Sunteți pe pagina 1din 591

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CONSILIUL CULTURII

ŞI

EDUCAŢIEI SOCIALISTE

ACADEMIA DE ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

MATERIALE

s1

'

CERCETĂRI

ARHEOLOGICE

A XV·A SESIUNE ANUALĂ DE RAPOARTE

Muzeul judeţean Braşov-1981

BUCUREŞTI 1983

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Coordonatorii volumului:

CONSILIUL CULTURII ŞI EDUCAŢIEI SOCIALISTE

ACADEMIA DE ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Comitetul de redacţie :

MIRCEA D. MATEI (Redactor responsabil) HADRIAN DAICOVICIU (Redactor responsabil adjunct), ANDREI ARICESCU (Redactor responsabil adjunct), EUGEN COMŞA, SEVER DUMITRAŞCU, PANAIT I. PANAIT, CORNELIA STOICA, ALEXANDRU SUCEVEANU, DAN GH. TEODOR

Secretar de redacţie:

ADRIANA STOIA

Responsabilitatea

pentru

conţinutul rapoartelor

revine

în

exclusivitate autorilor acestora.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SUMAR

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

4

SUMAR

-

~"'1 DUMITRU

turile

PROTASE,

salvare

de

RADU

ARDEVAN,

de Ia Q!!!!:!!!

·

Săpă-

.

~

(

NICOLAE GUDEA, Cercetările şi săpăturile arheolo-

gice executate pe linia lnaintată de turnuri a

Iimesului

de

vest

299

-

~~ J)MARIA

COMŞA, Raport

preliminar

asupra

săpă-

<:;

turilor executate la Sion VIORICA MIHAI, Cercetărileartl.eologice de Ia Dridu-

11 .

r'>- .

"La Metereze" (1978-1980)

437

-

It ?

~

~=-=·· 439 -- 1 1 ·: '.

304- )o

RADU HEITEL, Săpăturile arheologice din aşezarea

~ 1 DOINA BENEA, Cercetărilearheologice de la Tjbjscum 306- ?1)

')!.GHEORGHE

POPILIAN,

 

ŞTEFAN CHIŢU, M.

 

VASILESCU,

 

arheologice

 

de

 

Ia

 

Bg_I):l.!ll:l

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

324

·~2 \.

~) \ DUMITRU TUDOR 1, OCTAVIAN TOROPU,

·F.

CORNELIU

TĂTULEA, MARIN

NICA,

, L BÎCIU, Şanticrul arheologic

'> 1 GHEORGHE BICHIR, PETRE BARDAŞU, erul arheologic <. <" GHEORGHE POPIL lAN,. SăplffiirTJe arheologice din

Şanti-

327- '> '>~

336 - ~1)

ril~z~~~~. -~i-~~~~-.~. ~-~~~~~~~i ~~- -~~-.~~-~~-i.'. -~~~-~: 344 - ~ ~ ~

\ ~ CRISTIAN M. VLĂDESCU, GHEORGHE POE-

NARD BORDEA, Cercetările arheologice In castrul roman de Ia Racoviţa şi zona afercn 345- '!:. ~'!

 

446

_

7 _;. Rratei,~,jud. Sibiu

449 --

!~ < 1

DAN GH. TEODOR, Principalele rezultate ale cercc-

J'I ;~~i.Io~ot:~~~~.~~~~~-~---~-~---~~---~~.:-~---.~~~:~~-~~';452 " ~Si

DAN GH. TEODOR,IGHENUŢĂ COMAN\, Săpăturilc

"'•

DAN GH.TEODOR, RUXANDRA MAXIM-ALA IBA ·1" Săpăturile arheologice de Ia Ci!.J!L!lJ.ricJ:;;:;Y:_tslul

arheologice de la Drăgesti-Vgsll.l,i,

456

464

-

-

l,'r,p

lJ

GHEORGHE MĂNUCU ADAMEŞTEANU, Cerce~

tărilc arheologice efectuate In corn. Kufăru

jud. Tulcea

'/1

.'::::~::-::-470 - ~ J.

SERGIU

IOSIPES~U. VIORICA

URSU

TRAIAN

URSU şi colab., Cercetările arh~ologice Ia

',;;:

EXPECTATUS

BUJOR, Lucrările de

restaurare

şi

consolidare Ia castrul cu zid de piatră de Ia

lticIA~t~~h~es6{~.t~~~i~lrtNiiscu:·vENiRĂ 474

"~ MIHArifJ~~~Arx. ~~·Eg~gHE···PAP·uc: ·r;~t:~ 350 · ~~

noi despre fortificaţia de Ia Q_yi.iliJ,I Constanta

municipiul

<; "1 ADRIAN PANAITESCU, Cercetările arheologice

din

, sectorul D al cetăţii Tropaeum Tr!WI,pi

352-

355

'

:.,~ 1

) S" ~

4 c CATRINEL DOMĂNEANŢU, Rezultatele săpăturilor

~

arheologice

de

Ia

J-Iistria --sector A

ZIZI COVACEF, Cercetările din sectorul V al cetăţii widava

(

'l SEVER DUMITRAŞCU, Raport nsupra săpăturilor

arheologice de la Biharea

357

361

367

-

::,(q!O

)~~

11,,

"l

S

1 RĂDULESCU, PETRE VLĂDILĂ TUDOR

PAPASIMA, Cercetările arheologi~e de Ia

t :n, I'Jua Petrii (Oraşul de Floci)

AURENŢIA GEORGESCU, Date antropologice

preliminare asupra materialului osteologie uman descoperit în necropola I-a de Ia Piua Petrii

SzEKEL Y ZOLTAN, Rezultatele săpăturilor privind

epoca feudală executate In judeţul ~G.Q_vasna

ALEXANDRU ANDRONIC,\RICA POPESCU 1. Pri;:

cipalelc rezultate ale săpăturilor de la Curtea

Domnească din ~

DIA-

1.

CANTACUZINO,

PETRE

_ YJ~ '~

GHEORGHE

484

491

498

501

_ :,1 t;

!11)·

-

-

)

'

b l

MIHAI BLĂJAN, ALEXANDRU POPA, arheologice de Ia Alba Iulia "Staţiade salvare" 'r ADRIAN BEJ AN, DOINKBENEA, Aşezareadin"seco-

(

Cercetările

lelc III-IV e.n. de Ia T.l!nişoara-Ciore11_i

( (

ŞTEFAN

OLTEANU,

NINA

NEAGU,

Rezultatele

cercetărilor arheologice de Ia Sirna-Prahova

375

381

- ?;1r;,

- ''ij

384 -·'>"l":f

·,;

CONESCl!, GABRIEL MIHĂESCU Cercetări

arheologice In

zona centrală a oraş~lui ~

> J

~

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

· · •·

• · • ·

·

·

·

••.•

PETRE IAMBOR, Sondajul arheologic de Ia Zalău- Ortelec

A.LEX ~. Al':DRU

'll

~

Rezultatele cercetărilor

.

