată, ascuţit la un capăt şi rotunjit la celălalt.
În acest nivel de distrugere a locuinţei în SA a fost descoperit un material
arheologic interesant - de la numeroase fragmente ceramice, vase întregi sau
întregibile, unele deformate de foc, la fragmente de unelte de silex, figurine de
lut, un harpon de os, numeroase obiecte din cupru (un ac, fragmente dintr-o
spirală ornamentată, un inel-brăţară cu capetele libere).Alături de acestea,
cărbune, zgură şi, destul de rar, oase calcinate.
Pe toată întinderea suprafeţei dezvelite, în SI, II, casetele A şi B, a apărut
sub nivelul de chirpici, peste podină, un nivel de arsură gros de cea. 10 cm.
Podina, realizată din lut puternic bătătorit, se afla la adânc imea de 1,20 m spre
centrul aşezării, ridicându-se până la 0,80-0,90 m spre SE, în SA, iar în SB, la
1,20 m spre N şi la 0,60 m spre SE.
La curăţarea podinei de lut a locuinţei nu au apărut gropi de pari sau
urme de bâme orizontale, cu excepţia unor gropi mici (4) în presupusul centru
al locuinţei, precum şi câteva gropi mai mari pe laturile indicate de răspândirea
dărâmăturilor de chirpici.
Cealaltă locuinţă, surprinsă mai întâi în Sia, a fost urmărită şi delimitată
prin deschiderea unor şanţuri paralele- Slll, SIV- unite apoi în perspectiva unei
cercetări in suprafaţă.(pl. 3)

www.cimec.ro
CÂTEVA ASPECTE ASUPRA SITULUI ARHEOLOGIC DE LA GEANGOESTI 75

Şi această locuinţă incendiată, la fel ca şi prima prezentată, se încadrează


în tipul locuinţelorde suprafaţă.
După demontarea stratului gros de dărâmături de chirpici ale pereţilor
prăbuşiţi în interiorul locuinţei se ajunge la podina de lut bătătorit, păstrată
nederanjată în unele porţiuni (caroul21-24), aflată la adâncimea de 1,20-1,40 m.
Pe podina locuinţei se găsea un nivel de arsură - cărbune şi cenuşă - sub forma
unei pulberi albe.
Locuinţa are o formă dreptunghiulară cu laturile de 5,60 m x3,70 m;
marginile acesteia par a fi o "dungă" de lut galben, înaltă de 1O cm deasupra·
podinei, unde se opreşte şi arsura, deşi resturile de dărâmături depăşeau aceste
limite, ajungând până în carou} 28.
Intrarea locuinţei nu a putut fi bine determinată, însă, judecând după
întreruperea marginii ridicate (perete?), pare să fi fost pe latura de SE.
Pe marginile locuinţei, în interiorul pragului şi în centrul ei au fost
delimitate câteva gropi superficiale de- 4-5 cm adâncime.
Vatra a fost surprinsă sub forma dărâmăturilor de chirpici feţuit, iar la nivelul
locuinţei, de o groapă circulară plină cu un strat de cea. 10 cm grosime de pietriş.
În inventarul descoperit în locuinţa E, pe podina acesteia atrag atenţia
numeroase vase întregi (pl. 6-7). De exemplu, în caroul 24, Sili, alături de un
vas mic, un dom şi o daltă de cupru 8 •
Alături de acestea, o figurină antropomorfă din lut ce prezintă în interiorul
gol câteva pietricele9 , un vas de cult (pl. 717) ce prezintă analogii la Căscioarele 10•
unelte de silex etc.
În exteriorul locuinţei, în carourile 25-26, a fost descoperit un complex
format din pietre de râşniţa şi mai multe piese de tipul greutăţilor de la războiul
de ţesut 1 L
Locuinţa-bordei D aparţine nivelului IV şi se găseşte în carouri le 8-1 O,
fiind tăiată pe centru de groapa B. Se adânceşte 0,40-0,50 m în nivelul II şi este
aşezată în spatele valului format de pământul provenit din şanţul de apărare. În
locuinţă au fost descoperite o perlă tubulară din lut şi un phallus.
Locuinţa Ca fost surprinsă în profil pe o porţiune de 1,20 m şi se prezenta
sub forma unor lentile de lut altemând cu altele de cenuşă. Probabil acestei
locuinţe îi aparţinea vatra din caroul 12.
Locuinţa B, care porneşte din nivelul 1, se adânceşte în nivelul steril din
punct de vedere arheologic. Este perturbată de groapa a şi are o suprafaţă de 4 m •
2

Nu este menţionat inventar arheologic.

8
1. Mareş, Metalurgia aramei în neo-eneoliticu/ României, 2002, p. 232.
9
R. Andreescu, Plastica antropomorfă gume/niţeană. Analiză primară, Buc., 2002, pl 23/4.
10
Gh. Stefan, l..esfouil/es de Că.l'cioarele, Dacia, 7/8, 1941, fig. 14/18.
11
1. Nania, op. cit., p. 17.

www.cimec.ro
76 Gabriel Mihiiiescu, Ano Ilie

Concluzii

În acest articol ne-am propus să publicăm materialul din complexele închise


(vasele întregi şi plastica), atât cât a fost posibil, urmând ca analiza detaliată a
întregului lot de materiale arheologice din tell-ul gumelniţean de la Geangoeşti să
aducă lămuriri despre existenţa sau nu a mai multor nivele de locuire 1 2 şi să
permită încadrarea acestora într-o fază sau alta de evoluţie a culturii Gumelniţa.
La momentul actual, putem preciza că nivelul V este cel mai bine
reprezentat, comparativ cu nivelele inferioare (1, Il), ceea ce poate fi rezultatul
unei locuiri iniţiale mai slabe, comunitatea utilizând pentru construcţia
locuinţelor doar centrul acestui spaţiu 1 3 •
Analiza ceramicii din cele două locuinţe din nivelul V, vasele întregi sau
întregi bile permite constatarea că majoritatea lor sunt de dimensiuni foarte mici
sau mici, lucrate dintr-o pastă bine omogenizată, deşi a fost folosit drept degresant
nisip fin şi au fost coapte în mediu oxidant.
Predomină vasele de formă globulară (pl. 411-2, pl. 7/1, 3, pl. 6/1, 3, 9),
care au partea superioară lustruită mecanic, străchinile (pl. 4/5, 6, pl. 5/8, pl. 6/
8, pl. 7/2, 4) sunt lucrate îngrijit, nu prezintă decor în afara unui lustru mecanic.
Există o singură excepţie (pl. 8/2) decorată cu benzi de linii incizate, altemând
cu benzi lustruite dispuse circular, dar acest vas este cel mai mare din categoria
sa. Toate vasele studiate din cadrul acestui tip prezintă tortiţe.
În afară de ceramica publicată, mai amintim capacele concave de genul
celor descoperite la Sultana 1 4,_ lucrate din pastă semifină, îngrijit, afumători 1 5 ,
lucrate neîngrijit, linguri, una cu coada scurtă, perforată vertical, cealaltă cu
orificiu pentru înmănuşare, ambele păstrate fragmentar.
Ar fi d<? remarcat numărul mare de forme de mici dimensiuni (pl. 511 ,4, 7,
pl. 7/6), dintre care unele foarte interesante (pl. 7/6, pl. 517), prezente şi în
nivelul inferior (pl. 8/3), pentru care D. Măndescu oferă o explicaţie inedită 1 6 •
Acestea prezintă analogii în situl de la Gumelniţa 17 •
Oricum, concluziile asupra ceramicii nu pot fi definitive până nu există o
analiză asupra întregului lot ceramic, care să poată permite o mai clară
diferenţiere pe forme, pastă, categorii de decor.

1
~
C. Bem ş.a., Cercetări arheologice pe Valea Neajlovului. Consideraţii generale asupra microzonei
Bucşani, Studii de preistorie, 1, 2001, p. 136-137.
13
I. Nania, op. cit., p. 9.
1• Andrieşescu, Lesfouilles de Sultana, Dacia, 1, 1924, fig. 14, pl. XXIII/9.

15
S. Marinescu Bîlcu ş.a., A.yezarea eneolitică de pe insula "La Ostrov", Lacul Taşaul (Năvodari,
jud. Constan(a), Pontica 33-34, 2000-2001, p. 128.
16
D. Măndescu, op. cit., p. 14.
17
VI. Dumitrescu, Fouil/es de Gumelni(a, Dacia 2, 1925, fig. 25, fi~ 29.
www.cimec.ro
CÂTEVA ASPtC'tE ASUPRA SITU LUI ARHEOLOGIC DE LA GEANGOESTI 77

Planşa 1-Aşez.area gumeltaiţeană de la Geatagoeşti


PLAN GENfR~L GlANGOEStf .LA HULA" 1960

\
\
\
\
\
\

"'"""
--------
'-...
............ //

Planşa 2-Planul general de la Geangoeşti


www.cimec.ro
78 Gabriel Mihiiiescu, Ana Ilie

•o
' ' ' ' '

.-·
LEGENDĂ

Planşa 3-Planullocuinţei E

PlAN ŞA 4

Planşa 4-Materiale din locuinţa A


www.cimec.ro
CÂTEVA ASPECfE ASUPRA SITULUI ARHEOLOGIC DE LA GEANGOESTI 79

Planşa 5-Materiale din locuinţa A

· CD.·~
. ..,.,. ... ,.·
.

! / OJ: ~
....;.o: ,.;:·· 5
biJ

'·''·':>: ·'· 6
"""'

~~

'crl(D···
)O if/W . . - 9
~
>~'hj- 10

'""'
Planşa 6-Materiale din locuinţa E
www.cimec.ro
80 Gabriel Mihăieseu, Ana Ilie

1'14nşele 7-Materiale din locuinţa E

QJCD ,..,,."
. '

,·~·~~·
~&
.z
:;
.

o .u.
"..,,,., '
- . d j l l) • - - .. . -· - ·

Planşa 8-Materiale din nivelul 1 (1-4, 6-7 ceramică; S-ac de cupru)


www.cimec.ro
Andreea PĂUN

Cultura Gumelnita '


în Muntenia.
Stadiul actual al cercetărilor
pe teritoriul judeţului Dâmboviţa
Abstract

The Gumelniţa setllements are ali concentrated in the southem area of


the county, in the plain area, being set on the Dîmboviţa, lalomiţa, Argeş,
Neajlov river valleys, as well as on their auxiliary rivers.
Out of the 30 Gumelniţa te lis, only in four them we can Jind the A2 and
Bl phases certified ("La Hulă"-Geangoeşti, "Măgura"-Morteni, "Pădurea
Cioacelor" -Neajlovu, "Măgura"- Vişina) and in only one archaeological resort
is the Gumelniţa Bl ("Măgura din Cornet"-Moara din Groapă) phase dated.
From the stratigraphic point of view, there are tells with two ("Măgura
din Cornet"-Moara din Groapă), three ( "Măgura"-Morteni, "Pădurea
Cioacelor "-Neajlovu) and even six levels of inhabiting ("La Hulă" -Geangoeşti ).
We must note the fact that the le vei of information (as well as that of
archaeological excavations) regarding the Gumelniţa cu/ture in the Dîmboviţa
county is low.
These represent a strong argument in favour of re-startong the
archaeological research concerning the Gumelniţa cu/ture.

În lucrarea de faţă ne propunem să prezentăm stadiul actual al cunoaşterii


răspândirii comunităţilor culturii Gumelniţa de pc teritoriul judeţului Dîmboviţa.
Primele cercetări arheologice de pe teritoriul judeţului Dîmboviţa au
fost efectuate de către Cezar Bolliac, înainte de anul 1870, prilej cu care a
menţionat existenţa tell-ului gumelniţean de la Petreşti - 40 de cruci, care a
fost cercetat şi de Grigore Tocilescu, informaţiile fiind cuprinse în lucrarea

www.cimec.ro
82 Andreea Păun

acestuia Dacia înainte de romani ( 1880). Staţiunea arheologică din acest punct
a fost menţionată şi de Ion Andrieşescu în Contribuţii la Dacia înainte de
romani (1912). De asemenea, aici a efectuat săpături arheologice şi Ion Nestor
în anul 1926.
Între anii 1931-1935, D. Berciu a întreprins cercetări de teren în bazinul
superior al Neajlovului, descoperind mai multe tell-uri (Vişina, Puntea de Greci,
[oneşti), cercetând sistematic tell-ul gumelniţean de la loneşti-Palade 1 •
Radu Gioglovan şi Gabriel Mihăescu au efectuat în anul 1960 săpături
de salvare în tell-ul de la Geangoeşti (comuna Dragomireşti), punctul La HultP.
În anul 1976, Radu Gioglovan a efectuat săpături de salvare în tell - ul de
la Moara din Groapă (comuna Corbii Mari), în punctul Măgura din CornerJ.
Între anii 1976-1978, a fost cercetat pe raza satului Morteni un tell
gumelniţean, în punctul Măgura, de către P. Diaconescu 4 •
În anul 1980, P. Diaconescu, M. Diaconescu şi C. Tuţă au efectuat
cercetări arheologice pe o lungime de 15 km de o parte şi de alta a Neajlovului,
pe teritoriul comunelor Morteni, Vişina, Petreşti, fiind descoperite mai multe
aşezări atribuite culturii Gumelniţa.
În comuna Morteni, în punctul Pădurea Cioacelor, a fost descoperit un
tell gumelniţean 5 •
În satul Vişina (comuna Vişina), în punctul Măgura, a fost identificat un
tell gumelniţean de către P. Diaconescu, M. Diaconescu şi C. Tuţă, în anul19806.

***
În cele ce urmează, vom prezenta corpusul descoperirilor atribuite culturii
Gumelniţa de pe teritoriul judeţului Dîmboviţa.

1. Comuna Aninoasa
1.3. Satul Viforâta
1.3.1. Transformator
La 1 km sud-vest de localitate, în apropierea transformatorului electric-
Tîrgovişte, au fost descoperite fragmente ceramice atribuite culturii Gumelniţa.
Istoricul cercetării
Cercetările au fost efectuate de Radu Gioglovan.
Bibliografie
E. Comşa, 1981, p. 23; Gh. Olteanu, 2002, p. 38.

1
D. Berciu, 1934 apud P. Diaconescu si colab., Cercetări de teren în bazinul superior al Neajlovului,
judetul Dîmbovita, în Valachica, 12-13, 1984, p. 31; Gh. Olteanu, Repertoriul arheologic al judetului
Dîmbovita, l, A-M. 2002, p. 32.
~ Gh. Olteanu, op. cit., 2002, p. 124.
R. Gioglovan, Raport preliminar de cercetare arheologică la Moara din Groapă, jud. Dîmbovi{a
( 1976). Interventie de salvare, în Archiva Valachica, 8, 1976, p. 49-54.
4
P. Diaconescu, Cercetări arheologice în bazinul mijlociu al Argeşului. Aşezarea eneolitică de la
Morteni, judeful Dîmbovi(a, în Valachica, 10-11, 1978-1979, 1980, p. 97; P. Diaconescu şi colab., op.
cit., 1984, p. 31.
5
P. Diaconescu si colab., op. cit., 1984, p. 34.
6
E. Comşa, Date privind aşezări le neolitice din jud. Dîmbovi{a, în RMM-MIA, 1, 1981, p. 22-24; P.
Diaconescu şi colab., op. cit., 1984, p. 31-54.

www.cimec.ro
OJLTIJRAGIJMEIMfAiNMIJNIDM.SfADIULACTUALALCERCEfĂRD...ORPETFRTIDRIULJUD.DÎMBOVTfA 83

5. Comuna Bilciureşti
5.1. Satul Bilciureşti
5.1.1. Toponim neprecizat
E. Comşa identifica pe teritoriul acestei localităţi un tell gumelniţean.
Bibliografie
E. Comşa, 1981, p. 23; Gh. 01teanu, 2002, p. 53.

10. Comuna Bucşani


10.3. Satul Racoviţa
10.3.1. Valea Grecului
La cea. 750 m vest de localitate este situată o aşezare gumelniţeană,
aspectul Brăteşti.
Bibliografie
L.S.A.J.D., poz. 18; Gh. Olteanu, 2002, p. 64.

11. Comuna Butimanu


11.2. Satul Butimanu
11.2.1. Movila Motoroiu
La nord de sat, la 200 m. de lacul Sterianu II, a fost identificat un tell
neolitic, unde au fost descoperite materiale arheologice atribuite culturilor Boian
şi Gumelniţa.
Istoricul cercetării
V. Boroneanţ a întreprins un sondaj arheologic pe acest tell.
Bibliografie
L.S.A.J.D., poz. 36; D.I.J.D., 1983, p. 76; C. Boroneanţ, 1984, p. 91;
Gh. Olteanu, 2002, p. 67.

14. Comuna Ciocăneşti


14.1. Satul Ciocăneşti
14.1.1.Plantaţie
Pe malul drept al râului Colentina, este situată o aşezare neolitică, probabil
gumelni ţeană.
Bibliografie
D.I.J.D., 1983, p. 80; L.S.A.J.D., poz. 47; Gh. Olteanu, 2002, p. 74.
14.5. Satul Vizureşti
14.5.1. Măgura
La nord-vest de localitate, a fost identificată o aşezare gumelniţeană.
Bibliografie
D.I.J.D., 1983, p. 81; L.S.A.J.D., poz. 214; Gh. Olteanu, 2002, p. 75.

14.5.2. Morei/a
La confluenţa văii Mosa cu râul Colentina, este situată o aşezare
gumelniţeană, de tip tell. ·
Bibliografie
D.I.J.D., 1983, p. 81; L.S.A.J.D., poz. 215; Gh. 01teanu, 2002, p. 76.

www.cimec.ro
84 Andreea Păun

16. Comuna Cojasca


16. 2. Satul Fintinele
16.2.1. Movila Motoroiu
Tell-ul gumelniţean este situat în partea de sud-vest a satului, la o distanţă
de cea. 3 km. de graniţa cu comuna Butimanu.
Bibliografie
D.I.J.D., 1983, p. 89; Gh. Olteanu, 2002, p. 81.

19. Comuna Corbii Mari


19.2. Satul Corbii Mari
19.2.1. Măgura
Tell-ul gumelniţean din acest punct este situat la 2 km. sud de sat, pe
malul stâng al râului Neajlov.
Bibliografie
D.I.J.D., 1983, p. 61; Gh. Olteanu, 2002, p. 88.

19.4. Satul Moara din Groapă


19.4.1. Măgura din Cornet
Aşezarea-ten de la Moara din Groapă este situată pe malul stâng al
Neajlovului, în ·luncă, la nord-est de localitate.
Istoricul cercetării
În anul 1976, Radu Gioglovan a întreprins săpături de salvare în
acest tell.
Date semnificative
Tell-ul avea o formă ovală, orientat pe direcţia est-vest, fiind înconjurat
de un şanţ de apărare.
Stratigrafie
Atât în secţiunea 1, cât şi în suprafaţa 1, profil ele arătau un strat de cultură
atribuit etapei Gumelniţa B 1, cu două niveluri de locuire.
Structuridelocuire
În primul nivel, s-a observat o podea "din pământ castaniu bătătorit",
deasupra căreia se afla un strat de cenuşă de 5-6 cm grosime.
Structuri de combustie
În cel de al doilea nivel, gros de 20-25 cm, a fost descoperită o "vatră
deschisă", cu o suprafaţă de 1 mp.
Mobilier
În nivelul al doilea, au fost descoperite materiale ceramice care proveneau
de la vase, greutăţi de la război de ţesut şi de la plase de pescuit, vase miniaturale.
Bibliografie
D.I.J.D., 1983, p. 96; L.S.A.J.D., poz. 133; R. Gioglovan, 1976, p. 49-
54; Gh. Olteanu, 2002, p. 90.
www.cimec.ro
aJLlURAGUMEl.MŢAÎNMUNIDIIASTADIULACTUALALCERCEfĂRD...ORPETERITORJULJUD.DIMIIOVIŢA 85

19.5. Satul Petreşti


19.5.1. 40 de cruci
Pe malul drept al Neajlovului, la sud-est de localitate, a fost identificat
un ten gumelniţean.
Istoricul cercetării
Cercetări de teren au fost efectuate de C. Boniac (ante 1870), G. Tocilescu
(ante 1912), 1. Nestor (1926), D. Berciu (sondaj 1934) şi P. Diaconescu (1980).
Bibliografie
D.I.J.D., 1983, p. 96; L.S.A.J.D., poz. 162; G. Tocilescu, 1880, p. 423;
1. Andrieşescu, 1912, p. 36; Gh. Olteanu, 2002, p. 90.

19.8. Satul Ungureni


19.8.1. Măgura
Aşezarea neolitică din acest punct este situată la 1 km sud de localitate,
în lunea râului Argeş.
Bibliografie
L.S.A.J.D., poz. 199; Gh. Olteanu, 2002, p. 91.

19.9. Satul Vadul Stanchii


19.9.1. Măgura
La est de localitate, în lunea Neajlovului, pe malul stâng se află un ten
gumelniţean.
Bibliografie
D.I.J.D., 1983, p. 97; L.S.A.J.D., poz. 198; L. Oancea, 1. Chicideanu,
1973, p. 313; Gh. Olteanu, 2002, p. 91.
22. Comuna Costeştii de Vale
22.2. Satul Mărunţişu
22.2.1. Movila
Ten-ul gumelniţean din acest punct este situat în lunea Argeşului, la 600
m est de râu şi la 600 m sud de sat.
Bibliografie
D.I.J.D., 1983, p. 103; Gh. Olteanu, 2002, p. 105.

29. Comuna Dragomireşti


29.3. Satul Geangoeşti
29.3.1. La Hulă
Aşezarea-ten de la Geangoeşti este situată în lunea Dîmboviţei, la 1 km
est de capătul de nord al localităţii şi la est·de fostul poligon militar.
Istoricul cercetării
Radu Gioglovan şi Gabriel Mihăescu au efectuat în anul 1960 săpături
de salvare în aşezarea-ten de la Geangoeşti.
www.cimec.ro
86 Andreea Păun

Date semnificative
Stratigrafie
Din cercetările întreprinse (rămase inedite) rezultă că aşezarea are un
strat de cultură cu 6 niveluri de locuire gumelniţene, aici fiind atestate etapele
A2 şi B 1 ale acestei culturi.
Date paleobotanice
Au fost cercetate de către M. Cîrciumaru cea. 2000 de seminţe şi s-a
constatat că aparţin în exclusivitate speciei Hordeum vulgare nudum.
Bibliografie
D.I.J.D., 1983, p. 120; L.S.A.J.D., poz. 98; C. Boruga, 1969, p. 215-226;
A. Păunescu, 1970, p. 181; E. Comşa, 1987, p. 23; M. Cîrciumaru, 1996, p. 78;
Gh. Olteanu, 2002, p. 124; 1. Mareş, 2003, p. 232.
36. Comuna Gura Şuţii
36.2. Satul Sperieţeni
36.2.1. Bostonărie
La nord de localitate, a fost identificată o aşezare gumelniţeană de tip
tell, de unde au fost recuperate numeroase materiale arheologice.
Bibliografie
P. Diaconescu, 1975, p. 410; Gh. Olteanu, 2002, p. 145.

44. Comuna Mătăsaru


44.7. Satul Teţcoiu
44.7.1. Vatra satului
Tell-ul gumelniţean este situat în dreptul staţiunii Vatra satului/, pe malul
drept al Tinoasei, unde a fost descoperit un mormânt de înhumaţie.
Bibliografie
Gh. Olteanu, 2002, p. 164.

45. Comuna Mogoşani


45.5. Satul Zăvoiu
45.5.1. Zăvoiul Orbului-movila
Tell-ul gumelniţean este situat în stânga Argeşului, la 0,5 km. nord-vest
de satul Zăvoiu, spre Mogoşani.
Bibliografie
D.I.J.D., 1983, p. 156; L.S.A.J.D., poz. 219; Gh. Olteanu, 2002, p. 173.

48. Comuna Morteni


48.1. Satul Morteni
48.1.1. Măgura sau Movila
Tell-ul este situat în partea de nord-vest a satului Morteni, lângă fostul
SMA Morteni, pe valea Măgurii.
www.cimec.ro
UJLWRAGlJMEIJ'IrrA ÎNMUNirNIASfADIULACTUALAL CFRCEfĂRILOR PE TERITORIUL JUD.DÎMBOVTfA 87

Istoricul cercetării
Tell-ul a fost cercetat între anii 1976-1978 de către P. Diaconescu.
Date semnificative
Stratigrafie
Tell-ul, de formă ovală, avea o suprafaţă de cea. 25oo mp, din care au
fost cercetaţi doar 73,5 mp. Au fost identificate trei niveluri de locuire (primele
două cuprinzând mai multe faze), care au fost atribuite fazelor A2 şi B 1.
Structuri de locuire
În nivelul inferior, atribuit etapei Gumelniţa A2, au fost identificate două
refaceri, prima reprezentată de o locuinţă, iar cea de a doua prin două locuinţe.
Structuri de combustie
În nivelul inferior s-a descoperit un cuptor "menajer".
Mobilier
În nivelul care corespunde fazei Gumelniţa A2 a fost descoperit un ac cu
cap terminat în două spirale opuse.
Nivelul al doilea, care este reprezentat prin trei locuiri succesive, se
caracterizează printr-o ceramică neagră sau cenuşie, într-o proporţie mai mică
faţă de cea din nivelul inferior, ponderea redusă a ceramicii nefiind un
impediment în atribuirea acesteia fazei Gumelniţa B 1.
Date paleobotanice
A fost cercetat de către M. Cîrciumaru un material botanic, rezultat în
urma săpăturilor arheologice din anul 1978, şi care a constat în proporţie de
90% în pleavă necarbonizată, dar au fost studiate şi seminţe seci şi foarte friabile,
necarbonizate. Din pleavă, s-a reuşit separarea unei mici cantităţi de seminţe
întregi de Panicum miliaceum, iar alături de seminţele de mei au mai fost
identificate: o sămânţă de mohor (Setaria italica), una de troscot (Polygonum
convolvulus) şi Il seminţe de Chenopodium album.
Bibliografie
L.S.A.J.D., poz. 137; P. Diaconescu, 1975, p. 409; idem, 1980, p. 97-
115; D.I.J.D., 1983, p. 161; M. Cîrciumaru, 1996, p. 91-92; Gh. Olteanu, 2002,
p. 187; 1. Mareş, 2003, p. 261.

48.2. Satul Neajlovu


48.2.1. ,Pădurea Cioacelor
Tell-ul este situat la 4 km. sud de sat, la izvoarele pârâului Valea lui
Pălălău şi avea o formă aproximativ rotundă cu un diametru de 40 m. Tell-ul
are 3 niveluri de locuire, iar materialele descoperite aparţin culturii Gumelniţa,
fazele A2 şi B 1.
Istoricul cercetării
Au fost efectuate cercetări de teren în anul 1980 de către P. Diaconescu,
M. Diaconescu şi C. Tuţă.
Bibliografie
Diaconescu şi colaboratorii, 1984, p. 34; L.S.A.J.D., poz. 142; Gh.
Olteanu, 2002, p. 190.
www.cimec.ro
88 Andreea Păun

53. Comuna Odobeşti


53.4. Satul Odobeşti
53.4.1. Între gârle
La 1 km. nord de localitate, pe malul pârâului Spălătura, a fost descoperit
un tell gumelniţean.
Bibliografie
L.S.A.J.D., poz. 123; P. Diaconescu, 1975, p. 409-410; D.I.J.D., 1983,
p. 170; Gh. Olteanu, 2003.

54. Comuna Petreşti


54.4. Satul Ioneşti
54.4.1. Pe Ioneasca (Pa/ade)
Tell-ul gumelniţean este amplasat pe terasa stângă a Neajlovului, la 1
km. sud/sud-est de podul peste Neajlov al drumului Ioneşti-Morteni.
Istoricul cercetării
Tell-ul a fost descoperit de către D. Berciu care a întreprins cercetări de
teren în bazinul superior al Neajlovului, între anii 1931-1935.
Bibliografie
L.S.A.J.D., poz. 130; D.I.J.D., 1983, p. 175; P. Diaconescu şi colab.,
1984, p. 31-54; Gh. Olteanu, 2002, p. 32; idem, 2003.
54.7. Satul Puntea de Greci
54.7.1. Movila lui Marcu
În marginea de sud-vest a satului, pe dreapta Neajlovului, a fost descoperit
un tell gumelniţean.
Istoricul cercetării
Tell-ul de la Puntea de Greci a fost descoperit de către D. Berciu
care a întreprins cercetări de teren în bazinul superior al Neajlovului,
între anii 1931-1935.
Bibliografie
L.S.A.J.D., poz. 135; D.I.J.D., 1983, p. 175; D. Berciu, 1934 cf. P.
Diaconescu şi colab., 1984, p. 31; Gh. Olteanu, 2002, p. 32; idem, 2003.

57. Comuna Potlogi


57.1. Satul Pitaru
57.1.1. Măgura
La 700 m. est de sat şi la 500 m. nord de satul Vlăsceni, a fost descoperit
un tell gumelniţean.
Bibliografie
D.I.J.D., 1983, p. 181.

57.5. Satul Vlăsceni


57.5.1. Toponim neprecizat
La 500 m. vest-sud/vest de biserica satului, pe partea dreaptă a pârâului
Şuţa, a fost descoperit un tell gumelniţean.
www.cimec.ro
aJL1URAGUMElNIŢAÎNMl!NllNIASfADIULACIUALALCERCETĂRII...ORPETERIIORIULJUD.DÎMBOYTfA 89

Bibliografie
D.I.J.D., 1983, p. 183.

64. Comuna Sălcioara


64.4. Satul Ghineşti
64.4.1. Toponim neprecizat
La 1,5 krn. vest de sat, a fost descoperit un tell gumelniţean.
Bibliografie
D.I.J.D., 1983, p. 203.

64.5. Satul Mircea Vodă


64.5.1. Toponim neprecizat
Pe teritoriul localităţii, a fost descoperit un tell gumelniţean.
Bibliografie
D.I.J.D., 1983, p. 203.
66. Comuna Şelaru
66. 3. Satul Fierbinţi
66.3.1. Măgura
Între satele Şelaru şi Fierbinţi, la 300 m est de pârâul Dîmbovnic, a fost
descoperit un tell gumelniţean.
Bibliografie
L.S.A.J.D., poz. 155; E. Comşa, 1981, p. 23; D.I.J.D., 1983, p. 205; Gh.
Olteanu, 2003. ·
72. Comuna Ulieşti
72.2. Satul Hanul lui Pală
72.2.1. La Baracu
Aşezarea gumelniţeană este situată la 2,3 Km sud de sat, pe stânga
pârâului Baracu şi la vest de D.C. Hanul lui Pală- Sârbeni.
Bibliografie
L.S.A.J.D., poz. 172; D.I.J.D., 1983, p. 244; Gh. Olteanu, 2003.

79. Comuna Vişina


79.4. Satul Vişina
79.4.1. Măgura
Pe terasa stângă a pârâului Jirnov, la 5 km. sud de sat şi la 1 km. est/sud-
est de podul peste Jirnov al drumului Petreşti-Şelaru, a fost identificat un tell
gumelniţean
Tell-ul avea un diametru de cea. 100 m. şi o înălţime de 3-4 m., dar nu
s-au păstrat decât parţial nivelurile inferioare. Materialul arheologic descoperit
se încadrează în fazele A2 şi B 1 ale culturii Gumelniţa.
Istoricul cercetării
Cercetările de teren au fost efectuate de către P. Diaconescu, M.
Diaconescu şi C. Tuţă în anul 1980.
Bibliografie
E. Comşa, 1981, p. 22-24; D.I.J.D., 1983, p. 258; P. Diaconescu şi colab.,
1984, p. 31-54.
www.cimec.ro
90 Andreea Păun

***
Din cele prezentate mai sus rezultă că doar în trei tell-uri s-au efectuat
săpături arheologice, dar cu caracter de salvare, restul descoperirilor gumelniţene
rămânând doar la stadiul de cercetare de teren (periegheză).
Referindu-ne la concentrarea aşezărilor, trebuie menţionat faptul că acestea
sunt concentrate în partea de sud a judeţului, în zona de câmpie, fiind amplasate
pe văile râurilor Dîmboviţa, Ialomiţa, Argeş, Neajlov, cât şi pe afluenţii
acestora.
Din cele 30 de tell-uri gumelniţene, numai în patru dintre acestea sunt
atestate fazele A2 şi B 1 (La Hulă-Geangoeşti, Măgura-Morteni, Pădurea
Cioacelor-Neajlovu, Măgura- Vişina) şi doar într-o staţiune arheologică este
documentată faza Gumelniţa B 1 (Măgura din Cornet-Moara din Groapă).
În ceea ce priveşte dimensiunile tell-urilor, acestea au diametre cuprinse
între 40 m (Pădurea Cioacelor-Neajlovu) şi cea. 100 m (Măgura- Vişina).
Din punct de vedere stratigrafic, există tell-uri cu două (Măgura din
Cornet-Moara din Groapă), cu trei ( Măgura-Morteni, Pădurea Cioacelor-
Neajlovu) dar şi cu şase niveluri de locuire (La Hulă-Geangoeşti).
Trebuie să remarcăm faptul că nivelul informaţiilor (cât şi cel al săpături lor
arheologice) referitoare la cultura Gumelniţa din judeţul Dîmboviţa este lacunar.
Acestea, ca şi cele pe care le-am menţionat mai sus, se constituie într-un
argument valabil, considerăm noi, pentru reluarea cercetărilor arheologice
dedicate culturii Gumelniţa.

Bibliografie
***Lista siturilor arheologice din judeţul Dîmboviţa, manuscris în arhiva
Complexului Naţional Muzeal "Curtea Domneasca" Tîrgovişte.
***Dicţionarul istoric al judeţului Dîmboviţa, 1983, manuscris.

Andrieşescu 1., 1912, Contribuţie la Dacia înainte de


Romani.
Boroneanţ C., 1984, Consideraţii istorice asupra
comunei Butimanu, de la prima
atestare documentară până la
sfârşitul veacului XIX, în
Valachica, 12-13, 1980-1981.
Boruga C., 1969, Plastica antropomorfă
gumelniţeană de la Geangoeşti,
în Valachica, 1.
Cîrciumaru M., 1996, Paleoetnobotanica. Studii în
preistoria şi protoistoria
României (Istoria agriculturii
din România), Iaşi.
Comşa E., 1981, Date privind aşezările neolitice
din jud. Dîmboviţa, în RMM -MIA, 1.
Comşa E., 1987, Neoliticul pe teritoriul României.
Consideraţii, Bucureşti.
www.cimec.ro
OJLlURAGUMEl.NffAÎNMlJNil'NlASfADIULACTUALALCffiCEfĂRILORPETERITORIULJUD.DÎMBOVTfA 91

Diaconescu P., 1975, Cercetări arheologice de teren, în


Bibliotheca Valachica, 7.
Diaconescu P., 1980, Cercetări arheologice în bazinul mijlociu
al Argeşului. Aşezarea eneolitică
de la Morteni, judeţul Dîmboviţa, în
Valachica, 10-11, 1978-1979.
Diaconescu P. şi colab., 1984, Cercetări de teren în bazinul superior
al Neajlovului, judeţul Dîmboviţa, în
Valachica, 12-13, 1980-1981.
Gioglovan R., 1976, Raport preliminar de cercetare
arheologică la Moara din Groapă, jud.
Dîmboviţa (1976). Intervenţie de
salvare, în Archiva Valachica, 8.
Mareş 1., 2003, Metalurgia aramei în neo-eneoliticul
României.
Oancea L., Chicideanu 1., 1973,Cercetări arheologice de
suprafaţă, în Chronica Valachica, 5.
Olteanu Gh., 2002, Repertoriul arheologic al judeţului
Dîmboviţa, 1, A-M.
Olteanu Gh., 2003, Repertoriul arheologic al judeţului
Dîmboviţa, II, N -V.
Păunescu A., 1970, Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră
cioplită descoperite pe teritoriul
României, Bucureşti.
Tocilescu G., 1880, Dacia înainte de romani.

www.cimec.ro
92 Andreea Păun

)
1'

~~
" ')

-~\\•
~
) r.,.,. r•.-J
c' •v'\

_, ;'~· J
1
(·. )~
.~.
.
~.
\.~2.1.
l •
i '~·'· ',.. . -·
J''.,..."'
. "".
/1}
~. ~.::ş
~
,.,J

; ' '\.,i
• ) • \.1

l.,
,J
.... ~- "'f' ./ / .' .J
... .,a'&.) 1
, J n..'L .
'-·" r;..~
.
\.,~
r"'~7
V
~ ,,_,_

o 1J Ilkm
1::1==±!=:::f'

Fig. 1: Aşezări gumelniţene, Faza A2

www.cimec.ro
OJLlURAGUMEIMfAÎNMUNIENJA.SfADIULACru\LAL CEKETĂRILOR PE 1FRITORIUL JUD.DÎMBOVTfA 93

l
....r

'\

,.. ....
.... ,.J·

O 1) îDkm
t:l =:ti=::ti

Fig. 2: Aşezări gumelniţene, Faza B 1

www.cimec.ro
94 Andreea Pă un

·~
1
1.,
1

'

t
\

Figura 3: Aşezări gumelniţene, Fază incertă

www.cimec.ro
Gavrilă SIMION, Elena RENŢA
Virgil Ştefan NIŢULESCU

Thmulul de la Adâncata - jud. Ialomiţa

Resume

Le tumule recherche durant 1985-/986 erait emplace a environ 3 km


nord de l'emplacement du village Adancata, dans la proximite ouest du chemin
vicinal (DCJ6) qui reunit les villages Adancata et Salciile du departement
Jalomita.
Les tombeaux du pied du monticule (M8, M9 SI MJO), pour lesquels a
ere construit le monument funeraire, apartiennent au grand complex culturel
lamnaia, etape qui s 'inscrit dans la periode de transition de l 'epoque eneolitique
a l' epoque du bronze, qui evolue entre 3200-3100 et 2900-2800 AC.
La deuxieme groupe de tombeaux, decouverts dans la chemise du mon-
ticule (ml-m7), occupe une position secondaire, les inhumations ayant /ieu
apres la construction du monument funeraire. Ce sont tous des tombeaux
d'inhumation, avec des orientations differentes. Un seul de ses tombeaux (m7)
a beneficie d'un inventaire archeologique. Ils ont ere attribues aux groupes
des chevaliers nomades d'origine turanique entres dans l'espace nistro-
carpatique de la plaine du Danube pendant les siecles Xl-XJ/.

Cercetarea acestui turnul s-a încadrat într-un program iniţiat de Muzeul


Judeţean lalomiţa în 1985-1986, prin care se urmărea salvarea unor

monumente arheologice ameninţate cu dispariţia. Ajuns într-o fază de


aplatizare foarte avansată, datorită acţiunii timpului şi, mai ales, a proceselor
anuale de exploatare agricolă, turnului din localitatea amintită a fost
nominalizat în priorităţile acestui program.

www.cimec.ro
96 Gavrilă Simion, Elena RenJa, Virgil Stefan Nitutescu

Din punct de vedere geografic, turnului de la Adâncata se înscrie în


topografia general-uniformă a câmpiei Bărăganului, presărată de astfel de
mameloane artificiale, intrate în peisajul local încă din preistorie 1 • Ele se
evidenţiază azi, mai mult sau mai puţin pregnant, fie de la N spre S, fie pe
platformele costişelor din lungul râurilor. Într-un astfel de aliniament se încadra
şi turnului supus cercetării şi discuţiei noastre. El a fost construit aproape de
muchea platformei care marchează costişa nordică a văii Cricovului Sărat,
într-o zonă de confluenţă a apelor sale cu cele ale râului Prahova.
Topografic, turnului se află în imediata vecinătate vestică a drumului
comunal (DC 16) care leagă comuna Adâncata de localitatea Sălciile, drum
numit de localnici Drumul Părului. Faţă de comuna deţinătoare a terenului,
turnului respectiv se află la cea 3 km spre nord şi aproape la 0,5 km spre sud de
la DN 1-D, Albeşti - Urziceni (Fig. 1).
Cercetările întreprinse de noi au pennis stabilirea unei stratigrafii a movilei
care măsura o înălţime maximă de 1,25 m până la baza sa (nivelul de călcare
antic) şi un diametru de 34 m (Fig.2). Mantaua de pământ propriu-zisă avea un
strat vegetal de cea. 25 - 30 cm, bine delimitat de adâncimea arăturilor. Acest
strat de humus cultivat suprapunea interiorul mantalei movilei, alcătuită
dintr-un sol cenuşiu, granulat, amestecat pe alocuri cu alte combinaţii geologice
de soiuri din teren, dovada alcătuirii lui din pământul adus din vecinătatea
imediată (Fig. 3 /2-3). Un aspect care ne-a atras atenţia în mod deosebit a fost
legat de existenţa în mantaua movilei a unei gropi sub forma unui butoi, umplută
cu loess, ce se contura în limitele unei dimensiuni de 1,25 m (diametru maxim)
şi aproximativ tot atât ca adâncime. Nu ştim dacă partea superioară ajungea la
suprafaţă, gura fiindu-i coborâtă de lucrările agricole care au amestecat pământul,
sau că a fost realizată ca o practică ritual-funerară într-un anumit moment al
procesului de construcţie a tumulului (Fig.3 1 4-6). Noi legăm existenţa ei de
practicile ritual-funerare ale constructorilor mormântului iniţial. În profilul

1
Prezenţa şi densitatea movilelor în regiunile carpato-nistrene şi carpato-danubiene erau cunoscute nu
numai cronicarilor moldoveni sau din Ţara Românească, ci şi călătorilor străini care le-au semnalat ca
o caracteristică a peisajului local. Solia poloneză condusă de Krasinschi în 1636 în Ţara Moldovei
consemna în notele de călătorie că" .. Aici, pe dealuri sunt pretutindeni movile, semne ale războaielor
multor neamuri "(apud. V.Spinei, 1985, p.ll9), iar AI.Odobescu ne-a lăsat cea mai plastică prezentare
a movilelor din Câmpia Bărăganului " ... care in peisajul monoton şi plin de ierburi ... pe linia netedă
a orizontului, se profilează, ca moşoroaie de cârtiţe uriaşe, movilele, a căror urzeală e taina trecutului
şi podoaba pustietăţii ... Ele stau semănate in prelargul câmpiei ca sentinele mute şi gârbovite sub ale
lor bătrâneţi "(în Pseudo-Kyneghetikos, 1932, Craiova, p.l3-14); v.şi M.Sâmpetru şi D.Şerbănescu,
1971, p.449, nota 8. Observaţiile privind aliniamentele lor de laN spre S aparţin lui G.Simion care, în
lucrarea publicată în 2003, p.l7, atrage atenţia asupra acestui fenomen din Dobrogea iar prin observaţiile
perieghetice face acelaşi lucru pentru Câmpia Bărăganului de pe linia Buzău-Brăila până la demarcaţia
Urziceni-Siobozia-Feteşti. Movilele de pe malurile râului Prahova şi afluenţilor săi, Teleajen şi Cricovul
Sărat, se pot urmări de sub dealurile carpatine şi până la vărsarea Ialomiţei în Dunăre, străjuind parcă
hotarele vestitului codru ce traversa câmpia de la Carpaţi până la Mare, cunoscut în evul mediu sub
numele "VIăsia".
www.cimec.ro
TIJMULUL DE LA ADÂNCATA- JUD. IALOMIŢA 97

mantalei s-au mai sesizat şi alte lentile de pământ galben (loess) care proveneau
de fapt din gropile mormintelor iniţiale pentru care s-a construit turnului şi
care a fost aruncat în jurul lor, marcând acum, în profilul mantalei, baza
acestuia. După cum vom vedea, movila a servit ca necropolă şi într-o perioadă
mult mai târzie, când au fost depuşi în mantaua de pământ 7 înhumaţi,
morminte ce ar putea fi atribuite unui grup nomad din perioada ultimului val
migrator şi care ar putea fi cuprinse în limitele unei cronologii mai largi a
sec. X-XII.
Mormintele de înhumaţie târzii sunt în număr de şapte (M.1 - M. 7). Ele
au fost depuse în partea de vest a mantalei movilei, cu precădere în zona de SV
(Fig.2). Se pare că gropile lor au fost puţin adânci şi, odată cu aplatizarea
accentuată a movilei, scheletele au ajuns în stratul vegetal fiind astfel deranjate
şi chiar distruse de lucrările agricole (M.2 şi M.4la -38 cm, M.5 la- 22 cm şi
M.6 la -25 cm), nereuşindu-se astfel să se stabilească nici cel puţin orientarea
lor. În schimb, la M.l, situat şi elia -36 cm, scheletul s-a păstrat parţial, fapt
care a permis stabilirea orientării lui: NE-SV*. Aceeaşi situaţie şi pentru
mormântul M.3 situat la -39 cm. (Fig.4/l). Scheletul acestui din urmă mormânt
s-a păstrat aproape în totalitate, fiind în poziţia decubit-dorsal, braţele întinse
pe lângă corp şi picioarele drepte, având o orientare inversă faţă de M.1 şi
anume pe direcţia SV-NE. Nici unul din cele şase morminte nu a avut nici un
fel de inventar.
Cel de-al şaptelea mormânt (M.7) s-a găsit la adâncimea de 40 cm, fapt
ce a determinat păstrarea lui aproape completă, dar nu şi o conservare bună.
Poziţia lui era decubit-dorsal, cu braţele pe lângă corp şi orientat VNV-ESE
(fig.4/2 şi Fig.5/l). Acest din urmă mormânt este, de fapt, şi singurul mormânt
secundar cu inventar alcătuit din următoarele piese:
-cercei de aur, inv. 716 -M.J.I.; 2,05 g; Tl500 %o**, descoperit în partea
dreaptă a craniului. El are forma unei verigi rotundă în secţiune, cu diametrul
de 21-28 mm, fapt ce i-a dat un aspect oval. Pe ea s-a introdus o perlă (sferă)
realizată din foiţă de aur şi fixată de ax prin două verigi (şaibe) din aur, dintre
care una este sudată de sfera perlată (Fig.5/2 şi Fig.6/l)***.
O verigă asemănătoare, realizată tot dintr-o sârmă de aur rotundă în
secţiune, inv. 717 M.J.I.; 1, 12 g; TI. 500 %o şi cu diametru} de 24 mrn, a fost
descoperită însă lângă tibia dreaptă. Fie că avem de-a face cu cel de-al doilea

* Punctele cardinale subliniate reprezintă pozitia capului.


** Analiza metalului nobil a fost făcută de Gh.Uţă, expert BNR lalomiţa, căruia îi mulfumim şi pe
această cale.
***Grafica şi fotografiile au fost realizate de Aoarea Dincă, Camelia Geambai, Lauren{.iu Zupcu şi
Mihale Matarangă.
www.cimec.ro
98 Gavrilă Simion, Elena RenJa, Virgil Ştefan NiJulescu

cercei de la care s-a pierdut perla sferoidală, fie că ea a îndeplinit o altă funcţie
şi a fost deplasată în acest loc de animalele din sol (Fig.5 /3 şi Fig. 6 /2);
-aplică de aur, inv. 718- M.J.I.; 0,75 g; TI. 750 %o; dim: 30 x 31 mm
(Fig. 5 1 4 şi Fig. 6/ 4). A fost descoperită pe piept, în partea centrală a cutiei
toracice. Ea are o formă hexagonală şi este lucrată dintr-o foiţă de aur decorată
în tehnica au repoussee. Ornamentul de pe suprafaţa ei este format dintr-o
bordură perlată, care înscrie în centrul său o serie de figuri geometrice în forma
unor frunze, dispuse circular, cu partea ascuţită spre exterior şi unite între ele
cu o serie de triunghi uri neregulate. În partea centrală, s-au realizat două cercuri
concentrice, între care ni se prezintă, în aceeaşi formă circulară, un decor din
ove, iar în partea centrală un crucifix periat. Pe suprafaţa dinspre exterior,
piesa are şapte mici perforaţii circulare, dispuse asimetric, în scopul fixării ei
pe un suport mai dur. Starea ei de conservare este mediocră, piesa prezintă o
serie de fisuri şi porţiuni mici din suprafaţă lipsă;
- o a doua aplică din foiţă de aur, decorată în aceeaşi tehnică, au
repoussee, a fost descoperită lângă coastele din partea dreaptă a corpului, inv.
719- M.J.I.; dim: 371 18 mm; 0,95 g; Tl840 %o (Fig. 515 şi Fig. 6 /3). Aplica
era acoperită parţial de câteva fragmente de oase din craniul unui cal (?) şi
doisprezece colţi de mistreţ, dovada unei ofrande rituale. Forma acestei aplici
poate fi comparată cu cea de lunulae ("luniţe") dar şi cu cea a unei frunze ori
cu lama unui mic pumnal. Decorul de pe suprafaţa ei este format din perle
dispuse pe două rânduri spre margini şi cu un aspect neregulat în partea centrală.
Cele Il sau 12 orificii mici- circulare confirmă că ea era fixată pe un material
mai solid, poate o piele mai groasă sau chiar lemn.
- un pandantiv clopoţel din bronz însoţea această ultimă aplică din foiţă
de aur. Pandantivul era prevăzut în partea superioară cu o urechiuşă şi are o
formă sferoidală cu diam. maxim de 2,5 cm. A fost inventariat cu nr. 191 O -
M.J.I. (Fig. 5 /6 şi Fig. 6 /5);
- un al doilea pandantiv clopoţel, din bronz, cu un aspect piriform, a fost
descoperit lângă umărul stâng. lnv.l911 - M.J.I. (Fig. 5 1 7 şi Fig. 6 1 6).
Amândouă pandantivele-clopoţei poartă un decor simplu, format dintr-o bandă
alcătuită din două sau trei linii circulare, care au fost realizate prin striere pe
linia de bombare maximă. Unul dintre ele mai păstrează în interior o mică
sferă pentru produs sunetele dorite.
- lângă braţul stâng, s-a descoperit o foarfecă din fier. Este foarte slab
conservată (Fig. 5 1 8), iar lângă tibie, în partea stângă, s-a găsit o cataramă din
fier, care avea o formă dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite. Din nefericire,
aceasta era şi mai slab conservată şi nu s-a putut recupera.
- un cuţitaş din fier, a cărui conservare s-a reuşit a se realiza în urma
măsurilor de laborator (Fig. 5/ 9 şi Fig. 617). El a fost descoperit în apropierea
genunchiului drept şi măsoară o lungime de 8,1 cm şi o lăţime maximă a lamei
de 1,2 cm (lnv. 1909 - M.J.I.).
www.cimec.ro
TUMULUL DE LA ADÂNCATA- JUD. lALOMIŢA 99

Mormintele de la baza tumulului au fost numerotate în continuare de la


nr. 8 la 1O, astfel:
M.8 -A fost descoperit în partea centrală a zonei sectorului de SV a
tumulului (Fig. 2, Fig. 3 12 şi Fig. 4/3-4 ). Groapa avea o formă dreptunghiulară,
cu colţurile rotunjite şi orientată SE-NV. Deasupra gropii, au fost descoperite
resturi de la bâme din lemn, dispuse longitudinal. Fundul gropii ajungea la
1,75 m adâncime, faţă de nivelul de călcare antic, iar dimensiunile ei măsurau
2,10 x 1,50 m.
Scheletul a fost găsit în poziţie decubit-dorsal, cu capul spre SE şi cu faţa
în sus. Braţele erau pe lângă corp, iar picioarele în poziţie chircită, căzute în
partea dreaptă. Peste oasele craniului, ca şi peste cele de la picioare, se păstrau
urme de ocru roşu. Nu s-a găsit nici un fel de inventar.
M.9 - S-a descoperit în sectorul de SE al movilei, nu departe de zona
centrală şi în imediata vecinătate a peretelui martor dinspre E (Fig. 2). Groapa
avea o formă dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite şi orientată în aceeaşi
direcţie, SE-NV, ca şi prima. Dimensiunile ei măsurau 3,30 x 1,20 m, iar
adâncimea ajungea la 2,40 m faţă de nivelul de călcare antic. Deasupra gropii
s-a putut înregistra existenţa resturilor putrezite de la bâmele de lemn, orien-
tate în direcţia longitudinală. Pe pământul din fundul gropii, şi mai ales peste
oase, s-au remarcat urme de ocru, în unele părţi chiar şi în mici granule. Oasele,
aflate într-o stare de conservare foarte slabă, provin de la trei înhumaţi depuşi
unul peste altul, fapt pentru care nu s-a putut stabili nici poziţia lor şi nici o
situaţie cât de cât clară. Asupra lor nu s-a găsit nici un fel de inventar (Fig. 4 1 5);
M.l O- A fost descoperit în sectorul de NV al movilei, pe direcţia nordică
faţă de M.9 şi la o depărtare de cea 2 m de acesta (la 1,75 m de la peretele
martor de est şi la 1,25 m de la cel de nord), având aproximativ aceeaşi orientare,
mai exact VNV-ESE. Groapa avea o formă dreptunghiulară, cu colţurile aproape
drepte şi dimensiuni de 2,30 x 1,60 m. Adâncimea ei era mai mică decât a
celorlalte - maxim 0,80 m faţă de nivelul de călcare antic. În lipsa unui profil
stratigrafic din partea superioară sau din vecinătatea ei imediată, nu s-a putut
stabili dacă avem de-a face cu un mormânt contemporan cu celelalte ori depus
după construcţia movilei, în timpul procesului în care a fost înălţată. Cert este
că fundul ei a ajuns în stratul de pământ de sub baza movilei. Deşi foarte slab
conservat, situaţia descoperită a permis stabilirea nu numai a orientării amintite
mai sus, cu capul spre VNV, dar şi poziţia scheletului care era decubit-dorsal,
cu faţa în sus, braţele pe lângă corp, iar picioarele în poziţie chircită, căzute pe
partea stângă (Fig. 4 1 6). S-a constatat existenţa mult mai pregnantă a ocrului
peste oase, ca şi pe fundul gropii. Scheletul nu era însoţit de nici un fel de
obiect de inventar.
De asemenea, trebuie să subliniem faptul că stratigrafia tumulului nu
ne-a dat nici un fel de indicii privind existenţa a două movile între M.8 şi M.9
şi cu atât mai mult la M.IO (Fig.3/2, 4/3).
www.cimec.ro
100 Gavrilă Simion, Elena Ren1a, Virgil Ştefan Nilulescu

Similitudini şi cronologie

După cum este firesc, în acest capitol concluziv, comentariile noastre


capătă, după cum se cuvine, o ordine cronologică. Ca atare, discuţia noastră se
va referi mai întâi la ultimele trei morminte (M.8, M.9 şi M. 10), adică la acelea
pentru care s-a construit movila. În lipsa oricărui obiect de inventar, vom lua în
discuţie doar aspectele de ordin ritual-funerar.
Despre mormintele tumulare cu ocru există o literatură foarte bogată, cu
studii şi interpretări dintre cele mai complexe şi variate2 • Noi nu vom aborda
din nou această problemă, ea fiind o descoperire destul de izolată în marele
complex tumular al câmpiei Bărăganului, neputând să facem nici un fel de
corelaţie cu alte descoperiri din zonă şi nici cel puţin ca încadrare a lui cu
aliniamentele tumulare care brăzdează această zonă deschisă tuturor
migratori lor.
Ceea ce putem spune de la început este faptul că aceste morminte aparţin
marelui complex cultural lamnaia, fie ca morminte individuale, fie colective3 •
Se cunosc morminte individuale, dar şi înmormântări colective care aparţin
aceleiaşi culturi 4 • Sunt movile care s-au ridicat deasupra unui singur mormânt5
şi movile care acoperă mai multe înmormântări primare6 . Raportându-ne la
descoperirile din aceeaşi zonă geografică, ne sunt cunoscute morminte tumulare
alcătuite din mai multe movile mici şi unite ulterior cu o manta comună, care
le-a şi supraînălţat, cum este cazul celei de la Smeieni, din NE MuntenieF. Am
putea spune că în cadrul aceleiaşi arii geografice cu descoperirile noastre sunt
cele de la Ploieşti - Triaj 8 •
Mormintele de la Adâncata se încadrează însă într-o etapă cronologică
mult mai timpurie decât cele de la Ploieşti- Triaj, care au fost atribuite culturii
Srubnaia, din perioada dezvoltată a epocii bronzului 9 •
O analiză riguroasă a situaţiei mormintelor cu ocru de la Adâncata, atât
cât s-a putut consemna, ne evidenţiază următoarele caracteristici:
- Cotele ridicate ale măsurătorilor pe care le-au înregistrat gropile ne
determină să le situăm în tipul de morminte foarte adânci; forma lor
dreptunghiulară, cu colţurile mai mult sau mai puţin rotunjite şi lipsite de trepte,

~ Cele mai noi studii referitoare la această problemă v: FI.Burtănescu, 2001, Universitatea "Ovidius"
Constanţa; idem, 1996, în Thraco-Dacica, XVII, 1-2, Bucureşti, p.87-116, cu bibliografia citată; G.Simion,
2003, Biblioteca Istro-Pontica, 5, Tulcea, p.13-50 care se alătură la literatura mai veche a lui S.Morintz,
1978, Eug.Comşa, 1998, V.A.Dergacev, 1999, VI.Zirra, 1960, Iv.Panai:otov, 1989, M.Gimbutas, 1989,
G.Deveto, 1941, V.Safronov, 1989.
3
V. bibliografia citată la nota 2.
• FI.Burtănecu, 1996, p.88 şi urm; idem, 2001, p.I19.
5
G.Simion, 2003, p. 17 şi urm.
6
Ibidem, 2003, p.20 şi urm.
7
N.Simache, V. Teodorescu, 1962, p.273-282.
8
E.Comşa, 1989, p.181-188.
9
Ibidem, 1983, p.187, cu bibliografia citată.
www.cimec.ro
TIJMULlJL DE LA ADÂNCATA- JlJD. IALOMIŢA 101

acoperite cu bâme dispuse longitudinal, precum şi prezenţa pregnantă a ocrului,


toate acestea sunt aspecte ritual-funerare care susţin o încadrare timpurie a
acestor morminte 10 •
La cele de mai sus trebuie să ţinem seama cu precădere şi de practicile
rituale privind forma dispunerii înhumaţilor în groapă, care, în cazurile noastre,
au fost aşezaţi în poziţie dorsală, cu faţa în sus, cu braţele întinse pe lângă corp
şi picioarele chirci te în sus. Ele au căzut fie pe dreapta, fie pe stânga, dar pot să
cadă şi fiecare lateral, descriind în felul acesta o formă romboidală. Înhumaţii
nu au avut nici un fel de inventar şi, în general, dacă se găseşte ceva acesta este
nesemnificativ. De obicei mormintele cu asemenea aspecte ritual-funerare sunt
orientate E-V sau ENE-VSV, cum de altfel au fost înregistrate şi mormintele
din turnului analizat în rândurile de faţă, iar d!n punct de vedere tipologie, ne
permit să le încadrăm în grupa 1, varianta 11, stabilită de Yarovoy 11 •
Toate aceste forme de practici ritual-funerare ne dau posibilitatea să
realizăm o serie de similitudini cu descoperiri mai vechi şi mai bine cunoscute,
cum sunt cele din faza 1 de la Smeieni - Buzău 12 cu m2 din M1 de la Galaţi­
Griviţa şi de la Vânători 13 , cu cele din Dobrogea de la Baia- Hamangia (M.2) 14 ,
Sabangia şi Chilia Veche 15 , precum şi cu cele de la Tâmava, din Bulgaria 16 • Ca
atare, mormintele cu ocru din turnului de la Adâncata se înscriu în cronologia
fazei finale a culturii Usatovo, în finalul culturii Horodiştea clasică- Erbiceni,
în Cemavodă II - Folteşti, ori în faza a III-a a culturii Coţofeni sau în nivelele
XIII-X de la Ezero 17 • Aceste observaţii ne dau posibilitatea să încadrăm
descoperirile noastre în faza clasică 1 a culturii Iamnaia, etapă ce se înscrie în
perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului şi care evoluează în
perioada anilor 3200- 3100 şi 2900- 2800 BC 8 •
Cea de-a doua grupă de morminte este alcătuită din cele care au fost
depuse după constituirea tumulului, de altfel descoperite chiar în nivelul de
suprafaţă al mantalei de pământ a acestuia şi, după cum vom vedea, se
încadrează într-o perioadă istorică destul de târzie.
Resturile osteologice ale celor şapte morminte care alcătuiesc această
grupă ne dau certitudinea practicării ritului înhumaţiei, fără a respecta
particularităţile unei anumite tipologii de ordin ritual-funerar. Astfel, la cele
trei morminte la care s-a putut stabili orientarea, depunerea înhumatului în

10
Fl.Burtănescu, 2001, p.126 şi unn.

11
E. Yarovoy, 1990, p.177 şi unn; Fl.Burtănescu, 2001, p.121 şi unn.
11
N.Simache, V. Teodorescu, 1962, p.274 şi urm.
IJ N.Brudiu, 1985, p.247.

" Seb.Morintz, 1972, p.55 şi unn.


1
15
I.Vasiliu, 1995, p.49-87; G.Simion, 2003, p.26.
16
Iv.Panalotov, 1989, p.91 şi unn.; P.Roman, 1986, p.30; B.Nico1ov, 1976, p.38-51.
17
Fl.Burtănescu, 2001, p.151 şi tab.XVIII.
18
/bidem, p.146, 148-149, 151 şi unn.
www.cimec.ro
102 Gavrilă Simion, Elena Ren) a, Virgil Ştefan Ni)ulescu

groapă nu a respectat un anumit criteriu ritual şi nici cel puţin o anumită regulă
în acest sens. Toate mormintele au avut orientări diferite, fie pe direcţia NE-S V
cu capul la NE (M.l ), fie invers, cu capul la SV (M.3) sau cu orientarea VNV-
ESE (M.7). În ceea ce priveşte ritualul depunerii unor ofrande sau ale unor
obiecte personale, un singur mormânt (M.7) a înregistrat un astfel de inventar.
Analizat după natura lui, inventarul se compune din:
a) ofranda de carne, dovedită prin resturile osteologice de animale găsite
lângă schelet;
b) obiecte de uz personal şi gospodăresc din fier;
c) podoabe din bronz şi aur.
Din grupa obiectelor de uz personal sau gospodăresc fac parte: o
cataramă, o foarfecă şi un cuţitaş. Starea avansată de rugină în care se afla
catarama n-a mai permis nici o intervenţie de restaurare şi ca atare, pierderea
iminentă a ei. Acelaşi lucru l-am constatat şi la foarfecă, din care însă, o parte
s-a putut salva doar într-o formă fragmentară (Fig.5 /8). Foarfeca a fost realizată
din două lame prinse la mijloc cu un nit, creându-se tipul în formă de Q. Astfel
de obiecte de uz casnic s-au mai găsit ca inventar şi în alte morminte, atribuite
păstorilor nomazi de origine turanică, descoperite la Grădiştea, Olăneşti, Gura
Bîcului 19 , precum şi în alte asemenea descoperiri de la răsărit de Nistru, datate
în secolele X-XI. Acest tip de foarfecă îl găsim şi în aşezări din aceeaşi perioadă
precum cea de la Dridu 20 , forma ei continuând şi în veacurile următoare21 ,
până în zilele noastre.
Cuţitaşul este mai puţin afectat de coroziune în comparaţie cu obiectele
de mai sus (Fig. 5/ 9 şi Fig. 6 17). Forma lui este bine cunoscută în topul
elementelor de acest gen şi foarte conservatoare, am putea spune că este chiar
comună. Lama lui are o lungime de 4,5 cm şi o lăţime de 1,2 cm. În prelungirea
ei se află pedunculul care se introducea într-un mâner sau de care se fixau
prăselele din lemn, având în momentul de faţă o lungime de 3,6 cm.
În ceea ce priveşte podoabele descoperite, acestea capătă pentru studiul
nostru o semnificaţie deosebită, atât pentru stabilirea arealului cultural în care
au fost create şi din care provin, cât şi pentru delimitarea unei cronologii a
circulaţiei lor. După natura compoziţiei lor, ele sunt din bronz şi din aur.
Podoabele din bronz sunt cele două exemplare de pandantive-clopoţei.
Ele sunt asemănătoare ca formă, având un aspect cvasi-globular, puţin piri forme,·
terminate cu câte o urechiuşă în partea superioară şi cu o despicătură în formă
de cruce pe suprafaţa inferioară. Unul dintre aceste pandantive-clopoţei mai

19
V.Spinei, 1985, p.ll3 şi urm, fig. 50/12.
~o Eug.Zaharia, 1967, p.94, fig.54/8
~· I.Dragomir, 1972-1973, p.29-47, fig. 5/15- pentru Enisala; I.Cândea, 1995, p.l58, fig.80 /4- pentru
Brăila; A.Artimon, 1986, p.271, fig.8 /4- pentru Tg.Trotuş.

www.cimec.ro
TIJMULUL DE LA ADÂNCATA- JUD. IALOMITA 103

păstrează încă în interiorul sferei o biluţă, probabil metalică, pentru producerea


sunetelor dorite. Astfel de pandantive pot fi folosite ca cercei sau ca amulete,
ori chiar ca simple podoabe cusute pe îmbrăcăminte 22 . Ele se fac prezente în
mai multe descoperiri din România şi în special la Dunărea de Jos. În aşezarea
de la Dinogeţia, acest gen de podoabe formează categoria cea mai numeroasă
şi au fost încadrate în a doua jumătate a sec. XI şi prima parte a sec. XII 23 • Le
găsim, de asemenea, şi în descoperirile de la Păcuiullui Soare unde, cercetătorul
acestui monument le-a încadrat în a doua jumătate a sec .X şi prima parte a sec. Xl 24 •
Podoabe de tip pandantive-clopoţei din bronz au fost descoperite în
mormintele atribuite populaţiilor turanice de la Bârlad- Parc, Zămeşti (Cabul)
şi Tudora (r. Suvorovo ), Republica Moldova, la Limanskoe şi în alte localităţi
de la răsărit de Nistru 25 • Originea lor este atribuită centrelor meşteşugăreşti
răsăritene, dar s-au răspândit atât spre zonele asiatice, cât, mai ales, în cele din
Europa centrală şi de nord 26 • Fenomenul de vehiculare a acestor obiecte de
podoabă, ce constituie o modă a timpului, este trecut în mod firesc pe seama
schimburilor comerciale pe care le promovau centrele răsăritene şi în special
Kievul spre regiunile central-europene sau spre cele din părţile Asiei.
Istoriografia nu omite însă să acorde o pondere importantă acestei largi
răspândiri şi acţiunilor migratoare exercitate cu precădere de triburile de păstori
nomazi din neamurile turanice: pecenegi, uzi şi cumanF7 •
Pe lângă aceste obiecte de podoabă din bronz, în catalogul inventarului
mormântului în discuţie figurează şi patru obiecte din aur:
- un cercei (inv.716), aşa cum l-am descris mai sus, cu verigă formată
dintr-o sârmă, pe care s-a fixat la unul din capete o perlă globulară. Diametru!
lui este 2,8 1 2,1 cm, fapt ce i-a dat piesei un aspect oval. Similitudini pentru
această formă de cercei cu sferă simplă pe verigă le găsim în mai multe centre
din Dobrogea sau de pe Dunăre, cum sunt cele de la Enisala28 , de la Dinogeţia 29
şi Păcuiul lui Soare 30 , dar şi în descoperirile de la Brăila 31 , la Zimnicele
(Teleorman) 32 , precum şi în inventarul unor morminte atribuite nomazilor
neamurilor turanice 33 (Fig. 5 /2 şi Fig. 6 Il).

~ M.Szell, 1941, p.262, pl. X B/10-11; cf. I.Bamea, 1954, p.202-203, cu bibliografia recomandată.
~ 3 Gh.Ştefan şi colab, Dinogeţia, 1, 1967, p.278, fig.l68 /3 şi Fig.l69 /4-10.
~· P.Diaconu, D.Vâlceanu, 1972, p.l39 şi urm, fig.56/ 7; L.Dumitriu, 2001, p1.57.
15
V.Spinei, 1985,p.II0-125.
:!6 I.Bamea, Dinogeţia, 1, 1967, p.278.
~ 7 P.Diaconu şi colab., 1972, p.l39-141.
~ Gh.Mănucu-Adameşteanu, 1984, p.356, pi.III /1 şi IV /1
:!9 I.Bamea, Dinogeţia, 1, 1967, p.282, fig.l69/ 5-7; I.Bamea, 1954, p.220, pl. V /4; L.Dumitriu, 2001,
p.l55 şi urm.
30
P.Diaconu şi colab., 1972, p.l39 şi urm.; L.Dumitriu, 2001, p.l12, Pl.81 /23-25.
31
1. Cândea, 1995, p.60 şi urm., Fig. 82/3; L.Dumitriu, 2001, p. 112, pl. 90/3-4.
3
~ A.Ionifă, 2001, pl. 15 /5.
33
V.Spinei, 1985, p.II0-125.
www.cimec.ro
104 Gavrilă Simion, Elena Renta. Virgil Ş1efan Nitulescu

- o verigă (inv. 717) tot din aur, ca şi cea de la cercelul de mai sus, şi care
poate fi interpretată, fie tot ca cercei- de la care s-a pierdut sfera adiţională, fie
pe funcţia unui inel de buclă. Asemănarea ei ca formă şi diametru cu cercelul
de mai sus ne determină să optăm pentru prima variantă.
- cele două aplice din foiţe de aur, decorate pe întreaga suprafaţă în
tehnica au repoussee, inv. 718 şi 719 (Fig.5/4-5 şi Fig.6/3-4), se înregistrează
şi ele tot ca obiecte de podoabă, cu observaţia că nu se foloseau în această
stare, ci erau fixate pe un material mai dur: lemn sau poate o bucată de piele
mai groasă. Ornamentica, formele şi starea lor de conservare au fost descrise
în catalogul descoperirilor, prezentat în paginile de început, de aceea nu vom
mai reveni asupra acestor aspecte. Ele se înscriu în categoria pandantivelor
filiforme, indiferent că acestea ni se prezintă cu un contur hexagonal sau pot fi
asociate cu acele lunulae sau "luniţe" ori cu o frunză şi chiar cu vârful unei
săbii.
Originea lor este atribuită aceloraşi centre răsăritene de care am amintit
şi răspândirea lor o datorăm cu precădere celor care le-au purtae 4 •
Cercetările din regiunile nord-pontice dintre Volga şi Don, cu precădere
cele de la Sarkel - Belaia Veja şi Ekaterinovka, prin interpretările asupra
inventarului din morminte dominat de: pandantive-clopoţei, cercei şi verigi
simple, pe care s-au introdus perle din acelaşi metal şi unelte de uz curent, ca
foarfeci şi cuţitaşe, au dus la concluzia că necropolele respective au aparţinut
uzilor3 5 • În schimb, în descoperirile de la Burty, Zelenki, Gaevka, Voronaia şi
de la Kemenka, în care domină pandantivele-clopoţei, inelele de tâmplă şi
aplicele, acestea au fost atribuite pecenegilor3 6 •
Descoperiri de acest gen se cunosc şi la apus de Nistru, însă în număr şi
cu o desnitate mult mai mică, fără a se reuşi să se întocmească o grupare şi o
clasificare a lor după o apartenenţă etnică. Caracteristica acestor descoperiri
nistreano - carpato - dunărene este dată de absenţa unor necropole compacte.
Mai toate descoperirile din această parte sunt izolate, în cea mai mare parte ele
sunt urmarea unor intervenţii de salvare şi chiar reconstituiri ale celor apărute
cu ocazia unor lucrări de altă natură.
O analogie a mormintelor târzii de la Adâncata cu astfel de descoperiri o
putem face cu cele de la Fridensfeld şi Limanskoe (r.Sărata şi Reni, reg. Odessa),
cu cele de la Coconeştii Vechi, Hăncăuţi şi Grădiştea (r. Ediniţa şi Cimişlia), ca
şi cu alte asemenea situri din Republica Moldova. Morminte din această perioadă
ne mai sunt cunoscute şi la apus de Prut, în podişul Moldovei, la Griviţa şi

34
S.Pietneva, 1958, p.168, fig.8; p.178, fig.14 şi p.180, fig.16; P.Diaconu şi colab, 1972, p. 141 şi unn.
şi fig.57.
35
M.I.Artamonov, 1958, p.76-77 şi fig.56; apud. M.Sâmpetru şi D.Şerbănescu, 1971, p.448.
36
S.A.Pietneva, 1958, p.l62, fig. 2.
www.cimec.ro
1UMULUL DE LA ADÂNCATA- JUD. IALOMIŢA 105

Orozăveşti Uud. laşi),


la Banca, Pogoneşti şi Bârlad - Parc Uud.Vaslui), la
Băneasa şi Bereşti Uud. Galaţi) 37 şi, mai departe, spre sud, la Lişcoteanca şi
Râmnicelu Uud. Brăila) 38 , apoi, în apropiere de localitatea supusă discuţiei
noastre, la Moviliţa 39 Uud. lalomiţa) şi, în continuare, spre Dunăre, la Jilava
Uud. Ilfov),la Curcani,la Tangâru 40 şi Olteniţa41 , acestea din urmă fiind atribuite
grupurilor pecenege 42 •
Locurile preferate pentru înmormântări de către aceste grupuri migratoare
erau movilele, dar nu construite de ei, ci în cele înălţate anterior venirii lor. De
aceea mormintele lor se găsesc în mantaua de pământ a movilelor existente
deja, gropile lor având adâncimi mai mari sau mai mici, în raport de gradul de
aplatizare a acestor tumuli.

În concluzie

După ritualul funerar practicat, în care ritul înhumaţiei era unica formă,
cu defunctul aşez~t în groapă în poziţie decubit-dorsal, braţele pe lângă corp şi
picioarele întinse, fără predilecţii în ceea ce priveşte stabilirea unei anumite
orientări, însoţit sau nu de un inventar ce caracterizează o cultură de tip răsăritean,
este corect să asociem grupul celor şapte morminte din mantaua movilei de la
Adâncata cu cele atribuite grupurilor migratoare turanice.
Lipsa din morinintele de la Adâncata a unor piese, cum ar fi vârfurile de
săgeţi, elemente de zăbale, forma cataramei care n-a putut fi salvată, ca şi
incertitudinea asupra apartenenţei resturilor osteologice de animale depuse ca
ofrandă, toate acestea adâncesc supoziţiile noastre asupra unei atribuiri etnice
certe. Pe de altă parte, nici piesele ce alcătuiesc inventarul lui M.7 nu ne ajută
să realizăm un studiu comparativ cu acele descoperiri care au reuşit să
documenteze o apartenenţă etnică.
Ca atare, după forma şi caracteristicile inventarului din M.7, descris şi
analizat în rândurile de mai sus, t9ate aceste morminte pot fi atribuite cu
certitudine acelor grupuri de călăreţi nomazi de origine turamică, care au pătruns
în spaţiul câmpiei dunărene în perioada sec. XI - XII.

37
V.Spinei, 1985, p.11 0-125.
38
V.Harţuche, 1980, p.77 şi fig.30 /3.
39
Gh.Diaconu, P. Diaconu, 1967, p.l36 şi urm .
.j() D.Berciu, 1959, p.152 şi fig.10/1-2.
41
Seb.Morintz, B.lonescu, 1968, p.IOI.
·~ M.Sâmpetru, D.Şerbănescu, 1971, p.453.

www.cimec.ro
106 Gavrilă Simion, Elena Renta. Virgil Ştefan Nitulescu

BIBLIOGRAFIE

Artamonov, M.I., 1958, Sarkel- Belaia Veja, în M.I.A., 62, p.76-77 şi


fig.56.
Artimon, A., 1986, Aşezarea medievală de la Tg. Trotuş, în MCA, p.22,
fig.8 /4.
Barnea, 1., 1954, Elemente de cultură materială veche rusească şi
orientală în aşezarea feudală (sec.X-XII) de la Dinogeţia, în Studii privind
istoria României, 1, p.201-230.
Berciu, D., 1959, Săpăturile arheologice de la Tangîru, în M.C.A., V.
Bosch - Gimpera, P., 1980, Les /ndo-Europeens - Problemes
archeologiques, Payot, Paris.
Brudiu, M., 1985, Informaţii privind epoca bronzului în sud-estul
Moldovei, în SCIVA, 36, 3, Bucureşti, p.235-248.
Burtănescu, FI., 1996, Consideraţii asupra unor morminte tumulare de
pe teritoriul Moldovei (perioada de tranziţie - bronz timpuriu), în Thraco-
Dacica, XVII, 1-2, Bucureşti, p.87-116.
Burtănescu, FI., 2001, Începuturile bronzului la est de Carpaţi, Teză de
doctorat, îndrumător P.Roman, manuscris, Universitatea "Ovidius" Constanţa.
Cândea, 1., 1995, Brăila- Origini şi evoluţie până la jumătatea secolului
al XVI-lea, lstros, Brăila.
Comşa, E., 1989, Mormintele cu ocru din movila II -1943 de la Ploieşti­
Triaj, în Thraco-Dacica, X, 1-2, p.181-188.
Comşa, E., 1998, Les tombes tumulaires a ocre sur le territoire de la
Roumanie, în The Thracian World at the crassroads of civi1izations, "Procedings
of the Seventh International Congress of Thracologi", Constanţa- Mangalia-
Tulcea, 20-26 may 1996, Bucureşti, p.15-36.
Dergacev, V., 1986, Moldoviia i sosebnic territorii v epohu bronzej,
"Ştiinţa", Chişinău.
Dergacev, V., 1994, Epoca bronzului - Perioada timpurie, în Thraco-
Dacica, XV, 1-2, p.121-140.
Deveto, G., 1941, Il problema indo-europeo come probleme storico, în
Romana, V, 6, Florence.
Diaconu, P., Vîlceanu, D., 1972, Păcuiullui Soare, Cetatea bizantină, 1,
Bucureşti.
Diaconu, P., Baraschi, S., 1977, Păcuiullui Soare, II -Aşezare medievală
(sec. XIII-XV), Bucureşti.
Diaconu, Gh., Diaconu, P., Mormânt de călăreţ nomad din sec. XI-XII
descoperit la Moviliţa, în SCIV, 18, 1967, l, p.135-140.
Dumitriu, L., 2001, Der Mittelalterliche schmuck des Unteren
Donaugebietes im Il. -15. Jahrhundert, Bukarest.
www.cimec.ro
TUMULUL DE LA ADÂNCATA- JUD. IALOMIŢA 107

Gimbutas, M., 1989, Civilizaţie şi cultură. Vestigii preistorice în sud-estul


european, Ed.Meridiane, Bucureşti.
Harţuche, N., 1980, Raport asupra săpăturilor arheologice de la
Lişcoteanca- jud.Brăila, în MCA, XIV, Tulcea, p.67-85.
Ioniţă, A., 2001, Interferenţe politice şi culturale în spaţiul dintre Carpaţii
meridionali şi Dunărea inferioară în sec. XI-XII/, manuscris, teză de doctorat
sub coordonarea S.Papacostea, Institutul de Istorie "Nicolae Iorga", Bucureşti.
Mănucu-Adameşteanu, Gh., 1984, Aspecte ale ritului şi ritualului în
lumina descoperirilor din necropola medievală de la Enisala, Peuce, IX, Tulcea,
p.355-362, pl. III şi IV.
Morintz, Seb., Ionescu, B., 1968, Cercetări arheologice în împrejurimile
oraşului Olteniţa (1958-1967), în SCIV, 19, 1, p.IOI.
Morintz, Seb., 1972, Probleme ale epocii bronzului în Dobrogea, Pontica,
V, Constanţa, p.53-58.
Morintz, Seb., 1978, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii,
.... , 1, Bucureşti.
Nicolov, B., 1976, Mogili progrebenia at renobronzovata epoha pri
Tărnava i kneja, Vracianski ogrâg, în Archeologia, 18, 3, Sofia, p.38-5l.
Panai"otov, Iv., 1989, Razkopki i Proycivania, k.21, Iamnata kultura v
Bîlgarskite zerni, Sofia.
Pletneva, S.A., 1958, Petenegi, torki i polovcy v iozno-russkih stepjah,
în Trudy Volgo-Donskoj arheologiceskoj ekspedicii, tom 1, Materialy i
lssledovanija po Arheologii SSSR, 62, 1958, p.168-180 şi fig. 8, 14, 16.
Pletneva, S.A., 1981, Stepi Evrazii v epohu srednevekov-ja, in Arheologija
SSSR, Moskva.
Roman, P., 1986, Aşezări cu ceramică şnurată din Thracia, Macedonia,
Tesalia şi raporturile lor cu evoluţia culturii din regiunile carpato-danubiene,
în Thraco-Dacica, VII, p.11-30.
Safronov, VI., 1989, The indo-european homelands, Volgo- Vjatko, Pub-
lishing Hause, Gorki.
Sâmpetru, M., Şerbănescu, D., 1971, Mormântul de călăreţ nomad
descoperit la Curcani (jud.llfov), în SCIV, 22, Bucureşti, p.443-455.
Simache, N., Teodorescu, V., 1962, Săpăturile arheologice de salvare
de la Smeieni (Buzău), în MCA, VIII, Bucureşti, p.273-282.
Simion, G., 2003, Migraţia popoarelor indo-europene la Dunărea de Jos,
în Culturi antice în zona Gurilor Dunării, Biblioteca Istro-Pontica, Tulcea, p.13-50.
Spinei, V., 1985, Realităţi etnice şi politice în Moldova meridională în
secolele X-XIII, Români şi turamici, Iaşi.
Spinei, V., 1994, Moldova în sec. XI-XIV, Chişinău - Universitas.
Spinei, V., 1999, Marile migraţii din estul şi sud-estul Europei în sec. IX-
XIII, Iaşi.
www.cimec.ro
108 Gavrilă Simion, Elena Ren1a, Virgil Ştefan Nilulescu

Szell, M., 1941, Les cimetieres du Xle siecle aux environs de Szentes, în
Falia Archeologica, III-IV, Budapest.
Ştefan Gh., Barnea, 1., Comşa, M., Comşa, E., 1967, Dinogeţia, 1,
Aşezarea feudal timpurie de La Garvăn, Bucureşti.
Vasiliu, 1., 1995, Cercetări arheologice în Delta Dunării. Mormintele cu
ocru de La Chilia Veche în Peuce, XI, Tulcea, p.49-87.
Zirra, VI., 1960, Kultura progrebenîii s ohroj v Zakarpatskikh obhastakh,
în Materialy i Issledovanija po Arkeologij SSSR (MIA), Moscova- Leningrad,
p. 97-127.
Yarovoy, E., 1990, Kurganî eneolita epohi bronzî Nijnego Podnestrovîea,
Kişinev.

www.cimec.ro
~
~
c:
r

.
otn
r
, ;l>

E;
,~

- ~' (")

~ ($.~~~<>" 1
'~~
"/

~ ---t>--~~
\S 1

~ADÎNCATA 5=
r
o
s::
~

ORÎDU ,
!!.N.o.r.~" ,
Schiţa topografică află
Fig.l a zonei în care se
cercetat de la Adâncata.
www.cimec.ro
turnului
-
o
\0
110 Gavrilă Simion, Elena Renţa, Virgil Ştefan Niţulescu

·:~llili!IC~~~~IIIÎI~.
1

1 N . .

vr-------------------~ .---~----------------.E
r,•
"
..• .. 9;;~,

r..f

Fig. 2. Planul şi profilul turnul ului de la Adâncata.

www.cimec.ro
TUMULUL DE LA ADÂNCATA- JUD. IALOMIŢA 111

1 4

3 6
Fig.3 -Aspecte ale situaţiei de şantier: vedere generală,
profile, locul amplasării unor morminte.
www.cimec.ro
112 Gavrilă Simion, Elena Renta, Virgil Ştefan Nitulescu

2 5

3 6
Fig.4 - Aspecte de pe şantier:
1) M.3; 2) M.7; 3) aspect de pe şantier; 4) M.8; 5) M.9; 6) M.lO.
www.cimec.ro
TIJMULUL DE 14 ADÂNCATA- JUD. IALOMIŢA 113

.:#?'

