Sunteți pe pagina 1din 78

Atestata ANRE

nr. Autorizatie S,C. ELMAROM GRUP S.R.I,


8774/23.O7 .2012 (CtB)
9017/27.Os.2073 (81,)

Coleo Rohovei, nr. 1-96, sector 5, Bucuresti

Lucrorea numarul 9Bl I Stltl

,,Modernizare PTA z6tt si PTA 2593, com. Jilava"

Faza: P.T.E.

Octombrie zot$

Exemplar nr..
,,Modernizore PTAz6tt si PTAz593, com. Jilova"

EA

Foaia de semnaturi P

DIRECTOR: Alina CALCIU

PROIECTANT: Mihai MILITARU


r

2
Atributiile in cadrul lucrarii nr. 973/57777

,,Modernizare PTAz6tt si PTAz593, com. Jilava"

Proiectant

Mihai MILITARU
Atributii
Retele electrice
LES/LEA JT, LES/LEA
MT, PT - parte electrica
r
Semnatura Observatii

ELMAROM GRUP S.R.L.

Sef Proiect,
Alina Calciu

ELMA
GF(UP
S.R.L.

3
uz coNFTDENTTAL
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a lnformatiei nr. 59/31 .03.2016

9t3t5t7t7
PTE

u)(Fanrs
A.Parti scrise
Foaie de garda
Foaie de semnaturi
Atributii in cadrul proiectului
Cuprins
Memoriul tehnic
PROGRAM DE CONTROL in faze determinante pentru controlul calitatii lucrarilor de
canalizatie electrica subterana 1-20 kV
PROGRAM DE FAZE DETERMINANTE pentru controlul calitatii lucrarilor de canalizatie
electrica LES 1-20 kV
PROGRAM PROBE P.l.F. pentru controlul calitatii lucrarilor la executare canalizatie LES
1-20 kV si probe PIF
PROGRAM DE CONTROL in faze determinante pentru controlul calitatii lucrarilor in PT
PROGRAM DE FAZE DETERMINANTE pentru controlul calitatii lucrarilor de echipare PT
PROGRAM PROBE P.l.F. pentru controlul calitatii lucrarilor pentru PT
Program de control infaze determinante pentru controlul calitatii lucrarilor de LEA JT si
bransamente
Program de faze determinante pentru controlul calitatii lucrarilor LEA JT si
bransamente
Program probe PIF pentru controlul calitatii lucrarilor la executarea LEA 0,4kV si probe PIF
Planul de control al calitatii, verificari si incercari in timpul executiei lucrarilor (PCCVI)
Plan de masuri de mediu
Program de gestionare deseuri
Plan de prevenire si protectie conform LG 319/2006
Tema de proiecate si nota de fundamentare
Deviz general
Norme NEC

Avize specifice:
Referat de verificare la cerinta Ie
AVIZ CTA - ELMAROM GRUP S R L., fazaPTE
AVIZ CTE - E - DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A , faza P.T.E -z:\
t *
MA
l, P4 C
!. Piese desenata 3t> o
Planuri proiectate:
* 16114 *
14
lE 01 - Plan de situatie s
lE 02 - Schema monofilara - situatia proiectata le s
lE 03 - Schema de incadrare in retea - situatia existenta &crtr9 o
lE 04 - Schema de incadrare in retea -sitatia proiectata 1 ton f(?

lE 05 - Plan de incadrare in zona


lE 06 - Plan echipare post lrsfs+priza pamant

ELMAROM CRUP 5.R.1 Pag. 4


,,Modernizare PTA z6n si PTA 2593, com. )ilavo"
l" umar lucrare
9131151717 P.T.E

UZ CONFIDENTIAL
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a lnformatiei nr. 59/31 .03.2016

t.
MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII


{.{. Denumirea obiectului de investitii: ,,Modernizare PTA 2611 si PTA 2593, com. Jilava"
1.2. Amplasamentul: Posturile de transformare sunt amplasate in com. Jilava.
1.3.Actul administrativ prin care a fost aprobat, in conditiile legii prin studiul de
fezabilitate
1.4. Ordonator principal de credite: E - DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
1.5. lnvestitorul: E - DISTRIBUTIE tUUNTENIA S.A.
1.6. Beneficiaru! investitiei: E - DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie: ELMAROM GRUP S.R.L.

2. PREZENTAREA SCENARIULUI / OPTIUNII APROBATE IDE


FEZABILITATE o
,f o
2.1. Particularitati ale amplasamentului: rrl
a) Descrierea amplasamentului
a
+
Posturile de transformare sunt amplasate in com. Jilava. * w
b) Topografia L
Terenul pe care vor fi amplasate instaltiile electrice este ase
semnala zone cu fenomene fizico-geologice active care si afecteze i
c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei 4 ror1
Conform normativului NTE 001/03/00, indicele cronokeraunic definit inarul de ore de
furtuna cu descarcari electrice in decursul unui an, stabilit ca medie pe cel putin 10 ani pe baza
observatiei meteorologice, este urmatorul:
- Zona A: >160 ore;
- Zona B: 100-129 ore;
- Zona C: 70-99 ore;
- Zona D. <70 ore.
Conform NTE 003/04i00 "Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu
tensiuni peste'l000V" teritoriul tarii noastre se imparte in cinci zone meteorologice: A, B, C, D si E,
care difera din punct de vedere al intensitatii si a frecventei de manifestare a factorilor climato -
meteorologici de care trebuie sa se tina seama la construirea liniilor aeriene de energie electrica:
vantul, depunerile de chiciura, temperatura aerului.
Din punct de vedere al conditiilor meteorologice, instalatiile proiectate sunt amplasate in zona
B, cu presiunea la vant maxim pv= 42 daN/m2, iar presiunea la vant simultan cu chiciura pv+ch=16,8
daN/m2.
Caracteristici Valori
Temperatura maxima a mediului ambiant +40C
Temperatura minima a mediului ambiant -30c
Temperatura medie pe 24 ore 15C
Umiditatea relativa maxima 80 o/o
Altitudinea maxima 1000 m
Poluare Praf
Acceleratia seismica 0,3 s
Presiunea dinamica de baza 40 daN/m2
Presiunea la vant simultan cu chiciura 16,8 daNim2
Grosimea stratului de chiciura 22 mm

d) Geologia, seismicitatea
in zona in care se vor executa lucririle, solul este stabil. Adincimea de inghe[, conform STAS
6054177 este de 0,9 m de la cota terenului natural.
Cutremurele fac parte din categoria riscurilor geologice gi geomorfologice care produc
modificarea componentelor mediului natural sau construit. Conform prevederilor P 100'112013 "Cod

ELMAROM CRUP 5.R.1. Pag. 5


,,Modernizare PTA z6tt si PTA 2593, com. .Jilava"
Numsr lucrare: i Faza:
913il51717 i P.T.E.

uz coNFTDENTTAL
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a lnformatiei nr. 59/31.03.2016

de proiectare seismice" amplasamentul se situeazd in zona cu accelera(ie seismici orizontali de


0,16 g (interval maxrm de recurenli de 100 ani).
e) Devierile gi protejirile de utilitili afectate
Nu este cazul.
f) Sursele de api, energie electrici, gaze, telefon gi altele asemenea pentru lucriri
definitive gi provizorii
in zona de interes sunt relele de utilitili publice. in consecin[i, se vor lua mdsurile necesare in
vederea neafectirii celorlalte retele existente/proiectate gi se vor respecta distan[ele de vecindtate
intre acestea.
g) Ciile de acces permanente, cdile de comunicatii gi altele asemenea
Cele existente in zond.
h) Ciile de acces provizorii
Pe durata executdrii lucrdrilor nu sunt necesare cdi de acces provizorii, intrucit sunt suficiente
cele existente. in consecinli, lucririle se vor executa pe ciile existente nefi enajdri
speciale. \ c I
a) Bunuri de patrimoniu cultura! imobil
Nu existi bunuri de patrimoniu cultural in zoni.
U',
o
2.2. Solutia tehnici cuprinzind +
a) Caracteristici tehnice gi parametri specifici obiectivului de i
La realizarea prezentului proiect s-a tinut cont de legislatia in vig
,."
Cateqoria de importanti a constructiilor G oa
Conform HGR 766/1997 Anexa 3 - Regulament privind stabilirea a
construcliilor, lucririle de realizare a instalaliilor proiectate se incadreazi la obali (art.
4.a.), construc[ie de importantd normale ,,C" (art. 6.).
Conform prevederilor P 100-1-2013 lucrdrile se incadreazdin clasa de importan!5 lll.
Conform Catalogului, privind clasificarea gi duratele normate de functionare a mijloacelor fixe,
aprobat prin HGR 213912004 lucririle se incadreazdin grupa 1.7. - constructii pentru transportul
energiei electrice, subgrupa 1.7.1. - retele de alimentare cu energie electricd.

b) Varianta constructivi de realizare a investi[iei


Postul de transformare aerian nr.2611 se va inlocui cu un post de transformare prefabricat
nou amplasat pe str. Ungureni, com. Jilava la aproximativ 15 m de actualul amplasament, pe
domeniul public.
Noul post de transformare va fi echipat cu urmatoarele:
- 3 celule de linie LE tip DY803/416RO, matricola 162322,
- 1 celula trafo T tip DY803/216RO, matricola 162320,
- 1 transformator SnT=400 kVA,2010,4 kV tip DT796RO, matricola 1 13538;
- 2 tablouri JT tip DY3009RO, echipate cu 3 intreruptoare de 180 A si 1 intreruptor de 125A
(pentru o viitoare alimentare a cutiei de aprindere iluminat public - actualmente exista montata pe
stalp, fara contor si nealimentata);
- Echipamente pentru fiecare celula de integrare in sistem de telecontrol E-Distributie Muntenia
S.A.: RGDAT, UP-unitate periferica de telecontrol, tablou JT pentru alimentare servicii auxiliare,
modem GSM, acumulatori 12V, antena omnidirectionala.
Se va dezafecta postul de transformare aerian (cu stalpul aferent) si se vor demonta 2 stalpi SC
15014 (1 ramas abandoant si 1 pe care se afla separatorul spre PTA).
Se va demonta si separatorul MT care alimenta PTA 2848.
Traseul cablului de MT (3X1X185 mmp AL tip DC4385) noi va avea o lungime de cca 60m.
Traseu cablurilor de JT noi (3x150+95N mmp AL tip DC4146) va avea o lungime de cca 70m.
Se va realiza o retea noua torsadata in lungime de 200 m pe stalpii existenti ce va alimenta din
PTAB nou LEA str. [Vlerisor.
Se va executa o priza de pamant pentru PTAB cu o valoare Rp< 1O.
PTAB nou va avea 3 cabluri MT - 2 cabluri vor prelua axul linei si al 3-lea va alimenta PTA2848.
Pe legaturile cablurilor electrice de MT in LEA se vor monta descarcatori.
Din PTAB se vor alimenta pe joasa tensiune cu cabluri noi cele 2 torsadate spre primarie si se
ELMAROM GRUP 5.R.1. Pag. 6
l
Numar lucrare: Faza:
,,Modernizore PTA z6t't si PTA 2593, com. Jilava"
9131151717 P.T.E.

UZ CONFIDENTIAL
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a lnformatiei nr. 59/31.03.2016

va poza un cablu nou pana la CT spre LEA Sintesti.


Se va executa traversarea strazii Ungureni prin foraj orizontal dirijat.
Cablurile utilizate pentru executia lucrarilor pe MT vor fi tip XLPE 12120KV,3X1X185 mmp Al,
conform specificatiei ENEL DC 438512 (matricola 332284) si se vor poza in tub de protectie riflat
d=160mm, pe pat de nisip, la adacimea de 0,9m. La pozarea cablurilor subterane se vor respecta
prevederile normativului - NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea gi execulia relelelor de
cabluri electrice, privind conditiile de coexistenli a retelelor electrice si celelalte instalatii existente in
zond.
Pe perioada dezafectarii PTA 2611 si a punerii sub tensiune PTAB consumatorii vor fi
preluati de catre un grup electrogen de 250 kVA. Se va monta grup electrogen si la PTA 2848 pe
perioada intreruperilor.

Postul de transformare aerian nr. 2593 se va inlocui cu un post de transformare prefabricat


nou amplasat pe str. Odai, com. Jilava la aproximativ 35 m de actualul amplasament, pe domeniul
public.
Noul post de transformare va fi echipat cu urmatoarele.
- 2 celule de linie LE tip DY803/416RO, matricola 162322',
- 1 celula trafo T tip DY803/216RO, matricola 162320,
- 1 transformator SnT=400 kVA,2OlO,4 kV tip DT796RO, matricola 113538;
- 2 tablouriJT tip DY3009RO, echipate cu 4 intreruptoare de 180 A tip DY3101/8;
- Echipamente pentru fiecare celula de integrare in sistem de telecontrol E-Distributie Muntenia
S.A.: RGDAT, UP-unitate periferica de telecontrol, tablou JT pentru alimentare servicii auxiliare,
modem GSM, acumulatori 12V, antena omnidirectionala.

