Sunteți pe pagina 1din 16

Desenul familiei

Colette Jourdan-Ionescu gi
loan Lachance
GrilS de cotare

Anul Luna Ziua


Data examin6rii
Data nagterii
Vdrsta

Nume gi prenume:

Numdrul
subiectului
'..i-_-l-l
Examinator:

Timp de execugie

a. Aparenfa:

b. Limbajul:

c. Atitudineasubiectului,spontaneitate:rsiinitiativa

ct, lllaniera de relaticnare:


e. Adaptarea la situa{ia de testare, gradul de cooperare:
..&.

f. Gradul de atentie:

g. Nivelul de anxietate, reacfia in fat* dificultifilor:

h. Alte emotii observate:

i. Derularea testirii; secven{a verbali (verbalizare gi notificiri) 9i non-verbali (migcarea liniei, progresul
desenului, etc.): ...........

j. Comentarii gi rispunsuri la intrebirite dirijate:

irapl.e ie trite irr eviderrtl gi corrrentarii clinice:

z $sosan;ttl l"t*il,i"i,
*. Familia desenati:
Se inscriu in tabel persona.jele desenate ir.r ordinea desendrii* Se indica vArsta Ei rolul flecdrui persoltaj.

Caracteristici sau numele personaiului


Rolul (tat6, mam6, etc.)

* Dacd nu se cunoa$te ordinea, se piezrnuErsn,raie de la stanga spre dreapta

Rol Nurnele Vdrsta Dilerente Persoana


Sexul
ia16 de desen addugata (A) - omisi tO)
a Tatd / sot

Mamd / sotie

i-;-j-
Copilul 2

Copilul 3

Copilul 4

Altul 2
I

9t e,s erw,L fatwili"ei,


c. Cu ce personaj se identifici suhiectut?

Fapte ieqite in eviden!6 qi cornentarii clinice:

3. Aspectul dezvoltirii
Nivelul grafic al personajului reugit cel mai bine:

Fapte iegite in eviden!6 gi comentarii clinice:

4. Aspect global

4.1 Amplasarea

* Cel sueerat de eranrinator r f-.l


a. Sensulfoii
-[lr|
il
r

* Rotirea fbii (exl I )


' t: l '

b. Calitatea + Distribufie regulatd (echilibru.

F
rbspunzAnd unei anumite organiz6ri)
+ Distribu{ie neregulat6 (un
anumit dezecirilibru in compozitie)
x Distributie haoticd (araniament
bizar)
t:]
c, Situsrea desenului in cadral foii (se poate notu mai mult de un amplasament)
* Uti i :ai-:a :papui ul
* Sus-St6nga
+ Sus-Centru
* Sus-Dreapta
5ioi,:ii
il[_l r Centru
* Centru-Dreapta
* jos-StAnga
+.Jos-Cenlru
* Centru-Stdnga t-J
tl * Jos-Dr"eapta

Fapte ieqite in evider.rtd qi cornentarii clinice : ........

g etu4l{a*i,{i")

-.r1.,i;'9 ..,.r:-i..s... : -. .. :,...,-<.A.rii,@Lr


4.2 Inil{imea

a. Dimensiuni (tn centimetri)

a.l c.) v N
o.
F '6
E O O O CJ
Cd

indl{imea totald

Cap (fIr6 pdr)

Tlunchi (umeri - intre gambe)

Brat (umdr - deget)*

Gambe (intre gambe - picior)*

b.Proporlii tranchi Si cop, bra(e Si gambe


Se incercuiesc valorile in afara normelor qi se indicb prin ,,*" sau ,,J' direclia excesului:
,,+" : mai mare, $i ,,-" = mai
mic decdt norma.

1,5 < Trunchi/Cap < 2,4 cm

I,25 < Bra!/Trunchi < 2,0 cm**

0.75 < CambeiTrunchi S 1,25 cm**

Fapte iegite in eviden{d gi comentarii clinice:

t C6nd cele doua brate sau cele doud gainbe sunt de lunginri diferite, se noteaza cele doutr Iurrgsrr.
*+ Cdnd gambele sau bratele sunt de lungimi dit'erite.
se calculeazd media lungimilor celor doui mernbre

g en
"tlal"ihpi.
4.3 Trasajul*
Se incercuiegte tipul de trasa.j cdnd se repetd pentru aceeagi linie
t
. Trasaj continuu r Linii drepte

. Trasa.i discontinuu r Linii frante, unghiulare

. Trasa.i apasat r Bucle

. Trasa.i le.ier Accentuarea liniei centrale verticale


.-:
. Trasa.i sigur, direct . Accentuarea orizontalei

r Trasa.i reluat r Petc gi por{iuni innegrite

r Pointilism . Aspect murdar, mdzgdlit

o Striuri, umbre, caroia.i Exces de precizie in detalii

Estompare, griuri Portiuni lSsate albe, se precizeaz6 care: .............

