Sunteți pe pagina 1din 42

ACADEMIA ROMÂNĂ  

INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE IAȘI 

Miscellanea Historica et Archaeologica 
in honorem  
Professoris Ionel Cândea septuagenarii 
 
 
edidit  
Costin Croitoru

 
 
 
 
 
EDITURA ACADEMIEI  MUZEUL BRĂILEI „CAROL I” 
ROMÂNE  EDITURA ISTROS 
 
Bucureşti – Brăila 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
CUPRINS 
                                                                                                                              
O nouă filă în „calendarul” de inimă şi simţire românească    
         (IPS Dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos) ....................  XIII 
Laudatio in honorem carissimi Professoris Ionel Cândea septuagenarii    
         (Costin Croitoru) ...............................................................................  XV 
Publicațiile științifice ale prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent   
al Academiei Române (Costin Croitoru) .........................................  XXI 
Gabriela Filip, Lupa Capitolina pe o gemă romană de la Romula ............  1 
Costin Croitoru, Elefanții: aliați și inamici pe câmpul de luptă .................  7 
Dorel Bondoc, Două opaițe de bronz din castrele romane ale Olteniei ....  29 
Vitalie  Bârcă,  Pandantivele‐căldărușă  din  mediul  sarmatic.  Observații   
pe marginea originii, datării și utilizării lor .....................................  43 
Constantin C. Petolescu, Ursus, Episcopus Avaritianorum .......................  77 
Ion  Tentiuc,  Cu  privire  la  pătrunderea,  staționarea  și  raporturile   
enclavelor  vikinge  cu  populația  românească  din  spațiul  carpato‐  
nistrean în secolele IX‐XI .................................................................  89 
Vasile  Mărculeț,  Asupra  confruntărilor  militare  dintre  vlaho‐bulgaro‐  
cumani și bizantini din toamna anului 1187 ...................................  123 
Emilia  Corbu,  Popina  Blagodeasca‐Blagodeşti‐Chioara.  Trei  sate  –  
aceeaşi istorie?................................................................................  143 
Matei  Cazacu,  Radu  Craiovescu  «care  a  pierit  la  Tinoasa  în  oastea   
răposatului Radul voievod cel Bun» (1507) ....................................  157 
Ioana  Feodorov,  Primele  cărți  arabe  tipărite  la  Beirut   
și legăturile lor cu tiparnițele românești .........................................  179 
   
Cristian Nicolae Apetrei, Aspecte de viaţă cotidiană la curţile boiereşti   
din Țara Românească și Moldova. Oamenii și preocupările lor în   
secolele XV‐XVI ...............................................................................  213 
Eugen Nicolae, Emanuela Cernea, O țesătură otomană cu ștampilă din   
epoca lui Süleyman I (MNAR 10892) ..............................................  263 
Silviu  Oța,  O  stradă  în  Caransebeșul  medieval  (secolele  XVI‐XVII).   
Primele cercetări arheologice .........................................................  277 
Mariana Şlapac, O cetate medievală din zona Bugeacului .......................  293 
Marius Păduraru, Pătru (Petre) Băleanu, fratele marelui ban Gheorghe   
Băleanu și descendenții săi direcți ..................................................  303 
Claudiu Neagoe, Ciohodarul – un slujbaş domnesc mai puţin cunoscut,    
din secolele XVII‐XVIII ......................................................................  343 
Laurențiu  Rădvan,  Mihai  Anatolii  Ciobanu,  Noi  planuri  ale  orașului  și   
cetății Brăilei ...................................................................................  363 
Gheorghe Lazăr, Mănăstirea Hilandar și legăturile ei cu Țările Române.   
O nouă mărturie documentară (1783) ...........................................  385 
Dan Dumitru Iacob, Johann Vermatti von Vermersfeld, autorul planului   
Brăilei din 1790 ...............................................................................  397 
Mihaela‐Elena  Ciocoiţei,  Analiza  discursivă  a  relaţiilor  dintre  Dimitrie   
Cantemir,  Toma  Cantacuzino  şi  Constantin  Brâncoveanu  în   
„Istoria ieroglifică” (Studiu de caz) .................................................  437 
George  Dan  Hânceanu,  Mărturii  de  locuire  din  mahalaua  Poslușnicilor   
de lângă Episcopia Romanului ........................................................  457 
Dragoș  Măndescu,  Drumuri  și  trecători  peste  Carpați  –  primele   
reprezentări în cartografie ..............................................................  485 
Cristian Schuster, Cu privire la unele construcţii civile şi ecleziastice din   
evul  mediu  târziu  şi  începutul  perioadei  moderne  din  zona   
Argeşului inferior ............................................................................  523 
Aurel  Vîlcu,  Un  tezaur  monetar  din  timpul  războiului  ruso‐austro‐turc   
din anii 1787‐1792 descoperit la Vispești, jud. Buzău .....................  551 
Policarp Chiţulescu, Noi manuscrise şi copişti din Moldovlahia ...............  567 
   
 
Teodor  Octavian  Gheorghiu,  Restaurări  de  arhitectură  defensivă 
 
medievală  din  România,  între  reuşite  şi  eşecuri.  O  scurtă  istorie 
critică a ultimelor două secole ........................................................  585 
Constantin  Ardeleanu,  Charles  Augustus  Hartley,  „Părintele  Dunării”   
(1825–1915) ...................................................................................  633 
George  Trohani,  Brăila  în  primul  an  din  Al  Doilea  Război  Mondial.   
Însemnări făcute de Contele Pierre (Petre) de Roma ......................  641 
Narcis  Dorin  Ion,  O  prietenie  specială  reflectată  în  corespondența   
Principesei Ileana a României cu diplomatul Radu Cuțarida ..........  669 
Mihai Sorin Rădulescu, Între memoria familiei și transilvanism. Scrisori   
de la Ştefan J. Fay ...........................................................................  709 
Sergiu  Cornea,  Dimensiunea  administrativă  a  expansionismului  rusesc   
în Basarabia ....................................................................................  741 
Viorel Coman, Fănuș Neagu ‐ metamorfozele povestirii ..........................  755 
Arthur Viorel Tuluș, Orașul Brăila într‐un raport secret al CIA din 1957 ..  783 
Lista abrevierilor ......................................................................................  809 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRUMURI ȘI TRECĂTORI PESTE CARPAȚI – 
PRIMELE REPREZENTĂRI ÎN CARTOGRAFIE1 
 
 
Dragoș Măndescu 
(Muzeul Județean Argeș) 
 
Abstract:  The  paper  focuses  on  the  beginnings  of  the  depictions  of  Carpathian 
Mountains'  paths  and  passes  in  old  maps.  The  general  picture  left  by  the  old 
cartography  until  the  end  of  the  17th  century  is  that  of  ignoring  roads  and 
communication  networks,  except  Roman  roads  from  Antiquity,  made  of  stone,  so 
durable  and  still  used  by  the  travelers  until  late  in  modern  times.  These  are  the  only 
roads that appear on the first "internal" maps of Wallachia and Moldova (beginning of 
the  18th  century),  elaborated  by  Constantin  Cantacuzino  and  Dimitrie  Cantemir 
respectively. The first attestations of the mountain passes and roads for the Carpathian 
region surrounding Transylvania start to appear in the Italian and German cartographic 
productions from the second half of the 17th century and the first half of the 18th century 
made by Cantelli da Vignola, Matthaeus Merian and Jean Baptist Homann. A giant step 
forward in the accuracy of cartographic information about roads and mountain passes 
in this territory is due to the representatives of the military cartography of the Habsburg 
Empire,  such  as  the  pioneers  of  the  turn  of  the  17th‐18th  centuries,  namely  Giovanni 
Morando Visconti, Luigi Ferdinando Marsigli and Friedrich Schwantz von Springfels with 
their maps for Transylvania and Oltenia. Finally, arguments are brought in the attempt 
of  identifying  the  landscape  displayed  by  the  Wolgemut  studio’s  woodcut  „Valachia” 
done for the Schedel’s Chronicle of Nürnberg (1493), with a very specific sector of the 
commercial road from Târgovişte to Braşov, through the Bran pass, namely a real spot 
in  the  mountains  proximity,  in  the  area  of  Cetăţeni  locality,  on  the  Dâmboviţa  River 
Valley.  This  work  was  supported  by  a  grant  of  Ministry  of  Research  and  Innovation, 
CNCS ‐ UEFISCDI, project number 90/2016, PN‐III‐P4‐ID‐PCCF‐2016‐0090, within PNCDI III. 
 
Este straniu cum reprezentările cartografice ale Antichității cu specială 
privire la drumuri, precum Tabula Peutingeriana (desigur, vor fi fost și altele ce 
nu  au  ajuns  până  la  noi,  neavând  șansa  de  a  se  întâlni  cu  copiști  destoinici 
                                                            
1
 Această lucrare a fost realizată cu sprijinul unui grant al Ministerului Cercetării și Inovării, CNCS‐
UEFISCDI, număr proiect 90/2016, PN‐III‐P4‐ID‐PCCF‐2016‐0090, în cadrul proiectului PNCDI III. 
 
Miscellanea Historica et Archaeologica in honorem Professoris Ionel Cândea septuagenarii 
(edidit Costin Croitoru) 
Editura Academiei Române  Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, București‐Brăila, 2019, pp. 485‐521. 
 
 
486                                                                     Dragoș Măndescu 
 
precum  anonimul  din  Colmar)2,  nu  au  avut  forța  necesară  întemeierii  unei 
tradiții  în  cartografia  medievală,  cu  excepția,  poate,  a  portulanelor  ce‐și  fac 
apariția la finalul sec. al XIII‐lea. Dar acestea erau hărți de navigație, ce ilustrau 
drumurile  pe  apă.  Pășind  pe  terraferma,  în  zadar  vom  căuta  printre  hărțile 
medievale  vreo  replică,  fie  modestă,  la  abundența,  exactitatea  și  luxul  de 
amănunte cu care căile de comunicaţie erau redate în Tabula Peutingeriana. De 
standardul fixat de aceasta s‐ar fi putut apropia – în situaţia în care drumurile ar 
fi  fost  clar  marcate  grafic  şi  nu  păstrate  numai  în  stadiul  de  itinerarii  narate, 
lăsând deoparte echivocul localizărilor şi al distanţelor – numai unele producţii 
ale cartografiei medievale arabe, dintre care aşa‐numita Tabula Rogeriana de la 
mijlocul  sec.  al  XII‐lea,  opera  de  căpătâi  a  lui  al‐Idrisi,  are  implicaţii  şi  asupra 
teritoriilor de la Dunărea de Jos3. 
Desigur, s‐ar putea oricând argumenta că traseele drumurilor, rețeaua 
rutieră în general ar fi putut reprezenta secrete strategice bine păzite (ceea ce 
într‐o oarecare măsură era adevărat), ce nu puteau fi divulgate oricum și oricui 
prin  intermediul  hărților  care,  o  dată  cu  apariția  tiparului,  vor  căpăta  o 
amploare  nemaiîntâlnită  până  atunci,  răspândindu‐se  pe  scară  largă.  Cu  toate 
acestea,  consider  că  acesta  este  un  argument  mai  nimerit  pentru  realitățile 
epocii pre‐moderne, când tocmai se constată începuturile punerii drumurilor pe 
hărți,  cu  tot  caracterul  lor  strategic.  În  ceea  ce  privește  epoca  medievală, 
absența căilor de comunicație din reprezentările cartografice poate fi explicată 
mai  degrabă  prin  aceea  că,  pur  și  simplu,  drumul  nu  constituia  atunci  o 
prioritate4.      
Hărţile pre‐moderne, chiar dacă aparent inexpresive în privinţa marcării 
drumurilor,  prin  particularităţile  lor  grafice  sunt  în  măsură  să  ofere  suficiente 
sugestii tocmai în punctarea căilor de comunicaţie şi în primul rând a celor ce 
facilitau  accesul  de‐o  parte  şi  de  alta  a  munţilor.  În  meticuloasa  reprezentare 
cartografică  a  Transilvaniei  (Fig.  1)  situată  în  colţul  superior  drept  al  hărţii 
Tabula  Hungariae,  elaborată  de  Lazarus  Secretarius  la  Esztergom,  în  al  doilea 

                                                            
2
 Soarta hărţilor antice, în general, a fost una schimbătoare şi inegală de‐a lungul istoriei: dacă, de 
exemplu,  harta  lui  Ptolemeu  (sec.  II  p.  Chr.)  a  făcut  carieră  în  epocile  ce  au  urmat,  la  fel  de 
celebra hartă a lui Agrippa, expusă public la Roma, şi care prezenta întreaga lume cunoscută la 
cumpăna celor două ere, a fost definitiv pierdută. 
3
 Vezi un studiu recent, cu bibliografia, la Alexandru Madgearu, Comentarii asupra unor informaţii 
din Geografia şi Harta lui al‐Idrīsī, în Pontica, L, 2017, p. 137‐162. 
4
 Laurențiu Rădvan, Drumuri de țară și drumuri de oraș în Țara Românească în secolele XVII‐XVIII, 
în  volumul  Orașul  din  spațiul  românesc  între  Orient  și  Occident.  Tranziția  de  la  medievalitate  la 
modernitate  (editor  L.  Rădvan),  Editura  Universității  „Al.  I.  Cuza”,  Iași,  2007,  p.  67;  Aurora  Ilieş, 
Drumurile  şi  transportul  sării  în  Ţara  Românească  (sec.  XV‐XIX),  în  Studii  şi  materiale  de  istorie 
medie, VII, 1974, p. 223. 
Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie                    487 
 
deceniu  al  sec.  al  XVI‐lea  şi  tipărită  pentru  prima  oară  la  Ingolstadt,  în  15285, 
coroana munților ce încercuiesc ținutul este redată destul de rarefiat în partea 
de sus, către Moldova și la marginile Secuimii. Fără îndoială, această manieră de 
reprezentare grafică avea inclusiv menirea de a sugera o trecere mai lesnicioasă 
a Carpaților în aceste părți. Cu totul altfel stau lucrurile când sunt reprezentați 
Carpații Meridionali, un zid compact și impenetrabil așezat între Transilvania și 
Valahia. Singura breșă, bine accentuată și care marchează ideea de trecătoare 
montană  prin  excelență,  este  reprezentată  de  valea  Oltului  („Alt”).  Coridorul 
deschis de apele Oltului prin munți, către sud, pornea de la Sibiu („Cibinum”). 
Cât  privește  celălalt  pas  montan  important  către  Țara  Românească,  cel  pe  la 
Rucăr‐Bran,  harta  lui  Lazarus  îi  rezervă  o  (pseudo‐)reprezentare  cu  totul 
modestă. Aceasta, desigur, și datorită poziționării marginale în câmpul hărții a 
Brașovului  („Brassa”).  Cu  toate  acestea,  importanța  Branului  („Tertz”)  era 
recunoscută  și  acceptată,  de  vreme  ce,  chiar  constrâns  de  limitele  fizice  ale 
spațiului tipografic, cartograful nu renunță la el și îi face loc, e drept, înghesuit 
și  destul  de  impropriu  și  greu  lizibil,  pe  chenarul  hărții,  aproape  de  colț.  Dar 
acest  respect  arătat  Branului  nu  avea  să  dureze:  deja  la  a  doua  ediție  a  hărții 
(Veneția,  1533),  fortificația  de  pe  ramă  își  pierde  numele,  pentru  ca  la  
următoarele ediţii (Roma 1559 şi Viena 1655) să dispară cu totul6. 
Culoarul  prin  munţii  care  se  deschideau  în  dreptul  Sibiului  („Sibigo”) 
către  Ţara  Românească  („Valachia”),  desigur  cel  de  pe  Valea  Oltului,  apare 
redat  destul  de  bine  individualizat  chiar  mai  devreme  de  harta  lui  Lazarus 
Secretarius, şi anume în cea a lui Lorenz Fries, Tabula nova Poloniae, Ungariae 
& Russiae, tipărită la Strasbourg în 15257. Imediat după acest moment, hărțile 
începând  să  menționeze  și  trecătoarea  Turnu  Roșu,  reprezentată  uneori  ca  o 
localitate.  De  exemplu,  „Rothurn”,  la  1544,  în  harta  în  limba  germană  a  lui 
Sebastian  Münster,  tipărită  la  Basel,  intitulată  Landtafel  des  Ungerlands, 
Polands,  Russen,  Littaw,  Walachen  und  Bulgaren8.  Mai  târziu,  Turnu  Roșu 
ajunge să fie redat ca o fortăreață, înconjurată pe toate părțile de apele Oltului, 
precum  în  harta  lui  Mathaeus  Merian  (Siebenbürgen,  Frankfurt‐am‐Main, 
1667)9.  Valea  Oltului  („Saluata  fl.”),  și  anume  sectorul  dintre  Râmnic  și  Turnu 
                                                            
5
  Lazarus  Secretarius:  the  first  Hungarian  mapmaker  and  his  work,  editor  Lajos  Stegena, 
Akademiai Kiado, Budapest, 1982; Sergiu Iosipescu, Carpații sud‐estici în Evul Mediu târziu (1166‐
1526).  O  istorie  prin  pasurile  montane,  Editura  Istros,  Brăila,  2013,  p.  25‐29,  pentru  o  discuție 
foarte utilă din perspectiva problematicii trecătorilor. 
6
 Lazarus Secretarius, op. cit., pl. 1‐5. 
7
  Adrian  Năstase,  Ioan‐Aurel  Pop,  Mihai  Gribincea,  Historia  Transylvaniae.  Transilvania  în  cinci 
secole de cartografie, Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2018, p. 54‐55, nr. 3. 
8
 Ibidem, p. 62‐63, nr. 7. 
9
 Ibidem, p. 108‐109, nr. 30. 
 
