Sunteți pe pagina 1din 29

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A MOLDOVEI

CATALOG

PIESE DE GIUVAIERGERIE
ANTICĂ
DIN COLECŢIILE MUZEULUI NAŢIONAL DE ISTORIE A MOLDOVEI

ANA NICULIŢĂ

Se consacră aniversării a 35-a de la fondarea


Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (1983)

CHIȘINĂU 2018
Recomandat pentru editare
de către Consiliul Ştiinţific
al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei

Editori:
dr. hab. Eugen Sava
dr. Aurel Zanoci

Referenţi:
dr. Ana Boldureanu
dr. Ion Tentiuc

Concept grafic:
Mihail Băţ

Foto:
Iurie Foca

Redactori:
Vlad Pohilă
Mariana Balan

Traducere:
Larisa Ciobanu
Liliana Condraticova
Mariana Balan

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii


Niculiţă, Ana. Piese de giuvaiergerie antică din colecţiile Muzeului Naţional
de Istorie a Moldovei : Catalog = Древние ювелирные изделия из коллекций
Национального Музея Истории Молдовы : Каталог / Ana Niculiţă ;
trad.: Larisa Ciobanu [et al.] ; Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei. – Chişinău :
S. n., 2018 (Tipogr. „Bons Offices”). – 296 p.
Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 283-288. – 300 ex.
[94(478-25)+739.2]:069.59
N 71

ISBN 978-9975-87-442-7

© 2018, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei


CUPRINS CОДЕРЖАНИЕ

Cuvânt înainte 9 Вступительное слово

Din partea autorului 12 От автора

Introducere 14 Введение

I. PIESE DE GIUVAIERGERIE DESCOPERITE


PRIN CERCETĂRI ARHEOLOGICE
16 I. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК
Epoca eneolitică / pag. 16 Эпоха энеолита / стр. 16
Epoca bronzului / pag. 16 Эпоха бронзы/ стр. 16
Epoca fierului / pag. 18 Эпоха железа / стр. 18
Epoca antică. Perioada romană târzie / pag. 23 Античная эпоха. Позднеримский период / стр. 22
Epoca evului mediu / pag. 33 Эпоха средневековья / стр. 34

II. PIESE DE GIUVAIERGERIE DIN TEZAURE 43 II. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КЛАДОВ


Articole din tezaure mixte / pag. 43 Изделия из монетно-вещевых кладов / стр. 43
Piese de giuvaiergerie din tezaure Ювелирные изделия из вещевых
de obiecte preţioase / pag. 47 кладов / стр. 47

III. CATALOG 51 III. КАТАЛОГ

Bibliografie 283 Библиография

Lista siturilor în care au fost Список памятников, в которых


descoperite piese de giuvaiergerie 289 обнаружены изделия из драгметаллов
(pe epoci) (по хронологическим периодам)

292
Abstract
List of items listed in the catalog / pag. 294
CUVÂNT ÎNAINTE ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

A П
lbumul prezentat cititorului are nu numai редлагаемая читателю книга имеет
o istorie deosebită de elaborare, ci este ne- не только своеобразную историю соз-
obişnuit după conţinutul său. Este prima дания, но и отличается полнотой и
publicaţie de acest gen în istoria muzeolo- временным охватом содержащегося в
giei Republicii Moldova. ней материала. Она является первой и пока един-
În prezent, aceasta este o publicaţie unică a celui ственной работой такого масштаба в истории му-
mai complet set de piese antice originale din meta- зейных публикаций Республики Молдова.
le preţioase păstrate în colecţiile Muzeului Naţional Издание представляет собой наиболее полный
de Istorie a Moldovei. Majoritatea acestor obiecte au свод подлинных древних ювелирных изделий
fost descoperite ca urmare a săpăturilor arheologice из благородных металлов, хранящихся в фондах
pe teritoriul Republicii Moldova, începând cu anii ‘50 Национального музея истории Молдовы. Основная
ai secolul trecut şi până în prezent. Însă, unele dintre часть этих предметов была обнаружена на терри-
aceste piese au fost descoperite fortuit sau erau ele- тории Республики Молдова в результате археоло-
mente componente în depozitele de giuvaiere. гических раскопок начиная с 50-х годов прошлого
Ideea unui astfel de catalog aparţine cunoscu- столетия по настоящее временя. Наряду с ними в
tului cercetător Vsevolod Marchevici. La începutul каталог включены и предметы, входящие в состав
anilor ‘90 ai secolul al XX-lea, fiind şeful Sectorului случайно обнаруженных комплексов, преимуще-
de Istorie a Culturii Materiale şi al Muzeului de ственно кладов.
Arheologie şi Etnografie, din componenţa Institutului Идея составления такого сводного катало-
de Arheologie şi Etnografie al Academiei de Ştiinţe a га принадлежит известному ученому Всеволоду
Moldovei, am discutat personal cu V. Marchevici pla- Маркевичу. В начале 90-х гг. XX столетия, явля-
nul iniţial şi conceptul publicaţiei propuse. Atunci, ясь заведующим отделом истории материаль-
noi am decis că o astfel de sarcină poate, şi ar tre- ной культуры Музея археологии и этнографии,
bui, să fie încredinţată colegei noastre Ana Niculiţă, входившего в состав Института археологии и эт-
care avea în gestiunea muzeografică colecţia obiec- нографии Академии Наук Молдовы, В. Маркевич
telor de aur şi argint din Muzeul de Arheologie şi предложил мне обсудить концепцию и первона-
Etnografie. Astfel, au început lucrările de selectare şi чальный план предполагаемого каталога-альбо-
sistematizare a colecţiilor din colecţiile Muzeului de ма. В то время мы оба пришли к выводу, что та-
Arheologie şi Etnografie pentru pregătirea unei pu- кую задачу можно и нужно поручить сотруднику
blicaţii exhaustive. нашего отдела Анне Никулицэ. Это послужило
Însă, timp de cca 20 de ani, după începutul lucrări- началом работы по отбору и систематизации кол-
lor de elaborare a catalogului, manuscrisul şi compo- лекций в фондах Музея археологии и этнографии.
ziţia lui au fost permanent modificate, deoarece nu- Однако на протяжении более 20 лет, прошед-
mărul de descoperiri noi era mereu în creştere. O altă ших с начала работы над каталогом, в рукопись
cauză, care a adus la încetarea elaborării catalogului и состав каталога постоянно вносились измене-
a fost faptul că, în anul 2005, Muzeul de Arheologie şi ния, так как количество новых находок неизмен-
Etnografie al Institutului de Arheologie şi Etnografie но увеличивалось. В 2005 году на основе Музея
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Muzeul Naţional археологии и этнографии Института археоло-
de Istorie a Moldovei din subordinea Ministerului гии и этнографии АН Молдовы и Национального
Culturii al Republicii Moldova au fost comasate şi a музея истории Молдовы Министерством куль-
fost creat Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a туры Республики Молдова был образован