~
• .. • - .
2QO
r::J

\ o

-, '! ••
~ .
·--
~ 9

5
~

o 2cm
-
o 10 20cm

D 2 3 cm
~

Fig.5- Monnântul M.7 şi inventarul său:


1) - scheletul; 2 şi 3) - cercei din aur; 4 şi 5) -aplice din foiţă de aur;
6 şi 7) - pandantive-clopoţei din bronz; 8) - foarfecă; 9) - cuţitaş din fier.

www.cimec.ro
114 Gavrilă Simion, Elena Renta, Virgil Ştefan Niţulescu

Fig. 6- Podoabe din aur şi bronz descoperite în M.7


1 şi 2)- cercei; 3 şi 4)- aplice; 5şi 6)- pandantive-clopoţei din bronz;
7) - cuţitaş din fier.
www.cimec.ro
Cristian SCHUSTER

Zor Ostgrenze der Verbreitungsgebiete


der bronzezeitlichen Glina- und
Tei-Kulturen
Rezumat

Cele două culturi ale epocii bronzului au, conform cercetărilor mai vechi
şi recente, graniţa estică în zona văii Mostiştea (P. Roman, M. Petrescu -
Dîmboviţa, A. Vulpe, R. Băjenaru, C. Schuster). Există însă şi unele păreri,
care, în ceea ce priveşte cultura Glina, includ şi estul Munteniei, sudul Moldovei
şi chiar teritoriile până la Bug în arealul ei(/. Nestor, J. Machnik).
Argumente că graniţa estică a culturii Glina a fost pe Mostiştea sunt
aduse recent, indirect, mai ales de studiile lui F. Burtănescu.
În ceea ce priveşte cultura Tei, aşezări sunt de consemnat până în faza
a doua de evoluţie a ei. Probabil, începând cu următoarea fază (a III-a), dar
posibil şi la sfârşitul celei anterioare (C. Schuster), datorită presiunii unor
triburi venind din est (v. V. Leahu, C. Schuster), purtători Tei se văd nevoiţi să
se replieze spre centrul Munteniei. Aproape sigur, tot atunci, mai multe
comunităţi au pătruns în Ţara Bârsei şi la sud de Dunăre (A. Alexandrescu, V.
Leahu, A. Vulpe, C. Schuster ).
Faptul că în Bronzul Timpuriu şi parte din cel Mijlociu teritoriul la est
de Mostiştea a fost "ocolit" de comunităţi sedentare şi "populat" numai de
nomazi, a căror prezenţă a fost documentată numai prin monumente funerare
se datorează foarte probabil condiţiilor improprii traiului de mai lungă durată.
Zona dintre Mostiştea şi Dunăre a fost în perioada amintită supusă unei clime
mai dure ce a transformat-o într-o stepă (V. Leahu, C. Schuster, E.D. Bozilova,
S.B. Tonkov, H. Todorova).

www.cimec.ro
116 Cristian Schus/er

Acest fenomen nu este izolat şi face parte dintr-unul european mai larg
(M. Koifmann, J. Bouzek, M. G.L. Baillie, A. Jockenhorel etc.).
Ulterior, la sfârşitul Bronzului Mijlociu, clima pare că s-a ameliorat, generând
astfel schimbări benefice în teritoriul amintit. Acest fapt a permis aşezarea aici a
unor comunităţi Coslogeni "semi-sedentare" (v. Leahu, S. Morintz, C. Schuster, ş.a.).

1. Die Glina-Kultur.

Des oftem wurde in gezielten Beitrăgen 1 aber auch in Arbeiten, die sich
mit den Glina- und Tei-Kulturen in ihrer Gesamtheit beschăftigten 2 , die
Problematik der Ostgrenze ihrer Verbreitungsgebiete angeschnitten. Hier sei
bezi.iglich der fri.ihbronzezeitlichen Glina-Kultur die zwei stark abweichenden
Meinungen zu unterstreichen. Nach 1. Nestor 3 gehort das ganze Gebiet
Munteniens und der Si.iden der Moldau zum Verbreitungsraum der Kultur. Dieser
Hypothese gesellten sich entlang der Jahre mehrere Wissensc~aftler, unter denen
J. Machnik eine Sonderstelle einnimmt. Er ăuBert sich hinsichtlich des Glina-
Verbreitungsgebietes folgendermassen: "The area of its penetration should
also include... the watershed between the lower Danube and the lower South-
ern Bug, where materials with the traits of this cu/ture are being discoverecf' 4 •
Gegensătzlich dieser Grenzeortung ist heute, die fast von allen Gelehrten
akzeptierten Meinung, die die Ostgrenze der Glina-Kultur an die Mostiştea

1
C. Schuster, Despre aria de răspîndire a culturii Glina, lstros, VII, 1994, 63-70; ders., Aria de
răspândire a culturii Tei, Analele Banatului, S.N., III, 1994, S. 171-178; ders.,, BAR International
Series, 2003, S ..
~ S. unter anderen V. Leahu, Cultura Tei, Bucureşti, 1966; ders., Cultura Tei/The Tei Cu/ture, in:
Petrescu-Dîmboviţa et al. (Hrsg.), Comori ale epocii bronzului din România/ Treasures of the
Bronze Age in Romania, Bucureşti, 1995, S. 253-261; P. Roman, Die Glina 111-Kultur, Prăhistorische
Zeitschrifl, 51/1, 1976; C. Schuster, Die Bronzezeit in der Grossen Walachei- ein Forschungsbericht,
in: Kulturraum Mittlere und Untere Donau: Traditionen und Perspektiven des Zusammenlebens,
Reşiţa, 1995, S. 79-89; ders., Perioada timpurie a epocii bronzului în bazinele Argeşului şi /alomiţei
Superioare, Bibliotheca Thracologica XX, Bucureşti, 1997, S. 29-117; ders., The Early Bronze
Age in Romania, in: L. Nikolova with conlributions by 1. Manzura and C. Schuster, The Balkans in
Later Prehistory. Periodization, Chronology and Cultural Developnrent in the Final Copper and
Early Bronze Age (Fourth and Third Millennia BC), BAR International Series 791, 1999, S. 241-
248; ders., Zur Besiedlung der West- und Mittelwalachei (Rumănien) in der Friihbronzezeit, Report
of Prehistoric Research Project, 4, 2000, S. 9-19; ders., Zu den Ursachen der Ausbreitung (von
Os ten nach Westen) der Glina-Kultur, Cercetări Arheologice XIIII, 2000 ( 1998-2000), 361-370;
R. Băjenaru, Cultura Glina/The Glina Cu/ture, in: M. Pelrescu-Dîmboviţa et al. (Hrsg.), Comori
ale epocii bronzului din România/ Treasures of the Bronze Age in Romania, Bucureşti, 1995, S.
182-187; C. Schuster, T. Popa, Mogoşeşti. Studiu monografie, Bibliotheca Giurgiuvensis !, Giurgiu,
2000, s. 125-128.
3
1. Nestor, in: Istoria României, Bd. 1, Bucureşti, 1960, Abb. 9.
4
J. Machnik, The Earliest Age Bronze Age in the Carpathian Basin, Archaeological Sciences
Bradford, 1991, S. 10 f.
www.cimec.ro
ZUR OSTGRENZE DER VERBREITUNGSGEBIETE DES BRONZEZEllLICHEN GLINA-UNDTEI-KULTUREN 117

setzt, zu nennen. Vertreter dieser Hypothese sind erstens P. Roman 5 und weitere,
wie M. Petrescu-Dîmboviţa 6 , A. Vulpe, R. Băjenaru 7 , C. Schuster8 etc.
Hat J. Machnik recht in seiner Annahme, dass Glina-Spuren bis in die
von ihm genannten Gebiete zu finden sind? Die neusten Forschungen haben
bewiesen, dass Teile des Dnestr-Dnepr-Binnenlandes, das Gebiet der R.
Moldawien, die "rumănische" Ostmoldau, die Dobrogea und den Nordosten
Bulgariens in der Glina-Zeit von der Bugeac-Gruppe der Grubengrabkultur
eingenommen wurde9 • Die einzige kulturelle ĂuBerung in dem von Machnik
ins Auge gefaBten Gebiet, die Ăhnlichkeiten in der Keramik mit der Glina-
Tonware aufweist, ist nur der Edineţ-Kultur 10 • Diese Tatsache konnte das
Ergebnis eines moglichen "Migrationsstrome~" sein 11 , aber wie ich schon bei
ei ner anderen Gelegenheit unterstrichen habe, erfolgte dieser durch "eine Mixtur
von geringeren "ethnischen" Elementen und hauptsiichlich starke kulturelle
Einjliissee sind bei der Deutung der Ăhnlichkeit des Glina- und Edineţ- aher
auch Schneckenberg B-Materials maj3gebend. Dieser Einflu./3 eifolgte nicht
entlang der Donau, sondem seine Spuren sind im muntenischen Hiigel- und
Vorkarpatengebiet und weiter im siidostlichen Raum Siebenbiirgens und in
der Moldau und letzten Endes am linken Vfer des mittleren Pruth zu erkennen" 12 •
Das es so ist, beweisen die neusten Forschungen von F. Burtănescu 13 •

5
P. Roman, a.a.O., S. 27.
6
M. Petrescu-Dîmboviţa, Glina, in: Dicţionar de Istorie Veche a României, Bucureşti, 1976, S. 308;
ders., Glina, in: C. Preda (Koord.), Encic/opediaArheologiei şi Istoriei Vechi a României, Bd. II (D-L),
Bucureşti, 1996, S. 194 f ..
7
R. Băjenaru, a.a.O.
8
C. Schuster, Despre aria de răspîndire a culturii Glina, Istros, VII, 1994, 64 f. und Abb. 1.
9
V. Dergaeev, Moldavija i sosdenie terrorii v epoclzu bronzy, Kisinev, 1986, S. 82-87; ders., Epoca
bronzului. Prima perioadă, Thraco-Dacica XV/1-2, 1994, S. 123-127; L.K. Bogataja, 1. Manzura, Ost-
West- Wech~elbeziehungen im Spiegel der ăneolitlzisclz-friilzbronzezeitliclzen Kulturen des nordwestliclzen
Sclnmrzmeergebetes, Zeitschrift fiir Archăologie, 28/2, 1994, S. 81-85; 1. Manzura, E. Sava, Interacţiuni
"est-vest" reflectate în culturile eneolitice şi ale epocii bronzului din zona de nord-vest a Mării Negre
(Schiţă cultural-istorică), MemoriaAntiquitatis XIX, 1994, S. 175-178; C. Schuster, Zu den Ursachen
der Ausbreitung (von Os ten naclz Westen) der Glina-Kultur, Cercetări Arheologice XI/II, 2000 ( 1998-
2000), s. 364.
10
V. Dergaeev, Moldavija i .wsdenie terrorii v epochu bronzy, Kisinev, 1986, S. 111 ff.; ders, Zum
Problem des Vordringens ijstliclzer Stămme in den karpatisclzen Donauraum vom Ăneolitlzikum bis in
die ăltere Bronzezeit, Praehistorica XV [Das Ăneolithikum und die friiheste Bronzezeit (C 14 3000-2000
b.c.) in Mitteleuropa: kulturelle und clzronologische Bezieh~ngen (Acta des XIV. lntemationalen
Symposiums Prag-Liblice 20.-24.10.1986 )), 1989, S. 135 f.; ders., Epoca bronzului. Prima perioadă,
Thraco-Dacica XV/l-2, 1994, S. 129, 137.
11
Ders., Zum Problem des Vordringens (jstlicher Stămme in den karpatisclzen Donauraum vom
Ăneolithikum bis in die ăltere Bronzezeit, Praehistorica XV [Das Ăneolithikum und die friilzeste Bronzezeit
(C 14 3000-2000 b.c.) in Mitteleuropa: kulturelle und chronologische Beziehungen (Acta des XIV.
lnternationalen Symposiums Prag-Liblice 20.-24. 10.1986 )], 1989, S. 136.
1
~ C. Schuster, a.a.O., S. 364.
13
F. Burtănescu, Epoca timpurie a bronzului între Carpaţi şi Prut. Cu unele contribuţii la problemele
perioadei premergătoare epocii bronzului în Moldova, Bibliotheca Thracologica XXXVII, 2002.
www.cimec.ro
118 Cristian Schuster

Wenn ibm nach die Funde des Typs Aldeni im Bârlad-Gebiet klare
siebenbtirgische Zăbala-Einfltisse aufweisen 14 , sosind Schneckenberg B und
Jigodin Elemente in den Entdeckungen von Bogdăneşti, Mândrişca, Hăbăşeşti,
Vale Lupului (Grab 22) in der Siret-Gegend und seinen Nebenfltissen zu
erkennen 15 • Diese Funde sind regelrechte "Wegeweiser", die uns das Bild
der Entwicklung der Edineţ-Kultur am linken Pruth-Ufer, entschltisseln.
Anderseits muB hier gesagt werden, dass es an der Grenze des
Unmoglichen rahmt mit V. Dergaeev 16 , der das Erscheinen der Edineţ-Kultur
auf dem Gebiet der R. Moldawien in folge einer Migration eines Teiles der
Bevolkerung der nord-ostlichen Regionen Ungarns - Hatvan-Kultur! - sieht,
einverstanden zu sein 17 •
Zur Bugeac-Gruppe zurtickkommend, erhebt sich selbstverstăndlich
die Frage ob auch der ostliche Teil Munteniens zum Verbreitungsgebiet dieser
Erscheinung gehorte 18 und dieses ein Grund darstellten warum die Glina-
Gemeinschaften nicht in diesen Raum vordringen konnten. Diesbeztiglich
wird es heute immer klarer, dass hauptsăchlich die Gebiete entlang der Donau
(Sultana, Preasna-Gurbăneşti) und seltener die der Nebenfltisse im Innenland
des Stromes (Ploieşti-Triaj, Sănduliţa-Săruleşti, Vităneşti, Lăceni) 19 von den
Volkerschaften dieser kulturellen Erscheinung bevorzugt wurden. Die anderen
Teile Ostmunteniens - der mittlere insbesondere - wurden im allgemeinen
vermieden 20 .

14
Ibidem, S. 182-189.
15
Ibidem, S. 189-203.
16
V. Dergaeev, Epoca bronzului. Prima perioadă, Thraco-Dacica XV/1-2, 1994, S. 137.
17
C. Schuster, Die Friilzbronzezeit in der Walaclzei und in Siidostsiebenbiirgen - kulturelle Verbindungen,
Beziehungen und Einjliisse und etlznisclze Bewegungen, Acta Musei Napocensis, 35/I, 1998, S. 28.
18
So wie einige Wiisenschaftler glauben: L.K. Bogataja, 1. Manzura, a. a. O., Abb. 10/7; 1. Manzura,
E. Sava, a.a.O., Abb. 10/7.
19 C. Schuster, Zu den Ursaclzen der Ausbreitung (von Os ten naclz Westen) der Glina-Kultur, Cercetări

Arheologice, XIlii, 2000 ( 1998-2000), S. 364 mit. ălterer Literatur.


~o Diese Feststellung ist giiltig u.a. auch fUr die Ubergangszeit von dem Ăneolithikum zur Bronzezeit.
S. dazu S. Morintz, P. Roman, Aspekte des Ausgangs des Ăneolitlzikums und der Obergangsstufe zur
Bronzezeit im Raum der Niederdonau, Dacia, N.S., XII, 45-128; dies., Uber die Clzronologie der
Obergangszeit vom Ăneolitlzikum zur Bronzezeit in Rumănien, Dacia, N.S., XIII, 61-71; D. Berciu, S.
Morintz, P. Roman, Cultura Cemavodă Il. Aşezarea din sectorul b de la Cernavodă, SCIV, 24/3, S.
373-405; H. Parzinger, Kulturverfzăltnisse in der eurasisclzen Steppe wăfzrend der Bronzezeit, in: B.
Hănsel (Hrsg.), Memc/1 und Umwelt in der Bronzezeit Europas. AbsclzlujJtagung der Kampagne des
Europarates: Die Bronzezeit: das erste goldene Zeitalter Europa.\· an der Freien Universităt Berlin,
/7.-19. Mărz 1997, Kiel, 1998, S. 457-479; P. Roman, Die Cemavodă 111-Bo/eraz·Kulturersclzeinung
an der Unteren Donau. In: P. Roman, S. Diamandi (Hrsg.), Cernavodă III - Boleraz. Ein
vorgeschichtliclzes Plziinonren zv•ischen denr Oberrlzein und der Ullleren Donau. Symposium, Mangalia/
Neptun ( 18.-24. Oktober 1999), Studia Danubiana. Series Symposia Il, Bucureşti, S. 13-59.
www.cimec.ro
ZUR OSTGRENZE DER VERBREITIJNGSGEBIETE DES BRONZEZEITI.ICHEN GLINA-UND TEI-KULTUREN 119

II. Die Tei-Kultur.

Das Erforschen des Mostiştea- Tales lieferte Beweise, die bezeugen,


dass hier nur Tei 1 und II - Gemeinschaften sich niedergelassen haben. Die
einzige Fundstelle, die diese Feststellung in Frage setzen konnte, ist die von
Lilieci, wo nach den Entdeckern Tei V-Scherben geortet wurden.
Diesbeziiglich muB nicht ausgeschlossen werden, dass diese Keramik
vielleicht einem nach-Tei-Horizont, der aber noch von der Tei-Topferei
beinflusst ist, angehort 21 , so wie es der Fall fiir andere Funde ist (Chitila-La
Fermă, Bila-La Fântână, Cătunu, Brăneşti- Vadu Anei)_

Was sich ostlich der Mostiştea in der Tei-Zeit abgespielt hat, ist fiir
die Wissenschaftler teilweise noch unbekannt. Erst mit dem Eindringen -
von Osten kommend - der Coslogeni-Gemeinschaften, kann im Raum
zwischen der Mostiştea und Donau von einem von seBhaften Volkerschaften
bewohntes Land gesprochen werden. Diese Gemeinschaften, wie auch jene
Racoviţeni-Petrişoru, fiihrten zum nach Westen drăngen der Tei-Bevolkerung

von der Mostiştea. Ich schrieb einmal, dass dieses in der Tei 111-Stufe
stattfand 22 _ Damit gesellte ich mich V. Leahu's Hypothese, dem nach "dieses
Eindringen alogener Stămme fand in der Zeit der Stufen Monteoru la-I/a
und Tei III statt" 23 _
Trotz dessen fragte ich mich spăter24 , warum keine Tei 111-Funde an
der Mostiştea zu verzeichnen sind. Eine Mogliche Antwort wăre, dass die
Tei-Gemeinschaften schon friiher, in ihrer II. Stufe, unter Druck gesetzt
wurden und dieses Gebiet verlassen hatten.

III. Mogliche Erklărungen.

Heute ist es klar, dass beide Kulturen ihre Ostgrenze an der Mostiştea
hatten. Sobald das Gebiet ostlich des Mostiştea- Tales bevolkert wurde, so
wie es abIL Stufe der Tei-Kultur war, wurde auch diese "Grenze" aufgegeben.

~· C. Schuster, Aria de răspândire a culturii Tei, Analele Banatului, S.N., III, 1994, S. 173; C. Schuster,
T. Popa, a.a.O., S. 125 f.
~~ C. Schuster, a.a.O., S. 175. S. auch C. Schuster, A. Comşa, Die Tei-Kultur und der Siidosten
Siehenhiirgens, Forschungen zurVolks- und Landeskunde 4011-2, S. 107-116.
~ 3 V. Leahu, Cultura Tei în sud-estul Transilvaniei, Angustia, 2, 1997, S. 125.
~~ C. Schuster, Unele prohleme ale Bronzului Mijlociu (BM) şi Final (BF) din centrul Munteniei(/),
Buletinul Muzeului "Teohari Antonescu"- Giurgiu, II-IV/2-4, 1998, S. 146.
www.cimec.ro
120 Cristian Schuster

Was ftihrte dazu, dass der Raum zwischen Mostiştea und der Donau
sowohl von den Glina- als auch Tei-Gemeinschaften vermieden wurde?
Warum gibt es bis zur Coslogeni-Zeit keine klaren Spuren seBhafter
Menschen in diesem Gebiet? Antworten dazu versuchten mehrere Gelehrten
zu geben. Wir erinnern an V. Leahu, der folgendermassen sich ăuBerte 25 :
"im Lichte der Beziehungen mit den benachbarten Volkerschaften, ist die
Abwesenheit der Tei-Stămme in den ostlichen Gebieten Munteniens- weiter
ostlich von der Mostiştea- schwer zu erklăren". ,,Natiirlicher ist in diesem
Fali, die Abwesenheit der Tei-Siedlungen im ostlichen Teil Munteniens durch
die geographischen Bedingungen zu erklăren" 26 •
Obwohl diese Hypothese nicht gănzlich einleuchtend ist, muB sie
in Betracht gezogen werden, denn zur Zeit scheint sie die einzige zu sein,
die eine Erklărung darbietet. Es ist zu unterstreichen, dass das erwăhnte
Gebiet durch seine steppige Landschaft keine gute Lebensbedingen ftir
seBhafte27 Gemeinschaften lieferte.
Die unternommen Forschungen haben bewiesen, dass der Wind auch
m der Bronzezeit Lossdunen im Osten Rumăniens, hauptsăchlich in
Ostmuntenien, genauso wie im Stidosten Polens, in WeiBrussland, der
Ukraine und in Bulgarien gebildet haben 28 • Diese war eine Folge der
klimatischen Phenomăne, die sich auf dem Gebiet Rumăniens und seinen
Nachbargebieten 29 , aber auch in West- und Mitteleuropa, in der Ăgăis,

~s V. Leahu, Cultura Tei, Bucureşti, 1966, S. 25.


~6 Ibidem, S. 28.
~ 7 Uber einige Aspekte der Problematik beziiglich den Bewegungen und der SeBhaftigkeit der
Bevolkerungen der ,.rumănischen" Bronzezeit, s. C. Schuster, Sur le "mouvement" dans le Bronze
Roumain (Sur le mouvement des communautes humaines pendant l'âge du Bronze sur le territoire de
Roumanie), Bulletin de Thracologie, IV, Mangalia, 1998, S. 187-190.
~ 8 O. Soffer, The Russian Plain at the LGM Ch. 12, in: O. Soffer und G. Gamble (Hrsg.), The World
at 18,000 BP, London, 1990, S. 228-241; G.F. Baryshnikov und A.K. Markova, Main Mammal
Assemhlages of the Upper Pleniglacial of the Glaciation, in: B. Frenzl, B. Pecsi und A.A. Velicho
(Hrsg.), Atlas of Palaeoclimates and Palaeoenvironments of the Northern Hemisphere, INQUA,
Budapest, 1992.
~· S. unter anderen E.D. Bozilova & S.B.Tonkov, The Impact ofthe Man on the Natural Vegetation in
Bulgaria from the Neolithic /o the Middle Ages, in: Man 's Role in the Shaping of the Eastern
Mediterranran Landscape, Rotterdam, 1990, S. 327-332; 1. Cârciumaru, Paleoetnohotonica, Iaşi,
1996, S. 9-27; H. Todorova, Probleme der Umwelt der prilhistorischen Kulturen zwischen 7000 und
/00 v.Chr., in: B. Hănsel und J. Machnik (Hrsg.), Da.1· Karpatenhecken und die Osteuropilische
Steppe, Siidosteuropa-Schriften, Bd, 20, Prăhistorische Archăologie in Siidosteuropa, Bd. 12, 1998,
S. 65 mit Anm. 2-6- mit ălterer Lit.
www.cimec.ro
ZUR OSTGRENZE DER VERBRElTUNGSGEBlETE DES BRONZEZElTI..lCHEN GLlNA-UNDTEl-KULTUREN 121

Vorderem Orient und Nordafrika 30 , abspielten. Die Klamaentwicklung


beeinfluBt liberali betrăchtlich das Leben der menschlichen Gemeinschaften
und das ist der Fali auch ftir die die im Unterendonaugebiet in der Bronzezeit
sich befanden 31 • Die Klimaschwankungen mit ali ihren Konsquenzen setzten
auch die Pflanzen- und Tierwelt unter heftigen Druck 32 •
Ohne in Detailaspekte einzudringen, ist zu erwăhnen, dass lange und
warme Sommer in folgenden Zeitspannen herrschten: 2050-1700, 1550-
1400, 1000-800 kal. BP. Kalte und kurze Sommer waren 3300-2100, 1400-
1150, 800-300 kal. BP zu verzeichnen, wăhrend dtirre Sommer in den
Zeitabschnitten 3000-2900, 2100-1800, 1000-900 kal. BP und regnerische
Sommer in den Zeitabschnitten 2900-2150, 1700-1550, 1400-1000, 700-
300 kal. BP33 • Die Aufeinanderfolge von kalten und warrnen Perioden war
keine Seltenheit34 - kaltes Wetter: 3100-2800/2600 v.Chr., 2100-1800 v.Chr.,
1400-1000/900 v.Chr.; warrnes Wetter: 2800/2600-2400/2100 v.Chr., 1800-
1400 v.Chr.

30
M. Korfmann, Zur Neolithisierung Nod- und Mittelafrikas, Beitr. Allg. U. Vgl. Arch., 1, 1979, S.
183-200; J. Bouzek, Climatic Changes and Central European Prehistory, in: A.F. Harding (Hrsg.),
Climatic Clumges in Later Prehistory, Edingurgh, 1982, S. 179-191; S. Stiros, S. Papageorgiou,
1991; M.G.L. Baillie, Evidence ofC/imatic Deteroriation in the 12'h and J7•h Centuries BC, in: B.
Hănsel (Hrsg.), Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas, Kiel, 1998, S. 49-55; A. Jockenhovel,
Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas: Einfiihrung in die Thematik, in: B. Hănsel (Hrsg.),
Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas, Kiel, 1998, S. 27-47; V. Lo•ek, Late Bronze Age
Environmental Collapse in the Sandstone Areas of Northern Bohemia, in: B. Hănsel (Hrsg.), Mensclz
und Umwelt in der Bronzezeit Europas, Kiel, 1998, S. 57-60; M. Magny, C. Maise, S. Jacomet und
C.A. Burga, Klimaschwankungen im Verlauf der Bronzezeit, in: S. Hochuli, U. Niffeler und V. Rycher
(Hrsg.), Die Schweiz vom Palăolithikum bis zumfriihen Mittelalter, SPM III, Bonzezeit, Basel, 1998,
S. 135-140; A. Aspes, C. Baroni und L. Fasani, Umweltverănderungen und ihre Folgen fiir die
Beviilkerung der Bronzezeit Europas, in: B. Hănsel (Hrsg.), Mensch und Umwelt in der Bronzezeit
Europas, Kiel, 1998, S. 419-426; u.s.w.
31
E. Boşilova und M. Filipova, Palaeoecological Environment in Northeastern Black Sea Area
during Neolithic, Eneolithic and Bronze Periods, Studia Praehistorica, 8, 1986, S. 160-165; dies.,
Palynologica/ and Palaeoethnobotanical Evidence about the Human Impact on the Vegetation along
the Bulgarian Black Sea Coastfrom Neolithic tii/ the Greek Colonisation, Thracia Pontica, 4, 1991, S.
87-96; N. Panin, Oscila(iile de nivel ale Mării Negre şi evoluţia climei în pleistocen, in: M. Petrescu-
Dîmbovişa, A. Vulpe (Koord.), Istoria Românilor, 1, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Bucureşti,
2001, s. 30 ff.
31
M.Botzan, Apele în viaţa poporului român, Bucureşti, 1984, S. 22, 24 und Tab. 1.1; M. Tomescu,
Factori ce influenţează structura spectrelor sporo-polinice, Cercetări Arheologice, Xl/1, 2000, S.
545-576; N. Boşcaiu, Paleoflora şi evoluţia el imei în Holocen, in: M. Petrescu-Dîmbovişa, A. Vulpe
(Koord.), Istoria Românilor, 1, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Bucureşti, 2001, S. 31-35.
33
M. Tomescu, Holocenul- date cronologice şi climatice, Cercetări Arheologice, XIII, 2000, S. 235-
270.; S. auch V. Tufescu, Teritoriul şi populaţia României, in: M. Petrescu-Dîmbovifa, A. Vulpe
(Koord.), Istoria Românilor, 1, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Bucureşti, 2001, S. 17.
3
' H. Todorova, a.a.O., S. 70.

www.cimec.ro
122 CristiJJn Schuster

Wahrscheinlich gestallteten diese Klimaschwankungen in der Friih- und


Mittelbronzezeit das Gebiet zwischen dem Mostiştea- Tal und der Donau zu
einer Steppenlandschaft, die fiir die Gemeinschaften nicht sehr einladend
war. Deshalb gibt es bronzezeitliche Funde nur an den groBeren Wasserarmen
- Donau, Mostiştea, Ialomiţa, Buzău -, die bessere Lebensbedingungen
bieteten. Wahrscheinlich erst in der Spăt- und Endbronzezeit wird dieser Raum
freundlicher und beginnt allmăhlich bevălkert zu werden. Aher auch jetzt
muB von einer geringen Dichte der Siedlungen gesprochen werden.
Măglich, dass diese Erklărung der Abwesenheit der Glina- und Tei-
Gemeinschaften ăstlich des Mostiştea- Tals in Zukunft weiteres Ausbauen
benătigt. Wahrscheinlich miissen hinzu auch andere Hypothesen gefiigt
werden, um vielleicht damit das Bild der damaligen Realităt zu
vervollstăndigen.

www.cimec.ro
Ioan VASILIU

Date noi privind epoca bronzului


în nordul Dobrogei. Mormintele cu
ocru de la Enisala - La Băltită
'
Resume

Les fouilles archeologiques practiques sur le butte funeraire de Enisala, au


lieu-dit "La Băltiţă" ont degage 11 tombeaux. Suivant les traits caracteristiques
de leurs rite et ritual, ces tombeaux se rangent dans de deux categories.
Dune part, des tombes rectangulaires, aux angles arrondis. Ces tombeaux
renferment des squelettes qui on du reposer sur le dos, avec le genoux releves,
pour finir retomber lateralement a droit. La presence d el ocre y est attee, soit
poudrant en quantite plus ou moins importante les depouilles humaines, tantot
eparpille tel un tapis o fond de fosse. Les tombeaux de cette premiere categorie
appartinnent a l horizon chronologique qui dans le sud-est de la Roumanie est
l expression du debut de l age du bronze.
La deuxieme categorie est caracterisee par la position en chien de fusile,
plus ou moins accusee, de depouilles. On a constate la presence de 1 ocre,
depose tantot en petite motte a titre d offrande et poudrant aussi le gisants.
Autre caracteristique a retenir : leur mobilier funeraire, le pot en terre cuite
trouve dans la tombe no.8, presentant de analogie avec celui de type Catacombe,
la font attribuer a l etape finale du bronze ancien ou debut du bronze moyen.

*
* *
• Cercetările arheologice din zona localităţii Enisala [corn. Sarichioi,
jud. Tulcea], situată la extremitatea estică a lacului Babadag, pe malul de sud al

www.cimec.ro
124 Ioan Vasiliu

acestuia, în zona de contact dintre "câmpia piemontană'' şi dealurile împăduri te


ale Visternei 1, fac parte dintr-o complexă tematică , desfăşurată pe durata a mai
multor ani.
În literatura de specialitate, localitatea este cunoscută prin intermediul
mai multor obiective arheologice, din epoci diferite:
• aşezările hallstattiene aparţinând culturii Babadag, fazele IF si liP;
• aşezarea de tip Sarinasuf din secolele VI-V a.Hr. 4 [Babeş 1971, 21, nota 12];
• necropola getică (sec.IV-111 a.Hr.) de pe "Valea Netului" 5 ;
• necropola autohtonă din epoca romană(sf.sec.I-sec.II p.Hr.) din punctul
"La Biserică" 6 ;
• fortificaţia romano-bizantină(sec.IV- VI) şi castellum-ul din aceeaşi
perioadă7 ;
• cetatea şi cimitirul medieval 8 •
Perieghezele efectuate pe malul vestic al lacului Babadag au dus la
identificarea unui nou punct arheologic : o necropolă formată din 6 tumuli,
dispuşi pe direcţia NV-SE, dinspre Zebil către Enisala(fig.1 A).
Primul turnul din cadrul necropolei (T.1 ), denumit şi "Movila lui Iancu",
situat în partea estică a satului Zebil, a fost cercetat sistematic în anul 1989, în
mantaua lui fiind descoperite 16 morminte de înhumaţie, cu şi rară ocru.
Turnului cu cele mai mari dimensiuni(T.4), cunoscut de către localnici sub
denumirea de "Movila Săpată", are amplasat în mijloc un punct geodezic, din
mantaua lui păstrându-se doar nucleul central. În urma intervenţiilor nesistematice
din anul 1961, au fost recuperaţi doi cercei de buclă, lucraţi din bare de argint
hexagonal-plate în secţiune, având formă aproximativ circulară, capetele fiind uşor
ascuţite , atribui~, pe criterii tipologice, Bronzului mijlociu, etapă neprecizată.
9

Turnului din punctul "La Băltiţă"(T.5), de dimensiuni mijlocii, avea,


înainte de începerea cercetărilor, zonele laterale aplatizate datorită intensităţii
lucrărilor agricole. În vederea excavării, mantaua tumulului a fost împarţită în
patru cadrane, axele N-S si E-V având fiecare lungimea de 26 m, înălţimea la
centru fiind de 1,85m(fig.1B).

1
M.Iancu, Consideraţii jizico-geografice asupra Dobrogei maritime,Dobrogea maritimă,Bucureşti
1966, p.126, 145, p1.6; P.Coteţ, I.Popovici, Judeţul Tulcea, Bucureşti 1972, pp.12-l3.
~ I.T. Dragomir, Descoperiri lwllstaniene în incinta cetii(ii medievale Enisala, SCIV, 25,1974,1, pp. 131-136
3
E.Lăzurcă, Gh.Mănucu-Adameşteanu,, Noi descoperiri arheologice la Enisala,jud. Tulcea, Materiale,
Tulcea, 1980, pp.l46-156.
4
M.Babeş, Necropola daco-romană de la Enisala, SCIV, 22, 1971, 1, p.21, nota 12.
s G.Sirnion, Cultura traco-getică în lumina izvoarelor arheologice descoperite în necropola de la
Enisala, Peuce, 2, Tulcea, 1971, pp.63-129.
6
M.Babeş, op.cit., pp.19-45.
7
AI.S.Ştefan, Cetă(ile romane de la Enisala. Studiu aerofotografic, RMMMIA, 46, 1977, pp.15-25.
8
R.S.Ciobanu, Cetatea Enisala, BMI, 40, 1971, 1, pp.21-3o; Gh.Mănucu-Adameşteanu, Necropola
medievală de la EnisalaUud. Tulcea), Materiale, Oradea, 1979, pp.379-386; idem, Necropola medievală de
la EnisalaUud. Tulcea).Raport prelimi=r de săpătură( 1977), Peuce, 8, Tulcea, 1980, pp.473-496; idem,
Necmpola medievală de la Enisala, jud. Tulcea, Materiale, Tulcea, 1980, pp.619-625; idem, Necmpola
medievală de la Eni.mla, jua,Tulcea( 1976-1986), Materiale, Ploieşti, 1983(1993), pp.455-468.
9
Inedit. Coleqia Muzeului de Arheologie Tulcea.
www.cimec.ro
DATE NOI PRIVIND EPOCA BRONZULUI ÎN NORDUL DOBROOEI. MORMINTELE CU OCRU DE LA ENISALA- ..LA BĂLTIŢĂ" }25

Ca urmare a săpăturilor arheologice efectuate în campaniile. din anii


1997 si 1998, au fost individualizate Il morminte de înhumaţie aparţinând Epocii
bronzului.
M.l, a fost găsit în mantaua movilei, la 0,30m adâncime, din el păstrându-se
doar calota craniană.
M.2, a fost descoperit la 1,30m adâncime. Scheletul, orientat NV-SE,
păstrat sumar, depus în decubit stânga, în groapă sepulcrală de formă ovală,
săpată de la nivelul antic de călcare, avea membrele superioare flexate din coate
şi aduse cu palmele în dreptul feţei, cele inferioare fiind plasate cu genunchii în
regiunea bazinului(tlg.4/l). Pe oasele scheletului, în special pe craniu, se păstrau
urme de ocru roşu mult disirninate. Mormântul nu a avut inventar funerar.
M.3, dezvelit în martorul dintre cadranele NE 1 SE, orientat V-E, avea
scheletul depus în decubit dreapta, membrele superioare aduse cu palmele în
dreptul pieptului, cele inferioare având genunchii plasaţi lângă torace. Oasele
scheletului nu prezentau urme de ocru roşu. Mormântul nu a avut inventar funerar.
M.4 era situat în aceeaşi zonă a tumulului, fiind descoperit la 0,75m est
de M.3. Scheletul, orientat V-E, depus în decubit stînga, avea membrele
superioare aduse cu palmele în dreptul pieptului, cele inferioare formând unghi
ascuţit cu inelele coloanei vertebrale(fig.4/2). Pe oasele scheletului nu au fost
observate urme de ocru roşu. Mormântul nu dispunea de inventar funerar.
În mantaua tumulului, în spaţiul dintre mormintele nr.3 şi nr.4, în context
stratigrafic neclar, au fost descoperite două fragmente cerarnice, modelate din
pastă grosieră de culoare cenuşie, decorate cu striuri realizate cu ajutorul
măturicii(Besenstrich)(fig.S/2-3).
M.5 a fost găsit pe aceleaşi coordonate cu M.3 si M.4, fiind situat la
0,40m vest de M.3. Groapa sepulcrală, de formă dreptunghiulară, săpată de la
nivelul antic de călcare, avea dimensiunile de 0,75/0,50/0,35m, pereţii verticali
şi baza plană. Lipsa urmelor osteologice, indică faptul că ne aflăm în faţa unei
înmormântări-simbol(cenotaf) (fig.2/3).
M.6, dezvelit în zona de SE a tumulului, era complet distrus de intervenţiile
antropice, fiind individualizat doar prin câteva fragmente osteologice ce nu au
permis observaţii privind forma şi dimensiunile gropii sepulcrale, poziţia şi
orientarea scheletului.
M.7, avea scheletul orientat E-V, depus în decubit stânga, membrele
superioare aduse cu palmele în dreptul feţei, cele inferioare fiind plasate cu
genunchii în regiunea toracică(fig.4/3).Pe oasele scheletului nu au fost observate
urme de ocru roşu. Mormântul nu a avut inventar funerar.
M.8, descoperit în zona vestică a cadranului de SE, dispunea de groapă
funerară de formă ovală, săpată de la nivelul antic de călcare, cu dimensiunile
de 1,9011 ,20/0,35m[ fig.2/2]. Scheletul, bine conservat, depus în groapa sepulcrală
în decubit stânga, avea membrele superioare flexate din coate şi aduse cu palmele
www.cimec.ro
126 Ioan Vasiliu

în dreptul feţei, cele inferioare fiind plasate în unghi drept faţă de coloana
vertebrală. Pe oasele scheletului, în special pe calota craniană, au fost observate
urme de ocru roşu(fig.3/l ).
Inventarul funerar, depus în dreptul feţei, era compus din următoarele piese:
- topor-ciocan cu ambele capete rotunjite, lucrat din bazalt hidrotermal
de culoare gri-verzuie, profil longitudinal uşor curbat, orificiul pentru fixarea
cozii, bine şlefuit în interior, mare, în raport cu dimensiunile piesei, fiind plasat
aproximativ central; suprafaţa exterioară a piesei, foarte bine lustruită, prezenta
evidente urme de utilizare(fig.3/2).
-vas-borcan având corpul globular, umerii uşor reliefaţi, gâtui scund,
cilindric, marginea evazată la exterior, modelat din pastă semigrosieră, de culoare
bej-cărămizie, suprafaţa exterioară, acoperită cu un strat subţire de slip,
prezentând evidente urme de ardere secundară(fig.3/3).
M.9 a fost dezvelit în martorul dintre cadranele SE /SV; dispunea de groapă
funerară ovală, săpată de la nivelul antic de călcare; scheletul, în decubit stânga,
orientat E-V, avea braţul drept flexat din cot şi adus cu palma lânga bărbie,
celălalt , întins de-a lungul corpului, fiind depus cu palma pe femurul stâng.
Membrele inferioare, puternic îndoite din genunchi, formau unghi ascuţit cu
inelele coloanei vertebrale(fig.4/4). Pe calota craniană şi pe femure se păstrau
urme de ocru roşu, mult disiminate.
Ca inventar funerar, în dreptul palmei stângi, era depus un bulgăraş de
ocru roşu.
M.l O, făcând parte din categoria mormintelor pentru care a fost înălţat
iniţial turnului, era plasat în cadranul de NV, în apropierea centrului ipotetic al
sitului. Groapa funerară, săpată de la nivelul antic de călcare, de formă
rectangulară, colturile uşor rotunjite, cu dimensiunile de 1, 70/0,90/0,55m,
orientată pe axa S-N, avea pereţii verticali şi baza plană.
În groapa sepulcrală, scheletul era depus în decubit dorsal, membrele
superioare întinse de-a lungul corpului, cele inferioare, iniţial cu genunchii
ridicaţi, fiind căzute lateral dreapta(fig.3/4). Baza gropii funerare era presărată
cu un strat subtire de ocru rosu. De asemenea, pe oasele scheletului, în special
pe craniu, torace şi membrele inferioare, au fost observate urme puternice de
ocru roşu. Mormântul nu a avut inventar funerar.
Imediat după depunerea celui decedat în groapa sepulcrală, deasupra acesteia,
din pământul galben rămas în urma excavării, a fost creată o platformă
dreptunghiulară, bine bătătorită, groasă de circa.! O cm, pigmentată cu resturi de
cărbuni şi fragmente ceramice minuscule, având în compoziţie calcar pisat,
microprundişuri şi nisip cu bobul mare. În apropierea platformei, în zona de nord-
vest a mormântului, au fost descoperite două toarte fragmantare din bandă lată,
modelate din pastă semigrosieră, de culoare cărămizie, cu urme de ardere secundară,
provenind de la amfore Cernavoda II sau de tradiţie Cernavoda II (fig.5/1, 4).
www.cimec.ro
DATE NOI PRIVIND EPO:A BRONZULUI ÎN NORDUL DOBROGEI. MORMINTELE CU OCRU DE LA ENISALA- .LA BĂLTif Ă" 127

M.ll, descoperit în cadranul de NE, dispunea de groapă funerară


rectangulară, colturile uşor rotunjite, săpată de la
nivelul antic de călcare, orientată
pe axa V-E, avea dimensiunile de 1,70/0,65/0,45m. Scheletul era depus în decubit
dorsal, cu membrele superioare întinse de-a lungul corpului, cele inferioare fiind
căzute lateral dreapta(fig.4/5). Atât oasele scheletului, cât şi baza gropii funerare,
păstrau urme puternice de ocru roşu. Mormântul nu a avut inventar funerar.

*
* *
După dimensiuni, turnului de la Enisala, din punctul "La Băltiţă", se înscrie
în categoria tumulilor mijlocii, cu diametru! cuprins între 20 si 30 de metri.
Includerea siturilor de acest fel într-una dintre următoarele categorii : mari,
mijlocii sau mici este pur orientativă, mai ales în cazul celor rămaşi necercetati,
intervenţiile antropice, întreprinse asupra lor de-a lungul timpului, modificându-le
substanţial caracteristicile iniţiale.
Analiza răspândirii mormintelor în plan orizontal(fig.l B), indică faptul
că două dintre acestea, mormintele nr.l O si nr.ll, sunt plasate aproximativ în
zona centrală, deci pentru ele a fost înăltat iniţial turnului.
Următoarea etapă este reprezentată de către mormintele nr.2, nr.5, nr.8 şi
nr.9, ale căror gropi sepulcrale au fost practicate în marginile sitului, de la nivelul
antic de călcare, pământul adus pentru protejarea lor schimbându-i înfăţişarea
primară, prin mărirea diametrului. Apoi, în mantaua tumulului nou creat, au
fost săpate gropile celorlalte cinci morminte.
Turnului de la Enisala se aseamănă, în privinţa modului în care a fost
înălţat, cu movilele de la Chilia Veche 10 şi Luncaviţa, punctele "Mocuţa" 1 1 şi
"Drumul Vacilor" 1 2• Într~un fel aproape identic a fost ridicat şi tumulull de la
Corlăteni 1 3 , precum şi movilele 1 şi Il de la Glăvăneştii Vechi 14 •
Moduri asemănătoare de dispunere a mormintelor, atât în plan orizontal,
cât şi pe verticală, precum şi sisteme de înălţare a tumulilor, sunt documentate
atât în stepele nord-pontice, în aria culturii Yamnaia 1 5 , cât şi în descoperirile
făcute la sud de Dunăre, în zona de NE a Bulgariei 1 6 •

10
I.Vasiliu, Cercetări arheologice În Delta Dunării. Mormintele cu ocru de la Chilia Veche, Peuce,
Il, Tulcea, 1995, pp.49-87.
11
idem, Mormintele cu ocru de la Luncaviţa "Movila Mocuţa ", Peuce, Il, Tulcea, 1995, pp.89-115.
1
~ idem, Noi informaţii privind epoca bronzului În nordul Dobrogei. Movilele funerare de la Luncaviţa,
punctul "Drumul Vacilor", Peuce, Il, Tulcea, 1995, pp.ll7-140.
13
E.Comşa, Mormilllele cu ocru de la Corlăteni,Thraco-Dacica, 3, 1982, 1-2, pp.85-93.
"idem, Mormintele cu ocru din movila 1 de la Glăvăneştii Vechi, SCIVA, 38, 1987, 4, pp.367-387.
15
V.A.Dergacev, Moldavia 1 sosednie teritorii v epolru bronzy, Chişinău, 1986; idem, Epoca bronzului.
Perioada timpurie, Thraco-Dacica, 15, 1994, 1-2, pp.l21-140; I.Manzura, E.Sava, Interacţiuni "est-
vest" reflectate În culturile eneolitice şi ale epocii bronzului din zona de nord-vest a Mării Negre(Sclriţă
cultural-istorică), Memoria Antiquitatis, 19, Piatra Neam~ 1994, p.l73.
16
I.Panajotov, Jamnata Kultura v Bălgarskite zemli, Razkopki 1 proicivania 21, Sofia, 1989; idem,
Date noi despre cultura mormimelor cu ocru În Bulgaria, Symposia Thracologica, 8, 1990, pp.98-
100; G.K.itov, I.Panajotov, P.Pavlov, Mogilni necropoli v Loveskija Kraj-Ranna bronzovata epolza
( Necropol t Goran Slatina), Razkopki 1 proicivania 23, Sofia, 1991.
www.cimec.ro
128 IODn Vasiliu

În plan vertical, dispunerea celor Il morminte de la Enisala- "La Băltiţă",


ilustrează trei etape de înmormântări, din perioade diferite, primele două indicând
şi modul în care a fost ridicat turnului.
Primei etape îi corespund mormintele nr.l Oşi nr. 11, având gropi sepulcrale
de formă rectangulară, colturile fiind uşor rotunjite, săpate de la nivelul antic de
călcare; scheletele, orientate V-E, erau depuse în gropile funerare, în decubit
dorsal, având membrele superioare întinse de-a lungul corpului, cele inferioare,
iniţial cu genunchii ridicati, fiind căzute lateral dreapta; atât baza gropilor
sepulcrale, cât şi oasele scheletelor au fost presărate cu un strat de ocru roşu;
acoperirea defuncţilor cu ocru nu s-a făcut arbitrar, ci selectiv, calota craniană,
cutia toracică şi femurele fiind prioritare în această privinţă; nici unul dintre
cele două morminte nu a avut inventar funerar.
Amenajarea funerară a mormântului nr.lo era mai complexă, groapa
funerară a acestuia fiind protejată cu o platformă din lut galben, bine bătătorit,
deasupra ei, în cadrul ritualurilor funerare, făcându-se un "foc de purificare a
locului" 1 7 •
Luând în considerare elementele de rit, şi pe cele de ritual funerar,
mormintele nr.l O şi nr.ll de la Enisala, pot fi atribuite Bronzului timpuriu,
subetapa le după clasificarea intocmită de către P.Roman 18, fiind contemporane
cu varianta Nistreană a culturii Yamnaia, orizontul târziu.
În cea de a doua etapă, se încadrează mormintele ale căror gropi sepulcrale,
de formă rectangulară sau ovală, au fost săpate la "poalele" tumulului, de la
nivelul antic de călcare.
Pentru mormântul nr.5, având groapa rectangulară, colturile drepte, peretii
verticali şi baza plană, analogii găsim în nordul Dobrogei, în descoperirile de la
Luncaviţa- "Drumul Vacilor" 19 şi Mihai Bravu 20 •
În zona de sud-est a României, o amenajare funerară asemănătoare, având
însă groapa funerară de formă trapezoidală, este semnalată la Galaţi - "Cartier
Dunărea" 2 1 , înmormântări-simbol similare fiind cunoscute atât din descoperirile
arheologice făcute la est de ·Prut 22 , cât şi din cele de la sud de Dunăre 23 .
Înmormântarea-simbol de la Enisala- "La Băltiţă" poate fi încadrată, pe
baza analogiilor, în Bronzul timpuriu, subetapa II a, şi paralelizată cu varianta
Bugeac a culturii Yamnaia.

17
V.A.Dergacev, op.cit., p.36.
18
P.Roman, Perioada timpurie a epocii bronzului pe teritoriul României, SCIVA, 37, 1986, pp.30-31.
19
I.Vasiliu, op.cit., p.125.
10 idem, Date noi privind înmormântările cu ocru din Dobrogea. Movilele funerare de la Mi/zai Bravu,

Peuce, 11, Tulcea, 1995, pp.141-175.


11 M.Brudiu, Informaţii noi privind epoca bronzului în sud-estul Moldovei, SCIVA, 36, 1985, 3,

p.242, fig,1B.
11 V.A.Dergacev, Pamjatniki epochi bronzy, Chişinău, 1973, p.25; idem , op.cit., 83;

E. V.larovoi,Drevnejsie skotovodceskie plemena Jugo-Zapada SSSR, Chişinău, 1985, pp.1l0, 172-176.


13 I.Panajotov, op.cit., pp.68, 85-87, 104-105, fig.25, 34, 60.

www.cimec.ro
DATE NOI PRIVIND EPOCA BRONZULUI ÎN NORDUL DOBROGEI. MORMINTELE CU OCRU DE LA ENISALA- •.LA BĂLTIŢ Ă"" 129

Celelalte trei morminte (nr.2, nr.8 si nr.9) dispuneau de gropi funerare


ovale, scheletele fiind depuse în decubit stânga, chirci te moderat; ocrul, prezent
în cantitate redusă, este semnalat în zona calotei craniene şi a membrelor
inferioare, excepţie făcând M.9, unde, bulgăraşul de ocru roşu constituia singurul
obiect de inventar funerar; celelalte elemente din inventarul funerar al
mormintelor din această categorie sunt reprezentate de către un vas-borcan având
corp globular şi de către un topor-ciocan cu ambele capete rotunjite.
Apărute încă din perioada de tranziţie de la Eneolitic la Epoca bronzului,
topoarele cu ceafă cilindrică, confecţionate din piatră, se vor menţine paralel cu
cele din aramă şi din bronz până către mijlocul Epocii bronzului 24 . Răspândite
pe teritorii întinse 25 , topoarele din piatră cu ceafă cilindri că sunt întâlnite în
aşezări, în inventarele funerare ale mormintelor t;au în descoperiri întâmplătoare,
începând din centrul EuropeF 6 , până la sud de Dunăre, unde G.Tonceva le
consideră ca o influenţă exercitată de către manifestările Yamnaia asupra
mediului culturallocaF 7 •
Analizând problema topoarelor din piatră cu ceafă cilindri că şi profil mai
mult sau mai puţin curbat, unii autori consideră că, în zona de sud-est a României,
acest tip de unealtă/armă apare într-un orizont cronologic post-Glina sau ante-
Tei2 8 • De remarcat este faptul că majoritatea pieselor aparţinînd acestui tip au
fost descoperite în inventarele funerare ale mormintelor din ariile culturilor
Yamnaia şi Catacombelor29 .
Vase având corp globular, întânlite anterior în cultura amforelor sferice 30 ,
sunt specifice şi mediilor culturale Glina 31 , Schneckenberg 32 194l,p1.15/9 şi
Monteoru lc4 33.

~·Al. Vulpe, Depozitul de la Tufa şi topoarele cu ceafă cilindrică, SCIV, 10, 1959, 2, pp.270-271;
E.Comşa, Date despre uneltele de piatră şlefuită din epoca neolitică şi din epoca bronzului de pe
teritoriul României, SCIV, 23, 1972, 2, p.260; C.Stoicovici, M.Biăjan, Unelte şi anne de piatră
descoperite În Împrejurimile Mediaşului(jud.Sibiu), Apulum, 17, Alba Iulia, 1979, p.46.
~ 5 E.Tudor, Un mom1ânt de la Începutul epocii bronzului descoperit/a Răcăciuni(jud.Bacău), SCIV,
24, 1973, 2, p.287, nota Il; M.lrimia, Un topor cu ceafa cilindrică de la Făgăraş(jud.Sibiu), Pontica,
Il, Constanfa, 1978, pp.223-224, nota 3.
~6 AI.Hausler, Die Grager der a/teren Ockergrabkultur zwischen Dnepr und Karpaten, Berlin, 1976,
pp.l86, 196,218, p1.12/5, 22/67, 24/20.
"G.Tonceva, Un habitatlacustre de 1age du bronze ancien dam le environs de la viile de Vama( Ezerovo
Il), Dacia, N.S., 25, 1981, p.58.
~ 8 M.Şimon, M.Munteanu, Despre trei topoare de piatră din epoca bronzului, Symposia Thracologica,
8, 1990, p.106.
~ 9 V.A.Dergacev, op.cit.,p.I25, fig.217, 3/6, 6/6; I.Manzura, E.Sava, op.cit., p.l79, fig.l3/6, 14.
3
° C.Mătase, Descoperiri arheologice În raionul Piatra Neamţ, Materiale, 5, Bucureşti, 1959, p.727,
fig.511-2; M.Dinu, Şantierul arheologic de la Dollzeştii Mari, Materiale, 6, Bucureşti, 1959, p.217,
fig.5/5.
31
C.Schuster, Perioada timpurie a Epocii bronzului În bazinele Argeşului şi /alomiţei Superioare,
Biblioteca Thracologica, 20, Bucureşti, 1997, p.62.
3
~ A.Prox, Die Sclmeckenbergkultur, Kronstadt(Braşov), 1941, pi.IS/9, Il.
33
E.Zaharia, Staţiunea arheologică de la Săra/a Monteoru, Studii şi cercetări de istorie Buzoiană,
Buzău, 1973, pp.l7-19; eadem, Sur la civilisation Monteoru(Age du bronze Roumaine), Actes du VIII
CISPP, Beograd, 1973, p.53; eadem, La cu/ture Momeoru. L etape de debut a la lumiere desfouilles
de Sărata Monteoru, Dacia, N.S., 31, 1987, p.27, fig.S/1-8.
www.cimec.ro
130 /oon Vasiliu

Pe baza elementelor de rit si ritual funerar, dar şi a analogiilor pentru


inventarul funerar al mormântului nr.8 3 4 , cele trei morminte pot fi incluse în
subetapa II ba Bronzului timpuriu, fiind contemporane cu orizontul timpuriu al
culturii Catacombelor.
Ultima etapă este reprezentată prin mormintele ale căror gropi sepulcrale
au fost săpate în mantaua movilei (M.l, M.3, M.4, M.6, M.7), contururile acestora
neputând fi individualizate. Două dintre aceste morminte, nr.l si nr.6, au fost
distruse complet de către interventiile antropice, celelalte trei având scheletele
chircite accentuat, depuse în decubit dreapta sau stânga. Lipsa elementelor de
inventar funerar îngreunează atribuirea lor cultural-cronologică. Pe baza
analogiilor pentru pozitia chircit - accentuată a scheletelor3 5 , aceste morminte
pot fi încadrate în Bronzul mijlociu -etapă neprecizată.

*
* *
Rezultatele săpăturilor arheologice de la Enisala , punctul "La Băltiţă",
documentează practicarea de către comunităţile Bronzului timpuriu din zona
istro-pontică a înhumaţiei sub tumuli cu mantale din pamânt. Din nordul
Dobrogei, morminte de inhumaţie sub tumuli, atribuite manifestărilor culturale
specifice Bronzului timpuriu, sunt cunoscute din descoperirile de la Chilia Veche,
Luncaviţa, Mihai Bravu, Sabangia, Sarichioi, Nalbant, Tulcea - Sud, etc.
Mult mai numeroase şi mai semnificative sunt descoperirile de acest gen
din stepele nord-pontice, din aria culturii Yamnaia, unde, numai în interfluviul
dintre Prut şi Nistru, a fost cercetat un număr de circa 500 de tumuli ce protejau
peste 2.000 de înmormântări 36 •
Influenţele exercitate de către cultura Yamnaia, în special cele vizând
adoptarea şi generalizarea înmormântărilor sub tumuli cu mantale din pământ,
se fac simţite nu numai în zona istro-pontică, ci şi în spaţii mai mult sau mai
puţin îndepărtate. Astfel, pentru teritoriile de la sud de Dunăre, au fost stabilite
nu mai puţin de nouă zone de difuzare a înmormântărilor sub tumuli, fiind
totodată remarcată contribuţia decisivă a "culturii mormintelor cu ocru" sau a
"culturii mormintelor cu groapă" la procesul de constituire a manifestărilor
culturale specifice Bronzului timpuriu 3 7 • În sudul României, conform opiniilor
34
V.A.Dergacev, op.cit., pp.92, 97, 99; idem, op.cit., pp.127-128; G.I.Toscev, Zapadnyi areal
pamiatnikov Katakombnoi Kultury, Katakombnye Cu1tury Sevemogo Pricemomoria, Kiev 1991, p. 94,
fig.4/8; idem, Katakombnaya Cu/ture in tlze System of Carpatlzian-Danube Bas in, The Third Interna-
tional Symposium of Funeral Archeology, Tulcea, 1997, pp.37/39.
35
E.V.Iarovoi, Kurgany eneolita-epolzi hronzy Niznego-Podnestrovja, Chişinău, 1990, pp.12, 20,22/
23, 25; E.Sava, Kultura Mnogovalikovoi Keramiki Dnestrovsko-Prutskogo mezdurecija(pa materia/am
pogrehalnogo ohriada), Chişinău, 1992.
36
V.A.Dergacev, op.cit., pp.30-36, fig.3; idem, op.cit., p.123, fig.2A/1, 3A/l.
37
L.Nikolova, Apparition and diffusion des tumu/i sepulcraux dans la region de Karpatlzes-
Balkans(Age du hronze ancien) , Arheologija-Sofia, 34, 1992, 3, pp.2-3.
www.cimec.ro
DAlE NOI PRIVIND EPOCA BRONZULUI ÎN NORDUL DOBROOEI. MORMINlELECU OCRU DE LA ENISALA- ..LA BĂLTIŢĂ"" 131

exprimate de către P.Roman, ritul înhumaţiei sub tumuli este adoptat începând
cu mediul CoţofenP 8 , putând fi deosebite trei categorii de morminte tumulare :
- integrate mediului Coţofeni, aşa cum ne-o arată descoperirile de tipul
celor de la Milostea3 9 ;
-datorate culturii Glina, aşa cum sunt tumulii de la Verbiţa 40 ;
- datorate unor grupuri etno-culturale de origine nord- pontică, precum
cele de la Pleniţa şi "Rast" 4 1, ultirnile două categorii fiind probabil contemporane.
Abordând problema difuzării sistemului de înmormântări tumulare în
interiorul arcului carpatic, H.Ciugudean consideră că triburile Yamnaia, paralel
cu pătrunderea pe teritoriul Banatului şi în Câmp ia Tisei 4 2 , într-o perioadă post-
Kostolac, pene trează şi către interiorul Transilvaniei urmând valea Mureşului 4 3 ,
o dovadă în acest sens fiind modul de construc.;ţie al tumulului 1 de la Meteş,
sistem identic celui constatat în Dobrogea4 4 •
Apariţia înhumaţiei sub tumuli cu mantale din pământ se datorează :
-fie difuzării înmormântărilor tu mulare de către grupurile culturii Yarnnaia
în masa populaţiei locale , explicaţie ce se înscrie pe linia unei lungi tradiţii
existente în literatura de specialitate, conform căreia turnului reprezintă tipul
de monument funerar difuzat de către populaţiile de păstori din stepele nord-
pontice în expansiunea lor spre vestul Europei 45 ;
- fie adoptării de către populaţiile din areal~l geografic în care se înscrie
şi turnului de la Enisala, în cadrul transformărilor economica-sociale prilejuite
de apariţia perioadei timpurii a Epocii bronzului, a noi practici funerare 4 6 •
Cercetările de la Enisala, chiar dacă sunt departe de a soluţiona problemele
ridicate de apariţia primelor manifestări ale Bronzului timpuriu din zona istro-
pontică, reprezintă totuşi un pas înainte în desluşirea problematicii respective.

38
P.Roman, Der "KOSTOLAC-Kultur"- Begrijfnaclz 35 Jahren, PZ, 55, 1980, 2, p.224, nota 35.
39
E.Popescu, Al. Vulpe, Necropo/a tumulară de la Mi/ostea, Rev.Muz, 3, 1966, 2, pp.148-155 .
.w D.Berciu, P.Roman, Mormintele tumulare de la Verbifa(jud.Dolj), Thraco-Dacica, 5, 1984, 1-2,
p.2o.
41
D.Berciu, E.Comşa, S.Popescu-Ialomiţa, Şantierul arheologic Verbicioara-Dolj, SCIV, 2, 1951, 1,
p.239.
•~ I.Ecsedy, The people ofthe Pitgrave Kurgans on Eastern Hungary, Budapest, 1979.
43
H.Ciugudean, The /ater Eneolithic/Early Bronze Age Tumulus-Burials in central and .wutlz-West-
em Transilvania(/), Apulum, 32, Alba Iulia, 1995, p.3o .
.._. G.Simion, O nouă cultură de la începutul epocii bronzului pe teritoriul istm-pontic, Peuce, 10,
Tulcea, 1991, pp.33-39; I.Vasiliu, op.cit., pp.144-145.
45
D.Garasanin, Les tombes tumulaires prehistoriques dela Peninsule Balkanique et leur attribution
etlmique et chronologique, Studia Albanica, 10, Tirana, 1979, 1, pp.179-184; eadem, Origines et
mecanisme d expansion du rite funeraire des tumuli dans la partie occidentale de la Peninsule
Balkanique, Starinar, 40-41, 1991(1988/1989), pp.73/75; N.Tasic, Jugoslavensko podunavlje od
indoevropske seobe do prodora skita, Novi Sad-Beograd, 1983, pp.l5-37.
"'Al. Vulpe, Epoca bronzului în spaţiul carpato-dunărean Privire generală, Comori ale epocii bronzului
din România, Bucureşti, 1995, pp.17-23.
www.cimec.ro
132 Ioan Vasiliu