Se va dezafecta postul de transformare aerian PTA2593 cu stalpul aferent. Se va demonta


separatorul montat pe stalpul SC15014 impreuna cu cablul subteran din PTAB2382; cablul MT se va
mansona si se va introduce in PTAB nou.
De pe stalpul SC15014 se va demonta separatorul orizontal aferent
legatura in cablu MT 3x1x185 intre LEA si PTAB nou. \ ,ll 4 realiza o
cl
Pe legatura cablului electric de MT din PTAB nou in LEA se vor d ri
Se va executa o priza de pamant pentru PTAB cu o valoare PA
Se va dezafecta reteaua JT clasica existenta. +
r* +
Din PTAB nou se vor realiza urmatoarele injectii JT:
- LEA str. Mierlari dreapta; ,*
,-
- LEA str. Mierlari stanga; L e u
- LEA str. Odai; se va planta un stalp 10/E nou pe care se va rea J# !f <.
Traseul cablului de MT (3X1X 185 mmp AL tip DC4385) noi va avea
Traseu cablurilor de JT noi (3x150+95N mmp AL tip DC4146) va avea o 25m
Se vor desfiinta cutiile de trecere de la baza stalpului existent SE 11, iar no ctii se vor lega
direct in torsadatatele ce alimenteaza str. Mierlari.
Se va executa traversarea strazii Odai prin foraj orizontal dirijat.
Cablurile utilizate pentru executia lucrarilor pe MT vor fi tip XLPE 12|2OKV,3X1X185 mmp Al,
conform specificatiei ENEL DC 438512 (matricola 332284) si se vor poza in tub de protectie riflat
d=160mm, pe pat de nisip, la adacimea de 0,9m. La pozarea cablurilor subterane se vor respecta
prevederile normativului - NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea gi execu[ia relelelor de
cabluri electrice, privind conditiile de coexistenti a re{elelor electrice si celelalte instalatii existente in
zond.
Pe perioada dezafectarii PTA 2593 si a punerii sub tensiune PTAB consumatorii vor fi preluati de
catre un grup electrogen de 250 kVA.
Traseele de cablu vor avea in vedere respectarea distantelor normate fatd de instalatiile din
zon6.
Distantele fati de instalatiile edilitare, in conformitate cu NTE 007/08/00 sunt:
. in plan orizontal
o 0,5 m fald de apd gi canal
o 1,5 m fali de termoficare
o 1,0 m fa!5 de fluide combustibile
ELMAROM CRUP 5.R.1. Pag. 7
Numor lucrare Faza:
,,Modernizare PTA z6n si PTA 2593, com. Jilava" 913il517 17 P.T,E.

uz coNFtDENTtAL
nr 59/31 03.2016
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a lnformatiei

o 1,0 m fati de gaze, iar pentru cablurile montate in tuburi 1,5-3m functie de presiunea
gazului.
. in plan vertical
o 0,25 m fati de apa gi canalizare
o 0,5 m fati de termoficare
o 0,2 m fati de termoficare cu ap5 fierbinte
o 0,25 m fati de gaze.
I La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta conditiile conform Ord. 412007 si 4912007
ANRE, privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice si NTE
007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice,
Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu
cerintele din specificatiile tehnice unificate EDM. Celelalte materiale si echipamente pentru care
nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a
instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta;
I inainte de punerea in functiune se vor lua masurile necesare pentru aducerea mediului
inconjurator la conditiile impuse de legislatia in vigoare. Dupa terminarea lucrarilor, terenul afectat
se va aduce la starea initiala. Lucrarile din prezenta documentatie nu a'fecteaza mediul.

Avantajele solutiei propuse


a Prin lucrarile prevazute in prezenta documentatie se va crea posibil sistemul
de Telecontrol al postului de transformare 2593 si 2611 si real prin
montarea unui transformator de 400 kVA.

c) Trasarea lucrarilor
inainte de a incepe lucririle, constructorul, pe baza proiectului
la opera[iuni de pichetaj care ii permit:
- sd se materializeze pe teren toate obiectivele incluse ,N
subtraversiri, etc.; G,s
- sd se materializeze pe teren traseul pentru pozarca cablurilor e roR
- si se stabileascd pozi[ia tuturor lucrdrilor ingropate existente cum ar e canalizare,
termoficare, cabluri telefonice, conducte de gaze, etc.

d) Protejarea lucririlor executate gi a materialelor din gantier


Lucrarile executate nu necesita o protectie deosebita, ele fiind realizate in solutie definitiva
conform normativelor in vigoare. ln santier, materialele vor fi depozitate corespunzalor evitandu-
se afectarea lor. Responsabilitatea protejarii lucrarilor executate si depozitarii materialelor/utilajeor
pe santier pana la PIF a obiectivului de investitii revine executantului.

e) Organizarea de gantier
Solutiile pentru organizare de gantier sunt cele obignuite gi vor fi propuse de executant in
oferta pe care o va elabora. Curdlenia in gantier se va mentine zilnic de citre executant.

Alte conditii (impuse de reqlementari in viqoare la data emiterii avizului):


La proiectarea, construirea si punerea in functiune a instalatiilor electrice se vor respecta
prevederile Legii 319/2006, HG. 142512006 si lnstructiunilor proprii de securitate IPSSM -
0112012, E-lp 62/90, PE 009/93, PEl01A/1985, PE 101/1985, Legea 307/2006 modificata prin
O.U.G. 7012009, Legea 360/2003, Ordinul 16312007, Normele generale din 28 febr. 2007 de
aparare impotriva incendiilor, Cerintele minime din 26 iulie 2006 privind identificarea si localizarea
echipamentelor destinate prevenirii si stingerii incendiilor, Hotararea 60112007 pentru modificarea si
completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Toate proiectele vor contine, in mod obligatoriu, un capitol intitulat Plan de securitate cf .

HG.300/2006.
Lucrarile vor fi executate de executanti atestati ANRE care au implementat un sistem de
management al calrtatii aliniat la standardele SR EN ISO 9001:2001.

ELMAROMCRUP S.R.L. Pag. B


Numar lucrare: Faza:
,,Modernizare PTA z6r si PTA 259j, com. Jilova"
913il51717 P.T.E

uz coNFTDENTTAL
Conform Pofiicii de Clasificare si Tratare a lnformatiei nr. 59/31 .03.2016

ln cadrul proiectelor vor fi prevazute masuri privind protectia mediului inconjurator atat pentru
executia lucrarilor, cat si pentru functionarea instalatiilor.
La realizarea noilor capacitati energetice se vor respecta, in ceea ce priveste zonele de protectie
si de siguranta:
- Legea 12312012 a energiei electrice si a gazelor naturale;
- Ordinul ANRE nr. 4l2OO7, modificat si completat cu ordinul ANRE nr. 4912007,PE 132103 -
Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica;
De asemeni, se vor respecta prevederile normativelor.
- PE 022-311987 - Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice;
- PE 101-85 Normativ pentru constructia instalaliilor electrice de conexiuni gi
transformatoare cu tensiuni peste 1 kV;
- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor electrice de cabluri;
- 1RE-lp-1-82 - lndreptar de proiectare pentru liniile electrice in cablu de 1-20 kV;
- 1RE-lp-30 - 2004 - lndreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant.
f) Principalii indicatori tehnico economici ai investitiei
Valoarea totala : 344 913,76 lei faraTVA
Din care: C+M : 119 749,02 leifara TVA

f) Capacitati:
PT261 1:
- cablu de medie tensiune tip XLPE 12l20kY,3x1x185 mmp Al, conform speficatiei ENEL DC 438512
100 m;
- 3 celule de line tip DY803/416RO, tip 162322,
- 1 celule trafo tip DY803/216RO, matricola 162320;
- 1 transformator SnT=400 kVA.,2010,4 kV tip DT796RO;
- 2 tablouri JT tip DY3009RO, matricola 160125,
- 3 intreruptoare de 180 A tip DY3101/8RO, matricola 131061 ;

- 1 intreruptor de 125 Atip DY3101/gRO, matricola 131051;


- Cablu de joasa tensiune tip DC4146123X150+95N Al: 130 m,
- Cablu de joasa tensiune torsadat 3x70+54,6 '.210 m',
- RGDAT, UP-unitate periferica de telecontrol, tablou JT pentru alimentare servicii are, modem
GSM, acumulatori 12V, antena omnidirectionala.
PT2593:
A'V
- cablu de medie tensiune tip XLPE 12l20kv,3x1x185 mmp Al, conform
75 m; $
x
- 2 celule de line tip DY803/416RO, lip 162322, I (rlll]
- 1 celule trafo tip DY803/216RO, matricola 162320, u
- 1 transformator SnT=400 kVA,2Ol0,4 kV tip DT796RO; ()
+
- 2 tablouri JT tip DY3009RO, matricola 160125', *.
- 4 intreruptoare de 180 A tip DY3101/8RO, matricola 131061 ,C, '&6rtr
;
4 ToR
- Cablu de joasa tensiune tip DC414612 3X150+95N Al: 130 m;
- RGDAT, UP-unitate periferica de telecontrol, tablou JT pentru alimentare servicii auxiliare, modem
GSM, acumulatori 12V, antena omnidirectionala.

ll. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI-nu este cazut

III. BREVIARE DE CALCUL


Nu este cazul

IV. CAIET DE SARGINI

1. ROLUL 9l SCOPUL CAIETULUI DE SARCINI


ELMAROM 6RUP 5,R.1, Pag. 9
,,Modernizare PTA z6tt si PTA 2593, com. Jilava" | rur.o. lucrare: 1 Faza: :,

I n',3trc1711 I P.r.E. I

uz coNFTDENTTAL
Conform Polrticii de Clasificare si Tratare a lnformatiei nr. 59/31 .03.2016

a)caietul de sarcini prezintd descrierea elementelor teh nrce 9i calit le materialelor 9r


echipamentelor utilizatate, informatii, precizari si prescriptii,
b)caractristicile si calitatile materialelor folosite, testele si pro,bele lor
care se executa, ordinea de executie si de montaj si aspectulfinal;
c)prevad modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei

2. TIPUL CAIETULUI DE SARCINI


ln functie de destinatie prezentul caiet de sarcini este "caiet de lor,
verificarea si punerea in functiune' 1. e,
\\
a) Nominalizarea planselor, partilor componenteale p v
care uve rneaza lucrarea
g
Se vor respecta prevedrile din PTE : parte scrisa si parte desenata
b) Descrierea obiectivului de investitii
Obiectivul de investitie reprezentat de montarea de posturi noi de transformare in anvelopa de beton
in locul posturilor de transformare aeriane se va executa conform prevederilor din PTE.
Din posturile de transformare 2611 si 2593 nou-montate se vor executa injectii noi in retelele de JT
existente.

c) Descrierea executiei lucrarilor, a procedurilor tehnice de executie si etapele


privind realizarea investiei

POST TRAFO
Se vor executa lucrari de inlocuire a posturilor de transformare aeriane cu posturi de transformare
prefabricate nou conform DG2061. Consumatorii alimentati din PTA 2611 si 2593 vor fi preluati pe
perioada lucrarilor de cate un grup electrogen 250 kVA.
Cablurile utilizate pentru executia lucrarilor vor fi tip XLPE 12|2OKV, 3X1X185 mmp Al, conform
specificatiei ENEL DC 438512 (matricola 332284) si se vor poza in tub de protectie riflat d=160mm, pe
pat de nisip, la adacimea de 0,9m.

La executarea lucrarii se vor respecta urmatoarele norme si normative:


Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca;
HG 142512006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006
HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile
SR 8591'.1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
Legea 10/1995 Privind calitatea in constructii
NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor electrice de cabluri.
NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolaliei gi proteclia instala[iilor
electroenergetice impotriva supratensiunilor
1 Re- lp 3Ol20O4 lndreptar de proiectare gi executie a instalatiilor de legare la pimint
PE 101/1995 Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformatoare
cu tensiuni pentru 1kV
PE 102/86 Normativ pentru proiectarea si executare instalatiilor de conexiuni si distributie cu
tensiuni pina la 1000 V c.a. in unitatile energetice (republicat in 1993).
PE 003/79 Nomenclator de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in functiune
si darea in exploatare a instalatiilor energetice. Modificarea 1(1994).
FC 18 - 77 Pozarea cablurilor pentru circuite secundare in statii electrlce si posturi de
transformare.

Ordinea de executie si montaj a lucrarilor


Pentru PTA 2611:
1. Montare PTAB nou;
ELMAROM CRUP S.R.L Pag. 1o
Numor lucrare: Faza:
,,Modernizare PTA z6r si PTA 259j, com. .)ilava"
913il517 17 P.T.E.

uz coNFtDENTTAL
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a lnformatiei nr. 59/31.03.2016

2. Pozare cabluri JT si I\4T conform proiect;


3. Ittlontare grupuri electrogene la PTA26'11 si 2848.
4. PIF PTAB alimentat din LEA Jilava; se va pune sub tensiune si cablul MT PTAB2611 -
PTA 2848 cu demontarea grupului electrogen la PTA284B.
5. PIF retea JT nou pozata cu preluarea consumatorilor existenti cu demontarea grupului
electrogen de la PTA2611;
6. Desfiintarea PTA cu demontarea celor 2 stalpi SC150't4 si a stalpului abandonat.
7. PIF instalatii telecontrol.

Pentru PTA 2593:


1. Montare PTAB nou;
2. Pozare cabluri JT si MT conform proiect,
3. Montare grup electrogen la PTA2593,
4. PIF PTAB alimentat din LES PTAB2382;
5. PIF retea JT nou pozata cu preluarea consumatorilor existenti cu demontarea grupului
electrogen de la PTA2593;
6. Desfiintarea PTA cu demontarea stalpului SC15015.
7. Demontare separator orizontal de pe stalpul SC15015 si PIF cablul MT din PTAB in
LEA.
8. PIF instalatii telecontrol.

Tehnologia de executie a lucrarilor de montaj

Post trafo
Lucrarile se vor executa in postul de transformare cu intreruperea alimentarii cu energie electrica a
consumatorilor racordati la acesta si preluarea lor pe grupul electrogen.
La instalarea echipamentelor in postul de transformare se vor respecta prevederile normativului .
PE 101 A/85 - lnstructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a
instalatiilor electrice cu tensiunea peste 1kV in raport cu alte
constructii.(Republicat in 1 993).

Canalizare electrici MT
Canalizarea electrica subterana se va realiza conform NTE 007/08/00, STAS-8591/1-97 cu
urmatoarele precizari :

-sapatura pentru pozarea cablurilor se executa manual;


-subtraversarea str. Principala se va realiza prin foraj orizontal dirijat;
-pe teren se vor monta garduri de sustinerea pamantului si podete metalice pentru asigurarea
accesului persoanelor pe perioada executiei;
-pamantul ramas in urma executiei santului va fi incarcat si transportat.
Accesoriile cablurilor, mansoanele si cutiile terminale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii
generale:
-sa nu difere din punct de vedere electric si mecanic de cablul la care sunt folosite;
-sa asigure protectia cablurilor impotriva patrunderii umezelii si a altor substante cu actiune nociva
sau coroziva din mediul inconjurator;
-sa reziste la tensiunile de incercare pentru cabluri.
Mansoanele trebuie sa asigure :

-continuitatea perfecta a conductoarelor din cabluri;


-continuitatea electrica a mentalei electrice;
-continuitatea electrica a benzilor metalice de armare si a ecranelor metalice;
-nivelul de izolatie;
-protectie mecanica similara cu cea a cablului.
La pozarea cablurilor se va prevede o rezerva de cablu pentru compensarea deformarilor.
Mansoanele de legatura si cutiile terminale vor fi prevazute cu etichete de identificare.

ELMAROM CRUP S.R.L. Pag. 11


I Numar lucrare: Faza:
,,Modernizare PTA z6tt si PTA 2593, com. Jilava" 9131151717 P.T.E.

uz coNFTDENTtAL
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a lnformatiei nr. 59/31.03.2016

Razele minime de curbura ale cablurilor sunt cele indicate de furnizor, sau in lipsa acestora in
conformitate cu NTE 007/08/00 .

