Sunteți pe pagina 1din 5

CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume şi prenume SUSANU R. TATIANA
Adresa
Telefon
E-mail
Pagina web/blog

Naţionalitate română
Data naşterii/Sex 25.06.1961- Feminin
Experienţa profesională
Perioada 2003- prezent- Învăţământ preuniversitar
Numele şi adresa angajatorului C.J.R.A.E.- CJAP, Bacău, str. Oituz, nr.24
Sectorul de activitate Învăţământ
Funcţia sau postul ocupat Profesor consilier şcolar
Principalele activităţi şi o Consiliere şi orientare şcolară şi profesională individuală şi de
responsabilităţi grup ( educaţie pentru carieră,autocunoaştere şi dezvoltare
personală, comunicare şi relaţionare interpersonală,
managementul informaţiilor şi al învăţării, planificarea
carierei, educaţie antreprenorială, stil de viaţă);
o Cercetare şi analiza psihologică, sociologică, statistică; studii
de caz;
o Consilierea cadrelor didactice;
o Consilierea părinţilor;
o Examinare psihologică;
o Acoerdarea de sprijin comisiilor metodice ale cadrelor
didactice şi ale diriginţilor, consiliilor profesorale, lectorate cu
părinţii;
o Formarea competenţelor elevilor în conformitate cu programa
şcolară;
o Evaluarea nevoilor de consiliere individuală şi de grup;
o Identificarea, evaluarea şi consilierea elevilor aflaţi în situaţii
de risc ;
o Proiectarea şi organizarea didactică;
o Conceperea şi realizarea de material didactic auxiliar;
o Coceperea şi proiectarea de programe de consiliere individuală

1
şi de grup;
o Conceperea de programe opţionale : Dezvoltarea abilităţilor
socio-emoţionale!, „Dezvoltare personală şi adaptarea la
tranziţie”, „ Consiliere şi orientare în carieră, „Contracte
civile speciale „ etc..
o Punerea în relaţie a actorilor educaţionali respectiv a cadrelor
didactice, părinţilor, elevilor, organizaţii, comunitate la nivel
local,regional,naţional şi internaţional în vederea atingerii
idealului educaţional ca finalitate de maximă generalitate
contextuală, însă şi particularizarea la resursa umană la
momentul dat;
o Organizarea activităţilor cu caracter instructiv-educative;
o Consilierea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale .

Perioada 1979- 1994 Industria Constructoare de Maşini


Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea „Rulmentul” Braşov/ S.C. AEROSTAR BACĂU
Sectorul de activitate Controlul calităţii/Producţie – piese schimb aviaţie
Educaţie şi formare 2003- prezent -învăţământ preuniversitar
Perioada - 2018-2019. Curs de perfecţionare “ Managementul stresului.
Stil de viaţă sănătos.- ASERTIV- Târgul Mureş.
- Octombrie 2018 - iulie 2019- Curs de perfecţionare ”Tehnici
şi Proceduri de Intervenţie în Terapia
Logopatiilor”(logopedie aplicată),organizat de Asociaţia
Logopezilor din România – ALR,80 ore.
- 2018-Curs de formare postuniversitar „Tehnici de
Interventie in Asistenta Integrata a Consumatorului de
Droguri”, Univ. De Vest Timişoara,32 de credite ;
- 2018- Curs de fomare”Acupunctură în 6 energii” Cursul I-
acupunctură sistemică), Oriental Med, Iaşi;
- 2017- Curs de formare,Calificare: „Apicultor”,S.C. Apicola
S.R.L. Bacău, 360 DE ORE;
- 2015-Curs de formare „Educaţie civică”, CCD Bacău, 90 ore,
nr. credite 25;
- 2015- curs de formare”Tic în educaţie”, CCD Bacău,60 ore, 30
credite;
- 2011- Curs de formare „Consiliere şi orientare privind
cariera”, oraganizat de S.C. Info Educaţia S.RL., Iaşi;
- 2010- Definitivarea în învăţământ;
- 2010- Participarea cu lucrarea „Vocaţie şi carieră” la
Conferinţa Internaţională desfăşurată la Piatra Neamţ, în
conextul Anului Jubiliar Petre Andrei;
- 2010-Participarea la Workshop-ul Atelier Experenţial ,
organizat de Oana Gostin în cadrul Conferinţei Internaţionale
„Consiliere Psihologică şi educaţională”, desfăşurată la
Piatra Neamţ în conextul Anului Jubiliar Petre Andrei;