 
488                                                                     Dragoș Măndescu 
 
Roșu,  apare  ca  singurul  spațiu  prin  care  Țara  Românească  („Valachiae  Pars”) 
comunica  cu  teritoriul  de  peste  Carpați,  fiind  redat  ca  un  culoar  larg  ce 
străpunge  munții,  în  frumoasa  hartă  a  Transilvaniei  realizată  de  Johannes 
Sambucus, la Viena, în 1566 și făcută cunoscută în urma includerii sale, în două 
variante,  în  atlasul  lui  Abraham  Ortelius,  Theatrum  Orbis  Terrarum,  tipărit 
începând  cu  1570  –  prima  ediţie  la  Antwerpen10.  Statutul  de  trecătoare 
principală  prin  Carpați  de  care  se  bucura  defileul  Oltului  în  producțiile 
cartografice  ale  secolului  al  XVI‐lea  era  accentuată  inclusiv  prin  suprapunerea 
fantezistă cu Tapae, locul bătăliei11 care a făcut posibilă pătrunderea romanilor 
în Dacia („Tabe acceßsus ad Daciam”), aşa cum va proceda același Ortelius pe 
harta Daciarum, Moesiarum que, vetus descriptio, Anvers, 1595. Această hartă 
a fost preluată rapid și de alți cartografi contemporani, precum Pieter van der 
Keers (Petrus Kaerius), Amsterdam, 159512. 
Defileul  Oltului  era  greu  de  trecut  cu  vederea  şi  imposibil  de  omis  din 
reprezentare chiar atunci când avem de a face cu o hartă ce accentuează grafic 
deliberat  lanțul  Carpaților  –  văzut  ca  hotarul  nu  numai  geografic,  ci  poate  și 
cultural,  dintre  Transilvania  şi  regiunile  extracarpatice  aflate  sub  tutela  Porţii 
Otomane –, precum cea a lui Nicolas Sanson, Principaute de Transilvanie tirée 
de W. Lazius, de I. Sambucus, et de G. Mercator & C., editată la Paris, în 1664, 
de Pierre Mariette13. 
  Numai  rareori,  și  atunci  ca  urmare  foarte  probabil  a  unor  confuzii  și 
localizări eronate, se întâmplă în cartografia secolului al XVI‐lea ca trecătoarea 
principală situată în unicul loc al segmentării lanțului Carpaţilor Meridionali, să 
tindă către Bran și nu către Turnu Roșu. Așa este cazul în harta de la 1548 a lui 
Jacobo  Castaldo,  Polonia  et  Hungaria  nuova  tavola,  unde  Carpații  sunt 
străbătuți  de  un  râu  (modelul  Oltului  este  evident),  dar  în  amonte  nu  se  mai 

                                                            
10
  Ion  Ciortan,  Măriuca  Radu,  Octavian  Ion  Penda,  Descriptio  Romaniae,  Muzeul  Naţional  al 
Hărţilor  şi  Cărţii  Vechi,  Bucureşti,  2004,  p.  122‐123;  Abraham  Ortelius,  Harta  Transilvaniei, 
traducere din limba latină și note de Aurora Pețan, Editura Dacica, București, 2009; László Gróf, 
Descriptio Transylvaniae, Sfântu Gheorghe, 2010, p. 24‐27; A. Năstase, I‐A. Pop, M. Gribincea, op. 
cit., p. 86‐87, nr. 19. 
11
 De căutat tot într‐o trecătoare montană, dar nu în defileul Oltului, ci, foarte probabil în zona 
Porții  de  Fier  a  Transilvaniei  (vezi  Radu  Vulpe,  Columna  lui  Traian  –  monument  al  etnogenezei 
românilor, Editura Sport‐Turism, București, 1988, p. 53‐58). 
12
 Florin Fodorean, Maps of Roman Dacia. I. Map of Petrus Kaerius, în Journal of Ancient History 
and  Archeology,  I,  2014,  1,  p.  40‐43;  A.  Năstase,  M.  Gribincea,  Ovidiu  Dumitru,  Descriptio 
Bessarabiae.  Basarabia  în  cinci  secole  de  cartografie,  Editura  Institutului  Cultural  Român, 
Bucureşti, 2017, p. 88‐89, nr. 14; p. 92‐93, nr. 16. 
13
 A. Năstase, I‐A. Pop, M. Gribincea, op. cit., p. 106‐107, nr. 29. 
Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie                    489 
 
află Sibiul; capetele culoarului montan sunt aici Brașovul („Brastovia”) şi Argeşul 
(„Argias”)14. 
  Faptul că nici măcar „producțiile interne” cartografice, cele dintâi fiind 
elaborate  la  cumpăna  secolelor  al  XVII‐lea  și  al  XVIII‐lea,  nu  înfățișează 
drumurile  prin  Țările  Române  nu  ar  trebui  să  surprindă.  Prin  aceste  lipsuri 
evidente, respectivele hărți, ai căror autori sunt reprezentanții prin excelență ai 
„clasei  conducătoare”  din  Principate,  stolnicul  Țării  Românești,  Constantin 
Cantacuzino  și  ex‐voievodul  Moldovei,  Dimitrie  Cantemir,  par  să  ilustreze 
carențele  preocupărilor  și  limitele  interesului  autorităților  pentru  căile  de 
comunicație,  o  notă  comună  nu  numai  pentru  evul  mediu  românesc15,  ci  și 
pentru epocile mai recente.  
Singurele  drumuri  ce  apar  atât  în  harta  lui  Cantacuzino  pentru  Țara 
Românească, tipărită la Padova, în 170016, cât și în harta Moldovei elaborată de 
Cantemir la 1716 și tipărită două decenii mai târziu la Amsterdam (1737)17 sunt 
cele  antice,  încă  durabile  și  funcționale,  atribuite  împăratului  Traian18:  drumul 
de‐a  lungul  Oltului19,  astăzi  cunoscut  drept  limes  alutanus  (denumit  „Gefyra 
lithostrotos  Basileia  tou  Traianou”  /  „Pons  lapideus  Imperatoris  Trajani” de 
Cantacuzino  și  preluat  de  Anton  Maria  del  Chiaro  cu  denumrea  „Strada 
lastricata  da  Traiano  Imperator”)  și  care  dădea  direcția  de  pătrundere  în 
Transilvania  pe  la  Turnu  Roșu,  respectiv  „Via  Trajani”  din  sudul  Moldovei,  ce 
dubla fortificația liniară atribuită, desigur, aceluiași împărat – valul împăratului 
Traian20.  Despre  drumuri  nu  vom  găsi  informații  coerente  sau  vreun  capitol 
aparte nici în Descriptio Moldaviae, scrisă de Dimitrie Cantemir la 1713, operă 
în asociere cu care trebuie să privim harta amintita hartă a Moldovei. Informații 
disparate din această lucrare ne permit totuși să recompunem tabloul căilor de 
comunicație din Moldova la începutul sec. al XVIII‐lea, țesut în jurul a patru ape 
navigabile – Dunărea (calea aleasă pentru a intra în țară, pe la Galați, inclusiv de 
                                                            
14
 A. Năstase, M. Gribincea, O. Dumitru, op. cit., p. 72‐73, nr. 5. 
15
 L. Rădvan, op. cit., p. 67‐68. 
16
  Ana  Toşa‐Turdeanu,    Oltenia  –  geografie  istorică  în  hărţile  secolului  XVIII,  Editura  Scrisul 
Românesc, Craiova, 1975, p. 18‐23, 195. 
17
  Vlad  Alexandrescu,  Autour  de  la  Carte  de  la  Moldavie  par  Démètre  Cantemir,în  Revue  des 
Études Sud‐Est Européennes, XLIX, 2011, 1–4, p. 139–188. 
18
  Dragoş  Măndescu,  Ion  Dumitrescu,  The  archaeological  monuments  at  the  North‐Balkan 
periphery of the Roman Empire in old cartography, în volumul Limes XXII. Proceedings of the 22nd 
International Congress of Roman Frontier Studies Ruse, Bulgaria, September 2012 (editori Lyudmil 
Vagalinski,  Nicolay  Sharankov),  National  Archaeological  Institute  with  Museum,  Sofia,  2015,  
p. 278‐279. 
19
 L. Rădvan, op. cit., p. 71, 85, 105. 
20
 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, trad. Petre Pandrea, note Constantin Măciucă, Editura 
Minerva, Bucureşti, 1986, p. 29. 
 
 
490                                                                     Dragoș Măndescu 
 
emisarii Porții), Nistrul, Prutul și Siretul21– și a două drumuri principale din Țara 
de  Jos,  ce  uneau  reședința  de  la  Iași,  pe  de  o  parte  cu  Suceava,  prin  Târgu 
Frumos, iar pe de altă parte cu Galații, prin Vaslui, Bârlad și Tecuci. Cât privește 
Ţara de Sus, aici este menționat doar „drumul pe la Trotuș” (Târgu Trotuș), dar 
care  ne  interesează  în  mod  direct,  considerat  a  fi  fost  drumul  „cel  mai  larg” 
dintre  Moldova  şi  Transilvania22.  Este  vorba  de  pasul  Oituz,  cel  mai  important 
pas  prin  Carpații  Orientali,  ce  urmează  cursul  văii  Oituzului  și  apoi  pe  cel  al 
Trotușului. Faptul că oferea cele mai bune condiții de transport, inclusiv faptul 
că putea fi străbătut  cu  carele (o situație rarisimă, dacă nu chiar  unică pentru 
pasurile din Carpații Orientali în evul mediu), pasul Oituz a fost utilizat pentru a 
pătrunde  în  Moldova  atât  de  efectivele  masive  ale  celebrei  „armate  negre” 
(fekete sereg), conduse personal de regele Mathia Corvin în campania din 1467 
împotriva Moldovei lui Ștefan cel Mare23, cât și de Mihai Viteazul și oastea sa de 
28.000 de oameni și 30 de tunuri, în primăvara lui 160024. 
Dar chiar și la nivel european cartografii din zorii modernității acordau 
puțină  atenție  reprezentărilor  drumurilor  pe  hărțile  lor.  Există,  totuși,  o  rută 
celebră ce apare constant trasată pe hărțile sud‐estului Europei începând cu a 
doua jumătate a sec. al XVII‐lea, și anume drumul de la Belgrad la Istanbul, ce 
tăia Peninsula Balcanică de‐a lungul, la sud de Dunăre, prin Niș, Sofia, Plovdiv și 
Edirne.  Regăsim  acest  drum,  de  exemplu,  în  hărțile  lui  Nicolaus  Visscher, 
Exactissima  tabula  qua  tam  Danubii  fluvii  pars  inferior...  și  Totius  Regni 
Hungariae, ambele tipărite la Amsterdam, în 1680, respectiv 168325. În aceeaşi 
perioadă,  circa  1680,  marele  drum  apare  pe  harta  lui  Justus  Danckerts,  Regni 
Hungariae, Greciae et Moreae, tipărită la Amsterdam26.  
Același  drum,  denumit  clar  „Camino  da  Belgrado  á  Constantinopoli” 
este  marcat  și  de  Giacomo  Cantelli  da  Vignola  pe  harta  intitulată  Corso  del 
Danubio  da  Belgrado  fino  al  Mar  Nero  (Roma,  1684).  La  acesta,  în  plus,  apar 
primele indicii ale unei rute la nord de Dunăre, în Moldova, și anume un drum 
(„Camino da  Iassi á Constantinopoli”)  ce străbate țara de la nord la sud, de la 
Iași („Iassi”), prin Vaslui („Vasluy”), Bârlad („Barlad”) și Galați („Galacz”) până la 

                                                            
21
 Ibidem, p. 12. 
22
 Ibidem, p. 17‐25. 
23
 Eugenia Neamțu, Vasile Neamțu, Stela Cheptea, Orașul medieval Baia în secolele XIV‐XVII, Editura 
Junimea, Iași, 1980, p. 14‐15; L. Rădvan, Orașele din Țările Române în Evul Mediu (sfârșitul sec. al 
XIII‐lea – începutul sec. al XVI‐lea), Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2011, p. 223, 480‐481. 
24
 Gheorghe Burlacu, Ocolul domnesc Trotuș (sec.  XV‐XIX). Partea  a III‐a, în Carpica, XXXI, 2002,  
p. 129‐130. 
25
  A.  Năstase,  M.  Gribincea,  O.  Dumitru,  op.  cit.,  p.  110‐111,  nr.  25;  A.  Năstase,  I‐A.  Pop,  
M. Gribincea, op. cit., p. 126‐127, nr. 40. 
26
 I. Ciortan, M. Radu, O. I. Penda, op. cit., p. 70‐71. 
Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie                    491 
 
Dunăre,  și  de  acolo  pe  fluviu  și  pe  Marea  Neagră  până  la  Istanbul  („Stambol, 
Constantinopoli”)27.  
Drumul  terestru  de  la  Belgrad  la  Istanbul  care  se  întâlnea  aici  cu  cel 
maritim  ce  cobora  de  la  gurile  Dunării  („Flaviales  aquae  à  stagnante  Pontica 
colore  et  motu  notabiliter  distinctae”)  apare  bine  reliefat  şi  la  Johann  Baptist 
Homann, Danubii fluminis pars infima, Nürnberg, circa 1720. În această hartă, la 
sud de Dunăre mai apare un drum secundar, de la Vrața la Archar, iar la nord de 
fluviu un altul, mult mai interesant pentru problematica de față: trasat oarecum 
arbitrar, paralel cu marginea din dreapta a hărții, drumul respectiv pornește din 
ținutul  secuilor  („Siculi  pop.”),  îl  străbate,  mergând  spre  sud,  pe  cel  al  sașilor 
(„Saxones pop.”), pentru a trece munții nu în Țara Românească, ci în Moldova 
(„Moldaviae  pars”)28.  Nu  era  altceva  decât  marcarea  evidentă  a  acelei 
importante  rute  comerciale  medievale  multă  vreme  disputată  între  Țara 
Românească și Moldova, ce unea Ungaria, prin Brașov, de Marea Neagră, având 
capătul la Chilia29 şi care trecea Carpaţii prin trecătoarea Oituz, una dintre cele 
mai  vechi  şi  mai  stabile  din  întreaga  istorie  a  pasurilor  Carpaţilor  Orientali30.  
Încă şi mai devreme, la 1687, harta lui Robert Morden intitulată A New Map of 
Servia,  Bulgaria  en  Romania,    apărută  pentru  prima  oară  la  Londra,  în  Atlas 
Terestris,  înfățișa  deja  o  reţea  de  drumuri  mult  diversificată  în  Peninsula 
Balcanică (la sud de Dunăre), unde, pe lângă cunoscutul deja Belgrad – Istanbul, 
apare şi Belgrad – Eccisso Verbeni („Derveni”‐?), în Macedonia, dar și cel de la 
Ragusa la Pristina31.   
Drumurile  trasate  timid  și  nesigur  de  Cantelli  da  Vignola,  în  1684,  în 
Moldova,  și  de  Homann,  în  1720,  între  Transilvania  și  Moldova,  reprezintă  un 
debut, chiar dacă unul palid, al semnalării existenței unei rețele rutiere la nord 
de Dunăre pentru publicul larg, iar reprezentarea lor, chiar și așa rudimentară 
(la  da  Vignola)  sau  fantezistă  (la  Homann),  trebuie  judecată  în  contextul 
creșterii interesului înregistrat la nivel european pentru marcarea cartografică a 
rutelor și a căilor de comunicație, fenomen ce se face simțit tot mai mult în anii 
de la mijlocul sec. al XVII‐lea. Deja în 1632, Nicolas Sanson tipărea la Paris harta 
drumurilor  din  Franţa,  iar  în  1679,  editura  Greene  &  Berry  publica  la  Londra 
harta lui Robert Greene, New map of Scotland with the roads.  

                                                            
27
  A.  Năstase,  M.  Gribincea,  O.  Dumitru,  op.  cit.,  p.  118‐119,  nr.  29;  A.  Năstase,  I‐A.  Pop,  
M. Gribincea, op. cit., p. 128‐129, nr. 41. 
28
 A. Năstase, M. Gribincea, O. Dumitru, op. cit., p. 174‐177, nr. 64‐65. 
29
 L. Rădvan, Orașele..., p. 223, nota 289; p. 451. 
30
 Pavel Binder, Drumurile și plaiurile Carpaților Orientali, în Studii și articole de istorie, XX, 1972, 
p. 74. 
31
 A. Năstase, I‐A. Pop, M. Gribincea, op. cit., p. 134‐135, nr. 44. 
 