Amplasare in localitate a retelelor electrice, in sapatura se executa conform STAS 859111-97, referitor
la trasee, distante minime, traversari, incrucisari.
La instalarea echipamentelor in punctul de conexiune se vor respecta prevederile normativului PE
101al85,, lnstructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a instalatiilor electrice cu
tensiunea peste 1KV in raport cu alte constructii"

Lucrari in griia beneficiarului si a constructorului


Detaliile de executie se proiecteazd prin grija constructorului, daci este cazul.
Materialele livrate de catre antreprenor trebuie si fie corespunzitoare unificdrii E-Distributie;
fabricantultrebuie sa detina certificat de omologare E-Distribu[ie pentru produsul respectiv.
Pentru materiale neunificate conformitatea cu Normele Tehnice va trebui demonstratd prin
aplicarea mdrcii IMQ (daca sunt produse in ltalia) sau certificdri similare de citre organismele
romanesti acreditate, pe material sau prin declaratia Furnizorului. Toate furniturile vor avea declara[ii
de conformitate gi garanlie care se vor ataga la cartea tehnicd.
Decontarea materialelor se va face, la final, functie de cantitdtile folosite la realizarea lucririi.
Lucrdrile vor avea la bazd documentaliile tehnice gi instrucliunile de montaj livrate odati cu
echipamentul, specificatiile tehnice, prescripliile tehnice in vigoare.
Responsabilitatea pentru orice pagubd, provocati de eventuale avarii, revine executantului.
Constructorul gi beneficiarul au obliga[ia de a respecta HG nr. 139112006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Ordonanlei de urgen!5 a Guvernului nr. 19512002 privind Circulalia pe
Drumurile Publice, care prevede urmdtoarele:
. este necesari purtarea vestelor reflectorizante de cdtre executanti la executarea lucririlor pe sau
in apropierea p5(ii carosabile;
, sepeturile in apropierea cirora se circuli vor fi marcate vizibil gi prevdzute cu mijloace de
protec[ie (pode[e previzute cu balustrade insotite de indicatoare de securitate gi pentru noapte,
semnalizare luminoasi);
. pdmAntul rezultat nu va fi depozitat peste capacele hidran[ilor de incendiu, peste vanele pentru
conducte de apd sau gaze, peste capacele cutiilor de distribulie a instala[iilor de telecomunicalii.
Se va urmiri ca gurile de scurgere si rdm6nd libere prin montarea de panouri de sus[inere.
La terminarea lucririlor, executantul este obligat sd aducd drumul la starea initialS, sau la cea
stabilitd prin proiect.
Semnalizarea instituitd pe sectoarele de drum pe care se executd lucriri trebuie intretinuti gi
modificatd corespunzitor evolutiei acestora. La terminarea lucrdrilor executantul trebuie si asigure,
concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, gi refacerea semnalizdrii initiale sau
modificarea ei, potrivit noilor condi{ii de circulatie.

MANAGEMENTUL ENERGIEI
La execu[ia lucririlor se vor respecta urmdtoarele reglementiri din legislatia ce face referire la
managementul energiei :

. Legea 12112014 privind eficienta energeticd, cu toate modificdrile gi completirile ulterioare;


, Legea 16012016 pentru modificarea gi completarea Legii 12112014,
. Decizia nr. 8lDEEl2O15 privind aprobarea Modelului pentru intocmirea Programului de
imbunititire a eficienlei energetice pentru unitd[i industriale;
. Decizia 111112017 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici gi
agreerea societatilor prestatoare de servicii energetice 9i a Regulamentului pentru autorizarea
auditorilor energetici din industrie.
La elaborarea prezentei documentatii tehnico-economice s-au respectat cerinlele impuse prin
SR EN ISO 50001 .2011, "Sisteme de management al energiei. Cerinle gi ghid pentru utilizare".
Criteriul performantei energetice este respectat in cazul folosirii tuturor echipamentelor
energetice necesare pentru realizarea prezentei lucrdri. Astfel, se vor reduce pierderile de energie gi
implicit, CPT-ul

ELMAROM 6RUP 5,R.1. Pag. 12


Numar lucrare Faza,
,,Modernizare PTA z6tt si PTA 2593, com. Jilava" 9131151717 P.T.E

uz coNFTDENTTAL
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a lnformatiei nr. 59/31.03.2016

d) Masuratori , probe, teste, verificari si altele asemenea, necesare a e efectua pe


parcursul executiei obiectivului de investitii
ln urma instalarii echipamentului electric se vor face verificari conform:
PE 116194 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice.
3.2. FT 4 - 93 lncercari, verificari si masuratori executate la cabluri.
SR CEI 60228.2005 Conductoarele pentru cabluri izolate.
SR CEI 60229:1999 incercirile pe mantalele exterioare ale cablurilor, care au o funclie speciali
de proteclie gi care sunt aplicate prin extrudare.
SR CEI 60230:1995 incercdri la impuls ale cablurilor gi accesoriilor acestora
SR CEI 60332- incercdrile cablurilor electrice supuse la foc. Partea 3: lncercari pe
3:1998 manunchiuri de cabluri sau de conductoare izolate.
SR EN 60885-2:2004 Metode de incerciri electrice pentru cablurile electrice. Partea 2: lncercari
de descarcari partiale.
Receptia instalatiei noi are urmatoarele scopuri:
- verificarea calitativa si cantitativa pe teren a modului in care a fost realizata lucrarea
- efectuarea probelor de functionare
Probele se vor executa conform PE 11612001 (conform anexelor)
ln vederea receptiei si darii in exploatare a instalatiilor de legare la pamint, executantul trebuie
sa intocmeasca si sa predea unitatii de exploatare documentatia tehnica respectiva, procesul verbal
de lucrari ascunse pentru elementele ingropate si pentru continuitatea electrica a armaturilor din
constructii, buletine de verificare si procesul verbal de receptie.
La receptia si darea in exploatare a instalatiilor de legare la pamint, se efectueaza verificarea
existentei unei legaturi eflciente intre priza de pamant si elementele legate la pamant.
Daca rezultatele nu corespund valorilor cerute, proiectantul va prevede masuri pentru
imbunatatirea acestora.
Lucrarile la cabluri la receptie sau in etape intermediare, inainte de montaj, se fac conform
indicatiilor furnizorului.
Prin verificarile efectuate dupa montaj se stabileste daca pozarea a fost facuta conform
prescriptiilor de montaj.

ln mentenanta echipamentului electric vor fi respectate urmatoarele normative:


PE 016/96 Normativ tehnic de reparatii la echipamentele si instalatiile energetice.
2 RE-l 17-82 lnstructiuni privind repararea liniilor electrice subterane cu tensiune pina la 35kV
inclusiv.
3.2. RE-l 161-85 lnstructiunitehnologice de reparare a defectelor mantalei din PVC a cablurilor
3.2. RE -|'182-87 lnstructiuni tehnologice pentru repararea cablurilor mantalei cablurilor de 1-20kV
cu carcase termocontractabile din PVC
3.2. FT 75 - 94 Executarea si repararea canalizarilor din liniile electrice subterane de 1-20kV.

ln proiectare s-au respectat:


1RE-lp-1-82 lndreptar de proiectare pentru liniile electrice in cablu de 1-20kV
IRE-lp-l/82 lndreptar de proiectare pentru poduri de cabluri,subsoluri de cabluri si
niveluri deschise
IRE-lp-30 - 2004 lndreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamint
SR EN ISO 9001 :2008 Sisteme de managementul calitatii. Cerinte.
SR EN ISO 14001:2005 Sistem de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare.
PE 501/85 Normativ privind proiectarea protectiilor prin relee si automatizarilor electrice
ale centralelor si statiilor (actualizare 1993).
PE 101187 Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si
transformatoare cu tensiuni peste 1 kV. (Republicat in 1993).
PE 101 A/85 lnstructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a instalatiilor
electrice cu tensiunea peste 1kV in raport cu alte constructii.
(Republicat in 1993)
1712011 Normativ pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalatiilor electrice

ELMAROM 6RUP 5.R.1. Pag. 13


Numar lucrare: Faza:
,,Modernizare PTA 2611 si PTA 2593, com. Jilava" gt3il51717
i P.T.E.

UZ CONFIDENTIAL
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a lnformatiei nr. 59/31.03.2016

aferente cladirilor
NTE 007 08/00 Normativ pentru proiectarea retelelor de cabburi

e) Caracteristicile principale ale echipamentelor electrice


el) IVlaterialele gi echipamentele vor respecta Specificaliile Tehnice Enel, dupi cum
urmeaza.

POST TRAFO PCZ


Post de transformare 3 Celule de linie tip DY 8031416, matricola 16.23.22,
2611 1 celula de transformator tip DY803/216;
1 transformator SnT=400 kVA, 2010,4 kV tip DT796RO;
2 tablouri JT tip DY3009RO, matricola 160125,
3 intreruptoare de 180 A tip DY3101/8RO, matricola 131061 ;

1 intreruptorde 125Atip DY3101/gRO, matricola 131051;


1 unitate periferica UP DX1215 RO, matricola 519502;
2 acumulatori DY815 RO, matricola 162068;
1 RG-DAT DY859 RO, matricola 162079',
modul GSM DX1226 RO, matricola 648326,
antena OMNI DN760 RO
Post de transformare 2 Celule de linie tip DY 8031416, matricola 16.23.22,
2593 1 celula de transformator tip DY803/216;
1 transformator SnT=400 kVA, 2OlO,4 kV tip DT796RO;
2 tablouri JT tip DY3009RO, matricola 160125;
4 intreruptoare de 1 80 A tip DY3101/8RO, matricola 1 31061 ;
1 unitate periferica UP DX1215 RO, matricola 519502;
2 acumulatori DY815 RO, matricola 162068;
't RG-DAT DY859 RO, matricola 162079',
modul GSM DX1226RO, matricola 648326,
antena OMNI DN760 RO

LES MT
DC 4385 RO - Cabluri de medie tensiune tripolare cu elice vizibila pentru montare subterani, izolate
in polietilend reticulara de grosime redusS, cu ecran in tub de aluminiu sub invelig de PVC sau PE;
DC 4585 RO - Cerinle pentru incercarea cablurilor de medie tensiune cu izolatie din polietileni
reticulati (XPLE) pentru pozare subterani;
DJ 4394 RO - Mangoane drepte unipolare 9i tripolare speciale MT pentru legarea cablurilor cu
izola[ie extrudatd (HEPR sau XLPE) de cablurile izolale cu hArtie impregnati;
DJ 4387 RO - Mangoane drepte unipolare pentru legitura pe cabluri MT subterane cu cAmp radial cu
izola[ie extrudatd de grosime redusd gi ecran in tub din aluminiu.
DJ 4456 RO - Terminale de interior pentru cabluri monopolare MT cu camp radial cu izolatie
extrudata;
DS 4247 - Tub de protec{ie pliabil;
DS 4235 - Tub de protectie din material plastic;

Cablu electric subteran proiectat 3xlx185 mmp conform norma ENEL DC 4385

1 2 3 4 5 6 7
Numarul
Diametru [\Iasa Curent termic
conductorilor Capacitate
circumscris Aproximativa de scurtcircuit
Serie Tip pe sectiune (1)
Dc.max. (2)
nominala (A)
(mm) (kg/km) (kA)
(nr. x mm2)
33 22 84 DC 438512 3 x (1x185) 78 3550 360 24

ELMAROM CRUP 5.R.1, Pag. 14


Numor lucrare: Faza:
,,Modernizare PTA z6tt si PTA 259j, com. )ilava" 913il51717 P.T.E.

uz coNFTDENTTAL
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a lnformatiei nr. 59/31 .03.2016

Valorile capacitatii sunt valabile in regim permanent pentru cablul pus singur si direct in pamant,
la o adancime de 1,2 m, temperatura conductorilor nefiind mai mare de 90oC; temperatura terenului
20oC si rezistenta termica a terenului 1 'C mA/t/.
Valorile curentului termic de scurtcircuit sunt valabile in urmatoarele conditii: durata scurt circuit
0,5 s, temperatura initiala a conductorilor este egala cu temperatura maxima.

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13
'5
'=
'- f
(I, '= fL 'o o (sC
N f
c
.9.
o o (I,
o
G,
o 'E^ (Sr o .C
C- :0 -L L C
.-N
EE =o
L
o (5r o
oa :=t L
o ()
:J ().. f o= (U C
L-
oE x
Oc
q69 CE
NE
:-- v
o
.N
O.=
EE Ntr .qY o) 3-"
-L
o:i Fc-o.= o5 OF
E6 (['= Lv
o t,c 5 gR
or
ot
c'=
).-
=
z.oE
L
o =! L
c
A'=
oE
=o
L
cf
fc
_o .c
(IIE
o-
C
(I)'=
rE
L

0)
E
!s
6o q) E Eg ED o
.9.
N
to
q) L (E E
o L E o OO a o
a iE .([ i5 Aa(s o E
o L
o
ah
o
L
o
-F
e_9 c{
e
min. max mrn. max. 9>
JL4 (sc
(mm) (mm) (mm) (mm) EV b-
x(I,
5rc LJ-l

185 30 15,8 4,3 25,0 27,2 30 0 3 1,045 2 ,0 30,0 35 ,0 0 1 64


Tensiunea nominala a izolatiei Uo /U = 12120 kV, pentru sisteme cu tensiune maxima 24 kV.
Terminale de interior conform norma E-DISTRIBUTIE DJ 4456
Pentru racordarea cablurilor de medie tensiune la celulele de linie in punctului de conexiune se
vor utiliza terminale 20 kV de interior pentru cabluri monopolare cu camp radial cu izolatie extrudata
1 85 mmp.cu urmatoarele caracteristici:

- tip DJ 445616
- tensiunea nominala de izolatie Uo/U 12120 kV
- sectiunea cablului 70-185 mmp
- diametre min/max pe izolatie 19-27 mm
- tip de ecran tub Al
- solutia de constructie retractabil la rece/cald
- tensiunea nominala de izolatie spr epamant Uo 12 kV
- tensiunea de proba la frecventa industriala 50 kV
- tensiunea de proba la impuls 125 kY vart
. Tuburi de protectie
Cablurile electrice subterane se vor monta in tub de protectie tip pliabil conform norma ENEL
DS 4247 (pentru pozare in trotuar) si DS 4235 (la subtraversari de carosabil)
Canalizarea electrica se va realiza conform NTE 007/08/00, STAS-859111-97 cu urmatoarele
precizari.
. sapatura pentru pozarea cablurilor se executa manual;
' pe teren se vor monta garduri de sustinere a pamantului si podete metalice pentru asigurarea
accesului persoanelor pe perioada executiei;
. pamantul ramas in urma santului va fi incarcat sitransportat.
Accesoriile cablurilor de 20kV, mansoanele si cutiile terminale trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii generale:
r sa nu difere din punct de vedere electric si mecanic de cablul pe care sunt folosite;
' sa asigure protectia cablurilor impotriva patrunderii umezelii si altor substante cu actiune
nociva sau coroziva din mediul inconjurator;
. sa reziste la tensiunile de incercare prescrise pentru cabluri.
ELMAROM CRUP 5.R.1. Pag. 15
Numar lucrare Faza:
,,Modernizare PTA z6n si PTA 259j, com. Jilava"
9131151717 P.T.E.