2
- 2010- Participarea la Workshop-ul cu titlul „Familie, sensul
vieţii şi spiritualitate sacră” organizat în cadrul manifestărilor
prilejuite de „Zilele Petre Andrei” iaşi- 10 credite;
- 20-24 Octombrie-2010- Participare la Conferinţa Naţionalăde
Geriatrie şi Gerontologie „ Longevitatea activă şi fragilitatea
vârstnicilor” , sediul Otopeni,INGG” Ana Aslan, Bucureşti;
- 2010- Participat la Seminarul special de Ayurveda cu
specializarea „Panchakarma- NoTiuni Introductive
Şi Principalele Terapii de Purificare din
Ayurveda”;
- 2008-2009 Curs de formare în „Psihologia muncii,
transporturilor şi vocaţională”- Univ. „Petre Andrei” Iaşi;
- 2008- 2010- Master , „ Psihoterapie de familie şi cuplu şi
evaluare în practica clinică”, Univ. „Petre Andrei”,
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu lucrarea
„Sinergia cuplului, disoluţia familiei şi efectele sale asupra
copilului”;
- 2007-2008- Curs de formare „ Formator de fromatori”
- 2007-2008- Analiza de formare şi dezvoltare personală,
Societatea de Psihoterapie Experenţială din România;
- 2007-2008- Curs de formare „Managementul proiectelor
educaţionale”, CCD Bacău, 110 ore;
- 2007-2008- Curs de formare „ Fonduri structurale,
dezvoltare instituţională”, CCD bacău, 110 ore;
- 2007 Octombrie- Curs de formare „HIV/SIDA” în cadrul ISJ
Bacău în colaborare cu Fundaţia Română Children`s Appeal;
- 2007 – Lucrare ştiinţifică pe probleme educative antidrog în
cadrul simpozionului „Viaţa o responsabilitate”, 17-19
octombrie;
- 2007 –Curs de formare „Caracter First”- desfăşurat în
cooperare cu Ministerul educaţiei, Cercetării şi
Tineretului,facilitat de ISJ Bacău şi Casa Corpului Didactic
„Grigore Tăbăcaru” Bacău;
- 2005 – 2007- Master, Facultatea de Psihologie, Asistenţă
Socială şi Sociologie, Univ. „Petre Andrei” Iaşi,
Specializare- „Consiliere Psihosociala şi reintegrare prin
Probaţiune” având ca temă de cercetare „Victima Din
Perpectiva Protecției”
- 2007 – Licenţă în Psihologie: Facultatea de Psihologie,
Asistenţă Socială şi Sociologie, Univ. „Petre Andrei” Iaşi;
- 2006-2007 Învăţământul Incluziv,CCD Bacău;
- 2003-2004- Şcoala Pilot nr.3,” Noul sistem de evaluare şi
notare”;
- 2001-2002- Curs postuniversitar, Modulul psihopedaagogic,
Univ. AL.I. Cuza ,Iaşi;
- 2001Iulie –Licenta în Drept, în cadrul Academiei de

3
Poliţie,”Alexandru Ioan Cuza”Bucureşti;
- 2000- Curs Informatică, specializarea”Operator ,introducere,
validare şi prelucrare date pe microcalculatoare compatibile
IBM-PC;
- 1992-1997- Studentă în cadrul Facultăţii de Drept „Petre
Andrei” Iaşi, Specializarea Drept, Profilul- Ştiinţe juridice;
- 1992-1994- Curs „Design Vestimentar”, Şcoala de Arte de
pe str. Caişilor, Bacău;
- 1993-1994- Curs postliceal Contabilitate-TVA prin
Ministerul Muncii şi protecţiei sociale, Bacău;
- 1986- 1989- elevă la Liceul Industrial nr.1, Bacău.
- 1976-1979- elevă la Grupul Şcolar „Rulmentul” Braşov

Aptitudini şi competenţe - Tricotaje manual şi pe maşină;


personale - Confecţii;
- Desen artistic,tehic;
- Muzica canto,uşoară, operă corală;
- Arta dansului,dans popular;
- Arta poeziei
- Arta filmului
- Arta scrisului
- Arta grădinăritului;
- Arta ţesutului;
- Arta sportului static şi dinamic;
- Design-nul vestimentar,
- Studiul plantelor medicinale;
- Amenajări interioare;
- Aranjamente florale „Ichebana” etc.
- Apicultura;
- Acupunctura;
Limbi străine cunoscute Limba Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultat Citire Participat la Discurs Exprimare
conversaţie oral scrisă
Franceza Bine Bine Bine Satisfăcăt. Bine
Engelza Bine Bine Satisfăcător Satisfăcător Bine
Spaniola F. bine Bine Bine Bine Bine
Italiană Bine Bine Bine Satisfăcăt. Bine
Maghiară F. bine Bine F. bine Bine Bine

Aptitudini şi competenţe - Comunicare şi relaţionare la toate nivelurile de interacţiune


sociale ( ascultare activă, selectarea căilor şi modalităţilor de adaptare
la situaţii noi şi neprevăzute, identificarea particularităţilor
interlocutorilor, medierea şi negocierea conflictelor, adecvarea
comportamentului în raport cu interlocutoorul);
- Lucrul în grup;
Aptitudini şi competenţe - Managementul activităţii de consiliere din cadrul Cabinetului
organizatorice de Asistenţă Psihopedagogică;
- Antreprenoriale.

4
Aptitudini şi competenţe - Operare PC, Windows, Microsoft ofice ( Word, Power
tehnice Point,Publisher, corel Draw9);
- Comunicare- Internet, Netscape, Comunication Expres;
- Manipularea utilajelor şi echipamentelor tehnice industriale (
maşina de cusut, tricotaje şi din Ind. Constructoare de maşini
etc).
Permis de conducere - În perspectivă
Alte aptitudini şi - Gestionarea resurselor personale
competenţe
- Influenta Agentilor de Socializare Asupra Conduitelor
Articole scrise, cercetări, Deviante Ale Minorilor .Resocializarea
- Probatiune-Managementul Pedepsei în penitenciar
simpozioane, conferinţe,
- Setea de Adevar conduce spre Spre Sfantul Potir
prezentări în cadrul - Metode Si Tehnici de Interventie in Cazul Copiilor Cu ADHD
activităţilor metodice etc. Si Tulburari-De Comportament
- Vocatie Si Cariera Conferinta
- Identitate Și Stima de Sine
- Nu renunţa! Ridică-te şi luptă pentru visul tău!
- Cauzele tulburărilor emoționale și comportamentale
- DEZVOLTAREA ABILITATILOR SOCIOEMOLTIONALE
SINTEZE
- Victima din perspectiva protecţiei
- Metode și Tehnici de Restructurare, Liniștire, Vindecare și
Integrare a Ființei
- Vitiligo .
- Poezie
- OBEZITATEA FACTOR DE RISC IN APARITIA
DEMENTEI SI A ALTOR BOLI