 
492                                                                     Dragoș Măndescu 
 
În  aceste  împrejurări  în  care  sporesc  considerabil  preocupările 
cartografilor  și  editorilor  de  hărți  pentru  redarea  cât  mai  amănunțită  a 
drumurilor,  inclusiv  a  celor  balcanice,  de  mai  mare  interes  pentru  noi  se 
dovedeşte  a  fi  o  hartă  a  Ucrainei  de  Johann  Baptist  Homann,  tipărită  la 
Nürnberg,  în  1720,  şi  intitulată  Ukraina  quae  et  Terra  Cosaccorum  cum  vicinis 
Walachiae,  Moldaviae,  Minorisq  Taratiae  Provinciis32.  Pe  de  o  parte,  această 
hartă  continuă  tendința  de  prezentare  din  ce  în  ce  mai  diversificată  a  reţelei 
rutiere la sud de Dunăre. Astfel, din marele drum Belgrad – Istanbul se desprind 
către  nord  rutele  Sofia  –  Vidin,  Edirne  –  Veliko  Târnovo  –  Ghighen  („Isch”  = 
Oescus),  precum  şi  Babaeski  („Burtudice”)  –  Silistra  („Dorostero”),  din  aceasta 
din  urmă  despărțindu‐se  un  alt  traseu,  care  străbătea  litoralul  pontic  și 
Dobrogea, pe la Varna – Tulcea („Tulia”) – Măcin („Meczet”) şi până la Dunăre, 
la Isaccea („Obliczica”). Harta evidenţia rolul de placă turnantă pe care îl avea 
Edirne, oraș din care drumurile porneau în cinci direcții.  
De cealaltă parte, această hartă aduce date noi despre teritoriile nord‐
dunărene, unde apar figurate noi drumuri. Unul străbătea Țara Românească de 
la  sud‐est  la  nord‐vest:  pornea  de  la  Dunăre,  unde  avea  capătul  la  Orașul  de 
Floci  („Flocz”),  urca    pe  la  răsărit  de  Ialomița  la  Târgoviște  („Tergovisco”)  și 
ajungea  în  Carpați,  pe  hotarul  cu  Transilvania,  la  „Keuninxberg”  (în  care  ar 
trebui  să  vedem,  foarte  probabil,  vama  medievală  de  la  Podul  Dâmboviței, 
lângă Piatra Craiului, sau, poate cetatea de la Tabla Buții, situată și aceasta sub 
Vârful  lui  Crai33).  Moldova  avea  două  mari  drumuri  care  străbăteau  partea  de 
nord a țării. Acestea porneau din Bucovina, de la Cernăuți („Czarnowce”), ca un 
singur  drum,  care  la  Ștefănești  („Stepanosce”)  se  bifurca.  Prima  ramură,  cea 
nordică, ajungea prin Lăpușna („Lupusane”), până la Nistru, la Orhei („Oriow”). 
Cealaltă,  cu  un  traseu  mult  mai  lung  și  în  care  trebuie  să  vedem  așa‐numitul 
„drum  tătăresc”  de  la  Liov  la  Chilia34,  pornea  către  sud,  trecea  prin  Hârlău 
(„Herlow”), Cotnari („Kotnar”) – unde o se bifurca din nou către sud, prin Siret 
(„Serećk”), până la Scheia („Sekeya”) – și Iași („Iasy”), trecea Prutul pe la Țuțora 
(„Czezora”),  iar  de  la  Bender  („Tekin  als  Bender”)  cobora  pe  Nistru  până  la 
Cetatea Albă („Akierman als Bielgorod”). De aici, se îndrepta către vest, ajungea 
la Chilia („Kilia Nowe”) și la Ismail („Smil”), iar după ce trecea Dunărea, se unea 
la  Isaccea  cu  drumul  ce  cobora  prin  Dobrogea  către  interiorul  Peninsulei 
Balcanice, rută menționată anterior.  Ultima porţiune a drumului prin Moldova 
sudică,  de  la  Bender  la  Cetatea  Albă  şi  Chilia  (şi  apoi  pe  Marea  Neagră  către 
                                                            
32
  A.  Năstase,  M.  Gribincea,  O.  Dumitru,  op.  cit.,  p.  160‐161,  nr.  50;  A.  Năstase,  I‐A.  Pop,  
M. Gribincea, op. cit., p. 178‐179, nr. 66. 
33
 Cf. S. Iosipescu, op. cit., p. 405, nota 127. 
34
 E. Neamțu, V. Neamțu, S. Cheptea, op. cit., p. 14‐15; L. Rădvan, Orașele..., p. 451 și urm. 
Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie                    493 
 
Istanbul)  se  menţine  multă  vreme  în  memoria  cartografică  europeană, 
regăsindu‐se  şi  pe  Nova  Mappa  Maris  Nigri  et  Freti  Constantinopolitani, 
publicată de Tobias Conrad Lotter la Augsburg, în 177235. 
În  privința  trecătorilor  montane  transcarpatice,  marcarea  lor  distinctă 
pe  hărțile  tipărite,  destinate  unui  public  tot  mai  larg  și  mai  interesat  în 
realitățile  geografiei  europene,  se  va  înregistra  tot  în  deceniile  de  la  mijlocul 
sec.  al  XVII‐lea,  ca  și  drumurile,  așadar  odată  cu  creșterea  interesului  pentru 
căile  de  comunicație.    Unul  dintre  cele  mai  timpurii  exemple  ce  pot  fi  date  în 
această privință este  constituit de harta Transylvania – Siebenbürgen, apărută 
la  Frankfurt‐am‐Main  în  1667,  realizată  de    Matthaeus  Merian.  Era,  în  fapt,  o 
reeditare  cu  un  plus  de  detalii,  printre  care  şi  apariţia  trecătorilor,  după  o 
variantă  mai  veche  şi  cu  o  largă  circulaţie  în  epocă,  semnată  de  Willem 
Janszoon Blaeu şi Joan Blaeu, din 164236, care la rândul lor preluaseră modelul 
patentat la Duisburg, în 1590, de Gerardus Mercator. Sub forma unor linii duble 
trasate  punctat,  la  Merian  apar  redate  trecătorile  prin  munți  ce  asigurau 
Transilvaniei  legătura  cu  spațiile  învecinate  (Fig.  2).  Prima  trecătoare  era  prin 
Banat, pornind de la Poarta de Fier a Transilvaniei („Porta Ferrea / Eisenthor / 
Vaskapu”)  cu  punctul  terminus  la  Hunedoara  („Huniad”).  Următoarele  două 
asigurau accesul din Țara Românească, una pe la Turnu Roșu, reprezentat ca o 
cetate („Rothturn”) – drumul însă nu urma cursul văii Oltului, ci avea un traseu 
oblic,  mult  către  răsărit  de  râu  –,  cealaltă  pe  la  Bran  („Turzfest”)  –  aceasta 
plasată însă mult către vest. În sfârșit, dinspre Moldova pătrundeau în Secuime 
alte  două  trecători,  una  la  nord  de  Brașov,  care  avea  capătul  la  „Tarteln” 
(corespondentul toponimic este Toarcla, dar este evident că avem de a face cu 
o eroare de localizare), iar mai la nord Munții Harghitei („Hargytha Mons”) erau 
străbătuți  de  pasul  Covacipeter  sau  trecătoarea  Oltului,  denumită  chiar  așa, 
pasul  de  la  izvorul  Oltului  („Pas  Fons  Alutae”).    În  plus,  alte  două  drumuri, 
reprezentate  cu  aceleași  linii  duble  punctate  ca  și  trecătorile,  porneau  din 
Transilvania  către  vest,  unul  de  la  Dej  („Dees”),  celălalt  de  la  Cluj 
(„Clausenburg”) către Oradea („Vardem”). 
Este  greu  de  spus  dacă  vreuna  dintre  aceste  trecători  ar  fi  putut  fi 
considerată  una  „principală”  în  deceniile  de  la  mijlocul  sec.  al  XVII‐lea,  însă 
uneori,  atunci  când  în  hărțile  generale,  deja  aglomerate  cu  multe  elemente  și 
detalii,  trebuiau  să  se  limiteze  la  esențial,  unii  cartografi  considerau  că 
trecătoarea prin excelență, locul cel mai nimerit (și deci demn de a fi punctat pe 
hartă  chiar  printr‐un  arc  de  boltă  sprijinit  pe  coloane)  prin  care  se  putea 
pătrunde  în  Transilvania  înconjurată  de  munți  rămânea  Poarta de  Fier  („Porta 
                                                            
35
 I. Ciortan, M. Radu, O. I. Penda, op. cit., p. 98‐99. 
36
 Ibidem, p. 148‐149; A. Năstase, I‐A. Pop, M. Gribincea, op. cit., p. 108‐109, nr. 30. 
 
 
494                                                                     Dragoș Măndescu 
 
Ferrea”),  ca  în  Exactissima  tabula  qua  tam  Danubii  fluvii  pars  inferior,  de 
Nicolaus  Visscher  (Amsterdam,  1683)37.  Atunci  când  harta  se  limita  numai  la 
nordul  Transilvaniei,  precum  Hungaria  Regni  Pars  Transilvaniae,  Russiae  et 
Moldaviae contermina alcătuită de Ioanne Revizki și tipărită la Viena, în 1725, 
erau  reprezentate  doar  două  trecători  nenumite,  desenate  însă  sub  forma 
acelorași arce de boltă sprijinite pe coloane. Judecând după amplasament, este 
foarte  probabil  vorba  de  Pasul  Iabloniţa  („Passus  in  Russiam”)  și  de  Pasul 
Prislop („Passus in Moldaviam”)38.  
Hărți  detaliate  pentru  Țările  Române,  cu  menționarea  clară  a 
drumurilor și a trecătorilor montane – nu numai a celor principale, ci și a celor 
mai puțin însemnate – fuseseră întocmite încă de la cumpăna secolelor al XVII‐
lea  și  al  XVIII‐lea,  în  contextul  câștigurilor  teritoriale  obținute  succesiv  de 
Imperiul  Habsburgic  pe  seama  celui  Otoman  în  nordul  Peninsulei  Balcanice. 
Numai că acestea nu erau destinate decât unui public restrâns, avizat, având un 
caracter  confidențial,  multe  dintre  ele  rămânând  în  stadiul  de  manuscris, 
nefiind destinate unei producții de serie. După păcile de la Karlowitz (1699)  și 
Passarowitz  (1718),  Austria  victorioasă  ia  în  stăpânire  Transilvania,  respectiv 
Banatul  și  Oltenia,  iar  curtea  de  la  Viena  avea  nevoie  să  cunoască  mult  mai 
îndeaproape  noile  teritorii  cucerite,  atât  pentru  buna  administrare  a  acestora 
cât și pentru valorificarea realului lor potențial geostrategic de „capete de pod” 
pentru  noi  cuceriri.  Așadar,  amănunțitele  producții  cartografice  habsburgice 
pentru  spațiile  românești  se  circumscriu  cunoscutei  sintagme  ce  caracteriza 
atât de plastic hărțile drept „fructe ale războiului”39.    
Imediat  după  ce,  la  final  de  ianuarie  1699,  tratativele  de  pace  din 
Voivodina  s‐au  încheiat  la  Sremski  Karlovci  (Karlowitz),  consfințind  întinderea 
de jure a hotarelor Austriei până la Carpați, topografii din armata habsburgică, 
sub comanda inginerului militar Giovanni Morando Visconti, viitor colonel ce va 
coordona  comisia  imperială  de  fortificare  a  Transilvaniei,  purced  la  culegerea 
din  teren  a  datelor  necesare  întocmirii  hărții  noii  provincii.  Totul  a  decurs 
extrem de rapid, de vreme ce în același an, 1699, harta intitulată Mappa della 
Transiluania e Prouintie contigue era deja tipărită la Sibiu. Desenul final al hărții 
îi aparține lui Stephang Welzer din Brașov, iar gravarea plăcilor de cupru după 
care  s‐a  executat  imprimarea  îi  fusese  încredințată  lui  Johann  Conrad 

                                                            
37
 A. Năstase, I‐A. Pop, M. Gribincea, op. cit., p. 140‐141, nr. 47. 
38
 I. Ciortan, M. Radu, O. I. Penda, op. cit., p. 182‐183. 
39
  Antal  András  Deák,  Maps  from  under  the  shadow  of  the  Crescent  Moon,  Duna  Múzeum, 
Esztergom, 2006, p. 20‐21. 
Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie                    495 
 
Predtschneider  din  Nürnberg.  Rezultatul  a  fost  unul  unanim  recunoscut  astăzi 
ca având o valoare documentară cu totul excepțională40.  
Această  hartă41  aduce  o  contribuţie  deosebit  de  importantă  atât  la 
cunoaşterea  reţelei  de  drumuri  din  Transilvania  şi,  prin  extensie,  şi  din 
teritoriile învecinate, îndeosebi din Ţara Românească (marcate sub forma unor 
linii continue paralele), dar şi a trecătorilor transcarpatice (notate clar „Passo”). 
Având  nordul  în  stânga  privitorului,  acolo  unde,  atunci  ca  și  acum,  hărţile 
indicau,  convențional,  vestul‐„Occidens”  (explicația  acestei  maniere  atipice  de 
orientare cardinală este dată de faptul că noile teritorii transilvane intrate sub 
oblăduirea  monarhică  erau  privite  din  perspectiva  Vienei,  adică  dinspre  baza 
reprezentării  cartografice42), trecătorile, ca şi drumurile de dincolo de Carpaţi, 
atât cât au fost marcate, sunt de găsit în partea de sus a hărţii. 
  După  prezentarea  detaliată  a  drumului  ce  ducea  de  la  Dunăre,  pe  la 
Severin („Seuerinum”) și Orșova („Orsoua”), pe Valea Cernei („Zerna tor:”), iar 
de la Caransebeș („Karansebes”) urma Velea Bistrei („Bistra tor:”) pentru a intra 
în  Transilvania  pe  la  Poarta  de  Fier  („Porta  Ferrea  Passo  per  carri”),  Visconti 
insistă  pe  rețeaua  de  drumuri  a  Țării  Românești  din  zona  submontană  și 
montană și pe trecătorile către Transilvania (Fig. 3). 
Colțul sud‐estic al Transilvaniei (Țara Bârsei – „Porzeland”) comunica cu 
Țara Românească prin intermediul a trei trecători: pasul Buzău („Busa Passo per 
carri”),  care  înainta  în  Transilvania  o  bună  bucată  de  drum  fără  a  întâlni 
localități, pentru ca mai apoi să se bifurce către Teliu („Nyien”), respectiv către 
Dobolii  de  Sus  („Feldoboly”);  apoi  prin  pasul  Predeal  („Themis  Passo  per 
cavalli”),  ce  unea  Brașovul  („Kronstat”)  de  Câmpina  („Campina”);  în  fine,  prin 
pasul Rucăr‐Bran, acesta fiind redat detaliat, integrat în contextul rețelei rutiere 
din nordul Țării Românești. 
                                                            
40
  Lajos  Szántai,  Atlas  Hungaricus.  Magyarország  Nyomatott  térképei.  1528‐1850,  II,  Akadémiai 
Kiadó,  Budapest,  1996,  p.  653;  Katalin  Plihál,  G.  M.  Visconti  Erdély  térképe  1699‐böl,  în 
Cartographica  Hungarica,  VII,  2000,  p.  2‐24;  A.  A.  Deák,  Egy  Erdély‐térkép  keresi  rajzolójàt, 
disponibil online la www.dunamuzeum.hu (27 március 2007); Nicolae Sabău, Giovanni Morando 
Visconti  in  Transilvania.  Intorno  a  un  piano  inedito  per  "il  Castello"  di  Cluj,  în  volumul  Maestri 
ticinesi in Transilvania tra cinquecento e settecento (editor N. Sabău), Editura Mega, Cluj‐Napoca, 
2007,  p.  57‐60,  fig.  1‐4;  D.  Măndescu,  ”Jidova”  before  Danubius  Pannonico‐Mysicus,  în  volumul 
Arheologia  Mileniului  I  p.Chr.,  III,  Dunărea  Inferioară  între  stepe  și  imperiu  (editor  Bogdan 
Ciupercă), Editura Karta‐Graphic, Ploiești, 2014, p. 31‐33, fig. 13‐14. 
41
 Biblioteca Brukenthal, Sibiu, Mss. H 912. 
42
  Într‐o  notă  plasată  sub  cartuşul  hărţii,  Visconti  motivează  această  dispunere  prin  necesitatea 
redării  mai  clare  a  hotarului  dintre  Imperiile  Austriac  și  Otoman:  „S’  avertisce  che  la  presente 
mappa  non  è  construta  sopra  li  quatro  venti,  come  è  l’uso  de  geografi,  essendo  stato  la  sola 
intentione di metter avanti gl’ occhy le frontiere dell Ongaria, Transilvania, e Sirmio azio’ meglio 
si distingue quello che è posseduto dal Gran Sultano verso li sudetti confini”. 
 
