Sunteți pe pagina 1din 10

Gru

CONTROLUL FINANCIAR DE pa
40
INT
GESTIUNE LA S.N.P. ”PETROM” S.A. ALTE DOCUMENTE „fur
OC
SIS
nizo
– SCHELA BOLDESTI MIR
TE
ri”
EA
MU
Contabilitate 41
BIL
L
Baz
„clie
ANT
DE
Calit
ele
Exp
nti”
Se
ULU
SAL
atea
cont
ertiz
min
Ide
CO
ARI
abili
a
ar/C
NTA
ZAR
CONTROLUL FINANCIAR DE CAL
exp
tatii
cont
onta
BILI
E
CUL
ert
abil
bilit
TAT
GESTIUNE LA ATI
cont
a
atea
EA
A
abil
judi
insti
ACT
CO
S.N.P. ”PETROM” S.A. – ciar
tutiil
IVE
STU
a
or
LO
RIL
SCHELA BOLDESTI de
R
OR
cred
IMO
LA
it
BILI
S.C.
Controlul financiar de gestiune Top of Form ZAT
“LIM
se organizeaza la regiile autonome, Căutare
E
ER”
S.R.
pentru controlul gestiunilor proprii L.

precum si al sucursalelor si al altor Bottom of Form

subunitati din structura lor


organizatorica.
Controlul financiar de gestiune functioneaza în compartiment distinct
in subordinea directorului general.
Activitatea de control financiar de gestiune se desfasoara pe baza
programelor de lucru întocmite de seful compartimentului si aprobate de
conducatorul in subordinea caruia se afla compartimentul.
Schela Boldesti nu are în structura sa organizatorica un
compartiment special de control financiar de gestiune, acesta efectuandu-
se de catre organul de control al S.N.P. ”PETROM” S.A.
Controlul s-a efectuat in perioada 20.09-30.09.2001, iar
intervalul supus controlului a fost 01.01.2000-30.09.2001
7.1. OBIECTIVE DE CONTROL, DOCUMENTE
SUPUSE
CONTROLULUI, CONSTATĂRI sI SOLUŢII

Documente, situatii, Tehnici si


Obiective de control Ce se urmareste prin control evidente, registre procedee de
supuse controlului control

1 Integritatea mijloacelor Existenta faptica a mijloacelor materiale - fise de magazie; - Control faptic prin În ur
materiale si banesti în calitatile, cantitatile si inventariere date
- bonuri de consum;
detinute cu orice titlu de tipodimensiunile acestora la o anumita evid
- Control
unitate data si confruntarea rezultatelor cu - note de transfer; rezu
documentar
datele evidentei contabile si tehnico-
- avize; contabil - plu
operative.
- facturi; Plus
- NIR-uri; - Re
lei
- balante sintetice si
analitice. - De
lei
- De
lei
TOT
lei

2 Respectarea dispozitiilor Aplicarea prevederilor legale referitoare - procesele verbale de - Control faptic si Din v
legale referitoare la la receptia, autoreceptia, expeditia si receptie a mijlocului fix; documentar proc
aprovizionarea, expeditia, transportul mijloacelor materiale. jlocu
- bonurile de miscare a
transportul si receptia (de e
mijloacelor fixe;
mijloacelor materiale, com
precum si la conservarea - evidenta tehnico- gest
si eliberarea acestora operativa si contabila a gest
acestora
De a
mijlo
majo
inve
a mi
misc

Existenta unor imobilizari de valori - fise de magazie - Control cronologic Din c


materiale în stocuri supranormative, Bold
- NIR-uri
disponibile (peste necesar) fara miscare mate
sau cu miscare lenta, declasate, 343.
incomplete, inutilizabile, deteriorate, cu
O pa
termen de garantie depasit.
(nem

3 Utilizarea mijloacelor Respectarea destinatiei pentru care au - programul de investitii - control În an


materiale în procesul fost procurate mijloace materiale din 2000 - 2001 documentar prog
activitatii unitatii unitate. milia
- lista util. indep. aprobate
- pentru productie a se achizitiona în anii Desi
2000 si 2001 chel
- pentru investitii
utila
adrese S.P. Boldesti –
core
SNP Petrom Bucuresti
Petr
- fise cont 404 – procese
Pent
verbale de receptie a mi
achi
20520c25u jloacelor fixe
apar
în va
SNP
nr. 2
a so