9
CUVÂNT ÎNAINTE  ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Moldovei. Astfel, a fost necesar de revizuit conţinutul Национальный музей археологии и истории
Catalogului şi de completat colecţiile din Muzeul de Молдовы. Результатом такого объединения яви-
Arheologie şi Etnografie, cu colecţiile păstrate ante- лось и то, что кроме коллекций Музея археологии
rior în Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. и этнографии в каталог необходимо было вклю-
Redactarea manuscrisului iniţial al catalogului, чить и коллекции, хранившиеся в Национальном
efectuată de A. Niculiţă, a fost parţial finalizată în музее истории Молдовы.
2010. Dar, din mai multe motive obiective, manuscri- Основная работа над составлением каталога
sul s-a păstrat în arhiva muzeului încă aproape nouă была завершена в 2010 году. Но по ряду объектив-
ani. Numai în 2018, un grup de iniţiativă, format din ных причин рукопись пролежала в архиве музея
colegii de la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi еще почти 9 лет. Только в 2018 году инициатив-
Universitatea de Stat din Moldova, a reluat activitatea ная группа коллег из Национального музея исто-
de prelucrare a catalogului, cu scopul de a-l completa рии Молдовы и Государственного университета
cu noi descoperiri şi în cele din urmă să fie pregătit Молдовы возобновила работу над каталогом, по-
definitiv pentru editare, în conformitate cu cerinţe- ставив перед собой задачу дополнить его новыми
le moderne pentru astfel de publicaţii muzeografice. открытиями и окончательно подготовить к пу-
Au fost redactate compartimentele introductive, cu бликации, руководствуясь современными требо-
descrierea generală a perioadelor cultural-istorice, ваниями к такого рода изданиям.
revăzută cronologia descoperirilor în funcţie de re- Были переработаны вступительные разделы
zultatele cercetărilor contemporane, iar componenţa по общему описанию культурно-хронологиче-
catalogului a fost completată cu descoperiri recente. ских периодов; в предшествующие варианты ру-
A fost modificat şi sistemul de descriere a pieselor din кописи каталога включены новые находки; изме-
catalog. нена система описания находок, а также уточнена
De asemenea, dat fiind faptul că fotografiile хронология предметов и кладов в соответствии с
obiectelor, incluse în catalogul iniţial, efectuate cca результатами современных исследований.
20 de ani în urmă nu mai corespundeau cerinţelor С учетом того, что качество фотоизображений,
tehnice şi artistice moderne, au fost refotografiate выполненных более 20 лет назад, уже не соответ-
practic toate obiectele incluse în varianta actuală a ствовало новым техническим и художественным
catalogului. требованиям, была произведена новая фотосъем-
În Catalog sunt prezentate peste 2000 piese de va- ка почти всех предметов, включенных в данный
loare artistică şi istorică unicată, care cuprind o pe- каталог.
rioadă cultural-istorică foarte vastă – din epoca ene- Всего в каталоге представлены более 2000
olitică (mileniile V-IV a. Chr.) şi până în evul mediu предметов уникальной исторической и художе-
târziu (secolele XVI-XVII). Majoritatea obiectele pu- ственной ценности, относящихся к различным
blicate în prezentul catalogul au fost descoperite pe культурно-хронологическим периодам, от эпохи
teritoriul Republicii Moldova, dar ele indică existenţa энеолита (V-IV тыс. до н.э.) до позднего средне-
legăturilor culturale şi comerciale a populaţiilor au- вековья (XVI-XVII вв.). Абсолютное большинство
tohtone cu comunităţile din regiunile carpato-balca- опубликованных в каталоге изделий обнаружены
nice, mediteraneene, asiatice şi caucaziene. на территории Республики Молдова, но они ука-
Cu siguranţă, se poate afirma că acest album va зывают на существование культурных и торговых
avea o recunoaştere nu numai în rândul specialiştilor контактов местного населения с карпато-балкан-
de profil istorico-arheologic, dar şi în rândul tuturor ским, азиатским, ближневосточным и кавказ-
celor interesaţi de trecutul istoric. ским регионами.
Manuscrisul, prezentat de A. Niculiţă în 2010, în С полной уверенностью можно утверждать,
ultimii nouă ani a suferit un şir de modificări, astfel что данный альбом будет полезен и интересен

