Sunteți pe pagina 1din 2

CENTRUL DE EVALUARE ______________

DECLARAŢIE

Subsemnatul …………………………………………………………………………………...,
având funcţia de ……………………………………..., la ………………………………………………
…………….……………………….., localitatea ………………………,, judeţul ……………………..,
posesor al CI seria ….. nr. …………, eliberată de ……………………………………………………,
la data de ……………………….., având CNP ……………………………, telefon
………………………….., declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul
Penal, că nu am afini sau rude până la gradul IV inclusiv, care participă la examenul de Titularizare
2014, -educatoare

Data ____________
Semnătura ……………………………….
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ___________

ANGAJAMENT

Subsemnatul …………………………………………………………………………………...,
având funcţia de ……………………………………..., la ………………………………………………
…………….……………………….., localitatea ………………………,, judeţul ……………………..,
posesor al CI seria ….. nr. …………, eliberată de ……………………………………………………,
la data de ……………………….., având CNP ……………………………, telefon
………………………….., declar pe proprie răspundere următoarele:
1. nu voi divulga sub nicio formă informaţii legate de certificatul SSL pentru transferul de
subiecte;
2. voi asigura transportul /păstrarea/ predarea plicurilor sigilate conţinând certificatele SSL
necesare transferului de subiecte din momentul intrării în posesie şi până în momentul stabilit
de Procedura privind regimul şi normele de utilizare a certificatului SSL necesar şa
transferul / preluarea fişierelor şi a variantelor de subiecte pentru examenele, evaluările şi
concursurile din anul 2012;
3. mă angajez să păstrez confidenţialitate asupra informaţiilor pe care le gestionez până în
momentul când acestea devin publice.

Data …………………………
Semnătura ……………………………….