ARTIMON,

508-

513

_

") l

)

L

(,\o ADRIAN BEJAN, DOINA BENEA:-Şanti;;;ul-;;he"o-

arheologice

din

aşezarea medicvnlă de In-Is.,.

 

Iogic

 

,

.

388

1

!!g!Y~. jud. Bacău

 

~l GHEORGHE POPILIAN, MARIN ~ICA, Săpăturilc

PANAIT I.PANAIT,MARGARETACONSTANTINIU,

 

arheologice de la ~c_E_!;- "La

Gropan"

 

395

r,,

Şnnticrul arheologic Străuleşti--Măicăneşti

,

VASILE

PALADE,

Săpălurile arheologice

din

nc-

ARISTIDE

 

Cercetările arheolocficc

 

cropola de la ~l~·Ind-\'nlca Seacă

 

398

- ;. C' r.

,,

,

de la Măneşti _:13-u!t.e~

 

MIHAI

BRUDIU,

arheologice

de

salvare

 

PANAIT 1. PANAIT, Cercetări arheologice Ia Pnlntul

 

Ia \'înă_tori,

G.a.laJ.!

407

-

·

·

,

Domnesc de Ia Cw-te.il ~

din Bucureşti

STELA ŢAU, MIRCEA NICU, Necropoln din secolul

 

MIRCEA

DAJ\:

LAZ.\R

VOLKER

WOLLMANN

al IV-lea de la B~

415

-

l, ~;

Un cuptor de rcdu's minereu de fier descoperit

/ · IOAN MITREA, Rezultatele cercetărilor arheologice

din

VI-IX e.n.)

aşezarea de la l?:VOilf.~il~ (secolele

129-

PETRE DIACONU, TUDOR PAPASIMA, P. VLĂ­

DILA,

arheologice de la ~_ă~uit11 !ni

G. CUSTUREA, Y. SÎRBU, Cercetările

Ş,q;m;

435

:',"

. GABRIEL CUSTUREA, Sondajul arheologic de sal-

.

Ia_G!!_eln!:

Hunedoara

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vare de la Eslcr

RADU CIUCEr~ CRISTIAN BRĂCĂCESCU

515 - ). 2

529

532

537

541

545

_'

-

-

-

-

)

.

/

') 3 .

<,

r

5 i

··'

S

CPrceliirile arheologice de Ia Palatul Ghica-Tcl 551

~~-=:~::.::: -556

- "''~· ABREVIERI

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SUMAR

MIHAI BHUDIU, Rezultatele cercetărilor palcoliticc din staţiunea de la Cotn \!icnlin ti, jud. Botoşani 7 VASILE BORONEANŢ, 1. VLAD, ELENA TERZEA, TH. NEAGU, V. SERINI, P. COTEŢ, D. POPESCU, TATIANA POSTOLACHE, Il. AZVADUROV, ŞTEFANIA ROMAN, M. CÂH- CIUMARU, Principalele rezultate ale cerce-

tărilor de Ia Ciupcrccni--Tr. :\făgurcle VASILE BOHO:--IEAN'J', Cercetările arheologiec de la Ostront Marr --- km 87:1, jud. Mehedinti VASILE BOHO:-;EANŢ, M. ZDHOBA, P. HURE- Z.\ '\. Săpăturile arheologice de la Cladova, jud. Arad MARI'\ '\!CA, AURELIA MINCĂ, Săpături arheo-

COR:-\ELIU MĂRGARlT TĂTULEA, Săpăturile

din aşezarea hallstattiană timpurie de la Por-

tărcşti, jud. Dolj VALENTIN VASILIEV, 1. AL. ALDEA, H. CIUGU-

DEAN, Cercetări in aşezarea fortificată din

149

prima vîrstă a ficrului de la Tdeac, jud. Alba 155

MARIAN GUMA, CAIUS SĂCĂRI:\", Şantimtl

14

arheologic Va lea Timişului- "Rovină"

 

159

MIHAI IRIMIA, Cercetări arheologice in aşezarea

17

hallstatliană dt• Ia Gura Canlici, jud. Constanta 161 VALE:\"TIN VASlLIE\', ANDHEI ZRINYI, Raport

asupra

cercetărilor de

Ia

Chendu.

jud.

\!urc' 172

19

:\III-IAELA l\IĂNUCU ADAMESTEA!'\lT, Cercetă- rile din aşezarea antică de Ia Vişina, corn.

 

23

Jurilovca, jud. Tulcea (secolele \"1-V l.c.n.) 174 ALEXANDRU SIMIOK ŞTEFAN, Cercetări aerofoto-

graficc in anii 1fl78-1980

00

178

28

1'\ICOLAE CONO\"ICI, :\IARIAN NEAGU, Şanli-

l'rul arheologic l'iscu Crăsani

193

37

\' IOHEL CAPITANU, Cercetări arheologice în

zarea gcto-dacă de Ia Hăeătău, jud. Bacău

 

201

41

\i IOLETA

BAZARCIUC,

Cetatea

gclo-dacă de la

Buneşti. jud.

\'aslui

211

45

COH'\J-:LIC :\1:\.HGAHIT TĂTULEA, Sondaj arheo-

logic In

cetatea

geto-daeă de la Bizdîna, jud.

50

Dolj

00

218

D. BERCIU,

1\IARIA:--IA

IOSIFARU,

 

G2

arheologice

de

Ia

Ocniţa, jud.

Vilcea

 

00

226

MIOARA TURCU, Cercetări arheologice la Bragadiru 229 HADRIA.N DAICO\'ICIU, ŞTEFAN FERENCZI, IOAN GLODARIU, EUGEN IAH.OSLA\'- SCHI, ADRIA!\A RUSU, IOAN ANDRI- TOIU, Cl'rcetări arheologice la Sarmizegetusa

232

l\egia \'ALEHIU SÎRBU, FLORIA:N ANASTASIU, Cerce-

tările arhl'ologicc din aşezarea gcto-dacă de Ia Grădiştl'a, jud. Brăila

10,\:\"

GLODAHIU, THOMAS

NĂGLER, l\IARTIN

HlLL, EUGEN IAROSLAVSCHI, Cercetări

arheologice Ia Şura l\lică

235

242

IIADHIAN DAICOVICIU, DORIN ALICU, IOAN PISO, CONSTANTIN POP, ALINA SORO- CEANU, CONSTANTIN ILIEŞ, Săpăturilc de la Ulpia Traian a Sarmizegctusa

246

\',\S ILE

MOGA,

arheologice

In

castrul

roman

de

Ia

Apulum

 

276

PETHE

IA.:VIBOH,

ŞTEFA'\ :\lATE!, A.