10
CUVÂNT ÎNAINTE  ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

încât publicaţia de faţă prezintă o variantă redactată не только специалистам в области археологии и
şi esenţial completată, datorită eforturilor depuse de истории, но и всем тем, кто интересуется насле-
mai mulţi colegi. дием древних народов и историческим прошлым
Doresc să exprim sincere mulţumiri tuturor cole- нашей страны.
gilor care au participat la pregătirea finală a acestui Рукопись, представленная А.И. Никулицэ в
studiu pentru editare – Ana Boldureanu, Mihail Băţ, 2010 году, за последние 9 лет претерпела много-
Natalia Mateevici, Ion Niculiţă, Aurel Zanoci. численные изменения, и настоящее издание яв-
ляется переработанным и дополненным вари-
Dr. hab. Eugen Sava, director general антом, опубликованным благодаря совместным
al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei усилиям наших коллег.
В окончательной подготовке данной работы к
публикации принимали участие Ана Болдуряну,
Михаил Бэц, Наталия Матеевич, Ион Никулицэ,
Аурел Заноч, которым приношу свою искреннюю
благодарность.

Др. хаб. Еуджен Сава, генеральный директор


Национального музея истории Молдовы

11
III. CATALOG
КАТАЛОГ
CATALOG  КАТАЛОГ

4
BUCŞE DE SCEPTRU /
ОБОЙМЫ СКИПЕТРА (3)

s. Giurgiuleşti, raionul Cahul. Necropolă


plană, mormântul 4.
Cercetare: V. Haheu, 1991 г.
Bucşe din plăci de aur, de formă cilindrică,
cu suprafaţa exterioară canelată. Din două
părţi, bucşele au câte un canal cu orificii
pentru fixare pe suport. Aur 750‰.
1. Greutatea 6,55 g. Lungimea 28 mm.
Diamentrul 18 mm.
2. Greutatea 5,31 g. Lungimea 35 mm.
Diamentrul 17 mm.
3. Greutatea 5,28 g. Lungimea 29 mm.
Diamentrul 15 mm.
„„4500-4300 a. Chr.

с. Джурджулешть, район Кахул.


Грунтовой могильник, погребение 4.
Раскопки: В. Хахеу, 1991 г.
Обоймы из золотых листов,
цилиндрической формы, с рифлёной
внешней поверхностью. С двух сторон,
на обоймах, расположены два паза с
отверстиями для крепления. Золото
750‰.
1. Вес 6,55 г. Длина 28 мм. Диаметр
18 мм.
2. Вес 5,31 г. Длина 35 мм. Диаметр
17 мм.
3. Вес 5,28 г. Длина 29 мм. Диаметр
15 мм.
„„4500-4300 до Р.Х.

FB-26256-26258.
Хахеу, Курчатов 1992, 29-30, рис. 23/6-8;
Haheu, Kurcеatov 1993, 103, pl. 7/7-9;
Bicbaev 2009, 218, 220-221, fig. 10-13.

54
CATALOG  КАТАЛОГ

17
SALTALEOANE SPIRALATE / ПРОНИЗИ-СПИРАЛИ (2)

s. Pohrebea, raionul Dubăsari. Tumulul 3, с. Похребя, район Дубэсарь. Курган 3,


mormântul 1. погребение 1.
Cercetare: N. Chetraru, 1980. Раскопки: Н. Кетрару, 1980 г.
Saltaleoane spiralate din sârmă, cu 14 spire. Пронизи-спирали проволочные,
Aur 750‰. спиралевидные, в 14 оборотов. Золото
1. Greutatea 0,96 g. Lungimea 17 mm. 750‰.
Diametrul 3 mm. 1. Вес 0,96 г. Длина 17 мм. Диаметр 3 мм.
2. Greutatea 0,73 g. Lungimea 17 mm. 2. Вес 0,73 г. Длина 17 мм. Диаметр 3 мм.
Diametrul 3 mm. „„XII-X вв. до Р.Х.
„„Sec. XII-X a. Chr.

FB-25725-25726.
Кетрару 1981, 14, 19, рис. 20;
Агульников, Кетрару 1992, 135-138, рис. 2/3.

61
CATALOG  КАТАЛОГ

18
APLICĂ / НАКЛАДКА

s. Cioburciu, raionul Ştefan Vodă. Tumulul 1, с. Чобурчиу, район Штефан Водэ. Курган 1,
mormântul 1. погребение 1.
Cercetare: S. Agulnicov, 1989. Раскопки: С. Агульников, 1989 г.
Aplică lucrată dintr-o placă metalică, pe Накладка пластинчатая, тиснением выполнено
care prin presare este redat un cap de cerb изображение головы оленя с ветвистыми
cu coarnele ramificate, înfrumuseţate cu рогами, украшенными двумя стилизованными
două imagini/coarne(?) stilizate de grifon- видами/рогами(?) грифо-барана. По
berbec. Pe perimetru placa este prevăzută периметру пластины проделаны отверстия,
cu orificii, în care au fost plasate nituri cu в которые вставлены золотые гвоздики со
floare – prin intermediul lor aplica se fixa de шляпками, которыми накладка крепилась на
vasul de lemn. Aur 583‰. Greutatea 5,29 g. деревянный сосуд. Золото 583‰. Вес 5,29 г.
Lungimea 53-57 mm. Lăţimea 39-40 mm. Длина 53-57 мм. Ширина 39-40 мм.
„„Sfârşitul sec. V a. Chr. „„Конец V в. до Р.Х.