 
496                                                                     Dragoș Măndescu 
 
În  această  rețea  valahă,  Târgoviștea  și  Piteștii  par  a  deține  locurile 
proeminente.  De  la  Târgoviște  („Tergouista”),  un  drum  înainta  către  nord, 
trecea  Dâmbovița  („Dombouiza  flu:”)  pe  malul  drept,  ajungea  la  Câmpulung 
(„Campolongo”) și, după ce revenea pe malul stâng al râului, ajungea la Rucăr 
(„Rukari”)  și  apoi  pătrundea  în  Transilvania,  pe  la  Bran  („Tersburg”).  Acesta 
este, așadar, pasul Rucăr‐Bran, distinct marcat pe hartă drept „Passo per carri”. 
Un al doilea drum ce pornea de la Târgoviște apuca spre vest, pentru a ajunge 
la  Pitești  („Pitest”).  Aici,  drumul  se  întâlnea  cu  cel  ce  venea  de  la  Slatina 
(„Slatina”), prin Buicești („Buciest”) și Constantinești („Kostatinye”), iar apoi își 
continua traseul către nord, pe valea Argeșului („Argis flu:”), până la Curtea de 
Argeș („Argis”). De aici, drumul își schimba direcția, cotind către vest, și, după 
ce trecea valea Topologului („Topolsa riu:”) ajungea la Olt („Holdt flu:”). În zona 
Câineni  („Kunien”)  făcea  joncțiunea  cu  drumul  ce  urma  cursul  râului  pe  malul 
său drept, pentru a intra în Transilvania pe la Turnul Roșu („Rothturn”), punct 
redat deja ca o fortificație stelată de tip Vauban. 
Din  acest  drum  al  văii  Oltului,  în  aval  de  Râmnicu‐Vâlcea  („Ribnik”)  se 
desprindea  încă  o  rută  către  apus.  Trecea  pe  la  Mănăstirea  Dintr‐un  Lem 
(„Deunlemn”),  înainta  prin  dealurile  subcarpatice,  ajungea  la  Polovragi 
(„Poluerag”) și continuând către vest, trecea Jiul („Scyul flu:”) și apoi, întâlnind 
valea  Șușiței  („Scyuscyza  riu:”),  cotea  brusc  către  nord  și  urca  pe  aceasta, 
trecând în Transilvania prin pasul Vâlcan („Passo di Vulkana per cavalli”). 
  Către Moldova, Carpaţii Orientali erau străbătuţi prin pasul Oituz („Paso 
d’Oithos”),  capătul  ardelean  fiind  la  Breţcu  („Bereczk”),  iar  corespondentul 
moldovean  la  Târgu  Trotuş  („Tartos”).  De  asemenea,  tot  din  Moldova,  de  la 
Comănești  („Kumanafalva”)  se  ajungea  în  Transilvania  prin  pasul  Ghimeș 
(„Passo de Ghemes”), la Frumoasa („Sepviz”), unde drumul întâlnea o altă rută 
importantă  ce  venea  de  la  Gheorgheni  („Sz.  Miklos”)  și,  mai  departe,  din 
Moldova  după  ce  străbătuse  Munţii  Călimani  („Kelemen  Mons”)  printr‐un  pas 
nenumit  (în  care  trebuie  să  recunoaștem  fie  pasul  Bicaz  /  Pângăraţi,  fie,  mai 
probabil, pasul Covacipeter / Trecătoarea Oltului). Un alt „Passo in Moldavia”, 
fără  îndoială  pasul  Tihuța,  pornea  de  la  Bistrița  („Bistrizz”),  pe  la  Josenii 
Bârgăului  („Alsö  Borgo”)  și  mai  departe  la  Susenii  Bârgăului  („Felsö  Borgo”), 
trecând în Moldova. 
 În fine, în nord, în Maramureş, Carpaţii erau străbătuţi de un „Passo in 
Marmaros e per Polnia”, pe la Telciu („Telcs”) și Săcel („Seczel”). Un alt  „Passo 
in Polonia”, din care se desprindea o rută „per Moldavia”, pornea de la Rodna 
(„Radna”), prin Munții Rodnei („Radna Mons”).  
Fără  îndoială,  cu  această  realizare  semnată  de  Visconti,  Welzer  și 
Predtschneider la finalul secolului al XVII‐lea, ne aflăm în fața celui mai complet 
Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie                    497 
 
și  coerent  tablou  al  trecătorilor  transcarpatice,  cu  mult  peste  tot  ceea  ce  se 
vehiculase  până  atunci  în  arta  cartografică  privitoare  la  Transilvania  și  la 
ținuturile învecinate. Mappa della Transiluania redă unitar, pentru prima dată 
cu  o  acuratețe  admirabilă,  inventarul  de  pasuri  și  trecători  dintre  Țările 
Române,  rute  care  au  fost  martore  nu  numai  ale  bunăstării  înfloritoarelor 
perioade  de  pace43,  dar  și  ale  invaziilor  și  pustiirilor  din  vremurile  de  război44. 
Deși  autorii  hărții  se  vor  strădui  să  acopere  informația  cartografică  unitar  și 
echilibrat,  sau  măcar  vor  încerca  să  lase  această  impresie,  este  evident  că 
accentul  este  pus  pe  trecătorile  din  Carpații  Meridionali  (pe  care,  eventual, 
Visconti  este  de  bănuit  că  le  va  fi  cunoscut  mai  îndeaproape,  în  virtutea 
misiunilor militare îndeplinite pe acest teren)45, iar în continuarea acestora, pe 
rețeaua de drumuri a Țării Românești, atât cât spațiul hărții a permis ca aceasta 
să fie reprezentată. Numai pentru trecătorile dinspre sud, mai bine cunoscute și 
poate  chiar  experimentate  de  autori,  harta  specifică  clar  dacă  accesul  este 
propice  carelor.  Astfel,  cu  căruța  („passo  per  carri”),  Carpații  puteau  fi  trecuți 
numai prin Poarta de Fier a Transilvaniei, prin pasul Buzău și prin pasul Rucăr‐
Bran.  Străbaterea  acestuia  din  urmă,  în  ciuda  dificultăților  extraordinare 
întâmpinate,  care  presupuneau  inclusiv  tragerea  căruțelor  cu  frânghiile  spre 
culme46, poate chiar ridicarea acestora în chingi deasupra pereților verticali de 
stâncă,  probabil  cu  ajutorul  unor  scripeți,  fusese  pentru  multă  vreme  singura 
cale  de  acces  cu  carele  între  Transilvania  și  Țara  Românească,  pretabilă  unor 
transporturi de mare anvergură47. Pentru accesul prin alte două pasuri, Vâlcan 
                                                            
43
 Ion Toderașcu, Unitatea românească medievală, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 
1988, p. 98‐102; Costin Murgescu, Drumurile unității românești, Editura Enciclopedică, București, 
1996, p. 107 și urm., 154‐162. 
44
  Nicolae  Iorga,  Carpații  în  luptele  dintre  români  și  unguri,  în  Idem,  Studii  asupra  evului  mediu 
românesc  (ediție  îngrijită  de  Șerban  Papacostea),  Editura  Științifică  și  Enciclopedică,  București, 
1984, p. 168‐186; S. Iosipescu, op. cit., în special capitolul V, Trecătorile Carpaților sud‐estici sub 
expansiunea otomană în anii 1395‐1456, p. 223‐305. 
45
  În  finalul  notei  de  sub  cartușul  hărții,  Visconti  recunoaște,  de  altfel,  că  pentru  realizarea 
acesteia nu toate ținuturile  înfățișate au beneficiat de o documentare directă pe teren; așadar, 
unele  zone  erau  mult  mai  bine  cunoscute  decât  altele,  aceasta  reflectându‐se  și  în  inconstanța 
detaliilor: „Quello chi se vede imperfetto, fa conoscere che non vi sono stato per darne la dovuta 
chiarezza”. 
46
  L.  Rădvan,  Drumuri...,  p.  75  și  S.  Iosipescu,  op.  cit,  p.  407,  unde  sunt  redate  mărturiile  unor 
călători de la finalul sec. al XVI‐lea, precum Franco Sivori și Jacques Bongars. 
47
 Johann Filstich, Încercare de istorie românească (studiu introductiv, ediţia textului şi note Adolf 
Armbruster,  trad.  Radu  Constantinescu),  Editura  Ştiinţifică  şi  Enciclopedică,  Bucureşti,  1979,  
p. 59. Autorul scria, la 1728, despre transporturile de vin pe care brașovenii obișnuiau să aducă 
toamna din Țara Românească, în butii mari și multe (uneori cu capacități considerabile, de câte 
120,  130  și  chiar  140  de  vedre),  desigur,  prin  pasul  Bran:  „Cel  care  nu  știe  drumurile,  abia  ar 
putea  să  creadă  întru  câtă  primejdie  a  vieții,  ologire  a  cailor  și  geruri  îndurate  sunt  aduse  de 
 
 
498                                                                     Dragoș Măndescu 
 
și  Predeal,  drumeții  erau  nevoiți  să  se  limiteze  la  o  călătorie  cel  mult  călare 
(„passo per cavalli”). Către Moldova, singura  trecătoare ce  putea fi străbătută 
cu căruța la acea vreme va fi fost pasul Oituz48.    
Dar  cel  ce  avea  să  integreze  drumurile  montane  şi  trecătorile  în 
cartografie  pornind  de  la  însemnătatea  potenţialului  strategic  al  acestora, 
aşadar  dintr‐o  perspectivă  precumpănitor  militară,  avea  să  fie,  în  acelaşi 
context al războiului austro‐turc din ultima parte a secolului al XVII‐lea, ofiţerul 
de geniu Luigi Ferdinando de Marsigli, aflat în slujba Casei de Habsburg49.  
Cea mai mare parte a producţiei cartografice a lui Marsigli, elaborate pe 
teren,  cu  măsurători  efectuate  la  faţa  locului,  şi  desenate  cu  ajutorul 
colaboratorului  său  fidel,  Johann  Christoph  Müller50,  a  rămas  în  stadiul  de 
manuscris.  Exemplarele  definitivate,  „oficiale”,  erau  destinate  autorităților 
imperiale de la Viena, ajungând fie la Hofburg, fie la Hofkriegsrat, iar ciorne ale 
acestora, sau uneori copii desenate mai îngrijit, au fost păstrate de Marsigli în 

                                                                                                                                                   
cărăuși acele butii de peste munte”. De altfel, vinul constituia în acea epocă una dintre cele mai 
tranzitate produse de import. O situație a importurilor în Transilvania la 1768, situează vinul din 
Țara Românească și Moldova pe un onorabil loc 6 din 60 de produse tranzacționate. Se aducea 
vin  muntenesc  și  moldovenesc  în  valoare  de  peste  57.000  de  florini,  reprezentând  4,3%  din 
valoarea totală a importurilor. Era o valoare mai mare decât a oricărui produs exportat atunci de 
Transilvania  (oricum,  exporturile  valorând  de  2,5  ori  mai  puțin  decât  importurile),  cu  excepția 
postavului (cf. Victor Jinga, Probleme fundamentale ale Transilvaniei, ediția a II‐a, ediție îngrijită 
de Mihai D. Drecin și Margareta Susana Spânu, Muzeul Județean de Istorie Brașov, Brașov, 1995, 
p. 201‐202). Descrierea plastică a lui Filstich privind dificultățile transportului trimite involuntar și 
la  situația  din  Antichitate  a  transbordării  vinului  peste  Carpați  prin  același  anevoios  pas  Rucăr‐
Bran, la capătul sudic al culoarului montan situl getic de la Cetățeni funcționând ca un adevărat 
antrepozit  pentru  comerțul  cu  acest  mult‐dorit  produs  [Ion  Glodariu,  Roads  across  the 
Carpathians  during  the  Dacian  antiquity,  în  volumul  Orbis   Antiquus.  Studia  in  honorem  Ioannis 
Pisonis  (editori:  Ligia  Ruscu,  Carmen  Ciongradi,  Radu  Ardevan,  Cristian  Roman,  Cătălin  Găzdac), 
Nereamia  Napocae  Press,  Cluj‐Napoca,  2004,  p.  538‐541;  Dragoş  Măndescu,  De  la  Mer  Égée 
jusqu’aux  Carpates:  la  route  du  vin  de  Rhodes  vers  la  Dacie,  în  volumul  The  Danubian  Lands 
between the Black,  Aegean and Adriatic Seas, Proceedings of the Fifth International Congress on 
Black Sea Antiquities – Belgrade, 2013 (editori: Gocha R. Tsetskhladze, Alexandru Avram, James 
Hargrave), Archaeopress Archaeology, Oxford, 2015, p. 255‐260].   
48
 E. Namțu, V. Neamțu, S. Cheptea, op. cit., p. 15. 
49
  John  Stoye,  Marsigli's  Europe.  1680‐1730.  The  life  and  times  of  Luigi  Ferdinando  Marsigli, 
soldier and virtuoso, Yale University Press, New Haven & London, 1994, p. 61‐100, 164‐215. 
50
 A. A. Deák, Die Nürnberger Hersteller der Donau‐ und Ungarkarten von L. F. Marsigli, în volumul 
Gerhard  Mercator  und  seine  Zeit.  7  Kartographiehistorisches  Colloquium  in  Duisburg  1994. 
Vorträge und Berichte (editor W. Scharfe), Duisburger Forschungen Bd. 42, Walter Braun Verlag, 
Duisburg,  1996,  p.  211‐216;  A.  A.  Deák,  Miljenko  Lapaine,  Ivka  Kijajic,  Johann  Christoph  Müller 
(1673‐1721),  în Kartografija i Geoinformacije – Croatia Cartographic Society Zagreb, III, 2004, 3,  
p. 68‐80; D. Măndescu, ”Jidova” before Danubius..., p. 26‐27. 
Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie                    499 
 
arhiva  sa  personală,  ce  constituie  astăzi  un  valoros  fond  documentar  în 
Biblioteca Universitară din Bologna.   
Una  dintre  cele  dintâi  astfel  de  realizări  este  o  hartă  a  sud‐estului 
Transilvaniei51, elaborată în 1690 pentru markgraful Ludwig Wilhelm von Baden 
în  contextul  conflictului  cu  Thököly  Imre,  principele  Transilvaniei  susţinut  de 
otomani, conflict ce a culminat în vară cu bătălia de la Zărneşti. Scopul hărţii era 
furnizarea  unui  suport  documentar  armatelor  imperiale  pentru  a‐i  bloca  lui 
Thököly  (şi  aliaţilor  lui  din  principatele  extracarpatice)  accesul  la  trecătorile 
montane. Tocmai de aceea, preocuparea lui Marsigli în această hartă este de a 
reprezenta  cât  mai  clar  trecătorile  ce  fac  legătura  între  Ţinutul  Secuiesc 
(„Siculia”)  şi  sudul  Moldovei,  respectiv  nord‐estul  Țării  Românești.  Sunt  bine 
individualizate,  colorate  distinct,  cu  roşu,  pasurile  Buzău  („P.  Bosa”),  Oituz  
(„P. Oitos”), și Ghimeș („P. Zepuis”)52.  
  Tot din în ultimii ani ai sec. al XVII‐lea datează o altă hartă manuscrisă 
pe  care  Marsigli  o  întocmește  pentru  Curtea  de  la  Viena,  unde  se  arată  toate 
trecătorile prin care Transilvania ar putea fi invadată de tătari și de turci. Harta 
este  intitulată  explicit  Mappa  di  Transilvania  per  la  quale  si  mostrano  tutti  li 
passi  per  li  quali  puo  essere  invasa  da  Tartari  e  Turchi  și  conține  și  o  notiță 
referitoare  la  țara  transilvană  și  la  locuitorii  ei,  extrasă  din  Diploma  Andreană 
de la 122453. Această hartă avertiza Habsburgii că pericolul otoman și tătar s‐ar 
putea  arăta  în  Transilvania  pătrunzând  dinspre  sud‐est  prin  patru  trecători 
montane  predispuse  unor  asemenea  „invazii”.  Primele  două  țineau  de 
extremitatea  răsăriteană  a  Carpaților  Meridionali:  unul  este  clar  indicat  a  fi 
Branul  („Tersburg”),  iar  al  doilea  este  plasat  între  Buzău  și  Ialomița  (fie  pasul 
Predeal, fie Tabla Buții). Celelalte două căi veneau dinspre Moldova, prin pasul 
Oituz („Oitos”) și pe valea Trotușului (evident, prin pasul Ghimeș)54. 
Însă  Marsigli  reprezintă  cartografic  pentru  prima  oară  drumuri  și 
trecători nu numai în împrejurări ce țin de conflicte armate, reale sau posibile, 
ci și în contexte mult mai pașnice și aducătoare de profit şi bunăstare pe timp 
de pace. De exemplu, la 8 mai 1700, el definitivează o foarte elaborată hartă a 
traseelor și a stațiilor de poștă din părțile răsăritene ale Imperiului Habsburgic, 
intitulată  Mappa  Geographica  facta  in  usum  Officialium  ab  Offico  Postarum 
Caesareo deputatorum..., din păcate lipsită de interes pentru spațiul transilvan, 
de  vreme  ce  era  orientată  spre  sud‐vestul  Ungariei,  limitându‐se  la 

                                                            
51
 Biblioteca Universitaria di Bologna, mss. Marsigli, vol. 54, nr. 604. 
52
 Gyorgy Kisari Balla, Marsigli tábornok térképei, Budapesta, 2005, p. 237‐238, nr. 153. 
53
 Biblioteca Universitaria di Bologna, mss. Marsigli, vol. 48, nr. 36. 
54
 G. Kisari Balla, op. cit., p. 216, nr. 110. 
 