Tdieturi cu creionul.
gtersituri cu gulra r Alte particularitdli, se precizeazd care ...............

Linii curbe

Orientarea trasa.lului:

(--) oextrogi, [l f-) Sinistrogir tr Ce!e dc,r,rd sensuri alternativ f--l


LLI

Bogdfia qi si cia desenului din punct de vedere al completitudinii acestuia:


i__l--n
Fapte iegite in eviden[d qi comentarii clinice:

4.4 Dispunerea
a. Alittiemeiltul generol ul rlesenaiui (se' Lrtilizeazl un raportlrr)

* Dleapta: 5 I 5" l-l


/---\ *-- -
* Dextrogir (. I * *;n;riru"1.y'---)

Minor' : ( 16" la 80') Minor l6'


n
I
:( la 80")

Major : (8i" la 180")

* Aceastl clasificare este


E
inspirat[ ciupi Royer ( I 984).
fuIa.ior : (8l" la I ti0')

%ose"u,[.la*t;ti.ea

.' .u;n.:.!r-,s1..:.;..Lr,i*r!!F.
b. Diston&
(nrodel: lungirnea bra{ului
cel mai lung)
q
r Regulatd: - Normald (aproxinrativ
o lungime de bral)

-
F
Excesivi (rnai mult de o Iun-eitre)

_ Redusd (spaliul

r Neregulatd: - Excesirri (mai


interior al unui brat tace un

mult de o lunginte)
unghi <je 45.)
r
-
F
Redusi (spafiu mai mic decAt

r
al unui bra! la un unghi de
45")
- lncSlcar.e, se precizeazd;

c. Clas iJica rea perso nr(el o r

o Criterii - pe rrdrstd
- pe generatii

- pe indlfime
- copii in centru

- pe sex
- alte criterii

- pe familii
- ldrd cliteriu

4.5 Per-severarea {sfereotipia


elc:neuteiori

e Niciuna

r Minorii (perseverale la un personai


urruia sau a cAtorva elenrente
sau repetarea
Ia miri multe pJ.ror*l"l
n
r Ma.ior5 (nedilerenIiei.e intre persona.je)

Fapte ieqiie in evidenfi


;i comentarii clinice:
E

%eaena,l,{ami,(iei, T
4.6 Factori regresivi

a.\eg

Explica!ie:
r es ie- s i mp liJie are ( ctesen e si mp liJicate)
m Maiord Minord Niciuna

Da Nu
b. Fragmentare (prezenga elementelor disociate)

Dacd da:
r Minord:
[-I-l
- Pirti disjuncte
LN
- Spafiu lipsd
rtl
r|]
r Ma.iorS:

- Pdrti foarte fragmentate

c. Scotomizare (elemente lipsd

Fapte ieEite ?n eviden![ 9i comentarii clinice:


in ciuda spaliului tlisponibil)
tlr
Da Nu

Da Nu
d. Bizarerii
Explicai.e: r--r---l
ltl
t_ i __-l
4.7 Dispunerea fiecdrui personaj

u, Ecirt liLrui personajelor


,y
-o'
c.l

o
E
U O
d

f)rept :! 1 5'

- Mir.ror6: 16o - 45u


--1'-*-]----t
(_) - Dextrogird
- lv{a.iori: > 45'

i-) - Sinisn:ogiri
'. Minord: l6o - 45o
--i_-l
- N'laior6: > 45'

6^*o,o!'{o*i/a;
b. Prezentarea siluetei

N .f, N
)d '6- E
o.
cg
F
)G
U (J U O =
2

Din latd

Din profil

AEezatb

lfr
Alungitb
fl
Din spate

c. Poziyia membrelor
Identitlcarea pozitiei membrelor flecdrui persona.i (ex: ,, I l', = bra{e lipite de corp;
:,--,,= brate i'tinse)

(\lcn .+ a..l
=o. 5
F
)d
E
(G
(-) u lo O
2.

Brate

Cambe

d Postura Si miEcarea

Cu miEcare
I

Fbr'6 migcare
---l I

$
__.1

trw^li^atii.

