Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 2: Evaluarea stocurilor de mărfuri.

Contabilitatea stocurilor de mărfuri în


contabilitatea
Unitaţilor Comerciale cu Ridicata (UCR).

1. Formele şi documentele de aprovizionare cu mărfuri.


2. Contabilitatea aprovizionării cu mărfuri.
3. Formele şi documentele vînzării mărfurilor.
4. Contabilitatea vînzării mărfurilor.

-1-
Comerţul cu ridicata reprezintă vînzarea mărfurilor în cantităţi mari care se furnizează
vînzătorilor cu amănuntul. Aprovizionarea cu mărfuri se face de la agenţi economici şi persoane
fizice cu activitate industrială şi agricolă. Principalele forme de aprovizionare cu mărfuri sunt:
1. aprovizionarea cu mărfuri fără delegat propriu (pe răspunderea furnizorului) în cadrul căreia
transportul mărfurilor revine furnizorului.
2. aprovizionarea cu mărfuri prin delegat propriu.
Problema de bază în cadrul aprovizionării cu mărfuri este perfectarea justă a
documentelor contabile, deoarece procesul de aprovizionare generează apariţia de documente ce
diferă în funcţie de formele de aprovizionare aplicate. Astfel în UCR pentru o perfectare mai
sigură şi mai corectă, aprovizionarea mărfurilor se efectuează în trei faze, precum şi perfectarea
la fiecare fază se elaborează în dependenţă de operaţiunile îndeplinite:[18,p.40]
Faza de expediţie- în lipsa delegatului propriu al beneficiarului se recepţionează mărfurile
ce trebuie livrate, consemnîndu-se un „procesul verbal de autorecepţie” şi constă în identificarea
şi verificarea cantitativă şi calitativă a mărfurilor conform contractului. Acest raport se va anexa
la Raportul gestionarului furnizorului împreună cu documentele de însoţire a mărfii livrate.
Furnizorul în această etapă ambalează mărfurile în mod corespunzător şi transmite
gestiunea(răspunderea) către cărăuş (expeditor). Totodată, întocmeşte documentele de transport
şi de livrare corespunzătoare: factura fiscală, anexa la factura fiscală, avizul de expediţie, factura
şi anexa de expediere, act de achiziţie a mărfurilor, contul-factură, certificat de calitate, etichete
de ambalare, paşapoarte tehnice, etc.
Cărăuşul asigură integritatea mărfurilor în timpul transportării pînă la destinaţie. În cazul
aprovizionării cu mărfuri prin delegat, acestuia i se înminează o delegaţie cu care se prezintă la
furnizor pentru primirea mărfurilor.
Delegaţia se înregistrează în „Registru de evidenţă a delegaţiilor” şi se eliberează numai
persoanelor autorizate, angajate la întreprindere. La primirea mărfurilor de la furnizor delegatul
trebuie să verifice ambalajele şi cantitatea mărfurilor primite şi să prezinte în contabilitate actele
doveditoare privind îndeplinirea dispoziţiilor şi predarea mărfurilor la depozit.
„Delegaţiile” nefolosite se restituie întreprinderii unde se face o însemnare pe „cotorul
carnetului de delagaţie” sau în „Registru de evidenţă”, ele se sting prin înscrisul „nefolosită”
distrugîndu-se prin întocmirea unui proces verbal semnat de comisia de inventariere.
Faza de recepţie – primirea mărfurilor în gestiune se execută de o comisie specială din
cadrul întreprinderii, recepţia mărfurilor se execută prin verificarea cantităţii de mărfuri,
aprecierea calităţii mărfurilor, confirmarea după componenţă.
Pentru mărfurile corespunzătoare cantitativ şi calitativ, comisia de primire întocmeşte
„fişa de recepţie-calculaţie” în 2 exemplare, unde se înregistrează intrarea mărfurilor în gestiune.
În cazul stabilirii unor abateri ca: deteriorarea ambalajului sau sigiulului încărcăturii, lipsuri în
cantitatea mărfurilor, defecte de fabricaţie ş.a, comisia întocmeşte un „proces verbal comercial”
în 4 exemplare, unde se vor înregistra abaterile pentru fiecare poziţie de marfă.
Dacă s-au constatat abateri pe răspunderea furnizorului, atunci acestea se impun
furnizorului pentru restituire prin „scrisoare de reclamaţie”. În caz că lipsesc documente de
însoţire a mărfii, comisia de recepţie întocmeşte un „Proces verbal de recepţie unilaterală”, unde
se indică cantitatea, calitatea şi componenţa mărfurilor. Preţul se stabileşte conform contractului
de livrare sau ultimilor livrări ale aceluiaşi tip de marfă. Procesul verbal se perfectează în 2
exemplare, dintre care unul se trimite furnizorului. În situaţia cînd cumpărătorul refuză marfa (nu
corespund acordului, demodate, necomandate), el trebuie să asigure integritatea lor şi să anunţe
furnizorul. Aceste mărfuri se vor recepţiona într-un „proces verbal de primire a mărfurilor în
custodie (păstrare şi răspundere)”.
Faza de stocare – mărfurile recpţionate se transmit în gestiunea persoanei cu răspundere
materială, deschizînd pentru fiecare tip de marfă o „fişă de magazie”, centralizînd datele despre
intrări într-un registru numit „Borderou centralizator al mişcărilor de mărfuri”, concomitent orice
operaţie de achiziţie care se documentează prin factura fiscală se înregistrează în „Registru de
evidenţă a procurărilor”.
În cadrul etapei de stocare, mărfurile pot fi reambalate, asamblate şi cheltuielile suportate
fiind înregistrate într-o „fişă specială de calcul” şi atribuite la cheltuielile perioadei.

