Sunteți pe pagina 1din 5

EX catHEdRa

Leadershipul educațional –
o resursă importantă pentru
îmbunătățirea impactului
activității cadrului
didactic
Rezumat: Articolul se referă la implementarea principiilor
rima bEZEDE
și a metodologiei leadershipului paideutic în calitate de factor
Centrul Educațional PRO DIDACTICA
important în asigurarea unei dezvoltări profesionale de calitate
a cadrului didactic și, implicit, în îmbunătățirea procesului
educațional la nivel de clasă, instituție și comunitate de învățare. De asemenea, în baza cercetărilor recente din domeniu, sînt
elucidate condițiile psihopedagogice de bază care determină activitatea eficientă a cadrului didactic lider: cultura organizațională
și comunitatea profesională de învățare, sistematizate în Modelul metodologic al leadershipului educațional. Nu în ultimul rînd,
sînt prezentate recomandări practice pentru implementarea cu succes a leadershipului educațional la nivel de instituție.
Abstract: The article refers to implementation of leadership principles and methodology as important factors in ensuring the
professional development of teachers and thus to improve the educational process at class, school and learning community levels.
Also, based on recent research in the field, are offered the basic pedagogical conditions for efficient activity of teachers leaders:
organizational culture and professional learning community, reflected in Methodological Model of Teacher Leadership. Nonetheless,
are presented practical recommendations for successful implementation of educational leadership at the school level.

Keywords: teachers leaders, leadership principles and methodology, educational process, learning community, Methodo-
logical Model of Teacher Leadership.

Acceptarea şi promovarea paradigmei educaţionale postmoderne; abordarea educaţiei din punctul de vedere
al celui ce învaţă; desfășurarea procesului educațional din perspectiva unei pedagogii axate pe competențe sînt
doar cîteva dintre noile imperative educaționale la care trebuie să răspundă sistemul de învățămînt din țară și
care, în ansamblu, reflectă vectorul său european. în acest context, astăzi, în Republica Moldova, sînt întreprinse
o serie de acțiuni în vederea reformării sistemului de învățămînt în conformitate cu schimbările sociale, politice,
economice și tehnologice, așa încît să fie asigurată plenar calitatea procesului educațional, accesul tuturor ac-
torilor la educație și relevanța studiilor [7]. Toate aceste realități solicită un personal didactic calificat, implicat
într-un proces permanent de creștere personală și profesională; condiții favorabile valorificării potențialului
său și dezvoltării de noi competențe, dar și redefinirea rolului și a misiunii ce îi reveni, pentru a activa în baza
unor standarde actualizate continuu. Formarea și dezvoltarea competențelor cadrului didactic se bazează atît pe
activitatea teoretică, de informare, cît și pe activitatea practică, desfășurată în varia contexte profesionale. De
la modelul profesorului ”specialist într-un domeniu, curînd depășit de evoluțiile științifice” se trece la modelul
”profesorului-formator, capabil să se adapteze la nou, să se autoformeze permanent” [4, p. 74]. Ca răspuns la
aceste exigențe, la începutul anilor ’80 ai secolului trecut, a fost lansată ideea leadershipului educațional, ca parte
a pledoariei pentru profesionalismul cadrelor didactice din SuA, în vederea asigurării unei educații de calitate

cuRRiculumul modulaR, o aboRdaRe oRientată spRe cReşteRea calităţii în foRmaRea pRofesională