~---··--·-- --~-------

~~~=~
--/' .-:e
"-..~-. /"'-

LACUL
RAZELt-:1

-
B

Fig. 1 Enisala. A-zona de plasare a necropolei tumulate: B-planul tumulului T.S.


www.cimec.ro
DAlENOIPRIVINDEPOCABRONZULUIÎNNORDULDOBROGEI.MORMINlELECUOCRUDELAENISALA - ,,l.ABĂLTIŢĂ" 133

··--···- -- ·- - ·---- -- -

Fig. 2. 1 - Turnului T.S înainte de începerea excavării; 2 - groapa mormântului


nr. 8; 3 - groapa mormântului nr. 5.

www.cimec.ro
134 Ioan Vasiliu

Fig. 3. 1-M.S; 2-3 inventarul funerar al mormântului nr. 8; 4-M.JO.

www.cimec.ro
DATE NOI PRJVJND EPOCA BRONZULUI ÎN NORDUL DOBROOEI. MORMINTELE CU OCRU DE LA ENISALA- ,,LA BĂL'!TfĂ" 135

-- - --- - -
Fig. 4. l-M2; 2-M.4; 3-M.7; 4-M.9; 5-M.JO.
www.cimec.ro
136 Ioan Vasiliu

,--.
3
2

4
' - - - - - - - - - -- ··-- -·-· - -- - - - -- ------------l

Fig. 5. 1-4 Ceramică descoperită in mantaua tumulului

www.cimec.ro
Elena RENŢA

Aşezarea getică de la Bucu - Pochin4,


judeţul lalomiţa (sec.IV-111 a.Chr.).l

Summary

The getic position from Bucu-Pochina is placed on the lalomiţa river


terrace, close to the south-westem limit ofthe Bucu village 's hearthfrom lalomiţa
County. It was identified by the District Museum lalomiţa archeologists as a
resuit of the archeological researches of suiface between 1986-1988. The sys-
tematic archeological researches started in 1990 and they are in course of
development. The archeological ditches had the direction N-S, perpendicular
to the river terrace edge. The getic habitation overlaps position from the first
lron Age and the end of the Bronze Age, the Coslogeni cu/ture. It was over-
lapped and sometimes destroyed by an early medieval position, belonging to
Dridu cu/ture and by a medieval positionfrom the XVI-XVII/th centuries. There
have been discovered and researched twenty-two earth huts and over one
hundred cesspits. The houses are small-sized, the long side varying between
2,00 meters and 3,65 meters. Most of them have rectangular shape, are di-
rected NV-SE and NE-SV and have ovens dug in the cu/ture layer or in the
sterile yellow soi/.
The hearths are arranged on a layer of ceramic fragments and, in only
one case, on a stones break prop.
The ceramic, made by hand or by wheel, is predominant inside the ar-
cheological inventory. The pots shapes discovered are those known in the getic
positionfrom the IV-11/th centuries b.Chr.
The ceramic materials of Hellenic import, the chronological marks of
great importance, are from same period of time.

'Ilustra~ia grafică a fost realizată de Flori cel Dincă, technician-proiectant, Sorina Oneci, inginer, şi
Maria Popia, desenator, la Muzeul Jude~ean Ialomi~a.

www.cimec.ro
138 Elena Renta

Un amplu program de ameliorări funciare, de care urma să beneficieze


judeţullalomiţa, a avut drept consecinţă o intensificare a cercetărilor arheologice
de suprafaţă în vederea identificării şi cercetării aşezărilor situate în apropierea
albiei râului lalomiţa. Dintre aşezările descoperite în perioada 1986-1988 face
parte şi aşezarea getică amplasată la S de vatra satului Bucu, în imediata sa
vecinătate, pe terasa nordică, nu prea înaltă (fig.l ).
Configuraţia actuală a terenului este mult modificată, din prelungirea
sub formă de peninsulă a terasei, în momentul perieghezei nu se mai păstrau
decât două mameloane, şi ele astăzi distruse, pământul excavat cu câteva decenii
în urmă găsindu-şi întrebuinţare la înălţarea digului pentru prevenirea
inundaţiilor sau în alte scopuri. De pe suprafaţa distrusă de lucrările menţionate,
Muzeul Judeţean Ialorniţa a intrat în posesia câtorva vase din sec. X-XI, fapt
care a condus la ipoteza că, în acelaşi timp cu dislocările de pământ, una din
necropolele culturii Dridu, şi nu numai, a fost definitiv pierdută. Importanţa
deosebită a sitului l-a impus ca monument cu codul R.A.N. 93030.01. Cu
toate acestea, agresiunea asupra terenului rezervat cercetărilor arheologice a
continuat şi după anul 1990, vecinătatea cu satul nefiindu-i benefică. Sătenii,
în dorinţa de a obţine pământul necesar pentru construcţiile gospodăreşti, au
distrus, mecanic şi manual, suprafeţe destul de întinse, gropile contemporane,
cele mai multe de mari dimensiuni, umplute cu resturi menajere actuale, sau
nu, sunt frecvent întâlnite. Mai mult, rezervaţia arheologică, plasată pe drumul
comunal de acces la una din platformele de gunoi special amenajate, a fost
transformată, parţial, ea însăşi în platformă de resturi menajere, astfel că, în
ultimii ani, s-a format un nou strat care atinge spre marginea terasei grosimea
de 1 m. Tot în această perioadă, evacuarea mecanică a deşeurilor s-a finalizat
în unele zone şi cu răzuirea stratului de cultură.
Cercetările arheologice de salvare, caracter care se menţine şi în prezent,
după cum s-a văzut mai sus, au fost începute în toamna anului 1990 de un
colectiv format din Anca Păunescu de la M.N.I.R. şi Elena Renţa de la O.J.P.C.N.
din cadrul Muzeului Judeţean lalomiţa.
Primele secţiuni trasate, orientate N-S, perpendiculare pe marginea terasei,
au fost amplasate pe suprafeţele cele mai expuse distrugerilor, urmărind să
salveze, cât mai mult posibil, vestigiile arheologice afectate şi de gheţării şi
cuptoare pentru ars cărămidă pe la jumătatea sec. al XX-lea (fig.2.).
Stratigrafia, exceptând acele situaţii în care factorul antropic contemporan
şi-a imprimat o amprentă puternică, se prezintă asemănător în toate secţiunile
lucrate până în prezent. Stratul de pământ arat, în care au fost descoperite
fragmente ceramice din toate perioadele de timp documentate, gros de 0,25 m
- 0,35 m, suprapune un strat de pământ cenuşiu - negricios, granulat, a cărui
grosime oscilează între 0,30 m - 0,60 m. Deşi nu foarte bogat în inventar
arheologic, nu lipsesc fragmentele de amfore, chirpicul cu impresiuni de nuiele,
www.cimec.ro
Aşezarea getică de la Bucu- P0<·hi11ă, jude(ul Ialomiţa (sec .IV-III a.Chr.).l 139

oasele de animale, dar şi fragmente ceramice antrenate din aşezarea din prima
epocă a fierului şi din locuirea puţin consistentă atribuită culturii Coslogeni, pe
care le suprapune aşezarea getică. La baza acestui strat s-au conturat bordeiele
şi gropile getice, care se adâncesc perforând stratul de pământ cenuşiu- gălbui
şi pământul galben specific terasei din câmpie, steril din punct de vedere
arheologic.
Aşezarea getică a fost suprapusă de două aşezări medievale, prima
1
aparţinând culturii Dridu , cea de-a doua fiind pusă în legătură cu începuturile
2
actualei aşezări Bucu, atestată documentar în secolul al XVI-lea . Dacă despre
ultima s-a constatat că nu ocupă o suprafaţă prea mare, raportat la suprafaţa
investigată arheologic, aşezarea medieval-timpurie este mai întinsă, contribuind
şi ea, uneori, la distrugerea straturilor de cultură şi a complexelor arheologice

mai vechi. Menţionăm aici şi descoperirea unei mici necropole sarmatice pe


3

secţiunile anilor 1998-1999 situate în partea vestică a drumului comunal.


De-a lungul anilor, începând cu 1991, rezultatele cercetărilor arheologice
privind aşezarea getică de la Bucu au fost prezentate în cadrul sesiunilor anuale
de rapoarte arheologice iar parte dintre ele au fost publicate în cronicile editate
sub coordonarea Ministerului Culturii şi Cultelor • În cele ce urmează, vom
4

face o prezentare succintă a locuinţelor descoperite, inclusiv cele din campania


de cercetări arheologice 2003.
Bordeiul nr. 1 (S III 1 1990). Are o formă rectangulară, orientarea NV-SE
şi dimensiunile laturilor de 2,75rp x 1,90m. Nu au fost descoperite resturi de
podea iar vatra (0,85m x 0,80m), amenajată pe un strat de fragmente ceramice,
cele mai multe de amfore, era amplasată în partea nord-vestică a gropii
bordeiului (fig.311 ).
Bordeiul nr. 2 (SV, SV CASETA C 1 1991). Forma locuinţei nr. 2 este
aproximativ pătrată, colţurile sunt rotunjite, orientarea NE-SV iar laturile de
2,00m x 1,95m. Şi în cazul acestui bordei podeaua nu s-a păstrat. În partea
sudică a fost descoperit un cuptor cotlonit în stratul de cultură, cu vatra de
formă ovală (1 ,37m x 1,30m), amenajată pe pat de fragmente ceramice şi uşor
înclinată spre bordei. Deasupra ei, au fost descoperite fragmente din bolta
prăbuşită a cuptorului (fig. 3/2).

1
A. Păunescu, E.Renţa, Aşezareamedieval-timpurie de la Bucu,jud. /alomi(a, Arheologia Medievală II,
Reşifa, 1998, p.51-77; Eadem, Aşezarea medieval- timpurie de la Bucu,jud. /alomi(a (Il), Arheologia
Medievală, III, Brăila, 2000, p.ll-36.
; DIR,B,XVI,IV,p.463, nr.456.
E.Renfa, Necropola sarmatică de la Bucu, jude(ullalomi(a, Ialomiţa. Studii şi comunicări de istorie,
ill"heologie, etnografie, III, Slobozia, 2000, p.39-57.
A.Păunescu, E.Renfa, Bucu-Pochina, jud. lalomi(a, C.C.A.R. Campania 1993, Bucureşti, 1994, p.9;
Eadem, Bucu,jud. lalomi(a, C.C.A. Campania 1998, Bucureşti, 1999, p.l8; E.Renţa, Bucu, com.Bucu,jud
/alomi(a, C.C.A.R. Campania 200 l, Bucureşti, 2002, p. 70-71, p.381 pl.29/3-4; Eadem, Bucu, com.Bucu,
judeţullalomi(a. Punct: Pochină, C.C.A.R.Campania 2002, Bucureşti, 2003, p.63-64, p.377 pl.23.

www.cimec.ro
140 Elena Renta

Bordeiul nr.3 (SV, SV CASETA A 1 1991 ). Are formă dreptunghiulară,


orientarea NE-SV şi laturile de 3,35m x 2,50m. Spre deosebire de primele
două bordeie, bordeiul nr.3 păstrează în zona centrală, uşor alveolată, resturi
dintr-o podea din pământ cenuşiu-negricios, bătătorit. Cuptorul era amplasat
în partea nordică în interiorul locuinţei, două din laturile sale marcând şi limitele
gropii bordeiului. Vatra ( 1,65m x 1,08m), uşor înclinată, cu fragmente ceramice
în structură, era suprapusă de bucăţi din bolta cuptorului (fig. 4/1).
Bordeiul nr.4 (SVll, SVll CASETA B 1 1991 ). Este de formă rectangulară,
orientat NE-S V şi are laturile de 2,50m. Podeaua, din pământ negricios, bătătorit,
s-a păstrat parţial iar cuptorul cotlonit era situat în partea nord-verstică a gropii
bordeiului. La amenajarea vetrei (1 ,45m x 1,OOm), şi în acest caz s-au folosit
fragmente ceramice, cele mai multe provenind de la amfore. Pe ea au fost
descoperite bucăţi din cupola prăbuşită a cuptorului (fig. 4/2).
Bordeiul nr.5 (S IX 1 1992, S XXII 1 1994). Are formă rectangulară,
orientarea NE-S V şi dimensiunile laturi lor de 2,50m x 1,90m. Au fost
descoperite, la cote diferite, resturile a două podele din pământ negricios,
bătătorit, având între ele un strat de pământ, cu aspect de umplutură, relativ
afânat. Resturile unui cuptor cotlonit, cu vatra ( 1,30m x 1m) amenajată pe pat
de fragmente cerarnice, au fost descoperite îri vecinătatea laturii nord-estice a
gropii bordeiului (fig. 5/1 ).
Bordeiul nr.6 (S X, S X CASETA A 1 1992). Prezintă o formă rectangulară,
orientarea NNE-SSV şi are laturile de 3,45m x 2, 15m. Podeaua, formată dintr-un
strat de pământ negricios, bine bătătorit, suprapune un strat de pământ destul
de afânat, fapt care pare a indica o refacere a locuinţei. Pe fundul gropii
bordeiului nu au fost descoperite resturi dintr-o podea anterioară. Vatra
(1 ,05m x 1,05m), amenajată pe strat de fragmente ceramice, se află în
colţul nord-vestic, ocupând o suprafaţă din perimetrul locuinţei. Lângă latura
estică a ei, s-a conturat, sub forma unei linii circulare din pământ înroşit, cu
diametru] de 0,20m, o groapă de par (fig. 5/2).
Bordeiul nr. 7 (S XII, S XII CASETA E/1992). Are o formă rectangulară,
orientarea NE-S V şi laturile de 2, 75m x 1,90m. Din podeaua de pământ
cenuşiu-negricios, bătătorit, s-au păstrat câteva mici suprafeţe. Cuptorul cotlonit,
cu vatra destul de bine conservată, era amplasat în partea nordică a gropii
bordeiului. Vatra (1 ,40m x 0,75m), uşor înclinată spre locuinţă, era, de
asemenea, amenajată pe strat de fragmente ceramice. Pe ea au fost descoperite
bucăţi din bolta prăbuşită a cuptorului (fig.6/l). Bordeiul nr.7 a fost parţial
suprapus de groapa bordeiului nr.8, situaţie pe care o mai întâlnim doar în
cazul bordeielor nr.l9 şi 22.
Bordeiul nr.B (S XII, S XII CASETA D/1992). Este de formă rectangulară,
are orientarea NE-SV şi dimensiunile laturilor de 3,50m x 2,70m. Din podea
s-au păstrat doar două mici suprafeţe. Cuptorul, realizat prin aceeaşi tehnică a
www.cimec.ro
Aşezarea gelică de la Bucu- Pochină, judeiul lalomila (sec.IV-111 a.Chr.).l 141

cotlonirii, cu vatra (1 ,OOm x 0,85m) uşor înclinată spre bordei şi amenajată


pe pat de fragmente ceramice, era amplasat spre sud-vest (fig.6/2). La
demontarea vetrei s-a constatat că se sprijinea parţial pe un pământ galben,
steril, parţial pe umplutura bordeiului nr.7, pe care, aşa cum am arătat mai
sus, îl suprapunea în parte.
Bordeiul nr. 9 (S XIII, S XIII CASETA B/1992). Are formă rectangulară,
orientarea E-V iar dimensiunile laturilor sunt de cea. 3,50m x 3,30m. Cercetarea
sa nu a putut fi finalizată în anul 1992. În intrevalul de timp când lucrările au
fost întrerupte latura vestică a suportat unele distrugeri. S-au păstrat resturi de
podea din pământ negru, bine bătătorit, iar în partea sudică au fost descoperite
resturile unui cuptor parţial cotlonit, cu vatra (0,85m x 0,75 m) amenajată pe
pat de fragmente cerarnice şi uşor înclinată spre bordei (fig.7/l).
Bordeiul nr. 10 (S XVII/1993). Formă aproximativ pătrată cu colţuri
rotujite, orientarea NV-SE şi dimensiunea laturii de cca.1, 70m. Păstrează o
mică suprafaţă de podea dintr-un pământ cenuşiu-negricios, bătătorit. Stratul
de pământ care-I suprapunea a fost răzuit în perioada modernă. Se află la mică
distanţă de bordeiul prezentat anterior şi nu excludem o suprapunere a celor
două locuinţe dar, din cauza intervenţiilor târzii, ne-am aflat în imposibilitatea
de a stabili cu certitudine acest lucru. Cuptorul, realizat prin cotlonire, este
amplasat în partea nord-vestică şi are în structura vetrei, de formă circulară cu
diametru} de 1,05m, fragmente ceramice (fig.7/2).
Bordeiul nr.ll (S XII CASETA F/1993). Are formă dreptunghiulară, colţuri
rotunjite, orientarea VNV-ESE şi dimensiunile laturilor de 2, IOm x 1,85m.
Podeaua nu s-a păstrat iar cuptorul cotlonit este situat în partea nord-estică a
bordeiului. Vatra (1 ,OOm x 0,85m), înclinată spre locuinţă, a fost amenajată pe
un strat de pietre. S-au păstrat în elevaţie şi resturi de la pereţii cuptorului
(fig.8/l ). Dintre bordeiele cercetate, este singurul caz când nu au fost folosite
fragmente ceramice la amenajarea platformei cuptorului. Menţionăm, totuşi,
descoperirea unei singure pietre între fragmentele de amfore din vatra bordeiului
nr.14.
Bordeiul nr.l2 (SXVIII, S XX CASETA A/1993). Este de formă
rectangulară, orientarea NV-SE şi are dimensiunile laturilor 3,65m x 3,55m.
Resturi de podea s-au păstrat doar în partea centrală a locuinţei. Cuptorul cotlonit
este amplasat în partea nord-vestică, are vatra (1,20m x 1,15m)'amenajată pe
pat de fragmente ceramice şi uşor înclinată. Deasupra ei s-au descoperit
fragmente din boltă (fig.8/2).
Bordeiul nr.J3 (S XIX, S XIX CASETA A şi B/1994 ). Formă rectangulară,
orientarea NV-SE şi dimensiunile laturilor de 3, IOm x 2,35m. Prin comparaţie
cu celelalte bordeie cercetare, se observă unele deosebiri în planul acestei
www.cimec.ro
142 Elena Ren1a

locuinţe. Cuptorul, de tip cotlonit, amplasat în partea nordică, face legătura cu


locuinţa printr-o amenajare sub forma unui coridor, în pantă uşoară, cu o lăţime
de cca.l m, pavat în faţa vetrei cu fragmente ceramice prinse în pământul
bătătorit. Vatra (1, lOm x 1,OOm), suprapusă de bucăţi căzute din boltă, uşor
înclinată, are la bază un strat de fragmente cerarnice. S-au păstrat şi resturi din
pereţii cuptorului (fig.9/l ).
Bordeiul nr.14 (SXXXVII CASETA C, SXXXVII CASETA D/1998). Are
formă rectangulară, orientarea NNV-SSE şi dimensiunile laturilor de 2,25m x
2m. Podeaua, din pământ cenuşiu-negricios, s-a păstrat doar în mică măsură
lângă cuptorul cotlonit şi amplasat în partea nord-vestică. Vatra ( 1,55m x 1,1 Om)
este înclinată spre bordei şi amenajată pe pat de fragmente de amfore care au
reconstituit părţi din corpul a trei vase (fig.9/2).
Bordeiul nr.J5 (SLI, SLI CASETA E/2001). Are o formă rectangulară,
orientarea NV-SE şi laturile de 2,70m x 2,50m. O groapă ulterioară îl perforează
în partea sudică. Podeaua nu s-a păstrat iar în partea de NV, N şi ESE a bordeiului
au fost descoperite resturile a trei cuptoare cotlonite cu vetrele ( 1,40m x 0,90m;
1m x 0,60m; 1,2~m x 0,95m) înclinate spre locuinţă şi având suport de
fragmente ceramice. Dintre ele, una singură s-a păstrat în întregime (fig. lOII).
Bordeiul nr. 16 (SLI, SLI CASETA A şi B/2001). Este de formă
rectangulară, orientare NV-SE şi dimensiunile laturilor cea. 3,35m x 2,60m.
Podeaua, din pământ cenuşiu-negricios, bine bătătorit, s-a păstrat în bună măsură
precum şi două cuptoare cotlonite amplorate spre NV şi E având vetrele
(1 ,30x 1, 15m; 1, 15mx0,90m) amenajate pe suport de fragmente ceramice.
Bordeiul suprapune parţial o groapă hallstattiană (fig.1 0/2).
Bordeiul nr. 17 (SLIU200 1, SLIV/2002). A suportat distrugeri majore în
ultimii ani. Apreciem că are formă rectangulară, orientarea NV-SE şi laturile de
cea. 3, 15m x 2, 75m. Cuptorul se află în partea nord-estică fiind de acelaşi tip,
cotlonit. Vatra (1, lOm x 1,05m), înclinată spre bordei şi amenajată pe strat de
fragmente ceramice, era bine conservată şi avea pe ea bucăţi din bolta prăbuşită.
Pe una din laturi s-au păstrat şi resturi de la peretele cuptorului (fig.11/l ).
Bordeiul nr. 18 (SLVIl/2002 -2003). Are formă rectangulară, orientarea
NV-SE şi laturile de 3,1 Om x 2,35m. Podeaua, din pământ cenuşiu-negricios,
bătătorit, s-a păstrat parţial. Un cuptor cotlonit, cu vatra (1 ,60m x 1, 15m) pe
pat de fragmente ceramice, a fost descoperit în partea de NE. În cursul
cercetărilor din anul2003, la demontarea martorului stratigrafic dintre secţiunile
LVII/LVIII, a fost dezvelit un al doilea cuptor, de dimensiuni mai reduse, cu
vatra (0,70m x 0,65m) prost conservată. Tot în aceeaşi perioadă a fost demontat
şi martorul stratigrafic SLVIIISLIX, finalizându-se cercetarea acestui complex
arheologic (fig.l1/2).
www.cimec.ro
Aşezarea getică de la Bucu- Pochină, judetullalomi)a (sec.IV-111 a.Chr.).l 143

Bordeiul nr.l9 (SLVII, SLIX/2002-2003). Suprapunea parţial groapa


bordeiului nr.22 iar ambele au fost suprapuse de un bordei medieval
timpuriu. Un cuptor modern pentru ars cărămidă, amplasat în partea sudică,
a distrus stratul de cultură, afectând uşor şi bordeiul.
Are formă rectangulară, orientare NV-SE şi laturile de cca.2,50m x
1,85m. Podeaua din pământ negricos, bătătorit, s-a păstrat în bună măsură.
În partea nordică, au fost descoperite resturile unui cuptor cotlonit, a cărui
vatră (cca.1,55m x 1,10m) avea suport de fragmente ceramice (fig.1311).
Bordeiul nr.20 (SLVIII/2002; SLVIII CASETA A/2003). Are formă
rectangulară, orientarea NE-S V şi laturile de cca.3,20 x 3,1 Om. Au fost
descoperite resturile a două podine având între ele un strat de pământ destul
de afânat şi cu un aspect de umplutură. Două cuptoare cotlonite erau
amplasate la NE şi E. Vetrele (1 ,20m x 1, 15m; 1,1 Om x 0,75n1), de asemenea,
înclinate spre bordei, au fost amenajate pe pat de fragmente ceramice (fig.1211 ).
Bordeiul nr.21 (SLVII; SLVIII-2002-2003). Are formă rectangulară,
orientarea NV-SE şi dimensiunile laturilor de 2,30m x 2,05m. Din podeaua
de pământ negricios, bătătorit, s-a păstrat doar o mică parte. Cuptorul, păstrat
aproape integral, era situat în partea de nord. Starea relativ bună de
conservare ne-a permis unele observaţii pe care nu le-am putut face în
cazul celorlalte descoperiri. În peretele nordic al gropii bordeiului, săpată
în pământul galben al terasei, s-au conturat două guri de acces în cuptorul
cotlonit, despărţite de un strat de pământ galben cruţat, care indicau o
compartimentare (fig.12/2a-c; fig.34/2). Umplutura camerei amplasată în
partea de est conţinea cenuşă. După secţionare, s-a constatat că cele două
compartimente comunicau în interiorul cuptorului, peretele despărţitor având
înălţimea de O, 12m-O, 15m. O altă observaţie, pe care ne-a permis-o această
descoperire, este şi aceea că la amenajare nu s-au folosit fragmente ceramice
ca suport pentru vatră decât în cazul camerei din partea vestică a instalaţiei
de încălzit şi preparat hrana (1 ,25m x 1, 15m).
Bordeiul nr. 22 (SLVII, SLIX/2003). Are formă rectangulară, orientarea
NV-SE şi dimensiunile de cea. 3,20m x 2,30m. Cuptorul cotlonit, a cărui
vatră ( 1,45m x 1,25) era aşezată pe pat de fragmente ceramice, se află în
partea nordică (fig.13/2).

În aşezarea getică de la Bucu- Pochină au fost descoperite şi peste o


sută de gropi menajere, având o formă cilindrică sau relativ tronconică.
Marea lor majoritate nu sunt de mari dimensiuni, diametrele şi adâncimile
rar depăşind 2m. Este posibil ca unele dintre aceste complexe arheologice,
cel puţin î~~r-o primă etapă, să fi avut o altă funcţie, dar considerăm ca
www.cimec.ro
144 Elena Ren)a

insuficiente elementele care ar indica o apartenenţă diferită. Menţionăm, totuşi,


că pereţii uneia dintre gropi, fără să se constate urme de ardere, aveau o duritate
deosebită iar în câteva s-au descoperit cantităţi de zgură şi multă cenuşă. Dintre
gropile cu zgură, una se înscrie, prin formă, dimensiuni şi inventar, ca un caz
particular. Avea o formă dreptunghiulară, colţurile rotunjite, dimensiunile de
2,85m x 1,75m x 1,70m iar ca inventar cca.50kg de lut vitrificat, analizat de
Catedra de Mineralogie a Facultăţii de Metalurgie din Bucureşti 5 • Sub zgură au
fost descoperite mai multe fragmente de amfore.
Sub aspectul inventarului arheologic, într-o singură groapă au fost
descoperite, la cote diferite, patru vase aproape întregi (fig.l4/l-4 ), vasul de la
poziţia trei aflându-se în interiorul vasului de la poziţia patru.
Din inventarul acestei gropi au mai făcut parte şi fragmente ceramice lucrate
cu mâna din pastă grosolană, fragmente de străchini lucrate la roată, fragmente
de amfore, un fragment de greutate din lut, chirpic, oase de animale şi melci.

Inventar arheologic - Analiza inventarului se bazează, în primul rând,


pe materialele descoperite în locuinţe şi gropi şi, într-o măsură mai mică, pe
cele aflate în stratul de cultură. Componenta principală a inventarului este
ceramica, lucrată cu mâna şi la roată, aproape în întregime fragmentară. Cel
mai bine reprezentate sunt vasele lucrate cu mâna din pastă cu cioburi pisate în
compoziţie, arse oxidant, incomplet, de multe ori având un aspect zgrunţuros.
Au fost documentate vasele de tip borcan, de dimensiuni mici şi mijlocii,
cu un profil uşor arcuit, buza dreaptă sau rotunjită, decorate cu brâu alveolat,
dispus în linie dreaptă sau în ghirlande, la mică distanţă faţă de margine. Brâul
este întrerupt de patru apucători amplasate la distanţe relativ egale (fig.l5/l-2,4 ).
Aşa cum indică unele fragmente ceramice, decorul continuă uneori şi pe corpul
vasului sub formă de benzi verticale sau uşor oblice, cu alveole pe ele. Pe un
singur fragment apare un brâu alveolat aproape de fundul vasului. Alte
fragmente ceramice, mult mai puţine în comparaţie cu cele decorate cu brâu
alveolat, au un decor sub formă de impresiuni alveolare şi apucători, sugerând
un brâu amplasat la câţiva centrimetri faţă de buză (fig. 15/3; fig.16/1,3).
Bine reprezentat este şi vasul cu corpul bombat, gura evazată, buza
dreaptă sau uşor rotunjită, uneori lăţită, cu linia de maximă arcuire la jumătatea
înălţimii. Au fost descoperite fragmente ceramice de la vase de dimensiuni
mici şi mijlocii, dar şi fragmente aparţinând unor vase mari, folosite la
depozitare. Unele dintre acestea sunt grosolan lucrate, au un aspect zgrunţuros
şi nu sunt decora te (fig.l7 /1) sau au ca decor un brâu simplu la baza gâtului
(fig.l7/3). Altele sunt îngrijit lucrate, au suprafeţele bine netezite, chiar uşor

Cf. conf.univ.dr.V.Macalet, catedra de Mineralogie a Facultăţii de Metalurgie Bucureşti, căruia îi


5

mulţumim pentru detenninări.


www.cimec.ro
Aşezarea getică de la Bucu- Pochină, judejullalomija (sec.IV-lll a.Chr.).l 145

lustruite, şi
arderea de o calitate mai bună. Astfel, un asemenea vas, de culoare
gălbui-cărămizie, este decorat la baza gâtului cu un brâu alveolat şi patru
apucători, din care una se păstrează integral, fiecare cu câte două mici alveole
pe ele. De la baza brâului coboară vertical pe corpul vasului benzi alveolate
cu capetele orientate în sus (fig. 15/5). Alte vase, de culoare cărămizie­
roşiatică, au la baza gâtului pastile din lut (fig.17 /2,4 ).
Unele dintre vasele mari întregite, ca şi o parte din fragmentele ceramice
descoperite, documentează un tip de vas cu corpul bine dezvoltat, gura evazată
şi punctul de maximă arcuire în jumătatea superioară a înălţimii. Ele sunt deco-
rate la baza gâtului cu un şir orizontal de mici alveole (fig.l6/4, 8), sau, în
cazul unor vase mai mici, cu crestături, linii verticale scurte, incizate sau cu un
şir de alveole imediat sub buză şi unul la baza gâtului (fig.16/5). Acestui tip de
vas îi atribuim şi un fragment descoperit în stratul de cultură, de culoare gălbuie,
cu suprafaţa interioară lustruită, cu un decor antropomorf în relief, redând un
personaj într-o atitudine orantă (fig.3411). Acest decor pare să fi fost amplasat
pe umărul vasului.
Două vase întregite, de culoare roz-cărămizie, au profilul arcuit, gura
largă, uşor evazată şi suprafeţele bine lustruite. Pe diametru! maxim de la
jumătatea înălţimii au câte patru apucători plate, orizontale. Decorul este compus
din virgule, pastile şi mici butoni (fig.1811-2). Dintre fragmentele de vase de
mici dimensiuni unele documentează o formă relativ tronconică (fig. 19/6-7).
Fragmentele de străchini descoperite indică o formă tronconică, cu buza
dreaptă sau înclinată spre interior. Au culoarea cărămizie, gălbui-cenuşie,
cenuşiu-negricioasă iar o parte dintre ele sunt lustruite. Din fragmentele
descoperite s-au întregit trei piese, o strachină cu torţi orizontale (fig.2011),
una cu patru apucători perforate (fig.20/2) şi o strachină cu mici proeminenţe
din buză (fig.20/3). Câteva fragmente de strachini sunt decorate cu două benzi
verticale scurte, care coboară din buză (fig. 2114-5), benzi oblice, paralele,
aplicate pe buză (fig.2113) sau proeminenţe (fig.2111,6). Alte două fragmente
de străchini au pe corp o apucătoare sub formă de potcoavă (fig.2117) şi,
respectiv, o toartă orizontală, decorată cu alveole (2112).
În aşezare, a fost descoperit un singur fragment atipic dintr-o strecurătoare
lucrată din pastă cu cioburi pisate.
Fragmentele de căni, având o formă tronconică (fig.19/5) sau un profil
arcuit (fig.1911,3), nu sunt prea numeroase. Este posibil ca o parte din
fragmentele de vase de mici dimensiuni cu corpul bombat să fi aparţinut
acestui tip.
Capacele, discoidale cu buton sau toartă, discoidale cu marginea înălţată
şi buton sau tronconice, sunt lucrate din pastă cu cioburi pisate în compoziţie,
au culoarea cărămizie sau cărămiziu-negricioasă. Cele mai multe sunt deco-
www.cimec.ro
146 Elena Renja

rate, mici alveole dispuse pe margine şi radial (fig.22/1-2; fig.25/l-4 ), incizii


(fig.22/4; fig.23/2; fig.24/l), şănţuiri sub forma unor ~ercuri concentrice (fig. 24/4)
benzi aplicate, simple (fig.26/4) sau cu alveole (fig.26/2) sau asocieri ale unora
dintre aceste elemente decorative (fig.22/3; fig.25/5). Un buton de capac este
decorat cu patru împunsături (fig.22/4) iar altul are un decor compus din linii
incizate în cruce şi împunsături (fig. 23/4 ), decor întâlnit şi pe două pastile din
lut aplicate pe vase (fig. 1617). Au fost descoperite şi câteva fragmente de
capace, de formă discoidală şi tronconică, nedecorate (fig.23/l; fig. 24/3; fig.26/l).
După cum s-a văzut, repertoriul omamental utilizat la decorarea ceramicii
lucrate cu mâna, atestând un aspect al vieţii spirituale a unei comunităţi getice
de pe malul Ialorniţei, este destul de larg.
Ceramica lucrată la roată, descoperită în întregime în stare fragmentară,
ocupă o pondere mult mai mică. Fragmentele ceramice, provenind de la vasele
lucrate la roată, au culoarea cenuşie, cenuşiu-închis sau roz-gălbuie şi sunt
lustruite. Au fost descoperite fragmente de străchini (fig.27 /1-6), căni cu toartă
uşor supraînălţată (fig.27/7), capace, chiupuri şi un fragment de strecurătoare
cu gura evazată. Unele fragmente sunt decorate prin incizare sub formă de
două-trei linii circulare orizontale sau linii oblice scurte, aşezate pe mai multe
rânduri pe corpul vasului.
Ceramica de import este reprezentată, în primul rând, de fragmente de
amfore greceşti, preferate, după ieşirea din uz, la amenajarea vetrelor. În cursul
cercetărilor au fost descoperite câteva fragmente de amfore cu ştampile,
elemente importante pentru încadrarea cronologică a aşezării. Conform lor,
vasele sunt provenite din centrele Thasos (316-295 a.Chr.; sec.IV a.Chr.-
Y2 sec.III a.Chr.); Heraclea Pontică (2,4-% sec. III a.Chr.; Y2-% sec.IV a.Chr.) şi
Sinope (cca.270- 260 a.Chr) 6 •
În umplutura a două gropi au fost descoperite un fragment de kantharos,
decorat cu fimis negru şi un capăt al unei ghirlande din frunze de laur pe gât
(fig. 2811), şi câteva fragmente dintr-o cană cu fund inelar, decorată cu caneluri
verticale şi fimis negru-cenuşiu (fig.28/4). Cele două piese, cu corespondenţe
la Histria, sunt datate între sfârşitul secolului al IV-lea şi mijlocul celui următor7 •
În stratul de cultură a fost descoperit un fragment de vas cu fund inelar, decorat
în interior cu patru palmete înconjurate de trei cercuri concentrice, compuse
fiecare din linii scurte, uşor oblice (fig.28/3). Decorul format din patru palmete
apare în interiorul unor boluri greceşti şi al unor vase de tip kantharos datate în
secolele IV-III a.Chrll. Din categoria vaselor greceşti de mici dimensiuni, au
mai fost descoperite câteva fragmente atipice, decorate cu fimis negru, şi un
fragment de opaiţ cu suprafaţa acoperită cu fimis roşu (fig.28/2).

: Cf. N. Conovici.
8
M.Coja, M.Gheorghiţă, Vase 8receşri în Muzeul Na(ional, Bucureşti, 1983,p.49, p1.23/48, p.51, p1.30/62.
Ibidem, p.50, p1.25/52, p1.27/56, p1.28/57.
www.cimec.ro
Aşezarea getică de la Bucu- Pochină, jude(ul Ialomi(a (sec.IV-lll a.Chr.).l 147

Desigur, inventarul arheologic, la fel ca şi în alte aşezări getice, cuprinde


şi alte categorii de obiecte, lucrate din lut, piatră sau metal. Din lut, au fost
descoperite greutăţi piramidale (fig.2911-8; fig. 3011-8; fig.3111-6), două fusaiole
şi un fragment de fusaiolă (fig.3211 ,3), o piesă discoidală cu patru ori fi cii şi un
fragment de acelaşi tip (3117-8), nuclee din lut ars cu o alveolă sau simple (fig.
32/5-1 0), un fragment de placă perforată, groasă de cca.5 cm, şi două jetoane
din cioburi de amforă. Două fragmente de frecătoare de râşniţă, o greutate
(fig.32/2) şi trei fragmente de cute sunt lucrate din piatră. Din metal, au fost
descoperite doar trei piese: două vârfuri de săgeţi din bronz, cu trei muchii
din care unul mai bine păstrat (fig.32/4), şi un obiect de mici dimensiuni din
fier, aflat într-o stare avansată de oxidare. În umplutura bordeiului nr.18 a fost
descoperit un fragment de mărgică din pastă de sticlă, decorată cu ochi de
culoare albă şi mijlocul albăstrui pe un fond de culoare cenuşie.
Deşi nu dispunem, deocamdată, de analiza materialului osteologie,
subliniem faptul că nu este prea bogat, apărând în cantitate mai mare doar
în câteva dintre bordeie şi gropi, iar majoritatea oaselor provin de la animale
de talie mare.

Consideraţii finale. Cercetările arhelogice din aşezarea getică de la


Bucu-Pochină sunt în curs de desfăşurare. Aşa cum arătam la început, terasa
Ialomiţei a suportat în ultimele decenii o serie de distrugeri. Pe o secţiune de
sondare a unuia din cele două mameloane-martor, care se mai păstrau în anul
1990, situat la cea. 200m sud-est faţă de bordeiele prezentate, au fost descoperite,
într-o groapă menajeră, materiale getice, fapt care ne determină să apreciem că
limita sudică a aşezării nu este dată decât parţial de marginea actuală a terasei.
Limita estică este marcată de bordeiul nr.l4. Câteva dintre secţiuni, având
capetele nordice aproape de gospodăriile satului Bucu, şi-au propus sondarea
terasei în această direcţie. Pe toate secţiunile s-a constatat o descreştere a
densităţii complexelor arheologice, atât getice, dar şi cele anterioare sau
ulterioare lor, pe măsură ce se înaintează spre interiorul terasei şi concentrarea
acestora pe margine. Limita vestică a aşezării getice nu este cunoscută în această
etapă a cercetărilor.
Locuinţele, mai mult sau mai puţin adâncite, au dimensiuni reduse, opt
dintre ele au latura lungă între 2m şi 2,50m, iar altele nouă, între 3m şi 3,50m.
Un singur bordei (B 12) depăşeşte cu puţin aceste dimensiuni. Deşi sub aspectul
inventarului arheologic nu s-au putut face delimitări cronologice, o parte dintre
bordeie, cum este cazul bordeielor nr.7 şi 22, aparţin unui nivel mai vechi.
Douăsprezece dintre ele au orientarea NV-SE, iar altele nouă sunt orientate
NE-SV. În unele cazuri, s-au observat în interiorul lor suprafeţe de pământ
cruţate, probabil folosite ca trepte (B 12) sau cu alte utilităţi, ca în cazul bordeiului
nr.6, unde o suprafaţă cruţată este amplasată în vecinătatea cuptorului. Gropi
www.cimec.ro
148 Elena RenJa

de pari, pentru susţinerea suprastructurii, nu au fost descoperite, cea din bordeiul


nr.6 mai curând are legătură cu cuptorul şi treapta de lângă el. Podelele, cu
excepţia suprafeţei de lângă cuptorul bordeiului nr.13, nu erau special amenajate.
În două cazuri, s-a observat o reamenajare a locuinţei prin adăugarea unui
strat de pământ. Pământul din umplutura gropilor de bordeie avea în amestec
cenuşă, chirpic, pigmenţi de cărbune şi mici cărbuni, fragmente de vatră
demolată, fragmente ceramice, spărturi de oase. Nouăsprezece dintre cuptoare
sunt săpate în strat de cultură sau în pământul galben şi numai trei sunt în
interiorul locuinţei. Ele erau amplasate, de regulă, în partea nord-vestică, nord-
estică sau nordică a locuinţei, rar, în partea sudică sau sud-vestică (B2; B8;
B9). Cele mai multe locuinţe aveau un singur cuptor, dar s-au descoperit şi
bordeie cu două (B 16; B 18; B20) sau trei cuptoare (B 15). Forma vetrelor este
rectangulară, rar, ovală şi circulară, cu dimensiunea axului mare de cca.1 ,50m.
Aceste din urmă aprecieri au avut în vedere numai vetrele aflate într-o stare
relativ bună de conservare. Exceptând vatra bordeiului nr.11, care era amenajată
pe spărtură de piatră, toate celelalte aveau în structură fragmente ceramice,
procentul mai mare deţinându-1 fragmentele de amfore. Dintre fragmentele de
vase de factură locală folosite ca suport pentru vetre au fost descoperite atât
fragmente de vase lucrate cu mâna (fig.16/4); fig.33/2, cât şi cu roata (fig. 27/
3). Toate vetrele, suprapuse de resturi ale pereţilor şi bolţii cuptorului, erau
amenajate în pantă uşoară, înclinată spre bordei, şi se aflau mai sus decât
podeaua cu cca.0,20m-0,35m. La cuptoarele mai bine păstrate, cum a fost cel
al bordeiului nr.21, s-a remarcat prezenţa peretelui despărţitor. Este posibil ca
şi bordeiul nr.14 să fi avut acelaşi tip de cuptor şi nu o vatră cu gardină, aşa
cum a fost intepretată în momentul descoperirii.
În limitele administrative actuale ale judeţului Ialomiţa, au fost descoperite
şi alte aşezări din secolele IV-III a.Chr. Unele dintre acestea, cum sunt cele de
la Făcăeni 9 şi Mihail Kogălniceanu, punctul Luciu III 10 , nu sunt cunoscute
decât din cercetările arheologice de suprafaţă. În alte aşezări, s-au făcut cercetări
sistematice sau de salvare şi trebuie amintită, în primul rând, aşezarea de la
Piscul Crăsanil', comuna Balaciu, situată pe malul drept al râului Ialomiţa,
unde au fost descoperite şi câteva torţi de amfore ştampilate 12 • Lucrări de
amenajări funciare, care urmau să se facă în apropierea Dunării, au prilejuit în
anul 1986 identificarea altei aşezări în punctul Mozacu, comuna Giurgeni,

1.Bamea, O cercetare arheologică pe Borcea, Rev.Muz., 2, III, Bucureşti, 1966, p.l57; N. Conovici,
9

C.Muşeţeanu, Câteva torţi ştampilate de amfore elenistice din judeţul Jalomiţa şi sud-vestul Dobrogei,
~CIVA, 2,6,4, Bucureşti, 1975, p.545-546.
Cercetări arheologice de suprafaţă E.Renţa, Gh.Matei, R.Coman, B.Radu, 1999. Inedit.
: R.Vulpe, Aşezări getice din Muntenia, Bucureşti, 1966, p.42-46, p1.39.
1

- N.Conovici, C.Muşeţeanu, op.cit, p.542; N.Conovici, Repere cronologice pentru datarea unor aşezări
1

geto-dacice, C.C.D.J., II, Călăraşi, 1986, p.l36.


www.cimec.ro
Aşezarea gelică de la Bucu- Pochină, judeţul lalomi1a (sec.IV-III a.Chr.).l 149

situat la marginea terasei inundabile. Au fost descoperite locuinţe de suprafaţă,


bordeie, vetre şi gropi menajere 13 • În prezent, în afară de aşezarea de la Bucu
- Pochină, se mai fac cercetări şi în cea de la Popina Blagodeasca, comuna
Vlădeni 1\ aflată în apropierea Braţului Borcea iar, începând cu anul 1986, în
una din cele mai importante necropole ale acestei perioade descoperită la
Stelnica-Grădiştea Mare 15 •
Desigur, descoperiri din secolele IV-III a.Chr. sunt cunoscute şi în judeţele
limitrofe judeţului Ialomiţa. Cele mai apropiate situri se află în judeţul Călăraşi,
zonele Pietroiu-Gâldău 16 şi Unirea-Râu 17 • Tot în judeţul Călăraşi, o serie de
cercetări arheologice de salvare din zona Căscioarele-Greaca-Prundu, întâmplate
pe parcursul mai multor ani,· au introdus în circuitul ştiinţific o bogată
documentaţie arheologică referitoare la aceasră perioadă 18 •
Descoperiri geti ce importante s-au făcut şi în judeţul Brăila 19 care,
împreună cu cele citate mai sus, dar şi cu altele, ne-au permis unele aprecieri
comparative de ansamblu şi de detaliu.
Vasele de tip borcan, lucrate cu mâna din pastă cu cioburi pisate, deco-
rate la baza gâtului cu brâu alveolat şi apucători, scnt frecvente în descoperirile
aparţinând acestei perioade, atât în aşezări, cât şi în necropole. În judeţul Ialorniţa,
acest tip de vas este bine documentat în aşezarea de la Giurgeni-Mozacu 20 şi în
necropola birituală de la Stelnica-Grădiştea Mare 21 • Vase cu corp bombat, deco-
rate atât cu brâu orizontal şi apucători, dar şi cu benzi verticale alveolate pe
corp, incluse în tipologia făcută de E.Moscalu în tipul Vllb, au fost descoperite
în necropolele de la Murighiol, Brăiliţa şi Hanska 22 • Tipului VII-b, din aceeaşi
tipologie, îi aparţin vasele cu profil arcuit, gura largă, decorate cu şiruri de
alveole la baza gâtului sau imediat sub buză şi sunt considerate a fi de influenţă
culturală nord-pontică 23 • Pentru vasele de tip borcan, vasele cu corp bombat,

13
L.Chiţescu, A.Păunescu, E.Renţa, Gh.Matei, V.Şt.Nitulescu, Aşezarea geto-dacică de la
Giugeni-Mozacu, judeţullalomiţa, C.A., IX, Bucureşti, 1992, p. 57-61, pl. 1-6; V.Şt.Niţulescu, E.Renfa,
Sur les timbres amforiques decouverts a Giurgeni-Mozacu, C.C.D.J., Călăraşi, 2001, p.32-37.
14
Şt.Olteanu, E.Corbu, Vlădeni, com. Vlădeni, jud. /alomiţa. Punct Popina Blagodeasca, C.C.A.R.,
Campania 2001, Bucureşti, 2002, p. 334-335; Şt. Olteanu, E.Corbu, C.Catrina, Vlădeni, com Vlădeni,
jud. /alomiţa. Punct: Popina Blagodeasca, C.C.A.R., Campania 2002, Bucureşti, 2003, p.340.
Il N.Conovici, Gh.Matei, Necropola getică de la Stelnica-Grădiştea Mare (jud. Jalomiţa). Raport
general pentru anii /987-1996, M.C.A. (s.n.), I, 1999, Bucureşti, 2001, p.99-144.
:~ V.Sîrbu, V. Oprea, Aşezarea getică din zona Pietroiu, C.C.D.J., XIII-XIV, Călăraşi, 1995, p.123-146.
V.Sîrbu, V. Oprea, D.Pandrea, Cerr:etări arheologice din aşezarea getică de la Unirea-Râu, jud. Călăraşi,
C.C.D.J., XIII-XIV, Călăraşi, 1995, p.147-166.
18
V.Sîrbu, P.Damian, O.Damian, E.Alexandrescu, S.Pandrea, E.Safta, A.Niculescu, Aşezări din zona
Căscioarele-Greaca-Prundu. Mileniile 1 Î.Hr.-1 D.Hr., Brăila, 1996.
19
N.A.Haquche, F.Anastasiu, Brăiliţa, Brăila, 1968, p.29-37, p1.61-63; N.Haquche, Preliminarii la
repertoriul arheologic al jud. Brăila, Istros, I, 1980, p.281-354.
~o L.Chiţescu, A.Păunescu, E.Renfa, Gh.Matei, V.Şt.Niţulescu, op.cit., p.58, pl. 1.
~~ N.Conovici, Gh.Matei, op.cit., p.124-126, fig.2-5.
~~ E.Moscalu, Ceramica traco-getică, Bucureşti, 1983, p.53, p.416 pi.XXIV/6-9.
~ 3 Ibidem, p.54, p.417 pi.XXV/5.

www.cimec.ro
150 Elena Ren(a

cele cu profil arcuit decorate cu patru apucători plate, virgule şi mici proeminenţe
conice, bune analogii oferă şi necropola de la Enisala 24 •
Materialul ceramic de factură locală, lucrat cu mâna şi la roată, descoperit
în aşezarea de la Bucu - Pochină este caracteristic secolelor IV-III a.Chr.
Importurile ceramice, repere cronologice deosebit de importante, jalonează
existenţa aşezării între jumătatea secolului al IV-lea a.Chr. şi al treilea sfert al
secolului al treilea a.Chr. când, probabil, a fost abandonată. Fireşte, cercetările
viitoare vor aduce un surplus de date şi vor contribui la o mai bună cunoaştere
a habitatului getic din punctul Bucu- Pochină.

~· G.Simion, Les Getes de la Dobroudja septentrionale du vt' au t' siecle a.v.n.e., Thraco-Dacia, 1,
Bucureşti, 1976, p.147-163, fig.3-5.

www.cimec.ro
,--- --$ --V~
)>

1
g,
2.
Q.

"
""
a:l
o
1 "1
~
~
:;·
-"'
~
E.
"o2.
"S

~
~
"
n
:r

o -2

1
A
('l
ro;--~
~',,, '~
...
D,. . _____
~

J
1

'--~--- - ·--·-·-·- ·-----~


1 ; .
1 .

SCARA : 1:100000
Fig.l.- e Aşezarea getică Bucu- Pochină. Încadrare în teritoriu .-
VI
.-
www.cimec.ro
Î ~
.•
~
~
~

n
1
~

~
""'oi
~

M''*llfBIIH\tO
.~

~
o~

1:t::l
...
.s
't
>,a
~
...
<;..!

--
~
~

t::l

..
~
1
1
1- ~
;:::
~
e.o
;:s
tr ;:::
"9
Q.;
>!::§
.5
~
..:::
~

\ ~ 1
::s
1: c.J
::s
~
1
~

~
~
~

www.cimec.ro
~

-$ -$ ~
"&;;·
""g.
;;
ce
fi
c:
1

~::.-
_[
c:·
,/'_,
• •• î
:.
;;
.......... ,,' o
,, / 2.
,,_ ...-' o;
j
~
=
.,
n
:r
2.
;...

LtOENOA

cm VAT11A 2.
'G:3 fRAGH[NT CEAN11C ~ HlltUS ARAT [[[D fWWCT ([NUSN.ftfGAIClOS CiRAIUAT

.1. KSSSJ .PA"AMT CENUSIU llZZ1 PAMICT. GM.KHrLUTOS,STlRI.MitDI.OOW:

Fig. 3- Bordeiul nr.l. Plan şi profil (1)


Bordeiul nr.2. Plan şi profil (2)
......
Vl
www.cimec.ro \.>.)
154 Elena Renţ a


o
..,z

] ...oJ

www.cimec.ro
>

1
$ $ "'•
~;;·
"'li"
;;
0:>
1:
o
1:
1
;)'
";;·
::-

••• • !'>•

. ,.
1:

s
li"
!!:
o
2.
r:;
~
!'

.~
J-j 1 (1 (!l!-11-11
1 1
2 ., ··. . <. -~. ..·~:-;:::··· J , :~ . :: :: ~- - ~ .
()
::.-
2

~:..:·:.}~:'< ~·. · ~) ·. 1 •
..: U.j\ ~

l EO ENOA

' ~ VATRA E3 POOEA CJi[] GROAPA PAR E:;J HU"US ARAT


(Il]] PAHAHT CatuSIU-Nf:GRICIOS fAAHtl.AT ~ MHANT Cf:N~ PAHANT CIAli!IEN-LUTOS,STERl

Fig.S- Bordeiul nr. 5. Plan şi profil (1)


Bordeiul nr.6. Plan şi profil (2)

www.cimec.ro
-
Vl
Vl
.. -------- ..., VI

$
0\
-~

-IS'S •

. ,.

1.

LEOENOA

(§!5] VATRA G:!i) FAAGI1ENT CEAN1( E:!J CHIAPIC 'E::3 PCUA


1- .... , tUM AAAT D:l] PAHANf CO«<Sll-fiEGRICIOS GAAilllAT fS:S:S3 PAHANT CENJSll
2.
IZZZl PAHANf GAl.BEN·WTOS, STERl ~ MI1ANT MESTECAT CU Hll.TA ·cENUSA

Fig.6- Bordeiul nr.7. Plan şi profil (1) m


Bordeiul nr.8. Plan şi profil (2) "1:'""
"
;;
www.cimec.ro
-----"":"------------ ..._. ......., ....,..., ,~"
---,',,' >

i
,., / \
..
(IQ

\
## '

'' B.
,---,\
//
$ ,,
/

~
''\ n

, ,,
; \
!i"

~ "g
al
c
-113. 1

~
""
:;·
;><
c
î:.
!:
.
o
2.

LEGENDA ~
~VATRA ~
E::3 POOU
"
n
~ CHIRPIC ... :-
_,- E
~ fRAG"tNT CtAAHIC
.c=:3 HUf1US ARAT

aTI PAtfANT CEJ«<W.MEGRCm GRANUr


2.
O lm

~ JIIUWCl CDNSIU

1 . t• fZZZ1 PN1ANT CIAl.llJHU10S, S1tRt.. AIUl

~ PAI'IAitT AMESTECAT CU HWA CUIUSA

Fig.7- Bordeiul nr.9. Plan şi profil (1)


Bordeiul nr.JO. Plan şi profil (2)

www.cimec.ro
-
Vl
-...1
, ... ------ ---- .... -
VI
00
,/
-/ . . on- --

-$- $
·090111

.on•

~l't(!J:W M)11>!>
1
• t•
2.

LE OEN DA
cm;[} VATRA ([1]] PAMAHT CENU51Hel11CDS GRAHUI.AT . E:=J HU1US ARAT
E::3. POOE.A ~ PAIWtT AJ«SittRCU IUIA CE.IMA . LSSSI IW1N!T CENUSIU
~ PQO(.A tU PAMAHT .IHROSIT 51 INN[GRIT, CU PIG. O( CNIUC( ~ PAI1AHT GAL.KIC·LUTOS,STERIL ' ..
Fig.8- Bordeiul nr.ll. Plan şi profil (1) m
(;'

Bordeiul nr.12. Plan şi profil (2) ""


1:'
%
www.cimec.ro
>
1l

~
~
~

-$ $
g.
"g
c:l

c
1

~,..
:;;·

"'g.
c

~
§:
o
2.
;;
.. • • . • . • • • • .. "J ~
~
' f 1 1 ".
..a
i"l
:r
f:
·:' ··· ,.... .. . :· ~
2.
LE OENDA
PAHAKt' GALMK-LUTOS,STERil ARHEOLOGIC ~ v-.TRA
(.... "" ...., HUHUS AU.T

l· 1·1 Il
~- - - - ~

PAHANf CEHUSIU ... EGRICIOS GRANULAT 1~ PAHAMT AHESTHU cu H\l.TA CINUSA

1\ \\ '\J STRAT DE PAHAifT CENUSIU GAl.BlJ1 1


, . . . . . PIJ1AHT INROSIT ~~~ PAJ1ANT INROSIT CU CHIRPIC

Fig. 9- Bordeiul nr. 13: Plan şi profil (1)


Bordeiul nr. 14. Plan şi profil (2)
www.cimec.ro
-
Ul
\0
-
0\
o

-$ -$-
~ 1 1 1 y•

LEGENDA
..·.~.:~• ,. ·. ~-~~-·~t;·.~..
~- ·'
~ 4 STRAT DEPUNERI MENAJERE CONTEMPORAN
STRAT DE PAHAHT CEHUS.IU COHPACT
~ STRAT DE PAMAIIT CENUSII.! HEGAICOS GRANUI.AT (2SJ CUPTOR ... ., .....
;

lliiiiliiill STAAT DE PAMANT CENUSIU GALBUI E:3 PODEA


E3 STRAT OC PAMAHT GALBEN lUTOS STERil. ARHEO.OOIC l J. ~ ,rJ CENUSA

Fig. 10- Bordeiul nr. 15. Plan şi profil (1) m


g
Bordeiul nr. 16. Plan şi profil (2) · "'
:<l
""
o;
www.cimec.ro
>
1..
!l

-EEt .ASI• 1 1 i'\"


"'~
ii>

$ c::t
c:
"1
c:

~
,...
:;·
"'
~.
c
]:
:..
t •• ~
2.
iO

~
..h~
:r
E:
LEGENDA

~ STRAT DEPUNERI HENAJEitE CONTEHPOAAN lZSJ C\IPTOR


~ STRAT DE PAHANT CENUS.IU COHPACT E3 POOEA
~ STRAT DE PAHANT CENUSIU NEGRitm GRAilJlAl .l ~" .,) CENUSA
~ PAHANT AAS,ROŞU
l!lliiiiiiiJ STRAT DE PAHAHT CEN~'SIU G~I!IUC
(::3 STRAT OC PAHANT GAlBEN LIÎTOS STERR. ARHEClOGIC

Fig.ll- Bordeiul nr.17. Plan şi profil (1)


· Bordeiul nr.18. Plan şi profil (2)
www.cimec.ro
-
0\
-
0'1
N

-$-
pq
$
... ..... ,,. "
.'i.;~
~

c .... . ..
~:.:.~.__:.:.,:~:~t:~:~l~:·--~~~:::::'!f:!,:%! '
~·:~~····~· ..• •·)'..~..,.,•• :;,....·.:--h~~ < cs __:,,;·,.. 1 .- ~~'

'' '.:: ..;•.~ .>,.·~;·.--~:· · ..···:~~~ LEGENDA 2


b
r-. ~ 1 1 ,;.,.r· -
1 • .• • . • _,
1.§119 STRAT DEPUNERI HEHAJEAE COHTEHPOAAH (2SJ CUPTOR

Il , .. ~ STRAT DE PAHAHT UNUSIU COMPACT E3 POOEA


~ STRAT DE PAMAHT CENUSIU H[GRICI05 GAAIAA.Al ( "'·" ·"' CENUSA

1 mniillliJ STRAT DE PAMAHT CENUSIU GALBUI


E3 STRAT OC PAHANT GAlBEN LUTOS STEI!Ii. ARHEClOCiiC

m
Fig.12- Bordeiul nr.20. Plan şi profil (1)
Bordeiul nr.21. Plan, profil şi detaliufaţadă cuptor (2)
".,"
~
"
;;
www.cimec.ro
Aşezarea getică de la Bucu- Pochină, judelullalomi)a (sec.IV-111 a.Chr.).l 163

'•
'•
.........'\
'\
\\
\\ \
1 1

'1
'1
1
1
'
,,1
/
,.,.·
,1

/
/
' /1 \
\-09511\ \-

.(
'
1
,
ţ--~:~:v
\l

\ \
\

.." :· .t
..
.' ~,. · .....··• : . :'=•·

LEGENDA
~ STRAT DEPUNERI HEHAJERE CONTEHPCAAH IZSJ CUPTOR
~ STRAT DE PAHAH'I' CENUS.IU CCHPACT E3 PODEA
~ STRAT DE PAHAHT CENUSIU HEGA(IJS GRAIU.AJ 1 ~-'A CENUSA
l!iiiiiiilil STRAT DE PAMMfT CENUSIU G.ALBlJI
r=:3 STRAT DE . PAMA,HT GAlBEN UÎTOS STERIL ARHEClOaiC

Fig.l3- Bordeiele nr.19 (1) şi 22 (2). Plan şi profil.


www.cimec.ro
164 Elena Ren)a

; .. .

' (;k~4~J.~ti:/~Lv·· 1
2 O 1 2 3cm
1 1

Fig.14- Ceramică lucrată cu mâna. 1-4- vase de corp


bombat şi gura evazată.

www.cimec.ro
Aşezarea getică de la Bucu- Pochi11ă, judeţullalomita (sec. IV-lll a.Chr.).l 165

1 o 2 3cm

'; _ 4 cm

\
\ 3 o 2. 3cm
\
\
\

'·. \
\

4 5
----+-......:.3cm

Fig.JS- Ceramică lucrată cu mâna. 1-4- fragmente de vase tip borcan;


5 - vas cu corp bombat şi gură evazată. · ·

www.cimec.ro
166 Elena Renţa

3
o 2 3

Fig.J6. ~Ceramică lucrată cu mâna. 1-3- fragmente de vase tip borcan;


4-6 - fragmente de vase cu corp bombat;
7 -fragment de vas cu profil arcuit; 8 - vas cu corp bombat.

www.cimec.ro
Aşezarea getică de la Bucu - Pochină, jude[ul lalomi[a (sec.IV-111 a.Chr.).l 167

-
2 t J J ...

c......................'ocm

~c•

2 4 '"'

Fig.17- Ceramică lucrată cu mâna. 1-4- vase cu corp bombat.

www.cimec.ro
168 Elena Renta

\
\1
~-

-y;o;;~;;;:;r.;;~;;;::;;;;;~~a;;i~--7
.'
1
1

' 1
\
\
1

Fig. 18- Ceramică lucrată cu mâna. 1-2- vase cu profil


arcuit şi gură evazată.

www.cimec.ro
Aşezarea getică de la Bucu- Pochină, judeţullalornita (sec. IV-III a.Chr.).l 169

-----,i
1
1
1
r
\ '\
\
\
\
\
1

,__ ___ le,.


2

!l 1 2 3cm

Fig.19. Ceramică lucrată cu mâna. 1,3,5- căni; 2- fragment de strachină;


4- vas cu profil arcuit şi gură evazată; 6-7- vase tronconice
de dimensiuni mici.
www.cimec.ro
170
Elena Renţa

t ' ' ·~·

Fig. 20. Ceramică lucrată cu mâna. 1-3- străchini.


www.cimec.ro
Aşezarea getică de la Bucu- Pochină, judetullalomiţa (sec.JV-111 a.Chr.).l 171

o 1' 2

o 4,",

~-----. '

' ......... .... ~; ;'

.......... ~ _,-- · ~·-"'

7
. . . . . . . . . . .L ______ lr------
_____ .. _J
-------
. . . -- ."",.--o1 1 i 1 .......,,....,=H=l10cm
.."".",.,.,.

Fig. 21. Ceramică lucrată cu mâna. 1-7- străchini.


www.cimec.ro
172 Elena Renţa

---------...........
__ .......... ,".
)

1
1
1
1
/
.......
//4
--·-- ---
3

Fig. 22. Ceramică lucrată cu mâna. ·J-4- fragmente de capace.

www.cimec.ro
Aşezarea getică de la Bucu - Pochină, judeJullalorniia (sec.IV-IU a.Chr.).l 173

o 1 2<10
t ,.........

O 2cm
1 1
o 2 ]CIII
2

___..__.:am 5
4

Fig. 23. Ceramică lucrată cu mâna. 1-5 -fragmente de capace.

www.cimec.ro
174 Elena Renta

Fig. 24. Ceramică lucrată cu mâna. 1-4- fragmente de capace.

www.cimec.ro
Aşezarea getic3 de la Bucu- Pochină, jude)ullalomita (sec.IV-Ill ~ .Chr.).l 175

/
1

\
\\
\
\
\
\
1

...... _-- .

5
4

Fig. 25. Ceramică lucrată cu mâna. 1-5 -fragmente de capace.

www.cimec.ro
176 Elena Ren1a

o..., _.._....t--4l'"'

o 1
1
• 1

/
/

---- __ ......... ..,.-/......-/


r -------:---
1__
4

o t

Fig. 26. Ceramică lucrată cu mâna. 1-4- fragmente de capace.

www.cimec.ro
Aşezarea getică de la Bucu - Pochină, judeţull alo miţa (sec. IV-III a.Chr.).l 177

Q 1 l S 4UI

2
o1 2

O 1 2 3 4cm
1 . 1. 1 ....

o • 'l
1 ' · 1

7
O t 2 3 4cm

L 3 4cm
! 1 1

Fig. 27. Ceramică lucrată cu roata. 1-6- fragmente de străchini şi


străchini; 7- fragment de cană cu toartă supraînălţată.
www.cimec.ro
178 Elena RenJa

q l 1.

1 2 3CIII
1 1 ...

O 1 2 3cm
o· 1 2 3cm

Fig. 28- Ceramică de import. 1 -fragment de kantharos; 2- fragment


de opaiţ; 3 -fragment de bol; 4- fragment de cană.
www.cimec.ro
Aşezarea getică de la Bucu- Pochină, judeţullalomiţa (sec.IV-lll a.Chr.).l 179

Fig. 29- 1-8- greutăţi piramidale din lut ars.

www.cimec.ro
180 Elena Renta

O 1 2 3 cm

Fig. 30 - 1-8- greutăţi piramidale din lut ars.

www.cimec.ro
Aşezarea geti eli de la Bucu - Pochină, j udeţu llalomiţa (sec.IV-111 a.Chr.).l 18 1

O 1 2 3 cm

7 8

Fig. 31 - 1-6 - greutăţi piramidale din lut ars;


7,8 - discuri perforate din lut ars.

www.cimec.ro
182 Elena Renta

1
1 1
1 1
1 1

1 --- 1
1
.
A

'
.
3 -- 4
O 2cm
' J-Jo -10$===-fof

6 7

Fig.32. -1,3- fragment defusaiolă şifusaiolă din lut ars; 2- greutate din
piatră; 4- vârf de săgeată din bronz; 5-10- nuclee din lut ars.

www.cimec.ro
Aşezarea getică de la Bucu- Pochină, jude[ul !alomi[a (sec.IV-III a.Chr.).l 183

Fig.33 -1-2- Fragmente ceramice cu decor în relief.

www.cimec.ro
184 Elena Renta

Fig.34-1 -fragment ceramic cu decor antropomorf în relief;


2- bordeiul nr.21

www.cimec.ro
Elena RENŢA

Aşezarea getică de la Mihail Kogălniceanu


- E 15 DN 2A Bucureşti - Constanţa,
km 102, judeţul Ialomiţa ·

Summary

The getic position,from which only one house of surface and some cesspits
were researched, is placed on the terrace ofthe old Ialomiţa rivercourse,beside
the national road Bucharest- Constanţa, in front of the kilometer stone 102. The
discovered house had rectangular shape with rounded corners,the direction
NE- SV and the sides size of4,90 m x 3,70m.lt was overlapped by a soillayer
mixed with a lot of ash. The ceramic inventory discovered is wholly fragmentary
and is composed of ceramic fragments from pots made by hand and by wheel.A
part of the ceramic fragments comes from the pots of Hellenic import,first of
ali amphorae.Among these,there is also a stamped amphora handle, carne
from Thasos.Both the local pots shapes and the ceramic imports date the
discoveries from this point in the IV-III th centuries b. Chr.

Cercetările arheologice din punctul Crucea Movila Înaltă,situat la cca.3


krn SV de aşezarea medievală Oraşul de Floci, s-au desfăşurat în campaniile
arheologice ale anilor 1998-1999, biserica şi necropola din secolul al XVI-lea
constituind obiectivul acestora 1 •
În ceea ce priveşte aşezarea getică, identificată pe terasa vechiului
curs al râului Ialomiţa în dreptul bornei kilometrice 102 a şoselei naţionale

Ilustraţia grafică la articolul Aşezarea getică de la Mihail Kogălniceanu-El5 DN2A Bucureşti­


Constanţa,km 102,judeţullalomiţa, a fost realizatăde Floricel Dincă,tehnician proiectant la Muzeul
Judeţean lalomiţa.

1
Dana Mihai,Mihail Kogălniceanu,com.Mihail Kogălniceanu,jud.lalomiţa.Punct: Crucea Movila
Înaltă,C.C.A.R. Campania 1999,Bucureşti,2000,p.61.

www.cimec.ro
186 Elena Renţa

Bucureşti-Constanţa ( fig.l) prin cercetări perieghetice mai vechi 2, investigaţiile


s-au limitat la suprafaţa impusă de cercetarea monumentului medieval care a
suprapus-o, distrugând parţial locuirea mai veche.
Stratigrafia. Stratul de pământ arat,gros de 0,25m-0,30m,amestecat cu bucă~
de cărămidă, mortar, fragmente ceramice,bine pigmentat,suprapune un strat de pământ
cenuşiu, granulat, a cărui grosime este de 0,30m-0,60m,bogat în chirpic cu impresiuni
de nuiele cu diametrul de 1-2 cm,fragmente de vase getice,fragmente de amfore,oao;e
de animale.Baza acestuia se sprijină pe un strat de pământ de culoare gălbui-cenuşie
şi grosime de cca.0,25m-0,30m, atribuit unui nivel de locuire din prima epocă a
fierului, între puţinele fragmente ceramice descoperite numărându-se unul de la o
strachină cu marginea arcuită interior,decorată cu caneluri oblice pe ea,un fragment
de toartă de la o ceaşcă de tipul cu to~ supraînălţate,decorat cu romburi incizate şi
haşurate, fragmente dintr-o cană cu o toartă supraînălţată cu o nervură mediană în
relief amplao;ată pe partea dinspre gura vao;ului şi câteva fragmente atipice decorate
prin imprimare cu linii scurte ori rontaie şi oblice. Ultimul strat este din pământ galben,
nisipos,steril din punct de vedere arheologic.
Complexe arheologice .Secţiunile trasate,orientate NNV-SSE,au fost
amplasate spre limita estică a aşezării getice din care au fost descoperite şi
cercetate o locuinţă de suprafaţă şi câteva gropi menajere. Zona locuită s-a
individualizat în teren ca o lentilă de culoare cenuşie, datorată amestecului
pământului cu o cantitate mare de cenuşă.Podeaua locuinţei, din pământ cenuşiu­
negricios,bine bătătorit,având o formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite şi
dimensiunile laturilor de 4,90m x 3,70m, s-a păstrat într-o stare destul de bună.Pe
latura sud-vestică a fost perforată de o groapă care a avut un inventar arheologic
unitar,compus din materiale ceramice getice, şi de groapa unui mormânt
aparţinându-i necropolei medievale. Tot în apropierea acestei laturi,la nivelul
podelei,a fost descoperită o mică suprafaţă de pământ înroşit.Nu au fost
descoperite gropi de par ( fig.2).
Pe suprafaţa cercetată a fost descoperit şi un număr de şapte gropi
menajere având o formă tronconică şi cilindrică şi dimensiuni reduse.
Inventar arheologic .Destul de bogat, inventarul descoperit în
locuinţă,gropile menajere şi stratul de cultură, se compune, în primul rând,din
materiale ceramice fragmentare de la vase lucrate cu mâna şi cu roata, dar şi de
la vase de import grecesc.Este bine reprezentat vasul de uz comun de tip
borcan,de dimensiuni mici şi mijlocii,lucrat cu mâna din pastă cu cioburi pisate,
arderea oxidantă, de cele mai multe ori incompletă, cu un aspect zgrunţuros, fără
a lipsi însă fragmentele de vase la care suprafeţele au fost îngrijit tratate,bine
netezite şi, uneori, lustruite.

~Ion Munteanu, Vasile Oprea, Gheorghe Matei,Aşezări getice din estul pădurii Clzirana,judeţul/alomiţa,
comunicare la sesiunea ştiinţifică anuală a M.J.I.,Slobozia, 1986 (mss.).
www.cimec.ro
ASEZAREA GETICĂ DE LA MIHAIL KOGĂLNICEANU- E /5 DN 2A BUCUREŞTI- CONSTA/VfA. KM 102, JUDEŢUL IALOMIŢ A 187

Decorul acestor vase se compune dintr-un brâu alveolat amplasat la mică


distanţă faţă de gura vasului sub forma unei linii circulare sau în formă de
ghirlande.Brâul este întrerupt de butoni sau apucători, uşor orientate în sus, unele
dintre acestea având o alveolă pe mijloc (fig.3/1-8;fig 4/1-6).
Câteva fragmente ceramice atestă prezenţa decorului din benzi
alveolate,verticale sau oblice, începând de la baza apucătorii, şi pe corpul
vasului.Pe un număr redus de fragmente ceramice, brâul alveolat este înlocuit
de un şir de impresiuni alveolare (fig.417).
Alte fragmente ceramice,Iucrate dintr-o pastă de o calitate mai bună,au
aparţinut unor vase cu un profil arcuit,de culoare gălbuie sau gălbui-cenuşie şi
suprafeţele lustruite.Aveau la jumătatea înălţimii, în zona de maximă
curbură,patru apucători, asociate,în unele cazuri,şi cu mici butoni (fig.5/3,7).
Un număr mic de fragmente ceramice documentează tipul de vas cu corp
bombat şi gura evazată, decorat la baza gâtului cu un şir orizontal de impresiuni
alveolare ( fig.5/l-2) sau cu un brâu dintr-o bandă de lut triunghiulară în secţiune.
Din inventarul locuinţei descoperite face parte şi un vas tronconic miniatura!,
lucrat dintr-o pastă destul de bună, de culoare gălbuie şi lustruit (fig.5/5).
Fragmentele de străchini,lucrate cu mâna, din pastă cu cioburi pisate în
compoziţie,indică o formă tronconică cu marginea dreaptă sau înclinată spre
interior.Au culoarea gălbuie sau cenuşie şi sunt lustruite.La partea superioară
au apucători sau torţi (fig.5/4,6; fig.6/2,3).
Fragmentele de căni lucrate cu mâna, puţine la număr, aparţin unor forme
tronconice şi bitronconice (fig.6/1 ,6).
Ceramica lucrată cu roata este destul de slab reprezentată,reducându-se
doar la câteva fragmente de străchini de culoare cenuşie sau gălbuie, lustruite
la suprafaţă,cu fund inelar (fig.6/5,7-9, 11), fragmente de capace,din care unul
decorat cu două linii circulare, fin incizate (fig.6/4, 1O, 12) şi de căni
bitronconice,cenuşii şi lustruite.
Ceramica grecească este reprezentată,în primul rând,de fragmente de
amfore, între care o toartă ştampilată (fig.7/8), un fragment inscripţionat cu
vopsea de culoare roşie (fig.7/1) şi un fragment de toartă bicilindrică.Alte
fragmente ceramice de import aparţin unor căni cu suprafaţa exterioară decorată
cu fimis roşu (fig.8/3) sau cu fund inelar şi urme de vopsea roşie pe suprafaţa
exterioară (fig. 7/6).
Celelalte fragmente ceramice de import sunt de la vase de mici dimensiuni,
lucrate dintr-o pastă fină de culoare roz,au suprafeţele acoperite cu fimis negru
(fig.7/3-4) sau cu vopsea roşie (fig.7/5).Fragmentul de opaiţ,decorat cu fimis
negru,a fost descoperit în stratul de cultură, în apropierea locuinţei cercetate
(fig.717).
Din inventarul arheologic al aşezării getice mai fac parte trei fusaiole
bitronconice (fig.8/1 ,4,6), o fusaiolă lucrată dintr-un fund de amforă (fig.8/5),
www.cimec.ro
188 Elena Renţa

un fragment de greutate din lut, o mărgică din lut (fig.8/2), o unealtă


lucrată din coastă de animal (fig.817), o cute şi un fragment de râşniţă din
piatră (fig.8/8).
Consideraţii finale. Asupra dimensiunilor aşezării geti ce, în această etapă
a cercetărilor, este dificil de făcut aprecieri. La nivelul solului, materialele
arheologice ocupă o suprafaţă considerabilă. Acest fapt poate fi pus şi în legătură
cu lucrările agricole care s-au desfăşurat şi se desfăşoară aici an de an, rulând
resturile locuinţelor şi fragmentele ceramice, inclusiv pe panta din partea nordică
a terasei. Complexele arheologice, cercetate, aşa cum arătam mai sus, au fost
amplasate spre limita estică a aşezării care, dealtfel, este marcată de chiar
marginea terasei.
Cea mai apropiată aşezare getică din sec. IV-III a .. Chr.cu locuinţe de
suprafaţă se află la cea. 1O km NE, pe teritoriul comunei Giurgeni, în punctul
Mozacu. Una dintre aceste locuinţe, a cărei podea s-a păstrat într-o stare bună,
are forma dreptunghiulară, laturile de cea. 5 m x 4 m şi orientarea NE-SV 3 .
Revenind la cercetările din punctul El 5 DN 2A, km 102, materialele
arheologice de factură locală au analogii în descoperirile din aşezările getice de
sec. IV-III a Chr. 4 •
Importurile ceramice, cu referire specială la toarta de amforă pe ştampila
căreia este reprezentată o stea cu opt raze, având analogii în descoperirile de la
Histria, provenită din centrul Thasos între 316-295 a Chr. 5 , ar putea restrânge
încadrarea cronologică a aşezării. Suprafaţa cercetată, având mai mult un
caracter de sondaj, ne determină la o atribuire a descoperirilor în limitele largi
ale secolelor IV-III a.Chr.

3. Lucian Chiţescu, Anca Păunescu, Elena Renţa, Gheorghe Matei, Virgil Şt.
N iţulescu, Aşezarea geto-dacică de la Giurgeni-Mozacu, judeţul /alomiţa,C.A.,IX,
Iaşi- Rădăuţi, 1992, p.57.
4. Pentru aşezări geti ce din sec. IV -III a.Chr. din judeţul Ialomiţa a se vedea în acelaşi volum:
E. Renţa, Aşezarea getică de la Bucu-Pochină, judeţul lalomiţa (sec. IV-III a. Chr.) /.
5. Alexandru Avram, Histria V/JI. Les timbres amphoriques /, Thasos, Bucureşti, 1996.
www.cimec.ro
AŞEZAREA OETICĂ DE LA MIHAIL KOOĂLNICEANU - E 15 DN 2A BUCUREŞTI - CON5TAN{'A, KM /02, JUDEŢUL IALOMJŢA 18 9

- (i;l
\ ; ) 1
'-...._L./ j
1 . 1

........
... .......
_ . _,·~oo_o~--/~_"'_ft(_J.f_
L_ _ _____ __ _ _sc _ _ NI

Fig. 1. Aşezarea getică de la Mihail Kogălniceanu


EJS DN 2A, Bucureşti- Constanţa, Km. 102

www.cimec.ro
190 Elena Renţa

~
1
NIVEL DE DEMOLARE SEC.XVII ·XV1 11 c::@:) GAOAPI'I ?IOlA mur:3 PAMANT GALBEN NISIP

~ CENUSA f-: . ~ . ~- ~ ARA.TURA·MORTAA Q.:J PIATRA

~ PODEA L 1 SEC. IV·III fHA c::m PAMANTCENUŞIU·NEGAICIOS GIIlTIJ UMPLUTURA CU MULTA CENUSA

1 c:,J 1 PAMANT ROSU AFANAT CENUSA. CARBUNE ~ PAMANTCENU$1U-GALBUI

Fig. 2. Locuinţă de suprafaţă. Plan şi profil

www.cimec.ro
AŞEZAREA GETICĂ DE LA MDiAIL KOGĂLNICEANU- E 15 DN 2A BUCUREŞTI- CONSJ'A/'qA, KM 102. JUDEŢUL IALOMIŢA 191

---7 ------
• --- .----;

. f
.

.
p
1

!

4
3

-
O 1 2aa

5
6
-
•0 1 lUII

Fig. 3. Ceramică lucrată cu mâna.


Fragmente de vase tip borcan (1-8).
www.cimec.ro
192 Elena Renţa

1
Q 1ca
~
1

e..-w·· 3

5
-
o 1 1'311

Fig. 4. Ceramică lucrată cu mâna.


Fragmente de vase tip borcan (1-7).

www.cimec.ro
ASEZAREA GETICĂ DE LA MIHAIL KOGĂLNICEANU - E 15 DN 2A BUCUREŞTI· CONSTANTA. KM 102, IUDE'TUL IALGMIŢA 19 3

---
o 1 lea .

Fig. 5. Ceramică lucrată cu mâna. Fragmente de vase cu corp bombat


(1-2); fragment de vas şi vas cu profil arcuit (3,7);
Fragmente de străchini (4,6); vas miniatura/ (5).
www.cimec.ro
194 EknaRenţa

2 lc111
' 1

12

Fig. 6. Ceramică lucrată cu mâna. Fragmente de căni (1,6) şi străchini (2-3).


Ceramică lucrată cu roata. Fragmente de capace (4,10,12) şi străchini
(5,7-9,11).
www.cimec.ro
AŞEZAREA GETICĂ DE LA MIHAIL KOGĂLNICEANU- E 15 DN 2A BUCUREŞTI - CONSTANTA. KMJ02, JUDEŢUL IALOMIŢA 195

o 2

Fig. 7. Ceramică grecească. Fragmente de amfore (1,2,8); fragmente de vase de


dimensiuni mici (3-7)

www.cimec.ro
196 EknaRenţa

------4
o 1 zcm

___
....._
~ 2 cm
6
-
G .1 lCIII

Fig. 8. Fusaiole (1,4-6); fragment de cană grecească (3); mărgică din lut (2);
unealtă din os (7); fragment de râşniţă din piatră (8).
www.cimec.ro
FlorinVLAD, Gheorghe MATEI

Contribuţii la repertoriul arheologic al


judeţului Ialomiţa
( 1)
Abstract
There are presented already published as well as unpublished archaeo-
logical discoveries, situated along Borcea branch, between Stelnica and
Vladeni.
By this endeavour; the authors bring to public attention a long estab-
lished local human settlement going back in time in neo-eneolithic, bronze,
first and second iron ages, and Middle Age.
This work is only introductory and strives to add up to archaeological
repertory of Ialomita county.

Este cunoscut faptul că cele mai prielnice condiţii de viaţă se află în


vecinătatea cursurilor de apă. În cazul nostru, braţul dunărean Borcea, râul
lalomiţa, cât şi lacurile din această zonă, au favorizat, încă din vechime,
dezvoltarea unui număr mare de aşezări umane.
Între cei care au efectuat primele cercetări perieghetice în zonă amintim
pe ing. carto-topograf Pamfil Polonic 1 (1899), geologul Victor MorfeF (1924),
arheologul Ion Barnea3 ( 1957). În urma acestor cercetări unele aşezări reperate
au intrat în ultimele decenii într-un amplu program de cercetare sistematică.
Este cazul aşezări lor de la Stelnica- Grădiştea Mare, Borduşani- Popină şi Oraşul
de Floci (corn. Giurgeni). Rezultatele arheologice obţinute au lămurit de-a lungul
timpului aspecte de cultură materială şi spirituală din diverse epoci istorice.

1
1. Bamea, O cercetare arheologică pe Borcea, Rev. Muz., 2, III,l966, p.l55.
2
V. Morfei, Balta /alomi(ei. Contrihu(ii la cunoaşterea păr( ii de nord a ei, An. Dob. 1924-1925, V-VI.
3
1. Bamea, op. cit., p. 155-161.
www.cimec.ro
198 Florin Vlad, Gheorghe Matei

De la început se impune subliniat faptul că observaţiile noastre, coroborate


cu altele mai vechi, au drept obiectiv întocmirea unui repertoriu arheologic al
zonei, lucrare ce-şi va găsi rostul odată cu redactarea Repertoriului arheologic
al judeţului lalomiţa. Prin urmare, lucrarea de faţă are un caracter preliminar,
fără a conţine date definitive, acestea putându-se completa pe măsura
înregistrării de noi descoperiri.
Cercetările de teren efectuate de noi de-a lungul braţului Borcea au cuprins
teritoriul localităţilor Stelnica- Vlădeni (fig.l ). În rândurile ce urmează, vom
da curs zonelor de interes arheologic, edite şi inedite, din sectorul amintit,
insistând, acolo unde este cazul şi asupra urmelor de cultură materială reperate.

1. sat Stelnica (corn. Stelnica)

În urma cercetărilor arheologice, la Stelnica şi în împrejurimi s-au


identificat mai multe locuiri umane datate larg între mil.V î.Hr.- II d.Hr. La
aproximativ 5km est de sat, în Balta Ialomiţei se află două puncte de interes
arheologic deosebit:
1.1. Grădiştea Stoicii (Ferma nr.2). De pe o suprafaţă de aproximativ
1ha s-au adunat materiale ceramice aparţinând culturii Coslogeni. În anul 1986
au fost efectuate două sondaje arheologice punându-se în evidenţă locuiri mai
târzii din prima şi a doua epocă a fierului şi epoca medievală târzie.
Bibliografie
N. Conovici, Gh. Matei, 1983-1992, p. 101-102.

1.2. Grădiştea Mare ( Ferma nr.8). Cercetările arheologice sistematice


aflate în curs de desfăşurare au pus în evidenţă una dintre cele mai mari
necropole birituale din ţara noastră, datate în sec.IV-111 Î.Hr. De-a lungul
timpului, colectivul de cercetare de aici a identificat şi alte urme de locuire
aparţinând neoliticului (cultura Boian), epocii bronzului (cultura Coslogeni),
primei epoci a fierului şi perioadei evului mediu.
Bibliografie
N. Conovici, Gh. Matei, 1983-1992, p. 102-104; rezultatele campaniilor
de săpături au fost prezentate cu regularitate, începând din anul 1986, la sesiunile
naţionale de rapoarte arheologice şi publicate în cronicile editate cu acest prilej;
N. Conovici, Gh. Matei, 1999, p. 99-144.

2. sat Maltezi (corn. Stelnica)

2.1. În partea de nord a satului, între DN 3B şi terasa înaltă a Borcei, pe


o distanţă de cea. 1,5km se află mai multe movile funerare (tumuli) dintre care
unele sunt aplatizate datorită lucrărilor agricole repetate. Probabil, acestea fac
www.cimec.ro
CONlRIBUŢII LA REPERTORflJL ARHEOLOGIC AL ruDEŢULUI IAU)MqA ( 1) 199

parte dintr-o necropolă tumulară ce poate fi datată larg, pe baza artefactelor descoperite,
în intervalul de timp dintre epoca bronzului şi cea de~a doua epocă a fierului.
Inedit. Cercetare de teren efectuată de F. Vlad, Gh. Matei.

2.2. Pe terasa înaltă a braţului Borcea, între sat şi Valea lui Ilie s-au adunat
de pe o suprafaţă de cea. 2ha, numeroase materiale ceramice aparţinând epocilor
geto-dacică şi medieval-timpurie.
Inedit. Cercetare efectuată de Gh. Matei, Elena Renţa.

2.3. La nord de Valea lui Ilie, pe terasa înaltă, au fost descoperite trei
cenuşare din care s-au adunat fragmente ceramice specifice culturii Coslogeni.
Inedit. Cercetare realizată de Gh. Matei, Elena Renţa.

3. sat Cegani (corn. Borduşani)

3.1. La aproximativ 200 m nord-est de sat, în vechea terasă săpată de


apele Borcei s-a identificat un strat de cultură cu o grosime cuprinsă între 0,40-
0,60m. Unul dintre nivelurile de locuire era mar~at de resturile unei locuinţe
de suprafaţă incendiate. Imediat sub această structură s-a observat conturul
unei gropi de formă tronconică. La baza complexului amintit se găseau bucăţi
de cărbune şi cenuşă. Materialele ceramice adunate atât din profilul terasei cât
şi de pe platou aparţin unor vase getice de uz comun de formă tronconică.
Unele fragmente sunt decorate cu brâuri alveolate aplicate orizontal şi oblic,
întrerupte de apucători aplatizate (fig. 2) Tot în această zonă au fost descoperite
fragmente de amfore elenistice de tip Thasos şi Sinope 4 •
Caracteristicile ceramicii geti ce, precum şi prezenţa materialelor elenistice,
plasează această locuire în perioada sec. IV-III î.Hr.
Inedit. Cercetare efectuată de F. Vlad.

3.2. Pe terasă, la cea. 1,5 km a fost identificată o aşezare atribuită culturii


