Sunteți pe pagina 1din 217

INSTITUTUL

DE

t-

ARHITECTURA

r

\

--

"ION

MINCU"

--

t

[,

r

r

\.

BUCURESTI

'

LEGISLATIE

~I DEZVOLTARE

BUCURE~TI

1831 - 1952

Teza de doctorat

URBANA

Conducator ~tiintific:Prof dr. arh. Alexandru Sandu Doctorand: lector arh. Nicolae Lascu

Bucure~ti, 1997

r

r

i:

Abrevieri

"MCPB"

- "Monitorul Com una! a! Primariei Bucure~ti"

AN - Arhivele Nafionale AN-DMB - Arhivele Nafionale-Direqia Municipiului Bucur~ti AP - Arhiva Primariei Municipiului Bucur~ti (dosare cu file nenumerotate)

©Copyright Nicolae Lascu

'f ~

j.,

;

i

\

TABLA DE MA1'ERll

Introducere I 1

Dreptul urbanistic I 1 Metoda de cercetare I 19

ISTORICUL DREPTULUI

1. Mo~tenireafanariota 125

URBANISTIC

Proiectul de cod urban I 25 Primele reglemenclri urbanistice I 28 2.lnceputurile legislatiei modeme I 39

Regulamentul Organic I 39 Perioada regulamentara I 46 Integrarea In sistemullegislativ general I 57

3. Legislafia urbanistica In Vechiul Regat (1881-1918) I 63

,Con textul general I 63 Legislafia dezvolrarii Bucure~tiuluiI 65 Primul plan de sistematizare I 69 Proiecrul regulamentului pentru parcelari I 73

4. Regulamentelc sfar~ituluide sccol (1878-1897) I 79

Primul regulamenr de construqii ~i alinieri

Regulamcnrul salubricilfii I 91 Regulamcnwl din 1890 I 93 Reglementarea consrruqiilor pe bulcvarde ~i chciuri I 100

I 79

5. Contcxtullcgislativ a! pcrioadci intcrbclicc I 109

Urbanism

Lcgislafia privind locuin\a I 117

~i legislafie administrarivii I II 0

6. Criza dczvoltarii ~i rcgulamcntul de constructii din 1928 I 123

Rolul arhirecrului I 125 Confinurul I 127 lmporranfa rcgulamcntului I 144

7. Modcrnismul moJcrat al anilo:· '30 / ! ·!9

Planul Director de Sistcm~ti?.Ht.:I l·~9

Rcgulamcn[l)l de consrruqii ~i alinicri I 154 Eve·'·· ria In rimpul razboiului I 181

' •>istic I 187

~

IIi

l

CONDITIONARI LEGISLATIVE iN EVOLUTIA TESUTULUI URBAN

1. Detenninante ale aplicarii dreptului urbanistic I 195

Ruptura ~i continuitate I 196 Suprafafa teritoriului I 199 Durata de aplicare I 203

Inrensitatea acrivitilfii de construqie I 204

Limitele de aqiune ~i modul de

aplicare I 207

2. Terenul/ 211

Parcela I 212 Parcelarea I 214 Exemplificari I 220

3. Tipologiile constructive I 237

Domeniul de cercetare I 237

Cllidiri in regim inchis I 240

Cllidiria~ezate izolat pe parcelli I Cladiri in r~gimgrupat I ZSO

247

Tipuri de

Exemplificliri I 256

cllidiri ~i teritorii urbane I 252

4. Spa~iul public ~i estetica urbana I 279

~

!

Traseul strazii ~i aliniereacladirilor I 280

ProsPectul strlizii ~i i'nlilfltnea Frontul stradal I 298

construqiilor I 289

i Arhitectura fapdci I 303 Unitatea stilisticil I 313

Estctica fragmentului urban I 317

5. Tipologia tcritoriului urban I 329

Central ita tea I 329

Consccin~elc difcrcn~icrii constrJJctivc I 333

Tipuri de tcritorii I 345

6. 0 pcriodizarc a construe~ici urbane /351

Modcrnizarea ascunsa ("Ora~JJIIibcral")I 35!, Modcrnizarca activa ("Ora~JJI post-liberal") I 3.)7

"Ora~ulmodcrn" I 362

ilr:t!lalitflll'fl istoriri I 367

Bibliogralic I 3 71 Sursa ilustnt\iilor I 381

Ancxe

r

j

j

-':

·~

1

1

'

l

Pn11li In 'i11cep111111 ani/or 50, stmc111m 11rbnnli n Bnmt7,<tillllli 11-n .<11ftrit

1

tmn.ifonllliri mdienle (tllloe11i!7n sa inttgmlli sn11 pnr(inlli), inr e.Willdl't7fl orn,<11f11i '"' s-n bnznt niciodntli pe proieelt de 1//0IY nmplonrY. Prim11/ pln11 de sistemntiznrY- doef/tll/!111 mf? n p11.<, a! dinltli, problewn dezvoltlirii eoordonnte, globnle, n orgn11isrml/11i urban - n dromit opero(ionnl obin In ami/ 1921. C11 tonte eli 011 /ipsit lm!!sfonlllin'fe de nnvergura, plmlificnte, omj111 n IIYCt/1, pli11a 'in 1921, en ji d11pli neeen, pri11 impo11n111e modifieari s11ccesive nk eon/i?Jiro(iei sale; ncesten opt7r(i!! lnsli C(ll!!pone!ltdor res11111l11i 11rbnn.

0 o!lo!izli, fte en. ,<i cSti/IJOrli,- a_ rool11(iei om,<11l11i _{co.re c/JOatt fi flict/ ta .pri11 eompnrnf?a plnn11rilor topogmfice din 1846, 1911 {i 1970), roidttl{inzli c 11/odificnre !rota n netst11in, dtstori grt11 sesiznbi/li, dar eonstimta ,<ieo11tin11a. Absm(n, !11 seeo/11/trrc111, n proieete!or de nmtllfljare gmemlli n om,<nlni, 1111 exc/11de, pri11 11rtllflrY; ideeo de 111odtmiznre flrVOI/n. Proets C/117 npnr(iflt ndnptlirii fit7 1 <ti a orgn11isnml11i 11rbn11 1111or !lt'etsitli(i tlft!YII 110i, modemiznrYn B11e11re,<tirl/t1i n i11tmt, 'i111r-o mamra di11 el' /11 ce mni mare, 7uel'pliud c11 prima parte n seco/ului n/ XIX-!en, priutrr prroCI!pnrik 1/fJf/ 'iujiifl{ntei primlirii. Tm!ls/Onl!nrm profrmdrl n vl'chin!ui om,< ml'diroa/ a fost rrzultal11/ i11/f/Veu(il!i ndmiuistrn(iei pri11 dour/ iiiSimmmte ale 1/!0tkmizlinl. Pr de o parte, pri111nrin a i11i(iat opern(ii nrbn11e pnbliu de o nmplorlrl' rdativli, mrr 011 modijimt pnr(ial ,'i /om/ coflfi?Jlm(in stmctl!rii nrbn11l' (n~a Cl/111 n fost rl'fl!izart'a bu!rvarddor). l'e de flit?! pa11r, g;-stiouart'fl ,<i COII!rollll i11i(intivei roustmr:tivr fHI!Jimlf!re Sf/11, /11 111!111 lllf!i

muli 11/flillrrl, r1 slflt!lllli, s-a fomt pri11 ill11'!7!!edilll kgislr1{iei !11br111e, mrr r1 rtv!ll r/rru gmemlr, coutilllll' p' difnze fl.wpm formri fizirr a oro,<11f11i. Cde do11li illslm!llrl!lr all rrprezmtal Jr!(rlr romplrmmtarr air po/Jiirii 11rba11r fl admi11istm(iri. Rrg!rl!lmlarm mor/11!11i dr t'OII.<Imirl' fl aprlmt, m prrtlllilldrlli, or !llltltrl urr!llr ''lflilllo"." /Jk11111ikr dr

si<lf'l!lflliz111r. df!r illstilll(iOIIfl!izarrfl arrstom 1111 fl d115 lr1 disp(//i(ifl r!I!St!l!lbllll!li dr flrk

r

Jreptul urbanistic

Faptul este cat se poate de firesc in contextul e\·oh•fiei fenomenului

urban european al secolului al XlX-Iea. Necesitatea de a gestiona situafii complet

noi, sub presiunea cre~teriidemografice rapide, a prezenfei din ce in ce mai masi,·e

a industriei. cu toate consecinfele nefaste pentru confortul urban (aflat ~i el intr-un

moment al definirii mai precise), a impus, de Ia sine, solufia construqiei urbane

"nlisle. in

timp ce

modelele

formale,

estetizante,

ale

barocului

t:1rziu

sau

ale

neoclasicismului, s-au dovedit a fi inoperante, in majoritatea cazurilor.

fn

acest context s-a

cristalizat ansamblul

instmmentelor

tehnice de

control ~i 1t:alizare a construqiei

urbane, ca clemente de

legiiturii cu structura

politico-administrativii dar ~i de exprimare fizicii a acesteia 3 • Ele sunt, totodatii,

reflexul voinfei de

transfom1are structuralii a or~ului.a

unci anumitc perioade

is to rice. Concretizarea instrumentelor tehnice de controllntr-un sistem cocrent de

norme aparfine o~ului burghez al secolului al XIX-lea. Acest sistem elementar, dar

eficienc, dupa cum afirmii Giorgio Grassi 4 , a fost cuprins In documentc cu valoare

juridica, cum au fost regula mentcle de construqii, standardele de cot felul etc. Dc~i

scopul principal este acela de a asignra un echilibru intre principiile de rcntabilitatc

maxima a tcrenului

urban ~i condifiilc

minimc

igienicc de

utilizarc a acestuia.

normclc au avm totdcauna ~i o finalitate esteticii, cxprimatii In termcnii scei ai unor norme aparent exclusiv tchniec.