Acordarea echipamentului de protectie - fise de evidenta a - Control Din v


si de lucru în conditiile prevederilor echipamentului de lucru documentar prev
legale sau de protectie în echi
folosinta s-au
- bunuri de consum - s-a
unui
- bonuri de tezaur
894.
- fise
prote
Sem
de fo
4 Respectarea prevederilor Corectitudinea calculelor si a tarifelor la Carnete de munca, decizii - Control Carn
legale care reglementeaza stabilirea drepturilor de retribuire si a de încadrare, anexe la documentar prin cu u
încadrarea si altor drepturi de personal contractul individual de sondaj
Nu s
redistribuirea întregului munca, alte acte
cont
personal al unitatii, aditionale la dosarele de
reas
precum si celelalte personal, state de plata.
drepturi cuvenite acestuia,
exactitatea si realitatea Respectarea criteriilor de acordare a - fisele postului Control documentar Fise
drepturilor platite, precum retributiei tarifare în conditiile: prin sondaj în ca
si a retinerilor - sarcini de serviciu
neîndeplinirii sarcinilor proprii de munca cuno
- statul de functiuni

Legalitatea si realitatea drepturilor - foi colective de prezenta; Control documentar Într-u


platite personalului pentru concediul de total necu
- bonuri concedii de
odihna pagu
odihna
- state de plata

Legalitatea si realitatea platilor facute Certificate medicale; Control documentar S-a


de unitate, reprezentând ajutoare total Soci
State de plata;
materiale în cadrul Asigurarilor Sociale trebu
de Stat, pentru întregul personal. Foi colective de prezenta;
Pent
inde
241.
Cert
mun
prote

5 Legalitatea si realitatea, Legalitatea, realitatea si necesitatea Extrase de cont B.C.R. Control documentar În ur
precum si necesitatea platilor sau cheltuielilor efectuate în total pent
celorlalte plati si cheltuieli numerar sau în cont pentru prestari repre
efectuate în numerar servicii socie
cum
com
Bold
bene
total
6 Efectuarea inventarierilor Inventarierea periodica a întregului - decizii de inventariere; - Control faptic si În ur
periodice, regularizarea si patrimoniu propriu sau închiriat în grafice de inventariere; documentar patri
valorificarea diferentelor conditiile si la termenele prevazute de liste de inventar; procese cons
constatate la termenele si dispozitiile legale în vigoare. verbale de instruire a oam
în conditiile legale subcomisiilor de în fo
inventariere; fise de num
magazie; procese verbale sem
cu rezultatele inventarierii; inve
balantele analitice si ca e
sintetice. resp
acea
dese
bunu
de p
sect
La m
ca fi
de s
data
Pent
otelu
anex
tehn
stoc
inve
num

7 Respectarea normelor Organizarea si conducerea existentei - registrul de evidenta al Control documentar Com
legale de întocmire si tehnico-operative si contabile la sediu si mijloacelor fixe toate
circulatie a documentelor în unitate num
- comenzi de lucru
primare de conducere a care
evidentei tehnico- - centralizatoare data
operative si contabile, În ce
- comenzi interne
precum si realitatea nu s
datelor înscrise în acestea nepu
scoa
de lu

Conducerea clara si exacta a evidentei - facturi Control documentar Înreg


contabile care sa asigure – exercitarea bala
- avize de expeditie
controlului permanent al gospodaririi pietr
existentei si miscarii valorilor - note contabile faca
patrimoniale cu e
- documentele anexa
bala

8 Respectarea regulilor de Evidenta corecta a formularelor cu - fisa de evidenta a Control documentar Form
evidenta, pastrare, regim special. formularelor cu regim baza
circulatie si utilizare a special, lista persoanelor distin
Predarea formularelor cu regim special
formularelor cu regim care au dreptul sa aces
pe baza de semnatura si numai
special utilizeze formulare cu
persoanelor care le utilizeaza prin Nu s
regim special;
specificul activitatii lor spec
- NIR-uri
Ges
- bonuri de consum în po
pers
- formulare cu regim
spec
special
9 Organizarea si Exercitarea controlului financiar - decizia de organizare a Control documentar În ur
exercitarea, potrivit preventiv de catre conducatorul controlului financiar – acor
dispozitiilor legale, a compartimentului financiar contabili preventiv; a co
controlului financiar asupra operatiunilor prevazute în cont
- facturi;
preventiv sarcina acestuia si de catre personalul
din subordinea sa legal împuternicit în - bonuri de consum.
acest scop.