 
500                                                                     Dragoș Măndescu 
 
Transdanubia55.  Aceasta  este  vremea  unor  premiere  cartografice  și  anume 
„hărțile  poștale”,  documente  estențiale  pentru  drumurile,  podurile  și 
trecătorile  funcționale  și  îndelung  utilizate  de  serviciile  oficiale  de  curierat  la 
începutul  sec.  al  XVIII‐lea.  Ca  urmare  a  decretului  imperial  din  1711  ce 
reglementa  rutele  poştale,  Johann  Baptist  Homann  tipărește  la  Nürnberg,  în 
1714, harta poștală intitulată Neu vermehrte Post Charte, care, deși mai extinsă 
decât cea a lui Marsigli, și aceasta era axată pe spațiul Europei Centrale („durch 
ganz  Teutschland  nach  Italien,  Franckreich,  Niederland,  Preußen,  Polen  und 
Ungarn”),  fără  a  include  nici  Transilvania,  nici  pasurile  montane  spre 
principatele extracarpatice. 
  Teritoriile româneşti vor beneficia însă, din plin, de atenţia lui Marsigli, 
odată cu întocmirea hărţii pentru rutele comerciale, datată, pe ciorna păstrată 
în  arhiva  personală,  la    11  septembrie  169956.  Intitulată  Mappa  Geographica 
facta  in  usum  Commerciorum,  harta  cuprindea  recomandările  destinate  Curții 
de la Viena de a deschide noi rute comerciale în Europa de Est și în Balcani, ce 
se  anunțau  profitabile  pentru  Habsburgi  în  contextul  realităților  politice  și 
economice  instaurate  în  urma  tratatului  semnat  la  începutul  acelui  an,  la 
Karlowitz57. Pe originalul păstrat la Viena58, rutele comerciale, marcate cu roșu, 
sunt  numerotate,  iar  Carpații  Orientali  și  Meridionali  sunt  străbătuți  de  patru 
astfel de drumuri (Fig. 4).  
În  primul  rând,  se  remarcă  prin  lungime  și  prin  centrele  urbane 
racordate  la  acesta  drumul  nr.  6,  drum  ce  contribuie  la  individualizarea,  în 
viziunea  lui  Marsigli,  a  orașului  Baja  (140  km  sud  de  Buda,  pe  malul  stâng  al 
Dunării) drept placă turnantă a comerțului din părțile orientale ale imperiului59. 
Acesta pornea de la Baja și înainta în Transilvania pe valea Mureșului, pe traseul 
Arad  („Arat”)  –  Deva  („Deva”)  –  Alba  Iulia  („Alba  Julia”),  ajungea  la  Sibiu 
(„Hermanstat”)  și  Făgăraș  („Fogaras”)  și  apoi  trecea  munții  printr‐un  pas 
nenumit  (fie  Oituz,  fie  Ghimeș),  pentru  a  ajunge  în  sudul  Moldovei,  la  Târgu 
Trotuș („Tatros”) și de aici pe malul Dunării, la Galați („Galacz”). Evident că nu 
aici era punctul terminus al acestei adevărate axe comerciale est‐europene, de 

                                                            
55
  A.  A.  Deák,  Maps  from  under...,  p.  42,  322,  348,  nr.  280,  312;  G.  Kisari  Balla,  op.  cit.,  p.  222,  
nr. 124‐125. 
56
 Biblioteca Universitaria di Bologna, mss. Marsigli, vol. 49, nr. 16. 
57
 A. A. Deák, Maps from under..., p. 42, 321, 343‐344, nr. 279, 307; G. Kisari Balla, op. cit., p. 219, 
nr. 118‐119. 
58
 Österreichische Staatsarchiv, Hofkriegsrat, Akten, BLG 1701. Juli/42. 
59
 Iată o primă „defecțiune” în construirea acelei concepții, urmărită cu perseverență îndeosebi în 
epoca  modernă,  conform  căreia  sistemul  de  drumuri  al  Ungariei  a  fost  întotdeauna  orientat  în 
chip natural, firesc, spre Buda, pentru necesitățile căreia se justifica, astfel, crearea unei regiuni 
economice a Dunării mijlocii (cf. V. Jinga, op. cit., p. 46‐47, 150).   
Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie                    501 
 
vreme  ce  de  la  Galați  se  sugera  un  traseu  pe  fluviu  până  la  vărsare,  în  zona 
deltei  și  a  Chiliei  („Kieli”),  de  unde,  pe,  Marea  Neagră,  se  ajungea  la  Istanbul 
(„Constantinopol”).  
  Din  acest  drum  principal  se  desprindeau,  pentru  a  trece  la  sud  de 
Carpați, alte trei rute succesive, după cum urmează: traseul nr. 7 pornea de la 
Sibiu, traversa Carpații prin defileul Oltului și, urmând cursul râului, ajungea la 
Dunăre, la Turnu („Turn”); drumul nr. 8 se desprindea către sud de la Făgăraș, 
trecea munții pe la „Tersburg” (evident, o confuzie, de vreme ce Branul era de 
asociat  cu  traseul  următor)  și  ajungea,  de  asemenea,  la  Dunăre,  la  Giurgiu 
(„Giorgo”);  în  sfârșit,  drumul  nr.  9  unea  Brașovul  cu  Câmpulungul  prin 
intermediul unui pas montan nenumit (evident, aici își avea locul „Tersburg”‐ul 
plasat  eronat  pe  drumul  anterior),  unde  făcea  joncțiunea  cu  drumul  nr.  8.  Se 
evidenția  astfel  și  importanța  comercială  a  Câmpulungului,  punct  de  tranzit 
obligatoriu și de intermediere între Transilvania și Dunărea de Jos, statut la care 
a contribuit, desigur, şi marele târg inter‐regional organizat aici în fiecare vară60. 
Bâlciul  de  Sfântul  Ilie  de  la  Câmpulung  trebuie  să  se  fi  bucurat  şi  în  epoca  lui 
Marsigli  de  o  certă  notorietate,  conferită  în  primul  rând  de  îndelungata  sa 
existență, ce atinsese deja atunci mai bine de două secole și jumătate61. De la 
Giurgiu, ruta comercială trecea fluviul și înainta până la Edirne, și de acolo mai 
departe către Istanbul.    
  Din  această  lungă  înșiruire  de  trasee,  se  desprinde  importanța,  în 
viziunea  lui  Marsigli,  căreia  trebuie  să‐i  fi  corespuns  în  epocă  și  realitățile 
comerciale,  a  patru  trecători  principale  peste  Carpați  (una  în  sudul  Carpaților 
Orientali – Oituz sau Ghimeș –, iar celelalte trei prin Carpații Meridionali, dintre 
care două sunt uşor recognoscibile, şi anume cea de pe Valea Oltului şi cea prin 
pasul Rucăr‐Bran. Cea de‐a treia cale de trecere peste Carpaţii Meridionali, ce 
poate  părea  la  o  primă  vedere  mai  degrabă  o  variantă  „de  cabinet”  a  pasului 
Rucăr‐Bran, poate fi uşor explicată, prin confruntarea cu harta despre care va fi 
vorba mai jos: foarte probabil, este vorba de drumul care pornea de la Făgăraş 

                                                            
60
 Anton Maria del Chiaro, Revoluțiile Valahiei (trad. S. Cris‐Cristian), Editura Viața Românească, 
Iași,  1929,  p.  10;  Călători  străini  despre  Țările  Române  (volum  îngrijit  de  Maria  Holban,  Maria 
Matilda  Alexandrescu‐Dersca  Bulgaru,  Paul  Cernovodeanu),  IX,  Editura  Științifică,  București,  
1997, p. 342 (mărturiile lui Neofit din Creta, la 1746); Flaminiu Mîrțu, Bâlciul, târg internațional, 
în:  Câmpulung‐Muscel,  ieri  și  azi  –  istoria  orașului  (coord.  Gheorghe  Pârnuță),  Câmpulung,  p.  36‐41; 
Claudiu  Neagoe,  Noi  aspecte  referitoare  la  „Zborul  de  la  Sfântul  Ilie”,  în  Argesis.  Studii  și 
comunicări – Seria Istorie, XI, 2002, p. 225‐226; D. Măndescu, Marius Păduraru, Vasele funerare 
din sticlă. Comerț, contacte interculturale și practici funerare în Valahia medievală, în Istros, XIX, 
2013, p. 573‐575, cu bibliografia. 
61
  Pentru  plasarea  începuturilor  bâlciului  de  la  Câmpulung  cel  mai  târziu  în  sec.  al  XV‐lea,  vezi  
L. Rădvan, Orașele..., p. 234. 
 
 
502                                                                     Dragoș Măndescu 
 
către sud şi care se unea lângă Tohan („Thohany”) și nu lângă Câmpulung cum 
este  reprezentat  pe  harta  de  la  1699,  cu  drumul  ce  făcea  legătura,  prin  pasul 
Rucăr‐Bran, între Brașov și Țara Românească62. 
  Aceste  clarificări  ale  concepției  lui  Marsigli  despre  trecătorile  din 
Carpați  reies  din  hărțile  destinate  reprezentărilor  cartografice  ale  „țărilor 
monarhiei maghiare”, desenate de Müller în 1702‐1703, la Nürnberg, și rămase 
în  manuscris  în  arhiva  de  la  Bologna63.  Acest  set  conține  nu  numai  harta 
Transilvaniei, ci și pe cele ale Țării Românești și Moldovei, toate fiind îngrijit și 
cu  mare  acuratețe  realizate64.  Drumurile  sunt  ușor  de  urmărit,  fiind  redate 
distinct,  sub  forma  unor  linii  roșii.  Între  Transilvania  și  Țara  Românească, 
drumurile  treceau  munții  prin  pasurile  Vulcan  („Vulkan”),  Turnu  Roșu 
(„Rotthurn”), Bran („Tersburg”), Predeal („Timis”) și Buzău („Busa”). Moldova se 
lega  de  Transilvania,  de  asemenea,  prin  cinci  trecători.  Primele  trei  trecători, 
cele mai nordice, nu sunt numite, dar sunt ușor de recunoscut. Cel mai nordic 
pas,  în  zona  Rodnei  („Radna”),  este  probabil  aşa‐numitul  „drum  al  Cucuresii”, 
un drum de culme prin Munţii Suhardului (succedat mult mai târziu și pe un cu 
totul  alt  traseu  de  pasul  Rotunda),  ce  fusese  fortificat  de  principele  Rákóczi 
György  II  cu  un  turn  de  strajă,  în  165565;  al  doilea,  ce  unea  zona  Dornelor 
(„Dorna”)  cu  cea  a  Bârgăului  („Borgo”)  este,  evident  pasul  Tihuța  /  Bârgău;  în 
cel de‐al treilea, situat între Munții Călimani („Kelemen M.”) și Tarcău („Tarkö 
M.”) trebuie să vedem foarte probabil pasul Covacipeter; în fine, ultimele două 
sunt marcate ca atare: Ghimeș („Gemis”) și Oituz („Oitos”). 
  Acest inventar al pasurilor montane transcarpatice înfățișat de Marsigli 
în primii ani ai sec. al XVIII‐lea este cel mai complet de până atunci și mult mai 
bine  închegat  decât  multe  altele  ce  vor  urma.  Neșansa  acestor  hărți  detaliate 
special  dedicate  provinciilor  românești  a  fost  aceea  că  au  rămas  în  stadiul  de 
manuscris  și,  ca  urmare  a  faptului  că  nu  au  circulat  în  epocă,  nu  au  avut 
posibilitatea  de  a  influența  producția  cartografică  europeană  aflată  atunci  în 
plin avânt. De altfel, nici  astăzi soarta lor nu este una cu mult  mai bună, fiind 
ignorate de istoriografia românească.  

                                                            
62
 Cât de mult preț a pus administrația comercială habsburgică pe aceste recomandări vizionare 
ale lui Marsigli, ce țineau seama, fără doar și poate, de realitățile obiective, se vede și din faptul 
că  doar  după  ceva  mai  mult  de  jumătate  de  secol,  Maria  Teresia  diriguia  prin  decret  imperial 
orientarea  comercială  a  Transilvaniei  către  Marea  Mediterană,  pe  axa  Sibiu  –  Fiume.  Este 
evidentă  inconstanța  Vienei,  care,  la  răstimpuri,  „întocmea  planuri  vaste  de  expansiune 
comercială  spre  Orientul  Apropiat,  planuri  fără  a  doua  zi,  creatoare  de  iluzii  și  dezamăgiri”  
(V. Jinga, op. cit., p. 190‐192). 
63
 Biblioteca Universitaria di Bologna, mss. Marsigli, vol. 28. 
64
 A. A. Deák, Maps from under..., p. 320, nr. 276‐278; G. Kisari Balla, op. cit., p. 197, nr. 71‐72–75‐76. 
65
 P. Binder, op. cit., p. 69‐70.  
Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie                    503 
 
Dar  până  ce  informațiile  cartografice  ale  lui  Marsigli  să  ajungă  să  fie 
publicate (numai unele dintre hărțile acestuia vor avea să vadă lumina tiparului, 
şi anume acelea cuprinse în Danubius Pannonico‐Mysicus, apărută târziu după 
elaborarea  materialului,  în  1726,  la  Haga),  un  alt  cartograf  celebru  avea  să‐şi 
lege numele de primele reprezentări ale drumurilor la nord de Dunăre, făcute 
pentru  publicul  larg,  şi  de  sugerarea  clară  a  trecătorilor  peste  Carpaţi.  Este 
vorba de Guillaume Delisle, prim‐geograf la curtea regelui Ludovic al XV‐lea al 
Franţei,  cu  a  sa  Carte  de  la  Hongrie  et  des  Pays  qui  en  dependoient  autrefois, 
întocmită, pe căi mai puţin cunoscute66, pe baza observaţiilor lui Marsigli (fapt 
pe care nu încearcă să îl ascundă, ci îl expune în chiar textul cartuşului hărţii) şi 
care vede lumina tiparului în 1703, la Paris. Începând cu 1708, harta respectivă 
cunoaşte o nouă versiune, realizată cu o altă placă, uşor modificată, cea aducea 
corecţii  cursurilor  Tisei  şi  Dunării67.  În  prima  versiune  a  hărţii,  ediţia  în  limba 
latină  (pentru  că  a  existat  şi  alta  în  limba  franceză)  ilustrează  două  drumuri 
vechi  romane  ce  străbăteau  Oltenia  și  Valahia,  de‐o  parte  și  de  alta  a  Oltului 
(unul pornea de la Cerneţi – „Tchermiech vel Urbs Nigra alias sedes hospodaris 
Valachiae”, iar celălalt de la Romula –„Antina ubi multae ruinae invennantur”), 
pentru a se întâlni în zona Câmpulungului („Vallis Campolongo”) la „Sidoüa”, de 
unde,  prin  trecătoarea  Turnu  Roșu  („Rothen  thurn  vel  Turris  rubra”)  drumul 
trecea în Transilvania, mergând la Sibiu („Hermanstat vel Ceben”). Este clar că 
această  dispunere  a  drumurilor  împrumută  elemente  disparate,  atât  unele 
comune  drumurilor  antice  corespunzătoare  limesurilor  romane  alutanus  și 
transalutanus, dar și altele ce privesc cel puțin două trecători diferite: Râul Olt 
(„Olt  vel  Alaut”)  consonează  cu  Turn  Roșu,  însă  Câmpulungul  și  „Sidoüa” 
(recunoaștem aici castrul de la „Jidova”, chiar dacă este localizat eronat, la nord 
de  Câmpulung)  amintește  de  pasul  Rucăr‐Bran.  Un  al  treilea  drum  la  sud  de 
Carpaţi mergea de la Târgovişte („Tarvis, Tergoviste vel Tergowisk”) către nord, 
către Brașov („Brassow, Cronstat, Corone”), trecând munţii  prin culoarul Rucăr 
(„Rudbom”)  –Bran  („Tursfels”).  Acest  drum  este  clar  denumit  pe  hartă  „Via 
Tergovistana”. 
  Cea de‐a doua versiune a hărții, care diferă de prima prin traseul ușor 
modificat al Dunării și prin redarea corectată a deltei fluviului, s‐a bucurat de o 
largă  circulație  pe  toată  durata  secolului  al  XVIII‐lea,  succes  datorat  inclusiv 
                                                            
66
 D. Măndescu, ”Jidova” before Danubius..., p. 25‐28; Idem, Harta Ungariei de Guillaume Delisle 
(1703) și enigma primei reprezentări cartografice a limesului transalutan, în volumul Arheologia 
peisajului și frontierele romane. Lucrările Simpozionului din 20 noiembrie 2015, Muzeul Național 
de Istorie a României București (editor Eugen Silviu Teodor), Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 
2016, p. 204‐207. 
67
  L.  Szántai,  Delisle  1703‐  as  Magyarország  ‐  térképének  rejtélyei,  în  Cartographica  Hungarica, 
VIII, 2004, p. 75‐80. 
 