UZ CONFIDENTIAL
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a lnformatiei nr 59/31 .03.2016

Masoanele trebuie sa asigure:


rcontinuitatea perfecta a conductoarelor din cabluri;
.continuitatea electrica a mantalei electrice;
.continuitatea electrica a benzilor metalice de armare si a ecranelor metalice;
'.
nivelul de izolatie;
protectie mecanica similara cu cea a cablului.
Cutiile terminale trebuie sa fie constructii izolante, etanse pentru protectia cablului impotriva
umezelii si poluarii si sa asigure racordarea cablului la instalatiile electrice adiacente interioare
(posturi de transformare, nise de bransament, cutii de distributie, etc.).
Foliile de protectie si avertizare se vor achizitiona respectandu-se urmatoarele
normative:
- SR EN 60674 - 1:2003 Specificatie pentru foliile din material plastic pentru utilizari
electrice. Partea 1: Definitii si prescriptii generale.
- SR EN 60674 - 2.2003 Specificatie pentru foliile din material plastic pentru utilizari
electrice. Pariea 2
Transport
Cablurile infasurate pe tambur se transporta cu vehicule prevazute cu arcuri sau pneuri si sunt fixate
cu proptele pentru a nu se deplasa in timpul transportului. Rostogolirea tamburului de cabluri se face
in sensul indicat de sageata, iar desfasurarea de pe tambur se face in sensul invers indicat de
sageata si in pozitia orizontala a axei.
De transportul si depozitarea echipamentelor, pana la punerea in functiune a lucrarii este
raspunzator executantul.
ln timpultransportului 9i depozitirii, echipamentul va fi protejat impotriva umezelii gi prafului.
Deseurile metalice feroase si neferoase se depoziteaza temporar pe platforme betonate sau in
containere etichetate

e2) Calitatea materialelor


Toate produsele achizitionate trebuie sa corespunda cu cerintele din specificatiile E-
DISTRIBUTIE, specificatiile tehnice, de certificare si receptie si sa fie oferite de catre furnizori
certificati de E-DISTRIBUTIE.
Toate echipamentele utilizate vor trebui sa respecte cerintele minime de sacuritat si sanatate,
conform prevederilor HG 114612006 anexa 1, pct. 3.3.
Echipamntele vor fi insotite de declaratia de conformitate si vor avea aplicat distinct si vizibil
marcajul CE, conform HG 45712003, art.16, modificata prin HG nr.151412Q03.

f) STANDARDE, NORMATIVE, PRESCRTPTT! TEHNTCE St REGLEMENTART CARE


TREBUIE RESPECTATE IN CAZUL EXECUTIEI LUCRARILOR
. STAS 4102185 - Piese pentru instalatii de protectie prin legare la pdmint sau nul.
. STAS 2612187 - Protec[ia impotriva electrocutirilor. Limite admisibile.
. STAS 1221711988 - Protec[ia impotriva electrocutdrilor la utilaje gi echipamente electrice mobile.
Prescriplii.
' SREN 61230 - Lucriri sub tensiune. Dispozitive mobile de legare temporard la pimint gi in
scurtcircuit.
. SR EN ISO 900112015 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
. SR EN ISO 1400112015 - Sistemulde management de mediu.
' SR EN ISO 50001 .2011 - "Sisteme de management al energiei. Cerinte sighid pentru utilizare".
' SR OHSAS 18001:2008 - "Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.
Cerinte"
' NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;
' NTE 003/04/00 - Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrice cu tensiuni peste
1000 V;
' NTE 001/03/00 - Norme de prevenire stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura
energiei electrice si termice;
. SR 8591:97 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
' NTE 001/03/00 - Normativ privind alegerea izolaliei, coordonarea izolaliei gi protectia instalaliilor

ELMAROM CRUP 5.R.1. Pag. t6


: N\T!1.!u.':?:"t Fdza:
,,Modernizare PTA z6n si prA 2593, com. Jitava" II 9131151717i P.T.E.
UZ CONFIDENTIAL
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a lnformatiei nr. 59/31.03.2016

electroenergetice im potriva supratensiunilor.


. PE 003/79 - Nomenclator de verificiri, incerciri gi probe privind montajul, punerea in func[iune gi
darea in exploatare a instalaliilor energetice.
. PE 009/93 - Norme de prevenire, stingere gi dotare impotriva incendiilor pentru ramura energiei
electrice.
. PE 101/95 - Normativ pentru constructia instalaliilor electnce de conexiuni 9i transformare cu
tensiuni peste 1 kV.
. PE 116194 - Normativ de incerciri gi misurdtori la echipamentele gi instala{iile energetice.
. PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de joasa
tensiune
. 1 RE - lp 30/2004 - indreptar de proiectare gi execulie a instalaliilor de legare la pdm6nt.
. HG nr. 1391104.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 19512002
privind circulalia pe drumurile publice.
' Legea 12312012 a energiei electrice sigazelor naturale.
'. Legea 17712015 privind calitatea in construc[ii;
Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, actualizata prin legea 24112016,
. Legea 44012002, OG 2012010, cu toate completarile si modificarile ulterioare la aceste legi;
. HG 90712016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiilor tehnico economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventie;
. Ordinului ANRE nr. 412007, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr.4912007- Norma Tehnica
privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice;
. HG 175612006 - Limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente
destinate utilizdrii in exterioru I clidiri lor;
. NTPA-001, actualizat 19.03.2007, normativ privind stabilirea limitelorde incarcare cu poluanti a
apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea receptorilor naturali;
. NTPA - 002, actualizat 19.03.2017, normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in
retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare;
. Legea nr. 263 din 5 octombrie 2005 pentru modificarea 9i completarea Legii nr. 360/2003 privind
regimul substanlelor gi preparatelor chimice periculoase.
r f{ nr. 52012016 privind cerintele minime de securiate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;
r Q. nr. 64712005 pentru aprobarea de Norme metodologice privind elaborarea planurilor de
urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase;
r Q. 12812008 privind aprobarea Codului Tehnic al Retelelor de Distributie;
. STAS 10009 privind acustica urbana. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot;
. SR CEI 61634 din 2005 privind utilizarea si manipularea gazului hexaflorura de sulf in aparatajul
de inalta tensiune;
. Regulament 51712014 privind gazele fluorurate cu efect de sera;
, Regulament 206612015 cu privire la stabilirea cerintelor minime si a conditiilor pentru certificarea
persoanelor care efectueaza instalarea, intretinerea, repararea si scoaterea din functiune a
intreruptoarelor electrice care contin gaze fluorurate cu efect de sera;
. Legea 2412007, privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor,
cu toate modificarile si completarile ulterioare;
' Ordinul 11912014 al Ministerului Sanatatii, privind aprobarea Normelor de igiena si recomandari
pentru mediul de viata al populatiei;
' Ordinul 119312006 Norme ale Ministerului Sanatatii Publice privind limitarea expunerii populatiei
generale la campuri electromagnetice de Ia 0 Hz la 300 GHz.

g) coNDtTil PRIVTND RECEPTIA LUCRARTLOR


Receplia lucririi se va face in conformitate cu reglementirile (legislative, energetice, AQ) in
vigoare gi include examinarea documentatiei lucririi.
La receptie executantul va face dovada aplicirii prevederilor SR EN ISO 9001:2015
(certificate, atestate, inregistriri ale inspec(iei lucririlor, buletine de incerciri, alte documente).
Regulament de receplie a lucririlor de construclii gi instala[ii aferente acestora aprobat cu
HGR 27311994
ELMAROM CRUP 5.R.1. Pag. 17
Numar lucrare Faza:
,,Modernizare PTA z6n si PTA 2593, com. Jilava" 9131151717 P.T.E.

uz coNFTDENTTAL
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a lnformatiei nr. 59/31 .03.2016

Conform prevederilor Regulamentului menlionat mai sus, receptia se realizeazd in doui etape
gi anume.
- receplia la terminarea lucririlor;
- recep[ia finali (dupa expirarea perioadei de garanlie).
Receptia va fi efectuate de o comisie numitd de investitor, formati, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 din cel putin 5 membrii, reprezentan(ii proiectantului gi ai executantului
avAnd statutul de invitati.
in cazul in care investitorul solicitd preluarea unor pdrti din lucrare inainte de terminarea
intregii lucriri previzute in contract se va incheia un proces verbal de predare primire intre executant
gi investitor.
Procesul verbal de predare-primire incheiat in aceste condilii nu reprezinti un proces verbal
de recep{ie pentru partea de lucrare in cauzd.

h) Protectia muncii si protectia contra incendiilor


Prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu Legea 319/2006 "Legea securitatii si
sanatatii in munca", HG142512006 si IPSSM-11l2O15,,lnstructiuni proprii de securitate si sanatate
in munca pentru instalatii electrice in exploatare".
De asemenea, s-au respectat prevederile din regulamentele de exploatare tehnica a instalatiilor
electrice, din fisele tehnologice si din celelalte reglementari in vigoare privind protectia muncii.
Toate proiectele vor contine, in mod obligatoriu, un capitol intitulat Plan de securitate cf.
HG.300/2006 (vezi anexal ).
A) Masuri qenerale
lnainte de inceperea lucrarilor executantul va lua legatura cu personalul de exploatare U.O-
MT/JT llfov Est si alte intreprinderi care detin instalatii in apropiere si va lucra pe baza autorizatiilor
de lucru scrise acolo unde este cazul emise de organele competente care vor specifica instalatiile din
apropiere precum si masurile de protectia muncii ce trebuie luate.
ln situatia in care simultan cu executia lucrarilor de retele electrice se constata deschiderea de
alte santiere, se va lua legatura cu conducerea santierului respectiv cu care se va incheia o intelegere
scrisa prin care se vor stabili masurile de protectia muncii ce trebuie luate. Conventia respectiva se va
intocmi pentru fiecare loc de munca in parte cu stabilirea masurilor concrete ce trebuie luate si
respectate in zona respectiva, indicindu-se si modul de asigurare a asistentei tehnice de specialitate
de catre personalul E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. Se vor respecta cu strictete masurile NPM
precizate de exploatare, odata cu admiterea la lucru a echipelor.
B) Masuri pentru perioada de executie
Lucrarile in instalatiile electrice in exploatare se pot executa numai in baza unei autorizatii de
lucru scrise si cu scoaterea de sub tensiune a instalatiei.
ln situatia in care apar neconcordante intre proiect si teren va fi chemat proiectantul la fata
locului spre a da solutii adecvate.
La executarea lucrarilor in instalatiile de circuite secundare se vor respecta normele de protectia
muncii cuprinse in L319/2006, HG142512006, IPSSM-0112015: ,,lnstructiuni proprii de securitate si
sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare".
C) Masuri pentru perioada de punere in functiune si exploatare de proba
Pentru intreaga perioada de punere in functiune si exploatare de proba se intocmeste de catre
unitatea de exploatare si constructor un grafic desfasurator pe parti a obiectului energetic cu
precizarea tuturor operatiunilor de protectia muncii si probelor ce se efectueaza. ln perioada de
punere in functiune raspund pentru aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca, comisiile
indicate de RET cap. lll pct. 3.08.si personalul de exploatare potrivit aceluiasi capitol pct.3.12.
D) Masuri pentru perioada de exploatare
Prezentul proiect este intocmit in conformitate cu L31912006, HG1425t2006 si IPSSM-0112015.
,,lnstructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare".,
si cu instructiunile in vigoare astfel incit in urma executiei sa se asigure conditii normale de
exploatare.
E) Verificari in vederea receptiei
ln timpul lucrarilor de montaj, delegatul exploatarii va urmari indeaproape modul de executare a
acestora, prin delegatii autorizati. Verificarea are drept scop de a constata daca se respecta proiectul,

ELMAROM CRUP 5.R.1. Pag. t8


Numor lucrare: Faza:
,,Modernizare PTA 2611 si PTA 2593, com. )ilava"
9131151717 P.T.E.

uz coNFTDENTTAL
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a lnformatiei nr. 59/31 .03.2016

caietele de sarcini, prescriptiile si instructiunile tehnice in vigoare, precum si calitatea unor materiale
si a lucrarilor.
Aceste verificari urmaresc modul in care a fost aplicat normativul de proiectare NTE 007/08/00
si constau in:
- respectarea distantelor minime prescrise la pozare, atit in ceea ce priveste adincimea in
pozare cit si in ceea ce priveste conditiile impuse la intersectia cu alte instalatii tehnologice;
- respectarea conditiilor prescrise la instalarea cablurilor in pamant si pe cai publice, in tuburi
de protectie, in interiorul cladirilor, etc. ;

- marcarea cablurilor, a mansoanelor si a cutiilor terminale.


