Sunteți pe pagina 1din 13

II.

PARTEA TEORETICĂ

2.1. Particularitățile unităților de comerț cu ridicata

În conformitate cu Legea Republicii Moldova „Cu privire la comerţul interior” nr.749 din
23.02.96, instituţiile care practică operaţiile comerciale şi volumul desfacerilor e alcătuit în cea
mai mare parte din comercializarea mărfurilor, pot fi atribuite la unităţi de comerţ, iar dacă marfa
e însoţită de scrisoare de trăsură, atunci tranzacţia se atribuie la comerţ cu ridicata.

Unitățile de comerț cu ridicata (în continuare UCR) sunt unitățile a căror activitate
reprezintă vânzarea mărfurilor în cantități (partizi) mari, care se furnizează vânzătorilor cu
amănuntul.

Intreprinderile de comerţ, care practică activitate de comercializare en gros, pot avea


operaţii de vânzare cu amănuntul şi invers, fară a se specializa direct pe un singur tip de
activitate. Ţinând cont de aceasta, se vor aprecia următoarele criterii atribuite vânzării cu
ridicata:

a) vânzarea mărfurilor se execută în partidă, volumele, preţurile şi termenele de livrare şi


achitare sunt prevăzute într-un contract încheiat între vânzător şi cumpărător, iar operația
se documentează prin factură sau alte documente ce însoţesc mărfurile la vânzare;
b) vânzarea mărfurilor se execută agenţilor economici în scopul utilizării lor în activitatea
de întreprinzător;
c) vânzarea mărfurilor se prestează societăţilor necomerciale în scopul utilizării în cadrul
unor activităţi specifice, în afară de consum;
d) vânzarea mărfurilor către instituţiile statale, în conformitate cu contractele de livrare
încheiate cu aceste organizaţii.

Cerințele pentru unitățile ce practică comerțul cu ridicata sunt:

1) existenţa unor încăperi de depozitare dimensionate şi dotate tehnic, corespunzătoare


volumului şi naturii produselor stocate. În cazul comercializării produselor alimentare,
unitatea comercială dispune, după caz, de utilaj frigorific, iar în cazul activităţii de
prelucrare (ambalare) a produselor – de utilajul corespunzător acestor activităţi;
2) dotarea unităţii comerciale cu un sistem de evidenţă computerizată;
3) utilizarea mijloacelor de măsurare şi control verificate metrologic;
4) respectarea cerințelor tehnice privind vecinătatea locurilor de depozitare şi expunere a
mărfurilor.

4
2.2. Documentele și formele vânzării mărfurilor cu ridicata

Orice operaţie efectuată de unităţile de comerţ trebuie să fie însoţită de un document


confirmativ. În conformitae cu articolul 21 al Legii contabilităţii, fiecare document trebuie să
conţină: denumirea documentului şi forma tip; data întocmirii; conţinutul operaţiei economice;
unitatea de măsură; denumirea întreprinderii; funcţiile şi numele peroanei responsabile pentru
efectuarea operaţiei; semnăturile personale şi ştampila.

Documentele utilizate la vânzarea mărfurilor cu ridicata sunt:

 contracte comerciale;
 factura fiscală, întocmită în momentul vânzării partizii de marfă;
 factura de expediție;
 dispoziția de încasare sau chitanța, ce confirmă încasarea banilor în casă ca urmare
a vânzării mărfii;
 certificatul de calitate, ș.a.

Formele de vânzare a mărfurilor cu ridicata sunt:

1) Vînzarea cu ridicata de la depozit:

Această formă presupune livrarea mărfurilor către diferiţi cumpărători din stocurile
existente la depozitele unităţii de comerţ cu ridicata. Ea se divizează în vânzarea loco unitate cu
delegatul cumpărătorului, adică prezentarea comenzilor cuprinzând mărfurile solicitate şi
delegaţia de ridicare a mărfurilor și vânzarea loco unitate primitoare cu delegat al UCR, care
presupune colectarea comenzilor de la beneficiari, pregătirea loturilor de marfă ce se vând,
autorecepţionarea şi încrederea lor delegatului, încărcarea în mijloacele de transport, întocmirea
documentelor însoţitoare marfare şi de plată și vânzarea mărfurilor pe răspunderea furnizorului
fără delegat, ce se efectuează pe baza prevederilor contractului, a graficului de livrare şi a dispoziţiei
de livrare întocmite de compartimentul comercial.