$losetwL farnll"et.
e. Simetria

.9 c.l
t q
'o 'a 'a
,d
F (J Q Q O
63

Nici o problema

Probleme minore
(uEoare neregularitd!i )
Probleme nrajore (dif'erenle bizare
intre cele doui pdrli ale corpului)

Fapte ieqite in evidenld gi courentarii clinice:

4.8. Culoarea

a. Utilizareo culorii

Monocromie

Policromie (numir de culori utilizate)

Tipul de culori

n
h.

r Culori calde (rogu, Salbln, portocaliu, etc-)

r Culori reci (albastru. alb. gri. etc.1

. Amestec din doud tipuri de culori

Nunnye
E
o Culori puternice (intense)
rl
tl
l-I
r Culori dulci, atenuate (pastel)
tl
t. Detulii particulore, precizali care:

Fapte iegite in evidentd qi comeniarii clinice:

Seauuil,NamLl,ur
4.9 Expresia

SurAzitoare

Trista

Nelini$titi

Agresirrd

Dezaprobatoare

Placidi

Stranie

Alta (se precizeazd)

Fapte ieqite in evidenld gi comentarii clinice:

5. Aspect detaliat

5.1 Tipul de detaliu

rt. Esen|inle (necesare pentru recunoi"r$terea firrnrei)

h. .4resorii {lep.ate de renra desenulr.ri dntalii vestinrentarel F


c. Adilionale (depirtate Ce temd, de exemplu. norii)

rl. Neobisnuite (cie exemplu, olgane interne vizute in transparenld gi orgarre se:luale)
n
Precizati care: .............
[]

5.2 Detnlii corporale

a. Nivel de ansamblu

n Detalii asemAnaltoare pentru t'iecare persona.j

r Detalii dif'erite pentru tiecare persona.i

lAosanu,!, Narxttl,U
b. Nivel specific

Seqoteazd pentru fiecare persona.i ar


famiriei tipur de detarii dupa urmatoarea
0: Omiterea unui element scala:
I = Nici un detaliu subliniat in vreun'f'el
:
2 Elemente lucrate cu minuliozitate
3 - Detaliu accentuat in mod special (prin
: linie, fbrma, culoare, etc.)
4 Detaliu foarte bizar

. l. pdr
^^
l. Lap
3. Expresia fe{ei

4. Sprdncene

. 5. Ochi
6. Direclia privirii*

7. Nas
g. pome{i

9. GurE

10. Ur.echi

I l. Barba, mustald

12. Bdrbie

r3. cet
14. Trunchi (umeri, piept, buric)

I 5. l-alie, bazin, fese


16. Organe interne**

17. Organe sexuale*+

18. Brar

19. Mdini

20 Der'"t"
21. Cambe

2i:. Coapse
23, picioare
24. Altele (se pr.ecizeazd.)

Fapte ie;;ite in eviclen[d q; comentarii


clinice:

t2 ffies.ettul,{"rruLUi,

.*,-;.daiidc*
5.3 Sexualizare

C\ s C\
= =
)d
)6 o =
=
F c U O U U
d
z

Niciuna

Pdr

Mustald Ei/sau barbd

Accesorii

imbrdcdminte

Altele

Fapte iegite in evidentd gi comentalii clinice:

5.4 Adiugiri

r
o
Imbrdcdminte
Accesorii (bi.iuterii" ctc.)
c
c
Elemente ale natulii
Alrclc (ioculi. obicctc...1
L]
ll
r Animale . Niciuuul r__l

Care sunt:

Fapte ieEite in evidentd qi comentarii clinice:

gc enll,{n*nhcL tJ
nIc
\
6.1 Valorizare sau devalorizare

Observatii tative

6.2 Identificiri

Observ It
tn M

5.3 Organizare{ persotlalitiilii in'rociairtiri cie iunclionare psrhrc6, tip cle?ngo'as6,niecanisrne rJe aparare peirtr:tr eiiace
fald angoasei, maturitate af'ectiv6, calitatea contactului cu realitatea qi adaptdri necesare pentru a-i face fb{E, fbrla gi
sldbiciunea,,Eului", calitatea,.supr.a-Eului")

I4 6esorwl,(""niliao
6.4 Analiza rela{iilor dintre personaje: pozi{iile respective gi interrela{iile intre ele (rnam6-fiu, rram6-fiice, tatd-fiu,
tatd-{licd. frate-sold. etc.)

Observatii Ipoteze interpretative

6.5 Alte remarci

)
7.1 di ice in leeiturA cu celelalte datej

(Contact cu realitatea, nivel grafic, grad de investire, relalii tamiliale, dinamicd afectivi, aphrlri, elemente patologice.
contratranst'er. etc.)

%us."u.i)t"rnll*,i' t5
t6 6eaeru/,(a.mi,tui,

' .,,.f ,.:1;rL;e5. :..;. . j:! . ,. i --fr