Sunteți pe pagina 1din 1

1

Nr.de săptămâni/lună

PONTAJ

2.09- 6.09

9.09-13.09

23.09-27.09
16.09- 20.09

30.09
Norma didactică

An școlar 2018-2019

2
(activităţi didactice de predare-
învăţare-evaluare şi de instruire practică)

Activitățile de suport educațional, consiliere și

3
orientare profesională elevi

4
Activitățile de suport educațional, consiliere părinți

5
Activități educative extrașcolare

6
Comunicarea cu părinții

Alte activități specifice funcției de diriginte (evidența

7
Activități de diriginție

absențelor, raportări, verificare catalog, etc.)

8
Consultații/pregătire suplimentară

9
Activități de remediere cu elevii

Activități de pregătire a elevilor pentru performanță

10
Coordonare/participare cercuri elevi

11
complementară

Semnătura,
Activități de educație

Îndrumarea proiectelor de finalizare a studiilor

12
Pregătirea lecțiilor pentru a doua zi (inclusiv
concepere /redactare/ tehnoredactare planuri de

13
lecţie, ppt, schițe – dupa caz)

Elaborare, redactare/tehnoredactare teste,

14
multiplicare teste, corectare teste

TOTAL
Participare la cercuri metodice (inclusiv consfătuiri)
15

Numele și prenumele cadrului didactic:


sau la şedinţe ale comisiei metodice

Realizarea de materiale didactice şi metodico-


16

ştiinţifice, realizare de alte materiale de lucru

Elaborarea de materiale didactice


17

Perfecţionări, participare la cursuri de formare


18
Activități de pregătire metodico-științifică
februarie 2019

Serviciul pe școală / Suplinirea cadrelor didactce absente


19

Participare neremunerată la activități în interesul


NUME ȘI PRENUME CADRU DIDACTIC _______________________________________________

instituției (participare/coordonare proiecte, organizare


20

de manifestări științifice și activități expoziționale, etc)

Participarea la simpozioane, conferințe, schimburi de


21

experiență

Activitatea de promovare a instituției


22

Documentare asupra oportunităților de finanțare pt.


proiecte / realizarea documentației necesare /
23

gestionarea proiectelor

Alte activități specifice instituției (ex.


organizare/participare la competiții sportive, la
24

activități cu specific de creație, etc)


Activități specifice instituției

Participare la şedinţele consiliului profesoral,


consiliului de administraţie, convocări la ISJ, ITM,
25

ISU, primării şi consilii locale, poliţie etc

Alte activități:
26

TOTAL ore
27

Concediu medical ( număr zile x 8 ore/zi)


28

Concediu odihna ( număr zile x 8 ore/zi)


29

8
40
40
40
40
40
30

TOTAL ORE / SĂPTĂMÂNĂ / LUNĂ