2) Vânzarea cu achitarea prin barter:

Cea de-a doua formă de vânzare cu amănuntul prevede încheierea contractelor în baza
cărora ambele părţi sunt prezentate ca vânzător şi cumpărător. Prima etapă a operației de barter
este recepţia mărfurilor sau a altor active,iar a doua- vânzarea sau livrarea mărfurilor. În cadrul
acestei forme de vânzare, mărfurile din unităţile comerciale pot fi schimbate la aceiaşi valoare
sau cu diferenţe în valoare. În operaţiile de barter се au aceiaşi valoare nu apare necesitatea de a

5
efectua achitarea, iar în caz că apar diferenţe de valori e necesar de a efectua о operaţie
suplimentară de achitare prin mijloace băneşti.

3) Vânzarea cu ridicata prin distribuitor:

Vânzarea cu ridicata în tranzit prevede organizarea circulaţiei de mărfuri de la depozitul altor


întreprinderi către diferiţi cumpărători prin contractarea anumitor sortimente de mărfuri şi
transportarea acestora la depozitul cumpărătorului, pentru care unitatea de comerţ cu ridicata
încasează о diferenţă de preţ. Această formă de vânzare se divizează în tranzit intrasigent, când
unitatea de comerţ achită furnizorilor contravaloarea mărfurilor şi încasează de la cumpărător
sumele din vânzarea mărfurilor și în tranzit administrat, când întreprinderea comercială cu
ridicata organizează contractarea şi transportarea mărfurilor către cumpărători, iar decontările se
realizează nemijlocit între furnizor şi cumpărătorul final.

2.3. Contabilitatea vânzării mărfurilor în unităţile comerciale cu ridicata

Crearea lotului comercial prin aprovizionare şi stocare, determină culegerea informaţiei


primare atribuite întîmplător, le prelucrează şi produce informaţii elaborate pentru faza de
finalizare a circulaţiei mărfurilor - vânzarea.

Contabilitatea vânzării mărfurilor din unităţile comerciale cu ridicata se efectuează în


dependenţă de momentul achitării mărfurilor vândute. Pentru unităţile comerciale cu ridicata sunt
specifice formele de achitarea ulterioară și achitare în avans.

Contabilizarea operaţiunilor de vînzare a mărfurilor cu ridicata cu achitarea ulterioară se


realizează prin următoarele înregistrări contabile:

1) Vânzarea mărfurilor de căre UCR:


Debit 221.1 „Creanţe comerciale din țară”
Credit 611.2 ,,Venituri din vînzarea mărfurilor”

Notă: Ţinând cont de cotele procentuale ale TVA în acelaşi jurnal order pe contul 221
este reflectată valoarea TVA calculată la mărfurile vândute prin formula contabilă:

Debit 221 „Creanţe comerciale”


Credit 534.4 „Datorii privind taxa pe valoare adăugată”

2) Simultan se înregistrează și costul mărfurilor vândute:


Debit 711.1 „Valoarea contabilă a mărfurilor vândute”
Credit 217 ,,Mărfuri”
6
3) Stingerea creanței comerciale aferente mărfurilor vândute de UCR:
Debit 242.1 „ Numerar în conturi nelegate”
Credit 221 „Creanţe comerciale”

Contabilizarea operaţiunilor de vînzare a mărfurilor cu ridicata cu achitarea în avans se


realizează prin următoarele înregistrări contabile:

1) Reflectarea primirii avansului de la client de către UCR:


Debit 242.1 „ Numerar în conturi nelegate”
Credit 523 „Avansuri primite curente”

Notă: Concomitent se reflecă TVA aferentă avansului încasat:


Debit 225.2 ,, Creanţe privind taxa pe valoare adăugată”
Credit 534.4 „Datorii privind taxa pe valoare adăugată”

2) Vânzarea mărfurilor de căre UCR:


Debit 221 „Creanţe comerciale”
Credit 611.2 ,,Venituri din vînzarea mărfurilor”
3) Reflectarea TVA aferent vânzării:
Debit 221 „Creanţe comerciale”
Credit 534.4 „Datorii privind taxa pe valoare adăugată”
4) Reflectarea costului mărfurilor vândute:
Debit 711.1 „Valoarea contabilă a mărfurilor vândute”
Credit 217 ,,Mărfuri”
5) Decontarea creanței comerciale cu avansul primit de la clienți:
Dedit 523 „Avansuri primite curente”
Credit 221 „Creanţe comerciale”
6) Stornarea sumei TVA aferente avansului primit:
Debit 225.2 ,, Creanţe privind taxa pe valoare adăugată”- (suma cu roșu sau în paranteze)
Credit 534.4 „Datorii privind taxa pe valoare adăugată”- (suma cu roșu sau în paranteze)

În caz că suma avansului primit este mai mare, se restituie diferența entității-client sau
trece în contul tranzacțiilor viitoare, iar dacă suma avansului e mai mică decât suma creanței,
atunci entitatea-client va transefa diferența pe contul curent al UCR.

