Sunteți pe pagina 1din 27

INSPECTORATUL SCOLARJUDETEAN TlMIS

B-dul C.D. Loga nr. 3, 300022, Timisoaru,Tl'! +40(0)256-305799 MINISTEIUll. EDI !CATIEl
Fax +40(0)256-490430, +40(0)256-490420 NATIONAl,E
mall.isj.tlmls@gmail.com,www.lsj.tm.cdu.ro
Operator de dale cu caracter personal nr.18818 romania2019.eu

Departamentul/Compartimentul: Activitati educative extrascolare

PROCEDURA OPERATIONAL.A
,,Aprobarea de catre I.S.J. Timis a taberelor, excursiilor,
expediriilor si a altor activitati de timp liber, care se
organizeaza in timpul orelor de curs, de catre urritati de
invatamant preuniversitar din judetul Timis"
Cod: P 08.02
Editia: a II-a
Revizuirea: 0

,..
lntocmita de:'
Prof. Domolki Ladislau - inspector scolar

Verificata de:
Prof. Halasz Francisc - inspector scolar general adjunct

Avizata de:
Prof. Mihaela Dana Petrov - inspector scolar general adjunct, presedintele
comisiei de monitorizare a SCIM

Aprobata de:
Prof. Aura Codruta Danielescu - inspector scolar general

Proce dura conti.ne un nr. d e f!) . i. ~1. un nr. d e


pagm pagi.mi d e anexe

Data aprobarii in C.A. : -<)J,


oc: 0 11i1 , -<.U'
v),1 (Cl
.J
Ministerul Educatiei Nationale Procedura operationala: Editia: a II-a
Inspectoratul Scolar Judetean ,,Aprobarea de catre I.S.J. Ttmis a taberelor, Nr. exemplare:
Timis excursiilor, expedttiilor ~i a altor activitatl de timp Revizuirea: 0
liber, care se organizeaza in timpul orelor de curs, Nr. exemplare:
de catre unitat] de i'nvatamant preuniversitar
din judetul Ttmis" -
Departamentul/Compartimentul: Cod P 08.02 Pag 1 din 13
Activits]] educative extrascolare
Exemplar: 1

Departamentul/Compartimentul: Activitafi educative extrascolare

PROCEDURA OPERATIONAL.A

,,Aprobarea de catre I.S.J. 'I'imis a taberelor, excursiilor, expeditiilor si a altor activitati


de timp Iiber, care se organizeaza in timpul orelor de curs, de catre unitati de mvatamant
preuniversitar din judetul 'I'imis"
Ct,d: P 08.02
Editia: a II-a
Revizuirea: 0

1. CUPRINS

Nr. Denumirea componentei din cadrul procedurli operationale


componentei Pagina
in cadrul
procedurli
operatlonale
o. Pagina de garda
1. Cuprins 1
2. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea ~i aprobarea editiei sau a 2
reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
3. Formular de evidenta a modificarilor I Situatia editiilor ~i a reviziilor in cadrul 3
procedurii operationale
4. Formular de distribuire - difuzare I Lista persoanelor la care se difuzeaza editia 4
I revizuirea in cadrul editiei procedurii operationale
5. Formular de analiza a procedurii 5
6. Scopul procedurii operationale 6
7. Domeniul de aplicare a procedurii operationale 7
8. Documentatia aplicabila procedurii operationale (documente de referinta) 8
9. Definitii ~i abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 9
10. Descrierea activitatii sau procesului 10-11
11. Responsabilitati 12
12. Anexe, formulare, inregistrari, arhivari, inclusiv diagrama de proces 13
Ministerul Educatiei Nationale Procedura operationala: Editia: a II-a
Inspectoratul Scolar Judetean ,,Aprobarea de catre I.S.J. 'I'imis a taberelor, Nr. exemplare:
Timi~ excursiilor, expedltillor ~i a altor activitati de timp Revizuirea: 0
Ilber, care se organizeaza in timpul orelor de curs, Nr. exemplare:
de catre unitati de invatamant preuniversitar
din judetul TImis" -
Departamentul/Compartimentul: CodP 08.02 Pag2 din 13
Activitati educative extrascolare
Exemplar: 1

2. Lista RESPONSABILILOR cu elaborarea, verificarea si


aprobarea EDITIEI sau a REVIZIEI IN CADRUL EDITIEI
procedurii operationale

Nr. Elemente Functia Numele ~i prenumele Data Semnatura


crt. privind
responsabilii I
operatiunea
1. 2. 3. 4. //11 5. /r
2.1.