Pcrioada de sludiu

I

Cercctarc:~ cste euprinsil In pe rio:Hia delimiatil de douil imponantc

actc

normati,·c: Hcgulamcntul pcntru sllm;n sanatii[ii ~i pazu

politia

Bueurc~tilnr 5 inclus ea ancxil

In

Rcgulamcntul

hunci onlnduicli In

Org:~nic ( 1831 ). ~i

3 Giorgio Gr;IS ."ii. J. 'J1rr.hilf.r.lllti.: t.·a"""t.' lltr.11f:r, LiCgc, 19SS. p. 12) .

~ ld t·i: •.

iu:ul<.:c, · ;m ·; l. 1111 a foq

C .

Gr:1ssi

ohscn ·::i c~. tlc.~i i-;1

fost

d<.:IIIOIIS:tr; n;i,

pn.liibil

s~ lie

iulocuit Cll ni111ic 1<4 fd

d e.: si1nplu

de

11111h;i

::; i d:1r

iu

\'H;III<.:.

criza

?i

raport 1.:11 ~copn l

j)CIItrll Clfl.: ~I J Qs t J>IIS t1 J>IIIICl. r<.:SJ>l'Cti\' Or;I.~IIJ IIH>(kfll C~lpit~disl.

5J>cutru :1 nH

i.,

,

-- ·· -

I'

Introducere

3

4 Hotararea CC al PMR ~i a Consiliului de Mini~tri al RPR cu privire Ia

planul

general

de

reconstructie

socialistli

a

ora~ului Bucure~ti. din 13

noiembrie

1952.

Primul

document

marcheaza

inceputul

dirijiirii

efective.

prin

mijloace administrati,·e. a dezvoltiirii ora~ului. Cel de-al doilea a pus capac perioadei

In care Bucure~tiul a

beneficiat de

un

cadru

legislativ

articulat

~~ ierarhizat.

debucind o altii perioadil, in care legislafia a uvut un rol secundar in dczvoltarea

urbana. permi~nd astfel impunerea, din ce in ce mai accentuatii. a voinfei politicii

to tali tare.

Cele doua doc~m1ente sunt reflexul urbanistic local ~1 unci intregi epoci

care,

pe

plan

politic ~i economic, defin9ce

dezvoltarea

modernii, ca;_,italisca

a

Romaniei.

Declan~atii prin

aplicarea

prevederilo~- Regulamencului

Organic,

reformarea societiifii rom:ine~ti s-a fiicut ere peat; des tram area scructurilor feud ale sea

intins, In anumite domenii, p:1na ditre sfar~itul secolului al XIX-lea. Idealurile ·

burgheziei In asccnsiune s-au

materializat prin crearea unor noi

institufii,

prin

sporirea gradului de democratizare a viepi sociale ~i. implicit, prin existenp unor

largi libcrtiifi individuale etc. Consolidarea statului nafional a contribuit. In mare

miisuril, Ia stabilitatea

politicil care a definit aproape lntreaga perioada

propusil

swdiului.

Este

adevilrat

cil

dezvoltarca

mai

accelcratil

a

industrici

nafionalc

a lncepm

abia

spre

sfar~itul sccolului

(stimul:uil

de

promulgarca

lcgii

pcntru

incurajarea industriei nafionalc, in 1887), dar. Ia lnecputul celui de-al doilca rilzboi

n10ndial. ponderca produqiei ind<Jstrialc dcvenise deja imponantil In ansamblul

cconomici.

Sc poatc constata cil dclimit:~rca pcrioadci swdiatc 1111 l~i g:lsqtc. Ia c cle

douil extreme, rcla1ii de acda~i fcl en sfcra politicului. Primul act normati\· modern

privind dczvoltarca Btocurc~tiului cstc inclm In lk;!ulamcnttol Organic. fapt care

dcmonstrc:tY.il dorinf:l modcrniziirii gcncraic '' 111 b:<o111i11i. sub watc aspcctclc s:olc.

Cca

de-a

dou:i

limita

propusJ

a :1p:inn

Ia

c:lfi\';1

ani

d11pil

inst:li:Jr<.:J

rcgin1111ioi

 

r

,;::

;;

" "''"'''"'"

"II

: • et)Jl'\ri(ui(

un~• dinuc

4

Drcpnd urbanistic

Catcgorii de actc nonnative.

Domcniu in aparenfii rcstrans. drcptul urbanistic bucurc~tcani~irelel'ii. Ia o prima analiza istoricl. marca su complcxitatc:

bazut dczvolturca

ora~ului nus-a afirmat. de Ia inccput, ca un corp de actc normative strict dclimitut

domcniului. Prevcdcri privind aspcctc urbanisticc (sau cu implicafii urbanisticc

- in primul r:lnd. lcgislaria

urbanistidi pc cure s-u

evidence) au fost inclusc nu numai in acre juridice spcciale. dar pot fi dcsprinse ~i

din lcgi cu orientari fundamental difcrite. "Coagularca" in jurul problcmaticii

llrbanului s-a f:icut trcptat, odatii cu crc~terca ora~ului (ca suprafa{ii ~i populafic) ~i

cu sporir.:::a complcxitiifii realitiifii urbane, ajungandu-sc I~ · structurarea ~i

concentrarca prevedcrilor urbanistice (~i.arhitccturalc) .in

purine, dar mai complete, mai complexe ~i mai coerente.

a.cte _normative mai

- in al doilea r.i.nd, ansamblul lcgislativ privind urbanul a dcvcnit.

trcptut, parte intcgrantii a sistcmului legislativ al prii. De aici rczulta caructcrul siiu

ambivalent, situat intrc o relativa autonomic (in privinra rcglcmentiirilor particularc.

specifice) ~i dcpcoJdcnra neccsarii fafii de anumite legi de interes general.

Apurtenen~asa Ia dreptul administrativ ii confer:! o marc nJObilitate (prin adaptureu

permuncntii Ia noile cerin1e ale societilfi;), care intrii permanent in contlict cu stubilitateu deosebitii a dreptului privac6.

- in al treilca rand. in cadrul restriins ul lcgislafiei asupru ciircia ne vom

concentra utcnria. prescripfiilc urbanisticc provin dio1 douii cutegorii de ucte

juridice: eele cu uplicare gcnerulii (pentru tou'te loca litii~ilc ~iirii) ~i ccle elaborate

cxclusi\· pcntru capitalii. In consecin~ii. construqiu

ansamblu de aete juridice. din care uncle au lost \'Otatc de purlamcnt ~ia11 pnrtat

unui

urbanii

a

lost

supusii

scmniitura domnitorului fiirii (lcgi ~idccrctc). ;ar altclc au lost cmisc de Consiliul

democr:uidoii

nw

ConHiol:l~ (rcgtdamcoltc. dccizii. ordonun~c

trcptate a ,·iqii

etc) .

CoJoscciol~:i a

in

stabilirc:a

soci:alc. pooHicrca

tot

inscmn:uii

politieii

sale

6 J>;nll Nctinksen. lintnl tktlrr.jJ! ntlmi 11i .'ilrntio OJIII ti l,, B11c11n:~ai . 19 25 . Ltl . 01 111- ; a . \ '0 1 . 1.

~

~-~·t

!ntrnducere

---------------

5

urbune 7 a avut-o administrariu localu. Prin U\' izele intcrmediure necesare pentru a

de, · eni operurionale.

primiiriei) implicau. de fapt. purticipareu unui numiir suficient de mare de

organisme: Direcria Administrativii a !vlinisterului de Interne. Consiliul Tehnic

Superior de pe lilnga Ministerul Lucrurilor Publice ~i.in preujma celui de-al doilea

toate aceste acte normati, •e (mai pufin deciziile ~i ordonanrele

razboi mondial, Comisia Superioarii a Plan uri lor de Sistematizare.

fn acest context. trebuie subliniat locul cu totul privilegiat pe care 1-u

ocupat Bueure~tiul in istoria urbanismului romanese. Rolul sau major, de capitula. a

fost invocat mcreu G:! :agument al modcrniziirii structurii urbane. Semnificativa

este. in acest sens, includerea. in Regulamentul Organic, a unui capitol special

dedicat amclionirii ora~ului; acel~i lucru s ·a petrecut in cazul I~ului. pe atunci

capitala a Moldovei . in 1860, nou infiinf;Jtu Comisic de salubritutc ~i infrumuserare

a o~ului aprecia cl "nt .capitn/11 11ons1ra tonle s11111 de mol din nof1."4, pentru ca in

Mcmoriul Planului Director de Sistcmatizarc din ·1935 sa sc · afirme cu toatii

~t:

t convingerea cl "Brtcttl7!~1i111consti111e o problema tln(ionnlii" 9 .

lmportanf;J sa . politicii ~i

administrativa. rolul din ce in cc mai important pe care 1-a avut in economia prii.

ere~terea rapidii a populariei. au f:icut ca. i'nd de Ia mijlocul seeolului trecut.

complexitatea deosebitu a problemclor dczvoltiirii sale (ea eel mai mare ~i important

ora~ al ~arii). sii impunii clahorurea unui olll mar considcrabil de aete normati\·e

pri,·ind eonstruqia sa urbana. !vlultc dintre :Jec s te a au fos t prcluate ea model. in

perioada imccliat urmatoare. de alte aclministra~ii locale. sau au constituit nuclcul

unor rcglcmentari valabilc pentru to:H:i ~ar:a. r3ucurestiul a dcvcnit. :astfcl. un

permanent teren de expcrimentare a cclor mai ino\ ·:atoarc ~i moderne actc

lcg is lati\·c .