Dridu. Între fragmentele ceramice specifice perioadei există şi unele lucrate din caolin.
Inedit. Cercetare efectuată de Gh. Matei.

4. sat Borduşani (corn. Borduşani)

Intrată
de timpuriu în atenţia cercetătorilor5 zona Borduşanilor (balta şi
împrejurimile) oferă în prezent numeroase date asupra locuirilor umane care s-au
succedat de-a lungul timpului. Pe teritoriul localităţii au fost înregistrate mai
• Analiza materialului ceramic a fost realizată de dl. George Trohani căruia îi mulţumim şi pe această cale.
5
I. Bamea, op. cit., p. 157; C. Brătescu, Mişcări epirogenetice şi caroctere moifologice în Bazinul
Dunării de Jos, An. Dob. , 4, 1920, p.569-597; V.Morfei, op. cit., passim

www.cimec.ro
200 Florin Vlad, Gbeorgbe Matei

multe aşezăriumane, după cum urmează:


4.1. La cea. 2,5 km nord-est de sat, în actuala Baltă a Ialomiţei se află
cunoscuta aşezare-tell numită de localnici Popina. Pe hărţile din sec. XIX este
menţionată cu toponimul Popina Mare.
Aşezarea s-a format pe un martor de eroziune, rest dintr-o terasă mai
înaltă şi mai veche. Remarcăm faptul că staţiunea este compusă din două tell-
uri, amplasate unul lângă celălalt.
Tell-ul mare are o formă ovală cu dimensiuni de 180x70m şi înălţimea
de 15,40m. În partea sudică a sa se află tell-ul mic cu o înălţime de 8m şi o
suprafaţă de 30x20m. De-a lungul timpului, aşezarea a fost supusă mai multor
intervenţii antropice.
Cercetarea sistematică a tell-ului a debutat în anul 1986 fiind coordonată
de către Silvia Marinescu-Bâlcu. Din colectiv făceau parte George Trohani şi
Gheorghe Matei. Ulterior, colectivul a fost completat cu Dragomir Popovici
(1987-în prezent coordonatorul cercetării), Radian Andreescu (1990-1993),
Florin Vlad (1990-şi în prezent),Valentina Voinea, Carmen Miu-Bem, Geanina
Haită (1992-1997) şi Cătălin Bem (1992-1999). Începând cu anul 1993, pe
tell se derulează un amplu program de cercetări p1uridisciplinare, din echipa
de cercetare făcând parte Constantin Haită- micromorfologia şi sedimentarea
solului, Mihai Tomescu- palinologie, Iulia Tomescu- antracologie, Dragoş
Moise- arheozoologie, Adrian Bălăşescu- arheozoologie, Valentin Radu-
paleoihtiologie.
Din punct de vedere stratigrafic, locuirea Popinei a început în timpul
culturii Boian. Un sondaj practicat de C. Haită şi M. Tomescu (1998) în partea
de nord-est a tell-ului a pus în evidenţă resturile unei locuinţe neincendiate din
care s-au recuperat câteva fragmente ceramice Boian6 • Cercetările arheologice
aflate în curs de desfăşurare în zona de nord a tell-ului certifică o îndelungată
locui re în perioada culturii Gumelniţa. Până în prezent s-au cercetat cinci niveluri
de locuire marcate de resturile unor locuinţe incendiate şi neincendiate unele
cu şanţuri de fundaţie şi pereţi realizaţi în tehnica paiantei. Inventarul arheologic,
deosebit de bogat, este caracteristic culturii Gumelniţa faza A2.
După încetarea lo~uirii gumelniţene, în suprafaţa cercetată, s-a semnalat
descoperirea unor fragmente ceramice aparţinând culturii Cernavoda II şi
Hallstattul-ului B.
La partea superioară a tell-ului s-au cercetat două niveluri de locuire
getice datate in sec. Il î.Hr.-1 d.Hr. În ambele niveluri s-au. descoperit 11locuinţe
incendiate1i numeroase gropi. Locuinţele, construite în tehnica paiantei, erau
dispuse în şiruri bine ordonate sugerând o preocupare în organizarea internă a
aşezării.

6
Mulţumim şi pe această cale autorilor pentru informaţiile puse cu amabilitate la dispoziţie.
www.cimec.ro
CONfRIBUfii LA REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULlfl IALOMffA ( 1) 201

Biliografle
C. Brătescu, 1920, p.569-597; V. Morfei, 1924-1925, passim; 1. Bamea,
1966, p. 157; Silvia Marinescu-Bâlcu et alii, 1997, p.35-143; D. Popovici et
alii, 2003, passim; rezultatele cercetărilor arheologice au fost publicate peri-
odic începând din anul 1993 în cronicile anuale de rapoarte arheologice.

4.2. Pe insula lacului Bentul Mare situat în aceeaşi baltă s-au descoperit
mai multe fragmente ceramice din perioadele: neolitică (cultura Boian), geto-
dacică (sec.IV-111 î.Hr.) şi medievală timpurie (cultura Dridu). Locuirii Boian îi
asociem şi un toporaş plat din gresie (fig.3).
Inedit. Cercetări de teren efectuat de Gh. Matei şi F. Vlad.

4.3. În partea estică a localităţii, pe malul drept al Borcei, în punctul


numit de localnici Bacul Vechi s-au descoperit pe o suprafaţă de cea. 200 mp
numeroase fragmente ceramice, chirpic ars, oase de animale. Aşezarea se află
într-un av.ansat proces de distrugere datorat eroziunii provocate de ape.
Materialele arheologice recuperate indică locuiri din perioada geto-dacică
(sec.IV-111 î.Hr.), cultura Dridu (fig. 4) şi sec. XV-XVI.
Inedit. Cercetare de teren realizată de F. Vlad şi C. Bem.

4.4. În curtea Oficiului Poştal şi cele ale localnicilor Grigore Constantin


şiGologan Nicolae, situate în zona centrală a satului s-au descoperit mai multe
fragmente ceramice şi vase aparţinând culturii Sântana de Mureş (fig.5). ·
Probabil, materialele amintite făceau parte din inventarele unor morminte care
au fost deranjate de diversele lucrări praclicate de locuitori.
Inedit. Cercetare de teren efectută de F. Vlad.

4.5. În curtea fostului SMA Borduşani, cu prilejul unor lucrări de


construcţie a fost semnalată existenţa unor morminte antice .În anul 1974, N.
Conovici a întreprins o săpătură de salvare descoperind mai multe morminte
ce aparţin unei necropole datate în sec. IV-III î. Hr.
Inedit. Cercetare de teren efectuată de N. Conovici.

5. sat Făcăeni (corn. Făcăeni)

Punctele de interes arheologic au fost localizate pe terasa înaltă a braţului


Borcea. Materialele arheologice descoperite pun în evidenţă prezenţa
comunităţilor umane începând din neo-eneolitic şi până în epoca medievală.
5.1. La 500m nord faţă de sat, pe terasă s-au descoperit fragmente
cerarnice, unelte din silex şi piatră caracteristice culturii Boian (fig.5). Pe profilul
natural al terasei a fost delimitat un strat de cultură cu o grosime de 0,30-
www.cimec.ro
202 Florin Vlad, Gheorghe Matei

0,50m în care s-au observat câteva gropi cu material menajer în umplutură şi


patru locuinţe de tip bordei.
Inedit. Cercetare de teren efectută de Gh. Matei şi F. Vlad.

5.2. În partea de nord-est a localităţii, la aproximativ 50m de sediul


fostului SMA, în profilul terasei s-au identificat, pe o lungime de maxim 300m,
două niveluri de locuire. Din cel mai vechi nivel s-au recuperat fragmente de
vase caracteristice perioadei geto-dacice. Din mai multe gropi de bordeie ce
aparţin nivelului superior au fost adunate fragmente ceramice şi unelte
apaţinând culturii Dridu.
Inedit. 1. Munteanu, V. Oprea, Gh. Matei.

5.3. La cea. 1,5-2 km sud-est de sat, între staţia de pompare pentru


irigaţii şifosta fermă zootehnică CAP Făcăeni, este menţionată o întinsă aşezare
atribuită perioadei geto-dacice. În anul 1957, cu prilejul unei cercetări de teren,
1. Bamea semnala prezenţa în zonă şi a altor materiale arheologice din epoca
bronzului, culturile Sântana de Mureş şi Dridu.
Bibliografie
1. Bamea, 1966, p. 157-158; ulterior menţionării, cercetarea de suprafaţă
a fost reluată de arheologi de la Muzeul Judeţean Ialomiţa.

5.4. De o parte şi de alta a drumului de acces spre bac, s-au identificat, în


profilul natural al terasei niveluri de locuire cu materiale arheologice datate în
sec. XV-XVII.
Inedit. Cercetare de teren efectută de D. Popovici, F. Vlad şi studenţi de
la Facultatea de Ştiinţe Umaniste din Târgovişte în anul 1998.

6. sat Vlădeni (corn. Vlădeni)

Cercetările de teren, debutate încă de la sfârşitul sec. al XIX-lea, la Vlădeni


şi în împrejurimi au pus în evidenţă existenţa unor aşezări antice dezvoltate
atât pe terasă cât şi pe martori de eroziune din lunea BorceF.
6.1. Popina Blagodeasca este situată la 4 km nord de localitate în sectorul
de luncă delimitat de râul Ialomiţa şi Borcea. Este o aşezare pluristratificată de
tip tell dezvoltată pe un martor de eroziune. De-a lungul timpului, dimensiunile
iniţiale ale tell-ului au fost mult modificate datorită intervenţiilor antropice.
Cea mai violentă intervenţie s-a produs după inundaţiile din anul 1970, când
aşezarea a fost transformată în carieră de pământ pentru îndiguirea râului
Ialorniţa. În prezent, tell-ul are o formă ovală cu o suprafaţă de aproximativ

7
1. Bamea, op. cit., p. 158.
www.cimec.ro
CONIRffilJfll LA REPEIITORIUL ARHEOLOGIC AL JUDE:{ULUI IALOMIŢA ( 1) 203

1ha, orientat NV-SE cu o pantă prelungă spre sud-vest şi una abruptă la nord-
est. La bază are lungimea de 140m şi lăţimea de aproape 70m, iar înălţimea
maximă este de 12m faţă de nivelul din luncă. Precizăm că profesorul Barnea,
în studiul din 1966, a înregistrat aşezarea în perimetrul satului Chioara, în
prezent dispărut, zona în cauză fiind arondată comunei Vlădeni.
Cele mai vechi materiale arheologice ( ceramică, unelte) descoperite
aparţin culturii Boian. Intensificarea locuirii însă are loc în timpul culturii
Gumelniţa. În profilul de nord-est al aşezării depozitul arheologic gumelniţean
atinge o grosime de aproape 5m.
Ceramica gumelniţeană, exclusiv fragmentară, este lucrată din pastă fină,
semifină şi grosieră. Din punct de vedere al formelor întâlnim străchini şi
castroane arse uniform la roşu-cărămiziu sau brun-cenuşiu. Fragmentele
provenite de la castroane sunt decorate pe umăr cu incizii verticale sau oblice,
şiruri de alveole alternate cu mici proeminenţe trase din umărul vasului. Alte
fragmente sunt decorate cu o reţea de linii incizate sau doar acoperite cu un
slip foarte bine lustruit (fig.7-8). Din pastă fină şi semifină au fost realizate
suporturi de vase cu corpul bombat şi marginile drepte (fig. 9). La exterior
sunt decorate cu benzi oblice umplute cu linii incizate şi încrustate cu alb care
alternează cu benzi lustruite. Alături de formele amintite s-au găsit şi fragmente
aparţinând unor vase de provizii tronconice şi bitronconice, lucrate cu predilecţie
din pastă grosieră.
În cadrul uneltelor semnalăm câteva lame şi gratoare din silex, un
împungător şi o dăltiţă, ambele din os.
Pe pantele de vest şi sud-est, mult aplatizate, ale Popinei la cea 500 m de
tell-ul gumelniţean au fost delimitate locuiri aparţinând perioadei geto-dacice,
culturii Dridu şi sec. XVII-XVIII. Din anul 2000, locuirea medievală timpurie
a intrat într-un program de cercetare sistematică.
Bibliografie
P. Polonic, 1899, p. 125; 1. Bamea, 1966, p. 158; Şt. Olteanu, E. Corbu,
2001,p. 272-273; rezultatele cercetărilor au fost prezentate cu regularitate,
începând din anul 2001, la sesiunile naţionale de rapoarte arheologice şi
publicate în cronicile editate; Şt. Olteanu, E. Corbu, 2002, p.115-117; cercetări
de teren repetate au fost efectuate în perioada 1992-2003 de către F. Vlad, Gh.
Matei, E. Renţa, R. Coman.

6.2. La cea. 1,5 km nord-est de sat, în lunea Borcei se află un martor de


eroziune numit de localnici Popina Lată. Suprafaţa acestuia este de 1O ha iar
faţă de luncă are o înălţime de 1Om. În anii 1989-1990, Gh. Matei şi V. Şt.
Niţulescu au efectuat săpături arheologice de salvare în zona de nord-est şi
vest a Popinei. Cercetările efectuate aici au pus în evidenţă un strat de cultură
cu o grosime de 0,30m atribuit Hallstatt-ului B.
www.cimec.ro
204 F1orin Vlad, Gheorghe Matei

Din punct de vedere stratigrafic, au fost delimitate două niveluri de


locuire. În nivelul superior, s-au descoperit şapte locuinţe de suprafaţă incendiate,
iar în cel inferior, două bordeie. În stratul de cultură s-au mai descoperit şi 17
gropi menajere.
Locuinţele de suprafaţă aveau plan rectangular, orientate pe direcţia est-
vest şi dimensiuni de 6x4m. La locuinţele 2 şi 3, mai bine conservate, se păstrau
podelele realizate din lut. Chirpicul provenit de la distrugerea pereţilor avea
resturi vegetale în compoziţie. Unele fragmente aveau grosimea de 0,25m.
Bordeiele (L8, L9) se găseau sub nivelul de construcţie al locuinţelor.
Gropile acestora erau dreptunghiulare, cu colţurile rotunjite şi adâncimea de
0,60m. În interiorul unuia dintre bordeie (L9) se afla un cuptor circular cu
diametrul de 0,60m.
Inventarul arheologic constă dintr-un bogat material ceramic, unelte din
piatră, fusaiole bitronconice, descoperite atât în stratul de cultură cât şi în
complexele de locuire.
Ceramica este lucrată din pastă fină şi de uz comun. Din categoria fină
amintim forme de vase bitronconice de dimensiuni mari, de culoare neagră,
lustruite. Imediat sub buza vaselor, s-a realizat un decor ce constă din caneluri.
În zona mediană sunt dispuse apucători duble, conice şi rectangulare în secţiune.
Tot din această categorie de pastă s-au lucrat ceşti cu torţi supraînălţate şi străchini
decorate cu caneluri.
Din categoria uneltelor de piatră, în L4 s-au găsit două râşniţe plate.
Menţionăm, de asemenea, descoperirea unui celt tip daltă în L1 şi a unei brăţări
din bronz în L3.

Bibliografie
Gh. Matei, V. Şt. Niţulescu, 1990-1991.

6.3. La 3,5 km nord- vest de sat, în locul numit de localnici Coasta


Belciugului a fost descoperită o aşezare atribuită culturii Boian. Aşezarea se
întinde pe o suprafaţă de 2ha şi este situată pe un platou care aparţine terasei
de sud a râului Ialomiţa. În anul 1989, Gh. Matei şi V. Şt. Niţulescu au efectuat
săpături arheologice de salvare impuse de lucrările pentru sistemul de irigaţii
Slobozia- Dunăre. Cu acestă ocazie, s-a pus în evidenţă un singur nivel de
locuire între -0,30-0,60m. Inventarul arheologic descoperit este alcătuit exclusiv
din unelte de silex şi ceramică fragmentară.
Ceramica este lucrată din pastă fină şi grosieră. Din categoria fină s-au
lucrat în special pahare de mici dimensiuni, decorate cu pliseuri şi caneluri
bine lustruite. Alături de această categorie, s-au descoperit şi vase de provizii
de formă tronconică lucrate din pastă grosieră. Decorul întâlnit constă din brâuri
www.cimec.ro
CONTRffiUŢfi LA REPERTORfiJL ARHEOLOOIC AL JUDEŢULUI IALOMffA ( 1) 205

alveolate aplicate imediat sub buza vasului. Pe câteva fragmente ceramice se


remarcă motive decorative realizate în tehnica inciziei şi a exciziei (fig.I O-II):
Dintre uneltele de silex descoperite semnalăm prezenţa microlitelor alături
de lame şi gratoare (fig. I2).
Inedit. Gh. Matei, V. Şt. Niţulescu.

6.4. Aproximativ la 2km nord de localitate, în lunea Ialomiţei, s-au


efectuat cercetări arheologice de salvare într-un turnul aplatizat, cunoscut cu
toponimul de Movila Cătănoiu. Săpăturile arheologice întreprinse în anul I989
de Gh. Matei şi V. Şt. Niţulescu au fost detenninate de lucrările sistemului de
irigaţie Slobozia-Dunăre. S-au cercetat, cu ·acest prilej, şase morminte de
înhumaţie din care cinci au fost încadrate de autori în epoca bronzului ( MI,
M3, M4, M5, M6), iar un mormânt a fost atribuit populaţiilor pecenege (M2).
Dintre mormintele epocii bronzului, MI era "împachetat" iar în M4
scheletul era dispus în decubit dorsal, orientat SSV-NNE. Monnintele M3, M5,
şi M6 aveau schelete aşezate în poziţie chircită pe partea dreaptă, orientate pe
direcţia NNE-SSV. Menţionăm că, M3, M4 şi M6 erau acoperite cu ocru în zona
craniului. În M3 s-a descoperit în dreptul mâinilor un nucleu de silex.
Mormântul atribuit populaţiei pecenege (M2) avea scheletul aşezat în
decubit dorsal, orientat SSV-NNE. În partea dreaptă a craniului s-a gasit un
cercei de fier cu globulă. Lângă mâna dreptă a fost depus un craniu de cal iar
în zona picioarelor membrele animalului.
Inedit. Gh. Matei, V. Şt. Niţulescu.

6.5. În apropiere de Coasta Belciugului, la 200 m est în lunea Ialomiţei


a fost delimitată, pe o suprafaţă de 6 ha, o aşezare aparţinând culturii Dridu.
Aşezarea se întinde de o parte şi de alta a unui braţ secat al râului Ialomiţa.
Inedit. Cercetare de teren efectuată de Gh. Matei, R. Coman.

6.6. Aproximativ la 200m sud de sat, în punctul La vii a fost sondată în


anul I988 o aşezare cu două niveluri de locui re. Vestigiile de locuire din nivelul
inferior au fost încadrate de autorii săpăturilor în prima epocă a fierului.
Materialele descoperite în nivelul superior au fost atribuite culturii Dridu.
Inedit. Gh. Matei, V. Şt. Niţulescu.

Din datele prezentate rezultă o locuire a sectorului situat de-a lungul


braţului Borcea, între Stelnica şi Vlădeni din neolitic (cultura Boian) până în
plină epocă medievală. Descoperirile mai târzii, din sec. XIV-XV, înregistrate
www.cimec.ro
206 Florin Vlad, Gheorghe Matei

la Stelnica, Borduşani, Vlădeni, dar sigur existente şi în alte părţi, corespund


perioadei în care localităţile apar pentru prima dată menţionate în documentele
epocii. 8
Se înţelege că observaţiile noastre nu au decât un caracter preliminar în
stabilirea perioadelor de locuire din această zonă, fiind posibil ca viitoarele
investigaţii să le completeze şi chiar să pună în evidenţă şi alte epoci care până
acum lipsesc.

8M. Cotenescu, A. Vlădăreanu, Tezaur de documente ialomi(ene ( 1392-1944), vol.l. Buc. 1991, p.
37-38.
www.cimec.ro
CONTRIBUŢII LA REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDE'fULUI IALOMIŢA ( 1) 207

Bibliografie

Barnea, Ion, 1966 O cercetare arheologică pe Borcea,


Rev. Muz., 2, III, 1966.

Brătescu, Constantin, 1920 Mişcări epirogenetice şi caractere


morfologice în Bazinul Dunării de Jos,
An. Dob., 4, 1920.

Conovici, Nicu1ae, Stelnica-GrădişteaMare, jud. lalorniţa.


Matei, Gheorghe, 1997 Raport de săpătură, CCA 1983-1992,
Bucureşti, 1997.

Conovici, Niculae Necropola de la Stelnica-Grădiştea


Matei, Gheorghe, 1999 Mare (jud. Ialorniţa). Raport general
pentru anii 1987-1996, MCA (s.n.), 1,
Bucureşti, 1999.

Cotenescu, Mihai, Tezaur de documente ialomiţene


Vlădăreanu, Alexandru, 1991 (1392-1944), vol. 1, Bucureşti, 1991,
p. 37-38.

Marinescu-Bîlcu, Silvia Archaeological researches at


et alii, 1997 Borduşani-Popină (lalomiţa county).
Preliminary report 1993-1994, CA, X,
Bucureşti, 1997.

Morfei, Victor, 1924-1925 Balta Ialomiţei. Contribuţii la


cunoaşterea

Părţii de nord a ei, An. Dob., V-VI,


Cenăuţi, 1924-1925.
www.cimec.ro
208 Florin Vlad, Gheorghe Matei

Olteanu, Ştefan, Corbu, Sondajul arheologic de la Vlădeni­


Emil ia, 2001 Popina Blagodeasca, CCAR. Campania
2000, Bucureşti, 2001, p.272-273.

Olteanu, Ştefan, Corbu, Gropi de bucate din sec. IX-X de la


Emilia, 2002 Vlădeni-Popina Blagodeasca,
Simpozionul Naţional Apa şi Agricultura,
Slobozia, 2002, p. 115-117.

Popovici, Dragomir, Archaeological pluridisciplinary


et alii, 2003 at Borduşani-Popină, Târgovişte, 2003.

www.cimec.ro
CONTRIBUŢU LA REPERTORIUL ARHEOL:OOIC AL JUDE11JLUI IALOM[fA ( 1) 209

HARTA JUDETUL~ IALOMITA

MOVIlA ,~
o'
' \
\

jud. c.ălăraşi

Fig. 1 - Harta descoperirilor şi cercetărilor arheologice din zona Stelnica- Vlădeni

"14 www.cimec.ro
210 Florin Vlad, Gheorghe Matei

Fig. 2- Cegani (corn. Borduşani), punctu/3.1, Se. 1:1

www.cimec.ro
CONTRIBlJl11 LA REPEirrORIUL ARHEOLOGIC AL JUDE11JLUIIALOMIŢA ( 1) 211

-
';' '
,.

".
,· ·'
,..... · (!J .
.

Fig, 3 - Borduşani-Bentu/ Mare, punct 4.1, locul decoperiri/or şi materialele


neo/itice, Se. 1: 1
www.cimec.ro
212 Florin Vlad, Gheorghe Matei

Fig. 4 - Borduşani-Bacul Vechi, punct 4.3. Fragmente ceramice, sec. IX-XI


.(cultura Dridu), Se. 1:1
www.cimec.ro
CONTRIBUŢII LA REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI IALOMIŢA ( I) 213

f ' if5. .) - J:Jorduşani, punct 4.4. Ceramică lucrată la roată


(cultura Sântana de Mureş)

www.cimec.ro
214 Florin Vlad, Gheorghe Matei

Fig. 6- Făcăeni, punct 5. 1. Ceramică şi unelte din os şi silex neo/itice,


(cultura Boian), Se. 1:1
www.cimec.ro
CONTRIBUŢII LA REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDE11JLUIIALOMIŢA ( l) 215

Fig. 7- Vlădeni-Popina Blagodeasca, punct 6.1. Ceramică eneolitică,

(cultura Gume/niţa),Se. 1:1


www.cimec.ro
216 F1orln Vlad, Gheorghe Matei

'

- --
\\
\\\1
;
\\

Fig. 8 - Vlădeni-Popina Blagodeasca, punct 6.1. Ceramică eneolitică,

(cultura Gumelniţa), Se. 1:1


www.cimec.ro
CONTRIBlJfll LA REPEIITORIUL ARHEOLOGIC AL JuDEŢUWI IAU)MIŢA ( 1) 217

Fig. 9- Vlădeni-Popina Blagodeasca, punct 6.1. Ceramică eneolitică,


(cultura Gumelniţa) ,
Se. 1:1
www.cimec.ro
218 Florin Vlad, Gheorghe Matei

Fig. 10- Vlădeni-Coasta Belciugului, pun.ct 6.3. Ceramică neolitică,


(cultura Boian), Se. 1:1
www.cimec.ro
CON1RIBUŢU LA REPEIITORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI IALOMIŢA ( 1) 219

Fig. 11 - Vlădeni-Coasta Belciugului, punct 6.3. Ceramică neolitică,

(cultura Boian), Se. 1:1


www.cimec.ro
220 F1orln Vlad, Gheorghe Matei

Fig. 12 - Vlădeni-Coasta Belciugului, punct 6. 3. Unelte din silex,


(cultura Boian), Se. 1:1
www.cimec.ro
Radu COMAN

Noi descoperiri arheologice din


secolele III-IV p. Chr. în judeţul Ialomiţa

Abstract
In this column, we present the archeological discoveries of the III m- IV th
centuries A.D. which took place in Ialomitza county, precisely in the following
localities: Platoneşti, Săveni, Ţăndărei, Urziceni, Vlădeni. And some material
evidences of the dacoromanian population continuity in the South - East of
Muntenia region.

Pentru cunoaşterea vieţii materiale şi spirituale a comunităţilor umane care


au evoluat în secolele III - IV p.Chr. în zona noastră, ne-am propus să prezentăm
mai jos descoperirile arheologice inedite, provenite din cercetări arheologice de
suprafaţă, aflate în prezent în patrimoniul Muzeului Judeţean Ialomiţa.
Până la redactarea acestui articol, în judeţul Ialomiţa se cunoştea un
număr de 14 puncte arheologice 1 ( aşezări , necropole ) datate în perioada
secolelor III - IV p.Chr.. La acestea se adaugă încă cinci descoperiri inedite,
efectuate între anii 1990 - 2003 de-a lungul râului Ialomiţa şi al unor lacuri
(planşa 1.1 ). Redăm în continuare rezultatele cercetărilor arheologice de
suprafaţă, efectuate în perioada mai sus menţionată, după cum urmează :

1. Sat Platonesti, comuna Săveni


În anul 1999, pe platoul Hagieni, la 50 m Sud de locuinţa cetăţeanului
Pepelea Constantin, a fost descoperită ,întâmplător, o cataramă din bronz.
De la aceasta se păstrează doar veriga ovală, fără plăcuţă şi limbă (planşa 11.5).
Piesa se găseşte în colecţia de arheologie a Muzeului Judeţean Ialomiţa, cu nr.
de inventar 5148. Astfel de descoperiri se cunosc în necropola birituală de la
Copuzu 2 , comuna Balaciu, judeţul Ialomiţa, dar şi în cea de la Barcea 3 , judeţul
Gala~, şi sunt încadrate, de autorii cercetării, în a doua jumătate a secolului IV p.Chr.

1
F. Petrescu, Repertoriul monumente/ar arheologice de tip Sântana de Mureş - Cemeahov de pe
teritoriul României, Ed. Ars Docendi, 2002, p.l Oşi urm.
~ C.Muşefeanu,Necropo/a din secolul a/IV-lea p. Chr.de la Copuzu,C.C.D.J.,II,I986,p.209-221.
3
S.Tău, M.Nicu, Necropo/a din secolul a/IV-lea p.Chr. de la Barcea ( jud.Ga/aţi),M.C.A., 1983,
p.415-428.

www.cimec.ro
222 RaduComan

Din aceeaşi zonă provin şi câteva fragmente ceramice, realizate la roată.


Fragmentele ceramice sunt lucrate din pastă fină sau grosieră, yltima categorie
având ca degresant pietricele, şi sunt arse reducător la cenuşiu.Incadrăm aceste
materiale tot în perioada secolului IV p.Chr. ca urmare a analogiilor din cele
două necropole amintite.

Săveni, comuna Săveni


2. Sat
La aproximativ 500 m SV de localitate, pe un promontoriu al platoului
Hagieni, s-au descoperit în anul 2003 resturile incendiate ale unei locuinţe de
suprafaţă. A fost remarcată, cu această ocazie, o cantitate mare de chirpic, cu
pleavă în compoziţie şi impresiuni de nuiele de la structura de rezistenţă a
pereţilor.
Atât din nivelul de distrugere al locuinţei, cât şi din zonele învecinate
s-au adunat numeroase fragmente cerarnice, care, din punct de vedere al pastei,
se pot clasifica în următoarele categorii ceramice:
a) Ceramică lucrată cu mâna din pastă de uz comun cu cioburi pisate în
compoziţie. Arderea este oxidantă la maroniu -cărămiziu. Fragmentele provin
de la un vas de tip borcan.
b) Ceramică lucrată la roată, din pastă de uz comun, având ca degresant
pietricele. Arderea este reducătoare la cenuşiu.Pe unele fragmente se păstrează
un decor lustruit în val ( planşa 113).
c) Ceramică fină arsă la cenuşiu, lucrată la roată. Fragmentele provin de
la un vas de tip oală şi o cană ( planşa 112,4.).
d) Ceramică gălbui- roşiatică, arsă oxidant, cu nisip fin în pastă,
provenind de la o amforetă ( planşa 115.).
Materialele ceramice descoperite în aşezarea de la Săveni au analogii
cu cele descoperite în locuinţa III de la Cârligi 4 , com.Filipeşti, jud.Bacău, şi
aparţin unui orizont de locuire pe care autorul l-a datat de la sfârşitul secolului
III şi până în secolul IV p.Chr.

3. Oras Tăndărei
Pe terasa joasă a râului Ialomiţa, la E de oraşul Tăndărei, cu ocazia unor
lucrări de construcţie efectuate în anul 1990, s-au descoperit mai multe
fragmente ceramice ( planşa 11/1-4). Acestea provin de la diferite tipuri de
vase: oală, castron, strachină , având corespondenţe în materialele de secol IV
descoperite la Giurgeni - Mozacu 5 •

4. Oras Urziceni
La 4 km NNE de oraş şi la 1,5 km N de punctul numit de localnici
"La Nemţi", pe valea lacului Cotorca, a fost identificată în anul 1999 o aşezare
ce se întinde pe o lungime de aproximativ 1 km. De aici s-au aduqat mai multe
fragmente ceramice din pastă fină şi grosieră, arse la cenuşiu. Intre acestea
s-au putut determina vase de tip castron, oală şi strachină. Pe unele fragmente
se păstrează şi un decor lustruit.Şi aceste descoperiri îşi găsesc analogii în
cercetările mai vechi amintite până acum şi datate în secolul IV p.Chr.

4
J,Mitrea,Cercetări arheologice În a.ye~area din secolele II-V p.Chr.de la Cârligi,com.Filipeşti,
jud.Bacău,M.C.A., 1986,p.135 -144.
5 L.Chiţescu, A.Păunescu, Gh.Matei, E.Renţa, V.Niţu1escu, Aşezarea geto-dacică de la Giurgeni-
Mozacu,jud. /alomiţa, C.A., IX, 1992, p.6l.
www.cimec.ro
NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE DIN SECOLELE III-VI p. Chr îN JUDEŢUL IALOMIŢA 223

5. Sat Vlădeni,comuna Vlădeni


Cu ocazia unei cercetări de suprafaţă efectuată în anul 1990, la NV de
comună, în lunea râului lalorniţa şi la 300 m E de coasta Belciugului, s-au
descoperit pe o suprafaţă de 20 mp resturile din nivelul de distrugere ( chirpic
cu pleavă în compoziţie şi uneori cu amprente de nuiele), al unei locuinţe de
suprafaţă. Intre dărâmăturile locuinţei s-a descoperit un bogat material ceramic
a cărui încadrare o plasăm în secolul IV p.Chr., pe baza descoperirilor de la
Copuzu 6 , Barcea7 , Cârligi 8 şi Giurgeni- Mozacu 9 •
Toate aceste descoperiri arheologice vin să întregească un cadru general
al aşezărilor din secolele III-IV p.Chr., din zona Bărăganului ialorniţean.

o 19 Km
~

1
--~
·. ·.· ··· ...... .
..· ' '. '

. ·: ::_.-.··.... ~

Planşa I 1. Harta descoperirilor arheologice din secolele III-IV p. Chr.:


1. PLATONEŞTI; 2. SĂVENI;3. ŢĂNDĂREI; 4. URZICENI;
5. VLĂDENI .
2,3,4,5. Ceramică descoperită în aşezarea de la Săveni
6
C.Muşeţeanu,op.cit.,
7
S . Tău, M.Nicu,op.cit.,
8
I.Mitrea, op.cit.,
9
L. Chiţescu şicolab.,op.cit . .
www.cimec.ro
224 RaduComan

3 4

Planşa II 1,2,3,4. Ceramică descoperită în aşezarea de la Ţăndărei


5. Catarama din bronz descoperită la Platoneşti.

www.cimec.ro
Gheorghe MATEI

Ocupaţiile locuitorilor din Câmpia Munteniei


în secolele VIII - XI
Summary

In the VIII-XI thAC., the main occupations ofthe people were: agriculture
and skills.
As part ofthe agriculture, we mention: plants growing, breeding, hunting
and fishing.
These occupations are documented in the places of Dridu, Bucu,
Ţăndărei, Fereşti- Vlaşca (Ialomiţa County), Curcani, Radoveanu, Căscioarele­
Greaca (Călăraşi County).
The documented skills are: the tools creation, the adornment objects
remaking, clothing and cult, domestic skills:the bone remaking, the leathers
remaking, the wool' s and vegetal fibres, the pottery etc.
These skills are encountered in ali places from the counties of Călăraşi,
Ialomiţa and Brăila ( Radoveanu, Spanţov, Sultana, Bucu, Ţăndărei, Spiru-
Haret, Tighileşti, Chişcani-village).

Prin Câmpia Munteniei se înţelege - din punct de vedere geografic -


regiunea delimitată de Dunăre la sud, Olt la vest, Subcarpaţii Meridionali şi de
Curbură la nord şi Dunăre şi cursul inferior al Siretului la est.
În lucrarea de faţă s-a avut în vedere doar acea parte a acestei regiuni
care este cuprinsă între valea Dâmboviţei la vest, talvegul Dunării la sud şi
sud-est, Milcov şi vărsarea Siretului la est şi limita dintre câmpie şi Subcarpaţi
la nord (actualele judeţe- Călăraşi, Ialomiţa, Brăila şi parţial- Ilfov) Altitudinea
maximă în acest spaţiu geografic este de 72 m pe platoul Hagieni. Principalele
cursuri de apă care străbat Câmpia Munteniei -Argeş, Dâmboviţa, Mosliştea,

www.cimec.ro
226 Gheorghe Matei

lalomiţa, Călmăţui, Buzău - împreună


cu afluentii lor, formează o bogată
reţea hidrografică la care se adaugă o adevărată salbă de lacuri. Solul fertil şi
clima temperat - continentală au favorizat dezvoltarea unei bogate şi variate
flore şi a unei faune pe măsură 1 •
Elementele geografice menţionate mai sus au compus un areal optim
pentru comunităţile umane a căror existenţă este atestată arheologic încă din
cele mai vechi timpuri 2 • Perioada secolelor VIII-XI, care face obiectul studiului
de faţă , nu face excepţie din acest punct de vedere, investigaţiile arheologice
care au fost întreprinse până în prezent în Câmpia Română vădesc faptul că în
această perioadă, în acest areal, au evoluat comunităţi umane care aveau vari-
ate ocupaţii. Diversitatea acestor ocupaţii a fost determinată - în primul rând -
de asigurarea celor necesare vieţii materiale şi spirituale pentru fiecare individ,
dar şi pentru întreaga colectivitate.
Ca şi pentru alte perioade istorice, pentru secolele supuse aici discuţiei,
principalele ocupaţii ale căror urme, sesizate arheologic , au fost agricultura şi
meşteşugurile, pot fi divizate - pentru o mai bună înţelegere, fără a putea fi
strict diferenţiate în practică- în mai multe categorii.
Îndeletnicirile populaţiei ce a vieţuit în Câmpia Munteniei în secolele
VIII - XI d.Hr au fost:
- cultivarea plantelor;
- recoltarea plantelor din flora spontană;
- creşterea animalelor;
- vânătoarea şi pescuitul.

AGRICULTURA

Datorită faptului că zona a avut şi are un preponderent caracter de stepă,


unde vegetaţia predominantă o constituie ierburile înalte, incendierea -
procedeu lesne- elibera terenul şi îl îmbog1iţea din punct de vedere mineral
prin cenuşa rezultată. S-au putut infiinţa culturi agricole pe suprafeţe întinse şi
în perioada supusă aici discuţiei. În Codrii Vlăsiei - zonă cu vegetaţie
preponderent forestieră, după cum arată şi denumirea, care ocupa zona din
jurul actualului Bucureşti, s-a procedat - după toate indiciile - la defrişarea
prin tăiere, după care s-a făcut desţelenirea şi nivelarea terenului pentru a fi
utilizat în scop agricol. In zona luncilor joase ale Dunării şi ale râurilor
menţionate mai sus, terenul se putea pregăti lesne pentru agricultură, îndeosebi

1
Geografia văii Dunării româneşti (colectiv), Bucureşti,I969, p.532-625; N.Florea, 1. Munteanu,
C. Rappaport, C. Chi~u. M. Opriş, Geografia solurilor României, Bucureşti, 1968, p.l24-216.
1
V.Morfei, Balta lalomi(ei. Contributii la cunoaşterea păr(ii de nord a ei, în Analele Dobrogei,
1924-1925, p. 59-86.
www.cimec.ro
OCUPAniLE LOCUITORILOR DIN CÂMPIA MUN'IENIEI ÎN SECOLELE VUI-Xl 227

primăvara târziu, după


perioada de inundaţii
În operaţiunile de pregătire a terenului pentru cultivarea plantelor era
folosit plugul cu tracţiune animală, ceea ce presupunea o dependenţă între
cultura plantelor şi creşterea animalelor. În funcţie de valoarea şeptel ului destinat
şi tracţiunii, evoluau sau involuau- de la sezon la sezon- şi suprafeţele culti-
vate. La rândul său, şeptelul era influenţat - printre altele - de cantitatea unor
anumite produse obţinute în urma recoltării plantelor cultivate şi a celor din
flora spontană, destinate hranei animalelor în perioada hibemală.
Nu trebuie eliminat întru totul- din efortul general de pregătire al terenului
pentru cultivare - efortul uman direct. Fără îndoială, pe suprafeţele mici se
putea practica, în loc de arat, săpatul manual.
Revenind la pregătirea terenului cu aJutorul mijloacelor cu tracţiune
animală, trebuie precizat faptul că descoperirile arheologice atestă şi în această
zonă o atare realitate. Datorită faptul că plugul era compus în proporţie de 80
% din elemente din lemn3 - material perisabil în condiţii de zacere în pământ
- descoperirile arheologice se rezumă la puţine componente ( părţile active)
ce nu puteau fi decât din metal: brăzdar, fier de plug, otic. Astfel de piese au
fost identificate până în prezent atât în depozite de unelte, cât şi izolat. Prezenţa
în depozite a unor atare piese indică valoarea deosebită a lor în epocă.
Brăzdare de formă simetrică, confecţionate astfel , ca urmare a tradiţiei
romane, au fost descoperite până la această dată pe teritoriul României în 76 de
localităţi 4 din care 7 în zona luată aici în studiu ( Bucureşti - Băneasa- 1 exem-
plar- în context arheologic -; Dridu- 1 exemplar- în context databil; Izvoru,
corn. Gogoşu,jud, Giurgiu- 3 exemplare- în necropolă (M 108, M129, M198),
Sultana- 1 exemplar (M 62) -;Bucureşti Tei- 1 exemplar- în necropolă -;Greaca.
Jud.Giurgiu- 1 exemplar; Bucureşti- Văcăreşti- 1 exemplar.
Fierul de plug este, de asemenea, întâlnit atât izolat, cât şi în depozite.
Până în prezent, autorul acestor rânduri a înregistrat asemenea piese în 9
depozite de pe teritoriul României, dintre care doar două se situează în zona
supusă cercetării. Este vorba de Curcani şi Radovanu (ambele în jud. Călăraşi) 5 •
Oticul, unealtă auxiliară folosită de a curăţa brăzdarul de ierburi, a fost
găsit în depozitele amintite mai sus. Încă o dovadă a cultivării plantelor sunt:
coasele şi secerile care se găsesc în Câmpia Munteniei, la Curcani, jud. Călăraşi
şi la Platoneşti, jud. Ialomiţa (în inventarul a două morminte).
Principalele plante cultivate în această perioadă (secolele VIII-XI) erau,
în această zonă, grâul , meiul şi ovăzul , ale căror elemente principale de consum

3
A. Canache, FI. Curta, în "Mousais", IV-I, 1994, p.205 -210.
'Ibidem, p.199-203; D. Gh. Teodor., Meşteşugurile la nordul Dunării de Jos În secolele /V-XI d.Hr,
Iaşi, 1996, p. 24-29.
s Şt. Olteanu, Societatea carpato-danuhiano-pontică În secolele /V-XI, Bucureşti, 1997, p.58-1 01;
D. Gh. Teodor, op.cit.p.24 -28, fig.4.
www.cimec.ro
228 Gheorghe Matei

(boabele) erau depozitate în gropi- de obicei conice- sau în vase mari, după
cum o demonstrează descoperirile de la Dridu, Ghizdaru; lzvoru, Străuleşti -
Măicăneşti, Păcuiu lui Soare 6 , Feteşti- Vlaşca 7 •
În campania de cercetări în Oraşul de Floci din anul 1985, în zona de
locuire Dridu (partea de nord a oraşului) s-a găsit un vas aparţinând culturii
Dridu cu seminţe care aparţin următoarelor specii : Triticum aestivum ( 0,5 % ),
Triticum aestivum compactum ( 23,8% ), Triticum compactum ( 43,9% ), Triti-
cum durum ( 30,2 5) 8 •
La Dridu9 , s-au găsit boabe de grâu care aparţin speciei Triticum vulgaris;
tot pentru această perioadă sunt cunoscute şi speciile : Triticum monococcum şi
Triticum dicoccum. La Feteşti - Ylaşca, s-au surprins mai multe gropi concave,
având diametru! gurii de cca.0,80 m, diametru! fundului de cca.1 ,20-1 ,40 m ,
adâncimea în jur de 1,80 m, toate conţinând mei carbonizat.
Pentru a se utiliza în alimentaţia umană, grâul - ca şi celelalte cereale -
era îndeobşte măcinat cu ajutorul râşniţelor. De obicei, asemenea instalaţii erau
construite pe plan local şi implicau anumite cunoştinţe de pietrărie şi (uneori)
dulgherie. Din punct de vedere arheologic, sunt atestate, până în prezent,
componente de râşniţă la Dridu 10, Bucu, Movila, Feteşti - Vlaşca 11 şi
Căscioarele 12 •

Din izvoarele scrise, ca informaţie ce se referă la cultura plantelor, poate


fi amintită relatarea evenimentelor din 971, în contextul cărora Sveatoslav,
asediat la Dorostolum, a fost nevoit să traverseze Dunărea cu bărcile pentru a
se aproviziona (cu grâne) 13 , ca şi episodul din 1086-1091, cu prilejul căruia
-în subsidiar- se menţionează cultivarea mei ului şi grâului la N de Dunăre de
către - se subînţelege., de populaţia autohtonă 14 •
Creşterea animalelor. Datorită condiţiilor climaterice şi a reliefului
Câmpiei Munteniei, unde vegetaţia- după cum s-a mai precizat- a fost şi este
abundentă, 3/4 din an populaţia a avut posibilităţi deosebite de a creşte animale,
pentru folosirea lor în agricultură şi transport, ca şi pentru hrană.
În urma cercetărilor arheologice întreprinse în Câmpia Munteniei au fost
surprinse elemente ce atestă această ocupaţie - în zona şi perioada supuse aici

6
P. Diaconu şi D.Vâlceanu, Păcuiullui Soare. Cetatea bizantină, 1, Bucureşti, 1972, p.l74-197.
7
R. Popa, Gh. Matei, V. Şt. Niţulescu, E. Renţa, Aşezarea medieval timpurie de la Fereşti- Vlaşca,judeţul
lalomiţa, In memoriam Radu Popa Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context european, Cluj-Napoca,
2003, p. 163-175.
8
L. Chiţescu şi colectivul, în "Cercetări Arheologice", voi. IX, Bucureşti, 1992, p.97.
9
E. Zaharia, Săpăturile de la Dridu, Bucureşti, 1967, p.163.
10
Ibidem, p.162-163.
11
Vezi nota nr. 7
1
~ V.Sârbu şi colabAşezările din zona Căscioarele- Greaca- Prundu- mileniile 1 î.Hr-1 d.Hr.,Brăila,
1996, p.119.
13
Vezi FHDR, II, 1970, p.677-197 unde se afla traducerea textului grecesc al cronicarului Leon Diaconul;
I.Bamea, Şt.Stefănescu, Din istoria Dobrogei, III, Bucureşti, 1971, p.26, 145, 282, 283, 325, 399.
,. Ibidem, p.l39.
www.cimec.ro
OCUPAŢIILE LOCUfiDRILOR DIN CÂMPIA MUN1ENIEI iN SECOLELE VIII-XI 229

discuţiilor - la Dridu 15 , Bucureştii Noi şi Bragadiru 16 _ In statistici este


predominantă specia bovidee, la Dridu, în proporţie de 43,05 %iar la Bucureştii
Noi şi Bragadiru - 54,5 %_ Spre o mai bună înţelegere a fenomenului se poate
preciza că la Dridu au fost surprinse toate categoriile de vârstă, iar ca statură,
predomină talia mijlocie. După cantitatea osteologică- la Dridu, la Bucureştii
Noi şi la Bragadiru - predominantă este specia de ovicaprine cu o proporţie
de 25,18 %( la Dridu), 24,7 % (la Bucureştii Noi şi Bragadiru).
Ultimul studiu realizat de St.Udrescu a stabilit o talie de 0,61 m pentru oi
şi 0,62 m pentru capre 17 • Porcinele ocupă locul trei, având procentajul de
19% la Dridu şi 13,8 % la Bucureştii Noi şi Bragadiru 18 •
Alte specii identificate osteologie mai pot fi menţionate : cal, măgar,
câine şi păsări, la Bucureştii Noi şi Bragadiru 19 •
Creşterea cailor a fost menţionată şi documentar cu ocazia evenimentului
din 971 de la Dorostolon ( Silistra) 20 , iar descoperirea unei statui zoomorfe
reprezentând un cal, cu toate elementele anatomice, de la Feteşti - Vlaşca, în
complexul B 8, printre materiale ceramice Dridu21 , confirmă această informaţie.
Vânătoarea şi pescuitul. Aceste două ocupaţii au avut caracter sporadic
şi- după toate probabilităţile- au fost practicate în perioade scurte de timp-
vânătoarea- iarna, pescuitul -primăvara şi toamna.
Vânătoarea, conform descoperirilor arheologice din Câmpia Munteniei,
a fost practicată îndeosebi în zona Codrului Vlăsiei, dar şi între Dunăre şi
Ialomiţa. La Dridu, spre exemplu, conform analizei osteologice, speciile de
vânat mai numeroase erau: iepurele ( Bl/1957, BXIV/1959, BXVIII/1960,
BXIX/1960), mistreţul (BII/2957, BIX/1959 şi BXIX/1960), cerbul (BIV/1958,
BVIII/1958, BXI/1957, BVII/1958, BIX/1956), gâsca ( BXV/1959, CXII/1960,
BXVIII/1960)22 •
La Bragadiru, specia de vânat întâlnită cel mai des este cerbul (Cervum
elaphus) 23 •
Pescuitul a fost şi este specific luncii Dunării, Ialomiţei, Văii Mostiştei,
şi predomină - în special - între Dunăre şi braţul Borcea, unde, în perioada
primăverii, în anii ploioşi, cele două cursuri se uneau, ducând la sporirea şansei
de a dobândi o mai mare cantitate de peşte, chiar şi după retragerea apelor,
prin persistenţa unor lacuri sezoniere ( Iezer, Răşoiu, Rotund, Săltava, Bentu

15
E.Zaharia, op.cit., p.202-24l.
16
M.St.Udrescu, în Cercetări arheologice în Bucureşti, III, 1981, p.238-239.
17
Vezi nota precedentă.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
:!0 Vezi nota nr.13.

~ 1 Vezi nota nr. 7.


~ Şt.Olteanu, op.cit.,p.97-101; E.Zaharia, op.cit., p.l4-75.
~ 3 Vezi nota nr.16.
www.cimec.ro
230 Gheorghe Matei

Mare, Bentu Mic şi Aleonte). Unelte de pescuit s-au descoperit la Căscioarele


(Şuviţa Hotarului)- greutate de plasă, triunghiulară, din cărămidă 24 , Feteşti -
Vlaşca - greutăţi triunghiulare din cărămidă roşie 25 Păcuiu lui Soare 26 • La
Păciu lui Soare, datorită aşezării sale (în mijlocul Dunării, pe o insulă), se constată
existenţa unei categorii de oameni specializaţi în pescuit. Pe lângă uneltele
"semiprofesionale" întâlnite aici - cârlige confecţionate din fier 27 -, întâlnim
unelte "profesionale" - ca harpoanele de dimensiuni mari (0,32-0,34 m)
folosindu-le la prinderea peştilor mari (crap, somn, ştiucă) pescarii" profesionişti"
foloseau pentru pescuitul atât pe lângă mal, cât şi în larg, atât pe ape curgătoare,
cât şi în lacuri, cu ajutorul monoxilelor. Plasele pentru pescuit erau confecţionate
din cânepă sau in, de care se atârnau greutăţi (de pescuit) pentru întinderea lor.
Greutăţile de plasă din această zonă sunt deosebite de cele întîlnite în
alte aşezări din secolele VIII-XI, fiind de formă sferică, bombate la capete şi cu
o şănţuire longitudinală 28 , pentru o mai bună prindere de plasă şi pentru
reducerea la minim a riscului de prindere a plasei în vegetaţia acvatică.

MEŞTEŞUG URILE

În secolele VIII-XI d.Hr. în Câmpia Munteniei - ca şi în celelalte zone


istorice din România - unii locuitori aveau ocupaţii preponderent
meşteşugăreşti. O asemena categorie socială se desprinde din agricultori, ca
urmare a necesităţii de a confecţiona unelte, haine.
Specializări aparte aveau cei ce reduceau minereul de fier şi îl prelucrau
- fierarii- cât şi olarii. Aceste meşteşuguri se moşteneau şi trebuia ca individul
să dovedească a avea o înclinaţie ca şi o cunoaştere a tehnicilor de prelucrare.
Meşteşugurile au fost grupate de către specialişti în categorii, astfel:
1. exploatarea şi prelucrarea mineralelor : a) reducerea mineralelor ; b)
făurirea uneltelor ; c) prelucrarea obiectelor de podoabă, vestimentaţie şi
de cult ; Il.meşteşugurile casnice : a) prelucrarea osului; b) prelucrarea
pieilor;c) prelucrarea lânei şi a fibrelor vegetale;d) prelucrarea lemnului,
f) prelucrarea pietrei.

24
Vezi V.Sîrbu şi colab.,op.cil., p.ll9.
25
Vezi nota nr.7.
26
P.Diaconu şi D.Vâlceanu, op.cil.,p.l74"197.,D.Gh.Teodor, op.cit., p.28.
27
P.Diaconu şi D.Vâlceanu, op.cit., p.l74, fig.71.
28
l.Barnea, Şt.Ştefănscu, op.cil.,p.282,285,325,390, vezi şi nota precedentă.
www.cimec.ro
OCUPAnD...E l..OCUnDRILOR DIN CÂMPIA MUNlENIEiiNSECOLELE VIII-XI 231

EXPLOATAREA ŞI PRELUCRAREA MINEREURILOR

1.Reducerea minereurilor. Faţă de zonele subcarpatice din Muntenia, în


zona câmpiei şi în special în partea estică, denumită şi Bărăgan, minereul de
fier este greu de reperat, aceasta deoarece soiurile sunt constituite din loeoss
suprapuse de humus (0,50-0,70 m grosime) - în zonele de platou - iar din
zonele de luncă (Argeş, Dâmboviţa, lalomiţa, Călmăţui, Buzău, Dunăre) solul
este preponderent aluvionar 29 •
Minereul de fier era adus prin comerţ din zona subcarpatică din regiuni
ale actualelor localităţi : Valu Săpat, Bucov, Cetăţeni, Tirgşor, pe drumurile
comerciale, iar pentru aşezările din estul judeţelor Călăraşi, Ialomiţa şi Brăila,
sursa principală era Dobrogea - cunoscută pentru zăcămintele de fier de la
Iulia 30 , Dervent, Păcuiu lui Soare 31 , în care se extrăgea minereu destinat,
probabil, în zona cercetată aici şi comercializării.
Activitatea de reducere a minereului de fier în zona cercetată aici este a testată
la Dridu, Bucureşti- Ciurelu, Mogoşoaia, Băneasa, Mărculeşti, Alexandria, Malu-
Roşu, Verliţa, CoconP2 , Piua Petri (Oraşul de Floci)33 , Bucu 34 , Feteşti- Vlaşca 35 ,
Platoneşti 36 • Din aşezările menţionate mai sus, cele mai semnificative sunt cele de
la Piua Petri( Oraşul de Floci) şi Bucu 37 • Astfel, în perimetrul Oraşului de Floci, în
zona nordică, în campania de cercetări din 1985, pe secţiunile I,V şi I,VII, într-o
locuinţă Dridu, la o adâncime de -1 ,32m, s-a descoperit o mare cantitate de zgură
de fier ( 6,100 kg) care includea şi lupe întregi sau fragmentare, într-un context de
cenuşă şi cărbune. Analiza efectuată în laborator a dovedit existenţa unor resturi ce
puteau proveni de la topirea minereului de fier.
Rezultatele analizelor a două probe arată astfel:
Proba 38 a b
Fe total 49,73 53,00
Fe metalic 3,04 3,06
FeO 53,88 51,69
Fe 20 3 6,79 13.97

:!9 Pentru problemele privitoare la soiuri şi minerale vezi lucrările citate la nota nr.1 din prezenta lucrare.
30
Şt. Olteanu, op-cit., p.l02 -105; D.Gh.Teodor, op.cit., p.176.
31
P. Diaconu şi D.Vâlceanu, op.cit., p.163.
3
~ Şt. Olteanu, C.Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova in evul mediu, Bucureşti,
1969, p.16.
33
I. Chiţescu şi colab. op.cit., p.99.
34
A. Păunescu, E.Renfa, Cercetările de salvare de la 8UL·u (jud. /alomi(a), comunicare susţinută Ia
Sesiunea naţională de rapoarte arheologice, Călăraşi, 1998.
35
Vezi nota nr.7.
36
Gh. Matei, Cercetări arheologice in necropola biri:uală din secolele VIII-X de la Platoneşti, comunicare
susţinută la Sesiunea naţională de rapoarte arheologice, Călăraşi, 1998.
37
I. Chifescu şi colab., op.cit., p.99.
38
Vezi analizele metalografice în volumul P.Diaconu, D. Vâlceanu, p.163-167.
www.cimec.ro
232 Gheorghe Matei

Sl03 14,7H 13.10


Al 2 0 3 5,82 4,79
Cu03 7,09 3,54
MgO 7,45 6,75
MNO 0,55 0,92
Fe03 0,57 0,45

În comparaţie cu alte analize făcute de către specialişti pe zgura


descoperită în aşezări din cultura Dridu ( V -a lui Sopor- secolele VII -IX -,
Dervent - secolul X, Dridu - secolul X -, Cetăţeni - secolul X) 39 , lupele şi
zgura metalică de la Oraşul de Floci se apropie de rezultatele analizelor efectuate
asupra zgurelor de la Dervent, întărind ideea provenienţei minereului de fier
din Dobrogea, de care Oraşul de Floci nu este departe 40 •
Tipic pentru zona Câmpiei Munteniei sunt cuptoarele, cruţate în loeoss,
situate într-o extremitate a locuinţelor ( Bucureşti -Străuleşti şi Bucu), de
dimensiuni mijlocii, cu diametru! de 0,35 -0,50 m şi înălţimea de 0,80 -1,00
m. De remarcat este cuptorul de la Bucu ( descoperit în 1997), surprins în faza
de după reducerea minereului de fier, nedistrus pentru a fi extrase lupele de
fier în vederea prelucrării lor. Cuptorul de la Bucu (jud. Ialomiţa) 41 este
asemănător cu cele descoperite la Şima (jud. Prahova), care erau situate mai
aproape de sursa de materie primă.
Lupe de fier s-au mai descoperit la Feteşti- Vlaşca în 1987
(SII, F, complex nr. 9 la -0.50 m) în greutate de 0,850 kg şi Platoneşti în
campania din 1996 ( SXXXI, y 15 -0,40 m), în greutate de 0,620 kg, toate
având forma rotundă şi un profil concav.

2. Confecţionarea
uneltelor .După obţinerea lupelor din fier, până la
obţinerea obiectelor necesare altor activităţi umane, fierarul intervenea folosind
forja - compusă din foaie şi cuptor - ciocanul şi nicovala, uneori dalta şi/sau
pila pentru a obţine obiectul dorit.
In Câmpia Munteniei, au fost descoperite până în prezent două mari
depozite de obiecte de fier, la Curcani (jud. Călăraşi, descop. 1960 )42 , cu un
total de 11 piese şi obiecte (cleşte de fierărie, daltă, precum şi obiecte obţinute
în urma prelucrării cum ar fi: săpăliga, oticul, coasa, topor de luptă cu două
tăişuri, vârfuri de săgeată, cuţit de fier) şi la Radovanu (jud. Călăraşi, 1964 ),

39
Şt.Olteanu, C.Ştefan, op.cit., p.23.
40
Ibidem.
41
A.Păunescu, E.RenJa, op.cit.
·~ A.Canache, FI. Curta, op.cit., p.200;Şt.Olteanu, op.cit., p.l27-13o; D.Gh.Teodor, op.cit.,p.24-29.
www.cimec.ro
OCUPAniLE LOCUTIORILOR DIN CÂMPIA MliNlliNIEI ÎN SECOLELE Vni-XI 233

compus din 6 piese (nicovală, cuţit de plug, trei topoare de luptă şi un vârf de
săgeată) 43

Cercetările arheologice efectuate, atât în aşezări, cât şi în necropole, au


dus la descoperirea şi a altor obiecte din fier. Astfel, la Dridu întâlnim cuţite,
seceri, dălţi mici şi mari, fragmente de foarfece, topoare 44 , în cetatea bizantină
Păcuiu lui Soare s-au descoperit cleşte de forjă, dălţi, topoare, utilizate îndeobşte
pentru prelucrarea lemnului şi unelte de pescuit (cârlige) 45 • În aşezările de la
Căscioarele -Greaca - Prundu (jud.Călăraşi) obiectele din fier întâlnite sunt de
uz casnic, cum ar fi cuţitele şi topoarele 46 •
În necropolele de la Izvoru (jud. Giurgiu -Ml08, M 129, M198)47 ,
Sultana ( jud. Călăraşi - M62) 48 , s-au descoperit ca piese de inventar funerar,
obiecte de metal, cele mai frecvente fiind întâlnite în mormintele de bărbaţi şi
anume, cuţite şi seceri.
Toate aceste produse ale activităţii fierarilor intrau în posesia celor care
le utili zau în urma schimburilor naturale ( troc) sau a plăţii lor în monedă.

3.Realizarea obiectelor de podoabă, a anexelor vestimentare şi de cult.


Producerea obiectelor de podoabă, a pieselor anexe vestimentare şi de
cult, presupune o bună cunoaştere a tehnicii diferitelor materiale de către meşteri
ca şi posibilitatea procurării materialelor, cum ar fi aurul şi argintul, bronzul,
din care erau confecţionate majoritatea unor astfel de obiecte. Aceşti meşteri
au moştenit tehnicile de prelucrare pe care le-au practicat. Tehnica de obţinere
a pieselor de vestimentaţie era turnarea în tipare monovalve sau bivalve 49 "a
cire perdu ". ( a cerei pierdute) 50, a presării şi a filigranării.
In aşezările din estul Câmpiei Munteniei care au fost cercetate, obiectele
de podoabă sunt foarte rare: la Dridu, spre exemplu, au fost descoperite un
fragment de cercei şi un pandantiv rotund din plumb 51 •
La Păcuiu lui Soare, dintre podoabele găsite pot fi amintite : cercei, nasturi
de plumb, pandantive de plumb, inele, clopoţel piriform de bronz, catarame
de bronz, aplice şi tipare.

•J Vezi nota precedentă.


44
E.Zaharia, op.cit., p.94,127.
43
P.Diaconu, D.Vâlceanu, op.cit.,p.i37, D.Gh.Teodor, op.cit, p.24-29, fig.32-36 .
.j6 V.Sîrbu şi colab., op.cit., p.119-120.
47
B.Mitrea, în MCA, IX, 1970, p.332.
48
ldem, în MCA, VII, 1964, p.534.
49
D.Gh.Teodor, op.cit.,p.29-34; Şt.Olteanu, op.cit., p.130-134.
so D.Gh.Teodor, op.cit., p.32.
31
E.Zaharia, op.cil.,p.126.
www.cimec.ro
234 Gheorghe Matei

În urma cercetărilor necropolelor, s-a ajuns la concluzia că podoabele


erau purtate îndeosebi de femei.
În necropola de la Izvoru ( jud.Giurgiu), s-au găsit cercei din bronz şi
din argint aurit, brăţări din bronz( M49), inele ( M 52,M90) şi o aplică ( M7)52 •
În necropola de la Sultana (jud. Călăraşi),- cercei ( M5,M7), un şirag de perle din
tablă de argint53 , iar la Platoneşti, cercei ( M 255,M272,M280), oglinzi, inele54 •
La Chişcani -Brăila obiectele de podoabă lipsesc55 •
S-a constatat că obiectele de podoabă sunt mai numeroase în zona de
contact cu Imperiul Bizantin, de unde au provenit şi pe calea comerţului. La
Păcuiul lui Soare 56 , care făcea parte din Imperiu, pe lângă alte obiecte
importante, erau, probabil, şi piese realizate de meşteri locali specializaţi

MEŞTEŞUGURILE CASNICE

In Muntenia, în cadrul activităţilor


dictate de necesităţile de a-şi asigura
hrană şi îmbrăcăminte, comunităţile umane din secolele VIII-XI au trebuit să
se "specializeze". Astfel, au apărut meşteşuguri casnice, dintre care pot fi enu-
merate: prelucrarea osului, a pieilor, lânei, a fibrelor vegetale, a lutului, a
lemnului şi· a pietrei.

1. Prelucrarea osului. Comunităţile umane din regiunile studiate în


secolele VIII-XI, şi nu numai, datorită şi a lipsei de materie primă pentru unelte
ce implică o rezistenţă fizică sporită (metal), poate şi a lipsei unor meşteri bine
"calificaţi" , au găsit de cuviinţă să utilizeze ca materie primă osul de provenienţă
faunală. Fără îndoială că la aceste motivaţii mai pot fi adăugate şi altele.
Creşterea animalelor a oferit; pe lângă altele, posibilitatea obţinerii
materiei prime pentru confecţionarea unor obiecte. Se ştie că osul are o rezistenţă
mică, fiind uşor de lustruit şi de decorat.
Tipul de unealtă din os cel mai frecvent întâlnit în Muntenia este
străpurigătorul, care nu diferă prea mult ca mărime şi formă faţă de aşezările
cercetare în alte zone.

5
~
B.Mitrea, op.cit., 1970, p.332.
53
Idem, op.cit., 1964, p.534.
5' Descoperiri inedite, săpături Gh.Matei.
55 N.Hruţuche, Fl.Anastasiu, Necmpola de incinera(ie feudal-timpurie de la Chişcani-Brăila, Brăila,

1968, p.62-71; U.Fiedler, Studiem zu Grabeifeldern des 6.bis Jahrhunderts an der unteren Donau,
1. Bonn, 1992.
56
P.Diaconu, D.Vâlceanu, op.cit., p.l37-162, D.Gh.Teodor, op.cit., p.29-34.
www.cimec.ro
OCUPAŢIILE LOCUITORILOR DIN CÂMPIA MUNIENIEI ÎN SECOLELE VIII-XI
235

Străpungătorul
s-a descoperit la Dridu (jud. Ialomiţa)- 56 piese şi anume:
8 piese în B XV/1956, B VII/1958, 7 piese în B XV/1959, 5 piese în B VIII/
1960,4 piese din B II/1957, B V/1957, B XVII/1960,3 piese Bl/1957, B XIII/
1959, B III/1956, si o piesă în B XIU1960) 57 , în aşezările din zona Căscioarele
-Greaca - Prundu Uud. Călăraşi)- 5 piese58 , din care la Şuviţa -Hotarului-
3 piese ( B 3-2 piese şi în B 9 -1 piesă), Valea Corsarului - 1 piesă ( B3) în
punctul"La Stână"- 1 piesă (B1) şi în aşezările de la Bucu şi Feteşti -Vlaşca
(jud. Ialomiţa).
Erau folosite îndeosebi la confecţionarea îmbrăcămintei (spre exemplu
cojoace şi pieptare).
Tot din os se confecţionau pandantive, un astfel de exemplar fiind
descoperit la Dridu, jud. lalomiţa, în B 11111956, având gravate cercuri care se
întretaie. De asemenea , se mai confecţionau arşici, patine etc59 •
Datorită fiabilităţii şi mediului de păstrare, de multe ori impropriu, unele
obiecte nu s-au păstrat. Extinderea cercetărilor arheologice în aceste zone ar
putea îmbogăţi informaţiile privind ocupaţiile practicate în aşezările acestei
perioade de timp.

2. Prelucrarea pieilor, a lânei şi a fibre lor vegetale. Aceste trei ocupaţii


s-ar putea defini şi ca meşteşuguri de obţinere a vestimentaţiei ( îmbrăcăminte
şi încălţăminte).
Creşterea
animalelor, în special a ovicaprinelor, avea ca scop, printre
altele, şi obţinerea materiei prime pentru îmbrăcăminte şi hrană.Pentru aceste
produse finite erau folosite lâna şi pielea. Lâna era şi este obţinută din procesul
anual de tundere (primăvara, vara) a oilor, urmată de spălare, scărmănare şi
tors. În etapele de spălare, scărmănare, tors şi apoi ţesut revenea femeilor rolul
principal, care moşteniseră aceste procedee de la înaintaşi. Tot de la ovicaprine
- a căror sacrificare ţinea şi de ritualul creştin - erau obţinute şi pieile.Acestea
erau curăţate, tăbăci te şi utilizate îndeosebi pentru confecţionarea îmbrăcămintei
de iarnă şi a încălţămintei ( opinci şi /sau cizme). În procesul de prelucrare,
unealta cea mai folosită era străpungătorul (împungător/sulă, întâlnit frecvent,
în aşezările din secolele VIII-XI din Muntenia).
Pentru prelucrarea fibrelor textile şi obţinerea produsului finit se foloseau
tehnicile torsului şi ţesutului.

57
E.Zaharia, op.cit.,p.I3-56.
8
' V.Sârbu, op.cit.,p.l28.
59
E.Zaharia,op.cit.,p.200.
www.cimec.ro
236 Gheorghe Matei

În tors, erau folosite furcile de tors, fusele şi răşchitoarele. Deoarece în


componenţa acestor obiecte intră peste 90% lemn, ele nu s-au păstrat în totalitate,
ci doar unele părţi cum ar fi fusaiolele. Fusaiola, aflată în componenţa fus ului,
este situată în partea inferioară, conferind stabilitatea în rotire a fusului şi mărind
viteza de rotire. Fusaiolele sunt de obicei de formă bitronconică, cu gaură
. centrală, realizate din lut ars şi uneori din piatră, au fost găsite - spre exemplu
-în aşezările de la Păcuiu lui Soare şi Dridu, unele dintre ele fiind deosebite60 •
Pentru restul, şi în secolele VIII-XI în zona Munteniei, ca dealtfel şi în
alte zone, este folosit războiul vertical, aşezat în locuinţe; nu este exclusă nici
ideea celui orizontal, compus numai, sau în majoritate covârşitoare, din lemn,
în cadrul căruia pentru întinderea firelor ( urzelii), sunt folosite greutăţi ( de
ţesut) din lut, piatră sau cărămidă. Greutăţi pentru războiul de ţesut pot fi amintite
cele descoperite la Păcuiu lui Soare, unde au forme diferite (rotunde, conice).
Tot de la Păcuiul lui Soare provin două capete de tichinde/tindechin,
unealtă folosită la ţesut, confecţionate uneori din metal (foiţă de aramă).
Trebuie remarcat că aceste războaie de ţesut erau folosite la producerea
ţesăturilor din lână, cât şi cânepă, ce erau folosite la confecţionarea
îmbrăcămintei şi la decorarea interioară a locuinţelor.
Ţesăturile obţinute erau transformate în îmbrăcăminte de către croitori
pentru produse "pretenţioase" cât şi de către membrii "necalificaţi" ai familiei.
Unelte folosite la croitorie ca degetare sau foarfece de croitorie au fost
descoperite la Păcuiullui Soare ( jud.Călăraşi).
Ţesăturile, obiectele din blănuri şi încălţămintea erau destinate a fi folosite,
în primul rând, de obştea aşezării Păcuiullui Soare. Alte produse erau destinate
exportului, cum sunt blănurile, mult apreciate în Imperiul Bizantin.

4.Prelucrarea lutului .Inventarul cel mai numeros din aşezările şi


necropolele din Câmpia Munteniei îl constituie vasele ceramice şi unele
elemente de construcţie ( tuburi de conducte, ţigle şi cărămizi), toate obţinute
din prelucrarea lutului prin diferite metode: roată înceată, roată cu turaţie rapidă
şi presare în tipare.
Materia primă din care se obţine lutul este loess-ul şi - în unele cazuri -
caolinul (îndeosebi, în Dobrogea). La ceramica din secolul VIII-XI, un spe-
cific aparte, la vasele folosite în gospodării, este conţinutul, în pasta vaselor, a
nisipului, scoică pisată mică, în proporţie mică, cioburi pisate, toate având
rolul de degresant.

60 D.Gh.Teodor,op.cil.,p.52-62;Şt.Oiteanu,op.cil.,p.l34-138.

www.cimec.ro
OCUPAŢIILE LOCUllDRILOR DIN CÂMPIA MUNlENIEI ÎNSECOLFJ...E Vlll-Xl
237

Tot aparţinând secolelor VIII-XI s-au descoperit vase realizate din pastă
fină, fără nici un ingredient, rezultând - în funcţie de procedeul de ardere -
diferite culori ( cenuşie, neagră şi roşiatică), unele fiind lustruite, având ca
decor - de multe ori- decor " în reţea".
Obţinerea vaselor din lut ( cu degresant sau f'ară) se realiza utilizând
roata olarului pentru secolele VII-VIII cu turaţie înceată, iar în secolele IX-XI,
roata cu turaţie rapidă . Vasele erau uscate, apoi erau introduse în cuptor pentru
ardere, cuptor de tipul celui descoperit, în 1984, în comuna Borcea,
jud.Călăraşi 61 , construit în solul gălbui-nisipos al fluviului Borcea, compus
din următoarele elemente: camera de ardere a vaselor, grătarul (platformă
perforată cu 26 găuri), camera de ardere ( focarul), gura de foc şi groapa de
acces la focar , dimensiunile cuptorului erau : diametru! de 0,35 m şi înălţimea
de 0,90 m, fiind datat în secolele X -XI 62 • În aşezări le şi necropolele din Câmpia
Munteniei, în funcţie de pasta din care s-au realizat vasele, se pot observa trei
categorii distincte de ceramică.:
a) ceramică din pastă nisipoasă
b) ceramică din pastă fină
c) ceramică din caolin

a) Ceramica din pastă nisipoasă este pentru perioada şi zona supusă


aici discuţiei, amestecată cu nisip, cu granulaţie mică, uneori conţinând şi
componente de mică, pigmenţi de ocru, scoici pisate. Forma predominantă
pentru această categorie este oala -borcan, cu corpul piriform, buza vaselor
având diferite forme, de la simpla rotunjire la întoarsă în formă de melc, teşită,
simplă sau dreaptă. Decorul este realizat prin incizie cu pieptenele, finalizându-
se cu linii,caneluri orizontale sau în val, care pornesc imediat de sub gât şi
acoperă în întregime suprafaţa inferioară a vaselor, uneori acest decor fiind
compus din linii orizontale sau trase oblic, alteori alternând decorul cu linii
orizontale cu mici alveole ce apar în jurul gâtului.
Alte forme semnificative ce merită a fi menţionate în demersul de faţă sunt:
Castroanele având corpul tronconic, cu buza dreaptă sau retrasă spre
interior, cu decor incizat de linii în val, formă mai rar întâlnită. Astfel de vase
au fost descoperite în Câmpia Munteniei, la Greaca - Prundu 63 , Curcani,
Radovanu, Spanţov, Valea Mostiştei, Sultana, Păcuiu lui Soare (jud. Călăraşi),

61
TPapasima, V. Oprea, în Pontica, 16, 1983,p.237 -240.
6
~ Vezi
notele nr_24,55,60.
63
V.Sârbu şi colab.,op.cit.,p.ll6-119,fig.l59 şi 160.

www.cimec.ro
238 Gheorghe Matei

zona Bucureşti ( Piaţa de Flori), Militari, Băneasa) 64 , Dridu, Bucu, Ţăndărei,


Târgu de Floci, Feteşti - Vlaşca( jud. Ialomiţa), Ştefan cel Mare, Baldovineşti,
Spiru Haret, Tichileşti, Chişcani -Sat, Sihleanu (jud. Brăila )65 •

b) Ceramica din pastă fină


este considerată aceea a cărei pastă este
realizată fără degresant, ceramică ce este cunoscută ca fiind lustruită şi având
nuanţe de cenuşiu, cenuşiu-negricios, roşiatic sau brun, cu angobă care conferă
suprafeţei vaselor netezire şi fineţe, uneori având decorul realizat cu un obiect
adiacent, realizându-se linii paralele care se întretaie în romburi/reţea.
Formele cele mai întâlnite ale acestei categorii sunt : oalele -borcan,
oalele cu torţi, castroanele, vasele amforoidale şi ulcioarele.
Oalele borcan sunt vase de dimensiuni mari şi medii, cu corp ovoidal,
cu buza simplă, rotundă sau răsfrântă, cu decorul realizat din dungi lustruite şi
trasate vertical sau în reţea. Culoarea acestor vase este, de obicei, cenuşie,
gălbui-portocalie, roşie sau cărămizie.
Vasele cu torţi au, de obicei, corpul globular, gâtui scurt, buza îngroşată,
cu o toartă sau două. Pasta din care sunt confecţionate este fină, şi sunt lustruite.
Culoarea vaselor este cenuşie, roşie- castanie, cu un decor realizat prin lustruire,
cu linii verticale, orizontale şi oblice. Vase din această categorie, lustruite fin,
au fost descoperite pe întinsul Câmpiei Munteniei, în actualele localităţi :
Radovanu, Chirnogi, Căscioarele, Greaca-Prundu, Ileana - Podari ( jud.
Călăraşi), zona Bucureşti, Dridu, Bucu, Tăndărei, Platoneşti,Târgul de Floci,
Feteşti - Vlaşca ( jud.lalomiţa), Ştefan cel Mare, Spiru Haret, Tichileşti( jud.
Brăila).
Revenind la castroanele modelate în pastă fină, cu corpul tronconic, cu
buza dreaptă sau retrasă (spre interior), se poate spune că cele de culoare neagră
- lustruită sau roşiatică- sunt mai puţin răspândite în zona şi perioada studiată,
ele tind întâlnite la Căscioarele - La Stână (jud. Călăraşi), Bucu, Platoneşti,
Feteşti- Vlaşca (jud. lalorniţa).
Ulcioarele, de dimensiuni medii şi mici, cu corp globular sau cilindric,
având gura rotundă, treflată şi cu o singură toartă, realizate din pastă fină, de
culoare cenuşie şi roşiatică, sunt întâlnite la Păcuiu lui Soare (jud. Călăraşi) şi
în necropola de la Platoneşti ( M255, M269) jud. lalomiţa.
Vasele amforoidale sunt de dimensiuni mari, cu corpul piriform, cu două
torţi, de culoare gălbuie sau roşie-cărămizie, acoperite, de obicei , cu angobă,

6
• D.Gh.Teodor,op.cit.p.62-64,Şt.Olteanu,op.cit.p.l50-151 ;P.Diaconu,D. Vâlceanu,op.cit.p.
167-169;E.Zaharia,op.cit.,p.l27.
65
D.Gh.Teodor,op.cit.,p.98-ll4;Şt.Olteanu,op.cit.,p.ll-l5.

www.cimec.ro
OCUPAŢ!ILE LOCUITDRILOR DIN CÂMPIA MUNTENIEI ÎN SECOLELE VIII-XI 239

cu suprafaţa uneori lustruită. Asemenea exemplare sunt semnalate la Dridu,


Sultana şi Căscioarele( Suviţa Hotarului şi Suhama)_
c) Ceramica din caolin. Pasta era caolinul, întâlnit şi în Dobrogea, de
culoare albă, care se utilizează în realizarea vaselor în secolul X. Sunt descoperite
atare piese în zone învecinate cu Câmpia Munteniei (Păcuiu lui Soare).Vasele
din caolin au fost descoperite şi în Muntenia, pe malul stâng al Dunării la
Radovanu, Căscioarele, Sultana, Feteşti- Vlaşca, Platoneşti şi în centrul
Munteniei, la Dridu, Ileana-Podari şi Bucureşti- Băneasa.
Indiferent de formă şi pastă, pe anumite vase, întâlnim aşa-zise " mărci
de olar" având, uneori, forme geometrice ca : cercuri simple sau concentrice,cerc
tăiat de o cruce, pătrate, stele, cruci de diferite forme, romburi, triunghiuri,
semne răspândite în secolele VIII-IX d.Hr şi în spaţiul Munteniei.
Ele sunt explicate de literatura de specialitate ca : semne de olar, semne
magice sau de proprietar, dar, cea mai plauzibilă ipoteză , mărci ale şarjelor de
olar dintr-o anumită etapă.
Tot ca o activitate de prelucrare a lutului este şi obţinerea materialelor de
construcţii, cum ar fi tuburile destinate aducţiunii apei ( olanele ), ţiglele şi cărămizile.
Aceste elemente sunt semnalate, izolat, la Dridu, şi, mai frecvent, în
aşezările de pe malurile Dunării din arealul cercetat, în special în cercetările de
la Căscioarele-Greaca-Prundu (jud. Călăraşi), întâlnite în locuinţe, gropi sau în
cuptor, arătând specializarea unor meşteri care anticipează trecerea la urbanism.

4.Prelucrarea lemnului. În Câmpia Munteniei se întindea, după cum a


mai fost precizat, Codrul Vlăsiei, zonă forestieră cu esenţe tari, în care predomină
stejarul, lemn care era folosit în construcţia locuinţelor şi a obiectelor de uz
comun. Acest meşteşug a fost determinat de condiţiile de mediu- care îi obligă
pe membrii comunităţilor să-şi confecţioneze din lemn mare parte din obiectele
necesare traiului şi componente ale utilităţilor din gospodărie.
Datorită faptului că lemnul nu se poate conserva un timp îndelungat, nu
s-au păstrat dovezi directe ale existenţei uneltelor din lemn cu care se lucra în
perioada discutată aici.
În aşezările aparţinându-i perioadei de timp supusă atenţiei au fost
descoperite topoare, tesle de tip "săpăligă", sfredele cu vârful spiralat, dălţi
(Căscioarele - Valea Fântânilor, Păcuiu lui Soare, Dridu).
Trecerea în revistă a descoperirilor arheologice din estul Câmpiei
Munteniei, ce reprezintă ocupaţiile populaţiei ce a locuit aici în secolele
VIII-XI d.Hr, atestă- fără putinţă de tăgadă- caracterul sedentar al populaţiei
de aici. Totodată, se relevă faptul că, majoritatea covârşitoare a obiectelor
www.cimec.ro
240 Gheorghe Matei

necesare vieţii de zi cu zi, erau obţinute de către membrii .comunităţilor lo-


cale. Fără îndoială, cele prezentate mai sus, reprezintă o parte infimă din
ceea ce se poate realiza. Cercetări sistematice viitoare, interpretări noi ale
unor situri deja publicate, vor putea aduce substanţiale modificări ale
încheierilor din paginile de faţă.

www.cimec.ro
Irina COSTEA-ENE

Un cuţit de plug descoperit la Oraşul de


Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni,
judeţul Ialomiţa

Resume
Dans cet article l'auteur veut presenter un couteau d'araire du debut
du XVJ·eme siecle, decouvert sur le site archeologique du Oraţul de Floci.

Oraşulde Floci, situat odinioară la vărsarea râului Ialorniţa în Dunăre, a


fost cunoscut în epoca medievală ca punct tenninus al unui drum comercial,
ce făcea legătura între principalele oraşe ale Transilvaniei şi zona gurilor Dunării,
mai ales pentru comertul cu lână. Ca pentru oricare alt oraş, principalele activităţi
desfăşurate de locuitorii târgului erau comertul şi meşteşugurile. Istoricii care
s-au ocupat de studiul oraşelor şi târgurilor medievale româneşti au fost de
acord că habitatul urban autohton nu se rezumă doar la spaţiul propriu-zis al
comunităţii (cu străzi, biserici, ateliere, prăvălii sau locuinţe), d cuprinde şi
zona periferică, hinterland-ul, în care principala ocupaţie a oamenilor era
reprezentată de agricultură 1 • Este binecunoscut faptul că existenţa oraşelor
medievale din spaţiul românesc era strâns legată mai ales de aceste zone care
ofereau aprovizionarea pieţei urbane cu produse agricole şi se constituiau într-o
sursă de venit pentru categoriile care îşi duceau viaţa între sat şi oraş.
Cercetările arheologice asupra aşezării urbane de la gura lalomiţei se
desfăşoară, cu mici întreruperi, de aproape 30 de anF. Suprafaţa vetrei urbane,

1
Mircea D. Matei, Geneză şi evoluţie urbană Îll Moldova şi Ţara Românească, Editura Helios, Iaşi,
1997, p. 170, 179-214.
~Menţionăm câteva rapoarte de săpătură publicate de către membrii colectivului de cercetare arheologică
de la Oraşul de Floci: Cercetări Arheologice, III, Bucureşti, 1979, p.l99-246; IV, Bucureşti, 1981,
p.l20-143; VI, Bucureşti, 1983, p.95-l08. Vezi şi Cronica Cercetărilor Arheologice din România.
Campania 2000, CIMEC Institutul de Memorie Culturală, 2001, p.91, planşa 23, p. 303.
www.cimec.ro
242 /rinD Coslea-Ene

prin care a trecut albia veche a Ialomiţei, a fost împărţită din punct de vedere topografic
în 12 grinduri, în funcţie de nivelările terenului. Campania arheologică ce s-a desfăşurat
în lunile iulie-august ale anului 2002 urmărea continuarea secţionării grindului 1 în