 
504                                                                     Dragoș Măndescu 
 
preluării de către Dezauche, care continuă tipărirea acesteia la Paris, în 178068. 
Și  această  versiune  înfățișează  cele  două  drumuri  antice  („Restes  d’un  ancien 
chemin  Romain”)  cu  detalii  ușor  schimbate.  Ambele  porneau  de  la  Dunăre, 
primul de la Turnu‐Severin, de la ruinele podului lui Traian, celălalt de la Celei 
(„Gieli”), capăt ce marca amintirea unui alt pod celebru, acela al lui Constantin 
cel  Mare.  Drumurile  se  intersectau  la  sud  de  Curtea  de  Argeş  („Le  Temple 
d’Arges”),  după  care  îşi  continuau  traseul,  unul  către  Câmpulung 
(„Campolongue”),  celălalt  către  Turnu  Roşu  („Rothenturm”).  Drumul  care 
ajunge la Câmpulung pare a se opri acolo, însă în apropiere, la capătul sudic al 
unui culoar prin munți foarte clar reprezentat grafic, se află plasată localitatea 
„Longeaw”, fără îndoială un alter‐ego pentru Câmpulung (germ. Langenaw), de 
la  care  pornește  către  nord,  prin  respectivul  culoar  montan,  până  la  Bran 
(„Tertzburg”)  un  alt  drum.  Dispunem  astfel,  în  ciuda  inexactităților  și 
aproximărilor  de  până  atunci,  de  o  redare  destul  de  precisă  a  pasului  Rucăr‐
Bran.   
Încă de la primele ediții ale hărților lui Delisle, informaţiile conținute de 
acestea  au  trecut  apoi  rapid  în  producţiile  cartografice  ale  lui  John  Senex, 
precum  harta  în  limba  engleză  Turkey  in  Europe,  tipărită  la  începutul  sec.  al 
XVIII‐lea69. Prima versiune a hărții lui Delisle a fost preluată și de Tobias Conrad 
Lotter, la Augsburg, la mijlocul aceluiași secol70. 
În același context al extinderii dominației monarhiei habsburgice către 
nordul  Peninsulei  Balcanice  și  gurile  Dunării  (politică  urmată  consecvent,  de 
vreme  ce  la  nici  două  decenii  după  ce  la  Karlowitz  hotarele  Austriei  fuseseră 
fixate pe Carpați, în urma păcii încheiate la 1718 la Passarowitz aceste frontiere 
trec deja munții, pentru a se opri pe Dunăre), alături de realizările lui Visconti și 
Marsigli  axate  pe  Transilvania,  se  înscriu  și  hărțile  lui  Friedrich  Schwantz  von 
Springfels pentru Oltenia („Kayserlichen Valachey sive Valachia Cis‐Alutana”).  
Elaborate  între  1717  și  1722  și  destinate  Consiliului  Aulic  de  Război 
(Hofkriegsrat)  de  la  Viena,  hărțile  sunt  deosebit  de  detaliate  în  privința 
drumurilor,  cu  atât  mai  mult  cu  cât  autorul  lor  coordonase  direct  întreaga 
construcție  a  „Viei  Carolina”  în  defileul  Oltului,  în  perioada  1719‐172271.  Ruta 
pe  valea  Oltului  își  menținea,  ca  și  până  atunci,  statutul  de  principală  cale  de 
                                                            
68
 I. Ciortan, M. Radu, O. I. Penda, op. cit., p. 92‐93; A. Năstase, M. Gribincea, O. Dumitru, op. cit., 
p. 222‐223, nr. 82. 
69
 I. Ciortan, M. Radu, O. Penda, op. cit., p. 172‐173. 
70
 Ibidem, p. 184‐185; A. Năstase, M. Gribincea, O. Dumitru 2017, p. 208‐209, nr. 75; A. Năstase, 
I‐A. Pop, M. Gribincea, op. cit., p. 194‐195, nr. 73; p. 198‐199, nr. 75. 
71
  Friedrich  Schwantz  von  Springfels,  Descrierea  Olteniei  la  1723  (ediție,  trad.  germ.,  studiu 
introductiv,  note  și  indice  de  Mircea‐Gheorghe  Abrudan),  Editura  Istros  –  Centrul  de  Studii 
Transilvane, Brăila – Cluj‐Napoca, 2017, p. 47‐52. 
Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie                    505 
 
comunicație  cu  Transilvania,  peste  Carpați,  a  noii  provincii  imperiale  ce 
devenise  Oltenia,  însă  o  cale  mult  îmbunătățită,  deschisă  unui  trafic  intens. 
Pentru  prima  oară,  prin  defileul  Oltului  se  putea  merge  acum  cu  căruța  –  iar 
acest succes era suficient pentru ca întreaga lucrare să fie unanim apreciată72. 
Totuși,  străbaterea  trecătorii  se  făcea  încă  extrem  de  anevoios.  De  exemplu, 
pentru  a  ajunge  cu  carul  de  la  Turnu  Roşu  de  cealaltă  parte  a  Carpaților,  la 
Cozia, erau necesare mai bine de 10 ore73, cam tot atât cât se face și astăzi pe 
jos74. De la Râmnicu Vâlcea către sud, către Dunăre, drumul de pe malul drept 
al Oltului era același cu traseul limesului alutan, drumul antic de piatră denumit 
pe hărți „Via Traiani”.  
„Via Carolina” nu era singura cale de acces între Transilvania și Oltenia 
habsburgică. La aceasta se adăuga drumul de culme prin Pasul Vulcan75, dar și 
alte drumuri marcate pe hărți drept unele secundare, probabil considerate mai 
greu  practicabile:  în  primul  rând,  cel  ce  lega  Sebeșul,  peste  Munții  Parâng,  cu 
Novacii  (actuala  „Transalpina”);  altele  porneau  către  nord  de  la  mănăstirile 
Polovragi şi Hurezi, trecând în Transilvania peste muntele Mălaia. Desigur, mai 
erau  numeroasele  poteci  ascunse,  care  ocoleau  vămile  și  pe  care  autoritățile, 
atât  de‐o  parte  cât  și  de  cealaltă  a  munților,  se  străduiau  să  le  blocheze 
(„închise cu pomi retezați”)76. Se găseau însă destui temerari pentru „umblatul 
plaiurilor”,  cum  era  numit  traficul  (evident,  ilicit)  prin  cărările  montane 
interzise,  cu  toate  pedepsele  aspre  pe  care  le  riscau77,  pedepse  ce  puteau 
ajunge până la cea capitală78. Tot acest păienjeniș de cărări și poteci79 se adăuga 
cunoscutei căi de acces peste Carpați dinspre Banat în Transilvania, prin Poarta 
de Fier a Transilvaniei („Porta Ferrea”), drum ce pornea din Banatul Montan, de 
la Caransebeş, ajungând în Țara Hațegului, la Ulpia Traiana80. Dintre toate, pasul 
cel  mai  important  se  va  impune  cel  pe  la  Turnu  Roșu,  punct  pe  care,  nu  mult 
după  aceea,  hărțile  încep  să‐l  redea  ca  pe  o  adevărată  fortificație  („Veres 

                                                            
72
 J. Filstich, op. cit., p. 37. 
73
 F. Schwantz von Springfels, op. cit., p. 49; L. Rădvan, Drumuri..., p. 84. 
74
 Conform indicațiilor oferite de softurile contemporane de orientare, pentru a străbate pietonal 
traseul  actual  al  defileului  Oltului  (de  la  Turnu  Roșu  până  la  Cozia)  sunt  necesare  12  ore  și 
jumătate.  
75
 L. Rădvan, Drumuri..., p. 86, nota 114. 
76
 J. Filstich, op. cit., p. 61. 
77
  Lidia  A.  Demény,  Regimul  tricesimelor  şi  punctele  vamale  din  Transilvania  în  perioada 
principatului autonom, în Studii şi materiale de istorie medie, VII, 1974, p. 212, 214. 
78
 P. Binder, op. cit., p. 68‐71, nota 12. 
79
 A. Ilieş, op. cit., p. 228, notele 37‐39. 
80
 F. Schwantz von Springfels, op. cit., p. 80‐82, 123‐145, hărţile 1‐4. 
 
 
506                                                                     Dragoș Măndescu 
 
Torony”), precum în harta La Moldavie, la Valakie, et la Transilvanie, editată de 
Paolo Santini, în 1777, la Veneția81.   
Continuând realizările remarcabile ale primei jumătăți a sec. al XVIII‐lea 
în  domeniul  cartografic,  pe  care  Curtea  de  la  Viena  le  datora  îndeosebi 
eforturilor  susținute  depuse  pe  teren,  în  etape  și  împrejurări  diferite,  de 
Visconti,  Marsigli  și  Schwantz,  administrația  austriacă  și  serviciul  cartografic 
militar al armatei imperiale vor ajunge în a doua jumătate a secolului respectiv 
să  încununeze  și  să  depășească  munca  acestora,  prin  realizări  cu  totul 
excepționale.  Dintre  acestea,  unele  își  păstrează  și  astăzi  valoarea  și  chiar 
utilitatea,  cel  mai  bun  exemplu  fiind  prima  ridicare  iozefină  (Josephinische 
Landesaufnahme), realizată pentru Transilvania, la o scară de detaliu, între anii 
1769 și 177382. Reușitele exemplare ale cartografiei militare habsburgice nu se 
vor limita la Transilvania, ci vor trece încă o dată, după Schwantz von Sprigfels, 
la sud de Carpați, cuprinzând, în 1790‐1791, atât Oltenia, cât și Muntenia (fără 
raiaua Brăilei) prin harta Militärische Carte der Klein oder Oesterreichische und 
Grossen Wallachei, cunoscută drept „Harta Specht”83. Fără îndoială, o discuție 
asupra  reprezentării  drumurilor  și  trecătorilor  în  aceste  hărți  de  detaliu  din  a 
doua  jumătate  a  secolului  al  XVIII‐lea  se  impune  a  fi  reluată  într‐un  material 
special,  necesitând  un  alt  tip  de  abordare  și,  desigur,  un  spațiu  mai  larg. 
Problematica deosebită generată de o tratare exhaustivă a acestor hărți rezidă 
în primul rând în abundența detaliilor, atât de exacte în privința rețelei rutiere, 
încât  permit  chiar  o  reconstituire  realistă  a  duratelor  călătoriilor  între 
localități84.  
Încă  din  prima  jumătate  a  secolului  al  XVIII‐lea,  repertorierea 
cartografică  a  trecătorilor  carpatice  dispuse  radiar  în  jurul  Transilvaniei  se  va 
diversifica  și  în  edițiile  tipărite  destinate  publicului  larg,  căpătând  un  plus  de 
precizie și de rigoare. Tonul este dat de producțiile cartografice ale lui Johann 
Baptist  Homann,  precum  Principatus  Transilvaniae,  hartă  ce  începe  să  fie 
tipărită la Nürnberg pe la 1720 și inclusă în Grosser Atlas85 (Fig. 5).  

                                                            
81
 A. Năstase, I‐A. Pop, M. Gribincea, op. cit., p. 204‐205, nr. 78. 
82
  Mădălina‐Valeria  Veres,  Putting  Transylvania  on  the  Map:  Cartography  and  Enlightened 
Absolutism in the Habsburg Monarchy, în Austrian History Yearbook, XLIII, 2012, p. 141–164. 
83
  A.  Toşa‐Turdeanu,  op.  cit.,  p.  169‐177;  Eugen  Silviu  Teodor,  Harta  Specht,  studiu  disponibil 
online, pe www.limes‐transalutanus.ro/files/Documentare/HARTA%20SPECHT.pdf 
84
 Alexandru‐Ionuţ Cruceru, Cezar Buterez, Historical travel times according to Specht’s map. Case 
study:  Săcuieni  county  ‐  Wallachia  (Romania),  în  Cinq  Continents.  Revue  Roumaine  de 
Geographie, VII, 2017, 15, p. 59‐77. 
85
 I. Ciortan, M. Radu, O. I. Penda, op. cit., p. 180‐181; L. Gróf, op. cit., p. 14‐15; A. Năstase, I‐A. 
Pop, M. Gribincea, op. cit., p. 172‐173, nr. 63. 
Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie                    507 
 
Homann  marchează  trecătorile  distinct,  cu  două  linii  paralele,  dar 
principalul pas înainte reprezentat de harta sa este dat de demarcarea clară a 
localităților  din  extremitățile  acestora,  aflate  de‐o  parte  şi  de  cealaltă  a 
munţilor  (cel  puțin  una  dintre  ele  este  menționată).  Din  Banatul  Montan, 
trecătoarea  Poarta  de  Fier  („Passus  Eisen  Thor”)  pornea  de  la  „Porta  Ferrea”, 
marcată  ca  o  localitate,  și  trecea  munții  în  Hațeg.  Mai  departe  către  răsărit, 
Carpații  erau  străbătuți  de  trecătoarea  Vâlcan  („Passus  Volkany”),  care  avea 
capătul  la  Petroșani  („Petrozs”).  În  continuare,  de‐a  lungul  lanțului  carpatic 
către est, se pătrundea în Transilvania prin valea Oltului, prin pasul Turnu Roșu 
(„Passus  Rubrum  Turrim”),  care  avea  un  capăt  la  Titești  („Titest”)  și  celălalt  la 
Turnu Roșu („Rotherturm”), drumul continuând până la Sibiu („Hermanstadt”). 
Dinspre  Muntenia  în  Țara  Bârsei  se  putea  pătrunde  prin  trei  trecători:  prin 
pasul  Bran  („Passus  Turzburg”),  ale  cărui  localități  extreme  erau  Rucăr 
(„Ruckur”)  și  Rășnov  („Rosenau”),  apoi  prin  pasul  Timiș  („Passus  Themis”),  ce 
pornea de la Cerașu („Tzeras”) și ajungea la Brașov („Cronstadt” / „Brasso”) și, 
în fine, prin pasul Buzăului („Passus Buza”), ce se oprea la Prejmer („Tartlen”). 
Dinspre Moldova, Carpații erau străpunși de pasul Oituz („Passus Oitos”), care 
se oprea la Breţcu („Berecsk”) și de pasul Ghimeș („Passus Ghemes”). Înainte să 
pătrundă  prin  acest  pas,  la  est  de  Carpați  drumul  trecea  prin  fortificația 
„Moldavorum  Vigilia”  (fără  îndoială,  așa‐numita  Cetate  Rákóczi,  construită, 
după unele opinii, de principele Bethlen Gábor în 1626, cu rol de punct vamal, 
dar pe care documentele nu o atestă mai devreme de 163486, aşadar din timpul 
principelui Rákóczi György I; refăcută de armata austriacă la 178587), iar dincolo 
de  munți  se  oprea  la  „Szepritz”(=Szépviz,  Frumoasa),  așadar  o  localizare 
corectă88.  Mai  departe  către  nord,  urma  „Passus  Tirmenitz”  (trecătoarea 
Bârgăului  /  pasul  Tihuța),  al  cărui  capăt  ardelean  era  „Burgau”  (Mureșenii 
Bârgăului?), drumul continuând pe valea Bistriței până la „Felsoborgo” (Susenii 
Bârgăului). În această zonă cobora dinspre nord drumul ce trecea printr‐o altă 
trecătoare,  și  anume  „Passus  Tartar”  (Iablonița),  ce‐și  avea  capătul  nordic  pe 
Prut, la „Dobrilo”(?). În nord, la „Rodna” se întâlneau trei drumuri ce străbăteau 
tot atâtea trecători: unul cu capătul la Baia Mare („Nagybanya”) ce trecea prin 
pasul  omonim  („Nagybanya  Passus”),  cel  din  mijloc  avea  capătul  nordic  la 
                                                            