-

-

;ntt c

:r

. ~-- ·-- --------

7 Accastii

n.:;dit:nc

dcosd)c~u

:

l'llnd;nn c ttt<ll

pcr ioadot

r'ropn~:1 studinlni

adt

de

:

io;tr:-1

c~it ~~ de

c c ; t

c:tn ;

i ·; t nnu : tl , iu ca re ;utlt)rit;ltc:t cc nual~ (;t dontuiwrnlni . rc'\p .:

-.:-.

cca

i\·

; t

rq~iutnlni lOtalit;tr) ;t auihilat apro;tpc c• mtpkt p c cc a lt)t ;tl ;-

S·nulctiullllltUIIi c ip•d Bncurcs c i

I!. rsr,o. IlL 18 diu q inli(.;. p.71. (1/ .ll11 1 til:ipi111111· IJ!Ir.lln:pi . :1/r.ml)riJI jlfJI~!icntio. Ed .

ql'lrwul

f) i,rrtor de Sixttmnti::./llr.

·

.;

Uucurcsti. /I (J .)~/. n . <J.

n:!

;i

;

,,·J- r':.

f

.

6

-------------- D~~pcul u:banistjc

Dintre toate aceste acre normati\·e. regulammtde dr CO!Istmqi~,<i ali!lien·

prezincii eel mai mare inreres penrru lnfelegerea dez\·olclrii urbane. Un astfel de

document a fast alciituit pe baza pre,·ederilor generale ale legilor contemporane lui.

necesare construqiei urbane locale: el particularizeaza

~i din toate reglemenciirile

liniile sistemului legislativ al 1arii, dar exprima pe deplin politica urbana a

administrafiei bucure~tene. Un regulament de construqii confine prevederi cu

caracter urbanistic, arhiteccural. constructiv, edilitar ~i administrativ . Ponderea

uneia sau alteia dintre aceste categorii de prescripfii a fast variabilii, ap cum se va

vedea In continuare . Regulamentele de construqie (ca

legislafie . de

altfel), au evoluat odata cu localitatea . lmperfeqiunile lor pot fi descifrate In

imperfeqiunik ivite In dezvoltarea localiclfii, dupa cum un regulament- sau par1i

~i lntrcga

ale

organismului urban.

acescuia

-

judicios

lntocmit,

a

avut

efecte

favorabile. asupra

.

.:·;:,

evolufici

Din ansamblul prevcdcrilor confinute lntr~unregulamcnc de construqii

pot fi desprinse motivafiile explicitc sau implicitc ale autoriclfilor can; le-au

elaborat. Pentru fiecare pcrioada constructiva rezultii tendini:J impun erii unci

11 giindiri unificatoare a spafiului urban 10 In efonul de a materiali7

a

o anumita idrr

asupra ora~ului.Cu toate cii regula mentcle de eonstruqii ~ialinieri care au existat In

T Bucurqti au cuprins o gama larga de pre\·cderi. de o divcrsitate rclativ mare. In

legate. totL1 ~ i. de eonfigura~ia urbana. fn fond . un regulament de

1 csen1a lor sum

-r

construqie este creator de forma lizica urbana: el anicuka 7

urban e cu

eel al tipolog iei arhitectllralcll _

ii

domeniul morfologiei

r

Conlcxlul apari[ici drcplului urhanislic

Aparifia

~~

e ,·ohlfia

dre ptului

nrhani s tie

condifi o na te

de

rcformele

introd11~e prin

Regulamentul

au

O rganic.

los t

fundam ental

t;l e to .-i

C:lfi, ·a

1 ° FrHil\Oi .s IJ;•i s na y , N t.gk t1 n.~'f/t'I!Jt.'/1/. ! Jt 'fltr)"fitiiJ du

n:gkuu:ut do11s

li.i.Jt/llltiiJJJ tk

l'toflaiiJ~'""' ; mri. < im.

/ /)(1 < 1-19< 1! . \ liooi . , li:rc dd'l-:qooipcoo l coot . du

l. o g c olo c ou .

de

· r c rrit o irc c t d e s · rm.lsports, Potri s. I<JS6. iu tro du n :r c .

1' : \mcooa g cllo c oot doo

II ldCIII.

tro du n :r c . 1' : \mcooa g cllo c oot doo II ldCIII.

In tror. ucer<"

·----------- -- - - -

7

adnd caracter general (modernizarea generala a cadrului juridic, noile structuri

administrative ale ora~ului ~i statutul terenurilor urbane) u u fast hotiiriitori pentru

dezvoltarea sa ulterioarli:

a. modemizarea generala a dreptului. Vechiul drept medieval. cu

toate modificlrile aduse In a doua faza a domniilor fanariote, nu mai corespundea

noilor condifii, rezultate din descompunerea feudalismului ~i ascensiunea

capitalismului 12 . in eonsecinfii, s-au adoptat noi coduri. care au contribuit Ia

accentuarea rolului legii scrise (In care au fast introduse ~i reguli ale obiceiului

tradifional), a lnceput con~aerarca principiului legaiiC:!fii (obligativitatea respecclrii

legii de roate persoanele, indiferent de pozi{ia In societate), ~is-a conturat lnceputul

unui sistemdedrept burghez,caracterizat prin separarea tot mai netii lntre dreptul

public ~i cel . privat 1 3. Regulamencul Organic, ca act legislativ cu . valoare de . Jege.<

fundamentalii, a asigurat introducerea In Tara Romiineasc-d (respectiv In Moldova) a ' ··

primelor principii de drept constitufional din istoria legisla1iei noastre 14

~

Sistemul de drept burghez s-a constituit, In linii mari, prin adoptarea

unor importance cod uri, In timpul domniei lui Alexandru loan Cuza: Codul Civil,

Codul Penal, Codul de procedurii ci vila ~i Codul de proccdur:i penalii. Opera

le gislativii a lui Cu 7.;J a plusat Romania In randul ~iirilor cu cea mai n10dernii

legislafie a vremii 15 . t\ltc cilte\·a legi importance, elaborate tot de Cuw . precum

Legca comunalii sau Legca de espropriafiunc pentru causa de utilitate publica. au

a,·ut implic~fii directc In domeniul urbanistic. t\cest fapt c xplicii de ce abia dupa

tire~ti de depe ndcnfii

fafii de s istcmul general lc g islativ. Di spare astfel caraeterul eonjunctur :ll al nnora

di n primcle aete normati\'e , ap cum a

(datorat unui context politic prea hin c e nn oscut). sau a lt cg ulamcnlului pcnlru

fos t chiar apari1ia Reg ulamentu lui O rganic

1864 lcgislafia urbanistid lncepe

sii-~i stabileasd relafiile

l l Emil C c mc :1, E 111il !\loiCII\.I S I IJri n stotu/Jt i , (i tl n f' ' ' '!J , j ' ' "'lill.'lYt: . Bn c nrt·~li, i 09.l ,

171- 172.

13

14

ld c n1 .

ld c 111 . p . 172 .

pp .

i

m-;.

J

T

i

r

8 ----

Dre;::ul u.-l•ani~.ic

lmpii.rfirea capitalei Bucuresci In 3 ocoale. din 1847, care a fosr urmarea directii a de,·asrarorului incendiu din acela~ian.

b. noile structuri administrative ale orfl{'ului. Regulamentul Organic

a prevazur reformarea adminisrrariei tururor ora~elor din Tara Romaneascii. Prin

Regulamentul pentru sfaturile orii.~ne~ti de prin ora~le Printipatului

Valahii (1832),

organizarea adminisrrariva a epocii

fanariote, greoaie ~i complicarii.

dependenra de domnitorul

eligibill! care, pilna In preajma celui de-al doilea mzboi mondial, au devenir expresia

~i inlocuira cu organisme noi.

rarii, a fost lnlarurara

1866 ~i 1923 16 Desprinderc::a

de purerea centrala nu a fosr i'nsa niCiodara complera, chiar ilrunci cilnd-- se

dreprurilor cerarene~ri conferire prin Consriruriile din

preconizase descentralizarea adminisrrariilor comunale; Dreprurile ~i''atributiile

conferite Consiliilor comunale (urbane~~rurale) s-au i'nscris insii pe liniageneralii a democratiziirii continue a societiirii.

Organizarea adminisrrariei bucur~tenes-a perfeqionat permanent, sub

efectele legilor comunale ale secolului trecur ~i. dupii primul riizbOi mondial.

conform prevc::derilor cuprinse In legile speciale de:: organizarea a capitalei (1926.

1929 ~i 1939)_ Imbunarii\irea progresivii a gesrionarii dezvoltarii ora~ului s-a f:icm

prin cre~terea numiirului de direqii ~i servicii specializ:ne. prin sporirea

corespunziiroare a profcsionaliziirii personalului ~i prin precizarea rot mai detaliarii a

atribu\iilor acestora. Imponan1a acesrora i'u nwdenizarea ora~ului a fosr

fundantentalii; nu i'nt:1mpliitor se considerii cii. !n general. isroria adminisrra1ici locale esre. de fapt. • istoria creerii scrviciilor profcsionali7 atc"

17

e:-aius

r\ctivitatea Serviciului Tcltuic. luflin1at pc laugii

sfatul ori~cncsc. s-:1

~i di\·ersificat courinu": r\stfcl. scun:l \'TCntc dupii accca. fn 1834. :t htat fliu1ii

l6 "Orli.yl'JIJ'/or, OIJ/Jt/ -vli /~•ft.')m,,u/iu(nlti 1k ihWJJ iunlult' ouinuuirrnJJJ/t:rt.:IJJrifqrorJtJ.•I'%' .~r/r. /IIIII np/TJtljJC! Oni~oti/J,r, "~f!ri;llju'"uiulaJ.\cii on jJJiorghctJ de tJt:JJm iunin!t.' a.w;un ta.:lmill(dor ootJ.I!n:/

Ar(ittJ(i-oii eli ~·ti(iJnl(lli, tl11pli 11 .\fJ un:tluidc, flees! JJcmiirgiuitfrJ/o.\! / 1 /itnmtlr.-oii-(i tk m/irima1 dn.:pturilrJr

cr: Oil( J!rm, 11 nil gr." punur:n jJn:WHJJu_' ora/nice J/r.· ciustc ,1i df.' onliu(fl o/J,1tii!" ~c SJliiiJC;J ill proclolluoq i01 dn1

IS.>: oJdrcs:n:1 de gcncmlul Kissclcr "Liicuitorilor de pri11 ora~c·:Emil Virtosu. Jon Vinosu. I-lona

Oprcscu, ill(:cjJtJ!tJJ·ialilitnrc. 1830-N·U!. BuciJrc~(i,1936, pp. 1.2(,-Jzs.

