Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL SUCEAVA

CUI:10425440, Adresa: B-dul. 1 Decembrie 1918 (colț cu intrarea în stadionul “Areni”, poarta nr.1,din strada “Universității”)
Tel./Fax.: +40 0330 803 224
Mobil: +40 745 660 249
Adresă Email : ajf_suceava@yahoo.com

NR. ÎNREG. AJF ______________ NR. ÎNREG. CLUB CEDENT _______________


NR. ÎNREG. CLUB CESIONAR _____________

ACORD DE TRANSFER

Clubul cedent A.S. /C.S. / F.C./ …………………………………………………………………………………………………………………,

reprezentat prin…………………………………………………….…., în calitate de…………………………………………..……………..

Este de acord cu transferul jucătorului…………………………………………………………………………………………….,

Născut la data de………………………………………, cu CNP: I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I,

tata ……………………………, mama …………………..…………, Nr. Carnet ……….…..……, din ……………………,

La Clubul cesionar A.S. /C.S. / F.C./…………………………………………………………………………………

reprezentat prin………………………………………………………., în calitate de………………………..………………………………..

Transferul se încheie

a) pe o perioadă: NEDETERMINATĂ (DEFINITIV): □ DA □ NU


sau
b) pe o perioadă DETERMINATĂ: de la data……………….………….. până la data de………………………………….

ALTE CONDIŢII:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

SEMNĂTURA ŞI STAMPILA PĂRŢILOR:

A. Clubul CEDENT…………………………………………………. Semnătură şi Ştampilă


reprezentat prin:…………………………………… ……………….

B. Clubul CESIONAR………………………………………………. Semnătură şi Ştampilă


reprezentat prin:…………………………………… ………………..

C. Jucătorul…………………………………………………………… Semnătura……………………………

D. PĂRINTE sau TUTORE LEGAL (dacă este cazul) Semnătură:…………………………...


(Nume şi prenume): …………………………………………..

Prezentul acord de transfer s-a încheiat astăzi: ………………………… în 4 (patru) exemplare originale, câte unul pentru
fiecare dintre părţi şi unul pentru AJF SUCEAVA.