La darea in exploatare a unui cablu nou, se vor efectua toate incercarile si verificarile prevazute
in Nomenclatorul de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in functiune si darea in
exploatare a instalatiilor energetice, PE 003/84.
La darea in exploatare a unei retele de cabluri de energie electrica, se va ceda unitatii de
exploatare prin executantul lucrarii urmatorul material documentar:
- proiectul retelei de cabluri electrice;
- schitele cotate, cu modificarile fata de desenele de executie si cu datele referitoare la
repararea traseului cablului si a mansoanelor;
- certificatele de calitate si buletinele privitoare la incercarile cablului executat de fabrica
furnizoare sau la incercarile facute pe santier;
- derogari de la proiect;
- detalii asupra incrucisarilor cu alte trasee de cabluri sau de canalizari de conducte de orice
fel.
- lncercarile cablurilor dupa montaj se fac conform prevederilor PE 11612001.
F) Protectia contra incendiilor
Lucrarile cuprinse in proiect se incadreaza in prevederile normelor de prevenire, stingere si
dotare impotriva incendiilor in unitatile din ramura energiei electrice si termice PE 009/93.
Protectia muncii si PSI:
- L 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;
- HG 142512000 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
319/2006;
- HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca;
- HG 1 1461200O privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca;
-HG 45712003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa
tensiune, comletata si modificata prin HG 151412003;
- Legea 30712006 privind apararea impotriva incendiilor;
- IPSSM - 01 I 20125 lnstructiunile proprii de securitate E-DISTRIBUTIE;

Protectia mediului
Dupa executarea lucrarilor, executantul va reface conform situatiei initiale dupa caz pavajul sau
spatiul verde.
Se vor respecta :

' OUG 19512005 privind protectia mediului, cu toate completirile gi modificirile ulterioare;
' Ord. nr. 756 al MAPM pentru aprobarea Reglementirii privind evaluarea poluarii mediului;
' HG 573 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functiondrii comercianlilor;
' HG'1076 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluirii de mediu pentru planuri gi programe
' Ord. nr. 175 al MEC privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de proteclie
a mediului de cdtre agentii economici cu activitate industriald;
' Legea 26512006 pentru aprobarea OUG 1 9512005 privind proteclia mediului;
' OUG 6812007 privind rdspunderea de mediu cu referire la prevenirea qi repararea prejudiciului
asupra mediului;
' Ord. nr. 1108 privind aprobarea Nomenclatorului lucrdrilor gi serviciilor care se presteazd de cdtre
autoritatile publice pentru proteclia mediului in regim de tarifare gi cuantumul tarifelor aferente
acestora
' Ord. nr. 1798 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaliei de mediu,
ELMAROM CRUP 5.R.1.
19
Numor lucrare Faza:
,,Modernizare PTA z6n si PTA 2593, com. Jilava" 913il517 17 P.T.E,

uz coNFTDENTIAL
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a lnformatiei nr. 59/31 03.2016

, HG 44512009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice gi private asupra mediului;
. Ord. nr. 191812009 pentru modificarea O. nr. 175 al I\IEC
. Ord. nr. 890/2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife in domeniul
protec(iei mediului;
. Ord. nr. 135. privind aprobarea lMetodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice gi private;
. HG nr. 1712012 pentru modificarea gi completarea HG 44512009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice 9i private asupra mediului;
. Legea 10112014 pentru prevenirea gi sanctionarea unorfapte privind degradarea mediului;
. Ord. nr. 865/2014 privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe gi tarife in domeniul
protecliei mediului.

Protectia calitatii apei:


lnstala[iile proiectate nu produc agenli poluanli pentru apele subterane si de suprafald.
Pe perioada executiei, executantul este obligat.
r sa nu evacueze ape uzate direct in apele naturale si sa nu arunce in acestea nici un fel de
deseuri;
r sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de
suprafata;
r sa nu deverseze in apele de suprafata, subterane si maritime ape uzate, menajere, substante
prioritare/ prioritar periculoase;
r sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor si in zonele umede si de coasta
deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape substante explozive, tensiune electrica, narcotice,
substante prioritare/prioritar periculoase.

Protectia aerului
Pe tot parcursul derularii lucrarilor se iau masuri de reducerea la maxim a prafului, atat prin udarea
acestuia cat si prin manevrarea cu grija a utilajelor folosite.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:


Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor se realizeaza prin folosirea unor scule si utilaje cu
grad sporit de silentiozitate, prevazute cu atenuatoare de vibratii.
lnstala[iile electrice sunt proiectate astfel incat zgomotul sau vibra[iile produse sa se incadreze
in limitele admisibile. in ceea ce privegte modul de lucru la construclii montaj, utilajele specifice
transportului materialelor pentru realizarea liniilor electrice nu sta[ioneazd mult timp in zon5, doar
pentru descdrcatul materialelor, func[ionarea lorin aceasta perioadi nu dduneazdzonei.
Executantul este obligat:
r sa asigure masuri si dotari pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si
vibratii, astfel incat sa nu conduca, prin functionarea acestora, la depasirea nivelurilor limita a
zgomotului ambiental;
Se va respecta programul de linigte legiferat, intre orele 22.00 si 6.00
Protectia impotriva radiatiilor: Lucrarile din prezenta documentatie nu produc radiatii.
Protectia solului si subsolului:
Lucrarile din prezenta documentatie , de pozare a cablurile electrice nu afecteaza solul si subsolul.
La execulia lucrdrilor se vor respecta urmatoarele reglementiri din legislalia de Proteclia
Solului gi a Subsolului:
. HG 140812007 privind modalitSlile de investigare gi evaluare a poludrii solului gi subsolului;
. HG 140312007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul gi ecosistemele terestre au fost
afectate.
La finalizarea lucririlor se va face nivelarea gi tasarea solului. Pdmintul rezultat din sipdturi se va
depozita la un punct de depozitare avizat, accesul utilajelor inzond ficindu-se pe drumul de acces
existent. Materialele necesare realizdrii lucririi se vor depozita in locuri marcate, iar dupi terminarea
lucririlor se vor elibera suprafelele ocupate.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: Nu este cazul.


Protectia asezarilor umane si a attor obiective de i nteres public
ELMAROM GRUP S.R.L.
20
Faza:
,,Modernizore PTA z6tt si PTA 2593, com. Jilava" I rurrnor lucrare
913il517 17 P.T.E.

uz coNFIDENTIAL
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a lnformatiei nr. 59/31 .03.2016

Executantul lucrdrii are urmatoarele obligatii.


! sa nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
r S3 respecte prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului privind amplasarea
obiectivelor industriale, organizarilor de santier, a cailor si mijloacelor de transport, a retelelor de
canalizare, a statiilor de epurare, a depozitelor de deseuri menajere, stradale si industriale si a
altor obiective si activitati, fara a prejudicia ambientul, spatiile de odihna, tratament si recreere,
starea de sanatate si de confort a populatiei;
r sa informeze publicul asupra riscurilor generate de functionarea sau existenta obiectivelor cu risc
pentru sanatatea populatiei si mediu.

Gospodarirea deseurilor
Gospodarirea deseurilor se va face conform HG 856/2002 anexa 1, cap. 1 - 4, HG
1061/2008 anexa nr. 1 , Ordin MEF nr. 263412015, HG 23512007 anexa 2.
Executantul are obligatia de a gestiona deseurile rezultate in urma lucrarilor executate in conformitate
cu prevederile legale privind gestionarea deseurilor. ln acest sens, executantului ii revin urmatoarele
obligatii:
. de a diminua la minimum posibil cantitatea de deseuri generata din activitatile efectuate;
, de a colecta selectiv deseurile rezultate, in vederea valorificarii sau eliminarii definitive;
' de a face dovada ca locurile de depozitare a deseurilor nereciclabile rezultate din lucrari sunt cele
stabilite de catre autoritatile publice locale;
. de a valorifica, transporta si elimina deseurile prin intermediul unor firme autorizate dpdv al
mediului pentru aceasta activitate, firme cu care E-Distributie are incheiate contracte;
. de a asigura echipamente de proteclie gi de lucru adecvate operaliunilor aferente gestiondrii
degeurilor in conditii de securitate a muncii;
. de a transmite Directiei Calitate - Mediu, la finalizarea lucrarilor, copii ale documentelor care
dovedesc respectarea legislatiei de mediu pe toata durata efectuarii lucrarilor, respectiv (dupa
caz): formulare de expeditie - transport deseuri periculoase, formular de incarcare - descarcare
deseuri nepericuloase, documente de predare primire deseuri (atat reciclabile, cat si
nereciclabile), fise de securitate a produsului (pentru materiale), etc., precum si un document
centralizator cu tipurile/cantitatile de deseuri rezultate din lucrare.
Costurile de colectare, transport, depozitare sau eliminare a deseurilor vor fi suportate de
catre Achizitor, daca in prevederile contractuale nu este specificat altfel.
Deseurile reciclabile rezultate se vor depozita temporar la Organizarea de santier a
executantului, de unde vor fi preluate de firme autorizate dpdv al mediului pentru aceasta activitate,
firme cu care E-Distribu[ie are incheiate contracte.
Verificarea si confirmarea cantitatilor identificate si incadrarea lor in categoriile specificate va fi
facuta de Dirigintele de santier. Deasemenea acesta va verifica predarea de catre executant a
materialelor / echipamentelor demontate, care sunt prevazute a se recupera si refolosi in cadrul altor
lucrari si estimeaza uzuta si preturile acestora.

Gos podari rea s u bstantelor toxice si pericu loase :


La executia lucrdrilor se vor respecta urmdtoarele reglementdri din legislalia de Gestionare a
Degeurilor Pericu loase:
. HG 17312000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea gi controlul bifenililor
policlorurali gi ale altor compugi similari, cu toate modificdrile gi completdrile ulterioare;
. Ord. nr. 108412003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activitdtilor care prezinti
pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substan[e periculoase, gi
respectiv, a accidentelor majore produse;
. HG 12412003 privind prevenirea, reducerea gi controlul poludrii mediului cu azbest, cu toate
modificdrile 9i completirile ulterioare;
' Ord. nr.64712005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de
urgenti in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase;
' Ord. nr. 71212005 pentru aprobarea dispozitilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii
gi stingerii incendiilor 9i instruirea in domeniul protectiei civile;
' HG 113212008 privind regimul bateriilor gi acumulatorilor gi al degeurilor de baterii 9i acumulatori,
cu toate modificirile gi completdrile ulterioare;
ELMAROM 6RUP S.R,L, Pag. 21
_l
Numar lucrare
-r---
Itl razo: i

,,Modernizare PTA z6tt si PTA 2593, com. )ilava"


913il51717 I P.T.E. I

UZ CONFIDENTIAL
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a lnformatiei nr. 59/31 .03.2016

. OUG 14512008, aprobate de Legea 21312009 privind clasificarea, ambalarea gi etichetarea


substan[elor gi preparatelor chimice periculoase,
Ord. nr. 117912010 pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologici ra{ionali a bifenililor
policlocurati
La utilizarea substantelor toxice si periculoase (uleiuri, unsori, petrol distilat, diluant etc.) se vor
respecta prevederile din fisa de securitate a produsului respectiv. Lavetele folosite pentru curatare,
impregnate cu astfel de substante se vor colecta in saci de plastic si se vor depozita in containere
metalice in vederea predarii unei firme autorizate. Deseurile marunte rezultate din ambalaje se vor
colecta de catre executantul lucrarii.

Lucrari de reconstructie ecologica: Lucrarile din prezenta documentatie nu afecteaza factorii


de mediu.

Prevederi pentru monitorizarea mediului: Lucrarile ce urmeaza a se executa conform


documentatiei nu necesita prevederi de monitorizare a mediului.

i) LrsTE cu CANTTTATT DE LUCRART


Principalele consumuri de materiale
Principalele consumuri de materiale gi echipamente sunt descrise in listele cu cantitili de
materiale anexate.
Toate lucririle vor fi remunerate conform listei ,,Prestalie te(i" anexate, fiecare rubrici descrie
activitilile specifice care se vor realiza.
Pentru fiecare interventie, inainte de inceperea lucrdrilor, antreprenorul va trebui si execute
un releveu impreund cu personalul UO, pentru a identifica instalalia la care se vor realiza lucririle gi
eventuale alte linii interferente.
Proiectul con(ine un Plan de securitate 9i sinitate, conform HGR 300/2006 unde sunt
menlionate riscurile legate de activitatea care se executd.
Materialele gi echipamentele previzute in lista materialelor vor fi procurate de citre
constructor gi vor fi conforme specificaliilor tehnice E-Distribulie.

Proiectant
Mihai Militaru

ls. fi I
o Afv
J PA l o
a
u> = *
:: NR.I tr,
,*
L Q
<,

I Gl
{ TOR

ELMAROM CRUP 5.R.1. Pag. 22


4.1. PROGRAM DE CONTROL
in faze determinante pentru controlul calitatii lucrarilor de
canalizatie electrica subterana 1-20 kV

ln conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, Regulamentul privind controlul de stat al


calitatii in constructii (HG nr. 27211994) si Procedurii privind controlul statului in fazele de executie
determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, ELMAROM GRUP S.R.L., stabileste
prezentul program de control la lucrarea:

,,Modernizare PTA 2611 si PTA 2593, com. Jilava"


Participantii la receptia lucrarilor vor fi anuntati cu 10 zile inainte de ajungerea in faza de
exexcutie programata prin grija executantului.

Cine intocmeste
Documentul scris care se
si semneaza:
Denumirea lucrarii ce se incheie: Numarulsi
Nr. B-beneficiar
receptioneaza sau faza de PV (proces verbal) data actului
crt. E-executant
executie determinanta PVLA (lucrariascunse) incheiat
P-proiectant
PVRC (receptie calitativa)
t-t.R.c.
0 1 2 3 4
1 Pichetare traseu canalizare PV B+E+P
2. Verificare cote de sapatura PV B+E+P+l
si distante fata de retele
edilitare
3 Verificarea indeplinirii PVRC P+B+E
criteriilor de acceptare
4. Verificare compactare PVRC B+E+P
pamant
5. Receptia Iucrarii PVRC B+E+P

Proiectant, Beneficiar Executant


ELIVIAROTU R.L.

M A RO M
GHUP
S. R.t.