FB-25643.
Агульников, Субботин 1997, 284, рис. 2/2;
Agulnikov 2003, 40, fig. 2/2.

62
CATALOG  КАТАЛОГ

32
CERCEI (VERIGI DE TÂMPLĂ) / СЕРЬГИ (КОЛЬЦА ВИСОЧНЫЕ) (2)

s. Butor, raionul Grigoriopol. Tumulul 2, с. Бутор, район Григориопол. Курган 2,


mormântul 3. погребение 3.
Cercetare: A. Meliukova, 1972. Раскопки: А. Мелюкова, 1972 г.
Cerceii (verigi de tâmplă) sunt alcătuiţi din Серьги (кольца височные) состоят из
inele cu capetele apropiate, introduse în обручей с несомкнутыми концами,
tortiţele unor plăcuţe figurative cu două feţe, которые продеты в ушки двусторонних
de care sunt prinse pandantive amforoidale. фигурных привесок с амфоровидными
Pe plăcuţe este redată o zeiţă cu mâini-aripi, подвесками. На привесках изображена
ce are corpul reprezentând frunze, mlădiţe рукокрылая богиня с туловищем в виде
şi muguri. Aur, inelele 375‰, plăcuţele şi расходящихся в стороны листьев, побегов
pandantivele – 583‰. и бутонов. Золото, кольца 375‰, привески
1. Greutatea 11,64 g. Lungimea plăcuţei и подвески – 583‰.
35 mm. Lăţimea 28-30 mm. Lungimea 1. Вес 11,64 г. Длина привески 35 мм.
pandantivului 20 mm. Diametrul inelului Ширина 28-30 мм. Длина подвески 20 мм.
30×35 mm. Диаметр кольца 30×35 мм.
2. Greutatea 11,44 g. Lungimea plăcuţei 2. Вес 11,44 г. Длина привески 33 мм.
33 mm. Lăţimea 28 mm. Lungimea Ширина 28 мм. Длина подвески 20 мм.
pandantivului 20 mm. Diametrul inelului Диаметр кольца 30×35 мм.
30×35 mm. „„IV в. до Р.Х.
„„Sec. IV a. Chr.

78
CATALOG  КАТАЛОГ

61
FALAR (APLICĂ DE HARNAŞAMENT) / ФАЛАР (АТРИБУТ УЗДЕЧНОГО НАБОРА)

s. Hruşca, raionul Camenca. Necropolă. с. Хрушка, район Каменка. Могильник.


Cercetare: V. Grosu, 1983. Раскопки: В. Гросу, 1983 г.
Falar de formă circulară, cu profilul Фалар округлой формы, в профиль
semicircular, lucrat dintr-o placă metalică выпуклый, изготовлен из гладкого листа.
netedă. Pe o margine are fixate două inele У одного края продеты два проволочных
de sârmă. Urmele celui de-al treilea inel se кольца. След от третьего кольца – на
păstrează pe partea opusă a marginii. Pe противоположной стороне. На внутренней
partea interioară a falarului, la mijloc, este стороне фалара, в центре, выгравирован
gravat un semn sarmatic de tip tamga. Argint сарматский тамговый знак. Серебро
999,9‰. Greutatea 231,26 g. Diametrul 999,9‰. Вес 231,26 г. Диаметр 165 мм.
165 mm. Adâncimea 40 mm. Глубина 40 мм.
„„Sec. I a. Chr. - I p. Chr. „„I век до Р.Х. - I в. от Р.Х.

108
CATALOG  КАТАЛОГ

62
PANDANTIV-AMULETĂ / ПОДВЕСКА-АМУЛЕТНИЦА

s. Hruşca, raionul Camenca. Necropolă. с. Хрушка, район Каменка. Могильник.


Cercetare: V. Grosu, 1983. Раскопки: В. Гросу, 1983 г.
Pandantiv de formă cilindrică, lucrat din foiţă Подвеска цилиндрической формы,
subţire de aur. La capete şi la mijloc cilindrul выполнена из тонкого золотого листа. На
are bucle pentru suspendare. Pe corpul концах и в середине цилиндра имеются
cilindrului sunt sudate trei alveole din sârmă петли для крепления. На корпус подвески
de aur, umplute cu pastă sticloasă. Lateral, напаяны три сердцевидных гнезда из
cilindrul avea sudate două discuri-capace, unul золотой нити, со вставками из стеклянной
fiind pierdut din vechime. Aur 900‰. Pastă пасты. Боковые стороны цилиндра запаяны
de sticlă. Greutatea 3,6 g. Lungimea 28 mm. дисками, один из них утрачен в древности.
Înălţimea 12 mm. Золото 900‰. Паста. Вес 3,6 г. Длина
„„Sec. I a. Chr. - I p. Chr. 28 мм. Высота 12 мм.
„„I век до Р.Х. - I в. от Р.Х.
FB-25766.
Гросу 1986, 260, рис. 1/21;
Гросу 1990, 53, п. 19, рис. 16/5;
Коваленко и др. 2006, 29, рис. 9.