I J P

\1

LL-.J,,

nh

~-~

I

U -n-

~

I

l•>troducerc::

9

~i "direqia arhitectonidi" 1 8. La extrema cealaltii a perioadei swdiate. prin Legea

pentru organizarea Municipiului Bucure~ti din !939. acti,·iratea de construqii era

coordonatii de doua imporrante ~i mari direqii de special irate: Direqia planului ~i

sisrematizarii ~i Direqia arhitecwrii, fiecare dintre ele fiind compusii din mai multe

servicii. Srrucruri suplimentare au fost instituite prin regulamentele de construqii

~i alinieri din 1928 ~i. respectiv.

1939, care aveau drept scop urmiirirea apliciirii celor

doua acre normative. Perfeqionarea activirarii Serviciului rehnic s-a orientat nu

numai asupra elaborarii normelor propriu zise priviroare Ia consrruqia urbana ~i a

aurorizare a construcriilor ~i a

controlului aplicarii lor, ci ~i asupra mecanismului de

pa~celarilor. Yn acest context,

rrebuie

menrionate ~i eforrurile primariei de a face

c:unoscure-cetiilenilor condipile in care -puteau fi a probate ~i . realizate -.noile

consrruqii: rextul iotegraJ,al regulamentelor de construqie, sau fragmente ale. ·

acesruia, au figurat, pe parcursul i'ntregului secol al XIX-lea, pe formularul

auroriziirii construcriei respective. pentru ca, d upa 1900, acesre clocumente sii fie

publicate fn bro~urii.

c. statutul terenului urban. Dreptul burghez de proprietatc

individuala esre sacru ~~ absolut. garantat prin consrirurie. Tipul ·de proprietatc

burghcz asupra terenurilor urbane demonstreazii, poatc eel nwi binc, noilc rcla1ii

ccouomice care guvcrncazii

rcgulamentcle de construqie nu au f:icur altccva dedt sii asigurc comrolulutiliziirii.

prin construire. a proprictii\ilor particularc. fucadrat In cconomia de piatii. tcrcn•d

dc,·inc. trcptat.lnccpaucl cu pcrioada rcgulantcutarii. o nwrEL Rcn[;lbilizarc:~ nlorii

potcu1ialc sau rcalc a tcrcnurilor s-a Eicut lu rapon c11 pozi\ia lu ora~ ~i cu ,-alo:tre;t

constr11qiei rcalizate. Dar fuuqiouarca dcpliuii a priucipiilor piqii 1111 a p11t11t iusii

cxista clcdt prin clisparili" celor clouii sistentc intponaute fcudalc. care au fost

emb;Hicnl ~i drep[IJI de preent1inne.

dczvoltarea ora~clor. iar drcpml urbanistic ~i. In special.

J:S Florionl Georgescu, Nr.gimNI liJJf.\/17Jt:(iilor iu IJNr:un~11i ,-" J!o-, uii!t.: IV- V rim sn:rdu! n!

10 - Dreptulurbaniscic -- - -~-- Embaticul 1 9 a fosc un pmernic vestigiu care

10

- Dreptulurbaniscic

-- - -~--

Embaticul 19 a fosc un pmernic vestigiu care

a reprezentuc un obstucol

esen1ial i'n calea procesului de consolidare a proprieta{ii privace a cerenului urban.

Semne ale modificiirii a par spre sf::lrsitul secolulu i al XVIII-lea ~i i'ncepuwl celui

urm:hor. Dar disparifia embacicului. afirmacii explicic de an . 492 din Codul Civil din

1864. a

fost

una dimre

formele juridice de

eliberare a oraselor de scrucwrile

sfa~iwl secolului trecm.

feudaJe2°. Embaticul nu a dispiirm i'nsii complec nici Ia

Considerandu-se a fi necesar, sistemul i'nchirierii perpetue a fosc intiiric prin legi mai noiZ 1 _

Accesul liber. nei'ngradit, Ia proprictace;; asupra cerenului urban a fosc

.Acest privilegiu. ca

grevac mulu'i vreme de drepcul de preemtiune

(protimisis)Z2.

fom1ii "de prc-.cumpiirare sau de riiscumparare preferenfialii"~J, i"n favoarea .rude lor ~i

vecinilor, este reflectat In actele de v:inzare a terenurilor, caselor sau priiviiliilor;

aces ceil se . faceau · numai prin exercitarea drcpcului de preempfiunel4. fn

~r

r Regulamentul Organic a par prevederi (an. 431) refericoare Ia preluarea de clue stac.

l .- -

1

19

Prin em ba tic sc acorda dre p cu( d e utilizare a terenului sau a el~dirilorex isteme pe el. lilr J in sil a tre c e utilizawrului ~i drep t ul stil p:lnirii depl i ne. Embati c ul sc putea extinde ~i a s upra

un o r c o le c tivitil{i i ntregi : este. de e x em p lu . cazul c elor II

s e co lului al XVII I-lea. erau a~eza tc c u e m b a ti c pe mo~ia milnilstirii l'ant c lim o n. sa u a alwr trei pc

mahalale bucure~tene care. Ia sflir~iiiii

mo~ia C olcntina a

lui D. Ghi ca. l' c mru ac ea s!il problema. vczi Valentin A I. G e o r gesc u. Lt: n'gi""" rk

In p ro priltl dn11s Its

oillts routltnit~es et leur o r g nni. < ntion ndmini.'!mtioc <tux XV IIe- XVI/I e s i c c/ c. ' - Vnlnclrie

et Alold110ie. "Studia Dalcani c-d". III. 1970. p p .63-8i; idem. ObsCttJn{ii n>"ttpm stm eturii juridiee n

2.

prop rietif(ii onl,<enqti i11 7itm R om a nen.<cli ,<i in tlloldiJOn (1711-1831). "S tn d ii" . 1o m 26 . 19

pp. 223 -2Sl.

73 .

nr.

20

Valentin AI. Geo rgcsc u. Ob,·erontii

op .c it.

Zl

Ide m.

U P c n1ru accaSiil pro blcn o;l. vcz i Va le min t\ t. G eo rgesc u . l'n<m{iunen in istotin

drt:jttulu i

dnu_,·fc droit fi'ndnl de Vnlndtieet de ,1/o/dnoie

romif11ese. llu c ur cs ti . 1963; id c m . l pn'cmptio, etlc ret mit

ft

· n spcets dt- st m etu rcet de rieeptio11 . "No u,· c ll c e tu des <l "loi s 10ir c" . 196 5. p p .lS i - 203; i1lcm. IJi-:-n"{" l ,,;

it: . \"titu{ i ilc romti11cpi pl'i11if Itt mijlocfl{ sccoftt{,; nl X V !ff.fctt , B uciirC~J

i. 1 980 , p p . II JfJ.206.

~J Valentin r \I.G co r gcsc u.

4

o p . c it

p.l9 9.

l

si

nm otindut e11 {litr 1111uror ueeinilor <·; dm jo.•· ,,; den sus {i nm intrcbnt prr to{i ,<i 11-nu

0171/ S if lj CU!IIj)cn: .• .". SC SpUUC ill!r·llll ll i dill Cci c n1;1j \"Celli liOCIIIIICIII C CIIII OSCIII C li e ;ICC SI C fcl.

(din

164 7) .

Ulili7.<indu-sc

o

fonnnl il

c;~rc "

li c n : n;l

''lx>i

COII>:Icr:H 'I;

F

IN ian

Gco rg c sc ,l.

!';111!

r

Cc ru o , ·o dcauu. loan;~ CriSI;~ch c !':~ n a il . Ooe t~mm ,< · ;niu11.r.' i

-totin

""' i" lllu i IJ,eutr~ti ( I 6 34-1Sclt 1

J.

ll

i ii'I > IIII C n l> ic ciul lie pr01i111i s i s :llnu c i d nli . cx pir:indn-k COIIIn! C II<i . a cc cl >l an >:T pl :ilc ;~s<:;T :1 ccc a

11 c nr q1 i .

19G2.p. 29. doc . 3 .

in

zo u cl c CO I<l c r c i ; <l c

e lc or;~ 0 clor.Cllli>:llic;~riinn or priil"ii lii )i-;~np111111

1

cl ciri c e n cc

p <ll :i nrl sa h c ncfi c ic ] . C li e ionbllnii~;T\irik pc C:l r C lc : IIIII CC ;( CO il S irllqi c i : \' . Gcor ;; c<e ll . l 'tr.rtll{iiiiiUt

o p . c

:~ o fcri1ii

lie c in c1· a 1 i iu ""' "1. S cI"" "" ;,s i g 11r:1 : Lsll"cl

o Sl;~

0

bilil;ll c fnn qion:~ la . n cg n s 1 o rnl

p . lf,0 -11, 1.