I s
II .t \ c 8;
4

+
ir <
o $ vA Aiv
I o
U> s
+
tt N R.. lfr{
I
f 1-
L
G \rr (r
\'
3 ron
C

27
4.2. PROGRAM DE FA.ZE DETERMINANTE
pentru controlul calitatii lucrarilor de canalizatie electrica LES 1-20 kV

ln conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, Regulamentul privind controlul de stat al


calitatii in constructii (H.G. nr. 27211994) si Procedurii privind controlul statului in fazele de executie
determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, ELMAROM GRUP S.R.L.. stabileste
prezentul program de control la lucrarea:

,,Modernizare PTA 2611 si PTA 2593, com. Jilava"

Participantii la receptia lucrarilor vor fi anuntati cu 10 zile inainte de ajungerea in faza de


exexcutie programata prin grija executantului.
Documentul scris care Cine intocmeste
se incheie: si semneaza: Numarul
Nr. Denumirea lucrarii ce se receptioneaza PV (proces verbal) B-beneficiar si data
crt. sau'faza de executie determinanta PVLA (lucrari ascunse) E-executant actului
PVRC (receptie P-proiectant incheiat
calitativa) t-t.R.c.
0 1 2 3 4
1 Pichetare traseu canalizare PV B+E+P
2
3.
Desfacere pavaje
Verificarea utilizarii materialelor si
aparatajului conform prevederilor din
proiect
Faze de incercare compactare pamant
PV

PV

PVRC
,trx 5
B+E ,4:

tfr1( \$\" rr ,\
S.

v
\

b
4. .A
5. Verificare mod de pozarc cabluri:
- protejare cabluri (nisip, folii
avertizoare, placi, distantiere) PVLA
- prevederea rezervei de cablu (la
capete terminale, mansoane)
6 Verificare executare traversari PVLA B+E+'U
g+f+PE== '--
rop ??v
7 Verificare introducere cabluri in PT, PV
marcare cabluri
B Astupare santuri PVLA B+E
I Verificarea evacuarii ritmice a PV B+E
deseurilor
10 Refacere pavaje PVRC B+E
11 Verificarea aducerii mediului in situatia PV B+E
initiala
12 Probe PIF executate de un PVRC + B+E
LABORATOR AUTORIZAT raport incercare
13 Verificarea indeplinirii criteriilor de PVRC B+E+P
acceptare
14 Incheierea lucrarilor PVRC B+E
indepartare deseuri
15 Predare amplasament la domeniul PVRC B+E
public
16 Receptia lucrarii PVRC B+E+P

Proiectant, Beneficiar Executant


ELMAROM GRUP S.R.L

eA o
P

MAROM
GxuP
S.R.L, 28
o)
N
:=
(I,

o)
a
-o
o
(o(o
o oo
L-
(EC
8eE
C
o
o(E Foo
:NO
(I,._ )o
o - >a '6 a.Q
0)
E o -E fl oB
O _.y C c: (DrCCEE
o) O= N XE ='= sF<.-

rO
o
(o
(gcr
€E
-
Et fi;
(5):Cir)d
qP h*g;
ir - o.-
o) o'F
E . Efi
o) 'o (Ec itrC=-fO
.=o==h(,)
, gt$
@'.-

o
e.i
o
z
0)

o
.eb
f 9)'= ,V-
E;E&A
o:EorBE
.o
E
6=3 c o.=-cs c
=
o(/,(l)0
o o tr o)o-oo
'E io'=
o o x€(E tl-
G (f)
C _ o.-
l.= LL^rL
s> b6.s6{
J o!g
O O2 o
(E
o c
L
za> o) N.o
o)
ots-o(9
=tL
.-(L F
(L
$ O(E
o ^;ooo
\\
=$
E.g
=o
lEl-
ocL
J

5
.c
0) € Es
o)- E
lf)tu

Y
;iE e$a
-.i"cc

E9o
P
F
E'6 .c
E ) o-(D
= tr L-U)=
(l)rs .ll
aut 6:0 6-
o> o
L
:-a O-L E C
E-x
tr()
o$l
C
.E
o-
'6
-o
o
C
o'E
P(E
.9
-o -
.lyo
RPL

otr
o.)
o
o
E=
EdE I
u .=EE
8

oJ. 0) L
o-
o'.
J
rc^
^
L j
€ut^1(5 Ur
?o o
-o
(E
o)
e sE 3 = 69E-
u) gg
o)
a
bG
=u,
o-'
o
L
o-
.o)
f e A, -3 - -6:3
E
O.Y
=
o tr:c (J

tr EHi
o
o-o
lLG
o
o
LL
0)
x
0)
9
L\.=-

EH
S-X
6
=.E
ooo-=
-l)-Y
A o^
R
'6
+.N o ,o)
o-? .c
E
0)
ro
g
E o -.(9
l-llo) 6.E! _o= * =_cui
'3o (5 -.e
E
uE
oB
L
?i
= ct
c
'E'=
- o\
a -L
E!; il
-
o =.19
d=9
r
c X E E-!Y=:r-
dtsE sr 9: 6 (U

o;. o
o
E
C 5E 8- a EL E X3;
s,=>Pct 8it e
tr/Y o
E.s fL
c
O
sG E-'- 813: 3; ul.E-
-C.
?, gI:s E -E
(D

=a
{o
t,<
en G)
o)
o-
o)
L
.-LJ._U
G (, (,
ft "; E 92,1 a ii 9o€O
3
\:=
=n
d
3
=F
(U 6 (E/

E8
LL
sI:
R,"o
uq
o\
5s
x.
E=
o)
'E==O-.=t
=E'aE a!€-
- C L sL
E x
E3€ gE*EE
o-
ri
(-)
o
L
o-
o;o=f,o;
a 6t OOO 5 5E E nq$ 6[s€sE6i
'a
+ a lo o
O) Og
zUJJ o) 'Fo
X.t o :=
L
(5 fiu 'a tE
=0)
5a
Eo-
(E
C)
L
(-)
= en o
o
s8
c._
g? J
o)
o) (E
=O =Jor AU,
a,
to
J =
o
0)
L

E
.Ea
oc
.=N
F(o uto
m> E
f
C E! 6lr
oq.t
L
o
ts
o
o E6 9t s€
@<
=? c (E'E (gO
L=

8E
6= I J
ii
o
o EE .oE .i-o
ur uJ
o TL oY OO 6o
ii +j
(EC o o- >o_ =E )o
'o .9
) L
$
it() o .j
oo o E z6 +-.;
N (f)

6e
m0_
o
o
L
C)
O
cf)
:=
(E
L
o
a
_o
o
o
o .o€ I@
C (tr (1)=
o 'r.9
o X -U Q @ -l(
a.rr>
tHEt=t t.
o) L)(o
E
.ar.o b ^cr)
Nb
o
.E iiEc"t
f '=
NN
-.
o
(g CE5:EI,FE,
ojZ==E:'=.=r:9 EEE 8g
- C)

'a ii-obt<o4oo\i
'N(o(EoPXH|{Er oo-
orES
J(6
g
.E
!fi<- rs
-<
o
.o
!
irtEt.H##$x; (r)-

-N
:-f-\l
:
C'5o
Q-oo
o t
oE
oo
1^
N
c
! tn,
H E€f;.38f;E8 E YJ lZ
=9N)(o- I
OF r I (o-

s
'5
5
E
-o
.g 'o)
cf) E
o d ,e.
'0)
-o
o
L
o,
+
F
c
o
o
+E
o)E
F.0
o-
(E
tL C
i!E
8
.c)
".i =
a
g z> oI ^l I j
=
o
q)
x =a -Y-Y o
= o^
L(U
;,Up ,s
o \
c

o X{ts
Pc
oo
r(rl P ci: o q
o
ro
Fr-\\
-io oN tr =H
co-N.. E.:€
,' -E o.dri o 2
E 6

g 3oa;-; O "tOs(l)
f:9 -.io?
E

I
o-r'5 k vt l)' :
U6----L

PHgHHB
9 vr nr5
#Ee ?il:i =o :
!
EE€8E e
C
o
C) -PE9!=
HtoEE
E]
sol
'l e=
L
q$
EriEEe
I

.- .:o o o:
L-J-l!
o - - 6 G
N
E
o
EE:=
q L t o)Y
Ijfr!:fi *-u'F*- q

rE;.[-e. q"
.-^L/-L-l
(,NroOO.j^,o o-
r€*eE=ssEEYE=
E 8 HSSBNRbf;iE
FiiHEE**
o=6Nto'6t €e;eEe"ejt;;
ocAiNtoO; E l E= ii aoooc-: E E:.E
OU)F
^
N < (E OlcF ru ru(JY !-o 6AS,i53g5d6it
o) o
o)
.E c
E -o
L ,6
=
o o C
o o
:= -o c)
.N (!
o
L
o E
o)
€e :,
f o
G v(E
o CN
o
L
E
o o'=
'6o .;,
0)
(u
U'
.N iEo ;(!
E oo NJ
=
C 0)
L 8o: '-E .E
0)
o 0) oE C'C
L
(U h8 od
C)
'= #! o
i=(U
o o.- o)O
>u) >.c
zb $ |r) (o
o
o c.)

*o
O
N
ci
o
IE.
j
tu
5 C
F o
zo
'oag =
o
q)
'vO x
ul
o=
qb
oo
E'O
@e
tuo
_Jo
.cE
P(!
Lo
9<o
se
:=(U
([lC
FE oP-
(tr'!-_.=
I(5 q.9 I
b Ed
=;.- a

0 s;s
L
A L
-.- (!
'6
.A qEE q)
(E
dr
l9 !'=
i- F-=
C
o
E 8B=
3 .sbd
m

*(u P:
ocX s
E
't
'E
EE:6*
Ec
o.19
tL
>.g qE
*O
Ol O
a o6=E
P EEEH
6 qr or.l E
E
:
HEE*
u
=.-s
,P EE€:
r-
r E3=8
ociir= _i
fr
l\
r-
+_iE
g oE-i
(E i (EE
E q
U)
tL o-_N'il ! +r o-
6i E > 6;i C]
.gE
co 96.e U 8o
o 0 o= 6 'o>
E
o c6oh-
*9 =()c
=
s';a -t
^(J

-. =*EB
.a a-rf,s
ELLXqYC>
(!J .UH O (E9
J
I.JJ

o)O-'t (o (o.-
I "'Ao
ol 6
3€s Ea3
.= o*o o t
-EALL-

.. ()
!! =vEf o oo -6,ts=
E# EiE#5
4.4. PROGRAM DE CONTROL
in faze determinante pentru controlul calitatii lucrarilor in PT

ln conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in
constructii (HG nr. 27211994) si Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante
pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, ELIIIAROM GRUP S.R.L., stabileste prezentul program
de control la lucrarea:

,,Modernizare PTA 2611 si PTA 2593, com. Jilava"

Participantii la receptia lucrarilor vor fi anuntati cu 10 zile inainte de ajungerea in faza de


exexcutie programata prin grija executantului.

Nr. Denumirea lucrdrii ce se Documentul scris care se Cine intocmegte gi Numdrul gi


crt. recep[ioneazi sau 'faza de incheie: semneaza: data actului
executie determinanti PV (proces verbal) B - beneficiar incheiat
PVLA (lucriri ascunse) E - executant
PVRC (receplie calitativi) P - proiectant
t-l.R.c.
1 Verificare amplasament PT nou B+E+P
2 Verificarea indeplinirii criteriilor PVRC B+E+P
de acceptare
3 Verificare prizi de legare la Rl laborator autorizat B+P+E+l
pimAnt
4 Receptia lucririi PVRC B+E+P

Proiectant, Beneficiar, Executant,


EL S.R.L.
CO[4Ee'c.

.-q

f e
:J

/Cl.te

\ c I s.
,1\

o
tl Arv
! P4 o
at+
.r
u
Ie c
a. /rv6ttr e
r-
'l ToR

32
4.5. PROGRAM DE FA.Z;E DETERMINANTE
pentru controlul calitatii lucrarilor de echipare PT

ln conformitate cu prevederile Legii n r. 1011995, Regulamentul privind


calitatii in constructii (H.G. nr.27211994) si P'rocedurii privind controlul statului in
determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, ELMAROM GRUP

tir cdr
prezentul program de control la lucrarea: A
vP
\$
,,Modernizare PTA 2611 si PTA 2593, com.
+
* Nl{ 14
Participantii la receptia lucrarilor vor fi anuntati cu 10 zile inainte de A
ata a executantului $
Nr. Denumirea lucririi ce se Documentul scris care se
crt. receplioneazi sau faza de executie incheie:
determinanti PV (proces verbal)
PVLA (lucrdri ascunse)
PVRC (receplie calitativa)
B
E
P
inNime# fr(
Cine
semneaz}:(c'u r(
- beneficiaF
- executant
- proiectant
W incheiat

t-t.R.c.
0 1 2 3 4
I Verificarea documentelor PV B+E+P
- certificat de garantie gi de calitate
pentru echipamente;
- buletine de verificare in fabrica;
2 Verificare realizare fundatie PT PVLA B+E+P
3 Verificare etangare cabluri la orgile PV B+E+P
de JT Si MT
4 Verificarea integritilii legiturilor la PV B+E+P
centura de punere la pimAnt
5 Verificare instalatie de legare la RV laborator autorizat B+E+P+l
pdmAnt
6 Verificare: PV B+E+P
- fixare corespunzdtoare celule
- planeitate
- fazare
- stare aparataj, integritate carcasi
metalici
- existenta setului de piese de
schimb
- existenta instrucliunilor la montaj gi
exploatare
7 Verificarea integritdlii siguranlelor gi PV B+E+P
calibririi corecte a fuzibilului
8 Verificare functionare blocaje la PV B+E+P
manevre gresite
I Verificarea presiunii gazului PV B+E+P
10 Verificarea existentei inscriptiilor PV B+E+P
obligatorii:
- destinalia celulei
- schema sinoptici
- marcare surub de legare la
pimAnt
- indicatoare de securitate
11 lncheierea lucrdrilor de montaj gi PVRC B+E+P
receptia acestora

Beneficiar, Executant,
ELMAR R.L
$e

33
E
s
:= CO

o
o \i-
o
-o
o

E o o
t"*
LL c
L
E =-.
vE E
.=E
o.-f
o
o .'rt
OE ;gu t(o=
90)0
!
o) o> oo
E9 ,ot I
q,
o)
9c oG
a'a E
-9
1r)
o)
o, o c)
s=
(tr;< 3 fr8
-c.i
J^\

(! o >1r) Lo -O -c
oo(5
o -a |<) C') .=.U) .:
o
z\
'1r,
ET (,)o
e!
o
o o
o o5o
P -o
o\v
€ro (J o* .N .N p 8.q
=o -cf) o -'E o= F\
i(o F\

= c
L
o
.o
E
F- )O
v"=E ()o -O L
oEo=)(E
o __'E
O-
C.
=(o
O-
c
i-*E
ii o'=
E c 3€.c o llJ oUJ
o F I tr,lv E S EE O(L (.)(L PEE
(L
E -J Eo)
o
o
o J
c
0)
-o ''aD '-a "Eg fl
o E
o
L o) o 8#
J
o
L o_ o(o
-L o$
-L
o= ,O.-
Nf
o)
L
o '-C RE f,! 3 3E= +
CL o- o
o .:x
-!
<-o
--x -o.
<L o)
=O-' 5
E.N (o
t-
I

x c{
.9 E6 o
4 o)
o) I a
-'r:0)E b rE o
o-
o
-o
o E
o +€
(OL g O-F (o
uJ
L
o- g
EN
u^- o t-N o
u^-
-(O o @o6 z
o G Q^- U^- o (g'= o TU

o o
E
C -NX = -Nx
->@ zE=
-N
F\ 95o E.
a
d o =(o
o-
TL
c o E=fr 3 .il: u
=
O-
c
,8gE C
oL![ (, (Joult L#=
L
a O LIJ
-L-
o
=
u €C
o
L
(J(L(/).E (L (/).c O(L 9 eE o
o o
o o
o E t
@

to- f
L )O
o- o
C o
<rt
+
o
o-
o
.E
g=o
C;
E? o
(tr

!
o
L
o
,G
o
o
o
L 0)
c
LL E -.6 .E
L
o '6 :=
E= =
'r=t" (E !u'F ,o =
tt> E'
I
)O
o o- ,o L
c
o
o
0) 3F
th::
H
L