110
CATALOG  КАТАЛОГ

с. Меделень, район Унгень. Грунтовый


могильник, погребение 1.
Раскопки: В. Ворник, В. Бубулич, С. Попович,
2015.
Подвеска в форме амфорки с подвесным
ушком и 13 цепочками (две из которых
отсутствуют с древности) со стеклянными
бусинами на концах. Амфорка снабжена
четырьмя ручками, приваренными к
краю горлышка и примерно на уровне
максимального диаметра тулова. Тулово
амфоры на плечах и у донца украшено
поясками, состоящими из одного ряда
маленьких смежных гранул. Цепочки
сделаны из тонкой проволочки, сплетенной
вчетверо, и на концах снабжены подвеской
с прикрепленной к ней бусиной из белой
стеклянной пасты. Золото 900‰. Общий
вес предмета 9,47 г. Общая длина 53 мм.
Максимальный диаметр амфорки 14,5 мм.
Длина цепочек 42 мм.
FB-30306-1. „„Конец I - начало II вв. от Р.Х.
Vornic, Bubulici, Popovici 2015, 65, fig. 6/3;
Vornic, Bubulici, Popovici 2016, 22, fig. 7/3;
Vornic, Bubulici, Popovici 2017, 72-74, fig. 8/3.

117
CATALOG  КАТАЛОГ

79
INEL / ПЕРСТЕНЬ

s. Mocra, raionul Rîbniţa. Tumulul 2, с. Мокра, район Рыбница. Курган 2,


mormântul 2. погребение 2.
Cercetare: T. Şcerbacova, 1990. Раскопки: Т. Щербакова, 1990 г.
Inel având forma unei fiinţe mitologice, Перстень в виде свернувшегося в спираль,
răsucită într-o spirală cu 4,5 spire. Aur 900‰. в 4,5 оборота, мифологического существа.
Granat. Pastă. Greutatea 12,06 g. Diametrul Золото 900‰. Гранат. Паста. Вес 12,06 г.
inelului 18 mm. Diametrul sârmei 1-2 mm. Диаметр кольца 18 мм. Диаметр
„„Sec. II p. Chr. проволоки 1-2 мм.
„„II век от Р.Х.

128
CATALOG  КАТАЛОГ

118
PANDANTIV-„LUNULĂ” / ПОДВЕСКА-«ЛУННИЦА»

s. Dănceni, raionul Ialoveni. Necropolă plană, с. Дэнчень, район Яловень. Могильник,


mormântul 279. погребение 279.
Cercetare: I. Rafalovici, 1976. Раскопки: И. Рафалович, 1976 г.
Pandantiv în formă de semilună cu partea Подвеска пельтовидная, имеет форму
centrală triunghiulară proeminentă. Conturul полумесяца, с треугольно выступающей
general al lunulei este evidenţiat prin центральной частью. Общий контур
ornamentare cu fir torsionat. Suprafaţa подвески подчёркнут линией скани. Поле
pandantivului este decorată în tehnica украшено зернью в виде пирамидок и
granulaţiei cu granule aranjate în formă de отдельных шариков. На лицевой стороне, в
piramidă ori dispuse separat. Pe partea центре и по краям, припаяны три гнезда, в
exterioară, în centrul şi pe marginile lunulei, двух из них сохранились пастовые вставки.
sunt sudate trei casete, în două dintre ele От середины верхнего края подвески
păstrându-se inserţiile de pastă sticloasă. отходит гофрированное ушко для
Pe mijlocul marginii de sus se află urechiuşa подвешивания. Золото 750‰. Вес 3,22 г.
pentru atârnare, din bandă striată. Aur 750‰. Длина 27 мм. Ширина 16 мм. Диаметр
Greutatea 3,22 g. Lungimea 27 mm. Lăţimea ушка 3 мм.
16 mm. Diametrul urechiuşei de prindere „„Вторая половина III - начало V в. от Р.Х.
3 mm.
„„A doua jumătate a sec. III - începutul
sec. V p. Chr.

FB-25680.
Рафалович 1986, 86, табл. XLIII/6;
Щербакова 1989, 85, рис. 4/5;
Щербакова, Щукин 1991, 47, рис. 3/1;
Каргопольцев, Бажан 1993, 113-115, рис. 2/10.

170
CATALOG  КАТАЛОГ

171
CATALOG  КАТАЛОГ

132
FIBULE / ФИБУЛЫ (2)

s. Brăviceni, raionul Orhei. Necropolă plană, с. Брэвичень, район Орхей. Могильник,


mormântul 87. погребение 87.
Cercetare: V. Grosu, 1977. Раскопки: В. Гросу, 1977 г.
Fibule cu placă pentagonală şi semidisc. Au Фибулы двупластинчатые, со щитками
resorturile duble, cu capetele în formă de полукруглой формы и с выступами в
butoni, proeminente lateral semidiscului; câte верхней части щитков. Две параллельные
un buton decorativ este sudat şi pe mijlocul пружины переходят в такие же
marginii de sus a plăcii semicirculare. Corpurile выступы. Дужки фибул изогнуты, ножки
fibulelor sunt curbate, concave în interior, iar продолговатые, расширенные в нижней
portagrafa fixă se află pe jumătatea superioară трети, завершаются острыми углами.
a plăcii pentagonale. 1. Argint 600‰. Приемники припаяны, имеют форму
Greutatea 9,74 g. 2. Argint 500‰. Greutatea трубочек, прикрывают иглы. 1. Серебро
10,01 g. Lungimea fibulelor 59 mm. Lăţimea 600‰. Вес 9,74 г. 2. Серебро 500‰. Вес
37 mm. 10,01 г. Длина фибул 59 мм. Ширина 37 мм.
„„Sec. IV p. Chr. „„IV в. от Р.Х.