vederea realizării unei stratigrafii mediane în această zonă. Secţiunea denumită SI B/
2002 (2x30m), orientată S-N, a scos la iveală două morminte de secol XVIII, urmele
unei locuinţe cu sobă şi oale-cahlă şi patru gropi pentru depozitarea reziduurilor
menajere.l . Din inventarul arheologic iese în evidenţă un cuţit de plug, descoperire
unică într-o aşezare urbană medievală din Ţara Românească. Această unealtă agricolă
s-a situat la cota de --0,94 m faţă de nivelul actual de călcare, la 4 m nord de limita
locuinţei menţionată mai sus, într-un strat de cultură anterior acesteia. Din punct de
vedere stratigrafic cuţitul de plug s-a aflat într-un prim nivel de locuire al sitului,
imediat deasupra sterilului arheologic, într-un pământ de culoare brun închis, măzăros,
fără inventar semnificativ. Acest strat are o lungime de 14 m, până la limita sudică a
gropilor. Cuţitul de plug (fig. 1) este lucrat dintr-o bară dreptunghiulară prin forjare.
Dimensiunile sale sunt: lungimea sa totală este de 540 nun, partea activă, care
reprezentă o treime din lungimea totală, este de 185 nun şi lăţimea părţii active, de
74 nun, iar la mâner are o lăţime de 49 nun şi o grosime de 17 mm.
Datarea cuţitului de plug ridică probleme. Specialiştii care s-au ocupat de
începuturile oraşului4 au stabilit că, cel puţin până în acest moment, acesta începe
să prindă viaţă de la mijlocul secolului al xv-lea în jurul unui punct de vamă şi
vad de trecere spre Dobrogea. Locuinţa descoperită în SIB/2002 determină un
penultim nivel de locuire, fiind situată între cotele --0,35 şi -0,60m faţă de actualul
nivel de călcare. În funcţie de materialul ceramic recoltat pe suprafaţa ei, această
locuinţă poate fi încadrată cronologic în a doua jumătate a secolului al XVI -lea -
începutul secolului al XVII-lea . Aşadar, cuţitul nostru poate aparţine perioadei
cuprinse între a doua jumătate a secolului al xv-lea şi până în secolul al xvn-lea.
Deasupra acestei prime nivelări în care am descoperit cuţitul de plug, se
află un strat de cultură în care ceramica de uz comun poate fi încadrată
cronologic sfârşitului de secol XV şi începutului clar de secol XVP. Pentru a
susţine această cronologie relativă, adăugăm şi un fragment de ceramică de
Iznik (fig. 2)6 , care poate fi datat tipului Iznik II, aşa cum se poate vedea în
studiul acordat acestor piese7 •

3
Anca Păunescu, Silviu O~ Irina Costea, Raport asupra campaniei arheologice din anul 2002
desfăşurate la Oraşul de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni, jude(ullalomi(a, (mss.).
• Lucian ChiJescu, Niculae Conovici, Radu Lungu, Anca Păunescu, Venera Rădulescu, Cercetări
arheologice la Piua Petrii (Or~ul de Floci),jud. /alomi(a, Cercetări Arheologice, III, 1979, p. 191-200.
s Forma vasului, pasta subfire, perepi care pleacă de la baza vasului ne îndreptăJesc să suspnem această
datare.
6
Fragmentul ceramic a fost găsit în caroul5-6 al secJiunii Sffi/2002, la cota de -0,63m, în acelaşi strat de
cultură posterior primei nivelări unde se afla cuptul de plug.
7
Dana Mihai, Ceramica de lznik descoperită la o~ul de Floci, jude(Ullalomiţa (1), Cercetări Arheologice,
X, Bucureşti, 1997, p. 278 şi planşa W4.
www.cimec.ro
UN CUŢIT DE PLUG DESCOPERIT LA ORAŞUL DE R..OCI (PIUA PETRI), COM. GIURGENI, JUD. IALOMIŢA 243

În campania arheologică din anul2003, am urmărit şi determinarea limitei


vestice a locuinţei din anul precedent, prin trasarea unei casete paralele cu
SIB/2002, numită caseta a/2003. Rezultatul s-a concretizat în precizarea
conturului locuinţei şi descoperirea a două monede la adâncimea de -0,50 şi
respectiv -0,62 m, faţă de nivelul actual de călcare, în stratul de cultură posterior
celui în care a fost găsit cuţitul de plug. Monedele vin să susţină încadrarea
cronologică a stratului de cultură de deasupra primei nivelări în primul sfert al
secolului al XVI-lea, una din ele fiind un dinar de la Ludovic II, iar cealaltă un
mangâr otoman de la Selim 1. Aşadar, cuţitul de plug, situat în nivelul arheologic
anterior stratului cu monede, aparţine sfârşitului secolului al xv-lea şi poate chiar în
primii ani ai celui următor.
Pentru o mai bună încadrare în timp a cuţitului de plug am încercat să
urmărim o evoluţie a acestor unelte agricole, să vedem dacă există analogii şi o
tipologie a lor, dar am constatat că, începând cu cele din epoca romană, forma
lor nu se schimbă semnificativ8 • Nu trebuie să ne surprindă acest lucru din moment
ce agricultura nu a cerut inovaţii majore în domeniul uneltelor. Asemenea unelte
agricole au fost descoperite în depozitele de la Dragosloveni 9 şi Bârlogul, datate
în secolele IX-X. Unul din cuţitele de plug din depozitul de la Dragosloveni are
aceeaşi formă şi aproximativ aceleaşi dimensiuni 10 •
Nici analiza chimică nu ne-a ajutat foarte mult 11 • De asemenea, metal urgia
fierului a rămas neschimbată de la începuturile prelucrării acestui metal şi până
în epoca modernă, cuţitul nostru având în· compoziţia sa chimică 100% fier.
Cum temperatura necesară în metalurgia fierului nu este foarte mare şi ţinând
seama de faptul că în decursul anilor, inclusiv în secţiunea din campania din
2002, în situl arheologic de la Oraşul de Floci s-au găsit bucăţi de zgură, putem
concluziona că piesa descrisă de noi a fost confecţionată într-un atelier local.
La această concluzie au ajuns specialiştii care considerau că meşterul care
fabrica unealta de fier îşi procura singur minereul şi lucra pentru comunitatea
locală din care făcea parte 12 •

8
1. Glodariu, Die Landwirtschaft im romischen Dakien, în Aufstieg und Niedergang der Romischen
welt, W. De Gruyter, 1977, p. 950-989, p.973 şi planşa Il/4,5; V. Carnache, Unelte agricole pe
teritoriul Republicii Populare Române în epoca veche, SCIV, 1950, anI, voi. Il, p. 83-110 şi Ion
Glodariu, Eugen Iaroslavschi, Civilizaţiafterului la daci (sec. 1/ î.e.n.-1 e.n.), Editura Dacia, Cluj,
1979,p. 25, 28, 63, 64.
9
Maria Comşa şi Gh. Constantinescu (Focşani), Depozitul de unelte şi arme din epocafeudală timpurie
descoperit la Dragosloveni, (jud. Vrancea). SCIV, Bucureşti, 1969, p. 425-436.
10
Ibidem, p.428, fig. 2/10.
11
Analiza chimică s-a făcut cu fluorescenţă de raze X şi a rezultat fier curat fără elemente de aliere.
Informaţiile tehnice ne-au parvenit prin amabilitatea domnului doctor Bogdan Constantinescu de la
Institutul de Fizică Atomică.
1
~ Ştefan Olteanu, Producţia meşteşugărească din Moldova şi Ţara Românească în sec. X-XVII (Probleme
de bază în lumina cercetărilor recente), Studii. Revista de Istorie, 4, an XV, 1962, p. 872, 878.
www.cimec.ro
244 Irina Cos/ea-Ene

De asemenea, în campaniile arheologice de la Oraşul de Floci desfăşurate


anterior, a fost descoperit şi un brăzdar de plug 1 ~, cel de-al doilea element de
fier al plugului de lemn utilizat în evul mediu, aşa cum este acesta prezentat în
frescele contemporane (fig. 3).
Semnalăm acest cuţit de plug în vatra Oraşului de Floci care aparţine
cronologic primului sfert al secolului al XVI-lea şi care se remarcă atât prin
raritatea descoperirilor de acest gen, dar şi prin starea de conservare bună, în
ciuda vechimii sale.

13
Lucian Chiţescu, Niculae Conovici, Radu Lungu, Anca Piiunescu, Venera IUdulescu, Cercetări arheologice
la Piua Petrii (Oraşul de Floci), jud. lalomiţa, în Cercetări Arheologice, III, 1979, p. 238, fig. 23.

www.cimec.ro
UN CUŢIT DE PLUG DESCOPERIT LA ORASUL DE fLOCI (PIUA PETRI), COM. GIURGENI, JUD.lALOMffA 245

/
·.
\.

•)·:····

Fig. 1. Cuţit dep)ug (sec. XVI), descoperit la Oraşul de Floci


(Piua Petri), comuna Giurgeni,jud.lalomiţa.

www.cimec.ro
246 lriluJ Cost~a-Ene

Fig. 2. Fragment de ceramică de Iznik, (sec. XVI), descoperit la Oraşul


de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni,jud. lalomiţa.

Fig. 3. Fresca de la Mănăstirea Coşula, reprezentând munca în


agricultură cu plugul cu brăzdar şi cuţit din fier.
www.cimec.ro
Cristina PARASCHIV-TALMA ŢCHI

Noi itemi în problematica abordării


"fenomenului" mărcilor de olar
Abstract
In this essay the author develops the ways already used for the elucida-
tion of the "phenomenon" of pottery signs (analogous discoveries similar to
others from other countries - chronologically speaking, and according to the
number ofpieces) to which we add new methods: making a catalogue ofpottery
marks discovered in Romania (manuscript); making a map with such discoveries
and ovens for burning the pottery in the Middle Ages with the afferent conclu-
sions; the making of a map where there are pointed out the commercial routes
and the settlements with such discoveries that go together with them. It had
been realized that now Dinogeţia - Garvăn has a big number of discoveries
(around 530 stamps ), that out of the 54 identified points of the territories of
Muntenia and Dobrogea (31, respectively 23) 39 (72,2%) are placed on or
around the commercial routes of the time.

Fenomenul mărcilor de olar a fost dezbătut în istoriografia românească


cu multă precauţie încă din momentul intrării lui în atenţia specialiştilor şi, am
putea spune, cu câteva excepţii, că el "se bucură" şi astăzi de aceeaşi "întâietate".
Puţini au fost şi sunt cercetătorii care, atunci când au descoperit în sit astfel de
semne, s-au oprit pentru a le face o prezentare mai largă şi pentru a încerca să
clarifice originea şi semnificaţia lor 1 • Au fost, şi pare să fie încă, semne de
întrebare referitoare la cultura ce defineşte secolele VIII- X. Generaţii succesive
au susţinut sau combătut ideile înaintaşilor, aducând spre argumentarea opiniilor

1
M.Comşa,
Cu privire la semnificaţia mărcilor de olar din epocafeudală timpurie, SCIV, XII, 1961,2,
p. 291-305; P.Diaconu, « Marcă de olar» având ca reprezentare un cal, SCIVA, 34, 1983,3, p. 290-
293; ldem, Din nou despre originea practicării mărcilor de olar, Pontica, XXV, 1992, p. 355-358;
V.Sârbu, Semnele în relief de pe ceramica feudală timpurie descoperită Î{l judeţul Brăila, Studii şi
comunicări, Focşani, II, 1979, p. 35-39, etc.

www.cimec.ro
248 Cristina Paraschiv- Talmaţchi

lor numeroase studii referitoare la aşezări, locuinţe, categorii ceramice, rituri şi


ritualuri, etc.; de altfel foarte necesare şi folositoare verigi ce ajută la clarificarea
imaginii de ansamblu şi nu numai. Fenomenul mărcilor de olar reprezintă o
verigă încă nesudată şi, îndrăznim să spunem, la fel de importantă ca şi celelalte.
Tocmai de aceea ne-am hotărât să-I readucem în atenţia cercetătorilor fără de
ale căror informaţii referitoare la astfel de descoperiri nu putem clarifica acest
fenomen, neavând pretenţia de a spune că îl vom definitiva.
Cantitatea impresionantă de mărci de olar, descoperită în teritoriile locuite
de slavi a determinat pe unii specialişti să atribuie iniţial acestui fenomen o
origine slavă2 • S-a constatat însă că era o concluzie eronată şi că această practică
este mult mai veche, ea regăsindu-se şi la celţi şi romanP, fondul târziu al
culturii ultimilor reprezentând calea de transmitere a ei către ceramica perioadei
de început a evului mediu 4 • Nu asupra acestei idei vrem să stăruim însă.
Autohtoni romanizati, slavi şi nu numai, meşteşugarii ce întreţineau acest
fenomen reprezentau, în fapt, "centre" de producere a unor obiecte necesare.
Intensitatea practicării lui şi a folosirii vaselor marcate diferă însă de la o zonă la alta.
Pe teritoriul României, cele mai numeroase mărci, cea. 530, au apărut la
Garvăn-Dinogeţia Gud. Tulcea)5 , care surclasează orice încercare de concurenţă.
Ei îi urmează Capidava Gud. Constanţa) cu cea 100 mărci 6 , Moreşti Gud. Mureş)
cu cea. 507 , Bucov Gud. Prahova) cu cea. 47 8 , Dridu Gud. Ialomiţa) cu cea.
449 , Hârşova Gud. Constanţa) cu cea. 40 10 , Epureni Gud. Vaslui) cu cea. 31 11 ,

~ Gr.Florescu, R.Fiorescu, P.Diaconu, Capidava. Monografie arheologică, voi.I, Bucureşti, 1958,


p. 225-226.
3
P.Diaconu, Pontica, XXV, 1992, p. 358, nota 19.
4
Ibidem, p. 358; P.Diaconu, D.Vâlceanu, Păcuiullui Soare. Cetatea bizantină, voi.I, Bucureşti,
1972, p. 136; E,Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de
formare a poporului român, Bucureşti, 1967, p. 92; O.Toropu, Romanitatea târzie şi străromânii în
Dacia traiană sud-carpatică (secolele III-XI), Craiova, 1976, p. 171; M.Comşa, Cultura materială
veche românească (Aşezările din secolele VIII-X de la Bucov-Pioieşti), Bucureşti, 1978, p. 97; V.Sârbu,
op. cit., p. 37; P.Diaconu, Realităţi arheologice şi consideraţii istorice. O lucrare despre culturile
materiale de la Dunărea de Jos în sec. VII-X, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XII, 1994,
p. 17, nota 14.
~ Gh. Ştefan, l.Barnea, M.Comşa, E.Comşa, Dinogeţia /.Aşezarea feudală timpurie de la Bisericuţa­
Garvăn, Bucureşti, 1967, p. 205.
6
Gr.Aorescu, R.Fiorescu, P.Diaconu, op.cit, p. 215.
7
K.Horedt şi colab., Şantierul Moreşti, în SCIV, IV, 1953, 1-2, fig. 11, p. 288; K.Horedt, Moreşti,
vo1.2, Grabungen in einer mittelalterlichen Siedlung in Siebenburgen, Bonn, 1984, fig. 24, p. 44,
fig. 26, p. 45.
8
M.Comşa, Cultura materială, fig. 87, p. 96.
9
E.Zaharia, op. cit., p. 90; A. Ioniţîă, La ceramique du Haut Moyen Age de Dridu « La Metereze »
(dep. de lalomiţa), Dacia, NS, XL-XLII, 1996-1998, p. 307,317 şi fig. 15; V.Mihai, Cercetările
arheologice de la Dridu- «La Metereze» (jud. Jalomiţa) ( 1979-1980), MCA, a XV-a Sesiune
anuală de rapoarte. Muzeul judeţean Braşov- 1981, Bucureşti, 1983, fig.2114, p. 442 ; C.Paraschiv-
Talmaţchi, Catalogul mărcilor de olar descoperite pe teritoriul Munteniei (sec. VIII-XIV p.Chr.),
Analele Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", VI, sub tipar.
10
A.Aricescu, Noi date despre cetatea de la Hârşova, Pontica, 4, 1971, fig. 9, p. 360, fig. 1O, p. 361,
fig. ii, p. 362 ; Material inediL- informaţie Panait 1. Panait căruia îi mulţumim şi pe această cale.
11
Dan Gh. Teodor, Aşezareafeudală timpurie de la Epureni-Vaslui, Arheologia Moldovei, XI, 1987, p. 150.
www.cimec.ro
NOIITEMI ÎN PROBLEMATICA ABORDĂRII ..FENOMENULUI" MĂRCILOR DE OLAR 249

Histria (Istria, jud. Constanţa) cu cea. 30 12 , Sultana Uud. Călăraşi) cu cea.


25 13 , Obârşia Nouă Uud. Olt) cu 10 14 , etc.
Procentual, situaţia este următoarea: la Garvăn-Dinogeţia vasele marcate
reprezintă între 50% (grupele 1 şi a II-a) şi 90% (grupa a IV-a) 15 • La Epureni
35-40% din totalul vaselor descoperite purtau astfel de mărci 16 , la Chiscani
Uud. Brăila) cea. 29% 17 , în timp ce la Păcuiullui Soare doar 3-4% 18 •
Se ştie că aria răspândirii mărcilor de olar depăşeşte graniţele ţării noastre 19 •
Pentru o scurtă comparaţie vom enumera astfel de descoperiri şi din alte regiuni.
În Republica Moldova, beneficiara celui mai mare procent pare a fi localitatea
Hansca,cu 7-10,4% (217 funduri devasepurtaumărci) 20 • Ei îi urmează Pohărniceni­
Petruha L2 cu 8,03% (din 112 funduri de vase descoperite, doar 9 erau marcate)21 ;
Brănişte XIII cu 2,4% (din 124 funduri de vase, marcate erau 3) 22 şi Pohămiceni­
Petruha L3 cu 1,5% (din 2oo funduri de vase, 30 purtau mărci)2 3 , etc.
De pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, amintim descoperirea a 306
funduri de vase cu marcă (procentual în campania din 1936 avem 11 ,4%, iar
în aceea din 1937- 14,4%) la Kiev 24 , 200 la Vşcija (5%) 25 , 108la Plesnek26 •
Din zona Doneţului mijlociu (periegheze şi cercetare) au fost strânse 380 (18%
dintre acestea fiind de la vase de uz casnic, 6,5% de pe ceramică cenuşie şi
1,5% de la "recipiente") 27 , la Cal fa procentul fundurilor de vase purtătoare de
mărci, descoperite, este de 15% 28 , iar în siturile de la Reazanul Vechi, Pronsk
şi vechiul Novgorod de cea. 1%29 •

1
~ U. Fiedler, Studien zu Grăberfeldem des 6. bis 9. Jaltrhunderts an der unteren Donau, voi. 2,
Bonn, 1992, Taf. 16-35.
13
B.Mitrea, La necropole birituelle de Sultana. Resultats et prob/emes, Dacia, NS, XXXII, 1988,
1-2, p. 1 13 şi passim ; U.Fiedler, op.cit., Taf.39-41.
"O.Toropu, op.cit., p. 71.
u Gh. Ştefan, I.Bamea, M.Comşa, E.Comşa, op.cit.,p. 205-206.
16
Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 165.
17
V.Sârbu, op. cit., p. 35.
18
P.Diaconu, D.Vâlceanu, op.cit, p. 131; V.Sârbu, op. cit., p. 38.
19
Vase cu marcă au fost descoperite în Rusia, Ucraina, R. Moldova, România, Bulgaria, Serbia,
Ungaria, Polonia, Suedia etc.
:!0 Gh. Postică, Românii din codrii Moldovei în evul mediu timpuriu (Studiu ar/teologic pe baza
ceramicii din aşezarea Hansca), Chişinău, 1944, p. 52.
~ 1 I.Tentiuc, Populaţia din Moldova centrală în secolele XI-XIII, Iaşi, 1996, p. 113.
~~Ibidem.
~3 Ibidem.
~· G.M. Şovkopleas, Znaki na drevniorus 'komu posudi z Kieva, Arheologhija, Kiev, XVII, 1964,
p.56.
:!5 Ibidem, p. 57.

~6 M.P.Kueera, Gonearnoje kleima iz raskopok drevnega Plesneka, Kratkie Soobşcenia Instituta


Arheologhii (în continuare KCEA), Kiev, 1O, 1960, p. 122.
~ 7 K.I.Krasil'nicov,Ku/wnna keramika ta keramieni vyroby spe(ial'nogo priznaeennja Saltovo-
Majatskai kul'tury seredniodoneeeia, Vita Antiqua, Kiev, 2, 1999, p. 175.
~~ G.F.Cebotarenco, Ca/fa- gorodişee VIII-X vv. na Dnestre, Chişinău, 1973, p. 20.
~ G.M.Şovkopleas, Arheologhija, Kiev, XVII, 1964, p. 56.
www.cimec.ro
250 Cristina Paraschlv· Talmaţchl

De pe teritoriul Bulgariei, amintim descoperirea a 39 de funduri de vase


cu mărcila Blaskovo (30%) 30 , 27 la Brestak (cea. 20%) 31 , etc.
Constatăm, aşadar, că cel puţin în acest moment nu deţinem informaţii
despre descoperirea într-un sit a unui număr mai mare de mărci decât cel de la
Garvăn-Dinogeţia, acesta depăşind cu cea 224 de exemplare pe următorul clasat
- Kiev-ul, cu cea. 313 pe cel de la Hansca, cu cea. 330 pe cel de la V şcija şi cu
cea. 419 pe cel de la Blaskovo.
Dacă în privinţa siturilor fruntaşe (aşezări cu necropolele aferente) nu
credem că ar trebui să existe rezerve în plasarea lor în categoria centrelor
producătoare de vase ceramice cu marcă, atunci unde le putem încadra pe cele
în care astfel de descoperiri nu depăşesc 20-30 de exemplare?
Putem numi centru de olărit un sit în care au fost descoperite 20 - 30 de
mărci? Teoretic, nu prea. 20-30 de vase cu mărci puteau fi aduse în timp (10-
15 ani, maxim 2 vase pe an), pe cale comercială, din alte aşezări, presupuse a fi
adevăratele centre producătoare. Întrebarea este însă, de unde? Deoarece, dacă
ne uităm la siturile din jurul lor cu descoperiri asemănătoare, constatăm că de
regulă acestea prezintă un număr şi mai mic de mărci. Atunci, sunt aceste aşezări
şi centre producătoare? Este posibil, mai ales în cazul în care avem dintr-un tip
de marcă în jur de 10 exemplare, presupunând că aceasta ar reprezenta semnul
meşteşugarului local sau al cornanditarului. Dar, în această situaţie, pierdem din
vedere eventualitatea valorii simbolice a unora dintre aceste semne. Pentru a
încerca să rezolvăm măcar în parte această problemă, am întocmit un catalog al
mărcilor de olar descoperite pe teritoriul României. Cu ajutorul lui, vom identifica
posibile centre producătoare şi sperăm să putem semnala eventuala mişcare a
unor vase purtătoare de mărci cel puţin în teritoriul din apropierea acestora.
Aducem în completarea informaţiilor din catalog o hartă pe care sunt semnalate
aşezările în care au fost identificate cuptoare de ars ceramica, funcţionabile în
evul mediu timpuriu. Ni se autentifică astfel că practica marcării vaselor nu era
folosită de toţi meşteşugarii olari. Avem centre, precum cele de la Radovanu
Gud. Călăraşi) 32 şi Borcea Gud. Călăraşi) 33 • unde sunt prezente cuptoarele de ars
ceramica (aşadar, sigure centre de olărit), dar nu şi vasele marcate. Aşa cum, la
Slobozia Gud. Giurgiu) 34 şi Otopeni Gud. Ilfov) 35 avem ceramică marcată, dar
nu cunoaştem încă descoperirea nici unui cuptor.
30
D.Dimitrov, Rannosrednovecoven necropol pri c. Blaskovo Vamencki ocrg, Isvestija na Narodnia
Muzei (în continuare Isvestija-Varna), Vama, III (XVIII), 1967, p. 141. Autorul menţionează că, în
general, în siturile din evul mediu timpuriu ,din Bulgaria, doar 10% din vasele ceramice aveau pe fund
mărci în relief, Blaskovo ftind o excepţie.
31
ldem, RlUUWbîlgarsco selişee pri c. Brestak, Vamencko, Isvestija-Vama, V(XX), 1969, p. 129.
3
~ M.Comşa, Unele date privind aşezarea din sec. VJ. VII de la Radovanu, judeţul Ilfov, Muzeul
Nafional, Il, 1975, p. 335 ; I.Tentiuc, op.cit., p. 110.
33
T.Papasima, V. Oprea, Un cuptor pentru ars oale din epocafeudală timpurie, Pontica, XVII, 1984,
p. 237.
34
Gh.Rădulescu, M.lonescu, Noi puncte arheologice pe harta raionului Giurgiu, SCIV, VI, 1955, 1-2,
p. 300.
Js V.Leahu, Săpături/e arheologice de la Otopeni (Il), Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, 7,

1969, p. 9, 12.
www.cimec.ro
NOIITEMI iN PROBLEMATICA ABORDĂRII ,.FENOMENULUI" MĂRCILOR DE OLAR 251

Să fi fost atunci aceste aşezări doar "consumatoare" de astfel de produse,


nu şi producătoare? lată o întrebare la care sperăm să răspundem coroborând
rezultatele obţinute la încheierea catalogului mărcilor de olar cu cele referitoare
la viaţa economică a perioadei de început a evului mediu. Considerăm, aşadar,
că un alt item (mod) prin care am putea clarifica unele aspecte ale problemei ar
fi compararea hărţii ce are semnalate astfel de descoperiri cu drumurile
comerciale identificate pentru perioada respectivă.
În 1983, cercetătoarea Maria Comşa trasa un drum comercial care, însoţind
limita dreaptă a Dunării, făcea legătura între aşezările din nordul Dobrogei şi
cele din regiunea Durostorum (Silistra) 36 . Pe acest drum, sau în imediata lui
apropiere, identificăm acum următoarele aşezări şi necropole în care au fost
descoperite vase cu mărci de olar (de la nord spre sud): Dinogeţia 37 , Hârşova 38 ,
Capidava39 , Cemavodă40 , Cochirleni (corn. Rasova) 41 , Satu Nou 42 , Canlia43 ,
Gârliţa (corn. Ostrov) 44 , Păcuiullui Soare45 , Oltina46 • Altfel spus, 10 dintr-un
total de 23 de puncte, din Dobrogea, adică 43,4% 47 . Alte patru le găsim dacă,
plecând de la Dunăre spre mare, însoţim vechea vale Carasu: cap Cemavodă,
deja menţionat anterior, apoi Ţibrinu (corn. Mircea Vodă) 48 , Castelu 49 ,
BasarabP0 şi Constanţa51 .
O altă acumulare de astfel de descoperiri o găsim în Muntenia pe drumul
care, venind de la nord de Carpaţi, cobora la Dunăre pe traseul Slon-Bucov-
Bucureşti-Olteniţa52. Pe el sau în apropiere, găsim 8 din 31 de puncte identificate

36
M.Comşa, Drumuri comerciale între Carpaţi şi Dunăre în sec. IX-X, Muzeul Nafional, VII, 1983,
p. 101 şi urm.
37
Gh.Ştefan, I.Bamea, M.Comşa, E.Comşa, op.cit., p. 205 şi urm.
38
A.Aricescu, Pontica, IV, 1971, p. 360-362.
39
Gr.Florescu, R.Fiorescu, P.Diaconu, op.cit.,p. 215 şi urm.
40
I.Bamea, Date noi despre Axiopolis, SCIV, XI, 1960, 1, p. 77.
41
P.Diaconu, Date noi privind "valul mare de pământ" din Dobrogea, Peuce, IV, 1973-1975, p. 204,
212. .
4
~ B.Mitrea, Şantierul arheologic Satu Nou, necropolafeudală timpurie nr. 1, MCA, VII, 1961, p. 555 ;
Idem, Săpăturile de la Satu Nou. Necropolelefeudale timpurii (r. Adamclisi, reg. Dobrogea), MCA,
VIII, 1962, p. 644 ; U .Fiedler, op.cit., Taf. 3-6.
43
R.Harhoiu, Câteva observatii asupra necropolei birituală de la Canlia,judetul Constanta, Pontica, 5,
1972, fig. 7/_1, p. 574.
44
C.Câijan, Cimitirul feudal-timpuriu de la Gârlita-Ostrov, Pontica, I, 1968, p. 411,416.
43
P.Diaconu, D.Vâlceanu, op.cit., p. 131 şi urm.
46
În campanile arheologice din 2001-2003 au apărut aici cea 20 de funduri de vase cu mărci. Informaţie
C.Chiriac, căruia îi mulfUmim şi pe această cale.
47
În harta noastră nu sunt semnalate următoarele puncte: Oltina, Cochirleni Uud. Constanfa) şi Ghiolul
Pietri Uud. Tulcea).
48
E.Comşa, Câteva descoperiri arheologice din raionul Medgidia (regiunea Constanta), MCA, IV,
1957' p. 326.
49
A.Rădulescu, N.Harfuche, Cimitirul feudal-timpuriu de la Castelu, Constanfa, 1967, p. 91-93,
118-125.
so I.Bamea, Ceramica din cariera de cretă de la Basarabi (reg. Dobrogea), SCIV, XIII, 1962, 2, p. 355.
31
C.Câijan, Ceramica de epocă feudal-timpurie descoperită pe teritoriul oraşului Constanţa, Pontica,
Il, 1969, p. 389.
s~ M.Comşa, Muzeul Nafional, VII, 1983, p. 1O1 şi urm.
www.cimec.ro
252 Cristina Paraschiv· Talmaţchi

pentru această regiune: Bucov (jud. Prahova)53 , Şirna (jud. Prahova)54 , Otopeni
(jud. Ilfov) 55 , Bucureşti - Băneasa Străuleşti 56 , Bucureşti - Bucureştii NoP 7 ,
Bucureşti - Curtea Veche 58 , Bucureşti -Piaţa cu FlorP 9 şi Vadu Anei
(jud. Ilfov)60 •
Economia lucrării nu ne permite să mai facem alte menţiuni. Reţinem
însă că, pe ansamblu, din cele 54 de puncte identificate pentru teritoriul
Munteniei şi al Dobrogei (31, respectiv 23), 39 sunt plasate pe sau în preajma
drumurilor comerciale ale vremii. În concluzie, erau sau nu comercializate
aceste vase? Procentul de 72,2% ne determină, în acest moment, să dăm un
răspuns afirmativ, rămânând ca la definitivarea catalogului să stabilim centrele
producătoare şi eventuala lor arie de comercializare.
Am văzut în ce cantitate, numerică sau procentuală, se găsesc vasele cu
mărci în siturile din evul mediu timpuriu; am constatat, rezumativ, în ce măsură
aşezări le şi necropolele cu astfel de descoperiri erau situate pe sau în apropierea
drumurilor comerciale folosite în perioada respectivă; ne vom opri acum asupra
aspectului cronologic. Calea de transmitere a acestui fenomen către ceramica
de la începutul evului mediu constituie un punct deja clarificat61 • Care sunt
însă regiunile prime în care el a recăpătat amploare acum?
Pe teritoriul României, practica marcării vaselor a fost folosită într-o
perioadă relativ largă - secolele VIII - XV p.Chr. În mod curios, în partea de
început semnalăm astfel de descoperiri mai mult în necropole şi morminte
izolate: Izvoru (jud. Giurgiu- sec. Vlll)62 , Frăteşti (jud. Giurgiu- sec. Vlll)63 ,
Sultana (jud. Călăraşi -sec. VIII-IX) 64 , Şarânga (jud. Buzău -sec. VIII-IX) 65 ,
Platoneşti (jud. Ialomiţa- sec. Vlii-X)66 , etc. Deşi rare, descoperirile din aşezări

n Eadem, Cultura materială, p. 94-97.


54
Material inedit, informaţie Şt. Olteanu căruia îi mulţumim şi pe această cale.
55
V.Leahu, Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, 7, 1969, p. 9, 12.
56
M.Constantiniu, P.I.Panait, I.Cristache-Panait, Şantierul arheologic Băneasa-Străuleşti, în CAB, II,
1965, p. 110-112 ;Gh. Mănucu-Adameşteanu, Aspecte ale culturii materiale vechi româneşti în lumina
descoperirilor de la Bucureşti (secolele IX-XI), CAB, IV, 1992, p. 64.
57
P.I.Panait, Săpăturile de la Bucureştii Noi, 1960, CAB, I, 1963, p. 118 şi fig. 22/2, p. 116 ;
Gh. Mănucu-Adameşteanu, op. cit., p. 58.
58
S.Morintz şi colab., Săpăturile ar/reologice din Bucureşti, MCA, VID, 1962, p. 768, fig. 7/8, p. 769.
59
P.I.Panait, Observaţii arheologice pe şamierele de construcţii din capitală, CAB, I, 1963, p. 140.
60 E.S.Teodor, Aşezări din evul mediu timpuriu la Vadu Anei, Cercetări Arheologice, Bucureşti, XIII,

1998-2000, pl. XII, p. 169.


61
Vezi supra nota 3.
6
~ B.Mitrea, Unele probleme în legătură cu necropola prefeudală de la /zvoru (r. Giurgiu), SCIV, 18,
1967, 3, p. 443-461.
63 C.Isăcescu, Noi date privind necropola feudală timpurie de la Frăteşti, jud. Giurgiu, Cercetări

Arheologice, Bucureşti, V, 1982, p. 201-205.


6-1 B.Mitrea, Dacia, NS, XXXII, 1988, 1-2, p. 110.
65 E.M.Constantinescu,Aspecte privind evolu(ia nord-estului Munteniei în secolele 11-X/ dHr. Considera(ii

bazate pe analiza unor descoperirifortuite dip judeţul Buzău, Mousaios, V, 1999, p. 25.
66
Gh. Matei, R.Coman, Platane şti, corn. Să~eni, jud. Jalomi(a, Cronica Cercetărilor Arheologice din
România. Campania 2001. A XXXVI- Sesiune naţională de rapoarte arheologice, Buziaş, 28 mai-
1 iunie 2002, Bucureşti, 2002, p. 238.
www.cimec.ro
NOI !TEMI ÎN PROBLEMATICA ABORDĂRII ,,FENOMENULUI" MĂRCILOR DE OLAR 253

nu lipsesc cu totul, amintim: Vadu Săpat (jud. Prahova - sec. VIII-IX) 67 ,


Vladimirescu (jud. Arad - sec. VIII-X) 68 , Grojdibodu (jud. Olt - sec. VIII-
IX)69, Bucov (jud. Prahova- a doua jumătate a sec. VIII - sec. X) 70 .
La polul opus, avem descoperirile de la Curtea de Argeş (jud. Argeş -
sec. XII-XIV)1 1 , Siret (jud. Suceava- sec. XIV-XV) 72 , Piatra Neamt (jud. Neamt
-sec. XIV-XVf 3 , Iacobeni (jud. Cluj - sec. XIV-XVf 4 şi Floreşti (jud. Cluj -
prima jumătate a sec. XVf 5 • Totuşi perioada de maxim a acestui fenomen o
înregistrăm începând cu a doua jumătate a sec. IX şi până la începutul sec. XI.
În Bulgaria76 şi Moravia77 vasele cu mărci apar, ca în România, încă de
la sfârşitul secolului al VIII-lea p.Chr., în timp ce în zona din est ele se găsesc
cel mai devreme în siturile de la sfârşitul secolului al IX-lea p.Chr. (în aşezările
şi necropolele de pe Doneţul mijlociu sunt semnalate începând cu sec. IX -
începutul sec. X78 ; la Kiev avem şi pe ceramica din sec. IX-X, însă majoritatea
sunt de pe cea din sec. XI-XIII 79 ; la Plesnek se găsesc pe fundul vaselor din
sec. XI-XIII80 ).
Constatăm, aşadar, că România se situează printre primele zone de
renaştere a acestui fenomen. Semnalarea lui pentru secolul .al VIII-lea p.Chr. în
Moravia, Bulgaria şi România, iar la est abia la sfârşitul secolului al IX-lea
p.Chr. lasă impresia că direcţia de mişcare a lui ar fi de la vest spre est. Este
doar o ipoteză. Pe baza catalogului şi a analogiilor cu descoperiri din alte
teritorii rămâne ca în viitor să clarificăm şi acest aspect.
Un alt item, care nu este nici nou, nici uşor de clarificat, se referă la
semnificaţia acestor mărci. În istoriografia de specialitate, două au fost ideile
care au dominat: simbolico-magică şi practică (semn de meşteşugar). K.l.

67
Gh.Diaconu, Sondajul arheologic de la Vadu Săpat (jud. Prahova), SCIVA, 29, 1978, 2, p. 291-30 l.
68
C.Cosma, Vestul şi nord-vestul României in secolele VIII-X d.H., Cluj-Napoca, 2002, p. 609.
69
D.Drăguş, Raport asupra cerr:etărilor arheologice de la Grojdibodu, jud. Olt, Cercetări Arheologice,
Bucureşti, IV, 1981, p. 76, 88.
70
M.Comşa, Cultura materială, p. 97.
71
N.Constantinescu, Curtea de Argeş ( 1200-1400). Asupra începuturilor Ţării Româneşti, Bucureşti,
1984, p. 122.
n S.Cheptea, Descoperirile arheologice din 1963 de la Siret, Arheologia Moldovei, VII, 1972, p. 348.
n C.Mătasă, I.Zamoşteanu, M.Zamoşteanu, Săpături le de la Piatra Neam(, MCA, VII, 1961, p. 347.
74
V.Pintea, Cu privire la aşezareafeudală de la Sopor-lacobeni, Acta Mvsei Napocensis, IV, 1967,
p. 531.
"A.A.Rusu, Cetatea medievală de la Floreşti (jud. Cluj)(Cercetări arheologice din anii 1990-1991),
Ephemeris Napocensis, III, 1993, p. 291.
76
Ljudmila Doneeva-Petcova, Znaţi v 'rhu arheologhieeski pametni(i ot spednovecovna Bolgaria VII- X
vek, Sofia, 1980, p. 25.
n M.Comşa, SCIV, XII, 1961,2, p. 296.
78
K.I.Krasil 'nicov, VIta Antiqua, Kiev, 2, 1999, p. 174.
79
G.M.Şovkopleas1.Arheologhija, Kiev, XVII, 1964, p. 57.
10
M.P.Kueera, KCbA, Kiev, 10, 1960, p. 118.
www.cimec.ro
254 Cristina Paraschlv·Talmaţchl

Krasil'nicov consideră mărcile semne-protectoare 81 , V.l. Sizov, simboluri


religioase82 , N.V. Tuhtina şi B. Polla, semne de cult83 • V. Sârbu atribuie o
semnificaţie magică doar unora dintre semne84 , iar M. Comşa şi P. Diaconu
le acordă aceeaşi semnificaţie doar într-o primă fază a meşteşugului,
dezvoltarea acestuia transformându-le în semne de meşterB 5 • M.P. Kueera,
B.A. Rybakov şi M.K. Karger consideră aceste mărci semne cu care olarii îşi
marcau producţia86 , V.E. Kozlovskaja afirmă că doar cei mai buni meseriaşi
îşi marcau vasele, dar nu pe toate 87 , iar A.A. Mansurov că doar vasele ce
urmau să fie comercializate purtau semn 88 • Z. Kolos6wna89 şi S.A. Pletneva90
consideră că semnul se transmitea din tată în fiu, Z. Kolos6wna identificând
chiar un "arbore genealogie" al mărcilor. Dan Gh. Teodor acceptă şi ipoteza
că ele ar reprezenta semne ale meşterilor olari, dar înclină să considere că
micile diferenţe dintre unele mărci nu indică o genealogie a meşterilor, ci
şarja91 .Tot semne, dar ale celor care comandau vasele, le consideră şi G.M.
Şovkopleas, K. Ciornogorskii şi R.L. Rozenfeldt 92 , pe când Z. Kolos-
Şafranska, O.L. Mongait, A.Kotlearevskii 93 şi M.Comşa94 nu omit ideea că
ele ar putea fi semne ale cneazului sau stăpânului feudal pe proprietatea
căruia se afla atelierul meşterului olar.
La o analiză atentă constatăm că:
-practica marcării vaselor a fost transmisă meşteşugarilor olari din secolele
VIII-X p.Chr. pe filieră romană;
-cel puţin în acest stadiu al descoperirilor, România se situează printre
primele zone de renaştere a acestui fenomen;
-momentan, Dinogeţia-Garvăn excelează numeric ca descoperiri
(cea. 530 de mărci);

81
K.I.Krasil'nicov, Vita Antiqua, Kiev, 2, 1999, p. 176.
8
~
G.M. Şovkopleas, op. cit., p. 69.
83
Ibidem.
84
V.Sârbu, op. cit., p. 38.
85
M.Comşa, SCIV, XII, 1961,2, p. 299-301; P.Diaconu, D. Vâlceanu, op.cit, p. 133-134.
86
G.M. Şovkopleas, op. cit., p. 70.
87
Ibidem.
88
Ibidem.
89 Z.Kolos6wna, Des recherches sur les marques de potier protohistoriques (rezumatul), SlaviaAntiqua,

Poznaii, 1112, 1949/50, p. 452.


90
S.A.Pletneva, Keramika Sarkela-Belaj Veji, Materialy i lsledovania po Arheologhii SSSR, Il, 1959,
75, p. 230.
91
Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 151-152.
9
~ G.M. Şovkopleas, op. cit., p. 70.
93
Ibidem, p. 69-70.
""Gh. Ştefan, I.Bamea, M.Comşa, E.Comşa, op.cit, p. 206.
www.cimec.ro
NOIITEMIÎN PROBLEMATICA ABORDĂRII ..FENOMENULUI" MĂRCILOR DE OLAR 255

-catalogul mărcilor de olar ne va ajuta, cel puţin în parte, să separăm


centrele producătoare de cele "consumatoare" de astfel de produse;
-vasele cu mărci erau obiecte ce se comercializau pe drumurile
tradiţionale, împreună cu alte produse;
-problema semnificaţiei mărcilor de olar nu este încă definitivată;
-analogia largă cronologică cu descoperiri similare de pe teritoriul
României şi al altor ţări, catalogul mărcilor de olar, identificarea drumurilor pe
care erau comercializate astfel de produse sunt itemi a căror rezolvare va duce
la clarificarea multor aspecte referitoare la "fenomenul" mărcilor de olar.

www.cimec.ro
256 Cristina Paraschlv-Talmaţchl

..:
.c
u
ci
x
....'
=
>
u
- 1

Explical-ia planşei: Aşezări şi necropole în care au fost descoperite vase cu marcă de olar. Distribuirea
lor în funcţie de drumurile comerciale: l.Adamclisi (jud. Constanta); 2.Basarabi (jud. Constanta); 3.Bragadiru
(jud. Llfov); 4 , Brăili!a (azi, cartier în municipiul Brăila); 5.Bucov (jud. Prahova); 6.Bucu (jud. Ialomiţa) ;
7.Bucureşti (Băneasa-Străuleşti) ; 8. Bucureşti (Bucureştii Noi); 9.Bucureşti (Curtea veche); lO.Bucureşti
(Piaţa de Aori); ll.Bimgetu de Sus (jud. Dâmboviţa) ; 12.Capidava (jud. Constanta); 13.Castelu (jud. Constanta);
14 . Cernavodă (jud. Constan!a); 14 . Cetăţeni (jud. Argeş); 16.Chiscani (jud. Brăila); 17.Constan!a (jud.
Constanta); 18.Curtea de Argeş (jud. Argeş) ; 19.Dorobanţu (jud. Călăraşi);20. Dridu (jud. lalomiţa) ; 2l.Fârilânele
(jud. Teleorman); 22.Frăteşti (jud. Giurgiu); 23. Garvăn-Dinogeţia (jud. Tulcea); 24.Gârliţa (jud. Constanţa);
25 . Hârşova (jud. Constanta); 26.Histria (jud. Constanţa); 27.Ileana-Podari (jud. Călăraşi); 28.lsaccea (jud.
Tulcea); 29.lzvoru (jud. Giurgiu); 30.Lipni!a-Canlia (jud. Constanţa) ; 3l.Mangalia (jud. Constanţa); 32.Mihai
Bravu (jud. Tulcea); 34.Nufăru (jud. Tulcea); 35.0topeni (jud. Ilfov); 36.Păcuiul lui Soare (jud. Constanţa) ;
37. Platoneşti (jud.lalomita); 38.Satu Nou (jud. Consl.linţa) ; 39.Sihleanu (jud. Brăila) ; 40.Slobozia (jud.
Giurgiu); 4l.Sultana (jud. Călăraşi); 42 . Şarânga (jud. Buzău); 43.Şirna (jud. Prahova); 44.Tătaru (jud.
Brăila); 45.Tichileşti (jud. Brăila) ; 46.Tulcea (jud. Tulcea); 47.Ţibrinu (jud. Constanta); 48.Vadu Anei (jud.
Ilfov); 49.Vadu Săpat (jud. Prahova); 50.Vâlcelele (jud. Călăraşi); 5l.Vlădeni (jud. lalomiţa) .
www.cimec.ro
Adrian BĂLĂŞESCU

Fauna neolitică de la Ciulnita


'
(cultura Boian, faza Giuleşti)
Resume
Le site neolithique de Ciulniţa (departement lalomiţa) a ere habite par
une communaute appartenant a la cu/ture Boian (la phase Giuleţti). Il a ere
fouille pendant les annees 1994-1997 sur la coordination de Silvia Marinescu-
Bâlcu. Le materiei faunique, confie pour etude, provient des quelques structures
archeologiques (huttes, maisons et fosses), et aussi du niveau cu/turei.
Nous avons identifie 3334 restes qui proviennent de plusieurs classes
d'animaux: Bivalvia et Gasteropoda pour les lnvertebres et Pisces, Aves et
Mammalia pour les Vertebres. Les restes les plus frequentes sont ceux de
mammiferes (table 1).
Parmi les 3056 restes de mammiferes analyses, dont 2496 determines
(81,7%), nous avons identifie cinq especes domestiques: Bos taurus (bceuf),
Ovis aries (mouton), Capra hircus (chevre), Sus domesticus (porc), Canis
familiaris (chien) et dix especes sauvages: Talpa europaea (taupe), Erinaceus
europaeus (herisson), Lepus europaeus (lievre), Vulpes vulpes (renard), Fetis
silvestris (chat sauvage ), Equus cf caballus (cheval sauvage ), Sus scrofa
(sanglier), Cervus elaphus (cerf), Capreolus capreolus (chevreuil) et Bos
primigenius. (aurochs) (table 2 ).
Les restes des especes domestiques sont dominants. Ainsi, nous pouvons
conclure que l'elevage etait l'activite qui recevais plus d'attentions de la part
des gens de Ciulnita.
Les principales animales exploites, pour leur viande, mais aussi pour
le urs produits secondaires, sont les bovins, · suivis par les caprines. Les restes
de suines sont reduits fait qui nous suggere que la population etait nomade. Il
est bien connu lefaitque chez les communautes nomades le nombre des porcs
est reduit. Mais, pour avoir la certitude que cette caracteristique est
representative, il nous faut plusieurs donnees pour la con.firmer.
www.cimec.ro
258 Adrian Bă/Qşescu

La taille au garrot a ere calcule d'apres les os entiers pour plusieurs


taxons. Ainsi pour le breuf (Bos taurus) la moyenne est de 125 cm (n=14;
limites 116,3- 133,5 cm). Pour les femelles sont les metapodes qui nous ont
permis le calcul d'une taille moyenne de 125 cm (n=5, limites entre 123,1 et
128,6 cm), tandis que pour les châtres la valeur est de 133,2 cm (n=2, limites
132,9- 133,5 cm).
La taille moyenne au garrot pour les moutons (Ovis aries) est de 58,2
cm (n=27; limites 54,5- 68 cm), tandis que pour les chevres (Capra hircus)
elle est de 56,8 cm (n=10, limites 50,5- 62,7 cm).
Les os de chien ( Canis familiaris) ne presentent pas des traces de
decarnisation qui peuvent suggerer la consommation de cette espece, comme
d'ailleurs, c'est le cas dans d'autres sites Boian, Isaccea-Suhat et Siliştea­
Conac.
Le gibier est represente par un nombre reduit de restes (NR = 3,4 %),
d'individus (NMI = 20,8%) ou encore comme nombre de taxons ( 10). Le lievre
presente le plus grand nombre de restes (NR) et d'individus (NMI), mais son
apport dans l 'alimentation est reduit si on prenne en compte la ta ilie petite de
ce mammijere. Si on regarde les autres taxons on s 'aperroit que la chasse est
orientee vers les grands mammiferes comme l 'aurochs, le cerf, le cheval
sauvage, le chevreuil et le sanglier. L 'effort et le risque assume par les chasseurs
etaient compense par une grande quantite de viande mais aussi par d'autres
produits dont les plus importantes sont la peau, les chevilles osseuses, les os,
etc. Toutefois, la chasse reste une activite secondaire ayant un role de
complement alimentaire.

Staţiunea neolitică se găseşte în judeţul Ialomiţa şi adăposteşte vestigiile


arheologice ale unei aşezări atribuită culturii Boian, faza Giuleşti 1 • Ea a făcut
obiectul unei săpături arheologice sistematice între anii 1994-1997, cercetările
fiind conduse de Silvia Marinescu-Bâlcu 2 • Paleofauna prelevată în urma acestor
săpături şi studiată de către noP , provine atât din complexe arheologice (bordeie,
gropi şi locuinţe), cât şi din nivelul cultural neolitic (ne). Trebuie să specificăm
că, în aşezarea de la Ciulniţa, nivelul de bordeie este suprapus de un nivel de
locuinţe de suprafaţă, ambele fiind atribuite culturii Boian-Giuleşti.

1
Vezi Ciulni(a, Cronica Cercetărilor Arheologice-campania 1995, a-XXX-a Sesiune Naţională de
Rapoarte Arheologice, Brăila, mai 1996; comunicare Silvia Marinescu-Bîlcu et a/ii, Cercetările
arheologice de salvare de la Ciulni(a, la Sesiunea Muzeului Judeţean Ialomiţa, 25 ani, 1971- 1996,
noiembrie 1996.
~Colectivul şantierului arheologic Ciulniţa, condus de Silvia Marinescu-Bîlcu (Institutul de Arheologie
"Vasile Pârvan" Bucureşti), a fost format din Elena Renţa (O.P.C.N. lalomiţa, Slobozia), Gheorghe
Matei şi Florin Vlad (Muzeul Judeţean lalomiţa, Slobozia).
3 Mulţumim şi pe această cale responsabilului de şantier, Silvia Marinescu-Bîlcu, care, cu multă amabilitate,

ne-a pus la dispoziţie materialul faunistic.


www.cimec.ro
FAUNA NEOLITICĂ DE LA CIULNIŢA (CULTURA BOIAN FAZA GIULEŞTI) 259

Reamintim că la Ciulniţa s-a cercetat arheologic şi un tumul 4 a cărui


faună a fost studiată tot de către noi 5 •
Studii de arheozoologie privind fauna neolitică din perioada culturală Boian-
Giuleşti sunt foarte puţine ca număr în România. Până în prezent, s-au realizat
doar patru studii. Acestea privesc aşezările de la Bogata6 (nivelul Boian-Giuleşti),
Isaccea-SuhaF, Siliştea-ConacB şi Valea Teleormanului 9 (nivelul Boian-Giuleşti).
Toate aceste aşezări prezintă însă loturi faunistice modeste, de respectiv, 371 de
resturi (din care 170 aparţin mamiferelor) la Bogata, de 2330 (din care 715 aparţin
mamiferelor) la lsaccea-Suhat, de 381 de resturi (din care 294 aparţin mamiferelor)
la Siliştea-Conac şi de 1313 resturi de mamifere pe Valea Teleormanului. Având în
vedere acestea, noi considerăm că studiul faunei de la Ciulniţa aduce noi informaţii
privind paleoeconomia comunităţilor Boian, faza Giuleşti.
Fauna de la Ciulniţa, care este destul de numeroasă (3334 resturi), aparţine
unor diferite clase de animale, nevertebrate (Bivalvia şi Gasteropoda) şi
vertebrate (Pisces, Aves şi Mammalia). Frecvenţele resturilor faunistice pe clase
de animale ne arată predominarea resturilor de mamifere (tabel 1). Acest lucru
se datorează în primul rând faptului că tot materialul paleofaunistic a fost recoltat
la "ochi" 10 , direct, la fel ca toate celelalte materiale arheologice.

CLASA NR. %
Bivalvia 243 7,29
Gasteropoda 32 0,96
Pisces 26 0,03
Aves 2 0,06
Mammalia 3056 91,66
TOTAL 3334 100
Tabel/ · Reparti(ia numerică şi procentuală a resturilor faunistice pe clase de animale
descoperite la Ciulni(a (cultura Boian-Giu/eşti).

4
Silvia Marinescu-Bîlcu, Elena Renţa, Gheorghe Matei, Les recherclzes arc/ufologiques de sauvetage
de Ciulnitza, dep. de lalomitza ( 1994· 1997), Pratiques funeraires dans !'Europe des XIII'- IV' s. av.
J.-C., Actes du lll' Colloque International d' Archeologie Funeraire, 2000, Institut de Recherches Eco-
Museologiques Tulcea, p. 149- 166.
5
A. Bălăşescu, La faune decouverte dans le tumulus 1 de Ciulnitza (dep. de Jalomitza), Pratiques
funeraires dans l'Europe des Xlll'-IV' s. av. J.-C., Actes du lll' Colloque International d' Archeologie
Funeraire, 2000, Institut de Recherches Eco-Museologiques Tulcea, p.169- 176.
6
Olga Necrasov, Sergiu Haimovici, Fauna din complexele Boian de lângă satul Bogata, Materiale, V,
1959, p. 127-130.
7
A. Bălă.şescu, Studiu preliminar asupra faunei descoperite la Jsaccea-Sulzat (cultura Boian· Giuleşti ),
Istro-Pontica, Muzeul tulcean la a-XXX XX-a aniversare, 2000, Tulcea, p. 10-12.
8
A. Bălăşescu, V. Radu, Studiu/faunei neolitice de la Siliştea-Conac (jud. Brăila), Istros, IX, Brăila,
1999, p. 197-210.
9
A. Bălăşescu, Studiu arheozoologic preliminar al faunei de mamifere descoperite pe Valea
Teleormwzului, Studii de Preistorie, Asociaţia Română de Arheologie, 112001, Editura Ars Docendi,
Bucureşti, 2002, p. 59- 70.
10
D.Popovici et alii, Cercetarea Arheologică Pluridisciplinară. Concepte, metode si tehnici, Bihlioteca
Muzeului National, Seria Cercetări Pluridisciplinare, 2002, Bucuresti, p. 57.
www.cimec.ro
260 AdriDn Bălt4escu

Moluştele (scoici şi melci) reprezintă aproximativ 8% din material.


Bivalvele identificate aparţin în cea mai mare parte genului Unio. Printre
resturile de scoici s-au identificat şi 32 de cochilii de Helix pomatia (melcul
de livadă).
Fragmentele de oase de peşte, care nu sunt foarte numeroase, doar 26 au
făcut obiectul unui studiu separat 11 • Dintre acestea s-au determinat specific
doar 14, ele aparţinând doar la două specii: crap (Cyprinus carpio) şi somn
(Silurus glanis).
Resturile de peşti analizate au permis reconstituirea dimensiunilor pentru
cele 2 specii, care, pentru crap, sunt foarte mari (între 3,7 Kg şi Il ,2 Kg) şi
medii pentru somn (între 4,4 Kg şi 15,7 Kg). Autorul studiului are perfectă
dreptate afirmând că indivizii de peşti au fost pescuiţi în Ialomiţa, dacă avem
în vedere apropierea aşezării neolitice de râu.
Resturile de păsări (2) nu au putut fi determinate, dar ele indică, prin
dimensiunile mari pe care le au, existenţa unor exemplare de talie mare.
Resturile de mamifere analizate sunt în număr de 3056, din care s-au
determinat 2496 (81,7%). S-au identificat cinci specii de animale domestice:
Bos taurus (vita domestică), Ovis aries (oaia), Capra hircus (capra), Sus
domesticus (porcul), Canis familiaris (câinele) şi zece de animale sălbatice:
Talpa europaea (cârtiţă), Erinaceus europaeus (arici), Lepus europaeus (iepure
de câmp), Vulpes vulpes (vulpe), Fetis silvestris (pisică sălbatică), Equus cf.
caballus (cal sălbatic), Sus scrofa (mistreţ), Cervus elaphus (cerb), Capreolus
capreolus (căprior) şi Bos primigenius (bour) (tabel 2).
Din repartiţia resturilor faunistice de mamifere pe complexe arheologice
(tabel 3), se observă că predomină fragmentele osoase descoperite în nivelul
timpuriu Boian-Giuleşti (b 2 , b3 , b4 , b5 , b6 , b7 , b8 , gr. 1, gr). Numărul de oase
descoperite în acest nivel este de 2237. Oasele din nivelul târziu Boian-Giuleşti
provin dintr-o locuinţă (loc 1) şi ele sunt în număr de 147. Este dificil să se facă
o comparaţie între cele două niveluri neolitice Boian-Giuleşti, în condiţiile în
care cele dc.ua loturi de oase, numeric sunt diferite ca număr. Nu se observă
însă, între cele două niveluri, diferenţe semnificative în ceea ce priveşte biometria
şi paleoeconomia.
Fauna, prelevată din diferitele complexe arheologice, variază ca număr, ·
în limite destul de mari. Astfel, din bordeiul şapte (b7 ) s-au recoltat 774 de
resturi de mamifere, din bordeiul şase (b6), 569 de resturi, la polul opus găsindu-se
groapa doi (gr) cu 18 resturi, şi bordeiul doi (b 2 ) cu doar 1O resturi. În
majoritatea complexelor faunistice predomină resturile de vită domestică (Bos
taurus), excepţie făcând bordeiul şase, în care ovicaprinele (Ovis aries şi Capra
hircus) sunt mai numeroase.

11
V. Radu, Studiul nwterialului arlzeoilztiologic de la Ciulni{a (jud. /alomi(a) din nivelurile Boian-
Giu/eşti. Campaniile /994-/995, lalomiţa III, 2000, Muzeul Judeţean lalomiţa, Slobozia, p. 9-11.
www.cimec.ro
FAUNA NEOLITICĂ DE LA CIULNIŢA (CULTURA BOIAN FAZA GIULEŞTI) 261

Trebuie specificat că majoritatea materialului faunistic face parte din


categoria resturilor menajere ("resturi de bucătărie"). S-au observat numeroase
fragmente osoase, care prezintă urme de tăiere, ardere, dar şi impresiuni dentare,
datorate în special câinilor. De asemenea, s-au descoperit şi câteva piese osoase
ce prezintă urme de prelucrare, acestea urmând a fi studiate de către arheologi.

Mamifere domestice

Bos taurus (vita domestică) prezintă lotul de oase cel mai numeros, 1785
(71,5%), care este atribuit unui număr prezumat de 71 de indivizi (42,3%).
Repartiţia resturilor osoase pe elemente anatomice este echilibrată,
neobservându-se predominarea anumitor elemente anatomice în defavoarea
altora (tabel4).
În lotul de oase de la Ciulniţa, s-au identificat şase fragmente de procese
comulare, dintre care trei au putut fi dimensionate (tabel 5). Două dintre ele
(notate 1 şi Il) cu aspect gracil sunt de mici dimensiuni 12 şi se încadrează în
tipul brachyceros, ele fiind atribuite femelelor. Al treilea (notat cu III) este mai
robust, el intrând în domeniul inferior de variaţie al tipului primigenius şi este
atribuit unui mascul.

Procese comulare 1 II III


Circumferinţă bază 122 154 201
Diam. mare bază 43 54 69,5
Diam. mic bază 34 42,5 52,5
Indice de aplatizare 79,1 78,7 75,5
Tip morfologic brahyceros brahyceros brahyceros
Sex femel femel femel
Tabel 5 - Dare biometrice privind procesele corn ula re de Bos rau rus, descoperite la Ciulniţa
(măsurătorile sunt date in milimetri).

Descoperirea unor oase întregi în cadrul eşantionului analizat a permis


calcularea taliei (indice Matolcsi) pentru specia Bos taurus. Este vorba de trei
radiusuri (121,7 cm, 123,8 cm şi 112,2- radius proximal epifizat şi neepifizat
distal - individ cu vârsta între 1 112 şi 3 112 ani, juveniVsubadult), două femure
(124,4 cm şi 125 cm), trei tibii (116,3 cm, 123,2 cm şi 124,9 cm) şi opt
metapodii (două metacarpiene şi şase metatarsiene) care aparţin majoritatea
unor indivizi subadulţi/adulţi.

1
~ Toate măsurătorile sunt realizate după Angela von den Driesch, A ~:uide to tlze measurement of
animal hones from archaeo/ogical sites, Peabody Muscum Bulletin, 1, Harvard University,
1976, p. 138.
www.cimec.ro
262 Adrum Băliişescu

Descoperirea metapodiilor (tabel 6) a permis, pe lângă calcularea taliei,


şi determinarea sexului cu precizie, prin aplicarea unor indici (1 2- indicele epifizei
proximale, 13- indicele diafizar şi 14- indicele epifizei distale). Astfel, prelevarea
a două metacarpiene întregi din b7 şi care au aparţinut unor femeie, a dus la
evaluarea taliei, care are o valoare de 128,6 cm pentru un individ subadult/
adult (epifizat distal- peste 2-2 112 ani) şi 115,5 cm pentru un juvenil (prezintă
epifiza distală desprinsă - sub 2- 2 1' 2 ani).
Determinarea sexului pe baza metatarsienelor (tabel 6) a dus la
identificarea a doi indivizi castraţi (c), provenind unul dintr-o groapă menajeră
(gr) şi altul din b8. Taliile calculate prin intermediul indicelui Matolcsi sunt
foarte apropiate, 132,9 cm şi 133,5 cm. Celelalte patru metatarsiene, care, pe
baza indicilor, au aparţinut unor femeie (f) au fost recoltate din complexele
arheologice b4, b6 (două piese) şi b8. Taliile obţinute pe baza metatarsienelor,
au următoarele valori: 123,1 cm, 123,7 cm, 123,7 cm şi 126,3 cm (media taliei
fiind de 124,2 cm; n=4). Trebuie specificat că aceste şase oase aparţin unor
indivizi de peste 2-2 112 ani (subadulţiladulţi), dacă avem în vedere că oasele
sunt epifizate distal.

Metacarpiene Metatarsiene
Context arheologic b7 b7(-dist) gr.l b4 b6 b6 b8 b8
Lg. max.. 213 192 244 232 237 232 231 243
Lţ. prox. 57 55 53,5 44 46,5 45 47,5 53,5
Diam. ant.-post. prox. 36 33 52 44 54,9 43,2 44 50,5
Lţ. diaf. 33 26 31 26,5 26,2 26,7 27,6 29
Lţ. dist. 62,5 51,5 65 53,9 53,3 53,2 55,2 64,5
12 26,7 28,7 21,9 19 19,6 19,4 20,6 22
IJ 15,5 13,6 12,7 Il ,4 Il, 1 11,5 Il ,9 Il ,9
14 29,3 26,9 26,6 23,2 22,5 22,9 23,9 26,5
Talia (ind. Matolcsi) 1286 1155 1335 1237 1263 1237 1231 1329
Sex f f? c f f f f c
Tabe/6- Date biometrice privind metapodiile de Bos taurus, descoperite la Ciulniţa (măsurătorile

sunt date în milimetri).

Media taliei pe metapodii (un metacarpian şi patru metatarsiene) pentru


femeie are o valoare de 125 cm (n=5; nu s-a luat în calcul talia pentru individul
juvenil). Pentru castraţi, media taliei este de 139,3 cm (n=2). Media înălţimii la
greabăn a indivizilor de Bos taurus descoperiţi la Ciulniţa, pentru toate oasele
întregi, a dus la obţinerea unei valori de 125 cm (n= 14; limite 116,3-133,5).
Ţinem să precizăm că la evaluarea acestei medii nu am luat în considerare
acele oase întregi care au aparţinut unor indivizi juvenili/subadulţi; este vorba
de un radius (neepifizat distal) şi un metacarpian (neepifizat distal), cărora însă
le-am prezentat anterior valorile taliei.
www.cimec.ro
FAUNA NEOLITICĂ DE LA CIULNIŢA (CULTURA BOIAN FAZA GIULESTIJ 263

Existenţa, pe lângă cele două sexe (mascul şi femel), a indivizilor castraţi,


în cadrul materialului osteologie atribuit vitei domestice nu permite
individualizarea dimorfismului sexual. S-a încercat şi pentru alte elemente
anatomice să se evidenţieze cele trei categorii sexuale de indivizi prin
intermediul unor histograme. Este foarte dificil să se realizeze această separare
şi datorită faptului că multe dintre dimensionările efectuate se înscriu în limite
destul de largi şi, uneori, există posibilitatea superpozabilităţii dintre femeie şi
castraţi, castraţi şi masculi sau chiar femeie şi masculi. În plus, încercarea de a
evidenţia dimorfismul sexual este îngreunată şi de faptul că, în lotul de oase
analizat, se întâlnesc şi indivizi de Bos primigenius (bour), specie ce reprezintă
strămoşul sălbatic al lui Bos taurus. Uneori, fernelele de bour pot fi confundate
cu masculi de vită domestică. Este şi cazul materialului faunistic de la Ciulniţa,
unde în spectrul faunistic s-au identificat şi resturi de bour, de aici şi greutatea
separării celor trei categorii de indivizi domestici.
Studiul vârstelor de sacrificare a indivizilor de vită domestică indică un
raport între imaturi şi maturi sexuali de aproape l: l (36:35). Repartiţia indivizilor
de Bos taurus pe clase de vârstă biologică 13 poate fi vizualizată în tabelul 7.
Nu se observă diferenţe notabile între cele două niveluri Boian-Giuleşti. Acest
tip de utilizare a vitelor domestice relevă că animalele erau crescute atât în
scopul sacrificării pentru consumul de carne, cât şi pentru produsele lor
secundare (în special lapte).
Vitele identificate la Ciulniţa prezintă medii inferioare ale lăţimilor
epifizelor, faţă de cele din cultura Starcevo-Criş 14 şi Precucuteni 15 • Faţă
de vitele din neoliticul Banatului 16 , cele de la Ciulniţa sunt mult mai mici.
În comparaţie cu vitele din cultura Gumelniţa 17 , vitele de la Ciulniţa sunt
mai mari.

13
V.Forest, Donnees biologiques et donnees zootechniques anciennes. Essai de mise en equivalence,
Revue de Medici ne Veterinaire, 148, 12, 1997, p. 951-958.
14
Olga Necrasov, Sur les restes des faunes subfossiles datant de la cu/ture Starcevo- Criş etla probleme
de la domestication, Analele Ştiinţifice ale Univ. "ALI. Cuza", Iaşi, s.n., secţ. 2, a. Biologie, t. 10, fasc.
1, 1964, p. 167-181; Olga Necrasov, Maria Ştirbu, Contributii la studiul faunei din cultura Criş, Acta
Moldaviae Meridionalis, 2, 1980, p. 19-34.
15
S. Haimovici, Anca Coroliuc, The study of the arclweozoological nwterial founded on the pit no. 26
of tire Precucuteni III settlemellf atthe Târgu-Frumos-Baza Pătule, ActaAntiqua et Archaeologica, 7,
2000, Universitatea "Al. 1. Cuza" din laşi, p. 170-206.
16
Georgeta El Susi, Vâru'itori, pescari şi crescători de animale În Banatul mileniilor VI Î. Ch.- 1 d. Ch.
Studiu arheozoologic, Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, Editura Mirton, Timişoara,
1996, p. 440.
17
D. Moise, Mammals, în Archaeological Researches at Borduşani- Popiru'i (lalomi(a county ). Prelimi-
IIW)' repon 1993-/994, Cercetări Arheologice X, Muzeul Naţional de Istorie a României, 1997, p.110-127;
idem, Studiul materialuluifaunistic apar{iniînd mamiferelor, descoperit în locuinţele gumelni(ene de la
Însură{ei- Popina 1 (Jud. Brăila), Istros, 9, Muzeul Brăilei, Brăila, 1999, p. 171-190; idem, Studiul
materialului osteologie de mamifere, Pontica, XXXIII- XXXIV, 2001, p. 155- 164.
www.cimec.ro
264 Adria11 Bălăşescu

Bos taurus juvenili subadulţi adulţi adulţi Total


bătrâni
b2 - - 1 - 1
b] 1 1 4 1 7
b4 - - 3 - 3
b5 1 2 2 - 5
b6 2 2 2 1 7
b7 8 5 7 1 21
b8 2 2 5 - 9
gri 2 2 1 1 6
grz 1 - 1 - 2
loc 1 2 1 2 - 5
ne '2_ - J_ - 5
Total 21 15 31 4 71
Tabel 7- Repartiţia indivizilor de Bos tau rus pe clase
de vârstă biologică şi complexe arheologice.

Săpătura arheologică de la Ciulniţa a permis şi studiul unui număr


de 428 de fragmente osoase de ovicaprine, fără o determinare certă,
specifică (Ovis aries şi Capra hircus). Scheletul cranian reprezintă 25%

din material (tabel 4 ). Dintre toate elementele anatomice identificate, cele


mai numeroase sunt resturile mandibulare (59). Acestea au reprezentat
pentru majoritatea complexelor arheologice principalul criteriu pentru
determinarea numărului minim de indivizi (N .M.I.) al ovicaprinelor.
Scheletul apendicular este bine reprezentat. Multe din resturile osoase de
ovicaprine analizate prezintă pe suprafaţa lor numeroase urme de ardere,
de dinţi şi de tăiere.
Numărul minim de indivizi atribuit ovicaprinelor s-a calculat pornind

de la numărul de fragmente, fără o determinare certă (428), plus cele care


prezintă o determinare precisă specifică ( Ovis aries - 83 şi Capra hircus -

72). Astfel, s-au identificat, în total, 47 de indivizi, dintre care 16 sunt de


oaie, 12 de capră, restul de 19 nefiind determinaţi până la nivel de specie.
Raportul dintre imaturi şi maturi sexuali este de 1:2,1 ( 15:32), lucru ce ar
sugera creşterea acestor animale pentru produsele lor secundare, în princi-
pal, lapte şi probabil lână.

www.cimec.ro
FAUNA NEOLITICĂ DE LA CIULNilA (CULTURA BOIAN FAZA GIULEŞTI) 265

Ovis aries/ nou- juvenili subadulţi adulţi adulţi Total


Capra hircus născuţi bătrâni

b2 - - - 1 - 1
b3 - 2 2 1 - 5
b4 - - - 1 - 1
b5 - 1 2 2 1 6
b6 1 6 6 2 - 15
b7 - 1 4 - - 5
bR - 2 - 1 - 3
gr - 2 1 2 - 5
gr2 - - 1 1 - 2
loc - - 1 2 - 3
ne "" - 1 - - 1
Total 1 14 18 13 1 47
Tahel8- Reparti(ia indivizilor de ovicaprine (Ovis aries/Capra hircus)
pe clase de vârstă biologică şi complexe arheologice.

Ovis aries (oaia) este prezentă în cadrul faunei de mamifere, cu 83 de


resturi osoase. Oasele au fost prelevate din complexele arheologice b3, b5, b6,
b7, b8 şi din nivelul cultural neolitic. Scheletul apendicular este bine reprezentat
(95, 18% ), în defavoarea celui cefalic.
În bordeiul şapte, s-a identificat un fragment de proces comular foarte
mare, care, probabil, a aparţinut unui individ mascul adult. Starea sa de
fragmentare nu a permis dimensionarea.
Prelevarea unui număr mare de oase întregi (27) a oferit posibilitatea
calculării înălţimii la greabăn a speciei Ovis aries descoperite la Ciulniţa (indice
Teichert). Astfel, s-a determinat talia pe baza unei scapule (55,9 cm), două
humerusuri (54,5 cm şi 55,2 cm), patru radiusuri (54,5 cm, 54,6 cm, 58,6 cm,
60,3 cm), o ulnă (60,2 cm), un femur (57,5 crp), trei tibii (56,9 cm, 57,2 cm,
59,3 cm), un calcaneu (64,9 cm), trei astragale (58,3 cm, 61,2 cm, 68 cm),
cinci metacarpiene (55 cm, 55,5 cm, 56,9 cm, 57,7 cm, 62,1 cm) şi şase
metatarsiene (54,9 cm, 55,4 cm, 56,1 cm, 57,2 cm, 60,2 cm, 62,6 cm). Toate
oasele pe baza cărora s-au calculat taliile sunt epifizate şi aparţin unor indivizi
adulţi. Excepţie face un metatars în curs de epifizare distal, căruia i s-a estimat
o talie de 62,6 cm (în jur de 1112-2 ani) şi care presupunem că ar putea aparţine
unui individ castrat, lucru certificat şi de dimensiunile sale mari.
Valoarea medie a înălţimii la greabăn a speciei Ovis aries descoperită la
Ciulniţa este de 58,2 cm (n=27; limite 54,5-68 cm). Se observă limitele de
variaţie ale taliei, extrem de largi, care se întind de-a lungul unui palier biometric
de aproape 14 centimetri.
www.cimec.ro
266 Adrian Bălăşescu

Studiul caracterelor morfologice ale coxalelor şi, în principal, ale osului


iliac a permis separarea celor două sexe 18 • Cele şase fragmente coxale, care s-au
pretat la o astfel de analiză, au aparţinut unui număr de şase indivizi, dintre
care trei sunt de sex mascul (două stânga şi unul dreapta) şi trei sunt de sex
femel (două dreapta şi unul stânga).
Studiul faunei de la Ciulniţa a dus şi la identificarea unui număr de 72 de
oase de capră domestică (Capra hircus ). În cadrul repartiţiei pe resturi anatomice
se observă predominarea scheletului apendicular în care se disting ca având
cea mai mare pondere metapodiile (metacarpiene şi metatarsiene - 30% ).
Scheletul cranian este slab reprezentat, doar cinci resturi. S-a identificat şi un
proces comular, extrem de degradat, de tip prisca-săbiat, care aparţine, după
dimensiuni (foarte mici), unui individ subadult.
Descoperirea unor oase întregi ( 1O) a oferit posibilitatea esti mării înălţimii
la greabăn (indice Schramm) a speciei Capra hircus. Piesele osoase au fost
prelevate din complexe arheologice şi anume din bordeiul şase şi şapte. Acestea
sunt: un radius (50,5 cm), şase metacarpiene (50,6 cm, 56,3 cm, 56,5 cm, 58,9
cm, 62,2 cm, 62,7 cm) şi trei metatarsiene (53,1 cm, 57,9 cm, 59 cm).
După cum se observă, talia caprei domestice de la Ciulniţa prezintă limite
între 50,5 cm şi 62,7 cm. Media înălţimii la greabăn pentru toate oasele întregi
este de 56,8 cm (n= 10). Această valoare pentru caprine este inferioară cu puţin
(1,4 cm) celei obţinute pentru ovinele descoperite la Ciulniţa în nivelurile Boian-
Giuleşti.
Aprecieri asupra sexului sunt greu de făcut, în condiţiile în care nu s-au
identificat numeroase procese comulare. S-a încercat o estimare a acestuia pe
baza caracterelor morfologice ale coxalelor, în principal ale osului iliac. Astfel,
pe baza a trei fragmente de coxale (două stânga şi unul dreapta), s-au determinat
trei indivizi de sex femel.
Sus domesticus (porcul) este prezent printr-un număr de 23 de resturi,
care au aparţinut unui număr minim de 6 indivizi. Acestea au fost prelevate din
complexe arheologice (b3 , b5 , b7 , loc 1). În cadrul repartiţiei resturilor osoase pe
elemente anatomice (tabel 4 ), se observă că scheletul apendicular (13 resturi)
este aproape în aceeaşi proporţie cu scheletul axial (10 resturi). Vârstele de
sacrificare ale suinelor domestice ne indică existenţa a trei indivizi sub 12luni,
unul de 14-16 luni (femelă) şi doi de circa 18 luni. Piesele osoase sunt puternic
fragmentate, doar trei dintre ele putând fi analizate biometric: o scapulă (lăţime
col scapular - 33 mm), o ulnă (lăţime proces coronoid - 22 mm) şi un coxal
(diametru acetabular- 29 mm). Lotul de oase, fiind fragmentat şi redus numeric,
este dificil să facem aprecieri asupra morfologiei speciei.

18
W .Prummel, Frisch H.-J ., A guide for distinction oj.1pecies, sex and body side in bones ofsheep and
goat, Joumal of Archaeological Science, 13, 1986, p.567-577.
www.cimec.ro
FAUNA NEOLITICĂ DE LA CIULNIŢA (CULTURA BOIAN FAZA GIULEŞTI) 267

În bordeiul şapte, s-a identificat un rest de suin (Sus domesticus/ Sus


scrofa), un rest mandibular de pe partea stângă, ce a aparţinut unui individ în
vârstă de 4 luni.
Canis familia ris (câinele) întregeşte numărul speciilor de animale domestice
identificate la Ciulniţa. Resturile de câine nu sunt foarte numeroase, doar 14, ele
fiind prelevate din complexele arheologice b4 , b5 , b6 , b7 , b8 , gr 1, gr2 , loc 1 şi din
nivelul de cultură neolitic. Piesele osoase sunt destul de fragmentate şi, cu toate
acestea, pe ele nu s-au pus în evidenţă urme care să ateste consumul alimentar al
speciei. Datorită aceleiaşi fragmentarităţi nu s-a putut evalua înălţimea la greabăn.
În material, s-au identificat două cranii de câine, care au fost întregite
din mai multe fragmente, ambele prezentând arcadele zigomatice sparte din
vechime. Unul dintre cranii nu prezintă botul complet, acesta lipsind de la
nivelul caninilor. Osul este puternic degradat, la nivelul neurocraniului existând
mici spărturi. Zona maxilară este lipsită complet de dinţi, dar, având în vedere
suturile craniene închise, noi credem că piesa a aparţinut unui individ adult.
Celălalt craniu este mai complet, pare a fi mai lung, dar mai gracil decât
precedentul. Acest craniu prezintă dinţi, cu o uzură dentară medie, ceea ce certifică
faptul că provine de la un individ adult. Ambele cranii sunt acoperite parţial cu o
crustă calcaroasă, care nu a permis observarea diferitelor urme care să ilustreze
eventuala prelevare a blănii de către comunitatea neolitică de la Ciulniţa.
Dimensional cele două piese osoase, relativ întregi, au aparţinut unor
indivizi de talie medie.

Mamifere sălbatice

Talpa europaea (cârtiţa) este documentată printr-un fragment de maxilar


stâng, cu o dentiţie mediu uzată, recoltată din locuinţa nr. 1. Până acum, specia
nu a mai fost descoperită în contexte arheologice din România. Existenţa sa nu
presupune neapărat consumul alimentar al acestui mamifer.
Erinaceus europa~us (ariciul) a fost identificat la Ciulniţa pe baza
unui femur stânga proximal epifizat, ce a aparţinut unui individ adult.
Descoperirea acestui rest osos se datorează modului atent de prelevare a
materialelor paleofaunistice, lucru care a permis şi recoltarea unor alte
vestigii de dimensiuni mici, care, uneori, pe diferite şantiere arheologice
sunt ignorate. Până în prezent, este singurul rest osos determinat în cadrul
studiilor de arheozoologie din România. Prezenţa sa nu presupune însă
consumul alimentar al speciei.
Lepus europaeus (iepurele de câmp) prezintă lotul de oase cel mai
numeros din cadrul mamiferelor sălbatice, lucru ce ne face să credem că in
apropierea aşezării erau zone deschise combinate cu mici trupuri de pădure.
www.cimec.ro
268 Adrian Bălăşescu

La Ciulniţa, s-au identificat 49 de resturi osoase, care au fost prelevate din bJ,
b4 , b5, b6 , b7 , b8 şi nivelul de cultură neolitic. Importanţa eşantionului atribuit
speciei Lepus europaeus este dată de faptul că majoritatea fragmentelor s-au
descoperit în complexe arheologice închise, bine datate cronologic şi cultural.
Vulpes vulpes (vulpea) a fost descoperită în bordeiul nr. 5 şi groapa nr. 1.
Este vorba de două mandibule aproape întregi, dimensionabile. Ambele prezintă
pe faţa exterioară urme fine de jupuire, datorate cu siguranţă prelevării blănii.
Felis silvestris (pisica sălbatică) este documentată printr-un singur rest
osos, descoperit în bordeiul nr. 6. Este vorba de un fragment proxima} epifizat
de humerus stânga, ce a aparţinut unui individ adult. Biometric, piesa se
caracterizează printr-o lăţime proximală de 18 mm. Prezenţa unor resturi de
pisică sălbatică în spectrul faunistic al unei aşezări preistorice indică existenţa,
în apropierea acesteia, a unor păduri mari de foioase.
Equtţs cf. caballus (calul sălbatic) este documentat prin două fragmente
osoase: o tibie dreapta proximal epifizată (individ de peste trei ani şi jumătate),
cu lăţimea proximală de 120 mm, prelevată din nivelul cultural Boian-Giuleşti
şi un fragment distal de falangă 1, descoperit în complexul arheologic gr •
1
Piesele au aparţinut probabil unui număr de doi indivizi.
Sus scrofa (mistreţul) a fost identificat pe baza a patru fragmente osoase.
Două s-au recoltat din bordeiul nr. 3, un fragment de coxal şi un femur stânga
proxima} epifizat (lăţime proximală - 76,6 mm, diametru} ant.- post. al capului
femural - 31,5 mm, lăţime minimă diafizară- 29 mm), iar alte două resturi s-au
prelevat din bordeiul nr. 7, un humerus şi un femur, ambele dis tai epifizate.
Piesele osoase identificate aparţin unui număr minim de doi indivizi adulţi.
Cervus elaphus (cerbul) prezintă un număr redus de fragmente faunistice,
doar şase resturi. Acestea provin din complexe arheologice, astfel: în b3 s-a
descoperit o falangă 1 epifizată (lungime maximă - 66 mm, lăţime proximală -
24 mm, lăţime minimă diafizară - 19 mm, lăţime distală - 23 mm); în b6 un
fragment de cap scapular stânga (lungime proces articular- 63,5 mm, lungime
cavitate glenoidă- 46 mm, lăţime cavitate glenoidă - 46,5 mm); din locuinţa 1
s-au prelevat un molar trei (M 3 ) superior stânga cu un început de uzură (+) şi
două fragmente de radius, unul stânga, epifizat proximal (lăţime proximală -
62,5 mm, lăţime suprafaţă articulară proximală - 58,5 mm) şi altul dreapta
epifizat distal (lăţime distală - 51 mm, lăţime suprafaţă articulară distală - 48,5
mm); iar din nivelul de cultură Boian- Giuleşti s-a prelevat un premolar trei
superior (Pm 3 ) dreapta uzat mediu (+ +). Resturile analizate indică existenţa
unui număr minim de patru indivizi adulţi.
Capreolus capreolus (căpriorul) a fost descoperit numai în nivelul cultural
timpuriu Boian Giuleşti. Cele trei fragmente osoase analizate au fost prelevate
astfel: din bordeiul nr. 5 o mandibulă dreapta cu o dentiţie mediu uzată (lungimea
jugalilor- 66 mm, lungimea molarilor- 39 mm, lungimea premolarilor- 26 mm,
înălţimea mandibulei înainte de M 1 - 17,5 mm); din bordeiul nr. 6, un fragment
www.cimec.ro
FAUNA NEOLITICĂ DE LA CIULNIŢ A (CULTURA BOIAN FAZA GIULEŞTI ) 269

de cap scapular dreapta (lăţime col scapular- 19,5 mm, lungime proces articular
- 30 mm, lungime cavitate glenoidă- 23 mm, lăţime cavitate glenoidă- 22 mm);
iar din groapa nr. 1 s-a prelevat un metatars stânga întreg, bine conservat (lungime
maximă - 205 mm, lăţime proximală - 19,5 mm, diametru antero~ posterior
proxima!-:- 21,4 mm, lăţime minimă diafizară- 12 mm, lăţime distală- 24,2 mm,