2.2.
Elaborat

Verificat
Inspector
scolar
Inspector
Prof. DOMOLKI LADISLAU

Prof. HALASZ FRANCISC


11.04.2019

12.04.2019
&aff; ~:/-7
,{
scolar general
adjunct
2.3. Avizat Presedintele Prof. PETROV MIHAELA DANA Z2>,04,2ol9
comisiei de
monitorizare a
i)v
( ~j,{,-,;Y
SCIM, I~GA /;
:I
2.4. Aprobat Inspector Prof. DANIELESCU
scolar general AURA-CODRUTA
25:o~,iol,i_ ~j\
\.
'
\
Ministerul Educatiei Nationale Procedura operatlonala: Editia: a II-a
Inspectoratul Scolar Judetean ,,Aprobarea de catre I.S.J. T'imis, a taberelor, Nr. exemplare:
Timis excurstilor, expedttillor si a altor activltati de timp Revizuirea: 0
liber, care se organizeaza in timpul orelor de curs, Nr. exemplare:
de catre unitat! de invafamant preuniversitar
din judetul Ttmis" -
Departamentul/Compartimentul: Cod P 08.02 Pag 3 din 13
Activitati educative extrascolare
Exemplar: 1

3. Formular de evidenta a modificarilor I Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul


procedurii operationale

Nr. Editia I revizia in Componenta Modalitatea de Data de la care se Data de la care se


crt. cadrul editiei revizuita revizuire aplica prevederile retrage editia I
editiei I revizuirii revizuirea editiei
editiei
1. 2. 3. 4. 5.
3.1. Edijia I ,/Q, 05.2012> 2- e. OLr, iol9
3.2. Revizuirea 11.
3.3. Revizuirea 12.
3.4. Revizuirea I.3.
Editia a II-a s-: 0/-r, :ZO,frJ
Revizuirea II. I.
Revizuirea II.2.
Revizuirea II.3 .
.............
Ministerul Educatiei Nationale Procedura operationala: Editia: a II-a
Inspectoratul Scolar Judetean ,,Aprobarea de catre I.S.J. Ttmis a taberelor, Nr. exemplare:
Timi~ excursiilor, expedltlilor ~i a altor activitati de timp Revizuirea: 0
Iiber, care se organlzeaza in timpul orelor de curs,
Nr. exemplare:
de catre unitati de invafamant preuniversitar
din judetul 'I'imis" -
Departamentul/Compartimentul: Cod P 08.02 Pag 4 din 13
Activitafi educative extrascolare
Exemplar: 1

4. Formular de distribuire - difuzare I Lista PERSOANELOR la care se difuzeaza editia I


revizia in cadrul editiei procedurii operationale

Nr. Scopul Ex. Compartime Functia Nurne ~i Data Semn.


crt, difuzarii Nr. nt prenume primirii "
1. 2. 3. 4. 5. 6. 71! lI
4.1. A pro bare 1 Conducere Inspector scolar Aura Codruta I/
general DANlELESCU ;J~"
-
4.2. Avizare 1 Conducere I~GA- Mihaela Dana \ ,,
Presedintele PETROV
comisiei de
monitorizare a
(LJ y
.;JA,.,,

4.3. Aplicare 1 Conducere


SCIM
Inspector scolar HALASZ H(J
/ --
general adj. Francisc <:>
4.4. Aplicare 1 Oficiul juridic Consilier juridic Andreea
IACOBESCU
4.5. Aplicare 23 Curriculum ~i Ins pee tori Conform
inspectie scolari statului de
scolara functii aprobat
4.6. Aplicare Cf. Institutii de Cadre didactice Conform
retelei invatamant din statului de
scolare judetul Timis functii aprobat
4.7. lnformare Personal Sefi de Conform
nedidactic de compartimente statului de
conducere din functii aprobat
cadrul ISJ
Tim is
4.8. Arhivare 1 Comisia de Inspector scolar Petria-Elena
monitorizare a - secretar BOLD EA
SCIM CMSCIM
4.9. Alte scopuri 1 Audit Auditor Ee. dr. Ana
CRA.SNEANU
Ministerul Educatiei Nationale Proceduraoperatlonala: Editia: a II-a
Inspectoratul Scolar Judetean ,,Aprobarea de catre I.S.J. Ttmts a taberelor, Nr. exemplare:
Timi~ excursiilor, expeditillor ~i a altor activitati de timp Revizuirea: 0
liber, care se organizeaza in timpul orelor de curs, Nr. exemplare:
de catre unltatl de 'invafamant preunrversltar
din judetul Ttmis" -
Departamentul/Compartimentul: Pag 5 din 13
CodP 08.02
Activitati educative extrascolare
Exemplar: 1

5. Formular de analiza a procedurii

5.1. Compartimentul care MANAGEMENT INSTITUTIONAL


exprima punctul de vedere
5.2. Numele ~i prenumele I.~.G.A.HALASZFRANCISC
conducatorului
compartimentului
5.3. a) AVIZUL 12.04.2019 Semnatura ),.{ n er, ,,-------
FAVORABIL - - "' '------... /
Sau
5.3. b) AVIZUL Precizarea explicita a observatiilor la procedure
NEFAVORABIL

Data Semnatura

5.1. Compartimentul care


exprima punctul de vedere
lrer/u 1 ·ri-n, e {) ua1f-r/u r3 Er\'ffl A S,, l?OCA. /lE
.