HALASU,

Şantierul arheologic Cluj-Mănăştur

281

NICOLAE GUOEA, EUGEN CIIIHILA, !;iTEFAN UAJUSZ, Săpălurilc arheologice executate la Moigrad (Porolissum). 1. Castrul de pc "Pomet" 285 DUi\IITH.U PROTASE, GEORGE l\IARINESCU CORNELIU GAIU, Cercetările arheologice din castrul roman de Ia llişua, jud. Bistrita

289

00

DA'\

Năsăud

ISAC,

ALEXANDRU

DIACONESCU,

CO-

HIOLAN

OPHEANU,

Castrul

roman

Gilău 29:3

IOA!'\ l'ISO, DAN ISAC, ALEXANDRU DIACO- ~ESCU, CORIOLAN OPREANU, Castrul roman de Ia Căşci

297

logice

în

aşezarea neolitică de la Griidinile,

jud.

Olt

EUGE::-.:1.\

POPCŞOI, Săpăturile arheologice de" Ia

Trl"sliana,

corn.

Gri viţa,

jud.

Vaslui

DOI'\.\ ii;-

Cercetările arheologice de la Sttpl~cu

de Bareău, jud. Bihor

PU!l" 11.\:;iOTTI, Săpăturile arheologice de Ia :\1~d- gidia-Satu Nou, jud. Constanta MAR 1'\ '\ ICA, Săpălurile arheologice din aşezarea

neolitică de Ia

Viaduct Circea", jud. Dolj

GHEOH(;IIE LAZAROVICI, !;iantierul arheologic lt-I•Jrl 11977-1981) Et;GE'\ CO:VIŞA, Hezultatele săpăturilor arheologice de Ia Hadovanu Et;GE'\ C0:\1 ŞA, Rezultatele săpăturilor de salvare

 

d•· la . \lăgura l.uneşlilor"

 

65

10::-.:

T.

DlUGOl\IIR,

arheologice

din

:,_,.zarea Uulgarului", jud. Galaţi

cucutcniană de la

Brn·5li

"Dealul

70

SIL\"IA

:\L\RI!'\ESCU-BÂLCU,

Cercetările de

la

 

Dr:ic<us

ni, jud. Botoşani

 

82

PACL ::-.\IJUHSCHI, Aşezarea cncolitică din tur!Jăria

 

el,·

la

Lozna.

jud.

86

IOA'\

.\'\DHITUIU,

Şantierul arheologic

Boiu

 

93

IO:\

CIIICIDEANU,

arheologice

de

Ia

l;rnjc!illmllt,

jud.

Olt

00

98

10'\

CI IJC !DEA NU,

Gorj

arheologice

de

la

Ciilng:ireni, jud.

 

103

ERSILI.\

TUDOR,

arheologice

de

la

 

Odaia

Turcului,

jud.

108

MARILJ-::\.\

FLORESCC,

ADRIAN

FLORESCU,

 

Ct•J-cclărilc arheologice de Ia Cindeşti-Coastn

Banului. corn. Dumbrăveni, jud. Vrancea

112

MAHILE:-.:.\

FLORESCU,

ADRIAN

FLORESCU,

 

ObsL·rva(ii

recente

cu

privire

la

sistl'mnl

de

fortificaţie al

staţiunii de

la

;\l:in:islioara-

 
 

00

124

GEOH(;J-:

:\IAHINESCU, CORNELIU

GAIU, Săpă­

 

turilc de la Archiud .,Hinsuri", corn. Teaca,

jud.

131

MARIA:-: GUMĂ, CAIUS SĂCĂH.IN, Cercetările

 

arheologice

de

Ia

"Stenca"

 

135

NICOLAE CHIDIOŞAN, ·Haport asupra săpăturilor

 

lntn·prinsc In satul Tăşad, corn. Drăgcşti, jud. BHtor

138

SZEKEL Y K. ZSOLT, Hczultatul ultimelor cerce-

 

tări din judeţul Covasna,

In aşezări din epoca

bronzului şi prima vlrstă a

 

143

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

4

SUMAR

--

DUMITRU

PROTASE,

RADU

ARDEVAN,

turile

de

salvare

de

Ia

Gherla

299

NICOLAE GUDEA Cercetările şi săpăturile arheolo-

gice

executat~ pe linia lnaintată de turnuri a

limesului de vest

 

304

DOINA BENEA, Cercetările arheologice de la Tibiscum 306

GHEORGHE

POPILIAN,

ŞTEFAN CHIŢU, M.

VASILESCU, Săpăturile arheologice de Ia Romula

1 DUM-ITRU TUDOR '· OCTAVIAN TOROPU,

324

CORNELIU TĂTULEA, MARIN !\'ICA, 'F. BÎCIU, Şantierul arheologic Sucidava-Cclei. :· 327 GHEORGHE BICHIR, PETRE BARDAŞU, Şantl-

336

erui arheologic Stolniceni-Buridava GHEORGHE POPILIAN, Săpăturile arheologice din

aşezarea civilă a castrului de la Slăveni, jud.

344

CRISTIAN M. VLĂDESCU, GHEORGHE POE- NARU BORDEA, Cercetările arheologice tn castrul roman de la Racoviţa şi zona aferentă 345

EXPECTATUS BUJOR, Lucrările de restaurare şi consolidare Ia castrul cu zid de piatră de la

Olt

Bumbeşti-Jiu, jud. Gorj

350

MIHAI BUCOVALĂ GHEORGHE PAPUC, Date noi despre fortificaţia de Ia Ovidiu, municipiul Constanta

352

ADRIAN PANAITESCU, Cercetările arheologice din sectorul D al cetăţii Tropaeum Traiani

355

CATRINEL DOMANEANŢU, Rezultatele săpăturilor

arheologice

de

la

fi istria -sector A

357

ZIZI COVACEF, Cercetările din sectorul V al cetăţii

G

Capidava

3 ,1

SEVER DUMlTRAŞCU, Raport asupra săpăturilor

arheologice de Ia Biharea

367

MIHAI BLĂJAN, ALEXANDRU POPA,

arheologice de Ia Alba Iulia "SLnţia de salvare"

375

ADRIAN BEJAN, DOINA BE!\'EA, Aşezarea din seco- lele III-IV e.n. de la Timişoara-Cioreni

381

ŞTEFAN OLTEANU, NINA NEA~U.

RPzultatele

cercetărilor arheologice de la Şn·na--Prnhova

384

ADRIAN BEJAN, DOINA BENEA, Şanticrul arheo-

logic Hodoni-Pustă

388

GHEORGHE POPILL\N, MARI!\' NICA, Săpăturile arheologice de In Locusteni- "La Gropan"

395

VASILE

PALADE,

arheologice

din

nc-

cropola de Ia Birlnd- \'ah· a Seacă

398

MJIIAI

BRUDIU,

arheologice

de

salvare

Ia Vînători, jud. Galati

·.

407

STELA ŢAU, MIRCEA NICU, l'\'ecropola din secolul al IV-lea dt' Ia Barcea

415

IOAN J\1ITREA, Rezultatele ccrcl'lărilor arheologice din aşezarea de Ia Izyoarc-Uahna (secolde VI-IX e.n.)