18
EX catHEdRa

(J. York-barr, k. Duke). Conceptul respectiv a fost Childs-bowen et al. (2000); M. katzenmeyer & G.
văzut în mai multe țări din Occident ca o resursă-cheie Moller (2001); J. Murphy (2005); P. A Wasley ( 1991)),
pentru revigorarea/reactualizarea profesiei de cadru evidențiem faptul că profesorul lider:
didactic, un element crucial în desfășurarea reformei  are capacitatea de a inspira și a încuraja colegii
în educație. de breaslă să se schimbe, să reflecteze și să se
Leadershipul educațional poate fi privit și înțeles implice în activitățile pe care, în mod normal, nu
drept un proces de consolidare și extindere a profesi- le-ar lua în considerare;
onalismului prin autorizarea cadrului didactic de a-și  funcționează eficient în comunitatea profesiona-
manifesta abilitățile de lider și de a exersa leader- lă, are impact asupra învățării elevilor, contribuie
shipul în activitatea sa curentă, ca parte componentă la îmbunătățirea școlii, împuternicește/responsa-
a acesteia. Profesorul – în calitate de organizator al bilizează toate părțile interesate să participe la
procesului de învățămînt, de educator şi partener, de ameliorarea procesului educațional;
membru al corpului profesoral – posedă caracteris-  este un membru și colaborator activ al comunității
ticile unui lider, pe care le demonstrează la nivel de profesionale de învățare;
clasă, dar și în cadrul colectivului: creează o viziune  influențează îmbunătățirea continuă a procesului
inspirată pentru viitor vizavi de activitatea sa profe- educațional.
sională și cea a școlii; lansează viziunea în comuni- Astfel, profesorul lider posedă un ansamblu de
tatea profesională din care face parte; motivează şi cunoștințe profesionale, abilități de lider și atitudini
inspiră prin acțiuni concrete atît elevii, cît şi colegii proactive, mobilizate în diferite contexte pentru
să atingă viziunea promovată; antrenează/ghidează soluționarea creativă și constructivă a multiplelor
şi construieşte o echipă care să fie eficientă în reali- probleme intervenite în activitatea pedagogică la
zarea viziunii. Astfel, acest proces este unul axat pe nivel de clasă, instituție și comunitate profesională,
consolidarea şi extinderea profesionalismului cadrului în vederea asigurării unui impact pozitiv și durabil. Ca
didactic prin: principiu general se acceptă trecerea de la paradigma
1. autorizarea profesorului să își valorifice în mod profesorului-artist la cea a profesorului-expert; de la
plenar potențialul de lider în activitatea sa la nivel autoinițiere, intuiție, artizanat la reflexivitate, spirit
de clasă, instituție, comunitate profesională și metodic, excelență profesională. în ultima vreme, se
sistem; fac eforturi deosebite pentru definirea identității pro-
2. crearea unui mediu favorabil constituirii și fesionale a cadrelor didactice, în consonanță cu noile
funcționării comunităților profesionale de referențialuri valorice [3]. Considerăm important să
învățare la nivel de instituție prin promovarea accentuăm că perfecționarea personalului didactic
valorilor autentice; contribuie la schimbarea cerută pentru progresul
3. implicarea plenară a cadrelor didactice în proce- instituției educaționale. Cadrele didactice se adaptează
sul de luare de decizii la diverse niveluri; mai ușor la nou și fac față schimbării nu doar în cazul
4. oferirea oportunităților reale de creștere în carieră unor investiții materiale și intelectuale în instruirea și
și afirmare profesională, inclusiv prin asumarea perfecționarea lor, ci și atunci cînd activează într-un
de către cadrul didactic a rolului de formator și mediu care încurajează participarea la luarea de de-
mentor. cizii, cînd li se recunosc performanțele profesionale,
Filozofia de bază a modelului de leadership cînd li se oferă prilejul de a avansa în carieră și de
didactica Pro..., nr.5-6 (93-94) anul 2015

educațional presupune faptul că o reformă educațională a disemina practicile pozitive. Esența leadershipului
și inovația, în general, trebuie să pornească de jos în educațional constă în antrenarea cadrului didactic într-
sus, de la cadrul didactic, prin a-i ofer oportunitatea și un program complex, axat pe un sistem de principii
condițiile necesare ca acesta să își asume statutul de lider, metodologice relevante și funcționale pentru dezvol-
de agent al schimbării și al inovării prin implicare directă tarea profesională și eficientizarea comunităților de
și reflecție critică asupra activității pe care o desfășoară învățare la nivel de instituție și sistem:
și asupra mediului în care lucrează. Abordînd rolul de  asigurarea în cadrul instituțiilor educaționale a
lider, profesorul asigură conducerea unui grup de elevi, unui mediu de învățare care sprijină profesorii
exercitîndu-și autoritatea și puterea statutului asupra pro- în documentarea și promovarea/implementarea
ceselor și relațiilor din clasă și din școală. Cadrul didactic activităților de leadership;
lider este un vizionar care inspiră și motivează atît elevii,  abilitarea profesorilor în vederea identificării
cît și colegii, influențîndu-i pozitiv și asigurîndu-le spri- priorităților de dezvoltare personală;
jinul necesar în diverse contexte educaționale și profe-  oferirea de instrumente pentru înregistrarea și
sionale. Analizînd teoriile ce țin de abordarea cadrului evidența reflecțiilor și a planurilor de dezvoltare
didactic din perspectiva leadershipului educațional (D. profesională;