5.2. Numele ~i prenumele


conducatorului !->BA llfl1(rr ·-rf!A JJe/se_
compartimentului
5.3. a) AVIZUL
FAVORABIL
Data IZ .of. Zof:J Semnatura l:--{Q e.e /--
----------, /
Sau
5.3. b) AVIZUL Precizarea explicita a observatiilor la procedura
NEFAVORABIL

Data Semnatura
Ministerul Educatiei Nationale Inspectoratul Scolar Judetean Timis
Procedura operationala: Editia: a II-a
,,Aprobarea de catre 1.8.J. Ttmis a taberelor, Nr. exemplare:
excursiilor, expedititlor ~i a altor acttvitat! de timp Revizuirea: 0
Iiber, care se organizeaza in timpul orelor de curs, Nr. exemplare:
de catre unltatt de invatamant preunlversltar
din judetul Ttmls" -
Departamentul/Compartimentul: Pag 6 din 13
Cod P 08.02
Activitatl educative extrascolare
Exemplar: 1

6. SCOPUL procedurii operationale

a. Stabileste modul de realizare a activitatii respective, compartimentele si persoanele implicate;


b. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatli;
c. Asigura realizarea activitatii procedurate, 'in conformitate cu normele legale in materie;
d. Sprijina auditul I alte organisme abilitate 'in actiuni de auditare si I sau control, iar pe manager,
'in exercitarea procesului decizional;
e. Scopul specific al procedurii este de aplicare a prevederilor dispozitiilor din OMEN 3060 I
2014, cu modificarile si completarile ulterioare, privind conditiile de organizare a taberelor,
excursiilor, expeditiilor si a altar activitati de timp liber in sistemul de invatamant
preuniversitar;
Ministerul Educatiei Nationale Procedura operationala: Editia: a II-a
Inspectoratul Scolar Judetean ,,Aprobarea de catre I.S.J. T'imis a taberelor, Nr. exemplare:
Timis excursiilor, expedttitlor ~i a altor activltat] de timp Revizuirea: 0
Iiber, care se organizeaza in timpul orelor de curs,
Nr. exemplare:
de catre unitatt de invatamant preuniversitar
din judetul Ttmls" -
Departamentul/Compartimentul: Pag 7 din 13
Cod P 08.02
Activitafi educative extrascolare
Exemplar: 1

7. DOMENIUL DE APLICARE a procedurii operationale

Prezenta procedura este aplicabila in activitatea compartimentului/departamentului activitati


educative scolare §i extrascolare al I.SJ. Timis precum ~i in activitatea tuturor unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat ~i particular si unitatilor conexe din judetul Timis.
Prezenta procedura se aplica in cazul taberelor/excursiilor/expeditiilor/alte activitati de
timp liber, care se organizeaza in timpul orelor de curs, in situatii exceptionale bine justificate, in
care unitatea de invatamant organizatoare solicita aprobarea Inspectoratului scolar, caruia ii
transmite si planul de recuperare a orelor neefectuate.

Principalele activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurata;


a.Aceasta activitate depinde de activitatea cornpartimentelor:
• Secretariat/Registratura;
• Juridic;
• Activitati educative scolare si extrascolare;
• Conducere;
b.De aceasta activitate depind in cadrul activitatii efectuate urmatoarele compartimente:
• Toate compartimentele de specialitate/discipline ale I.SJ. Timis;
• Toate unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular si unitatile conexe;

Compartimentele furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii procedurate;


compartimentele implicate in activitatea procedurata,
a.Aceasta activitate depinde de furnizarea datelor de la urmatoarele compartimente:
• Secretariat/Registratura;
• Juridic;
• Conducere;
• Activitati educative scolare ~i extrascolare;
• Consiliul de administratie;
b.De aceasta activitate beneficiaza in cadrul activitatilor efectuate urmatoarele compartimente:
• Toate compartimentele de specialitate/discipline ale I.SJ. Timis;
• Toate unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular si unitatile conexe;
Ministerul Educatiei Nationale Procedura operationala: Editia: a II-a
Inspectoratul Scolar Judetean ,,Aprobarea de catre I.S.J. 'I'imis a taberelor, Nr. exemplare:
Tlmis excursiilor, expeditlllor ~i a altor activitati de timp Revizuirea: 0
liber, care se organizeaza in timpul orelor de curs, Nr. exemplare:
de catre unitati de invafamant preuniversitar
din judetul Ttmis" -
Departamentul/Compartimentul: Pag 8 din 13
CodP 08.02
Activltati educative extrascolare
Exemplar: 1