429

PETRE DIACO~LJ, TUDOH l'APASI~IA, P. Yl.A-

DILA, G. CUSTUREA, \". SÎRBU, Ccrnlările arheologice de la l'ăcuiul lui Soare

·135

MARIA COMŞA, Raport preliminar asupra săpă- turilor executate la Sion

437

VIORICA MIHAI, Cercetările arheologice de Ia Drid.u- "La Metereze" (1978-1980)

439

RADU HEITEL, Săpăturilc arheologice din aş,ezarea de Ia Alba Iulia. EUGENIA ZAHARIA, Săpăturile arheologice de Ia

446

 

Bratei, jud. Sibiu

 

:

449

DAN GH. TEODOR, Principalele rezultate ale cerce-

 

, tărilor arheologice de la Lozna-Străt<>ni,

jud. Botoşani

 

452

DAN GH. TEODOR,\GHENUŢĂ COMAN\, Săp_ăturilc

arheologice de la Drăgeşti-Vaslui

456

DAN GH.TEODOR, RUXANDRA MAXIM-ALA lUA,

;

Săpăturile arheologice de Ia Gura ldrici-V:islui

464

GHEORGHE MĂNUCU ADAMEŞTEANU, Cerce-

 

arheologice

efectuate

In

corn.

 

jud. Tulcea

 

470

SERGIU

IOSIPESCU,

VIORICA

URSU, TRAIAN

 

URSU şi colab., Cercetările arheologice la Cetatea de Piatră (Chioar)

474

LUCIAN CHIŢESCU, ANCA PĂUNESCU, VENERA

 

RĂDULESCU, PETRE VLĂDILĂ,

 

TUDOR

PAPA S11\IA, Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Oraşul de Floci)

::

484

LAUHENŢIA GEORGESCU, Date antropologice preliminare asupra materialului osteologie ·ntnan descoperit în necropola 1-a de la Piua Petrii

491

SZEKELY ZOLTAN, Rezultatele săpăturilor privind

epoca feudală executate in judeţul Covasna ALEXANDRU ANDRONIC,IRICA POPESCu 1. Prin-

498

 

cipalele rezultate ale săp:ilurilor de la Curtea

Domnească din

Vaslui

 

50-1

GHEORGHE

1.

CANTAC{JZINO,

PETRE

 

DIA-

 

CONESCL', (;ABRIEL MIHĂESCU, Cercetări

arheologice in zona centrală a oraşului Tirgo-

 

508

PETHE IAMBOR, Sondajul arheologic de la Zalău-

 

Ortclcc

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

513

ALEXAr\DRU

ARTIMOr\,

Rezultatele cercetărilor

 

arheologice din aşezarea medievală de la 'D;:•.

Trotuş, jud. Bacău

 

515

PANAIT !.PANAIT, MARGARETACONSTANTL'<IU,

·

Şantierul arheologic Străuleşti-Măicăneşti

 

529

ARISTIDE ŞTEF},~ESCU, Cercetările arheologice

· de Ia 1\făncşli-Buftca

 

532

PANAIT 1. l'AI'\AIT, Cercetări arheologice Ia Palatul Domnesc de la Curtea Nouă din Bucureşti

537

MIRCEA

DAi'\

 

LAZAR,

VOLKER WOLLl\IA~N.

un cuptor de redus minereu de fier descoperit la (;hclar, Hunedoara

541

(;ABHIEL CUSTUHEA, Sondajul arheologic de sal- vare de Ia Esler

545

HADU

CIUCEA:'\U,

CRISTIAN

 

C(•rcclărilc arheologice de la Palatul Ghica-Tei 551

556

ABREVIERI

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SUMAR

~. M IHA! B HUDIU, Rezultatele. cercclărilor pall."olilict~

din staţiunea de la C(>t" Mienlinţi, jud. Botoşani

1. VLAD. ELENA TEHZr:A,

TH. NEA(m, V. SERlNI, P. COTEŢ, D. POPESCU, TATIANA POSTOLACHE, H. AZVADUROV, ŞTEFANIA ROMAN, M. CĂH- C IUMARU, Principalele rezultate ale cNCl'·

.

3. VASILE HOHONEANT, Cl•rcctările arheologiC{' dt!

2. YAS !LE BOHONEANŢ,

tărilor de la CîuJil~n:eni···-Tr. ~făgurelc

1:1

Ostrovn

Mar~ · '· km

8Î:l,

jud.

Mehedinti

-4. VASILE BOHO:\'EANT. M. ZDHOUA, P. HUHE- Z.\N. Săpăturilc arhl."ologîce de la Cladova, jud. Arad ~. MARIN NICA, AUHELJA MINCĂ, Săpături arlwo-

7

14

17

26. CORN'EL!U

MARGARIT

TATULEA,

Săpăturile

27.

din aşezarea hallstattiană timpurie de Ia Por-

tărcşti, jud. Dolj VALE:"\TIN VASILIEV, 1. AL. ALDEA, H. CIUGU-

DEAN, Cercetări In aşl'zarea fortificată din

1<1\)

prima vlrstă a fierului de. la Tdclic, jud. Alba 155 2.&. MAHIAN GUMA, CAIUS SACARI:-<. Şantil'rul

159

arheologic Valea Timişului-,.Rovină"

29. :\-IUIAI IHIMTA, Ccrectări arheologice in aşezarea

hallstntlinnă <.h• la Gura Canliei, jud. Constauţa 161

Jo. VALEXTIN VASIL!EV, A~DHEI ZRINYI, Huport

asupra

Cl!l'Cetilrilor de

la

Chcndu.

jud.

\!urc, 172

19 ~1. ~IIHAELA MANUCU ADAMEŞTEANt:, C(•rcetă-

rill' din aşezart~a antică de Ia \'işina, com.

logice in aşl~zarea neolitlcă de la Grădinile,

jnd. Olt

6. ECGENI.\ POPCŞOI. Săpătnrilc nrhcologicl~ de· la

Gri viţa, jud.

7. DOIN.\ [\;'\',\T, Cl'rcctărih~ arhl•ologice de la Snpkcu

TrCI~liana, com.

Vnslui

28

J urilovca, jud. Tulcea

(Sl'co\t>lt)

Y 1-·-V

l.c.n.) 17•l

~.ALEXANDRU Sll\IION ŞTEFXN. CeJ·edliri arrofotn-

gmficc

:\IAHL\N

erul arheologic Piscu Crăsani

In

anii

Hl78

·1980

3~. NICOLAE

CONOVICI,

NEAGU,

Şunli

178

193

8.

PUll.'

d,·

Barcău, jud.

Bihor

11.\~0TTl, SilpiHurile arheologice de

In

:\Ird-

~i7

~.V !OHEL

CAPITANU,

Cercetări arheologiec

in

aşl'­

zarca gclo-dacă de la Hae;.i.Luu, jud. Bacău

201

Sntu

Nou,

jud.

Constanta

gidi;~

9. MAHI:\ :\!CA, S!lpălurile arheologicl~ din aşezarea

~

\' lOLETA

Bun

BAZARCn;c.

~ti.

jud.

Vaslui

Cela ten

gclo-dacă de la

211

Jll~olitică de la

.,Viuduct

110. GIIEOHCHE

LAZAHOVICI,

kl\><l

•.1977-1981)

Cln:ca",

Şantierul

jud.