leadeRshipul educațional – o ResuRsă impoRtantă pentRu îmbunătățiRea impactului activității


cadRului didactic

19
EX catHEdRa

 determinarea de oportunități pentru construirea din instituție, prin inspirarea și motivarea colegi-
de cunoștințe în baza activităților de leader- lor pentru dezvoltare profesională, inclusiv prin
ship; sensibilizarea lor vizavi de necesitatea și inerența
 ghidarea privind metodele și datele colectate care schimbării, dar și de rolul important pe care îl are
conduc spre schimbare; fiecare cadru didactic în acest proces.
 orientarea în domeniul strategiilor de leadership  Leadership educațional instituțional în sens
educațional; larg. Profesorul lider, prin implicarea sa în
 consolidarea unei culturi profesionale care oferă procesul de luare a deciziilor și implementarea
suport și feedback leadershipului educațional; acestora, prin mobilizarea și sensibilizarea
 dezvoltarea de oportunități pentru un dialog colegilor, prin participarea activă în planifi-
profesional sistematic pe marginea valorilor, carea strategică și operațională a instituției,
strategiilor, leadershipului etc.; contribuie la dezvoltarea plenară a acesteia și,
 oferirea de suport în cadrul rețelelor/comunităților implicit, la asigurarea unui proces educațional
profesorilor lideri; de calitate.
 asigurarea unui parteneriat viabil între școală Modelul pe care îl prezentăm mai jos abordează
și agențiile externe (centre de formare con- leadershipul educațional în calitate de proces la toate
tinuă, instituții din învățămîntul universitar, nivelurile, specificînd manifestarea profesională și
reprezentanți ai sectorului asociativ); influența profesorului lider:
 recunoașterea meritelor/achizițiilor profesionale  Nivelul I – leadership cu influență asupra
prin certificare și promovarea în carieră. propriei activități, prin autoformare și forma-
Pornind de la premisa că ”toată lumea are potenţialul re, inclusiv prin implicarea într-o cercetare-
şi dreptul de a lucra ca lider”, că ”a fi lider e un lucru acțiune care reprezintă un proces de dezvoltare
complicat, care necesită abilităţi şi care poate fi învăţat profesională și contribuie atît la soluționarea
de fiecare membru al comunităţii şcolare”, că ”demo- unei probleme stringente identificate de cadrul
craţia defineşte în mod clar drepturile persoanelor fizice didactic, cît și la actualizarea/dezvoltarea
de a participa activ la luarea deciziilor care le afectează competențelor profesionale în contextul aces-
viaţa” (S. lambert (1998) și M. katzenmeyer, G. Moller teia.
(2001)), susținem că, prin oferirea unui model optim  Nivelul II și III – leadershipul educațional se ma-
de valorificare a abilităților de lider, de respectare a nifestă la nivel de catedră (micronivel) și instituție
principiilor sus-menționate și de aplicare a metodolo- (macronivel), prin realizarea în comun a unor cer-
giei leadershipului educațional în contexte profesionale cetări-acțiune care vor soluționa problemele iden-
concrete, vom contribui la consolidarea competențelor tificate; prin diseminarea de către profesorii lideri
cadrelor didactice și la asigurarea unui impact pozitiv a experiențelor pozitive înregistrate în activitate, în
asupra elevilor și colegilor, asupra funcționării și dez- procesul de cercetare-acțiune; prin inspirarea co-
voltării instituției educaționale. legilor de a-și îmbunătăți demersul, de a participa
Avînd la bază modelul leadershipului integrat, pro- în activități de dezvoltare – toate acestea avînd re-
pus de J. Scouller, considerăm important să evidențiem percusiuni pozitive asupra funcționării și activității
și să sistematizăm nivelurile leadershipului educațional instituției, asupra optimizării anumitor aspecte ce
în funcție de aria de influență/conducere a liderului țin de calitatea procesului de învățămînt la nivel
și de finalitățile acestui proces. Astfel, leadershipul de școală și asupra asigurării performanțelor prin-
educațional se poate realiza la trei niveluri distincte: cipalilor actori educaționali. Conform Modelului
 Leadership educațional personal (nivel in- metodologic al leadershipului educațional,
terior). la acest nivel, liderul își ”conduce” prezentat în Figura 1, profesorul lider este în
propria dezvoltare profesională. Pornind de la centrul acțiunii, avînd influență pozitivă directă
valorile personale și profesionale pe care le atît asupra îmbunătățirii procesului educațional
are, identifică obstacolele/problemele cu care la nivel de clasă, cît și la nivel de instituție, par-
se confruntă pe parcurs și care nu îi permit să ticipînd în procesul de construire/împărtășire a
desfășoare o activitate de calitate, în corespun- cunoștințelor. în același timp, pentru manifestarea
dere cu valorile pe care le împărtășește. abilităților de lider și promovarea cadrului didactic
 Leadership educațional instituțional în sens lider este nevoie de condiții favorabile, cum ar fi:
restrîns. Cadrul didactic lider contribuie la o funcționarea unei comunități de învățare, o cultură
mai bună funcționare a școlii prin optimizarea organizațională autentică, implicarea cadrului
activității la clasă în demersul curent, prin dise- didactic într-un proces continuu de formare și
minarea practicilor pozitive în rîndul profesorilor autoformare.