7
III. PARTEA PRACTICĂ

3.1. Caracterizarea unui document primar ce ține de vânzarea mărfurilor în unitățile


comerciale cu ridicata

Factura fiscala este un formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat
cumpărătorului de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor
impozabile.

Tipărirea centralizată a formularelor facturii fiscale, eliberarea seriei şi diapazonului


pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi
asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale automatizate privind evidenţa formularelor de
documente primare cu regim special se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat, iar eliberarea
formularelor de facturi fiscale, executate tipografic, se efectuează de către Serviciul Fiscal de
Stat prin intermediul subdiviziunilor sale.

Se stabileşte următoarea gamă coloristică pentru exemplarele formularelor facturilor


fiscale, executate tipografic: primul exemplar – culoarea bej; al doilea exemplar – culoarea
liliachie; al treilea exemplar – culoarea peruzelei; al patrulea exemplar – culoarea verde; al
cincilea exemplar – culoarea roz.

Formularul facturii fiscale, executat tipografic, conţine următoarele grade de protecţie:


hîrtie specială care nu are luminiscenţă în raze ultraviolete; filigran bicolor; ghioşuri; milieu;
rozete; microtext; cod cu bare.

Factura fiscală servește ca:

- document pe baza căruia se întocmește documentul de decontare a produselor și


mărfurilor livrate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate ;
- document de însoțire a mărfii pe timpul transportului ;
- document de încărcare în gestiunea primitorului ;
- document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului și a cumpărătorului.

Entitatea care ţine contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizate


beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie prevăzută cu
însemne de protecţie pentru documentarea faptelor economice.

Modelul facturii fiscale (exemplarul 1) este prezentat în fig.1

8
(Fig.1)

9
3.2. Modul de rezolvare a unei probleme ce ține de vânzarea mărfurilor într-o unitate
comercială cu ridicata

PROBLEMĂ:

Datele inițiale ale problemei:

UCR „Aureola” SRL a apovizionat în vederea revânzării ulterioare un lot de marfă în


valoare de 350000 lei, fără TVA, dintre care:

- 30 buc. de canapele model A3045 la preț de 5000 lei/buc, TVA-20%


- 20 buc. de canapele model B4670 la preț de 10000 lei/buc., TVA-20%

Entitatea a suportat următoarele cheltuieli legate de aprovizionare:

- Cheltuieli de transport și asigurare în drum– 12000 lei, incl. TVA


- Cheltuieli de încărcare-descărcare cu hamalii entității – 10000 lei

În aceeași perioadă au fost revândute 20 buc. de canapele model A3045 și 15 buc. de


canapele model B4670 unei unități comerciale cu amănuntul, care a tranferat anterior un avans
de 200000 lei. UCR „Aureola” SRL aplică un adaos commercial de 65% la prețul de achiziție
inclusiv CTA. Baza de repartizare a CTA este valoarea de procurare a mărfurilor.

Se cere:

1) De calculat preţul total şi unitar de achiziţie şi de vînzare.


2) De contabilizat operațiunile economice aferente aprovizionări și vânzării cantității
solicitate de canapele.
3) De calculat rezultatul financiar al tranzacției respective.

REZOLVAREA PROBLEMEI:

Repartizarea CTA:

Denumirea mărfii Valoarea mărfurilor Krep CTArep


Canapea A3045
Canapea B4670
Total

Krep =

10
1) Prețul unitar de achiziție =

Prețul total de achiziție =

Prețul unitar de vânzare =

Prețul total de vânzare =

2) Contabilizarea operațiunilor economice la UCR „Aureola” SRL:


1. Reflectarea procurării lotului de marfă și TVA aferentă.
Dt 217 –
Dt 534.4 –
Ct 521 –
2. Reflectarea cheltuielilor de transport și asigurare și TVA aferentă.
Dt 217 –
Dt 534.4 –
Ct 544 –
3. Reflectarea cheltuielilor cu hamalii de încărcare-descărcare a mărfii.
Dt 217 –
Ct 531 –
Ct 533.1 –
Ct 533.2 –
4. Reflectarea achitării datoriei față de furnizorul de mărfuri.
Dt 521 –
Ct 242 –
5. Reflectarea achitării datoriei față de persoana terță
Dt 544 –
Ct 242 –
6. Reflectarea adaosului comercial aferent mărfurilor.
Dt 217 –
Ct 831.1 –
Ct 831.2 –