8. DOCUMENTATIA APLICABILA procedurii operationale I documente de referinta

Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate:

a.Legislatie primara
- Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018, publicat in M.Of. nr. 387 din 7 mai
2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, cuprinzand standardele
de management I control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern
managerial
- OMEN nr. 3060/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, privind conditiile de
organizare a taberelor, excursiilor, expeditiilor si a altor activitati de timp liber in sistemul de
invatamant preuniversitar

b.Legislatie secundara
- Anexa la O.M.E.N.C.~. nr. 5034/29.08.2016 privind metodologia de organizare a programului national
"Scoala altfel"

c. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii


- Regulamentul cadru de organizare ~i functionare a inspectoratelor scolare, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr.
5530/05.10.2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului Scalar Judetean Timis, inregistrat la I.SJ.
Timi~ cu nr. 12000 din 08.10.2018;
- Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invajamant Preuniversitar (ROFUIP), aprobat
prin O.M.E.N.C.S. nr. 5079/31.08.2016, cu modificarile si completarile ulterioare
Ministerul Educatiei Nationale Procedura operationala: Editia: a II-a
Inspectoratul Scolar Judetean ,,Aprobarea de catre I.S.J. Tlmls a taberelor, Nr. exemplare:
Timis excursiilor, expedltillor ~i a altor actlvltatt de timp Revizuirea: 0
liber, care se organizeaza in timpul orelor de curs,
Nr. exemplare:
de catre unitat! de invafamant preuniversitar
din judeful Ttmts" -
Departamentul/Compartirnentul: Cod P 08.02
Pag 9 din 13
Activitati educative extrascolare
Exemplar: 1

9. DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR


utilizati in procedura operationala

a. Definitii ale termenilor utilizati:

Nr. Termenul Definitia si I sau, daca este cazul,


crt. actul care defineste termenul respectiv
1. Procedura operationala Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor care trebuie urmati, a
metodelor de lucru stabilite ~i a regulilor de aplicat in vederea realizarii
activitatii, cu privire la succesiunea elementelor din cadrul derularii
procesului respectiv
2. Editie a unei proceduri Forrna initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale,
aprobata si difuzata
Editia unei proceduri se rnodifica atunci cand deja au fost realizate 3
revizii ale respectivei proceduri sau atunci cand modificarile din
structura procedurii depasesc 50% din continutul reviziei anterioare.
3. Revizuirea in cadrul editiei Actiunea de modificare, respectiv adaugare sau eliminare a unor
informatii, date, componente ale unei editii a unei proceduri, modificari
ce implica, de regula, sub 50% din continutul procedurii.
4. Diagrama de proces Schema logica cu forme grafice care reprezinta etapele si pasii realizarii
unui proces sau unei activitati.

b.Abrevieri ale termenilor utilizati

Nr. Abrevierea Termenul abreviat


crt.
1. P.O. Procedura operationala
2. E. Elaborare
3. v. Verificare
4. Av. Avizare
5. A. Apro bare
6. Ap, Aplicare
7. Ah. Arhivare
Ministerul Educatiei Nationale Procedura operationala: Editia: a II-a
Inspectoratul Scolar Judetean ,,Aprobarea de catre I.S.J. Ttmis a taberelor, Nr. exemplare:
Timi~ excm·siilor, expeditdlor ~i a altor activitat! de timp Revizuirea: 0
liber, care se organizeaza in timpul orelor de curs,
Nr. exemplare:
de catre unitat] de invatamant preuniversitar
din judetul Ttmis" -
Departamentul/Compartimentul: Cod P 08.02 Pag 10 din 13
Activitati educative extrascolare
Exemplar: 1

10. DESCRIEREA activitatii sau procesului

10.1. Generalltatt
Este vizata aprobarea de catre I.S.J. Timis a taberelor, excursiilor, expeditiilor si a altor
activitati de timp liber, care se organizeaza in timpul orelor de curs, in sistemul de invatamant
preuniversitar din judetul Timis.

10.2. Documentele utilizate


- Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018, publicat in M.Of. nr. 387 din 7 mai
2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, cuprinzand standardele
de management I control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern
managerial
- OMEN nr. 3060/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, privind conditiile de organizare a
taberelor, excursiilor, expeditiilor si a altor activitati de timp liber in sistemul de invatamant preuniversitar
- Anexa la O.M.E.N.C.~. nr. 5034/29.08.2016 privind metodologia de organizare a programului national
"Scoala Altfel"
- Regulamentul cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr.
5530/05.10.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului Scolar Judetean Timis, inregistrat la I.~.J.
Timis cu nr. 12000 din 08.10.2018;
- Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar (ROFUIP), aprobat
prin O.M.E.N.C.S. nr. 5079/31.08.2016, cu modificarile si completarile ulterioare

10.3. Resurse necesare


10.3.1. Resurse materiale
- hartie, calculator, laptop, imprimanta
10.3.2. Resurse umane
- inspector scolar pentru activitati extrascolare
- Consiliul Consultativ al disciplinei activitati extrascolare
10.3.3. Resurse financiare
- conform bugetului aprobat
10.3.4. Resurse informationale
- haze de date privind Iegislatia aplicabila
- colectia Monitorul Oficial al Romaniei
-LEX.exe
- Site-ul ISJ Timis http://isj.tm.edu.ro
Ministerul Educatiei Nationale Procedura operationalii: Editia: a II-a
Inspectoratul Scolar Judetean ,,Aprobarea de catre I.S.J. Ttmis a taberelor, Nr. exemplare:
Timi~ excursiilor, expedirtilor ~i a altor activifati de timp Revizuirea: 0
liber, care se organizeazli in timpul orelor de curs, Nr. exemplare:
de catre unitatt de invafamant preuniversitar
din judetul 'I'lmis" -
Departamentul/Compartimentul: Pag 11 din 13
Cod P 08.02
Activitat! educative extrascolare
Exemplar: 1