diametru! antero- posterior distal- 16,2 mm). Piesele osoase de căprior identificate
au aparţinut unui număr minim de trei indivizi adulţi.
Bos primigenius (bourul) este prezent în material cu 15 fragmente osoase,
care au fost prelevate din complexe arheologice (b 2 , b3 , b5 , b7• b8 , gr 1) şi nivelul
de cultură Boian Giuleşti. Piesele osoase identificate au aparţinut unui număr
minim de şapte indivizi adulţi.
Pe baza âatelor biometrice, s-au putut surprinde câteva dintre limitele de
separare dintre Bos taurus şi Bos primigenius pentru unele elemente anatomice
(scapulă, humerus, radius, tibie).

Scapula- Bovine Humerus- Bovine


15
~-------------------,
~ 70
'6
/
~
Bp
.....
~+---------------hr~
Bp

-!... 65 ____.....
8 80 +--~.".C...---\--------1
'5 60
/ ··: J ~
.3 _76
cO
] 55
·~· ·; n+---.-----r-------~
• Bt/
50 ~+-~---r~--~----~

60 70 ' 80 90 70 80 90 100
lung. proc. art. lat. dist.

Radius- Bovine Tibic- Bovine


110 60
(De
,c
~ S6
~ 100 :;;
i
...: 90
l 52
· ::1ă
., ~ 48

.!
80
~
:;; 44
70
40
15 85 9S 105 115 55 65 15 85
lat. epif. prox. lat. cpif. dist.

Figura 1 - Histograme de separare pe diferite elemente anatomice a speciilor de bovine descoperite


la Ciulni{a: Bos taurus (Bt) ş i Bos primigenius (Bp). Se obse 1vă şi dimorfismul sexual destul de
accentuat întâlnit la bour (f- f emel; m- mascul).
www.cimec.ro
270 Adrian Bălăşescu

De asemenea, în material s-au mai identificat şi două fragmente de bovine


fără o diagnoză precisă (Bos tau rus/ Bos primigenius). Acestea sunt: un fragment
diafizar de ulnă, găsit în bordeiul nr. 4 şi un fragment de radius stânga, descoperit
în bordeiul nr. 6.

Concluzii

Fauna descoperită la Ciulniţa este numeroasă şi variată. Ponderea cea


mai mare în cadrul acesteia o are resturile de mamifere domestice. Putem
conchide, aşadar, că activitatea de creştere a animalelor este o îndeletnicire
importantă pentru comunitatea preistorică de aici. Bovinele se situează pe
primul loc ca NR şi NMI, ele fiind urmate de ovicaprine. Cornutele mari şi
mici sunt crescute atât pentru produsele lor secundare (lapte şi, posibil,
lână, în cazul ovicaprinelor), cât şi ca furnizoare de carne, prin sacrificare.
Surprinde numărul redus de oase şi indivizi de suine domestice, identificate
într-un eşantion atât de mare de resturi faunistice. Această situaţie
arheozoologică poate ilustra o populaţie mai mult nomadă decât sedentară,
ştiut fiind faptul că, în cadrul comunităţilor nomade, procentajul suinelor este
extrem de redus. Dar această ipoteză de lucru va trebui să fie coroborată şi cu
alte date care reies din cercetarea arheologică.
Ponderea scăzută a suinelor nu trebuie să ne mire, deoarece, de exemplu
la Bogata, acestea nu au fost identificate, iar în celelate aşezări Boian-Giuleşti
suinele domestice nu prezintă procentaje foarte mari.
Pe resturile de câine nu s-au identificat urme care să ateste consumul alimentar
al speciei, lucru care a fost însă evidenţiat la lsaccea-Suhat şi Siliştea-Conac.
Vânatul este redus ca NR (3,4% ), dar bine reprezentat ca NMI (20,8%)
şi ca specii ( 10). Există riscul ca NMI al mamiferelor sălbatice să fie
suprareprezentat, el fiind calculat pe complexe arheologice, dar acest risc a
fost asumat având în vedere numărul mic de complexe analizate şi eşantioanele
destul de mari de oase care au fost prelevate din acestea.
Ca NR şi NMI, iepurele de câmp are cea mai mare pondere, dar în
alimentaţie aportul acestei specii este extrem de redus, dacă avem în vedere talia
mică a acestui mamifer. Paleoeconomic, însă, observăm că populaţia preistorică
de la Ciulniţa vâna specii de talie mare şi medie: bour, cerb, cal sălbatic, căprior,
mistreţ. Efortul şi, eventual, riscul de a vâna astfel de specii era compensat de
cantitatea mare de carne, precum şi de alte produse care se obţineau prin această
activitate: piei, coarne, oase, grăsime etc.
Din punct de vedere al paleoeconomiei, vânătoarea este o activitate
secundară, cu rol de suplimentare şi completare a alimentaţiei camate, dar şi a
materiilor prime de natură animală.
www.cimec.ro
FAUNA NEOLITICĂ DE LA CIULNIŢA (CULTURA BOIAN FAZA QIULEŞTI) 271

Având în vedere preferinţele ecologice ale speciilor vânate, dar şi


ponderea resturilor de animale domestice crescute, putem considera că
mediul ambiant din vecinătatea aşezării de la Ciulniţa este un biotop mult
mai deschis, comparativ cu alte aşezări din aceeaşi perioadă neolitică. De
asemenea, nu trebuie omis nici faptul că în preajma aşezării se găseau şi
zone împădurite.

Tabel 2 - Distribuţia numerică şi procentuală a resturilor de mamifere


(NR) şi a numărului minim de indivizi (NMI) pe specii descoperite la Ciulniţa.

SPECIA NR % NMI %
Bos taurus 1785 71,5 71 42,3
Ovis aries 83 3,33 - -
·Capra hircus 72 2,88 - -
Ovicaprine 428 17,1 47 28
Sus domesticus 23 0,92 6 3,57
Canis familiaris 14 0,56 9 5,36
Total domestice 2405 96,35 133 79,2

Bos taurus 1 Bos primigenius 2 0,08 - -


Bos 1 Cervus 2 0,08 - -
Ovicaprine 1 Capreolus 2 0,08 - -
Sus domesticus 1 Sus scrofa 1 0,04 -

Talpa europaea 1 0,04 1 0,6


Erinaceus europaeus 1 0,04 1 0,6
Lepus europaeus 49 1,96 12 7,14
Vulpes vulpes 2 0,08 2 1'19
Felis silvestris 1 0,04 1 0,6
Equus cf. caballus 2 0,08 2 1,19
Sus scrofa 4 0,16 2 1,19
Cervus elaphus 6 0,24 4 2,38
Capreolus capreolus 3 0,12 3 1,79
Bos primigenius 15 0,6 7 4,17
Total sălbatice 84 3,37 35 20,8
Total determinate 2496 100 168 100
Total indeterminate 560 - - -
TOTAL MAMIFERE 3056 - - -

www.cimec.ro
N
Tabel 3 - Repartiţia numerică a resturilor de mamifere (NR) şi a numărului minim de indivizi (NMI) pe complexe -.1
N
arheologice descoperite la Ciulniţa

Context arheologic b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 gr1 gr2 loc 1 ne Total


Specia NR NM NR INM NR NM NR INM NR INM NR NM NR INM NR INM NR INM NR INM NR jNM NR jNMI
Bos taurus 8 1 21( 7 67 3 93 5 18- 7 691 21 19t 9 101 6 11 2 11 ( 5 96 5 1785 71
Ovis aries 3 10 58 4 1 4 2 1 83
Capra hircus 2 8 40 15 2 5 72
Ovicaprine 1 1 24 5 1 1 48 6 25t 15 38 5 9 3 21 5 3 2 21 3 6 1 428 47
Sus domesticus 6 2 3 2 13 1 1 1 23 6
Canis familiaris 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 14 9

Bovine 1 1 2
Bos 1 Cervus 2 2
Ovicaprine 1 Capreolus 2 2
Suine 1 1

Talpa europaea 1 1 1 1
Erinaceus europaeus 1 1 1 1
Lepus europaeus 2 1 1 1 3 1 20 3 6 2 2 1 14 2 1 1 49 12
Vulpes vulpes 1 1 1 1 2 2
Felis silvestris 1 1 1 1
Equus cf. caballus 1 1 1 1 2 2
Sus scofa 2 1 2 1 4 2
)o.
Cervus elaphus 1 1 1 1 3 1 1 1 6 4
~
Capreolus capreolus 1 1 1 1 1 1 3 3 "
tl:l
Bos primigenius 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 5 1 15 7 ~
.e<
Total 10 3 253 18 71 6 172 18 569 30 774 32 212 15 158 18 18 5 147 12 112 Il 2496 168 ~
c:
www.cimec.ro
FAUNA NEOLITICĂ DE LA CIULNIŢA (CULTURA BOIAN FAZA GIULEŞTI) 273

Tabel 4 - Distribuţia pe elemente anatomice a resturilor de mamifere


descoperite la Ciulniţa (Boian Giuleşti)

SPECIE
.~ ~
: li
.!!!J
l ..,~
i

~ ·1 l
·!3
.~

sl"
·i
~
2 ~
~
u ~
i
1:1
~
!}
~
!}
~ ~
:t
·!3

t t a .., ts.
!a
j { t .i
... ti
l
:
!a .!0
1 el
~ 11
·~ :c: ~ ~ ~t" ~ ~ ~ -a .!l ..;1

! :t ;f ! ~ s ~ ~ ~
tl ~
~ ·!3 ~
t .~ ·!3
~ ~
·!3
~ c~5 ~ ~ ~
ELEMENT
ANATOMIC ~ !-"; ~ :::;;:

proces comular 6 1 1
neurocraniu 45 3 2 9 2 1 1
visceroc:raniu 31 3 2 1
maxilar 33 17 2 1
dintii SUJ) 43 6 1 2
mandibull 102 59 1 1 7 2 1
dinpi inferiori 32 13
hioid 2
ati as 14 s
axis 15 9
vert. cervicale 62 6 2 2
vert. toracale 137 39 6 2
vert. lombare 64 20 1 2
vert. sacrale 9 4 1
vert caudale s
coaste 121
~Il 116 10 4 19 4 1 2 3 1 1 2
humerus 58 8 Il 16 1 2 1 1 2
radius 77 Il 8 13 1 1 s 2 2
ulnl 31 3 1 4 1 1 4 1
lcarpiene 46 3
metacarpiene 49 8 14 18 3
coxal 9S s 2 Il 2 Il 1
femur 100 7 3 29 1 1 1 1 2
lpatella 8 1 1
tibie 88 13 8 27 1 4 1 2
tarsiene 30 3
calcaneu 37 4 2 s 1 2
astragal 45 3 5 4 1 1
metatarsiene 85 6 7 31 3 1
metapodii 12 1 1 13 1 3
lphalanga 1 83 30 1 1 1 2
1phalanga II SI 8
lphalanga III ss 2 2
TOTALN.R. 1785 83 72 428 23 14 2 2 2 1 1 1 49 2 1 2 4 6 3 lS 2496
TOTAL N.M.J. 71 - - 47 6 9 - - - - 1 1 12 2 1 2 2 4 3 7 168

www.cimec.ro
274 Adria11 Băli4escu

BIOMETRIE - toate mă-;urătorile sunt date în milimetri (Von den Driesch, 1976).
Bos taurus
Craniu n limile medic
LI. foramcn magnum 2 107,5; 109 .
Lt. la nivelul proc. 1 163 .
1paraoccipitale
Ll- condililor oa:ipilali 2 40;47 .
llnllţ. foramcn magnum 2 48;48 .
Maxilar n limile medie
Lg. P'-M' 1 143 -
Lg.M-M' 3 81;90;91 87,33
Lg.M' 1 30,2 -
LI- M' 1 23,5 -
Mandibull n !imile medic
Lg.Pz·M, 2 146; 148 -
Lg. P2-P. 3 52,9; S4; 5S 54
Lg.M 1-M, s 82-98 90,9
Lg.M, 6 33,8-40 37,9
LI- M1 6 13,5-16 14,9

Alias n !imile medie


L1.max. 2 146; 155 .
Lg. max. 2 91,5;93 .
LI. supraf. art. eran. 3 99; 100; 103 101
LI- c:audall 3 88; 92; 95,5 91,8
l~time 3 69; 74; 83,5 75,5

AJUs n limite medic


lg. corpului 5 79- 109 90,9
Lg arc. vertebra! 3 64,5; 76; 81 73,8
LI- supraf. art. eran. 7 86-97 91
Lţ. la nivelul proc art. 4 SO- 63,5 56,9
caudal
Lţ. min. a vertebrci 7 48-56 52,6
LI- caudall 5 46-50 48,4
llnlllime 3 81,5; 88; 103 90,9

Scap ula D limile medie


Lţ. proc. art. 14 64-73 69
Lg. cavit. glcnoidl 15 54-66 60,27
LI. cavit. glcnoidl 14 46-56 49,86
q. col scapular 14 45,5· 5S,S 51,05

Humerus n li mile medie


LI. prox. 3 92; 101; 104 99
q. dist Il 74,5-88 80,5
LI. trohlcc 10 71,2-78,5 74,9

Radius n limite medie


Lg. max. 2 283;288 -
LI. prox. 20 79-91 84,5
q. supraf. art. prox. 21 72,5-82 77
LI. min. diaf. 6 43-67 57,2
LI- dist 20 SS,S· 83,5 70,2

www.cimec.ro
FAUNA NEOLITICĂ DE LA CIULNIŢA (CULTURA BOIAN FAZA GIULEŞTI) 275

LI. supraf. an. disL


Talia (indice Matolcsi)

Ulna n limite medie


Lg. olecraniu .5 90,.5- 101 98,1
llnlll. min. olecraniu 9 48-62,.5 .53,2
lnlll- proc. anconeu 9 .57-7.5,.5 64,.5
LI- proc. coronoid Il 31,.5- .54 4.5,9

Metacarp n limite medie


Lg. max. 1 213 -
Lţ. prox. 22 .53,8- 69 60,7
Diam.anL-post prux. 14 32,.5- 41,.5 37,6
LI. min. dia! 1 33 33
LI. disl 12 .59-71 62,9
Talia (indice Matolcsi) 1 1286 -
Coxa! D limite medie
Diam.acetab.(cu buza) 13 61-77,2 69,2
Diam. inL acetabulum 6 .54,.5- 60,.5 .56,7

Femur n limite medie


Lg. rnax. 2 38.5;387 -
LI. prox. 7 120- 141 129
Gros gp. femural 9 47,2- .52,.5 49,1
LI. min. diaf. 2 38,7-39 38,9
LI. disl 7 94,.5- 108 101
Talia (indice Matolcsi) 2 1244; 12.50 -
Pmlla n limite medic
Lg. max. 6 57-70 64,8
L1.max. s 4.5-61 54,6

Ti bie n limite medic


Lg.rnax. 3 337;357;362 3.52
L\.prox. 8 81-100 95,2
LI- min. diaf. 3 38,.5- 43,7 41,1
LI- disl 21 .59-71,.5 64,.5
Diam.anl-posl disl 14 43-.54 49,4
Talia (indice Malolcsi) 3 1163;1232; 1214
1249

Calcaneu n limite medie


Lg.max. 16 124- 147 137
Lt.max. 21 3.5,.5- .50 43!~

Astragal n limite medie


Lg. max.IBl 38 64,.5-77 70,3
Lg. max. med. 37 5?,.5-71 64,6
Gros lat 3? 3.5-44 39,4
Gros. med. 36 32,5- 44,.5 38,6
LI- disL 39 38-49,.5 43,4

'Ccntrolar.i n limite medie


Lt. max. 21 49,5-62 56,2

'Metalar.i n limite medie


Lg. max. 6 231-244 237

www.cimec.ro
276 Adrion Bă/ăfescu

Lţ. prox. 31 44oS8 49,4


Diam.antopost. prox. 19 43,2o S4,9 47,9
Lt. min. diaf. 9 26,2° 31 27,6
LI- dist 22 SO. 6S S7,3

Phalanga 1 n limite medie


Lg. max. ss SMo69 62
Lţ. prox. so 27o 40,S 31,9
LI. min. diaf. S2 20. 33 26,S
LI- dist S4 2S,So 3S 29,S

Phalanga Il n limite medie


Lg.max. 38 36,Jo 46,S 40,2
LI- prox. 38 27o 3S,S 30,2
Lţ. min. diaf. 38 21° 29,S 24
Lţ. dist 38 22,So 32 26

Phalanga III n limite medie


Lg. diag. a solei 27 62° 81,S 71,07
LI- supraf. dorsale 27 48o64 S4,78
LI- la mijlocul solci 29 2(). JJ 24,27

Ovis aries

Craniu n limite medic


Otiono otion 1 6S,8 o
Lţ. condililor ocx:ipitali 1 43 o
LI. la baza proc. 1 60 o
P111110CCipitale
Lţ. glurii occpitale 1 19 o
nll.lţ. glurii occpitale 1 17,S o

Scapula n limite medic


Lg. max. de-a lungul 1 133 o
lspinci
Lg. proc. art 4 28,So 31 30,3
Lg. cavit. glcnoidl 4 19,6- 24,S 22,7
LI- cavit. glcnoidl s 16,8° 22 19,7
Lt. col scapular 7 IS,7o 21 18,1
Talia (indice Tcichcrt) 1 SS9 o

Humerus n limite medie


Lg. max. 2 127,S; 129 o
Lţ. prox. 2 33,5; 34,5 o
Lt. min. diaf. 2 12,S; IS o
LI. dist. 8 24,So 32,9 28,3
LI- trohlec 8 24° 32 27,3
Talia (indice Teichcrt) 2 5S2,7; 545,7 o

Radius n limite medic


Lg. max. 4 136- ISO 142
LI· prox. 6 26,2° 32 28,2
Lţ. supraf. art. prox. 6 24° 29,S 2S,6
Lţ. min. diaf. 4 J4o 18,2 1S,4
Lţ. dist. 6 24,7° 29 26,3
Lţ. supraf. art dist. 6 20,1° 24,5 22,8
Talia (indice Tcichen) 4 S4,5o 60,3 S1
www.cimec.ro
FAUNA NEOLITICĂ DE LA CIULNIŢA (CULTURA BOIAN FAZA GIULEŞTI) 277

Ulna n limite medie


'Lg.max. 1 187 .
Lg. olecraniu 3 34,5; 36; 41,5 37,3
IInllţ. proc. anconeu 3 22,8; 25; 25,5 24,4
llnllţ. min. olccraniu 3 18,5; 20; 21 19,8
LI. proc. coronoid 2 15; 16,7 .
Metacarp n limite medie
Lg. max. s 113- 127 118
LI. prox. 6 19-23,9 21
Diam.ant-post. prox 6 13,2· 16,1 14,6
Lţ. min. diaf. s 11,3· 13 12,1
Lţ. dist. 7 21· 26,3 23,7
Diam.ant.-post. dist. 7 12,S- 16,7 14,4
Talia (indice Teichert) 5 S50- 621 S7S

n limite medie
5 23· 26 24,2

Femur n limite medie


Lg.max. 1 163 .
Lţ. prox. 1 41 .
Gros. cap femural 4 17-23,5 18,1
Lţ. min. diaf. 3 14,4; 14,5; 15 14,6
Lţ. dist 3 33; 33,2; 34 33,4
Talia (indice Teichert) 1 575 .
Tibie n limite medie
Lg. max. 3 189; 190; 197 192
LI. prox. 4 35· 37,5 36,2
Lţ. min. diaf. 3 13; 13,2; 14 13,4
Lţ.dist 10 23· 27 24,4
Diam.ant·post. dist. 7 16-21 18,5
Talia (indice Teichert) 3 569;572;594 578

Astragal n limite medie


Lg. max.laL 3 25,7; 27; 30 27,6
Lg. max. med. · 3 24,2; 25,5; 28 25,9
Gros lat. 3 14; 14,6; 15,8 14,8
Gros. med. 3 IS; 1S,2; 16,3 IS,S
LI. dist 3 15,2; 16,9; 19 17
Talia (indice Teichert) 3 583;612;680 625

Calcaneu n limite medie


Lg. max. 1 57 .
Lţ. max. 1 18,5 .
Talia (indice Teichert) 1 64,98 .

Metatars n limite medie


Lg. max. 6 121- 138 127
Lţ. prox. 6 17,S- 20,5 18,5
Diam.ant.-post. prox s 16,4-20,5 17,7
LI. min. diaf. 6 10,0· Il 10,5
Lţ. dist. 6 21· 24,2 22,2
Diam.ant.-post. dist. 6 13,2· 17 14,6
Talia (indice Teichen) 6 S49- 627 S77

www.cimec.ro
278 Adrian Bă/lifescu

Capra hircus
Scapull n limite medic
Lg. proc:. art. 1 33,6 -
Lg. cavil glcnoida 1 2S,2 -
Lt. cavit. glcnoidA 1 23 -
Lt. col scapular 1 18,2 -
Humerus n limite medie
LI. prox. 2 32; 34,S -
LI. min. diaf. 2 14; 14,S -
Lt. disl 10 2S,S- 3S,S 28,1
Lt. troblce 10 23,8-33,7 26,4

Radius n limite medie


Lg. max. 1 127
Lt. prox. 7 27-32 29,S
Lt. supraf. art. prox. 7 26,S- 30 28,S
Lt. min. dia!. 1 lS -
Lt. disl 2 2S,8; 28,6 -
q. supraf. an. disl 2 24; 26,7 -
Talia (indice Schramm) 1 .sos -
Ulna n limite medic
Lg. OlcC11111iu 1 39
lnAit. min. o1CC1111liu 1 26,1
llnAII. proc. Anconeu 1 22,.5

Metacarp n limite medie


Lg.max. 6 88- 109 101
q. prox. 10 22,1- 2S,2 23,4
Diam.ant.-post. Prox 4 1S,3- 17,S 16,1
Lt. min. diaf. 8 14- IS 14,S
q. dist. 7 23,8-28,3 2S,7
Talia (indice Sebranun) 6 S06- 627 S79

n limite medie
22,S

Femur n limite medie


q. prox.
Gros. cap fcmural
1 42,2
19,S; 19,S; 22
-
20,3
3

Tibie n limite medic


Lt. dist. 7 22,.5- 26,8 24,8
Diam.ant.-post dist. 6 17- 20,S 19,S

Caleancu n limite medic


Lg. max. 1 48,S -
Lt.max. 2 16,S; 17 -
Astn:gal n limite medic
Lg. max.lal s 27,S- 29,S 28,3
Lg. max. med. s 2S,S- 28 26,S
Gros. lat. s 14,S- IS,S 1S
Gros. med. s 1S,2- 17,S 16,4
Lt. Disl s 16,S- 20 18,3

www.cimec.ro
FAUNA NEOLITICĂ DE LA CIULNIŢA (CULTURA BOIAN FAZA GIULESTI) 279
----
Metalar.i n limite medic
Lg. Max. 3 99,5; 109; III 106
L!.Prox. 3 18; 18,2; 19,5 18,6
Diam.ant.-post. prox 2 16,7; 17 16,9
LI· Min. diaf. 3 10,2; 11,5; 11,9 11,2
Lt. Dist 7 18,7- 24 21,2
Diam.ant.-poSL dist. 4 14,5-19 17,9
Talia (indice Schranun) 3 531; 579; 590 567

Ovicaprine (Ovis aries/Capra hircus)


n limite
Lg. P'- p4 27

Mandibula n limite medic


Lg. gonion. awdalc- oral
alv. P2
1 117,5 -
Lg. gonion Clllldalc- 1 139 .
abora.l foramcn mcnt.
Lg. PrMJ 4 68-73 70,43
Lg. M1·MJ 7 45-49,5 47,43
Lg. P2• P4 4 20,5-23 21,63
Lg. MJ 5 21,5-24 23
Lt.MJ 3 7,5; 7,5; 9 8
Lg. diastemll 2 35,5; 3 7 .
nlllţ.aboralll ram. vcrt. 1 59,5 .
lnlllţ. la mijl. ram vcrt. 1 51 .
lnlllţ. orali ram vcrt. 1 79,S .
Inlllţ.ram oriz. dupA MJ s 30- 40,S 3S,2
nllt.ram oriz.in fa!& M1 5 20-22,S 21,16
nlllt.ram oriz.in fBI& P2 4 16-16,5 16,23

~~=
n limite medic
3 19,S; 21,S; 22 21

ICoxal n limite medic


Diam. acetabulum 3 22;23;27 24

~Femur n limite medic


Lt. dist. 5 32,5-37 35,1

Astragal n limite medic


Lg. max.lal 3 25,2; 27,2; 28,2 26,8
Lg. max. med. 3 23,8; 26,3; 27 25,7
Gros. lat. 3 13,2; 15,2; 15,S 14,6
Gros. med. 3 14,5; 16,2, 17 IS,9
LI. dist. 3 17, 18; 18 17,6

n limite medic
2 20,5; 23,S

Metatars n limite medic

.-
Lj. prox. 2 17,8; 18
Diam.ant.-post. prox 2 16,9; 11

Phalanga 1 n limite medic


Lg. max. 3 36,2; 36,S; 39 37,2
Lj. prox. 3 10,9; Il; 14 11,9
LI. min. diaf. 3 8; 8,S; 11,5 9,3

www.cimec.ro
280 AdriDn Btilăşescu

IL!. diSL 3 10,5; 11,2; 14 11,9

Phalanga Il n limite medie


Lg. max. 1 22 .
Lt. prox. 1 10 .
LI. min. diaf. 1 7 .
LI. diSL 1 8,5 .

Canis familiaris
Craniu n limite medie
Lg. totalA 1 148,5 .
Lg. neurocraniu sup. 2 65;71 .
Lg. facialll. 1 83 .
Lg. Pl· P4 4 40,9-42,1 41,65
Lg. P4 (camasi eri sup) 1 14,2 .
LI- P4 1 5,9 .
Lt. max. P4 1 6,3 .
Lt. max. mastoida 2 53; 57,2 .
Lt. dors. auditiv ext 2 52; 55,5 .
Lt.max. eond.O<:Cipltali 2 30; 31,2 .
LI. max. la baza proc. 2 41;44,1 .
J)III"80CCIIitale
Lt. glurii O<:Cipitale 2 16,2; 16,2 .
nllt. glurii O<:Cpitale 2 14; 14,1 .
Lt. max. neurocraniu 2 50,5; 52 .
Lt. aborall a proc 2 31; 34,3 .
SUP1110rbitar
Lt. frontall 1 39,5 .
LI. tntn: orbite 2 26; 30,5 .
Lt. max. palatall 1 36,3 .
Lt. palatalll. dupA canini 1 31 .
nllt. craniu 2 45,5; 49 .
n111. craniu tkl creasll 2 42; 46,5 .
sagltall
nllt. ttiunghi O<:Cipital 1 36;38 .
Tibie n limite medie
Lt. prox. 1 29 .
Patella
Lg. max.
LI. cavit. glenoidl

Lepus europaeus
Mandibula n limite medie
Lg.jugali 2 19,5; 19,9 .
Lg. marg. aborall Ml· 2 43,2; 44,1 .
infradcntale
L8. diastemA 2 24,5; 24,9 .
ScapulA n limite medie
Lg. proc. art. 2 14,5; IS .
L&- cavit. glenoidl. 2 10,1; IO,S .
L(. cavit. glenoida 2 13; 13,8 .
LI. col scapular 3 8,2; 8,9; 9 8,7

'Humerus n limite medie


Lt. diSL 2 12; 12,9
www.cimec.ro
FAUNA NEOLITICĂ DE LA CIULNIŢA (CULTURA BOIAN FAZA GIULEŞTI) 281

Radius n limite medic


Lg.max. 2 113,5; 114,5 .
LI· prox. 5 9-10,3 9,7
Lt. min. diaf. 2 5,5; S,6 .
Lt. dist. 2 10,9; Il .

IUina n limite medic


Lt. proc. coronoid 8,S

Coxa!
Diam. ac:etabulum

~Femur n limite medic


Gros. cap femural 1 12,8

Ti bie n limite medic


Lt. prox. 2 20,2; 21,3 .
Lt. dist. 1 16,.5 .
Diam.anl·posL dist. 1 10,5 .
Calcaneu n limite medic
Lg. max. 2 33,5; 35 .
Lţ.max. 2 12,5; 12,5

Metatars II n limite medie


Lg. max. 3 48,2; 50,2; 5 1,5 so
Lt. prox. 2 7,2; 8,5 .
Lt. dist. 3 5,1;5,9;6 5,7

Vulpes vulpes
Mandibula n limite medie
Lg. totala 1 100,5 .
Lg. proc. angular- 1 99,2 .
inftadentale
Lg. indenl dintre condil şi 1 96 .
proc. ang- infnldentale
Lg. condil- aboral alv. 1 91,5 .
canin (C)
Lg. indenl dintre condil şi 1 87 .
IP_roc. &ni!.· aboral alv. C
Lg. proc. angular- aboral. 1 90 .
alv. caninu1ui
Lg. aboral alv. MJ· aboral 2 63;67 .
alv. canin
Lg.P 1-M) 2 57,8; 59,S .
Lg. Pz-MJ 2 S2,7; SS .
Lg. M1• MJ 1 24 .
Lg. P1• P4 1 34 .
Lg. P2- P4 1 29 .
Lg.Mt 1 14,5 -
Lg. alveo1ei lui M1 1 IJ,S .
Lg.Mz 1 7,S .
Lt.M2 1 s .
nalt. ram. verticale 1 34,2 .
Inalt. mand. dupl M1 2 13; 16,5 .
lnllt. mand. intre Pr PJ 2 10; 12,S .
www.cimec.ro
282 Adrian Bălăşescu

Bos primigenius
Scapula n limite medie
Lg. proc. art. 2 80,5; 82 .
Lg. cavil glenoidll 2 70;70 .
Lt. cavit. glenoidl. 2 63;64 .
q. col scapular 2 6l,S; 69,5 .
Humerus n limite medie
Lt. prox. 1 115,5 .
LI. dist. 1 97 .
Lţ. trohlee 1 83,5 .
Radius D limite medie
Lţ. prox. 2 100; 114 .
LI. supraf. art. prox. 2 90,5; 102 .
Ulna n limite medie
nl.lţ. min. olecraniu 1 82 .
lnl.lţ. proc. anconeu 1 91,S .
Lţ. proc. coronoid 1 S3,S .
Metacarp n limite medie
Lţ. prox. 1 70 .
Lţ. dist. 2 76;82 .
Ti bie n limite medie
Lţ. prox. 1 119 .
Lţ. dist. 1 79,5 .
Diam.ant.-post. dist. 1 58,5 .
Astragal n limite medie
Lg. max.lal 1 81,0 .
Lg. max. med. 1 75,0 .
Gros lat 1 46,1 .
Gros. med. 1 46,2 .
Lţ. dist. 1 52,0 .

Phalanga 1 n limite medie


Lg. max. 2 74; 76,5 .
Lţ. prox. 2 36,36,5 .
Lt. min. diaf. 2 28,5, 29 .
Lţ. disl 2 32;33 .

www.cimec.ro
Valentin RADU

Rolul resurselor acvatice


în economia aşezărilor preistorice
de la Ciulnita
'
si
'
Bordusani
'
(judeţul Ialomiţa)

Resume

Dans cette erude nous essayons a presenter le role des ressources


aquatiques et surprendre quelques caracteristiques de la paleoeconomie des
deux sites prehistoriques encadres actuellement dans le departement
Ialomiţa: Ciulniţa, niveau Boian - Giuleşti et Borduşani - Popina niveau

eneolitiques Gumelniţa A2.


En ce qui concerne les especes liees au milieu aquatique le materiei
preleve a Ciulniţa est jaiblement represente. On s 'aperţoit, quand meme,
qu 'il y a eu une exploitation du milieu aquatique, mais en comparaison avec
celle des mammiferes elle est de faible intensite. La collecte des coquillage et
la peche semblent sporadiques. Elles compensaient les ressources
proteiniques livrees principalement par les animaux domestiques. La
communaute Boian Giuleşti de Ciulniţa presente les caracteristiques d'une
paleoeconomie adaptee a une population mobile.
De fait, la vie sur Popina Borduşani est dure et imprevisible, restant a
la merci dufleuve. Ici toutes les activites sont accordees au rythme dufleuve.
Les communications sont parfois difficiles et interrompues avec les autres
communautes. L'acces des rumaints, eleves aux herbages, est parfois difficile,
ce qui cree des courtes periodes des crises alimentaires. La peche et la chasse

www.cimec.ro
284 V~;~lentin RADU

apportent en echange des quantites suplementaires de viande. Les echanges


avec d'autres communautes devaient etre importants pour l'acquisition des
produits difficiles atrouver dans la val/ee (graines, racines, fruits ). Le fa it que
l 'occupation sur len tell soit representee par quelques metres de depots
archeologiques nous montre pourtant que les habitants Gumelniţa ont reussi
a trouver l, equilibre necesaire pour survivre longtemps dans ce li eu soumis a
des evenements catastrophiques.

Creşterea animalelor şi vânătoarea sunt principalele activităţi în


economia aşezărilor preistorice. Cantităţile de carne sau produsele secundare
(lapte) obţinute de la aceste animale sunt importante în alimentaţia locuitorilor
preistorici pentru asigurarea necesarului de proteină animală. Trebuie însă să
adăugăm aici că se foloseau şi alte surse mai puţin puse în evidenţă de studiile
de arheozoologie. Aşa sunt animalele din mediul acvatic: ca scoicile, melcii,
racii sau peştii, ţestoasele şi păsările. Exploatarea resurselor animale din mediul
înconjurător este o caracteristică a comunităţii preistorice evidenţiată de
recentale studii de arheozoologie 1•
În acest studiu ne propunem să prezentăm rolul resurselor acvatice şi
să surprindem câteva dintre caracteristicile paleoeconomiei animale în
economia a două aşezări preistorice de pe actualul teritoriu al judeţului Ialomiţa:
Ciulniţa, nivelul neolitic Boian-Giuleşti şi Borduşani, nivelul eneolitic
Gumelniţa A2.
Ciulniţa prezintă vestigiile arheologice ale unei aşezări Boian-Giuleşti. 2
Staţiunea a făcut obiectul unor săpături arheologice de salvare între anii 1994-
1997, cu ocazia unor lucrări pentru autostrada Bucureşti-Constanţa 3 .
Materialul faunistic prelevat în urma acestor săpături provine atât din
complexe arheologice, cât şi din "nivelul cultural" Boian-Giuleşti 4 •

1
Bălăşescu A., Radu V., 2002, Culesul, pescuitu/ şi vânătoarea în cultura Boian pe teritoriul României.
Studii de preistorie, 1/2001, p.73-94; CD-Rom "0 civilizatie necunoscută: Gurnelni(a". ciMeC-
Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti.
~ Marinescu-Bîlcu S., Matei Gh., Renţa E., 1995. Ciulni(a, Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania
1994. A 29a Sesiune Naţională de rapoarte arheologice Cluj-Napoca, p. 21-23; Marinescu-Bîlcu S.,
Renţa E., Matei Gh., 1996. Ciulni{a, Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 1995. A 30a Sesiune
Naţională de rapoarte arheologice Brăila, p. 33-34.
3
Marinescu-Bîlcu S., Renţa E., Matei Gh., Les recllerclles arclu!ologiques de sauvetage de Ciulnitza,
dep. de Ialomitza ( /994-1997), Pratiquesfuneraires dam !'Europe des XIII e-/Ve s. av. 1.-C., Actes du
Ilie Colloque International d' Archeologie Funeraire, Institut de Recherches Eco-Museologiques Tulcea,
2000, p. 149-166.
'Bălăşescu A., în prezentul volum; Radu, V., , Studiul materialului arlleoihtiologic de la Ciulni(a
(jud. Jalomi(a} din nivelurile Boian-Giu/eşti. Campaniile 1<)94-/995, Ialorniţa, 3, Muzeul Judeţean
Ialorniţa, Slobozia, 2000, p. 9-11.

www.cimec.ro
ROLUL RESURSELOR ACVATICE ÎN ECONOMIA AŞEZĂRI LOR PREISmRICE 285
DE LA C!ULN!TA SI BORDUSANI CJUDETUL IALOMITAl

Ca poziţie geografică, situl se află pe terasa din dreapta râului Ialomiţa,

având o largă panoramă a văii aluvionare din stânga acestuia.


Resturile faunistice prelevate din nivelul Boian-Giuleşti sunt în număr
de 3334 şi aparţin la cinci clase de animale Bivalvia (scoici), Gasteropoda
(melci), Pisces (peşti), Aves (păsări) şi Mammalia (mamifere). Se observă

dominaţia resturilor de mamifere, caracteristică datorată în mare parte


metodei directe de prelevare. Astfel de rezultate pot fi total schimbate în
cazul cernerii unui volum de sediment5 • Materialul din prezentul studiu
este foarte important, deorece atestă interesul locuitorilor pentru diverse
clase de animale prezente în jurul sitului.
Borduşani. Punctul "Popină" este un tell situat în valea inundabilă a
Dunării(Balta Ialomiţei), la circa 1 km distanţă de Braţul Borcea şi circa 2
km de satul Borduşani. Vestigiile arheologice scoase la iveală în timpul
diverselor campanii arheologice, debutate în 1986, aparţin mai multor
culturi: Boian, Gumelniţa A2, Cernavodă Il, Hallstatt II, La Tene, Sarmaţi 6 •

Nivelul Gumelniţa A2 a livrat diverse materiale faunistice studiate de-a


7
lungul anilor , ce aparţin claselor (tabel 1): Bivalvia (scoici), Gasteropoda
(melci), Scaphopoda (detalium), Crustacea (raei), Pices (peşti), Amphibia
(broaşte), Reptilia (ţestoase), Aves (păsări) şi Mammalia (mamifere).

s Popovici D.et alii, Cercetarea Arheologică Pluridsciplinară. Concepte, metode şi te/mici, Biblioteca
Muzeului Naţional, Seria Cercetări Pluridisciplinare, Bucureşti, 2002, p. 57.
6
Marinescu-Bîlcu S. Archaeological researches at Borduşani-Popina (lalomiţa county). Preliminary
report 1993-1994. Historical background. Cercetări Arheologice, 10, 1997, p. 35-38; Marinescu-Bîlcu
S., Popovici D., Vlad F., Voi nea V. Archaeo/ogical researches at Borduşani-Popina (Jalomiţa county ).
Preliminary report 1993-1994. Eneolithic occupation. Gumelnita levels. Cercetări Arheologice, 10,
1997, p. 64-69.1997; Marinescu-Bîlcu S., Popovici D., Andreescu R., Archaeological researclzes at
Borduşani-Popina (lalomi(a county). Preliminary report 1993-1994. Eneolitic occupation. Pottery.
Cercetări Arheologice, 10, 1997, p. 70-71. Trohani G. Archaeological researches at Borduşani-Popina
(lalomiţa county). Preliminary report 1993-1994. La Tene occupation. Getic levels, Cercetări
Arheologice, 10, 1997, p. 39-47.
7
Bălăşescu A., Arclzaeologica/ researclzes at Borduşani-Popina (Jalomiţa county). Preliminary
report 1993-/994. Archaezoology. Mammals, Cercetări Arheologice, 10, 1997, p. 48-63; Moise D.,
Arc/zaeological researc/zes at Borduşani-Popina (1alomiţa county ). Preliminaf}' re port 1993-1994.
Arc/zaezoology. Mamma/s, Cercetări Arheologice, 1O, 1997, p. 48-63; Radu V., Archaeological re-
searclzes at Borduşani-Popina ( Jalomi(a county). Preliminaf}' report 1993-1994. Eneolitic occupa-
tion. Arclzaezoology. Pisces, Ce~~etări Arheologice, 10, /997, p. 96-105; Vencze/ M., Arclzaeological
researches at Borduşani-Popina (Jalomi(a county). Preliminary report /993-1994. Eneolitic occu·
pation. Arclzaezoology. Amphibians and reptiles, Cercetări Arheologice, 10, 1997, p. 106-107; Gal
E., Kessler E., Bird remainsfrom tlze Eneolitic and Jron Age site Bordusani-Popina and Eneolitic site
Hârsova (Southeast Romania), Acta zoologica) cracoviesnia, 45 (special issue), Kracow, 2002,
p. 253-262.
www.cimec.ro
286 Valentin RADU

Prelevate cu mai multă atenţie şi aplicându-se chiar şi metoda cemerii se


observă o creştere substanţială a resturilor de animale de mici dimensiuni

(moluşte, peşti, reptile). Dar aceasta se datorează în mare parte şi abundenţei


resurselor acvatice din valea Dunării.
Deşi diferite cultural şi ca amplasament geografic, observăm interesul

locuitorilor acestor două aşezări pentru resursele acvatice. Mare parte din
acestea sunt uşor de capturat. Aşa este cazul scoicilor sau a ţestoaselor. Altele,
cum sunt peştii, necesită instrumente adecvate pentru captură. Atât râul, cât
şi fluviul prezintă anual fluctuaţii de nivel şi chiar inundaţii ale zonei

aluvionare, transformând total peisajul. Animalele dependente de mediul


acvatic sunt obligate să se adapteze acestor situaţii. De aceea şi densităţile
lor pot fi diferite în perioada lor de activitate maximă (în sezonul cald). Astfel,
cantităţi mari de scoici pot fi întâlnite în perioade de secetă, când apa râurilor

sau fluviului scade foarte mult.


Peştii, de asemenea, pot fi capturaţi fără unelte foarte complicate (coş,

harpon) în această perioadă, dar şi în perioada de reproducere, primăvara, în


timpul inundaţiilor. Putem spune că fiecare moment favorabil pentru obţinerea
de capturi importante din timpul unui an putea fi exploatat de către locuitorii
preistorici fără unelte speciale sau experienţă. Şi totuşi observăm că, deşi
există potenţial în mediul înconjurător ca şi .interes din partea locuitorilor,

cantităţile consumate sunt diferite. Aceste animale consumate nu trebuie privite

numai în funcţie de contextul geografic, dar şi în relaţie cu celelalte surse de


proteină animală, ocupaţiile dominante sau cu dimensiunea aşezării şi cu

caracteristicile culturale ale populaţiei ce ocupă aceste zone. De aceea, este


dificil uneori a trage concluzii despre activităţi precum culegerea scoicilor sau
pescuitul sau despre rolul lor în economia aşezării.
În ceea ce priveşte Ciulniţa, materialul este slab reprezentat. Deşi se
observă o exploatarea resurselor acvatice, în comparaţie cu cea a mamiferelor,

ea este de slabă intensitate. Culegerea moluştelor şi pescuitul sunt sporadice.


Ele compensează resursele de proteină obţinute în principal de la animalele
domestice • Aceste informaţii caracterizează o paleoeconomie adaptată pentru
8

o populaţie mobilă.

8
Vezi Bălăscscu A. În acelaşi volum.
www.cimec.ro
ROLUL RESURSELOR ACVATICE ÎN ECONOMIA AŞEZĂRI LOR PREISlDRICE 287
DE LA CI!ILNIJA SI BORD!ISANI <JUDETUL IALOMITAl

La Borduşani, deoarece dispunem de un material reprezentativ, se pot


face câteva observaţii privind paleoeconomia locuirii Gumelniţa A2. Scoicile
prezente în număr mare în zonele de deşeuri atestă că ele sunt o sursă sigură

de hrană pe tot timpul sezonului cald. Peştii sunt pescuiţi în lacurile şi bălţile

abundente din jurul sitului. Deşi taliile pescuite sunt medii nu lipsesc somnii
şi sturionii detalii mari. Dealtfel, analiza taliilor diverselor specii ne conduce
la concluzia că pescuitul era nediscriminatoriu şi neorientat către o anumită
specie sau talie. Alte animale capturate în scopuri alimentare sunt ţestoasele
de apă sau diversele păsări acvatice întâlnite în incursiunile realizate la pescuit
sau vânătoare.
În general, viaţa pe Popina de la Borduşani este dură şi imprevizibilă,
chiar şi azi, depinzând în mare măsură de fluviu. Activităţile sunt racordate
la ritmul fluviului. Comunicaţiile cu alte comunităţi sunt uneori dificile sau
întrerupte lungi perioade de timp în perioada inundaţiilor. În acest caz, accesul
rumegătoarelor la zonele de pescuit este limitat, vânătoarea şi pescuitul fiind
principalele furnizoare de carne necesară în alimentaţie. De asemenea,
schimburile cu alte comunităţi trebuia să fie importante pentru achiziţia
produselor dificile de găsit în împrejurimi (cereale, fructe, etc.). Faptul că
locuirea Gumelniţa este reprezentată de câţiva metri de depuneri arheologice
demonstrează că locuitorii tel/-ului au reuşit să găsească echilibrul necesar

supravieţuiriitimp îndelungat în acest loc supus permanent transformărilor

imprevizibilului fluviu.
Chiar dacă în acest studiu nu dispunem decât de două aşezări preistorice,
putem observa complexitatea relaţiilor existente între principalele activităţi
desfăşurate de comunităţile umane. O bună cunoaştere a tuturor
caracteristicilor aşezării (amplasament geografic, perioada şi densitatea de
locuire, caracteristicile ceramicii utilizate, unelte, viaţă spirituală, etc.) ne va
permite o mai bună prezentare a relaţiilor existente între diversele comunităţi
şi mediu, ca şi a celor între cele mai importante activităţi economice
desfăşurate.

www.cimec.ro
288 Valentin RADU

Tabel 1. Distribuţia numărului de resturi (NRşi %NR) pe clase de animale


în siturile Ciulniţa şi Borduşani.

CLASA CIULNIŢA BORDUŞANI

NR. %NR. NR. %NR.


Bivalvia 243 7,29 2405 10,88
Gasteropoda 32 0,96 521 2,36
Scaphopoda - - 1 0,005
Malacostraca (Crustacea) - - 13 0,06
Pisces 26 0,03 10976 49,64
Amphibia - - 10 0,05
Reptilia - - 260 1'18
Aves 2 0,06 227 1,03
Mammalia 3056 91,66 76,98 34,82
TOTAL 3334 100 22111 100

www.cimec.ro
Dragoş MOISE

Raport asupra materialului faunistic


descoperit în aşezarea medieval
timpurie de la Vlădeni - Popina
Blagodeasca (jud. Ialomiţa)
Resume
Le rapport presente 1'analyse faite sur Le mateeriel faunique decouvert
dans Le niveau cu/turei de Dridu (X-Xle siecles) et particulierement dans deux
maisons fouillees en 2000, aussi une analyse sur Le principaux caracteristiques
anatomiques des mammiferes et quelques donnes de taphonomie (traces de
decoupes et de depouillemnet).
Nous avons identifie parmi Les 263 restes Les suivants taxons: Mollusca,
Pisces, Reptilia, Aves et Mammalia.
Les restes de mamiferes domestique sont_majoritaires (89%). Parmi Le
betail nous avons determine le cheval, Le boeuf, Le mounton et la chevre, le
porc et le chien. Les animaux sauvages chasses sont l 'aurochs, Le cerf, Le
chevreuil, Le Lapin et le sanglier.
Les principaux animaux elev s sont les bovir s suivis par le porc et les ovicaprins.

În raportul de fafă facem prezentarea materialului faunistic de sec.


X-XI (cultura Dridu), care provine atât din stratul de cultură, cât şi din
cele două locuinfe cercetate. Acesta cumulează 263 de resturi şi aparţine
următoarelor clase de animale: MOLLUSCA, PISCES, REPTILIA, AVES
şi MAMMALIA.
Moluştele sunt reprezentate prin 3 fragmente de val ve de scoici unionide,
de apă dulce (genul Uni o), dintre care unul a aparţinut speciei Unio tumidus.
Peştii prezintă 3 resturi osoase în lotul faunistic şi anume: două vertebre
precaudale de somn (Silurus glanis) ce au aparţinut la două exemplare cu
dimensiunile: lungime totală 1195, respectiv, 1144mm, greutate: 11502,
respectiv, 10095 g, şi un cleitrum de ştiucă (Exos Lucius) de la un exemplar cu
lungimea totală de 601 mm şi greutatea de 1471 g.
www.cimec.ro
290 Dragoş Moise

Reptilele sunt documetate printr-un fragment pe plastron de broască


ţestoasă de apă (Emys orbicularis).
Păsărilor le aparţin 12 resturi osoase, care n-au fost determinate încă.
Mamiferele sunt cel mai bine documentate, prin 244 resturi osoase, din
care 126 au putut fi determinate specific. Au fost identificate şase specii
domestice: cal (Equus caballus), vită (Bos taurus), oaie (Ovis aries), capră
(Capra hircus), porc (Sus domesticus), câine (Canis familiaris) şi 5 specii
sălbatice: bour (Bos primigenius), cerb (Cervus elaphus), căprior (Capreolus
capreolus), mistreţ (Sus scrofa attila), iepure (Lepus europaeus). Inventarul
materialului osteologie de mamifere este redat în tabelul 1, în figura 1 fiind
reprezentată grafic frecvenţa speciilor raportată la numărul de resturi.
Cu câteva excep~i (amintim aici cele opt unelte de os, întregi sau fragmentare,
şi cele trei fragmente de corn de cerb, care, la rândul lor, ar putea proveni de la
nişte unelte), resturile osteologice de marnifere se încadrează în categoria deşeurilor
menajere, de bucătărie, prezentând caracteristici tipice : urme de dezarticulare/
descămare/tranşare, urme de ardere, rosături şi impresiuni dentare.
În cele ce urmează vom trece la prezentarea materialului osteologie de
mamifere pe specii, în încercarea de a contura unele aspecte ale economiei
animaliere a comunităţii Dridu din aşezarea de la Popina Blagodeasca.

Mamiferele domestice
Equus caballus. Calul este prezent în materialul osteologie provenit din
stratul cultural cu 15 resturi ce au aparţinut la minim trei indivizi: unul sub 20
de luni. unul de 3,5 ani şi unul de 6-7 ani.
In cele două locuinţe au fost descoperite câte un rest de cal şi anume: în
locuinţa nr. 1, un fragment cranian de adult iar în locuinţa nr. 2, rest de femur
de la un individ de sub 3 ani.
Urmele de retezare prezente pe oase constituie o evidenţă a faptului că
acest animal, pe lângă funcţiile utilitare (tracţiune, călărie), a fost folosit şi în
scop alimentar.
Pe baza dimensiunilor unui metatars păstrat întreg, s-a putut calcula
înălţimea la greabăn: 1,38 m.
Bos taurus. Bovinele domestice au cea mai bună reprezentare pe
ansamblul lotului osteologie.
Resturile osoase provenite din stratul cultural au aparţinut la minim 6
indivizi: un neonat, doi juvenili de sub 21/4 ani, un subadult de cea 2 ani şi doi
adulţi, unul de 31/3-4 ani, celălalt de cea 5 ani. Din cei şase indivizi estimaţi,
doar doi au putut fi folosiţi drept reproducători, putându-şi aduce astfel
contri~uţia la economia comunităţii şi prin progenitură.
In locuinţa nr. 1, au fost descoperite şase resturi osoase de bovină domestică,
care au aparţinut cu probabilitate unui sin_gur individ, adult; nr. 2 a furnizat cinci
resturi ale unui individ de peste 1,5 ani. In general, oasele bovinelor domestice
se caracterizează prin gracilitate, fapt confirmat şi de datele osteometrice.
Ovicaprinele. Au fost identificate ambele specii: Ovis aries şi Capra
hircus, cu o prezentare în cadrul lotului osteologie. Nu ne putem pronunţa
dacă aceasta reflectă situaţia reală din cadrul turmei, fiind cunoscute limitele
diferenţierii celor două specii înrudite, pe baza scheletului.
www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA MATERIALULUI FAUNISTIC DESCOPERIT ÎN ASEZAREA MEDIEVAL- TIMPURIE 291
DE LA VLĂDENI POPINA BLAGODESCA (JUD. W,QMITAl .

Ovis aries. Resturile osoase de oaie provenite din stratul cultural au


aparţiqut la minim doi indivizi: unul de peste 2 ani şi un mascul de peste 7 ani.
In locuinţa nr. 1, au fost descoperite două resturi ce au aparţinut cu
probabilitate unui singur individ, adult.
Capra hircus. Resturile osoase de capră, provenite din stratul cultural, au
aparţinut la minim doi indivizi, ambii sub 1,5 ani.
In locuinţa nr. 1, au fost descoperite trei resturi ce au aparţinut la minim
doi indivizi: unul cu vârsta între 2-2,5 ani, celălalt de peste 2 ani.
Analiza vârstelor de sacrificare pe ansamblul ovicaprinelor (aici fiind
incluse şi resturile care n-au putut fi diferenţiate specific) reflectă o predominanţă
a adultilor, care au putut fi folosiţi şi drept reproducători.
In general, ovicaprinele de la Popina Blagodeasca aveau o conformaţie
robustă. Pe baza dimensiunilor unui astragal, s-a putut calcula o înălţime la
greabăn pentru oaie: 68,5 cm.
Sus domesticus. Ca frecvenţă, suinele domestice ocupă locul secund,
după bovine.
Resturile osoase de porc, provenite din stratul cultural, au aparţinut la
minim trei indivizi: un juvenil, unul de 10 luni şi unul între 16-18 luni.
Resturile descoperite în locuinţa nr. 1 au aparţinut la minim cinci indivizi,
după cum urmează : un infans, un juvenil, unul de 1,5 ani, unul sub 2 ani şi
unul, probabil mascul, de peste 2 ani. Pe baza resturilor provenite din locuinţa
nr.2, au fost estimaţi minim 2 indivizi : unul de cea 1 an şi o femelă adultă.
Analiza vârstelor de sacrificare denotă că jumătate din indivizii estimaţi
s-au putut reproduce.
Canis familia ris. Este reprezentat în lotul faunistic, atât în mod direct,
prin cele 7 resturi, cât şi indirect, prin rosăturile şi impresiunile dentare
lăsate pe oase, pe 16% din resturile osoase determinate fiind observabile
astfel de urme.
Oasele de câine prezente în lot au aparţinut unor exemplare adulte, de talie
mare. S-a reuşit calculul unei talii: 65,8 cm, pe baza lungimii unei tibii întregi.

Mamiferele sălbatice

Bos primigenius. Bourul este reprezentat în lotul osteologie printr-un


singur rest: falangă 1 epifizată.
Cervus eiaphus. Resturile osoase de cerb prezente în lot au provenit
probabil de la acelaşi individ, de sub 3 ani.
Capreolus capreolus. Cele trei resturi osoase de căprior au aparţinut la
doi indivizi adulţi.
Sus scrofa attila. Mistreţul este reprezentat prin două metacarpiene întregi
(Il şi IV), descoperite în stratul cultural. Cele două oase au aparţinut unui individ
matur, căruia i s-a putut ca) cu la şi talia: cea 1, Il m, pe baza metacarpianului IV.
Lepus europaeus. In cele două locuinţe au fost descoperite câte un rest
osos de iepure, aparţinând unui subadult şi unui adult.

Câteva date de tafonomie


Pentru mamiferele domestice am analizat şi modul de tranşare al
animalelor sacrificate, îo vederea consumului (fig. 2-5 ; liniile groase indică
www.cimec.ro
292 Dragoş Moise

locul unde oasele au fost sparte/retezate, folosindu-se unelte puternice, de tip


topor; liniile subţiri indică locul unde au fost observate incizii lăsate pe oase de
unelte Atăioase fine, de tip cuţit).
In cele ce urmează vom face o succintă prezentare a etapelor "de
măcelărie" care au lăsat urme pe resturile osoase ale animalelor domestice
descoperite în aşezarea Dridu de la Popina Blagodeasca.
Jupuirea. Urme rezultate în urma jupuirii animalelor au fost observate
la cabaline, bovine şi suine. Sunt decelabile incizii fine la nivelul metapodiilor.
O operaţie efectuată, probabil tot în vederea jupuirii, era şi retezarea coarnelor
de la bază, observabilă la ovicaprine.
Tranşarea primară. Constă în principal în detaşarea capului şi a
membrelor de corp. A fost pusă în evidenţă doar detaşarea capului la bovine,
care se făcea cu toporul, printr-o lovitură aplicată fie la nivelul articulaţiei
atlanto-occipitale, fie la nivelul atlasului, în plan transversal.
Tranşarea secundară. Are ca rezultat obţinerea de bucăţi mai mici, în
vederea preparării/conservării cărnii pentru consumul alimentar. Probabil înainte
de detaşarea membrelor de corp, extremităţile acestora erau înlăturate, fie prin
secţionare la nivelul articulaţiilor (la ovicaprine fiind decelabile incizii pe oasele
bazipodiului pelvin), fie prin retezare (observabilă la bovine şi suine).
Porţiunile cu carne, de interes alimentar, erau tranşate prin scoaterea
oaselor din articulaţii, fie cu ajutorul uneltelor tăioase fine, fie cu al celor
puternice, fiind apoi retezate în bucăţi mici, în vederea consumului. O serie de
oase prezintă şi urme de descămare.
Analiza modului în care animalele au fost tranşate demonstrează că, după
precizia cu care oasele au fost dezarticulate şi retezate/sparte, tranşarea
animalelor era făcută de indivizi pricepuţi în ale măcelăriei.
Se cuvine aici să facem şi o precizare în legătură cu uneltele de os. S-a
observat că oasele din care acestea au fost confecţionate nu sunt roase de
câini; probabil că pentru confecţionarea de unelte se folosea os "proaspăt".
Şi ca o ultimă menţionare din sfera tafonomiei, semnalăm prezenţa în
cadrul lotului a unui rest osos (mandibulă de porc) ce prezintă rosături făcute,
probabil, de· şoarecii de casă, pentru satifacerea necesarului de calciu. Astfel,
la lista de specii mai putându-se adăuga încă una, comensală, identificată în
mod direct: Mus Musculus (şoarecele de casă).

Economia animalieră

Privitor la raportul mamifere domesticelmamifere sălbatice, se observă


că acesta înclină mult în favoarea primelor (88.89% NR domestice, Il, Il%
NR sălbatice).
Creşterea animalelor constituia, se pare, principala activitate In cadrul
economiei animaliere a comunităţii Dridu de la Popina Blagodeasca. In cadrul
animalelor domestice, se observă predominanţa netă a bovinelor (27,78% NR).
Acestea sunt urmate de suine (23,81% NR) şi de ovicaprine ( 18,25% NR total
ovicaprine ).
Vânătoarea era, probabil, o activitate sporadică, de compensare a
alimentaţiei carnate. Erau vânate cu precădere ungulatele mari (bour, cerb,
mistreţ, căprior), care furnizau o cantitate însemnată de carne.
www.cimec.ro
Locuinţa nr. 1 Locuinţa nr. 2 strat cultural compl.+strat
SPfi~t:ll NR %NR NMI o/oN\11 NR %NR NMI %NW NR %NR NMI %NW NR %NR
Equus caballus 1 2,44 1 7,69 1 5,88 1 12,5 15 22,06 3 13,64 17 13,49
Bos taurus 7 17,07 1 7,69 5 29,41 1 12,5 23 33,82 6 27,27 35 27,78
Ovis aries 2 4,88 1 7,69 3 4,41 2 9,09 5 3,97
Capra Hircus 3 7,32 2 15,38 2 2,94 2 9,09 5 3,97
ovicaprine 7 17,07 (3) 2 11,76 (1) 4 5,88 (2) 13 10,32
(ovicaprine total) 12 29,27 2 11,76 9 13,24 23 18,25
Sus domesticus 18 43,90 5 38,46 3 17,65 .2 25 9 13,24 3 13,64 30 23,81
Canis familiaris 2 4,88 2 15,38 1 5,88 1 12,5 4 5,88 2 9,09 7 5,56
Total domestice 40 97,56 12 12 70,59 5 62,5 60 88,24 18 81,82 112 88,89
Bos primigenius 1 1,47 1 4,55 1 0,79
Cervus elaphus 2 11,76 1 12,5 4 5,88 1 4,55 6 4,76
Capreolus capreolus 2 11,76 1 12,5 1 1,47 1 4,55 3 2,38
Sus scrofa attila 2 2,94 1 4,55 2 1,59
Lepus europaeus 1 2,44 1 7,69 1 5,88 1 12,5 2 1,59
total sălbatice 1 2,44 1 7,69 5 29,41 3 37,5 8 11.76 4 18.18 14 11,11
TOTAL 41 13 17 8 68 22 126

Tabelul 1: Popina Blagodeasca, 2000. Repartiţia pe specii a resturilor osoase de mamifere şi a numărului minim
de indivizi estimat
N
\0
t..J
www.cimec.ro
294 Dragoş Moise

~md~!

t~llS!W
~
.~
c::
<-
Joude~ 11)
....
~
·~
ql~~ E
11)

"'....
Jnoq ~
·u
8.
~

ac::
...
~om~ ~
>

~Jod
~
§
N
~
~U!JdU~!AO
(.)
~
~
11)

"'o
-
CI)
~
eJde~
~
c::~
·s.
o
~mo p..

e::s
Ul!A CI)
u:
{U:)

o
~
V)
('l
o
('l
-
V) . o........ V) o

www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA MATERIALULUI FAUNISTIC DESCOPERIT ÎN AŞEZAREA MEDIEVAL- TIMPURIE 295
DE LAVLĂDENI POPINABLAQOOE5CAUUD.IALQMfTA)

Figura 2: Popina Blagodeasca, modul de tranşare a cabalinelor

l(dl)

1(1)

Figura 3: Popina Blagodeasca, modul de tranşare a bovinelor


www.cimec.ro
296 Dragoş Moise

dl

Figura 3: Popina Blagodeasca, modul de tranşare a suinelor domestice


Legendă: a - artizanat; da - dezarticulare; de - descămare; j - jupuire; t -
tranşare

Figura 4: Popina Blagodeasca, modul de tranşare a ovicaprinelor


www.cimec.ro
Done ŞERBĂNESCU

Tezaurul de tetradrahme thasiene


descoperit la Valea Presnei,
Jud. Călărasi
'
Summary

In 1976, hoard was found by chance in an area without any


archaeological remains, situated 300 metres north of a village named Valea
Presnei and 1 kilometre south of the Mostiştea Valley . The hoard, depositted
into a Getic jug made using the potter wheel dated from the 2nd- 1st century
B.C., is composed of216 Thasian tetradrachms, 2 tetradrachms issued by the
town of Maroneea and a Thracian tetradrachme with the inscription:
QRAKWN. Analysing the monogramsfound on the reverse side ofthe Thasian
tetradrachms, the author considers that , 1O issues belong to the mint of
Thasos, most of them issued during the first three de cades of the 1st century
B. C. The tetraarachms issued by the town of Maroneea, on the coast of the
Egean Sea, were in used in the Balkan Peninsula, together with the Thasian
tetradrachms. Some researchers asserted that the Thracian tetradrachms with
the legend QRAKWN were issued for the Thracians, by the mint of Thasos,
but other scolars thougts that they were issued by the Thracians who lived
the eastern Rhodopes Mountains. The Thracians were specialized in
counteifeitering the Thasian tetradrachms. Some of these tetradrachms were
issued between 90-70 B .C. only an other Thracian tetradrachme wasfound
in Romania,more precisely in the hoardfound at Popeşti Leordeni. The author
believes that the hoard was gathered du ring in the first half of the 1st century
B.C. Most of Thasian tetradrachms from the Valea Presnei hoard were late
issues having M or barred M mint marks. The hoard was concealed before
the generalization of the circulation of the Roman republican denar, between
60-50 B. C. The Valea Presnei hoards represents an important witness of the

www.cimec.ro
298 Done Şerbănescu

economic development ofthe Geto-Dacian worldfrom the Wallachian Plain


and its commercial connections with the Thracian and Hellenistic world
from the Balkans . The finds of Thasian tetradrachms from Belciugatele,
Tămădăul Mare, Valea Presnei, Ulmu, Dorobanţu and Chiselet mark the
commercial road that existed du ring the 2nd - 1st century B. C., along the
Mostiştea Valley. This road connectied the Thracian and Hellenistic world
and the Getae from the middle of the Wallachian Plain and from the Sub-
Carpathian areas.

La sfârşitul lunii aprilie 1976, cu prilejul lucrărilor agricole, mai mulţi


ţărani din satul Valea Presnei, comuna Gurbăneşti, jud. Călăraşi, au găsit
împrăştiate la suprafaţa solului câteva monede de argint. Descoperirea a fost
semnalată Muzeului de Istorie şi Artă a Municipiului Bucureşti de locuitorul
Petre Brebu. Directorul de atunci al muzeului, d-1 prof. dr. Panait 1. Panait, ne-a
anunţat, pentru a face o cercetare la faţa locului. Cu acel prilej, am reuşit să
recuperăm de la ţărani 19 tetradrahme thasiene, din circa 25 de exemplare câte
au adunat la praşilă. Locul descoperirii tezaurului se află la circa 500 m nord
de sat, pe un teren lipsit total de vestigii arheologice, la circa 1 km sud de râul
Mostiştea. Peste scurt timp, s-a procedat la investigarea terenului unde se găsise
monedele amintite. Pe o porţiune de circa 6 m.p., în locul unde recolta fusese
compromisă de ţărani cu prilejul căutării monedelor, s-a procedat la o cercetare
amănunţită şi migăloasă cu ajutorul şpaclului până la adâncimea de 0,40 m.
Strădania a fost răsplătită prin descoperirea a 62 de tetradrahme thasiene şi
câteva fragmente ceramice, lucrate din pastă cenuşie la roată, ce proveneau
dintr-un singur vas. În centrul suprafeţei cercetate, la adâncimea de 0,30 m, a
fost descoperită jumătatea inferioară a unui vas aflat in situ, spart de fierul
plugului, în care se mai aflau depuse 123 de tetradrahme. În toamna aceluiaşi
an, după ridicarea recoltei, s-a efectuat un sondaj pe o suprafaţă de 100 m.p.,
cu care prilej s-au mai recuperat 15 tetradrahme thasiene de argint.
Astfel tezaurul întregit, descoperit la Valea Presnei, cuprinde 219
tetradrahme şi are următoarea componenţă:
- 216 tetradrahme emise de insula Thasos;
- 2 tetradrahme de argint emise de oraşul Maroneea;
- 1 tetradrahmă traci că de argint de tip thasian, cu inscripţia E>P AKQ N
în exergă.
În totalitate însă, tezaurul a fost format din 225 de tetradrahme, dar, cu
toate strădaniile noastre, şase exemplare nu au mai putut fi recuperate de la
descoperi tori.
Tezaurul monetar a fost îngropat într-o cană dacică modelată la roată,
din pastă cenuşie, cu fundul inelar, corpul bitronconic, buza evazată, cu toartă
www.cimec.ro
TEZAURUL DE TETRADRAHME THASIENE DESCOPERIT LA VALEA PRESNEI, JUD.CĂLĂRASI 299

din bandă lată uşor supraînălţată. Din vas a fost recuperată numai partea
inferioară a acestuia (Pl. I). Acest tip de vas este frecvent întâlnit în aşezările
geto-dacice din Câmpia Munteniei în secolele II - I a. Chr. 1 şi se încadrează în
tipul II, din faza a III-a, clasică, a ceramicii geto-dacice2•
Tetradrahmele thasiene, numerotate cu numerele 1-216, de "stil nou" 3 ,
emise după sistemul monetar attic, în secolele II - I a. Chr., sunt de tipul
binecunoscut: Dionysos-Herakles. Ele au pe avers capul lui Dionysos spre
dreapta, cu cunună de iederă şi două rozete deasupra frunţii, iar pe revers este
reprezentat eroul Herakles, nud spre stânga, cu mâna dreaptă sprijinită pe
măciucă, iar mâna stângă sprijinită pe şold poartă blana de leu.
Eroul este înconjurat de legenda: HP AKAEOY 1m THPO:I: 1E>ALID N.
Între piciorul drept al eroului şi măciucă se află o siglă sau o monogramă, care
reprezintă numele magistratului monetăriei. După siglele şi monogramele de
pe reversul tertradrahmelor thasiene din tezaurul de la Valea Presnei se disting
nouă serii de emisiuni, la care trebuie să mai adăugăm o emisiune de tetradrahme
fără sigle (Pl. IV/215; Pl. V/216). Prin urmare, tezaurul monetar cuprinde în
total zece emisiuni monetare ale insulei Thasos. Unele dintre siglele şi
monogramele de pe reversul tetradrahmelor thasiene, cum ar fi cele cu numerele
1 şi 5 din ilutraţia noastră, sunt mai rar întâlnite (Pl. Il).
Greutatea medie a tetradrahmelor din tezaur este de 16,32 g, integrându-se
în greutatea medie a tetradrahmelor întâlnite în descoperirile monetare asemă­
nătoare. Greutatea totală a tezaurului, inclusiv tetradrahmele emise de Maroneea
şi cea cu inscripţia E>P AKQ N în exergă, este de 3754 grame, ceea ce îl situează
în rândul tezaurelor mari din această perioadă descoperite în ţara noastră.
Argintul din care sunt bătute monedele au un titlu ridicat. Pentru stabilirea
concentraţiei argintului un număr de 4 7 tetradrahme din tezaur, din cele cuprinse
între numerele 169-216, adică o parte din tetradrahmele care au sigla M barat
cu o linie orizontală pe revers, precum şi cele două tetradrahme fără siglă, vezi
catalogul care urmează, au fost analizate la Institutul de Fizică Atomică şi
Inginerie Nucleară de la Măgurele-Bucureşti 4 • Pentru a fi depistate eventuale
monede fourree, care, în lipsa coroziunii, nu şi-au trădat miezul de aramă,
monedele au fost analizate mai întâi prin transmisie de raze gama. În urma
analizei, s-a constatat că tetradrahma cu nr.216, una din cele două tetradrahme
fără siglă, are miez de cupru placat cu argint. Această tetradrahmă este penultima
pe scara ponderală a monedelor din lotul analizat. Tetradrahma cu nr. 191,
deşi este mai uşoară, de numai 12,93 g, nu reprezintă un fals, în sensul că ar

1
, M. Turcu, Geto ·dacii din Câmpia Munteniei, Bucureşti, 1979, p.l24-126, pl. XXVIII/1-6.
· I.H.Crişan, Ceramica geto-dacică. Cu privire specială la Transilvania. Bucureşti, 1969, p. 176- 178,
fig. 91- 92, pl. LXVII- LXX.
E. Chiri1ă şi 1. Pop, Tezaurul monetar de la Sînpetru (or. Braşov), Apu1um, VII, 1968, p. 157.
4
1. H.Crişan, op. cit., Bucureşti, 1969, p.176 - 178, fig. 91- 92, pl. LXVII - LXX.
www.cimec.ro
300 Do ne Şerbănescu

avea miez de cupru placat cu argint. Pentru stabilirea concentraţiei de argint,


un număr de 31 tetradrahme thasiene cu sigla M barat cu o linie orizontală pe
revers au fost analizate prin metoda FRX (fluorescenţă cu raze X ). Valoarea
medie a concentraţiei de argint, la lotul de tetradrahme cu sigla M barat pe
revers, este de 93,5354 % şi variază între 83,2 %, tetradrahma cu nr. 192 şi
98,6 % la tetradrahma cu nr.l71. Trebuie să subliniem că titlul de argint aşa de
scăzut întâlnit la tetradrahma cu nr.192 nu înseamnă nici pe departe o
devalorizare deliberată, deoarece compoziţia monedei este de 83, 2% argint,
15 % aur, 2,03 % bismut şi doar 0,03 % cupru. Moneda are o concentraţie de
98,2 % metal nobil.
Dăm mai jos concentraţia argintului în lotul de 31 tetradrahme thasiene
cu sigla M barat pe revers, din tezaurul de la Valea Presnei, analizate prin
fluorescenţă cu raze X .

www.cimec.ro
TEZAURUL DE TETRADRAHME THASIENE DESCOPERIT LA VALEA PRESNEI, JUD. CĂLĂRAŞI 301
. ____________ ., .. _________
Nr. Nr.moned Concentrat ia de argint Eroare în
Crt. ei in o/o o/o
1 170 92,0 ± 0,6
2 171 98,6 ±0,6
3 172 94,1 ± 0,5
4 173 95,4 ±0,5
5 174 95,9 ±0,5
6 175 94,5 ± 0,5
7 176 94,8 ±0,5
8 177 94,3 ±0,4
9 178 93,8 ±0,5

10 179 94,8 ±0,5


Il 180 96,0 ±0,4
12 181 90,7 ±0.4
13 182 93,5 ±0,5
14 186 96,0 ±0,4
15 192 83,2 ±0,6
16 193 92,9 ±0,4
17 194 92,7 ±0,5
18 195 97,8 ±0,7
19 197 92,3 ±0,5
20 198 92,8 ±0,5
21 199 95,8 ±0,5
22 201 93,0 ±0,4
23 204 94,4 ±0,5
24 205 88,5 ±0,5
25 206 87,1 ±0,4
26 207 94,3 ±0,5
27 208 92,1 ±0,1
28 209 96,1 ±0,6
29 213 95,5 ± 0,5
30 214 94,7 ± 0,4
31 215 92,0 ± 0,3

www.cimec.ro
302 Do ne Serbănescu

Analizând rezultatele obţinute în urma analizei unor piese monetare din


tezaur prin metoda FRX, constatăm că tetradrahmele thasiene au fost realizate
dintr-un argint de mare fineţe, a cărui puritate este cuprinsă între 83,2 % şi 98,6 %,
majoritatea pieselor având o concentraţie de peste 90 % argint. Din păcate nu ni
s-au comunicat şi celelalte elemente care fac parte din compoziţia monedelor.
Neavând datele complete asupra analizei efectuate, nu putem să precizăm ce
minereuri s-au folosit de emitent pentru obţinerea argintului şi nici tehnologia
folosită.
Ca şi în alte tezaure de tetradrahme thasiene şi în acest tezaur se întâlesc
frecvent monede cu aversul executat îngrijit, cu mult simţ artistic, asociat cu un
revers executat stângaci, cu litere mari, inegale, cu capete globulate, cu globule
uneori supărător de mari. Prezenţa globulelor ar constitui, după unii cercetători,
un criteriu de separare a emisiunilor originale de imitaţii. Alţi cercetători susţin
că literele globulate erau o vogă, ele fiind întâlnite şi la drahmele emise la acea
vreme de coloniile greceşti Dyrrhachium şi Apollonia, la tetradrahmele
Macedoniei Prima, la tetradrahmele emise de cetatea Maroneea, ba chiar şi la
denarii romani care circulau în Peninsula Balcanică şi la nord de Dunăre. Cu
toate că literele globulate nu constituie un criteriu sigur de departajare a pieselor
originale de imitaţii, considerăm totuşi că o parte din tetradrahmele thasiene din
tezaurul de la Valea Presnei sunt copii executate de triburile tracice din sudul
Munţilor Balcani, în rândul acestora înscriindu-se şi tetradrahmele cu legendă
greşită sau litere inversate, cum sunt piesele cu numerele 48, 55, 69, 74, 95, 175
şi 208 (Pl. IV ). Pentru baterea monedelor din tezaurul de la Valea Pres11ei s-a
folosit un număr variabil de ştanţe, atât pentru avers, cât şi penteru revers. In trei
cazuri au fost identificate ştanţe comune pentru baterea aversului. Efigia lui
Dyonisos, în majoritatea cazurilor este bine conturată, dar pe mai multe piese se
întâlnesc şi elemente de barbarizare. Deseori, Herakles este reprezentat cu o
musculatură puternic reliefată.
Clasificarea tetradrahmelor thasiene din tezaurul de la Valea Presnei s-a
făcut pe emisiuni, după siglele şi monogramele de pe revers, iar în fiecare grupă
s-a ţinut seama de numărul frunzelor de iederă din cununa zeului Dionysos şi
greutate. Deoarece spaţiul tipografic este limitat, am ilustrat numai tetradrahmele
thasiene care reprezintă capete de serie la cele 10 emisiuni (Pl. IIU1, 3, 4, 7, 10,
12, 25, 37, şi Pl.IV/76, 215), iar datele tehnice ale fiecărei monede ( diametrul,
greutatea, axul reversului faţă de avers) le-am prezentat în catalogul de mai jos.
Catalogul tetradrahmelor thasiene din tezaurul
descoperit la Valea Presoei, Jud. Călăraşi
Nr. Nr. de Greutate Diametru Sigla sau Axa Observatii
Cn. frunze in 1 Monograma Rv/Av
din cununi grame inmm
1. 3/2 16 55 31-33 1 Il
2. 3/2 16 22 31-32 2 12
3. 3/2 1647 31-32 2 Il
4. 3/2 13,35 29-31 3 12
s. 3/3 16,38 31-33 4 12
6. 3/2 16,55 30-31 4 Il
..
Litere globulate
7. 3/2 16,45 31-33 4 12
..
8. 3/2 16,49 30-31 4 12
..
9.
10.
3/2
3/3
16,30
16,27
31-32
30-32
4
5
12
12 .
www.cimec.ro
TEZAURUL DE TETRADRAHME THASIENE DESCOPERIT LA VALEA PRESNEI, JUD. CĂLĂRAŞI 303

Il. 3/3 16,45 31-33 5 12 .


12. 3/2 16,82 30,5-32 5 12 Litere flri

13. 3/2 16_,55 30,5-32 6 12


globule
.
..
14.
15.
3/2
312
16 52
16,52
32
31-33
6
6
12
12 ..
16. 3/2 16,42 31-32 6 12 Litere globulate
17. 3/2 16,42 31-32 6 12 Litere firi
globule
18. 3/2 16,35 30-31 6 12 .
19. 312 16 35 31-33 6 1
.
Litere globulate
20. 3/2 16,30 30-32 6 1
..
21. 3/2 16,24 31 5-33 6 1
.
22. 3/2
212
1605 33-34 6 12
.
23. 16,43 32-34 6 12
.
24. 212 16,43 33 6 Il
..
25. 313 16,81 32-33 7 12
..
26. 3!2 16 34 31-33 7 1
..
27. 312 16,62
16 65
31-32 7 1
..
28.
29.
3/2
312 16,53
29-31
32-33
7
7
2
2 .
30.
31.
3!2
312
16,42
16,44
29,5-30
30-33
7
7
12
12 ..
"
32.
33.
312
3!2
16,30
16,22
31-32
29-30
7
7 12
1
.."
34.
35.
312
3/3
16,22
16,40
31,5-32
29-30
7
7
1
12 .
36. 313 15,80 31-33 7 Il
."
....
37. 3!2 16,80 30 5-32 8 12
38. 312 1680 31-33,5 8 Il
39. 3/2 16,75 30-32,5 8 Il
40. 312 16,70 30 5-33 8 12
..
41. 312 16.70 31-33 8 11
..
42. 312 16 70 33-35 8 12
.
43.
44.
3!2 16 68 30-32 8 10
.
312 1668 29-31 8 11
..
45.
46.
312
312
1668
16 65
30 5-33
30-32
8
8
10
Il ..
47. 312 16,65 32-34 8 11 Litere flrl
globule
48. 312 16,62 30,5-31 8 1 Legendl greşit!
49. 312 16,60 30-31 8 Il
..
Litere alobulate
50.
51.
312
3f2
16,60
16 55
30-31,5
29-31
8
8
12
12 ..
52. 312 16,55 31-31,5 8 12 Litere firi

53. 3/2 16,55 30-31 8 12


alobule
...
54. 312 16,55 30-32 8 12
55. 312 16,54 32-33 8 12 Legendl greşit!
56. 3/2 16,52 31-32 8 10
.
Litere globulate
57.
58.
3/2
3/2
16,50
16"54
30-31
30-30,5
8
8
Il
1 ..
59. 312 16,48 30-31 8 Il ...
www.cimec.ro
304 Do ne Şerbănescu

60. 3/2 16,48 31-32 8 12 Litere firi


globule
61. 3/2 16,48 31,5-33 8 12 ..
Il
62. 3/2 16,48 30-32 8
..
Litere alobulate
63.
64.
3/2 1648 31-32 8 12
.
3/2 16,37 30,5-32 8 2
..
65. 3/2 16 27 30-32 8 1
..
66.
67.
3/2
312
16,50
16,10
30-31
30-32
8
8
1
Il ..
68. 3!2 16,00 30-32 8 Il "
69. 3/2 15,80 32-34 8 12 LegendA. greşit!
70. 3/2 15,05 30-31 8 1 Litere flră

..
globule
71. 3/2 14,45 30,5-31 8 12
.
72.
73.
212
2/2
16,50
1645
31-32
30-31
8
8
12
12 ..
74. 2/2 16,15 30,5-32 8 1 Legendl greşitl
75. 313 16.82 30-31 9 12 Litere globulate
Il "
76. 3/3 16,80 32-34 9
.
77. 313 16,67 30,5-32 9 12
..
78.
79.
313
3/3
16,63
16,60
31-32
31-32
9
9
12
1 ..
80. 3/3 16,60 31-31 5 9 1 "
81. 313 16,58 29-32 9 12
.
"
82. 3/3 16,56 32-32,5 9 12
..
83.
84.
3/3
3/3
16,55
16,55
32-33
30-35
9
9
12
12 .
85. 3/3 16,55 30-32 9 12
..
"
86. 3/3 16,53 29,5-32 9 12
.
87. 3/3 16,53 31-32 9 12
.
88.
89.
3/3
3/3
16,50
16.50
31-32
30-32
9
9
12
12 ..
"
90. 3/3 16 45 30-32 9 12
..
91.
92.
3/3
3/3
16,45
16,43
30-31
29-32
9
9 12
1
.
93.
94.
3/3
3/3
16 37
16,15
30-32
28-30
9
9
1
12 ."
95. 3/3 15,43 32-34 9 12 Leaendl. Rre$itl
96. 312 16,87 30-32 9 12 Litere alobulate
97. 3/2 16,87 30-31 9 12 "
98. 3/2 16,80 30-31 9 Il "
99. 3/2 16,80 30-31 9 12
.
"
100.
101.
312
3/2
16,80
16,78
30-30 5
29-31
9
9
12
12 ..
102. 3/2 16,77 30-31 9 12 "
103. 3/2 16,75 30-31 9 12
12 .
"
104 3/2 16,70 30-32 9
..
JOS. 312 16,70 31-32 9 10
..
106. 312 16,70 31-32 9 12
.
107. 312 16,70 31-32 9 Il
..
108.
109.
312
3/2
16,69
16,68
29,5-31
29-31
9
9
Il
Il ..
IlO. 3/2 16,68 32-34 9 Il "
www.cimec.ro
TFZAURUL DE TETRADRAHME THASIENE DESCOPERIT LA VALEA PRESNEI, JUD. CĂLĂRASI 305

Il 1. 3/2 16,68 29,5-32 9 Il "


112. 3/2 16,67 31,5-34 9 12 .
16,67 31,5-32 12 .
113.
114.
3/2
3/2 16,66 29-32
9
9 12 .
30,5-31 ..
115. 3/2 16,65 9 12
.
116.
117
3/2
3/2
16,65
16,65
32-32,5
31-32
9
9
1
12 ..
118. 3/2 16,65 32-33 9 12
."
119. 3/2 16,65 30-30,5 9 10
..
120. 3/2 16,63 29-30 9 Il
..
121. 3/2 16,63 31-32 9 10
..
122
123
3/2
3/2
16,62
16,62
30-31
31-32
9
9
1
12 .
..
124. 3/2 16,62 31-32 9 12
..
125. 3/2 16,61 31-32 9 12
..
126.
127.
3/2
3/2
16,60
16,60
30-32
30-31
9
9
12
Il ..
128. 16,60 30-32 12
129.
3/2
3/2 16,57 30-31
9
9 12 ."
3/2 16,57 29-31 9 .
130. 12
..
131.
132.
3/2
3/2
16,57
16,57
31-32
30-32
9
9
12
12 ..
133. 312 16,57 29,5-30 9 .
134. 3/2 16,55 31-32 9
12
12 ..
135. 3/2 16,53 30-30,5 9 12 "
136. 9 10
137
3/2
312
16 52
16 52
30-31
29-30 9 Il ..
"

138. 3/2 16,52 29-31 9 Il "


139.
140.
312
312
16,52
16,50
31-32
31-32
9
9
12
Il .
"
141. 312 16,50 30-31 9 10 "
142. 3/2 16.50 30-32 9 1
.."
143. 3/2 16,50 31-34 9 10
.
144. 312 16,50 30-31 9 1
.
145. 3/2 16 48 29-30 9 12
..
146.
147.
3/2
3/2
16,48
16,47
32-33
29-30
9
9
Il
1 ..
148. 312 16,47 30,5-31 9 Il
..
149.
150.
3/2
312
16,45
16,45
32-32,5
31-32
9
9
12
12 .
ISI. 312 16,45 32-34 1
152 3/2 16,43
9
12 .
"
153. 3/2 16,40
31-32
29-30
9
12 ..
154. 3/2 16,40 31-32
9
12 .
155. 312 16,40 30-31
9
9 12 ..
156. 3/2 16,40 31-31,5 1 ..
157. 16,40 29-32
9
.
158.
312
3/2 16,38 30-31
9
9
12
Il ..
159. 3/2 16,38 32-33,5 1 ..
160. 3/2 16,35 30-32
9
Il .
9
..
161. 3/2 16,35 31-32,5 9 Il
..
162.
163.
3/2
3/2
16,34
\6,33
32-33
31-31,5
9
9
12
1 ..
www.cimec.ro
306 Done Şert>ănescu

..
164.
165.
3/2
J/2
16,32
16,32
30-31
32-34
9
9
Il
10 ..
166. 312 16,30 28,5-30 9 12 "
167. 3/2 16,30 30-32 9 12 "
168. 3/2 16,30 32-33 9 12 "
169. 3/2 16,28 29-30 9 12 "
.
170.
171.
312
3/2
16,27
16,23
31-34
32-35
9
9
2
Il ..
172.
173.
3/2
3/2
16,20
16,19
30-31
30-31
9
9
12
12 .."
174. 3/2 16,18 31-35 9 1 Legendă greşită
175. 312 16,15 31-34 9 12
.."
176. 3/2 16,13 31-33 9 12
.
177.
178.
312
312
16,12
16,12
30-32
31-32
9
9
12
12 .
179.
180.
3/2
3/2
16,11
16,06
28-29
31-32
9
9
12
1
."
181. 312
312
16,02 32-35 9 12
."
182.
183. 3/2
16,00
16,00
30-31,5
31-32
9
9
12
2 ..
184. 312 1598 30-32 9 Il
.."
185.
186.
3/2
312
15,90
15,80
30-31
32-34
9
9
2
12 .
187. 3/2 15 60 30-32 9 12 "
188.
189.
3/2
3/2
14 50
14,43
30,5-32
28-30
9
9
12
Il ."
190. 312 14,25 30-32 9 12 "
191. 312
212
12,93 31-34 9 12
..
"
192.
193. 212
16,73
16,73
30-32
31-32
9
9
12
12 ..
194.
195.
212
2/2
16,70
16,70
29-32
30-31
9
9
12
12 ."
196. 212 16,67 30-31,5 9 12 "
197. 212 16,65 31-32 9 12 "
198. 212 16,63 31-32 9 12 "
199. 2/2 16,60 31-32 9 12 "
200. 212 16,58 31-32 9 12 "
201. 212 16 52 31-32 9 1 "
202. 212 16,45 29-32 9 12 "
203. 2/2 16,48 32-33 9 12 "
204.
205.
212
212
16,46
1645
32-34
31-32
9
9
12
12 .."
206.
207.
2/2
212
16,43
16,40
31-32
30-31
9
9
12
1 .
208. 212 16,40 29-30 9 12 LegendA greşitl
209. 212 16,37 31-JJ 9 12
..
Litere globulate
210.
211.
212
2/2
15,68
15,57
30-32
31-33
9
9
12
12 .
212
212. 15,52 30-31,5 9 12
.."
213. 2/2 14 95 28-30 9 12
.
214.
215.
2/2
2/2
14,80
16,40
29-30
30-33
9
Fără siglA
12
12
.
216. 212 13,58 31-34 Fărl siglA 1 "
www.cimec.ro
TEZAURUL DE TETRADRAHME THASlENE DESCOPERIT LA VALEA PRESNEl. JUD. CĂLĂRASl 307

Cele două tetradrahme emise de oraşul Maroneea, de tipul Dionysos -


Dionysos au pe avers capul lui Dionysos, cu cunună de iederă spre dreapta, iar
deasupra frunţii se află două rozete. Din părul ondulat prins în coc atârnă două
şuviţe pe gât. Trăsăturile feţei exprimă seriozitate. Pe revers este reprezentat
Dionysos nud spre stânga; el are pe braţul stâng hlamida şi două vergi de
nartex, iar în mâna dreaptă ţine un ciorchine de strugure. În jurul eroului se
află legenda: ~IONYI:OY 1 I:OTHPOI: 1 MAPQ NITQ N. În câmp sunt două
monograme cu numele magistraţilor monetăriei ( Pl. V/217, 218).
Datele tehnice:
217. AR; axul reversului faţă de a vers indică ora 12; greutatea - 16,85 g;
diametru! - 29 mm; literele din legendă sunt uşor globulate; concentraţia
argintului din care este bătută moneda: 95,6 %.
218. AR; axul reversului faţă de avers indică ora 12; greutatea - 16,20 g;
diametru!- 30 mrn; tocită; literele legendei fără globule; concentraţia argintului
din care este bătută moneda: ·95,9 %.
Tetradrahmele celor două oraşe, Maroneea şi Thasos, sunt contemporane
şi au circulat împreună, atât în Peninsula Balcanică, cât şi la nord de Dunăre,
dar raportul cantitativ dintre cele două categorii de tetradrahme este întotdeauna
în favoarea tetradrahmelor thasiene. După cunoştinţele noastre, tezaurul de la
Valea Presnei este cel de-al zecelea tezaur de tetradrahme thasiene descoperit
la nord de Dunăre, în componenţa căruia intră tetradrahme emise de oraşul
Maroneea. Tezaure thasiene care au în componenţa lor emisiuni ale oraşului
Maroneea s-au descoperit până acum în următoarele localităţi: Boşneagu S.
Furculeşti 6 ,Celei 7 , Jigodin 8 , Sângeorzu-Nou 9 , Bucureşti-Militari 10, Turmaş 11 ,
Cuceu 12 şi Coşereni 13 •
Tetradrahma traci că cu inscripţia 8P AKQ N în exergă se prezintă astfel:
pe avers dublă frapă, capul zeului Dionisos spre dreapta cu cunună de iederă,
deasupra frunţii se află două rozete. Părul ondulat este strâns în coc din care
atârnă două şuviţe pe gât. Faţa este îngândurată.

5
A.Atanasiu, Un mic tezaur de monede tlwsiene, RevMuz., IV, 1967, 1, p.51-52.
6
B. Mitrea, Descoperiri recellle de monede antice pe teritoriul Republicii Populare Române, SCIV, Il,
1960, 1, p.l91, nr.6.; 1. Glodariu, op.cit.,nr. 55.
7
I.Winkler, Colllribuţii numisnwtice la istoria Daciei, S C Ş Cluj, 1-2, 1955, p.98; 1. Glodariu, Rela(ii
comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj, 1974, p.-257, nr.52.
8
E. Chirilă şi I.Pop, Tezaurul numerar de la Sînpetru (01: Braşov), Apulum, VII/1, 1968, p. 163, nr. 43.
1. Glodariu, op. cit., p. 257, nr. 55.
9
1. Winkler, op. cit., p. 104; E. Chirilă şi 1. Pop, op. cit., p. 164, nr. 84; 1. Glodariu, op. cit., p. 257,
nr. 60.
10
M. Cojocărescu, Tezaurul de monede greceşti descoperit pe teritoriul Municipiului Bucureşti, SCN,
6, 1975, p. 195- 199.
