Sunteți pe pagina 1din 4

Discutat la Şedinţa Catedrei Coordonat de directorul-adjunct Aprobat de directorul instituţiei

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________


_ _ _
________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
_ _ _

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova


Direcţia Generală Învăţămînt Tineret şi Sport Şoldăneşti
Liceul Teoretic Olişcani

Semestrul I Semestrul II Anual


Numărul de ore
15 17 32
Profesor: Garabajiu Teodor

Competenţele specifice ale disciplinei Educaţie tehnologică:

1. Elaborarea unui proiect de confecţionare a unui obiect, care să răspundă unei trebuinţe; prezentarea acestui
proiect;
2. Conceperea şi organizarea mijloacelor de confecţionare a unui obiect conform proiectului elaborat;
3. Realizarea obiectului conform proiectului elaborat, respectînd regulamentul tehnologic;
4. Evaluarea lucrării realizate, memorizarea etapelor procesului tehnologic.

2
Observaţii
Nr. Activităţi de învaţare
Modulul Subcompetenţe Unităţi de conţinut Data
de şi evaluare
ore
1. Elaborarea unui proiect de schemă a funcţionării Automobilul 18 - discuţii despre importanţa
mecanismelor principale ale automobilului: 1. Apariţia şi dezvoltarea 1 transportului în dezvoltarea
- prezentarea schemei grafice de funcţionare a automobilului socială şi economică a ţării;
mecanismelor principale ale automobilului; 2. Materiale pentru 1 - discuţii despre
2. Conceperea şi organizarea locului de muncă: construirea automobilului mecanismele funcţionale
- pregătirea pieselor şi a uneltelor de asamblare 3. Construcţia generală a 1 principale ale automobilului
(simulatoare de piese ale mecanismelor automobilului şi interacţiunea lor
automobilului, set de chei pentru dezasamblare şi 4. Părţile componente ale 1 reciprocă;
asamblare); automobilului. - exerciţii de proiectare a
- respectarea regulilor de protecţie in muncă şi 5. Motorul automobilului 1 unei scheme de funcţionare
reciprocă a motorului, cutiei
normele igienico-sanitare.
de transmisie;
3. Asamblarea mecanismelor automobilului 6. Transmisia. Cutia de 1
- evaluarea schemei conform
conform schemei grafice: viteze parametrilor indicaţi;
Automobilul - asamblarea pieselor principale ale mecanismului; 7. Mecanismele de dirijare. 1 - exerciţii de alcătuire a unei
(15 ore) - citirea semnelor convenţionale ale schemei Sistemul de frînare şi scheme de funcţionare a
grafice; accelerare sistemului de ambreiaj;
- utilizarea corectă a uneltelor pentru asamblare. 8. Sistemul de ungere şi 1 - discuţii despre importanţa
4. Evaluarea lucrărilor realizate din punct de vedere răcire a motorului respectării normelor tehnice
funcţional: 9. Sistemul de alimentare. 2 la cuplarea şi decuplarea
- comentarea etapelor de asamblare a pieselor Schema electrică pieselor;
mecanismelor; 10. Exploatarea 1 - discuţii despre respectarea
- argumentarea corectitudinii procedeelor efectuate; automobilului. Metode de normelor de protecţie în
- utilizarea terminologiei specifice. păstrare a automobilului timpul reparaţiei
11. Normele sanitaro- 1 mecanismelor
igienice şi regulile de automobilului;
protecţie a muncii - lucrări practice de
12. Întrţinerea tehnică a 2 asamblare şi dezasamblare a
automobilului cutiei de transmisie şi a
motorului;
3
13. Întreţinerea tehnică a 1 - evaluarea respectării
instalaţiei de răcire, de parametrilor;
distribuţie şi de ungere - discuţii despre importanţa
cunoaşterii regulamentului
14. Întreţinerea tehnică a 1 circulaţiei rutiere;
instalaţiei de alimentare cu - exerciţii de învăţare a
combustibil, a sistemului de indicatoarelor rutiere şi a
frînare, etc. chestionarelor;
15. Regulamentul circulaţiei 1 - evaluarea cunoaşterii
rutiere. Acordarea primului regulamentului circulaţiei
rutiere;
ajutor medical
- discuţii despre importanţa
16. Evaluare finală 1
motorului în funcţionarea
automobilului;
- discuţii despre piesele
principale ale automobilelor;
- exerciţii de proiectare a
unei scheme de funcţionare
reciprocă a pieselor
motorului;
- discuţii despre parametrii
pieselor motorului;
- exerciţii de calculare a
parametrilor de uzură a
pieselor motorului;
- evaluarea exerciţiilor;
- discuţii despre tipurile de
carburanţi şi lubrifianţi;
- lucrări practice de
asamblare a motorului;
- evaluarea lucrărilor
practice;
- evaluarea cunoştinţelor în
situaţiile create.