10.4. Modul de lucru

Nr. Eta pa Descrierea operatlunilor


crt,
0. 1. 2.
1. Predarea documentatiei Unitatea de invatamant efectueaza predarea la Registratura I.SJ. Timis, a
de catre unitatea de documentatiei pentru aprobarea de catre I.SJ. Timis a unei activitati tip
invatamant tabara/excursie/expeditie/alta activitate de timp liber, cu eel putin 20 de zile
inainte de data de inceperea activitatii respective
2. Inregistrarea dosarului de I.SJ. Timis mreglstreaza documentatia aferenta
catre I.SJ. Timi~ taberei/excursiei/expeditiei/activitatii de timp liber
3. Analizarea dosarului de I.S.J. Timis analizeaza docurnentatia aferenta
catre I.SJ. Timi~ taberei/excursiei/expeditiei/activitatii de timp liber, care trebuie sa contina
toate documentele mentionate in anexa a - ISJ Timis (pentru activitatile care
se desfasoara in localitatea in care se afla unitatea de invatamant) sau anexa b -
ISJ Timis (pentru activitatile care se desfasoara in alta localitate decat cea a
unitatii de invatarnsnt, care presupune mai multe tipuri de servicii)
4. Formularea raspunsului I.S.J. Timis realizeaza constatarea (anexa a - ISJ Timis/anexa b - ISJ Timis,
de catre I.SJ. Timis dupa caz) ~i forrnuleaza raspunsul/recomandarile care se impun (daca este
cazul), cu maximum 10 zile de la data de depunere a dosarului de catre unitatea
de invatamant (semneaza un inspector scolar desemnat ~i inspectorul scolar
general/general adjunct)
5. Realizarea unor actiuni Unitatea de invatamant efectueaza completarea dosarului cu documente
corective din partea restante, respectand recomandarile ~i termenele formulate de catre I.SJ. Timis
unitatii de invatamant
(daca este cazul)
6. Formularea raspunsului I.SJ. Timis realizeaza nota de constatare ~i formuleaza raspunsul final privind
final din partea l.S.J. aprobarea/neaprobarea taberei/excursiei/expeditiei/activitatii de timp liber,
Timis dupa actiunile cu maximum 7 zile de la data de completare a anexei a sau b - I.SJ. Timis
corective intreprinse de (semneaza un inspector scolar desemnat ~i inspectorul scolar general/general
unitatea de invatamant adjunct)
( daca este cazul)
Ministerul Educatiei Nationale Procedura operationala: Editia: a II-a
Inspectoratul Scolar Judetean ,,Aprobarea de catre I.S.J. Timls a taberelor, Nr. exemplare:
Timis excursiilor, expeditiilor ~i a altor activitati de timp Revizuirea: 0
liber, care se organizeaza in timpul orelor de curs, Nr. exemplare:
de catre unltati de invafamant preuniversitar
din judetul 'I'imls" -
Departamentul/Compartimentul: Cod P 08.02
Pag 12 din 13
Activitati educative extrascolare
Exemplar: 1

11. RESPONSABILITA.TI si RA.SPUNDERI in derularea procedurii operationale

Nr. Compartimentul (postul) I actiunea


Crt. (operatiunea) I II III IV v VI
0 1 2 3 4 5 6
1. Inspectori scolari E
Angajati ai I.~.J. Timis, conform statului de
functii
2. Inspector scolar general adjunct v
sau contabil sef
3. Presedintele comisiei de monitorizare a SCIM Av

4. Inspector scolar general A


5. - Inspectori scolari generali adjuncti Ap
- Inspectie scolara - inspectorii scolari conform
statului de functii aprobat
- Management institutional
- Angajati ai I.~.J. Timis, conform statului de
functii
- unitati de invatamant (daca este cazul)
- secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare Ah
aSCIM
Ministerul Educatiei Nationale Procedura operationala: Editia: a II-a
Inspectoratul Scolar Judetean ,,Aprobarea de catre I.S.J. Ttmis a taberelor, Nr. exemplare:
Timis excursiilor, expedltiilor ~i a altor actlvitati de timp Revizuirea: 0
liber, care se organizeaza in timpul orelor de curs, Nr. exemplare:
de catre unttat] de invatamant preuniversitar
din judetul 'I'imts" -
Departamentul/Compartimentul: Cod P 08.02 Pag 13 din 13
Activitati educative extrascolare
Exemplar: 1

12. ANEXE, INREGISTRARI, ARHIVARI

Nr. Denumire Nr.