leadeRshipul educațional – o ResuRsă impoRtantă pentRu îmbunătățiRea impactului activității


cadRului didactic

20
EX catHEdRa

Proiect de DP: Consolidar-


• axat pe Impact asupra activității didactice la clasă ea relaţiilor
soluționarea profesionale
problemelor Sporirea
practice în calității
baza unor procesului
cerce- educațional
tări-acțiune Creșterea
• realizat prin Construirea / Îmbună-tățirea perfor-
cooperare împărtășirea / dezvoltarea manțelor
cu cunoștințelor și instituției academice
profeso- experiențelor Extinderea
rii-colegi profesionale parteneri-
• cu rezultate atelor
concretizate educațio-
în impact nale
practic, Îmbunătăți-
schimbare rea imaginii
culturală și Elaborarea agendei Clarificarea valorilor și instituției
formare de pentru schimbare preocupărilor profesio-
cunoștințe Planificarea și implemen- nale și sincronizarea cu
profesionale tarea acțiunii valorile organizaționale

Figura 1. Modelul metodologic al leadershipului educațional

Astfel, profesorul lider contribuie la optimiza- legilor practicile de succes, contribuind la: consolidarea
rea procesului educațional prin implicarea într-o competențelor profesionale; perfecționarea activității
cercetare-acțiune, care reprezintă un ansamblu de didactice la clasă; sensibilizarea colegilor în vederea
metodologii de cercetare ce promovează acțiunea dezvoltării competențelor profesionale; îmbunătățirea
didactică și cercetarea pedagogică în egală măsură funcționării instituției.
și în același timp. Capacitatea de investigare și de Toate acestea sînt posibile doar dacă profeso-
reflecție a cadrului didactic, în general, şi cea de cer- rii activează într-o comunitate profesională și au
cetare-acțiune, în special, contribuie în mod decisiv viziuni comune, în care este stimulată cooperarea,
la dezvoltarea sa ca lider în comunitatea şcolară şi iar performanța este încurajată printr-un leadership
socială, în ansamblu, or, un lider trebuie să posede colaborativ. Astfel, una dintre condițiile psihopeda-
o autoritate epistemică – o autoritate a știutorului, gogice prioritare pentru formarea profesorului lider și
a celui competent într-un domeniu. Antrenîndu-se implementarea cu succes a leadershipului educațional
într-o cercetare-acțiune, cadrul didactic își clarifică este comunitatea profesională de învățare (CPî), or, în
valorile și preocupările profesionale, sincronizîndu-le accepțiunea lui P. G. Northouse (2004), leadershipul
cu valorile organizaționale; apoi identifică, analizează presupune neapărat un context de grup și realizarea
şi formulează o problemă critică ce ţine de o situaţie unui scop comun. O comunitate de învățare este un
educativă specifică, planificînd agenda schimbării. grup de oameni care împărtășesc emoții, valori sau
didactica Pro..., nr.5-6 (93-94) anul 2015