Dnlj

nrhcologic

~4. EG(;l~.s CO:YtŞ,\, Hezultatele săpăturilor arb.,ologicc

rle la r~adovanu

42. El: GEN C0:\1 ŞA, Rezultatele

săpăturilor de salvare

11!. IO"\

L

d(~ 1~ _\făp;,wa Cunrştilor·~

'1.

D IUGCll\IIR.

Săpăturilc

:<7aan::1

cucutcniană de

la

Bulgarului",

Gaiu ţi ·

:\L\RINESCU-BÂLCU,

jud.

arheologiee

Bat'5li

Ccrcl'Lărilc de

din

.,Dealul

1,, SIL\'IA

la

Dr:'\·.!ll~<·ni. jud. Botoşani

P.i\l'L ~.\UCHSCHI, Aşezarea encolitică din Lurl>ăria

IOAN

10:\

IO:\'

eL

la

Lozna. jud. Botoşani

.\NDHI'fOIU,

CIIIC!DEA"\U.

Şuntierul arht•olo!lic

Boiu

Slipăturilc

arht•olHgie"

de

t;rojdibod!l,

jud.

Olt

U 1ICIDEANU.

Săpălurilc

arlÎeologiee

de.,

Calue::lrl'ni,

jud.

Gnrj

TCDOH,

Săpăturilt~

ttrheologit:e

de

Tnrrului.

jud.

Dlmboviţa

la

la

la

FLOHESClJ,

ADRIAN

FLORESCU,

arhl'ologice

de

lu Cinrl<'şli-Coa~t:~

Duml>răvenl, ju(i.

Vrnneea

ADHIAN

privire

la

la

FLORESCU,

de

sistemul

:\liimhliuara·-

15.

16.

41'.

18.

1\9. EHSILL\

O<.lnL1

2.0. MAHIUS.\

2'f

C,·rcel:1rile

Bnnulni.

com.

M.\HILE".\

FLORESCU,

n:ecnlc

eu

OlJs(•rvajii

fortificaţii~ al

staţiunii de

.Fil.ioncşti

45 '~. COH~J·:LJC ~L.\HGAIUf TATULEA. Sondaj arheo-

logic In cetatea geto-daeă de la Blzdina, jud.

50

'!J1. D.

Dolj

BEHCIC,

218

l\IAHIANA

IOSIFARU, Săpăturilc

VIlcea

G ')

l-

65

70

82

86

93

98

226

~8. M IOA HA TURCC, C<•rcctări arheologice la Brag:1diru 229 3S. HADHIA:\' DAICOVICIU, ŞTEFAN FEHENCZI, IOAN GLODAHIU, EUGEN lAHOSLA\'- SClil, ADRIANA RUSe, IOAN ANDHI-

arheologice

de Ia Ocnqu, jud.

TO IU,

llegi<1

Cercetări nrlteologicc

la

S:mnizt•gdusa

232

2::15

~0. \'ALEHJlj SÎHBU, FLORIAN ANASTASIU, Cerce- Ulrile arheologice din aş1•zarea gelo-dacă de la

41. IOA:\

Grădişt.Nl, jud. Brăila

CLODAHIU, THOMAS NĂGLEH, MARTIN

H.ILL, EUGEN

IAROSLAVSCHI,

Cercetări

103

108

lt2.

arheologict:

la

DAlCOVlCJU,

Şura Mică

HADHTAN

DORIN

ALICU,

IOAN

SORO-

PISO,

CEA:\U,

CONSTANTIN

POP, ALINA

CONSTANTIN

lLIEŞ, Săpătnrile

dt·

la

Ulpia

Traian a

Surmizcgelusa

242

246

112

124

it~. VASILE MOGA, Gl'rcetări :nheologi~~~ In castrul

roman

dl'

la

'tit. PETHE

IAMHOH,

Apuhuu

ŞTEFA:\' :\!ATEI, A.

HALASU,

Şunlierul arheologic Clnj-Mănăştur

.1\"f. NICOLAE

GUDEA,

EUGEN

GlllHlLA,

ŞTEFAN

276

281

22. GEOHGE

\IA!\lNESCU, CORNELIU

GAIU,

turi!(•

de

la

Archiud

.,Htnsurî",

com.

Teaca,

jud.

Năsăud ,

131

2~. MARIA:'\

GUMĂ; CAIUS SACAHIN, Cercetările

arh,~ologice de la

"Stenca" Liubcovei

l:l5

24 NICOLAE CHIDIOŞAN, Haport usup1·a săpdturilor

'

inlreprinsc

jud. BH1or

In satul Tă~ad, com. Drăgcşli,

25. SZtKEL Y

K.

ZSOLT,

Hezultatul

ccrc(·-

In aşezări din epoca

ultimelor

lări din judl•ţul Covasna,

bronzului şi prima

vlrstă a

13S

(.13

BA.JCSZ, Săpălurilc arhl~ologicl' l'Xecutate la

l\Inigrnd (Porolissurn). 1. Castrul de PL' "Pomet" 285 46. DUM l'fHU PROTASE, GEOHGE MAHINESCU CORNELIU GAIU, Cercetările . arheologice din rastrnl roman dt! llt Ilişua, jud. Bistrita

289

47.

Năsăud

ISAC,

DAN

ALEXANDRU

OPHEANU,

COHIOLAN

DIACONESCU,

Castrul

roman

CO-

Gilău 29:l

297.

HlOLAN

NESCU,

roman

48. IOAN l'lSO, DAN ISAC, ALEXANDRU DIACO-

OPREANU, Custrul

de la Căşei

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

4

SUMAR'

,.-

'

-49.

oS'o,

DUM r~·~~;;:el~~Os~Î~~~~· ~A~Uot~~~~T~~:-~~: ~~-~~--. 290

!\"ICOLAE

GUDE.A, C~r<~cUI.rile şi săpăturilc arheolo-

gice l'xecutatt~ pc linia lnaintată de turnuri a

Hmesului

,.

de

vest

304

5.if.

DOINA BENEA, C~rcetărilearheologice de la Tibisrum :lOG

POPIL!AN,

ŞTEFAN ·CiliTU.

M.

32-1

62. GHEORGHE

VASILESCU. Săpăturilc arheologice de la Romula

-53. 'Dt:T11Fil:~{TTIJDOR.!, OCTAV!Ai\' TOROPU,

··- COIL'\iE.CitTTĂTULEA, MAHIN ::-.:1CA, F.

5'i.

BÎGIU, Şanticrul arlu~ologic Sucidav:l-C':ici

GHEOHGHE

BICHlR,

PETHE BAHDAŞU, ŞanU-

:J27

S5:

ISC

erul

urheologic

Stolnictni

·-Bnridava

:

GHEORGHE POPII

IAN.

Săpăturile arheolog1ee dm

aş.-zarea ei vilă n castrului lk

la

Slăvml, jnrl.

Olt

.

CHISTIAN

1\1.