U'"
o
o
0)
.E
o
.L
-o
o ^
'= (E! )O L
-o o
o =J o Y
^' c .- o
;
L
o- C .0 o 5 o-
tl,
@ ur^ '-a o o
t lC,
v 3 BH
E
E* o
.9
o
.N
o
o s-
t)
'-a
.E
zo,
llJ
,o
o
:(r o o
f(J s='+i-'c
O (UE
0)
C (oq) .N o
L

til -r (D 0)(Darar^ 'x=


L
o
= o
o RE"
,G
.= )O o)
ro
z. -.
1u)
<n
o C
.H
$E t nc,H ,8
EO
o
o
o-
=oo q)
C
o
z* O) .-i .-(tr N
o
o-
(E =
L
o
111 ) d) )O .9' o o o
Frn _J
E
o RSgEEEE 6:
ol
o
'6 o o E
-tL
J-
m>
(J
o) *XflAPoooo
6
E U8 E 8 8 a) 'Uy
=
'o
o-
no
tr4 ec=
w

EF
Y

9;
-L
L

PFP
L L L

P_9
L N
OF
-6
:-.1
10
cT)
rO
o)
E
o
o
fL
o)
U)< - c=t\ 6.0.E.E
.- E,h 3.0 G
0)
o
o
G
o
(o
(l)
=>
U . a
U .= =
U.I #
o o o o o= FpHs N
gP L
o (!
L
o
- 9- EEEEE
G
o o
tx Lll ! tL
-- EE
L

ii j-.;'!-J o-
g- EE =5 f
a
f
o .E
=o)
.!! R -6 ffio )O ,G 0)
()+:L)(5
='=(J 2uy
it ot
O O 9i= tf)

tno-o> z6
i+j
E'= L'=
oYOo) o
c.i CO s (o
rr)
(r)

.0 (g

E:
ootr
co
I
(g
o
J
o
b Eo )o
*C\Aa.E o
x
o(u -o
=.9 0)
o
o
tu
9I EE
o o xbN
-E+ o o o o
o
a
o o o o o o
-N
F\ -N
F\ 'sEE -N
i(o
.N
E\
i(o -N
F\
.N
E\
t(o
E
(E

=(o
O-
i(o
Or o- o)
Or O- =@
O- O-
o
c' c' oEE
N *o) c' c' c' c'
o
o LtJ
(J(L o(L
oLu oo(/)(E Oo- Oo- O(L
LLE
o LtJ
o Lll
Oo-
oLu oLu Eo
-o
o '= o
o = .- q)

o '-aty,
o
E
L
o .oE
f! d) .N
5s o 5P,E
oo o k
o €VB a
o.l
o-
+ NO E $l -E E b.E N
I rO- o
o
oo PO orN
(0 rx =o
LO
N
o <o
+o f
._+ .=A 5-SE E
o -- E o ur^5 bo -L-.=
(o
zuJ -(O
I
g o (o =.O :JT
f v
E
u)
E j
OF-
oo= O E o o:^
-L AE o N(5cE - .(I,
o
t NO
Eb(o.9
L o
a -N
o ets
trq(o -N
oc0)
EL
'g; g c, q)
a >-Z o5
F\
to =(o F\
IoYXoc 6
o
c
+C Jl-rrt o =@
Or =@- .oE O- o)
C E:- ru z.q c' '= fr i= ():g m

o
o bPorE
(-) r (/) .g
f
O
O I.JJ
Oo- ()(LU)
OUJ(r Ots o
o'a oo- LrJ
io HstE#
e
o '=cy!=d =.o
.---:^Le

c C .9h6btt
o6
.= o I =o
o
c
o
I g
EgfiF,
o o.r 2
o o
o CO(J s=.--PE
o.= o <_ EET.9 ts
E ft X:! i
t,)f o o
o
,;E
cg
)G
o
'-uy
'rf,
'=G
o>
I ;q6b8
N sC?i.-
0)
L
LL
of .= '6 (Eb EE EE;
o C(J L
aa
E
Lah
o
,G
f Ec
.o
o -;s-
L
o 3 s,E o)
N
E
o
o
og ;'gi+E -j
tr
o
E E-! o G
'q) .9o
(JE
,o dE>oo
e (DE o b a
o
=E
leL
rCd!
PE
'q)
C
.f

o
a
C f
o =a
Eo
=
o g 6E E 9 +ir o-
c=)
p MERC
<=H3E- .9u
o)
E
a
o
Px.
.fa.-o
o)
E
c
o
=
o ,o
.=
8E
:=o
E
o
'6 8o
E=Ss.3 'o>
+
z
o- o ,86
=
E
o
.l>
L
C
O:=
Ub a
o
:0
$
at>'=
(Ef E'a
o
o iH 53 iot-
o-
o
L
O Pc
(5.=
g
o
o
o
.N oo .=O
o
o- *85
=
:'^
E=
(E (E.-
o li =o
:YE
_a
c c o o GG
otr oE o of > >'6) J
URE.
o
L
(!
sLLir
ft.o,6
q 0f .Y
o-E.9 o
o
o
o
o)
o
o
(U^
OE
EE
(tr:
o .lJ
o
G
o
i.e;
r 9-;
E -9
I,U
L
'EA g iltq a F
=
o
,o ,3"N" '=
L
0)
o
62 oo
Ps >.:
LL '=
o F 8 8 AE
o)
C
;;pe5
,irjOJo-uJo
o (r)
zE,rrrr
N
f-- @ o,
4.7. PROGRAM DE CONTROL AL CALITAT!! LUCRARILOR PROIECTATE

ln conformitate cu prevederile Legii nr. 44012002 si HGR 213912004 pentru aprobarea


Catalogului privind clasificarea si duratele normate se stabileste prezentul program de control la
lucrarea:

,,Modernizare PTA 2611 si PTA 2593, com. Jilava"

Nr. Fazalucrarii care se tvletode de Data


Conditiide acceptare
crt. controleaza si se verifica verificare efectuarii
0 1 2 3 4
1 ldentificare celula Conform proiect PT+CS vizuala
ldentificarea materialelor si
2 Conform proiect PT+CS vizuala
aparatajului ce va fi utilizat
3. Verificare Tc Conform proiect PT+CS vizuala
Receptia la terminare executiei
4. Respectare proiect PT+CS vizuala
lucrarilor
5. Receptia la PIF

Proiectant, Beneficiar Executant


ELMAROM GRUP S.R.L.

co
{Y
g 4
o z
-tgv

rc ls.
MA
L P,{ ) o
\$ o
NR. , ,r
$
+
N N 0
I oR F

36
a
4.8. PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE
't G I s
o
Lucrarea:
,,Modernizare PTA 2611 si PTA 2593, com. Jilava" t4 o
Beneficiar: E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Faza: EXECUTIE IN SANTIER
* 16l|4 *
I 14

@#
Riscuri evaluate
Masuritehnice, \ !: .-z r O/t
organizatorice, Actiuni in scopul realizaru
igienico-sanitare masurilor
sau alta natura
1 2 3 4 5 6
- Contuzii, zgarieturi, in lmprejmuirea - lmprejmuirea locului Sef de
cazul nesemnalizarii santierului, acces unde se executa echipa
existentei santierului sisemnalizari lucrarea/montare
- Alunecarea in gropi indicatoare de avertizare
santier - Folosirea de indicatoare
- Cadere de la mica rutiere de atentinare
inaltime - Utilizarea personalului
- Accidente de circulatie calificat pentru executarea
- Cadere de obiecte, operatiunilor si instruirea
materiale din mijloace de in conformitate cu riscurile
transport care se pot identificate, cf. Legii
deplasa in vecinatatea 319/2006 sia IPSSM
zonei de lucru 01 I 2012 specifice activitatii
desfasurate
- Contuzii, zgarieturi, Masuride - Operatia de racordare a Sef de
taieturi la manipulare siguranta legate conductoarelor se va face echipa
aparataj de instalare punct numai dupa ce exista
- Strivirea corpului sau a de conexiuni, a certitudinea ca
membrelor la manipulare conductelor echipamentul este
- Cadere de la mica subterane si a pozitionat corect cu
inaltime celulelor 20kV in prinderea
- Lucru cu substante pustul de corespunzatoare pe
toxice, unii adezivi din transformare amplasament
seturile de mansoane, - Folosirea echipamentului
unele unsori din seturile individual de protectie
de mansoane, care pot - Folosirea de scule si
produce intoxicatie unelte adecvate scopului
cronica propus, in buna stare de
functionare cu protectii
corespunzatoare
- Se va evita pe cat posibil
manipularea manuala a
sarcinilor. ln cazul in care
acest lucru nu poate fi
evitat, sarcina va fi de
max. 30kg pentru o
persoana
- Dotarea cu mijloace de
prima interventie
corespunzator cu lucrarea
ce urmeaza a fi
desfasurata
- Se vor folosi numai
sisteme de prindere si
transport omologate, in
buna stare, in termenul de

37
lvlasuri tehnice,
Riscuri evaluate
organizatorice, Actiuni in scopul realizarii
Resp. Termen Obs
igienico-sanitare masurilor
sau alta natura
1 2 3 4 5 6
scadenta ISCIR
Servicii igienico - - Dotarea punctului de Sef de
sanitare lucru cu trusa medicala de echipa
prim ajutor
- lnstruirea muncitorilor in
vederea acordarii primului
ajutor
- Prezenta unei surse de
apa potabila in imediata
apropiere a santierului
- Contuzii, zgarieturi, Caile principale de -lmprejmuirea locului unde Sef de
taieturi in cazul acces in santier se executa lucrarea si echipa
nesemnalizarii montarea de indicatoare
corespunzatoare a de avertizare
santierului
- Proiectare de articole Lucrul cu scule si - Folosirea echipamentului Sef de
sau particole la lucrul cu unelte actionate individual de protectie echipa
scule electrice electric - Folosirea de scule si
unelte adecvate scopului
propus, in buna stare de
functionare cu protectii
corespunzatoare

- Lucrul cu flacara Lucrari auxiliare - Folosirea echipamentului Sef de


deschisa sau aparitia individual de protectie echipa
flamelor cauzate de - Folosirea de scule si
retelele invecinate, aflate unelte adecvate scopului
sub tensiune, care pot propus, in buna stare de
avea ca urmare arsura functionare cu protectii
termica corespunzatoare

Participantii la receptia lucrarilor vor fi anuntati cu 10 zile inainte de ajungerea in faza de


executie programata prin gija executantului.

Proiectant, Beneficiar Executant


ELMAROM GRUP S.R.L.
c,OMER c,

z
IG t s
fq
,URE
o frf PA,1 c
$ t, o
Nt( .T

lu
A
/\<
'ryG
{ lon v

38
4.9. PLAN SECURITATE SI GOORDO

Lucrarea:
,,Modernizare PTA 2611 si PTA 2593, com. Jilava"
Beneficiar: E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Faza: EXECUTIE lN SANTIER

Faze de lucru Riscuri \\tricol#


-' ,/ o .o //
1 2 \.*- ," ,- , tv rr\"/
Activitati - Coliziune - Circulatia vehiculelor si
premergatoare - Lovire, taiere si strivire zonei de santier
desfasurarii datorate obiectelor in - Manipularea materialelor, a instrumentelor,
activitatilor propri u- miscare / Leziuni echipamentelor, aparaturilor si a mijloacelor de
zise (pregatirea datorate vibratiilor sau lucru
santierulu i, activitati trepidatiilor / - Deplasarea sarcinilor cu mijloace mecanice
pe traseu) Rasturnarea - Deplasarea capacelor.
- Lovire, strivire, caderea - Deplasarea manuala a sarcinilor i.
obiectelor. - Dimensiunea redusa sau iluminarea insuficienta
- Cadere in sanUcanal, a incaperilor
lovire, taiere si strivire - Apropierea de si/sau contactul cu parti ale
provocata de instalatiilor electrice scoase de sub
- Leziuni dorso-lombare tensi une/transfer de potential
- Ciocnirea de obiecte - Apropierea de parti ale instalatiilor electrice sub
fixe tensiune
- Electrocutare .(1-)
Arsura
- Electrocutare .(2-)
Arsura
Transport, incarcare - Caderea obiectelor - Pozitionarea sub operatorul care lucreaza la
si descarcare - Cadere de la inaltime inaltime
materiale necesare - Coliziune - Pozitionarea la inaltime
pentru echipare PT. - Caderea obiectelor - Circulatia vehiculelor si mijloacelor in interiorul
- ingropare si scufundare zonei de santier
- Lovire, taiere si strivire - Lucrari in sanUcanal
datorate obiectelor in - Manipularea materialelor, a instrumentelor,
miscare / Leziuni echipamentelor, aparaturilor si a mijloacelor de
datorate vibratiilor sau lucru
trepidatiilor / - Deplasarea sarcinilor cu mijloace mecanice
Rasturnarea - Lucrari la care se utilizeaza beton
- Lovire, strivire, caderea - Deplasarea manuala a sarcinilor i.
obiectelor. - Utilizarea aparaturilor sau a mijloacelor care
- Contact direct cu produc gaze de esapament
mortar si beton - Apropierea de si/sau contactulcu parti ale
- Leziuni dorso-lombare instalatiilor electrice scoase de sub
- lnhalarea de gaze de tensiune/transfer de potential
esapament - Apropierea de parti ale instalatiilor electrice sub
- Electrocutare .(1-) tensiune
Arsura
- Electrocutare .(2-)
Arsura
Pregatirea traseului - vatamarea diferitelor - pericol general
pentru linia electrica parti ale corpului prin - manipulare instrumente
subterana alunecare/lovire de - deplasare cu mijloace auto
obiecte - posibile interferente cu retele de utilitati (apa,
- taiere, lovire/strivire de electricitate, gaz)
obiecte in miscare si - manipularea manuala a sarcinilor
corpuri straine in ochi - utilizarea de echipamente care produc zgomot
- accident rutier - asperitatea zonei si a terenurilor