11
E. Chirilă, Al. Matei, ActaMP, VII, 1983, p. 114, nota nr. 18.
'~Ibidem, p. 101 - 118, pl. XVI.
'~La Coşereni,jud. lalomita, în anull974 a fost descoperit întâmplător un vas ce con\inea 147 tetradrahmc,
din care 146 tetradrahme sunt emisiuni thasiene, iar o tetradrahmă este emisă de oraşul Maroneea.
Tezaurul se păstrează în colecţiile Muzeului Judeţean "Teohari Antonescu" din municipiul Giurgiu.
www.cimec.ro
308 Done Şerbănescu

Pe revers este eroul Herakles nud în picioare spre stânga, cu mâna dreaptă
sprijinită pe măciucă, iar mâna stângă sprijinită pe şold poartă blana de leu.
Între piciorul drept şi măciucă se află o monogramă (pl. 2/1 0). În jurul eroului
este scrisă legenda HPAKAEOYl: 1 l:OTHPOl: 1 0PAKQ N.
AR; axul reversului faţă de avers indică ora 11; greutatea - 16,55 g,
diametru! monedei este de 30-34 mm; literele din legendă sunt globulate (Pl.
V/219). Concentraţia argintului din care este bătută moneda: 92,3 %.
Tetradrahma tracică îşi găseşte analogii până la identitate cu tetradrahma
tracică descoperită la Padarevo, în Bulgaria 14 • Cercetătoarea bulgară G.
Katzarova, cu prilejul publicării tezaurului de la Padarevo a demonstrat că
aceste monede au aversul asemănător cu emisiunile thasiene care au monograma
nr. 6 (Pl. 11/6) şi astfel a ajuns la concluzia că tetradrahmele tracice cu legenda
0P AKQ N în exergă au fost emise în a doua decadă a secolului 1 a. Chr. în
monetăria Thasosului, pentru aliaţii săi traci, probabil pentru regele Sadala,
aliat al Romei. Monograma de pe reversul tetradrahmelor tracice (Pl. 11/10)
sugerează faptul că un magistrat special fusese însărcinat cu emiterea acestor
tetradrahme 15 • Recent, cercetătorul bulgar 1. Prokopov şi-a exprimat părerea
că tetradrahmele cu inscripţia 0PAKQ N în exergă au fost bătute în atelierele
monetare ale tracilor care erau situaţi la est de Munţii Rhodope, specializaţi în
imitarea tetradrahmelor thasiene 16•
Pe teritoriul ţării noastre mai este cunoscută o teradrahmă cu inscripţia
0P AKQ N. Ea face parte din tezaurul de tetradrahme thasiene descoperit în
anul 1869 la Popeşti- Leordeni 17 •
Datarea tezaurului de tetradrahme de la Valea Presnei se poate face numai
pe baza datelor oferite de piesele din compoziţia sa. În privinţa datei când
Thasosul a început să emită monede de argint de tip Dionysos - Herakles
există două opinii. Unii cercetători consideră că acest eveniment a avut loc în
anul 168 a. Chr. 18, după victoria Romei asupra regelui Perseu al Macedoniei,
în lupta de la Pydna. Alţii plasează acest eveniment pe la 148-146 a Chr. 19,
după închiderea minelor de argint macedonene. Tetradrahmele cu nr. l, 10

14
G. Katzarova, Novi danni za datirovkata na tetradrahmite na ostrov Thasos ot vtori period na
monetoseceneta mu i na trakiiskite tetradrahmi ot 1 v.pri n.e., lzvestia- Institut, 27, 1964, p.131- 132,
pl. 111.
15
Ibidem, p. 131- 152.
16
1. Prokopov, Les Tetradrachmes Thraces aux types de Thasos (HP AKAEOYI. I.OTHPOI.
0PAKQN). NH, nr. 21,2002, p. 83-87.
17
C. Moisi1, Monete şi tezaure monetare găsite în România şi în ţinuturile înonjurătoare (vechiul
teritoriugeto-dac), BSNR, 1913, p. 19-22.
18
E. Chiri1ă şi 1. Pop, op. cit., p. 157 cu bibliografia.
19
Ibidem
www.cimec.ro
TEZAURUL DE TETRADRAHME THASIENE DESCOPERIT LA VALEA PRESNEI, JUD. CĂLĂRAŞI 309

~i Il din catalog, care au pe revers siglele nr. 1 şi nr. 5 (Pl. Il), apreciate de toţi
cercetătorii ca foarte rare, considerăm că au fost emise în secolul II a. Chr.
(pl. 11111, 10).
Majoritatea pieselor din tezaur o constituie însă tetradrahmele thasiene
care au pe revers monogramele nr. 6 şi 7 ( Pl. 11/5,6), sigla M ( Pl. III 8) şi
monograma formată din sigla M barat cu o linie orizontală (Pl. 11/9),
tetradrahmele cu aceste sigle şi monograme totalizeză 203 de piese, adică
93,38%. În urma unui studiu amănunţit, cercetătoarea bulgară G. Katzarova a
ajuns la concluzia că în a doua decadă a secolului 1 a. Chr., Thasosul a bătut o
cantitate considerabilă de tetradrahme cu monogramele menţionate mai sus.
Cauza acestei excepţionale activităţi monetare a Thasosului este pusă pe seama
primului război al Romei cu Mithridates al VI-lea Eupator, regele Pontului, din
anii 89-84 a. Chr., când oraşul Thasos, în caliatate de aliat fidel al Romei, a
trebuit să facă faţă unor mari contribuţii de războF0 • Aprovozionarea armatei
romane din Peninsula Balcanică era plătită cu monedă thasiană, fapt care ar
explica şi larga difuziune a tetradrahmelor thasiene în această perioadă. Până
în prezent, pe teritoriul fostei Dacii au fost descoperite peste 100 de tezaure
monetare în componenţa cărora intră tetradrahme thasiene, grupate, în mod
deosebit, în Muntenia şi Transilvania21 • Descoperirile din zona centrală a
Munteniei se grupează pe cursul râurilor Mostiştea, Dâmboviţa, Argeş şi Vedea
şi coincide cu arealul de răspândire a monedelor autohtone de tip Vârteju -
Bucureşti, care delimitează teritoriul unei uniuni tribale a geto-dacilor 22 • Prin
urmare, având în vedere componenţa tezaurului, constatăm că el s-a constituit
în primul sfert al secolului 1 a. Chr. Pentru stabilirea datei când a fost îngropat
acest tezaur trebuie să constatăm că el nu este asociat cu tetradrahme emise de
Macedonia Prima, drahme emise de coloniile greceşti Dyrrachium sau Apollonia
şi nici cu denari romani republicani. Prin urmare, tezaurul de la Valea Presnei a
fost îngropat înaintea generalizării circulaţiei denarului roman republican în
Dacia, probabil între anii 70-60 a. Chr.
Tezaurul descoperit la Valea Presnei se adaugă tezaurelor monetare
descoperite pe Valea Mosti~tei în localităţile Belciugatele23 , Tămădăul Mare 24,

~o G. Katzarova, op. cit., p. 151 şi unn.


~' I. Bogdan- Cătăniciu, Tezaurul monetur de la Poiana (jud. Teleomum). Unele aspecte ale circulaţiei
tetmdralm1elor Macedonia Prima şi ale omşului Thaws în lumea traco-dacică, SCN, VI, 1975, p. 185.
~~Ibidem, p. 182, fig. 4; C. Preda, Monedele 8eto-dacil01; Bucureşti, 1973, p. 241- 247, fig. 17;
G.Trohani, Contributii la istoria 8eto-dacilordin cemrul Câmpiei Române, Studii dacice, Cluj- Napoca,
1981, p.99.
~J C. Ştirbu şi C. Petolescu, Un tezaur Je monede thasiene descoperit la BelciuKatele (jud. Ilfov), SCN,
VI, 1975, p. 189-193.
~.. C. Secă.şeanu, Monede din tezaurul de la Tr1mădăul Mare, reg Bucureşti, SCN, 1, 1957, p. 31-39.

www.cimec.ro
310 Do ne Serbănescu

Ulmu 25 , Boşneagu 26 şi Chiselet27 , care, alături de celelalte produse greceşti puse


în evidentă prin descoperirile arheologice de la Mânăstirea 28 , Piscul CoconF-9;
Sultana30, Vlădiceasca 31 şi Săruleşti 32 , reflectă intensele legături economice care
existau între teritoriile de la nord de Dunăre cu Peninsula Balcanică.
Descoperirile monetare menţionate jalonează totodată drumul comercial care
exista la acea vreme pe Valea Mostiştei, ce lega Câmpia Bărăganului, Câmpia
Mostiştei şi zona subcarpatică cu lumea tracică şi elenistică de la sud de Dunăre.

:!S M. Neagu, Monede tlrasiene descoperite la Ulmu (jud. Călăraşi), Pontica, XVID, 1985, p. 107- 112.
~6 A. Atanasiu, op. cit.
~ 7 D. Şerbănescu, Tezaure monetare din epoca geto- dacică descoperite în judetul Călăraşi, CCDJ, V-
VII, 1988- 1989, p. 157- 162.
18
Gh. Ştefan, Fouilles de Mănăstirea, Dacia, Il, 1925, p. 385- 399.
~ 9 R. Vulpe- Vlădescu, Raport asupra săpături/or de la fiscul Coconilor, BCMI, XVII, 1924, fasc.,
40, p. 46- 48. Cercetări D. Şerbănescu 1973, inedite.
10
D. Şerbănescu şi G. Trohani, în Ialomiţa, Slobozia, 1977, p.62.
31 G. Trohani, Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în aşezarea geto-dacică de la Vlădiceasca,

jud. Ilfov, în anul/973, CA, 1, p. 151- 175; idem, Săpăturiledin aşezarea geto-dacăde la Vlădiceasca,
CA, II, 1976, p. 87 - 134.
31
Cercetări G. Trohani.
www.cimec.ro
TEZAURUL DE TETRADRAHME THASIENE DESCOPERIT LA VALEA PRESNEI, JUD. CĂLĂRAŞI 311

Pl. 1. Valea Presnei. Cana geto-dacică în care a fost depozitat


tezaurul monetar.

1
~ 2
k N
3

H
5
w 'tîf
" 6

M M M
7 B 9

10
.zs
Pl. Il. Valea Presnei. Siglele şi monogramele întâlnite pe tetradrahmele
thasiene şi tetradrahma tracică din tezaur.
www.cimec.ro
312 Do ne Şerbă ne sc u

1 3

4 7

10 . 12

25 37

PL III. Valea Presnei. Tetradrahme thasiene din tezaurul monetar.


Numerele de pe planşă corespund cu numerele din catalog.

www.cimec.ro
TFZAURUL DE TETRADRAHME THASIENE DESCOPERIT LA VALEA PRESNEI, JUD. CĂLĂRAŞI 313

48 55

69 74

76 95

175 215
Pl. IV. Valea Presnei. Tetradrahme thasiene din tezaurul monetar.
Numerele de pe planşă corespund cu numerele din catalog.

www.cimec.ro
314 Do ne Şerbănescu

216 217

218 219
Pl. V. Valea Presnei. 216, tetradrahmă thasiană;
217 - 218, tetradrahme emise de oraşul Maroneea;
219, tetradrahmă traci că.
Numerele de pe planşă corespund cu numerele din catalog.

www.cimec.ro
Gabriel TALMA ŢCHI

Date noi privind descoperirile de denari


romani republicani în Dobrogea
Zusammenfassung
Es wird eine Anzahl von 18, in der Dobrudscha aufgefundener rămischer
republikanischer Denare behandelt, die vorziiglich entlang des Donauufers
und an der Schwarzmeerkiiste erschienen. Zu beachten ist die grosse Anzahl
der Denare von Marcus Antonius, aus einer in Bewegung befindlichen
Miinzstătte fiir die Jahre 32-31 v. Chr: Die gesamte Gruppe bereichert die
Anzahl der Miinzenfunde rămischer republikanischer Denare, die bis jetzt
bekannt und die im Verhăltnis zum Rest des rumănischen Gebiets ziemlich
bescheiden sind.
Recentele achiziţii făcute de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa au îmbogăţit numărul de descoperiri de denari romani republicani în
Dobrogea, la acestea adăugându-se informaţiile oferite de către diverşi colecţionari
pasionaţi, care ne-au pus la dispoziţie pentru scurt timp monedele în discuţie, cu
toate datele posibile de interes pentru noi, conform catalogului de mai jos :

CATALOG
M.CARBO
1.AR.
RRC 1 , p. 295, nr. 276, Roma, an 122 a. Chr.
Mangalia (jud. Constanţa), împrejurimi.
Col. particulară.
L. FLAMINI CILO
2. AR,?, 3,83 g, 16,3 mm.
RRC, p. 314, nr. 302, Roma, anii 109 sau 108 a. Chr.;
1
H.Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge, vol.I-11, 1974.

www.cimec.ro
316 Gabriel Talmaţchi

Nufăru (jud. Tulcea).


Col.particulară.

C. LICINIVS L. F MACER
3. AR,?, 3,05 g, 18 mm.
RRC, p. 370, nr. 354, Roma, an 84 a. Chr.
Târguşor, comuna Târguşor( jud. Constanţa), sector zootehnic.
Col. particulară.

M. PLAETORIVS M. F CESTIANVS AED. CVR


4. AR,?, 2,40 g, 16 mm.
RRC, p. 436, nr. 409/1, Roma, an 67 a. Chr.
Veteranu, comuna Peştera (jud. Constanţa).
Inv. MINAC 65530.

M. N. CORDIVS RVFVS III VIR


5. AR, 2,43 g, 16 mm.
RRC, p. 473, nr. 463/2, Roma, an 46 a. Chr.;
Băneasa, comuna Băneasa (jud. Constanţa).
lnv. MINAC 68849.

C. CASSI IMP şi Q. CAEPIO BRVTVS IMP cu M. SERVILIVS LEG


6. AR, ? , 3,15 g, 17 mm, perforată.
RRC, p. 516-517, nr. 505/5, atelier mobil controlat de Brutus şi Cassius,
anii 43-42 a. Chr.
Băneasa.
Inv. MINAC 68845.
ANT. AVG. III VIR R. P. C.
7. AR, 2,26 g, 14,8mm.
RRC, p.540-541, tip general, nr. 544, atelier mobil al lui M.· Antonivs,
anii 32-31 a. Chr.
Constanţa (jud. Constanţa).
Inv. MINAC 14046.

ANT. AVG. III VIR R. P. C.


8. AR, 3,03 g, 14mm.
RRC, p. 540-541, nr. 544, tip general, atelier mobil al lui M. Antonius;
anii 32-31 a. Chr.
Constanţa.
Inv.MINAC 6573.

ANT. AVG. III VIR R. P. C.


9. AR,...,, 2,47 g, 15 mm.
RRC, p. 540-541, nr. 544, tip general, atelier mobil al lui M. Antonius,
anii 31-32 a. Chr.
Garvăn (jud. Tulcea).
lnv. MINAC 68843.
www.cimec.ro
DATE NOI PRIVIND DESCOPEPERIRILE DE DENARI ROMANI REPUBLICANI ÎN DOBROGEA 317

ANT. AVG. III VIR R. P. C.


1O. AR, - , 3,55 g, 13,5 mm.
RRC, p. 540-541, nr. 544, tip general, atelier mobil al lui M. Antonius,
anii 32-31 a. Chr.;
Gura Dobrogei - Palazu Mic (jud. Constanţa).
Col. particulară.

ANT. AVG. III VIR R. P. C.


11. AR, - , 2,92 g, 16,5mm.
RRC, p. 540-541, nr. 544, tip general, atelier mobil al lui M. Antonius,
anii 32-31 a. Chr.
Gura Dobrogei - Palazu Mic.
Col. particulară.

ANT. AVG. III VIR R. P. C.


12. AR, 2,35 g, 16,8 mm.
RRC, p. 540-541, nr. 544, tip general, atelier mobil al lui M. Antonius,
anii 32-31 a. Chr.
Mangalia.
Inv. MINAC 68844.
ANT. AVG. III VIR R. P. C.
13. AR, 3,32 g, 15mm.
RRC, p. 540-541, nr. 544, tip general, atelier mobil al lui M. Antonius,
anii 32-31 a. Chr.
Rachelu, corn. Luncaviţa( jud.Thlcea).
Inv. MINAC 68852.

ANT. AVG. III VIR R. P. C.


14. AR,®, 2,97 g, 15,5 mm.
RRC, p. 540-541, nr. 544, tip general, atelier mobil al lui M. Antonius,
anii 32-31 a. Chr.
Rachelu.
lnv. MINAC 68853~
ANT. AVG. III VIR R. P. C.
15. AR,-, 3,27 g, 15 mm.
RRC, p.541, nr.544, 31, (LEG XVI); atelier mobil al lui M. Antonius,
anii 32-31 a. Chr.
Slava Rusă, comuna Slava Cercheză (jud. Thlcea).
Inv. MINAC 68589.

ANT. AVG. III VIR R. P. C.


16. AR,...,, 2,95g, 17 x 15,5 mm.
RRC, p. 540, nr. 544, 15, (LEG III), atelier mobil al lui M. Antonius,
anii 32-31 a. Chr.
Târguşor, sector zootehnic.
Col. particulară.
www.cimec.ro
318 Gabriel Talma)chi

ANT. AVG. III VIR R. P. C.


17. AR,-, 3,2lg, 16 mm.
RRC, p. 540-541, nr. 544, tip general, atelier mobil al lui M. Antonius,
anii 32-31 a. Chr.
Thlcea (jud. Thlcea).
Inv. MINAC 68842.

ANT. AVG. III VIR R. P. C.


1. AR, - , 2,45 g, Il mm.
RRC, p. 541, nr. 544, 31; atelier mobil al lui M. Antonius,
anii 32-31 a. Chr.
Valu lui Traian (jud. Constanţa), în apropierea zidului de piatră.
Inv. MINAC 64731.

Denarul roman republican, monedă de circulaţie universală odată cu


începutul secolului 1 a. Chr. 2 , pătruns în teritoriul dintre Dunăre şi Mare, pe de
o parte, printr-o activitate economică intensă dusă de Roma 3 , pe de altă parte
prin intermediul unităţilor militare legionare şi auxiliare ce au staţionat în puncte
întărite şi au circulat pe principalele drumuri din provincie 4 • Aceasta cu atât
mai mult cu cât cea mai mare parte a denarilor republicani au pătruns în provincia
pontică la o dată mult ulterioară (50-1 00 de ani) de la data emiterii, dintr-o
direcţie, probabil, sudică.
Descoperirile de denari romani republicani din Dobrogea, prin conţinutul
lor, se adaugă în chip fericit celor arheologice, oferindu-ne mici cadre ale unei
vieţi economice prospere, din secolele 1 a. Chr. şi I p. Chr., o contribuţie esenţială
având-o elementele de administraţie romană, mai întâi incipiente şi apoi,
probabil din46 p.Chr. 5 , organizate după tipicul din întreg Imperiul. S-a observat
deja mai demult6 că direcţiile de interes în studiul circulaţiei denarului roman
republican în Dobrogea sunt linia Dunării (una dintre cele mai importante căi
de comunicaţie dintre cele două maluri prin vadurile existente - lsaccea,
Carsium, Izvoarele, etc.) şi linia Pontului Euxin, prin vechile oraşe greceşti
Histria, Tomis şi Callatis. De asemenea, din acelaşi punct de vedere, s-a observat
o folosire intensă a drumului comercial şi militar dintre Axiopolis şi Tomis cu
precădere în a doua jumătate a sec. I a. Chr7 •

~ B. Mitrea, Moneda republicană romană şi unitatea lumii geto-dace, în voi. Unitate şi continuitate în
istoria poporului roman, Bucureşti, 1968, p. 59.
3
G. Talmaţchi, Aspects Conceming the Circulation of the Roman Republican Denar in Dobroudja,
Studia Antiqua et Archaeologica, 9, 2003, p. 262.
• A. Aricescu, Unităţile militare în procesul de romani zare a teritoriului dobrogean, SCIV, 4, 1972, 23,
p. 581; G. Talmaţchi, Noi denari romani republicani descoperiţi în Dobrogea, pontica, 31, 1999, p. 283.
5
A. Aricescu, op.cit, p. 581.
6
R. Ocheşeanu, Denari romani republicani descoperiţi în Dobrogea, Pontica, 4, 1971, p. 83; Gh
Poenaru-Bordea, Câteva date noi privind circulaţia denari/or romani republicani în Do!Jrogea, Pontica,
7, 1974, p.219-238; G. Talmaţchi, op.cit, p. 279-280.
7
ldem, StudiaAntiqua etArchaeo1ogica, 9, 2003, p. 263.
www.cimec.ro
DATE NOI PRIVIND DESCOPEPERIRILE DE DENARI ROMANI REPUBLICANI ÎN DOBROGEA 319

Emisiunile din catalogul de faţă se adaugă materialului monetar roman


republican deja cunoscut în descoperirile din Dobrogea, aducând câteva date
noi, de interes, privind circulaţia lor. Pentru prima dată în descoperirile izolate
de denari romani republicani din Dobrogea apar numele monetarilor din anii
84 a. Chr. (C. LICIANVS L. F. MACER), 67 a. Chr. (M. PLAETORIVS M.
F. CESTIANVS AED. CVR), 46 a. Chr. (MN. CORDIVS RVFVS III VIR) şi
43-42 a. Chr. (C. CASSI IMP şi Q. CAEPIO BRVTVS IMP cu M.
SERVILLIVS LEG.). Din punct de vedere cronologic, cei 18 denari romani
republicani se înşiruie între anii 122 a. Chr. (M. CARBO) şi 32-31 a. Chr. (ANT.
AVG. III VIR R. P. C. ). Cinci exemplare au fost bătute în cel mobil, controlat
de Brutus şi Cassius şi douăsprezece în cel mobil al lui Marcus Antonius.
Toate exemplarele sunt destul de uzate, cauzele acestei stări de lucru
fiind, pe de o parte, circulaţia lor efectivă, iar, pe de altă parte, uzura ştanţelor.
Greutăţile denarilor, cuprinse între 2,26 şi 3,83 g, sunt sub cea teoretică de
3,86g, cea medie fiind de 2,97g. Două piese, adică 11, Il % din total, aparţin
secolului II a. Chr., restul de şaisprezece, adică 89,89 %, fiind bătute în secolul
1 a. Chr. Atrag atenţia şi cele câteva contramărci - incizii de pe suprafaţa unor
piese, pe a vers şi revers, unele abia perceptibile, apărute cu ocazia controalelor
tăcute de nummulari pentru verificarea calităţii metalului 8 , titlul argintului fiind
pentru denarii oficiali la un moment dat de 900-980 % 9 .
În sfârşit, se remarcă şi numărul mare de denari bătuţi de Marcus Antonius,
66,66 % din lotul prezentat, emisiunile aparţinând seriilor numeroase ce se
încadrează în tipurile LEG II - XXIII 10 (la noi lll, XVI), dublând aproape
numărul lor deja cunoscut în Dobrogea. După gradul lor mai mult decât accentuat
de uzură, ei par să nu fi pătruns imediat după emitere, fiind destinaţi plăţii
legiunilor create de Marcus Antonius în vederea bătăliei de la Actium din 31 a.
Chr. Aceste emisiuni se adaugă altor descoperiri de acest gen din Dobrogea,
ale căror circulaţie şi frecvenţă semnificativă (pornind de la calitatea inferioară
a argintului), apar abia în secolul 1 p. Chr., mai ales în tezaurele ce se încheie
cu emisiuni din a doua jumătate a acestui secol. 11

8
C. Preda, Asupra descoperirii monetare de la Stăncu(a (jud.Gala(i), SCN, 2, 1958, p. 246; Iudita
Winkler, Tezaurul dedenari romani descoperit la Grădişteade Munte în anul 1879, SCN, 5, 1971, p. 298.
9
R. Reece, Analyses ofsome Denarii oftlze Later Republic and Early Roman Empire, NC, 4, 1964, p.
233-234.
10
M. Chi~escu, A propos des monnais frappees par Mare An toine pour ses /egiom, Dacia, NS, 18,
1974, p. 151 ; Eadem, Les emissions moneraires de Marc-Antoine pour les tegions d'Orient, Revue
Roumaine d 'Histoire, 4, 1976, p. 742.
11
R. Ocheşeanu, Câteva descoperiri de denari romani republicani din Scytlzia Minor, Pontica, 19,
1986, p. 82, anexa Il.
www.cimec.ro
320 Gabriel Talmatchi

13

14

15

17-

18

Planşa 1 : Denari romani republicani descoperiţi în Dobrogea

www.cimec.ro
DATE NOI PRIVIND DESCOPEPERIRILE DE DENARI ROMANI REPUBLICANI ÎN DOBROGEA 321

OENARI ROMANI
REPUBLICANI

120
01

1 . 8ĂNEASA; 2 . CONSTANŢA;3 .GARVĂN ; t.. . GURA DOBROGEI; 5 . MANGALIA;


G. NUFĂRU; 7. RACHELU~8 . SLAVA RUSĂ~ 9 . TÂRGUŞOR ;10 .TULCEA;11 . VALU LUI
TRAIAN.; 12 . VETERANU

Planşa II : Harta noilor descoperiri de denari


romani republicani din Dobrogea

www.cimec.ro
322 Gabriel Talmatchi

9 5

13

15 14

17

- 18-

Planşa III : Contramărci

www.cimec.ro
Ernest OBERLĂNDER- TÂRNOVEANU

"Barbaricum Apropiat" - populaţiile din


Muntenia şi Imperiul Bizantin
(secolele VI-X) mărturia numismaticii
Resume

Le site neolithique de Ciulniţa (departement lalomiţa) a ete habite par


une communaute appartenant a la culture Boian (la phase Giuleţti). Il a ete
fouille pendant les annees 1994-1997 sur la coordination de Silvia Marinescu-
Bâlcu. Le materiei faunique, confie pour erude, provient des quelques structures
archeologiques (huttes, maisons et fosses), et aussi du niveau culturel.
Nous avons identifie 3334 restes qui proviennent de plusieurs classes
d'animaux: Bivalvia et Gasteropoda pour les /nvertebres et Pisces, Aves et
Mammalia pour les Vertebres. Les restes les plus frequentes sont ceux de
mammifores (table 1).
Parmi les 3056 restes de mammiferes analyses, dont 2496 determines
(81,7%), nous avons identifie cinq especes domestiques: Bos taurus (bceuf),
Ovis aries (mouton), Capra hircus (chevre), Sus domesticus (porc), Canis
familiaris (chien) et dix especes sauvages: Talpa europaea (taupe), Erinaceus
europaeus (herisson), Lepus europaeus (lievre), Vulpes vulpes (renard), Felis
silvestris (chat sauvage), Equus cf caballus (cheval sauvage), Sus scrofa
( sanglier ), Cervus elaphus (cerf), Capreolus capreolus ( chevreuil) et Bos
primigenius (aurochs) (table 2 ).
Les restes des especes domestiques sont dominants. Ainsi, nous pouvons
conclure que l'elevage etait l'activite qui recevais plus d'attentions de la part
des gens de Ciulnita.
Les principales animales exploites, pour leur viande mais aussi pour
. leurs produits secondaires, sont les bovins, suivis par les caprines. Les restes
de suines sont reduits fait qui nous suggere que la population etait nomade. Il

www.cimec.ro
324 Ernest Oberlănder- Târnoveanu

est bien connu le fait que chez les communautes nomades le nombre des porcs
est reduit. Mais pour avoir la certitude que cette caracteristique est
representative il nous faut plusieurs donnees pour la confirmer.
La taille au garrot a ete calcule d'apres les os entiers pour plusieurs
taxons. Ainsi pour le bceuf (Bos taurus) la moyenne est de 125,9 cm (n=14;
limites 116,3- 139,6 cm). Pour les femelles sont les metapodes qui nous ont
permis le calcul d'une taille moyenne de 125 cm (n=5, limites entre 123,1 et
128,6 cm), tandis que pour les châtres la valeur est de 139,3 cm (n=2, limites
139- 139,6 cm).
La taille moyenne au garrot pour les moutons (Ovis aries) est de 58,2
cm (n=27; limites 54,5- 68 cm), tandis que pour les chevres (Capra hircus)
elle est de 56,8 cm (n=JO, limites 50,5- 62,7 cm).
Les os de chien (Canis familiaris) ne presentent pas des traces de
decarnisation qui peuvent suggerer la consommation de certe espece, comme
d' ailleurs, c 'est le cas dans d'autres sites Boian, 1saccea-Suhat et Siliştea-Conac.
Le gibier est represente par un nombre reduit de restes (NR = 3,4 %),
d'individus (NMI = 20,8%) ou encore comme nombre de taxons ( 10). Le lievre
presente le plus grand nombre de restes (NR) et d'individus (NM1), mais son
apport dans l 'alimentation est reduit si on prenne en compte la taille petite de
ce mammifere. Sion regarde les autres taxons on s'aper~oit que la chasse est
orientee vers les grands mammiferes comme l'aurochs, le cerf, le cheval
sauvage, le chevreuil et le sanglier. L' effort et le risque assume par les chasseurs
eraient compense par une grande quantite de viande mais aussi par d'autres
produits dont les plus importantes sont la peau, les chevilles osseuses, les os,
etc. Toutefois, la chasse reste une activite secondaire ayant un râie de
complement alimentaire.

Comparativ cu numărul descoperirilor de monede bizantine din Oltenia


sau Banat, cele din Muntenia se situează la un nivel de departe mai modest,
deşi teritoriul provinciei este de circa două ori mai întins decât al primelor
două, luate separat. Această situaţie.nu se datorează n.umai faptului că Muntenia
nu a fost niciodată inclusă în mod' direct în sistemul administrativ-provincial
bizantin, nu a adăpostit gamizoane imperiale permanente şi nu a cunoscut nici
măcar forme simple de viaţă urbană. Principalul motiv al rarităţii descoperirilor
monetare se datorează nivelului de dezvoltare mult mai puţin avansat al
populaţiilor care au locuit acest teritoriu în secolele IV-XI, stării de instabilitate
politică cronică, care genera şi sărăcie, ca şi faptului că teritoriile dintre Olt,
Dunăre, Carpaţi şi Siretul inferior nu erau traversate de căi de comunicaţie
importante pentru comerţul internaţional al epocii.
www.cimec.ro
•.BARBARICUM APROPIAT'- POPULAnllE DIN MUI'ITENIA ŞI IMPERIUL BIZANTlN (SEC. VI-X) MĂRIURIA NUMISMATICII 325

Îl).ainte de anii 375-376, cea mai mare parte a Munteniei a făcut parte din
zona controlată de confederaţia tribală a vizigoţilor. Apogeul pătrunderii
monedei romane în teritoriile controlate de vizigoţi în Muntenia, Moldova şi
Basarabia se plasează în anii 351-361, în contextul completei normalizări a
raporturilor cu administraţia imperială, ca urmare a tratatului din 332. Marele
număr de descoperiri, multe din ele conţinând emisiuni din argint şi aur din
această perioadă, ilustrează atât bunele raporturi politica-militare cu Imperiul
Roman, cât şi conectarea tot mai strânsă a economiilor teritoriilor de pe ambele
maluri ale Dunării. În acelaşi timp, ele sunt mărturii elocvente ale progreselor
rapide făcute de societatea culturii Sântana de Mureş, în condiţiile unei păei
îndelungate şi ale asimilării a numeroase elemente ale culturii romane
provinciale. Pe lângă alte mărturii, descoperirile monetare scot în evidenţă
începutul romanizării societăţii gotice, căci majoritatea moncdelor constau în
piese de bronz, din categoria nummilor sau AE 3, folosite pentru tranzacţiile
mărunte ale vieţii cotidiene, aşa cum se întâmpla în provinciile imperiale. Aceste
monede cu valoare redusă, cu un conţinut nesemnificativ sau chiar lipsite de
argint în compoziţie, erau, de asemenea, tezaurizate la nord de Dunăre, aşa
cum se întâmpla în mod curent şi în Imperiu. În acelaşi timp, descoperirile scot
în evidenţă o componentă politică importantă a numerarului prezent la nord de
Dunăre. Este vorba de cantitatea mare de siliquae răspândi te pe teritoriul Daci ei
extracarpatice, care reprezintă indiciul plăţii regulate a unor donativa către
vizigoţi de către autorităţile romane, ca o dovadă a integrării lor în sistemul
politica-militar imperial.
După războiul dintre goţi şi romani, încheiat în 369 prin pacea de la
Noviodunum, numărul descoperirilor monetare descreşte. Acest fapt este de
pus în legătură atât cu suspendarea plăţii subsidiilor, cât şi cu limitarea şi controlul
strict ale contactelor economice goto-romane. Contactele comerciale cu goţii
au fost restrânse_ numai la câteva târg uri de frontieră. Regresul descoperirilor
de monede din anii 364-375 din Muntenia şi Moldova se datorează însă şi
politicii monetare deflaţioniste, practicată de Valentinianus l şi Valens. Această
nouă concepţie asupra rolului monedei de bronz în cadrul sistemului monetar
roman a avut ca urmare o reducere a volumului emisiunilor din acest metal.
Desigur, era şi o serie de factori interni care limitau difuziunea monedei mărunte.
Un element important îl constituia nivelul inegal al dezvoltării socio-economice
V
a diverselor componente ale purtătorilor culturii Sântana de Mureş-Ccrnjahov.
Afluxul monetar era dependent şi de distribuţia resurselor de produse
exportabile şi de reţeaua căilor de comunicaţii din spaţiul controlat de vizigoţi.
Datorită acestor cauze difuziunea descoperirilor de monede romane de bronz
www.cimec.ro
326 Ernest Obcrlă.nder- Târnovea.nu

din deceniile patru-şapte ale secolului al IV-lea în teritoriile de la sud şi est de


Carpaţi este extrem de inegală în spaţiu şi timp. Focalizarea descoperirilor în
anumite regiuni a fost favorizată şi de prezenţa unor centre de putere locale în
cadrul confederaţiei vizigotice, unde concentrau resurse economice,
meşteşugari şi negustori, o clientelă interesată în achiziţionarea produselor de
calitate, cele mai multe de import, ca şi de existenţa unor noduri de comunicaţie
situate în poziţii cheie pe marile trasee comerciale internaţionale. În aceste
condiţii, credem că nu greşim dacă interpretăm cantitatea şi calitatea
descoperirilor din anumite zone ca semnul existenţei unei faze premergătoare
trecerii la o circulaţie monetară normală. Aceste arii apar ca nişte insule, sepa-
rate de zone întinse, unde descoperirile sunt rare sau lipsesc total. Lipsa vieţii
urbane, ca şi· caracterul arhaic al economiei unor segmente importante ale
populaţiilor din confederaţia vizigotică constituiau principalele handicapuri în
faţa extinderii economiei monetarizate la nordul Dunării de Jos în secolul al
IV-lea 1 •
Datele mai importante privind prezenţa monedelor romane din
ultimul sfert al secolului al IV-lea şi din secolul al V-lea provin din arii
situate la extremităţile nord-estice şi nord-vestice ale regiunii. În mod
special, suntem destul de bine informaţi asupra situaţiei din zona Buzăului.
Lotul publicat se compune din 22 de piese de bronz şi doi solidi, unul de
la Honorius, descoperit la Râmnicul Sărat Uud. Buzău) şi un altul de la
Marcianus, găsit în cartierul Verguleasa al municipiului Buzău. Aceste
monede din zona Buzăului se înscriu într-o serie mai largă de descoperiri
cunoscute de acelaşi fel din nord-estul Munteniei. Monede de la fiii lui
Theodosius I au mai fost descoperite în câteva locuri din Muntenia de
Nord-Est. Între acestea menţionăm piesa de la Arcadius, provenită de la
Zahanaua (corn. Târgşorul Vechi, jud. Prahova). Două monede de la
Honorius au fost scoase la iveală în cursul săpăturilor arheologice din
necropolele de la Târgşorul Vechi (corn. Târgşorul Vechi, jud. Prahova),
iar alta la Sărata Monteoru (corn. Merei, jud. Buzău). Cu ocazia cercetărilor
din aşezarea de la Cireşanu (corn. Baba Ana, jud. Prahova) au fost
descoperite două monede de bronz, dintre care una din cea de-a doua
jumătate a secolului al IV-lea şi alta din prima jumătate a secolului al V-
lea. Alte câteva descoperiri provin din zonele de stepă din sud-estul

• O listă, relativ completă, a acestor descoperiri cf. la V. Butnariu, în ArhMold., 12, 1988, p. 151-196.
1

Câteva observaţii asupra dinamicii şi mecanismelor care au propulsat monedele în teritoriile nord-
dunărene la p. 148-149; Asupra romanizării marcate a culturii materiale a vizigoţilor în secolul al IV-lea,
cf. Gh. Diaconu, în RBAPMPOTR, p. 75-87 şi 1. Ioniţă, în RBAPMPOTR, p. 77-87.
www.cimec.ro
,,BARBARICUM APROPIAT'- POPULAni LE DIN MUNlENIA ŞI IMPERIUL BIZAI'ITIN (SEC. VI-X) MĂRTURIA NUMISMATICII 32 7

Munteniei, cum este cea a unor monede din anii 395-408 de la Ulmu
(corn. Ulmu, jud. Călăraşi) şi de la Ulmeni, (corn. Ulmeni, jud. Călăraşi) 2 •
Până în prezent, se cunosc doar descoperiri monetare de aur din perioada
post 378 în Muntenia centrală, cum ar fi cea de la Mihăileşti (corn. Mihăileşti,
jud. Ilfov), de unde provine un solidus de la Theodosius l. În schimb, o
concentrare mai mare de descoperiri se semnalează în nord-vestul provinciei.
La Piteşti, a fost descoperită o monedă de la Honorius sau Theodosius al II-lea,
databilă între anii 408-423. Din aceeaşi zonă au fost publicate câteva tezaure a
căror ascundere se plasează în perioada 378-408. Între ele putem să menţionăm
tezaurul de la Piteşti - Trivale (zona de vest-nord-vest), compus din 11 monede
de argint, bilion şi bronz din secolele 1-IV. Ultimele monede sunt cele de la
Valentinianus 1, datate în anii 367-378. Din zo11a centrală a municipiului Piteşti
au fost recuperate câteva monede dintr-o altă acumulare, încheiată în anii 375-
378. În împrejurimile localităţii Săpata de Jos (corn. Săpata, jud. Argeş) a fost
descoperit un tezaur de 37 de monede de argint din secolele 11-IV. Ultimele
piese au fost emise în timpul domniei lui Valentinianus 1 şi Valens. Tot din
această arie provine tezaurul care reuneşte 30 de monede de argint, bilion şi
bronz datând din secolele 1-IV, cele mai recente exemplare fiind emise între
378-383. În zona Centrului Stomatologic din Piteşti -Bulevardul Republicii, a
fost recuperat un mic tezaur încheiat cu emisiuni din anii 395-408. Tot din
acest municipiu, mai exact, din zona central-sudică, provine o altă acumulare
ale cărei ultime monede datează din anii 395-408 3 • După anul 408, în vestul
Munteniei, nu mai cunoaştem nici o descoperire de monede de bronz, cert

~. E. Oberlănder- Tâmoveanu şi E.-M. Constantinescu, în Mousaios, 4, 1994, 1, p. 327-330, nr. 1-21; B.


Mitrea şi D. Ionescu, în BSNR, 70-74, 1976-1980, 124-128, p. 620, nr. 58; Gh. Poellaru Bordea şi R.
Ocheşeanu, în BSNR, 86-87, 1992-1993, 140-141, p. 315, nr. 1, Theodosius 1 (379-395)- 3 ex., emise
între 383 şi 395; Arcadius (383-408)- 5 ex., emise între 383-408; Honorius (393-425)- 4 ex., dintre care
unul din aur, bătute între 395-423; Emitent neprecizat din perioada 383-395 -1 ex., emis între 383-395;
Theodosius al II-lea(?)- 1 ex.; Marcianus (450-457)- 4 ex., dintre care, unul de aur; Leon 1 (457-474)
- 3 ex.; Leon 1 sau Zenon (457-475 sau 475-491)- 1 ex.; Basiliscus (?)sau Julius Nepos (?) (474-475
sau 475-476)- 1 ex.; Emitent neprecizat de la sfârşitul secolului al IV-lea sau din secolul al V-lea- 1 ex.;
B. Mitrea, în SCIV, 18, 1967, 1, p. 199-200, AE4, KYZ, a. 383; C. Preda, în SCIVA, 26, 4, p. 484 şi V.
Butnariu, în ArhMold., 14, 1991, p. 89, nr. 55; B. Mitrea, SCIV, 14, 1963,4, p. 471 AE 3, tip GLORIA
ROMANORVM (22 sau 23 ), anii 408-423, Gh. Diaconu, Târgşor- Necmpola din secolele III-IV e. 11.,
Bucureşti, 1965, p. 58, nr. 100; C. Preda, op. cit., p. 482 şi V. Bulnariu, op. cit., p. 89, nr. 49; B. Milrea,
Dacia, 17, 1973, p. 414, nr. 83, AE 2, tip LRBC, Il, 1991, HER, a. 393-395, C. Preda, op. cit., p. 479; V.
Butnariu, op. cit., p. 89, nr. 39; B. Mitrea, în Dacia, N. S., 28, 1984, 1-2, p. 187, nr. 94 şi V. Teodorescu,
D. Lichiardopol, Mihaela Peneş şi Vasilica Sandu, Aşezarea dacn-roma~u'i din sec. N-V e.n. de la
Cireşanu, jud. Prahova, în Materiale şi Cercetări de Arheologie. A XVII-a sesiune anuală de rapoarte,
partea a 11-a, Ploieşti, 1993, p. 412, nota 31; AE 3, tip LRBC, II, 2203, emis la CON între 395-408,
atribuibil lui Arcadius sau Honorius, cf. V. Butnariu, op. cit.. p. 89, nr. 53; O monedă atribuită lui
Arcadius sau Honorius, LRBC, Il, 2203, emisă la KYZ între anii 395-408, cf. C. Preda, în BSNR,
70-74, 1976-1980, 124-1 29, p. 242, nr. 12 şi V. Butnariu, op. cit., p. 89, nr. 59.
·'.Monedă inedită din colecţiaCN-BAR, r.r. de inv. 34.140. Ea a fost emisă la CON; Gh. Poenaru Bordea
şi P. 1. Dicu, în SCN, 9, 1989, 75-76, nr. 16-26 şi p. 80, nr. Il O; Ibidem., p. 76, nr. 16-26; B. Milrea, în SCN,
4, 1968, p. 197-206 şi Gh. Poenaru Bordea şi P. 1. Dicu, op. cir., p. 76, nota nr. 9, p. 76-78, nr. 27-81.
www.cimec.ro
328 Ernesl Oberliinder-Târnoveanu

databilă. Dealtfel, pentru câteva decenii nu avem nici un fel de descoperiri


monetare. Cu excepţia unor descoperiri provenite din zona Buzăului, până
acum nu a mai fost menţionată prezenţa monedelor romane de bronz din
secolul al V-lea, nu numai în cadrul descoperirilor din Muntenia, dar şi în
întreg spaţiul de la nordul Dunării de Jos, cu excepţia Olteniei, ceea ce face ca
interesul lor ştiinţific să fie foarte mare.
Deşi puţin numeroase, descoperirile din nord-estul Munteniei sunt
esenţiale pentru înţelegerea unor procese economice, sociale şi culturale care
s-au petrecut în spaţiul delimitat de Olt, Dunăre, Carpaţi şi Siretul inferior,
după pătrunderea huni lor la vest de Nistru. De asemenea, descoperirile monetare
pot aduce unele date noi în dosarul privind legăturile teritoriilor nord-dunărene
cu confederaţia hunică şi cu Imperiul Roman în anii de la sfârşitul secolului al
IV-lea şi în secolul al V-lea. În ciuda reculului constatat în difuziunea numerarului
mărunt roman între 364-378, în ajunul invaziei hunice, populaţiile culturii
Sântana de Mureş - Cernjahov, inclusiv cele situate la sute de kilometri de
Dunăre continuau să utilizeze în mod curent şi să tezaurizeze monedele de
bronz romane. Noua epocă începută în 376 este marcată de invazia hunilor în
spaţiul de la est şi sud de Carpaţi, de înfrângerea confederaţiei vizigotice şi
deplasarea masivă a acestei populaţii spre Imperiul Roman. La scurtă vreme
după aşezarea lor în Imperiu, ca foederati, vizigoţii se vor răscula. Armata
imperială a încercat să-i aducă la supunere, dar a suferit o înfrângere zdrobitoare
la Adrianopol, în 378. Împăratul Valens a plătit cu viaţa greşelile de calcul
făcute în momentul acceptării vizigoţilor în cadrul Imperiului, fiind ucis pe
câmpul de luptă. Victoria a deschis calea goţilor spre toate provinciile romane
din Balcani. Goţii au devastat sistematic nu numai provinciile din Dioceza
Thraciilor şi Daciilor, dar şi o bună parte a Prefecturii Illyricum-ului. Numai cu
preţul unor eforturi militare şi financiare uriaşe, ca şi al unor concesii
diplomatice, Theodosius 1 va reuşi să-i aducă pe rebeli sub control.
Toate evenimentele de mai sus au puternice reverberaţii asupra dinamicii
descoperirilor monetare de la nord de Dunăre. În lumina descoperirilor monetare
se remarcă o drastică reducere a cantităţii de monedă pătrunsă în Muntenia de
Răsărit şi în sudul Moldovei, în aria fostelor centre ale puterii vizigotice.
Consecinţele dezmembrării confederaţiei vizigotice, ale deplasării masive a goţilor
la sud de Dunăre şi ale instalării supremaţiei hunice asupra teritoriilor de la est
şi sud de Carpaţi, ca şi ale tulburărilor produse de răscoala vizigoţilor în
provinciile balcano-dunărene ale Imperiului Roman sunt puse în evidenţă în
mod pregnant, dar şi nuanţat, de descoperirile de monede de bronz din
Muntenia. Între anii 382-395, se remarcă încă existenţa unui modest aflux de
monede de bronz spre nordul Dunării, mai ales spre teritoriile situate la
extremităţile estice şi vestice ale fostului spaţiu vizigotic. Dacă iniţial acesta
era foarte modest ca volum, rapid, între anii 395-408, procesul de difuziune a
www.cimec.ro
,,BARBARICUM APROPIAT'- POPULAniL.E DIN MUI'<IENIA SI IMPERIUL BIZANTIN (SEC. VI·X) MĂRTIJRIA NUMISMATICII 32 9

numerarului de bronz încetează să mai realizeze parametri cât de cât


cuantificabili. Căderea volumului monedei de bronz la nordul Dunării după
anul 383 este, în termeni reali chiar mai accentuată, dacă avem în vedere faptul
că, la sfârşitul secolului al IV-lea, cea mai mare parte a noului numerar pătruns
în regiune constă din monede din grupa AE 4, a căror greutate teoretică era de
numai circa Y2 a pieselor din nominalul AE 3, folosite anterior. Tendinţa de a
menţine timp de câteva decade, chiar la dimensiuni mult reduse, folosirea
monedei de bronz, trebuie pusă pe seama supravieţuirii în ultimul sfert al
secolului al IV-lea şi primii ani ai celui următor, a unei părţi a vechilor structuri
economice şi sociale. Credem că ea a coincis cu menţinerea la nord de Dunăre
a unor centre politice vizigote autonome. Schimbarea, cu adevărat majoră, s-a
produs în cursul primului deceniu al secolului al V-lea. Chiar dacă luăm în
considerare şi posibilitatea folosirii, pentru o vreme, şi a stocului de monede
de bilion şi bronz dinainte de 375, credem că nu exagerăm dacă afirmăm că o
generaţie, după apariţia hunilor la Dunărea de Jos, folosirea monedei de bronz
încetează pe cea mai mare parte a spaţiului dintre fluviu şi Carpaţii Meridionali.
Cu toate acestea, chiar puţinele descoperiri de care dispunem în prezent
permit deja punerea în evidenţă a unor elemente locale, specifice, în evoluţia
celor două arii unde rudimentele folosirii monedei de bronz s-au prelungit şi
după 376. Este tot mai clar faptul că în zona Buzăului, unde anterior s-a aflat
centrul politico-militar al confederaţiei vizigotice, va continua să existe şi în
timpul dominaţiei huni ce un centru de putere important, foarte probabil controlat
de ostrogoţi 4 • Pe lângă prezenţa factorului politic, zona Carpaţilor de Curbură
se mai bucura şi de avantajul de a deţine importante zăcăminte de sare şi de a
controla cea mai scurtă cale de acces dinspre Gurile Dunării spre teritoriile din
interiorul Daciei. Acestor resurse trebuie să le adăugăm şi situarea foarte
favorabilă a acestei regiuni, în apropierea unei alte căi de comunicaţie importante,
cea a Siretului, care unea bazinul baltic cu cel pontic. Descoperirile de monede
de bronz, care acoperă aproape întreg secolul al V-lea, constituie, până în prezent,
o situaţie unică în tot arealul dacic, cu excepţia capetelor de pod romane de la
nord de fluviu 5 . Cum cele mai multe descoperiri de monede de bronz, ca şi ale
unora de aur datează din cea de a doua jumătate a secolului al V-lea, este de
presupus că pe culoarul Buzăului s-au desfăşurat contacte economice şi politice
importante între autorităţile romana-bizantine din Scythia Minor şi Regatul
gepidic din Transilvania.

~.Asupra existenţei unui centru politic ostrogotic în zona Carpaţilor de Curbură, în perioada hegemoniei
hunice, cf. 1. Nestor, Invazia hunilor, Istoria României, voi. I, p. 703.
• Până în prezent, nu cunoaştem decât o descoperire de monede de bronz din secolul al V-lea în interiorul
5

arcului carpatic. Este vorba de o monedă atribuită lui Theodosius al II-lea, găsită, în secolul trecut, la
ldeciu de Sus (corn. ldeciu de Jos, jud. Mureş). Asupra acestei monede cf. V. Butnariu, op. cit., p. 88, nr.
22. După părerea noastră, atribuirea este nesigură, putând fi vorba de o confuzie cu o emisiune a lui
Theodosius 1.
www.cimec.ro
330 Ernesl Oberlănder- Târnoveanu

O altă arie unde descoperirile de monede de bronz se prelungesc după


375 este colţul de nord-vest al Munteniei, în zona Argeşului Mijlociu. Şi această
arie este foarte bine plasată, controlând accesul în interiorul Daciei prin culoarul
strategic Rucăr-Bran. Din punct de vedere monetar, situaţia de aici pare să se
lege, mai degrabă, de cea pe care o cunoaştem în vecinătatea capului de pod
romano-bizantin din Oltenia. Deşi situate în afara sau la limita de vest a Brazdei
lui Novac, populaţiile din bazinul mijlociu al Argeşului par să fi gravitat în
orbita autorităţilor romane din Oltenia6 • Din numărul destul de mare de depozite
monetare de la sfârşitul secolului al IV-lea provenit din zonă, unele par să fi fost
ascunse în jurul anilor 378-382, cu ocazia raidurilor gotice contra posesiunilor
imperiale. Există dovada unei pătrunderi ceva mai dinamice a numerarului de
bronz roman în anii 378-395 în această zonă decât în regiunea de est a
Munteniei, dar raidurile hunice din perioada anilor 392-409, cărora le-au căzut
pradă enclavele romane din Oltenia şi Banat, par să fi afectat puternic şi regiunea
de nord-vest a Munteniei. Credem că o parte din tezaurele din zonă au fost
ascunse cu prilejul atacului bunic din 409. Amploarea devastărilor, ca şi
consecinţele economice şi sociale pe termen lung ale instalării hegemoniei
hunice în nord-vestul Munteniei par să fi fost considerabile. Cel puţin pentru
moment, nu avem nici o dovadă a pătrunderii de numerar de bronz spre bazinul
mijlociu al Argeşului după sfârşitul primului deceniu al secolului al V-lea. Aceste
tulburări produse în Muntenia, ca şi devastările produse în Diocezele Thraciei,
Daciei şi Pannoniei de către goţii răsculaţi au afectat, fără îndoială, şi legăturile
dintre provinciile imperiale şi teritoriile nord-dunărene. Probabil că în jurul
anului 400 bunii controlau deja cea mai mare parte a zonei din vestul Munteniei,
transformând-o într-o bază de atac contra posesiunilor imperiale învecinate 7 .
Firavele contacte care s-au mai menţinut după 383 au fost şi aici anulate de
repetatele atacuri hunice din prima jumătate a secolului al V-lea asupra
posesiunilor dunăreano-balcanice ale Imperiului Roman. Chiar dacă în centrul
şi estul Munteniei cercetările arheologice au pus în lumină faptul că purtătorii
aspectului cultural Cireşanu continuau unele din tradiţiile cernjahoviene, pe
ansamblul zonei dintre Carpaţi şi Dunăre regresul economic şi tehnologic este
evident, în condiţiile generalizării ruralizării, fapt ce excludea aria domeniilor
de folosire a monedei mărunte, mai ales a minimilor caracteristici monetăriei
imperiale din perioada 408-491.
Seria descoperirilor monetare se va relua numai după anii '20 ai secolului
al V-lea, dar într-un nou context, o dată cu apari~ia solidilor lui Theodosius al li-
lea. Descoperirile de monede de aur din Muntenia din anii '20- '50 se concentreză

6
• Pentru lipsa descoperirilor gotice la vest de fostul limes transalutan, cf. Gh. Diaconu, în

RBAPMPOTR, p. 68.
• Asupra dominaţiei hunice asupra Munteniei, cf. Suzana Dolinescu-Ferche, în RBAPMPOTR,
7

p. 93 - 95.
www.cimec.ro
.,BARBARICUM APROPIAT"- POPULAŢlll.E DIN MUI'rmNIA ŞI IMPERIUL BIZANTIN (SEC. VI-X) MĂRIURIA NUMISMATIC(( 3 3 1.

pe afluenţii Argeşului inferior, în împrejurimile Bucureştilor. Astfel de la


Bucureşti, cartierul Ciurel, provine un solidus emis la Constantinopol în anul
423. Solidi de la acest suveran au fost descoperiţi la Domneşti (corn. Domneşti,
jud. Ilfov) şi la Ciorogârla (corn. Ciorogârla,jud.llfov). Moneda de la Ciorogârla
datează din anii 430-440, iar cea de la Domneşti din anii 439-443. Prima piesă
este perforată şi are o greutate extrem de redusă, de numai 2,05 g, mult sub cea
normală pentru solidi autentici. Ar fi necesară o nouă cercetare a monedei, pentru
a vedea dacă nu cumva avem de-a face cu un fals oficial sau privat, sau o imitaţie
"barbară". Dintr-o localitate neprecizată din fosta regiune Ploieşti provine un
solidus de la Valentinianus al III-lea, emis la Constantinopol între 425-429 8 .
Concentrarea descoperirilor în centrul Munteniei, mai ales în împrejurimile
Bucureştilor, ar putea documenta existenţa unui nucleu politic regional în prima
jumătate a secolului al V-lea, situat pe cursul inferior al Argeşului şi afluenţilor
săi. Privite însă într-o perspectivă geografică mai largă, descoperirile de solidi
din Muntenia de la sfârşitul secolului al IV-lea şi prima jumătate a secolului al
V-lea sunt destul de puţin numeroase, mai ales dacă le comparăm cu cele de
acest fel provenite din Moldova, Basarabia şi Transilvania 9 • Sursa acestor
monede, de cele mai multe ori tezaurizate fără urme de uzură, era jaful şi plăţile
politice, mai exact tributurile anuale şi sumele rezultate din răscumpărarea
prizonieri lor romani. O parte din acest aur ajungea în diverse zone ale teritoriilor
controlate de huni, prin intermediul redistribuirilor efectuate de curtea regală
din Pannonia către aristocraţia bunică rămasă la est de Carpaţi şi către
conducătorii populaţiilor "aliate". Distribuţia geografică şi amploarea
descoperirilor pot constitui un indiciu al localizării noilor centre regionale de
putere. Judecând după modestia descoperirilor de solidi din Muntenia, putem
afirma că teritoriile dintre Carpaţi şi Dunăre au jucat un rol periferic în cadrul
confederaţiei hunice, atât înainte, cât şi după deplasarea centrului politic al
acesteia în Câmpia Pannonică, la începutul deceniului al treilea al secolului al
V-lea. Situaţia nu pare să se fi modificat în mod radical nici după 454, când
supremaţia bunică a fost înlăturată de o coaliţie condusă de gepizi. Pentru
perioada de sfârşit a secolului al V-lea cunoaştem doar o singură descoperire de

• Monedă inedită, păstrată în colecp.a MJIVL, nr. de inv. 985; B. Mitrea, în Dacia, N. S., 7, 1963, p. 595,
8

nr. 28; O. Iliescu, în CreştCol., 8, 1963, p. 333, nr. 326; C. Preda, op. cit., p. 466 şi V. Butnariu, op. cit.,
p. 88, nr. 19; B. Mitrea,/oc. cit.; O. lliescu, loc. cit., nr. 327; C. Preda, op. cit., p. 463 şi V. Butnariu, op.
cit., p. 97, nr. 12; Monedă păstrată în colecţia Muzeului Judeţean de Istorie Prahova, nr. de inv. 908/8771
16, cf. Elisabeta Savu şi M. Dima, Monedele de aur din colecţia Muzeului Judeţean de Istorie şi
Arheologie Prahova, în A. Vîlcu, M. Dima, Ana Dicu, M. Neagu, E. Păunescu şi Elisabeta Savu,
Monede de aur din colec(ii româneşti - Gold Coim in Romanian Collectimzs, voi. I, Colecţii din
Muntenia- Collectionsfrom Wallachia- Muzeul Judeţean Buz("iu, Muzeul "Dunării de Jos" Călăraşi,
Muzeul "Teolzari Antonescu" Giurgiu, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, coord. E.
Oberlănder- Tâmoveanu, Bucureşti, 2001, p. 97, nr. 3 (mai departe Monede de aur.).
• Pentru lista descoperirilor de solidi din Moldova, Basarabia şi Transilvania, cf. V. Butnariu, op. cit.,
9

pass1m.
www.cimec.ro
332 Ernest Oberltinder-Tflrnoveanu

monede de aur din centrul Munteniei. Este vorba de un solidus de la Zenon,


provenit dintr-o localitate neprecizată din judeţul Giurgiu 10 •
La nivelul informaţiilor actuale, se pare că seria descoperirilor monetare
din Muntenia se va relua, la un nivel modest, de-abia după reforma lui Anastasius
1. Descoperiri de monede de bronz de la acest împărat sunt menţionate la Cocioc
(corn. Periş,jud. Ilfov). Pare să fie vorba despre un follis, dar suntem lipsiţi de
detalii privind atelierul de unde provine, tipul şi datarea monedei. O piesă de 1/2
follis, emisă la Constantinopol, făcea parte dintr-un depozit descoperit la Stârci
(oraş Costeşti, jud. Argeş). Pe teritoriul judeţului Argeş, mai este semnalată o
altă descoperire, cea de la Domneşti (corn. Domneşti). De aici provine o 1/8 de
follis constantinopolitan, datat în anii 512-517. O monedă de aur, un solidus de
laAnastasius 1 a fost descoperit la Măgurele (corn. suburbană a mun. Bucureşti).
Este o emisiune bătută la Constantinopol între anii 492-507. După unele
informaţii, dificil de verificat, o monedă de aur de la acest suveran ar fi fost
găsită în anul 1940 la Domneşti (corn. Domneşti, jud. Argeş). Nu s-au păstrat
alte detalii, privind nominalul, atelierul şi datarea 11 •
Cea mai timpurie monedă de la Anastasius 1 cunoscută în prezent în
Muntenia este solidus-ul de la Măgurele, datat între 492-507. Din păcate, nu
avem certitudinea că acest exemplar a pătruns la nord de Dunăre imediat după
emitere. Dintre monedele de bronz despre care avem informaţii complete, două
exemplare datează din anii 512-518, dovedind faptul că şi în Muntenia, ca şi în
Oltenia, emisiunile reformate au început să pătrundă numai spre sfârşitul domniei
lui Anastasius 1, dacă nu chiar mai târziu, în vremea lui Justinus 1.
Numărul descoperirilor-din timpul domniei lui Justinus 1 indică începutul
unui proces lent de extindere a difuziunii monedelor bizantine în zona dintre
Carpaţi şi Dunăre. La Şuţeşti (corn. Şuţeşti,jud. Brăila) este menţionată găsirea
unei monede de bronz, un follis constantinopolitan, emis între anii 522-527. Un
follis identic a fost descoperit în cursul săpăturilor arheologice de la Piua Petri
(corn. Giurgeni, jud. lalomiţa). O monedă contemporană de 1/2 follis, bătută
în acelaşi atelier, provine de la Ulmeni (corn. Ulmeni, jud. Călăraşi). Având în
vedere numărul neobisnuit de mare de monede de bronz de la Ulmeni, credem
că avem de-a face cu un tezaur dispersat, publicat ca fiind piese izolate. De pe
teritoriul Bucureştilor se cunosc două descoperiri de monede de la acest împărat
Un follis emis la Constantinopol în anii 518-522, a fost descoperit pe str. Turda.
Un hemifollis constantinopolitan, datând din perioada 522-527, a fost găsit pe

• A. Vîlcu şi E. Păunescu, Mmredele de uur din cola· riu Muzeului Judeţean "Teohari Antonescu"
10

din Giurgiu, în Monede de aur., p.83, nr. 1.


". B. Mitrea, în Dacia. N. S., 4, 1960, p. 591, informaţie reluată de C. Preda, în SCIV, 23, 1974, 3, p. 494
şi V. Butnariu, în BSNR, 77-79, 1983-1985. 131-133, p. 217, nr. 34. Autorii menţionează că moneda a
fost descoperită împreună cu trei AE 3 de la Constantius al II-lea; Gh. Poenaru Bordea şi P. l. Dicu, op.
cit., p. 78, nr. 85. Există informaţii, după care piesa a tăcut parte dintr-un tezaur; Ibidem., p. 79, nr. 86; B.
Mitrea, în Dacia. N. S., 28, 1984. p. 188, nr. 131.
www.cimec.ro
,.BARBARICUMAPROPIAT'- POPUlATIIIl: DIN MUNTENIA ŞI IMPERIUL BIZAI'ffiN (SEC. VI-X) MĂRI1JRIA NUMISMATICII 333

str. Gen. Ştefănescu, nr. 8. De la Găieşti provine un solidus emis la


Constantinopol între anii 522-527. O altă descoperire a unei monede de la
Justinus 1 este menţionată ca provenind de la Neajlov (fostul sat Babele, corn.
Clejani,jud. Giurgiu). Din păcate nu se dau alte date, care să permită identificarea
nominalului, atelierului şi datarea piesei. Un follis emis la Constantinopol în
anii 518-522 a fost descoperit la Piteşti. Tot un follis metropolitan provine de
la Turceşti (corn. Săpata, jud. Argeş). Autorii care au publicat descoperirea
considerau că moneda ar fi putut face parte dintr-un tezaur, reunind monede
din secolul al VI-lea, al Xl-lea şi de la începutul secolului al XIII-lea. Fără a
exclude posibilitatea ca ultimele două grupe de monede să reprezinte, într-
adevăr, un fragment de tezaur, deşi în descoperirile mixte de stamena şi folles,
aceştia din urmă ocupă o poziţie net minoritară, credem că monedele mai vechi
constituie descoperiri izolate. Dintr-o localitate neprecizată din Muntenia
provine un solidus bătut în atelierele din capitală, în anii 522-527. Un follis
emis la Constantinopol de la Justinus 1 face parte din depozitul monetar de la
Plumbuita (corn. Tămădău, jud. Călăraşi) 12 , constituit din piese mai vechi sau
mai noi, acumulate pe plan local, a cărui ascundere trebuie plasată după anul
556-557, în timpul lui Justinianus 1, sau, poate, chiar mai târziu. V. Butnariu
considera, în mod eronat, că piesa reprezintă o descoperire izolată. După părerea
noastră, existenţa unui depozit monetar conţinând vechi emisiuni din secolul
al IV-lea, asociate cu piese mai recente din secolul al VI-lea, nu trebuie respinsă
cu uşurinţă, cu atât mai mult cu cât asemenea tipuri de descoperiri se întâlnesc
în această vreme nu numai în "Barbaricum", dar şi pe teritoriul provinciilor
imperiale. Din păcate, nu avem suficiente date privind această acumulare
monetară, pentru a data mai precis ascunderea ei. Două dintre monedele de la
Justinus 1, descoperite în Muntenia, despre care avem suficiente elemente de
datare, au fost emise în prima parte a domniei, în anii 518-522, iar celelalte
şase, în anii 522-527. Repartiţia lor cronologică inegală reflectă nu numai

1
~. I. Cândea, Descoperiri monetare pe teritoriuljude(ului Brăila, sec. XIV-XIX, în Istros, 1, 1980, p. 375,
nr. 2; 1. N. Harţuche, în Istros, 1, 1980, p. 335 şi V. Butnariu, în BSNR, 77-79, 1983-1985, 131-133, p.
224, nr. 152; Moneda a fost mentionată de Anca Păunescu, în Cerc.Arh., 8, 1984, p. 146, ca fiind o
emisiune de laJustinianus 1. Informatia se regăseşte şi la B. Mitrea, în Dacia, N. S., 30, 1986, 1-2, p. 192,
nr. 19. Moneda se găseşte în colectia MNIR, nr. de inv. 173.082, este din tipul MJB, 1, 12, CON, a. 522-
527; C. Preda, în BSNR, 70-74, 1976-1980, 124-128, p. 242, nr. 13; Piesă inedită, păstrată într-o colecfi.e
particulară din Bucureşti. Face parte din tipul MIB, 1, 11, CON, a. 518-522; B. Mitrea, în Dacia, N. S.,
18, 1973, p. 415, nr. 88 şi V. Butnariu, op. cit., p. 217, nr. 19; Piesă inedită, păstrată într-o colectie
particulară. Tipul MJB, 1, 3, CON, off. S, a. 522-527; C. Preda, în SCIV, 23, 1972, 3, p. 404 şi V.
Butnariu, op. cit., p. 220, nr. 84; Gh. Poenaru Bordea şi P. 1. Dicu, op. cit., p. 81, nr. 117 şi p. 79, nr. 96;
B. Mitrea, în Dacia, N. S., 22, 1978, p. 367, nr. 87 şi V. Butnariu, op. cit., p. 224, nr. 181; V. Butnariu, op.
cit., p. 221, nr. 114. Autorul neagă caracterul de "depozit" monetar al acestei descoperiri, reunind monede
de bronz şi bilion din secolele II-IV şi VI, cf. B. Mitrea, în Dacia, N. S., 16, 1972, p. 372, nr. 89.
Cercetările recente au dovedit că în secolele IV-VI, atât în cadrul provinciilor imperiale, cât şi în afara
granitelor vechiul numerar din secolele 1-V, a avut loc un proces de reutilizare, a rămas în uz, mai ales în
momentele de criză de numerar. Folosirea vechilor monede era favorizată de faptul că folles-ii şi piesele
de 1/2 folles contemporani aveau o greutate asemănătoare cu cea a sester{ilor, dupondiilor şi aşilor din
secolele II-III, iar noumrni constantinieni şi monedele din secolele IV-V, din categoriaAE 2 şi AE 3 aveau
o greutate asejllănătoare cu monedele de 1/4 follis.
www.cimec.ro
334 Ernest Oberlănder- Târnoveanu

strângerea raporturilor cu Imperiul Bizantin, ci· şi tendinţele inflaţioniste care


încep să se manifeste în domeniul producţiei de monede de bronz, începând
cu anul 512.
Micul eşantion de 16 monede din perioada 498-527 permite punerea în
evidenţă a unor trăsături specifice pe care le-a îmbrăcat procesul de utilizare a
numerarului bizantin în spaţiul dintre Carpaţi şi Dunăre, în primele decenii ale
secolului al VI-lea. Pe nominaluri, lotul din Muntenia are următoarea structură:
Folles - 7 ex.
1/2 folles - 3 ex.
1/8 folles - 1 ex.
AE?- 1 ex.
Solidi - 4 ex.
Raportul dintre folles şi jumătate de folles este foarte dezechilibrat, fapt
explicabil, dacă avem în vedere faptul că structura economică şi socială a
populaţiilor de pe teritoriul Munteniei la sfârşitul secolului al V-lea şi în prima
jumătate a secolului al VI-lea era una extrem de arhaică, puţin pregătită pentru
folosirea nominalurilor mărunte. Ca şi în cadrul descoperirilor din Oltenia,
domină nominalurile mari, mai valoroase şi ca sursă de metal. În acest context,
apariţia monedei de 1/8 follis (pentanummia) de la Domneşti este demnă de
semnalat, căci asemenea descoperiri sunt foarte rare nu numai în Muntenia şi
Oltenia, dar chiar şi la sud de Dunăre. Toate monedele din anii 512-527, despre
care avem referinţe ştiinţifice concrete, provin din atelierul de la Constantinopol.
Numărul de descoperiri de solidi din Muntenia, din perioada 491-527
este foarte mic, ca dealtfel, pretutindeni la Dunărea de Jos, semn că populaţiile
de dincolo de fluviu nu puneau probleme grave din punctul de vedere al
securităţii Imperiului Bizantin şi că aceste teritorii nu serveau ca bază de atac
permanentă pentru tribunle slave sau ale kutrigurilor. Fără a contesta datarea
primului raid important al slavilor contra Imperiului Bizantin în perioada 518-
527, fapt confirmat şi de unele tezaure monetare din sudul Moldovei şi Moesia
Secunda13 , trebuie să subliniem faptul că nu avem nici o dovad·ă că teritoriul
Muntenia a fost afectat de acest eveniment.
O serie de evoluţii interesante pot fi sesizate în urma studierii lotului de
37 de monede emise de Justinianus I, descoperite pe teritoriul Munteniei. Ele
au următoarea repartiţie cronologică:
527-532 - 2 ex. 553-554 - O ex.
532-537 - 7 ex. 554-555 - 1 ex.
537-538 - 1 ex. 555-556 - 1 ex.
538-539 - 1 ex. 556-557 - 1 ex.
539-540 - 1 ex. 557-558 -O ex.
540-541 - 3 ex. 558-559 - O ex.

13
• Maria Comşa, în R•APMPOTR, p. 171 şi P. Petrov, lstorija na Bălgarija, voi. Il, p. 31-33.
www.cimec.ro
.BARBARICUM APROPIAT'- POPUU.nllE DIN MUmENIA ŞI IMPERIUL BIZAtmN (SEC. VI-X) MĂRTIJRIA NUMISMATICII 335

541-542- 2 ex. 559-560 - O ex.


542-543 - 1 ex. 560-561 - O ex.
543-544 - O ex. 561-562- O ex.
544-545 - 1 ex. 562-563 - O ex.
545-546 - O ex. 563-564 -O ex.
546-547 - O ex. 564-565 - 1 ex.
547-.548- O ex. 527-537 - 1 ex.
548-549 - O ex. 527-538 - 1 ex.
549-550 - O ex. 538-542 - 1 ex.
550-551 - O ex. 541-552 - 1 ex.
551-552- O ex. 537-565 - 1 ex.
552-553 - O ex. 527-565 - 1 ex.

Neprecizat- 8 ex.
Structura lotului de monede izolate poate fi comparată cu cea a celor 1O
monede de la Justinianus 1 care fac parte din tezaurul de la Gropeni (corn.
Gropeni, jud. Brăila), care au unnătoarea distribuţie cronologică 14 :

539-540 - 1 ex. 542-543 - O ex.


540-541 - 4 ex. 543-544 - 1 ex.
541-542- 3 ex. 544-545 - 1 ex.

Descoperirile de monede izolate de la Justinianus 1 sunt relativ numeroase


în Muntenia. De la Balta Tocila (corn. Scorţoasa, jud. Buzău) provine un follis
de la Justinianus 1, iar o piesă de 1/8 follis (pentanummia) a fost găsită într-o
localitate neprecizată din zona Buzăului. La Piua Petri (corn. Giurgeni, jud.
Ialomiţa) au fost descoperite patru monede de bronz ale acestui împărat, despre
care, însă, lipsesc alte date. De la Vlădeni (corn. Vlădeni,jud. Ialqmiţa) provine
un follis de la Justinianus 1. Mai multe monede au fost descoperite la Ulmeni
(corn. Ulmeni, jud. Călăraşi). De aici au fost publicaţi doi folles şi o piesă de
un 114 follis. După părerea noastră, nu trebuie exclusă posibilitatea ca seria
importantă de monede din secolul al VI-lea de la Ulmeni să reprezinte o parte

• lr. Dimian, op. cit., p. 193; O. Iliescu, în BSNR, 68-69, 1973-1975, 121-123, p. 115-116 şi CH, 6,
14

1978, p. 62, nr. 181. Cercetarea monedelor păstrate în colecţia MNIR ne-a permis să constatăm că în
publicafiile anterioare s-au strecurat o serie de erori de datare, fapt pentru care facem aici cuvenitele
rectificări. Lotul de monede de la Justinianus 1 din tezaurul de la Gropeni are următoarea structură: 1. M,
CON, M/8, 1, 95 a, a. 541-542, nr. de inv. 126.556. 2. M, CON, M/8, 1, 95 a, a 543-544, nr. de inv.
126.557. 3. K, CON, M/8, 1, 95 a, a. 540-541, nr. de inv. 126.558. 4. K, CON, M/8, 1, 95 a, a. 540-541,
nr. de inv. 126.559. 5. M, NIK, M/8, 1, 113 a, a. 540-541, nr. de inv. 126.560. 6. M, NIK, M/8, 1, 113
a, a. 541-542, nr. deinv. 126.561. 7. M, KYZ, M/8, 1, 120a, a. 539-540, nr. deinv. 126.562. 8. M, KYZ,
M/8, 1, 120a, a. 544-545, nr. de inv. 126.563. 9. K, KYZ, M/8, 1, 121 a, a. 541-542, nr. de inv. 126.564.
10. K, ANT, M/8, 1, 153, a. 540-541, nr. de inv. 126.565.
www.cimec.ro
336 Ernesl Oberlander-Târnoveanu

a unui tezaur dispersat. O altă monedă de la Justinianus provine de la Ulmi


(corn. Ulmi, jud. Ilfov). O 1/2 follis de la Justinianus 1 a fost descoperit în
zona Ploieşti. De la Otopeni (corn. suburbană a mun. Bucureşti) provine
un follis al acestui împărat. Pe teritoriul mun. Bucureşti sunt menţionate
cinci descoperiri de monede de la Justinianus 1 (7,4% din lotul studiat). Un
fapt foarte important, este acela că majoritatea au fost descoperite în cursul
unor cercetări arheologice sistematice. Câte un follis a fost găsit în cursul
săpăturilor arheologice în zona vechii Pieţe de Flori şi din intersecţia str.
Şelari şi Gabroveni, în vecinătatea Curţii Vechi. Două monede de la
Justinianus 1 au fost scoase la lumină cu prilejul săpăturilor de la Străuleşti­
Măicăneşti. Este vorba de un follis emis la Constantinopol, în anii 532-
537, precum şi de o 112 follis de la Cyzic, bătută în anul 540-541. În cursul
cercetărilor arheologice din cartierul Dămăroaia a fost descoperită o monedă
de bronz de la acest suveran, dar, din păcate, nu se dau detalii privind
nominalul, atelierul şi datarea. Un follis a fost găsit în zona Bisericii Sf.
Dumitru, din cartierul Colentina. Un follis de la Justinianus 1 a fost descoperit
la Novaci (corn. Mihăileşti, jud. Giurgiu). Un follis de la acest suveran
emis la Constantinopol în anii 527-532 provine dintr-o localitate neprecizată
din fostul jud. Ilfov. La Conţeşti (corn. Conţeşti, jud. Teleorman) a fost
descoperit un follis de la Justinianu.s 1. O altă monedă cu acelaşi nominal
provine de la Ţigăneşti (corn. Ţigăneşti, jud. Teleorman). O monedă de
bronz, despre care nu avem mai multe informaţii, este menţionată la Tătăreşti
(corn. Tătăreştii de Jos, jud. Teleorman). Mai multe monede de la Justinianus
1 au fost descoperite la Găieşti (jud. Dâmboviţa). Şi în acest caz, numărul
mare de piese provenite dintr-o singură localitate, lucru neobişnuit în zonele
îndepărtate de Dunăre, ne face să considerăm că monedele de la Găieşti ar
putea reprezenta o parte a unui tezaur dispersat. Tot din acelaşi judeţ provine
o monedă de 112 follis descoperită la Valea Mare (corn. Valea Lungă). La
Livezeni (corn. Stâlpeni, jud. Argeş) a fost descoperit un follis de la
Justinianus 1. De la Piteşti provine un decanummion emis la Constantinopol.
În colecţia Muzeului Municipal din Curtea de Argeş se păstrează trei monede
de bronz descoperite în această localitate. Alături de monedele de bronz de
pe teritoriul Munteniei provin şi câteva descoperiri de monede de aur de la
Justinianus 1. Astfel, de la Drăgaica-Gară (jud. Buzău) provine un solidus
uşor de 20 de siliquae. Un solidus constantinopolitan a fost descoperit la
Curcani (corn. Curcani, jud. Călăraşi). Un solidus emis la Constantinopol
în perioada 527-538 a fost găsit la Găieşti (jud. Dâmboviţa). O monedă
www.cimec.ro
.,BARBARICUM APROPIAT"- POPULAŢlllE DIN MUNTENIA SI IMPERIUL BIZANTIN (SEC. VI-X) MĂRlURIA NUMISMATICII 3 37

similară, datând din anii 538-547, provine de la Valea Voievozi lor (corn.
Răzvad, jud. Dâmboviţa) 15 •
O piesă de 1/4 follis emisă la Ni comedia în anul556-557, de la Justinianus
1, face parte din depozitul monetar de la Plumbuita (corn. Tămădău, jud.
Călăraşi). Din păcate, lipsa unei cercetări detailate a acestei descoperiri,care a
fost doar menţionată sumar de către B. Mitrea şi V. Butnariu, ne împiedică să
putem stabili dacă această acumulare monetară a fost a'icunsă după anul556-557,
sau mai târziu 16 • Câteva monede de la Justinianus I se găsesc în componenţa
unui alt depozit monetar din secolul al VI-lea din Muntenia, cel de la Troianul
(fost Belitori, corn. Troianul, jud. Teleorman), menţionat, de asemenea, foarte
succint în literatura de specialitate. El reun~şte monede greceşti imperiale,
monede romane imperiale din secolele Il-V, precum şi câteva piese bizantine
din secolul al VI-lea, dintre care ultima din vremea lui Mauricius Tiberius. Din

15
E. Oberlănder- Târnoveanu şi E.-M. Constantinescu, op. cit., p. 330, nr. 22. Tipul MIB, I, 95 a, CON,
a. 542-543 şi p. 330, nr. 23. Tipul MIB, I, 103 b, CON, a. 54112-5511552; Mina Pauker, Monedeantice
greceşti şi bizantine găsite la Piua Pietrei, în CNA, 19, 1945, p. 53; C. Preda, op. cit., p. 406 şi V.
Butnariu, op. cit., p. 221, nr. 112; T. Papasima, în Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 280, nr. 4. Tipul MIB,
I, 95 a, CON, a. 541-542; C. Preda, în BSNR, 70-74, 1976-1980, 124-128, p. 243, nr. 14-16. Tipurile
MIB, I, 84, CON, a. 532-537 (2 ex.) şi MJB, l, 101-102, CON, a. 556-557 şi p. 243, nr. 17. Tipul MIB,
I, 131, ANT, a. 537-538; Monedă păstrată într-o colec~ie particulară din Buzău. Tipul MIB, I, 155 d,
ANT, a. 544-545. Menţionată de E. Oberlănder- Târnoveanu şi E.-M. Constantinescu, op. cit.; C. Preda,
în SCIV, 23, 1972, 3, p. 405 şi V. Butnariu, op. cit., p. 221, nr. 105. Tipul MIB, I, 95 a, CON, a. 539-640;
8. Mitrea, în SCIV, 12, 1961, 1, p. 152; C. Preda, op. cit., p. 397 şi V. Butnariu, op. cit., p. 217, nr. 20.
Tipul MJB, I, 84, CON, a. 532-537; 8. Mitrea, în SCIV, 13, 1962, 1, p. 223; Margareta Constantiniu,
Elemente romano-bizantine în cultura materială a populaţiei autohtone din pa nea centrală a Munteniei
în sec. VI- VII e.n., SCIV, 17, 1966,4, p. 668; C. Preda, op. cit., p. 397 şi V. Butnariu, op. cit., p. 217, nr.
21. Tipul MJB, I, 84, CON, a. 532-537; B. Mitrea, în Dacia, N. S., 7, 1963, p. 597, nr. 46; Margareta
Constantiniu, op. cit., p. 668 şi 676; C. Preda, op. cit., p. 397 şi V. Butnariu, op. cit., p. 218, nr. 26. Tipul
MJB, l, 84, CON, a. 532-537 şi MIB, l, 121 a, KYZ, a. 540-541; MargaretaConstantiniu, op. cit., p. 668;
C. Preda, op. cit., p. 397 şi V. Butnariu, op. cit., p. 218, nr. 24; O. Luchian, Descoperiri monetare, în
BSNR, 67-69, 1973-1975, 121-123, p. 336; 8. Mitrea, în Dacia, N. S., 20, 1976, p. 291, nr. 99; Idem,
în BSNR, 70-74,1976-1980, 124-129;p. 595, nr. 269 şi V. Butnariu, op. cit.,p. 217,nr. 22. TipuiM/B,
I, 120, KYZ, a. 539-640; C. Preda, în SCN, 3, 1960, p. 474, nr. 27; Idem, în SCIV, 23, 1972,3, p. 404;
8. Mitrea, în Dacia, N. S., 4, 1960, p. 591, nr. 18 şi V. Butnariu, op. cit., p. 220, nr. 85. Tipul MJB, I, 95
a, CON, a. 539-640; Monedă inedită, păstrată în colecţia MNIR, nr. de inv. 106.382. Tipul MIB, l, 83,
CON, a. 527-532; C. Beda, în Cerc.Num., 3, 1981, p. 141, nr. 49 şi V. Butnariu, op. cit., p. 218, nr. 37.
Tipul M/B, I, 113 a, NIK, a. 555-556; 8. Mitrea, în Dacia, N. S., 19, 1975, p. 317, nr. 103; Idem, în
BSNR, 67-69, 1973-1975, 121-123, p. 326 şi V. Butnariu, op. cit., p. 223, nr. 156. Tipul M/B, I, 120 a,
KYZ, a. 540-541; C. Preda, în BSNR, 80-85, 1986-1991, 134-139, p. 293. Autorul menţionează că
moneda a fost descoperită la Tărtăreştii de Jos, jud. Teleorman, dar o localitate cu un asemenea nume nu
există înjude~ul Teleorman; 8. Mitrea, în Dacia, N. S., 5, 1961, p. 591, nr. 52; O. Iliescu, în CreştCol.,
6, 1962, p. 308-309, nr. 1036-1038; C. Preda, în SCIV, 23, 1972, 3, p. 401 şi V. Butnariu, op. cit., p. 220,
nr. 52-53 şi 55. Tipul M/B, I, 84, CON, a. 532-537 (două ex.) şi MIB, l, 105, NIK, a. 527-537; C. Preda,
în BSNR, 80-85, 1986-1991, 134-139, p. 294. Tipul MIB, I, 155, ANT, a. 564-565; Gh. Poenaru Bordea
şi P. I. Dicu, op. cit., p. 80, nr. 116. Tipul MIB, l, 133 a, NIK, a 542-543 şi p. 81, nr. 118; Monede inedite,
MMCA, nr. de inv. 2903-2904 şi 9725; O piesă tip DOC, I, 1, 31. 2, emis la CON, cf. 8. Mitrea, în
Dacia, N. S., 7, 1963, p. 598, nr. 53; C. Preda, op. cit., p. 401 şi V. Butnariu, op. cit., p. 219, nr. 46;
Monedă inedită, păstrată în colecţia CN-BAR, înr. 1657; O. Iliescu, în CreştCol., 6, 1962, p. 308-309, nr.
1032; C. Preda, op. cit., p. 401 şi V. Butnariu, op. cit., p. 219, nr. 51; Luciana Oancea, în Valachica, 4,