Elaborator Aproba Loe arhivare Perioada arhivare
anexa. anexa exernplare
0 1 2 3 4 5 6
1. Diagrama de Inspector I$G 1 La Manualul Cu procedura
proces scolar pentru de proceduri -
activitati CMSCIM
extrascolare
2. Anexa a - ISJ Inspector I$G 1 La Manualul Cu procedura
Timi~ scolar pentru de proceduri -
activitati CMSCIM
extrascolare
3. Anexa b- ISJ Inspector I$G 1 La Manualul Cu procedura
Timis scolar pentru de proceduri -
activitati CMSCIM
extrascolare
4. Anexa 1 M.E.N. Ministrul 1 La Manualul Cu procedura
educatiei de proceduri -
CMSCIM
5. Anexa 2.1. M.E.N. Ministrul 1 La Manualul Cu procedura
educatiei de proceduri -
CMSCIM
6. Anexa 2.2. M.E.N. Ministrul 1 La Manualul Cu procedura
educatiei de proceduri -
CMSCIM
7. Anexa 3.1. M.E.N. Ministrul 1 La Manualul Cu procedura
educatiei de proceduri -
CMSCIM
8. Anexa 3.2. M.E.N. Ministrul 1 La Manualul Cu procedura
educatiei de proceduri -
CMSCIM
ANEXE
Anexa a - I.S.J. Timis (pentru activitati, care se desfasoara in localitatea in care se afla unitatea de
invatamant)
Unitatea de invafamant ---------------------------------
Nr. de inregistrare Nr. de inregistrare I.S.J. Timis _

Catre Inspectoratul Scolar Judctean 'I'imis

Prin prezenta, va solicitam aprobarea efectuarii taberei/excursiei/expeditiei/activitatii de timp


liber, organizata de (unitatea de invatamant) _
in perioada , cu un nr. de prescolari/elevi, coordonata de un nr. de
cadre didactice. Documentatia aferenta a acestei activitati, care se desfasoara in localitatea in
care se afla unitatea de invatamant,se regaseste in dosarul atasat prezentei solicitari,
Justificarea desfasurarii activitatii in timpul orelor de curs:

0 'PI'SU Id osaru Im':


Nr. Constatare
Documente obligatorii cuprinse in dosar Pa gin a
crt. I.S.J. Timis
1 Adresa de inaintare din partea unititii de invatamant prin care se solicita
aprobarea de catre I.SJ. Timis a activitatii tip tabara/excursie/expeditie/alte
activitati de timp liber, care se organizeaza in timpul orelor de curs in
localitatea in care se afla unitatea de invatamant
2 Planul activitatii (anexa nr. 2.1.) cu aprobarea conducerii unitatii de invatamant
de unde provin elevii/prescolarii
3 Planul de recuperare a orelor neefectuate - aprobat de director
(semnat, stampilat)
4 Acordul scris al parintilor/tutorilor legal instituiti conform anexei nr. 1
5 Procesul verbal de informare/instruire a participantilor, cat si reguli specifice
deplasarii

Certificam faptul ca toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea, ~i ne asumam responsabilitatea pentru
securitatea prescolarilor/elevilor participanti

Director - nume, prenume, semnatura, stampila

Cadre didactic organizatoare - nume, prenume, semnatura


Avizul I.S.J. Timis

Data Semnatura
Aprobarea activitatii

Constatari, recomandari ~i termene:

sau

Neaprobarea activitatii

Data Sernnatura

Avizul final I.S.J. Timis (dupa completarea dosarului cu documente restante - daca este cazul)

Data Semnatura
Aprobarea activitatii

Constatari, recomandari ~i termene:

sau

Neaprobarea activitatii

Data Semnatura
Anexa b - I.S.J. Timis (pentru activitati, care se desfasoara in afara localitatii in care se afla unitatea de
invatamant)
Unitatea de invatamant _
Nr. de inregistrare Nr. de inregistrare I.S.J. Timis _

Catre Inspectoratul Scolar .Iudetcan Timis

Prin prezenta, va solicitam aprobarea efectuarii taberei/excursiei/expeditiei/activitatii de timp


liber, organizata de (unitatea de invatamant) _
Ill perioada , cu un nr. de prescolari/elevi, coordonata de un nr. de
cadre didactice. Documentatia aferenta a acestei activitati, care se desfasoara in afara
localitatii in care se afla unitatea de invatamant,se regaseste in dosarul atasat prezentei solicitari,
Justificarea desfasurarii activitatii in timpul orelor de curs:

0 'PI'SU Id osaru Iui':


Nr. Constatare
Documente obligatorii cuprinse in dosar Pagina
crt. I.S.J. Timis
1 Adresa de inaintare din partea unititii de invatamant prin care se solicits
aprobarea de catre I.SJ. Timis a activitatii tip tabara/excursie/expeditie/alte
activitati de timp liber, care se organizeaza in timpul orelor de curs in afara
localitatii in care se afla unitatea de invatamant)
2 Planul activitatii (anexa nr. 2.1.) cu aprobarea conducerii unitatii de fovatamant
de unde provin elevii/prescolarii
3 Planul de recuperare a orelor neefectuate - aprobat de director
(semnat, stampilat)
4 Acordul scris al parintilor/tutorilor legal instituiti conform anexei nr. 1
5 Procesul verbal de informare/instruire a participantilor, cat si reguli specifice
deplasarii
6 Documente privind mijloacele de transport utilizate: caracteristicile si categoria
acestora, copia certificatului de Inmatriculare la registrul comertului, copia
licentei de transport persoane, copia asigurarii de raspundere a transportatorului
fata de calatorii transportati in caz de accidente
7 Documente privind conditiile de cazare si masa
8 Declaratia operatorului economic in calitate de ofertant al serviciilor turistice
conform anexei nr. 3 .1.
9 Declaratia operatorului economic in calitate de ofertant al serviciilor de
transport conform anexei nr. 3.2.
10 Adeverintele medicale eliberate de medicul de familie/medicul scolar, care sa
ateste faptul ca starea de sanatate a prescolarilor/elevilor le pennite sa participe
la activitatile propuse
Certificam faptul ca toate datele de mai sus sunt confonne cu realitatea, ~i ne asumam responsabilitatea pentru
securitatea prescolarilor/elevilor participanti