86
  Andrea  Demjén,  Florin  Gogâltan,  The  Ciuc‐Ghimeș  Quarantine  (18th–19th  Centuries). 
Archaeological  Researches  of  the  Former  Customs  Point  “Cetatea  Rákóczy”,  în  Ziridava.  Studia 
Archaeologica,  XXXI,  2017,  p.  301‐324.  De  numele  principelui  Transilvaniei  Bethlen  Gábor  se 
leagă, de fapt, viziunea unui sistem coerent de fortificare a trecătorilor prin Carpaţii Curburii, de 
care a beneficiat nu numai pasul Ghimeş, ci şi Oituzul, Doftana şi Buzăul (P. Binder, op. cit., p. 66, 73).  
87
 Gh. Burlacu, op. cit., p. 133. 
88
 P. Binder, op. cit., p. 73; Idem, Din geografia istorică a pasurilor din Carpații Orientali, în Revista 
Bistriței, III, 1974, p. 331 
 
 
508                                                                     Dragoș Măndescu 
 
„Laposh” (Lăpuș) și înainta către sud prin „Passus Rudna”, iar ultimul pornea, ca 
și „Passus Tartar”, tot de la „Dobrilo”(?), de la Prut, trecând munții printr‐un pas 
nenumit, marcat drept „Porta”. 
După  această  piatră  de  hotar  reprezentată  de  harta  lui  Homann, 
detaliile  respective  vor  fi  preluate  îndeaproape  de  alți  autori,  dintre  care  unii, 
precum  Johann  Matthias  Haas  cu  a  sa  larg  răspândită  Carte  d’Hongrie, 
elaborată  în  1744  la  Wittenberg  şi  tipărită  la  Nürnberg,  începând  cu  1747, 
lucrau direct cu editura moștenitorilor lui Homann89.  Un bun exemplu pentru 
ilustrarea  perpetuării  modelului  cartografic  inițiat  de  Homann  pentru  arcul 
carpatic este reprezentat şi de Johann Schreiber, cu a sa Neue Kriegs Charte von 
Siebenbürgen, Moldau, Walachey und dem Temeswarer Bannat, Leipzig , 1749. 
Dinspre  „Temeswarer  Banat”  se  ajungea  în  Transilvania  prin  „P.  Eisen  Thor”. 
Dinspre  Oltenia  („Kayserliche  Walachei”),  se  ajungea  prin  „Passus  Vulkan”. 
Dinspre  Valahia  de  la  răsătit  de  Olt  („Türkische  Walachei”),  călătorului  care 
dorea să treacă Carpații îi stăteau la dispoziție patru trecători, și anume: „zum 
Rothe  Thurm”,  „P.  Türzburg”  (de  la  „Rukur”  la  „Türtzburg”  și  mai  departe  la 
„Rosenau”),  „Passus  Themis”  între  „Tzeras”  (Cerașu)  și  „Cronstat”  (Brașov),  în 
care  trebuie  să  vedem,  cu  înțelegere  pentru  erorile  de  localizare,  drumul 
Teleajenului90,  apoi  la  limita  dintre  Țara  Românească  și  Moldova  înainta  către 
Transilvana,  către  nord‐vest,  „Passus  Buza”,  de  la  „Tzesleu”  (Cislău)  până  la 
„Tartlau”  (Prejmer).  Dinspre  Moldova,  accesul  spre  Transilvania  se  făcea  prin 
două  trecători:  „Passus  Oitos”  și „Passus  Ghemes”, al  cărui  capăt  la  răsărit  de 
Carpați se sprijină pe „Moldavorum Vigilia”. Mai departe, dinspre nord, dinspre 
Ungaria și Polonia, în Transilvania pătrundeau alte patru trecători: „Nagybania”, 
„Rudna”, „Tartar” și „Tirmenitz”91 (Fig. 6).  
Acestea  vor  fi  coordonatele  prin  care  cartografia  europeană  se  va 
raporta  la  pasurile  carpatice  pe  toată  durata  secolului  al  XVIII‐lea.  Linia 
inaugurată  de  Homann  și  preluată  de  Haas  şi  de  Schreiber  va  fi  continuată 
aproape fără vreo modificare de Paolo Santini, care prezintă aceleași trecători, 
cu aceeași dispunere și utilizând aceeași convenție grafică precum înaintașii săi 
(o  notă  distinctă,  totuși,  pentru  acea  „Moldavorum  Vigilia”  de  la  capătul 
moldovean al pasului Ghimeș, redată acum mult mai individualizat – Fig. 7), în 

                                                            
89
 A. Năstase, I‐A. Pop, M. Gribincea, op. cit., p. 188‐189, nr. 70. 
90
  A‐I.  Cruceru,  C.  Buterez,  Drumul  Teleajenului  şi  Drumul  Buzăului.  Noi  repere  geografice  şi 
istorice, în Mousaios, XVII, 2012, p. 263. 
91
  A.  Năstase,  M.  Gribincea,  O.  Dumitru,  op.  cit.,  p.  200‐201,  nr.  71;  A.  Năstase,  I‐A.  Pop,  
M. Gribincea, op. cit., p. 192‐193, nr. 72. 
Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie                    509 
 
harta  Principaute  de  Transylvanie  et  pays  circonvoisins,  tipărită  la  Veneția,  în 
178492. 
  Sunt  de  remarcat  și  unele  situații  curioase,  precum  cea  întâlnită  în 
atlasul publicat la Viena, între 1700 și 1737, de Johann Andreas Pfeffel – Parvus 
atlas  in  duas  partes  divisus.  Atlasul  conține  hărți  individuale  ale  celor  trei  țări 
române,  însă  trecătorile  montane  nu  sunt  reprezentate  decât  pe  harta 
Transilvaniei, și acelea reduse la trei: Poarta de Fier a Transilvaniei („Eißen Th. 
Porta Ferrea”), Pasul Vulcan („P. Vulkan”) și Turnu Roșu („P. Turris Rubra”)93.   
Această  dispunere  a  pasurilor  montane,  cu  unele  fluctuaţii  minore,  se 
va  menține  pe  hărțile  generale  până  în  pragul  secolului  a  XIX‐lea.  Așa  este  de 
exemplu  Charte  de  la  Moldavie  &  de  la  Valachie,  de  Franz  Ludwig  Güssefeld, 
editată  în  1785  la  Nürnberg  de  moștenitorii  lui  Homann  (hartă  în  care  Pasul 
Ghimeș  dintre  Transilvania  și  Moldova  nu  este  redat,  în  schimb  apare  Pasul 
Bârgău / Tihuța, cu denumirea „Bergoer Pass”)94, sau Hungary and Transylvania 
de  Samuel  Dunn,  publicată  la  Londra  (Laurie  &  Whittle),  în  179495.  O  hartă  a 
Transilvaniei întocmită de Franz Joseph Reilly și publicată la cumpăna secolelor 
al  XVIII‐lea  și  al  XIX‐lea  (Das  Grossfürstenthum  Siebenburgen,  în  atlasul 
Schauplatz  der  Fünf  Theile  der  Welt,  Viena,  1789‐1806),  păstrează  aceeași 
structură  cunoscută  a  pasurilor  montane,  însă  aduce  un  element  de  noutate 
pentru  publicul  larg,  căreia  îi  era  destinată,  și  anume  sunt  trasate  continuu 
traseele  principalelor  drumuri,  dintre  care  două  treceau  Carpații:  către  Țara 
Românească drumul de la Turnu Roșu la Câineni, iar către Moldova, drumul de 
la Bistrița la Vatra Dornei96.  
 La  finalul  acestui  periplu,  rămâne  să  apreciem  dacă  și  în  ce  măsură 
hărțile  ar  fi  putut  avea  până  la  începutul  epocii  moderne,  vreo  relevanță  sau 
vreo utilitate practică pentru drumețul obișnuit, în planificarea sau efectuarea 
unei călătorii transcarpatice pe jos, călare sau cu căruța. Multe dintre drumurile 
peste  munți  erau doar „simple  poteci”97, ce  puteau fi străbătute numai la  pas 
sau  cel  mult  călare,  aceasta  și  datorită  faptului  că,  de  regulă,  se  circula  pe 
locurile  mai  înalte  și  mai  înguste,  pe  plaiuri,  nu  pe  văile  largi,  totdeauna 
amenințate de distrugerile provocate de puhoaiele de apă98. Asocierea căilor de 
                                                            
92
 L. Gróf, op. cit., p. 32‐33; A. Năstase, I‐A. Pop, M. Gribincea, op. cit., p. 212‐213, nr. 82. 
93
 A. Năstase, I‐A. Pop, M. Gribincea, op. cit., p. 183, nr. 68 
94
  Stelian  Coșuleț,  Date  de  geografie  istorică  oferite  de  „Harta  Moldovei  și  a  Țării  Românești” 
tipărită la Nürnberg în anul 1785, în Cumidava, XXII‐XXIV, 1998‐2000, p. 302. 
95
 A. Năstase, M. Gribincea, O. Dumitru, op. cit., p. 232‐233, nr. 87; p. 252‐253, nr. 98; A. Năstase, 
I‐A. Pop, M. Gribincea, op. cit., p. 214‐215, nr. 83; p. 220‐221, nr. 86. 
96
 A. Năstase, I‐A. Pop, M. Gribincea, op. cit., p. 224‐225, nr. 88. 
97
 L. Rădvan, Drumuri..., p. 71. 
98
 Ibidem, p. 86; S. Iosipescu, op. cit., p. 24‐25; A. Toşa‐Turdeanu, op. cit., p. 176.  
 
 
510                                                                     Dragoș Măndescu 
 
acces  transcarpatice  cu  înălțimile  înguste  și  nu  cu  locurile  joase  și  mai  largi 
intrase demult în mentalul colectiv, în prima jumătate a sec. al. XVIII‐lea Johann 
Filstich arătând că intrarea în Muntenia dinspre Brașov sau Sibiu „se face peste 
munți  înalți  și  piscuri  spăimoase,  așa  cum  poate  vedea  ochiul  oricui  în  hărțile 
Transilvaniei”99. Iată de ce o cunoaștere clară, prealabilă, a rutei de urmat era 
absolut  necesară  și  fără  de  care  nu  puteau  fi  calculate  sau  estimate 
numeroasele  variabile  pe  care  o  călătorie  le  presupunea  și  care  decurgeau, 
cumva,  una  din  cealaltă:  alegerea  mijlocului  de  transport  adecvat,  durată, 
costuri, riscuri, pericole potențiale etc.   
Evident, ar fi de domeniul absurdului să ne imaginăm că hărțile ar fi fost 
necesare ciobanilor ardeleni, care toamna duceau la iernat în Țara Românească 
„multe mii de cai, oi și vite”100, pentru a se reîntoarce la începutul primăverii în 
Transilvania, pe trasee bine stabilite, cunoscute și urmate  de la  o generație la 
alta.  Cu  tot  aspectul  lor  rudimentar  şi  condiţiile  modeste  de  trafic  oferite, 
aceste  poteci  ferite  au  fost  străbătute  nu  numai  de  ciobani,  ci,  atunci  când 
situaţia o impunea, chiar de oștiri întregi101. Nu la aceste situații ne‐am referit, 
ci la cele, și nu puține, în care erau implicați călători străini de locurile acestea, 
mai mult sau mai puțin familiarizați cu convențiile cartografiei. A fost emisă, de 
exemplu, opinia conform căreia harta stolnicului Constantin Cantacuzino s‐ar fi 
bucurat  inclusiv  de  aprecierea  călătorilor  prin  ținuturile  noastre,  de  vreme  ce 
există  indicii  pertinente  conform  cărora  în  1702,  în  decursul  călătoriei  pe  la 
Rucăr spre Transilvania, epigrafistul Edmond Christhull ar fi avut un exemplar al 
hărții asupra sa102. Este greu de susținut utilitatea reală în călătorii a unei hărți, 
precum  cea  a  stolnicului,  pe  care  drumurile  nu  erau  figurate.  Probabil  că 
învățatul  englez  o  considera  doar  un  accesoriu  exotic,  ce  avea  darul  de  a‐i 
conferi  mai  degrabă  o  aură  de  autoritate  pedantă  asupra  companionilor  de 
drum.  Cum  am  văzut,  detaliile  cu  adevărat  folositoare  și  relevante  pentru 
călătorii  nu  vor  fi  conținute  de  hărți  decât  după  încă  cel  puțin  două  generații, 
către finalul secolului al XVIII‐lea.  
Astăzi,  alerta  „Semnal  GPS  inexistent!”  rostită  rece  și  impersonal  sau 
afișată din senin pe device‐urile de ultimă generație provoacă, să recunoaștem, 
un  oarecare  disconfort  chiar  și  călătorului  experimentat.  În  evul  mediu  însă, 
lipsa drumurilor de pe hărți nu genera nemulțumiri, nici mari emoții. Era o stare 
de  fapt,  firească.  De  altfel,  până  târziu  în  epoca  modernă,  călătoria  nu  era 

                                                            
99
 J. Filstich, op. cit., p. 37. 
100
 Ibidem, p. 43. 
101
 E. Neamţu, V. Neamţu, S. Cheptea, op. cit., p. 15. 
102
 Constantin C. Giurescu, Harta stolnicului  Constantin Cantacuzino. O descriere  a Munteniei la 
1700, în Revista Istorică Română, XIII, 1943, p. 24. 
Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie                    511 
 
considerată o experiență individuală, ci una de grup (vezi, de exemplu, călătoria 
tânărului student Johann Filstich de la Jena înapoi acasă, la Brașov, în 1712103), 
și  aceea  –  de  multe  ori  când  se  străbăteau  ținuturi  neprielnice,  precum  cele 
montane  –  coordonată  și  gestionată  de  alții,  anume  cunoscătorii  locurilor, 
„profesioniștii” (mărturiile sus‐menționatului Bongars pentru drumul prin pasul 
Rucăr‐Bran sunt concludente104).  
Călătorul evului mediu, nu numai recomandabil ci obligatoriu niciodată 
singur,  ajuns  cu  grupul  său  în  zonele  necunoscute  și  primejdioase,  încredința 
soarta  călătoriei  priceperii  mai  mari  sau  mai  mici  a  oamenilor  locului  sau  a 
slujbașilor  plătiți  pentru  a‐i  scoate  la  liman.  S‐au  văzut  destule  cazuri  când 
soarta  crudă  nu  i‐a  ocolit  nici  pe  cei  mai  vajnici  și  bine  înarmați  călători. 
Amintim pățania – mai degrabă hazlie dacă nu s‐ar fi soldat și cu destule victime 
– a tovarășilor cruciați ai lui Peter von Rez, jefuiți de toate și lăsați despuiați pe 
drumul  către  trecătoarea  Turnu  Roșu  spre  Transilvania105.  Hărțile  nu  și‐au 
recăpătat decât târziu, în epoca modernă, rolul de „ghiduri rutiere”, rol pe care, 
cu  excepţia  acelui  intermezzo  reprezentat  de  unele  exprimări  ale  cartografiei 
islamice, îl pierduseră odată cu finalul Antichității.   
 

 
Excurs. Un drum prin Valahia secolului al XV‐lea și o trecătoare peste 
Carpați ilustrate în Cronica de la Nürnberg (Liber Chronicarum). 
 