Intr 0 cl >1ce.re

II

f:lrii nici o cond i{ionare. a cerenurilor nerevendicace. din raialele. reincegrace filrii!5_

Pencru prima oarii se nfirma acunci drepcul stucului modern Ia propriecace urbana. ca

~i drepcul aces .tuia de a vinde ceren_ aflac i'n propriecacea sa . Drepcul de preemfiune

a fosc desfiinpc in perioada regulamencarii. princr-o lege din 1840: "Clideren dr

prolimisis In vlinzlin "de b tcntn"tmuifcalonrr fi (ignni se desfiin(tnzli de nc11111 tllniu!e" 26 . Se

scacua i'nsii ~i drepwl de preem{iune al proprietarilor de cerenuri embucicare. i'n

cazul vanziirii acescora.

D~i i'n mod formal protimisis-ul fusese desfiinpt, u exiscat, i'n

conunuare. o prioritace i'n achizifionarea de terenuri urbane. fie i'n favoare:;

propriecii fii privace de cip burghez, fie In favoarea stacului . Prinu-o lege din 1843Z 7

se lim ita dreptul miiniistirilor de a conscitui embaticuri In ora~ele ~i rargurile libere .

$i

i'n acest caz, sfatu rile o~en~ti "c4ttd oor.glisi c11 cafe en 11i~1east:tlletJeo locuri ce .<e

da11, su111 lrrbmitcioose, sau sprr 1tt/ntt1111St{nrro lor, sm1 pt:tllnt nile folosrtri ob~le~li, vor

aven prrciiderr de n

It

propri cu ncdttifi locmdi". · Esce interesanr de · rcmarcat cum ·

stawl, aflac i'n

plin ii perioada de

transformare.

s-a folosic de

vechea

tehnicii a

preem1iunii pencru a concracara. i'n pane. efeccelc unor scructuri feudule care nu

pmeau fi i'nliiwracc direcc ~i radicaJZ 3 . Totodacii. uebuie rdcvac fapwl cii. prin

aceuscii lege. scawl i'nccpc sii fie preocupac d e conscicuirea propriccii!ilor de ccrenuri

urbane ale ao mini s tra{ ii lor locale. acliiugace mai vechil o r cerenuri oh~cqci (uli!e.

cercnuri allace i'n propriecac e a dirc ccii a domnicorilor. L cgc a di n

ccc .) sau fos cc lor

1843

poac c ti con s id c racii un "prcambul " a l "L eg ii de e spropria!iunc pcncru

ca us a de

ucilicace p11blicii" d in I864.

 
 

Un

a l

cre ilca

fcnomcn

c are

mard1 e a d

de

sc

poace

d e

!imp e d e

descriimar e a fc11 d ali s mului ~i apari!ia rcla{ i ilor mod e rn e. c a picali s ce. in cl o meniul

15

V.Gc0rgcsc n. Pn'CIIt(itttlcn

, op.

ci1.

.p . 35R.

!<·tJi c uL l i n pri111 pr o icc1 de

lege fu s c sc i m oc m il

i 11

I S3 1

d7 t tt:

mtilli h·tirilc i nchi,n t c ~-; lldudtiuntc,Jtnr:u m .~·idedlt t r. scltituri l c cdc ,,·{1)/JI)tk, "Bu lc 1iuul o li c iar. I S-l.;, u r. -1 0

din Z 111:1i . p . 190; \'.Georgesc u, Pn'l.'tll(iu tlctt

17

Pt!l/171 11rltmfttinl u a

nrc

n

sr. f t ri:.i

/11 tktn:tt

/ttr.tnilu r

0 1

,

,ftn!l t.· ;, oii /l tr t k

o p .c iL . p . 30.5 .

.

.

.

14

Drep,.JI urt.~nisr;;:

Dinrre conOicrele de inrerese ale sociecl~ii.eel mai important. care l~i

giise~re reOexulln actele normative, esre acela dinrre \'Oinfa unei persoane (sau a

unui grup de persoane) de a legifera In numele inreresului colecriv (al comunit:Ifii

urbane) ~i inreresele particulare. respecti\' dinrre drepwl absolm Ia proprierare ~i

libertatea de aqiune a fiecarui membru al colectiviclfii. Faprul esre firesc. de vreme

ce orice act normaU\', inclusiv regulamenwl de consrruqie. are un caracrer

resrricriv. Prin urmare, el consrimie permanent un obsracol porenfial (dar ~i real) In

calea liberei inifiative particulare. La fel de adeviiracl a fosr lnsa ~i sitllafia opusii.

Specrrullarg al exercifiului drepwlui de proprierare, din a doua jumarare a secolului

trecur, bazadi pe prevederile legilor de or.R:anizare a comunelor, a limirar

posibilit:Ifile de aplicare a regulamentelor de consrrucfie. Acesra a fosr morivul -

sus fine Cincinar Sfinfescu 3 !- penrru care adminisrmria l~ipurea impune puncrul de

vedere doar In privinp igienei cladirilor, a siguranfei consrrucfiei ~i a alinierii

purea· inrerveni in privinp lniilfimii cliidirii,' a a~eziirii acesrcia pe

reren, In domeniul esrericii ere. Abia In Consritufia din 1923 au fosr inrrodusc

anumire resrriqii asupra exerciclrii drepwlui de proprierarc, In conformirarc cu noile concepfii europene ale domcniului.

srriizilor, dar nu

Exrremcle aceswi joe de inrercsc (dintre eel colccriv ~i eel individual)

sum eel mai liberal sistem cu purin~ii.care echivaleazii. pracric. cu absenp oriciirei

reglcmenriiri ~i. respecti\•. aurorirarea absolur:I a purcrii polirice (sau \·oin\ei

personale a condudrorului). Bucure~tiul a avur parte de accsre sirua~ii. Prima esre

I

earacrerisricii perioadci de incepur :1 cxisrcn~ci reglcmcntiirilor moderne. piinii Ia

extrema dciinqtc :111ii de dupii incheierea cdui de-al doilca

riizboi mondi:li. ~i in special dupii instaurarea regimului totalirar. Ia 3 0 decembrie

1947. Se poare constara cii pcnrru Bucurqri (ca ~i penrru lnrreaga Romiinie. de

18 78. Cea dc- :1 d ona

altfcl). amoritatca absolurii :1 I>IHc rii poliricc a fost ine o mparibiEi ell cxistcn\a

J.? Cincin:tt Sftr t k "- r "

, ••• :t~

.J_

.: .•

L

!nu 0duc~ ~e

15

lnrregului ansamblu de documenre ale dreprului urbanisric3 3 Prezenfa regulii de

drepr (~i In special a regulamenwlui de consrruqii. ca expresie a necesit:'ifilor

locale) a fosr posibilii numai In perioada fn care un anumir ni\·el al democrariziirii

a permis exprimarea liberii a echilibrului de forfe ~i inrerese

viefii sociale

a comunidifii.

Un caz particular al acesrui conflict esre eel al rensiunii dinrre acwl

resrricriv (ordonaror) allegislariei ~i dorinfa "legirima• de creafie Iibera. nelngradicl,

a arhitecmlui. Sunr elocvente,

lui Duiliu l\ ·larcu, awnci dind

spirirul cr<:ator, sugereaza marele arhirecr, a fosr de fiecare datil lncorserar de

obligativitiiple impuse de reglementiirile municipale, iar arhirecrul a rrebuit -sii

.ale

fn acest sens, argumenclrile , evident

~i jusrifica partiurile unor rc

ai:zari

concesive.

din Bucure~ri -14:

giiseasdi, de fiecare datii, compromisul

Dar normele arhirecwrale, cuprinse fn acrele normative, nu reprezinra -

alrce\'a decar o renrariva de a degaja arhirecrura de legilc arbirrariuluiJ 5 , confcrindu--

i un srawr clar -de 11rbtwitnte. Esre dincolo de oricc lndoiala ci "arhirccrura urbana•

; ·

din epoca modernii de exisrcnfii a Bucure~riului nu poarc fi lnfclcasii pe d e plin f::irii

cunoa~terea reglcmcntiirilor spccifice.

Modcrnizarc ~i inllucn~c slrainc

fnecpiind cu pcrioada regui:JnlCIHarii. dn:pwl urb:lllistic s-a incadrat in

cursu! modernizaror parcurs de inrrcaga socicrarc romiincasd. care a inscmnar

dcschidcrea totalii spre culmra ~i ei\'ili za\ia occidcnt:llii . Coexisrenp indclun ga rii

a un or srrucruri fanariote . aliimri de ccle caracrcristiee socictii\ii industrialc in curs

de forman.:. :1 eoncli~ionat inevitahil ~~ r eglcme ntiirilc care au pri\·ir c o n s rruqi : l

HJ)ict; ltllra rcgal;i ~i ;1poi cc•1 ;t lni .- \nton<.: sc n . 1 >-:tll ;IV ttl nici t• i.t!lncn\~i scnnlili c; l(i\ · ii . :\dc\';iratclc rc s lri qii otic cpoci i s-:111 datoral conditiilor impn sc de dzhoi, ;l:;i:t c11111 sc \ "<1 \'Cdc: t !: 1 sUir~itul pri1n<.:i pM~i ;1 Slndioltti.

