Sunteți pe pagina 1din 1

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII

ANUL ŞCOLAR 2019 / 2020

Clasa a VII a A
Diriginte: Turcoman Cezar

Nr. TEMA OBIECTIVE Perioada


crt
- prezentarea programului de funcţionare, orarul clasei,
încadrarea cu personal didactic Septembrie
1. ,,Managementul clasei de elevi” - prezentarea şi dezbaterea regulamentului şcolar şi 2019
regulamentului de ordine interioară;
- alegerea comitetului de părinţi;
- modalităţile de sprijin ale familiei pentru buna
desfăşurare a procesului instructiv-educativ.

- dezvoltarea motivaţiei învăţării;


- cunoaşterea posibilităţii copilului şi cultivarea încrederii în
2. ,, Motivarea copiilor pentru învăţătură, sine; Octombrie
prevenirea absenteismului şi a - implicarea părinţilor în supravegherea programului de 2019
abandonului şcolar ” învăţare a copiilor;
- prezentarea normelor privitoare la absenteismul şcolar şi
de prevenire a abandonului şcolar
- implicarea privind folosirea PC-ului;
3. 1,,Calculatorul –avantaje şi dezavantaje” - conştientizarea părinţilor asupra reţelelor de socializare Noiembrie
utilizate de copii; 2019
- propunerea unor modalităţi de petrecere în mod plăcut şi
util a timpului liber;.
1. Educaţie pentru protecţia civilă- 1.-implicarea părinţilor în prelucrarea măsurilor de
4. incendii,cutremure; protecţie şi autoprotecţie în caz de dezastre Decembrie
2,, Să întâmpinăm împreună sărbătorile -anunţarea unor viitoare simulări de acţiuni în caz de 2019
de iarnă” dezastre
2.- program artistic;
- activităţi de voluntariat.
- analiza situaţiei la învăţătură şi disciplina pe semestrul I;
5. ,, Împreună în faţa catalogului” - stabilirea unor modalităţi de lucru cu elevii, pentru Februarie
îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură în semestrul al II-lea. 2020
,,Particularităţile de vârstă şi problemele - menţinerea sănătăţii copilului;
6. copilului în preadolescenţă” - cunoaşterea particularităţile vârstei preadolescentului; Martie
- rolul grupului de prieteni. 2020

7. ,,Părinţi şi copii la organizarea - implicarea părinţilor în activităţile extraşcolare organizate


activităţilor din săptămâna cu elevii. Aprilie
,,Şcoala altfel.Să ştii mai multe, 2020
să fii mai bun”

- sarcinile părintelui în comportamentul civilizat şi


8. ,,Rolul familiei în educaţia copilului” respectuos al copilului; Mai
- copilul să cunoască importanţa calitaăţi mediului; pentru 2020
viaţă şi să formeze o atitudine de respect faţă de mediu.
- dezbaterea importanţei parteneriatului şcoală-familie şi
9. ,,Şcoala şi familia la culegerea repercursiunile benefice asupra elevilor, Analiza activităţii; Iunie
roadelor!” - concluzii asupra situaţiei la învăţătură şi disciplina a 2020
elevilor în anul școlar 2019/2020
- premierea elevilor.