186
CATALOG  КАТАЛОГ

FB-26425-26426.
Гросу 1978, 57-58;
Гросу 1981, 389-390;
Grosu, Vornic, Ciobanu 2006, 117, fig. 5/3-4.

187
CATALOG  КАТАЛОГ

FB-26277-26283.
Агульников 1987, 512-513;
Гросу 1990, 74-75, рис. 28/1-12;
Reconstituire: V. Bubulici. Agulnikov, Simonenko 1993, 91-93;
Реконструкция: В. Бубулич. Симоненко 2009, 186, рис. 156/1-5.

189
CATALOG  КАТАЛОГ

FB-26432.
Хынку 1977, 460, 461;
Щербакова, Щукин 1991, 41, рис. 1/3.

203
CATALOG  КАТАЛОГ

171
TORQUES / ГРИВНА

s. Alcedar, raionul Rezina. Cetate/Horodişte. с. Алчедар, район Резина. Городище.


Cercetare: G. Fedorov, 1951. Раскопки: Г. Фёдоров, 1953 г.
Torques de formă circulară, inelul fiind lucrat Гривна круглой формы, обруч выполнен
dintr-o vergea metalică cu secţiunea circulară, из круглого в сечении прута, сужающегося
care se îngustează spre capete. Un capăt al на концах. Концы обруча свёрнуты таким
colierului este îndoit sub un unghi de 90°, образом, что на одном из них образован
formând un cârlig, iar altui capăt prin îndoire загнутый под прямым углом крючок, а на
i s-a redat formă de verigă, în care se fixează другом – петля, в которую он вставляется.
cârligul. Argint 750‰. Greutatea 454 g. Серебро 750‰. Вес 454 г. Диаметр
Diametrul piesei 190 mm. Diametrul vergelei гривны 190 мм. Диаметр прута 9 мм, на
9 mm, la capete – 3,5 mm. концах – 3,5 мм.
„„Sfârşitul sec. IX - prima jumătate a sec. XI. „„Конец IX - первая половина XI в.

228
CATALOG  КАТАЛОГ

200
VERIGĂ DE TÂMPLĂ CU 3 MĂRGELE / КОЛЬЦО ВИСОЧНОЕ ТРЁХБУСИННОЕ

s. Şaptebani, raionul Rîşcani. Descoperire с. Шаптебань, район Рышкань. Случайная


fortuită. находка.
Veriga constă din inel, o mărgică mare centrală Кольцо височное трёхбусинное состоит
de formă bitronconică şi două mărgele laterale из обруча, центральной крупной бусины
de dimensiuni mai mici, rotunde. Inelul este биконической формы и двух боковых
lucrat din fir dublu de sârmă torsionată, бусин меньшего размера, округлой
înfăşurată adăugător cu alt fir de sârmă формы. Обруч выполнен из перевитой
subţire. Corpurile mărgelelor prezintă două проволоки. Между витками протянута
rozete imprimate, orientate cu petalele una более тонкая проволока. Тулова бусин
faţă de alta, înfrumuseţate prin granule. Între состоят из тиснёных ажурных розеток,
petale sunt păstrate spaţii libere. Pe mijlocul обращенных друг к другу «лепестками» и
mărgelei centrale este aplasat un brâuleţ украшенных зернью. Центральная бусина
de granule. Între cele trei mărgele inelul разделена пояском зерни. Между бусинами
verigii este înfăşurat cu fire de sârmă, care le расположен проволочный разделитель.
delimitează. Ambele capete ale inelului se Обруч с обоих концов завершается
termină cu bucle-încheietori. Argint, montura петлями для застёгивания. Серебро оправы
960‰, inelul 750‰. Greutatea 36,97 g. 960‰, обруча – 750‰. Вес 36,97 г. Размер
Dimensiuni 55×60 mm. 55×60 мм.
„„Sec. XV-XVII. „„XV-XVII вв.

FB-26431.
Рикман 1969, 76, рис. 49/1;
Рябцева 2000, 170, рис. 3/1;
Monnaies 2007, 46, 16-17.

262
CATALOG  КАТАЛОГ

263
CATALOG  КАТАЛОГ

201
VERIGĂ DE TÂMPLĂ / КОЛЬЦО ВИСОЧНОЕ

s. Trinca, raionul Edineţ. Grotă, stratul superior. с. Тринка, район Единец. Грот, верхний слой.
Cercetare: I. Borziac, 1980. Раскопки: И. Борзияк, 1980 г.
Veriga de tâmplă este executată dintr-o vergea Кольцо височное выполнено из круглого
cu secţiunea circulară, executată în forma unui в сечении стержня, согнутого в обруч с
inel cu capetele apropiate. Unul dintre capete несомкнутыми концами. Один конец расплющен
este aplatizat şi perforat; celălalt capăt, după и просверлен, другой плоско раскован и завёрнут,
aplatizare, a fost rulat în formă tubulară. De образуя трубочку со сквозным отверстием.
partea inferioară a inelului este fixată montura В нижней половине обруча закреплена оправа
de formă globulară, alcătuită din două semisfere шаровидной формы, состоящая из двух полусфер,
unite printr-o sutură verticală. Suprafaţa спаянных вертикальным швом. Поверхность
monturii este decorată cu tubuleţe mici sudate, оправы украшена напаянными, соединёнными
grupate câte trei, precum şi cu trei cerculeţe по три, маленькими трубочками, а также тремя,
din sârmă subţire torsionată. Montura centrală выполненными из тонкой витой проволоки.
este separată de cele laterale prin fixatoare din Центральная оправа отделена от боковых
sârmă şnurată. Monturile laterale constau din оправ фиксаторами из витой проволоки.
două plăcuţe ornamentate cu fir torsionat şi trei Боковые оправы состоят из двух пластинок,
triunghiuri alcătuite din tubuleţe. Argint 600‰. орнаментированных витой проволокой и тремя
Greutatea 9,57 g. Diametrul verigii 30 mm. треугольниками, выполненными из трубочек.
„„Sec. XVI. Серебро 600‰. Вес 9,57 г. Диаметр кольца 30 мм.
„„XVI в.