11
7. Reflectarea primirii avansului de la cumpărător.
Dt 242 –
Ct 523 –
8. Reflectarea TVA aferentă avansului primit.
Dt 225 –
Ct 534.4 –
9. Reflectarea valorii contabile a canapelelor vândute
Dt 711.2 –
Ct 217 –
10. Reflectarea vânzări canapelelor
Dt 221 –
Ct 534.4 –
Ct 611.2 –
11. Reflectarea stornării sumei TVA aferentă avansului primit.
Dt 225 –
Ct 534.4 –
12. Reflectarea achitării cu bugetul
Dt 534.4 –
Ct 242 –

3) Calculul rezultatului financiar


13. Reflectarea închiderii conturilor de cheltuieli
Dt 351 –
Ct 711.2 –
14. Reflectarea închiderii conturilor de venituri
Dt 611.2 –
Ct 351 –

RFT= Venituri – Cheltuieli =

12
IV. CREATIVITATE

4.1. Jocuri didactice


A. Rebus: Găsește literele ascunse și descoperă cuvintele-
cheie ale temei.

Notă: Literele necesare din cuvinte sunt marcate cu „* ”.

1. Tema propusă pentru studiu este „Contabiliitatea vânzării mărfurilor în unitățile


comerciale cu...”

****--- **- **--


2. La vânzarea unui lot de marfă în UCR se întocmește ...

***----- **-- **----- ***-


**- -----**
3. Una din cerințele obligatorii pentru UCR este deținerea unui ...

**---- **---- **-- --*

4. Prețul de vânzare al mărfurilor va include CTA, .... comercial și TVA.

** 13
*------ ---**
5. Documentul primar ce justifică încasarea banilor în casierie întreprinderii este...

***- **---- **---- ----**-- -*-

**------- **-- **-


-----** **--

6. .... este un produs al muncii omenești care satisface o anumită nevoie și este
destinată schimbului prin vânzare-cumpărare.

***-- --**
7. Contabilitatea vânzării mărfurilor din unităţile comerciale cu ridicata se efectuează
în dependenţă de momentul ... mărfurilor vândute.

*---- **-- --**--


***----

14
B. Item: Parcurge harta indicând formula contabilă a
operațiunilor economice pentru a găsi comoara piraților.

1. Reflectarea procurării mărfurilor de către UCR și TVA aferentă

2. Reflectarea primirii avansului și TVA aferentă avansului.

3. Reflectarea aplicării adaosului comercial


mărfurilor procurate anterior.

4. Reflectarea vânzării mărfurilor


unei UCA.

5. Reflectarea restituirii
avansului neutilizat.

15
4.2. Rezolvarea corectă a jocurilor didactice

A. Rebus: Găsește literele ascunse și descoperă cuvintele-


cheie ale temei.

1. Tema propusă pentru studiu este „Contabiliitatea vânzării mărfurilor în unitățile


comerciale cu RIDICATA”.
2. La vânzarea unui lot de marfă în UCR se întocmește FACTURA FISCALĂ.
3. Una din cerințele obligatorii pentru UCR este deținerea unui DEPOZIT.
4. Prețul de vânzare al mărfurilor va include CTA, ADAOS comercial și TVA.
5. Documentul primar ce justifică încasarea banilor în casierie întreprinderii este
DISPOZIȚIE DE ÎNCASARE.
6. MARFA este un produs al muncii omenești care satisface o anumită nevoie și este
destinată schimbului prin vânzare-cumpărare.
7. Contabilitatea vânzării mărfurilor din unităţile comerciale cu ridicata se efectuează în
dependenţă de momentul ACHITĂRII mărfurilor vândute.

B. Item: Parcurge harta indicând formula contabilă a


operațiunilor economice pentru a găsi comoara piraților.

1. Reflectarea procurării mărfurilor de către UCR și suma TVA aferentă.


Dt 217
Dt 534.4
Ct 521.1
2. Reflectarea primirii avansului și suma TVA aferentă avansului.
Dt 242 Dt 225.2
Ct 523 Ct 534.4
3. Reflectarea aplicării adaosului comercial mărfurilor procurate anterior.
Dt 217
Ct 831.1
Ct 831.2
4. Reflectarea vânzării mărfurilor unei UCA.
Dt 221
Ct 534.4
Ct 611.2
5. Reflectarea restituirii avansului neutilizat.
Dt 523
Ct 242

16

S-ar putea să vă placă și