un moment important la această etapă este discuția și credințe comune, sînt implicați activ în procesul de
negocierea inițială cu toate grupurile interesate – co- învățare, susținîndu-se reciproc.
legi, părinți, cercetători, directori de școli, inspectori Comunităţile dinamice de învăţare reprezintă struc-
etc., care se soldează cu luarea deciziei referitoare la turi în cadrul cărora toți membrii dețin controlul
realizarea agendei schimbării, în care să fie stabilite și fiecare învață, axate pe principii importante ale
problemele stringente şi soluţiile la ele. Implemen- leadershipului educațional care reflectă relația dintre
tarea agendei și a demersului de cercetare-acțiune comunitatea de învățare și manifestarea profesorului
include întîlniri periodice, jurnale reflexive, rapoarte lider. Eficacitatea CPî poate fi apreciată în funcție de
de autoevaluare şi de evaluări în grup, monitorizarea rezultatele obținute. Comunitatea este viabilă prin so-
activităţilor și a realizării sarcinilor, asigurarea co- luţionarea diferitelor probleme cotidiene: mari şi mici,
municării sistematice cu grupul de lucru, procesarea, strategice şi tactice etc. Aceste probleme pot fi rezol-
analiza și interpretarea datelor. vate participativ, prin implicarea cadrelor didactice în
în urma acestei cercetări-acțiune și a soluționării procese de cercetare-acțiune, care, pe de o parte, ar
problemei identificate inițial, cadrul didactic lider contribui la construirea de noi cunoștințe, iar pe de altă
construiește cunoștințe profesionale și împărtășește co- parte, ar influența în bine funcționarea instituției.

leadeRshipul educațional – o ResuRsă impoRtantă pentRu îmbunătățiRea impactului activității


cadRului didactic

21
EX catHEdRa

Cultura organizațională reprezintă un alt con- manifestare şi promovare a valorilor profesionale


cept-cheie și o condiție psihopedagogică importantă personale şi instituţionale;
în abordarea profesorului în calitate de lider și în  implementarea la nivel conceptual-pragmatic
promovarea leadershipului educațional. Cultura a metodologiei leadershipului educațional şi
organizațională are un rol major în dezvoltarea școlii, crearea consecventă a unui mediu instituţional
în transformarea acesteia într-o comunitate de învățare de dezvoltare a profesorilor lideri.
[2, p. 22]. Astfel, doar într-o instituție de învățămînt În concluzie: Contribuind la transformarea școlii
cu o cultură educațională adecvată reușesc să activeze într-un epicentru al schimbării, oferind resurse și
și să crească lideri educaționali. Pe de altă parte, o cul- posibilități, asistență consultativă; stimulînd și în-
tură organizațională ce asigură dezvoltarea eficientă a curajînd colaborarea; instituind un climat psihologic
școlii poate fi menținută doar prin profesori activi, cu favorabil, asigurăm eficiența și continuitatea dezvol-
valori autentice și viziuni comune. Personalitatea și tării profesionale, care, în fază de instituționalizare,
imaginea fiecărei școli este edificată, în primul rînd, creează o cultură a personalului didactic, dar și a
de oamenii care fac parte din aceasta. școala în care școlii, sporind calitatea procesului educațional.
toți actanții educaționali formează o comunitate de
învățare constituie mediul perfect pentru dezvoltarea REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:
personală și profesională atît a cadrelor didactice, cît 1. bezede R. Repere psihopedagogice ale leadershi-
și a beneficiarilor direcți – a elevilor. Este important pului educațional. Teză de doctor în pedagogie.
ca toți factorii implicați, așa-zișii oameni ai școlii, să Chișinău, 2015. 213 p.
cunoască în profunzime instituția în care activează, 2. Clarke P. Comunităţi de învăţare: şcoli şi sisteme.
întru a putea valorifica plenar potențialul intelectual Chişinău: ARC, 2002. 190 p.
aflat aici pentru o perioadă mai îndelungată, timp în 3. Cucoş C. Pedagogie. Iaşi: Polirom, 2006. 464 p.
care mai multe generații de elevi sînt supuși unor 4. Dumitru I. (coord.) Consiliere psihopedagogică.
transformări esențiale [6]. în acest context, recoman- Iași: Polirom, 2008. 332 p.
dăm instituţiilor educaţionale: 5. Frost D. International Teacher leadership report.
 includerea în Proiectul de dezvoltare strate- November, 2011.
gică a instituţiei de învăţămînt a leader- 6. Guzgan v. Modalități de evaluare a nivelului de
shipului educațional ca element al culturii cultură organizațională în unitatea școlară. în:
organizaționale; Didactica Pro..., nr. 2 (78), 2013, pp. 45-48.
 facilitarea activităţii de cercetare-acţiune a pro- 7. Codul Educaţiei al Republicii Moldova. Minis-
fesorilor prin crearea contextelor adecvate de terul Educaţiei al Republicii Moldova.

leadeRshipul educațional – o ResuRsă impoRtantă pentRu îmbunătățiRea impactului activității


cadRului didactic

22