10 Aplicarea masurilor pentru Organizarea si exercitarea controlului Facturi, avize de Control faptic Verif
prevenirea, descoperirea permanent si inopinat la poarta, asupra expediere, note de unita
si recuperarea pagubelor; iesirilor si intrarilor mijloacelor de transfer, registru de
- lips
legalitatea si eficacitatea transport, a oamenilor muncii din unitate poarta, procese verbale
acestor masuri; stabilirea, si a altor persoane. de controlul pauzei, foi de - exi
potrivit dispozitiilor legale, parcurs, sarcini proprii de zilei,
a raspunderilor pentru munca si fisa postului. Bold
diminuarea patrimoniului
- pe
întreprinderii sau ca
pent
urmare a efectuarii de
note
cheltuieli neproductive
ca fi
- nu
intra
pers
- nu
înca
în un

11 Respectarea dispozitiilor Stabilirea garantiilor, constituirea, - contractele de constituire Control documentar La d


legale cu privire la retinerea ratelor la termen si în cuantum a garantiilor gestionare, gest
angajarea, drepturile, legal – pentru gestionari, precum si sold
- extrasele de cont ale
obligatiile si raspunderile lichidarea lor, potrivit prevederilor legale anal
bancii referitoare la
gestionarilor era d
garantii,
Pent
- comunicari de la
gara
organele de politie
banc
referitoare la cazierul
valo
judiciar
Nu s
num
trebu
gest
Cun
prin
1453
Bucu

12 Respectarea disciplinei Respectarea prevederilor legale - referate de avans Control documentar În ur


financiare, realizarea referitoare la operatiile de casa num
- dispozitii de plata si
drepturilor si îndeplinirea respectiv la: aplicarea de majorari, avan
încasare
obligatiilor banesti în lei si penalitati, etc. cum
valuta - registre de casa serv
pent
- ordine de deplasare
de 1
- deconturi de cheltuieli cu
documentele justificative
- fise de cont analitic ale
debitorilor de avansuri
Urmarirea si încasarea la timp a - fise de cont analitice Control Din a
drepturilor de la clienti, debitori, documentar, afara
- balante analitice si
încasarea si varsarea la timp si integral cronologic au u
sintetice
a sumelor cuvenite furnizorilor factu
- note contabile total
cont
155.
term
pena
cont
Con
sista
term
însti
aces
Din a
siste
31.0
1.24
verif
factu
G.P.
resp
alim
neco
hran

Încadrare
Stabilirea raspunderii Solutionare
legala

1 HCM 2230/1969 - Raspunderi disciplinare aplicate actionarilor Unitatea va prelucra gestionarilor legislatia în vigoare
efectua periodic verificarea cunostintelor scrise, con
Legea 82/1991
adresei nr. 1453/06.04.2000 pct. D)
HG 704/1993

2 Legea 82/1991 Sanctiune disciplinara – Avertisment – pentru Toate documentele referitoare la receptia si misc
persoanele raspunzatoare mijloacelor fixe aflate în unitate se vor compensa la t
rubricile cerute de formular
Se va acorda mai mare atentie receptiei si mis
mijloacelor fixe.

HCM 2230/1969 Abatere disciplinara Compartimentul aprovizionare va analiza stocurile


materiale fara miscare în scopul redistribuirii lor c
Art. 14
unitati din cadrul „PETROM” SA sau catre ag
economici care solicita aceste materiale.
Se vor analiza lunar stocurile de materiale si nu se vor
face aprovizionari de materiale si piese de schimb
deja se afla în stoc.

3 Pentru modificarile în listele de investitii aprobate, unit


trebuie sa astepte confirmarea scrisa de la SNP Pe
Bucuresti si apoi va trece la achizitionare.
Normativul specific de Nerespectarea sarcinilor de serviciu a - Nu se va mai acorda echipament de lucru sau
acordare a persoanelor strict raspunzatoare protectie decât în conditiile în care durata de folosin
echipamentului de fost expirata si daca are dreptul, conform „Normati
protectie aprobat prin specific de acordare si utilizare a echipamen
decizia nr. 155 din individual de protectie si de lucru”.
20.06.1991, emisa si
- La eliberarea echipamentului individual de lucru con
difuzata de S.N.P.
anexei nr. 4 la normativ, se va urmari retinerea a 50%
„PETROM” S.A.
valoarea echipamentului respectiv.
Bucuresti
- Fisele individuale de evidenta a echipamentulu
protectie si lucru vor fi compensate respectând titula
formularului.