J .l D11ilio :\. · l:lr CJ I, Arr,:hittr:ttrn :. JYJI' - JY411 , Bn <

:a rcst . l')~f>: n:zi, de cxcttlplu . pp . ':17. <>.l,

r . .

r

I

r

I

'

r

16

--· ···----- -

Drt>ptu 1 •Jrb.;;;istic

urbana. Dar. i'n timp ce influenfele occidenmle. i'n special cele franceze. au marcat

suficient de puternic societatea romilneascii i'nca din secolul al :i\'VIII-lea (fapt remarcat de ciftre Pompiliu Eliade de mult:'i vreme). dreptul urbanistic a a1·ut

nevoie de anumite condifii speciale, (dar mai ales de existcnfa administrati1·e adecvate). pentru a se racorda urbanismului european .

unor s-tructuri

Dreptul urbanistic bucure~tean a const::lt (i'ntr-o viziune 1·oit simplificatoare), din i'mpletirea unor clemente menfinute din tradifia urbana fanariot:'i, cu altele, rezulmte din logica interna a dezvolt:'irii domeniului , ~i cu

l':lemente preluate direct sau adapmte din legislafii urbane straine. Ponderea ~i

importllnfll exactii a acestora din urma nu poate fi stabilit:'i decilt i'n urma unui studiu special. Se poate i'nsii afirma d asimilarea influenfelor striiine a fost hot:'iriltoare ·

pentru fiinfarea sa ~i. apoi, pentru i'nscrierea dreptului urbanistic bucure~tean i'n problematica generalii a legislafiei marilor or~eeuropene. Saltul (impresionant. de altfel) de Ia absenp, practic. a oriclrei reglementiiri urbanistice eficicnte (Ia · inceputul deceniului 4), Ia existenp unci problematicic similarc din reglcmcntiirile a! tor o~e mari. s-a prod us pilna Ia sfilqitul secolului trecut.

~i-a corcspondenfclor dintr c lcgislafia romancascii ~i cca strainii. ci s-a limitat ca. in

similitudinilc

a

Cercct::lrea

de

fafa

nu

propus

studie rea

exhaustivii

continuare . s:I semnalc7.c. acolo uncle a fost posibil. influcnfclc ccrtc,

sau. dimpotri1 ·ii . difcrenfclc c onstatatc. comparativ cu lc g isla1ia sp e cificii a altor

c:lton•a fiiri. lnclc cxemplc sunt cunoscutc. Codice!e civil. promulgat de AI. I. C uza

in 186-1. a rcztdtat din prcluarca ~i adaptarca u~ marc numiir d e artie o lc din C ochd

lui Napoleon din

italian (allat awn c i in prc gati'rc) .lf•_ Una dintrc lcgilc escnfiale ale dom c niului. Lrgm

1807 . prectllll ~idin prc vcdcri cuprin sc in Codul bel g ian ~iIn eel

de e .< j Jro pri o ( iffff r fJ trl tf /7/ cr m sfi r k

m i/i 1m r jl/! b lic fi . promulgat:I ~i ~a tot In

18 6-1 .

a

prcluat i'n

man: pa rte c u !l fin:<t<J! lcgii fra ncc zc similarc ciin

11)

11,

tiup ;l proc<.:dc•d

<1tili7.at de

lkl g ia ~id e G<.:nc va. ln pri1 • infa r<.:gulamentd o r d e c on s truqic . s c p o :<tc

ln •~oducere

j/

doar observa d. pe durata celei de-a doua jumatiifi a secohilui trecut. "modelul"

vedere de ciitre municipalimte 37 i'n timp ce. dupil

!900, apar numeroase ~i import::lnte influen1e germane 3 8. Patrunderea influenfelor legislafiei striiine nu a fost. i'nsii. totdeauna. rezultatul unor necesitiifi imediate. Se poate regiisi. i'n acest context. una din

francez a fost eel mai des avut i'n

caractertiticile esenfiale ale societ:'ifii romane~ti a celei de-a doua jumiidfi a secolului al XL'{-Jea. Ca ~i i'n al .te pri aflate i'n curs de dezvolmre. in Romania

evolufia politicului a precedat ~i a determinat fenomenul economic3 9 , iar cadrul juridic (inclusiv eel referitor Ia urban) a fost, totodeauna, purt:'itorul voinfei de

i'nnoire dupil modelul occidenml. Eforturile primiiriei de modcrnizare a or~ului,

prin intermediul unci legislafii mult mai avansate, a intrat in conflict, nu o dad; cu

puternica rezistenfii a tradifiei locale. Discufiile din Consiliul Comunal, din 1883, de exemplu, pe marginea unei decizii de a modifica o anumitii hotiirare anterioarii, a

provocat intervenfia, i'n calimte de consilier, a lui Grigore Cerchez. care ex prima ·

oscilafia mental i tiifilor perioadci, i'ntre modernizarea organismului urban ~i cvolufia pe parametrii de pana atunci 40 .

Jl : \li11i c r ca cl ild iril o r (sc r v iru t ea d e ali11i crc) ~i a p o i f JXa r ea illill \ iiiJil o r p o l fi iJJ ca llr a l c

in ace a sl<'i c n cgori c de

J 8 Dinlrc

iullu c nte. a nl;iudou ;"i fiinll cupriu sc fn Nt.glr.mcnt.rdei. oiJiJics.

ac c s t ca , p oa l c r. m Cilli o n a t il " cl asa d e CO JI Slru q i c" ( llau k la ssc ), in cxislC Jila . in

r cg lcul CIH :l rile

sccolului u o sLr u.

rrau cczc , d ar prc ZC IIl il

ill

c cl c

gc nii:III C ~i :IU Slri ccc, eel

PU\ ill de

Ia lu cc pulul

J • ) \ " hid Gt:o rg csc u,

fliiCIIfq ti, i992, p. 198.

l.mnit1

J J)m flui !IJr t k

Ia fJ I ~r;in i jn 7ml tu =. ild c JJ IJn . i.! n : , c d. ; I Ill ·~•.

-I O "' /) _ Ct: n :/.·c:; , l utilfd t: JJUtiJ J!nl , :::.ia .: di tu: i J. )·tr.: '' J:oli JJJ:r: g ra oii . uin d S1: _inc n:gn/n m r:n tc,

co u.\i lic/c C O JIIJJ JJtdt ! J?:b nc Jti IJ b.ft: JV C en d

r. s ri ji c !lin e j?i t ll fJ : , bi n c s !n dit J!r., a ,\ tJ

ca .\ ti 1.' /J / JJ fX fl Sdi fri al n ici IJ

u r b n i Jt(ii i u tcrt. : \J : k a.,li { r. ni l 11 r. Di Jjlt J Z i {iJJ ni lc a:gu/ nn u:utdqr c a re i m j mu m tdrm 11t tt ,\tto ~iicii cctii{cui/IJ r 11:1 s t .·

P"'

in j iJta di nu·a cd

/ 11 nn~tl~{il·an:a JJ J: ,,r tu tiCJ dc d i 11 f1Js tr. k

ng u / am c l!lc, ct 1n ' JJJ I) d. {i c l: : • . : 11 u 1 ' ' S tli ::. i i u o i gr, n rr : : ns ~/d j JC 11n JJJIJJ"I: JJJJ J/J t;r J/ r .<lmt /J n/ r C r./Jitn !.~·i .\1: im p : 111

p

npli'cn dccrit dacti

.\IIIII b aJIJ /c pc r ot ion tJ wcu t,

d tJcti

de

ocJJ/csr. iu tt:n -su/ gcnaa /

a ni cu/ ar trr b uic .:.·fl r. ct k : .(. A c c ast a d- sa uc tlc cti

1111 .\· IJ n /;:.:;cJtJ t Jt

jJI11 1it:ul ariiiJJ· r,•ll rli(i11 Jr '(J nj Jn ·.,)i 11 JJII d ri d i t k r.tit t:/1.\r. 1: n

f r.n Cir r: , ca re f.a JC iip a t de .: pi da uii CJJJJJ jdi tc ~~ fo r.r: c/1 JJ JJJJ 1t J/it t J / l'IJ JJJJ n "fr. Jl/ ai w a:"t;, tlct /1.\I IJ ''

r.a sdiJr CtJri JJJJ SJJJ:t iJJnlt r

lii CJu11i11 pn, pn l: tar i/J, r, co ri f JJ CJJJ t Ji jlf~ .\ /J'IItk k

p

r.d

j JJJ(iJJ t /Jun i J:IJ /JJ J7· . / )m.ii ! JJJt: m r sr.i i llfrU JJ: c: n : r:

da !JJJ q tc

11 i mp i rtlia1

WJJt J(1

Jr.

.~i iJJt:IJJfjJJJ hfl: t k

jJ rin CJj Jt J/t:

g r titli JJi . (.'J:t:t J u : to:/JJJir: s1i rti w ii m r

;tf

ct JIJ/ti a ;o: r id i r:11 0 1 d t i rl i n"J,: cflt m ai .• 11s pr.n tnJ a

mfit a crit

·

·

; ,, u dt de tr. n :n, tiJJZfind sii ad1u :ii ~-; JIJ7J d dr. JJIJaS f J1: tin sttJJ 'I.'/1 a ,.d ,u · .rtJhdt · diu siJtii JIJittJ/1." ,

-;;I)

f'

~

·

··

l-

-

iS

Drepculurba.umc

fn general, fenomenul imerferen{elor culcurale prezim:'i un interes sporit

pentru

perioada

de

pani!

Ia

primul

riizboi

mondial.

perioadii

decisivii

pentru

cristalizarea intregii culwri urbane moderne romiine~ti. Primele clemente striiine

incluse in reglementiirile bucure~tene au marcat profund deceniile de formare a

noilor strucwri legislative. Dupii 1920, circula{ia ideilor din domeniul urbanismului

a

dipiirot

o

dimensiune

(eel

pufin)

europeani!.

inciit

transferul

de

Ia

filrile

occidentale spre Romania s-a fi!cu(, in linii mari, pe suuccura deja existenti! a actelor

normative.