39
Faze de lucru Riscuri Pericole
1 2 3
- arsura datorita - manipularea manuala a sarcinilor
electrocutarii sau - atacuri ale animalelor si insectelor
temperaturii inalte - conditii climatice nefavorabile
- leziuni ale aparatului
auditiv
- rasturnarea utilajelor
- leziuni dorso-lombare
- muscaturi de animale si
intepaturi de insecte
- disconfort imediat sau
intirziat
- ingropare
Executarea - vatamarea diferitelor - pericol general
santurilor si a parti ale corpului prin - deplasarea cu utilaje, camioane sivehicule de
profilelor alunecare/lovire de santier
obiecte fixe - apropierea si/sau contactul cu partile instalatiilor
- accident rutier electrice
- arsura datorita - pozitionarea sub operatorul la inaltime
electrocutarii sau - manipularea manuala a sarcinilor
temperaturii inalte - manipulare instrumente
- rasturnarea utilajelor - asperitatea zonei si a terenurilor
- leziuni dorso-lombare - manipularea manuala a sarcinilor
- cadere de la inaltime - lucru la inaltime
- caderea obiectelor - pozitionarea sub operator
- muscaturi de animale si - atacuri ale animalelor si insectelor
intepaturi de insecte - conditii climatice nefavorabile
- electrocutare, - cedarea troliului in timpultractiunii, urmata de
disconfort imediat sau "lovitura de bici"
intirziat - contactul cu funia in tractiune
- taiere, lovire, strivire de
obiecte in miscare si
corpuri straine in ochi
Pozare cabluri - Coliziune - Circulatia vehiculelor si mijloacelor in interiorul
subterane - Caderea obiectelor zonei de santier
- ingropare si scufundare - Lucrari in sanUcanal
- Contaminare biologica - Lucrari subterane
datorita infiltratiilor din - Manipularea materialelor, a instrumentelor,
reteaua de canalizare echipamentelor, aparaturilor si a mijloacelor de
- Lovire, taiere si strivire lucru
datorate obiectelor in - Deplasarea sarcinilor cu mijloace mecanice
miscare / Leziuni - Deplasarea capacelor.
datorate vibratiilor sau - Lucrari la structuri de zidarie sau metalice
trepidatiilor / - Deplasarea manuala a sarcinilor i.
Rasturnarea - Utilizarea echipamentelor care produc zgomot
- Lovire, strivire, caderea - Utilizarea aparaturilor sau a mijloacelor care
obiectelor. produc gaze de esapament
- Cadere in sanUcanal, - Dimensiunea redusa sau iluminarea insuficienta
lovire, taiere si strivire a incaperilor
provocata de obiectele in - Lucrari in medii in care exista posibilitatea
miscare prezentei de gaze
- Leziuni datorate - Apropierea de si/sau contactul cu parti ale
caderilor de corpuri instalatiilor electrice scoase de sub
contondente si prafului tensi une/transfer de potential
- Leziuni dorso-lombare - Apropierea de parti ale instalatiilor electrice sub
- Leziuni ale aparatului tensiune
auditiv
- lnhalarea de gaze de

40
Faze de lucru Riscuri Pericole
1 2 3
esapament
- Ciocnirea de obiecte
fixe
- Explozii, incendiu si
asfixiere
- Electrocutare .(1-)
Arsura
- Electrocutare .(2-)
Arsura
Astuparea - Coliziune - Circulatia vehiculelor si mijloacelor in interiorul
sapaturilor - Caderea obiectelor zonei de santier
- ingropare si scufundare - Lucrari in sanUcanal
- Lovire, taiere si strivire - Manipularea materialelor, a instrumentelor,
datorate obiectelor in echipamentelor, aparaturilor si a mijloacelor de
miscare / Leziuni lucru
datorate vibratiilor sau - Deplasarea sarcinilor cu mijloace mecanice
trepidatiilor / - Lucrari la structuri de zidarie sau metalice
Rasturnarea - Deplasarea manuala a sarcinilor i.
- Lovire, strivire, caderea - Utilizarea echipamentelor care produc zgomot
obiectelor. - Utilizarea aparaturilor sau a mijloacelor care
- Leziuni datorate produc gaze de esapament
caderilor de corpuri - Apropierea de si/sau contactul cu parti ale
contondente si prafului instalatiilor electrice scoase de sub
- Leziuni dorso-lombare tensiune/transfer de potential
- Leziuni ale aparatului - Apropierea de parti ale instalatiilor electrice sub
auditiv tensiune
- lnhalarea de gaze de
esapament
- Electrocutare.(1-)
Arsura
- Electrocutare .(2-)
Arsura

Executare jonctiuni - Coliziune - Circulatia vehiculelor si mijloacelor in interiorul


- Caderea obiectelor zonei de santier
- ingropare si scufundare - Lucrari in sanUcanal
- Contaminare biologica - Lucrari subterane
datorita infiltratiilor din - Manipularea materialelor, a instrumentelor,
reteaua de canalizare echipamentelor, aparaturilor si a mijloacelor de
- Lovire, taiere si strivire lucru
datorate obiectelor in - Lucrari la structuri de zidarie sau metalice
miscare / Leziuni - Utilizarea echipamentelor care produc caldura.
datorate vibratiilor sau - Dimensiunea redusa sau iluminarea insuficienta
trepidatiilor / a incaperilor
Rasturnarea - Dimensiunea redusa sau iluminarea insuficienta
- Cadere in sanVcanal, a incaperilor
lovire, taiere si strivire - Lucrari in medii in care exista posibilitatea
provocata de obiectele in prezenteide gaze
miscare - Lucrari in prezenta materialelor inflamabile.
- Arsuri - Manipularea unor substante in timpul utilizarii
- Ciocnirea de obiecte aparaturilor si materialelor
fixe - Apropierea de si/sau contactul cu parti ale
- Ciocnirea de obiecte instalatiilor electrice scoase de sub
fixe tensiune/transfer de potential
- Explozii, incendiu si - Apropierea de parti ale instalatiilor electrice sub
asfixiere tensiune
- lncendiu

41
Faze de lucru Riscuri Pericole
1 2 3
- Leziuni datorate
contactului cu agenti
chimici si inhalarii
acestora
- Electrocutare .(1-)
Arsura
- Electrocutare .(2-)
Arsura
Executare terminale - Caderea obiectelor - Pozitionarea sub operatorul care lucreaza la
de interior - Cadere de la inaltime inaltime
- Coliziune - Pozitionarea la inaltime
- Caderea obiectelor - Circulatia vehiculelor si mijloacelor in interiorul
- ingropare si scufundare zonei de santier
- Contaminare biologica - Lucrari in sanUcanal
datorita infiltratiilor din - Lucrari subterane
reteaua de canalizare - Manipularea materialelor, a instrumentelor,
- Lovire, taiere si strivire echipamentelor, aparaturilor si a mijloacelor de
datorate obiectelor in lucru
miscare / Leziuni - Lucrari la structuri de zidarie sau metalice
datorate vibratiilor sau - Utilizarea echipamentelor care produc caldura.
trepidatiilor / - Dimensiunea redusa sau iluminarea insuficienta
Rasturnarea a incaperilor
- Cadere in sanVcanal, - Dimensiunea redusa sau iluminarea insuficienta
lovire, taiere si strivire a incaperilor
provocata de obiectele in - Lucrari in medii in care exista posibilitatea
miscare prezentei de gaze
- Arsuri - Lucrari in prezenta materialelor inflamabile.
- Ciocnirea de obiecte - Manipularea unor substante in timpul utilizarii
fixe aparaturilor si materialelor
- Ciocnirea de obiecte - Apropierea de si/sau contactul cu parti ale
fixe instalatiilor electrice scoase de sub
- Explozii, incendiu si tensiune/transfer de potential
asfixiere - Apropierea de parti ale instalatiilor electrice sub
- lncendiu tensiune
- Leziuni datorate
contactului cu agenti
chimici si inhalarii
acestora
- Electrocutare .(1-)
Arsura
- Electrocutare .(2-)
Arsura
Legare la reteaua - Caderea obiectelor - Pozitionarea sub operatorul care lucreaza la
de distributie - Cadere de la inaltime inaltime
- Coliziune - Pozitionarea la inaltime
- Caderea obiectelor - Circulatia vehiculelor si mijloacelor in interiorul
- ingropare si scufundare zonei de santier
- Contaminare biologica - Lucrari in sanUcanal
datorita infiltratiilor din - Lucrari subterane
reteaua de canalizare - Manipularea materialelor, a instrumentelor,
- Lovire, taiere si strivire echipamentelor, aparaturilor si a mijloacelor de
datorate obiectelor in lucru
miscare / Leziuni - Lucrari la structuri de zidarie sau metalice
datorate vibratiilor sau - Dimensiunea redusa sau iluminarea insuficienta
trepidatiilor / a incaperilor
Rasturnarea - Apropierea de si/sau contactul cu parti ale
- Cadere in sanVcanal, instalatiilor electrice scoase de sub

42
Faze de lucru Riscuri Pericole
1 2 3
lovire, taiere si strivire tensi une/transfer de potential
provocata de obiectele in - Apropierea de parti ale instalatiilor electrice sub
miscare tensiune
- Ciocnirea de obiecte
fixe
- Electrocutare .(1-)
Arsura
- Electrocutare .(2-)
Arsura

Pafticipantii la receptia lucrailor vor fi anuntati cu 10 zile inainte de ajungerea in faza de


ex e c ut ie p rog ram ata p ri n g rij a ex ec ut a nt u I u i.

Proiectant, Beneficiar Executant


ELMAROM GRUP S.R.L.

ls.
rit
+
*
L
f +
, A/6, t$ e
c { IoR ?

43
4.10. PLAN DE GESTIONARE DESEURI

Lucrarea:
,,Modernizare PTA 2611 si PTA 2593, com. Jilava"
Beneficiar: E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Faza: EXECUTIE lN SANTIER

Nr. crt. 1 2 3 4
lndustrial lndustrial lndustrial lndustrial
TIP DESEU reciclabil - reciclabil- reciclabil- reciclabil -
recuperat recuperat recuperat recuperat
DENUMIRE Amestecuri
Aluminiu Fier Materiale plastice
DESEU metalice
COD DESEU 17 04 02 17 04 05 17 04 07 17 04 07
LOC
Container Container Container Container
DEPOZITARE
Se vor transporta Se vor transporta Se vor transporta Se vor transporta
LOC/MOD
in vederea in vederea in vederea in vederea
PREDARE
valorificarii valorificarii valorificarii valorificarii
Valorificare prin Valorificare prin Valorificare prin Valorificare prin
OPERATIUNI
firme specializate firme specializate firme specializate firme specializate
DE
indicate de E- indicate de E- indicate de E- indicate de E-
VALORIFICARE/
Distributie Distributie Distributie Distributie
ELIMINARE
MUNTENIA MUNTENIA MUNTENIA MUNTENIA
DESEU
SfuPrimarie SfuPrimarie SfuPrimarie SfuPrimarie
Responsabil Sef echipa Sef echipa Sef echipa Sef echipa
Cant
Act doveditor /el'""r€r-rl.

Proiectant: ELMAROM GRUP S.R.L GRU P


SR.L.

T\
Beneficiar: E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
\ c ls. l.
o
Executant: A

a^
!
\\,
P4
? o
*
* NR. I
u
A
f.
a
,e 1tr
G
47 OR e

44
rO
fi, E .e3 s
,a =o
L L
o
o (E >o) 3EE€
o
q)
L
(o
C
.o
.f
E
oN
'='E
(I,o
*6: t
(s
o
== =
E, o
c
0)
E
o= EH 8i
o
.o
N
o) F = o
E
=(E
(o:
-=
F:E =
trL E= o Eo)
'= '-
EO o)
o E o)
ft
:f
a of --
0)
E
=
J(L o L
c
po)
.C In fis
(! oo) o xlU oo PE te
-=F
!a o) @ :f O i:)
oo) ! cf) o a
o
o
io o o (I, EsE 3;E
dE
o o c
F
f(L Eo
o !F
fc
N
o-
o. o
o oo ='bb
NO E O o=
uJ E q)
c -o) 6*.s d
L
o = =o L
po) 8! $ o-E ^ o)
'.=
=
t =
o
z o-
o
o
.C EN EEF
a a oE
E
(L (! (U a-a
z = =o) $q)
(l)0. €E*'E
o o '- o) o o:.-
tr F o
o .= o 0)
U' x(E EE Y
_z E uJ =
L (E
[ia 9e sil=E
si
-gJ E
o
E
G)
$
Eo
0)
L
(I,
o)
o
L
o
tIL
C
o
o-
u
o
=
L
c
o)
o (/)._
o6_ J(Il(,O-
= o-
1o- o
o
=
o (o o
C o 0) Ea 5o
E= (L N c
gtr o_
E
O
f
(E
N
o
.=
0)
E
(E
o
o
(o
o-
0) o
L
o
^z E o
F .s
.o)
E
(o
f
=
EE (E
U' E
z .c t
o
L
o
(L

lio-F(J
(5
o L
O o)
o -g
o f o
'60
tu (U o o) .c
o g

\ a
D SE
O.lE
,Ftr LL
$o tr oo t, \..E
IL Ec: (f)
tL ci
Rru .o< 5 rAi o
oo f([
l \Y .) N(tr L!
9ro.l \gh
I.L E o { O,N Its =
.EI\l th .--
OJ o ul ) o
4 ()re l.E
z
.!ES'o
N D
f rO. lo ri
= * .LJli (=G
-o=
to. .9o tl)(trl
'grfrr O--r,
=z
o
Ef al o'E .E f '{1'd, o.r E
ot s;
:k38 .f
!
o)
=
o)
a
U' !
o
q) ,rl g._
.-= EE
6'=
u,
=F
=.2uJ b o,= E o) o _o o-
0)

IL o.c 6 !
= o- '= O)
f
z =o
oo.
u, (5 (,'c
J
Eo) l E =E' aa
IIJ .= o.rch
o)
o
f.-
IU
E(E -c s3
Fl!
9E
!
o)
E
r;s
o= o. o
o)
o-
a
L
o)
C
o o)
.o
E E(oC
U_
q=
o
oo)
gs
gL $=
(t)
L.-

rrb !
o) EE e
L-= -o
o)
o IL .o
s3 IL o.j
co
(U=
N.=
Ftr
z(E
c)
o- +b tr
zuJ oo) =o
o u? = -a o- ob P=

H6 G
o
o-
a
o^o
=
(, o;i
Of '.= .Y
pac
ul
tr
c)
.E
o .>E
o (!J
oo) o
=
J(E UJ
o f c
6E
TU: E3P
(I,=
G
c f
't drts
o) a9. o
lll
0)
o
l(, v
b-e o, o CL
q) '=
6a Lll o c o'=H E" tx o
d. = =Q I=
o f.-
o'E .=
ct) oH o(/)6
?-i
t,o)
uI o
o o) tJHP
JJ
o cf
(0=
o i6 o.r
c HE 0) 86p
c-E
TU o
ooE
E-.O
o ,'l G
e. o
f
L
.!o= o
lUY ir- '6 ot.9 llJ o oi9
z3 o Z-o o
.j{j J :)g
lrJ tL= .= U) o)
a =o-@ *
(L
a
o
xo=Nla
d u, t! U' uJ o-(/,
L^L

t ci = .=N O)
L +.;
o
f < ai o zd
(E
(o
0)
$
:= L
'E o'=