1973,p. 115;8. Mitrea, în Dacia,N. S., 24, 1980, p. 376, nr. 148şiV. Butnariu,op. cit.,p. 223, nr. 169.
16
V. Butnariu, op. cit., p. 221, nr. 115.
www.cimec.ro
338 Ernesl OberHi.nder- T:îrnoveanu

păcate piesa de la Justinianus l este prea uzată, pentru a permite o datare mai
exactă, de aceea plasarea îngropării în jurul anului 600 trebuie luată cu prudenţă.
Depozitul de la Troianul cuprinde cinci exemplare de un 114 follis, din care
două incerte şi o piesă de 1/8 follis (pentanummia) de la Justinianus 117 • Ţinând
seama de faptul că monedele cu un asemenea nominal sunt excepţional de
rare în cadrul descoperirilor de la nord de Dunăre, este de bănuit că prezenţa
lor în număr destul de mare în acumularea de la Troianul este rezultatul unui
act deliberat al deţinătorului acestui depozit, care a selectat piesele, pe plan
local, sau la sud de Dunăre, în concordanţă cu anumite criterii. Frecvenţa
monedelor de 1/8 nummia la Troianul indică in mod evident că s-a urmărit
armonizarea lor metrologică a acumulării cu vechile emisiuni din secolul al
IV-lea, mai ales nummi constantinieni şi piesele AE 2 şi AE 3, care fuseseră
emise după un standard asemănător cu cel al decanummiilor şi pentanummiilor
justiniene, care alcătuiesc masa depozitului.
Evoluţia dinamicii afluxului de monede bizantine din perioada 512-565
poate să ofere o serie de indicii nu numai asupra contactelor populaţiilor aşezate
pe teritoriul Munteniei cu provinciile imperiale sud-dunărene, dar şi asupra
unor evenimente politica-militare care au afectat zona în prima parte a secolului
al VI-lea. Lotul indică o creştere importantă între 527-537 a volumului monedei
de bronz care pătrunde în spaţiul dintre Dunăre, Olt, Carpaţi şi Siretul inferior,
apogeul fiind atins în anii 532-537. Situaţia trebuie să aibă legătură directă cu
supremaţia politica-militară temporară impusă de Imperiul Bizantin la Dunărea
de Jos în prima parte a domniei lui Justinianus 1, mai ales în anii 530-533, când
funcţia de strateg al Diocezei Thraciei a fost ocupată de capabilul general de
origine slavă, Chilbudios. Cantitatea mare de monede descoperite la nord de
Dunăre constituie dovada că în primii ani de domnie ai lui Justinianus 1prezenţa
bizantină în această zonă nu s-a limitat numai la incursiuni ale armatei imperiale,
aşa cum consemna Procopios. Au existat numeroase contacte economice,
culturale şi politice, greu de conceput în condiţiile în care în această regiune s-ar
fi instalat slavii, aşa cum consideră unii arheologi şi istorici. O scădere drastică
a cantităţii de numerar de bronz pe teritoriul Munteniei se constată numai după
anul 537, dar volumul descoperirilor rămâne, totuşi, la un nivel relativ constant
până în 540. Contracţia masei monetare pătrunsă la nord de Dunăre în perioadă
se datorează mai puţin măsurilor deflaţioniste din 538-542, cât, mai degrabă,
unor evenimente punctuale, cum au fost atacurile bulgare din anii 535 şi 538.
Între factorii politici care au determinat reducerea cantităţii de numerar din
această perioadă, noi excludem posibilitatea ca acesta să fi fost produsă de un
proces structural de lungă durată, cum ar fi, de exemplu, infiltrarea lentă a

• Depozitul inedit, păstrat la MNIR, în fondul C.N.-BAR, cust. a fost menţionat sumar de către B.
17

Mitrea, în Dacia, N. S., 24, 1980, p. 376, nr. 147 şi CH, 6, 1981, p. 53, nr. 215; MNIR, fond C.N.-
BAR, cust., pv. 1499-1504.
www.cimec.ro
.BARBARICUM APROPIAT'- POPULAŢII LE DIN MUNTENIA SI IMPERIUL BIZANTIN (SEC. VI-X) MĂRTURIA NUMISMATICII 339

grupurilor de slavi în regiunea de silvo-stepă a provinciei. Această concluzie


este întărită şi de observaţia că, între anii 540-542, lotul de moncde bizantine
din Muntenia pune în evidenţă chiar o uşoară creştere a cantităţii de monedă
din descoperiri, în condiţiile în care, în 540, provinciile balcanice ale Imperiului
au fost lovite de un nou atac bulgar, care a vizat întreg s-paţiul dintre Marea
Neagră şi Adriatica. Efectelor acestui atac sud-dunărean, unii, ar fi fost tentaţi
să adauge şi eventualele consecinţe în regiunea Dunării de Jos ale conflictului
dintre anţi şi sklavini izbucnit în jurul anului 540 18 • Or, nici acest eveniment
nu pare să se reflecte în lotul monetar din Muntenia. Creşterea temporară a
numărului de monede după anul 540 este cu atât mai remarcabilă, cu cât ea
survine pe fondul punerii în practică a unor noi măsuri deflaţioniste de către
autorităţile imperiale în 542. Este important de menţionat faptul că mai multe
monede din această perioadă au fost descoperite în săpăturile arheologice din
aşezări de tip Ciurel de pe teritoriul Bucureştilor.
Procesele începute în prima parte a domniei lui Justinianus 1 se opresc în
anii 542-545. Din acest moment, lotul indică, pe de-o parte, scăderea numărulu\
de monede în cadrul descoperirilor, iar pe de altă parte, prezintă oscilaţii destul
de mari de la an, la an, înainte ca afluxul numerarului să fie stopat pentru
aproape un deceniu. Până în prezent, atât în cadrul descoperirilor izolate din
Muntenia, cât şi în tezaurul de la Gropeni, lipsesc monedele emise între anii
545/546-553/554. Desigur, epoca este marcată de incursiuni frecvente ale
slavilor şi bulgarilor la sud de Dunăre, cum ar fi cele din anii 545, 548, 549,
550 şi 551 19 • Dar nu credem că numai climatul de nesiguranţă ar putea explica
încetarea completă a afluxului de monede pentru o perioadă aşa de îndelungată.
Am văzut că, în perioadele anterioare, evenimentele militare au perturbat
mecanismele care asigurau fluxul de monede spre regiunile nord- danubiene,
dar nu le-au blocat total. Considerăm că motivul principal care a dus la
întreruperea pătrunderii monedelor de bronz la nord de Dunăre a fost
determinată de începutul aşezării durabile a unor grupuri venite de la Răsărit,
cuprinzând anţi şi slavi, în jumătatea sudică a Munteniei, lângă Dunăre. Aşa
cum -s-a remarcat deja de către arheologi, noii veniţi s-au infiltrat în cadrul
comunităţilor locale, fără să determine o schimbare esenţială a culturii materiale
a localnicilor, în ciuda unei simbioze coborâtă adesea până la un nivel local
sau chiar microlocal. Nu trebuie uitat faptul că unele grupuri alogene, cum au
fost, de exemplu, anţii, s-au aşezat în jurul anului 546 în apropierea Dunării cu
acordul şi la îndemnul autorităţilor imperiale, având calitatea de foederati 20 •

• Asupra situaţiei politico-militare la Dunărea de Jos în timpul primilor ani de domnie ai lui
18

Justinianus 1, cf. P. Petrov, op. cit., p. 30-33; V. Gjuzelev, op. cir., p. 62-63 şi Maria Comşa,
în RBAPMPOTR, p. 171.
• P. Petrov, op. cit., p. 33-57 şi V. Gjuzelev, op. cit., p. 63.
19

~ 0 • Maria Comşa, op. cit., p. 172-173; P. Petrov, op. cir., p. 33 şi Al. Madgearu, CDCDJ., p. 14.

www.cimec.ro
340 Ernesl Oberlănder- Târnoveanu

Dovada faptului că modificările etnice şi culturale din anii 545-553 nu au fost


totuşi atât de profunde, încât să modifice complet contactele tradiţionale dintre
populaţiile de pe cele două maluri ale fluviului este confirmată de reluarea
timidă a afluxului de monede de bronz între 554/555 şi 556/557. Noi evenimente
politica-militare din spaţiul Dunării de Jos vor marca procesul firav de restabilire
a contactelor monetare între teritoriile de pe malul stâng şi drept al fluviului,
căci descoperirile pun în lumină o nouă perioadă lipsită de descoperiri între
anii 557/558-563/564. Şi în acest caz, putem remarca existenţa unei legături
destul de clare între invaziile majore care au afectat provinciile Diocezei Thraciei,
şi absenţa monedelor în cadrul descoperirilor de la nord de Dunăre. Pe primul
loc trebuie să plasăm invazia kutrigură din anii 558-559, dar situaţia de la
Dunărea de Jos pare să fi fost marcată şi de consecinţele războiului dintre
utriguri şi kutriguri sau de ridicarea avarilor la o poziţie hegemonică în lumea
nord-pontică. Aceste frământări din lumea stepelor au determinat deplasarea
unor grupuri bulgare spre sud-est şi un nou atac puternic al acestora asupra
Diocezei Thraciei în anul562 21 • Înfrângerea bulgarilor, ca şi includerea avarilor
în rândul foederaţilor Imperiului Bizantin după 562, au condus la o vremelnică
stabilizare a situaţiei de la Dunărea de Jos, urmată de o reluare, la un nivel
redus, a fluxului monetar spre teritoriul Munteniei în 564-565. Ca şi în alte
cazuri, trebuie să atragem atenţia că dimensiunea reală a reducerii volumului
de numerar de bronz descoperit în Muntenia în perioada 550-565 a fost
amplificată de politica inflaţionistă a lui Justinianus I, care a avut drept
consecinţă o sporire a cantităţii de monedă de metal comun. Din motive
politica-militare, creşterea cantităţii de monedă de bronz care circulă în Imperiu
nu are nici un ecou la nordul Dunării, semn că raporturile dintre populaţiile
de pe cele două maluri nu funcţionau normal. Descoperirile de monede de
aur permit completarea informaţiilor istorice privind evoluţia situaţiei politice
din teritoriile de la nordul Dunării de Jos în timpul domniei lui Justinianus 1.
Ca şi în cazul emisiunilor de bronz, cele mai numeroase _piese datează din
prima parte a domniei, mai exact până în anul 542, dovedind că ele au sosit
pe aceeaşi filieră ca şi numerarul de metal comun. Până în prezent, în cadrul
descoperirilor din Muntenia, nu putem surprinde clar urmele subsidiilor plătite
de autorităţile imperiale anţilor, utrigurilor sau avarilor şi nici consecinţele
unui ipotetic aflux masiv de monede de aur, ca urmare a jafurilor slave şi
bulgare. Credem că şi această observaţie vine ca un contraargument împotriva
ipotezelor lansate de unii arheologi şi istorici care au considerat că Muntenia
devenise bază de atac permanentă pentru migratori, încă din deceniul al
patrulea al secolului al VI-lea.

~•. Asupra acestui eveniment major în evoluţia istorică ulterioară a zonei danubiano-balcanice, cf. P.
Petrov, op. cit., p. 34; Al. Barnea, Einige Bemerkungen zur Cluvnologie des Limes an den unteren
Donau, in spătromischer Zeit, în Dacia, N. S., 34, 1990, p. 559 şi Al. Madgearu, CDCDJ., p.l4.
www.cimec.ro
.BARBARICUM ArROPIAT"- POPUlAŢIILE DIN MUNTENIA ŞI IMPERIUL BIZANTIN (SEC. VI-X) MĂR11JRIA NUMISMATICII 3 41

Analiza atentă a dinamicii pătrunderii monedelor de bronz în Muntenia


şi Oltenia scoate în evidenţă o evoluţie adesea divergentă a două arii nord
dunărene în perioada 527-565. După cum am văzut, la vest de Olt monedele
lipsesc în anii 540-541, 547-548, 549-552, 557-558, 560-563 şi 564-565.
Monedele din anii 540-541, 549-553 şi 560-561 sunt absente şi în cadrul lotului-
etalon pentru Dioceza Daciilor. Acestora trebuie să le adăugăm anii 539-540,
553-556 şi 558-560, când cantitatea de monedă nou pătrunsă atât la sud, cât şi
la nord de Dunăre, este foarte redusă. Numai în unele cazuri, perioadele lipsite
de descoperiri monetare din Oltenia par să coincidă cu cele din Muntenia -
545-554 şi 557-563. Credem că depresiunea observată în întreg spaţiul nord-
dunărean după anul 545 se datorează mai ales efectelor atacului kutrigur, care
pare să fi afectat direct atât provinciile balcanice, cât şi Muntenia, capetele de
pod bizantine din Oltenia şi Banatul. Urmările atacului au fost agravate de
consecinţele sale pe termen mediu, prin îngreunarea contactelor cu restul lumii
bizantine. Ca şi în Muntenia, absenţa descoperirilor monetare din Oltenia şi
Banat în intervalul 549-553, ar putea coincide cu epoca în care sunt atestate
primele pătrunderi ale unor grupuri de slavi în aceste regiuni. Studiind modelele
de difuziune relativ diferite ale descoperirilor de monede bizantine în Muntenia,
Oltenia şi Banat, rezultă destul de clar faptul că teritoriile de la est de Olt au
fost folosite, doar sporadic, ca baze de atac ale slavilor şi bulgarilor contra
enclavelor bizantine nord dunărene. În cele mai multe cazuri, toate teritoriile
nord-dunărene au fost afectate, mai ales, de atacurile care au venit dinspre
sud, urmând sistemul rutier provincial, care oferea, în plus, şi posibilităţi mai
lesnicioase de deplasare a invadatorilor, ca şi surse de pradă şi aprovizionare,
de departe mai importante decât aşezările sărăcăcioase ale purtătorilor culturii
Ciurelu. În plus, un atac dinspre est sau nord, prin Muntenia, implica traversarea
unor obstacole redutabile, cum ar fi stepa din părţile de răsărit şi a pădurilor şi
mlaştinilor din centrul provinciei.
În ciuda dispersării destul de mari a descoperirilor de monede de bronz
de la Justinianus 1 pe tot teritoriul Munteniei, nu putem să nu remarcăm o
concentrare importantă a acestora în zona central-sudică a Munteniei, mai ales
pe cursul mijlociu al Argeşului şi al afluenţilor săi, Dâmboviţa şi Colentina, în
Prahova şi Teleorman, într-o zonă de maximă concentrare a aşezărilor populaţiei
purtătoare a culturii Ciurelu, care au oferit, dealtfel, şi numeroase descoperiri
de importuri bizantine (podoabe şi ceramică) şi cu caracter creştin 22 • Privite
dintr-o perspectivă cronologică mai lungă, această concentrare a descoperirilor
din anii 527-565 în centrul Munteniei nu reprezintă un element nou. Ea continuă
un proces mai vechi, început de la mijlocul secolului al V-lea şi devenit şi mai

~~-Asupra acestor importuri cf. D.


Gh. Teodor, Rom.mitatl-'a cwpato-dunărt-'tmă şi Bizanţul învt-'acurilt-'
V-XI t-'. n., laşi, 1981, p. 27-39,
passim; ldem, Fibult-'s hyzwuint-'s dt-'s V'-\/1/'siedt-'s dans /'espaa
carpato-danuhimo-pontiqut-', în EBPB, 3, 1997, p. 69-91, passim.
www.cimec.ro
342 Ernesl Oberlănder- Târnoveanu

pronunţat după 507. Această situaţie pare să reflecte nu numai existenţa unei
zone cu un nivel de dezvoltare socio-economică ceva mai înaltă, favorizată de
controlul drumului "sării" dinspre zăcămintele din zona subcarpatică a Prahovei,
Dâmboviţei şi Argeşului spre provinciile balcanice ale Imperiul Bizantin, dar
şi a unei "arii" politice care întreţinea contacte mai strânse cu autorităţile
bizantine.
Lotul de monede din anii 527-565 provenit din Muntenia prezintă
următoarea structură pe nominal uri:
1. Folles - 19 ex. - 76 % din totalul pieselor de bronz, cu nominal cunoscut.
2. 112 folles- 3 ex.- 12 %.
3. 114folles - 2 ex. - 8 %.
4. 118 folles - 1 ex. - 4 %.
5. Solidi - 3 ex.
6. Solidi uşori - 1 ex.
7. Neprecizat (AE) - 8 ex.
Dominarea netă în cadrul descoperirilor a folles-ilor, în raport cu piesele
de 112 folles (raportul este de 6,33/1), constituie indiciul caracterului încă puţin
evoluat al dezvoltării economico-sociale a populaţiilor din Muntenia. Aceste
populaţii erau obişnuite să folosească mai ales monedele de bronz "grele", cu
un conţinut metalic mai mare, care puteau fi convertite mai uşor în materie
primă pentru podoabe sau accesorii vestimentare. Desigur, în anumite perioade
şi zone se pot întâlni şi situaţii în care structura pe nominaluri a descoperirilor
este mai apropiată de cea a modelelor provinciale, întâlnite la sud de Dunăre.
Astfel, în tezaurul de la Gropeni, provenit dintr-o aşezare situată în apropierea
limesului, dar constituit din monede strânse pe plan local, raportul dintre folles
şi 112 folles este de numai 3/1, proporţie mai apropiată de cea constatată în
cadrul descoperirilor din Imperiu. Cu toată preponderenţa folles-ilor în cadrul
descoperirilor din vremea lui Justinianus I din Muntenia, trebuie să remarcăm
începutul pătrunderii mai intense, la nord de Dunăre, şi a pieselor cu valoare
redusă, cum ar fi cele de un 1/4 follis, sau chiar 118 follis. Acestea din urmă,
cum este cazul monedei din zona Buzăului, constituie una dintre rarisimele
exemplare din nominalele bizantine de bronz de valoare mică cunoscute până
în prezent în tot spaţiul nord-danubian. O monedă de un 1/4 follis de la
Justinianus 1 face parte şi din depozitul de la Plumbuita (corn. Tămădău, jud.
Călăraşi), iar cinci piese de 1/4 folles şi una de 1/8 folles de la acest împărat fac
parte din depozitul de la Troianul (corn. Troianul, jud. Teleorman). Tot din
această categorie ar putea face parte şi unele dintre cele cinci exemplare de un
nummion din colecţia Muzeului Judeţean Buzău, care, prin aspectul lor, se
apropie, mai degrabă, de emisiunile din prima parte a secolului al VI-lea, decât
de cele din a doua jumătate a secolului al V-lea. Or, cercetările recente au
www.cimec.ro
.BARBARJCUM APROPIAT"- POPULAŢlllE DIN MUI'fiENIA ŞI IMPERIUL BIZAI'ffiN (SEC. VI·X) MĂRIURIA NUMISMATICII 34 3

dovedit că emiterea nummiilor a încetat în primul deceniu al domniei lui


Justinianus 1, când circulaţia monedei de bronz s-a normalizat complet23 ·•
Preponderenţa pieselor de bronz în cadrul descoperirilor din Muntenia
este de mare importanţă documentară, căci ea reflectă contacte la nivele foarte
adânci ale societăţii şi chiar deplasări de persoane dintr-o regiune în alta. Noi
credem că monedele de valoare foarte mică, cum sunt 118 folles şi nummiile
din zona Buzăului, nu puteau ajunge aici decât ca bani de buzunar ai unor călători
veniţi de dincolo de Dunăre. Acceptarea lor de către localnici, în schimbul unor
produse sau servicii, indică nu numai existenţa unui anume grad de dezvoltare
socială, dar şi existenţa unor raporturi politice, căci aceste monede aveau un
pronunţat caracter fiduciar. Valoarea lor intrinsecă era foarte redusă, fapt pentru
care circulaţia lor nu putea fi concepută în afara influenţei şi medierii factorului
politic.
Dacă până în 527 toate monedele descoperite în Muntenia provin din
atelierul de la Constantinopol, în perioada următoare asistăm la o evidentă
diversificare a surselor de numerar prezente pe teritoriul Munteniei:
1. Constantinopol - 20 ex. - 68,96 %.
2. Nicomedia - 3 ex. - 10,34 %.
3. Cyzic- 3 ex.- 10,34 %.
4. Antiochia - 3 ex. - 10,34 %.
5. Neprecizate - 8 ex.
Situaţia poate fi considerată una normală, dacă avem în vedere faptul că
principala sursă de aprovizionare cu monede a Munteniei erau provinciile
Diocezei Thraciei, a căror circulaţie monetară era dominată de numerarul produs
în atelierul capitalei şi în cele din Propontida.
Lotul monetar din Muntenia din vremea domniei lui Justinus al II-lea se
compune din 16 piese, repartizate astfel:
1. 565-566 -1 ex.
2. 566-567 -1 ex.
3. 567-568 -1 ex.
4. 568-569 -O ex.
5. 569-570 - 1 ex.
6. 570-571 - 3 ex.
7. 571-572- 1 ex.
8. 572-573 - 1 ex.
9. 573-574 - 2 ex.
1O. 574-575 - 1 ex.
1O. 575-576 - O ex.
Il. 576-577 - O ex.

23
• Asupra acestor piese cf. W. Hahn, M/8, l, p. 34-35, 37, 41 şi 59.
www.cimec.ro
344 Ernesl Oberlănder- Târnoveanu

12. 577-578 - O ex.


13. 567-578- 1 ex.
14. 565-578- 2 ex.
15. Neprecizată - 1 ex.
Patru monede izolate provin din zona Buzăului. Trei dintre acestea sunt
1/2 follis, iar una este 1/8 follis. De la Ulmeni (corn. Ulmeni, jud. Călăraşi)
provin doi folles, probabil parte a unui tezaur dispersat. La Ceptura de Jos sau
de Sus? (corn. Ceptura, jud. Prahova) a fost descoperit un follis de la acest
împărat. Tot de pe teritoriul acestui judeţ, de la Gomet (corn. Gomet), provine
un follis. Alţi doi folles de la Justinus al II-lea au fost descoperiţi pe teritoriul
Bucureştilor, unul fiind găsit pe str. Cărpiniş, în zona Puişor, iar celălalt, în
zona Stadionului Naţional. Din judeţul Teleorman se cunosc două descoperiri
de folles: una de la Lăceni, (corn. Orbeasca) şi alta de la Conţeşti (corn. Conţeşti).
Din nord-vestul Munteniei provin alte trei descoperiri. Prima piesă, un follis, a
fost găsită la Piteşti (Centru), cea de a doua, o 1/2 follis, provine de la Turceşti
(corn. Săpata, jud. Argeş) şi cea de a treia, de asemenea un follis, de la
Câmpulung Muscel (jud. Argeş), cartierul Pescăreasa sau Apa Sărată. În Muntenia,
din timpul domniei lui Justinus al II-lea, se cunoaşte doar o singură descoperire
de monede de aur. Este vorba de un solidus provenit de la Mânăstioara (fost
Mănăstirea, jud. Dâmboviţa). Trei monede de un 1/4 follis de la Justinus al II-
lea fac parte din depozitul de la Troianul (corn. Troianul, jud. Teleorman),
încheiat cu monede de la Mauricius Tiberius24 • Tezaurul de la Bucureşti ("donaţia
ing. Constantin C. Orghidan"), îngropat la sfârşitul domniei lui Tiberius al II-lea
Constantinus sau la începutul domniei lui Mauricius Tiberius, conţine un număr
de 1O monede emise sub Justinus alll-lea 25 • În timpul lui Justinus a avut loc şi
îngroparea tezaurului de la Gropeni. Acesta cuprinde 37 monede ale acestui

~·- B. Mitrea şi D. Ionescu, op. cit., p. 622, nr. 95, MJB, Il, KYZ, 51 b, a. 567-568 şi p. 621-622, nr. 94,
MJB, Il, THE, 70 b, a. 572-573 şi V. Butnariu, op. cit., p. 224, nr. 177-178; E. Oberlănder- Tâmoveanu
şi E.-M. Constantinescu, op. cit., p. 331, nr. 30, MIB, Il, 70 e, THE, a. 573-574 şi nr. 29, MIB, Il, 70
e, CON, a. 565-578; C. Preda, în BSNR, 70-74, 1976-1980, 124-128, p. 243, nr. 18, MIB, Il, 43 d,
CON, a. 570-571şi p. 243, nr. 19, MJB, Il, 46 a, NIK, a. 574-575 şi V. Butnariu, op. cit., p. 223, nr.
164-165; C. Preda, în SCIV, 23, 1972, 3, p. 398 şi V. Butnariu, op. cit., p. 218, nr. 29, tipul MJB, Il, 46
a, a. 569-570; C. Preda, în BSNR, 80-85, 1986-1991, 134-139, p. 290, nr. 7, tipul MIB, Il, 46 a, NIK,
a. 573-574. Numele localităţii de provenienţă este dat ca fiind Gometu; B. Mitrea, în BSNR, 67-69,
1973-1975, 121-123, p. 325, nr. 94; Idem, în Dacia, N. S., 19, 1975, p. 316, nr. 94 şi V. Butnariu, op. cit.,
p. 218, nr. 24, tipul MJB, Il, 43 a, CON, a. 571-572; B. Mitrea, în Dacia, N. S., 9, 1965, p. 500, nr. 70;
C. Preda, în SCIV, 23, 1972,3, p. 397 şi V. Butnariu, op. cit., p. 218, nr. 23, tipul MIB, Il, 43 a, CON,
a. 566-567; B. Mitrea, op. cit., p. 325, nr. 98; ldem, în Dacia, N. S., 19, 1975, p. 317, nr. 98 şi V. Butnariu,
op. cit., p. 220, nr. 78, tipul MJB, Il, 46 a, NIK, a. 565-566; C. Beda, op. cit., p. 139, tipul MIB, Il, 43 var.
?, a. 571-572; Gh. Poenaru Bordea şi P. 1. Dicu, op. cit., p. 81, nr. 119, tipul MJB, Il, 46 a, a. 570-571 şi
p. 79, nr. 97, tipul MIB, Il, 44 a, CON, a. 570-571; B. Mitrea, în Dacia, N. S., 8, 1964, p. 384, nr. 80 şi
V. Butnariu, op. cit., p. 218, nr. 32. Ne lipsesc alte date privind atelierul de origine sau privind cronologia
piesei; V. Pavel, în Apulum, 15, 1977, p. 665; B. Mitrea, în Dacia, N. S., 22, 1978, p. 367 şi V. Butnariu, op.
cit., p. 220, nr. 81, tipul MIB, Il, 5 a, CON, a. 567-578; Col. MNIR., fond BAR, Cusl. pv. 1505-1507.
~ 5 • S. Mc. A. Mosser, A Bih/ioţ?mphy ofByzantine Coin Hoards, (Numismatic Notes and Monographes,
no. 67), New York, 1935, p. 15 şi C. Moisil, Creşt. Col., 49-53, 1938-1942, p. 112, nr. 1267-1273.
www.cimec.ro
..BARBARiaJM APROPIAT'- POPULATII LE DIN MUNlENIA SI IMPERIUL BIZANTIN (SEC. VI-X) MĂRTIJRIA NUMISMAllCII 34 5

împărat, pe lângă cele lO de la Justinianus 1, menţionate deja 26 • Pentru


comparaţie vom prezenta şi structura cronologică a emisiunilor lui Justinus al
II-lea din acest tezaur şi a lotului de monede de la acest suveran din tezaurele
de la Bucureşti şi de la Unirea (fost Şocariciu, corn. Unirea, jud. Călăraşi),
ascuns după anul 594-595 27 :
GROPENI Bucureşti UNIREA
1. 565-566 - O ex. O ex. O ex.
2. 566-567 - 1 ex. O ex. 2 ex.
3. 567-568 - 2 ex. O ex. 1 ex.
4. 568-569 - 4 ex. 6 ex. 4 ex.
5. 569-570- 5 ex. 1 ex. 2 ex.
6. 570-571 - 3 ex. O ex. 2 ex.
7. 571-572- 6 ex. O ex. 3 ex.
8. 572-573 - O ex. O ex. 1 ex.

~. Ir. Dimian, op. cit., p. 193; O. Iliescu, în BSNR, 68-69, 1973-1975, 121-123, p. 115-116 şi CH, 6,
1978, p. 62, nr. 181. Cercetarea monedelor păstrate în colecţia MNIR ne-a permis să constatăm că în
publicaţiile anterioare s-au strecurat o serie de erori de datare, fapt pentru care facem aici cuvenitele
rectificări. Lotul de monede de la Justinus al II-lea din tezaurul de la Gropeni are următoarea structură:
l. M, CON, M/8, II, 43 a, a. 567-568, nr. de inv. 126.566. 2. M, CON, M/8, Il, 43 a, a. 568-569, nr.
de inv. 126.567. 3. M, CON, M/8, II, 43 a, a. 568-569, nr. de inv. 126.568. 4. M, CON, M/8, Il, 43 a,
a. 569-570, nr. de inv. 126.569. 5. M, CON, M/8, II, 43 a, a. 571-572, nr. de inv. 126.570. 6. M, CON,
M/8, Il, 43 d, a. 571-572, nr. de inv. 126.571. 7. M, CON, M/8, Il, 43 d, a. 573-574, nr. de inv.
126.572. 8. M, CON, M/8, Il, 43 d, a. 573-574, nr. de inv. 126.573. 9. M, CON, M/8, Il, 43 d, a. 573-
574, nr. de inv. 126.574. 10. M, CON, M/8, II, 43 a, a. 575-576, nr. de inv. 126.575. Il. K, CON,
M/8, II, 44 d, a. 570-571, nr. de inv. 126.594. 12. M, NIK, M/8, II, 46 a, a. 566-567, nr. de inv.
126.576. 13. M, NIK, M/8, II, 46 a, a. 568-569, nr. de inv. 126.577. 14. M, NIK, M/8, Il, 46 a, a. 570-
571, nr. de inv. 126.578. 15. M, NIK, M/8, II, 46 b, a. 570-571, nr. de inv. 126.579. 16. M, NIK, M/8,
II, 46 b, a. 571-572, nr. de inv. 126.580. 17. M, NIK, M/8, Il, 46 a, a. 571-572, nr. de inv. 126.581. 18.
M, NIK, M/8, II, 46 a, a. 571-572, nr. de inv. 126.582. 19. M, NIK, M/8, II, 46 a, a. 573-574, nr. de
inv. 126.583. 20. M, NIK, M/8, II, 46 a, a. 574-575, nr. de inv. 126.584. 21. M, NIK, M/8, II, 46 b, a.
575-576, nr. de inv. 126.585. 22. M, NIK, M/8, Il, 46 a, a. 575-576, nr. de inv. 126.586.23. M, NIK,
M/8, II, 46 a, a. 577-578, nr. de inv. 126.587. 24. K, NIK, M/8, Il, 47 a, a. 569-570, nr. de inv.
126.595. 25. K, NIK, M/8, II, 47 a, a. 574-575, nr. de inv. 126.596. 26. M, KYZ, M/8, Il, 50 b, a. 567-
568, nr. de inv. 126.588. 27 M, KYZ, M/8, II, 50 b, a. 569-570, nr. de inv. 126.589. 28. M, KYZ, M/8,
II, 50 c, a. 571-572, nr. de inv. 126.590. 30. M, KYZ, M/8, II, 50 b, a. 575-576, nr. de inv. 126.591.
31. M, KYZ, M/8, II, 50 b, a. 575-576, nr. de inv. 126.592. 32. M, ANT, M/8, II, 56 a, a. 573-574, nr.
de inv. 126.593. 33. K, THE, M/8, Il, 70 a, a. 568-569, nr. de inv. 126.597. 34. K, THE, M/8, Il, 70
c, a. 569-570, nr. de inv. 126.598. 35. K, THE, M/8, II, 70 a, a. 569-570, nr. de inv. 126.599. 36. K,
THE, M/8, II, 70 a, a. 574-575, nr. de inv. 126.600. 38. K, THE, M/8, II, 70 var.?, a. 576-577, nr. de
inv. 126.601. 39. K, THE, M/8, Il, 70 e, a. 577-578, nr. de inv. 126.602.
~ 7 • Ir. Dimian, Tezaur de monede bizantine găsit la Şocariciu, în SCN, 2, 1958, p. 413-414, nr. 1-22.
Lotul de monede de la Justinus al II-lea, reclasificat de noi în lumina lucrării de referinţă M/8, II, se
compune din: l. M, CON, M/8, II, 43 a, a. 566-567. 2. M, CON, M/8, II, 43 a, a. 566-567. 3. M,
CON, M/8, II, 43 a, a. 570-571.4. M, CON, M/8, II, 43 a, a. 571-572. 5. M, CON, M/8, II, 43 a, a.
571-572. 6. M, CON, M/8, II, 43 b, a. 572-573. 7. M, CON, M/8, II, 43 a, a. 574-575. 8. M, CON,
M/8, II, 43 a, a. 574-575. 9. K, CON, M/8, II, 43 a, a. 568-569. 10. M, NIK, M/8, II, 46 a, a. 568-569.
Il. M, NIK, M/8, II, 46 a, a. 568-569. 12. M, NIK, M/8, II, 46 a, a. 570-571. 13. M, NIK, M/8, II, 46
a, a. 571-572. 14. M, KYZ, M/8, II, 50 b, a. 567-568. 15. M, ANT, M/8, II, 56 a, a. 575-576. 16. K,
THE, M/8, II, 70 a, a. 568-569. 17. K, THE, M/8, II, 70 var.?, a. 568-578. 18. K, THE, M/8, II, 70
a, a. 569-570. 19. K, THE, M/8, II, 70 a, a. 569-570. 20. K, THE, M/8, II, 70 e, a. 574-575. 21. K,
THE, M/8, II, 70 a, a. 575-576. 22. K, THE, M/8, II, 70 f, a. 576-577.
www.cimec.ro
346 Ernest Oberlander-Târnoveanu

9. 573-574 - 6 ex. O ex. O ex.


10. 574-575 - 2 ex. O ex. 3 ex.
11. 575-576 - 5 ex. 3 ex. 2 ex.
12. 576-577 - 1 ex. Oex. 1 ex.
13. 577-578 - 2 ex. O ex. O ex.
Chiar la prima vedere, valorile de mai sus ne arată că proporţiile ocupate
de emisiunile din fiecare an din tezaurele de la Gropeni şi Unirea sunt relativ
consensuale, chiar dacă ascunderea tezaurelor s-a petrecut la un interval destul
de mare, de circa 15 ani, în schimb ele diferă mult în tezaurul de la Bucureşti. În
acelaşi timp, este evident că dinamica tuturor tezaurelor urmează un model
diferit de cel al lotului etalon muntean. Monedele lui Justinus al II-lea din
tezaurele de la Gropeni şi Unirea sunt apropiate de raporturile din loturile
monetare provinciale de la Dunărea de Jos, ceea ce dă unele indicaţii asupra
mecanismelor de constituire a acestor acumulări. În cazul tezaurului de la
Gropeni, avem de-a face cu adăugarea unei sume compacte, sosită recent de
dincolo de Dunăre, la un nucleu mai vechi de monede de la Justinianus 1,
constitui't pe plan local. Cea de-a doua componentă a descoperirii de la Gropeni,
a sosit dincoace de Dunăre, la sfârşitul domniei lui Justinus al II-lea. Ea nu a
mai apucat să fie influenţată sub nici o formă de numerarul contemporan aflat
în estul Munteniei. Cât priveşte tezaurele de la Bucureşti şi Unirea, ele par să
fie exemple tipice de "importuri monetare", provenite din mediul provincial
bizantin şi ascuns dincolo de Dunăre, fără nici un fel de intruziuni ulterioare
provenite din mediul circulator local. Din păcate, descoperirea de la Bucureşti
nu lasă să se întrevadă locul de acumulare.
O primă interpretare istorică a semnificaţiei descoperirilor monetare din
vremea lui Justinus al II-lea de pe teritoriul Munteniei a fost încercată de către
Al. Madgearu. Sinteza lui este meritorie, dar, după părerea noastră, câteva
dintre concluziile sale sunt discutabile, dacă nu chiar eronate. În primul rând,
este evident că descoperirile monetare din această perioadă, ca dealtfel cele
din întregul secol al VI-lea, nu pot fi interpretate ca indicând existenţa unei
circulaţii monetare în spaţiul dintre Dunăre, Olt, Carpaţi şi Siretul Inferior. Este
vorba doar de folosirea sporadică, în anumite zone, a monedei mărunte, ajunsă
aici prin contacte, nu întotdeauna de natură economică, între locuitorii de pe
cele două maluri ale Dunării. Concentrarea descoperirilor de-a lungul căilor
de comunicaţie naturale, pe văile marilor râuri, indică o difuziune a monedelor
prin călători, negustori, misionari sau mercenari. Zona puternic împădurită şi
adesea înmlăştinită, cu căi de comunicaţii precare, locuită de o populaţie rurală
cu resurse materiale foarte reduse oferea, relativ, puţine bunuri exportabile,
interesante pentru comerţul internaţional. Între acestea, am putea menţiona:
sarea, mierea, vitele şi anumite blănuri. Teritoriul Munteniei era mult mai
important pentru accesul pe care-I permitea spre interiorul spaţiului intracarpatic,
www.cimec.ro
.,BARBARIOJM APROPIAT'- POPULAnnE DIN MUJ'IITENIA SI IMPERIUL BIZANTIN (SEC. VI-X) MĂRTURIA NUMISMATICII 34 7

dominat de gepizi şi apoi de avari, populaţii mai interesante pentru negustorii


şi funcţionarii bizantini, datorită potenţialului lor economic şi politic mult mai
mare decât al localnicilor. Având în vedere faptul că teritoriul Munteniei, ca şi
cel al Moldovei, era lipsit de zăcăminte de cupru, nu trebuie să excludem
posibilitatea ca o parte din monede să fi fost "importate" de la sud de Dunăre,
pentru a servi drept sursă de metal pentru producţia de podoabe şi accesorii
vestimentare. Pentru acest motiv, este posibil ca o parte din monedele de bronz,
nu numai cele de aur, au ajuns la nord de Dunăre şi cu ocazia jafurilor întreprinse
în provinciile imperiale. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că unele
dintre piesele monetare descoperite în Muntenia ar putea să reprezinte părţi din
monedele aduse la nord de fluviu de trupele imperiale, cu prilejul unor expediţii
trans-frontaliere.
Folosirea aleatorie a monedei în mediul economic şi social local este
reflectată şi de raritatea tezaurelor. Spre deosebire de majoritatea descoperirilor
izolate, care se grupează în centrul şi nordul provinciei, tezaurele se concentrează
numai în zona imediat învecinată Dunării. Din cele două descoperiri sigure de
acest fel, tezaurul de la Unirea este un "traveler's hoard" tipic, constituit pe
teritoriu bizantin şi ascuns la nord de fluviu, în condiţii politica-militare tulburi.
Cel de al doilea tezaur, cel de la Gropeni, are şi el o importantă componentă
provincială compactă. După părerea noastră există o foarte mare probabilitate
ca şi monedele de la Ulmeni să provină dintr-un tezaur, dar numărul redus de
piese păstrate face dificilă datarea ascunderii sale. Aşa cum se prezintă azi lotul
de la Ulmeni, el ar putea să facă parte tot atât de bine dintr-un tezaur ascuns în
timpul lui Justinus al II-lea, cât şi mai târziu.
Deşi, practic, analiza noastră şi cea a lui Al. Madgearu porneşte de la
aproape acelaşi material documentar, afirmaţiile colegului nostru, după care în
timpul lui Justinus al II-lea "circulaţia monetară" din Muntenia s-ar fi menţinut
"la un nivel ridicat" şi că în această epocă ar fi existat "o pătrundere intensă" a
monedei la nord de Dunăre 28 nu sunt, nici pe departe, susţinute de datele
furnizate de descoperiri. La fel de departe de realitate sunt şi afirmaţiile lui C.
Preda despre presupusa culminaţie a "circulaţiei monetare" din teritoriile nord
dunărene în vremea lui Justinianus 1 şi Justinus al ll-lea 29 • E drept că
descoperirile monetare izolate din Muntenia indică pentru primii zece ani de
domnie ai lui Justinus al II-lea un proces de pătrundere, relativ continuu, dar
acesta extrem de modest ca dimensiune. În ,fapt, este vorba de continuarea
unui fenomen de declin început în cea de-a doua jumătate a domniei lui
Justinianus 1. În termeni reali, sărăcia eşantionului din anii 565-578 ne apare şi
mai accentuată datorită faptul că ea nu mai reflectă aproape deloc importantele

~8 • Al. Madgearu, CDCDJ., p. 68-71.


~. C. Preda, op. cit., p. 395.
www.cimec.ro
348 Ernest Oberltinder-Târnoveanu

puseuri inflaţioniste din anii 566 şi 570. După ambele accese inflaţioniste,
descoperirile din Imperiu, indică o expandare considerabilă a numerarului de
bronz. După cum am văzut în capitolul precedent, acest fapt este foarte bine
pus în evidenţă de descoperirile din Oltenia. Lotul muntean indică doar o reacţie
extrem de timidă a numerarului local la creşterea masivă a volumului emisiunilor
din 570.
Ca şi în prima jumătate a secolului al VI-lea, şi în anii 565-578 avem de-a
face cu o concentrare a descoperirilor monetare în trei mari arii tradiţionale,
situate în nord-estul Munteniei, în zona Buzău, zona centrală a Munteniei, pe
cursul mijlociu al Argeşului, Dâmboviţei, Prahovei şi Vedei, precum şi nord-
vestul Munteniei- zona Piteşti-Curtea de Argeş. În timp ce în Oltenia majoritatea
localităţilor care au produs descoperiri monetare din secolul al VI-lea sunt
plasate în apropierea Dunării, în Muntenia grosul descoperirilor din perioada
507-582 provine din aşezări situate la o distanţă considerabilă de fluviu. Cu
toate acestea, începând cu domnia lui Justinus al II-lea, se pot sesiza germenii
unei tendinţe noi de distribuire spaţială a descoperirilor. Ea este pusă în evidenţă
de sporirea numărului de descoperiri monetare provenite din vecinătatea
Dunării. Această translare lentă a ariei descoperirilor spre zona limitrofă fluviului
trebuie legată de unele reorganizări ale structurii geopolitice regionale, prin
deplasarea spre sudul şi estul Munteniei a unor grupuri de populaţie. În mod
aparent paradoxal, numărul de descoperiri din zona danubiană va spori pe
măsură ce regiunea se transformă într-o arie de confruntare militară între slavi,
avari şi bizantinP0 •
Volumul descoperirilor din perioada 565-578 este net inferior, atât în
cifre relative, cât şi în valoare absolută, faţă de cel al perioadei precedente, mai
ales faţă de cel din anii 527-545. Noi interpretăm noile tendinţe de redesenare
a hărţii geografice a descoperirilor monetare, ca şi reducerea drastică a volumului
acestora, ca fiind simptomuri ale declinului politic şi economic al purtătorilor
culturii Ciurelu, care locuiau în Muntenia. Noi credem că numărul mic de
monede din anii 565-574 se datorează mai puţin prezenţei avarilor la nordul
Dunării de Jos, în calitate de aliaţi ai bizantinilor', cât mai ales perturbării
puternice a contactelor tradiţionale dintre purtătorii culturii Ciurelu şi lumea
provincială, ca urmare a pătrunderii unui grup de populaţie slavă în Muntenia,
în cursul celei de a doua jumătăţi a deceniului al şaptelea 32 • Chiar dacă, pentru
moment, nu dispunem de dovezi clare privind distrugerea aşezărilor autohtone

• Al. Madgearu, CDCDJ., p. 68, ajunge la concluzia că în vremea lui Justinus al II-lea cele mai multe
30

descoperiri monetare de la nord de Dunăre provin din ceea ce el considera ca "zona 1" (0-25 km de
Dunăre). În realitate, pe teritoriul Munteniei propriu zise, în perioada 507-582 cele mai multe descoperiri
monetare se concentrează în zonele situate între 50 şi 100 km de Dunăre.
• Asupra prezenţei avarilor la Dunărea de Jos, cf. Al. Madgearu, CDCDJ., p. 15.
31
3
~. Asupra acestui val de migraţie slavă cf. Maria Comşa, în RBAPMPOTR, p. 172-173.

www.cimec.ro
..BARBARICUM APROPIAT"- POPUlAnn.E DIN MUNTENIA ŞI IMPERIUL BIZANTIN (SEC. YI·X) MĂim.JRIA NUMISMATICII 34 9

şi deplasarea populaţiei din zonele de câmpie împădurită spre cele colinare,


după 574 raportul de forţe s-a modificat rapid în favoarea slavilor33 .
Lotul etalon prezintă două cezuri în seria monedelor. Una de scurtă durată,
în anul 568-569, şi una majoră, care acoperă ultimii ani ai domniei, din 574
până în 578. Caracterul limitat al informaţiei de care dispunem ne împiedică să
considerăm că încetarea temporară a fluxului de monede din anul 568-569 ar
putea fi una din consecinţele deplasării avarilor spre Pannonia, deşi o asemenea
conexiune este foarte tentantă. Tezaurul de la Topalu (corn. Topalu, jud.
Constanţa), ascuns după 567/568, ar putea indica existenţa unei stări de nelinişte
în provincia vecină a Scythiei Minor, dar indicii monedă/an puşi în evidenţă de
masa descoperirilor dobrogene nu semnalează vreo perturbare gravă a situaţiei
locale în aceşti anP4 • În schimb, încetarea pentru mai mulţi ani a pătrunderii de
monede în Muntenia după anul 574 poate să fie o urmare a reluării atacurilor
slave asupra teritoriilor imperiale şi, cu expediţia avară, contra lor 35 • Dinamica
loturilor monetare de la Justinus al II-lea provenite din Oltenia şi Muntenia
indică faptul că ele urmau modele diferite. Aceasta este o dovadă a faptului că
mecanismele care au asigurat difuziunea numerarului bizantin în cele două arii
de la nord de Dunăre se bazau pe realităţi politice şi economice diverse. Este
clar că aceste teritorii aveau o evoluţie divergentă în cursul celui de-al treilea
sfert al secolului al VI-lea. C. Chiriac a legat ascunderea tezaurului de la Gropeni
de raidul avar contra uniunii triburilor slave din sudul Moldovei şi estul
Munteniei. În ciuda obiecţiilor la Al. Madgearu, credem căC. Chiriac are dreptate
în interpretarea istorică a semnificaţiei acestui tezaur, dar argumentele
numismatice folosite pentru marcarea itinerarului sud-dunărean al cavaleriei
avare nu sunt nici pe departe convingătoare. Informaţiile oferite de descoperirile
monetare arată că expediţia avară nu a putut avea loc decât în cursul anului al
XIII-lea de domnie a lui Justinus al li-lea, între 15 noiembrie 577 şi 5 octombrie
578. După toate probabilităţile, atacul avarie a avut loc în vara anului 578 36 • În
contextul modificării raportului de forţe pe plan regional în anii 565-578, este
totuşi dificilă explicarea absenţei virtuale a monedelor de aur de la Justinus al
II-lea în cadrul descoperirilor din Muntenia, în condiţiile în care izvoarele
contemporane sunt unanime în a sublinia importanţa prăzilor transportate de
slavi la nord de Dunăre, ca urmare a raidurilor lor devastatoare în provinciile
bizantine. Teoretic, ne-am fi putut aştepta ca frecvenţa descoperirilor de monede

33
• Afirmaţia
lui C. Chiriac, în Istros, 1, 1980, p. 260, după care Muntenia nu a cunoscut atacuri străine
până în 578, nu ne pare să fie fondată pe o analiză completă a izvoarelor numismatice.
:.. . Asupra acestei descoperiri d. lr. Dimian, op. cit., p. 191-192 şi Gh. Poenaru Bordea şi R. Ocheşeanu,
în SCIVA, 31, 1980,2, p. 389, nota nr. 32.
• Pentru aceste atacuri cf. P. Petrov, op. cit., p. 36-37 şi Al. Madgearu, CDCDJ., p. 18-19.
35

• C. Chiriac, în Istros, 1, 1980, p. 257-262 şi ldem, în Arh.Mold., 16, 1993, p. 191-203; Al. Madgearu,
36

CDCDJ., p. 68 consideră că tezaurele par să fi fost ascunse datorită migraţiei în regiune a unor grupuri
de slavi, care au transformat zona de est a Munteniei în bază de atac antibizantină.
www.cimec.ro
350 Ernest Oberlănder- Târnoveanu

de aur să fie foarte mare, mai ales în zonele situate în estul Munteniei, care au
fost ţinta atacului prin surprindere întreprins de avari în 578. Situaţia din
Muntenia pare să-şi găsească o paralelă în Pannonia, unde războiullongobardo­
gepidic şi, apoi ocuparea "Gepidiei" de către avari nu a lăsat, practic, urme pe
planul descoperirilor monetare.
Monedele lui Justinus al II-lea provenite din descoperirile izolate din
Muntenia au următoarea structură pe nominaluri:
1. Folles - 1O ex. - 66,66 %_
2. 1/2 folles - 4 ex. - 26,66 %.
3. 1/8 folles - 1 ex. - 6,66 %.
4. Solidi - 1 ex.
Raportul dintre folles şi 112 folles (1/2,5) este mult mai echilibrat decât
în perioadele precedente. Credem însă că aceasta se datorează mai puţin
expansiunii activităţilor economice şi sociale legate de folosirea cotidiană a
monedei mărunte în Muntenia celui de-al treilea sfert al secolului al VI-lea, cât
mai ales baterii pe scară largă a pieselor de 1/2 follis în atelierul de la Thessalonic
în vremea lui Justinus al II-lea. Datorită acestui fapt monedele de acest fel vor
deveni frecvente pe piaţa monetară provincială, de unde au pătruns şi la nord
de fluviu. Merită să semnalăm şi prezenţa în cadrul descoperirilor a unei monede
de 1/8 follis, nominal extrem de rar întâlnit în afara frontierelor imperiale, iar
în acumularea de la Troianul (fost Belitori, corn. Troianul, jud. Teleorman), se
află şi trei piese de un 114 follis ale acestui suveran.
Monedele lui Justinus al II-lea despre care avem suficiente date de
identificare, provin din următoarele ateliere monetare:
1. Constantinopol - 7 ex. - 43,75 %.
2. Ni comedia - 5 ex. - 31,25 %.
3. Cyzic - 1 ex. - 6,25%.
4. Thessalonic - 2 ex. - 12,5 %.
5. Neprecizat- 1 ex. - 6,25 %.
Şi în Muntenia anilor 565-578, monedele provenite din atelierele
provinciale depăşesc pentru prima oară ponderea celor metropolitane în cadrul
descoperirilor. Poziţia excepţională a emisiunilor de la Nicomedia în cadrul
descoperirilor din vremea lui Justinus al II-lea este, oarecum, surprinzătoare.
Descoperirile monetare din vremea lui Justinus al II-lea reprezintă
momentul final al unui proces de pătrundere relativ constantă şi pe o scară
semnificativă a numerarului bizantin de bronz la nord de Dunăre, început în
primul deceniu al secolului al VI-lea, sub Anastasius l. În deceniile următoare,
prezenţa politică tot mai importantă a slavilor pe teritoriul Munteniei va marca
profund difuziunea monedei bizantine de bronz în zonă. Până spre mijlocul
deceniului al zecelea al secolului al VI-lea, descoperirile se vor situa la un
nivel tot mai modest şi vor prezenta tot mai mari discontinuităţi cronologice şi
www.cimec.ro
..BARBARICUM APROPIAT"- POP\JU.ni LE DIN MUmENIA ŞI IMPERIUL DIZANTIN (SEC. VI-X) MĂRlURIA NUMISMATICII 35 }

geografice, după care devin complet aleatorii. Tabloul de mai sus constituie
dovada că structurile socio-economice, politice şi culturale locale care au
favorizat afluxul numerarului mărunt în primele trei sferturi ale secolului au
fost tot mai profund altera te şi apoi distruse încetul cu încetul. După o întrerupere
de circa şapte ani, datorită raidurilor sklavinilor contra provinciilor imperiale
şi a consecinţelor incursiunii avare din 578, seria descoperirilor monetare din
Muntenia se va relua la sfârşitul domniei lui Tiberius al Il-lea Constantinus.
Din timpul acestui împărat se cunosc doar două descoperiri monetare izolate.
Este vorba de un follis constantinopolitan, provenit dintr-o localitate neprecizată
din zona Buzăului şi de un solidus, descoperit la Coada Izvorului (corn. Pietreşti,
oraşul Găieşti, jud. Dâmboviţa). Piesa este foarte bine păstrată şi ar putea să
reprezinte o parte a unui tezaur dispersat. Lor trebuie să le adăugăm şi un follis
emis la Antiochia, care a fost publicat ca făcând parte dintr-un tezaur de la
sfârşitul secolului al XII-lea, descoperit într-o localitate neprecizată din fostul
judeţ Vlaşca. Noi ne-am exprimat părerea că piesa ar putea reprezenta o
intruziune modernă în acest tezaur, dar nu trebuie exclusă total posibilitatea ca
acest follis, provenit dintr-o descoperire locală, să fi fost adăugat la sfârşitul
secolului al XII-lea unui lot de stamena37 • În timpul domniei lui Tiberius al II-lea
Constantinus sau în primii ani de domnie ai lui Mauricius Tiberius a avut loc
ascunderea tezaurului de la Bucureşti, a cărui cea mai recentă monedă datează
din anul 581-582. Pe teritoriile Moesiei II şi Daciei Ripensis se cunosc mai
multe tezaure ascunse în vremea lui Tiberius al Il-lea Constantinus, dar nici
unul nu poate fi pus în legătură cu evenimentele care au detenninat abandonarea
tezaurului de la Bucureşti. Cinci monede de la Tiberius al II-lea Constantinus,
doi folles şi trei 112 folles fac parte din tezaurul de la Unirea (fost Şocariciu,
corn. Unirea, jud. Călăraşi), ascuns în timpul domniei lui Mauricius Tiberius,
în jurul anului 594-595 sau imediat după. Structura ambelor tezaure arată că
avem de-a face cu eşantioane monetare tipic provinciale, îngropate fără nici o
modificare ulterioară la nord de Dunăre. O piesă de la Tiberius al II-lea
Constantinus din descoperirea de la Bucureşti a fost emisă la Constantinopol,
în 578-579, o alta de la Unirea datează din 579-580, fiind bătută la Antiochia,
patru monede din acelaşi tezaur datează din anul 580-581, provenind din
atelierul de la Constantinopol şi, în fine, o monedă de la Nicomedia, emisă în

37
• B. Mitrea şi D. Ionescu, op. cit., p. 623, nr. 96, tipul M/B, Il, 25, CON, a. 581-582 şi V. Butnariu, op.
cit., p. 224, nr. 179; Gh. Poenaru Bordea şi B. Mitrea, în Dacia, 37, 1993, p. 316, nr. 71, tipul M/8, Il,
4, CON, a. 578-582; Col. MNIR, M/8, Il, 47 a, ANT, a. 581-582; Ileana Băncilă, Note asupra unor
te zau re de monede bizantine, în SCN, 1, 1957, p. 425 şi E. Oberlănder- Tâmoveanu, Numismatic and
Historica/ Remark.1· 011 the 8yzantine Coin Howds from the 12'" CeniUI)' al the Lower Danuhe, în
RESEE, 30, 1992, 1-2, p. 49, nr. 14.
www.cimec.ro
352 Ernesl Oberlănder- Târnoveanu

581-582, face parte din tezaurul de la Bucureşti 38 • Ca şi în Oltenia, şi în Muntenia


numărul de monede de la Tiberius al Il-lea Constantinus este relativ mare,
dacă ţinem seama de durata redusă a domniei sale, ca şi de politica detlaţionistă
practicată în domeniul emisiunilor de bronz, dar eşantionul disponibil studiului
este prea mic pentru a putea trage anumite concluzii privind evoluţiile socio-
economice sau politice ale epocii.
Ultimele monede bizantine de bronz prezente în număr cât de cât
semnificativ în cadrul descoperirilor din Muntenia sunt cele şase piese emise
de Mauricius Tiberius. De pe teritoriul Munteniei mai provin şi trei solidi ai
acestui împărat. Lotul studiat se compune din nouă monede, repartizate
cronologic, după cum urmează:
1. 582-583 - 1 ex.
2. 583-584 - O ex.
3. 584-585 - O ex.
4. 585-586 - O ex.
5. 586-587 - O ex.
6. 587-588 - 1 ex.
7. 588-589 - 1 ex.
8 .. 589-590 - 1 ex.
9. 590-591 -O ex.
10. 591-592- O ex.
11. 592-593 - 1 ex.
12. 593-594 - 1 ex.
13. 594-595 - O ex.
14. 595-596 - O ex.
15. 596-597 -O ex.
16. 597-598 - O ex.
17. 598-599 - O ex.
18. 599-600- O ex.
19. 600-601 -O ex.
20. 601-602 - O ex.
21. 583/584 - 602 - 3 ex.
Pentru comparaţie, vom prezenta şi eşantionul de cinci monede de la
Mauricius Tiberius din tezaurul de la Unirea (fost. Şocariciu, corn. Unirea, jud.
Călăraşi), a cărui îngropare a avut loc după anul 594-595 39 •

Js_ S. Mc. A. Mosser, op. cit., p. 15 şi C. Moisil, op. cit., p. 112, nr. 1272-1273; Ir. Dimian, op. cit., p.
414, nr. 23-27. Conform catalogului MJB, II ele au următoarearepartiţie: 1. M, CON, MIB, II, 27, a. 580-
581. 2. K,CON, MJB, II, 30, a. 580·581. 3. K, CON, M/B, II, 30, a. 580-581.4. K, CON, MJB, Il, 30,
a. 580-581.5. M, ANT, MIB, II, 47 a, a. 579-580.
J _/bidenr., p. 414, nr. 28-32. Conform catalogului MJB, Il ele se prezintă astfel: 1. K, CON, MIB, II, 70
9

C+D, a. 586-587. 2. M, NIK, MIB, II, 76 B, a. 583-584. 3. M, NIK, MIB, Il, 76 B, a. 592-593. 4. M,
NIK, MIB, II, 76 Db, a. 594-595. 5. M, NIK, MIB, II, 76 Db, a. 594-595.
www.cimec.ro
.BARBARIGJM APROPIAT"- POPULAŢlllE DIN MUNTENIA ŞI IMPERIUL BlZANllN (SEC. VI-X) MĂR11JR!A NUMISMATIC!! 35 3

1. 582-583 - O ex.
2. 583-584 - 1 ex.
3. 584-585 - O ex.
3. 585-586- O ex.
4. 586-587 - 1 ex.
5. 587-588- O ex.
6. 588-589 - O ex.
7. 589-590 - O ex.
8. 590-591 -O ex.
9. 591-592- 1 ex.
10. 592-593 - O ex.
11. 593-594 - O ex.
12. 594-595 - 2 ex.
Monedele lui Mauricius Tiberius din descoperirea de la Unirea vin de la
sud de Dunăre, ca un complex monetar gata constituit, fără legătură cu mediul
circulator în care a fost îngropat.
Din zona Buzău provin două piese izolate de 1/2 follis de la Mauricius
Tiberius. La Feteşti (jud. Ialorniţa) a fost descoperit un follis emis la Cyzic al
acestui împărat. De la Prundu (corn. Prundu, jud. Giurgiu) provine un follis de
la Mauricius Tiberius. O 1/2.follis a fost găsit la Popeşti (corn. Mihăileşti, jud.
Ilfov). Un follis de la Mauricius Tiberius a fost descoperit la Zimnicea (jud.
Teleorman). La Domneşti (corn. Domneşti, jud. Ilfov) au fost descoperiţi doi
solidi de la Mauricius Tiberius. Probabil că aceste monede au făcut parte dintr-
un tezaur dispersat. Un alt solidus de la acest împărat provine dintr-o localitate
neprecizată din jud. Prahova. Tot în timpul domniei lui Mauricius Tiberius a
fost ascuns şi depozitul monetar de la Troianul (corn. Troianul, jud. Teleorman).
El conţine o piesă de 118 follis de la acest împărat40 • Această descoperire
constituie un document excepţional privind mediul circulator de la nord de
Dunăre în ultimul deceniu al secolului al VI-lea. El atestă reutilizarea pe scară
largă a vechiului numerar de bronz imperial din secolele II-V, atât în scop
monetar, căci piesele sunt selectate după compatibilităţi metrologice, cât şi ca
sursă de metal pentru producerea de podoabe şi accesorii vestimentare.

• E. Oberlănder-Tâmoveanu şi E.-M. Constantinescu, op. cir., p. 331, nr. 31, tipul MIB, II, 99 C,
40

ANT, a. 592-593 şi MIB, II, 113 D, THE, a. 587-588, păstrată într-o colecţie particulară din Ploieşti;
T. Papasima, în Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 282, nr. 10, tipul MIB, II, 85 D, KYZ, a. 589-590; E.
Comşa, în SCIV, 5, 1954,3-4, p. 586-587; C. Preda, op. cir., p. 407; B. Mitrea, în Dacia, 25, 1981, p.
388, nr. 194 şi V. Butnariu, op. cir., p. 222, nr. 121, tipul MIB, II, 65 Da sau 67 D, KYZ, a. 593-594;
C. Preda, op. cir., p. 406 şi V. Butnariu, op. cir., p. 221, nr. 118, tipul MIB, II, 69 B, CON, a. 582-583;
B. Mitrea, în Dacia, 10, 1966, p. 414, nr. 64; C. Preda, op. cit., p. 412 şi V. Butnariu, op. cir., p. 224,
nr. 175, tipul MIB, II, 67 D, CON, a. 588-589; B. Mitrea, în Dacia, 7, 1963, p. 597, nr. 52, tipul MIB,
II, 6, CON, a. 583/4-602; Moneda păstrată în col. Muzeului Judeţean de Istorie Prahova, nr. de inv.
908/877/17 a fost menţionată de Vaii Savu, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheolo~ie Prahova, Cabinetul
de Numismatică- Catalog, Ploieşti, 1997, p. 9. Tipul MIB, II, 6 E, CON, a. 583/584-602 şi E:idem şi M.
Dima, op. cit., p.97, nr. 4; Col. MNIR, fond C.N.-BAR, cust., pv. 1509.
www.cimec.ro
354 Ernesl Oberllinder-Târnoveanu

Reutilizarea numerarului de bronz imperial în secolul al VI-lea (şi mai târziu)


ar trebui să dea de gândit arheologilor care, descoperă destul de frecvent
monede din secolele II-IV în complexe mai recente. Aceste monede nu
documentează o ocupare anterioară a zonei, ci fac parte integrantă din
complexele culturale din secolele VI-Vlll sau mai recente.
Discontinuitatea accentuată a procesului de pătrundere a monedelor din
timpul domniei lui Mauricius Tiberius în Muntenia este clar pusă în lumină de
puţinele monede care constituie eşantionul accesibil studiului, cât, mai ales, de
lungile perioade lipsite de descoperiri. După un început modest, în primul an de
domnie, care continuă procesul de pătrundere monetară din ultimii ani de domnie
ai lui Tiberius al II-lea Constantinus, între anii 583-587 seria descoperirilor se
întrerupe. Ea pare să fi fost cauzată de atacurile avare şi slave asupra teritoriilor din
estul Diocezei Thraciei, inclusiv contra Moesiei II şi Scythiei, din anii 584-587, la
care au participat şi slavii din Muntenia conduşi de Ardagao;r' 1 • Instalarea păcii în
587 este urmată de reluarea pe o scară modestă a fluxului de monede spre nordul
Dunării, dar situaţia locală se va înrăută~ curând, chiar înainte de reluarea generală
a ostilităţilor dintre bizantini, avari şi aliaţii lor sk.lavini, în anul 593. Pătrunderea
monedelor bizantine în Muntenia se întrerupe din nou între anii 590-592. Lotul
studiat pune în evidenţă un nou aflux de scurtă durată între anii 592-594, datorat în
primul rând prezenţei trupelor bizantine la nord de fluviu. Cu prilejul campaniei
condusă de Priscus a fost ao;cuns tezaurul de la Unirea (corn. Unirea, jud. Călăraşi),
ale cărei ultime monede datează din anul 594-59542 . Localitatea Unirea se află
foarte aproape de Dunăre şi de vadul de la Durostorum. Începând cu anul 594,
până la sfârşitul domniei lui Mauricius Tiberius, în 602, nu mai cunoaştem
descoperiri izolate sau tezaure monetare pe teritoriul Munteniei. Faptul se datorează
atât devastării teritoriilor Moesiei II şi Scythiei Minor în cursul luptelor din 597-
598, cât şi a gravelor perturbări demografice şi politice produse în Muntenia de
campaniile lui Priscus şi Petrus din anii 594-59543 • În urma intervenţiei repetate a
trupelor bizantine, forţa uniunii tribale a slavilor din Muntenia a fost atât de puternic
şi durabil afectată, încât, în 602, când bizantinii alia~ cu anţii vor relua ofensiva la
nordul Dunării de Jos nu a mai fost nevoie de nici o intervenţie în zonă. Cu acest
prilej, după cum o indică tezaurele de la Horgeşti (corn. Horgeşti, jud. Bacău) şi
Movileni (corn. Movileni,jud. Gala~)44 , operaţiunile militare se vor desfăşura numai
în sudul Moldovei, în zona Siretului Inferior şi Mijlociu.

1
' • Asupra acestor evenimente cf. Al. Madgearu, CDCDJ., p. 19-20.
·~. Maria Comşa, în RBAPMPOTR, p. 174, considera că tezaurul de la Unirea, ca şi cele de la Horgeşti
şi Movileni, marchează deplasările unor grupuri noi de slavi spre Balcani, imediat după 602. După
părerea autoarei, aceşti slavi nu proveneau din zona danubiană.
' • Pentru conflictul bizantino-avar din anii 597-598, Al. Madgearu, CDCDJ., P- 21-22.
3

-'".V. Căpitanu, în Carpica, 4, 1971, p. 253-269 şi Gh. Buzdugan, în Carpica, 6, 1973-1974, p. 47-53; C.
Preda, op. cit., p. 402 şi V. Butnariu, op. cit., p. 229. Descoperirea se încheie cu monede din anul597-598;
Cf. lr. Dimian, op. cit., p. 194-195; C. Preda, op. cit., p. 404 şi V. Butnariu, op. cit., p. 229. Tezaurul se
încheie cu piese din anul 599-600.
www.cimec.ro
..BARBARIGJM APROPIAT"- POPIJLAniLE DIN MUNJENIA SI IMPERIUL BIZANTIN (SEC. VI-X) MĂR1URIA NUMISMATICII 35 5

Demn de remarcat că trei dintre cele cinci localităţi din care provin
descoperirile izolate de monede de bronz de la Mauricius Tiberius din Muntenia
provin de pe linia Dunării - Feteşti, Prundu şi Zimnicea şi par să aibă legătură
cu prezenţa trupelor bizantine care operau dincolo de fluviu, toate localităţile
menţionate fiind plasate în zona unor vaduri de importanţă strategică. Tot din
zona riverană Dunării provine şi tezaurul de la Unirea. Restul descoperirilor,
inclusiv piesele de aur, provine din zona Argeşului Mijlociu şi din nord-estul
Munteniei, arii tradiţionale de concentrare a descoperirilor de monede bizantine
din secolul al VI-lea din Muntenia. O privire de ansamblu asupra descoperirilor
monetare bizantine din întreg spaţiul nord-dunărean, cuprins între Porţile de
Fier şi Gurile Dunării, ne permite să remarcăm faptul că pătrunderea numerarului
de bronz din anii 582-602 urmează modele diferite în teritoriile situate la vest
şi est de Olt, dovadă că cele două regiuni se confruntau cu realităţi locale
diferite. Situaţia de la vest de Olt reflectă mai strâns evoluţia politicii monetare
din Imperiu, în timp ce, în Muntenia, procesul de pătrundere a monedelor
bizantine pare total decroşat de evoluţia politicii financiare imperiale. Dinamica
diferită a celor două loturi indică faptul că şi impactul evenimentelor politica-
militare de la Dunărea de Jos a fost altfel receptat pe teritoriul Olteniei şi
Munteniei.
Monede izolate de la Mauricius Tiberius au următoarele nominaluri:
1. Folles - 3 ex.
2. 1/2 folles - 3 ex.
3. Solidi - 3 ex.
Ele provin din monetăriile de la Constantinopol (5 ex.), Cyzic (2 ex.),
Antiochia (1 ex.) şi Thessalonic (1 ex.).
Probleme speciale pune reconstituirea contextului istoric al pătrunderii
monedelor de aur de la Mauricius Tiberius în Muntenia. Astfel de emisiuni se
întâlnesc în două descoperiri, dintre care una, foarte probabil, este o parte a
unui tezaur descoperit în zona Domneşti. Numărul de monede de aur de la
Mauricius din Muntenia se poate compara cantitativ numai cu cel al lui
Justinianus 1. În general, peste tot la nordul Dunării de Jos, în perioada 582-602,
emisiunile de aur ocupă în cadrul eşantionului cercetat un loc foarte înalt. El se
datorează unui aflux sporit al monedelor din metal nobil, atât ca urmare a
jafurilor întreprinse în teritoriile bizantine, cât şi ca rezultat al redistribuirilor
interne ale sumelor rezultate din tributurile anuale plătite de bizantini, în cadrul
confederaţiei avare din care făceau parte şi triburile slave din Muntenia. Având
în vedere faptul că monedele de bronz încetează să mai pătrundă în Muntenia
după 594-595, este destul de plauzibil ca şi majoritatea numerarului de aur să
fi ajuns la nord de fluviu înainte de 595.
Monedele urmaşilor lui Mauricius Tiberius vor continua să pătrundă spo-
radic pe teritoriul Munteniei şi după 602. Astfel, de la Phocas se cunosc patru
www.cimec.ro
356 Ernesl Oberliinder-Târnoveanu

descoperiri, dintre care una datată în anul 603-604 şi alta în anul 605-606.
Despre celelalte două piese ne lipsesc precizările cronologice. Un follis de la
Phocas a fost descoperit în zona Buzău. La Gropeni (corn. Gropeni,jud. Brăila)
este menţionată descoperirea unei monede de bronz de la acest împărat, fără
alte precizări. O l/2 follis de la Phocas provine de la Piteşti. Din zona Olteniţa
(jud. Călăraşi) provine un solidus emis la Constantinopol45 . Cele câteva
descoperiri de monede de la Phocas indică o reluare firavă a pătrunderii
monedelor la nord de fluviu , după 603-604. Ele ating atât zona imediat
învecinati· Dunării, cât şi centrele tradiţionale de concentrare a descoperirilor
monetare din secolul al VI-lea, situate în nord-estul şi nord-vestul Munteniei.
Din cele trei monede de bronz, una este un follis, cealaltă o 1/2 follis, iar
despre nominalul celei de a treia nu avem informaţii. Două au fost emise la
Nicomedia şi Cyzic.
Din timpul domniei lui Heraclius se cunosc cinci descoperiri monetare
pe teritoriul Munteniei. Monedele au fost emise în anii 610-611, 613-614,
613-616 şi, respectiv, 633-635/636, iar despre una dintre piese nu avem
informaţii privind datarea ei. O monedă de bronz de la Heraclius provine de la
Olteniţa (jud. Călăraşi). Alte două monede provin din nord-vestul Munteniei.
Este vorba despre o 1/2 follis de la Râncăciov (corn. Călineşti, jud. Argeş) şi
un follis de la Piteşti. Celelalte două piese sunt solidi. Unul provine din zona
Buzău, iar celălalt de la Alexandria, jud. Teleorman46 • Toate monedele de bronz
de la Heraclius, cunoscute până în prezent, datează de la începutul domniei,
din anii 610-614. Şi în Muntenia, ca şi în majoritatea aşezărilor de la Dunărea
de Jos, emisiunile din anul 613-614 marchează limita finală a afluxului
emisiunilor din metal comun bizantine. Din acest moment, timp de mai multe
decenii, monedele de bronz vor lipsi din spaţiul nord-dunărean. Monedele de
bronz ale lui Heraclius găsite în Muntenia provin din atelierele de la Constantinopol
(3 ex.) şi Thessalonic (1 ex.).
În ceea ce priveşte aurul, în Muntenia sunt relativ bine reprezentate numai
emisiunile de la începutul şi sfârşitul domniei lui Heraclius. Şi în acest caz
avem de-a face cu o situaţie deosebită de cea întâlnită în Banat şi Oltenia, unde

•s. B. Mitrea şi D. Ionescu, op. cit., p. 623, nr. 97 şi V. Butnariu, op. cit., p. 224, nr. 180, tipul M/8, II,
96 b, CON, a. 605-606; B. Mitrea, în SCN, 6, 1975, p. 119, nr. 15; Gh. Poenaru Bordea şi P.l. Dicu,
op. cit., p. 81, nr. 120, tipul M/8, II, 79, KYZ, a. 603-604; Piesă inedită, de 4,45 g, bătută de officina Z,
păstrată în col. CN-BAR, înr. 1445.
• O. Iliescu, în Studii, 5, 1952, 3, p. 131; C. Preda, op. cit., p. 404 şi V. Butnariu, op. cit., p. 220,
46

nr. 88; B. Mitrea, în Daeia, N. S., 28, 1984, p. 188, nr. 140 şi Gh. Poenaru Bordea şi P. 1. Dicu, op. cit.,
p. 79, nr. 95, tipul MIB, III, 225, THE, a. 610-611; Gh. Poenaru Bordea şi P. 1. Dicu, op. cit., p. 81,
nr. 121, tipul MIB, III, 160, CON, a. 613-614; E. Operliinder-Târnoveanu şi E.-M. Constantinescu, op.
cit., p. 331, nr. 32, tipul MJB, III, 8a, CON, a. 613-616; C. Preda, în MCA, 6, 1959, p. 251, nr. 1;
1. Spiru, în SCN, 3, 1960, p. 554; C. Preda, op. cit., p. 395 şi V. Butnariu, op. cit., p. 216, nr. 1, tipul MIB,
III, 39, CON, a. 632-635/636.
www.cimec.ro
,,BARBARICUM APROPIAT'- POPUlAŢII LE DIN MUNTENIA SI IMPERIUL BIZANTIN (SEC. VI-X) MĂRTIJRIA NUMISMATICII 357

sunt reprezentate mai ales emisiunile din anii 615-626, căci, până în prezent,
asemenea monede lipsesc în zona de la est de Olt. Dacă această observaţie va
fi confirmată şi de descoperirile ulterioare, acest fapt ar putea să reflecte o
anume situaţie politică locală 47 • S-a demonstrat că descoperirile de solidi de la
Heraclius din "Barbaricum" reprezintă părţi din plăţile politice efectuate de
bizantini către confederaţia avară. Absenţa din Muntenia a descoperirilor de
monede din anii 613-626 ar putea indica lipsa de interes faţă de această regiune,
atât din partea avarilor, cât şi din partea bizantinilor. Descoperirea solidus-ului
de la Alexandria are însă o importanţă aparte. Moneda face parte dintr-o
emisiune târzie, care este extrem de rară în cadrul descoperirilor din spaţiul
avarie de la Dunărea Mijlocie. În schimb, ea este prezentă în număr mare în
cadrul descoperirilor din teritoriile situate la nordul Mării, unde în anii '30 ai
secolului al VII-lea se ridica un nou centru de putere, cel al Bulgariei Mari,
aliată a Imperiul Bizantin.
După o absenţă de circa 30-40 de ani, seria descoperirilor de monede de
bronz din Muntenia se reia în vremea lui Constans al II-lea. Până în prezent, de
la acest împărat se cunoaşte o singură monedă de bronz, o piesă de 112 follis
bătută la Carthagina, între anii 6511652-655/656, provenită de la Novaci (corn.
Mihăileşti, jud. Ilfov). Monedele de bronz de la Constans al II-lea emise la
Carthagina, ca şi în alte ateliere occidentale nu reprezintă apariţii izolate la
Dunărea de Jos şi în bazinul Mării Negre în anii '40-'50 ai secolului al VII-lea.
Apariţia lor în regiune pare să indice implicarea trupelor din Exarhatul Africii,
Ravennei şi din Sicilia în acţiuni militare de restabilirea autorităţii imperiale la
Dunărea de jos, în Balcani şi bazinul Mării Negre. Cea de a doua monedă de la
Constans al II-lea, Constantin al IV-lea, Heraclius şi Tiberius este un solidus
constantinopolitan, emis între anii 659/661-668, provenit din zona Curcani (corn.
Curcani, jud. Călăraşi). Ea este cea mai recentă descoperire a unei monedc
izolate din secolul al VII-lea cunoscută până în prezent pe teritoriul Munteniei,
încheind un ciclu istoric de circa un secol şi jumătate, început în jurul anului
507, odată cu apariţia la nord de Dunăre a monedelor lui Anastasius 1.
Un hexagrammon de la Constans al II-lea, asociat cu fiii săi Constantinus
şi Heraclius Tiberius, emis la Constantinopol între anii 659-668, face parte din
fragmentul de tezaur de la Piua Petri (corn. Giurgeni, jud. lalomiţa) , din care 48

s-a mai păstrat şi două hexagrammata de la Constantin al IV-lea, Heraclius şi

• Al. Madgearu, CDCDJ., p. 151-156 considera că avarii au controlat, între anii 614-680, Oltenia,
47

Muntenia, Moldova şi Dobrogea. Dovezile invocate de autor pentru existenfa unei stăpâniri avarice
asupra întregului spaf.iu al Dunării de Jos şi zonei nordice a Balcanilor nu sunt, nici pe departe aşa de ne-
echivoce. Restabilirea controlului bizantin în spafiul dintre Balcani, Dunăre şi Marea Neagră după 630
este admisă şi de unii istorici bulgari, cf. P. Petrov, op. cit., p. 41-42.
-111. C. Preda, în SCN, 3, 1960, p. 474, nr. 321; B. Mitrea, în Dacia, N. S., 4, 1960, p. 591, nr. 18; C. Preda,
în SCIV, 23, 1972, 3, p. 400 şi V. Butnariu, op. cit., p. 222, nr. 86, tipul M/B, III, 198 a, CART, a. 651/
652-655/656; Monedă inedită, de 4,45 g, aflată în col. CN-BAR, înr. 1657.
www.cimec.ro
358 Ernesl Oberlander-Târnoveanu

Tiberius, bătut tot în atelierul metropolitan în anii 668-673 49 • Tezaurul de la Piua


Petri se înscrie într-un orizont de descoperiri care acoperă întreg spaţiul Dunării
de Jos, de la Galaţi, în sudul Moldovei, la Drăgăşani, Priseaca şi Vârtop, în
Oltenia, toate databile în jurul anului 680. Sub o formă sau alta, aceste tezaure
constituite prin acumularea timp de o generaţie sau două a unor sume expediate
de la Constantinopol, în schimbul unor servicii politice, reprezintă o importantă
sursă pentru studierea problemei restabilirii controlului imperial asupra unor poziţii
cheie de la Dunărea de Jos, în cea de-a doua jumătate a secolului al Vll-lea50 •
Dacă ţinem seama de rolul strategic al Ialomiţei, ca axă de comunicaţie spre
interiorul Munteniei şi a spaţiului intracarpatic, apariţia unui centru politic
important, care să controleze unul din cele mai importante vaduri danubiene,
esenţial în mişcările de transhumanţă din spaţiul carpato-dunărean şi pentru
comerţul cu sare, era firească. Tot atât de natural era şi interesul Bizanţului revenit
la Gurile Dunării după 629 şă-şi asigure bunăvoinţa, dacă nu supunerea, factorilor
care controlau din punct de vedere militar acest punct strategic.
Ascunderea tezaurelor de la Galaţi şi Piua Petri a fost pusă în conexiune
cu criza produsă în sânul societăţii locale şi în lumea populaţiilor slave de la
Dunărea de Jos în jurul anilor 679-681. Invazia bulgară spre nord-estul
Balcanilor a dus la lichidarea celei mai mari părţi din poziţiile bizantine din
zona Gurilor Dunării şi constituirea unui puternic stat în imediata vecinătate51 •
Pentru moment, din ultimele două decenii ale secolului al VII-lea nu mai
sunt atestate descoperiri monetare pe teritoriul Munteniei timp de un secol,
mai exact, până prin anii 775-780. Contrar opiniei multor istorici şi numismaţi,
acest fenomen se datorează mai puţin "barierei" create între străromâni şi lumea
bizantină de către Qaganatul bulgar, cât mai ales unor factori interni legaţi de
modificarea sistemului militar bizantin, declanşată de crearea sistemului themelor,
care s-a reflectat şi în politica monetară imperială, prin reducerea volumului
emisiunilor de bronz, dar mai ales datorită ruralizării societăţilor din spaţiul
balcano-carpatic52 • Lipsa monedelor, în primul rând a celor de bronz, este un

• Mina Pauker, op. cit., p. 53; C. Preda, op. cit., p. 406; B. Mitrea, în SCN, 6, 1975, p. 119 şi
49

V. Butnariu, op. cit., p. 223, nr. 113, ultimul autor vorbeşte doar de monede de la Constantin al IV-lea,
ceea ce, evident, este eronat. Piesa face parte din tipul DOC, Il, 2, clasa a V-a, CON, a. 659-668.
Moneda face parte din tipul DOC, Il, 2, CON, clasa a 11-a, a. 668-673.
• Cf. Gh. Poenaru Bordea şi 1. Donoiu, Contributii la studiul pătrunderii monedelor bizalltine în
50

Dobrogea în secolele VII-X, în BSNR, 75-76, 1981-1982, 129-130, p. 243.


s'. Maria Comşa, în RBAPMPOTR, p. 175 şi Gh. Poenaru Bordea şi 1. Donoiu, în BSNR, 75-76, 1981-
1982, 129-130, p. 243.
s~. C. Moisil, Sur les monnaies byzantines trouvees en Roumanie, în ARBSH, Il, 1924, p. 210;
1. Minea, Influenţa bizantină în regiunea carpato-dunăreană până la sfârşitul sec. Al X/1-/ea în baza
monedelor răspândire, în BSNR, 27-28, 1933-1934, p. 109; E. Condurachi, Tezaurele monetare din
regiunea carpato-dunăreană şi însemnătatea lor pentru trecutul românesc, Lucrările Şcolii de Arhivistică,
2, 1942 (extras), p. 19; N. Bănescu, La vie politique des Roumaines, în ARBSH, 23, 1943, 2, p. 193-
194; D. Csallany, L'importance de la circulation monetaire byzantine pour les legs archeologiques des
Avares, în ActaArchHung., 2, 1952, p. 248 şi C. Preda, op. cit., p. 389 şi ldem, în RBAPMPOTR, p. 229;
G. Feher, Avaro-vizantijskie otnolenija i osnovanie bolgarskoj der•avy, în ActaArchHung., 2, 1952,
p. 231-250; Ir. Dimian, op. cit., p. 206-207 ş