4 Decret nr. Persoana raspunzatoare a fost sanctionata Se va finaliza operarea în carnetele de munca si se
92/16.04.1976 – prin diminuarea retributiei pe o luna cu 10% întocmi actele aditionale la contractul individual de mu
privind carnetul de conform Codului Muncii art. 100, lit. d). pentru toti salariatii
munca

Art. 22 din C.C.M. Avertisment Toate fisele postului vor fi semnate de titular si
R.O.I. consemnata data luarii la cunostinta de sarcinile
serviciu.

C.C.M./98 - Decizie de imputare nr. 663/08.10.01 Se va proceda la recuperarea sumei de 540.75


reprezentând drepturi necuvenite.
Legea 6/1992
H.G. 250/1992

5 S.P. Boldesti va încasa comisioanele percepute de B.


de la persoanele care beneficiaza de serviciile efectua
respectiv depuneri la banca, cu ordin de plata a
datorii catre alte societati.

6 - Legea 82/1991, art. În contabilitate se va tine evidenta echipamentulu


38 protectie si de lucru pe oameni ci nu pe sectii.
- H.G. 704/1993
- Ordinul MF
2388/1995

7 Legea 82/1991 Avertisment - se va trece la completarea tuturor rubricilor din Reg


de evidenta a numerelor de inventar
- comenzile interne se vor completa la toate rub
cerute de formular;
- se vor lua masuri pentru asigurarea evide
materialelor scoase din magazie si cele înscrise
comenzile interne.

Legea 82/1991 Avertisment – posibilitatea producerii de Pentru produsele de balastiera atât aprovizionate, c
pagube prin neevidentierea corecta a exploatate se vor întocmi NIR, iar pentru darea în con
produselor bonuri de materiale, ce stau la baza comenzii de lucru

8 Legea 82/1991 A fost întocmita si predata gestionarului, lista


specimene de semnaturi ale persoanelor care utilize
H.G. 831/1997
formulare cu regim special.
Formularele cu regim special se vor elibera pe baz
bon de consum dintr-un bonier distinct gestiona
persoana împuternicita în acest scop
Formularele cu regim special inutilizabile sau anulat
vor restitui gestionarului formularelor cu regim speci
se vor evidentia în rubricile prevazute de „fisa de mag
a formularelor cu regim special”.

9 Legea 82/1991 Raspundere contraventionala cf. HG 720/1991 Persoana raspunzatoare a fost sanctio
art. 2 pct. f) contraventional, conform HG 720/1991 art. 2 pct. f
HG 720/1991
amenda de 80.000 lei pe care o achita la casieria un
Norme de aplicare nr. cu chitanta nr. 3870163/13.10.2001
63946/1991

10 Legea 18/1996 – Persoana raspunzatoare a fost sanctionata Se vor achizitiona doua registre tipizate de poarta,
privitor la paza prin diminuarea retributiei pe o luna cu 5% vor fi verificate zilnic;
conform Codului Muncii art. 100, lit. d)
Separat, pe un caiet, ofiterul de serviciu care este d
orele de program sau în zilele libere, va întocmi un pr
verbal pentru toate evenimentele acelei zile, în care s
mentiona si cum a fost asigurata paza în unitate, to
iese si intra pe poarta. Acest proces verbal va fi viza
conducerea unitatii.
Se vor confectiona doua stampile de poarta, una pe
intrari si una pentru iesiri, ce se vor aplica pe documen
ce însotesc marfurile din autovehicule.

11 Legea 22/1969 art. Se va constitui garantia suplimentara.


10, pct. b)
Semestrial se vor examina gestionarii, din punct
Ordinul M.P. nr. vedere profesional, pe baza de lucrari scrise si prin l
306/1984 de semnatura pe procesul verbal încheiat cu ace
ocazie.

12 Decret 209/1976 Raspundere materiala individuala Pentru recuperarea sumei de 1.215.367 lei, unitate
emis decizia de imputare nr. 767/12.10.2001 în sar
persoanelor beneficiare de avans spre decontare.

- Legea 82/1991 Persoanele raspunzatoare au fost sanctionate - clientilor rau platnici li se va sista livrarea apei si s
prin diminuarea retributiei pe 3 luni cu 5% proceda la actionarea acestora în judecata si recuper
- Adrese SNP 398 /
conform Codului Muncii art. 100, lit. d) sumelor restante si a penalitatilor aferente
c / 1999 si 79/II/2000
- nu se vor mai înregistra în contabilitate, facturi
- CCM/1999
semnaturile corespunzatoare de confirmare si ta
anexa – corect întocmite.
- nu se vor livra produse si nu se vor mai presta se
clientilor rau platnici pâna la achitarea restantelor
- periodic vor fi întocmite adrese, prin care va fi adus
cunostinta conducerii unitatii si a consiliului juridic, situ
clientilor restanti pentru a se lua masurile ce se impun