\'LADESCF,

GHEOHGliE l'OE-

:l:36

344

• NAHU BOHDEA, Cpr(~dărih~ :~rht~ologice tn

l'aslrul roman de la Hacuviţu şi zona afl'rcntil 345

şi eonsolitlare la easlrul cu zid de piatră de la Bumlwsti--.Jiu jud. Gorj

3flfl

"7. EXPECTATUS

BUJOH.

Luerărik de

restnurare

58. :V!HlAI m·c()VALĂ: GHEORGHE. ~APUC,.l?l~ltl

noi despre fortlfieaţia de la Ovldlll, muntclpml ·

din

S('ct.orul

Conslantn

S!J ADHIA~ PANAITESCU, Ccrcdăl'ik nrlH"ologicc

D

al

Clltăţii Tropal'lllll

Traiani

352

355

G'o. C/1.TIHNEL D0\1.-\~EANTL Rezultatele săpălnrilor

:1rhcologie.:

de

la

Jlislrîa

sr·etor A

~l:r;

G'{. ZIZI COVACEF. Ccrceti\l'ik din sedorul

\' ni !.'('lălii

 

Capidava

:':

,

3ti1

612 SEVEH DC\llTHA~GU. Haporl n~npra s;\păturilor

 

a~·l!eotoo:iec (k 1n Bihareu

 

:V\7

~3 :\llHAI BL/\J,;\:t\, ALEXA!\"DHU POPA.

 

arltcologicc de la Alba lu1in ,.:)Ln\Ll llt snlvan·'· 6"4_ ADHIAN HE.JAN, DOINA BENEA, Aşez8rtadinseco-

:J'/5

 

lelc 11 J

Jv

e.n.

d!! la Tîmişo:irit

··Cio!'t>IJi

 

G5. ~TEFAN

OLTEANU,

!\"TNA

NE,\GU,

caedf'trilor arhi'ologie~. 0<' ln Ş1ma

-Prnnovn

:l84

Gts. ADH IA?-.: BEJA?-.:,

DOINA BE~EA. Şau t.krnl arlwo-

 

lo:jc I!odcwi ····l'•.tsb1

:Jf!S

61, GllEOH.(;lll·: P01'lLJ.\~, :YL\H1?-.: ~!CA, S(\păturik

 

arluoologieP de Iti Lnc1;sl ('lli

,La

G:rop:1n··

 

3\(J

G8. V,\SJLL~ l'ALADF,

SăpMnrih~ nrhPOl(:gke

din

m•-

 

cropolu

d~ la

Birl:ul-

\· ;d"a Sen<'H

;$\lf!

6.'. \[Il!:\ 1 IH'{GD IC.

Ccrc.-f.ftri

;lrht>ologiee

de

suhart'

.,-

 

la \'in;H<>l'i, jlld. <;ala\i

·h•i

'!D. S'l'J':L.-\ TAI.;, t\lll'.CE.\ :\ICU, :\enopola tii" ""''"lul

 

•.

al lV-h•::~ •L· la Bilrcca

11:'J

'71.

!(;,\;-.:

\i!THEA,

r~ezult::>tt·lc· tcrrediirilor nrheolo;dc<·

din

\'I

ascz:ll'e~l ch· kt lzv<ure-Bnhna i:.i~·eokie

I>: ('.ti.)

.J:2(l

72. l'ETiO: JJL\C()~L. TUDOH J•AP;\Sll\IA. P.

DJL.\.

G. CLSTUllL\, \'. SÎIUlU. C>n\iiîrik

,tt'lh'oio!4iec d~~ L~ P:1cuinl lui S1)ar<•

r:H)

~ MARIA COMŞA, l~nport prdimin:n nsuprn .săpll-

turilor l'Xccutate la

Slon

4:37

14. VJORICA M !HAI, Ccrectărilearhrologicr ele lu Dridu--

76.

La

Metl•rezl·" (1!Ji8

·1980)

Slipl!.turile arheologice din

HADU HEITlO:I

,

dt~ la Alba Iulia,

aş,ezHl'ca

.,,. EUGENIA

ZAHAIU:\,

Săpi'itnrile arheologice

d<•

la

7'f. DAN GH. TEODOR, Principall•lt• l'l'Zilltatc ale euce- , tărilor arheologice de In l.ozna·- Stnit•'ni, jnd.

Bratei, jud. Sibiu

,

78

IM r.; Cii!. TEODOH,\<iifi~NUT

\Co5J;\i\:j,

St\p.nlurilt•

439

446

419

452

arheotogict' de lli"f>ri'lgcŞiT=-\·aslui···

79. DAN GH.TEODOH, RUXANDRA l\'!AX DI-AI

456

AIHA, "·

\':Jslui

80. (;IJEORGHE MANUCU ADAMEŞTEA1'-'U, Cerce- tările urheologin (·frc.t.uRtc in l'Ont. 0: ufuru

Săpăturilc arlwologicc d<" la Gura ldr·ici

4C.•1

81.

jud. Tulcea

 

·170

SEHGHJ

IOSJPESCU,

VIOHICA

VHSU,

THAIAN

 

CHSU

colub

c~.·ro•t:irih• arlll'ologicl' la

 

Cdatea

de Piatn\ (Chioar)

 

82

Lt!CIAN CHITESCU, ANCA PAUNESCU, VENEHA HADULESCU, PETRE VLADILA, TUDOR

 

PA PAS ll\IA,

Ct•rcctările arhl·oloţlÎ\'l'. cll~ la

Piua Pctrii (Oraşul de l'loci) 83 Lt\UHEN'fl.'\ GEORGESCU, Dale anlropologice

' prl'liminan· nsuJ!ra tnn lerialului o;, teologic uman drseop,lrit in nNTopola I-ai·dc la Piua Pl'lrii 8~. S%.f:KELY ZOLTAN, Rezultatele săpiltmilor pri\ ind

<·poctl f~udnlă executate iu judt'(ul Co\':lSU<l 8S AI.EXA!'\DRU ANDH.O~lC, :nJCA POPESCt: ;. Prin-

eipalelc rezultn iL· ah• .~ii):1i:uiii'or<i~ la -Curt,~n DolJIIH':lSdi din \'uslu\

"'· CITEOHGHE J. CA'\TAC{:/.T!'\0. PETH.E DIA-

C>.ot-c<'liirl

nrlt,·ologic.: iu Zllltll L'•.•nlrală a or~•şului Tirgo-

CONESC!',

(j,\13H lEL :\IIIJ

\ESClJ.

4!l4

491

498

5(1.1

 

50H

8'l

PI-:THE JAMBOn, Sondajul arheologic de In Zal:ln·

Or!•·kc

 

51:1

Bll .\Ll::X,\?-.:DHU

AHTl:VIU:\,

lh•zultatde

t<·re

ttil'ilor

 

ar.htolc:gke

din

:l)ezare:·l llH'(Ji,~Y~IIfl dl~ J~• T,g.

 

Troluş, jurt.

Bac::'in

515

89.

PANA IT !.PANAIT, MAIH;ARETACO?-.:STANTL'dl'.