.Era, a~adar, un lucru firesc ca, pentru elaborarea accului normativ din

1928,

primarul

de

atunci

al

Bucure~tiului sii afirme cii

s-au

consulrot

"toate

regulotll/!11/t!lt! diu ollt!(iiri"41."Sau, in 1934, pe parcursul elaboriirii Planului Direcwr de

Sistematizare, sa se ft tilizar, ·ca

doeumenrore. planurile' 'de ·sistemaiizare ale rnulwr

II ora~edin toati! lumea, imocmite cu pufina vreme inainte 42 •

0

influenfi!

imporronti!

poate

fi

g:'isiti!

in

domeniul

limbajului

de

specialirote, culwra francezi! comribuind din plin

Ia

definirea

tcrminologici

urbanistice

~i arhitecwrale

romiine~ti. Varianro

originali:i

-

in

francczi!

-

a

Regulamcnwlui Organic, p1isua£1i in manuscris Ia Biblioteca Academiei Rom:Jnc,

cstc scrisa lmr-un limbaj

care estc

modern ~i astazi. in timp ce tcxtul In limba

rom:Jna avca, cum era ~i firesc. caractcrul arhaic propriu

pcrioadci. In rcglcmcntarilc

ultcrioarc apar termcni noi care. uncori . ~i-augasit ccllivalcntul consacrat In romilnii.

Astld. este posibil ca Regu/ameul/1/ portm ali11ieri ,,-i cllir/iri. din 1848. sii fie o adapwn.:

a

nnui

sau

nnmcro:,sclc

mai

nwltor

pcrccbi

de

rcglcmcntiiri

tcrmcni

de

fmncczc.

fn

aecst

spccialitatc (roman

fcl

s-ur

pntca

~i franccz)

car e

lnt:ilni1c:

zidirc

(IJiitimcnt.

edifice); iu:il\arc (Cic\·ation): lllatcrii

Sllflll SC

cxplica

pot

fi

focnlni

(incomhnstihlcs): spiirwri (ouvcnnrcs): podnl casci (comhlc) etc. Trchnic scmnalat.

I

ill fi l,, .' f n J : l uu u. :a Ia IIIJi c.: •t r. IJhl~·uuiui a IIJal! · '' . • i u g u n i j i u mlit infl · . ,, c.'I/ J r i ~·j a .(illglll'li fa mi/i (. · ra l'l. : IJ ri an ·

t rdJJJ i nt ri rk o n w

r:11:cii en! ca/nrl ' ; '"~·ICJ>B'",VI II. I }i f)_) , ur. II din 20 nwrtic . p . CJ<J.

 

,\N-D~-IIl. ro,ltl Plvlll-Sccrela 6:<1, "" " "

ll/l'l27. f . ZI S.

4 2 Pin n ul Di n:r.tiJr dr. SiJtol/ati::.ru

r

0 p . ciL.,

p. 12. Or~I~Ch.::IIICII\iOil~llC;Ill ro sl : ,\f;lrsikl.

~L

I ~Y Dil,

Bordc;IIIX.

J>r;I(J:I

v ~ ·~~--··;., <"~~~· - ·· .'

dcsta~urat

dc( <.:nninam

luuoducer.::

J9

wtodatii. din &g11/ammtul pmtnr dtschidt"a diu 11011 dt u!i(t 7u capitola . din 1836.

apare. deja integra£ in limbajul curem. cudnwl pit/on ~i deri,·atele sale.

METODA DE CERCETARE

Legislatia In studiile de istorie urbana.

Importanfa acwlui juridic pentru evolufia ora~elor este subliniati:i nu

numai de rolul si:iu in pracdca curend , ci ~i prin luare sa in considerare ca document

fie

in

swdiile

generale

de

iswria

urbanismului.

fie

in

lucriiri

anume

ora~. T ratate clasice de

indispensabil,

monografice referitoare Ia is tori a urbana a unui

istoria urbanismului, precum eel al lui Pierre Lavedan, recurg frec,:ent Ia texte ale

construcfii, a ciiror interpretare

diferitelor categorii de legi sau regulamente de

poate conduce Ia explicarea sau infelegerea formilrii ora~ului industrial. Din cea

de-a doua categoric de lucri!ri, fac parte studii concentrate asupm unci anumite legi

sau asupm evolufiei reglementiirilor constructive, ~i a consecinfclor acestora :isupra

dezvolti!rii om~ului respectiv.

In ccrcctiirile romilnqd de iswrie modcrna a ora~dor drcpwl urbanistic

cu

foane

pufinc

cxccp{ii.

o

pozific

imponantii.

Rcglementarilc

a ocupar.

urbanisticc ~i constructive nu au fost totdcauna ignoratc . dar nici n11 li s-a acorclat o

;1tcn1ic particularii. care sa fi folosit Ia in1clcgerea nnor a s pcctc ale c\'Oiuliei urbane .

grcu sau imposibil de gasit In altc categorii cic d ocumcntc. ln astrt:l de lncriiri .

drcpUII mhanistic estc considcrat mai C11rilnd ca facilnd pane din fundalnl pc care

"I

c\·o lu\iilc

gcncralc

s:111

unci

:Jilnmitc dc z, ·oltiiri .

sccwriale

ale ora~clor. dcdt f:~ctor

Pn1inc

lncrJri

an

hwt

in

con sidcr:1rc

implica\iilc lcgisla1ici in cvolu1ia urh:111i s ticii a nnci loc:dita\i s:~n In clcl.\·oltarc;l unni ;lllnmi( tip de cladiri~J

Bncnrqti11l

arc

tOLII~i o

po z i1ie

pri,·il,:gi:~(~ In ;;t.csi scn s.

i'\ nrnJrnl

in c omparahilmai m:~rc de s uulii i s toricc exi s tent<.: a f:~cilit:lt :dwnbr c :~ . m:~i nmlt s au

modtmt a Bumrt,,Jiului (/netplind m mijlorol secolului a/ XIX-Itn) a fosl nrdn nllrtcen"i, progrt.<ive ,<iptnunnmlt, dt In roolufin sponlanli In planificnrtn g/obn/0.

Cnpila/n se lnscrie, nslftl, In cnltgvrin 1/utueronstlororn~e mropmt peulm cnrt

dtzvol!nrtn urbnnli a (lf)U/Ioc, ponli In apnri(io plmmlui de sisJmmlt"zort,forli aJi ghidnlli (decdlmargiunl) de o p!anificnrt cotrtnlli 1 . Dezvo!laren induslrinlli nculernlli a produs o C17fltrt mpidli a 111//llor om,<t, care, i11dijeren1 de 1ipul ei lmn.ifonunrrn om,<elor exislmlt

sou txli11dtrtn lor- a (lf)U//oc In o scorn nemailn!OI11illi plinli a/unci, mb conlrolul pnr(inl, seclonol, destori lordiv, fi, pri11 unuort, ctl o tjicit11{o redusli, a/ ndminislrn(iilo~. Docli ptocwd modemiziirii urbane a unnal, Ofadnr, o cole simi/oro pre!ulindeni, porticulorilli(ile dezvo/Jlirii Bucurtfliului au fosl depe11dm1e 1111 numoi de faclorii poli1ici,

socioli fi, poole,

mu!lii vmiu, ltr roport cu a mnrilor Oraft occidmJole), ci ii de coracltrislicile sptcijice ale confignro(iti slmclurii saltjizice.

Siudiul de fa(ii l,<i propunt o 0 /eclurii" a dezvol!iirii urbane focrJ!t pni1 prisma roolu(iti drepllllui 11rbn11is1ic. Nu tslt vorba, 111 11ici uu caz, de islorin globalli a devminl urba11e modtnlt·a Bucurrpi11/ui (o islorie cart 11u a fos/ scrisii i11cii), fi, a1 alfllmai 11111!1, de

o islon( a acldor Jlommlive diu puuclul de vedere a/ roolu(iti drtp!u/ui romauuc. Scopnl

in prinml rdnd, de eti economici (ctl decolajele etiTIOSetJit, tum(imllt foorte

.<ludiulni 11 rtprr.ziulii lucen:arta dt a drsr4m modul 1u cart le~:<la(ia. consideraca ca document al istorici urbane. a coudi(ioual, lncl'jJnlf(/ ell Ji"rioada rtgulammlarii. /musformart!a morfologicii a om~nlui. Flirli a Ji uuim dr!rrmiuaulli a r/I'Zf)o/J?irii modeme

a om,·ullli, evolu(ia /rgis!a(iti st coujimdii. lolu,<i, 111 mrJrf' mn.<urli. c11 acea.<la. Di11

par{ialr (pamlele

,•i wmp/mJNJiart 10/orlalrl). ale ompt!ui, t:rl!"t' sr illltr(nNJ z ?i p emJflllnll m alelnllr j_, lon·i

penjm'liva jirop11s?i, sl11di111 rle fatrl porJ/c ji ro usirlf'mlulla rliulrr i.•Mriilf'

I

prutialr.

I

,

i

INTRODUCERE

DREPTUL URBANISTIC

Drepcul urbanistic este constituit din ansamblul actelor normative c~r<:

au detem1inat ~i au asigurat controlul asupra modifidirii cadrului

fizic - spatial.

volumetric ~i formal

al

teritoriului

urban.

Parte constitutivii a

dreptului

urban.

legisla1ia urbanistica articuleaza intcrescle individului (drepwl

privat) cu cdc ale

colecti\•itiilii. cxprimate prin drcpcul administrativ.

Importan\a

legisla\ici

urbanisticc

numcroasc lucrari de istoric urbana. dar ~i de

cste

pe

deplin

rccunoscutii

In

iscoria arhiteeturii . lntr-un

studiu

de\·cnit

clasic.

publicae

acum

m:ci

binc

de

crci

cleccnii.