Director - nume, prenume, semnatura

Cadre didactic organizatoare - nume, prenume, semnatura


Avizul I.S.J. Timis

Data Semnatura
Aprobarea activitatii

Constatari, recomandari ~i termene:

sau

Neaprobarea activitatii

Data Semnatura

Avizul I.S.J. Tfmis (dupa completarea dosarului cu documente restante - daca este cazul)

Data Semnatura
Aprobarea activitatii

Constatari, recomandari ~i termene:

sau

Neaprobarea activitatii

Data Semnatura
Anexa 1 Editia I

DIAGRAMA DE PROCES

I.S.J. Timis anunta procedura pentru aprobarea de catre I.SJ. Timis a


activitatilor tip tabara/excursie/expeditie/alte activitate de timp liber,
care desfasoara in timpul orelor de curs

l
Predarea documentatiei de catre
unitatea de 't'nvatamantla I.S.J. Timis

l
I.S.J. Timis inregistreaza documentatia aferenta
taberei/excursiei/expeditiei/activitatii de timp liber

i
Analizarea dosarului de
catre I.S.J. Timi~

l
Formularea raspunsului
de catre I.SJ. Timis

1
Realizarea unor a actiuni corective
din partea unitatii de 't'nvatamant
(daca este cazul)

l
Formularea raspunsului final din partea
I.S.J. Timis dupa actiunile corective
intreprinse de unitatea de 't'nvatamant
(daca este cazul)

1
Unitatea de invatamant desfasoara activitatea,
daca obtine aprobarea din partea I.SJ. Timis
ANEXAnr.1

ACORDUL PARINTELUI I TUTORELUI LEGAL DE PARTICIPARE A COPILULUI LA


EXCURSIE I TABARA I EXPEDITIE
'

Numele 17i prenumele elevului .

Unitatea de invatamant: Clasa: .

Data I Perioada excursiei: de la la .

Numele 17i prenumele parintelui I tutorelui ..

Numele 17i prenumele cadrului didactic organizator: ..

Destinatia: .

Locul de plecare: Ora plecarii: ..

Locul de sosire: Ora sosirii: .

Imbracaminte specifica I echipament specific necesar in excursie (se compleieazd de organizatorul

excursiei):

DDa DNu

Programul acestei excursii cuprinde activitati fizice si sportive (se compleieazd de organizatorul

excursiei): .
DDa oNu

a) Mentionez ca regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul

de dieta, eel de medicatie '§i/ sau necesitatea utilizarii aparatelor auditive sau vizuale este: ....

b) Sunt de acord ca, in cazul unei urgente medicale, cadrul didactic insotitor sa ma instiinteze

imediat si sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea conditiilor medicale optime,

c) Accept ca organizatorul poate modifica aspectele legate de transport, cazare si alte servicii

111 functie de schimbarile obiective survenite. Inteleg ca voi £i informat asupra acestor
mcdificari,

d) Sunt de acord ca scoala nu poate fi responsabila pentru actiunile operatorilor de transport

sau de turism care I'§i ofera serviciile pentru aceasta excursie/ tabara I expeditie.

e) In caz de urgenta, pot fi gasit la urmatoarele numere de telefon: ..

Sunt de acord ca propriul meu copil sa participe la aceasta excursie/tabara/expeditie si, in


situatia nerespectarii regulamentului, acesta poate fi sanctionat conform regulamentului de
organizare s' i funct' ionare al unitat,ii de invat,amant.

(Semnatura parintelui/tutorelui legal) (Data)


ANEXA nr. 2.1.

Planulactivitatii care se desfasoara in localitatea in care se afla unitatea de invatamant

A prob
Director,

L. s.

Data: .

1. Scoala .

2. Clasa I clasele .

3. Data activitatii .

4. Scopul activitatii .

5. Obiectivele vizitate .

6. Locul si ora plecarii .

7. Locu 1 91. ora "mtoarcerii.. .

8. Tabelul nominal al elevilor/prescolarilor participanti, precum si datele de contact ale

parintilor I tutorilor legal instituiti ( anexat)

9. Numarul cadrelor didactice insotitoare si datele de contact ale acestora (anexat) .

10. Tabelul nominal si datele de contact ale adultilor participanti, altii decat profesorii (anexat)

Certific ca toate date le de mai sus sunt conforme cu realitatea.