7.2. ACTE DE CONTROL


Actele de control sunt documente în care se consemneaza
constatarile rezultate din actiunea de control financiar. Organele de control
financiar ale S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti au întocmit, ca act de control
financiar, procesul verbal de control, structurat astfel:
• Cap. 1 Integritatea mijloacelor materiale si banesti detinute cu
orice titlu de unitate;
• Cap. 2 Respectarea dispozitiilor legale referitoare la
aprovizionarea, expeditia, transportul si receptia mijloacelor
materiale, precum si la conservarea si eliberarea acestora;
• Cap. 3 Utilizarea mijloacelor materiale în procesul activitatii
unitatii;
• Cap. 4 Respectarea prevederilor legale care reglementeaza
încadrarea si retribuirea întregului personal al unitatii, precum si
celelalte drepturi cuvenite acestuia, exactitatea si realitatea
drepturilor platite, precum si a retinerilor;
• Cap. 5 Legalitatea, realitatea precum si necesitatea celorlalte
plati si cheltuieli efectuate în numerar si prin virament;
• Cap. 6 Efectuarea inventarierilor periodice, regularizarea si
valorificarea diferentelor constatate la termenele si în conditiile
legale;
• Cap. 7 Respectarea normelor legale de întocmire si circulatie a
documentelor primare de conducere a evidentei tehnico-
operative si contabile, precum si realitatea datelor înscrise în
aceasta;
• Cap. 8 Respectarea regulilor de evidenta, pastrare, circulatie si
utilizare a formularelor cu regim special;
• Cap. 9 Organizarea si exercitarea, potrivit dispozitiilor legale, a
controlului financiar preventiv;
• Cap. 10 Aplicarea masurilor pentru prevenirea, descoperirea si
recuperarea pagubelor; Legalitatea si eficacitatea acestor
masuri; Stabilirea, potrivit dispozitiilor legale, a raspunderilor
pentru diminuarea patrimoniului întreprinderii sau ca urmare a
efectuarii de cheltuieli neproductive;
• Cap. 11 Respectarea dispozitiilor legale cu privire la angajare,
drepturile, obligatiile si raspunderile gestionarilor;
• Cap. 12 respectarea disciplinei financiare, realizarea drepturilor
si îndeplinirea obligatiilor banesti în lei si în valuta;
• Cap. 13 Alte constatari
7.3. VALORIFICAREA CONTROLULUI ÎN PROCESUL DE
FUNDAMENTARE A DECIZIILOR
Controlul de gestiune, înteles si aplicat ca un atribut al conducerii,
priveste atât activitatea si situatia firmei în general, precum si modul de
gospodarire a resurselor acesteia, în special. Controlul de gestiune
reprezinta expresia unei necesitati obiective, care apare ca forma de
cunoastere, deoarece prin intermediul informatiei se creeaza posibilitatea
realizarii unei conduceri eficiente la nivelul firmei si în fiecare compartiment
functional al acesteia.
Putem vorbi de doua laturi ale controlului de gestiune: una care are în
vedere relatiile interne ale firmei si cea de-a doua, care are în vedere
relatiile externe ale firmei.
Plasat la nivelul relatiilor interne ale firmei, controlul de gestiune
raspunde nevoilor conducerii de a cunoaste daca activitatea se desfasoara
conform obiectivelor propuse si care vizeaza: echilibrul financiar,
independenta economica, rentabilitatea, supravietuirea, posibilitatea
extinderii activitatii.
În acelasi timp, controlul de gestiune raspunde conducerii privind
necesitatea informarii cu privire la capacitatea de a-si respecta obligatiile
fata de actionari sau asociati, fata de parteneri, fata de stat si terti, privind
plata dividendelor, plata bunurilor si serviciilor cumparate, rambursarea
creditelor, plata dobânzilor, achitarea impozitelor si taxelor si altor obligatii.
La nivelul relatiilor cu exteriorul controlul de gestiune raspunde nevoii
tertilor de a cunoaste situatia economico-financiara a firmei, pentru a sti
daca plasamentele lor sunt sau nu supuse riscurilor. În aceasta optica firma
trebuie sa dea dovada de transparenta, sa ofere tertilor informatii cu privire
la performantele pe care le detine. Privit astfel, controlul de gestiune
raspunde unei necesitati economico-sociale cu caracter mai general, care
depaseste interesul strict al managerului firmei.