Leonardo

13cnevolo

considera. de exemplu. d

unul dintre primelc inscrumencelc tehnicc csen\ialc :de

urbanismului modern a fo s t apari\ia. Ia mijlocul seeolului

trecuc. reglcmcncarilor

modcrne pri\·ind locuin\a din Anglia ~i f-ranp 1 iar lncr-o lucrare mai recent:i. dar nu

mai Pll\in importanca. Fran<;ois Loyer demonstrcazii rolul codr~itor pe care 1-au

a nit regk.me~tLari!:.:conscnrctive :rsupr:r

sp:l\lllui urb;rn pariz:,mln secohd rrcur;2

1 1'. ~I. 1-iohc llbc rg. L. 1-io lkro L ees.

Ur.

.1/nl-iug

,

1.' '" "•ht.'.

/f1(1/1-f95(1.

I bn ·:l rd

,

1.~: 11rigini ddl"udJtlllislittJ JJIIJti1."'71n. l~d. l

1.~:11rigini ddl"udJtlllislittJ JJIIJti1."'71n. l~d. l

~al<.::r'/.:1.

lbri, cdi~i:1 a lll~a.

Lllli'•crsilY f>rc.:ss. J<)R:;.· ,

,.h.~-·

:

,:.

•{I

11 '"'

pu~in cxtin:-

1

·'

donwllillllli.

Sc

poate

constata

insa

d

\I<:'J>da d·. CCI"l'll•:

nwrca

maioritatc·

a

~~·rcririlorI;J lcgi:-.Lq~.~url>ani.stic:l estc concclltrat£1 asupra pcrio~1dcircgui~JI11C"llt<Jrc.

';I·

i11

special.

'" 11 1'"'

l{cglallll"!lUdlli Organic. ,\stld

de

lllcn\ion;lri (yi. 11neori. de

,,JI.dize)

Sll!ll

L'llf,,lllse

In

1 :,l!ISl;IIHin C. (;ill,, ·n1. Dan

iswriill'

de

rcfcrin\J

ale

Capitalci.

datoratc

l11i

llerindci yi 1\luzclllui de

lstoric a Ora'111lui. dar ~i l11

'""liilc spccialc ,f, ·lwarc pcrioadci rcg111amcntarc ;de lui Florian Georgescu. l\l11lt

Ill·" fl 11 \ine sunt a,J.d1zclc sau rcfcririle Ia actcle

normati1·e ale

perioaclelor istoricc

'""dtoarc.

lu

,,,usidcrur<: (p.lr\LiiJ, de cxemplu. In· istoria ora~ului. reclactat;l de colcetiv11l

LegioLu,LI

urbanistid

a

sf:lr~it11lui sceolului

lfCCIIt

cstc

IuatJ

,\lu£elllui de ]sto!J,· "Ora~uluisauln tcza de doctorat" Cezarei'[\·fllcenic. Cel m;~i

l"qin analizatc 51 ""

actclc normative de

1''"' 1 cloxal, celc ale l>c:rioadci intcrbelicc.

Ia lnceputul

sccolului

nostru ~i.In

mod

Un eaz 'f>J:cialll rcprczinta pcrsonalitatea lui Cincinat Sfin\CSCII. Pentru

,·llcgisla\ia a fost, iu acclasi timJ>. document istorie si instrument de lucr11. Director.

'

'

1.,·utr11

l)rimiirici

:·11:urqtcnc. C. Sfllq, ·,;cu a utiliz:n drepud 11rbanisric ea 11n111 dimrc instr11mcntclc

Clfca

dou:1

11ccenii,

a

Oirec1iei

Sistcmatiziirii

din

cadr11l

·;···J:I\iOnalc

C.:SCI1l,L1L

:de

acti1·ir:i\ii

sale

c11rcnte.

Comentariile

~i analizelc

sale

:\ Jlld lcgisla\i~ 1 ~' 11 \ l.!~o:Jica

pcrio~ulcin.::.<ipccti\·c s11nt. din accast5 cauz~l.cxtrcrn

'!lportanJc, l'll · 11 .11 uui 11111!t cu t<lt disc!l~iilccon1parati\·c c11 lcgi:·>la\ia altor ~~lri JutJ!uiLJ I-ICC\. 1 11

I'!!IOd:Jt:J. l11 lllll1lCI'O~ISC .<iCf!Cfl, cl :1 t:'~JLIL CIJ IJIIJ!t~J atcnpc

''"llcgisla\lci. ""'',!;1.!1 ill c1·olup:~gcncraiJ a ln!JalliSnlllllli l>llcllrqtcan.

l:t:~pck '.l,,<fil>llli

'l ' cuu

1' 1 ·

•-.,Jilllll t.';J

l\1111,,

'I'>J:J:JiJ:J

"'

II

!'11\.l

IIIIi

\llllliui:Ji

llJC\IIPilllc do11;l cL!pc

:JcCc\,JrC

de

CCJCCLI!t'

ic.~:I\I;J~ici IIJI>:IIJisticc

'jl

C\;JIIJ:IIC:I

COIJSCCilll,c!<lr

~L\II!>Lt

oL 11:1 <' i I/)C \i;l!: IJ~;IICII.:iJ.~;Jtc in nit

:

d!)·l.l;~ p:'ir~J ;j/,·

I. lq~>

11 1d k~isLqi~·! ( :qnccJ!lr:u~·:J >UJ~Iilllui :1c,IJ!>LJ 111111i dJI!IIci!IIJ

I~.\IJ.JIJ \ :1 ~ 1 1' !1~<. L, !Ctlllcc:~·.l

J\I!>Jic~· .~~·ucJ:Jic .1lc J>LJ\III!IJ ~IJ,,II

Ji ·krill~cloJ

r

fl!tf<)(!!:\'t•Jt'

Ia ct:lc cqn-;idcr~ne al>solut neccsare pcnJrll intcgJan.:;~ lcgisL1~ici In corH<

perio~J<k·i n.:\IH

'cti\·e.

Corclarca

J>rc\·c:<lcrilor

!>Jincipalci~H ·,J<

:Jc

nornJati\c care

'I

:\.Ud

<Ill

J\'llt incid~·111) ell CJ>II';truc~i: urban~! s-~J f~c111 prin grup~11ca In dou:i catcgorii. cue

t

n1archcaz;l yi o d11l>l:i (posibil:i) pcriodizarc:

1>rin1:1 categoric o

fC!>rcziut:'i

lcgilc a\·;lud car:Jctc.r gcuc:ral ~~ ceiL~ c11

importan1:1

as1111ra

c1·ol11\iei

11rllanisrice

<H~l~11!11i: Constit11~iilc ~arii. lcgile

com11n;~k. lcgilc

sanitarc.

lcgilc

privind

cxtindcrea supr;~fqci ora~11lui. ccle care

pnvesc construqia

de

locuin\c.

protcqia

mon11mentelor etc

prceum

~i clil'critc

rcgulan1cntc Jl11111icipalc a cJror obicct arc tangcn\J c11 stlldi11!: rcg11lamente s~~~~iunc

yi cle salullritate p111llic;l, e.clc privind constr11qiile ind11strialc. sa11 aite progranw de

arl1iteeturii etc. Tot in aceasta categoric sum

planuri de sistematizarc ale capitalci, care au

inclusc scunc analizc ale cclor doua

fost sanqionatc prin dccrete regale.

Din aecst ansambl11 de acte normative au fost puse In cvidcn1J acclc capitolc sau

aoticolc

care

pr11·csc

constr11qia

urbana.

t\naliza

lor

s-a

f:ic11t

conl'orm

unc1

pcrioclizari

care

se

raportcaz;J

Ia

cntc\'a

cvcnin1cntc

politicc

(pronwlgarea

Rcgulamcntului Organic. domnia l11i t\1. I

C11za.

proclamarca f{egaudui

Romanici.

lnccpuud

pcrioadci illtcrl>elicc). care a11 rcprczc!ll:Jl l!IOniCIJtc· inq>ortantc

c1·ol11\i" drc1H!llu1 llrl>:lllistic.

fJCIItru

-

CCI

de-J

d011J

Cltcgonc

C\tC

COII\IJIIIJI;I

din

rcgliL!JllCIIICic

de

con:-.tf!H:~I! ~i ~di!licJL luq><HUn~~~ lor p:IIIJCIILIJj pcntr11 c\·olup;! constrllc~ici 11ri>:IIJC

~~ imp11s a11:diza mul1 n1ai dctali:Jt~l a l"ntregul11i :Jet II<>JIILlli\· rcsptTti\·, din p11nctc de

\ uk:~· !_)•'·1/iL·IIIC:J;;Jit"

:L "j\(t)IJ~'III'' licc.'i1111 ~~-.!~IILII>I~-IJI tk t'O:!Slrllc~jc_ rC'i!>CUI\

:q >:II il,iJ

L

i lc'lllili<':l:,·).

/>11!1

\",Jri:llllCI!'

l!Jt)dill;,·;'ildc

ll!i~i:d 1 \:Ill

\llkJilc

Ill

Jl; .i i, ~J; I:~· .it!:;'

.,,

lo!J;·.:rc,~ l1~ ··,~;o:llc

I!~ICJIIICdi:ll~· Ch··d·> IIIJ<k

JCCSIC:J

(IJIJ!IIII

div I!L,II!I

':>1

:J!>It.d.t.'iriJ

lo1.

;IJJ

~-·,I

!!)\!

'; I

l1_ Jclc\-;11~·;1 ~-,-~>llll.icl \l!lli'llllll 1111~ IJJ!' .1 ~:.,~-~~lllt.'Jilllllll. ~--"'~·

111111 :-.pod! ~:d! tliliilill.i .1 ~·t)IJJ!>I•-.'.ILil:ll \ ,JI!

/tlllH

lit

'.

l

!

:dtt!LIIC.I JIJ ( t'JILi