-2-
Contabilitatea aprovizionării presupune înregistrarea mărfurilor aprovizionate în conturile
contabile, ţinând cont de elementele adăugate la preţul de cumpărare conform modelelor de
formare a preţului:
- modelul preţului de achiziţie, prin care se înscriu numai cheltuielile de aprovizionare.
- modelul preţului de vînzare cu amănuntul fără TVA- prin care se mai adaugă adaosul
comercial.
- modelul preţului de vînzare cu amănuntul +TVA.
Pentru contabilitatea sintetică a mărfurilor se utilizează contul de activ 217 „Mărfuri”,
destinat generalizării informaţiilor privind existenţa şi mişcarea mărfurilor în depozite.
Contul 217 se debitează cu creditul conturilor corespunzătoare modalităţilor de intrare a
mărfurilor, creditîndu-se ca urmare a ieşirii acestora din patrimoniu, prin corespondenţa cu
debitul conturilor aferente căilor de ieşire. Soldul contului 217 este debitor şi reprezintă preţul de
achiziţie fără TVA, aferent mărfurilor existente în patrimoniu la sfîrşitul perioadei de gestiune.
Soldul contului analizat se înscrie în bilanţ la valoare nettă care se determină astfel:
Valoarea nettă a mărfurilor în stoc = Pde achiz. – Ad.com. + CTA
Unde: Pde achiz. -preţ de achiziţie
Ad.com -adaos comercial
CTA -cheltuieli de transport –aprovizionare

EXEMPLU:Pentru mărfurile procurate de la furnizor în timpul lunii în cazul evidenţei separate


de transport.
Preţul de achiziţie al mărfurilor este de 28724 lei inclusiv TVA(20%), chltuieli de transport-
aprovizionare 1272lei inclusiv TVA (20%). Adaosul comercial la aceste mărfuri constituie 28%.
În contabilitate se va reflecta:
1. Pentru valoarea mărfurilor primite de la furnizor la suma fără TVA
Dt 217.1 „Mărfuri” 23937 (28724-28724/6)
Ct 521 „Datorii comerciale curente” 23937
2. Pentru mărimea TVAdeductibilă la arpovizionarea cu mărfuriîn mărime de 1/6 din
valoarea mărfurilor facturate:
Dt 534 „Datorii faţă de buget”4787 (28724/6)
Ct 521„Datorii comerciale curente” 4787
3. Pentru suma CTA fără TVA:
Dt 217.6„Costuri de achiziționare și transport”1060 (1272-1272/6)
Ct 521 „Datorii comerciale curente” 1060
4. Pentru mărimea TVA deductibilă la CTA 1/6 din CTA facturate:
Dt 534 „Datorii faţă de buget” 212 (1272/6)
Ct 521„Datorii comerciale curente” 212
5. La achitarea datoriilor faţă de furnizori pentru mărfurile aprovizionate şi pentru CTA:
Dt 521„Datorii comerciale curente” 29996
Ct 242 „Conturi curente în monedă naţională” 29996(23937+4787+1060+212)
6. Calcularea adaosului comerciale aferent mărfurilor procurate:
Dt 217„Mărfuri” 6699 (23937*28%)
Ct 831 „Adaosul comercial” 6699
În cazurile cînd CTA sînt însumate la preţul de achiziţie se va înregistra formulele
contabile:
1. Dt 217.1 „Mărfuri” 1060
Ct 521 „Datorii comerciale curente” 1060
2. Reflectarea Sumei TVA la CTA
Dt 534 „Datorii faţă de buget” 212
(1272/6)
Ct 521„Datorii comerciale curente” 212
3. Calcularea adaosului comercial aferent mărfurilor prcurate (suma de achiziţie fără
TVA+CTA fără TVA)*%adaosului comercial.
Dt 217.1 „Mărfuri” 6897,7 ((23937+1060)*28%)
Ct 831 „Adaosul comercial” 6897,7

În contabilitatea UCR deasemenea în operaţiunile de cumpărare,la achitarea datoriilor


faţă de furnizor se mai utilizează următoarele operaţiuni economice:
1. din existentul de numerar:
Dt 521„Datorii comerciale curente”
Ct 241 „Casa”
Conform ordinului de plată de casă şi chitanţei de plată.
2. Valorificarea unui credit pe termen scurt (luat pentru achitare)
Dt 521„Datorii comerciale curente”
Ct 511 „Credite bancare pe termen scurt”
3. Valorificarea unui împrumut pe termen scurt de la alţi agenţi economici:
Dt 521„Datorii comerciale curente”
Ct 512 „Împrumuturi pe termen scurt”
4. în cazul executării unei plăţi în avans către furnizori pentru anumite mărfuri
Dt 224 „Avansuri acordate curente”
Ct 242 „Conturi curente în monedă naţională”
5. Decontarea sumelor plătiteîn avans la momentul recepţionării mărfurilor de la furnizori:
Dt 521„Datorii comerciale curente”
Ct 224 „Avansuri acordate curente”