Numele §i prenumele cadrului didactic organizaior .

Semniiiurii . Data ..
ANEXA nr. 2.2.

Planul de excursie I tabara I expeditie care se desfasoara in afara localitatii in care se aflii
unitatea de invafamant §i care presupune servicii de transport, cazare §i masa

Aprob
Director,

L. s.

Data: .

1. Scoala .

2. Clasa I clasele ..
3. Destinatia (nu este permlsii nici o modificare Jara un nou acord) .

4. Scopul calatoriei .

5. Data/ perioada calatorici .

6. Data si ora plecarii ..


7 . D ata 1. ora "mtoarcerii.. ..
9
8. Tabelul cu numarul, numele si prenumele elevilor/prescolarilor participanti, precum si datele
de contact ale parintilor/ tutorilor lor legali instituiti (anexat)

9. Numarul cadrelor didactice insot'itoarc s, i datele de contact ale acestora (anexat) ..


10. Tabelul nominal si datele de contact ale adultilor participanti, altii decat profesorii (anexat)

11. Locul plecarii .

12. Lo cul sosirii .


13. Persoana de contact de la firma de transport inume, prenume, date de contact) ..
14. Datele de contact ale operatorilor economici responsabili pentru asigurarea serviciilor de
cazare si mas a .

15. Adresa si nr. de telefon ale structurii turistice de primire, care asigura cazarea si masa .

16. In cazul in care este posibil si permis inotul, exista si un salvamar? Da I Nu

C.AL.ATORII IN AFARA TA.RU


'
A. Exista avertismente actuale legate de calatoria in tara vizata, emise de MAE sau ambasada
t, a rn respective 111 R 01na"111.a.? D a I N u
u .. • "
.

B. Aveti asigurare medicala pentru toti participantii, pe toata perioada calatoriei? Da I Nu


(atasati documeniele doveditoare) .
' '

C. Organizatorul se va asigura ca toate documentele de calatorie ale copiilor sunt valabile si va


avea copii ale pasapoartelor I cartilor de identitate I acordul parintilor autentificat la notariat,
cazierul coordonatorului etc. pentru toti participantii.

D. Datele de contact ale organizatorului ..

E. Cel putin unul dintre insotitori trebuie sa aiba serviciul roaming activat. Numele si
prenumele acestui insotitor N r. de telefon .

F. Date de contact ale ambasadei Romaniei in statul unde are loc calatoria .

Certific ca toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.


Numele §i prenumele cadruiui didactic organizaior .

Semndiurii . Data .
Anexa nr. 3.1
Operator Economic
tdenumirea)
DECLARATIE
'

Subsemnatul, reprezentant I imputernicit al


....................................................................................................... (denumirea operatorului economic), in
calitate de ofertant al serviciilor turistice .. (
denumirea serviciului), la data de , declar pe propria raspundere ca:
a) (denumirea operatorului economic) nu
am intrat in £aliment, ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
b) detin polita de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere gi I sau a sumelor
achitate de catre achizitor, in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism nr .
.......... .. emisa de , valabila pa11a la data de ;

In confonnitate cu oferta transmisa achizitorului am acordat acestuia urmatoarele gratuitati:

sau
In conformitate cu oferta transmisa achizitorului am acordat acestuia urmatoarele reduceri:

Costul total per persoana este de lei (inclusiv TVA).

Atasez prezentei declaratii urmatoarele:


a) copia certificatului de inmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului
comertului:
b) copia licentei de turism a operatorului economic I a certificatului de clasificare a structurii
de primire turistice de cazare ~i alimentatie:
Subsemnatul, declar ca informatiile furnizate sunt complete gi conforme si inteleg ca achizitorul
are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Infeleg ca, in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei in vigoare privind falsul in declaratii,

Data .

Operator economic,

(~emnatura autorizata)
Anexa nr. 3.2
Operator Economic

(denumirea)
DECLARATIE

Subsemnatul, , reprezentant I imputernicit al


................................................................................( denumirea operatorului economic), in calitate de
ofertant al serviciilor de transport ( denumirea serviciului),
la data de (zi/luna/an), declar pe propria raspundere ca:
a) (denumirea operaiorului economic) nu
am intrat in £aliment, ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
b) detin polita de asigurarea de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati in
caz de accidente produse in trafic intern si international nr. emisa de
_, valabila pana la data de _,
In conformitate cu oferta transmisa achizitorului am acordat acestuia urmatoarele gratuitati:

sau
In conformitate cu oferta transmisa achizitorului am acordat acestuia urmatoarele reduceri:

Costul total per persoana este de lei (inclusiv TVA).

Atasez prezentei declaratii urmatoarele:


a) copia certificatului de inmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comertului:
b) copia licentei de transport persoane
c) copia asigurarii de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati in caz de
accidente.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii ~i confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca, in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, sunt pasibil de
incalcarea prevederilor Iegislatiei in vigoare privind falsul in declaratii.
Data .

Operator economic,

(semndiurii auiorizaiii)