Şanlit•rul llfhl'ologic Stn1uleşti- l\lăicilnr:sti

52\l

90. AI\ISTIDE

0TET},.NESCU,

Ct·J-edărlh• :.rlll'olo;ice

 

d~ la

\Hin c~ti · Buftea

 

:J32

91. PANAiT 1. l\\1'.':\IT, C,•rcdări arlhlolo,c;ic<.! In hd.tlul

 

l>omn,·sc ll\· J;t Cnrtca Xonă din Bucnn'şti

 

537

9.2. :\lll\CF:A

I.>AX

L\Z.\H.

VOLKEH

\ViJLUL\. ',;:-.;,

 

t:n cupl0l' de rr,dns minrreu de fiu dc·sec,J!l'l'iL

Ja

(;Jtdar.

l Jundloara

 

541

9?>.

(r/\ BH 1t::L CU ::iT! ;nr:,\,

Solldajul <U'hcologic de S;ll·

van·

de

}:\

Es1 ~r

 

545

91t. lUIJC

cmcr::i\:>.,;u,

CHJSTL\:0:

BHAC.M:J->CC,

 

(>·rel'l ările :rriH·ologic-: de

la

l'ul:ll ul

C liic;,.Tci

5.51

9S: AHilEVIEHl

5'>6

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SOMMAIRE

MIHAI

des rechcrches faites

dans la station paleolithique de Colu :\liculin!i,

BRL'DIU,

Resultats

dep. de

.•

.

.

.

.

.

.

7

VASILE BORONEANŢ, 1. H

AD,

ELENA TERI'.EA,

 

TH.

::-.!EAGU,

 

\'.

SER INI,

P. COTET,

D.

POPESCu,

TATIANA

 

POSTOLACHE,

H.

AZ\'ADUHO\', STEf'ANIA HOJ\IAN, :'\1.

CÂHCICJ\IARL;, l'ri;J-cipaux r(·~ultats de rc-

cherchcs de Ciuperceni -Turnu l\Iăgurelc

 

14

VASILE BOHOl\"EANT, Les rouilles arch(·ologiques de Ostrovu :'\Iare - km ll7:J, dep. 1\lehedin\i

17

VASILE BOHO;o

;EAl\"T,:'\LZDIWUA,P.

liCHEZEAN,

 

Les fouilles

•11-eheologiques

de

Cladova,

dep.

d'Arad

19

MARIN

NICA,

AURELIA MINCA, Archăologischc

 

· Ausgrabungen i111 Neolithikumssiedlung von

Grădinile, Kr. Dolj

 

23

EUGENIA_ I'OPUŞOI, Les fouilles archeologiques de Trcslbna, com. Trestiana, dep. de Vaslui

28

DOINA IGNAT, Les fonilles archcologiqucs de Snplacu de Barcău, dep. de Bihor PUIU HAŞOTT 1, Les fouilles arclleologiqucs de l\Iedgi-

37

dia-Satu

Nou

 

41

MAHIN NJCA, Archăologische Ausgralnmgen im Nco-

 

lithikumssiedlung

 

von

,.\'iadnct" Cîrcca, Kr.

Dolj

. GHEOHGI-IE LAZAHO\'ICI, Die archăologische Aus-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

45

grnlnmgcn ·von

 

Iclod (1 977-1 91!0)

 

50

EUGEN COJ\IŞA, R(·sultats dl's fonilles arch(·ologiques

 

de Hadovanu EUGE!\' COJ\IŞA, Hesultals de fouilles de sauvetagc de

 

62

 

65

ION T. DHAGOJ\IIR, Les fouilles arch(·ologiqnes du

,,Tll'alul Bul-

site de lype Cucuteni a llcre~ti -

garului",

dep.

de

Galati

SILVIA l\IAHINESCl.'-HÂLCu, Les rccherches de

/Il

Drăgnşeni, d(·p. de Botoşani

82

P:KlJL ŞADURSCHI,L'clablbement~neolithi jUC dans

le depOt de lourbe de Loznn, dep. de Bnlo,ani

86

IOAN ANI JIUTOIC, Lt· chantier arch(•ologiquc de lloiu

93

ION CH ICIDEXc\'l :, Archacologkal Inwstigations from Grojdihodu, Olt County ION CHICIDEANC, Archcological Ext·avalions from

Călugiireni, Gorj County

 

103

ERSILIA TUDOR, Les fouilles art'IH~ologiques d'O(laia Turcului, dep. de Dlmbovi\a

108

MARILE:\'A FLORESCl', ADHIAN FI.OHESCU, Les rcchPrches de Gîndeşti-Coasta Banului, com. Dumbrăvcni, dep. el<~ Vrancea

112

MARILENA FLOHESCC, ,\DIUAl\' FLOHESCU, Quelqucs donnees concernant le syslcme de fortification d'elabliss.-ment de :\l;1n:islioara- Fitionc:,Li, d~p. (k Vrancea GEORGE l\IAHINESClJ, COH:--IELIU G,\ll', _\rchiioc

124

logische

Ausgrahungcn

von

Archind - "Hin-

suri",

Gem:

Teaca,

Kr.

Bistri\a-:\'[ts[md

 

131

MARIAN

G{):\IĂ, CAIUS

sACĂRIN, Archacological

Hcscarchcs at "Stcnca" Liubcovci

 

135

NICOLAE CHIDIOŞAN,

Happort

sur

ks

fotdllcs

archeolof(iques cnlrcprises dans Tă~ad, Com.

 

Drăge)li, dep. de Bihor

 

138

SZEKELY K. ZSOLT,Rcsults of the Last Researches in Covasna County conserning Bronze and First lron Age Settlements

143

CORNELIU

MĂRGĂRIT TĂTULEA, Les fouilles

 

dans l'Hablisscment hnllstattien ancicn el!'

Portăreşti, dep. de Dolj

 

149

VALENTIN VASILIEV, 1. AL. ALDEA, H. CIL'- GUDEAN, R<'chcrches dnns l'etnhlb'L'mcnt forlifie du premier i\ge du fer de Teleac, dep. d'Alba MARIAN GuMĂ, CAilJS SĂCĂHIN, Valea Tlmişului-

155

 

"Rovină" Archiicological

Site

159

M!HA 1 IR Jl\IIA,

,\rchi:iologische

Forschungen in

der

1-lallstntt-Ansicdlung von Gura Cnnlici VALENTIN VASILIEV, ANDREI ZHINYI, Rap- port sur les recherches de Chendu, com. Biilău-

161

 

~cri, dep. de Mureş

 

172

MII-IA ELA 1\IĂNCCU-ADAi\IEŞTEANL', Hechcrches

dans l'dablisscmcn t antique de Vişina, corn. .Jurilovcn, dep. de Tulcea (VI•- v• sii>cles)

174

ALEXANDHU Sll\!ION ŞTEFAN, Hechcrchcs a(·ro- photographiques dans les nnnecs 1978 -191-;(, . '.