FB-26522.
Борзияк, Рябой 1985, 187, рис. 3/12;
Рябцева 2000, 170, рис. 6/2;
Рябцева 2006, 151; Reabţeva 2014, 189.

264
CATALOG  КАТАЛОГ

216
TERMINAŢII DE MÂNERE DE CUŢITE / НАВЕРШИЯ К РУКОЯТКАМ НОЖЕЙ (2)

s. Saharna, raionul Rezina. Tezaur din obiecte с. Сахарна, район Резина. Вещевой клад,
de podoabă, descoperire fortuită, 1982. случайная находка, 1982 г.
Terminaţiile au formă tronconică inversată cu Навершия имеют перевёрнутую
baza proeminentă, de care sunt sudate patru усеченно-коническую форму с выпуклым
urechiuşe. De urechiuşe sunt fixate, cu ajutorul основанием, к которому припаяны четыре
unor inele de sârmă, pandantive în formă ушка. К ушкам с помощью проволочных
de picătură. Piesele sunt decorate cu motive колец прикреплены каплевидные
vegetale şi geometrice incizate. Argint 500‰. подвески. Навершия украшены резным
Aurire. Greutatea 4,45 g, 4,32 g. Înălţimea растительным и геометрическим
terminaţiilor 10 mm. Diametrul bazei орнаментом. Серебро 500‰. Позолота.
inferioare 16 mm, diametrul bazei superioare Вес 4,45 г, 4,32 г. Высота наверший 10 мм.
12 mm. Lungimea pandantivelor 12 mm. Диаметр нижнего основания 16 мм,
„„Sec. XVII. диаметр верхнего основания 12 мм. Длина
подвесок 12 мм.
„„XVII в.

FB-26293-26294.
Левинский, Рябой 1992, 250-251, рис. 1/3.

282
LISTA SITURILOR ÎN CARE СПИСОК ПАМЯТНИКОВ,
AU FOST DESCOPERITE В КОТОРЫХ ОБНАРУЖЕНЫ
PIESE DE GIUVAIERGERIE ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРАГМЕТАЛЛОВ
(pe epoci) (по хронологическим периодам)

Epoca eneolitică Эпоха энеолита


Bursuceni (nr. 2*) Бурсучень (№ 2*)
Giurgiuleşti (nr. 3, 4) Джурджулешть (№ 3, 4)
Sărăteni (nr. 1) Сэрэтень (№ 1)

Epoca bronzului Эпоха бронзы


Bădragii Vechi (nr. 8) Брэвичень (№ 6, 7)
Brăviceni (nr. 6, 7) Брынзень (№ 14, 15)
Brînzeni (nr. 14, 15) Бэдражий Векь (№ 8)
Corpaci (nr. 11) Джурджулешть (№ 13)
Giurgiuleşti (nr. 13) Корпач (№ 11)
Hagilar (nr. 16) Похребя (№ 17)
Pohrebea (nr. 17) Рошкань (№ 12)
Roşcani (nr. 12) Талмаза (№ 9)
Talmaza (nr. 9) Тараклия (№ 5)
Taraclia (nr. 5) Тецкань (№ 10)
Teţcani (nr. 10) Хаджилар (№ 16)

Epoca fierului Эпоха железа


Balabanu (nr. 20) Балабану (№ 20)
Bădragii Vechi (nr. 55-57) Бутор (№ 32-35)
Butor (nr. 32-35) Бэдражий Векь (№ 55-57)
Cioburciu (nr. 18) Дубэсарь (№ 22-31)
Cosăuţi (nr. 49) Косэуць (№ 49)
Dubăsari (nr. 22-31) Лукэшеука (№ 58)
Hagimus (nr. 44) Мерень (№ 45, 46)
Hansca (nr. 50) Николское (№ 36-43)
Lucăşeuca (nr. 58) Паркань (Терновка) (№ 48)
Mereni (nr. 45, 46) Сахарна (№ 51-54)
Nicolscoe (nr. 36-43) Сипотень (№ 59)
Parcani (Ternovca) (nr. 48) Талмаза (№ 21, 47)
Saharna (nr. 51-54) Хаджимус (№ 44)
Sipoteni (nr. 59) Ханска (№ 50)
Ştefan Vodă (nr. 19) Чобурчиу (№ 18)
Talmaza (nr. 21, 47) Штефан Водэ (№ 19)

* Numărul conform catalogului. * Номер согласно каталогу.

