Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECTIE

CLASA: a IX-a
PROFESOR:
DATA:
DISCIPLINA: Fizica
SUBIECTUL LECTIEI: domenii profesionale
TIPUL LECTIEI: consolidare a cunoștințelor

OBIECTIVE: la sfârşitul lecţiei, elevii trebuie :


 să înţeleagă necesitatea socială a pregătirii profesionale;
 să definească termenii specifici;
 să precizeze formele de şcolarizare prin care se realizează pregătirea în ţara noastră;
 să cunoască principalele familii ocupaţionale;
 să enumere principalele responsabilităţi ale unor ocupaţii pe care le cunosc;
 să coreleze evoluţia socială cu cea a meseriilor practicate în timp;
 să precizeze influenţa tehnologiei asupra evoluţiei profesionale;
 să identifice meseriile specifice diferitelor zone geografice ale ţării;
 să coreleze domeniile profesionale cu resursele zonelor geografice;
 să indice influenţa noilor tehnologii asupra evoluţiei profesiunilor
 să precizeze meserii şi profesii noi şi câteva dintre atrubuţiile acestora;

1
SCENARIU DIDACTIC

Eveniment
Activitatea profesorului Activitatea elevului
didactic
1. Moment Profesorul face prezenţa Elevul de serviciu prezintă elevii absenţi.
organizatoric
2. Motivarea Pregătirea profesională Elevii răspund.
elevilor trebuie să permită
oamenilor adaptarea la
dinamica tehnologică şi
socială şi să conducă la
creşterea mobilităţii şi a
flexibilităţii forţei de muncă.
Avem nevoie de o ocupaţie
din diverse motive, cel mai
puternic fiind acela că
trebuie să ne asigurăm
toate cele necesare unui
trai decent.
De ce credeţi că aveţi
nevoie de o ocupaţie?
Ce condiţii trebuie să în
deplinească o ocupaţie ?
3. Anunţarea Anunţă tema: Domenii Sunt atenţi.
temei şi a profesionale
obiectului
activităţii

2
4. Desfăşurarea Cere elevilor să explice Elevii răspund:
activităţii semnificaţia unor termeni Ocupaţia este activitatea pe care o desfăşoară o persoană într-o unitate economico-
specifici: ocupaţie, funcţie, socială, aducătoare de venit şi care constituie pentru acesta o sursă de existenţă.
meserie, profesie şi familie Funcţia este activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie de conducere sau
ocupaţională. execuţie.
Meseria reprezintă totalitatea cunoştinţelor obţinute în timpul şcolii sau practicii; acestea îi
permit celui care le posedă să execute anumite operaţii da prelucrare a materiei prime şi a
semifabricatelor sau să presteze anumite servicii.
Profesia este calificarea obţinută prin studii, iar ocupaţia este cea exercitată efectiv la
locul de muncă.

Familia ocupaţională reprezintă un grup de meserii, înrudite sau nu între ele, practicate
în acelaşi domeniu economic, pentru care pregătirea este comună.
Care sunt principalele familii
ocupaţionale existente în
Principalele familii ocupaţionale din ţara noastră sunt:
ţara noastră ?
Mecanică şi tehnologia materialelor (strungar, operator pe maşini unelte cu comandă
Enumeraţicâteva ocupaţii
numerică)
corespunzătoare fiecărei
Industrie uşoară (tricotor textil, tehnician confecţii şi tricotaje, maistrul confecţii şi
familii şi prezentaţi
ticotaje)
principalele atribuţii ale
Electrotehnică şi energetică ( electrician de reţele electrice)
acestora.
Electronică, automatică şi informatică tehnologică industrială (tehnician din staţiile
de emisie radio-tv, electronist montator subansamble şi echipamente electronice)
Construcţii şi lucrări publice (zidar, tehnician topocadastru,inginer constructor
proiectant de structuri)
Agricultură (floricultor, inginer silvic)
Chimie industrială( operator în industria de medicamente şi produse cosmetice)
Industria alimentară (operator la fabricarea mezelurilor, pasteurizator produse lactate)
Fabricarea produselor din lemn (tâmplar, operator la fabricarea cherestelei)
Comerţ şi servicii (agent de vânzări, recepţioner-distribuitor)
Alimentaţie publică şi turism (lucrător hotelier, ospătar)
Servicii şi producţie artizanală (frizer, coafor, manichiurist-pedichiurist, olar)
Finanţe, administraţie publică (casier, vânzători de bilete, vameşi, inspector de vamă şi
frontieră)
Familii ocupaţionale din domeniu vocaţional ( asistent dietetician şi de nutriţie,
muzeograf, profesor)
Meserii şi profesii noi ( baby-sister, broker de valori, asistent manager, specialist în
Precizaţi zonele geografice
relaţii publice, evaluator imobiliar)
corespunzătoare unor
Agricultura are condiţii prielnice de dezvoltare în ce priveşte relieful, clima şi solurile
meserii şi profesii
(Câmpia Română, Câmpia de Vest, Podişul Moldovei, Podişul Dobrogei şi Depresiunea
Transilvania).
3
specificate de voi. Meserii şi profesii specifice acestor zone sunt: tehnicieni agricoli, ingineri agronomi, morar,
Daţi exemple de meserii şi brutar-patiser, preparator produsefăinoase, operator în industria zahărului, preparator
profesii specifice. produse zaharoase, operator industria uleiurilor şi grăsimilor vegetale solidificate etc.
Industria este o ramură importantă a economiei şi este împărţită pe subramuri:
Industria petrolului (se extrage din Cămpia Română, Subcarpaţi, Podişul Getic, Câmpia
de Vest şi se prelucrează la Brazi, Ploieşti, Piteşti, Câmpina, Borzeşti etc.)
Gazele naturale se găsesc în zăcăminte separate sau împreună cu petrolul.
Meserii şi profesii specifice acestor zone sunt:operator în extracţia, tratarea şi transportul
ţiţeiului şi gazelor naturale, sondor-foraj, operator lucrări speciale sonde etc.
Energia electrică (se produce în termocentrale, hidrocentrale, nuclearo-electric
Meserii şi profesii specifice acestor zone sunt: operator instalaţii de termoficare, electrician
centrale electrice, electromecanic, termoenergetician, mecanic de turbine etc.
Exploatarea pădurilor are ca meserii şi profesii specifice : pădurar, agent ecolog,
operator la fabricarea cherestelei, mecanic utilaje etc.
Fabrici de mobilă: suceava, Bucureşti, Târgu-Jiu etc.
Fabrici de instrumente muzicale: reghi, Bucureşti
Turism
Meserii şi profesii specifice sunt: lucrător hotelier, ospătar, vânzător, cofetar-patiser,
bucătar etc.

Argumentati in câteva Elevii răspund.


propoziţii de ce aţi ales
forma de invăţământ şi
secţia pe care să le urmaţi
după terminarea celor opt
clase obligatorii.

5. Asigurarea Clasa şi elevii sunt informaţi


feedback-ului asupra nivelului atins în
asimilarea cunoştinţelor.

S-ar putea să vă placă și