178

NICOLAE CONO\'ICI, l\IAHL\N NE.\GlJ, Le chan- tier archCologiqul' l'iscu Crăsani VIOHEL CĂPITA!'\l', Hecherches nrchcologiques dans l'Ptahlissemenl gi-to-dace de Răc:1tău, drp. de

193

201

YIOLETA BAZAHCICC, La citndcllc gcto-dace ele Buncşti, dep. de Vaslui CORNELIU l\1.\HG.\HIT TATULEA, Sondage nr- du'ologiquc dans la cite geto-dace de Dîzdlna,

211

 

d(p.

de

Dolj

218

D.

BEHCit.:,

l\IAHTANA

IOSIJ-',\Hl',

Les

fouiJic,;

arch(·ologiques d '()cni! n, d(·p. de Vîlcea 1\110.\HA lTHCl', '-''' rechcrches arheologiques d!'

22G

HAIJH~.~~ad;;·~IC.:(i'\:f1': it··:

·ş·-j--j~j;ĂN j:-jii~}-.:-~(:z·i~ 229

JO,\N GLUDAHIU, ELGE!'--: IAHOSL\ VSCII L AllHIA:\'A HCSl', IOA!\: A'\'DHITO!l". He:

chcrdH·s arch(•ologiqucs :'1 Sarmizcge'tusa Hegi:t 232 VALI·:HIU siHBU, l'LOHii\N ANASTASIC, Le" fouilles arch(·ologiques dans l'ctahlissemenl

gc·to-dacc de (;r{tdi~tea, d(·p. de Brăila IOAI\ GLOIMHIC, TI-10\L\S NÂGLEH, l\L\HT 1:\' 1\ILL, ECGE:\' IAHOSLAVSCHI, Hrchl'r!'hcs archeologiques :1 Şura \lie:'t 1-:JADH!Al\ ))_\ ICO\'IC 11', DOH Il\ ALI(T, IOAN I'ISO, CONS'L\NTI:\' 1'01', AL!l\",\ SORO- CEA:\'l', COI\'STA:\'Tii'\ ILIES, i.l's fouillrs de Upia Traiana Sannizegclusa ·

le

\'ASILE

2i8

246

242

235

:'\IOGA,

Les

fouilles

nrchcologiqm•s d:tns

custrum

romain

d'Apulum

PETHE IAl\lllOR, ŞTEFAi'\ :\!ATEI, A. HAL\!--.l', Le chantin archcologiqm•s de Cluj -1\li'in:'t~tur NICOLAE GL'IJEA, Et:GE!\' CHIIULA, STEF.\:'\ BAJUSZ, Th~,\rchcological Excavations carried aut at \loigrad (l'orolissum) L Roman Fort on "Pomet" llill DCJ\IITRTJ PHOTASJ-:, GEOHGE MAHINJ:SCC, COR!'\1-:LIU (;,\Il". Hrcherches ard1cologiqucs dans le t•nmp roma in d' llişua, dep. de Distril a

:\lăsăud

281

285

289

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

6

DA:\" ISAC, ALEXANDRU DIACONESCU, CORIO- I.AN OPREANU, Das riimische Lager von

IOAN

Gilău, Kr_ Cluj -----------········

PISO,

DAN

ISAC,

·················· 293

DIACO-

ALEXANDHU

NESCU, COHIOLAN OPREA:-<U, Das riimi- sche Lager von Căşei

297

DU:\IITRU PROTASE, RADU ARDEVAN, Die Rettungsausgrallungen von Gherla

29!J

NICOLAE GUDEA, The Archaeologieal Researches an Excavations Carried out on the Advanced Towers' Line of the \Vest Limes

301

DOI:'\_\ BENEA, Die Archăologischen .\usgrallungcn Yon Tibiscum

306

GHEORGHE POPILIAN, ŞTEFAN CHIŢU, 1\1. \'ASILESCU, Les fouilles arcbeologiques de Romula

324

JDU'IIITHU TUDOH \. OCTA\'IA~TOROPU, COH- ~ELIU TĂ.TULEA, MARIN NICA, F. BICIU, Le chanticr archcologiquc Sucidava -Celei

327

GHEOHGHE BICHIR, PETRE R\RDAŞU, Le chan- ticr archeologique de Stolniceni- Buridava

336

GHEOHGHE POPILIAN, Les l'l'luilles archeologiques dans l'etablissement civil du camp de SlăYeni, dep. d'Oit

3-1-1

CHISTL\~ :\I.VLĂ.DESCC, GHEORGHE POE~ARU

HOHDEA, J.cs recherches archcologiques du camp romain de Racovi~a, d(•p. de Vllcea, et de la zone aifcrente EXSPECT:\TUS BUJOH, La rcstauration ct la con- scrvation du camp romain cn pierre de Bum- bcşli-.lin, dep. de Gorj 1\IIH.\I lll'COVAL\, GHEOHGIIE PAPL'C, :'\onwl- les dates sur la fortification d'Ovidiu viile de

de Gorj 1\IIH.\I lll'COVAL\, GHEOHGIIE PAPL'C, :'\onwl- les dates sur la fortification d'Ovidiu viile de

3·15

350

Constan~a ADR L\~ PANA ITESCU,Archăologische Ausgrabungcn

im D-Sektor dcr llurg Tropaeum Trai ani

:152

:355

CATHI:'\EL DO:\L\:-;EANŢU, Iksultate der archiio- logischen Forschungen im Histria- Sektor :\

:157

ZIZI

CO\'ACEF,

Die

Forsclnmgl'n

im

5.

Sektor der

Burg Capidava

 

361

SE\TH I>U:\IITH:\ŞClJ, Haport stu·lcs fouilles archco-

logiqucs de

Biharea

:llli

1\1 II L\ 1 BLAJAN, ALEXANDRU

POPA, Hecherchcs

archcologiqnl's it Alba Iulia "Sla! ia

de

Sah·arc" :3i5

ADHL\N BE.JAN, DOINA BEl\'EA, Einc :\nsicdlun~

ans dem :3-1 .Jh.u.Z. bei Timişoara-"Ciorcni" :181

ŞTI:!-.\:'\ OLTEANl7, :'\1:"/A !\'EAGl-, Hcsnltats des fouilles archeologiques de Şirna -Prahova

Ausgra-

Alll\1.\:'\

BEJ:\:'\,

DOl:'\A

UE:'\1·:.\.

Dic

hungen von Irod oni-

GHI·:uiHall-: l'Ol'Il.L\:\', :\!AlU:'\ :'\IL\, I.es fouilks archeologiques de l.ocustcni- ,.l.a (;ropan"

\'.\S 1!.1·: PALAOE, 1.cs fouilles archcoloMiques dans la

:381

38!l

:1\1.)

 

necropole de

Birlad- Valea

Seaeft

 

:1\Hl

l\IIIL\1

UHUOlL,

Fouillcs

archeologiqul·s

de

sau\'c-

 

tage it Vînători, dep. de (;ala ţi

407

STEI

\

TAU,

l\IIRCEA

:\'ICL',

l.a

necropole de

1\'"

,icclc de n.i•. de Uarcea