289
ANCIENT JEWELRY FROM THE COLLECTIONS
OF THE NATIONAL MUSEUM OF HISTORY OF MOLDOVA (CATALOG)

F
ABSTRACT

or many decades of atrchaeological research etc.). There is indicated the numbers under which
in the territory of the Republic of Moldova, each item is listed in the Catalog. The general char-
unique archaeological artifacts from the acteristics of the corresponding historical period, as
Paleolithic to the late Middle Ages have been well as brief information on the technique of manu-
collected, through which we can judge the socio-eco- facturing objects, are given. Each archaeological site
nomic development of the population and its trade is marked on the map corresponding to the historical
and cultural ties to the outside world. Among the ma- period to which the finds are attributed.
terials found during the excavations of sites, settle- The most ancient jewelry from the collection of ob-
ments, hillforts, barrows, and burial grounds there jects made of precious metals of the National Museum
are products made of precious metals. Each historical of History of Moldova, included in the Catalog, dates
epoch is characterized by its own particular style of back to the Eneolithic (5000  - 4000 BC). The period
jewelry art, a certain skills, which are primarily due is represented by a golden earring found in the bar-
to the level of development of human society in a giv- row near the village of Sărăteni (Hînceşti District), a
en historical period. temporal ring of gold from the barrow near the vil-
This Catalog introduces the reader to the histor- lage of Bursuceni (Sîngerei District), and golden tem-
ical jewels found on the territory of the Republic of poral rings and scepter clips from the necropolis of
Moldova, to the exquisite artistic taste and high level Giurgiuleşti (Cahul District).
of jewelry skill of their creators, allowing him to look The Bronze Age (the end of the 4th millennium BC -
into the depths of the centuries and get acquainted the end of the 2nd millennium BC) is represented by
with the material and spiritual world of people of by- gold and silver temporal rings found during excava-
gone eras. tions of burials from Brăviceni, Brinzeni, Bădragii
The work Ancient Jewelry from the Collections of the Vechi, Talmaza, Taraclia, etc.
National Museum of History of Moldova (Catalog) brings As evidenced by materials from the studied ar-
together over two thousand gold and silver jewels and chaeological sites of the Eneolithic and Bronze Age, in
toreutics objects found during archaeological investi- this period, of the jewelry, the population preferred
gations of various types of sites from the Eneolithic to temporal rings of wire of different diameters or of
the late Middle Ages or originating from fortuitously thin plates, made by forging and casting. They were
discovered hoards. It consists of three main parts. of three types: spiral-shaped temporal rings, with one
The first chapter provides a general description and a half or more turns, temporal rings of rounded
of jewelry and toreutics objects from excavations of shape, with open ends, and also in the form of a cres-
archaeological sites from various historical periods. cent with a thickened central part and pointed ends.
Each era is represented by a characteristic of styles, Archaeological research of a large number of sites
types of art products, and methods of processing of the Iron Age on the territory of the Prut-Dniester
precious metals. Products are given in categories of interfluve gave important material for studying the
items: jewelry (earrings, temporal, rings, torcs, etc.); history of this period. The results of studies of buri-
details of clothing (sewn-on plaques for headdress al mounds and individual barrows in the districts
and clothing, buttons, fibulae, etc.); toreutics objects of Dubăsari, Grigoriopol, Slobozia, Anenii Noi and in
(pieces of horse harness, phalerae, tops of scepters, other regions of Moldova confirm the penetration of

292
ABSTRACT

soldered to the bottom of the plaque. This item is the The Catalog, the main part of the work, contains a
work of the Golden Horde jewelers. list of jewelry and toreutics objects with an indication
The next chapter presents all the jewelry found of the ordinal number. Each decoration is accompanied
in different hoards. These include three temporal by a photograph, in some cases various details are giv-
rings from the mixed hoard found near the village en, some objects are taken from different angles for a
of Făureşti (Criuleni District), which also contained more complete coverage of their beauty or manufac-
nine Byzantine gold coins of the time of the rule of turing techniques. In the Catalog, for each object (or ob-
Nikephoros III (1078-1081). Of particular importance jects combined into one category), the following data is
are the decorations from the mixed hoard from the given: the object name; place of its finding and type of
Bălţata village (Criuleni District). Temporal rings, ear- the archaeological site; researcher and the year of re-
rings and buttons made of a thin wire rod, decorated search of the site; a brief description of the object, metal
with grainulation and filigree, reflect fashion trends, of which the object is made (gold, silver), fineness of the
taste and high skill of the 16th century jewelers. Silver metal, weight, dimensions; chronological framework;
products of the 17th century originate from the mixed storage location and inventory number, and the main
hoard accidentally discovered near the Saharna vil- bibliography.
lage (Rezina District). These are jewelry for women’s The work also contains the following parts: List
headdress, chains, a bracelet made in the form of a of sites where items made of precious metals were found
braid by means of volume weaving, a button of a bi- (by chronological periods), Bibliography and Abstract (in
conical shape, and a neck torc made of silver wire. English).

LIST OF ITEMS LISTED IN THE CATALOG*

1. Earring 21. Plates


2. Temporal ring 22. Vorvarkas
3. Temporal rings 23. Torc
4. Scepter clips 24. Vorvarkas
5. Temporal ring 25. Cheek piece (detail of a horse bridle)
6. Temporal ring 26. Sewn-on plaques
7. Temporal ring 27. Sewn-on plaques
8. Temporal rings 28. Amulet
9. Temporal rings 29. Earrings (temporal rings)
10. Temporal ring 30. Plaques
11. Temporal ring 31. Earrings
12. Temporal rings 32. Earrings (temporal rings)
13. Temporal rings 33. Rings
14. Earring 34. Coin pendant
15. Temporal ring 35. Earrings
16. Temporal ring 36. Earrings
17. Saltaleoni 37. Plaques
18. Appliqué 38. Plaques
19. Necklace 39. Plaques
20. Earrings 40. Plaques

* The number corresponds to the number in the catalog.

294