La achiziţia mărfurilor de către întreprinderile de comerţ sunt utilizate şi alte forme specifice:
a) achiziţia mărfurilor de la persoane fizice- în baza actului de achiziţie a mărfurilor,
b) achiziţii de mărfuri prin intermediul titularului de avans- conform decontului de avans şi
a documentelor însoţitoare anexate.

-3-
La vînzarea mărfurilor cu ridicata se atribuie vînzarea mărfurilor în cantităţi mari, care se
furnizează vînzătorilor cu amănuntul precum şi vănzarea către agenţi economici şi instituţiile
publice. Eliberarea mărfurilor se execută în baza următoarelor documente de însoţire: factura
fiscală, anexele la facturi, scrisoare de transport, contul-factură, certificatul de calitate şi altele.
Vînzarea cu ridicata se realizează în două forme distincte:
1. vînzarea cu ridicata de la depozit- adică livrarea mărfurilor către diferiţi cumpărători din
stocurile existente la depozitele Unităţii de comerţ cu ridicata.
2. vînzarea cu ridicata în tranzit- prevede organizarea circulaţiei de mărfuri de la depozitul
altor întreprinderi către diferiţi cumpărători prin contractarea anumitor sortimente de
mărfuri şi transportarea acestora la depozitul cumpărătorului pentru care unitatea de
comerţ cu ridicata încasează diferenţa de preţ.
La rîndul său vînzarea cu ridicata în tranzit se diferenţiază în:
a) tranzit intrasigent (cu participarea unităţii de comerţ la decontări)- în cazul cînd unitatea
de comerţ achită furnizorilor contravaloarea mărfurilor şi încasează de la cumpărător
sumele de la vînzarea mărfurilor.
b) Tranzit administrat (fără participarea unităţii de comerţ la decontări)- în cazul cînd UCR
organizează contractarea şi transportarea mărfurilor către cumpărători iar documentele se
realizează nemijlocit între furnizorul şi cumpărătorul final.
Întreprinderile de Comerţ sunt plătitori de TVA şi trebuie să ţină evidenţa separată a
operaţiulor de vînzare pe cotele de TVA aplicate acestor mărfuri, pentru aceasta se întocmeşte
„Registrul de evidenţă a vînzărilor”.

-4-
În scopul contabilizării venitului din vînzări se utilizează contul 611 „Venitul din
vînzări”, subcontul 611.2 „Venitul din vânzarea mărfurilor”.
În Creditul contului 611 în cursul perioadei de gestiunese înregistrează ca total cumulativ
de la începutul anului sumele veniturilor din vînzări, iar în Debit se înscrie trecerea la finele
anului de gestiune a veniturilor acumulate la contul de rezultate financiare.
Înregistrarea costului mărfurilor vândute se realizează în contul de activ 711 „Costul
vînzărilor”, subcontul 711.2 „Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute”. În Debitul contului 711
se reflectă ca total cumulativ de la începutul anului sumele costurilor mărfurilor vîndute, iar în
Credit trecerea la sfîrşitul anului de gestiune al costului mărfurilor vîndute, la rezultatul
financiar.
Contabilitatea operaţiilor de vînzare se realizează prin următoarele înregistrări:
1. în baza facturilor fiscale eliberate se înregistrează livrarea la preţ de vînzare fără TVA:
Dt 221 „Creanţe comerciale”
Ct 611.2 „Venitul din vânzarea mărfurilor”
2. înregistrarea sumei TVA în mărime de 1/6 din suma totală a mărfurilor vîndute:
Dt 221 „Creanţe comerciale”
Ct 534.4 „Datorii faţă de bugetul”
3. reflectarea cheltuielilor de transport către cumpărător fără TVA.
Dt 221 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”
Ct 612 „Alte venituri din activitatea operaţională”sau 611.3 „Venituri din prestarea
serviciilor”
4. înregistrarea TVA la cheltuielide transport a mărfurilor către cumpărători:
Dt 221 „Creanţe comerciale”
Ct 534.4 „Datorii faţă de bugetul”
5. se înregistrează achitarea cumpărătorilor pentru mărfurile vîndute:
Dt 242 „Conturi curente în monedă naţională”
Ct 221„Creanţe comerciale”
6. se înregistrează virarea către buget a sumei TVA datorată pentru operaţiile de vînzare:
Dt 534.4 „Datorii faţă de bugetul”
Ct 242 „Conturi curente în monedă naţională”
7. se reflectă costul mărfurilor realizate:
Dt 711„Costul vînzărilor”
Ct 217 „Mărfuri”

S-ar putea să vă placă și