 Chiar dacă lipseau de pe hărți, drumurile medievale erau reprezentate, 
uneori cu aleasă minuție, în imagini cu o largă circulație în epocă. Acesta este 
cazul  xilogravurii  intitulate  Valachia  (Fig.  8),  realizată  de  atelierul  lui  Michael 
Wolgemut106 pentru Cronica de la Nürnberg a lui Hartmann Schedel (1493), un 
                                                            
103
 J. Filstich, op. cit., p. 10, nota 16. 
104
  Călători  străini  despre  Țările  Române  (volum  îngrijit  de  Maria  Holban,  Maria  Matilda 
Alexandrescu‐Dersca  Bulgariu,  Paul  Cernovodeanu),  III,  Editura  Științifică,  București,  1971,  
p. 160‐161. 
105
  Călători  străini  despre  Țările  Române  (volum  îngrijit  de  Maria  Holban),  I,  Editura  Științifică, 
București,  1968, p. 35. 
106
  Posibilitatea  sugerată  de  unii  autori  [Ana  Andreescu,  Cartea  de  colecție  (secolele  XV‐XX), 
Editura Meridiane, București, 2000, p. 2, 14; S. Iosipescu, op. cit., fig. 102‐103) ca această gravură 
în  lemn  să  fi  ieșit  din  mâinile  lui  Albrecht  Dürer,  ucenic  la  un  moment  dat  în  acel  atelier,    deşi 
tentantă,  trebuie  privită  cu  multă  reţinere.  Foarte  probabil,  Dürer  nu  a  avut  vreo  implicare  în 
realizarea ilustraţiei Cronicii, de vreme ce ucenicia lui timp de trei ani în atelierul lui Wolgemut a 
cuprins  perioada  de  la  finalul  lui  1486  până  la  începutul  lui  1489,  aşadar  cu  ani  buni  înainte  de 
apariţia cărţii. În perioada când Cronica  a fost elaborată la Nürnberg, Dürer părăsise deja oraşul 
natal,  pornind,  începând  cu  primăvara  anului  1490,  în  călătoria  sa  de  calfă  (aşa‐numita 
 
 
512                                                                     Dragoș Măndescu 
 
best‐seller  al  vremii  incunabulelor,  tipărită  în  2500  exemplare,  în  două  ediții 
(latină și germană)107.  
Desigur,  suntem  deplin  conștienți  că  avem  de  a  face  cu  o  imagine 
convențională, dictată de constrângerile tehnice, de vreme ce pentru cele circa 
1800 de imagini ale Cronicii atelierul de gravură al lui Wolgemut nu produsese 
decât  645  de  blocuri  care,  iremediabil,  vor  ajunge  să  se  repete  în  cazul  unor 
ținuturi  sau  orașe  diferite  pentru  a  asigura  necesarul  de  ilustrație108.  Cu  toate 
acestea,  însă,  nu  putem  să  nu  constatăm  că  drumul  sinuos  ce  pornește  din 
planul apropiat al ilustrației și care traversează mai întâi un curs de apă și apoi 
un lanț muntos, pentru a ajunge, dincolo de acesta, într‐un oraș înconjurat cu 
ziduri,  în  mijlocul  căruia  domină  o  catedrală  de  arhitectură  gotică  se  apropie 
destul  de  fidel  de  imaginea  pasurilor  montane  dinspre  Valahia  spre 
Transilvania,  atât  de  Turnu  Roșu,  cât  și  de  Rucăr‐Bran  (elementele  sunt  mai 
degrabă mixte). De altfel, s‐a propus deja o identificare cu acesta din urmă109.  
Sunt  și  alte  elemente  și  detalii  aparent  neînsemnate  care  conduc  spre 
ideea  că  într‐adevăr  avem  de  a  face  cu  reprezentarea  a  două  lumi  diferite, 
planul  îndepărtat  aparținând  Transilvaniei.  De  remarcat,  în  acest  sens,  că 
niciuna din clădirile mai răsărite din planurile apropiat și mediu nu poartă cruce 
(e  adevărat,  nici  semilună  –  semn  că  ne‐am  fi  aflat  cu  localizarea  în  „țară 
păgână”), deși măcar în privința unora dintre acestea gravorul a intenționat să 
reprezinte  biserici  sau  mănăstiri.  De  exemplu,  edificiul  ce  domină  orașul  din 
câmpul  central  al  gravurii  este,  fără  îndoială,  o  biserică,  redată  chiar  riguros, 
convențional,  asemenea  celor  catolice,  după  canoanele  goticului;  tocmai  prin 
atribuirea  clară  a  acestor  trăsături,  improprii  lăcașelor  de  cult  de  la  sud  de 
Carpați, gravorul a dorit să arate că este vorba de o biserică și nu de altceva. Cu 
toate acestea, turla ascuțită nu este surmontată de cruce, aceasta fiind semnul 
distinctiv  al  Creștinătății,  oicumenă  căreia  Transilvania  îi  aparținea  (cum  arată 
orașul  din  fundal,  pentru  care  crucea  a  fost  obligatoriu  reprezentată,  în  ciuda 
planului  îndepărtat),  dar  îi  era  refuzată  Valahiei  ortodoxe,  un  ținut  al 
„schismaticilor”.  Relatarea  lui  Peter  von  Rez110,  despre  care  s‐a  mai  pomenit 

                                                                                                                                                   
Wanderjahre).  Din  această  îndelungată  peregrinare  profesională,  de  explorare  şi  de  şlefuire  a 
talentului (se va întoarce acasă abia peste patru ani, la începutul verii lui 1494), datează şi prima 
xilogravură  ce‐i  poate  fi  atribuită  cu  certitudine,  şi  anume  o  pagină  de  titlu  pentru  Epistolele 
Sfântului  Ieronim,  executată  la  Basel,  în  1491.  Vezi  Adina  Nanu,  Pe  urmele  lui  Dürer,  Editura 
Albatros, Bucureşti, 1976, p. 39, 47, 50.    
107
 Zita Haiduc, Țările Române în „Chronica” lui H. Schaedel (sec. XV): Text şi ilustraţie, în Anuarul 
Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj‐Napoca, LIV, 2015, p. 351. 
108
 A. Andreescu, op. cit., p. 14‐15, cu ilustrație color pe copertă; Z. Haiduc, op. cit., p. 353). 
109
 S. Iosipescu, op. cit., fig. 102. 
110
 Călători străini, I, p. 32‐35. 
Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie                    513 
 
aici, despre cum, la 1396, jefuit, bătut și sleit de puteri, consideră că a ajuns în 
„țară creștină” („zu den Christen”), în civilizația pe care nu nădăjduise să o mai 
revadă  vreodată,  numai  după  ce  a  pus  piciorul  în  Transilvania,  dincolo  de 
trecătoarea  Oltului,  nu  mai  are  nevoie  de  comentarii  suplimentare.  Așadar, 
gravura de la Nürnberg poate fi citită și în această „cheie”, una mai degrabă a 
segregării decât a alterității.   
Tot  în  ceea  ce  mă  privește,  constat  o  asemănare  izbitoare  a  acestei 
ilustrații  generice  pentru  Valahia  cu  peisajul  atât  de  pitoresc,  unic  în 
spectaculozitate (și de aceea cu șanse mari de a fi ales într‐o eventuală selecție 
de  vedute  cu  impact  garantat  asupra  privitorului),  al  văii  râului  Dâmbovița  la 
Cetățeni. Prin castelul auster de pe vârful stâncilor din colțul din dreapta‐sus al 
ilustrației ar putea fi reprezentată cetatea medievală de la care‐și trage numele 
și localitatea de astăzi. Fortificația este una și aceeași cu „castelul Negru‐Vodă” 
(„Nigravoda”)  menționat  la  1585  de  francezul  Jacques  Bongars,  călător  ce 
străbătea drumul de la poalele sale111. În fața cetății este bine individualizat un 
stei golaș ce  domină peisajul (un  masiv stâncos  ce există în realitate, la fel de 
zvelt și vertical ca și în gravură, și pe care localnicii îl numesc „Colțul Doamnei”), 
de care o desparte, ca și astăzi, drumul ce însoțește – numai parțial în gravură, 
permanent  în  realitate  –  cursul  râului.  Acest  sector  de  drum  era  parte  a  unei 
importante  rute  comerciale  care  își  urma  traseul  prin  pasul  Rucăr‐Bran  spre 
Transilvania încă din Antichitate112. În cunoscuta scrisoare a lui Vlad Ţepeş către 
negustorii braşoveni („prietenii mei”) din 1476, aşadar în chiar epoca elaborării 
Cronicii, acest pas („drumul pe la Rucăr”) era primul enumerat dintre cele prin 
care amintiții negustori erau invitați să coboare cu mărfuri și afaceri în Valahia 
(„umblați ... și hrăniți‐vă[!]”)113. 
Astfel și‐ar găsi explicația și orașul din câmpul central al gravurii, aflat și 
el pe traseul drumului, care nu poate fi altul decât Târgoviște – perfect plauzibil 
și  o  alegere  justificată  pentru  editor:  la  vremea  tipăririi  Cronicii  aici  se  afla 
reședința domnească a țării pe care o ilustra gravura respectivă114. Chiar în acea 
perioadă,  drumul  comercial  de  la  Rucăr,  prin  Cetățeni,  la  Târgoviște  („Drumul 

                                                            
111
 Călători străini, III, p. 160‐161. 
112
 D. Măndescu, Cetățeni. Stațiunea geto‐dacă de pe valea Dâmboviței superioare, Editura Istros, 
Brăila, 2006, p. 115‐116. 
113
  Ioan  Bogdan,  Documente  şi  regeste  privitoare  la  relaţiile  Ţării  Româneşti  cu  Braşovul  şi 
Ungaria în secolul XV şi XVI, Socec, Bucureşti, 1902, p. 66‐67, doc. 69. 
114
  Dan  Simonescu,  Gheorghe  Buluță,  Pagini  din  istoria  cărții  românești,  Editura  Ion  Creangă, 
București,  1981,  p.  26  identifică  oraşul  cu  capitala  de  astăzi  a  ţării,  o  propunere  fragilă  şi 
anacronică dacă ne gândim numai la faptul că la vremea editării Cronicii, Bucureştii erau un oraş 
încă în „fragedă pruncie”, ce abia dacă cunoscuse atestarea documentară cu numai o generaţie în 
urmă (1459). 
 
 
514                                                                     Dragoș Măndescu 
 
Dâmboviței”) era funcțional, intens circulat și probabil cea mai importantă cale 
de acces a negustorilor brașoveni către inima Valahiei115, de vreme ce, în 1508, 
Radu  IV  îi  amenința  (prin  jude)  pe  comercianții  sași  din  Țara  Bârsei  că  îl  va 
închide – și pe acesta în primul rând – ca răspuns la abuzurile și umilirile pe care 
vama  brașoveană  le  provoca  negustorilor  români  („niște  târgoveți  și  săraci  ai 
noștri”) ce treceau munții pe la Bran, înapoi spre casă116.  
Mă întreb dacă această surprinzătoare similitudine poate fi considerată 
doar rodul unei pure coincidențe sau dacă, totuși, nu reprezintă ceva mai mult 
decât  atât,  fiind  cunoscut  faptul  că  în  documentarea  sa  pentru  ilustrarea  cât 
mai rezonabilă (ca să nu spunem fidelă – o utopie, desigur) a ținuturilor evocate 
în  Cronică,  Schedel  a  consultat  inclusiv  izvoare  interne117.  În  plus,  argumente 
pentru a nu considera imaginea aleasă pentru Valahia drept una fantezistă, ne 
sunt oferite de ilustraţiile oraşelor reprezentate în Cronică prin gravuri unice. În 
cea mai mare parte a cazurilor, gravorul a căutat riguros să respecte realitatea, 
să redea o imagine veridică a oraşului respectiv, şi  nu una fantezistă. Detaliile 
strecurate uneori cu multă subtilitate în gravurile respective sunt edificatoare în 
acest sens.  
De  exemplu,  sunt  uşor  recognoscibile  monumentele  antice  în  Roma  şi 
Constantinopol,  pentru  care  se  respectă  şi  dispunerea  acestora  în  ansamblul 
urban;  Veneţia,  văzută  de  pe  San  Giorgio  Maggiore  mai  curând  decât  de  pe 
Giudecca, are în prim‐plan palatul ducal, bazilica San Marco şi campanila, iar pe 
fundal  Alpii  ce  închid  orizontul;  la  Salzburg  şi  la  Würzburg  castelul  domină 
oraşul, la fel şi Hradčani cu St. Vitus la Praga; Viena cu lebede pe Dunăre; Köln 
cu domul în construcţie; Florența cu salba de poduri peste Arno; la Buda, văzută 
de pe malul opus al Dunării, se distinge clar biserica Mátyás, într‐o perioadă în 
care, desigur, amintirea celebrului rege era încă proaspătă; Nürnberg, oraşul în 
care  cartea  a  fost  elaborată,  are  clar  marcat  deasupra  porţii  herbul  Sfântului 
Imperiu  etc.  Aşadar,  dacă  pentru  toate  aceste  ilustrații  gravorul  alege  să 
respecte cât  mai fidel realitatea, ce ne  împiedică să considerăm că gravura ce 
reprezintă Valahia a putut porni, totuşi, de la o imagine reală? 
Putem  fi  de  acord  că  imaginea  aleasă  de  editor  pentru  ilustrarea 
Valahiei este un clișeu118, de vreme ce se repetă succesiv de încă trei ori (pentru 
Ungaria „olim Pannonia apellata”, Prusia și Saxonia, toate grupate către finalul 
                                                            
115
 Un drept de depozit pentru produsele aduse de peste munți de negustorii brașoveni (așadar o 
îngrădire a pătrunderii libere a acestora mai departe către sud în Țara Românească) s‐a încercat 
a‐i  fi  conferit  Câmpulungului  abia  ulterior  și  cu  totul  efemer,  în  perioada  domniei  lui  Neagoe 
Basarab. Cf. L. Rădvan, Orașele..., p. 274‐275 . 
116
 Ibidem, p. 135‐136, doc. 138) 
117
 A. Andreescu, op. cit., p. 14. 
118
 Z. Haiduc, op. cit., p. 353‐354. 
Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie                    515 
 
cărții, între filele 268 și 281). La aceasta contribuie  şi arhitectura clădirilor  din 
imagine, una deloc specifică Valahiei, ci mai degrabă spaţiului teuton, desigur o 
licenţă a ilustratorului pentru a‐i apropia mai mult pe cititori, de a‐i familiariza 
cu conţinutul, în aceeaşi manieră cum figurile biblice ori împăraţii romani sunt 
reprezentaţi  precum  monarhii  Sfântului  Imperiu  Roman  de  Naţiune  Germană, 
purtând  atribute  anacronice  ale  puterii  şi  suveranităţii  (triada  Reichsapfel, 
Zepter und Krone).  
Aceste  convenţii,  în  fapt  mici  trucuri  editoriale  privite  cu  îngăduinţă  şi 
chiar  cu  bunăvoinţă  de  cititorul  de  atunci,  nu  trebuie  să  conducă  la  concluzia 
eronată că realizarea imaginilor destinate a ilustra ținuturi sau orașe diferite a 
fost  trată  superficial  ori  a  fost  lăsată  la  voia  întâmplării  sau  a  fanteziei 
gravorului.  Trebuie  să  ținem  seama  că  „onoarea”  de  a  beneficia  de  imagini 
unice în Cronică au avut‐o numai orașele celebre atunci ca și acum, precum s‐a 
văzut  din  cele  de  mai  sus,  și,  desigur,  cele  din  spațiul  german,  cu  care  cititorii 
erau familiarizați (Erfurt, Bamberg, Ulm, München, Regensburg etc.). Nimic nu 
ne  împiedică  să  considerăm  că  prototipul  acestui  clișeu  discutat  aici  l‐a 
constituit  o  imagine  reală  şi  extrem  de  spectaculoasă  din  Valahia,  cu  atât  mai 
mult cu cât particularitățile peisajului reprezentat în gravură cu greu s‐ar potrivi 
realităților geografice ale celorlalte trei țări, unde, cu excepția sudului Saxoniei, 
predomină câmpiile.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
516                                                                     Dragoș Măndescu 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.  1.  Lazarus  Secretarius,  Tabula  Hungariae,  Ingolstadt,  1528.  Detaliu.  După 
www.lazarus.elete.hu. Biblioteca Națională Széchényi, Budapesta. 
 
 
 
 
 
 
 
Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie                    517 
 

 
Fig.  2.  Matthaeus  Merian,  Transylvnia  –  Siebenbürgen,  Frankfurt‐am‐Main, 
1667.  Detaliu.  După  Ion  Ciortan,  Măriuca  Radu,  Octavian  Ion  Penda, 
Descriptio Romaniae, București, 2004. Muzeul Național al Hărților și Cărții 
Vechi, București.   

 
 
518                                                                     Dragoș Măndescu 
 

 
Fig.  3.  Giovanni  Morando  Visconti,  Mappa  della  Transiluania  e  Prouintie 
contigue, Sibiu, 1699. Detaliu. Foto DM. Biblioteca Brukenthal, Sibiu.  
 

 
Fig.  4.  Luigi  Ferdinando  Marsigli,  Mappa  Geographica  facta  in  usum 
Commerciorum,  1699.  Detaliu.  După  Antal  András  Deák,  Maps  from 
under  the  shadow  of  the  Crescent  Moon,  Esztergom,  2006. 
Österreichische Staatsarchiv, Viena. 
 
Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie                    519 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5. Johann Baptist Homann, Principatus Transilvaniae, Nürnberg, circa 1720. 
După  Adrian  Năstase,  Ioan‐Aurel  Pop,  Mihai  Gribincea,  Historia 
Transylvaniae. Transilvania în cinci secole de cartografie, Bucureşti, 2018. 
Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, București.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
520                                                                     Dragoș Măndescu 
 
 

 
Fig.  6.  Johann  Schreiber,  Neue  Kriegs  Charte  von  Siebenbürgen,  Moldau, 
Walachey  und  dem  Temeswarer  Bannat,  Leipzig  ,  1749.  După  Adrian 
Năstase,  Mihai  Gribincea,  Ovidiu  Dumitru,  Descriptio  Bessarabiae. 
Basarabia în cinci secole de cartografie, Bucureşti, 2017. 
 
Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie                    521 
 

 
Fig. 7. Paolo Santini, Principaute de Transylvanie et pays circonvoisins, Veneția, 
1784.  Detaliu.  După  Adrian  Năstase,  Ioan‐Aurel  Pop,  Mihai  Gribincea, 
Historia  Transylvaniae.  Transilvania  în  cinci  secole  de  cartografie, 
Bucureşti, 2018. Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, București.   
 

 
Fig.  8.  Hartmann  Schedel,  Liber  Chronicarum,  Nürnberg,  1493  –  gravură 
ilustrând  „Valachia”.  După  Ana  Andreescu,  Cartea  de  Colecție  (secolele 
XV‐XX), București, 2000. Colecția privată Alexandra Sturza. 
 
 

S-ar putea să vă placă și